Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

dacă ar fi iubit-o. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle. <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie. are /reo LD de ani. credincio ii.. preocupat de c)estiuni de felul acesta. de instituirea 'fintei #u)aristii. C)iar i de pe foto$rafii.ul. să o ia.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! . fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i. din 7?@J. este dăunător pentru copilul care urmea. trăiau i ei momentul: se au.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană. al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne. #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister. de care am au. (Pr.ă să se nască. :n acela i timp.nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare. era plânsul mistic. Gata a/ea ce/a la un oc)i.ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie. Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”. "ma$o. 2i el a . 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea. al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne. :nsă acum a a*uns i el în declin. deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i. .icem. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au. 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . Or. i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a . cred. să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii. . care atunci nu era folosită.iu.at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna.isem.is: @Aa-o0”. mai apoi. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică.eu.it mai târ.is: @Da”. spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este . Copiii îi sunt sănăto i.. e9plicând citirea #/an$)eliei. putea să. s-a recăsătorit. dar le i trăia.Mai târ. câtă /reme mai are astfel de traume să . dacă o iube te. în$enunc)ia(i. nu a fost un e ec al Părintelui. de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor. la Cina cea de 5aină.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt. moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. Credincio ii fiind i ei lumina(i. cum a . Nu mai recunoa te oamenii.eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete. după ce s-au căsătorit ei.eiesc. J?-B@. 2i a luat-o. 8rânco/eanu.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor. JDDB.copil. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea. nu mai are (inere de minte. & a că Părintele era de atunci. de /reme ce i-a spus că.iu.isem niciodată la /reun preot i nici după aceea. de mai înainte. dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! . nu are /oie să se an$a*e. are sân$ele contaminat. momentul sublim i dumne. Că el.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică. & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră. la #picle.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele .a pe care a trăit-o pe front în timpul ră. Când m-am dus la mănăstire.boiului. el trăie te i acum. 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie.ă. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca. :n realitate.boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa. Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului. Prin anul 7?@B s-a or$ani. .Părintele. 2i atuncea Părintele a . în cetatea Gă$ăra ului. s-au dus la Clu*.#ste aici.e la conceperea copiilor. (%rhim. despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/. 2i.iu -numai @ clase. îndră.icea: 3u-i bună” sau Îi bună”. #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie. i pe ceea ce îi spunea fi$ura. p. !eo#il Părăian $ Mân. el s-a despăr(it de ea.ă. a/ând i cuno tin(e de artă. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea. a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi. luminată de )arul 'fântului Du).JDDB. .6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost . la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă. =el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii . momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor. contând. .

bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i. în trăire i-n în/ă(ătură.eu lucrea. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit. din toate timpurile. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. Dar. edit. Dumne. "-a răspuns 'f.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui.. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. Dar 'f. Dar cine s-a le$at de sfin(i . precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit. atunci cum a putea eu să îndră. &m amintit acest lucru pentru că.eu.idească. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om. apoi oameni buni.ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru.neală să încerci să scrii despre ei. Oricât de în(elept ar fi i de sfânt.eu este i rămâne &de/ărul absolut. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a . în pre.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt. un $i$ant al /ie(ii spirituale. dar este pu(in spus4 a fost un uria . Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C.: Pe când era la Muntele &t)os. Omul rămâne om. :l bat*ocore te pe Dumne. oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt .eu.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa. 'f. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut.ă cum tie #l. ori din rea credin(ă. 'i$ur. dar î(i mai impunea ce/a. Nu trebuia să mer$i la dânsul de . 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u . )uli(i. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu. din mul(imea -miile. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. Numai 8unul Dumne. el tot om rămâne. 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei. 7J.ile. fără să e9a$ere. că nu ti(i ce . Dumne. /edeai în dânsul un în$er întrupat. 2i ti(i de ce. Pot spune.facându-le rău sau /orbindu-i de rău . o asprime sfântă. felul său de a fi. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele.nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca. n-a putea s-o fac cum trebuie. mai în(elep(i.. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură. numai #l rămâne infailibil în /eci.en(a sa. toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om. care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i. ori din ne tiin(ă. o face ori din in/idie. &m spus mare. mai “dur% cum spun al(i. 2i cum ar putea să fie numit altfel. =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(. a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi. un trimis special al lui Dumne. au a/ut neca. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i.eu. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a. î(i impunea imediat respect i dra$oste. Pn. înc)i i în temni(e.ă cu nimic sfin(enia lor. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele. 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă. un sfânt al lui Dumne. oricât a căuta să descriu persoana dânsului.eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură.eu.eu. ce/a tainic din adâncul sufletului. unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit. Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in. Prin acestea a trecut i Părintele. 'fin(ii lui Dumne. B@-BI.s-au le$at de fapt de Dumne. cu/intele sale. Cine /orbe te altfel la adresa dânsului. au fost bat*ocori(i. dar i du mani. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească. & fost deci. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC. pu(ine la număr. nu s-au ade/erit -după spusele unora. pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. a fost i aspru.eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne. nu ca să dărâme omul.uri. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu. cu nimic. ca i după mutarea lui la cele /e nice. 'fin(ii trăiesc în tăcere.eu. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC. i-7 /or iubi mereu. tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă. timp de @D de . când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui. mai drep(i. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. ci ca să-7 . este o îndră. oameni care 7-au iubit i pre(uit..

tu /iu rămâi în /eci. ci rămâi cu +ristos i în +ristos. Dar. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. tu /iu e ti.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri.. bucurie să ne dăruie ti. ca de acolo de unde este. Părintele &rsenie /orbea pu(in. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi. &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au.('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit. -6eni(i acum cât mai e /reme. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren. dar nu le (in minte. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC. (Pr. era lume peste lume în acea .use în /ia(a lui a a ce/a. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti.druncinat. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau. #rau A strofe. !o$i tinerii pot munciC...eu i să rămân credincios Maicii Domnului.ut pe Domnul +ristos plin de bube. la subiect i concret. atunci i credin(a de/ine /ie.. c)iar du)o/nicească.ul tuturor.i pierdea timpul.i.ela i să i-o dea lui.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă. Cu fiecare în parte. & fost trimis în 8asarabia la C)i inău.. Când îl /e. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea. /eni(i. c)ipul durerilor. 'e uita cu milă la oameni.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i.ela acel om a dispărut pur i simplu. ca să în/e(e metaloplastia.)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă. amărât i fără căciulă. Părinte &rsenie1 &min. ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine. pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. ca persoană. de ne. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran. Părintele a a*uns la ultimul tren.i pe +ristos /iu i ade/ărat. fiecare cu problemele /ie(ii lui. /eni(i. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu. Ne c)eamă Părintele &rsenie. să facă icoane din acelea acoperite cu metal. Părinte al meu.eu primitele sale ru$ăciuni. n-ar fi putut în(ele$e. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne. când a /ă. 6eni(i. Pace (ie. 6eni(i la 'âmbăta de 'us. iar asta 7-a i sc)imbat. mielul care ia păcatele noastre. <u ii au lăsat o sin$ură . un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia. /eni(i. 'punea că 7-a /ă. pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. nu te sminte ti la orice faptă. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă. ca om. nu. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel. i de acolo de unde e ti tu. Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne.i în care cine /oia putea să plece. Ce seamănă omul. Nu te clatini la orice /orbă a unora.

& plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit.nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă. au /rut să îl căsătorească. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a . dă-i bine. (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne. &sta a fost cea mai mare mâ)nire. :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta. N-au /rut nicicum. &poi.. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică. (Paraschiva %nghel. o să intre în locul lui. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă. era mâ)nit. care să-7 călău. Dacă nu era în$ăduit de Dumne. cum îi spunem acum. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni. să fie preot de mir. de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e. 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât.pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa. stând mai mult de /orbă cu el a .eu să fie arestat. Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . în /ârful muntelui. după el. să-7 areste.ut că nu porne te. Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. Când au /enit securi tii să-7 ia.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta .it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori. Ee-am . dă-i iertare de păcate.eau. că ne-a a*utat i ne a*ută mereu. Când era înc)is în celulă. Dacă au /ă. trec două i au intrat în panică cei cel pă. Odată am au. după ce a terminat teolo$ia.is pa. :mpără(ia cea cereascăR. le era frică de faptul că.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu. &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat. '-a dus acolo.e te i de rele îl fere te. sănătate. Când era la canal. '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. Cu ru$ăciunea. " se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine.ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este.is-o multor femei: RDoamne. 5ocmai se .i că te .is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C. 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi.ească bine în /ia(a călu$ărească. & a*uns până la mai marele înc)isorilor. &cela 7-a lăsat să se odi)nească.lea#ăC.ut apoi că trece o oră. îl pă.ă un ră. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie. #l a . Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina. :n 7?@C când a fost seceta cea mare. la multă lume i n-am urmat nimic din ele. s-au urcat în ma ină i a . /ia(ă lun$ă pământească i dă-i. care. a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. la to(i. E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/. De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte. i a/ea de ce să fie.boi -in/adarea Ce)oslo/aciei. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC. pe nici unii. cu lumânarea aprinsă. E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină./onise ca urmea. citea i se ru$a. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC. cei care îl pă. '-a ru$at cu lacrimi multe. 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC. & /ă.is Părintele: .is celui ce-7 pă. după care a /enit.eau îl /edeau cu cartea. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt . E-au dus la canal i în alte păr(i. nu putea fi arestat de nicăieri. a intrat în . Doamne.ă plecămC. aici la 'âmbăta.eau pe Părintele. Părintele nu era pre$ătit să plece. dar nici ma ina nu pornea. 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut.e.. După care a spus Părintele &rsenie: .

Dumne. Mi-a spus-o c)iar el. să-7 canoni.. & plâns Părintele pentru neamul românesc.eu o să lumine. cum e preasfin(itul Eauren(iu. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel.C. -(ucia 3ârsan. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. de la /ecini. la sfin(irea unui monument al eroilor. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie. Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea. :nsă totu i. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni.e.i i noapte. a făcut multe minuni. Când 7-am cunoscut eu. i-a tiut /ia(a. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 . era foarte în/ă(at.. a fost i pe la Canal. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta. el nu era niciodată supărat. După un timp $ardianul trecând în control a sesi. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i. ci să7 canoni. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne. de la rude. Când a a*uns la 8ucure ti. Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC. -3ârsan Elena .!. i bunicii mei.iu de ce a plâns. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie. &poi preasfin(itul Daniil.eu.biserică.is că da. în multă ru$ăciune i lucra aproape . la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. care mi-a fost cole$ de facultate.'âmbăta de 'us. ca să facă pasul acesta. Când a fost aici :naltul &ntonie. Părintele a suferit.eu să a*un$ă ar)iereu. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare. '-a ters repede la oc)i. care este din 'âmbăta. de î(i plăcea de el i când te certa. Când 7-a lo/it foarte tare. =nii se descura*au. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. -Pr! Petru /anvulescu. la 8ra o/. el i familia lui N. dar nimeni nu tia taina lui. Cătălina i-a arătat unui preot. a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I.at absen(a Părintelui. au fost i rudele mele. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui. & fost întrebat unde a fost.e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele. . Ea Părintele au fost i părin(ii mei. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne. să scoată nu numai o carte.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i. confirmându-se înmormântarea i pre.e. @A ani . C!.is că ru ii sunt la $rani(ele (ării. 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui. iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC. i a .. Părintele era a a un om. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin. pentru că de multe ori. i-a tiut puterea dumne. în anii în care a stat. #ra tot timpul /esel. Părintele săpa în locul celor care nu puteau să. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului. & fost unic în felul lui.i facă norma. i atunci î(i plăcea.'âmbăta de 'us.area Părintelui. pentru că dânsul a căutat.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale. acolo se împărtă eau. -Prof. acolo mer$eau la mănăstire. sărea peste căpi(ele de fân.. 2i s-a întors către Dumne.âmbea. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul. tot timpul . --)eorg)e 'ilea. dar mai apoi i-a .e pe Părintele &rsenie.eiască.eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie. Nu i-a răspuns.eu i în(elepciunea lui Dumne. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei. Nu 7-au $ăsit. Părintele a făcut câte/a facultă(i.eiască. plâns. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a. 2i imediat a . :ncă când era copil. Dacă /reodată se întâmpla de te certa. Ea întrebat mai târ.e mintea ierar)ilor din 'inod. Pentru mine Părintele e un sfânt. oamenii acolo se spo/edeau. #u i-am spus de Părintele &rsenie. 8ineîn(eles că la 'âmbăta. 8eclean. tiu eu. la doctorat. Când era arestat la Canal.e pe oameni. după care a dat alarmă $enerală. în catedrala din 'ibiu.en(a Părintelui acolo. 5răia foarte modest.

:FFG( (Pr. Părintele a mai rămas J . Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS. :FF:.i poporul român ar fi fost altul.noi. decât cei de afarăS. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană.: După ce a fost eliberat. Dar Dumnc. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. al ucenicilor. Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor. de credincio i. dar dacă împlinim porunca Părintelui. ed. i a a este sub obroc. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie. -.c8itul =ornet. Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de . . el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. (Pr. Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii. Ea întoarcere. :FFG( (Pr. Destinul neamului nostru. dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri. Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i. 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC.entant al trăirii /ie(ii pe pământ. (Stre&a "icolae..cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre. flori.ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor.i. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară. s-au plantat pomi. Dimpotri/ă.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us. Mutându-se la 'c)itul Maicilor. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni. s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii. după 7@ ani. &. când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n. apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă. cu motocicleta. m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane.a. Ioan Sab+u. 0Maica Adriana $ . la mânăstiri. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”. de sfin(enie. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta.. . /a fi spulberat pe toate 0stră. repre. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă.ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul.are a Părintelui. la seminarii. ed. ci/ili i biserice ti. amena*ându-se mese de piatră. . oseaua era uscată.i cu îndreptă(ire . PN.cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR.& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea. să a/em îndră. de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. pe unde treceam noi -cu icoana. suntem fără îndoială .eu are răbdare. O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”. lac în forma de inimă. Dar.Pr.noi. destinul poporului care este însetat de Dumne. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr. al sfin(eniei.ut. mai cu seamă al sfin(eniei familiei. "icolae 'oboia -Porumbacul de .neala i să ne asumăm destinul neamului. Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0. răscole te acum marea masă.eu.ile în înc)isoare.: pictura este cea de pe coperta căr(ii. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”.:. care este până în . . in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn. atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi. 6m )ăcut lucrarea Lui. Nu să fie (inut ascuns. Nu e treaba noastră. s-au adus pietre mari. este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie. care i a a e compromis.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie . &r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce.i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima. în toată (ara.noi.i în . o mână de oameni. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad. că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină.iua de a. în partea de *os. Părintele î i măre te turma de ucenici. & a E-a /ă. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din .

dar i albul era un alb transparent. la Dră$ănescu. (Ierod. După un anumit timp. cum eram copii mul(i la părin(i. #ra în ră.e în inimile oamenilor credin(ă. Pe drum. Mam îmbrăcat. 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 . cum se pictea. :mi dă într-o . m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am .i ca atunci când a intrat la ucenici i a . $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere.. prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. adică albă. Când am /ă.i o prescură i ni te bănu(i i .is: . & început să râdă i a .S . ()ismaş Eugenia. find pictor. Pe )rân#8ie se urca0”. Pe to(i. :7 /e.G.unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”. i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a . pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni. dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a . . #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i. să picte. să facă din oameni icoane /ii. care era patronată de mitropolie. Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură. i-a pictat după cum i-a /ă.Elisabeta . #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman. Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară. pentru culorile desc)ise i /ii. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i. C. picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”. i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră.bura. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare. la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a . culorile raiului.ice: Du-te la mănăstire% la .eu la noi.Pr.. -Prof.ă normal.ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta. 2i a /enit. la români.Gheorghe Silea% 45 ani .âmbăta de . Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata.sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete. ci după cum a /ă.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine. D+mboiu Victor. +aina Mântuitorului era ca un abur.ică foarte mare. &*un$ând.ut Părintele &rsenie. pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie. pre edintele pictorilor pe (ară. 2i a reu it1 . i pe sfin(i i pe Maica Domnului. în pictură. Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”. m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa.boi. /rând să se făcă a/iator.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire. dar 7-a rânduit Dumne. remarca op(iunea acestuia.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu. fetele din sat îl refu. Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob.Mariana P. în altarul din pădure.ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă.ut că sunt bă$at în seamă.âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”.is Pace "ouă0”. am început să mă încred în mine . Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi. Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. nicăieri nu e9istă asemenea pictură. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie. iar Părintele &rsenie.ica i matematica. Dacă stai departe.is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”. &/ea o putere fi. &.is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”. Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă.boi.au. mi-am luat i mâncarea i am pornit. se făcea cură(enie acolo. . :ntr-o sâmbătă după-masă.us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu. & a a pictat.

parali.icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce. &poi a .is nici un cu/ânt. 'ă-i mul(umim lui Dumne. &m plecat înapoi acasă că îmi era frică . Părintele. 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară. . Părintele ser/ea masa acolo i . in$ineri. colonei.unar îl ascundea ca să nu-7 audă. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte. înainte să doarmă.” :n ultima /ineri a .ofrenie i i-a spus: . (%na -i. 3u plec0 Locul meu este aici.l-au dus la canal. &colo% la canal.is.is: 6cum coborâm *os. ca pe o carte. /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm. Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. 2i de aici. &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie. au lucrat acolo J săptămâni. E-au dus pe Părintele acolo. . Parcă-7 citea. &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i. #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo.ă le dau la oameni cura* @. Mâine diminea$ă te $ii de mine”. aici la Gă$ăra . 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i. Ea c)ilie.eu pentru toate. 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară. 2i Părintele a . îl simpati. când mă $ândesc.uri în familie i el .icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @. 'ă a/em răbdare. !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @.. D+mboiu Victor. de frică. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat. ne-am dus la biserică. (Pr.-mândria.ată de mâna dreaptă i . Când se ru$a i ceasul de bu.icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a . mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @.ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:. Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra. ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus. 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a. $enerali. a /rut să facă o crimă. Nu era nimeni.icea să a/em răbdare i mai .i i cu o cădere de apă. Când a ie it Părintele din biserică. că tie Dumne.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @.eu am încremenit i nici nu am mai . dar el nici nu postise i fuma mult. E-a scos. când nu era slu*bă.icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @.is că a/em neca.ivoiu. Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult. era o femeie de /reo AD de ani. dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise. era după masă. &poi m-a dus cu el la masă i le .. Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% . într-ade/ăr. îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc. 6 zis că% )acem cuib de partizani. 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i. duceau profesori uni/ersitari.ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte. De multe ori . O fată de colonel de securitate. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate. Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu. Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”.eu. &m . &cum.is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu. primul păcat. Dar i acolo le era frică de Părintele. "ubi(ii mei. 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”. prin 7?@L.de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. 'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a .is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa.a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal. #ra să cadă acela de .eu pentru ce ne dă. 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. a început utrenia. Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”.

de cum a /ă. :ntr-o /ară. sora mea.ru ine. & a se face că 7-am cunoscut mai târ. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. &m fost atunci pentru B . ume. mă an$a*asem la o filatură de bumbac. &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele. Cu un an de . Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr.ă în plăci.ile. tot în acea . Părintele . 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale.i i mi-a . de fete.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i.iu. fără a mă scăpa din pri/ire. Mama i-a spus..Dobrin Ioan% <& ani% . am urcat în mun(ii Neam(ului. pe Părintele &rsenie 8oca. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri. era cam bolna/. '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată. n-am /orbit direct cu el. Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie.ut-o. la Părintele Cleopa. . am sim(it pre. am prins a mă $ândi la Dumne.is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @. 'im(eam du)ul Părintelui acolo. Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos.ut în realitate.au din când în când pe scaune oameni care. dar am stat A.ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica.)ăcut numai un copil”. sub un nuc mare. tot pri/indu-mă în oc)i.i po/esteau neca. Când m-am dus la altar să mă înc)in.. Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir. N-am putut să mai spun ce/a. Ea Dră$ănescu 7-am /ă. . =n . un . "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a. bătrân.en(a Părintelui. M-a luat părintele Daniil a treia . am mers la Prislop.ile înainte de a muri Părintele. unii /eneau doar să-7 /adă. tata. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne. bunicul. de la 'i)ăstria.Gheorghe Silea% 45 ani . ca să-7 cunosc. deodată. Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii. în sfâr it. cereau sfat. /oiam călu$ăria.icea imediat. &bia prin anul 7?LC.ă mare în care eram eu. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. în mintea mea.uri am. minune. . sin$urătatea. după ce mi-a murit unul din copii. 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. lepădarea de lume. să-7 asculte.âmbăta de . A-am spus Părinte% dar nu "rea9@. &poi /orbea altul i altul i altul. dintre to(i. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri. 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie. deodată pe c)ipul lui a apărut a a. Părintele era acolo. &/eam ispite i îndoieli mari. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am . sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont. Când a /enit acasă i mi-a spus.mie. . M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu. un unc)i bolna/ de sclero. fără să se întoarcă spre omul acela. cu/ânt cu cu/ânt.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie. prin 7?LI. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. #ram flămând să mă spo/edesc lui. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească.eu.cel pu(in a a i-am /ă. Curios. Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”.i.ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie. în sc)imb am fost $ăsit de Părintele. el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”. 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. După câte/a luni. c)iar dacă nu 7-am /ă. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. în stân$a i-n dreapta noastră se a e. eram cu totul lipsit de ambi(ie. . abia sc)i(at. nicidecum de cele biserice ti.ut eu i se uita fi9 la mine. noduros. &/ea ni te oc)i mari. plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu. alba tri .i.it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc. #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic. Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” . a a. după care. o fată bolna/ă tot de sclero. eram preocupat mai de$rabă de fotbal.ă"ăstreni( #u am au. a luat cu ea o po. mama a fost iară i la Părintele i. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca. am pufnit în râs.ă în plăci i mul(i al(ii. dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează.urile.âmbet straniu.ut pe Părintele. :mi amintesc că nu /roiam să plec.

că ă tia mă omoară%. ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D . pâine i . nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir. ed. &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca. &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele.Părintele Dumitru. 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @.uri. când m-am dat *os din tren.ătorul. Când am /enit cu racla.ile la neca. #ra prima/ara lui TL? .is un om: 0Nelule.ar.ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap. De*a intrase în mine frica de Dumne..ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a . sc)i(ele.eu.ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac. 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor. că se intră cu rela(ii. După ce m-am /indecat am /enit acasă. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%. 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât. ca pictor. Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. 5ot a a tuns era. a . dumneata pleci acasă.isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @. ceilal(i care erau cu mine au fu$it. făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau.i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie.)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult.icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a. /ersetul 7DU. Pn.) Alie -6lbac( #ra un mo . E-am întrebat unde e i a . &poi nu l-am mai /ă.. &m tot fost pe acolo. Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii. Mănăstirea .. "oan 8ote. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele. Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int. În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele .: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei. Când am a*uns acasă.anul mor(ii Părintelui &rsenie . Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol. 8ucium -0Casa PelerinuluiR.ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @. cu sare i o(et. i odată .is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea.ătonil. 2i când s-au împlinit 7D .is că e pe la 'c)itul Maicilor. Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă. "lie. <acla se află în biserica din +ure. a/eam trei fra(i i săreau prin casă. &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică. care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în . &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla.ă%.usem de la 7J ani. unde erau moa tele unui sfânt. &m /enit cu racla. fară cap. :ntro altă /edenie.& doua oară când am mers la Părintele n-am putut . Mo ul a murit la ?7 de ani. unul demn de un mare du)o/nic. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . în custodieS.ile mo ul . iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote. :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a . te a teaptă securitatea%. #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium. '-a uitat la mine i . &colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. 2i astă. am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%. au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul.uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău.i -până la ora I. Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @.unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate. cu bani. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc. dar nu-l /ă.ice către mine: Mă% tu ai "reun . 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f. ori eu râ/neam călu$ăria.Ioan 'ica. Mă duc la eu acolo. Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @. Mo ul era de*a arestat.iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it. :n plus.a/at fiert. . "-am spus că se intră $reu la 'ibiu. cu barbă.is 0Mo ule.4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor. 5âr. Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 . am a/ut ni te neca. După A .i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire. la Dră$ănescu.ea.ut pe Părintele până la JA-JC de ani.”. J. 2i atunci . .ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”.

i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . 5ata de colea. mai punea câte o (i$ară în $ură. 2i a mai trăit trei săptămâni.amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a. După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 . &tunci o . dar n-o de.dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @. ace tia nu se mai duceau. aceia mer$eau.ice: .iua de 'fântul "oan a /enit acasă.ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @. 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @. @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului.el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @. . 7-a certat pu(in. 'e uita a a (intit la tine i apoi . 2i după un an i ce/a a murit so(ul. să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă. tata sta mai în spate i i-a . în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit.ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @. de era Părintele aici.is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă . Părintele predica i socrul fuma. Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica.is că a spus tot ce a tiut.is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni. iar so(ul meu i-a .is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @. din $re eală. &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a. Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai.ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i .is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. s-a spo/edit. &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă.ile la înc)isoare.iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a . 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a .icea. lucrând la mănăstire. băiatul /roia să dea la facultate. s-a împărtă it. &cesta. a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele. la un pa)ar. &ltce/a ce mi-a spus tata: era ră.ut. mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”. Mi-a . c)iar de la aceasta. astfel ca nu numai unul să rupă . #u am /isat asta în data de JL decembrie i în . J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia . Când am fost odată la Părintele. i-a citit ni te desle$ări.le$at blestemul din pântece.duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @. Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui.icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in. 2i a .is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu. E-a certat pe al meu. a . i eu am . a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări. când a ie it de pe pământul mănăstirii. 2i a a a fost. Pe data de I /a /eni acasă. dar o să ne despăr(im. 'ocrul meu.era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara. da pe mine nu. căci era iarnă. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe. M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop. ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul.isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @.icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele . &poi când mcr$ea lumea pe *os./erban %le0e. Dimineata ea a mers la preot. 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul. 2i o . #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD. cu toate că are A ani. iar către .boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească. 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă.icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. :i plăcea . dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea. iar băiatul nu /a sta nici un an de . Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km.is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”.is: Întocmeşte parastas . :n timp ce a fost în comă 7-a /ă.ut pe so(ul meu mort.ăpada.is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @. &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @. Diminea(a când s-au dus. Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie. "ar care au fost oamenii mănăstirii. :nainte de a. . 'oacra a . .is să nu mă mai necă*esc.

sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop.)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut. &tunci. (Maria Stre&a. & a a i fost4 am picat a patra. &.iarul i am /ă. fără ca eu să-i fi spus ce/a. când am mers la Părintele.ani% Eă#ăraş( :ntr-o .Milşan Vionela. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite. Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta. Ne-am dus i /ara. el î(i spunea tot. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani. &ici am /enit cu un $rup de tineri.ăpadă pe mormânt. Ne-am dus însă la mormânt.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”. Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. =na din ele .$ropat din pământ. încât credeai că le-a de. mai mare. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. . Dacă era cine/a de a/ea un neca.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire. (Măniş Se*timia. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are. 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme. îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire. &. 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă.ut că 7au $ăsit până la urmă. &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească. Ee-a . Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit. m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at.. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte. mai deosebit.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el.ile. Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit. Pe mine m-a primit . &m mers la 'f.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. "-a spus că e un om foarte cumsecade. & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors. la mănăstire. 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici. E-au căutat cu a/ionul.au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”. unde s-a făcut călu$ăr. tot dând la facultate i nereu ind. &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. ('eleana Ileana. erau flori. îl c)ema deoparte i discuta cu el. Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. (inea post. împreună cu tatăl meu. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta. 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J. ne-am dus iarna i nu era . de obicei. cu $ândul să ne spo/edim. când eram fată. Nu trebuia să-i spui absolut nimic. Mai târ. După moartca tatălui meu. sora mea 7-a /ă. 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute.urile ce le au. =neia din ele. Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele. de i. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii. când am mers la miruit. Părintele adresându-mi-se. acest lucru dura ani de . Nu se supăra dacă-7 întrebai.iu. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire .is Părintele &rsenie.i. &m urmărit . Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#. de pe noptieră.)ismaş Eugenia. Ea multă lume le spunea toate neca. Odată. tot a a era. înainte de a se călu$ări. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr.

. Doamne. că este sătulă de /ia(ă. so(ia i cei doi copii ai no tri. /orbindu-le oamenilor. luând copiii i lucruri din casă. cu cât/a timp înainte de a pleca. Părintele a repe. "ar eu am $ândit în acel moment.at-o imediat. i-am spus Părintelui: “Părinte. ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă. . ce n-am cre. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi . ea a . că nu /a /eni. am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a .ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă.ut niciodată!%. de altfel. i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare. !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a.ut /reodată în /ia(a mea. în locuri mai retrase.nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu. m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”. s-a uitat unde/a sus. & a i-am spus Părintelui po/estea mea. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie. &răta e9act ca în /isul meu. Desi$ur că nu tiam. Nu tiam ce să mai fac. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie.it. ce oc)i frumo i a/ea. Mama mi-a .âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni. nici rostul în /ia(a aceasta.ile înainte de a pleca la dânsul. . că este sătulă de /ia(ă. iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie. Când i-a arătat foto$rafia. lăsându-mi un bilet pe masă.ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte. locuiau i fra(ii i părin(ii ei. ca să o determine să plece. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”. Dar cum să mai îndră. ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea. &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins.ise. dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne. M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is.ise.isese. eu nu beau din principiu%. "ar Părintele. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut.ut în /ia(a mea că poate să e9iste.i că o să-l $ăsim acolo. &m spus Părintelui că îmi . spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre.. nu mai întrebăm pe nimeni nimic. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie. :n orice ca. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece.âmbet.is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă. mai si$ur pe mine de data aceasta. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da.eiesc în ei i în toată fiin(a sa./reun în$er sau /reun sfânt . într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp. Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului. precum îl /isasem. unde era foarte multă lume. 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul. Mi-a .trebuie să )ii pentru aşa ce"a @. @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @. fără să coboare pri/irea aceea minunată. pentru că în foto$ralie era doar ea femeie. dorind s-o mărite.ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om. 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em. Cu două . că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă. cu ce/a timp înainte să plece de acasă. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie. 2i totu i 7-am a/ut printre noi. Părintele mi-a rete.Mariana P.ător i nici /ră*itor. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe. /ă.ut pe Părintele &rsenie.Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB.i /orbe te cu dânsul.is: “Dra$ul mamei. unde. răspunse la $ândul meu. spunându-i că el nu este clar/ă. 3in minte că. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei.ul tuturor. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit. spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. înainte de a /orbi cu mine. repet. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/. "ar eu. printre altele. îl /isasem fără să-7 fi /ă. #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @. când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie. îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă.it-o. Părintele. în au. unde eram eu. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . Părinte%. 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul. pe care scrisese. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i .

deci tia că sunt profesoară de biolo$ie. cum îl (ine%. Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă. că este . 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte. mă!% 2i din acel moment.ut pe Părintele. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti. lipite de corp.ându-mă de fapta mea.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire.. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine.ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie.eu i Maica luminii. M-am întors acasă i nu după mult timp. Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne. pentru că eram deprimat atunci.Q.i fără să mă îmbăt. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere. durere. că are o putere deosebită. la Dră$ănescu.uscultă ce-$i spun eu0”. &bia mai târ. uitându-se la picturi a .eu%. &poi m-a îndemnat să plec la autobu. aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă.i.i. 2i a a a fost. uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om. pentru că a/eam “antrenament%. se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea. pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni. ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. &/ea o pri/ire pătrun. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare. spre 8ucure ti.i. nici un strop de alcool nu am mai băut. înfă(i area lui. :n acea . Ea un moment dat. am au. din acea clipa. fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic. am început să beau: o bere pe .eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. Dar tiu că nu este meritul meu.iua mea de na tere sau a altora.ătoare. neluându. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. un timbru al /ocii. #ram la răspântie de drumuri. din spatele Părintelui. m-a străpuns ce/a în inimă. nu e9istă Dumne.it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea. Mi s-a adresat . spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite. Mă miram i eu de mirarea oamenilor. se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i.it cu Părintele lân$ă mine. &*ută-mă. poate după o lună sau cel mult două. acu. spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea. dra$ă. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul. Pro#. că nu 7-am ascultat. prin orice stări a fi trecut: bucurie. :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. in$inera M. ce (i-am spus eu (ie să nu bei. Când 7-am /ă. cum m-ai a*utat1 . C)iar atunci. Dar într-o diminea(ă. . Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”.iu. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni.i mâinile sale de pe mâinile mele. apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe . a a cum spusese Părintele. spun că *mul lui umne.is în $ândul ei: 0&.eu! Cu toată responsabilitatea mea. de la acest *m al lui umne. a sim(it că i se face rău de emo(ie. =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe . pri/indu-i picturile din biserică. când cealaltă era în spatele Părintelui. prietene foarte bune. fără să-7 /ăd /enind. din acel ceas. După ce m-am urcat în autobu. spre bucuria mea. . 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine. apoi două beri în altă .i de <usalii. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. 5âr.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu.eu. cu unele e9cep(ii. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică.. ci al Părintelui &rsenie. cred că era ora C.Două in$inere. neîmplinire. nefericire. m-am tre. =itasem deci acea profe(ie a dânsului. în /ia(a mea nu am mai băut niciodată. (Pr. în localitatea Dră$ănescu.

& a a făcut. când a plecat de la 8rea. 0Prof! C!. Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit. Părintele când 7-a /ă. . a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie.ice: 3-ai plecat bine”.iuă a i fost la mănăstire. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă. la o intersec(ie de drumuri.ile n-a mâncat. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele . #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu. Dometie Moian. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(. profesoară. 'e uită. 7-au pus la toate aparatele.ă pe cei de acolo.!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian. o doamnă îl abordea. Dar )ii 8otărât @. Ea un moment dat îi selectea.eu că se /a face călu$ăr.is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu. E-au e9aminat din nou. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i. bun. &tunci părintele Dometie. cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra. iar părintele Codrea trăie te. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”. bun. care a murit nu de mult.is: 08un. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine. odată cu topirea . cu ru$ăciuni multe i fapte bune.ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare. nu are ce face.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în . apoi 7-au trimis acasă.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul. când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr. i locul a fost cel indicat de Părintele. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B . la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături.a. &ltă dată. Duceau o /ia(ă curată.Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . Când dă să plece îi . Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie. 'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote.ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i.ăpe. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate. & a a rânduit Dumne. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”.icândui: 0 3u-i aşa0”. Din momentul acela au amu(it dia/olii. dar nu i-a dat /oie să plece. cu tine ce-i!%. dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%. dar după ce s-a maturi. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei. care au fost preo(i. de profesie in$iner. părintele Nicolae. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat. Eucrurile s-au petrecut întocmai. la 'âmbăta. de la unitatea militară. Duminică diminea(a. Când a trecut prin fa(a comisiei i-au . la Părintele &rsenie.uri cu securitatea. încât numai la au.ii.ice: 3umai că nu-l "ezi @. era om de /ia(ă. n-a băut apă.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire. în armată fiind. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”. B .ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi . când s-a făcut . stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne.at i el era cu lumea.icea mereu la ceea ce $ândea. Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri. să-i ba$e pe linia întâi. am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. cum i-a dorit mult de tot. nu mai /ede nimic.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum. este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie. &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică. Cu primul tren a apărut acasă. Părintele nu /oia să am neca. =nul din ei a murit. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă. tia doar că-i plecat pe front.a unei a/alan e a că. fiind încă la coală. 7-au consultat.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat. Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau. Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara.

a*un$ând în fa(a sfântului altar. Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp. Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D .ă ştii . Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri. Deci Părintele i-a spus în /is totul. Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor. eu a mai sta. (Ierod. =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului.i 1tele#on3 să stărui.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici. Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”. 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @.ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie. E-a (inut Părintele câte/a . dar nu era /orba de telefonul propriu-.că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS. Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie.is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”. Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali.. &sta a fost duminică. /oi a/e(i telefon aici!%. dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea. Dar un sfânt nu are numai un ucenic. a lui Aoan a lui PcutareS . a lui /asile a lui PcutareS.Gheorghe Silea% 45 ani . 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul. prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă.ă sfatul sunt ucenici. numai mănăstire.spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei . 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @. dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău. Din cau. to(i cei care-i urmea. &*un$ând acasă *oi.. . Părintele i-a . '-a apropiat de ea i i-a . !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” .is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”.Eă#ăraş( Maica 5eoctista. unde a/ea cine/a telefon. a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult.'ogdan (uncu . 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică. Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da. Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @. că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr. pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”.$ra*d. #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop. Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @. $ânde te că am pă(it ce/a%. 0Nu a/em%. Dacă te $ândeai la Părintele. Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna. & stat acolo.i şi nu ştiu de unde vine. la mormânt.us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele. :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră. . s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca. . 1onel2 care mer$ea la Prislop. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost. ca la telefon. nici căsătorie..âmbăta de . 0Părinte. a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us.tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”. 3in minte că.Morar Gheorghe% >cea de .i-a mai spus Părintele &rsenie .i. & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie. Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit. dar dacă nu mă duc acasă mama se supără. Prima dată am au. mama sa era în fa(a por(ii i râdea. tele#onul 3 . . "ar Părintele &rsenie. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă.us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică. când era bolna/ă. 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă.is. maica a fost dusă dincolo% dar .ile la mănăstire.ată de la brâu în *os.

a /enit într-o . le a/ea în cap. poate că la /ârsta aceea.e de câte/a ori să /adă ce i cum. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă.i i-a spus ce păcat a făcut. nu era ca.is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”. fiind un “copil născut în lan(uri%.i de faptele rele. Dar păcatul pe care 7-a făcut. Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă.iolo$ic i social în care am /enit lume. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot . înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it. apoi în 'ibiu la cine/a. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei. să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii.ice lucrul acesta: dar. m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om.( . că fiecare dintre noi suntem sinte.că au /rut să o opere. Ioan Sabău. :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie. 2i. & /enit o femeie la Părintele. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume.ice ca 'fânta 5ere. (Ierod. i rădăcina păcatului de acolo s-a tras. Când a plecat. Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”. a /enit în 6oila. 45 ani% . .. la capătul acestei suferin(e. & fost la medici.JDDB. de 7B ani i *umătate. &/ea un /â*âit în cap tot timpul. Ieronim )oldea . nu pot . a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. nu i-am dat un răspuns e/a. #a a fost curată.D-na M. i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. fi. Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el.Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost . ca să sufere. (%rhim. Mul(umesc lui Dumne.$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a . 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru.a înainta ilor no tri: părin(i.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti . (Pr. ne-au îndrumat bine.: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. 8rânco/eanu. Că o fi a/ând i ei /reo /ină. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”. Dumne. dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea. #a n-a a/ut păcate $rele. . -. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine. slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop.ut de îndatoririle pe care le-au a/ut.icea Părintele câteodată. ceea ce $ândea ei că sunt. de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca.pentru smerenie n-a spus prea mult. dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at. 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”. au fost oameni de treabă i-au /ă. fiind un “născut între tâl)ari%.%. apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu. &*un$ând la mănăstire. străbunici. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme.*ud.eu tie. Nu mă împac%. bineîn(eles că. după căsătorie. mă ro$.eu tie de toate. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” . Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători. au făcut în sc)imb alte păcate. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că. de i. . până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre. toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân. "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. i-am dat răspunsul care era de fapt. Ne-au crescut. Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei.i/. la Dră$ănescu. fetele au murit pe rând. Ne(inând însă cont de sfatul primit. străbunici. a/ut ni te părin(i. dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert. 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”. !eo#il Părăian $ Mân.i la Părintele o femeie care a/ea trei fete. care trebuia să le să/âr ească ea.e. 2i anume. După B ore lumea a început să /ocifere.ic.eu. C)inurile iadului. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam. bunici.a de Eisieu9: @. Dumne. în orice ca.âmbăta de . (Gheorghe Silea. &cuma. nu pentru ea a suferit. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. ci pentru bunici. /a /edea i pentru cine a suferit. 6âlcea. după ce s-a înc)inat la icoane.us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ .. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta.it . Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi. c)iar dacă m-am mirat.ător. 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri. i-au pus aparate i când au au.ul să îmi pun o astfel de întrebare. întrade/ăr.

.dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu.ivoiu.'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 . Când omul î i re/i. cam un milion pe an1S (Maica %driana $ .iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului. . care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată. iar pa$uba i-a fost imputată lui.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă. Pentru noi care trăiam în lume.ă în codul $enetic al fiecăruia. ca să nu mai poată lucra nimic. în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare.i(ia.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea.Dia/olul pre. − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: . tie ce /a fi cu copilul acela. Părintele i-a spus să fie serios i să nu.i facă de lucru cu fete până la căsătorie.=nui tânăr din 8ra o/. Pn.i /ină în fire i să. − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe. îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne. .ia pe care o $estiona a fost spartă. )ăcut crimă . Disperat. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i.atana% şi nu de Dumnezeu.ibiu( .uiască po.eu în momentul conceperii i Dumne. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri. . #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a. să cau(i 8iserica.eu.i(ia fa(ă de Dumne.i re/i. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare.i(ia fa(ă de Dumne. mirenii.po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de .Numai cât neca.)ânt @.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a. m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu. acesta mer$e din nou la Părintele. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului. 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii. .e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat. fa(ă de Domnul "isus +ristos. 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu.i spre ea. .intă patimile din om ca plăcute i u oare. Ma$a. dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea. atunci i Dumne.eu /a fi cu el. fa(ă de 8iserică.ă. Numai te tre.i re/i. acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. $ Păcatele se înre$istrea.eu.uie te po. .'ufletul e trimis de Dumne.eu. când fac rău.eu îi pedepse te.edit. M-am spo/edit.a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” .c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului . Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a . Părintele 7-a recunoscut. pentru necredin(ă. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat. să te duci la 'fânta Eitur$)ie. ca să putem munci.eu sin$ur. Dumne. #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca. atitudinea fa(ă de Dumne.%na -i.uie te po. cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume. dar m-am dus mai târ. prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca. cerea odi)nă. pentru ca să. . 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. :n armată fiind. De aceea. Căuta întoarcerea.ul.ul. =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei .is că trebuie să răbdăm şi să iubim”.eu omului.

decât poate în ca. . 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon.us( '-au spo/edit oamenii i unul a . Părintele nu prea dădea canon. &p. atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de. Pentru că . "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te. Când ie eau de la spo/edit. 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 . dar în(elesul tainelor nu se de. 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie. ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba./ăluiau uneori decât după moartea celui în cau.ă numai pe post. toate le spunea Părintele.âmbăta de .rădăcine. #l spunea ce-i bine. Cine /rea. 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult. Celălalt a . &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie. =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. Petru i Pa/el. postul mare. fie că le (inea sub . 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @.ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat. dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti. căci cu oc)ii ă tia fi.Greavu !oma. deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului.urile. Părintele Dometie a /ă. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă.uri deosebite. @ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic. la Părintele.Morar Gheorghe% >cea de . când e mic. 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele. de ce /in copiii nenoroci(i.i de el i-7 sco(i. . Nu-i u or să te la i de obiceiuri. Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @. Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii. cel mai $reu păcat al ei.is: .ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie. prin.ă pe toate la un loc. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”. &poi a . de ce se întâmplă a a.is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună.ut cum ie eau erpi din $ura ei. Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică.is: Părinte am un păcat mare @.Gheorghe Silea% 45 ani . ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f..icea: Eaptul că ai stat aici la . Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit. Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat.i i până îl po(i scoate. pri/ind starea morală i de păcăto enie. inter/enea acolo unde socotea necesar. Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră. Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti. dacă e un pom mare. .. a stat acolo. de ce /ine pedeapsa lui Dumne. Pe aceia eu +i iubesc.ă. i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a . î(i trebuie luptă. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @.ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon. & /ă. de la Părintele &rsenie. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile. Părintele spunea taine. 2i mai .)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @. faci tu rânduiala. a a cum trebuie. uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase. apoi pe Părintele &rsenie.Maria "icolescu% . Părintele &rsenie n-a pus ba.eu peste oameni. el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul. şi de câte două ori +n cele două posturi mari. dacă tu nu e ti curat cu inima.is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @.us( :n timpul spo/edaniei. =n post între$.Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie. spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume. ie eau pu(in i se dădeau înapoi.

Cu copiii /orbea frumos. Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne. după ce a citit de 7D ori Psaltirea. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a.. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut.tăcere. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i. printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă.e în . Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul. . "ma$o. pro$resul făcut. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată. studen(ilor în teolo$ie. &/ea o memorie e9cep(ională. ori de câre ori simt că-i necesar. (-us Silvia..eu de s-a /ă.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune. <& ani% De*ani( Ea spo/edit. le cerea să se spo/edească apoi.S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau. i-a dat Părintele canon. intelectualilor. recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă. 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa.. După spo/edanie î(i dădea un canon. nu spo/edea prea multă lume. Bu nu am timp de pierdut. Călu$ărilor. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură. sau a cle/etit. Când era /orba de un om mai în /ârstă. P. Când am fost eu la el. că a purtat du mănie. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a. până î(i aduceai aminte de toate păcatele. cum era fa(a lui urâtă. 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. Cânta în crâ mă.icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @.ut fa(a luminată. până am fost la coală. să nu lucre. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui.ile i săptămâni între$i. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. (Pr. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea. Dar cu lumea era mai aspru. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor. în toate 'fintele Posturi. Când a a*uns la spo/edit a . în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei. ca într-o o$lindă. stăteau la rând i câte două . 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot. &m socotit că e un om deosebit.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d.ile. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine.uri mai deosebite. /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @. spo/edindu-se. te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a. Mai . spre a limpe. se /edea pe el însu i sub patra)ir. să nu în*ure de Dumne. post.a asta este bolna/. să citească de 7D ori Psaltirea i. 'punea adeseori. atâta te (inea sub patra)ir.ut pe el însu i cât este de păcătos. @?. Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. .le$are la împărtă anie. era . 5e (intuia.eu. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie. la următoarea spo/edanie. cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite. După ce s-a spo/edit. sau au o problemă spirituală mai deosebită. să nu-7 pomenească pe cel rău.. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire. sau acatiste i să poste ti. adesea. p. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @. . :l punea să lucre. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. a doua oară tia că nu mai era a a aspru. JDDB.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. . întunecată. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune.e. se plimba prin pădure. să te con/in$ă să te la i de ce-i rău. 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot. Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a. sau a bat*ocorit. i după ce-(i făceai canonul. între so(i.i problemele ce se i/esc. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt.is că.âmbitor i blând. :n posturi. dacă nu posteai nu te împărtă ea.

. dacă îi ascul(i po/e(ele.i. ci continuau cu poftele i păcatele. de i /enise mai târ. 2i. te a*u(i sin$ur. îi respec(i tratamentul. îi . co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti. . că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea.ar/ă mare.:ntunecimea /oastră. Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie. Ioan )iungara. 'atana. i-a . Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta. 'ă /ină altul.i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele. J-B. să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne.Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti.Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor.Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el.ise: . am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne.ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu. dar totodată. . cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare. te duce la ruinare. într-o .ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne. tiindu-se c)e. dar foarte mul(i nu-l ascultau.iu.uind.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@. Dar satana îi . a treia oară.eu. să-i lăsăm să creadă că este Dumne. #l a/ea /orba asta.Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @. stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte. =opăcel( 6ă. 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi. s-a ru$at lui Dumne. iar din el se au. pe munte. dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt. #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”.ise: . să te /indece. de la seminar sau paro)ie. fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii. 2i /ine al doilea i .is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am .ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i. 1rânco"eanu( O femeie. Dometie $ Mân.eu.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i. îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”. ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe. dar canonul era părăsirea păcatului. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. în *udecata de apoi. Doctorul are inten(ia să te a*ute. ne$ru i întunecat. în rai i iad. Găcuse i medicina.Ierod. eu .:ntunecimea /oastră. înc)inându-se până la pământ: . la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară. total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri. obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i.ice. &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”. la boală. c)ib.Pr. dar nu îi primeau canonul.icând cu $las tare către draci: . Pri/ind cu mare aten(ie.eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate.ice: . desi$ur. &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le . pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie. acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie.a pentru sufletele lor. i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa.eu. 'ă /ină altul.i sc)imbau purtările lor. Nu dădea canoane deosebite.eu i că #l le /a da răsplata după fapte. numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare. încon*urat de toată ceata drăcească.ice: .is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . iar în mi*locul norului. în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu.ice: .eu. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a .:ntunecimea /oastră. /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun.ea multă $ălă$ie i . i-i . "ar când /enea a doua. 2i /ine al treilea i .

eu de deasupra noastră.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării.icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de . =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”. acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă. cei care 7-au cunoscut pe Părintele. dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem. . totu i.icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu. &m primit un bra( de căr(i de la Părintele. deci fără să inspir i fără să e9pir. că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @.Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a . Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi.&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite. dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca. 8rânco/eanu. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru.)ismaş Eugenia% &.iua stând cu noi. Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă. 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”. ori Maslul . pot să . . odată cu aceasta. Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino.5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim. &m luat aminte la ce mi-a . . =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie.ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. să zicD @Doamne” .Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e. nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă.ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”. De aceea.Mai mare este omul 2n genunchi. . nu s-au lăsat de această rânduială i an de an. atât ascultă i Dumne. adică să . . prime*dia mor(ii o înlătură Dumne.ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea.is Părintele.Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului. !eo#il Părăian $ Mân. adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă. s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii. călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei. De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături..ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. . că a putea face eu ceea ce fac călu$ării.Gheorghe Silea% 45 ani% . i l-am /isat noaptea pe Părintele.tră$ând aerul în piept. nu cu cu/ântul /orbit. ascunse cu /oia. să le a*ut în credin(ă. între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat. & adar.taina aceasta . 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine. când .. (%rhim. &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta. . ce (in mor(i că-s păcăto i.. − Cât ascul(i de Dumne. c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta.âmbăta de . Ioan )iungara. 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo. ci în $ând. Capitolul = Post &i rugăciune . .icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i .are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului.eu. să . .icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”. ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră.: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. cu ener$ie du)o/nicească.ic în $ând. :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată . atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră. dar Părintele mi-a i răspuns la $ând.oameni la lucru şi sunt #răbită @.is. Părintele &rsenie .Mi-a spus că această ru$ăciune să o . cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu.eu de tine.Pr. la boală sau la un neca. de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i.

referindu-se. că acela nu e somn odi)nitor. 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire. & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite.DD. numai )uruie. Niciodată să nu te culci după 7J -J@. @ O preoteasă i-a . 'punea i de radio. 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine.is. e cam prime*dios.Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune. Cel târ. Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”. 0N-am fost. nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele.iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie. că acolo e un efort i moral i fi. lapte crud i . # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău. . . Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi . dar el a . De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce. 6i destulă sănătate. 6şa e şi cu omul.. dar dacă te culci după 7J te tre. Dacă e ti cu $ri*ă scapi. Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre. în $eneral. cad toate pe rând până omul scapă de neca. la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”. Părinte%. #u . Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”.i i la B i la @ i e ti om.Paraschiva %nghel. Părintele /orbea despre frână.icea mă$ar. dacă radioul e stricat nu prinde undele. . dacă nu ai $ri*ă.aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut.ist să fac coală. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”.ivoiu. Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. dar nu am apucat să-i spunem.ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @.. ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor. 2i mai spunea că la cine are răbdare. dar nu era e9a$erat. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”. 'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti.%na -i. :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie.iua. . . că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine. #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re. &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne. =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină.care-i preot .is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”.ă de /aci.iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”.uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. Ne sfătuia să ne odi)nim. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări. #u a/eam peste JA de ani.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta. Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau. dacă ai prea multă i nu o folose ti. Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a .uri.icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli. M-am dus odată la Părintele cu fratele .i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e . . Dacă radioul e bun prinde undele. <ecomanda la ma*oritatea să consume brân.ic. .ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 . ca tânăr. Ne-a mai .is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos. Când dai de neca. mi-a po/estit multe lucruri.e ti i la 7D i la 7J .is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. nici la mâncare. Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze.

o iubire atât de mare către Dumne.i(ia mâinilor.i-mi arată cum să mă ro$. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate. o stare de iubire. spre e9emplu. Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine. din toată inima mea1%. să ridice spre cer mâinile curate. M-a cople it. când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări. e ca i când (i-ar fi sete.ul pentru a mer$e la ser/iciu.i. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii . i să. pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i.ice că dorin(a e a a de mare încât te arde.7@. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile.ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @. dar . am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit.i facă lăca la mine.însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu. inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne.eu e numai o po/este. După această mare minune i trăire din /ia(ă. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne.eu. 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”. mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne.. 'punea că oamenii cred că Dumne. am /ă.ă te punem la +ncercare% mă0”. de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. probabil ca să nu mă în$âmf. Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”. ca nu mai e9istă materia. acolo. JB. . Nu mai tiam că e9istă răutate.is să-mi duc credin(a în Dumne. mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a. dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am .Ierod.ut deodată că ce/a ca un nor alb. Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai . în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit. a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. cap. .i. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta. în casa mea. mă aflam la #/an$)elia de la "oan. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”.usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam.âmbind u or. "ată că într-o .is: “Părinte. dar i de frică. dar nu ai de unde să o bei.% Părintele îmi .eu%. am i eu problemele mele lume ti dar. “Părinte. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos. Părintele îmi . 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă. a .mi-a spus-o de trei ori. împreună cu Dumne. pe to(i. "-am spus: “Da.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească. C)inul ăsta nu e u or. Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească. După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele. Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele.eu. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie.arătându-mi po. fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem. dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$. apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. adică numai oamenii despătimi(i%. Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa. că bărbatul să se roa$e în orice loc. "-am spus ceea ce /ă. De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” . a doua . ca o cea(ă. pe la prân.eu. 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare.JD am ie it din casă ca să iau autobu.eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”. Părinte1% . &poi. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. &poi a adău$at: @. cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură.eu i oameni încât. &stea sunt c)inurile de dincolo.. nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră.eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime. l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca. Când am a*uns în dreptul por(ii. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”. e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea. &poi.eu.ice: @=um mă% aşa?” .

M-am frecat la oc)i.âmbit. . profunde. "a-o în bra(e în orice moment.Gapt e că credin(a e o asce. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea.Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe. dar cu ascultare de du)o/nic. 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri.=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei.a . de a încerca să re. între stâlp. . . ale omului: de înmul(ire. spun Părin(ii. nu /or scăpa de prime*dii. "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă.Când e ti împră tiat. .Eepădarea de lume are două trepte.. &cel tânăr frumos răspunde .ă numai pe ruinele e$oismului. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. . &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i. . de orice fel. .ă a ra(iunii. tra$edia omului. iar eu fără să-mi e9plic până astă. suficient cât să iasă din /ederea noastră. Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”. acestea /or fi pe măsura neascultării tale. (inându-i în ec)ilibru. :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”. :n$er Pă.a tatei nu poate fi $ă. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este. face do/ada armoniei i /alorii sale. de foame.5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”.” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada.a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a. &poi de câte/a ori.eu credin(a de copil.Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet.Mai mare este omul în $enunc)i. precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând. Postul lucrea. "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare. . cre. nici dia/olul însu i. /roiam să fac ce/a. De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii. timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine. nu-7 poate /ătăma. năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale. Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”. Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat.i. .ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode. nu-i bine.i. /roiam să în$enunc)e. .Dreapta socoteală îi mai mare ca postul. a fost un fel de du-te /ino al norului. .'ă-mi (ină Dumne.'olu(ia nu e de a aduna totul în tine. ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.itor. pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând. pom i casă.Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură. căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te.ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale. dar n-am putut să fac nimic. . decât o obser/a(ie. &cestea sunt patimile.ele e9isten(ei. . apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”. . de îmbrăcăminte.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. . Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”.ă i asupra acestora.ile. . Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau. Eepădarea de lume e o con/in$ere. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”.5o(i cei ce umblă după plăceri.duit. . de nutri(ie. cu ra(iunea i credin(a. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”.:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea.:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei .coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”. eram ca (intit locului. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”.âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”.Mai multă ru$ăciune către 'f.duiască.Mântuirea se lucrea. decât în picioare. .

ut re. #rau din &le9andria. =e să% )ac% Părinte?”. Când s-a apropiat. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit. 'ă /ină numai cei care /or să /ină. 'tând acasă i /ă.a Părintelui &rsenie.it apoi.i sc)imbe /ia(a.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote. 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii. că nu mult timp după Maslu fata a murit. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca. : i spunea apoi. tot cu epilepsie. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit.ut în $enunc)i.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”.)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie. din 'fânta #/an$)elie. 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare.i sau 2n #oc3.ând cum moare încet-încet. Mai erau doi bătrâni lân$ă mine. pe Părintele &rsenie. Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani . Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut. dar să.is: =e. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el. are numai bote. Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu. Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu. )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă.ă la moarte. începuse să se $ândească cu $roa. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta . mai credincio i. la fântână sau la lacuri. credin(a era pentru ea o prostie.emat de . 2i a făcut întocmai.ut în /is. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale.eu. un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani.'ă căutăm "erusalimul din noi. Părintele i-a . nici unde este. #l a dus-o în biserică. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara.is cu mare supărare.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu. :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia. dat cer etorului.ice că nu poate. Diminea(a însă bărbatul i-a . 5oatc reperele din traseu le-a /ă.is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet. a făcut o ru$ăciune i i-a .is că se /a face bine. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat.acuma are 1<(.)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i .. i-a . care nu poate accepta moartea. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după . care e nemuritor. Nu tiu dacă acum mai trăie te. :ncepuse să $ândească cu sufletul. slăbise în $reutate foarte mult. (Pr.is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia. După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu. 3-am putut s-o aduc căci e prea mare”.. Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti.P Dar ea nu credea în Dumne. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare. nu cel din "srael. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură. − Cel cu un talant.idul bisericii pe omul din /is. l-a /ă. Când a a*uns la biserica din /is.. să nu insiste. repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu. 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie. #ra la mănăstire unul Dumitru. &m au. Pe o copertă a buletinului a/eam po. Dar oferul a . de i c)eltuise o a/ere pe medicamente. pe care îl tră$ea satana la apă. Gemeia săraca a că. Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni. dar cu fapte. Într-un. Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie..

a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume.că socru mer$ea duminica la crâ mă: @. De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. #ra tot timpul cu cartea în mână. Odată a început o numărătoare: 7.'ălan Silvica .ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit. surorile. pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine. 2i lumea a /rut să-7 a*ute. când a început 'f.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa. Părintele &rsenie a . l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a . îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea. miel i mă$ar spunea că nu se poate face. &lteori se au. & a a făcut i boala i-a trecut imediat. fiind la mănăstire.le$ări s-a făcut sănătos. 2i de atunci a /ă. 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”.is Părintele. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede. &cela a amu(it. dânsul era primul pe treptele bisericii. @>ite ce )ace satana0@% a . Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii. Nu 7-am au. #u am /ă. &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu.ut /reodată să mai fie ner/os sau să .ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”. #u stăteam lân$ă el i au. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură.is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii.ea.. i Mi)ail. fiind orb. Dar într-o duminică. ba maică-sa. nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu. dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de. 'erafim -Popescu.Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/.at la pat.eam tot ce spune.is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”. 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”. #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete. @Mi-l rupe”% a . de JB de ani. Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal. 2i când a a*uns la u ă a .is să fie (inu(i departe to(i copiii. aproape ca 'criptura. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură.is să iasă afară din biserică. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a. =mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”. "-a spus a a Părintele .ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 . dar i-a doborât cel bolna/. dar o carte foarte $roasă. Părintele îi spunea. Odată.. .: Leana din Lisa% "ino-ncoace”. “7L păuni se ba$ă în mine%. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată. &/eam 7B ani când sora mea cea mare. &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire. 'e . & apucat cu din(ii un col( din patrafir. Dar nici nu 7-am /ă. Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii.ile au citit: ba citea el. @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel. dar Părintele a . numai porumbel.eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion.bătea de mi ca patul cu to(i ase. 7L. de câte ori îl întâlnea. Eitur$)ie. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste. :7 (inea tatăl său i un băiat. după aceea 7-a împărtă it i i-a . . &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele. i nu tiu câte . & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o.it în BL de ani cât am trăit cu socrul. 3u Părinte% nu mă doare”. & fost i un parali.is Părintele să se dea *os din . Odată.ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie. 2ase oameni mari îl (ineau în pat. făcea ca toate animalele.. & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică.eu i 7-a /indecat Părintele. Dar a dat Dumne. 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie.. #lena. & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap. '-a făcut sănătos.is să-l lase sin$ur. 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure.ut. Numele de fată îl a/eam &ndreia . de părin(ii &rsenie. Când a început să /ină la biserică. &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop.i mu te limba. . Ea un moment dat l-a spo/edit. căci spunea că au /enit toate le$iunile. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele. când spo/edea în biserică. să în*ure. să (ină credin(a mai departe. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea. era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii.ică un cu/ânt rău. J. era i un cetă(ean orb de multă /reme. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@. De*ani( Duminica. După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el..

is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”. dintr-un sat din &rdeal. & intrat în biserică i s-a a e. O fată de 7B ani.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a . parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică. 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat.is că-s bolna/ă.is: .us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie. :i spuneam că îmi cade părul.eu. Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima. Părintele i-a .is să pri/ească spre cer./or de mântuire cre tinească. Mul(i credincio i /in la acest i. 55 ani( =n orb a stat o lună de .ă că nu ne func(ionea.i. . @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca .ă ştii că era să mori de multe ori”. după /ecernie.is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate. oloa$ă. n-a mai sim(it nici o răceală.i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă.is: Iai% "ino +năuntru”. i a mers spre Părintele &rsenie.ă bine rinic)ii. numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. 6ă da(i seama câtă de. a*utată.ut i mai bine. #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat.is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă . dar Părintele &rsenie i-a .ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace. 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni. părintele 8unescu. fiind i./orul din pădure. iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă.)ismaş Eugenia. Patru oameni 7-au dus în bra(e. Dar după J ani. a stat o săptămână la mănăstire. 6or fi /remuri $rele. . Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere.%na -i.. după ce au ie it to(i din biserică. @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”. #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă. din nefericire. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere. &tunci Părintele i-a . Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani.is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”. #l a . iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp. &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim. E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 . dansuri i să se încredin(e. acel olo$ a rămas în urmă.ivoiu% . iar el ne dădea remedii. :ntr-o . 'âmbătă seara 7-a spo/edit.)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”.at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el. nu mai tiam nici de ce m-am dus. la 7A ani. :n a treia .âmbăta de .Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”./or cu putere /indecătoare de orice boală.i.ola de lume la i. Părintele &rsenie se i.căru(ă. . Nu mai $ăseam cu/inte. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii.Greavu !oma.is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei. depărtând $ândurile rele i du)urile necurate.e în mâinile lui Dumne. Ea un moment dat am . din nou 7-a luat i i-a . la Părintele. & doua ./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau.ăre te ce/a. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului. &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui. dar eu în nai/itatea mea am . Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică. după /ecernie. :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului. &. olo$.i orbul a /ă. fiind frumoasă. a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit. Când ne-am împărtă it cu to(ii. iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul. 2tiu că atunci m-am pierdut.'+rsan Elena .is că /ede mai bine. Oamenii s-au apropiat să-7 ridice. iar orbul i-a . 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate.ibiu( #u. Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred. . să ne spo/edim i să ne împărtă im. iar duminică oamenii 7-au dus în biserică. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a . . Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei. baluri. 'fatul lui a fost să . '-a mirat toată lumea.ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo. 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni.

ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri. i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică. apoi Clu*. Părintele îl îndeamnă să . Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul. 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”.Maria "icolescu% . îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”.ele i filmele. &cum. dânsa a*uta la traducere. o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal. 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”. @Da% Părinte”. a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/. . spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”. după spusa medicilor.a de metasta. la 8ra o/. . De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre. care a/ansase până la fa. nu a putut scoate un cu/ânt . Dacă o operează% moare. Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are. Ea un moment dat însă. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă.se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero.. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă.ultat: cancer. să cred în Dumne.( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu. a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă. Dacă nu o operează% o mai duce un an”..ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. cum o /ede. Părintele.ă te duci şi să te operezi.e i internându-se în spital î i a tepta.particip la 'fânta Eitur$)ie. a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere. &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac. O femeie din Gă$ăra . Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie. căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia.ă nu o opereze. "-au făcut din nou anali.esc la realitate. i-au dispărut durerile. destul de în /ârstă. &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”. #a nu tia de boală. stili. 8ucure ti.eu. 6şa-i?”. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”.-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”. i to(i doctorii i-au dat acela i re. . -Stre&a "icolae.ând te9tul. 5$.D-na Pro). LB ani. &poi. După câte/a . Mure . Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”. femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul.is să ia )rean plămădit cu miere de albine. Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. maica s-a îmbolnă/it de cancer. Mure i 8ucure ti. sfâr itul /ie(ii.a era pe cale să de/ină desfrânată. =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”. că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”.ă )aci ce-$i spun eu. 5oate anali. Clu*. . & intrat în sfântul altar. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. :n acest timp însă.ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a . dar a*unsă în fa(a lui.a început să-i cur$ă apă prin piele . Nu mai a/ea nici urmă de cancer. căci era în e/iden(a lor. . Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? . & /enit i timpul să mear$ă la control. femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele. Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”. . de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu. . După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală. bolna/ă fiind în spital. nu în doctori. '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie.. ). precum îi spusese Părintele. a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie. care face mult. =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. 5$.ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei. 6ictoria D. Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”.

căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. atunci ei nasc i cresc mă$ari. 'ă nu cârtim la neca. :n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor. Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea..Gheorghe Silea% 45 ani . Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@.i atât de curat. dar asta e realitatea. '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece. copiii. Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie.âmbăta de . . a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii.uri. . era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te. Păcatele părin(ilor le tra$ ei.i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? . &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă. 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie. Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu. Odată. 03ârsan Elena $ . "ubea copiii.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită. .is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”. 6cuma +$i dă +napoi0”. de la de. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia. Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or.Gumatul slăbe te nu numai plămânii.. $ 8olile încep de la suflet. Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS. de la concep(ia despre lume. 'unt e9presii dure. dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/.i strică *e cei #ăcu. O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau. − Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post. murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde. O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil.a faptelor sale. ci i mintea omului. ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i.a a/orturilor. &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini.Parali. plimbându-se. 6orbea pe în(elesul tuturor.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat.us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i.8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător.ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de.Maica %driana $ .is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: . O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a .ivoiu% . Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei.âmbăta de . Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii.fel cum apăruse.6ladimire ti. #ra de /reo A ani ori. 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii.” 5ot din cau.ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”. . Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul.ec)ilibrul mintal.ut Părintele copilul. . după care s-a ridicat din pat i a doua .eci de ani. . Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta. încât credin(a nu o mai /e. un nepot. .i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a . .De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată.%na -i. de la minte. & mai trăit câte/a . =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie.i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului.is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i". După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească. Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat.us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a .

cuno tea băie(i buni. Gata spunea că îi este milă de el. nu a/ea copii.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă.ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi. că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui. Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i. "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort. . să-i binecu/ânte.eu. dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a .is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”. ca preot. Părintele . atunci tu. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e.e. 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri. să mear$ă pe calea lui Dumne. . i i-a .)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. să-i unească.Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea.Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/.e. pe care i-ai omorât”. Părintele . ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort. Pentru asta a luptat mult Părintele. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună.isă. te lup(i ca să nu destrami o familie. 2i cântărea(ă i de teaptă..e le$ătura firească dintre so(i. >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”. 2i a mai născut o fată. care face rele când se îmbată.ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”. Ioan )iungara.Dobrin -osalia. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”. com.)urat când ai.is: @. Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter. '-a căsătorit. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta.Pr. dar si$ur a a este. dar nu se putea le$a de nimeni. #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at. 8ărbatul ei a fost be(i/. O /ecină de aici. dar la to(i le $ăsea /ină. du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”. M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. Gata mea cea mică a/ea un suflet bun. ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”.is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i .ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”. se sim(ea dreaptă. 3ici cât timp alăptezi”.it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte. & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate. Mi-a spus că o să se căsătorească. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă. & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/. să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i. . Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”.is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. Mi-a .)ost +nsărcinată cu el”. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i. 'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a . Părintele &rsenie i-a .)ace ce-am "rut eu.is: @Dacă tu nu.ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”.)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii. . Părintele i-a . =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu.ice: %%Dar şi tu ai. ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa.is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”. să se despartă.ă. &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat. Când cine/a are în casă un be(i/.!a#lan Maria. . be(i/. Părintele i-a . .Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor. 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău . pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune. . dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a. am au. :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”.

#a a recunoscut că are numai unul.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca. Ea un moment dat a /ă. am . că ea făcuse a/orturi. care /a fi doispre. Olimpia a murit după J ani de cancer. Ea doi tineri care au /enit la Părintele.ă. 3u-$i. (Pr. Da. #a credea că are tenie. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a.Morar Gheorghe. 2i omorâm ale i ai lui Dumne. >cea de . dar medicii nu i-au spus ce are. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”.nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece. Noi îl *udecăm pe "rod . ea tot timpul a făcut milostenie. era rău. pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei. De. & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept. dar a spus ca i acela-i face neca. !u nu trebuia să )aci asta. & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu. fără să-i spună nimeni.i în colin.i. 6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit. a )otărât să a/orte. ca un câine. mare: 0E-au luat pe Părintele%. a aflat că so(ul ei a murit.tia. 6ede(i că a. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori.)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul. Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte.e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai. lân$ă 8ucure ti. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. Cătălina. mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. & fost dus -înc)is.!u ai cancer. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi.#ra în ră.)ace destul” i-a .boi. Până să moară. trăind ca orice necredincioasă.uri. !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora. )i*rian "egrean . 6ar/ara.”. O femeie din 'ibiu. & plecat acolo. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă.ut că era plină de sân$e.eu. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios.i ispă i din păcate. O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e. După apro9imati/ JD de ani. Aar pe ea ai s-o pierzi@. /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire. era be(i/. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. &cum e foarte cumsecade. după re/olu(ie. pentru a. a făcut trei ocoluri asupra noastră. De aceea neamul nostru nu pro$resea.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat. Mi-a tiut $ândul.us( O femeie din =cea de 'us.ă a/orturile. cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%. 3u% tu eşti "ino"ată. #u. că el a îndemnat-o.” (Pr. am au. căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor. După C ani au a/ut o feti(ă. 2i printre ei sunt cre tini. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu.is Părintele. &u.ca înainte. Când a intrat i 7-a /ă.Parashiva %nghel. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi.” :n timp ce-i /orbea.at i cununat. când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat. /ă spun de aici. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”.it că ă tia liberali. 6i )ost +ncercată. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea. . că a omorât copiii. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria. După 'f.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp. Odată. Când a intrat la el. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”. De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” . a apărut deasupra noastră o pasăre mare. Petru Vanvulescu :ntr-o duminică.is: 0:i $ata cu noi%. /ă. . &ici a fost /i.ut a început a plân$e.ece. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at. :n pântece a/ea alt copil.i "rod e în fiecare familie. în Cetatea Gă$ăra ului.. s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata. Când. a bote.ea.. căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo. m-am dus la Părintele cu o femeie. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”.itat numai de preoteasa Ciocănelea.

preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? .is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira.e. cu o lumină -aureolă. căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba. După un an am plecat la Părintele. Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau.ut pe Părintele în fa(a altarului. #ra /ineri.icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”./or. care mi-a spus doar atât: . Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare. la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu. care o (inea în bra(e. Ea numai C săptămâni feti(a. Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă. pier. am pierdut sarcina. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire. =u capitolul Limpi ai terminat. @3u% Părinte”.is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”. mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”. :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”. 'o(ul. . Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare./orul Părintelui.is Mamă0”.+l "or ai tăi şi că +i place să . Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat.. &m început să plân$. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea. a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii.ă că erau mul(i care intrau în fa(ă. am păcătuit în continuare. O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani. dar m-am îmbolnă/it foarte rău. &m luat pastilele. =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit..unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri..ă i s-a adresat mul(imii din biserică.ă nu o duci la doctor că o omoară@.ând însă sarcinile. Malco/ici #lena. care a .. &tunci m-am retras într-o strană plân$ând. în *urul capului. cu toate păcatele mele. căci nu eram /rednică să /orbesc cu el. 'e înne$rea la fa(ă. Preotul răspunde: @3u% Părinte”. Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a . cu lacrimi în oc)i a . Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”. . Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori.e. a*un$ând la mine. putea să plece dacă nu /roia să .” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi. i a continat . Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire.ut copila din bra(e.. Când am intrat în biserică -care era plină de lume. Când am a*uns la i. &m .icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”. Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie.arătând către una din cele două foto$rafii .is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti.ice asupra acestor femei. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară.ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”. totu i de trei ori a a/ut aceste cri. 7-am /ă. la i. După aceea a făcut o parante.Maria . Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta . s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”. .'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u .ică. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu.s-a îmbolnă/it $ra/. Cu toate acestea.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu. Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. Găceam orice numai să nu plân$ă. &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. întorcându-se din străinătate. Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a . &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”. &colo am a teptat de la ora L la 7A. Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul. 'o(ul nu /roia. na a feti(ei. Dar feti(a. a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie. care recur$ la aceste anormalită(i.

de calmă. . ci .arătându7 pe celălalt din foto$rafie . O mamă s-a dus cu fiul ei. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea. sau I luni. Când s-a dus la Părintele. s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”.ut sau nu pe Părintele &rsenie. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii. pentru că I ani. Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”. so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i. au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am .i trăiesc în pace i bună armonie. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă. dar Părintele i-a spus: @.ici. Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită. Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”.is cu un $las domol. Ea un moment dat. că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă. a trântit-o i s-a repe. & a am apărut eu pe lume.ut pe Părintele &rsenie. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”. . atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată. De aceea.I ani. Nicolae Q.tai% mă0”. . nu sunt I . s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus. Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei.uri cu so(ul ei. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui. 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu. <adu C. pri/indu-7. Când a a*uns la maternitate.icea i pra/ila Părintelui .âmbind: Da mă% +i cuminte”. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur. Gata a dat să plece. Când 7-a /ă. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp.'ogdan (uncu . &u tot ce le trebuie. Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro.is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele. Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el. dar timp de J ani n-au a/ut copii. pri/ind foto$rafia.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en . Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt. apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară.. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”.is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei.. i nu tie ce să mai facă cu el. & rămas apoi însărcinată. iar Părintele i-a spus: .ă $ii minte ce $i-am spus0”.bea?”. a început să. :i datore. i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”. Părintele. Părintele îi . i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele.nit să spună Părintelui mai mult.a complica(iilor.. femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca. :n disperare. cum .ile sau I săptămâni. dar nu a îndră. Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele.i. au mai făcut un copil. iar astă. Gata răspunse că nu tie. lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei.i laude copilul i a . femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment.Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie. '-a dus la Părintele la 'âmbăta. O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra . Doi in$ineri. îi răspunse fata. pentru a nu da de bănuit unde fusese. &stă. Părintele însă le-a . /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el.S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”.pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”. iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta . era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică.. so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu. &*uns acasă. =n cole$ de ser/iciu. a . femeia -#lena Q. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat.is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”.it. Gata s-a întors. dar se sim(ea foarte-foarte rău. din cau.it la ea cu un cu(it ca s-o omoare. au cinci copii. a . fiind foarte ner/oasă. Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”..binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. care a/ea în *ur de 7L ani. au di/or(at din /ina părin(ilor lui. la Părintele &rsenie. de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual. Gata i-a răspuns că da. după o bătaie stra nică. so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei. . Părintele &rsenie îi spune. Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra .

5inerele fete.i or$anismul între$.is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă.eu. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. întrebându-l dacă se potri/esc. <e. . Gemeia -luată din bărbat. "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu. rar.area sfin(eniei familiale. . de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a. i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #.c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească. fi.mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile. din cau. . 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc.Maica %driana $ . . toate cele ce au compromis familia.e. Când dormim în afara acestor ore. . seara i să se scoale la ora A diminea(a.Din cau. Ea fel. & a cum #. 6şa@ a . sămân(a i numele.i piardă rădăcina. Pa/el. &p.#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare. întreruperile de sarcini. să încercăm un le$ământ către Dumne. prin . cu sămân(ă i cu rădăcină.Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti.ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”. Când poporul "srael.ică i mentalăS . de castitate. . "oba$ii a/eau câte 7C copii. 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or..Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii. . 2i erau slu$i1 . nu pentru plăceri i desfrânare. care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină.is femeia. . Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. după JD de ani să se căsătorească. când familia este atât de discreditată. #. De aceea. .. /orbe te cu Dumne. îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate. aici la mormântul Părintelui &rsenie.colari să se culce la ora 7D -JJ. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei. se odi)nesc. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii. mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente. pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă. . ca să poată în/ă(a. di/or(urile. să nască copii. . apropiindu-se de Părintele &rsenie.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci.Cine face curte nu face carte4 . ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie.Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi.Decât cancer mai bine copii.dra a rupt le$ăturile cu femeile străine.Onania are urmări foarte $ra/e. în afară de posturi -'t.dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ. când. de ". să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale.eu despre ei.Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii. &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr. i-a . &cum. 6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti. are ne/oie de completare endocrină. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale.a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii. sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume. căci ispitele mari sunt. ca i 'f. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării. dar nu se repară. . &postol Pa/el. trebuie so(ii să se împreune. .dra. este rea e. nu se refac.Pantalonii la femei . copilul /a a/ea precocitate se9uală.5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa./orul 5ămăduirii. înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este.eu. Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor. 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat. . 6şa este?”. Părintele.a căsătoriilor cu femeile străine.Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne.Căsătoria e sacul cu păcate. .i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”. mărită-te i ia-7 în spate. .:n timpul sarcinii. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. 2i să se ferească de prieteniile rele.Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i.Copiii . era în pericol să. celulele .&bstinen(a se9uală dă /i$oare. endocrin. în numele Părintelui &rsenie. . dar din când în când. (Pr.Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea. mi-a în$ădui.

(Pr.6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine. dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. de la episcop. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme. dar care sim(eau ortodo9. sau ale sterilită(ii. &. că /or da socoteală. a$resi/itate etc. Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească. să-i lăsăm în pace. i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure. în biserica aceea.. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. de a teptare încordată.icea: sectele sunt proorocul mincinos”. trebuie să /ă înfrâna(i cu postul. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. a a cum Daniil îi mân$âia pe lei. . ne/ro. 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i. :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici.âmbăta de . Nu pot sta fără foto$rafia lui. o înfă(i are. =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie. Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. &i no tri -ortodoc ii.ic cu foamea. 2i cine/a a . Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie . el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu. & ie it afară din biserică. '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om. Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin. i a început să-i mân$âie. /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 . Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! . Ioan )iungara. căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a .is să nu ne le$ăm. . întâlnită în unele boli de ner/i. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui. ci să le mai ucidem cu postul. Părintele a fost trimis la &lba "ulia.. în Maica Domnului i în 'fânta Cruce. Gemeile care nu primesc combustibil masculin.iolo$ice.e. nu i-am cerut a*utorul niciodată.us( Pocăi(ilor le spunea că. :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera. de la bărbat. &m /enit acasă plân$ând.Gheorghe Silea% 45 ani . dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit. *enă în respira(ic etc. (Greavu !oma.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică.us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel. a*un$ la an9ietate -stare de nelini te.is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”. fie din lipsa căsătoriei.Gemeia e necesar să fie căsătorită. Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie. care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală. Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. dacă nu cred în "isus +ristos. dar n-am mai făcut-o. de la /ârsta împlinirii fi. (Morar . după JD de ani. ca să fie împărtă i(i. 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a . &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului. &/eam de $ând să fac o prostie. înso(ită de palpita(ii. unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii. Părintele a )otărât să le ar$umente. căutau să-i lămurească. &colo. iar eu . că te tia cine e ti. fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale. . ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică.)ismaş Eugenia. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”..e din 8iblie i ei dacă au /ă. idei de sinucidere. . Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului.contact. :nsă. ca să pute(i face lucrul acesta.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de . dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip.

& murit la LL de ani. De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i. &poi Părintele i-a .is Părintele.iu. 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”.Gheorghe. & de/enit sora Eeana foarte credincioasă. cu numele Niculici. să le distru$ă. -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare. #ra pre. #rau în <ecea doi bătrâni. #ram tare supărată.P . "-am spus Părintelui i mia . Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire. care de i nu mer$ la biserică.. Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele. ci mai târ. . Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”.'eleaua Ileana. 'ora Eeana însă s-a dus i. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat. . :ntr-o . c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a . Nu-l cuno tea pe Părintele. >cea de . Pe aici a intrat% pe aici a ieşit.Paraschiva %nghel. Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta. Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe. #d. să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e..isten(a românească. 7???. puternic. care /eneau să or$ani. so( i so(ie. iar Părintele a . #rau mul(i sectari acolo. căruia Părintele i-a . au ie it. 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i.is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”. :ncet-încet. Eeana. !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i.)runte şi "ă arăt cu de#elul”.S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania. . După ce au ie it to(i. 2i a continuat a /orbi despre icoane.)ânta =ruce.entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică.isten(ă comunismului în .e. cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a. dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos. #ra la noi unul 5oader. Părintele însă nu m-a lăsat. Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă.is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”. de i se codeau. N-a reu it nici împreună cu 5oader. Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu.ice Părintele. #rau din =ră$u . drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i.is că. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. Când a a*uns acolo. că a a a spus Părintele &rsenie. #rau departe de Părintele. Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a . 2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire. iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau.an.ă ai credin$ă tare0”.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”. :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire. 6ictoria n-a /enit în acea duminică.is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea. dintre aceia care au opus re. de i nu era Părintele &rsenie acolo.e re.ut. Părintele a . că mer$ea mereu. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo. Odată a /enit la Părintele un parti.is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os. despre icoane i altele. 8ucure ti.is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace .a securită(ii. În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . Cum. 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare. . &ceia iar au comentat între ei. Dar când a a*uns acolo. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund.us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce. #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei. Părintele i-a rostit cu/ântul. Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i. & fost i la biserica din Dră$ănescu. nici măcar să-l mi te pu(in din loc. Ee-a întors i pe pocăite. 8ătrânul a fost nebun. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice. /roia să se pocăiască. dar n-am reu it. Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi. sora mea. &poi s-a aplecat i 7-a întors el. După Eitur$)ie.ă iasă to$i a)ară0”. a a o dra$oste a prins de mănăstire. nu mai mer$ nici la pocăi(i.

&ce tia sunt mucării de a. deci de a*un$ere la sobornicitate. în 8iscrică. 8ote. din mi*locul /ostru. ci în minciună.. până când! . − 8a unii /or a*un$e ca.ie. Prime*dia comună s-a arătat în lume. Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească.Gheorghe Silea% 45 ani . Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei.is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”.Nu da cu bâta în /iespele sectare.i sunt stare(e de mănăstiri. Ioan Sabău. cum au lost la început.anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână. i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i. Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”. Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i.Paraschiva %nghel. de /reme ce el nu stă în ade/ăr. Mai . unirea cre tinătă(ii întâr. .us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. nu ră. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”. dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat. Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i.i facă datoria pe front.âmbăta de . de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie .ie Doamne.beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect.eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui. . .ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca.Dia/olul tie i el 'criptura.mun(i. dar erau i cu arma. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i.âmbăta de . '-au apucat. =nii ascultau. 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă. deoarece mintea lui fiind nebună.ul pocăi(ilor -de tot felul.Gheorghe Silea% 45 ani% . deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos. -.i. însă dia/ole te. dar oricâ(i /or rămâne. .icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”. .at după rânduială.Pr. este lepădare de primul bote.Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una. . care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or . măcar la sfâr it.a niciodată.Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9. . bote. au luat după 'criptură. Parti.eu. ori cu crucea. luându-se după amă$iri satanice. al(ii nu ascultau. adică sectarii. Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate. #i erau i cu Dumne. . Părintele &rsenie . printre care multe fete care astă.icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata. . Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să.ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne.'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere. & .'e /orbe te de unirea 8isericilor. cu a*utorul demonilor. De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i.”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt. (Ierod. 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali. ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? . drept i e păcat.

2i e9act după B luni a murit tata. . 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească.Pr.at. lucru care a stârnit uimire în <ăsărit. Părintele a a spunea: că Dumne.icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” . 1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”. îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a . sfaturi de moralitate. dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească. le-a înclinat spre mine. că atunci când se căsătoresc e un moment mare.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i .le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P. Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. Dometie $ Mân. . #l a fost lăudat de Părintele &rsenie. Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta. ca preot. 'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”. Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. . Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le .%na -i.Pr. despre acele de. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”. !ot timpul ea "edea icoana aia. de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret. de lăsarea poftelor rele.Ierod.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă. nici la /orbă. '-a uitat la mine -era multă lume.ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”. #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă. D+mboiu Victor. Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” . Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni. Părinte% sunt preot tânăr şi9”. &cest preot nu e9a$era cu nimic. =eilal$i preo$i care slu*esc la . un neca.)ântul 6ltar l-ar mânca0”.at.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete.ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie. i dacă /oi fi preot. 8iserica <omano-Catolică a canoni. E-am întrebat pe Părintele. i a . Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor.. >cea de . Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP. să-7 c)inuie. 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”.Morar Gheorghe. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”. 2i am (inut canonul ăsta de atunci. /oi fi preot cu barbă. . 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică.ivoiu% . 6m )ost pictat din pântece0”. i atunci a trebuit să-mi las barbă. 3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”. pentru felul lui a e. LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e. că a a e rânduiala. De aceea nu mai a/em nici preo(i.ată i un pas a e.ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate. nici la pas.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu. cu un ec)ilibru moral deosebit. tie pentru ce. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună.eu. domol4 niciodată nu se $răbea. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”.

Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci.i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească. i7 pomene ti în de.Pr. când to(i preo(ii /or repara bisericile. o femeie din acel sat a . spre mănăstirea 'âmbăta de 'us. a a cum sunt.ile i-a /enit mirele -moartea. Dometie-Mân. pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. − Gra(ilor.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%. dar Părintele îi . a intrat în biserică Maica >amfira. care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă. nea/ând /oie să slu*ească. de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie. dar /a cădea i acesta. ultima redută /a fi 'ibiul. iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie. Ioan Sabău% -. fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal. însă sim(eau un îndemn să se silească încă. s-a mirat mult când a /ă. cum spunea Părintele. asculta(i de 8iserică. /or rămâne bisericile $oale.Gherghe Silea. 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam.ut. a sim(it un curent de sus i până în călcâie. prietena părintelui . .iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică.us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii. Din momentul acela s-a con/ertit. nu e bine i nu e potri/it. . Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui. 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”. Din satul Eisa. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită.le$ările acestea.Pr.is.a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”.eu ascultă. Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. a început predica. Plecaseră i cam târ. . &tunci.Ierod.. De abia după ce au a*uns. dacă nu-7 la i în pace. care era de fa(ă la slu*bă.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum. dar nelucrând ei la sufletul omului. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ .c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu. 2i după câte/a . iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. După slu*bă. Mărioara. . Părintele a . pentru cele două femei.ă mântuirea nimănui.Eă#ăraş( :ntr-o . Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr. de Dumne.ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică.âmbăta de .'ălan Silvica . a/eau tendin(a de a renun(a. Dumne. Cine are minte să ia aminte. părintele Petcu Eucian. cucu/elele /or cânta întrînsele. Când a intrat la Părintele i l-a /ă.unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i .isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. dar i pentru mine care au. mer$ea la biserică. i e foarte aproape. urcu ul fiind i mai $reu. 8unica. 45 ani -.$ândări acolo. #ra foarte de tept. Ioan )iungara. i a dus-o. +ârseni.ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. împreună cu încă cine/a. 5ot tatăl meu po/este te. #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie.eu nu for(ea. iar al(ii /or construi altele noi.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul.

5ot la 'âmbăta. acolo în pădure.is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is.âmbăta de . Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@.i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . La biserică să te duci. a a/ut /reo A opera(ii la stomac.us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume.'+rsan Elena . . &ce ti bani erau pu i într-un /as. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea. '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat.eu. cu acela i nume4 pe drum. După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil..Gheorglre Silea% 45 ani .is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul. repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce. Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne. sin$urul.ice: Dar cine mă "a anun$a”. După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu. (inându-7 în mână. & doua . =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o . dar acolo nu ploua. . cum /ine ploaia la munte.” . Părintele n-a /orbit.i de înscriere la teolo$ie.icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. Doar un a/ocat din Pite ti./erban Ioan . apoi a făcut i masterul. B ani a stat pe pat. i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”. Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a . să stăpânească natura.Eucian. într-o perioadă.âmbăta de .idurile.is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”. Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni. la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru. Q)eor$)e i Q)eor$)e. nu tiu ce s-a întâmplat. Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani .nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”.. #ra furtună. 2i-a luat un canon al tăcerii.ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a .. 2i a . .icea numai către cei săraci să ia din /asul acela. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? . după puterea lui. mai necă*it. a început să se facă de ploaie.i era ultima . apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie. Lasă că o să "ezi tu atunci”. Când predica odată.at..ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”. Nici un a/ocat nu /roia. 2i când s-a dus. . 2i el .is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i. . &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1. care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte. mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea. Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă. :n 8ra o/. fiind foamete i sărăcie. Părintele l-a recunoscut i i-a spus: . de i slu*ea. . . 2i . foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie.us( & /enit odată un om bătrân.Ierod. a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani.ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta. pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as. iar Părintele &rsenie .Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare. unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a . Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară. îmi spunea o /ecină. & fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată. După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”. de toată lumea s-a înfrico at.

'eleaua Ileana. aici fiind de călu$ări. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. -F de ani( Odată a /enit o femeie.5răie te până astă. nu s-a mai întors. iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai. 6m ne"oie de piatra asta. De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat. a stat i dintr-o dată a .ile. Maria. din clipa aceea.Pr. i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic. Numai în Părintele î i $ăsea lini te.Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. $ra/ bolna/ă.is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”. N-a mai . Gemeia aceea. !u ai o piatră mare +n curte..eu încât. dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la . ne-a destăinuit femeia ce a /ă. & început să plân$ă i îi era frică să se ducă. au ridicat- . ea n-a mai re. după C luni de . cum 7-au le$at. . cum 7-au c)inuit. cum 7-au omorât.is să mai stea că încă nu este timpul. dar n-o să re. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea.Pria 7udovica. să nu fie biserica plină de fă$ără eni. au pus capul în pământ i au plâns. 2i a a a fost. Pui boii la car şi o pui +n car. & fost omorât acolo în munte. Ioan )iungara. pe Părintele &rsenie. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral.is că o să mă duc la mănăstire.is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @. numită Olimpia.)ânta Mănăstire?”.biera Olimpia în mănăstire.i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni. plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar. Mie mi-a .ist. !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu. . Părintele &rsenie era un sfânt. 2i într-ade/ăr. & a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . &poi a trimis-o la o mănăstire de maici.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu.Paraschiva %nghel.iceai că o duce cine/a.istat. dar Părintele i-a .ut acolo. Nu era . &. după îndrumarea Părintelui.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”. 2apte erpi au ie it din ea. au $ăsit rămă i(e din cel decedat. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne. De mai multe ori a /rut să se spo/edească. din familie mare. dar a a se ducea încât .i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa.is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it. cum 7-au luat. &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a.)ismaş Eugenia.@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. de încărcătura păcatelor.” i a a a fost cură(ită i mântuită. a /enit la mănăstire i a . Giul ei. că în lume a făcut prea multe păcate. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: . Nu-i scăpa nici un băiat frumos. împreună cu so(ul.”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul. Dar când a a*uns. . . iar Părintele îi .eu. &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1. Părintele i-a . Ba te aşteaptă +n porti$ă. Odată însă. &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/.ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @. i s-a dus.is nici una nimic. '-a dus acasă. iar Părintele i-a . i s-a dus la spo/edanie. #ra ca Maria Ma$dalena. s-au apropiat în a a măsură de Dumne. pentru familie. /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”. i ei fiind be(i pe acolo. i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare. la nimeni. . =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat. era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @.is că nu mai pleacă de acolo. că e restaurant lân$ă mănăstire. . Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti. Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana.

2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci.o. cealaltă locuie te în 5urda. După cam un an. diminea(a la ora A. Pro#. dar. au sc)imbat purceii. Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri. când. deodată. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a .ut unde/a.ut pe acolo.at rămânând imobili. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor. Ea intrarea spre stăre(ie. după c)inuri mari. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte. &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali. înnoptându-se. . cu ea în spital.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament.is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”.7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de .ic sco(ând pietre din râu .itei lor. controlat de 'ecuritate. etc. Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor. .mănăstirea atunci se reconstruia. Getele sau esc)i/at i nu au răspuns. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie.ată la pat. dându-mi seama de /aloarea lui. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie. pe Părintele. iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi. ca să dea de pomană. )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. =na din fete este măicu(ă la 5ismana. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin. 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. care i-a .Pr. Da. Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori. în dreptul por(ii mari. Noaptea. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla. Când acesta a murit. mai la mar$ine. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei.neam să-7 aborde. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism. i-a . Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine.” Omul i-a . :n acela i timp. 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele. După ce a spo/edit-o. care era $reu de $ăsit. căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc.). După e9ternarea din spital.Pr. a sim(it un $ând clar.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e. căci era multă lume pentru binecu/ântare. eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. care peste mul(ime. dar în aceste . dar acolo era pu)oi de lume.Sora %urica !inca. le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea. dacă omul nu i-a dat-o.us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/. după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. lucid.. &m fost ne/oită să mă interne.âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele. '-au dus la biserica Dră$ănescu. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. 'urprinsă. îi citea ca pe o carte. &m acceptat să rămănă câte/a . După înmormântare a /ă. 7a Dră$ănescu.is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi . au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta. au pornit la drum. era (esută din lână. una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”.âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări. 'im(ea că nu-i $ândul ei.ile. =n anume Q)eor$)e. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici. considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i. spunând că sunt din 8ucure ti. După ce au cumpărat.ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. mama mea a parali. într-o diminea(ă. :n 7?@L. #u eram mai retrasă i nu îndră. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie.”. . Părintele &rsenie era la Dră$ănescu. . au sunat la poarta casei noastre două fete. femeia s-a dus la Părintele &rsenie.is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă. a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei.ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei. #a nu inten(iona să-i dea i plasa.Mănăstire .

.3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om. Dumne.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări. a ..eu1 -" 5esaloniceni A. 77. nu trebuie să i se supună.eu decât cei ce au cre. a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii.i slu*itorii ei. . în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii.. "nstala(iile fiind foarte /ec)i.. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%. Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându. blocul a e9plodat.icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”. . Eocuind la un bloc cu nouă eta*e.âmbăta de . când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i.is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”. Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm. nu /reau să fiu un pesimist.uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului .eu nu /rea moartea păcătosului. B4 Euca J7. dar refu. împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă. &m au.Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne.ia cutremurului din 7?II.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne.6or /eni neca. . 45 ani . .us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii.6. -Pr. a a i noi dacă ne căim. Dumne. # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”.eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă.Gheorghe Silea. Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne. pentru B .ile4 #l n-are timp. foarte /ec)i. De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne. Când a murit -7?L?. & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne.purceii?”. Deci primim di/inul stăpânirii. Pe simplul moti/ că noi.eu să ne $ate odată.ut în /remea de început. Dar nu tim când /a fi acesta. Ioan )iungara. AA4 "saia 7B?. .2i cum a făcut Dumne.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi.. .duia.eu care /or cădea în păcat.. De câte ori mer$eam la Dră$ănescu. care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i.%na -i. 7B. . c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi.<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră. .eu are un plan. dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun. . când /a /eni /remea sfâr itului.Pr. întâlneam o credincioasă.eu.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec.eu poate să mai (ină lumea mii de ani. în &pocalipsă. ci să se întoarcă să fie /iu. dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne.eu. .eu -"" Corinteni A.=nei stăpâniri de stat -sau ef.ivoiu. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne. . nici 'fânta 8iserică . &cest lucru s-a ade/erit i cu oca. de oamenii lui Dumne. 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne. n-a mai dăinuit puterea lor.D-na M. 7.. JD.ut credin(a lor.Din toate timpurile se tie că. =opăcel( Părintele &rsenie spune că. )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie . După toate astea. .i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei.ile i B nop(i.eu.=n$urii /or mai mult decât &rdealul. dar Dumne.ăm păcatul ei. lJ.eu /or cădea în păcat. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră.ibiu( Părintele &rsenie . Mariana Dodi din 8ucure ti.ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit. @?S . De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat. Dacă trăim mai mult poate-7 prindem. că nu ne mai poate suporta. care nu se supune lui Dumne. că Dumne.eu nu măsoară timpul în ani. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”.

cei cu daruri. Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo.eu. atunci /ine sfâr itul.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare. . ci i o faptă a libertă(ii noastre. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J.i doar el $re ise. Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc. Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%. Noi ne $ândeam că urmea. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus. urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?. . J. numai fiindcă a îndră. mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă. De multe ori.. %.Pr.Neamurile au un destin ascuns în Dumne. B. :mi părea rău.i eu personal . ..nu al lui Dumne.eu. #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea. :n JI octombrie 7?L?.eu. cu răspunderi. cu măriri. dar noi .eu.. anul 7?L?. # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta. ascunsă iară i sub c)ip smerit. 77. Deci.e/reu de neam. am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor. sub c)ip smerit. <e$ele Da/id. @.trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci. B. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am .DDD de oameni .estra(ii lui Dumne.eu . i apoi :nsu i ne-a în/ă(at.Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne. în realitate.ă sfâr itul lumii dar. 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”.'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea. pentru mântuirea fiecărui suflet în parte. Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne. pe Părintele. . decât în /remea în$ăduită lui de Dumne. că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. c)iar de /enirea sabiei după dreptate. Ceea ce doresc să /ă spun este că.lea(ă. acum nu mai are pe nimeni! .eu la cele /e nice. cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec.7I. mi*locind milosti/irea de la #l. Căci pentru mul(imea farădele$ilor.eu-5atăl. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte. Când i-7 trădea. Când î i urmea.nit să numere poporul -"" <e$i J@. L-?.Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră. însă Dumne.eu.Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului. cu puteri i cu tot felul de )aruri.an(i în timpul /ie(ii. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu. a a 'fânta Eitur$)ie. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său .D$na M. Darul proorociei i s-a luat o /reme. C. mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în . iar din popor i-au murit ID.estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei. nu poporul -"" <e$i J@.is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. .eu-Giul. Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”.eu i 8iserică i preo(i. ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni.eu-5atăl să sfâr ească lumea. :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns.cre tinii. Pro#. "ată de ce.ii. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt.ice că nu le mai trebuie Dumne. la Dră$ănescu.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în. Simion !odoran( . a căpătat o stra nică pedeapsă. să se $ătească de pedeapsă. încât /or . despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J. . de mult ar fi trebuit Dumne. peste tot pământul. . marea taină. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni. 7D. dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt.ă destinul. numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului..eu. .ilele lor. în. Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea. .ă. toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie. care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul. au apărarea lui Dumne.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete. mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne.

/ăluie celelalte taine. Nu au fost la înmormântare atât de mul(i.-. :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm.ător.ut.Dobrin Ioan% <& ani% . . iar acesta i-a spus: . & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci. 'tând pe mar$ine acolo am au. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii.FX. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie. Părintele 'ebastian era ne/ă.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. am /ă. .Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta. a acceptat acest lucru.tia că /a /eni multă lume în pelerina*. Cei care au /ă.is să ia @ pociumpi -(ăru i. Ea înmormântare. i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe. a apărut pe cer un nor alb. & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @. Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca. iar părintele 6eniamin. mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune. După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca.ic că nu a fost torturat. Când a scris pe cruce anul mor(ii 1.âmbăta de . cum mă a teptam.. când i-am sărutat mâna. pentru că nici nu. & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu. dar nu de la început. care este acum la Dră$ănescu. la 'âmbăta. ” i-a .us( &m fost i la înmormântare. cu litere tot din nori formate.)inte !are% .is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a .eu i-a împlinit dorin(a. după cum i-a spus Părintele. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori. dar cunosc doi băie(i care au /ă. =nul din cei care au fost la înmormântare. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @. De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @.)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta.ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii..is: 3ici un ceas din 1.it pe unii. Obra*ii îi erau ro ii. . Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta . domnul 6âlcea. Părintele s-a ru$at la Dumne.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @.uri mari: a cumpărat o casă. De i el a fost . numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. #u nu .ut treaba asta. care i-a . 45 ani% . & fost i părintele Dometie. Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici. care a fost stare(. #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt. &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne.eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne.is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @. '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat. Odată. pe care scria cu ne$ru #no). N-a putut să slu*ească. Cred că acolo /roia să de.Paraschiva %nghel. a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu. "e ind. & a s-a întâmplat. #ra numai meseria ul. După câte $ândesc eu. a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere. ca o cea(ă. atunci a . #ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian.ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”. :mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir.ut că a/ea un$)iile la mână. dar un$)iile le a/ea. #ra acolo i Părintele 'ebastian.)inte Dumnezeule% . Când s-a )otărât.Gheorghe Silea. fiind descoperit la fa(ă.ia să-7 atin$. #u nu am /ă. care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. to(i stăteau pe loc. a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui. &sta este una din minunile Părintelui &rsenie. Constantin Ourco/an din <ecea. #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona). .eu. '-a întâmplat în anul JDD7.is că acolo să fie înmormântat./ăluie. .: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a . care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile.

is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume. dar cu oc)ii alba tri. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$. $ârbo/ită.ă.is să nu arăt. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. i crucea a pornit. înaltă.iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop.is: 1ine”% i-a luat apă de la i. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie.ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”. din c)ilia lui.is să scrie: 1De ce căuta. Părintele mai . ce/a ce m-a uluit. dar am au. pe după mănăstire. i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a. s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @.mucenic în fiecare .ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă. . în spatele meu era o femeie îmbrobodită. >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @. )i*rian "egrean( 3in minte că-n .it: cu toate că era amia.i *e cel viu *rintre cei mor. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt. i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă. & murit pe JL noiembrie. #u sunt mai mofturos. am /ă. & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade.ut clar oc)ii alba tri.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a . #u am . De i se afla cam la o sută de pa i. După aceea a fost dus în biserică.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui.i. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a. plini de /ia(ă.is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”.ut acest lucru. n-am arătat nimănui. un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă. 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite.ut bărbatul acela. pentru a pleca spre cimitir.Pr.ut-o. omul /ă.at. am /ă. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. 2i cum stăteam amândoi lân$ă i. i brusc. în mare oaptă: Muoaaaa)))1N. eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare.i. înspăimânta(i. &stfel am urcat împreună spre un i. un $las aproape mustrător i totu i nu. pe cer. de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele. i un bărbat foarte înalt. 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. cu /oce înceată. am /ă. pe măsura )arului.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia.A metri. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului. după moartea lui. . 8ătrâna a . unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. #u am spus că da. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă. căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit. Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul. Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a. bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”. &sta a fost după 7?ID. a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%. Noi am .i3. i când mer$eam cu to(i spre $roapă. Când am au. plânsă. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos. Părea de /reo sută de ani.i./orul acela. a a/ut cruce $rea. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali.ă.Ierod.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D.it că i al(ii au /ă. Ca i acesta. :n acest timp. încă din pântece a fost ales. . am tras cu urec)ea i am au. #ram foarte aproape de sicriu -D.idit-o cu cărămidă. cu oc)ii mari. Nu pot uita. . mer$ la c)ilie.ut eu asta. 5ot la înmormântare. când a dat să plece. Nu tiu de ce.ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”. Dar am /ă. -Pr. bărbatul a rămas ca parali. bolna/ă $ra/ de sclero./ora . &m /ă.ă în plăci de 7I ani. @. am . Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i . #u po/esteam cu fata asta.use sus. dar dacă el a . eram to(i afară. Mie nu-mi place unde e lume multă. =n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. &cesta i-a .. 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare. 2i a a a scris.Maica %driana. când au scos sicriul din biserică.du)./or i. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie. în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia. am în(eles că nu a fost o nălucire. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop.

& a cum a descoperit Dumne. Ioan )iungara.( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu.6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca. .D$na Pro#. o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti. :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită.$ropat la I ani de la înmormântare.spus: Da”.it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie. 'au 'f. Ea înmormântarea Părintelui. . Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote. dar am au. la care n-a mai lăsat Dumne. Când a a*uns la cărucior . 2i se /a arăta multora.ă de delir mistic.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @. 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi . lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea. despre ce a fost i a făcut Părintele.usem atunci la Dră$ănescu.ă "ezi că a )ost Părintele0 @. 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V .).ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @. ne-am înc)inat la moa tele lui. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui. tot a a i la 'f. că n-au /ă.eu din mormânt. 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne. au /ă. :mbrăcată sub(ire. i 'f. după JD de ani de la înmormântare. Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca. la drum. să nu mă mai despart de Părintele. cu pantofi decupa(i i talpă de plută.i. :nsă din acea . în 7?L?. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”.i. nici o bătrână. Nu am fost la înmormântare. &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat. pe care-i /ă. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: .Pr. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari. Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care . dar când am re/enit în curtea bisericii. Când am a*uns *os. #ra peste puterile mele să mai plec. numărul @A sau c)iar @C. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el.eu să calce oameni păcăto i peste el. Deodată. . părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu. &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem. fata . "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari. celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei. fără /oia noastră. "oan cel Nou de la Neam(.ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm.ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW. unul pentru mine. Dar.Părintele Dumitru% Mânăstirea . ca preot. lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei. Alie .ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt. & a i cu Părintele &rsenie. alba tri i ume. Mai mult. lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic. că trec printr-o cri. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie.eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f. 'i$ur că da. fata aceea mer$e pe picioarele ei.i i până astă. "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire.iceau la rându-le.Maica Maria $ Măn. cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei.ut nimic. &m mai . . (a mormântul Părintelui însă. ce/a s-a năruit în mine. a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie. un dor sfă ietor să rămân acolo. Nu tiu cât timp am stat la mormânt. n-am mai $ăsit-o nicăieri. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @.Credeau că am înnebunit. Mi-a părut rău că nu a fost de. &m aler$at după batrână dar. a/eam un dor cumplit de mântuire.. smerenia călu$ărească a a trebuie să fie.E. spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”. =.urile materiale. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit. =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite. &tunci ea s-a oprit. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os. &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o . .ătorul al românilor.ut o lacrimă pe fa(a Părintelui. $albene.a i tăria unui ful$er.

ă cu cole$ii la absol/ire. 8n . pentru că Dumne. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne.:=>. primește numele de >ian. 6propia$i-"ă de mine0”. adică s-o a tepte cu bucurie.ent. "icolae 'oboia( 'fântul "lie. problemele /oastre. .nic. # /orba de focul ceresc. de mormântul sfin(iei sale.ilele de pomenire. ca pe-o i. iar ște*arul pe care îl plantea. deci moartea ni-i un a*utor. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie. 6propia$i-"ă de mine” . =rmea. <ăul e osândit de moarte. 'im(im cu to(ii.bă/ire si$ură din împără(ia păcatului. dintr-o familie de țărani simpli. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i.Pr. (PS. /a purta numele. că poporul nostru românesc simte cine a fost.eu. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni. 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă. se naște în localitatea 6ața de 'us. am au.eu.ilelor noastre. Dar mai încoace. Nu trupul este răul.)ânt @.eu.icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael.at: 0Mă. să nu mai faci cutare1%. . întunerecul. la /reme.ilele de )ram i de pra. este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie. &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei. ci spunea. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop.ploaie normală. în toate .:9:. trupul /a în/ia din mor(i.eu de 'fântul "lie. unde este remarcat de profesori ca un student de elită. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne.ând $rafica primelor patru /olume.lea$ă de trup. ne face un mare bine. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte. 5atăl său cunoaște de pantofar. i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului. după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie. − :mplini(i-mi dorin(ele. de focul Du)ului 'fânt. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”. &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne. de aceea. :n moarte-i în/ierea. &ceasta este sal/area. conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii . iată. Mai are o soră care moare de tânără. 8n . cu/ântul autori. *udețul +unedoara. Qorunul lui >ian. Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie . transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i. cine este i cine mi*loce te în mod deosebit. prin moarte încetea. sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea. "osif și Cristina. Cu această oca. prin părțile Dra$ului. dar credincioși.<. neputin(ă. 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica.eu i prin tot ceea ce se scrie bine. de focul )arului lui Dumne. ca din partea lui Dumne. 'fin(ii. i în duminici i sărbători.eu. păcatul cu miile lui de $)eare.eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul. s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie. care apărut la 'ibiu.ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic. absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad. în toate .ilele de pră. 8n se*tembrie .Când sora moarte ne de. fară să tim i fără să /rem.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”. în toate .:==. Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii. fără să fiu eu pre. spun teolo$ii ortodoc i. cât de mare prooroc era. de Părintele &rsenie. reali.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. Ea începuturi.:. . nici nu râdea.eu situa(iile.ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. a/ea ne/oie.eu e Cel ce le sc)imbă.ă. sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului . căci Dumne.

8n 9@ noiembrie . până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea. când primește numele de &rsenie.. s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară.:?<. 8n .A ianuarie . mer$e la Muntele &t)os. $reco-catolici. se reor$ani.ământ mănăstiresc la 'inaia.ea. 8n mai .:>:. :n iunie se înc)ino/ia. maicile alun$ate de la Prislop. maicile sunt alun$ate. 8n . este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan. 8n . postind @D de .:?:.:?9. părintele re/ine la Prislop după ce. se desființea. începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani. după un an de la )irotonie întru preot. la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor.:A: *+nă 2n .ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us. . la fel și părintele &rsenie.? se*tembrie . Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni.:?@.:@: la Prislop. 8n . căruia i se inter. este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea. $reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie.ă /iața du)o/nicească de aici.8n . al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira. #ste numit stareț al acestei mănăstiri. După unii aceste trei luni. 8n .ământul mănăstiresc de la 'inaia. 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală. 8n 9> noiembrie .ă într-un așe. 8n . 8n = mai .:>9. fiind acu.:A.ice să mai slu*ească ca preot. este pensionat cu o pensie minoră. Părintele &rsenie.ile. 8n . Părintele &rsenie nu mai este stareț. părintele este din nou ridicat de securitate. a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari. #ste înmormântat pe data de ? decembrie . după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești. deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe.at că e le$ionar.:?@.:=:.:@:. unde stă trei luni. este an$a*at ca pictor muncitor. este arestat și torturat de securitate.:>.:@:. 8n ..:>:. cu numele &ntonie.:><. are loc tunderea în mona)ism. Du*ă . Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări. ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia.:?=.ă mănăstirea Prislop. 8n . Prislop de/ine mănăstire de maici.>$. 8n . #9perimentea. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I.:A@. părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us. părintele a încetat din /iață la 'inaia. condamnat. se tunde în mona)ism la Prislop. cu spri*inul său la 'âmbăta. ci rămâne du)o/nic. participând la slu*be doar ca și cântăreț. :n 7?@L.< a*rilie .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful