Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

după ce s-au căsătorit ei.eu. Că el. cred.at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna. . =el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii .boiului. .iu -numai @ clase. .JDDB.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor. are sân$ele contaminat.isem niciodată la /reun preot i nici după aceea. Nu mai recunoa te oamenii. despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/. la Cina cea de 5aină. spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este . <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie. J?-B@. momentul sublim i dumne. el trăie te i acum. 8rânco/eanu.Părintele.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. preocupat de c)estiuni de felul acesta.it mai târ. p. dacă o iube te.eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete. din 7?@J. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au.ul. era plânsul mistic. a/ând i cuno tin(e de artă. are /reo LD de ani. contând.boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa. s-au dus la Clu*.. nu are /oie să se an$a*e. a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi. trăiau i ei momentul: se au. .ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle. îndră.eiesc.iu. luminată de )arul 'fântului Du).ă.a pe care a trăit-o pe front în timpul ră. JDDB. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică.ă. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor. Când m-am dus la mănăstire.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele . 2i el a . al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne. de instituirea 'fintei #u)aristii. moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au. câtă /reme mai are astfel de traume să . Gata a/ea ce/a la un oc)i.Mai târ. de care am au.copil.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească. 2i a luat-o. (Pr. de /reme ce i-a spus că. deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată. Or.is: @Aa-o0”. de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor. i pe ceea ce îi spunea fi$ura. Credincio ii fiind i ei lumina(i. i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a .icea: 3u-i bună” sau Îi bună”.. 2i.is: @Da”. dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! . #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister. al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne. 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie. C)iar i de pe foto$rafii. & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră. mai apoi. 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea. în cetatea Gă$ăra ului. la #picle. la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă. :n realitate. dar le i trăia. s-a recăsătorit. dacă ar fi iubit-o. Copiii îi sunt sănăto i. în$enunc)ia(i. nu mai are (inere de minte. !eo#il Părăian $ Mân. momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor. "ma$o. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea. cum a . de mai înainte.#ste aici.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană. e9plicând citirea #/an$)eliei.iu. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea.ă să se nască. :nsă acum a a*uns i el în declin. Prin anul 7?@B s-a or$ani. el s-a despăr(it de ea. să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! . (%rhim.isem. . este dăunător pentru copilul care urmea.icem. fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i. Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost . care atunci nu era folosită. nu a fost un e ec al Părintelui. & a că Părintele era de atunci.e la conceperea copiilor. 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie. 2i atuncea Părintele a . putea să. :n acela i timp. credincio ii.nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare. Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”. să o ia.

ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru. 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u . "-a răspuns 'f. dar este pu(in spus4 a fost un uria .eu. 2i ti(i de ce. n-a putea s-o fac cum trebuie. Cine /orbe te altfel la adresa dânsului.eu lucrea. =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui. dar i du mani. Dar. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om. edit. ce/a tainic din adâncul sufletului. cu/intele sale. Oricât de în(elept ar fi i de sfânt.eu. un $i$ant al /ie(ii spirituale. timp de @D de . ci ca să-7 . din mul(imea -miile. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i.: Pe când era la Muntele &t)os. Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie. /edeai în dânsul un în$er întrupat. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a. când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui. Numai 8unul Dumne.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa. că nu ti(i ce .facându-le rău sau /orbindu-i de rău . Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in. dar î(i mai impunea ce/a. fără să e9a$ere. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a . &m spus mare. Dumne. un sfânt al lui Dumne.eu este i rămâne &de/ărul absolut. apoi oameni buni. 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă. 'f. toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om. & fost deci. Omul rămâne om. ori din rea credin(ă. :l bat*ocore te pe Dumne. tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia. precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele. din toate timpurile.s-au le$at de fapt de Dumne. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. în trăire i-n în/ă(ătură. 'fin(ii lui Dumne. 'fin(ii trăiesc în tăcere. pu(ine la număr.neală să încerci să scrii despre ei. cu nimic. 2i cum ar putea să fie numit altfel. )uli(i. un trimis special al lui Dumne. Pot spune.eu. mai “dur% cum spun al(i. în pre. Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu. înc)i i în temni(e. 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei.eu. î(i impunea imediat respect i dra$oste.en(a sa. oameni care 7-au iubit i pre(uit. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură. au a/ut neca. felul său de a fi. oricât a căuta să descriu persoana dânsului. mai drep(i. nu s-au ade/erit -după spusele unora. Pn. ca i după mutarea lui la cele /e nice. el tot om rămâne.idească. a fost i aspru. &m amintit acest lucru pentru că. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească.nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca. 'i$ur. Nu trebuia să mer$i la dânsul de . a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt. Prin acestea a trecut i Părintele. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui. B@-BI. pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. Dar cine s-a le$at de sfin(i . unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit.eu. mai în(elep(i. nu ca să dărâme omul. care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i. oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt . 7J. o asprime sfântă. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu.eu.. numai #l rămâne infailibil în /eci. o face ori din in/idie.ile. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne.ă cum tie #l. atunci cum a putea eu să îndră. Dumne. ori din ne tiin(ă. este o îndră. au fost bat*ocori(i. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele..eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut.. i-7 /or iubi mereu. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit. Dar 'f. bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i.eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură.uri.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC.ă cu nimic sfin(enia lor.

/eni(i.)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă. Pace (ie. bucurie să ne dăruie ti. Părintele a a*uns la ultimul tren.. nu te sminte ti la orice faptă.i. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu. c)ipul durerilor.druncinat.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran. era lume peste lume în acea .eu i să rămân credincios Maicii Domnului. pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. & fost trimis în 8asarabia la C)i inău. <u ii au lăsat o sin$ură .i pierdea timpul. &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. c)iar du)o/nicească. de ne. când a /ă. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran. ca persoană.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea.. să facă icoane din acelea acoperite cu metal. Cu fiecare în parte. m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare. amărât i fără căciulă. 'punea că 7-a /ă.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. Părinte al meu. /eni(i. !o$i tinerii pot munciC. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti. Dar. un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia.ela i să i-o dea lui. 6eni(i la 'âmbăta de 'us."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC. tu /iu rămâi în /eci.ut pe Domnul +ristos plin de bube. #rau A strofe.i pe +ristos /iu i ade/ărat. 6eni(i.. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel.('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme.ul tuturor. fiecare cu problemele /ie(ii lui. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi. Ce seamănă omul. Părintele &rsenie /orbea pu(in. i de acolo de unde e ti tu. dar nu le (in minte. mielul care ia păcatele noastre. -6eni(i acum cât mai e /reme. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta. n-ar fi putut în(ele$e. iar asta 7-a i sc)imbat. Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne.. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori. atunci i credin(a de/ine /ie. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne. ca de acolo de unde este. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă.use în /ia(a lui a a ce/a. Nu te clatini la orice /orbă a unora. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă. ca om. la subiect i concret. 'e uita cu milă la oameni. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . (Pr.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire. ca să în/e(e metaloplastia. ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine. ci rămâi cu +ristos i în +ristos. /eni(i. pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. Ne c)eamă Părintele &rsenie. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri. Când îl /e.ela acel om a dispărut pur i simplu.eu primitele sale ru$ăciuni. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit. Părinte &rsenie1 &min. să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne. nu..i în care cine /oia putea să plece. tu /iu e ti.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă.

" se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine. :n 7?@C când a fost seceta cea mare. &sta a fost cea mai mare mâ)nire. 5ocmai se . să-7 areste. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică. (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără.eau.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este. 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi. &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri.is Părintele: .ească bine în /ia(a călu$ărească. au /rut să îl căsătorească. :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta. 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut. trec două i au intrat în panică cei cel pă. Părintele nu era pre$ătit să plece. la to(i. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie. & plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit. '-a dus acolo.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu. a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. Doamne. #l a . de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur./onise ca urmea. &poi. după care a /enit. 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât.ut apoi că trece o oră. '-a ru$at cu lacrimi multe. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă. E-au dus la canal i în alte păr(i. Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne. Ee-am . care să-7 călău. care. la multă lume i n-am urmat nimic din ele.e te i de rele îl fere te. Odată am au. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt . sănătate. nu putea fi arestat de nicăieri.boi -in/adarea Ce)oslo/aciei.ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C. stând mai mult de /orbă cu el a . '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte. pe nici unii. E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir. cum îi spunem acum.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa.is-o multor femei: RDoamne. (Paraschiva %nghel. a intrat în . o să intre în locul lui. după el. Dacă au /ă.eau pe Părintele.eu să fie arestat.ă un ră. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie.lea#ăC. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a . & /ă. 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC. dă-i bine. era mâ)nit.it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori. s-au urcat în ma ină i a .i că te .. /ia(ă lun$ă pământească i dă-i.is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C. le era frică de faptul că. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni. & a*uns până la mai marele înc)isorilor. Când era la canal. cei care îl pă. i a/ea de ce să fie.. după ce a terminat teolo$ia. aici la 'âmbăta.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC.is celui ce-7 pă. Cu ru$ăciunea. că ne-a a*utat i ne a*ută mereu. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie.pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC. E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/. Dacă nu era în$ăduit de Dumne. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC. N-au /rut nicicum.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta . Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber.ă plecămC. să fie preot de mir.ut că nu porne te. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e.eau îl /edeau cu cartea.is pa. După care a spus Părintele &rsenie: . Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . îl pă.e.nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă. &cela 7-a lăsat să se odi)nească. dar nici ma ina nu pornea. cu lumânarea aprinsă. dă-i iertare de păcate. :mpără(ia cea cereascăR. în /ârful muntelui. citea i se ru$a. Când au /enit securi tii să-7 ia. Când era înc)is în celulă.

Dumne. pentru că de multe ori. i atunci î(i plăcea. i a . #ra tot timpul /esel. -3ârsan Elena . 5răia foarte modest. Când 7-a lo/it foarte tare. de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale. '-a ters repede la oc)i. dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i. :nsă totu i.e.iu de ce a plâns. Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC.eu i în(elepciunea lui Dumne. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni.i facă norma.e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele.âmbea. Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea. el i familia lui N. după care a dat alarmă $enerală.eiască. acolo mer$eau la mănăstire. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta. era foarte în/ă(at. la doctorat. să-7 canoni. 8ineîn(eles că la 'âmbăta. a făcut multe minuni. a fost i pe la Canal. Nu 7-au $ăsit.C. Nu i-a răspuns. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie.e pe Părintele &rsenie. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. & plâns Părintele pentru neamul românesc. Cătălina i-a arătat unui preot.. Când era arestat la Canal. tot timpul . Părintele a făcut câte/a facultă(i. Când a a*uns la 8ucure ti. plâns. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui.is că da. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel.eu o să lumine. -(ucia 3ârsan. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul. -Pr! Petru /anvulescu. &poi preasfin(itul Daniil.en(a Părintelui acolo. --)eorg)e 'ilea. confirmându-se înmormântarea i pre. de la rude. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. =nii se descura*au. :ncă când era copil. tiu eu. care mi-a fost cole$ de facultate. în catedrala din 'ibiu. i-a tiut puterea dumne.area Părintelui.i i noapte.!. i-a tiut /ia(a. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne.'âmbăta de 'us. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare. #u i-am spus de Părintele &rsenie. acolo se împărtă eau.at absen(a Părintelui. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. de la /ecini. pentru că dânsul a căutat. Când a fost aici :naltul &ntonie.eu.e pe oameni. -Prof. Dacă /reodată se întâmpla de te certa.. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 .eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. . în anii în care a stat. la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale.eiască.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus.. ca să facă pasul acesta. în multă ru$ăciune i lucra aproape . ci să7 canoni. i bunicii mei. Ea Părintele au fost i părin(ii mei. & fost unic în felul lui. Părintele săpa în locul celor care nu puteau să. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui.eu să a*un$ă ar)iereu. Părintele era a a un om. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a. & fost întrebat unde a fost. Când 7-am cunoscut eu. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin.biserică. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei. C!. dar mai apoi i-a . de î(i plăcea de el i când te certa.'âmbăta de 'us. Pentru mine Părintele e un sfânt. iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC. 2i s-a întors către Dumne. să scoată nu numai o carte. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. @A ani . Mi-a spus-o c)iar el. la 8ra o/.e. După un timp $ardianul trecând în control a sesi. Părintele a suferit. cum e preasfin(itul Eauren(iu. oamenii acolo se spo/edeau. dar nimeni nu tia taina lui..e mintea ierar)ilor din 'inod. el nu era niciodată supărat. 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul. care este din 'âmbăta. a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I. 8eclean. au fost i rudele mele. la sfin(irea unui monument al eroilor. sărea peste căpi(ele de fân.is că ru ii sunt la $rani(ele (ării. 2i imediat a . Ea întrebat mai târ. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut.

& a E-a /ă. destinul poporului care este însetat de Dumne. de credincio i.i poporul român ar fi fost altul. dar dacă împlinim porunca Părintelui. PN. "icolae 'oboia -Porumbacul de . s-au adus pietre mari.i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima. Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de .cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. Dimpotri/ă. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. mai cu seamă al sfin(eniei familiei. /a fi spulberat pe toate 0stră.& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. Mutându-se la 'c)itul Maicilor. că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”. atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire.i în .Pr. . de sfin(enie.noi. care i a a e compromis.entant al trăirii /ie(ii pe pământ. s-au plantat pomi.noi. :FF:.cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR. 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC. (Pr. Ea întoarcere. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce. O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”. apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică.eu are răbdare.neala i să ne asumăm destinul neamului. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie. lac în forma de inimă.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. ed. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din . Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi. suntem fără îndoială . -. al ucenicilor.eu. al sfin(eniei.are a Părintelui. el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii. pe unde treceam noi -cu icoana. . Dar Dumnc. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni. o mână de oameni. in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă..i. Părintele a mai rămas J .i cu îndreptă(ire . să a/em îndră. Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea.: După ce a fost eliberat. 6m )ăcut lucrarea Lui.noi. la seminarii. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre. Ioan Sab+u. . Nu e treaba noastră. de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie . 0Maica Adriana $ . când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n. Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor.iua de a.c8itul =ornet. (Stre&a "icolae. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară. oseaua era uscată. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană. Dar. &r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad. Destinul neamului nostru.:. după 7@ ani. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”. Nu să fie (inut ascuns. la mânăstiri. în toată (ara. lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn. care este până în .ile în înc)isoare. Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0. ..ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie. &. Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS. este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie. cu motocicleta. m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane.: pictura este cea de pe coperta căr(ii. repre.ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul. decât cei de afarăS. în partea de *os. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă. i a a este sub obroc. amena*ându-se mese de piatră. dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri. :FFG( (Pr.ut. ed. :FFG( (Pr. răscole te acum marea masă. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr. ci/ili i biserice ti. Părintele î i măre te turma de ucenici. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us. flori.a.

m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. Mam îmbrăcat.bura. Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata. . find pictor.Elisabeta . pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni.ut că sunt bă$at în seamă. Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca.i o prescură i ni te bănu(i i . pre edintele pictorilor pe (ară.ica i matematica. 2i a reu it1 . pentru culorile desc)ise i /ii. :7 /e. #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i. i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a .boi. în pictură.ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta. pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie. să facă din oameni icoane /ii.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire. i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră. culorile raiului.S . Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob. Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”.ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă. la Dră$ănescu. Dacă stai departe.is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”. să picte. După un anumit timp.Mariana P.us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu. ci după cum a /ă. adică albă. &. &/ea o putere fi. Pe )rân#8ie se urca0”. C. & a a pictat. & început să râdă i a . D+mboiu Victor. dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a .. :ntr-o sâmbătă după-masă.eu la noi. . în altarul din pădure. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare. la români.is: .Gheorghe Silea% 45 ani .sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre. Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură.ică foarte mare. +aina Mântuitorului era ca un abur. (Ierod. la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a . Când am /ă. ()ismaş Eugenia. dar 7-a rânduit Dumne. m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am .G.is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”.e în inimile oamenilor credin(ă.unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 .Pr. Pe drum.boi.i ca atunci când a intrat la ucenici i a . fetele din sat îl refu. dar i albul era un alb transparent. #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman. prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. iar Părintele &rsenie. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete. 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo. :mi dă într-o .. &*un$ând. cum se pictea. Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară. mi-am luat i mâncarea i am pornit.ut Părintele &rsenie.au. i-a pictat după cum i-a /ă.âmbăta de .ice: Du-te la mănăstire% la . nicăieri nu e9istă asemenea pictură. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie. picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”. cum eram copii mul(i la părin(i.is Pace "ouă0”. i pe sfin(i i pe Maica Domnului. am început să mă încred în mine . care era patronată de mitropolie. Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi. /rând să se făcă a/iator.ă normal. $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere. se făcea cură(enie acolo. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine. -Prof. Pe to(i. #ra în ră. 2i a /enit. remarca op(iunea acestuia.âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”. Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă.

(Pr.is că a/em neca. E-a scos. Mâine diminea$ă te $ii de mine”.unar îl ascundea ca să nu-7 audă. duceau profesori uni/ersitari. 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap.icea să a/em răbdare i mai .i i cu o cădere de apă. îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc. 'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a .. 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. când nu era slu*bă. că tie Dumne. primul păcat. ne-am dus la biserică. ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus.ofrenie i i-a spus: . "ubi(ii mei. &cum. #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo. &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte.eu am încremenit i nici nu am mai .icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @. a /rut să facă o crimă. Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu. &m plecat înapoi acasă că îmi era frică . Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”. &poi m-a dus cu el la masă i le . $enerali. 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i.is: 6cum coborâm *os. Parcă-7 citea.de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @.-mândria.icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne.uri în familie i el .ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:. Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra.eu pentru toate. dar el nici nu postise i fuma mult. &poi a . aici la Gă$ăra . 2i Părintele a . Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat.. parali. când mă $ândesc.ată de mâna dreaptă i . dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise. ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a.is. &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i. Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. O fată de colonel de securitate. De multe ori . #ra să cadă acela de . 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. colonei. ca pe o carte. &colo% la canal.a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal. (%na -i. Părintele ser/ea masa acolo i . era după masă.is nici un cu/ânt. era o femeie de /reo AD de ani. Părintele.icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a .eu. 'ă-i mul(umim lui Dumne.is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa.eu pentru ce ne dă. într-ade/ăr. /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm. in$ineri.l-au dus la canal. Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”. &m . a început utrenia.ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte.ivoiu. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele. Nu era nimeni.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @. !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @. Dar i acolo le era frică de Părintele. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele. . Când se ru$a i ceasul de bu. Ea c)ilie. înainte să doarmă. 3u plec0 Locul meu este aici. E-au dus pe Părintele acolo. 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”.is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu.ă le dau la oameni cura* @. 6 zis că% )acem cuib de partizani. D+mboiu Victor. au lucrat acolo J săptămâni. de frică. 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i. îl simpati. 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @.” :n ultima /ineri a . prin 7?@L. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară. Când a ie it Părintele din biserică. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate. . 2i de aici. Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% .icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce. 'ă a/em răbdare.

M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu. tot pri/indu-mă în oc)i.i i mi-a . sora mea. o fată bolna/ă tot de sclero. era cam bolna/. unii /eneau doar să-7 /adă.icea imediat. am mers la Prislop. în mintea mea. A-am spus Părinte% dar nu "rea9@. deodată pe c)ipul lui a apărut a a.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. sin$urătatea. de cum a /ă. eram preocupat mai de$rabă de fotbal. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am . deodată. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” . alba tri . Când a /enit acasă i mi-a spus.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. am urcat în mun(ii Neam(ului.ă"ăstreni( #u am au..it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc. fără să se întoarcă spre omul acela. după ce mi-a murit unul din copii. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite. :mi amintesc că nu /roiam să plec.au din când în când pe scaune oameni care. Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @. Ea Dră$ănescu 7-am /ă.cel pu(in a a i-am /ă. tot în acea . &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele. de fete. să-7 asculte. un . Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr. a luat cu ea o po. Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii. . mă an$a*asem la o filatură de bumbac.)ăcut numai un copil”. sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont. abia sc)i(at. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit.ă în plăci. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie.eu. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne.ile. După câte/a luni. 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica. Părintele . 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie. el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”. Cu un an de . &/eam ispite i îndoieli mari. bunicul. Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos. &bia prin anul 7?LC. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească.iu.ile înainte de a muri Părintele. am sim(it pre. . am prins a mă $ândi la Dumne. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie. de la 'i)ăstria.mie.en(a Părintelui.uri am. un unc)i bolna/ de sclero. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri. mama a fost iară i la Părintele i. Mama i-a spus.ă mare în care eram eu. & a se face că 7-am cunoscut mai târ. 'im(eam du)ul Părintelui acolo. Părintele era acolo. . &m fost atunci pentru B . tata. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. bătrân. .ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie.ut în realitate. /oiam călu$ăria.ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @.ut pe Părintele.i. noduros. eram cu totul lipsit de ambi(ie.Dobrin Ioan% <& ani% . Când m-am dus la altar să mă înc)in.Gheorghe Silea% 45 ani .ut-o. cereau sfat. a a. Curios.ut eu i se uita fi9 la mine..âmbet straniu.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca. plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu. :ntr-o /ară. după care. n-am /orbit direct cu el. &poi /orbea altul i altul i altul. "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a.is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @. am pufnit în râs. prin 7?LI. în sfâr it. =n .ru ine. . lepădarea de lume. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i. Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir. #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic. dintre to(i. la Părintele Cleopa. M-a luat părintele Daniil a treia . minune.âmbăta de . ume. nicidecum de cele biserice ti. dar am stat A.i. &/ea ni te oc)i mari. în stân$a i-n dreapta noastră se a e. dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează. ca să-7 cunosc. '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @.i po/esteau neca. în sc)imb am fost $ăsit de Părintele. fără a mă scăpa din pri/ire. 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri. sub un nuc mare. c)iar dacă nu 7-am /ă. 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. N-am putut să mai spun ce/a. pe Părintele &rsenie 8oca.urile. Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”. cu/ânt cu cu/ânt.ă în plăci i mul(i al(ii. #ram flămând să mă spo/edesc lui.

ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap.ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a . 2i atunci . "oan 8ote.eu. am a/ut ni te neca.unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate.& doua oară când am mers la Părintele n-am putut . ceilal(i care erau cu mine au fu$it.ut pe Părintele până la JA-JC de ani. 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât. Mănăstirea . dumneata pleci acasă. Mo ul era de*a arestat. că se intră cu rela(ii. :ntro altă /edenie.ătonil. în custodieS. &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla.i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân. unde erau moa tele unui sfânt. Când am a*uns acasă.i -până la ora I.anul mor(ii Părintelui &rsenie . ori eu râ/neam călu$ăria. dar nu-l /ă. 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f. ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D . pâine i .ar. Mă duc la eu acolo. <acla se află în biserica din +ure. Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. "lie. Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol.i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie. ca pictor. &m /enit cu racla. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire. unul demn de un mare du)o/nic. În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele . nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir. Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 .uri. te a teaptă securitatea%..) Alie -6lbac( #ra un mo .. 5âr. .ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”. Pn. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%.ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @. :n plus. a . . :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a . /ersetul 7DU.usem de la 7J ani.uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău. am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla. După A . care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în .icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a.ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac.)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult. După ce m-am /indecat am /enit acasă. Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii.ile la neca.4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor.ice către mine: Mă% tu ai "reun .ă%. fară cap. făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau.Ioan 'ica. #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium. &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică. cu sare i o(et. &m tot fost pe acolo.: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei. #ra prima/ara lui TL? . ed. &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca. &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele.is că e pe la 'c)itul Maicilor. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%.. 5ot a a tuns era. sc)i(ele. 2i astă.iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it. la Dră$ănescu. Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @.isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @.is 0Mo ule. 8ucium -0Casa PelerinuluiR. Când am /enit cu racla. J. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc.ile mo ul . Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă. Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @.is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea. că ă tia mă omoară%. "-am spus că se intră $reu la 'ibiu.ea.ătorul. De*a intrase în mine frica de Dumne. 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor.is un om: 0Nelule. '-a uitat la mine i . &poi nu l-am mai /ă. cu bani. Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int. i odată . au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . 2i când s-au împlinit 7D . E-am întrebat unde e i a . 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @. iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote. &colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. a/eam trei fra(i i săreau prin casă.a/at fiert.Părintele Dumitru.”. Mo ul a murit la ?7 de ani. când m-am dat *os din tren. cu barbă.

ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @. &ltce/a ce mi-a spus tata: era ră. s-a împărtă it.el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @. E-a certat pe al meu. :i plăcea .ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i . de era Părintele aici.icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in. 5ata de colea. 2i a a a fost. a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele. J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia . astfel ca nu numai unul să rupă . Părintele predica i socrul fuma. mai punea câte o (i$ară în $ură. 2i a . s-a spo/edit. căci era iarnă.ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @. i eu am . lucrând la mănăstire. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai. a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări. să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă. a .is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă . Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop. Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km.ăpada. dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea. iar băiatul nu /a sta nici un an de . i-a citit ni te desle$ări.era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara. dar o să ne despăr(im.icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. Mi-a .isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @. din $re eală.is că a spus tot ce a tiut. &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit. da pe mine nu. :n timp ce a fost în comă 7-a /ă.ut pe so(ul meu mort. băiatul /roia să dea la facultate. &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @. &cesta. Diminea(a când s-au dus. când a ie it de pe pământul mănăstirii. 7-a certat pu(in. Pe data de I /a /eni acasă.le$at blestemul din pântece. la un pa)ar.is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu. iar către . cu toate că are A ani. @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului.is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”.iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a . dar n-o de. 'e uita a a (intit la tine i apoi . &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă. 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @.icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele . iar so(ul meu i-a . #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD.dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @.ut. mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”.is să nu mă mai necă*esc. . &poi când mcr$ea lumea pe *os. "ar care au fost oamenii mănăstirii. 2i a mai trăit trei săptămâni.ice: . 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă./erban %le0e.icea. ace tia nu se mai duceau.ile la înc)isoare. Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica.amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a.is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. . Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui. 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a . #u am /isat asta în data de JL decembrie i în .is: Întocmeşte parastas .is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni.is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @. Când am fost odată la Părintele.i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . 'oacra a . . :nainte de a. în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit. c)iar de la aceasta. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe. ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul. Dimineata ea a mers la preot.iua de 'fântul "oan a /enit acasă. Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie. 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul.is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @. &tunci o .boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească. 2i după un an i ce/a a murit so(ul. aceia mer$eau. tata sta mai în spate i i-a . 2i o .duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @. După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 . 'ocrul meu.

îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire.$ropat din pământ.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. unde s-a făcut călu$ăr. &ici am /enit cu un $rup de tineri. Ee-a . când eram fată.ăpadă pe mormânt. înainte de a se călu$ări. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. &m urmărit . Pe mine m-a primit . încât credeai că le-a de. După moartca tatălui meu. &tunci. 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă. E-au căutat cu a/ionul. Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele.Milşan Vionela. =na din ele . Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele.au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”. fără ca eu să-i fi spus ce/a. & a a i fost4 am picat a patra. "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. îl c)ema deoparte i discuta cu el. =neia din ele. Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit.)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut.is Părintele &rsenie. Nu trebuia să-i spui absolut nimic. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani. "-a spus că e un om foarte cumsecade. (Maria Stre&a. .iarul i am /ă.iu. 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . ('eleana Ileana. Ne-am dus însă la mormânt. de obicei. Ea multă lume le spunea toate neca.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. de pe noptieră.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el. Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”. &. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a.)ismaş Eugenia. 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J. & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors.i. Odată. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. erau flori. 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme.. când am mers la Părintele. mai deosebit. m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at. Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite. 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr. (Măniş Se*timia. tot a a era. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are.ut că 7au $ăsit până la urmă. (inea post.ani% Eă#ăraş( :ntr-o . el î(i spunea tot. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate. /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte. Dacă era cine/a de a/ea un neca. tot dând la facultate i nereu ind. Mai târ. cu $ândul să ne spo/edim. mai mare. &. Nu se supăra dacă-7 întrebai. &m mers la 'f.urile ce le au. sora mea 7-a /ă.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii. sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. de i.ile. la mănăstire. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire. acest lucru dura ani de . &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire . Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit. Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria. ne-am dus iarna i nu era . când am mers la miruit. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . Ne-am dus i /ara. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. Părintele adresându-mi-se. N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute. Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”. împreună cu tatăl meu.

it. /ă. printre altele.is: “Dra$ul mamei. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi . Cu două . unde. :n orice ca. pentru că în foto$ralie era doar ea femeie. ca să o determine să plece. în au. Când i-a arătat foto$rafia. că este sătulă de /ia(ă. locuiau i fra(ii i părin(ii ei. ea a .trebuie să )ii pentru aşa ce"a @.i /orbe te cu dânsul. unde era foarte multă lume. îl /isasem fără să-7 fi /ă. pe care scrisese.ise. Părintele. în locuri mai retrase. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . eu nu beau din principiu%.ut /reodată în /ia(a mea. ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă. "ar eu am $ândit în acel moment.ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om. i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare. înainte de a /orbi cu mine. nici rostul în /ia(a aceasta.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @. Dar cum să mai îndră. cu ce/a timp înainte să plece de acasă. mai si$ur pe mine de data aceasta. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie. dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne.ut niciodată!%.ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne. am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a .is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă.it-o. Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i . 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul. când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie.ile înainte de a pleca la dânsul. Mi-a .Mariana P. precum îl /isasem. &răta e9act ca în /isul meu. &m spus Părintelui că îmi . că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei. unde eram eu. afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/. făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre. "ar eu. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni. lăsându-mi un bilet pe masă.isese.ut pe Părintele &rsenie.ut în /ia(a mea că poate să e9iste.eiesc în ei i în toată fiin(a sa. răspunse la $ândul meu. i-am spus Părintelui: “Părinte. #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea.i că o să-l $ăsim acolo. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie. repet. . iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte. într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp. Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie. că nu /a /eni. m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”. Nu tiam ce să mai fac. "ar Părintele.nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu. 3in minte că. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. /orbindu-le oamenilor.âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. .Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB. ce n-am cre. @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @. Mama mi-a ./reun în$er sau /reun sfânt .ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă. Părintele mi-a rete. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut. 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”. &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins.. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. de altfel. so(ia i cei doi copii ai no tri. spunându-i că el nu este clar/ă. Părinte%. dorind s-o mărite. Părintele a repe. nu mai întrebăm pe nimeni nimic.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em. Desi$ur că nu tiam. 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul. !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a. M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is. spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă.ul tuturor. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie. s-a uitat unde/a sus. cu cât/a timp înainte de a pleca. luând copiii i lucruri din casă. fără să coboare pri/irea aceea minunată. Doamne. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea. ce oc)i frumo i a/ea.ise.âmbet. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da. spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. & a i-am spus Părintelui po/estea mea. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”.ător i nici /ră*itor. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie.at-o imediat.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului. . ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul. 2i totu i 7-am a/ut printre noi. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe. că este sătulă de /ia(ă.

Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. că are o putere deosebită. cum îl (ine%. a a cum spusese Părintele. Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic. din acea clipa. prin orice stări a fi trecut: bucurie. Ea un moment dat. se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea.eu! Cu toată responsabilitatea mea.Q. dra$ă. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine. lipite de corp. &bia mai târ. .ătoare. pri/indu-i picturile din biserică. în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. spun că *mul lui umne.iua mea de na tere sau a altora. ci al Părintelui &rsenie. :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. nici un strop de alcool nu am mai băut. Mă miram i eu de mirarea oamenilor. când cealaltă era în spatele Părintelui. Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare. în /ia(a mea nu am mai băut niciodată.iu. nefericire. Dar într-o diminea(ă. m-am tre. mă!% 2i din acel moment. :n acea . spre 8ucure ti. deci tia că sunt profesoară de biolo$ie.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu. nu e9istă Dumne.ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe . se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i. pentru că eram deprimat atunci. neîmplinire. m-a străpuns ce/a în inimă. pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni.i. =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie. M-am întors acasă i nu după mult timp. &poi m-a îndemnat să plec la autobu.i. fără să-7 /ăd /enind. am început să beau: o bere pe . cu unele e9cep(ii. că nu 7-am ascultat.eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne. (Pr. in$inera M. acu. la Dră$ănescu. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni.it cu Părintele lân$ă mine. &*ută-mă. Pro#. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile. Când 7-am /ă. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti. C)iar atunci. 2i a a a fost. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere. în localitatea Dră$ănescu..i. neluându. uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om. spre bucuria mea. durere. fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare. Dar tiu că nu este meritul meu. a sim(it că i se face rău de emo(ie. aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul. un timbru al /ocii.i mâinile sale de pe mâinile mele. prietene foarte bune. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. apoi două beri în altă . spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. Mi s-a adresat . înfă(i area lui. ce (i-am spus eu (ie să nu bei. de la acest *m al lui umne. 5âr. spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea. din spatele Părintelui.eu%. 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine. cred că era ora C. .ându-mă de fapta mea.ut pe Părintele. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. &/ea o pri/ire pătrun. i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie.eu. am au. #ram la răspântie de drumuri. poate după o lună sau cel mult două.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică. =itasem deci acea profe(ie a dânsului. că este . Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă.Două in$inere. apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe ..uscultă ce-$i spun eu0”.it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea. din acel ceas.is în $ândul ei: 0&.eu i Maica luminii. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite. 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte.i de <usalii. pentru că a/eam “antrenament%. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. După ce m-am urcat în autobu. cum m-ai a*utat1 . uitându-se la picturi a .i fără să mă îmbăt.

Părintele când 7-a /ă. am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. odată cu topirea . cu tine ce-i!%. n-a băut apă. &ltă dată. 0Prof! C!.a. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i. părintele Nicolae. & a a făcut. . Ea un moment dat îi selectea. când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”. Duminică diminea(a. 7-au pus la toate aparatele. este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine. Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit.ă pe cei de acolo.a unei a/alan e a că. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire.ile n-a mâncat. 7-au consultat. Când dă să plece îi . care au fost preo(i. la 'âmbăta. tia doar că-i plecat pe front. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat.ice: 3umai că nu-l "ezi @. iar părintele Codrea trăie te. &tunci părintele Dometie.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul. la Părintele &rsenie. bun. Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri. B . o doamnă îl abordea. i locul a fost cel indicat de Părintele. 'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(. nu are ce face. cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra. era om de /ia(ă.icândui: 0 3u-i aşa0”. să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în . =nul din ei a murit. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă. Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie.is: 08un. cu ru$ăciuni multe i fapte bune. 'e uită. Dometie Moian.ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi .Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . Din momentul acela au amu(it dia/olii.at i el era cu lumea.ice: 3-ai plecat bine”. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”. apoi 7-au trimis acasă. Părintele nu /oia să am neca. Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara. &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. Dar )ii 8otărât @. dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%. cum i-a dorit mult de tot. când s-a făcut .ii.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat. bun. la o intersec(ie de drumuri. de profesie in$iner. a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei.icea mereu la ceea ce $ândea. nu mai /ede nimic. Duceau o /ia(ă curată. care a murit nu de mult.ăpe.ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare. fiind încă la coală. Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau. de la unitatea militară. în armată fiind. dar după ce s-a maturi. încât numai la au. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele . & a a rânduit Dumne. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”. Eucrurile s-au petrecut întocmai. stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne. dar nu i-a dat /oie să plece. Când a trecut prin fa(a comisiei i-au .!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian.eu că se /a face călu$ăr. #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu.uri cu securitatea.iuă a i fost la mănăstire.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta.ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i. Cu primul tren a apărut acasă. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B . când a plecat de la 8rea. profesoară. E-au e9aminat din nou.is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu. la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. să-i ba$e pe linia întâi.

'ogdan (uncu . .us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele.ile la mănăstire. & stat acolo.Morar Gheorghe% >cea de . /oi a/e(i telefon aici!%. Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @. Părintele i-a ...i 1tele#on3 să stărui.că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS. pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”. Dar un sfânt nu are numai un ucenic. Prima dată am au. ca la telefon. 0Părinte.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici. . când era bolna/ă. Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri. =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului. la mormânt. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp. Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali. E-a (inut Părintele câte/a . 1onel2 care mer$ea la Prislop.is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”. 0Nu a/em%. a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e. $ânde te că am pă(it ce/a%. nici căsătorie. 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @. 3in minte că. dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău.Eă#ăraş( Maica 5eoctista. Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da. . că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr.ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @. Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”.is. unde a/ea cine/a telefon. tele#onul 3 . (Ierod. a lui Aoan a lui PcutareS . Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă. !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” . eu a mai sta.is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”.i şi nu ştiu de unde vine. '-a apropiat de ea i i-a . dar dacă nu mă duc acasă mama se supără. . Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor. &sta a fost duminică.tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”. Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna.. Dacă te $ândeai la Părintele. Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D . Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. a*un$ând în fa(a sfântului altar. Deci Părintele i-a spus în /is totul. 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul. to(i cei care-i urmea.spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei .i. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă. numai mănăstire. #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop. maica a fost dusă dincolo% dar . & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie. &*un$ând acasă *oi. s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca. dar nu era /orba de telefonul propriu-. 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar. a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us.Gheorghe Silea% 45 ani .us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică. a lui /asile a lui PcutareS.i-a mai spus Părintele &rsenie .âmbăta de . prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă. Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit. Din cau. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult. dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea. mama sa era în fa(a por(ii i râdea.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie.ă ştii . 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @.$ra*d.ată de la brâu în *os. "ar Părintele &rsenie. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost. Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @.ă sfatul sunt ucenici. 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică. :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră.

&*un$ând la mănăstire. & fost la medici. Ne(inând însă cont de sfatul primit. Dumne.i/. care trebuia să le să/âr ească ea. nu era ca. i-au pus aparate i când au au. străbunici. poate că la /ârsta aceea.( . & /enit o femeie la Părintele. ci pentru bunici. -. 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”. după căsătorie. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei.is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”. înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească. /a /edea i pentru cine a suferit.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost . (Gheorghe Silea. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam. :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie. . 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri.eu tie. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că. apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu.%.i de faptele rele.a de Eisieu9: @. Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi. 2i anume. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume.ice ca 'fânta 5ere. nu pentru ea a suferit.ic.: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. &cuma. slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba.âmbăta de . le a/ea în cap. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” . bunici. dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea. Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători. Mul(umesc lui Dumne. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”. fi. (Ierod. c)iar dacă m-am mirat. de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca. la capătul acestei suferin(e.pentru smerenie n-a spus prea mult. i-am dat răspunsul care era de fapt. După B ore lumea a început să /ocifere. a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. Că o fi a/ând i ei /reo /ină. Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el. 8rânco/eanu.JDDB. străbunici..a înainta ilor no tri: părin(i.icea Părintele câteodată. dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert.$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a . 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru. bineîn(eles că. m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti . Dumne. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it.*ud.D-na M. după ce s-a înc)inat la icoane. au fost oameni de treabă i-au /ă. . să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii. apoi în 'ibiu la cine/a. Dar păcatul pe care 7-a făcut. #a n-a a/ut păcate $rele. . i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân. 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”.iolo$ic i social în care am /enit lume. Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”. fetele au murit pe rând. 2i. ne-au îndrumat bine. a/ut ni te părin(i. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop.i la Părintele o femeie care a/ea trei fete. "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. Ieronim )oldea . i rădăcina păcatului de acolo s-a tras. #a a fost curată. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui. întrade/ăr. la Dră$ănescu. Ne-au crescut. 6âlcea. Nu mă împac%. Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot .că au /rut să o opere. Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă. a /enit într-o .eu tie de toate. &/ea un /â*âit în cap tot timpul.e de câte/a ori să /adă ce i cum. a /enit în 6oila.e. până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre.i i-a spus ce păcat a făcut.us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ . (Pr.ul să îmi pun o astfel de întrebare. de 7B ani i *umătate. că fiecare dintre noi suntem sinte.it . de i. au făcut în sc)imb alte păcate.eu. nu pot . în orice ca. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta. nu i-am dat un răspuns e/a. fiind un “copil născut în lan(uri%.ător. Când a plecat. 45 ani% . ca să sufere. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine. (%rhim. dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at.ut de îndatoririle pe care le-au a/ut. !eo#il Părăian $ Mân.Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă.. Ioan Sabău. fiind un “născut între tâl)ari%. C)inurile iadului. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. ceea ce $ândea ei că sunt. mă ro$.ice lucrul acesta: dar.

Numai te tre.ul.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. . M-am spo/edit. #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a. )ăcut crimă . Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a . m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu.i spre ea.intă patimile din om ca plăcute i u oare.uie te po.'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 . cam un milion pe an1S (Maica %driana $ .ul. 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii.ivoiu. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i.dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu.i re/i. cerea odi)nă.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.eu.)ânt @.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea. cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume. Ma$a.=nui tânăr din 8ra o/. .ia pe care o $estiona a fost spartă.uiască po.eu. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat. Dumne.Numai cât neca.is că trebuie să răbdăm şi să iubim”. fa(ă de 8iserică. dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea.eu îi pedepse te. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului .a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” . − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe.iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @. .'ufletul e trimis de Dumne.uie te po.i re/i. Părintele i-a spus să fie serios i să nu. iar pa$uba i-a fost imputată lui.ă. 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere. în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare.eu în momentul conceperii i Dumne. De aceea. când fac rău.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a. Părintele 7-a recunoscut.eu.e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat.edit.%na -i. . atitudinea fa(ă de Dumne. . care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată.eu omului.i /ină în fire i să.ă în codul $enetic al fiecăruia. dar m-am dus mai târ. Pentru noi care trăiam în lume. acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri. :n armată fiind.i facă de lucru cu fete până la căsătorie. îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne. =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei . tie ce /a fi cu copilul acela. prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca. ca să putem munci. pentru ca să. să te duci la 'fânta Eitur$)ie. ca să nu mai poată lucra nimic. atunci i Dumne. mirenii. #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca.atana% şi nu de Dumnezeu. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului.i(ia fa(ă de Dumne. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare. fa(ă de Domnul "isus +ristos. pentru necredin(ă.eu sin$ur. $ Păcatele se înre$istrea. .ibiu( . 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu.po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de . Când omul î i re/i. Căuta întoarcerea. Disperat. Pn.eu /a fi cu el. . − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: . acesta mer$e din nou la Părintele.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă. să cau(i 8iserica.Dia/olul pre.i(ia fa(ă de Dumne. .i(ia.

i de el i-7 sco(i.Greavu !oma. :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic.is: .us( '-au spo/edit oamenii i unul a . &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie. 2i mai . deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului.ă. cel mai $reu păcat al ei.eu peste oameni. pri/ind starea morală i de păcăto enie.âmbăta de . decât poate în ca.ut cum ie eau erpi din $ura ei.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f. de la Părintele &rsenie. de ce /ine pedeapsa lui Dumne. &poi a . Cine /rea. Părintele Dometie a /ă. Petru i Pa/el.ă pe toate la un loc. a stat acolo.Gheorghe Silea% 45 ani . i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a . Pentru că .ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo. =n post între$. .i i până îl po(i scoate.uri deosebite. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon. 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @. postul mare.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @.us( :n timpul spo/edaniei. de ce se întâmplă a a. apoi pe Părintele &rsenie. & /ă. toate le spunea Părintele. atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de.is: Părinte am un păcat mare @. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @. când e mic.Maria "icolescu% .)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @. î(i trebuie luptă.is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii.ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie. şi de câte două ori +n cele două posturi mari. dacă tu nu e ti curat cu inima.ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat.rădăcine. =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. de ce /in copiii nenoroci(i. 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie. Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat. 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult. "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te. spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca.ă numai pe post. Când ie eau de la spo/edit. dar în(elesul tainelor nu se de. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile. Părintele nu prea dădea canon. Părintele spunea taine. uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase.is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @./ăluiau uneori decât după moartea celui în cau. Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii. Nu-i u or să te la i de obiceiuri..icea: Eaptul că ai stat aici la . Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti. fie că le (inea sub . ie eau pu(in i se dădeau înapoi. el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul. Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică. dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti. Pe aceia eu +i iubesc. faci tu rânduiala. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume. #l spunea ce-i bine. . Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit. 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună. la Părintele. dacă e un pom mare. Celălalt a . ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”. Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa. a a cum trebuie. căci cu oc)ii ă tia fi. inter/enea acolo unde socotea necesar.urile. Părintele &rsenie n-a pus ba. &p. @ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă. dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 . 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele. . 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon. ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba.Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie. Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră. prin..Morar Gheorghe% >cea de .

după ce a citit de 7D ori Psaltirea.a asta este bolna/.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune.is că. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie. că a purtat du mănie. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i. se /edea pe el însu i sub patra)ir. recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut. /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire. . #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte.. Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. a doua oară tia că nu mai era a a aspru. se plimba prin pădure. (Pr. dacă nu posteai nu te împărtă ea. intelectualilor. @?. ori de câre ori simt că-i necesar. (-us Silvia.ut pe el însu i cât este de păcătos. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a. să te con/in$ă să te la i de ce-i rău. până î(i aduceai aminte de toate păcatele.ile.ut fa(a luminată. i după ce-(i făceai canonul. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. sau au o problemă spirituală mai deosebită. post.i problemele ce se i/esc. întunecată.. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt. cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite. i-a dat Părintele canon. Când am fost eu la el. în toate 'fintele Posturi. 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. spo/edindu-se. nu spo/edea prea multă lume. După spo/edanie î(i dădea un canon.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. &/ea o memorie e9cep(ională. . să citească de 7D ori Psaltirea i. 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot. Mai . 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. ca într-o o$lindă. să nu lucre. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. . în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @.S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a. cum era fa(a lui urâtă.ile i săptămâni între$i. era . Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine. p. &m socotit că e un om deosebit. Cânta în crâ mă. Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul. Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a. 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. . Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. Când era /orba de un om mai în /ârstă.. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns. adesea. la următoarea spo/edanie. :n posturi. Bu nu am timp de pierdut. până am fost la coală. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători. printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă. le cerea să se spo/edească apoi.icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @. Cu copiii /orbea frumos. 'punea adeseori.. JDDB. te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a.e. Călu$ărilor. între so(i. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. stăteau la rând i câte două . sau a bat*ocorit. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. Dar cu lumea era mai aspru. să nu în*ure de Dumne. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui. s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă. :l punea să lucre.le$are la împărtă anie. să nu-7 pomenească pe cel rău. <& ani% De*ani( Ea spo/edit. După ce s-a spo/edit. pro$resul făcut. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea. P. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut. studen(ilor în teolo$ie. sau acatiste i să poste ti. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată.âmbitor i blând. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau. "ma$o. spre a limpe.eu.eu de s-a /ă.uri mai deosebite.e în .tăcere. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune. Când a a*uns la spo/edit a . 5e (intuia. sau a cle/etit. atâta te (inea sub patra)ir. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură.

cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare. înc)inându-se până la pământ: . Dometie $ Mân. Găcuse i medicina. să-i lăsăm să creadă că este Dumne. dacă îi ascul(i po/e(ele.ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i. 'ă /ină altul. de la seminar sau paro)ie. ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe. îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”. J-B. co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a . &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”. i-i . la boală.Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti.eu i că #l le /a da răsplata după fapte.is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le . în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu. îi respec(i tratamentul. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi.ice: . /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun. dar foarte mul(i nu-l ascultau. dar totodată.uind. în rai i iad. fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii.eu. =opăcel( 6ă. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. "ar când /enea a doua. eu .ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu. 1rânco"eanu( O femeie.eu. i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne.:ntunecimea /oastră.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@. 2i.ise: .:ntunecimea /oastră.ice: . într-o . Pri/ind cu mare aten(ie. .Ierod. 2i /ine al treilea i .ar/ă mare. s-a ru$at lui Dumne.i. a treia oară. i-a . desi$ur. 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea. de i /enise mai târ.ice: . pe munte. dar nu îi primeau canonul. ne$ru i întunecat. la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară. Nu dădea canoane deosebite. stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa.eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate. în *udecata de apoi. Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie.Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor.ise: . dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt. 'ă /ină altul.icând cu $las tare către draci: .ice. tiindu-se c)e. #l a/ea /orba asta. pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie. obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i. te a*u(i sin$ur. 2i /ine al doilea i . acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie.ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne.eu.i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele. Doctorul are inten(ia să te a*ute.:ntunecimea /oastră.eu. dar canonul era părăsirea păcatului. . iar în mi*locul norului. total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri. iar din el se au. #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”. ci continuau cu poftele i păcatele. încon*urat de toată ceata drăcească.is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am . Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta.i sc)imbau purtările lor. Dar satana îi .Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el.a pentru sufletele lor.Pr. numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare.Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @. că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea. să te /indece. îi . Ioan )iungara.iu. 'atana. . te duce la ruinare. am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne.ea multă $ălă$ie i . să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne. c)ib.

c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta. totu i.Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului.icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”.eu de deasupra noastră. dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem. deci fără să inspir i fără să e9pir. ce (in mor(i că-s păcăto i. &m primit un bra( de căr(i de la Părintele. de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i. că a putea face eu ceea ce fac călu$ării. adică să . 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine. ci în $ând. nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă.iua stând cu noi. prime*dia mor(ii o înlătură Dumne. să zicD @Doamne” . Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino.âmbăta de . cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu. nu s-au lăsat de această rânduială i an de an. cei care 7-au cunoscut pe Părintele. să . . odată cu aceasta. i l-am /isat noaptea pe Părintele. .Mai mare este omul 2n genunchi.ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă.taina aceasta . ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră.ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă. pot să . De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. .5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim.: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră. =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”.ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea. . atât ascultă i Dumne.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării.Gheorghe Silea% 45 ani% . 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo. . &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta.)ismaş Eugenia% &. =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie. Capitolul = Post &i rugăciune .Mi-a spus că această ru$ăciune să o . !eo#il Părăian $ Mân.Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e. la boală sau la un neca. Ioan )iungara.. nu cu cu/ântul /orbit. Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături. :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată .Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. să le a*ut în credin(ă. &m luat aminte la ce mi-a .Pr.ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. . că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @.eu de tine. .tră$ând aerul în piept. (%rhim.icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de . ori Maslul . între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat. când ... .ic în $ând. s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii. ascunse cu /oia.is Părintele. 8rânco/eanu. acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă. dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru.eu. . Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi. 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”. Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a . cu ener$ie du)o/nicească.icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i .icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu. − Cât ascul(i de Dumne. călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei. & adar.oameni la lucru şi sunt #răbită @. dar Părintele mi-a i răspuns la $ând. Părintele &rsenie .&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite.is.are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului. De aceea.

is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta. Părinte%. 6i destulă sănătate.DD.e ti i la 7D i la 7J . Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. ca tânăr. Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului.Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune.ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @. Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. Cel târ.icea mă$ar.is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”. <ecomanda la ma*oritatea să consume brân. dar dacă te culci după 7J te tre. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze.is. cad toate pe rând până omul scapă de neca. 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor. în $eneral.aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut. că acolo e un efort i moral i fi.ist să fac coală.care-i preot .. Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre. numai )uruie. Dacă e ti cu $ri*ă scapi. referindu-se.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front. . .ivoiu.ă de /aci.i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e . . dacă nu ai $ri*ă. la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 . Dacă radioul e bun prinde undele. 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine. 2i mai spunea că la cine are răbdare. :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie. 'punea i de radio. Când dai de neca. nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele. Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau.iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”. lapte crud i . Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. Părintele /orbea despre frână. @ O preoteasă i-a . 0N-am fost. . De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău. . .ic. Ne sfătuia să ne odi)nim. Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce. ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor.iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. mi-a po/estit multe lucruri.iua.ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*.uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. Niciodată să nu te culci după 7J -J@. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a . 'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”. Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi .i i la B i la @ i e ti om. #u . &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări..Paraschiva %nghel. nici la mâncare. dacă ai prea multă i nu o folose ti. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie. Ne-a mai . . 6şa e şi cu omul.icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli.uri. dar el a . M-am dus odată la Părintele cu fratele . e cam prime*dios. Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă. dar nu am apucat să-i spunem. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire. =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină. & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”. Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”. #u a/eam peste JA de ani.%na -i. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite. că acela nu e somn odi)nitor.is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”. dar nu era e9a$erat. Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”. #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re. dacă radioul e stricat nu prinde undele. "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti. că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine.

% Părintele îmi . Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai . pe to(i. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ. nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”. a . e ca i când (i-ar fi sete. dar i de frică. . a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. "-am spus ceea ce /ă. din toată inima mea1%.i. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile. . &stea sunt c)inurile de dincolo. “Părinte. Părinte1% . pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i.ice că dorin(a e a a de mare încât te arde. l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca.7@. dar nu ai de unde să o bei. &poi a adău$at: @.i(ia mâinilor.ice: @=um mă% aşa?” .mi-a spus-o de trei ori. 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă. Când am a*uns în dreptul por(ii. când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări. i să.eu e numai o po/este. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos. o iubire atât de mare către Dumne. 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”. pe la prân. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am . acolo. apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească. mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a.ă te punem la +ncercare% mă0”.arătându-mi po.eu. în casa mea.is: “Părinte. Părintele îmi . &poi. Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine. am i eu problemele mele lume ti dar. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie. dar . C)inul ăsta nu e u or.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”.JD am ie it din casă ca să iau autobu. Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”. 'punea că oamenii cred că Dumne. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. M-a cople it. cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne. inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne. spre e9emplu. După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele.eu i oameni încât. dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$. dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci.ul pentru a mer$e la ser/iciu. cap.. Nu mai tiam că e9istă răutate. am /ă. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el. JB. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. a doua . De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” .eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime.âmbind u or.i facă lăca la mine. "-am spus: “Da.i-mi arată cum să mă ro$.i.eu. împreună cu Dumne. în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit. Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească. o stare de iubire. După această mare minune i trăire din /ia(ă. fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem. "ată că într-o .. 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare. ca o cea(ă. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură. &poi.eu. adică numai oamenii despătimi(i%. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate. probabil ca să nu mă în$âmf.eu.is să-mi duc credin(a în Dumne. e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am. de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne. am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie.însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni.ut deodată că ce/a ca un nor alb.eu%. că bărbatul să se roa$e în orice loc. ca nu mai e9istă materia.ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @.usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta. mă aflam la #/an$)elia de la "oan.eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”.Ierod. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii . să ridice spre cer mâinile curate. Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa. mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne.

nu-i bine. De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii. cu ra(iunea i credin(a.âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”. &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i. "a-o în bra(e în orice moment. /roiam să fac ce/a. &poi de câte/a ori. nici dia/olul însu i.:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea. .eu credin(a de copil.a . . . a fost un fel de du-te /ino al norului. ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. . decât o obser/a(ie.Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură. nu-7 poate /ătăma. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”. Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”. de a încerca să re.i. suficient cât să iasă din /ederea noastră. . 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea.a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale. . Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”. între stâlp. Postul lucrea. precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând. tra$edia omului. apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”. . eram ca (intit locului. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe. dar cu ascultare de du)o/nic. /roiam să în$enunc)e. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr. timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. .i.:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei . .Gapt e că credin(a e o asce.” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada. năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale. Eepădarea de lume e o con/in$ere. (inându-i în ec)ilibru.Când e ti împră tiat. decât în picioare. dar n-am putut să fac nimic. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”. Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”. de foame.itor. face do/ada armoniei i /alorii sale.Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet. &cestea sunt patimile.ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode. căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te. Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau.Mai multă ru$ăciune către 'f. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”.ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este. nu /or scăpa de prime*dii. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”. "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă. acestea /or fi pe măsura neascultării tale.Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii. uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a. .=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei. de nutri(ie. :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”.Mai mare este omul în $enunc)i.Mântuirea se lucrea. cre. . :n$er Pă. &cel tânăr frumos răspunde .Dreapta socoteală îi mai mare ca postul.a tatei nu poate fi $ă.ă i asupra acestora.Eepădarea de lume are două trepte. iar eu fără să-mi e9plic până astă. 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri. ale omului: de înmul(ire.ile. M-am frecat la oc)i.ele e9isten(ei. profunde.5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”.5o(i cei ce umblă după plăceri. . .coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei.âmbit.'ă-mi (ină Dumne.'olu(ia nu e de a aduna totul în tine. . Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat.duit. . pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând. . .duiască. pom i casă. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este. de îmbrăcăminte..ă numai pe ruinele e$oismului. de orice fel. spun Părin(ii. .ă a ra(iunii.

i sau 2n #oc3. mai credincio i.emat de .is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet.. 'ă /ină numai cei care /or să /ină. Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a. Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu. care nu poate accepta moartea.eu.)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie.i sc)imbe /ia(a.idul bisericii pe omul din /is. nici unde este. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine. #rau din &le9andria.ice că nu poate. are numai bote. dar cu fapte. Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. dat cer etorului. un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani. 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . Dar oferul a .it apoi.. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu.ă la moarte. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare.acuma are 1<(.ut re. credin(a era pentru ea o prostie. 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii.P Dar ea nu credea în Dumne. Gemeia săraca a că. pe Părintele &rsenie. repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu.ut în $enunc)i. 2i a făcut întocmai. − Cel cu un talant. Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă. Nu tiu dacă acum mai trăie te. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie. slăbise în $reutate foarte mult.. Părintele i-a . că nu mult timp după Maslu fata a murit.ând cum moare încet-încet. nu cel din "srael.is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia. &m au. )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . :ncepuse să $ândească cu sufletul. Când a a*uns la biserica din /is. (Pr. a făcut o ru$ăciune i i-a . pe care îl tră$ea satana la apă. : i spunea apoi. 5oatc reperele din traseu le-a /ă. 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie. să nu insiste. i-a . Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu. 'tând acasă i /ă. Diminea(a însă bărbatul i-a . începuse să se $ândească cu $roa.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta . #ra la mănăstire unul Dumitru.is: =e. Mai erau doi bătrâni lân$ă mine.a Părintelui &rsenie. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după . Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură.is cu mare supărare. :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia. din 'fânta #/an$)elie.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote.ut în /is. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat. Pe o copertă a buletinului a/eam po.'ă căutăm "erusalimul din noi. #l a dus-o în biserică. de i c)eltuise o a/ere pe medicamente. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i . tot cu epilepsie.is că se /a face bine. 3-am putut s-o aduc căci e prea mare”.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”. care e nemuritor. După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu.)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri. l-a /ă. dar să. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani . Într-un. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca.. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit. Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni. : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit. =e să% )ac% Părinte?”. Când s-a apropiat. la fântână sau la lacuri. Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara.

aproape ca 'criptura. De*ani( Duminica.ile au citit: ba citea el. l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a . ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit.. J.is să-l lase sin$ur...it în BL de ani cât am trăit cu socrul.ică un cu/ânt rău. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a. #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete. 2i lumea a /rut să-7 a*ute.Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/. Numele de fată îl a/eam &ndreia . fiind la mănăstire. .ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 . & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap. Părintele &rsenie a . &lteori se au. Nu 7-am au.i mu te limba. era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii.. 2ase oameni mari îl (ineau în pat. Eitur$)ie. dar i-a doborât cel bolna/.ut /reodată să mai fie ner/os sau să . 'e . 3u Părinte% nu mă doare”.bătea de mi ca patul cu to(i ase. & a a făcut i boala i-a trecut imediat. 2i când a a*uns la u ă a .ut. &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop. 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie. 2i de atunci a /ă. nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu. :7 (inea tatăl său i un băiat.ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”.eu i 7-a /indecat Părintele.ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie. dânsul era primul pe treptele bisericii. după aceea 7-a împărtă it i i-a . & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică. 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”. să (ină credin(a mai departe.eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion. 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure. Odată a început o numărătoare: 7. Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii. Când a început să /ină la biserică.. . De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea. Ea un moment dat l-a spo/edit. 7L.'ălan Silvica . @>ite ce )ace satana0@% a . ba maică-sa. #ra tot timpul cu cartea în mână. a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură. “7L păuni se ba$ă în mine%. Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal. & apucat cu din(ii un col( din patrafir.le$ări s-a făcut sănătos. După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el. dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de. dar o carte foarte $roasă. numai porumbel. de câte ori îl întâlnea. '-a făcut sănătos. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele. fiind orb.is Părintele. Odată. & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o. când spo/edea în biserică. =mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”. de părin(ii &rsenie. #lena.ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. miel i mă$ar spunea că nu se poate face. Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii. Dar a dat Dumne. făcea ca toate animalele. i Mi)ail. #u am /ă. &/eam 7B ani când sora mea cea mare. surorile. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură.is să fie (inu(i departe to(i copiii. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@. căci spunea că au /enit toate le$iunile.eam tot ce spune.at la pat. @Mi-l rupe”% a . era i un cetă(ean orb de multă /reme. dar Părintele a . #u stăteam lân$ă el i au. i nu tiu câte .is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii.is Părintele să se dea *os din . &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele. Dar într-o duminică.ea. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste. & fost i un parali. &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului.că socru mer$ea duminica la crâ mă: @. 'erafim -Popescu. @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel. de JB de ani.: Leana din Lisa% "ino-ncoace”. când a început 'f. să în*ure. "-a spus a a Părintele . . îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede. Părintele îi spunea. pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine.is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”. 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa. &cela a amu(it. Odată. Dar nici nu 7-am /ă. &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu.is să iasă afară din biserică.

ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo.is: Iai% "ino +năuntru”. Mul(i credincio i /in la acest i.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a .ă că nu ne func(ionea. Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani. Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred.ibiu( #u. &tunci Părintele i-a . la Părintele.is să pri/ească spre cer. iar duminică oamenii 7-au dus în biserică. #l a ./orul din pădure. E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 . fiind frumoasă. dansuri i să se încredin(e.us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie. O fată de 7B ani.ă ştii că era să mori de multe ori”. 2tiu că atunci m-am pierdut. după /ecernie. oloa$ă.is că-s bolna/ă. Nu mai $ăseam cu/inte.ă bine rinic)ii.)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”. fiind i. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a .%na -i. acel olo$ a rămas în urmă. . din nou 7-a luat i i-a ./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau. 6ă da(i seama câtă de. @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat. Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere. :n a treia .eu.ola de lume la i.is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate. nu mai tiam nici de ce m-am dus.i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă./or de mântuire cre tinească.)ismaş Eugenia. a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit. baluri. parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică. :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului.is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă . .at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el. la 7A ani. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului. după /ecernie.Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”. olo$. iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp. după ce au ie it to(i din biserică.ut i mai bine.e în mâinile lui Dumne. părintele 8unescu. #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă. iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă. Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei.căru(ă. a*utată. Dar după J ani. Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima.i orbul a /ă. depărtând $ândurile rele i du)urile necurate.is: . Când ne-am împărtă it cu to(ii. & intrat în biserică i s-a a e. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere. iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul. @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca . dar Părintele &rsenie i-a . &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim. din nefericire. 'âmbătă seara 7-a spo/edit. &. n-a mai sim(it nici o răceală. iar el ne dădea remedii. Patru oameni 7-au dus în bra(e.is că /ede mai bine. 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni.is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”. i a mers spre Părintele &rsenie. . .ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace. '-a mirat toată lumea. 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat. :ntr-o .is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei. 'fatul lui a fost să . iar orbul i-a .is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”.'+rsan Elena .ivoiu% . Părintele &rsenie se i. numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. să ne spo/edim i să ne împărtă im. ./or cu putere /indecătoare de orice boală.. 55 ani( =n orb a stat o lună de .ăre te ce/a. 6or fi /remuri $rele.âmbăta de . #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând. dar eu în nai/itatea mea am .Greavu !oma. &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui.i. :i spuneam că îmi cade părul. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii. 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni. 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate.i. a stat o săptămână la mănăstire. Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică. Ea un moment dat am . dintr-un sat din &rdeal. Părintele i-a . Oamenii s-au apropiat să-7 ridice. & doua .

. care face mult. i-au dispărut durerile.esc la realitate. Dacă nu o operează% o mai duce un an”. O femeie din Gă$ăra . '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate. nu în doctori. Ea un moment dat însă.D-na Pro). îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a . Clu*. Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”. pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie. căci era în e/iden(a lor. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. LB ani. ). =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”. Părintele îl îndeamnă să . 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”.particip la 'fânta Eitur$)ie. nu a putut scoate un cu/ânt . i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. . &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac. Părintele. stili. #a nu tia de boală. Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”. să cred în Dumne. sfâr itul /ie(ii.a început să-i cur$ă apă prin piele .ând te9tul. apoi Clu*. Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie.ultat: cancer. destul de în /ârstă. -Stre&a "icolae. maica s-a îmbolnă/it de cancer. la 8ra o/. femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele. Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. @Da% Părinte”. :n acest timp însă. Nu mai a/ea nici urmă de cancer. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică. Mure . . a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/. Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul.is să ia )rean plămădit cu miere de albine. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”. . Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”. dar a*unsă în fa(a lui.ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri. 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”. că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. "-au făcut din nou anali.ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat. a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă. precum îi spusese Părintele. 6şa-i?”.a era pe cale să de/ină desfrânată. &cum. 6ictoria D. dânsa a*uta la traducere. spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”. 5$. După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală.a de metasta. & /enit i timpul să mear$ă la control. de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu. Dacă o operează% moare.. cum o /ede. după spusa medicilor.Maria "icolescu% . a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere. 8ucure ti. care a/ansase până la fa. i to(i doctorii i-au dat acela i re. 5oate anali.ă nu o opereze.ă te duci şi să te operezi. & intrat în sfântul altar. Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are.. . a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. bolna/ă fiind în spital. Mure i 8ucure ti. =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă. 5$.eu. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă. Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? . .se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero. Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”.ele i filmele. După câte/a .-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”.ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei. &poi. femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul.e i internându-se în spital î i a tepta. căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia. . . o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal.( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu. &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”.ă )aci ce-$i spun eu.ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre.

atunci ei nasc i cresc mă$ari.âmbăta de . Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat. . Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta. 03ârsan Elena $ .is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i".Maica %driana $ . era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te.ivoiu% . 6orbea pe în(elesul tuturor.ec)ilibrul mintal. încât credin(a nu o mai /e. Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei.6ladimire ti. 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii. dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/.âmbăta de . #ra de /reo A ani ori. − Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post.. O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau.a a/orturilor. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. dar asta e realitatea. plimbându-se. 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării. Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea.i atât de curat.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită. . "ubea copiii.ut Părintele copilul. .” 5ot din cau. 6cuma +$i dă +napoi0”.is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”.8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător. & mai trăit câte/a .us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a . după care s-a ridicat din pat i a doua .i strică *e cei #ăcu. 'ă nu cârtim la neca. O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil. &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă.Gumatul slăbe te nu numai plămânii. .i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului. $ 8olile încep de la suflet.Gheorghe Silea% 45 ani . După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească. murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor. '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece.is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: . Păcatele părin(ilor le tra$ ei. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia.a faptelor sale. =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie.fel cum apăruse. Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS. &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat. căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric. .De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. de la concep(ia despre lume.Parali.i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? .ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”. Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie. .ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de. Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@. Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or. .i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a .c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie. copiii. un nepot.us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i. ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i. Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul. Odată. :n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea. O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a . Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu.eci de ani.%na -i. . 'unt e9presii dure. Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii.. de la de. de la minte.uri. ci i mintea omului. a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii.

e.e le$ătura firească dintre so(i. Părintele i-a .Pr. 3ici cât timp alăptezi”. 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău . &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat.is: @. . . >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”.ice: %%Dar şi tu ai.Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/. să-i unească. "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort. pe care i-ai omorât”. . pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune. .isă. am au. & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/. Ioan )iungara.ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”.is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. Gata spunea că îi este milă de el. 2i a mai născut o fată. ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”. Părintele &rsenie i-a . "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa. :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”.)urat când ai. dar la to(i le $ăsea /ină. 8ărbatul ei a fost be(i/. 2i cântărea(ă i de teaptă. dar si$ur a a este. com.it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte. Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”. se sim(ea dreaptă. să se despartă.is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i . să-i binecu/ânte. nu a/ea copii. Pentru asta a luptat mult Părintele. Când cine/a are în casă un be(i/. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă. M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună.!a#lan Maria. Părintele . te lup(i ca să nu destrami o familie. dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a. 'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a . .Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea.. . Părintele .ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”. =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu.is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor. 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri. dar nu se putea le$a de nimeni. Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni.ă. .is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”. cuno tea băie(i buni.)ace ce-am "rut eu. să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i.)ost +nsărcinată cu el”.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă. Mi-a spus că o să se căsătorească. să mear$ă pe calea lui Dumne. ca preot. care face rele când se îmbată. ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui. #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at.Dobrin -osalia. i i-a .)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i. O /ecină de aici. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta. Părintele i-a . be(i/. Gata mea cea mică a/ea un suflet bun.ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi. '-a căsătorit.)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e.eu.ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”. Mi-a .is: @Dacă tu nu.e. dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a . atunci tu. du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”. ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort. & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate.

De. Ea un moment dat a /ă.” :n timp ce-i /orbea. Olimpia a murit după J ani de cancer.at i cununat. /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire.itat numai de preoteasa Ciocănelea. dar a spus ca i acela-i face neca. &u. ea tot timpul a făcut milostenie.ece. & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu. & fost dus -înc)is. Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai. Până să moară. )i*rian "egrean .ca înainte. a )otărât să a/orte. Da. fără să-i spună nimeni. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea.i ispă i din păcate. că a omorât copiii. căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor. O femeie din 'ibiu. #u.i.tia. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp..i "rod e în fiecare familie. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”.i în colin.. 6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit. Când.ut că era plină de sân$e. după re/olu(ie. :n pântece a/ea alt copil. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”. a apărut deasupra noastră o pasăre mare. >cea de . mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat. 3u% tu eşti "ino"ată. După C ani au a/ut o feti(ă. am .ă. Aar pe ea ai s-o pierzi@. care /a fi doispre. Când a intrat la el. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios.ă a/orturile. ca un câine. Când a intrat i 7-a /ă.eu. De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” .boi. că ea făcuse a/orturi. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a. 6ar/ara.uri.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori.it că ă tia liberali. & plecat acolo. cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta.nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece. După apro9imati/ JD de ani. Cătălina. Mi-a tiut $ândul. 3u-$i. #a credea că are tenie.ea. Noi îl *udecăm pe "rod . !u nu trebuia să )aci asta. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi. a bote. era be(i/.is Părintele.)ace destul” i-a . Petru Vanvulescu :ntr-o duminică. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi. După 'f. pentru a. pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei. 2i printre ei sunt cre tini. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă. &cum e foarte cumsecade. când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat. s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata. /ă spun de aici. /ă. Ea doi tineri care au /enit la Părintele. #a a recunoscut că are numai unul. era rău.ut a început a plân$e. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria. m-am dus la Părintele cu o femeie. De aceea neamul nostru nu pro$resea.)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul.Parashiva %nghel. căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo. Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte. a făcut trei ocoluri asupra noastră. O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e.e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. în Cetatea Gă$ăra ului. &ici a fost /i. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”.!u ai cancer.” (Pr. că el a îndemnat-o. dar medicii nu i-au spus ce are. a aflat că so(ul ei a murit. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. (Pr. Odată. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu. & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept.#ra în ră. trăind ca orice necredincioasă. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”. 6ede(i că a.Morar Gheorghe.is: 0:i $ata cu noi%. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. am au.us( O femeie din =cea de 'us. 6i )ost +ncercată. .”. lân$ă 8ucure ti. . !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora. mare: 0E-au luat pe Părintele%. 2i omorâm ale i ai lui Dumne.

Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă. Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu. =u capitolul Limpi ai terminat. totu i de trei ori a a/ut aceste cri.is Mamă0”. care mi-a spus doar atât: .+l "or ai tăi şi că +i place să .icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”. am păcătuit în continuare. care recur$ la aceste anormalită(i. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea. După aceea a făcut o parante. Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”.is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta . am pierdut sarcina.ând însă sarcinile. 7-am /ă.. :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”.ă că erau mul(i care intrau în fa(ă. pier..is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti./orul Părintelui. Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare. cu toate păcatele mele. Găceam orice numai să nu plân$ă. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a . &colo am a teptat de la ora L la 7A. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie. #ra /ineri. &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”.s-a îmbolnă/it $ra/.icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”. cu o lumină -aureolă. Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori.is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”.ă i s-a adresat mul(imii din biserică. &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”. Malco/ici #lena.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u . 'o(ul nu /roia. la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus. Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul. întorcându-se din străinătate.” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi./or. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu. &m început să plân$. Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire. Când am intrat în biserică -care era plină de lume. Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”. mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”. 'e înne$rea la fa(ă. Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. putea să plece dacă nu /roia să . Preotul răspunde: @3u% Părinte”. dar m-am îmbolnă/it foarte rău. . i a continat ..ice asupra acestor femei.arătând către una din cele două foto$rafii .e. După un an am plecat la Părintele.unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”. a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară. &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. în *urul capului.Maria . Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau.ut pe Părintele în fa(a altarului. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”. . Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a . care a . căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba. cu lacrimi în oc)i a . Cu toate acestea. Ea numai C săptămâni feti(a... căci nu eram /rednică să /orbesc cu el. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu. &m . preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? . O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani. &m luat pastilele. la i. 'o(ul. a*un$ând la mine. . s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. na a feti(ei.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”. care o (inea în bra(e. Dar feti(a.ică.ut copila din bra(e. Când am a*uns la i.ă nu o duci la doctor că o omoară@. @3u% Părinte”. a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii. Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira.ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”. =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit.e. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri. &tunci m-am retras într-o strană plân$ând.

it la ea cu un cu(it ca s-o omoare.ut pe Părintele &rsenie. a trântit-o i s-a repe.i. din cau. dar timp de J ani n-au a/ut copii.ut sau nu pe Părintele &rsenie. i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”. iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta .nit să spună Părintelui mai mult.uri cu so(ul ei. au cinci copii. cum . Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el. iar astă. i nu tie ce să mai facă cu el. femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur. Gata răspunse că nu tie. Gata a dat să plece. lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei.I ani. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am .. care a/ea în *ur de 7L ani. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”.. &stă. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea. :n disperare.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”. Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele. atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată. pentru a nu da de bănuit unde fusese. Nicolae Q. . Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt.bea?”. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui.it.i laude copilul i a . Gata s-a întors. a . era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică. so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei. 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu. dar se sim(ea foarte-foarte rău. a . fiind foarte ner/oasă. că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă. so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu. sau I luni.arătându7 pe celălalt din foto$rafie . De aceea. ci . Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”. /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă.. Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”. pri/ind foto$rafia.a complica(iilor.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en . Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”. Gata i-a răspuns că da. Când a a*uns la maternitate. :i datore. Ea un moment dat. Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra . au di/or(at din /ina părin(ilor lui. la Părintele &rsenie. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii.is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele.Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie. so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i.pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”. a început să.ile sau I săptămâni.is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”. dar Părintele i-a spus: @. s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui. apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus.is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”. &u tot ce le trebuie. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp. Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro.âmbind: Da mă% +i cuminte”. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”. îi răspunse fata. . & rămas apoi însărcinată.binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. & a am apărut eu pe lume. =n cole$ de ser/iciu.. pentru că I ani. Când 7-a /ă. iar Părintele i-a spus: . Doi in$ineri. '-a dus la Părintele la 'âmbăta. nu sunt I . Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”. Părintele &rsenie îi spune. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre. Părintele însă le-a . i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară. O mamă s-a dus cu fiul ei. i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele. au mai făcut un copil.ici.i trăiesc în pace i bună armonie. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită.'ogdan (uncu . Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei. după o bătaie stra nică. pri/indu-7. <adu C. femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca. .tai% mă0”. femeia -#lena Q. Părintele. .S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”.. O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra .is cu un $las domol. Când s-a dus la Părintele. de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual. &*uns acasă. Părintele îi .ă $ii minte ce $i-am spus0”.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”. s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii. dar nu a îndră. au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat.icea i pra/ila Părintelui . de calmă.

sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume. . Gemeia -luată din bărbat. Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. să încercăm un le$ământ către Dumne. 6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti.#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare. . . &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr.&bstinen(a se9uală dă /i$oare. căci ispitele mari sunt.Din cau.dra a rupt le$ăturile cu femeile străine. de castitate. când. (Pr. după JD de ani să se căsătorească. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale. &cum.colari să se culce la ora 7D -JJ.area sfin(eniei familiale. <e. în afară de posturi -'t. seara i să se scoale la ora A diminea(a. 2i erau slu$i1 . înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este. mi-a în$ădui.Copiii .Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti.eu. cu sămân(ă i cu rădăcină.Pantalonii la femei . . . mărită-te i ia-7 în spate. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile. ca să poată în/ă(a. copilul /a a/ea precocitate se9uală. . de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a. pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă. apropiindu-se de Părintele &rsenie. 2i să se ferească de prieteniile rele. ca i 'f.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. .dra. #. . .mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune.Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii. toate cele ce au compromis familia. să nască copii.Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii.is femeia. ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie. & a cum #. nu pentru plăceri i desfrânare.c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei. de ".Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne. endocrin.Căsătoria e sacul cu păcate.dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. ./orul 5ămăduirii. Pa/el. . 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat.is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă. &p. /orbe te cu Dumne. din cau. "oba$ii a/eau câte 7C copii. di/or(urile. "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu. 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc. sămân(a i numele. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării. 6şa este?”. .i or$anismul între$.Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi.e. &postol Pa/el. întrebându-l dacă se potri/esc. .i piardă rădăcina. .5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. dar nu se repară. rar. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii.ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@. prin .a căsătoriilor cu femeile străine. i-a .eu. era în pericol să. întreruperile de sarcini.Decât cancer mai bine copii.i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”.a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii. 6şa@ a . De aceea. Când poporul "srael. se odi)nesc. în numele Părintelui &rsenie. aici la mormântul Părintelui &rsenie. mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente.Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea.Onania are urmări foarte $ra/e. i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #. îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate.:n timpul sarcinii.Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i. ."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”. când familia este atât de discreditată.ică i mentalăS . celulele .eu despre ei. care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină. Părintele. 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or. fi.. . Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor.Cine face curte nu face carte4 . trebuie so(ii să se împreune. Când dormim în afara acestor ore. să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale..5inerele fete. nu se refac. Ea fel.Maica %driana $ . dar din când în când. . este rea e. are ne/oie de completare endocrină.

dar care sim(eau ortodo9. 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i. '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om. după JD de ani. &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului. care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală. Gemeile care nu primesc combustibil masculin. Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! . (Pr. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă.e din 8iblie i ei dacă au /ă. & ie it afară din biserică. în Maica Domnului i în 'fânta Cruce.6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine. fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale. de a teptare încordată. nu i-am cerut a*utorul niciodată. el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu. Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin. 2i cine/a a .us( Pocăi(ilor le spunea că.is să nu ne le$ăm. dar n-am mai făcut-o. Ioan )iungara."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a . sau ale sterilită(ii. . (Morar . că /or da socoteală. *enă în respira(ic etc. că te tia cine e ti. 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a . &.. dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit. ca să pute(i face lucrul acesta.Gheorghe Silea% 45 ani . i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure. &/eam de $ând să fac o prostie. . a a cum Daniil îi mân$âia pe lei. Părintele a )otărât să le ar$umente. ci să le mai ucidem cu postul. de la episcop.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de . Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie. Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă. de la /ârsta împlinirii fi. Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici. .ic cu foamea. :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie. unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă. căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”.e.. idei de sinucidere. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui.. înso(ită de palpita(ii. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei.icea: sectele sunt proorocul mincinos”. ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera.Gemeia e necesar să fie căsătorită. întâlnită în unele boli de ner/i. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme. Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti. &colo.)ismaş Eugenia.âmbăta de . ca să fie împărtă i(i. /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 . a*un$ la an9ietate -stare de nelini te. Părintele a fost trimis la &lba "ulia.iolo$ice. trebuie să /ă înfrâna(i cu postul. dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip. :nsă. iar eu . fie din lipsa căsătoriei. ne/ro.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie . :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici. dacă nu cred în "isus +ristos. . o înfă(i are.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. &i no tri -ortodoc ii. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. &m /enit acasă plân$ând. dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”. Nu pot sta fără foto$rafia lui.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică. a$resi/itate etc.is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”. =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. să-i lăsăm în pace. căutau să-i lămurească. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. în biserica aceea.us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel. i a început să-i mân$âie. (Greavu !oma. de la bărbat. Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească.contact.

nu mai mer$ nici la pocăi(i. Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele. Eeana. drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i. "-am spus Părintelui i mia . a a o dra$oste a prins de mănăstire. . cu numele Niculici. ci mai târ. Cum. Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe.ă iasă to$i a)ară0”.is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os. 6ictoria n-a /enit în acea duminică.us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us. & fost i la biserica din Dră$ănescu. 2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă. Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat. :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire. Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu.)runte şi "ă arăt cu de#elul”. :ncet-încet.e re. iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau. care /eneau să or$ani. 7???.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce. .is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace . Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”. să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e. #ra pre. iar Părintele a . că mer$ea mereu.Paraschiva %nghel. Părintele a . #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei. După ce au ie it to(i. de i nu era Părintele &rsenie acolo. dar n-am reu it. . 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare. -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. să le distru$ă. despre icoane i altele. 2i a continuat a /orbi despre icoane. >cea de .ice Părintele. #ra la noi unul 5oader. care de i nu mer$ la biserică. Părintele i-a rostit cu/ântul. au ie it. 8ucure ti. &ceia iar au comentat între ei. 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”. /roia să se pocăiască. Dar când a a*uns acolo. Când a a*uns acolo. &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare.isten(ă comunismului în .'eleaua Ileana. dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos. În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . Părintele însă nu m-a lăsat.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”. !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”. 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i.entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice. N-a reu it nici împreună cu 5oader. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i. 'ora Eeana însă s-a dus i. Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă. Nu-l cuno tea pe Părintele.is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”. de i se codeau. &poi s-a aplecat i 7-a întors el.iu. #rau mul(i sectari acolo. Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi. Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta. &poi Părintele i-a . cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a. Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire. & murit la LL de ani.a securită(ii. dintre aceia care au opus re.ă ai credin$ă tare0”. De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i. Odată a /enit la Părintele un parti. puternic. :ntr-o . c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a . Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i. nici măcar să-l mi te pu(in din loc.P .an. sora mea. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire... Pe aici a intrat% pe aici a ieşit. #d. & de/enit sora Eeana foarte credincioasă.is că. După Eitur$)ie. 8ătrânul a fost nebun.is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a . căruia Părintele i-a .e. #rau în <ecea doi bătrâni. Ee-a întors i pe pocăite.)ânta =ruce. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus.ut. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. că a a a spus Părintele &rsenie. #ram tare supărată.is Părintele. so( i so(ie.Gheorghe. #rau departe de Părintele.isten(a românească. .is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”. #rau din =ră$u .S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania.

deci de a*un$ere la sobornicitate. . dar oricâ(i /or rămâne. .ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca.Dia/olul tie i el 'criptura. &ce tia sunt mucării de a. ori cu crucea. Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini.icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”.'e /orbe te de unirea 8isericilor.mun(i. .anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână. este lepădare de primul bote.Gheorghe Silea% 45 ani . Mai . Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i. − 8a unii /or a*un$e ca.a niciodată. drept i e păcat. -. dar erau i cu arma.i sunt stare(e de mănăstiri. de /reme ce el nu stă în ade/ăr. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? . i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i.Nu da cu bâta în /iespele sectare.'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere.âmbăta de .is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”. Ioan Sabău. printre care multe fete care astă. Prime*dia comună s-a arătat în lume. Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească. în 8iscrică. Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”.Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9. . până când! . din mi*locul /ostru. adică sectarii. unirea cre tinătă(ii întâr.at după rânduială. ci în minciună. deoarece mintea lui fiind nebună.ul pocăi(ilor -de tot felul. #i erau i cu Dumne. . De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i.. '-au apucat. Părintele &rsenie .ie Doamne.Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una. nu ră. însă dia/ole te. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt.”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”. de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie . & .icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata. Parti. cum au lost la început.i. 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali. Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i. Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei. . au luat după 'criptură. 8ote.ie.eu.Pr.Paraschiva %nghel.beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect. cu a*utorul demonilor. măcar la sfâr it. luându-se după amă$iri satanice.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să.i facă datoria pe front. deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos.ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne. .eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui. .Gheorghe Silea% 45 ani% . ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat. bote. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i. al(ii nu ascultau.us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă. Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una. care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or . (Ierod.âmbăta de . . =nii ascultau.

1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”. De aceea nu mai a/em nici preo(i. de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune. nici la /orbă. Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor. că a a e rânduiala.Pr. pentru felul lui a e. Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” . Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP. Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. tie pentru ce.Ierod. Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” .ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”.Pr. Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i .icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic.eu.. #l a fost lăudat de Părintele &rsenie. 2i e9act după B luni a murit tata. Părinte% sunt preot tânăr şi9”.)ântul 6ltar l-ar mânca0”. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta. . Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le . 'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”. 2i am (inut canonul ăsta de atunci. /oi fi preot cu barbă. Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. de lăsarea poftelor rele. despre acele de. .ată i un pas a e.%na -i. 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună. lucru care a stârnit uimire în <ăsărit. 3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”. un neca. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”. Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/.Morar Gheorghe. îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a . 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească. '-a uitat la mine -era multă lume.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă. . Părintele a a spunea: că Dumne.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete.ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e. cu un ec)ilibru moral deosebit. le-a înclinat spre mine. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”. să-7 c)inuie. 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”. 6m )ost pictat din pântece0”. D+mboiu Victor.ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate. Dometie $ Mân. =eilal$i preo$i care slu*esc la . i a . &cest preot nu e9a$era cu nimic. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret. E-am întrebat pe Părintele. !ot timpul ea "edea icoana aia.ivoiu% .at. domol4 niciodată nu se $răbea.le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P. ca preot. dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească. i dacă /oi fi preot. că atunci când se căsătoresc e un moment mare. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”. sfaturi de moralitate. >cea de . i atunci a trebuit să-mi las barbă.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu. 8iserica <omano-Catolică a canoni. nici la pas. #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă. .at.

5ot tatăl meu po/este te. de Dumne.Pr.c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu. când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu.is.us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. +ârseni. a/eau tendin(a de a renun(a. Ioan )iungara. o femeie din acel sat a .Gherghe Silea. 45 ani -. Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu.isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. dar Părintele îi .i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească.Pr. ultima redută /a fi 'ibiul. 8unica. pentru cele două femei.ă mântuirea nimănui. însă sim(eau un îndemn să se silească încă. cucu/elele /or cânta întrînsele. când to(i preo(ii /or repara bisericile.a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”. urcu ul fiind i mai $reu. Din satul Eisa. Dumne. − Gra(ilor. &tunci. asculta(i de 8iserică.Eă#ăraş( :ntr-o . i a dus-o. spre mănăstirea 'âmbăta de 'us. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i . fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. părintele Petcu Eucian. După slu*bă. prietena părintelui .unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum. iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. Când a intrat la Părintele i l-a /ă. Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui.ut. s-a mirat mult când a /ă. 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”. Plecaseră i cam târ. Din momentul acela s-a con/ertit. mer$ea la biserică. Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr. Părintele a . a a cum sunt.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr. . . cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal. cum spunea Părintele. iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ . de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă.iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică. i e foarte aproape. Cine are minte să ia aminte. unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică. nea/ând /oie să slu*ească. .ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. i7 pomene ti în de.le$ările acestea. #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie.eu ascultă.ile i-a /enit mirele -moartea. #ra foarte de tept. care era de fa(ă la slu*bă.âmbăta de . 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul. împreună cu încă cine/a. a sim(it un curent de sus i până în călcâie. dar nelucrând ei la sufletul omului. 2i după câte/a . Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci.eu nu for(ea..ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. dar i pentru mine care au. dar /a cădea i acesta. a intrat în biserică Maica >amfira. dacă nu-7 la i în pace.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%. De abia după ce au a*uns. iar al(ii /or construi altele noi. Ioan Sabău% -.Ierod. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. . care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare.$ândări acolo. Mărioara. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi. nu e bine i nu e potri/it.'ălan Silvica . Dometie-Mân. /or rămâne bisericile $oale. <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii. a început predica.

icea numai către cei săraci să ia din /asul acela.Ierod. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa. Părintele n-a /orbit. &ce ti bani erau pu i într-un /as. & doua .is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i.âmbăta de . Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară./erban Ioan . #ra furtună. dar acolo nu ploua. .'+rsan Elena . apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie.âmbăta de . '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat. . i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”. 2i a . unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a . mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea.is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is. mai necă*it. Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a . Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@.ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta. 2i . de i slu*ea.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea.idurile. :n 8ra o/. cu acela i nume4 pe drum. îmi spunea o /ecină.. =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o . care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte. Lasă că o să "ezi tu atunci”. &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1.. .nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”. acolo în pădure. cum /ine ploaia la munte. să stăpânească natura. într-o perioadă. sin$urul.Gheorglre Silea% 45 ani . foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie. . 2i când s-a dus.eu. Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani . După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil. . a început să se facă de ploaie.is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”. a a/ut /reo A opera(ii la stomac.” .ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”.i era ultima . Părintele l-a recunoscut i i-a spus: . . Q)eor$)e i Q)eor$)e. După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu. La biserică să te duci.. de toată lumea s-a înfrico at.i de înscriere la teolo$ie.i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali.ice: Dar cine mă "a anun$a”. la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru.us( & /enit odată un om bătrân.us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume. . & fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani. După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”.ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. nu tiu ce s-a întâmplat.icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. (inându-7 în mână. Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni.at.Eucian. B ani a stat pe pat. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă.Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare. 5ot la 'âmbăta. Nici un a/ocat nu /roia. fiind foamete i sărăcie. Doar un a/ocat din Pite ti. iar Părintele &rsenie . repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? . Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a . Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as. Când predica odată. 2i-a luat un canon al tăcerii. după puterea lui. pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească. apoi a făcut i masterul.. 2i el .is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul.

Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. $ra/ bolna/ă. pentru familie. &poi a trimis-o la o mănăstire de maici. cum 7-au le$at. #ra ca Maria Ma$dalena. dar a a se ducea încât . Nu-i scăpa nici un băiat frumos. Ioan )iungara. plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar. Părintele &rsenie era un sfânt. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti.is nici una nimic.is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @. 2i într-ade/ăr. au $ăsit rămă i(e din cel decedat. . .. &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1. & a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . & început să plân$ă i îi era frică să se ducă.@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. !u ai o piatră mare +n curte. a /enit la mănăstire i a .)ânta Mănăstire?”. aici fiind de călu$ări. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. Odată însă.eu încât.is să mai stea că încă nu este timpul.ile. . & fost omorât acolo în munte. .Paraschiva %nghel. i ei fiind be(i pe acolo.Pria 7udovica. N-a mai . cum 7-au omorât.is că nu mai pleacă de acolo. 2i a a a fost.ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @.5răie te până astă.Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. a stat i dintr-o dată a . dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la .Pr. s-au apropiat în a a măsură de Dumne. . &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/.ut acolo. iar Părintele i-a . Nu era .ist. Mie mi-a .is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it. Părintele i-a . iar Părintele îi . după C luni de . cum 7-au luat. pe Părintele &rsenie. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea. Pui boii la car şi o pui +n car. Numai în Părintele î i $ăsea lini te.biera Olimpia în mănăstire. că în lume a făcut prea multe păcate. /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne. 6m ne"oie de piatra asta.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu.”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul. Giul ei. =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat. cum 7-au c)inuit. i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare. nu s-a mai întors. Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo. de încărcătura păcatelor. dar Părintele i-a . &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a. dar n-o să re. Ba te aşteaptă +n porti$ă. era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @.i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni. i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic. 2apte erpi au ie it din ea. . iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai. după îndrumarea Părintelui. împreună cu so(ul.'eleaua Ileana. -F de ani( Odată a /enit o femeie. !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu.is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”.is că o să mă duc la mănăstire. 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana. Maria. au ridicat- . din clipa aceea.” i a a a fost cură(ită i mântuită. că e restaurant lân$ă mănăstire.istat. &. i s-a dus la spo/edanie. ea n-a mai re. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral. la nimeni. De mai multe ori a /rut să se spo/edească. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: . Gemeia aceea. numită Olimpia. ne-a destăinuit femeia ce a /ă. să nu fie biserica plină de fă$ără eni. i s-a dus.eu. din familie mare.i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa.iceai că o duce cine/a. au pus capul în pământ i au plâns. '-a dus acasă.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”.)ismaş Eugenia. Dar când a a*uns. De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat.

cu ea în spital. . #u eram mai retrasă i nu îndră. i-a . mai la mar$ine. )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine. =n anume Q)eor$)e. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. era (esută din lână.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. când. dar. pe Părintele. &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. deodată. dându-mi seama de /aloarea lui. după c)inuri mari. 2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci. căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc. dar în aceste . Ea intrarea spre stăre(ie.Mănăstire . au sc)imbat purceii. iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi. a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei. .. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici. Noaptea. Getele sau esc)i/at i nu au răspuns. cealaltă locuie te în 5urda.ut pe acolo. 7a Dră$ănescu.mănăstirea atunci se reconstruia. care era $reu de $ăsit.is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”. &m acceptat să rămănă câte/a .ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. După e9ternarea din spital.ic sco(ând pietre din râu .Pr. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a . una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”. După ce a spo/edit-o. După ce au cumpărat.neam să-7 aborde.âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele. Pro#. Părintele &rsenie era la Dră$ănescu. în dreptul por(ii mari.at rămânând imobili. &m fost ne/oită să mă interne. 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele. într-o diminea(ă. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. :n acela i timp.is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă.ut unde/a. au pornit la drum. îi citea ca pe o carte. de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism.7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de . Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori. 'urprinsă.Sora %urica !inca. Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor. au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta.ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei.itei lor. Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine. înnoptându-se. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e. femeia s-a dus la Părintele &rsenie. care peste mul(ime.âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări. a sim(it un $ând clar. . 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu. Când acesta a murit. le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea.Pr. #a nu inten(iona să-i dea i plasa.”. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie. După înmormântare a /ă. '-au dus la biserica Dră$ănescu. . =na din fete este măicu(ă la 5ismana.is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi . au sunat la poarta casei noastre două fete. după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i. spunând că sunt din 8ucure ti. 'im(ea că nu-i $ândul ei. diminea(a la ora A.ile.). mama mea a parali. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie. Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire. ca să dea de pomană.o. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei. dacă omul nu i-a dat-o. considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor.ată la pat. După cam un an. care i-a . eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. lucid. Da. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte. căci era multă lume pentru binecu/ântare. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . etc. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla. controlat de 'ecuritate. dar acolo era pu)oi de lume. :n 7?@L.us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/. Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri.” Omul i-a .

ut în /remea de început.is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”. că nu ne mai poate suporta. a a i noi dacă ne căim. Dumne. că Dumne. în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii. &m au.eu.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec.i slu*itorii ei. în &pocalipsă. a .purceii?”. . Când a murit -7?L?. de oamenii lui Dumne.ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit.eu decât cei ce au cre. .=n$urii /or mai mult decât &rdealul. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%. foarte /ec)i.2i cum a făcut Dumne...eu.eu nu măsoară timpul în ani. . împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră. întâlneam o credincioasă.eu să ne $ate odată.eu care /or cădea în păcat. când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i.eu nu /rea moartea păcătosului.D-na M. dar refu.eu1 -" 5esaloniceni A.%na -i.3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om.Pr.Gheorghe Silea.uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului . După toate astea. dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun.<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră.ut credin(a lor. . nu /reau să fiu un pesimist.eu. Dar nu tim când /a fi acesta. Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându.eu -"" Corinteni A. & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne. Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm.ăm păcatul ei.Din toate timpurile se tie că.i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei. 7B. 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere. Eocuind la un bloc cu nouă eta*e. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne. .eu /or cădea în păcat. care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i. Pe simplul moti/ că noi. dar Dumne. blocul a e9plodat.Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne.eu are un plan. c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi.. Ioan )iungara. .duia. lJ. )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie . =opăcel( Părintele &rsenie spune că. . &cest lucru s-a ade/erit i cu oca. B4 Euca J7. .eu poate să mai (ină lumea mii de ani.ile i B nop(i. . . dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări. Mariana Dodi din 8ucure ti.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi. AA4 "saia 7B?.. n-a mai dăinuit puterea lor. "nstala(iile fiind foarte /ec)i.. Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne.6.ibiu( Părintele &rsenie . 7. Dacă trăim mai mult poate-7 prindem. care nu se supune lui Dumne. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”. -Pr. Dumne. @?S .us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii. # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”. 45 ani . nici 'fânta 8iserică . JD.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne. De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne. 77. nu trebuie să i se supună.=nei stăpâniri de stat -sau ef.ile4 #l n-are timp. când /a /eni /remea sfâr itului. pentru B . a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne.. . De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat.ivoiu.eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă. De câte ori mer$eam la Dră$ănescu.ia cutremurului din 7?II. .icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”. Deci primim di/inul stăpânirii.âmbăta de .6or /eni neca. ci să se întoarcă să fie /iu. .

care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul.. J. Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec. C. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete. au apărarea lui Dumne. De multe ori. marea taină.D$na M. mi*locind milosti/irea de la #l. :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot. toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie.eu-5atăl să sfâr ească lumea. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J. 77. că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. Deci.eu. B. #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în. acum nu mai are pe nimeni! .i doar el $re ise. %.cre tinii. . Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă. să se $ătească de pedeapsă.nu al lui Dumne. decât în /remea în$ăduită lui de Dumne. .Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne. # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt. despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J.7I. în realitate. Pro#. @. dar noi . cu măriri. încât /or .Neamurile au un destin ascuns în Dumne. în.. i apoi :nsu i ne-a în/ă(at. 7D.eu.e/reu de neam. înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama. .eu-5atăl.ii..eu la cele /e nice. la Dră$ănescu. mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist.eu .ă. a a 'fânta Eitur$)ie.eu. numai fiindcă a îndră.. pentru mântuirea fiecărui suflet în parte.eu i 8iserică i preo(i. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt. mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”.ă destinul. Ceea ce doresc să /ă spun este că.eu. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am . .nit să numere poporul -"" <e$i J@. Simion !odoran( . cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. <e$ele Da/id. mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne.estra(ii lui Dumne. iar din popor i-au murit ID. urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?.ă sfâr itul lumii dar.'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea. ascunsă iară i sub c)ip smerit. cu puteri i cu tot felul de )aruri.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare. peste tot pământul. Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns. Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne. Când i-7 trădea. cei cu daruri. . :n JI octombrie 7?L?. de mult ar fi trebuit Dumne. Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea. cu răspunderi. Căci pentru mul(imea farădele$ilor. a căpătat o stra nică pedeapsă. însă Dumne.DDD de oameni . nu poporul -"" <e$i J@. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său . :mi părea rău. Darul proorociei i s-a luat o /reme.an(i în timpul /ie(ii. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte. c)iar de /enirea sabiei după dreptate.estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei. anul 7?L?. atunci /ine sfâr itul. Când î i urmea. pe Părintele. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus. "ată de ce. ci i o faptă a libertă(ii noastre.eu-Giul.Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului.ice că nu le mai trebuie Dumne. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni.eu.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în . sub c)ip smerit.Pr. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu. .ilele lor. B.i eu personal . Noi ne $ândeam că urmea. Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo. .eu. . L-?.Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră. am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor.is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”.trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci. . 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”. ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni. numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului.lea(ă.

” i-a . #ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian. a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui. Cred că acolo /roia să de. #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona).eu. Părintele s-a ru$at la Dumne. & fost i părintele Dometie.ic că nu a fost torturat. 45 ani% . a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @. "e ind. .ia să-7 atin$. care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori. Când a scris pe cruce anul mor(ii 1. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie. Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca. Ea înmormântare. &sta este una din minunile Părintelui &rsenie. #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt.. :mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir. . . atunci a .ut că a/ea un$)iile la mână. cu litere tot din nori formate. cum mă a teptam. #u nu am /ă. iar părintele 6eniamin.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne. când i-am sărutat mâna.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. domnul 6âlcea.âmbăta de .ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”.Dobrin Ioan% <& ani% . Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici.is: 3ici un ceas din 1.us( &m fost i la înmormântare. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii. iar acesta i-a spus: . Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @.uri mari: a cumpărat o casă.ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie. Cei care au /ă.ător.: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a . Nu au fost la înmormântare atât de mul(i. =nul din cei care au fost la înmormântare. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @. '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat. numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare. Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta . dar cunosc doi băie(i care au /ă. fiind descoperit la fa(ă. care i-a . 'tând pe mar$ine acolo am au. i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe. care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile. Odată./ăluie. după cum i-a spus Părintele. ./ăluie celelalte taine. to(i stăteau pe loc. '-a întâmplat în anul JDD7. & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns.Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta. Când s-a )otărât. a apărut pe cer un nor alb.tia că /a /eni multă lume în pelerina*. la 'âmbăta. Constantin Ourco/an din <ecea. #ra acolo i Părintele 'ebastian.FX. pe care scria cu ne$ru #no). #ra numai meseria ul.eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne. Obra*ii îi erau ro ii. care este acum la Dră$ănescu. care a fost stare(.)inte !are% . Părintele 'ebastian era ne/ă.)inte Dumnezeule% . pentru că nici nu. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii. mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune.is că acolo să fie înmormântat.Paraschiva %nghel. ca o cea(ă. a acceptat acest lucru.. & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @. De i el a fost .is să ia @ pociumpi -(ăru i. După câte $ândesc eu.is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @. După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca.eu i-a împlinit dorin(a. #u nu .Gheorghe Silea. & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci. dar nu de la început. N-a putut să slu*ească. & a s-a întâmplat. :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm. am /ă. De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile.it pe unii.is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a . a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu. dar un$)iile le a/ea.-.ut treaba asta.)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta.ut. . &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo.

&cesta i-a .iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. -Pr. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i .ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie. &sta a fost după 7?ID. $ârbo/ită. De i se afla cam la o sută de pa i. Nu tiu de ce. a a/ut cruce $rea. i brusc. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a. .ut clar oc)ii alba tri. am /ă. )i*rian "egrean( 3in minte că-n .i. Părintele mai . înspăimânta(i. Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică.ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă. din c)ilia lui./or i. 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. pe cer.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$. 2i cum stăteam amândoi lân$ă i. când a dat să plece.ă. i un bărbat foarte înalt. am /ă. i când mer$eam cu to(i spre $roapă.is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume.is: 1ine”% i-a luat apă de la i.use sus. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. Ca i acesta. plini de /ia(ă. am . unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. ce/a ce m-a uluit. am /ă. . de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare.ut-o. când au scos sicriul din biserică. #u am . Părea de /reo sută de ani. & murit pe JL noiembrie. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă. 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite. am tras cu urec)ea i am au. a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%. #ram foarte aproape de sicriu -D.ă. în mare oaptă: Muoaaaa)))1N.it că i al(ii au /ă. =n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere. dar am au.i.at. după moartea lui.i3. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali. 8ătrâna a . Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul.i *e cel viu *rintre cei mor. cu oc)ii mari. Noi am .ă în plăci de 7I ani. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @. înaltă. bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”.i. dar cu oc)ii alba tri.Ierod. :n acest timp. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”.. încă din pântece a fost ales. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului. eram to(i afară.mucenic în fiecare . omul /ă. 2i a a a scris.ut bărbatul acela. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$.Maica %driana. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui. un $las aproape mustrător i totu i nu. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade.ut acest lucru.idit-o cu cărămidă. . & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”. >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @.du). cu /oce înceată. Când am au. i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă. în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia. Dar am /ă. #u sunt mai mofturos. eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare. Mie nu-mi place unde e lume multă. 5ot la înmormântare. @./ora . i crucea a pornit.is să scrie: 1De ce căuta. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop. am în(eles că nu a fost o nălucire. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos. &m /ă. un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă. bolna/ă $ra/ de sclero. . #u am spus că da. pentru a pleca spre cimitir. pe măsura )arului.ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”. pe după mănăstire. s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @. n-am arătat nimănui.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D. #u po/esteam cu fata asta. bărbatul a rămas ca parali. căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit.is să nu arăt. După aceea a fost dus în biserică. plânsă. Nu pot uita.A metri. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a. &stfel am urcat împreună spre un i. dar dacă el a ./orul acela.is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”. 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare.ut eu asta.Pr. mer$ la c)ilie. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a . în spatele meu era o femeie îmbrobodită.it: cu toate că era amia.

a i tăria unui ful$er. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni. n-am mai $ăsit-o nicăieri. numărul @A sau c)iar @C. . să nu mă mai despart de Părintele.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @.iceau la rându-le. Mi-a părut rău că nu a fost de. a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie. un dor sfă ietor să rămân acolo.eu din mormânt.6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca. fata . pe care-i /ă.i i până astă. . Nu am fost la înmormântare.i. .Maica Maria $ Măn. după JD de ani de la înmormântare. :mbrăcată sub(ire. "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari.ă "ezi că a )ost Părintele0 @. părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu.. :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită. unul pentru mine. i 'f. o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”. 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne.usem atunci la Dră$ănescu. #ra peste puterile mele să mai plec.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @. &m aler$at după batrână dar.D$na Pro#. &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o . &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem.ătorul al românilor. Alie . lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei. :nsă din acea . Când a a*uns la cărucior . 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi .ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @. spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”. lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată. au /ă. ca preot. că trec printr-o cri. nici o bătrână.ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: .eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f. & a i cu Părintele &rsenie. Ea înmormântarea Părintelui.eu să calce oameni păcăto i peste el. "oan cel Nou de la Neam(.ă de delir mistic. =.( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu.Pr. smerenia călu$ărească a a trebuie să fie.it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie. . Când am a*uns *os.Credeau că am înnebunit. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari. &tunci ea s-a oprit. 2i se /a arăta multora. fata aceea mer$e pe picioarele ei. dar când am re/enit în curtea bisericii. . alba tri i ume. =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite.ut o lacrimă pe fa(a Părintelui.ut nimic. la drum.spus: Da”. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el. Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote. Mai mult. că n-au /ă. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui. cu pantofi decupa(i i talpă de plută. tot a a i la 'f. Nu tiu cât timp am stat la mormânt. Deodată.$ropat la I ani de la înmormântare. în 7?L?.Părintele Dumitru% Mânăstirea . Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit. dar am au. Ioan )iungara.urile materiale. $albene. la care n-a mai lăsat Dumne. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic.i. ce/a s-a năruit în mine.ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt. lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea. 'i$ur că da. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie. "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire.E. cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei. &m mai . Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca. (a mormântul Părintelui însă. ne-am înc)inat la moa tele lui. a/eam un dor cumplit de mântuire. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca. Dar. & a cum a descoperit Dumne. &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat.ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW. celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei.). 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V . fără /oia noastră. despre ce a fost i a făcut Părintele. 'au 'f. pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care .

icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael. reali.ilele de pomenire. ci spunea.<. .ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic. de aceea. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte. Ea începuturi. a/ea ne/oie. nici nu râdea. prin părțile Dra$ului. prin moarte încetea.ă cu cole$ii la absol/ire. de mormântul sfin(iei sale. /a purta numele. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii . absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad. să nu mai faci cutare1%. sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el.eu de 'fântul "lie.ilelor noastre. întunerecul. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne.lea$ă de trup. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne. în toate .eu i prin tot ceea ce se scrie bine. dintr-o familie de țărani simpli. Qorunul lui >ian. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne.at: 0Mă.:==. fără să fiu eu pre.eu. conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu. i în duminici i sărbători. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop. =rmea. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire. de Părintele &rsenie. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie. . am au. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul.:9:. i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne. Dar mai încoace. &ceasta este sal/area. dar credincioși.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal. 8n . că poporul nostru românesc simte cine a fost. Mai are o soră care moare de tânără. în toate .nic. 8n se*tembrie .ilele de )ram i de pra. este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib. neputin(ă.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. spun teolo$ii ortodoc i.bă/ire si$ură din împără(ia păcatului. păcatul cu miile lui de $)eare.ă. transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i.Pr.eu. 8n . după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie.ând $rafica primelor patru /olume. s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie. *udețul +unedoara. la /reme. &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei.ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu. <ăul e osândit de moarte.ploaie normală.:.ent. care apărut la 'ibiu. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i. # /orba de focul ceresc. problemele /oastre. &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut. 6propia$i-"ă de mine” .eu.)ânt @. se naște în localitatea 6ața de 'us. ne face un mare bine. ca din partea lui Dumne. de focul Du)ului 'fânt.eu e Cel ce le sc)imbă.Când sora moarte ne de. cu/ântul autori. 'fin(ii.eu situa(iile. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie. trupul /a în/ia din mor(i. "osif și Cristina. cine este i cine mi*loce te în mod deosebit. adică s-o a tepte cu bucurie. iar ște*arul pe care îl plantea. Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii. . "icolae 'oboia( 'fântul "lie. în toate .:=>. − :mplini(i-mi dorin(ele. iată.ilele de pră. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica. deci moartea ni-i un a*utor. fară să tim i fără să /rem.eu. sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului . 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă. cât de mare prooroc era. unde este remarcat de profesori ca un student de elită. 'im(im cu to(ii. căci Dumne. Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie . pentru că Dumne. primește numele de >ian. ca pe-o i. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni. Nu trupul este răul. 5atăl său cunoaște de pantofar. de focul )arului lui Dumne. 6propia$i-"ă de mine0”. (PS. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea. Cu această oca. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului. :n moarte-i în/ierea.eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i.

:@:. :n iunie se înc)ino/ia.? se*tembrie .:A@. părintele a încetat din /iață la 'inaia. 8n . 8n .:?:.:@: la Prislop. ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia. este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea. părintele este din nou ridicat de securitate. cu numele &ntonie. a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari..:>:. Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni. :n 7?@L. al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira. $reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie.ământul mănăstiresc de la 'inaia.at că e le$ionar. ci rămâne du)o/nic. când primește numele de &rsenie. mer$e la Muntele &t)os. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I. 8n . se desființea.:?@.:A: *+nă 2n . este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan. fiind acu. la fel și părintele &rsenie. Du*ă .:>. se reor$ani.ă /iața du)o/nicească de aici. unde stă trei luni. 8n mai . căruia i se inter.:?<.ice să mai slu*ească ca preot.:=:.8n . 8n 9> noiembrie ..ă într-un așe. $reco-catolici. după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești. postind @D de .:?=.< a*rilie .:>9.ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us. este an$a*at ca pictor muncitor.:?@. până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea.:?9. După unii aceste trei luni. se tunde în mona)ism la Prislop. 8n = mai .ea. maicile alun$ate de la Prislop. . Părintele &rsenie. #ste numit stareț al acestei mănăstiri.ământ mănăstiresc la 'inaia. 8n .:A. Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări.A ianuarie . este arestat și torturat de securitate. #9perimentea. după un an de la )irotonie întru preot. 8n . #ste înmormântat pe data de ? decembrie . 8n . 8n . la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor. 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală.ă mănăstirea Prislop. Prislop de/ine mănăstire de maici. este pensionat cu o pensie minoră. cu spri*inul său la 'âmbăta.:><. 8n 9@ noiembrie . părintele re/ine la Prislop după ce. s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară. începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani.>$. 8n .ile. are loc tunderea în mona)ism. 8n .:>:. condamnat. deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe.:@:. părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us. maicile sunt alun$ate. 8n . participând la slu*be doar ca și cântăreț. Părintele &rsenie nu mai este stareț.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful