Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor. i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a . al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne. credincio ii. e9plicând citirea #/an$)eliei.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească.iu. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt.#ste aici. . trăiau i ei momentul: se au. & a că Părintele era de atunci. a/ând i cuno tin(e de artă. #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister.icem.. !eo#il Părăian $ Mân. cum a . de care am au. Or. nu are /oie să se an$a*e.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. de instituirea 'fintei #u)aristii.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele . 2i el a . în$enunc)ia(i.boiului. are sân$ele contaminat.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată. s-a recăsătorit. Prin anul 7?@B s-a or$ani.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost . Când m-am dus la mănăstire. despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/. al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne. câtă /reme mai are astfel de traume să . :n acela i timp. deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i. 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . care atunci nu era folosită. . la Cina cea de 5aină. să o ia. el trăie te i acum. JDDB. Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului. <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie.copil. nu mai are (inere de minte.ă să se nască. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor. s-au dus la Clu*. "ma$o. (Pr. este dăunător pentru copilul care urmea. . el s-a despăr(it de ea. p. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică. C)iar i de pe foto$rafii. Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea. cred. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică. :nsă acum a a*uns i el în declin. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea.iu. 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea. în cetatea Gă$ăra ului. contând. îndră.eiesc. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au.Mai târ. J?-B@. de mai înainte. 8rânco/eanu.at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna.it mai târ.iu -numai @ clase.e la conceperea copiilor. Gata a/ea ce/a la un oc)i. . Că el. :n realitate. 2i. are /reo LD de ani. la #picle. . (%rhim. din 7?@J. 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie.ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie. dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! .ul.eu. la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă. dacă ar fi iubit-o. nu a fost un e ec al Părintelui.Părintele. dar le i trăia.JDDB. i pe ceea ce îi spunea fi$ura. de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor.ă. Credincio ii fiind i ei lumina(i.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană. preocupat de c)estiuni de felul acesta.icea: 3u-i bună” sau Îi bună”. moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au.. era plânsul mistic. de /reme ce i-a spus că. după ce s-au căsătorit ei.isem niciodată la /reun preot i nici după aceea. fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i. a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi. putea să. & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! . 2i a luat-o. dacă o iube te.ă. 2i atuncea Părintele a . momentul sublim i dumne.is: @Da”.boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa. Nu mai recunoa te oamenii. =el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii . #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie. spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este .a pe care a trăit-o pe front în timpul ră. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle.eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete. luminată de )arul 'fântului Du).is: @Aa-o0”. Copiii îi sunt sănăto i. să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii.isem. mai apoi.nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare.

Nu trebuia să mer$i la dânsul de . Cine /orbe te altfel la adresa dânsului.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt. mai “dur% cum spun al(i.eu. 2i cum ar putea să fie numit altfel. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu. ce/a tainic din adâncul sufletului.. un sfânt al lui Dumne. în trăire i-n în/ă(ătură.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. că nu ti(i ce . oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt . /edeai în dânsul un în$er întrupat. o face ori din in/idie. )uli(i. Numai 8unul Dumne. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC. din mul(imea -miile. mai drep(i. Pn. &m amintit acest lucru pentru că. 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă.eu. tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia. Dumne.eu lucrea.eu. 2i ti(i de ce.neală să încerci să scrii despre ei. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu.ile. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui. Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C. în pre. apoi oameni buni. numai #l rămâne infailibil în /eci. dar i du mani. atunci cum a putea eu să îndră. Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie.eu.uri. cu nimic.ă cu nimic sfin(enia lor. ori din rea credin(ă. el tot om rămâne. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui.eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit. 'fin(ii trăiesc în tăcere. 'i$ur. ori din ne tiin(ă. Dar. un $i$ant al /ie(ii spirituale. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei. un trimis special al lui Dumne. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a. B@-BI.. când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui. au a/ut neca. din toate timpurile.ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru. oameni care 7-au iubit i pre(uit.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa. nu s-au ade/erit -după spusele unora. înc)i i în temni(e. oricât a căuta să descriu persoana dânsului. au fost bat*ocori(i. Omul rămâne om.: Pe când era la Muntele &t)os. unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC. fără să e9a$ere. Dar cine s-a le$at de sfin(i . o asprime sfântă. î(i impunea imediat respect i dra$oste.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă.eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură. 'fin(ii lui Dumne. :l bat*ocore te pe Dumne.nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca. n-a putea s-o fac cum trebuie. ca i după mutarea lui la cele /e nice. care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i.en(a sa. dar este pu(in spus4 a fost un uria . & fost deci.eu. dar î(i mai impunea ce/a. 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u . precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit. Dar 'f. timp de @D de . =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(. bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i. felul său de a fi. pu(ine la număr. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut. cu/intele sale. a fost i aspru. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele. mai în(elep(i. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele. &m spus mare.ă cum tie #l.eu.facându-le rău sau /orbindu-i de rău .idească.s-au le$at de fapt de Dumne. Dumne. nu ca să dărâme omul.eu este i rămâne &de/ărul absolut. pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. i-7 /or iubi mereu. toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om. 7J. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. edit. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne. Prin acestea a trecut i Părintele. Pot spune. Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in. este o îndră. "-a răspuns 'f.. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu. 'f. a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi. ci ca să-7 . Oricât de în(elept ar fi i de sfânt. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a .

ca să în/e(e metaloplastia. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i. Cu fiecare în parte.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire.ela acel om a dispărut pur i simplu. iar asta 7-a i sc)imbat. dar nu le (in minte.. ca om. & fost trimis în 8asarabia la C)i inău. pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. era lume peste lume în acea . mielul care ia păcatele noastre. un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia.ut pe Domnul +ristos plin de bube. Când îl /e. ca de acolo de unde este. c)ipul durerilor. nu te sminte ti la orice faptă."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi. i de acolo de unde e ti tu. tu /iu e ti. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti. 6eni(i la 'âmbăta de 'us.ul tuturor. #rau A strofe. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau. Părintele &rsenie /orbea pu(in. fiecare cu problemele /ie(ii lui.i.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti. amărât i fără căciulă. să facă icoane din acelea acoperite cu metal. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren.eu primitele sale ru$ăciuni. ca persoană. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit. (Pr. 6eni(i.. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri. 'e uita cu milă la oameni. Ne c)eamă Părintele &rsenie. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu. să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne.('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme. la subiect i concret. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. /eni(i. Pace (ie. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel. -6eni(i acum cât mai e /reme. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă.i pe +ristos /iu i ade/ărat. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori. pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. !o$i tinerii pot munciC.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare.. <u ii au lăsat o sin$ură .ela i să i-o dea lui. nu.eu i să rămân credincios Maicii Domnului. Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne. &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior. când a /ă. Ce seamănă omul.)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă.druncinat. atunci i credin(a de/ine /ie.i în care cine /oia putea să plece. ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne.. Dar. Părinte &rsenie1 &min. m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală.i pierdea timpul.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr. Nu te clatini la orice /orbă a unora.use în /ia(a lui a a ce/a.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea. 'punea că 7-a /ă. ci rămâi cu +ristos i în +ristos. Părinte al meu.. de ne. tu /iu rămâi în /eci. c)iar du)o/nicească. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă. Părintele a a*uns la ultimul tren. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . /eni(i. n-ar fi putut în(ele$e. bucurie să ne dăruie ti. /eni(i. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta.

. 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC. E-au dus la canal i în alte păr(i. &cela 7-a lăsat să se odi)nească. &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. care. cum îi spunem acum. Părintele nu era pre$ătit să plece. după el. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni.is pa. după ce a terminat teolo$ia./onise ca urmea. Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . stând mai mult de /orbă cu el a . 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut. au /rut să îl căsătorească. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie. sănătate.is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C. & /ă. trec două i au intrat în panică cei cel pă. '-a dus acolo. Când era la canal. după care a /enit. era mâ)nit. a intrat în .eau.ă un ră. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt . Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. &sta a fost cea mai mare mâ)nire.eu să fie arestat. cu lumânarea aprinsă. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne. " se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine.is celui ce-7 pă. Când era înc)is în celulă. că ne-a a*utat i ne a*ută mereu. o să intre în locul lui. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă.boi -in/adarea Ce)oslo/aciei. & a*uns până la mai marele înc)isorilor. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri.ut apoi că trece o oră.ească bine în /ia(a călu$ărească. să-7 areste. 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât.e te i de rele îl fere te. dă-i bine. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a . :mpără(ia cea cereascăR. 5ocmai se . N-au /rut nicicum.ut că nu porne te. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic. pe nici unii. Ee-am . s-au urcat în ma ină i a .lea#ăC. cei care îl pă. E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/. Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este.e. la to(i. (Paraschiva %nghel.ă plecămC. care să-7 călău. la multă lume i n-am urmat nimic din ele. & plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit. După care a spus Părintele &rsenie: . &poi. dar nici ma ina nu pornea.pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC.ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C. a început să plouă până s-a umflat pământul de apă.. Când au /enit securi tii să-7 ia. Cu ru$ăciunea. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie. Odată am au. i a/ea de ce să fie. :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir. '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. în /ârful muntelui. /ia(ă lun$ă pământească i dă-i. Doamne. să fie preot de mir. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e. îl pă. :n 7?@C când a fost seceta cea mare.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC. #l a . E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină.nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă.is Părintele: .is-o multor femei: RDoamne. '-a ru$at cu lacrimi multe. aici la 'âmbăta.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu. Dacă nu era în$ăduit de Dumne. dă-i iertare de păcate. De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta . nu putea fi arestat de nicăieri.it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori. (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără. 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa. de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat.eau îl /edeau cu cartea. Dacă au /ă.i că te . citea i se ru$a.eau pe Părintele. le era frică de faptul că.

i bunicii mei. Mi-a spus-o c)iar el. Când a a*uns la 8ucure ti. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a.i i noapte. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie. care este din 'âmbăta. ca să facă pasul acesta.area Părintelui. 8eclean.eu. Când era arestat la Canal. :nsă totu i. Părintele săpa în locul celor care nu puteau să.e pe Părintele &rsenie. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare. -3ârsan Elena . &poi preasfin(itul Daniil. Pentru mine Părintele e un sfânt. sărea peste căpi(ele de fân. Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul. au fost i rudele mele. 2i imediat a . & plâns Părintele pentru neamul românesc.eu i în(elepciunea lui Dumne. -(ucia 3ârsan.e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni.âmbea. a fost i pe la Canal. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i. #u i-am spus de Părintele &rsenie. Când 7-a lo/it foarte tare. Dacă /reodată se întâmpla de te certa. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne.biserică. #ra tot timpul /esel.e pe oameni. acolo se împărtă eau. a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. =nii se descura*au.e. :ncă când era copil.. @A ani .is că ru ii sunt la $rani(ele (ării. Dumne.e.eu să a*un$ă ar)iereu. i-a tiut /ia(a. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta. acolo mer$eau la mănăstire. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. în multă ru$ăciune i lucra aproape . a făcut multe minuni.eiască. în anii în care a stat. ci să7 canoni. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie. -Pr! Petru /anvulescu. la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului. era foarte în/ă(at. la 8ra o/. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei. după care a dat alarmă $enerală. 5răia foarte modest. confirmându-se înmormântarea i pre.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale.eiască. de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie.eu o să lumine. care mi-a fost cole$ de facultate. 2i s-a întors către Dumne. C!. tot timpul . dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i. -Prof.i facă norma. --)eorg)e 'ilea. la sfin(irea unui monument al eroilor. el nu era niciodată supărat. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut. Nu 7-au $ăsit. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui. Ea întrebat mai târ. & fost întrebat unde a fost.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel.C. să-7 canoni. Când 7-am cunoscut eu. de la /ecini.iu de ce a plâns.en(a Părintelui acolo.at absen(a Părintelui. i atunci î(i plăcea. pentru că de multe ori. Părintele a făcut câte/a facultă(i. dar mai apoi i-a .'âmbăta de 'us. Părintele a suferit. Când a fost aici :naltul &ntonie. în catedrala din 'ibiu. Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea..!. i-a tiut puterea dumne. Cătălina i-a arătat unui preot. dar nimeni nu tia taina lui. & fost unic în felul lui. de la rude. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. pentru că dânsul a căutat. Părintele era a a un om. . la doctorat. 8ineîn(eles că la 'âmbăta.. i a . iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. plâns.is că da. Ea Părintele au fost i părin(ii mei. '-a ters repede la oc)i. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 ..'âmbăta de 'us. tiu eu.e mintea ierar)ilor din 'inod. oamenii acolo se spo/edeau. cum e preasfin(itul Eauren(iu. el i familia lui N. să scoată nu numai o carte. de î(i plăcea de el i când te certa.eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul. Nu i-a răspuns. După un timp $ardianul trecând în control a sesi. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin.

&r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie. Dar.:. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii. este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie. lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr. decât cei de afarăS. Nu să fie (inut ascuns. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară. destinul poporului care este însetat de Dumne. la seminarii. O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni.& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n..entant al trăirii /ie(ii pe pământ.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. pe unde treceam noi -cu icoana. la mânăstiri. care i a a e compromis. 0Maica Adriana $ . & a E-a /ă.ut. :FF:. (Stre&a "icolae. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. Nu e treaba noastră. Mutându-se la 'c)itul Maicilor. s-au plantat pomi. PN. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”. s-au adus pietre mari. (Pr. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi. Destinul neamului nostru.c8itul =ornet.neala i să ne asumăm destinul neamului.noi. oseaua era uscată.noi.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor. de credincio i. cu motocicleta.Pr. Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor.eu. Părintele î i măre te turma de ucenici. Părintele a mai rămas J . 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie . Ioan Sab+u. Dimpotri/ă. &. al sfin(eniei.cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR. după 7@ ani. . i a a este sub obroc. Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0.ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie. de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. amena*ându-se mese de piatră. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta. Dar Dumnc. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană. ed. . dar dacă împlinim porunca Părintelui.i.noi.eu are răbdare. :FFG( (Pr. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din .ile în înc)isoare. flori. că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă. ed. in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă.: pictura este cea de pe coperta căr(ii. să a/em îndră.i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima. în toată (ara. "icolae 'oboia -Porumbacul de . atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire. lac în forma de inimă. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad. . o mână de oameni. . mai cu seamă al sfin(eniei familiei. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce. apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică. care este până în . /a fi spulberat pe toate 0stră. răscole te acum marea masă. suntem fără îndoială .i cu îndreptă(ire . Ea întoarcere. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us. m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane. al ucenicilor. Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de . 6m )ăcut lucrarea Lui. Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i. în partea de *os. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină. -. el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. ci/ili i biserice ti. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea.i poporul român ar fi fost altul. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă.i în .are a Părintelui. Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”.. dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri.: După ce a fost eliberat.a.ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul. repre. :FFG( (Pr. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie. s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii.iua de a. de sfin(enie. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă.

i-a pictat după cum i-a /ă. find pictor.e în inimile oamenilor credin(ă. 2i a reu it1 .eu la noi.is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”. m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am . să facă din oameni icoane /ii. care era patronată de mitropolie. nicăieri nu e9istă asemenea pictură. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare. :mi dă într-o . prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. D+mboiu Victor. mi-am luat i mâncarea i am pornit. -Prof. /rând să se făcă a/iator. la români.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire. pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni. i pe sfin(i i pe Maica Domnului.is: .is Pace "ouă0”.us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu. se făcea cură(enie acolo.ut Părintele &rsenie.âmbăta de . m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. la Dră$ănescu. dar 7-a rânduit Dumne. i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră.ice: Du-te la mănăstire% la . #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman. pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie.S . picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”.boi. Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete. Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă. cum eram copii mul(i la părin(i.ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă. Mam îmbrăcat. După un anumit timp.Elisabeta . la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a .âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”. $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere.. C. ci după cum a /ă. +aina Mântuitorului era ca un abur.Gheorghe Silea% 45 ani . remarca op(iunea acestuia.Pr.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 . :ntr-o sâmbătă după-masă. cum se pictea. &. să picte. Când am /ă. (Ierod. &/ea o putere fi. Dacă stai departe.. & început să râdă i a . 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo. i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a . Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata.i ca atunci când a intrat la ucenici i a . Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară.boi. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie. dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a . #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i.sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre.ica i matematica. dar i albul era un alb transparent. iar Părintele &rsenie. . 2i a /enit.ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta.ut că sunt bă$at în seamă. pre edintele pictorilor pe (ară. . am început să mă încred în mine . Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi.i o prescură i ni te bănu(i i .ică foarte mare.Mariana P. Pe to(i. Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”.unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”.ă normal.is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu. culorile raiului. #ra în ră.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine.G. pentru culorile desc)ise i /ii.bura. & a a pictat. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i. fetele din sat îl refu. Pe )rân#8ie se urca0”. ()ismaş Eugenia. :7 /e. în altarul din pădure. Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură. &*un$ând. Pe drum. Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob.au. adică albă. în pictură.

&m . Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult. Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra.de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie. ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele. D+mboiu Victor.icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a . #ra să cadă acela de . Când a ie it Părintele din biserică. 2i Părintele a . 'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a . prin 7?@L. .is nici un cu/ânt.ată de mâna dreaptă i .” :n ultima /ineri a . /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm. "ubi(ii mei. E-a scos.-mândria.eu am încremenit i nici nu am mai . &poi m-a dus cu el la masă i le .ivoiu. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate. (%na -i. înainte să doarmă.uri în familie i el . de frică. era după masă. 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @. E-au dus pe Părintele acolo. aici la Gă$ăra . Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @. într-ade/ăr. dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise. 3u plec0 Locul meu este aici.ofrenie i i-a spus: . 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”. Ea c)ilie. &colo% la canal. ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus.ă le dau la oameni cura* @. colonei. 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i.is: 6cum coborâm *os.a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal. au lucrat acolo J săptămâni.l-au dus la canal. 6 zis că% )acem cuib de partizani. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat. 'ă-i mul(umim lui Dumne. ca pe o carte. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @. &poi a .eu. #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo. $enerali. 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”. &m plecat înapoi acasă că îmi era frică . Părintele ser/ea masa acolo i . in$ineri. &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i..is. că tie Dumne. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară. Parcă-7 citea.i i cu o cădere de apă.icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne.icea să a/em răbdare i mai . Mâine diminea$ă te $ii de mine”. a început utrenia.is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu.eu pentru ce ne dă.eu pentru toate. 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu. 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i. Când se ru$a i ceasul de bu. ne-am dus la biserică. (Pr. dar el nici nu postise i fuma mult. &cum. a /rut să facă o crimă. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele. îl simpati.unar îl ascundea ca să nu-7 audă. 2i de aici.icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @. îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc.. De multe ori . 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap. Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”. mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @. era o femeie de /reo AD de ani. parali.is că a/em neca. Nu era nimeni. Dar i acolo le era frică de Părintele. 'ă a/em răbdare.icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce. O fată de colonel de securitate.ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @. Părintele.ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte. primul păcat. Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. . duceau profesori uni/ersitari.is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa. când nu era slu*bă. când mă $ândesc. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% .

uri am. plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu. 'im(eam du)ul Părintelui acolo. c)iar dacă nu 7-am /ă. nicidecum de cele biserice ti. alba tri . de cum a /ă. am mers la Prislop. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am .au din când în când pe scaune oameni care. . în mintea mea. dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează. pe Părintele &rsenie 8oca.ut eu i se uita fi9 la mine. sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont. .ile înainte de a muri Părintele.)ăcut numai un copil”. am sim(it pre. &/ea ni te oc)i mari. sub un nuc mare. mă an$a*asem la o filatură de bumbac. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri.urile. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie. am prins a mă $ândi la Dumne. deodată pe c)ipul lui a apărut a a. el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”. :ntr-o /ară. Când m-am dus la altar să mă înc)in. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. era cam bolna/.ut în realitate. eram cu totul lipsit de ambi(ie. Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @.en(a Părintelui. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne. bătrân. &m fost atunci pentru B .cel pu(in a a i-am /ă. 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie. #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic.ile. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @.ă în plăci i mul(i al(ii. unii /eneau doar să-7 /adă.ă mare în care eram eu.ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @. =n .i i mi-a . Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie. minune.ru ine. bunicul. sora mea. un unc)i bolna/ de sclero.ă"ăstreni( #u am au. am urcat în mun(ii Neam(ului.it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc.âmbet straniu. dar am stat A. M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri. a a. &/eam ispite i îndoieli mari.is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @. eram preocupat mai de$rabă de fotbal. '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. Mama i-a spus. 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. cereau sfat. după care. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i.. prin 7?LI. Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr. în sc)imb am fost $ăsit de Părintele. de fete. "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a. fără a mă scăpa din pri/ire. a luat cu ea o po. Părintele . :mi amintesc că nu /roiam să plec.ă în plăci.âmbăta de .icea imediat. cu/ânt cu cu/ânt. #ram flămând să mă spo/edesc lui.i. După câte/a luni. am pufnit în râs. în stân$a i-n dreapta noastră se a e. &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica. o fată bolna/ă tot de sclero. ca să-7 cunosc.iu. deodată. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @. tot pri/indu-mă în oc)i. mama a fost iară i la Părintele i.mie. tata. abia sc)i(at. să-7 asculte.Gheorghe Silea% 45 ani . Când a /enit acasă i mi-a spus. lepădarea de lume. 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale. în sfâr it. Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir.i po/esteau neca. Părintele era acolo.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. &bia prin anul 7?LC. tot în acea . M-a luat părintele Daniil a treia . . noduros. N-am putut să mai spun ce/a. . Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite. Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”. /oiam călu$ăria. Cu un an de . . Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” . n-am /orbit direct cu el. de la 'i)ăstria. A-am spus Părinte% dar nu "rea9@. dintre to(i. & a se face că 7-am cunoscut mai târ.ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie. după ce mi-a murit unul din copii. la Părintele Cleopa..i. fără să se întoarcă spre omul acela. &poi /orbea altul i altul i altul.ut pe Părintele. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. ume. Ea Dră$ănescu 7-am /ă.eu. sin$urătatea.Dobrin Ioan% <& ani% .ut-o. un . 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. Curios. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca.

&colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. Mă duc la eu acolo.i -până la ora I. "lie.ice către mine: Mă% tu ai "reun . Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @. care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în .ătonil.is 0Mo ule. iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote. cu sare i o(et. Pn. dar nu-l /ă.anul mor(ii Părintelui &rsenie . sc)i(ele.uri. 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât.ut pe Părintele până la JA-JC de ani. &m tot fost pe acolo.ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”. 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f. 5ot a a tuns era. te a teaptă securitatea%. &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca. ori eu râ/neam călu$ăria.) Alie -6lbac( #ra un mo .: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei. 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @. că ă tia mă omoară%. nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir.a/at fiert. Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 .ea.ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a . Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int.”. cu barbă.uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău. ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D . pâine i .)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult. . &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică.Ioan 'ica.Părintele Dumitru.is un om: 0Nelule. 2i când s-au împlinit 7D . <acla se află în biserica din +ure. &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele.isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @..usem de la 7J ani. '-a uitat la mine i . Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele.ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap. cu bani. 2i atunci . Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă.eu. am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla. Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii. "-am spus că se intră $reu la 'ibiu. . a/eam trei fra(i i săreau prin casă. la Dră$ănescu. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc. Mo ul a murit la ?7 de ani.& doua oară când am mers la Părintele n-am putut . După ce m-am /indecat am /enit acasă. E-am întrebat unde e i a . #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium.icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a.ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @. unde erau moa tele unui sfânt. 5âr. Când am /enit cu racla. am a/ut ni te neca.is că e pe la 'c)itul Maicilor.. /ersetul 7DU.ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @. 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor. a . 8ucium -0Casa PelerinuluiR. În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele . ed.4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor. când m-am dat *os din tren.ile mo ul . După A . &m /enit cu racla.ătorul.ă%. fară cap. &poi nu l-am mai /ă. făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau. ca pictor. "oan 8ote.i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire.ar. Mo ul era de*a arestat. unul demn de un mare du)o/nic. Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol. ceilal(i care erau cu mine au fu$it. Când am a*uns acasă. dumneata pleci acasă. că se intră cu rela(ii. Mănăstirea . :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a . au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul. De*a intrase în mine frica de Dumne.unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate. J.ile la neca. Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. :n plus. 2i astă.i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân.. i odată . :ntro altă /edenie. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%. #ra prima/ara lui TL? . în custodieS.iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it. &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla.is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea.

i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . Dimineata ea a mers la preot.era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara. Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. Când am fost odată la Părintele. 2i a . dar n-o de. c)iar de la aceasta. din $re eală.duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @. 'ocrul meu.amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a. i-a citit ni te desle$ări.ut pe so(ul meu mort. 2i a a a fost. băiatul /roia să dea la facultate.le$at blestemul din pântece. . :n timp ce a fost în comă 7-a /ă. ace tia nu se mai duceau.iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a .ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @. 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a .is că a spus tot ce a tiut. &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit. :i plăcea .is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă . #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD. Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica. 2i după un an i ce/a a murit so(ul. s-a împărtă it.is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @. când a ie it de pe pământul mănăstirii. da pe mine nu. tata sta mai în spate i i-a . să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă./erban %le0e. la un pa)ar. iar so(ul meu i-a . 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă.is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe. &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă. Părintele predica i socrul fuma. "ar care au fost oamenii mănăstirii. i eu am . Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km. #u am /isat asta în data de JL decembrie i în .ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @.is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a.dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @.icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. 2i a mai trăit trei săptămâni.el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @. cu toate că are A ani.iua de 'fântul "oan a /enit acasă. @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului. 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul. &ltce/a ce mi-a spus tata: era ră. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai. dar o să ne despăr(im. 5ata de colea. a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele. în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit. iar băiatul nu /a sta nici un an de .ăpada. a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări.is să nu mă mai necă*esc. Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie. M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop. ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul. &poi când mcr$ea lumea pe *os. . După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 .is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu.is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. Pe data de I /a /eni acasă. Mi-a . Diminea(a când s-au dus.is: Întocmeşte parastas .icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in.boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească. mai punea câte o (i$ară în $ură.ice: . &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @.ile la înc)isoare.ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i . 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @. astfel ca nu numai unul să rupă . 2i o . căci era iarnă.isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @. mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”. 'e uita a a (intit la tine i apoi . iar către .icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele .ut. Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui. de era Părintele aici.is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @. a . 7-a certat pu(in. s-a spo/edit. 'oacra a . . &tunci o . dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea. lucrând la mănăstire. aceia mer$eau. &cesta. E-a certat pe al meu. J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia .icea. :nainte de a.

=na din ele .au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”.)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut. sora mea 7-a /ă. /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte. 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. Ea multă lume le spunea toate neca. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire . Ne-am dus însă la mormânt. acest lucru dura ani de . încât credeai că le-a de. Nu trebuia să-i spui absolut nimic. & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el. E-au căutat cu a/ionul.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire.ani% Eă#ăraş( :ntr-o . Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta. îl c)ema deoparte i discuta cu el. de i.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. Ne-am dus i /ara. de obicei. Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit. 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. ne-am dus iarna i nu era . Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani. &ici am /enit cu un $rup de tineri. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. =neia din ele. "-a spus că e un om foarte cumsecade. Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite. N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele. . & a a i fost4 am picat a patra. 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J. Mai târ. Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele.ile. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii.. Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria. Pe mine m-a primit . &. unde s-a făcut călu$ăr. Ee-a . Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#. cu $ândul să ne spo/edim. (Măniş Se*timia. la mănăstire. &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . erau flori. Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele. înainte de a se călu$ări. împreună cu tatăl meu. mai deosebit. când am mers la Părintele. mai mare. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”.$ropat din pământ. Odată. m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at.ăpadă pe mormânt.ut că 7au $ăsit până la urmă.iu. (inea post. când am mers la miruit. tot dând la facultate i nereu ind.iarul i am /ă.)ismaş Eugenia. el î(i spunea tot. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. Nu se supăra dacă-7 întrebai. &tunci. &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate.i. &m mers la 'f. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a. de pe noptieră.is Părintele &rsenie. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta. 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici. Părintele adresându-mi-se. După moartca tatălui meu. fără ca eu să-i fi spus ce/a. (Maria Stre&a. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute. Dacă era cine/a de a/ea un neca. 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop.Milşan Vionela. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . ('eleana Ileana. &.urile ce le au. îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire. &m urmărit . când eram fată. tot a a era.

Părintele mi-a rete.ut pe Părintele &rsenie.trebuie să )ii pentru aşa ce"a @.i că o să-l $ăsim acolo. "ar eu am $ândit în acel moment./reun în$er sau /reun sfânt . că nu /a /eni. &răta e9act ca în /isul meu. că este sătulă de /ia(ă. so(ia i cei doi copii ai no tri. că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă. unde eram eu. Cu două . într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp. ca să o determine să plece. răspunse la $ândul meu.is: “Dra$ul mamei.ise. "ar eu. Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie. m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a . ea a . cu ce/a timp înainte să plece de acasă. dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne. îl /isasem fără să-7 fi /ă. spunându-i că el nu este clar/ă. pe care scrisese. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi . afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/. "ar Părintele. spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare. ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul.ile înainte de a pleca la dânsul.ut niciodată!%. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei. nici rostul în /ia(a aceasta. !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a. Părintele a repe. . când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie.at-o imediat. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea. că este sătulă de /ia(ă.. 3in minte că.i /orbe te cu dânsul. &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins. de altfel. Când i-a arătat foto$rafia.isese.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @. Nu tiam ce să mai fac. Desi$ur că nu tiam.ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da. &m spus Părintelui că îmi .nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu.ise. :n orice ca. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie. locuiau i fra(ii i părin(ii ei. ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă. i-am spus Părintelui: “Părinte. pentru că în foto$ralie era doar ea femeie. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. mai si$ur pe mine de data aceasta. ce oc)i frumo i a/ea.ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit. iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie. & a i-am spus Părintelui po/estea mea. 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe. Doamne. . lăsându-mi un bilet pe masă.âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. nu mai întrebăm pe nimeni nimic.it-o. dorind s-o mărite. unde era foarte multă lume. luând copiii i lucruri din casă. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte. ce n-am cre.ul tuturor. în au. /orbindu-le oamenilor.Mariana P.eiesc în ei i în toată fiin(a sa. repet. @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @. unde. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni. Mi-a . M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em.ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne. făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre. Părintele. Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i .ut /reodată în /ia(a mea.ut în /ia(a mea că poate să e9iste. îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului. precum îl /isasem. fără să coboare pri/irea aceea minunată. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece.âmbet. Mama mi-a . #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea. printre altele. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”. în locuri mai retrase. 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”.it.Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB. înainte de a /orbi cu mine. s-a uitat unde/a sus. /ă.is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă. 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul. 2i totu i 7-am a/ut printre noi. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie. cu cât/a timp înainte de a pleca. eu nu beau din principiu%. spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. . Dar cum să mai îndră.ător i nici /ră*itor. Părinte%.

eu! Cu toată responsabilitatea mea. în /ia(a mea nu am mai băut niciodată. 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte. Dar într-o diminea(ă. am început să beau: o bere pe . apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe . . uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om. m-am tre. &poi m-a îndemnat să plec la autobu. Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare. Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere. pentru că eram deprimat atunci. din acel ceas. C)iar atunci.iua mea de na tere sau a altora. cum m-ai a*utat1 . Dar tiu că nu este meritul meu. mă!% 2i din acel moment. de la acest *m al lui umne. cred că era ora C. deci tia că sunt profesoară de biolo$ie. că are o putere deosebită. am au. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite. in$inera M. Ea un moment dat. =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie. :n acea . la Dră$ănescu.Q. în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul.i. &/ea o pri/ire pătrun. lipite de corp.i. (Pr. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni. cu unele e9cep(ii. că nu 7-am ascultat. i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie.eu. poate după o lună sau cel mult două. spun că *mul lui umne. nefericire. spre 8ucure ti. Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă. m-a străpuns ce/a în inimă. 5âr. Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”.ătoare. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa.ându-mă de fapta mea. :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. neluându. ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. =itasem deci acea profe(ie a dânsului. #ram la răspântie de drumuri. &*ută-mă.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu.Două in$inere. . aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic.it cu Părintele lân$ă mine. dra$ă. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică. a a cum spusese Părintele.eu i Maica luminii. apoi două beri în altă .iu. pri/indu-i picturile din biserică. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine. M-am întors acasă i nu după mult timp. Pro#. durere. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe .eu%.i fără să mă îmbăt. se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea. Mă miram i eu de mirarea oamenilor..is în $ândul ei: 0&. din acea clipa. ce (i-am spus eu (ie să nu bei. acu. uitându-se la picturi a . Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne. înfă(i area lui. fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare.it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea. din spatele Părintelui. &bia mai târ. spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea.i de <usalii. nu e9istă Dumne.eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. un timbru al /ocii. când cealaltă era în spatele Părintelui. că este .ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. prin orice stări a fi trecut: bucurie. prietene foarte bune. nici un strop de alcool nu am mai băut.. a sim(it că i se face rău de emo(ie. 2i a a a fost. După ce m-am urcat în autobu. spre bucuria mea. se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i. fără să-7 /ăd /enind. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire. 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine.ut pe Părintele.i. cum îl (ine%. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile. ci al Părintelui &rsenie. neîmplinire. spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. pentru că a/eam “antrenament%.uscultă ce-$i spun eu0”.i mâinile sale de pe mâinile mele. Mi s-a adresat . în localitatea Dră$ănescu. Când 7-am /ă.

& a a făcut. Părintele nu /oia să am neca. la o intersec(ie de drumuri.ii. B . i locul a fost cel indicat de Părintele. tia doar că-i plecat pe front.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul. dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%.iuă a i fost la mănăstire. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele .ice: 3umai că nu-l "ezi @. în armată fiind. de la unitatea militară. care au fost preo(i.icea mereu la ceea ce $ândea. încât numai la au. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”. Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(.ile n-a mâncat. Dometie Moian. Cu primul tren a apărut acasă.eu că se /a face călu$ăr. bun. . Când dă să plece îi . Părintele când 7-a /ă.icândui: 0 3u-i aşa0”. Duceau o /ia(ă curată. care a murit nu de mult. Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara. &ltă dată. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i.ă pe cei de acolo. &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. nu mai /ede nimic. Dar )ii 8otărât @. 7-au consultat.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum.ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi .is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu. Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat. nu are ce face. era om de /ia(ă.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat. dar după ce s-a maturi. Când a trecut prin fa(a comisiei i-au . cum i-a dorit mult de tot. să-i ba$e pe linia întâi. E-au e9aminat din nou. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”.uri cu securitatea. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate.a unei a/alan e a că. 0Prof! C!. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei. la 'âmbăta. Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie. =nul din ei a murit. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B . dar nu i-a dat /oie să plece. când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire. &tunci părintele Dometie.at i el era cu lumea. cu ru$ăciuni multe i fapte bune. iar părintele Codrea trăie te. 7-au pus la toate aparatele. apoi 7-au trimis acasă. o doamnă îl abordea. am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine. la Părintele &rsenie. a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie. 'e uită. să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în .Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . Din momentul acela au amu(it dia/olii.!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian. la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. Eucrurile s-au petrecut întocmai.is: 08un. & a a rânduit Dumne. părintele Nicolae.ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i. n-a băut apă.ăpe. #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu.ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare. stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne. odată cu topirea . fiind încă la coală. când a plecat de la 8rea. cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra. profesoară. bun. cu tine ce-i!%. Duminică diminea(a. când s-a făcut . Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”.ice: 3-ai plecat bine”. Ea un moment dat îi selectea.a. este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie. de profesie in$iner. 'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote.

a lui Aoan a lui PcutareS . nici căsătorie.tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”.i şi nu ştiu de unde vine. =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului.ile la mănăstire.că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS.is. (Ierod. mama sa era în fa(a por(ii i râdea.âmbăta de . la mormânt. &sta a fost duminică. Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D .ă sfatul sunt ucenici. & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie.. dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău. s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca. &*un$ând acasă *oi. 3in minte că. 0Nu a/em%. E-a (inut Părintele câte/a . Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit. Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor.. .spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei .is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”. .Gheorghe Silea% 45 ani . pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”. ca la telefon. a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us.$ra*d. '-a apropiat de ea i i-a . #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie.i. a*un$ând în fa(a sfântului altar. numai mănăstire. Părintele i-a . 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar.Eă#ăraş( Maica 5eoctista. 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @. a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e. Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost. maica a fost dusă dincolo% dar .us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele. Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr. dar nu era /orba de telefonul propriu-. Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna. dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă.'ogdan (uncu .. a lui /asile a lui PcutareS.Morar Gheorghe% >cea de . Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali.i 1tele#on3 să stărui. Din cau. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă. Deci Părintele i-a spus în /is totul. unde a/ea cine/a telefon. prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă.us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică. 0Părinte.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici. Prima dată am au.i-a mai spus Părintele &rsenie .ată de la brâu în *os. când era bolna/ă. & stat acolo. 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică.ă ştii . . .ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @. Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @. eu a mai sta. Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”. Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri. Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @. Dar un sfânt nu are numai un ucenic. /oi a/e(i telefon aici!%. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult. Dacă te $ândeai la Părintele. !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” . "ar Părintele &rsenie. to(i cei care-i urmea. :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră.is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”. 1onel2 care mer$ea la Prislop. $ânde te că am pă(it ce/a%. dar dacă nu mă duc acasă mama se supără. 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @. tele#onul 3 . Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp. 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul.

e de câte/a ori să /adă ce i cum.iolo$ic i social în care am /enit lume. Dar păcatul pe care 7-a făcut.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost .us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ . fiind un “copil născut în lan(uri%. &*un$ând la mănăstire. &/ea un /â*âit în cap tot timpul. înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească. a /enit în 6oila. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta. #a n-a a/ut păcate $rele. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it. Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el. (Ierod.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot .i la Părintele o femeie care a/ea trei fete. ca să sufere. Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”. Ieronim )oldea . & fost la medici.e. în orice ca. (Gheorghe Silea. i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei. #a a fost curată. străbunici. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă.ător.it .Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă. nu i-am dat un răspuns e/a. de i. nu pot . nu pentru ea a suferit.: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam. /a /edea i pentru cine a suferit. Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători. la capătul acestei suferin(e. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme. dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea. 6âlcea. slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba. apoi în 'ibiu la cine/a. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei. Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi.ic.is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”. a /enit într-o .a înainta ilor no tri: părin(i. Dumne. la Dră$ănescu.i de faptele rele. a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. i-au pus aparate i când au au.eu. până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că.ul să îmi pun o astfel de întrebare. întrade/ăr. dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at. c)iar dacă m-am mirat. că fiecare dintre noi suntem sinte. apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu. poate că la /ârsta aceea.ice lucrul acesta: dar. ci pentru bunici. !eo#il Părăian $ Mân. după căsătorie. Că o fi a/ând i ei /reo /ină. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei.*ud. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui. . 2i. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume. Ioan Sabău. de 7B ani i *umătate. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”. 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”. care trebuia să le să/âr ească ea. să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii. "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. Când a plecat. au făcut în sc)imb alte păcate. le a/ea în cap. fetele au murit pe rând.$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a . Dumne. bineîn(eles că. . .că au /rut să o opere.icea Părintele câteodată. i rădăcina păcatului de acolo s-a tras.i i-a spus ce păcat a făcut. Mul(umesc lui Dumne. ceea ce $ândea ei că sunt. 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru.( . fi. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” . După B ore lumea a început să /ocifere. & /enit o femeie la Părintele. toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân.D-na M. (%rhim. Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă. au fost oameni de treabă i-au /ă. nu era ca. 45 ani% .'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti . dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert.eu tie. după ce s-a înc)inat la icoane. mă ro$.. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine.%.ut de îndatoririle pe care le-au a/ut.pentru smerenie n-a spus prea mult. de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca. 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”. bunici.âmbăta de . :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie.. străbunici. Ne-au crescut. ne-au îndrumat bine. i-am dat răspunsul care era de fapt. 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri. Ne(inând însă cont de sfatul primit.ice ca 'fânta 5ere.JDDB. -. C)inurile iadului. 2i anume. Nu mă împac%.a de Eisieu9: @.i/. &cuma. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. (Pr. fiind un “născut între tâl)ari%. 8rânco/eanu. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop.eu tie de toate. a/ut ni te părin(i. m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om.

a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” . . Când omul î i re/i.e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat. pentru necredin(ă.i(ia fa(ă de Dumne. . =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei . dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea. când fac rău. atunci i Dumne.eu.i spre ea. fa(ă de 8iserică. dar m-am dus mai târ.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @. Ma$a. iar pa$uba i-a fost imputată lui. $ Păcatele se înre$istrea.dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu. M-am spo/edit. Disperat. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului.i re/i.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului . acesta mer$e din nou la Părintele.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a.ia pe care o $estiona a fost spartă. Pn. care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată.i /ină în fire i să. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri.uiască po.eu.eu îi pedepse te.%na -i. . ca să putem munci. .i re/i. Părintele i-a spus să fie serios i să nu. )ăcut crimă .ibiu( . 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea. în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare.'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 . − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe. − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: . #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. tie ce /a fi cu copilul acela.eu sin$ur.'ufletul e trimis de Dumne. cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume.eu omului.eu. Căuta întoarcerea.=nui tânăr din 8ra o/. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului. m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i.i facă de lucru cu fete până la căsătorie.ă în codul $enetic al fiecăruia. cam un milion pe an1S (Maica %driana $ . fa(ă de Domnul "isus +ristos. mirenii. să te duci la 'fânta Eitur$)ie. îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne. .)ânt @. prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare. pentru ca să.uie te po.i(ia. 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat.intă patimile din om ca plăcute i u oare. .Dia/olul pre.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă. Pentru noi care trăiam în lume. :n armată fiind. .uie te po. ca să nu mai poată lucra nimic. atitudinea fa(ă de Dumne. să cau(i 8iserica.atana% şi nu de Dumnezeu.is că trebuie să răbdăm şi să iubim”. . Numai te tre.eu în momentul conceperii i Dumne.i(ia fa(ă de Dumne.Numai cât neca.po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de .ă.eu /a fi cu el. acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a .ul. cerea odi)nă. Părintele 7-a recunoscut. 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii. Dumne.edit.ivoiu. De aceea.ul. #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a.

dacă e un pom mare.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon. Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat.icea: Eaptul că ai stat aici la . i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a . ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba.is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii.âmbăta de .i i până îl po(i scoate. faci tu rânduiala. dacă tu nu e ti curat cu inima. Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti. Petru i Pa/el. . #l spunea ce-i bine. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume. &p. spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca.ă. Părintele nu prea dădea canon.i de el i-7 sco(i. Pe aceia eu +i iubesc. de ce /ine pedeapsa lui Dumne. de ce /in copiii nenoroci(i. Când ie eau de la spo/edit. Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit. =n post între$. toate le spunea Părintele. Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică.)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @. Cine /rea. =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. de ce se întâmplă a a. Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră. 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie.Maria "icolescu% . prin. . ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”. Pentru că . Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa.uri deosebite. 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. la Părintele. @ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon.rădăcine. postul mare. Părintele Dometie a /ă. &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie.us( :n timpul spo/edaniei. a stat acolo. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @. atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de. :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic./ăluiau uneori decât după moartea celui în cau. 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @. ie eau pu(in i se dădeau înapoi. Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii. decât poate în ca. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile.is: Părinte am un păcat mare @. 2i mai .. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă. & /ă.ă pe toate la un loc.ă numai pe post.ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat.Gheorghe Silea% 45 ani . Nu-i u or să te la i de obiceiuri. 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele. î(i trebuie luptă.eu peste oameni. de la Părintele &rsenie.ut cum ie eau erpi din $ura ei.urile. dar în(elesul tainelor nu se de. "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te.Greavu !oma. fie că le (inea sub .ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie. &poi a . pri/ind starea morală i de păcăto enie. . dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 . deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului. inter/enea acolo unde socotea necesar. Părintele spunea taine.is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @. Celălalt a .us( '-au spo/edit oamenii i unul a .is: . şi de câte două ori +n cele două posturi mari. cel mai $reu păcat al ei. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @. uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase. apoi pe Părintele &rsenie. Părintele &rsenie n-a pus ba. căci cu oc)ii ă tia fi. dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti.Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie. 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult.. el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul. a a cum trebuie.ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo.Morar Gheorghe% >cea de . când e mic.

Cânta în crâ mă. (-us Silvia. pro$resul făcut. întunecată. sau au o problemă spirituală mai deosebită. JDDB. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie. P.a asta este bolna/. . printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă. Când am fost eu la el.. sau acatiste i să poste ti. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea. se /edea pe el însu i sub patra)ir. adesea. a doua oară tia că nu mai era a a aspru. Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a.. i după ce-(i făceai canonul. ca într-o o$lindă. 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui. era . (Pr. p. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau. :l punea să lucre. Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa. @?. cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite..âmbitor i blând.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune. După spo/edanie î(i dădea un canon. intelectualilor. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut. se plimba prin pădure. să citească de 7D ori Psaltirea i. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine. Călu$ărilor. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători. până am fost la coală.e în .tăcere. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată. &/ea o memorie e9cep(ională. la următoarea spo/edanie.. după ce a citit de 7D ori Psaltirea.i problemele ce se i/esc. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. i-a dat Părintele canon. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns. spre a limpe.S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. că a purtat du mănie. sau a bat*ocorit. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. <& ani% De*ani( Ea spo/edit. Dar cu lumea era mai aspru. sau a cle/etit.le$are la împărtă anie. cum era fa(a lui urâtă. Bu nu am timp de pierdut. te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor. în toate 'fintele Posturi. Când era /orba de un om mai în /ârstă. Mai .uri mai deosebite. 5e (intuia. stăteau la rând i câte două .icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @. ori de câre ori simt că-i necesar. post. Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul. /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @.e. . recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut. 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. să nu-7 pomenească pe cel rău. Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne.eu. până î(i aduceai aminte de toate păcatele. :n posturi.ut pe el însu i cât este de păcătos.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. spo/edindu-se. 'punea adeseori. le cerea să se spo/edească apoi. studen(ilor în teolo$ie. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. Când a a*uns la spo/edit a .ut fa(a luminată. să nu lucre. #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. dacă nu posteai nu te împărtă ea. Cu copiii /orbea frumos. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i. Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. &m socotit că e un om deosebit. "ma$o. s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă. atâta te (inea sub patra)ir.ile i săptămâni între$i. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune.ile.is că. în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei. După ce s-a spo/edit. nu spo/edea prea multă lume. între so(i. să te con/in$ă să te la i de ce-i rău. 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot.eu de s-a /ă. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @. . 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. . să nu în*ure de Dumne.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d.

eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate. în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu. stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte. desi$ur.Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @. Nu dădea canoane deosebite.ice.:ntunecimea /oastră. te a*u(i sin$ur.eu. dar totodată.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@. eu . /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun. Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta.eu. &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le . fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii. s-a ru$at lui Dumne. Doctorul are inten(ia să te a*ute. . 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea.ice: . iar din el se au. încon*urat de toată ceata drăcească.a pentru sufletele lor.ise: .ise: .eu.ice: . Dar satana îi .ea multă $ălă$ie i . 2i /ine al doilea i .:ntunecimea /oastră. obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i.icând cu $las tare către draci: .Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el. i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne.ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i. îi respec(i tratamentul. în rai i iad. J-B.i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele. tiindu-se c)e. îi . "ar când /enea a doua. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa.i.is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am .ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu. că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea. Pri/ind cu mare aten(ie.eu. dar nu îi primeau canonul. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi. ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe. =opăcel( 6ă. iar în mi*locul norului.is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . de la seminar sau paro)ie. co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti. #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”. i-a . Găcuse i medicina. 2i. într-o . Dometie $ Mân. dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt. Ioan )iungara. 'ă /ină altul. să-i lăsăm să creadă că este Dumne. . la boală.i sc)imbau purtările lor. înc)inându-se până la pământ: . dar foarte mul(i nu-l ascultau. 1rânco"eanu( O femeie. #l a/ea /orba asta. să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne. cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare.:ntunecimea /oastră. 'ă /ină altul.ar/ă mare.ice: . numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare. ci continuau cu poftele i păcatele.Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti. .uind. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a . dar canonul era părăsirea păcatului. la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară. pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie. îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”.ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne. de i /enise mai târ. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. 2i /ine al treilea i . &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”. c)ib. te duce la ruinare. să te /indece. Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie. în *udecata de apoi.iu.eu i că #l le /a da răsplata după fapte. a treia oară. dacă îi ascul(i po/e(ele. 'atana.Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor.Ierod. ne$ru i întunecat. am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne. acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie. pe munte. i-i . total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri.Pr.

ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. ascunse cu /oia. acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă. . ori Maslul .Gheorghe Silea% 45 ani% .5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim. dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca. . c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta. dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem.is Părintele. Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături. 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo. Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino. Părintele &rsenie . Capitolul = Post &i rugăciune . deci fără să inspir i fără să e9pir. că a putea face eu ceea ce fac călu$ării.Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e.icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i . cu ener$ie du)o/nicească. De aceea. dar Părintele mi-a i răspuns la $ând.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării.icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu. adică să . s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii. 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine. ce (in mor(i că-s păcăto i. De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. .iua stând cu noi. . pot să . nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă. ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră.âmbăta de .: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. totu i.Pr. Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi. & adar. ci în $ând.)ismaş Eugenia% &. între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat.oameni la lucru şi sunt #răbită @. .Mai mare este omul 2n genunchi. . nu cu cu/ântul /orbit..eu de deasupra noastră. odată cu aceasta. atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră. &m primit un bra( de căr(i de la Părintele..&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite. .eu. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru. adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă.ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”. 8rânco/eanu. cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu. Ioan )iungara. &m luat aminte la ce mi-a . .taina aceasta . !eo#il Părăian $ Mân. Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă. să . să zicD @Doamne” . (%rhim. :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată . prime*dia mor(ii o înlătură Dumne.tră$ând aerul în piept.ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea. 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”. că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @. când . Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a .eu de tine. să le a*ut în credin(ă. cei care 7-au cunoscut pe Părintele. &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta. − Cât ascul(i de Dumne.Mi-a spus că această ru$ăciune să o .Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului.. de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i.Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”. =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”.ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”.is.ic în $ând. =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie.are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului. . i l-am /isat noaptea pe Părintele. la boală sau la un neca. atât ascultă i Dumne.icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de . călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei. nu s-au lăsat de această rânduială i an de an.

.. mi-a po/estit multe lucruri.e ti i la 7D i la 7J . & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”. Ne sfătuia să ne odi)nim.is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”.ivoiu. ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări. lapte crud i . dacă radioul e stricat nu prinde undele. că acela nu e somn odi)nitor.care-i preot . . e cam prime*dios.is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. 'punea i de radio.ic. =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină. Ne-a mai .DD. 0N-am fost. 6şa e şi cu omul. .icea mă$ar. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 . . numai )uruie. Dacă e ti cu $ri*ă scapi. Părinte%. "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti.iua. Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă.icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli. #u a/eam peste JA de ani. . 6i destulă sănătate.ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*. dar nu am apucat să-i spunem. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire. .iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. @ O preoteasă i-a . Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre.. Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce. M-am dus odată la Părintele cu fratele . Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”. #u . 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor. că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine. dacă nu ai $ri*ă. Când dai de neca. 2i mai spunea că la cine are răbdare. <ecomanda la ma*oritatea să consume brân. Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. Cel târ. 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a . nici la mâncare. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze.uri. Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau. că acolo e un efort i moral i fi. 'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne. Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi .i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e . dacă ai prea multă i nu o folose ti. cad toate pe rând până omul scapă de neca. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite.uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău.aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut.is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos.ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @. Părintele /orbea despre frână. la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”. Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului. Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”. Dacă radioul e bun prinde undele. dar dacă te culci după 7J te tre. Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re.i i la B i la @ i e ti om.iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”.Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front. nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele.ă de /aci. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”.Paraschiva %nghel.is. Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie. dar el a . referindu-se. dar nu era e9a$erat. . ca tânăr. De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”.%na -i.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta. Niciodată să nu te culci după 7J -J@. în $eneral. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani.ist să fac coală.

i-mi arată cum să mă ro$. Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele.eu. Părinte1% . mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne. pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i.i. 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”. M-a cople it. Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa. fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem. apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. &poi.eu. Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai . nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră.is: “Părinte. am i eu problemele mele lume ti dar. 'punea că oamenii cred că Dumne. l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ. &stea sunt c)inurile de dincolo.usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam. împreună cu Dumne. mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos.ut deodată că ce/a ca un nor alb. &poi. ca o cea(ă. e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am. JB. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură. 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare. Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine.ice: @=um mă% aşa?” . "-am spus ceea ce /ă. "ată că într-o . probabil ca să nu mă în$âmf. mă aflam la #/an$)elia de la "oan. cap. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii .eu i oameni încât. spre e9emplu.eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime. După această mare minune i trăire din /ia(ă. pe la prân. dar . în casa mea. să ridice spre cer mâinile curate. că bărbatul să se roa$e în orice loc.âmbind u or. e ca i când (i-ar fi sete.7@. de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări. dar nu ai de unde să o bei. dar i de frică. o stare de iubire. Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească. De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” . ..eu%. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile.arătându-mi po. C)inul ăsta nu e u or.Ierod. “Părinte. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”.mi-a spus-o de trei ori.. 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă. am /ă. din toată inima mea1%. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea. &poi a adău$at: @.însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu. a . dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni. Când am a*uns în dreptul por(ii. . După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am . adică numai oamenii despătimi(i%. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el.ul pentru a mer$e la ser/iciu.ice că dorin(a e a a de mare încât te arde. inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne.JD am ie it din casă ca să iau autobu. ca nu mai e9istă materia.is să-mi duc credin(a în Dumne. Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”. "-am spus: “Da. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească. o iubire atât de mare către Dumne.i.% Părintele îmi .ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @.eu e numai o po/este. dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$. pe to(i.i(ia mâinilor. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie. acolo.ă te punem la +ncercare% mă0”.eu. am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit. Nu mai tiam că e9istă răutate.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”. cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne. a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. Părintele îmi .eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”.i facă lăca la mine.eu. a doua . i să.

De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii. a fost un fel de du-te /ino al norului.ă a ra(iunii. .duiască.Gapt e că credin(a e o asce. .Când e ti împră tiat.Eepădarea de lume are două trepte.ele e9isten(ei. . precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. .:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei .âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”.ă numai pe ruinele e$oismului.5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”. pom i casă. .eu credin(a de copil. M-am frecat la oc)i. eram ca (intit locului.Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură. /roiam să în$enunc)e.i. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe. . Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”. acestea /or fi pe măsura neascultării tale.Mai multă ru$ăciune către 'f.'olu(ia nu e de a aduna totul în tine.Mai mare este omul în $enunc)i. Eepădarea de lume e o con/in$ere. Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat. apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”. Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau. Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”. de foame. năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale. Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”.Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii. nu /or scăpa de prime*dii. .” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada.itor. . ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este.âmbit. suficient cât să iasă din /ederea noastră. ale omului: de înmul(ire. . de orice fel.ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr. pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând.Mântuirea se lucrea. de îmbrăcăminte. .Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet. . :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”. uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a.:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea. nu-7 poate /ătăma.ile. . de a încerca să re.i. profunde.5o(i cei ce umblă după plăceri. dar cu ascultare de du)o/nic. &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i.a . căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te. . &poi de câte/a ori. . /roiam să fac ce/a. . face do/ada armoniei i /alorii sale. .coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei. spun Părin(ii. cu ra(iunea i credin(a. . de nutri(ie. Postul lucrea.duit. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale.Dreapta socoteală îi mai mare ca postul. :n$er Pă.ă i asupra acestora. decât în picioare. tra$edia omului. "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare.=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei. nici dia/olul însu i. între stâlp.ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode.a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. (inându-i în ec)ilibru.'ă-mi (ină Dumne. &cel tânăr frumos răspunde . "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă.. iar eu fără să-mi e9plic până astă. 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. &cestea sunt patimile.a tatei nu poate fi $ă. nu-i bine. 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”. "a-o în bra(e în orice moment. dar n-am putut să fac nimic. . timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. decât o obser/a(ie. cre.

&m au.. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca. din 'fânta #/an$)elie.is cu mare supărare. 'tând acasă i /ă. mai credincio i. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit.. Pe o copertă a buletinului a/eam po. i-a . 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara. Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . 2i a făcut întocmai. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el. După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu. dar să. repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu.ice că nu poate..eu. : i spunea apoi.a Părintelui &rsenie. un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani. care nu poate accepta moartea. începuse să se $ândească cu $roa. 'ă /ină numai cei care /or să /ină.ut în /is. de i c)eltuise o a/ere pe medicamente. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile. Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut. Nu tiu dacă acum mai trăie te.it apoi. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat. Mai erau doi bătrâni lân$ă mine. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie.idul bisericii pe omul din /is. dat cer etorului. să nu insiste. dar cu fapte.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu.)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale.P Dar ea nu credea în Dumne. l-a /ă.)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri. 3-am putut s-o aduc căci e prea mare”.ând cum moare încet-încet.i sau 2n #oc3. slăbise în $reutate foarte mult. Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare.is că se /a face bine. Gemeia săraca a că. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine.ut re. nu cel din "srael. pe Părintele &rsenie. are numai bote. care e nemuritor. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i . #l a dus-o în biserică. tot cu epilepsie. Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu.. Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu. credin(a era pentru ea o prostie.ut în $enunc)i. #ra la mănăstire unul Dumitru. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare.i sc)imbe /ia(a. :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia. =e să% )ac% Părinte?”. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură.acuma are 1<(. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după .is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet. : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit. pe care îl tră$ea satana la apă. 5oatc reperele din traseu le-a /ă. Când a a*uns la biserica din /is.is: =e. Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a. )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . Părintele i-a . − Cel cu un talant. Într-un. că nu mult timp după Maslu fata a murit. Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti. nici unde este. Când s-a apropiat. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani .is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia.'ă căutăm "erusalimul din noi. Dar oferul a . a făcut o ru$ăciune i i-a . :ncepuse să $ândească cu sufletul.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”. Diminea(a însă bărbatul i-a . la fântână sau la lacuri. (Pr.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta .emat de . Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni. 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie. #rau din &le9andria.ă la moarte.

'e . & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o. dar i-a doborât cel bolna/. aproape ca 'criptura. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@. 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure. 2i când a a*uns la u ă a .ile au citit: ba citea el. era i un cetă(ean orb de multă /reme. . @Mi-l rupe”% a . &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea. Ea un moment dat l-a spo/edit.at la pat.ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. Odată. Numele de fată îl a/eam &ndreia . de câte ori îl întâlnea. l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a . &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa. După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele. nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu. îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea. J.bătea de mi ca patul cu to(i ase. când spo/edea în biserică. @>ite ce )ace satana0@% a .i mu te limba. era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii. Părintele &rsenie a . Părintele îi spunea. '-a făcut sănătos. #u am /ă.: Leana din Lisa% "ino-ncoace”. &lteori se au.ică un cu/ânt rău. 7L. Când a început să /ină la biserică... 2ase oameni mari îl (ineau în pat. & apucat cu din(ii un col( din patrafir. 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”. fiind la mănăstire. Odată a început o numărătoare: 7. & a a făcut i boala i-a trecut imediat. & fost i un parali. .ut /reodată să mai fie ner/os sau să . a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume. dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de. 2i de atunci a /ă.ut.it în BL de ani cât am trăit cu socrul. Dar într-o duminică. 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie.eu i 7-a /indecat Părintele. făcea ca toate animalele.ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie.ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”. =mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului. de JB de ani. De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. 3u Părinte% nu mă doare”. surorile. i nu tiu câte . i Mi)ail. Nu 7-am au.is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii. “7L păuni se ba$ă în mine%. Dar nici nu 7-am /ă. ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit.is să iasă afară din biserică. Odată. ba maică-sa.ea. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede. Dar a dat Dumne.le$ări s-a făcut sănătos. să (ină credin(a mai departe. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste. 2i lumea a /rut să-7 a*ute. &/eam 7B ani când sora mea cea mare. fiind orb. Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a..is Părintele să se dea *os din . pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine. 'erafim -Popescu.Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/. de părin(ii &rsenie. 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”. &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu. Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii. & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică. "-a spus a a Părintele . când a început 'f. căci spunea că au /enit toate le$iunile. dar Părintele a . Eitur$)ie. numai porumbel. dar o carte foarte $roasă..is să fie (inu(i departe to(i copiii. & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap.eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion. :7 (inea tatăl său i un băiat. să în*ure. miel i mă$ar spunea că nu se poate face. @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel. #ra tot timpul cu cartea în mână.. . #u stăteam lân$ă el i au. #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete. dânsul era primul pe treptele bisericii.că socru mer$ea duminica la crâ mă: @. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură. &cela a amu(it.is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”. Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal.'ălan Silvica . &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură.is Părintele.eam tot ce spune. după aceea 7-a împărtă it i i-a .ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 . De*ani( Duminica. #lena.is să-l lase sin$ur.

baluri.is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate.căru(ă.ola de lume la i.ă că nu ne func(ionea. Ea un moment dat am .ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo. Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani.is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”. depărtând $ândurile rele i du)urile necurate. Când ne-am împărtă it cu to(ii. după /ecernie./or cu putere /indecătoare de orice boală./or de mântuire cre tinească. Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere. :i spuneam că îmi cade părul. & doua .eu. Nu mai $ăseam cu/inte. numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. . fiind i. :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului. acel olo$ a rămas în urmă. & intrat în biserică i s-a a e.'+rsan Elena .at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el.ut i mai bine. Dar după J ani.is să pri/ească spre cer. iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul.i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului. &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui. olo$. a*utată. iar el ne dădea remedii. @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”. @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca .is că-s bolna/ă./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a .Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere. &tunci Părintele i-a . dintr-un sat din &rdeal.ă ştii că era să mori de multe ori”. din nefericire. parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică.is: . 'fatul lui a fost să . 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate. .ibiu( #u. Mul(i credincio i /in la acest i. Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima.i orbul a /ă.Greavu !oma.âmbăta de . din nou 7-a luat i i-a . Părintele i-a . :ntr-o . iar duminică oamenii 7-au dus în biserică.is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei.is: Iai% "ino +năuntru”.e în mâinile lui Dumne. oloa$ă. Oamenii s-au apropiat să-7 ridice.is că /ede mai bine. .%na -i. să ne spo/edim i să ne împărtă im. 6or fi /remuri $rele. părintele 8unescu. după /ecernie. iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă. i a mers spre Părintele &rsenie.. Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică. nu mai tiam nici de ce m-am dus. #l a . n-a mai sim(it nici o răceală. &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim.us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie. 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat. '-a mirat toată lumea. iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii.)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”. #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă. . dar eu în nai/itatea mea am . fiind frumoasă. Patru oameni 7-au dus în bra(e. :n a treia . după ce au ie it to(i din biserică. 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni. a stat o săptămână la mănăstire. a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit. dar Părintele &rsenie i-a .i. Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred.i.ă bine rinic)ii. la 7A ani. 55 ani( =n orb a stat o lună de . 6ă da(i seama câtă de. 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni. . 'âmbătă seara 7-a spo/edit.)ismaş Eugenia. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat.is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă . E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 . #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând. la Părintele.ivoiu% . dansuri i să se încredin(e. O fată de 7B ani.ăre te ce/a.is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”. Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei. 2tiu că atunci m-am pierdut./orul din pădure. &. Părintele &rsenie se i. iar orbul i-a .ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a .

Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie. Ea un moment dat însă. dânsa a*uta la traducere.se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero. Mure . După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală. 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”. căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia. Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? . 8ucure ti. -Stre&a "icolae.is să ia )rean plămădit cu miere de albine.particip la 'fânta Eitur$)ie. maica s-a îmbolnă/it de cancer. care face mult.a de metasta. i to(i doctorii i-au dat acela i re. & intrat în sfântul altar. ).. Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”. Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”. îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”. @Da% Părinte”. care a/ansase până la fa.ultat: cancer. . '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate. După câte/a .ă nu o opereze. 5$.ă )aci ce-$i spun eu.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie. =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. "-au făcut din nou anali. . &cum. i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. să cred în Dumne. pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie. Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are. . femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul. căci era în e/iden(a lor. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică. că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. cum o /ede. Părintele. Mure i 8ucure ti.ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei. spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”. de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu.ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri. Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”.( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu. :n acest timp însă.esc la realitate. la 8ra o/.-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă.ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. 6ictoria D. a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere.ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat. Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”. 6şa-i?”. Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. LB ani.. . Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul. nu a putut scoate un cu/ânt .D-na Pro). nu în doctori.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a . femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele.ând te9tul. O femeie din Gă$ăra . Dacă o operează% moare. &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. &poi. sfâr itul /ie(ii. 5oate anali. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă. bolna/ă fiind în spital. 5$.a era pe cale să de/ină desfrânată.a început să-i cur$ă apă prin piele . stili. De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre. a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal. . precum îi spusese Părintele. după spusa medicilor. Nu mai a/ea nici urmă de cancer. #a nu tia de boală. . &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac.ele i filmele. Părintele îl îndeamnă să . 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”. destul de în /ârstă. a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/. a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă. =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”. &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”..eu. & /enit i timpul să mear$ă la control. i-au dispărut durerile. Clu*.Maria "icolescu% . dar a*unsă în fa(a lui. Dacă nu o operează% o mai duce un an”.e i internându-se în spital î i a tepta.ă te duci şi să te operezi. . apoi Clu*.

− Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post.Gheorghe Silea% 45 ani .us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i. =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie. plimbându-se.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor. După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat. $ 8olile încep de la suflet. 'ă nu cârtim la neca.ivoiu% . Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or. copiii.âmbăta de . Odată.i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului.ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”.us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a .ec)ilibrul mintal.Parali.” 5ot din cau.i atât de curat. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului.. a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii. . ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i.uri. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia. de la de.a a/orturilor. Păcatele părin(ilor le tra$ ei. după care s-a ridicat din pat i a doua . .i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a . &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini. &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă. Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu.De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită. de la concep(ia despre lume..is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”. O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau. Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii.a faptelor sale. . "ubea copiii. . 'unt e9presii dure. încât credin(a nu o mai /e. era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te. de la minte. Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS.i strică *e cei #ăcu. '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece. .fel cum apăruse. Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul. 6cuma +$i dă +napoi0”.is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i". Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@.Gumatul slăbe te nu numai plămânii.Maica %driana $ . Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea.ut Părintele copilul. căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric. atunci ei nasc i cresc mă$ari. dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/. Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat. & mai trăit câte/a . 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării.âmbăta de .i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? . Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei. Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta. un nepot. O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a . 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii. .ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de. ci i mintea omului. :n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea.eci de ani. murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie.8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător.%na -i. dar asta e realitatea. . Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie. #ra de /reo A ani ori. O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil.is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: .6ladimire ti. 03ârsan Elena $ . 6orbea pe în(elesul tuturor. .

atunci tu. ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”. te lup(i ca să nu destrami o familie. pe care i-ai omorât”.ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”. #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at.ice: %%Dar şi tu ai.ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”.ă. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”. 8ărbatul ei a fost be(i/. ca preot.Pr. . să-i binecu/ânte. se sim(ea dreaptă. . du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”.Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/. Gata spunea că îi este milă de el.e le$ătura firească dintre so(i.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor.isă. să-i unească. &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat.eu. Părintele i-a .ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”. & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate. "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort. Pentru asta a luptat mult Părintele. Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i. Mi-a . dar la to(i le $ăsea /ină.)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii. pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune. .is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i .is: @. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta.is: @Dacă tu nu. . cuno tea băie(i buni. i i-a . să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i.)ace ce-am "rut eu. Părintele . & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/. Părintele &rsenie i-a .ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi. să se despartă. . com. nu a/ea copii. Când cine/a are în casă un be(i/. 'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a . 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri.)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”.)urat când ai. Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter. dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a. Gata mea cea mică a/ea un suflet bun. Părintele . Mi-a spus că o să se căsătorească. Ioan )iungara.!a#lan Maria.e. dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a . =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. '-a căsătorit. . că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui.is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”.Dobrin -osalia.it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte.is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. am au. M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i.Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea. 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău . . 2i a mai născut o fată. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e. Părintele i-a . să mear$ă pe calea lui Dumne. ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. be(i/. ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă. dar nu se putea le$a de nimeni. dar si$ur a a este. >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă. care face rele când se îmbată.is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”.e. "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa. 2i cântărea(ă i de teaptă. 3ici cât timp alăptezi”. O /ecină de aici.)ost +nsărcinată cu el”.. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună.

după re/olu(ie. în Cetatea Gă$ăra ului. Când a intrat la el. &u. mare: 0E-au luat pe Părintele%. (Pr. a apărut deasupra noastră o pasăre mare. căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo. 6ar/ara. era rău. /ă spun de aici. /ă. că ea făcuse a/orturi.boi.Parashiva %nghel.ece. că el a îndemnat-o. Noi îl *udecăm pe "rod ..ă a/orturile.ea.us( O femeie din =cea de 'us. #a credea că are tenie. De aceea neamul nostru nu pro$resea.ă. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat.”.)ace destul” i-a . După C ani au a/ut o feti(ă. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”. Odată. Cătălina. Petru Vanvulescu :ntr-o duminică. fără să-i spună nimeni. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”.itat numai de preoteasa Ciocănelea. )i*rian "egrean . O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi. De. trăind ca orice necredincioasă. & fost dus -înc)is.i ispă i din păcate.it că ă tia liberali. 2i omorâm ale i ai lui Dumne. Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai.e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. era be(i/. ca un câine. /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire.)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul. am au. care /a fi doispre. 3u-$i. pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei.ca înainte. pentru a. lân$ă 8ucure ti. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca. a făcut trei ocoluri asupra noastră. dar medicii nu i-au spus ce are.i.eu. cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” . ea tot timpul a făcut milostenie. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria. când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat. 2i printre ei sunt cre tini.at i cununat. & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu. m-am dus la Părintele cu o femeie. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie.tia. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu.is: 0:i $ata cu noi%.” :n timp ce-i /orbea.#ra în ră. #u.Morar Gheorghe. !u nu trebuia să )aci asta. Olimpia a murit după J ani de cancer.!u ai cancer. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a.ut a început a plân$e.i în colin. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”. că a omorât copiii. & plecat acolo. am . a )otărât să a/orte. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. &ici a fost /i. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu. >cea de .nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece.” (Pr.ut că era plină de sân$e. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu. Aar pe ea ai s-o pierzi@. 3u% tu eşti "ino"ată. 6i )ost +ncercată. & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept. 6ede(i că a. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea. mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. a aflat că so(ul ei a murit. După apro9imati/ JD de ani. . s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire. 6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit. a bote.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp. dar a spus ca i acela-i face neca. De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării. . După 'f. Până să moară. Da. Ea un moment dat a /ă. Când. O femeie din 'ibiu. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă. Când a intrat i 7-a /ă.is Părintele.uri. Mi-a tiut $ândul. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios.i "rod e în fiecare familie. :n pântece a/ea alt copil. Ea doi tineri care au /enit la Părintele.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta. căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor. &cum e foarte cumsecade.. Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte. !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori. #a a recunoscut că are numai unul.

putea să plece dacă nu /roia să .. am păcătuit în continuare. mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”. O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani. După aceea a făcut o parante. Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta .is Mamă0”. dar m-am îmbolnă/it foarte rău. Cu toate acestea.Maria .ă că erau mul(i care intrau în fa(ă. După un an am plecat la Părintele. &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri. am pierdut sarcina. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu. Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”.ă nu o duci la doctor că o omoară@.. i a continat .is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? . &tunci m-am retras într-o strană plân$ând.+l "or ai tăi şi că +i place să . la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus. Când am a*uns la i. &m început să plân$.is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. na a feti(ei./orul Părintelui. &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”.arătând către una din cele două foto$rafii . a*un$ând la mine.ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”. căci nu eram /rednică să /orbesc cu el. a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie. Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”.unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”.e.s-a îmbolnă/it $ra/. care o (inea în bra(e. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea. cu toate păcatele mele..ică.ut copila din bra(e. 'o(ul nu /roia.. care a . la i. cu o lumină -aureolă. =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit. care mi-a spus doar atât: .icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul.icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”. Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori. . 'o(ul. &m . 7-am /ă. :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”. Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a .ând însă sarcinile.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u . a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii. Ea numai C săptămâni feti(a. Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau. Preotul răspunde: @3u% Părinte”. &colo am a teptat de la ora L la 7A. totu i de trei ori a a/ut aceste cri. 'e înne$rea la fa(ă. întorcându-se din străinătate. în *urul capului. cu lacrimi în oc)i a . Dar feti(a.ice asupra acestor femei.is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară. &m luat pastilele. =u capitolul Limpi ai terminat./or.. Malco/ici #lena.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu. pier. Găceam orice numai să nu plân$ă.ă i s-a adresat mul(imii din biserică.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”. Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare. care recur$ la aceste anormalită(i. #ra /ineri. Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire.” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi.e. Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă. @3u% Părinte”. . Când am intrat în biserică -care era plină de lume.ut pe Părintele în fa(a altarului. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”. Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a . &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. . Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”. Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare.

nu sunt I . cum .nit să spună Părintelui mai mult. femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca.it la ea cu un cu(it ca s-o omoare. Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele. Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”.I ani..a complica(iilor. Părintele însă le-a . so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i.âmbind: Da mă% +i cuminte”. Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”. din cau. iar astă.'ogdan (uncu .S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en . De aceea. &*uns acasă. O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra . dar nu a îndră. pentru că I ani. au mai făcut un copil. Când a a*uns la maternitate.icea i pra/ila Părintelui . i nu tie ce să mai facă cu el. . care a/ea în *ur de 7L ani. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus. i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”. pentru a nu da de bănuit unde fusese. a început să. lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei. dar timp de J ani n-au a/ut copii.ă $ii minte ce $i-am spus0”.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”. Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el. Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro. &u tot ce le trebuie.Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie. de calmă. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea. /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el. atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată. femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp.bea?”. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat.is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”. 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu. i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre. dar Părintele i-a spus: @. fiind foarte ner/oasă. Gata răspunse că nu tie.ut pe Părintele &rsenie.uri cu so(ul ei. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am . a trântit-o i s-a repe. sau I luni.i. s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui.pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”.ile sau I săptămâni.is cu un $las domol. .it. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii. apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt. că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă.arătându7 pe celălalt din foto$rafie . O mamă s-a dus cu fiul ei.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”. so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu. era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică. după o bătaie stra nică. Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”. Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”. a . =n cole$ de ser/iciu. Nicolae Q.binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. :n disperare. & a am apărut eu pe lume. iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta .. & rămas apoi însărcinată.i laude copilul i a . Gata a dat să plece. dar se sim(ea foarte-foarte rău. <adu C. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”. '-a dus la Părintele la 'âmbăta. de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual. pri/indu-7. pri/ind foto$rafia. la Părintele &rsenie. Când s-a dus la Părintele. . Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra . &stă. Doi in$ineri.is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”. Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei. femeia -#lena Q.ici.tai% mă0”. ci . Părintele &rsenie îi spune. i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele. iar Părintele i-a spus: .i trăiesc în pace i bună armonie. . au di/or(at din /ina părin(ilor lui. îi răspunse fata.. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei. s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii. Părintele îi . Părintele. au cinci copii. :i datore. Ea un moment dat. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă.. Când 7-a /ă.ut sau nu pe Părintele &rsenie. Gata s-a întors.is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”.. Gata i-a răspuns că da. a . au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”. so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei.

Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi.i piardă rădăcina. fi. ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie.dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ. toate cele ce au compromis familia. &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr. nu pentru plăceri i desfrânare. . . trebuie so(ii să se împreune. i-a .Pantalonii la femei . pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă. &cum. .5inerele fete. 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc. să încercăm un le$ământ către Dumne.area sfin(eniei familiale.dra.Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii.Din cau.:n timpul sarcinii.is femeia. &postol Pa/el. rar. aici la mormântul Părintelui &rsenie. Pa/el. mărită-te i ia-7 în spate.eu.a căsătoriilor cu femeile străine. 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat. . înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este.5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. 2i erau slu$i1 . . de ". mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente. celulele .e. /orbe te cu Dumne. apropiindu-se de Părintele &rsenie. "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu.&bstinen(a se9uală dă /i$oare. Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor.Copiii .Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. copilul /a a/ea precocitate se9uală. întrebându-l dacă se potri/esc. ca să poată în/ă(a. când. 6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti.Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale. nu se refac. se odi)nesc. .mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune./orul 5ămăduirii. în numele Părintelui &rsenie.i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”. .. are ne/oie de completare endocrină. căci ispitele mari sunt.Căsătoria e sacul cu păcate. când familia este atât de discreditată.Maica %driana $ .ică i mentalăS . di/or(urile. sămân(a i numele. din cau. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei. Când poporul "srael. #. (Pr.Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne. endocrin. în afară de posturi -'t. să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale. ca i 'f.c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească.Onania are urmări foarte $ra/e.a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii. . Gemeia -luată din bărbat.Decât cancer mai bine copii. seara i să se scoale la ora A diminea(a. . mi-a în$ădui. "oba$ii a/eau câte 7C copii. prin . Când dormim în afara acestor ore.Cine face curte nu face carte4 . Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării.i or$anismul între$.eu.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci. era în pericol să. Părintele. . <e. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile. i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #. 6şa@ a . ."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”. 2i să se ferească de prieteniile rele.#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare. dar din când în când. îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate. de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a. & a cum #. 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or. .Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii.eu despre ei..dra a rupt le$ăturile cu femeile străine. întreruperile de sarcini. Ea fel.Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i. de castitate. este rea e.is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume. să nască copii. .ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@. . care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină. &p. . dar nu se repară. . cu sămân(ă i cu rădăcină. . De aceea. după JD de ani să se căsătorească. 6şa este?”.colari să se culce la ora 7D -JJ.

căutau să-i lămurească. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă. iar eu . de a teptare încordată. Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! . întâlnită în unele boli de ner/i.us( Pocăi(ilor le spunea că. dar n-am mai făcut-o. după JD de ani. Părintele a fost trimis la &lba "ulia. trebuie să /ă înfrâna(i cu postul.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului. Gemeile care nu primesc combustibil masculin. :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie. sau ale sterilită(ii. Nu pot sta fără foto$rafia lui.e din 8iblie i ei dacă au /ă. &.e. . în Maica Domnului i în 'fânta Cruce. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. .)ismaş Eugenia. ci să le mai ucidem cu postul.. a a cum Daniil îi mân$âia pe lei. Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie. 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i. ca să pute(i face lucrul acesta.iolo$ice. de la /ârsta împlinirii fi. ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică. Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti. de la bărbat. dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. dar care sim(eau ortodo9. de la episcop. Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă.âmbăta de . &/eam de $ând să fac o prostie. înso(ită de palpita(ii. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. idei de sinucidere.ic cu foamea. ca să fie împărtă i(i.. a$resi/itate etc. =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei. Ioan )iungara. *enă în respira(ic etc.icea: sectele sunt proorocul mincinos”. că /or da socoteală. . a*un$ la an9ietate -stare de nelini te. (Pr. dacă nu cred în "isus +ristos. Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici. căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”. că te tia cine e ti.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie . ne/ro. i a început să-i mân$âie. fie din lipsa căsătoriei. el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu. dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de ."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a . Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin.Gemeia e necesar să fie căsătorită.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici. o înfă(i are. &m /enit acasă plân$ând. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. &colo. unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii. /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 . . 2i cine/a a . care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”. &i no tri -ortodoc ii.is să nu ne le$ăm. în biserica aceea. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme.is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”. & ie it afară din biserică.contact. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. nu i-am cerut a*utorul niciodată. (Greavu !oma. Părintele a )otărât să le ar$umente. să-i lăsăm în pace. (Morar . i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure.Gheorghe Silea% 45 ani . Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească. fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale. :nsă.. &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului. dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit.us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel. 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a .6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera.

2i a continuat a /orbi despre icoane. & murit la LL de ani. Când a a*uns acolo.us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us. Pe aici a intrat% pe aici a ieşit.Paraschiva %nghel.is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”.is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea.)ânta =ruce. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund. #ram tare supărată. &poi s-a aplecat i 7-a întors el. să le distru$ă. 7???. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i. . & fost i la biserica din Dră$ănescu. c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a . a a o dra$oste a prins de mănăstire. Ee-a întors i pe pocăite. puternic.ă iasă to$i a)ară0”. :ncet-încet. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire. cu numele Niculici. Cum. #ra pre. . #d. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus. #rau în <ecea doi bătrâni. !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”. Dar când a a*uns acolo. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo. care de i nu mer$ la biserică. După ce au ie it to(i.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce. ci mai târ.a securită(ii. 6ictoria n-a /enit în acea duminică. Părintele a .is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”.P . &poi Părintele i-a . Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”. :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire. că mer$ea mereu. & de/enit sora Eeana foarte credincioasă. cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a. Eeana.e re.'eleaua Ileana.e. Părintele însă nu m-a lăsat. Părintele i-a rostit cu/ântul. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a . Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta. &ceia iar au comentat între ei. 8ucure ti. au ie it.. După Eitur$)ie. iar Părintele a . &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare. #rau din =ră$u . 'ora Eeana însă s-a dus i.S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania.entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat. nu mai mer$ nici la pocăi(i. Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu. Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i. N-a reu it nici împreună cu 5oader.ă ai credin$ă tare0”. :ntr-o . iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau. >cea de . 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”.Gheorghe. dintre aceia care au opus re. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice. /roia să se pocăiască. de i se codeau.is că. sora mea. Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe. Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire. #ra la noi unul 5oader. #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei. 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i.)runte şi "ă arăt cu de#elul”. Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele. dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos. De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i.is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace .an.is Părintele. În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă. să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e. drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i. 2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă. Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi. Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”.ut. 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare. 8ătrânul a fost nebun.iu. Nu-l cuno tea pe Părintele. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. de i nu era Părintele &rsenie acolo.isten(a românească. .isten(ă comunismului în . Odată a /enit la Părintele un parti. #rau mul(i sectari acolo. #rau departe de Părintele.ice Părintele. "-am spus Părintelui i mia . so( i so(ie. despre icoane i altele.. dar n-am reu it. care /eneau să or$ani. nici măcar să-l mi te pu(in din loc. -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. căruia Părintele i-a . că a a a spus Părintele &rsenie. .is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”.

ie Doamne.Pr. -. bote.a niciodată. al(ii nu ascultau.Dia/olul tie i el 'criptura.Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9.eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui. − 8a unii /or a*un$e ca. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt.”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”.eu. ori cu crucea. măcar la sfâr it.Gheorghe Silea% 45 ani% .âmbăta de . 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă.ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca.icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”. 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali.i facă datoria pe front. De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i. .icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata.âmbăta de .'e /orbe te de unirea 8isericilor. dar oricâ(i /or rămâne. . Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei. cum au lost la început.Nu da cu bâta în /iespele sectare. până când! .mun(i. Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate. 8ote. .ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne. printre care multe fete care astă. au luat după 'criptură. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una.beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect. deoarece mintea lui fiind nebună.'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere. de /reme ce el nu stă în ade/ăr.Gheorghe Silea% 45 ani . Prime*dia comună s-a arătat în lume. drept i e păcat. Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”. (Ierod.ie. dar erau i cu arma. Mai . Părintele &rsenie . care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or . din mi*locul /ostru. i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i. . . ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească.anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână. dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat.us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. =nii ascultau.i sunt stare(e de mănăstiri. '-au apucat.i. . . deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos. & . . &ce tia sunt mucării de a. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? .Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una. nu ră. de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie . deci de a*un$ere la sobornicitate. ci în minciună. #i erau i cu Dumne.ul pocăi(ilor -de tot felul.Paraschiva %nghel. unirea cre tinătă(ii întâr. Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini. este lepădare de primul bote. Parti. luându-se după amă$iri satanice. adică sectarii. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”. cu a*utorul demonilor. în 8iscrică.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să. Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i. Ioan Sabău. ..at după rânduială. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i.is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”. Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i. însă dia/ole te.

3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i . 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”.Ierod. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”. Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” . dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească. nici la /orbă. 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică. le-a înclinat spre mine. /oi fi preot cu barbă. >cea de .ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate.at. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta.. #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă. Părintele a a spunea: că Dumne. 'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”.at. sfaturi de moralitate. că a a e rânduiala. îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a . . i atunci a trebuit să-mi las barbă. Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/. cu un ec)ilibru moral deosebit. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună. 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească. De aceea nu mai a/em nici preo(i. D+mboiu Victor. Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le . lucru care a stârnit uimire în <ăsărit. i dacă /oi fi preot. să-7 c)inuie.le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete. 8iserica <omano-Catolică a canoni.Pr. =eilal$i preo$i care slu*esc la . de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret. pentru felul lui a e. .eu.ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”. 6m )ost pictat din pântece0”.Morar Gheorghe.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă.Pr. despre acele de. i a . LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic. Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP. un neca.)ântul 6ltar l-ar mânca0”. !ot timpul ea "edea icoana aia.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu.ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie. de lăsarea poftelor rele. E-am întrebat pe Părintele. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”. 1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”. nici la pas.ivoiu% . '-a uitat la mine -era multă lume. Părinte% sunt preot tânăr şi9”. Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. 2i am (inut canonul ăsta de atunci. #l a fost lăudat de Părintele &rsenie. . că atunci când se căsătoresc e un moment mare. &cest preot nu e9a$era cu nimic. Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” .icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. ca preot. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”. Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor. . domol4 niciodată nu se $răbea. 2i e9act după B luni a murit tata. tie pentru ce. Dometie $ Mân. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”.%na -i. Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni.ată i un pas a e.

is. Dumne. dacă nu-7 la i în pace.ile i-a /enit mirele -moartea. Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu. de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. . i a dus-o. 5ot tatăl meu po/este te. nea/ând /oie să slu*ească. Cine are minte să ia aminte.'ălan Silvica . urcu ul fiind i mai $reu.eu nu for(ea.Ierod. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. De abia după ce au a*uns. care era de fa(ă la slu*bă. nu e bine i nu e potri/it.Eă#ăraş( :ntr-o . i e foarte aproape. iar al(ii /or construi altele noi. unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică. i7 pomene ti în de. 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum. Ioan Sabău% -. a început predica.iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică. pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. Ioan )iungara. cum spunea Părintele. După slu*bă. Din satul Eisa. +ârseni. 8unica. dar /a cădea i acesta. a sim(it un curent de sus i până în călcâie.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%. 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam.Pr.âmbăta de . Mărioara. − Gra(ilor. care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare.ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. Din momentul acela s-a con/ertit.ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie. dar nelucrând ei la sufletul omului.ut. Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr. dar Părintele îi . ultima redută /a fi 'ibiul.i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească. . &tunci. o femeie din acel sat a . 2i după câte/a . #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i . Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui. <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă.le$ările acestea. iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ . Când a intrat la Părintele i l-a /ă.us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. mer$ea la biserică.Pr.$ândări acolo. Părintele a . . Plecaseră i cam târ.isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. /or rămâne bisericile $oale. Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci. când to(i preo(ii /or repara bisericile. de Dumne. cucu/elele /or cânta întrînsele.unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo. cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal.. #ra foarte de tept.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr. Dometie-Mân. spre mănăstirea 'âmbăta de 'us. pentru cele două femei. împreună cu încă cine/a. părintele Petcu Eucian. s-a mirat mult când a /ă. prietena părintelui .c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul. dar i pentru mine care au. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi.ă mântuirea nimănui. a intrat în biserică Maica >amfira. a/eau tendin(a de a renun(a.a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”. asculta(i de 8iserică. a a cum sunt. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită. 45 ani -.eu ascultă. când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu.Gherghe Silea. . însă sim(eau un îndemn să se silească încă.

Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani. . &ce ti bani erau pu i într-un /as. 2i el .us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă. a început să se facă de ploaie. . (inându-7 în mână. repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele.i de înscriere la teolo$ie. 2i când s-a dus. . După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil. :n 8ra o/. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as.nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”. &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1. fiind foamete i sărăcie.ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta.is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul.Ierod. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce. la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru. după puterea lui. 2i . de toată lumea s-a înfrico at.” . . & doua . #ra furtună. iar Părintele &rsenie . . apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie.Eucian. Q)eor$)e i Q)eor$)e. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? . După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”.ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. Nici un a/ocat nu /roia.is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is. a a/ut /reo A opera(ii la stomac.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea. de i slu*ea. i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”. Părintele n-a /orbit. mai necă*it. Doar un a/ocat din Pite ti. =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o . foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie.i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali. '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat.is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”.âmbăta de . La biserică să te duci. pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească. Părintele l-a recunoscut i i-a spus: . care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte.Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare. într-o perioadă..âmbăta de . 5ot la 'âmbăta. cu acela i nume4 pe drum.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a . Când predica odată.ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”. îmi spunea o /ecină.at. Lasă că o să "ezi tu atunci”. cum /ine ploaia la munte. 2i-a luat un canon al tăcerii. B ani a stat pe pat.idurile.icea numai către cei săraci să ia din /asul acela. După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . nu tiu ce s-a întâmplat. Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne..'+rsan Elena .. a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani.is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i.Gheorglre Silea% 45 ani . dar acolo nu ploua. Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară. . Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni.icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa. să stăpânească natura.us( & /enit odată un om bătrân./erban Ioan .ice: Dar cine mă "a anun$a”.i era ultima . Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani . acolo în pădure.. sin$urul. & fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată. apoi a făcut i masterul. unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a . Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a . Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@. mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea. 2i a . .eu.

& a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1.Paraschiva %nghel. pentru familie. s-au apropiat în a a măsură de Dumne. . Ba te aşteaptă +n porti$ă. Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo. dar n-o să re.is că o să mă duc la mănăstire. 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu. Pui boii la car şi o pui +n car. De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat. Nu era . Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. a stat i dintr-o dată a . N-a mai .ist.is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: . &. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. Maria. după îndrumarea Părintelui.” i a a a fost cură(ită i mântuită. aici fiind de călu$ări. . 2i într-ade/ăr. numită Olimpia. .is să mai stea că încă nu este timpul.Pr. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti.)ânta Mănăstire?”. #ra ca Maria Ma$dalena. iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai. au $ăsit rămă i(e din cel decedat. plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar. . & început să plân$ă i îi era frică să se ducă. Numai în Părintele î i $ăsea lini te. au pus capul în pământ i au plâns. era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @. . i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic. ea n-a mai re. pe Părintele &rsenie. cum 7-au le$at.Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. ne-a destăinuit femeia ce a /ă. la nimeni.”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul..is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it. !u ai o piatră mare +n curte. Părintele i-a . au ridicat- .@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. Ioan )iungara.5răie te până astă. dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la . Dar când a a*uns. i ei fiind be(i pe acolo. că în lume a făcut prea multe păcate. i s-a dus la spo/edanie. 2i a a a fost.i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa. Odată însă. nu s-a mai întors.istat. împreună cu so(ul. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea. cum 7-au luat. dar Părintele i-a . .i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni. -F de ani( Odată a /enit o femeie.is nici una nimic. să nu fie biserica plină de fă$ără eni.ile. din familie mare. &poi a trimis-o la o mănăstire de maici. 2apte erpi au ie it din ea.ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @. că e restaurant lân$ă mănăstire.eu.'eleaua Ileana. $ra/ bolna/ă.Pria 7udovica. cum 7-au omorât. &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/. &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a.biera Olimpia în mănăstire. Gemeia aceea. !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu. Giul ei. '-a dus acasă.ut acolo. din clipa aceea. dar a a se ducea încât . /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral. i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare. iar Părintele i-a . Nu-i scăpa nici un băiat frumos.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”. Mie mi-a .is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”. i s-a dus. cum 7-au c)inuit.is că nu mai pleacă de acolo. & fost omorât acolo în munte. a /enit la mănăstire i a . =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat.)ismaş Eugenia. 6m ne"oie de piatra asta. după C luni de .eu încât.iceai că o duce cine/a. de încărcătura păcatelor. Părintele &rsenie era un sfânt. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne. De mai multe ori a /rut să se spo/edească. iar Părintele îi .

considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i.o. ca să dea de pomană. . . căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc.mănăstirea atunci se reconstruia.ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei. '-au dus la biserica Dră$ănescu. căci era multă lume pentru binecu/ântare. dar acolo era pu)oi de lume. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici.is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei. au pornit la drum.ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. mai la mar$ine. cealaltă locuie te în 5urda. cu ea în spital. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. Când acesta a murit. femeia s-a dus la Părintele &rsenie.us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/. care era $reu de $ăsit. dar în aceste . 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu. )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. Noaptea. dându-mi seama de /aloarea lui. etc. a sim(it un $ând clar. a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei. Părintele &rsenie era la Dră$ănescu. de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism.” Omul i-a .. După cam un an. Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine. au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta. una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”. .is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi .ată la pat.ut pe acolo. 'im(ea că nu-i $ândul ei. mama mea a parali.Pr. deodată. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. când. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. #a nu inten(iona să-i dea i plasa.itei lor. 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte. controlat de 'ecuritate.Mănăstire . după c)inuri mari. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine. 7a Dră$ănescu. lucid.ic sco(ând pietre din râu .âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele.ile. Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor. :n 7?@L.ut unde/a.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin. dacă omul nu i-a dat-o. =n anume Q)eor$)e. au sc)imbat purceii. într-o diminea(ă.).âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări.at rămânând imobili. După ce au cumpărat. După ce a spo/edit-o. înnoptându-se. Ea intrarea spre stăre(ie. Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire. la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a . .7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de . pe Părintele.Pr. au sunat la poarta casei noastre două fete. =na din fete este măicu(ă la 5ismana. diminea(a la ora A. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie. era (esută din lână. După înmormântare a /ă. După e9ternarea din spital.Sora %urica !inca. care i-a .neam să-7 aborde.is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă. :n acela i timp. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie. în dreptul por(ii mari. care peste mul(ime. Getele sau esc)i/at i nu au răspuns. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor. spunând că sunt din 8ucure ti. după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie. Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri. dar. le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . 2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci. &m acceptat să rămănă câte/a . #u eram mai retrasă i nu îndră. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla. &m fost ne/oită să mă interne. &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. îi citea ca pe o carte. 'urprinsă. Da.”. Pro#.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e. eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. i-a .

a . blocul a e9plodat.ut credin(a lor. Dar nu tim când /a fi acesta. nu trebuie să i se supună.ibiu( Părintele &rsenie .is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”.eu. . în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii.âmbăta de . De câte ori mer$eam la Dră$ănescu. dar refu. &cest lucru s-a ade/erit i cu oca.Gheorghe Silea.uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului . în &pocalipsă.. "nstala(iile fiind foarte /ec)i.. întâlneam o credincioasă.3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om.i slu*itorii ei. ci să se întoarcă să fie /iu. dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun. AA4 "saia 7B?.eu.eu să ne $ate odată. 45 ani . a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii. Pe simplul moti/ că noi.ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit.2i cum a făcut Dumne. că nu ne mai poate suporta. n-a mai dăinuit puterea lor. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră. Mariana Dodi din 8ucure ti.<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră. 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere.=n$urii /or mai mult decât &rdealul. 7. împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă.=nei stăpâniri de stat -sau ef. După toate astea.eu are un plan. . Ioan )iungara.Pr. nu /reau să fiu un pesimist. B4 Euca J7. lJ. Deci primim di/inul stăpânirii.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne...6or /eni neca. . Dumne. Dumne.eu. . # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”. De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat. . pentru B . Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne.icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”. dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne. de oamenii lui Dumne. Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându. Eocuind la un bloc cu nouă eta*e. nici 'fânta 8iserică . JD. că Dumne.6.ia cutremurului din 7?II.Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne.eu -"" Corinteni A.%na -i.ut în /remea de început.D-na M. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne.duia. care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i.eu decât cei ce au cre. ..eu care /or cădea în păcat. 7B. =opăcel( Părintele &rsenie spune că.ivoiu. &m au.Din toate timpurile se tie că. 77.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi. . Dacă trăim mai mult poate-7 prindem.ăm păcatul ei. -Pr.i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei. .purceii?”. când /a /eni /remea sfâr itului. . .eu /or cădea în păcat. ..eu1 -" 5esaloniceni A.eu nu /rea moartea păcătosului.ile4 #l n-are timp.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne. care nu se supune lui Dumne. Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm. foarte /ec)i.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”.eu poate să mai (ină lumea mii de ani. & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne. Când a murit -7?L?. . c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi. când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i.eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă.us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii.eu nu măsoară timpul în ani. dar Dumne. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%.ile i B nop(i. a a i noi dacă ne căim.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări. . @?S . )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie . De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne.

să se $ătească de pedeapsă. . Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne. marea taină. # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor..eu. Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo. cei cu daruri. dar noi .eu.e/reu de neam. %. Noi ne $ândeam că urmea. B.ă. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec.lea(ă. în realitate.eu.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în.i eu personal .Pr.eu. ascunsă iară i sub c)ip smerit.D$na M. #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea. "ată de ce. mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”.eu-5atăl. peste tot pământul.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare. Simion !odoran( . 77. @. încât /or .eu-Giul.an(i în timpul /ie(ii. urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?. . numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului.ă sfâr itul lumii dar. sub c)ip smerit. Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în . atunci /ine sfâr itul. la Dră$ănescu.. . . decât în /remea în$ăduită lui de Dumne. a căpătat o stra nică pedeapsă. au apărarea lui Dumne.eu.Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne. ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni.i doar el $re ise. Ceea ce doresc să /ă spun este că. a a 'fânta Eitur$)ie.Neamurile au un destin ascuns în Dumne. C. acum nu mai are pe nimeni! . dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt. anul 7?L?. Când î i urmea. mi*locind milosti/irea de la #l. . nu poporul -"" <e$i J@.ă destinul. Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%. care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul. pe Părintele. mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne. ci i o faptă a libertă(ii noastre. 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”. Pro#.Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni. pentru mântuirea fiecărui suflet în parte. ..Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră. Căci pentru mul(imea farădele$ilor. însă Dumne. L-?. c)iar de /enirea sabiei după dreptate. toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie. înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său .ice că nu le mai trebuie Dumne.nu al lui Dumne. J. Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”.eu i 8iserică i preo(i. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte. despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta.cre tinii. . . de mult ar fi trebuit Dumne. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus.ilele lor.. :mi părea rău. Darul proorociei i s-a luat o /reme.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete. cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. în. <e$ele Da/id. i apoi :nsu i ne-a în/ă(at. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu. numai fiindcă a îndră.eu.nit să numere poporul -"" <e$i J@. Deci. :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot. De multe ori.estra(ii lui Dumne. că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.eu-5atăl să sfâr ească lumea. B. 7D.DDD de oameni . mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist.7I. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am .eu .'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea. :n JI octombrie 7?L?.eu la cele /e nice. cu puteri i cu tot felul de )aruri.trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt.is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J. .estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei. cu măriri. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns. iar din popor i-au murit ID. Când i-7 trădea.ii. cu răspunderi. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă.

Constantin Ourco/an din <ecea. atunci a . ” i-a . a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui. cu litere tot din nori formate.it pe unii. dar nu de la început. pentru că nici nu. & a s-a întâmplat. Odată. Părintele s-a ru$at la Dumne.Paraschiva %nghel.âmbăta de .eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne. :mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir.Dobrin Ioan% <& ani% . care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. . De i el a fost .ut că a/ea un$)iile la mână. Când s-a )otărât.)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta. după cum i-a spus Părintele.Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta. Când a scris pe cruce anul mor(ii 1.is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @. Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici.eu i-a împlinit dorin(a. Cred că acolo /roia să de. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @. Obra*ii îi erau ro ii. '-a întâmplat în anul JDD7.-. . Ea înmormântare.FX. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori.. care i-a . to(i stăteau pe loc. .is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a . pe care scria cu ne$ru #no). .ut.ător. Cei care au /ă. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii. numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare.)inte !are% . a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă. #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt. domnul 6âlcea. fiind descoperit la fa(ă. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne. #ra numai meseria ul. . De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. #u nu . & fost i părintele Dometie.: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a . &sta este una din minunile Părintelui &rsenie. care a fost stare(. la 'âmbăta. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. #ra acolo i Părintele 'ebastian. ca o cea(ă. care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile.ic că nu a fost torturat. După câte $ândesc eu. & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci.Gheorghe Silea..tia că /a /eni multă lume în pelerina*.is: 3ici un ceas din 1.is că acolo să fie înmormântat. După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca. iar acesta i-a spus: . :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm. "e ind.uri mari: a cumpărat o casă. =nul din cei care au fost la înmormântare.ut treaba asta.ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie. care este acum la Dră$ănescu. mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune.is să ia @ pociumpi -(ăru i. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu. cum mă a teptam. #ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian. 45 ani% . #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona). & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de. N-a putut să slu*ească. a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere.us( &m fost i la înmormântare./ăluie celelalte taine.)inte Dumnezeule% . Nu au fost la înmormântare atât de mul(i. Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca. Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @.ia să-7 atin$. iar părintele 6eniamin. &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo. dar un$)iile le a/ea. '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat./ăluie. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească.eu. când i-am sărutat mâna. a apărut pe cer un nor alb.ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”. Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta . #u nu am /ă. a acceptat acest lucru. 'tând pe mar$ine acolo am au. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @. & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns. i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe. am /ă. dar cunosc doi băie(i care au /ă. Părintele 'ebastian era ne/ă.

=n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere.i *e cel viu *rintre cei mor. am /ă. & murit pe JL noiembrie. cu oc)ii mari. Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică. am tras cu urec)ea i am au. 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. #u am spus că da.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$.it: cu toate că era amia. 5ot la înmormântare.ă. ./orul acela. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. am /ă.mucenic în fiecare .ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă.at. dar cu oc)ii alba tri. am . înspăimânta(i. unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i . i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă. Noi am . Când am au. &m /ă.ă în plăci de 7I ani.du).idit-o cu cărămidă. )i*rian "egrean( 3in minte că-n . Mie nu-mi place unde e lume multă. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a . a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%.ut acest lucru. . în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia. bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”.i. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade.is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume.Ierod. 8ătrâna a . & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”. cu /oce înceată. de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele. 2i a a a scris. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. în mare oaptă: Muoaaaa)))1N. omul /ă. 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare. un $las aproape mustrător i totu i nu.is: 1ine”% i-a luat apă de la i. Părea de /reo sută de ani. am în(eles că nu a fost o nălucire. n-am arătat nimănui. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă. bărbatul a rămas ca parali. dar dacă el a . 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite. i crucea a pornit. &stfel am urcat împreună spre un i. #ram foarte aproape de sicriu -D.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @./ora . i când mer$eam cu to(i spre $roapă. @. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop. plini de /ia(ă. din c)ilia lui. Dar am /ă. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali.use sus. a a/ut cruce $rea. pe cer. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”. . eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare.is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”. s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$. plânsă.ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă. #u sunt mai mofturos. Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul.. pe măsura )arului.ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”. când au scos sicriul din biserică. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare.ut bărbatul acela. După aceea a fost dus în biserică. încă din pântece a fost ales. i un bărbat foarte înalt. eram to(i afară. $ârbo/ită. pe după mănăstire. 2i cum stăteam amândoi lân$ă i. căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit. . ce/a ce m-a uluit. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire.ut eu asta./or i. bolna/ă $ra/ de sclero.i. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a.Maica %driana.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia. dar am au. Nu pot uita. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a.is să nu arăt.is să scrie: 1De ce căuta. un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă. &cesta i-a . >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @.it că i al(ii au /ă. i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a.ut-o. când a dat să plece.A metri.Pr.ut clar oc)ii alba tri. înaltă. De i se afla cam la o sută de pa i. Părintele mai .i. -Pr.i3.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D.ă.iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop. Ca i acesta. în spatele meu era o femeie îmbrobodită. Nu tiu de ce. pentru a pleca spre cimitir. am /ă. #u am . :n acest timp. #u po/esteam cu fata asta. &sta a fost după 7?ID. după moartea lui. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului. i brusc. mer$ la c)ilie.

E. :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită. Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. ne-am înc)inat la moa tele lui. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”. . &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o .. lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea. ce/a s-a năruit în mine.ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @.spus: Da”. & a cum a descoperit Dumne. 2i se /a arăta multora. cu pantofi decupa(i i talpă de plută. Nu am fost la înmormântare.it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie.i.). Ioan )iungara. "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire. 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V . smerenia călu$ărească a a trebuie să fie. celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei.eu să calce oameni păcăto i peste el. la care n-a mai lăsat Dumne. a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os.iceau la rându-le. =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite. Deodată. fără /oia noastră.6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca. fata . despre ce a fost i a făcut Părintele. lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca. că trec printr-o cri. . unul pentru mine. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui.ă de delir mistic.( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu. o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti. 'i$ur că da. că n-au /ă.a i tăria unui ful$er. i 'f. spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”. n-am mai $ăsit-o nicăieri. 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi . :nsă din acea . #ra peste puterile mele să mai plec. Ea înmormântarea Părintelui. ca preot. =. să nu mă mai despart de Părintele. la drum. :mbrăcată sub(ire.ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt. Mai mult. "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari.usem atunci la Dră$ănescu. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie. &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem. Când a a*uns la cărucior .eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f. lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei. Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: . $albene.Pr.Părintele Dumitru% Mânăstirea .ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW.ă "ezi că a )ost Părintele0 @. Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote.D$na Pro#. cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei. &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat. pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care .ut nimic.urile materiale. în 7?L?. fata aceea mer$e pe picioarele ei. un dor sfă ietor să rămân acolo. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el. a/eam un dor cumplit de mântuire. . 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne. (a mormântul Părintelui însă. Nu tiu cât timp am stat la mormânt. părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu.i. dar am au.Credeau că am înnebunit. &m mai . &m aler$at după batrână dar.$ropat la I ani de la înmormântare. Mi-a părut rău că nu a fost de. dar când am re/enit în curtea bisericii. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni.ătorul al românilor. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit. după JD de ani de la înmormântare. .eu din mormânt. Alie . 'au 'f. numărul @A sau c)iar @C.ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm.ut o lacrimă pe fa(a Părintelui. pe care-i /ă. . Când am a*uns *os. tot a a i la 'f. au /ă. nici o bătrână.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @.Maica Maria $ Măn. "oan cel Nou de la Neam(.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic. & a i cu Părintele &rsenie. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari. alba tri i ume. Dar.i i până astă. &tunci ea s-a oprit.

în toate . *udețul +unedoara.ă. Nu trupul este răul.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”. sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului .eu i prin tot ceea ce se scrie bine. 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă.eu. întunerecul. am au. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie.ilele de pră. cât de mare prooroc era. &ceasta este sal/area. să nu mai faci cutare1%. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie. "icolae 'oboia( 'fântul "lie. 8n se*tembrie .lea$ă de trup. Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii. păcatul cu miile lui de $)eare. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop. prin părțile Dra$ului. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte. transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i. la /reme. trupul /a în/ia din mor(i. fără să fiu eu pre. reali. . Ea începuturi. în toate . =rmea. adică s-o a tepte cu bucurie. de Părintele &rsenie. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire. absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne. nici nu râdea.ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic.eu de 'fântul "lie. − :mplini(i-mi dorin(ele.at: 0Mă. 'im(im cu to(ii. i în duminici i sărbători. de focul )arului lui Dumne. în toate . cu/ântul autori. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii . 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne.ploaie normală.<.ilele de )ram i de pra. Mai are o soră care moare de tânără. <ăul e osândit de moarte.ilele de pomenire. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica. 8n . &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei. a/ea ne/oie. sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el. dar credincioși. .eu.ă cu cole$ii la absol/ire.:9:. 6propia$i-"ă de mine0”.eu. de aceea. . iar ște*arul pe care îl plantea. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne.:==. unde este remarcat de profesori ca un student de elită.nic. prin moarte încetea. &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut.Pr. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul. de focul Du)ului 'fânt. deci moartea ni-i un a*utor.eu. primește numele de >ian. "osif și Cristina. (PS.eu situa(iile. pentru că Dumne. # /orba de focul ceresc.Când sora moarte ne de. problemele /oastre. ci spunea. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i. iată. după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie. Dar mai încoace. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal.ând $rafica primelor patru /olume.:. ca din partea lui Dumne. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”.:=>. :n moarte-i în/ierea. Qorunul lui >ian. 5atăl său cunoaște de pantofar. Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie . i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne. fară să tim i fără să /rem. cine este i cine mi*loce te în mod deosebit.eu e Cel ce le sc)imbă. care apărut la 'ibiu. spun teolo$ii ortodoc i. căci Dumne. se naște în localitatea 6ața de 'us. că poporul nostru românesc simte cine a fost. 'fin(ii. Cu această oca.ilelor noastre. ne face un mare bine. 8n . dintr-o familie de țărani simpli.bă/ire si$ură din împără(ia păcatului. este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib. de mormântul sfin(iei sale. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea. neputin(ă.eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i.)ânt @. 6propia$i-"ă de mine” . conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu. s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie.icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael. ca pe-o i. /a purta numele.ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu.ent.

mer$e la Muntele &t)os. maicile sunt alun$ate.>$.:?@. După unii aceste trei luni.ă /iața du)o/nicească de aici. la fel și părintele &rsenie. 8n .< a*rilie . 8n 9@ noiembrie . :n iunie se înc)ino/ia. este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea. are loc tunderea în mona)ism.:@: la Prislop. 8n . #ste numit stareț al acestei mănăstiri. participând la slu*be doar ca și cântăreț. 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală.. părintele a încetat din /iață la 'inaia. este pensionat cu o pensie minoră. s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară. 8n . este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan. Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni.:?<.:=:. . postind @D de . $reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie.ă mănăstirea Prislop. Prislop de/ine mănăstire de maici.ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us. părintele este din nou ridicat de securitate. căruia i se inter. 8n .:>:. 8n .ea.at că e le$ionar. cu spri*inul său la 'âmbăta. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I. condamnat.ământul mănăstiresc de la 'inaia. fiind acu..:>9. se reor$ani. părintele re/ine la Prislop după ce.? se*tembrie . #9perimentea. când primește numele de &rsenie.8n . la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor.:?=.:><. se desființea.:>:.A ianuarie . deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe.ământ mănăstiresc la 'inaia. Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări. unde stă trei luni.:A. după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești. 8n .ice să mai slu*ească ca preot. 8n . :n 7?@L. părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us. 8n mai .:@:. după un an de la )irotonie întru preot. până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea. Du*ă .:>. 8n . este an$a*at ca pictor muncitor.:?9. Părintele &rsenie.ile. se tunde în mona)ism la Prislop. este arestat și torturat de securitate. 8n 9> noiembrie . începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani.:?:. $reco-catolici. cu numele &ntonie. ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia. Părintele &rsenie nu mai este stareț. 8n . maicile alun$ate de la Prislop. 8n = mai .:A@. ci rămâne du)o/nic.:?@.:@:. a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari.ă într-un așe.:A: *+nă 2n . 8n . al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira. #ste înmormântat pe data de ? decembrie .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful