Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

luminată de )arul 'fântului Du).is: @Aa-o0”. credincio ii. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca. momentul sublim i dumne. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată. putea să.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor.ă. îndră.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! . Când m-am dus la mănăstire. 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie. în cetatea Gă$ăra ului. Prin anul 7?@B s-a or$ani. de care am au. el trăie te i acum. :n realitate. <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie. e9plicând citirea #/an$)eliei.a pe care a trăit-o pe front în timpul ră.JDDB. Credincio ii fiind i ei lumina(i.#ste aici. 2i el a . să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii. nu are /oie să se an$a*e.Părintele. câtă /reme mai are astfel de traume să .eiesc. de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor.e la conceperea copiilor.ă. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost .eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete.ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie. să o ia. :n acela i timp. nu a fost un e ec al Părintelui. #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister. nu mai are (inere de minte. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au. Gata a/ea ce/a la un oc)i. trăiau i ei momentul: se au. Nu mai recunoa te oamenii. la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea. la #picle. dacă o iube te. de /reme ce i-a spus că. a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi. are sân$ele contaminat.boiului. 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea. p.ul. i pe ceea ce îi spunea fi$ura. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle. după ce s-au căsătorit ei.is: @Da”.iu. J?-B@. Copiii îi sunt sănăto i. care atunci nu era folosită. 2i atuncea Părintele a . despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/.it mai târ. . #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie. JDDB. moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au. momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor. & a că Părintele era de atunci. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică. contând. dar le i trăia. C)iar i de pe foto$rafii.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele . 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . este dăunător pentru copilul care urmea. Că el. 8rânco/eanu.iu -numai @ clase. (%rhim. .at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna. are /reo LD de ani. s-a recăsătorit. era plânsul mistic. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor.. . Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului.isem niciodată la /reun preot i nici după aceea. :nsă acum a a*uns i el în declin. . i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a .icea: 3u-i bună” sau Îi bună”. preocupat de c)estiuni de felul acesta.. a/ând i cuno tin(e de artă. cum a . de mai înainte. "ma$o.boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa. Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”. dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! . fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i. deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i. din 7?@J. la Cina cea de 5aină. & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră.isem.copil.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană.nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare. al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne. dacă ar fi iubit-o.Mai târ. cred. în$enunc)ia(i. mai apoi. 2i a luat-o.eu. al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne. 2i.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică. Or. =el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii . el s-a despăr(it de ea. de instituirea 'fintei #u)aristii.iu. !eo#il Părăian $ Mân. . s-au dus la Clu*. spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este . (Pr.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d.ă să se nască.icem.

nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură.eu lucrea. precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit. Dar. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. o asprime sfântă. 'i$ur. au a/ut neca.ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru. Dar cine s-a le$at de sfin(i . Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i. un sfânt al lui Dumne. o face ori din in/idie. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit. 2i ti(i de ce. mai în(elep(i. au fost bat*ocori(i. unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit. el tot om rămâne. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut. pu(ine la număr. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele. ca i după mutarea lui la cele /e nice. felul său de a fi. fără să e9a$ere.eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne. este o îndră. care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa. a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt. Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in. din toate timpurile. mai drep(i. oricât a căuta să descriu persoana dânsului. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om. apoi oameni buni.. 'fin(ii trăiesc în tăcere.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă. toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu. ci ca să-7 . din mul(imea -miile. a fost i aspru.eu.eu.neală să încerci să scrii despre ei. Omul rămâne om. edit.eu. î(i impunea imediat respect i dra$oste. 7J. Cine /orbe te altfel la adresa dânsului. &m spus mare. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească.. dar i du mani.ă cu nimic sfin(enia lor. ori din rea credin(ă. cu nimic. înc)i i în temni(e. )uli(i. Dumne.idească. i-7 /or iubi mereu. timp de @D de .eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură.ă cum tie #l.uri. Nu trebuia să mer$i la dânsul de .eu.s-au le$at de fapt de Dumne. oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt .eu este i rămâne &de/ărul absolut. Prin acestea a trecut i Părintele.: Pe când era la Muntele &t)os. =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(. Pn.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă. Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C. tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia.facându-le rău sau /orbindu-i de rău . Dumne. Pot spune.en(a sa. în trăire i-n în/ă(ătură. un $i$ant al /ie(ii spirituale. în pre. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. B@-BI. Numai 8unul Dumne. Dar 'f. mai “dur% cum spun al(i. n-a putea s-o fac cum trebuie. dar î(i mai impunea ce/a. oameni care 7-au iubit i pre(uit. :l bat*ocore te pe Dumne. bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i.eu. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu.. ce/a tainic din adâncul sufletului. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui. când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui. 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u . pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC. că nu ti(i ce . Oricât de în(elept ar fi i de sfânt. nu s-au ade/erit -după spusele unora. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele. ori din ne tiin(ă. 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC. 2i cum ar putea să fie numit altfel. dar este pu(in spus4 a fost un uria .eu. /edeai în dânsul un în$er întrupat. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne. un trimis special al lui Dumne. atunci cum a putea eu să îndră. nu ca să dărâme omul. numai #l rămâne infailibil în /eci. & fost deci.ile. "-a răspuns 'f. cu/intele sale. 'fin(ii lui Dumne. &m amintit acest lucru pentru că. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a . 'f.

iar asta 7-a i sc)imbat. ca să în/e(e metaloplastia.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă. Când îl /e. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau. pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. bucurie să ne dăruie ti. fiecare cu problemele /ie(ii lui.eu i să rămân credincios Maicii Domnului. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit.ul tuturor. un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia. c)iar du)o/nicească.i pe +ristos /iu i ade/ărat.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu.i pierdea timpul. să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne.('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme. Cu fiecare în parte. #rau A strofe. Dar. când a /ă. 6eni(i la 'âmbăta de 'us. c)ipul durerilor. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta. era lume peste lume în acea . ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă.ela acel om a dispărut pur i simplu. &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. Părintele a a*uns la ultimul tren. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri. pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. ca persoană.ela i să i-o dea lui. mielul care ia păcatele noastre. (Pr. de ne. /eni(i. <u ii au lăsat o sin$ură . & fost trimis în 8asarabia la C)i inău. ci rămâi cu +ristos i în +ristos. Pace (ie.ut pe Domnul +ristos plin de bube. -6eni(i acum cât mai e /reme.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren. 6eni(i. /eni(i. nu. dar nu le (in minte.)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran. Ne c)eamă Părintele &rsenie. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti. i de acolo de unde e ti tu. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . /eni(i.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i.eu primitele sale ru$ăciuni. Părinte al meu. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior. ca de acolo de unde este. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC. să facă icoane din acelea acoperite cu metal. Părintele &rsenie /orbea pu(in. Părinte &rsenie1 &min. amărât i fără căciulă.use în /ia(a lui a a ce/a. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă. atunci i credin(a de/ine /ie. tu /iu e ti.. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr. ca om. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. Nu te clatini la orice /orbă a unora.i. la subiect i concret. 'punea că 7-a /ă. !o$i tinerii pot munciC. n-ar fi putut în(ele$e.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. Ce seamănă omul.i în care cine /oia putea să plece. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori. m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au..druncinat... Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne. 'e uita cu milă la oameni. nu te sminte ti la orice faptă. tu /iu rămâi în /eci..

e. aici la 'âmbăta. Odată am au. cum îi spunem acum. să fie preot de mir. Când au /enit securi tii să-7 ia.ă plecămC. 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât. '-a ru$at cu lacrimi multe. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie. :n 7?@C când a fost seceta cea mare. & a*uns până la mai marele înc)isorilor. E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină. 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi. cu lumânarea aprinsă. citea i se ru$a. stând mai mult de /orbă cu el a . :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta.ească bine în /ia(a călu$ărească. pe nici unii. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie.ut apoi că trece o oră. Ee-am . după ce a terminat teolo$ia.ut că nu porne te. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt . #l a . cei care îl pă. După care a spus Părintele &rsenie: .i că te . &poi. Când era la canal. & plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit. nu putea fi arestat de nicăieri. N-au /rut nicicum. &sta a fost cea mai mare mâ)nire.eu să fie arestat. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a . &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. s-au urcat în ma ină i a . (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără. Doamne.lea#ăC.eau îl /edeau cu cartea. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne. '-a dus acolo. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat.ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C. de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur. au /rut să îl căsătorească.is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber. după el. '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. /ia(ă lun$ă pământească i dă-i.eau. E-au dus la canal i în alte păr(i.is celui ce-7 pă. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC.e te i de rele îl fere te. era mâ)nit. (Paraschiva %nghel. că ne-a a*utat i ne a*ută mereu. E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/./onise ca urmea. Când era înc)is în celulă.. după care a /enit.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu. " se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine.is Părintele: . &cela 7-a lăsat să se odi)nească. care să-7 călău.ă un ră.is pa. dar nici ma ina nu pornea.nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă. le era frică de faptul că.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir..boi -in/adarea Ce)oslo/aciei.pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC. 5ocmai se . a intrat în .eau pe Părintele. Dacă nu era în$ăduit de Dumne. :mpără(ia cea cereascăR. Părintele nu era pre$ătit să plece.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa. la multă lume i n-am urmat nimic din ele. De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte.it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori. dă-i bine. o să intre în locul lui. & /ă. care. să-7 areste. îl pă. i a/ea de ce să fie. Dacă au /ă.is-o multor femei: RDoamne. sănătate. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă. 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri. la to(i.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este. 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică. Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . dă-i iertare de păcate.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta . trec două i au intrat în panică cei cel pă. Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina. Cu ru$ăciunea. a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. în /ârful muntelui.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC.

Ea Părintele au fost i părin(ii mei. -Pr! Petru /anvulescu. Dumne. i atunci î(i plăcea. Părintele a suferit.eiască. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului.e.. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie. ci să7 canoni. la 8ra o/. Când 7-a lo/it foarte tare. Dacă /reodată se întâmpla de te certa. dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i. plâns.'âmbăta de 'us. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne. -Prof.. sărea peste căpi(ele de fân. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 .iu de ce a plâns. de î(i plăcea de el i când te certa. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin. era foarte în/ă(at. dar nimeni nu tia taina lui. &poi preasfin(itul Daniil.e mintea ierar)ilor din 'inod. 2i imediat a . acolo se împărtă eau.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus. la doctorat. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta. au fost i rudele mele. ca să facă pasul acesta. #ra tot timpul /esel. a făcut multe minuni.i i noapte. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne. @A ani . Ea întrebat mai târ. iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC. '-a ters repede la oc)i. & fost unic în felul lui.eu o să lumine. tot timpul . de la rude. Părintele a făcut câte/a facultă(i. După un timp $ardianul trecând în control a sesi.biserică. --)eorg)e 'ilea.eiască.eu i în(elepciunea lui Dumne. de la /ecini.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel. 2i s-a întors către Dumne.e pe oameni.C. :ncă când era copil.at absen(a Părintelui. să-7 canoni. Părintele săpa în locul celor care nu puteau să.!. după care a dat alarmă $enerală. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. în multă ru$ăciune i lucra aproape . 8eclean. & plâns Părintele pentru neamul românesc. el nu era niciodată supărat. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. el i familia lui N. #u i-am spus de Părintele &rsenie. să scoată nu numai o carte. pentru că dânsul a căutat.. oamenii acolo se spo/edeau. Mi-a spus-o c)iar el. 5răia foarte modest. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare. i-a tiut /ia(a. Nu i-a răspuns. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i.e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele.'âmbăta de 'us. pentru că de multe ori. :nsă totu i. -3ârsan Elena . de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie. dar mai apoi i-a .i facă norma. =nii se descura*au. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. Pentru mine Părintele e un sfânt. Când era arestat la Canal. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui.is că da. tiu eu. i a .area Părintelui. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui. 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul. Când 7-am cunoscut eu.eu.e.e pe Părintele &rsenie. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni. & fost întrebat unde a fost. i bunicii mei. care mi-a fost cole$ de facultate. Când a fost aici :naltul &ntonie. Părintele era a a un om. confirmându-se înmormântarea i pre. 8ineîn(eles că la 'âmbăta. care este din 'âmbăta. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul. la sfin(irea unui monument al eroilor. a fost i pe la Canal. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a. cum e preasfin(itul Eauren(iu. . în anii în care a stat. -(ucia 3ârsan. Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea. i-a tiut puterea dumne.âmbea.is că ru ii sunt la $rani(ele (ării.. Cătălina i-a arătat unui preot. Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC.en(a Părintelui acolo. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I.eu să a*un$ă ar)iereu. în catedrala din 'ibiu. Când a a*uns la 8ucure ti.eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. Nu 7-au $ăsit. acolo mer$eau la mănăstire. C!. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei.

Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de .i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima.Pr. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii. Părintele î i măre te turma de ucenici. ci/ili i biserice ti. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad.ile în înc)isoare.entant al trăirii /ie(ii pe pământ. . 0Maica Adriana $ . pe unde treceam noi -cu icoana. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie.eu are răbdare. lac în forma de inimă. Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor. Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară. dar dacă împlinim porunca Părintelui.ut. la mânăstiri. să a/em îndră. /a fi spulberat pe toate 0stră. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. Destinul neamului nostru. . mai cu seamă al sfin(eniei familiei.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie . "icolae 'oboia -Porumbacul de . &. repre. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. al sfin(eniei. Dar. când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”. &r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta. m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane. o mână de oameni. in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă. de sfin(enie. cu motocicleta. Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS.c8itul =ornet.noi. suntem fără îndoială . Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0. Nu e treaba noastră. 6m )ăcut lucrarea Lui.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr. PN. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni. :FF:. răscole te acum marea masă.: După ce a fost eliberat.a. în toată (ara. de credincio i.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. Ioan Sab+u.i.:. al ucenicilor. destinul poporului care este însetat de Dumne. s-au plantat pomi. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre. (Pr. i a a este sub obroc. Dimpotri/ă.neala i să ne asumăm destinul neamului. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din . de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. .i cu îndreptă(ire .ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul. lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn. ed. 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC.: pictura este cea de pe coperta căr(ii.noi. el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce. :FFG( (Pr. care este până în . s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii. Nu să fie (inut ascuns. după 7@ ani. Dar Dumnc. (Stre&a "icolae. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us. Părintele a mai rămas J .i în ..ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie. O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”. care i a a e compromis. -. apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică. :FFG( (Pr.cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”..noi. că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă. s-au adus pietre mari. flori.iua de a. în partea de *os. dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri. la seminarii. oseaua era uscată.are a Părintelui.i poporul român ar fi fost altul. amena*ându-se mese de piatră. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină. ed. este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie. Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. & a E-a /ă. Ea întoarcere. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă. . decât cei de afarăS.eu.& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. Mutându-se la 'c)itul Maicilor.

eu la noi.us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu.S . Pe )rân#8ie se urca0”. . nicăieri nu e9istă asemenea pictură. ci după cum a /ă. #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman. cum eram copii mul(i la părin(i. :mi dă într-o . Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca.Elisabeta . Când am /ă.Mariana P.âmbăta de . dar i albul era un alb transparent. am început să mă încred în mine .ica i matematica.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire. #ra în ră. iar Părintele &rsenie.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 . m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am . i pe sfin(i i pe Maica Domnului. & început să râdă i a . După un anumit timp.e în inimile oamenilor credin(ă. cum se pictea.unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”..ice: Du-te la mănăstire% la . Pe to(i. se făcea cură(enie acolo. i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a . Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi. +aina Mântuitorului era ca un abur.ut că sunt bă$at în seamă. Dacă stai departe.âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”.i ca atunci când a intrat la ucenici i a .sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre. &*un$ând. 2i a reu it1 .G. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete. ()ismaş Eugenia.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine.Pr. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i. 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo. i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră.. în pictură.i o prescură i ni te bănu(i i . m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa.ică foarte mare. adică albă.au. pre edintele pictorilor pe (ară. Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob.boi.is: . /rând să se făcă a/iator. i-a pictat după cum i-a /ă. & a a pictat.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu. D+mboiu Victor. Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură. Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata. la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a .is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”. pentru culorile desc)ise i /ii. find pictor. să picte.bura. &/ea o putere fi. :ntr-o sâmbătă după-masă.boi. pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni.ă normal. fetele din sat îl refu. în altarul din pădure. la români. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie. dar 7-a rânduit Dumne. care era patronată de mitropolie. remarca op(iunea acestuia. #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i. (Ierod. culorile raiului.is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”. Pe drum. Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă.ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă. :7 /e. C. la Dră$ănescu. $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere. mi-am luat i mâncarea i am pornit. Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”. prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. -Prof. să facă din oameni icoane /ii.ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta.Gheorghe Silea% 45 ani . picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”. .ut Părintele &rsenie. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare. Mam îmbrăcat. dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a . Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară. &.is Pace "ouă0”. 2i a /enit. pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie.

'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a . 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”.ivoiu.” :n ultima /ineri a . (Pr. &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i. Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. .-mândria. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat. O fată de colonel de securitate. prin 7?@L. 6 zis că% )acem cuib de partizani. Părintele. !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @. .is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu. primul păcat. ca pe o carte. D+mboiu Victor. dar el nici nu postise i fuma mult. a /rut să facă o crimă. (%na -i. Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap.ofrenie i i-a spus: . Parcă-7 citea. &m plecat înapoi acasă că îmi era frică . era după masă.eu pentru ce ne dă. Mâine diminea$ă te $ii de mine”. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară. ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus. 'ă-i mul(umim lui Dumne. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate. /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm. colonei.icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @.de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. când nu era slu*bă. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele. &poi m-a dus cu el la masă i le .icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce. #ra să cadă acela de .. 2i de aici.eu pentru toate. au lucrat acolo J săptămâni.ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:. Ea c)ilie. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte.l-au dus la canal. 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @.i i cu o cădere de apă. ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a. îl simpati. E-a scos. "ubi(ii mei.eu am încremenit i nici nu am mai .. &poi a .icea să a/em răbdare i mai . E-au dus pe Părintele acolo. ne-am dus la biserică. Dar i acolo le era frică de Părintele.unar îl ascundea ca să nu-7 audă.eu. $enerali. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% . Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra. Când se ru$a i ceasul de bu.ă le dau la oameni cura* @. când mă $ândesc.is.icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne.ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte.is nici un cu/ânt. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele. era o femeie de /reo AD de ani. parali. îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc. a început utrenia. 'ă a/em răbdare. mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară.ată de mâna dreaptă i . 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i.is: 6cum coborâm *os.icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a . într-ade/ăr. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @. Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult. 3u plec0 Locul meu este aici. dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise. înainte să doarmă.is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa. &colo% la canal.uri în familie i el . de frică. 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. aici la Gă$ăra . Nu era nimeni.a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal. Părintele ser/ea masa acolo i . Când a ie it Părintele din biserică. duceau profesori uni/ersitari. &cum. Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”. 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i. Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”. #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo. in$ineri.is că a/em neca. Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu. De multe ori . &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie. &m . că tie Dumne. 2i Părintele a .

pe Părintele &rsenie 8oca. &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele.ile înainte de a muri Părintele. deodată. un . în sc)imb am fost $ăsit de Părintele.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @. unii /eneau doar să-7 /adă. Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”. fără să se întoarcă spre omul acela.ile..ut-o.Dobrin Ioan% <& ani% . să-7 asculte. cu/ânt cu cu/ânt. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie. dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează.ut în realitate.ut pe Părintele. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. în sfâr it. eram cu totul lipsit de ambi(ie. sora mea. 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale. am pufnit în râs. cereau sfat. . abia sc)i(at. ume. sub un nuc mare.ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @. alba tri . mă an$a*asem la o filatură de bumbac. ca să-7 cunosc. era cam bolna/. am mers la Prislop. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. dintre to(i. 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. după care.au din când în când pe scaune oameni care.ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie.iu. M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu.mie. Cu un an de . Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” . el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”. fără a mă scăpa din pri/ire.ă în plăci i mul(i al(ii. de fete.eu.ă mare în care eram eu. sin$urătatea.ă"ăstreni( #u am au. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit.ă în plăci. tot pri/indu-mă în oc)i. . Când m-am dus la altar să mă înc)in. .)ăcut numai un copil”. /oiam călu$ăria. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie. am urcat în mun(ii Neam(ului.âmbet straniu. &/eam ispite i îndoieli mari.uri am. & a se face că 7-am cunoscut mai târ. după ce mi-a murit unul din copii.Gheorghe Silea% 45 ani . Părintele era acolo. &/ea ni te oc)i mari. tot în acea . :mi amintesc că nu /roiam să plec. mama a fost iară i la Părintele i. N-am putut să mai spun ce/a. #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic. bătrân. Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr. nicidecum de cele biserice ti.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. n-am /orbit direct cu el. lepădarea de lume.it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc.i po/esteau neca. A-am spus Părinte% dar nu "rea9@. Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir. Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @. =n . în stân$a i-n dreapta noastră se a e. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. de la 'i)ăstria. 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. eram preocupat mai de$rabă de fotbal. o fată bolna/ă tot de sclero. #ram flămând să mă spo/edesc lui.cel pu(in a a i-am /ă.ut eu i se uita fi9 la mine. a a. '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată. plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu.âmbăta de .i. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am . de cum a /ă. Curios.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne. minune.i. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri. Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii. 'im(eam du)ul Părintelui acolo.is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @. Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri.. am sim(it pre. la Părintele Cleopa. bunicul. &bia prin anul 7?LC. am prins a mă $ândi la Dumne. un unc)i bolna/ de sclero. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i. .urile. 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie. sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont.icea imediat.ru ine. în mintea mea.en(a Părintelui. Ea Dră$ănescu 7-am /ă. Mama i-a spus. Când a /enit acasă i mi-a spus. . noduros.i i mi-a . M-a luat părintele Daniil a treia . "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite. :ntr-o /ară. deodată pe c)ipul lui a apărut a a. Părintele . &m fost atunci pentru B . &poi /orbea altul i altul i altul.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie. După câte/a luni. tata. c)iar dacă nu 7-am /ă. a luat cu ea o po. dar am stat A. prin 7?LI. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească.

Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @. în custodieS. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire.ătonil.& doua oară când am mers la Părintele n-am putut . '-a uitat la mine i . E-am întrebat unde e i a .uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău. 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f. &m tot fost pe acolo.ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @. Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. cu bani. Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol. Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 . ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D .ar.ice către mine: Mă% tu ai "reun . Mănăstirea .iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it. 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor.ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”. când m-am dat *os din tren.ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a . &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică. ceilal(i care erau cu mine au fu$it.is 0Mo ule. &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla.isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @.is un om: 0Nelule. Mă duc la eu acolo.)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult. unul demn de un mare du)o/nic. Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int.icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a. te a teaptă securitatea%. 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @. 2i atunci . 8ucium -0Casa PelerinuluiR. că se intră cu rela(ii. Mo ul a murit la ?7 de ani.i -până la ora I. După ce m-am /indecat am /enit acasă.ut pe Părintele până la JA-JC de ani. ori eu râ/neam călu$ăria. &poi nu l-am mai /ă. 2i astă. .4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor. Mo ul era de*a arestat. pâine i . că ă tia mă omoară%.Părintele Dumitru. &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele. :n plus. iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote. fară cap. 5ot a a tuns era.is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea.. "-am spus că se intră $reu la 'ibiu. Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @. făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau. <acla se află în biserica din +ure. "oan 8ote. nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir. am a/ut ni te neca.is că e pe la 'c)itul Maicilor. &m /enit cu racla.ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap. ed.) Alie -6lbac( #ra un mo . am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%. cu barbă.ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac. la Dră$ănescu. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%. De*a intrase în mine frica de Dumne.”. care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în . După A .anul mor(ii Părintelui &rsenie .i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie.. Pn.Ioan 'ica.ea.ă%. :ntro altă /edenie. 2i când s-au împlinit 7D . a/eam trei fra(i i săreau prin casă. unde erau moa tele unui sfânt. Când am /enit cu racla.ătorul.unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate. :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a .eu. #ra prima/ara lui TL? .ile mo ul . 5âr. a . Când am a*uns acasă. sc)i(ele. i odată .ile la neca.uri. dumneata pleci acasă. /ersetul 7DU.. Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii. "lie.i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân. . cu sare i o(et. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele. &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca. 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc. dar nu-l /ă.usem de la 7J ani. În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele . &colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul. #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium. ca pictor.: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . J.a/at fiert. Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă.

ut. &tunci o . Diminea(a când s-au dus. mai punea câte o (i$ară în $ură. Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui.boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească. tata sta mai în spate i i-a . . dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea.is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”.icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele .ile la înc)isoare.le$at blestemul din pântece. s-a împărtă it.amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a. Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km.is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni. mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”. 2i a mai trăit trei săptămâni. să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă. :nainte de a. &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă.icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in. iar so(ul meu i-a . ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul.iua de 'fântul "oan a /enit acasă.duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @.dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @.is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul.ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i . i eu am . 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @. c)iar de la aceasta. băiatul /roia să dea la facultate.ut pe so(ul meu mort. Mi-a . :n timp ce a fost în comă 7-a /ă. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai. Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări. de era Părintele aici. din $re eală. Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie.iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a . astfel ca nu numai unul să rupă . "ar care au fost oamenii mănăstirii. Dimineata ea a mers la preot.isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @. 2i a . După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 .is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă . @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului. &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit. când a ie it de pe pământul mănăstirii. cu toate că are A ani. 2i a a a fost. 5ata de colea. 2i după un an i ce/a a murit so(ul. a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele. J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia . . căci era iarnă. s-a spo/edit.is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @. aceia mer$eau. iar băiatul nu /a sta nici un an de . lucrând la mănăstire. dar n-o de. iar către . &poi când mcr$ea lumea pe *os. E-a certat pe al meu. Părintele predica i socrul fuma./erban %le0e. .is să nu mă mai necă*esc.is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @.i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . dar o să ne despăr(im.ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @. 7-a certat pu(in. M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop.ice: . &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @.is: Întocmeşte parastas .icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. la un pa)ar.ăpada.is că a spus tot ce a tiut. da pe mine nu.el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a. în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit.is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe. #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD. 'oacra a . a . ace tia nu se mai duceau. Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica. 2i o . &cesta.ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @. 'e uita a a (intit la tine i apoi . :i plăcea . 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă. #u am /isat asta în data de JL decembrie i în . &ltce/a ce mi-a spus tata: era ră.icea. Pe data de I /a /eni acasă. Când am fost odată la Părintele. 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a . i-a citit ni te desle$ări. 'ocrul meu.era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara.

& a a i fost4 am picat a patra.)ismaş Eugenia. tot a a era. &m mers la 'f. &m urmărit . cu $ândul să ne spo/edim. & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors.Milşan Vionela. Odată.$ropat din pământ.i. Mai târ.urile ce le au. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”. înainte de a se călu$ări. (Maria Stre&a. E-au căutat cu a/ionul. După moartca tatălui meu. 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme. Nu trebuia să-i spui absolut nimic. Ne-am dus i /ara. tot dând la facultate i nereu ind.ani% Eă#ăraş( :ntr-o . Nu se supăra dacă-7 întrebai.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. mai deosebit. sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. &. 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. (inea post. când am mers la miruit. la mănăstire. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta. de i. Pe mine m-a primit . încât credeai că le-a de. împreună cu tatăl meu. . Dacă era cine/a de a/ea un neca.au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”. Ne-am dus însă la mormânt. =na din ele . "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire.iarul i am /ă. &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . Ea multă lume le spunea toate neca. mai mare.is Părintele &rsenie. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”. &ici am /enit cu un $rup de tineri. de obicei. unde s-a făcut călu$ăr. 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire . îl c)ema deoparte i discuta cu el. Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite. Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit. Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit. îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire. (Măniş Se*timia. acest lucru dura ani de .ut că 7au $ăsit până la urmă.)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr. el î(i spunea tot. fără ca eu să-i fi spus ce/a. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. erau flori. Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria.iu. 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute.ile.ăpadă pe mormânt. Părintele adresându-mi-se. când eram fată. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. ('eleana Ileana. Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele. N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el. Ee-a . Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are. "-a spus că e un om foarte cumsecade. /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte.. de pe noptieră. sora mea 7-a /ă. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . &tunci. Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#. 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă. când am mers la Părintele. =neia din ele. &. ne-am dus iarna i nu era . &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească.

ce oc)i frumo i a/ea.Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului. Cu două . Părintele mi-a rete. dorind s-o mărite.âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. . Părintele a repe. &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins. am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a . !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi . lăsându-mi un bilet pe masă. făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre.i că o să-l $ăsim acolo. spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . "ar Părintele. /ă. când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie. &răta e9act ca în /isul meu.i /orbe te cu dânsul. 2i totu i 7-am a/ut printre noi. Dar cum să mai îndră. :n orice ca. Doamne. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni. unde eram eu.ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om. Când i-a arătat foto$rafia.. că nu /a /eni.nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu.trebuie să )ii pentru aşa ce"a @.ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne. Părintele. cu cât/a timp înainte de a pleca. m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”. 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”. & a i-am spus Părintelui po/estea mea. afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/.ător i nici /ră*itor. 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul. i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare. nu mai întrebăm pe nimeni nimic. printre altele. unde. Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i .it-o. Părinte%. ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul.it. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea. pentru că în foto$ralie era doar ea femeie. 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul.is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă.Mariana P. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”. precum îl /isasem. repet. îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă. de altfel. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut.eiesc în ei i în toată fiin(a sa. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . eu nu beau din principiu%. cu ce/a timp înainte să plece de acasă. în locuri mai retrase. Desi$ur că nu tiam. spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. Mi-a . mai si$ur pe mine de data aceasta.ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @.ise.ul tuturor. . locuiau i fra(ii i părin(ii ei. ea a .ise. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie.ut pe Părintele &rsenie. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei.ut niciodată!%. ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. /orbindu-le oamenilor.ut /reodată în /ia(a mea. înainte de a /orbi cu mine. că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă.at-o imediat.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie./reun în$er sau /reun sfânt . spunându-i că el nu este clar/ă. dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne. că este sătulă de /ia(ă. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. pe care scrisese. nici rostul în /ia(a aceasta. Mama mi-a . so(ia i cei doi copii ai no tri. Nu tiam ce să mai fac. 3in minte că. că este sătulă de /ia(ă. răspunse la $ândul meu. &m spus Părintelui că îmi . "ar eu. "ar eu am $ândit în acel moment. .isese. s-a uitat unde/a sus. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie.ut în /ia(a mea că poate să e9iste. M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da. #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea. fără să coboare pri/irea aceea minunată. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece.is: “Dra$ul mamei. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte. ca să o determine să plece. Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie. în au. ce n-am cre. unde era foarte multă lume. @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @. iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie.ile înainte de a pleca la dânsul. i-am spus Părintelui: “Părinte. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit. luând copiii i lucruri din casă. într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp.âmbet. îl /isasem fără să-7 fi /ă.

se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea. M-am întors acasă i nu după mult timp. de la acest *m al lui umne.i. nu e9istă Dumne. =itasem deci acea profe(ie a dânsului. spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea. neluându. un timbru al /ocii. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. .it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea. cu unele e9cep(ii. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite. După ce m-am urcat în autobu. Dar tiu că nu este meritul meu. spre bucuria mea. ce (i-am spus eu (ie să nu bei. m-a străpuns ce/a în inimă.i mâinile sale de pe mâinile mele. din acea clipa. înfă(i area lui. se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i. ci al Părintelui &rsenie. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine.eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. #ram la răspântie de drumuri. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti.i de <usalii. aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile. că este .it cu Părintele lân$ă mine.ându-mă de fapta mea. . apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe . acu. C)iar atunci. lipite de corp. Mă miram i eu de mirarea oamenilor. deci tia că sunt profesoară de biolo$ie. a sim(it că i se face rău de emo(ie. 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte.iua mea de na tere sau a altora. durere.ătoare. din spatele Părintelui. 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine.. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul. în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. fără să-7 /ăd /enind. în /ia(a mea nu am mai băut niciodată. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni. a a cum spusese Părintele. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe . ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. :n acea . 5âr.ut pe Părintele. nici un strop de alcool nu am mai băut. cred că era ora C. Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”.iu. poate după o lună sau cel mult două. Mi s-a adresat .i fără să mă îmbăt.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu.i. Când 7-am /ă. dra$ă.i. în localitatea Dră$ănescu. am început să beau: o bere pe . spre 8ucure ti. că nu 7-am ascultat.Q. prin orice stări a fi trecut: bucurie. m-am tre.Două in$inere. pri/indu-i picturile din biserică. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. am au. in$inera M. neîmplinire.eu! Cu toată responsabilitatea mea. &*ută-mă. =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic. spun că *mul lui umne. Pro#.is în $ândul ei: 0&. &poi m-a îndemnat să plec la autobu. Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă.eu i Maica luminii. (Pr. Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare. nefericire. &bia mai târ. 2i a a a fost. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere. Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. pentru că a/eam “antrenament%.eu. fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare. apoi două beri în altă . pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni. din acel ceas. prietene foarte bune. &/ea o pri/ire pătrun. spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. că are o putere deosebită. la Dră$ănescu. mă!% 2i din acel moment. cum îl (ine%. i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie. Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne. cum m-ai a*utat1 .. pentru că eram deprimat atunci.ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. când cealaltă era în spatele Părintelui. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică. uitându-se la picturi a . Dar într-o diminea(ă.eu%.uscultă ce-$i spun eu0”.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral. Ea un moment dat. uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om.

Când dă să plece îi . dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%. dar după ce s-a maturi.at i el era cu lumea.is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu. &ltă dată.ice: 3-ai plecat bine”. #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu. Dar )ii 8otărât @. care a murit nu de mult. când s-a făcut . Părintele nu /oia să am neca. iar părintele Codrea trăie te.ă pe cei de acolo. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B .ile n-a mâncat. 'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote.icea mereu la ceea ce $ândea.ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat. să-i ba$e pe linia întâi. Din momentul acela au amu(it dia/olii. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele . 0Prof! C!. B .icândui: 0 3u-i aşa0”. n-a băut apă. Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie.ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi . 7-au consultat. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică.Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . &tunci părintele Dometie. Ea un moment dat îi selectea. Părintele când 7-a /ă.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta. =nul din ei a murit. Cu primul tren a apărut acasă. cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra.!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine.ăpe. bun. nu mai /ede nimic. să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în .uri cu securitatea. Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei. 7-au pus la toate aparatele.eu că se /a face călu$ăr. era om de /ia(ă. &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. . i locul a fost cel indicat de Părintele. apoi 7-au trimis acasă. & a a făcut. & a a rânduit Dumne. Duceau o /ia(ă curată. cum i-a dorit mult de tot. Când a trecut prin fa(a comisiei i-au .a.iuă a i fost la mănăstire. când a plecat de la 8rea. odată cu topirea . Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul. care au fost preo(i. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate. cu ru$ăciuni multe i fapte bune. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i. o doamnă îl abordea. este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie. am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. nu are ce face. cu tine ce-i!%. stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne. profesoară. tia doar că-i plecat pe front. 'e uită. când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr. Dometie Moian.a unei a/alan e a că. E-au e9aminat din nou.ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”. dar nu i-a dat /oie să plece. la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături.ice: 3umai că nu-l "ezi @. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat. încât numai la au. în armată fiind. de profesie in$iner.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. la 'âmbăta.is: 08un. Eucrurile s-au petrecut întocmai.ii. la o intersec(ie de drumuri. fiind încă la coală. Duminică diminea(a. de la unitatea militară. părintele Nicolae. Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara. a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie. la Părintele &rsenie. bun. Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri.

Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”. Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici. Prima dată am au.Eă#ăraş( Maica 5eoctista. Părintele i-a . numai mănăstire. Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. Dar un sfânt nu are numai un ucenic. Din cau. #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop.Gheorghe Silea% 45 ani . (Ierod.is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”. tele#onul 3 . unde a/ea cine/a telefon.'ogdan (uncu . 0Părinte. dar dacă nu mă duc acasă mama se supără. !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” . Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. a*un$ând în fa(a sfântului altar. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp. E-a (inut Părintele câte/a . pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”.că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS. nici căsătorie. Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali. Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D . Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna. eu a mai sta. prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă.is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”. dar nu era /orba de telefonul propriu-.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie. că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr. to(i cei care-i urmea. 1onel2 care mer$ea la Prislop.ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @.ă sfatul sunt ucenici.us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică.i şi nu ştiu de unde vine. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult. Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da.i. 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar.ă ştii . a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e. 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul. la mormânt. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost. Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @.. &sta a fost duminică.Morar Gheorghe% >cea de . ca la telefon. a lui /asile a lui PcutareS. Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @. Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit.ile la mănăstire. Dacă te $ândeai la Părintele.ată de la brâu în *os. 0Nu a/em%. dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău.is. maica a fost dusă dincolo% dar .âmbăta de . mama sa era în fa(a por(ii i râdea. Deci Părintele i-a spus în /is totul.spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei . . /oi a/e(i telefon aici!%. $ânde te că am pă(it ce/a%. &*un$ând acasă *oi. 3in minte că. . s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca. '-a apropiat de ea i i-a .. . dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea. & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie.i-a mai spus Părintele &rsenie . a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us.i 1tele#on3 să stărui. 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică.$ra*d. . =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului. 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @. "ar Părintele &rsenie. & stat acolo..tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”. :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră. 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă. a lui Aoan a lui PcutareS . când era bolna/ă. Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor.us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele. Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie.

care trebuia să le să/âr ească ea. dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert. & /enit o femeie la Părintele.us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ . străbunici. la capătul acestei suferin(e. (Gheorghe Silea. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it. &/ea un /â*âit în cap tot timpul.: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. C)inurile iadului. în orice ca. :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie.JDDB. Dar păcatul pe care 7-a făcut. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”.i/. 2i.Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă.*ud. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că. de 7B ani i *umătate.ător. Ioan Sabău.ice lucrul acesta: dar. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop.is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”.ut de îndatoririle pe care le-au a/ut. /a /edea i pentru cine a suferit. 8rânco/eanu.$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a . . până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre. i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. Ieronim )oldea . fi. că fiecare dintre noi suntem sinte. Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi. ne-au îndrumat bine. ci pentru bunici.iolo$ic i social în care am /enit lume.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost . apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o.%.a de Eisieu9: @. poate că la /ârsta aceea. (%rhim.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti .eu.i i-a spus ce păcat a făcut. #a a fost curată. Ne-au crescut. a/ut ni te părin(i. Nu mă împac%.e. m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om. nu era ca. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine. #a n-a a/ut păcate $rele.( . 2i anume. a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. ca să sufere.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot . i rădăcina păcatului de acolo s-a tras.eu tie.. apoi în 'ibiu la cine/a.a înainta ilor no tri: părin(i. fiind un “copil născut în lan(uri%. După B ore lumea a început să /ocifere. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei. a /enit într-o . Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el. 6âlcea. & fost la medici. c)iar dacă m-am mirat. Că o fi a/ând i ei /reo /ină. Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători. i-au pus aparate i când au au. -. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă. străbunici. le a/ea în cap. bineîn(eles că. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” . ceea ce $ândea ei că sunt.ic.i de faptele rele.i la Părintele o femeie care a/ea trei fete. dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume. fetele au murit pe rând. nu pentru ea a suferit. i-am dat răspunsul care era de fapt. Dumne. întrade/ăr. de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca. Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”.D-na M. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta.icea Părintele câteodată. 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru.ul să îmi pun o astfel de întrebare. Mul(umesc lui Dumne.it .pentru smerenie n-a spus prea mult. dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea. . Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei. slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba. după ce s-a înc)inat la icoane.ice ca 'fânta 5ere. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam. Când a plecat. mă ro$. fiind un “născut între tâl)ari%. Dumne. 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”. . toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân. 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”. Ne(inând însă cont de sfatul primit.eu tie de toate. a /enit în 6oila. (Pr. (Ierod. nu pot . după căsătorie.. la Dră$ănescu. !eo#il Părăian $ Mân. &*un$ând la mănăstire.că au /rut să o opere.âmbăta de . 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri. de i. Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei. Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme. să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii. au făcut în sc)imb alte păcate. înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească. bunici.e de câte/a ori să /adă ce i cum. "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. au fost oameni de treabă i-au /ă. 45 ani% . nu i-am dat un răspuns e/a. &cuma.

fa(ă de Domnul "isus +ristos.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.ul. Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a .atana% şi nu de Dumnezeu.uiască po.i /ină în fire i să.a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” . Ma$a. . mirenii.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului. cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume.intă patimile din om ca plăcute i u oare. atitudinea fa(ă de Dumne.=nui tânăr din 8ra o/. dar m-am dus mai târ. #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a. ca să putem munci.%na -i. cerea odi)nă.eu îi pedepse te. . .e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat.Numai cât neca. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare.ul.edit. )ăcut crimă . . $ Păcatele se înre$istrea. pentru ca să.ă.i(ia.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a. Numai te tre. Părintele i-a spus să fie serios i să nu. :n armată fiind.uie te po.)ânt @. Părintele 7-a recunoscut. Dumne. prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca.'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 . ca să nu mai poată lucra nimic. 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu. M-am spo/edit. pentru necredin(ă. m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu. îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne.eu.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. Pn.iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @. care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri. cam un milion pe an1S (Maica %driana $ . Căuta întoarcerea.uie te po. fa(ă de 8iserică. Disperat. Când omul î i re/i.i facă de lucru cu fete până la căsătorie. . .eu. atunci i Dumne. . dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea.is că trebuie să răbdăm şi să iubim”. acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. . 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere.ă în codul $enetic al fiecăruia.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului . tie ce /a fi cu copilul acela.eu /a fi cu el. De aceea.eu sin$ur. când fac rău. =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei . iar pa$uba i-a fost imputată lui. − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe. Pentru noi care trăiam în lume.eu în momentul conceperii i Dumne.Dia/olul pre. acesta mer$e din nou la Părintele. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului.i(ia fa(ă de Dumne. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i. 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii.i re/i. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat. − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: .'ufletul e trimis de Dumne. să cau(i 8iserica.eu omului. să te duci la 'fânta Eitur$)ie.i(ia fa(ă de Dumne.eu. în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare.i re/i.po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de .ia pe care o $estiona a fost spartă. #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca.ibiu( .i spre ea.dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu.ivoiu.

eu peste oameni. &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie.ă pe toate la un loc. prin. 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon.us( '-au spo/edit oamenii i unul a . el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul. =n post între$. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”. "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume.Gheorghe Silea% 45 ani .. apoi pe Părintele &rsenie.Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie.ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie. cel mai $reu păcat al ei.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @. 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele. Părintele nu prea dădea canon.is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @. . Pentru că .Maria "icolescu% .. Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii. ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă.uri deosebite. Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică. pri/ind starea morală i de păcăto enie. dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti. deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului. postul mare. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @. 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 . i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a . ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon. dacă e un pom mare.icea: Eaptul că ai stat aici la . =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. de ce se întâmplă a a./ăluiau uneori decât după moartea celui în cau.i i până îl po(i scoate.is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună. toate le spunea Părintele. Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f. &poi a .ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat. decât poate în ca. Nu-i u or să te la i de obiceiuri.us( :n timpul spo/edaniei. şi de câte două ori +n cele două posturi mari. dar în(elesul tainelor nu se de. . spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca. fie că le (inea sub . &p.Greavu !oma. Petru i Pa/el. 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @.i de el i-7 sco(i. atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de. 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie. a a cum trebuie.urile.ă.ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo. :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic. . & /ă. de ce /ine pedeapsa lui Dumne. Părintele spunea taine. Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti. #l spunea ce-i bine. dacă tu nu e ti curat cu inima.rădăcine.âmbăta de . căci cu oc)ii ă tia fi. Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit.is: Părinte am un păcat mare @.ă numai pe post. uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase. de ce /in copiii nenoroci(i. Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile. Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa. Cine /rea. 2i mai .is: . @ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. de la Părintele &rsenie. Pe aceia eu +i iubesc. a stat acolo. Părintele Dometie a /ă.)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @. Când ie eau de la spo/edit. faci tu rânduiala. la Părintele. inter/enea acolo unde socotea necesar. î(i trebuie luptă. când e mic. Părintele &rsenie n-a pus ba.Morar Gheorghe% >cea de . 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult. Celălalt a . ie eau pu(in i se dădeau înapoi.ut cum ie eau erpi din $ura ei.

ile.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a. Mai . Bu nu am timp de pierdut. Dar cu lumea era mai aspru. Cu copiii /orbea frumos. sau a cle/etit. P. Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt. .e în .eu.tăcere.uri mai deosebite.is că. să nu în*ure de Dumne. 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. să citească de 7D ori Psaltirea i. cum era fa(a lui urâtă. sau au o problemă spirituală mai deosebită. . între so(i. a doua oară tia că nu mai era a a aspru. întunecată. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i. te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a. &m socotit că e un om deosebit. ca într-o o$lindă. 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot. După ce s-a spo/edit.. Când a a*uns la spo/edit a . i-a dat Părintele canon. sau acatiste i să poste ti. Când era /orba de un om mai în /ârstă. se plimba prin pădure.. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns. :n posturi. printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă.e. 5e (intuia. în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei. ori de câre ori simt că-i necesar.ut fa(a luminată. Când am fost eu la el. dacă nu posteai nu te împărtă ea. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. După spo/edanie î(i dădea un canon. JDDB. (-us Silvia. Călu$ărilor. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători. 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. post. că a purtat du mănie. se /edea pe el însu i sub patra)ir.. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea.S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. . era . Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @. la următoarea spo/edanie. nu spo/edea prea multă lume. 'punea adeseori.i problemele ce se i/esc. spo/edindu-se. Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul.eu de s-a /ă.a asta este bolna/. le cerea să se spo/edească apoi. atâta te (inea sub patra)ir. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a. @?. intelectualilor. studen(ilor în teolo$ie. să nu-7 pomenească pe cel rău. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor.. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune. p. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot. să nu lucre. <& ani% De*ani( Ea spo/edit. cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau. sau a bat*ocorit.ut pe el însu i cât este de păcătos. adesea.le$are la împărtă anie. Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie. pro$resul făcut. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată. stăteau la rând i câte două . spre a limpe. Cânta în crâ mă. să te con/in$ă să te la i de ce-i rău. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut. &/ea o memorie e9cep(ională. "ma$o. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine.âmbitor i blând. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui. .icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @. până î(i aduceai aminte de toate păcatele. s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă. #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @. în toate 'fintele Posturi.ile i săptămâni între$i. Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. până am fost la coală. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. (Pr. după ce a citit de 7D ori Psaltirea. i după ce-(i făceai canonul. recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut. 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. :l punea să lucre.

Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie.ar/ă mare.:ntunecimea /oastră.uind.ice: . ne$ru i întunecat.Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor. Găcuse i medicina. s-a ru$at lui Dumne.eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate. pe munte. .Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @. de i /enise mai târ. înc)inându-se până la pământ: . să-i lăsăm să creadă că este Dumne.:ntunecimea /oastră. la boală. i-a . am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne. 2i /ine al doilea i . pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie. #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”.ea multă $ălă$ie i . dar canonul era părăsirea păcatului. dacă îi ascul(i po/e(ele. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. iar în mi*locul norului.Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti. =opăcel( 6ă.ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu. i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne. să te /indece. .eu i că #l le /a da răsplata după fapte.is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am . Dometie $ Mân. 'ă /ină altul. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a . la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară.a pentru sufletele lor. obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i. acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie.ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i. eu . într-o . 'ă /ină altul. &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le .eu. fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii. "ar când /enea a doua. #l a/ea /orba asta.:ntunecimea /oastră.eu. a treia oară. 1rânco"eanu( O femeie. c)ib.ise: .icând cu $las tare către draci: . Dar satana îi .ice: . cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare. că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea. dar totodată. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi.eu.i sc)imbau purtările lor. 'atana. îi . &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”. Nu dădea canoane deosebite. 2i /ine al treilea i . îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”.ice: . în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu. iar din el se au. stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte.eu.Pr.ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne. total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri. ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe. Ioan )iungara. îi respec(i tratamentul. dar nu îi primeau canonul. . 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea. dar foarte mul(i nu-l ascultau. Pri/ind cu mare aten(ie. Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta. dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt.Ierod. te duce la ruinare.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@.is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . 2i.iu. ci continuau cu poftele i păcatele.ice. în rai i iad. Doctorul are inten(ia să te a*ute. în *udecata de apoi. numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa. tiindu-se c)e.i. desi$ur. te a*u(i sin$ur. de la seminar sau paro)ie. i-i .ise: . să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne. încon*urat de toată ceata drăcească. J-B.Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el.i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele. /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i. co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti.

Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului. & adar. s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii. deci fără să inspir i fără să e9pir. ascunse cu /oia. nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă.âmbăta de .. la boală sau la un neca. să . Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino. Capitolul = Post &i rugăciune . (%rhim. i l-am /isat noaptea pe Părintele. să le a*ut în credin(ă.Gheorghe Silea% 45 ani% . Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă. 8rânco/eanu. să zicD @Doamne” .is Părintele.Pr. .iua stând cu noi. .icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu.ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie.icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i . Ioan )iungara.icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de .tră$ând aerul în piept. . cu ener$ie du)o/nicească. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru. 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine. Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături.eu de deasupra noastră. .)ismaş Eugenia% &.is. odată cu aceasta. călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei. atât ascultă i Dumne.Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. De aceea. 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”.: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. . ce (in mor(i că-s păcăto i. nu s-au lăsat de această rânduială i an de an.ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. că a putea face eu ceea ce fac călu$ării. &m luat aminte la ce mi-a .icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”. Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a . acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă.Mi-a spus că această ru$ăciune să o .taina aceasta . dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca.eu. adică să .. dar Părintele mi-a i răspuns la $ând. . prime*dia mor(ii o înlătură Dumne. . dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem. De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. Părintele &rsenie . când .. Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi.ic în $ând. totu i. între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat. &m primit un bra( de căr(i de la Părintele.Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e. c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta.are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului. 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo. :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată .Mai mare este omul 2n genunchi. &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta.5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim. nu cu cu/ântul /orbit. !eo#il Părăian $ Mân. − Cât ascul(i de Dumne. de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i. ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră. .oameni la lucru şi sunt #răbită @. =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării. cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu. .ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”. atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră. adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă.ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea. ci în $ând. că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @. ori Maslul . cei care 7-au cunoscut pe Părintele. pot să .eu de tine.&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite.

aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut.is. că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”. &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne. & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”.ă de /aci. 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor. #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re. în $eneral.ic. Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau. referindu-se. Când dai de neca. .DD. #u . De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. Ne-a mai . ca tânăr. .ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire. 'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. dar el a . 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine. Cel târ. Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări. . Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”. e cam prime*dios.iua.icea mă$ar. Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce. cad toate pe rând până omul scapă de neca.Paraschiva %nghel. că acolo e un efort i moral i fi. 6i destulă sănătate. 'punea i de radio.i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e .icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli. Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului.%na -i.iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. dacă nu ai $ri*ă. că acela nu e somn odi)nitor. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie. dar nu era e9a$erat..i i la B i la @ i e ti om. lapte crud i . dar dacă te culci după 7J te tre. 0N-am fost. dacă ai prea multă i nu o folose ti. Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre. ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor. 6şa e şi cu omul. Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”. M-am dus odată la Părintele cu fratele ..ivoiu.is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos.ist să fac coală. Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi . Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. Dacă radioul e bun prinde undele.uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. @ O preoteasă i-a . Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”. Dacă e ti cu $ri*ă scapi. mi-a po/estit multe lucruri.is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”. 2i mai spunea că la cine are răbdare.iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”.Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune.ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta. nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele. numai )uruie. "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti.uri. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front. . Părintele /orbea despre frână.care-i preot . Părinte%. .is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. . <ecomanda la ma*oritatea să consume brân. :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a . =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină. Niciodată să nu te culci după 7J -J@. dar nu am apucat să-i spunem. nici la mâncare. Ne sfătuia să ne odi)nim. dacă radioul e stricat nu prinde undele. #u a/eam peste JA de ani. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 .e ti i la 7D i la 7J . Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. . # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze.

Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”. . a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca. &poi. ca nu mai e9istă materia. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ.i(ia mâinilor.eu.ice că dorin(a e a a de mare încât te arde. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură. dar nu ai de unde să o bei. dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$. în casa mea. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni. pe to(i. dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci.i. o iubire atât de mare către Dumne. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie. inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne.% Părintele îmi . Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine. mă aflam la #/an$)elia de la "oan.mi-a spus-o de trei ori.ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @. acolo. e ca i când (i-ar fi sete. &stea sunt c)inurile de dincolo. Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa. pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i.eu i oameni încât. "ată că într-o . 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate. a doua . mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a. C)inul ăsta nu e u or.ă te punem la +ncercare% mă0”. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne. e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am. am /ă.. Părintele îmi .i. &poi.Ierod. dar i de frică.eu e numai o po/este. ca o cea(ă. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii .eu. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie.eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime. dar . nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră. cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne.JD am ie it din casă ca să iau autobu. După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele. “Părinte. probabil ca să nu mă în$âmf. Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai . 'punea că oamenii cred că Dumne.i facă lăca la mine. am i eu problemele mele lume ti dar. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta.eu%.ice: @=um mă% aşa?” .eu. am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească. i să. Când am a*uns în dreptul por(ii.is să-mi duc credin(a în Dumne. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea. de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. a . spre e9emplu. &poi a adău$at: @. De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” . cap. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am . Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”. După această mare minune i trăire din /ia(ă.ut deodată că ce/a ca un nor alb. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile. 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă. când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări. adică numai oamenii despătimi(i%. fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem. Nu mai tiam că e9istă răutate. "-am spus ceea ce /ă. în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit.usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam. .eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”.7@. JB. din toată inima mea1%. că bărbatul să se roa$e în orice loc. M-a cople it.âmbind u or. împreună cu Dumne. Părinte1% .însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el. apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos.ul pentru a mer$e la ser/iciu. pe la prân. Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele. să ridice spre cer mâinile curate.arătându-mi po. "-am spus: “Da.. o stare de iubire. mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”. 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare.eu.is: “Părinte.i-mi arată cum să mă ro$.

ele e9isten(ei.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”. /roiam să în$enunc)e. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este. 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine. .'olu(ia nu e de a aduna totul în tine. ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. pom i casă. de îmbrăcăminte. &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i.eu credin(a de copil.Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură. (inându-i în ec)ilibru.ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode. nici dia/olul însu i. De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii.Eepădarea de lume are două trepte. &cel tânăr frumos răspunde . a fost un fel de du-te /ino al norului. .Dreapta socoteală îi mai mare ca postul.:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei .Gapt e că credin(a e o asce. dar n-am putut să fac nimic. cu ra(iunea i credin(a. . &poi de câte/a ori.i.âmbit. .Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii. .Mai multă ru$ăciune către 'f. .ă numai pe ruinele e$oismului. decât o obser/a(ie. ale omului: de înmul(ire.duiască. . eram ca (intit locului. năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale. :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”. .'ă-mi (ină Dumne. M-am frecat la oc)i. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”. nu-i bine. . Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”. acestea /or fi pe măsura neascultării tale. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe.ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este. . "a-o în bra(e în orice moment. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr.Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea. timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. .a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând. de orice fel. profunde.ă i asupra acestora.Mai mare este omul în $enunc)i. Eepădarea de lume e o con/in$ere. suficient cât să iasă din /ederea noastră.Mântuirea se lucrea. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. între stâlp.5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”. iar eu fără să-mi e9plic până astă.a tatei nu poate fi $ă. de nutri(ie. cre.:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea.” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada. Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau. dar cu ascultare de du)o/nic. . pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând. tra$edia omului. spun Părin(ii. 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri. "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă. căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te.=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei. . :n$er Pă. . Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat. de a încerca să re. Postul lucrea. . nu-7 poate /ătăma. . de foame. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale. nu /or scăpa de prime*dii.coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei. "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare. Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”. &cestea sunt patimile. decât în picioare.itor. uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a. /roiam să fac ce/a.ile.âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”. apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”.Când e ti împră tiat. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”.ă a ra(iunii.5o(i cei ce umblă după plăceri. . .duit.i. face do/ada armoniei i /alorii sale. Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”.a ..

de i c)eltuise o a/ere pe medicamente. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine. Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu. Dar oferul a . Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă.. începuse să se $ândească cu $roa. pe care îl tră$ea satana la apă.ut în /is.'ă căutăm "erusalimul din noi. #l a dus-o în biserică. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani . Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile.is: =e. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare. Gemeia săraca a că. Când s-a apropiat.P Dar ea nu credea în Dumne.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu.ă la moarte. : i spunea apoi.ice că nu poate. Nu tiu dacă acum mai trăie te. 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie. )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . mai credincio i. 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii. să nu insiste.idul bisericii pe omul din /is. Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti.ând cum moare încet-încet. Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca. că nu mult timp după Maslu fata a murit. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el. : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit. un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani.eu. dar să. &m au. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu. dar cu fapte. :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia. nici unde este.)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie. 'tând acasă i /ă. Diminea(a însă bărbatul i-a .)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri.ut în $enunc)i. i-a . Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a.i sc)imbe /ia(a. =e să% )ac% Părinte?”. #rau din &le9andria..acuma are 1<(. Pe o copertă a buletinului a/eam po. pe Părintele &rsenie. Într-un. a făcut o ru$ăciune i i-a . #ra la mănăstire unul Dumitru... Mai erau doi bătrâni lân$ă mine. repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu. 3-am putut s-o aduc căci e prea mare”.is că se /a face bine.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”. slăbise în $reutate foarte mult. Părintele i-a . dat cer etorului.emat de .i sau 2n #oc3. 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare. Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după . (Pr. la fântână sau la lacuri. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat. Când a a*uns la biserica din /is. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara. care nu poate accepta moartea. l-a /ă.is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet.is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia. din 'fânta #/an$)elie. :ncepuse să $ândească cu sufletul. Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu.ut re.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i . are numai bote. credin(a era pentru ea o prostie. − Cel cu un talant. nu cel din "srael. care e nemuritor.it apoi. 2i a făcut întocmai. tot cu epilepsie.is cu mare supărare.a Părintelui &rsenie.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta . 5oatc reperele din traseu le-a /ă. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu. 'ă /ină numai cei care /or să /ină.

=mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”. 2i de atunci a /ă. &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură. Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii. căci spunea că au /enit toate le$iunile.is Părintele. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede.. aproape ca 'criptura. 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”. dar i-a doborât cel bolna/. Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal. dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de. i Mi)ail. îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea.is să iasă afară din biserică. #ra tot timpul cu cartea în mână. Nu 7-am au. & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică. '-a făcut sănătos. J.le$ări s-a făcut sănătos. & fost i un parali. & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a. &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu. Odată. surorile. De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. făcea ca toate animalele. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului. & apucat cu din(ii un col( din patrafir.is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”. să (ină credin(a mai departe. Eitur$)ie. Dar într-o duminică.ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”. &/eam 7B ani când sora mea cea mare. De*ani( Duminica. &lteori se au. 'e . "-a spus a a Părintele . @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste.i mu te limba. &cela a amu(it. &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire. #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete.ut. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele.. de părin(ii &rsenie.is să fie (inu(i departe to(i copiii. & a a făcut i boala i-a trecut imediat.. 2i când a a*uns la u ă a . de JB de ani. când spo/edea în biserică. numai porumbel. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură. #u stăteam lân$ă el i au. fiind la mănăstire. Dar a dat Dumne. era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii.ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 . 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie. 2ase oameni mari îl (ineau în pat. era i un cetă(ean orb de multă /reme.is să-l lase sin$ur.. nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu.Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/.is Părintele să se dea *os din . dar Părintele a . .bătea de mi ca patul cu to(i ase.it în BL de ani cât am trăit cu socrul. . l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a . Numele de fată îl a/eam &ndreia .at la pat.is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii. când a început 'f. 2i lumea a /rut să-7 a*ute.: Leana din Lisa% "ino-ncoace”. 7L.ile au citit: ba citea el. Odată a început o numărătoare: 7. “7L păuni se ba$ă în mine%. dar o carte foarte $roasă. 'erafim -Popescu. miel i mă$ar spunea că nu se poate face. :7 (inea tatăl său i un băiat. După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el.ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit. Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii.că socru mer$ea duminica la crâ mă: @.ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie.eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion. ba maică-sa. #lena. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@. 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”. #u am /ă. @Mi-l rupe”% a .ea. 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure. Ea un moment dat l-a spo/edit. dânsul era primul pe treptele bisericii. Părintele &rsenie a .Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa. fiind orb. Când a început să /ină la biserică. . Părintele îi spunea.eu i 7-a /indecat Părintele. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea. să în*ure. după aceea 7-a împărtă it i i-a . i nu tiu câte . Odată. a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume.ică un cu/ânt rău.'ălan Silvica . Dar nici nu 7-am /ă. @>ite ce )ace satana0@% a .. de câte ori îl întâlnea. 3u Părinte% nu mă doare”. pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine.ut /reodată să mai fie ner/os sau să .eam tot ce spune. &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată. & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap.

iar orbul i-a . Ea un moment dat am . a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit.)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”./or cu putere /indecătoare de orice boală.us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie. Mul(i credincio i /in la acest i. :ntr-o . dar eu în nai/itatea mea am .%na -i. din nou 7-a luat i i-a . E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 . #l a . 'âmbătă seara 7-a spo/edit. :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului. 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat. . . Dar după J ani. după /ecernie.căru(ă. Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani. părintele 8unescu.is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”.is: . a stat o săptămână la mănăstire.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a . #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă.ola de lume la i. să ne spo/edim i să ne împărtă im. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului.at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el. după /ecernie. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere.i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă. Părintele i-a . &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim. la Părintele. iar duminică oamenii 7-au dus în biserică.is: Iai% "ino +năuntru”. din nefericire. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat.'+rsan Elena . la 7A ani. olo$. Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică.ibiu( #u.i. Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima.ut i mai bine. Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei.ă că nu ne func(ionea. 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni. '-a mirat toată lumea. a*utată./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau. :n a treia . numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul. dar Părintele &rsenie i-a . @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”. 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni. Patru oameni 7-au dus în bra(e.âmbăta de . &. 6or fi /remuri $rele. Nu mai $ăseam cu/inte. #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând.ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace. iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp. depărtând $ândurile rele i du)urile necurate. după ce au ie it to(i din biserică. Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere. 55 ani( =n orb a stat o lună de .. nu mai tiam nici de ce m-am dus. Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred.is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă .is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate. O fată de 7B ani.i orbul a /ă.is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”./or de mântuire cre tinească.ăre te ce/a. &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui. acel olo$ a rămas în urmă. iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă. 2tiu că atunci m-am pierdut. :i spuneam că îmi cade părul.is că /ede mai bine.is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei. . dintr-un sat din &rdeal.i. . Părintele &rsenie se i. 'fatul lui a fost să .ivoiu% .ă bine rinic)ii. 6ă da(i seama câtă de.Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a . dansuri i să se încredin(e.is să pri/ească spre cer. iar el ne dădea remedii. n-a mai sim(it nici o răceală. Oamenii s-au apropiat să-7 ridice. fiind frumoasă.ă ştii că era să mori de multe ori”. baluri.eu.)ismaş Eugenia.ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo. fiind i.Greavu !oma. oloa$ă. & intrat în biserică i s-a a e. . & doua . 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate. &tunci Părintele i-a . Când ne-am împărtă it cu to(ii. i a mers spre Părintele &rsenie. @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca ./orul din pădure.e în mâinile lui Dumne. parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii.is că-s bolna/ă.

a era pe cale să de/ină desfrânată..a început să-i cur$ă apă prin piele . & intrat în sfântul altar. a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere. 6şa-i?”. femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele. După câte/a .-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”. îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”. pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie.ultat: cancer. 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”.. Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? . .ând te9tul. 8ucure ti. la 8ra o/. cum o /ede. stili. nu a putut scoate un cu/ânt . Mure .ă nu o opereze. . care a/ansase până la fa. Părintele. Mure i 8ucure ti. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică.e i internându-se în spital î i a tepta. Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”. Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”. destul de în /ârstă.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a .eu. Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. . i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. i-au dispărut durerile.ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă. femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul. &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac. o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”. O femeie din Gă$ăra . &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. Clu*. -Stre&a "icolae.ă te duci şi să te operezi. sfâr itul /ie(ii. 5oate anali.ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei.ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat. că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. să cred în Dumne. :n acest timp însă. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă. . =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are. căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia. . i to(i doctorii i-au dat acela i re. precum îi spusese Părintele. 5$. LB ani. a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă.. a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/. & /enit i timpul să mear$ă la control.ele i filmele. . 5$. @Da% Părinte”. nu în doctori. &poi.ă )aci ce-$i spun eu. de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu.is să ia )rean plămădit cu miere de albine. care face mult.Maria "icolescu% . spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”. a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . #a nu tia de boală. dar a*unsă în fa(a lui. 6ictoria D.D-na Pro). Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”.esc la realitate. Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală.particip la 'fânta Eitur$)ie. "-au făcut din nou anali.a de metasta.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie. căci era în e/iden(a lor. Ea un moment dat însă. Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul. Părintele îl îndeamnă să . Dacă nu o operează% o mai duce un an”. Dacă o operează% moare. apoi Clu*.( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu.ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. după spusa medicilor.se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero. ). . =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”. &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”. '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate. &cum. De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre. maica s-a îmbolnă/it de cancer. bolna/ă fiind în spital. Nu mai a/ea nici urmă de cancer. Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie. dânsa a*uta la traducere. Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”. 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”.

O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau. era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te. &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini. #ra de /reo A ani ori. murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde. O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a . . 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului.fel cum apăruse. Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul.Parali.%na -i. − Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post. .ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”. . căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor.De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie.a a/orturilor. încât credin(a nu o mai /e. 'unt e9presii dure. ..Gumatul slăbe te nu numai plămânii. atunci ei nasc i cresc mă$ari. 6cuma +$i dă +napoi0”. . Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat. Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu.us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a . după care s-a ridicat din pat i a doua . Odată.Maica %driana $ .ivoiu% . &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă. dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/. Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii.eci de ani. . Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei.âmbăta de . "ubea copiii.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită.is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i".i strică *e cei #ăcu.i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului. Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS. $ 8olile încep de la suflet.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie. O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil. 6orbea pe în(elesul tuturor. Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta. Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea.i atât de curat. Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@.is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”.i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a . plimbându-se. ci i mintea omului.a faptelor sale.” 5ot din cau. & mai trăit câte/a . dar asta e realitatea.ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de. un nepot.8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător.uri.6ladimire ti. Păcatele părin(ilor le tra$ ei.Gheorghe Silea% 45 ani .is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: . . 'ă nu cârtim la neca.us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i. ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i. a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii. Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or. de la de.ec)ilibrul mintal.i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? . 03ârsan Elena $ . '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat. de la concep(ia despre lume. 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării. După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească.ut Părintele copilul.âmbăta de . :n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea. de la minte. .. =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie. copiii.

Părintele .Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea. dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a . Gata mea cea mică a/ea un suflet bun. 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău .ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”.ă. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta. 3ici cât timp alăptezi”. Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter.e. pe care i-ai omorât”. . O /ecină de aici. care face rele când se îmbată. "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa.)ace ce-am "rut eu. te lup(i ca să nu destrami o familie. Ioan )iungara. atunci tu. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i. am au. ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort.)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii.is: @Dacă tu nu. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”.is: @. Gata spunea că îi este milă de el. dar nu se putea le$a de nimeni. 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri.ice: %%Dar şi tu ai. '-a căsătorit. >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”.is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i .)ost +nsărcinată cu el”.e le$ătura firească dintre so(i.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă. Părintele . M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. să-i unească. ca preot. Părintele i-a . i i-a . . nu a/ea copii. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni.Pr. du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”.Dobrin -osalia. Pentru asta a luptat mult Părintele.is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”. să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i. . &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat.it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte. Când cine/a are în casă un be(i/. .ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”. & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”.ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi. ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”.is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”. =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a. pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune. Părintele &rsenie i-a . să-i binecu/ânte. se sim(ea dreaptă. :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”. cuno tea băie(i buni. Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună.Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/. să se despartă..eu. că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui. 'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a . be(i/. dar si$ur a a este. & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/.)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e. dar la to(i le $ăsea /ină. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă.e.is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. Mi-a . com. 2i cântărea(ă i de teaptă.)urat când ai. Mi-a spus că o să se căsătorească. . .ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”. #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at. ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. Părintele i-a . să mear$ă pe calea lui Dumne. 2i a mai născut o fată. . "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor.isă. 8ărbatul ei a fost be(i/.!a#lan Maria.

pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei. m-am dus la Părintele cu o femeie.i "rod e în fiecare familie.ut că era plină de sân$e.)ace destul” i-a . care /a fi doispre. /ă. >cea de . &cum e foarte cumsecade.at i cununat. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria. 3u-$i. Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai. s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata. De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării.. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori. lân$ă 8ucure ti. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” . dar medicii nu i-au spus ce are. & fost dus -înc)is. După apro9imati/ JD de ani..!u ai cancer. era rău.boi. 6ar/ara.it că ă tia liberali. Până să moară.i.” :n timp ce-i /orbea. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă. #u. Când a intrat la el. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea.Morar Gheorghe. . Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte. Ea doi tineri care au /enit la Părintele.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta.ă. ca un câine.is Părintele.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire. . & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu.ut a început a plân$e. /ă spun de aici. Odată. că ea făcuse a/orturi. 6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”. mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”. a )otărât să a/orte.i ispă i din păcate. dar a spus ca i acela-i face neca. 3u% tu eşti "ino"ată.ece. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”. Da. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. După 'f. după re/olu(ie. a făcut trei ocoluri asupra noastră. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. că el a îndemnat-o. Olimpia a murit după J ani de cancer. căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo.nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece.is: 0:i $ata cu noi%. O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e. în Cetatea Gă$ăra ului.itat numai de preoteasa Ciocănelea. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at. & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept. că a omorât copiii. 2i omorâm ale i ai lui Dumne. când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat.ca înainte.” (Pr. &u. a apărut deasupra noastră o pasăre mare. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios.i în colin. a aflat că so(ul ei a murit.)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul.uri. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca. am au.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp. /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire. Noi îl *udecăm pe "rod . cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%. De.”. O femeie din 'ibiu.ă a/orturile. Petru Vanvulescu :ntr-o duminică. 6i )ost +ncercată.us( O femeie din =cea de 'us. Aar pe ea ai s-o pierzi@.eu. pentru a. !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a. trăind ca orice necredincioasă. Cătălina. ea tot timpul a făcut milostenie. )i*rian "egrean . mare: 0E-au luat pe Părintele%. De aceea neamul nostru nu pro$resea.ea. căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor. #a credea că are tenie. Când a intrat i 7-a /ă. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi. a bote. fără să-i spună nimeni. Ea un moment dat a /ă. era be(i/.tia. 2i printre ei sunt cre tini.#ra în ră. (Pr. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi.e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. #a a recunoscut că are numai unul. !u nu trebuia să )aci asta. am . Mi-a tiut $ândul. Când. &ici a fost /i. După C ani au a/ut o feti(ă. & plecat acolo. :n pântece a/ea alt copil. 6ede(i că a. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu.Parashiva %nghel.

na a feti(ei. Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”. Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau. căci nu eram /rednică să /orbesc cu el. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie. Când am intrat în biserică -care era plină de lume. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire.ă nu o duci la doctor că o omoară@.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu. Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă. Preotul răspunde: @3u% Părinte”..ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”. 7-am /ă.s-a îmbolnă/it $ra/. =u capitolul Limpi ai terminat. întorcându-se din străinătate. &m început să plân$. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire.ice asupra acestor femei. Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare. Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare.ică./orul Părintelui.. Găceam orice numai să nu plân$ă.e.ă i s-a adresat mul(imii din biserică. După aceea a făcut o parante.Maria . .” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi. care a . @3u% Părinte”.icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”. am păcătuit în continuare. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară.icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. După un an am plecat la Părintele.ă că erau mul(i care intrau în fa(ă. Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta . a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”. Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”. a*un$ând la mine. Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”. cu lacrimi în oc)i a . în *urul capului. preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? .e. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea.ut pe Părintele în fa(a altarului. care mi-a spus doar atât: . a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie. Cu toate acestea. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a . s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u . &tunci m-am retras într-o strană plân$ând. &m .. &colo am a teptat de la ora L la 7A. dar m-am îmbolnă/it foarte rău.. cu o lumină -aureolă. O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu. Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat./or. Dar feti(a. care o (inea în bra(e. 'o(ul.is Mamă0”. &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”. &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”. totu i de trei ori a a/ut aceste cri.unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”. Malco/ici #lena. #ra /ineri.is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”. =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit.+l "or ai tăi şi că +i place să . Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul. putea să plece dacă nu /roia să . mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”. 'e înne$rea la fa(ă. .is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti. cu toate păcatele mele. Când am a*uns la i. 'o(ul nu /roia.arătând către una din cele două foto$rafii . :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”.is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. care recur$ la aceste anormalită(i. pier. .ând însă sarcinile. i a continat . &m luat pastilele. la i.ut copila din bra(e. Ea numai C săptămâni feti(a. Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”. am pierdut sarcina. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”. Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a . Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira.. la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus.

a complica(iilor. 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu.tai% mă0”.Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”.is cu un $las domol. Gata a dat să plece. so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei.is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre. /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el. Ea un moment dat. nu sunt I . pentru a nu da de bănuit unde fusese. dar timp de J ani n-au a/ut copii. Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra . din cau. cum . Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en . apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. :n disperare. . s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui. Părintele. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii. Gata s-a întors. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită..it. a ..nit să spună Părintelui mai mult. i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele. <adu C. iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta . Când a a*uns la maternitate. &*uns acasă.ici.S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”. Părintele &rsenie îi spune. ci . dar se sim(ea foarte-foarte rău. dar nu a îndră.bea?”. au cinci copii. Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt.âmbind: Da mă% +i cuminte”. dar Părintele i-a spus: @.'ogdan (uncu .ile sau I săptămâni.I ani.ut sau nu pe Părintele &rsenie.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”.is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele. sau I luni. Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el.it la ea cu un cu(it ca s-o omoare. i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară. atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată. au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”. Părintele însă le-a . &u tot ce le trebuie. la Părintele &rsenie. iar astă. lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei. so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu. de calmă. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus. după o bătaie stra nică. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”. de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual. care a/ea în *ur de 7L ani. De aceea. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea. '-a dus la Părintele la 'âmbăta. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”. . so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i. =n cole$ de ser/iciu.pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”.ut pe Părintele &rsenie. & rămas apoi însărcinată.. Părintele îi . Când s-a dus la Părintele.. pri/ind foto$rafia. a trântit-o i s-a repe. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei. . Doi in$ineri. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui. că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă.i trăiesc în pace i bună armonie. pentru că I ani. i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă. fiind foarte ner/oasă. Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”.. iar Părintele i-a spus: .arătându7 pe celălalt din foto$rafie . femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca. au di/or(at din /ina părin(ilor lui. O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra . femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment. au mai făcut un copil. Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”. pri/indu-7. îi răspunse fata.binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. Gata răspunse că nu tie. era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică. Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro.i.icea i pra/ila Părintelui . & a am apărut eu pe lume. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat.i laude copilul i a . .ă $ii minte ce $i-am spus0”. a început să. Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp. Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei. :i datore. O mamă s-a dus cu fiul ei. Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”. Când 7-a /ă.is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”. femeia -#lena Q. Nicolae Q. i nu tie ce să mai facă cu el. s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii. &stă. a . Gata i-a răspuns că da.uri cu so(ul ei. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am .

Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea.i or$anismul între$.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci. în numele Părintelui &rsenie. să nască copii. de castitate. Când dormim în afara acestor ore. ca să poată în/ă(a.ică i mentalăS . . de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a. era în pericol să. &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr.i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”. copilul /a a/ea precocitate se9uală. să încercăm un le$ământ către Dumne. "oba$ii a/eau câte 7C copii. seara i să se scoale la ora A diminea(a.area sfin(eniei familiale. are ne/oie de completare endocrină. în afară de posturi -'t. . de ". fi.eu despre ei. di/or(urile.Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii. . 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat. ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie.5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume. endocrin. i-a .dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ. mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente.ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@. Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile.. este rea e.Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne. . întrebându-l dacă se potri/esc. 6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti. . . .i piardă rădăcina. .a căsătoriilor cu femeile străine. . &postol Pa/el. îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate. . Când poporul "srael./orul 5ămăduirii. nu se refac.Pantalonii la femei . 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or. ca i 'f. din cau. Pa/el. i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #. când familia este atât de discreditată.is femeia. toate cele ce au compromis familia. care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină. "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu. 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc.a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii. când. 2i să se ferească de prieteniile rele.dra a rupt le$ăturile cu femeile străine. 2i erau slu$i1 . 6şa@ a . căci ispitele mari sunt. apropiindu-se de Părintele &rsenie. după JD de ani să se căsătorească.is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă. . dar nu se repară. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. sămân(a i numele. . Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. . se odi)nesc. .Maica %driana $ .Copiii . /orbe te cu Dumne.Decât cancer mai bine copii. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei.e.colari să se culce la ora 7D -JJ. &cum.. De aceea.mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale. (Pr.dra. . 6şa este?”. Ea fel."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”. prin .Cine face curte nu face carte4 .eu.c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească. cu sămân(ă i cu rădăcină.Onania are urmări foarte $ra/e. & a cum #. mi-a în$ădui. #. înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este.5inerele fete. Părintele. . nu pentru plăceri i desfrânare. trebuie so(ii să se împreune. să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale. &p. mărită-te i ia-7 în spate. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării.Din cau. <e.Căsătoria e sacul cu păcate.:n timpul sarcinii. dar din când în când. aici la mormântul Părintelui &rsenie. . întreruperile de sarcini.&bstinen(a se9uală dă /i$oare.Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi.Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii. pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă.Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. rar.#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare. Gemeia -luată din bărbat.Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti.eu. celulele .

e din 8iblie i ei dacă au /ă. .6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit.Gheorghe Silea% 45 ani . în biserica aceea. '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om. dar care sim(eau ortodo9. întâlnită în unele boli de ner/i. nu i-am cerut a*utorul niciodată. 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a . trebuie să /ă înfrâna(i cu postul. 2i cine/a a . că te tia cine e ti. :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie. dar n-am mai făcut-o.e. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei. Părintele a )otărât să le ar$umente. idei de sinucidere. Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă. fie din lipsa căsătoriei. ca să fie împărtă i(i.. :nsă. &colo.is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”. el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a . . . unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii. iar eu . ci să le mai ucidem cu postul. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. a*un$ la an9ietate -stare de nelini te. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă. a a cum Daniil îi mân$âia pe lei. care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală.Gemeia e necesar să fie căsătorită.is să nu ne le$ăm. 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i.us( Pocăi(ilor le spunea că. sau ale sterilită(ii. de la /ârsta împlinirii fi. .)ismaş Eugenia. &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. (Pr. Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie. & ie it afară din biserică. ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică. dacă nu cred în "isus +ristos. ne/ro. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului. i a început să-i mân$âie. &i no tri -ortodoc ii. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie. dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. în Maica Domnului i în 'fânta Cruce.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică. *enă în respira(ic etc. &. &m /enit acasă plân$ând. (Greavu !oma.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. ca să pute(i face lucrul acesta. după JD de ani.iolo$ice. Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti. Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici. i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure. (Morar . căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”.âmbăta de . /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 . Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească. de la bărbat.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie . o înfă(i are. să-i lăsăm în pace. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui. de la episcop. Gemeile care nu primesc combustibil masculin. că /or da socoteală. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”.ic cu foamea. &/eam de $ând să fac o prostie.. Nu pot sta fără foto$rafia lui. înso(ită de palpita(ii. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de . :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici. dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme. de a teptare încordată. Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! .us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel. a$resi/itate etc.icea: sectele sunt proorocul mincinos”..contact. Ioan )iungara. Părintele a fost trimis la &lba "ulia. fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale. căutau să-i lămurească.

Odată a /enit la Părintele un parti.Paraschiva %nghel. de i se codeau. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice.us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus. Eeana. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat.'eleaua Ileana. &ceia iar au comentat între ei.iu.is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. #ram tare supărată. 2i a continuat a /orbi despre icoane. ci mai târ.isten(a românească. nu mai mer$ nici la pocăi(i. Părintele a . & fost i la biserica din Dră$ănescu. Cum. 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”. Când a a*uns acolo. -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. După ce au ie it to(i. că mer$ea mereu. #ra pre.ut. #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund.P .is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire. cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a. . & de/enit sora Eeana foarte credincioasă. Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele. #d.an. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a .)ânta =ruce. Părintele i-a rostit cu/ântul. :ntr-o . a a o dra$oste a prins de mănăstire. so( i so(ie. că a a a spus Părintele &rsenie. Dar când a a*uns acolo. dintre aceia care au opus re.is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”. 7???. 2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă.S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania.is Părintele. Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i.ă ai credin$ă tare0”. #rau în <ecea doi bătrâni. iar Părintele a . . Ee-a întors i pe pocăite. :ncet-încet. . sora mea. 6ictoria n-a /enit în acea duminică.is că. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i. Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta. "-am spus Părintelui i mia . #rau din =ră$u . cu numele Niculici.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce. 8ucure ti. despre icoane i altele. puternic. &poi Părintele i-a . /roia să se pocăiască. Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu.is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace . care de i nu mer$ la biserică. 'ora Eeana însă s-a dus i. #rau mul(i sectari acolo.e. dar n-am reu it. care /eneau să or$ani. Pe aici a intrat% pe aici a ieşit. să le distru$ă..ice Părintele. Nu-l cuno tea pe Părintele. Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe. Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”. Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi. drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo.is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os. . căruia Părintele i-a . au ie it. #rau departe de Părintele. & murit la LL de ani. Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”.)runte şi "ă arăt cu de#elul”. !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”. c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a . 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare. N-a reu it nici împreună cu 5oader. :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire.e re. să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e. După Eitur$)ie. &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare. Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă. &poi s-a aplecat i 7-a întors el.a securită(ii.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”..entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică. 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i. 8ătrânul a fost nebun. De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i. >cea de . #ra la noi unul 5oader.Gheorghe. nici măcar să-l mi te pu(in din loc.ă iasă to$i a)ară0”. Părintele însă nu m-a lăsat.isten(ă comunismului în . de i nu era Părintele &rsenie acolo. Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire. iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau. În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos.

Pr. cum au lost la început..beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect. . bote. adică sectarii. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una. de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie . al(ii nu ascultau. ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. '-au apucat.Nu da cu bâta în /iespele sectare.anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână.i sunt stare(e de mănăstiri. au luat după 'criptură. Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini. unirea cre tinătă(ii întâr. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt.mun(i. -. Părintele &rsenie .i. .ul pocăi(ilor -de tot felul. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i. Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate. Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i.Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9.ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne. & . =nii ascultau. dar erau i cu arma.at după rânduială.âmbăta de . până când! . i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i. nu ră.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să. din mi*locul /ostru.Gheorghe Silea% 45 ani% . care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or . Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? . − 8a unii /or a*un$e ca.eu. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”. ci în minciună. #i erau i cu Dumne. 8ote.'e /orbe te de unirea 8isericilor.”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”. drept i e păcat.Dia/olul tie i el 'criptura. este lepădare de primul bote.a niciodată.i facă datoria pe front. de /reme ce el nu stă în ade/ăr. . . . printre care multe fete care astă. însă dia/ole te. . Parti. Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei. 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă.ie. măcar la sfâr it.us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. . deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos. deoarece mintea lui fiind nebună.âmbăta de . .ie Doamne. dar oricâ(i /or rămâne.Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una. Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească. Mai . dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat. &ce tia sunt mucării de a. ori cu crucea.'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere. luându-se după amă$iri satanice.eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui. Prime*dia comună s-a arătat în lume. Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i. în 8iscrică.icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”. . 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali. deci de a*un$ere la sobornicitate.Gheorghe Silea% 45 ani .is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”. Ioan Sabău.ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca.Paraschiva %nghel. cu a*utorul demonilor. (Ierod. De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i.icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata.

3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”. Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni. de lăsarea poftelor rele. tie pentru ce. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”. despre acele de. '-a uitat la mine -era multă lume. Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor. nici la /orbă. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”. ca preot.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă. 'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”. D+mboiu Victor. Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. i a .le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P.ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie.)ântul 6ltar l-ar mânca0”. . i atunci a trebuit să-mi las barbă. !ot timpul ea "edea icoana aia. să-7 c)inuie. Dometie $ Mân. i dacă /oi fi preot. îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a . &cest preot nu e9a$era cu nimic. Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” . =eilal$i preo$i care slu*esc la .Ierod. că a a e rânduiala.Pr. Părinte% sunt preot tânăr şi9”. 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească. că atunci când se căsătoresc e un moment mare. Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/.eu.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret.at. LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic.%na -i. 2i am (inut canonul ăsta de atunci.Pr. cu un ec)ilibru moral deosebit. Părintele a a spunea: că Dumne.ivoiu% . dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească. Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le . nici la pas. . sfaturi de moralitate.ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”. Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. .ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete.. De aceea nu mai a/em nici preo(i.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i . 1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”.Morar Gheorghe. lucru care a stârnit uimire în <ăsărit.ată i un pas a e. 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică.icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP. E-am întrebat pe Părintele. 2i e9act după B luni a murit tata. #l a fost lăudat de Părintele &rsenie. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”. 6m )ost pictat din pântece0”. 8iserica <omano-Catolică a canoni. >cea de . domol4 niciodată nu se $răbea. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu. un neca. le-a înclinat spre mine. #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă. de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune. . Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” .at. pentru felul lui a e. 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e. /oi fi preot cu barbă.

/or rămâne bisericile $oale. care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare. 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam. urcu ul fiind i mai $reu. +ârseni. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul. dar /a cădea i acesta. iar al(ii /or construi altele noi. a sim(it un curent de sus i până în călcâie. asculta(i de 8iserică. 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”.Ierod. Cine are minte să ia aminte. dar nelucrând ei la sufletul omului. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie.iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică. o femeie din acel sat a . − Gra(ilor.c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită.eu nu for(ea.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr. Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu.ă mântuirea nimănui. 2i după câte/a . unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică. 8unica.$ândări acolo. &tunci. dar i pentru mine care au.Eă#ăraş( :ntr-o . cucu/elele /or cânta întrînsele.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă. Plecaseră i cam târ.ut. dacă nu-7 la i în pace. a intrat în biserică Maica >amfira. împreună cu încă cine/a. care era de fa(ă la slu*bă. fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. pentru cele două femei. Din momentul acela s-a con/ertit.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum. Dumne.unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo.eu ascultă. când to(i preo(ii /or repara bisericile. 45 ani -.'ălan Silvica . prietena părintelui . Dometie-Mân. i a dus-o. s-a mirat mult când a /ă.ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ . când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu. părintele Petcu Eucian.. Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci.ile i-a /enit mirele -moartea. Ioan )iungara. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i . #ra foarte de tept. Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr.i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească. a/eau tendin(a de a renun(a. ultima redută /a fi 'ibiul.le$ările acestea.is. pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. a început predica. i e foarte aproape. 5ot tatăl meu po/este te. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. După slu*bă. spre mănăstirea 'âmbăta de 'us. mer$ea la biserică.âmbăta de . nu e bine i nu e potri/it. . De abia după ce au a*uns.ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. Din satul Eisa. <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii. nea/ând /oie să slu*ească.Pr.isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. . de Dumne. . . cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal. #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%. de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie.Pr. Ioan Sabău% -.us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. Mărioara.Gherghe Silea. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi.a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”. însă sim(eau un îndemn să se silească încă. a a cum sunt. Părintele a . iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui. Când a intrat la Părintele i l-a /ă. i7 pomene ti în de. cum spunea Părintele. dar Părintele îi .

i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali. Părintele l-a recunoscut i i-a spus: .âmbăta de . Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@. de i slu*ea. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . B ani a stat pe pat.is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i. să stăpânească natura. &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1. După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a .Eucian.. 2i când s-a dus. îmi spunea o /ecină. :n 8ra o/.” .ice: Dar cine mă "a anun$a”. sin$urul. . a a/ut /reo A opera(ii la stomac. '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat. Lasă că o să "ezi tu atunci”. =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o . La biserică să te duci.i de înscriere la teolo$ie.icea numai către cei săraci să ia din /asul acela. cu acela i nume4 pe drum. Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni.us( & /enit odată un om bătrân. a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani. 2i . .i era ultima .is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”. dar acolo nu ploua.ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta. pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească. Q)eor$)e i Q)eor$)e. într-o perioadă. acolo în pădure.Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare. mai necă*it.us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? . unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a .. 2i-a luat un canon al tăcerii. . 2i el . .Ierod. După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil. fiind foamete i sărăcie. i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”. & doua . & fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată.'+rsan Elena . a început să se facă de ploaie.âmbăta de . Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani . ./erban Ioan . Nici un a/ocat nu /roia. . care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte. #ra furtună. 5ot la 'âmbăta. de toată lumea s-a înfrico at.eu.is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul. apoi a făcut i masterul.idurile. iar Părintele &rsenie . După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”. Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a . cum /ine ploaia la munte. mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea.nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”. nu tiu ce s-a întâmplat. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă. 2i a . Părintele n-a /orbit.ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”. apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie. Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne.is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as. Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani.. . &ce ti bani erau pu i într-un /as.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea.. la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru.at. după puterea lui. (inându-7 în mână. Doar un a/ocat din Pite ti.icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce.Gheorglre Silea% 45 ani .ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. Când predica odată. Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară. foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie.

cum 7-au luat. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: .iceai că o duce cine/a. dar a a se ducea încât . Părintele &rsenie era un sfânt. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral. Mie mi-a . ea n-a mai re. i s-a dus. De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat. a stat i dintr-o dată a .Paraschiva %nghel. Părintele i-a .Pr. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea.is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”. că în lume a făcut prea multe păcate.Pria 7udovica. .” i a a a fost cură(ită i mântuită.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu. N-a mai . .ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @. . din familie mare. au ridicat- . s-au apropiat în a a măsură de Dumne.eu încât. #ra ca Maria Ma$dalena. & fost omorât acolo în munte. aici fiind de călu$ări.is să mai stea că încă nu este timpul.biera Olimpia în mănăstire.'eleaua Ileana. de încărcătura păcatelor.i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa. iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai. Odată însă. dar Părintele i-a . !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu.is că o să mă duc la mănăstire. & a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . Dar când a a*uns. dar n-o să re.is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @. numită Olimpia. 2apte erpi au ie it din ea.ist. Pui boii la car şi o pui +n car.)ânta Mănăstire?”. &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/. Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo. plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar.is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it.is nici una nimic. 2i a a a fost. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne.Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. . din clipa aceea. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti.eu.ile. Numai în Părintele î i $ăsea lini te. cum 7-au c)inuit. i ei fiind be(i pe acolo. &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1. !u ai o piatră mare +n curte. . că e restaurant lân$ă mănăstire. nu s-a mai întors.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”. Nu era . la nimeni. cum 7-au omorât. 6m ne"oie de piatra asta. /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”. Ioan )iungara.5răie te până astă. i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare.ut acolo. Maria.@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. Ba te aşteaptă +n porti$ă.”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul. împreună cu so(ul. i s-a dus la spo/edanie. $ra/ bolna/ă. după îndrumarea Părintelui. &. &poi a trimis-o la o mănăstire de maici. Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. au pus capul în pământ i au plâns. dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la .i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni. iar Părintele îi . Gemeia aceea.. iar Părintele i-a . & început să plân$ă i îi era frică să se ducă. Nu-i scăpa nici un băiat frumos.)ismaş Eugenia. 2i într-ade/ăr. 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana. cum 7-au le$at. au $ăsit rămă i(e din cel decedat. să nu fie biserica plină de fă$ără eni. după C luni de . Giul ei. =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat. '-a dus acasă. De mai multe ori a /rut să se spo/edească. -F de ani( Odată a /enit o femeie. &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a.is că nu mai pleacă de acolo. pentru familie. . era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @. a /enit la mănăstire i a . pe Părintele &rsenie. i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic.istat. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. ne-a destăinuit femeia ce a /ă.

dar în aceste . eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. au pornit la drum. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin. După înmormântare a /ă. . Getele sau esc)i/at i nu au răspuns.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor. cu ea în spital.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. era (esută din lână. &m fost ne/oită să mă interne.ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei. 2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci. Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri. după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i. le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea. Ea intrarea spre stăre(ie. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i. 'im(ea că nu-i $ândul ei. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici. După e9ternarea din spital. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu. 7a Dră$ănescu.ut pe acolo.Pr. etc.mănăstirea atunci se reconstruia. :n acela i timp. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie. Pro#. îi citea ca pe o carte. dându-mi seama de /aloarea lui. înnoptându-se.. diminea(a la ora A.âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele. :n 7?@L. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie.neam să-7 aborde.Mănăstire . .”. au sc)imbat purceii. au sunat la poarta casei noastre două fete. dar acolo era pu)oi de lume. ca să dea de pomană. mama mea a parali.o. care peste mul(ime. i-a .is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”. femeia s-a dus la Părintele &rsenie. După cam un an. Când acesta a murit. a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei.ată la pat.ile. mai la mar$ine. După ce a spo/edit-o. #u eram mai retrasă i nu îndră. una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”. într-o diminea(ă. Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori. de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte. după c)inuri mari. care era $reu de $ăsit. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei. Da.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e.Sora %urica !inca.” Omul i-a . 'urprinsă. cealaltă locuie te în 5urda. controlat de 'ecuritate. la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a . . . iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi.âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări. &m acceptat să rămănă câte/a . a sim(it un $ând clar. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine.is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi . )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. pe Părintele. După ce au cumpărat. 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele.itei lor. căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc.). &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali. când.is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă.ic sco(ând pietre din râu . spunând că sunt din 8ucure ti. dar. în dreptul por(ii mari.7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de . '-au dus la biserica Dră$ănescu.Pr. Noaptea.ut unde/a. deodată. Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine.us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/.ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. =na din fete este măicu(ă la 5ismana. căci era multă lume pentru binecu/ântare. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla.at rămânând imobili. Părintele &rsenie era la Dră$ănescu. Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor. dacă omul nu i-a dat-o. lucid. =n anume Q)eor$)e.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie. #a nu inten(iona să-i dea i plasa. Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire. care i-a .

Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne. de oamenii lui Dumne.D-na M. dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne. lJ.ăm păcatul ei. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră.Din toate timpurile se tie că. .eu.ut în /remea de început.uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului .ile4 #l n-are timp. Dacă trăim mai mult poate-7 prindem. a a i noi dacă ne căim. nici 'fânta 8iserică . . a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii. B4 Euca J7.eu nu măsoară timpul în ani.is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec. 7B.eu poate să mai (ină lumea mii de ani. nu /reau să fiu un pesimist.. . Eocuind la un bloc cu nouă eta*e. Deci primim di/inul stăpânirii. . Dar nu tim când /a fi acesta. . # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”. Mariana Dodi din 8ucure ti. &m au.âmbăta de . AA4 "saia 7B?.eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă. când /a /eni /remea sfâr itului.eu să ne $ate odată.i slu*itorii ei.%na -i.. Dumne. blocul a e9plodat.Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne. 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne.icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”.<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră. .ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit.eu /or cădea în păcat. 45 ani . . Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându.Pr.eu. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”.ile i B nop(i. . De câte ori mer$eam la Dră$ănescu. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne. După toate astea. în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii. foarte /ec)i.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne. care nu se supune lui Dumne.Gheorghe Silea. . dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun.purceii?”. . că nu ne mai poate suporta. )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie . & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne.eu decât cei ce au cre.eu -"" Corinteni A.i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei. dar Dumne. pentru B .duia. întâlneam o credincioasă.eu care /or cădea în păcat. Când a murit -7?L?. că Dumne.eu nu /rea moartea păcătosului.. împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă.6.ivoiu. &cest lucru s-a ade/erit i cu oca. în &pocalipsă. . @?S .eu.us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii. . Dumne. ci să se întoarcă să fie /iu. 77.=n$urii /or mai mult decât &rdealul. JD. De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne. când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i.. care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i. dar refu.=nei stăpâniri de stat -sau ef..ibiu( Părintele &rsenie . a .eu1 -" 5esaloniceni A. .ia cutremurului din 7?II. c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi. 7. "nstala(iile fiind foarte /ec)i. nu trebuie să i se supună. Pe simplul moti/ că noi. n-a mai dăinuit puterea lor.3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om. Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm.ut credin(a lor.. =opăcel( Părintele &rsenie spune că.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări.2i cum a făcut Dumne. Ioan )iungara. De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat. -Pr. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%.eu are un plan.6or /eni neca.

B. peste tot pământul.e/reu de neam.eu la cele /e nice. pentru mântuirea fiecărui suflet în parte. despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J.lea(ă. ascunsă iară i sub c)ip smerit. mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în .trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci.Neamurile au un destin ascuns în Dumne. Pro#. %.eu. "ată de ce.. #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea.. atunci /ine sfâr itul. . De multe ori.ilele lor. anul 7?L?.eu. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă.estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei. Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne.eu-5atăl să sfâr ească lumea. de mult ar fi trebuit Dumne. să se $ătească de pedeapsă. ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni. dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt.eu-5atăl. Darul proorociei i s-a luat o /reme. decât în /remea în$ăduită lui de Dumne.. Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo. . cei cu daruri. marea taină. Ceea ce doresc să /ă spun este că.DDD de oameni .eu. Când î i urmea.ice că nu le mai trebuie Dumne. au apărarea lui Dumne. i apoi :nsu i ne-a în/ă(at. la Dră$ănescu. . însă Dumne. dar noi . mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist.. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete. 77. c)iar de /enirea sabiei după dreptate. cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. . numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului.7I.i eu personal . # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. <e$ele Da/id. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său . Deci. care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul. . Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”. :n JI octombrie 7?L?.i doar el $re ise. Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%. C. Căci pentru mul(imea farădele$ilor.eu. .cre tinii. L-?. acum nu mai are pe nimeni! . a căpătat o stra nică pedeapsă.ă destinul. mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”. am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor. sub c)ip smerit. a a 'fânta Eitur$)ie. în. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus.ă. toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie. :mi părea rău. numai fiindcă a îndră. înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte.Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră. mi*locind milosti/irea de la #l. Noi ne $ândeam că urmea.ă sfâr itul lumii dar.nit să numere poporul -"" <e$i J@. urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?.'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea.eu i 8iserică i preo(i. B.Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne. încât /or .nu al lui Dumne. @.eu. Simion !odoran( .ii. . Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea. în realitate. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns. :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot.is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec. 7D. pe Părintele. Când i-7 trădea.Pr. J. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am .eu .an(i în timpul /ie(ii. 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”. cu măriri. cu răspunderi.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare.eu. iar din popor i-au murit ID.estra(ii lui Dumne. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni.D$na M. .Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului. că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. cu puteri i cu tot felul de )aruri. Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc.eu-Giul. ci i o faptă a libertă(ii noastre. nu poporul -"" <e$i J@. .

#ra numai meseria ul. la 'âmbăta. :mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu. după cum i-a spus Părintele. .ic că nu a fost torturat. care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. cu litere tot din nori formate.uri mari: a cumpărat o casă. #ra acolo i Părintele 'ebastian. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @.eu.ia să-7 atin$. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. domnul 6âlcea. Părintele 'ebastian era ne/ă.. a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @. pentru că nici nu. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori. '-a întâmplat în anul JDD7. De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. ca o cea(ă. 45 ani% . Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca.. '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat. . a acceptat acest lucru.)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta. atunci a . a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă.eu i-a împlinit dorin(a.tia că /a /eni multă lume în pelerina*. cum mă a teptam. & a s-a întâmplat. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie. Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici. #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona). Ea înmormântare. De i el a fost . Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta .ător. Cei care au /ă. =nul din cei care au fost la înmormântare.ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”. i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe. Constantin Ourco/an din <ecea. care a fost stare(. .is să ia @ pociumpi -(ăru i.is că acolo să fie înmormântat. &sta este una din minunile Părintelui &rsenie. După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca. Nu au fost la înmormântare atât de mul(i. care este acum la Dră$ănescu. mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune. iar acesta i-a spus: . & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns. Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @./ăluie.us( &m fost i la înmormântare. Cred că acolo /roia să de. când i-am sărutat mâna.FX. Părintele s-a ru$at la Dumne. . . numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare.-. #u nu am /ă. Când s-a )otărât. #u nu ./ăluie celelalte taine.)inte Dumnezeule% .Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta. iar părintele 6eniamin. dar un$)iile le a/ea. a apărut pe cer un nor alb. care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile. Odată. to(i stăteau pe loc.ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie. Obra*ii îi erau ro ii. dar nu de la început. dar cunosc doi băie(i care au /ă. 'tând pe mar$ine acolo am au. Când a scris pe cruce anul mor(ii 1.ut. :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm. & fost i părintele Dometie. ” i-a . #ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian. #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt. a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere.Gheorghe Silea. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii. "e ind.)inte !are% .is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @.eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @.âmbăta de . &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu. pe care scria cu ne$ru #no).ut că a/ea un$)iile la mână.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. N-a putut să slu*ească. După câte $ândesc eu.is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a . fiind descoperit la fa(ă.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii.Paraschiva %nghel.Dobrin Ioan% <& ani% .: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a . am /ă.ut treaba asta. & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci.it pe unii. care i-a . & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de.is: 3ici un ceas din 1.

at. un $las aproape mustrător i totu i nu..ă. i brusc. pentru a pleca spre cimitir.A metri. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade. & murit pe JL noiembrie. înspăimânta(i.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare. i crucea a pornit. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie. @. s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @. dar dacă el a . Părintele mai . #u am spus că da. eram to(i afară. am . unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. a a/ut cruce $rea.i. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali.ut acest lucru.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @. Nu tiu de ce.idit-o cu cărămidă. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i . &cesta i-a . & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”.i. am tras cu urec)ea i am au. 2i a a a scris. plânsă. de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele./orul acela. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. când au scos sicriul din biserică. 2i cum stăteam amândoi lân$ă i. Când am au. în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a . . 5ot la înmormântare.i *e cel viu *rintre cei mor. )i*rian "egrean( 3in minte că-n . am /ă.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”. i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă.ut clar oc)ii alba tri. i un bărbat foarte înalt. pe cer. i când mer$eam cu to(i spre $roapă. 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. -Pr. =n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop. am în(eles că nu a fost o nălucire.is să scrie: 1De ce căuta. când a dat să plece.Pr. în mare oaptă: Muoaaaa)))1N. încă din pântece a fost ales. plini de /ia(ă. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. #u sunt mai mofturos. Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui. . căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit.ă. Dar am /ă. dar cu oc)ii alba tri.ut bărbatul acela. ce/a ce m-a uluit. $ârbo/ită. Nu pot uita. 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare.is să nu arăt. Noi am .du). i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a.is: 1ine”% i-a luat apă de la i.is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume. înaltă. bolna/ă $ra/ de sclero. a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%. .mucenic în fiecare . omul /ă.it că i al(ii au /ă. n-am arătat nimănui.Maica %driana. . din c)ilia lui. eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare.ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă.is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”.ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă.use sus./or i. bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”.i3. am /ă. Ca i acesta.ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”. #u am . 8ătrâna a .i. &stfel am urcat împreună spre un i. După aceea a fost dus în biserică.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D. :n acest timp.Ierod. &sta a fost după 7?ID./ora . Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică.iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop. am /ă. dar am au. 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia. &m /ă. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a. Mie nu-mi place unde e lume multă. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie.ut-o. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului.ă în plăci de 7I ani. cu oc)ii mari. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă. #u po/esteam cu fata asta. în spatele meu era o femeie îmbrobodită. cu /oce înceată. De i se afla cam la o sută de pa i. bărbatul a rămas ca parali. un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă. pe măsura )arului. >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @.it: cu toate că era amia. mer$ la c)ilie. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a. Părea de /reo sută de ani.ut eu asta. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. după moartea lui. pe după mănăstire. #ram foarte aproape de sicriu -D.

Pr. dar am au. fata aceea mer$e pe picioarele ei. Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote. Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca. 'i$ur că da. &m mai . alba tri i ume. nici o bătrână.i. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el.eu din mormânt.Părintele Dumitru% Mânăstirea . Mi-a părut rău că nu a fost de. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os. cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: . un dor sfă ietor să rămân acolo. &tunci ea s-a oprit. ne-am înc)inat la moa tele lui.ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni. fata . "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire. la drum. 'au 'f. . =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari. &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca. :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic.it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie. lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea. Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. =.spus: Da”. Nu tiu cât timp am stat la mormânt. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”..iceau la rându-le. dar când am re/enit în curtea bisericii. Mai mult. o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti.urile materiale.ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @. la care n-a mai lăsat Dumne. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit.a i tăria unui ful$er. tot a a i la 'f.6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @. a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie. ca preot. "oan cel Nou de la Neam(. .). ce/a s-a năruit în mine.ătorul al românilor. 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V .( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu. :nsă din acea . pe care-i /ă. :mbrăcată sub(ire.Credeau că am înnebunit. #ra peste puterile mele să mai plec. &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o . 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi .i i până astă.ă de delir mistic.usem atunci la Dră$ănescu.ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW. "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari.ut nimic. despre ce a fost i a făcut Părintele. au /ă.eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f. .ut o lacrimă pe fa(a Părintelui. după JD de ani de la înmormântare.$ropat la I ani de la înmormântare. (a mormântul Părintelui însă. Deodată.Maica Maria $ Măn. a/eam un dor cumplit de mântuire. n-am mai $ăsit-o nicăieri. Ioan )iungara. &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem. & a cum a descoperit Dumne. . unul pentru mine. Ea înmormântarea Părintelui. lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată.D$na Pro#. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie. 2i se /a arăta multora. Dar. că n-au /ă. 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne. părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu. Alie . Nu am fost la înmormântare. pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care . spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”. smerenia călu$ărească a a trebuie să fie. numărul @A sau c)iar @C.ă "ezi că a )ost Părintele0 @. i 'f. celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei.eu să calce oameni păcăto i peste el. să nu mă mai despart de Părintele. fără /oia noastră. & a i cu Părintele &rsenie.E. $albene. &m aler$at după batrână dar.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @. .ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm. în 7?L?. Când am a*uns *os. că trec printr-o cri.i. Când a a*uns la cărucior . cu pantofi decupa(i i talpă de plută. lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei.

8n . unde este remarcat de profesori ca un student de elită.icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael. în toate . sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului . 'im(im cu to(ii.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne. de mormântul sfin(iei sale. − :mplini(i-mi dorin(ele.Pr.ilele de )ram i de pra.ploaie normală.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica. i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului. 5atăl său cunoaște de pantofar. deci moartea ni-i un a*utor. 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne. 6propia$i-"ă de mine” .eu situa(iile. 8n se*tembrie . am au. nici nu râdea. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. a/ea ne/oie. (PS.at: 0Mă. cu/ântul autori.ilele de pomenire. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne. =rmea. Mai are o soră care moare de tânără. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal. prin moarte încetea. prin părțile Dra$ului. de focul Du)ului 'fânt. ca din partea lui Dumne. i în duminici i sărbători.)ânt @. primește numele de >ian. trupul /a în/ia din mor(i.<.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. fără să fiu eu pre. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie. pentru că Dumne. se naște în localitatea 6ața de 'us. :n moarte-i în/ierea. fară să tim i fără să /rem.bă/ire si$ură din împără(ia păcatului. conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu. Cu această oca. Dar mai încoace. în toate . adică s-o a tepte cu bucurie.ă cu cole$ii la absol/ire. 8n . Ea începuturi. neputin(ă. &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei.lea$ă de trup.eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i.nic. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte. transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie.eu. /a purta numele. că poporul nostru românesc simte cine a fost. căci Dumne. în toate . cine este i cine mi*loce te în mod deosebit. să nu mai faci cutare1%. la /reme.ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu. 6propia$i-"ă de mine0”. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul.eu e Cel ce le sc)imbă. reali. <ăul e osândit de moarte.:. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i. &ceasta este sal/area. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii . cât de mare prooroc era. dintr-o familie de țărani simpli. . ca pe-o i. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne.ent.eu.Când sora moarte ne de. Qorunul lui >ian. iată. de focul )arului lui Dumne. spun teolo$ii ortodoc i. # /orba de focul ceresc. păcatul cu miile lui de $)eare. ne face un mare bine. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire.ilelor noastre. după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea. dar credincioși. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni. care apărut la 'ibiu. . ci spunea. 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă. Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie .eu. "osif și Cristina. este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib. "icolae 'oboia( 'fântul "lie.:9:. sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop.ilele de pră.eu. Nu trupul este răul.ă. &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut. *udețul +unedoara.ând $rafica primelor patru /olume. s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie.eu de 'fântul "lie. iar ște*arul pe care îl plantea. Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii. 'fin(ii. de aceea. .eu i prin tot ceea ce se scrie bine.ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic. problemele /oastre. absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad. întunerecul. de Părintele &rsenie.:==.:=>.

:?=. După unii aceste trei luni. ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia.ă /iața du)o/nicească de aici. se tunde în mona)ism la Prislop. 8n ..ământ mănăstiresc la 'inaia. .:=:.:>:. 8n . mer$e la Muntele &t)os.:>. s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară. este arestat și torturat de securitate. părintele este din nou ridicat de securitate.ă într-un așe. al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira. #ste numit stareț al acestei mănăstiri. la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor. începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani. 8n .ământul mănăstiresc de la 'inaia. căruia i se inter.:?<. 8n mai . 8n . 8n = mai . $reco-catolici. ci rămâne du)o/nic. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I. este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea. 8n .:@:. unde stă trei luni.:>:. este pensionat cu o pensie minoră. cu spri*inul său la 'âmbăta. părintele a încetat din /iață la 'inaia. după un an de la )irotonie întru preot. deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe. :n iunie se înc)ino/ia.:?9. este an$a*at ca pictor muncitor.:A@. are loc tunderea în mona)ism. Prislop de/ine mănăstire de maici.:@: la Prislop. 8n 9> noiembrie . se desființea. participând la slu*be doar ca și cântăreț. 8n . 8n . este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan.:A. a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari. la fel și părintele &rsenie. părintele re/ine la Prislop după ce. părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us.ea. 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală. Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări.:?:. Du*ă .ice să mai slu*ească ca preot.:?@.< a*rilie .>$. :n 7?@L. postind @D de . maicile alun$ate de la Prislop. Părintele &rsenie nu mai este stareț. cu numele &ntonie. se reor$ani.8n . maicile sunt alun$ate. Părintele &rsenie.:>9.? se*tembrie .:A: *+nă 2n .ă mănăstirea Prislop. Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni.ile.:@:.ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us.. 8n . #9perimentea.:><.A ianuarie . după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești. 8n 9@ noiembrie . $reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie. #ste înmormântat pe data de ? decembrie . până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea.:?@.at că e le$ionar. fiind acu. condamnat. 8n . 8n . când primește numele de &rsenie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful