Sunteți pe pagina 1din 13

1

1. Care din urmtoarele elemente face parte din sistemul de coordonate orizontale? a. nlimea b. declinaia c. longitudinea. 2. Azimutul unui astru face parte din sistemul de coordonate: a. sferice ecuatoriale b. sferice orizontale c. geografice. 3. Distana zenital este complementar: a. ascensiunii drepte b. declinaiei c. nlimii. . Distana zenital este complementar: a. ascensiunii drepte b. declinaiei c. nlimii. !. Distana zenital poate lua "alori cuprinse ntre: a. #$ % 1&#$ b. #$ % '#$ c. #$ % 3(#$. (. )nlimea unui astru este: a. arcul de cerc "ertical cuprins ntre orizontul ceresc *i paralelul de nlime al astrului b. arcul de ecuator ceresc cuprins ntre punctul "ernal *i "erticalul astrului c. arcul de paralel de nlime al astrului *i zenit. +. ,erticalul astrului este: a. planul perpendicular pe planul orizontului ceresc care trece prin astrul obser"at b. planul paralel cu planul ecuatorului ceresc care trece prin astrul obser"at c. planul perpendicular pe planul ecuatorului ceresc care trece prin astrul obser"at. &. Almucantaratul astrului este: a. cercul de egal declinaie al astrului b. cercul de egal nlime al astrului c. cercul de egal latitudine al astrului. '. -lanul "ertical al astrului trece prin: a. zenit . astru % nadir b. polul nord ceresc . astru . polul sud ceresc c. polul boreal . astru . polul austral. 1#. -lanul primului "ertical conine: a. linia cardinal /01D % 23D b. linia apsidelor c. linia cardinal 425% 6425.

11. -lanul primului "ertical mparte planul orizontului ade"rat al obser"atorului n: a. emisfera nordic *i sudic b. dou cadrane nordice *i dou cadrane sudice c. emisfera "izibil *i emisfera in"izibil 12. 7eridianul superior al obser"atorului este semicercul cuprins ntre: a. polul nord ceresc *i polul sud ceresc b. zenit *i nadir c. nodul ascendent *i nodul descendent. 13. 8inia 94/:5 % /AD:1 este component a sistemului de coordonate: a. ecuatoriale b. geografice c. orizontale. 1 . 3ng;iul la zenit este ung;iul sferic cuprins ntre: a. meridianul ceresc al obser"atorului *i cercul orar al astrului b. meridianul ceresc al obser"atorului *i cercul "ertical al astrului c. meridianul ceresc al obser"atorului *i almucantaratul astrului. 1!. 3ng;iul la zenit poate lua "alori: a. cuadrantale *i circulare b. semicirculare *i circulare c. cuadrantale *i semicirculare. 1(. Azimutul unui astru reprezint: a. arcul de orizont ceresc cuprins ntre punctul cardinal /01D *i "erticalul astrului b. arcul de orizont ceresc cuprins ntre punctul cardinal 425 *i "erticalul astrului c. arcul de ecuator ceresc cuprins ntre punctul cardinal /01D *i "erticalul astrului. 1+. Azimutul se msoar: a. n sens direct b. n sens retrograd c. spre 425 sau spre 6425. 1&. Azimutul se msoar: a. de meridianul superior al astrului b. de la punctul cardinal /01D c. de la punctul "ernal. 1'. -lanul orizontului ceresc al obser"atorului mparte sfera cereasc n: a. emisfera "izibil *i emisfera in"izibil b. emisfera estic *i emisfera "estic c. emisfera boreal *i emisfera austral. 2#. 2fera cereasc este mprit n emisfera estic *i emisfera "estic de ctre: a. planul primului "ertical b. "erticalul astrului c. meridianul ceresc al obser"atorului.

21. 0 a. b. c. 22. 0 a. b. c. 23. 0 a. b. c.

mrime ung;iular cuadrantal are "alori cuprinse ntre: #$ % 1&#$ #$ % '#$ #$ % 3(#$. mrime ung;iular semicircular are "alori cuprinse ntre: #$ % 3(#$ #$ % '#$ #$ % 1&#$. mrime ung;iular circular are "alori cuprinse ntre: #$ % 3(#$ #$ % '#$ #$ % 1&#$.

2 . )nlimea unui astru poate lua "alori cuprinse ntre: a. #$ % '#$ b. #$ % 1&#$ c. #$ % 3(#$ 2!. )nlimea unui astru aflat n momentul rsritului are "aloarea: a. h < 1&#$ b. h < '#$ c. h < 3(#$. 2(. )n na"igaia astronomic nlimea unui astru se consider a fi: a. poziti" sau negati" n funcie de emisfera estic sau "estic b. ntotdeauna negati" c. ntotdeauna poziti". 2+. )nlimea unui astru aflat n momentul culminaiei are "aloarea: a. h < '#$ b. h < 1&#$ c. h < 3(#$. 2&. )nlimea unui astru aflat n momentul apusului are "aloarea: a. h < #$ b. h < 1&#$ c. h < 3(#$. 2'. )nlimea unui astru se msoar cu a=utorul: a. alidadei b. se>tantului c. cronometrului. 3#. Azimutul unui astru se msoar cu a=utorul: a. alidadei b. sondei ultrason c. se>tantului.

31. 2istemul de coordonate orizontale are ca elemente de referin: a. a>a polilor cere*ti *i planul orizontului ceresc b. a>a lumii *i planul orizontului ceresc c. linia zenit . nadir *i planul orizontului ceresc. 32. 2istemul de coordonate ecuatoriale are ca elemente de referin: a. a>a polilor cere*ti *i planul orizontului ceresc b. a>a polilor cere*ti *i planul ecuatorului ceresc c. a>a polilor cere*ti *i planul primului "ertical. 33. Declinaia unui astru este element al: a. sistemului de coordonate orizontale b. sistemului de coordonate geografice c. sistemului de coordonate ecuatoriale. 3 . -aralelul de declinaie reprezint locul geometric al : a. tuturor punctelor de pe sfera cereasc a"?nd de aceea*i distan zenital b. tuturor punctelor de pe sfera cereasc a"?nd aceea*i ascensiune dreapt c. locul geometric al tuturor punctelor de pe sfera cereasc de aceea*i declinaie. 3!. -aralelul de declinaie este cercul mic de pe sfera cereasc paralele cu: a. orizontul ceresc al obser"atorului b. ecuatorul ceresc c. orizontul ade"rat al obser"atorului. 3(. Declinaia unui astru reprezint: a. arcul de cerc orar cuprins ntre orizontul ceresc *i paralelul de declinaie al astrului b. arcul de cerc orar cuprins ntre ecuatorul ceresc *i paralelul de nlime al astrului c. arcul de cerc orar cuprins ntre ecuatorul ceresc *i paralelul de declinaie al astrului. 3+. Declinaia unui astru ia "alori cuprinse ntre: a. #$ % 3(#$ b. #$ % '#$ c. #$ % 1&#$ . 3&. Declinaia poate fi : a. estic sau "estic b. nordic sau sudic c. direct sau retrograd. 3'. Declinaia 2oarelui poate lua "alori cuprinse ntre : a. #$ % 23$2+@ b. #$ % (($33@ c. 23$2+@$ % (($33@. #. Declinaia 2oarelui este nordic n perioada: a. 21 martie . 22 septembrie b. 22 septembrie . 22 decembrie c. 22 decembrie . 21 martie.

1. Declinaia 2oarelui este sudic n perioada: a. 21 martie . 22 iunie b. 22 septembrie . 21 martie c. 22 iunie . 22 decembrie. 2. Declinaia 2oarelui are "aloarea < #$ : a. la sizigii b. la solstiii c. la ec;inocii. 3. Declinaia 2oarelui are "aloarea < 23$2+@$: a. la solstiii b. la ec;inocii c. la rsrit. . Distana polar reprezint : a. arcul de cerc orar cuprins ntre polul ridicat *i ecuatorul ceresc b. arcul de cerc orar cuprins ntre polul ridicat *i orizontul ceresc c. arcul de cerc orar cuprins ntre polul ridicat *i paralelul de declinaie al astrului !. Distana polar poate lua "alori cuprinse: a. ntre #$ % '#$ b. ntre #$ % 3(#$ c. ntre #$ % 1&#$. (. 3ng;iul la pol este ung;iul sferic cuprins ntre: a. meridianul ceresc al obser"atorului *i cercul "ertical al astrului b. meridianul ceresc al obser"atorului *i primul "ertical c. meridianul ceresc al obser"atorului *i cercul orar al astrului +. 3ng;iul la pol poate lua "alori cuprinse ntre: a. # % '#$ b. # % 3(#$ c. # % 1&#$. &. 3ng;iul la pol se msoar de la : a. meridianul superior al obser"atorului b. meridianul ceresc al astrului c. meridianul inferior al obser"atorului. '. 3ng;iul la pol al astrului se msoar: a. de la ecuator spre poli b. de la meridianul superior al obser"atorului spre 425 sau spre 6425 c. de la meridianul superior al obser"atorului spre /01D sau spre 23D. !#. 3ng;iul la pol este arcul: a. de orizont msurat ntre meridianul superior al obser"atorului *i cercul orar b. de ecliptic msurat ntre meridianul superior al obser"atorului *i cercul orar c. de ecuator ceresc msurat spre 425 sau spre 6425 ntre meridianul superior al obser"atorului *i cercul orar.

!1. Ascensiunea dreapt a unui astru reprezint arcul: a. de orizont cuprins ntre meridianul superior al obser"atorului *i cercul orar b. de ecuator ceresc msurat n sens direct ntre punctul "ernal *i cercul orar al astrului c. de ecliptic cuprins ntre meridianul superior al obser"atorului *i cercul orar !2. 3ng;iul sideral A al unui astru este arcul: a. de ecuator ceresc msurat n sens retrograd ntre punctul "ernal *i cercul orar al astrului b. de orizont cuprins ntre meridianul superior al obser"atorului *i cercul orar c. de ecliptic cuprins ntre meridianul superior al obser"atorului *i cercul orar. !3. 5riung;iul sferic de poziie este triung;iul format pe suprafaa sferei cere*ti ntre urmtoarele puncte: a. zenitB polul ridicatB astrul obser"at b. punctul cardinal /01DB zenit *i nadir c. zenitB nadir *i astrul obser"at. ! . 3ng;iurile triung;iului sferic de poziie sunt: a. ung;iul paralacticB ung;iul la polB ung;iul de drum b. ung;iul la zenitB ung;iul la polB ung;iul paralactic c. ung;iul la zenitB ung;iul paralacticB ung;iul "ertical al astrului. !!. 3ng;iurile triung;iului sferic de poziie: a. au "alori cuprinse ntre #$%1&#$ b. au "alori cuprinse ntre #$%3(#$ c. au mpreun 1&#$. !(. 8aturile triung;iului sferic de poziie sunt: a. distana zenitalB distana focalB distana paralactic b. distana polarB distana zenitalB distana la tra"ers c. distana zenitalB distana polarB colatitudinea. !+. 8aturile triung;iului sferic de poziie: a. au mpreun 1&#$ b. au "alori cuprinse ntre #$%1&#$ c. au "alori cuprinse ntre #$%3(#$. !&. 8aturile triung;iului sferic de poziie se msoar n: a. uniti metrice de lungime b. uniti de timp c. uniti arc. !'. Cadranele de orizont se numeroteaz: a. n sens retrograd b. n sens direct c. n ambele sensuri. (#. 4cuatorul ceresc reprezint linia imaginar format prin intersecia sferei cere*ti cu: a. cu un plan perpendicular pe linia zenit%nadir b. cu un plan perpendicular pe a>a eclipticii c. cu un plan perpendicular pe a>a lumii care trece prin centrul -m?ntului.

(1. 4cuatorul ceresc mparte sfera cereasc n : a. emisfera "izibil *i in"izibil b. emisfera nordic *i sudic cereasc c. emisfera estic *i emisfera "estic. (2. :ntersecia eclipticii 2oarelui cu ecuatorul ceresc se face n: a. punctul "ernal *i punctul tomnal b. nodul superior *i nodul inferior c. n cele dou puncte solstiiale. (3. :ntersecia eclipticii cu meridianul ceresc se face n: a. n zenit *i nadir b. n cele dou puncte ec;inociale c. n cele dou puncte solstiiale. ( . 5recerea 2oarelui prin punctul "ernal marc;eaz pentru emisfera nordic: a. sf?r*itul "erii astronomice b. nceputul prim"erii astronomice c. nceputul iernii astronomice. (!. 5recerea 2oarelui prin punctul tomnal marc;eaz pentru emisfera nordic: a. nceputul "erii astronomice b. nceputul toamnei astronomice c. nceputul prim"erii astronomice. ((. 2oarele se afl n punctul "ernal la data de : a. 21 martie b. 22 septembrie c. 22 decembrie. (+. 2oarele se afl n punctul tomnal la data de: a. 22 septembrie b. 22 iunie c. 21 martie. (&. -oziia n care -m?ntul se afl la cea mai mic distan fa de 2oare se nume*te: a. apogeu b. afeliu c. peri;eliu. ('. -oziia n care -m?ntul se afl la cea mai mare distan fa de 2oare se nume*te: a. apogeu b. afeliu c. perigeu. +#. -oziia n care 8una se afl la cea mai mic distan fa de -m?nt se nume*te: a. afeliu b. apogeu c. perigeu.

+1. -oziia n care 8una se afl la cea mai mare distan fa de -m?nt se nume*te: a. perigeu b. apogeu c. peri;eliu. +2. 4cliptica reprezint: a. drumul aparent al 2oarelui pe sfera cereasc n decursul unui an b. drumul aparent al 8unii descris pe sfera cereasc n decursul unui an sideral c. drumul aparent al soarelui descris pe sfera cereasc n decursul unei zile sinodice. +3. Care din cele trei rspunsuri nu este corect: a. la culminaia sa superioar un astru se afl n meridianul ceresc al obser"atorului b. la culminaia superioar un astru atinge nlimea ma>im c. la culminaia sa superioar un se afl n primul "ertical . + . Care din urmtoarele afirmaii reprezint o succesiune normal a fazelor 8unii? a. lun plinB al treilea octantB lun nou b. primul octantB primul ptrarB al doilea octant c. primul ptrarB al doilea ptrarB lun plin. +!. -lanetele inferioare: a. au orbitele n interiorul orbitei terestre b. au orbitele sub orbita terestr c. au orbitele n e>teriorul orbitei terestre. +(. -lanetele superioare: a. au orbitele deasupra orbitei terestre b. au orbitele n interiorul orbitei terestre c. au orbitele n e>teriorul orbitei terestre. ++. )n emisfera nordicB "araB 2oarele: a. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul ::: b. rsare n cadranul : *i apune n cadranul :, c. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul :,. +&. )n emisfera nordicB iarnaB 2oarele: a. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul :, b. rsare n cadranul : *i apune n cadranul :, c. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul :::. +'. )n emisfera sudicB "araB 2oarele: a. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul ::: b. rsare n cadranul : *i apune n cadranul :, c. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul :,. &#. )n emisfera sudicB iarnaB 2oarele : a. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul :, b. rsare n cadranul : *i apune n cadranul :, c. rsare n cadranul :: *i apune n cadranul :::.

&1. -e timpul producerii eclipselor de 2oare ordinea dispunerii a*trilor este urmtoarea: a. -m?ntB 2oareB 8unB b. 8unB 2oareB -m?nt c. -m?ntB 8unB 2oare . &2. -e timpul producerii eclipselor de 8un ordinea dispunerii a*trilor este urmtoarea: a. 8unB 2oareB -m?nt b. 8unB -m?ntB 2oare c. -m?ntB 2oareB 8un. &3. Crepusculul este fenomenul care se produce datorit a. prezenei 2oarelui n apropierea orizontului n emisfera in"izibil b. culminaiei 2oarelui la zenit c. culminaiei 2oarelui la nadir. & . 0bser"aiile la a*trii nocturni se fac : a. pe timpul crepusculului nautic b. pe timpul crepusculului ci"il c. pe timpul crepusculului astronomic. &!. Crepusculul ci"il de sear se produce ntre: a. rsritul 2oarelui *i culminaia sa superioar b. apusul 2oarelui *i nceputul crepusculului nautic de sear c. imediat dup culminaie. &(. Crepusculul nautic de sear se produce ntre: a. ntre sf?r*itul crepusculului astronomic de sear *i culminaia inferioar b. ntre culminaia inferioar a 2oarelui *i apusul acestuia c. sf?r*itul crepusculului ci"il de sear *i nceputul crepusculului astronomic de sear. &+. Crepusculul nautic de diminea se produce ntre: a. ntre rsritul 2oarelui *i culminaia acestuia b. sf?r*itul crepusculului nautic de diminea *i nceputul crepusculului ci"il de diminea c. ntre rsritul 8unii *i culminaia acesteia. &&. Cuncionarea se>tantului se bazeaz pe : a. principiul oglinzilor colorate b. principiul dublei refle>ii c. principiul imaginilor 3D. &'. 8imbul se>tantului este gradat : a. de la #$ % '#$ b. de la #$ % (#$ c. de la #$ % 1 #$. '#. 5amburul se>tantului este gradat: a. de la #@ . (#@ b. de la #@ . !@ c. de la #@ . '#@.

10

'1. :nde>ul se>tantului reprezint gradaia zero: a. de pe ocularul lunetei b. de pe tamburul gradat c. de pe limbul gradat. '2. 0glinda mare a se>tantului: a. este fi> pe corpul se>tantului b. se rote*te odat cu alidada c. este =umtate etamat *i =umtate neetamat. '3. 0glinda mic a se>tantului: a. este de diferite culori *i paralel cu montantul din st?nga b. este fi> *i paralel cu montantul din st?nga c. este mobil *i paralel cu montantul din dreapta. ' . :nde>ul alidadei se gse*te: a. m?nerul se>tantului b. pe lentila lunetei c. pe o plcu metalic fi>at pe melcul mecanic. '!. :nde>ul tamburului gradat se gse*te: a. pe capacul melcului mecanic b. pe oglinda mare c. pe gemurile colorate mici. '(. 1aza dublu reflectat "ine: a. de la un far b. de la orizont c. de la astru. '+. Condiia ca un astru s nu taie primul "ertical este: a. D h b. E z c. D F. '&. Condiia ca un astru s aib rsrit *i apus este: a. E '#$ % b. D '#$ % c. E '#$ G . ''. Condiia ca un astru s fie circumpolar: a. D '#$ % h b. D '#$ % c. D '#$ % . 1##. Condiia ca un astru s taie primul "ertical este: a. E F b. E h c. E z.

11

1#1. a. b. c.

)n figura alturat ung;iul sideral al astrului este reprezentat de arcul: H@/6HAI 4AI /6HAI. Z
a
p

1#2. )n figura alturat primul "ertical este arcul: a. 9AAI/a b. -/c92-2c c. 94/a. 1#3. )n figura alturat ecuatorul ceresc este cercul: a. 26/4 b. H6H@4 c. 94/a. 1# . )n figura alturat polul ridicat este punctul: a. 9 b. H c. -/c. 1#!. )n figura alturat ung;iul orar al astrului este reprezentat de arcul: a. 4AI b. H@/6HAI c. H6H@4AI.
S

A W

-/c

Q A A E

p@ N Q

-2c

Na

1#(. )n figura alturat orizontul ceresc al obser"atorului este reprezentat de cercul: a. 26/4 b. HAI4H@/6 c. /a49. 1#+. )n figura alturat meridianul superior al obser"atorului este reprezentat de arcul: a. -/c9-2c b. -/cAA@/a c. 9AA@/a. 1#&. )n figura alturat polul cobor?t este reprezentat de punctul: a. /a b. -2c c. A@. 1#'. )n figura alturat paralelul de declinaie al astrului este marcat de arcul: a. pp@ b. aa@ c. 24/. 11#. )n figura alturat almucantaratul astrului este reprezentat de arcul: a. pp@ b. aa@

12

c. 26/. 111. )n figura alturat nlimea este reprezentat de arcul: a. AAI b. AA@ c. 94. 112. )n figura alturat ung;iul la zenit este reprezentat de ung;iul sferic: a. A9-/c b. A-/ca@ c. aA9. 113. )n figura alturat azimutul este reprezentat de arcul: a. 2A@ b. 26/A@ c. /4A@. 11 . )n figura alturat distana zenital este reprezentat de arcul: a. aA b. 9A c. Aa@. 11!. )n figura alturat meridianul ceresc al obser"atorului este reprezentat de cercul: a. a6H@4 b. 26/4 c. 9//a2. 11(. )n figura alturat declinaia este reprezentat de arcul: a. AA@ b. AAI c. aa@. 11+. )n figura alturat ung;iul la pol este reprezentat de ung;iul sferic: a. A-/c9 b. A9-/c c. A-/ca@. 11&. )n figura alturat ung;iul la pol este reprezentat de arcul: a. H6 b. H4 c. HAI . 11'. )n figura alturat ung;iul la pol este reprezentat de arcul: a. H6 b. HAI c. H4 12#. )n figura alturat ascensiunea dreapt a astrului este reprezentat de arcul: a. H@6HAI b. 4AI

13

c. HAI.