Sunteți pe pagina 1din 4

Contabilitate : Mates Dorel 1. La 1 ianuarie N, societatea Alfa achizitioneaz obligatiuni cu scadenta pe 31 decembrie N+4 cu o valoare nominal de 1.

euro, cu cupon de !" si dob#nd fi$ anual. %bligatiunile au fost achizitionate la costul de 1. euro. &ob#nda se 'ncaseaz anual la 31 decembrie. (ursul de schimb a evoluat astfel) &ata (urs de schimb *lei+euro, 1 ianuarie N 3,1 31 ianuarie N 3,(ursul de schimb mediu al e$ercitiului N . 3,1! lei+euro. %bligatiunile sunt clasificate ca disponibile pentru v#nzare. /aloarea 0ust a obligatiunilor la 31.1-.N este de 1. - euro. 1n contul de profit si pierdere 'ntocmit pentru e$ercitiul N societatea Alfa prezint) *a, o pierdere din diferente de curs valutar de 1 -,! lei2 *b, un c#stig din diferente de curs valutar de 1 -,! lei2 *c, o pierdere din diferente de curs valutar de 133,! lei2 *d, un c#stig din diferente de curs valutar de 133,! lei2 *e, nu este afectat contul de profit si pierdere. -. 4e 3 iunie N, societatea 5 achizitioneaz 6 " din actiunile societtii 7. (u ocazia achizitiei s8a identificat un plus de valoare la o cldire de 1 . u.m. care a generat o datorie de impozit am#nat de 1.3 u.m. &up data achizitiei societatea 7 a obtinut un rezultat de 4 . u.m. 1n anul N, societatea 5 a obtinut un rezultat de 9 . u.m. &urata de viat util rmas a cldirii este de - de ani *metoda liniar de amortizare,. :ezultatul consolidat al grupului format din societtile 5 si 7 este de) *a, 3-. u.m.2 *b, 31.63- u.m.2 *c, 1 1.63- u.m.2 *d, 1 . u.m.2 *e, 11 . u.m. 3. La 1. 1.N societatea Alfa acord 'n leasing societtii ;eta un mi0loc de transport 'n urmtoarele conditii) < valoarea 0ust a mi0locului de transport este de 19-.! u.m. *costul suportat de Alfa pentru a8l achizitiona,2 < durata contractului este de 9 ani2 < contractul presupune un avans de 9 . u.m.2 < valoarea rezidual este estimat la 1 . u.m.2 < chiriile anuale sunt de 1 . u.m. si se pltesc la sf#rsitul anului2 < rata implicit a dob#nzii este de =". Alfa efectueaz cheltuieli 'n numele contractului de 3.3-= u.m. &eterminati investitia net a locatorului pe durata contractului conform >A? 19. La sf#rsitul e$ercitiului N+- valoarea rezidual este reestimat la 6. u.m. :eestimati investitia net 'n aceste conditii pe durata rmas. 4. 7aceti parte din delegatia 'ntreprinderii ;@5A:ANB@L ?.A., numit pentru a negocia un contract cu un client din ?.@.A. &eoarece pretul produselor oferite de 'ntreprindere este mai mic dec#t pretul minim admis de legea concurentei din ?.@.A., se apeleaz la un intermediar *o 'ntreprindere din >srael,. &econtarea se va face printr8un acreditiv. (onditiile contractuale sunt agreate at#t de 'ntreprinderea d8voastr c#t si de partea israelian. La sf#rsitul anului creanta fat de clientul din >srael este considerate irecuperabil. (are credeti c ar putea fi cauzele unei asemenea situatiiC

!. ?ocietatea AL7A vinde un program de contabilitate la un pret de v#nzare de - . . lei. 4retul stabilit include o sum de - . . lei aferent serviciilor de personalizare a programului la nevoile 'ntreprinderii si de actualizare a acestuia la noile prevederi legislative. (#nd recunoaste societatea AL7A veniturile din serviciile prestateC 3. (are din urmtoarele situatii constituie un indiciu al e$istentei deprecierii unui activC a, flu$urile de trezorerie generate de activ sunt semnificativ mai mari dec#t cele previzionate2 b, pierderile din e$ploatarea activului sunt similare celor previzionate2 c, profiturile din e$ploatarea activului sunt similare celor previzionate2 d, utilizarea mai slab a activului 'n realizarea altui tip de produs care genereaz flu$uri de trezorerie superioare celor obtinute potrivit vechii utilizri2 e, cresterea ratelor dob#nzilor pe termen scurt 'n conditiile 'n care activul are o durat de viat util rmas semnificativ mai mare2 9. (heltuielile directe efectuate 'n contul locatiei de ctre locator sunt) a, pot fi imputate cheltuielile perioadei 'n cazul unui contract de locatie operational2 b, 'nregistrate ca activ distinct si amortizate pe durata contractului, 'n cazul unui contract de locatie operational2 c, incluse 'n valoarea investitiei nete, 'n cazul unui contract de locatie8finantare al crui locator este un productor2 d, 'ntotdeauna imputate cheltuielilor perioadei, 'n cazul unui contract de locatie8finantare2 e, incluse 'n valoarea activului acordat 'n locatie si amortizate pe durata contractului, 'n cazul unui contract de locatie operational. Audit : Furca Teodora 1. (um e$plicati necesitatea unui (od etic 'n auditC -. >nvestigatii si sanctiuni pentru nerespectarea normelor de comportament. 3. A$plicati semnificatia datarii raportului de audit. 4. @tilizarea lucrarilor unui alt auditor. !. %rientarea si planificarea auditului. Organizarea auditului 1. Alaborare politici si proceduri contabile. ?tudiu de caz)societatea de productie. -. :ealizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul /inzari8>ncasari pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar, inclusiv 3. :ealizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul ?tocuri8&epozitare pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv. 4. :ealizati o misiune de audit intern cu privire la (apitaluri pina la nivelul intocmirii matricei si a raportului intermediar , inclusiv.

!. :ealizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul ?alarii pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv. Expertiza contabila : Furca Teodora
1. (e 'ntelegeti prin calitatea e$pertizelor contabileC -. 1n ce consta secretul profesional si confidentialitatea e$pertului contabilC 3. A$plicati care sunt situatiile de incompatibilitate 'n cazul e$pertizei contabile

Fiscalitate : Popa Vasile Ioan 1. (um Di c#nd se determinE pro8rata F/AC -. ?E se determine impozitul pe mi0loacele de transport 'n cazul unui autoturism cu o capacitate cilindricE de -.34 cmc. >mpozitul unitar este cel stabilit de (odul fiscal.
Administrare lic idare : Cernusca !ucian

1.&efiniGi lichidarea societEGilor comerciale. -. (are sunt organele care aplicE procedura insolvenGeiC

Contabilitate : "orga Petru 1. La 31.1-.N societatea 5 detine 6 " din actiunile ;, 3 " din actiunile & si 3 " din actiunile societtii A *asupra creia e$ercit o influent semnificativ,. La 1 noiembrie N societatea 5 a v#ndut participatia 'n societatea B ce reprezint 9!" din capitalul acesteia. 5anagerii societtii 5 sunt 'n consiliul de administratie al societtii ; si &. (onsiliul de administratie al societtii A are cinci membrii, din care unul provine de la societatea 5. ? detine 4 " din capitalul societtii &. 1n cursul e$ercitiului curent societatea & a v#ndut imobilizri corporale societtii ? la pretul pietei. @n director al societtii ; detine ma0oritatea actiunilor societtii H. ?ocietatea H vinde mrfuri la pretul pietei societtii ;. &irectorul este responsabil pentru productie la societatea ; si este consultantul consiliului de administratie al grupului. >dentificati relatiile cu prtile legate si obligatiile de informare conform >A? -4. -. ?ocietatea A detine 1 " actiunile societtii ;, 4 " din actiunile societtii (, 9" din actiunile societtii & si ! " din actiunile societtii A *care este controlat 'n comun cu statul rom#n,. &oamna I *sotia managerului societtii A, detine 3 " din actiunile societtii (. >dentificati prtile legate pentru societatea H. ?unt prti legate ale societtii A) *a, societtile ;, ( si A, doamna I si managerul societtii A2 *b, societtile ;, (, & si A, doamna I si managerul societtii A2 *c, societtile ; si &2 *d, societtile ;, (, & si A2 *e, doar societatea ; si managerul societtii A.

3. ?ocietatea A detine 3 " din capitalul societtii ; pe care o controleaz e$clusiv. La r#ndul su societatea ; detine urmtoarele investitii) < 9 " din capitalul social al filialei (, ! " din actiunile societtii & pe care o controleaz 'n comun cu un alt actionar, < 3 " din actiunile societtii A asupra creia e$ercit o influent semnificativ. >dentificati prtile legate ale societtii A. 4. ?ocietatea Alfa detine ! actiuni ;eta clasificate ca disponibile pentru v#nzare. Actiunile au fost achizitionate la 'nceputul anului la pretul de 1- euro+actiune. La 31 decembrie actiunile sunt cotate la -3 euro+actiune. (ursul de schimb a evoluat astfel) 3,1 lei+euro la data achizitiei actiunilor, 3, = lei+euro la sf#rsitul anului. (are din urmtoarele afirmatii este adevratC *a, la sf#rsitul anului, Alfa 'nregistreaz o pierdere din diferente de curs valutar 'n contul de profit si pierdere 'n sum de 3 lei2 *b, la sf#rsitul anului, Alfa 'nregistreaz o pierdere din diferente de curs valutar 'n contul de profit si pierdere 'n sum de 11! lei2 *c, la sf#rsitul anului, Alfa 'nregistreaz un c#stig din diferente de curs valutar 'n contul de profit si pierdere 'n sum de 11! lei2 *d, la sf#rsitul anului, Alfa 'nregistreaz un c#stig din diferente de curs valutar 'n contul de profit si pierdere 'n sum de 3 lei2 *e, la sf#rsitul anului, Alfa 'nregistreaz cresterea rezervei de valoare 0ust pentru 13.=3! lei. !. 1ntreprinderea are 'n planul de investitii achizitia unui utila0 *costul de achizitie este de - . . lei, a crei durat de utilizate este de 1 ani. Acest utila0 este un activ pe termen lung *imobilizat,. 7inantarea se va face printr8un credit. 1ntreprinderea are posibilitatea s finanteze achizitia utila0ului prin credite bancare. 4osibilittile de creditare sunt urmtoarele) /arianta 1) credit de - . . lei, pe o durat de 3 luni, cu o dob#nd de 3 " pe an2 /arianta -) credit de - . . lei, pe o durat de 9 ani, cu o dob#nd de 1!" pe an2 /arianta 3) credit de - . . lei, pe o durat de 1 ani, cu o dob#nd de 1 " pe an. (are ar fi optiunea corect pentru ca 'ntreprinderea s8si asigure echilibrul financiarC 3. La 1 iulie N, societatea AL7A achizitioneaz !. actiuni BA5A la pretul de achizitie de 1 . lei+actiune. 4e 3 septembrie N+1, AL7A primeste dividende pentru actiunile BA5A 'n numele e$ercitiului N 'n valoare de 1 . lei+actiune. (are sunt 'nregistrrile efectuate de AL7A cu privire la acest plasament 'n e$ercitiile N si N+1C