Sunteți pe pagina 1din 158

Unitatea de nvmn t ____________ _ DECIZIEp entru

numirea comisiei pentru comunicar e i promovar ea

imaginii colii i implicarea instituiei nproiecte i programe

educaion ale Profesor ____________ ____________ ___, director al

____________ ___________, judeul _________ nu mit prin ____________ ____________ _________,n

temeiul:art.109 din Statutul personalulu i didactic aprobat prin Le ea nr.1!"#199

$ cu complet%ril e &imodific%ril e ulterioare'standardul ( )mana eme

ntul* din +.,.-.P. nr. 9./#!000 pentru aprobarea 1odului controlului

intern,cupri n23nd standardele de mana eme nt#control intern la entit%ile

publice &i pentru de24oltarea sistemelor decontrol mana erialart.1.0 din Le ea

5n4%%m3nt ului nr. ". din !..0$.1990 republicat%, cu complet%ril e &i

modific%rile ulterioare.a 43nd n 4edere pre4ederile: art.19,lit.6d 6

7e ulament ul de or ani2are &i funcionare a unit%ilor de

n4%%m3nt preuni4ersit ar,aprobat prin +.,.8.1. nr..9!0#".0 9.!000'Le ea

bibliotecilor 99. )71* :(; 91#00#!00!' - Standard ocupaional pentru bibliotecarul

&colar aprobat 1+S< la data de 0$01-19997e ulament ul de or ani2are

&i funcionare a bibliotecii &colare aprobat prin +,8d1 nr. 100$#19$$'-

7e ulament ul intern emis n ba2a 1odului ,uncii, discutat n 1onsiliul de

<dministrai e din data _______ &i aplicat n ba2a deci2iei nr._____ din_________

_.- art. 0/ &i art. 0$ din 7e ulament ul de ordine interioar% a4i2at de 1onsiliul de <dministrai

e n datade_____ ____ &i aprobat de 1onsiliul Profesoral n data de________

&i aplicat n ba2a deci2iei nr._____ din ________. DECID:Art !

- Se constituie comisia pentru comunicare &i promo4are a ima inii

&colii &i implicarea instituiein proiecte &i pro rame educaional e, n urm%toarea

componen %:1. 1oordonator = ____________ ____________ __'!. ,embri =

____________ ____________ _____ )bibliotecar ul &colar*

Art " Atri#uiile Comisiei: a*promo4ar ea ima inii &colii n cadrul

comunit%ii locale )prin articole de pres%,emisi uni radio &i t4., site-uri educaional e,

participarea la diferite e4enimente ale comunit%iil ocale*' b*nt ocmirea, pre2entarea

&i difu2area de materiale informati4e ele4ilor n 4edereaunei bune inform%ri &i

orient%ri &colare &i profesionale n ceea ce pri4e&te admiterea n licee &i&coli de

arte &i meserii'c*pr e2ent%ri ale liceului n di4erse &coli din 2on%'d*act uali2area

site-ului &colii. Art $ Pre4ederile pre2entei deci2ii 4or fi comunicate membrilor

comisiei de c%tre ser4iciul secretariat. ;r. _____ din ________

Director% _ ____________ __ Unitatea de nvmn t

____________ _ DECIZIEp entru numirea comisia de aprare

mpotriva incendiilor Profesor ____________ ____________ ___, director al

____________ ___________, judeul _________ nu mit prin _________,n temeiul:art.109 din

Statutul personalulu i didactic aprobat prin Le ea nr. 1!"#199$ cu

complet%ril e &imodific%ril e ulterioare'standardul ( )mana eme ntul* din

+.,.-.P. nr. 9./#!000 pentru aprobarea 1odului controlului intern,cupri

n23nd standardele de mana eme nt#control intern la entit%ile publice &i

pentru de24oltarea sistemelor decontrol mana erial' - art.1.0 din Le ea 5n4%%m3nt

ului nr. ". din !..0$.1990 republicat%, cu complet%ril e &i modific%rile

ulterioare.a 43nd n 4edere pre4ederile: art.19,lit.6 d6 din 7e ulamen

tul de or ani2are &i funcionare a unit%ilor de n4%%m3nt preuni4ersit

ar,aprobat prin +.,.8.1. nr..9!0#".0 9.!000'Le ea bibliotecilor 99. )71*

:(; 91#00#!00!' 7e ulament ul intern emis n ba2a 1odului

,uncii, discutat n 1onsiliul de <dministrai e din data _______ &i aplicat n ba2a

deci2iei nr._____ din_________ _.7e ulamen tul de ordine interioar%

a4i2at de 1onsiliul de <dministra ie n data de_________ &iaprobat de 1onsiliul Profesoral n

data de__________ _ &i aplicat n ba2a deci2iei nr._____ din________'Le ea nr.

90$ din 1! iulie !00/, pri4ind ap%rarea mpotri4a incendiilor'Standard ocupaional

pentru bibliotecarul &colar aprobat 1+S< la data de 0$01-19997e ulament

ul de or ani2are &i funcionare a bibliotecii &colare

aprobat prin +,8d1 nr. 100$#19$$'+7:(; nr.1/9 din !" februarie !00$ al

ministrului administrai ei &i internelor pentru aprobarea ;ormelor enerale de

ap%rare mpotri4a incendiilor';orme de pre4enire &i stin ere a incendiilor specifice

unit%ilor cu profil de n4%%m3nt &i educaieem ise de ,inisterul 8ducaiei

;aionale = martie !000. DECID:Art ! &e constituie comisia de

aprare mpotriva incendiilor % n urm%toarea componen

%:1. Pre&edinte = ____________ _________'!. ,embri = ____________ _______ )repre2enta

ni ai profesorilor *, ____________ _ )contabil &ef*, _______ _______ )secretar

&ef*, ____________ _____ )administrat or*, ____________ _ )bibliotecar*

, ___________ __ in iner de sistem* , ____________ ____ )muncitor*.

Art " Atri#uiile Comisiei : a*or ani2ar ea acti4it%ii

de pre4enire &i stin ere a incendiilor prin planul anual demunc%' b

*monitori2ar ea reali2%rii aciunilor stabilite'c*p re2entarea periodic% a normelor &i sarcinilor

de pre4enire &i stin ere a incendiilor ce re4in personalului &i ele4ilor, precum &i a

consecinel or diferitelor manifest%ri de ne lijen% &inep%sare' d*ntocmire a

necesarului de mijloace &i materiale PS( &i solicitarea conduc%tor uluiunit%ii

a fondurilor necesar ac>i2iion%ri i acestora'e* difu2area n s%lile de clas%,

laboratoare , cabinete, etc., a planurilor de e4acuare nca2 de incendiu &i

a normelor de comportare n ca2 de incendiu'f*e laborarea materialelo r

informati4e &i de documenta re pentru diri ini, bibliotecar, profesori, laborani, n

acti4itatea de pre4enire a incendiilor. Art $ Pre4ederile pre2entei deci2ii 4or fi

comunicate membrilor comisiei de c%tre ser4iciul secretariat

;r. _____ din ________ Director% _ ____________ __ Unitatea de

nvmn t ____________ _ DECIZIEp entru numirea comisiei'c

omitetul de securitate i sntate n munc

Profesor ____________ ____________ ___, director al ____________ ___________, judeul

_________ nu mit prin _________,n temeiul:art.109 din Statutul personalulu i didactic

aprobat prin Le ea nr. 1!"#199$ cu complet%ril e &imodific%ril

e ulterioare'standardul ( )mana eme ntul* din +.,.-.P. nr. 9./#!000

pentru aprobarea 1odului controlului intern,cupri n23nd standardele de

mana eme nt#control intern la entit%ile publice &i pentru de24oltarea sistemelor

decontrol mana erialart.1.0 din Le ea 5n4%%m3nt ului nr. ". din !..0$.1990

republicat%, cu complet%ril e &i modific%rile ulterioare.a 43nd n 4edere

pre4ederile: art.19,lit.6 d6 din 7e ulamen tul de or ani2are &i funcionare

a unit%ilor de n4%%m3nt preuni4ersit ar,aprobat prin +.,.8.1. nr..9!0#".0

9.!000'7e ulament ul intern emis n ba2a 1odului ,uncii, discutat n

1onsiliul de <dministrai e din data _______ &i aplicat n ba2a deci2iei nr._____

din_________ _.7e ulamen tul de ordine interioar% a4i2at de 1onsiliul de

<dministra ie n data de_________ &iaprobat de 1onsiliul Profesoral n data de__________

_ &i aplicat n ba2a deci2iei nr._____ din________'Le ea securit%ii &i s%n%t%ii n

munc% nr. 919 din 1. iulie !00/'?@. nr. 1091#!00/ pri4ind cerinele minime de

securitate &i s%n%tate pentru locul de munc%'?.@. nr. 10."#!00/ pri4ind cerinele

minime de securitate &i s%n%tate pentru utili2area de c%trelucr%to ri a

ec>ipament elor indi4iduale de protecie la locul de munc%'- <rt. 91, lit )j* din 7e ulament

ul de or ani2are &i funcionare a unit%ilor de n4%%m3nt preuni4ersit

ar,aprobat prin +.,.8.1. nr..9!0#".0 9.!000'Le ea bibliotecilor 99. )71*

:(; 91#00#!00!' - Standard ocupaional pentru bibliotecarul &colar aprobat

1+S< la data de 0$01-19997e ulament ul de or ani2are &i funcionare

a bibliotecii &colare aprobat prin +,8d1 nr. 100$#19$$'?ot%r3rea 1onsiliului

de <dministrai e din data de__________ ____'- <rt. 1$9 din 1odul ,uncii

aprobat prin Le ea nr.09#!009 cu modific%rile cu complet%rile ulterioare.

DECID:Art ! &e constituie comisia'co mitetul de securitate i

sntate n munc , n urm%toarea componen %:1. Pre&edinte =

____________ __ !. Secretar = ____________ _____ !. ,embri = ____________ _____ )&efii

de catedr% ai disciplinelor , cei care folosesc biblioteca,la boratoare, s%li de

sport*, diri inii claselor, ____________ _____ )secretar &ef*, ____________

____ )admini strator*. Art " Atri#uiile Comisiei: a*elaborare a normelor

de protecie a muncii pe diferite compartim ente &i acti4it%i,i n3nd cont

de riscurile &i accidentele ce pot inter4eni' b* or ani2area instructajelo r de

protecie a muncii pe acti4it%i'c* or ani2area instructajel or de protecie a muncii

pentru acti4it%i eAtracurric ulare, dec%tre conduc%torii acti4it%ilor' d*elaborare

a de materiale informati4e cu pri4ire la riscurile de accidente ce pot ap%rean

&coal% &i n afara &colii,e*asi urarea condiiilor normale de desf%&urar ea

acti4it%ilor &colii n colaborare cuadministr aia. Art $ 1omisia este

constituit% &i funcionea2 % n conformitat e cu Le ea securit%ii &i s%n%t%ii n

muncanr. 919 din 1. iulie !00/' Art ( Pre4ederile pre2entei deci2ii 4or fi comunicate

membrilor comisiei de c%tre ser4iciul secretariat. ;r. _____ din ________

Director% _ ____________ __ Unitate a de nvmn t ____________

_ DECIZIEp entru numirea comisiei pentru protecie civil i

aprare n ca) de de)astre Profesor ____________ ____________ ___, director

al ____________ ___________, judeul _________ nu mit prin _________,n temeiul:-

art.109 din Statutul personalulu i didactic aprobat prin Le ea nr.1!"#199 $ cu

complet%ril e &imodific%ril e ulterioare'standardul ( )mana eme ntul* din

+.,.-.P. nr. 9./#!000 pentru aprobarea 1odului controlului intern,cupri

n23nd standardele de mana eme nt#control intern la entit%ile publice &i

pentru de24oltarea sistemelor decontrol mana erial' - art.1.0 din Le ea 5n4%%m3nt

ului nr. ". din !..0$.1990 republicat%, cu complet%ril e &i modific%rile

ulterioare.a 43nd n 4edere pre4ederile: art.19,lit.6 d6 din 7e ulamen tul de

or ani2are &i funcionare a unit%ilor de n4%%m3nt preuni4ersit ar,aprobat

prin +.,.8.1. nr..9!0#".0 9.!000'Le ea bibliotecilor 99. )71* :(;

91#00#!00!' - Standard ocupaional pentru bibliotecarul &colar aprobat 1+S< la

data de 0$01-19997e ulament ul de or ani2are &i funcionare

a bibliotecii &colare aprobat prin +,8d1 nr. 100$#19$$'7e ulament ul intern

emis n ba2a 1odului ,uncii, discutat n 1onsiliul de <dministrai e din

data _______ &i aplicat n ba2a deci2iei nr._____ din_________ _.7e ulamen

tul de ordine interioar% a4i2at de 1onsiliul de <dministra ie n data de_________

&iaprobat de 1onsiliul Profesoral n data de__________ _ &i aplicat n ba2a deci2iei

nr._____ din________'L8@8 nr. ."1 din " noiembrie !00. pri4ind protecia

ci4il% republicat% n,onitorul +ficial nr. 00.#!! iulie !00" cu complet%rile

&i modific%rile ulterioare. DECID:Art ! &e constituie la nivelul

unitii comisia pentru protecie civil i aprare n

ca) de de)astre: 1. Pre&edinte = ____________ ______'!. ,embru -

____________ _______'9. ,embru ____________ _______'.. ,embru ____________ _______'

Art " Atri#uiile Comisiei : a*pre %tire a anual% a cadrelor

didactice, ele4ilor &i personalulu i administrati 4 pe liniede protecie ci4il% prin

or ani2area de instruiri, con4oc%ri, eAerciii &i aplicaii de pre %tire de protecie ci4il%' b*or

ani2area &i asi urarea st%rii de operati4itat e &i a capacit%ii de inter4enie

aformaiunil or de inter4enie n aciunile de estionare a situaiilor de ur en%'c*in

formarea &i pre %tirea salariailor &i ele4ilor cu pri4ire la pericolele la care

sunteApu&i, la m%surile de autoproteci e ce trebuie ndeplinite, la mijloacele

de protecie puse ladispo2iie, la obli aiile ce le re4in &i la modul de aciune pe timpul

situaiei de ur en%'d*r eali2area sistemului informaion al deci2ional, n&tiinarea,

a4erti2area &i alarmareas alariailor &i ele4ilor n situaie de ur en%'

S-ar putea să vă placă și