Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA Facultatea: Istorie i Rela!ii I"ter"a!

io"ale

Cate#ra: Rela!ii I"ter"a!io"ale i Politolo$ie

Geopolitica i statele lumii


Program analitic

C%i i"&u '()(


)

Pro$ra*a a +ost #iscutat& i a,ro-at& la e#i"!a cate#rei. ,roces /er-al Nr000#i" 0 100000000000'()( Autor: Cauia Ale2a"#ru. lector asiste"t 3e+ cate#r&: Dr1 4" istorie. co"+ere"!iar u"i/ersitar MI5AI CERNENCU00000000000000000000000

Standardul curricular
Nr total #e ore: Nr #e ore #e co"tact: Di" ele ,rele$eri Se*i"are Cre#ite ECTS: Se*estrul: E/aluare: e2a*e". oral Pu-licul /i7at: a"ul II i IV BAC sec!ia 7i. a"ul V sec!ia +rec/e"!& re#us& 6( 7i86(9 ); )< ' I=a"ul II BAC9 ANUL V +:r>. II=a"ul IV BAC> +:r8)'9 )' 8

'

NOT INTRODUCTIV A-or#area $eo,olitic& a u"or ,ro-le*e #e co*,le2itatea celor o+erite #e ,erioa#a co"te*,ora"& i*,lic&. 4" *o# o-li$atoriu. e2iste"!a i re$&sirea ,e ,arcursul #e*ersului tii"!i+ic a u"or cate$orii e,iste*olo$ice o,era!io"ale. care s& #ea co"siste"!& i ri$uro7itate oric&rei a"ali7e1 O tii"!& +&r& o ierar%ie clar& a cate$oriilor e,iste*olo$ice. a co"ce,telor i "o!iu"ilor cu care o,erea7&. "u ,oate +i co"si#erat& co"struc!ie tii"!i+ic&. ea ca74"# 4" #esuetitu#i"e. as,ect #eseori re,ro at $eo,oliticii1 Pe"tru e2,licarea e/e"i*e"telor ,olitice. sociale. eco"o*ice #e ,e Ma,a*o"#. teoreticie"ii tii"!ei $eo,olitice au ela-orat o serie #e *o#ele e2,licati/e. care. ,ri" a,licare. au +u"#a*e"tat u" a"u*it co*,orta*e"t 4" rela!iile i"ter"a!io"ale1 E/olu!ia $eo,oliticii este ast+el *arcat& #e $e"e7a teoriilor ce e2,lic& co*,orta*e"tul $eo,olitic al actorilor ,olitici. sociali siste*ului i"ter"a!io"al1 ?"c& #e la 4"ce,uturile ei. $eo,olitica 4 i -a7ea7& ra!io"a*e"tele ,e teorii s,eci+ice. c%iar #ac& u"eori. $re it. #o*e"iul teoriilor. i#eilor. co"ce,telor i. 4" $e"eral. al 4"tre$ii co"struc!ii tii"!i+ice a +ost co"si#erat secu"#ar 4" ra,ort cu ,reocu,&rile ,ractice1 Ast+el #e/i"e i"co"testa-il& /aloarea teoretico8,ractic& a ,re#&rii #isci,li"ei Geopolitica i statele lumii 4"c& #e la ori$i"ea ciclului u"i/ersitar #e stu#ii1 i eco"o*ici 4" ca#rul

Competene gnoseologice i praxiologice preliminare ?"ai"te #e a ur*a #isci,li"a @Aeo,olitica i statele lu*iiBstu#e"!ii au ur*at *o#ulul #e #isci,li"e socio8u*a"e 4" a"ii #e stu#ii la liceu i cursurile #e Filoso+ie a Dre,tului. I"stitu!ii co*u"itare euro,e"e i Politolo$ie1 Acestea /i" cu u"ele cu"o ti"!e i "o!iu"i #i" #o*e"iul $eo,oliticii i ,oart& u" caracter $e"eral1 Interdisciplinaritatea: Cursul @Aeo,olitica i statele lu*iiBeste 4" le$&tur& #irect& cu #sci,li"ile socio8u*a"e ce s8au stu#iat la #e,arta*e"tul Dre,t ,recu*: I"stitu!ii co*u"itare euro,e"e. Filoso+ia Dre,tului. Politolo$ia 1a1

Po7i!io"area #isci,li"ei 4" ,la"ul #e stu#ii 8 #isci,li"a se ra,ort& la *o#ulul #isci,li"elor socio8u*a"e ,re/&7ute #e ,la"ul 8 ca#ru ela-orat #e Mi"isterul E#uca!iei i Ti"eretului1 @Aeo,olitica i statele lu*iiBeste o #isci,li"& #i" *o#ulul #e #isci,li"e socio8 u*a"e care se 4"scrie ar*o"ios 4" siste*ul #e #isci,li"e teoretice i ,ractice ce /i7ea7& ,re$&tirea *ultilateral& a /iitorilor s,eciali ti #i" #i+erite #o*e"ii1 S,re #eose-ire #e alte cursuri #i" *o#ulul #e #isci,li"e. socio8u*a"e @Aeo,olitica i statele lu*iiBeste u" curs at4t teoretic c4t i ,ractic i ,re/e#e ur*&toarele:

OBIECTIVE AENERALE: l 1A,ro+u"#area cu"o ti"!elor teoretice ale stu#e"!ilor cu te7aurul tii"!ei $eo,oliticii clasice i co"te*,ora"e9 '1A 4"7estra cu cu"o ti"!e 4" #o*e"iul $eo,oliticii i iscusi"!a #e a o,era cu ter*i"olo$ia $eo,olitolo$ic&. 61A 4"7estra cu ca,acit&!i #e Cu#ecat& i"#e,e"#e"t& asu,ra *ateriei a-or#ate. <1 E 2ti"#erea acestor cu"o ti"!e ,ri" i"ter*e#iul ,ri"ci,iilor i ,ostulatelor #e -a7&. asu,ra /iitoarei acti/it&!i ,ra$*atice1 Aceste o-iecti/e *aCore se reali7ea7& ,ri" alte o-iecti/e #e re+eri"!&. i a"u*e: a> ,er+ec!io"area co*,ete"!elor #e a"ali7& i si"te7& a surselor teoretice 4" #o*e"iul #at9 -> culti/area #e,ri"#erilor #e ,re7e"tare i ,ole*i7are ,e ,ro-le*ele ,ri"ci,ale ale colilor $eo,olilice. i#eile i ,ri"ci,iile clasicilor $eo,oliticii1 c> culti/area co*,ete"!elor #e a,licare i"ter#isci,li"ar& a cu"o ti"!elor teoretice acu*ulate la alte #isci,li"e socio8u*a"e9 Cursul are cu ,re,o"#ere"!& o i*,orta"!& teoretic&. #ar i ,ractic&1 Obictivele formativ de!voltative
<

La +i"ele ,re#&rii #isci,li"ei DAeo,olitica ur*&toarele: COMPETENTE ANOSEOLOAICE =DE CUNOA3TERE>: s& re,ro#uc& "o!iu"ile +u"#a*e"tale ale cursului @Aeo,olitica i statele lu*iiB s& o,ere7e cu a,aratul e,iste*olo$ic al #o*e"iului9 s& #e+i"csac& teoriile i ,ri"ci,iile #e -a7& ale Aeo,oliticii9 s& cu"oasc& cele *ai i*,orta"te coli $eo,oiitice i ese"!a lor9 s& i#e"ti+ice #i/ersitatea i co*,le2itatea ,roceselor $eo,olitice co"te*,ora"e. i"ter#e,e"#e"!a i i"ter+ere"!a lor asu,ra ,ro$resului eco"o*ic. ,olitic i social *o"#ial c4t i re$io"al9 s& i#e"ti+ice i s& $estio"e7e i"+or*a!ia la te*a cursului 4" #i/erse surse #e i"+or*a!ie COMPETENE PRAEOLOAICE s& a,lice i s& utili7e7e ,ostulatele +u"#a*e"tale ale cursului 4" e2erci!iul co*,le2 al ,ro+esiei #e Curist9 s& co*,are tre,tele e/olu!iei $eo,oliticii s& ,ercea,& cate$oriile teoretice ale #isci,li"ei9 s& si"teti7e7e i s& ar$u*e"te7e e2,erie"!ele acu*ulate 4" ca#rul acti/it&!ii teoretice i ,ractice a cursului. ,ri" co*,ete"!ele $"oseolo$ice ac%i7i!io"ate la #isci,li"& i ,ro,a$area /alorilor ,olitice $e"eral u*a"e1 COMPETENTE DE CERCETARE s& cercete7e #i/erse ,ro-le*e a#iace"te te*aticii cursului #i" surse su,li*e"tare i #e alter"ati/&9 s& #e7/olte a,titu#i"i #e #octri"are a i"+or*a!iei #i" #o*e"iul $eo,oliticii ,e"tru a $e"era si"te7e. a"ali7e. clasi+ic&ri etc1 la su-iect9 s& #e7/olte ca,acit&!ile #e $estio"are a acti/it&!ii ,ro+esio"ale ,e ,ia!a *u"ci9 i a actorilor ei ,e sce"a i"ter"a!io"al&. ,u"F"# 4" /aloare ese"!a i i*,orta"!a lor9 i ,ri"ci,iile #e -a7& ale #isci,li"ei. co"e2iu"ea i"ter#isci,li"ar& a cursului cu alte #isci,li"e. utili7F"# 4" ,ractic& ese"!ele

s& ,ro,u"& te*e ,e"tru *icro8cercet&ri 4" #o*e"iul $eo,oliticii ,ri" *eto#a c&ut&rii i #ocu*e"t&rii i"+or*a!io"ale9

CO"#I"$%$& P'OG'()*I A>1 Prelegeri, secia ZI Nr Partea ) )


)1 '1 61 <1

For*a ,re7e"t&rii Nr #e ore Di*e"siu"ea teoretic& a $eo,oliticii =,artea $e"eral&> Clasic& ' ore

Te*a

%ema I Introducere +n geopolitic,-

'

A,ari!ia $eo,oliticii1 O-iectul #e stu#iu1 Ru#ol+ HCelle" 8 4"te*eietorul #e #re,t al $eo,oliticii1 I"terac!iu"ea i i"ter#e,e"#e"!a 4"tre: Aeo$ra+ie. Aeo$ra+ie ,olitic&. Aeo,olitic& i Aeostrate$ie1 %ema II .coala geopolitic, german, i .coala geopolitic, Clasic&

anglo/american,
)1 Frie#ric% Rat7el 8 3coala or$a"ic&1 S,a!iul. Po7i!ia i Ara"i!a1 '1 Harl 5aus%o+er I ,erso"alitate e*-le*atic& a $eo,oliticii $er*a"e1 61 H1 5aus%o+er i "a7is*ul1 <1 Pa" I i#eile1 G1 Al+re# T1 Ma%a" I +o"#atorul Teoriei Peterii Mariti*e9 ;1 5al+or# MacJi"#er I +o"#atorul Teoriei Ko"ei Pi/ot L1 N1 S,MJ*a" I Teoria &r*urilor. N1 A1 #e Se/ersJM Teoria Puterii Aerie"e. O1 S1Co%e" I Teoria S,a!iilor Alo-ale

' ore

%ema III 'epre!entanii geopoliticii contemporane


)1 '1 61 <1 K1 Br7e7i"sJi i Euroasiatis*ul. Sa*uel P1 5u"ti"$to" I @Cioc"irea Ci/ili7a!iilorB F1 FuJuia*a F1 Moro8De+ar$e

I"teracti/& ' ore

<

%ema I0 Implicaiile geopolitice ale demografiei)1 '1 61 <1 Co"ce,!ia lui T%o*as Malt%us9 Caracteristici ale e2,lo7iei #e*o$ra+ice actuale1 Co"seci"!e $eo,olitice ale ,roceselor #e*o$ra+ice actuale1 Po,ola!ie i securitate1

I"teracti/& ' ore

%ema 0 'usia +n sistemul geopolitic mondial1


)1 @U"icitateaB Rusiei I -a7& teoretic& a Euroasiatis*ului1 '1 Rusia i str&i"&tatea a,ro,iat&9 61 Cauca7ul I u" -utoi cu ,ul-ere1

Clasic&

' ore

%ema 0I Geopolitica ,rilor musulmane i geopolitica petrolului)1 Ma%o*e#.Cora"ul. Isla*ul1 '1 Mari co"ce"tr&ri *usul*a"e i @Statele I ,i/otB 61 Ese"!a $eo,oliticii ,etrolului

I"teracti/& ' ore

%ema 0II *voluii geopolitice +n $* i *uropa de *st i S$( +n sistemul relaiilor geopolilice mondiale
)1 '1 61 <1 Circu*sta"!ele $eo,olitice ale cre&rii UE A,ortul SUA la crearea UE Rolul i locul UE 4" siste*ul $eo,olitic *o"#ial Meto#e i *iCloace $eo,olitice #e reali7are a ,oliticii e2ter"a a SUA

I"teracti/& ' ore

%ema 0III &ocul i rolul 'epublicii )oldova +n sistemul Clasic& geopolitic regional
)1 As,ectul $eo,olitic al +or*&rii Re,u-licii Mol#o/a ca stat i"#e,e"#e"t '1 Rela!iile Re,u-licii Mol#o/a cu /eci"ii #i" i*e#iata a,ro,iere 61 Rela!iile Re,u-licii Mol#o/a cu Fe#era!ia Rus& i ,ers,ecti/a solu!io"&rii co"+lictului tra"s"istrea" <1 A,arte"e"!e Re,u-licii Mol#o/a la o$a"i7a!iile re$io"ale i rolul acestora 4" ,rocesul #e reali7are a ,ro-le*elor #e ,olitic& i"ter"& i e2ter"& a statului G1 Ese"!a i e/e"tualitatea reali7&rii o-iecti/ului #e ,olitic& e2ter"& a Re,u-licii Mol#o/a

' ore

Blocul #e co"!i"ut Prelegerea "r- 2 %ema: Introducere +n geopolitic,- 34ore5


)1 '1 61 <1 A,ari!ia $eo,oliticii1 O-iectul #e stu#iu1 Ru#ol+ HCelle" 8 4"te*eietorul #e #re,t al $eo,oliticii1 I"terac!iu"ea i i"ter#e,e"#e"!a 4"tre: Aeo$ra+ie. Aeo$ra+ie ,olitic&. Aeo,olitic& Aeostrate$ie1 Frie#ric% Rat7el 8 3coala or$a"ic&1 S,a!iul. Po7i!ia i Ara"i!a1 Harl 5aus%o+er I ,erso"alitate e*-le*atic& a $eo,oliticii $er*a"e1 H1 5aus%o+er i "a7is*ul1 Pa" I i#eile1 Al+re# T1 Ma%a" I +o"#atorul Teoriei Peterii Mariti*e9 5al+or# MacJi"#er I +o"#atorul Teoriei Ko"ei Pi/ot N1 S,MJ*a" I Teoria &r*urilor. A1 #e Se/ersJM Teoria Puterii Aerie"e. S1Co%e" I Teoria S,a!iilor Alo-ale

Prelegerea "r- 4 %ema: .coala geopolitic, german,- 34ore5


)1 '1 61 <1 G1 ;1 L1 N1 O1

Prelegerea "r- 6 %ema: .coala geopolitic, anelo/american,- 34ore5


)1 K1 Br7e7i"sJi i Euroasiatis*ul. '1 Sa*uel P1 5u"ti"$to" I @Cioc"irea Ci/ili7a!iilorB 61 F1 FuJuia*a L

<1 F1 Moro8De+ar$e

Prelegerea "r- 7 %ema: (lte concepii geopolitice 34ore5


)1 '1 61 <1 Co"ce,!ia lui T%o*as Malt%us9 Caracteristici ale e2,lo7iei #e*o$ra+ice actuale1 Co"seci"!e $eo,olitice ale ,roceselor #e*o$ra+ice actuale1 Po,ola!ie i securitate1

Prelegerea "r- 8 %ema: Implicaiile geopolitice ale demografiei- 34ore5


)1 @U"icitateaB Rusiei I -a7& teoretic& a Euroasiatis*ului1 '1 Rusia i str&i"&tatea a,ro,iat&9 61 Cauca7ul I u" -utoi cu ,ul-ere1

Prelegerea "r- 9 %ema: 'usia +n sistemul geopolitic mondial 34ore5


)1 Ma%o*e#.Cora"ul. Isla*ul1 '1 Mari co"ce"tr&ri *usul*a"e i @Statele I ,i/otB 61 Ese"!a $eo,oliticii ,etrolului

Prelegerea "r- : %ema:Geopolitica ,rilor musulmane 34ore5


)1 '1 61 <1 Circu*sta"!ele $eo,olitice ale cre&rii UE A,ortul SUA la crearea UE Rolul i locul UE 4" siste*ul $eo,olitic *o"#ial Meto#e i *iCloace $eo,olitice #e reali7are a ,oliticii e2ter"a a SUA

Prelegerea "r- ; %ema: S$( i $* +n sistemul geopolitic global 34ore5


)1 As,ectul $eo,olitic al +or*&rii Re,u-licii Mol#o/a ca stat i"#e,e"#e"t '1 Rela!iile Re,u-licii Mol#o/a cu /eci"ii #i" i*e#iata a,ro,iere 61 Rela!iile Re,u-licii Mol#o/a cu Fe#era!ia Rus& i ,ers,ecti/a solu!io"&rii co"+lictului tra"s"istrea" <1 A,arte"e"!e Re,u-licii Mol#o/a la o$a"i7a!iile re$io"ale i rolul acestora 4" ,rocesul #e reali7are a ,ro-le*elor #e ,olitic& i"ter"& i e2ter"& a statului G1 Ese"!a i e/e"tualitatea reali7&rii o-iecti/ului #e ,olitic& e2ter"& a Re,u-licii Mol#o/a

Seminare, secia Zi Nr Te*a i co"!i"utul succi"t al acesteia For*a Nr#e ,re7e"t&rii ore Clasic& '

) %ema I %ema: Introducere +n geopolitic,- 34ore5


)1 '1 61 <1 A,ari!ia $eo,oliticii1 O-iectul #e stu#iu1 Ru#ol+ HCelle" 8 4"te*eietorul #e #re,t al $eo,oliticii1 I"terac!iu"ea i i"ter#e,e"#e"!a 4"tre: Aeo$ra+ie. Aeo$ra+ie ,olitic&. Aeo,olitic& i Aeostrate$ie1

' %ema II .coala geopolitic, german, i .coala geopolitic, anglo/american,


)(1 Frie#ric% Rat7el 8 3coala or$a"ic&1 S,a!iul. Po7i!ia i Ara"i!a1 ))1 Harl 5aus%o+er I ,erso"alitate e*-le*atic& a $eo,oliticii $er*a"e1 )'1 H1 5aus%o+er i "a7is*ul1

I"teracti/& '

)61 Pa" I i#eile1 )<1 Al+re# T1 Ma%a" I +o"#atorul Teoriei Peterii Mariti*e9 )G1 5al+or# MacJi"#er I +o"#atorul Teoriei Ko"ei Pi/ot );1 N1 S,MJ*a" I Teoria &r*urilor. )L1 A1 #e Se/ersJM Teoria Puterii Aerie"e. S1Co%e" I Teoria S,a!iilor Alo-ale

6 %ema III 'epre!entanii geopoliticii contemporane


)1 '1 61 <1 K1 Br7e7i"sJi i Euroasiatis*ul. Sa*uel P1 5u"ti"$to" I @Cioc"irea Ci/ili7a!iilorB F1 FuJuia*a F1 Moro8De+ar$e

Stu#iu ca7

#e '

< %ema I0 Implicaiile geopolitice ale demografiei)1 '1 61 <1 Co"ce,!ia lui T%o*as Malt%us9 Caracteristici ale e2,lo7iei #e*o$ra+ice actuale1 Co"seci"!e $eo,olitice ale ,roceselor #e*o$ra+ice actuale1 Po,ola!ie i securitate1

I"teracti/& '

G %ema 0 'usia +n sistemul geopolitic mondial i musulmanismul i geopolitica petrolului


)1 @U"icitateaB Rusiei I -a7& teoretic& a Euroasiatis*ului1 '1 Rusia i str&i"&tatea a,ro,iat&9 61 Cauca7ul I u" -utoi cu ,ul-ere1 Ma%o*e#.Cora"ul. Isla*ul1 <1 Mari co"ce"tr&ri *usul*a"e i @Statele I ,i/otB G1 Ese"!a $eo,oliticii ,etrolului

Ra,oarte

'

%ema 0I *voluii geopolitice +n $* i *uropa de *st i I"teracti/& ' S$( +n sistemul relaiilor geopolilice mondiale
)1 '1 61 <1 Circu*sta"!ele $eo,olitice ale cre&rii UE A,ortul SUA la crearea UE Rolul i locul UE 4" siste*ul $eo,olitic *o"#ial Meto#e i *iCloace $eo,olitice #e reali7are a ,oliticii e2ter"a

L %ema 0III &ocul i rolul 'epublicii )oldova +n sistemul geopolitic regional


)1 As,ectul $eo,olitic al +or*&rii Re,u-licii Mol#o/a ca stat i"#e,e"#e"t '1 Rela!iile Re,u-licii Mol#o/a cu /eci"ii #i" i*e#iata a,ro,iere 61 Rela!iile Re,u-licii Mol#o/a cu Fe#era!ia Rus& i ,ers,ecti/a solu!io"&rii co"+lictului tra"s"istrea" <1 A,arte"e"!e Re,u-licii Mol#o/a la o$a"i7a!iile re$io"ale i rolul acestora 4" ,rocesul #e reali7are a ,ro-le*elor #e ,olitic& i"ter"& i e2ter"& a statului G1 Ese"!a i e/e"tualitatea reali7&rii o-iecti/ului #e ,olitic& e2ter"& a Re,u-licii Mol#o/a

Clasic&

'

C- %ematica studiilor de ca!


O

)1 Cursa ,e"tru NATO i UE ca o-iecti/ strate$ic al statelor Ce"tral i Est


Euro,e"e

'1 Rusia. Mol#o/a. Ro*F"ia i Occi#e"tul: ,er*a"e"!e i ,ers,ecti/e1 61 Aeo,olitica s,a!iului "or# ,o"tic1 <1 Co"seci"!e $eo,olitice ale #estr&*&rii URSS1 G1 Politica #e su,er,utere a SUA <- %ematica rapoartelor propuse studenilor pentru evaluarea lucrului individual
Co"seci"!e $eo,olitice ale ,roceselor #e*o$ra+ice1 Statele *ici 4" co"#i!iile $lo-ali7&rii1 Mo#ele #e i"te$rare i #e7i"te$rare1 Rolul Euro,ei 4" co"te2tul $eo,olitic co"te*,ora"1 Teoria s,a!iilor $lo-ale1 U"itatea ,olitic& i eco"o*ic& a Eurasiei Frie#ric% Rat7el 8 3coala or$a"ic&1 Harl 5aus%o+er I ,erso"alitate e*-le*atic& a $eo,oliticii $er*a"e1 H1 5aus%o+er i "a7is*ul1 Al+re# T1 Ma%a" I +o"#atorul Teoriei Peterii Mariti*e9 5al+or# MacJi"#er I +o"#atorul Teoriei Ko"ei Pi/ot K1 Br7e7i"sJi i Euroasiatis*ul. N1 S,MJ*a" I Teoria &r*urilor. #e Se/ersJM Teoria Puterii Aerie"e. S1Co%e" I Teoria S,a!iilor Alo-ale9 Co"ce,!ia lui T%o*as Malt%us9 Co"seci"!e $eo,olitice ale ,roceselor #e*o$ra+ice actuale1 Po,ola!ie i securitate1 @U"icitateaB Rusiei I -a7& teoretic& a Euroasiatis*ului1 Rusia i str&i"&tatea a,ro,iat&9 Cauca7ul I u" -utoi cu ,ul-ere1 Aeo,olitica !&rilor *usul*a"e i $eo,olitica ,etrolului1 E/olu!ii $eo,olitice 4" UE i Euro,a #e Est9 SUA 4" siste*ul rela!iilor $eo,olilice *o"#iale1 I"terese $eo,olitice 4" Asia MiClocie. Orie"tul MiClociu. Cauca7. I"#ia1 C%i"a 4" $eo,olitica SUA1 Pa,o"ia 4" $eo,olitica SUA1 Di*e"siu"i $eo,olitice ale acor#ului NAFTA1 Euro,a ca ,utere *o"#ial&1 Balca"ii 8 u" -utoi cu ,ul-ere1 )(

Euro,a: e2ti"#ere i co"soli#are1 CSI 8 o 7o"& tra#i!io"al& #e i"+luie"!& $eo,olitic& rus& Locul Re,1 Mol#o/a 4" a"sa*-lul $eo,oliticii euro,e"e

*xigene pentru elaborarea referatelor comunic,rilor: Su-iect -i"e tratat cu a,licarea /aria-ilei co*,arati/e i a celei #isci,li"are1 Volu*ul N8)' ,a$1 Sourse8#e la 6 la G Pre7e"tare 8 oral& cu su,ot ,re$&tit: ,re7e"tare la co"trol ,ro+esorului *xigene pentru elaborarea studiului de ca! : Lucru 4" ec%i,& #e 68< stu#e"!i1 Pr7e"tare8oral&1 Volu*e8 )( ,a$i"i1 =ibliografie selectiv,:
)1 '1 61 <1 A#a*s Pa*es. Ur*&torul r&7-oi *o"#ial. E#itura A"tet. Ora#ea. )OON9 Al-ert Mic%el. Ca,italis* co"tra ca,italis*. E#itura 5u*a"itas. Bucure ti. )OO<9 Aro" RaM*o"#. )N lec!ii #es,re societatea i"#ustrial&. E#itura All. Bucure ti. '((69 A"#ria"o,oulus AcrrM Ar$Mris. HISSINAER AND BRKEKINSHI. Mc*illa" Press lt#. )OO)1 G1 AM*eric C%au,ra#e. Fra"Qois T%ual. Dicionar de geopolitic. Bucure ti. '((6 B&#escu. I1. Du"$aciu. D1. Sociolo$ia i $eo,olitica +ro"tierei. /ol1'. E#itura Floare Al-astr&. Bucure ti. )OOG1 ;1 Br7e7i"sJi K1. Marea ta-l& #e a%1 Su,re*a!ia a*erica"& i i*,erati/ele sale $eostrate$ice. U"i/ers E"ciclo,e#ic. Bucure ti. '(((1 L1 Berri#$e A1 R1. Di,lo*atic T%eorM +ro* Mac%ia/elli to Hissi"$er. Pal$ra/e. '(()1 N1 C%i+u O1. R&7-oi #i,lo*atic 4" Basara-ia. e#1 Pai#eia. Ia i. )OOL1 O1 Cla/al Paul. Aeo,olitic& i $eostraie$ie1 AF"#irea ,olitic&. s,a!iul i teritoriul 4" secolul al EE8lea. Bucure ti. '(() )(1 De+ar$es M1. I"tro#uctio" a la $eo,olitiRue. Poi"ts Seuil. )OO<. ))1 Do-rescu P1. B&r$&oa"u A1. Aeo,olitica. SNSPA. Bucure ti. '((). )'1 E*a"#i E1 I1.Aeo,olitica. Ia i. )OO<1 )61 Ao#leSsJa A""e a"# Neil S*it%. e#s1. Aeo$ra,%M a"# E*,irc. O2+or#. )OO<1 )<1 Ari++it%s. M1. Rela!ii I"ter"a!io"ale 8 coli. cure"te. $F"#itori1 E#itura Kiua. Bucure ti. '((69 )G1 Aeo,olitica i"te$r&rii euro,e"e1Colecti/1 E#itura U"i/ersit&!ii #i" Bucure ti1 Bucure ti. '((69 );1 Lorot T1. T%ual Fr1. La Aeo,otitiRue. Mo"tc%restie". )OOL. )L1 Hissi"$er. 5e"rM1 Di,lo*a!ia. Bucure ti. )OOO1 )N1 Hissi"$er 51 Are "e/oie A*erica #e o ,olitica e2ter"&T Bucure ti. '(()1 )O1 He""e#M Paul. T%e Rise a"# F&li o+ t%e Areat PoSers. Lo"#o". )ONO1 '(1 Lacoste U/es. Dictio""aire #e $eo,olitiRue1 Paris. )OO61 ')1 ParJer. Aco++reM1 Vester" Aeo,olitical T%ou$%t 4" t%e TSe"tiet% Ce"turM. Lo"#o". )ONG1 Ha*o"et L. Aeo,olitica %aosului1 Bucure ti. )OON1 ))

''1 Rat7el F1. La Aeo$ra,%ie Politic. FaMar#. Paris. )ONL1 '61 Re#Soo# Poli"1 T%e Cor"i"$ Co"+licts -etSee" t%e USA a"# t%e Euro,ea" U"io"1 5ou"#*ills. '(() '<1 RoM Oli/ier. Noua Asie Central sau fabricarea naiunilor. CluC Na,oca. '(() 'G1 Sa/a I N1. Aeo,litica1 Teorii i ,ara#i$*e clasice1 3coala $eo,olitic& $er*a"a1 Bucure ti. )OOL1 ';1 Sa/a1 I1N1. Ti-il. M. Ar*ata i societatea1 Cule$ere #e te2te #e sociolo$ie *ilitar&. E#itura I"+o8Tea*. Bucure ti. )OON9 'L1 Sere-ria" O1. Va e2,loa#a EstulT E#1 Dacia. CluC8Na,oca. )OON1 'N1 Sere-ria" O1. Politica i $eo,olitic&1 C%i i"uii. '((<1 'O1 Sloa* A1R1. Aeo,olitics i" U"ite# States Strate$ic PolicM. )NO(8)ONL. NeS UorJ. )ONN1 6(1 3o+ra"sJi O1. Re,u-lica Mol#o/a: Ca,ital$eo,olitic. Cartier. )OON1 6)1 So,,elsa P1. Aea,olitiRue #e )O<G a "osCours. SireM. )OO61 6'1 T%ual Fr1. Re,eres $eo,olitiRue. La #ocu*e"tatio" Fra"caise )OOG1 661 Tuat%ail. Aearoi# O1 Si*o" DalleM a"# Paul Routle#$e. T%e Aeo,olitics Rea#er. Lo"#o" au# NeS UorJ. )OOO1

&iteratura +n limba rus,


)1 WXYXZ[X\]^ _1 `1 _abcde]fX[g ]\Yh ^a b]Ycicj kalbaf^cj mcZnX1 o p1: q_r. Terra Fa"tastica. '((G1 '1 sa^][XiZn]j t1 ucZZ]v ] wiYcxa1 :: yz[aZZ]na \Xcxc[]f]n]. EIE iXn{1 o p1: q_r. '((61 61 `|X}]^Zn]j ~1 p]Yciav kalbaf^av mcZna1 o p1: pX|md^aYcm^hX cf^ckX^]v. '((G1 <1 a^f]^\fc^ _1 _fc[n^ciX^]X ]i][]}a]j1 o p1: q_r. '((61 G1 sd\]^ q1 Z^cih \Xcxc[]f]n]1 o p1: yqYnfc\Xv{. '(((1 ;1 sXY\aeXi 1 q1 Xcxc[]f]na1 o p1: tr8sqtq. '((<1 L1 zc[cZci 1 q1. p]Yc^X^nc t1 _1 Xcxc[]f]na ] xc[]f]eXZnav \Xc\Ya]v: deX^]n m[v ZfdmX^fci id}ci1 o p1: qZxXnf8WYXZZ. '(()1 N1 aZ][X^nc 1 q1 Xcxc[]f]na1 o p1: aYmaY]n]. '((61 O1 p]^gvY8`X[cYdeXi z1 1 p]Yciav \Xcxc[]f]na1 o p1: yWYcZxXnf8qW{. '((;1

Surse internet SSS1$eo,olitica1ro SSS1$eo,olitica1ru SSS1u"1or$ SSS1euro,a1eu S%'(%*GII <* *0(&$('*: E/aluarea la #isci,li"a @Aeo,olitica i statele lu*iiB se e+ectuea7& at4t cure"t. c4t i la s+4r itul se*estrului1 Pe"tru stu#e"!ii a"ului II BAC I e2a*a" oral Pe"tru stu#e"!ii a"ului IV BAC i V +:r I coloc/iu oral
)'

Co"stituirea "otei $e"erale la e2a*e" : Biletul la e2a*e" este co"stituit #i" ' 4"tre-&ri: a> 4"tre-are ce se re+er& la teoriile $eo,olitice #i" co"!i"utul cursului. -> 4"tre-are ce se re+er& la ,rocesele $eo,olitice #i" co"!i"utul cursului1 Ponderea +ntreb,rilor: Nota ,e"tru 4"tre-area teoretic& 8 G( Nota ,e"tru 4"tre-area #i" ,artea s,ecial& 8 G(1 >ntrebarea teoretic, +ntreb,ri practice / evaluarea competenelor gnoseologice: "ota 2? 3!ece5/ se atri-uie stu#e"tului care a> #& #o/a#a #e cu"o ti"!e teoretice e2ce,!io"ale. trai"ice i *ultilaterale ce #e,& esc U*ilele co"!i"utului #e ,ro$ra*& la #isci,li"a res,ecti/&9 -> ,ose#& a-ilit&!i #e i"#uc!ie i #e#uc!ie cu +or*ularea o,i"iei ,ro,rii /i7F"# ,ro-le*a a-or#at&9 c> reali7ea7& ,ri"ci,iul i "ter# i sci ,i *&rita!ii. o,erF"# cu "o!iu"i i ter*e"i #i" #o*e"iile a#iace"te #isci,li"ei 4" cau7&. +&r& a co*ite $re eli 4" e2,u"erea *aterialului9 #> arc e2,ri*are oral& corect& si coere"t&. cu utili7area ,ro,riilor ar$u*e"te 4" -a7a cercet&rilor i"#i/i#uale. reali7ate 4" a+ara ,ro$ra*ului. cu +or*ularea u"or ra!io"a*e"te i co"clu7ii ori$i"ale1 "ota @ 3nou,5 8 se atri-uie stu#e"tului care a> #& #o/a#& #e cu"o ti"!e teoretice i ,ractice +oarte -u"e. trai"ice i *ultilaterale co"+or* *aterialului #e ,ro$ra*&9 -> ,ose#& a-ilit&!i #e i"#uc!ie i #e#uc!ie cu +or*ularea o,i"iei ,ro,rii /i7F"# ,ro-le*a a-or#at&9 c> co,erca7& cu "o!iu"i i ter*e"i #i" #o*e"iile a#iace"te #isci,li"ei 4" cau7&. +&r& a co*ite $re eli 4" e2,u"erea *aterialului9 #> are o e2,ri*are oral& corect&1 "ota ; 3opt5 8 se atri-uie stu#e"tului care a> #& #o/a#& #e cu"o ti"!e teoretice i ,ractice -u"e i co*,lete co"+or* *aterialului #e ,ro$ra*&9 -> atest& ca,acit&!i su+icie"te #e a,licare a cu"o ti"!elor teoretice9 c> ,ose#& a-ilit&!i #e si"te7& a *aterialului e2,us9 #> #e"ot& o 4"!ele$ere corect& a "o!iu"ilor #e -a7& ale #isci,li"ei. #ar 4" e2,u"erea *aterialului se co"stat& u"ele lacu"e "eese"!iale1 "ota : 3apte5 8 se atri-uie stu#e"tului care a> #& #o/a#& #e cu"o ti"!e teoretice su+icie"te co"+or* *aterialului #e ,ro$ra*&9 -> #e"ot& o 4"su ire co" tie"t& a *aterialului #e ,ro$ra*& i o 4"!ele$ere corect& a "o!iu"ilor ,ri"ci,ale a #isci,li"ei res,ecti/e9 c> co*ite u"ele $re eli i lacu"e 4" e2,u"erea *aterialului #e ,ro$ra*&. #i"tre care u"a ese"!ial&9 "ota 9 3ase5 8 se atri-uie stu#e"tului care a> #& #o/a#& #e cu"o ti"!e teoretice su+icie"te co"+or* ,ro$ra*ei9 -> #e"ot& o 4"su ire co" tie"t&. #ar *ai sla-& a *aterialului #e ,ro$ra*&9
)6

c> co*ite u"ele $re eli i lacu"e 4" e2,u"erea *aterialului #e ,ro$ra*&. #i"tre care '86 ese"!iale9 #> co*ite $re eli #e re$istru a li*-ii. are -locaCe #e e2,ri*are a "o!iu"i lor teoretice1 "ota 8 3cinci5 8 =,ro*o/a-il&> se atri-uie stu#e"tului care a> #& #o/a#& #e cu"o ti"!e teoretice la *ai *ulte ca,itole #e ,ro$ra*&9 -> #e"ot& o 4"su ire sla-& a *aterialului #e ,ro$ra*&9 c> co*ite $re eli i lacu"e ese"!iale 4" e2,u"erea *aterialului #e ,ro$ra*&9 #> are u" #e-it +oarte le"t. e7ita"t. co*ite *ulte $re eli #e e2,ri*are. are -locaCe serioase #e e2,ri*are a "o!iu"ilor teoretice1 Subiectele pentru colocviu la disciplina Geopolitica i statele lumii )1 A,ari!ia $eo,oliticii1 O-iectul #e stu#iu1 '1 I"ter+ere"!a #i"tre "o!iu"ile: Aeo$ra+ie1 Aeo$ra+ie ,olitic&1 Aeo,olitic&. Aeostrate$ie1 61 Ru#ol+ HCelle" 8 4"te*eietorul #e #re,t al $eo,oliticii1 <1 Caracteristica colii $eo,olitice $er*a"e G1 Frie#ric% Rat7el 8 3coala or$a"ic&1 ;1 S,a!iul. ,o7i!ia. $ra"i!a1 L1 Harl 5aus%o+er I ,erso"alitate e*-le*atic& a $eo,oliticii $er*a"e1 N1 I#eia #e ,a"$er*a"is*1 Teoria s,a!iului /ital1 O1 Pa"8 i#eile1 )(1Caracteristica colii a"$lo8a*erica"e #e $eo,olitic&1 ))1Al+re# T1 Ma%a" 8 Teoria ,uterii *ariti*e1 )'15al+or# MacJi"#er8Teoria 7o"ei ,i/ot1 )61K1 Br7e7i"sJi i Euroasiatis*ul. )<1N1 S,MJ*a" I Teoria &r*urilor. )G1De Se/ersJM 8 Teoria Puterii Aerie"e. );1S1Co%e" I Teoria S,a!iilor Alo-ale9 )L1Co"ce,!ia lui T%o*as Malt%us9 )N1Co"seci"!e $eo,olitice ale ,roceselor #e*o$ra+ice actuale1 )O1De"sitatea $eo$ra+ic& i #e"siatea $eo,olitic&1 '(1@U"icitateaB Rusiei I -a7& teoretic& a Euroasiatis*ului1 ')1Rusia i str&i"&tatea a,ro,iat&9 ''1Cauca7ul I u" -utoi cu ,ul-ere1 '61Noul statut al Rusiei #u,& #e7i"te$rarea URSS '<1Ma%o*e#.Cora"ul. Isla*ul1 'G1Aeo,olitica !&rilor *usul*a"e i $eo,olitica ,etrolului1 ';1Mari co"ce"tr&ri *usul*a"e i @Statele I ,i/otB 'L1E/olu!ii $eo,olitice 4" UE i Euro,a #e Est9 'N1SUA 4" siste*ul rela!iilor $eo,olilice *o"#iale1 'O1Su,re*a!ia a*erica"& i i*,erati/ele sale $eostrate$ice1 6(1E/olu!ii $eo,olitice 4" UE i Euro,a #e Est

)<

>ntreb,rile pentru examen: )1 A,ari!ia $eo,oliticii1 O-iectul #e stu#iu1 '1 I"ter+ere"!a #i"tre "o!iu"ile: Aeo$ra+ie1 Aeo$ra+ie ,olitic&1 Aeo,olitic&. Aeostrate$ie1 61 Ru#ol+ HCelle" 8 4"te*eietorul #e #re,t al $eo,oliticii1 <1 Caracteristica colii $eo,olitice $er*a"e G1 Frie#ric% Rat7el 8 3coala or$a"ic&1 ;1 S,a!iul. ,o7i!ia. $ra"i!a1 L1 Harl 5aus%o+er I ,erso"alitate e*-le*atic& a $eo,oliticii $er*a"e1 N1 I#eia #e ,a"$er*a"is*1 Teoria s,a!iului /ital1 O1 Pa"8 i#eile1 )(1Caracteristica colii a"$lo8a*erica"e #e $eo,olitic&1 ))1Al+re# T1 Ma%a" 8 Teoria ,uterii *ariti*e1 )'15al+or# MacJi"#er8Teoria 7o"ei ,i/ot1 )61K1 Br7e7i"sJi i Euroasiatis*ul. )<1N1 S,MJ*a" I Teoria &r*urilor. )G1De Se/ersJM 8 Teoria Puterii Aerie"e. );1S1Co%e" I Teoria S,a!iilor Alo-ale9 )L1Co"ce,!ia lui T%o*as Malt%us9 )N1Co"seci"!e $eo,olitice ale ,roceselor #e*o$ra+ice actuale1 )O1De"sitatea $eo$ra+ic& i #e"siatea $eo,olitic&1 '(1@U"icitateaB Rusiei I -a7& teoretic& a Euroasiatis*ului1 ')1Rusia i str&i"&tatea a,ro,iat&9 ''1Cauca7ul I u" -utoi cu ,ul-ere1 '61Noul statut al Rusiei #u,& #e7i"te$rarea URSS '<1Ma%o*e#.Cora"ul. Isla*ul1 'G1Aeo,olitica !&rilor *usul*a"e i @Statele I ,i/otB ';1Aeo,olitica ,etrolului1 'L1E/olu!ii $eo,olitice 4" UE i Euro,a #e Est9 'N1SUA 4" siste*ul rela!iilor $eo,olilice *o"#iale1 'O1Su,re*a!ia a*erica"& i i*,erati/ele sale $eostrate$ice1 6(1Locul Re,u-licii Mol#o/a 4" $eo,olitica Euro,ei1 Structura -iletului la #isci,li"a @Aeo,olitica i statele lu*iiB

)G