Sunteți pe pagina 1din 3

Subiectul nr.1 din Drept penal

Barem de corectare Varianta nr.2

Masura de siguranta a confiscarii este greit aplicata

0,25

Motivare

1,75

- conform art. 118 lit.e C.p., sunt supuse confiscarii bunurile dobandite prin savarsirea

faptei prevAzute de legea penala

0,25

suma de 125 lei, stabilita de instant:a ca object al confiscarii, nu constituie un "

-

provenit din savarsirea

vreuneia dintre faptele comise de inculpat

bun

0,50

- imprejurarea cA masurile de siguranta sunt de aceeasi naturA si au acelasi continut

justifica cumularea lor

0,25

- confiscarea se dispune in considerarea fiecarui bun si a raportului dintre acesta si fapta

penala prin care este dobandit

- in consecintA, instanta trebuia sä ia douà masuri de sigurantd distincte, cu privire la

fiecare dintre sumele dobAndite din cele doua fapte diferite (25 lei

0,50

i, respectiv,100 lei) . 0,25

Subiectul nr. 2 din Drept procesual penal

1. Renuntarea la martori in cursul cercetArii judecatoresti. Conditii

1

- indlcarea temeiului de drept (art 329 C.p.p)

0,10

-

condirii pentru renuntarea la martori

0,90

- cel caruia proba ii fusese incuviintata sã declare cd renunta la aceasta

0,40

- instanta face propriul examen al masurii (dispune ca martorii sA nu mai fie ascultati

numai daca apreciaza ea Insasi cà audierea nu mai este necesard)

2. Diferentierea fata de citirea declaratiilor date de martor in cursul urmAririi penale - indicarea temeiului de drept al instituriei citirll declaratiilor (art 327 alin.3 C.p.p.)

- diferenfierea hare cele (loud institurii

0,50

1

0,10

0,90

- spre deosebire de renuntarea la martori, citirea declaratiilor poate fi dispusa de instantA

din oficiu

- spre deosebire de renuntarea la martori, citirea declaratiilor are ca premisa necesitatea

(pertinenta, concludenta si utilitatea) administrArii probei

- spre deosebire de renuntarea la martori, care echivaleaza cu neadministrarea probei,

citirea declaratiilor constituie o modalitate speciala de administrare a probei

0,40

0,40

0,10

3. Analiza masurii dispuse de instanta

1

- instania a dat eficientd institmlei renunfririi la martori

.0,10

- meisura este nelegald

-

motivare

Ay'

41:4

-7(0

rr.

VOINIen

guo,."'"

"E 2

2:)

0,10

0,80

Cai•

n\e:

- instanta a apreciat gresit cã audierea martorilor nu ar mai ft necesard in raport de

„declaratia de recunoastere a faptelor savarsite"; potrivit art. 69 Cpp, declaratiile inculpatului pot servi la aflarea adevdrului numai in nrasura in care sunt coroborate cu fapte si imprejurdri ce rezultd din ansamblul probelor existente in cauzd. 0,80

Subiectul nr.3- Subject practic Drept penal si drept procesual penal

dispozijia de punere in miscare a acjiunii penale pentru infracjiunea de distrugere 0,50

dispozijia de trimitere in judecata

2

0,30

0,15

0,15

0,10

0,10

. 1,50

- temeiul de drept

- art. 262 pet.! lit.a

- art. 262 pet.! lit.b

- indicarea completh a datelor prevazute de art. 70 C.p.p.

- mentiunea cd inculpatul este arestat preventiv

- incadrarea juridicã a faptelor pentru care se dispune trimiterea in judecath si temeiul de

drept al pluralitatii

- art. 192a1. 1 CP

- art. 208 al. 1 CP

- art. 192 al 1 si 2 CP

- art. 211 al. 1, al. 2 lit. b si al. 2 1lit. c C.pen.

- art. 208 al. 1,209 al. 1 lit. g, i Cp

- art. 217 alin. 1 C.p.

- art. 33 lit. a C.p.

0,20

0,20

0,20

. 0,25

0,25

0,20

0,20

Nola: se va depuncta cu 0,20 eventuala retinere, in mod gre§it, a starii de recidivA.

solujia pentru fapta de furt comisa faja de Toader Vasile

- dispozitia de neincepere a urmaririi penale

- temeiul de drept

- art. 228 alin. 6 C.p.p.

- art. 10 lit f. C.p.

1

0,40

0,30

0,10

0,20

NotA: nu a fost avutd in vedere in barem eventuala referire la dispozitiile art. 263 alin.4, cu privire la solutia de neincepere a urmAririi penale, pentru a evita controversa legata de trimiterea pe care o face aceasta norma la dispozitiile art. 262 C.proc.pen

- incadrarea juridica. a faptei pentru care se dispune NUP

- art. 208 alin 1 C.p.

- art. 210 C.p.

- stabilirea cheltuielilor judiciare

- cheltuielile judiciare corespunzatoare solutiei de netrimitere in judecata

- mentiunea ca raman in sarcina statului

- temeiul de drept (art. 192 alin. 3 C.p.p.)

- cheltuielile judiciare corespunzAtoare celorlalte solutii

- mentiunea cd urmeazd a fi suportate de inculpat in caz de condamnare

- indicarea temeiului de drept (art. 191 C.p.p.)

- dispozijia privind sesizarea instanjei

- indicarea instantei cdreia i se trimite

- temeiul de drept (art. 264 alin 1 C.p.p.)

dosarul

d! ! z .;. &}- co

0,30

0,15

0,15

0,50

0,25

0,15

0,10

0,25

0,15

0,10

1

Veejsp",91

s,

c.,

tinv

-indicarea partilor care trebuie citate la judecata

0,70

- Toader Iulian

0,10

-

din care, calitatea (inculpat)

0,05

- Cercel Maria

0,10

-

din care, calitatea (parte vatAmatA)

0,05

- Cercel Iulian

0,10

-

din care, calitatea (parte vatamata)

0,05

- Ion Stelian

0,20

-

parte civilA

0,20

- Gheorghe Ionut

-parte civila

0,20

0,20

Nod: La intocmirea baremului pentru proba practicA nu a fost avuta in vedere o eventuala solutie cu privire la fapta constand in patrunderea din nou in curtea comund, cu ocazia sustragerii bunurilor din imobilul aflat in constructie, pentru a fi evitate solutii contradictorii care s-ar fi putut da cu privire la aceasta. Nu se va scadea din punctaj retinerea in dispozitiv a infractiunii de violare de domiciliu cu privire la aceastd faptA, indiferent de solutia ce se va dispune.

(fri4

4