Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

este dăunător pentru copilul care urmea. :n acela i timp.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor. :nsă acum a a*uns i el în declin. putea să. Că el... 2i a luat-o. dacă o iube te. el s-a despăr(it de ea.icea: 3u-i bună” sau Îi bună”. momentul sublim i dumne. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt. de instituirea 'fintei #u)aristii. & a că Părintele era de atunci.iu -numai @ clase. 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost . cum a . care atunci nu era folosită. Prin anul 7?@B s-a or$ani. mai apoi.Mai târ.is: @Da”. #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie. are sân$ele contaminat. Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului. 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . trăiau i ei momentul: se au. credincio ii. Or. p. de care am au. i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a . .a pe care a trăit-o pe front în timpul ră. spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este . #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister. preocupat de c)estiuni de felul acesta. dacă ar fi iubit-o. a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi. despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/. nu mai are (inere de minte. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea.isem. în cetatea Gă$ăra ului. la Cina cea de 5aină. Când m-am dus la mănăstire. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor. moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au. <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie. 2i atuncea Părintele a .e la conceperea copiilor.is: @Aa-o0”. fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i. din 7?@J. de /reme ce i-a spus că. al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică.boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! . =el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii .icem.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească.it mai târ.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică. să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii. să o ia.#ste aici. la #picle.eu. "ma$o. are /reo LD de ani. luminată de )arul 'fântului Du).isem niciodată la /reun preot i nici după aceea.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată. Nu mai recunoa te oamenii. s-au dus la Clu*. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle. câtă /reme mai are astfel de traume să . . după ce s-au căsătorit ei.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană. 2i el a . Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”. deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i. a/ând i cuno tin(e de artă. (%rhim. .ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie. al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne.iu.Părintele. .ă să se nască.ul.copil.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. s-a recăsătorit. 8rânco/eanu. Gata a/ea ce/a la un oc)i.boiului. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca.iu. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea. dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! . de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor. momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor. cred. !eo#il Părăian $ Mân.ă. de mai înainte. J?-B@.nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare. dar le i trăia.JDDB.ă.eiesc. nu a fost un e ec al Părintelui. era plânsul mistic. în$enunc)ia(i. Credincio ii fiind i ei lumina(i.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele . 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie. e9plicând citirea #/an$)eliei. & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră.at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna. contând. îndră. la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă. i pe ceea ce îi spunea fi$ura. Copiii îi sunt sănăto i. 2i. .eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete. el trăie te i acum. (Pr. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au. :n realitate. C)iar i de pe foto$rafii. JDDB. nu are /oie să se an$a*e.

au fost bat*ocori(i. un sfânt al lui Dumne. numai #l rămâne infailibil în /eci. /edeai în dânsul un în$er întrupat.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă. Dar cine s-a le$at de sfin(i . edit. toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om.nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca. Omul rămâne om.eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne.eu.eu. Pn.: Pe când era la Muntele &t)os. Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. 7J. 'f. el tot om rămâne. o face ori din in/idie. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui.eu.eu.eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu. ci ca să-7 . B@-BI. pu(ine la număr. dar î(i mai impunea ce/a. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. 2i cum ar putea să fie numit altfel. că nu ti(i ce . Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC. Pot spune. 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă.ă cu nimic sfin(enia lor. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut. dar este pu(in spus4 a fost un uria . pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit.s-au le$at de fapt de Dumne. î(i impunea imediat respect i dra$oste. ce/a tainic din adâncul sufletului. Dumne.ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru. cu/intele sale. atunci cum a putea eu să îndră. i-7 /or iubi mereu. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. 'i$ur. înc)i i în temni(e. Prin acestea a trecut i Părintele. & fost deci. a fost i aspru.facându-le rău sau /orbindu-i de rău . un trimis special al lui Dumne. Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C. ori din ne tiin(ă. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om. Cine /orbe te altfel la adresa dânsului.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. ori din rea credin(ă. dar i du mani. Dar 'f. mai “dur% cum spun al(i. în pre. precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit. oameni care 7-au iubit i pre(uit. =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească. din toate timpurile. mai în(elep(i. apoi oameni buni.neală să încerci să scrii despre ei.eu este i rămâne &de/ărul absolut. un $i$ant al /ie(ii spirituale. 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui.en(a sa. a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi.eu. mai drep(i. nu ca să dărâme omul. &m spus mare. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC. Nu trebuia să mer$i la dânsul de . fără să e9a$ere. tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia. Dumne. n-a putea s-o fac cum trebuie. nu s-au ade/erit -după spusele unora. 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u .eu.ă cum tie #l. :l bat*ocore te pe Dumne. unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit. care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i. "-a răspuns 'f.uri. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele.idească.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa. în trăire i-n în/ă(ătură. )uli(i. o asprime sfântă. cu nimic. este o îndră. &m amintit acest lucru pentru că. 'fin(ii lui Dumne.. felul său de a fi. oricât a căuta să descriu persoana dânsului. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a . timp de @D de .. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i.eu lucrea. din mul(imea -miile. au a/ut neca.. bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i. 'fin(ii trăiesc în tăcere. Dar.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt. oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt . Oricât de în(elept ar fi i de sfânt. 2i ti(i de ce. Numai 8unul Dumne. când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui.ile. ca i după mutarea lui la cele /e nice. Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in.

pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. nu. !o$i tinerii pot munciC.eu primitele sale ru$ăciuni. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . bucurie să ne dăruie ti. 6eni(i la 'âmbăta de 'us. ca om. /eni(i. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau. 6eni(i. mielul care ia păcatele noastre. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran. c)iar du)o/nicească. n-ar fi putut în(ele$e.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti.druncinat. Părinte al meu. să facă icoane din acelea acoperite cu metal.use în /ia(a lui a a ce/a. c)ipul durerilor.. Când îl /e.i pierdea timpul. #rau A strofe. ca să în/e(e metaloplastia..ela i să i-o dea lui. 'e uita cu milă la oameni. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel. când a /ă. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit. Părintele &rsenie /orbea pu(in. Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea..i în care cine /oia putea să plece. Ce seamănă omul. & fost trimis în 8asarabia la C)i inău. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran. Cu fiecare în parte.ela acel om a dispărut pur i simplu.i. iar asta 7-a i sc)imbat.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. Părintele a a*uns la ultimul tren. ci rămâi cu +ristos i în +ristos. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. Dar. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr. &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. ca de acolo de unde este. dar nu le (in minte. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori.eu i să rămân credincios Maicii Domnului. era lume peste lume în acea .)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă.i pe +ristos /iu i ade/ărat. i de acolo de unde e ti tu. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior. m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu. un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia. de ne.ul tuturor. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire. /eni(i. tu /iu e ti.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare. la subiect i concret. Ne c)eamă Părintele &rsenie. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă. ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti. ca persoană. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă.. atunci i credin(a de/ine /ie.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă. Pace (ie. -6eni(i acum cât mai e /reme. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC. tu /iu rămâi în /eci. <u ii au lăsat o sin$ură . nu te sminte ti la orice faptă. /eni(i. pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. fiecare cu problemele /ie(ii lui. 'punea că 7-a /ă. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i. Părinte &rsenie1 &min. amărât i fără căciulă. (Pr. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren. să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne..ut pe Domnul +ristos plin de bube. Nu te clatini la orice /orbă a unora.('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme.

au /rut să îl căsătorească.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a . Când au /enit securi tii să-7 ia.. /ia(ă lun$ă pământească i dă-i.is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C. nu putea fi arestat de nicăieri. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni. Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . a început să plouă până s-a umflat pământul de apă./onise ca urmea. Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir. dar nici ma ina nu pornea. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne.is celui ce-7 pă. pe nici unii. după care a /enit.boi -in/adarea Ce)oslo/aciei. le era frică de faptul că.pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC. 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC. cu lumânarea aprinsă. o să intre în locul lui. i a/ea de ce să fie. dă-i bine. Părintele nu era pre$ătit să plece. trec două i au intrat în panică cei cel pă. N-au /rut nicicum.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta .it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori.e te i de rele îl fere te.i că te . Cu ru$ăciunea. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri. (Paraschiva %nghel. '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie. E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/. " se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine. 5ocmai se .eau pe Părintele. :mpără(ia cea cereascăR. & a*uns până la mai marele înc)isorilor. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic. &poi. :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta. 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut. care. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie.e.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC.eau.is Părintele: . la multă lume i n-am urmat nimic din ele. să fie preot de mir. După care a spus Părintele &rsenie: . a intrat în . Ee-am . &sta a fost cea mai mare mâ)nire. sănătate.ească bine în /ia(a călu$ărească. citea i se ru$a..eau îl /edeau cu cartea. '-a ru$at cu lacrimi multe. în /ârful muntelui. era mâ)nit.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu. E-au dus la canal i în alte păr(i.ă plecămC.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber. să-7 areste. E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină. Dacă nu era în$ăduit de Dumne. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt .ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C. cum îi spunem acum. după ce a terminat teolo$ia. îl pă. 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât. s-au urcat în ma ină i a . #l a . De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat. & plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit.is-o multor femei: RDoamne. cei care îl pă. la to(i. & /ă. că ne-a a*utat i ne a*ută mereu.ă un ră.is pa. Odată am au.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa.ut că nu porne te. (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără. după el. care să-7 călău. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie.lea#ăC. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC.ut apoi că trece o oră. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică. de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur. 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi. Când era înc)is în celulă. '-a dus acolo. Când era la canal.nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă. Doamne. dă-i iertare de păcate.eu să fie arestat. aici la 'âmbăta. &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. Dacă au /ă. Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. &cela 7-a lăsat să se odi)nească. :n 7?@C când a fost seceta cea mare. stând mai mult de /orbă cu el a .

i a . Părintele săpa în locul celor care nu puteau să. acolo se împărtă eau.e. la 8ra o/. --)eorg)e 'ilea. acolo mer$eau la mănăstire. la sfin(irea unui monument al eroilor. el nu era niciodată supărat. plâns. :ncă când era copil. era foarte în/ă(at. Nu i-a răspuns. -(ucia 3ârsan. i-a tiut /ia(a. -3ârsan Elena . Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC.e pe Părintele &rsenie. după care a dat alarmă $enerală. Cătălina i-a arătat unui preot. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare.. Părintele era a a un om. Ea Părintele au fost i părin(ii mei.is că da. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui.iu de ce a plâns. dar nimeni nu tia taina lui.i facă norma. a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului. iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC. 5răia foarte modest.eu o să lumine. de î(i plăcea de el i când te certa. la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. confirmându-se înmormântarea i pre. cum e preasfin(itul Eauren(iu. oamenii acolo se spo/edeau. Părintele a făcut câte/a facultă(i. Când a a*uns la 8ucure ti. tiu eu. .eu să a*un$ă ar)iereu.area Părintelui.en(a Părintelui acolo.C. #u i-am spus de Părintele &rsenie. să scoată nu numai o carte. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a. :nsă totu i. După un timp $ardianul trecând în control a sesi.e mintea ierar)ilor din 'inod.is că ru ii sunt la $rani(ele (ării. a fost i pe la Canal. de la /ecini. ci să7 canoni. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne. -Pr! Petru /anvulescu. #ra tot timpul /esel.e pe oameni. =nii se descura*au. a făcut multe minuni. Ea întrebat mai târ.!. 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul. care mi-a fost cole$ de facultate. 8ineîn(eles că la 'âmbăta. & fost unic în felul lui. ca să facă pasul acesta. 8eclean. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 . '-a ters repede la oc)i.eu. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni. la doctorat. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui. 2i s-a întors către Dumne. Dumne. au fost i rudele mele. Pentru mine Părintele e un sfânt.eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. & plâns Părintele pentru neamul românesc.eiască.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale. în anii în care a stat. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin. Dacă /reodată se întâmpla de te certa.'âmbăta de 'us.i i noapte.âmbea. să-7 canoni. -Prof. C!. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul.at absen(a Părintelui.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus. care este din 'âmbăta. dar mai apoi i-a . @A ani . pentru că de multe ori.e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele. Mi-a spus-o c)iar el. Când era arestat la Canal. el i familia lui N. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei..biserică.. Când 7-am cunoscut eu. i-a tiut puterea dumne.eu i în(elepciunea lui Dumne. i bunicii mei. Nu 7-au $ăsit. pentru că dânsul a căutat. Când a fost aici :naltul &ntonie. de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. &poi preasfin(itul Daniil. Când 7-a lo/it foarte tare. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne..e. în catedrala din 'ibiu. dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i. de la rude. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta.'âmbăta de 'us. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. i atunci î(i plăcea. Părintele a suferit. 2i imediat a . sărea peste căpi(ele de fân. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel.eiască. tot timpul . & fost întrebat unde a fost. Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea. în multă ru$ăciune i lucra aproape .

&. s-au adus pietre mari. dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri. răscole te acum marea masă. m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane. care i a a e compromis. ed. Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS.i.. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre. lac în forma de inimă. in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă. :FFG( (Pr. că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă. pe unde treceam noi -cu icoana. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”.ile în înc)isoare.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :.: După ce a fost eliberat. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă. -. .ut. când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană. & a E-a /ă.entant al trăirii /ie(ii pe pământ. la seminarii.iua de a.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. :FFG( (Pr. cu motocicleta.cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR. ci/ili i biserice ti. Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i. de credincio i. "icolae 'oboia -Porumbacul de . care este până în . să a/em îndră. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta.:. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie. PN. Părintele a mai rămas J . Dar Dumnc. 0Maica Adriana $ . s-au plantat pomi. de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. Mutându-se la 'c)itul Maicilor. al ucenicilor. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us. la mânăstiri. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”.c8itul =ornet. &r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie. s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii. de sfin(enie. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr. atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire. este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie . Nu să fie (inut ascuns. . :FF:.i în .noi. Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de . Părintele î i măre te turma de ucenici. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară.: pictura este cea de pe coperta căr(ii. Destinul neamului nostru. în toată (ara. oseaua era uscată.noi. (Stre&a "icolae. amena*ându-se mese de piatră.ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie. decât cei de afarăS. repre.are a Părintelui.a.& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. Ea întoarcere. suntem fără îndoială .i poporul român ar fi fost altul. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea. O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”. 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC. dar dacă împlinim porunca Părintelui.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor. i a a este sub obroc. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni.i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima. Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0.noi.eu are răbdare.neala i să ne asumăm destinul neamului. 6m )ăcut lucrarea Lui. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce..Pr. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn. Dimpotri/ă. o mână de oameni. apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică.i cu îndreptă(ire . după 7@ ani. Ioan Sab+u. destinul poporului care este însetat de Dumne.eu. Nu e treaba noastră. flori. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din . . al sfin(eniei. Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor. . (Pr. ed. /a fi spulberat pe toate 0stră. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad. în partea de *os. Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă.ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul. Dar. el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. mai cu seamă al sfin(eniei familiei.

ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă. Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob.. #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman.bura. dar 7-a rânduit Dumne.unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”. pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni.Pr. fetele din sat îl refu.G. Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă.is: . prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”. adică albă. iar Părintele &rsenie.ica i matematica. la Dră$ănescu. i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a . pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie. Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”.ice: Du-te la mănăstire% la . :mi dă într-o . Pe )rân#8ie se urca0”. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete. m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa.boi.Gheorghe Silea% 45 ani . C.âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”. /rând să se făcă a/iator. Pe to(i. După un anumit timp. 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo. nicăieri nu e9istă asemenea pictură. dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a .is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”. i-a pictat după cum i-a /ă. în altarul din pădure.ică foarte mare.au. în pictură. & început să râdă i a . & a a pictat. :7 /e.Elisabeta . +aina Mântuitorului era ca un abur. la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a . -Prof.ut Părintele &rsenie. pentru culorile desc)ise i /ii. D+mboiu Victor. ci după cum a /ă. . &/ea o putere fi. dar i albul era un alb transparent. 2i a reu it1 . am început să mă încred în mine . i pe sfin(i i pe Maica Domnului.ă normal.âmbăta de . cum se pictea. Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară.boi. să facă din oameni icoane /ii. pre edintele pictorilor pe (ară. Dacă stai departe. i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire. Mam îmbrăcat. cum eram copii mul(i la părin(i. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie. &. . 2i a /enit. $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere. se făcea cură(enie acolo. Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata.i ca atunci când a intrat la ucenici i a .sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre. #ra în ră.eu la noi.S .ut că sunt bă$at în seamă. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu. să picte. care era patronată de mitropolie.e în inimile oamenilor credin(ă. ()ismaş Eugenia.is Pace "ouă0”. find pictor. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 . la români. remarca op(iunea acestuia.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine.Mariana P. :ntr-o sâmbătă după-masă.is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”.. mi-am luat i mâncarea i am pornit.us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu.i o prescură i ni te bănu(i i .ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta. culorile raiului. m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am . Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi. Pe drum. Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură. Când am /ă. &*un$ând. #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i. (Ierod.

duceau profesori uni/ersitari. 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. Ea c)ilie.i i cu o cădere de apă. &m plecat înapoi acasă că îmi era frică . era după masă. Dar i acolo le era frică de Părintele. ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a. Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. că tie Dumne. prin 7?@L.-mândria. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte. &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele. &colo% la canal. 6 zis că% )acem cuib de partizani. Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”.icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce. E-au dus pe Părintele acolo.icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @. a /rut să facă o crimă. .is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa. #ra să cadă acela de .eu pentru ce ne dă. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate. &m . 2i Părintele a .icea să a/em răbdare i mai . Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat. 'ă-i mul(umim lui Dumne.ă le dau la oameni cura* @. Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. Când a ie it Părintele din biserică. Nu era nimeni. 2i de aici.is că a/em neca. au lucrat acolo J săptămâni. ca pe o carte. într-ade/ăr. când nu era slu*bă.a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal. Mâine diminea$ă te $ii de mine”. &poi m-a dus cu el la masă i le . "ubi(ii mei. Părintele ser/ea masa acolo i .unar îl ascundea ca să nu-7 audă. primul păcat. (Pr. Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra.ată de mâna dreaptă i .ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte.is.” :n ultima /ineri a .ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:. era o femeie de /reo AD de ani. &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @. (%na -i. 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”.eu am încremenit i nici nu am mai . !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% . Părintele. ne-am dus la biserică. de frică. E-a scos. îl simpati. &cum. 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @. De multe ori . /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm.is: 6cum coborâm *os.ivoiu. $enerali. parali. înainte să doarmă. când mă $ândesc.eu. #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo. .icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne.l-au dus la canal. 'ă a/em răbdare. îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc. 'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a .icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a . 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i. ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus. in$ineri.is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu. Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult. 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i. 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap.. mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @. aici la Gă$ăra . D+mboiu Victor.eu pentru toate. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară.. Când se ru$a i ceasul de bu.de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. colonei. dar el nici nu postise i fuma mult. 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. Parcă-7 citea. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele.uri în familie i el .ofrenie i i-a spus: . a început utrenia. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @. 3u plec0 Locul meu este aici.is nici un cu/ânt. dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise. &poi a . Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu. O fată de colonel de securitate.

ile înainte de a muri Părintele. c)iar dacă nu 7-am /ă. fără să se întoarcă spre omul acela. &/eam ispite i îndoieli mari.. un unc)i bolna/ de sclero. nicidecum de cele biserice ti.)ăcut numai un copil”. dintre to(i. A-am spus Părinte% dar nu "rea9@.ut-o. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. .Dobrin Ioan% <& ani% .it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie. ca să-7 cunosc. abia sc)i(at.âmbet straniu. am sim(it pre. noduros. eram preocupat mai de$rabă de fotbal. :ntr-o /ară.ă mare în care eram eu.is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie. să-7 asculte.urile. ume. .i po/esteau neca. Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr. 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. am pufnit în râs. /oiam călu$ăria. '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am . de fete. de la 'i)ăstria. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. după care. sub un nuc mare. după ce mi-a murit unul din copii. &bia prin anul 7?LC. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne. Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”. bunicul. tot pri/indu-mă în oc)i.ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @.uri am. Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii. eram cu totul lipsit de ambi(ie. prin 7?LI.i i mi-a . alba tri . sin$urătatea. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri. &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele. pe Părintele &rsenie 8oca. o fată bolna/ă tot de sclero.. &m fost atunci pentru B .cel pu(in a a i-am /ă. în sc)imb am fost $ăsit de Părintele. cu/ânt cu cu/ânt. M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri.âmbăta de . Cu un an de . Curios. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească. fără a mă scăpa din pri/ire.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @. deodată. 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica.ile. sora mea. Ea Dră$ănescu 7-am /ă. cereau sfat. în mintea mea. n-am /orbit direct cu el.ă"ăstreni( #u am au. plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu.iu.Gheorghe Silea% 45 ani . Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos.i. 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale. . :mi amintesc că nu /roiam să plec. în stân$a i-n dreapta noastră se a e. Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir. & a se face că 7-am cunoscut mai târ. Părintele . &poi /orbea altul i altul i altul.mie. el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”. "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a. Când a /enit acasă i mi-a spus.i. tata. minune. de cum a /ă. 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite. a a. bătrân.au din când în când pe scaune oameni care. =n . dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează.ă în plăci.ru ine. unii /eneau doar să-7 /adă. Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @. deodată pe c)ipul lui a apărut a a.ă în plăci i mul(i al(ii. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i.ut pe Părintele. la Părintele Cleopa. tot în acea . Mama i-a spus.ut eu i se uita fi9 la mine. în sfâr it. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. N-am putut să mai spun ce/a. După câte/a luni.en(a Părintelui. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca. Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” . lepădarea de lume. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont. am mers la Prislop. un . M-a luat părintele Daniil a treia . Când m-am dus la altar să mă înc)in. #ram flămând să mă spo/edesc lui. . mama a fost iară i la Părintele i. mă an$a*asem la o filatură de bumbac. am urcat în mun(ii Neam(ului.ut în realitate. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @. . #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic. am prins a mă $ândi la Dumne.eu.icea imediat. dar am stat A. Părintele era acolo.ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. &/ea ni te oc)i mari. 'im(eam du)ul Părintelui acolo. era cam bolna/. a luat cu ea o po.

Mo ul a murit la ?7 de ani. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele. De*a intrase în mine frica de Dumne. 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f.. 2i astă. "-am spus că se intră $reu la 'ibiu.ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”. Când am /enit cu racla.anul mor(ii Părintelui &rsenie . dumneata pleci acasă.uri.usem de la 7J ani. . Mo ul era de*a arestat. am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla. care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în . 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor. fară cap. că ă tia mă omoară%.is 0Mo ule. După ce m-am /indecat am /enit acasă. unde erau moa tele unui sfânt. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%.ut pe Părintele până la JA-JC de ani. sc)i(ele. Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol. ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D .a/at fiert. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc.ar. am a/ut ni te neca. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire. Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 . &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca..)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult. nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir. 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât.i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie.) Alie -6lbac( #ra un mo .ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @.eu. făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau. &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică. a/eam trei fra(i i săreau prin casă.ile mo ul . /ersetul 7DU. i odată . &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla. #ra prima/ara lui TL? . a . :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a . cu barbă. Mănăstirea . În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele .is că e pe la 'c)itul Maicilor. Pn. E-am întrebat unde e i a . unul demn de un mare du)o/nic. &m tot fost pe acolo. &colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . dar nu-l /ă.& doua oară când am mers la Părintele n-am putut . &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele. Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii.ă%.is un om: 0Nelule. 2i când s-au împlinit 7D . "lie. &m /enit cu racla. 8ucium -0Casa PelerinuluiR.ătonil. cu sare i o(et. '-a uitat la mine i . ori eu râ/neam călu$ăria.Părintele Dumitru.: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei. 5âr. ed. ca pictor. După A . "oan 8ote.ea.ice către mine: Mă% tu ai "reun .uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău. Mă duc la eu acolo. .isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @.”.iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it. cu bani.ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a . :n plus.4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor.. ceilal(i care erau cu mine au fu$it.i -până la ora I. Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @.i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân.ile la neca. pâine i . :ntro altă /edenie. la Dră$ănescu. #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium. 5ot a a tuns era.unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate. Când am a*uns acasă.ătorul. J. când m-am dat *os din tren. Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int. <acla se află în biserica din +ure. 2i atunci . te a teaptă securitatea%.ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac. în custodieS. &poi nu l-am mai /ă. Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă. că se intră cu rela(ii. au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul. iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote.is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea. Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @.ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap. 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @.icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a. Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%.Ioan 'ica.

&ltce/a ce mi-a spus tata: era ră. 7-a certat pu(in. . 2i a mai trăit trei săptămâni.icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele . s-a împărtă it. da pe mine nu.dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @. dar n-o de.is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă.is că a spus tot ce a tiut. dar o să ne despăr(im. lucrând la mănăstire. Dimineata ea a mers la preot. J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia .era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara. când a ie it de pe pământul mănăstirii.is să nu mă mai necă*esc. . &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit.is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu. &poi când mcr$ea lumea pe *os. După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 . 'e uita a a (intit la tine i apoi .duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @.is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă . 2i a a a fost. cu toate că are A ani.boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească. i eu am . Când am fost odată la Părintele. :nainte de a.ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @.is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @.isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @.iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a ./erban %le0e. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe. #u am /isat asta în data de JL decembrie i în . 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul. din $re eală. 5ata de colea. iar către .icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. ace tia nu se mai duceau.is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”. Pe data de I /a /eni acasă. 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @. 2i a .iua de 'fântul "oan a /enit acasă. Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie. E-a certat pe al meu. dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a.ile la înc)isoare. 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a .ut pe so(ul meu mort. mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”. Diminea(a când s-au dus. 2i după un an i ce/a a murit so(ul. băiatul /roia să dea la facultate.ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @.ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i . tata sta mai în spate i i-a . .is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @. iar so(ul meu i-a . &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @. 'oacra a . Părintele predica i socrul fuma. aceia mer$eau. c)iar de la aceasta. 'ocrul meu.icea. s-a spo/edit.amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a. :i plăcea . #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD. astfel ca nu numai unul să rupă .le$at blestemul din pântece. i-a citit ni te desle$ări. la un pa)ar. iar băiatul nu /a sta nici un an de .el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @. mai punea câte o (i$ară în $ură. a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări. 2i o . a . căci era iarnă. Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă. a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele. Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui. M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop. @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului.i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . de era Părintele aici. "ar care au fost oamenii mănăstirii. în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit.ut. &tunci o . Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica.ăpada.icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in. ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul. :n timp ce a fost în comă 7-a /ă. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai. Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km. &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă. Mi-a .is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni.ice: . &cesta.is: Întocmeşte parastas .

&.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. de pe noptieră.Milşan Vionela. După moartca tatălui meu. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire . 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme. când am mers la Părintele. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani.au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”. & a a i fost4 am picat a patra. . /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. =na din ele . Nu trebuia să-i spui absolut nimic. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”. m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at. erau flori. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”. încât credeai că le-a de. Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria.is Părintele &rsenie. Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. Ee-a . fără ca eu să-i fi spus ce/a. &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească. înainte de a se călu$ări. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el. împreună cu tatăl meu. sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. sora mea 7-a /ă.urile ce le au. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . la mănăstire.)ismaş Eugenia. N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire. &tunci. unde s-a făcut călu$ăr. &m urmărit .ile. Nu se supăra dacă-7 întrebai. Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite.$ropat din pământ. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute. "-a spus că e un om foarte cumsecade. îl c)ema deoparte i discuta cu el.)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut.. Ea multă lume le spunea toate neca. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii. "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. tot dând la facultate i nereu ind. Mai târ. când am mers la miruit. &. &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . acest lucru dura ani de . ('eleana Ileana. 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici. când eram fată. Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele. =neia din ele. &ici am /enit cu un $rup de tineri. Pe mine m-a primit .ani% Eă#ăraş( :ntr-o . (Măniş Se*timia.iu. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta. mai deosebit. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. tot a a era. E-au căutat cu a/ionul. Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#. Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele.i. cu $ândul să ne spo/edim. Ne-am dus i /ara. Odată. Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit. Dacă era cine/a de a/ea un neca.ăpadă pe mormânt. Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta. el î(i spunea tot. 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J. 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă.iarul i am /ă.ut că 7au $ăsit până la urmă. mai mare. de obicei. (inea post. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate. &m mers la 'f. Ne-am dus însă la mormânt. ne-am dus iarna i nu era . & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors. (Maria Stre&a. îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr. Părintele adresându-mi-se. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. de i.

:n orice ca.it-o.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea. ea a .ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om.âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. în locuri mai retrase. luând copiii i lucruri din casă. i-am spus Părintelui: “Părinte. ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul.âmbet.it.ut în /ia(a mea că poate să e9iste. &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins.ător i nici /ră*itor. Părintele. Cu două . nu mai întrebăm pe nimeni nimic. pentru că în foto$ralie era doar ea femeie.Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB. cu cât/a timp înainte de a pleca. de altfel. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit.ise. răspunse la $ândul meu. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da. îl /isasem fără să-7 fi /ă. dorind s-o mărite. că nu /a /eni.ile înainte de a pleca la dânsul.ise. & a i-am spus Părintelui po/estea mea. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . precum îl /isasem.at-o imediat. M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is.isese. 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul. Părintele a repe. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi . ca să o determine să plece. &m spus Părintelui că îmi . ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă. făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre. dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne.trebuie să )ii pentru aşa ce"a @. fără să coboare pri/irea aceea minunată. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie.ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă.nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu. "ar Părintele. că este sătulă de /ia(ă. nici rostul în /ia(a aceasta. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie. când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie. i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare. Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie. locuiau i fra(ii i părin(ii ei. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei. Desi$ur că nu tiam. printre altele. /ă. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni.i că o să-l $ăsim acolo. repet. unde. am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a . într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”. Când i-a arătat foto$rafia. . Părinte%.eiesc în ei i în toată fiin(a sa. unde era foarte multă lume. so(ia i cei doi copii ai no tri. pe care scrisese. ce oc)i frumo i a/ea. eu nu beau din principiu%.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului. !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a. Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i . 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”. . m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. unde eram eu. Părintele mi-a rete.is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă.ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne. Nu tiam ce să mai fac.ut /reodată în /ia(a mea. Dar cum să mai îndră. înainte de a /orbi cu mine. /orbindu-le oamenilor. s-a uitat unde/a sus.Mariana P. afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/.is: “Dra$ul mamei. Mi-a ./reun în$er sau /reun sfânt . că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă.. "ar eu.ul tuturor. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie. 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul.i /orbe te cu dânsul. Doamne. cu ce/a timp înainte să plece de acasă. 3in minte că. în au. @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @. "ar eu am $ândit în acel moment. iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie. Mama mi-a . spunându-i că el nu este clar/ă. că este sătulă de /ia(ă. spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . mai si$ur pe mine de data aceasta.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em.ut pe Părintele &rsenie. lăsându-mi un bilet pe masă. spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. ce n-am cre. îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe. &răta e9act ca în /isul meu.ut niciodată!%. #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea. . 2i totu i 7-am a/ut printre noi.

spre 8ucure ti.ătoare. &*ută-mă. Ea un moment dat. Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne.it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea.eu%. poate după o lună sau cel mult două. C)iar atunci.uscultă ce-$i spun eu0”. m-a străpuns ce/a în inimă. 2i a a a fost. Când 7-am /ă. cum m-ai a*utat1 . lipite de corp. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. dra$ă. nici un strop de alcool nu am mai băut. (Pr.ut pe Părintele. mă!% 2i din acel moment. înfă(i area lui. ce (i-am spus eu (ie să nu bei. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe . :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie. durere. cum îl (ine%. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere. din spatele Părintelui. pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni. ci al Părintelui &rsenie. M-am întors acasă i nu după mult timp. apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe . prietene foarte bune. a sim(it că i se face rău de emo(ie. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul.Două in$inere. uitându-se la picturi a .Q. Mi s-a adresat . spun că *mul lui umne. am au. 5âr. #ram la răspântie de drumuri. spre bucuria mea. la Dră$ănescu. se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea.ându-mă de fapta mea. din acel ceas. că are o putere deosebită. de la acest *m al lui umne. =itasem deci acea profe(ie a dânsului. &poi m-a îndemnat să plec la autobu.iua mea de na tere sau a altora. un timbru al /ocii. pentru că eram deprimat atunci. . am început să beau: o bere pe . Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă. în localitatea Dră$ănescu. fără să-7 /ăd /enind. Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”. =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om. &/ea o pri/ire pătrun. &bia mai târ. pentru că a/eam “antrenament%. După ce m-am urcat în autobu. neluându. 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine. :n acea . că nu 7-am ascultat.eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. din acea clipa.i. se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică.eu! Cu toată responsabilitatea mea.i de <usalii. Pro#. Dar într-o diminea(ă. fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare. cred că era ora C. nu e9istă Dumne. Dar tiu că nu este meritul meu. apoi două beri în altă .ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni.i.i fără să mă îmbăt. aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă. 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte. cu unele e9cep(ii. spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. că este .is în $ândul ei: 0&.i. a a cum spusese Părintele. in$inera M. .eu i Maica luminii. Mă miram i eu de mirarea oamenilor. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite.. Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile.i mâinile sale de pe mâinile mele. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine. în /ia(a mea nu am mai băut niciodată. Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic. deci tia că sunt profesoară de biolo$ie. ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. acu. când cealaltă era în spatele Părintelui. m-am tre. pri/indu-i picturile din biserică. neîmplinire.eu. prin orice stări a fi trecut: bucurie.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea.it cu Părintele lân$ă mine. nefericire.iu..

'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote. Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie. să-i ba$e pe linia întâi.icândui: 0 3u-i aşa0”.ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică. cu tine ce-i!%.iuă a i fost la mănăstire. la o intersec(ie de drumuri.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. Din momentul acela au amu(it dia/olii. Dometie Moian. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei. 7-au consultat.ii. la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături. Părintele nu /oia să am neca. nu are ce face. B . este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie.!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian. Părintele când 7-a /ă. în armată fiind. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine. dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%. era om de /ia(ă. încât numai la au. tia doar că-i plecat pe front. cum i-a dorit mult de tot. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(. &tunci părintele Dometie. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i. când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr. & a a rânduit Dumne. dar după ce s-a maturi. dar nu i-a dat /oie să plece.ă pe cei de acolo. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele . am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. care a murit nu de mult.ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi . nu mai /ede nimic. apoi 7-au trimis acasă. să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în .ice: 3umai că nu-l "ezi @. i locul a fost cel indicat de Părintele.icea mereu la ceea ce $ândea. 7-au pus la toate aparatele.uri cu securitatea. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate. Eucrurile s-au petrecut întocmai. Dar )ii 8otărât @. de la unitatea militară. Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă. Duceau o /ia(ă curată. Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit. cu ru$ăciuni multe i fapte bune. n-a băut apă.Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . & a a făcut. stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne. #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum. iar părintele Codrea trăie te. fiind încă la coală. &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. Ea un moment dat îi selectea.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta.ăpe. cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra.ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i.ile n-a mâncat.a unei a/alan e a că. a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie. . când a plecat de la 8rea. Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”. la 'âmbăta. la Părintele &rsenie. &ltă dată. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”. care au fost preo(i. Cu primul tren a apărut acasă.at i el era cu lumea. Când dă să plece îi . bun. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B .is: 08un. părintele Nicolae. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat. Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara. =nul din ei a murit.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul. când s-a făcut . Când a trecut prin fa(a comisiei i-au .a. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă. de profesie in$iner.eu că se /a face călu$ăr.is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu.ice: 3-ai plecat bine”. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire. bun. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”. 0Prof! C!. 'e uită. Duminică diminea(a. E-au e9aminat din nou. odată cu topirea . o doamnă îl abordea. profesoară.

Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă. E-a (inut Părintele câte/a . . Dar un sfânt nu are numai un ucenic. 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică.i-a mai spus Părintele &rsenie . 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @.us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică. #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop. '-a apropiat de ea i i-a . Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă. că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr. dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea.i 1tele#on3 să stărui. Prima dată am au. dar nu era /orba de telefonul propriu-.tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”. Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da. Din cau. Deci Părintele i-a spus în /is totul. dar dacă nu mă duc acasă mama se supără. !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” .ă ştii . 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar. &*un$ând acasă *oi.i. 1onel2 care mer$ea la Prislop. Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp. a*un$ând în fa(a sfântului altar. & stat acolo.is. a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e. 0Părinte. Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost. Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit. a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us. pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”.ă sfatul sunt ucenici. a lui /asile a lui PcutareS.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici. dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău.âmbăta de .is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”. . numai mănăstire. . Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D . & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie. la mormânt. unde a/ea cine/a telefon. prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă. Dacă te $ândeai la Părintele. a lui Aoan a lui PcutareS . . (Ierod. ca la telefon. 3in minte că.ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @. :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră. 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul.i şi nu ştiu de unde vine. Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult. când era bolna/ă. eu a mai sta.. &sta a fost duminică.Gheorghe Silea% 45 ani .$ra*d. to(i cei care-i urmea.'ogdan (uncu . tele#onul 3 . Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @..Morar Gheorghe% >cea de .us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele. $ânde te că am pă(it ce/a%. maica a fost dusă dincolo% dar .că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS. s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca. Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. nici căsătorie.ată de la brâu în *os. Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie.spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei . mama sa era în fa(a por(ii i râdea. "ar Părintele &rsenie.is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”. 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @. Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri..Eă#ăraş( Maica 5eoctista.ile la mănăstire. Părintele i-a . =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului. 0Nu a/em%. /oi a/e(i telefon aici!%.

& /enit o femeie la Părintele. fiind un “născut între tâl)ari%.că au /rut să o opere. Ioan Sabău. bineîn(eles că. la capătul acestei suferin(e. Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă. nu i-am dat un răspuns e/a.( . dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert.i/. -. !eo#il Părăian $ Mân. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine. Că o fi a/ând i ei /reo /ină.pentru smerenie n-a spus prea mult. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume. Ieronim )oldea . slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba. După B ore lumea a început să /ocifere.JDDB. ne-au îndrumat bine. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei.ul să îmi pun o astfel de întrebare. ca să sufere. a /enit în 6oila.*ud. 2i. Ne(inând însă cont de sfatul primit. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”. 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri. după căsătorie. 8rânco/eanu. au făcut în sc)imb alte păcate. i rădăcina păcatului de acolo s-a tras. înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei. poate că la /ârsta aceea.. 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop. i-au pus aparate i când au au.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot . m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost .is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it.e.: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. în orice ca. de 7B ani i *umătate.eu. 45 ani% . toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân.âmbăta de . 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”. Când a plecat. să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii. apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu. străbunici. &cuma. & fost la medici. Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei.i la Părintele o femeie care a/ea trei fete. /a /edea i pentru cine a suferit. întrade/ăr.i i-a spus ce păcat a făcut.a înainta ilor no tri: părin(i. Mul(umesc lui Dumne.$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a . . i-am dat răspunsul care era de fapt. dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme. fetele au murit pe rând. #a a fost curată.%. 2i anume.eu tie.it . &*un$ând la mănăstire. c)iar dacă m-am mirat. de i. Ne-au crescut. nu era ca. a/ut ni te părin(i. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta. ceea ce $ândea ei că sunt. . "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui. ci pentru bunici. până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre. #a n-a a/ut păcate $rele.ice lucrul acesta: dar.D-na M. . (Ierod. Dumne. străbunici. Nu mă împac%.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti .ut de îndatoririle pe care le-au a/ut.icea Părintele câteodată. le a/ea în cap. apoi în 'ibiu la cine/a.Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă.a de Eisieu9: @.ic. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” . Dumne. nu pentru ea a suferit. dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea.. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam. Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi. i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. (Pr. Dar păcatul pe care 7-a făcut. 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru. fi. a /enit într-o . bunici. C)inurile iadului.e de câte/a ori să /adă ce i cum.i de faptele rele. Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători. a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca. nu pot . Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”. la Dră$ănescu.eu tie de toate. că fiecare dintre noi suntem sinte. au fost oameni de treabă i-au /ă.ice ca 'fânta 5ere. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă. după ce s-a înc)inat la icoane.us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ .ător. Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el. 6âlcea. (Gheorghe Silea. (%rhim. fiind un “copil născut în lan(uri%. &/ea un /â*âit în cap tot timpul. mă ro$.iolo$ic i social în care am /enit lume. care trebuia să le să/âr ească ea. :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie.

acesta mer$e din nou la Părintele. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat. tie ce /a fi cu copilul acela.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. pentru necredin(ă. prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca. fa(ă de Domnul "isus +ristos. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i. Părintele 7-a recunoscut.i re/i.uie te po.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului . acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu. 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu.'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 .eu sin$ur. care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată. #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca.po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de . iar pa$uba i-a fost imputată lui. în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare. Părintele i-a spus să fie serios i să nu. pentru ca să. îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne. 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere. :n armată fiind. . să cau(i 8iserica.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a. − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: . când fac rău. Dumne. cam un milion pe an1S (Maica %driana $ .i re/i. #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a.eu. 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii.ivoiu. Disperat.i(ia.dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu. Ma$a. atunci i Dumne.=nui tânăr din 8ra o/.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă.ă.eu.'ufletul e trimis de Dumne.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului.Numai cât neca. .eu /a fi cu el. .eu. .a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” .)ânt @. De aceea. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului. )ăcut crimă .i spre ea.eu îi pedepse te. $ Păcatele se înre$istrea. atitudinea fa(ă de Dumne. cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume. ca să nu mai poată lucra nimic. Pn.eu în momentul conceperii i Dumne. Numai te tre.i /ină în fire i să.eu omului.ibiu( . − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe. Când omul î i re/i.iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @. . cerea odi)nă.ul.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare.intă patimile din om ca plăcute i u oare. dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea.ia pe care o $estiona a fost spartă. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri.Dia/olul pre. Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a .atana% şi nu de Dumnezeu. ca să putem munci.i(ia fa(ă de Dumne.edit.ul. Căuta întoarcerea. mirenii.i(ia fa(ă de Dumne.uiască po.uie te po. M-am spo/edit. . fa(ă de 8iserică. .ă în codul $enetic al fiecăruia.e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat. =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei .%na -i.i facă de lucru cu fete până la căsătorie. dar m-am dus mai târ.is că trebuie să răbdăm şi să iubim”. Pentru noi care trăiam în lume. . să te duci la 'fânta Eitur$)ie.

Pe aceia eu +i iubesc. Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră. el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul. 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. căci cu oc)ii ă tia fi. 2i mai . & /ă.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @.ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo.Maria "icolescu% .is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii. Părintele &rsenie n-a pus ba.us( :n timpul spo/edaniei. Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti. 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon. Părintele Dometie a /ă. uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase. i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a . fie că le (inea sub .Morar Gheorghe% >cea de . dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti./ăluiau uneori decât după moartea celui în cau. "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună. Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit. cel mai $reu păcat al ei.âmbăta de . atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de. spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca.rădăcine. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile. dacă tu nu e ti curat cu inima.us( '-au spo/edit oamenii i unul a . Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii. a a cum trebuie. Petru i Pa/el. @ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. toate le spunea Părintele. decât poate în ca. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă. Nu-i u or să te la i de obiceiuri. de ce /ine pedeapsa lui Dumne. &p. a stat acolo. dacă e un pom mare. Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică. :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic.is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @.is: .. la Părintele. Părintele spunea taine. =n post între$.i i până îl po(i scoate. 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume. inter/enea acolo unde socotea necesar. &poi a . 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie.. Părintele nu prea dădea canon. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon. 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @.eu peste oameni.ă.is: Părinte am un păcat mare @.ut cum ie eau erpi din $ura ei. apoi pe Părintele &rsenie. .ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat.icea: Eaptul că ai stat aici la . Cine /rea.Greavu !oma. . când e mic. Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa. Celălalt a .ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie.urile.Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f. postul mare. 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult. faci tu rânduiala. î(i trebuie luptă.Gheorghe Silea% 45 ani .uri deosebite. #l spunea ce-i bine.ă pe toate la un loc. Când ie eau de la spo/edit. ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”. deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului. Pentru că . . de ce se întâmplă a a. pri/ind starea morală i de păcăto enie. =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. de la Părintele &rsenie. şi de câte două ori +n cele două posturi mari. ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba. de ce /in copiii nenoroci(i. prin. dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 .ă numai pe post. &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie. dar în(elesul tainelor nu se de. Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat. ie eau pu(in i se dădeau înapoi.i de el i-7 sco(i.)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @.

sau a bat*ocorit.ut pe el însu i cât este de păcătos. 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. nu spo/edea prea multă lume. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @. a doua oară tia că nu mai era a a aspru. i după ce-(i făceai canonul. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a. pro$resul făcut. (Pr. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. Cu copiii /orbea frumos. se plimba prin pădure. printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă. Când a a*uns la spo/edit a . .uri mai deosebite. Călu$ărilor. . (-us Silvia. p. ca într-o o$lindă.. /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire. sau au o problemă spirituală mai deosebită. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot. :l punea să lucre. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa. intelectualilor. După spo/edanie î(i dădea un canon. După ce s-a spo/edit. să nu în*ure de Dumne.a asta este bolna/. cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite. 'punea adeseori. cum era fa(a lui urâtă.ile i săptămâni între$i. se /edea pe el însu i sub patra)ir. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. spo/edindu-se. recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut. dacă nu posteai nu te împărtă ea. 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot. "ma$o. Cânta în crâ mă. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau. Când am fost eu la el. să citească de 7D ori Psaltirea i. până î(i aduceai aminte de toate păcatele. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. post. că a purtat du mănie..icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns. sau acatiste i să poste ti. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt.is că. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui. să nu lucre. adesea. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i. în toate 'fintele Posturi. să te con/in$ă să te la i de ce-i rău.tăcere. Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul. P. după ce a citit de 7D ori Psaltirea. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine.eu de s-a /ă. ori de câre ori simt că-i necesar. spre a limpe.. Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne.eu. atâta te (inea sub patra)ir.e în . 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. <& ani% De*ani( Ea spo/edit. 5e (intuia. #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei.ut fa(a luminată. Când era /orba de un om mai în /ârstă. :n posturi.S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. @?. &m socotit că e un om deosebit.i problemele ce se i/esc.le$are la împărtă anie. s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă. &/ea o memorie e9cep(ională. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură.âmbitor i blând. Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut. JDDB. întunecată. era . între so(i. studen(ilor în teolo$ie. Dar cu lumea era mai aspru. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie. i-a dat Părintele canon.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. le cerea să se spo/edească apoi. Mai . Bu nu am timp de pierdut. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune.. Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a.ile. sau a cle/etit.e. să nu-7 pomenească pe cel rău. . te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a. până am fost la coală. stăteau la rând i câte două . la următoarea spo/edanie. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor. .

dar canonul era părăsirea păcatului.ea multă $ălă$ie i . 2i /ine al treilea i .Ierod.i. Doctorul are inten(ia să te a*ute.ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu.i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele. .eu. Dometie $ Mân. pe munte. acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie. fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii. 1rânco"eanu( O femeie. 2i.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i. dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt. J-B.ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i. #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a . Găcuse i medicina. a treia oară. .icând cu $las tare către draci: . desi$ur.ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne.eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate.is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i.is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am . Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta. 'ă /ină altul. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. Pri/ind cu mare aten(ie.ise: .ice: . c)ib. eu . . în *udecata de apoi. Nu dădea canoane deosebite. într-o . la boală. numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare. Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie.eu i că #l le /a da răsplata după fapte. încon*urat de toată ceata drăcească. 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea. &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”. total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri. i-a .:ntunecimea /oastră.ice. îi respec(i tratamentul. 'atana.:ntunecimea /oastră. ne$ru i întunecat.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@.uind. Ioan )iungara. #l a/ea /orba asta. 2i /ine al doilea i . ci continuau cu poftele i păcatele. în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu. /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun.eu.Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @.eu. dacă îi ascul(i po/e(ele. te duce la ruinare.Pr. iar în mi*locul norului. 'ă /ină altul.ar/ă mare. =opăcel( 6ă. dar foarte mul(i nu-l ascultau. &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le .:ntunecimea /oastră. i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne. îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”. la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară. să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne. dar totodată.a pentru sufletele lor. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa. ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe. dar nu îi primeau canonul.ise: . s-a ru$at lui Dumne.eu. i-i . "ar când /enea a doua. co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti. iar din el se au. de la seminar sau paro)ie. am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne.iu. îi . stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte.i sc)imbau purtările lor. să te /indece. că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea.ice: . Dar satana îi . să-i lăsăm să creadă că este Dumne.ice: . în rai i iad. te a*u(i sin$ur. de i /enise mai târ. înc)inându-se până la pământ: .Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti.Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor. pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie. cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare.Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el. tiindu-se c)e. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi.

is Părintele. Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino..Mi-a spus că această ru$ăciune să o . Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a . prime*dia mor(ii o înlătură Dumne. Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă. nu s-au lăsat de această rânduială i an de an. !eo#il Părăian $ Mân.icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de . ci în $ând. ascunse cu /oia.ic în $ând. ce (in mor(i că-s păcăto i.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării. ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră. atât ascultă i Dumne..ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”. dar Părintele mi-a i răspuns la $ând. între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat. călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei.)ismaş Eugenia% &. adică să .Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului. 8rânco/eanu.: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. . &m primit un bra( de căr(i de la Părintele. să .eu. i l-am /isat noaptea pe Părintele. 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine. − Cât ascul(i de Dumne. & adar.tră$ând aerul în piept.âmbăta de . nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă. odată cu aceasta. 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”. cei care 7-au cunoscut pe Părintele.are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului. 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo.eu de deasupra noastră. dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca.icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”. . Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături. adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă. că a putea face eu ceea ce fac călu$ării.. . de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i. Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi.&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite.taina aceasta . .Gheorghe Silea% 45 ani% . cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu.is. pot să .ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. Părintele &rsenie . să le a*ut în credin(ă. la boală sau la un neca. =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie.5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim. când .ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. nu cu cu/ântul /orbit. Ioan )iungara. De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată .iua stând cu noi. . &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta.Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru. .icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu. deci fără să inspir i fără să e9pir.Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e. . că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @. . acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă. atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră.Pr. =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”. .ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea. &m luat aminte la ce mi-a .icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i . cu ener$ie du)o/nicească. c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta. ori Maslul . dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem. să zicD @Doamne” .oameni la lucru şi sunt #răbită @. totu i.Mai mare este omul 2n genunchi. Capitolul = Post &i rugăciune . (%rhim.eu de tine. De aceea.

uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre.uri. Niciodată să nu te culci după 7J -J@. lapte crud i .Paraschiva %nghel. . dar nu am apucat să-i spunem.ist să fac coală. numai )uruie.icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli. Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. dacă ai prea multă i nu o folose ti. Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului. Părinte%.. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze. 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine. dar dacă te culci după 7J te tre. 2i mai spunea că la cine are răbdare. 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor. mi-a po/estit multe lucruri.Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune.aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut.is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos. Cel târ. <ecomanda la ma*oritatea să consume brân.is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”. Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. .is. că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani. M-am dus odată la Părintele cu fratele .iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. dar nu era e9a$erat. 'punea i de radio. dacă nu ai $ri*ă. referindu-se. Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări. că acolo e un efort i moral i fi. 'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a . 6şa e şi cu omul. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”.ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*. la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”. nici la mâncare. Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce.%na -i. Dacă e ti cu $ri*ă scapi.e ti i la 7D i la 7J . dacă radioul e stricat nu prinde undele.i i la B i la @ i e ti om. . #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re. Când dai de neca.is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele. "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti. . Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi . =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină.. Părintele /orbea despre frână. #u . cad toate pe rând până omul scapă de neca. Ne sfătuia să ne odi)nim. Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”.i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e . # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău.care-i preot . Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau.ivoiu.iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”. Ne-a mai . 6i destulă sănătate.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front.icea mă$ar. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 . :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie. că acela nu e somn odi)nitor. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire.iua. Dacă radioul e bun prinde undele. Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă. 0N-am fost. dar el a . &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne. în $eneral. . . #u a/eam peste JA de ani.DD. ca tânăr. @ O preoteasă i-a . ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”. e cam prime*dios. . & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”.ă de /aci.ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @.ic.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta.

nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră. "ată că într-o . Nu mai tiam că e9istă răutate. &poi a adău$at: @.eu. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am . i să. Părintele îmi . am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele.eu%. Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”.eu. 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă.i(ia mâinilor. "-am spus ceea ce /ă.însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am. în casa mea. mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne. l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca. e ca i când (i-ar fi sete. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii .ice că dorin(a e a a de mare încât te arde. o stare de iubire.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”.i. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie. că bărbatul să se roa$e în orice loc. o iubire atât de mare către Dumne.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească.eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime. a doua . cap. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el. să ridice spre cer mâinile curate. apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. 'punea că oamenii cred că Dumne.âmbind u or. fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem.i. Când am a*uns în dreptul por(ii. dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$.mi-a spus-o de trei ori. spre e9emplu.i-mi arată cum să mă ro$. dar .% Părintele îmi .7@.ă te punem la +ncercare% mă0”. . "-am spus: “Da. mă aflam la #/an$)elia de la "oan. Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai .eu. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos.eu e numai o po/este. &stea sunt c)inurile de dincolo. am /ă. adică numai oamenii despătimi(i%.JD am ie it din casă ca să iau autobu. împreună cu Dumne. când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări. am i eu problemele mele lume ti dar. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea. Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine. inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne. dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”.i facă lăca la mine. “Părinte. dar i de frică. dar nu ai de unde să o bei. Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa. a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta. După această mare minune i trăire din /ia(ă.ice: @=um mă% aşa?” .arătându-mi po.ut deodată că ce/a ca un nor alb. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate. ca nu mai e9istă materia. &poi. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură. acolo.. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile. &poi. 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare. C)inul ăsta nu e u or.ul pentru a mer$e la ser/iciu.is: “Părinte. în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne. . de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. din toată inima mea1%. Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele. pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i. a ..usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam.eu i oameni încât.eu. probabil ca să nu mă în$âmf. De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” . ca o cea(ă. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”. M-a cople it.ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @. Părinte1% . cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne.is să-mi duc credin(a în Dumne. pe la prân. JB. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni. Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească. pe to(i. mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ.Ierod.eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”.

decât o obser/a(ie. căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te.5o(i cei ce umblă după plăceri. 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine. de a încerca să re. nu-7 poate /ătăma.ile.. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale. apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”.ă a ra(iunii. Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau. Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”.” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada. Postul lucrea.a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. /roiam să în$enunc)e. . cu ra(iunea i credin(a. a fost un fel de du-te /ino al norului. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este. spun Părin(ii.eu credin(a de copil. nu-i bine. De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii. face do/ada armoniei i /alorii sale. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea.=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei. pom i casă.a tatei nu poate fi $ă. .Dreapta socoteală îi mai mare ca postul. cre. timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. între stâlp. dar n-am putut să fac nimic.itor.Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură. acestea /or fi pe măsura neascultării tale.Când e ti împră tiat.ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode.i. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă.Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii.:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei . pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând. "a-o în bra(e în orice moment. .:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea. iar eu fără să-mi e9plic până astă. . . .5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”.duiască. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”. profunde. Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe. nu /or scăpa de prime*dii. suficient cât să iasă din /ederea noastră. .coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei.ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este. /roiam să fac ce/a.'ă-mi (ină Dumne.ele e9isten(ei.Eepădarea de lume are două trepte. .duit. tra$edia omului. . uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a.'olu(ia nu e de a aduna totul în tine.Gapt e că credin(a e o asce.Mai multă ru$ăciune către 'f.Mântuirea se lucrea. M-am frecat la oc)i. :n$er Pă. de nutri(ie.i. &poi de câte/a ori. Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat. dar cu ascultare de du)o/nic. &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i. . . ale omului: de înmul(ire. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”. . . 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”. de foame. Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”. . Eepădarea de lume e o con/in$ere. de îmbrăcăminte. nici dia/olul însu i. "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare. &cel tânăr frumos răspunde . .Mai mare este omul în $enunc)i.âmbit.a .Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet. (inându-i în ec)ilibru. precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând.ă i asupra acestora. &cestea sunt patimile. :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr. .âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”. ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. . năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale. eram ca (intit locului. de orice fel. .ă numai pe ruinele e$oismului. decât în picioare.

un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani. din 'fânta #/an$)elie.ut în $enunc)i.i sc)imbe /ia(a. 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie. Într-un. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit. Dar oferul a . )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . 2i a făcut întocmai. 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare. Mai erau doi bătrâni lân$ă mine. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”. slăbise în $reutate foarte mult.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după . care e nemuritor. : i spunea apoi. nu cel din "srael. l-a /ă.i sau 2n #oc3. Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni. dat cer etorului.emat de .it apoi. Nu tiu dacă acum mai trăie te. :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia..is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet.'ă căutăm "erusalimul din noi. &m au. Când s-a apropiat. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i . :ncepuse să $ândească cu sufletul. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale. repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu. pe care îl tră$ea satana la apă. să nu insiste. credin(a era pentru ea o prostie. (Pr. Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti.idul bisericii pe omul din /is..P Dar ea nu credea în Dumne. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare.. începuse să se $ândească cu $roa.is că se /a face bine. Pe o copertă a buletinului a/eam po.ând cum moare încet-încet. Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani . Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă. 5oatc reperele din traseu le-a /ă. la fântână sau la lacuri. are numai bote. Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu.ut re. Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a. Când a a*uns la biserica din /is.a Părintelui &rsenie.ă la moarte. =e să% )ac% Părinte?”.is cu mare supărare. mai credincio i. #ra la mănăstire unul Dumitru.)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri. Diminea(a însă bărbatul i-a .)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine. 3-am putut s-o aduc căci e prea mare”. 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii.ice că nu poate. de i c)eltuise o a/ere pe medicamente. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote. care nu poate accepta moartea. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat. Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut.ut în /is. tot cu epilepsie. nici unde este. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca. a făcut o ru$ăciune i i-a . Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu.acuma are 1<(. dar să. Gemeia săraca a că. pe Părintele &rsenie. 'ă /ină numai cei care /or să /ină.is: =e. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit. că nu mult timp după Maslu fata a murit.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta .is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia.. − Cel cu un talant. Părintele i-a . 'tând acasă i /ă. dar cu fapte. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură. #l a dus-o în biserică. #rau din &le9andria. i-a . După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu.eu.

După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el. când spo/edea în biserică.is să fie (inu(i departe to(i copiii.ică un cu/ânt rău.is Părintele. Când a început să /ină la biserică.is să iasă afară din biserică. 7L.eu i 7-a /indecat Părintele.: Leana din Lisa% "ino-ncoace”.. "-a spus a a Părintele . .ut /reodată să mai fie ner/os sau să .bătea de mi ca patul cu to(i ase. . &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele. & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o..i mu te limba.is Părintele să se dea *os din . era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură. surorile.at la pat. Eitur$)ie. #u stăteam lân$ă el i au. îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea. numai porumbel.ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie. Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii. fiind orb. #lena. dar o carte foarte $roasă. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste. Nu 7-am au.. &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop. i nu tiu câte . dar Părintele a .is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”. '-a făcut sănătos.it în BL de ani cât am trăit cu socrul. să în*ure. & fost i un parali. l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a .eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion. 2i lumea a /rut să-7 a*ute. &lteori se au. 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure. 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”. făcea ca toate animalele. J.eam tot ce spune. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@.ut. Odată a început o numărătoare: 7. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată.ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 .. & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap. 2i când a a*uns la u ă a . nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu. &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede. &cela a amu(it. Odată. #ra tot timpul cu cartea în mână.ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”. 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”. 'e . de câte ori îl întâlnea. =mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”. fiind la mănăstire. Părintele &rsenie a . 2i de atunci a /ă. & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică. a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume. De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. De*ani( Duminica. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură. când a început 'f. @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel. #u am /ă. @Mi-l rupe”% a . 2ase oameni mari îl (ineau în pat. :7 (inea tatăl său i un băiat. dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele. Odată. era i un cetă(ean orb de multă /reme.ile au citit: ba citea el.. Dar într-o duminică. să (ină credin(a mai departe. @>ite ce )ace satana0@% a . “7L păuni se ba$ă în mine%. & apucat cu din(ii un col( din patrafir. Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal. 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie. ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit. ba maică-sa. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea.le$ări s-a făcut sănătos. &/eam 7B ani când sora mea cea mare.că socru mer$ea duminica la crâ mă: @. Dar a dat Dumne. #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete. miel i mă$ar spunea că nu se poate face. . &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu. aproape ca 'criptura.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa. Ea un moment dat l-a spo/edit.is să-l lase sin$ur. 'erafim -Popescu. după aceea 7-a împărtă it i i-a . 3u Părinte% nu mă doare”. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului. căci spunea că au /enit toate le$iunile. i Mi)ail. de JB de ani. Numele de fată îl a/eam &ndreia . & a a făcut i boala i-a trecut imediat.'ălan Silvica .ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. dânsul era primul pe treptele bisericii.is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii.ea. Dar nici nu 7-am /ă. Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii. pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine. de părin(ii &rsenie. dar i-a doborât cel bolna/. Părintele îi spunea.Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/.

oloa$ă.)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”. :i spuneam că îmi cade părul.i. 6or fi /remuri $rele. parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat. din nou 7-a luat i i-a . după /ecernie. olo$. '-a mirat toată lumea. &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim. 6ă da(i seama câtă de.is: . & doua .ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace. 2tiu că atunci m-am pierdut. :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului. 'âmbătă seara 7-a spo/edit.is că /ede mai bine. &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui. la 7A ani. la Părintele. a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere.ivoiu% .i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă. după /ecernie. dansuri i să se încredin(e. Ea un moment dat am . .at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el.%na -i. din nefericire. Părintele &rsenie se i. &.ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo. & intrat în biserică i s-a a e. @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca . ./or cu putere /indecătoare de orice boală. O fată de 7B ani.âmbăta de . depărtând $ândurile rele i du)urile necurate.Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”. fiind i. 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat. iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp. Părintele i-a . 55 ani( =n orb a stat o lună de . a stat o săptămână la mănăstire. Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a . Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere. #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă. . 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni. n-a mai sim(it nici o răceală.e în mâinile lui Dumne.Greavu !oma. dintr-un sat din &rdeal. iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă.is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”. @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”.ă că nu ne func(ionea. Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei. Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred.is: Iai% "ino +năuntru”./orul din pădure./or de mântuire cre tinească. iar orbul i-a . Nu mai $ăseam cu/inte. Mul(i credincio i /in la acest i.. Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima. :ntr-o .is să pri/ească spre cer. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a .is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă . după ce au ie it to(i din biserică.is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei. #l a . a*utată. baluri. dar eu în nai/itatea mea am ./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau.is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate. 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate. fiind frumoasă. iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul. Când ne-am împărtă it cu to(ii.ola de lume la i.)ismaş Eugenia.'+rsan Elena .ă ştii că era să mori de multe ori”. iar el ne dădea remedii. să ne spo/edim i să ne împărtă im. E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 . Dar după J ani. 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni.is că-s bolna/ă. . părintele 8unescu. &tunci Părintele i-a .căru(ă. Patru oameni 7-au dus în bra(e. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului.ut i mai bine. #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând. acel olo$ a rămas în urmă. dar Părintele &rsenie i-a .us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie.i.i orbul a /ă.ă bine rinic)ii. iar duminică oamenii 7-au dus în biserică. Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani. nu mai tiam nici de ce m-am dus. numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. :n a treia . 'fatul lui a fost să .is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”. Oamenii s-au apropiat să-7 ridice. i a mers spre Părintele &rsenie.ibiu( #u.ăre te ce/a.eu. .

Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. Dacă nu o operează% o mai duce un an”. . LB ani. a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă. căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia. &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”. sfâr itul /ie(ii.ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. Ea un moment dat însă.-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă. femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele. Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? . & intrat în sfântul altar. Părintele îl îndeamnă să . . spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”. Clu*. &poi. Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie. bolna/ă fiind în spital. . @Da% Părinte”. =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. Părintele. O femeie din Gă$ăra .se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero. Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”. destul de în /ârstă. Dacă o operează% moare. maica s-a îmbolnă/it de cancer.ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri.a de metasta. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă. care a/ansase până la fa. după spusa medicilor. Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul. &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”. De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre. pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie. . Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. . Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are. &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac. 6şa-i?”. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică.ă nu o opereze. dânsa a*uta la traducere. ). După câte/a . căci era în e/iden(a lor.. i to(i doctorii i-au dat acela i re. stili.a era pe cale să de/ină desfrânată. dar a*unsă în fa(a lui.( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu.particip la 'fânta Eitur$)ie. i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere. '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate. apoi Clu*. După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală. a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . &cum.. 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”. îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”.esc la realitate. 6ictoria D.is să ia )rean plămădit cu miere de albine. Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”.ultat: cancer. -Stre&a "icolae. .ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat. că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. :n acest timp însă. să cred în Dumne. de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie. . Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”. & /enit i timpul să mear$ă la control.Maria "icolescu% .ă )aci ce-$i spun eu. 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”. 8ucure ti. i-au dispărut durerile. nu în doctori. precum îi spusese Părintele.a început să-i cur$ă apă prin piele .D-na Pro).eu.ele i filmele.ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei. 5$. Nu mai a/ea nici urmă de cancer. Mure . cum o /ede. Mure i 8ucure ti. "-au făcut din nou anali. care face mult.ând te9tul.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a . a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/. la 8ra o/. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. 5oate anali. =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”.ă te duci şi să te operezi. 5$.e i internându-se în spital î i a tepta. nu a putut scoate un cu/ânt . o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal. #a nu tia de boală.. femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul.

După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească. 6orbea pe în(elesul tuturor. Păcatele părin(ilor le tra$ ei.a faptelor sale.” 5ot din cau. căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric. ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită. '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece.6ladimire ti. Odată. încât credin(a nu o mai /e.âmbăta de . un nepot. O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil. Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta.Maica %driana $ .is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: . Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei.. :n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea.i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului. dar asta e realitatea.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie. Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea. ci i mintea omului.De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată.. .is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”. Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii.ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de. 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării. .8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia. 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii.Gheorghe Silea% 45 ani . 6cuma +$i dă +napoi0”. $ 8olile încep de la suflet. &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă. după care s-a ridicat din pat i a doua .eci de ani. 'ă nu cârtim la neca. O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau. O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a .Parali. .Gumatul slăbe te nu numai plămânii.is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i". =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie. "ubea copiii. copiii.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat. .âmbăta de . Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS. .i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a .i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? .i strică *e cei #ăcu. atunci ei nasc i cresc mă$ari. .%na -i. era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te. &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor. .uri. Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or. 03ârsan Elena $ . − Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post. Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul.ec)ilibrul mintal. .i atât de curat.us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a .fel cum apăruse.ut Părintele copilul. de la concep(ia despre lume. Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie.ivoiu% .a a/orturilor.ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”. #ra de /reo A ani ori. de la de. plimbându-se. Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat. & mai trăit câte/a . 'unt e9presii dure. a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii. Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@. de la minte. Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu. dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/.us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i. murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde.

'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a . be(i/. .e le$ătura firească dintre so(i.Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/.)ost +nsărcinată cu el”. Părintele . com.is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i . :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”. cuno tea băie(i buni. 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău . M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta. . ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”.e. care face rele când se îmbată. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni. #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at. Părintele i-a . 2i cântărea(ă i de teaptă. că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui. .)ace ce-am "rut eu. Gata mea cea mică a/ea un suflet bun. nu a/ea copii. Când cine/a are în casă un be(i/. dar si$ur a a este. "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort. pe care i-ai omorât”. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă. .is: @.is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”. dar la to(i le $ăsea /ină.ă.ice: %%Dar şi tu ai.!a#lan Maria. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”. Părintele &rsenie i-a . atunci tu. &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat. & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/. am au. se sim(ea dreaptă. 3ici cât timp alăptezi”.is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e.it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte. să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i. i i-a . 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri. să se despartă.)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii. Mi-a . să-i unească. 8ărbatul ei a fost be(i/. O /ecină de aici.Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea.Pr.ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”. =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. te lup(i ca să nu destrami o familie. Părintele i-a . ca preot. . ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. Mi-a spus că o să se căsătorească. "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa. dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a.ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”. Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter. Gata spunea că îi este milă de el. Ioan )iungara. .ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”. . pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune. dar nu se putea le$a de nimeni. să-i binecu/ânte. du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”.)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. Pentru asta a luptat mult Părintele. Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă. & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate.is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”.)urat când ai.Dobrin -osalia.e. '-a căsătorit. ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort. >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”.is: @Dacă tu nu. dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a .. Părintele . să mear$ă pe calea lui Dumne. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i.ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi. 2i a mai născut o fată.eu.isă.

când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat. Odată. Până să moară. pentru a. Petru Vanvulescu :ntr-o duminică. ca un câine. #a a recunoscut că are numai unul. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. în Cetatea Gă$ăra ului. lân$ă 8ucure ti. care /a fi doispre. 6ar/ara.e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. .”. pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea. dar a spus ca i acela-i face neca. & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu. O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e..Morar Gheorghe. m-am dus la Părintele cu o femeie. mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. /ă spun de aici. 2i printre ei sunt cre tini. după re/olu(ie. a făcut trei ocoluri asupra noastră. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”. !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta. !u nu trebuia să )aci asta. era be(i/.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire. )i*rian "egrean . Când. După 'f. cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%. Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte. 3u% tu eşti "ino"ată.ă a/orturile.it că ă tia liberali. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” .i în colin. Aar pe ea ai s-o pierzi@. 2i omorâm ale i ai lui Dumne. :n pântece a/ea alt copil. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”.)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul. a aflat că so(ul ei a murit. Ea un moment dat a /ă.at i cununat. că el a îndemnat-o.. am .boi. Cătălina. Când a intrat la el.ut că era plină de sân$e.itat numai de preoteasa Ciocănelea. Ea doi tineri care au /enit la Părintele. 6i )ost +ncercată. că ea făcuse a/orturi. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca. & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu. mare: 0E-au luat pe Părintele%. 3u-$i. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă.)ace destul” i-a .!u ai cancer. dar medicii nu i-au spus ce are. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”. Olimpia a murit după J ani de cancer.us( O femeie din =cea de 'us. s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata. .ă. De. & plecat acolo. #a credea că are tenie. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”.ece.is: 0:i $ata cu noi%. Da. Noi îl *udecăm pe "rod .ea.” (Pr. &u. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a. >cea de . căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo. am au. a )otărât să a/orte. & fost dus -înc)is.” :n timp ce-i /orbea.ut a început a plân$e. a apărut deasupra noastră o pasăre mare. &ici a fost /i.Parashiva %nghel. ea tot timpul a făcut milostenie. 6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit. era rău. De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării.#ra în ră. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios.i ispă i din păcate. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu. #u.uri.is Părintele. trăind ca orice necredincioasă. Mi-a tiut $ândul. /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at.tia.ca înainte. /ă. 6ede(i că a.i. Când a intrat i 7-a /ă. &cum e foarte cumsecade. a bote. După C ani au a/ut o feti(ă.i "rod e în fiecare familie. fără să-i spună nimeni. Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai.nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp. că a omorât copiii. De aceea neamul nostru nu pro$resea. După apro9imati/ JD de ani. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori. O femeie din 'ibiu. căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor. (Pr.eu.

Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare.ică.ă nu o duci la doctor că o omoară@. am păcătuit în continuare. Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”. Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a . &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. 'o(ul. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri.. După aceea a făcut o parante. a*un$ând la mine.ut pe Părintele în fa(a altarului.. Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta . 'e înne$rea la fa(ă. . Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori.unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”.” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi. Găceam orice numai să nu plân$ă. a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie. pier. care a .e. @3u% Părinte”. căci nu eram /rednică să /orbesc cu el.s-a îmbolnă/it $ra/. am pierdut sarcina.ă i s-a adresat mul(imii din biserică. . întorcându-se din străinătate.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”.is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”. Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau.ând însă sarcinile. Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”.ut copila din bra(e. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire. Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”. Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira. După un an am plecat la Părintele./orul Părintelui. Cu toate acestea. totu i de trei ori a a/ut aceste cri.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u .ice asupra acestor femei. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a . dar m-am îmbolnă/it foarte rău. O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani.icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. Dar feti(a. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu. cu toate păcatele mele.is Mamă0”. . #ra /ineri. cu lacrimi în oc)i a . preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? . &tunci m-am retras într-o strană plân$ând. &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”.. =u capitolul Limpi ai terminat./or. Ea numai C săptămâni feti(a.icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”. =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea. putea să plece dacă nu /roia să . Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare. care o (inea în bra(e. Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul. Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat.is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti. &m început să plân$. Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu.Maria . care mi-a spus doar atât: . Când am a*uns la i. a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii. &colo am a teptat de la ora L la 7A. na a feti(ei. 'o(ul nu /roia. s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”. i a continat . la i.ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”. cu o lumină -aureolă. în *urul capului.is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu.+l "or ai tăi şi că +i place să . Când am intrat în biserică -care era plină de lume. &m .e.arătând către una din cele două foto$rafii . 7-am /ă. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie. Malco/ici #lena. Preotul răspunde: @3u% Părinte”. care recur$ la aceste anormalită(i. :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară. &m luat pastilele. mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”.ă că erau mul(i care intrau în fa(ă.. la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus..

binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă. femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment. Doi in$ineri.âmbind: Da mă% +i cuminte”.ă $ii minte ce $i-am spus0”. dar timp de J ani n-au a/ut copii. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea. . i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”. O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra . apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu.ut sau nu pe Părintele &rsenie.ile sau I săptămâni. . iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta . Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei. i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en .arătându7 pe celălalt din foto$rafie .i trăiesc în pace i bună armonie. Când 7-a /ă. <adu C. iar astă.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”. după o bătaie stra nică. pri/ind foto$rafia. îi răspunse fata. dar nu a îndră.icea i pra/ila Părintelui .'ogdan (uncu . O mamă s-a dus cu fiul ei. De aceea. Gata s-a întors.ut pe Părintele &rsenie. :i datore. &u tot ce le trebuie. so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu. a început să. ci .pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”. iar Părintele i-a spus: . /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el. au mai făcut un copil. so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i. a . Când s-a dus la Părintele.S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”. din cau. cum . că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă. a . Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele.is cu un $las domol. Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra .a complica(iilor.nit să spună Părintelui mai mult..Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie. s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus. Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt.I ani. de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual. . :n disperare. Gata a dat să plece.. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”. Gata i-a răspuns că da. '-a dus la Părintele la 'âmbăta.bea?”.i.is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”. Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el. Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei. i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele.ici. a trântit-o i s-a repe. Ea un moment dat. Părintele îi . lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei. au di/or(at din /ina părin(ilor lui. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii. Nicolae Q.. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp. Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”. care a/ea în *ur de 7L ani. Când a a*uns la maternitate. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre.. nu sunt I . pentru a nu da de bănuit unde fusese. Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită. Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”. atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată. Părintele &rsenie îi spune. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur. =n cole$ de ser/iciu. femeia -#lena Q. pentru că I ani. i nu tie ce să mai facă cu el.it la ea cu un cu(it ca s-o omoare.i laude copilul i a . Părintele însă le-a . &stă. pri/indu-7. s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii. Părintele. au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”. dar se sim(ea foarte-foarte rău. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am . dar Părintele i-a spus: @. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”. sau I luni.it. & a am apărut eu pe lume.is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”.tai% mă0”. era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică. la Părintele &rsenie.is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele. &*uns acasă. Gata răspunse că nu tie. so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei. fiind foarte ner/oasă. Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”. & rămas apoi însărcinată. .uri cu so(ul ei. de calmă.. femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca. au cinci copii.

. mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente.Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii. Pa/el. 6şa@ a . de castitate. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei. prin .Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci. .5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa.Onania are urmări foarte $ra/e.Căsătoria e sacul cu păcate. "oba$ii a/eau câte 7C copii. /orbe te cu Dumne.colari să se culce la ora 7D -JJ. . . . seara i să se scoale la ora A diminea(a.eu despre ei. . mărită-te i ia-7 în spate. 6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti. i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #. rar. ./orul 5ămăduirii. îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate. . Părintele. care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină. . di/or(urile. să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale.Maica %driana $ .is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă. De aceea. 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat.a căsătoriilor cu femeile străine.a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii.dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ. când familia este atât de discreditată. .ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@. i-a . Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. din cau. Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor.eu. 6şa este?”. în numele Părintelui &rsenie.is femeia. nu pentru plăceri i desfrânare. . celulele . se odi)nesc.dra. să nască copii. sămân(a i numele. pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării.Din cau. . &postol Pa/el. (Pr. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii. Când poporul "srael.area sfin(eniei familiale. în afară de posturi -'t. aici la mormântul Părintelui &rsenie. Când dormim în afara acestor ore."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”. Ea fel.. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. toate cele ce au compromis familia. dar nu se repară. sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume. ca i 'f.&bstinen(a se9uală dă /i$oare. . apropiindu-se de Părintele &rsenie. cu sămân(ă i cu rădăcină. .Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti. este rea e. căci ispitele mari sunt. Gemeia -luată din bărbat.mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune.dra a rupt le$ăturile cu femeile străine.i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”. .Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i. 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or.Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea. ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. nu se refac.Decât cancer mai bine copii. <e. are ne/oie de completare endocrină.ică i mentalăS . ca să poată în/ă(a. de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a.5inerele fete. de ". după JD de ani să se căsătorească.Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne.:n timpul sarcinii.i or$anismul între$. să încercăm un le$ământ către Dumne. &cum. mi-a în$ădui. &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr.Copiii . întreruperile de sarcini. 2i erau slu$i1 . dar din când în când.Pantalonii la femei .c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească. întrebându-l dacă se potri/esc. înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale.e. &p. . trebuie so(ii să se împreune. 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc. & a cum #.i piardă rădăcina. . endocrin. 2i să se ferească de prieteniile rele.eu.#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare. copilul /a a/ea precocitate se9uală.Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi. "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu.Cine face curte nu face carte4 . când. fi. #.. era în pericol să.

&. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a . /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 .is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”. ca să pute(i face lucrul acesta. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme. dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit. Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti. iar eu . căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”. în Maica Domnului i în 'fânta Cruce. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului. . (Pr.. i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure.. de la episcop.Gemeia e necesar să fie căsătorită. Nu pot sta fără foto$rafia lui. ne/ro. de a teptare încordată.is să nu ne le$ăm.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera. dacă nu cred în "isus +ristos. :nsă. fie din lipsa căsătoriei. &colo. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei. dar n-am mai făcut-o. . Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici.Gheorghe Silea% 45 ani . dar care sim(eau ortodo9. sau ale sterilită(ii. în biserica aceea. Gemeile care nu primesc combustibil masculin. &m /enit acasă plân$ând. fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă. &/eam de $ând să fac o prostie. o înfă(i are. de la bărbat. 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i. Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă.e din 8iblie i ei dacă au /ă. a a cum Daniil îi mân$âia pe lei. Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin.us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie.us( Pocăi(ilor le spunea că. să-i lăsăm în pace. Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! . a*un$ la an9ietate -stare de nelini te. Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie. & ie it afară din biserică. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”. nu i-am cerut a*utorul niciodată.âmbăta de . că te tia cine e ti. Părintele a fost trimis la &lba "ulia. care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică. &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului. '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie .e. întâlnită în unele boli de ner/i. *enă în respira(ic etc.6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. . =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii. idei de sinucidere. ci să le mai ucidem cu postul. el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu.. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. înso(ită de palpita(ii. (Greavu !oma. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. i a început să-i mân$âie.)ismaş Eugenia. (Morar .ic cu foamea. după JD de ani.contact. 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a . . 2i cine/a a . ca să fie împărtă i(i. căutau să-i lămurească.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de . dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. Părintele a )otărât să le ar$umente. a$resi/itate etc. :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici. dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip. Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească.iolo$ice. &i no tri -ortodoc ii. Ioan )iungara. că /or da socoteală. trebuie să /ă înfrâna(i cu postul. ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. de la /ârsta împlinirii fi.icea: sectele sunt proorocul mincinos”. :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie.

nu mai mer$ nici la pocăi(i. >cea de . să le distru$ă.Gheorghe. #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i. &ceia iar au comentat între ei. Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i. &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare. Pe aici a intrat% pe aici a ieşit. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire.a securită(ii.an. "-am spus Părintelui i mia . so( i so(ie. Ee-a întors i pe pocăite. Părintele a . & fost i la biserica din Dră$ănescu. care /eneau să or$ani. &poi s-a aplecat i 7-a întors el. puternic. dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos. de i se codeau. #rau din =ră$u . 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i. #rau departe de Părintele. Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”. În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . #ra la noi unul 5oader. c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a . Dar când a a*uns acolo. . #d. sora mea. ci mai târ. cu numele Niculici.'eleaua Ileana.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”.)ânta =ruce. de i nu era Părintele &rsenie acolo.us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us. -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. Cum. Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele.P . Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi. care de i nu mer$ la biserică. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat. #ram tare supărată. Părintele i-a rostit cu/ântul. 'ora Eeana însă s-a dus i. Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă. N-a reu it nici împreună cu 5oader. . Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice. 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund.ă iasă to$i a)ară0”. Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire. 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare.entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică. . să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e. dintre aceia care au opus re. cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a.. :ntr-o . . nici măcar să-l mi te pu(in din loc. că a a a spus Părintele &rsenie. De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i. Când a a*uns acolo. Odată a /enit la Părintele un parti.ice Părintele.iu.is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”. 6ictoria n-a /enit în acea duminică. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo.)runte şi "ă arăt cu de#elul”. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. 7???. că mer$ea mereu. 8ătrânul a fost nebun. 2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă. Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu.isten(ă comunismului în .is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea.S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania. Eeana. despre icoane i altele. /roia să se pocăiască. :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce.is că. Nu-l cuno tea pe Părintele.is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os. !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”.is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace . a a o dra$oste a prins de mănăstire. #ra pre. &poi Părintele i-a . După ce au ie it to(i. Părintele însă nu m-a lăsat. iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau.is Părintele. & de/enit sora Eeana foarte credincioasă.isten(a românească. #rau în <ecea doi bătrâni. Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”.ă ai credin$ă tare0”. & murit la LL de ani.e re.. 2i a continuat a /orbi despre icoane. dar n-am reu it.Paraschiva %nghel. :ncet-încet.is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”. căruia Părintele i-a . drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i. 8ucure ti.e. #rau mul(i sectari acolo. După Eitur$)ie. iar Părintele a . Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe.ut. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a . au ie it.

Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i. de /reme ce el nu stă în ade/ăr. dar oricâ(i /or rămâne.at după rânduială. 8ote. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? . ori cu crucea.i facă datoria pe front. în 8iscrică.Gheorghe Silea% 45 ani .'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere. . Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească.i sunt stare(e de mănăstiri. .icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata.eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui.ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne. nu ră. însă dia/ole te. .”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”. Parti. Ioan Sabău.is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”. Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini.Nu da cu bâta în /iespele sectare. Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei. al(ii nu ascultau. dar erau i cu arma. . bote. ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. luându-se după amă$iri satanice.'e /orbe te de unirea 8isericilor. Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i. deoarece mintea lui fiind nebună. Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”.Gheorghe Silea% 45 ani% .anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână.Pr.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să.Dia/olul tie i el 'criptura. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt..beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect. dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat. până când! . unirea cre tinătă(ii întâr.Paraschiva %nghel. cum au lost la început. De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i. măcar la sfâr it. . Mai .Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9. de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie . Părintele &rsenie .icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i. ci în minciună.ie Doamne.ul pocăi(ilor -de tot felul. Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate.i. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una.eu. 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă.a niciodată. adică sectarii. este lepădare de primul bote.ie. =nii ascultau.us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or . cu a*utorul demonilor. din mi*locul /ostru.mun(i. drept i e păcat. & . (Ierod. . printre care multe fete care astă. . deci de a*un$ere la sobornicitate. 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali. − 8a unii /or a*un$e ca. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”.ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca. Prime*dia comună s-a arătat în lume. #i erau i cu Dumne. &ce tia sunt mucării de a.âmbăta de .âmbăta de . au luat după 'criptură. '-au apucat. i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i.Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una. -. . . deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos.

'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”. Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” . #l a fost lăudat de Părintele &rsenie.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă. 6m )ost pictat din pântece0”.Pr. tie pentru ce.eu. !ot timpul ea "edea icoana aia. de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune. De aceea nu mai a/em nici preo(i.at.Morar Gheorghe. i atunci a trebuit să-mi las barbă. /oi fi preot cu barbă. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună. Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească. nici la /orbă.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret.ivoiu% . . D+mboiu Victor. . i dacă /oi fi preot. să-7 c)inuie.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete. despre acele de. 2i e9act după B luni a murit tata. &cest preot nu e9a$era cu nimic.Ierod. un neca. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”. domol4 niciodată nu se $răbea. #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă. 1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”. E-am întrebat pe Părintele.Pr. 8iserica <omano-Catolică a canoni..)ântul 6ltar l-ar mânca0”. >cea de . îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a . Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP. LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic.ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate.ată i un pas a e.ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i . că atunci când se căsătoresc e un moment mare. 2i am (inut canonul ăsta de atunci. .le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P. nici la pas. Părinte% sunt preot tânăr şi9”. pentru felul lui a e. Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. le-a înclinat spre mine. 3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”. ca preot.icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. . 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică. lucru care a stârnit uimire în <ăsărit. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”. =eilal$i preo$i care slu*esc la .ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”. dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e. Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le . că a a e rânduiala. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”. i a .%na -i. Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/. 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta. sfaturi de moralitate. Părintele a a spunea: că Dumne. cu un ec)ilibru moral deosebit. Dometie $ Mân. Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu. Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” . '-a uitat la mine -era multă lume. de lăsarea poftelor rele. Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor.at.

Ierod. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ . . Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu.Pr. Mărioara. 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam.i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească.ile i-a /enit mirele -moartea.Gherghe Silea. După slu*bă. Din momentul acela s-a con/ertit. unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. dacă nu-7 la i în pace. i a dus-o.eu nu for(ea. urcu ul fiind i mai $reu. − Gra(ilor. cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal. Ioan )iungara.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum. Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr. dar Părintele îi ..isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. Când a intrat la Părintele i l-a /ă.Eă#ăraş( :ntr-o . fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. prietena părintelui .ă mântuirea nimănui. împreună cu încă cine/a. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită. o femeie din acel sat a .Pr. dar i pentru mine care au. 2i după câte/a . s-a mirat mult când a /ă. i e foarte aproape.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i . de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie.ut. ultima redută /a fi 'ibiul. care era de fa(ă la slu*bă. 45 ani -. a sim(it un curent de sus i până în călcâie.eu ascultă. +ârseni. /or rămâne bisericile $oale. .us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui. când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu.ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie. Plecaseră i cam târ. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul. 5ot tatăl meu po/este te.'ălan Silvica . Dometie-Mân. iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie. iar al(ii /or construi altele noi. #ra foarte de tept. nu e bine i nu e potri/it. mer$ea la biserică. Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci. a început predica. De abia după ce au a*uns.iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică. a/eau tendin(a de a renun(a. . Părintele a . nea/ând /oie să slu*ească.ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii.âmbăta de . însă sim(eau un îndemn să se silească încă. pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. Cine are minte să ia aminte. de Dumne. care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare. cum spunea Părintele. când to(i preo(ii /or repara bisericile. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. Din satul Eisa. .$ândări acolo. asculta(i de 8iserică. 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”.c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu.le$ările acestea. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi. a a cum sunt.unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo.a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”. iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. a intrat în biserică Maica >amfira. cucu/elele /or cânta întrînsele. pentru cele două femei. Ioan Sabău% -. i7 pomene ti în de.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr. &tunci. Dumne.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă. spre mănăstirea 'âmbăta de 'us.is. părintele Petcu Eucian. dar nelucrând ei la sufletul omului. dar /a cădea i acesta. 8unica.

#ra furtună. pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească. 2i a . & fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată. a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani.i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali. &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1. . B ani a stat pe pat.icea numai către cei săraci să ia din /asul acela. dar acolo nu ploua. (inându-7 în mână. 2i . apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie.âmbăta de . Când predica odată.âmbăta de .ice: Dar cine mă "a anun$a”. de toată lumea s-a înfrico at.ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”. a început să se facă de ploaie.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a . Lasă că o să "ezi tu atunci”...Ierod. să stăpânească natura. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce. & doua . Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni. .. Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani.” . repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele. mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea.ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta.is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is.is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”. la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru. cu acela i nume4 pe drum. După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu. sin$urul. Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a . '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat. 2i el . cum /ine ploaia la munte. Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne. care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte.us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume. Doar un a/ocat din Pite ti.eu. într-o perioadă.ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. &ce ti bani erau pu i într-un /as. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa. a a/ut /reo A opera(ii la stomac.Eucian. Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani . apoi a făcut i masterul. 2i când s-a dus..i de înscriere la teolo$ie. mai necă*it. Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@. Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară.at.Gheorglre Silea% 45 ani . nu tiu ce s-a întâmplat. Părintele l-a recunoscut i i-a spus: . îmi spunea o /ecină. . iar Părintele &rsenie .i era ultima . . . 5ot la 'âmbăta.nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as. Nici un a/ocat nu /roia. La biserică să te duci. unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a ./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o ./erban Ioan . Q)eor$)e i Q)eor$)e. .icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. după puterea lui.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea.idurile. . fiind foamete i sărăcie.Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare. După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”. acolo în pădure. :n 8ra o/. După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil.is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? . de i slu*ea.us( & /enit odată un om bătrân. Părintele n-a /orbit. i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”. 2i-a luat un canon al tăcerii.is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i.'+rsan Elena . foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie.

i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni. . cum 7-au c)inuit. împreună cu so(ul. 2i a a a fost. De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat. cum 7-au luat.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu.istat.@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. 6m ne"oie de piatra asta. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. după îndrumarea Părintelui. 2apte erpi au ie it din ea. ea n-a mai re.” i a a a fost cură(ită i mântuită. să nu fie biserica plină de fă$ără eni. era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @.iceai că o duce cine/a. $ra/ bolna/ă.Pria 7udovica. dar Părintele i-a . din familie mare. pentru familie. nu s-a mai întors. !u ai o piatră mare +n curte.ut acolo. s-au apropiat în a a măsură de Dumne.'eleaua Ileana.biera Olimpia în mănăstire.Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare.eu. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral. aici fiind de călu$ări. ne-a destăinuit femeia ce a /ă. iar Părintele îi . &poi a trimis-o la o mănăstire de maici.is că nu mai pleacă de acolo..ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @.ile. plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar. au $ăsit rămă i(e din cel decedat. !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu. au ridicat- . cum 7-au le$at.ist. că în lume a făcut prea multe păcate. dar a a se ducea încât . Maria. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea. cum 7-au omorât. la nimeni. Nu-i scăpa nici un băiat frumos. '-a dus acasă. i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic. Numai în Părintele î i $ăsea lini te. iar Părintele i-a . Giul ei.is să mai stea că încă nu este timpul. pe Părintele &rsenie.i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa. a /enit la mănăstire i a . . & început să plân$ă i îi era frică să se ducă. Odată însă.is că o să mă duc la mănăstire. Nu era .Pr.is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”. Ioan )iungara. &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1. . din clipa aceea. Părintele &rsenie era un sfânt. i s-a dus la spo/edanie. . De mai multe ori a /rut să se spo/edească. Părintele i-a . Ba te aşteaptă +n porti$ă. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti. 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana. =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat.Paraschiva %nghel. N-a mai . numită Olimpia. &.is nici una nimic.”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul. Pui boii la car şi o pui +n car. /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”. Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo.is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it. a stat i dintr-o dată a . Gemeia aceea. -F de ani( Odată a /enit o femeie. i s-a dus.)ismaş Eugenia.)ânta Mănăstire?”. . dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la . 2i într-ade/ăr.5răie te până astă. &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a. după C luni de . dar n-o să re. că e restaurant lân$ă mănăstire. & a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . de încărcătura păcatelor. Dar când a a*uns. &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/. i ei fiind be(i pe acolo.is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne. . au pus capul în pământ i au plâns. iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: . & fost omorât acolo în munte. #ra ca Maria Ma$dalena. Mie mi-a .eu încât.

După ce a spo/edit-o. Ea intrarea spre stăre(ie. i-a . Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri. care i-a . '-au dus la biserica Dră$ănescu. :n 7?@L. Când acesta a murit.itei lor. .ut unde/a. care era $reu de $ăsit.o. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie. lucid.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. au pornit la drum. deodată. căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc. Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire. dându-mi seama de /aloarea lui. 2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci.ut pe acolo.is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă.at rămânând imobili. Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori. într-o diminea(ă. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie. care peste mul(ime. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie. Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor. cealaltă locuie te în 5urda. diminea(a la ora A. 7a Dră$ănescu. pe Părintele.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e.7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de .is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi . au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta.neam să-7 aborde.” Omul i-a . spunând că sunt din 8ucure ti.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici. 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu. era (esută din lână. au sunat la poarta casei noastre două fete.ic sco(ând pietre din râu . După înmormântare a /ă. etc. cu ea în spital. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. când. ca să dea de pomană. Noaptea.us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/. 'urprinsă. au sc)imbat purceii. Da.Sora %urica !inca. 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele. după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i. &m fost ne/oită să mă interne.).Pr. femeia s-a dus la Părintele &rsenie. un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin.âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele. #u eram mai retrasă i nu îndră.”.. în dreptul por(ii mari. înnoptându-se. Pro#. Getele sau esc)i/at i nu au răspuns. =na din fete este măicu(ă la 5ismana.ile.is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”. controlat de 'ecuritate. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei.ată la pat. După cam un an.âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări. )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. &m acceptat să rămănă câte/a . le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. dacă omul nu i-a dat-o. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei. iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi. După ce au cumpărat. îi citea ca pe o carte. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine. dar în aceste .ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei.mănăstirea atunci se reconstruia. . căci era multă lume pentru binecu/ântare. Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine. după c)inuri mari. de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism. . #a nu inten(iona să-i dea i plasa. 'im(ea că nu-i $ândul ei. a sim(it un $ând clar. una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”.Mănăstire .ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali. mai la mar$ine. considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i. eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. După e9ternarea din spital. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor. dar acolo era pu)oi de lume. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a . dar. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . . =n anume Q)eor$)e.Pr. :n acela i timp. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla. mama mea a parali. Părintele &rsenie era la Dră$ănescu.

Deci primim di/inul stăpânirii. "nstala(iile fiind foarte /ec)i. &cest lucru s-a ade/erit i cu oca. nici 'fânta 8iserică .<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră.eu să ne $ate odată. )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie .ut în /remea de început. care nu se supune lui Dumne. & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne. blocul a e9plodat. &m au. . De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne. . nu /reau să fiu un pesimist.ut credin(a lor.eu poate să mai (ină lumea mii de ani.eu care /or cădea în păcat.eu.ia cutremurului din 7?II. că Dumne. . # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”.ile4 #l n-are timp.Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne.2i cum a făcut Dumne. Dumne. când /a /eni /remea sfâr itului. când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i. . .6.. Pe simplul moti/ că noi. ci să se întoarcă să fie /iu.eu.ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%. B4 Euca J7. foarte /ec)i.%na -i.Pr..i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec. dar Dumne.. Când a murit -7?L?. dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun. După toate astea.eu.duia. 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere. . în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii. lJ.Din toate timpurile se tie că. De câte ori mer$eam la Dră$ănescu.us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii. Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm. 45 ani .ile i B nop(i.eu are un plan.purceii?”.eu decât cei ce au cre.6or /eni neca. de oamenii lui Dumne. Dumne. pentru B . c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi.i slu*itorii ei.eu1 -" 5esaloniceni A.Gheorghe Silea. .3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om. a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii.=n$urii /or mai mult decât &rdealul. AA4 "saia 7B?.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne.ibiu( Părintele &rsenie . întâlneam o credincioasă. nu trebuie să i se supună. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră.. . a . =opăcel( Părintele &rsenie spune că.icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”. dar refu. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne. . 7. -Pr. Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându..ivoiu. . a a i noi dacă ne căim. Dacă trăim mai mult poate-7 prindem.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări. @?S . Dar nu tim când /a fi acesta. 77.D-na M. Eocuind la un bloc cu nouă eta*e. Mariana Dodi din 8ucure ti. Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne.is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”. n-a mai dăinuit puterea lor.ăm păcatul ei. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”. . în &pocalipsă. că nu ne mai poate suporta.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi.eu nu /rea moartea păcătosului.âmbăta de .. JD.eu /or cădea în păcat.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne.=nei stăpâniri de stat -sau ef. împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă.uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului . care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i. 7B. Ioan )iungara.eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă.eu nu măsoară timpul în ani.eu -"" Corinteni A. . dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne. De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat. .

ă. 77. %. Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”.DDD de oameni .Neamurile au un destin ascuns în Dumne. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec. mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist. :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot. J. . :mi părea rău. @. "ată de ce. Deci.eu.eu la cele /e nice.eu. numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său . Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%.ă sfâr itul lumii dar.eu . ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni. . a a 'fânta Eitur$)ie.eu. #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea.eu-5atăl. Noi ne $ândeam că urmea.nu al lui Dumne. mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”. pentru mântuirea fiecărui suflet în parte.estra(ii lui Dumne. toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie. . în realitate. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus.cre tinii.. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni.'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea.is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”.eu-Giul. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J.eu. Când î i urmea. Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc.ilele lor.estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei.eu. . însă Dumne.eu. cu răspunderi.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în. i apoi :nsu i ne-a în/ă(at. Simion !odoran( . cu puteri i cu tot felul de )aruri.trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte.i doar el $re ise. 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”.7I. anul 7?L?. urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?. c)iar de /enirea sabiei după dreptate. . înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama. :n JI octombrie 7?L?. De multe ori. dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt. Căci pentru mul(imea farădele$ilor. C.nit să numere poporul -"" <e$i J@. am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor. ci i o faptă a libertă(ii noastre. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu. despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J. de mult ar fi trebuit Dumne. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt. nu poporul -"" <e$i J@. dar noi . marea taină.eu-5atăl să sfâr ească lumea.i eu personal . numai fiindcă a îndră.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare. Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea.Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră. .Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne. B.. cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne. atunci /ine sfâr itul. să se $ătească de pedeapsă. în. că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.e/reu de neam. cei cu daruri. la Dră$ănescu. au apărarea lui Dumne. peste tot pământul.ă destinul. Darul proorociei i s-a luat o /reme. a căpătat o stra nică pedeapsă. . L-?.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete.. Ceea ce doresc să /ă spun este că.ice că nu le mai trebuie Dumne. Pro#.D$na M. B. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am . Când i-7 trădea.an(i în timpul /ie(ii. 7D.ii.lea(ă. <e$ele Da/id. iar din popor i-au murit ID. mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne. pe Părintele. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în . acum nu mai are pe nimeni! . . ascunsă iară i sub c)ip smerit. încât /or . mi*locind milosti/irea de la #l. cu măriri. care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul.. decât în /remea în$ăduită lui de Dumne. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta. .Pr. sub c)ip smerit.eu i 8iserică i preo(i. Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo.Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns.

:mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir. Ea înmormântare.Gheorghe Silea. iar părintele 6eniamin. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu.ia să-7 atin$. care a fost stare(.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @. iar acesta i-a spus: . i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe. dar nu de la început. atunci a . dar cunosc doi băie(i care au /ă. :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm. #ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian. Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta . Cei care au /ă.)inte !are% .: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a .is să ia @ pociumpi -(ăru i. a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui. . Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare. Când a scris pe cruce anul mor(ii 1. care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. &sta este una din minunile Părintelui &rsenie.is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @. Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @.ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie.uri mari: a cumpărat o casă. #u nu am /ă. #u nu . După câte $ândesc eu. . ” i-a . pe care scria cu ne$ru #no).eu i-a împlinit dorin(a. Cred că acolo /roia să de. a acceptat acest lucru. &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo. după cum i-a spus Părintele.ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”. & fost i părintele Dometie.is că acolo să fie înmormântat.FX. Odată. la 'âmbăta. 45 ani% . N-a putut să slu*ească.âmbăta de . care este acum la Dră$ănescu./ăluie.ut treaba asta./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii. Nu au fost la înmormântare atât de mul(i. . Părintele 'ebastian era ne/ă.us( &m fost i la înmormântare. #ra numai meseria ul. Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca. #ra acolo i Părintele 'ebastian.ător. #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @. Obra*ii îi erau ro ii. Când s-a )otărât. ca o cea(ă. dar un$)iile le a/ea.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. '-a întâmplat în anul JDD7. =nul din cei care au fost la înmormântare. De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. & a s-a întâmplat. De i el a fost .. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii. & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci. Constantin Ourco/an din <ecea. a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă.)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta. 'tând pe mar$ine acolo am au. "e ind.eu. & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns. pentru că nici nu. fiind descoperit la fa(ă. . care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile.-.ut.)inte Dumnezeule% . & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de. Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici. #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona).it pe unii. Părintele s-a ru$at la Dumne. to(i stăteau pe loc. .Paraschiva %nghel. am /ă. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori.Dobrin Ioan% <& ani% . a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere.eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne. cum mă a teptam.. domnul 6âlcea.is: 3ici un ceas din 1. mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune.ut că a/ea un$)iile la mână.is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a . cu litere tot din nori formate.Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta. care i-a . a apărut pe cer un nor alb. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @./ăluie celelalte taine.tia că /a /eni multă lume în pelerina*.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne. După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca. '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat. când i-am sărutat mâna.ic că nu a fost torturat.

a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%. Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. &cesta i-a .is să nu arăt. Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul. . #ram foarte aproape de sicriu -D.Maica %driana. Când am au. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali. unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. . &stfel am urcat împreună spre un i.use sus.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$.mucenic în fiecare . eram to(i afară. #u am . 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare. Nu pot uita. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire. a a/ut cruce $rea. i când mer$eam cu to(i spre $roapă. cu oc)ii mari.ă.ut acest lucru. am /ă.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia. bolna/ă $ra/ de sclero. De i se afla cam la o sută de pa i.ut-o. în mare oaptă: Muoaaaa)))1N.. Noi am .ut eu asta. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. înspăimânta(i. plini de /ia(ă. pe cer. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie.ă. i crucea a pornit. dar am au. După aceea a fost dus în biserică. Nu tiu de ce.is să scrie: 1De ce căuta. Dar am /ă. >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @.is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume. când a dat să plece. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade. am în(eles că nu a fost o nălucire. am /ă. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @. @. Mie nu-mi place unde e lume multă. înaltă. 5ot la înmormântare. ce/a ce m-a uluit.idit-o cu cărămidă. #u am spus că da. căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit. i un bărbat foarte înalt. Părea de /reo sută de ani.Pr. când au scos sicriul din biserică.ă în plăci de 7I ani. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop. &sta a fost după 7?ID. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a . & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”.iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop.ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă. 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite. :n acest timp. -Pr. =n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere.it: cu toate că era amia. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie.i. i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a. .Ierod. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”. 2i cum stăteam amândoi lân$ă i./or i. din c)ilia lui. i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos. un $las aproape mustrător i totu i nu. 2i a a a scris.i. încă din pântece a fost ales. #u sunt mai mofturos. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă. dar cu oc)ii alba tri. s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @./ora .A metri.is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a. 8ătrâna a . bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”. cu /oce înceată. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. #u po/esteam cu fata asta. am /ă. $ârbo/ită.at. & murit pe JL noiembrie. Ca i acesta. plânsă. bărbatul a rămas ca parali.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare. pentru a pleca spre cimitir. eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare.ut bărbatul acela. am .i. . 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. după moartea lui. un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă. i brusc. în spatele meu era o femeie îmbrobodită. pe măsura )arului.i3. am tras cu urec)ea i am au. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului. )i*rian "egrean( 3in minte că-n . Părintele mai . mer$ la c)ilie.ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”. în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i . dar dacă el a .is: 1ine”% i-a luat apă de la i. &m /ă.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D.du). omul /ă.ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă. n-am arătat nimănui.it că i al(ii au /ă. pe după mănăstire.ut clar oc)ii alba tri./orul acela.i *e cel viu *rintre cei mor. de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele.

Părintele Dumitru% Mânăstirea . dar am au. cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei. a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie. 'i$ur că da. Nu am fost la înmormântare. Când a a*uns la cărucior .i i până astă. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”. părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu. Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o . un dor sfă ietor să rămân acolo.a i tăria unui ful$er. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie.iceau la rându-le. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el. :nsă din acea . &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat.D$na Pro#. fără /oia noastră. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: . în 7?L?. . i 'f. Mai mult. 2i se /a arăta multora. ca preot.i. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic. & a i cu Părintele &rsenie. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari.i. Nu tiu cât timp am stat la mormânt.eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f. &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni. .( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu. 'au 'f. numărul @A sau c)iar @C.ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @. lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei. la drum. "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui. :mbrăcată sub(ire.eu din mormânt. Ioan )iungara.). o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti. . au /ă. nici o bătrână.eu să calce oameni păcăto i peste el. după JD de ani de la înmormântare.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @.ătorul al românilor. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os. spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”. fata . ce/a s-a năruit în mine.ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW. Dar. dar când am re/enit în curtea bisericii.ă de delir mistic. smerenia călu$ărească a a trebuie să fie. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca. despre ce a fost i a făcut Părintele. & a cum a descoperit Dumne. unul pentru mine.ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt. &m mai .E. "oan cel Nou de la Neam(.Maica Maria $ Măn. lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea.it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie. "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire. 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V . la care n-a mai lăsat Dumne. cu pantofi decupa(i i talpă de plută. =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite. (a mormântul Părintelui însă. 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne. Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca.ut o lacrimă pe fa(a Părintelui.. pe care-i /ă. să nu mă mai despart de Părintele. fata aceea mer$e pe picioarele ei. :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @. &m aler$at după batrână dar.Credeau că am înnebunit. Alie . alba tri i ume. 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi . ne-am înc)inat la moa tele lui. $albene. Deodată. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit. n-am mai $ăsit-o nicăieri.spus: Da”. celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei. . Când am a*uns *os.ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm. pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care . #ra peste puterile mele să mai plec.ut nimic. că trec printr-o cri. tot a a i la 'f. Mi-a părut rău că nu a fost de. că n-au /ă. =.Pr. . &tunci ea s-a oprit.ă "ezi că a )ost Părintele0 @.$ropat la I ani de la înmormântare. lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată.6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca. Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote.urile materiale. a/eam un dor cumplit de mântuire. Ea înmormântarea Părintelui.usem atunci la Dră$ănescu.

'im(im cu to(ii. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte. Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie . Cu această oca.lea$ă de trup. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni. conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu. i în duminici i sărbători.ă cu cole$ii la absol/ire. 8n . 6propia$i-"ă de mine” . primește numele de >ian. care apărut la 'ibiu. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie.ilelor noastre.ilele de )ram i de pra. după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie. <ăul e osândit de moarte. . cât de mare prooroc era. &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut. în toate . am au. dar credincioși. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. prin moarte încetea. sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el. /a purta numele. nici nu râdea.ând $rafica primelor patru /olume. . ci spunea.:==. în toate . se naște în localitatea 6ața de 'us. păcatul cu miile lui de $)eare.eu e Cel ce le sc)imbă. 6propia$i-"ă de mine0”.eu. de mormântul sfin(iei sale. de Părintele &rsenie. adică s-o a tepte cu bucurie. absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad.Când sora moarte ne de. Dar mai încoace. (PS. ne face un mare bine. Mai are o soră care moare de tânără.:9:.)ânt @.eu de 'fântul "lie. problemele /oastre.:=>. de focul Du)ului 'fânt. prin părțile Dra$ului. la /reme.eu situa(iile. sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului . i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne. =rmea. căci Dumne. dintr-o familie de țărani simpli. întunerecul. neputin(ă. *udețul +unedoara. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea. a/ea ne/oie.:.at: 0Mă.ă. deci moartea ni-i un a*utor.ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu. 8n . Nu trupul este răul. &ceasta este sal/area.nic. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne. pentru că Dumne.eu. . 8n se*tembrie .ilele de pră.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i. 'fin(ii. spun teolo$ii ortodoc i. iată. de aceea.ploaie normală. fără să fiu eu pre.ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic.bă/ire si$ură din împără(ia păcatului.icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire. 5atăl său cunoaște de pantofar. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie. de focul )arului lui Dumne.eu.ent. cu/ântul autori. ca pe-o i. trupul /a în/ia din mor(i.<. ca din partea lui Dumne.Pr. &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei. este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul.ilele de pomenire. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal. Qorunul lui >ian. s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie. că poporul nostru românesc simte cine a fost. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii . fară să tim i fără să /rem. cine este i cine mi*loce te în mod deosebit. reali. transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i. Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii. unde este remarcat de profesori ca un student de elită. să nu mai faci cutare1%.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica.eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i. # /orba de focul ceresc. − :mplini(i-mi dorin(ele. Ea începuturi. 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă. "osif și Cristina. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne. "icolae 'oboia( 'fântul "lie. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne. în toate .eu. 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne.eu i prin tot ceea ce se scrie bine. :n moarte-i în/ierea. iar ște*arul pe care îl plantea.

$reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie. 8n 9> noiembrie . 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală. #ste numit stareț al acestei mănăstiri.ice să mai slu*ească ca preot.>$.A ianuarie . 8n . este arestat și torturat de securitate.:>.:@: la Prislop. :n iunie se înc)ino/ia.ile.ământ mănăstiresc la 'inaia.ă într-un așe. ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia. este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea. căruia i se inter. Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni. părintele re/ine la Prislop după ce.< a*rilie . 8n mai . după un an de la )irotonie întru preot. se desființea. ci rămâne du)o/nic. se reor$ani.:A. maicile sunt alun$ate.:><. fiind acu. 8n = mai . unde stă trei luni. Părintele &rsenie.ă /iața du)o/nicească de aici. Părintele &rsenie nu mai este stareț. Prislop de/ine mănăstire de maici.at că e le$ionar.:?@. 8n .:A: *+nă 2n . cu numele &ntonie. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I. mer$e la Muntele &t)os. după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești.:>9.:?:. După unii aceste trei luni. 8n . 8n . a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari. participând la slu*be doar ca și cântăreț.:?=. condamnat.8n .. se tunde în mona)ism la Prislop. părintele este din nou ridicat de securitate. este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan. s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară. Du*ă .? se*tembrie . la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor. 8n .:?@.:=:.ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us. este pensionat cu o pensie minoră. al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira.:>:.:?<. până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea.:@:. are loc tunderea în mona)ism. este an$a*at ca pictor muncitor. 8n .:A@.:>:. 8n 9@ noiembrie . deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe. $reco-catolici. la fel și părintele &rsenie.:@:. #9perimentea. cu spri*inul său la 'âmbăta.ea. :n 7?@L. maicile alun$ate de la Prislop. . părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us. când primește numele de &rsenie.ământul mănăstiresc de la 'inaia.:?9. #ste înmormântat pe data de ? decembrie .ă mănăstirea Prislop. 8n . părintele a încetat din /iață la 'inaia. 8n . începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani. 8n . Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări. 8n . postind @D de ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful