Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete. (Pr. are sân$ele contaminat. mai apoi. de /reme ce i-a spus că. . 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . =el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii . deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i.at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna. 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea. . al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne.boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa. Gata a/ea ce/a la un oc)i. Că el.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată.eiesc. fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i.JDDB. #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie. i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a . !eo#il Părăian $ Mân. "ma$o. de care am au. s-a recăsătorit. Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”.isem.. . p. nu a fost un e ec al Părintelui.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost . are /reo LD de ani. el trăie te i acum.Mai târ. & a că Părintele era de atunci.copil. din 7?@J.ul. <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie. dacă o iube te. (%rhim. câtă /reme mai are astfel de traume să .#ste aici.e la conceperea copiilor. credincio ii. în cetatea Gă$ăra ului.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică. despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. :nsă acum a a*uns i el în declin. #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! . Prin anul 7?@B s-a or$ani. la #picle. momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor. Când m-am dus la mănăstire. preocupat de c)estiuni de felul acesta. 2i atuncea Părintele a . dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! .ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie. de mai înainte. spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este . este dăunător pentru copilul care urmea. C)iar i de pe foto$rafii.ă să se nască. la Cina cea de 5aină.iu.is: @Aa-o0”. Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului.isem niciodată la /reun preot i nici după aceea.icea: 3u-i bună” sau Îi bună”. era plânsul mistic.boiului. Copiii îi sunt sănăto i. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea.a pe care a trăit-o pe front în timpul ră.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană. îndră. să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii. nu are /oie să se an$a*e. 2i el a . & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt. el s-a despăr(it de ea. trăiau i ei momentul: se au. să o ia. de instituirea 'fintei #u)aristii. 2i a luat-o.ă. dar le i trăia.iu -numai @ clase. J?-B@. 8rânco/eanu. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca. al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne.nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare. s-au dus la Clu*. de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor.it mai târ. :n acela i timp. i pe ceea ce îi spunea fi$ura.ă. cum a . la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă. nu mai are (inere de minte.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele . Nu mai recunoa te oamenii. . cred. JDDB. .iu. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle. momentul sublim i dumne. 2i. contând.icem. :n realitate. după ce s-au căsătorit ei. a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi.is: @Da”.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică.eu. 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie. e9plicând citirea #/an$)eliei. luminată de )arul 'fântului Du). moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au..Părintele. care atunci nu era folosită. a/ând i cuno tin(e de artă. putea să. dacă ar fi iubit-o. Or. în$enunc)ia(i. Credincio ii fiind i ei lumina(i.

Pot spune.nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca.eu este i rămâne &de/ărul absolut. edit.eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om. când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui.facându-le rău sau /orbindu-i de rău . /edeai în dânsul un în$er întrupat. care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i. 'f.neală să încerci să scrii despre ei. din mul(imea -miile. i-7 /or iubi mereu. n-a putea s-o fac cum trebuie. Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie.eu. "-a răspuns 'f. ori din ne tiin(ă. nu s-au ade/erit -după spusele unora. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele.s-au le$at de fapt de Dumne. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui. & fost deci. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu.en(a sa.ă cu nimic sfin(enia lor.eu. apoi oameni buni. Nu trebuia să mer$i la dânsul de .eu. este o îndră.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt. mai “dur% cum spun al(i. mai drep(i. Dar. Dumne. o asprime sfântă. a fost i aspru. oameni care 7-au iubit i pre(uit. 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă. 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei.eu. bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i. 'fin(ii trăiesc în tăcere. un sfânt al lui Dumne. un $i$ant al /ie(ii spirituale. atunci cum a putea eu să îndră. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC.ă cum tie #l. a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi. 2i cum ar putea să fie numit altfel. nu ca să dărâme omul. Dar 'f. B@-BI. &m amintit acest lucru pentru că. Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C.. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. înc)i i în temni(e. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele. din toate timpurile. 2i ti(i de ce. 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u . în trăire i-n în/ă(ătură. tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia. Dar cine s-a le$at de sfin(i . )uli(i. Omul rămâne om. au fost bat*ocori(i. cu nimic. Oricât de în(elept ar fi i de sfânt.eu lucrea. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC. că nu ti(i ce . ca i după mutarea lui la cele /e nice. un trimis special al lui Dumne. =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(.. precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit.: Pe când era la Muntele &t)os.eu. Prin acestea a trecut i Părintele. el tot om rămâne. numai #l rămâne infailibil în /eci.ile. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a. dar î(i mai impunea ce/a. fără să e9a$ere. pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă. cu/intele sale. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa. 7J. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne.eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură. Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in. Pn. ci ca să-7 . Dumne. :l bat*ocore te pe Dumne. pu(ine la număr. dar este pu(in spus4 a fost un uria . în pre. timp de @D de . &m spus mare.idească.eu. unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit. ce/a tainic din adâncul sufletului. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. Cine /orbe te altfel la adresa dânsului. dar i du mani. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i. oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt . toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om. Numai 8unul Dumne. 'i$ur.uri.. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. au a/ut neca. 'fin(ii lui Dumne. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut. o face ori din in/idie.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. ori din rea credin(ă. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a . oricât a căuta să descriu persoana dânsului. mai în(elep(i.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui. felul său de a fi. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit.ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru. î(i impunea imediat respect i dra$oste.

i. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel. ci rămâi cu +ristos i în +ristos.ela i să i-o dea lui. pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti. !o$i tinerii pot munciC. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran. Pace (ie. (Pr. nu te sminte ti la orice faptă. /eni(i.eu primitele sale ru$ăciuni..i pierdea timpul.eu i să rămân credincios Maicii Domnului. era lume peste lume în acea . ca om. atunci i credin(a de/ine /ie. -6eni(i acum cât mai e /reme. Cu fiecare în parte. mielul care ia păcatele noastre.ela acel om a dispărut pur i simplu.. Părintele &rsenie /orbea pu(in. 6eni(i. 'e uita cu milă la oameni. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu. Dar. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior.druncinat. iar asta 7-a i sc)imbat. tu /iu e ti. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau.. 6eni(i la 'âmbăta de 'us.i în care cine /oia putea să plece. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC. Nu te clatini la orice /orbă a unora.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală. Ce seamănă omul.ut pe Domnul +ristos plin de bube. c)ipul durerilor. 'punea că 7-a /ă. Când îl /e. & fost trimis în 8asarabia la C)i inău. ca persoană.)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran. ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran. dar nu le (in minte. /eni(i. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă. Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne. fiecare cu problemele /ie(ii lui.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă. Părinte al meu. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . de ne. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren.. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. ca de acolo de unde este."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC. i de acolo de unde e ti tu. <u ii au lăsat o sin$ură . să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne. amărât i fără căciulă. tu /iu rămâi în /eci. m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i. când a /ă. Părinte &rsenie1 &min.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea.ul tuturor. n-ar fi putut în(ele$e. bucurie să ne dăruie ti. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori. #rau A strofe. /eni(i.. &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. Ne c)eamă Părintele &rsenie. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri. nu. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă.use în /ia(a lui a a ce/a.('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme. la subiect i concret. Părintele a a*uns la ultimul tren.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia. ca să în/e(e metaloplastia.i pe +ristos /iu i ade/ărat. c)iar du)o/nicească. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire. să facă icoane din acelea acoperite cu metal. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit.

/onise ca urmea. după ce a terminat teolo$ia. Când au /enit securi tii să-7 ia. de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie. :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta.is pa. o să intre în locul lui. Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina. &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne. Dacă nu era în$ăduit de Dumne.is-o multor femei: RDoamne.it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori. E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină. Dacă au /ă. '-a ru$at cu lacrimi multe. nu putea fi arestat de nicăieri. după care a /enit. la multă lume i n-am urmat nimic din ele.ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C. Odată am au.nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică.eau. & /ă. trec două i au intrat în panică cei cel pă. " se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine.ă plecămC. /ia(ă lun$ă pământească i dă-i. sănătate. Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a . Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e. la to(i. dar nici ma ina nu pornea.e te i de rele îl fere te.lea#ăC. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt . #l a . 5ocmai se ... s-au urcat în ma ină i a . Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/. & a*uns până la mai marele înc)isorilor. După care a spus Părintele &rsenie: . în /ârful muntelui.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir. Cu ru$ăciunea. i a/ea de ce să fie. au /rut să îl căsătorească. citea i se ru$a.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta . să-7 areste. că ne-a a*utat i ne a*ută mereu. dă-i bine.boi -in/adarea Ce)oslo/aciei. 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC. &sta a fost cea mai mare mâ)nire. Doamne. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie.ească bine în /ia(a călu$ărească.pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC. a intrat în . pe nici unii. care.is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C. stând mai mult de /orbă cu el a . :n 7?@C când a fost seceta cea mare.eu să fie arestat. era mâ)nit.ut că nu porne te. Ee-am . (Paraschiva %nghel. '-a dus acolo. N-au /rut nicicum. a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. & plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit. Când era înc)is în celulă. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri.is celui ce-7 pă. după el.is Părintele: . aici la 'âmbăta.ut apoi că trece o oră.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa.e. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă. 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut. care să-7 călău. :mpără(ia cea cereascăR. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic.i că te . '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC. 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi. să fie preot de mir. 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât. dă-i iertare de păcate.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este. Părintele nu era pre$ătit să plece. &poi. le era frică de faptul că. &cela 7-a lăsat să se odi)nească. cum îi spunem acum.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC. Când era la canal. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie. îl pă. cei care îl pă.eau îl /edeau cu cartea. (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără. E-au dus la canal i în alte păr(i. cu lumânarea aprinsă.eau pe Părintele.ă un ră. De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte.

era foarte în/ă(at. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 . =nii se descura*au.eu i în(elepciunea lui Dumne. -(ucia 3ârsan. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie. plâns. confirmându-se înmormântarea i pre. Când a a*uns la 8ucure ti. în anii în care a stat.area Părintelui.iu de ce a plâns.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale.biserică.. Dumne. Pentru mine Părintele e un sfânt. ci să7 canoni.eu o să lumine.eiască. Părintele era a a un om. Când a fost aici :naltul &ntonie. Nu 7-au $ăsit. & fost unic în felul lui.i i noapte. Mi-a spus-o c)iar el. Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC. de î(i plăcea de el i când te certa. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie.i facă norma. :nsă totu i. i a . @A ani . după care a dat alarmă $enerală.en(a Părintelui acolo. a făcut multe minuni. la doctorat. i atunci î(i plăcea. 2i imediat a . Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea.eiască. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne. 8ineîn(eles că la 'âmbăta. #u i-am spus de Părintele &rsenie. 2i s-a întors către Dumne. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. tiu eu. -3ârsan Elena .'âmbăta de 'us. :ncă când era copil. Când era arestat la Canal.eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui. -Pr! Petru /anvulescu. în catedrala din 'ibiu. care mi-a fost cole$ de facultate..!. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i. în multă ru$ăciune i lucra aproape . oamenii acolo se spo/edeau. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta. Cătălina i-a arătat unui preot.eu să a*un$ă ar)iereu. Când 7-am cunoscut eu. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare.C. la 8ra o/.'âmbăta de 'us. . Părintele a făcut câte/a facultă(i. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut. Când 7-a lo/it foarte tare. După un timp $ardianul trecând în control a sesi. el nu era niciodată supărat. sărea peste căpi(ele de fân. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin. i-a tiut puterea dumne. 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul. & fost întrebat unde a fost. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne. a fost i pe la Canal. i-a tiut /ia(a. & plâns Părintele pentru neamul românesc. 5răia foarte modest. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei. Dacă /reodată se întâmpla de te certa.e mintea ierar)ilor din 'inod.eu.at absen(a Părintelui. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui.e pe oameni.âmbea. #ra tot timpul /esel. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul. la sfin(irea unui monument al eroilor. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. acolo se împărtă eau. de la /ecini. C!. 8eclean. tot timpul .is că da.e. Ea Părintele au fost i părin(ii mei. el i familia lui N.e pe Părintele &rsenie. iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a. -Prof.is că ru ii sunt la $rani(ele (ării. care este din 'âmbăta. Părintele săpa în locul celor care nu puteau să. Ea întrebat mai târ. de la rude. să scoată nu numai o carte. să-7 canoni.e.e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele.. '-a ters repede la oc)i. Nu i-a răspuns. la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. dar nimeni nu tia taina lui. acolo mer$eau la mănăstire. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni. a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I. pentru că de multe ori. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului. &poi preasfin(itul Daniil. cum e preasfin(itul Eauren(iu. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel. au fost i rudele mele. ca să facă pasul acesta. i bunicii mei.. de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie. pentru că dânsul a căutat.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus. Părintele a suferit. dar mai apoi i-a . dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. --)eorg)e 'ilea.

Nu să fie (inut ascuns. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. decât cei de afarăS. Dar Dumnc. el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. la mânăstiri. o mână de oameni. Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de .are a Părintelui. suntem fără îndoială . apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din . . PN.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor.noi.iua de a. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea. pe unde treceam noi -cu icoana. 0Maica Adriana $ . care este până în . Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS.ile în înc)isoare. Nu e treaba noastră. s-au adus pietre mari.i. Dar. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre.i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima. &r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie.noi. Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane. lac în forma de inimă. la seminarii. 6m )ăcut lucrarea Lui.ut. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi.noi. destinul poporului care este însetat de Dumne.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. în partea de *os. este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie. & a E-a /ă. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad. ed. de credincio i.entant al trăirii /ie(ii pe pământ. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr. -. răscole te acum marea masă.: pictura este cea de pe coperta căr(ii. al ucenicilor.eu are răbdare. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană. Ea întoarcere. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”. care i a a e compromis... O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”. amena*ându-se mese de piatră. Părintele a mai rămas J . :FFG( (Pr. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce. mai cu seamă al sfin(eniei familiei.cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină. după 7@ ani.a. flori. :FFG( (Pr.:. de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri. s-au plantat pomi. Părintele î i măre te turma de ucenici. :FF:. Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i. cu motocicleta.: După ce a fost eliberat. să a/em îndră. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii. Destinul neamului nostru.eu.i în . al sfin(eniei. &.neala i să ne asumăm destinul neamului. Mutându-se la 'c)itul Maicilor. "icolae 'oboia -Porumbacul de . Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni. . că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă.Pr. dar dacă împlinim porunca Părintelui. de sfin(enie.ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie.i poporul român ar fi fost altul. . (Stre&a "icolae. s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii. atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire. Dimpotri/ă. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie .& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC.i cu îndreptă(ire . ed. în toată (ara.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta. i a a este sub obroc.c8itul =ornet. Ioan Sab+u. repre. ci/ili i biserice ti. (Pr. .ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul. in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă. oseaua era uscată. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us. /a fi spulberat pe toate 0stră. când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n. lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn.

la români. /rând să se făcă a/iator.unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”. Pe drum.âmbăta de .ică foarte mare. pentru culorile desc)ise i /ii.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire. & a a pictat.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu. iar Părintele &rsenie. Dacă stai departe.Pr. cum eram copii mul(i la părin(i.S .i ca atunci când a intrat la ucenici i a .ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă. &. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i. m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am . Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură.is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”.sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre.au. Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata. pre edintele pictorilor pe (ară.boi.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 . prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. (Ierod.is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”. în pictură. nicăieri nu e9istă asemenea pictură. remarca op(iunea acestuia. &/ea o putere fi. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare. Pe )rân#8ie se urca0”. Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă.ut Părintele &rsenie. Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”.bura. dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a .ut că sunt bă$at în seamă. i pe sfin(i i pe Maica Domnului.. i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a . -Prof. la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a .ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine. :7 /e. #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman.ica i matematica.âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”.G. se făcea cură(enie acolo. Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară.i o prescură i ni te bănu(i i . i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră. &*un$ând. Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. adică albă. ()ismaş Eugenia.Mariana P. . find pictor. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie. :ntr-o sâmbătă după-masă..is Pace "ouă0”. fetele din sat îl refu. pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie.Gheorghe Silea% 45 ani . să picte. cum se pictea.ice: Du-te la mănăstire% la . Mam îmbrăcat. 2i a reu it1 .e în inimile oamenilor credin(ă. #ra în ră. pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni. dar 7-a rânduit Dumne. am început să mă încred în mine .us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu. & început să râdă i a . $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere.is: . :mi dă într-o . 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo. C. care era patronată de mitropolie. Când am /ă. .boi. ci după cum a /ă. +aina Mântuitorului era ca un abur. Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob. i-a pictat după cum i-a /ă.eu la noi. la Dră$ănescu. culorile raiului. Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi.ă normal. Pe to(i. 2i a /enit. D+mboiu Victor. mi-am luat i mâncarea i am pornit.Elisabeta . #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i. După un anumit timp. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete. să facă din oameni icoane /ii. m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. dar i albul era un alb transparent. picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”. în altarul din pădure.

primul păcat.icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @. O fată de colonel de securitate. #ra să cadă acela de . a început utrenia.is nici un cu/ânt. îl simpati. !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele. într-ade/ăr. când nu era slu*bă. Când a ie it Părintele din biserică.. #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo. a /rut să facă o crimă.ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:. . De multe ori . Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”. "ubi(ii mei. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat. Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. &poi m-a dus cu el la masă i le . mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @. (Pr. au lucrat acolo J săptămâni.is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu. Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra. ne-am dus la biserică. 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i.. E-au dus pe Părintele acolo. &m .-mândria. duceau profesori uni/ersitari. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @.de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. colonei. 3u plec0 Locul meu este aici. Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”.ă le dau la oameni cura* @. înainte să doarmă. &cum. Parcă-7 citea. când mă $ândesc. 6 zis că% )acem cuib de partizani.unar îl ascundea ca să nu-7 audă.icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce.ivoiu. 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap. de frică.icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne. Ea c)ilie. 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc.l-au dus la canal. 2i Părintele a .eu.i i cu o cădere de apă.is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa. &poi a . parali. 'ă a/em răbdare.icea să a/em răbdare i mai . /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm.” :n ultima /ineri a . Dar i acolo le era frică de Părintele. 2i de aici. 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară.is. dar el nici nu postise i fuma mult. Mâine diminea$ă te $ii de mine”. D+mboiu Victor. Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult. &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie. prin 7?@L.is: 6cum coborâm *os. dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise. in$ineri. Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu. E-a scos.ofrenie i i-a spus: . &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i. Părintele. era o femeie de /reo AD de ani. că tie Dumne. 'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a . Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. ca pe o carte. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară.uri în familie i el . &m plecat înapoi acasă că îmi era frică . (%na -i. era după masă. ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus. 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. Când se ru$a i ceasul de bu. &colo% la canal. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% . .ată de mâna dreaptă i . Părintele ser/ea masa acolo i . ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a.icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a . $enerali.eu pentru ce ne dă. Nu era nimeni. 'ă-i mul(umim lui Dumne.eu pentru toate. aici la Gă$ăra . 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @.ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @.is că a/em neca. 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate.a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal.eu am încremenit i nici nu am mai .

a luat cu ea o po.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. &/ea ni te oc)i mari. eram preocupat mai de$rabă de fotbal. dintre to(i.eu. 'im(eam du)ul Părintelui acolo. #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic. c)iar dacă nu 7-am /ă. am mers la Prislop. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite. Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” . mama a fost iară i la Părintele i. :ntr-o /ară.i i mi-a .it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. un unc)i bolna/ de sclero.ut în realitate.ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @. . Părintele era acolo. După câte/a luni. A-am spus Părinte% dar nu "rea9@. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. în sc)imb am fost $ăsit de Părintele.iu.Dobrin Ioan% <& ani% . o fată bolna/ă tot de sclero. Ea Dră$ănescu 7-am /ă. cereau sfat.Gheorghe Silea% 45 ani . Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”. dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează. am pufnit în râs. bunicul. deodată pe c)ipul lui a apărut a a. &/eam ispite i îndoieli mari. cu/ânt cu cu/ânt. la Părintele Cleopa. #ram flămând să mă spo/edesc lui. am sim(it pre. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i. noduros.mie. deodată. abia sc)i(at.cel pu(in a a i-am /ă. n-am /orbit direct cu el. 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale. de fete.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica.en(a Părintelui. bătrân. Când a /enit acasă i mi-a spus. după care. plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu. dar am stat A. nicidecum de cele biserice ti. sora mea.ă mare în care eram eu. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. fără să se întoarcă spre omul acela. Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir. în mintea mea.is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @.ă în plăci i mul(i al(ii. M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu. &bia prin anul 7?LC.âmbet straniu. minune.ă"ăstreni( #u am au.ile.icea imediat.urile. 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie. eram cu totul lipsit de ambi(ie. &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească. . ca să-7 cunosc. ume. M-a luat părintele Daniil a treia . . de cum a /ă. Cu un an de . era cam bolna/. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri. Mama i-a spus. Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii.ut eu i se uita fi9 la mine. Când m-am dus la altar să mă înc)in.âmbăta de . fără a mă scăpa din pri/ire. & a se face că 7-am cunoscut mai târ. pe Părintele &rsenie 8oca. "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a. Părintele . :mi amintesc că nu /roiam să plec. în stân$a i-n dreapta noastră se a e. am urcat în mun(ii Neam(ului. a a. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie.au din când în când pe scaune oameni care.)ăcut numai un copil”.i.i po/esteau neca. tot în acea . prin 7?LI. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @. 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. N-am putut să mai spun ce/a.ile înainte de a muri Părintele.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @. lepădarea de lume. unii /eneau doar să-7 /adă. de la 'i)ăstria.. în sfâr it. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am . .ru ine.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne.ă în plăci. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca. /oiam călu$ăria. am prins a mă $ândi la Dumne. sub un nuc mare. Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr. să-7 asculte. tot pri/indu-mă în oc)i. &m fost atunci pentru B . Curios. sin$urătatea. un . sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont.ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie. '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată.ut-o.i. tata. mă an$a*asem la o filatură de bumbac. . 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. =n . &poi /orbea altul i altul i altul. Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @. alba tri . Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos. după ce mi-a murit unul din copii. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri. el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”.ut pe Părintele.uri am..

”. unde erau moa tele unui sfânt.ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a .ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”. 8ucium -0Casa PelerinuluiR. a .isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @.ătorul.is un om: 0Nelule.eu.ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @.ut pe Părintele până la JA-JC de ani. unul demn de un mare du)o/nic. După A .is că e pe la 'c)itul Maicilor. ca pictor.& doua oară când am mers la Părintele n-am putut ..ea. Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă. Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. <acla se află în biserica din +ure. fară cap. Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol. că se intră cu rela(ii. Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii. .ătonil. a/eam trei fra(i i săreau prin casă.uri. pâine i . la Dră$ănescu. '-a uitat la mine i . că ă tia mă omoară%.ar. Mo ul a murit la ?7 de ani. :n plus. Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @. /ersetul 7DU. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%. "oan 8ote.Ioan 'ica. 5âr.iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it. 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor. &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc. Mă duc la eu acolo. făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire. am a/ut ni te neca. ed.a/at fiert. &colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. Pn. &m tot fost pe acolo. ceilal(i care erau cu mine au fu$it.ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap. 2i astă. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . 2i când s-au împlinit 7D . &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele. Când am a*uns acasă. au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul.i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân.ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac. i odată . După ce m-am /indecat am /enit acasă.ă%. iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote. "-am spus că se intră $reu la 'ibiu. 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @. E-am întrebat unde e i a .) Alie -6lbac( #ra un mo . 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât. "lie. #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium. dumneata pleci acasă. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele.i -până la ora I.ile la neca. 2i atunci . :ntro altă /edenie.ice către mine: Mă% tu ai "reun . Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @. Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 . &poi nu l-am mai /ă. &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca.i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie. care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în .unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate. :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a .uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău. sc)i(ele. Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int.is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea. 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f.4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor. ori eu râ/neam călu$ăria. cu sare i o(et..)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult. când m-am dat *os din tren.. Mănăstirea . Mo ul era de*a arestat. 5ot a a tuns era. În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele .icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a. De*a intrase în mine frica de Dumne. cu barbă. ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D .ile mo ul . în custodieS.Părintele Dumitru. &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%. . #ra prima/ara lui TL? . Când am /enit cu racla.: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei.is 0Mo ule. &m /enit cu racla. te a teaptă securitatea%. cu bani. am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla.anul mor(ii Părintelui &rsenie . J. nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir. dar nu-l /ă.usem de la 7J ani.

căci era iarnă.is: Întocmeşte parastas . 2i a a a fost.ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @. mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”. 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @. băiatul /roia să dea la facultate.ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @. ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul.le$at blestemul din pântece. ace tia nu se mai duceau. . Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a. Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica.icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul.i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului. a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări. 2i după un an i ce/a a murit so(ul. "ar care au fost oamenii mănăstirii. iar către .icea. iar băiatul nu /a sta nici un an de .dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @. . Mi-a .is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu. :i plăcea . a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele. când a ie it de pe pământul mănăstirii. 5ata de colea.isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @. dar o să ne despăr(im. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe.is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni. astfel ca nu numai unul să rupă .icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in. lucrând la mănăstire.iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a . a .iua de 'fântul "oan a /enit acasă.icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele . 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă.is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @. dar n-o de. E-a certat pe al meu. mai punea câte o (i$ară în $ură. s-a împărtă it.is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. Diminea(a când s-au dus. :n timp ce a fost în comă 7-a /ă. s-a spo/edit. i-a citit ni te desle$ări. la un pa)ar. 2i o .is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”. Când am fost odată la Părintele. &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @.is că a spus tot ce a tiut. :nainte de a.is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă . &poi când mcr$ea lumea pe *os. din $re eală. dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea. 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a . #u am /isat asta în data de JL decembrie i în . Pe data de I /a /eni acasă. M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop. &ltce/a ce mi-a spus tata: era ră. 2i a .ut. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai.ăpada. da pe mine nu. 'ocrul meu.el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @. Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km. 'oacra a . în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit. iar so(ul meu i-a . Dimineata ea a mers la preot. să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă. Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui.boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească. 7-a certat pu(in.ile la înc)isoare. &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit. &cesta. c)iar de la aceasta. tata sta mai în spate i i-a .is să nu mă mai necă*esc.amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a. #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD. aceia mer$eau. După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 . 'e uita a a (intit la tine i apoi . &tunci o . Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie. J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia .ice: . &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă.ut pe so(ul meu mort. . i eu am . cu toate că are A ani. de era Părintele aici. 2i a mai trăit trei săptămâni.duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @./erban %le0e.ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i . Părintele predica i socrul fuma.is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @.era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara.

E-au căutat cu a/ionul. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”. &m mers la 'f.$ropat din pământ. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . &.iarul i am /ă. =neia din ele. (Maria Stre&a. îl c)ema deoparte i discuta cu el. Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit.ut că 7au $ăsit până la urmă.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are. el î(i spunea tot. Odată. erau flori. sora mea 7-a /ă. când eram fată. N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele. &. Ne-am dus i /ara. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. (Măniş Se*timia. Ea multă lume le spunea toate neca.ani% Eă#ăraş( :ntr-o . tot a a era.Milşan Vionela. Mai târ. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”. (inea post. "-a spus că e un om foarte cumsecade. când am mers la Părintele. Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite. îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire. Ne-am dus însă la mormânt. Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria. la mănăstire. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr. ('eleana Ileana. mai mare. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. înainte de a se călu$ări. unde s-a făcut călu$ăr.)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut. cu $ândul să ne spo/edim. Dacă era cine/a de a/ea un neca. /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte. ne-am dus iarna i nu era . După moartca tatălui meu..)ismaş Eugenia.ăpadă pe mormânt.i.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el. & a a i fost4 am picat a patra. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a. încât credeai că le-a de. &ici am /enit cu un $rup de tineri.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani. &tunci. fără ca eu să-i fi spus ce/a. tot dând la facultate i nereu ind. &m urmărit . Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire . Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit.is Părintele &rsenie. m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at. Pe mine m-a primit .au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”. Ee-a . &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii. 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J.iu. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute. sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. de obicei. de pe noptieră. Nu se supăra dacă-7 întrebai. 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă. 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta. împreună cu tatăl meu.urile ce le au. Nu trebuia să-i spui absolut nimic. acest lucru dura ani de . de i. =na din ele . 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors. Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta.ile. mai deosebit. Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#. . Părintele adresându-mi-se. Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele. când am mers la miruit.

spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. Dar cum să mai îndră. ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul. cu ce/a timp înainte să plece de acasă. "ar eu am $ândit în acel moment.it-o.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em. răspunse la $ândul meu. M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is.ise. cu cât/a timp înainte de a pleca. Părinte%..Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @. când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie.isese. 3in minte că.âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”. ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă. în au. Desi$ur că nu tiam. so(ia i cei doi copii ai no tri. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie.is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă. i-am spus Părintelui: “Părinte. unde. & a i-am spus Părintelui po/estea mea. că este sătulă de /ia(ă.at-o imediat. s-a uitat unde/a sus. înainte de a /orbi cu mine. pe care scrisese. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni. !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a. Când i-a arătat foto$rafia. :n orice ca. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . 2i totu i 7-am a/ut printre noi. ce oc)i frumo i a/ea. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut. că nu /a /eni.ut pe Părintele &rsenie. locuiau i fra(ii i părin(ii ei. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi . /orbindu-le oamenilor. ca să o determine să plece. unde era foarte multă lume. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece.nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu. luând copiii i lucruri din casă. m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”.ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă.trebuie să )ii pentru aşa ce"a @. nu mai întrebăm pe nimeni nimic. în locuri mai retrase.Mariana P. eu nu beau din principiu%. repet. &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe. spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . precum îl /isasem. că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da. într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp. iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie. fără să coboare pri/irea aceea minunată.âmbet.ise. Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i .ut niciodată!%. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea. afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit. Doamne.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului. că este sătulă de /ia(ă.ut în /ia(a mea că poate să e9iste. Nu tiam ce să mai fac. i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare. "ar Părintele. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. Cu două . ce n-am cre. spunându-i că el nu este clar/ă.ile înainte de a pleca la dânsul.is: “Dra$ul mamei. mai si$ur pe mine de data aceasta. 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul.ător i nici /ră*itor. 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul. &răta e9act ca în /isul meu. Mama mi-a .i /orbe te cu dânsul. Părintele. . printre altele. Părintele mi-a rete.ul tuturor. Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie. făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre. . pentru că în foto$ralie era doar ea femeie. Părintele a repe. &m spus Părintelui că îmi ./reun în$er sau /reun sfânt . unde eram eu.i că o să-l $ăsim acolo. dorind s-o mărite. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie. nici rostul în /ia(a aceasta. #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea. îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă.it. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne.ut /reodată în /ia(a mea. Mi-a .ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne.ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om. 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”. am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a . . lăsându-mi un bilet pe masă. "ar eu. de altfel.eiesc în ei i în toată fiin(a sa. ea a . @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @. îl /isasem fără să-7 fi /ă. /ă.

din spatele Părintelui. =itasem deci acea profe(ie a dânsului. neîmplinire.ut pe Părintele. pri/indu-i picturile din biserică.eu%. cu unele e9cep(ii. Când 7-am /ă. După ce m-am urcat în autobu.ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. fără să-7 /ăd /enind. uitându-se la picturi a . în /ia(a mea nu am mai băut niciodată. mă!% 2i din acel moment. se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i.eu! Cu toată responsabilitatea mea.Două in$inere. durere. prietene foarte bune. Dar într-o diminea(ă. i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie. Ea un moment dat. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral. ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. în localitatea Dră$ănescu. poate după o lună sau cel mult două.i. uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om. lipite de corp. in$inera M. 5âr.it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea. ce (i-am spus eu (ie să nu bei. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe . pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni.ându-mă de fapta mea.i mâinile sale de pe mâinile mele.eu i Maica luminii. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite. a a cum spusese Părintele.i de <usalii.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu. &/ea o pri/ire pătrun. a sim(it că i se face rău de emo(ie.i fără să mă îmbăt. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile.Q. dra$ă. M-am întors acasă i nu după mult timp.i.is în $ândul ei: 0&.iua mea de na tere sau a altora. spre bucuria mea.eu. m-a străpuns ce/a în inimă. nici un strop de alcool nu am mai băut. :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. prin orice stări a fi trecut: bucurie. Mă miram i eu de mirarea oamenilor. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul. că are o putere deosebită. C)iar atunci. spre 8ucure ti. &bia mai târ. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti. #ram la răspântie de drumuri. apoi două beri în altă . fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare. pentru că a/eam “antrenament%. nu e9istă Dumne. 2i a a a fost. din acea clipa. cred că era ora C. înfă(i area lui. din acel ceas. m-am tre. deci tia că sunt profesoară de biolo$ie. Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne.. Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine.ătoare. am început să beau: o bere pe . spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa.i. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică. Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă. un timbru al /ocii. nefericire. :n acea .. ci al Părintelui &rsenie.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. &poi m-a îndemnat să plec la autobu. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere. .uscultă ce-$i spun eu0”. cum m-ai a*utat1 .eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. de la acest *m al lui umne. se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic.iu. când cealaltă era în spatele Părintelui. . (Pr. =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie. spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. că este . pentru că eram deprimat atunci. Pro#. Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. că nu 7-am ascultat. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni. Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”. &*ută-mă. Mi s-a adresat . cum îl (ine%. la Dră$ănescu. apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe . în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. spun că *mul lui umne. 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte. aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă. Dar tiu că nu este meritul meu. 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca.it cu Părintele lân$ă mine. am au. neluându. acu.

cu ru$ăciuni multe i fapte bune.iuă a i fost la mănăstire.ile n-a mâncat. Cu primul tren a apărut acasă. Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara. dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”. Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie. 'e uită.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum. tia doar că-i plecat pe front. 7-au pus la toate aparatele. la Părintele &rsenie.ice: 3-ai plecat bine”.!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian. bun. E-au e9aminat din nou. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică. să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în .is: 08un. =nul din ei a murit. Când a trecut prin fa(a comisiei i-au . să-i ba$e pe linia întâi. &tunci părintele Dometie.at i el era cu lumea. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”. era om de /ia(ă.uri cu securitatea.a. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i. de profesie in$iner. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire. fiind încă la coală. o doamnă îl abordea.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat. Eucrurile s-au petrecut întocmai. Ea un moment dat îi selectea. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă.icândui: 0 3u-i aşa0”. la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături. &ltă dată. dar nu i-a dat /oie să plece. încât numai la au. în armată fiind.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”. dar după ce s-a maturi. Părintele când 7-a /ă. cum i-a dorit mult de tot. odată cu topirea .ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare.Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . & a a rânduit Dumne. bun. nu mai /ede nimic. 7-au consultat.ă pe cei de acolo. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei. #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu.ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi . când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr. Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B .icea mereu la ceea ce $ândea. 'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(. B .ice: 3umai că nu-l "ezi @. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine. de la unitatea militară. care a murit nu de mult. profesoară. la 'âmbăta. n-a băut apă. &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. 0Prof! C!. nu are ce face.ii. părintele Nicolae.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul. Dar )ii 8otărât @. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta. a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie. i locul a fost cel indicat de Părintele. Părintele nu /oia să am neca. la o intersec(ie de drumuri. cu tine ce-i!%.ăpe. . cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra.a unei a/alan e a că. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele .is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu. & a a făcut. Duminică diminea(a. când a plecat de la 8rea. apoi 7-au trimis acasă. am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne. Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri. Când dă să plece îi .ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i. care au fost preo(i. este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie. Dometie Moian. Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit. Duceau o /ia(ă curată.eu că se /a face călu$ăr. iar părintele Codrea trăie te. când s-a făcut . Din momentul acela au amu(it dia/olii.

eu a mai sta.ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @. "ar Părintele &rsenie. Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da. . Prima dată am au. =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului.Morar Gheorghe% >cea de . a*un$ând în fa(a sfântului altar..âmbăta de . 3in minte că. Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D . Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat.. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult.Eă#ăraş( Maica 5eoctista. s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie. a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us. E-a (inut Părintele câte/a . . Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @. Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”.us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele. maica a fost dusă dincolo% dar . :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră.spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei . Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna. prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă. 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @.is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici. 1onel2 care mer$ea la Prislop. #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop.us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică. că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr. la mormânt.ată de la brâu în *os. Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit. /oi a/e(i telefon aici!%.'ogdan (uncu . Părintele i-a .i şi nu ştiu de unde vine.i 1tele#on3 să stărui. Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @. Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie. mama sa era în fa(a por(ii i râdea. 0Nu a/em%. &*un$ând acasă *oi.$ra*d. Din cau.i-a mai spus Părintele &rsenie . Dar un sfânt nu are numai un ucenic. Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică. a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e. $ânde te că am pă(it ce/a%. ca la telefon. (Ierod. '-a apropiat de ea i i-a .i. to(i cei care-i urmea. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă. tele#onul 3 . pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”.tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”.is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”. a lui Aoan a lui PcutareS . Deci Părintele i-a spus în /is totul. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost. Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor.Gheorghe Silea% 45 ani . &sta a fost duminică. a lui /asile a lui PcutareS.ile la mănăstire. & stat acolo. nici căsătorie. . !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” . dar dacă nu mă duc acasă mama se supără. dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău. Dacă te $ândeai la Părintele. dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea. & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie. unde a/ea cine/a telefon. 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp..că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS. 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @. 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar.ă sfatul sunt ucenici. Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali. Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri.ă ştii . 0Părinte. . dar nu era /orba de telefonul propriu-. numai mănăstire.is. când era bolna/ă.

dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea. Nu mă împac%. care trebuia să le să/âr ească ea. i-am dat răspunsul care era de fapt.it .a înainta ilor no tri: părin(i. 45 ani% . Ne(inând însă cont de sfatul primit. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” . după ce s-a înc)inat la icoane. . !eo#il Părăian $ Mân. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme. Dumne.ice ca 'fânta 5ere. &cuma..us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ . înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească.ător.ul să îmi pun o astfel de întrebare.eu. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei. &/ea un /â*âit în cap tot timpul. slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba. Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători. & /enit o femeie la Părintele. i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. la Dră$ănescu. Mul(umesc lui Dumne. poate că la /ârsta aceea. străbunici. de i. până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”.icea Părintele câteodată. fiind un “copil născut în lan(uri%. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă.i la Părintele o femeie care a/ea trei fete. fetele au murit pe rând. să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti . fiind un “născut între tâl)ari%. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta. de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca.D-na M. c)iar dacă m-am mirat. /a /edea i pentru cine a suferit. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam. ne-au îndrumat bine. a /enit într-o .: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. (Gheorghe Silea. ci pentru bunici. că fiecare dintre noi suntem sinte. 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri. nu era ca.âmbăta de .eu tie de toate. a/ut ni te părin(i. :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie. Ne-au crescut. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o.eu tie.a de Eisieu9: @.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost . Ioan Sabău. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it. i-au pus aparate i când au au. 2i anume. Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el. Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi.i/.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot . ceea ce $ândea ei că sunt. după căsătorie. . Dumne. & fost la medici. în orice ca. 8rânco/eanu.%. nu pentru ea a suferit. (Pr. dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at. a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. C)inurile iadului.i i-a spus ce păcat a făcut. Că o fi a/ând i ei /reo /ină. la capătul acestei suferin(e. bineîn(eles că. apoi în 'ibiu la cine/a. fi. Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”. bunici. de 7B ani i *umătate.$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a .( . dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert. . Ieronim )oldea . Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei.ut de îndatoririle pe care le-au a/ut. (%rhim. nu pot . Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă. le a/ea în cap. &*un$ând la mănăstire.iolo$ic i social în care am /enit lume.. au făcut în sc)imb alte păcate.că au /rut să o opere. După B ore lumea a început să /ocifere.is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”. m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om.Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă. 2i. Când a plecat. 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”. (Ierod. -.ice lucrul acesta: dar.e de câte/a ori să /adă ce i cum. i rădăcina păcatului de acolo s-a tras.JDDB. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume. străbunici.e. ca să sufere. întrade/ăr. 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”. Dar păcatul pe care 7-a făcut. nu i-am dat un răspuns e/a.*ud. 6âlcea. a /enit în 6oila. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine. #a n-a a/ut păcate $rele.pentru smerenie n-a spus prea mult.i de faptele rele. 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că.ic. apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu. "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. #a a fost curată. mă ro$. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop. au fost oameni de treabă i-au /ă. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei. toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân.

is că trebuie să răbdăm şi să iubim”. atunci i Dumne. în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare. . acesta mer$e din nou la Părintele. Pn. De aceea.ia pe care o $estiona a fost spartă.eu îi pedepse te. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i. . .c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.i spre ea. care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea.eu în momentul conceperii i Dumne. 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu.uie te po.intă patimile din om ca plăcute i u oare. . .dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu. M-am spo/edit.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă.)ânt @. prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca. Disperat.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: . .Dia/olul pre. . dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea.iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @. iar pa$uba i-a fost imputată lui. 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii. Părintele 7-a recunoscut.eu.%na -i.i facă de lucru cu fete până la căsătorie.ivoiu.a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” . #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a.i re/i.uie te po.i(ia fa(ă de Dumne.eu.ul.eu /a fi cu el. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri. să te duci la 'fânta Eitur$)ie.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului . cam un milion pe an1S (Maica %driana $ .'ufletul e trimis de Dumne. =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei .atana% şi nu de Dumnezeu. Când omul î i re/i.i re/i.=nui tânăr din 8ra o/. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat. fa(ă de Domnul "isus +ristos.ă.eu sin$ur. Dumne.po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de . $ Păcatele se înre$istrea. 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere. ca să nu mai poată lucra nimic. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare.ul.uiască po. )ăcut crimă . :n armată fiind.eu omului. ca să putem munci. acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca. mirenii. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului.'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 . îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne. fa(ă de 8iserică. Părintele i-a spus să fie serios i să nu.edit.e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat. Pentru noi care trăiam în lume. Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a .Numai cât neca. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului. Ma$a. tie ce /a fi cu copilul acela. Căuta întoarcerea. − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe.eu.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a. dar m-am dus mai târ. Numai te tre. când fac rău.ă în codul $enetic al fiecăruia. . să cau(i 8iserica. cerea odi)nă. m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu. cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume.ibiu( . pentru necredin(ă. atitudinea fa(ă de Dumne.i(ia.i(ia fa(ă de Dumne. pentru ca să.i /ină în fire i să.

Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică.is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @. postul mare. de ce /in copiii nenoroci(i.ut cum ie eau erpi din $ura ei. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon.is: . dacă e un pom mare.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”.i i până îl po(i scoate. 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie.is: Părinte am un păcat mare @. la Părintele.is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii. el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul.ă. deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului. uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase.Morar Gheorghe% >cea de . dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 . Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună. 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @. Celălalt a . de la Părintele &rsenie. Nu-i u or să te la i de obiceiuri.âmbăta de . &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie. =n post între$. .Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f.Maria "icolescu% .ă pe toate la un loc.us( '-au spo/edit oamenii i unul a . 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele. î(i trebuie luptă. . "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te. 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon. a a cum trebuie. căci cu oc)ii ă tia fi. atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de. şi de câte două ori +n cele două posturi mari.eu peste oameni.Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie. Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa./ăluiau uneori decât după moartea celui în cau. Părintele Dometie a /ă. 2i mai . dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti. Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit. Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti.icea: Eaptul că ai stat aici la . &p. @ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile. 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @. a stat acolo. inter/enea acolo unde socotea necesar. fie că le (inea sub . dar în(elesul tainelor nu se de. ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”.ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat. i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a . când e mic.i de el i-7 sco(i. Când ie eau de la spo/edit. de ce /ine pedeapsa lui Dumne. ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba.ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo.Gheorghe Silea% 45 ani . Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume. Părintele &rsenie n-a pus ba.ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie. :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic.Greavu !oma. Cine /rea. apoi pe Părintele &rsenie.)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @. Petru i Pa/el. Pe aceia eu +i iubesc..uri deosebite. Părintele nu prea dădea canon. prin.rădăcine. de ce se întâmplă a a. spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca. . Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră. pri/ind starea morală i de păcăto enie.us( :n timpul spo/edaniei. 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. cel mai $reu păcat al ei. =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă. decât poate în ca.. Părintele spunea taine. #l spunea ce-i bine.urile. toate le spunea Părintele. &poi a . & /ă. dacă tu nu e ti curat cu inima.ă numai pe post. Pentru că . faci tu rânduiala. ie eau pu(in i se dădeau înapoi.

e. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători.. Mai . să nu-7 pomenească pe cel rău. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. se /edea pe el însu i sub patra)ir. sau acatiste i să poste ti.eu de s-a /ă. cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite.e în . :n posturi.. i-a dat Părintele canon.. P. post.. Când era /orba de un om mai în /ârstă. în toate 'fintele Posturi. . p. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @. a doua oară tia că nu mai era a a aspru. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a.S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. &m socotit că e un om deosebit. #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut. Călu$ărilor. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie. adesea. . /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. după ce a citit de 7D ori Psaltirea. :l punea să lucre. 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot. ori de câre ori simt că-i necesar. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a. le cerea să se spo/edească apoi. stăteau la rând i câte două . 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. întunecată.eu. @?.uri mai deosebite. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. se plimba prin pădure. între so(i. spre a limpe. Cu copiii /orbea frumos. După ce s-a spo/edit. 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. 5e (intuia. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui. Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns. . Bu nu am timp de pierdut.a asta este bolna/. spo/edindu-se. sau au o problemă spirituală mai deosebită.tăcere. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau. Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. la următoarea spo/edanie. JDDB. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea. dacă nu posteai nu te împărtă ea.ut fa(a luminată. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă.ile i săptămâni între$i.ut pe el însu i cât este de păcătos. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură. să nu în*ure de Dumne. <& ani% De*ani( Ea spo/edit. Când am fost eu la el. Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul. nu spo/edea prea multă lume.i problemele ce se i/esc. &/ea o memorie e9cep(ională. Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa. te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a. sau a cle/etit. i după ce-(i făceai canonul. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă. atâta te (inea sub patra)ir. (-us Silvia. "ma$o. 'punea adeseori. 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. studen(ilor în teolo$ie. până am fost la coală. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt. Când a a*uns la spo/edit a .ile.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. Dar cu lumea era mai aspru. era .Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune.âmbitor i blând. (Pr.icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @. . Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a. intelectualilor. cum era fa(a lui urâtă. până î(i aduceai aminte de toate păcatele. în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei.le$are la împărtă anie. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor. să citească de 7D ori Psaltirea i. pro$resul făcut. să te con/in$ă să te la i de ce-i rău. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire. După spo/edanie î(i dădea un canon. să nu lucre. ca într-o o$lindă. că a purtat du mănie. Cânta în crâ mă.is că. sau a bat*ocorit. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine.

Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el.ar/ă mare.ise: . . obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i. ne$ru i întunecat. 'ă /ină altul. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a . dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt.ice. /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun. în rai i iad. c)ib.is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . de i /enise mai târ. .eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate.ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu. 2i /ine al doilea i .ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@. dar foarte mul(i nu-l ascultau. cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare. Dometie $ Mân.uind. 'atana. 1rânco"eanu( O femeie. dar totodată. Dar satana îi . pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie. îi respec(i tratamentul. &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le . fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii. 2i.:ntunecimea /oastră. ci continuau cu poftele i păcatele. să te /indece. total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri.eu i că #l le /a da răsplata după fapte. să-i lăsăm să creadă că este Dumne. #l a/ea /orba asta. desi$ur. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa. pe munte. i-a . ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe.:ntunecimea /oastră. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi.is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am . a treia oară.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i.Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @. înc)inându-se până la pământ: .iu. i-i .i. la boală. acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie. .i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele.ice: . îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”.icând cu $las tare către draci: .eu. să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne. iar în mi*locul norului.ice: . =opăcel( 6ă.eu.a pentru sufletele lor. dacă îi ascul(i po/e(ele. Nu dădea canoane deosebite. te a*u(i sin$ur. iar din el se au. Găcuse i medicina. Doctorul are inten(ia să te a*ute. în *udecata de apoi.ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne. dar canonul era părăsirea păcatului. am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne. 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea. tiindu-se c)e. "ar când /enea a doua. Ioan )iungara. s-a ru$at lui Dumne. 'ă /ină altul. într-o . 2i /ine al treilea i . Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta. co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti. în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu. J-B.eu.Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti. Pri/ind cu mare aten(ie.ice: . la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară.Ierod.ise: . îi .i sc)imbau purtările lor.Pr. eu . de la seminar sau paro)ie. că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea. încon*urat de toată ceata drăcească. Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie.ea multă $ălă$ie i . dar nu îi primeau canonul. te duce la ruinare. numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare.:ntunecimea /oastră.eu. &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”.Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor. #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”. i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne. stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte.

adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă. ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră. atât ascultă i Dumne.ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea. . . 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine.: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. că a putea face eu ceea ce fac călu$ării. să zicD @Doamne” .ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”.Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului. . totu i. dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca. pot să .. ori Maslul .&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite. între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat. nu s-au lăsat de această rânduială i an de an. ci în $ând. c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta. :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată . 8rânco/eanu. acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă.ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”.icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de . . − Cât ascul(i de Dumne.. Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături. Ioan )iungara.âmbăta de . Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi. cei care 7-au cunoscut pe Părintele.oameni la lucru şi sunt #răbită @. (%rhim. la boală sau la un neca.taina aceasta .are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului.Mi-a spus că această ru$ăciune să o . . Capitolul = Post &i rugăciune . =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie. . atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră.5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim. De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a . prime*dia mor(ii o înlătură Dumne.icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu. 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”. dar Părintele mi-a i răspuns la $ând.Gheorghe Silea% 45 ani% .is Părintele. =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”. de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i. .)ismaş Eugenia% &. călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei. nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă. dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem. .ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”.ic în $ând.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării. 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo. că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @. & adar. când ..eu de tine.is. ascunse cu /oia.icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”.iua stând cu noi. . adică să .Mai mare este omul 2n genunchi. să . ce (in mor(i că-s păcăto i. !eo#il Părăian $ Mân.Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. odată cu aceasta. să le a*ut în credin(ă. nu cu cu/ântul /orbit. &m luat aminte la ce mi-a . &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta. De aceea. Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino.eu de deasupra noastră. Părintele &rsenie . Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă. cu ener$ie du)o/nicească. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru. s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii.Pr.eu. deci fără să inspir i fără să e9pir.icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i .tră$ând aerul în piept. cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu. &m primit un bra( de căr(i de la Părintele. i l-am /isat noaptea pe Părintele.Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e.

dacă nu ai $ri*ă. :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie.ic. Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”. dar nu era e9a$erat. 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor. 2i mai spunea că la cine are răbdare.Paraschiva %nghel.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”. Ne-a mai .care-i preot . la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”. #u . Dacă radioul e bun prinde undele.ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*.i i la B i la @ i e ti om. 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire.is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a . . nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele..iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. dar dacă te culci după 7J te tre.%na -i. 6şa e şi cu omul.is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”. Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă. .e ti i la 7D i la 7J . Părintele /orbea despre frână. nici la mâncare.is.iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”. Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie. . Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului. &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne.i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e . Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. cad toate pe rând până omul scapă de neca.. Ne sfătuia să ne odi)nim. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 . Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce. M-am dus odată la Părintele cu fratele . e cam prime*dios. lapte crud i . 'punea i de radio. Niciodată să nu te culci după 7J -J@. că acela nu e somn odi)nitor.icea mă$ar. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite. . mi-a po/estit multe lucruri.ă de /aci. De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”.ivoiu.ist să fac coală. #u a/eam peste JA de ani. . Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. @ O preoteasă i-a . dar el a . =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină. în $eneral. <ecomanda la ma*oritatea să consume brân. ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor. Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. dacă radioul e stricat nu prinde undele. Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre. Dacă e ti cu $ri*ă scapi.DD. . ca tânăr. dacă ai prea multă i nu o folose ti. # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău.Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări. numai )uruie. "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”. .aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front.iua. referindu-se.icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli. Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”.ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @. Când dai de neca. #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re. Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi .uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. dar nu am apucat să-i spunem.uri. 6i destulă sănătate. 'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani. că acolo e un efort i moral i fi.is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos. Părinte%. Cel târ. & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”. că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine. 0N-am fost.

dar .i-mi arată cum să mă ro$. Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai . e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos.ul pentru a mer$e la ser/iciu. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne.. dar i de frică. nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră. o stare de iubire.ice că dorin(a e a a de mare încât te arde. Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa.i. a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. să ridice spre cer mâinile curate. După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele.eu e numai o po/este. Părinte1% . inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne. După această mare minune i trăire din /ia(ă. 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă. cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne. "-am spus ceea ce /ă. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta. C)inul ăsta nu e u or. a .âmbind u or. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate.eu i oameni încât. 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”.JD am ie it din casă ca să iau autobu.eu%.ice: @=um mă% aşa?” . Când am a*uns în dreptul por(ii. probabil ca să nu mă în$âmf. "ată că într-o . pe to(i.Ierod.ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ.% Părintele îmi .eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime.i(ia mâinilor. . mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a.eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el. dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. M-a cople it.ă te punem la +ncercare% mă0”. &stea sunt c)inurile de dincolo. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am . &poi. Părintele îmi . fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem. apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. e ca i când (i-ar fi sete.eu. cap. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie. dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$.eu.is să-mi duc credin(a în Dumne. mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne.ut deodată că ce/a ca un nor alb. mă aflam la #/an$)elia de la "oan. am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit. “Părinte.i facă lăca la mine. l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca. 'punea că oamenii cred că Dumne. am i eu problemele mele lume ti dar.7@.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”.i. că bărbatul să se roa$e în orice loc. pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i. a doua . i să. adică numai oamenii despătimi(i%. pe la prân.eu. din toată inima mea1%. în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii . ca nu mai e9istă materia. dar nu ai de unde să o bei. Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească. JB. am /ă. împreună cu Dumne.arătându-mi po. spre e9emplu. în casa mea. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. . Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele.is: “Părinte. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie. acolo. &poi a adău$at: @. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. Nu mai tiam că e9istă răutate. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile.usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam.eu.însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu. ca o cea(ă. De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” . când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări. Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea. o iubire atât de mare către Dumne..mi-a spus-o de trei ori. "-am spus: “Da. Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească. &poi. 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare.

. .. năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale.5o(i cei ce umblă după plăceri.Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii. nu /or scăpa de prime*dii.ele e9isten(ei.:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei .ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este.Mântuirea se lucrea.” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada.itor. apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”. /roiam să în$enunc)e.Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet. între stâlp.'ă-mi (ină Dumne. căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te.Când e ti împră tiat.'olu(ia nu e de a aduna totul în tine. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”. &poi de câte/a ori. Postul lucrea. Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”.:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea.5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”. profunde.Dreapta socoteală îi mai mare ca postul. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este.âmbit. dar n-am putut să fac nimic. . .Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură.Eepădarea de lume are două trepte.ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode. de îmbrăcăminte. &cestea sunt patimile. de orice fel. Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”. 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine. pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând. dar cu ascultare de du)o/nic. cu ra(iunea i credin(a. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe.ile. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea. ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.Mai multă ru$ăciune către 'f. . acestea /or fi pe măsura neascultării tale.Gapt e că credin(a e o asce. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. . :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”.a .=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei. suficient cât să iasă din /ederea noastră.a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. Eepădarea de lume e o con/in$ere. a fost un fel de du-te /ino al norului. /roiam să fac ce/a. .a tatei nu poate fi $ă. eram ca (intit locului. timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. de foame.âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”. precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând. . . ale omului: de înmul(ire.Mai mare este omul în $enunc)i.ă numai pe ruinele e$oismului. nu-i bine. de a încerca să re. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale. 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri. nu-7 poate /ătăma. iar eu fără să-mi e9plic până astă. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”.i. . "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă. . tra$edia omului. decât în picioare. Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat. decât o obser/a(ie.duiască. cre. . . uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a. . :n$er Pă. &cel tânăr frumos răspunde . (inându-i în ec)ilibru.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii. . &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr.ă a ra(iunii. M-am frecat la oc)i. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”. .duit. "a-o în bra(e în orice moment.i. Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau. "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare. face do/ada armoniei i /alorii sale. spun Părin(ii. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”.eu credin(a de copil. Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”.coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei. de nutri(ie.ă i asupra acestora. nici dia/olul însu i. pom i casă. . .

eu. Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. Gemeia săraca a că. că nu mult timp după Maslu fata a murit. Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut..i sau 2n #oc3.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta . mai credincio i. Mai erau doi bătrâni lân$ă mine. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile. pe Părintele &rsenie. )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . a făcut o ru$ăciune i i-a .P Dar ea nu credea în Dumne. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el.)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri. Când a a*uns la biserica din /is. are numai bote. la fântână sau la lacuri. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara. l-a /ă. :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare.. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat. pe care îl tră$ea satana la apă. (Pr. Părintele i-a .is: =e.a Părintelui &rsenie. credin(a era pentru ea o prostie. 'tând acasă i /ă. Nu tiu dacă acum mai trăie te. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după . Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă.)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie. 'ă /ină numai cei care /or să /ină. Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca. dat cer etorului. nici unde este. care nu poate accepta moartea. i-a . care e nemuritor. : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit.is cu mare supărare. Într-un. − Cel cu un talant.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”. 3-am putut s-o aduc căci e prea mare”.. dar să.ut în $enunc)i. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i . de i c)eltuise o a/ere pe medicamente.is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet. Pe o copertă a buletinului a/eam po. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani . Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti. Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu.is că se /a face bine. &m au.ice că nu poate. 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii.ut re. 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare. un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani.is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia. repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu. :ncepuse să $ândească cu sufletul.ut în /is. Când s-a apropiat. din 'fânta #/an$)elie.emat de . începuse să se $ândească cu $roa. tot cu epilepsie. =e să% )ac% Părinte?”.i sc)imbe /ia(a. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu. Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu.ând cum moare încet-încet. nu cel din "srael. slăbise în $reutate foarte mult. Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a.ă la moarte. să nu insiste.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote. : i spunea apoi. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . dar cu fapte. Dar oferul a . 2i a făcut întocmai.idul bisericii pe omul din /is. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit.. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie. #rau din &le9andria. După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu. 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie.'ă căutăm "erusalimul din noi.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu.acuma are 1<(.it apoi. #l a dus-o în biserică. Diminea(a însă bărbatul i-a . #ra la mănăstire unul Dumitru. 5oatc reperele din traseu le-a /ă.

#ra tot timpul cu cartea în mână. dar Părintele a . de câte ori îl întâlnea. De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a. Dar a dat Dumne.'ălan Silvica . & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică. de părin(ii &rsenie. să în*ure. dar i-a doborât cel bolna/. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea. fiind orb. #lena. Ea un moment dat l-a spo/edit. & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o.că socru mer$ea duminica la crâ mă: @. &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu. 7L. @>ite ce )ace satana0@% a . Dar într-o duminică. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste.eam tot ce spune. Eitur$)ie. &cela a amu(it. căci spunea că au /enit toate le$iunile. & apucat cu din(ii un col( din patrafir. 2i când a a*uns la u ă a . &lteori se au. & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap. Dar nici nu 7-am /ă. dar o carte foarte $roasă.ut. după aceea 7-a împărtă it i i-a . &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire. . . Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii.eu i 7-a /indecat Părintele. i nu tiu câte . Când a început să /ină la biserică. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele. a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume. Odată a început o numărătoare: 7. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură. :7 (inea tatăl său i un băiat. l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a .ut /reodată să mai fie ner/os sau să . de JB de ani. Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii. Odată. .at la pat..ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie. 'erafim -Popescu.is Părintele.is să-l lase sin$ur. “7L păuni se ba$ă în mine%. miel i mă$ar spunea că nu se poate face.ile au citit: ba citea el. fiind la mănăstire. surorile. @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel.. 2ase oameni mari îl (ineau în pat.Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/. @Mi-l rupe”% a .is Părintele să se dea *os din . 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”. 'e . "-a spus a a Părintele .. i Mi)ail. Părintele &rsenie a . 2i de atunci a /ă. era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii.is să fie (inu(i departe to(i copiii.ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. când a început 'f. 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”.. &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele. & fost i un parali. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură.ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”. #u am /ă. J. 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie. Numele de fată îl a/eam &ndreia .: Leana din Lisa% "ino-ncoace”. dânsul era primul pe treptele bisericii. Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal..is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului. numai porumbel.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa.le$ări s-a făcut sănătos. ba maică-sa. făcea ca toate animalele. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată. #u stăteam lân$ă el i au.is să iasă afară din biserică. De*ani( Duminica. când spo/edea în biserică.ea. #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete. nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede. îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea. să (ină credin(a mai departe. 2i lumea a /rut să-7 a*ute. pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine. 3u Părinte% nu mă doare”. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@. &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop. După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el. era i un cetă(ean orb de multă /reme. '-a făcut sănătos. & a a făcut i boala i-a trecut imediat. 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure. =mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”.i mu te limba. Odată. ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit. Părintele îi spunea. &/eam 7B ani când sora mea cea mare. Nu 7-am au. dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de.ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 .it în BL de ani cât am trăit cu socrul.is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”.bătea de mi ca patul cu to(i ase.eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion.ică un cu/ânt rău. aproape ca 'criptura.

6or fi /remuri $rele.is: Iai% "ino +năuntru”./orul din pădure. #l a . Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani.ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace. Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere.at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el. părintele 8unescu.Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”. i a mers spre Părintele &rsenie. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului. Patru oameni 7-au dus în bra(e.ă bine rinic)ii. să ne spo/edim i să ne împărtă im.ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo. iar orbul i-a . 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni. fiind i. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat. la Părintele. @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca . &tunci Părintele i-a . Ea un moment dat am . & intrat în biserică i s-a a e.i. parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică. a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit. din nou 7-a luat i i-a . a*utată./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau. numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. după /ecernie.is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”. dar Părintele &rsenie i-a . :n a treia . '-a mirat toată lumea.ola de lume la i.)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”. după ce au ie it to(i din biserică. E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 . Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei. &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim.. după /ecernie. #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă. Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred. 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni. :ntr-o . :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului.ivoiu% . . oloa$ă.e în mâinile lui Dumne.eu. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere. iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă. 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat. iar duminică oamenii 7-au dus în biserică. nu mai tiam nici de ce m-am dus.'+rsan Elena .is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei. la 7A ani. O fată de 7B ani. . Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică. &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui. 6ă da(i seama câtă de. Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima.i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă.Greavu !oma.ăre te ce/a. 'âmbătă seara 7-a spo/edit. Părintele &rsenie se i.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a .is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă .ibiu( #u. dintr-un sat din &rdeal.ă că nu ne func(ionea. fiind frumoasă. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a . 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate. baluri. acel olo$ a rămas în urmă./or cu putere /indecătoare de orice boală. iar el ne dădea remedii.is: .is că /ede mai bine.âmbăta de .%na -i. dansuri i să se încredin(e.us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie. depărtând $ândurile rele i du)urile necurate. dar eu în nai/itatea mea am . & doua .is să pri/ească spre cer.ut i mai bine.is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”.căru(ă. Când ne-am împărtă it cu to(ii.is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate. Dar după J ani. olo$.ă ştii că era să mori de multe ori”. iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp. Părintele i-a . @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”.)ismaş Eugenia. iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul. . Nu mai $ăseam cu/inte. din nefericire. 2tiu că atunci m-am pierdut. a stat o săptămână la mănăstire. 55 ani( =n orb a stat o lună de . :i spuneam că îmi cade părul. Mul(i credincio i /in la acest i. ./or de mântuire cre tinească. n-a mai sim(it nici o răceală. . 'fatul lui a fost să .is că-s bolna/ă.i. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii. #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând. Oamenii s-au apropiat să-7 ridice. &.i orbul a /ă.

care a/ansase până la fa. 5oate anali. nu în doctori. Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. &poi. LB ani. &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac.esc la realitate. Nu mai a/ea nici urmă de cancer. Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”. & /enit i timpul să mear$ă la control. Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. destul de în /ârstă. 6şa-i?”. stili.is să ia )rean plămădit cu miere de albine. .ând te9tul. Mure . pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie. O femeie din Gă$ăra . a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”. a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere.ele i filmele. femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele.a era pe cale să de/ină desfrânată. a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/. să cred în Dumne. 5$. #a nu tia de boală. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. 6ictoria D. Dacă o operează% moare.-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”. :n acest timp însă.. cum o /ede.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a . Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul. sfâr itul /ie(ii. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”..D-na Pro). 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”. .e i internându-se în spital î i a tepta. Mure i 8ucure ti. dar a*unsă în fa(a lui. @Da% Părinte”.ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. &cum.particip la 'fânta Eitur$)ie.Maria "icolescu% . Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”.ă nu o opereze. de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă. Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă. i to(i doctorii i-au dat acela i re. ). . precum îi spusese Părintele. apoi Clu*.ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie. dânsa a*uta la traducere. femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul. care face mult. 5$. De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre. maica s-a îmbolnă/it de cancer. Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie. nu a putut scoate un cu/ânt . 8ucure ti. &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. & intrat în sfântul altar.ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri. '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate. că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. -Stre&a "icolae.a început să-i cur$ă apă prin piele . Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”. spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”.eu. =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”. După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală. la 8ra o/. . o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal. Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”. Clu*.ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat. i-au dispărut durerile. . Ea un moment dat însă. Dacă nu o operează% o mai duce un an”. =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. căci era în e/iden(a lor. Părintele. îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”.ă te duci şi să te operezi. Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? . căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia. 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”. după spusa medicilor. "-au făcut din nou anali.( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică.ultat: cancer.. . .ă )aci ce-$i spun eu. Părintele îl îndeamnă să . După câte/a . i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă.se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero. bolna/ă fiind în spital.a de metasta.

:n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea. 'ă nu cârtim la neca.ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de.Maica %driana $ . de la minte. Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta.a faptelor sale. &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă. . $ 8olile încep de la suflet.6ladimire ti. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia. Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul.us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a .i atât de curat. 6cuma +$i dă +napoi0”. =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie. Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor. Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii. era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te. Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS. după care s-a ridicat din pat i a doua . − Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. Păcatele părin(ilor le tra$ ei. a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii.Parali. "ubea copiii. de la de. Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea. Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie. Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or.uri.is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: .i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? . Odată.. 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii.eci de ani. plimbându-se.Gheorghe Silea% 45 ani . de la concep(ia despre lume.Gumatul slăbe te nu numai plămânii. &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini.a a/orturilor. .c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat. #ra de /reo A ani ori. După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească. '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece. Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu. 'unt e9presii dure.i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a . copiii.fel cum apăruse. . ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i.De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată.us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i.ivoiu% . & mai trăit câte/a .âmbăta de . . încât credin(a nu o mai /e. Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@. dar asta e realitatea. căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric..âmbăta de . murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde. O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a . O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau. 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării. ci i mintea omului. . .i strică *e cei #ăcu. dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/. 03ârsan Elena $ . atunci ei nasc i cresc mă$ari. O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil.” 5ot din cau. Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei. .is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”.8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător. 6orbea pe în(elesul tuturor.is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i". .ut Părintele copilul.ec)ilibrul mintal.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită. un nepot.ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”.%na -i.i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului.

ca preot.Dobrin -osalia. . Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”. ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”. Mi-a . '-a căsătorit.e le$ătura firească dintre so(i. să-i unească.)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii. Gata spunea că îi este milă de el. com.Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea.is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”.ă.is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. . dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a . & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate.is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i . Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter. Părintele . Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i. "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort. .Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă. Gata mea cea mică a/ea un suflet bun. Când cine/a are în casă un be(i/. 3ici cât timp alăptezi”. Mi-a spus că o să se căsătorească. Părintele .Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/. te lup(i ca să nu destrami o familie.ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”.. 'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a .ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”.ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi. Părintele &rsenie i-a .eu. dar si$ur a a este.is: @. . :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”.e.is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”. 8ărbatul ei a fost be(i/. & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/. 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri. să-i binecu/ânte. dar nu se putea le$a de nimeni. 2i a mai născut o fată. se sim(ea dreaptă. dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a. Ioan )iungara. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta. pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune. =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. . 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău . nu a/ea copii.)ace ce-am "rut eu.isă. Părintele i-a . . #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at. atunci tu.ice: %%Dar şi tu ai. &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”.)ost +nsărcinată cu el”. Părintele i-a . să mear$ă pe calea lui Dumne. că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui.!a#lan Maria.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor.it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte.)urat când ai. . pe care i-ai omorât”. să se despartă. ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort. am au. Pentru asta a luptat mult Părintele.)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i.e.ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”.is: @Dacă tu nu. "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa. cuno tea băie(i buni. O /ecină de aici. M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. 2i cântărea(ă i de teaptă. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă. care face rele când se îmbată. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună. be(i/. du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”.Pr. i i-a . >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”. dar la to(i le $ăsea /ină. să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e.

/ă spun de aici. care /a fi doispre. am au. Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai.i "rod e în fiecare familie. Când. în Cetatea Gă$ăra ului.is Părintele. !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora. 6i )ost +ncercată. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” . De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării.nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece. Ea un moment dat a /ă. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a. !u nu trebuia să )aci asta. cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%.”.” (Pr. Olimpia a murit după J ani de cancer. fără să-i spună nimeni. &u. &ici a fost /i. ea tot timpul a făcut milostenie.at i cununat.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp. O femeie din 'ibiu. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. că el a îndemnat-o. căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios. 3u-$i. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at. &cum e foarte cumsecade. Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”. a aflat că so(ul ei a murit. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea. De aceea neamul nostru nu pro$resea. s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata. . căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor. 6ar/ara. am .is: 0:i $ata cu noi%. a bote.. dar medicii nu i-au spus ce are.ea.ă a/orturile. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire.” :n timp ce-i /orbea.ă. m-am dus la Părintele cu o femeie.i în colin. Mi-a tiut $ândul. 6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit.ca înainte.eu. că ea făcuse a/orturi. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat.i. Când a intrat la el. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori. #a credea că are tenie. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”. De.Morar Gheorghe. când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat.)ace destul” i-a .#ra în ră.uri. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi. . )i*rian "egrean . Cătălina.boi. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă. După C ani au a/ut o feti(ă.i ispă i din păcate.itat numai de preoteasa Ciocănelea.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta.)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul. a )otărât să a/orte. pentru a. 6ede(i că a. O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e. lân$ă 8ucure ti. & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu.tia. că a omorât copiii. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu. Noi îl *udecăm pe "rod . #u. (Pr. Da. Ea doi tineri care au /enit la Părintele. /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi. după re/olu(ie.us( O femeie din =cea de 'us. Când a intrat i 7-a /ă.ut a început a plân$e. mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. 2i omorâm ale i ai lui Dumne. Până să moară. Aar pe ea ai s-o pierzi@. & fost dus -înc)is. >cea de . trăind ca orice necredincioasă. pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei. :n pântece a/ea alt copil. /ă. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”. Petru Vanvulescu :ntr-o duminică. ca un câine. era rău.e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. După apro9imati/ JD de ani. #a a recunoscut că are numai unul. 2i printre ei sunt cre tini. 3u% tu eşti "ino"ată. & plecat acolo. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria.it că ă tia liberali. Odată.. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”. După 'f. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca. a făcut trei ocoluri asupra noastră. dar a spus ca i acela-i face neca. era be(i/.Parashiva %nghel. mare: 0E-au luat pe Părintele%.ut că era plină de sân$e. a apărut deasupra noastră o pasăre mare. & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept.ece.!u ai cancer.

Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori. Cu toate acestea. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu. întorcându-se din străinătate. 'o(ul nu /roia. =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit. Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare. Malco/ici #lena. Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta . Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”.is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”. Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”. cu toate păcatele mele. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”. i a continat .is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti. &tunci m-am retras într-o strană plân$ând. &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară./or. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire. am pierdut sarcina. Dar feti(a. &m . am păcătuit în continuare. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u . dar m-am îmbolnă/it foarte rău. Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea. Când am intrat în biserică -care era plină de lume.. 'e înne$rea la fa(ă. care o (inea în bra(e..” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi.. Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a . cu o lumină -aureolă. Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”.. în *urul capului.icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”. pier. a*un$ând la mine. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a ./orul Părintelui. a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii. . &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”. 'o(ul.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu. la i. O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani. Când am a*uns la i.ut copila din bra(e.arătând către una din cele două foto$rafii .ice asupra acestor femei. preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? . #ra /ineri. &m luat pastilele. cu lacrimi în oc)i a . &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”. s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. &m început să plân$. &colo am a teptat de la ora L la 7A.ică. Preotul răspunde: @3u% Părinte”.Maria . Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira.ă i s-a adresat mul(imii din biserică.ând însă sarcinile. care mi-a spus doar atât: . a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie. care a .+l "or ai tăi şi că +i place să .ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”. putea să plece dacă nu /roia să .ă că erau mul(i care intrau în fa(ă. 7-am /ă.is Mamă0”. Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau. . După un an am plecat la Părintele. @3u% Părinte”.ut pe Părintele în fa(a altarului. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu. na a feti(ei. mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”.e. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri. căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba. .ă nu o duci la doctor că o omoară@. :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”.icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. =u capitolul Limpi ai terminat.. Găceam orice numai să nu plân$ă.is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. Ea numai C săptămâni feti(a. Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă. căci nu eram /rednică să /orbesc cu el. care recur$ la aceste anormalită(i. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare. După aceea a făcut o parante.e. la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus.unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie.s-a îmbolnă/it $ra/. Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. totu i de trei ori a a/ut aceste cri.

De aceea. i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele. Doi in$ineri. Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”. Gata i-a răspuns că da.a complica(iilor.it. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită. era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică.. Gata s-a întors. atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată.is cu un $las domol. a . /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii. Când s-a dus la Părintele. Când 7-a /ă. Când a a*uns la maternitate. fiind foarte ner/oasă. Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el. Părintele însă le-a . Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei. apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. pri/ind foto$rafia.arătându7 pe celălalt din foto$rafie .nit să spună Părintelui mai mult. . & rămas apoi însărcinată. cum .is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”.. femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment.. . &u tot ce le trebuie. 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu. care a/ea în *ur de 7L ani. la Părintele &rsenie.uri cu so(ul ei. dar timp de J ani n-au a/ut copii.ă $ii minte ce $i-am spus0”.Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie.it la ea cu un cu(it ca s-o omoare. dar se sim(ea foarte-foarte rău. i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”.is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele. i nu tie ce să mai facă cu el. femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca.S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”. iar astă. O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra . Gata a dat să plece. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă. pentru a nu da de bănuit unde fusese. de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual.i trăiesc în pace i bună armonie. a început să. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui. . pri/indu-7. . :i datore. & a am apărut eu pe lume.tai% mă0”.binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele. sau I luni. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”. că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă. s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui.ile sau I săptămâni.ut pe Părintele &rsenie. &stă.icea i pra/ila Părintelui . îi răspunse fata.ici. Părintele îi . lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”.bea?”. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre.i laude copilul i a . so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu.. s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii. &*uns acasă.is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”. au cinci copii. Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt. femeia -#lena Q. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp. dar nu a îndră. a . Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro. =n cole$ de ser/iciu.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en . au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”.pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”.I ani. au mai făcut un copil. Ea un moment dat. Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”. Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”. nu sunt I . :n disperare. Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra . Nicolae Q. dar Părintele i-a spus: @. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am . '-a dus la Părintele la 'âmbăta.âmbind: Da mă% +i cuminte”.ut sau nu pe Părintele &rsenie. Părintele. so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i. pentru că I ani. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus. Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”. iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta . după o bătaie stra nică. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat. iar Părintele i-a spus: . so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei. au di/or(at din /ina părin(ilor lui.. <adu C.'ogdan (uncu . din cau. i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară. de calmă. Gata răspunse că nu tie.i. ci . a trântit-o i s-a repe. Părintele &rsenie îi spune. O mamă s-a dus cu fiul ei.

colari să se culce la ora 7D -JJ. . are ne/oie de completare endocrină. celulele . ca să poată în/ă(a. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării.eu.eu despre ei. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile.Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti. /orbe te cu Dumne.ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@.ică i mentalăS . di/or(urile. &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr. 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat. care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină. . Când poporul "srael. 6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti. 2i erau slu$i1 .mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune.Pantalonii la femei . .eu. când familia este atât de discreditată. De aceea. în afară de posturi -'t. Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. cu sămân(ă i cu rădăcină. trebuie so(ii să se împreune. &cum. să nască copii.5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale.Onania are urmări foarte $ra/e. 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc. Părintele. .e.i piardă rădăcina. apropiindu-se de Părintele &rsenie.. .#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare.Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii./orul 5ămăduirii. . . .Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i.Maica %driana $ . din cau. să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale.is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă. Pa/el. ca i 'f. .a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii. . dar din când în când.is femeia.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci. nu pentru plăceri i desfrânare. pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă. "oba$ii a/eau câte 7C copii. .dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ. când. dar nu se repară. <e. . Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor. 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or. îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate.Din cau. în numele Părintelui &rsenie. fi. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii.Decât cancer mai bine copii. înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este. Ea fel. . prin . toate cele ce au compromis familia. (Pr.dra a rupt le$ăturile cu femeile străine. Gemeia -luată din bărbat.area sfin(eniei familiale. mi-a în$ădui.&bstinen(a se9uală dă /i$oare. era în pericol să. nu se refac. de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a.c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească. 6şa@ a . aici la mormântul Părintelui &rsenie. întrebându-l dacă se potri/esc. întreruperile de sarcini. sămân(a i numele.Căsătoria e sacul cu păcate. i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #. #. este rea e. i-a .. &postol Pa/el. & a cum #. sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. de castitate. mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente. "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu.Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”.Cine face curte nu face carte4 . seara i să se scoale la ora A diminea(a. mărită-te i ia-7 în spate.Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii. rar.i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”. se odi)nesc. endocrin. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei. să încercăm un le$ământ către Dumne.Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi. de ". 2i să se ferească de prieteniile rele.Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne. copilul /a a/ea precocitate se9uală.Copiii . .5inerele fete.dra.a căsătoriilor cu femeile străine. după JD de ani să se căsătorească. Când dormim în afara acestor ore. . &p. 6şa este?”.i or$anismul între$. ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie. .:n timpul sarcinii. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. . căci ispitele mari sunt.

a*un$ la an9ietate -stare de nelini te. ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică. el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu. fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale.e din 8iblie i ei dacă au /ă.)ismaş Eugenia. &/eam de $ând să fac o prostie. Ioan )iungara. :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie. (Morar . 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a . a a cum Daniil îi mân$âia pe lei.iolo$ice. în Maica Domnului i în 'fânta Cruce. de a teptare încordată. 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme. să-i lăsăm în pace. Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! .. Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin.Gemeia e necesar să fie căsătorită.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera. '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om.6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine.ic cu foamea. Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie.us( Pocăi(ilor le spunea că.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de . De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. 2i cine/a a . Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului. :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici.is să nu ne le$ăm. .is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă.. /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 . de la bărbat. iar eu . că /or da socoteală. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie. căutau să-i lămurească. idei de sinucidere. :nsă. căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”.âmbăta de .us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel. Nu pot sta fără foto$rafia lui. =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei. . dar n-am mai făcut-o. sau ale sterilită(ii. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui. &colo. de la episcop. dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici.Gheorghe Silea% 45 ani . Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti. Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă. Gemeile care nu primesc combustibil masculin. o înfă(i are. i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure. fie din lipsa căsătoriei.. unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii. ca să fie împărtă i(i. (Greavu !oma. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a . ne/ro. . dacă nu cred în "isus +ristos. de la /ârsta împlinirii fi. a$resi/itate etc. &m /enit acasă plân$ând. *enă în respira(ic etc. în biserica aceea. dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului. Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică. . după JD de ani.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală. & ie it afară din biserică. întâlnită în unele boli de ner/i. dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit. i a început să-i mân$âie. ci să le mai ucidem cu postul.e. &.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie . &i no tri -ortodoc ii. înso(ită de palpita(ii. că te tia cine e ti. (Pr. dar care sim(eau ortodo9. Părintele a )otărât să le ar$umente. ca să pute(i face lucrul acesta.icea: sectele sunt proorocul mincinos”. Părintele a fost trimis la &lba "ulia. trebuie să /ă înfrâna(i cu postul. nu i-am cerut a*utorul niciodată.contact.

an. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund.S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania. 6ictoria n-a /enit în acea duminică. :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire. 8ătrânul a fost nebun. !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”. să le distru$ă.is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace .is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os. Când a a*uns acolo.ă ai credin$ă tare0”. să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e.entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică.ut. nu mai mer$ nici la pocăi(i. Odată a /enit la Părintele un parti. de i nu era Părintele &rsenie acolo. c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a . . 2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă. #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei. despre icoane i altele. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus. ci mai târ.a securită(ii.isten(ă comunismului în . -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat. 8ucure ti. Pe aici a intrat% pe aici a ieşit. Nu-l cuno tea pe Părintele. #rau departe de Părintele. . Părintele a .is Părintele. &poi s-a aplecat i 7-a întors el.us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us.. 'ora Eeana însă s-a dus i. nici măcar să-l mi te pu(in din loc. dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice. Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i.iu. de i se codeau. Dar când a a*uns acolo.isten(a românească.)ânta =ruce. a a o dra$oste a prins de mănăstire. cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a. dintre aceia care au opus re. 2i a continuat a /orbi despre icoane. .P . &poi Părintele i-a . :ncet-încet. >cea de . #rau în <ecea doi bătrâni. Cum.is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea. Eeana. Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”. &ceia iar au comentat între ei. 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”. :ntr-o . dar n-am reu it. 7???.. Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce. După ce au ie it to(i. #d. că a a a spus Părintele &rsenie. 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare. Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe.is că. &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare.ice Părintele. 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i. iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau. Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”. Părintele însă nu m-a lăsat. care /eneau să or$ani. & fost i la biserica din Dră$ănescu. căruia Părintele i-a .Paraschiva %nghel.e. drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i. puternic. & murit la LL de ani. #rau mul(i sectari acolo. Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a . "-am spus Părintelui i mia . În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . N-a reu it nici împreună cu 5oader.Gheorghe. Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire. #ra la noi unul 5oader. au ie it. Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă. Ee-a întors i pe pocăite. Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu.)runte şi "ă arăt cu de#elul”. iar Părintele a .is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”. .'eleaua Ileana. Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi.ă iasă to$i a)ară0”. /roia să se pocăiască.e re. Părintele i-a rostit cu/ântul. so( i so(ie. #rau din =ră$u . care de i nu mer$ la biserică. #ram tare supărată. După Eitur$)ie. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i. #ra pre.is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”. că mer$ea mereu. sora mea. De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i. cu numele Niculici. & de/enit sora Eeana foarte credincioasă.

care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or .'e /orbe te de unirea 8isericilor.Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una. cu a*utorul demonilor. Prime*dia comună s-a arătat în lume. Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”.us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. . .ul pocăi(ilor -de tot felul. .Pr.eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui.beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect. Părintele &rsenie . dar erau i cu arma. până când! .ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne. 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă.i.mun(i.'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere.Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9. .Dia/olul tie i el 'criptura.âmbăta de .icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”.anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână. Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească. luându-se după amă$iri satanice.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să. adică sectarii. Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate.Paraschiva %nghel.ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca.”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”. deci de a*un$ere la sobornicitate.icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata. . unirea cre tinătă(ii întâr. însă dia/ole te.âmbăta de .Nu da cu bâta în /iespele sectare. cum au lost la început. 8ote. . Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i. deoarece mintea lui fiind nebună. drept i e păcat.Gheorghe Silea% 45 ani% .eu. al(ii nu ascultau. Parti. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt. (Ierod. Mai . deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos. '-au apucat. nu ră. în 8iscrică. Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei.is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”.ie. . din mi*locul /ostru.at după rânduială. ci în minciună. dar oricâ(i /or rămâne.Gheorghe Silea% 45 ani . măcar la sfâr it.. -.a niciodată. #i erau i cu Dumne. &ce tia sunt mucării de a. . De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? . dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat. ori cu crucea. =nii ascultau. au luat după 'criptură.ie Doamne.i sunt stare(e de mănăstiri. bote. ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume.i facă datoria pe front. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una. este lepădare de primul bote. Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i. de /reme ce el nu stă în ade/ăr. de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie . Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini. printre care multe fete care astă. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i. Ioan Sabău. . 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali. & . i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i. − 8a unii /or a*un$e ca.

ca preot. Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/. Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” .)ântul 6ltar l-ar mânca0”.. lucru care a stârnit uimire în <ăsărit. un neca. că atunci când se căsătoresc e un moment mare. sfaturi de moralitate. i atunci a trebuit să-mi las barbă. Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le . Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” . despre acele de.%na -i.ivoiu% . 1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu. nici la pas. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”. D+mboiu Victor. i dacă /oi fi preot. .ată i un pas a e. domol4 niciodată nu se $răbea.ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie. 3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”. Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret. =eilal$i preo$i care slu*esc la . #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă.Pr. 6m )ost pictat din pântece0”. 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească.Pr. De aceea nu mai a/em nici preo(i.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă.at. 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete. !ot timpul ea "edea icoana aia. 2i e9act după B luni a murit tata. le-a înclinat spre mine. Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. E-am întrebat pe Părintele.at. Părintele a a spunea: că Dumne. de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune. Părinte% sunt preot tânăr şi9”. LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic. cu un ec)ilibru moral deosebit. '-a uitat la mine -era multă lume. de lăsarea poftelor rele. &cest preot nu e9a$era cu nimic. că a a e rânduiala. îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a .eu. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”. #l a fost lăudat de Părintele &rsenie. tie pentru ce. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”. să-7 c)inuie.icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. 'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”. Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor. Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. . >cea de .Ierod.Morar Gheorghe. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e. . nici la /orbă. 2i am (inut canonul ăsta de atunci. Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni. 8iserica <omano-Catolică a canoni.ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”.ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i . Dometie $ Mân. i a . dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”.le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P. /oi fi preot cu barbă. 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta. . pentru felul lui a e.

care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul. prietena părintelui . #ra foarte de tept. spre mănăstirea 'âmbăta de 'us. Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci. Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu. însă sim(eau un îndemn să se silească încă. a sim(it un curent de sus i până în călcâie. <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii. 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam. dar /a cădea i acesta.âmbăta de . Când a intrat la Părintele i l-a /ă. a/eau tendin(a de a renun(a.Pr.$ândări acolo. dar Părintele îi . Din satul Eisa.eu nu for(ea. Plecaseră i cam târ. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i . iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie. nu e bine i nu e potri/it.eu ascultă. Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr. când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ .. când to(i preo(ii /or repara bisericile. mer$ea la biserică. cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal. Dumne. a început predica. Cine are minte să ia aminte.i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească. nea/ând /oie să slu*ească. − Gra(ilor.isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. s-a mirat mult când a /ă. iar al(ii /or construi altele noi. asculta(i de 8iserică. cum spunea Părintele. /or rămâne bisericile $oale. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. dacă nu-7 la i în pace. De abia după ce au a*uns.iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică.ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. dar nelucrând ei la sufletul omului. +ârseni. ultima redută /a fi 'ibiul.unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr. a intrat în biserică Maica >amfira. cucu/elele /or cânta întrînsele. i e foarte aproape. 8unica. i a dus-o. Mărioara.Ierod. &tunci. Dometie-Mân. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. părintele Petcu Eucian.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum. Ioan )iungara.Gherghe Silea.ile i-a /enit mirele -moartea. urcu ul fiind i mai $reu.'ălan Silvica . 45 ani -.ă mântuirea nimănui. împreună cu încă cine/a. . 5ot tatăl meu po/este te.le$ările acestea.ut.ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”. a a cum sunt. Din momentul acela s-a con/ertit. . pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. dar i pentru mine care au.c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu. de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie. o femeie din acel sat a . pentru cele două femei. Părintele a . unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită.is. Ioan Sabău% -. i7 pomene ti în de.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%.Eă#ăraş( :ntr-o . care era de fa(ă la slu*bă. 2i după câte/a .a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”.Pr. #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie. de Dumne.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă.us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. . După slu*bă. . iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui.

i era ultima . &ce ti bani erau pu i într-un /as. Q)eor$)e i Q)eor$)e. după puterea lui. i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”.is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i. acolo în pădure. Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@.us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume. După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil. 2i . la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru. iar Părintele &rsenie . & doua .is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is.ice: Dar cine mă "a anun$a”. .i de înscriere la teolo$ie.Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare.icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. 2i a .i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali. B ani a stat pe pat. &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1. apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie. Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani.Gheorglre Silea% 45 ani . pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească. .ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta. repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a .ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. 2i-a luat un canon al tăcerii. . Nici un a/ocat nu /roia.idurile.Ierod. Părintele n-a /orbit. După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu. Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară. Părintele l-a recunoscut i i-a spus: . Doar un a/ocat din Pite ti. cu acela i nume4 pe drum. mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea.us( & /enit odată un om bătrân. sin$urul.'+rsan Elena . '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat. a început să se facă de ploaie.. unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a . foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie.. Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa. =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o .. a a/ut /reo A opera(ii la stomac.âmbăta de . .Eucian. 2i când s-a dus.is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea. & fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată. apoi a făcut i masterul. cum /ine ploaia la munte.eu. Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani . să stăpânească natura. de toată lumea s-a înfrico at.icea numai către cei săraci să ia din /asul acela. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as. Lasă că o să "ezi tu atunci”. 2i el . într-o perioadă.ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”. .” . #ra furtună. fiind foamete i sărăcie. dar acolo nu ploua. .is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul. de i slu*ea. care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte.at. mai necă*it..nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”./erban Ioan . nu tiu ce s-a întâmplat.âmbăta de . Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a . (inându-7 în mână. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? . Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni. Când predica odată. 5ot la 'âmbăta. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă. La biserică să te duci. a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . . După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce. îmi spunea o /ecină. :n 8ra o/.

2i într-ade/ăr. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea. Nu-i scăpa nici un băiat frumos.is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”. iar Părintele îi . ea n-a mai re.)ismaş Eugenia. Pui boii la car şi o pui +n car.istat. Numai în Părintele î i $ăsea lini te. . /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”. !u ai o piatră mare +n curte.” i a a a fost cură(ită i mântuită. . aici fiind de călu$ări. pe Părintele &rsenie. & început să plân$ă i îi era frică să se ducă. 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana. Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic. au $ăsit rămă i(e din cel decedat.Paraschiva %nghel. împreună cu so(ul. Mie mi-a . i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare. De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat. au pus capul în pământ i au plâns. dar a a se ducea încât . după îndrumarea Părintelui. #ra ca Maria Ma$dalena. a /enit la mănăstire i a . &.'eleaua Ileana. că e restaurant lân$ă mănăstire. . =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat. să nu fie biserica plină de fă$ără eni. .@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. la nimeni. nu s-a mai întors.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu. dar Părintele i-a . Odată însă.ile. Dar când a a*uns. s-au apropiat în a a măsură de Dumne. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. Părintele &rsenie era un sfânt. & fost omorât acolo în munte.Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. cum 7-au le$at.5răie te până astă. &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a.is că nu mai pleacă de acolo. numită Olimpia.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”. Maria. Gemeia aceea. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne.ut acolo. -F de ani( Odată a /enit o femeie. N-a mai .. a stat i dintr-o dată a . ne-a destăinuit femeia ce a /ă. .is să mai stea că încă nu este timpul.Pria 7udovica. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti.biera Olimpia în mănăstire. cum 7-au luat. după C luni de . .Pr.iceai că o duce cine/a.)ânta Mănăstire?”.is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @. Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo.”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul. pentru familie. i s-a dus la spo/edanie. cum 7-au c)inuit. dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la . era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @.is nici una nimic. & a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . că în lume a făcut prea multe păcate. plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar. 2i a a a fost. cum 7-au omorât. iar Părintele i-a . i s-a dus. Ioan )iungara. Ba te aşteaptă +n porti$ă. Părintele i-a . '-a dus acasă.eu încât. &poi a trimis-o la o mănăstire de maici.ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @.is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it.i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa.ist. Giul ei. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral.eu. De mai multe ori a /rut să se spo/edească. 6m ne"oie de piatra asta. din familie mare.is că o să mă duc la mănăstire.i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni. $ra/ bolna/ă. &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1. au ridicat- . 2apte erpi au ie it din ea. dar n-o să re. Nu era . de încărcătura păcatelor. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: . din clipa aceea. &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/. iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai. i ei fiind be(i pe acolo. !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu.

mama mea a parali. =n anume Q)eor$)e. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla.is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi .us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/. a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei.ut unde/a. eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. căci era multă lume pentru binecu/ântare. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. cealaltă locuie te în 5urda. dar în aceste . Ea intrarea spre stăre(ie. Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori. 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele. cu ea în spital. deodată. '-au dus la biserica Dră$ănescu. care peste mul(ime. lucid. dându-mi seama de /aloarea lui.” Omul i-a . dacă omul nu i-a dat-o. . =na din fete este măicu(ă la 5ismana. . &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie..âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări. căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc. ca să dea de pomană.”. 2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte. 7a Dră$ănescu. Getele sau esc)i/at i nu au răspuns.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e. Părintele &rsenie era la Dră$ănescu. care i-a .neam să-7 aborde. care era $reu de $ăsit. au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta.ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei.is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă. )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. #a nu inten(iona să-i dea i plasa. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine. după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i. După ce au cumpărat. Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire.is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”. după c)inuri mari. 'urprinsă. au sunat la poarta casei noastre două fete.at rămânând imobili.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. După înmormântare a /ă. îi citea ca pe o carte. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. Pro#.7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de . la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a .itei lor. când. pe Părintele. înnoptându-se. de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism. &m acceptat să rămănă câte/a . au sc)imbat purceii. în dreptul por(ii mari. le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea.âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele.Pr. După e9ternarea din spital. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie. un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin.mănăstirea atunci se reconstruia.ile. iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi. După cam un an. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i. dar acolo era pu)oi de lume. controlat de 'ecuritate.Mănăstire . dar. . Da. Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine. într-o diminea(ă. După ce a spo/edit-o.Pr.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament.ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie. femeia s-a dus la Părintele &rsenie. #u eram mai retrasă i nu îndră.ată la pat. a sim(it un $ând clar. era (esută din lână.ic sco(ând pietre din râu .Sora %urica !inca. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor. spunând că sunt din 8ucure ti.o. &m fost ne/oită să mă interne. diminea(a la ora A.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. etc. Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor. Când acesta a murit. :n 7?@L. au pornit la drum. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici. Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . 'im(ea că nu-i $ândul ei. mai la mar$ine.).ut pe acolo. i-a . . :n acela i timp. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu. Noaptea.

. .us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii. . 7. 45 ani .uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului .eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne. c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi. ci să se întoarcă să fie /iu. De câte ori mer$eam la Dră$ănescu.%na -i. că Dumne.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec. nici 'fânta 8iserică .ile i B nop(i. foarte /ec)i. B4 Euca J7.eu poate să mai (ină lumea mii de ani. când /a /eni /remea sfâr itului. =opăcel( Părintele &rsenie spune că. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%. dar refu. a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii. 77. care nu se supune lui Dumne. de oamenii lui Dumne.Din toate timpurile se tie că. AA4 "saia 7B?. dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne. a . De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne. . Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne. @?S . # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”.purceii?”. După toate astea. care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i. dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun.eu.=n$urii /or mai mult decât &rdealul. dar Dumne.Pr. "nstala(iile fiind foarte /ec)i.3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om. că nu ne mai poate suporta.eu. . 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere. .eu. întâlneam o credincioasă. Dumne. 7B. Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându.icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”. Mariana Dodi din 8ucure ti..eu care /or cădea în păcat. .. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”. Când a murit -7?L?. nu trebuie să i se supună.<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră. Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm. Ioan )iungara.=nei stăpâniri de stat -sau ef.duia. -Pr.âmbăta de .ut în /remea de început.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări.ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne. Dar nu tim când /a fi acesta. &m au.ivoiu.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi.eu are un plan.Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne. ..eu să ne $ate odată.Gheorghe Silea. . . .eu decât cei ce au cre. în &pocalipsă.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne. când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i.eu /or cădea în păcat. împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă.eu nu /rea moartea păcătosului.D-na M.eu1 -" 5esaloniceni A. în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii.2i cum a făcut Dumne.eu nu măsoară timpul în ani.eu -"" Corinteni A. a a i noi dacă ne căim.. Dumne. lJ.6or /eni neca.ăm păcatul ei. .ibiu( Părintele &rsenie .is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”. . Pe simplul moti/ că noi.i slu*itorii ei. n-a mai dăinuit puterea lor..i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei. & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne. blocul a e9plodat.ut credin(a lor. pentru B . &cest lucru s-a ade/erit i cu oca.ile4 #l n-are timp..ia cutremurului din 7?II. Deci primim di/inul stăpânirii.6. nu /reau să fiu un pesimist. De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat. Dacă trăim mai mult poate-7 prindem. JD. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră. Eocuind la un bloc cu nouă eta*e. )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie .

Când i-7 trădea. . "ată de ce. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă. Ceea ce doresc să /ă spun este că. încât /or . decât în /remea în$ăduită lui de Dumne. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J.eu. cu răspunderi. B.ă. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec. ci i o faptă a libertă(ii noastre. mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist.eu. anul 7?L?.nit să numere poporul -"" <e$i J@..D$na M. peste tot pământul. Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo.lea(ă. cei cu daruri. i apoi :nsu i ne-a în/ă(at.is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. L-?.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare.ii. .ilele lor.DDD de oameni . că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei. marea taină.Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră. iar din popor i-au murit ID. %.eu. sub c)ip smerit. a căpătat o stra nică pedeapsă. pe Părintele. înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama. să se $ătească de pedeapsă.Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului.trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci.nu al lui Dumne. dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt. . toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie..eu..eu-5atăl să sfâr ească lumea. Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc. B. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am . #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu.i eu personal . De multe ori. ascunsă iară i sub c)ip smerit.eu-5atăl. Pro#. în. @. c)iar de /enirea sabiei după dreptate. mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne. 7D.. # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. în realitate. .e/reu de neam.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete. dar noi .cre tinii. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte.i doar el $re ise.Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne. C. :mi părea rău. Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”.ă sfâr itul lumii dar. :n JI octombrie 7?L?. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni. acum nu mai are pe nimeni! . care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul.eu la cele /e nice. Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea. Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%. 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”. Darul proorociei i s-a luat o /reme. . .7I.eu. Deci. Simion !odoran( . numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului. Noi ne $ândeam că urmea. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său .ă destinul. la Dră$ănescu. despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J.Neamurile au un destin ascuns în Dumne.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în . de mult ar fi trebuit Dumne. Căci pentru mul(imea farădele$ilor. au apărarea lui Dumne. nu poporul -"" <e$i J@. mi*locind milosti/irea de la #l. J. . mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”. cu puteri i cu tot felul de )aruri. Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne.an(i în timpul /ie(ii. .ice că nu le mai trebuie Dumne.'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în. cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. <e$ele Da/id. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt. numai fiindcă a îndră.eu. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta. . ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni.estra(ii lui Dumne. urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus. pentru mântuirea fiecărui suflet în parte.Pr. Când î i urmea. am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor.eu-Giul. 77. însă Dumne. cu măriri.eu . :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot. atunci /ine sfâr itul.eu i 8iserică i preo(i. a a 'fânta Eitur$)ie.

is să ia @ pociumpi -(ăru i.is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a ./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu. Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @. care i-a ./ăluie celelalte taine./ăluie. care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile. #u nu am /ă. N-a putut să slu*ească. a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere. .)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta. & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns. #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt.is: 3ici un ceas din 1.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @. am /ă. Părintele s-a ru$at la Dumne. care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. De i el a fost . Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta . #ra numai meseria ul. Când s-a )otărât.eu. & fost i părintele Dometie. '-a întâmplat în anul JDD7.eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne.uri mari: a cumpărat o casă. fiind descoperit la fa(ă. dar nu de la început. ca o cea(ă. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @.it pe unii.us( &m fost i la înmormântare.. to(i stăteau pe loc. După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii. care a fost stare(. după cum i-a spus Părintele. când i-am sărutat mâna. Când a scris pe cruce anul mor(ii 1. numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare. a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui.)inte Dumnezeule% .-.Paraschiva %nghel. :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm. & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci. #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona). & a s-a întâmplat. Ea înmormântare.ut că a/ea un$)iile la mână. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori.is că acolo să fie înmormântat.ic că nu a fost torturat. După câte $ândesc eu. . .ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie. pe care scria cu ne$ru #no). Obra*ii îi erau ro ii. "e ind. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie. i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe. iar părintele 6eniamin. pentru că nici nu. =nul din cei care au fost la înmormântare. Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici. 'tând pe mar$ine acolo am au. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. . cu litere tot din nori formate. a apărut pe cer un nor alb. #ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian.)inte !are% . ” i-a . De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune. Părintele 'ebastian era ne/ă.âmbăta de . a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă.FX. Odată. &sta este una din minunile Părintelui &rsenie. care este acum la Dră$ănescu. domnul 6âlcea. 45 ani% .Gheorghe Silea.eu i-a împlinit dorin(a. &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu. atunci a . & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de.. . la 'âmbăta. iar acesta i-a spus: .ut treaba asta. Nu au fost la înmormântare atât de mul(i. Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca.Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta.ut. #ra acolo i Părintele 'ebastian. #u nu .ător.: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a . dar cunosc doi băie(i care au /ă. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii. cum mă a teptam.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească.ia să-7 atin$. dar un$)iile le a/ea. Cei care au /ă.Dobrin Ioan% <& ani% . '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne. Cred că acolo /roia să de. a acceptat acest lucru.ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”.tia că /a /eni multă lume în pelerina*. :mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir. Constantin Ourco/an din <ecea.is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @.

#ram foarte aproape de sicriu -D. plini de /ia(ă.is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume. După aceea a fost dus în biserică. pe măsura )arului. &m /ă. 8ătrâna a . înspăimânta(i.is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”. Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică. un $las aproape mustrător i totu i nu. a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%. am tras cu urec)ea i am au. am /ă. pentru a pleca spre cimitir. am /ă.ut bărbatul acela. eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare. cu oc)ii mari. de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. dar dacă el a . 2i a a a scris.ut acest lucru. & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”. căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit. unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$. i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a.idit-o cu cărămidă. Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul.ut clar oc)ii alba tri.ă.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare. i un bărbat foarte înalt.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D. ce/a ce m-a uluit. #u sunt mai mofturos. bolna/ă $ra/ de sclero. Mie nu-mi place unde e lume multă. .Pr. din c)ilia lui.i. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a .is să nu arăt.ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă. & murit pe JL noiembrie. i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire. dar am au. s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @.ut-o.ut eu asta. un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă.is: 1ine”% i-a luat apă de la i. . De i se afla cam la o sută de pa i. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade. mer$ la c)ilie.i3. eram to(i afară.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$.iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă.mucenic în fiecare . &sta a fost după 7?ID. ../orul acela. $ârbo/ită. bărbatul a rămas ca parali.i. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali. i crucea a pornit. . în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia.at. am /ă.it: cu toate că era amia. în spatele meu era o femeie îmbrobodită. 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. #u am spus că da.ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia.du).Ierod.ă în plăci de 7I ani. dar cu oc)ii alba tri. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”. înaltă. după moartea lui. pe după mănăstire./ora . Când am au.use sus. a a/ut cruce $rea.i *e cel viu *rintre cei mor. =n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie. Noi am . &cesta i-a . :n acest timp. cu /oce înceată. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @. n-am arătat nimănui. #u po/esteam cu fata asta. Ca i acesta. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a.Maica %driana./or i. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui.A metri. 5ot la înmormântare. 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite. Dar am /ă. am . 2i cum stăteam amândoi lân$ă i. 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare.i. omul /ă. pe cer. i când mer$eam cu to(i spre $roapă. #u am .it că i al(ii au /ă.ă. bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului. i brusc. când a dat să plece. când au scos sicriul din biserică. -Pr. Nu pot uita.ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă. în mare oaptă: Muoaaaa)))1N. Nu tiu de ce. @. &stfel am urcat împreună spre un i. )i*rian "egrean( 3in minte că-n . Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i . încă din pântece a fost ales. Părintele mai . Părea de /reo sută de ani.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie. am în(eles că nu a fost o nălucire.is să scrie: 1De ce căuta. plânsă.

au /ă. numărul @A sau c)iar @C.urile materiale. =.Maica Maria $ Măn.iceau la rându-le.ut o lacrimă pe fa(a Părintelui. la drum.i i până astă.a i tăria unui ful$er. ce/a s-a năruit în mine. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui. la care n-a mai lăsat Dumne. =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite. tot a a i la 'f. Alie . dar am au. ca preot.ut nimic. că trec printr-o cri. dar când am re/enit în curtea bisericii. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit. & a cum a descoperit Dumne. un dor sfă ietor să rămân acolo. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”. ne-am înc)inat la moa tele lui. :nsă din acea .. a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie. Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote. :mbrăcată sub(ire. Dar. "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire. n-am mai $ăsit-o nicăieri. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic. .spus: Da”. fata aceea mer$e pe picioarele ei. celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei.D$na Pro#.E. pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care . &tunci ea s-a oprit. $albene. părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu.ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm.ă "ezi că a )ost Părintele0 @. Ioan )iungara.( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu.Părintele Dumitru% Mânăstirea . nici o bătrână. &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem. fata . a/eam un dor cumplit de mântuire.i.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @. Mai mult. smerenia călu$ărească a a trebuie să fie. 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi . :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită. o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti. &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @. despre ce a fost i a făcut Părintele. 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V . . să nu mă mai despart de Părintele. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie. 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne. Nu tiu cât timp am stat la mormânt. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: . . (a mormântul Părintelui însă. că n-au /ă. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca. . cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei.ătorul al românilor. "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el. după JD de ani de la înmormântare. 'i$ur că da. Nu am fost la înmormântare. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari. spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”. unul pentru mine.i. 'au 'f. &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o . lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată.$ropat la I ani de la înmormântare.it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie. lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei.ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt.ă de delir mistic.eu din mormânt. Când a a*uns la cărucior . &m aler$at după batrână dar. Deodată. & a i cu Părintele &rsenie. alba tri i ume. . fără /oia noastră. #ra peste puterile mele să mai plec. Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. Ea înmormântarea Părintelui.ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @. Când am a*uns *os.eu să calce oameni păcăto i peste el. Mi-a părut rău că nu a fost de.ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW.Pr. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni.Credeau că am înnebunit. &m mai .eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f.6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca. 2i se /a arăta multora. i 'f. "oan cel Nou de la Neam(.).usem atunci la Dră$ănescu. cu pantofi decupa(i i talpă de plută. lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea. în 7?L?. pe care-i /ă. Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca.

s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie.lea$ă de trup. &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei. păcatul cu miile lui de $)eare. de focul )arului lui Dumne. cât de mare prooroc era. transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal. de focul Du)ului 'fânt.eu de 'fântul "lie. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului. neputin(ă.at: 0Mă. iată. i în duminici i sărbători. adică s-o a tepte cu bucurie. reali. 5atăl său cunoaște de pantofar. după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne. 6propia$i-"ă de mine0”. <ăul e osândit de moarte. &ceasta este sal/area. Dar mai încoace.eu situa(iile. în toate . (PS. . spun teolo$ii ortodoc i. =rmea.ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic.ând $rafica primelor patru /olume.bă/ire si$ură din împără(ia păcatului. deci moartea ni-i un a*utor. Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie . &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut. 6propia$i-"ă de mine” . iar ște*arul pe care îl plantea. Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii. fără să fiu eu pre. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire.ilele de pră. Qorunul lui >ian. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul.)ânt @.ilelor noastre. se naște în localitatea 6ața de 'us. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne. "icolae 'oboia( 'fântul "lie.:==. de Părintele &rsenie.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”. ca pe-o i. problemele /oastre. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie. dar credincioși. unde este remarcat de profesori ca un student de elită. în toate . /a purta numele. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni. dintr-o familie de țărani simpli.ilele de pomenire. 8n se*tembrie .ă. cu/ântul autori.ploaie normală. prin părțile Dra$ului. care apărut la 'ibiu.:=>.Pr. sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte. la /reme. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii . întunerecul. să nu mai faci cutare1%. . fară să tim i fără să /rem. cine este i cine mi*loce te în mod deosebit.<. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop. sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului . *udețul +unedoara. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea.:. Nu trupul este răul. 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i. în toate .eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i. Ea începuturi.eu. 'fin(ii.eu. pentru că Dumne. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”.:9:. am au. primește numele de >ian. de aceea.nic. 8n . "osif și Cristina. 8n . este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib.icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael. # /orba de focul ceresc. de mormântul sfin(iei sale.eu.eu i prin tot ceea ce se scrie bine. căci Dumne. absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad. ca din partea lui Dumne.ă cu cole$ii la absol/ire. că poporul nostru românesc simte cine a fost. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. .ilele de )ram i de pra. prin moarte încetea. Mai are o soră care moare de tânără. ci spunea. ne face un mare bine. 'im(im cu to(ii.ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu. trupul /a în/ia din mor(i.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. − :mplini(i-mi dorin(ele. 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne.Când sora moarte ne de. a/ea ne/oie. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie. conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu. Cu această oca.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica.eu. :n moarte-i în/ierea. i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne. nici nu râdea.ent.eu e Cel ce le sc)imbă.

:?@. După unii aceste trei luni.:@:. a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari. este arestat și torturat de securitate. 8n . Du*ă . Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări. Părintele &rsenie. este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea. 8n mai . cu numele &ntonie.:@:.:=:.:>:.ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us. părintele este din nou ridicat de securitate. 8n 9@ noiembrie . Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni. Părintele &rsenie nu mai este stareț. Prislop de/ine mănăstire de maici. al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira.ă într-un așe. #ste înmormântat pe data de ? decembrie . .:?9. se reor$ani.:?@. fiind acu. unde stă trei luni. este an$a*at ca pictor muncitor. 8n . căruia i se inter. la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor.at că e le$ionar.:A@.? se*tembrie . ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia.ice să mai slu*ească ca preot. părintele re/ine la Prislop după ce. până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea.A ianuarie . 8n . 8n = mai . părintele a încetat din /iață la 'inaia. 8n . părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us.:@: la Prislop.ă mănăstirea Prislop.:?:. se tunde în mona)ism la Prislop. mer$e la Muntele &t)os. 8n . este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan.ământul mănăstiresc de la 'inaia.. maicile alun$ate de la Prislop.< a*rilie . are loc tunderea în mona)ism. postind @D de . :n 7?@L.:A.:>.. 8n . începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani. 8n .ământ mănăstiresc la 'inaia.:?=.:A: *+nă 2n .>$. $reco-catolici. se desființea. 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală.:><. #9perimentea. :n iunie se înc)ino/ia. când primește numele de &rsenie. 8n . $reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie. deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe. participând la slu*be doar ca și cântăreț.ea. este pensionat cu o pensie minoră. cu spri*inul său la 'âmbăta. după un an de la )irotonie întru preot. maicile sunt alun$ate. condamnat. ci rămâne du)o/nic.ile. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I. la fel și părintele &rsenie.:?<. 8n 9> noiembrie . s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară. #ste numit stareț al acestei mănăstiri.8n .:>9. după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești.ă /iața du)o/nicească de aici.:>:. 8n . 8n .