Sunteți pe pagina 1din 109

A.E.

VAN VOGT

IMPERIUL MARELUI JUDECTOR


The Mind Cage, 1985

1 David Marin i muc buze e c!nd "reedin#e e $%n&i iu ui $%nduc#%ri %r de 'ru" anun( cu 'ravi#a#e) * +i acum, cazu ui ,ade Tra&-, acuza# de rzvr#ire. Marin #r&e&e "!n a#unci cu urec.ea a &"u&e e ui /%.n 0ee er, unu din c%nduc#%ri, care, du" un an, mai ncerca nc & i c%nvin' "e membrii $%n&i iu ui c ar #rebui 1cu# % m%di1icare n e'ea 'ru"u ui re1eri#%are a &#a#u#u 1emeii. Era un &ecre# binecun%&cu# de #%(i 1a"#u c 0ee er &e a#aa&e n m%d de%&ebi# de % #!nr i c &e &#rduia & 1ac % e'e &"ecia care & % 1erea&c "e 1a# de 2%curi e de m"erec.ere a e 'ru"u ui. Marin renun( & mai a&cu #e cear#a du& "e %"#i#e. Wade Trask, vinovat de rzvrtire era cazu "e care a#e"#a, i & "rivirea & r#cea&c de3a un'u & ii de c%n&i iu. O duzin de a (i %ameni i d%i &ecre#ari &##eau a % ma& un', u!nd n%#i(e. O&car 0%dra'e, #!nru nde&a# i "%&%m%r!# care era c%nduc#%ru Americii de N%rd $en#ra e, ridic %c.ii i n#reb) * E e &avan#u ace a4 Mede in, "reedin#e e, 1cu un &emn unuia din &ecre#ari. 5unc(i%naru &e ui# "rin ni#e .!r#ii, a"%i ci#i cu ' a& #are) * ,ade Tra&-, in'iner 1izician, e6"er# n ma#erie de 0ri""i 1 , e6"erimen#a#%r n e ec#r%nic... 7e %"ri. E % i&# cu cr(i e "e care e3a &cri&. 0reedin#e e Mede in i mu# "rivirea de a un c.i" a a #u . * 7e "are c &un#em de ac%rd, d%mni %r, &"u&e e . 8n v%cea ui &e &im(ea un #%n de uurare. Marin ridic m!na i i &e ddu cuv!n#u . G!ndi#%r, e i &#udie audi#%riu . Din#re cei "rezen(i, 0%dra'e, Edmund 7 a#er, Mede in i e n&ui erau "r%1e&i%ni#i. 9e&#u %cu"a&er * cu "u(in #im" n urm * 1unc(ii im"%r#an#e n indu&#rie, nv(m!n# i #iin( nain#e de a 1i invi#a(i & "reia "%&#uri e de c%nducere "e care e aveau acum. Mede in i 0%dra'e erau %r'aniza#%rii &u"remi ai ace&#ei ere care c%mbina via(a n 'ru" cu ibera ini(ia#iv. 7 a#er, "% i(i&#u , era &abia i biciu . +i David Marin, %are, ce era4 Nu3i '&ea #%#ui %cu "rin#re ace#i %ameni ma#eria i#i. 8n ca i#a#e de c%mandan# a #u#ur%r 1%r(e %r arma#e a e Mare ui /udec#%r nemuri#%r, e a&i'ura "er&%na u "e care a (ii m%de au 1r cru(are. 7arcina ui era & cucerea&c, unu c!#e unu &au mai mu #e de%da#, ace e &#a#e3:bandi#; care r&ri&er "e #%# cu"rin&u " ane#ei du" ce de3a #rei ea rzb%i a#%mic, ce &e nc.eia&e cu mai mu # de d%uzeci de ani n urm. Oda# ace&# ucru nde" ini#, i "reda "e cei cuceri(i %r'aniza#%ri %r i "% i(i&#u ui3c u. A"%i &e re#r'ea, n#ruc!# re&#u nu "rivea. Din acea&# cauz avu&e&e n#%#deauna un &#a#u# &"ecia n cadru $%n&i iu ui. Era c%n#ien# c acea&# &i#ua(ie "rivi e'ia# &e va n#%arce
1

7i' a de a 0re iminar< 9e&#ric#i%n =ndica#ed 0endin' 0ermanen# 7>'r>'a#i%n ? 0erime#ru =z% a# "en#ru 7e're'a(ie 0ermanen#

acum m"%#riva ui, de%arece cun%#ea &en#imen#e e de invidie, ranc.iun i 1ric a e c% e'i %r ui. Marin v%rbi nce#, ncerc!nd & i &#"!nea&c #en&iunea in#eri%ar) * $%n&ider c ar #rebui 1cu# nc % cerce#are a&u"ra cazu ui Tra&i cred, n#r3adevr, c ar 1i 2u&#i1ica# % ac.i#are. * 0e ce #emei4 V%rbi&e 0%dra'e. 0rea mai de'rab curi%& dec!# "%#rivnic. Marin i e6"rim "unc#u de vedere) * $!nd am ci#i# a1irma(ii e ui ,ade Tra&-, "e baza cr%ra a 1%&# acuza# de #rdare i "e care e e3a recun%&cu#, am de&c%"eri# c e e &e reduceau, n e&en(, a urm#%are e) ideea 'ru"u ui i a iberei ini(ia#ive #rebuie dezv% #a# mai mu #. $!nd mi amin#e&c de c!#e %ri am di&cu#a# "r%b ema a&#a aici, de c!#e %ri ne3am n#reba# cum ar "u#ea 1i ndre"#a# un de1ec# a 1irii umane "rin#r3% m%di1icare a ideii de 'ru", nu "%# & acce"# c a1irma(ii e 1cu#e n ace ai &en& de Tra&- i "%# aduce ace&#uia c%ndamnarea a m%ar#e. +i nc.eie 1erm) $red c ,ade Tra&- e&#e a nce"u#u unei cariere #iin(i1ice care va %n%ra &i&#emu ce a 1cu#3% "%&ibi . De aceea cer ca verdic#u de :vin%va#; & 1ie &c.imba# a&#1e ) 2udec#%ru &u"rem, 2uriu i "r%cur%rii &un# a"recia(i "en#ru ze u de care au da# d%vad. 0riz%nieru e&#e cri#ica# dar e ibera# "en#ru ucrri e &a e va %r%a&e. 8n #im" ce v%rbea, i ddea &eama din ce n ce mai mu # c unii din cei "rezen(i &e ncrun#au. Vzu, de a&emenea, c nu era &in'uru care %b&erva c ar'umen#e e ui aveau e1ec#. Mede in arunc % "rivire de3a un'u me&ei de c%n1erin(e i "e 1a( i &e n#i"ri % e6"re&ie de ne ini#e. 5cu 'rbi# un &emn 1unc(i%naru ui de !n' e ) * Vrei, #e r%', & ci#e#i e6ac# cuvin#e e #rd#%are r%&#i#e de Tra&-4 7ecre#aru &e ui# "e .!r#ii e ui, a"%i de&1cu mai mu #e 1%i a e unui manu&cri& i &"u&e cu v%ce &eac) * V%i ci#a acum a1irma(ia ui ,ade Tra&-, aa cum au re a#a#3% mar#%rii i cum a recun%&cu#3% e n&ui) :0rinci"iu c% ec#ivi&# * cuvin#e e d%mnu ui Tra&- * a 1%&# du& "rea de"ar#e. De&c%"eriri e me e "er&%na e au &#abi i# 1a"#u c re a(ii e &%cia e cer % ab%rdare a ace&#ui "rinci"iu di1eri# de #%# ce &3a ncerca# "!n acum.; 8n #cere, David Marin b e&#em nebunia care 1cu&e "e Tra&- & ui#e imi#e e im"u&e ce#(eni %r n ceea ce "rivea v%rbirea iber. Du" &"u&e e &avan#u ui, acea&#a &e n#!m" a&e n ziua n care reui&e & #ran&1ere im"u &uri e nerv%a&e a e unui "ui de 'in n &i&#emu nerv%& a unui c!ine, ceea ce adu&e&e n#r3% &#are de e6a #are ne%binui#. @a "r%ce&, Tra&- ncerca&e & 2u&#i1ice a1irma(ii e &a e c%ndamnabi e da#%ri# unei &ure&ci#ri nerv%a&e e6#reme, dar e6" ica(ia nu 1u&e&e ua# n &eam. Mede in &e adre& din n%u &ecre#aru ui) * Mare e /udec#%r a vzu# ace&#e d%cumen#e a e "r%ce&u ui4 Marin &im(i un 1i%r. Mede in "u&e&e n#rebarea cu bun #iin(, ceea ce ar#a c Mare e /udec#%r &e in#ere&a&e de cazu Tra&-. 5unc(i%naru r&"un&e) * Da, d%mnu e. A ceru# ace&# d%&ar &"#m!na #recu# i 3a na"%ia# azi3diminea(. * A 1cu# Mare e /udec#%r, n#reb Made in, vre% rec%mandare cu "rivire a m&uri e care #rebuie ua#e n ace&# caz4 Era ca a ec(ia de ca#e.i&m. Eviden#, Mede in #iu&e #%# #im"u c Mare e /udec#%r "r%nun(a&e de2a &en#in(a. 5unc(i%naru n#%ar&e mai mu #e "a'ini, ca i c!nd ar 1i cu#a# ceva, "e urm ci#i) * :An caz c ar de #rdare;.

* E&#e &emna# de e 4 * E&#e "ara1a#, d%mnu e. 7en#in(a e&#e Moarte. Marin nu n#reb de ce anc.e#a "re iminar nu 1u&e&e in#r%du& n "r%ce&u 3verba . $%n&i iu (inea & dea im"re&ia c Mare e /udec#%r nu in#ervine n de iberri. M%.%r!#, e bnui c &im" a idee c un &avan# "u#ea ad%"#a % "%zi(ie cri#ic deran2a&e "e ce care &#"!nea "m!n#u din anu B1CD e.n. Marin i muc buze e, c #in din ca" i &e c.inui & z!mbea&c. 8i ddu &eama c %"era(iuni e de ru#in a e "r%ce&u ui erau ca de %bicei ab%rda#e n m%d 1%r(a#. Mede in v%rbea a #e e1%n) * E#i Ti den Ara %, c%nduc#%ru 'ru"u ui 81C4 * Ti den Ara %. 9&"un&u veni de a un di1uz%r. Era % v%ce de bari#%n. 0r%babi %mu bnuia de2a c i &e #e e1%na de a % reuniune %1icia , de%arece avea un #%n re&"ec#u%&. * 7un# Mede in, "reedin#e e $%n&i iu ui $%nduc#%ri %r de 'ru". * Da, E6ce en(4 * Am "rimi# in&#ruc(iuni din "ar#ea $%n&i iu ui & #e c%n#ac#ez n e'#ur cu membru 'ru"u ui v%&#ru, ,ade Tra&-. * $are &un# in&#ruc(iuni e4 * ,ade Tra&-, &"u&e Mede in, a 1%&# c%ndamna# a m%ar#e. $a urmare, 'ru"u #u devine r&"unz#%r "en#ru #%a#e ac(iuni e numi#u ui ,ade Tra&-, 1iind &ubn(e e& c a&u"ra micri %r i ac(iuni %r &a e nu "%# 1i im"u&e a #e imi#e n a1ara ce %r e'a e. 9ebe u c%ndamna#, ,ade Tra&-, va "rimi di&"%zi(ii & &e "rezin#e a $%nver#iz%r, "en#ru e6ecu(ie, e6ac# "e&#e % &"#m!n, a miezu n%"(ii. * Am c%n1irma#, &"u&e v%cea ui Ti den Ara %, a %ra d%uzeci i d%u i #reizeci, BE au'u&#, anu B1CD e.n., din "ar#ea 'ru"u ui 81C. * Am c%n&emna# c%n1irmarea, r&"un&e Mede in. @e'#ura &e n#reru"&e. Mede in "rivi de3a un'u me&ei, cu 1a(a ui &1ri2i# i"&i# de e6"re&ie i cu %c.ii '%i. 8i #recea 1r nce#are de'e#e e %&%a&e "rin "ru ncrun(i#. * Ei, d%mni %r, &"u&e e , cu acea&# c.e&#iune cred c "u#em nc.eia reuniunea $%n&i iu ui "en#ru acea&# &"#m!n. David, i &e ui# direc# a Marin, vreau & v%rbe&c cu #ine c!#eva c i"e. * Da, d%mnu e, r&"un&e Marin re&"ec#u%&, dar 1r in#ere&. Fnuia c era v%rba de&"re vii#%area %"era(iune mi i#ar m"%#riva re'inei :bandi#; din /%r'ia. T%#%da#, &e '!ndea c e va #rebui &3 anun(e "rimu "e &avan# a&u"ra verdic#u ui "r%nun(a#. 7e ndre"#ar &"re un c% ( a & ii de c%n&i iu. Mede in &"u&e cu % v%ce &czu#) * David, dac a 1i bnui# c ai % d%rin( &"ecia cu "rivire a Tra&-, #e3a 1i aver#iza#. Dar a& a&#a. E6ce en(a &a, Mare e /udec#%r, i cu mine am avu# % di&cu(ie, iar e a da# urm#%are e %rdine. M!ine #e vei duce a Tabra A de a 'rani(a 2%r'ian, du" ce vei ua n#!i ma&a cu Mare e /udec#%r. 0 ecarea e&#e "r%'rama# a %ra d%u du"3amiaz. @a "u(in #im" du" &%&irea a Tabra A #e vei adre&a unei a&i&#en(e 1%rma#e din rev% u(i%nari 2%r'ieni. A"%i vei a#e"#a d%u zi e, #im" n care rev% u(i%narii &e v%r n#%arce n /%r'ia. @a m%men#u "%#rivi#, cei cr%ra i &3a ncredin(a# r% u de a&a&ini v%r ic.ida cei mai im"%r#an(i mini#ri i a #e %1icia i#(i din /%r'ia. 8n ace ai #im", arma#e e #a e v%r #rece 'rani(a i v%r %cu"a (ara. 9e'ina i 1ami ia ei nu #rebuie & 1ie ucii. Mede in 1cu % "auz, a"%i &e ncrun#.

* David, n%i (i cerem & #e cu ci cu ea. +#im c nu e cea mai mare 1rumu&e(e din ume, dar #rebuie &3i dai im"re&ia c % ai & #ria&c, de%arece #e3ai ndr'%&#i# bru&c de ea. Nu3i ua n &eam m"%#riviri e. Adu3% a c%mandamen#, vi% eaz3%, dac e nece&ar, "r%mi#e3i "r%#ec(ia #a "er&%na i a&i'ur3% c vei avea 'ri2 ca 1ami ia ei & a2un' din n%u a "u#ere. Marin ddu din ca". Avea % va' &enza(ie de cini&m, dar nu 1%ar#e "u#ernic. Nu era "en#ru "rima da# c!nd, &ub "aravanu &"ri2inu ui ac%rda# 'uvernu ui e'a , "unea de 1a"# &#"!nire "e (ara re&"ec#iv. * $ine mai cun%a#e da#a a#acu ui4 n#reb e . * Nimeni. 8n ace&# m%men#, d%ar 7 a#er, #u, eu i, binen(e e&, E6ce en(a &a #im. 5% %&e#e #ac#ica %binui# de dez%r'anizare. 7ucce&. 7e nde"r# ra"id. G% i# de %rice &en#imen#, Marin "r&i &a a de c%n&i iu. B 7##ea !n' "ara"e#u c dirii cen#ra e a $%nduc#%ri %r de 'ru" i a#e"#a &3i 1ie adu& avi%nu . Aeru era "r%a&"# i rc%r%&G ziua "r%mi#ea & 1ie nc!n##%are. 9emarc 1a"#u , dar a un' cur!nd din min#e. Avea % &enza(ie de '% n &#%mac. 7e n#reba, "u(in nedumeri#, n ce 1e i va re a#a ce e n#!m" a#e ui ,ade Tra&-. Marin i &#r!n&e buze e cu .%#r!re. Nu era nici % nd%ia c e #rebuia & 1ie ce care i ddea ve&#ea. +i n ceea ce "rivea "e e "u#ea a&i'ura "e c%ndamna# c va c%n#inua & 1ac #%# ceea ce i &##ea n "u#ere "en#ru a &c.imba verdic#u . G!nduri e ui Marin revenir a rea i#a#ea imedia#. Avi%nu &u a uneca de3a un'u ram"ei n&"re e . 8 "rivi cu aceeai 1a&cina(ie &#a#%rnic, bie(ea&c, da#%ra# 1rumu&e(ii ui mecanice. Era c%n#ien# de m%#%ru ma'ne#ic &i en(i%& "e care nu "u#ea vedea i &e bucura a vederea inii %r me#a ice &#r uci#%are. Avi%nu avea ari"i &cur#e, care nu 1% %&eau a n (are, ci a ec.i ibru. Ener'ia "r%veni# din va&#u c!m" ma'ne#ic a "m!n#u ui nu era in1 uen(a# dac "a&a'eru zbura cu ca"u n &u& &au cu ca"u n 2%&. Ari"i e mici i c%ada &cur# "&#rau &en&ibi i#a#ea zb%ru ui. Mecanicu care adu&e&e din &ub&% u c dirii c%b%r i Marin &e urc nun#ru. 7e an'a2 "e % inie aerian "riva#, "u&e n 1unc(iune "i %#u au#%ma# i 1%rm numru "ar#icu ar a ui Tra&-. Du" % &cur# "auz, r&"un&e % v%ce de bari#%n) * Da4 * ,ade4 * A, #u e#i, David. T%nu v%cii &e &c.imb "e %c, devenind ru'#%r. $e &3a n#!m" a#4 Marin i &"u&e, a"%i ini#i n 'rab. Du" aceea a#e"#. Avea un &en#imen# &urd de ne1ericire. 0r%nun(a&e e n&ui mu #e "ede"&e cu m%ar#ea i ddu&e %rdine "rivind e6ecu#area a mii de %ameni n b# ii. Acum n& era a #ceva. * David, #rebuie & #e vd imedia#. Nu era m%men#u & ezi#e. Era v%rba de un %m care avea nev%ie de a&i'urarea c "rie#enii erau nc a #uri de e . * Ande ne n#! nim4 n#reb Marin. * @a @ab%ra#%are e Tra&-. Tim" de % &ecund, Marin c!n#ri "r%"unerea. Nu era un %c bun "en#ru % n#! nire. Acum, c!nd 1u&e&e "r%nun(a# &en#in(a 1ina , ab%ra#%ru urma & 1ie "re ua# #em"%rar de c#re &#a#. V%r ac(i%na

re"ede, ca m&ur de "r%#ec(ie. $%n1i&carea nu "eric i#a dre"#u de "r%"rie#a#e a ui Tra&-, dar David Marin nu #rebuia & 1ie '&i# ac% %. Marin ezi# % c i", a"%i i a un' ne ini#ea. Avea da#%ria & i &e d%vedea&c "rie#en "!n a ca"#. * 7un# ac% % n zece minu#e, r&"un&e e &im" u. * Fine. @e'#ura &e n#reru"&e cu un (cni#. Marin &e & "e &"a#e, cu un va' &en#imen# de nemu (umire. 0en#ru "rima da# n cariera ui avea c%nvin'erea #u bur#%are c 1cea % 'reea . 8n ce e din urm, a un' &enza(ia de ne ini#e. +i abia acum rea iz "e de" in ce urma & i &e n#!m" e ui ,ade Tra&-. 0edea"&a cu m%ar#ea avea & 1ie e6ecu#a# %1icia de c#re Ti den Ara %, c%nduc#%ru 'ru"u ui 81C. 0!n a#unci, #e%re#ic, Tra&- "u#ea &3i "e#reac u #ima &"#m!n de via( n u6u "e care i3 d%rea. 8n "r%"a'anda 'uvernamen#a &e accen#ua mu # a&u"ra ace&#%r a&"ec#e. $ivi iza(ia, &e &"unea, nu mai a#in&e&e vre%da# un nive a iber#(ii a#!# de na #. De 1a"#, era im"%&ibi & &ca"i. 0e umru c%mandan#u ui era 1i6a# un di&"%zi#iv care "u#ea 1i ac#iva# de %rice 7#a(ie de $%n#r% i care dec ana % durere arz#%are ca in#en&i#a#e ce cre#ea #re"#a# Di&"%zi#ivu era &e ec#iv. 5iecare "er&%an din cercu au#%ri#(i %r avea "r%"riu ei c%d, nre'i&#ra# a $en#ru de $%n#r% . E6i&#a un c%d &"ecia "en#ru David Marin i e6i&#a un c%d i "en#ru ,ade Tra&-. $un%&cu# de "u(in ume, acea&#a era c.eia "u#erii ab&% u#e a Mare ui /udec#%r. * =a %c, invi# Tra&-. Era un brba# na #, & ab, cu un a&"ec# di&#in& de in#e ec#ua i cu un ciuda# aer de .%#r!re n a#i#udine. Oc.ii &i a ba#ri &#r uceau n &"a#e e %c.e ari %r. Micri e &a e erau ca ine i c!#ui de "u(in c%n1uze. * Am ceva &3(i ar#, zi&e e . Marin &e aez "e &caunu indica#. Era mira#, dar re&emna# & acce"#e %rice venea de a Tra&-. = &e "rea nd%ie nic dac ceea ce v%ia Tra&- &3i ara#e avea vre% im"%r#an(. E mai vzu&e a#i#udinea a&#a a c%ndamna(i) n u #ime e c i"e a e vie(ii #riau un &en#imen# "u#ernic c aveau ceva remarcabi de %1eri#, ceva ce, n#r3un 1e &au a #u , urma & 1ie ua# n c%n&iderare de %1icia i#(i. Era dezam'i# c Tra&- ceda&e ace eiai &"eran(e ira(i%na e. Ar 1i #rebui# & n(e ea' c nu mai era nimic de 1cu#. Tra&- &e %"ri n 1a(a ui. * David, &"u&e e cu % v%ce nc%rda#, eu (i3am a&cun& ceva. 8(i amin#e#i ce "%ve&#eam de&"re #ran&1erarea im"u &uri %r nerv%a&e a e unui "ui de 'in n &i&#emu nerv%& a unui c!ine4 A ui#, Marin 1cu un &emn a1irma#iv. 8n#rebarea ce ui a # "rea & nu aib nici % e'#ur cu ce &e n#!m" a&e. Dar Tra&- v%rbi n c%n#inuare, 'rbi#. * A&#a a 1%&# demu #, acum mai mu # de un an. De a#unci am "r%'re&a# 1%ar#e mu #. Am e6"erimen#a# de2a cu 0ri""i. Am a2un& n &#adiu n care #iu e6ac# de ce &un# n &#are. V%cea ui Tra&- avea un #%n care &u'era &i'uran(a "u#erii. $!nd rea iz a&#a, Marin deveni i mai c%n#ien# de 1a"#u c Tra&- nu &e "ur#a ca un c%ndamna#. A#e"# urmarea, i"&i# de bunv%in(. Ana era & ar(i "rie#enie unui ce#(ean a1 a# a &#r!m#%are, "e care i cun%#eai, i cu #%#u a #ceva era & a&cu (i a1irma(ii rebe e. Marin &"u&e #i%&) * ,ade, unde vrei & a2un'i4

8n#rebarea "ru & aib a&u"ra ce ui a # e1ec#u unui du rece. An m%men# rma&e nemica#. A"%i z!mbi ne.%#r!# i &ur!&u i &e r'i. * David, zi&e e nce#, &un# ca"abi & u"# m"%#riva ace&#ei "ede"&e cu m%ar#ea "rin "r%"rii e me e 1%r(e. Dar ar 1i mu # mai u%r dac #e3a "u#ea c%nvin'e & m &"ri2ini. $uvin#e e 1a#a e 1u&e&er r%&#i#e. $%n&#erna#, Marin i ddu &eama c n(e e&u %r 1u&e&e im" ica# n #%# ce 1cu&e Tra&- din "rima c i". Nu mai avea im"%r#an( dac "re#en(ia ce ui a # era &au nu adevra#. 7un# ca"abi & u"# m"%#riva ace&#ei "ede"&e cu m%ar#ea "rin "r%"rii e me e 1%r(e. Nu mai nc"ea nici % nd%ia . =n#en(ia de #rdare... era c ar. Fru&c &e n#ri&#, 1iind c%n#ien# c inc%ri'ibi i#a#ea %mu ui era un b e&#em. Du" #rei rzb%aie a#%mice, &e v%rbea nc n ace&# 1e . 0%&%m%r!#, Marin i & "rivirea n "m!n#G revzu n min#e "r%ce&u ui Tra&- i i ddu &eama c e 1u&e&e ce %rb, nu cei a (i. Mare e /udec#%r in#ui&e rev% #a i ddu&e 1erm verdic#u cu m%ar#ea, 2udeca#a 1iind de1ini#iv. Aa cum &##ea ac% %, Marin &im(i cum &e um" e de indi'nare. 9idic %c.ii &"re Tra&- i #iu c "rie#enia "ieri&e. Dar un a # '!nd, a 1e de durer%&, i 1u 'er "rin min#e) Primejdie! Tra&- nu &a nici%da# ceva a v%ia n#!m" rii. N3ar 1i ri&ca# divu 'area ace&#ei in1%rma(ii dac n3ar 1i 1%&# "re'#i# & 1ac 1a( urmri %r unui re1uz. Marin vzu c Tra&- &##ea n "ici%are, cu % m!n n buzunaru care era u%r um1 a#. O arm4 $!nd "riviri e i &e n#! nir, &avan#u &"u&e nce#) * David, #rebuie & #e n#reb, n amin#irea vec.ii n%a&#re c% ab%rri, (i dai &eama de im"%r#an(a ace&#ui 1a"#4 8ncerc!nd & c!#i'e #im" i & a2un' a "r%"ria arm, Marin re" ic) * $um a "u#ea & c% ab%rez cu #ine4 Tra&- i &cu#ur ca"u , z!mbind &#r!mb. * David, cred c a 1%&# un %c "rea mare "en#ru #ine. Te3a #rda# e6"re&ia 1e(ei i vd c nu "rea vrei & mi acce"(i %1er#a. H!mbe#u i di&"ru. 8i &c%a&e m!na din buzunar i ndre"# &"re Marin un neu#ra iza#%r. * Treci ac% %I i %rd%n &cur#, ar#!ndu3i un c% ( a camerei " in de a"ara#e. Marin &e ridic n "ici%are i &e du&e n c% (u indica# 1r & &c%a# un cuv!n#. A#e"#a ini#i#, curi%& i re&emna# n ace ai #im", nu #ia nici e de ce. Nu "rea & 1ie v%rba de m%ar#e. 9idic "rivirea i % n#! ni "e cea a ui Tra&-. 8n ce e din urm ace&#a i 1eri %c.ii i zi&e) * 0re&u"un c vrei & cun%#i de#a ii e " anu ui meu. Marin %1# i c #in din ca". 8n#%#deauna %amenii '&eau 2u&#i1icri %n%rabi e "en#ru in#en(ii e %r m!rave. =ar acum, c!nd i "ierdu&e bunv%in(a, nu mai in#ere&a nimic * Termin cu "r%&#ii eI d%2eni e &u"ra#. Tra&- %vi. 7e nr%i&e, 1ie din cauza m!niei, 1ie din cauza nerbdrii, Marin nu i ddea &eama. Dar n 1ina c!nd v%rbi era din n%u ca m) * 0%a#e am a#e"#a# "rea mu # nain#e & ac(i%nez. 8mi dau &eama c &un#em di1eri(i unu de ce a #, ca &#ruc#uri in#e ec#ua e, i nu are r%&# & (i &"un m%#ive e me e. T%#ui &un# &ur"rin& c un e6"erimen# de ec%n%mie "% i#ic a "u#u# in1 uen(a a#!# de "r%1und un %m ca #ine. A#!# "%# &3(i &"un d%ar c ideea 'ru"u ui i a iberei ini(ia#ive e&#e #%# a#!# de i"&i# de &"eran( "en#ru %m ca i "en#ru 'ru" n &ine, a&emeni

"rinci"iu ui laissez-faire "rin e n&ui. Va #rebui & 1ie &"ri2ini# de #er#i"uri e e'a e #radi(i%na e i va decdea a#unci c!nd urmaii Mare ui /udec#%r v%r nce"e & &e cer#e n#re ei. * +i #u vei &c.imba #%a#e a&#ea4 0r%babi c avu&e&e un #%n de %&#i i#a#e n v%ce, de%arece 1a(a ui Tra&- &e nr%i i mai #are. 9!&e &cur# i &"u&e) * 8n re'u , "rie#ene, ce mai bine vei nv(a din rea i#a#ea n&i. $!nd #e #reze#i, du3#e n a"ar#amen#u meu i c%n#inu & #e '!nde#i "!n ce vei avea ve#i de a mine. Nu #e v%i &a n &#area a&#a. Amin#irea ace&#ei re" ici &a v "e Marin de a nebunie a#unci c!nd &e #rezi. J Marin &e #rezi din#r3un vi& "e 2um#a#e ui#a#. Vi&u c.inuia cu amin#irea ucru ui 1ami iar. +i #%#ui, era ca i c!nd umb a&e "rin "rea mu #e %curi &#rine i vzu&e i auzi&e ucruri care nu 1ceau "ar#e din via(a ui. Fuimcea a &%mnu ui &e de&#rma nce#u cu nce#u . Nu &im(ea 1ric &au ne ini#e i nu i amin#ea cauze e care 1cu&er &3i "iard cun%#in(a. De&c.i&e %c.ii i de&c%"eri c zcea "e un "a# de cam"anie, n#r3un c% ( a camerei n care &e n#! ni&e cu &avan#u . Nu era nici urm de Tra&-, ceea ce 1cu & re&"ire uura# nc.i&e din n%u %c.ii, &e n#in&e, c&c &%mn%r%& i n ce e din urm &e '!ndi) :De nda# ce mi &c.imb c%r"u , duc in&#a a(ia a&#a n bir%u ui Marin. Du" aceea, n3ar #rebui & #reac mai mu # de % zi "!n & m n#! ne&c cu Mare e /udec#%r;. G!ndu i veni&e a#!# de na#ura , nc!# &e &cur&er mai mu #e c i"e nain#e & i dea &eama c!# era de &#raniu. A ui#, re"e#a n &inea ui) :De nda# ce mi &c.imb ce ! 8ncercarea de a &e c%ncen#ra %b%&i. Era curi%& c vi&u "er&i&#a i n &#area de #rezie. +i3 remem%r i 1u &ur"rin& & c%n&#a#e c (inea min#e #%#u 1%ar#e c ar. 8i amin#i 1ra'men#e de c%nver&a(ie care &e re1ereau a n#!m" ri "e care nu e #ri&e nici%da#. T%#ui evenimen#e e n &ine erau de&#u de "r%zaice) brba(i di&cu#!nd " anuri cu &eri%zi#a#e. E mer'!nd "e &#rad m"reun cu a (i %ameni. $!m" de&c.i&. Orae i me#r%"% e vzu#e din aer. O "a2i#e n#in&, cu % 1emeie &ur!z#%are care &e ndre"#a &"re e . Nu vzu&e nici%da# acea&# 1emeie. Nu erau amin#iri e ui. +i #%#ui i ddeau im"re&ia un%r 1a"#e "e#recu#e c!ndva. G!ndea cu 'reu#a#e i &e &im(ea c%n1uz, a"r%a"e dr%'a#. $u #%a#e ace&#ea era ne1erici# i avea % &enza(ie ciuda# de di&c%n1%r# 1izic. Fru&c i #recu "rin min#e n#rebarea) :Ande e Tra&-4; A"r%a"e imedia# a#en(ia i 1u ca"#a# n#r3un cerc de ima'ini min#a e. Erau a&emn#%are ima'ini %r ce i &e deru a&er "rin min#e, dar acum i &e "rea c e e de&criu via(a ui ,ade Tra&-G un bia# c%n#iinci%& i #imid, a e crui #emeri &e #ran&1%rmau n idea uri a&cun&e, care a r!ndu %r 'enerau % &e#e "u#ernic de "u#ere. Ana din &cene era 1%ar#e c ar c%n#ura#. 7##ea n'enunc.ea# !n' un "a# "e care zcea un muribund i avea &enza(ia c #%#u nu era dec!# un e6"erimen#, i &"unea muribundu ui) * T%# ce ai de 1cu# e&#e & v%rbe#i, iar n%i v%m 1ace ce &"ui. $e n#in& "e "a# i arunc % "rivire " in de ur. * Tic %&u eI +#ii ce #rebuie 1cu#I A2u#3mI E , %ricine ar 1i 1%&#, v%rbea din n%u)

* Nu &a 1rica &3(i a un'e n(e e"ciunea. 7"une3mi de ce e#i b% nav i e6" ic3mi ce & 1ac. Muribundu 'emea) * Dar "en#ru a&#a e6i&# d%c#%riI De unde & #iu de ce &un# b% nav4I =ar Tra&- zicea) * 7"une3mi, a #1e vei muri. 7cena di&"ru ca n cea(. Nu e6i&#a nici % c%n#inui#a#e n#re &cene * numai n#!m" ri &cur#e i i"&i#e de e'#ur. Era im"%&ibi de &#abi i# m%men#u e6ac# n care Tra&- nce"u&e cerce#ri e care c%ndu&e&er a marea ui de&c%"erire. Dar rezu #a#u 1ina era c ar. Du" % "eri%ad ini(ia de ac%m%dare, "er&%na i#a#ea :&c.imba#; %b(inea c%n#r% u ab&% u#, iar mem%ria c%r"u ui %cu"a# era c%m" e# &u"rima#. 8n a1ara 1a"#u ui c &e &ervea de #ru"u a #ei "er&%ane, "er&%na i#a#ea #ran&1era# &e c%n&erva n n#re'ime, cu "r%"rii e amin#iri, &en#imen#e i %biec#ive. 0en#ru a "u#ea e6" ica "%&ibi i#a#ea ace&#ui #ran&1er e6#ra%rdinar, Tra&e ab%ra&e % n%u #e%rie a&u"ra vie(ii. Marin #%cmai &e "re'#ea & medi#eze a&u"ra #e%riei care nce"ea & &e c%n#ureze va', c!nd de%da# n(e e&e ce i &e n#!m" a&e. Aa cum &##ea n#in&, #iu bru&c adevru . Nu era numai un '!nd "e 2um#a#e 1%rma# &au % bnuia , ci reve a(ia bru&c a&u"ra im"%r#an(ei de&c%"eririi ui Tra&-. 8nd%ie i e, #emeri e i n#rebri e n#re care &e zb#ea &e unir n#r3un #%# c%eren#. $e &"u&e&e Tra&-4... Transferarea im"#ls#rilor nervoase ale #n#i "#i de gin $n sistem#l nervos al #n#i c%ne. 0!n n ace&# m%men# de ma6im ucidi#a#e nu bnui&e va&#i#a#ea de&c%"eririi. Dac %"era(ia reui&e cu un "ui de 'in, de ce nu ar reui cu % 1iin( uman4 De ce nu ar #rece im"u &uri e nerv%a&e a e ui Tra&- n &i&#emu nerv%& a ui Marin4 +i inver&4 $%nduc#%ru de 'ru" David Marin &e '!ndi am%r(i#) :Hac aici, cu amin#iri e me e, dar c%r"u e&#e a ui ,ade Tra&-. =ar e a " eca# cu amin#iri e i m%bi uri e ui, dar cu n1(iarea mea. 0en#ru #%# re&#u umii e e&#e... eu. Dac are de&#u cura2, "%a#e 1ace %rice, "%a#e c.iar & vad "e Mare e /udec#%r;. +#ia c!# ncredere n &ine avea Tra&- i nu &e mai nd%ia c %mu avea de&#u cura2. 7ub %cu cauza# de reve a(ie, &e ridic n "ici%are ca un au#%ma#. Ge&#u 1cu &3i dea &eama c!# de u%r &e mica n c%r"u ui Tra&-. $u % &in'ur micare c%n#inu 1% %&i&e m!ini e, "ici%are e, muc.ii i &im(uri e ce ui a #. A ui#, c%b%r %c.ii, ridic bra(e e i "en#ru "rima %ar &e vzu "e... e n&ui. 5r a 1i c%n#ien# nce"u & a er'e. A2un& a1ar, %b&erv c avi%nu ui nu era "e %cu de "arcare a ab%ra#%ru ui. Ezi# "u(in, a"%i "%rni din n%u i nu &e mai %"ri "!n c!nd a2un&e a &#a(ia de aer%#a6iuri. A#e"#, cu r&u1 area #ia#. $!#eva minu#e mai #!rziu, '!1!ind nc, ddu "i %#u ui adre&a a"ar#amen#u ui ui Tra&- i &e urc. A'i#a(iei i urm a"a#ia. 7#!nd a&#1e , avea % &enza(ie de "ierdere a#!# de mare nc!# i &e "rea c #%# ce 1cea era i"&i# de &en&. Nu mai n&emna nimic. Era d%ar % "a# de nebunie n c%n#inui#a#ea &"a(iu ui i a #im"u ui. $a n#r3% a'%nie, ridic m!na i "i"i %c.e arii ui Tra&-) e , care avea % "rivire a&cu(i# ca de vu #urI 8i amin#i c!# de re"ede %b%&i&e n #im" ce a er'a i c!# de mu # dura&e %b%&ea a. 0rin c%m"ara(ie, c%r"u de %(e a ui David Marin era ca % main ine"uizabi .

8n ce e din urm &e mic i "rivi "rin 'eamu #ran&"aren# n 2%& &"re %ra. :Ande mer'4 &e n#reb e . A, da, m duc a Tra&- aca&. D%ar e mi3 a &"u& & mer' ac% %.; Mu # #im" rma&e indi1eren#, '!ndindu3&e c a"ar#amen#u ui Tra&era de&#ina(ia %'ic "en#ru cineva care avea n1(iarea ui. * Am a#eriza#, d%mnu e, in1%rm v%cea "i %#u ui din di1uz%ru de !n' e . * Am a#eriza#4 Marin ridic mira# "rivirea, a"%i &e &cu n "ici%are, a"r%a"e re&emna# c #rebuia & 1ac e6ac# aa cum i &u'era&e &avan#u . De%da# &e ncrun# i &e aez din n%u. * M3am rz'!ndi#, &"u&e e . Du3m a..., i numi un "arc din cen#ru %rau ui Era un %c 1rum%&, unde &e ducea de&e%ri c!nd avea de rez% va# % "r%b em de &#ra#e'ie mi i#ar. 8n #im" ce aer%#a6iu dec% a, Marin #ra&e ad!nc aer n " m!nii n'u#i ai ui ,ade Tra&-. Avea % "r%b em im"%r#an#, cu care nici un a # %m de "e ume nu &e mai c%n1run#a&e "!n acum. A2un& n "arc, &e aez "e % banc. Era nc diminea(, dei &%are e c%b%ra &"re amiaz. Avea un %c de 1iecare da# c!nd &e '!ndea c!# de "u(in #im" &e &cur&e&e de 1a"#. De nenumra#e %ri ncerca&e & &e c%ncen#reze a&u"ra &i#ua(iei &a e, dar de 1iecare da# a#en(ia i zbura, &!ndu3i un '% n &u1 e#. Nerv%&, 1r (in#, %vea n "m!n# cu v!r1u "an#%1u ui. Ne1erici#, mer'ea "e % a ee, a"%i "e a #a i &e n#%rcea a banc d%ar ca & &e ridice din n%u, & mear' din n%u, & &e aeze din n%u, & " ece din n%u. C $u c!#eva minu#e nain#e de %ra d%uzeci i d%u, n aceeai &ear, Marin in#ra, "%&%m%r!# i e"uiza#, n &a %nu ar' a a"ar#amen#u ui ui Tra&-. 8n ce e din urm recun%&cu&e c acea&#a era &in'ura &% u(ie) & '&ea&c "e inven#a#%r i & di&cu#e cu e . O #!nr & bu( i brune# &ri de "e cana"ea i a er' &"re e . 8i arunc bra(e e n 2uru '!#u ui &u nain#e ca e & "%a# %"une rezi&#en( i &ru# "e 'ur. Marin % re&"in&e iar ea &e de"r# &u"ra#. * 0en#ru #ine &un# aici, &"u&e ea. De nda# ce 'ru"u a a1 a# c ai 1%&# c%ndamna#, m3au an'a2a# i m3au #rimi& nc%ace. * O., 1cu e . Fru&c, deveni "r%1und in#ere&a#. 7 cum"eri % 1emeie "en#ru un brba# care nu mai "u#ea %b(ine 1av%ruri e unei 1emei ibere. Era % me#%d de c%n#r% , iar vi#eza cu care ac(i%na&e 'ru"u ar#a c era i 1%ar#e "rac#ic a#unci c!nd avea de3a 1ace cu un c%ndamna#. Marin e6amin curi%& 1a#a. Acea&#a era &ub(ire i dr'u( i, eviden#, avea % "rere e6ce en# de&"re ea n&i, 1iindc n "ur#area ei era un 1e de im"er#inen( a#r'#%are. Marin &e e iber din mbr(iarea ei, a"%i a#en(ia i &e ndre"# a&u"ra &a %nu ui, a crui u6 de"ea #%# ce vzu&e vre%da#) "ere(ii erau ac%"eri(i cu ambriuri de &#e2ar, #avanu era de % n (ime ne%binui#, iar n#r3% "ar#e, % 1erea&#r imen& de " a&#ic ac%"erea, cu e6ce"(ia unei nie, un "ere#e n#re', de &u& "!n 2%&. =nv% un#ar, "rivirea i 1u a#ra& de un cea& mare, nca&#ra# n#r3unu din ambriuri e "ere#e ui din drea"#a. Vederea ace&#uia i de#e"# % amin#ire) de 1a"# nu e , ci c%r"u ui Tra&- (inea min#e c cea&u a&cundea

in#rarea n ab%ra#%ru &ecre# a a"ar#amen#u ui, un %c unde Tra&rea iza&e mu #e din e6"erimen#e e ui. $ea a # in#rare 1cea e'#ura cu cabine#u de ucru. 8i mai #recu "rin min#e nc un '!nd) cea&u era una din "u(ine e d%vezi rma&e de&"re e6i&#en(a $reieru ui. $reieru di&"ru&e n #im"u rzb%iu ui, &!nd n urma &a rmi(e, ca de e6em" u ace&# cea&. Ma2%ri#a#ea mr#urii %r 1u&e&er di&#ru&e &au &e de'rada&er. Marin %b&erv c imbi e cea&u ui indicau e6ac# aceeai %r ca i cea&u &u de m!n) d%uzeci i d%u 1r c!#eva &ecunde. Era 'a#a & &e n#%arc, dar un dan'# "u#ernic %"ri n %c. Arm % "auz, #im" n care &e auzi un &une# & ab din in#eri%ru cea&u ui. A"%i nce"u % me %die. 0e cadran &e c%n#ur un 2%c de umini mu #ic% %re. Ec%u me %diei &e &#in&e i urm a # "auz. 9&unar b#i de #%be a cr%r in#en&i#a#e de&cre&cu #re"#a# i % v%ce de bari#%n anun( n en' eza #i", carac#eri&#ic v%ci %r mecanice) :A 1i acum %ra d%uzeci i d%u, BE au'u&#, B1CD e.n.;. 0u(in mai #!rziu, aceeai v%ce 1cu cun%&cu# c :vremea a 1i 1%&# rece "en#ru una au'u&#; i c :ceru a 1i 1%&# "u(in nn%ra#;. 7e auzi un c inc.e# de #a 'ere, urma# de ace ai &une# ca de c %"%# care de&c.i&e&e n#re'u ri#ua , du" care &e 1cu ini#e. Marin, care 1u&e&e #%#a ca"#iva# de ceea ce vzu&e i auzi&e, i ddu &eama c 1a#a &e ui#a a e . 0rea u%r mira#, iar e &e '!ndi c ,ade Tra&- abia ar 1i b'a# n &eam cea&u , 1iindu3i e6#rem de 1ami iar. 7e "re1cu c e&#e cu1unda# n medi#a(ie, a"%i % 1i6 cu "rivirea. * +i #u cu ce #e %cu"i4 8i di&#rezi "e cei ce urmeaz & m%ar4 Ea "ru c &e &#r!n'e un "ic, dar nu r&"un&e. Marin nu v%ia & 1ac "e "r%cur%ru , #%#ui in&i&#) * $are e&#e #ari1u #u4 Ea &e ini#i. * De a % &u# a cinci &u#e "e &"#m!n. Marin i ddu &eama c nu urmrea "ur i &im" u &3i di&#ra' a#en(ia de a "re%cu"area ui e6ce&iv "en#ru cea&, ci &e '!ndea &eri%& &3i acce"#e &ervicii e. +i era % idee bun. 8i amin#i din#r3% da# de De ind< Darre , cea mai 1rum%a& din#re #%a#e 1emei e care i 1cu&er vre%da# c%"ii. Tri&er m"reun #im" de #rei ani. Acum n& era de a&e uni aman#a Mare ui /udec#%r. 8n #%a# acea&# 2um#a#e de an, nu in#ere&a&er de %c 1emei e. 8i &"u&e cu b !nde(e) * Dra'a mea, "%(i & rm!i aici c!# vrei, dar adevru e&#e c nu m &im# "rea n 1%rm. Adu', cu % n%# de &arca&m n v%ce) Te v%i c%n&idera % 1emeie de cinci &u#e de d% ari. Ea r!&e, veni u%r n&"re e , &ru#, mbr(i &cur#, a"%i, cu ca"u &u&, in#r n d%rmi#%r. Marin &e aez n#r3un 1%#% iu cu 1a(a a u i, "en#ru "rima da# n ziua aceea, &e '!ndi &eri%& c erau mu #e ucruri "e care e3ar 1i "u#u# 1ace. Mai mu # ca &i'ur, Tra&- &e 1% %&i&e de a&emnarea 1izic cu David Marin "en#ru a %b(ine % audien( a Mare e /udec#%r. Mai m#lt ca sig#r, Tra&- 1cu&e de2a &c.imb de iden#i#a#e cu dic#a#%ru . :Ar 1i #rebui# & 1ac cevaI;, i re"r% e z'udui# i "a id a 1a(. A"%i remucri e nce"ur &3 "r&ea&c. Eviden#, n3ar 1i "u#u# n#re"rinde nimic, a #1e ar 1i ac(i%na# de2a. 5a"#u c i revenea de "e urma n#!m" rii era meri#u ui. 9are%ri % 1iin( uman ncerca&e un %c a#!# de vi% en# :M!ine, &e '!ndi e n 1ina , v%i #rece a ac(iune.; Era cu "u(in nain#e de miezu n%"(ii. Dac nu era de2a "rea #!rziu. Ob%&i# din cauza e1%r#u ui imen& din ziua re&"ec#iv, Marin &e ndre"# &"re d%rmi#%r, dar &e %"ri c.iar n "ra'. Ai#a&e c%m" e# de 1a#.

Ea &e cu ca&e n#r3unu din "a#uri. An umr '% i &e zrea dea&u"ra ceara1u uiG &e n#%ar&e ene, "rivi i &"u&e) * 8n cazu n care (i3ai "u& n#rebarea, m nume&c 9iva A en. Marin &e aez "e mar'inea "a#u ui, !n' ea. Nume e ei i adu&e amin#e de a #ceva. E #ia c via(a n 'ru" e imina&e 1emei e u%are. T%#ui, ia# una n 1a(a ui i nc 1%ar#e a#r'#%are. Mai mu # c.iar, 1u&e&e #rimi& de c#re 'ru". A&#a re"rezen#a un a&"ec# ne" cu# a vie(ii &ub c%nducerea Mare ui /udec#%r. $uri%zi#a#ea i 1u &#!rni#. * V%rbe#e3mi de&"re #ine, de&"re #inere(ea #a. Era un 1e indirec# de a % n#reba cum deveni&e ceea ce era. Ea nu avu nici % %biec(ie. * M3am n&cu#, nce"u ea, n c%muni#a#ea care avea 'ri2 de n#re(inerea $reieru ui. Din cauza a&#a m3a in#ere&a# cea&u ace a a #u. E "rimu "e care vd de mu # #im". Marin e6c am) * $reieru I Ea nu "ru & ia n &eam #%nu ciuda# a v%cii ui, de%arece c%n#inu ini#i#) * De aceea nu mi3au da# nici numr. 8nain#e de di&"ari(ia $reieru ui nu nre'i&#rau "er&%ane e care aveau vre% e'#ur cu e . 7e %"ri. De unde ai cea&u 4 Marin abia % auzi. * Nu e#i nre'i&#ra#I e6c am e . Dar de 1a"# &e '!ndea a a #ceva. :$%n#r% u d nc at%t de mu # a#en(ie $reieru ui.; Acea&#a era n#r3adevr % idee in#ere&an# i ab&% u# n%u "en#ru e . Nevr!nd & a&e & &e vad c!# de mu # "re%cu"a, % n#reb) * $um (i c!#i'i e6i&#en(a, cum #e .rne#i4 * 0en#ru m!ncare am % car#e #em"%rar, "e care % renn%ie&c a 1iecare a&e uni. * Dar unde %cuie#i4 * Aici, r&"un&e ea. Marin era nerbd#%r. * Dar a&#a e numai % &"#m!n. Trebuie & ai % %cu... 7e n#reru"&e, a"%i % n#reb cu b !nde(e) * Ande (i (ii .aine e4 * 8n#r3un c%m"ar#imen# de a aer%'ar. $%&# d%uzeci i cinci de cen(i "e zi. 7u& e % camer de baie, unde "%# & m &c.imb. 8n ciuda 1a"#u ui c avea "r%"rii e "r%b eme ur'en#e de rez% va#, cu"rin&e mi a '!ndindu3&e a via(a ace&#ei 1e#e n"&#ui#e. Dei e6i&#en(a ei era a#!# de nen%r%ci#, "rea a#!# de " in de ener'ie, de vi%iciune i bun di&"%zi(ie. 8nce"u & i "un n#rebri a n#!m" are. $e 1e de & u2b avu&e&e4 Ande d%rmea a#unci c!nd nu era un ,ade Tra&care & i %1ere un ad"%&# vreme nic4 Dar c%re&"%nden(a4 ncerca&e vre%da# & i cau#e vre% %cuin( n car#ieru 0ri""4 Dar a (ar4... @i&#a n#rebri %r era un'. 9iva r&"undea, une%ri va', de&e%ri ezi#!nd. Du" % %r, era a curen# cu n#rea'a ei via(. 0rima c%"i rie era ce(%a&. 8i amin#ea cum "rin(ii ei erau n#%#deauna "e drumuri, cu#!nd %curi din ce n ce mai nde"r#a#e de %ra n ncercarea di&"era# de a &c"a. +i mereu i a2un'ea din urm bir%cra(ia &ecre#ari %r Mare ui /udec#%r. 7#a#u#u de 'ru" era invariabi re1uza# c%muni#(ii din care 1ceau ei "ar#e. @e'#ura %r din #recu# cu $reieru e aducea numai necazuri, e di&#ru'ea #%a#e &"eran(e e i i ducea a ruin. 71!ri#u zdr%bi#%r &%&i "e nea#e"#a#e. $%n#r% u veni n#r3 % zi n ad"%&#u n care #riau. 8n ciuda "r%#e&#e %r i a re1uzu ui de a crede, #a# 1u &c%& a1ar, "u& a zid i m"uca#. Nici % e6" ica(ie &au

in#erven(ie direc# nu mai urm, dar ca"u 1ami iei di&"ru&e "en#ru #%#deauna. 0en#ru mam i 1iic &%&i&e #im"u c%maru ui. Tranzi(ia c#re %ra a 1emei %r avu %c n direc# e'#ur cu nev%ia de .ran. 9iva nce"u & dea &emne de &%mn% en(, aa c Marin "u&e n#rebarea c.eie "e un #%n c!# mai neu#ru cu "u#in() * Dar $reieru unde a di&"ru#4 * A " eca# n#r3% nav &"a(ia . * 8n#r3% ce * 8n#r3% nav &"a(ia , #ii #u, &"a(iu c%&mic, @una, Venu&, Mar#e. * Dar &#a e d%ar un mi#, "r%#e&# Marin. E6i&# % a#e&#are a zb%ru ui c%&mic nain#e de3a d%i ea rzb%i a#%mic, dar n 'enera e&#e acce"#a# ideea c... V%cea i &e &#in&e #re"#a#, n#ruc!# i ddu &eama c v%rbea cu % 1emeie care d%rmea bu#ean. Marin &e dezbrc i &e &#recur n a d%i ea "a#. 7##ea n#in&, dar c%m" e# #reaz, '!ndindu3&e cu nc%rdare) :$reieru #rebuie & 1ie nc... viu;. Nimic a #ceva nu "u#ea e6" ica e1%r#u imen& 1cu# de %amenii /udec#%ru ui "en#ru a3i e imina "e #%(i cei care avu&e&er vre%da# de3a 1ace cu e . 8i amin#i de ceva ce auzi&e %da#) $reieru i drui&e Mare ui /udec#%r nemurirea. A#unci d%ar ridica&e din umeri. 8n#%#deauna c%n&idera&e re1eriri e a nemurirea dic#a#%ru ui ca "e % 1%rm e6#rem de c%"i rea&c de "r%"a'and, dei ace&#ea c%n#inua&er ani de zi e. T%#ui, undeva e6i&#a % rea i#a#e n'r%zi#%are, a #1e 9iva A en nu ar 1i n &i#ua(ia ei nen%r%ci# de acum. 7i'ur, "%ve&#ea ei era de mic im"%r#an(, dar ddea % &emni1ica(ie de%&ebi# #u#ur%r ucruri %r "e care e auzi&e de&"re $reier. Min#ea i .%inrea iber... ...Era 'reu de ima'ina# care ar 1i m%men#u "%#rivi# "en#ru % rev% # m"%#riva unui adver&ar a#!# de "u#ernic "recum dic#a#%ru cu via( venic. 73ar "u#ea ca 'ru"u din /%r'ia & am!ne "rea mu # c i"a dec anrii a#acu ui lor& e nu "u#ea a#e"#a. Marin &e ncrun# &%mn%r%&. :Eu am '!ndi# a&#a4; 8nain#e nici nu ua&e n c%n&iderare ideea de rev% #. +i ce era cu 'ru"u din /%r'ia4 Era "%&ibi ca, #im" de % &ecund, a .%#aru din#re &%mn i ve'.e, un " an de3a ui Tra&- & 1i "#run& n &"iri#u ui4 Dar de ce rev% #4 Nu avea nici un &en&. An %m care i "u#ea &c.imba c%n#iin(a i iden#i#a#ea din#r3un c%r" n a #u nu avea nev%ie de % rev% u(ie. 8n a1ar de a&#a, ar 1i i im"%&ibi . 0rinci"iu de 'ru" c%mbina# cu ibera ini(ia#iv i im"re'na# cu n%i idei, a 1e de mre(e, #%cmai nce"ea & &e e6#ind. $a un uria care ca c cu "ai 'i'an#ici, nvin'ea %rice rezi&#en( i n ace ai #im" ddea &"eran(e. 8n a&emenea m%men#e, %amenii nu " eac u%r urec.ea a v%ci care i aver#izeaz m"%#riva "eric% e %r nde"r#a#e &au i ndeamn & 1ie mai crea#ivi. Din n%u min#ea ui &e aven#ur. :Dac ei nu ac(i%neaz, &e '!ndi e , va #rebui & ac(i%nez &in'ur.; 7e &im(ea uura# c nu &"u&e&e nimnui de&"re de&c%"erirea &a. +i a&#1e , c%m" e# &in'ur, era ca"abi & ac(i%neze * i nc a &car ma6im. Marin d%rmi a'i#a#, cu vi&e #u bura#e de '!nduri i ima'ini c%n1uze i n ace ai #im" " ine de &emni1ica(ie. +i #%a#e ace&#ea &e da#%rau 1a"#u ui c, " anuri &ecre#e, care nu erau a e ui, "reau & "un #%# mai mu # &#"!nire "e e .

5 Marin &e #rezi cu 1urnic#uri n #%# c%r"u . Era % &enza(ie a#!# de ciuda#, nc!# rma&e nemica#, cu inima b#!ndu3i cu "u#ere. Tre"#a#, deveni n m%d acu# c%n#ien# de n#unericu din camer i cu"rin&e % #eam "rimi#iv, in&#inc#iv, de n%a"#e. A&cu # cu a#en(ie, &#rduindu3&e & "ercea" un &une#. = &e "rea c numai un z'%m%# ne%binui# 3ar 1i "u#u# aduce n#r3% a&emenea &#are de ve'.e. 7enza(ia de m!ncrime a "ie ii cre#ea n %c & di&"ar, 1c!ndu3 & &e &im# "r%&#. A"%i, n m%d uimi#%r, avu un &en#imen# a m%r(ii a#!# de "u#ernic, nc!# 1i%ri reci de 'r%az i &#rb#ur c% %ana ver#ebra . 8n1ric%a#, ncerc &3i nd%aie '!#u , ridic ca"u i "rivi &"re u. Du" aceea nu mai &im(i nimic 9aze ce "r%veneau de a % &ur& umin%a& &e n#indeau de a ua d%rmi#%ru ui "!n a 2um#a#ea di&#an(ei &"re "a#u ui n #im" ce "rivea u ui#, ne"u#!ndu3i crede %c.i %r, umina &e n#in&e bru&c, "!n a2un&e a c!(iva cen#ime#ri de "a#. T%a#e raze e * erau zeci * #remurar i icrir n #im"u ace&#ei micri. Marin &e &#recur a1ar din "a# Era % de" a&are a#era , % micare de r%&#%'% ire e6ecu#a# a#!# de ra"id, nc!# &e #rezi "e "%dea nain#e de a3i da &eama c, n a1ar de un 1%ne# u%r a ceara1uri %r, iei&e de &ub e e 1r & 1ac nici un z'%m%#. Avu #im" & arunce % "rivire iu#e &"re ce a # "a#. Nu "erce"u dec!# &une#u unei re&"ira(ii ini#i#e. Eviden#, 9iva nu era c%n#ien# de ceea ce &e n#!m" a. Dar '!ndu a ea di&"ru bru&c, de%arece c.iar n acea c i" 1a&cicu u de raze (!ni n 1a(, ca i c!nd ar 1i 1%&# diri2a# i i #raver& "a#u . Anu din ca"e#e "ru c.iar &3i a#in' 1a(a n #recere. Du" aceea czu i &e nc% ci "e ceara1 ca % 1unie. Marin i rec"# &!n'e e rece "rin#r3un au#%ma#i&mG &ri n "ici%are i 1cu c!(iva "ai na"%i, du" care avu % reve a(ie bru&c, n(e e'!nd ce &e n#!m" a&e. Era v%rba de un di&"%zi#iv mecanic. Fizar, a"r%a"e incredibi , dar era % main, nu % 1%rm de via(. Acum c uimirea di&"ru&e, "eric% u &e reducea a eni'ma "e care % re"rezen#a 1en%menu i venea din "ar#ea ce ui care "u&e&e #%#u a ca e. 7e ndre"# &"re cuier, unde i &a&e .aina i &c%a&e neu#ra iza#%ru din buzunaru dre"#. Arunc .aina "e "%dea i nc%n2ur "a#u &#r!n'!nd arma n m!n. 5rica "r&i&e, dar ac(i%na nc &ub im"u &u "ruden(ei. A2un&e a u, iar "ruden(a ui a#in&e ma6imu ) & #reac de "ar#ea cea a # &au & &e ui#e d%ar4 7 #raver&eze raze e &au... ce4 7e .%#r & &e ui#e) "rivi "ruden# "rin cr"#ura uii. $!nd vzu de unde venea umina, %1# uura#, '!ndindu3&e) :Finen(e e&I; 7#r ucirea iradia din#r3unu din %ri1icii e cea&u ui. Marin 1cu un ca cu ra"id, a"%i in#r n camer, &rind "e&#e raze. 7e ndre"# 'rbi# &"re cea& i cu# cu 1ebri i#a#e un n#reru"#%r e ec#ric "e care & "%a# nc.ide. G&i un bu#%n i a"&. @inii e umin%a&e, a#!# c!# e "u#ea vedea "!n a ua d%rmi#%ru ui, di&"rur "e %c. $adranu umin%& a cea&u ui &e n#unec. A"& din n%u bu#%nu , dar raze e ar'in#ii nu mai a"rur. Marin &e n#%ar&e &"re ua d%rmi#%ru ui. O "rivire arunca# nun#ru a&i'ur c raze e di&"ru&er i de ac% % i c, de%camda#, 1an#a&#icu e"i&%d ua&e &1!ri#. 8nc.i&e u%r ua, a#e"#!nd c!#eva c i"e ca & 1ie &i'ur c 9iva nu &e #rezi&e, du" care a"rin&e umina n &a %n.

An ucru "unea "e '!nduri. A#acu , dac a&#a 1u&e&e, 1u&e&e " nui# m"%#riva ui * &au, mai &i'ur, m"%#riva ui ,ade Tra&-. Marin &e %"ri a&u"ra ace&#ei idei. Dar mai e6i&#a nc % "%&ibi i#a#e) dac a#acu 1u&e&e n#re"rin& nu m"otriva ui Tra&-, ci de ctre Tra&n&ui4 $u acea&# i"%#ez n min#e, cerce# a#en# camera. 8i amin#ea ce '!ndi&e n e'#ur cu ab%ra#%ru &ecre# a#unci c!nd in#ra&e "rima da# n a"ar#amen#, mai devreme. $iuda#, at#nci #iu&e cu "recizie "e unde &e in#ra. Acum avea d%ar % amin#ire va', ceva n e'#ur cu cea&u . $inci minu#e mai #!rziu de&c.i&e ua &ecre# i in#r n#r3% camer un' i n'u&#, in#en& umina#. 7e n#reb dac ac(iunea de de&c.idere a uii dec ana&e au#%ma# a"rinderea umini %r. 8i #recu "rivirea "e&#e #%# ec.i"amen#u a crui "rezen( ac% % era 1irea&c "en#ru un in'iner e ec#r%ni&#G m%#%are, "an%uri me#a ice ncrca#e de cadrane, c%n#%are i c%mu#a#%are. $!#eva a"ara#e mai mari erau a'(a#e de #avan, iar un "ere#e n#re' &emna cu #ab %u de c%mand a unei cen#ra e #e e1%nice au#%ma#e. 8n#r3un c% ( erau mai mu #e cu#ii, iar a ca"#u me&ei... Marin n'.e(, cu neu#ra iza#%ru n m!n. 8nce#, i de&#in&e de'e#e e nc e#a#e "e "a#u me#a ic a armei. 8nain# "ruden# i n'enunc.e !n' c%r"u am%r(i# a unui brba# care zcea "rbui#, cu 1a(a n 2%&. 7i ue#a i &e "rea 1ami iarG %mu re&"ira. 8n #im" ce ncerca &3 n#%arc * %"era(ie di1ici din cauza &"a(iu ui &#r!m# *, &enza(ia de 1ami iari#a#e cre&cu. 7en#imen#u c cun%#ea "er&i&# c!# i "rivi 1a(a. T%#ui, du" c!#eva &ecunde, b#i e inimii i &e mai d%m% ir) nu avea nici cea mai mic idee cine "u#ea 1i. 7e ridic i "rivi m"re2ur, cu#!nd % &1%ar. G&i % &!rm &ub(ire n#r3un &er#ar a me&ei. 9a"id i cu "rice"ere e' m!ini e i "ici%are e %mu ui, av!nd 'ri2 & nu3i %"rea&c circu a(ia. :M!ine diminea( ar #rebui & &e #rezea&c, &e '!ndi e . A#unci v%i auzi i e6" ica(ii e.; Frba#u ar#a ca i cum 1u&e&e m"uca# cu % arm cu 'az. 8n#ruc!# era nev%ie de a"ara#e c%m" e6e "en#ru a de"i&#a na#ura 'azu ui 1% %&i#, era mai bine & nu i admini&#reze nici un an#id%#, ci & a&e & i reca"e#e cun%#in(a n m%d na#ura . Marin iei din ab%ra#%r, readu&e cu a#en(ie cea&u n "%zi(ia ini(ia , du" care &e n#reb ce #rebuia & 1ac acum. 7 d%arm, de&i'ur. 7e n#%ar&e n d%rmi#%r, nc.iz!nd ua de da#a acea&#a, dei &e nd%ia c 1en%menu &e va re"e#a. An a'en# a ui Tra&- in#ra&e n a"ar#amen# i, n#r3un 1e &au a #u , eua&e n ceea ce #rebuia & 1ie a#acu 1ina . 5a"#u c Tra&- #rimi&e&e un a'en# &"ecia iza# n m!nuirea a"ara#urii va #rebui & 1ie e6" ica# a d%ua zi diminea(. 8n n#uneric, Marin &e 1uri na"%i n "a#. Acum &e &im(ea %b%&i# i avea % &enza(ie de 'reu#a#e n &#%mac. :$eva mi &ca";, &e '!ndi e nc%rda#. Oare ce "u#ea 1i4 D%rmi cam % %r. A"%i &e #rezi i i zi&e) :A, binen(e e&. Nu mi3am "u& %c.e arii ui Tra&- c!nd am &ri# din "a# mai devremeG i #%#ui am vzu# "er1ec#;. Ar 1i #rebui# & #ie c a&#a &e va n#!m" a. 5%r(e e arma#e, cu me#%de e %r c%m" ica#e de a3i de'.iza a'en(ii, de&c%"eri&er c "u#eau "r%duce &c.imbri n "erce"(ie "rin di1eri#e manevre.

Dinamica in#ern a ui Marin 1u&e&e d%mina# c!#eva %re de c%r"u ui Tra&-. Dar acum, n ciuda &#rii de de"re&iune n care &e '&ea, "r%babi c i &c.imba&e de2a :#%na i#a#ea; #ru"u ui. Medi#a mu # #im" a&u"ra ace&#ui ucru i &e &im(i din n%u #u bura#. Nu din cauza "r%b emei cu %c.e arii, ci de a #ceva. Ad%rmi. 7e #rezi. +i i ddu &eama) :Dumnezeu e mare, %mu ace a era... David Marin!! E 7un #e e1%nu . Ana c!#e una "re&u"uneri e nce"ur & "r&ea&c "e Marin. $!nd de&c.i&e %c.ii, ace&#ea di&"ru&er c%m" e# Era n " in zi, ceea ce uimi. Avea im"re&ia c "e#recu&e n%a"#ea '!ndindu3&e a #%a#e "r%b eme e care a#e"#au, n#!i era c%r"u ... ui din ab%ra#%ru &ecre#. A"%i " ecarea n A&ia de a %ra "ai&"rezece. =nca"aci#a#ea de a '&i #im" & &e ac.i#e de %b i'a(ii e care i reveneau n ca i#a#e de c%nduc#%r de 'ru". KMedi#a&e mu # #im" a ce mai bun mi2 %c de a &e &u&#ra'e.L +i a"%i era $reieru , n e'#ur cu care #rebuia & &e in1%rmeze. An ucru care re"rezen#a %biec#u unei "re%cu"ri a#!# de in#en&e din "ar#ea Mare ui /udec#%r "u#ea & &e d%vedea&c u#i . De ind<, rzb%iu din A&ia i inven(ia ui Tra&- i re(inu&er i e e a#en(ia &au ce "u(in aa i &e "rea ui. Dar, eviden#, e d%rmi&e, nu '!ndi&e. Oricum, nu n m%d c%n#ien#. H!mbi #ri&# i n#in&e m!na &"re #e e1%n. Ezi# din n%u. Dac era cineva "e care nu cun%#ea, dar care era c%nvin& c avu&e&e n #recu# re a(ii cu e 4 Te e1%nu &un din n%u, i e i adun #%# cura2u "en#ru a 1ace 1a( &i#ua(iei. Du" aceea ridic rece"#%ru . O v%ce brb#ea&c r%&#i) * 9a ". 7cudder, d%mnu e Tra&-. Marin i nbui % e6c ama(ie. 8 cun%#ea "e ace&# %m, &au mai de'rab, 0ri"". 9a ". 7cudder, c%nduc#%ru 0ri"" * ceea ce n&emna e1 de band. 7cudder era cun%&cu# ca ider a 7%cie#(ii :0 cerea;, % %r'aniza(ie 0ri"" &emi&ecre# care c%n#r% a 2%curi e de n%r%c i "r%&#i#u(ia * "rac#ica# de 1emei e 0ri"" * i care era im" ica# n numer%a&e de ic#e min%re. $%n1%rm unui zv%n care circu a "rin#re cadre e $en#ru ui de $%n#r% , %r'aniza(ia &e a1 a &ub "r%#ec(ia Mare ui /udec#%r. Marin in&"ir nce# i ad!nc. * Da4 &"u&e e . * Am aran2a# % n#! nire n e'#ur cu ceea ce am di&cu#a# m"reun. A&#3&ear, a %ra d%uzeci i d%u. Marin avu % &#r!n'ere de inim. * Ande4 n#reb. * Mai n#!i &una(i a :0 cerea;. Ei v v%r da in&#ruc(iuni. * De ac%rd. A'( rece"#%ru 1r &3i dea %&#enea a & a1 e dac 7cudder mai avea ceva de &"u&. 7e &im(ea uura#. 7e de&curca&e bine cu "rimu &u c%n#ac# n r% u ui Tra&-. Dac %mu din ab%ra#%r era Tra&-, a#unci "u#ea a1 a de a e de&"re ce &##u&er de v%rb cei d%i * &avan#u i 0ri""u . A2un& n ace&# "unc# cu medi#a(ia, "rivirea i czu "e "a#u a #ura#. Era '% i aran2a# cu a#en(ie. Marin "rivi rece i n ce e din urm ridic din umeri. Nu avea nici dre"#u , nici d%rin(a de a c%n#r% a micri e 9ivei

A en. Dar era ciuda# i nu avea nici un &en& & " ece aa "e nea#e"#a#e. 8 iri#a. 0en#ru c * nimic mai &im" u * ncerca un &en#imen# er%#ic, % d%rin( a#avic ce "u &a n "r%1unzimea ce u e %r, av!nd nev%ie & 1ie &a#i&1cu#. $!nd 1 acra d%rin(ei &e &#in&e, deveni c%n#ien# de c!# de mu # &e &c.imba&e 1a( de &eara "receden#. 7enza(ia a"&#%are de "ierdere di&"ru&e, ca i c!nd ar 1i &c"a# de % 'reu#a#e 1izic. 8n " u&, "en#ru "r%b ema ui '&i&e nu una, ci mai mu #e &% u(ii. Dac era nece&ar, "u#ea & aver#izeze "e Mare e /udec#%r. Ace&# ucru "u#ea 1i % &% u(ie &im" i direc#, dar nain#e de a&#a #rebuia & murea&c c!#eva ucruri. De e6em" u, #rebuia & a#e"#e "!n c!nd c%r"u din ab%ra#%r i rec"#a cun%#in(a. Era "%&ibi & nu 1ie Tra&-. Era u ui#. $e de&c%"erire &enza(i%na 1cu&e &avan#u I $u % &in'ur %vi#ur de 'eniu #u bura&e ec.i ibru "u#erii. T%a#e maini e mi i#are a e 1%r(e %r arma#e, #%a# abi i#a#ea unui Edmund 7 a#er erau ec i"&a#e de un "r%cedeu "ur mecanic ce "ermi#ea &c.imbarea iden#i#(ii "er&%na e. $a un 1e de dem%n a an#ic.i#(ii, ce care di&"unea de acea&# 1%r( "u#ea :"%&eda; 1iin(e e umane, reuind & fie %ricare din e e, "e r!nd. +i cum %amenii i ddeau 'reu &eama de "eric% , Tra&- "u#ea %vi c.iar n inima 'ru"u ui c%nduc#%r a unui 'uvern " ane#ar. Numai c acum zcea n "r%"riu ab%ra#%r, "riz%nier, vic#im a unui deza&#ru ne"revzu#. 0%a#e acum &e #rezi&e i &e '!ndea a "r%"%r(ii e ca#a&#r%1ei. Marin &e &im(i %b%&i#, dar ideea de a di&cu#a cu Tra&- i ddu % m%#iva(ie &u1icien# de "u#ernic "en#ru a mer'e n ab%ra#%r. ...$%r"u ui era nc n#in& "e 2%&, 1r v a', 1r cun%#in(. 9e&"ira. M 7e n#%ar&e n "a# i ad%rmi. 7e #rezi c!nd auzi ua d%rmi#%ru ui de&c.iz!ndu3&e. =n#r 9iva A en. Era n (inu# de %ra i ducea d%u va ize, care ddeau % e6" ica(ie %'ic ab&en(ei &a e. Ar#a 1%ar#e bine n #ai%ru ei e e'an#, de cu %are a ba&#r. * A., #e3am #rezi#, &"u&e ea "e un #%n de remucare, c #in!ndu3i ca"u . * Nu e nimic, era #im"u . Ai#!ndu3&e a cea&, Marin %1#. N%u 1r d%uzeci. 8n#r3adevr, era #im"u & &e &c%a e. 7e #ra&e &"re mar'inea "a#u ui, iar 9iva #recu "e !n' e i & 2%& va ize e. * Mi3am ua# ucruri e, &"u&e ea dei nu era nev%ie. Marin i3% ima'in recu"er!ndu3i averea de a aer%'ar, &e n1i%ra i murmur) * Fine. 7im#e3#e ca aca&. 5a#a "rivea cu un z!mbe# &#!n2eni#. * M3am '!ndi# c nu are nici un r%&# & rm!n dac vei :"r%1i#a; de "rezen(a mea a 1e ca n%a"#ea #recu#. =ri#area ei binedi&"u&e din n%u "e Marin. * Eram dem%ra iza#, dar a&#a nu &e va mai n#!m" a. 7e ridic n "ici%are i % m!n'!ie "e %braz. Ea a"uc de m!n i &e i"i de e cu % micare " in de v% u"#a#e. E % mbr(i &cur#, %"#indu3i ncurca# c v%ia & ia&. 8n#ruc!# ea nu &e de&"rindea de e , % nde"r# &"un!ndu3i) * A#ea"# "!n di&ear.

8n baie, i 1cu " anuri e "en#ru ziua ce urma. :M v%i de'.iza ca Marin;, .%#r e , a"%i rma&e u ui# de uurin(a cu care &e '!ndi&e a e ca a % "er&%an &#rin. $!# "rive#e %"era(ia n &ine, nu era 'reu de 1cu#) 1%r(e e arma#e a2un&e&er a a&emenea "r%'re&e n ar#a de'.izrii, nc!# n cazu a d%i indivizi care nu erau 1%ar#e di1eri(i unu de ce a # ca n1(iare, du" icarea era "%&ibi . Marin z!mbi 1e(ei "re un'i a ui Tra&- care &e re1 ec#a n %' ind. 8n m%d &i'ur era &in'ura "er&%an care "u#ea 2uca a "er1ec(ie r% u ui David Marin, c%nduc#%ru de 'ru". Dar a&#a ar 1i 1%&# numai nce"u#u . Avea mu #e ucruri de 1cu#, dar nu #ia cum & "r%cedeze. 0rimu era, binen(e e&, & i nde" inea&c &arcini e mi i#are imedia#e, n#%rc!ndu3&e din c #%ria n#re"rin& n /%r'ia c.iar n acea &ear. Va 1i mai 'reu & "r&ea&c 1r%n#u du" "a#ruzeci i %"# de %re, c!nd aveau & ncea" %"era(iuni e. T%#ui, dac #%#u mer'ea cum #rebuie, &3ar "u#ea & nu mai aib nev%ie & e6" ice evenimen#u incredibi care avu&e&e %c. 0rimu ui %biec#iv era & '&ea&c un m%d de a readuce "er&%na i#(i e ui Tra&- i a ui Marin, 1iecare n c%r"u c%re&"unz#%r. A#unci, redeveni# n n#re'ime e n&ui, ar avea c%n#r% u &i#ua(iei, ar "u#ea di&cu#a rea i&# de&"re inven(ie i ar "u#ea 1ace 1a( #u#ur%r "r%b eme %r. Du" aceea, nu ar mai e6i&#a nici % di1icu #a#e n 2u&#i1icarea %ricrei ac(iuni an#eri%are. $%m" e# mbrca#, Marin urc "e ac%"eriu c dirii i &im(i % "r%1und &a#i&1ac(ie i uurare vz!nd c avi%nu ui "er&%na era "arca# n "ar#ea rezerva# "en#ru vizi#a#%ri. 8n#r3un 1e era % d%vad c %mu din ab%ra#%r era Tra&-. Da#%ri# ec.i"amen#u ui au#%ma#iza# de b%rd, c!#eva minu#e i erau &u1icien#e "en#ru "re'#ire. 7e urc n avi%n i a2un&e re"ede "e % "i&# "ar#icu ar. 0u&e n 1unc(iune "i %#u au#%ma#. 8 Avi%nu &u era d%#a# cu ec.i"amen#u &#andard nece&ar de'.izri %r, anume ce 1% %&i# n arma#, i %"era(ia i u un %arecare #im". 8n#!i #rebuiau :im"rima#e; % &erie de circui#e e ec#r%nice &im" e &ub muc.ii 1e(ei, ca"u ui i '!#u ui, imedia# &ub "ie e. 0en#ru acea&#a era u#i iza# un va"%riza#%r u #rara"id care "r%iec#a un 'az &"ecia "rin#r3% ma#ri(. Vi#eza de emi#ere era a&#1e ca cu a# nc!# e"iderma & rm!n in#ac#. Marin a#e"# ca 'azu & a#in' imi#a nece&ar de e a&#ici#a#e i rezi&#en( nain#e de a "une n 1unc(iune a"ara#u . A"%i nce"u & nv!r# c%mu#a#%are e, c!#e unu "en#ru 1iecare circui#. @a 1iecare manevrare a unui bu#%n, &e nc%rda &au &e re a6a % &erie de muc.i, c%n#ur!nd #re"#a# n%i e #r&#uri. Du" e6"erien(a din &eara "receden#, Marin &e nd%ia c i mai (inea min#e n1(iarea. De aceea 1% %&i ca m%de % 1%#%'ra1ie de3a ui, "e care % " a& &ub " aca #ran&"aren# de iden#i1icare a1 a# "e "an%u de c%n#r% a avi%nu ui. $a e1ec# a manevrrii c%mu#a#%are %r, &e &c.imb n#!i e6"re&ia 1e(ei ui Tra&-, a"%i c%n1i'ura(ia ei. $!nd a&emnarea cu David Marin i &e "ru &a#i&1c#%are, %"ri a"ara#u i &#abi i % :deriva(ie;. E#a"a urm#%are nu re"rezen#a dec!# % "er1ec(i%nare a ce %r n1"#ui#e an#eri%r. A&#1e , :im"rim; circui#e "e c%arde e v%ca e, re' !nd #en&iunea din muc.ii arin'e ui "!n c!nd v%cea ui ,ade Tra&- avu aceeai #%na i#a#e cu cea a ui Marin, nre'i&#ra# "e banda &i&#emu ui de c%munica(ie a avi%nu ui.

0r%b, unu du" a #u , c!#eva din "r%"rii e c%&#ume care &e a1 au n du "i%ru din avi%n. D%u din e e, unu nc.i& a cu %are, ce a # de&c.i&, i veneau bine, ce e a #e 1iind "rea ar'i n 2uru "ie"#u ui i a umeri %r. 8 a e&e "e ce mai de&c.i& a cu %are, "e baza unei e6"erien(e nde un'a#e) % cu %are de&c.i&, "e !n' un " u& de "er&%na i#a#e, di&#r'ea a#en(ia de a "er&%ana care % "ur#a. $!#eva minu#e mai #!rziu a#eriz "e ac%"eriu c dirii c%nduc#%ri %r de 'ru", deci& & &e n#ruc.i"eze "e... &ine n&ui. 9 8 '&i "e +e1u de $%n#r% n#r3un bir%u imen& i"&i# de a #e %rnamen#e n a1ara unei me&e mari din %(e i a c!#%rva &caune. 0ere(ii i "%deaua bir%u ui erau din be#%n. Nu era e6"u& nici un in&#rumen#, ceea ce amuz "e Marin, care era a curen# cu mecanizarea in#en&iv in#r%du& de ace&# %mu e( & ab ca n1(iare, dar .%#r!# n e6ecu#area 1unc(iei &a e crimina e. $.iar ab&en(a %ricrui u#i a2 e ec#r%nic re1 ec#a n m%d "erver& re&"ec#u imen& a ce ui a # "en#ru &c%"u n care era 1% %&i# re&"ec#ivu ec.i"amen#. Era eviden#, du" % &in'ur "rivire arunca# n bir%u ui, c Edmund 7 a#er, &"i%nu e1 a unui dic#a#%r i"&i# de ndurare, nu avea de %c in#en(ia & &e a&e &"i%na# de a (ii n "r%"riu &u &anc#uar. 7 a#er &e " imba cu "ai mari de3a un'u camerei c!nd in#r Marin. 7e %"ri a ce a # ca"# a nc"erii, &e n#%ar&e cu 1a(a i &c.i( un z!mbe# ambi'uu. * David, nu a 1%&# n(e ea"# in#erven(ia #a din #im"u n#runirii de ieri a $%n&i iu ui. +#ii c re'u i e 2%cu ui &un# rez%nabi e i n ace ai #im" ine6%rabi e. Nici c.iar eu nu &un# de nen %cui#. * Fnuie&c c #e re1eri a a1acerea Tra&-, &"u&e Marin. Nu mi3am da# &eama c in#ram dre"# n 'ura u"u ui. 7 a#er c #in din ca". 0rivirea %c.i %r &i de cu %are verzuie rma&e 1i6 c!#eva c i"e. * Nu ai ac(i%na# aa numai 1iindc i'n%rai "eric% u , ci i 1iindc ai vru# & 1aci "e "r%#ec#%ru . 8n v%cea #a era un #%n "e care nu m a#e"#am & aud. Era un accen# de m!nie i #rebuie & recun%&c c nici acum nu n(e e'. 7e %"ri i rma&e nemica#, ca i c!nd ar 1i a#e"#a# % e6" ica(ie din "ar#ea ui Marin. Ace&#a &#udie cu a#en(ie i &e ncrun#. Era un a#ac direc# m"%#riva cruia nu "u#ea ri"%&#a &"un!nd adevru G de aceea 1iecare c i" dedica# ace&#ui &ubiec# de c%nver&a(ie n&emna #im" "ierdu#. 9&"un&e ini#i#) * Ed, nce#eaz & 1aci % dram din ne ini#ea #a. Trebuie & #ii c nu a ua n &eam nici unu din zv%nuri e care m acuz de m%bi uri nemr#uri&i#e. Dac vre%da# a avea cu adevra# #emeri e "e care ncerci & mi e in&u1 i, a#unci ai "u#ea nce"e imedia# % inve&#i'a(ie n ce m "rive#e. Dar ce v%iai & mi &"ui4 +i eu am ceva & #e n#reb. Omu e(u &ini&#ru ezi# n m%d vizibi . A"%i r!&e i r!&u ui era a"r%a"e " cu#. * 0recum #ii, de"ar#amen#u meu (i &% ici# une%ri &ervicii e "en#ru "re'#irea "er&%na u ui de e'#ur. * 7"er c ace&# aran2amen# #e &a#i&1ace, &"u&e Marin, du" care a#e"#.

Eviden# 7 a#er avea un m%#iv &"ecia "en#ru a aduce acea&# "r%b em n di&cu(ie, n#ruc!# era v%rba de % c.e&#iune care nu in#ra n a#ribu(ii e unui c%nduc#%r de 'ru". 7 a#er &c.i( un z!mbe#. * E v%rba de un #!nr "e care vreau &3 iei cu #ine azi du"3ma&. E "rimu ui c%n#ac# cu rzb%iu i, aa cum vei vedea, nu "rea are an#renamen#. Marin c #in din ca". * N3am #im" de a&#a azi. Am un "r%'ram "rea ncrca#. 7 a#er z!mbi din n%u. * Ace&# #!nr, &"u&e e , ne in#ere&eaz n m%d de%&ebi# "e Mare e /udec#%r i "e mine. $!nd v n#! ni(i ui#3#e cu a#en(ie a e i '!nde#e3#e dac nu (i aduci amin#e de cineva cun%&cu#. Marin %1# i 1cu un ca cu ra"id "en#ru a3i da &eama c!nd avu&e&er %c "rime e 2%curi de m"erec.ere. 5u&e&e imedia# du" rzb%i * n urm cu d%uzeci de aniI Fia#u "u#ea 1i unu din c%"iii Mare ui /udec#%r, un rezu #a# a 2%curi %r am%r%a&e din acei ani de demu #. $%nduc#%ru "ar#ici"a&e a "rime e &erii, du" care numru de 1emei care i &e %1ereau cre&cu n#r3a#!# nc!# re#ra'erea &a deveni % "r%b em de in#ere& "ub ic. Marin nu "u#ea dec!# & i dec ine re1uzu . * 7 1ie a 7#a(ia de dec% are a rac.e#e %r a %ra "ai&"rezece. 7 a#er 1cu un &emn a"r%ba#%r. * Acum e r!ndu #u & m n#rebi. Marin &e ridic i &e ndre"# &"re 1erea&#r. 8i era mai 'reu & v%rbea&c dec!# &e a#e"#a&e. $e d%rea e era a#!# de im"%r#an# nc!# nu i "u#ea "ermi#e & 1ac vre% 'reea . 8n#revederea &e d%vedi&e de2a mai "ericu %a& dec!# crezu&e. Din "%zi(ia n care &##ea, era n%rma ca "rivirea & i cad "e % c%n&#ruc(ie "r%eminen# &i#ua# dea&u"ra c dirii $%nduc#%ri %r de 'ru". Ac% % urma & &e "rezin#e Tra&- "en#ru e6ecu(ie, du" a&e zi e. $%n&#ruc(ia era 2%a& i ur!#, cu % 1%rm "#ra#, ma&iv. 5ere&#re e cu 'ra#ii i ddea a&"ec#u u'ubru i re&"in'#%r a unei nc.i&%ri. D%u #urnuri de me#a i be#%n, &i#ua#e a ca"e#e, &e ridicau dre"#e n aer, a % n (ime de mai mu #e &u#e de "ici%are. Aici erau camere e de evacuare a c%nver#iz%are %r, unde radi%ac#ivi#a#ea &ub&#an(e %r deriva#e era #ran&1%rma# &au &u"rima#. 8n cazu n care nici un a # "r%cedeu nu era de 1% %&, c%m"uii a1ec#a(i erau nc.ii n c%n#ainere e#ane i #ran&"%r#a(i a mari di&#an(e "en#ru a 1i n'r%"a(i. De unde &##ea, Marin nu "u#ea vedea cen#ra a i nici an#ene e #ran&mi(#%are. $en#ra a 1%rma un 1e de e6#en&ie a "rimei c%n&#ruc(ii, iar an#ene e erau aeza#e n#r3% "ar#e care nu &e vedea de a 1erea&#ra ui. Dar e #ia c undeva, n in#eri%ru va&# a c%n&#ruc(iei, &e a1 a re eu care * %da# ac#iva# * va "r%v%ca n umerii ui Tra&- % durere in&u"%r#abi , m"in'!ndu3 ine6%rabi &"re &1!ri#u de&#inu ui &u. Marin &im(i cum &e nc%rda i &e n#reb c!(i %ameni &e '!ndi&er cum ar "u#ea "#runde n acea&# ce#a#e a m%r(ii "en#ru a3i di&#ru'e c%duri e "er&%na e. Nu cun%#ea cazu vreunui %m care & 1i reui# acea&# #en#a#iv. 7e nde"r# de a 1erea&#r i &"u&e) * Ed, a d%ri in1%rma(ii n e'#ur cu un &ubiec# #abu "en#ru $%n&i iu $%nduc#%ri %r de 'ru". 7 a#er, care &e n#%r&e&e "e 2um#a#e, i r&uci ca"u i "rivi "rin#re " e%a"e e a"r%"ia#e. * $are &ubiec#4 * $reieru .

Arm % #cere un' i ui Marin i &e "ru c %mu e(u " i&e. 0ru & &e c%c%eze "u(in. * David, dac 3a in1%rma "e Mare e /udec#%r c ai "r%nun(a# ace&# cuv!n#, i3ar "rea ru "en#ru #ine. Marin nu avu cura2u & r&"und, iar Edmund 7 a#er c%n#inu cu % v%ce &czu#) * Eu c%nduc cerce#ri e a&u"ra $reieru ui, cerce#ri care &e de&1%ar 1r n#reru"ere. A'en(ii mei #iu c, dac ar &u1 a cuiva % v%rb de&"re "r%'re&u cerce#ri %r n%a&#re, i3ar a#ra'e a&u"ra %r m%ar#ea. Te &1#uie&c & ui(i c a avu# %c vre%da# acea&# di&cu(ie. @ui Marin nu i &c" &eri%zi#a#ea aver#i&men#u ui, #%#ui c%n#inu 1r & ezi#e) * Vreau & #ii ce '!nde&c. 8n cazu n care $reieru e6i&# nc, #u 'tii unde &e a1 . Min#ea a'i a %mu e(u ui din 1a(a &a "ru & n(e ea' imedia# #%# ce &e a&cundea n &"a#e e ace&#%r cuvin#e. 8nce"u & v%rbea&c inc%eren# ca i cum ar 1i '!ndi# cu v%ce #are. * E6i&# a#!# de mu #e indicii... Heci de mii de "i&#e... 5ra'men#e care &e "%#rive&c une e cu a #e e... 0%a#e c e nev%ie de % min#e n%u i a&cu(i# care & e "un ca" a ca". Oc.ii ui i "ierdur e6"re&ia vi&#%are i &e 1i6ar a&u"ra ui Marin. E "rea 1%ar#e nc%rda#, re"rim!ndu3i cu 'reu#a#e em%(ia in#ern. * David, &"u&e e "e un #%n re(inu#, ideea #a e&#e "%a#e ce mai im"%r#an# e emen# din ace&#e cerce#ri a e u #imi %r zece ani. Mi3ar " cea & mai di&cu# cu #ine nain#e de a .%#r dac & c%n#inui &in'ur &au &3i v%rbe&c Mare ui /udec#%r n e'#ur cu acea&# "r%b em. * Ande a 1%&# vzu# $reieru u #ima %ar4 * Hv%nuri e &un# c%n#radic#%rii. A #ima ver&iune cun%&cu# da#eaz cam de d%uzeci de ani. An va'ab%nd * m%r# n#re #im" * a dec ara# c n#r3% n%a"#e, "e a %ra d%u, a vzu# % nav uria zbur!nd "e dea&u"ra mun#e ui n care era ad"%&#i# $reieru . 7ub %c.ii ui, ui e en%rme de %(e de dea&u"ra &3au de&c.i&, iar nava a in#ra# n "u(u imen& c%n&#rui# "en#ru even#ua a evacuare a $reieru ui n caz de "eric% . Eviden#, carena navei era m%bi &au "%a#e avea ui ' i&an#e, care "ermi#eau e6"unerea a"r%a"e #%#a a in#eri%ru ui. $eva nc i mai im"%r#an#) #%#u 1u&e&e "revzu# "en#ru a a&i'ura "r%#ec(ia $reieru ui 1a( de "%&ibi e a#acuri aeriene. 0r%#uberan#e de %(e , ad!nci#uri n "ere(ii de me#a ai &#ruc#urii, 1e uri#e di&"%zi#ive de 1i6are "ermi#eau #ran&"%r#u $reieru ui din#r3% da# * #%#u 1u&e&e " nui# cu "recizie ma#ema#ic. Nu mai e nev%ie &3(i &"un c am ncerca# & '&im #%a#e "er&%ane e care au vzu# &au au auzi# de ace&# zb%r. Marin i amin#i de dec ara(ia 9ivei A en, c%n1%rm creia $reieru " eca&e &"re % a # " ane#, i i ddu &eama c in1%rma(ii e care i &e ddeau erau c!# &e "%a#e de c%rec#e. * $e de&c%"eriri a(i 1cu#4 * Ni"n%z, c%n#r% u min(ii de a di&#an(, circui#e e ec#r%nice de #i" necun%&cu# a" ica#e direc# "e %bii cerebra i * n3am "u#u# ri&ca nici c.iar cu %amenii care 1u&e&er im" ica(i indirec#. Oi3a "u#ea &"une c!#e "er&%ane au 1%&# %m%r!#e, dar #e3ar im"re&i%na numru . 7uma #%#a e&#e deza'reabi . Oricum, ne3a 1%&# mi de c!(iva din#re ei i ne3am mu (umi# 1ie &3i &u"rave'.em, 1ie &3i c%n#r% m "e ei &au "e urmaii %r. Marin &e '!ndi a 9iva i &e muri "e de" in. 0%ve&#ea ei &e "%#rivea de minune cu ce e &"u&e de 7 a#er. D%ar c ea nu va #i nici%da# c!# de a"r%a"e de m%ar#e 1u&e&er ea i mama ei. Ar 1i 1%&# mai &im" u & e

ucid. Numru m%r(i %r #rebuie & 1i 1%&# uria "en#ru ca Mare e /udec#%r i 7 a#er & decid c era cazu & nce#eze e6ecu(ii e. * +#ii cine a %r'aniza# evadarea $reieru ui4 * Da. * $ine4 * $reieru n&ui, r&"un&e 7 a#er. $amera arid "rea dec%ru "%#rivi# "en#ru de&1urarea unui a&emenea dia %', n "er1ec# &ecuri#a#e. 0ere(ii i "%deaua de be#%n c%n&#i#uiau % barier de ne#recu# "en#ru in&#rumen#e e de de#ec(ie. D%ar n ace&# &"a(iu u'ubru un %m "u#ea 1i a ad"%&# de in#e i'en(a unui creier e ec#r%nic. 5r un "rea mare e1%r#, (i "u#eai ima'ina c n a&#1e de ce u e i va '&i %menirea re1u'iu n 1a(a .%arde %r c%ndu&e de maini '!ndi#%are. 0en#ru Marin, e6i&#en(a unei a&#1e de &u"ermaini era 'reu de acce"#a#. +#ia c e6"er(ii e6amina&er rmi(e e $reieru uiG i 1r nici % nd%ia ace&#ea re"rezen#au a&"ec#e a e unei #iin(e e ec#r%nice care &e "ierdu&e i care nu 1u&e&e nc rede&c%"eri#. Dar cuvin#e e ui 7 a#er c%n#urau % 1i'ur care n#recea "u#erea de n(e e'ere a %mu ui i * idee i mai incredibi * era in#ere&a# de %ameni. 7#!nd cu &"a#e e a 1erea&#r, &e ncrun#. * Ande vrea $reieru & a2un'4 * @a dic#a#ur m%ndia . @a % &#"!nire ab&% u# a ra&ei umane. Marin nce"u & r!d, a"%i, vz!nd c 7 a#er era &eri%&, &e %"ri bru&c. * Nu #iu ce mi &3a "ru# a#!# de n%&#im. Dar nu "%# c%nce"e ca unei a&emenea maini & i "e&e de %ameni. 7 a#er c #in din ca". * Nu e v%rba de c%n#iin(, ci de ca cu e. Nu avem de3a 1ace cu un m%n&#ru me'a %man, ci cu un in&#rumen# admirabi care rez% v "r%b ema "e care i3am da#3%. Dac "u#em evi#a di&#ru'erea $reieru ui, % v%m 1ace. $eea ce d%rim n%i e&#e & rec"#m c%n#r% u a&u"ra ui i & "u#em "une "r%b ema n #ermeni mai "u(in radica i. Finen(e e&, vrem & &c"m de rzb%i i & a&"irm a % ume arm%ni%a& i " in de "ace. Dar acea&#a nu #rebuie & &e rea izeze n de#rimen#u au#%de#erminrii. $reieru a 1%&# "r%'rama# & cau#e &% u(ii %"#ime n "r%b ema rzb%iu ui. Finen(e e&, a in#er"re#a# #ermenu de o"tim n#r3un m%d e6#rem de ri'ur%&. G!nduri e ui Marin revenir a&u"ra n#rebrii dac Mare e /udec#%r era n#r3adevr nemuri#%r, n& nu "rea m%men#u "%#rivi# "en#ru di&cu#area ace&#ei c.e&#iuni. 8i ddu &eama c nu "u#ea '&i #%a#e r&"un&uri e ac% % * nu nc, i nu n c i"a aceea. Ai#!ndu3&e a cea&, vzu c era #im"u & " ece i &"u&e) * Ed, ne v%m mai n#! ni. Dar ceea ce mi3ai "%ve&#i# e&#e 1%ar#e ciuda# i nu "%# crede #%#u . $reieru nu a "u& nici%da# nimic a ca e dec!# dac i &3a ceru#. E "%a#e & ana izeze % &i#ua(ie da# i & %1ere da#e e "e baza cr%ra %amenii "%# ua decizii i ac(i%na. Dar %rice ac(iune "e care ar n#re"rinde3% el ar 1ace3% "rin in#ermediu &erv%mecani&me %r, %ric!# de &ub#i e i "erce"#ibi e ar 1i e e. 7 a#er r&"un&e) * E&#e cea mai c%m" e6 main rea iza# vre%da#. 0%a#e "rimi %rdine 'enera e, "e baza cr%ra de#ermin &in'ur in&#ruc(iuni e de#a ia#e nece&are, "e care e nde" ine#e "rin &erv%mecani&me "r%"rii. Eviden#, are % baz din c%n&#ruc(ie. +i #e a&i'ur c "en#ru crearea ace&#ui 1undamen# au ucra# #im" de un &ec% cei mai &#r uci(i &avan(i i in'ineri din ume. Marin "%rni &"re u. A"%i &e n#%ar&e i n#reb bru&c)

* E6i&# vre% e'#ur n#re /%r'ia i $reier4 7 a#er c #in nce# din ca". 0ru uimi#) * $e #e 1ace & n#rebi a&#a4 * 7un#em n a2unu b# iei i am &en#imen#u c n a1ar de 1%r(e e cun%&cu#e mai &un# i a #e e n 2%c. * Ai a&i&#a# a #%a#e di&cu(ii e n%a&#re. Marin nu era a 1e de &i'ur de a&#a cum ar 1i 1%&# cu c!#eva zi e mai devreme. 7e ncrun# '!ndi#%r. :8n a"aren(, #rebuie & recun%&c c #%#u e ca de %bicei. Nu ne3am "u#ea d%ri % c%n2unc#ur mai 1av%rabi ) adver&aru n%&#ru e&#e % m%nar.ie u #rac%n&erva#%are. 5a"#u c un a&#1e de re'im a 1%&# in&#a a# n#r3un &#a# &#"!ni# n "rea abi de c%muni&m #im" de d%u &u#e de ani e&#e n m%d &i'ur unu din rezu #a#e e ce e mai uimi#%are a e rzb%iu ui.; 8i &cu#ur ca"u enerva# i nc.eie) * 8n 1ine, v%m vedea. @a revedere. =ei, nc.iz!nd ua du" e . Era %ra me&ei, adic #im"u de a a1 a " anuri e dic#a#%ru ui. 1D Din avi%n, Marin "rivea n 2%&, &"re me#r%"% ) % vedea nu aa cum era, ci aa cum i3% nc.i"uia, aa cum % #ia din 1i me e vec.i, aa cum 1u&e&e n #im"u mari %r rzb%aie, 1ume'!nd n a'%nia incendii %r. A&emeni "&rii 1eni6, %rau &e ridica&e din cenu de d%u %ri. 0rima da# i &e ddu&e % c%n1i'ura(ie urban #radi(i%na , cu c diri m%de a#e du" 'u&#u 1iecrui "r%"rie#ar, cu bra(e e un'i a e &#rzi %r n#inz!ndu3&e a in1ini#, ncruci!ndu3&e n#r3% 1an#a&#ic dez%rdine. A d%ua &a rena#ere avu&e&e %c &ub c%nducerea 1erm a Mare ui /udec#%r. $a rezu #a#, %rau a care Marin &e ui#a de &u& &emna cu % #ab de a.. 5iecare "#ra# avea z%na ui verde, dar n#%#deauna, indi1eren# de mrime, era nc%n2ura# de c diri na #e. 7e "re#indea c e1ec#e e di&#ruc#ive a e unei even#ua e b%mbe a#%mice &3ar imi#a a c!#eva din ace&#e "#ra#e, "u#erea e6" %ziei 1iind anu a# &au ce "u(in mic%ra# de iruri e un'i de c diri. 0en#ru Marin, %rau avea % n1(iare a"r%a"e medieva . Mu (imea de avi%ane, aer%#a6iuri i ce e a #e a"ara#e de zb%r, mici &au mari, dezmin(ea acea&# im"re&ie, dar an#renamen#u ui Marin i a&cu(i&e ca"aci#a#ea de a i'n%ra a&"ec#e e de &u"ra1a( i de a vedea ce era 1undamen#a . De aceea, "en#ru e ar.i#ec#ura %rau ui avea % 1rumu&e(e 1%rma de m%d vec.e. Ge%me#ria ri'id a "#ra#e %r era c%m"en&a# de diver&i#a#ea dimen&iuni %r ace&#%ra, diver&i#a#e ce ddea ace aer de im"r%viza(ie 1r de care nu e6i&# ar# adevra#. Numer%a&e e "arcuri, "ermanen# verzi, n'ri2i#e i cu ve'e#a(ie b%'a#, aduceau an&amb u ui % n%# 1ina de 'ra(ie i e e'an(. Orau Mare ui /udec#%r ar#a &% id i "r%&"er. 8n 1a(, "an%rama &e &c.imb, n#unec!ndu3&e, devenind &#rin. Avi%nu &urv% a acum % &uburbie n#in&, cenuie, &%rdid, a c#ui# din c diri 2%a&e, dr!ma#e, 1ume'!nde, a&cunz!ndu3&e ici i c% % &ub ce(uri murdare. $ar#ieru 0ri"". De 1a"#, #ermenu n&emna) 0erime#ru =z% a# "en#ru 7e're'a(ie 0ermanen#. Nu era dec!# % &i' , dar devenea un c%mar a#unci c!nd (i &e uau ce e a #e &emne de iden#i#a#e i (i &e nm!na un #ic.e# care aviza au#%ri#(i e c #e a1 ai &ub 2uri&dic(ia Or'aniza(iei 0ri"". $riza &e dec ana&e cu mu # #im" n urm, cu mai mu # de un &1er# de &ec% , iar n

"ar#ea de 2%& a 1iecrui #ic.e# &e '&ea nc un r!nd #i"ri# cu i#ere mici. Ace&# r!nd indica r% u #ic.e#u ui, de%arece &"unea) P#rttor#l acest#i tichet este "asi(il de "edea"sa c# moartea $n caz#l de"'irii zonei interzise. @a nce"u#, "ru&e % m&ur nece&ar. 0e a#unci b!n#uia % e"idemie vi% en# i m%r#a * "rea re"ede i "rea u%r a#ribui# radia(ii %r. Nimeni nu &e n#reba dac nu cumva cauza c%n&#a n e1ec#e e "&i.% %'ice a e #er%rii i di&"errii a mii de %ameni. 5 a'e u b!n#uia n#r3 % ume a"a#ic i urmri e 1ur nemi %a&e) di&criminarea "ermanen# a vic#ime %r, "edea"&a ca"i#a "en#ru in1rac#%ri. =ar &u"ravie(ui#%rii &u1eri&er #ran&1%rmri 1izice care 1ur in#er"re#a#e ca % d%vad c #%# ce &e 1cu&e era... dre"#. Avi%nu a#eriz i Marin vzu % &cen %binui# "en#ru car#ieru 0ri"") un brba# cu ca" de #i'ru * %c.i de 1e in, urec.i de 1e in, c.iar i 1a(a ac%"eri# de "r * mer'ea a #uri de % 1emeie care "rezen#a c!#eva carac#eri&#ici c ar i.#i% %'ice. Am!nd%i erau eviden# 1iin(e umane, dar n c%duri e %r 'ene#ice in#erveni&e % m!n ma e1ic ce e &c.imba&e irever&ibi . Tr&#uri a e un%r 1%rme de via( #recu#e reveneau din i&#%ria ev% u(i%ni&# a %menirii. Vederea %r i #rezea ui Marin un in#ere& "en#ru #aina %r "e care e n&ui nu &im(i&e nici%da#. T%#ui &en#imen#u era 1ami iar, i a&#a i amin#i de ceva a care nu &e mai '!ndi&e de mu #) "e Tra&- 3ar 1i in#ere&a# #%a#e ace&#ea, de&i'ur. ,ade Tra&-, in'iner 1izician, e ec#r%ni&#, e6"er# au#%riza# n ma#erie de 0ri""iI Marin i "arc avi%nu i &e ndre"# &"re un aer%#a6i care "ur#a anun(u ) :8nc.iria#;. Dar cei ini(ia(i #iau c de 1a"# era un mi2 %c "ar#icu ar de #ran&"%r# aerian c#re $ur#ea /udec#%ru ui. Era &in'uru mi2 %c de #ran&"%r# aerian cruia i &e "ermi#ea acce&u a $ur#e. A'en#u &"ecia era mbrca# ca un %1er %arecare de aer%#a6iuri. E i Marin &e cun%#eau 1%ar#e bine, #%#ui Marin #rebui & &"un "ar% a "en#ru ziua re&"ec#iv i m%#ivu vizi#ei. Grav, %1i(eru &un $%n#r% u Aerian de a $ur#e "en#ru a veri1ica in1%rma(ii e. Abia a#unci dec% ar. 11 Aer%#a6iu nain#a "rin univer&u ce(%& i 1ume'!nd a uzine %r i ma.a a e %r care a c#uiau car#ieru 0ri"". @a un m%men# da#, % nav de c%n#r% , &#r ucind de a bea( i cu inii &u" e i aer%dinamice, &e a"r%"ie de ei. 9adi%u .urui) :=den#i1ica(i3 v;. Ei &e e6ecu#ar i aer%#a6iu "%rni mai de"ar#e. Dea&u"ra i dede&ub#u %r " u#eau i a #e nave de c%n#r% , n& eviden# 1u&e&er "reveni#e, n#ruc!# nici una din e e nu3i mai veri1ic a&u"ra m%#ivu ui "rezen(ei %r n z%na in#erzi&. 8n 1a(, Marin di&#in&e cu %area verde a unui "arc. =ci3c% % "rin#re c%"aci &e vedeau mici vi e. @a ca"#u mai nde"r#a# a "arcu ui &e a1 a un umini. 8n mi2 %cu ace&#uia era % &'ea# ndre"#a# &"re % #b i( "e care &cria cu i#ere mari) ATE9=HA9E. 0i %#u ui Marin a#eriz cu aer%#a6iu "e % "i&# de be#%n i %"ri &ub un ir de c%"aci. Marin c%b%r "e "m!n# n #cere. Era 'reu de crezu# c &e a1 a n inima car#ieru ui 0ri"". O briz b !nd i m!n'!ia %bra2iiG &e auzea 1%ne#u u%r a 1runze %r arb%ri %r. 0acea ace&#ui "ei&a2 "a&#%ra din "r%"rie#a#ea " in de verdea( "unea n eviden( % anumi# &im" i#a#e a vie(ii Mare ui /udec#%r. 0%a#e c acea&# &im" i#a#e era a1ec#a#, dar ea i ddea n#%#deauna ui Marin

&en#imen#u * c.iar i a&#zi c!nd avea a#!#ea de 1cu# * c &e a1 aici "en#ru a &e de&#inde. 7e ndre"# &"re "%ar#a din 'ardu camu1 a# cu "rice"ere i vzu c 'ardienii aveau uni1%rme de 0ri""i, ca de %bicei. A&#a i amin#i de c!# de mu # &e 1% %&ea dic#a#%ru de ace#i %ameni "aria a#!# "en#ru &ervicii e ui &ecre#e c!# i "en#ru ce e "ub ice. 0%a#e c, 1iind e n&ui un %m de%&ebi#, Mare e /udec#%r c%n&idera c i "u#ea a#in'e &c%"uri e numai 1% %&ind #%a#e 1%r(e e mediu ui. $%n&#a#area nu era de na#ur & #ran&"un "e Marin n medi#a(ie, dar a&emnarea din#re ea i '!nduri e &a e "receden#e i a#ra&e a#en(ia i, au#%ma#, acce"# "rezen(a ace&#%r crea#uri. 7e &"unea c 7 a#er ncerca&e & i "un "r%"rii %ameni n 2uru Mare ui /udec#%r, dar ar'umen#e e ui nu in1 uen(a&er vizibi c%nce"(ii e ace&#uia. $e c%nduc#%r ciuda# * & a ea' 0ri""i ca &3i 1ie 'ardieni i &ervi#%riI $e "u(in n ace&# caz, re"u#a(ia %r de 1iin(e vi% en#e i #rd#%are nu "rea & &e c%n1irme. 5r nd%ia , acea&# &i#ua(ie "rivi e'ia# e ddu&e %cazia & i reca"e#e ncrederea n &ine. O1i(eru 0ri"" de a "%ar# era de&#u de 1rum%& n 1e u ui, n ciuda %c.i %r de "e#e. = &e adre&) * D%mnu e, d%mni%ara De ind< Darre ar d%ri & v vad % c i", nain#e & v a #ura(i invi#a(i %r. O '&i(i a "i&cin. Marin mu (umi cu un &emn din ca", 1iind inca"abi & &c%a# vreun &une#. 8ndre"#!ndu3&e &"re %cu indica#, &e '!ndi) :7e n#!m" ceva;. Era "rima %r n#! nire de a... Tre&ri i a un' ace&# '!nd. A"%i &e n#reb) :Oare a "u#ea & % c%nvin' & ne vedem undeva4; De ind< iei&e din a" i acum &##ea a &%are. Era &in'ur i %1erea %c.iu ui un &"ec#ac% nc!n##%r. /udec!nd du" &ur!&u ei &#r uci#%r, "rea 1erici# c vede. 8i n#in&e m!ini e, iar e e u n#r3a e ui. Ea m&ur de &u& "!n 2%& cu % "rivire 2ucu. Dar v%cea ei avea un #%n de ne ini#e a#unci c!nd v%rbi) * Vreau & m iei cu #ine "%im!ine n A&ia. 0%(i & aran2ezi a&#a4 5u uimi# de reac(ia ei 1izic in#erveni# n c i"a n care i adre& acea&# ru'min#e. 0arc i czu&e % ma&c. 8nce"u & #remure, &!n'e e i "u &a re"ede n vine e '!#u ui, "ie"#u i &e ridica i &e &a ra"id. 9e"e# n %a"#) * Te r%', '!nde#e3#e a ce #e3am ru'a#. Dar dac m n#reab de ce ai veni#, ce & e &"un4 * $%"iii, n#reb Marin, ce mai 1ac... c%"iii n%#ri4 * Fine, &"u&e ea z!mbind & ab. Vine e '!#u ui nce#ar & i &e mai zba#, re&"ira(ia i reveni a n%rma , iar %bra2ii i &e c% %rar din n%u. H!mbi din n%u, cu mai mu # c dur i na#ura e(e. * 8mi "are bine c ai n#reba#. Ddu drumu m!ini %r ui. * Acum du3#e. * Mi3ar " cea 1%ar#e mu # & vii cu mine, &"u&e Marin. 7e nde"r#. Acum era r!ndu ui & #remure u%r. Deci ea d%rea & mear' cu e a 'rani(a 2%r'ian n a2unu rzb%iu ui. Oare ea bnuia c urma & aib %c % %1en&iv4 A2un&e a"r%a"e de &a a "r!nzu ui %1icia i acum a#en(ia i &e c%ncen#r a&u"ra Mare ui /udec#%r i a&u"ra &c%"u ui ace&#ei 1e&#ivi#(i. 0r!nzu urma & aib %c n#r3% mic vi , c%n&#rui# * c%n1%rm e'endei 'rava#e n &#! "ii de "ia#r ai verandei * din 'rani# 1in ce "r%venea de "e #%# cu"rin&u (rii. Nici % carier nu c%n#ribui&e cu mai mu # de % 2um#a#e de duzin de buc(i de 'rani#. Vi a c%n&#i#uia un dar

"en#ru Mare e /udec#%r %1eri# de "%"u a(ia recun%&c#%are a unei (ri din vec.ea Eur%", care 1u&e&e cuceri# n urm cu a"r%6ima#iv %"# ani. T%a# n#inderea "r%"rie#(ii era "re&ra# cu a&#1e de vi e, 1iecare 1iind % d%na(ie. +i 1iecare avea ma6imum de 1rumu&e(e in#eri%ar, de ma#eria e c%&#i&i#%are, de 'ra(ie ar.i#ec#ura . 8n acea&# ambian(, i"&i# de carac#eru im"un#%r a c diri %r "rea mari, #ria Mare e /udec#%r m"reun cu 1emei e ui, cu "rie#enii i &ervi#%rii &i 0ri"". $!nd in#r n &a %nu na # unde urma & &e &ervea&c "r!nzu , Marin vzu c n#r3un c% ( * a % %arecare di&#an( de "%diumu %rc.e&#rei * 1u&e&e in&#a a# % ma& "en#ru %"# "er&%ane. Mai mu # de % duzin de c.e neri 0ri"" &##eau m"r(i(i n mai mu #e 'ru"uri, a"r%a"e de buc#rie. 8n a # c% ( erau aduna(i %a&"e(ii, de'u&#!ndu3i bu#uri e. 8i recun%&cu "e #%(i) un drama#ur', un in#er"re# muzica ve&#i#, un 2uc#%r de cr(i i a (i #rei brba(i mai 'reu de ca#e'%ri&i# Erau m%de u "er1ec# a %mu ui m%nden, cu imbi e a&cu(i#e, daru "%ve&#irii i 1acu #a#ea 'enia de a (ine %ric!nd i n %rice m"re2urare dizer#a(ii a&u"ra ce %r mai c%m" ica#e "r%b eme, 1r & &e &inc.i&ea&c c!#ui de "u(in de e1ec#u &% u(ii %r %r. 0en#ru Marin, cam"ania n /%r'ia ar 1i 1%&# n m%d n%rma % c.e&#iune de "re&#i'iu. 0en#ru ei, dac ar 1i #iu# de ea, ar 1i 1%&# ce mu # un &ubiec# "%#rivi# "en#ru c%nver&a(ia din #im"u me&ei. Avu %c un &c.imb de c%m" imen#e. Marin "rimi % bu#ur din "ar#ea drama#ur'u ui, evi# c!#eva c%men#arii "rivi#%are a via(a ui "er&%na , a"%i &#udie "er&%ane e reuni#e cu "ri e2u ace&#ui "r!nz &"ecia , a invi#a(ia Mare ui /udec#%r. =n#ere&an# a acea&# n#! nire %1icia era c, a dre"# v%rbind, e nu era ab&% u# nece&ar. $am"ania 2%r'ian nu "u#ea in#ra n di&cu(ie. De a #1e era "rea #!rziu ca /udec#%ru & m%di1ice un " an de a#ac baza# "e % mu #i#udine de micri iz% a#e, cu a#!# mai "u(in & anu eze. 7e auzi un z'%m%# n direc(ia uii. Omu care in#r &emna 1%ar#e "u(in cu ima'inea %binui# "e care (i3% 1aci de&"re un dic#a#%r. Ace&#a era un %m de%&ebi# de nerv%&. Era a#!# de ira&cibi nc!# nimeni nu avea cura2u & di&cu#e cu e n m%d ra(i%na . Era % "er&%an "e care #rebuia &3% a"r%bi mereu, a #1e mureai. Marin 1u&e&e n#%#deauna de ac%rd cu e . Era un 1e de c%m"r%mi& cu &ine n&ui, % a#i#udine baza# "e ce credea e a 1i % acce"#are #%#a a in#en(ii %r ce ui a #. 8n cadru ace&#%r "remi&e c%mune avea iber#a#ea micrii, ua decizii, ac(i%na 1r #eam c ar "u#ea 1ace ceva care & &#!rnea&c m!nia ira(i%na a mare ui %m. =van 0r%-%v, cun%&cu# mai a e& &ub nume e de Mare e /udec#%r, era v%inic i nu avea cu mu # &ub un me#ru i n%uzeci n (ime. 0ur#a % cma de m#a&e r%z, "an#a %ni de m#a&e a b i % ear1 de m#a&e a&%r#a# n 2uru '!#u ui. Avea un ca" e%nin, un aer au#%ri#ar i % n1(iare ne #%are. Du" ce i &a u# "e cei a (i, &e a"r%"ie ra"id de Marin, cu m!na n#in&. * David, &"u&e e cu c dur. 8 u de bra( i c%ndu&e a % ma&. * 7 nce"em & m!ncm, nu ai "rea mu # #im". 0rac#ic, acea&#a 1u #%a# c%nver&a(ia din#re e i Mare e /udec#%r. 8n re&#, "ar#ici"a&er a a#m%&1era 'enera de di&cu(ii din 2uru me&ei. Marin, "e care a#e"#a % munc di1ici , i ndre"# #%a# a#en(ia a&u"ra m!ncrii, un ame&#ec de ici%& de &#ridii cu %rez i e'ume n &%&. $ei a (i 1ur re"ede ab&%rbi(i n#r3% di&cu(ie &eri%a& "e #ema) ar #rebui %are 1cu#, n ace&# &#adiu #im"uriu, % cerce#are a&u"ra e1icien(ei &au i"&ei de e1icien( a e'i %r i "rac#ici %r de 'ru"4 Dac da, cine ar #rebui & c%nduc cerce#ri e4

@a un m%men# da#, Marin &e n#reb cine nce"u&e acea&# di&cu(ie a"rin&. Nu &e "u#u ab(ine & nu %b&erve c &e 1ceau a1irma(ii care, dac ar 1i 1%&# r%&#i#e n 1a(a unui #ribuna , ar 1i avu# ca e1ec# imedia# c%ndamnarea au#%ru ui %r. Nu i amin#ea & mai 1i auzi# vre%da# a#!#ea v%rbe de rzvr#ire &"u&e n "rezen(a Mare ui /udec#%r. Fru&c, i ddu &eama de adevr. 8 "uneau a ncercare. Du" ce ua&e a"rarea ui Tra&- n $%n&i iu, n min#ea dic#a#%ru ui &e ivi&e % nd%ia a&u"ra credin(ei &a e. Marin &im(i un 1i%r de ne ini#e. Era % e6"erien( n%u "en#ru e . De d%u %ri &ur"rin&e&e "e Mare e /udec#%r ui#!ndu3&e "e 1uri a e n #im"u unei "auze n c%nver&a(ie. A d%ua %ar, 1u n#reba#) * David, #u crei %r'aniza(ii &au crei "er&%ane ai ncredin(a % a&#1e de cerce#are4 9&"un&u era u%r, acum c bnuia ca"cana. 7"u&e ini#i#) * 0rimii %ameni a care m3a '!ndi ar 1i Mede in i 7 a#er. Mare e /udec#%r c.ic%#i) * 7incer & 1iu, nu mi3ar 1i #recu# "rin ca". * Vre(i & &#udiez "r%b ema i & v "rezin# un ra"%r# "e&#e % &"#m!n &au d%u4 n#reb Marin. /udec#%ru &e ncrun#. * N3ar 1i ru. Dar am a #e &arcini, mu # mai im"%r#an#e & (i dau. Nu #e "re%cu"a de a&#a. Du" aceea &e c%ncen#rar a&u"ra m!ncrii, cu % e6"re&ie '!ndi#%are n#i"ri# "e 1a(. Dar, n ce e din urm, e 1u ce care &e ui# a cea& i &"u&e) * E #im"u & " eci, David. Mu # &ucce&. A&#1e &e &1!ri de2unu . 8n drum &"re aer%"%r#u mi i#ar, Marin re1 ec# a #%# ceea ce &e "e#recu&e. Era c ar c 1u&e&e invi#a# "en#ru a 1i (inu# &ub %b&erva(ie. 0e Mare e /udec#%r nemu (umi&e 1a"#u c i ua&e a"rarea ui Tra&dre"# care v%i&e &3i veri1ice '!ndirea. Era 'reu de &"u& a ce c%nc uzie a2un&e&e dic#a#%ru . De 1a"#, i zi&e Marin, era inu#i & &e '!ndea&c a a&#a. $e "u(in "en#ru m%men#, "rerea Mare ui /udec#%r de&"re e re"rezen#a % "r%b em min%r. Avea #reab de 1cu#, #im" de "ierdu# i #im" de c!#i'a#. 1B Marin &%&i a &#a(ia de dec% are a rac.e#e %r cu c!#eva minu#e nain#e de %ra "ai&"rezece. Terenu era ad"%&#i# n#r3% va e &i#ua# &"re n%rd, a #reizeci de -i %me#ri de"r#are de %ra. Er%da#, &#ear" * % #abr mi i#ar #i"ic n a&"ec#u ei dez% an# * va ea nu era %cui# dec!# de "er&%na mi i#ar i nici una din c diri e &au c%n&#ruc(ii e din ea nu aveau a # de&#ina(ie dec!# cea mi i#ar. @a e6#remi#a#ea n%rdic a &u"ra1e(ei, unde #erenu nce"ea & devin acciden#a# i de ur%&, &e vedeau c!#eva cazema#e i "i&#e care de imi#au "% i'%nu de an&are. Avi%nu 3rac.e# n&ui era ad"%&#i# &ub ari"a uria a unui buncr de be#%n. $!nd avi%nu ui Marin a#eriz, ac#ivi#a#ea ce &e de&1ura n 2uru m%n&#ru ui cu ari"i &cur#e i bu#ucn%a&e "ru & &e n#e(ea&c. Vzu# din aer, #%#u "ru&e a"r%a"e ini#i#. $!nd &e a"r%"ie, avu im"re&ia c % mu (ime de maini mici &e nv!r#eau n 2ur 1r r%&#, #r'!nd du" e e cami%ane ncrca#e, cami%ane '%a e &au ne#r'!nd nimic "ur i &im" u. @!n' "a&are a de mbarcare * na # i abru"#, vzu un 'ru" de %ameni. Anu din ei era un #!nr na # cu % 1a( de c%"i . D%i erau mai n

v!r&#, cu e6"re&ii im"a&ibi e. 8n &1!ri#, u #imu avea % 1a( z!mbi#%are, n ciuda #ri&#e(ii %c.i %r. Ace&#a din urm i ar# ui Marin % in&i'n care iden#i1ica dre"# %1i(er de $%n#r% n civi . T%# e "rezen# "e bia#u ce na #. * D%mnu e Marin, ace&#a e&#e #!nru de care v3a v%rbi# d%mnu 7 a#er. 7une#u v%ci %r era ac%"eri# de vacarmu m%#%are %r, %ameni %r i maini %r care circu au n #%a#e direc(ii e. De aceea % "ar#e din 1%rmu a de "rezen#are i &c" ui Marin) * 5ace(i cun%#in( cu... Kcuvin#e e care urmau &e "ierdur n #umu #u din 2urL... Furn e<. Marin ddu m!na cu #!nru v%inic, care n#recea n n (ime cu c!(iva cen#ime#ri buni. 0rea & aib cam d%uzeci de ani &au c.iar mai "u(in. @a "rima vedere nu &emna de %c cu Mare e /udec#%r. Tr&#uri e ui aveau ceva 1ami iar, dar Marin nu avea #im" & e iden#i1ice. Trac#%are e i rem%rc.ere e nce"eau & &e nde"r#eze. Oamenii &e re#r'eau n ad"%&#uri e de be#%n i cur!nd #erenu din 2uru 'i'an#icu ui avi%n3rac.e# deveni "u&#iu. 0i %#u &e a"r%"ie de Marin. * D%mnu e, dac &un#e(i 'a#a... T!nru Furn e< arunc % "rivire #imid cu %c.ii ui c"rui de&c.i&. * $red c ar #rebui & m urc a b%rd. Graba cu care urc "e "a&are , ca i c!nd &3ar 1i #emu# & nu rm!n n urm, 1u a"r%a"e ne"% i#ic%a&. Marin urm mai nce#, '!ndindu3&e ce era de 1cu# cu e . Du" "rerea ui, #!nru era inca"abi de ini(ia#iv. Genu de %m care i 1cea bine #reaba &ub im"u &u 1ricii, dar cruia nu #rebuia & i &e ncredin(eze % &arcin de r&"undere. $!nd i ddu &eama de ace&# ucru, 1u dezam'i#. Mare e /udec#%r va 1i nemu (umi# i e . Marin &e aez "e &caun a #uri de #!nr i i 1i6 c%n#iinci%& cen#ura de &i'uran(. 0i %#u a#e"#a&e "e e & in#re, "en#ru c acum ui e &e nc.i&er cu un .urui#, &caune e &e c #inar im"erce"#ibi , du" care "a&a'erii auzir z'%m%#u n1unda# a reac#%are %r i &im(ir "re&iunea da#%ra# acce era(iei cre&c!nde. 0re&iunea c%n#inu c!#eva minu#e, c!# #im" avi%nu &e ridic n aer. A"%i z'%m%#u reac#%are %r nce# bru&c, iar nava i nce"u c #%ria "rin &#ra#uri e &u"eri%are a e a#m%&1erei #ere&#re. $!nd "re&iunea & bi, Marin &e n#%ar&e &"re vecinu &u. Ace&#a &##ea n#in& n &caun, cu %c.ii nc.ii, "r!nd 1%ar#e re a6a#. 7"ec#ac% u ndui% "e Marin, ai crui %c.i cerce##%ri %b&erva&er % a&emnare im"%&ibi de iden#i1ica#. Dac ace&# #!nr ar 1i 1%&# 1iu Mare ui /udec#%r, a#unci "en#ru c%nduc#%r ace&#a ar 1i n&emna# recun%a#erea "a#erni#(ii. :O, /udec#%ru e, &e '!ndi Marin, cine #e3a indu& n er%are4; Finen(e e&, &e (inea eviden(a e6ac# a 2%curi %r de m"erec.ere. Dar nici un re'i&#ru din #im"uri e mai vec.i, c!nd %r'anizarea era mai & ab, n3ar 1i "u#u# 'aran#a ce 1cea % 1emeie n n%a"#ea dinain#ea 2%curi %r. * $are (i3e nume e mic4 n#reb Marin. * David. * $a & vezi... @a 1e m nume&c i eu. * Finen(e e&, d%mnu e. Am 1%&# b%#eza# cu nume e dumneav%a&#r. Marin avu un m%men# de &#u"%are. 9&c% i "rin#re amin#iri e "e care e avea de&"re "rime e 2%curi de m"erec.ere. = &e %1eri&er numer%a&e 1emei. Dei "e a#unci avea d%ar a"#e&"rezece ani i era c%n&idera# ina"# din "unc# de vedere e'a , e6i&#au de&#u e mi2 %ace "rin care un #!nr "u#ea evi#a ri'%ri e e'ii, mai a e& dac a2u#a i mama ui. An

&#ra# de mac.ia2 a" ica# cu "rice"ere i ddu&e n a"aren( v!r&#a minim nece&ar. A&#1e , e6ci#area, e'%i&mu carac#eri&#ic #inere(ii i % vi#a i#a#e 1izic en%rm i adu&e&er d%u #r%1ee n d%meniu i dre"#u de a 1ecunda d%u 1emei. 7e r&uci n &caun, "en#ru a3 "u#ea vedea mai bine "e #!nr, i vzu c ace&#a r%ea. * 0%ve&#e#e3mi de&"re #ine, ru' Marin. Du" cum reiei din &"u&e e ui, David Furn e< cre&cu&e n#r3% c%muni#a#e mic de "e $%a&#a de Ve&# i era unu din cei #rei c%"ii ai unei 1emei cu nume e de E#.e Furn e<. * Eram ce mai 'r%zav din#re c%"ii, mr#uri&i David Furn e< cu un #%n de m!ndrie. Mama nu a mai n#! ni# nici%da# "e cineva a#!# de 'r%zav ca dumneav%a&#r i bnuie&c c nu e3a 1cu# bine ui Ge%r'e i 7ara. v%rbindu3 e de&"re a&#a. Marin #ra&e c%nc uzia c Ge%r'e i 7ara. erau cei a (i d%i c%"ii, dar nu &"u&e nimic. Era enerva# c nu i "u#ea amin#i de nici una din ce e a #e d%u 1emei cu care avu&e&e c%"ii. T!nru Furn e< c%n#inu) * Mama ucra a % cre, aa c % vedeam 1%ar#e de& i nu aveam &en#imen#u de aband%nare de& n#! ni# a a (i c%"ii. 0!n a urm &e %binuiau cu e , dar... * $e &#udii ai 1cu#4 * 7un# a c% e'iu. Acum avem vacan( "!n a &1!ri#u ui &e"#embrie. V%i "rimi % di" %m n ec%n%mie "% i#ic. Dei &e "u&e&e a di&"%zi(ia 'uvernu ui "e dura#a vacan(ei, Furn e< nu "revzu&e c va 1i #rimi& n mi&iune n :c%m"ania "r%"riu ui #a#;. * Eviden#, v3am indica# nume e i "%a#e c de aceea... dar %ricum a 1%&# % mare &ur"riz. Era c ar c n#! nirea 1u&e&e "u& a ca e de cineva n m%d in#en(i%na#. 0rin a&%cia(ie de idei, Marin i &"u&e c, n ciuda e1%r#u ui de"u& "en#ru a minima iza r% u #a(i %r, %amenii '!ndeau nc a 1e ca a #da#. D%reau ca #a(ii i 1iii & rm!n m"reun i nu uau n &eri%& "%&#u a#u care, ca#e'%ri&ind ace&# %bicei dre"# ne"%#i&m, a1irma c % ren#%arcere a &i&#emu dem%da# a c&#%riei ar n&emna % n%u nr%bire a 1emeii. 5iecare 1emeie "rimea % a %ca(ie din "ar#ea 'uvernu ui "en#ru a3i "u#ea cre#e c%"iii. 8n#rea'a "%"u a(ie ma&cu in * indi1eren# dac c!#i'a &au nu a 2%curi, dac &e ca i1ica &au nu * " #ea im"%zi#e e din care "r%venea acea&# a %ca(ie. Dei 1emeia era %b i'a# & aib 'ri2 "er&%na de c%"ii, cree e "ub ice % e iberau de acea&# &arcin un numr ma6im c%nveni# de %re "e &"#m!n. Nici % 1emeie nu i "u#ea &a c%"iii n n'ri2irea cree %r #%# #im"u ma6im &#abi i#. 8n ace ai #im", "ar#ici"a(ia minim era %b i'a#%rie "en#ru mame. 0rin e'e, % 1emeie nu "u#ea 1i %b i'a# & "reia n n#re'ime r% u ma#erni#(ii. Me#%da avea anumi#e e emen#e "%zi#ive. Ea "re&u"unea cun%#in(e a"r%1unda#e a&u"ra c%ndi(iei 1emeii n ev% u(ia i&#%ric i dem%n&#ra ma#eria izarea ideii de a i reda de" ina iber#a#e ace&#eia. Marin i amin#i % anc.e# 1cu# de $%n&i iu $%nduc#%ri %r de 'ru". Treizeci i %"# a &u# din "%"u a(ia adu # de ambe e &e6e cu#a&e %"#imizri "er&%na e a e ace&#%r di&"%zi(ii. 7e ncercau zeci de me#%de de a &e men(ine re a(ii de #i" 1ami ia n#re brba(i, 1emei i c%"iii %r. Frba(ii 1ie &##eau n "en&iune n ca&e e 1emei %r, 1ie %cuiau n ca&a vecin &au "e&#e drum. * $e re"ede zburmI e6c am #!nru !n' e . $!# #im" dureaz4

Marin nu mai avu vreme & r&"und. Nava de&cria de2a % curb de&cenden#. Fru&c, &caune e ba&cu ar i % c i" mai #!rziu &e auzi z'%m%#u reac#%are %r din 1a( care e iberau ener'ia nece&ar 1r!nrii. 0en#ru m%men# era im"%&ibi %rice c%nver&a(ie. 7#!nd cu %c.ii nc.ii, ui Marin i "ru din#r3% da# ru c acea&# re a(ie #a#*1iu a"ru&e n#r3un m%men# ne"%#rivi# care deran2a de a ac#ivi#a#e, #%cmai n #im"u &"#m!nii ce ei mai im"%r#an#e din via(a ui. Dei nu3i mai "u(in adevra# c nici n #recu# nu mani1e&#a&e dec!# un in#ere& &"%radic 1a( de c%"iii ui. Oda#, curi%& & vad ce 1e de "r%'eni#ur i reui&e, 1cu&e % inve&#i'a(ie. Obiec#u cu#ri %r &a e &e d%vedi a 1i un bie(e de #rei ani care ur cu"rin& de m!nie #%# #im"u vizi#ei. De 1a"# era % reac(ie "r%1und &emni1ica#iv, care ar#a c #!nru v &#ar n(e e&e&e in#ui#iv ce 1e de %m era Marin "e " an &en#imen#a . 1J Era n#uneric c!nd a#erizar. Aici, a mar'inea 7iberiei, z%ri e nu veni&er nc, iar &% u era vizibi d%ar "rin#r3% re(ea n#in& de umini mu #ic% %re. 0rin#re ace&#e umini era &#abi i# % #abr mi i#ar, una din numer%a&e e #abere care ncercuiau &#a#u mun#%& a /%r'iei. Acea&#a era Tabra A, da#!nd de a &1!ri#u ce ui de3a #rei ea rzb%i a#%mic. Tre"#a#, n #im", numru %ameni %r i a maini %r cre&cu&e i de #rei ani #abra re"rezen#a un "%#en(ia mi i#ar remarcabi . De3a un'u a d%uzeci de ani * din care c!(iva avu&e&er ierni cu #em"era#uri e6#rem de 2%a&e * :%rau ; care era Tabra A i adu'a&e numer%a&e c%n&#ruc(ii, care3i c%n1ereau carac#eri&#ici "ermanen#e, din#re care ma2%ri#a#ea erau invizibi e n n#uneric. Dar Marin #ia c e6i&#au "i&#e de be#%n, .an'are "en#ru avi%ane, mai mu #e aer%dr%muri ar'i i * ceea ce era i mai c%&#i&i#%r n#r3% re'iune a#!# de nde"r#a# * % &#a(ie de a#erizare i dec% are a rac.e#e %r. Dece er!nd, uriaa nav c%b%r din n#uneric cu un z'%m%# a&urzi#%r. De%arece ec.i"amen#u ma'ne#ic era inu#i izabi "en#ru nave e mari i cum nimeni nu i ima'ina&e vre%da# c un a&emenea m%n&#ru cu ari"i &cur#e ar "u#ea c%b%r cu vi#ez mic, "i %#u i radaru de a &% c% ab%rar &#r!n& "en#ru a nde" ini %"era(ia de ica# "e care % re"rezen#a % a#erizare cu %"# &u#e de -i %me#ri "e %r. 8nain#e de c%n#ac#u cu "i&#a 1u c%b%r!# #renu de a#erizare, cu r%(i e nv!r#indu3&e cu % vi#ez 1an#a&#ic "en#ru a a#enua e1ec#u de 1recare. Mu # mai mu # #im" * ce "u(in aa aveau im"re&ia "a&a'erii * avi%nu zbur a % di&#an( in1im de &% , cu cauciucu r%(i %r abia a#in'!nd be#%nu , cu reac#%are e &cui"!nd 1%c i 1um. Da#%ri# &i&#emu ui au#%ma# de care di&"unea, nava i men(inea un ec.i ibru "er1ec#. $!nd vi#eza navei &e redu&e &u1icien#, 'ra(ie c%%rd%nrii ire"r%abi e a a"ara#e %r e ec#r%nice, "i %#u "re u c%n#r% u manua . Avi%nu vira, "r&ind "i&#a "rinci"a i, cu 1r!ne e b %ca#e, mer&e din iner(ie &"re un .an'ar umina# "u#ernic. 7e %"ri a#!# de u%r nc!# #recur c!#eva c i"e nain#e ca Marin & i dea &eama c micarea nce#a&e i & &e de&#ind. * =i&u&eI e6c am !n' e #!nru Furn e<. Ai e e6#eri%are &e de&c.i&er cu un b!z!i#. Marin c%b%r "rimu "e "a&are . 8 "rezen# "e #!nr unui 'ru" de %1i(eri i re"rezen#an(i civi i ai de"ar#amen#u ui &u. A1 c a Tabra A era %ra "a#ru i #reizeci diminea(a, de unde #ra&e c%nc uzia c % mu (ime de %ameni &e &cu a&er din &%mn "en#ru a3 n#!m"ina "e e . Maini e care i a#e"#au "e n%ii3&%&i(i i du&er a % reedin( %1icia . Acea&#a era &u1icien# de nc"#%are "en#ru a avea i un

audi#%riu. Marin i c%ndu&e 1iu a bib i%#ec, &u'er!ndu3i & ncea" & &e 1ami iarizeze cu "r%b eme e "% i#ice i ec%n%mice a e /%r'iei. * 8n &"ecia , a vrea, i &"u&e e , ca n urm#%are e c!#eva zi e & &#udiezi &#ruc#ura ac#ua ei c%nduceri a &#a#u ui i & mi 1aci % i&# cu "er&%na i#(i e %1icia e, cu nume e %r, "%zi(ii e "e care e %cu" i im"%r#an(a re a#iv a 1unc(ii %r %r. * V%i 1ace #%# ce mi &# n "u#in(, d%mnu e, r&"un&e #!nru cu en#uzia&m. Am de2a % "re'#ire n d%meniu. Du" ce iei din bib i%#ec, Marin veri1ic m"reun cu &"ecia i#ii di&"%zi#ive e de m&urare i a"ara#e e e ec#r%nice 1i6a#e "e 1iecare &caun din &a a de c%n1erin(e. 7ec(ia e ec#r%ni#i %r avea d%u &arcini de nde" ini#. 0rin#re cei care a&i&#au, e6i&#au i "er&%ane care nu n(e e'eau imba en' ez. Tran& a#%are e e ec#r%nice, am" a&a#e n c#i individua e, a&i'urau #raducerea. Ace&#e a"ara#e 1unc(i%nau du" un "rinci"iu iden#ic cu ce a #e e1%ane %r i maini %r de &cri& au#%ma#e) vibra(ii e &%n%re #ran&1%rma#e n im"u &uri e ec#rice a2un'eau a % ma#ri( din ma#eria " a&#ic care ac#iva mecani&me e de re"r%duc(ie. A d%ua &arcin a &ec(iei de e ec#r%nic era aceea de a de"i&#a &"i%nii. Marin &e a&i'ur c ec.i"a de #e.nicieni avea ca i1icarea nece&ar "en#ru a eva ua c%rec# in1%rma(ii e 1urniza#e de indica#%rii 1iecrui &caun. Du" aceea, m"reun cu c% ab%ra#%rii &i i %1i(erii %ca i, Marin u % ca1ea i "u&e a "unc# u #ime e amnun#e a e n#! nirii. A1 c cea mai mare "ar#e din a'en(ii 2%r'ieni &e a1 au de2a n #abr. $%n1%rm " anu ui, ace#ia urmau & &e n#%arc cu avi%nu n /%r'ia, unde v%r 1i "arau#a(i n mai mu #e %curi, de unde 1iecare "u#ea a2un'e a &ec#%ru &u de %ri'ine "rin mi2 %ace "r%"rii. 8n m%d &i'ur, c!(iva din ei v%r 1i ca"#ura(i, dar era nd%ie nic dac in1%rma(ii e &#r!n&e de a unu &au mai mu (i "riz%nieri aveau & "arvin au#%ri#(i %r n #im" u#i "en#ru ca ace&#ea & ia c%n#ram&uri. Marin nu 1cu c%men#arii a i"%#eze e %r, dar era c%nvin& de e6i&#en(a unei re(e e de &"i%na2. Era bine & aver#izeze "e 1iu ui & nu &#ea de v%rb cu &#rinii. =n#r un %1i(er de e'#ur. * @umea nce"e & &e adune n audi#%riu, d%mnu e. Marin &e ridic. * Trebuie & m &c.imb. Anun(3m c!nd a&i&#en(a e&#e c%m" e#. Mer&e n a"ar#amen#u ui, &e mbrc a"%i i &e ndre"# &"re bib i%#ec. Arc "e % &car care " eca din#r3un &ub&% unde &e de"%zi#au d%&are e vec.i. 7cara ddea n#r3un ve&#ibu de&"r(i# "rin dra"erii de bib i%#eca "r%"riu3zi&. Marin &e %"ri n &"a#e e dra"erii %r i auzi "e Furn e< &"un!nd) * +i ce &e va n#!m" a du" aceea4 * Nimic, r&"un&e % v%ce brb#ea&c. Vrem d%ar & dr%'m, iar a#unci c!nd va 1i &ub .i"n%z, v%m nd%c#rina m"%#riva rzb%iu ui. Trebuie & nce"em n#r3un 1e &au a #u i nu avem #im" de "ierdu#. A&cu #3m cu a#en(ie) du" c%n1erin(, ne v%m 1% %&i de #ine "en#ru a3 aduce aici. Tu vei 1i e'a#, iar e nu va bnui nimic... Marin de&"r(i u%r dra"erii e. An brba# na #, brune#, av!nd n 2ur de #reizeci de ani, &##ea a" eca# a&u"ra ui David, care era aeza# n &"a#e e unui bir%u. 5a(a #!nru ui era "a id i nc%rda#. @a c!(iva "ai de"r#are &e a1 a un %m &cund i nde&a#, cu un dezin#e'ra#%r n m!n. 0rivea n&"re ua care ddea n .% u "rinci"a , 1a( n 1a( cu ea '&indu3&e in#rarea din &"a#e a & ii de c%n1erin(e. Frba#u ce nde&a# "rea #%# a#!# de nerv%& "e c!# era de re a6a# n a"aren( ce na #. 8n a1ar de ei nu &e mai vedea nimeni a #cineva.

Marin i &c%a&e dezin#e'ra#%ru . Avea 1a(a cri&"a# i nu &im(ea nici un "ic de mi . $ei d%i a e&e&er arma) un in&#rumen# nimici#%r, n %c de neu#ra iza#%are e mai "u(in 1a#a e. 5ac3&e v%ia %rI $u % &in'ur micare "reci&, Marin i de&crc dezin#e'ra#%ru a&u"ra %mu ui narma#G ace&#a &e "rbui, cu ca"u #ran&1%rma# n#r3% ma& nne'ri#. Marin "i nain#e "rin#re dra"erii i #ra&e n individu na #, care &e r&uci, cz!nd iner# "e "%dea. * Nai, David, &"une3mi #%# ce &3a n#!m" a#. Tu... 7e %"ri mira#. T!nru "rivi&e #%# #im"u , cu 'ura u%r c&ca#, dar cu %c.ii &#r uci#%ri, cu % e6"re&ie de vi'i en(. A"%i, n1(iarea i &e &c.imb bru&c. Vi%iciunea i "ieri, &c i"irea %c.i %r i &e &#in&e. 7e a" ec nain#e "e&#e bir%u, ca i cum 3ar 1i c%" ei# din#r3% da# % %b%&ea imen&, i &e "rbui 1r v a'. :A eina#I;, i zi&e Marin " in de di&"re(. Eecu ui Furn e< a1ec#a mai mu # dec!# #rdarea. 5iu ui era un a, un %m de nimicI 9uinea ardea ca 1%cu . 7e a"r%"ie de e , a"uc de "ru n'ri2i# "ie"#na# i ridic!ndu3i ca"u , i ddu c!#eva "a me r&un#%are. :Trebuie & m 'rbe&c, i &"u&e e . Trebuie & a1 u de a e #%# ce &3 a n#!m" a# nain#e & ncea" c%n1erin(a, ca & #iu ce & 1ac cu e .; $u"rin& bru&c de m!nie, " mui din n%u 1a(a i"&i# de via(. A#unci ceva din &enza(ia "e care i3% "r%v%ca a#in'erea "ie ii 1cu & &e n1i%are. 8n un'a ui e6"erien( avu&e&e de3a 1ace cu %ameni a1 a(i n #%a#e 'rade e de inc%n#ien(. Dar acea&#a era &enza(ia m%r(ii. 8n'r%zi#, i u m!na) nu mai avea "u &. 8i m"in&e c%r"u na"%i "e &caun i a" ec!ndu3&e ncerc & i a&cu #e b#i e inimii. 8nce# &e ndre"#. 7#u"e1ac(iei i re1uzu ui de a crede i &e mai a #ur un &en#imen#. Nu era #ri&#e(e, i &"u&e. Nu era nici mcar '!ndu c ar tre(#i & &e &im# #ri&# din cauza unui #!nr "e care cun%#ea d%ar de c!#eva %re. Dar #ia ce era. 7e curma&e unu din 1ire e vie(ii &a e. $%"iii n&emnau % "r%iec(ie n vii#%r a "r%"riei 1iin(e. Ana din #ra'edii e umii c%ndu&e de Mare e /udec#%r du" "rinci"iu c% ec#ivi&# era c du" nereui#a a 2%curi e de m"erec.ere, unui "r%cen# de a"#ezeci a &u# de brba(i i &e in#erzicea, "rin e'e, dre"#u de a #ran&mi#e mai de"ar#e 1 u6u vie(ii ce venea, #rec!nd "rin ei, din #im"uri i&#%rice nde"r#a#e. Acea&#a n&emna &1!ri#u bru&c a marii aven#uri a varia(ii %r 'ene#ice. Du" ce #recu "rimu %c, Marin 1u din n%u n &#are & '!ndea&c i & ac(i%neze. Te e1%n a cen#ra a reedin(ei. * Aici, David Marin. Trimi#e(i un d%c#%r a bib i%#ec. Aduce(i ur'en# % ambu an(. 7 &e "rezin#e imedia# un c%r" de 'ard. 0u&e 2%& rece"#%ru , &im(indu3&e mai ini#i#. Vzu&e de&#ui %ameni murind a #uri de e , de %bicei din cauza #%r#uri %r, une%ri din cauza unei d%ze "rea mari de 'az neu#ra iza#%r &au dr%'. Dar d%c#%rii, &"ecia iza(i n me#%de e de reanimare a e $%n#r% u ui, i readuceau n#%#deauna a via(. 8n'enunc.e !n' ce mai na # din#re ce e d%u cadavre i nce"u &3 &c%#%cea&c "rin buzunare. G&i % e'#ur de c.ei, un carne# mic i un "i6, un "%r#%1e c%n(in!nd d%ar bani, un "ie"#ene i % ba#i&#. Marin v!r carne#u n buzunarG #%cmai &e "re'#ea & c%n#r% eze i "e ce a # c!nd &e de&c.i&e ua. 7ri n "ici%are, cu neu#ra iza#%ru "re'#i#, dar era d%ar c%r"u de 'ard) a&e &% da(i i un %1i(er. O1i(eru arunc ra"id % "rivire "rin camer, a"%i 1cu &emn %ameni %r &i) * 5i(i cu %c.ii a ui i 1ere&#re. 7e n#%ar&e cu 1a(a &"re Marin. * D%c#%ru &%&e#e imedia# $e &3a n#!m" a#, d%mnu e4

Marin i'n%r n#rebarea. Nu v%ia & &e r&"!ndea&c ve&#ea de&"re ce e n#!m" a#e n bib i%#ec. 9&"un&u &u &un mai mu # a %rdin) * T!nru e m%r#, "r%babi din cauza %cu ui. Din c!#e #iu nu i &3a n#!m" a# nimic. Vreau ca d%c#%ru & 1ac #%# ce i &# n "u#in( "en#ru a3 readuce a via(. +i ua(i cadavre e de aici. * 0rea bine, d%mnu e. Marin ezi#. Era #im"u & " ece, & mear' a c%n1erin(. T%#ui, nu d%rea & ia& de ac% %. Dac readuceau a via( "e David Furn e<, v%ia & 1ie i e "rezen#. 73ar "u#ea ca #!nru & mr#uri&ea&c ucruri care & &#!rnea&c bnuie i. Tru"u "rbui# "e bir%u 1cu % micare. $rez!nd c era % dezec.i ibrare din cauza 'reu#(ii, nu % micare vie, &ri & "rind nain#e & cad "e "%dea. A"uc!ndu3 de bra(, i &im(i muc.ii 1rem#!nd &ub "ie e. 9a"idi#a#ea cu care #!nru i rec"# cun%#in(a nu i & ui Marin #im" "en#ru a3i "une n#rebri. Furn e< &e aez, "rivi % c i" n '% , a"%i n#reb "e un #%n n'r%zi#) * $e era c.e&#ia din ca"u meu4 9emarca era nea#e"#a#. Marin &e #ra&e na"%i cu un "a&. * $e anume4 * $eva mi3a in#ra# n ca" i a "re ua# c%manda. O &im(eam. Eu... Oc.ii i &e um" ur de acrimi. O1i(eru &e a"r%"ie. * 0%# & v a2u# cu ceva4 Marin nde"r#. * Adu %da# d%c#%ru I Era % me#%d de a"rare. De 1a"# avea nev%ie de #im" "en#ru a3i im"ezi '!nduri e. 8i amin#ea ce &"u&e&e 7 a#er re1eri#%r a a" icarea direc# a circui#e %r e ec#r%nice "e creiere e umane ca mi2 %c de c%n#r% de a di&#an(. :Era m%r#, &e '!ndi Marin cu nc%rdare. M%r# 1r vre% cauz eviden#.; Era "%&ibi ca % n#reru"ere a circui#u ui &au c.iar un &cur#circui# & "r%v%ace m%ar#ea4 Dar acum nu avea #im" & 2udece cum #rebuia. Oricum, #!nru Furn e< era de"ar#e de a 1i un #rd#%r, 1iind de 1a"# vic#im. :Dece&u ; "u#ea & 1i n#reru"# c%n#ac#e e, dar a&#a nu era dec!# % i"%#ez. * $um #e &im(i, David4 n#reb Marin cu b !nde(e. * Fine, d%mnu e. Fia#u &e ridic n "ici%are, &e c #in "u(in, a"%i i re'&i ec.i ibru i z!mbi cu c dur. 5cea un e1%r# vizibi . * Fine, re"e# e . * O & "un "e cineva & #e a2u#e & #e n#inzi +i nc ceva... * Da4 * 7 nu &u1 i % v%rb nimnui "!n nu di&cu#m n#re "a#ru %c.i. V%rbea "e un #%n au#%ri#ar. A"%i, 1r & mai a#e"#e un r&"un&, c.em d%i din#re 'ardieni care * "e 2um#a#e #r'!ndu3 , "e 2um#a#e m"in'!ndu3 * &c%a&er "e Furn e< din nc"ere. Du" aceea, c%n#ien# c i rm&e&er de 1cu# #reburi e ce e mai im"%r#an#e, &e n#%ar&e n a"ar#amen#. $%n&#a#!nd cu &ur"rindere c nc nu 1u&e&e c.ema# a c%n1erin(, nce"u & a#e"#e nerbd#%r. $u c!# &e '!ndea mai mu # a ceea ce &e n#!m" a&e, cu a#!# &e ne ini#ea mai #are. T!nru v%rbi&e de&"re :ceva ce mi3a in#ra# n ca" i a "re ua# c%manda;. Dac a1irma(ia era adevra#, a#unci evenimen#u devenea e6#rem de im"%r#an#. 8n m%d &i'ur cineva "re'#i&e dinain#e, in&#a !nd n ca"u ui Furn e< un circui# care 1cea "%&ibi "re uarea c%n#r% u ui din e6#eri%r. Marin %1#, de&c.i&e ui e #ran&"aren#e de " a&#ic i iei n 'rdin. Veneau z%ri e, dei &%are e nu r&ri&e nc. Aeru era "r%a&"# i rece,

a"r%a"e #i%&. Era 'reu de ima'ina# c &e a1 a&e n %rau /udec#%ru ui cu "u(in #im" nain#e i c ac% % era nc du"3amiaz. 7#!nd nemica# n umina cenuie dinain#ea r&ri#u ui, Marin &e '!ndea c &e a1 a "e "m!n#u "e care a"ru&e "rima micare au#%ri#ari&# din ume. Aici, n inima " ane#ei, cu d%u &ec% e nain#e, Aniunea 7%vie#ic ua&e na#ere i i r&"!ndi&e cu 1%r(a d%c#rina, c.iar nain#e ca acea&#a & i d%vedea&c va idi#a#ea. $ur&e&e &!n'e "e "m!n#u mu #%r (riG a#!# i'n%ran(ii c!# i &avan(ii &e "uneau n & u2ba unei idei care "r%mi#ea & z'uduie i&#%ria din #eme ii. 8n mu #e &#a#e, %amenii, #rezi(i din e#ar'ia %r &ecu ar de c#re civi iza(ia %cciden#a , cdeau "rad un%r dema'%'i "e c!# de incu "a(i "e a#!# de i"&i(i de &cru"u e i erau "ierdu(i nain#e de a "u#ea emi#e n m%d iber % 2udeca# "er&%na . Mai #!rziu &e de&c%"eri c, a 1e cum un c%"i &e rzbun "e "r%'eni#uri e vecini %r "en#ru ura re&im(i# 1a( de #a# ui, un "%"%r e6" %a#a# "u#ea 1i c%nvin& & ura&c "e %ricine a #cineva n a1ar de adevra(ii vin%va(i. Armar &c.imbri e de %"inie, acce&e e de demen( i de 1urie nen1r!na#, d%rin(a de a %vi m%r#a i #%a#e 1rm!n#ri e in#eri%are i mani1e&#ri e vi% en(ei 1izice. Avur %c n #%#a #rei rzb%aie a#%mice mari. 8n ce e din urm, re&#uri e unei umani#(i decima#e ieir din ad!ncuri e buncre %r. Ma2%ri#a#ea &u"ravie(ui#%ri %r, e6#enua(i, nu %"u&er nici % rezi&#en( n%u ui c%nduc#%r care e &"unea) * V%m uni c% ec#ivi&mu 'i ibera ini(ia#iv. Am!nd%u &un# a&"ira(ii care "%rne&c direc# din inim. 0rimu "rinci"iu &#abi e#e un an&amb u de re a(ii arm%ni%a&e n#re "er&%ane, iar ce de3a d%i ea e ibereaz &"iri#u . 0rimu d via( individu ui "rin in#ermediu c%muni#(ii, iar ce a # recun%a#e dre"#u crea#ivi#(ii "er&%na e. A #eri%r Mare e /udec#%r adu'a&e) * 8n c%n1uzia ani %r de du" rzb%i, mu #e re'iuni v%r rm!ne 1r % c%nducere adecva#. 7e v%r 1%rma &#a#e #em"%rare, care &e v%r c%n&% ida, ncerc!nd & &e "er"e#ueze. @e aver#izm acum) i&#%ria u #imi %r d%u &u#e de ani nu ne "ermi#e & 1im ndur#%ri. Nu v%m #% era nici un 1e de &e"ara#i&m. 7e c%n&#i#uir c!#eva mii de &#a#e au#%n%me, ma2%ri#a#ea %r mici i neim"%r#an#e, cu % "% i#ic i ec%n%mie "rimi#iv. Din c!nd n c!nd, c!(iva indivizi &e ridicar a ran'u "u#erii ab&% u#eG de a n (imea %r "riveau #em#%ri n 2ur, n#reb!ndu3&e c!# #im" va dura. A#unci nce"ur %a"#e e, manevre e di" %ma#ice, zv%nuri e ini#i#%are, a"ru#e din &ur&e nenumra#e) "rime e dec ara(ii a e Mare ui /udec#%r 1u&e&er "u(in "reci"i#a#e,... nu e 1cu&e "en#ru a 1i ua#e ad i##eram... i, de 1a"#, e "r%nun(a&e &ub im"eriu 1ebrei m%men#u ui. Nimeni nu va #i nici%da# e6ac# c!#e din ace&#e zv%nuri "%rni&er de a Mare e /udec#%r n&ui. Dar n d%uzeci de ani, numru &#a#e %r inde"enden#e &czu de a % mie, c!# 1u&e&e a nce"u#, a % &u#. 0r%babi cderea /%r'iei va c%nvin'e a #e d%uzeci & 1ac ac%rduri, care, indi1eren# de maniera n care v%r 1i 1%rmu a#e, v%r n&emna nc%r"%rarea %r 1ina n#r3un &in'ur &#a# m%ndia . 8n &"a#e e ui Marin r&unar "ai. Era un &% da# care anun(a c #%#u era 'a#a. 1C 8n &a erau aduna(i n 2ur de % &u# de brba(i i 1emei. 5iecare din#re ei, i &e &"u&e&e ui Marin, re"rezen#a de a d%uzeci a cincizeci de 'ru"uri &au uni#(i. Acea&#a n&emna c un #%#a de zece mii de %ameni

a&i&#au a n#runire "rin in#ermediu de e'a(i %r %r. 0rin#re ace#ia &e a&cundeau n m%d &i'ur unu &au d%i &"i%ni #rimii de re'ina /%r'iei. Oricum, v%r 1i "rini imedia#, iar &%ar#a %r va 1i .%#r!# nain#e de " ecarea ui Marin. Marin a"ru n#r3% uni1%rm de &im" u &% da#, c ca# n& im"ecabi i cr%i# a&#1e nc!# &3 avan#a2eze a ma6imum, cu &c%"u de a im"re&i%na "e ace#i %ameni care a1irmau c &un# idea i#i i care d%reau cu di&"erare ca micu(u %r &#a# & devin % "ar#e a &i&#emu ui "% i#ic%3 ec%n%mic a Mare ui /udec#%r. Din "unc# de vedere "% i#ic, /%r'ia era % m%n&#ru%zi#a#e. Du" n1r!n'erea 1%r(e %r arma#e m%ndia e, un 'ru" de aven#urieri ve&#3 eur%"eni "u&e&er m!na "e "u#ere, du" care nce"u&er & 1ac % &erie de ucruri bizare. 8n#!i, c%n&#i#ui&er un &#a# #iin(i1ic%3mi i#ar care a"%i &e 1r!mi( ra"id n #reizeci de &##u e(e, 1iecare a1 a# &ub c%nducerea unei c%r"%ra(ii. $!nd "eri%ada de c%n1uzie ini(ia &e nc.eie, e1u aven#urieri %r i u #i# u de &uveran eredi#ar. 8n ciuda carac#eru ui &u 1an#ezi&#, e emen#e e c%n&erva#%are acce"#ar acea&# "re#en(ie de a3i ar%'a "u#erea i demni#(i e unui :re'e;. 8n& du" a&a&inarea :re'e ui;, "rac#ici e dem%cra#ice 1ur aband%na#e. 7ub c%nducerea 1iicei mai mari a 1%&#u ui m%nar. &e in&#aur un re'im ierar.ic, e6#rem de ri'id i "re'#i# & &e a"ere m"%#riva Mare ui /udec#%r. Nu mai &ur"rindea "e nimeni 1a"#u c mu (i 2%r'ieni, indi'na(i de "ierderea dre"#uri %r %r, devenir de bunv%ie a'en(i ai /udec#%ru ui. Marin ridic m!na "en#ru a re&#abi i ini#ea, a"%i nce"u) * Frba(i i 1emei ai /%r'iei, am 1%&# in1%rma# de&"re .%#r!rea ua# n $%n&i ii e v%a&#re n e'#ur cu a&a&inarea a % mie de 1unc(i%nari &u"eri%ri ai re'imu ui 2%r'ian &au e6ecu#area %r, n caz c v%r 1i ca"#ura(i. 9e(ine(i c v cer & nu ua(i nici % m&ur c%n#ra re'inei 1r a ne "reveni n "rea abi . Nu e im"u&e nici % a # re&#ric(ie. De 1a"#, da#%ri# circui#e %r care "u#eau 1i 're1a#e "e muc.ii %ricui i "rin care &e "u#ea #ran&mi#e &enza(ia de durere, n ce e mai mu #e cazuri, m%ar#ea era inu#i . Numai c de e'a(ii nu #iau nimic de&"re in&#rumen#u e1icace de care di&"unea $%n#r% u . * Ori de c!#e %ri c%n&idera(i nece&ar % a&a&inare, c%n#inu e , a&i'ura(i3v c a(i " nui# #%#u cu a#en(ie. 8n "rime e %re a e unei rev% u(ii, un c%nduc#%r "%a#e aduna n 2uru ui &u1icien# &"ri2in "en#ru a "une n "rime2die n#rea'a %"era(ie. Nu &im(ea nici un "ic de mi 1a( de vii#%are e vic#ime. Mi i%ane de %ameni i "ierdu&er vie(i e n ce e #rei rzb%aie a#%mice, iar indivizii care ncercau nc % da# & 1ac & rena&c &e"ara#i&mu * &ur& "%#en(ia de vii#%are rzb%aie * i &##eau "ur i &im" u n '!#. 0ub icu "ru im"re&i%na# de &eri%zi#a#ea ui. 9ma&e #cu# #%# #im"u c!# Marin e6"u&e n amnun(ime " anu de ac(iune. Acea&# "ar#e a di&cur&u ui &e #ermin cu cuvin#e e) * 5iecare din v%i va "rimi % i&# de in&#ruc(iuni. 8ncerca(i & (ine(i min#e "e dina1ar c%n(inu#u i&#e %r, de%arece #e6#u e&#e &cri& cu cernea &im"a#ic i va di&"rea "e&#e un #im". E6" ica(ia era 1a &. =n&#ruc(iuni e nu erau &cri&e cu cernea &im"a#ic. Erau im"rima#e e ec#r%nic "e % &ub&#an( care &emna cu .!r#ia. M%de u e ec#r%nic de "e 1iecare 1%aie era di&#ru& "rin #e ec%mand. A"%i un a # me&a2 era ac#iva# "en#ru &cur# #im", dar era a r!ndu ui anu a# de1ini#iv. Orice ncercare u #eri%ar de a rec%n&#i#ui #e6#e e %ri'ina e avea dre"# rezu #a# % mbinare c%n1uz de "ara'ra1e &e"ara#e, i"&i#e de &en&. Me#%da re"rezen#a % inven(ie a @ab%ra#%are %r E ec#r%nice Tra&-.

Veni&e #im"u & e6"un "r%b ema rec%m"en&e %r, "e care Marin e enumera, 1iind n ace ai #im" a#en# a reac(ii e "ub icu ui. De %bicei, %amenii &e #rdau n a&#1e de m%men#e. Dac un &"i%n a re'inei /%r'iei &e a1 a n mu (imea de rebe i, &e um" ea de 1urie auzind cum c%m%ri e i "%zi(ii e c.eie din 1run#ea (rii &a e urmau & 1ie v!ndu#e. De#ec#%are e de minciuni, 1i6a#e cu dibcie "e 1iecare &caun, indicau "ar(ia acea&# a'i#a(ie. Dar mai mu # dec!# "e &en&ibi i#a#ea in&#rumen#e %r, Marin &e baza "e "r%"ria a"#i#udine de a '.ici &#ri e c%n1 ic#ua e in#eri%are du" e6"re&ia 1e(ei &au micri e #ru"u ui. $.iar de a nce"u# "u&e&e %c.ii "e un individ n 2ur de #reizeci de ani, cu % n1(iare de in#e ec#ua , aeza# (ea"n n mi2 %cu & ii. Mu (umi# c de&c%"eri&e, 1cu &emna u c%nveni# i % &ecund mai #!rziu "rimi un bi e# "e care &cria) :De#ec#%are e v c%n1irm bnuie i e;. 8n #im" ce ci#ea bi e#u , &e ui#a cu c% (u %c.iu ui a %1i(erii de $%n#r% care &e a"r%"iau de &u&"ec# "e in#erva e e din#re &caune. $!nd a2un&er n dre"#u &"i%nu ui &e r&ucir ca a c%mand i, deran2!nd c!#eva "er&%ane din audi#%riu, i nc%n2urar imedia# vic#ima. Acea&#a &e nc%rd, dar, vz!nd c nu avea cum & &ca"e, nu &c.i( nici % micare de a"rare. Oamenii $%n#r% u ui adu&er "e "%dium. Marin ini#i mu (imea. * Am e1ec#ua# acea&# are&#are "en#ru a v "r%#e2a, de%arece avem m%#ive & credem c ace&# %m e&#e un &"i%n. 0%a#e c!(iva din#re v%i v%r recun%a#e du" ce i redm adevra#a n1(iare. Din cauza vi#ezei cu care &e n#!m" a&e #%#u , ca"#ivu avu&e&e im"re&ia c vi&a. $!nd i ddu &eama de rea i#a#e, nce"u & &e zba#, dar era "rea #!rziu. 5u aeza# "e un &caun i (inu# cu 1%r(a ac% % "!n c!nd &%&i un c.imi&# care #ran&"%r#a un cruci%r cu r%#i e, ncrca# cu 1e uri#e in&#rumen#e. Dei nu &e 'rbea, ab%ran#u i cun%#ea bine #reabaG e6amina "ru , &"r!ncene e, %bra2ii, urec.i e, ma6i are e i 'ura, 1% %&ind mai mu #e &ub&#an(e c.imice i nu ddu 're. 0riz%nieru i &c.imb n1(iarea &ub %c.ii ce %r "rezen(i. $u %area de&c.i& a "ru ui &e #ran&1%rm n ca&#aniu nc.i&, 1a(a i &e &ub(ie i " i, iar %c.ii i "ierdur cu %area a ba&#r ca de %(e i devenir c"rui, e6"rim!nd #eam. * E PudaI &#ri' bru&c % 1emeie din "ub ic. Marin arunc % "rivire n#reb#%are n direc(ia unuia din &ub%rd%na(ii ui, care m!z' ea 'rbi# c!#eva cuvin#e "e % #ab nea'r) :8na #a &%cie#a#e 2%r'ian * 1ami ii e &un# n m%d #radi(i%na im" ica#e n "% i#ic;. A"%i nain# "e "%dium i &e adre& audi#%riu ui) * D%amne %r i d%mni %r, &un#e(i de ac%rd cu mine * &"er * c &un#em n m&ur & ne %cu"m de Puda i de #%(i cei ca e . Ave(i de 1cu# ucruri mai im"%r#an#e dec!# deciderea &%ar#ei unui &"i%n. 9e ua(i3 v %cu"a(ii e v%a&#re %binui#e, e'a e. Ne v%m revedea "e&#e #rei zi e, a =#namu. V &a u#, vii#%ri c%nduc#%ri ai "r%vinciei /%r'ia, n nume e Mare ui /udec#%rI 5u ac ama# de v%ci em%(i%na#e, "u(in i&#erice. Anii din#re ei urmau & m%ar n #rei zi e * "%&ibi i#a#e "e care 1%ar#e "r%babi c nu % bnuiau. =ar Marin nu avea de %c in#en(ia & e &"un c, du" &#a#i&#ici e rev% u(ii %r din #recu#, m%r#a i#a#ea medie "rin#re c%nduc#%ri era de d%uzeci a &u#. Du" ce mu (imea iei din &a , Marin &e n#%ar&e &"re &% da(ii care "zeau "e &"i%n. * $erce#a(i3 #emeinic, a"%i duce(i3 n bib i%#ec, e %rd%n e . M v%i %cu"a de e "er&%na .

An minu# mai #!rziu in#r n bib i%#ec unde vzu "e 1iu ui &#!nd n &"a#e e bir%u ui unde :muri&e; mai nain#e. 8ncrun#!ndu3&e, &e a"r%"ie de #!nr, care &e ridic, i u "%zi(ie de dre"(i. * De ce nu e#i n "a#, David4 * 7un# a da#%rie. Fia#u &e mbu2%r. M &im(eam 1%ar#e bine, am in&i&#a#... i m3au &a# & m &c% . Adun in1%rma(ii e "e care mi e3a(i ceru# 0rea nerbd#%r & 1ie a n (imea cerin(e %r. 0en#ru m%men# Marin 1u ne.%#r!#. $eea ce &e n#!m" a&e 1iu ui &u era mu # mai im"%r#an# "en#ru e dec!# &"i%nu 2%r'ian. +i un minu# * n ace&# caz d%u * n&emna #im" "re(i%&. * David, c.e&#ia aceea din ca"u #u de care v%rbeai... c!# de mu # ai "erce"u#3%4 * Am &im(i#3% c!nd au in#ra# %amenii aceia "e&#e mine n nc"ere. * 8i cun%#eai4 * Nu3i mai vzu&em nici%da#. Dar ei m cun%#eau "e mine. Marin reca"i#u ra"id) 7 a#er, Mare e /udec#%r, c!(iva re"rezen#an(i ai $%n#r% u ui, "er&%na u &erviciu ui 'uvernamen#a n&rcina# cu "re'#irea mi&iunii * &u1icien#e "er&%ane erau a curen# cu c #%ria ui ca & "%a# avea %c % &cur'ere de in1%rma(ii. David Furn e< c%n#inu) * +#iau de idea uri e me e, #iau c &un# m"%#riva rzb%iu ui. 0r%babi am v%rbi# "rea mu # a c% e'iu. M3au n#reba# dac vreau & i a2u#. 8n#!i am &"u& nu. /ur, d%mnu e. Du" aceea am avu# &enza(ia a&#a n creier. $eva &#rin a "u& &#"!nire "e mine i m3am auzi# r&"unz!nd da. Mi3au e6" ica# c v%iau & v c%n#r% eze min#a ca & %"ri(i rzb%iu . =ar eu eram mereu de ac%rd m"%#riva "r%"riei me e v%in(e... Fia#u #remura "e m&ur ce nain#a n mr#uri&ire. * ...v 2ur, d%mnu e... * Nu e nev%ie, #e cred, &"u&e Marin. 8 credea, n#r3adevr. :M%ar#ea; ui David 1u&e&e "rea c%nvin'#%are i Marin era &i'ur c "rime e cuvin#e "e care e "r%nun(a&e imedia# du" rec"#area cun%#in(ei erau inv% un#are. De 1a"#, cei d%i &"i%ni nu i 1cu&er un " an c.iar a#!# de "r%&#. $e vic#%rie ar 1i 1%&# dac ar 1i reui# & "un m!na "e c%mandan#u 'enera n a2unu b# iei i &3 (in &ub c%n#r% cu a2u#%ru dr%'uri %r i .i"n%zei. 7e auzi % b#aie n u. Marin i reveni din medi#a(ie i mer&e & de&c.id) erau 'ardienii care aduceau "e Puda. * An m%men#I i ru' e , nc.iz!nd ua a %c. 7e n#%ar&e &"re Furn e<. * Vrem & in#er%'m aici un &"i%n. =a3(i, #e r%', cr(i e i .!r#ii e i du3#e n 'rdin. David nce"u & i adune ucruri e, a"%i &e %"ri. * N3a "u#ea & rm!n i eu ca & a&cu #4 n#reb e . Marin re1uz. * Nu avem #im" "en#ru un in#er%'a#%riu "rea un', aa c va #rebui & 1im duri. T!nru " i u%r. 8i adun cr(i e i &e ndre"# &"re u, dar i nce#ini "aii i &e n#%ar&e) * Vi% en(a e&#e ab&% u# indi&"en&abi 4 * Nu, r&"un&e Marin. Vi% en(a nu e&#e nici%da# indi&"en&abi . * A#unci de ce... Fia#u era eviden# z"ci#. * Dac "riz%nieru , &"u&e Marin cu .%#r!re, ne d #%a#e in1%rma(ii e de care avem nev%ie, nimeni nu va a#in'e cu un &in'ur de'e#.

8i adre& un &ur!& &arca&#ic ui David, care i muc buze e, '!ndindu3&e c erau "u(ine an&e ca &"i%nu & 1ie a#!# de c%%"eran#. * 8n " u&, adu' Marin, &3ar "u#ea & vrem & i &c.imbm "reri e n anumi#e "rivin(e i & #rimi#em na"%i n /%r'ia ca a'en# de3a n%&#ru. M nd%ie&c c va acce"#a dac nu 1% %&im une e me#%de de c%nvin'ere. T!nru #remura vizibi . * Dar nu "u#e(i &"era & devin a'en#u v%&#ru. Oamenii nu 1ac a&#1e de ucruri. * Marea "r%b em e&#e i"&a #im"u ui, &"u&e Marin "e #%nu ui ce mai na#ura . De me#%de nu ducem i"&. Ne vedem mai #!rziu. Furn e< &e %"ri a u ca % u #im d%vad a re1uzu ui de a " eca. * +i ce me#%de 1% %&i(i4 * 0en#ru nce"u#, r&"un&e Marin, c%ndamnm a m%ar#e cu #%a#e 1%rma i#(i e. 15 @a "u(in #im" du" nd%c#rinarea 1%r(a#, c%ndamna#u de ira. @ui Marin, care &##ea n cea a # "ar#e a camerei, i era a"r%a"e im"%&ibi & &ur"rind % c%n#inui#a#e n 1raze e ui. Dar 1e u n care erau "r%nun(a#e d%vedeau m!nie i vi% en(. A"%i 1uria &czu bru&c. 8na #, cu %c.ii i"&i(i de via(, "riz%nieru m%rmi ceva inin#e i'ibi i &e "rbui n#r3un &caun. Hcea ac% % nc%rda#G n&ui m%du n care .aine e a#!rnau "e e d%vedea c!# de ri'izi i erau muc.ii. Oc.ii ui c"rui aveau e6"re&ia u ui# "e care % "%a#e "r%v%ca numai un %c "u#ernic. 8n ei &e ci#ea ca"i#u are, im" %rare, % 'r%az i #ri&#e(e ira(i%na e. Aca mia &e &1!ri cu un 'e&# drama#ic. Vic#ima &e &#rdui & &e ridice, a"%i, #!r!ndu3i "ici%are e, nce"u & &e " imbe nc%ace i nc% % "rin 1a(a 1ere&#rei mari, "rin care acum &e vedea umina r&ri#u ui. Din c!nd n c!nd murmura ceva nede& ui#, din care Marin nu reuea & n(e ea' nimic. Genera u "rivea &"ec#ac% u cu a#en(ie. 8n&%(i#%ru ui, un a'en# a $%n#r% u ui, care eviden# nu "rea era %binui# cu vi% en(a, &e a" ec &"re e. * N3a 1i crezu# nici%da# c un %m ca e ar "u#ea & c ac.eze. * Am mai vzu# %ameni c ac!nd nain#e. Du" ce ai a&i&#a# a c!#eva &cene ca a&#a, #ii a ce & #e a#e"(i. 7e %"ri inv% un#ar, invada# de amin#iri. Ambre e n#uneca#e a e #recu#u ui i 1 u#urar "e dinain#ea %c.i %r. Nu erau ima'ini c are, ci un ame&#ec de im"re&ii &ini&#re, 1e(e c%nvu &i%na#e care "riveau u ui#e n '% , av!nd n c%mun % &in'ur #r&#ur) #%a#e e6"rimau 'r%aza, di&"erarea i durerea. * A#e"#a(i ceva, d%mnu e4 ndrzni & n#rebe a'en#u . Acum "are d%ci . 8n %c & r&"und, Marin &e ridic bru&c i &e ndre"# &"re &"i%n cu in#en(ia a"aren# de a #rece "e !n' e . Ne1erici#u mer'ea c #in!ndu3 &e n&"re e , 1r & dea im"re&ia c vedea ceva n 2ur. 8n m%d de ibera# Marin i &e aez n drum i, "re1c!ndu3&e c v%ia & %c% ea&c, i ddu de 1a"# % %vi#ur. Puda czu &#!n'aci n 'enunc.i. 9ma&e '.emui# c!#eva c i"e "e "%dea, umi ca un c!ine b#u#. A"%i &e ridic n "ici%are %vind i i re u mer&u ne&i'ur, "r!nd c ui#a&e c%m" e# de inciden#. Marin #recu n camera a #ura#, ca & dea im"re&ia c ceea ce &e n#!m" a&e 1u&e&e un &im" u acciden#. Ac% % &c%a&e carne#u '&i# a&u"ra unuia din#re cei d%i 2%r'ieni ucii de e . A'enda cu"rindea mai

mu #e n&emnri) c!#eva numere de #e e1%n, ceva ce "rea & 1ie un c%n# de c.e #uie i, c!#eva r!nduri de ini(ia e 'ru"a#e n &erii de d%u &au #rei, care c%re&"undeau "r%babi un%r nume, i cinci i&#e. Ana din e e ar#a a&#1e ) ,.T. c%ndamna# a m%ar#e......BE.8 A#ac a&u"ra /.............JD.8 Di&#ru'ere d%vezi...........B9.8 Di&#ru'ere ar.ive...........JD.8G J1.8G 1.9 Di&#ru'ere ec.i".............1.9G B.9 T%(i e1ii de ce u e "r&e&c /......1.9G B.9G J.9. Nu mai #!rziu. Marin &#udie me&a2u , u ui# i nevenindu3i & cread. :,.T. c%ndamna# a m%ar#e; * Wade Trask. BE au'u&# era da#a "r%nun(rii &en#in(ei. A#acu a&u"ra /. * /%r'iei * era "r%'rama# "en#ru JD, dar acea&# da# nu era cun%&cu# dec!# de Mare e /udec#%r, 7 a#er, Mede in i e n&ui. T%(i c%nduc#%rii de 'ru" #iau c urma & aib %c % %1en&iv, dar nu cun%#eau da#a. A"%i a#en(ia i 1u a#ra& de e6"re&ia 'efii de cel#le, care a"ar(inea #ermin% %'iei c%muni&#e i nu mai era 1% %&i# de un &1er# de &ec% . Guvernu 2%r'ian nu % u#i iza n m%d &i'ur. F' a'enda a %c n buzunar i &un a &ec(ia de e ec#r%nic, ru'!ndu3i & i aduc un de#ec#%r de minciuni. Du" ce a"ara#u 1u in&#a a#, aezar "e Puda "e un &caun. 0riz%nieru c%n#inua & "rivea&c nc"(!na# n "%dea, dar r&"un&e cu % v%ce &eac a #%a#e n#rebri e. Nume e4 /%&e".u& Puda. De&cenden(a4 5iu ce mai mic a ui Ge%r'i Puda, mini&#ru 2%r'ian a a'ricu #urii. 0%ve&#ea era bana ) 'uvernu 2%r'ian &e nd%ia c amenin(area rzb%iu ui era mai mare acum dec!# n anii "receden(i. $a &"i%n a 'uvernu ui in1i #ra# n 'ru"u de rebe i, Puda "rimi&e in&#ruc(iuni e %binui#e) & a1 e #%# ce &e "u#ea a1 a. $%n1erin(a 'enera a de e'a(i %r nu era du" "rerea ui un evenimen# deci&iv, n#ruc!# avu&e&er %c a #e e mai nain#e, a 1e de ne ini#i#%are, n c%ndi(ii a&emn#%are. Nu #ia nimic de&"re cei d%i %ameni ucii de Marin. * A#unci cine erau4 n#reb ace&#a ab&en#. Ord%n & 1ie adu&e nun#ru cadavre e. Puda e "rivi a"a#ic i c #in din ca" n &emn de ne'a(ie. De#ec#%ru de minciuni c%n1irm c nu i cun%#ea. * 8 nd%c#rinm i #rimi#em n /%r'ia ca a'en# a n%&#ru4 Marin 1cu &emn c nu. Ar 1i 1%&# inu#i , da# 1iind c %1en&iva urma & aib %c "e&#e d%u zi e. * A#unci, ce di&"%zi(ii #rebuie ua#e4 * An m%men#I Marin &e ndre"# &"re ua care ddea &"re 'rdin i i c.em 1iu . David Furn e< nv i nun#ru. $u %c.ii ui mari i 'e&#uri e &#!n'ace era ca un ad% e&cen# nendem!na#ic. Vz!nd &#area n care &e a1 a 2%r'ianu , avu un %c, iar "rivirea i e6"re&ia 1e(ei #rdar % deza"r%bare mu#. * @3am .i"n%#iza# i a ceda# nerv%& din cauza &"aimei, &e 'rbi Marin & e6" ice. O &3i revin. 7e %"ri, d!ndu3i &eama c v%rbi&e ca i cum ar 1i vru# & &e dezvin%v(ea&c. 8i muc buze e, "un!ndu3i n#rebarea dac nu cumva urma i e & cedeze nerv%&. 9e u, "e un #%n mai &uav) * Tinere, (i dau "riz%nieru "e m!n. Vreau & a1 i de a e cum &e nume&c i unde %cuie&c #%a#e rude e a"r%"ia#e a e re'inei Pi2&.na&.enia. =n#en(ia n%a&#r e&#e & e &a vm via(a. 8(i &"un #%a#e

ace&#ea "en#ru ca #u, 1iu meu, & ai ncredere n &inceri#a#ea mea. Dac ne d #%a#e in1%rma(ii e de care avem nev%ie, 1ami ia ui va 1i cru(a#. * +i e 4 * Nu i "%# ac%rda % a&emenea 1av%are. N%i nu 1acem ne'%( cu vie(i e &"i%ni %r. 73a ua# .%#r!rea de a3 e6ecu#a. An a"e a indu 'en( &e 1ace numai n 1a(a #ribuna u ui. * O.I Fia#u era nemica# ca % &#a#uie, dei #remura din #%# c%r"u . +i eu ce #rebuie & 1ac4 Marin &e n#%ar&e &"re %1i(eru $%n#r% u ui. * @a&3i "riz%nieru ui Puda iber#a#ea de micare n incin#a reedin(ei. Ai 'ri2 & 1ie a di&"%zi(ia ui David Furn e<. 7#r!n&e m!na #!nru ui. * M n#%rc "e&#e d%u zi e, &"u&e e . * 0 eca(i imedia#4 * Nu, dar nu ne mai vedem nain#e & " ec. Avea din n%u &enza(ia c nu i a2un'ea #im"u . 7e &#rdui&e & i "&#reze ini#ea n 1a(a inevi#abi u ui. Dar in#er udiu 2%r'ian "en#ru ziua re&"ec#iv &e a"r%"ia de &1!ri#. Arma nc % %r de di&cu(ii cu 7#a#u 3 Ma2%r "en#ru a &e a&i'ura c 1u&e&er ua#e n ca cu #%a#e "%&ibi i#(i e. =ar du" aceea... 1E $u c!#eva minu#e nain#e de %ra n%u, avi%nu 3rac.e# c%b%ra cu un uiera# &#riden# din &#ra#uri e &u"eri%are a e a#m%&1erei. 0 an c!(iva -i %me#ri dea&u"ra "i&#ei de a#erizare, care &e a1 a !n' %rau /udec#%ru ui, i i redu&e vi#eza "!n a nive u c%n#r% abi manua , c!nd "i %#u "re u c%manda. 7e %"ri in a "a&are a de mbarcare, iar Marin care reui&e & d%arm % 2um#a#e de %r n #im"u c #%riei c%b%r, "re'#i# & 1% %&ea&c re&#u &erii "en#ru rez% varea "r%b eme %r "er&%na e. @a 2um#a#ea drumu ui &"re ieire &e %"ri, %b&erv!nd cu uimire c a#e"#a 7 a#er. 8n#r3% &ecund &im(i cum cdea de a n (imea "%zi(iei &a e de c%mandan# a arma#ei n#r3un abi& de incer#i#udine. 7e ndre"# &"re e1u $en#ru ui de $%n#r% . 8n #im" ce ddeau m!na, Marin &e '!ndi) :Trebuie & aib un m%#iv "reci& ca & &e a1 e aici;. 7 a#er &a u#. * $%nduc#%ru d%re#e & "e#reci n%a"#ea a $ur#e i & iei cu e micu de2un, m!ine diminea(. * V%i 1i %n%ra# & iau micu de2un n#r3% c%m"anie a#!# de di&#in&. T%#ui... Nu3i venea & cread c 7 a#er veni&e & n#!m"ine d%ar "en#ru a3i #ran&mi#e un me&a2 a#!# de nen&emna#. An bi e#, un #e e1%n &au un me&a'er ar 1i nde" ini# &arcina a 1e de bine. 8n #im" ce v%rbea i '!ndea &e n&"ri. Era .%#r!# & nu "ermi# nimnui, nici Mare ui /udec#%r, nici ui 7 a#er, & i r"ea&c acea&# &ear. De&c.i&e 'ura vr!nd & anun(e c &e va duce mai #!rziu a $ur#e, dar % nc.i&e a %c. @a urma urmei, ce d%rea %mu e(u &#a 1i%r%&4 Mai bine & nu &"un nimic "!n nu &e murea. 8n ciuda amabi i#(ii "e care % ab%rda, 7 a#er era &"ecia iza# n di&#ru'ere i crim. 7e mu (umi & &"un) * M bucur c ai veni# n n#!m"inarea mea, Ed, dar nu era nev%ie. 7 a#er &e ncrun# i "rivi n "m!n#. A"%i "ru & ia % .%#r!re bru&c.

* David, cred c ar #rebui & mer'em am!nd%i a Mare e /udec#%r, c.iar acum. * De ce4 * 0en#ru a1acerea Tra&-. Era u ui#%r ca un "er&%na2 a#!# de im"%r#an# & 1ie acum "re%cu"a# de Tra&-. 7en#in(a 1u&e&e "r%nun(a#, iar e6ecu(ia urma & aib %c a da#a &#abi i#, aa cum era n%rma . Marin n2ur n '!nd) :$um de nu m3am '!ndi#4;, 7 a#er, c!ine e "% i(i&#, i Mare e /udec#%r, #i'ru care &#"!nea " ane#a, i ddu&er &eama n#r3un 1e &au a #u c ceva nu era n re'u . Avu&e&e i a #e %cazii & c%n&#a#e acea&# a"#i#udine a Mare e /udec#%r. An #a en# uimi#%r de a &e ec#a 1ac#%rii re evan(i din#r3% mu #i#udine de in1%rma(ii care aveau &au nu e'#ur une e cu a #e e. =ar acum nu ddu&e 're c!nd &im(i&e c Tra&- era un individ "rime2di%&. 0rimu %c di&"ru a 1e de re"ede "recum veni&e. @ui Marin i #recu "rin ca" c, n 1e u ui deza'reabi , ace&# %mu e( i 1cea de 1a"# % 1av%are. * Mu (ume&c, Ed. 7i'ur c mer'em, r&"un&e e . $u avi%nu #u &au a meu4 * $u a meu. * A#unci dau %rdin &3 #rimi# "e a meu ac% %. * A&#a "%(i & % 1aci din avi%n, zi&e 7 a#er nerbd#%r. Naide. 0en#ru a d%ua %ar n acea zi * &au a d%ua du" c%ndamnarea ui Tra&- * &e '!ndi) :+i dac nu "%# & mi recu"erez c%r"u ... a #im"4; 8i ima'in cum ce e cinci zi e de via( rma&e ui Tra&- v%r #rece nain#e ca e & reuea&c & &e &mu ' din ca"cana iden#i#(ii 1izice n care 1u&e&e "rin& 1r v%ia ui. 8n m%men#u .%#r!#%r, "rice"erea ui de a &e de'.iza va 1i inu#i . 7emna u de dec anare a durerii, "rin care $%n#r% u d%mina ra&a uman, nu &e va &a ne a# de n1(iarea ui e6#eri%ar. A#unci, &i i# de #%r#ura nence#a#, va #rebui & &e "rezin#e "en#ru... e6ecu(ie. * David, dac % r%' "e E6ce en(a &a & #e a&cu #e n e'#ur cu "r%b ema Tra&-, cred c va c%n&im(i, 1r idei "rec%nce"u#e. =nima ui Marin b#ea durer%& de #are. Era c%n#ien# c "!n a miezu n%"(ii &e va ua .%#r!rea 1ina . Nu i "u#ea nc.i"ui % "er&%an mai "%#rivi# dec!# 7 a#er "en#ru a in#erveni n 1av%area ui Tra&-. Nici c.iar Mede in nu ar 1i a#!# de indica#. +i #%#ui... era "rea devreme. Nu avu&e&e #im" nici mcar & vad dac #ru"u din ab%ra#%ru &ecre# a a"ar#amen#u ui ui Tra&- i rec"#a&e cun%#in(a. 0!n nu veri1ica a&#a, nu "u#ea 1i &i'ur de nimic. Era "%&ibi ca Mare e /udec#%r & 1ie c%nvin& de " ed%aria &a i & m%di1ice &en#in(a. Dar era "u(in "r%babi . Vzu c 7 a#er c #ina din ca". * Nu #iu de ce ezi(i, "rie#ene. Du" "rerea mea, "%(i %ric!nd 1i de&#i#ui# din 1unc(ie. M%#iv "en#ru care %rice a # "re%cu"are e&#e i"&i# de &en&. * De&#i#ui#4 n#reb Marin u ui#. De ce, "en#ru nume e D%mnu ui4 7 a#er era 'rav. * E&#e nemu (umi#, David. Auzind de in#erven(ia #a n 1av%area ui Tra&-, a rma& c%n&#erna#. Marin urm n #cere "e 7 a#er care c%ndu&e a avi%nu &u "er&%na . $!nd a#in&er avan"%&#uri e a"rrii $ur(ii, 1ur ua(i in "rimire de 5%r(e e Aeriene de $%n#r% . Avi%nu #recea de a % 1%rma(ie a a #a i imedia# ce urm#%area "re ua c%n#r% u , "rima " eca "en#ru a3i re ua r%ndu . A #ima e&c%r# a#eriz m"reun cu David i 7 a#er i, nain#e ca

ei d%i & &e ndre"#e &"re ieire, 1ur iden#i1ica(i de "a#ru i ncredin(a(i &an#ine e %r 0ri"". * 0r%"un & m ai "e mine nain#e, i &"u&e 7 a#er c!nd in#rar n z%na a"ra#. 5 % #ur i vin% "e&#e zece minu#e. Nu era m%men#u "%#rivi# & % cau#e "e De ind<, aa c Marin rma&e a mar'inea 'rdini %r 1eeric umina#e. $!nd #im"u .%#r!# &e &cur&e, &e '&ea n 1a(a m%de&#ei reedin(e a Mare ui /udec#%r * % ca& cu %"# camere, n &#i ru&#ic, av!nd n &"a#e ni#e de"endin(e n care %cuiau &ervi#%rii. 8n cur#e, d%i %ameni erau aeza(i a umbra unui arb%re. Am!nd%i &e ridicar a a"r%"ierea ui Marin, dar n n#!m"inarea ui veni d%ar 7 a#er. Omu e(u "ru c a unec din umbr &"re umin, ca i c!nd ar 1i mer& "e ine. 7e %"ri bru&c n 1a(a ui Marin. * David, E6ce en(a &a a 1%&# de ac%rd & di&cu#e de&"re "r%b ema ui Tra&-. +e1u $%n#r% u ui v%rbea "e un #%n de u%ar m!ndrie, 1iind eviden# c%nvin& c %b(inu&e % mare vic#%rie. Marin i "&#r ca mu e6#eri%r, dar &im(ea cum &!n'e e nce"e & i &e n1ierb!n#e. 8nain# i &im(i nc % da# imen&a m!nie a#en# a %mu ui care a#e"#a. =n&#inc#iv, Marin i adun #%# cura2u . Avea de '!nd & u"#e din #%a#e "u#eri e. An #im", nu &e auzi dec!# &une#u v%cii &a e i 1ream#u v!n#u ui n n%a"#e. 8nce"u "rin a3i re ua ar'umen#e e "e care e "rezen#a&e i n 1a(a $%n&i iu ui $%nduc#%ri %r de 'ru", du" ce ace#ia i re1uza&er cererea "er&%na . Du" aceea de&cri&e c!#eva din inven(ii e ui Tra&-, "recum i m%du n care e 1% %&i&e e n&ui. 8n 1ina nain# % ru'min#e "er&%na ) * 8n &i#ua(ia de acum, de"ind n n#re'ime de 'eniu ace&#ui %m, n m&ura n care 1%r(e e n%a&#re arma#e au % nev%ie c%n&#an# de inven(ii e &a e * de cea mai mare "ar#e din e e. Ne3a a2u#a# 1r rezerve, 1r & "recu"e(ea&c nici un e1%r#. Du" "rerea mea, #%a# acea&# "%ve&#e ar #rebui rez% va# de a %m a %m. $red c, dac nu a 1i 1%&# " eca# a#unci c!nd a 1%&# adu& "en#ru "rima da# c.e&#iunea n di&cu(ie, a 1i "u#u# &#a de v%rb cu e i a 1i n(e e& ce '!ndea cu adevra# c!nd a cri#ica# &i&#emu n%&#ru de 'ru". 0en#ru a nc.eia, E6ce en(, cred c Tra&- nu #rebuie e6ecu#a#, ci "u& n iber#a#e c!# mai re"ede cu "u#in(. 7"u&e&e ceea ce #rebuia &"u&. 8i "r%nun(a&e " ed%aria, indi1eren# c!# va %ra. Marin nu vedea ce a # c%n&ideren# ar 1i "u#u# aduce n " u&. 0%a#e c &e 1cu&e &im(i# n v%cea ui "rea mu # em%(ie i a&#a nu era bine. Dar &en#imen#u 1u&e&e mai "u#ernic dec!# v%in(a ui. De a #1e , va 1i "u& "e &eama in#ere&u ui &u binecun%&cu# 1a( de Tra&- i n m%d n%rma nu #rebuia & in1 uen(eze decizia 2udec#%ru ui. A#e"#. 7ub c%r%ana b%'a# a arb%re ui era #cere. @ini#ea &e "re un'i, d!nd de n(e e& c %mu aeza# n umbr c!n#rea cuvin#e e ui Marin. An v!n# u%r 1rem#a "rin#re ramuriG "ar1umu 1 %ri %r i a arbu#i %r deveni mai "u#ernic, a"%i &e &#in&e c!nd v!n#u &e %"ri. $%nduc#%ru c #in din ca". * David, &"u&e e , e #im"u & #ii c!# de mu # #e &#imez i "en#ru ca i#(i e "er&%na e i "en#ru a"#i#udini e e6#ra%rdinare de mi i#ar. Dar 1a"#u c i3ai ua# a"rarea ui Tra&- m3a #u bura# i de c!#va vreme m n#reb ce 1e de re a(ii e6i&# n#re v%i d%i. * N3am n#re(inu# cu e nici un 1e de re a(ii n a1ara ce %r ab&% u# n%rma e ceru#e de 1unc(ia mea. * Te cred, r&"un&e Mare e /udec#%r. Am ncredere c vei renun(a a %rice a # &"ri2in n 1av%area ui. Din ace&# m%men#, (i cer & (i c%n&acri #%a# ener'ia re"ur#rii vic#%riei n rzb%iu cu /%r'ia.

Era un %rdin direc#. Marin " i, a"%i &e 1%r( & z!mbea&c. * $%n&idera(i c am %b(inu#3% de2a, r&"un&e Marin. +i un z!mbe# &#raniu i nc%rd 1a(a. Dic#a#%ru rma&e "e '!nduri. * Acea&# a1acere Tra&- a&cunde mai mu # dec!# "are a "rima vedere. 9e're# c nu (i "%# dezv ui #%# adevru , David. Dar, crede3m, c!nd (i &"un c &ub2u'area c!# mai ra"id a /%r'iei e&#e un 1a"# de im"%r#an( ma2%r. 5cu % "auz, du" care c%n#inu) * Ai "u#ea & m n#rebi, dac m%ar#ea ui Tra&- e&#e a#!# de ur'en#, a#unci de ce nu renun(m a #ermenu e'a "!n a e6ecu(ie4 Nu "%# & (i &"un dec!# c avem m%#ive n#emeia#e. Marin &e '!ndi a a'enda "e care % '&i&e n buzunaru &"i%nu ui uci& de e . 8i 1cu&e " anu & i3% ara#e Mare ui /udec#%r n#r3un m%men# cri#ic, aa cum era ace&#a de acum. Dar nu "u#ea & % 1ac. Avea "rea mu #e nd%ie i n e'#ur cu $reieru . +i cu Mare e /udec#%r... Ace&#a &e ridic. * A&#a e #%#. Acum #e "%(i re#ra'e n ca&a %a&"e(i %r, ca de %bicei. Ne vedem m!ine a micu de2un. 8n 1a(a ui Marin &e nc.i&e&e % u, irev%cabi . 1M Marin &e ndre"# &"re ca&a %a&"e(i %r 1r nici % #ra'ere de inim. Acum n%a"#ea era mai rc%r%a& i * cu e6ce"(ia a ei %r umina#e * mai n#uneca#. Nemu (umi# de &i#ua(ia ui, in#r n camera care i era de&#ina#. Nu &im(ea de %c nev%ia de %di.n. Avea c%nvin'erea c nu #rebuia & ir%&ea&c acea&# n%a"#e. T%#ui era %b i'a# & a&cu #e de "%runca dic#a#%ru ui i & rm!n "e #eri#%riu "zi#. 0r&irea ui, indi1eren# "en#ru ce m%#iv, ar 1i &#!rni# bnuie i. 7e dezbrc ne.%#r!# i &c%a&e % "erec.e de "an#a %ni de "i2ama din#r3un &er#ar, dar nu i "u&e "e e . = &e "rea c, dac i3ar mbrca, ar n&emna c &3a .%#r!# & &e cu ce. Ori &%mnu ec.iva a cu a"r%"ierea cu nc % zi de m%ar#e. Era % ecua(ie n1ric%#%are, a care nu "u#ea adu'a &au &cdea nici un #ermen. 9e1uzu de a "e#rece d%rmind acea&# a d%ua n%a"#e era un re1 e6, nu un ca cu . Dezbrca#, &e &#recur n "a#, &#in&e umina, a"%i rma&e cu ca# n n#uneric, medi#!nd. 8i amin#i de n#! nirea ui * acum "ierdu# * cu 9a ". 7cudder, c%nduc#%ru 0ri""i %r. Nu avea nici un " an "en#ru a3 1% %&i "e 7cudder, dar ra#area n#revederii "rea ca % %cazie "ierdu#. Marin n#in&e m!na i re' &%neria cea&u ui cu cadran umin%& de !n' "a#. )c#m dormi, i zi&e e "%&%m%r!#. $e "u(in & 1ii %di.ni# a d%ua zi. 7e #rezi bru&c, c%n#ien# c n camer &e mai a1 a cineva. * DavidI %"#i n n#uneric % v%ce de 1emeie. De ind<I * Vin%I % c.em Marin #%# n %a"#. Du" % c i" auzi % micare, &im(i mirea&ma "ar1umu ui ei a"%i ceara1uri e 1ur #ra&e a % "ar#e i ea &e &#recur n "a# !n' e . 7e i"i &#r!n& de e , iar cmaa de m#a&e "e care % "ur#a i ddu ui Marin % &enza(ie rc%r%a&. * Tic %&u e, mu&#r ea n ' um. D%rmi 1r nimic "e #ine. 8n& de'e#e e ei i m!n'!iau u%r c%r"u . * Nu "%# rm!ne. $um ne n#! nim ca & " ecm m"reun4

Marin % &ru#. Fuze e ei m%i &e de&c.i&er &ub a e ui, dar #ru"u i era nc%rda#. * 7 #e c%a1ezi &im" u i & nu #e mac.iezi. 8 v%i "reveni "e c%mandan#u bazei c v%i 1i n&%(i# de % d%amn. Ea nu r&"un&e imedia#. * $e zici4 % n#reb Marin n ce e din urm. * N3% & 1iu "rea a#r'#%are... * Dra'a mea, i &"u&e e cu b !nde(e, nu mac.ia2u % 1ace 1rum%a& "e De ind<, iar eu #iu a&#a 1%ar#e bine. Dar nu are r%&# & c%m" icm ucruri e cu de'.izri inu#i e. $um i vei e6" ica Mare ui /udec#%r ab&en(a #a4 * Nu va dura dec!# % zi &au d%u. E nu are nimic m"%#riv. * =3ai &"u& unde " eci4 * Nu. Nu mi cere nici%da# e6" ica(ii. 8n n#uneric, Marin c #in u%r din ca". De ind< &e &a&e ne a# de a"aren(e e unei #% eran(e ab&% u#e. Dar du" c%nvin'erea ui, dic#a#%ru nici nu era a#!# de bnui#%r cum credeau mu (i. 9ea i#a#ea era mai &im" ) % incredibi "u#ere de %b&erva(ie c%mbina# cu n&i m!nia "e care % de#e&#a. Mare e /udec#%r di&"unea de un #a en# 1r "erec.e de a "rivi n &u1 e#e e %ameni %r i, c!nd "erce"ea a a (ii &im"#%me e unei 1urii "e care % &im(ea &urd n e n&ui, &e &#"!nea nain#e ca ec.i ibru in#ern & i 1ie di&#ru& de un acce& de #urbare. * Vreau &3(i &"un e6ac# ce #rebuie & 1aci, &"u&e Marin cu #andre(e. * Te a&cu #, r&"un&e ea i"indu3&e i mai &#r!n& de e . 0e &cur#, Marin i &c.i( un i#inerar "e care #rebuia & urmeze avi%nu ei, i indic %cu n care #rebuia & ia "rimu aer%#a6i i n &1!ri# "unc#u n care urma & '&ea&c #ran&"%r#u mi i#ar. * E in'eni%&, &"u&e De ind< '!ndi#%are c!nd e #ermin. $rezi c %amenii &e v%r &a dui de na&4 * Ai de3a 1ace cu 1iin(e umane, i e6" ic Marin "rinci"ii e " anu ui. Nu v%r 1i n numr "rea mare. 8n " u& v%r avea dezavan#a2u de a 1i nev%i(i & ac(i%neze cu di&cre(ieG v%r 1i %"ri(i n %c de mu (ime. Dac rm!n "rea mu # n urm, (i v%r "ierde urma. De ind< "ru c%nvin& de ace&# ra(i%namen#. * O, David, ce bine e & 1iu din n%u !n' #ine. Mi3e a#!# de d%r de #ine... V%cea i &e 1r!n&e. 8n c i"a urm#%are Marin (inea n bra(e % 1emeie care " !n'ea. * Dumnezeu e, &u&"in ea, c!# &un# de ne1erici#I $um a "u#u# & mi &e n#!m" e aa ceva4 Marin % &#r!n&e a "ie"#. Avea % &enza(ie ciuda# de nc.idere n &ine, ca i c!nd min#ea i re1uza & 1unc(i%neze, ca i c!nd vreun re&%r# &ecre# a 1iin(ei ui ar 1i 1%&# b %ca# de #ri&#e(ea ei. $.inui#, i &"u&e) :Nu #rebuie & mi &c.imb .%#r!ri e. Nu #rebuie & m a& in1 uen(a#;. Dar nici e nu era &i'ur ce v%ia & &"un cu a&#a. 5iindc de 1a"# de&"re ce 1e de .%#r!ri era v%rba4 7in'uru ui (e era & redevin David Marin * n rea i#a#e, nu n a"aren(. 5emeia din bra(e e ui &e %"ri bru&c din " !n&. * Trebuie & " ec, &"u&e ea. Ne vedem a &#a(ia de dec% are a rac.e#e %r. 8 &ru#, a"%i a unec u%r din "a# O auzi cum &e ridica n "ici%are, a"%i &une#u "ai %r ei "e c%v%r. 8n ce e din urm, ua &e de&c.i&e, a"%i &e nc.i&e a %c. An #im" Marin rma&e n#in&, remem%r!nd c i"e e #ri#eG a#in'erea m!ini %r ei "e c%r"u ui, v%cea %"#i#, acrimi e * #%a#e di&"ru&er acum, dar e nu e ui#a&e.

5iind 1iica 1%&#u ui amba&ad%r a /%r'iei, era "rima "e i&#a &u&"ec(i %r. D%rin(a ei de a mer'e a 'rani( nu era "%a#e dec!# % veri1icare "en#ru a vedea dac e era di&"u& & % ia. 7au "%a#e c d%rea & &e c%nvin' dac de da#a acea&#a rzb%iu va avea n#r3adevr %c. Marin &e n#%ar&e "e "ar#ea cea a #, din n%u 1uri%& c3i ir%&ea n%a"#ea. $ea&u de !n' "a# ar#a %ra unu i %"#&"rezece minu#e, c!nd &e #rezi din n%u, 1erm .%#r!#. 7e ddu 2%& din "a# i &e mbrc "e n#uneric. Nu &e %&#eni & &e '!ndea&c nc % da# dac era bine & ac(i%neze &au nu. Decizia &e 1ina iza&e n #im"u &%mnu ui. 5r & ezi#e, iei din ca& i &e ndre"# &"re %cuin(a Mare ui /udec#%r. Mer'ea ne"&#%r "e a ee, "re1c!ndu3&e c iei&e d%ar & ia aer. Dac De ind< ieea din n#!m" are i vedea, "u#ea & &e n#%arc. 7e baza "e i"%#eza c in#rarea n Ad"%&#uri * care a #da# aveau numru de c%d 8D83F * se afla undeva n in#eri%ru reedin(ei Mare ui /udec#%r. Era .%#r!# ca a&#3&ear & de& uea&c #aine e ace&#ei "r%b eme. De a&emenea, va ncerca & de&c%"ere "en#ru e n&ui ce &e a&cundea n Ad"%&#uri e &ub#erane. De nda# ce va c%b%r n ad!ncuri va n#re"rinde % cerce#are c%m" e# i ra"id, a#!# c!# i va "ermi#e #im"u . De nda# ce... A&#a era "r%b ema) & in#re, & a2un' 2%&. O"rindu3 &e a umbra unui arbu&#, &e &im(i c%" ei# de ne"u#in(. $u un e1%r#, a un' nd%ie i e care c.inuiau. Acum nu &e mai "u#ea n#%arce. 8n acea&# n%a"#e i &e %1erea %cazia & a1 e dac n Ad"%&#uri era a&cun& $reieru i nu #rebuia & % "iard. 8ncerc & i %ca izeze "%zi(ia n ra"%r# cu 'rdini e. $un%&c!nd bine %curi e, "u#u & &e %rien#eze u%r. 0arcur&e&e cam aizeci de me#ri, ceea ce n&emna c a urm#%area curb a a eii va avea n 1a( reedin(a Mare ui /udec#%r. Nici % u nu era ncuia#G aa era e'ea. 8n a&#1e de a&"ec#e dic#a#%ru i re&"ec#a "r%"rii e decre#e. Vizi#a#%rii erau nc!n#a(i de ace&# 'en de de#a ii, iar "%"u ari#a#ea unui c%nduc#%r de"indea ade&e%ri de re&"ec#area un%r re'u i min%re. 0en#ru Marin, a #erna#ive e de a ac(i%na erau e6#rem de &im" e) 1ie in#ra n ca& "e a&cun&, "e ci #ura nice, 1ie... Ac(i%n!nd cu ncredere i ca m, Marin &e ndre"# &"re ua din 1a(, % de&c.i&e nce#, "i nun#ru i % nc.i&e cu a#en(ie n urma ui. 8n drea"#a ui, % umin di1uz emana din ve&#ibu , n re&# 1iind n#uneric. Nu &e auzea nici un &une# n acea c i" &im(i % 1ericire, % eu1%rie & ba#ic, % em%(ie "rea nva nic, "rea mare "en#ru a nu 1i "rime2di%a&. Era e6a #area 2uc#%ru ui care a miza# "e "r%"ria via( i a c!#i'a#. Nu era "rima da# c!nd &e a1 a n#r3% &i#ua(ie di1ici , dar nici%da# nu ri&ca&e tot#l ca acumG via(a, nume e, 1unc(ia, "u#erea. =ar em%(ia era dub a# de 1a"#u c nce"u&e de2a a d%ua "ar#e a 2%cu ui cu aceeai miz. Traver& nc"erea n v!r1u "ici%are %r, a#en# & nu %vea&c m%bi e e. $un%#ea camera, de%arece a&i&#a&e n ea a c%n1erin(e de&1ura#e aici n n%"(i reci. 7e ndre"# &"re % u care &e a1 a c.iar 1a( n 1a( cu in#rarea "rinci"a i &e #rezi n#r3un c%rid%r n care era n#uneric bezn. +#ia c aici erau d%rmi#%are e) a ui De ind<, n drea"#a, a Mare ui /udec#%r, n &#!n'a. Era im"%&ibi & i dea &eama dac ui e camere %r erau de&c.i&e &au nu. $um nu auzi nimic, bnui cu uurare c ui e erau #%#ui nc.i&e. F!2b!i n&"re "ere#e e din drea"#a, '&i bu#%nu i1#u ui i a"&. $u mai mu # #im" n urm, 1cu&e "re&u"unerea c "rezen(a unui i1# n#r3% vi cu un &in'ur e#a2 n&emna una din d%u) un &ub&% &au * ceea ce era mai "r%babi * in#rarea 8D83F n Ad"%&#uri. Era n%rma ca /udec#%ru & i a&i'ure un mi2 %c de re#ra'ere ra"id n caz de ur'en(.

7e auzi un uiera# u%r, a"%i % micare de a unecare i ua i1#u ui &e de&c.i&e. An 1a&cicu de umin inund .% u i "#run&e n &a a mare "rin care #recu&e, 1c!ndu3 & #remure. Dar rma&e "e %c. A"%i "i n in#eri%ru cabinei. Aici avu un n%u #remur, de uurare n&. 0an%u de c%mand era un &i&#em de c%mbina(ii cu zece bu#%ane numer%#a#e de a D a 9 i un a un&"rezece ea "en#ru "%rnire. 7e "u#ea 1%rma %rice numr, ca a % #a&#a#ur. Marin 1%rm 1DD i a"& "e bu#%nu de "%rnire. Ai e ' i&an#e &e nc.i&er. @i1#u c%b%ra ra"id, cu un z'%m%# u%r. Fu#%ane e numer%#a#e de a D a 9 &e uminar &ucce&iv. @a 1D, :D; avu % icrire a b, iar :1;, una r%ie. @a :11;, :1; &e c% %r n a b n 2um#a#ea drea"#, n #im" ce cea &#!n' rma&e r%ie. @a 1DD, :1; deveni a ba&#ru, iar :D; &e umin n r%u i a b, du" care i1#u &e %"ri. Ai e &e de&c.i&er, iar Marin vzu n 1a(a ui un cu %ar n'u&#, cu "ere(i cenuii, aa cum erau #%a#e cu %are e din Ad"%&#uri. 0%rni, cu dezin#e'ra#%ru n m!n i #im" de % 2um#a#e de %r e6" %r ace&# nive dac "riviri e arunca#e n camere e ar'i, '%a e, cu "ere(i de be#%n &au de3a un'u c%rid%are %r n#uneca#e "u#eau 1i numi#e e6" %rare. $%b%r un nive , urc d%u, c%b%r nc "a#ru i aa mai de"ar#e. Mer'ea nain#e, cu un &en#imen# de nedumerire n c%n#inu cre#ere, 1r & %b&erve c!nd, n &"a#e e &au dea&u"ra ui, % #ra" a uneca n #uri, &!nd & ia& % #i2 1 e6ibi de me#a care (in#ea n direc(ia ui i #r'ea cu... ceva. 8 devie din drum % v%ce mecanic a crei &ur& nu % "u#u de#ec#a. 8n m%men#u urm#%r &e a1 a n#in& "e % " ac #urnan#, %rice "u#ere de "erce"(ie 1iindu3i anu a#. Nu &e auzea dec!# un zumze# & ab, un c.ic%#i# u%r, a"r%a"e %mene&c, %a"#e ciuda#e * mecani&me e ec#r%nice '!ndi#%are care :&##eau de v%rb; n#re e e. Nu 1u "r%nun(a# nici un cuv!n#, dar vibra(ii e cerebra e i 1ur nre'i&#ra#e, "r%ce&e e min#a e ana iza#e ra"id i n 1ina #rei uni#(i e ec#r%nice de c%n#r% i 1ur 're1a#e direc# "e &#ruc#ura neur%na a creieru ui. Du" aceea i ddur drumu . Marin i c%n#inu cerce#ri e 1r a bnui c ace&#ea i 1u&e&er n#reru"#e c!#eva c i"e. $u "u(in nain#e de %ra cinci diminea(a, %b%&i# i c%nvin& c nimeni nu ar 1i reui# mai mu #, u a&cen&%ru i urc a &u"ra1a(. Din n%u avu &enza(ia ciuda# * dei acum nu mai era a#!# de in#en& * c &e a1 a "e "unc#u de a 1ace % mare de&c%"erire, dar nu &e n#!m" nimic. $ur!nd a2un&e n 'rdin. Du" c!#eva c i"e vi a /udec#%ru ui era a #reizeci de me#ri n &"a#e e ui. $e "u(in nu mai ri&ca & 1ie &ur"rin&. 7e urc n "a# n umina di1uz a z%ri %r. Era din n%u 1uri%& c i ir%&i&e n%a"#ea. 7e #rezea de&, av!nd de 1iecare da# ace ai &en#imen#. Nu '&i&e ce cu#a i a&#1e ri&ca&e en%rm 1r & c!#i'e nimic. N%#r!# ucru, "ierdu&e n%a"#ea de'eaba. 8n #im"u micu ui de2un ua# n c%m"ania dic#a#%ru ui nu &e n#!m" nimic de%&ebi#. Nici unu din ei nu &u1 % v%rb de&"re rzb%iu din /%r'ia. @a &cur# #im" du" aceea, Marin "r&i $ur#ea. 8n #im" ce nde"r#a ma&ca ui Marin de "e 1a(a i #ru"u ui Tra&-, reca"i#u evenimen#e e &erii "receden#e i re(inu ca im"%r#an#e d%ar d%u n#!m" ri. 0rima) Mare e /udec#%r i a&cu #a&e " ed%aria n 1av%area ui Tra&-. A d%ua) De ind< veni&e "e 1uri a e ca & "un a "unc# " anu " ecrii %r m"reun n A&ia. Du" "rerea ui, care nu &a nici%da# nimic nee6" ica#, %ricare din ce e d%u ar 1i "u#u# c%n&#i#ui n m%d inde"enden# m%#ivu invi#rii &a e a $ur#e. Era u%r de nc.i"ui# c "en#ru c%nver&a(ia din &eara "receden# ini(ia#iva a"ar(inu&e Mare ui /udec#%r n&ui, nu ui Edmund 7 a#er. =ar vizi#a &ecre# a ui De ind< avea una din #rei e6" ica(ii "%&ibi e. Mai n#!i era "%&ibi ca Mare e /udec#%r &3i 1% %&ea&c cu &!n'e rece

"r%"ria aman# "en#ru a3 &"i%na "e 1%&#u ei iubi#, 1iind ncredin(a# c ea va 1i credinci%a& c%nduc#%ru ui " ane#ei mai de'rab dec!# unui &uba #ern. A"%i &e "u#ea ca De ind< n&i & 1ie &"i%an 2%r'ian care i 1% %&i&e #ru"u n#!i "en#ru a ademeni un c%nduc#%r de 'ru", a"%i "e dic#a#%r, &"re 1% %&u (rii &a e. A #reia "%&ibi i#a#e era aceea c De ind< iubea "e e , David Marin. De 1a"# nu era e6c u&, i ddu e &eama, nici % a "a#ra i"%#ez. De ind< in#er"re#a d%ar r% u unui "i%n n 2%cu $reieru ui, 1c!nd inc%n#ien# ceea ce i cerea acea in#e i'en( ar#i1icia i ca % c%m" e#are a e6i&#en(ei ei c%n#ien#e. Tu bura#, Marin a un' '!ndu . Nu "en#ru c era ab&urd &au .imeric, ci "ur i &im" u 1iindc era bizar i de nec%n#r% a#. Nu a a&#a #rebuia & &e '!ndea&c acum, n diminea(a ce ei de a #reia zi e, c!nd avea a#!# de mu #e de 1cu#. 18 Marin de&c.i&e ua a"ar#amen#u ui ui Tra&- i in#r. 7a %nu ar' era inunda# de umina &#r uci#%are a dimine(ii. O c i" i &e "ru c nu era nimeni nun#ru, a"%i % vzu ridic!ndu3&e din#r3un 1%#% iu "e 9iva A en, care &e arunc n bra(e e ui cu un &#ri'# de bucurie. 7e zv!rc% ea i #remura ca un c!ine care d din c%ad, 1erici# c i vede &#"!nu . Du" ce &ru#, "ru & i aduc amin#e de ceva, &e #ra&e na"%i i &"u&e cu % v%ce &#in&) * D%mnu Ara % mi3a da# in&#ruc(iuni ca, n m%men#u n care #e n#%rci, & &une unu din n%i. * OI e6c am Marin. De2a ziua nu i mai a"ar(inea n n#re'ime. Tim" de c!#eva c i"e avu % "erce"(ie ciuda# de acu# a mediu ui nc%n2ur#%r. 8nain#e de #%a#e era acea&# nc"ere in#im, ace&# a"ar#amen#, care, dei a ui Tra&-, nu era mai "u(in "r%"rie#a#ea ui "ar#icu ar, 1%r#rea(a ui, n in#eri%ru creia nimic nu i "u#ea 1ace ru, dec!# &ub im"eriu e'ii. A"%i era dre"#u e'a a ui Tra&- de a 1i iber "!n a da#a e6ecu(iei. T%#ui, n ciuda ace&#%r "rivi e'ii, au#%ri#(i e i "u#eau vi% a %ric!nd in#imi#a#ea, "u#eau %ric!nd re(ine de a #reburi, n#r3un 1e &au a #u . De aceea acce"#area de a &e c%n1%rma c!# de c!# d%rin(e %r ace&#%r in#rui era vi#a . Fnui c Ara % va 1i nemu (umi# de 1a"#u c di&"ru&e % zi n#rea'. 0en#ru &cur# #im", &im(i #%# di&"re(u "e care un "er&%na2 a#!# de neim"%r#an# ca Ara % "u#ea in&"ira unui c%nduc#%r de 'ru", dar i amin#i re"ede care erau c%ndi(ii e. Era inu#i & &e e&c.iveze. A"& "e un bu#%n de c%n#ac#. * Ara %, Ti denI &"u&e e cu % v%ce c ar. $ ari#a#ea "r%nun(iei era indi&"en&abi "en#ru ca a"e u #e e1%nic & 1ie du& a bun &1!ri# de c#re di&"%zi#ive e e ec#r%nice baz!ndu3&e e6c u&iv "e rez%nan(a &une#u ui. Ace&# "r%cedeu de c%municare, crea# de @ab%ra#%are e Tra&- "e baza un%r me#%de mai vec.i, era 1% %&i# d%ar de %1icia i#(i e 'uvernamen#a e. 8n a"ar#amen#u ui Tra&- &e '&ea un &in'ur a"ara#. Fu#%nu ac#iva un &erv%mecani&m care nre'i&#ra cuvin#e e "r%nun(a#eG un a # mecani&m rea iza % dia'ram du" im"u &uri e e ec#rice n care erau #ran&1%rma#e &emna e e &%n%re. An ana iza#%r e6amina dia'rama i &#abi ea 'ru"a de &une#e "e care % re"rezen#au, #%a#e ce e a #e 1iind e imina#e. Din#r3% &erie de ma#ri(e de " a&#ic cu #rei dimen&iuni * c%n&#rui#e n "rea abi * era &e ec#a# cea care c%re&"undea nume ui "r%nun(a#. Din#r3un a # 'ru" de ma#ri(e de ace ai 1e &e a e'ea cea care re"rezen#a numru de #e e1%n ceru#. 0r%ce&u &e nc.eia n m%men#u n care un u #im mecani&m 1%rma

e ec#ric numru d%ri#. Te.nica era &imi ar "rinci"iu ui de 1unc(i%nare a #ran& a#%are %r i maini %r de &cri& au#%ma#e. Du" % c i", nece&ar de&1urrii ace&#%r %"era(ii c%m" ica#e, ecranu de "e "ere#e &e umin i a"ru "e e c.i"u unui brba#. * A, #u e#i, Tra&-, v%rbi Arra % din ecran. Dei ener'ic, n1(iarea ui era m%.%r!#, ne"rie#en%a&) &"r!ncene e c%b%r!#e, buze e &#r!n&e i %c.ii n#uneca(i. Ar#a ca un %m c%" ei# de necazuri. * 9iva mi3a &"u& c vrei & &#m de v%rb, &"u&e Marin "e un #%n nevin%va#. Ara % a"r%b cu un &emn a ca"u ui. * Vreau & (i reamin#e&c c a&#3&ear are %c reuniunea %binui# a 'ru"u ui. Marin nu r&"un&e. A#i#udinea ce ui a # &a c ar & &e n(e ea' c ab&en(a de % zi a ui Tra&- fc#se im"re&ie "r%a&# a&u"ra 'ru"u ui. * $%n#m "e "rezen(a #a a n#runire, c%n#inu Ara %. * Nu vd nici un m%#iv "en#ru care n3a 1i "rezen#. * 7 1iu &incer, nici euI &"u&e Ara % "u(in enerva#, a"%i ezi#. 8(i rec%mand & dai d%vad de camaraderie i &"iri# de c%%"erare. @e'#ura &e n#reru"&e. A#i#udinea ui Ara % "rea & "reve&#ea&c necazuri care 3ar "u#ea a1ec#a &eri%&. +i, #%#ui, nu "rea avea ce & 1ac. $!# de&"re c%%"erare, nici nu in#ra n di&cu(ie. A un'ind ace&#e '!nduri din min#e, &e n#%ar&e &"re 9iva i i &"u&e) * Am de ucru n bir%u meu i d%re&c & nu 1iu deran2a#. Era 'a#a & " ece c!nd i ddu &eama du" e6"re&ia ei c 1u&e&e "rea a&"ru. * A&#3&ear &un# iber, dra'a mea, adu' ceva mai b !nd. Ea c #in din ca" cu amrciune. * Nu m "%(i "c i. E#i de2a m%r#. T%#ui m"in&e &"re ua bir%u ui. * 8n &1!ri#, 13(i #reaba. Vrei &3(i "re'#e&c "r!nzu 4 * Da, mu (ume&c, r&"un&e Marin, bucur%& c ea era a#!# de n(e e'#%are. 8n& du" ce nc.i&e ua bir%u ui n urma ui, i ddu &eama c #remura. Nu3i mai "ierdu #im"u &#!nd & ana izeze &en#imen#u , ci baricad ua cu un &caun du" care in#r n ab%ra#%r "rin ua &ecre#. 8n "rimu m%men#, "rivirea i 1u a#ra& de &#r ucirea &#ic ei, &c i"iri e me#a u ui i ucirea me&ei ce ei un'i. O "rivire era #%# ce avea nev%ie Marin, acum. $%r"u * c%r"u l#i * era c%n#ien#. 7e a"r%"ie de "riz%nier i in&"ec#. Oc.ii ace&#uia 1i6au ne ini#i(i, dar mai mu # cu enervare dec!# cu #eam. * M auzi4 n#reb Marin. $e e'a# 1cu un &emn a1irma#iv din ca". * Vreau & mi &"ui unde ai du& in&#rumen#u du" ce ai " eca# de a @ab%ra#%are e Tra&-, unde m3ai &a# "e mine. Tra&- r&"un&e cu un z!mbe# cinic i cu un &emn ne'a#iv a ca"u ui. A"%i ncerc & &cui"e c uu . Amin#indu3i c!# de "u#ernici erau "r%"rii ui din(i, i &c%a&e c uu cu "ruden(, 'a#a & i3 "un a %c n %rice c i". * $e (i &3a n#!m" a#4 $e a # "rivi "%&%m%ri#. * Vd c nu "%r(i %c.e arii. Marin ui#a&e a"r%a"e c%m" e# de e"i&%du cu %c.e arii. Avu ca un 1e de i uminare.

* 73a n#!m" a# bru&c, &"u&e Tra&- "e un #%n nc%rda#, vz!nd c Marin "&#ra ini#ea. Veni&em aici & iau ni#e in&#a a(ii. Din#r3% da#, "ur i &im" u m3a &a# vederea. M3am %vi# cu ca"u de "ar#ea din &"a#e a cea&u ui i "r%babi c am "r%v%ca# un &cur#circui#, 1iindc am avu# un %c care m3a 1cu# & mi "ierd cun%#in(a. An b e&#ema# de acciden#. Amin#irea n#!m" rii "ru & de"rime, dar Marin abia %b&erv. An acciden#I E6i&#a %are vre% e'#ur n#re e i 1a&cicu u de raze av!nd ca &ur& cadranu cea&u ui, care a2un&e&e "!n a "a#u ui n "rima n%a"#e4 Dac da, n&emna c #rebuia & am!ne e6" ica(ii e n#r3% "rivin( n care i aa nu era &i'ur a"r%a"e de nimic. * David, i %"#ea Tra&-, nu (i dai &eama c e&#e &enza(i%na 4 Numai cu ace&# ucru am &c.imba m"reun #iin(a "&i.% %'iei. Marin ridic din umeri, "rea "u(in im"re&i%na#. * 0&i.% %'ia nu e&#e % #iin(, &"u&e e &ec. 8n ace&# d%meniu nu "%(i avea dec!# "reri, i "reri e unui 'ru" nu &un# nici%da# acce"#a#e de a #u . 8n arma#, n%i nu mai avem "&i.% %'i, dec!# ca #e.nicieni &uba #erni care ucreaz &ub ndrumarea &% da(i %r. Tra&- nu "rea & a&cu #e. * $!# #im"... 8n#reb e "e un #%n "re%cu"a#, c!# #im" a dura#4 7 (i reca"e(i vederea, vreau & &"un4 * $am cinci&"rezece %re, r&"un&e Marin &cur#. * E6ac# ca a mine, &"u&e Tra&- #rium1#%r. 8n ciuda 1unii %r cu care era e'a#, &e ridic n ca"u %a&e %r. * David, nu (i dai &eama ce n&eamn a&#a4 $eea ce c%n#eaz a un %m e&#e m%du &u de a "rivi ucruri e, 1i %&%1ia ui. De c!nd "%# &3mi amin#e&c, m3am (inu# de"ar#e de umea ac(iunii. Am 1%&# '!ndi#%ru care i "rivea "e cei a (i de a di&#an(. 7avan#u , %b&erva#%ru , &"ec#a#%ru . Dac &un# mi%", e&#e "en#ru c vederea mea &3a c%n1%rma# m%du ui de c%m"%r#amen#. @ui Marin i &e "ru in#ere&an# i uimi#%r 1a"#u c ace&# %m, n#r3un m%men# a#!# de di1ici a vie(ii ui, era en#uzia&ma# de ciud(enii e #iin(i1ice a e min(ii &a e inven#ive. @ucru ace&#a 1cu mai uman, iar Marin &im(i cum devine ceva mai "rie#en%&. * Tra&-, n#reb e cu b !nde(e, unde ai du& in&#rumen#u 4 Am nev%ie de e . E6a #area ce &#r ucea n %c.ii ce ui a # &e &#in&e. 5izicianu "rivi m%.%r!#. * David, acum &un#em "ar#eneri, 1ie c (i " ace, 1ie c nu. Nu (i dai &eama de a&#a4 * 8mi dau &eama d%ar c #u ai & 1aci ce (i &"un eu, r&"un&e Marin c #in!nd din ca". * T%# ce am de 1cu# e&#e & nu 1ac nimic, iar #u a2un'i a $%nver#iz%r n "a#ru zi e. Am % "%zi(ie care3mi %1er avan#a2u & ne'%ciez. Oc.ii c"rui, 1rum%i, care &e ridicar &"re e erau u%r mic%ra(i, ca i c!nd Tra&- ar 1i ncerca# & i '.icea&c in#en(ii e. * Nu am #im" de di&cu(ii, &"u&e Marin. $u c!# ncerci mai mu # & mi "ui be(e n r%a#e, cu a#!# mai "u(in m v%i &im(i nc ina# & #e a2u#... mai #!rziu. 9e"e#, i e u #ima %ar c!nd #e n#reb. Ande e&#e in&#rumen#u 4 Tra&- &e ui# 1i6 a e , a"%i "ru c nervii i &e zdruncin. * Tic %&u eI e6c am e a"r%a"e " !n'!nd. $un%&c #%nu &#a. 9ecun%&c un a&a&in du" v%ce. Numai c e v%rba de "r%"riu #u c%r" i nu cred c ai de '!nd &3i 1aci vreun ru. Da, Marin uci&e&e ca e6ecu#an# a decizii %r 'uvernu ui i va mai ucide 1r nd%ia . Dar, crez!nd c "en#ru m%#ive "er&%na e un %m ca e

ar a" ica ace eai me#%de 1% %&i#e n &erviciu 'uvernu ui, Tra&- &e n&"im!n#a &in'ur. * Ai#e, &"u&e &avan#u di&"era#, dac a avea #im", #e3a "u#ea c%nvin'e c a&%cierea din#re c% ec#ivi&m i ibera ini(ia#iv are #%# a#!#ea nea2un&uri ca 1iecare &i&#em ua# n "ar#e. Fnuind "r%babi c Marin era 'a#a & n#reru", c%n#inu "e ner&u1 a#e) * David, care e&#e "rima vir#u#e a unui &u"ra%m4 Acce"#area de a n1run#a m%ar#ea n %rice c i". 8n arma# e&#e ce mai "r%babi & '&e#i &u"ra%ameni. 8n arma# n#! ne#i un 1en%men incredibi ) brba(i n de" in#a#ea "u#erii an#rena(i & &e u"#e cu m%ar#ea. Ori de c!#e %ri un c%nduc#%r 'enia i d &eama de ace&# adevr, are % reve a(ie ame(i#%are a&u"ra "u#erii "%#en(ia e "e care % "%&ed 1iin(e e umane. 8i ima'ineaz de2a ma&e e %r'aniza#e de %ameni care mr uie&c &"re rea izarea un%r &c%"uri mre(e. Dar n "rac#ic nu mer'e. 7c%a#e un individ din cazarm i i va "ierde #%a# mre(ia "e care % d e6i&#en(a n c%mun. $inci mii de ani de rzb%aie au d%vedi# c via(a n arma# nu re"rezin# % &% u(ie "en#ru individu au#%n%m, care #%#ui i recun%a#e in#erde"enden(e e cu %amenii din 2uru ui. 5cu % "auz, a"%i re u "e un #%n #ri&#) * Dar de'eaba (i &"un eu #%a#e a&#ea. Tu e#i credinci%& Mare ui /udec#%r i... 7e %"ri bru&c. * David, #u #e3ai n#reba# vre%da# de unde vine Mare e /udec#%r4 $are e&#e #recu#u ui4 A, nu, nu nce"e cu r&"un&uri e &#ere%#i"e a e "r%"a'andei i i&#%riei %1icia e) c &3a n&cu# n acea "ar#e a Aniunii 7%vie#ice care acum &e nume#e /%r'ia, c a 1%&# cre&cu# de un in'iner, c a a2un& a ran'u de %1i(er. Nu "eri%ada a&#a m in#ere&eaz. Ai auzi# vre%da# % re a#are care & um" e &"a(iu '% din#re c% %ne u =van 0r%-%v i Mare e /udec#%r4 Eu nu, i mie mi " ac bi%'ra1ii e c%m" e#e. * 0%# & #e mure&c, &"u&e Marin ne#u bura#. @a un m%men# da#, n cadru $%a i(iei Orien#a e a d%mni# % mare c%n1uzie. 7"re &1!ri#u rzb%iu ui %1i(erii rui i3au da# &eama de ceea ce 7#a#u 3Ma2%r "rea & i'n%re) &% da(ii &e &#ura&er "ur i &im" u. $%ndui de c% %ne u 0r%-%v, ei au... 7e %"ri, 1iindc Tra&- &e ui#a ir%nic a e . * Oi3ai nv(a# ec(ia, nu4 Fine, "rie#ene, dar &"une3mi cum &e "%a#e e6" ica mirac% u c un %m care acum d%uzeci i cinci de ani avea a"r%a"e cincizeci ara# a&#zi de #reizeci i %"#4 8 "rivi cerce##%r. * Ai ceva de zi&4 Marin %vi. Nu era di&"u& & c%n#inue di&cu(ia, n#ruc!# % c%n&idera inu#i . Dar i amin#i de "eri%ada c!nd &e ac%m%da cu c%r"u ui Tra&-. Amin#iri e ca de vi& "e care e avu&e&e, n &"ecia &cena n care un %m "e m%ar#e cerea a2u#%r, "u#eau 1i un indiciu a ac#ivi#(i %r din #recu# a e ui Tra&-. 8i de&cri&e "e &cur# &cena &avan#u ui. * $red c ar 1i "u#u# %b(ine a2u#%ru dac ar 1i 1%&# n &#are & &"un de ce era b% nav, nc.eie e . $e i &e n#!m" a&e4 * Era unu din "rime e me e e6"erimen#e n e'#ur cu au#%n%mia 1iin(ei umane. * +i ce a d%vedi#4 $e a # &e ncrun#) * @umea n%a&#r e&#e 1a i#, David. Ma2%ri#a#ea %ameni %r &im#e % nev%ie acu# ca &3i &"un cineva ce & 1ac, cum & '!ndea&c, ce & cread. Ar "re1era & m%ar dec!# & i a&ume r&"underea "en#ru

"r%"rii e b% i, eecuri &au & biciuni. Trebuie & &c.imbm #%a#e ace&#ea. Trebuie & crem un &i&#em n care %amenii & 1ie in#erde"enden(i i n care % au#%ri#a#e n#r3un d%meniu & re"rezin#e d%ar % &ur& de in1%rma(ii "en#ru e'a ii &i. * Omu ... a muri#4 * Nu. Tra&- ridic din umeri. A in#ra# n c%m, iar n%i ne3am nde" ini# r% u de &ub&#i#u# a "rin(i %r i 3am &a va#. Marin mai avea % n#rebare nain#e de a a2un'e a &ubiec#u care %b&eda. * Ande aveau %c e6"erimen#e e4 * 8n /%r'ia. 9e'ina i &%ra ei * "e a#unci % ad% e&cen# * ncura2au %rice 1e de e6"erimen# a&u"ra vie(ii i nici nu erau curi%a&e. Am &#a# ac% % #rei ani. * $u cine #e3ai n#! ni# n cur&u ace&#%r #rei ani4 n#reb Marin. Tra&- "rivi cerce##%r i ezi#. * 7e vede c urmre#i ceva, &"u&e e ne ini#i#. Dar %ricum % &3(i &"un. Erau %ameni din#re cei mai remarcabi i "e care i3am cun%&cu# vre%da#. $red c erau idea i#i, dar au recun%&cu# va %area #e%riei me e re1eri#%are a e6i&#en(a n c%mun. M3au ncura2a# & 1ac e6"erimen#e. * $um ai in#ra# n re a(ii cu ei4 n#reb Marin curi%&. * 0e #rei din#re ei * d%i brba(i i % 1emeie * i3am n#! ni# c!nd eram a c% e'iu. 7##eam de v%rb %re n#re'i. 5ire#e, "e a#unci nu mi 1ina iza&em idei e nc. * Ai " eca# n /%r'ia imedia# du" #erminarea c% e'iu ui4 in&i&# Marin. * Nu. Nu am " eca# "!n nu am "u& a "unc# camera de rez%nan( cu ec%uri n &erie in1ini# care "ermi#e #ran&mi#erea "rin radi% i TV "e #%# cu"rin&u umii 1r re ee. $u banii "rimi(i "en#ru acea&# inven(ie mi3 am a&i'ura# e6i&#en(a "!n a #erminarea &#udii %r. * +i a#unci i3ai cu#a#4 Tra&- #cu c!#eva c i"e, a"%i izbucni "e un #%n iri#a#) * A&cu #, eu 1ac #%# "%&ibi u ca & 1iu cin&#i#, dar a&#a nu are nimic de3a 1ace cu ceea ce ne in#ere&eaz. 8mi va 1ace % de%&ebi# " cere & (i "%ve&#e&c, dar a # da#. Marin a"r%b. * 8n re'u . Te r%', numai d%u n#rebri n nc.eiere. * 5ie. Tra&- "rea re&emna#. * Erau mu (i a&#1e de... idea i#i n /%r'ia4 * Eu am cun%&cu# cam d%u &u#e, &"u&e Tra&-. Dar aveam im"re&ia c &un# mii. 73ar 1i zi& c aveau re a(ii "e&#e #%#. * 8n#rebarea a d%ua. @e3ai &"u& de&"re inven(ia #a care 1ace &c.imb de "er&%na i#(i4 7avan#u c #in din ca". * Nu n m%d direc#. * $e vrei & &"ui4 * 0i... Tra&- "rea &#!n2eni#. @e3am da# de n(e e& c ucram a ceva e6#ra%rdinar, dar am evi#a# %rice 1e de n#rebare. * De ce4 * 0i... Tra&- deveni bru&c '!ndi#%r. +#iu unde vrei & a2un'i. De ce nu am avu# ncredere n ei dac erau a#!# de demni de &#im4 0r%babi din cauza unui c%m" e6 a &ecre#u ui, care carac#erizeaz "e #%(i inven#a#%rii. 8n a1ar de a&#a, i bnuiam "e c!(iva din ei c erau ade"(i ai me#%de %r vi% en#e i mi3i nc.i"uiam ncerc!nd & &c.imbe ucruri e cu 1%r(a. $red c inven#a#%ru unei maini care &c.imb i&#%ria are un cuv!n# de &"u& re1eri#%r a m%du n care va 1i a" ica# de&c%"erirea &a.

9!&e &arca&#ic. * Nu mi3am da# &eama c!# de cur!nd v%i 1i 1%r(a# & ac(i%nez cu % vi#ez 1an#a&#ic. * 0u(in "rea 1an#a&#ic, #%#ui, &"u&e Marin amenin(#%r. Dar #%a#e in1%rma(ii e "e care i e ddu&e Tra&- ini#i&er mu #. Acum vedea &i#ua(ia mai c ar. Tra&- re"rezen#a un ame&#ec ciuda# de idea i&m veri#abi i n(e e'ere "rac#ic a vie(ii. $ei care "u&e&er m!na "e e c%n&idera&er a#!# de in1 e6ibi din "unc# de vedere in#e ec#ua , nc!# nici nu ncerca&er & nd%c#rineze. 8n m%d &i'ur nu &e bucura de ncrederea %r i nici nu 1cea "ar#e din %r'aniza(ia %r. 0ur i &im" u i &a&er m!n iber, d!ndu3i #%a# iber#a#ea de ac(iune. * David, i &"u&e Tra&- 'rav, nu (i "%(i nc.i"ui c!# de mu # ne3am nde"r#a# de ideea de demni#a#e individua . 8n e&en(, "rinci"iu &e de1ine#e a&#1e ) dac vi% ez dre"#uri e unei "er&%ane, a#unci e vi% ez "e a e #u#ur%r. Eu unu &un# de ac%rd cu e . * Fnuie&c c ace&# mic 2%c de &ub&#i#uire a "er&%na i#(ii n care m3ai an#rena# i "e mine nu (i c%n#razice c%du m%ra , &"u&e Marin. Arm #cere. Era eviden# % "r%b em "e care, n 1%cu e6"unerii ui, Tra&- % ui#a&e. 8n ce e din urm v%rbi rar) * E un m%men# crucia a vie(ii me e. =nven#a#%ru unui in&#rumen# de&#ina# & rev% u(i%neze i&#%ria %menirii de(ine % "%zi(ie "rivi e'ia#. 7e %"ri. /udecind du" e6"re&ia 1e(ei, &e "rea c "r%"rii e ui cuvin#e i de&c.i&e&er n%i "er&"ec#ive. A"%i bru&c, #ran&"ira(ia nce"u & i cur' "e 1a(. Marin &e '!ndi c "r%"riu ui c%r" &e nc%rda, #ran&"ira &ub im"ac#u '!nduri %r ui Tra&-. Era ca % "!n'rire, % murdrire a #ru"u ui &u care 1u&e&e %da# &n#%&, cura# i "u#ernic. A"%i Tra&- v%rbi din n%u, i &emni1ica(ia cuvin#e %r ui & & #ran&"ar incredibi a rea i#a#e a c%r"uri %r &c.imba#e. * David, %"#i e r'ui#, nu e nev%ie & m #%r#urezi. O &3(i dau a"ara#u . O &3(i ar# cum &e 1% %&e#e. 19 Marin a#e"#, u ui# i nencrez#%r n aceeai m&ur. $!nd &e '&eau 1a( n 1a( cu e#erni#a#ea, %amenii aveau de %bicei #rei reac(ii di1eri#e) 1ie erau ca mi i n'.e(a(i, 1ie &e dez n(uiau & ba#ic Kcu numer%a&e varia(iiL, 1ie erau 2%via i. Ace#ia din urm erau de %bicei "ar#izani ai unei 1i %&%1ii de %"%zi(ie. /uca&er, "ierdu&er i i acce"#au m%ar#ea cu un z!mbe# &#r!mb i % ' um. Tra&- nce"u & &e c%m"%r#e a&emeni ce %r din a d%ua ca#e'%rie. * Din m%men#u n care vei "une m!na "e a"ara#u meu, #e vei a1 a a % r&cruce a i&#%riei, anun( e drama#ic. Vei "u#ea & m%de ezi umea du" 'u&#u #u. +i inevi#abi nu vei avea a # a #erna#iv dec!# & ac(i%nezi ca mine. 7e ca m i, re&emna#, i "rivi #emniceru . Mai #!rziu m vei %m%r, binen(e e&. Dei, cine #ie, adu' e vi&#%r. 0%a#e m vei 1% %&i. Tra&- &e &c.imba&e bru&c n#r3% "er&%an a#!# de c%nvin'#%are nc!#, #im" de % c i", Marin "rivi &"re %riz%n#u de&c.i& de cuvin#e e ce ui a #. A"%i, #u bura#, nce# & mai "rivea&c. Vzu&e #rdare, ambi(ie "er&%na i rzbunareG erau idea uri, dar im"reci&e. * Anu din "rinci"ii e #e%riei 'ru"i&#e, a1irm e (ea"n, &"une c un individ #rebuie & &e &ub%rd%neze n m%d inv% un#ar bine ui 'enera , in#ere&e %r &u"eri%are a e c% ec#ivi#(ii. Tra&- r!n2i, "r!nd c i re'&i&e #%a# &i'uran(a de &ine.

* David, #e%ria 'ru"i&# nu e&#e nici de&#u de c%nvin'#%are, nici de&#u de "r%1und "en#ru a de#ermina a#!#a abne'a(ie. O &in'ur 1%r( "%a#e 1ace acea&#a) credin(a "er&%na a individu ui c re"rezin# % en#i#a#e "ermanen# n cadru e#erni#(ii. * Ne n#%arcem a Dumnezeu, deci. * N3am &"u& a&#a. Tra&- i "&#r buna di&"%zi(ie. N3am 1cu# dec!# % a1irma(ie %'ic. 8n ciuda v%i%iei a"aren#e, era "r%babi a1ec#a#, 1iindc nu mai in&i&#. * A"ara#u &e '&e#e n avi%nu #u. Eviden#I Era %cu ce mai "r%babi , "e care 3ar 1i '.ici# mai devreme &au mai #!rziu. $e a&cunz#%are "u#ea 1i mai invi% abi dec!# avi%nu "er&%na a unui c%nduc#%r de 'ru". +i cum i3ar 1i "u#u# Tra&- nc.i"ui * n #im" ce &e ndre"#a &"re ab%ra#%r n avi%nu ui Marin * c un acciden# nen&emna#, un "a& 'rei#, va arunca de a n (imea "u#erii &a e n "r"a&#ia deza&#ru ui. Marin nu avea nev%ie & cear in1%rma(ii &u" imen#areG a"ara#u era n m%d &i'ur n c%m"ar#imen#u de ba'a2e. * Adu3 aici, &"u&e Tra&-. Marin nu &c.i( nici % micare. * +i du" aceea4 * Aici avem #%#u ) curen#u e ec#ric i uni#(i e de c%nec#are. Marin avea un aer &umbru. * 7"er c nu ai nimic m"%#riv dac aduc i un de#ec#%r de minciuni. * Nu e nev%ie, d%ar dac vrei, r&"un&e Tra&- ridic!nd din umeri. * +i nici dac (i "un c uu "!n m n#%rc. * Nici de a&#a nu e nev%ie, dar n3ai dec!#. A"ar#amen#e e din c dire &un# iz% a#e 1%nic une e de a #e e i a 1e i ab%ra#%ru de re&#u ca&ei. Marin 1u nc ina# & cread, dar nu i "u#ea "ermi#e & ri#e c!#ui de "u(in. Dac Tra&- reuea & &ca"e n#r3un 1e &au a #u , nu i3ar 1i 'reu & #reac dre"# David Marin. =ar adevra#u David Marin, care ar #rece dre"# Tra&-, nu va #ri mai mu # de c!#eva %re du" ce &e de&c%"erea c a &ec.e&#ra# un c%nduc#%r de 'ru". 8i "u&e c uu i iei din ab%ra#%r. 9iva &##ea '.emui# "e % cana"ea ci#ind. $!nd vzu zv!r i car#ea i &ri n "ici%are. * Ai #ermina#4 n#reb ea nerbd#%are. * Abia am nce"u#, &"u&e Marin ra"id. A2un'!nd a u, adu' "e&#e umr) * M duc & aduc ni#e ma#eria din avi%nu meu. M n#%rc "e&#e c!#eva minu#e. 8n c%m"ar#imen#u de ba'a2e a avi%nu ui &e a1 au #rei cu#ii. Marin e #ran&"%r# "e r!nd n ab%ra#%r. Du" aceea dec%nec# de#ec#%ru de minciuni de a #ab %u de c%mand a avi%nu ui i du&e n ace ai %c. 9eveni# n ab%ra#%r, m%n# a"ara#u du" indica(ii e ui Tra&-. A"%i, "un!nd n 1unc(iune de#ec#%ru de minciuni, "u&e n#rebri "riz%nieru ui &u. 9&"un&uri e, veri1ica#e de de#ec#%r, &#abi ir 1r nd%ia c a"ara#u c%n(inu# n cu#ii era ce inven#a# de Tra&-. 7une#u cea&u ui din &a %n care b#ea %ra d%u&"rezece rzb#u & ab "!n a e , 1c!ndu3 & #re&ar. $u un e1%r# de v%in(, &e .%#r & mear' n buc#rie "en#ru a ua "r!nzu cu 9iva. 8n #im"u me&ei &e &#rdui & "ar 1r 'ri2i, ceea ce i ddu un aer de 1a &i#a#e. 7"u&e d%u ' ume i de ambe e d(i r!&e "!n i ddur acrimi e. 5a#a &e ui#a a e uimi# i &"eria#, nendrznind & r!d i ea.

7e n#%ar&e n ab%ra#%r, ca ma# de "r%"riu um%r. Nu "ierdu nici % c i") 1r aver#i&men#, #ra&e % ncrc#ur de 'az a&u"ra c%r"u ui n#in& "e "%dea. $!nd ace&#a am%r(i, de&1cu e'#uri e, i &c%a&e c uu i n#in&e !n' a"ara#. 5i6 ra"id e ec#r%zii) %"# "e % "ar#e i a"r%a"e d%uzeci "e cea a #, 1iecare n dre"#u unui cen#ru nerv%& im"%r#an#. 5u&e&e &ur"rin& de im"%r#an(a "e care Tra&- % ac%rda un%ra din ei. $en#rii erau) "rinci"a e e ar#icu a(ii * 'enunc.ii, % duri e, ' ezne e, nc.eie#uri e m!ini %r * a"%i baza '!#u ui, re'iunea %mbar, un "unc# &i#ua# n imedia#a vecin#a#e a inimii, "r(i e a#era e a e ca"u ui i #!m" e e. An di&"%zi#iv ciberne#ic "ermi#ea, du" m%du n care era 1i6a#, 1ie reanimarea, 1ie reducerea a inc%n#ien( a unuia din ce e d%u c%r"uri. Arm#%ru "a& i u mai mu # #im" * &arcina ab%ri%a& de a a#aa 1ire e "e "r%"riu &u c%r". $!nd 1u 'a#a, &e un'i !n' ce a # #ru", n#in&e m!na & a"e&e "e bu#%nu de "%rnire, dar &e %"ri. :Oare am 1cu# vre% 'reea 4;, &e n#reb e n'ri2%ra#. 8i era 1ric. Dac ddea 're acum, &3ar "u#ea & nu mai aib i a # %cazie. 8i 1%r( #ru"u & &e re a6eze, mai a#e"# % c i", a"%i a"& bu#%nu . Trecur c!#eva c i"e, dar nu &e n#!m" nimic. Marin ncerc & rm!n ca m, u"#!ndu3&e cu un &en#imen# cre&c!nd de "anic. Du" ne.%#r!rea c%n#inu din u #ime e d%uzeci i "a#ru de %re, un eec ar 1i 1%&# ceva n'r%zi#%r. :A#ea"#, i zi&e e , ai rbdare. @a urma urmei, un %m e&#e un %r'ani&m c%m" e6 i reac(i%neaz nce#, "r%babi .; Fru&c % v%ce i ur n urec.i) :9a"%r# ur'en#) curen#u a 1i acum 1% %&i# de % in&#a a(ie nenre'i&#ra#;. Marin #re&ri inv% un#ar i n#%ar&e ca"u . $u ec%uri e v%cii vibr!nd nc n in#eri%ru ui, ncerc nnebuni# & %ca izeze &ur&a &une#u ui. $u e6ce"(ia #ru"u ui iner# care zcea !n' e , ab%ra#%ru era ab&% u# '% . 8nain#e & "%a# re1 ec#a, &e 1cu auzi# % a d%ua v%ce) :De#ec#are direc(i%na ) in&#a a(ia in#er1eren( a 1i 1%&# de#ec#a# * &ec#%r 'ru" 81C;. 7e & #cerea, iar Marin "rivi nc % da# n 2uru ui. $amera era a 1e de '%a . 8ncerc & 2udece. :$reieru meu "erce"e direc# cuvin#e e;, &e '!ndi e . Tele"atie Dar c#m C# cine Nu avu #im" & mear' mai de"ar#e cu ra(i%namen#u , 1iindc r&un % a #reia v%ce) :$%n#ac# irea izabi . Ani#a#ea de rece"(ie a 1i 1iin( uman. A 1i nece&are n%i c%menzi i in1%rma(ii;. Marin avu n%i &enza(ii, dar de acea&# da# nu mai erau &%n%re, ci e rece"(i%na a nive u inc%n#ien# a "r%ce&e %r au#%ma#e. 7im(i % zv!cni#ur a ceea ce "rea & 1ie baza creieru ui, a"%i vibra(ii n in#eri%ru c%r"u ui) &c.imbri im"erce"#ibi e, rea2u&#ri a e 1unc(ii %r, mani"u ri in1ime a e ' ande %r i ce u e %r. An c%n#r% a"r%a"e ne&im(i#, dar "r%1und, a nive u n#re'u ui c%r". O v%ce n%u anun() :9a"%r#u uni#(ii de #ran&mi&ie B8E58. =n#ru& a 1i c%nec#a# ar#i1icia i a nu 1i a#aa# a %r'aniza(ie. Nece&ar in#erven(ie din e6#eri%r;. 9&"un&u veni imedia#) :$en#ra a a #rebui n "rezen# a u#i iza &erv%mecani&me e6#eri%are;. Marin, care a&cu #a&e dia %'u din ce n ce mai u ui#, r&uci c%nvu &iv c%mu#a#%ru care &c%#ea a"ara#u din 1unc(iune i n#reru"&e c%nec#area a c%r"u inc%n#ien# de !n' e . 7e ridic n ca"u %a&e %r &mu '!nd de "e e % duzin din e ec#r%zii "e care i3i 1i6a&e "e "ie e. V%cea vibr din n%u n e , de acea&# da# mai &#in& i nde"r#a#) :$%n#ac# direc# n#reru"#. $%n1uzie de iden#i#a#e, dei nume e ,ade Tra&- a 1i 1%&# c ar

&#abi i#. $e a # nume a nu 1i...; V%cea, &au %rice ar 1i 1%&#, & bi bru&c i &e &#in&e. Tremur!nd, Marin nce"u & de&1ac e ec#r%zii de "e #ru"u iner# de !n' e , du" care &e rezem de ma& i ncerc & '&ea&c % e6" ica(ie 1en%menu ui 1an#a&#ic care &e "r%du&e&e. 8ncercarea de a &e #ran&1era na"%i n "r%"riu c%r" eua&e. Era un eec "er&%na , care 1cea & "rivea&c vii#%ru cu 'r%az. Dar n "rivin(a cauzei nereui#ei nu e6i&#a nici % nd%ia . @imba2u ciuda# a me&a2e %r ca"#a#e era binecun%&cu#a en' ez #i", 1% %&i# de maini e e ec#r%nice '!ndi#%are "er1ec(i%na#e. =ar a&#a n&emna... $reieru era viu. 7emni1ica(ia ace&#ui 1a"# vibr ad!nc n e . Era ca un %m care &ur"rinde #im" de % c i" ima'inea unei rea i#(i a&cun&e, ca un (ran a1 a# "e % "a2i#e verde n care &e de&c.ide % 1i&ur, "rivind cu %c.ii mri(i de u uire 1 cri e vi% en#e a e miezu ui 1ierbin#e a " ane#ei. 9ma&e mu # #im" '!ndindu3&e a im" ica(ii e evenimen#u ui, i amin#i ce i &"u&e&e 7 a#er re1eri#%r a me#%de e de c%n#r% a min(ii "rin a" icarea direc# "e creier a circui#e %r e ec#r%nice. Nu a&#a &e n#!m" a&e acum. Dar Tra&- 1u&e&e iden#i1ica# i "rin e "u#eau '&i "e Marin. $eea ce n&emna... ce4 Marin 'emu n #im" ce e'a #ru"u nc i"&i# de cun%#in(. A"%i &e aez, c%ncen#r!ndu3&e &3i im"ezea&c '!nduri e a&u"ra a ceea ce #rebuia & 1ac n c%n#inuare. 0u#ea, de e6em" u, & &e #ran&1ere n a # c%r". Nu i era c ar ce &e n#!m" a n ce e din urm cu % "er&%na i#a#e care #recea "rin mai mu #e &i&#eme nerv%a&e a r!nd. Dar bnuia c &e "&#ra &en#imen#u iden#i#(ii "er&%na e. Nu &e &c.imba&e e n&ui en%rm n cinci&"rezece ani, rm!n!nd n e&en( ace ai4 7#!nd aa, n #cerea ab%ra#%ru ui, n 1a(a "r%"riu ui #ru" n#in& "e "%dea i '!ndindu3&e a "%&ibi i#a#ea de a &e &a va "rin #ran&1eru n a #e c%r"uri, re1uz ca#e'%ric & recur' a acea&# &% u(ie, care avea un nea2un& 1a#a . Ar 1i n&emna# & #ran&mi# unei a #e "er&%ane m%#enirea m%r(ii "e care % aducea c%r"u ui Tra&-. @i"&i# de da#e e de care di&"u&e&e Marin a nce"u#, un &#rin ar 1i &1!ri# n nebunie. A un' de1ini#iv " anuri e, &en#imen#e e, .%#r!rea, & biciunea i &enza(ia de "re&iune "e care % &im(ea. :Trebuie & #reze&c "e Tra&-, &e '!ndi e . E nev%ie de nc % min#e "en#ru a dez e'a mi&#eru .; Nu credea c Tra&- i "u#ea 1urniza % &% u(ie, dar &im(ea nev%ia & v%rbea&c cu cineva, & a1 e un a # "unc# de vedere, idei n%i. Ezi# % c i", a"%i #ra&e n #ru"u iner# de "e "%dea % ncrc#ur de 'az an#id%#. 0e&#e c!#eva &ecunde, Tra&- nce"u & &e mi#e. BD 7avan#u 'emu u%r i &e r&uci, ca i c!nd &3ar 1i a1 a# n#r3% &#are de di&c%n1%r# acu#. Dei br%nza(i, %bra2ii i erau "a izi. @a un m%men# da# i &e de&c.i&er %c.ii, dar era % ac(iune inc%n#ien#, "rivirea 1iindu3i &#in&. A"%i " e%a"e e c%b%r!r a %c i #ru"u i &e nc%rd. 8n& c%n#iin(a i revenea #re"#a#, nu mai era nici % nd%ia . 8n c i"a urm#%are, Tra&- %1# i de&c.i&e %c.ii. Marin a#e"# rbd#%r, n#ruc!# a&#1e de "r%ce&e nu "u#eau 1i 'rbi#e, mai a e& du" ce c%r"u 1u&e&e de mai mu #e %ri adu& n &#are de inc%n#ien(.

A"%i nce"u & i v%rbea&c, dei ne.%#r!rea 1cea & 1ie a'i#a#. 8i "%ve&#i de&"re ucru :ace a; ciuda# din ca"u ui David Furn e<, "recum i de&"re cerce#ri e n#re"rin&e de e "en#ru a de&c%"eri e6i&#en(a $reieru ui de&"re care i &"u&e&e Edmund 7 a#er. 8i de&cri&e, de a&emenea, 1en%menu bizar a raze %r umin%a&e care3 a#aca&er n urm cu d%u n%"(i. Tra&-, care "!n a#unci a&cu #a&e ini#i#, n#reru"&e bru&c) * Vrei & &"ui c eu am dec ana# c.e&#ia a&#a c!nd m3am %vi# de "ar#ea din &"a#e a cea&u ui4 * Nabar n3am, &"u&e Marin. 8(i e6" ic ce &3a n#!m" a#. Nu cun%&c cauze e. @a&3m & #ermin. Tra&- a&cu # "!n a ca"#, dar c.i"u i &e n&"ri auzind ce &e n#!m" a&e cu c!#eva %re mai devreme, c!nd Marin ncerca&e & 1% %&ea&c a"ara#u inven#a# de e . $!nd Marin #ermin ce avea de zi&, Tra&- rma&e #cu# % vreme, a"%i &"u&e nce#) * David, #e3ai '!ndi# a im" ica(ii e 'e&#u ui meu de a3(i da a"ara#u 1r & (i cer nimic n &c.imb4 * $e vrei & &"ui4 n#reb Marin, dei bnuia m%#ive e ce ui a #. * Am 1cu#3% "en#ru c era &in'ura &% u(ie %'ic. Marin c #in u%r din ca", dar n(e e&e ce v%ia Tra&- & &"un) %'ica i cerea & u#i izeze in&#rumen#u e6ac# n 1e u n care ar 1i 1cu#3% inven#a#%ru n&ui. A"%i &e '!ndi c "%a#e %'ica ui Tra&- nu era c.iar a#!# de ra(i%na "e c!# credea ace&#a. T%#ui, &avan#u ddu&e d%vad de .%#r!re, an&!ndu3&e n#r3% ac(iune a#!# de ne%binui#, care a#r'ea du" &ine ri&curi m%r#a e. * Ai "u#ea 1i mai "u(in %'ic4 n#reb Tra&- "e un #%n 'rbi#. D3mi drumu . * C#m E era u ui#. Min#ea &a cu#a n %rice direc(ie, u!nd n c%n&iderare 1a"#u c Tra&- "#tea 1i n'rdi# i c%n#r% a# de e6i&#en(a $reieru ui. :A "u#ea "une m!na "e #%a#e e6em" are e inven(iei, &e '!ndi e . @3 a "u#ea de'.iza n Tra&-, 1% %&ind ec.i"amen#u meu.; n ciuda e6"erien(ei &a e e6#rem de va&#e n d%meniu e ec#r%nicii, i va 1i im"%&ibi & &ca"e de % ma&c rea iza# "rin ace&# "r%cedeu. Erau nenumra(i &"i%nii dumani "e care % &im" m%di1icare a 1izi%n%miei era de a2un& & i #ran&1%rme n a'en(i ai Mare ui /udec#%r i & i de#ermine & &e c%m"%r#e ca a#are. Marin i & '!nduri e & .%inrea&c ibere c!#eva c i"e. Medi#a&e de mu #e %ri a &%ar#a ace&#%r &"i%ni, n#%ri n (ara %r, dar cu % n1(iare &#rin, nendrznind & i dezv uie adevra#a iden#i#a#e, cr%ra durerea "r%v%ca# de circui#e e a" ica#e "e muc.ii %r e amin#ea n "ermanen( ce &e a#e"#a de a ei. 7i#ua(ia ui ,ade Tra&- #rind n c%r"u ui Marin i de'.iza# n Tra&- ar 1i 1%&# de d%u %ri mai 'rea. =ar e , Marin, ar 1i 1%&# %b i'a# & &e camu1 eze &ub... "r%"rii e &a e #r&#uri. 7e '!ndi c, dac #%a# a1acerea n3ar 1i 1%&# a#!# de 'rav, 3ar 1i 1cu# & r!d cu acrimi. A"%i i3 ima'in "e Tra&- n iber#a#e i i ddu &eama c ar 1i re"rezen#a# % c%m" ica(ie i un "eric% . * Nu (i n(e e' ra(i%namen#u , &"u&e e nce#. 8n& era #u bura#, ne.%#r!#, "e 2um#a#e c%nvin&. * David, zi&e Tra&- nc%rda#, nu #rebuie & ir%&im #a en#u i e6"erien(a mea n &i#ua(ia a&#a. $reieru e&#e un ca cu a#%r e ec#r%nic, iar &#a e&#e d%meniu meu. Nici % 1iin( vie nu #ie n "rezen# mai mu # dec!# mine de&"re e . Ai nev%ie de mine a 1e de mu # c!# am i eu de #ine. Nu n(e e'i4 * Nu n(e e' dec!# un &in'ur ucru) dac (i redau iber#a#ea, m vei #rda.

* Dar cum4 T%nu &avan#u ui era n ace ai #im" m!ni%& i ru'#%r. 0en#ru nume e D%mnu ui, David, am nev%ie di&"era# de #ine. Nu mi "%# "ermi#e & #e #rdez. A&cu #... +i i indic m&uri e de "recau(ie "e care e "u#ea ua i care erau e6ac# ace eai a care &e '!ndi&e Marin) c%n#r% u inven(iei, de'.izarea c%r"u ui. * 0re&u"un c nu ai de '!nd & 1aci acum #ran&1eru , indi1eren# de e6i&#en(a $reieru ui. * $ineva #rebuie & i "&#reze iberu arbi#ru, r&"un&e Marin &im" u. =ar eu n ace&# m%men# m c%n&ider iber. * +i dac Mare e /udec#%r e&#e un a'en# a $reieru ui4 * A#unci ce4 n#reb Marin "ruden#. * Ai c%n#inua &3i 1ii 1ide 4 7#ai. Nu r&"unde. E "rema#ur, n &#adiu n care ne a1 m. O & #e c%n1run(i cu a&#a mai devreme &au mai #!rziu. Acum avem de 1cu# ucruri care i v%r "&#ra va abi i#a#ea indi1eren# de %"(iunea 1ina . Marin 1u de ac%rd. Era %binui# & ac(i%neze du" rec%mandri "reci&e. * Dac (i3a da drumu , n#reb e "ruden#, ce #e3ar m"iedica & c%n&#ruie#i un a"ara# iden#ic i & devii Mare e /udec#%r, aa cum " nui&ei ini(ia 4 * Vrei, #e r%', & "ui n 1unc(iune de#ec#%ru de minciuni4 5r & "iard % c i", Marin "%rni a"ara#u de c%n#r% . +i Tra&- &"u&e) * Nu 3a "u#ea re"r%duce n mai "u(in de #rei &"#m!ni. De#ec#%ru c%n1irm va idi#a#ea a1irma(iei. Marin i ddu &eama c &%&i&e m%men#u deci&iv, dar "rea ra"id. Erau mai mu #e "r%b eme de rez% va#. * Nu, &"u&e e . Nu nc. Mai #!rziu. * De ce4 n#reb Tra&-, &#"!nindu3i vizibi 1uria din ce n ce mai mare. * Trebuie & &c%# inven(ia de aici, &"u&e Marin c #in!nd din ca". 8n a1ar de a&#a, &incer, #rebuie & m '!nde&c ce e de 1cu# cu un individ "rime2di%& ca #ine. * 0r%&#u eI 'emu Tra&- di&"era#. 0en#ru Dumnezeu, nu am!naI Avem a#!# de "u(in #im". 7eara a&#a c.iar ar "u#ea 1i .%#r!#%are. Marin ezi#, in#uind c Tra&- avea dre"#a#e. 8n ace ai #im" i amin#i de c%nv%rbirea #e e1%nic din diminea(a "receden#. * $are &un# re a(ii e #a e cu 9a ". 7cudder4 @ua# "rin &ur"rindere, Tra&- #re&ri &"eria#, n'.i(i cu 'reu i n#reb nec%nvin'#%r) * 7cudder, vrei & &"ui, 0ri""u 4 Marin "rivi ca m "e &avan#u dec%ncer#a# i c #in din ca". * N3am #im" acum &3(i "un n#rebri de&"re 7cudder... Tra&- i rec"# &!n'e e rece. * 0en#ru Dumnezeu, %mu e, 7cudder mi3a 1urniza# d%ar &ubiec(ii "en#ru e6"erimen#e e me e, acum un an. 7"eram & m "%# 1% %&i de %r'aniza(ia ui. Dar nu am &#abi i# nc nimic, rm&e&e & ne n#! nim. Ti"u e &u&"ici%&, dar ac%m. 0ur i &im" u m3a uimi# c e#i a curen#, a#!#a #%#. Aveam &enza(ia c mi "unea via(a n "rime2die. * 8n(e e'. Dei credea "e Tra&-, Marin u % .%#r!re de1ini#iv. * 7un# "rea mu (i 1ac#%ri "e care nu i "%# c%n#r% a. De e6em" u, reuniunea #a de 'ru" de a&#3&ear. N3am nici ce mai mic c.e1 & mi "ierd #im"u , dar cred c va 1i mai &i'ur "en#ru am!nd%i dac m duc n %cu #u. $e "u(in v%i #i &i'ur dac m amenin( ceva din direc(ia a&#a. Du" aceea m n#%rc i m %cu" de #%# ce #rebuie. 0r%mi#.

8i "rivi cea&u . * Am e6ac# a#!# #im" c!# & mn!nc, & (i aduc i (ie ceva .ran, & duc inven(ia na"%i n avi%n, du" care mi iau # "i(a. $!nd iei, cu"rin&e un &en#imen# de imen& uurare. 8i era im"%&ibi & i3 nc.i"uie "e Tra&- n iber#a#e. 7avan#u &e a1unda&e a#!# de mu # n #rdare nc!# * aa i &e "rea * %rice a #e ra"%r#uri cu Tra&n a1ar de ce e din#re "riz%nier i #emnicer 3ar 1i c%m"r%mi& iremediabi . 8n a1ar de acea&# c%nvin'ere, mai avea i un a # &en#imen#) &e "re'#eau evenimen#e .%#r!#%are, iar e va ac(i%na deci&iv nain#e ca ziua & &e &1!rea&c. B1 Ora n%u&"rezece i #reizeci de minu#e. 9euniunea 'ru"u ui &e de&1ur ca de %bicei. Marin, &ub&#i#uindu3 &e ui Tra&-, %cu" %cu cu numru 5EC. 0rimi numer%a&e d%vezi de &im"a#ie din "ar#ea c% e'i %r de 'ru", 1r ca, du" cum "reciz %ra#%ru , :& e6i&#e cea mai mic &cuz "en#ru a1irma(ii e #a e rebe e;. Ora d%uzeci i "a#ruzeci de minu#e. Marin iei din &ediu 'ru"u ui. A1ar " %ua. 5ere&#re e c% %ra#e, cu i uminare "r%"rie, i "r%iec#au re1 e6e e "% icr%me n &cuar, ace&# &imb% a erei a#%mice. 8nc%n2ura# de c diri e na #e, i &e "rea c &e a1 a n#r3un univer& a"ar#e. E6i&#au d%ar "a#ru ieiri n'u&#e i 2%a&e * &"ecia c%n&#rui#e aa * &emn!nd cu ni#e #une e care &#r"un'eau ma&a de zidrie n "a#ru c% (uri. Dar Marin nu &e '!ndea a a&#a. 8ncerca & &e decid dac & mear' a n#! nirea cu 7cudder de a %ra d%uzeci i d%u &au... Avea % #reab 'rea de 1cu#, n#ruc!# d%rea & &#udieze ra"%ar#e e vec.i re1eri#%are a Ad"%&#uri. $e se $nt%m"lase n z%na unde 1u&e&e mai #!rziu c%n&#rui# reedin(a Mare ui /udec#%r4 Dac &e ducea a n#! nire, ri&ca & nu mai aib #im" "en#ru cerce#ri zi e n#re'iG "#tea & &une "e 7cudder a %ra d%uzeci i d%u i & i "r%"un % n#revedere a %ra d%uzeci i #rei i #reizeci de minu#e. Acea&#a 1u i .%#r!rea 1ina . De'.iza# n Marin, &e ndre"# &"re car#ieru &u 'enera . Tim" de a"r%a"e d%u %re, an'a2a(i de ncredere 1cur nave#a n#re ar.ive i bir%u ui. Mir%&u de "ra1 i .!r#ie nvec.i# neca, dar n ce e din urm reui & re(in c!#eva da#e. Ad"%&#uri e 1u&e&er avaria#e n ace %c, da#%ri# e6" %ziei unei b%mbe care crea&e un cra#er ad!nc de %"# &u#e cinci me#ri i cu un diame#ru de mai mu #e &u#e de me#ri. *ra "osi(il ca n&ui $reieru & 1i 1%&# c%b%r!# n#r3% a&#1e de e6cava(ie i ac%"eri# cu % c%n&#ruc(ie u #eri%ar * n cazu n care Mare e /udec#%r ar 1i da# %rdine e nece&are. :Trebuie & revin a&u"ra "r%b emei;, i &"u&e Marin "re%cu"a#, " ec!nd de a bir%u. BB 0 %ua nc, iar avi%nu ui nain#a "rin#r3un n#uneric ne'ru ca &m%a a. 7e ndre"#a &"re car#ieru 0ri"". Nimic nu i &#!n2eni drumu . Ve.icu u c%b%r n ce e din urm &"re c%muni#a#ea im"r%babi care &e n#indea n #%a#e direc(ii e n 2uru ui. Mer'!nd "e &#rzi, %b&erva 1e&#e e crude "e care de&#inu e 2uca&e ace&#%r 1iin(e. 5en%menu i "r%v%ca re"u &ie, dar n ace ai #im" i 1a&cina) re"rezen#a % reac(ie ce u ar &au mai e6ac# im"u &u era %ca iza# n#r3% z%n de ener'ie &i#ua# &ub banda de 1recven(

m% ecu ar. Adic a nive u a1ec#a# de a"ara#u inven#a# de e . Avea di1eri#e " anuri i #e%rii re1eri#%are a 0ri""i, #iind e6ac# ce #rebuie 1cu# cu ei i "en#ru ei. 8n n(uirea de idei &e %"ri n ace&# "unc#. Dar Marin c%n&#a# &ur"rin& c nu era '!ndu s#. 0en#ru e , "rinci"ii e #iin(i1ice care &##eau a baza de&c%"eririi ui Tra&- erau % eni'mG c!# de&"re 0ri""i, nu e ab%ra&e nici%da# vreun " an cu "rivire a ei. 5u cu"rin& bru&c de % ne ini#e in#en&. 7enza(ia c amin#iri e ce ui a # &e in1i #rau a#!# de &ub#i "rin#re a e ui era #u bur#%are, &u'er!nd e6i&#en(a unui c%n1 ic# inc%n#ien#. Mem%ria re"rima# a ui Tra&- cu#a & &e e6#eri%rizeze. Era %are "%&ibi ca "er&%na i#a#ea &avan#u ui & irum" aa de "u#ernic, "un!nd &#"!nire "e c%n#iin(a ui Marin4 $u ace&# '!nd %b&edan# n ca", Marin in#r n#r3% cabin #e e1%nic i &un a 7%cie#a#ea :0 cerea;. 9&"un&e % v%ce 1eminin. Du" ce Marin &e iden#i1ic, v%cea in&#rui) * D%u "er&%ane #e v%r a#e"#a a nive u #rei a Ad"%&#uri %r. Armeaz3 e indica(ii e cu &#ric#e(e. Ei #e v%r c%nduce a d%mnu 7cudder. @a nive u #rei a2un'i "rin in#rarea &ecundar numru 8, care &e '&e#e a % &u# de me#ri de"r#are &"re ve&# de %cu unde #e a1 i. * V%i 1i ac% %, &"u&e Marin. Nive u #rei era un 1e de cavern de %(e "r%&# umina#. An ir de umini & abe "arcur'ea c%rid%ru de a un ca"# a a #u i, din c!nd n c!nd, cum &e ndre"#a n direc(ia care i 1u&e&e de&cri&, #raver&a cu %are n care umini e erau i mai di&#an(a#e une e de a #e e. 0e&#e #%# d%mnea % ini#e "r%1und. 8n ce e din urm, n "enumbra c%rid%ru ui &e c%n#urar d%u &i ue#e. Marin c%n#inu & mear' n&"re e e. A"r%"iindu3&e, vzu c erau un brba# i % 1emeie. * M nume&c Qi&c.a, &"u&e brba#u . Dan Qi&c.a. Nu i "rezen# i n&%(i#%area. * O n#rebare nain#e de a c%n#inua drumu , adu' e . * Da4 * Oda# a(i 1% %&i# 0ri""i ca &ubiec(i "en#ru e6"erimen#e, da#%ri# mem%riei n%a&#re eredi#are. Mai ave(i nev%ie de a&#1e de &ubiec(i4 Dac da, ar nde" ini unu din n%i c%ndi(ii e ceru#e4 Marin de&c.i&e 'ura, "re'#i# & re&"in' %1er#a, dar % nc.i&e a %c. 7en&u cuvin#e %r ce ui a # uimi. Oare &e "u#ea 1% %&i n vreun 1e de ace#i %ameni4 * $e (i "%(i amin#i4 n#reb din curi%zi#a#e. * Am amin#iri c%m" e#e, inc u&iv de&"re nce"u#uri e &e're'a(iei. V in#ere&eaz4 Era adevra# %are4 &e n#reb Marin. $u un &en#imen# "u#ernic de e6a #are, i ddu &eama c da#%ri# inven(iei ui Tra&- &e "u#ea #ran&1%rma n 0ri"" i a&#1e & a1 e r&"un&u . @a ce urma & i 1% %&ea&c in1%rma(ia era a # "r%b em. Dar era "%&ibi ) ia# e&en(ia u I n ce e din urm %mu "u#ea "%rni n e6" %rarea &en&u ui "r%1und a vie(ii i a mecani&mu ui #eribi da#%ri# cruia a"ru&er n%i e crea#uri 0ri""i. Dar n#rebarea i reveni mai in&i&#en#) @a ce i 1% %&ea a&#a acum4 7e '!ndi c ar #rebui & aib a ndem!n d%i indivizi, n cazu n care i &e n#!m" a ceva unuia din#re ei. * Dar ea4 n#reb, ar#!nd &"re 1a#. Nu i &e adre& direc#, 1iindc 1emei e 0ri"" rm&e&er a un nive "&i.% %'ic mai &czu# dec!# brba(ii 0ri"". 8n c%n&ecin( erau c%n&idera#e ca un 1e de "i%ni, c.iar de e e n&e e.

* $e (i "%(i amin#i4 % n#reb Qi&c.a amenin(#%r "e 1emeie, n#%rc!ndu3&e &"re ea. * Oceanu , r&"un&e ea #remur!nd, cu % v%ce #ri&#. M! u de "e 1und. 7#!nci e din ad!ncuri. 0 a2e e 1ierbin(i i im"%&ibi i#a#ea de a #e a&cunde de &%are e arz#%r. * 9&"un&uri e v &a#i&1ac4 n#reb Qi&c.a "% i#ic%&, n#%rc!ndu3&e &"re Marin. Ace&#a &e .%#r bru&c. * Am nev%ie de v%i am!nd%i "en#ru un e6"erimen#, &"u&e e . * 0ericu %&4 * Nu ve(i &u1eri nici % "a'ub 1izic. 0rea c d%ar a&#a avea im"%r#an(. * 9ec%m"en&4 * D%u &u#e de d% ari 1iecruia. * Ande ne "rezen#m4 * Vreau & 1i(i ac% % "e a unu n%a"#ea, &"u&e Marin d!ndu3 e adre&a ui Tra&-. 8i &c%a&e "%r#%1e u i n#in&e d%u bancn%#e de c!#e cincizeci 1e#ei, care &##ea !n' e . * $incizeci "en#ru 1iecare. 5a#a v!r 'rbi# una din bancn%#e n c%r&a2u r%c.iei i % ddu "e cea a # n&%(i#%ru ui ei. * Ana e a mea, &"u&e ea cu % v%ce #remur!nd. Qi&c.a i n1c .!r#ia din m!n i % c i" Marin crezu c avea & &e n"u&#ea&c a&u"ra ei, dar &e &#"!ni. 8 anun( cu v%cea #remur!nd nc de m!nie) * Va #rebui & v e'm a %c.i, d%mnu e. $ei d%i 0ri""i "reau iei(i din#r3% c% ec(ie de m#i, 1emeia av!nd #r&#uri 1e ine, iar brba#u #r&#uri ceva mai umane, dar aduc!nd de&#u de bine cu % vu "e &au "%a#e cu un c!ine. Nu era m%men#u & &e m"%#rivea&c. $u %c.ii e'a(i, Marin nce"u un mar un', care &e &1!ri n#r3un a&cen&%r care urca. Arm nc % " imbare i % n%u e6cur&ie cu a&cen&%ru , de a&# da# n 2%&. 7e de&c.i&e % u. @e'#ura i 1u &mu & de a %c.i i ni#e m!ini bru#a e im%bi izar. 8n c i"a urm#%are %rbi % umin "u#ernic. * $%n#r% a(i3 I %rd%n % v%ce "u#ernic. V%cea i era va' 1ami iar, dei % auzi&e d%ar n#r3% c%nv%rbire a #e e1%n, i Marin bnui c era a ui 7cudder. M!ini e i &c%#%ceau acum buzunare e. 7im(i cum i erau ua#e neu#ra iza#%are e, a"%i m!ini e i ddur drumu . 8n ciuda uminii %rbi#%are, Marin reui & di&#in' dec%ru . 7e a1 a n#r3% camer &"a(i%a& a #uri de vre% a&e 0ri""i v%inici. Aeza# n &"a#e e unui bir%u mare * &in'uru din nc"ere * &##ea 7cudder, un 0ri"" mic de &#a#ur, cu % 1i'ur ru#ci%a&, &emn!nd cu un %b% an. * Acum &un#e(i dezarma#, &"u&e 7cudder. Adic "u#em &#a de v%rb 1r &3mi 1ie #eam c % &3mi 1ace(i vre% m'rie. Marin, care i reveni&e c%m" e#, ridic din umeri. * Naide, 9a ".... 8i 1u 'reu & i &"un "e nume e mic, dar % 1cu. D%ar nu crezi c a ncerca & 1ac vre% m'rie unui %m care m "%a#e a2u#a4 7cudder "ru c %vie. * A1irma(ia ar 1i adevra# dac ar veni din "ar#ea a #cuiva, &"u&e e , n ce e din urm, nce#. Dar, d%mnu e Tra&-, dumneav%a&#r #i(i "rea mu #e de&"re 0ri""i. Am in1%rma(ii de&"re e6"erimen#e e "e care e3a(i 1cu#. Am im"re&ia c m3a(i "u#ea 1% %&i 1r &cru"u e, indi1eren# dac mi3ar c%nveni &au nu.

* Dac m a1 u aici, 9a "., &"u&e Marin cu &eri%zi#a#e, e&#e "en#ru c am une e in1%rma(ii care ne3ar "u#ea 1i 1% %&i#%are am!ndur%ra. De 1a"# &e '!ndea cu admira(ie) :$e " anuri #rebuie &3i 1i 1cu# Tra&-I 7 1% %&ea&c ace&#e 1iin(e ciuda#e, 0ri""iiI; * A d%ri & v%rbim n#re "a#ru %c.i, c%n#inu e cu v%ce #are. Ar dura d%ar c!#eva minu#e. Du" #%a#e a"aren(e e 7cudder &e ini#i&e c%m" e#, 1iindc ddu un %rdin '%ri e %r &a e, care ieir #r%"ind din camer. A&#1e rma&er &in'uri. Omu e(u din &"a#e e bir%u ui mare era % crea#ur uman in#e i'en#, dar " in de amrciunea ce %r "er&ecu#a(i. T%#ui z!mbi. * V3au mai rma& #rei zi e, n a1ar de cea de azi. Nici mcar nu #iu de ce mi "ierd #im"u cu dumneav%a&#r. * M3am '!ndi# mu # #im", &"u&e Marin. * 7un#e(i ciuda#, d%mnu e Tra&-. T%nu ui 7cudder era re&"ec#u%&. $e u e e dumneav%a&#r cenuii au un c%n(inu# ridica# de 'eniu. 7un# nerbd#%r & v a&cu #, #%#ui nu vd ce a(i "u#ea 1ace n #rei zi e. Era un %ma'iu im"re&i%nan#. Dar n ciuda ncura2rii Marin ezi#. =deea "e care v%ia & % e6"rime acum era a#!# de im"%r#an#, nc!# avea nev%ie de % in#r%ducere, a&#1e nc!# reve a(ia 1ina & "r%duc e1ec#u &c%n#a#. * 9a "., nce"u e , ai e6" %ra# n n#re'ime Ad"%&#uri e4 = & "ru c % "auz im"erce"#ibi "reced r&"un&u ui 7cudder. * Da, &"u&e e "e un #%n & ab. 8n#r3un 1e . * A c!#a "ar#e e iz% a#4 * Trei &1er#uri. 7cudder "rivea cu %c.i &#r uci#%ri. $u a"r%6ima(ie, 1ire#e. * +i c!# ai &ub c%n#r% din ce e #rei &1er#uri4 in&i&# Marin. 7cudder c #in din ca". * $red c &un#e(i "e un drum 'rei#, "rie#ene. 7ub c%n#r% u meu e&#e d%ar un "r%cen# mic * cinci a &u# ce mu #. De 1a"#, e6i&# % z%n n#rea' unde nu avem nici mcar acce&. Marin 1cu "rimu ui &a # n necun%&cu#. * 9a "., c!(i %ameni ai "ierdu#, ncerc!nd & "#runzi n ace&# &ec#%r4 7e & #cerea. Oc.ii &#r uci#%ri "riveau eni'ma#ic. 7c i"iri e %r "reau & &e da#%reze unei em%(ii in#eri%are. 9&"un&u 1u evaziv. * Ni &3a %rd%na# & nu mer'em ac% %. Dar eu am #rimi& %ameni. Nu &3au mai n#%r& nici%da#. * Nici unu 4 * Nici unu . Marin %1#. Ten&iunea din e cre&cu. Acea&# crea#ur ciuda# i #rimi&e&e %amenii a "ieire n m%d de ibera#. * Vreun indiciu a&u"ra cauzei4 * Nici unu . Oc.ii &#r uci#%ri nce"eau & dea &emne de nerbdare, n& Marin nu &e & 'rbi#. * $ine (i3a %rd%na# & evi(i #eri#%riu re&"ec#iv4 n#reb e , dar nu "rimi nici un r&"un&. Era Mare e /udec#%r, nu3i aa, 9a ".4 in&i&# e . 7cudder &e ridic bru&c n "ici%are. * Ande vre(i & a2un'e(i4 n#reb amenin(#%r. Veni&e m%men#u & dea marea %vi#ur. * Ac% % e&#e a&cun& $reieru , 9a ".. N%i #rebuie & a2un'em a e , & um &ub c%n#r% i & i dm c%menzi e n%a&#re. Oc.ii de r%z#%r ai ui 7cudder c i"ir, 1c!ndu3 & &emene cu un dem%n z' %biu, n1 cra# de vre% d%rin( a&civ.

* D%mnu e Tra&-, %"#i e , a(i "u& de'e#u "e ran. N3am mai auzi# ceva a#!# de 1%rmidabi de ani de zi eI Dac mer'e, a(i c!#i'a#. V3a(i 1cu# vreun " an4 Marin nu mai "ierdu nici % c i". * Am nev%ie de % .ar# care & ara#e demarca(ii e &u"eri%are, in1eri%are i a#era e a e z%nei in#erzi&e. 7cudder i &#r!n&e buze e &ub(iri. * A&#a e de&#u de &im" u. Avem d%cumen#e. V%i da %rdine & 1ie n#%cmi# % .ar#. * 8n re'u , &"u&e Marin. A&#a e #%# ce v%iam. Acum, ce3ar 1i & c.emi "e #i"u care m3a e'a# a %c.i & m duc de aici4 * A#e"#a(iI &"u&e 7cudder. F#u #%ba n ma& cu de'e#e e ui &ub(iri ca ni#e '.eare. * A 1%&# % n#revedere &cur#, d%mnu e Tra&-. Nu e n 'enu dumneav%a&#r. De %bicei &un#e(i mu # mai "ruden# i da(i mai mu #e de#a ii. 0%ve&#i(i3mi ceva de&"re $reier. Armar mai mu # de % duzin de n#rebri "reci&e i "er#inen#e, ceea ce iri# "e Marin, care nu avea nici un " an &eri%& n e'#ur cu $reieru . 9&"unz!nd, ddu n "rinci"a in1%rma(ii e "e care e "rimi&e a r!ndu ui de a 7 a#er. 7e "rea c 7cudder #ia i mai "u(in, 1iindc avu un aer &a#i&1cu#. 8n 1ina , du" % "auz care "ru in#erminabi , e1u de band "u&e ca"# c%nver&a(iei. * Acum c.em "e Dan. Mai v%rbim. * 7i'ur. * 0%im!ine e u #ima dumneav%a&#r zi. $.iar c nu v3a mai rma& mu # #im". * Am #reburi a 1e de im"%r#an#e de 1cu#. * 7un# nev%i# & m a& "e m!na dumneav%a&#r, d%mnu e Tra&-. Dar a da %rice & #iu ce ave(i n ca". * A&cu #, 9a "., &"u&e Marin 'rav, ce v%i 1ace eu va 1i inu#i dac #u nu3(i nde" ine#i cum #rebuie &arcini e. Dac #u dai 're, #%#u &e duce de r!". A1irma(ia era %'ic adevra#. 7cudder #rebuia &3i 1i da# &eama de a&#a 1iindc &e 'rbi & r&"und) * Nu v 1ace(i 'ri2i. 7un#em n &#are & 1acem % .ar#, i % v%m 1ace. A"& "e bu#%nu in#er1%nu ui. * Dan, vin% nc%ace. $!nd i &e "u&e e'#ura a %c.i, Marin &e &im(i uura#, #iind c n ce e din urm avea & 1ie din n%u iber. 7im(i cum c%nduceau &"re u. 8n acea c i" i a2un&e a urec.i un &une# n1unda#, dar %cu care "r%v%ca&e #rebuia & 1i 1%&# #eribi , 1iindc Ad"%&#uri e &e cu#remurar. Marin mai auzi&e ace&# 1e de z'%m%# n 1i me e vec.i &au a#unci c!nd &e ncercau arme e n%i. 8n#!i &im(i un 1i%r, a"%i re1uz & cread, n& n 1ina nu mai avu nici % nd%ia . 0e undeva "rin a"r%"iere in#r n 1unc(iune un me'a1%n i % v%ce nc%rda# anun( cu 'ravi#a#e urm#%are e) * 8ndre"#a(i3v &"re Ad"%&#u ce mai a"r%"ia#. O b%mb a#%mic #%cmai a e6" %da# n &ec#%ru 'ru"u ui 81C. 7cuaru e&#e c%m" e# di&#ru&. 9e#r'e(i3v n Ad"%&#u ce mai a"r%"ia# i a#e"#a(i n%i in&#ruc(iuni. 9e"e#... BJ

Marin i &mu &e ra"id banda de "e %c.i i, n#%rc!ndu3&e, vzu "e 7cudder care &e ndre"#a 'rbi# &"re % u. 8n "ra', ace&#a &e %"ri i arunc % "rivire "e&#e umr) * Trebuie %ca iza# ace&# 'ru" 81CI 73ar "u#ea & 1im %b i'a(i & evacum % "ar#e din ec.i"amen#e, i a&#a re"edeI Marin i3ar 1i "u#u# da in1%rma(ia nece&ar. Dar &e '!ndea) :A"ar#amen#u ui Tra&-, 9iva, #ru"u meu...; Avea % &enza(ie de am%r(ea , n& era ca m. T%#u i &e "rea irea i nde"r#a#, neadevra# nc. 8n a"r%"iere, me'a1%nu r&un din n%u. 9ecun%&cu imba2u 3c%d, care n #raducere n&emna) :T%(i c%nduc#%rii de 'ru" & &e "rezin#e imedia# a $ar#ieru 'enera din Ad"%&#uriI; * @ea'3m din n%u a %c.i, ceru e . Trebuie & ie& de aici nain#e & 1ie in#erzi& #ra1icu aerian. 8n $ar#ieru Genera a Mare ui /udec#%r, a1 a# n Ad"%&#uri e &ub#erane, &e (inea un c%n&i iu de rzb%i. Marin u %c n 1a(a unei ui de&c.i&e. 0rin acea&# u in#rau curierii %1icia i ai 1%r(e %r arma#e, aduc!ndu3i me&a2e din "ar#ea $en#ra ei de #ran&mi&ii n caz de ur'en(, care 1u&e&e "u& n 1unc(iune de mi i#ari. $en#ra a "re ua&e &arcina de a"rare a %rau ui de a 1%r(e e &"ecia e de "% i(ie Ka1 a#e &ub c%nducerea ui 7 a#erL. Ane e din me&a2e e nm!na Mare ui /udec#%r. Erau rezuma#e c%nci&e, "rivind &i#ua(ia de a &u"ra1a(. 0e &#rzi circu au "a#ru e e. 0 u#%ane e e6ecu#a&er de2a % duzin de 2e1ui#%ri. $ami%ane e #ran&"%r#au "r%vizii din re'iuni e "eri1erice &"re an#re"%zi#e e din Ad"%&#uri, unde de2a nce"u&er & "re'#ea&c micu de2un n mi i%ane de "%r(ii "en#ru a d%ua zi de diminea(. @ucru ce mai ini#i#%r era c "reci"i#a(ii e radi%ac#ive ce czu&er a&u"ra %rau ui erau mu # &ub nive u "ericu %&. Vui#uri e "u#ernice din &#ra#uri e &u"eri%are a e a#m%&1erei m"r#ia&er n%ru 1a#a . 0e&#e #%#, c%nduc#%rii de 'ru" "uneau n a" icare &i&#emu de de&cen#ra izare a re&"%n&abi i#(i %r "revzu# "en#ru men(inerea %rdinii. 8n#%arcerea n %rau de dea&u"ra #rebuia & &e 1ac "rin e emen#e &e ec(i%na#e din cadru 1iecrui 'ru", ace&#ea urm!nd & re%cu"e #re"#a# %cuin(e e i &edii e 1irme %r. A&#1e , 1iecare 'ru" &e m"r(ea n "a#ru ea %ane, din#re care numai unu rm!nea &u&, a#!#a #im" c!# dura &#area de a er#. 8n cazu n care ar 1i e6" %da# % a d%ua b%mb, 1r aver#i&men#, nici un 'ru" n3ar 1i 1%&# nimici# n n#re'ime. Tu#ur%r ce %r "rezen(i e era acum c ar c "rime2dia ca#a&#r%1ei ab&% u#e #recu&e. Oamenii &e re a6au. H!mbeau uura(i, dei aveau nc rezerve. T%a#e me&a2e e "e care e "rimea acum Marin c%n1irmau "rime e c%n&#a#ri, aa c &e n#in&e n &caun i &e & "rad "r%"rii %r '!nduri. Greea a 1a#a 1u&e&e c%mi&. 0rin re1uzu de a3 e ibera "e Tra&-, mai devreme, c%ndamna&e a m%ar#e, a 1e ca "e e n&ui. =ar e 1iind n#ru"a# n c%r"u ui Tra&-, urma & 1ie e6ecu#a# n cur!nd, n a1ar de cazu n care reuea, n#r3un 1e &au a #u , &3i anu eze &en#in(a. $!# de&"re Tra&- * ce adevra# * ace&#a muri&e n e6" %zie i m"reun cu e 1u&e&e di&#ru& #ru"u ui David Marin. Dezin#e'ra# n #%#a i#a#e. Trecu&er c!#eva %re de c!nd "r&i&e bir%u ui 7cudder. 0&#ra amin#irea %cu ui ini(ia , dar e1ec#u ui #recu&e. Era %binui# cu vi% en(a, aa c i re"rima&e 'r%aza "e care i3% in&"ira ace&# deza&#ru i &e c%ncen#ra&e a&u"ra "r%b eme %r care #rebuiau rez% va#e. Acum '!nduri e &a e "r&ir &ubiec#u "r%"riei "er&%ane. 8i "ierdu in#ere&u 1a( de c%r"u m%r# din ab%ra#%r. 8i era &%r#i# n m%d irev%cabi & 1ie ,ade Tra&- i nu &e nd%ia c &e v%r ua m&uri m"%#riva ui Tra&-.

@%cu unde avu&e&e %c e6" %zia era "rea &emni1ica#iv ca & nu &e cread c &avan#u avea % e'#ur cu ea. Dar, n ciuda &i#ua(iei "er&%na e "recare, &e &ur"rin&e medi#!nd a a&"ec#e e "ur mi i#are a e e6" %ziei. Te eecranu imen& din 1a(a ui i %1erea % "rive i#e de c%mar. 8i ddu &eama cu in#ere& c "en#ru e6"er(i &%&i&e ziua de ' %rie, '!nd care i #rezi % %arecare e6a #are. 8n &1!ri#, umea i va da &eama de e1icaci#a#ea ace&#%r 1aim%a&e &cuaruri an#ia#%miceI Oric!# de deva&#a# era %cu e6" %ziei, &e vedea c &cuaru rezi&#a&e %n%rabi . Eviden#, unda de %c &e re1 ec#a&e "e &ec(iuni e curba#e a e barierei "#ra#e de zidrie in'eni%& c%n&#rui#. A"%i &e re1rac#a&e i %vi&e din n%u, de mai mu #e %ri, de 1iecare da# &1r!m!nd n buc(i i mai mici ceea ce 1u&e&e di&#ru& de2a. T%#u &e "e#recu&e du" "reviziuni e #e%re#ice, ucru d%vedi# de ima'inea dez% an# a ruine %r. 9m!nea & 1ie de#ermina# "rin ana iz ca ibru b%mbei, "recum i numru m%r(i %r. De%camda# &e #ia &i'ur c n%uzeci i "a#ru de membri ai 'ru"u ui 81C #riau. Du" n#! nirea de 'ru", ace#ia " eca&er n a #e "r(i a e %rau ui, 1ie "en#ru a &e di&#ra, 1ie "en#ru a &e n#! ni cu "rie#eni. Oamenii ui 7 a#er i in#er%'a&er, iar dec ara(ii e %r urmau & 1ie redac#a#e n#r3un ra"%r#. Marin i n#reru"&e re1 ec(ii e, vz!nd c Mede in i %"#ea ceva Mare ui /udec#%r. $a i c!nd &3ar 1i n(e e&, am!nd%i &e ui#ar a e n ace ai #im", iar Mede in i 1cu un &emn. Marin &e du&e & &a u#e "e dic#a#%r, care i r&"un&e cur#eni#%r cu % nc inare 'rav a ca"u ui. 8ndre"#!ndu3&e, i amin#i bru&c de cuvin#e e ui Tra&- c &e va ridica m"%#riva Mare ui /udec#%r, c nu va avea a # &% u(ie dec!# & &e rzvr#ea&c. Era de neima'ina#. @i"&i# de &en&. 7 #e %"ui ace&#ui c%nduc#%r admirabi , ace&#ui crea#%r a &#a#u ui iberei ini(ia#ive c% ec#ivi&#e4 0%a#e nu era &#a#u idea , dar c%m"r%mi&u avea % a&emenea "er1ec(iune nc!# #rebuia & 1ii nebun ca & n#re"rinzi % ac(iune c!# de mic m"%#riva ui. :73a 1% %&i# de ran'u ui ca & mi3% ia "e De ind<, &e '!ndi Marin 'rav. Ar "u#ea 1i un m%#iv.; Dar nu &im(i nici un im"u & de m!nie. 8n m%d n%rma #%#u &e "e#recu&e cu c%n&im(m!n#u ei. 0%a#e c acce"#a&e de 1ric, dar a&#a nu era dec!# % "re&u"unere. 8n " u&, nu %m%ri un %m "en#ru % 1emeie care nu %"une rezi&#en(. $%nc uzia era) ,ade Tra&-, rebe c%ndamna#. Marin #ia c nimeni nu 1u&e&e vre%da# mai vin%va# dec!# Tra&-. Dar, "rin#r3un 2%c 1an#a&#ic a n#!m" rii, e #rebuia & " #ea&c n %cu ui. 8i ima'in c "u#ea & ucid "e Mare e /udec#%r "en#ru a3i &a va "r%"ria via(. Dar nu avea nici % 2u&#i1icare. Nu, nu v%ia & ucid. Nu v%ia & &e rzvr#ea&c... 7ecuri#a#ea ui "er&%na nu era un m%#iv "en#ru a c%mi#e % crim. Tri&e "rea mu # #im" n arma#G "rea mu (i %ameni muri&er da#%ri# %rdine %r ui, 1c!ndu3i da#%ria "en#ru ca e &3i ui#e acum 2urm!n#u i %n%area. Trebuia s e+iste % &% u(ie, dar a&#a nu n&emna crim &au uzur"are. T%#ui, era de nenc.i"ui# ca e , care era nevin%va#, & acce"#e m%ar#ea 1r & 1i ncerca# mai n#!i #%a#e me#%de e "%&ibi e de a &c"a. Era "rema#ur & &e '!ndea&c a &% u(ii di&"era#e, cum era c%n1e&iunea, mai a e& c Mare e /udec#%r n "er&%an "u#ea 1i un a'en# inc%n#ien# a $reieru ui... Dar, n#r3un 1e &au a #u , nain#e de %ra e6ecu(iei #rebuia & ac(i%neze. Marin &e ndre"#. Mare e /udec#%r %n%r din n%u cu % " ecciune, iar Mede in &"u&e) * 8n nume e E6ce en(ei &a e, Mare e /udec#%r, "recum i n nume e $%n&i iu ui, &un# n&rcina# & #e 1e ici# "en#ru e1icaci#a#ea cu care %amenii #i au 1cu# 1a( ace&#ei &i#ua(ii cri#ice.

E %'iu 1u&e&e "r%nun(a# n#r3% manier a#!# de "r%#%c% ar, nc!# Marin &e n#reb dac nu cumva erau n #ran&mi&ie direc# i &cena "u#ea 1i urmri# a #%a#e #e eviz%are e "ar#icu are &au "ub ice. $u acea&# even#ua i#a#e n min#e, r&"un&e) * 8n nume e n#re'ii 'arniz%ane a ca"i#a ei, "rime&c 1e ici#ri e. De 1a"#, &ub ace&# a&"ec# nu n#!m"ina&e nici % di1icu #a#e i nici nu i ima'ina&e c ar "u#ea 1i vreuna. 5%r(e e arma#e erau an#rena#e "en#ru cazuri de ur'en(, iar an#renamen#u era % c.e&#iune de %'ic) %da# ua#e n c%n&iderare #%a#e m"re2urri e "%&ibi e care "u#eau avea %c, &e c%n&#i#uiau uni#(i i de#aamen#e n#re'i care ac(i%nau (in!nd c%n# de nev%i e mi i#are "recum i de ce e umane. A&#1e &e %b(inea ma6im de randamen# cu minimum de ri&i". Vz!nd c Mede in i dic#a#%ru aveau un aer mai de&#in&, bnui c, dac e6i&#a&e vre%da# vre% #ran&mi&ie direc#, acum acea&#a &e %"ri&e. $uvin#e e ui Mede in "rur & c%n1irme) * DavidI * Da4 * E6ce en(a &a i cu mine a"reciem c, cu c!# c!#i'm mai re"ede rzb%iu din /%r'ia, cu a#!# mai &i'uri v%m 1i c inciden#e de ace&# 1e nu &e v%r mai re"e#a. Eviden#, cei d%i credeau c e6" %zia 1u&e&e "r%v%ca# de &"i%ni 2%r'ieni. 8nc nu 1cu&er e'#ura n#re 'ru"u 81C i Tra&-. Finen(e e&, necun%&c!nd n#!m" ri e 1an#a&#ice "e#recu#e n ab%ra#%ru &ecre# a ace&#uia, nu aveau cum & i dea &eama c numai $reieru "u#ea 1i r&"unz#%r de e6" %zie. Mede in v%rbea din n%u. * David, a#acu #rebuie & aib %c c%n1%rm " anuri %r &#abi i#e. * 0u#e(i c%n#a "e mine. * 8ncredin(eaz &i#ua(ia %ca ad2unc#u ui #u i $%n&i iu ui. * 5%ar#e bine, d%mnu e, r&"un&e Marin. Era mu (umi# c nu mai avea nici % %b i'a(ie "!n a %ra " ecrii. De 1a"#, nu i rm!nea a #ceva de 1cu# dec!# & a#e"#e. Evenimen#e e (ineau "e e &ub c%n#r% i nu inver&. Trebuia & a#e"#e. BC Era %ra a&e diminea(a. =men&u avi%n3rac.e# nain#a "rin umina cenuie a z%ri %r, &#r ucind ar'in#iu n cea( ca % crea#ur 1an#a&#ic a c#ui# din me#a i umin. 7e ndre"#a &"re Tabra A, din inima Ara i %r. $!nd vi#eza en%rm nce"u & &cad, De ind< i ridic "rivirea de "e ecranu TV care "ermi#ea "a&a'eri %r & urmrea&c a#erizarea, 'ra(ie camere %r de "e "i&#. Era un "ic "a id i i adre& un &ur!& 1%r(a#G a"%i re&"ira(ia ei i re'&i ri#mu n%rma . * E e6#ra%rdinar, &"u&e ea 1a&cina#. 5aci de&e%ri a&emenea de" a&ri4 Marin, care 1cu&e mai mu # de d%u &u#e de zb%ruri cu rac.e#a n %"#&"rezece ani, c #in din ca". * E "rea "rime2di%&I r&"un&e e , z!mbindu3i cu a1ec(iune. Ea n#in&e m!na i i m!n'!ie %brazu . * 8n(e e') #i"u "er1ec# de m%de&# e'%i&#, nu4 * Te iube&c, a&#a e #%#. 8n c i"a urm#%are nc.i&e %c.ii uimi#, 1iindc nu avu&e&e in#en(ia & &"un a&#a, nu avu&e&e nici mcar in#en(ia de a &e a"r%"ia de mar'inea

unei "r"&#ii &en#imen#a e. 7e in&#a mai c%n1%r#abi "e &caun, c%n#ien# c ea %b&erva i c i ea 1u&e&e #u bura# de cuvin#e e ui. * Au "ru# cu adevra# rea e, &"u&e ea "e un #%n b !nd. Nu credeam c a&emenea v%rbe i &en#imen#e mai "%# & e6i&#e. * Nici eu, r&"un&e e . Dar acum era mai ncrez#%r. Trecu&e de z%na "ericu %a& i &e &im(ea din n%u n &i'uran( "e #erenu 1erm a c%nver&a(iei de &a %n. * Vreau & &#ai de"ar#e de %ameni. D%rmi#%ru n%&#ru e &" endid i #e vei &im(i e6ce en# n e "en#ru % zi &au d%u. * Mi3ai mai &"u& de2a, dra'u meu. 8(i amin#e#i4 * Oi3am mai &"u&4 Era &ur"rin&. Da, cred c da. Manevre e a&#ea m %b&edeaz. :Manevre;, i &"u&e e . @e numea nc aa, mai a e& c!nd v%rbea cu De ind<. De 1a"#, abia &e '!ndi&e a e e. 7i#ua(ia ui di1ici ab&%rbea c%m" e#. Din "unc# de vedere m%ra , era ca un eu care &e nv!r#ea n cuc. Du" ce ieir din maina "u& a di&"%zi(ia %r imedia# ce &%&i&er, in#rar "e a eea care ducea a reedin(a %1icia . An #!nr na #, care "!n a#unci &##u&e &ub % b% # de verdea( i care "rea & i a#e"#e, &e ridic i veni n n#!m"inarea %r. Marin recun%&cu "e 1iu ui, David Furn e< i &e %"ri. An m%men# i d%ri ca De ind< & nu3i 1i vzu# "r%'eni#ura. Or'% iu ui "a#ern era 2i'ni# de 1a"#u c bia#u nu &e ar#a&e a n (imea "%#en(ia u ui 1ami iei. 0r%"riu ui #a# 1u&e&e unu din cei mai vi#e2i &% da(i din "eri%ada de nce"u# a rzb%iu ui. E n&ui nu era de ne' i2a#. +i acum, ia# c 1iu ui ce mai mare nu era dec!# un ne"u#inci%& &au ce "u(in aa avea e im"re&ia. * Fun ziua... #a#, &"u&e #!nru re&"ec#u%&. Dre"# r&"un&, Marin i nc in ca"u , a"%i &e n#%ar&e &"re De ind<. * Dra'a mea, vreau &3(i "rezin# un #!nr "e care 3am cun%&cu# de cur!nd. Mama ui mi3a 1%&# "ar#ener c.iar n "rime e 2%curi de m"erec.ere, iar eu am avu# de&#u de mu # cura2 ca & ncerc & % c!#i'. E uimi#%r cum #rece #im"u . De ind< &uri&e i i n#in&e m!na. * 5iu ui David Marin e&#e i "rie#enu meu. T!nru Furn e< % "rivea cu % e6"re&ie uimi#. Din %c.ii ui n1 cra(i &e ci#ea c ar c &e &a&e cuceri# de ace&# c.i" i ace&# c%r" 1eminin de % "er1ec(iune unic. * 8mi 1ace " cere... 8n#r3adevr " cere, & v cun%&c. Marin &a v din &i#ua(ia inc%m%d de a nu #i cum & &e "%ar#e cu % 1emeie ma#ur i a#r'#%are. * $u ce #e3ai %cu"a# n u #imu #im", David4 * Aa cum mi3a(i &u'era#, d%mnu e, am 1cu# un &#udiu a&u"ra rami1ica(ii %r 1ami iei re'a e din /%r'ia, cu a2u#%ru ... ace ui &"i%n. $!nd a a1 a# n ce &c%" v%iam i&#a, &3a ar#a# 1%ar#e d%ri#%r & ne a2u#e. 8n ace&# 1e am &#r!n& da#e c%m" e#e. * Fine, &"u&e Marin. Ai 'ri2 ca i&#a & 1ie #rimi& a c%mandamen#u meu. Fa nu, mai bine du3% c.iar #u. Furn e< i reveni din &#area de %c. * V%iam & (i &"un... #a#, c m3a im"re&i%na# 1e u n care ai c%ndu& #%a# a1acerea. Ai 1i "u#u# da %rdin & 1ie e6ecu#a#, dar nu ai 1cu#3%. Gener%zi#a#ea #a (i 1ace cin&#e. 7un# m!ndru c n vine e me e cur'e &!n'e e #u. Marin 1u u ui# & c%n&#a#e c, acum, e era ce care &e &im(ea &#!n2eni#. 8n i"&a unui r&"un& mai bun, i nc in din n%u ca"u , a"%i % u "e De ind< de bra( i &e ndre"#ar &"re u. * @a revedere, David, &"u&e e "e&#e umr.

8nun#ru i &c%a&e ba#i&#a i i #er&e 1run#ea. * Aa cum "r%babi ai %b&erva#, nu "rea &un# %binui# & di&cu# cu #inerii. * 0en#ru a&#a #rebuie & #rie#i m"reun cu ei de a nce"u#, r&"un&e ea ca m. Eu &un# 1%ar#e a"r%"ia# de c%"iii meiG 1acem % mu (ime de ucruri m"reun. Marin #cu. $%"iii ui De ind< erau un &ubiec# care &#!n2eni&e din#%#deaunaG &e &im(ea vin%va# c nu veni&e nici%da# &3i vad. Am!nd%i c%"iii erau ai ui * 1a"# ne%binui#, n#ruc!#, din "unc# de vedere 'ene#ic, era c%n&idera# ne"%#rivi# unirea ace %rai %ameni de d%u %ri. $%"iii care "r%veneau din "rin(i c%muni &e a&emnau "rea mu #. Din a&#1e de uniri i"&ea 1ac#%ru .azard. Dar e &e 1% %&i&e de in1 uen(a &a "u#ernic n ace&# caz, ceea ce eviden(ia "ur#area dezinv% # a ce %r care &e c%n&iderau dea&u"ra "rinci"ii %r de 'ru". 0rivind na"%i, Marin vedea n a#i#udinea ui un e6em" u a in&% en(ei ce %r "u#ernici * dac un e6em" u n " u& mai era nece&ar. Du" #%a#e a"aren(e e, De ind< nu avea nici un c%"i de a Mare e /udec#%r, ceea ce era &ur"rinz#%r dac &e (inea c%n# de carac#eru au#%ri#ar a ace&#uia. Marin i "u&e n vedere & % n#rebe de&"re a&#a mai #!rziu. * 8n e'#ur cu c%"iii, un &in'ur ucru m n'ri2%reaz, &"u&e ea. * $are4 * $e mai mare a a1 a# c #u e#i #a# am!ndur%ra. * +i4 Ea c #in din ca" cu b !nde(e. * 0en#ru e , a&#a &c.imb #%#u . 8i e&#e ruine. M3a ru'a# & i "r%mi# c nu e v%i &"une nici%da# "rie#eni %r ui. Marin i &#r!n&e buze e. Nu era nimic amuzan# n &"u&e e ei. Acea&#a era am"ren#a n%ii cu #uri. $%"iii nv(au ucruri i a#i#udini n%i, i e ab&%rbeau ca ni#e mici bure(i umani, cum erau ei. :Oamenii acce"# %rice e im"une "re&iunea mediu ui;, &e '!ndi e . 0%a#e c a&#a v%i&e & &"un Tra&-. $a"aci#a#ea %r de ada"#are i ne a&e "e #%(i %b&erva#%rii. $a ni#e came e%ni4 Da, dar numai "en#ru "u(in #im". Dac &c%(i ace&#e re"#i e a1ar &ub un &%are #%rid, ui(i c ada"#area %r a mediu nu e dec!# un c% %ri# de &u"ra1a( i ai 'ri2 ca #%#u & 1ie 1ierbin#e n 2uru %r, a#unci n#r3% zi cineva e va %1eri % cu %are n a"aren( "r%#ec#%are, iar e e % v%r ad%"#a imedia#, di&"r!nd "en#ru #%#deauna din vedere. Ace&#e "r%b eme erau "rea im"%r#an#e "en#ru a &e '!ndi acum a e e. * Dra'a mea, v%i 1i %cu"a# a"r%a"e #%a# ziua. M n#%rc imedia# ce &ca" de #reburi. De ind< &e a"r%"ie de e i &ru# #andru. * Te a#e"#. Ai un "r%'ram &"ecia 4 V%rbea "e un #%n de'a2a#, dar e %b&erv c era u%r nc%rda#. $u un &u&"ec# %arecare, ar 1i 1% %&i# de mu # me#%da 1%r(ei "en#ru a3 1ace & v%rbea&c. Dar ea, n ca i#a#e de aman# a dic#a#%ru ui, era de nea#in&. T%#ui, 1iind 1iica unui 1%&# amba&ad%r 2%r'ian, ui De ind< nu i &e c%munica&e c &e "re'#ea un a#ac a&u"ra (rii ei na#a e. =ar e avea m%#ive &eri%a&e "en#ru a c%n&idera c nu era rec%mandabi & i dea in1%rma(ii "e care nu e cun%#ea de2a. David i &"u&e) * V%r 1i manevre de an#renamen# e6#rem de im"%r#an#e. $red c % & e c%n&ideri 1%ar#e * ei bine, "u(in " ic#i&i#%are. Mi3ar " cea ca #u & m n&%(e#i "e c!# "%&ibi .

B5 @a %ra %"# diminea(a, ddea un %rdin de zi care 1u&e&e "re'#i# de Mede in, 7 a#er, Mare e /udec#%r i e n&ui n #im"u unei edin(e un'i, cu d%u uni nain#e. Ordinu &#i"u a ca n#re' "er&%na u ac#iv & ia "ar#e, "!n a "rimirea un%r in&#ruc(iuni mai de#a ia#e, a % :%"era(ie ma2%r;. :Fravii &% da(i ai marii n%a&#re arma#e; erau c.ema(i & i dem%n&#reze :abi i#a#ea, ndrznea a i cura2u ;. Vii#%ru de"indea de &ucce&u ace&#%r :im"%r#an#e manevre; care urmau & re(in :a#en(ia #u#ur%r; #im" de mai mu #e zi e. :9ezu #a#e e de%&ebi#e; urmau & 1ie :rec%m"en&a#e imedia# i ' %ri%&; de c#re Mare e /udec#%r. Ace&# a"e &emna 1%ar#e bine cu a #e %rdine de zi din anii #recu(i, dar avea un #%n di1eri#. $e care ci#ea &au a&cu #a, nu &e "u#ea &#"!ni & nu &e n#rebe dac acea&#a nu era %vi#ura mu # a#e"#a#. 8n ca"i#a a 2%r'ian, unde "r%c ama(ia urma & a2un' &i'ur, c%n(inu#u ei va 1i &#udia# cu n'ri2%rare, iar mini#rii re'inei, %b&eda(i de "r%b eme e %r 1inanciare, &e v%r n#reba dac nu ar mai #rebui #rimi&e #ru"e "en#ru a a"ra 'rani(a. 8n univer&u "%"u a# de .imere n care &e nv uiau, i v%r nc.i"ui c nc % &u# de mii de &% da(i 1r c.e1 de u"# ar n#ri "e cei d%u &u#e de mii care &e a1 au de2a a 1r%n#ier. 7"re &1!ri#u zi ei, veni ve&#ea c avi%ane e 2%r'iene #ran&"%r#au "e 1r%n# #ru"e n%i. Marin %1# a auzu n%u#(i %r. 8n cur!nd va 1i 1%ar#e c ar cine i 1cea i uzii * e &au 2%r'ienii. Era 'a#a & "un rma' c me#%de e u#i iza#e n u #imii ani "en#ru a de#ermina '!nduri e a&cun&e a e adver&aru ui erau 1undamen#a#e #iin(i1ic i c n c%n&ecin( rezi&#en(a %"u& va 1i & ab. 7e n#%ar&e a De ind< &eara, n 2uru %rei d%uzeci i unu. T!nra 1emeie era a1ec#u%a& i nerbd#%are & i 1ac " cere, dar a#!# de cri&"a# nc!# nu 1u n &#are & r&"und avan&uri %r ui. 5r & &e &im# 1ru&#ra#, Marin #ra&e c%nc uzia c De ind< #ria drama unui %m care &e #emea c "a#ria &a va 1i a#aca#. A"aren#, era ne"&#%are, dar de 1a"# % c.inuia ne ini#ea. 0%a#e mai #!rziu, c!nd cucerirea /%r'iei va 1i un &im" u ca"i#% de i&#%rie i durerea de a nu 1i "u#u# & % m"iedice, d%ar % amin#ire, De ind< &e va re'&i "e &ine n&i. Ar 1i 1%&# in#ere&an# de de&c%"eri# cum era ea n rea i#a#e. BE @a %ra unu n%a"#ea, Tabra A, " in de ac#ivi#a#e, era umina# & ab. 8n &emi%b&curi#a#e, Marin i De ind< 1ur c%ndui &"re un avi%n, care n e6#eri%r nu &e de%&ebea cu nimic de a #e avi%ane de&#ina#e #ru"e %r aer%"ur#a#e. 8n& n in#eri%r era amena2a# e6#rem de u6%&. Avea un d%rmi#%r, un bir%u i % camer &"ecia rezerva# unei %rd%nan(e i a #%r membri ai ec.i"a2u ui. Avi%nu zbur &"re &ud, &"re %cu unde 1u&e&e &#abi i# baza a#acu ui. $u" u d%rmi #%# #im"u c #%riei i a mai mu # de d%u %re du" a#erizare d%rmea nc. 8nain#e de %ra "a#ru, Marin n#in&e m!na &"re m&u(a de n%a"#e i &#in&e &%neria cea&u ui de#e"##%r. $!nd &e cu ca&e &e mu (umi&e & i &c%a# d%ar "an#%1ii i .aina. 7e &#recur a1ar din "a# i mer&e n bir%u. Abia #ermina&e & &e mbrace c%m" e# c!nd un z'%m%# u%r 1cu & ridice ca"u ) era De ind<. =n#r i nce"u & i aran2eze "ru .

* A vrea & rm!n cu #ine dac nu ai nimic m"%#riv, &"u&e ea. Marin nu &e "u#u &#"!ni & nu i nc.i"uie c &e a1 a n 1a(a unui &"i%n n ac(iune. 7e a"r%"ie de ea i % &ru#. Ea i z!mbi nc%rda#. * Nu % &3(i &#au n drum. E &e n#reb ce &"eran(e "u#ea ea & mai nu#rea&c. $aru&e u era "%rni# de2a. Nu mai avea nici % an&. T%a#e %rdine e erau da#e, #%a#e #ru"e e "%rni&er de2a. Acum nimic nu mai "u#ea %"ri a#acu . 7e n#%ar&e a ma&a ui i a"& "e un bu#%n. Aa &e de&c.i&e i un brba# cu 1a(a r%ca#, "r!nd & aib v!r&#a de cincizeci de ani, in#r i &a u#. * /ennin'&, ara#3mi #%a#e me&a2e e care au &%&i#. * Numai unu , d%mnu e. T%cmai 3am "rimi#. Nici nu am avu# #im" & #ran&criu a main. 8i n#in&e % 1%aie de .!r#ie, a"%i iei. Era % dec ara(ie &emna# de e1u 7#a#u ui3Ma2%r. Arma#a #recu&e 'rani(a 2%r'ian i rzb%iu nce"u&e. Du" ce #ermin de ci#i# me&a2u &cri& n c%d, Marin % "rivi "e De ind< cu c%ada %c.iu ui. Veni&e #im"u & i &"un adevru . $eea ce i 1cu, mena2!nd3%. * M n(e e'i, nu "u#eam &3(i &"un mai devreme, nc.eie e . Ea era "a id, dar ini#i#. 8ncuviin( din ca" i n ce e din urm n#reb) * Tu vei 1i n "rime2die4 Marin nu r&"un&e direc#. * Nu "ari #u bura#, remarc e n &c.imb. De ind< z!mbi & ab. * 7un# "u(in z'udui#, dar #%(i 2%r'ienii &e a#e"#au a aa ceva de ani de zi e. N%i #rim n#r3% &#are "ermanen# de au#%&u'e&#ie c% ec#iv. Nu avem dec!# % &in'ur &"eran() & 1im n(e ei. * $e vrei & &"ui4 BM 5emeia &e n#%ar&e i nce"u & c%n#em" e zidu de " a&#ic #ran&"aren#, "r!nd & i'n%re "rivirea "e care Marin % 1i6a a&u"ra ei. Era &c.imba# "arc) "u(in mai dur, i"&i# de b !nde(e. 0%a#e c b !nde(ea ei nu e6i&#a&e dec!# n nc.i"uirea ui. 0%a#e c ea nu % avu&e&e nici%da#. Marin &e '!ndi, din ce n ce mai c%nvin&) :Ori e % &"i%an 2%r'ian %ri e n m%d inc%n#ien# un a'en# a $reieru ui Mi3a 1cu# d%i c%"ii ca & i "r%m%veze in#ere&e e, du" care a deveni# aman#a dic#a#%ru ui. =ar acum vrea & 1ie... 8n(e ea&I; * Dac am "re&u"une c Mare e /udec#%r mi3ar da iber#a#e de ac(iune n /%r'ia, cum ai d%ri & ac(i%nez4 n#reb e nce#. 9&"un&u ei imedia# de"i cu mu # imi#e e n#rebrii ui. 7##ea #%# cu &"a#e e a e , dar "ru c i "ierde r&u1 area. * Dac ai 1i Mare e /udec#%r, a d%ri & &c.imbi re'u a 2%curi %r de m"erec.ere, "ermi(!nd c&#%ria du" % anumi# v!r&#. A d%ri & ac%rzi % au#%n%mie mai ar' &#a#e %r ca /%r'ia i & rein#r%duci iber#a#ea re i'i%a&. A... V%cea ei deveni un ec%u & ab, cruia nu i mai ddu nici % a#en(ie. Dac ai fi Marele ,#dector... :Ar vrea & di&#ru' %"era creia Mare e /udec#%r i3a c%n&acra# e6i&#en(a i & % n %cuie&c cu % & biciune 'enera I;, &e '!ndi e . Nu %

c%ndamna, dar &e &im(i c%" ei# de % #ri&#e(e ciuda#. 8i ddu &eama c ea #cea. * Din ne1ericire * &au "%a#e din 1ericire * eu nu &un# Mare e /udec#%r. Dar n /%r'ia v%i ac(i%na n %cu ui #im" de c!#eva zi e. 7e & #cerea. De ind< iei din c!m"u ui de vedere, #rec!nd n &"a#e. Oare ce re" ic va da &"u&e %r ui4 Ob&erv "e bir%u ui un d%&ar care "ur#a #i# u ) -t#di# as#"ra familiei regale din ,orgia de David Furn e<. 8 ridic 1r c.e1, dei #ia c in1%rma(ii e "e care e c%n(inea v%r a2u#a a d%ua zi a uarea decizii %r imedia#e. De a #1e , ncredin(a&e ace&# &#udiu 1iu ui &u din curi%zi#a#e. 8 in#ere&a 1e u n care reui&e David & &e ac.i#e de &arcin. 0arcur&e i&#a de nume * cam % &u# * i ci#i c%men#arii e, n(e e'!nd din#r3% &in'ur "rivire &en&u unui "ara'ra1 n#re'. A#en(ia i 1u a#ra& bru&c de % anumi# 1raz) :M%ar#ea &ur%rii mai #inere a re'inei, Ande indamina, &urveni# cu c!(iva ani n urm, a redu& inia de de&cenden( a Maie&#(ii &a e Pi2&.na&.enia;. 5raza urm#%are c%n#inua ideea) :9e'ina e&#e ce iba#arG du" "rerea mea ace&# 1a"# are % &emni1ica(ie "% i#ic, ea d%rind & dea n &#rin#a#e im"re&ia c e&#e u #ima re"rezen#an# a 1ami iei re'a e;. Marin a"r%b n #cere ideea, care era u%r de n(e e&) dac "r%"a'anda reuea & c%nvin' "e Mare e /udec#%r c /%r'ia va cdea n ce e din urm 1r & %"un rezi&#en(, a#unci 2%r'ienii "u#eau &"era c dic#a#%ru i va ndre"#a n a # "ar#e ac#ivi#a#ea mi i#ar. 0r%babi una din #ac#ici e care i "r%"uneau am!narea inevi#abi u ui, dar erau n 1%nd i"&i#e de &en&. 0u&e .!r#ii e a %c "e bir%u, d!ndu3i &eama c #ia dinain#e cea mai mare "ar#e din in1%rma(ii e ci#i#e, dei nu n#r3% 1%rm a#!# de c ar. @e'#ura &#abi i# de Furn e< n#re "% i#ica e6#ern a /%r'iei i ce iba#u re'inei era un e emen# %ri'ina . 0e urm, mai erau c!#eva nume i re a(ii "e care nu e cun%#ea. De a&emenea, de#a ii min%re, ca de e6em" u nume e &ur%rii m%ar#e a re'inei, de care nu auzi&e nain#e. De 1a"#, ce nume avea4 AnD*./0Damina4 7#!nd 1%ar#e ini#i# n#reb, 1r & n#%arc ca"u ) * Ai n#! ni#3% vre%da# "e &%ra re'inei4 Arm % #cere un', du" care v%cea ei veni din &"a#e) * Da, am n#! ni#3%. * $e 1e de 1emeie era4 Din n%u #cere. A"%i) * T!nr i naiv. A muri#, #ii. Marin i &"u&e c a1irma(ia era adevra#, indi1eren# din ce "unc# de vedere % c%n&iderai. M%ar#ea 1izic era mai de1ini#iv, 1ire#e, n& #ran&1%rmarea unei #inere in%cen#e n#r3% 1emeie ma#ur nu e i ea #%# un 1e de m%ar#e4 Dac ceea ce credea e era adevra#, a#unci &#ra#a'ema era n#r3adevr in'eni%a&. 5iica amba&ad%ru ui /%r'ieiI Anc.e#a#%ri %r e &c"a&e acea&# iden#i#a#e, 1a"# care nu &ur"rindea, de vreme ce &#a#e ca /%r'ia ncerca&er abia n u #imu #im" & &#abi ea&c re a(ii "% i#ice cu Mare e /udec#%r. A&#1e , &%ra re'inei d%mni#%are reui&e & a2un', 1r #irea nimnui, c.iar n inima im"eriu ui /udec#%ru ui, n&rcina# cu % mi&iune "reci&... care acum eua&e. Marin avu im"re&ia c ar c De ind< &e a1 a n#r3% &#are de %c c%m"arabi cu cea "e care % cun%&cu&e e n&ui n u #ime e zi e. 7e "re1cu c &#udia c%ncen#ra# ra"%r#u 1iu ui &u, dar de 1a"# "rivea ima'inea ei n %' inda din 1a(a ui. Dei nu i "u#ea vedea dec!# "ar#ea

de &u& a c%r"u ui "!n a umeri, i &e "ru c era cri&"a# i n1ric%a#. Dar c!nd v%rbi, v%cea ei era ca m i na#ura ) * $ine va 1i e6ecu#a#4 * Decizii e v%r 1i ua#e "e %c, r&"un&e Marin. De ind< "rea & nu &e nd%ia&c de %c de rezu #a#u b# iei. Acce"#a n1r!n'erea /%r'iei 1r & &e m"%#rivea&c. * 9e'ina4 n#reb ea du" % "auz mai un'. * Am iber#a#e de ac(iuneI Din n%u "auz. * E "rie#ena mea, &"u&e ea cu un #%n & ab. Marin %1#. Dac nu &e ne a, ace&#a era #%nu im" %ra#%r a unei 1emei care ncerca & &a veze via(a &ur%rii ei. 7e '!ndi c, dei nu avea v%ie & dezv uie di&"%zi(ii e ce 1u&e&er ua#e "rivi#%r a re'in, "u#ea ce "u(in & % ini#ea&c "e &%ra ei. * Dac &e "une "r%b ema "ede"&ei, #e v%i c.ema & di&cu#m m"reun... dac vrei. * Mu (ume&c, &"u&e De ind<. $.i"u 1emeii re1 ec#a# n %' ind "ru c &e de&#inde. * Te3a ru'a mu # & 1aci ucru ace&#a. V%cea ei i re'&i&e accen#u 1erm. * 73a 1cu#, &"u&e Marin. Du" acea&# c%nver&a(ie, nu &e mai '!ndi a mi&iunea "e care % avea de nde" ini#. D%ar % c i", ima'inea ruine %r 1ume'!nde a e &cuaru ui 'ru"u ui 81C i #recu "rin min#e. Viziunea de c%mar, cu amenin(area de m%ar#e "e care % im" ica a#!# "en#ru e c!# i "en#ru im"eriu Mare ui /udec#%r, i &#rui un m%men# n c%n#iin(. 0e urm i nde"r# de1ini#iv a#en(ia de a ace&# &ubiec#. Mai #!rziu, "e&#e mai "u(in de % %r, % c%nducea "e De ind< a avi%nu care urma & % duc na"%i a Tabra A, de unde urma & &e n#%arc n ca"i#a cu un avi%n %binui#. A"%i urma & c #%rea&c &"re reedin(a nde"r#a# din Ve&#u Mi2 %ciu, unde ea i #rimi&e&e c%"iii i unde avea & rm!n "!n c!nd criza din %rau /udec#%ru ui &e nc.eia. B8 @a %ra n%u, cea(a ma#ina &e ri&i"i&e de2a. /%&, "rive i#ea era nc!n##%are) c%a&#e e verzi a e mun(i %r erau umina#e de raze e ve&e e a e &%are ui. 0ar#ea de 2%& a avi%nu ui era #ran&"aren#G ici i c% % &e "u#eau di&#in'e nce"u#u #erenuri %r a'ric% e. $!#eva %rae #recur n vi#ez "e dede&ub#. 7ub ei, n a ba&#ru a#m%&1erei na #e, Marin &e&iz % micare) erau avi%ane e inamice care ncercau un a#ac a&u"ra %r. 5%rma(ia 1u "r%babi in#erce"#a# 1iindc nu % mai vzu a d%ua %ar. @a n%u i 2um#a#e, cu inima b#!ndu3i ceva mai re"ede dec!# era n%rma , Marin a#eriz n e6ce en#e c%ndi(ii a % di&#an( de "a#ru &u#e de me#ri de "i&#a %binui#. 8n 2uru ui, ma'ne#%3reac#%are ca#a"u #a#e de "%r#avi%ane 'i'an#ice nce"ur & a#erizeze, de&crc!nd 'rmezi de maini mecanice care &#r uceau. Du" c!#eva c i"e, #ancuri, #unuri m%bi e i ve.icu e de #ran&"%r# circu au m"re2ur, adun!nd "er&%na u . 0e a zece i 2um#a#e, % arma# de "arau#i#i, "receda# de un veri#abi zid de %(e m%bi * 'a#a & &cui"e m%ar#e a cea mai mic rezi&#en( * c%nver'ea din&"re #%a#e "unc#e e %riz%n#u ui, mr uind "e &#rzi e "rinci"a e a e %rau ui ce "rea "r&i#, cu e6ce"(ia c.i"uri %r n'r%zi#e care #r'eau cu %c.iu din &"a#e e 1ere&#re %r nc.i&e.

Marin nu vzu nici % urm de u"#. $u "u(in nain#e de d%u&"rezece, n&%(i# de % e&c%r# b inda#, &%&i a "a a#, care &e a1 a de2a n m!ini e "a#ru e %r. @a in#rarea ui, %amenii 'rzii, de&emna(i de e n&ui &"ecia "en#ru acea&# mi&iune, uar "%zi(ia de dre"(i a %rdinu c"i#anu ui %r. Ace&#a &e a"r%"ie de e , &a u# i &"u&e cu % v%ce 2%a&) * 9e'ina e&#e n 7a a Tr%nu ui. Oamenii de a @ab%ra#%r &e "re'#e&c & ac(i%neze n m%men#u n care ve(i in#ra & v%rbi(i cu ea. Marin ncuviin(. T%#u 1u&e&e " nui# cu a#en(ie i &e de&1ura n#%cmai. * 7 m anun(e un ambe an c!nd &un# 'a#a cu #%(ii. $!#eva minu#e mai #!rziu in#ra n &a , care de 1a"# era % camer de rece"(ie "en#ru vizi#e %cazi%na e, a#unci c!nd %a&"e(ii nu era "rea numer%i. 9e'ina edea (ea"n n#r3un &caun cu &"#ar na #. Era % 1emeie #!nr, cu "ru m" e#i# n c%zi, m"%d%bi# &im" u, ne1arda#. O recun%&cu imedia# ca 1iind rud cu De ind<. A&emnarea nu era izbi#%are) n m%d .%#r!#, re'ina nu avea 1rumu&e(ea c a&ic a &ur%rii ei. 8n& inia na&u ui i a ma6i aru ui, r%#un2imea %brazu ui i, n 'enera , 1%rma 1e(ei erau ace eai. Nu #e "u#eai ne a. Era mbrca# n#r3% r%c.ie ca1enie din#r3un ma#eria m#&%&, care i a2un'ea mai 2%& de 'enunc.i. Marin nain#, 1cu % " ecciune, iar re'ina i r&"un&e cu un &emn u%r a ca"u ui. $!nd &e ndre"# vzu un #e.nician care in#ra "rin#r3% u a#era , a1 a# n &"a#e e ei. 5r & "rivea&c "e Marin, %mu i ndre"# neu#ra iza#%ru a&u"ra 1emeii i #ra&e. 9e'ina &e "rbui. =media# 1u in#r%du& n &a in&#a a(ia m%bi . Marin rma&e unde era. D%u in1irmiere % ridicar "e &uveran i de"u&er c%r"u iner# cu 1a(a n 2%& "e &a #eaua ca"i#%na# de &ub "r%iec#%r. A"ara#u nce"u & b!z!ieG dei "r%ce&u nu era vizibi , circui#u 1a#a 1u im"rima# "e muc.ii umeri %r re'inei. De acum nain#e i "en#ru #%# re&#u vie(ii, % &ubuni#a#e a $en#ru ui de $%n#r% "u#ea 1i n %rice m%men# ac#iva#, "r%v%c!ndu3i % durere de in#en&i#a#e cre&c!nd n umeri. Marin rma&e #%# nemica#. =n1irmiere e % ridicar "e re'in din "%zi(ia ei iner# i % aezar a %c "e #r%nu n care &##ea de %bicei. =n&#a a(ia m%bi 1u &c%a& din camer "e aceeai u "rin care in#ra&e. 9ma&e d%ar unu din #e.nicieni, care a un &emna a ui Marin de&carc un a d%i ea neu#ra iza#%r a&u"ra 1emeii ce zcea "e &caun. 0e urm iei i e din nc"ere. Ea nce"u & &e mi#e i de&c.i&e %c.ii, recun%&c!ndu3 "e Marin. * 8mi cer ier#are, Maie&#a#e. V%i #rimi#e du" 1emei e dumneav%a&#r i v%i cere % audien( mai #!rziu. Ea &cu#ur din ca", ca i c!nd ar 1i ncerca# & &ca"e de % ame(ea #rec#%are. * Nu cred c... Nu n(e e' ce... murmur ea ncurca#. V%rbea % en' ez a"r%a"e 1r accen#. Marin &a u#, &e r&uci "e c c!ie i iei din &a . 8n an#icamer v%rbi cu e1u 'rzi %r, a"%i &e ndre"# 'rbi# &"re n%u car#ier 'enera care 1u&e&e &#abi i# n "rinci"a a c dire mi i#ar a ca"i#a ei cuceri#e. Aici d%mnea % ac#ivi#a#e 1ebri . An #im", me&a2e e &%&ir &"%radic. 0e a %ra cinci&"rezece, n #im" ce Marin &ervea un "r!nz c%m"u& din#r3un &andvi i % ceac de ca1ea, i 1u "u& n bra(e un #eanc n#re' de #e e'rame. O "rivire ra"id arunca# a&u"ra %r a&i'ur c vic#%ria era #%#a . 9ezi&#en(a %r'aniza# nce#a&e i nicieri nu 1u&e&er &emna a#e u"#e &eri%a&e. Trimi&e me&a2e e 7#a#u ui3Ma2%r "en#ru 1ina izarea eva urii, du" care &e cu c "u(in. Du" % %r, 7#a#u 3Ma2%r anun( c :mare e; rzb%i din /%r'ia &e #ermina&e.

8i ndre"# a#en(ia a&u"ra ra"%ar#e %r "rivind in#er%'a#%rii e ua#e membri %r 'uvernu ui. T%(i ne'au %rice e'#ur n#re ei i b%mba care e6" %da&e n &cuaru 'ru"u ui 81C. Adevru a1irma(ii %r era c%n1irma# de de#ec#%are e de minciuni. T%#ui, c!nd "er&%na i#(i e re&"ec#ive erau n#reba#e dac #iau ceva de&"re e6i&#en(a un%r c%mand%uri &ecre#e, a1 a#e n mi&iune n e6#eri%ru 'rani(e %r /%r'iei, r&"un&uri e deveneau evazive) :Au 1%&# i &un# nc mu #e 'ru"uri e6"erimen#a e;G :Nu cun%&c nimic care & &emene cu vec.iu c%muni&m;G :@a n%i, idea i#i &un# cu 'rmezi e;. 0en#ru Marin, ace&#e r&"un&uri n&emnau "ur i &im" u c 'uvernu 2%r'ian nu era im" ica#. Trimi&e uni#(i &"ecia e de &"i%na2 mi i#ar a #%a#e "unc#e e de 1r%n#ier, nde%&ebi a ce e care r&"undeau de &#a#e ce nu &e a1 au &ub c%n#r% u Mare ui /udec#%r. Tu#ur%r e #ran&mi&e urm#%ru %rdin) :De "e 1 "!n "e J &e"#embrie, are&#a(i i re(ine(i %rice "er&%an care ncearc & " ece din /%r'ia. 7u"une(i de#ec#%ru ui de minciuni %rice "er&%an, brba# &au 1emeie, care "rezin# carac#eri&#ici e #i"u ui de idea i&# &au a unei in#e i'en(e iei#e din c%mun;. $% %ne u n&rcina# cu c%nducerea 7erviciu ui de 7"i%na2 i a#ra&e a#en(ia c %rdinu era cam va', 1a"# "e care #rebui & recun%a&c. 0u#ea 1i c%n&idera# in#e i'en# % "er&%an care mai u"#a nc "en#ru ren1 %rirea unui c%muni&m "erima#4 8n#rebare a care Marin r&"un&e cu un &ur!& &arca&#ic, nc.eind di&cu(ia. * Dra'u meu 9e6, e&#e v%rba de % in#e i'en( a"aren#, care de 1a"# "rezin# mu #e i"&uri. Ord%n e1u ui 7#a#u ui3Ma2%r & #ran&mi# Mare ui /udec#%r #%a#e in#er%'a#%rii e care aveau e'#ur cu e6" %zia, du" care #rimi&e e n&ui dic#a#%ru ui un me&a2 %1icia ) :E6ce en(, 1%r(e e de "% i(ie "e care e3a(i "u& a#!# de 'ener%& a di&"%zi(ia Maie&#(ii &a e re'ina Pi2&.na&.enia i3au nde" ini# mi&iunea. @a cererea Maie&#(ii &a e, 1%r(e e n%a&#re &un# 1% %&i#e "en#ru a a&i'ura &ecuri#a#ea z%ne %r "eri1erice, dar ne a#e"#m ca #ru"e e %ia e au#%.#%ne & "%a# "re ua c%m" e# acea&# r&"undere "!n n#r3% &"#m!n. T%a#e izbucniri e rev% u(i%nare au 1%&# re"rima#e. 8n /%r'ia 1unc(i%neaz din n%u 'uvernu e'a ;. 7emn) :David Marin, c%nduc#%r de 'ru";. Du"3amiaz #!rziu &%&i 7 a#er, 1rem#!nd de un 1e de bucurie ma e1ic. $ei d%i uar cina n#r3% a#m%&1er de "ace re a#iv, n#reru"# %cazi%na de &une#u nde"r#a# a mi#ra iere %r. An #im" v%rbir de&"re rzb%i. Du" aceea Marin* "e care "r%b ema in#ere&a mai mu # dec!# v%ia & ara#e * n#reb dac &e mai a1 a&e ceva de&"re e6" %zie. 7 a#er c #in din ca" n &emn de ne'a(ie. 0rea nerv%&, aa c Marin aband%n &ubiec#u . @a ca1ea, di&cu#ar cazu ce %r care 1u&e&er de&#ina(i ic.idrii, dar care, n %c de acea&#a, din#r3un m%#iv &au a #u , deveni&er "riz%nieri. Erau %"#zeci i d%i de a&emenea indivizi. Ad%"#ar % me#%d de ucru 1%ar#e &im" ) 1iecare u un e6em" ar din i&#a de nume i bi1a "er&%ane e "e care c%n&idera c #rebuie & 1ie e6ecu#a#e. Marin marc d%ar %"# numeG a 7 a#er erau #reizeci i unu. A"%i c%m"arar nume e bi1a#e de "e 1iecare i&# i c%n&#a#ar c a"#e din e e erau iden#ice. 7 a#er u un #e e1%n i &un a nc.i&%area unde erau de(inu(i acei %ameni. * @ic.ida(i3i imedia#, indic e c%nci&, du" ce c%munica&e ce e a"#e nume. Aez rece"#%ru i &e n#%ar&e &"re Marin.

* Acum, & #recem a cei a (i. Marin ncuviin(. Era uimi# c #%a# "%ve&#ea nu3 im"re&i%na de %c. M%ar#ea, care amenin(a i "e e n&ui, "rea & nu aib nici % e'#ur cu &i#ua(ia de acum. 8i #recu "rin ca" c #%(i ace#i indivizi erau da#%ri & aib 'ri2 de "r%"ria %r via(. Dac reueau, bineG dac nu, cu a#!# mai ru "en#ru ei. 7arcina ui c%n&#a n de#erminarea "eric% u ui "%#en(ia "e care re"rezen#a 1iecare "er&%an, (in!nd c%n# de cariera i bi%'ra1ia &a. O &in'ur eva uare 'rei# n&emna m%ar#ea, nu "en#ru un &in'ur %m, ci "en#ru % mie. Trimi&e du" i&#a n#%cmi# de 1iu ui i c%m"ar ce e % &u# zece nume "e care e c%n(inea cu nume e bi1a#e de 7 a#er) %"#&"rezece din e e erau iden#ice. Marin 1cu din ca" un &emn ne'a#iv ce ui a # i z!mbi. * 7un# rude e re'inei. 7 nu 1ie %m%r!#e. Mai a#e"#m. A&#a i adu&e amin#e i &e ui# a cea&. Era #recu# de %ra d%uzeci i unu. * @&m a&#a "en#ru mai #!rziu. +#ii c am ceva de 1cu# cu acea&# d%amn. E #im"u & % 1ac. 7 a#er &e ridic nerbd#%r. * +i eu #rebuie & " ec. Am de rez% va# % mu (ime de "r%b eme care nu &u1er am!nare. T%#ui, m!ine diminea( #rebuie & ne .%#r!m n e'#ur cu %amenii n%#ri, aver#iz e . A,... 8nc ceva. * Da4 * Ai mai a1 a# ceva de&"re $reier4 * Nu. * Mu (ume&c. 7ucce& cu Maie&#a#ea &a. Marin z!mbi i r%&#i cuvin#e e ba#2%c%ri#%are care erau de a#e"#a# din "ar#ea unui brba#) * 8n &i#ua(ii ca a&#ea m bucur n#r3adevr c &un# c%nduc#%r de 'ru". B9 De cum &%&i a "a a# * era cu "u(in nain#e de %ra d%uzeci i d%u * mer&e direc# n a"ar#amen#u "er&%na a re'inei. $!nd in#r, 1emeia, care &##u&e "!n a#unci "e un &caun, &ri n "ici%are i n1run#. Avea %c.i imeniG "rea %b%&i# i % anumi# cri&"are din (inu#a ei den%#a % %arecare #eam. $!nd v%rbi, v%cea ei i #rd e1%r#u de a "rea ca m, e1%r# r&" #i# cu &ucce& d%ar "ar(ia . * O & m %m%ri, nu3i aa4 Mare e /udec#%r n#%#deauna d %rdin & 1ie e6ecu#a(i c%nduc#%rii (ri %r "e care e cucere#e. Vreau & #ii c &un# 'a#a & m%r, dar mai nain#e a d%ri & adre&ez % ru'min#e nvin'#%ru ui meu. Nu era m%men#u & % dezi uzi%neze n e'#ur cu &%ar#a ei. Dar 1r nici % nd%ia era n#r3% &#are me %drama#ic. Fnui c avea & aud % " ed%arie &en#imen#a . * Orice ru'min#e rez%nabi , care nu c%n#ravine di&"%zi(ii %r me e, v va 1i nde" ini#, A #e(, &"u&e e ca m. 7e a"r%"ie de e , c #in!ndu3&e u%r. Du" 1e u n care i &#r!n'ea buze e i din #%nu v%cii &e vedea c era 'a#a & izbucnea&c n acrimi. * Genera e, "en#ru #ine cucerirea /%r'iei e&#e d%ar un e"i&%d #rec#%r, dar "en#ru mine n&eamn &1!ri#u unei e"%ci. Acum, c!nd m zba# n '.eare e m%r(ii, mi vin '!nduri nebune#i. ="%&#aza de nvin& mi &e "are ncrca# de n(e e&uri &imb% ice, iar nvin'#%ru 1ace i e "ar#e, n#r3un 1e &au a #u , din ace&#e &imb% uri. Eu &un# 1emeie i am 1%&#

nvin&. Tu e#i brba# i nvin'#%ru meu. A#unci, mai devreme... n3am reui# & #e vd dec!# c!#eva c i"e... dar am &im(i# ur i 1ric i... dra'%&#e. Nu mai avu nev%ie & ncuie ua. Ordine e &a e, da#e mai nain#e, 1u&e&er de2a nde" ini#e. 9idic 1emeia n bra(e cu uurin( i % du&e n d%rmi#%r. Ea &e i"i de e cu % "a&iune arz#%are. 8n acea&# c i" avea mu # "u#ere. 7e a'( di&"era# de e , #r'!ndu3 n 2%&. 8n umina & ab a z%ri %r, &##eau cu ca(i unu !n' a #u , e"uiza(i, dar 1r & d%arm. * Nu m vei ui#a nici%da#, nu3i aa4 n#reb ea. * Nici%da#, r&"un&e Marin. * Acum m "%(i ucide, &"u&e ea &u&"in!nd. 7un# m"ca# cu mine n&mi. 5a"#u e c%n&uma#. 1D%u 1iin(e &%r#i#e m%r(ii, a'(!ndu3&e cu di&"erare de un 1irice de via(;, medi#a e uimi#. 5iindc, dac nu reuea & i rez% ve "r%b ema, era n#r3adevr c%ndamna# & m%ar, n #im" ce ea d%ar credea c e&#e. $ i"e e de "a&iune 1cu&er & ui#e c era #im"u & i druia&c via(a. 8i ddu &eama de a&#a i &e mic u%r. 7im(ea cum #rece de a in&#inc# a '!nduri mai "r%1unde, de a ma&cu u care duce % e6i&#en( ce u ar a % 1iin( c%m" e6. E &"u&e) * 7.enia, m3am #%# '!ndi#. 0%a#e e6i&# % &% u(ie. 0%a#e '&im un m%d de a "ermi#e 1ami iei #a e & rm!n a c%nducere. 73ar "u#ea & inven#ez un "re#e6# care & 2u&#i1ice #%#u . * 8n#rea'a mea 1ami ie4 n#reb ea &ur"rin&. 9ude e me e, vrei & &"ui4 * De ce nu4 0en#ru % &u# e a 1e de u%r ca "en#ru unu &in'ur. * Dar n3ar 1i "ericu %& "en#ru #ine4 * N3am a1irma# c "%# reui, &"u&e Marin "ruden# Am &u'era# c &3 ar "u#ea '&i % &% u(ie. Dar vei 1i nev%i# & acce"(i ucruri "e care nu e3 ai 1i admi& nain#e. * Oricum e v%i 1ace. Numai dac mi3a "u#ea &a va 1ami ia... 7e n#reru"&e. * De ce 1aci a&#a4 n#reb ea nedumeri#, "e un #%n a"r%a"e c%"i r%&. A"%i, nain#e ca e & "%a# r&"unde, "u&e nc % n#rebare) 0en#ru mine4 * 0en#ru #ineI A&#a 1u #%#. Ea "ru & acce"#e 1a"#u , ceea ce nu era n#ru #%#u ne%binui#. $%n1%rm " anu ui, era "revzu# ca de acum nain#e ea & cread c avea un "r%#ec#%r n cadru ierar.iei &u"reme a c%n&i ieri %r Mare ui /udec#%r. Dac ace&# c%n&i ier n "ar#icu ar era &%r#i# m%r(ii, 1r & #ie cineva, a&#a nu a1ec#a "en#ru m%men# va idi#a#ea ideii. Dac nu ar 1i a2un& a % in#imi#a#e a#!# de "r%1und, re'ina &3ar 1i nc"(!na# &au ar 1i ad%"#a# % a#i#udine #ea#ra , n &#i u er%inei care &e 2er#1e#e "en#ru "%"%ru ei. 8n &i#ua(ia da#, ea &emn imedia# d%cumen#e e "e care i e ar# Marin i c%m"u&e un di&cur& ce urma & 1ie di1uza# "rin radi% i TV c%n1irm!nd c :din cauza unei in&urec(ii 1an#a&#ice, "r%v%ca#e de e emen#e av!nd &c%"uri demen#e i, (in!nd c%n# de c%n2unc#ura m%ndia , &e vedea "u& n &i#ua(ia de a &% ici#a "r%#ec(ia Mare ui /udec#%r "en#ru "%"%ru ei i ea n&i;. 8n &cur#u me&a2 in&i&#a cu #ri&#e(e a&u"ra 1a"#u ui c :admi#erea va&a i#(ii; va im"une % &erie de &c.imbri, care erau n& "re1erabi e unei vr&ri de &!n'e nec%n#r% a#e. 8nc.eia n 1e u urm#%r) :0en#ru a 1aci i#a uarea de m&uri n acea&# &i#ua(ie cri#ic, am acce"#a# demi&ia

ui Pu'arac.ar Ma<e## i 3am ru'a# "e Du%ni Navari&#e & 1%rmeze 'uvernu ;. Nume e %ca nici %r, "%"%ru n&ui i me#%de e c%n&acra#e de #radi(ii e na(i%na e * #%a#e, 1r e6ce"(ie, erau 1% %&i#e n ace&# rzb%i3 1u 'er, a crui i&#%rie c%m" e# i adevra# nu va 1i cun%&cu# nici%da# de "%"%ru /%r'iei &au de vreun a #u . 7 a#er i aeza a %curi e %r ec.i"e e ui de :%1i(eri de &#are civi ;. O &u# de mii de indivizi, cun%&cu(i "en#ru aderen(a %r a "rinci"ii e m%nar.i&#e i care erau &emna a(i de ani de zi e ca re"rezen#!nd un %arecare "eric% , aveau "ri%ri#a#e a :nre'i&#rare;. A" ica# n ma&, "r%ce&u devenea de'radan#. A#e"#!nd a c%zi e un'i din 1a(a in&#a a(ii %r m%bi e, 1emei e i brba(ii a#!# de m!ndri &e v%r &im(i 2i'ni(i n %r'% iu %r. 5iecrui individ i &e v%r ua am"ren#e e, va &emna % dec ara(ie, du" care &e va n#inde cu 1a(a n 2%& &ub un a"ara# e ec#r%nic ma&iv, care #recea dre"# 'enera#%r de raze R. De 1a"# era maina care im"rima n muc.ii umeri %r circui#u 1a#a . Marin #ia c %amenii ui 7 a#er nu &e v%r %"ri "!n c!nd nu va mai rm!ne nici un 2%r'ian nen&emna#. Dar nu avea #im" de "ierdu#. $u "u(in nain#e de %ra d%u&"rezece &un "e Mede in. JD * Dra' "rie#ene, #e a& "e d%meniu #u. * David, #e 1e ici# c dur%&, r&"un&e Mede in 'rav. Ai rea izri remarcabi e "e #%a#e " anuri eI +i % vic#%rie "er&%na I Nu ui#a & % vizi#ezi "e re'in ce "u(in % da# "e an, "en#ru a c%n&% ida "rie#enia. * 0%(i & i dai &ecre#aru ui #u &arcina de a3mi aduce amin#e, &"u&e Marin "e un #%n &ec. Dar, amin#indu3i " ceri e n%"(ii #recu#e, #iu c, dac "en#ru e e6i&#a un vii#%r, va 1ace #%# "%&ibi u ca & re"e#e aven#ura. 0%a#e c #%#u nu 1u&e&e dec!# ncercarea di&"era# a unei 1emei de a3i &a va via(a. 8n& n ace&# caz, vic#%ria re"ur#a# de re'in i n#recu&e %rice a#e"#are. Nu &e nd%ia c maie&#a#ea &a va avea un c%"i . 0%a#e nu era v%rba dec!# de % manevr de &educ(ie. Numai c &educ#%area &e "u&e&e, #ru" i &u1 e#, a di&"%zi(ia ui. Oricum, &#ra#e'ia ei * &au nev%ia ei, nu avea im"%r#an( * i &#!rni&e i ui in#ere&e e. Ea avea iber#a#ea &3 c.eme %ric!nd * dac e va mai 1i n via(. =ar e , n ca i#a#e de "r%#ec#%r, i va ac%rda %rice &"ri2in d%rea, binen(e e&, n urma un%r #ra#a#ive. * Ne vedem du" c!#eva &"#m!ni, &"u&e Mede in. Marin &a u#, a'( rece"#%ru i u avi%nu na"%i &"re Tabra A. 0e drum, e&c%r#a ui ic.id un avi%n 2%r'ian, care &e "rbui n 1 cri. Medi#!nd &umbru a&u"ra m%#ivu ui care m"in&e&e "e "i %# & 1ac un a&emenea 'e&# di&"era# i amin#indu3i de a#i#udinea drama#ic a re'inei Pi2&.na&.enia n 1a(a m%r(ii "e care % credea iminen#, &e n#reb care va 1i "r%"ria &a reac(ie a#unci c!nd &e va a"r%"ia miezu n%"(ii 1a#a e a ce ei de a a"#ea zi. 8n #im"u e&ca ei din Tabra A, acce"# % n#revedere cu David Furn e< i 1u &ur"rin& &3 '&ea&c "e #!nr n#r3% &#are de e6a #are &u1 e#ea&c) * Admirabi , #a#I e6c am e cu c dur. Te3ai de&curca# e6ce en# i ai &a va# mii de vie(i, e6ac# aa cum #rebuia. Nu re're# dec!# c nu am 2uca# i eu un r% mai im"%r#an#. Marin i &"u&e de&"re cei %"#&"rezece %ameni a e cr%r nume 1u&e&er #ia#e de "e i&#a c%ndamna(i %r, da#%ri# d%&aru ui "re'#i# de e.

E1ec#u ace&#ei ve#i 1u u ui#%r. Oc.ii 1iu ui &u &e um" ur de acrimi. 8n #cere, i &#r!n&e m!na. $!nd rma&e &in'ur, Marin re1 ec# a&u"ra n#!m" rii) :$are va 1i vii#%ru n%&#ru a#unci c!nd acea&# 'enera(ie de #ineri .i"er&en&ibi i va a2un'e a v!r&#a ma#ur4; 8i ima'in cum 'ru"uri e vii#%ru ui v%r 1i 1%rma#e din adu (i care au 1%&# i"&i(i de un #a# i de c dura ace&#ui &en#imen# n #im"u c%"i riei i ad% e&cen(ei * mi i%ane de %ameni marca(i &u1 e#e#e cu %c.ii n acrimi care v%r nce"e & de1%rmeze c.iar 1undamen#e e e'ii de 'ru", da#%ri# nev%i %r in#erne "en#ru un #a# "e care nu 3au avu# nici%da#. Va 1i, n#r3adevr, aa4 Dac da, a#unci vii#%ru umii &e "reve&#ea n#uneca#. A#e"#!nd %ra de " ecare, c%n&#a# c era ne ini#i# i nerv%&. +i a&#a da#%ri# 1a"#u ui c nu #ia ce &e n#!m" a&e n #im"u i"&ei ui. $u &i'uran( c n m%men#u n care au de&c%"eri# e'#ura din#re Tra&- i 'ru"u 81C au ac#iva# circui#u 1a#a , a crui c!m" de ac(iune &e va e6#inde din ce n ce mai mu #. Trebuia & 1ac r%&# de ca man#e nain#e de &%&ire. Era .%#r!# & &u"%r#e durerea "!n a a#erizare. Nu v%ia ca %1i(erii care i v%r iei n n#!m"inare & i dea &eama c &e dr%'a&e. Avi%nu #recu&e de2a n (imea ma6im a zb%ru ui c!nd &im(i bru&c n umeri % n(e"#ur. 8nce"u & &e u"#e n #cere cu durerea care #%r#ura, n(e e'!nd c veni&e m%men#u cri#ic. J1 9&ucindu3&e ne ini#i# "e &caun, Marin nu reuea & &e '!ndea&c a a #ceva dec!# a &u1erin(a care c.inuia. Ecranu TV din 1a(a ui i ar# c avi%nu &e ndre"#a %b ic n 2%&, &"re &u"ra1a(a #ere&#rG dece erarea i ddu &enza(ia unui '% n &#%mac. $a de %bicei, a#erizarea 1u e6ecu#a# cu % "recizie &"ec#acu %a&. =media# ce avi%nu &e %"ri i 1ur de&c.i&e ui e, &#recur % "i u n 'ur du" care &e ridic i c%b%r, av!nd % (inu# cam (ea"n. A1ar &e %"ri uimi#. Era a#e"#a# de % de e'a(ie care n& nu cu"rindea d%ar %amenii ui, aa cum i nc.i"uia. Era un adevra# c%mi#e# de rece"(ie, a c#ui# din "er&%ane i u&#re) 0%dra'e, 2um#a#e de duzin din c%nduc#%rii de 'ru" i, aeza# "u(in mai n#r3% "ar#e, Mare e /udec#%r n&ui. $!nd recun%&cu, 1u %ca#. 8i ddu &eama c v%r mai #rece mu #e %re "!n c!nd durerea i va di&"rea c%m" e#. Dic#a#%ru &e a"r%"ie de e cu "ai mari i "u&e m!ini e ui 're e "e umerii ui Marin. * DavidI &#ri' c%nduc#%ru , d%min!nd urui#u m%#%are %r. Mede in m3a anun(a# c a1acerea din /%r'ia &3a nc.eia#. * E6ce en(, ur Marin, /%r'ia a czu# "recum un ca&#e din cr(i de 2%cI 9zb%iu a dura# cinci %reI Mare e %m &#r!n&e a "ie"# cu en#uzia&m. * Vi#eazu DavidI $e mai mare ar.i#ec# a rzb%iu ui 1u 'er din n#rea'a i&#%rie a umani#(iiI $%men#ariu a er# "u(in "e Marin, care nu mai 1u&e&e nici%da# %biec#u un%r a&emenea mani1e&#ri i dec ara(ii de admira(ie i nici nu &e c%n&idera&e vre%da# a #1e dec!# un %'ician bun, nde" inindu3i c%rec# &arcini e din d%meniu. $.ic%#ind, Mare e /udec#%r m"in&e c#re cei a (i. * O&car, i &"u&e e ui 0%dra'e, d m!na cu ce cruia n1r!n'erea i e&#e necun%&cu#. Oc.ii n'u#i ca de %(e i 1i6ar nemi %& "rivirea n#r3ai uiG n c i"a urm#%are ce mai ca"abi din#re, #%(i c%nduc#%rii de 'ru" i &#r!n&e

m!na. Arunc!nd n&"re /udec#%r % "rivire " in de dra'%&#e, 0%dra'e &"u&e) * E % zi mare "en#ru e1u n%&#ruI 0rin n1r!n'erea /%r'iei, umea a care a vi&a# de mai bine de d%uzeci de ani devine rea . Acum nu mai avem nimic "rea im"%r#an# ca & ne 1acem 'ri2i. A1irma(ia nu era n#ru #%#u c%rec#. Mai "u#eau e6i&#a c!#eva c%a i(ii "rime2di%a&e. T%#ui, c%n(inea de&#u adevr. Marin &c.i( un z!mbe# cri&"a# * O&car, /%r'ia ne va mai da ceva de ucru un #im", ca & % me&#ecm i & % di'erm. Mem%ria ui a er#a# i #ran&1%rm #eama n ne ini#e. 8i amin#i c %da# mai auzi&e "e Mare e /udec#%r ud!nd "e cineva a 1e de e6a'era#. 0er&%ana re&"ec#iv muri&e de c!#eva %re. :Trebuie & (in min#e c &e nd%ie#e de mine de c!nd cu a1acerea Tra&-;, &e '!ndi Marin #remur!nd. 8n#rebarea era) %are ace&# c%nduc#%r ciuda# i "u#ea rec"#a ncrederea n cineva du" ce % "ierdu&e % da#4 De%camda#, &#r!n'eri e de m!n &e #erminar. Mare e /udec#%r "rin&e bra(u ui Marin n#re de'e#e e ui "u#ernice. * D%mni %r, &e adre& e ce %r de 1a(, mai avem de rez% va# % "r%b em e6#rem de im"%r#an# i d%re&c & mer'em imedia# a %cu e6" %ziei. Vreau ca David & 1ie "u& a curen# cu u #ime e evenimen#e, iar a&#a &e 1ace ce mai bine c.iar ac% %. 7e urcar cu #%(ii n#r3un avi%n nc"#%r, care &e n ( ra"id, "receda# i urma# de numer%a&e e&c%r#e. 0rimu ucru din re'iunea deva&#a# "e care zri Marin 1ur 1aruri e &#r ucind n de"r#are. $!nd &e a"r%"iar mai mu #, vzu c 1u&e&er am" a&a#e re1 ec#%are "e ac%"eriu 1iecrei c diri rma&e n "ici%are i c %cu miuna de munci#%ri i ec.i"amen#u %r. 8n #im" ce "rivea, nu "ierdea nici un cuv!n# din ce &"unea 0%dra'e, dic#a#%ru n&ui i c%n&i ieru &u de de"ar#amen#. A&#1e "u#u & i 1ac % ima'ine de an&amb u a&u"ra ce %r "e#recu#e de c!nd avu&e&e %c e6" %zia. 7e de&c%"eri&e c %"# membri ai 'ru"u ui 81C "r&i&er %rau imedia# du" edin(, ceea ce ridica numru #%#a a &u"ravie(ui#%ri %r 'ru"u ui a % &u# d%i. Ace&#a "rea & 1ie numru de1ini#iv, de%arece n u #ime e d%uzeci i "a#ru de %re nu mai a"ru&e nimeni. * $!nd am a1 a# c Tra&- a"ar(inea 'ru"u ui 81C, am avu# &enza(ia c ace&# indiciu ne3ar 1i "u#u# a2u#a & e ucidm mi&#eru , &"u&e 0%dra'e. Am ac#iva# circui#u durer%& ceva mai devreme, aa c n cur!nd ar #rebui & #im dac &avan#u mai e n via(. Nu mi "%# ima'ina ce ar 1i c!#i'a# e din#r3% e6" %zie, dar 1a"#u c 81C e 'ru"u ui e % c%inciden( "rea mare. Trebuie & n&emne ceva. Marin, care era cri&"a# de durere, &im(i nev%ia & &"un) :0%a#e c e era c.iar (in#a;. 8i re"rim n& im"u &u i &e mu (umi & n#rebe) * +i dac nu a"are4 * 8n ace&# caz &e n1und nc % "i&#. Marin ncuviin(. De 1a"# era inu#i & i &e &"un ceva a#!# de eviden#, dar durerea i nv uia min#ea n#r3un 1e de cea(, care i mic%ra a'erimea %binui#. Auzi !n' e v%cea c%n&i ieru ui) * 7un# d%vezi care a#e&# c b%mba a czu# din aer. Oricum dia'rama zb%ruri %r e1ec#ua#e dea&u"ra re'iunii re&"ec#ive ara# c b%mbardieru i3a nc.eia# zb%ru in#r!nd dre"# n inima e6" %ziei. An avi%n 1r "i %#I Tra&eu ui aerian dea&u"ra %rau ui 1u&e&e nre'i&#ra# de de#ec#%are e au#%ma#e. Dac baza de unde " eca&e &e '&ea n e6#eri%ru mar'ini %r %rau ui, a#unci radare e i nre'i&#ra&er ru#a de n#%arcere.

* Avi%nu , c%n#inu v%cea c%n&i ieru ui, a dec% a# de "e Terenu de 0arcare F, din cen#ru ca"i#a ei) c%n1%rm ra"%ar#e %r de ac#ivi#a#e a e Terenu ui F, nava &e "%&#a&e e6ac# cu cinci %re i zece minu#e mai devreme "e una din "i&#e e rezerva#e avi%ane %r de mar1. Gra1icu a#erizri %r ara# c venea din direc(ie e&#ic. 9adare e 3au de#ec#a# "e c!nd #recea "e dea&u"ra c%a&#ei A# an#icu ui, iar radare e cu raz mare de ac(iune au '&i# baza de " ecareG un &ubmarin a1 a# a #rei &u#e d%uzeci de -i %me#ri de (rm, care a &ri# n aer a mai "u(in de un minu# du" e6" %zia b%mbei. Anda de %c "r%v%ca# a 1%&# nre'i&#ra# de #%a#e &#a(ii e i#%ra e a e A# an#icu ui. +#im c &ubmarinu &3a &cu1unda# n a" a % ad!ncime de a"r%a"e #rei -i %me#ri. $r%n%me#ra2u ace&#%r nre'i&#rri ne3a "ermi& &3i de#erminm "%zi(ia e6ac# a e6" %ziei. 7%nde e au &emna a# "rezen(a un%r "ar#icu e me#a ice n %cu re&"ec#iv, "e 1undu %ceanu ui. $!nd am in1%rma# diver&e &#a#e neu#re n e'#ur cu evenimen#u , ne3au c%munica# imedia# c nici unu din &ubmarine e %r nu i"&ea. A #e da#e nu mai avem. Tim" de % c i", c%n&i ieru 1u &in'ura "er&%an din avi%n a#en# a Marin. Ace&#a &e a" ec &"re e i i %"#i) * Veri1ic ce &3a n#!m" a# cu #%a#e &ubmarine e c%n&#rui#e n u #imii cincizeci de ani. 9a"%r#eaz3mi "er&%na . * Da, d%mnu e. Marin &e rezem de &"#aru &caunu ui. Nu era "rima da# c!nd i ddea &eama c!# de 'reu era & "r%v%ci % e6" %zie n %rau /udec#%ru ui. Du" "rerea ui, era v%rba de % b%mb c%n&#rui# cu mu # #im" n urm i care "r%venea din#r3% re'iune nde"r#a#. 8i amin#ea va' c nain#e cu d%uzeci i cinci de ani, n v!r#e2u rzb%iu ui, di&"ru&e mu # ec.i"amen# mi i#ar, inc u&iv &ubmarine. De ce n3ar 1i recu"era# a'en(ii $reieru ui ace&#e ma#eria e, de"%zi#!ndu3 e n %curi &i'ure i aduc!ndu3 e m%di1icri e nece&are "en#ru a "u#ea 1i manevra#e de a di&#an(4 Era % i"%#ez " auzibi ) un &ubmarin iei&e din a&cunz#%area ui &ecre#, an&a&e un avi%n3r%b%#, du" care a#e"#a&e ca in&#rumen#e e &a e de b%rd & nre'i&#reze e6" %zia, m%men# n care 1u&e&e a r!ndu ui arunca# n aer. 8nce"ur & c%b%are i Marin cerce# cu a#en(ie &u"ra1a(a deva&#a# care &e n#indea &ub e . Ob&erv c mare "ar#e din dr!m#uri 1u&e&er de2a n #ura#e. * $!# #im" a dura# "!n &3a m"r#ia# n%ru radi%ac#iv4 n#reb "e c%n&i ier, a" ec!ndu3&e n&"re e . * Ma#eria e6" %ziv era un e emen# 1%rma# n &ecunda dinain#ea e6" %ziei, cu ma&a a#%mic 1%ar#e mare i cu % "eri%ad de %rdinu &u#imii de &ecund. @a c!#eva minu#e du" e6" %zie, 'radu de radi%ac#ivi#a#e era de2a in%1en&iv. Min#ea ui Marin era din n%u 1%ar#e ac#iv. * Genera u 3mai%r =n&-i" &3a re#ra& acum zece ani din ac#ivi#a#e. Mai #rie#e4 * Da, &i'ur. Are "e&#e %"#zeci de ani, dar &e (ine bine. * Era cea mai mare au#%ri#a#e n ma#erie de arme din u #imu &ec% cu care am &#a# vre%da# de v%rb. =ar n ce de3a d%i ea rzb%i a#%mic &3 au 1% %&i# arme &eri%a&e, nu ' um. Vreau & #rimi(i % c%mi&ie de e6"er(i & &e n#! nea&c cu e i & %b(in in1%rma(ii e "e care e3a acumu a#. M in#ere&eaz n &"ecia mi2 %ace e de a"rare care erau u#i iza#e m"%#riva diver&e %r me#%de de a&a #. * 7un# &i'ur c =n&-i" va 1i nc!n#a# & ne vad, r&"un&e c%n&i ieru . Am auzi# c a 1%&# ne' i2a# n u #ima vreme. Marin i ndre"# din n%u a#en(ia a&u"ra e6" %ziei.

* Deci ma#eria u e6" %ziv avea "eri%ada 1%ar#e &cur#... &"u&e e '!ndi#%r. 0%dra'e, care a&cu #a&e c%nver&a(ia, &e n#%ar&e &"re ei) * E&#e eviden# c au#%rii a#en#a#u ui aveau un &in'ur %biec#iv) & di&#ru' &cuaru i "e %ricine &e a1 a n e , dar nimic a #ceva. Tu ne3ai ra"%r#a# c n3ai '&i# nimic care & indice c e6" %zia ar 1i 1%&# rezu #a#u unei c%n&"ira(ii 2%r'iene. Dar, c.iar nain#e & "rimim me&a2u #u, ne3am da# &eama c ei nu aveau nici % e'#ur. * 73a de&c%"eri# ceva "e Terenu F4 n#reb Marin. * Nimic, in#erveni c%n&i ieru . F%mbardieru a 1% %&i# #erenu ca %c de 'ara2. Nici nu a de&crca#, nici nu a ncrca# nimic. * 8n(e e', &"u&e Marin. A#e"#a in&#ruc(iuni. 7au avea un di&"%zi#iv au#%ma# de dec anare n#!rzia#. 8 "re%cu"a un ucru) 1u&e&e di&#ru& a#!#a ma#eria "re(i%& i 1u&e&er a&uma#e a#!#ea ri&curi d%ar "en#ru a ic.ida un %m de&"re a crui ac#ivi#a#e $reieru nici mcar nu #ia nimic &i'ur. Nu c &e nd%ia de %'ica "er1ec# a imen&ei maini '!ndi#%are. Dar 1a"#u c ac(i%na&e a#!# de nendur#%r c%n1irma va %area ine&#imabi a inven(iei ui Tra&-. :Oare un %m a1 a# n "%&e&ia unui a&emenea a"ara# "u#ea & &e a&e nvin& "rin#r3% &in'ur 'reea 4;, &e n#reb e , ne ini#i#. $eva mai #!rziu, n #im" ce c%n#em" a dez% a# ruine e care 1u&e&er a #da# a"ar#amen#u ui Tra&-, &en#imen#u de ne ini#e "u &a n e cu ace ai ri#m cu care &#rb#ea durerea "r%v%ca# de circui#u 1a#a . 0%deaua era re a#iv in#ac#, n cea mai mare "ar#e a ei. Di1eri#e e indica#%are ar#au &% idi#a#ea di1eri#e %r z%ne) @i"&i# de "eric% , Ne&i'ur, 0ericu %& i, une%ri, E6#rem de "ericu %&. Marin %c% i "r(i e a&#1e marca#e, dar in#r 1r & %vie n 1%&#u d%rmi#%r, unde n#r3% "ar#e era "u& indica#%ru 0ericu %&. Nu era nici % urm de "a#uri &au #ru"uri. 8n#reb de&"re a&#a "e un #%n di&#ra#, iar '.idu i arunc %c.ii "e % i&#. * Aici nu &3a '&i# nici un cadavru, d%mnu e. 9&"un&u %vi n ad!ncu &u1 e#u ui. Era ca i c!nd "!n n ace&# m%men# mai nu#ri&e % &"eran(, iar acum nu mai avea nici una. 7im(i % de&cura2are, un 1e de a"a#ie a re&emnrii, % c%nvin'ere indi1eren# c &e nde" ini&e #%# ce "u#ea 1i mai ru. Tri&#e(ea d%b%r. 0rivi &"re %cu unde i amin#ea c % vzu&e n "rima n%a"#e "e 9iva, cu c%r"u ei '% , br%nza#, ac%"eri# "e 2um#a#e cu ceara1u . A"%i i ima'in ace ai c%r" n c i"a e6" %ziei, carb%niza# i 1ume'!nd, #ran&1%rma# ra"id n#r3% cenu 1in. =ar n c diri e dr!ma#e din 2uru ui, membrii 'ru"u ui 81C, care i ar#a&er a#!#a bunv%in( ui Tra&-, muri&er ari n 1%cu di&#ru'#%r. $e mai drama#ic era c ei muri&er 1iindc &avan#u de&c%"eri&e un &ecre#. 0ind (ea"n "e "%deaua " in de m% %z, &e ndre"# &"re 1%&#u ab%ra#%r. 8i veni nc % idee) c.iar dac e va &u"ravie(ui "ede"&ei cu m%ar#ea, $reieru va cu#a nence#a# "e ce care #ia de&"re e6i&#en(a ui * adic Marin n "er&%an. Veni&e #im"u & d%vedea&c % '!ndire %'ic. 8i "u&e n#rebarea) :V%i ncerca &3mi &a vez via(a4; i ddu &eama c a#e"#a&e #%# #im"u & in#ervin ceva din e6#eri%r care & &c%a# din &i#ua(ia ui di1ici . :7 "re&u"unem c a "r%ceda ca i c!nd ar 1i v%rba de % cam"anie mi i#arG n ace&# caz, cine e&#e inamicu 4;, ra(i%n e . $reieru 4 7e &im(i nerv%& i ne&i'ur. 7e a" eca cu 'reu "en#ru a nde"r#a din drum % bar nne'ri# de me#a . Dac erau c%rec#e ca cu e e &a e, &e '&ea e6ac# n %cu unde zcu&e "r%"riu ui #ru". $.iar aici, n urm cu d%u zi e, "er&%na i#a#ea c%n#ien# a ui ,ade Tra&-, #rind n c%r"u ui David Marin, &e n#! ni&e cu m%ar#ea. Ace&# evenimen# c%m" ica&e

&i#ua(ia, dar nu "rea mu #. Dac inamicu era n#r3adevr $reieru , a#unci #%(i cei a (i "u#eau 1i #ra#a(i ca i c!nd ar 1i 1%&# ni#e &im" e mari%ne#e. :Ar 1i 1%&#... 8i &"u&e e cu ad!nc c%nvin'ere. Ei c.iar s#nt...! Era de nenc.i"ui# ca % au#%ri#a#e c%m"e#en# & nu "%a# reui & dea de urma $reieru ui. T%(i cei an'a2a(i n cu#ri #rebuiau & 1ie a'en(i ai $reieru ui. A&#1e , ac(iunea de %ca izare a unei &#ruc#uri a#!# de ma&ive devenea % imen& 1ar&. Eecu era im"%&ibi . 8i amin#i de cuvin#e e i a#i#udinea ui 7 a#er, de #aina care nv uia n#%#deauna cerce#ri e. 5iecare %1i(er a $%n#r% u ui de"u&e&e 2urm!n#u de a "&#ra #cerea i i dezv% #a&e % a&emenea c%nce"(ie, nc!# i &e "rea "ericu %& & i amin#ea&c de n&i e6i&#en(a $reieru ui. Marin &e ndre"# &"re %cu unde 1u&e&e a #da# cea&u i &e a" ec din n%u, de acea&# da# "en#ru a vedea dac rm&e&er a vedere cab uri e ec#rice. Dar nu "u#ea &c"a de ima'inea "e care i3% 1cu&e de&"re maina '!ndi#%are. 7in'ura "r%b em era) Ande &e a&cundea %are4 @%cu ce mai " auzibi era nc "ar#ea din Ad"%&#uri de &ub reedin(a Mare ui /udec#%rG %ricum, era "unc#u ce mai &i'ur de "e #%a# &u"ra1a(a #ere&#r. Dar numai n cazu n care i Mare e /udec#%r era un a'en# a $reieru ui. Marin &e ndre"#, 'em!nd u%r. Avu viziunea unui ca cu a#%r 'i'an#ic care i (inea &ub c%n#r% "e #%(i c%nduc#%rii ra&ei umane. 9e1 ec#!nd a&u"ra #recu#u ui, i ddu &eama c maina avu&e&e % "r%b em a"r%a"e in&% ubi ) cea a "r%"riei &ecuri#(i. Dar '&i&e % &% u(ie de % cruzime care n#recea %rice ima'ina(ie) 1% %&indu3&e de cei d%i a'en(i "rinci"a i ai &i, 7 a#er i Mare e /udec#%r, $reieru ani.i a&e #%a#e "er&%ane e care3 a2u#a&er & &e a&cund i n ace ai #im" i c%nvin&e&e a'en(ii c ma&acre e n &erie aveau dre"# &c%" &incer "r%"ria ui di&#ru'ere. $%nvin'erea in%cu a# era de nedezrdcina#. 0e m&ur ce &e acumu au a&a&ina#e e, deveneau din ce n ce mai &i'uri c ac(iuni e %r erau 2u&#e. Dar, de 1a"#, $reieru era &in'uru bene1iciar a ace&#ei cam"anii "re un'i#e i inu#i e. Marin i ddu &eama c Mare e /udec#%r &##ea !n' e . * $e &3a n#!m" a#, David4 n#reb dic#a#%ru . Marin ar# "er1%ra(ii e din bara de me#a , care &ervi&er "r%babi a &u&(inerea cab uri %r e ec#rice a e cea&u ui. * M n#rebam ce &un# a&#ea, E6ce en(. * 8n#reab '.izii. Ei au #%a#e .r(i e i " anuri e. 0 anuri e ar#au c nici % a&#1e de "er1%ra(ie nu 1u&e&e au#%riza# a c%n&#ruc(ia c dirii. 5a"#u 1u c%n&emna# $eea ce n&emna c #%(i ucr#%rii care &emna&er un c%n#rac# "en#ru re"ara(ii v%r 1i in#er%'a(i cu a2u#%ru unui de#ec#%r de minciuni. A&#a e va ua mai mu #e zi e, "%a#e c.iar % &"#m!n. De 1a"#, "r%b ema nu "rea in#ere&a. $%n&#a#a&e cu "r%"rii ui %c.i c din a"ar#amen#u ui Tra&- nu mai rm&e&e nimic. Nu v%i&e & &e mu (umea&c cu ima'inea "a id a rea i#(ii "e care (i3% %1er un ecran TV. Din#r3un m%#iv &au a #u , &im(i&e nev%ia & vin a 1a(a %cu ui, & vad ruine e, & &im# m% %zu &ub # "i, & a&"ire mir%&u &a# de e6" %zie. Fru&c, c%" ei %b%&ea a. Era un %m cruia i &e dem%n&#ra&e c "r%"riu ui #ru" nu mai e6i&#a. $.iar dac via(a nu i va mai 1i nici%da# "u& n "rime2die, rm!nea inc%nvenien#u de a avea c%r"u ui Tra&- n %cu ce ui "r%"riu. 8n even#ua i#a#ea c &c"a n#r3un 1e &au a #u de "eric% u imedia#, va 1i nev%i# & &e :ac ima#izeze; n #ru"u &avan#u ui4 0er&"ec#iva n#ri&#, de%arece a&#a n&emna % via( de de'.izare c%n#inu. :Acum am nev%ie de un &%mni1er i de un &%mn bun, nen#reru"# ce "u(in "a#ru %re, &e '!ndi e . Du" aceea, "%# c%n#inua u"#a.;

$ineva #ra&e de bra(. Marin &e n#%ar&e i vzu c era un %1i(er din 'arda "er&%na a Mare ui /udec#%r * un 0ri"". A (i "a#ru %1i(eri 0ri"" &e a"r%"iau de e . 0reau & 1ie n#r3% &#are ciuda# de vi'i en(. 0rimu 0ri"" v%rbi "e un #%n "r%#%c% ar) * Din %rdinu E6ce en(ei &a e, Mare e /udec#%r, &un#e(i are&#a#. V &1#uie&c & m urma(i n ini#e. Marin 1u cu"rin& de m!nie i 'r%az. * 7un# c#m * 7un#e(i are&#a#, d%mnu e. Marin &e n#%ar&e cu &"a#e e a %1i(er. Greu#a#ea deza&#ru ui a"&a durer%&. Nu &e nd%ia c &e adeveri&er #emeri e &a e "rivi#%are a " anuri e /udec#%ru ui. Aeza(i n#r3% "ar#e, dic#a#%ru m"reun cu 0%dra'e i a (i d%i c%nduc#%ri de 'ru" %b&ervau cu a#en(ie. * E6ce en(, nu n(e e'. 5a(a ma&iv era im"a&ibi i di&"re(ui#%are. * D%mnu e Trask, nici n%i nu n(e e'em mu #e ucruri. De e6em" u) $e &3a n#!m" a# cu vec.iu i dra'u n%&#ru "rie#en David Marin4 Marin de&c.i&e 'ura & r&"und, a"%i % nc.i&e a %c. $ #in u%r din ca", ca "en#ru a a un'a cea(a care i nv uia creieru . 0re&en#imen#u ui de mai nain#e 1u&e&e adevra#, dei nu3i nc.i"ui&e c ucruri e v%r ua acea&# n#%r&#ur. $riza izbucni&e, iar e nu era "re'#i#. Mare e /udec#%r v%rbi din n%u, amenin(#%r. * Te a&i'ur c vei avea #%# #im"u & #e e6" ici nain#e de a 1i e6ecu#a#. 7e n#reru"&e bru&c. * Duce(i3 a nc.i&%area $en#ru ui de $%n#r% . JB Nimic nu 1u &a# a v%ia n#!m" rii. = &e "u&er c#ue a m!ini, a"%i 1u c%ndu& a b%rdu unui avi%n &"ecia a $%n#r% u ui. @a b%rd 1u &u"u& unei "erc.ezi(ii "% i#ic%a&e. Dar Marin ar 1i ca i1ica#3% dre"# e6#rem de minu(i%a&, n m&ura n care nu era dec!# un "re udiu a n #urarea m#ii. 8n "erc.ezi(ie 1u inc u& un e6amen buca , care * &"re c%n&#ernarea ui Marin * ddu a ivea un din#e 1a &, '% "e dinun#ru, c%n(in!nd cine #ie ce "r%du& c.imic. 5u %mi& cu#area ca"&u e %r in#ramu&cu are &au cerce#area "ie ii "en#ru a vedea dac anumi#e "%r(iuni nu 1u&e&er im"re'na#e cu ace e &ub&#an(e care a c%n#ac#u cu a"a &e #ran&1%rmau n dr%'. 8n &c.imb i cur(ar un'.ii e i i uar uni1%rma de 'enera , d!ndu3i & mbrace ni#e .aine de "!nz 'ri. T%a#e ace&#ea uar &1!ri# nain#e ca avi%nu & a#erizeze "e ac%"eriu c dirii $%nduc#%ri %r de 'ru". $u c#ue e a m!ini, du&er n#r3% ce u de %(e i be#%n care (inea de &ec(ia ui 7 a#er. Ac% %, c!(iva &"ecia i#i i n #urar ma&ca. 8n#r3% 2um#a#e de %r iden#i1icar, "e baza 1%#%'ra1ii %r i ar.ive %r $en#ru ui de $%n#r% , ca 1iind rebe u c%ndamna#, ,ade Tra&-. 0en#ru Marin era in#ere&an# * dei #ri&# * & c%n&#a#e cum c%m"%r#amen#u #emniceri %r ui &e &c.imba "e m&ur ce i nde"r#au "e r!nd circui#e e. Erau mai duri. Dac nain#e &e "ur#a&er "% i#ic%&, a#!# #im" c!# &e "&#ra&e a&emnarea cu c%nduc#%ru de 'ru", acum m!ini e care a#in'eau, m"in'eau, %veau, ciu"eau &au a"ucau mai #are, mai bru#a &au mai re"ede dec!# era nece&ar. 8n ce e din urm, unu din#re brba(ii mai v%inici &e a"r%"ie de e , i nc e#a m!ini e "e umerii ui i, n %c & r%a'e & &#ea 2%&, ncerc & aeze cu 1%r(a n#r3un &caun.

A#unci Marin i ridic bru&c 'enunc.iu , %vindu3 "e ce a # n#re "ici%areG 'em!nd, ace&#a &e r%&#%'% i na"%i, czu "e "%dea i rma&e ac% %, zv!rc% indu3&e. An a d%i ea izbi n ca", a#era , din "ar#ea drea"#. Dar e &e a#e"#a a %vi#uriG de c!#eva minu#e &e &#rduia & &#!rnea&c n e n&ui ura i 1uria * &in'ure e &en#imen#e care "u#eau a2u#a % 1iin( uman & ndure #%r#ura. De aceea, "rimu "umn care a#ac i "r%v%c % u%ar am%r(ea , 1%r(a im"ac#u ui 1iind redu& de &cu#u m!niei &a e. 0r%#e2a# de armura 'r%a& a urii, "r%iec# % %vi#ur de "ici%r bine (in#i# n #ibia ce ui care i #r&e&e un "umn n ca". A"%i &e aez din n%u, nain#e ca cei a (i & ac(i%neze. 8i "&#ra&e &!n'e e rece i #ia din e6"erien( c din "unc# de vedere "&i.% %'ic era mai u%r & %ve#i n#r3 un %m care &##ea n "ici%are dec!# n cineva care &##ea 2%&. * @&a(i3 n "aceI &#ri' % v%ce au#%ri#ar din &"a#e e c dirii. Trebuie & a#e"#m %rdine e. Omu ce v%inic &e ridic cu 'reu de "e 2%&, mer&e c.i%"#!nd &"re un "a# de cam"anie i &e n#in&e "e e . $e a # nce# & i mai ma&eze ' ezna i &e #!r &"re un &caun, n care &e "rbui, &#"!ni# de % &u1erin( vizibi . Marin avu r'azu & %b&erve c n camer &e a1 au a&e %ameni. T%(i "reau & 1ie %1i(eri ai $%n#r% u uiG d%i din#re ei aveau n 2ur de #reizeci de ani i ddeau im"re&ia de c%m"e#en(. Trei erau 1%ar#e v%inici i de"i&er "a#ruzeci de ani. +e1u %r avea "ru a b, "r!nd de vre% cincizeci i cinci. Ace&#a &e a"r%"ie. * D%mnu e Tra&-, m nume&c Mar#in $arr% . Din#r3% c i" n a #a a#e"# %rdin & %b(in de a dumneav%a&#r, "rin %rice mi2 %ace, un ra"%r# c%m" e# a ac#ivi#(i %r de&1ura#e. Marin i &#udie c.i"u . 8i amin#ea de $arr% G vzu&e % da# &au de d%u %ri m"reun cu 7 a#er. $arr% era un %m de carac#er. Av!nd un na # &im( a da#%riei, era un adver&ar "rime2di%&, de%arece nu &e nd%ia nici%da# de 2u&#e(ea &arcini %r &a e. Dar "e Marin nu in#ere&a "rea mu # ace&# "er&%na2. Nu avea nev%ie dec!# de un &in'ur ucru) de ur. D%ar ura, n #%a# vi% en(a ei, "u#ea n#ri muc.ii i nervii unei 1iin(e vii, 1c!nd3% & rezi&#e #%r#urii. Nu mai avea #im" de %'ic &au de '!nduri binev%i#%areG ace&#ea 1u&e&er a un'a#e a imi#a e6#rem a c%n#iin(ei. 7e auzi un z'%m%# a u. $arr% &e ndre"# n#r3ac% % i di&cu# #im" de c!#eva minu#e cu cineva "e care Marin nu "u#ea vedea. A"%i ua &e nc.i&e, iar $arr% veni na"%i. 7e %"ri dre"# n 1a(a ui Marin. * Au &%&i# %rdine e, &"u&e e cu % v%ce ca m, dei cu %area i di&"ru din %bra2i. De nda# ce v .%#r!(i & v%rbi(i, da(i3mi de #ire i c.em "e Mare e /udec#%r. Vrea & v a&cu #e "er&%na . JJ Marin nu i mai ddea &eama de #recerea #im"u ui. Ori de c!#e %ri durerea devenea de ne&u"%r#a#, ura i 1uria ui a2un'eau a "ar%6i&m, 1c!ndu3 & ur e ca % 1iar. Era va' c%n#ien# de ceea ce &"uneaG n 'enera erau cuvin#e de ba#2%cur a adre&a c i %r &i, cuvin#e nein#e i'ibi e &au 1raze i"&i#e de &en&. E e nu aveau im"%r#an(. $%n#a d%ar 1ebra &a in#eri%ar i d%rin(a de a % men(ine. Avea un m%#iv "rim%rdia "en#ru care nu v%ia & v%rbea&cG nu "u#ea, nu #rebuia, nu ndrznea &3i &"un "%ve&#ea %ameni %r a1 a(i &ub c%n#r% u $reieru ui... $e "u(in "!n c!nd e"uiza #%a#e ce e a #e "%&ibi i#(i.

Din "r%"rie e6"erien( #ia c nu v%r %m%r "!n ce nu v%r reui & &c%a# ceva de a e . De aceea, #cerea n&emna via(a, iar mr#uri&irea ar 1i ec.iva a# cu % m%ar#e &i'ur. 8n ce u , #im"u &e di a#a i &e c%n#rac#a &ucce&iv &ub umina %rbi#%are a re1 ec#%are %r. D%ar nervii a2u#au & rezi&#e, i aduna "u#eri e mereu, de 1iecare da# a2un'!nd a e"uizare numai "en#ru a de&c%"eri % n%u rezerv de ur, care "rea & i a imen#eze n#rea'a 1iin( cu un 1 uid re'enera#%r de ener'ie. 8n a&emenea m%men#e, vi% en(a &en#imen#u ui 1cea & vibreze a"r%a"e 1izic. Oi"a cu % v%ce a&cu(i#, re"e#!nd a ne&1!ri#) * T!m"i(i %r... cre#ini %r... &c avi %r... idi%(i, idi%(i, idi%(i. Nici % c i" nu &im(i mi "en#ru &ine n&ui, nici nu3i #recu "rin min#e & cerea&c ndurare, nici mcar nu i c%ndamna "en#ru ceea ce 1ceau. Nu avea &en& & #ie dac era bine &au ru. Vzu&e %ameni n #%a#e 1aze e de decdere 1izic, m%ra %ri min#a G numai cei care &e a'(a&er cu #%a#e "u#eri e de un 1e de 1urie demen# &u"ravie(ui&er. Ace&#a era &in'uru 1a"# care avea im"%r#an(. Aa cum &e a#e"#a&e, dei nu i 1cu nici un " an n e'#ur cu acea&#a, m!nia ui &u&(inu# &1!ri "rin a avea e1ec# a&u"ra anc.e#a#%ri %r &i. 8n&i cruzimea ace&#%r %ameni, cruzimea care 1cu&e din ei a'en(i ai $%n#r% u ui, era "unc#u %r & ab. 7 biciunea %r nce"ea acum & &e mani1e&#e. V uri e ca mu ui %r a"aren# czur unu c!#e unu , d!nd a ivea % #eribi dram in#eri%ar. Fru&c, unu din ei ur . $ei a (i &c%a&er a1ar, dei &e zb#ea i ddea din "ici%are ca un c%"i cu"rin& de i&#erieG din cauz c era a#!# de v%inic, 1u nev%ie de #%a# 1%r(a %1i(eri %r $%n#r% u ui "en#ru a3 duce. A #u nce"u & " !n' n #cere. $arr% &e a"r%"ie de e i d%2eni) * Dan, e ruin%& "en#ru re"u#a(ia #a. 8nce#eazI * Nu m "%# ab(ine, veni r&"un&u "rin#re &u&"ine. $ei a (i &c%a&er i "e e a1ar. An a #rei ea ced a r!ndu ui. 7ub %c.ii c%n&#erna(i ai camarazi %r, deveni im%bi , cu c%r"u ri'id ca % &#a#uie, cu #%(i muc.ii cri&"a(i, cu %c.ii mri(i. An d%c#%r i 1cu n 'rab % in2ec(ie n bra( i %mu &e "rbui iner#, ca % ""u de c!r". $arr% anun(a&e "r%babi "e Mare e /udec#%r, 1iindc ua &e de&c.i&e din#r3% da# i Marin di&#in&e ca "rin cea( &i ue#a dic#a#%ru ui. Ace&#a rma&e n "ra', cu % e6"re&ie "er" e6 n#i"ri# "e 1a(. $ #in!ndu3i ca"u &u >%nin, &"u&e) * O"ri(i %rice "r%cedur. +i &a(i3 & &e %di.nea&c. Duce(i3 a... Marin nu a"uc & aud unde #rebuiau & duc. $eda&e nerv%&. Mai &im(i cum m!ini e a"ucau, du" care &e cu1und n#r3un &%mn a#!# de "r%1und nc!# &e a&emna "rime2di%& cu inc%n#ien(a. $&c i de&c.i&e %c.ii. A"%i i amin#i #%# ce &e "e#recu&e. 7##ea n#r3un &caun a1 a# n#r3% nc"ere ar', m%bi a# cu 'u&#. 8nc.eie#uri e m!ini %r i erau e'a#e de bra(e e &caunu ui. Am%r(ea a din membre e in1eri%are 1cu & i dea &eama c i ' ezne e i erau e'a#e de bra(e e &caunu ui. $a"u i era iber, aa c &e ui# m"re2ur, cu#!nd un indiciu care & i "ermi# & &#abi ea&c unde &e a1 a. 8n drea"#a ui era % u nc.i&, un ecran TV 1i6a# n "ere#eG n &#!n'a, % cana"ea. Nu e6i&#au 1ere&#re. 0e "ere#e e din 1a( a#!rna un cea& mare i... 0rivirea i &e %"ri a&u"ra cea&u ui i &im(i un 1i%r) :E&#e a&emn#%r ce ui a ui Tra&-I; 8n #im" ce &e ui#a a e , cea&u &c%a&e un &une# & ab i b#u zece i 2um#a#e * nu avea idee dac e diminea(a &au &eara. 7une#u abia &e &#in&e c!nd % raz &#r uci#%are ca ar'in#u (!ni din#r3un %ri1iciu a&cun&

a cea&u ui. 9aza &e r&uci i &e nc%vri' e6ac# ca % 1unie, "e c!nd cea&u c%n#inu & "r%duc n c%n#inuare can#i#(i &u" imen#are din re&"ec#iva &ub&#an(. De%da# ca"#u razei &e zv!rc% i, er"ui i "%rni cu #%a# vi#eza n&"re Marin, care %b&erva 1en%menu "e 2um#a#e "ara iza# de &#u"e1ac(ie. 8i amin#i cu un 1i%r de n%a"#ea din urm cu % &"#m!n, c!nd vzu&e cum cea&u din a"ar#amen#u ui Tra&- emi#ea ace eai 1a&cicu e umin%a&e. 8 cu"rin&e "anica. $eea ce #%r#ura nu reui&e &3 a1ec#eze min#a 1u rea iza# de 1!ia de umin care &e zb#ea n &a #uri &"a&m%dice. 7ub "rivirea ui, " in de 'r%az i 1a&cina(ie, &e %ndu a c%nvu &iv i zv!cnea nain#e, a"r%"iindu3&e de e din ce n ce mai mu #. Di&#an(a ini(ia 1u&e&e de %"# me#ri, dar "arcur&e 2um#a#e din di&#an( n mai "u(in de d%u minu#e. Du" ce i reveni din "rimu %c, Marin &#ri' du" a2u#%r. $.emarea ui &e #ran&1%rm n (i"#, a"%i n ur e#. 0ierdu&e %rice m!ndrie, %rice im"u & de a &e &#"!ni. Nu avea dec!# % &in'ur d%rin() & vin cineva & %"rea&c umina aceea %ribi . =media#I Dar nu veni&e nimeni. De a1ar nu &e auzea nici un z'%m%#. $!nd &e c%nvin&e c nu va "rimi nici un a2u#%r, i ddu bru&c &eama de adevr. $reieru :c%n#r% a; "e Mare e /udec#%r i, eviden# n#r3un m%d &ub#i , ndruma&e &3i nc.id "riz%nieru n camera cu cea&u . A"%i, i in&u1 a&e c%nvin'erea c era inu#i & "un un "aznic. 7au avu&e&e 'ri2 ca "aznicu & 1ie a #u din &c avii ui. $e &"u&e&e 7 a#er4 $%n#r% de a di&#an(. A&#a n&emna c $reieru era ca"abi & b %c.eze auzu unui %m n m%men#e e crucia e. 0%a#e c a1ar &##ea un "aznic care nu "u#ea & aud &#ri'#e e dinun#ru. Dar nu mai avea #im" & 1ac &"ecu a(ii "rivi#%are a &%ar#a &a. :5a&cicu u ; umin%& &e arcui dea&u"ra &caunu ui &u i &e %"ri %vind. Marin ncerc & &e dea a % "ar#e, dar nu reui. 9aza %vi "e&#e 'enunc.i. Din a"r%"iere venea z'%m%#u 1cu# de va uri e %ceanu ui. O c i" de ini#e, du" care un b %c ma&iv de a" &e "rv i a&u"ra ui. Era a#!# de rea nc!# &im(i cum a"a ridica, a"%i c%b%ra din n%u. A"e e nce"ur & &e re#ra' i, "e m&ur ce a"a i &" a i i m!n'!ia auzu , "rin&e n#re buze de ica#e&a minu&cu "e care i3% adu&e&e curen#u i % n'.i(i. A"%i reui & &e aeze "e ni&i". Nu era 1%ar#e c ar cum de reui&e. $%r"u ui ac(i%na 1r vre% in#erven(ie din "ar#ea in#e ec#u ui &au a c%n#iin(ei. E6i&#a, #ria * a&#a era #%#. Oceanu di&"ru din vedere. Auzi z'%m%#u va uri %r, un 1ream#, un murmur ic.id, a"%i &une#u &e &#in&e i "ieri. :Eram % 1iin( marin, de "e % &car 1%ar#e 2%a& a ev% u(iei, &e '!ndi Marin u ui#. Am avu# % amin#ire de a nce"u#uri e vie(ii.; =deea 1u urma# de a #a, nu mai "u(in &ur"rinz#%are) :0ri""ii 1ac a&#a. Ei au % mem%rie eredi#ar. 8i amin#e&c, n m%d c%n#ien#, evenimen#e "e#recu#e an#eri%r;. Avu % &enza(ie in#en& de em%(ie, "e m&ur ce nv uia n#unericu . Fru&c, #%#u &e umin din n%uG &#r ucirea era a#!# de "u#ernic nc!# devenea &u"r#%are. 8i ddu &eama c e6a #area ui era cauza# c.iar de umin. Tim"u #recu&e i &e n#unec. 7ure&ci#area ui &czu, #ran&1%rm!ndu3&e n#r3% "u &a(ie va'. Trecur c!#eva c i"e i &#r ucirea rea"ru * i, % da# cu ea, acum #ia ce era, &en#imen#u c #ria cu adevra#. $ic u uminii i a n#unericu ui &e re"e#a de mai mu #e %ri n&%(i# de un 1ream# de :em%(ii;. Avu im"re&ia c i n(e e'e &emni1ica(ia) era via(a n&i, n cea mai "rimi#iv 1%rm a ei. Marin #ri un &en#imen# bizar "e m&ur ce3i &"%rea 'radu de c%n#ien#izare, n#unericu &imb% iza n%a"#ea, iar umina, ziua, &#r ucirea &%are ui, care iri#a ceea ce #rebuie & 1i 1%&#, n ace e nde"r#a#e #im"uri, una din

"rime e 1%rme a e #recerii de a ma#eria nen&u1 e(i# a cea vie. 7e &#rduia nc & a"r%1undeze ideea c!nd... 7##ea '.emui# n &"a#e e unei 1a eze &#!nc%a&e, av!nd un &en#imen# "u#ernic de em%(ie ame&#eca# cu #eam. De cea a # "ar#e a 1a ezei &e a1 a ceva * ceva uria, iar e era n'r%zi# i 1cea e1%r#uri di&"era#e & nu i a#ra' a#en(ia. $u % micare &"a&m%dic i nc e#a m!ini e "e mineru de emn a unui #%"%r "rimi#iv, 1cu# din "ia#r. Marin i ddu &eama c nu mai era un anima micu(. -im2i, mai de'rab dec!# vzu, cum "ie"#u i umerii i erau ac%"eri(i de muc.i imeni, care #re& #au. Fa c.iar avea c%nvin'erea c "u#ea 1ace 1a( m%n&#ru ui a1 a# de cea a # "ar#e a 1a ezei. Era % crea#ur in&en&ibi , ma&iv i c%m" e# i"&i# de in#e i'en( care va da na"%i n 1a(a %vi#uri %r &a e, dar care va &1!ri "rin a "une '.eare e "e e i3 va &1!ia n buc(i. E "u#ea numai & &"ere. Avea an&e & % 1ac & &e nde"r#eze, dar nu i &##ea n "u#ere & % ucid. Di&"era#, &e '.emui i mai mu #. D%rea cu ard%are & evi#e % u"#. 7c.imbarea avu %c a#unci c!nd &im(i #eama. Era n#in& n n#uneric "e un c%v%r. $e "u(in, aa avea im"re&ia, dar &e &im(ea a #1e . 8 &#"!nea % &enza(ie de & biciune 1izic. O & biciune care venea din &#%mac i i a1ec#a i muc.ii i nervii. :Oare am #recu# n a # c%r"4;, &e n#reb e ne ini#i#. 8ncerc & &e mi#eG zn'nir ni#e an(uriG 8nc.eie#uri e m!ini %r i erau e'a#e cu % 1r!n'.ie &ub(ire i rezi&#en#G c#ue me#a ice i ncercuiau ' ezne e. 8 #recu un 1i%r i .%#r & &e de&#ind. * Te3ai #rezi#4 n#reb de !n' e v%cea 9ivei A en. De c!# #im" &un#em aici4 Nu "u#ea 1i dec!# un vi&. G a&u ei nu "u#ea "r%veni dec!# din vre% amin#ire de3a ui. 9iva era m%ar# * de&c%m"u& de cea mai mare b%mb care e6" %da&e n u #imu &1er# de &ec% . +i #%#ui auzi din n%u v%cea, !n' e , "rin n#uneric. * Ne3au da# %"# me&e. A&#a ar "u#ea n&emna #rei zi e, n&, da# 1iind c mie mi3e 1%ame n#runa, ar "u#ea 1i i mai mu #. Acum Marin n(e e&e c & biciunea ui &e da#%ra 1%amei. Dar cum era "%&ibi 4 $ine "u#ea 1i "er&%ana care zcea n n#uneric !n' % 1emeie care nu mai e6i&#a4 :M a1 u aici * %riunde ar 1i a&#a * da#%ri# $reieru ui, i amin#i e , #u bura#. Fun&#area mea i e&#e ab&% u# indi1eren#. Nu vrea & #ie dec!# un ucru) ce "eric% re"rezin# ,ade Tra&- "en#ru e i &c%"uri e ui. 8n #%a#e ac(iuni e &a e i 1% %&e#e cun%#in(e e de&"re 1unc(ii e vie(ii.; $e de&c%"eri&e e 4 Medi#a(ia i 1u n#reru"# de un z'%m%#. Aa &e de&c.i&e #re"#a#, &!nd & in#re un 1a&cicu de umin din ce n ce mai mare. Marin i n#%ar&e ca"u i vzu in#r!nd d%i 0ri""i care "ur#au 1ar1urii aburinde "e d%u #vi. * M!ncm din n%uI e6c am 1erici# 9iva A en. $!nd ea v%rbi i 1cu a"ari(ia un a #rei ea "er&%na2. De%arece "ur#a % ma&c, era im"%&ibi & (i dai &eama numai du" n1(iare dac era i e 0ri"". Dar, imedia# ce %mu de&c.i&e 'ura, recun%&cu "e 9a ". 7cudder. * D%mnu e David Marin, c%nduc#%r de 'ru", v%rbi ace&#a din &"a#e e m#ii, am ua# .%#r!rea & v dau drumu i dumneav%a&#r i "rie#enei dumneav%a&#r. 7e n#%ar&e &"re cei a (i d%i 0ri""i. * Dez e'a(i3iI %rd%n e . Marin i amin#i cum n n%a"#ea e6" %ziei 7cudder ncerca&e & re(in c!# mai mu #, "un!ndu3i % 'rmad de n#rebri. A&#a "u#ea e6" ica mu #e ucruri. 8i 1u u%r &3i nc.i"uie c ac% i(ii ui

"erc.ezi(i%na&er a"ar#amen#u ui Tra&- n ace&# #im". Dar nu e6" ica n ce 1e '&i&er ab%ra#%ru &ecre#. $u un e1%r#, Marin renun( a &"ecu a(ii e inu#i e i i ndre"# a#en(ia a&u"ra e6"re&iei &emni1ica#ive 1% %&i#e de 7cudder) David Marin, cond#ctor de gr#". Era &in'uru ucru im"%r#an#. :7un# din n%u eu n&umi;, &e '!ndi e em%(i%na#. 8n#r3un 1e &au a #u , $reieru dec ana&e "rin ac(iuni e ui un mecani&m neur%na vi#a . Adevru i a"ru n #%a# mre(ia ui, d!ndu3i % &#are bru&c de e6a #are imen&) :Mi3am re'&i# "r%"riu #ru"I; 7cudder i &e adre& din n%u) * Acum c!#eva minu#e am a1 a# c ,ade Tra&- a 1%&# are&#a#. Nu are r%&# & v mai re(inem. +i a&#a e6" ica mu #e ucruri. $%nduc#%ru 0ri"" a#e"#a&e %ia n#%arcerea ui Tra&-. Marin i 1rec bra(e e "en#ru a3i in#en&i1ica circu a(ia, a"%i dev%r "%r(ia ce i era de&#ina#. @u .%#r!rea & nu #ra' c%nc uzii "ri"i#e re1eri#%are a ceea ce i &e n#!m" a&e. Erau c%n#radic(ii care nu "u#eau 1i rez% va#e "rin &"ecu a(ii. E i cu 9iva 1ur c%ndui a &u"ra1a( "e un i#inerariu %c% i# i n#%r#%c.ea#. =media# ce a2un&e &u&, Marin cu# % cabin #e e1%nic i &un "e Mare e /udec#%r a numru &u "ar#icu ar. 7e i&, &ecre#ara "ar#icu ar a E6ce en(ei &a e, a"ru "e ecran, di&"ru c!#eva c i"e, a"%i &e ar# din n%u, "r!nd #u bura#. * David, i &"u&e ea cu v%ce 2%a&, E6ce en(a &a re1uz & di&cu#e acum cu #ine, dar vrea & vii a edin(a $%n&i iu ui, m!ine diminea(, a %ra un&"rezece. D%re#i & i #ran&mi# ceva4 adu' "e un #%n i mai &czu# * Dra'a mea, &"u&e Marin ne ini#i#, 1ii dr'u( i r%a'3 & nu %rd%ne e6ecu(ia ui ,ade Tra&- nain#e & &#au de v%rb cu e . * An m%men#, r&"un&e &ecre#ara di&"r!nd din n%u. $!nd &e n#%ar&e, era eviden# c dic#a#%ru % "u#ea auzi, 1iindc avea un #%n "r%#%c% ar) * E6ce en(a &a m r%a' & v in1%rmez c Tra&- a %b(inu# de2a % am!nare a "ede"&ei "!n du" edin(a de m!ine diminea(. De a&emenea, &"une c nu n(e e'e cum ar 1i "u#u# c!#i'a rzb%iu 2%r'ian un Tra&- de'.iza# i c va cere nea"ra# % e6" ica(ie &a#i&1c#%are. A&#a e #%#. @a revedere. 7e auzi un (cni#. JC Mer'!nd "e &#rad, cu 9iva A en !n' e , Marin &e &im(i &#rb#u# de un 1i%r a amin#irea v%rbe %r &ecre#arei dic#a#%ru ui. 8i c #in ca"u ne ini#i#. A"%i &e %"ri i % "rivi '!ndi#%r "e #!nr. 5a#a "e#recu&e cinci zi e cu Tra&-. Oare ce i &"u&e&e ace&#a4 = &e "rea c avea nev%ie de mai mu #e da#e dec!# "%&eda acum dac v%ia & &e "rezin#e bine a n#runirea $%n&i iu ui. Orice in1%rma(ie c!# de mic "e care % "u#ea %b(ine era bineveni#. * Vrei & vii cu mine4 % n#reb "e 1a#. $u "rivirea c.inui# i c%r"u mu # & bi#, nu mai era dec!# % umbr a 9ivei A en "e care % cun%&cu&e. Dar ea ncuviin(. * +#i(i ce "re&u"une a&#a4 +#i(i ce &un#4 * Da, da. Fnui c &e re1erea a &e6. Dar ui i c%nvenea. V%ia & a1 e de a ea % re a#are c%m" e# a&u"ra a #%# ce &e n#!m" a&e * 1iecare cuv!n#

r%&#i#, 1iecare a uzie 1cu#. =ar "en#ru a&#a era di&"u& & " #ea&c "re(u ceru# de ea. O du&e n a"ar#amen#u ui din c direa im"un#%are a $%nduc#%ri %r de 'ru". Oc.ii ui erau "u(in iri#a(i, dar vedea &u1icien# de c ar. =ndi1eren# de ce "r%b em vizua crea&e Tra&- c%r"u ui ui Marin, acum &c"a&e u%r de ea. 9m!nea % u%ar #en&iune, de care #rebuia & (in c%n#. Av!nd mu #e ucruri de 1cu#, % & "e 1emeie n a"ar#amen#u ui i c%b%r cu a&cen&%ru &"re bir%u ui din De"ar#amen#u 5%r(e %r Arma#e, unde &un "e re&"%n&abi u 7erviciu ui de 7"i%na2 Mi i#ar din /%r'ia. * Genera e, m bucur en%rm c m3a(i &una#. 8n e'#ur cu in&#ruc(iuni e "e care mi e3a(i da#, am rez% va# "r%b ema re(in!nd #%a#e "er&%ane e care ncercau & #reac 'rani(a, i c!#eva din in#er%'a#%rii au 1urniza# da#e in#ere&an#e. De e6em" u, cazu ui ,ade Tra&-, de&"re care &3a &cri& a#!# n "re&, nu e&#e ceea ce "are. Tra&- &e a1 n "%&e&ia nu #iu crui &ecre# i 3au "u& &ub &u"rave'.erea unuia din cei mai buni a'en(i ai %r, % 1emeie, i... Marin nu era un %m care & &e a&e u%r im"re&i%na#, dar acum nu i "u#u &#"!ni % e6c ama(ie de &ur"riz. * Ei, ce4 * Mi3am 1cu# mu #e 'ri2i de&"re acea&# "r%b em, d%mnu e, r&"un&e re&"%n&abi u 7erviciu ui de 7"i%na2. M bucur ne&"u& c m3a(i &una#. Marin #ra&e ad!nc aer n "ie"#. * Mu (ume&c, c% %ne e. De acum nain#e, m v%i %cu"a "er&%na de a1acere. * 0 nui&em ca, n cazu n care nu m3a(i 1i &una#, & iau e'#ura cu E6ce en(a &a, Mare e /udec#%r. * Oine3m a curen# cu n%i e evenimen#e, &"u&e Marin 1erm. $!nd a'( rece"#%ru , i ddu &eama c #remura. 9iva A enI Oare ce a1 a&e ea n #im"u c!# &##u&e n a"ar#amen#u ui Tra&-4 7au c!# zcu&e "e "%dea, cu m!ini e i "ici%are e e'a#e, !n' un brba# de&"re care credea c e&#e David Marin, c%nduc#%r de 'ru" i c n#re(inea %arecare re a(ii cu Tra&-4 5r & i 1i reveni# nc din %c, #e e1%n a 7erviciu de $%munica(ii. * D%mnu e mai%r, n#reb e "e %1i(eru de zi, &e "%# #ran&mi#e me&a2e &ecre#e din acea&# c dire4 Omu e(u &cur# i nde&a# a crui ima'ine &e c%n#ura "e ecranu TV "ru ua# "e ne"re'#i#e. * D%mnu e David Marin, n'im e , e nev%ie de un %rdin de &u&. 7#"!nindu3&e, adu' '!ndi#%r) * An c%nduc#%r de 'ru" "%a#e 1ace aa ceva. Marin 1u &ur"rin&. * Am n(e e& c e6i&# un &i&#em au#%ma# "en#ru bruia2u #u#ur%r c%municri %r ne%1icia e, &"u&e e "e un #%n a're&iv i "r%v%ca#%r. =n#er %cu#%ru ui avea un aer ne ini#i#, dar v%cea i rma&e ca m. * Aa e&#e, d%mnu e, dar numai dac cineva nu "une n 1unc(iune camera n &erie in1ini# c%n&#rui# de Tra&-. Ma2%ri#a#ea c%nduc#%ri %r de 'ru" au c!#e un e6em" ar n a"ar#amen#e e %r "er&%na e, dei n%i e3am &u'era# c%n#rariu . 0u#em in#erce"#a a&#1e de me&a2e, dar nu e "u#em n#reru"e. Marin i amin#i c Mare e /udec#%r d%ri&e %da# in&#a area unei inii direc#e n#re e i c%n&i ierii &i.

* Vreau & ac(i%nezi ra"id. D di&"%zi(ii ca a"ara#u din a"ar#amen#u meu & 1ie imedia# dec%nec#a# de a re(ea. Nu "ierde nici un minu#I * Da, domn#le! Du" ce n#reru"&e c%nv%rbirea, Marin de '!ndi imedia# a urm#%area "%&ibi i#a#e. :7cudder #rebuie & aib % e'#ur cu #%a#e a&#ea. A #1e n3ar 1i &a#3% "e 9iva A en & &#ea a#!#ea zi e !n' mine.; 5r & ir%&ea&c nici % c i", &un a 0% i(ia Mi i#ar, unde ddu %rdin & 1ie are&#a# 9a ". 7cudder, c%nduc#%ru 0ri""i %r. A"%i %rd%n) * 7"une3i ui 7cudder & aduc .ar#a Ad"%&#uri %r "e care ,ade Tra&- i3a ceru# &3% "re'#ea&c. Dac e va 1i c%%"eran#, nu i &e va n#!m" a nimic. 7"une3i a&#a. 8nc.eie) Vreau &3i iau un in#er%'a#%riu m!ine diminea( a "rima %r. Nu &a(i "e nimeni & in#re a e . 7un a 7erviciu de Tran&mi&ii i i ddu &arcina %1i(eru ui &3i %rd%ne 1iu ui &u, David Furn e< * care &e a1 a n ca"i#a * & &e "rezin#e a bir%u ui a d%ua zi diminea(, a %ra zece i "a#ruzeci. * 7"une(i3i & "%ar#e uni1%rma de %c%#enen#, "reciza e . Du" aceea #e e1%n 'enera u ui3mai%r Eu'ene =n&-i", re#ra& din ac#ivi#a#e. 8n m%d &ur"rinz#%r, in1irmiera cu care v%rbi mai n#!i c.em "e b#r!n a"r%a"e imedia#. * 5emei e a&#ea b e&#ema#e m #rimi# a cu care a a"u&u &%are uiI $u ce #e "%# a2u#a4 * Ad2unc(ii mei au ua# cumva e'#ura cu dumneav%a&#r n u #ime e c!#eva zi e4 9&"un&u ne'a#iv "e care "rimi nu era de 1a"# a#!# de &ur"rinz#%r. 5u&e&e denun(a# ca im"%&#%r a c!#eva minu#e du" ce ddu&e %rdin c%n&i ieru ui &u & c%n#ac#eze "e =n&-i", aa c nu era de mirare c %mu i ua&e iber#a#ea de a i'n%ra di&"%zi(ii e 1a &u ui Marin. 9e&"ir "r%1und i "u&e n#rebarea .%#r!#%are) * $erce#area dumneav%a&#r a&u"ra armei 1% %&i#e n #im"u u #imu ui &ec% e&#e nc.eia#4 Du" % #cere, a ce a # ca"# a 1iru ui &e auzi un %1#a#. * Tinere, nu #iu ce ai n " an, dar du" #%nu #u cred c e&#e v%rba de ceva ur'en#. Vrei & (i #rimi# % c%"ie a manu&cri&u ui4 * A 1i nc!n#a#. Mai mu #, mi3ar 1ace " cere & vin du" ea "er&%na dac mai "u#e(i &#a #reaz nc % 2um#a#e de %r, ca & di&cu#m. * 7#au #reaz #%a# a1uri&i#a de n%a"#e dac #rebuie. Numai & ncerce in1irmiere e a&#ea ne&u1eri#e & m #rimi# n "a# nain#e & vii. Marin r!&e u%r. * Aa v vreau. Acum, a&cu #a(i3m. M in#ere&eaz * ur'en# * 'enu de "r%iec#i e care "%# deva&#a %rae &au re'iuni n#re'i. A#e"#m n %rice c i" un a#ac "r%v%ca# de % b%mb de ca ibru mareG #rei &1er#uri din "%"u a(ie &e a1 nc n &ub#eran. Mai e i a #ceva4 * E6i&# un in&#rumen# cu vibra(ii. +i un 'az a crui e1icaci#a#e nu are e'a . 0e urm... 8n &1!ri#, n(e e' ce vrei. O & m ui# "e ma#eria u meu. $a#e'%ria "e care ai "reciza#3% cu"rinde ce "u(in cinci arme im"%r#an#e. 0e cur!nd. 8n#revederea dur % %r i 2um#a#e. 0e drumu de n#%arcere, ddu %rdin & 1ie m%bi iza# #%# "er&%na u #e.nic din %ra, n vederea unei mi&iuni &"ecia e. 8ndre"#!ndu3&e &"re a"ar#amen#, Marin u .%#r!rea & nu i ara#e 9ivei c i cun%#ea adevra#a iden#i#a#e. Nu din mi . Era &i'ur c #ru"u nen&u1 e(i# a adevra#ei 9iva A en, uci& ;n#!m" #%r;, era a&cun& n#r3 un m%rm!n# &ecre#. Nu, nu era mi . 8i &#r!n&e buze e cu .%#r!re.

8n& era c%n#ien# de me#%de e de evaziune de care di&"unea acea&# 1emeie. 8n ciuda #u#ur%r "recau(ii %r ua#e de e , ea "u#ea n'.i(i n 'rab un dr%', am!n!nd n m%d 1a#a in#er%'a#%riu . De aceea, &in'ura &% u(ie era & i 1ac 2%cu . Trebuia & 1ie e6#rem de a#en#, & &e "%ar#e ca i c!nd ea era ceea ce "re#indea c e&#e. $e "u#ea a1 a ea nu mai avea im"%r#an(. =n#r!nd n a"ar#amen#, auzi a"a cur'!nd n baie. Ea iei re"ede, n1ura# n#r3un .a a# de3a ui. Oi" de bucurie c!nd vzu i a er' n bra(e e ui cu &u" e(ea unui anima #!nr. $inic, Marin i r&"un&e a &ru#ri, dar &im(i c #andre(ea dem%n&#ra# de ea nu era n#ru #%#u "re1cu#. 5emeia avea % "a&iune arz#%are i nu &e nd%ia c va 1i nev%i# & % &a#i&1ac. 8n #im" ce &e dezbrca, ui Marin i veni ideea & 1% %&ea&c un 'az care & % .i"n%#izeze, dar % re&"in&e re"ede. Gazu a1ec#a 'rav 1emei e i era "%&ibi ca e1ec#u "r%du& & 1ie mai "u#ernic dec!# a dr%'u ui. * ...+i a"%i #u ai &"u&... +i du" aceea eu am &"u&... 8n#!i ea re1uz &3i 1ac % re a#are de#a ia#. Era vizibi nedumeri#. 9e"e#a n#runa c e &##u&e #%# #im"u n#in& !n' ea "e "%dea i c #rebuia & #ie de&"re ce di&cu#a&er. 9e"r%ducea % 1raz, a"%i &e ui#a a e n &emin#unericu din d%rmi#%r, c #in!ndu3i ca"u ca i cum ar 1i vru# & &"un) :$.iar vrei & auzi a&#a din n%u4; A#unci ea, cu un aer &ur"rin&, i "ermi#ea ui & %b(in "rin in'ue i i v%rbe 1rum%a&e cuvin#e e e6ac#e i n(e e&u %r "reci&. Marin i ddu &eama c 9iva 1ierbea de m!nie, dar ea nu ui# nici % c i" &3i 2%ace r% u a "er1ec(ie. D%rin(a 1izic din ce n ce mai "u#ernic % m"iedica & i aduc amin#e c%nver&a(ia cu acura#e(e. 7au "%a#e c i a&#a 1cea "ar#e din &#ra#e'ia "rin care urmrea & a1 e c!# va %are a#ribuia Marin in1%rma(ii %r "rimi#e i care din e e i &e "rea cea mai "re(i%a&. 8 an#a2 cu un ca m care n a #e c%ndi(ii i3ar 1i c!#i'a# #%a# admira(ia. E i men(inu ra(i%namen#u "e care %1eri&e ca e6" ica(ie a n#rebri e ce i e adre&a&e) 1u&e&e "ar(ia dr%'a# * acea&#a era ver&iunea ui * i v%ia & #ie dac #emniceru reui&e & a1 e ceva de a e . Din cauza dr%'uri %r, rec%n&#i#uiri e ui erau 1%ar#e va'i. 9e"e# acea&# varian# cu nc"(!nare. 0u(in c!#e "u(in &e c%nvin&e c, dei Tra&- 1u&e&e "u(in cam "rea v%rbre( i im"ruden# e6"un!ndu3i "reri e &%cia e i 1c!nd a uzii a a"ara#u c%n&#rui# de e , ace&#a din urm av!nd un carac#er "rea rev% u(i%nar. Oamenii erau "ur i &im" u inca"abi i & rea izeze &in'uri &a #u in#e ec#ua ceru# de n(e e'erea c%nce"#u ui de #ran&1er 1izic a "er&%na i#(ii, care c%n&#i#uia baza inven(iei. Aura#, #ra&e c%nc uzia c &"i%ana nu de&c%"eri&e nimic n ce e c!#eva zi e. 0e a "a#ru diminea(a, e"uiza#, 9iva czu n#r3un &%mn ad!nc. Marin a#e"# "!n c!nd re&"ira(ia ei deveni re'u a# i ini#i#, a"%i &e &#recur a1ar din "a# i iei "e c%rid%r ca & vad dac 'arda era a da#%rie n 1a(a uii, aa cum ddu&e %rdin. Erau d%u 1emei, am!nd%u di&"un!nd de % 1%r( 1izic im"re&i%nan#. 5ceau "ar#e din a'en(ii 7erviciu ui de 7"i%na2 Mi i#ar. * Trezi(i3% a %"# i 2um#a#e, duce(i3% a &ec(ie i ua(i3i un in#er%'a#%riu. A"%i i u .aine e i &e ndre"# &"re bir%u &u. 7e n#in&e "e un "a# de cam"anie a1 a# n#r3% cmru( a #ura#. 7##u aa mu # #im", nerv%& i #u bura#, ne"u#!nd & d%arm. N%a"#ea nu 1u&e&e ir%&i# n zadar. De&c%"eri&e e'#uri n#re evenimen#e care "reau ab&% u# inde"enden#e une e de a #e e. =ar din

ace&#e e'#uri &e de&"rindea un &en& n1ric%#%r. :Dac e adevra#, i zi&e e #remur!nd, a#unci Tra&- i cu mine am 1%&# ca d%i miei "ierdu(i n imen&i#a#ea, aba#%ru ui, 1u'ind de mce ar.; Ob&eda# nc de '!ndu c tre(#ia nea"ra# & ia % decizie, reui n ce e din urm &3i nc.id %c.ii %b%&i(i. J5 0u(in du" %ra a&e diminea(a, Marin &e #rezi, i arunc .a a#u "e e i &un "e c% %ne u Gre'&%n, c%nduc#%ru ad2unc# care era de 'ard. 8i r&"un&e % v%ce &%mn%r%a&. * Gre'&%n a #e e1%n. Marin i dezv ui iden#i#a#ea. * @3a(i are&#a# "e 7cudder4 * Da. $% %ne u &e #rezi de3a bine ea. A 1%&# 1%ar#e uimi#. Marin nu &e nd%i) un &ecre# a#!# de bine "&#ra# da# din#r3% da# a ivea ... * Aduce(i3 imedia# n bir%u meu, &e mu (umi & &"un. * $u .ar#a4 * $u .ar#aI +i... Gre'I * Da4 * Am nev%ie de #%a#e bri'zi e de a&a # di&"%nibi e, cu armamen# 'reu, "en#ru di&#ru'erea n#riri %r. T%#u &e va "e#rece n Ad"%&#uri, aa c &a(i3% m%a e cu e6" %zibi e e. * A#unci um ni#e 'az i ma#eria radi%ac#iv. * 0er1ec#. * 7 1im 'a#a a n%u4 * Da. * $%n#a(i "e mine. Marin n#reru"&e e'#ura i &un a A"rarea Aerian. * Da(i di&"%zi(ii 5%r(e %r Aeriene de $%n#r% & in#erzic zb%ru avi%ane %r dea&u"ra %rau ui "!n a n%i %rdine. 7u"rave'.ea(i n "ermanen( "r(i e &u"eri%are a e a#m%&1erei. Tra'e(i a&u"ra #u#ur%r avi%ane %r in#erce"#a#e a nive e e &u"eri%are, "recum i a ce e in1eri%are, du" un aver#i&men# "rea abi . +i, Ma<erI * Da, 'enera e4 * 0&#reaz &ecre# ab&% u#. =n1%rmeaz "er&%na u de &erviciu imedia# ce va &%&i a ucru. * 5%ar#e bine, d%mnu e. Am n(e e&. A'( rece"#%ru i &e ridic. A#unci, "en#ru "rima da#, i ddu &eama c!# de mare era &c.imbarea care &e "e#recu&e n e . $!ndva, n #im"u &%mnu ui &u &cur#, ua&e decizia. +#ia ce #rebuie & 1ac. 0r%"rii e &a e &c%"uri i erau e6#rem de c are i avea % &i'uran( "e care nu % mai &im(i&e nici%da#. Era "re'#i# & ac(i%neze 1r nici % re(inere. Din .a%&u evenimen#e %r &e n&cu&e un brba# adevra#. 0rivi n urm, c#re % carier a c#ui# "e 2um#a#e din vi% en(, "e 2um#a#e din idea uri i n n#re'ime din c%n1%rmi&m. 8i #ri&e n#rea'a via( n#r3un univer& nc.i& i acce"#a&e umea Mare ui /udec#%r aa cum era. T%a#e ace&#ea &e &1!ri&er. Nu mai e6i&#au nd%ie i, iar #eama di&"ru&e c%m" e# n #im" ce &e mbrca, revzu ce avea de 1cu# n acea&# zi crucia . Nu mai &im(ea nici % ezi#are. Avea #%#u c ar i e6" ici# n min#e. Eviden#. Va 1i % b# ie "u(in %binui#. Dar de%camda# di&"unea de un "%#en(ia mi i#ar c% %&a care i "ermi#ea & ac(i%neze m"%#riva adver&aru ui &u a&cun&. @a un m%men# da#, dumanu * n cazu ui,

$reieru * va 1i nev%i# & c%n#raa#ace. $%ndi(ii e u"#ei erau 1an#a&#ice. 8n %rice c i" $reieru "u#ea %b(ine un c%n#r% min#a a&u"ra "rinci"a i %r &i adver&ari. 8n a&emenea circum&#an(e, avea nev%ie de un &in'ur ucru) .%#r!rea de a ac(i%na, de a "une n micare 1%r(e, de a &u&ci#a % reac(ie. 7 ac(i%neze 1r & (in c%n# de c%n&ecin(e. Marin mer&e de3a un'u c%rid%are %r a"r%a"e "u&#ii a acea %r a dimine(ii. Micu de2un i &e adu&e n bir%uG #%cmai m!nca, c!nd 1u in#r%du& 7cudder. Omu e(u era n ace ai #im" 1uri%& i ne ini#i#. * Aadar, Tra&- a mr#uri&i#, &"u&e e cu nverunare. * Ei bine, n3am 1cu# nimic, dar &un# de ac%rd &3 nze&#rm cu % .ar#. $e e&#e i e'a n e'#ur cu a&#a4 * Ande e .ar#a4 n#reb Marin &cur#. O avea c% %ne u Gre'&%n. Ace&#a era un %m v%inic, cu % n1(iare m%de&#, abia #recu# de "a#ruzeci de ani. 8n#in&e m!na "e ma&, n umin. Marin 1cu un &emn 0ri""u ui. * E6" ic. 7cudder &e e6ecu# "%&%m%r!#. 8n re a#area &a &ub inie c nive e e &emni1ica#ive a e Ad"%&#uri %r erau z%ne e C8, C9, 5D i 51. Nr(i mi i#are a e re'iunii ar#au c &u"ra1a(a re&"ec#iv 1u&e&e iz% a# din %rdinu Mare ui /udec#%r "en#ru d%uzeci i cinci de ani. +i #%#ui $reieru "rea & i'n%re 1a"#u c David Marin c%m" %#a m"%#riva ui. $%nduc#%ru de 'ru" &im(i cum ren#eau n e nd%ie i e. Dar v%cea i era 1erm c!nd ddu %rdin ca bri'zi e de a&a # & ia n &#"!nire &ec#%ru de imi#a# de .ar# i & di&#ru' #%a#e in&#a a(ii e i in&#rumen#e e '&i#e. 7 e di&#ru', & e 1ac buc(i, & e ard, & nu mai a&e nimic n &#are de 1unc(i%nare. 7e &im(ea #u bura# d!nd %rdine a#!# de di&#ruc#ive, dar nu vedea a # varian#. Tria un &en#imen# bizar c nimeni a1 a# acum n via( * "%a#e n a1ar de ,ade Tra&- * nu avea da#e &u1icien#e. =ar Tra&- nu era di&"%nibi . Du" ce di&"%zi(ii e &a e 1ur c%munica#e, iar #ru"e e " ecar a %biec#ive e &#abi i#e, #rimi&e cu avi%ane e % uni#a#e de #ran&mi&iuni, de ur'en(, a #%a#e cen#ra e e #e e1%nice, cu %rdin & b %c.eze re(eaua #e e1%nic din #%# car#ieru 0ri"" i #%a#e inii e de c%municare cu Ad"%&#uri e. +i, #%#%da#, & 1ie n#reru"#e #%a#e c%nv%rbiri e in#erurbane. JE :Haruri e au 1%&# arunca#e;, i &"u&e Marin. 7im(ea un 1e de '% in#eri%r. D%ar dec ana&e 1%r(e e "rinci"a e. Nu mai avea nimic de 1cu# dec!# & a#e"#e. 8n #im" ce a#e"#a n bir%u ui, &e 1% %&i de au#%ri#a#ea "e care % de(inea n ca i#a#e de membru a $%n&i iu ui &ecre# i a Guvernu ui. Trimi&e "rinci"a e %r &#a(ii de radi% i TV un c%munica# care urma & 1ie di1uza# a %ra un&"rezece n aceeai diminea( i "rin care i anun(a demi&ia din 1unc(ia de c%nduc#%r de 'ru". Trimi&e ine u &u %1icia "e adre&a :dra'ei ui De ind<;, a reedin(a ei de a (ar. 0ece#ea % m"ac.e# &in'ur i ddu di&"%zi(ii &erviciu ui de "%# & % duc ui 7e i&, a $ur#ea /udec#%ru ui, a un&"rezece i un &1er#. 9edac# &cri&%ri care urmau & 1ie di&#ribui#e #u#ur%r c%nduc#%ri %r de 'ru" i "rin care i in1%rma c renun(a a #%a#e 1unc(ii e &a e %1icia e. 8nc.i&e dec%ra(ii e mi i#are n ca&e#a %r cu %rnamen#e, care 1u ncredin(a# de un me&a'er cu&#%de ui di&#inc(ii %r de a cimi#iru mi i#ar.

8n#ruc!# nu i "u#ea da demi&ia din 'ru", nu 1cu nici % ncercare de a in#ra n c%n#ac# cu membrii ace&#uia. @a zece 1r d%uzeci, v%ci e c%mandan(i %r bri'zi %r de a&a # care v%rbeau unii cu cei a (i r&unar n di1uz%ru &u "er&%na . Arm % "auz c.inui#%are, du" care &e 1cu auzi# uiera#u unui "u veriza#%r cu 'az. Marin mic%r v% umu , a"%i, n#ruc!# &une#u "er&i&#a, &c%a&e a"ara#u din 1unc(iune. 7un #e e1%nu G era &ecre#ara care c.ema din camera a #ura#. * $% %ne u Gre'&%n v &% ici# de "e #eren. * David, &"u&e Gre'&%n, &3ar zice c u"#m "e d%u 1r%n#uri. Dac ne a"r%"iem din#r3% direc(ie, dm "e&#e 0ri""i. 8n a #e "r(i ne %vim de un m%n&#ru mecanic, a"ra# de % " a#% de me#a G in&#rumen#e e n%a&#re au m&ura# #rei me#ri 'r%&ime. A#!# 0ri""ii c!# i maina de care (i amin#eam 1% %&e&c 'az m"%#riva n%a&#r i nu ne e&#e u%rI * Ai deran2a# cuibu de vie&"i, &"u&e Marin &a#i&1cu#. $%n#inua(i 1%cu . 8n#reru"&e e'#ura i #rimi&e din n%u du" 7cudder. 0ri""u arb%ra un aer &1id#%r. * 7un# nevin%va#, "r%#e&# e , dar #iu ce &e n#!m" . N%i * adic aceia din#re n%i care &e a1 n Ad"%&#uri * v "u#em (ine a di&#an( % &"#m!n n#rea'. 7un#em n " in ne'%ciere. Era % a1irma(ie nea#e"#a#. * Ne'%ciereI re"e# Marin z"ci#. 0en#ru nume e D%mnu ui, cu cine4 * $u adevra(ii &#"!ni ai umiiI e6c am 7cudder c%nvin&. A"%i adu' cu un r!n2e#) Ar 1i bine & nu r&"!ndi(i acea&# in1%rma(ie 1r & cere(i mai n#!i "ermi&iunea &uveranu ui i &#"!nu ui dumneav%a&#r, Mare e /udec#%r. 0en#ru Marin, care ru"&e&e #%a#e e'#uri e cu #recu#u , era in#ere&an# c a&u"ra eni'mei urma & 1ie arunca# nc % raz de umin. 8i adun #%a#e 1%r(e e i n#reb "e un #%n b !nd) * N3ai vrea &3mi "%ve&#e#i mai de#a ia#4 * E 1%ar#e &im" u, nce"u 7cudder. Am nce"u# & mir%& ceva a#unci c!nd mi &3a &"u& c 1%ar#e cur!nd mi &e va cere & 1urnizez 0ri""i dre"# 'rzi de c%r" "en#ru Mare e /udec#%r. A&#a &e n#!m" a cu mu # #im" n urm. 0e vremea aceea, n%i, 0ri""ii, aveam d%i &#"!ni) Mare e /udec#%r i a'en(ii ace&#ui 'ru" &ecre# care ua&e e'#ura cu mine. +#i(i cine m " #ea ce mai bine4 Gru"u . A&#a a 1%&# "rima n%a&#r in#rare n &cen. Du" aceea, Tra&- a nce"u# & dea #!rc%a e. Avea e % #e%rie care a1irma c 0ri""ii nu erau un acciden# 'ene#ic &au un "r%du& a rzb%iu ui. Mi3am da# &eama imedia# c, dac am 1i "u#u# d%vedi a&#a, #%a#e in#erdic(ii e care ni &e im"uneau ar 1i di&"ru# i n%i am 1i #ermina# cu &e're'a(ia. Aa c i3am 1cu# 2%cu i am nce"u# & cau# n ar.ive e vec.i. Am a1 a# de&#u c!# & m c%nvin' c era v%rba de un e6"erimen# a1 a# n#r3un &#adiu #im"uriu, rea iza# de 'ru"u &ecre# de care v v%rbeam. Aa c, "en#ru a&#a ne'%ciem, nc.eie 7cudder n#uneca#. Vrem da#e de&"re ace&# e6"erimen#. Marin i &"u&e c %mu e(u &emna cu % carica#ur cara'.i%a&, dar n ace ai #im" 1u im"re&i%na# de .%#r!rea cu care ace&#a u"#a "en#ru dre"#u ui a via(. 8i nc.i"ui ce ar n&emna n#!rzierea cu nc % &"#m!n a ic.idrii $reieru ui i #recu un 1i%r. 8i ddu &eama c i e era nev%i# & ne'%cieze. $u #%a#e cr(i e n m!n. 8n acea&# "rivin( nu ncerca nici un &en#imen# de mi . 5iindc, a "u(in #im" du" %ra un&"rezece, va "ierde "u#erea de a ac(i%na ca membru a 'uvernu ui. E i &e adre& 0ri""u ui)

* 7cudder, ne'%ciezi cu cine nu #rebuie. 0er&%ana cu care ar #rebui & #ra#ezi &un# eu i (i e6" ic i de ce. 8i "%ve&#i cu % v%ce ca m de&"re are&#ri e i in#er%'a#%rii e care &e 1ceau n /%r'ia. * $a & nc.ei c%nci& i direc#, dac nu i c%n#ac#ezi "e "rie#enii #i care c%nduc rezi&#en(a n Ad"%&#uri, dau %rdin & 1ii e6ecu#a# n#r3% %r. Dac ei nu &e "redau "!n a zece i 2um#a#e, #%(i 0ri""ii "rini din n#!m" are v%r 1i e6ecu#a(i. Acum nu am #im" de di&cu(ii. Da &au nu. 5a(a mic de %b% an deveni ivid, dar i "&#r % e6"re&ie cura2%a&. * +i cu da#e e de&"re e6"erimen#u cu 0ri""i cum rm!ne4 * V v%m c%munica #%a#e in1%rma(ii e "e care e de(inem a&u"ra ace&#ui &ubiec#, "r%mi&e Marin. 7cudder #cu. 9ma&e cu %c.ii n "%dea, cu #ru"u ui mic, c%c%a#. A"%i &e ndre"#, &c%(!nd un &une# care &emna cu un m!r!i# ur&uz. * De ac%rd. Ne "redm. Vic#%ria avea un 'u&# amar, iar Marin i "r%"u&e ca n vii#%r & &e %cu"e de ace#i ne1erici(iG dac "u#ea & 1ac ceva "en#ru &%ar#a %r, a#unci #rebuia & % 1ac. 8 nedumerea nc un ucru. $um a2un&e&e c%r"u ui din ab%ra#%ru &ecre# a ui Tra&- n a&cunz#%area ui 7cudder4 8i "u&e 0ri""u ui acea&# n#rebare. * Da, %amenii mei v3au ua# #ru"u din ab%ra#%r, cam cu % %r nain#ea e6" %ziei. 7cudder r!&e u'ubru. * $e n%&#im, Tra&- era a mine n bir%u, iar eu (ineam ac% % "en#ru ca %amenii mei & "%a# c%#r%bi mai bine a e aca&. * Dar de ce & c%#r%bie a e aca&4 D%ar nu &e a#e"#au & m '&ea&c, nu3i aa4 7cudder &cu#ur din ca". * Nu, nu ne da#%ra(i nici un 1e de recun%#in(. 0ur i &im" u a(i avu# n%r%c. 5emeia * 9iva A en, "arc * a ua# e'#ura cu mine "rin in#ermediu ce %r care % &"ri2ineau. 8 (inea "e Tra&- &ub &u"rave'.ere de mai mu #e zi e, iar e #%# di&"rea n vizuina ui. Era nedumeri#. * Mu (ume&c, &"u&e Marin. 7e &im(ea #eribi de uura# & aud c ari1icarea mi&#eru ui n ce e din urm. 9iva A en 1u adu& n camer. Ea in#r 1%ar#e ve&e . Avea un aer in#e i'en#, &i'ur de &ine i a"r%a"e 1erici#. 8i aband%na&e r% u de cur#ezan. 8i adre& ui Marin un z!mbe# &#r uci#%r. * Fun, i#(it#le! &"u&e ea cu un .%.%# de r!& na#ura , cri&#a in, de&#in&. Marin e "rivi n#reb#%r "e 1emei e care % e&c%r#a&er "e "riz%niera ui. @e cun%#ea ca in#er%'a#%are 1%ar#e c%m"e#en#e. @e n#reb) * A(i reui# ceva4 * Am &#a# cu ea de c!nd ne3a 1%&# ncredin(a#, a n%u 1r un &1er#, r&"un&e cea mai n v!r&# din#re e e. Am ncerca# #%a#e me#%de e de c%nvin'ereG c.iar i ce e mai "er&ua&ive mi2 %ace "e care e3am 1% %&i# au 1cu#3% d%ar & r!d. Marin ddu din ca" ca m, dar nu &e nd%i de eec. Fnuia a ui de cu % &ear n urm &e adeveri&e) dr%'uri. $e mai "r%babi in#r%du&e&e &ub&#an(a n#r3un din#e 1a & i nu #rebui&e dec!# & mu#e % da#, #are. $un%#ea ace&# dr%' care #e 1cea & r!zi. 8(i nde"r#a %rice #eam. Amenin(area cu m%ar#ea &au #%r#ura erau a 1e de n%&#ime "en#ru "er&%ana a1 a# &ub in1 uen(a ui. E1ec#u dura cam d%uzeci i "a#ru de

%re. 8n'.i(ind dr%'u , &"i%ana i dec ina&e %rice r% ac#iv n cea&uri e care urmau. * @ua(i3% de aiciI %rd%n Marin 1r #ra'ere de inim, dar cu .%#r!re. Oine(i3% n c%n#inuare n &#are de are&#. =n#r &ecre#ara. * @%c%#enen#u David Furn e< a veni# & v vad, du" di&"%zi(ii e dumneav%a&#r. * 7 in#re. JM 7i ue#a na # a #!nru ui, mbrca# n uni1%rma ui a ba&#ru cu 'a ben, &e c%n#ura n cadru uii. 8nain#, u "%zi(ie de dre"(i i du&e "a ma a #!m" . * 7a u#, 1iu e, &"u&e Marin in#en(i%na#. 7e &im(i "u(in ruina# de e1ec#u "r%du& de cuvin#e e &a e a&u"ra ce ui a #. 8 "rimi&e a&#1e cu un &c%" "reci&. 8n urm#%ru cea& avea nev%ie de un 'en de %ia i#a#e "e care nu % "u#ea '&i a %ricine. Era 'enu de %ia i#a#e "e care un #a# % "%a#e a#e"#a numai de a 1iu &u. Ob&erv c 1a(a #!nru ui e6"rima % em%(ie "u#ernic i #ra&e c%nc uzia c v%rbe e ui dec ana&er reac(ia d%ri#. * 7a u#... #a#. Ai #rimi& du" mine4 * 7un# 1%ar#e bucur%& c #e vd. 7en#imen#u de ruine i vin di&"ru. $eea ce &e "re'#ea e & 1ac era a#!# de vi#a nc!# n ace&# m%men# %rice remucare ar 1i 1%&# ridic% . $%n#inu) * Am % mi&iune 1%ar#e im"%r#an# "en#ru #ine. * Va 1i % %n%are. Marin ua&e n "rea abi .%#r!rea & nu dea nici % e6" ica(ie. * Vin% cu mine, David. 7e ndre"# &"re u, &e %"ri % c i" i &e n#%ar&e. * Vei avea &ub %rdine e #a e un de#aamen# de &% da(i. Nimeni nu #rebuie & #ie c e#i 1iu meu. * 5%ar#e bine, d%mnu e. Furn e< avea % e6"re&ie " in de .%#r!re. * E v%rba de % c.e&#iune de im"%r#an( ma2%r. Am #%a# ncrederea n #ine, David. T!nru n'.i(i cu 'reu din cauza em%(iei, dar i "&#r c%n#r% u a&u"ra v%cii. * 0u#e(i c%n#a "e mine, d%mnu e. * $a#e'%ric c%n#ez "e #ine, %c%#enen#. Dia %'u &e #ermin. =eir m"reun "e c%rid%r. Mai devreme ddu&e %rdin & i 1ie "ui a di&"%zi(ie de c#re c%mandamen#u %ca un 'ru" de &% da(i de "rim m!n i un ca"%ra . T%(i a#e"#au re a6a(i, aa cum bnui&e. 8 "rezen# "e : %c%#enen#u David Furn e<, %1i(eru care urma & 1ie c%mandan#u %r "!n a n%i %rdine;. Du" aceea e ddu in&#ruc(iuni "reci&e, 1r n& & e dea nici un 1e de e6" ica(ii. Ei erau &% da(i cu an#renamen#, iar e , c%mandan#u %r &u"rem. Nu arunc nici % "rivire direc# 1iu ui &u c!# #im" e v%rbi %ameni %r. Dar cu c%ada %c.iu ui %b&erv c %bra2ii ace&#uia " i&er. 7e n#%ar&e &"re e . * @%c%#enen#I * Da, d%mnu e4 * Armeaz3m cu %amenii #iI * Da, d%mnu e.

A&cen&%ru i du&e a e#a2u unde urma & ncea", a un&"rezece 1i6, n#runirea $%n&i iu ui. Marin i "rivi cea&u ) mai erau "a#ru minu#e i 2um#a#e. T%#u mer'ea im"ecabi . @a ua & ii de c%n&i iu &##eau de 'ard cinci &an#ine e i un %1i(er, #%(i 0ri""i. 0rezen(a %r ar#a c Mare e /udec#%r &%&i&e de2a. 9ecun%&c!ndu3 "e Marin, %1i(eru &e nc in u%r n 1a(a ui. * 7un#em %b i'a(i & v 1acem un c%n#r% ca de %bicei, d%mnu e, &"u&e e re&"ec#u%&. * Nici % "r%b em. Marin a"& "e #r'aciu neu#ra iza#%ru ui "e care (inea n buzunar. 8 "rin&e "e %1i(er cu un bra( i #ra&e "e dea&u"ra ui n#r3una din &an#ine e. Din &"a#e, %amenii &i i de&crcau de2a arme e. 7ur"riza 1u a#!# de mare, nc!# "rac#ic nu avu %c nici % u"#. A#acu ne"revzu# i d%b%r imedia# "e cei a&e 0ri""i. Marin nu a#e"# & vad dac n#!m" area avea vre% urmare. =n#r n &a a de c%n1erin( 1r & arunce n urm % &in'ur "rivire. Ob&erv c cea&u de "e "ere#e ar#a un&"rezece 1r un minu#. $eea ce n&emna c i re&"ec#au %raru a "er1ec(ie. J8 7a a era "u#ernic umina#. Marin &e %"ri % c i" n 1a(a uii i "ermi&e 'rzi %r care &##eau n &"a#e e %ri1icii %r din "ere#e &3 c%n#r% ezeG ace#ia recun%&cur i i redu&er min#a :vi'i en(a;. A#e"# ca &% da(ii & urce, c%n1%rm %rdine %r ui, &cara care ducea a 'a eria de &u"rave'.ere i & "re'#ea&c ce de3a d%i ea a#ac &ur"riz. $u "ai m&ura(i, &e ndre"# &"re Mare e /udec#%r, care &##ea n "ici%are !n' 0%dra'e. 8nce"u & &im# nc%rdarea, de%arece &e a"r%"ia un m%men# cri#icG #%#u nu era dec!# % c.e&#iune de #im" i c%%rd%nare. 7% da(ii #rebuiau & neu#ra izeze 'rzi e de c%r", a"%i & e ia arme e i &3 a"ere "e e . 0r%b ema e&en(ia era c e nu v%ia ca ei & recun%a&c "e dic#a#%r nain#e de m%men#u deci&iv. :...#rei&"rezece, "ai&"rezece, cinci&"rezece;, c%n#inu e & numere. 7cena, aa cum ar#a nain#e de &ecunda n care ac(i%n, i rma&e viu n#i"ri# n min#eG #%(i c%nduc#%rii de 'ru", aduna(i ac% % cu e6ce"(ia ui Mede in i a redu#abi u ui 7 a#erG ,ade Tra&- e'a# de un &caun a un ca"# a me&eiG i Mare e /udec#%r, imacu a#, mbrca# n#r3 un c%&#um a b, care #%cmai n#%rcea ca"u n direc(ia ui. :AcumI;, i &"u&e. Oin#i ca"u dic#a#%ru ui cu neu#ra iza#%ru &"ecia .i"n%#ic i #ra&e. Diame#ru 1a&cicu u ui emi& nu de"ea 'r%&imea c!#%rva m% ecu e, #%#ui ca"u ce ui a # avu un u%r recu . 0r%babi c i ddu&e &enza(ia unei c%n#rac(ii mu&cu are, 1iindc Mare e /udec#%r nu "ru de %c & 1i &im(i# %vi#ura. Marin a#e"#. Gazu ac(i%na a&emenea unui viru&, n& mu # mai ra"id. 8n c!#eva &ecunde im"re'na #%a# re(eaua &an'uin care iri'a creieru i de#ermina % reac(ie imedia# a neur%ni %r, e iber!nd "%#a&iu a1 a# n &u&"en&ie "e &u"ra1a(a e ec#riza# a 1iecrei ce u e * mai "reci&, a1 a# n &u&"en&ie n c!m"u de ener'ie care re"rezenta &u"ra1a(a 1iecrei ce u e. =n&#an#aneu, '!nduri e, em%(ii e i #%a#e e'#uri e care 1ceau din "er&%na i#a#e i e'% un #%# uni#ar i "ierdeau imen&a 1%r( de c%eziune. Dic#a#%ru &e c #in i a unec n 1a(. 0%dra'e m"reun cu Marin "rin&er #ru"u iner#, m"iedic!ndu3 & cad. 8 aezar n 1%#% iu din ca"u me&ei. Dei ca"u i a#!rna n#r3% "ar#e, "rea mai de'rab de&#in& dec!# inc%n#ien#, aa c &% da(ii care #%cmai i %cu"au "%&#uri e din

&"a#e e 'uri %r din zid i "uneau "%a#e n#rebri, dar nu aveau de unde & #ie adevru . Marin nu i amin#i dec!# n #reac# de ace&# a&"ec#. 8n m%men#u n care dic#a#%ru 1u in&#a a# n &i'uran( n 1%#% iu ui, i ddu drumu i &e n#%ar&e &"re cei a (i, care abia i reveneau din "rimu %c $ineva &#ri' r'ui#) * Aduce(i un d%c#%r. A eina#I 0en#ru m%men# reac(ia acea&#a &ur"rin&e "e Marin. E nu "u#u&e & "revad c acea&# c%n1uzie va 1i a#!# de "u#ernic i vzu "e /%.n 0ee er care era "e "unc#u de a de&c.ide ua din a1ar i "re&u"u&e n1ric%a# c &ecre#u va 1i dezv ui# n ace ai m%men#. An neu#ra iza#%r a"ru n ua n#rede&c.i&, ndre"#a# &"re 1run#ea ui 0ee er, care &e ddu na"%i &ur"rin&. V%cea unui &% da# "r%nun( di&#inc# urm#%are e cuvin#e) * Avem %rdin de a 'enera u Marin & nu &m "e nimeni & ia& din &a . 5r & &e mi#e din %cu unde &e a1 a, Marin &#ri') * 7% da#, nc.ide ua. * Da, domn#le! Aa &e nc.i&e. J9 Marin era acum n cen#ru a#en(iei 'enera e. $e e mai mu #e din 1e(e e n#%ar&e &"re e e6"rimau un ame&#ec de buimcea cu 1ric. Dar n &"a#e e ace&#ei e6"re&ii &e ci#ea m!nia. * Numai "en#ru a&#a, &"u&e c%nduc#%ru de 'ru" Qarini arunc!ndu3 i % "rivire & ba#ic i ar#!nd &"re #ru"u iner# a Mare ui /udec#%r, vei mer'e a $%nver#iz%r. Marin i ddu &eama c 1%rmidabi u 0%dra'e &#udia. * $e3ai de '!nd, David4 n#reb ace&#a n 1ina . $%men#arii e ar#au c "rimu %c #recu&e. * A un'a(i3v #emeri e, d%mni %r. Nu e un co#" d34tat. Dar v &% ici# a#en(ia de" in n #im" ce v v%i e6" ica de&"re ce e&#e v%rba. 8n #cere, 1iecare i re u %cu n 2uru me&ei. De%da# &e auzi un z'%m%#) n %c & &e aeze, Qarini i n1c &caunu i, ridic!ndu3 dea&u"ra ca"u ui, &e arunc a&u"ra ui Marin cu un ur e#. Du" d%i "ai &e m"iedic i czu 'rmad. O c i", aeru &e um" u de mir%&u & ab a unui 1%c de neu#ra iza#%r, a"%i mir%&u &e ri&i"i. Dac "!n acum Marin nu crezu&e c %amenii ui c%n#r% au &i#ua(ia, acum avea d%vada. * D%mni %r, v%rbi e ini#i#, nu "ierde(i "rivi e'iu de a3mi a&cu #a re a#area. Mare e /udec#%r &e va #rezi cur!nd, aa c nu e nev%ie & v 1ace(i 'ri2i n e'#ur cu e . An #im" a&cu #ar #cu(i i nerv%i. Marin bnui c unii din ei &e n#rebau dac nu cumva &im" u 1a"# c a" ecau urec.ea a a&emenea v%rbe nu era c%m"r%mi(#%r "en#ru ei. Dar era "re'#i# &3i 1ac &3 a&cu #e, aa c i erau indi1eren#e nd%ie i e i #emeri e %r. 8i nce"u re a#area cu % de&criere a "rimei ui vizi#e 1cu#e ui Tra&-, vizi# nc.eia# cu #ran&1eru de "er&%na i#a#e n#re cei d%i. Nu a&cun&e nimic de&"re re a(ii e "e care e n#re(inu&e cu &avan#u i a#unci * numai a#unci * denun( "e Mare e /udec#%r ca 1iind "r%#ec#%ru nebnui# a $reieru ui i a'en#u ui. 8n ace&# "unc# a "%ve&#irii, /%.n 0ee er, cu % 1a( ivid, i a&#u" urec.i e, &#ri'!nd)

* 9e1uz & mai a&cu # un &in'ur cuv!n# din acea&# #rdare 1an#a&#icI Marin "u&e m!na "e neu#ra iza#%r i #ra&e n e . Du" ce c%r"u ui 0ee er &e "rbui, &e adre& ce %r a (i "e un #%n ' acia ) * Du" "rerea mea, 0ee er i Qarini 2%ac "en#ru Mare e /udec#%r. Dac mai #% era(i "rezen(a un%r a&#1e de ai a vii#%are e n#runiri a e $%n&i iu ui $%nduc#%ri %r de 'ru", &un#e(i demni de di&"re(. * 8n %rice caz, David, #u nu vei 1i aici ca & vezi cine e "rezen# a n#runiri e $%n&i iu ui, &"u&e c%nduc#%ru de 'ru" E &#an, u'ubru. * Ai dre"#a#e, r&"un&e Marin. 0%ve&#i ini#i# cum, nain#e de a veni a edin(, i anun(a&e "ub ic demi&ia din $%n&i iu. 0%dra'e "rivi nevenindu3i & cread i c #in din ca". * 0%# & veri1ic a bir%u4 Vreau % c%n1irmare. Marin ncuviin(. $e a # veri1ic a1irma(ia "rin#r3un #e e1%n, a"%i "rivi n 2uru ui, vizibi dec%ncer#a# n ce e din urm v%rbi nce#) * N%u#(i e c%munica#e de David au 1cu# &enza(ie. $ur&u ac(iuni %r a bur& a c%b%r!# de2a cu c!#eva "unc#e. E &#an &##ea n "ici%are. 0rea c ui#a&e c%m" e# de #rdare, de rzvr#ire. * Trebuie nea"ra# &3 &un "e a'en#u meuI b% b%r%&i e . 8n#in&e m!na b!2b!ind du" #e e1%nu de "e bir%u a #ura#. Marin &e n1urie bru&c. * 7#ai 2%& i #ermin cu "r%&#ii eI $e a # ezi#, a"%i &e nr%i i &e aez 1r & mai &c%a# % v%rb. 0%dra'e &e ridic n "ici%are. * David, "%# & #e n#reb cum (i e6" ici c, du" ce a a1 a# "r%cedeu , $reieru nu a %"era# nici un #ran&1er de "er&%na i#a#e4 Marin "&#r c!#eva c i"e de #cere. Dar nu avea cum & evi#e im" ica(ii e #e%riei "e care % e ab%ra&e i care i &ervea ca 1undamen# a ac(iunii. 9&"un&e du" % mic %via ) * Du" "rerea mea, care &e bazeaz * (in & eviden(iez * "e 1a"#u c $reieru a eua# n #en#a#iva de a m a#aca, e nu #ie & 1ac #ran&1eruri de "er&%na i#a#e. $red c a#unci c!nd a &#abi i# un c%n#ac# cu ,ade Tra&- n &i#ua(ia de "riz%nier * de 1a"# cu mine * a &#imu a# din 'reea un mecani&m neur%na care a c%ndu& au#%ma# a re&#abi irea c%rec# % iden#i#(ii. Mai mu #, cred c 1en%menu 3a dez%rien#a#. @a nce"u# nu credeam aa, adu' e '!ndi#%r. * E numai % "re&u"unere, &"u&e 0%dra'e. Marin 1cu din ca" un &emn a1irma#iv. T%#ui iri#a ne"u#in(a ce %r "rezen(i de a3i da &eama c e &e u"#a & &c%a# adevru a ivea . 8n& c!nd v%rbi, nimic din v%cea ui nu i #rd enervarea. * E d%ar % "re&u"unere, dar 1a"#u c $reieru nu a reui# & m a1ec#eze cu nimic d%vede#e c e %'ic. Adevru * %ricare ar 1i e * va 1i c%m" e# dezv ui# nain#e de &1!ri#u zi ei. * Vrei & &"ui, in&i&# 0%dra'e, c, 1iind a &#r!m#%are, $reieru va 1i nev%i# & ara#e ce "%a#e4 Marin de&c.i&e 'ura, "re'#i# & 1ac un c%men#ariu &arca&#ic re1eri#%r a c!# de eviden# era r&"un&u , dar &e &#"!ni. 8i #recu "rin min#e c 0%dra'e, ndemn!ndu3 & "rezin#e ucruri e a#!# de e6" ici#, ncerca & a2u#e. 8i ddu bru&c &eama c audi#%riu ui era nc n &#are de %c Oamenii aveau nev%ie de % re a#are &im" , &"u& n#r3un m%d &im" u. * Da, re" ic e cu % v%ce r&un#%are. Da, d%mnu e 0%dra'e, mai e ceva de muri#4

0%dra'e 1i6 a&u"ra ui % "rivire im"a&ibi , a"%i un z!mbe# ciuda# a"ru "e 1a(a ui ener'ic. 7e "re'#i & n#rebe ceva, dar nain#e de a "u#ea &c%a#e un cuv!n# n#reru"&e un c%r de v%ciG "rea c #%(i cei din &a v%rbeau n ace ai #im") * $reieru i3a dem%n&#ra# nc % da# in#e i'en(a. De unde #im c nu ne va mai n#rece nc % da# n in#e i'en(4... $e % & &e n#!m" e a#unci c!nd &e #reze#e E6ce en(a &a4... $are &un# " anuri e #a e... $um v%m #i c!nd 3am nvin& cu adevra#4... $e4... Marin ridic % m!n i i &e adre& cu v%cea nc%rda#) * D%mni %r, v rog! i d%2eni e c!nd .rm aia &e &#in&e. 0%dra'e n#reru"&e 'rav #cerea. * David, cred c ava ana de n#rebri &e reduce a una &in'ur) ce 1acem * i ar# &"re Mare e /udec#%r a1 a# nc n &#are de inc%n#ien( * c!nd &e #reze#e4 7incer, cred c * "%a#e (i &e "are "arad%6a * dar acce&u de m!nie a care ai a&i&#a# &e e6" ic "rin ne ini#ea "e care n%i #%(i % &im(im n e'#ur cu &%ar#a #a. Marin arunc % "rivire dic#a#%ru ui. $e %m de%&ebi#I Nu mai nc"ea nici % nd%ia ) Mare e /udec#%r &e bucura de #%a# %ia i#a#ea mini#ri %r &i. 0er&%na i#a#ea ui era a#!# de "u#ernic nc!# "unea n umbr %rice & biciune de care ar 1i "u#u# & dea d%vad. A"%i, '!nduri e ui ab%rdar % "r%b em mai "er&%na . 0en#ru "rima da# n acea zi, e i "u&e n#rebarea) ce &e va n#!m" a cu mine4 i anu a&e %rice an& de &c"are. Acum era un ce#(ean %binui#, i"&i# de au#%ri#a#e e'a , "a&ibi de %rice "edea"& "e care % "u#ea c"#a c urmare a 1a"#e %r ui. 7enza(ia de ne ini#e #recu a 1e de re"ede cum veni&e. V%rbi "e un #%n .%#r!#. * 8nain#e & ne %cu"m de &%ar#a mea, avem de a&cu #a# % "%ve&#e ciuda#. Azi3n%a"#e, c!nd am nce"u# & bnuie&c adevru , mi3am da# &eama c a&i&#am din cu i&e a de&1urarea unei drame a crei e6i&#en( nici nu % bnui&em. +i n ace ai #im" mi3am da# &eama c n#r3 un anumi# 1e #iam #%#u dinain#e. Vede(i, d%mni %r, #%a#e 1a"#e e i"&i#e n a"aren( de e'#ur &e "%#rive&c 1%ar#e bine) $reieru , c%n&#i#uirea a#!#%r &#a#e du" rzb%i, m%du ra"id n care ca"i#u au imedia# ce e c%n#e&#am dre"#u a e6i&#en(, nenumra#e e e6ecu(ii. +i nu #rebuie & ui#m nici c%ndi(ia 1izic "er1ec# "e care E6ce en(a &a i3% "&#reaz de a#!#a #im"... Acum, a d%ri & v %1er % m%&#r din ace &"ec#ac% uimi#%r. 7e ndre"# &"re 1%#% iu n care era in&#a a# Mare e /udec#%r, #ra&e unu din &caune e a"r%"ia#e, &e aez i &"u&e) * E6ce en(, acum &un#e(i iber & v%rbi(i. 5re2i & &#a(i de v%rb cu mine4 M n(e e'e(i4 Dic#a#%ru "ru & &e ndre"#e. * 8n(e e', r&"un&e e . 8n r!nduri e audi#%riu ui &e &#!rni rum%are. Marin nu i ddu nici % a#en(ie. CD * $!(i ani ave(i4 n#reb Marin. * Dumnezeu eI %"#i cineva. * +a"#ezeci i n%u, r&"un&e Mare e /udec#%r. Marin 1cu din %c.i un nc%n2ur ra"id a me&ei) #%a#e 1e(e e "riveau 1a&cina#e, cu a#en(ie. Nu mai era nici % nd%ia c ace&# "rim 1a"# "e care e d%vedi&e era de &enza(ie. 7e n#%ar&e &"re Mare e /udec#%r i, "un!ndu3i &ucce&iv n#rebri e, &e c%n#ur n#rea'a &a "%ve&#e bizar i im"re&i%nan#.

0%ve&#ea era) 8n #im"u ce ui de3a #rei ea rzb%i a#%mic, Mare e /udec#%r ucra ca %1i(er de e'#ur "e !n' 7#a#u 3Ma2%r a $%a i(iei 0u#eri %r Orien#a e. Era a curen# cu ma2%ri#a#ea &ecre#e %r i cun%#ea "rac#ic #%(i %amenii c%m"e#en(i din #%a#e ramuri e de ac#ivi#a#e) &avan(i, in'ineri, cerce##%ri i % mu (ime de #e.nicieni "rice"u(i. 7"re &1!ri#u ace&#ui rzb%i ca#a&#r%1a , i ddu &eama c &avan(ii urzeau un c%m" %# i c cerce##%rii de "re#u#indeni erau n#r3% &#are de e1erve&cen( in#e ec#ua . =dei mari erau "e ca e de a 1i 1ina iza#e. $erce#ri e mi i#are ddu&er na#ere a inven(ii i n%i de&c%"eriri n #%a#e d%menii e. 8n &"ecia , &e "u&e&e a "unc# un "r%cedeu care "ermi#ea nce#inirea "r%ce&u ui de mb#r!nire i, n#r3% %arecare m&ur, c.iar ren#inerirea (e&u#uri %r de2a mb#r!ni#e. O mu (ime de a #e de&c%"eriri "u(in cun%&cu#e %1ereau "%&ibi i#(i e6#ra%rdinareG era nev%ie d%ar de un 'ru" .%#r!# care & e e6" %a#eze. $% %ne u =van 0r%-%v n(e e&e avan#a2e e de(inu#e de &i#ua(ia ui unicG 1iind &in'uru %1i(er de 7#a#3Ma2%r care ua "ar#e a c%m" %# "u#ea e1ec#iv & i im"un c%ndi(ii e "r%"rii ce %r a (i c%n&"ira#%ri. A2un& n ace&# "unc# a "%ve&#irii, Marin &e n#%ar&e &"re c%nduc#%rii de 'ru") * @a m%men#u "%#rivi#, numai un %m n "%zi(ia c% %ne u ui 0r%-%v "u#ea %rd%na are&#area &au e6ecu(ia %1i(eri %r de 'rade &u"eri%are din 7#a#u 3Ma2%r. Nu "rimi nici un r&"un&, aa c reveni a in#er%'a#%riu &u .i"n%#ic. 0%ve&#irea c%n#inu) 7e &#abi i&er de mu # c%n#ac#e cu 'ru"uri e &imi are din cadru A ian(ei Na(iuni %r Occiden#a e. A&#1e , c%m" %#u care avea dre"# &c%" &1!ri#u rzb%iu ui i uarea n &#"!nire a umii n#re'i "u#u 1i c%nce"u# i du& a bun &1!ri# cu un &ucce& 1r e'a . 5u&e&e "revzu# a"ari(ia unei 1%rme 'rave de &c.iz%1renie na(i%na i&#, mai a e& n E&# i n Orien#u Mi2 %ciu. A'en(i &ecre(i ai c%n&"ira(iei "re uar "u#erea n ma2%ri#a#ea din ce e % mie de &#a#e au#%n%me a"ru#e du" rzb%i. 8n #%a#e ace&#e &#a#e n%i e6i&#au "re&iuni "u#ernice, a#!# din e6#eri%r c!# i din in#eri%r. 8n une e cazuri, re"rezen#an#u &ecre#, dei c%nduc#%r a 'uvernu ui, era nev%i# & recur' a #%# 1e u de #rdri i ne #%rii "en#ru a "u#ea in#e'ra &ec#%ru care i era ncredin(a# n =m"eriu Mare ui /udec#%r * &#a#u m%ndia . 8n ma2%ri#a#ea &i#ua(ii %r, "en#ru rea izarea uniunii, #rdarea &e m" e#ea cu rzb%iu . Marin in#erveni din n%u) * 0recum #i(i cu #%(ii, c%nduc de mai bine de zece ani ace&#e rzb%aie de cucerire. 0re&u"un c e1ii de 'uvern "e care i e6ecu#am nu 1ceau "ar#e din 'ru"u c%n&"ira#iv i, ac% % unde i &am a "u#ere, "en#ru indi1eren# ce m%#iv, ei erau membri ai c%n&"ira(iei. E adu') $u e6ce"(ia /%r'iei, dar a ea revenim. 0rimi %r c%n&"ira#%ri e 1u in&u1 a# "rinci"iu c% ec#ivi&# care &e bucura de a"reciere n E&#. Erau c%n#ien(i de nece&i#a#ea '&irii unei 1%rmu e de c%m"r%mi& cu 1%r(e e iberei ini(ia#ive "en#ru a "une ca"# rzb%iu ui. Dar "en#ru ei era un c%m"r%mi& i n(e e'erea &ecre# a 1%&# aceea c Mare e /udec#%r va &ab%#a ide% %'ia ec%n%miei ca"i#a i&#e, creia i va &ub&#i#ui mai #!rziu un &%cia i&m baza# "e "rinci"iu de 'ru". 0rimu "a& &"re ic.idarea c%m"r%mi&u ui 1u rea iza# n m%d necru(#%r i c%n1%rm " anu uiG %"#zeci de mii din c%n&"ira#%rii %cciden#a i au 1%&# e6ecu#a(i. 9ma&e un &in'ur inc%nvenien#) n #im"u rzb%iu ui, :%cciden#a ii; a&cun&e&er $reieru n Ad"%&#uri.

Hece ani mai #!rziu, Mare e /udec#%r 1% %&ea eecu de a nu 1i '&i# acea 1iin( mecanic dre"# "re#e6# "en#ru a cere e iminarea iberei ini(ia#ive. De aceea, 'ru"u &ecre# de c%n&"ira#%ri, care i e6erci#a ac#ivi#a#ea "rin in#ermediu unui &i&#em de %r'aniza(ii 1a &e cu car#ieru 'enera &#abi i# n /%r'ia, i "ierdu ncrederea n e . 8n ciuda %n'evi#(ii individua e, c%n&"ira#%rii ncura2au "e mai mu (i %ameni #ineri care "r%mi#eau. Anii din#re ei erau admii n %r'aniza(ie. A (ii nu &e bucurau de ncrederea nece&ar "en#ru a "#runde n cercuri e &ecre#e, dar &e d%vedeau #%#ui u#i i. ,ade Tra&- era unu din ace#iaG da#%ri# idei %r ui %ri'ina e de&"re ev% u(ia &%cia , &e 1% %&ir de e "en#ru a de&c%"eri n ce e din urm dac Mare e /udec#%r era &au nu di&"u& & c%%"ereze. Dic#a#%ru 1u in1%rma# din &ur&e di&cre#e c &avan#u urma & 1ac a1irma(ii rebe e. Tra&- 1u are&#a# i c%ndamna# a m%ar#e. =media# nce"u b# ia. $e e mai re e #emeri a e c%n&"ira#%ri %r devenir rea i#a#e) Mare e /udec#%r nu avea de '!nd & de&1iin(eze c%m"r%mi&u din#re "rinci"iu c% ec#ivi&# i ce a iberei ini(ia#ive. Arunca&er mnua * n cazu de 1a(, rzvr#irea ui Tra&-. $%ndamn!ndu3 "e &avan# a $%nver#iz%r, dic#a#%ru d%vedea c ar acum c &e '&ea n %"%zi(ie ab&% u# cu 1%#ii ui camarazi. Marin arunc % "rivire ui Tra&-. * $e crezi de&"re #%a#e a&#ea, ,ade4 =nven#a#%ru &##ea cu %c.ii 1i6a(i n '% . 7e mic i murmur %b%&i#) * $ine i3ar 1i nc.i"ui# c ce de3a #rei ea rzb%i a#%mic nu &3a &1!ri# nc4 Marin &e n#%ar&e &"re dic#a#%r. * E6ce en(, vre2i & &"une(i) e6i&# "rin#re c%nduc#%rii de 'ru" vreun c%n&"ira#%r4 * Da. Qarini i /%.n 0ee er. * 0er1ec#. Marin "rivi n 2uru ui cu "r%1und &a#i&1ac(ie. $e %r d%i nu e3a i"&i# dec!# ca"aci#a#ea de a m %"ri de a ac(iuni e me e. * Trebuie & recun%#i, David, c ai 1%&# e6#rem de &ur"rin&, &"u&e E &#an "e un #%n b !nd. Dar Marin abia auzi. 0u&e urm#%area n#rebare) * D%ri(i & ne &"une(i... $um i "u#em ca"#ura "e ace#i... c%muni#i, E6ce en(4 9&"un&u 1u "e&imi&#. * Nu e6i&# nici % m%da i#a#e &i'ur. Membrii c%n&"ira(iei &un# n 'enera camu1 a(i. $au# "er&%ane ne&u&"ec#e i e &#udiaz %biceiuri e, a"%i e %m%ar i e iau %curi e. * $am c!(i e1i im"%r#an(i &un#4 Vre(i & ne &"une(i, d%mnu e4 Vreau & &"un, im"%r#an(i. $ercu ini(ia(i %r. * 8n 2ur de #rei mii. * Trebuie & aib un car#ier 'enera , im" %r Marin. An cen#ru de #ran&mi&ii i e'#uri. Vre(i & ne &"une(i, E6ce en(4 * Nu #iu unde &e a1 . Dezam'i#, nu mai in&i&#. Du" c!#eva c i"e n&, &e '!ndi c #rei mii nu erau a#!# de mu (i. An 'ru" a#!# de mic ar #rebui, n m%d n%rma , & 1ie c%ncen#ra# "e % &u"ra1a( re a#iv re&#r!n&. $a /%r'ia, de e6em" u. =ar dac a1 au "rea #!rziu de&"re un a#ac care urma & aib %c, &in'ura &% u(ie era & i di&#ru' ma#eria u n %c &3 evacueze. Aa 1cu&er "!n acum i aa v%r "r%ceda i acum. 8nc%rda#, Marin n#reb) * A(i "reveni# 'ru"u c "re'#ea(i % %1en&iv m"%#riva /%r'iei4 Dac da, c!nd4

* 8n ziua c%ndamnrii ui Tra&-. * =3a(i anun(a# mai #!rziu dec!# de %bicei n &i#ua(ii &imi are4 * Da, mu # mai #!rziu. Dia %'u 1u n#reru"# de $%nduc#%ru de 'ru" Gaine&, care "!n a#unci &e mu (umi&e & urmrea&c &cena cu %c.ii ui mari i #ri#i. * Nu n(e e' un ucruG de ce ai c%n&idera# nece&ar & % aduci "e E6ce en(a &a n#r3% &#are de .i"n%z4 Du" "rerea mea, ne3ar 1i &"u& #%#u n m%men#u n care c%n1run#am cu adevru . * A2un' i a a&#a, r&"un&e Marin. 7e n#%ar&e &"re dic#a#%r. De ce i3a(i aver#iza#4 * 7"eram c v%r 1i de "ar#ea mea "!n c!nd eram "re'#i# & iau n &#"!nire i re&#u umii. V%iam & i c%nvin' c diver'en(e e din#re n%i nu erau radica e, ci "ur i &im" u cauza#e de 1a"#u c nu eram de ac%rd a&u"ra m%men#u ui 1av%rabi #ran&1%rmrii. * Dar de ce & 1i(i de "ar#ea %r4 * M amenin(au c nu mi v%r mai 1urniza dr%'u %n'evi#(ii. * 8n(e e'. Du" c!#eva c i"e adu') Au 1cu#3%4 * Da. 0r%vizia mea %binui# nu mi3a 1%&# ivra# &"#m!na a&#a. Marin arunc % "rivire ui Gaine&. * A&#a r&"unde a n#rebarea #a4 * Dumnezeu e, daI Marin &e adre& nc % da# Mare ui /udec#%r) * Vre(i & ne &"une(i... +#i(i unde &e a1 $reieru 4 * Nu. :$u a&#a "%ve&#ea &3a #ermina#;, i &"u&e Marin. T%#ui, &im(ea c nc%rdarea ui n %c & &cad cre#ea. +#ia c a1 a&e #%# ce "u#ea 1i a1 a# i c ua&e #%a#e m&uri e nece&are. +i #%#ui... 0%dra'e c #in din ca" i &"u&e) * $are e r% u 'uvernu ui 2%r'ian n #%a#e a&#ea4 A"aren# nu au nici % vin. Marin ncuviin(. * Aa e&#e. $%n&"ira#%rii au im"u& unui "%"%r %binui# de a#!#a #im" cu "rinci"iu c% ec#ivi&# un 'uvern de #i" %cciden#a cu m%nar.ie cu #%#. Eviden#, ideea era c un a&emenea 'uvern era u%r de r&#urna#. 0rimu :re'e; 1u&e&e unu din#re c%n&"ira#%ri nain#e de a 1i a&a&ina#. 5iice e ui nu au #iu# nimic de&"re a&#a, dar vie(i e %r au 1%&# &a va#e. * Manevre de cu i&e, murmur unu din c%nduc#%rii de 'ru". * O c%n&"ira(ie a &car m%ndia im" ic un numr imen& de &i#ua(ii &"ecia e. 0re&u"une e6"er(i, de"ar#amen#e, in#er"re(i "rice"u(i. 0rin e1%r#u "r%"riu, % "er&%an nu "%a#e "erce"e dec!# un a&"ec# necu"rinz#%r a rea i#(ii "e care am a1 a#3% n%i. * Dar $reieru 4 e6c am 0%dra'e. $e r% are el n #%a#e a&#ea4 8n#!i n#rebarea enerv "e Marin. A"%i i ddu &eama c enervarea ui nu era dec!# % mani1e&#are a #en&iunii cre&c!nde. * @i"&e#e ceva, &"u&e e n'ri2%ra#. 7im# c ne amenin( un "eric% #eribi . Dac ar 1i & a&cu # de in#ui(ie, a evacua n#re'u %ra. A&u"ra 'ru"u ui &e & % #cere de m%rm!n#. C1 0%dra'e n#reru"&e "rimu #cerea i "en#ru "rima da# de nce"u#u ace&#ei crize "re un'i#e "rea ira&cibi . * E d%ar % im"re&ie, David4 a

Marin %vi. 8i &im(ea min#ea ce(%a&, a"r%a"e ic.e1ia#, i 1u 'reu i & &e c%ncen#reze a&u"ra n#rebrii "u&e. 0rivi n 2uru ui, u ui# de c!# de nec ar i nde"r#a# "rea #%#u . Oamenii erau irea i, &a a n#unec%a&. 0%dra'e &e a" ec n&"re e ) * Nu mi "%# ima'ina ce ar "u#ea mer'e "r%&# n &#adiu n care ne a1 m. Ma2%ri#a#ea c%n&"ira#%ri %r au 1%&# "rini. 73a '&i# a&cunz#%area $reieru ui, a&u"ra cruia a nce"u# un a#ac direc#. Orau &e a1 &ub % "r%#ec(ie 1r e'a n i&#%rie. 7in'ura "er&%an care ar "u#ea "rezen#a un "eric% , dac ar 1i &ub c%n#r% u $reieru ui, e&#e Mare e /udec#%r, care &e a1 a ad"%&# de un a&emenea ri&c. N%i... 7e n#reru"&e bru&c. * 73a n#!m" a# ceva4 Te &im(i ru4 Marin i ddu&e de2a &eama c i &e n#!m" a&e ceva. 7im(ea % "anic a 1e de in#en& ca a#unci c!nd, e'a# de m!ini i de "ici%are, vzu&e raza umin%a& care (!nea din cea&u de "ere#e i &e ndre"#a &"re e . $u un e1%r# de%&ebi#, #remur!nd din #%# c%r"u , &e ridic n "ici%are. * A2u#a(i3mI &e ru' e cu % v%ce n'r%a#. M!ini "u#ernice &u&(inur i m"in&er nain#e. 8i rec"# ucidi#a#ea. Tremuru i di&"ru "ar(ia din "ici%are. 8nde"r# m!ini e care &"ri2ineau i rma&e n "ici%are n mi2 %cu & ii, c #in!ndu3&e u%r i u"#!ndu3&e cu &enza(ia de ame(ea . Oc.ii ari de 1ebr i czur a&u"ra ui Tra&-. 7avan#u &e &#rduia & i de&1ac c#ue e. Muc.ii '!#u ui i ai ma6i aru ui in1eri%r erau nc%rda(i a ma6imum, n#re'u c%r" i era cri&"a#, iar "e 1a( i cur'eau br%b%ane de &ud%are. Oc.ii ui &#ic %i, a"aren# i"&i(i de vedere, &e r%&#%'% ir n %rbi#e "!n c!nd n#! nir "rivirea ui Marin. Tra&- %"#i r'ui#) * David, ceva a ncerca# & "un &#"!nire "e min#ea mea n u #ime e c!#eva minu#e. 8n 2uru ui Marin umbre e &e nde&ir din n%u. = &e "ru c n &a era a"r%a"e n#uneric, iar &i ue#e e %ameni %r din ea &e de&enau "e 1unda u un%r #enebre 'r%a&e. 8i amin#i de 1iu ui, David Furn e<, care avea i e :ceva; n creier. :Nu &im# i eu ace ai ucru4;, &e n#reb e . :Nu a&#a n&eamn & ai ceva n creier4; Era 'reu de crezu#. Nu avea nici un &en#imen# c ar, un '!nd in%cu a# &au &enza(ia c d%mina % en#i#a#e &#rin. Mai de'rab era ca un %m care #ie c &# cu "ici%are e n#r3% b #%ac i #%#ui are im"re&ia c ma&e %ceanice de a" i #rec "e dea&u"ra ca"u ui. 7e &im(i din n%u #u bura#. 8n#reb, '&indu3i cu 'reu cuvin#e e) * 8(i d vreun %rdin4 * Da, ceva de&"re %"rirea unui a#ac. $red c ne c%n1und. 9&"un&u 1u a#!# de nea#e"#a# nc!# ui Marin i 1u 'reu & n(e ea' din#r3% da# #%a#e im" ica(ii e. 8n&emna c $reieru se afla a &#r!m#%are. 8n&emna c n ace&# m%men# $reieru urma & dezv uie ceea ce #ia i ceea ce nu #ia. E nu #ia c avu&e&e %c un #ran&1er de iden#i#a#e n#re Tra&- i e n&ui. Tu bur#%r era c n#re cei d%i &e mani1e&#a nc % legt#r. Nimic a #ceva nu "u#ea e6" ica &enza(ii e "u#ernice "e care e &im(i&e i "e care e "erce"ea n c%n#inuare) ame(ea , im"re&ia de n#uneric, irea i#a#ea. 5r nd%ia , rece"#a % "ar#e din 1a&cicu e e de ener'ie emi&e de $reier n direc(ia ui Tra&-. $eva din Tra&- rm&e&e n e i ceva din e , n Tra&-. +i #%#ui, dac $reieru credea c are de3a 1ace cu David Marin, a&#a n&emna ca & 1i "re ua# c%n#r% u a&u"ra ui nain#e ca ace&#a & i reca"e#e adevra#a iden#i#a#e. Dar c!nd &e n#!m" a&e a&#a4

Marin "rivi "e r!nd c.i"uri e din 2uru ui, "e care erau n#i"ri#e e6"re&ii "re%cu"a#e. $u un 'e&# .%#r!# i &c%a&e din buzunar neu#ra iza#%ru .i"n%#ic, re' a can#i#a#ea minim, care "r%v%ca % #ran& de a"r%6ima#iv #reizeci de minu#e "en#ru un individ %binui#, i &"u&e nc%rda#) * D%mni %r, ce mai bine e&#e & m in#er%'a(i c.iar "e mine. $!# #im" &un# &ub .i"n%z, a1 a(i dac $reieru a "re ua# vre%da# c%n#r% u a&u"ra mea. A"%i &e aez, ridic arma i a"& "e #r'aci. * Nu3mi " ace ce 1aci, &"u&e din &#!n'a ui E &#an. Te 'rbe#i "rea #are. :O 1i av!nd dre"#a#e4;, &e n#reb Marin #%# mai c%n1uz. A&#a 1u #%#G '!nduri e i &e %"rir. = &e "rea c &e a1 n &"a(iu, " u#ind n n#unericu umina# de &#e e. Auzi % v%ce care i v%rbea a"r%a"e direc# n urec.e * &au "%a#e era un '!nd "r%iec#a# n creieru ui Tra&-, "e care e ca"#a&e "rin rez%nan() * Eu a 1i 1%ar#e &a#i&1cu# de acea&# c%municare direc#. Tim" de mai mu (i ani nu mi3avea dezv ui# nici%da# " anuri e. Dar acum eu avea un me&a2 de ma6im im"%r#an( "en#ru &"ecia uman. Oameni nu &e "rea "rice"e a '!ndi. G!ndirea uman a 1i i %'ic din cauza cadru ui a&%cia#iv. Dac un %m '!ndi ceva, a#unci e '!ndi n imi#e e urii. Dac un %m a"ar(ine unui 'ru" de a (i %ameni, a#unci e '!ndi numai n c%n#e6#u 'ru"u ui. Oamenii n3avea nici%da# n(e e& %ri'ini e '!nduri %r %r. De aceea "en#ru ei nu a 1i nici % &"eran(. Ei nu avea vii#%r dec!# dac eu a2u#a. 5r eu &"ecia muri cu &i'uran(. Eu avea 1%ar#e mare nev%ie de &"ri2inu #u. 8n &c.imbu &"ri2inu ui #u, eu (i %1er c%%"erarea mea #%#a . $are (i va n#ri 1%ar#e mu # "u#erea. Tu '!ndi, eu ac(i%na. Tu c%nduce, eu e6ecu#a. $%nvenabi 4 Era % n#rebare, dar e "rea nc & " u#ea&c "rin#re a&#re e &#r uci#%are n &"a(iu n#uneca# G!ndu ui &e ndre"# &"re : ucru ; din ca"u ui David Furn e<. Era $reieru 4 Dac da, a2u#a&e c%n&"ira#%rii4 0rimi r&"un&u direc# n min#e) * NuI Mi3avea "&#ra# e6#er%ce"#%rii 1i6a(i "e David Furn e< ca i "e cei a (i a'en(i ai mei. @3avea a"ra# c!nd 3avea vzu# n "eric% . 5%ar#e e1icien#, c%n#r% u meuI $ei d%i %ameni care avea '&i# "e 1iu #u n bib i%#eca din #abra mi i#ar &"era c e va c%%"era. Dar dac e nu c%%"era, ei " nui a3 ucide i n %cui cu cineva de'.iza#. Eu avea ua# e'#ura cu 1iu #u i a &"u&) :5%ar#e bine, de ac%rd, 1ace cum vrea #u;. 8n#rebri c%rec#e, r&"un&uri c%rec#e, 1r ezi#ri, 1r "c e i. $%nvenabi 4 $!nd i ddu &eama de "%&ibi i#a#ea unui dia %', Marin 1u u ui#. Dar a uzia $reieru ui a :a'en(ii; ui n'.e(. 8i amin#i de e6" %zia care di&#ru&e&e &ec#%ru 'ru"u ui 81C. * Tu ai 1cu#3%4 n#reb min#a . * Da. De%arece nu n(e e&e&e ce &e n#!m" a&e n a"ar#amen#u ui Tra&-, "r!ndu3i3&e c evenimen#e e re&"ec#ive "rezen#au :a"aren(a; "rime2diei, $reieru ua&e m&uri) :Eu di&#ru'e;. 5iin(e e umane, c%n#inu e , aveau &u1icien#e :"r%'eni#uri;, care c%m" e#au ra"id : %curi e e ibera#e de m%r(i;. M%#iv "en#ru care nu avea im"%r#an( c!# de mu (i erau e6#ermina(i, a#!#a vreme c!# rm!nea un nuc eu uman care & "er"e#ueze &"ecia. 5i %&%1ia re1 ec#a# de acea&# a1irma(ie era "rea barbar "en#ru Marin. * De aceea #e v%m di&#ru'e. Genu #u de ra(i%namen# nu ne " aceI

* Tu v%rbi c%m" e# &#u"id. G!ndire em%#iv #i"ic uman. $!nd 1i binev%i#%ri, %amenii v%rbi cu c%m"a&iune i cu % %'ic a"aren#. Dar rea i#a#ea a #a. $!nd a"rea ura, %'ica &e de1%rma. A#unci, di&#ru'ere. @i"&i# de &en&, mu # mai barbar dec!# eu. Eu 1ace ce a 1i %'ic, nici mai mu #, nici mai "u(in. Marin recun%&cu c era "u(in adevr n ana iza $reieru ui. Dar ar'umen#e e nu im"re&i%nar. * An creier mecanic care c%n#r% eaz 1iin(e e umane nu ne in#ere&eaz de %c. Ai "rimi# in&#ruc(iuni 'rei#e. +#er'e da#e e "e care e ai i a#ea"# n%i in&#ruc(iuni. A&#a e #%# ce "%# & (i &"un. 9&"un&u 1u ca#e'%ric i amenin(#%r) * Tu 1ace ce (i &"une eu. Tu 1ie n n#re'ime &ub c%n#r% u meu. $%n#r% u nu avea 1unc(i%na# e6#rem de c%rec# * aici 1i ceva cam nec ar * dar eu crede c 1i de&#u de bun. 0%a#e era adevra#. 7au "%a#e c nuI * Nu cred c m a1 u &ub c%n#r% u #u, dar a vrea & #iu c!nd c%n&ideri #u c 3ai &#abi i#. * 8n Ad"%&#uri. Marin &e &im(i c%" ei# de % mare uurare, dar n ace ai #im" i de %b%&ea . Avea &enza(ia c &##u&e mu # #im" &ub % #en&iune c%n#inu de care i ddu&e &eama abia acum. 8n #im"u e6"edi(iei ri&can#e n#re"rin&e n Ad"%&#uri e "a a#u ui, c!nd 2uca r% u ui Tra&-, $reieru "u&e&e &#"!nire "e e . Acum c!nd i rec"#a&e iden#i#a#ea, nu mai &u1erea dec!# e1ec#e e e'#urii e6#ra&enz%ria e rma&e n#re e i &avan#. Eviden#, nu avea de %c in#en(ia de a3i e6" ica n de#a iu $reieru ui ce &e n#!m" a&e n#re e i Tra&-. * Am im"re&ia c c%n#r% u #u a&u"ra mea nu e a#!# de e1icien# "e c!# crezi. * Eu #rebui a recun%a#e c ceva m in#ri'a. Dar (i mai %1eri % an&. Eu a 1i un a"ara# 1%ar#e "re(i%&. Eu a avea acumu a#e in1%rma(ii care a ac%"eri % &u# d%uzeci i cinci de ani i % va %are de "e&#e un #ri i%n de d% ari. 0rimu m%#iv. A d%i ea) c!nd #e3avea a e& dre"# &#"!nu meu, acum mai mu # #im", avea de"i&#a# #%a#e "r%'eni#uri e #a e i e3 avea " a&a# "e inii e me e de c%n#r% . Ar 1i ur!# dac ar #rebui a e ucide "e #%a#e. * 8ncearc numai & %m%ri una i n3% &3(i a& nici mcar "%&ibi i#a#ea & #e "redaiI +i, n a1ar de a&#a, ce #%# &"ui de&"re c%n#r% u "rin in#ermediu 1ami iei4 $redeam c #e%ria "e care &e bazeaz 2%curi e de m"erec.ere &u&(ine c ce u a 1ami ia nu e&#e im"%r#an#. * 5ami ia n#%#deauna im"%r#an#. Dar n#!i di&#ru'e %biceiuri e vec.i, "e urm &#abi i a #e e n%i. Du" aceea, rein#r%duce 1ami ia, "e baze n%i. A&cu #a, "rie#ene. Tu "une ca"# a#acu ui, imedia#. Dac nu, nu avea de a e&, eu di&#ru'e n#re' %rau . 9e'u i e me e nu mi &a a # varian#. Te '!ndi re"edeI Arm % "auz, a"%i #cere. $%n#ac#u 1u&e&e n#reru"#. Marin de&c.i&e %c.ii i i "rivi "e %amenii care &e aduna&er n 2uru ui. 8i ddu &eama c z!mbea, dei cri&"a#. * Da(i a arma. T%a# umea n Ad"%&#uri. Nu #iu c!# #im" ne3a rma&, dar &3ar "u#ea & 1ie % c.e&#iune de minu#e. CB 9idic!ndu3&e n "ici%are, Marin vzu c era %ra "ai&"rezece i zece minu#e. 0rivi nde un' cea&u de "e "ere#e, nevenindu3i & cread. Avu&e&e &enza(ia c #recu&er %re n#re'i. 7 (i &"ui "%ve&#ea, &3i

c%nvin'i "e &ce"#ici, &3 in#er%'.ezi "e Mare e /udec#%r n &#are de inc%n#ien(, nimic nu 1u&e&e u%r. Ane%ri i &e "ru&e c nu va mai #ermina nici%da#. $eea ce uimea era c uni#(i e de a#ac c%ndu&e de Gre'&%n avu&e&er a#!# de "u(in #im" "en#ru a n1r!n'e rezi&#en(a $reieru ui. Ne ini#i#, &e ndre"# &"re Tra&-, care &e ui# a e , 1%ar#e "a id, cu %c.ii %b%&i(i. * David, cred c ce mai bine ar 1i & m aduci n &#are de inc%n#ien( "!n &e #ermin #%#u . Eu &un# e emen#u de e'#ur n#re #ine i $reier. Am auzi# #%#u . Marin %vi. 0en#ru e "r%b ema "rezen#a un in#ere& cre&cu#, dar nu "rea m%men#u "%#rivi# "en#ru % di&cu(ie "e acea&# #em. T%#ui, nu &e "u#u m"iedica & nu n#rebe) * $rezi c e v%rba de un "r%cedeu acu&#ic4 * E6ac#G un circui# im" an#a# n cen#ru audi#iv, cu un di1uz%r minu&cu 1i6a# "e %&u urec.ii in#erne. Marin ddu din ca" n &emn de n(e e'ere. * Deci #e e"a#ia e&#e e6c u&. T%#ui, circui#u a 1%&# im" an#a# n creieru t#. $um (i e6" ici c i eu am auzi#4 0e c.i"u ui Tra&- &e n#i"ri % e6"re&ie de %b%&ea . * David, n#r3% zi am &3(i "rezin# #e%ria mea a&u"ra vie(ii i a e1ec#u ui de du" icare. Dar acum #%# ce vreau e&#e &3(i de&carci neu#ra iza#%ru a&u"ra mea. Avem de3a 1ace cu % 1iin( a 1e de nendur#%are cum e&#e %mu n&ui, iar a#unci c!nd va de&c%"eri c nu 2%ci du" re'u i e ui, eu v%i 1i "rin& a mi2 %c. 0en#ru nume e D%mnu ui, 'rbe#e3#eI Marin re' ncrc#ura "en#ru un e1ec# de d%u&"rezece %re, a"%i #ra&e. 7avan#u &e "rbui iner# "e &caun. Marin &e ndre"# nce# &"re Mare e /udec#%r, care r&#urna# "e&#e bra(u 1%#% iu ui "rea c d%arme ini#i#. 8 "rivi % c i" i %1#. * D%mni %r, va #rebui & &m n acea&# &#are "!n a &1!ri#u u"#ei. Adu' ne ini#i#) 7un# &i'ur c ne "u#em a#e"#a a reac(ii bru#a e din#r3% c i" n a #a. $u "u(in nain#e de %ra cinci&"rezece, $reieru i ddu de1ini#iv &eama c nu va %b(ine vic#%ria "rin mi2 %ace di" %ma#ice. 8n#r3adevr, % e&cadri a1 a# n zb%r de recun%a#ere dea&u"ra G% 1u ui Me6ic ra"%r# c cinci &ubmarine iei&er a &u"ra1a( i c 1iecare an&a&e, una c!#e una, %"#&"rezece rac.e#e #e e'.ida#e. 0r%iec#i e e &e ndre"#au &"re %rau /udec#%ru ui cu en%rma vi#ez de cinci mii cinci &u#e de -i %me#ri "e %r. 0a#ru a aerian a#ac imedia# &ubmarine e n& 1u n#!m"ina# de &a ve an#iaeriene 1%ar#e "u#ernice, "ierz!nd a&#1e mai mu # de 2um#a#e din e1ec#iv. 0r%iec#i e e an&a#e de avi%ane 1ur devia#e de a #raiec#%rie i e6" %dar de"ar#e n ar', 1r a cauza nici cea mai mic "a'ub %biec#ive %r %r. Avi%ane e rma&e b#ur n re#ra'ere i uar ra"id e'#ura cu baza %r "en#ru a cere in&#ruc(iuni. 7ubmarine e c%n#inuar cr%aziera de &u"ra1a( #im" de c!#eva minu#e, du" care &e &cu1undar #%a#e de%da#. Nimeni nu e mai vzu a d%ua %ar. 8n#re #im", rac.e#e e '%neau &"re ca"i#a cu % vi#ez demen# care de"ea "ra'u "erce"(iei umane. 5ur re"era#e de radare e au#%ma#e. 0r%iec#i e de1en&ive un'i i &ub(iri, ac(i%na#e e ec#r%nic, 1ur an&a#e din cen#ura de "%&#uri 1%r#i1ica#e care nc%n2ura %rau i &a#e &3i '&ea&c &in'ure (in#a. 8n "ar#ea &u"eri%ar a &#ra#%&1erei, "r%iec#i e e de1en&ive i %vir (in#e e, "r%v%c!nd n%uzeci de e6" %zii. $reieru , u"#!ndu3&e "en#ru e6i&#en(, ac#iv 1%c%a&e e "r%iec#i e %r di&#ru&e. +a"#ezeci i d%u din e e e6" %dar. +a"#ezeci i d%u de b%mbe a#%mice, 1iecare din e e ca"abi & di&#ru' un %ra n#re',

e6" %dar ca un ir de ar#i1icii 'i'an#ice. Anda de %c 1u re&im(i# "e % raz de % &u# cincizeci de -i %me#ri, iar z'%m%#u "r%v%ca# rzb#u "!n n c direa c%nduc#%ri %r de 'ru", unde Marin i membrii $%n&i iu ui "re un'eau n#runirea. Ddu&er de mu # a arma, %rd%n!nd "%"u a(iei & &e a&cund a nive e e ce e mai 2%a&e a e Ad"%&#uri %r. De a&emenea, "rimi&er ra"%ar#e de&"re a #e d%u a#acuri. :0ra1I; An avi%n mi i#ar #ran&mi&e me&a2u "rin radi% de a un "unc# de %b&erva(ie a1 a# a #reizeci de -i %me#ri de mar'inea %rau ui. :An n%r de "ra1 a a"r%6ima#iv "a#ruzeci i cinci de -i %me#ri n 1a(. 7e de" a&eaz n&"re %ra cu % vi#ez de cinci&"rezece -i %me#ri "e %r.; 0unc#u de unde " eca&e nu 1u&e&e nc bine %ca iza#. A"aren#, "r%venea din#r3% un' c%nduc# &ub#eran care c%munica cu un de"%zi# c ande&#in. Me#%da de1en&iv u#i iza# era &imi ar cu ce e 1% %&i#e de avia(ie "en#ru &#in'erea incendii %r. Avi%ane circu ar n #%a#e direc(ii e dea&u"ra n%ru ui de "ra1, &#r%"indu3 cu &ub&#an(e c.imice. Tre"#a#, n%ru de :"ra1; i "ierdu %m%'eni#a#ea i &e de&c%m"u&e n 1ra'men#e minu&cu e care &e m"r#iar n #%a#e direc(ii e nain#e de a &e dezin#e'ra. 0rin %curi e "rin care #recu&e n%ru , iarba rma&e ar& i u&ca#, i #%a#e in&ec#e e i anima e e mici murirG di&"ru %rice 1%rm de via(. * +i c!nd #e '!nde#i c avea #%a#e a&#ea a&cun&e de decenii, &"u&e E &#an c%n&#erna# * A#ea"#I re" ic Marin u'ubru. Nu e dec!# nce"u#u . 7e anun(a a #reia 1az a a#acu ui 8nce"u & " %u. O " %aie c% %ra#) r%z, a ba&#r, 'a ben, verde, "e care Marin, "a id i cu#remura#, % urmrea "e ecranu TV. O a&emenea " %aie nu mai czu&e "e un %ra a Terrei de a"#ezeci i cinci de ani, de a a d%i ea rzb%i a#%mic. 8n #im"u ce ui de3a #rei ea rzb%i a#%mic, %ric!# de %ribi ar 1i 1%&#, be i'eran(ii 1ur de ac%rd & nu recur' a "ic#uri e b e&#ema#e, ncrca#e de virui, "ur##%are de b% i i e"idemii, in1ec(i%a&e, m%r#a e... 7"ecia i#ii cr%ra Marin e ddu&e ca"i#% e e din car#ea ui =n&-i" de&"re :" %aie; nu di&"uneau de zeci e de mii de #%ne de &"ra< an#iviru& nece&ar. De aceea &e 1% %&ir de in&#a a(ii e "en#ru &#in'erea incendii %r, d!nd drumu a nenumra#e #%ren#e de a". A"a cur'ea de "e 1iecare c dire i "e 1iecare c dire. 7ub&#an(a mu #ic% %r &e &cur&e n cana e de unde 1u ndre"#a# &"re uzine e de evacuare a deeuri %r. T%ne e de viru& n &#are "ur &e ame&#ecar cu n%r%iu . 9m!nea % &arcin vi#a ) & 1ie ic.ida# acea&# ma#erie vie care, n m%d incredibi , "ur#a n ea m%ar#ea. 8n urm cu #rei &1er#uri de &ec% , " %aia "% icr%m czu&e une%ri %re n#re'i dea&u"ra un%ra din#re ce e mai mari %rae a e umii, a#!# de mari erau rezerve e de viru& de care di&"uneau a#acan(ii, a#!# de vi% en# e era d%rin(a de a3i e6#ermina dumanii. Acea&# " %aie &e &1!ri&e du" un&"rezece minu#e. Marin re&"ir uura#) * Eviden#I Nu "%a#e de&1ura % %1en&iv de mari "r%"%r(ii. 8n &"a#e e ui, cineva &c%a&e % e6c ama(ie de &#u"e1ac(ie. Nici un cuv!n# n3ar 1i "u#u# 1i mai e6" ici#, mai ncrca# de &en&, dec!# ace&# &emna care cerea a#en(ie #%#a . Marin &e r&uci "e c c!ie i, u ui#, b! b!i) * *+celen2. Mare e /udec#%r &e ridica&e n ca"u %a&e %r. E1ec#u 'azu ui .i"n%#ic "e care i3 in2ec#a&e urma & &e anu eze du" mu #e %re. 7e ndre"#, "rivi "er" e6 n 2uru ui i v%rbi a&#1e )

* Eu a 1i nvin&. A 1i da#%ria mea de a ca"i#u a. 8n in#ere&u umani#(ii, a nu di&#ru'e eu. Eu a anu a #%a#e %rdine e da#e i a de'a2a #%a#e circui#e e me e, "en#ru a "u#ea "rimi n%i in&#ruc(iuni. $%n&i ieri, a 1i m%men#u de a 1i rez%nabi i. Eu a 1i n #%#a i#a#e di&"%nibi "en#ru u#i izare n vii#%r. Du" ce #ran&mi&e me&a2u , dic#a#%ru &e "rbui na"%i n 1%#% iu, unde rma&e iner# i re&"ir!nd cu 'reu. Arm % #cere un'. * David, &"u&e 0%dra'e n ce e din urm, cu un e1%r#. $!nd Mare e /udec#%r i va recun%a#e v%cea a&cu #!nd nre'i&#rarea ace&#ei n#runiri, i va da &eama c era &ub c%n#r% u $reieru ui i va n(e e'e c #%# ce ai 1cu# a&#zi era ab&% u# nece&ar. Acum adevru e&#e eviden#. David, "%(i c%n#a "e mine. 8(i v%i ua a"rarea n #%# ce ai 1cu# i nu v%i "ar#ici"a a ac%rdarea nici unei "ede"&e m"%#riva #a "en#ru ceea ce &3a n#!m" a# a&#zi. 9&un un c%r de ncuviin(ri i #%a# umea a" aud, a"%i &e n'rmdi n 2uru ui, &#r!n'!ndu3i m!na i b#!ndu3 "e umr. $!nd em%(ia #recu, Marin &e ndre"# &"re #e e1%nu ui. $u rece"#%ru n m!n, &e adre& c%n&i ieri %r) * $red c "r%"unerea 1cu# de $reier era de bun3credin(. Dac #%(i &un# de ac%rd, i v%i da %rdin ui Gre'&%n & nce#eze 1%cu i & a#e"#e ca maina & de&c.id ea n&i drumu . T%(i 1ur de ac%rd. Du" ce ddu %rdine e, Marin a'( rece"#%ru i "rivindu3 "e 0%dra'e c #in din ca". Dar nu e6"rim '!nduri e care 1rm!n#au. = &e "rea c cei a (i c%nduc#%ri de 'ru" nu i ddeau bine &eama ce &e va "e#rece n &u1 e#u Mare ui /udec#%r c!nd va recun%a#e c 1u&e&e &ub c%n#r% u $reieru ui. A#!(ia %ameni nevin%va(i ucii d%ar "en#ru c #iau ceva de&"re $reier * % a&#1e de amin#ire era e6#rem de #u bur#%are c.iar i "en#ru un dic#a#%r ab&% u#. Mai de'rab dec!# & i a&ume r&"underea crime %r, dic#a#%ru "u#ea c.iar & dea vina "e a #cineva. 7e mu (umi d%ar & &"un "e un #%n neu#ru) * $red c am nc.eia# #%a#e %"era(ii e "e " an mi i#ar. $!nd i va rec"#a cun%#in(a E6ce en(a &a, &"une(i3i v r%' c &un# a acea&# adre&. 7cri&e adre&a reedin(ei ui De ind<, % "u&e n#r3un " ic, nc.i&e i ddu #cu# ce ui a # 8i &#r!n&er din n%u m!ini e. CJ * E nc 1uri%&, &"u&e 0%dra'e a #e e1%n. Nu vrea & #e vad. Marin a'( rece"#%ru i &e n#%ar&e !n' De ind<, care era cu1unda# n ec#ur. 7e aez "e iarb a "ici%are e ei i "rivi '!ndi#%r %riz%n#u nv ui# n#r3% cea( azurie. Trecu&er a"r%a"e #rei &"#m!ni i n#r3adevr avea n%r%cu & 1ie nc n via(. T!nra 1emeie "u&e car#ea de%"ar#e. * Ei4 n#reb ea. Marin i z!mbi #andru. * $red c "u#em nce"e & "re&u"unem c nu are de '!nd & m %m%are, dra'a, &cum"a mea Ande indamina. 0r%nun( varian#a 2%r'ian a nume ui ei cu mu # #andre(e. $zu&er de ac%rd a&u"ra ace&#ei c.e&#iuni nc din "rima zi a &%&irii ui. E % n#reba&e, iar ea recun%&cu&e c &%ra re'inei din /%r'ia i cu ea erau una i aceeai "er&%an. $%n1run#a#, ea recun%&cu 1r nici % ezi#are.

* N3am crezu# nici%da# c e % & fac a&#a, &"u&e ea, dei %amenii au re"u#a(ia de a di&#ru'e ceea ce iube&c, adu' De ind< cu "rivirea "ierdu#. * 8n &"ecia cei 1uri%i, &"u&e Marin c #in!nd din ca". Dra'a mea, c!nd cineva e&#e n#r3adevr 1uri%&, #rebuie & aib % m%#iva(ie &eri%a& ca & i &c.imbe "rerea. $un%&c ace&# 'en de %ameni) i "&#reaz ranc.iuna #%a# via(a. Orice #en#a#iv de a c%munica cu ei e&#e &%r#i# eecu ui. Nu e6i&# dec!# un &in'ur mi2 %c) ' %n(u &au mciuca. Au nev%ie de un %c "u#ernic, em%#iv &au de a # na#ur, cu c%ndi(ia & 1ie 1%ar#e "u#ernic, ca & &e &c.imbe. A #1e nu. * Gree#iI e6c am ea cu 1ermi#a#e. Mare e /udec#%r "%a#e 1i c%nvin&. M duc &3i #e e1%nez, & v%rbe&c cu e . Marin &im(i cum &!n'e e i &e urc n %bra2i. * 8(i in#erzic. Ea &e a" ec i &ru# u%r "e 1run#e. * Dra'u meu David, &"u&e ea cu b !nde(e, eu &un# cu #ine "en#ru c aa vreau, nu "en#ru c mi %rd%ni #u. 7e ridic .%#r!# i in#r n ca&. * 8i #e e1%nezI i &#ri' ea "e&#e umr. Marin nu &e mic. Era c.inui# de 'e %zie. * David, &"u&e Mare e /udec#%r, nu vreau c.iar & m re#ra'. Dar n &i#ua(ia mea #rebuie & m '!nde&c a un urma. 8n 1ina m a#ea"# i "e mine b#r!ne(ea. * E6ce en(, ave(i nc mu (i ani nain#eI Era n diminea(a urm#%are #e e1%nu ui ui De ind<. 7e a1 au a 0a a#. Marin &e &im(ea un "ic &#!n2eni#. * Finen(e e&, &un# mai mu #e "%&ibi i#(i. 73ar "u#ea & rede&c%"erim dr%'u %n'evi#(ii, n ciuda 1a"#u ui c 1%#ii mei #%vari au di&#ru& #%a#e &#%curi e e6i&#en#e. 9% u #u n cadru 'uvernu ui di&cu#m a # da#. M%#ivu e&en(ia "en#ru care #e3am c.ema# a&#zi e&#e urm#%ru ) am re1 ec#a# mu # #im" a&u"ra 1i %&%1iei de 'ru" a ui Tra&- i cred c ea mi %1er &% u(ia a % "r%b em care m "re%cu" de a"#e uni, de c!nd am de&c%"eri# c #u i De ind< #ria(i m"reun. A#unci, "ur i &im" u i3am da# %rdin & &e de&"ar# de #ine. * E6ce en(I e6c am Marin, " ind. Era %ca#. 7ubiec#u ab%rda# era u #imu a care &3ar 1i a#e"#a#. * Vezi #u, David, &"u&e c%nduc#%ru ini#i#, n via(a mea e6i&# 1%ar#e mu #e &ecre#e. Anu din e e * i nu ce mai neim"%r#an# * a 1%&# vec.ea mea d%rin( de a avea c!# mai mu (i c%"ii "%&ibi . Am avu# cu zeci e "!n & mi dau &eama c "rin ei eram e6#rem de vu nerabi n 1a(a dumani %r mei. A#unci, e3am a&cun& iden#i#a#ea mea. Oi3am a&cun&3% i (ie, ca i &ur%rii #a e vi#re'e, De ind<. * Eu &un# 1iu dumneav%a&#r4 n#reb Marin cu % v%ce '!#ui#. De ind< e 1iica dumneav%a&#r4 A"%i adu' "e un #%n #em#%r) * A&#a i3a(i &"u& ui De ind<... c!nd m3a "r&i#4 * Da. Nu %b&erva&em c v n#! nea(i. A 1%&# % 'reea din "ar#ea mea. Marin de&c.i&e 'ura & v%rbea&c, dar era a#!# de u ui# nc!# nu 1u n &#are. * Fnuie&c c n #im"u 2%curi %r de m"erec.ere, c%n#inu Mare e /udec#%r, era inevi#abi ca, mai devreme &au mai #!rziu, un 1ra#e & &e n#! nea&c cu % &%r vi#re' necun%&cu#. A&#zi ri&cu e din ce n ce

mai mic, dar "e a#unci ar.ive e erau de&#u de c%n1uze. 0e &cur#, c!nd am ceru# ca Darre * aa cum c.ema aici * & 1ie numi# amba&ad%r a /%r'iei am 1cu#3% "en#ru c &"eram & % am !n' mine "e 1iica ui, De ind< * de 1a"#, a mea. Marin i re'&i&e ca mu . De&"re ace&# &ubiec# #ia mu # mai mu #e dec!# Mare e /udec#%r. 0rin(ii ui 1u&e&er ua(i "riz%nieri a nce"u#u rzb%iu ui. Mama ui i mr#uri&i&e cu &inceri#a#e, du" ce e cre&cu&e mai mare, c 1u&e&e aman#a /udec#%ru ui, care era c%nvin& c Marin era 1iu ui. 8n c%n&ecin(, &e "u#ea a#e"#a a mu #e 1av%ruri din "ar#ea dic#a#%ru ui. :Dar nu e#i 1iu ui, adu'a&e ea. Ta# #u i cu mine am #ri# a"r%a"e nede&"r(i(i n "eri%ada ca"#ivi#(ii n%a&#re i mi3a 1%&# de&#u de 'reu & % 1ac "e E6ce en(a &a & cread c e#i c%"i u ui. Dac (i &"une vre%da#, & #e "re1aci &ur"rin&.; * Deci 1iica amba&ad%ru ui era n#r3adevr a dumneav%a&#r4 n#reb Marin nce#. =n#ere&u mani1e&#a# 1a( de De ind< era de na#ur "a#ern4 Dic#a#%ru z!mbi. * E % 1a# minuna#. 7un# m!ndru c am % a&emenea 1iic. * Dar, in&i&# Marin "ruden#, cum a acce"#a# a#unci amba&ad%ru /%r'iei ca dumneav%a&#r i &%(ia ui... $e a # r!n2i. * Ei, David, #ii 1%ar#e bine c era "e #im"u rzb%iu ui. E era "e 1r%n#. =ar ea era mu # mai m%nden dec!# a deveni# mai #!rziu. Dar era c%"i u meu, iar ea a reui# & i c%nvin' &%(u c 1e#i(a a avu# % na#ere "rema#ur. Marin nu avea nici % nd%ia a&u"ra iden#i#(ii "rin(i %r ui De ind<. Mare e /udec#%r avea "%a#e mu #e &ecre#e, dar nici e nu #ia c, din ra(iuni de &#a#, &%ra re'inei /%r'iei ua&e %cu 1iicei di" %ma#u ui. * 7"unea(i c a(i '&i# un m%d de a rez% va ace&#e "r%b eme de nrudire. * $red c #rebuie & "r%1i#m de e e. Marin i a&cun&e bucuria. * 7 n(e e', E6ce en(, c n vir#u#ea n%i %r e'i care "ermi# c&#%ria n#re brba(ii i 1emei e care au avu# d%i c%"ii n #im"u 2%curi %r de m"erec.ere, m "%# n&ura cu De ind< Darre 4 Mare e /udec#%r &e ridic i i n#in&e m!na. * David, "r%b ema &e reduce n#%#deauna a un'.iu din care "rive#i ucruri e. 7un# &i'ur c v%i d%i "u#e(i 1i 1%ar#e 1erici(i. $ei d%i i &#r!n&er m!na. * +i eu &un# &i'ur, E6ce en(. 8n #im" ce &e nde"r#a "e a ee, Marin &e '!ndea) :8n#r3adevr, "r%b ema &e reduce a 1e u cum "rive#i ucruri e. Eu nu &un# 1iu ui, iar De ind< nu e 1iica ui. Dar "en#ru c e crede c &un#em, a&#a e ca i cum n%i am 1i cu adevra#, n ceea ce "rive#e &en#imen#e e ui.; 7im(i c era v%rba de unu din mari e mi&#ere a e 1irii %mene#i. Avea &enza(ia c, dac %amenii 3ar acce"#a, i3ar nde" ini d%rin(e e. 8 cu#a&er "rin cuvin#e ca) "rieten, camarad, frate, dar ace&#e idea uri "ieri&er ra"id n umbra i&#%riei. 0%a#e c a&#1e de &en#imen#e erau un cimen# "e care n%i e re a(ii de 'ru" v%r n#ri. Aband%n '!nduri e &eri%a&e. 7e &ur"rin&e z!mbindG era mu (umi#. +#ia care era cauza e6uberan(ei &a e * &en#imen#u vic#%riei c!#i'a#e cu 'reu. :8ncrederea b#r!nu ui a meri#a# #%# e1%r#u ;, i &"u&e David Marin 1erici#. 33333333333