Sunteți pe pagina 1din 3

HOTRRE cu privire la plata premiului anual personalului din unitile bugetare nr. 180 din 11.0 .!

01
Monitorul Oficial nr.56-59/230 din 15.03.2013

*** n conformitate cu prevederile alineatului (3) al articolului 32 i alineatului (3) al articolului 35 din Legea nr.355-XVI din 23 decem rie 2!!5 cu privire la "i"temul de "alari#are $n "ectorul ugetar (%onitorul &ficial al 'epu licii %oldova( 2!!)( nr.35-3*( art.+,*)( cu modific-rile i complet-rile ulterioare( .uvernul HOTR"TE# 1. /e "ta ilete c- per"onalul din unit-0ile ugetare( "alari#at $n a#a 'e0elei tarifare unice (cu e1cep0ia militarilor( efectivului de trup- i corpului de comand-)( cadrele didactice din $nv-0-m$ntul preuniver"itar i per"onalul care efectuea#- de"ervirea te2nic- i a"igurfunc0ionarea in"tan0elor 3udec-toreti( a procuraturii i a autorit-0ilor admini"tra0iei pu lice centrale i locale eneficia#-( dup- fiecare an de activitate( de un premiu anual de cel pu0in un "alariu lunar de a#- (tarifar "au de func0ie)( calculat propor0ional cu timpul efectiv lucrat $n anul re"pectiv. %odul de calculare i plat- a premiului anual "e "ta ilete $n 'egulamentul apro at prin pre#enta 2ot-r$re. 4remiul anual "e pl-tete $n luna fe ruarie a anului urm-tor celui pentru care "e face premierea. !. 4er"onalului din unit-0ile ugetare( "alari#at $n a#a 'e0elei tarifare unice( i per"onalului care efectuea#- de"ervirea te2nic- i a"igur- func0ionarea in"tan0elor 3udec-toreti( a procuraturii i a autorit-0ilor admini"tra0iei pu lice centrale i locale( premiul anual "e va ac2ita $n fiecare an $n luna fe ruarie a anului urm-tor anului ge"tionar( $ncep$nd cu premierea pentru activitatea de"f-urat- $n anul 2!+2( iar premierea cadrelor didactice din $nv-0-m$ntul preuniver"itar "e va efectua $n fiecare an $n luna augu"t $n a#a re#ultatelor o 0inute $n anul re"pectiv( $ncep$nd cu ac2itarea $n anul 2!+, a premiului pentru anul de "tudii 2!+3-2!+,. . /e apro - 'egulamentul privind modul de calculare i plat- a premiului anual per"onalului din unit-0ile ugetare( conform ane1ei. $. /e "ta ilete c- c2eltuielile oca#ionate de punerea $n aplicare a pre#entei 2ot-r$ri vor fi "uportate din contul mi3loacelor alocate $n ace"t "cop pentru anul re"pectiv. 5pro at prin 6ot-r$rea .uvernului nr.+*! din ++ martie 2!+3 RE%&'()E*T privind modul de calculare +i plat a premiului anual personalului din unitile bugetare 'egulamentul privind modul de calculare i plat- a premiului anual per"onalului din unit-0ile ugetare ($n continuare 7 'egulament) determin- modul de calculare i plat- a premiului anual per"onalului din unit-0ile ugetare( "alari#at $n a#a 'e0elei tarifare unice( cadrelor didactice din $nv-0-m$ntul preuniver"itar( precum i per"onalului care efectuea#de"ervirea te2nic- i a"igur- func0ionarea in"tan0elor 3udec-toreti( a procuraturii i a autorit-0ilor admini"tra0iei pu lice centrale i locale. ,. )R,)E( -RE),&'&, (*&(' 1. 4remiul anual "e pl-tete pentru un an deplin de activitate $n m-rimea8

a) unui "alariu tarifar "au de func0ie core"pun#-tor categoriei de "alari#are "ta ilite( 0in$nd cont de indicii de prioritate inter"ectorial- i de coeficien0ii de comple1itate prev-#u0i pentru domeniul re"pectiv de activitate 7 pentru per"onalul "alari#at $n a#a 'e0elei tarifare unice9 ) unui "alariu lunar 7 pentru cadrele didactice din $nv-0-m$ntul preuniver"itar9 c) unui "alariu de func0ie 7 pentru per"onalul care efectuea#- de"ervirea te2nic- i a"igurfunc0ionarea in"tan0elor 3udec-toreti( a procuraturii i a autorit-0ilor admini"tra0iei pu lice centrale i locale. !. La determinarea m-rimii premiului anual "e va aplica "alariul de a#- indicat la punctul + al pre#entului 'egulament( "ta ilit la "f$ritul anului calendari"tic( iar pentru cadrele didactice 7 la "f$ritul anului de "tudii( indiferent de faptul dac- pe parcur"ul anului au avut loc "au nu modific-ri ale m-rimii "alariului $n urma modific-rii condi0iilor de "alari#are "au a promov-rii $n func0ie. ,,. .&(*T&)&' -RE),&'&, (*&(' * R(-ORT .& T,)-&' E/E.T,0 '&.R(T . 4entru "alaria0ii care nu au activat integral pe parcur"ul anului( premiul anual "e acord$n m-rimea "alariului de a#- calculat propor0ional cu timpul efectiv lucrat. $. n timpul efectiv lucrat( pentru determinarea cuantumului premiului anual( nu "e includ timpul afl-rii "alariatului $n concediu de maternitate( $n concediu medical( $n grev-( $n concediu f-r- plat- pe motive familiale( timpul afl-rii la cur"uri de formare profe"ional- pe o perioad- mai mare de )! de #ile calendari"tice( $n oma3 te2nic( $n concediu pentru $ngri3irea copilului $n v$r"tde p$n- la ) ani( $ngri3irea copilului olnav $n v$r"t- de p$n- la +! ani "au a unui copil invalid i alte perioade de "u"pendare a contractului individual de munc- "pecificate $n art.:)( :: i :* ale ;odului muncii( precum i timpul a "en0ei f-r- motive $ntemeiate de la "erviciu. 1. n timpul efectiv lucrat( pentru determinarea cuantumului premiului anual( $n afar- de #ilele c$nd "alariatul a lucrat efectiv "e va include i timpul c$nd "alariatul nu a lucrat de fapt( dar i "-a men0inut locul de munc- i "alariul mediu integral "au par0ial (aflarea $n concediul ordinar i concediul de "tudii( $n depla"are $n intere" de "erviciu( $ndeplinirea o liga0iilor de "tat "au o teti( timpul efectu-rii controalelor medicale o ligatorii( aflarea la cur"uri de formare profe"ional- cu durata de p$n- la )! de #ile( #ilele acordate "alariatului ce urmea#- a fi concediat pentru c-utarea unui alt loc de munc-( alte ca#uri de acordare a #ilelor li ere prev-#ute de legi"la0ie( de conven0iile colective "au contractele colective c$nd lucr-torilor li "e garantea#"alariul mediu). 2. %-rimea concret- a premiului anual "e calculea#- prin $nmul0irea "alariului de a#(tarifar( de func0ie) lunar cu raportul dintre timpul efectiv lucrat (#ile)( determinat conform punctului 5 al pre#entului 'egulament( i num-rul de #ile lucr-toare $n an"am lu pe an conform alan0ei timpului de lucru( 0in$nd cont de "-pt-m$na de lucru. ,,,. .('.&'&' -RE),&'&, (*&(' * 3,T&(4,, 3-E.,('E 5. 4entru "alaria0ii anga3a0i pe parcur"ul anului( premiul anual "e va acorda $n m-rime egalcu "alariul lunar de func0ie $nmul0it cu raportul dintre timpul efectiv lucrat $n #ile( determinat conform punctului 5 al pre#entului 'egulament( i num-rul de #ile lucr-toare $n an"am lu pe an conform alan0ei timpului de lucru( 0in$nd cont de "-pt-m$na de lucru. <otodat-( premiul anual calculat a"tfel "e va acorda doar "alaria0ilor a c-ror perioad- de munc- $n anul pentru care "e pl-tete premiul( de la data anga3-rii p$n- la "f$ritul anului( con"tituie nu mai pu0in dec$t perioada de pro - "ta ilit- de lege. 8. /alaria0ilor care p$n- la "f$ritul anului pentru care "e pl-tete premiul anual "e afl- $n concediu de maternitate "au $n concediu pentru $ngri3irea copilului $n v$r"t- de p$n- la ) ani( premiul anual "e va acorda pentru timpul efectiv lucrat $n anul de referin0- p$n- la $nceperea concediului re"pectiv. 6. 4entru cadrele didactice( premiul anual "e va acorda 0in$nd cont de "alariul lunar cuvenit conform normei didactice real "ta ilite. 10. n ca7ul 8n care salariatul 8n a9ar de 9uncia de ba7 mai activea7 prin cumul 8n temeiul unui contract individual de munc distinct 8n aceea+i instituie sau 8n alt instituie:

salariatul 8n cau7 va bene9icia de premiu anual at8t pentru 9uncia de ba7: c8t +i pentru 9uncia cumulat. 11. n ca#ul $n care pe parcur"ul anului "alariatul o anumit- perioad- de timp a activat $ntro func0ie pentru care condi0iile de "alari#are prev-d ac2itarea premiului anual( iar pentru altperioad- a fo"t tran"ferat $ntr-o func0ie pentru care premiul $n cau#- nu e"te prev-#ut( ace"ta va eneficia de premiu anual doar pentru perioada pentru care conform legi"la0iei $n vigoare "e cuvine acordarea premiului. 1!. 3alariaii ale cror contracte individuale de munc au 8ncetat 8nainte de s98r+itul anului calendaristic: 8n temeiurile indicate la art.8! lit.9; +i i;: art.82 alin.<1; lit.c; +i d; +i art. 01 alin.<1; lit.c; din .odul muncii: precum +i cei care au demisionat 8n legtur cu pensionarea: stabilirea gradului de invaliditate: 8nmatricularea 8ntr=o instituie de 8nvm8nt: alegerea 8ntr=o 9uncie electiv: 8ngri>irea unui copil invalid: bene9icia7 de premiul anual pentru timpul e9ectiv lucrat p8n la data des9acerii contractului individual de munc: cu condiia c 8n anul de re9erin au activat cel puin luni. n ca7ul trans9erului salariatului la o alt unitate con9orm art.82 alin.<1; lit.u;: premiul anual i se plte+te pentru durata activitii 8n unitate 8n anul de re9erin p8n la momentul trans9erului. n ca#ul $ncet-rii contractului individual de munc- $n a#a altor temeiuri indicate $n art.*2( art.*) alin.(+) i art.3!+ alin.(+) din ;odul muncii( premiul anual "alaria0ilor re"pectivi nu li "e pl-tete. 3alariailor care au des9cut contractul individual de munc con9orm art.81 al .odului muncii: din propria iniiativ: premiul anual li se va acorda 8n ba7a cererii lor scrise cu condiia c au activat 8n unitatea respectiv nu mai puin de 1 an: din care 8n anul de re9erin ? nu mai puin de 2 luni. ,0. -'(T( -RE),&'&, (*&(' 1 . 5nga3a0ilor "alari#a0i conform 'e0elei tarifare unice( inclu"iv anga3a0ilor civili din organele ap-r-rii na0ionale( "ecurit-0ii "tatului i ordinii pu lice( i per"onalului care efectuea#de"ervirea te2nic- i a"igur- func0ionarea in"tan0elor 3udec-toreti( a procuraturii i a autorit-0ilor admini"tra0iei pu lice centrale i locale premiul anual se ac@it 8n luna 9ebruarie a anului urmtor celui pentru care se 9ace premierea( iar cadrelor didactice 7 premiul anual "e va pl-ti dup- finali#area anului colar( $n luna augu"t. 1$. %-rimea concret- a premiului anual pentru fiecare "alariat "e fi1ea#- $n actul admini"trativ (ordin( di"po#i0ie) al conduc-torului in"titu0iei ugetare "au al autorit-0ii pu lice re"pective. 11. ;onduc-torul unit-0ii ugetare "au autorit-0ii pu lice( dup- con"ultarea "indicatelor "au a repre#entan0ilor "alaria0ilor( di"pune de dreptul8 de a ma>ora unor salariai cuantumul premiului anual pentru reali7ri deosebite 8n activitate 8n perioada de re9erin. )a>orarea 8n cau7 se va e9ectua din contul sumelor economisite din 9ondul alocat pentru premierea anual: iar cuantumul total al ma>orrii nu va dep+i 10 la sut din m-rimea premiului anual calculat conform punctului ) al pre#entului 'egulament9 de a reduce sau de a anula premiul pentru salariaii care: pe parcursul anului: au des9+urat o activitate pro9esional ine9icient sau necorespun7toare: sau au comis 8nclcri pentru care au 9ost sancionai disciplinar.