Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL ADMINISTRATE!

SI INTERNELOR
SERVICIUL FINANTARE ADMINISTRATE PUBLICA
Nr.3.072.140/02.02.2011

APROB,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
BUGET PE ANUL 2011 REPARTIZARE PE TRIMESTRE
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL IASI
CAP 51.01 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Categoria de cheltuiala

Cod

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE


CHELTUIELI CURENTE
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

51.01.03
51.01.01

Cheltuieli salariale in bant


Salarii de baza
Sporuri pentru conditii munca
Alte sporuri
Prima de vacanta
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Alte drepturi salariale in natura
Contribute
Contributii de asiguran sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contrib. de asigurari sociale de sanatate
Contrib. 0.4 % fond de rise si accidente
Prime de asigurare de viata platite de angajator

10,01
10.01.01
10.01.05
10.01.06
10.01.09
10.01.13
10.01.30
10,02
10.02.02
10.02.30
10,03
10.03.01
10.03.02
10.0303
10.03.04
10.0305

Contrib 0.85 % concedii medicale


TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Imcalzit, iluminat si forta motrice
Apa. canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb

10

10.03.06
20

20,01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01 05
2001 06

mii lei
'..'
m" lei
Suma
f
Suma
Trim 1
Trim II
Trim III
Trim IV
Total an
1.191,78
853,03
753,03
642,16
3.440,00
1.191,78
853,03
753,03
642,16
3.440,00
579,76
557,52
557,52
535,20
2230,00
379,32
364,77
364,77
350,16
1459,02
347,43
334,06
334,06
320,70
1.336,25
15,64
15,05
15,05
14,44
60,18
2,24
2,16
2,16
2,07
8,63
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,42
0,42
0,42
0,40
1.66
13,59
13,08
13,08
12,55
52,30
81,36
78,25
78,25
75,12
312,98
81,36
78,25
78,25
75,12
312,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,08
114,50
114,50
109,92
458,00
94,31
90,70
90,70
87.07
362,78
1,94
1,86
1,86
1,79
7,45
20,02
19,25
19,25
18,48
77,00
w,-ju
U,UJ
u,oo
U,OJ
*.t'\0
0,00
0,00
0,00
0,00
2,23
2,14
2.14
2,05
8,56
84,02
95,51
95,51
106,96
382,00
62,04
70,50
70,50
78,96
282,00
2.20
2,50
2,50
2,80
10, OC
0,44
0,50
0.50
0,56
2,OC
22.00
25,00
25,00
28,00
100, OC
2,20
2,50
2,50
2.80
10. OC
1.10
,25
1,25
1.4C
5.0C
1,10
1.25
1,25
1.40
5,OC

Posta. telecomunicatii. radio, tv. internet


Materiale si prestari de serv.cu caracter funct.
Alte bunuri si serv. pentru intret. si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari,transferari
Deplasari interne, detasari.transferan
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
^rotocol si reprezentare
3rime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul conducatoruluimstitutiei
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Alte transferuri

20.01 08
20.01 09
20.01.30
20,02
20,05
20.05.30
20,06
20,06.01
20 06.02
20,11
20,12
20,13
20,14
20,25
20.30
20.30.01
20.30.02
20.30.03
20.30.04
20.30.07
20.30.30

Alte transferuri curente interne

55.01,18

55

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)


postaderare
56
^rograme din Fondul European de Dezvottare Regionala
56,01
Programe din Fondul Social European
56,02
56,17
Mecanismul financiar SEE
Asistenta tehnica in cadrul Prog. Operational Asistenta Tehnica
56,19
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale altele decat P. 56,20
"ransferurui de fonduri din buqetul de stat catre bugetele locale nece 56,21

30.00
45.00
5,00
2,00
2.00
17,00
17,00
0,00
6,00
0,00
3,00
0,50
0,00
66,50
0,50
8,00
10,00
0,00
3,00
45,00
0,00

21,00
8,40
12,60
1.40
0,56
0.56
4,76
4.76
0,00
1,68
0,00
0,84
0,14
0,00
18,62
0,14
2.24
2,80
0,00
0,84
12,60
0,00

18,75
7.50
11,25
1,25
0,50
0,50
4,25
4.25
0,00
1,50
0,00
0,75
0.13
0,00
16,63
0,13
2,00
2,50
0,00
0,75
11,25
0,00

18.75
7,50
11,25
1,25
0,50
0,50
4,25
4,25
0,00
1,50
0,00
0,75
0,13
0.00
16,63
0,13
2,00
2,50
0,00
0,75
11,25
0,00

16,50
6.60
9,90
1,10
0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

828,00

0,00

100,00

200,00

828,00

0,00

100,00

200,00

528,00
0,00
528,00
0,00
0,00
0,00
0,00

75.00

59
59,17
70
71

71,01
71.01.01
71.01.02
71

01.03

3,74
3,74
0,00
1,32
0,00
0,66
0,10
0,00
14,62
0,10
1,76
2,20
0,00
0.66
9,90
0,00

0,00

Transferurui de fonduri din bugetul de stat catre ONG-uri, socitati con 56,22

Alte cheltuieli
Despagubin civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
Constructii
Masini. echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

Alte active fixe


Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.01.30
71,03

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,


Constantin Marin

.<

Intocmit,
Traistaru Anicuta

0.00
0,00

0,00
0,00