Sunteți pe pagina 1din 38

ARHIVELE STATULUI

$COALA SUPERIOARA DE ARHIVISTICA

I PALEOGRAFIE

ALBUM

DE

PALEOGRAFIE

ROMANEASCÁ

(SCRIERE CHIRILIC )

I. BIANU

PROFESOR UNIVERSITAR

MEMBRU SI BIBLIOTECAR AL

ACADEMIEI ROMKNE

DE

N. CARTOJAN

coNrERE/mAR UN IVERSITAR

PROFESOR AL SCOLD SUPERIOARE

DE ARHIVISTICA SI P 4LEOGRAFTE

TIPARUL

CVLTVRA NATIONALN

BUCURESTI

1926

www.dacoromanica.ro

P RE FATA

Paleografia chiliad este de o importantd neagAduità pentru studiul istoriei,

iimbii

i literaturii nationale. Dela primele sale manifestdri serse, graiul romanesc a fost imbrdcat in. haina

alfabetului chirilic, care a ddinuit in Transilvania paná in prixnele decenii ale veacului

trecut, iar in vechiul Regat pana in anul 1863, cand, in urma .upificdrii administrative

a Principatelor-Unite, s'a impus in toate cancelariile de Stat., alfabetul latin. Nici

o färamd din vieata sufleteascä scrisä a neamului, in curs de .cinci veacuri, nu poate

Dela scoaterea chirilicei din

(in Tara Romaneascä hied din 1856), ea a fost insä dat5. uitärii. Generatiile

tinere, care se pregdtesc acum pentru cercetarea trecutului românesc, au neapdratd

fi deci descifratd fälrà cunoa§terea scrisului chirilic.

§coli

nevoie de a studia

i deprinde descifrarea scrisului strämo§esc in seminariile Universi-

atilor sau in 5coala superioarä. de Arhivisticà §i Paleografie, intemeiatà de curand.

Predarea paleografiei chirilice intampinä insd dificultäti mari din pricina lipsei

de material necesar pentru studiu §i exercitii. O asemenea lacuna in literatura

didacticd a invätämantului nostru superior i§i propune sä umple publicatia de Ltd.

In akdtuirea ei, ne-am sträduit in primul rand sä, ddm o icoand cat mai cre- dincioasd a evolutiei scrisului chirilic pe toatá intinderea pämantului romanesc,

dela formele cele mai simple pand la cele mai complicate (vezi de ex. pl.: XXIV,

XXVI, XXVII, XXVIII). Deaceea pe de o parte am ales texte §i documente din

toate epocile §i din toate tinuturile romane§ti, iar pe de altd parte am cäutat sá urm5.-

rim formele specifice ale scrisului in toatá varietatea manifestärilor lui din manu-

scripte, hrisoave, cdrti domne§ti, zapise, hotäriri judecdtore§ti, scrisori particulare,- etc.

In al doilea rand, am cdutat sà variem cat mai mult cuprinsul manuscriptelor §i al documentelor pentru a de§teptà, in jurul acestui material de studiu, un

interes mai sustinut §i mai multilateral.

Exceptand primele 4 pagine de facsimile din textele secolului al XVI-lea (impru-

mutate din publicatia d-lui I. A. Candrea Psaltirea Scheianci, ed. Comisiei Istorice),

i autografele

ale cdror originale nu se mai gäsesc in bibliotecile noastre, precum

www.dacoromanica.ro

lui Mihaiu Viteazul (imprumutat din Analele Academiei Rom. s. II, t. VIII 1885-6),

Dimitrie Cantemir §i scrisoarea lui Ilie Abaza (acestea imprumutate din N. Iorga,

Carol al XII-lea, in Analele Academiei Rom. s. II ,tom. XXXIII), toate celelaite facsimile

apartin publicatiei de Ltd.

0 mare parte din ele sunt extrase din manuscripte §i documente, cari se aduc

pentru intaia§ data la cuno§tinta publicului pe aceasta cale. Deaceea am crezut

necesar sa indicana precis, sub fiecare manuscript, document sau scrisoare, depozitul unde se gase§te originalul.

Materialul acestui album a fost impärtit, pe cat a fost posibil, in trei grupe:

manuscripte,

documente

§i

scrisori.

In cuprinsul

fiecäreia din aceste grupe,

textele au fost randuite in ordine cronologica. Este dela sine inteles ca, in predarea

cursului, aceastd ordine este susceptibilä de schimbäri §i ca, pentru o gradare a

copiate caligrafic

dificultätilor

paleografice,

s'ar

putea incepe cu manuscriptele

(vezi plana VII, VIII, X, XI, XIX b, XXI).

Casa

Publicatia aceasta datoreaza in bunä parte aparitia sa sprijinului acordat de

coalelor §i de Arhivele Statului ; implinim deci o pläcutd datorie multumind

ad i d-lor T. Alesseanu §i Const. Moisil, directorii acestor institutii.

Dam mai jos tabla textelor facsimilate, adaogand in transcriptie latinä primul

rand la textele mai greu de descifrat.

www.dacoromanica.ro

TABLA PLANSELOR

A. Academia RomanA

R.

p.

pachet

S.

A. Arhivele Statului

d.

document

MANUSCRIPTE:

Secolul al XVI,

Psaltirea Scheianä

» Psaltirea Scheianä f. 242 r.

Codicele Voronetean.

Psaltirea Hurmuzaki.

Psaltirea Voroneteand.

Cu criptograma nedescifratä

1676, Transilvania.

Molitvenic,

copiat de Popa Ursu din Cotligleatiu, jud. Bihor. A. R.

Pianos

IV

ms. nr. 4641

V

Secolul XVII, Transilvania.

Molitvenic,

copiat de Popa Giurgiu din Luncasprie, jud.

Bihor. A. R. nr. 4642

V

1689, Moldova. Cronograf tradus de Pätra§co Danovici, copiat de Gavril Diac ot Bältä-

te§ti. A. R. nr. 86.

VI

1697, Tara RomâneascA. Pomelnicul Mitropoliei din Targoviste. A. R. nr. 2101 f. ir, .

.

1697, Tara Româneascd.

*

.

VIII

1701, Brasov. Vrontologhion, copiat de Costea Dascälul din Biserica

cheai. A. R. nr.

 

1436. Incipit: ofoamete §i va fi ascunderea soarelui.

 

IX

1780, Bucure§ti. Alexandria, ms. copiat de Ierei

Stefan ot Coltea. A. R. 575. Incipit:

 

orimpärä]teWi sänätos. Alexandru zisä sä sá strang6 Wile píe câmpii

Filipusului

»

.

IX

1723, Bucuresti. Viata lumii de Miron Costin, ms. copiat de Ierei Stanciul dela Biserica

 

Tuturor Sfintilor. A. R. nr. 2715

X

1789, Bucure§ti. Dioptra lui Filip Solitariul, copiatä de Gherasim Ierodiaconul. A. R. nr 1919. Incipit: «Pentru cá noao celor ce voim a ne

.

 

XI

1778, Moldova. Stihuri copiate de Ionità Popa. A. R. 1629. Incipit: «Si asa la a sa moarte,

mäcar patru coti de panzà pe trupul lui

intinz'a'

XII

Secolul al XIX, Banat. Istoria

bisericeascä. A. R. nr. 2804. Incipit:

§ 22. Avem trei

puneri inainte. Rânduiala de unde au inceput a

»

XII

1823, Moldova. Memnon de Voltaire, tradus in versuri de C. Negruzzi. A. R. nr. 3076.

DOCUMENTE $1 SCRISORI

XIII

1521, Campulung, Tara Romaneaseä. Scrisoarea lui Neacsu cätre jupan Han4 Begner din

Brasov. Copie fotogr. la A. R. Gel mai vechili

oMudromu i plemenitomu i cistitomu i bogom darovanomu jupan Han4 Begner ot

Brwrv mnogo zdravie ot Neaqu ot DlItgopole» (= Inteleptului si de bun neam

cinstitului §i de Dumnezeu ddruitului jupänului Hanä§ Begner din Brapv, multà

sänätate dela Neac§u din Câmpulung )

act romdnesc. Inceputul slavonesc:

1598, Tara Rornaneascä. Autograful lui Mihaiu Viteazul.

(Acreditivä)

Analele Acad. Rom

XIV

s. II t. VIII (1885-1886)

XV

1602, Brapv. Cartea lui Nicolae Pätrwo, fiul lui Mihaiu Viteazul, a Doarnnei Stanca si a Doamnei

Florica pentru biserica din Scheiu. Incipit: oAdecg noi: Io Nicolae Pätrasco Voevod,

ce-am fost Domnu in toatà Tara Romanesca, faorul rdposatului Mihail Voevod,

eu Doamna Stanca a rdposatului lu Mihail Voevodsi Doamna Florica

».

Originalul in

colectie particularä. Copie fotogr. la A S

XV

www.dacoromanica.ro

Plansa

1642, Tara Romäneasca. Cartea lui Matei Basarab cätre Leca Comisul. A. S. Mitr. Bucure§ti,

p. 8,

netrebnice, d.

1. Inceputul slay.; «Milostieitiboiieiu Io Mateiu Basarab Voevod

i gospodin-h. Davat gospodvo mi sfiu povel6nii gosp-Odv-a mi bolérin

Leca

(= Cu mila lui Dumnezeu Io Matei Basarab Voevod

gospodva mi

i Domn am dat Domniia

mea aceastä poruncd a Domniei Mele boierului Domniei Mele,

Leca

.»)

XVI

1702, Tara Romäneascä. Hrisov dela Constantin BrIncoveanu. A. S. Sectia istoricä. Ince-

putul slavonesc.

XVII

1720, Tara Româneasc5., Tärgovi§te. Zapisul lui Gheorghe Logof5.t de Divan. A. S. Post in dosarul m-rei Zlätari; sectia istoricd. Incipit: 4Adecä eu Gheorghe logofält za divan 1711, Iunie 4, Moldova. 0 poruncä a lui Dimitrie Cantemir (autograf) Incipit: oCluciar NA's-

». XVIII

Analele Acad. Rom, s. II, t. XXXIII. Mem. seq. ist.

XIX

1734, Moldova. Cartea lui Constantin Nicolae Mavrocordat. A. S. M-rea Secul; p I, d. 37.

XIX

1759, Moldova. Manastirea Pängärati, Zapisul Ieromonahului Saya. A. S. M-rea Secul; p. II,

d. 67. Incipit: «Ermonah Saya, egumen la sfinta manästire

»

XX

1786, Ia§i. Hrisov dela Alexandru Ioan Mavrocordat. A. S. M-rea Secul; p. III, d. i24 bis.

XXI

Sec. XVIII, Moldova.

Scrisoarea Mitropolitului Iacov. A. S. M-rea Secul; p. 5,

Incipit:

uCuvioase igumen sfintii mänästiri Neamtului

»

d. 215.

XXI/

rdzo, Basarabia. Raport catre Isprävnicia Tinutului Hotin. A. S. Dosarul Parcaläbiei Hoti-

nului pe anii 1819-1820; cu text rusesc. Incipit: tS'au primit 9 Mart. 1820. Cdtra

pamânteasca

»

1792-1805 Ligamente: Initiale de hrisoave

XXII

XXIII

1799-1795

Final de hrisov.

XXIV

1805, Moldova. Finalul unui hrisov ; ligamente §i semnäturi

XXV

1819, Moldova 0 carte a lui Scarlat Calimah. A. S. Scriere cu caturi.

XXVI

1831, Tara Romineascd. Raporturi cAtre Divanul judecatoresc.

A. S.

Logofetia streinilor

pricini pe anii 183o-31. Cond. no. 23. Incipit: «Cdtre cinstitul judecdtoresc divan

469

XXVII

1821, Semnäturi: pe o poruncd a Divanului Tdrii RomânWi. Arhiva Principelui C. Basa-

rab-Brdncoveanu

XXVIII

1818, Moldova. Un descântec A. R. nr. 4687. (Diverse foi volante). Incipit: «In numili

tathlui §i a fiiului §i al sfântului duhu amin ! Luna luminatà din cerlu pre pärnantu

ALTE SCRISORI

XXVIII

1722, Aprilie 23, Moscova. Scrisoarea lui Ilie Abaza, pribeag moldovean. Analele Acad. Rom.

s. II, t. XXXIII. Mem. seq. ist. N. Iorga, Carol al XII-lea

XXIX

1821, Tara Romäneasca. Scrisori dela Tudor Vladimirescu cdtre Filipescu Vulpe. Arhiva Prin-

cipelui C. Basarab Brdncoveanu; comunicate de d. Um. Virtosu. Incipit a): Cu multá

plec[ä][iune] sdrut cinst[ita] mana

d[umitaJli cA eu de aici nu md aridic

Fiindeä eu nu am mijloc a veni tocmai la Mitr[opolie]

Prin prea plecat pitac fac cunoscut

mana drumital]i.

» b) 4Sarut cinst[ita]

»

1849, Scrisoarea lui V. Alecsandri cAtre A. Hurnitizaki. A. R. ms. nr. 3349

9 Maiu

1849, 27

Aprine' Paris. M. Kogalniceanu catre fratelesäu, Alecu. A. R. ms. nr. 1164. Incipit:

aIubite frate, T'am primit scrisoarea ce me-ai trimis

*

XXX

XXXI

XXXII

1847, i August, Paris. Scrisoarea lui N. BAlcescu cdtre V. Alecsandri (Scriere de tranzitie:

alfabet chirilic amestecat cu alfabet latin). A. R. ms. nr. 4499

www.dacoromanica.ro

XXXI

TIØMt( pZ etemeAsid-4,1

mo4mfjUttrnk11 fill Heel'

ff atifErtVilliajimEpYtt

ttCrus CAI Cif eceyi4%-ffer

1egi174-firtarivki

114f

.

+1t-tAWAo

ri7E CA2(-4,-

eiNgctivIat cÌ

riota otZ -7c:Tcrantre wet

--7

CHA!.ply

cicr

rtilitif:t+Aiterafdacaf.

Aff*r`774-irtiecrti

m21#tt rb tatiM/Cmf

did

TrfriR

¿(14421171k'. LWICIt'tlM

/01. 72,

if?917,tE

a If' i(0.11.1t1

Veá-ler

lit ME A a

mlio-li'rtiCt la

firffigatrAdr)-

4,,,

C-11/cr'gryA n

RAmTef

AmAl;i6-1(74/5

pf

f 47414 AVG tiA4EgiffruifiCi1/4.

19E- TE-Cf. VA4q cry

fa p't

'

i4Ib-A1 .Mnm-hSf yytf

Aqadyrifilrasrk

TA-pike

illtiMf tf

A4 Er :1t11Pí

ch/A it A or4s1,5h

f

A4ArAlefa),JilitivAisik

fr-61ettlik

Armtt_ficra.

+4-94

alit cap fito it,ilittAi-A4fLef

ticji

WV ICiittrrTÀ

I.

VIC/Ufa 14-n-TA

ti-n-ca ni fit d

C,

-

Cad K E

_IC cuilsuo0rtn6F-

c-

fie-

-,

CfttCadilEOCKriffille LIAM

Sec. XVI.

tot. 98.

PSALTIREA

liTIMSFAHrAlftT14

rre4f

el.

rt irr5.1sci

irt-I

iC MI/CA it. lutrt 6 f girrE

44tiMitTifj.114 riZA31-

it K2

CE. obi to rrilA4Ster6fm2

Orift,./././tytifAilfrif4

0;115-pidetAiim' rtmi.fipti

plif,j

ratifft

At

rAi

aim tcemil fM 117

faCrq4.

IC Veto

mIrtral(

its 4JLIdn14I1U1Io

,6Eir4 AV;114-116. eui"pi cur f

T.NE

.7f rat

Anp44-ramiAtinTk4AW

Zrot;f En2r

taiTA HIT122'

g44¡ raeit iffsioZdfxritly

Wilt! 7I(Igliicitif UlM C(("

NI. 73'

wr 0 LtVit ,

i

I

CIKCCattiuittrOr

.tClkilt-p

1C$5 9104 rtmVi-t/tiA

6 t 1

Li-Pm( f IA nalik kiiir1 r Efl'r,

TU. flitI A RAM ' ti A CI.iall'ILMI

i

tirtior69)00.eincrioark

6:tetOtti9:46A.sti/pirt

611/:

a tic roarkir+ctcike/h4Ved

-,I I.

./

' / ^

Am trINTotin .whisykrter1/-

". iyi'llit). t /IA oer orAkCilk", L'A BA%

/

-

ittitii,

6i

or .,s.tortktioK

rAfiA.Lett-ti, 6ihr.ulticrigh

Avittir,h,ct.A.i.sicArbiiitillro

i

g,

ArrilCiirs; fiAtirCEAEIVANt%

e

firririOrti:.--CAAKI.Irf

ES

/

4---th2,-

E 4. iSVE_Sii0

<

J

--

. 4

ii'A h , iii ri t tolgn A

SCHEIANA

ha. 99'.

www.dacoromanica.ro

PL.

/

/

t7041f1C/Irt tf2reiceui4EAAM,

,

rwanoinai.,

m %As. to- ICA

Ok/s)tt I ultin?aran grriApri"

r*,

6iitAl)MAIgkliAC

r1 f u.)

f

+ 44,5 cp-ZAI

71c- oz3.4A

ei7S 0; v.) , JCLQ-5/4%

*lc, -At-A.7,1mo . 4, ova

Ye;

a' /6 to FA.

1C1n eAtAxMOieati

0.

Cuiriid

, 4-;riet)Fribrt

laitioYei+irirofru-sici'r,

tisrbria%

:

ternitof.,8

fbrimorsio

tnc/t)otiv-hciii

e-jr

A

t-trn%i rtptcnA tut i(A

.,1

,

tuts+

%MAW IhrTleoliStiqi

¡ItscAfrCifssirflfX4i4ri'ff.

At

P S_kI,TI REA SCHEIANA

fol. 242, (ca criptograma nedescifratci)

t1nIctpM1Y41nj til mill t#

Altakip 4144 igcorin

Silo\

tioyMiMiA ran) 047 Moirlaycernck

m2r lc ay co MN"

icZsy . i1Jnrp

tTZA

ortih tdA4(12(11111iCi6NOW4

meta-11,144.f ,fm t HiltrtoiK

1116 t2(6-etii A 2a;1 r.2 It;t Sivie d ray:

41/4t,t.tMAÍLthc),- ifir

61ANiC2(afrlittri CjLLtiHC.

rislisaildongsiptid

'

ArkA16

cietmirrik

?.-7-77ti t

(17iti

AYgifIck

¡tali, WnolfryCifirry4ICI

, DTI al oi416,4W-.2* f f XI fl

lira:-

Ma it foliftl 4A414;fare 40fil Milt+

fki at, 11/116i(tekiciM)614(

terf2q7St4 t Cm 4 6 ra/442,7ci A 2(LiniY

ni,mins'. Id :I/4-

L

oti-Irat5(;Z LIMB fit

Atriniòickzrc i /who' ri . rit7Hm

l,

V

(Cloy A42rot tart sly A 1 (

1 441('

'IA Yill /1 A lilkf 1,ii yg2r-A4 pi nu ji

te:

111 H6 i bi--IC bit 6 m ay rrIJA4264,4 ilityiii

mAipitif A ctS(HM2A6itfraniffti

Ai ii . tA fiR2174.A m bKvir-i-ram2di.4 .

fitnif134.11411111rArrkilP164

tity(titilt rn

rzA414311t1 e

,k20<li C ,\Arroy iii ti A lt CAA41(

21Z,

(7

r4 i4

1/11/4r17,h//%7S

ii,'' fl pi nZinf's

Sec. XVI.

p. 16

CO DICELE VORONETEAN

P ¡7

www.dacoromanica.ro

SO

f Art tt4)_ei

"/I tkb.1<%4044443yArrciAltAlg

/VI

Drt,+6

16t0

et AA ri tikt -

nA tf CovilAfrrtoyr4ocin

Pal

pit)/ E

ml v(. cAlLit9orat9laynort,.6e/ii

uCArt-rrifitivirek

sc

+evi:74501,1)

mfOrtem,

xr

CE,4HIA1114i41Ilii-;HAb, ii<VErteAr

)eisTiti4z4flyóri Afhirri inerio

ma a

boyAci-rAt;3.44frien,400L-riefrion

iatribisifii cluilt riklsroirri

fi/OVE141164r1tokWrixt

A;313,0,

f

or 60n. isifrisArviirtrki4filfrtf IC

IS AA fin etbdC011.4sA

rn

ES 019)

;inlet arrt frtm b wAtitirriaM

AllirletpCstif fit

14440114071113.ri Ork

61,_

4TriltEIPITIA0 b

I #7

AAAO fq. tfiffAt

vrtirt* tTrief -ianiit Efti4Vristi.tv

cA Sri 0%rrt0 FHA

fau4

4bT-64U tAitiN OM itAilactreutir

atiM+ OlfA4. 141,10y rrity0noitif.

igrtayMEMA0fitif/14t41bYIfidels Co-

(4016.g frAtt,LLoitiksilirriOyAll:r.

fOIACkprgoNitrieflip,Mtialq2. dira.

fi 64440Ajlazi ttje

I

4MO 5441.A rinfle

J

er

I

641H. litii4rtpiNifeAKAO611.11Y

c

,vito

iv .6142014

r)

'

rA GI Id 141()

111143 e 6Y''

.c EA ts riih

t< 2 e As44

trA:141

Jim rjef 1EAOpt011

VIVA/4 rtpt. CEZON c<A,,prii.iEso olb

rl.6

CE,.4 14 al,rt a

3% (3

-

"r<

-rtoy

t

r1A

ffltirrlEMAptl.

etasiiiKlifeE tIci64

p Erf ITTA -1-r/

,i,.1 ."4,

!

AP-'25,

Emrlyi-1014 cA

I ()V AlP4 'AM&

44 rt

A/4/

,via mAN$E5A1 tirilE ()fry-n:11+,6H

A

1

'7

14Anf A 1d o ex' e lierk4A E: 7

AaAAE i A i-rt OlE

4.1.-Hiy4Atit

rr

H.; frtf<47141.trri a

ii-1.1.411)14 (LA (14 f-4 ef -.516

POCErd 4 e

*744.-4, pm,

1 < AAA ne)%1414 e A rt -rrn cal- 1< 1,70

AiDi AVkt

Ian eilfi trtiNA -rn (I 1AQI. 4 A *Ad fity2

(17 EA E It to CA u

11,1

(pi Pt A(210CH ;t1 t 1,4(2. r1,4,

eti A E

Al i ri f fs

7 01CfiTt q I:A )41 . /LAN vAgatudri-i

) t 4 OFAT It

e if

ikg- i ri fl 4 :, i

4 11

fl h

EA

ffitt< )(lit- E'rra/& ill 13141-1' I rill

AI Cri)(. rr rii CI-F14 ri /I rrl affrrd 0 11c44

7 cf f

no ¡art( G')(f E --.17HA/1 tel r441(t:i3

0i4.6-ree

,-`-4

Al f

rt-t1

tat, AAh riteNT-rirk ;,

tAitilE

tql(AZ

'rile-1Z A ri Mr We id .(17E f irretn4

rrirki-ridt. 1<4 t< oil bi PIA 02(dri-li4f lo If

TTTE A ft.( 401f rie7 0 G44.01AirtriS c.MAAtÀ

f ti ;ills ii

sVII4141<T

,isli

TrItA e f i <6 fill fife $4

, .,

a.III

Ztrif,

eit,./

01 -*TV ale i.,,e,

,

,

turn-6

Sec. XVI.

lot. 'Jr.

V

PSALTIREA";HURMUZAKI

jo?. 3or

www.dacoromanica.ro

-

.

Hitilli+trA EA% zbtock Ai OH CA 0 !if C Am ti 04 mice

WA C--.1KA HO 6 'kit, li rTI IS

/

ty II A A

, 6,11

H WA A;;-L-Ii- or

0 4%-*

/Triti&A,03ACIIOr

I

ti f Hat EA E M.4,1-41c-liatto

_

-

/

-

I:",-K

Awl E RITA HIM FA f *TEA A f e, f 0 f MA M E E

- ,- I

*

/

6n 0.4c li-A UT If OA C II rT1 ti /14 eft i;I IC OrA fl 0 Kt% ti

1

rrifilanKtIttIOAH*EM'afArITACICIVhC"kCIVA

-

M f IC7. n r tel rim A 1 (nit 4E fa WI HI

1K-1

----

./

h-H MC f

1

,

,

.

Orl H

,,---

IllitA/11

--

tit fm HO ft-IIHAICOEIhrTIKOH no

- '>

tit E ,si 0 f , 1TektowtraCrice Ftiettrrisit

e%Alel f al ti A 6-1,14Nrrtst 4K'h WARE /p-AM 'V

" cm F fitlAk---,IyifitilliAl ti

/

ft /PACK 11A

Allyn/A et C.-iC Whim tie,;;A ROM 0 If'di /v1 ci. rfr ,

is .1.2diA4.--14

c 4 A f TriY/y1; (VIII II A 'A a?',A,A

.

,

-

Fri e

i,--

1:`

WHO, EA H Ell A4 frill HI II Cv.

-timid.% CAmt-fi---1

HAH-smorifennottm

C4% n'i.6----kif,h 'At' hi

)

l(eVh/eirlif (1)(,7-1f6AC( 84 IECAY-Iflf KA

A 6 4 d ry.f,11

C-16

Cfrif

/

II E le-h trip ,i; A tt 6-'1, A4 e WI le e 0 4

,1,:lA H C HA tidttit 0 Tr fribi vh row%

, )

Ch

CM 1.11111161/%411,'

4.1 if AA H AWArti AA II rl Or

ITV-km f AI rt orrnL-4- ti HI( firAVH A C1(141fitH f

-it' 24; n pi-I ILI 1.1-1 le 'A ol 6' lilt 11174, raltiett or

V

' i

fils1A4114-1A1( OfieHiLI EA trri it 1 F Ai OF WOO

_

1

2.1 AA I f If tEi f AV

A 1-I C.e.,11AH/vilfifit AEI 8 r-fl

rht f

,c.,

fili CfAti

i

CAN CA C FA ti IChl&A fl CI( hIAAH,

4tirrIFA---tOIC??CAM fA f IC (AA 0 ICI AWI Mli.I.J

ri fl 1-4 Wf A C (Ti

,--

H 0 HA itr at

-

-

1

At_ /

_i''''

A AA 0 A , ni Ica] 5 Li /UHF

-

HA Ul Hy I-0 61- Li 1 A f m A A-E A fill Porn A LSO Aftt

I,

I

5''A 6-A,-6 pi, ti fn it- 0 Li K`1.41ri el r ht Will E 1 'VAT hi 41.-IS e A CAM IS 0 E CO MK-05A fl 0 IS kitily ti rn ii 44,,

--,

VI *911 6-

hi , 0,-, "h ITIIVI t Hi KALI Ait FIE E 11

471-4%

,

,,:fyl f rtiVisi;F-74 C'A rI E CIA II /1 Olt It/ fl

,

i

"X;

Hp i, IC '14 fiii--1 f 1,<7,,3A--4,1,

.--

EVA r A A A i-I AA h

-a---

-

11 A

7 _

IC It Hil, X7I11.1S II AN

z + VC

niil-

/1 If poi 6-'S ti

J-

-I IA f 41

)c,:c

ttl,f. Ai i IA/-1 f

C rii C11 Ai ti ci,,ti. al

-1411fillfh".24rn4,h-ritlp,Art-IHITIEAERLIAI

-1-9---

ilr timA tO .--- ICA

O'I A

' ---,_,-

-_-,r"

Hi d'ICCIE ALI if brill-Ulf

,

H"AZKA H. ey.--cit ht Ill A

CM y,

zr :47 itt,%41m4 C;,,C1 6 A4 ti ' 4,?-1. tylv

e

I(

II 'h

h I R

"R'

1

ICEMAN, HIHAOIr5HME Vtitt5rAKtt

i

611.1 As. A 40 /lc LJ

Or Cril

1 r I k ti F 11 fIA A E tilf fib

.

ii iu r/A5

MICA A'll CTI1HKA,jrAi ti E HZ' 6,11 ti.

----

,./

isitcY6f,e0mIrtiftiiff Ent

.

,

7

Lti E. C )?cF A E RA

$01,K)TEc,4

NaPfULUI

0CURE

rh ITC

1(": -----

LLI?

AcLO A

7

rt 1- ea

/

0.-Wril A C E If 2"/A4 E f E if: rl tit E

1

h cm' F ref ran ØI( IC% ti rn f te'Vtra * ri

.,

r

"ti *0,04:3-1MM e it ti-h

.-

0 ? hi w-rt 44(6.XASE

itia'ultif FIT OM 011-11 h /V% 0-A , 03 "100 ICA It OHM

/

V

I ll

1.

HA( /city- riffiAlil fa ril 0

.

-

'

/v1 l F tilAti iC 00, p

,141Eet10/k10416/siOACZEA GIs III ti Of Ill'A

,

ti E IV 0

j

to o

t1C1/14A,A, A If-OM op HI ¿1111 yeti

-

--

---

/lAtti/vitt,J-/FAA-Ifc

,

iF"-Ifilt-01.11H fir&

/01. 3.71,

PSALTIREA VORONETEA.NA

/01 32'

www.dacoromanica.ro

'

4! ,

V:7

TtemZ yti

nqi,42 ,ie

Eicn?

TEif#

tiemK cngi ELI moleE

.541-2Inmtnie

f

,

J

iYe lc rit EzSKp;

,1114411 nap' .

.K13 gt

tri et

,

Gig/ 64.

-

-

nail?, xi*

.

.

GDP tixzkiile "off Hop_ jurirrol2 Artmt

T161)114 -

act?ne

a(?)

(11

.""E Atli) Thooi

orn2(

ID

IC elVel

omt4Ea\ln

4:111 L

0:944V.Ifetfri;*--

;

itd.mwp.

eteC

pzree:ills

.;10,neCh TI.P

.

Mi:It 10 174

A Air <map E

r TO ± c

1V.Z(

b41911:714.0b '11.1}1

C-fi 9 lb 8,420;

Th

.62-P Ma 111%

4' 4,14

. fita.nionpfi(itemqici

TitAkt

h xfidCZ( '16 C404 T1 Or,4

11lii* 41ico

52z

wìc

11)

lent, .1,11#10.60'10pa I

4111Mb,

lib, g

n

'

qn

401/

122

Cb ntionow2 non glows. primp

.1

q 174 An&

s

H 1: lt

pfl

lf.i.!,19411" et? ,Cla

q:(6 C Iva) *Z11 n9

Ettc24vr1tp2 mopio [IL

rfx,P,E*A ~tee

, mi en ic )(c

potpimopronA

1.Erro

-Dr)

dy

"7 10 rtE 11

(+1-15.i.

fiff y911):11.2f 77,!1,:ft

pirnirif-.:.

PirilpewitHrtztrite4t.;c4

.

.

-

y 04.-ntrtrift, fit ipm:lioilor

',P

;

Al 0 q rri(k -

R2 , col Dan ri cT,

261:41-,

IC-127r)42'

4i

rriE .4.

29e,z,,zy,

upe Non

eAZ kta 112

6 ne /lit;

I Kok -rn II

MOLITV.ENIC

Copiat de Popa Ursa din

Acad. Rom. ms. 4641,

Cotigleatin, uni. Bib°,

I. 27

Transilvania, sec. XVII.

MOUTVENIC

din Lurreasprie,

Copint de Popa Giuraiu

A cad. Rom. ms. 4642, 1.53 r.

jud Mao:

www.dacoromanica.ro

k

PL. Vi

.7 -

/-7114,

,

,,

!.

:

r

I

lJflcai2ficiioti- to/0 t

-

G.,

II (;-.'}

6rtrr

:

,

.

.

.

./w Trto 4,-

.

,

';-"'d

\ `A7-e,.-

TrTorti,i

f-

-- t -,'-'

' Vern Yit

-.7 --1

c-cúT12jJI

(17;

=

,J

45 11-00iC7/11-4,,r e ¡co nren

I i r

LiLL,

1.1

''

,-i

itire4f, .!Un

-3

'

Ni-

EM4Iiirlyitlfitiqii cliff

(-

'

-- S

. r-r: r ,

4.- '

IT,/ YtirrZ2F rriata frib il_7i i(nf (Tn.* Trl Y -i- 1-126106t

(---:,

i-t g.,

c-3--

ti

r a

(4-:

-.

1

cz .,

ez'z.

-

LunrieraX(OSIC) TrIC(vre

sl

-1

-

P

/

1,L7a

'',/,-,-/ .

- i /

r-_

At'ot`tifim

,t

-,,,,T,-;"4;-

;

' -

.

f:5¡"(crintii.:c.3_;71442( ,11J:11»k7.,

\

c

c-, r--N - AT-r

fill:

-J

. ne f cf7T17ra-cf Ca ci4i NIP II-IC(0 14-C.)

I 1

.4. '

C-'1$

,t o,

tir17£ ap f 4- e-04/a\i',.-9

(-3---

-I

J ''

_'

.

i (-4-

1m

rt fpot" 4.401.00Amcc ,

,,

. 1.

i

CIJr-7

.

-

V , 4 -

-.1t,

'1

(

.F.'

-ut

runKTails-44an a 4,./7

, ,.

-t

7:-.7

CA" ti

.L!

i-i,

, c fkrrtc-itnY -rt-to4,114itddit& itlf

--4-tt--

, /,,tf

2,-

,

Cy, '7+1' 1'

47 f ti a

"

u?-- CI

1

trid,r (18,011.1i Ifloal. Fri 1 c-.1 ¡14( }I turrtf .'

.

.1

J

nj

,-,

134.(i

cre.f

) / -

4 cixitivmn(ctArrt2,- net 'Ma n ea's IVOCE (eV

C etaruict alf

-

(---)N/

4,4911(15a'

40'5 -',

-,

q1

.

,,,J

1-31 e ., / -1ev

ti/

1.1.10

pificrE, ciAS-11 treils7 0

J e,1

din

I

1

cXC .,& carncirrricx c .),no

,ft?

/

/

.?

.11114M

1,4,4

20

:

,hvtis.7114(1

CI C

iliii cZ4/A,41",,À

.I.J.111.f.Trwo rat 5-Zif

41) j

e ti% o

OITTTY 4 2f ((e

(71

)

TV:0'44

-

-

( typerAicrn yrazf-un riefc

701141f Mt.,:

rrif

.

et

f

7ff

7

151

.

,

1

,,

-.5-

.

.

.t.uti IGM1.1C TIAT-04415 rrrctim- f pot irri oa ra4k ni.pkii a cu.'

,.

--

,

,

' (IT'

J P

- .11 ,

7/074i( , 111

1-t*-

/17( 4.,irfa c.)el /vt f tty,)vi.tettrraV CI fri.4.,2

A1-

.

,

1,14

lad ff/fy* /itlyf 1ff.

,-,

4.4-- 'if

v

or

N.

ti c_,61

are /limn

, -

1

1

--)

-.--1 47,

.

' :S/

' ''.(4.r-

-i

V (;"1

Jult ilivoaryt in It4011.7V

N

i f v el

/

,

r7P t i n'?,

rr

,,77GIFFIC.1,.6. rrto tt-iTtf -tvis,LIZAF

.!,7

J

(-a.--J.,G4-

I

-r,q 'h illZfelifl £421"

-'L'

ilt-M

um Als'ely )4

1

i J /

Cr ,,

V tg7 Tre ivi. ail, pa 45 carrvcrAlat ct frarnic 7v) yip C.) 4., f

-I

i

j.

<--$

al

'1

S.

-

,---N

A

S.

9

i

Nr 1 i

rrio.rvi ail. a 1-1 tat Fen

,

1

icas a-non

0Dry., t?

pat

,

/

(-r0,-,4-

frrix ¡or

/1.tatta(11, fi

(-4-- IN

41-7VS.

I I,

-ra a raV

 

.

(

--.

(

1

c.,

,5ctr4;(f(4crOjJ 11/reACTTIS 4 miFehe ac4n2s-A2( ,

.

,

N.

:

,,,-.1

J

(-1

H

<-1

1-i. H C fticf 4

,

V M

/15.21( tarmocirruf,

1

i

s''''

,-*,

,,i'l

_11 t a ill 4114 z 5 0

1

(

1,.1

,

ell riii

i S

Ha um

.

,

,

,(S.

--)LiZ

/vivi ti c,1 trIzA

,,,f,

,

at

WW»/X-rn f rzf42,6 /7 uf, -miff, (Of 21,01,42rn For Aott-lbe r f a

(1

l

.

L Of -7,,C7-

e;:t

LV1.1 frPJP Lilt.)

(-3-- J, J ,<-4 C2- ,,

CA In li

(1

n

"It-n2r cc t

/

c(444.

, Tra FAN)

470

s`.

c

-I-

id

r4V1* r tK N-criox ifiseveano, wil AO der el 1- Tr/ea/sew -LLIPPLAIrilf did --

,111°,-,

/

19 . te,,,f

/

*.S.-

SI

-i

-11.e''

C : 7 ( 41 .

Ni.

. 111-_,

4,- tap 1 ,f--,

J

--

2C Ta

1P.P

Falco -

ciao X' ac t fAct n a (4, p)iT[%, A4rillia t (It v i rode 4- rn p114)

v

,C7---/-

J

i

1

,1/4. ,c " ,,,

cf -4 1 CO/tel 471-411021- otI 1 17 t et.

/

'I 141411117/04, "-q5Y-11 tti ki o 6(14, e it

Lc-1-J /

I i

1

--i-

1-

,*

'

'

,

b

-

,

.

ei

%Ili

l'i'i

44.17(

-,,

li c ct a act.

0,,

(,":.;',N

ti-4.1 -

, It

I

ivt (copi *.

,

-

ri -nit11:4n

.,.

1.1

riN

10

- 7 V W

4a eta

J

.111i

'Vv5k--1.1 14

rrldetorrr0f ( INAcfp,6 n,r3,1 X cri)ifi i

J

,

1--

- -1,

"7

.

--

W)14-1X/11.0 ( t

'frt.

. Of í'

«IAMigi& _¢,Vti.se. ta

J ,is

1 t

kJ,

/vea/1771ftp*

NIATT,A

eXiitlArt Of

tretfilr111-rffiTot ab

1.-,

.

17 1. r

id ,

'

ct-

-

4

,

,

,

i (8" caws- vt-trAct

,

1

-

"

,----- )

v -1 C'z

C-1-- "

cle if,

I

v

.,4,t1.1J1,1 itillti-IVIni

4 <-1,--

,

---V

tasvn rtcp*Tr.-;;./14C-7-01kj;-1-ULACI'l

o ,-,

, i-,

t1-3

--

, . V in s.so

Ay a -a 0- 4.0- ,4- i , .4 ,

-

' H'

v "Cral

)

tets.--%

C.-

Mi» AotliV raw& Ac.f Pt rfla An .-2-191-

---Y-

v

/:14

,

,

.

4. f Gi /1431 Heil cirri!

/

,

cl-, v

--z-

e t V a( I tv

unt-14:70

S

J . 1 J-,

-

ci-t'S 0(---t- 6-: ,_

:

,

-,

,

(7)-s

,-.t

1 i

(-I--

Xfo 4,104 C.) cf /VI /. ri in 11 fr2S1 (A A n /fri 2(4 X ti KTY1 a

fl

r

,-,

ii

-

j

,:ie-.

(N-w, li CP061 Li- UP n 4, trip 1.-011r1 V 1 vi ear ruivdAs cYrutIadia5n

-

J

(77--

-.,

cr,71, ( (Ci.illf;te

,

i

, :./

/.-

j

(-4--

ti-, c'i-V 0-1-

-, ( ri 1 1./ n 1 Y 0-1 Y'VVi Cif 112C-tvrizt 4 AV tivri5-ir is ruto rie,rn2i-rt2s "vi vic a- ctx_i_

,

1;

-

J r

A nA4104

Moldova, 1689.

CRONO GRAF TRADIJS DE

PATRA5C0 DANON'ICI

Coplat de Gavril Dine ot 13d1tAtevti

ifcad. Rom. m,. 86, 1. 92

www.dacoromanica.ro

.

'

,

i

L

s5

Z

1k.

CApilt ALCM NI

)

41 f(117-41% -

7

9141

1

iliffAA/1C

/,

t

I

II X TYA AVA41H,

Tara Romilneagca, 1697.

PL.

POINIELNICUL MITROPOLIF.I DIN TARGOVISTE

Acad Rom. on, a tor,

r

www.dacoromanica.ro

PL. VIII

e-4

4tice"

,

ki

A

111

. 1r,,.

C E

7

a

-t

,4-

1AO

tal11.1.(AA:XC

TrrlifitHkiff:

-

-

41.

)1( /

I,

,p

I

G)

11 kliTp.0110-Alt

.',.

.

-

.

'

.

,

-

r:

15pr.

.

,
i

1111

:?

k

.

.

1591.+414-4-Qt,11

I

.

IA- 'qv-,Lu

7

/ ;

'

/

.

11111 CAIAIM 0 HT elEç1rL: Tf0A4tni

1. /

'i

:.

Ill.

:F.? la ki) .4-7

,

ATOAT'i: oy 91 0

'

't

,

, .:rt " '

.

.

i51/1

,t;

.

.

-

ç!IpticiLifft

/KA! irt.tioAca .

.

i

- ::.c n p r

f",1/4.

1 if

,

.

'

cf111)(40AcTi .4/1 i ¡ iI-in/H.1m: :in kt4 1.1j.

i -

'

,

,

'

:':

,

-

-

1

'

'

-

P.k

.

i

I

' -.,

4.

IleOrrit W 1-1

iirAtfitie!,,if.C,I.#.1.0:1i1117110. Il OA If 'xlif A iirriql,

,

'

-'

./.

'

--.,.,

i

VOB 11

 

E :

ti

E r %III% HViik.i.pf - tHrl.sA'

 

I

,

 

,

,

1.-

,

.

*

i'lk 11-16- hit7iiiii'

Y.I.

.11-0Aill- nit !!III i

1

[ ;

4

I

'P.

.1

^ i

.

'1-'1'.

-

,

:

-

,c,-

.,

::

'

14- Iv:-

KA? it mcinujitti TrrAti.iii:

,

.- ,

.

'

T FL ' Itlit(

.

.

,.

.

,e

,

.

:,

'

A.

,:'

4itt, r,,

*

,

Is iiifitT' ' '':

1

.

ill 11 tit.I111 14t " 11:

: 4

: -

i .,

, mil (4tkriff

,.-nt0415/AtHIA

,

-

v.P7.'t-

,

;'.14tr.i.1,ffl

7

t

,

i " .::

), t. '

.

I.

, ,x

,

Tara Româneasck 1697.

J' '

,

'-

-'

?. A.i. ::;

ti

.4,

6

.,;

,:lfr,1.4.,

.1

alit

: yi,

2:

is.,

:,.

offitti.it

, ,P, 7:41

',

k ,

;

'

'

i

I.

i ;

.-

I-Oft

3

¿j'/

t

.

,

.

,

.

.;.,

'111/4. C.

KAL411X-

,/

".

.

KIVU.

-

fwv a

Cp.

r f

f

O - J-

v:

;

-

- ,-":-.

Ç

SUL

POMELNICUL MITROPOLIEI DIN TARGOVISTE

Acad. Rom. ms. 2101,

r v.

www.dacoromanica.ro

717.,:---." '.7

k,:

, r.-

'

.

,

f1.-

,

,

,,'S

. -7.

i

:

4, -

T.:,?:q;:.;.-:,.

7

, , -4 ,.;

.

,ne

,;,, 4,-.;.,

,

-:.

.

.

.

' :.:.' '.::,,

,

,

: -.:.

i,

1

:

.".

:

R''' "

0'4=

t

,tf

,

-t- _ ,

.

,.

oThrrit jt":14?

ri,-r t:

."1"

-ct--3P's

t2it'k, 2-1T I

girt ;it TLiet .t. a -za Z1t3 ,

.1 (

'

i

_,

r?

t°:41-TrA'

.f/i9

e? -4,

1 ILAeni2t2t* Ss 0 1,91

"1-1144).320

,,

: ta.2n.zzr 0.4.,9111:

;-,

14

peplo I 411.101.0

',

--i-

,,,

'

t

.

'

.

'

a.

.11 mx.et-

-: -21:7-aillat.f."-ritt::e:

.:

6,

%

'2,:t

it

.¡,

r

t '41

-

-

GS tisonilIV -

"II

_V

6pr tigry2fr171 1.1.191

-

,;

'

,

l'

frn ii riPzeatIL

L

(

4- -

e

,_

*'

.

-

'

17

'4.2.24.

'

:

r:::' rt

cit. t

,-ta'srz oct

e----4-0

e l

n-2"-bil' -

-: or

firai

4

1.43.1TAt 0 trid51.2( e/ 027! 111.4726 - WV ct r4/-f -

'

,

-,

4P.

:'

'

'

.

'

-,

,

,

tr Ct t 16:00 tgi-zt,ed

.1 kt

*12-410511-4141Z2t6

N

1

Pi

-

f, .

T-

1-?:',41

'

.

'

L':

,

c±c{1,.¡

.

r.7 , ,

--.it z-.4',14 ini4., f;: ' .42.r . 2_ - 2 4 ? olpf

.

Ey* 'men

.-_,,

7-7.-i

/,.gs.,, v

t,

,

u

- 1

:

. y

'-

.

1,

4,

7)1_,

a

4 ,

-.rct

,_,

Tr 1.

."22,2,17eri*

-,----4t

,

,

.

CI, mew t. - y201 -L- 7 OW "coa.

-

1'.

ag77

pr! ',7 -'

,.,.

O.

'

''

.

' -.Attirten

-%

tart

: 43.e.q07ifi.

e-

7

,,

u ;,-

zzot.rne* rzn-to ttr ZIA

'

e y

e/

ma

.

.,11'221 frt.-rein (1 BOO. Col

,'r

.

it.W.4,

0 )1 in izz47£,

, ,.

,,.:-4 ,,-

,:,,,

,

f

:

;

e:

,

4

:

.cf-fr-zi -. =.1

-1:,

o l e? ,'4 -" '''

s ,

071

1,

-

''

:::

-2C

cepi ii

' '','

'

-'. 40,14- 'e

-t

t *7-21-':

---'

- s

I

.1

-'

.

.

moloco r?, ' 4

s,

,

,

-,.;: : . '. e ;5'

"904 e.s1

'

7.

,

,

.E

-

101,f -(46.4:0-1;43-` 2f 'i

,411., --,- s

_

.

co 4% SIDI

.

1

.

-

"

.,r)

ir,

13

1 /. ,L6S

-

, "

, -

.

to.

,'I.:: '

-

r onxct 0 -1 in-2, Azin.,-3, if 01.eLtipbri :

-:

".

et ,

oin-itrnt-. ozn-11

-.

!3-.

e .

--_,V

fi'

't

,

arn r yritsia :7- 1, -,fle.0114 ''' fri,P0 fi.

.;

'' S

r.r.-

4.-"Po

. ''' :4t? : el.firr E :.,,

e l' - t °

m

,,e,

at'c.:

P',1_1°-,--. 7

.,7

,.,

--r4

-,

-

:,:.i:/

.-.049/cfiged

--.', -

'ri-is

.

-

i,

-

ki

- ,

`'.

,,e

et -202 a? 434? 4. And ri

-

f)

.--I,,V

-,

,->,,,,:figied,tt -716'.0 11443 :729

-

,v'etro fziolzrns teriti

.

.

»4

C7":

"

Ai

A -A . -

-

tf

a.,_,z,

pride 4e.wril

.

C'4',

"2-ct

,

,

-

futi

,

s.'

7t:ot.,:t .

:

'

!

*C.)

"'

'

-

7N

'

Z';ie f".

-

''

'

k

4.

Bra§ov, 1701.

VRONTOLOGHION

Copiat de Cost. Dasetkini din Inseam *am,

Acad. Rom. ms. 1436, t.

'

,

'

,r

)

:

,

-: ''. --1'

.

I

\-).

t.

i' '-

.

, A

t, - .,,

,

. i

-.- rig/,',--

.7:1122tAftV

-

-

,

A,

. /

s.

,--7

t/

.)

r

il

-

-

.

.

,-i ,,t:------, .

.,_

,

ia

I

fi.

A4-i7,

1

*

.

''

,e

r'

4';-41:it/211;t3 -

2

,t.

h.

:.

20-14P2111jr2V tlyhAt.A -&?nAfriilidfls -eynise

.,i -

,

, F/2

ilo

' .4

- -

-477;1 6 el- .

ttlitIn

A .'

.

0

111C2 Va2pC1

.5--'

--

I

--!11.

at pit/1(4ml. ID owl,.

if-) 1

4.

.

,

J.1

: - 61-2

A'

9 .

,

,

-; , 7 - ,

r4o,

ItI1t24M4 ,1 4.1frizAt, :

7 ), -

'P.

94

' '1

.-2-.

Yli.; 61 J i /4,':"

i'iyA./eraemi Aft moil T144n47 ' .gyaom., 1:7/1 1144141,1, JO

,

- - i.

r J.,7

Aizu 4 ,

41

a

1?-ijils_zinft:it?de

,

i 0Y- .4-,-

, '.'"

'

/

8-214ruzi4

I

4r.1-

I

--(!

tí 11

'-el - : '

?

/

I

I-

i

,

'.

O

211A.44 OM 4111.11011/ 4. Pizil it 44 A1114till Pi -MAI IZA ;

!00

ir. e _

'''

.-', Al 1

.

' 0

,

,

,;_-

,

AI)

_);' 6

-

-

.

1

' .1

1

-4

. ,1

4

ti

O - 111A 7Vee.g, 2441)1.4140Am.ifeidin 4tAilvh 41,; flat 417:7-.4-44,3111w.iaA'4aiaPal,

:

,

' , , . . ' *,'-,-i : ; . A - '
'
,
,
.
.
'
*,'-,-i
:
;
. A
-
'

-,

S'.

-.1.

4

"' i'

I 4-1)