Sunteți pe pagina 1din 385
INTRU SLAVA SFINTEI SI CELEL DE 0 FIINTASI DE VIATA FACATOAREI SI NEDESPARTITEI TREIMI MINEIUL SEPTEMBRIE TIPARIT IN ZILELE PASTORIEI PREA FERICITULUI PARINTE IUSTIN PATRIARHUL BISERICH ORTODOXE ROMANE CU APROBAREA SFINTULUI SINOD EDITIA A CINCEA & EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $1 DE MISIUNE AL BISERICI ORTODOXE ROMANE I} = i \ \ MINEIUL PE SEPTEMBRIE ARE TRFIZECI DE ZILE ZIUA ARE 12 CEASURI $I NOAPTEA ARE 12 CEASURI ZIUA INTIIA In ziva intifa, inceputul Indictulul, adi- c& al anului nou bisericesc;_pomenirea Preacuviosnluj Parintelui nostru Simeon Stilpnicul si Arhimandritul si a Maicit Ini, Marta; Soborul Preasfintel Nascatoa- ref de Dumnezen cea de la Miasine ; Sfin- tul Mucenic Aitala ; Sfintele patruzeci de femei Mucenife si Sfintal Amun diaconul si dascalul lor; pomenirea Sfinjilor Mu- cenici Calista, Evod si Ermoghen, frafi bunt; pomenirea lui Isus, ful lui Navi, si_pomenirea incendiului cel mare. Vezi si «Rinduiala de Tipic» de la sfir- situl acestei carfi. LA VECERNIE Dupi oblsnuitul Psalm, se citesteFeri- cit barbatul... Slava intila; iar de esie sim- bata seara, se citeste Catisma intreagé. Ta Deanne, strigat-am... se pon Stihi- rile pe zece, si se cint’ 3 stihini ale Indic- tului, si 7 ale cuviosului. Stihirile Indictului, glasul 1 = Podoble : Ceea ce esti bucuria... Neai invatat rugéciunea in- ‘vataturii celei dumnezeiesti, de insusi Hristos rostiti, ca in toate zilele s& graim catre Zidi- torul: Tatal nostru Care esti in ceruri, piinea cea spre fiinta di- ne-o nou’, trecind cu vederea gresealele noastre. Precum oasele evreilor au ra- mas carecind in pu: sinditi dupa dreptate pentru c& nu se plecau Tie, Stapinului tu- turor, asa oasele necredinciosilor risipestele acum, dupa graiul i —— 6 LUNA SEPTEMBRIE psalmistului, lingd iad, Hris- toase. Cel ce in Muntele Sinai ai scris oarecind tablele Legii, insusi si acum in trup fiind in cetatea Na- zaret ai primit a cili cartea pro- oroceasc’, Hristoase Dumneze- ule ; si apoi inchizind-o, ai inva- fat popuarele c& intra Tine 3.0 plinit Scriptura. Je Preacnvinsalul, alasol al 5-lea: Podobie : Cuvioase Parinte... Cuvioase Parinte, trupul thai topit cu lacrimife si, curatindu-ti sufletul, te-ai suit la maltimea bunatatilor. Locuinté pentru trup avind stilpul tau, iar pentru gind cetatea cereascd a Sionului celui de sus. Miratu-s-au ingerii, spaimintatu-s-au oamenii, rusi- natu-s-au demonii de bunatitile tale Simeoane Cuvioase. Tar acum roagi-te sa se mirituiasca sufletele noastre. Cuvioase Parinte, de ar avea grai stilpdl, nu ar inceta a vesti durerile, ostenelile si ‘suspinuri- le tale; ins& nu stilpul te tinea pe tine ci tu, fericite, umezindu-l cu lacrimile tale, cape un copac il tineai. Mixatu-s-au ingerti, mi- nunatu-s-au oamenii, spaimin- tatu-s-au demonii de rabdarea ta, Simeoane Cuvioase. Tar a- cum, roagi-te si se mintulasc& sufletele noastre. Cuvioase Parinte, cu puterea dumnezeiescului Buh rivnind Stapinului t4u, te-ai suit pe stilp ca pe cruce. Acela zapisul stra- mosesc a rupt, iar tu ai biruit nivilirile patimilor ; Acela ca o oaie, iar tu ca o jertia; Acela pe cruce, iar tu pe stilp, Simeoane Cuvioase. Acum roagii-te sA se mintuiasca sufletele noastre. Alte stibirt ale Preacuviosulul, glasul al 2-lea: Podobie: x,y Cel din pruncie sfintit, Sime- on, a rasarit ca un rod bun din radacina buna; si cu darul mai mult decit cu lapte hranindu-se, si-a urcat pe piatra trupul, si ca- ire Dumnezeu inaéltindu-si gin- dul, si-a zidit, prin faptele cele bune, cerese locas. Si cu dumne- zeiestile puteri cele de sus desfa- tindu-se, salas s-a facut }ui Hris- tos Dumnezeu si Mintuitorul sufletelor noastre. Trae. De te-ai si mutat de la nei, pas- torule cel bun, Cuvioase Parin- le Simecane, dar pomenirca ta in veac ramine, cici pentru blin- detile inimii tale nu te departezi din dragoste cu duhul de Ia noi; ci inaintea lui Dummezeu stind si cu ingerii dantuind in ceruri, impreund roagé-te s& se mintu- iasca sufletele noastre. A Toi Ciprian: Racla moastelor tale, prealau- date parinte, izvoraste tamAdu- iri; si sfint sufletul tau cu in- gerii impreunindu-se, dupa vred- nicie se bucuraé. Deci avind ca- tre Dumnezeu indrdznire, cuvi- oase, si cu cei far de trup dan- tuind in ceruri, roag’-te cu dinsii s& se mintuiasci sufletele noas- tre. a i ——____. = $n < ZIUA INTHA - 7 AlutGhermano: © ¢. 9 Tubit-ai, de Dumnezeu purta- torule, filozofia cea de sus, si a- fara de lume ai fost, vietuind mai presus decit cele vazute si neintinat’ dumnezciascé oglin- d& te-ai aritat lui Dumnezeu. Fiind pururea impreunat cu lu- H vimit, fer ty Dy nth si sfirsit luminat ai dobindit. Tar acum roagi-te pentru sufletele neastre, intelepte S Slava... glasul al 6-lea: AlwiGhermano: Tye. Dumnezeiescul Dar umbres- te racla moastelor tale, Sfintite Simcoane. Pentru accasta si la mireasma mirului minunilor tale alergam, tamaduire de boli lu- ind; ct pirinte cuvioase, roaga pe Hristos Dumnezeu pentru su- fletele noastre. Siacum.,, a Indictulal, acelasi glas = A fui Vizantie = taph Cel ce esti unit cu Tatél si cu Duhul sfint, Cuvinte cel fara de fnceput si Fiule, Facatorule si impreuna-ziditorule al tuturor celor vazute si nevazute, binecu- vinteaz’ cununa anului, pazind in pace multimile dreptcredin- ciosilor, pentru rugaciunile Nasc&toarei de Dumnezeu si ale tuturor sfintilor tai. VOHOD: Lumina lina... Prochimenul zilet PAREMIILE Din Proorocia Ini Isaia, citire : (XLT, 1-10) Duhul Domnului este peste Mine, ch Domnul M-a_ uns si binevestesc séracilor, M-a trimis si vindec pe cei cu inima zdrobita, si propovaduiesc celor robiti slobozire si celor prinsi in razboi libertate; si dau de stire un an de milostivire al Domnului si o zi de razbunare a Dumnezeului nostru; si mingii pe cel intristafi; ce- lor ce jelesc Sionul, si le pun pe cap cununé in loc de cenusa, untdelemn de bucurie in foc de vesmin vor fi numiti: stejari_ ai dreptayii, sad al Domnului spre slavirea Lui. Ki vor zidi pe vechile ruine, vor ri- dica darimaturile de alt&dat’, vor reface cetitile distruse, pustiite din neam in neam. Oameni de neam strain vor veni si vor paste turmele, feciori din alt neam vor fi plugarii si vierii nostri. Si voi, voi vefi fi nu- mifi preoti ai Domnului, slujitori ai Dumnezeului nostru. Bunatatile po- poarelor, voi le vefi mines gi cu ave- Tile lor voi va vefi mindri. Fiindci ocara lor era indoit’, batjocuri si scuipari erau partea lor, penizu a- ceasta indoit in pimintul lor vor mosteni side slava cea dea pu- ruri ei se vor bucura! CA Fu sint Domnul, Care iubesc dreptatea, si urdsc rapirile nedrepte. Eu le voi da credinciosie plata lor si legamint vesnic cu ei voi inchela. Cu nume mare va fi neamul lor intre neamuri si urmasii lor printre popoare. Tofi cei ce fi vor vedea vor da marturie c& ei sint un neam binecuvintat de Domnul. Bucura-Mé-voi intra Dom- nul, salta-va de veselie sufletul Meu intru Dummezeul Meu, c& M-a imbra- cat cu haina mintuirii, cu vesmintul veselici M-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie cununa si ca pe o mi- reas& M-a impodobit cu podoaba. Din cartea Levitic, citire : (XXVI, 3-12; 1417; 19-20, 22, 33) De veti umbla dupa legile Mele si de veti pazi si plini poruncile Mele, va voi da ploaie la timp, pamintul si pomii igi vor da roadele lor. Tre- 8 LUNA ajunge pin Ia cu- lesu! viilor, culesul viilor va ajunge pind la semanat; veti minca piinea voastri cu mulfumire gi vefi trii in pAmintul vostru fiird primejdie. Voi trimite pace pe pamintul vostru si nimeni nu va va tulbura; voi goni fiarele silbatice si sabia nu va tre- ce prin p&mintul vostru. Veti alunga pe veifmagii wagtri si var cidea ucisi inaintea voastri. Cinci din voi vor birui o sut& si o sutd din voi vor goni jeratul vostru va spre voi si vi voi binecuvinta; veti avea copii, vA vol inmulfi si voi fi statornic in legimintul Meu cu voi. Veyi minca roadele vechi din anit trecuti si vefi da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi. Voi aseza locasul Meu in mijlocul vostru si sufletul Meu nu se va scirbi de voi. Voi umbla prinire voi, voi fi Dumne- zeul vostru si voi poporul Meu. Iar de nu MB vefi asculta si de nu veti piizi aceste porunci ale Mele, de veti dispreful aseziimintele Mele si de se va scirbi sufletul vostru de legile Mele, netmplinind poruncile Mele, si calcind legamintul Meu, atunci si Eu am s& M& port cu voi asa: voi trimi- te asupra voastra groaza, lingoarea gi frigurile, de care vi se vor secitui Ochi si vi se va istovi sufletul; veti sem&na seminjele in zadar si vrAj- masii vosiri le vor minca. imi voi intoarce fata impotriva voastra si vefi ciidea inaintea vrijmasilor vos- tri; vor domni peste voi dusmanii vostri si vefi fugi cind nimeni nu va va alunga. Voi fringe indiritnicia voastra cea mindr& si cerul vostru fl voi face ca fierul, iar pamintul vostru ca arama. In zadar va veti cheltui puterile voastre, ci piimintul vostru nu-si va da roadele sale, nici Pomii din tara voastra nu-si vor da poaméle Jor. Voi trimite asupra voastra fiarele cimpului, care va vor lipsi de copii; voi praipidi vitele vuasire si pe voi vii voi impufina asa, incit se vor pustii drumurile voastre. PTEMBRIE Dac nici dupa aceasta nu va vefi indrepta, impotrivinduva Mie, a. tunci si Eu voi veni cu minie asu pra voastré si vA voi lovi inseptit pentru pacatele voastre. De la Injelepciunea Inui Solomon, citire: av, 715) Cel drept, chiar cind apuci si moar mai devreme, di de odihna. Batrinetile cinstite nu sint aduse de o viaji lung’, ni m dups ‘ Jepciunea este la om adevarata ca- runtete si virsta bitrinefilor in- seamni o viaté neintinat&. Plicuta fiind lui Dumoezeu, Domaul ba ie bit si, fiinded traia intre pAcdtosi, La mutat de pe pamint. A fost rapit, ca réutatea s& nu-i schimbe mintea sa, ingelticiunea si nui amigeasci suffetul. Caci vraja viciului intuneca cele bune si amefeala poftei schimba gindul cel fark de riutate. Ajungind curind Ja desavirsire, dreptul a apu- cat ani indelungafi. Sufletul lui era plicut lui Dumnezeu, pentru aceas- fa Doxnnul S-a grabit si-1 scuati din reijlocul riutatii. Neamurile vad, dar nu pricep nimic, si nu-si_bat capul cu aga ceva, c& adic harul hii Dumnezeu si mila Lui sint cu alesii Sai sf c& poarta grija de sfingii Sai. LA STIHOAVNA Stihirile Indictulus, glasul 1: ‘Ale lui Toan Monabul. 7,1 Sosit-a intrarea anului, care ne cheami si cinstim pe cei ce o lumineaz’ pe ea; pe Calista, pe Evod si pe Ermoghen, pe vi- tejii frati buni, pe Simeon cel in- tocmai cu ingerii, pe Isus al lui eet savte Ta vei gapie Ia na Navi, pe ti mar din Efes, si ceata cea lumi- nata a patruzeci de sfinte femei, de a céror aducere aminie inr partasindu-ne iubitorii de praz- ZIUA INTIA 9 nic, din adincul inimii si gréim Doamne, binecuvinteaza lucrt le miinilor Tale si ne invredni- ceste pe noi, cu folos a trece cru- gul anului. Stih : Jie Ji se cuvinte cintare Dumne- zeule in Sion, si Tie se va da rugaciune in Terusalim. Lips Hrisioase, Dumnezeul nostru, Cel ce intru_intelepciune toate ie-ai zidt, si din nefiinta intru fi- int& le-ai adus, binecuvinteaz4 cununa anului, si cetatea noastra pazeste-o nevatamata. Si pe cre- dinciosii cirmuitorii nostri cu puterea Ta ii veseleste, biruint& dindu-le asupra_protivnicilor. Pentru Nasc&toarea de Dumne- zeu, daruieste lumii mare mila. Stih: Umplea-ne-vom de bunatatile ca- sel Tale, sfinté este Biserica Ta, minu- nat intra dreptate. 7 A Jol Ciprian, glasul al Zea 5, ¢ Minunat esti, Dumnezeule, si minunate sint lucrurile Tale, si caile Tale neurmate, cAci esti in- telepciunea lui Dumnezeu si i- postas des&virsit si putere si im- preuna fara de inceput si im- preund vesnic ; sicu voia Ta cea atotlucratoare si atotputernica, ai venit in lume, cdutind ca sa impodobesti zidirea Ta. Prin in- truparea cea de negrait din Mai- c&, ce nu stie de barbat, nu Te-ai schimbat dupa Dumnez nind aseziminturi, si ani, spre mintuirea noasira. Pentru aceas- ta griim catre Tine, Bunule, Doamne, slava Tie. Stih :Binecuvinta-vei cununa anului bunatatli Tale. Alul Damaschin: 1 \ 9% Cuvinte al Tatalui cel mai inainte de veci, Cel ce cu inte- lepciune toate le-ai Inerat, si cu cuvintul Tau cel atotputernic toat’ f4ptura ai asezat-o, binecu- vinteaz4 cununa anului bunata- tii Tale, si surp’ eresurile, pen- tru Nasc&toarea de Dumnezeu, ca un bun si iubitor de oamen’ Slava... glasal al SJea: {up,8 Precum Hie prin cruta cea de foc, asa si tu, cuvioase parin- te, ai aflat buna scara_ stilpul prin care te-ai suit la indltime. Dar stilpul nu a fost si pentru altii suire, tu insa, fericite, ai 1i- sat si dupa moarte aceasta sca- ra a stilpului, omule ceresc si jmger p&mintesc, lumindtorule neadormit al lumii, Simeoane Cuvioase. Tar acum roaga-te sa se mintuiascd sufletele noastre. St acum... a Indictulul, acelasi glas : A Ji Toan Monabul: 49 Tu, imparate, Cel ce esti puru- rea si petreci in vecii cei fara de sfirsit, primeste rugiiciunea pac&tosilor care cerem mintui- re. Si da, Iubitorule de oameni, pamintului tiu buna rodire, bi- ne intocmite vazduhuri daruind; binecredinciosilor crestini aju- tale asupra celor fara de lege, J lui David. C3 an venit acestia fn locasurile Tale, Mintuitorule, si locul cel prea- sfint Lau spurcat. Ci daruieste- ne biruintéa, Hristoase Dumne- i 10 zeule, pentru rugiciunile Nasca- toarei de Dumnezeu, caci Tu esti biruinta si lauda celor binecre- dinciosi. $i dupa Acum slobozeste... Tatal nostru... ‘Troparul Indictulul, glasul al 219+, ¢, A toat& faptura Ziditorule, Cel ce timpurile si auii ai pi puterea Ta, binecuvinteazi cu- nena anului bunatatii Tale, Duaume, paciad in ps si tara aceasta, pentru rugaciu- nile Nasc&toarei de Dummnezeu si ne mintuieste pe noi. Slava... al cuviosului, glasul 1: Al ribdirii stilp ai fost, rh nind p&rintilor celor mai dina- inte, cuvioase ; lui Tov intru pa- timi, lui Iosif intru ispite si vie- tii celor fara de trup, tu fiind in trup, Simeoane Parintele nostru; roagi-te lui. Hristos Dummezeu s& mintuiasca suiletele noastre. Siacum..., al Nascatoarei de Dumnezeu, gtasal al lea : Wen Bucura-te, ceea ce esti plina de dar, Nasc&toare de Dumnezeu Fecioaré, Hmanul si folosinta neamului omenesc, ca din tine S-a intrupat Izbavitorul lumii. C4 numai tu esti Maic& si Fecioa- ra, pururea binecuvintat’ si preamarits. Roagi-te lui Hristos Dumnezeu sé daruiasc’ pace la toata lumea. LA UTRENIE La Dumnezeu este Domuul.., se cinta troparul Indictului de 2 ori, Slava.., all cuviosuiul, $i acum. al Nascdtoarel de Dumnezeu. LUNA SEPTEMBRIE Dupa Catisma intiia, Sedealna, glasul al 8-lea. Podobie : Pe Infelepciunea... el ce vremi rodifoare si plot din cer dai celor de pe pa- mint, si acum primind cererile credinciosilor, mintuieste de toa- t& nevoia pe robii Tai. Ca indura- rile Tale sint cu adevarat revar- sate spre toate Jucrurile Tale. Pentru aceasta binecuvintind in- tririle si iesirile, indrepteaz’ lu- crurile miinilor noastre, Doam- jertare de greseale daruies- te noua, Duminezeule, caci Tu toate, din ceea ce n-au fost, ca un puternic, intru fin’ le-ai adus. Siava..., Si acum..., tot aceasta. Dupa Catisma a doua, Sedealna cuvio- sului, glasul al S-lea: Podoble : Pe Cuvintul cel impreand... Prin infrinare ti-ai impodobit viata ta si, omorindu-ti_ trupul tu, navalirile vrijmasulii le-ai biruit, parinte fericite, si te-ai mutat la Dumnezeu, intru viata cea vesnic&, ca un vrednic mos- tenitor. Pentru aceasta nu ince- ta a te ruga si se miluiasc’ su- fletele noastre. Slava..., glasul al 4-lea: Podobie : Degrab ne intimpind... Cu credinta ai intrat intru lup- ta muceniciei, Calista, impreuna cu cei doi frati, marturisind pe Hristos Dumnezevl nostru. CAci cu darul fiind hranit&, vase inte- legitoare cu adevarat ale Bise- jo ZIUA INTIA " i ricii lui Hristos pe aceia iai st- virsit. Pentru aceasta te-ai si impreunat cu dinsii muceniti, in viata cea de sus. : Si acum... a Nascitoarel : Degrab primeste, stapinad, ru- gaciunile noastre si le du Fiului tau si Dumnezeu. Doamna prea- curat&, stricd asuprelile cele im- notriva celor ce navies cAtre tine; risipeste, Fecioara, navali- rile si indraznirile celor ce se intrarmeazd acum asupsra rovi- lor tai. Dupi Polleleu, Sedealna sfintelor femet, glasul 1: Podobie : Mormintul Tau... Miclusele cuvintatoare, cele ce sinteti dupa vrednicie minuna- te, Mielului si Pastorului v-ati a- dus prin credinta si prin muceni- cie, alergarea savirsind, credinta ati pazit. Pentru aceasta astazi, cu bucurie laudam sfinta pome- nirea voastra, pe Hristos ma- rind. Si acum..., Sedealna Indictulul, ‘Alea: Podoble : Spaimintatu-s-a loslf... Ca la Stapinul a toate si Data- torul bundtatilor, la Tine cider cu credint&, strigind cu deadin- sui; De a Ta baud milostivh fiind irablinzit, Mintuitorule, si pentru rugaciunile celei ce Te-a n&scut si ale tuturor celor ce au bineplicut Tie pururea, invred- niceste ca un bun, pe cei ce Te cinstesc in doud firi, si Te mi- res cu credint’ pe Tine. Antifonul inti al glasului al 4-iea. FROCHIMENUL Scump& este inaintea Domnului moartea cuviosului Lui. Sth: Ce vol raspliti Domnului pentru toate cele ce mi-a dat mie? yivanatelia cuviosului (de la Luca. cap. D. Dupa-Psalm 50, Slavi...,glasul al 2-lea : Pentru rugiciunile cuviosului Tau, Milostive, curdteste multi- mea gresealelor noastre. Si acum... Pentru rugiciunile Nasc&toarei de Dumnezeu, Milostive, cura- teste multimea gresealelor noas- tre. Stih : Miluteste-ne pe nol, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, 1 dup’ mulfimea in- duririler Tale, curafeste farddelegile noastre. Stihira, glasul al Gea: ¥, 0,164 Cuvioase Parinte, in tot pamin- tul a iesit vestirea ispravilor tale. Pentru aceasta in ceruri ai aflat plata ostenelilor tale: taberile dracesti ai pierdut, cetele inge- resti ai ajuns, a cAror viat&’ fara prihana ai urmat. Tar acum in- draznire avind catre Dumnezeu, fletelor noastre. CANOANELE ‘Al Indictulul, ca Irmosul pe 6, si al Sfintelor 40 de femel, pe 4 si al Cuvio- sului pe 4 ——$$—— $< —_ LUNA. SEPTEMBRIE CANONUL Indictului Facere a Ii Ioan Monabul. Cintarea 1-a, glasul 1: nmosul : . 12 ‘4 cintim toate popoarele, ‘Celui ce a sc&pat pe Israel «din robia cea amara a lui Fa- neudate La pova- «tuit, cintare de biruinta, cici «cu slava S-a preaslavit». Toti lui Hristos, Cuvintului ce- lui ipostatnic, prin Care sau al- c&tuit toate, si prin Care se pa- zesc neclintite, ca Celui ce din Dumnezeu-Tatal, Lumina cea fart de inceput, S-a niiscut, cin- tare de biruint& s&-I cintim, caci cu slav’ S-a preaslavit. S& cint&m toti lui Hristos, Ce- luice, cu bunavointa Tatalui, S-a aratat din Fecioara, si a propo- vaduit anul cel primit Domnu- lui, spre mintuirea noastra, cin- tare de biruint&, caci cu slava S-a preaslavit. in Nazaret venind Datdtorul Legii, in zilele simbetelor a in- v&tat, descoperind iudeilor ve- nirea Sa cea de negriit, prin ca- re,caun milostiv, mintuieste poporul nostru. A Nascatoarel : Toti credinciosii udim, pe preaminunata Fecioar4’. care a résérit lumii pe Hristos, si de bucuria vietii vesnice toate le-a umplut. Pe aceea pururea si o laudam c& s-a preamirit. Canonul Sfintelor femet Cintarea 1-a, glasul al 4-lea : Irmos : Deschide-voi gura mea... -ati luptat cu tarie cu lupta- torul impotriv’, mucenite, mai intii cu pusinicia, apoi prin varsarea de singe. Pentru aceas- 1a, cu credinia cinsiim pomeni- rile voastre. R&nindu-se de dragostea Celui ce a rabdat pentru noi crucea si moartea, urmelor Lui au rivnit sfintele femei, uitind neputinta trupului. Jertfele elinesti si chipurile idolesti cu arma eredintei Ie-ati surpat si v-ati adus la Biserica cereasci vase insufletite, mu- cenite, cele cu total cinstite. A Nascatoarei : Tinerele fecioare, intarindu-se cu darul Celui ce a rasarit din pintecele tau, Fecioara cu totul far prihanti, cu bucurie au su- ferit intreitul val al chinurilor, si de mireasma ta s-au umplut, veselindu-se. Canonul Cuviosulut Facere a lui Toan Monahul. Cintarea 1-a, glasul al 8-lea : Inmos : Sa cintim Domnului... Jovrednicestema, ©, purtito- tule de Dumnezeu Simeoane, ca sicu organul cel putred al i cu organul cel pu! limbii s& alc&tuiesc tie cintare; sicu rugdciunile tale daruies- te-mi lumina cunostintei cea de Dumnezeu invatata. ————— ss —w SS ZIUA INTIA Intelepciunea ta, parinte, au cunoscut-o persienii, etiopienii, indienii, scitii si multimea arabi- Jor, si au preaslavit pe Hristos, Cel prin tine preaslavit. Slava... De dar duhovnicese te-ai um- plut, cici de la staulele pasto- resti, ca lacov, ca David si ca Moise, mare povatuitor te-ai ara- tat, fericite, turmelor celor cu- vinidtoare. Si acum..., a Nascatoarei : Preacurata Nascdtoare de Dumnezeu bucur’-te, ca ceea ce ai incAput in pintecele tau pe Dummezeu cel neinc&put. Acelu- ia roagi-te s& izbiveasca din ne- vai pe cei ce te Iauda pe tine. Catavasie: Cp. 8b Cruce insemnind Moise in «drept cu toiagul, Marea Rosie «a despartit-o lui Israel, cel ce «pedestru a trecut-o. Tar de-a «curmezisul lovind-o, a impreu- «nat-o impotriva carelor lui Fa- «raon, deasupra scriind nebirui- «ta arma. Pentru aceea lui Hris- «tos s&-I cintim, Dumnezeului «nostru, c& S-a preaslavit». Cintarea a 3-a: Irmosnl : ntirestema pe mine, Hris- “toase, pe piaira cea uecliniiia «a poruncilor Tale, si ma lumi- «neaz& cu lumina fetei Tale. Ca «nu este sfint, fara numai Tu, «Hubitorule de oameni». es 18 Intareste, Bunule, ca o vie ro- ditoare, Biserica Ta, Atotputer- nice, pe care cu dragoste a si- dit-o pe pamint dreapta Ta si o pazeste. Pe cei ce cu credinta Te laud pe Tine, St&pinul tuturor, in- vredniceste-i a petrece anul aces- ta on fante nicest, bine plicute Tie, Ziditorulul. Lina petrecere a anului di-mi nic, Hrisivase indurate, si mA lumineazA cu cuvintele Tale cele dumnezeiesti, pe care le gréiai iudeilor in simbete. A Nascatoarel : Pururea te marim pe tine ca pe ceea ce numai tu ai primit mai presus de fire, darul cel mai pre- sus de om, pe Hristos Dumne- zeul nostru, Cel ce neschimbat S-a sdlasluit in pintecele tau. Alt Canon, al mucenifelor Zrmos : Arcul celor puternici... ‘u tarie atotputernica fiind intarite, mucenitelor, ati birnit puterea luptatorilor po- trivnici. Pentru aceasta, ca niste purtitoare de biruints, de la Hristos v-ati incununat. Astupat-ati gurile cele ciscate ale fiarelor cu dumnezeiasc& pu- terea lui Hristos, de Dumnezeu purtatoarelor, si v-ati mintuit {4rd de vat&mare, ca unele ce ati cinstit pe Dumnezeu. Cu dragostea cea catre Dum- nezeu indunnezeindu-vi, mul- timea zeilor ati lepidat-o si la Ee, 14 LUNA SEPTEMBRIE desf&tarea maririi_celei de sus ati ajuns, purtdtoarelor de ne- vointe. A Nascatoarel : Pe tine, ceea ce esti cu totul f4- rA prihand, adevaraté Maica a lui Dumnezeu cu bund credinta prin fine FA. catorul ne-a invrednicit apetrece cu noi. Alt Canon, al cuviosului Immos: Frica Ta, Doamne... [pbavindute de navalirea cea ‘viforeasa a duhurilor, la lo- casei cel de mintuire ai nazuit, Simeoane, din care si viata cea neimbatrinita ai cistigat. Cu totul ti-ai plecat cu bucurie urechile, intru tot fericite, c&tre ascultarea Stapinului, Cel ce te-a fericit, si asa ai aflat fericita pe- trecere. Slava... Primind semintele cuvintului in brazdele inimii tale, cu ad&pa- rea lacrimilor, spic inmultit de fapte bune lui Hristos ai secerat. Si acum... a Nascdtoarei : Ai zAmislit in chip de negrait pe Mintuitorul si Domnv], Cel ce ne-a mintuit din nevoi pe noi, cel ce in adevar te cinstim, Dumne- zeiasc& Mireasa. Catavasle : ‘Toiagul spre inchipuirea Tai- «nei se primeste, cAci cu odrasli- «rea au ales preot; iar Bisericii wee «celei mai inainte neroditoare, «acum a inflorit lemnul Crucii, «spre putere, si spre intirire». CONPACUL Indictulul, glasul al 2-Iea : Cel_ce locuiesti intru cei de sus, Hristoase Imparate, Facato- rul tuturor celor vazute si celor Tele si noptile, timpurile si ani ai facut, binecuvinieazA acum ermmna anuilni, fereste ei pAzecte in pace pe cei binecredinciosi, tara aceasta si pe poporul tau, mult-indurate. SEDEALNA cuviosulul, glasul al 8-lea: Podobie : Pe injelepciunea... Cu infrinarea, cu ostenelile si cu rugaciunile sufletul tau pe- depsindu-l cu dumnezeiascd cu- vinta, te-ai [cut partas muceni- cilor, fericite. Daruri de minuni cu adeviirat ai cistigat, a vinde- ca bolile celor ce te cinstese pe tine cu credinta. Pentru aceasta si taberile demonilor gonesti, cu puterea cea dat tie de sus asu- pra lor, Simeoane preafericite. Yar acum, roag’-te lui Hristas Dumnezeu, iertare de greseale si daruiasca celor ce praznuiesc cu dragoste sfinité pomenirea ta- Siava.... acelasi glas si Podoble. indltatu-te-ai prin credinta, Parinte intelepte, si cele vre- melnice toaie trecindu-le cu ve- derea, lui Hristos ai urmat cu puterea Duhului. Cu infrinarea tiai topit trupul tau, cuvioase, stralucirea cereascd pururea mai inainte vazind. Pentru a- pm Ts eS ZIUA INTHA 16 ceasta ai si aflat spre dumneze- jasc& suire stilpul, scarA potri- vita dorului thu, Simeoane preasfintite. ar acum roagd pe Bristcs Dumnezeu, iertare de greseale si déruiascé celor ce praznujese cu dragoste sfint&a pomenirea ta. $i acum... a ingictuiui, giasui at a-iea : Podobie : Spaimintatu-s-a Iosif... Ca la Stapinul a toate si Datitorul bu- Cintarea a 4-a: Inmosul : ‘unoscut-am, Atotputernice, jconomia Ta, si cu fricd «Te-am preaslavit pe Tine, Min- «tuitorule». inceperea anului ca o pirg’ de prinos, Iti aducem Tie, Mintui- iorule, noi poporul Tau, si cu cintari ingeresti Te slavim. Invredniceste, ca un iubitor de oameni, pe cei ce au inceput anul, al savirsi spre pl&cere Tie, Hristoase. Atottiitorule, Unule, Doamne, inconjurdrile anului Hnistin- dule, diruieste himii pacea Ta. A Niscitoarel = Ca pe un liman al sufletelor noastre, si neclintita nidejde, pe Nascatoarea de Dumnezeu tot si o laudam. Inmos : Cel ce sade intu sla Rvaind chinuri si zdrunci- ri la trup, in multe fe- Juri, zdrobire Ja membre si ar- dere, ati mostenit locasurile ce- resti, indulcindu-va de pomul vietii, cele ce sinteti dupa vred- nicie minunate. De nevointa fericitelor sau mirat puterile ceresti, cAci in fire femeiased fiind, au biruit pe vrijmas, fiind intarite cu pe ea Celui ce a rasarit din Fecioara. _ Lepadind toat& deserticiunea iumii, v-ati lipit cu tot sufletul numai de Dumnezeu. Pentru aceea ati rabdat asprimea pu- stniciei si a chinuirii, mirese ale Tui Hristos, cele prearabdatoare. Purtind Crucea ca pe o arma tare, ati stat impotriva taberilor celor potrivnice, si de la Hristos, Cel ce cu puterea Dumnezeirii a biruit lumea, v-ati iniarit spre biruinta. A. Nascatoaret : De Dumnezeu graitorul prooroc, de demult, a zis c& Se va pogori Cuvintul ca ploaia pe lina in pintecele tau, Preacurata. Pe Care in doud firi L-ai niscut, si Caruia cintim: Slava, Hris- toase, puterii Tale. Alt Canon, al cuviosulut Irmos : Auzit-am, Doamne, auzul Tau... Nu pe sisip, preafericite ci ‘intru adinci-ostenelile tale, punind temelia nevointei, ai dit iucn neclintit de fapte bune. Cu frica Duhului ti-ai patruns trupul t4u cel mult trudit de le- g&turi, fericite. Pentru aceea fu- nia cerestii mosteniri ai cistigat. a LUNA SEPTEMBRIE 16 Izgonitu-s-au patimile cele as- cunse, spaimintindu-se de stra- duirea trupului thu ce a suferit in gunoi cu viermi, fericite. Slava... Urmind Celui ce de bunavoie a suferit mo: de viath de viata, cuvioase. Si acum... a Nascatoarel : Pe Dumnezeu pe Care L-ai nas- cut, Preacurati Marie, reaga-L toideauna s& daruiasca robilor t4i iertare de greseale. Catavasie : Auzitam, Doamne, taina «iconomiei Tale, inteles-am «lucrurile Tale, si am preaslavit «Dumnezeirea Ta». Cintarea a 5-a: Inmosul : De noapte minecind, Te 1a- udam pe Tine, Hristoase, «Cel ce esti impreuni fara de «inceput cu Tatal si Mintuitorel «sufletelor noastre; pace lumii «daruieste, Iubitorule de oa- «meni». Cel ce toate le umpli de bund- tate, Hristoase, daruieste robi- lor Tai anul ce se incepe de uit bine iniocmit, bine rudiiur si incununat cu binecuvintari. Curgerea anului arat-o noua schimbare spre cele mai bune, si pasnici tocmire d&-ne noui $$$ celor ce Te m&rturisim pe Tine, Cuvintul lui Dumnezeu, C are Te-ai asem&nat oamenilor. Pe pimint ai venit Cel ce esti impreund f4r4 de inceput cu Tatal, vestind celor robiti ierta- re si orbilor vedere, de la Tatal, Cel ce esti mai presus de vremi. A Nascitoarel : Nadejdea noastra, Nasc&toare de Dumnezeu Preacurata si do- rul nostru spre tine i] punem; milostiv fA noua, Fecioara, pe Cel pe Care L-ai nascut. Alt Canon, al mucenitelor Irmos : Necredinciosii nu vor vedea... ‘a niste mielusele fra pri- ana, ca niste jertfe primi- te, Mielului celui adevarat si P&storului, mucenitelor, v-ati a- dus prinos cu totul des&virsit, si arderi bineprimite. Omorite fiind cu trupul, ati vietuit cu sufletul, mucenitelor, ca cele ce ati urmat Celui ce a omorit taria_mortii; Cel ce de bundvoie pe Sine S-a dat si cru- cii, si mo si patimii. Cu trupurile fiind osebite, cu un cuget ati fost unite, si cu multe feluri de batai fiind sfir- tecate si de foc arse, cu un su- flet ati m&rturisit pe singurul Domnul Tisus Hristos Dumne- zeu adevarat. A Nascatoarel : Pe mine cel c4zut in groapa ispitelor, ridici-ma si ma in- drepteaz4, singura cu totul fara eee ZIUAINTHA prihana, ceea ce ai n&scut pe Dumnezeu, fndreptitorul tutu- ror, Cel ce a impreunat cu bund- tatea cele ce mai inainte erau risipite. Alt Canon, al cuviosulul Imos ; Lumineazi-ne pe noi. (‘a pe Daniel oarecind din groapa fiarelor, aritindu ti-Se Hristos, Simeoane, nevata. mat pe tine te-a scos. Pe tine cu totul dindu-te Dom- nului, ai suferit supararile cele potrivnice, lapovita, gerul si z4duful. Nou Moise si Iie te-ai aratat, fericite. Ca un post de patruzeci de zile, toat& viata ta cu o brand petrecindu-ti, cuvioase. Slava... Legaturile lanturilor cao ghirlanda de aur ti-au fost so- cotite, Cuvioase Simeoane si cu dumnezeiesti aripi spre cer ai calatorit. Si acum... a Nascitoarei : Roag& pururea pe Fiul Tau si Dumnezeul nostru, ceea ce nu stii de nunta, Marie preacurata, s& ne trimita noua credinciosi- lor mare mila Sa. Catavasie : O, de trei ori fericite lemn, pe «care sa rastignit Hristos, «imparatul si Domnul, prin «care a c&zut cel ce a inselat cu «lemnul, inselat fiind de Cel ce «a fost pironit pe tine cu trupul, 7 «de Dumnezeu, Care di pace «sufletelor noastre». Cintarea a 6-a: Irmosul : proorocul Lai sc&pat din Pepe lubitorule de cameni, «si pe mine scoate-ma din adin- «cui piicatelor, ‘fe rog». Viata bineplacuta Tie a incepe, cu inceperea anului ne invred- niceste pe noi Stapine. Partasi legit Tale si plini de zile duhovnicesti araté-ne pe noi cei ce Te liudim pe Tine, mult-indurate Mintuitorule, A Nascatoarei : Pe cei ce scapi la tine te rugtun izbaveste-i de toata in- grozirea, ceea ce ai ndscut pe Hristos; Dumnezeul nostru.- Alt Canon, al mucenifelor Irmos: Strigat-au, mal inainte... drobit, si de picioare feme- esti cailcat, vazind stramoa- sa pe cel ce cu inselaciune a iz- gonit-o pe dinsa din rai mai ina- inte, dumnezeieste se bucura. Nevointa si chinulrea prin osirdie impreunindu-le, cu Hris- tos, mirele sufletelor, acum fara prihan’ v.ati impreunat ; si in c&mara cea dumnezeiased cu bucurie sufleteascd locuiti. sktba. Vaiurile chinuritos cetox stlba- tice indltindu-se, corabiile mu- cenitelor a le ineca n-au putut ; ci cu mina puternicaé la dumne- zeiesti limanuri au ajuns. 18 LUNA SEPTEMBRIE A Nascatoarei : Plinirea cuvintelor tale va- zind-o, mireste mai ales maica lui Dumnezeu, pe Cel ce te ma- reste pe tine, cAci toate neamu- rile pe tine acum cu adevarat te fericesc. Irmos : Haina luminoasa di-mi mie... tor, Hristos pe tine te-a a- ratat si locas dumnezeiestii lu- craxi, fericite. indltatu-ti-ai trupul t4u, Si- meoane, pe stilp ca pe cruce. Pentru aceasta te-ai preaméarit impreuna cu Hristos, Cel ce s-a inaltat pe lemn pentru tine. Slava... Aflind, Simeoane minunate, c&latoria spre cele de sus, la ndltimea cereasca ridicd pe cei ce cu credint& te Iauda pe tine. Si acum..., a Nascatoarei : Biserica a Lui Dumnezeu si sicriu si cimar& insufletiti si ug cereasc’, de Dumnezeu Nasc&toare, credinciosii pe tine te vestim. Catavaste in pintecele chitului, Iona «palmele | intinzindu-si in chipul «erucii, mintitoarea patim’ «mai inainte a inchipuit-o 1i- «murit. De unde a treia zi ie- «sind, a insemnat invierea cea «mai presus de lume, a lui Hris- «tos Dumnezeu, Cel ce s-a ras- «tignit cu trupul, si cu invierea «cea de a treia zi lumea a «duminat». CONDACUL cuviosului, glasul al 2-lea : Insagi Podobia : Cele de sus c&utind, si cu cei de jos impreunindu-te, si cAruti de toe stilpul tau facindu-ti, printr-insul impreund-vorbitor cu ingerii ai ajuns, cuvioase. Cu aceia impreuna roaga-te neince- tat lui Hristos Dumnezeu pen- tru noi tofi. rcos Viata cea curata a lui Simeon ce limba omeneascé va fi in stare cindva si o laude? ins& voi povesti cu dumnezeiasca in- telepciune nevointele viteazetui acestuia si luptele cele de pe pa- mint, ca ale Celui ce S-a aratat luminator tuturor vamenilor, si prin multa rabdare in ceata in- gerilor a stralucit ; c4 impreund cu dinsii cintind neincetat lui Hristos, prin infrinare curatia a cistigat, rugindu-se nefncetat pentru noi tot SINAXAR In aceasta tun’, in ziua infila, incepu- tu Indictuful, adicd a anului nou biseri- cesc, Trebuie sa stim c& Biserica lui Dumne- zen pramnuieste Indictul, Iuind obicei ae Ia cei batrini ; c era obicei, la romani, s& se faci incepatura anului de la acest Indiction. C3 Indictionul la romaut i in aceasta zi a intrat Domnul nostru Tisus Hristos in Sinagoga iudeilor, si dindu-L-se cartea lui Isaia proorocul, si deschizind-o a aflat locul unde era scris: «Duhul Domnului peste Mine, pentru care M-a uns a binevesti sdracilor, a vin- deca pe cei zdrobifi la inima, a propovi- ZIUA INTHA | | dui robilor slobozenie si orbilor vedere. A slobozi pe cei sfairimati intru usurare, a propovadui anul Domnului cel primit». Apol dind cartea slugil si sezind a zis: «Ca astazi s-a plinit Scriptura aceasta in urechile voastre». Cit s-au si mirat po- poarele de cuvintele darului ce ieseau din gura Lui. Tot in aceasta zi, se face pomentrea minunil savirgit’ de Preasfinta Nascatoa- re de Dumnezeu ia Minastirea Miasini lor; si pomenirea incendiului cel mare de ‘acolo. Pomenirea Nascatoarei_ de Dumnezeu din. Minéstirea Mlasinilor se face pentru Atoarel de Dumnezeu, care a fost aru cat in jezerul Gazurulul, la Minastirea Miasinilor, de frica Iuptatorilor impotri- va Icoanelor. Aceasta dupa multi vreme cu voia Iui Dumnezeu a lesit nestricata, Tar pomenirea incendiulul se face, c&« s-a intimplat pentru pacatele noastre de s-a fiicut ardere foarte mare in celatea imparSteasca in zilele lui Leon imparatul, $i au ars cea mai multi parte a cetafil timp de sapte zile. Tot in aceasti 21, pomenirea Preacu- viosulul Parintelui nostra Simeon Siilp- nicul. Simeon Stilpnicul a trait in zilele im- paraijiei Iul Leon cel Mare, sf a lut Mar- tirie, patriarhul Antiohiei, care era din Eparhia Cili dintr-un sat ce se che- ma Sisan. Acesta, calugarindu-se, 1 suin- du-se intr-un stilp, si suferind intr-acel stilp patruzeci si sapte de ani, si fiicin- du-se de multe minuni facator, a adormit in pace. Tot in aceasta zi, pomenirea Cuvioasei Marta, maica Cuviosului Simeon, sia Cu- vioasel Evantia si a adormirif lui Isus a lui Navi. Acest Isus a fost al It Navi, si ur- mitor lui Moise, celui ce a fost datator de Lege evreilor. Acesta a Inat si ceta- tea Terihonului, care era a celor de alt neam. El a vazut pe Arhistrategul Miball finind in mina spada, si aflind el ci a- cesta este mai-marele Volevod al puteril Domnulul. lenadindu-si_ armele, a cazut la picioarele lui. Insi dind el razboi cu cei de alt neam, si find gata sd apund soarele, aving el osirdie spre razboi, ru- gatu-s-a lui Dumnezeu si a zis sa stea soarele, $i indata a lost oprit soacele din calea lui si nu apund, pind ce a infrint Tosua Hosua pe cel strat care an fugit gl tan U Ami cel strdini care au fugit, si i-au 19 biruit cu putere. Apol povatuind el po- Porul, si trecindu-t prin pustie si impar. lindu-le pamintul fagaduinfei, si judecind De popor douiizect s1 gapte de ani, 5-a fa- Cut infricosator vrajmasilor. $i aratin- du-si barbafia si fapta buna in multe raz- boaie, a musit, s1 a fost imgropat cu cinste de poporul sau, Tot in aceasta zi, pomenirea Stintelor “femei Mucentte Fecioare, sf a lui Amun Diaconul, dascatui lor. Aceste Sfinte Fecioare eran din Adria- nopoiul Macedoniel. $i filnd crestine au urmat Ini Hrlstos, avind sl dascal pe Dia- conul Amun. Fiind prinse de Vaul, ighe- imouut Adiiauopoiuiui, $1 mult tnd chi- nuite ca si se inchine Idolilor, s-au ru- gat Iul Dumnezeu, si flind spinzurate, in Vazduh, chinuindt-se multe ceasusl, ‘ci- zind jos, an plerit. Apoi_a fost spinzurat Sfintul Amun, si Lau zgiriat pe coaste, dup aceea au pus coif ars pe capul siu. $i izbivindu-se el a fost trimis tmpreuna cu sfintele fecioare de la Bereia la Iraclia Traciel la Licinie tiranul. $I din porunca acestula, zece dintr-insele au fost bigate in foc, tar la opt, impreund cu dasciilul lor, Ii s-an talat capetele ; st alte zece, sabi (prin gura st prin inima suferind, s-au sfirgit; sase au fost tocate cu cufitele ; iar celelalte sase s-au mutat la Domnul, flind arse, Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici sf frafi bunt, Evod, Calista si Ermoghen. Acesti sfin{i mucenicl, frati bunt find, precum erau nascufi dinfr-un pintece, asa s-au nascut si duhovniceste prin scalda- toarea cea dumnezelascé pe vremea pro- povaduirll, $i de vreme ce au fost pirtlt catre cel mai mare ce era birultor atunci, ca sint crestini, si cunoscindu-se bun- neamul gi neingroziti starea sufletului lor, moarte de sabie asupra Jor au rin- duit, si aga sfirsindu-si calea muceniciel, Ta Domuul s-au mutat. Tot in aceasti zi, pomenirea Cuviosu- lui Parintelui nostru Meletie cel nou, care sa nevoit in muntele Miupoliei, sf care cu pace s-a savirsit. ‘Tot in aceasta zi, pomenirea Sfintulul Mucenic Anghel, care a marturist in Constantinopol, la anul 1680, si care prin sable s-a savirsit, Cu ale lor sfinte rugiiclunl, Doamne miluleste-ne si ne mintuieste pe nol. Amin. Pu en EES 20 LUNA SEPTEMBRIE Cintarea a 7a? Irmosul : "Tinerii in dreapti credinta fiind crescuti, pagineasca «porunc’ nebagind-o in seami, «de groaza focului nu s-au spai- «mintat, ci in mijlocul vapaii

S-ar putea să vă placă și