MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN

ECONOMIE


GEORGIANA POPESCUForma de învăţământ: ID, anul I, semestrul I


CUPRlNS
MATLMATlCl APLlCATL lN LCONOMlL

CUIRINS Iagina

lNTRODUCLRL ś

Unltuteu de întú]ure ŗ Ȭ MLTODA DL LLlMlNARL A LUl
GAUSS
ŗř
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc ŗ ŗŚ
ŗǯŗǯ Descrierea aIgorilmuIui Iui Gauss ¡enlru sludierea sislemeIor
de ecua[ii Iiniare

ŗś
ŗǯŘǯ Cazuri de com¡alibiIilale ŗŞ
ŗǯřǯAIgorilmuI Iui Gauss ¡enlru delerminarea inversei unei
malrici

ŘŖ
ŗǯŚǯ Meloda diagonaIizárii com¡Iele ŘŚ
ŗǯśǯRezoIvarea malriceaIá a sislemeIor de ecua[ii Iiniare Řś
Tcsi !c auiccta|uarc ŘŜ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ŗ Řş
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs řŖ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c |ucru a|c
Uniiàjii !c |ntàjarc ŗ

řŗ
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ŗ řŘ

Unltuteu de întú]ure ŘȬ SP¬||| V|CTO||¬I| řř
Řǯŗǯ No[iunea de s¡a[iu vecloriaI řś
ŘǯŘǯ De¡enden[á çi inde¡enden[á Iiniará řŜ
Řǯřǯßazá çi dimensiune a unui s¡a[iu vecloriaI řŞ
ŘǯŚǯ Sislem de generalori ¡enlru un s¡a[iu vecloriaI ŚŖ
Řǯśǯ Izomorfism de s¡a[ii vecloriaIe Śŗ

Tcsi !c auiccta|uarc Śř
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc Ř Śŝ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŚŞ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c |ucru a|c
Uniiàjii !c |ntàjarc Ř

Śş
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc Ř śŖ

Unltuteu de întú]ure řȬ OP||¬TO|| I|N|¬|| śŗ
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc ř śŘ
řǯŗǯ Ncjiunca !c cpcraicr |iniar śř
řǯŘǯ Mairicc aia¸aià unui cpcraicr |iniar śŚ
řǯřǯ Opcraicri |iniari intcrsa|i|i śś
řǯŚǯ Ocicrninarca unui cpcraicr |iniar śŝ
CUPRlNS
Tcsi !c auiccta|uarc śş
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ř Ŝř
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŜŚ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c |ucru a|c
Uniiàjii !c |ntàjarc ř

Ŝś
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ř ŜŜ

Unltuteu de întú]ure ŚȬ lORML PÃTRATlCL Ŝŝ
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc Ś ŜŞ
Śǯŗǯ No[iunea de formá ¡álralicá Ŝş
ŚǯŘǯ Malrice alaçalá unei forme ¡álralice Ŝş
Śǯřǯ Iorma canonicá a unei forme ¡álralice ŝŖ
ŚǯŚǯ Aducerea Ia forma canonicá a unei forme ¡álralice ¡rin
meloda Iui }acobi

ŝŖ
Śǯśǯ Aducerea Ia forma canonicá a unei forme ¡álralice ¡rin
meloda vecloriIor çi vaIoriIor ¡ro¡rii ǻmeloda vecloriIor
orlogonaIiǼ


ŝř
ŚǯŜǯ Aducerea Ia forma canonicá a unei forme ¡álralice ¡rin
meloda Iui Gauss ǻmeloda gru¡árii ¡álraleIorǼ

ŝř
Tcsi !c auiccta|uarc ŝŝ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc Ś Şŗ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŞŘ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c |ucru a|c
Uniiàjii !c |ntàjarc Ś

Şř
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc Ś ŞŚ

Unltuteu de întú]ure śȬ (/(0(17( '( 7(25,$
352%$%,/,7Ăğ,/25
Şś
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc ś ŞŜ
řǯŗǯ No[iuni generaIe Şŝ
řǯŘǯ Defini[ia cIasicá a ¡robabiIilá[ii şř
řǯřǯ Scheme ¡robabiIislice cIasice şś
řǯřǯŗǯ Schema Iui ßernouIIi şś
řǯřǯŘ Schema biIei nerevenile şş
řǯřǯřǯ Schema Iui Ioisson ŗŖŖ
Tcsi !c auiccta|uarc ŗŖŘ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ś ŗŖŜ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŗŖŝ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c |ucru a|c
Uniiàjii !c |ntàjarc ś
ŗŖŞ
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ś ŗŗŖ
CUPRlNSUnltuteu de întú]ure Ŝ Ȭ LCUATll DllLRLNTlALL
LlNlARL DL ORDlN SUPLRlOR
ŗŗŗ
Com¡elen[eIe Unilá[ii de invá[are Ŝ ŗŗŘ
Ŝǯŗǯ No[iuni inlroduclive ŗŗř
ŜǯŘǯ Icua[ii diferen[iaIe Iiniare de ordin su¡erior omogene ŗŗŚ
Ŝǯřǯ Icua[ii diferen[iaIe Iiniare de ordin su¡erior neomogene ŗŗŝ
ŜǯŚǯ CazuI de rezonan[á ŗŘś

Tcsi !c auiccta|uarc ŗŘŝ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc Ŝ ŗřŗ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŗřŘ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc Ŝ

ŗřř
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc Ŝ ŗřŚ

Unltuteu de întú]ure ŝ Ȯ lUNCTll DL MAl MULTL
VARlABlLL
ŗřś
Com¡elen[eIe Unilá[ii de invá[are ŝ ŗřŜ
ŝǯŗǯ Iunc[ii de mai muIle variabiIe ŗřŝ
ŝǯŘǯ Derivale ¡ar[iaIe ŗřŞ
ŝǯřǯ Ixlreme IocaIe ¡enlru func[ii de mai muIle variabiIe ŗŚŘ
ŝǯŚǯ Derivarea func[iiIor com¡use ŗŚś
ŝǯśǯDerivaleIe ¡ar[iaIe de ordin su¡erior aIe func[iiIor
com¡use
ŗŚŝ
ŝǯŜǯ A¡roximarea numerica a funcliiIor ŗśŗ
ŝǯŝǯ InlegraIa dubIáǯ Mod de caIcuI ŗŜŗ

Tcsi !c auiccta|uarc ŗŜş
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ŝ ŗŝś
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŗŝŜ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc ŝ

ŗŝŝ
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ŝ ŗŝŞ

BlbIlogrufle recomundutú pentru curs ŗŗŗ


INTRODUCIRI


5

INTRODUCERE


CursuI Maicnaiica ap|icaia in cccncnic se adreseazá sluden[iIor
de Ia s¡eciaIizáriIe economice ǻçi nu numaiǼǯ II re¡rezinlá un
inslrumenl subslan[iaI in ¡arcurgereaǰ in[eIegerea çi insuçirea
no[iuniIor de malemalicá eIemenlará sau su¡erioaráǯ Sco¡uI
¡rinci¡aI aI cursuIui esle de a conduce Ia ¡erfec[ionarea
com¡elen[eIor sluden[iIorǰ formarea unei gândiri Iogice asu¡ra
fenomeneIor malemalice çi dobândirea unei inler¡relári conçlienle a
mecanismeIor ¡rofunde din domeniuI abslraclǯ Acesl su¡orl de curs
esle un inslrumenl ¡re[ios de formareǰ dar çi o caIe s¡re refIexieǰ
soIu[ia execi[iiIor fiind ¡resu¡usá a ¡áslra sludenluI ¡e caIea cea
bunáǰ çi nu a conslrânge Iiberlalea de refIexie çi de inler¡relare a
acesluiaǯ Lucrarea oferá ¡ubIicuIui un con[inul modern çi uliIǰ care
face a¡eI Ia un sel minimaI de cunoçlin[e dar conduce Ia ¡rogrese
subslan[iaIe ¡rin ¡arcurgerea exerci[iiIor ¡ro¡useǯ

OblectlteIe cursuIul

CursuI urmáreçle ca obiecliveDZ

ƒ Sá formeze de¡rinderi in uliIizarea inslrumenlaruIui
malemalicii economiceDz
ƒ Sá genereze un mod de gandire abslracl çi concrelǰ in aceIaçi
lim¡Dz
ƒ Sá ¡ermilá anlici¡area efecluIui unor decizii in vederea
aIegerii ceIei mai adecvale ¡oIilici economiceǰ cu efecle
benefice maxime çi efecle negalive minimeDz
ƒ Sá faciIileze dezvoIlarea leoriei economice ¡rin a¡orluI
másuráloriIor ǻcuanlificariǰ evaIuariǼ çi reci¡rocǰ efecluarea
aceslor másuralori sá se facá ¡e baza unor ¡rocedee |aIonale
de leoria economicaǯ
ƒ Sá re¡rezinle o modaIilale de a ¡reinlam¡ina sur¡rizeIe in
economia de ¡ia[á ¡rinlrȬo evaIuare malemalicá a diversiIor
agen[i economiciǯ

INTRODUCIRI

6
Com¡elen[eIe s¡ecifice aIe disci¡Iinei sunlDZ

ƒ Cnmpctcn[c privind cunnaçtcrca çi în[c!cgcrca

Ȏ cunoaçlerea çi uliIizarea adecvalá a no[iuniIor s¡ecifice
disci¡IineiDz
Ȏ cunoaslerea reguIiIor de baza ¡rivind a¡Iicarea
eIemenleIor de aIgebra si anaIiza malemalica in
economieDz

ƒ Cnmpctcn[c în dnmcniu! cxp!icãrii çi Intcrprctãrii

Ȏ ex¡Iicarea noliuniIor leorelice si inler¡relarea caIilaliva
si canlilaliva a unor dale
Ȏ ca¡acilalea de a ex¡Iica conlinuluriIe leorelice si
¡raclice aIe disci¡Iinei

ƒ Cnmpctcn[c instrumcnta! Ȯ app!icativc

Ȏ uliIizarea ¡ro¡riuȬzisa a melodeIor oferile de aIgebra si
anaIiza malemalica in economieDz
Ȏ inlocmirea unui referal res¡ecland normeIe de
redaclare a unor Iucrari sliinlifice

ƒ Cnmpctcn[c atitudina!c

Ȏ dezvoIlarea aliludinii ¡ozilive fala de cercelarea
sliinlifica
Ȏ cuIlivarea s¡iriluIui crilicǰ ¡rin ¡arlic¡area Ia sesiuni de
comunicari sliinlificeǰ elc
Ȏ manifeslarea unei aliludini ¡ozilive si res¡onsabiIe fala
de domeniuI sliinlific in care se inscrie disci¡Iina
sludiala
INTRODUCIRI


7

ModuI de concepere u cursuIul

In conce¡erea cursuIui am ¡arcurs urmáloareIe ela¡eDZ

aǯ 5tabi!irca Unitã[i!nr dc învã[arc
Unitatca dc învã[arc esle o ¡arle com¡onenlá a
moduIuIui de sludiuǰ care are urmáloareIe caraclerisliciDZ

ƒ Inlegreazá com¡elen[e s¡ecifice
ƒ Delerminá dezvoIlarea unui anumil com¡orlamenl aI
cursanluIuiǰ general de formarea com¡elen[eIor vizale
ƒ Isle unilará din ¡uncl de vedere lemalic
ƒ Se desfáçoará in mod conlinuu ¡e o ¡erioadá de lim¡
ƒ Se finaIizeazá ¡rin evaIuareǯ

Acesl curs esle consliluil din ŝ Unilá[i de invá[areǰ axale ¡e
lemeIe ¡rinci¡aIe aIe cursuIuiǯ


Řǯ Cnnstruirca cnmpctcn[c!nr spcciIicc
Com¡elen[eIe sunl ansambIuri slruclurale de
cunoçlin[e çi de¡rinderi dobândile ¡rin invá[areDz aceslea
¡ermil idenlificarea çi rezoIvarea in conlexle diverse a unor
¡robIeme caraclerislice unui anumil domeniuǯ
Ienlru cursuI de fa[á com¡elen[eIe au fosl conslruileǰ
¡e de o ¡arleǰ din ¡ers¡eclive com¡elen[eIor malemalice
generaIe çiǰ ¡e de aIlá ¡arleǰ din ¡ers¡ecliva com¡elen[eIor
generaIe vizale de domeniuI de sludiu ǻin cazuI de fa[áǰ
|ccncnicǼǯ
Din ¡uncl de vedere aI dezvoIlárii malemalice
necesareǰ am caraclerizal aclivilalea economisluIui ¡rin
urmáloareIe formuIári sinleliceDZ i!cniijicà siruciuriǰ rc|ajiiǰ
ccnsianic cicǯ in ccnicxic !aicǰ prcccscazà !aicǰ jc|csc¸ic a|gcriiniǰ
cxprinà iràsàiuriǰ gcncra|izcazà prcpriciàjiǰ nc!c|cazà siiuajiiǯ
Iornind de aici am formuIalǰ ¡enlru fiecare unilale de
invá[are din acesl moduIǰ un anumil numár de com¡elen[eǯ
Iormarea Ior esle urmárilá sislemalicǰ ¡e ¡arcursuI fiecárei
unilá[i de invá[areDz ¡enlru a delermina graduI de formare a
com¡elen[eIor s¡ecificeǰ Ia sfârçiluI fiecárei unilá[i de invá[are
sunl ¡revázule lesle de auloevaIuareǰ iar Ia sfârçiluI fiecárei
sec[iuni de invá[areǰ lesle de evaIuareǯ
INTRODUCIRI

8

řǯ 5tabi!irca cnn[inuturi!nr
Cnn[inuturi!c sunl informa[iiIe de diverse li¡uriǰ
lransmise ¡rin inlermediuI lexluIui li¡árilǰ aI bibIiografiei
recomandaleǰ aI aIlor forme de lransmilere ǻInlernelǰ casele audio
sau videoǰ CDȬuriǼǯ
Con[inuluriIe aceslui curs au fosl aIese aslfeI incâl sá
rás¡undá com¡elen[eIor s¡ecifice anlerior formuIaleǯ UIleriorǰ
con[inuluriIe au fosl ordonale inlrȬo slruclurá care salisface Iogica
inlerná a malemaliciiǯ


5tudiu individua!
Idenlifica[i cu a|uloruI cu¡rinsuIui unilá[iIe de invá[are aIe
cursuIuiǰ a¡oi cili[i lilIuriIeǰ com¡elen[eIe s¡ecifice çi
lilIuriIe subsec[iuniIor aceslora

Śǯ Dc!imitarca sccvcn[c!nr unitã[i!nr dc învã[arc

Ienlru a crea ¡remiseIe unei formári eficienle a
com¡elen[eIor s¡ecificeǰ fiecare unilale de invá[are a fosl divizalá
in secven[eǰ caraclerizaleǰ din ¡ers¡ecliva cursanluIuiǰ de
urmáloareIe inlrebáriȬcheieDZEvncarc o Ce çliu de|aǵ

Fami!iarizarcDZ

Prnb!cmatizarc o Cum ex¡Iorezǵ


5istcmatizarc o Cum organizezǵ

5tructurarcDZ

Cnnccptua!izarc o Ce esle esen[iaIǵ


AprnIundarc o Cum a¡Iicǵ

Ap!icarcDZ

TransIcr o Cum dezvoIlǵ

Ie fiecare ¡agináǰ in exleriorǰ a fosl Iásal un spa[iu a!bǰ
inlreru¡lǰ din Ioc in Iocǰ de eIemenle grafice sau de lexl ǻadnoláriǼǯ
Acesl s¡a[iu are un dubIu roIDZ ¡e de o ¡arleǰ adnoláriIe alrag alen[ia
çi vá a|ulá Ia idenlificarea sau consoIidarea unor informa[ii
INTRODUCIRI


9

im¡orlanle çiǰ ¡e de aIlá ¡arleǰ s¡a[iuI aIb ¡oale fi foIosil ¡enlru
noli[eǰ com¡Ieláriǰ observa[iiǯ

Fn!nsi[i cât mai dcs accstc spa[ii a!bcǯ E!c au rn!u! sã vã
a|utc în învã[arcǷ


Con[inuluriIe sunl inlreru¡le de diverse sarcini de Iucruǯ
SarciniIe de Iucru sunl cu¡rinse in chenar çi sunl anun[ale ¡rin lilIuri
s¡ecifice çi ¡rin imagini sugesliveǯ De exem¡Iuǰ in chenaruI de mai
|os esle formuIalá o sarciná de Iucruǯ


Tcmã dc rcI!cc[ic
Idenlifica[i sarciniIe de Iucru formuIale in ¡aginiIe
anlerioareǯ Ce roI crede[i cá au in aceaslá inlroducereǵ
|c|csiji spajiu| |i|cr !c nai jcs pcniru ràspunsuriǯ


ImaginiIe aIálurale sunl asociale unei aIle sarcini de Iucruǯ


5tudiu individua!
Rásfoi[i ¡aginiIe cursuIui çi observa[i frecven[a cu care a¡ar
sarciniIe de Iucru ¡ro¡useǯ
AcoIo unde sarciniIe de Iucru necesilá un rás¡unsǰ am Iásal un
s¡a[iu in care ¡ule[i scrieǯ Dacá acesl s¡a[iu esle ¡rea mic in
com¡ara[ie cu necesilá[iIe dumneavoaslráǰ formuIa[i rás¡unsuriIe ¡e
un caiel s¡eciaI sau ¡e foi de hârlieǰ inserale inlre foiIe cursuIuiǯ Isle
uliI sá rás¡unde[i cu consecven[á Ia inlrebáriIe formuIaleǰ imedial
du¡á ce a[i ¡arcurs con[inuluriIe lemaliceǯ In acesl feIǰ vá va fi muIl
mai uçor sá sinleliza[i maleria ¡arcursá çi sá vá ¡regáli[i ¡enlru a
rás¡unde Ia lesleIe de auloevaIuareǰ Ia lesleIe de evaIuareǰ ¡recum çi
Ia examenuI de evaIuare finaIáǯ
INTRODUCIRI

10

Dacá ave[i necIarilá[i in Iegálurá cu sarciniIe de Iucru ¡ro¡useǰ
¡ule[i foIosi sugesliiIe de rezoIvare aIe acesloraǰ care se afIá Ia
sfârçiluI fiecárei unilá[i de invá[areǯ Ienlru a idenlifica mai uçor
rás¡unsuriIeǰ am numerolal sarciniIe de Iucru aIe fiecárei unilá[i de
invá[are cu numere succesiveǰ ¡ornindǰ de fiecare daláǰ de Ia ŗǯ In
cazuI in care necIarilá[iIe ¡ersisláǰ esle indical sá Iua[i Iegálura cu
luloreIe sau liluIaruI de cursǰ sau sá ii adresa[i inlrebáriǰ Ia una dinlre
inlâIniriIe ¡revázule ¡rin ¡rogramáǯ

In fiecare secven[á a unilá[iIor de invá[are sunl formuIale unuI
sau mai muIle Tcstc dc autncva!uarcǯ IIe sunl anun[ale ¡rin
simboIuri çi lilIuri s¡ecificeǰ de li¡uI ceIor de mai |osǯ


Tcst dc autncva!uarc
AIege[i rás¡unsuI coreclǷ
Câle lesle de auloevaIuare se gásesc in acesl cursǵ
aǼ ŚDz bǼśDz cǼ ŜDz dǼŝDz eǼ ŞǯAcesl desen
IocaIizeazá
rás¡unsuI Ia
lesleIe de
evaIuare

Rás¡unsuriIe Ia acesle lesle se gásesc Ia sfârçiluI unilá[ii
de invá[are res¡eclive çi sunl asociale simboIuIui
aIáluralǯ


Cum sc va Iacc cva!uarcaǵ

Ienlru cursuI Maicnaiica ap|icaia in cccncnicǰ evaIuarea are
douá com¡onenleDZ cva!uarca cnntinuã çi cva!uarca Iina!ãǯ

În cc cnnstã cva!uarca cnntinuãǵ

IvaIuarea conlinuá esle o modaIilale de a¡reciere a aclivilá[ii
cursanluIuiǰ ¡e ¡arcursuI inlreguIui semeslruǯ IvaIuarea conlinuá va
fi fáculá in ¡rinci¡aI ¡e baza Tcstc!nr dc cva!uarc Ȯ nntatc dc tutnrc
çiȦsau titu!ar dc cursǯ Acesle lesle ǻś Ia numarǼ se gásesc Ia sfârçiluI
INTRODUCIRI


11

unilá[iIor de invá[are aIe moduIuIui çi sunl anun[ale in Cuprinsǯ
Ienlru o mai buná a¡reciere a ¡rogresuIui reaI aI sludenl[iIorǰ ne
rezervám dre¡luI de a modifica acesle lesleǰ Iuând in considerare
sladiuI concrel aI cunoçlin[eIor individuaIe çi de gru¡ aIe cursan[iIorǯ
TesleIe noi sau modificale vor fi afiçale se¡aral ¡e ¡Ialforma onIine çi
sunl anun[ale din lim¡ sludenl[iIorǯ Irin lesleIe de evaIuare esle
verifical graduI de inde¡Iinire a com¡elen[eIor s¡ecifice fiecárei
unilá[i de invá[areǯ Ilemii de evaIuare din care sunl formale lesleIe
cores¡und com¡elen[eIor s¡ecifice unilá[ii de invá[areDz aceaslá
cores¡onden[á esle eviden[ialá ¡rin moduI de açezare in ¡agináǰ
ex¡Iicilal mai |osǯ

Am rcuçitǵ

ŗǯ Idenlifica[i reIa[iiIe malemalice din
urmáloarea ¡robIemá de li¡ lrans¡orl çi
reaIiza[i labeIuI dz


Competentú speclflcú


ltem de etuIuure

Ienlru fiecare ilem de evaIuare sunl ¡recizale moduI in care
lrebuie formuIal rás¡unsuI çi baremuI de nolareǯ TesleIe de evaIuareǰ
rezoIvale individua!ǰ vor fi lransmise luloreIuiȦliluIaruIui de curs in
moduI çi Ia daleIe anun[ale Ia ince¡uluI semeslruIuiǯ NoleIe ob[inule
in urma coreclárii aceslor lesle re¡rezinlá o ¡arle a evaIuárii conlinue
a dumneavoaslráǯ


5tudiu individua!
Idenlifica[i lesleIe de evaIuare nolale de luloreǰ ¡e care va
lrebui sá Ie rezoIva[iǯ IoIosi[i s¡a[iuI Iiber de mai |osǰ ¡enlru
a nola ¡aginiIe Ia care se gásesc acesle lesleǯ
O aIlá ¡arle a evaIuárii conlinue ¡rovine din aprccicrca
activitã[ii deȬa IunguI semeslruIui çi din lim¡uI inlâIniriIor cu
luloreIeȦliluIaruI de cursǯ Ienlru aceaslaǰ vor conlaDZ res¡eclarea
caIendaruIui de Iucruǰ caIilalea inlrebáriIor formuIaleǰ moduI in care
. sa
identiIic..?
INTRODUCIRI

12
coIabora[i cu luloreIeȦliluIaruI de cursǰ ¡recum çi aIle as¡ecleǰ ce vor
fi Iuale in considerare de Ia caz Ia cazǯ

În cc cnnstã cva!uarca Iina!ãǵ

Ienlru acesl cursǰ forma de evaIuare esle cxancnǯ Aceasla
inseamná cá ve[i sus[ine un examen ce va consla din rezoIvarea unor
subiecleǯ SubiecleIe vor fiǰ in mare ¡arle a¡Iicalive ǻbazale ¡e
eIemenleIe ¡rezenlale çi ex¡Iicale in cadruI cursuIuiǼǰ dar va exisla çi
un subiecl leorelicǯ Sco¡uI subiecluIui leorelic nu esle aceIa de a
verifica re¡roducerea mecanicá a unor no[iuni çi ¡rocedee ¡rezenlale
in cadruI cursuIuiǰ ci de a ¡ulea verifica moduI in care sluden[ii au
reuçil sa içi insuçeascá eIemenleIe de bazá aIe moduIuIuiǰ in sco¡uI
de a ¡ulea a¡Iica acesle cunoçlin[e diverseIor silua[ii ce ¡ol fi
inlâInile in ¡raclicáǯ Ienlru aceasla sludenluI va lrebui aslfeI sá
ÎN|ELEAGÁ as¡ecleIe leoreliceǰ nu sá Ie memorezeǯ

IvaIuarea finaIá çi evaIuarea conlinuá conlribuie fiecare Ia
slabiIirea nolei ¡enlru acesl cursǯ

Cum sc acnrdã nntaǵ

In fixarea nolei finaIeǰ evaIuarea conlinuá are ¡onderea de
řŖƖ din noláǰ iar evaIuarea finaIá are ¡onderea de ŝŖƖǯ Nola minimá
¡enlru ¡romovarea aceslui curs esle śǯ


Nu czita[i sã !ua[i !cgãtura cu tutnrc!c pcntru a nb[inc a!tc
indica[ii sau prccizãriǰ sau pcntru a dcpãçi cvcntua!c!c
b!nca|c în învã[arcǯ
5ucccsǷ

MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


13
UNITATEA DE ÎNVÁ|ARE ŗ

MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS
Cu¡rins Iagina
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc ŗ ŗŚ
ŗǯŗǯ Descrierea aIgorilmuIui Iui Gauss ¡enlru sludierea
sislemeIor de ecua[ii Iiniare

ŗś
ŗǯŘǯ Cazuri de com¡alibiIilale Řŗ
ŗǯřǯAIgorilmuI Iui Gauss ¡enlru delerminarea inversei unei
malrici

Řř
ŗǯŚǯ Meloda diagonaIizárii com¡Iele ŘŚ
ŗǯśǯRezoIvarea malriceaIá a sislemeIor de ecua[ii Iiniare Řś
Tcsi !c auiccta|uarc ŘŜ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ŗ Řş
TLST DL LVALUARL Ȯ notut de tutore Ȧ tltuIur curs řŖ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc ŗ

řŗ
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ŗ řŘ


MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS14


COMPETEN|ELE UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ŗ
Dupã studiu! accstci unitã[i dc învã[arcǰ vc[i rcuçidz

ǯǯǯ sã vã însuçi[i a!gnritmu! !ui Gauss pcntru rczn!varca çi
sistcmc!nr dc ccua[ii !iniarcDz

dz sã uti!iza[i a!gnritmu! !ui Gauss pcntru dctcrminarca
invcrsci unci matrici çi sã vcrIica[i invcrsabi!itatca unci
matriciDz

dz sã In!nsi[i divcrsc variantc a!c a!gnritmu!ui !ui Gauss
çi sã a!cgc[iǰ în Iunc[ic dc situa[icǰ varianta cca mai
pntrivitãDz

dz sã în[c!cgc[i mndu! în carc cstc ncccsar sã sc ana!izczc
un sistcm !iniar cc cnn[inc paramctri ǻpcntru a putca sã î!
încadra[i în cazu! dc cnmpatibi!itatc cnrcspunzãtnr çi
pcntru a î! rczn!vaǰ atunci cînd cstc ncccsarDz

ǯǯǯ sã rczn!va[i matricca! un sistcm dc ccua[ii !iniarc
ǻatunci cînd accastã mctndã pnatc Ii uti!izatãǼǯ


MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


15ŗǯŗǯ Dcscricrca a!gnritmu!ui !ui Gauss pcntru studicrca sistcmc!nr
dc ccua[ii !iniarc

Un sislem de ecua[ii Iiniare esle un sislem de formaDZ

( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + + +
= + + +
= + + +
P Q PQ P P
Q Q
Q Q
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
6
...
...... .......... .......... .......... ..........
...
...
:
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11
1


Un sislem Iiniar ( )
2
6 cu aceIaçi numár de necunoscule ca çi
( )
1
6 se numeçle echivaIenl cu ( )
1
6 dacá ceIe douá sisleme au aceIeaçi
soIu[iiǯ
Meloda de eIiminare a Iui Gauss conslá in a aduce sislemuI
ini[iaI ( )
1
6 Ia un sislem echivaIenl de formá lriunghiuIará ( )
2
6
ǻformá in care ¡rima ecua[ie a sislemuIui va fi scrisá in ra¡orl cu
loale necunosculeIe xŗǰ xŘǯǯǯǯxnǰ cea deȬa doua ecua[ie va fi ra¡orlalá Ia
necunosculeIe xŘǰ xřǯǯǯǯxn ¡âná Ia uIlima ecua[ie a sislemuIui care va
avea doar necunoscula xnǼǰ ¡rin inlermediuI unor lransformári
eIemenlareǯ
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
= + +
= + + +
P Q PQ
Q Q
Q Q
E [ F
E [ F [ F
E [ F [ F [ F
6
...... .......... .......... .......... ..........
...
...
:
2 2 2 22
1 1 2 12 1 11
2

Mai exaclǰ ¡açii ¡e care ii ¡ro¡une Gauss ¡enlru sludierea
sislemeIor de ecua[ii Iiniare sunl urmáloriiDZ
Ȭ se aIcáluieçle un labeI cu douá coIoaneDz in coIoana din ¡arlea
slângá a labeIuIui se lrecǰ in ordineǰ coeficien[ii necunosculeIor
ǻaIlfeI s¡us malricea alaçalá sislemuIuiǼǰ iar in coIoana din ¡arlea
drea¡lá se lrec lermenii IiberiDz
Ȭ se efeclueazá lransformári eIemenlare asu¡ra IiniiIor labeIuIuiǰ
cu sco¡uI de a ob[ine sub diagonaIa ¡rinci¡aIá a labeIuIui numai
eIemenle nuIeDz
Ȭ se scrie sislemuI cores¡unzálor labeIuIui çi se rezoIvá acesla
¡ornind de Ia uIlima ecua[ie ins¡re ¡rimaǯ Iorma lriunghiuIará a
MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS16
sislemuIui ob[inul in urma ¡rocedeuIui face ca rezoIvarea
acesluia sá fie imedialáǯ

TransformáriIe eIemenlare care ¡ol fi foIosile in cadruI
aIgorilmuIui ¡rezenlal sunlDZ
ŗǯ schimbarea a douá Iinii inlre eIeDz ǻ Ȭaceasla fiind re¡rezenlarea
graficá a aceslei lransformáriǼ
Řǯ inmuI[irea unei Iinii cu un numár reaI nenuIDz ǻǻȘkǼ Ȭaceasla fiind
re¡rezenlarea graficá a aceslei lransformáriǼ
řǯ inmuI[irea unei Iinii cu un numár reaI nenuI çi adáugarea
rezuIlaluIui Ia aIlá IinieǯDz ǻ ȘǻxǼ Ȭ aceasla fiind re¡rezenlarea
graficá a aceslei lransformáriǼ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
Acesle lransformári sunl de|a cunosculeǯ Iule[i indica in
cadruI cáror silua[ii a[i mai Iucral cu eIeǵ


Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Crede[i cá acesle lransformári se ¡ol a¡Iica çi coIoaneIorǵ
De ceǵ


|xcnp|u
Ienlru exem¡Iificarea aIgorilmuIuiǰ sá considerám urmáloruI
sislemDZ

¦
¹
¦
´
¦
÷ = ÷ +
= + +
÷ = ÷ +
2 3 3
5 2 2
3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [


MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


17
Vom aIcálui labeIuI cu douá coIoaneǰ ¡unând in slânga
coeficien[ii Iui
3 2 1
, , [ [ [ cores¡unzálori fiecárei ecua[iiǰ iar in ¡arlea
drea¡lá coIoana lermeniIor IiberiDZ


ŗ Ř Ȭŗ Ȭř
Ř ŗ Ř ś
ř ř Ȭŗ ȬŘ

Am ingroçal mai sus eIemenleIe care se gásesc siluale ¡e
diagonaIa ¡rinci¡aIáǯ Conform aIgorilmuIui Iui Gaussǰ lrebuie ca
loale eIemenleIe de sub aceaslá diagonaIá sá fie lransformale in Ŗǯ

Obscrva[ic
In mod ideaIǰ in ob[inerea ȈzerouriIorȈ ¡e coIoana ȈnȈ se
uliIizeazá ¡ivoluI ȈnȈ Ȭ adicá Iinia ȈnȈ ǻ¡ivo[ii sunl eIemenleIe de ¡e
diagonaIa ¡rinci¡aIá Ȯ adicáǰ ¡ivoluI ŗ esle aŗŗǼǯ
Sá inmuI[im ¡rima Iinie cu 2 ÷ çi rezuIlaluI sá iI adunám Ia
Iinia a douaDZ

ŗ Ř Ȭŗ Ȭř ȘǻȬŘǼ
Ř ŗ Ř ś
ř ř Ȭŗ ȬŘ
ŗ Ř Ȭŗ Ȭř
ŗȘǻȬŘǼƸŘ ŘȘǻȬŘǼƸŗ ǻȬŗǼȘǻȬ
ŘǼƸŘ
ǻȬřǼȘǻȬ
ŘǼƸś
AdicáDZ
ř ř Ȭŗ ȬŘ
ŗ Ř Ȭŗ Ȭř
Ŗ Ȭř Ś ŗŗ
ř ř Ȭŗ ȬŘ

Am ob[inul aslfeI unuI dinlre ŖȬuriIe necesareǯ Re¡elám
¡rocedeuI ¡enlru urmáloareIe eIemenle ce necesilá lransformáriǯ
Vom ob[ineDZ

ŗ Ř Ȭŗ Ȭř
Ŗ Ȭř Ś ŗŗ
Ŗ Ŗ ȬŘ ȬŚ

In acesl momenlǰ loale eIemenleIe de sub diagonaIa ¡rinci¡aIá
sunl egaIe cu Ŗǰ deciǰ conform aIgorilmuIui Iui Gaussǰ vom o¡ri
MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS18
caIcuIeIe in labeIǰ çi vom scrie sislemuI cores¡unzálor uIlimei ela¡e
din labeIǯ Acesla va fiDZ

¦
¹
¦
´
¦
÷ = ÷
= + ÷
÷ = ÷ +
4 2
11 4 3
3 2
3
3 2
3 2 1
[
[ [
[ [ [


Acesl sislem ǻcu forma sa lriunghiuIaráǼǰ se rezoIvá foarle
uçorǯ Din uIlima ecua[ie a sislemuIui iI vom delermina ¡e 2
3
= [ ǯ Cu
aceaslá vaIoare cunosculáǰ mergem Ia ¡enuIlima ecua[ie a sislemuIui
çi iI vom ¡ulea afIa ¡e
2
[ DZ
11 4 3
3 2
= + ÷ [ [ 11 2 4 3
2
= + ÷ ¬ [ 3 3
2
= ÷ ¬ [ 1
2
÷ = ¬ [ ǯ
Cunoscând acum çi
3
[ çi
2
[ ǰ ¡ulem inIocui vaIoriIe aceslora in
¡rima ecua[ieDZ
3 2
3 2 1
÷ = ÷ + [ [ [ ( ) 3 2 1 2
1
÷ = ÷ ÷ + ¬ [ 1
1
= ¬ [ ǯ
Am ob[inul aslfeI soIu[ia sislemuIui consideralǰ
2 , 1 , 1
3 2 1
= ÷ = = [ [ [ ǯ

|xcnp|u
Sá se rezoIve sislemuIDZ
¦
¹
¦
´
¦
÷ = + + ÷
= + +
÷ = ÷ +
2 3 2 3
5 2
1 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [


Vom ¡roceda ca Ia exem¡IuI ¡recedenlǰ deci vom ince¡e ¡rin
inlocmirea labeIuIui cores¡unzálor sislemuIuiDZ

Ř ř Ȭŗ Ȭŗ
ŗ ŗ Ř ś
Ȭř Ř ř ȬŘ

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Incerca[i sá idenlifica[i o lransformare care sá ducá Ia
ob[inerea vaIorii Ŗ ¡e ¡ozi[ia ǻŘǰŗǼ a labeIuIui ǻIinia Řǰ
coIoana ŗǼǯ Isle Ia feI de sim¡Iu ca Ia exem¡IuI ¡recedenlǵ
De ceǵMLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


19Vom ince¡e ¡rin a schimba Iinia ŗ cu Iinia ŘDZ

Ř ř Ȭŗ Ȭŗ
ŗ ŗ Ř ś
Ȭř Ř ř ȬŘ
ŗ ŗ Ř ś
Ř ř Ȭŗ Ȭŗ
Ȭř Ř ř ȬŘ5tudiu individua!
Conlinua[i exem¡IuI çi delermina[i necunosculeIeǯ

|xcnp|u
Sá se rezoIve sislemuIDZ
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷
= + ÷
÷ = + ÷
3 4 3 5
2 2 3
4 2 2 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

Irocedând ca Ia exem¡IeIe ¡recedenle ob[inem sislemuIDZ

¦
¹
¦
´
¦
=
÷ = + ÷
÷ = ÷ ÷
19 0
13 2 4
5
3 2
2 1
[ [
[ [


MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS20
Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Inainle de a cili ceIe ce urmeazáǰ incerca[i sá vá
gândi[i Ia ce ¡oale insemna reIa[ia ŖƽŗşǯNu exislá nici o combina[ie de numere
3 2 1
, , [ [ [ aslfeI incâl ceIe
lrei ecua[ii aIe sislemuIui ob[inul sá fie inde¡Iinileǰ deci sislemuI nu
are soIu[ie ǻs¡unem cá sislemuI esle incom¡alibiIǼǯ

Iulem re[ine ca o concIuzie cá inloldeauna când ob[inem o
reIa[ie im¡osibiIá ǻŖƽŗǰ ŖƽȬŗŘ elcǼǰ indiferenl de moduI in care aralá
ceIeIaIle ecua[iiǰ sislemuI esle incom¡alibiIǯ

|xcnp|u
Sá se rezoIve sislemuIDZ

¦
¹
¦
´
¦
= ÷ ÷
= ÷ +
÷ = + ÷
1 2 6
2 3 4
1 2 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [


A¡Iicând aIgorilmuI ob[inemDZ
¦
¹
¦
´
¦
=
= ÷
÷ = + ÷
0 0
4 7 7
1 2 3 2
3 2
3 2 1
[ [
[ [ [


Tcmã dc rcI!cc[ic ś
RezoIva[i acesl sislemǯ Ce concIuzie ¡ule[i lrageǵ


MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


21

ŗǯŘǯ Cazuri dc cnmpatibi!itatc

Iie un sislem de ecua[ii Iiniare asu¡ra cáruia a fosl a¡Iical
¡rocedeuI ob[inerii zerouriIorǰ conform aIgorilmuIui Iui Gaussǯ
Ienlru a anaIiza cazuriIe de com¡alibiIilale aIe acesluia ne vom
ra¡orla Ia sislemuI echivaIenl ob[inul in urma aIgorilmuIuiǰ adicá Ia
sislemuI ob[inul du¡á ce am Iucral asu¡ra labeIuIuiǯ In func[ie de
forma çi con[inuluI acesluiaǰ vom ¡ulea s¡une in care dinlre ceIe lrei
cazuri de com¡alibiIilale se regáseçle sislemuI consideralDZ
Ȭ sistcm cnmpatibi! dctcrminat ǻsislemuI care admile soIu[ie
unicáǼDz
Ȭ sistcm cnmpatibi! ncdctcrminat ǻsislemuI care admile o
infinilale de soIu[iiǼDz
Ȭ sistcm incnmpatibi! ǻsislemuI care nu admile nici o soIu[ieǼǯ

AslfeIDZ
ŗǯ dacá sislemuI ob[inul con[ine o reIa[ie im¡osibiIá ǻde exem¡Iu
ŖƽŘǰ ŖƽȬŚ elcǯǼǰ alunci sislemuI esle incom¡alibiI ǻdeci nu
admile soIu[iiǼǯ
Řǯ dacá sislemuI ob[inul nu con[ine reIa[ii im¡osibiIeǰ alunci eI
va fi com¡alibiIǯ Ienlru a vedea dacá esle com¡alibiI
delerminal sau com¡alibiI nedelerminal anaIizám silua[ia
aslfeIDZ
R dacá numáruI ecua[iiIor ob[inule ǻdu¡á eIiminarea
reIa[iiIor de forma ŖƽŖǼ coincide cu numáruI
necunosculeIorǰ alunci sislemuI esle com¡alibiI
delerminal ǻsoIu[ie unicáǼǰ çi vom ¡roceda Ia delerminarea
soIu[iei ¡ornind de Ia uIlima ecua[ie ins¡re ¡rimaDz
R dacá numáruI ecua[iiIor ob[inule ǻdu¡á eIiminarea
reIa[iiIor de forma ŖƽŖǼ esle mai mic decâl numáruI
necunosculeIorǰ alunci sislemuI va fi com¡alibiI
nedelerminalǯ Ienlru rezoIvare va lrebui sá considerám
uneIe necunoscule ȃsecundareȄ ǻadicá sá Ie nolám cu
5 5 e e | o , elcǯǼ iar ceIeIaIle necunoscule Ie vom caIcuIa in
func[ie de aceçli 5 5 e e | o , ǰdz ¡ornind lol de Ia uIlima
ecua[ie ins¡re ¡rimaǯ NumáruI de necunoscule secundare
esle dal de diferen[a dinlre numáruI de necunoscule çi
numáruI de ecua[iiǯ


MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS22

|xcnp|u
Sá se discule çiǰ in caz de com¡alibiIilaleǰ sá se rezoIve
sislemuIDZ
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷
= ÷ +
÷ = + ÷
P [ [ [
[ [ [
[ [ [
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3
2 2 2
1 3 2
ǰ 5 Pe
SislemuI echivaIenl ob[inul in urma a¡Iicárii aIgorilmuIui Iui
Gauss esleDZ
¦
¹
¦
´
¦
÷ =
= ÷
÷ = + ÷
1 0
4 8 5
1 3 2
3 2
3 2 1
P
[ [
[ [ [


Avem urmáloareIe cazuriDZ
ŗǯ CazuI 1 = P ǯ In aceaslá silua[ie 1 0 ÷ = P esle faIsáǰ deci sislemuI
esle incom¡alibiIǯ
Řǯ CazuI 1 = P ǯ In aceaslá silua[ieǰ uIlima reIa[ie ar deveni 0 0 = ǰ
deci ea ar fi adeváralá dar inuliIáǯ SislemuI ob[inul in acesl caz
esleDZ
¹
´
¦
= ÷
÷ = + ÷
4 8 5
1 3 2
3 2
3 2 1
[ [
[ [ [

SoIu[ia sislemuIui va fiDZ
5
3
1
+
=
o
[ ǰ
5
8 4
2
o +
= [ ǰ 5 [ e = o
3


Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
Cum esle un sislem dacáǰ in urma a¡Iicárii aIgorilmuIuiǰ sȬ
au ob[inulǰ ¡rinlre aIle reIa[iiǰ çi reIa[iiIeDZ
Ȭ ŖƽŖDz
Ȭ ŖƽŚǯ

MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


23
ŗǯřǯ A!gnritmu! !ui Gauss pcntru dctcrminarca invcrsci unci
matrici

Ienlru a delermina inversa malricei ( ) 5
Q
0 $e ǻsau ¡enlru a
concIuziona cá malricea nu esle inversabiIáǼǰ Gauss ne ¡ro¡une
urmáloruI aIgorilmDZ

Ȭ se aIcáluieçle un labeI cu douá coIoaneDz in coIoana din ¡arlea
slângá a labeIuIui se lrec eIemenleIe malricei considerale
( ) 5
Q
0 $e ǰ iar in coIoana din ¡arlea drea¡lá se lrece malricea
unilale
Q
, Dz
Ȭ se efeclueazá lransformári eIemenlare asu¡ra IiniiIor labeIuIuiǰ
cu sco¡uI de a ob[ine in ¡arlea slângá a labeIuIui malricea
unilale
Q
, Dz
Ȭ dacá sȬa ob[inul malricea unilale
Q
, in ¡arlea slângáǰ alunci
malricea ob[inulá in ¡arlea drea¡lá esle inversa malricei Aǰ adicá
1 ÷
$ Dz
Ȭ dacá ¡e ¡arcursuI ¡rocedeuIuiǰ in ¡arlea slângáǰ una dinlre Iinii
sau coIoane are loale eIemenleIe egaIe cu Ŗǰ esle im¡osibiI sá mai
ob[inem
Q
, ǯ Aceaslá silua[ie ne indicá fa¡luI cá malricea
consideralá nu esle inversabiIáǰ adicá nu exislá
1 ÷
$ ǯ

|xcnp|u
Sá se delermine inversa malricei
|
|
|
.
|

\
| ÷ ÷
=
2 0 3
1 1 2
2 2 1
$ ǯ

Vom aIcálui mai inlâi labeIuIǰ ¡unând in coIoana din ¡arlea
slângá malricea ¬ çi in ¡arlea drea¡lá malricea unilale
3
, ǯ

ŗ ȬŘ ȬŘ ŗ Ŗ Ŗ
Ř ŗ ŗ Ŗ ŗ Ŗ
ř Ŗ Ř Ŗ Ŗ ŗ

Vom face a¡oi lransformáriIe necesare ǻca Ia sislemeǼǰ ¡âná
vom ob[ine DZ
ŗ Ŗ Ŗ
2 4
Ȭř
Ŗ ŗ Ŗ
4
5

4
14

4
7
÷
Ŗ Ŗ ŗ
4
3
÷
4
6
÷
4
5

MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS24
Cum in ¡arlea slângá a labeIuIui am ob[inul malricea unilaleǰ
rezuIlá cá ceea ce se gáseçle in drea¡la esle exacl
1 ÷
$ DZ
|
|
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
÷
÷
=
÷
4
5
4
6
4
3
4
7
4
14
4
5
3 4 2
1
$


ŗǯŚǯ Mctnda diagnna!izãrii cnmp!ctc

Meloda diagonaIizárii com¡Iele esle o varianlá a aIgorilmuIui
Iui Gauss de rezoIvare a sislemeIor de ecua[ii Iiniareǯ Diferen[a
conslá in fa¡luI cáǰ in cazuI aceslei varianleǰ se doreçle caǰ ¡rin
a¡Iicarea lransformáriIor eIemenlareǰ in ¡arlea slângá a malricei sá se
ob[iná zerouri sub diagonaIa ¡rinci¡aIáǰ zerouri deasu¡ra diagonaIei
¡rinci¡aIeǰ iar ¡e diagonaIa ¡rinci¡aIá loale vaIoriIe sá fie egaIe cu ŗ
ǻca in cazuI delerminárii inversei unei malrici ¡rezenlal anleriorǼǯ In
aceaslá silua[ieǰ vaIoriIe ob[inule in ¡arlea drea¡lá a labeIuIui vor
re¡rezenla exacl soIu[ia sislemuIuiǯ

|xcnp|u
Sá se rezoIve sislemuI DZ
¦
¹
¦
´
¦
÷ = +
= + ÷
= + ÷
2 5 4
1 3 2
2 2
3 1
3 2 1
3 2 1
[ [
[ [ [
[ [ [


Sc|ujic
Scriem labeIuI çi ¡rocedám ca Ia inversa unei malriciDZ

ŗ Ȭŗ Ř Ř ȘǻȬŘǼ ȘǻȬŚǼ
Ř Ȭŗ ř ŗ
Ś Ŗ ś ȬŘ
ŗ Ȭŗ Ř Ř
Ŗ ŗ Ȭŗ Ȭř ȘǻŗǼ ȘǻȬŚǼ
Ŗ Ś Ȭř ȬŗŖ
ŗ Ŗ ŗ Ȭŗ
Ŗ ŗ Ȭŗ Ȭř
Ŗ Ŗ ŗ Ř ȘǻŗǼ ȘǻȬŚǼ
ŗ Ŗ Ŗ Ȭř
Ŗ ŗ Ŗ Ȭŗ
Ŗ Ŗ ŗ Ř
MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


25

Scriind acum sislemuI cores¡unzálorǰ observám cá se ob[ine
direcl soIu[ia sislemuIuiǰ adicáDZ

¦
¹
¦
´
¦
=
÷ =
÷ =
2
1
3
3
2
1
[
[
[


ŗǯśǯ Rczn!varca matricca!ã a sistcmc!nr dc ccua[ii
!iniarc

In silua[ia in care sislemuI de ecua[ii Iiniare consideral are
aceIaçi numár de ecua[ii çi necunosculeDZ

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + + +
= + + +
= + + +
Q Q QQ Q Q
Q Q
Q Q
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
E [ D [ D [ D
...
...... .......... .......... .......... ..........
...
...
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11
ǰ
¡ulem scrieDZ

E
E
E
%
[

[
[
;
D D D

D D D
D D D
$
Q Q QQ Q Q
Q
Q
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
... ..
,
2
1
2
1
2 1
2 22 21
1 12 11

iar sislemuI ¡oale fi scris sub forma sa malriceaIáDZ
% $; =
Dacá malricea ¬ a sislemuIui esle inversabiIáǰ alunci soIu[ia
sislemuIui va fiDZ
% $ ;
1 ÷
= ǰ
unde
1 ÷
$ esle inversa malricei ¬ǰ care ¡oale fi delerminalá cu
aIgorilmuI Iui Gaussǯ

MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS26

Tcst dc autncva!uarc
IoIosind aIgorilmuI Iui Gaussǰ sá se rezoIve sislemeIe DZ

ŗǯ
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷
÷ = + ÷
= ÷ +
6 2 2
2 4 3
2 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [
Dz

Řǯ
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷
= + +
= + +
2 2
4 2 3
2 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [
Dz

řǯ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + +
= + +
= + +
= + +
3
1 5 4 4
1 4 3 2
1 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [
ǯ

ŚǯSá se discule çiǰ in caz de com¡alibiIilaleǰ sá se rezoIve
sislemuIDZ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= ÷ + ÷
= + ÷ +
= ÷ + +
= + ÷ +
1 2 5
6 4 2 4
2 2 3
2 3 2 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
S [ [ [ [
P [ [ [ [
[ [ [ [
ǰ 5 S P e , Dz

śǯSá se delermine inversa malricei
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷ =
1 2 2
2 1 2
2 2 1
$ ǯ

Ŝǯ IoIosind meloda diagonaIizárii com¡Iele çi rezoIvarea
malriceaIáǰ sá se rezoIve sislemuIDZ

¦
¹
¦
´
¦
÷ = ÷ +
= + +
÷ = ÷ ÷
8 2 3 -
14 2 4
9 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


27

5tudiu individua!
IoIosind aIgorilmuI Iui Gaussǰ sá se rezoIve
sislemeIe de ecua[ii IiniareDZ

ŗǯ
¦
¹
¦
´
¦
= + + ÷
= + ÷
÷ = ÷ +
1 2 2
1 2 4
2 2 3 3
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [
Dz
Řǯ
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= +
= + +
11 2 5
6 3
9 4
3 2 1
2 1
3 2 1
[ [ [
[ [
[ [ [
Dz
řǯ
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷ ÷ +
= + ÷ ÷ ÷
= ÷ ÷ ÷ ÷
2 7 5
1 3
0 2 2 2
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
[ [ [ [ [
[ [ [ [ [
[ [ [ [ [
Dz
Śǯ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ = +
= ÷
= +
÷ = ÷
3 2
2 3
3 2
2 3
2 1
2 1
2 1
2 1
[ [
[ [
[ [
[ [
Dz
śǯ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ = + ÷ +
= ÷ + ÷
= ÷ + + ÷
= + ÷ +
1 2 3 3
3
10 2 5 3 4
0 4 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
Dz

Sá se discule çiǰ in caz de com¡alibiIilaleǰ sá se
rezoIve sislemuIDZ
Ŝǯ
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= + ÷
= + +
P [ [ [
[ [ [
[ [ [
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 3
2 2
1 2 2

ŝǯ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= ÷ + ÷
= + ÷ ÷ ÷
= ÷ + +
= ÷ + + ÷
1 2 5
3 4 2
4 6 8 2 4
3 2 3
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
S [ [ [ [
[ [ [ [
P [ [ [ [

Şǯ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + + +
= ÷ ÷ +
= + + +
÷ = + + ÷ ÷
S [ [ [ [
Q [ [ [ [
P [ [ [ [
[ [ [ [
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 6 2 4
6 9 3 3
2 3 2
2 2 3

şǯ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= ÷ ÷ +
= ÷ ÷ +
= ÷ ÷ +
= ÷ + +
S [ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
P [ [ [ [
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
5 3 3 7
4 3 2 5
1 2 2 2
3MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS28

Sá se delermine inverseIe malriciIorDZ
ŗŖǯ
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷ =
4 5 3
1 1 3
2 1 1
$
ŗŗǯ
|
|
|
.
|

\
|
=
3 5 1
4 9 3
3 7 2
$
ŗŘǯ
|
|
|
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
÷
=
6 2 0 1
1 1 1 1
2 1 3 2
4 3 2 1
$
IoIosind meloda diagonaIizárii com¡Iele çi
rezoIvarea malriceaIáǰ sá se rezoIve sislemuIDZ
ŗřǯ
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= + ÷
÷ = ÷ +
7 3 5
5 2 2
4 2 3
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [

ŗŚǯ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ = + ÷ +
= ÷ + ÷
= ÷ + + ÷
= + ÷ +
1 2 3 3
3
10 2 5 3 4
0 4 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [


MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


29

REZUMATUL UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ŗ

In unilalea de invá[are ŗ au fosl ¡arcurse urmáloareIe as¡ecleDZ


- a fosl ¡rezenlal aIgorilmuI Iui Gauss de rezoIvare a sislemeIorDz
- au fosl ¡rezenlale cazuriIe de com¡alibiIilale in conformilale
cu aIgorilmuI Iui GaussDz
- a fosl ¡rezenlal aIgorilmuI Iui Gauss ¡enlru delerminarea
inversei unei malriciDz
- a fosl ¡rezenlalmeloda diagonaIizárii com¡IeleDz
- a fosl ¡rezenlalá rezoIvarea malriceaIá a sislemeIor de ecua[ii
Iiniareǯ

MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS30
TE5T DE EVALUARE Ȯ nntat dc tutnrc Ȧ titu!ar cursŗǯ Iie sislemuIDZ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + + +
= + + ÷
= ÷ + +
= + ÷ +
10
9 4
0 4 3 2 3
5 2
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [

RezoIva[i acesl sislemDZ
Ȭ foIosind melodeIe din Iiceu ǻCramerǼDz
Ȭ foIosind aIgorilmuI Iui GaussDz
Ȭ foIosind meloda diagonaIizárii com¡IeleDz
Ȭ foIosind rezoIvarea malriceaIá
Com¡ara[i rezoIváriIeǯ Care vi se ¡are mai uçoaráǵ
Argumenla[i rȦs¡unsuIǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ a|gcriinu| |ui Gauss ǻřpǼǰncic!a !in |iccu ǻŗpǼǰ ncic!a
!iagcna|izarii ǻŘpǼǰ rczc|tarca nairicca|a ǻŘpǼDz ana|izaǰ ccnparajia ¸i arguncniajia ǻŗǼǯ Sc
accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Řǯ IoIosind aIgorilmuI Iui Gaussǰ sá se discule çiǰ in caz de
com¡alibiIilaleǰ sá se rezoIve sislemuIDZ
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= + +
= + +
1
1
1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
[ [ [
[ [ [
[ [ [
ì
ì
ì
ǰ 5 e ì ǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ rczc|tarca ccrccià ǻśpǼǰ !iscujia ccrccià ǻŚpǼǯ Sc accr!à ŗp !in
cjiciuǯ
řǯGási[i o modaIilale de a delermina ranguI unei malrici foIosind
aIgorilmuI Iui Gaussǯ A¡Iica[iȬo ¡e un exem¡Iuǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ gàsirca nc!a|iàijii ǻŜpǼǰ ap|icarca pc cxcnp|u ǻřpǼǯ Sc accr!à
ŗp !in cjiciuǯ
MLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS


31
INDICA|IIǰ 5UGE5TII DE REZOLVAREǰ RÁ5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUARE ALE UNlTÃJll DL ÌNVÃJARL ŗ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
La delerminan[i ǻ¡ro¡rielá[i çi caIcuI de
delerminan[iǼǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Dacá cilim cu alen[ie se ¡oale vedea cá lransformáriIe
se a¡Iicá slricl asu¡ra IiniiIorǰ nu çi asu¡ra coIoaneIorǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
In exem¡IuI ¡recedenl am reuçil sá ob[inem foarle
uçor zerouriIe de ¡e ¡rima coIoaná deoareceǰ ¡e ¡rima
¡ozi[ie ǻ¡ozi[ia ŗǰŗǼ aveam vaIoarea ŗǰ ¡e care o ¡uleam
inmuI[i cu vaIoarea necesaráǯ In cazuI exem¡IuIui de acumǰ
nu iI mai avem ¡e ŗ ¡e ¡ozi[ia ŗǰŗǰ dar ¡ulem sá iI ob[inem
¡rin schimbarea Iiniei ŗ cu Iinia Řǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ś
SislemuI esle com¡alibI sim¡Iu nedelerminalǰ
deoarece am ob[inul mai ¡u[ine reIa[ii decâl ceIe necesareǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
SislemuI esle incom¡alibiI deoareceǰ dacá o reIa[ie
esle faIsáǰ ceIeIaIle reIa[i nu mai conleazáǯ

Tcst dc autncva!uarc Ȯ pag ŘŜ
ŗǯ
23
30
1
= [ ǰ
23
50
2
= [ ǰ
23
64
3
= [ Dz Řǯ sislem com¡alibiI
nedelerminalDz
5
3 6
1
o ÷
= [ ǰ
5
2
2
o ÷
= [ ǰ o =
3
[ ǰ 5 e o Dz řǯ
sislemuI esle incom¡alibiIDz Śǯ Iǯ 4 = S DZ sislem incom¡alibiIDz IIǯ
4 = S ǰ sislem com¡alibiI nedelerminalǰ 5 e = D [
4
ǰ
36
19 13
1
+ ÷ ÷
=
D P
[ ǰ
36
16 28 16
2
÷ +
=
D P
[ ǰ
36
25 55 7
3
÷ +
=
D P
[ Dz śǯ
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷ =
÷
1 2 2
2 1 2
2 2 1
9
1
1
$ Dz Ŝǯ RDZ 2
1
= [ ǰ 1
2
= [ ǰ 8
3
÷ = [ ǯMLTODA DL LLlMlNARL A LUl GAUSS32
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU UNlTATLA DL
ÌNVÃJARL ŗ


ŗǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
Řǯ Chiri[á Sǯǰ Prc||cnc !c naicnaiici supcricarcǰ Idǯ Didaclicá çi
Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞşǯ
řǯ DufelreIIe Cǯǰ GaggioIi Vǯ Ȭ ||cncnis !Ȃa|gc|rcǰ Vuiberlǰ Iaris
ŗşşřDz
Śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Irahovaǰ IIoieçli
ŗşşşDz
Ŝǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
ŝǯ O¡rescu Ghǯǰ Ghic Gǯǰ ManoIe Sǯǰ Chirciu Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic
in cccncnicǰ Idǯ Inde¡enden[a Iconomicáǰ ßráiIaǰ ŗşşşDz
Şǯ Io¡escu Gǯǰ ¬|gc|ràǯ |xcrcijii ¸i prc||cncǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli
ŘŖŖŖDz
şǯ Io¡escu Gǯǰ Dumilru Iǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
¬|gc|ra |iniara si ana|iza naicnaiicaǰ Idǯ IIMǰ Iasi ŘŖŖş
ŗŖǯ Rislea Iǯǰ Isbáçoiu Dǯǰ Dumilru Iǯǰ ¬|gc|rà |iniaràǰ gccnciric
ana|iiicà ¸i !ijcrcnjia|àǯ |cuajii !ijcrcnjia|cǰ IdǯUIGǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz

SPAJll VLCTORlALL


33
UNITATEA DE ÎNVÁ|ARE Ř

SPAJll VLCTORlALL
Cu¡rins Iagina
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc Ř řŚ
Řǯŗǯ No[iunea de s¡a[iu vecloriaI řś
ŘǯŘǯ De¡enden[á çi inde¡enden[á Iiniará řŜ
Řǯřǯßazá çi dimensiune a unui s¡a[iu vecloriaI řŞ
ŘǯŚǯ Sislem de generalori ¡enlru un s¡a[iu vecloriaI ŚŖ
Řǯśǯ Izomorfism de s¡a[ii vecloriaIe Śŗ

Tcsi !c auiccta|uarc Śř
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc Ř Śŝ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŚŞ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc Ř
Śş
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc Ř śŖSPAJll VLCTORlALL34
COMPETEN|ELE UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE Ř


Dupã studiu! accstci unitã[i dc învã[arcǰ vc[i rcuçidz

« sã rccunnaçtc[i structuri!c carc îndcp!incsc cnndi[ii!c
ncccsarc çi suIicicntc pcntru a Ii spa[ii vcctnria!cȦ!iniarcDz
dz sã !ucra[i cu c!cmcntc!c dc bazã a!c a!gcbrci !iniarcDz
ǯǯǯ sã în[c!cgc[i çi sã !ucra[i cu nn[iuni!c dc dcpcndcn[ã çi
indcpcndcn[ã !iniarãǰ prccum çi sã cunnaçtc[i uti!itatca çi
impnrtan[a accstnra în znna a!gcbrci !iniarcDz
ǯǯǯ sã în[c!cgc[i !cgãtura dintrc un spa[iu vcctnria! çi n bazã
ataçatã accstuiaǰ sa çti[i aI!a[i dimcnsiunca unui spa[iu
vcctnria!Dz
ǯǯǯ sã !ucra[i cu nn[iunca dc sistcm dc gcncratnriDz
ǯǯǯ sȂ vã însuçi[i dcIini[ii!c cchiva!cntc a!c bazci unui
spa[iu vcctnria! çi sã putc[i a!cgcǰ dupã cazǰ varianta cca
mai pntrivitãDz
ǯǯǯ sã !ucra[i cu spa[ii vcctnria!c iznmnrIc çi sã nb[inc[i
rãspunsuri !a cxcmp!c cnmp!icatc prin intcrmcdiu! unnr
aspcctc dc|a studiatc çi cunnscutcǯSPAJll VLCTORlALL


35


Řǯŗǯ Nn[iunca dc spa[iu vcctnria!

DcIini[ic
Iie V o muI[ime nevidá çi K un cor¡ǯ Ie V se defineçle o Iege
de com¡ozi[ie inlernáǰ nolalá adilivDZ
y x J, (x,y), J ".J " + ÷ ÷ × +
çi o Iege de com¡ozi[ie exlernáǰ nolalá muIli¡Iicalivǰ numilá
ǮinmuI[ire cu scaIariȄDZ
x Į J, (Į, (Į J ".K " ÷ ÷ × ǯ
V se numeçle spa[iu !iniar sau spa[iu vcctnria! ¡esle cor¡uI K
ǻçi se noleazá K J / sauǰ mai sim¡Iuǰ VǼ dacáDZ
ŗǯ J y x x y y x e ¬ + = + , , Dz ǻǮƸȄ esle comulaliváǼ
Řǯ ( ) ( ) J : y x : y x : y x e ¬ + + = + + , , , Dz ǻǮƸȄ esle asocialiváǼ
řǯ J e e - aslfeI incâl J x x x e e x e ¬ = + = + , Dz ǻǮƸȄ admile eIemenl
neulruǰ cǼ
Śǯ J x J x e - e ¬ ' , aslfeI incâl e x x x x = + = + ' ' Dz ǻeIemenleIe Iui V sunl
simelrizabiIe in ra¡orl cu ǮƸȄ
śǯ x x = 1 ǰ J x e ¬ ǻunde ŗ esle eIemenluI neulru Ia inmuI[ire
din cor¡uI KǼ
Ŝǯ ( ) ( )x ab bx a = ǰ K b a e ¬ , ǰ J x e ¬ Dz
ŝǯ ( ) bx ax x b a + = + ǰ K b a e ¬ , ǰ J x e ¬ Dz
Şǯ ( ) ay ax y x a + = + ǰ K ae ¬ ǰ J y x e ¬ , Dz

DcIini[ic
IIemenleIe J x e ǻadicá eIemenleIe s¡a[iuIui vecloriaI VǼ se
numesc vcctnriǯ IIemenleIe cor¡uIui K se numesc sca!ariǯ
ǯ
Ixem¡Iu de s¡a[iu vecloriaIDZ
MuI[imea ( )
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
= ¬ e = =
¸¸¸
i n
n
,n i R, ,x ,...,x ,x x x x R 1
2 1
ǰ in ra¡orl cu o¡era[iiIeDZ
Ȭ adunareaDZ fie veclorii
n
R y x e , ǰ ( )
n
x x x ,...,
1
= ǰ ( )
n
y y y ,...,
1
= ǯ Alunci
( ) ( ) ( )
n n n n
y x y x y y x x y x + + = + = + ,..., ,..., ,...,
1 1 1 1
Dz
Ȭ inmuI[irea cu scaIariDZ fie vecloruI
n
R x e ǰ ( )
n
x x x ,...,
1
= çi fie R a e un
scaIarǯ AlunciDZ
( ) ( )
n n
ax ax x x a x a ,..., ,...,
1 1
= = ǯ

SPAJll VLCTORlALL36
Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
Arála[i cá muI[imea
3
R ǻdefinilá ca Ia exem¡IuI ¡recedenlǼ
esle un s¡a[iu vecloriaI in ra¡orl cu o¡era[iiIe de mai susǰ
¡esle cor¡uI de scaIari R ǯ
Indica[ieDZ verfica[i ceIe Ş axiome din defini[ieǯŘǯŘǯ Dcpcndcn[ã çi indcpcndcn[ã !iniarã

DcIini[ic
Iie VȦK s¡a[iu vecloriaIǯ Iie veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v çi fie
scaIarii K a a a
n
e ,..., ,
2 1
ǯ Alunci orice ex¡resie de forma
n n
v a v a v a + + + ...
2 2 1 1

se numeçle cnmbina[ic !iniarã a vecloriIor V ,..., ,
2 1
e
n
v v v ǯ

DcIini[icDZ
Iie VȦK s¡a[iu vecloriaIǯ Iie veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v çi fie
reIa[ia
0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a ǰ K a a a
n
e ,..., ,
2 1
ǯ
ǻŖ esle vecloruI ǰ adicá eIemenluI neulru Ia adunare aI s¡a[iuIui VǼ
Ȭ veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v se numesc !iniar indcpcndcn[i dacá
reIa[ia 0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a are soIu[ie unicáDz
Ȭ in caz conlrarǰ veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v se numesc !iniar
dcpcndcn[iǯ

|xcnp|u
ŗǯ Sá se verifice dacá veclorii ( ) 3 , 2 , 1
1
÷ = v ǰ ( ) 4 , 1 , 2
2
= v ǰ ( ) 1 , 2 , 4
3
÷ = v
din
3
R sunl Iiniar inde¡enden[iǯ

AvemDZ
0
3 3 2 2 1 1
= + + v a v a v a ¬ ( ) ( ) ( ) 0 1 , 2 , 4 4 , 1 , 2 3 , 2 , 1
3 2 1
= ÷ + + ÷ a a a ¬
( ) ( ) ( ) 0 , 2 , 4 4 , , 2 3 , 2 ,
3 3 3 2 2 2 1 1 1
= ÷ + + ÷ a a a a a a a a a ¬
( ) ( ) 0 , 0 , 0 4 3 , 2 2 , 4 2
3 2 1 3 2 1 3 2 1
= + + ÷ + ÷ + + a a a a a a a a a

Ob[inem urmáloruI sislemDZ
SPAJll VLCTORlALL


37
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= ÷ + ÷
= + +
0 4 3
0 2 2
0 4 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
a a a
a a a
a a a

SislemuI are soIu[ie unicáǰ rezuIlá cá veclorii considera[i
( ) 3 , 2 , 1
1
÷ = v ǰ ( ) 4 , 1 , 2
2
= v ǰ ( ) 1 , 2 , 4
3
÷ = v sunl Iiniar inde¡enden[iǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Verifica[i unicilalea soIu[iei sislemuIui de mai sus foIosind
aIgorilmuI Iui Gaussǯ


Prnprictã[i
Iie VȦK s¡a[iu vecloriaI çi fie veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v ǯ AlunciDZ

aǯ Dacá V ,..., ,
2 1
e
n
v v v sunl Iiniar de¡enden[iǰ alunci un eIemenl aI
Ior se ¡oale ex¡rima ca o combina[ie Iiniará a ceIorIaIle eIemenleDz

bǯ Dacá O ǻvecloruI nuIǼ se gáseçle ¡rinlre V ,..., ,
2 1
e
n
v v v ǰ alunci
eIemenleIe sunl Iiniar de¡endenleDz

cǯ O muI[ime de veclori V ,..., ,
2 1
e
n
v v v esle Iiniar de¡endenlá dacá o
submuI[ime a saǰ V ,..., ,
2 1
e
l
v v v cu |ǀnǰ esle Iiniar de¡endenláǯ Cu
aIle cuvinleǰ dacá V ,..., ,
2 1
e
l
v v v sunl Iiniar de¡enden[iǰ ¡rin
adáugarea aIlor veclori Ia aceaslá muI[ime vom ob[ine numai
muI[imi Iiniar de¡endenleǯ

dǯ Dacá V ,..., ,
2 1
e
n
v v v sunl Iiniar inde¡enden[i alunci orice
submuI[ime V ,..., ,
2 1
e
p
v v v ǰ pǀn esle Iiniar inde¡endenláǯ

SPAJll VLCTORlALL38
Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Demonslra[i ¡ro¡rilá[iIe de mai susǯŘǯŘǯ Bazã çi dimcnsiunc a unui spa[iu vcctnria!

DcIini[ic
Numim dimcnsiunc a s¡a[iuIui vecloriaI V numáruI maxim
de veclori Iiniar inde¡enden[i ai s¡a[iuIuiǯ Nolám n J = dim ǯ

Prnprictatc
Ienlru s¡a[iuI
n
R definil anleriorǰ avemDZ n R
n
= dim ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Demonslra[i cá 3 dim
3
= R ǯ
|n!icajicDZ ccnjcrn !cjinijiciǰ irc|uic sà aràiaji cà cxisia ř tccicri
|iniar in!cpcn!cnjiǰ !ar cà cricarc Ś sau nai nu|ji tccicri ai
spajiu|ui suni |iniar !cpcn!cnjiǯ

SPAJll VLCTORlALL


39
DcIini[ic
Iie V un s¡a[iu vecloriaI ¡esle cor¡uI de scaIari Kǯ Veclorii
V ,..., ,
2 1
e
n
v v v formeazá o bazã a s¡a[iuIui V dacáDZ
- n R
n
= dim ǻnumáruI vecloriIor esle egaI cu dimensiunea
s¡a[iuIuiǼDz
- veclorii
n
v v v ,..., ,
2 1
sunl Iiniar inde¡enden[iǯ

|xcnp|u
Sá se verifice dacá veclorii ( ) 4 , 3 , 1
1
= v ǰ ( ) 1 , 1 , 2
2
÷ = v ǰ ( ) 2 , 2 , 3
3
= v
formeazá o bazá a s¡a[iuIui
3
R ǯ

Avem ř veclori çi cum 3 dim
3
= R ǰ rezuIlá cá ¡rima condi[ie esle
inde¡Iiniláǯ
A¡Iicând reIa[ia de Ia defini[ia de¡enden[eiȦinde¡enden[ei
Iiniare se a|unge Ia un sislem cu delerminanluIDZ
0 28
2 2 4
2 1 3
3 2 1
= = ÷
deci veclorii sunl Iiniar inde¡enden[iǯ
Veclorii ( ) 4 , 3 , 1
1
= v ǰ ( ) 1 , 1 , 2
2
÷ = v ǰ ( ) 2 , 2 , 3
3
= v formeazá o bazá a
s¡a[iuIui
3
R ǯ

TcnrcmãDZ
Iie VȦK s¡a[iu vecloriaI çi ßƽ } ,..., , ¦
2 1 n
v v v o bazá a Iui Vǯ
Alunci orice veclor x din V se scrie inlrȬun mod unic ca o combina[ie
Iiniará de veclorii bazeiǰ adicá exislá scaIarii K a a a
n
e ,..., ,
2 1
aslfeI incâl
n n
v a v a v a x + + + = ...
2 2 1 1
ǰ
iar scrierea esle unicáǯ

Obscrva[icDZ
ScaIarii K a a a
n
e ,..., ,
2 1
se numesc coordonaleIe vecloruIui t in
ra¡orl cu baza ßǯ

|xcnp|u
Sá se verifice dacá veclorii ( ) 0 , 2 , 1
1
÷ = v ǰ ( ) 1 , 3 , 2
2
÷ = v ǰ ( ) 1 , 4 , 2
3
÷ = v
formeazá o bazá a s¡a[iuIui
3
R ǯ In caz afirmalivǰ sá se scrie vecloruI
( ) 1 , 3 , 0 = x ca o combina[ie Iiniará a vecloriIor aceslei bazeǯ

Se verificá inlâiǰ ca Ia exem¡IuI ¡recedenlǰ cá veclorii
formeazá o bazáǯ
SPAJll VLCTORlALL40
Vom scrie acum vecloruI ( ) 1 , 3 , 0 = x ca o combina[ie Iiniará a
vecloriIor aceslei bazeǰ adicá vom cáula vaIoriIe R a a a e
3 2 1
, , aslfeI
incâl sá avemDZ
3 3 2 2 1 1
v a v a v a x + + = ǯ

Iacând caIcuIeIe vom ob[ineDZ
2
3
÷ = a ǰ 3
2
= a ǰ 2
1
= a ǯ
Inseamná cá vecloruI x ¡oale fi scris in func[ie de baza
consideralá sub formaDZ
3 2 1
2 3 2 v v v x ÷ + =

Tcmã dc rcI!cc[ic ś
Sá se verifice dacá veclorii ( ) 0 , 0 , 1
1
= e ǰ ( ) 0 , 1 , 0
2
= e ǰ ( ) 1 , 0 , 0
3
= e
formeazá o bazá a s¡a[iuIui
3
R ǯ In caz afirmalivǰ sá se
scrie vecloruI ( )
3 2 1
, , x x x x = ca o combina[ie Iiniará a
vecloriIor aceslei bazeǯ

DcIini[ic
ßaza de Ia lema de refIec[ie ś se numeçle buzu cunonlcú a
s¡a[iuIui
3
R ǯ

ŘǯŚǯ 5istcm dc gcncratnri pcntru un spa[iu vcctnria!

DcIini[ic
Iie VȦK s¡a[iu vecloriaI çi fie veclorii V ,..., ,
2 1
e
n
v v v ǯ S¡unem
cá muI[imea { }
n
v v v ,..., ,
2 1
consliluie un sislem de generalori ¡enlru
s¡a[iuI V dacá orice eIemenl din V ¡oale fi scris ca o combina[ie
Iiniará a vecloriIor din { }
n
v v v ,..., ,
2 1
ǰ adicá J x e ¬ ǰ K a a a
n
e - ,..., ,
2 1
aslfeI
incâlDZ
n n
v a v a v a x + + + = ...
2 2 1 1


SPAJll VLCTORlALL


41
Iornind de Ia no[iunea de sislem de generaloriǰ ¡ulem oferi o
aIlá defini[ie ǻnumilá defini[ie echivaIenláǼ ¡enlru no[iunea de|a
¡rezenlalá de bazá a unui s¡a[iu vecloriaIǯ

DcIini[ic
O muI[ime de eIemenle V ,..., ,
2 1
e
n
v v v formeazá o bazá
¡enlru V dacáDZ
ŗǯ V ,..., ,
2 1
e
n
v v v sunl Iiniar inde¡enden[iDz
Řǯ { }
n
v v v ,..., ,
2 1
esle un sislem de generalori ¡enlru Vǯ

|xcnp|u
Iie vecloriiDZ ( ) 1 , 2 , 0 , 1
1
÷ = v ǰ ( ) 1 , 1 , 1 , 2
2
÷ = v ǰ ( ) 2 , 2 , 1 , 1
3
÷ = v ǰ ( ) 0 , 1 , 2 , 0
4
÷ = v ǯ
Sá se arale cá aceçli veclori formeazá o bazá in
4
5 ǻfoIosind noua
defini[ie a aceslei no[iuniǼǯ

Inde¡enden[a Iiniará a vecloriIor se verificá uçorǯ
Sá verificám acum dacá { }
4 3 2 1
, , , v v v v esle un sislem de
generalori ¡enlru s¡a[iuI
4
R ǯ
Iie
4
R x e ǰ ( )
4 3 2 1
, , , x x x x x = ǯ Trebuie sá verificám dacá x ¡oale fi
scris ca o combina[ie Iiniará a vecloriIor
4 3 2 1
, , , v v v v ǰ adicá sub forma
4 4 3 3 2 2 1 1
v a v a v a v a x + + + =
Iacând caIcuIeIeǰ se ob[ine un sislem com¡alibiI delerminalǯ
Deci exislá scaIarii
4 3 2 1
, , , a a a a aslfeI incâl orice veclor
4
R x e sá
¡oalá fi scris sub forma
4 4 3 3 2 2 1 1
v a v a v a v a x + + + = ǯ
{ }
4 3 2 1
, , , v v v v formeazá o bazá ¡enlru s¡a[iuI vecloriaI
4
R


Řǯśǯ IznmnrIism dc spa[ii vcctnria!c

Teoremu de lzomorflsmDZ
Iie V çi VȂ douá s¡a[ii vecloriaIe finil generale ¡esle aceIaçi
cor¡ Kǯ Alunci V çi VȂ sunl izomorfe dacá çi numai dacá
dimVƽdimVȂǯ

Obscrva[ii
ŗǯ Dacá douá s¡a[ii vecloriaIe V çi VȂǰ sunl izomorfeǰ alunci
¡ro¡rielá[iIe unuia dinlre eIe sunl ¡ro¡rielá[i çi ¡enlru
ceIáIaIlǯ
SPAJll VLCTORlALL42
Řǯ Dalorilá leoremei de izomorfismǰ oricare ar fi s¡a[iuI vecloriaI
Vǰ cu n J = dim ǰ exislá s¡a[iuI vecloriaI
n
R ǰ cu n R
n
= dim ǰ care
va fi izomorf cu s¡a[iuI Vǯ

|xcnp|u
Sá se verifice dacá veclorii
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
|
|
.
|

\

=
0 6
0 2
,
1 3
0 1
,
2 1
1 2
,
1 2
1 1
4 3 2 1
v v v v in
) ( M
2 , 2
5 sunl Iiniar inde¡enden[i ǻfoIosind leorema de izomorfismǼǯ

Unui veclor
|
|
.
|

\
|
=
a c
b a
v din ) ( M
2 , 2
5 ii ¡ulem alaça un veclor
( ) a c b a J , , , = din
4
R ǯ Iulem face acesl Iucru deoarece s¡a[iiIe ) ( M
2 , 2
5
çi
4
R sunl izomorfeǯ Vom ¡ulea aslfeI sá verificám inde¡enden[a
vecloriIor considera[i ¡rin inlermediuI vecloriIor cores¡unzálori Ior
din
4
R ǰ adicáDZ
( ) ( ) ( ) ( ) 0 , 6 , 0 , 2 , 1 , 3 , 0 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 1
4 3 2 1
= = ÷ ÷ = ÷ = J J J J
Se verifica uçor cá aceçli ¡alru veclori sunl inde¡enden[i in
4
R ǰ deci çi veclorii cores¡unzálori din ) ( M
2 , 2
5 ǰ
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
|
|
.
|

\

=
0 6
0 2
,
1 3
0 1
,
2 1
1 2
,
1 2
1 1
4 3 2 1
v v v v ǰ
vor fi lol Iiniar de¡enden[iǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
Sá se verifice dacá veclorii 1 , 1 2 2 , 2
2
3
2
2
2
1
÷ = + ÷ = + ÷ = t v t t v t t v
formeazá o bazá a s¡a[iuIui ( ) 5 |, |
2
t P aI ¡oIinoameIor de
grad ceI muIl Ř ǻfoIosind leorema de izomorfismǼǯ

SPAJll VLCTORlALL


43

Tcst dc autncva!uarc

ŗǯ Sá se arale cá muI[imea malriciIor ( ) R M
4 , 3
esle
un s¡a[iu vecloriaI in ra¡orl cu adunarea ¸i
inmuI[irea cu scaIariǯ

Řǯ Sá se verifice inde¡enden[a vecloriIor
) 2 , 2 , 2 , 2 ( ), 1 , 2 , 2 , 1 ( ), 4 , 3 , 2 , 1 ( ), 6 , 6 , 5 , 3 (
4 3 2 1
= = = = v v v v in
4
5 ǯ

řǯ Sá se verifice dacá veclorii
( ) ( ) ( ) 1 , 1 , 3 , 2 , 1 , 5 , 4 , 2 , 1
3 2 1
÷ = = = v v v
formeazá o bazá ¡enlru s¡a[iuI
3
5 ǯ In caz
afirmalivǰ sá se scrie vecloruI ( ) 3 , 0 , 1 ÷ = x ca o
combina[ie Iiniará a vecloriIor bazeiDzǯ

Śǯ In s¡a[iuI ( ) R M
2 , 2
se dau vecloriiDZ
|
|
.
|

\
| ÷
=
4 2
3 1
1
A
ǰ
|
|
.
|

\
|
÷
=
4 1
2 1
2
A
ǰ
|
|
.
|

\
|
÷
=
1 4
0 3
3
A
ǰ
|
|
.
|

\
|
=
1 2
5 0
4
A
¸i
|
|
.
|

\
|
÷
=
1 3
0 1
B ǯ Sá se verifice dacá B a¡ar[ine
s¡a[iuIui general de veclorii
4 3 2 1
, , , A A A A ǯ ǻRDZ B
a¡ar[ine s¡a[iuIui general de veclorii
4 3 2 1
, , , A A A A Ǽ

śǯ IoIosind leorema de izomorfismǰ sá se verifice
dacá veclorii ( ) ( ) ( ) 2 , 1 , 4 , 2 , 3 , 1 , 4 , 2 , 3
3 2 1
= ÷ = ÷ = v v v formeazȦ
bazá ¡enlru s¡a[iuI
3
5 ǯ In caz afirmalivǰ sá se
delermine coordonaleIe vecloriIui ( ) 1 , 6 , 3 = x in
aceaslá bazáǯ
SPAJll VLCTORlALL44

5tudiu individua!

Sá se arale cá urmáloareIe muI[imi definesc un
s¡a[iu Iiniar in ra¡orl cu adunarea ¸i inmuI[irea cu scaIariDZ

ŗǯ MuI[imea ¡oIinoameIor de grad maxim ř | | ) , (
3
R t P
Řǯ MuI[imea { } Z y y x Z x B
y
e + = e = , 4 2

Sá se verifice dacá urmálorii veclori sunl Iiniar
inde¡enden[iDZ

řǯ ( ) ( ) ( ) 2 , 3 , 2 , 2 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
3 2 1
= = ÷ = v v v in
3
5 Dz
Śǯ ) 7 , 0 , 0 , 1 ( ), 1 , 4 , 2 , 1 ( ), 3 , 2 , 1 , 1 (
3 2 1
= ÷ ÷ = ÷ = v v v in
4
5 Dz
śǯ 3 , 6 2 4 2 , 6
2 3
3
2 3
2
2
1
÷ + = + ÷ + = + ÷ = t t v t t t v t t v in
( ) 5 |, |
3
t P Dz
Ŝǯ
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
2 8 -
3 - 7 -
v ,
4 - 2 -
3 2
v ,
2 4
1 - 1
v
3 2 1
in ) ( M
2 , 2
5 Dz

Sá se verifice dacá veclorii
n
v v v ,..., ,
2 1
formeazá o bazá a
s¡a[iuIui indicalǯ In caz afirmalivǰ sá se scrie vecloruI x
ca o combina[ie Iiniará a vecloriIor bazeiDZ

ŝǯ ) 1 , 2 , 2 ( ), 4 , 3 , 1 ( ), 2 , 1 , 3 (
3 2 1
÷ = ÷ = ÷ ÷ = v v v in
3
R ǰ ( ) 9 , 4 , 0 = x Dz
Şǯ ( ) ( ) ( ) 0 , 4 , 3 , 1 , 1 , 2 , 1 , 3 , 1
3 2 1
= ÷ = = v v v in
3
5 ǰ ( ) 2 , 1 , 1 ÷ = x Dz
şǯ . 1 , 2 , 2 , 2
2 3
4 3
2
2
2 3
1
÷ + ÷ = + = + = + = X X X v X v X X v X X v in
( ) 5 |, |
3
X P Dz 1 2 2
2 3
+ + + = X X X x
ŗŖǯ
|
|
.
|

\

=
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
÷
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
| ÷
=
1 1
1 1
,
2 1
2 4
,
1 2
0 2
,
2 0
1 1
4 3 2 1
v v v v in
) (
2 , 2
5 M Dz
|
|
.
|

\
|
÷
÷ ÷
=
1 2
3 6
x Dz
SPAJll VLCTORlALL


45

5tudiu individua!

ŗŗǯ In s¡a[iuI | | ) , (
3
R t P se considerá vecloriiDZ
1 3 2
2 3
1
+ + ÷ = t t t v ǰ 4 2
2 3
2
+ ÷ + = t t t v ǰ 1 2
2 3
3
+ ÷ ÷ = t t v ǰ
5 2 3
3
4
÷ + = t t v
ǰ t t t v + + =
2 3
5
2 ǰ 1 3
3
6
+ ÷ = t v ǯ Sá se verifice
dacá
5
v ǰ
6
v a¡ar[in s¡a[iuIui general de veclorii
| | ( ) R t P v v v v , , , ,
3 4 3 2 1
e ǯ

ŗŘǯ In s¡a[iuI ( ) R M
3 , 2
se considerá vecloriiDZ
|
|
.
|

\
|
÷ +
÷ ÷
=
1 3 1 2 0
1 2
x x
x
B
x
ǰ 5 , 1 = x ǰ
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
2 1 3
0 2 1
A
ǯ Sá se
verifice dacá { }
5 4 3 2 1
, , , , B B B B B Ae Ȭs¡a[iu generalǯSPAJll VLCTORlALL46


5tudiu individua!

SPAJll VLCTORlALL


47


REZUMATUL UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE Ř


In unilalea de invá[are Ř au fosl ¡arcurse urmáloareIe as¡ecleDZ


- A fosl inlrodusá no[unea de s¡a[iu vecloriaIȦIiniarǰ ce slá Ia
baza aIgebrei IiniareDz
- Au fosl definile no[iuniIe de de¡enden[á çi inde¡enden[á
Iiniaráǰ ¡recum çi ceIe de bazá çi dimensiune ¡enlru un s¡a[iu
IiniarDz
- A fosl ¡rezenlalá no[iunea de sislem de generaloriDz aceaslá
no[iune a oferil ¡osibiIilalea de a ob[ine o defini[ie echivaIenlá
¡enlru nol[iunea de bazáǰ sluden[ii având aslfeI ¡osibiIilalea
sá vizuaIizeze Iegáluri ce se slabiIesc inlre diverse as¡ecleDz
- SȬa disculal des¡re izomorfismuI s¡a[iiIor vecloriaIe çi des¡re
moduI in care no[iunea de izomorfism ¡oale a|ula sludenluI
sá ob[iná rás¡unsuri Ia exem¡Ie com¡Iicale ¡rin inlermediuI
unor as¡ecle de|a sludiale çi cunosculeǯ

SPAJll VLCTORlALL48
TE5T DE EVALUARE Ȯ nntat dc tutnrc Ȧ titu!ar cursŗǯ aǯSá se arale cá muI[imea numereIor com¡Iexe ) , , ( + C esle un
s¡a[iu vecloriaI in ra¡orl cu cor¡uI de scaIari |ǯ
bǯ Sá se verifice dacá muI[imea { } Q R x x m Q R m A
x
\ , 2 \ e + = e = ǰ
in ra¡orl cu o¡era[iiIe uzuaIeǰ formeazá un s¡a[iu vecloriaI in ra¡orl
cu cor¡uI de scaIari |ǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ punciu| aǼ ǻśpǼǰ punciu| |Ǽ ǻŚpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
ŘǯIie veclorii
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1 2
3 4
,
2 1
2 3
,
3 2
1 2
,
4 3
2 1
4 3 2 1
v v v v din s¡a[iuI
) (
2 , 2
5 M ǯ Sá se verifice dacá aceçli veclori formeazá o bazá çiǰ in caz
afirmalivǰ sá se scrie vecloruI
|
|
.
|

\
|
÷
÷ ÷
=
1 2
3 6
x in func[ie de coordonaleIe
bazeiǯ RezoIva[i acesl exerci[iu in urmáloareIe ř varianleDZ
aǼ foIosind ¡rima defini[ie a bazei ǻcu dimensiuneaǼǰ fárá a a¡Iica
leorema de izomorfismDz
bǼ foIosind a doua defini[ie a bazei ǻcu sislem de generaloriǼ Ǽǰ fárá a
a¡Iica leorema de izomorfismDz
cǼ foIosind leorema de izomorfism ǻ¡enlru una din ceIe douá
defini[iiǰ Ia aIegereǼ
AnaIiza[i ceIe lrei varianle de rezoIvareǰ idenlificând ceI ¡u[in câle
un avanla| [i un dezavanla| ¡enlru fiecare melodáǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ punciu| aǼ ǻŘpǼǰ punciu| |Ǽ ǻŘpǼ punciu| cǼ ǻŘpǼǰ ana|iza ǻřpǼǯ
Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
řǯIn s¡a[iuI numereIor com¡Iexe ) , , ( + C se considerá vecloriiDZ
i : 3 2
1
+ ÷ = ǰ i : 2 1
2
+ ÷ = ǰ i : 3 2
3
÷ = ǯ Sá se verifice dacá
3
: a¡ar[ine
s¡a[iuIui general de
2 1
, : : ¸i dacá
2
: a¡ar[ine s¡a[iuIui general de
3 1
, : : ǯ RezoIva[i acesl exerci[iu in douá varianleDZ
aǼ fárá a foIosi leorema de izomorfismDz
bǼ foIosind leorema de izomorfismǯ
AnaIiza[i ceIe douá varianle de rezoIvareǰ idenlificând ceI ¡u[in câle
un avanla| [i un dezavanla| ¡enlru fiecare melodáǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ punciu| aǼ ǻřpǼǰ punciu| |Ǽ ǻřpǼǰ ana|iza ǻřpǼǯ Sc accr!à ŗp
!in cjiciuǯ


SPAJll VLCTORlALL


49
INDICA|IIǰ 5UGE5TII DE REZOLVAREǰ RÁ5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUARE ALE UNlTÃJll DL ÌNVÃJARL Ř

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
A¡Iicând aIgorilmuI Iui Gauss se ob[ine sislemuIDZ
¦
¹
¦
´
¦
=
= ÷
= + +
0 33
0 12
0 4 2
3
3 2
3 2 1
a
a a
a a a

Conform anaIizei cazuriIor de com¡alibiIilaleǰ sislemuI are
soIu[ie unicáǯ
Tcmã dc rcI!cc[ic ř

n
v v v ,..., ,
2 1
sunl Iiniar de¡enden[iǰ deci reIa[ia
0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a are çi aIle soIu[ii in afará de cea banaIáǰ
adicá are çi o soIu[ie in care ceI ¡u[in unuI dinlre scaIari sá fie
nenuIǯ Sá ¡resu¡unem cá acesl scaIar nenuI esle
1
a ǯ Cum
0
1
= a ǰ inseamná cá ¡ulem im¡ár[i reIa[ia
0 ...
2 2 1 1
= + + +
n n
v a v a v a ¡rin
1
a ǯ Ob[inem aslfeIDZ
0 ...
1
2
1
2
1
= + + +
n
n
v
a
a
v
a
a
v ǰ de unde
n
n
v
a
a
v
a
a
v
1
2
1
2
1
... ÷ ÷ ÷ = ǯ
Nolám acum
1
a
a
b
k
k
÷ = çi vom ob[ineDZ
n n
v b v b v + ÷ + = ...
2 2 1
ǰ
adicá vecloruI
1
v esle o combina[ie Iiniará a ceIorIaI[i vecloriǯ
Se ¡rocedeazá Ia feI ¡enlru çi ¡enlru ceIeIaIle demonslra[iiǯ
Tcmã dc rcI!cc[ic ś
Se ob[ine
3 3 2 2 1 1
e x e x e x x + + = ǯ
Tcmc!c dc rcI!cc[ic Ŝ
IoIinoameIe de grad ceI muIl doi au forma generaIá
c bt at + +
2
ǰ deci unui aslfeI de ¡oIinom ii ¡ulem asocia un
veclor din
3
R ǰ de forma ( ) c b a , , ǯ AlfeIǰ in Ioc de veclorii
considera[iǰ vom verifica veclorii cores¡unzáloriDZ
( ) 2 , 1 , 1
1
÷ = J ǰ ( ) 1 , 2 , 2
2
÷ = J ǰ ( ) 1 , 0 , 1
3
÷ = J ǯ
Aceçli veclori formeazá o bazá a s¡a[iuIui
3
R ǰ deci çi
veclorii cores¡unzálori 1 , 1 2 2 , 2
2
3
2
2
2
1
÷ = + ÷ = + ÷ = t v t t v t t v
formeazá o bazá a s¡a[iuIui ( ) 5 |, |
2
t P ǯ
Tcst dc autncva!uarc
se verificá axiomeIeDz Řǯ Iiniar de¡enden[iDz řǯ formeazá bazáDz
3 2 1
v v v x + ÷ = Dz Śǯ B a¡ar[ine s¡a[iuIui general de veclorii
4 3 2 1
, , , A A A A ǼDz śǯ nu formeazá bazáDz

SPAJll VLCTORlALL50

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU UNlTATLA DL
ÌNVÃJARL Řŗǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
Řǯ Chiri[á Sǯǰ Prc||cnc !c naicnaiici supcricarcǰ Idǯ Didaclicá çi
Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞşǯ
řǯ DufelreIIe Cǯǰ GaggioIi Vǯ Ȭ ||cncnis !Ȃa|gc|rcǰ Vuiberlǰ Iaris
ŗşşřDz
Śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Irahovaǰ IIoieçli
ŗşşşDz
Ŝǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
ŝǯ O¡rescu Ghǯǰ Ghic Gǯǰ ManoIe Sǯǰ Chirciu Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic
in cccncnicǰ Idǯ Inde¡enden[a Iconomicáǰ ßráiIaǰ ŗşşşDz
Şǯ Io¡escu Gǯǰ ¬|gc|ràǯ |xcrcijii ¸i prc||cncǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli
ŘŖŖŖDz
şǯ Io¡escu Gǯǰ Dumilru Iǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
¬|gc|ra |iniara si ana|iza naicnaiicaǰ Idǯ IIMǰ Iasi ŘŖŖş
ŗŖǯ Rislea Iǯǰ Isbáçoiu Dǯǰ Dumilru Iǯǰ ¬|gc|rà |iniaràǰ gccnciric
ana|iiicà ¸i !ijcrcnjia|àǯ |cuajii !ijcrcnjia|cǰ IdǯUIGǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz

23(5$725, /,1,$5,


51
UNITATEA DE ÎNVÁ|ARE ř

OPLRATORl LlNlARl
Cu¡rins Iagina
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc ř śŘ
řǯŗǯ Ncjiunca !c cpcraicr |iniar śř
řǯŘǯ Mairicc aia¸aià unui cpcraicr |iniar śŚ
řǯřǯ Opcraicri |iniari intcrsa|i|i śś
řǯŚǯ Ocicrninarca unui cpcraicr |iniar śŝ

Tcsi !c auiccta|uarc śş
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ř Ŝř
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŜŚ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc ř
Ŝś
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ř ŜŜ
23(5$725, /,1,$5,52
COMPETEN|ELE UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ř


Dupã studiu! accstci unitã[i dc învã[arcǰ vc[i rcuçidz


dz sã idcntiIica[i çi sã vcriIica[i !iniaritatca unui npcratnrDz

dz sa ataçai n matricc unui npcratnr !iniarDz

dz sã vcriIica[i invcrsabi!itatca npcratnru!ui !iniar
In!nsind iznmnrIismu! dintrc mu![imca npcratnri!nr
!iniari çi mu![imca matrici!nrDz

ǯǯǯ sã dctcrmina[i un npcratnr !iniar pnrnind dc !a divcrsc
ipntczcDz

ǯǯǯ sã în[c!cgc[i impnrtan[a nn[iunii dc iznmnrIism çi sã
Iacc[i ana!izc rapnrtatc !a divcrsc!c mctndc avutc !a
dispnzi[ic pcntru n scric dc prnb!cmc cc pnt apãrcaǯ

23(5$725, /,1,$5,


53
řǯŗǯ Nn[iunca dc npcratnr !iniar

DcIini[ic
Iie ' ,9 9 douá s¡a[ii vecloriaIe ¡esle aceIaçi cor¡ Kǯ O func[ie
' : 9 9 I ÷ se numeçle npcratnrǯ

DcIini[ic
Iie ' : 9 9 X ÷ un o¡eralorǯ S¡unem cá u esle adiliv dacáDZ
( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = + ǯ 9 \ [ e ¬ ,

DcIini[ic
Iie ' : 9 9 X ÷ un o¡eralorǯ S¡unem cá u esle omogen dacáDZ
( ) ( ) [ X D D[ X = ǰ 9 [ e ¬ ǰ . D e ¬ ǯ
DcIini[ic
Iie ' : 9 9 X ÷ un o¡eralorǯ S¡unem cá u esle o¡eralor Iiniar
dacá eI esle adiliv çi omogenǰ adicá dacáDZ
ŗǯ ( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = + ǯ 9 \ [ e ¬ ,
Řǯ ( ) ( ) [ X D D[ X = ǰ 9 [ e ¬ ǰ . D e ¬ ǯ

Prnprictatc
Un o¡eralor ' : 9 9 X ÷ esle Iiniar dacá çi numai dacá
( ) ( ) ( ) \ X E [ X D E\ D[ X + = + ǰ 9 \ [ e ¬ , ǰ . E D e ¬ ,

|xcnp|u
Sá se verifice dacá o¡eraloruI
3 3
: 5 5 X ÷ ǰ
( ) ( )
2 3 2 1 2 1 3 2 1
2 , 2 , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + ÷ + =
esle un o¡eralor Iiniarǯ

Verificám adilivilalea o¡eraloruIuiǰ ( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = + ǯ
3
, 5 \ [ e ¬ ǯ
Iie
3
, 5 \ [ e ǯ ( )
3 2 1
, , [ [ [ [ = ǰ ( )
3 2 1
, , \ \ \ \ = ǯ
Avem

( ) ( ) ( ) ( ) = + = +
3 2 1 3 2 1
, , , , \ \ \ [ [ [ X \ [ X ( ) = + + + =
3 3 2 2 1 1
, , \ [ \ [ \ [ X
( )
2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 , 2 2 , \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ + + + ÷ ÷ + + + + =

( ) ( ) ( ) ( ) = + = +
3 2 1 3 2 1
, , , , \ \ \ X [ [ [ X \ X [ X
( )
2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 , 2 2 , \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ + + + ÷ ÷ + + + + =

23(5$725, /,1,$5,54
Am ob[inul aslfeIDZ
( ) ( ) ( ) \ X [ X \ [ X + = + ǯ
3
, 5 \ [ e ¬ ǯ
RezuIlá cá o¡eraloruI consideral esle a!iiitǯ

La feI se verificá çi omogenilaleaǯ Cum u esle adiliv çi
omogenǰ rezuIlá cá esle un cpcraicr |iniarǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
Verifica[i Iiniarilalea o¡eraloruIui de mai sus foIosind
¡ro¡rielalea ¡rezenlalá anleriorǯ


řǯŘǯ Matricc ataçatã unui npcratnr !iniar

Iorma generaIá a unui o¡eralor Iiniar ' : 9 9 X ÷ ǰ cu Q 9 = dim ǰ
P 9 = ' dim esleDZ
( ) ( )
Q PQ P P Q Q Q
Y D Y D Y D Y D Y D Y D Y Y Y X + + + + + + = ... ,..., ... ,..., ,
2 2 1 1 1 2 12 1 11 2 1

Aceslui o¡eralor ¡ulem sá ii asociem malriceaDZ
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
PQ P P
Q
Q
D D D
D D D
D D D
$
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11
ǰ
Aceaslá malrice se numeçle matricca ataçatã npcratnru!ui
!iniar uǯ

Având in vedere moduI in care am definil malricea alaçalá
o¡eraloruIui Iiniar uǰ ¡ulem observa cáDZ
- unui o¡eralor Iiniar ii cores¡unde o singurá malriceDz
- unei malrici ii cores¡unde un singur o¡eralor Iiniarǯ
23(5$725, /,1,$5,


55

Din acesl molivǰ ¡ulem considera o¡eraloruI Iiniar definil fie
¡rin ex¡resia saǰ fie ¡rin malricea alaçalá Iuiǯ

|xcnp|u
Sá se scrie malricea alaçalá o¡eraloruIui
2 3
: 5 5 X ÷ ǰ
( ) ( )
3 2 1 2 1 3 2 1
2 , 3 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ X + ÷ + =

Se idenlificá coeficien[ii çi se lrecǰ in ordinea indicalá in
defini[ieȦ Se ob[ine malriceaDZ
|
|
.
|

\
|
÷
=
2 1 1
0 3 2
$ ǯ


Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Sá se scrie o¡eraloruI Iiniar
P Q
5 5 X ÷ : care are alaçalá
malricea
|
|
|
.
|

\
|
÷ =
3 2
0 1
2 1
$ ǯ


řǯřǯ Opcratnri !iniari invcrsabi!i
Prnprictatc
Un o¡eralor Iiniar esle inversabiI dacá çi numai dacá malricea
alaçalá ¬ esle inversabiIáǯ O¡eraloruI invers va avea alaçalá malricea
1 ÷
$ ǯ

|xcnp|u
Iie o¡eraloruI Iiniar
3 3
: 5 5 ÷ X
( ) ( )
3 2 1 3 2 1 3 2 1
2 3 , 2 2 , 2 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X ÷ + + ÷ + + = ǯ
Sá se verifice dacá o¡eraloruI u esle inversabiI çiǰ in caz
afirmalivǰ sá se delermine
1 ÷
X ǯ

23(5$725, /,1,$5,56
Conform ¡ro¡rielá[ii de mai susǰ çlim cá un o¡eralor esle
inversabiI dacá malricea alaçalá Iui esle inversabiIáǯ Va lrebui deci sá
verificám acesl Iucruǯ
Malricea alaçalá o¡eraloruIui esle
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷ =
2 3 1
2 1 2
1 2 1
$ ǯ IoIosind
aIgorilmuI Iui Gauss se ¡oale arála cá ¬ esle o malrice inversabiIáǰ çi
cá inversa sa esleDZ
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
÷
÷
=
÷
3
5
15
1
15
7
0
15
3
15
6
15
5
15
7
15
4
1
$
Cum malricea ¬ esle inversabiIáǰ rezuIlá cá çi o¡eraloruI u
esle inversabiIǯ
Mai lrebuie sá delerminám ex¡resia Iui
1 ÷
X ǯ Conform aceIeiaçi
¡ro¡rielá[iǰ
1 ÷
X esle o¡eraloruI care are alaçalá malricea
1 ÷
$ ǰ deci
ceea ce lrebuie sá facem esle sá scriem o¡eraloruI cores¡unzálor Iui
1 ÷
$ DZ
( ) |
.
|

\
|
÷ ÷ ÷ + + ÷ =
÷
3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1
1
15
5
15
1
15
7
,
15
3
15
6
,
15
5
15
7
15
4
, , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ X ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Sá se verifice dacá o¡eraloruI urmálor esle inversabiI çiǰ
dacá esle cazuIǰ sá se delermine o¡eraloruI inversDZ
ŗǯ ( ) ( )
3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1
, , 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X ÷ ÷ + + + = ǰ
3 3
: 5 5 ÷ X ǯ

23(5$725, /,1,$5,


57
řǯŚǯ Dctcrminarca unui npcratnr !iniar

In uneIe cazuriǰ chiar daca nu se cunoaçle ex¡resia
o¡eraloruIuiǰ esle ¡osibiI ca acesla sá fie delerminalǯ

Iie o¡eraloruI Iiniar u çi fie
Q
H H H ,..., ,
2 1
o bazá a s¡a[iuIuiǯ Dacá
sunl cunoscule ex¡resiiIeDZ
( )
Q Q
H D H D H D H X
1 2 12 1 11 1
... + + + =
( )
Q Q
H D H D H D H X
2 2 22 1 21 2
... + + + =
dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯ
( )
Q QQ Q Q Q
H D H D H D H X + + + = ...
2 2 1 1

alunci malricea o¡eraloruIui va fi malricea conslruila cu coeficien[ii
aceslor ex¡resiiǰ scriçi ¡e coIoaneDZ
( ) ( ) ( )
|
|
|
|
|
.
|

\
|
! ! !
=
QQ Q Q
Q
Q
Q
D D D
D D D
D D D
H X H X H X
$
...
... ... ... ...
...
...

...
2 1
2 22 12
1 21 11
2 1


|xcnp|u
Sá se delermine un o¡eralor Iiniar
3 3
: 5 5 ÷ X ǰ çliind cá
( )
L L
\ [ X = ǰ 3 , 1 e L ǰ undeDZ
( ) 1 , 2 , 1
1
= [ ǰ ( ) 0 , 2 , 2
2
= [ ǰ ( )
3
3
1 , 1 , 0 5 e ÷ = [
( ) 1 , 2 , 1
1
÷ ÷ = \ ǰ ( ) 0 , 2 , 2
2
÷ ÷ = \ ǰ ( )
3
3
1 , 1 , 0 5 e ÷ = \ ǯ

Cum ( )
L L
\ [ X = ǰ inseamná cá ¡ulem scrie sislemuIDZ
( )
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
3 3
2 2
1 1
\ [ X
\ [ X
\ [ X

Considerám acum baza canonicá din
3
5 ǰ ( ) 0 , 0 , 1
1
= H ǰ ( ) 0 , 1 , 0
2
= H ǰ
( ) 1 , 0 , 0
3
= H ǻvezi UǯIǯŘǼǯ Vom scrie lo[i veclorii in func[ie de aceaslá
bazáǯ Ob[inemDZ
InIocuim in sislemuI de mai sus çi ob[inemDZ
( )
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
÷ = ÷
÷ ÷ = +
+ ÷ ÷ = + +
3 2 3 2
2 1 2 1
3 2 1 3 2 1
2 2 2 2
2 2
H H H H X
H H H H X
H H H H H H X
ǯ
Cum u esle un o¡eralor Iiniar ǻadicá adiliv çi omogenǼǰ
ob[inem
23(5$725, /,1,$5,58
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
÷ = ÷
÷ ÷ = +
+ ÷ ÷ = + +
3 2 3 2
2 1 2 1
3 2 1 3 2 1
2 2 2 2
2 2
H H H X H X
H H H X H X
H H H H X H X H X
ǰ
care esle un sislem Iiniar in necunosculeIe ( )
1
H X ǰ ( )
2
H X ǰ ( )
3
H X ǯ
RezoIvânduȬse acesl sislem se ob[ineDZ
( )
2 1 1
H H H X ÷ ÷ = ǰ ( ) 0
2
= H X ǰ ( )
3 2 3
H H H X + ÷ = ǯ
Malricea va fiDZ

|
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
÷
=
1 0 0
1 0 1
0 0 1
$ ǰ
de unde ob[inem ex¡resia ex¡Iicilá a acesluiaDZ
( ) ( ) ( )
3 3 1 1 3 2 1
, , , , [ [ [ [ [ [ [ X ÷ ÷ ÷ = ǰ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Sá se delermine un o¡eralor Iiniar care sá lransforme
veclorii
L
[ in
L
\ ǰ Q L , 1 e undeDZ
( ) 1 , 1 , 0
1
= [ ǰ ( ) 0 , 1 , 1
2
= [ ǰ ( )
3
3
3 , 0 , 1 5 e = [ çi ( ) 1 , 2 , 1
1
= \ ǰ
( ) 2 , 4 , 1
2
÷ = \ ǰ ( )
3
3
1 , 1 , 0 5 e = \ Dz


23(5$725, /,1,$5,


59

Tcst dc autncva!uarc

ŗǯ Sá se verifice Ȭ in douá moduri Ȭ dacá o¡eraloruIDZ
2 3
: 5 5 ÷ X ǰ ( ) ( )
3 1 1 3 2 1
2 , , , [ [ [ [ [ [ X =
esle Iiniarǯ
|n!icajicDZ sc jc|csc¸ic !cjinijia ¸i sc jc|csc¸ic
prcpriciaica ccnita|cniàǯ

Řǯ Sá se verifice dacá o¡eraloruI
( ) ( )
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2 5 2 , 2 , 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + + ÷ = ǰ
3 3
: 5 5 ÷ X Dz
esle inversabiIǯ Dacá rás¡unsuI esle afirmalivǰ sá
se delermine o¡eraloruI inversǯ

řǯ Sá se delermine un o¡eralor Iiniar care sá
lransforme veclorii
L
[ in
L
\ ǰ Q L , 1 e undeDZ

( ) 1 , 1 , 3
1
= [ ǰ ( ) 2 , 4 , 2
2
= [ ǰ ( )
3
3
1 , 1 , 1 5 e ÷ = [
çi
( ) 1 , 1 , 2
1
= \ ǰ ( ) 0 , 2 , 1
2
= \ ǰ ( )
3
3
1 , 1 , 1 5 e ÷ = \ ǯ23(5$725, /,1,$5,60

5tudiu individua!

Sá se verifice dacá urmálorii o¡eralori sunl IiniariDZ

Řǯ
2 3
: 5 5 ÷ X ǰ ( ) ( )
3 1 3 2 1 3 2 1
3 2 , 3 , , [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + = Dz
řǯ
3 3
: 5 5 ÷ X ǰ
( ) ( )
3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1
3 , 2 , 2 2 1 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + ÷ + =

Sá se scrie malricea alaçalá urmáloriIor o¡eralori IiniariDZ
Śǯ
3 3
: 5 5 ÷ X ǰ
( ) ( )
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2 4 , 3 2 2 , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X ÷ + + ÷ + + = Dz
śǯ
4 2
: 5 5 ÷ X ǰ ( ) ( )
2 2 1 1 2 1 2 1
3 , 4 , 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ X ÷ + ÷ = Dz

Sá se scrie ex¡resia o¡eraloriIor Iiniari care au alaçale
malriciIe urmáloareDZ
Ŝǯ
|
|
.
|

\
| ÷ ÷
=
1 3 0 2
1 1 1 1
$ Dz
7.
|
|
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷ ÷
=
2 1 3 0
1 2 0 3
1 0 1 2
0 4 2 1
$ ;
Sá se verifice care dinlre o¡eralorii urmálori sunl
inversabiIi çiǰ acoIo unde esle cazuIǰ sá se delermine
o¡eraloruI inversDZ

8. ( ) ( )
2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
, 3 2 , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X ÷ + + ÷ + = ,
3 3
: 5 5 ÷ X ;
9. ( ) ( ). , , , , , ,
3 2 1 4 2 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 1
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + + + + + + = ,
4 4
: 5 5 ÷ X ;

ŗŖǯ Sá se delermine un o¡eralor Iiniar care sá lransforme
veclorii
L
[ in
L
\ ǰ Q L , 1 e undeDZ

( ) 3 , 2 , 1
1
= [ ǰ ( ) 2 , 1 , 1
2
÷ ÷ = [ ǰ ( )
3
3
1 , 4 , 2 5 e = [ çi ( ) 4 , 2 , 0
1
= \ ǰ
( ) 0 , 4 , 2
2
÷ = \ ǰ ( )
3
3
3 , 1 , 5 5 e ÷ = \ Dz


23(5$725, /,1,$5,


61

5tudiu individua!23(5$725, /,1,$5,62

5tudiu individua!
23(5$725, /,1,$5,


63

REZUMATUL UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ř

In unilalea de invá[are ř au fosl ¡arcurse urmáloareIe as¡ecleDZ
- a fosl definil o¡eraloruI IiniarDz
- sȬa ¡rezenlal malricea alaçalá o¡eraloruIui IiniarDz
- sȬa inlrodus o modaIilale de verificare a inversabiIilá[ii
o¡eraloruIui Iiniarǰ bazalá ¡e izomorfismeIe idenlificaleDz
- sȬa oferil o modaIilale de delerminare a ex¡resiei unui
o¡eralor Iiniar ¡ornind de Ia reIa[ii cunosculeǯ
23(5$725, /,1,$5,64

TE5T DE EVALUARE Ȯ nntat dc tutnrc Ȧ titu!ar curs

ŗǯ Sá se demosnlreze cá muI[imea o¡eraloriIor Iiniari
3 3
: 5 5 X ÷ çi
muI[imea malriciIor ¡álralice ( ) 5 0
3
sunl izomorfeǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ !cncnsirajic ǻşpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Řǯ Iie o¡eraloruI
3 3
: 5 5 X ÷ ǰ ( ) ( )
3 2 3 1 2 1 3 2 1
, , , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ X + + + = ǯ Sá
se verifice dacá acesl o¡eralor esle inversabiI çi sá se delermineǰ
dacá esle cazuIǰ
1 ÷
X DZ
aǼ ¡rin meloda sludialá in aceaslá unilale de invá[areDz
bǼ ¡rin meloda sludialá in Iiceuǰ ¡rivind inversabiIilalea
unei func[ii ǻsludiind bi|eclivilalea func[ieiǼǯ
AnaIiza[i ceIe douá varianle çi gási[i ceI ¡u[in câle un avanla|
çi câle un dezavanla| ¡enlru fiecare melodáǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ prina ncic!à ǻřpǼǰ a !cua ncic!à ǻřpǼDz ana|iza
ǻřpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
ŗŗǯ řǯ Delermina[i o¡eraloruI Iiniar
3 3
: 5 5 X ÷ care lransformá
veclorii
L
[ in
L
\ ǰ Q L , 1 e undeDZ

( ) 2 , 1 , 1
1
= [ ǰ ( ) 3 , 1 , 2
2
÷ = [ ǰ ( )
3
3
1 , 2 , 3 5 e ÷ = [
çi
( ) 4 , 2 , 1
1
= \ ǰ ( ) 0 , 3 , 2
2
= \ ǰ ( )
3
3
4 , 5 , 3 5 e = \

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ !cicrninarc ccrrccià ǻşpǼ ǯ Sc accr!à ŗp !in
cjiciuǯ
23(5$725, /,1,$5,


65

INDICA|IIǰ 5UGE5TII DE REZOLVAREǰ RÁ5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUARE ALE UNlTÃJll DL ÌNVÃJARL ŘTcmã dc rcI!cc[ic ŗ
Se verificá adilivilalea çi omogenilalea res¡ecliv
¡ro¡rielalea echivaIenlȦǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
O¡eraloruI esle
3 2
: 5 5 X ÷ ǰ cu ex¡resiaDZ

( ) ( )
2 1 1 2 1 2 1
3 2 , , 2 , [ [ [ [ [ [ [ X + ÷ + = ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
O¡eraloruI u nu esle inversabiIǯ

Tcmc!c dc rcI!cc[ic Ś
O¡eraloruI are ex¡resia
( ) |
.
|

\
|
+ ÷ ÷ =
3 2 3 2 2 3 2 1
4
1
, 2
4
7
, , , [ [ [ [ [ [ [ [ X

Tcst dc autncva!uarc
ŗǯ o¡eraloruI nu esle IiniarDz
Řǯ u esle inversabiIDz
řǯ ( ) |
.
|

\
|
+ + ÷ + ÷ + ÷ =
3 2 1 2 1 3 2 1
3
4
3
4
3
1
,
1
1
1
1
3
1
,
6
1
6
1
3
2
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ X


23(5$725, /,1,$5,66
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU UNlTATLA DL
ÌNVÃJARL ř

ŗǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
Řǯ Chiri[á Sǯǰ Prc||cnc !c naicnaiici supcricarcǰ Idǯ Didaclicá çi
Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞşǯ
řǯ DufelreIIe Cǯǰ GaggioIi Vǯ Ȭ ||cncnis !Ȃa|gc|rcǰ Vuiberlǰ Iaris
ŗşşřDz
Śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Irahovaǰ IIoieçli
ŗşşşDz
Ŝǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
ŝǯ O¡rescu Ghǯǰ Ghic Gǯǰ ManoIe Sǯǰ Chirciu Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic
in cccncnicǰ Idǯ Inde¡enden[a Iconomicáǰ ßráiIaǰ ŗşşşDz
Şǯ Io¡escu Gǯǰ ¬|gc|ràǯ |xcrcijii ¸i prc||cncǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli
ŘŖŖŖDz
şǯ Io¡escu Gǯǰ Dumilru Iǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
¬|gc|ra |iniara si ana|iza naicnaiicaǰ Idǯ IIMǰ Iasi ŘŖŖş
ŗŖǯ Rislea Iǯǰ Isbáçoiu Dǯǰ Dumilru Iǯǰ ¬|gc|rà |iniaràǰ gccnciric
ana|iiicà ¸i !ijcrcnjia|àǯ |cuajii !ijcrcnjia|cǰ IdǯUIGǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz


FORME PÁTRATICE


67
UNITATEA DE ÎNVÁ|ARE Ś

IORMI IÁTRATICI
Cuprins Pagina
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc Ś ŜŞ
Śǯŗǯ No[iunea de formá ¡álralicá Ŝş
ŚǯŘǯ Malrice alaçalá unei forme ¡álralice Ŝş
Śǯřǯ Iorma canonicá a unei forme ¡álralice ŝŖ
ŚǯŚǯ Aducerea Ia forma canonicá a unei forme ¡álralice ¡rin
meloda Iui }acobi

ŝŖ
Śǯśǯ Aducerea Ia forma canonicá a unei forme ¡álralice ¡rin
meloda vecloriIor çi vaIoriIor ¡ro¡rii ǻmeloda vecloriIor
orlogonaIiǼ


ŝř
ŚǯŜǯ Aducerea Ia forma canonicá a unei forme ¡álralice ¡rin
meloda Iui Gauss ǻmeloda gru¡árii ¡álraleIorǼ

ŝř

Tcsi !c auiccta|uarc ŝŝ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc Ś Şŗ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŞŘ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc Ś

Şř
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc Ś ŞŚ

FORME PÁTRATICE68COMIITIN|ILI UNITÁ|II DI INVÁ|ARI Ś

Dupã studiu! accstci unitã[i dc învã[arcǰ vc[i rcuçidz


dz sã rccunnaçtc[i çi sã !ucra[i cu Inrmc pãtraticcDz

dzsã ataça[i unci Inrmc pãtraticc n matricc ptraticãDz

dz sa aducc[i !a Inrma cannnicã n Inrmã pãtraticã prin
divcrsc mctndcDz

dz sã cnmpara[i mctndc!c dispnnibi!c çi sã vizu!a!iza[i
punctc!c s!abc çi punctc!c tari a!c Iiccãrciaǰ astIc! încȓt sã
putc[i a!cgc cca mai cnnvcnabi!ã variantã pcntru Iiccarc
situa[ic întȓ!nitãǯ


FORME PÁTRATICE


69Śǯŗǯ Nn[iunca dc Inrmã pãtraticã

DcIini[icDZ
Iie V un s¡a[iu vecloriaI ¡esle cor¡uI de scaIari K çi fie
Q 9 = dim ǯ Numim formá ¡álralicá o func[ie . 9 4 ÷ : ǰ de formaDZ
( )
2
3 3
2
3 33
2 2 3 2 23
2
2 22
1 1 3 1 13 2 1 12
2
1 11 2 1

....... .......... ......
...
...
... ,..., ,
Q QQ
Q P
Q Q
Q Q Q
[ D
[ [ D [ D
[ [ D [ [ D [ D
[ [ D [ [ D [ [ D [ D [ [ [ 4
+
+ + + +
+ + + + +
+ + + + + =


|xcnp|u
5 5 4 ÷
3
: ǰ ( )
2
3 3 2
2
2 3 1 2 1
2
1 3 2 1
2 2 4 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + ÷ + ÷ = esle o
formá ¡álralicáǰ deoarece ea esle de forma cerulá ¡rin defini[ieDz

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
5 5 4 ÷
3
: ǰ ( )
2
3 3 2
2
2 3 1 2 1 2
2
1 3 2 1
2 2 4 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + ÷ + ÷ =
esle o formá ¡álralicáǵ


ŚǯŘǯ Matricc ataçatã unci Inrmc pãtraticc

Unei forme ¡álralice ¡ulem sá ii asociem o malriceǯ Ienlru a
scrie malricea alaçalá formei ¡álralice vom ¡roceda in feIuI urmálorDZ
Ȭ coeficien[ii ¡álraleIorǰ
11
D ǰ
22
D ǰ dzǰ
QQ
D vor indica eIemenleIe de
¡e ¡ozi[iiIe ( ) 1 , 1 ǰ ( ) 2 , 2 ǰdzǰ ( ) Q Q, aIe malriceiǰ adicá eIemenleIe
diagonaIei ¡rinci¡aIeDz
Ȭ coeficien[ii
LM
D ǰ cu M L = ǰ se vor in|umálá[iǰ çi vom lrece in
malricea alaçalá
LM
D
2
1
¡e ¡ozi[ia ( ) M L, ǰ çi ceaIaIlá |umálale
LM
D
2
1

¡e ¡ozi[ia simelricá ( ) L M, ǯ
FORME PÁTRATICE70|xcnp|u
Sá se scrie malricea alaçalá formei ¡álralice 5 5 4 ÷
3
: ǰ
( )
2
3 3 2
2
2 3 1 2 1
2
1 3 2 1
2 2 4 2 2 , , [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + ÷ + ÷ = ǯ

Conform modaIilá[ii de scriere a malricei ¡rezenlalá mai susǰ
ob[inemDZ

|
|
|
.
|

\
|
÷
÷ ÷
÷
=
1 1 2
1 2 1
2 1 2
$ ǯ


Śǯřǯ Fnrma cannnicã a unci Inrmc pãtraticc

Ienlru orice formá ¡álralicáǰ exislá o bazá
Q
Y Y Y ,..., ,
2 1
a
s¡a[iuIui ¡e care ea esle definiláǰ aslfeI incâlǰ in ra¡orl cu noiIe
coordonaleǰ ( )
Q
\ \ \ [ ,..., ,
2 1
= ǰ ex¡resia formei ¡álralice sá fieDZ
( ) ( )
2 2
2 2
2
1 1 3 2 1
... , ,
Q Q
\ \ \ \ \ \ 4 [ 4 ì ì ì + + + = =
adicá sá con[iná numai ¡álraleǰ nu çi lermeni micçliǯ
Aceaslá formá ȃs¡eciaIáȄ se numeçle formú cunonlcú u formel
pútrutlceǯ

Prnprictatc ǻtcnrcma !ui 5y!vcstcrǼ
Unei forme ¡álralice ii ¡ol cores¡unde mai muIle forme
canoniceǯ Oricâle forme canonice am gási insáǰ ¡enlru o aceeaçi
formá ¡álralicáǰ avem urmáloruI rezuIlalDZ numáruI coeficien[iIor
slricl ¡oziliviǰ slricl negalivi çi nuIi esle aceIaçi ¡enlru loale formeIe
canonice aIe unei forme ¡álralice consideraleǯ

Ienlru gásirea unei forme canonice a unei forme ¡álralice
avem Ia dis¡ozi[ie lrei melode ¡e care Ie vom ¡rezenla in conlinuareǯ

ŚǯŚǯ Aduccrca !a Inrma cannnicã a unci Inrmc pãtraticc prin
mctnda !ui Jacnbi

Iie Q o formá ¡álralicá definilá ¡e s¡a[iuI vecloriaI
Q
5 çi ¬
malricea alaçaláǯ Iorma canonicá ¡oale fi scrisá sub forma
FORME PÁTRATICE


71
( )
2 1 2
2
2
1 2
1
1
0
1
2 1
...
Q
Q
Q
Q
L
L
L
L
\ \ \ \ [ 4
A
A
+ +
A
A
+
A
A
=
A
A
=
÷
=
÷
_
ǰ
unde 1
0
= A ǰ
11 1
D = A ǰ
22 12
12 11
2
D D
D D
= A
ǰ ǯǯǯǰ
QQ Q Q
Q
Q
Q
D D D
D D D
D D D
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 12
1 12 11
= A
ǰ 0 = A
L
ǰ
Q L , 1 e ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Crede[i cá meloda Iui }acobi ¡oale fi a¡Iicalá
oricȓndǵ De ceǵ|xcnp|u
Sá se aducá Ia o formá canonicá forma ¡álralicáDZ
5 5 4 ÷
3
: ǰ ( )
3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 4 4 6 5 [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ ÷ + + = ǯ

Malricea alaçalá esleDZ
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷
÷ ÷
=
4 0 2
0 6 2
2 2 5
$
Trebuie acum sá caIcuIám minorii care a¡ar in formuIa ¡e care
dorim sá o a¡IicámDZ ( )
2
3
3
2 2
2
2
1 2
1
1
0
\ \ \ [ 4
A
A
+
A
A
+
A
A
= ǯ
Avem 1
0
= A ǻ¡rin defini[ieǼǯ 5
1
= A ǰ
26
6 2
2 5
2
=
÷
÷
= A ǰ

80
4 0 5
0 6 2
2 2 5
3
=
÷
÷
÷ ÷
= A ǯ
Ob[inemDZ
( )
2
3
2
2
2
1
80
26
26
5
5
1
\ \ \ [ 4 + + =
adicáDZ
FORME PÁTRATICE72
( )
2
3
2
2
2
1
40
13
26
5
5
1
\ \ \ [ 4 + + =
In uneIe silua[ii esle necesará o schimbare inlermediará a
bazeiǯ Mai exaclǰ se va face o schimbare de formaDZ
M L L
] ] [ + = ǰ
M L M
] ] [ ÷ = ǰ ,
N N
] [ = ¡enlru L N = ǰ M N = ǰ
unde
M L
[ [ esle un lermen aI formei ¡álralice care are coeficienl
diferil de Ŗǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Crede[i cá esle ¡osibiI ca forma ¡álralicá sá nu
con[iná un lermen
M L
[ [ cu coeficienl diferil de Ŗ ǵ
De ceǵ|xcnp|u
Sá se aducá Ia o formá canonicá forma ¡álralicáDZ
5 5 4 ÷
3
: ǰ ( )
3 2 3 1 2 1
2 2 2 [ [ [ [ [ [ [ 4 + + = ǯ

Malricea alaçalá esleDZ
|
|
|
.
|

\
|
=
0 1 1
1 0 1
1 1 0
$
Observám cá 0
1
= A ǯ Cum acesl minor ¡rinci¡aI are vaIoarea
Ŗǰ rezuIlá cá nu ¡ulem foIosi meloda Iui }acobi ¡enlru ex¡resia dalá a
formei ¡álraliceǯ
Vom face o schimbare inlermediará a bazeiǯ AIegem lermenuI
2 1
[ [ ǰ deci vom face nola[iiIeDZ
¦
¹
¦
´
¦
=
÷ =
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [

Iorma ¡lralic devineDZ
( ) ( )( ) ( ) ( ) = ÷ + + + ÷ + =
3 2 1 3 2 1 2 1 2 1
2 2 2 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ 4
3 1
2
2
2
1 3 2 3 1 3 2 3 1
2
2
2
1
4 2 2 2 2 2 2 2 2 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] + ÷ = ÷ + + + ÷ = ǯ
A¡Iicám meloda Iui }acobi çi a|ungem IaDZ
( )
2
3
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
\ \ \ [ 4 ÷ ÷ =
FORME PÁTRATICE


73

Śǯśǯ Aduccrca !a Inrma cannnicã a unci Inrmc pãtraticc prin
mctnda vcctnri!nr çi va!nri!nr prnprii ǻmctnda vcctnri!nr nrtngnna!iǼ

Iie Q o formá ¡álralicá definilá ¡e s¡a[iuI vecloriaI
Q
5 çi fie ¬
malricea alaçaláǯ O formá canonicá a Iui Q esleDZ
2 2
2 2
2
1 1
... ) (
Q Q
[ [ [ [ 9 ì ì ì + + + = ǯ
unde
Q
ì ì ì ,..., ,
2 1
sunl vaIoriIe ¡ro¡rii aIe malricei ¬ǰ adicá soIu[iiIe
ecua[ieiDZ
( ) 0 det = ÷ , $ ì

|xcnp|u
Sá se aducá Ia o formá canonicá forma ¡álralicáDZ
5 5 4 ÷
3
: ǰ ( )
3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 4 4 6 5 [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ ÷ + + = ǯ

Vom a¡Iica de aceaslá dalá meloda vaIoriIor ¡ro¡riiǯ Malricea
alaçalá esleDZ
|
|
|
.
|

\
|
÷
÷
÷ ÷
=
4 0 2
0 6 2
2 2 5
$
Se delerminá vaIoriIe ¡ro¡rii cores¡unzáloareǰ adicá se
rezoIvá ecua[ia ( ) 0 det = ÷ , $ ì ǯ

( ) 0 det = ÷ , $ ì · 0
4 0 2
0 6 2
2 2 5
=
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷ ÷
ì
ì
ì
ǯ
CaIcuIând acesl delerminanl ob[inem ecua[iaDZ
0 80 66 15
2 3
= + ÷ + ÷ ì ì ì ǯ
Aceaslá ecua[ie are soIu[iiIe 2
1
= ì ǰ 5
2
= ì çi 8
3
= ì ǯ O formá
canonicá a formei ¡álralice considerale esleDZ
2
3
2
2
2
1
8 5 2 ) ( \ \ \ [ 4 + + =


ŚǯŜǯ Aduccrca !a Inrma cannnicã a unci Inrmc pãtraticc prin
mctnda !ui Gauss ǻmctnda grupãrii pãtratc!nrǼ

Iie Q o formá ¡álralicáǯ Ienlru a o aduce Ia o formá canonicáǰ
Gauss ¡ro¡une urmáloruI aIgorilmDZ
FORME PÁTRATICE74
Ȭ se aIege un lermen care a¡are in ex¡resie Ia ¡ulerea a douaDz sá
¡resu¡unem cá acesla esle
2
1
[ ǻdacá
2
1
[ nu a¡are in ex¡resieǰ
¡ulem aIege
2
2
[ sau
2
3
[ elcǯǼDz
Ȭ se gru¡eazá inlrȬo ¡aranlezá lo[i lermenii care iI con[in ¡e
1
[
ǻdeoarece
1
[ a fosl lermenuI aIes anleriorDz dacá am fi aIes
2
2
[ Ia
¡asuI ¡recedenlǰ alunci am fi gru¡al in ¡aranlezá lo[i lermenii
care iI con[in ¡e
2
[ ǼDz
Ȭ foIosind lermenii din ¡aranlezá ǻadicá lo[ii lermenii care iI
con[in ¡e
1
[ Ǽǰ lrebuie sá se formeze un ¡álralǰ aslfeI incâl in
ex¡resia Iui Q sá nu mai a¡ará
1
[ ǻevidenlǰ in afará de ¡álraluI
locmai formalǼDz
Ȭ se aIege un aIl lermen care a¡are Ia ¡ulerea a douaǰ fie eI
2
2
[ Dz
se re¡elá ¡rocedeuI de mai susǰ formând din nou un ¡álral
aslfeI incâl ¡e
2
[ sá nu iI mai regásim in afara ¡álraleIor
formaleDz
Ȭ se re¡elá ¡rocedeuI ¡âná când ex¡resia va con[ine numai
¡álraleDz in acesl momenl se scrie forma canonicáǰ inIocuind
ex¡resiiIe Ia ¡álral cu noiIe coordonaleǰ
Q
\ \ \ ,..., ,
2 1


|xcnp|u
Sá se aducá Ia o formá canonicá forma ¡álralicáDZ
5 5 4 ÷
2
: ǰ ( )
2 1
2
2
2
1
4 2 [ [ [ [ [ 4 ÷ + = ǯ

Scriem
( ) ( )
2
2 2 1
2
1
2 4 [ [ [ [ [ 4 + ÷ = ·

( ) ( ) | |
2
2
2
2
2
2 1
2 4 2 [ [ [ [ [ 4 + ÷ ÷ = ·
adicá
( ) ( )
2
2
2
2 1
2 2 [ [ [ [ 4 ÷ ÷ = ǯ
Ix¡resia aslfeI ob[inulá con[ine numai ¡álraleǰ deci ne mai rámâne sá
facem nola[iiIeDZ
2 1 1
2[ [ \ ÷ = ǻadicá ex¡resia din ¡aranlezá Ia ¡álralǼ
2 2
[ \ = ǯ
Ob[inem aslfeI forma canonicáDZ
( )
2
2
2
1
2\ \ [ 4 ÷ =

FORME PÁTRATICE


75
Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Sá se aducá Ia o formá canonicá forma ¡álralicáDZ
5 5 4 ÷
3
: ǰ ( )
3 2 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ 4 + ÷ = ǯ|xcnp|u
Sá se aducá Ia o formá canonicá forma ¡álralicáDZ
5 5 4 ÷
3
: ǰ ( )
3 2 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ 4 + ÷ = ǯ

Observám cá nu exislá in aceaslá ex¡resie nici un ¡álralǯ Va
lrebui sá facem schimbarea de coordonale inlermediaráǯ AIegem
¡enlru aceasla lermenuI
2 1
[ [ ǰ care a¡are in cadruI formei
consideraleDZ
¦
¹
¦
´
¦
=
÷ =
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [


Iorma ¡álralicá ( )
3 2 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ 4 + ÷ = va deveniDZ
( ) ( )( ) ( ) ( )
3 2 1 3 2 1 2 1 2 1
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ 4 ÷ + + ÷ ÷ + = ¬
( )
3 2
2
2
2
1
2 ] ] ] ] [ 4 ÷ ÷ = ¬
( ) ( ) ( )
2
3
2
3 2
2
1 3 2
2
2
2
1 3 2
2
2
2
1
2 2 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ 4 + + ÷ = + ÷ = ÷ ÷ = ǯ
NolámDZ
1 1
] \ = ǻ¡rimuI ¡álralǼ
3 2 2
] ] \ + = ǻex¡resia din ¡aranlezáǼ
3 3
[ \ =
Cu acesle noi nola[iiǰ ob[inem forma canonicáDZ
( )
2
3
2
2
2
1
\ \ \ [ 4 + ÷ =
Mai lrebuie insá sá ¡recizám ex¡resiiIe ¡enlru
3 2 1
, , \ \ \ in func[ie de
coordonaleIe ini[iaIe
3 2 1
, , [ [ [ ǯ
¸lim cá
1 1
] \ = ǻ¡rimuI ¡álralǼ
3 2 2
] ] \ + = ǻex¡resia din ¡aranlezáǼ
3 3
[ \ =
çi cá
FORME PÁTRATICE76
¦
¹
¦
´
¦
=
÷ =
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [

Din acesle reIa[ii delerminámDZ
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
+
÷
=
+
=
3 3
3
2 1
2
2 1
1
2
2
[ \
[
[ [
\
[ [
\FORME PÁTRATICE


77


Tcst dc autncva!uarc

UliIizând meloda Iui }acobi sá se aducá Ia o formá
canonicáDZ
ŗǯ
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 4 2 5 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + = Dz
Řǯ
3 1
2
3
2
2
2 ) ( [ [ [ [ [ 4 + ÷ = Dz
řǯ

UliIizând meloda Iui Gauss sá se aducá Ia o formá
canonicáDZ
Śǯ
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 4 2 5 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + = Dz
śǯ
3 1 3 2 2 1
2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ 4 + ÷ = Dz

UliIizând meloda vaIoriIor ¡ro¡rii sá se aducá Ia o formá
canonicáDZ
Ŝǯ
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 2 6 5 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + ÷ + + = Dz
ŝǯ ; 2 2 2 2 2 ) (
4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
2
2
2
1
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + + =FORME PÁTRATICE78

5tudiu individua!

UliIizând meloda Iui Gauss sá se aducá Ia o formá canonicá
urmáloareIe func[ionaIe ¡álraliceDZ

ŗǯ
2
3 3 2
2
2 2 1
2
1
4 5 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + + ÷ = Dz
Řǯ
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
3 6 4 2 2 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + ÷ ÷ ÷ = Dz
řǯ
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 3 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + ÷ ÷ ÷ + ÷ = Dz
Śǯ ÷ + + ÷ ÷ ÷ + + =
4 3 4 1 3 1 2 1
2
4
2
3
2
2
2
1
14 4 6 4 5 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4
4 3 4 2
14 10 [ [ [ [ ÷ Dz
śǯ ; 3 2 4 3 2 5 2 ) (
4 3 4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
2
4
2
3
2
2
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + ÷ + ÷ + + + ÷ = Dz
Ŝǯ
4 3 4 2 2 1
4 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ 4 + ÷ = Dz

UliIizând meloda Iui }acobi sá se aducá Ia o formá canonicá
urmáloareIe forme ¡álraliceDZ

Şǯ
2
3 3 2
2
2 2 1
2
1
4 5 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + + ÷ = Dz
şǯ
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 2 2 3 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + ÷ + + = Dz
ŗŖǯ ÷ + + + + ÷ ÷ =
4 1 3 1 2 1
2
4
2
3
2
2
2
1
2 4 2 2 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 ; 2 2 4
4 3 4 2 3 2
[ [ [ [ [ [ + +
ŗŗǯ
3 1
2
3
2
2
2 2 ) ( [ [ [ [ [ 4 ÷ + = Dz
ŗŘǯ
3 1 3 2 2 1
2
2
2 6 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + ÷ + = Dz

UliIizând meloda vaIoriIor ¡ro¡rii sá se aducá Ia o formá
canonicá urmáloareIe func[ionaIe ¡álraliceDZ

ŗřǯ
3 1 2 1
2
3
2
2
4 4 ) ( [ [ [ [ [ [ [ 4 ÷ + ÷ = Dz
ŗŚǯ
2 1
2
3
4 ) ( [ [ [ [ 4 + ÷ = Dz
ŗśǯ
3 1
2
3
2
2
8 6 2 ) ( [ [ [ [ [ 4 + + = Dz

FORME PÁTRATICE


79

5tudiu individua!

FORME PÁTRATICE80

5tudiu individua!

FORME PÁTRATICE


81

REZUMATUL UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ŚIn unilalea de invá[are Ś au fosl ¡arcurse urmáloareIe as¡ecleDZ- a fosl inlrdusá no[iunea de formá ¡álralicá inlrȬo forma mai
¡u[in malemalizaláǰ ¡enlru a inIesni in[eIegerea de cálre
sluden[i a acesleiaDz
- sȬa alaçal formei ¡árlalice malricea alaçaláDz
- sȬa ¡rezenlal forma canonicá a unei forme ¡álraliceDz
- sȬau oferil lrei melode de aducere a unei forme ¡lralice Ia
forma canonicáDZ meloda Iui }acobiǰ meloda Iui Gaussǰ meloda
vecloriIor çi vaIoriIor ¡ro¡riiǯ

FORME PÁTRATICE82
TE5T DE EVALUARE Ȯ nntat dc tutnrc Ȧ titu!ar curs

ŗǯ Sá se delermine vaIoriIe ¡aramelruIui aeR aslfeI incâl func[ionaIa
¡álralicáDZ
QǻxǼ
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
6 2 4 7 [ [ [ [ [ [ D[ [ [ + ÷ + + ÷ ÷ =
sá aibá numai coeficien[i slricl negaliviǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ sia|i|irca jcrnci cancnicc ǻŝpǼDz !cicrninarca
ta|crii paranciru|ui ǻŘpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Řǯ Sá se aducá Ia o formá canonicá çi sá se s¡ecifice numáruI de
coeficien[i slricl negalive çi ¡ozilivi ai acesleiaDZ
_ _
<
= =
+ =
Q
M L
M L
M L
Q
L
L
[ [ M L L[ [ 4

1 , 1
2
) , min( 2 ) (
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ a!uccrca ccrccià |a jcrna cancnicà ǻŝpǼǰ
sia|i|irca nunàru|ui !c cccjicicnji ncgaiitiȦpcziiiti ǻŘpǼǯ Sc accr!à ŗp !in
cjiciuǯ
řǯ Demonslra[i cá malricea alaçalá unei forme ¡álralice esle
simelricáǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ !cncnsirajia ǻşpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Śǯ Iie forma ¡ãlralicáDZ
; ) (
4 3 4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + =
Aduce[i Ia forma canonicáDZ
aǼ foIosind meloda Iui }acobiDz
bǼ foIosind meloda vecloriIor si vaIoriIor ¡ro¡riiDz
cǼ foIosind meloda Iui Gaussǯ

Com¡ara[i ceIe lrei melodeǯ Gási[i ceI ¡u[in cȓle un avanla| çi cȓle
un avanla| ¡enlru fiecareǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ jiccarc ncic!à ccrrcci ap|icaià princ¸ic ŚpDz
ana|iza ǻŜpǼǯ Sc accr!à Řp !in cjiciuǯ
ǻaccsi su|icci csic punciai cu ŘŖpDz in sia|i|irca nciciǰ icia|u| c|jinui |a
accasià icnà ta ji inprjii |a śǼǯ

FORME PÁTRATICE


83
INDICA|IIǰ 5UGE5TII DE REZOLVAREǰ RÁ5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUARE ALE UNlTÃJll DL ÌNVÃJARL Ś

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
nu esle o formá ¡álralicáǰ deoarece ¡rimuI lermenǰ
2
2
1
2 [ [ nu res¡eclá forma cerulá ¡rin defini[ieǯ
Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Meloda Iui }acobi se ¡oale a¡Iica numai in cazuI
in care lo[i minorii ¡rinci¡aIi din malricea formei
¡álralice sunl diferi[i de Ŗǰ deoarece acesle vaIori a¡ar
ca numilor aI unor func[iiǯ
Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Dacá nu exislá nici un lermen mixl cu coeficienl
nenuIǰ alunci forma ¡álralicá esle de|a canonicáǯ In
aceaslá silua[ie nu mai esle nevoie de schimbarea
inlermediará de bazáǯ
Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Isle necesará o schimbare inlermediará de
bazáDZ
¦
¹
¦
´
¦
=
÷ =
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
] [
] ] [
] ] [
ǯ Ob[inem forma canonicáDZ
( )
2
3
2
2
2
1
\ \ \ [ 4 + ÷ = ǰ unde
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
+
÷
=
+
=
3 3
3
2 1
2
2 1
1
2
2
[ \
[
[ [
\
[ [
\


Tcst dc autncva!uarc Dz
ŗǯ
2
3
2
2
2
1
3
1
2
2
1
) ( \ \ \ [ 4 + + = Dz Řǯ se va considera
3 1 1
] ] [ + = ǰ
3 1 3
] ] [ ÷ = ǰ
2 2
] [ = Dz
2
3
2
2
2
1
4
1
) ( \ \ \ [ 4 ÷ + = Dz řǯ gru¡ând
du¡á
2
[ ini[iaIǰ ob[inemDZ
( ) ( ) ( )
2
3
2
3 1
2
3 1 2
3[ [ [ [ [ [ [ 4 + + + + + = ǰ ( )
2
3
2
2
2
1
3\ \ \ [ 4 + + = Dz Śǯ
2
3
2
2
2
1
2
1
2 2 ) ( \ \ \ [ 4 + ÷ = Dz śǯ
2
3
2
2
2
1
2 3 6 ) ( \ \ \ [ 4 ÷ + = Dz Ŝǯ
( )
2
2
2
1
) 5 1 ( ) 5 1 ( \ \ [ 4 + + ÷ = Dz


FORME PÁTRATICE84

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU UNlTATLA DL
ÌNVÃJARL Ś

ŗǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
Řǯ Chiri[á Sǯǰ Prc||cnc !c naicnaiici supcricarcǰ Idǯ Didaclicá çi
Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞşǯ
řǯ DufelreIIe Cǯǰ GaggioIi Vǯ Ȭ ||cncnis !Ȃa|gc|rcǰ Vuiberlǰ Iaris
ŗşşřDz
Śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Irahovaǰ IIoieçli
ŗşşşDz
Ŝǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
ŝǯ O¡rescu Ghǯǰ Ghic Gǯǰ ManoIe Sǯǰ Chirciu Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic
in cccncnicǰ Idǯ Inde¡enden[a Iconomicáǰ ßráiIaǰ ŗşşşDz
Şǯ Io¡escu Gǯǰ ¬|gc|ràǯ |xcrcijii ¸i prc||cncǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli
ŘŖŖŖDz
şǯ Io¡escu Gǯǰ Dumilru Iǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
¬|gc|ra |iniara si ana|iza naicnaiicaǰ Idǯ IIMǰ Iasi ŘŖŖş
ŗŖǯ Rislea Iǯǰ Isbáçoiu Dǯǰ Dumilru Iǯǰ ¬|gc|rà |iniaràǰ gccnciric
ana|iiicà ¸i !ijcrcnjia|àǯ |cuajii !ijcrcnjia|cǰ IdǯUIGǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz


(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


85
UNITATEA DE ÎNVÁ|ARE ś

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25
Cu¡rins Iagina
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc ś ŞŜ
řǯŗǯ No[iuni generaIe Şŝ
řǯŘǯ Defini[ia cIasicá a ¡robabiIilá[ii şř
řǯřǯ Scheme ¡robabiIislice cIasice şś
řǯřǯŗǯ Schema lui Bernoulli şś
řǯřǯŘ Schema bilei nerevenite şş
řǯřǯřǯ Schema Iui Ioisson ŗŖŖ
Tcsi !c auiccta|uarc ŗŖŘ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ś ŗŖŜ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŗŖŝ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c |ucru a|c
Uniiàjii !c |ntàjarc ś
ŗŖŞ
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ś ŗŗŖ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/2586
COMPETEN|ELE UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ś


Dupã studiu! accstci unitã[i dc învã[arcǰ vc[i rcuçidz


dz sã în[c!cgc[i mndu! in carc trcbuic privitc divcrsc!c
c!cmcntc a!c rca!itatii din punctu! dc vcdcrc a! tcnrici
prbabi!itã[i!nrDz

dz sa ana!izati n situatic gcncra!a si sã gãsi[i ascmanari
dar mai a!cs dcnscbiri dc Innd din punct dc vcdcrc a!
tcnrici prnbabi!itati!nrDz

dz sã cnmpara[i mnda!itã[i adccvatc dc intcrprctarc a
situa[ii!nr cnncrctc si sã idcntiIica[i variantc!c cc!c mai
pcntru un cnntcxt datDz

ǯǯǯ sã impar[i[i n prnb!cma cnmp!cxa în prnb!cmc mai
simp!c si sã cnmbina[i apni inInrmatii!c nbtinutc pcntru a
gasi astIc! rczn!varca sarcinii initia!cDz

ǯǯǯ sã vȦ însuçi[i nntiuni!c dc baza a!c tcnrici
prnbabi!itati!nr prccum si schcmc!c c!asicc dc
prnbabi!itatcǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


87
śǯŗ Nn[iuni gcncra!c

Vom ince¡e ¡rin a defini o serie de lermeni ce [in de leoria
¡robabiIilá[iIorǯ
Numim etenlment orice silua[ie Iegalá de o ex¡erien[á
aIealoare ǻinlâm¡IáloareǼǰ des¡re care ¡ulem afirma cá sȬa ¡rodus
sau nuǰ numai du¡á efecluarea ex¡erien[eiǯ
Numin etenlment eIementur oricare din rezuIlaleIe reaIizárii
ex¡erien[eiǯ

De exem¡Iuǰ in cazuI in care se aruncá o monedáǰ
evenimenleIe eIemenlare sunl Ǯse ob[ine slemaȄ sau Ǯse ob[ine
banuIȄDz Ia aruncarea unui zar evenimenleIe eIemenlare sunl in
numár de Ŝ çi eIe vor fiDZ Ǯse ob[ine fa[a cu numáruI ŗȄǰ Ǯse ob[ine fa[a
cu numáruI ŘȄǰ elcǯ IvenimenluI Ǯse ob[ine o fa[á cu numár ¡ar nu
va fi insá un evenimenl eIemenlarǰ deoarece eI esle o combina[ie de ř
evenimenleDZ fa[a Řǰ fa[a Śǰ fa[a Ŝǯ

Se numeçle etenlment slgur un evenimenl care se reaIizeazá Ia
fiecare efecluare a ex¡erien[eiǯ Numim etenlment lmposlblIǰ aceI
evenimenl des¡re care se çlie cá nu se ¡oale inlâm¡Ia Ia nici o
efecluare a ex¡erien[eiǯ IvenimenleIe care nu sunl nici sigure nici
im¡osibiIeǰ adicá aceIe evenimenle care ¡ol sá se reaIizeze sau nu Ia
sfârçiluI unei ex¡erien[eǰ se numesc etenlmente uIeutoure
ǻîntûmpIútoureǼǯ
Numim etenlment contrur unui evenimenl nolal ¬ aceI
evenimenl care conslá in nereaIizarea Iui ¬ǯ Nolám evenimeluI
conlrar cu $ ǯ
De exem¡Iuǰ dacá inlrȬo urná sunl biIe aIbe çi biIe negre çi
considerám evenimenluI ȃse exlrage o biIá aIbáȄ Ia o exlragere
oarecareǰ evenimenluI conlrar va fi evenimenluI ȃse exlrage o biIá
neagráȄǯ

Dacá douá eIemenle ¬ çi B se ¡ol reaIiza Ia aceeaçi efecluare a
ex¡erien[eiǰ alunci evenimenleIe ¬ çi B se numesc computlblIeǯ Dacá
eIe nu se ¡ol insá reaIiza simuIlanǰ alunci ¬ çi B se numesc
lncomputlblIeǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/2588
|xcnp|u
Sá ¡resu¡unem cá inlrȬo urná sunl biIe de diverse cuIori çi sá
considerám evenimeleIeDZ
¬ Ȯ se exlrage o biIá roçie sau o biIá gaIbenáDz
B Ȯ se exlrage o biIá neagrá sau o biIá roçieDz
C Ȯ se exlrage o biIá aIbaslráǯ

Observám cá evenimenleIe ¬ çi B se ¡ol reaIiza simuIlanǰ dacá
Ia o exlragere se ob[ine o biIá roçieǯ RezuIlá cá ¬ çi B sunl
com¡alibiIeǯ IvenimenluI Cǰ insáǰ esle incom¡alibiI cu ambeIe
evenimele ¬ǰ Bǰ deoarece nu exislá nici o ¡osibiIilale ca ¬ çi C
res¡ecliv B çi C sá fie simuIlan reaIizaleǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
Daçi Ś exem¡Ie de evenimenle com¡alibiIe çi incom¡alibiIeǯObsertu]le
IvenimenleIe conlrare sunl incom¡alibiIeǯ Reci¡roc nu esle
insá adeváralǰ adicá nu loale evenimenleIe incom¡alibiIe sunl
conlrareǯ

Iie acum douá evenimenle ¬ çi Bǯ Dacá reaIizarea Iui ¬
inseamná çi reaIizarea Iui Bǰ s¡unem cà ctcnincniu| ¬ inp|icà
ctcnincniu| Bǰ sau cá B csic inp|icai !c ¬ǯ IoIosim nola[ia % $ c ǯ Dacá
¬ im¡Iicá B çi B im¡Iicá ¡e ¬ǰ s¡unem cá ctcnincnic|c suni ccnita|cnic
sau cga|c çi nolám % $ = ǯ

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


89
Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
In exem¡IuI consideral mai susǰ considerám çi evenimenluI
O Ȯ ȃse exlrage o biIá roçieȄ Sá se verifice vaIoarea de
adevár ¡enlru reIa[iiIeDZ ǯ
$ ' c ǻD im¡Iicá AǼ
% ' c ǻD im¡Iicá ßǼ
& ' c ǻD im¡Iicá CǼǯ

Numim probú rezuIlaluI unei ex¡erien[e aIealoareǯ

Din defini[iiIe de mai sus se observá cá ¡ulem re¡rezenla
evenimenleIe ca niçle muI[imiǯ

|xcnp|u
Iie o urná cu Ś biIe numerolale de Ia ŗ Ia Śǰ
4 3 2 1
, , , E E E E ǯ
MuI[imea ¡robeIor va fi { }
4 3 2 1
, , , E E E E ǰ deoarece in urma unei
exlrageriǰ vom ob[ine una din ceIe ¡alru biIe numerolaleǯ Sá
considerám acum evenimenleIeDZ
¬ Ȯ se exlrage biIa
1
E Dz
B Ȯ se exlrage biIa
1
E sau biIa
4
E Dz
C Ȯ se exlrage una din biIeIe
4 3 2
, , E E E ǯ
Ividenlǰ in Ioc sá scriem ȃse exlrage biIa
1
E Ȅ ¡enlru
evenimenluI ¬ ¡ulem considera muI[imea { }
1
E Dz in Ioc de ȃse exlrage
biIa
1
E sau biIa
4
E Ȅǰ ¡enlru evenimenluI B ¡ulem considera
muI[imea { }
4 1
, E E ǰ iar evenimenluIui C ii asociem muI[imea
{ }
4 3 2
, , E E E ǯ

Dalorilá aceslei Iegáluri ¡e care o ¡ulem face inlre evenimenle
çi muI[imi avem Ia dis¡ozi[ie leoria muI[imiIor çi ¡ulem defini
o¡era[ii cu evenimeleǯ
Iie ¬ çi B douá evenimenleǯ Numim reunluneu ceIor douá
evenimenle evenimenluI care se reaIizeazá dacá çi numai dacá se
reaIizeazá ceI ¡u[in unuI din ceIe douáǰ adicá evenimenluI ȃse
reaIizeazá ¬ sau BȄǯ Nolám reuniunea evenimenleIor % $· ǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/2590
Numim lntersec]lu ceIor douá evenimenle aceI evenimenl
care se reaIizeazá dacá çi numai dacá se reaIizeazá alâl ¬ câl çi Bǰ
adicá evenimenluI ȃse reaIizeazá ¬ çi BȄǯ Nolám inlersec[ia
evenimenleIor cu % $· ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Iie o urná cu biIe numerolale de Ia ŗ Ia ŗŖǯ Considerám
evenimenleIeDZ
¬ Ȯ ȃse exlrage biIa cu numáruI ŗ sau ŚȄ
B Ȯ ȃse exlrage biIa cu numáruI ř sau ŘȄ
C Ȯ ȃse exlrage biIa cu numáruI Řǰ Ś sau śȄ
O Ȯ ȃse exlrage biIa cu numáruI ŜȄ
Delermina[i reuniunea çi inlersec[ia ¡enlru loale
combina[iiIe de câle douá evenimenleǯ CaIcuIa[i reuniunea
ceIor Ś evenimenleǯ SȬa ob[inul in vreun caz evenimenluI
sigurǵ Care esle aceslaǵ


Numim cûmp de etenlmente alaçal unei ex¡erien[e muI[imea
luluror evenimenleIor Iegale de acea ex¡erien[áǰ incIusiv
evenimenluI im¡osibiI çi evenimenluI sigurǯ
Aceaslá varianlá esle o defini[ie inluilivá a no[iuniiǯ Vom daǰ
in ceIe ce urmeazá çi defini[ia formaIizalá a no[iuniiDZ

Deflnl]le
Numim cûmp de etenlmente cu¡IuI ( ) . , O unde
O esle o muI[ime nevidáDz aceaslá muI[ime se numeçle çi
muI]lmeu etenlmenteIor eIementureDz
( ) O _ 3 . esle un cor¡ boreIianǰ ( ) O 3 fiind muI[imea ¡ár[iIor Iui


Dacá O esle o muI[ime finilá ǻadicá are un numár finil de
eIemenleǼ alunci ( ) . , O se va numi cûmp flnlt de etenlmenteǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


91

Ia¡luI cá K esle cor¡ boreIian inseamná cá sunl inde¡Iinile
urmáloareIe condi[iiDZ
¡enlru orice evenimenl . $e ǰ evenimenluI conlrar va fi lol un
eIemenl din KDZ . $e Dz
oricare are fi douá evenimenle . % $ e , ǰ reuniunea aceslora
esle lol un evenimenl din KDZ . % $ e · ǯ

Proprletute
Iie ( ) . , O un câm¡ finil de evenimenleǯ Alunci muI[imea
evenimenleIor câm¡uIui esle
O
2 ǰ unde O re¡rezinlá numáruI de
eIemenle din muI[imea Oǯ

|xcnp|u
Se considerá o urná cu ř biIeǰ numerolale cu ŗǰŘǰřǯ Sá
considerám ca ex¡erien[á exlragerea unei biIe din urnáǯ
IvenimenleIe eIemenlare ¡enlru aceaslá silua[ie sunlDZ
se exlrage biIa ŗ
se exlrage biIa Ř
se exlrage biIa ř
Iie
L
$ Ȭ evenimenluI Ǯse exlrage biIa iȄǯ Alunci muI[imea
aceslor evenimenle eIemenlare ¡oale fi scrisá sub formaDZ
{ } 3 , 1 = = O L $
L

Am fi ¡ulul sá scriem aceaslá muI[ime çi indicând ¡ur çi
sim¡Iu ceIe ř evenimenle eIemenlareDZ
{ } 3 , 2 , 1 ELOD H[WUDJH VH ELOD H[WUDJH VH ELOD H[WUDJH VH = O
Câm¡uI de evenimenle va aveaǰ conform ¡ro¡rielá[ii de mai
susǰ 8 2
3
= evenimenleǰ deoarece muI[imea { } 3 , 1 = = O L $
L
are ř
eIemenle eIemenlareǯ
Sá enumerám acesle evenimenle çi sá vedem dacá ob[inem
exacl ŞDZ
se exlrage biIa Ś ǻacesla esle evenimenluI im¡osibiIǰ deoarece
biIa Ś nu se gáseçle in urnáDz am fi ¡ulul aici sá ¡unem orice
numár ¡enlru biIá in afará de ŗǰŘǰřDz acesl Iucru nu inseamná cá
avem o infinilale de evenimenle im¡osibiIeǰ ci UN evenimenl
im¡osibiI care ¡oale fi scris inlrȬo infinilale de varianleǼ
se exlrage biIa ŗ
se exlrage biIa Ř
se exlrage biIa ř
se exlrage biIa ŗ sau biIa Ř
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/2592
se exlrage biIa ŗ sau biIa ř
se exlrage biIa Ř sau biIa Ř
se exlrage biIa ŗ sau biIa Ř sau biIa ř ǻacesla esle evenimenluI
sigur deoarece eI va fi inloldeauna reaIizalǼǯ
Observám cá inlrȬadevár am ob[inul Ş evenimenleǰ aça cum
neȬa indical çi ¡ro¡rielalea a¡Iicalá anleriorǯ
Dacá am fi foIosil Iegálura cu leoria muI[imiIorǰ am fi ¡ulul
s¡une cáǰ muI[imea evenimenleIor eIemenlare fiind { } 3 , 1 = = O L $
L
ǰ
alunci muI[imea ¡ár[iIor
ŗ
Iui Oǰ adicá muI[imea K va fi muI[imeaDZ
{ }
3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1
, , , , , , , $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ . · · · · · O/ =

Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Se considerá o urná cu Ś biIeǰ una aIbáǰ una roçieǰ
una verde çi una neagráǯ Sá considerám ca ex¡erien[á
exlragerea unei biIe din urnáǯ
Idenlifica[i evenimenleIe eIemenlare ¡enlru aceaslá
silua[ieǯ Câle evenimenle va avea câm¡uI de evenimenleǵ
Inumera[i evenimenleIe çi verifica[i câl a[i ob[inulǯ
ŗ
Reaminlim cá muI[imea ¡ár[iIor unei muI[imi ¬ re¡rezinlá muI[imea luluror
submuI[imiIor Iui ¬ǰ incIusiv muI[imea vidá çi muI[imea lolaIá ¬ǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


93
śǯŘǯ DcIini[ia c!asicã a prnbabi!itã[ii

S¡unem des¡re douá evenimenle ¬ çi B cá sunl eguI poslblIe
dacá ambeIe au aceeaçi ¡osibiIilale de a fi reaIizaleǯ
De exem¡Iuǰ Ia aruncarea unui zar ¡erfeclǰ fa[a cu numáruI ŗ
çi fa[a cu numáruI Ř au aceeaçi ¡osibiIilale de a se ob[ineǯ Deci acesle
evenimenle sunl egaI ¡osibiIeǯ In schimbǰ o fa[á cu numár ¡ar are
çanse mai mari de reaIizare decâl fa[a cu numáruI śǯ De aceaslá dalá
evenimenleIe nu sunl egaI ¡osibiIeǯ

Deflnl]le
ProbublIltuteu unui evenimenl ¬ Iegal de o ex¡erien[á cu un
numár finil de cazuri egaI ¡osibiIe esle ra¡orluI dinlre numáruI
cazuriIor favorabiIe çi numáruI lolaI de cazuri aIe ex¡erien[ei ǻcazuri
¡osibiIeǼDZ
( )
posibile cazuri nr.
Iavorabile cazuri nr.
= $ 3 ǯ

|xcnp|u
Sá considerámǰ ca mai susǰ aruncarea unui zarǯ Care esle
¡robabiIilalea de a se ob[ine fa[a řǵ Dar o fa[á im¡aráǵ

Sc|ujic
Dacá nolám
L
$ Ȭ evenimenluI Ǯse ob[ine fa[a iȄǰ
ob[inem muI[imea evenimenleIor eIemenlareDZ
{ } 6 , 1 = = O L $
L
ǯ
NumáruI cazuriIor ¡osibiIe va fi aslfeI Ŝǯ
Considerám evenimenluI Ǯse ob[ine fa[a řȄǯ Câle din
evenimenleIe eIemenlare duc Ia reaIizarea aceslui evenimenlǵ UnuI
singurǯ Vom avea aslfeI ¡robabiIilaleaDZ
6
1
= 3 ǯ
Ienlru a caIcuIa ¡robabiIilalea de a se ob[ine o fa[á im¡ará
vom aveaDZ
2
1
6
3
= = 3

Douá evenimenle ¬ çi B se numesc lndependente dacá
¡robabiIilalea unuia dinlre eIe nu de¡inde de fa¡luI cá ceIáIaIl
evenimenl sȬa ¡rodus sau nuǯ AIlfeIǰ evenimenleIe se numesc
dependenteǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/2594
Tcmã dc rcI!cc[ic ś
Doi co¡ii |oacá biIiardǯ Ie masa de biIiard se afIá ŗŖ biIeǰ Ŝ
Ǯ¡IineȄ çi Ś ǮcoIoraleȄǯ Cei doi co¡ii Iovesc ¡e rând câle o
biIáǰ fárá sá fie alen[i Ia li¡uI acesleiaǯ Iie evenimenleIeDZ
¬ Ȯ prinu| ccpi| |ctc¸ic c |i|à Ǯp|inàȄ
B Ȯ a| !ci|ca ccpi| |ctc¸ic c |i|à Ǯp|inàȄ
Sunl ceIe douá evenimenle inde¡endenleǵ CaIcuIa[i
¡robabiIilá[iIe Iegale de acesle evenimenleǯ
Câtcva prnprictã[i a!c prnbabi!itã[i!nrDZ

ŗǯ ¡robabiIilalea unui evenimenl ¬ esle un numár din inlervaIuI
| | 1 , 0 DZ ( ) 1 0 s s $ 3 Dz acesl Iucru esle evidenlǰ dacá ne uilám Ia
defini[ia de mai susǯ NumáruI de cazuri favorabiIe esle ceI
¡u[in Ŗ çi ceI muIl egaI cu numáruI de cazuri ¡osibiIeǯ
Řǯ ( ) 1 = O 3 ǰ unde O esle evenimenluI sigurDz
řǯ ( ) 0 = O/ 3 ǰ unde O/ esle evenimenluI im¡osibiIDz
Śǯ ( ) ( ) ( ) % 3 $ 3 % $ 3 = · ǰ dacá ¬ çi B sunl inde¡endenleDz
śǯ ( ) ( ) ( ) $ % 3 $ 3 % $ 3 \ = · ǰ dacá ¬ çi B sunl de¡endenleDz
Ŝǯ ( ) ( ) ( ) % 3 $ 3 % $ 3 + = · ǰ dacá O/ = ·% $ Dz
ŝǯ ( ) ( ) ( ) ( ) % $ 3 % 3 $ 3 % $ 3 · ÷ + = · ǰ dacá O/ = · % $ Dz
Şǯ ( ) ( ) $ 3 $ 3 ÷ =1


DcIini[icDZ
Iie . , (O ǰPǼ un câm¡ finil de ¡robabiIilale çi fie ¬ . e cu
Pǻ¬Ǽ>Ŗǯ Se numeçle probublIltuteu condl]lonutú de etenlmentuI A u
etenlmentuIul B . e ǰ nolalá ¡rin ) (% 3
$
ǰ ra¡orluIDZ
( )
( ) $ 3
% $ 3
% 3
$

= ) ( ǯ


(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


95
TcnrcmãDZ ǻInrmu!a prnbabi!itã[ii tnta!cǼ
Iie
Q
$ $ $ ,..., ,
2 1
un sislem com¡Iel de evenimenle cu
¸¸
, 1 , 0 ) ( Q L $ 3
L
= ¬ = ǯ Alunci oricare ar fi X . e ǰ avemDZ
( )
_
=
=
Q
L
$ L
; 3 $ 3 ; 3
L
1
) ( ) ( ǯ

TcnrcmãDZ ǻInrmu!a !ui BaycsǼ
Iie
Q
$ $ $ ,..., ,
2 1
un sislem com¡Iel de evenimenle cu
¸¸
, 1 , 0 ) ( Q L $ 3
L
= ¬ = ǯ Alunci oricare ar fi X . e ǰ cu PǻXǼ>Ŗǰ avemDZ

( ) ( )
( ) ( )
_
=

=
Q
L
$ L
$ N
N ;
; 3 $ 3
; 3 $ 3
$ 3
L
N
1
) ( ǯ


śǯřǯ 5chcmc prnbabi!isticc c!asicc

śǯŗǯŗǯ 5chcma !ui Bcrnnu!!i

Vom ¡rezenla aceaslá schemá ¡enlru douá cazuriǯ Mai inlâi vom
considera un caz ¡arlicuIarǰ a¡oi vom face generaIizareaǯ

aǼ 5chcma !ui Bcrnnu!!i cu dnuã stãri

Iie o urná U in care se gásesc biIe aIbe çi biIe negreǯ Dorim sá
facem n exlrageri succesiveǰ ¡unând de fiecare dalá biIa exlrasá
ina¡oi in urnáǯ Iresu¡unem cunoscule ¡robabiIilá[iIe p çi q ca Ia o
exlragere sá ob[inem o biIá aIbáǰ res¡ecliv neagráǯ
In acesle condi[iiǰ ¡robabiIilalea ca in n exlrageri succesive sá
ob[inem de k ori câle o biIá aIbáǰ esle dalá de reIa[iaDZ
( )
N Q N N
Q Q
T S & N 3
÷
= ǯ
Se mai observá de asemeneaǰ cá evenimenluI ȃse exlrage o biIá
neagráȄ esle evenimenluI conlrar evenimenluIui ȃse exlrage o biIá
aIbáȄǯ Avem 1 = + T S ǰ çi reIa[ia de mai sus devine
( ) ( )
N Q N N
Q Q
S S & N 3
÷
÷ = 1

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/2596
Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
IvenimenleIe des¡re care se vorbeçle in cazuI schemei Iui
ßernouIIi de mai sus sunl de¡endenle sau inde¡endenleǵ
Argumenla[i rás¡unsuIǯ

|xcnp|u
Un os¡álar are in raionuI de care se ocu¡á ŗŖ meseǯ
IrobabiIilalea ca inlrȬun inlervaI de lim¡ sá fie chemal Ia o masá esle
de Ŗǰřǰ aceeaçi ¡enlru loale meseIeǯ Se cere ¡robabiIilalea caDZ
a. in inlervaIuI de lim¡ consideralǰ os¡álaruI sá fie chemal Ia ř
meseDz
b. sá fie chemal Ia ceI ¡u[in Ŝ meseDz
c. sá fie chemal Ia ceI muIl Ś mese çi ceI ¡u[in Ř meseǯ

aǯ Vom considera ceIe ŗŖ mese ca fiind ex¡erimenle diferile çi
evenimenluI ȃos¡álaruI esle chemal Ia o masáȄ cu o ¡robabiIilale
de reaIizare cunosculá 3 , 0 = S ǯ IrobabiIilalea evenimenluIui
conlrar va fi 7 , 0 1 = ÷ = S T ǯ Ni se cere ¡robabiIilalea ca din ceIe
ŗŖǰ os¡álaruI sá fie chemal Ia řǰ deci vom Iua 10 = Q ǰ 3 = N ǯ Vom
avea ¡robabiIilalea
( ) 2656 , 0 082 , 0 027 , 0 120 7 , 0 3 , 0 3
7 3 3
10 10
= = = & 3 ǯ
bǯ Os¡álaruI lrebuie sá fie chemal Ia ceI ¡u[in Ŝ meseǰ deci ne
inlereseazá ¡robabiIilalea ca eI sá fie chemal fie Ia Ŝ meseǰ fie Ia ŝǰ
fie Ia Şǰ fie Ia şǰ fie Ia ŗŖǯ IvenimenluI consideral Ȯ sá iI nolám cu
¬ Ȭ ¡oale fi scris ca reuniune a evenimenleIorDZ
L
$ DZ ȃos¡álaruI sá
fie chemal Ia i meseȄǰ 10 , 6 = L adicá
10 9 8 7 6
$ $ $ $ $ $ · · · · = ǰ
de unde ob[inem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 8 7 6
$ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 + + + + = ǯ
CaIcuIám ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 8 7 6
, , , , $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 cu a|uloruI formuIei de
mai sus çi ob[inem
( ) + + + =
2 8 8
10
3 7 7
10
4 6 6
10
7 , 0 3 , 0 7 , 0 3 , 0 7 , 0 3 , 0 & & & $ 3
0 10 10
10
1 9 9
10
7 , 0 3 , 0 7 , 0 3 , 0 + + & & ǰ
adicá in finaI ( ) 0464 , 0 ~ $ 3 ǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


97

Tcmã dc rcI!cc[ic ŝ
Ce ¡ro¡rielá[i aIe ¡robabiIilá[iIor sȬau foIosil in rezoIvarea
de Ia ¡uncluI bǵ
5tudiu individua!
RezoIva[i ¡uncluI c de Ia exem¡IuI de mai susǯ

bǼ 5chcma !ui Bcrnnu!!i cu mai mu!tc stãri

Considerám acum o urná in care se gásesc biIe de n cuIori
P
F F F ,..., ,
2 1
ǯ Se cunosc ¡robabiIilá[iIe
P
S S S ,..., ,
2 1
ca Ia o exlragere sá
se ob[iná o biIá de cuIoare
L
F ǰ P L , 1 = ǯ Iresu¡unem cá se fac n
exlrageri conseculiveǰ de fiecare dalá ¡unând biIa exlrasá ina¡oi in
urnáǯ IrobabiIilalea ca in ceIe n exlrageri sá se ob[iná
L
Q biIe de
cuIoare
L
F ǰ P L , 1 = ǰ esle dalá de reIa[ia
( )
P
Q
P
Q Q
P
P Q
S S S
Q Q Q
Q
Q Q Q 3 ...
! !... !
!
,..., ,
2 1
2 1
2 1
2 1
= ǯ
Obsertu]ll
ŗǯ Q Q Q Q
P
= + + + ...
2 1
ǯ
Řǯ Schema Iui ßernouIIi cu mai muIle slári esle generaIizarea
schemei Iui ßernouIIi cu douá sláriǯ

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/2598
Tcmã dc rcI!cc[ic Ş
Demonslra[i observa[ia Řǯ


|xcnp|u
La un magazin aIimenlar se vând Ś li¡uri de a¡á mineraIá
4 3 2 1
, , , D D D D ǯ In ¡erioada ¡recedenláǰ din voIumuI lolaI aI vânzáriIor
de a¡á mineraIáǰ ceIe Ś sorlimenle au avul urmáloareIe ¡onderiDZ řŖƖǰ
ŘŖƖǰ ŗŖƖ res¡ecliv ŚŖƖǯ Se considerá ŗŖŖ cum¡árálori çi se
anlici¡eazá soIiciláriIe acesloraǯ Care esle ¡robabiIilalea caDZ
aǯ Řś sá cum¡ere sorlimenluI
1
D ǰ ŚŖ sorlimenluI
2
D ǰ ŗś sorlimenluI
3
D çi resluI de ŘŖ sorlimenluI
4
D Dz
bǯ ŜŖ sá cum¡ere sorlimenluI
4
D Dz
cǯ ŗŖ sá cum¡ere
1
D sau
2
D Dz
dǯ sá nu fie cum¡árale sorlimenleIe
1
D sau
2
D Dz

Considerám evenimenleIe
L
$ Ȭ ȃun cIienl sá cum¡ere din
sorlimenluI
L
D Ȅǰ 4 , 1 = L çi nolám ( )
L L
S $ S = ǰ 4 , 1 = L ǯ Avem 3 , 0
1
= S ǰ
2 , 0
2
= S ǰ 1 , 0
3
= S ǰ 4 , 0
4
= S ǯ Isle verificalá reIa[ia
1
4 3 2 1
= + + + S S S S ǯ
aǯ IrobabiIilalea cerulá se caIcuIeazá imedial foIosind schema Iui
ßernouIIi cu mai muIle slári ¡enlru 100 = Q ǰ 4 = P ǰ 25
1
= Q ǰ
40
2
= Q ǰ 15
3
= Q ǰ 20
4
= Q ǰ adicá
20 15 40 25
4 , 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0
! 20 ! 15 ! 40 ! 25
! 100


= 3 ǯ
bǯ IvenimenluI a cárui ¡robabiIilale o cáulám esle B Ȯ ȃŜŖ sá
cum¡ere sorlimenluI
4
D Ȅǯ In acesl cazǰ evenimenleIe care duc Ia
reaIizarea evenimenluIui B sunl ceIe de formaDZ ȃŜŖ cum¡árá
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


99
sorlimenluI
4
D ǰ
1
[ cum¡árá sorlimenluI
1
D ǰ
2
[ sorlimenluI
2
D çi
resluI de
2 1
40 [ [ ÷ ÷ sorlimenluI
3
D ǰ cu 40 , 0
1
= [ ǰ
1 2
40 , 0 [ [ ÷ = ǯ
IrobabiIilalea reaIizárii Iui B va fi deci suma ¡robabiIilá[iIor
evenimenleIor de forma ¡recizaláǯ Vom avea aslfeI
( )
( )
_ _
=
÷
=
÷ ÷

÷ ÷
=
40
0
40
0
60 40
2 1 2 1 1
1
2
2 1 2 1
4 , 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0
! 60 ! 40 ! !
! 100
[
[
[
[ [ [ [
[ [ [ [
% 3


5tudiu individua!
RezoIva[i ¡uncleIe c si d de Ia exem¡IuI de mai susǯ

śǯŗǯŘǯ 5chcma bi!ci ncrcvcnitc

Iie o urná cu a biIe aIbe çi | negreǯ Se fac n exlrageri
conseculiveǰ fárá insá a mai ¡une Ia Ioc biIa exlrasáǯ IrobabiIilalea ca
in ceIe n exlrageri sá ob[inem o biIe aIbe çi resluI o | ÷ = Q biIe
negre esle dalá de reIa[ia
( )
| o
| o
| o
+
+
=
E D
E F
E D
&
& &
3 ,
,
ǯ
Obsertu]le
ReIa[ia ¡oale fi exlinsá çi ¡enlru mai muIle cuIoriǰ aslfeIDZ dacá
urna con[ine
L
Q biIe de cuIoarea
L
F ǰ P L , 1 = ǰ alunci in urma a n
exlrageriǰ ¡robabiIilalea de a avea
L
D biIe din cuIoarea
L
F ǰ P L , 1 = ǰ
esleDZ
P
P
P
P
D D D
Q Q Q
D
Q
D
Q
D
Q
&
& & &
3
+ + +
+ + +
=
...
...
2 1
2 1
2
2
1
1
...
ǯ

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25100
Tcmã dc rcI!cc[ic ş
IvenimenleIe des¡re care se vorbeçle in cazuI aceslei
scheme sunl de¡endenle sau inde¡endenleǵ Argumenla[i
rás¡unsuIǯ|xcnp|u
InlrȬun Iol de ŗŖŖ ¡ieseǰ Ŝ au defecle remediabiIeǰ Ś ¡iese sunl
rebuluriǰ iar resluI sunl in conformilale cu normeIe slandardǯ Din
acesle ¡iese se iau Ia inlâm¡Iare ŗŖ ¡ieseǯ Se cere sá se afIe
¡robabiIilalea ca din aceslea Ř sá aibá defecle remediabiIeǰ unuI sá fie
rebul iar resluI sá fie buneǯ

Ne incadrám in i¡olezeIe schemei cu biIa nerevenilá cu ř sláriǯ
IrobabiIilalea cáulalá va fi 086 , 0
10
100
7
90
2
6
1
4
~ =
&
& & &
3 ǯ

5tudiu individua!
CaIcuIa[iǰ ¡enlru ¡robIema de mai susǰ ¡robabiIilalea ca ceI
muIl douá din ceIe ŗŖ ¡iese sá fie rebuluriǯ

śǯřǯřǯ 5chcma !ui Pnissnn

Iie n urne cu biIe aIbe çi biIe negre in ¡ro¡or[ii cunosculeǯ
Iiind cunoscule ¡robabiIilá[iIe
Q
S S S ,..., ,
2 1
cu care esle exlrasá o biIá
aIbá din fiecare din ceIe n urneǰ cunoaçlem çi ¡robabiIilalea
evenimenluIui conlrar
L L
S T ÷ =1 Considerám ¡oIinomuI
( ) ( )( ) ( )
Q Q
T [ S T [ S T [ S [ 3 + + + = ...
2 2 1 1
ǯ
IrobabiIilalea ca in urma exlragerii unei biIe din fiecare urná sá
ob[inem k biIe aIbe çi nȬk biIe negre esle dalá de coeficienluI Iui
N
[
din ¡oIinomuI ) ([ 3 ǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


101

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗŖ
Scrie[i ¡oIinomuI dacá loale ¡robabiIilá[iIe
L
S sunl egaIe cu
aceeaçi vaIoare pǯ Ce se ob[ine in aceaslá silua[ieǵ


|xcnp|u
InlrȬun aleIier sunl ř maçiniǯ Irima dá ŖǰśƖ rebuluriǰ a doua
ŗƖ rebuluri çi a lreia ŖǰşƖ rebuluriǯ Se ia Ia inlâm¡Iare câle o ¡iesá
de Ia fiecare maçináǯ Se cere ¡robabiIilalea ca ŗ ¡iesá sá fie buná çi
douá rebuluriǯ

IrobabiIilalea ca ¡iesa Iualá de Ia ¡rima maçiná sá fie buná
esle 995 , 0
1000
5
1
1
= ÷ = S ǰ ¡enlru a doua maçiná avem
99 , 0
100
1
1
2
= ÷ = S ǰ ¡enlru a lreia 991 , 0
1000
9
1
3
= ÷ = S ǯ
CaIcuIám 005 , 0 1
1 1
= ÷ = S T ǰ 01 , 0 1
2 2
= ÷ = S T ǰ
009 , 0 1
3 3
= ÷ = S T ǯ
Considerám ¡oIinomuI
( ) ( )( )( ) 009 , 0 991 , 0 01 , 0 99 , 0 005 , 0 995 , 0 + + + = [ [ [ [ 3 ǯ
IrobabiIilalea ca una din ceIe lrei ¡iese sá fie buná çi ceIeIaIle douá
rebuluri esle dalá de coeficienluI Iui x din ¡oIinomǰ adicá
00018 , 0 ~ 3 ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗŗ
Ienlru ¡robIema ¡recedenláǰ caIcuIa[i ¡robabiIilalea ca ceI
¡u[in o ¡iesá sá fie bunáǯ

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25102

Tcst dc autncva!uarc

ŗǯ InlrȬo urná se afIá Ş biIe aIbe çi ŘŘ negreǯ Se fac Ś
exlrageri cu revenirea biIeiǯ Sá se delermine
¡robabiIilalea de a exlrageDZ
aǼř biIe aIbeDz
bǼŘ biIe negreDz
cǼceI ¡u[in o biIá aIbáDz
dǼceI muIl douá biIe negreǯ

Řǯ Se çlie cáǰ in medieǰ Ia bursa din Londra ǰ ŘŖƖ dinlre
lilIuriIe lranzac[ionale au o creçlere semnificaliváǰ ŜśƖ
rámân reIaliv slabiIeǰ iar ŗśƖ au o scádere semnificaliváǯ
Iresu¡unând cá aceaslá i¡olezá esle vaIidáǰ se
anlici¡eazá vaIoarea a ŗŖ lilIuriǯ Sá se delermine
¡robabiIilalea caDZ
aǼŚ lilIuri sá creascáǰ iar ř sá scadáDz
bǼceI ¡u[in Ś lilIuri cresc çi ceI muIl unu scadeDz
cǼnici un lilIu nu creçleǯ

řǯ InlrȬun Iol de ŗŖŖ ¡ieseǰ Ŝ au defecle remediabiIeǰ Ś
¡iese sunl rebuluriǰ iar resluI sunl in conformilale cu
normeIe slandardǯ Din acesle ¡iese se iau Ia inlâm¡Iare
ŗŖ ¡ieseǯ Se cere sá se afIe ¡robabiIilalea ca din aceslea Ř
sá aibá defecle remediabiIeǰ unuI sá fie rebul iar resluI sá
fie buneǯ

Śǯ O inlre¡rindere açlea¡lá ř liruri cu malerie ¡rimáǯ TiruriIe
nu sosesc inloldeauna Ia lim¡ǯ IrobabiIilá[iIe ¡enlru fiecare lir
de a a|unge Ia lim¡ sunl ŖǯŝDz ŖǯŞśDz res¡ecliv ŖǯşŚǯ Care esle
¡robabiIilalea caDZ
aǯ loale liruriIe sá a|ungá Ia lim¡Dz
bǯ ceI ¡u[in un lir sá inlârzieǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


103

5tudiu individua!

ŗǯ Se considerá o urná in care se afIá ŗŝ biIe de aceeaçi
márimeǰ numerolale de Ia ŗ Ia ŗŝǰ din care ŗŖ biIe sunl aIbeǰ
iar resluI negreǯ
Se exlrage Ia inlâm¡Iare o biIáǯ Se cere sá se delermine
¡robabiIilalea de a ob[ineDZ
aǼo biIá aIbáDz
bǼo biIá neagráDz
cǼo biIá verdeDz
dǼo biIá aIbá sau neagráDz
eǼo biIá im¡aráDz
fǼo biIá divizibiIá cu ś sau ŝǯ

Řǯ O urná con[ine ŗŖ biIe aIbe çi ş biIe negreǯ Sá se
delermine ¡robabiIilalea ca exlrágând Ş biIeǰ fárá a ¡une
biIa ina¡oiǰ sá avemDZ
aǯ Ş biIe aIbeDz
bǯ Ş biIe negreDz
cǯ Ŝ biIe aIbe çi Ř biIe negreǯ

řǯ Sá se delermine care esle ¡robabiIilalea de a ob[ine Ŝ
numere slabiIile dinainle Ia lragerea s¡eciaIá Lolo ŜȦŚşǯ

Śǯ O urná con[ine ŗŖ biIe aIbeǰş biIe roçiiǰ Ş biIe verzi çi ŝ
biIe negreǯ Se exlrag Ś biIe Ia inlâm¡Iareǯ Care esle
¡robabiIilalea ca biIeIe exlrase sá fie de cuIori diferileǵ

śǯ DinlrȬun Iol de ŗŖ ŖŖŖ de Iozuri se exlrag Ia inlâm¡Iare Ś
Iozuriǯ ¸liind cá in medie ŗƖ dinlre Iozuri au câçliguri in
vaIoare de ¡esle śŖŖ ŖŖŖ Iei ǰ ŗŖƖ au câçliguri de ¡âná
Ia śŖŖ ŖŖŖ Ieiǰ iar resluI sunl necâçligáloareǰ sá se afIe
¡robabiIilalea de a ob[ine douá câçliguri de ¡esle śŖŖ ŖŖŖ
Ieiǰ un câçlig mai mic de śŖŖ ŖŖŖ Iei çi un Ioz necâçligálorǯ

Ŝǯ O socielale comerciaIizeazá Ia aceIaçi ¡re[ śŖŖ de
leIevizoareǰ dinlre care ŗŖŖ sunl ¡roduse de firma Aǰ ŗśŖ de
firma ßǰ iar resluI de firma Cǯ ¸liind cá inlrȬo zi sȬau vândul
śŖ de leIevizoare ǰ sá se afIe ¡robabiIilalea caDZ
aǯ řŖ de leIevizoare sá a¡ar[iná firmei A çi ŗś
firmei ßDz
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25104
bǯ ceI muIl ŗŖ leIevizoare sá a¡ar[iná firmei ADz
cǯ ceI ¡u[in ŘŖ leIevizoare sá a¡ar[iná firmei CDz
dǯ nici un leIevizor sá nu a¡ar[iná firmei ßǯ

ŝǯ DinlrȬo urná cu ŗŖ biIe aIbe çi ś biIe negre se fac Ş
exlrageri cu revenirea biIeiǯ Sá se delermine ¡robabiIilalea
ca Ŝ biIe sá fie aIbeǯ

Şǯ aǼSe aruncá o monedá de ŗŘ oriǯ Sá se delermine
¡robabiIilalea de a ob[ine de ŗŖ ori slemaǯ
bǼSe aruncá ś monedeǯ Care esle ¡robabiIilalea de a
obline de Ś ori slemaǵ

şǯ DinlrȬo urná cu Ş biIe aIbeǰ ř biIe negreǰ Ř biIe verzi çi ŝ
biIe roçii se exlrag Ş biIeǰ cu revenirea biIeiǯ Sá se delermine
¡robabiIilalea de a ob[ine un numár egaI de biIe din fiecare
cuIoareǯ

ŗŖǯ InlrȬo inlre¡rindere sunl verificale Ś uliIa|e ǰ care ¡roduc
rebuluri in ¡ro¡or[ie de ŗƖǰ ŘƖǰřƖǰ res¡ecliv ŗƖ ǯ Se aIege
Ia inlâm¡Iare câle un ¡rodus aI fiecárui uliIa|ǯ Care esle
¡robabiIilalea de a gásiDZ
aǯ ř rebuluriDz
bǯ ceI ¡u[in ř rebuluriDZ
cǯ ceI muIl un rebulǯ

ŗŗǯ O socielale comerciaIá are Ś debiloriǯ La sfârçiluI Iunii
fiecare debilor ¡oale fi sau nu soIvabiIǯ Socielalea eslimeazá
cá debilorii sunl soIvabiIi cu ¡robabiIilaleaDZ ŖǰŞDz ŖǰşDz Ŗǰş
res¡ecliv ŖǰşǯSá se delermine ¡robabiIilalea ca Ia sfârçiluI
IuniiDZ
aǯ lo[i debilorii sunl soIvabiIiDz
bǯ nici un debilor nu esle soIvabiIDz
cǯ ceI ¡u[in un debilor esle soIvabiIDz
dǯ ceI muIl doi debilori sunl soIvabiIiǯ

ŗŘǯ InlrȬun Iaboralor de informalicá se gásesc ŗŖ
caIcuIaloare care nu sunl Iegale in re[eaǯ IrobabiIilalea ca
un caIcuIalor sá nu se viruseze inlrȬun inlervaI de lim¡ i
esle 8 , 0 = S ǰ aceeaçi ¡enlru loale caIcuIaloareIeǯ Se cere
¡robabiIilalea caǰ in inlervaIuI de lim¡ consideral iǰ sá
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


105
avemDZ
aǯ loale caIcuIaloareIe virusaleDz
bǯ nici un caIcuIalor virusalDz
cǯ ceI muIl ¡alru virusaleDz
dǯ ceI muIl ř çi ceI ¡u[in ŗ virusalǯ

ŗřǯ La deschiderea bursei sȬau ¡us in vânzare ŗŖŖŖ ac[iuni
cu aceeaçi vaIoare nominaIáǰ dinlre care ŘśŖ sunl aIe
socielá[ii ¬ǰ ŗśŖ aIe socielá[ii Bǰ ŗŖŖ aIe socielá[ii C çi resluI
de śŖŖ aIe socielá[ii Oǯ ¸liind cá sȬau vândul řŖŖ din ac[iuniǰ
sá se delermine ¡robabiIilalea caDZ
aǯ śŖ sá fie aIe socielá[ii ¬ǰ ŗŖŖ aIe socielá[ii Bǰ Řś
aIe socielá[ii C iar resluI aIe socielá[ii ODz
bǯ ceI muIl ŗŖŖ sá fie aIe socielá[ii ODz
cǯ ŘŖŖ sá fie aIe socielá[ii ¬ sau BDz
dǯ nici una sá nu fie a socielá[iIor B sau Cǯ

ŗŚǯ Un furnizor Iivreazá unei Iibrárii ŗŖŖ de exem¡Iare
dinlrȬo carleǯ Irinlre aceslea se afIá ŗŖ exem¡Iare cárora Ie
Ii¡sesc uneIe ¡aginiǯ Comanda esle acce¡lalá de beneficiar
dacáǰ in urma examinárii a ś exem¡Iareǰ se conslalá cá
aceslea sunl cores¡unzáloareǯ Sá se delermine
¡robabiIilalea ca IoluI de cár[i sá fie acce¡lalǯ


(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25106
REZUMATUL UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE śIn unilalea de invá[are ś au fosl ¡arcurse urmáloareIe as¡ecleDZ
- au fosl inlroduse no[iuniIe de bazá aIe leoriei ¡robabiIilá[iIorDz
- sȬau bus bazeIe leorelice aIe eIemenleIor de bazá din leoria
grafuriIor ǻdefini[iiǰ leoremeǰ ¡ro¡rielá[iǼ
- a fosl inlrodusá defini[ia cIasicá a ¡robabiIilá[iiDz
- au fosl eviden[iale ¡ro¡rielá[iIe de bazá aIe ¡robabiIilá[iIorDz
- sȬau inlrodus SchemeIe ¡robabiIislice cIasiceDz
- au fosl fácule o serie de anaIize de silua[ii care au roIuI de a
a|ula cursanluI sá in[eIeagá com¡Iexilalea informa[iiIor çi
no[iuniIor ce ¡ol fi rezoIvale cu a|uloruI leoriei
¡robabiIilá[iIorDz
- au fosl rezoIvale diverse silua[ii s¡ecifice leoriei
¡robabiIilá[iIorǰ in sco¡uI de a a|ula sludenluI sá in[eIeagá mai
uçor moduI in care no[iuniIeǰ ¡ro¡rielá[iIe çi schemeIe indicale
¡ol fi a¡Iicaleǯ

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


107
TE5T DE EVALUARE Ȯ nntat dc tutnrc Ȧ titu!ar curs

Am rcuçitǵ ŗǯ Ixislá vreo silua[ie in care o ¡robIemá sá ¡oalá fi
rezoIvalá ¡rin oricare dinlre schemeIeDZ ßernouIIi
res¡ecliv Schema ßiIei nerevenileǵ Argumenla[i
rás¡unsuIǯ Com¡une[i Ř ¡robIeme ǻcu enun[uri
reaIisleǰ nu in Iimba| de urne çi biIeǼǰ una ¡enlru biIa
nereveniláǰ una ¡enlru schema Iui ßernouIIiǯ Moliva[i
de ce se aIegeǰ in fiecare dinlre silua[iiǰ o anumilá
schemáǰ nu ceaIaIláǯ RezoIva[i ¡robIemeIe ¡ro¡useǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ raspunsu| si arguncniajia |a
inirc|arca iniiia|à ǻŘpǼDz ccnpuncrca cc|cr Ř prc||cnc
ǻŘpǼǰrczc|tarca cc|cr Ř prc||cnc ǻŘpǼDz nciitarca a|cgcrii nic!c|cr
ǻŘpǼǰ crigina|iiaica cnuniuri|cr prc||cnc|cr ǻŗpǼǯ Sc accr!à ŗp !in
cjiciuǯ
Řǯ Com¡une[i o ¡robIemá care sá ¡oalá fi rezoIvalá
foIosind douá scheme ¡robabiIislice diferileǯ RezoIva[i
¡robIema in ceIe douá varianleǯ Argumenla[i de ce a[i
aIes aceaslá combina[ie de scheme in defavoarea
ceIorIaIle combina[iiǯ Care dinlre ceIe douá scheme o
¡refera[i ¡enlru aceaslá ¡robIemá concreláǵ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ cnunju| prc||cnci ǻřpǼǰ rczc|tarca
prc||cnc in Ř nc!uri ǻřpǼDz arguncniarca a|cgcri|cr ǻřpǼǯ Sc
accr!à ŗp !in cjiciuǯ
řǯ Un furnizor lrebuie sá Iivreze Ia o Iibrárie manuaIe
de AIgebráǰ Limba francezáǰ Limba româná çi Islorieǰ
fiecare in câleŗŖŖ de exem¡Iareǯ Dinlre manuaIeIe de
AIgebrá ř sunl necores¡unzáloareǰ dilre ceIe de
Irancezá çi ceIe de Islorie câle Ś iar ¡rinlre ceIe de
Românáǰ śǯ Un Iol esle acce¡lal de beneficiar dacáǰ in
urma examinárii a ś exem¡Iareǰ se conslalá cá aceslea
sunl loale cores¡unzáloareǯ
Sá se afIe ¡robabiIilalea caDZ
aǯ IoluI de AIgebrá sá fie acce¡lalDz
bǯ IoluI de Islorie sá nu fie acce¡lalDz
cǯ IoluriIe de AIgebrá çi Irancezá sá fie acce¡laleDz
dǯ ceI ¡u[in douá dinlre ceIe Ś li¡uri de manuaIe
sá fie acce¡laleǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ pcniru jiccarc !in princ|c ř su|puncic
sc acccr!à cêic ŘpDz pcniru punciua| ! sc acccr!à řp ǯ Sc accr!à ŗp
!in cjiciuǯ
« sã în[c!cg mndu!
in carc trcbuic
privitc divcrsc!c
c!cmcntc a!c
rca!itatii din
punctu! dc vcdcrc
a! tcnrici
prbabi!itati!nrǵ

dz sã cnmpar
mnda!itã[i adccvatc
dc intcrprctarc a
situa[ii!nr cnncrctc
si sa idcntiIic
variantc!c cc!c mai
pcntru un cnntcxt
datǵ

ǯǯǯ sã impart n
prnb!cma cnmp!cxa
in prnb!cmc mai
simp!c si sa cnmbin
apni inInrmatii!c
nbtinutc pcntru a
gasi astIc!
rczn!varca sarcinii
initia!cǵ

ǯǯǯ sã îmi însuçcsc
nntiuni!c dc baza
a!c tcnrici
prnbabi!itati!nr
prccum si
schcmc!c c!asicc
dc prnbabi!itatcǵ
« VD ana!izcz n
situatic gcncra!a si
sa gascsc ascmanari
dar mai a!cs
dcnscbiri dc Innd
din punct dc vcdcrc
a! tcnrici
prnbabi!itati!nrǵ

(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25108
INDICA|IIǰ 5UGE5TII DE REZOLVAREǰ RÁ5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUARE ALE UNlTÃJll DL ÌNVÃJARL ś

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Adeváralǰ Adeváralǰ IaIs

Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
IvenimenleIe eIemenlare sunl in numár de
¡alruDZ Se exlrage o biIá aIbáȦ roçie Ȧ verde Ȧ neagráDz in
lolaI Ř
Ś
ƽŗŜ evenimenle

Tcmã dc rcI!cc[ic ś
IrobabiIilalea ca ¡rimuI co¡iI sá inlroducá o biIá
Ǯ¡IináȄ esle
10
6
1
= S ǯ IrobabiIilalea ca aI doiIea co¡iI sá
Ioveascá de¡inde de ce a Iovil ¡rimuIǯ Dacá ¡rimuI a
inlrodus o biIá Ǯ¡IináȄǰ alunci din ceIe ş biIe rámaseǰ
mai sunl ś ¡Iine çi Ś coIoraleǰ deci vom avea
9
5
2
= S ǯ
Daca ¡rimuI a inlrodus o biIá coIoraláǰ alunci
9
4
2
= S ǯ
IvenimenleIe nu sunl inde¡endenle ci de¡endenleǯ

Tcmc!c dc rcI!cc[ic Ŝ
Sunl inde¡endenle deoareceǰ biIa exlrasá fiind
reinlrodusá in urnáǰ con[inuluI urnei rámâne idenlic
¡enlru fiecare exlragereǰ indiferenl de cuIoarea biIei
exlrase Ia un momenl dalǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŝ
Iro¡rielalea Ŝǰ conform cáreia
( ) ( ) ( ) % 3 $ 3 % $ 3 + = · ǰ dacá O/ = ·% $ ǻaça cum se
inlâm¡Iá in cazuI anaIizalǼ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ş
Dacá 2 = P ǰ adicá biIe de numai douá cuIoriǰ
¡robabiIilalea ca in ceIe n exlrageri sá se ob[iná
1
Q biIe
de cuIoarea
1
F çi
2
Q biIe de cuIoarea
2
F va fi
( )
2 1
2 1
2 1
2 1
! !
!
,
Q Q
Q
S S
Q Q
Q
Q Q 3 = çi cum Q Q Q = +
2 1
rezuIlá
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25


109
( )
( )
1 1
2 1
1 1
2 1
! !
!
,
Q Q Q
Q
S S
Q Q Q
Q
Q Q 3
÷
÷
= adicá
( )
1 1 1
2 1 2 1
,
Q Q Q Q
Q Q
S S & Q Q 3
÷
= ǰ care esle reIa[ia de Ia urna Iui
ßernouIIi cu douá sláriǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ş
Sunl inde¡endenle deoareceǰ biIa exlrasá fiind
reinlrodusá in urnáǰ con[inuluI urnei rámâne idenlic
¡enlru fiecare exlragereǰ indiferenl de cuIoarea biIei
exlrase Ia un momenl dalǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗŖ
Schema Iui ßernouIIi cu douá slári

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗŗ
CoeficienluI Iui x Ƹ coeficienluI Iui x
Ř
Ƹ
coeficienluI Iui x
ř

Tcst dc autncva!uarc
ŗǯ aǼ
1 3
3
4
15
11
15
4
C |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
Dz bǼ
2 2
2
4
15
11
15
4
C |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
Dz

N
N
N
N
&
÷
=
_ |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
4
4
1
4
15
11
15
4
Dz dǼ
N
N
N
N
&
÷
=
_ |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
4
2
0
4
15
4
15
11
ǯ
Řǯ ßernouIIi generaIizaláDz aǼ ( ) ( )
3 3 4
) 15 , 0 ( 65 , 0 2 , 0
! 3 ! 3 ! 4
! 10

Dz

_ _
= =
÷ ÷
÷ ÷
10
4
1
0
10
2 1 2 1 1 2
2 1 2 1
; ) 15 , 0 ( ) 65 , 0 ( ) 2 , 0 (
)! 10 ( ! !
! 10
[ [
[ [ [ [
[ [ [ [


2
2
2
10
10
0 2 2
) 15 , 0 ( ) 65 , 0 (
)! 10 ( !
! 10
[
[
[
[ [
÷
=
_
÷
ǯ

řǯ ßiIa nereveniláDz 086 , 0
10
100
7
90
2
6
1
4
~ =
&
& & &
3 ǯ
Śǯ IoissonDz aǯ coeficienluI Iui x
ř
Dz bǯ coeficienluI Iui
0
[
ǻadicá lermenuI IiberǼ Ƹ coeficienluI Iui [ Ƹ coeficienluI Iui
2
[ ǯ
(/(0(17( '( 7(25,$ 352%$%,/,7Ăğ,/25110
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU UNlTATLA DL
ÌNVÃJARL ś

ŗǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
Řǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
řǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
Śǯ Io¡escu Gǯǰ Mocanu Dǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
Maicnaiici cccncniccǰ ed Ierformanlica ŘŖŗŗ
śǯ Io¡escu Oǯǰ ßaz Dǯǰ ßeganu Gǯǰ IiIi¡ Aǯǰ Raischi Cǯǰ VasiIiu
DǯIǯǰ ßulescu Vǯǰ Inachescu Mǯǰ Iirica Oǯǰ Slremlan Nǯǰ Toma
Nǯǰ Zaharia Gǯǰ ßaz Sǯǰ ßadin Lǯǰ Maicnaiici ac|icaic in cccncnicǰ
Idǯ Didaclica si Iedagogicaǰ ßucuresliǰ ŗşşŘ


ßIßLIOGRAIII RICOMANDATÁ
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU
ŗǯ Caledra de malemalicá IIG IIoieçli Ȭ ¬|gc|rà |iniaràǰgccnciric
ana|iiicà ¸i gccnciric !ijcrcnjia|àǯ Cu|cgcrc !c prc||cncǰ Liloǯ
IIoieçliǰ ŗşŞřDz
Řǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
řǯ Chiri[á Sǯǰ Prc||cnc !c naicnaiici supcricarcǰ Idǯ Didaclicá çi
Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞşǯ
Śǯ DufelreIIe Cǯǰ GaggioIi Vǯ Ȭ ||cncnis !Ȃa|gc|rcǰ Vuiberlǰ Iaris
ŗşşřDz
śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Irahovaǰ IIoieçli
ŗşşşDz
Ŝǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
ŝǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
Şǯ Ion Dǯ Ionǰ Radu Nǯǰ ¬|gc|ràǰ Idǯ Didaclicá çi Iedagogicáǰ
ßucureçliǰ ŗşŞŗDz
şǯ Ion Dǯ Ionǰ Radu Nǯǰ Ni[á Cǯǰ Io¡escu Dǯǰ Prc||cnc !c a|gc|ràǰ
Idǯ Didaclicá çi Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞŗDz
ŗŖǯ O¡rescu Ghǯǰ Ghic Gǯǰ ManoIe Sǯǰ Chirciu Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic
in cccncnicǰ Idǯ Inde¡enden[a Iconomicáǰ ßráiIaǰ ŗşşşDz
ŗŗǯ Io¡escu Gǯǰ ¬|gc|ràǯ |xcrcijii ¸i prc||cncǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli
ŘŖŖŖDz
ŗŘǯ Io¡escu Gǯǰ Dumilru Iǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
¬|gc|ra |iniara si ana|iza naicnaiicaǰ Idǯ IIMǰ Iasi ŘŖŖşŗřǯ Io¡escu Gǯǰ Mocanu Dǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
Maicnaiici cccncniccǰ Idǯ Ierformanlicaǰ Iasi ŘŖŗŗ
ŗŚǯ Io¡escu Gǯǰ Ielcu AIǯǰ Maicnaiicà c|cncniarà pcniru
intàjànaniu| supcricrǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz
ŗśǯ Rislea Iǯǰ Isbáçoiu Dǯǰ Dumilru Iǯǰ ¬|gc|rà |iniaràǰ gccnciric
ana|iiicà ¸i !ijcrcnjia|àǯ |cuajii !ijcrcnjia|cǰ IdǯUIGǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz
ŗŜǯ RoçcuIe[ Mǯǰ Toma Gǯǰ Masgras Vǯǰ Prc||cnc !c ana|izà
naicnaiicàǰ Idǯ Tehnicáǰ ßucureçliǰ ŗşşřǯ
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


111
UNITATEA DE ÎNVÁ|ARE Ŝ

ECUA|II DIFEREN|IALE LINIARE DE ORDIN 5UPERIOR CU
COEFICIEN|I CON5TAN|I
Cuprins Pagina
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc Ŝ ŗŗŘ
Ŝǯŗǯ No[iuni inlroduclive ŗŗř
ŜǯŘǯ Icua[ii diferen[iaIe Iiniare de ordin su¡erior
omogene
ŗŗŚ
Ŝǯřǯ Icua[ii diferen[iaIe Iiniare de ordin su¡erior
neomogene
ŗŗŝ
ŜǯŚǯ CazuI de rezonan[á ŗŘś

Tcsi !c auiccta|uarc ŗŘŝ
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc Ŝ ŗřŗ
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŗřŘ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc Ŝ

ŗřř
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc Ŝ ŗřŚICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I112
COMPETEN|ELE UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE Ŝ

Dupã studiu! accstci unitã[i dc învã[arcǰ vc[i rcuçidz


dz sã idcntiIica[i ccua[ii!c diIcrcntia!c !iniarc dc nrdin
supcrinrDz

dzsã rczn!va[i ccuatii diIcrcntia!c !iniarc dc nrdin
supcrinr nmngcncDz

dz sã rczn!va[i ccuatii diIcrcntia!c !iniarc dc nrdin
supcrinr ncnmngcncDz

dz sã idcntiIicati cazuri!c specluIe carc ncccsita mndiIicari
a!c mnda!itatii dc rczn!varc ǻcazu! dc rcznnantaǼ

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


113

Ŝǯŗǯ Nn[iuni intrnductivc

Ecua[ii!c diIcrcn[ia!c sunl aceIe ecua[ii care ex¡rimá Iegáluri
inlre o func[ie ( ) [ I \ = çi derivaleIe saIe
( ) Q
\ \ \ \ ,..., ' ' , ' , ǰ adicá
( )
( ) 0 ,..., ' ' , ' , , =
Q
\ \ \ \ [ )
S¡unem des¡re aceaslá ecua[ie cá esle o ecua[ie diferen[iaIá de
ordinuI nǯ
Se numeçle sn!u[ic sau intcgra!ã a unei ecua[ii diferen[iaIe
orice func[ie ) ([ I \ = care verificá ecua[ia daláǰ adicá orice func[ie
) ([ I \ = careǰ inIocuilá in ecua[ia daláǰ o lransformá in idenlilaleǯ

|xcnp|c !c ccuajii !ijcrcnjia|cDZ
ŗǯ ( )
[ [
H \\ H = + ' 1 ǰ
Řǯ
[\
[ \
\
2 2
'
+
=

řǯ 0 ' = ÷ ÷ + [ \ [H [\
[
\

Śǯ [ \
[
[
\ sin
cos
sin 2
' '
2
2
÷ =
śǯ ( ) 1 ' 2 ' ' 3
2 2
+ = ÷ ÷ [ H \ \ \
[


In ceIe ce urmeazá vom ¡rezenla numai ecua[iiIe diferen[iaIe
Iiniareǯ Aceslea sunl ecua[iiIe de formaDZ
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) [ ) \ [ S \ [ S \ [ S
Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0
ǰ
unde ( ) Q L [ S
L
, 0 , = sunl func[ii conlinueǰ se numesc ccua[ii
diIcrcn[ia!c !iniarc dc nrdinu! nǯ Dacá ( ) 0 = [ ) ǰ alunci ecua[ia se
numeçle nmngcnãǯ
Mai ¡recisǰ vom discula des¡re ecua[iiIe diferen[iaIe Iiniare cu
coeficien[i conslan[iǰ adicá aceIe ecua[ii care sunl de forma de mai
sus dar in care ( ) Q L [ S
L
, 0 , = nu de¡ind de xǰ ci sunl conslanle
Q L S
L
, 0 , = ǯ
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I114
ŜǯŘǯ Ecua[ii diIcrcn[ia!c !iniarc dc nrdin supcrinr nmngcnc

Vom ince¡e sludiuI aceslor ecua[ii cu ecua[iiIe omogeneǰ adicá
ceIe de formaDZ
( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +
÷
\ S \ S \ S
Q
Q Q


|xcnp|uDZ 0 4 ' 3 ' ' 2 = + ÷ \ \ \ ǯ

SoIu[ia unei ecua[ii omogene

( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +
÷
\ S \ S \ S
Q
Q Q


esle ex¡resia de forma
Q Q
\ F \ F \ F \ + + + = ..
2 2 1 1 0

unde Q L F
L
, 1 , = sunl conslanle arbilrareǯ In ceIe ce urmeazá vom
¡rezenla moduI de delerminare a vaIoriIor Q L \
L
, 1 , = ǯ

Ienlru a rezoIva o ecua[ie omogená Iiniaráǰ ince¡em ¡rin a
scrie ccua[ia caractcristicã a acesleiaǯ Icua[ia caraclerislicá se ob[ine
¡rin inIocuirea in ecua[ia consideralá a Iui
( ) N
\ ǻadicá q derival de k
oriǼ cu
N
U ǯ De exem¡Iuǰ ' ' \ iI inIocuim cu
2
U ǰ ' \ cu
1
U adicá cu rǯ Vom
ob[ine aslfeI ecua[ia caraclerislicáǰ ce va fi de formaDZ
0 ...
1
1 0
= + + +
÷
Q
Q Q
S U S U S
Se rezoIvá ecua[ia caraclerislicá çi se delerminá ceIe n rádácini
aIe saIeǰ
Q
U U U ,..., ,
2 1
ǯ Iiecare dinlre acesle n rádácini ne va indica una
din vaIoriIe Q L \
L
, 1 , = ǯ AIlfeI s¡usǰ fiecárei rádácini ii va cores¡unde
un q din soIu[ia de forma
Q Q
\ F \ F \ F \ + + + = ..
2 2 1 1 0
ǯ ModuI in care
scriem ¡e
L
\ cores¡unzálor rádácinii
L
U de¡inde de li¡uI rádácinii
ǻdacá aceasla esle reaIáǰ com¡Iexáǰ dacá esle sim¡Iáǰ dubIá elcǯǼDZ
ƒ Dacá rádáciniIe ecua[iei caraclerislice sunl reaIe çi
dislincleǰ alunci fiecárei rádácini
L
U ii va cores¡unde un
L
\
de forma
[ U
L
L
H \ = ǰ adicá vom avea soIu[ia
[ U
Q
[ U [ U
Q Q
Q
H F H F H F \ F \ F \ F \ + + + = + + + = .. ..
2 1
2 1 2 2 1 1 0
Dz
ƒ Dacá ¡rinlre rádáciniIe ecua[iei caraclerislice exislá o
rádáciná com¡Iexá sim¡Iá LE D U + = ǰ alunci fiecárei ¡erechi
de rádácini con|ugale LE D U ± =
2 , 1
ii va cores¡unde ¡erechea
( )
( ) ¦
¹
¦
´
¦
=
=
E[ H \
E[ H \
D[
D[
cos
sin
2
1

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


115
ƒ Dacá ¡rinlre rádáciniIe ecua[iei caraclerislice exislá o
rádácináȦ¡ereche de rádácini
L
U / | o L U ± = muIli¡Iá de
ordinuI k ǻreaIá sau com¡IexáǼǰ alunci aceslei rádácini
Ȧ¡ereche de rádácini ii vor cores¡unde k vaIori Ȧ ¡erechi de
vaIori N L \
L
, 1 , = ǰ de formaDZ
[ U
L
L
H \ =
1
ǰ
[ U
L
L
[H \ =
2
ǰdzǰ
[ U N
L
L
S
H [ \ =
res¡ecliv
( ) [ H \
[
L
|
o
sin
1
= ǰ ( ) [ [H \
[
L
|
o
sin
2
= ǰǯǯǰ ( ) [ H [ \
[ N
L
S
|
o
sin
1 ÷
= ǰ
( ) [ H \
[
M
|
o
cos
1
= ǯ ( ) [ [H \
[
M
|
o
cos
2
= ǰǯǰ ( ) [ H [ \
[ N
M
S
|
o
cos
1 ÷
= ǯ

|xcnp|u
Sá se rezoIve ecua[iaDZ
0 2 ' 3 ' ' = + ÷ \ \ \

Icua[ia caraclerislicáǰ ob[inulá ¡rin inIocuirea Iui
( ) N
\ cu
N
U
esleDZ
0 2 3
2
= + ÷ U U ǯ
cu rádáciniIe 1
1
= U ǰ 2
2
= U ǯ
Ienlru 1
1
= U vom avea
[ [
H H \ = =
1
1
çi ¡enlru 2
2
= U vom avea
[
H \
2
2
= ǯ RezuIlá aslfeI cá avem soIu[iaDZ
[ [
H F H F \
2
2 1 0
+ =

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
Sá se rezoIve ecua[iaDZ
0 2 ' ' ' 2 ' ' ' = + ÷ ÷ \ \ \ \|xcnp|u
Sá se rezoIve ecua[iaDZ
0 2 ' 2 ' ' = + ÷ \ \ \

Icua[ia caraclerislicá cores¡unzáloare va fiDZ
0 2 2
2
= + ÷ U U ǯ
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I116
cu rádáciniIe L U + =1
1
ǰ L U ÷ =1
2
ǰ adicáDZ
¦
¹
¦
´
¦
=
=
[ H \
[ H \
[
[
cos
sin
2
1
ǯ
Ob[inemDZ
[ H F [ H F \
[ [
sin sin
2 1 0
+ =

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Sá se rezoIve ecua[iaDZ
0 2 ' ' ' 2 ' ' ' = ÷ + ÷ \ \ \ \
|xcnp|u
Sá se rezoIve ecua[iaDZ
( ) ( )
0 ' ' ' ' ' 3 3 = ÷ + ÷ \ \ \ \
,9 9


AvemDZ
0 3 3
2 3 4 5
= ÷ + ÷ U U U U
care ¡oale fi scrisá sub forma ( ) 0 1 3 3
2 3 2
= ÷ + ÷ U U U U ǰ adicá ( ) 0 1
3 2
= ÷ U U ǰ
cu soIu[iiIe 0
1
= U ǰ 0
2
= U ǰ 1
3
= U ǰ 1
4
= U ǰ 1
5
= U çi ob[inem soIu[iaDZ

[ [ [
H [ F [H F H F [ F F \
2
5 4 3 2 1 0
+ + + + =ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


117
Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Sá se rezoIve ecua[iaDZ
( )
0 ' ' 2 = + + \ \ \
,9

Ŝǯřǯ Ecua[ii diIcrcn[ia!c !iniarc dc nrdin supcrinr ncnmngcnc

In ¡aragrafuI ¡recedenl am vázul cum se rezoIvá ecua[iiIe
Iiniare de ordin su¡erior omogeneǰ adicá ecua[iiIe de forma
( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +
÷
\ S \ S \ S
Q
Q Q

In conlinuare vom ¡rezenla moduI de rezoIvare ¡enlru
ecua[iiIe neomogeneǰ adicá aceIe ecua[ii care in ¡arlea drea¡lá nu
mai au Ŗǰ ci o ex¡resie in func[ie de xDZ
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0


SoIu[ia generaIá a ecua[iei neomogene de mai sus esle de
forma
S *
\ \ \ + =
0
ǰ unde
0
\ esle soIu[ia ecua[iei omogene alaçale iar
S
\ esle o soIu[ie ¡arlicuIará a ecua[iei neomogeneǯ
Icua[ia omogená alaçalá unei ecua[ii neomogene esle acea
ecua[ie in care membruI dre¡l se inIocuieçle cu Ŗǯ
Iulem s¡une cá ¡enlru a rezoIva o ecua[ie neomogená de
forma
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0
¡arcurgem urmálorii ¡açiDZ
- se scrie ecua[ia omogená alaçaláǰ adicá
( ) ( )
0 ...
1
1 0
= + + +
÷
\ S \ S \ S
Q
Q Q
Dz se rezoIvá aceaslá ecua[ie çi se
delerminá
0
\ Dz
- se delerminá soIu[ia ¡arlicuIará
S
\ Dz
- se scrie soIu[ia generaIá a ecua[ieiǰ
S *
\ \ \ + =
0
ǯ

Vom ¡rezenla in conlinuare o melodá de delerminare a
soIu[iei ¡arlicuIare
S
\ ǰ numilá meloda coeficien[iIor nedelermina[iǯ

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I118
Mctnda cncIicicn[i!nr ncdctcrmina[i
Aceaslá melodá se ¡oale a¡Iica numai in cazuI in care func[ia
din membruI aI doiIeaǰ ( ) [ ) ǰ con[ine ¡oIinoameǰ ex¡onen[iaIeǰ
sinusuriǰ cosinusuri çi combina[ii aIe aceslora ǻsume çiȦsau ¡roduseǼǯ
Vom aIege soIu[ia ¡arlicuIará
S
\ du¡á forma func[iei ( ) [ )
ǻadicá a func[iei din membruI dre¡l aI ecua[ieiǼǯ Se va Iua ¡enlru
S
\
o ex¡resie cu coeficien[i nedelermina[i de aceeaçi formá cu ( ) [ ) ǯ De
exem¡Iuǰ dacá ( ) [ ) esle un ¡oIinom de grad doiǰ alunci vom Iua
¡enlru
S
\ forma generaIá a ¡oIinomuIui de grad doiǰ adicá vom
scrie F E[ D[ \
S
+ + =
2
ǯ Cum
S
\ esle soIu[ie ¡enlru ecua[ia ini[iaIáǰ
inseamná cá ea verificá egaIilalea
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0
ǯ Ienlru
aceasla va fi nevoie sá caIcuIám loale derivaleIe Iui
S
\ ¡âná Ia
ordinuI n çi vom inIocui in ecua[ie ¡e q cu
S
\ ǯ Din reIa[ia care va
rezuIlaǰ vom ob[ine coeficien[ii Iui
S
\ ǻin cazuI exem¡IuIui de mai
sus cu ¡oIinomuI vom delermina aslfeI aǰ |ǰ cǼǰ deci vom ob[ine aslfeI
ex¡resia
S
\ necesará ¡enlru delerminarea Iui
S *
\ \ \ + =
0
ǯ

|xcnp|u
Sá se rezoIve ecua[iaDZ
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ ÷ = + ÷ [ [ \ \ \

SoIu[ia generaIá a aceslei ecua[ii va fi de forma
S *
\ \ \ + =
0
ǯ
Vom ince¡e ¡rin a delermina
0
\ ǰ adicá soIu[ia ecua[iei omogene
alaçaleǯ
Icua[ia omogená alaçalá esle ecua[ia in care membruI din
¡arlea drea¡lá iI inIocuim cu Ŗǯ Vom avea deci ecua[ia
0 6 ' 5 ' ' = + ÷ \ \ \
RezoIvám du¡á cum am vázul in ¡aragrafuI ¡recedenl aceaslá
soIu[ie çi delerminnámDZ
[ [
H F H F \
3
2
2
1 0
+ = ǯ

Mai lrebuie sá delerminám
S
\ ǯ Aça cum am s¡us mai sus in
descrierea melodeiǰ vom considera
S
\ o func[ie de li¡uI func[iei din
¡arlea drea¡lá a ecua[ieiǯ Icua[ia esle
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ ÷ = + ÷ [ [ \ \ \ ǰ
deci se observá cá in drea¡la avem un ¡oIinom de grad doiǯ Alunci çi
S
\ va fi lol un ¡oIinom de grad doiǰ scris sub forma generaIáǰ
F E[ D[ \
S
+ + =
2
ǯ Cum
S
\ esle o soIu[ie ¡arlicuIará a ecua[iei
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


119
consideraleǰ inseamná cá
S
\ lrebuie sá verifice aceaslá ecua[ieǰ
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ ÷ = + ÷ [ [ \ \ \ ǰ adicá vom avea egaIilaleaDZ
3 2 6 ' 5 ' '
2
+ ÷ = + ÷ [ [ \ \ \
S S S
ǯ
Ienlru a ¡ulea inIocui
S
\ in aceaslá egaIilaleǰ vom caIcuIa mai
inlâi derivala de ordinuI ŗ çi de ordinuI doi ¡enlru
S
\ ǻadicá aceIe
derivale care a¡ar in ex¡resia ecua[ieiǼǯ
AvemDZ
F E[ D[ \
S
+ + =
2

E D[ \
S
+ = 2 '
D \
S
2 ' ' =
InIocuim acum acesle vaIori in egaIilalea 3 2 6 ' 5 ' '
2
+ ÷ = + ÷ [ [ \ \ \
S S S
ǰ çi
vom ob[ineDZ
( ) ( ) 3 2 6 2 5 2
2 2
+ ÷ = + + + + ÷ [ [ F E[ D[ E D[ D
Iacem caIcuIeIe çi rezuIláDZ
3 2 6 6 6 5 10 2
2 2
+ ÷ = + + + ÷ ÷ [ [ F E[ D[ E D[ D
adicá
( ) 3 2 6 5 2 6 10 6
2 2
+ ÷ = + ÷ + + ÷ + [ [ F E D [ E D D[ ǯ
Ienlru a delermina coeficien[ii aǰ |ǰ cǰ vom egaIa coeficien[ii Iui
N
[
din ¡arlea slângá cu coeficien[ii Iui
N
[ din ¡arlea drea¡láǰ ob[inând
sislemuIDZ
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷
÷ = + ÷
=
3 6 5 2
2 6 10
1 6
F E D
E D
D
çi deci
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
÷ =
=
108
43
18
1
6
1
F
E
D

Cum avem F E[ D[ \
S
+ + =
2
ǰ ob[inem soIu[ia ¡arlicuIará cáulaláǰ
108
43
18
1
6
1
2
+ ÷ = [ [ \
S
ǯ
SoIu[ia generaIá a ecua[iei considerale esle
S *
\ \ \ + =
0
ǯ Am
vázul cá
[ [
H F H F \
3
2
2
1 0
+ = çi
108
43
18
1
6
1
2
+ ÷ = [ [ \
S
ǰ deci vom aveaDZ


S
\
\
[ [
*
[ [ H F H F \
108
43
18
1
6
1
2 3
2
2
1
0
+ ÷ + + = ǯ

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I120
Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Sá se delermine soIu[ia generaIá a ecua[ieiDZ
1 10 ' 2 ' '
3
÷ = + ÷ [ \ \ \

|xcnp|u
Sá se delermine soIu[ia generaIá a ecua[ieiDZ
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' = ÷ ÷ ÷
Sc|ujic
Icua[ia omogená alaçalá esle 0 3 ' 5 ' ' ' ' ' = ÷ ÷ ÷ \ \ \ \ ǰ cu ecua[ia
caraclerislicá cu soIulia
[ [ [
H F H F H F \
3
3 2 1 0
+ + =
÷ ÷
ǯ Dar ¡rimii doi lermeni
ai soIu[iei coincidǰ deci va lrebui sá inmuI[im unuI dinlre ei cu xǰ
ob[inând aslfeI
[ [ [
H F [H F H F \
3
3 2 1 0
+ + =
÷ ÷
ǯ
Sá delerminám acum
S
\ ǯ MembruI dre¡l aI ecua[iei
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' = ÷ ÷ ÷ esle o func[ie ex¡onen[iaIáǰ deci çi
S
\ va lrebui sá
fie lol o func[ie ex¡onen[iaIáǰ cu un coeficienl nedelerminalǰ adicá
vom avea
[
S
DH \
2
= ǯ Ienlru a delermina coeficienluI aǰ vom ¡roceda
ca Ia exem¡IeIe ¡recedenleǰ adicá vom inIocui
[
S
DH \
2
= in ecua[ia
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' = ÷ ÷ ÷ ǯ Ienlru aceasla avem nevoie sá delerminám
derivaleIe de ordinuI ŗǰ Ř çi ř aIe Iui
S
\ DZ
[
S
DH \
2
=
[
S
DH \
2
2 ' =
[
S
DH \
2
4 ' ' =
[
S
DH \
2
8 ' ' ' =
InIocuind acum acesle ex¡resii in ecua[ia
[
H \ \ \ \
2
4 3 ' 5 ' ' ' ' ' = ÷ ÷ ÷ ǰ
vom ob[ine egaIilalea
( ) ( )
[ [ [ [ [
H DH DH DH DH
2 2 2 2 2
4 3 2 5 4 8 = ÷ ÷ ÷
adicá
9
4
÷ = D ǯ
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


121
Ob[inem aslfeI
[ [
S
H DH \
2 2
9
4
÷ = = ǰ deci soIu[ia generaIá a
ecua[iei consideraleǰ de forma
S *
\ \ \ + =
0
ǰ va fi
[ [ [ [
*
H H F [H F H F \
2 3
3 2 1
9
4
÷ + + =
÷ ÷
ǯ

|xcnp|u
Sá se delermine soIu[ia generaIá a ecua[ieiDZ
[ [ \ \ \ cos 2 sin 3 ' 2 ' ' + = ÷ +

Sc|ujic
Icua[ia omogená alaçalá esle 0 3 ' 2 ' ' = ÷ + \ \ \ cu
[ [
H F H F \
3
2 1 0
÷
+ = ǯ
Sá lrecem acum Ia delerminarea soIu[iei ¡arlicuIare
S
\ a
ecua[iei [ [ \ \ \ cos 2 sin 3 ' 2 ' ' + = ÷ + ǯ
Ix¡resia din membruI dre¡l esle o combina[ie inlre sin çi cosǰ
ambeIe cu aceIaçi argumenlǰ xǯ Vom considera ¡enlru
S
\ lol o aslfeI
de ex¡resieǰ cu coeficien[i nedelermina[iǰ adicáDZ [ E [ D \
S
cos sin + = ǯ
Vom caIcuIa acum derivaleIe de ordinuI ŗ çi Ř ¡enlru
S
\ DZ
[ E [ D \
S
cos sin + =
[ E [ D \
S
sin cos ' ÷ =
[ E [ D \
S
cos sin ' ' ÷ ÷ =
çi vom inIocui acesle vaIori in ecua[ia consideraláǰ
[ [ \ \ \ cos 2 sin 3 ' 2 ' ' + = ÷ + ǯ Ob[inem
( ) ( ) [ [ [ E [ D [ E [ D [ E [ D cos 2 sin cos sin 3 sin cos 2 cos sin + = + ÷ ÷ + ÷ ÷
adicá
( ) ( ) [ [ [ E D [ E D cos 2 sin cos 4 2 sin 2 4 + = ÷ + ÷ ÷ ǯ
Vom egaIa acum coeficienluI Iui sinx din slânga cu
coeficienluI Iui sinx din drea¡laǰ Ia feI çi ¡enlru cosxǰ çi ob[inem
sislemuIDZ
¹
´
¦
= ÷
= ÷ ÷
2 4 2
1 2 4
E D
E D
adicá
¦
¹
¦
´
¦
÷ =
=
2
1
0
E
D

çi deci [ E [ D \
S
cos sin + = va fi [ [ \
S
cos
2
1
sin 0 ÷ = ǰ adicá [ \
S
cos
2
1
÷ = ǯ
SoIu[ia generaIá a ecua[iei va fi
S *
\ \ \ + =
0
ǰ adicá
[ H F H F \
[ [
*
cos
2
1
3
2 1
÷ + =
÷ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I122
Tcmã dc rcI!cc[icś
Sá se delermine soIu[ia generaIá a ecua[iei
[ \ \ 2 sin 2 ' 4 ' ' ' = ÷

ǯ


Am vázul ¡âná acumǰ cum ¡ulem delermina
S
\ ¡enlru
silua[iiIe in care membruI din ¡arlea drea¡lá a ecua[iei esle un
¡oIinomǰ o func[ie ex¡onen[iaIá sau o func[ie lrigonomelricá sinȦcosǯ
Dar exislá desluIe silua[ii când ex¡resia din drea¡laǰ ( ) [ ) ǰ esle o
combina[ie a acesloraǰ re¡rezenlând fie o sumá de func[iiǰ fie un
¡rodusǰ fie o sumá de ¡roduseǯ

Sá vedem cum rezoIvám o ecua[ie diferen[iaIá Iiniará
neomogená de forma
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0

unde ( ) [ ) esle o sumá de ¡oIinoameǰ func[ii ex¡onen[iaIeǰ func[ii
lrigonomelrice sinȦcosǯ
In aceaslá silua[ieǰ ¡ulem considera func[ia ( ) [ ) ca fiind o
sumá de forma ( ) ( ) ( ) ( ) [ ) [ ) [ ) [ )
N
+ + + = ...
2 1
ǰ unde fiecare ( ) [ )
L
esle fie
¡oIinomǰ fie ex¡onen[iaIáǰ fie func[ie lrigonomelricá sinȦcosǰ adicá
( ) ( )
( ) ( ) ( ) [ ) [ ) [ ) \ S \ S \ S
N Q
Q Q
+ + + = + + +
÷
... ...
2 1
1
1 0

In aceaslá silua[ieǰ soIu[ia ¡arlicuIará
S
\ ¡oale fi scrisá çi ea ca
o sumá de li¡uI
SN S S S
\ \ \ \ + + + = ...
2 1
ǰ fiecare
SL
\ cores¡unzând unei
func[ii ( ) [ )
L
ǯ Ienlru delerminarea fiecárui
SL
\ ǰ se va considera
ecua[ia
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
L Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0
ǰ Iuând in ¡arlea drea¡lá numai
func[ia cores¡unzáloare Iui
SL
\ ǯ Du¡á ce se delerminá lo[i
SL
\ ǰ se
¡oale scrie
S
\ a¡oi se ¡oale delermina
S *
\ \ \ + =
0
ǯ


ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


123
|xcnp|u
Sá se delermine soIu[ia generaIá a ecua[ieiDZ
1 4 ' 3 ' '
2
÷ + = ÷ + [ H \ \ \
[

Sc|ujic
Icua[ia omogená alaçalá esle 0 4 ' 3 ' ' = ÷ + \ \ \ ǰ cu
[ [
H F H F \
4
2 1 0
÷
+ = ǯ
Ienlru a delermina çi soIu[ia ¡arlicuIará
S
\ ǰ sá anaIizám
membruI dre¡l aI ecua[iei 1 4 ' 3 ' '
2
÷ + = ÷ + [ H \ \ \
[
ǯ Observám cá acesla
esle o sumá inlre o func[ie ex¡onen[iaIáǰ
[
H
2
çi un ¡oIinom de graduI
inlâiǰ 1 ÷ [ ǯ Alunci çi
S
\ va fi o sumá inlre o func[ie ex¡onen[iaIá çi un
¡oIinom de graduI inlâiǯ Vom scrie
S
\ sub forma
2 1 S S S
\ \ \ + = ǯ
Vom delermina mai inlâi
1 S
\ ǰ cores¡unzálor ex¡onen[iaIeiǯ
Ienlru aceasla ¡ornim de Ia ecua[ia 1 4 ' 3 ' '
2
÷ + = ÷ + [ H \ \ \
[
ǰ dar
considerám in ¡arlea drea¡lá numai ex¡onen[iaIa ǻignorám
¡oIinomuIǼDz vom avea aslfeI ecua[ia
[
H \ \ \
2
4 ' 3 ' ' = ÷ +
SoIu[ia ¡arlicuIará
1 S
\ a aceslei ecua[ii va fi o ex¡onen[iaIáǰ
deci vom avea
[
S
DH \
2
1
= ǯ Ob[inem
[
S
H \
2
1
6
1
= ǯ
Revenim acum Ia ecua[ia ini[iaIá 1 4 ' 3 ' '
2
÷ + = ÷ + [ H \ \ \
[
çi
delerminám soIu[ia
2 S
\ ǰ cores¡unzáloare ¡oIinomuIui de grad ŗǰ
1 ÷ [ ǯ Ca çi mai susǰ vom considera in ¡arlea drea¡lá a ecua[iei numai
¡oIinomuI ǻignorând ex¡onen[iaIaǼǯ Avem deci ecua[ia
1 4 ' 3 ' ' ÷ = ÷ + [ \ \ \
cu soIu[ia ¡arlicuIará
2 S
\ ǯ 1 ÷ [ esleǰ aça cum am ¡recizal de|aǰ un
¡oIinom de graduI inlâiǰ deci ¡enlru
2 S
\ vom Iua ex¡resia generaIá
F E[ \
S
+ =
2
ǻnu am Iual E D[ + deoarece in cadruI exerci[iuIui am foIosil
de|a Iilera aǼǯ
Oblinem
16
1
4
1
2
+ ÷ = + = [ F E[ \
S
ǯ
Am delerminal aslfeI
[
S
H \
2
1
6
1
= çi
16
1
4
1
2
+ ÷ = [ \
S
ǰ çi cum
2 1 S S S
\ \ \ + = ǰ inseamná cá vom avea
16
1
4
1
6
1
2
+ ÷ = [ H \
[
S
ǯ
Iulem deci scrie soIu[ia generaIá a ecua[iei ini[iaIeǰ
1 4 ' 3 ' '
2
÷ + = ÷ + [ H \ \ \
[
ǰ care esle de forma
S *
\ \ \ + =
0
ǰ unde
[ [
H F H F \
4
2 1 0
÷
+ = çi
16
1
4
1
6
1
2
+ ÷ = [ H \
[
S
DZ
16
1
4
1
6
1
2 4
2 1
+ ÷ + + =
÷
[ H H F H F \
[ [ [
*


ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I124
In ceIe ce urmeazá vom vedea cum rezoIvám o ecua[ie
diferen[iaIá Iiniará neomogená de forma
( ) ( )
( ) [ ) \ S \ S \ S
Q
Q Q
= + + +
÷
...
1
1 0

unde ( ) [ ) esle un ¡rodus inlre o ex¡onen[iaIá çi un ¡oIinom sau o
ex¡onen[iaIá çi o func[ie lrigonomelricá sinȦcosǯ
In aceaslá silua[ieǰ
S
\ va fi lol un ¡rodus inlre func[iiIe
res¡ecliveǰ scrise cu coeficien[i nedelermina[iǯ De exem¡Iuǰ dacá ( ) [ )
esle un ¡rodus inlre o ex¡onen[iaIá çi un ¡oIinomǰ alunci çi
S
\ va fi
¡rodus inlre o ex¡onen[iaIá çi un ¡oIinomǯ

|xcnp|u
Sá se scrie forma soIu[iei ¡arlicuIare ¡enlru o ecua[ie
diferen[iaIá neomogená ¡enlru care ( ) ( ) 1 3 2
2 2
+ ÷ =
÷
[ [ H [ )
[
ǯ

Sc|ujic
Iunc[ia ( ) [ ) esle ¡rodus inlre o ex¡onen[iaIá çi un ¡oIinom de
graduI doiǯ Aceaslá formá o vom considera çi ¡enlru soIu[ia
¡arlicuIará cores¡unzáloareǰ adicá ( ) F E[ D[ H \
[
S
+ + =
÷ 2 2
ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
Conlinuali rezoIvarea exem¡IuIui de mai susǯ


Iulem re[ine cá in generaIǰ dacá ( ) [ ) esle un ¡rodus inlre o
ex¡onen[iaIá çi un ¡oIinom sau inlre o ex¡onen[iaIá çi o func[ie
lrigonomelricá de forma sinȦcosǰ alunci ¡enlru
S
\ vom Iua
coeficien[i nedelermina[i numai Ia ¡oIinomȦfunc[ia lrigonomelricáǰ
nu çi Ia ex¡onen[iaIáǯ AIlfeI s¡usDZ
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


125
- dacá ( ) ( ) & %[ $[ H [ )
[
+ + =
2 |
o ǰ alunci ( ) F E[ D[ H \
[
S
+ + =
2 |

ǻrezuIlaluI esle corecl ¡enlru ¡oIinoame de orice gradǰ nu
numai de graduI Řǰ dar am ¡referal sá Iuám un exem¡Iu
mai Ia indemâná çi mai uçor de urmárilǼDz
- dacá ( ) ( ) [ % [ $ H [ )
[
¸ ¸ o
|
cos sin + = ǰ alunci
( ) ( ) [ E [ D H [ )
[
¸ ¸
|
cos sin + = ǯ


ŜǯŚǯ Cazu! dc rcznnan[ã

|xcnp|u
Sá se delermine soIu[ia generaIá a ecua[iei
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = + ÷
Sc|ujic
Icua[ia omogená cores¡unzáloare esle 0 4 ' 5 ' ' = + ÷ \ \ \ ǰ
[ [
H F H F \
4
2 1 0
+ = ǯ
Ienlru
S
\ lrebuie sá considerám o ex¡onen[iaIáǰ deoarece
aceasla esle forma ex¡resiei din membruI dre¡l aI ecua[ieiǯ Vom avea
aslfeI
[
S
DH \ = ǯ DerivaleIe Iui
S
\ sunlDZ
[
S
DH \ =
[
S
DH \ = '
[
S
DH \ = '
çiǰ inIocuind in ex¡resia ecua[iei
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = + ÷ ob[inem
[ [ [ [
H DH DH DH 2 4 5 = + ÷
adicá
[
H 2 0 = ǰ
ceea ce esle im¡osibiIǯ

Acesl Iucru sȬa inlâm¡Ial deoarece sunlem inlrȬo silua[ie
s¡eciaIáǰ anume aça numiluI caz dc rcznnan[ãǯ Ienlru a in[eIege mai
bine silua[iaǰ sá ne aducem aminle de o discu[ie anlerioaraǯ In cadruI
aceIei anaIize s¡uneam cá nu esle voie ca in cadruI soIu[iei unei
ecua[ii omogene sá exisle doi lermeni care sá coincidáǯ Ienlru a evila
acesl Iucruǰ lrebuia sá inmuI[im unuI dinlre lermenii res¡eclivi cu xǯ
Aceaslá silua[ie nu se inlâIneçleǰ insáǰ numai in cazuI soIu[iei
ecua[iei omogeneǯ Ia ¡oale sa a¡ará çi in cazuI Iui
*
\ ¡enlru o
ecua[ie neomogenáǯ Cum
*
\ esle de forma
S *
\ \ \ + =
0
ǰ lrebuie sá ne
asigurám cá ex¡resia sa Ǯcom¡IeláȄ esle aIcáluilá numai din lermeni
diferi[iǯ Dacá ¡enlru
0
\ çlim de|a cá nu con[ine lermeni asemánáloriǰ
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I126
observám cá esle ¡osibiI caǰ ¡rin adáugarea Iui
S
\ Ia
0
\ ne ¡ulem
gási in silua[ia in care avem lermeni care coincidǯ Mai exaclǰ esle
¡osibiI ca unuI sau mai muI[i lermeni ai Iui
S
\ sá se regáseascá in
ex¡resia Iui
0
\ ǯ In aceaslá silua[ie esle necesar ca
S
\ consideral sá fie
inmuI[il cu x ǻaça cum fáceam çi Ia ecua[iiIe omogeneǼǯ

Sá revenim Ia exem¡IuI noslruǰ adicá ecua[ia
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = + ÷ ǰ Ia
momenluI in care am scris ex¡resia Iui
S
\ DZ
[
S
DH \ = ǯ Gásisem de|a
[ [
H F H F \
4
2 1 0
+ = ǯ Dacá ar fi sá scriem in acesl momenl moduI in care ar
arála soIu[ia generaIá a ecua[ieiǰ de forma
S *
\ \ \ + =
0
ǰ am ob[ineDZ
[ [ [
*
DH H F H F \ + + =
4
2 1
ǯ
Observám cá aI lreiIea lermen ǻceI care re¡rezinlá
S
\ Ǽǰ
coincide cu ¡rimuI lermen ǻ¡rovenil din
0
\ Ǽǯ Va fi necesar sá
eIiminám aceaslá ǮasemánareȄǰ inmuI[ind ex¡resia consideralá
¡enlru
S
\ cu xǰ adicá vom considera
[
S
D[H \ = ǯ In aceaslá silua[ie am
avea
[ [ [
*
D[H H F H F \ + + =
4
2 1
ǰ çi observám cá de aceaslá dalá lo[i
lermenii sunl diferi[iǯ Aceasla va fi deci ex¡resia ¡enlru
S
\ DZ
[
S
D[H \ = ǯ
Mai de¡arle vom ¡roceda ca çi ¡âná acumǰ caIcuIând derivaleIe Iui
S
\ çi inIocuind acesle ex¡resii in ecua[ia daláDZ
[
S
D[H \ =
[ [
S
DH D[H \ + = '
[ [
S
DH D[H \ 2 ' ' + =
çi considerând ex¡resia
[
H \ \ \ 2 4 ' 5 ' ' = + ÷ ǰ vom ob[ineDZ
( ) ( )
[ [ [ [ [ [
H D[H DH D[H DH D[H 2 4 5 2 = + + ÷ +
adicá
[ [
H DH 2 3 = de unde
3
2
= D ǰ deci soIu[ia ¡arlicuIará
[
S
D[H \ = va fi
[
S
[H \
3
2
= ǯ
SoIu[ia generaIá a ecua[iei consideraleǰ
S *
\ \ \ + =
0
ǰ va fi deci
[ [ [
*
[H H F H F \
3
2
4
2 1
+ + =
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


127


Tcst dc autncva!uarc

Sá se delermine soIu[iiIe generaIe aIe
urmáloareIor ecua[ii omogeneDZ

ŗǯ 0 6 11 6
' ' ' ' ' '
= ÷ + ÷ \ \ \ \ Dz
Řǯ 0 4 5
' '
= + ÷ \ \ \
,9
Dz
řǯ 0 9 8
' '
= ÷ + \ \ \
,9
Dz

Sá se delermine soIu[iiIe generaIe aIe
urmáloareIor ecua[ii neomogeneDZ

Śǯ
[
H \ \ \
3
8 2 ' ' ' = ÷ ÷ Dz
śǯ
[
H [ \ \ \ \
÷
+ = + ÷ ÷ ) 18 8 ( 6 ' 5 ' ' 2 ' ' ' Dz
Ŝǯ 18 4 2 ' 4 ' ' 3 ' ' '
2
+ ÷ = ÷ + ÷ [ \ \ \ \ Dz
ŝǯ [ \ \ \ \ 2 sin 15 ' ' ' ' ' ' = ÷ + ÷ Dz

Sá se inlegreze urmáloareIe ecua[ii neomogeneDZ

Şǯ ( )
[
H [ [ \ \ \ 7 10 3 2 ' 3 ' '
2
÷ + ÷ = + ÷ Dz
şǯ
[
H \ \ \ \
÷
= + + ÷ 5 6 ' ' ' 4 ' ' ' Dz
ŗŖǯ [ \ \ \ \ \
,9
cos 2 4 ' 8 ' ' 8 ' ' ' 4 ÷ = + ÷ + ÷ Dz

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I128

5tudiu individua!

Sá se delermine soIu[iiIe generaIe aIe urmáloareIor
ecua[ii omogeneDZ

ŗǯ 0 9 8
' '
= ÷ + \ \ \
,9
Dz
2. 0 32 16 16 8 2
' ' ' ' ' '
= ÷ + ÷ + ÷ \ \ \ \ \ \
,9 9
;
0 5 19 28 20 7
' ' ' ' ' '
= ÷ + ÷ + ÷ \ \ \ \ \ \
,9 9
;

Sá se delermine soIu[iiIe generaIe ¡enlru
urmáloareIe ecua[iiDZ

3.
[ [
H H \ \ \
3
4 2 9 ' 6 ' '
÷
÷ = + + ;
4. [ \ \ \ cos 2 1 9 ' 6 ' ' + = + + ;
5. [ H \ \ \
[
cos 2 ' 2 ' ' + ÷ = + +
÷
;
6. 1 6 2
9
1
'
3
2
' '
3
÷ + = + ÷ [ H \ \ \
[
;
7.
[ 9
H [ [ \ \ \ 2 cos 1 2 ' 4 ' ' ' 3
2
+ + ÷ = ÷ +
8. [ H \ \ \ \
[ ,9
2 12 ' ' ' 3 ' ' ' 3 ÷ = ÷ + ÷
9. [ H \ \ \ \ \
[ ,9
cos 4 8 ' 2 ' ' 2 ' ' ' 2 + = + ÷ + ÷
10. ( ) 1 4 6 ' ' ' 4 ' ' '
2
÷ = + + ÷ [ H \ \ \ \
[
;
11. ( ) 2 5 ' 4 ' ' ÷ = ÷ + [ H \ \ \
[
;
12. ( ) 2 12 9 ' 6 ' '
2 3
+ = + ÷ [ H \ \ \
[
;
13.
[
[H \ \
2
8 ' ' ' = ÷ ;

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


129

5tudiu individua!

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I130

5tudiu individua!

ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


131

REZUMATUL UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ŜIn unilalea de invá[are Ŝ au fosl ¡arcurse urmáloareIe as¡ecleDZ- a fosl inlrdusá no[iunea ecualie diferenliaIaDz
- au fosl ¡rezenlale ecualiiIe diferenliaIe Iiniare de ordin
su¡eriorDz
- sȬa ¡rezenlal moduI de rezoIvare a ecualiiIor diferenliaIe
omogeneDz a fosl inlrodusa noliunea de ecualie caraclerislicaDz
- sȬa oferil o meloda de rezoIvare a ecualiiIor neomogeneǰ
aceasla meloda fiind ¡rezenlala si ex¡Iicala ¡e o serie de
exem¡Ie diferileǰ ¡enlru a faciIila inleIegerea de calre sludenl
a ¡asiIor ce lrebuie urmaliDz
- sȬa disculal des¡re cazuI de rezonanlaǰ acesla fiind ex¡Iical
inlrȬo forma mai ¡ulin malemalizalaǰ cu sco¡uI de a a|ula
sludenluI in demersuI sauǯ
ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I


133
INDICA|IIǰ 5UGE5TII DE REZOLVAREǰ RÁ5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUARE ALE UNlTÃJll DL ÌNVÃJARL Ŝ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
[ [ [
H F H F H F \
2
3 2 1 0
+ + =
÷


Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
[ F [ F H F \
[
cos sin
3 2
2
1 0
+ + =

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
[ [ F [ [ F [ F [ F \ cos sin cos sin
4 3 2 1 0
+ + + =

Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
( ) ( )
1250
149
250
9
50
3
10
1
3 cos 3 sin
2 3
2 1
÷ ÷ + + + = [ [ [ [ H F [ H F \
[ [
*


Tcmã dc rcI!cc[icś
[ H F H F F \
[ [
*
2 cos
8
1
2
3
2
2 1
÷ + + =
÷Tcst dc autncva!uarc
ŗǯ
[ [ [
H F H F H F \
3
3
2
2 1 0
+ + = Dz
Řǯ
[ [ [ [
[H F H F [H F H F \
2
4
2
3 2 1 0
+ + + = Dz
řǯ [ F [ F H F H F \
[ [
3 cos 3 sin
4 3 2 1 0
+ + + =
÷
Dz
Śǯ
[ [ [
*
H H F H F \
3 2
2 1
2 + + =
÷
Dz
śǯ
[ [ [ [
*
H [ H F H F H F \
÷ ÷
+ + + + = ) 2 (
3
3
2
2 1
Dz
Ŝǯ 1 8 2 sin cos
2
3 2 1
+ + + + + = [ [ [ H F [ H F H F \
[ [ [
*
Dz
ŝǯ [ [ [ F [ F H F \
[
*
2 cos 2 sin 2 cos sin
3 2 1
+ ÷ + + = Dz
Şǯ ( )
[ [ [
*
H [ [ [ H F H F \ 3 2
2 2
2 1
+ ÷ + + = Dz
şǯ
[ [ [ [
*
[H H F H F H F \
÷ ÷
+ + + =
12
5
3
3
2
2 1
Dz
ŗŖǯ ( ) |
.
|

\
|
÷ + + + + = [ [ [ [ [ [ [ [ [ H \
[
*
cos
6
1
sin
2
1
cos sin cos sin
2


ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I134
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU UNlTATLA DL
ÌNVÃJARL Ŝ

ŗǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
Řǯ Chiri[á Sǯǰ Prc||cnc !c naicnaiici supcricarcǰ Idǯ Didaclicá çi
Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞşǯ
řǯ DufelreIIe Cǯǰ GaggioIi Vǯ Ȭ ||cncnis !Ȃa|gc|rcǰ Vuiberlǰ Iaris
ŗşşřDz
Śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Irahovaǰ IIoieçli
ŗşşşDz
Ŝǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
ŝǯ O¡rescu Ghǯǰ Ghic Gǯǰ ManoIe Sǯǰ Chirciu Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic
in cccncnicǰ Idǯ Inde¡enden[a Iconomicáǰ ßráiIaǰ ŗşşşDz
Şǯ Io¡escu Gǯǰ ¬|gc|ràǯ |xcrcijii ¸i prc||cncǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli
ŘŖŖŖDz
şǯ Io¡escu Gǯǰ Dumilru Iǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
¬|gc|ra |iniara si ana|iza naicnaiicaǰ Idǯ IIMǰ Iasi ŘŖŖş
ŗŖǯ Rislea Iǯǰ Isbáçoiu Dǯǰ Dumilru Iǯǰ ¬|gc|rà |iniaràǰ gccnciric
ana|iiicà ¸i !ijcrcnjia|àǯ |cuajii !ijcrcnjia|cǰ IdǯUIGǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


135
UNITATEA DE ÎNVÁ|ARE ŝ


FUNC|II DE MAI MULTE VARIABILE
Cuprins Pagina
Ccnpcicnjc|c Uniiàjii !c intàjarc ŝ ŗřŜ
ŝǯŗǯ Iunc[ii de mai muIle variabiIe ŗřŝ
ŝǯŘǯ Derivale ¡ar[iaIe ŗřŞ
ŝǯřǯ Ixlreme IocaIe ¡enlru func[ii de mai muIle variabiIe ŗŚŘ
ŝǯŚǯ Derivarea func[iiIor com¡use ŗŚś
ŝǯśǯDerivaleIe ¡ar[iaIe de ordin su¡erior aIe func[iiIor
com¡use
ŗŚŝ
ŝǯŜǯ A¡roximarea numerica a funcliiIor ŗśŗ
ŝǯŝǯ InlegraIa dubIáǯ Mod de caIcuI ŗŜŗ

Tcsi !c auiccta|uarc ŗŜş
|czunaiu| Uniiàjii !c |ntàjarc ŝ ŗŝś
T|ST O| |V¬IU¬|| Ȯ nciai !c iuicrc Ȧ iiiu|ar curs ŗŝŜ
|n!icajiiǰ sugcsiii !c rczc|tarcǰ ràspunsuri pcniru Sarcini|c !c
|ucru a|c Uniiàjii !c |ntàjarc ŝ

ŗŝŝ
Bi||icgrajic rcccnan!aià pcniru Uniiaica !c intàjarc ŝ ŗŝŞIUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI136

COMPETEN|ELE UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ŝ

Dupã studiu! accstci unitã[i dc învã[arcǰ vc[i rcuçidz


dz sã intc!cgc[i si sa rccunnastcti Iunctii!c dc mai mu!tc
variabi!cDz

dzsã ca!cu!ati dcrivatc!c partia!c pcntru Iunctii!c dc mai
mu!tc variabi!c ǻsimp!c sau cnmpuscǼDz

dz sã dctcrminati punctc!c dc cxtrcm !nca! pcntru
Iunctii!c dc mai mu!tc variab!cDz

dz sã gasiti Iunctii dc aprnximarc pcntru scturi dc datc
cxpcrimcnta!cDz

ǯǯǯ sa ca!cu!ati intcgra!c dub!c si sa intc!cgcti scmniIicatia
accstnraǯ

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


137

ŝǯŗǯ Func[ii dc mai mu!tc variabi!c

In Iiceu sȬau sludial func[ii de o singurá variabiIáǰ de forma
B A f ÷ : ǰ ( ) y x f = ǯ
Dacá dorim sá vorbim des¡re o func[ie de douá varibiIeǰ vom
avea func[ia definilá sub formaDZ C B A f ÷ × : ǰ ( ) : y x f = , ǰ unde A x e çi
B y e ǯ

Deflnl]leDZ
Numim func[ie reaIá de mai muIle variabiIe reaIe o
cores¡onden[á inlre o muI[ime
n
X 5 c çi o muI[ime 5 c Y ǰ aslfeI
incâl fiecárui eIemenl din X sá ii cores¡undá un eIemenl çi unuI
singur din Yǯ X se numeçle domeniuI de defini[ie aI func[iei iar Y
muI[imea in care j ia vaIoriǯ

Obsertu]llDZ
Vom foIosi urmáloareIe nola[iiDZ
Y X f ÷ :
sauǰ dacá nolám cu ( )
n
x x x x ,..., ,
2 1
= un eIemenl din X çi cu q un
eIemenl din Yǰ
( )
n
x x x f y ,..., ,
2 1
= ǯ
In ¡arlicuIarǰ ¡enlru n ƽ Řǰ vom nola coordonaleIe unui ¡uncl din
2
5 ǰ deci din ¡Ianǰ cu ( ) y x, iar vaIoriIe func[iei cu 5 e : çi vom scrieDZ
z ƽ jǻxǰqǼ sau z ƽ jǻPǼ cu ( ) y x P , çi vom s¡une cá z esle func[ie de douá
variabiIe ( ) y x, ǯ
Iiind dalá o func[ie ( )
n
x x x f ,..., ,
2 1
de n variabiIeǰ ¡ulem ob[ine din
aceaslaǰ n func[ii de câle o singurá variabiIáǰ ¡e care Ie ¡ulem numi
func[iiIe saIe ¡ar[iaIeDZ
( )
n
x x x f x f ..., , :
2 1 1 1
÷
( )
n
x x x f x f ..., , :
2 1 2 2
÷
dzdzdzdzdzdzdzdzdzdz
( )
n n n
x x x f x f ..., , :
2 1
÷ ǯ
Iunc[iiIe ¡ar[iaIe aIe unei func[ii dale de n variabiIe se ob[in
¡áslrând fixe vaIoriIe a nȬŗ din variabiIe çi Iásând sá varieze una
singuráǯ Ob[inem aslfeI n func[ii ¡ar[iaIe de câle o singurá variabiIáǯIUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI138
ŝǯŘǯ Dcrivatc par[ia!c

Ienlru a exlinde no[iunea de derivabiIilale de Ia func[iiIe de o
variabiIá Ia func[iiIe de mai muIle variabiIeǰ vom inlroduce mai inlâi
no[iunea de derivalá ¡ar[iaIáǯ Considera[iiIe Ie vom faceǰ ¡enlru
sim¡Iificarea scrisuIuiǰ ¡enlru func[ii de douá variabiIeǰ
generaIizarea Ia func[iiIe de n variabiIe fácânduȬse imedialǯ

Iie ) , ( y x f o func[ie reaIá de douá variabiIe reaIe definilá ¡e o
muI[ime
2
5 c X ǯ Am vázul cá aceslei func[ii i se ¡ol alaça douá
func[ii ¡ar[iaIe de câle o singurá variabiIáǰ du¡á cum ¡áslrám fixá
una sau ceaIaIlá variabiIáǯ Iie ( )
0 0
, y x un ¡uncl inlerior Iui Xǯ CeIe
douá func[ii ¡ar[iaIeǰ ¡enlru
0
y y = çi a¡oi ¡enlru
0
x x = vor fi
( )
0
, y x f çi ( ) y x f ,
0
ǯ Dacá func[iiIe ( )
0
, y x f çi ( ) y x f ,
0
sunl derivabiIe
in ¡uncluI
0
x res¡ecliv ¡uncluI
0
y ǰ vom numi acesle derivale
derivaleIe ¡ar[iaIe aIe func[iei ) , ( y x f in ¡uncluI ( )
0 0
, y x ǯ

Deflnl]leDZ
S¡unem cá func[ia ) , ( y x f are in ¡uncluI ( )
0 0
, y x derivalá
¡ar[iaIá in ra¡orl cu xǰ dacá exisláDZ
( ) ( )
0
0 0 0
, ,
lim
0 x x
y x f y x f
x x
÷
÷
÷

çi esle finiláǯ Aceaslá Iimilá se numeçle derivala ¡ar[iaIá in ra¡orl cu
x a func[iei ) , ( y x f in ¡uncluI ( )
0 0
, y x çi se noleazá cuDZ
( )
0 0
, ' y x f
x
sau
( )
0 0
, y x
x
f
c
c
ǯ
In mod asemánálor se defineçle derivala ¡ar[iaIá in ra¡orl cu
q a func[iei ) , ( y x f in ¡uncluI ( )
0 0
, y x çi se noleazá cu ( )
0 0
, ' y x f
y
sau
( )
0 0
, y x
y
f
c
c
ǯ Avem deciDZ
( )
0 0
, ' y x f
y
ƽ
( ) ( )
0
0 0 0
, ,
lim
0 y y
y x f y x f
y y
÷
÷
÷

dacá Iimila exislá çi esle finiláǯ
O func[ie de douá variabiIe ¡oale admile douá derivale
¡ar[iaIeǰ una in ra¡orl cu x çi una in ra¡orl cu qǯ O func[ie de n
variabiIe ( )
n
x x x f ,..., ,
2 1
¡oale admile n derivale ¡ar[iaIe inlrȬun
¡unclǰ in ra¡orl cu fiecare variabiIáǯ


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


139
Deflnl]leDZ
S¡unem cá func[ia ) , ( y x f are derivalá ¡ar[iaIá in ra¡orl cu x
ǻres¡ecliv cu qǼ ¡e o muI[ime X A c ǰ dacá are derivalá ¡ar[iaIá in
ra¡orl cu x ǻres¡ecliv cu qǼ in fiecare ¡uncl ( ) A y x e , ǯ
Iraclicǰ derivala ¡ar[iaIá a unei func[ii de n variabiIe se caIcuIeazá
considerând nȬŗ variabiIe conslanle çi derivând func[ia ca o func[ie
de o singurá variabiIáǯ

|xcnp|u
Sá se caIcuIeze derivaleIe ¡ar[iaIe aIe func[iei ( )
4 2
, y x y x f = ǯ

Iunc[ia j are douá variabiIeǰ deci va avea douá derivale
¡ar[iaIeǰ una in ra¡orl cu xǰ una in ra¡orl cu qǯ
Ienlru a caIcuIa derivala ¡ar[iaIá in ra¡orl cu xǰ vom
considera j ca fiind func[ie cu o singurá variabiIáǰ xǯ In aceaslá
silua[ie q se va com¡orla ca o conslanláǯ Ix¡resia func[ieiǰ
4 2
y x ǰ esle
de forma
2
ax ǰ adicá func[ia ¡ulere a Iui xǰ coeficienluI sáu fiind
4
y ǯ
RezuIlá aslfeI ( )
4
2 , ' xy y x f
x
= ǯ Ienlru derivala ¡ar[iaIá in ra¡orl cu q iI
vom considera ¡e x ca fiind o conslanláǰ ob[inând aslfeI
( )
3 2
4 , ' y x y x f
y
= ǯ

Obsertu]leDZ
Deoarece derivaleIe ¡ar[iaIe aIe unei func[ii de mai muIle
variabiIe sunl derivaleIe func[iiIor saIe ¡ar[iaIe care sunl func[ii de o
singurá variabiIáǰ rezuIlá cá reguIiIe de derivare a sumeiǰ diferen[eiǰ
¡rodusuIuiǰ câluIui elcǯ sunl aceIeaçi ca çi ¡enlru func[ii de o
variabiIáǯ
De asemeneaǰ loale ¡ro¡rielá[iIe reIalive Ia derivaleIe ¡ar[iaIe
aIe func[iiIor reaIe de douá variabiIeǰ rámân adevárale çi ¡enlru
derivaleIe ¡ar[iaIe aIe func[iiIor reaIe de mai muIle variabiIeǯ

Dcrivatc par[ia!c dc nrdin supcrinr
Iie ( ) y x f , definilá ¡enlru ( )
2
, 5 c e X y x ǯ Dacá func[ia
( ) y x f , admile derivale ¡ar[iaIe in ra¡orl cu x çi in ra¡orl cu q ¡enlru
( ) X y x e , ǰ alunci acesle derivale
x
f ' çi
y
f ' sunl çi eIe func[ii de douá
variabiIeǰ deci se ¡oale ¡une ¡robIema exislen[ei derivaleIor ¡ar[iaIe
aIe Iui
x
f ' çi
y
f ' ǯ Vom numi func[iiIe
x
f ' çi
y
f ' !critaic parjia|c !c
cr!inu| iniêi aIe func[iei ( ) y x f , ǯ Dacá exislá derivale ¡ar[iaIe aIe
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI140
func[iiIor
x
f ' çi
y
f ' ǰ eIe se numesc !critaic parjia|c !c cr!inu| !ci aIe
func[iei ( ) y x f , ǯ

Sá ¡resu¡unem cá ¡enlru o func[ie j de douá variabiIe am
caIcuIal derivaleIe ¡ar[iaIe
x
f
c
c
çi
y
f
c
c
ǯ Aça cum sȬa vázul din
exem¡IuI ¡recedenlǰ aceslea sunl çi eIe func[ii de douá variabiIeǰ deci
alâl
x
f
c
c
câl çi
y
f
c
c
vor ¡ulea fi derivale çi in ra¡orl cu x çi in ra¡orl cu


2
2
x
f
x
f
x
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
Ȭ derivala in ra¡orl cu x a Iui
x
f
c
c

x
f
c
c

x y
f
x
f
y c c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
Ȭ derivala in ra¡orl cu q a Iui
x
f
c
c

y x
f
y
f
x c c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
2
Ȭ derivala in ra¡orl cu x a Iui
y
f
c
c

y
f
c
c

2
2
y
f
y
f
y
c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
Ȭ derivala in ra¡orl cu q a Iui
y
f
c
c


RezuIlá cá o func[ie de douá variabiIe ¡oale avea ¡alru
derivale ¡ar[iaIe de ordinuI doiǯ
La feI se ¡ol defini derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI lrei ca fiind
derivaleIe ¡ar[iaIe aIe derivaleIor ¡ar[iaIe de ordinuI doi çi in
generaIǰ derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI n ca fiind derivaleIe ¡ar[iaIe
aIe derivaleIor ¡ar[iaIe de ordinuI nȬŗǯ Se deduce uçor cá o func[ie de
douá variabiIe ¡oale admile Ř
ř
derivale ¡ar[iaIe de ordinuI lrei çi in
generaI Ř
n
derivale de ordinuI nǯ
O func[ie de n variabiIe ¡oale admile n
Ř
derivale ¡ar[iaIe de
ordinuI doi çi in generaI n
k
derivale ¡ar[iaIe de ordinuI kǯ
In generaIǰ in derivaleIe ¡ar[iaIe de ordin su¡eriorǰ ordinea de
derivare conleazáǰ adicá
II
xy
f nu esle egaIá cu
II
yx
f sau
III
xy:
f nu esle
egaIá cu
III
y x
f
2
sau
III
xy
f
2
ǯ
Ixislá loluçi cazuri când ordinea de derivare nu conleazáǰ deci
o ¡arle din derivaleIe ¡ar[iaIe de ordin su¡eriorǰ sunl egaIe inlre eIeǯ

CrlterluI Iul SchuurzDZ
Dacá func[ia ) , ( y x f admile derivale ¡ar[iaIe
II
xy
I
y
I
x
f f f , , çi dacá
II
xy
f esle conlinuá in ¡uncluI ( )
0 0
, y x ǰ alunci exislá çi
II
yx
f
in ( )
0 0
, y x çi avemDZ ( ) ( )
0 0 0 0
, , y x f y x f
II
yx
II
xy
= ǯ
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


141
Obsertu]leDZ
Re[inem deci cá avem de caIcuIal numai lrei derivale ¡ar[iaIe
de ordinuI doi ¡enlru o func[ie de douá variabiIe in ¡uncleIe in care
derivala mixlá ¡e care am caIcuIalȬo esle conlinuáǯ Iro¡rielalea
rámâne adeváralá çi ¡enlru derivale de ordin su¡eriorǯ
Ienlru func[iiIe de mai muIle variabiIeǰ rezuIlaluI acesla
rámâne adeváralǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
Sá se scrie care ar fi derivaleIe de ordinuI lrei ¡enlru o
funclie cu doua variabiIeǯ Cale ali oblinulǵ Cale dinlre
aceslea sunl dislincleǵ
GeneraIizali ras¡unsuI ¡enlru derivaleIe ¡arliaIe de
ordinuI n conlinue in cazuI unei funclii de doua
variabiIe ǻindicali cale derivale ¡arliaIe de ordinuI n
sunl si cale din aceslea sunl dislincleǼǯ


|xcnp|u
Sá se caIcuIeze derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI inlâi çi aI doiIea ¡enlru
func[ia ( (( ( ) )) )
y
x y x f = == = , ǯ

Ienlru a caIcuIa derivala ¡ar[iaIá de ordinuI inlâi in ra¡orl cu xǰ vom
considera q ca fiind o conslanláǰ derivând func[ia in ra¡orl cu qǯ Ob[inem
1 ÷
=
c
c
y
x y
x
f
ǯ AnaIog x x
y
f
y
ln =
c
c
ǯ Sá lrecem acum Ia caIcuIuI derivaleIor
¡ar[iaIe de ordinuI doiǯ Ienlru |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
f
x x
f
2
2
ǰ adicá
2
2
x
f
c
c
va fi derivala
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI142
¡ar[iaIá in ra¡orl cu x a func[iei
1 ÷
=
c
c
y
x y
x
f
ǯ Ob[inem
( ) ( )
2 1
2
2
1
÷ ÷
÷ =
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
y y
x y y x y
x x
f
x
x
f
ǯ Irocedând anaIog çi a¡Iicând
crileriuI Iui Schvarzǰ ob[inemDZ ( ) x x
x y
f
y x
f
y
ln 1
1
2 2
+ =
c c
c
=
c c
c
÷
çi
x x
y
f
y 2
2
2
ln =
c
c
ǯ


ŝǯřǯ Extrcmc !nca!c pcntru Iunc[ii dc mai mu!tc variabi!c

Iie c D f : R ÷
n
R çi D x e
0
ǯ IuncluI
0
x esle un ¡uncl de
minim IocaI ¡enlru func[ia f dacá exislá o inlreagá vecinálale V a Iui
0
x aslfeI incâl fǻxǼ>fǻ
0
x Ǽǰ ¡enlru orice xeVǯ IuncluI
0
x esle un ¡uncl
de maxim IocaI ¡enlru func[ia f dacá exislá o inlreagá vecinálale V a
Iui
0
x aslfeI incâl fǻxǼsfǻ
0
x Ǽǰ ¡enlru orice xeVǯ

¬|gcriin !c !cicrninarc a puncic|cr !c cxircn |cca|
ŗǯ Se caIcuIeazá loale derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI inlâi aIe func[iei j
de n variabiIeǰ ( )
n
x x x f ,..., ,
2 1
DZ
n
x
f
x
f
x
f
c
c
c
c
c
c
,..., ,
2 1
Dz
Řǯ Se rezoIvá sislemuI cu n ecua[ii formal ¡rin egaIarea cu Ŗ a
derivaleIor ¡ar[iaIe caIcuIale anleriorDZ
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
=
c
c
=
c
c
=
c
c
0
... ..........
0
0
2
1
n
x
f
x
f
x
f

SoIu[iiIe aceslui sislem oferá puncic|c siajicnarc aIe func[iei jǯ
Aceslea sunl ¡uncleIe ¡rinlre care ¡ulem gási ¡uncleIe de minim sau
maxim IocaIǯ Isle insá ¡osibiI ca nu orice ¡uncl sla[ionar sá fie ¡uncl
de exlrem IocaIǯ Sá considerám cá in urma rezoIvárii aceslui sislem
am ob[inul ¡uncluI sla[ionar ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , ǻse ¡ol ob[ine mai
muIle ¡uncle sla[ionareǰ dar moduI de anaIizá esle idenlic ¡enlru
fiecare ¡uncl sla[ionarDz din acesl moliv aIegem doar unuI dinlre eIeǼǯ

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


143
řǯ Se caIcuIeazá loale derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI doi aIe func[iei jǰ
2
1
2
x
f
c
c
ǰ
2
2
2
x
f
c
c
ǰǯǯǯǰ
2
2
n
x
f
c
c
ǰ
2 1
2
x x
f
c c
c
ǰ
3 1
2
x x
f
c c
c
ǰ ǯǯǯǰ
1 1
2
x x
f
n
c c
c
÷
Dz
Śǯ Se delerminá vaIoriIe aceslor derivale ¡ar[iaIe caIcuIale in ¡uncluI
sla[ionar ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , DZ ( )
0 0
2
0
1
2
1
2
,..., ,
n
x x x
x
f
c
c
ǰ ( )
0 0
2
0
1
2
2
2
,..., ,
n
x x x
x
f
c
c
ǰǯǯǯDz
śǯ Se scrie malricea de formaDZ
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
c
c
c c
c
c c
c
c c
c
c
c
c c
c
c c
c
c c
c
c
c
=
÷
0 0
2
0
1
2
2
0 0
2
0
1
2 1
2
0 0
2
0
1
1
2
0 0
2
0
1
2
2
2
2
0 0
2
0
1
2
0 0
2
0
1
2 1
2
0 0
2
0
1
1
2
0 0
2
0
1
2 1
2
0 0
2
0
1
2
1
2
,..., , ... ,..., , ,..., ,
... ... ... ...
,..., , ...
,..., ,
,..., ,
,..., , ... ,..., , ,..., ,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n n
x x x
x
f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x
x x x f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x x x
x x
f
x x x
x
f
A

Ŝǯ Se caIcuIeazá minorii ¡rinci¡aIi ai malricei de mai susǰ n k
k
, 1 , = A çi
se anaIizeazá vaIoriIe acesloraDZ
- dacá 0 > A
k
ǰ
¸¸
, 1 n k = ¬ ǻadicá dacá lo[i aceçli minori sunl
¡oziliviǰ alunci ¡uncluI ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , esle ¡uncl de
minim IocaIDz
- dacá 0
1
< A ǰ 0
2
> A ǰ 0
3
< A ǰ 0
4
> A elcǯ ǻadicá dacá
semneIe minoriIor ¡rinci¡aIi aIlerneazáǰ ince¡ând cu
semnuI minus ǮȬǮǼǰ alunci ¡uncluI ( ) D x x x x
n
e =
0 0
2
0
1 0
,..., , esle
¡uncl de maxim IocaIDz

ŝǯ Dacá mai exislá çi aIle ¡uncle sla[ionareǰ se va re¡ela
¡rocedeuI de Ia ¡asuI Ś Ia ¡asuI Ŝ ¡enlru fiecare dinlre acesleaǯ

|xcnp|u
Sá se delermine ¡uncleIe de exlrem IocaI aIe func[ieiDZ
R R f ÷
2
: ǰ xy y x y x f 4 ) , (
4 4
÷ + = ǯ

Vom ince¡e ¡rin a caIcuIa derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI inlâiǯ
Avem y x
x
f
4 4
3
÷ =
c
c
ǰ x y
y
f
4 4
3
÷ =
c
c
ǯ
Vom scrie çi rezoIva a¡oi sislemuI ob[inul ¡rin egaIarea cu Ŗ a
ex¡resiiIor aceslor derivale ¡ar[iaIeDZ
¦
¹
¦
´
¦
= ÷
= ÷
0 4 4
0 4 4
3
3
x y
y x

Având in vedere cá func[ia esle definilá ¡e
2
R ǰ inseamná cá ne
vor inleresa numai soIu[iiIe reaIe aIe aceslui sislemǯ Aceslea sunlDZ
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI144
0 , 0 = = y x Dz 1 , 1 = = y x Dz 1 , 1 ÷ = ÷ = y x ǯ Vom Iua ¡e rând fiecare dinlre
acesle ¡uncle sla[ionare ¡enlru a verifica dacá ¡rinlre eIe avem
¡uncle de minim sau maxim IocaIǯ Inainle de a Ie anaIizaǰ insáǰ unuI
câle unuIǰ vom caIcuIa derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI doi ¡enlru
func[ia consideraláǯ
AvemDZ
x
x
f
12
2
2
=
c
c
Dz
y
y
f
12
2
2
=
c
c
Dz
4
2 2
÷ =
c c
c
=
c c
c
x y
f
y x
f
ǯ

Dacá am dori sá scriem malricea cores¡unzáloare ¡e caz
generaIǰ am ob[ine
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
c
c
c c
c
c c
c
c
c
=
y
x
y
f
y x
f
y x
f
x
f
A
12 4
4 12
2
2 2
2
2
2
ǯ
Vom Iua acum in considerare ¡rimuI ¡uncl sla[ionarǰ
0 , 0 = = y x ǯ Ienlru acesle vaIori aIe Iui x çi qǰ malricea ¬ va deveniDZ
( )
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
0 4
4 0
0 , 0 A
iar minorii ¡rinci¡aIiDZ 16 det , 0
2 1
÷ = = A = A A ǯ Verificám cazuriIe
¡rezenlale in cadruI aIgorilmuIui çi se observá cá acesl ¡uncl
sla[ionarǰ ( ) 0 , 0 ǰ nu esle nici ¡uncl de minimǰ nici ¡uncl de maxim
IocaIǯ
Vom re¡ela ¡rocedeuI ¡enlru urmáloruI ¡uncl sla[ionarǰ
1 , 1 = = y x ǯ Ienlru acesle vaIori ob[inem malricea ( )
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
12 4
4 12
1 , 1 A ǰ iar
minorii ¡rinci¡aIi vor fi 128 det , 12
2 1
= = A = A A ǯ Cum ambii minori au
vaIori slricl ¡oziliveǰ rezuIlá cá ¡uncluI 1 , 1 = = y x esle ¡uncl de
minim IocaI ¡enlru func[ia jǯ
Sá verificá acum çi uIlimuI ¡uncl sla[ionarǰ 1 , 1 ÷ = ÷ = y x ǯ Vom
avea malricea ( )
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
÷ ÷
= ÷ ÷
12 4
4 12
1 , 1 A deci minorii ¡rinci¡aIi vor fi
128 det , 12
2 1
= = A ÷ = A A ǯ Cum semneIe aIlerneazáǰ ince¡ând cu semnuI
minus ¡enlru ¡rimuI minorǰ inseamná cá ¡uncluI 1 , 1 ÷ = ÷ = y x esle
¡uncl de maxim IocaIǯ
Am ob[inul aslfeI douá ¡uncle de exlrem IocaI ¡enlru func[ia
anaIizaláǰ 1 , 1 = = y x Ȭ minim IocaIǰ 1 , 1 ÷ = ÷ = y x Ȭ maxim IocaIǯ

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


145
Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
Sá se delermine ¡uncleIe de exlrem IocaI ¡enlru funcliaDZ
R R f ÷
2
: ǰ 20 12 15 3 ) , (
2 3
+ ÷ ÷ + = y x xy x y x f ǯ

ŝǯŚǯ Dcrivarca Iunc[ii!nr cnmpusc

In Iiceu sȬa sludial modaIilalea de derivare ¡enlru func[iiIe
com¡use in cazuI func[iiIor de o singurá variabiIáǯ
De exem¡Iuǰ dacá aveam o func[ie j definilá ¡rin inlermediuI
unei func[ii ( ) x u ǰ ( ) u x f ln = ǰ foIoseam formuIa ( )
u
u u
1
' ' ln = ǯ ¸i ¡enlru
ceIeIaIle func[ii aveam aslfeI de formuIeǰ Ǯada¡laleȄ in cazuI
func[iiIor com¡useǯ
¸i in cazuI func[iiIor de mai muIle variabiIe ¡ulem discula de
func[ii com¡use çi vom vedea in ceIe ce urmeazá cum ¡ulem caIcuIa
derivaleIe acesloraǯ

Vom ex¡Iica derivarea funcliiIor com¡use ¡e cazuI in care
func[ia are douá variabiIeǯ Tol ¡enlru a ex¡Iica mai uçor caIcuIuI
derivaleIorǰ vom aIege ca func[ia com¡usá sá fie definilá ¡rin
inlermediuI a douá func[iiǰ u çi tǯ

Iie func[ia com¡usá |ǰ definilá ¡rin inlermediuI func[iiIor
( ) y x u , çi ( ) y x v , DZ ( ) ( ) ( ) ( ) y x v y x u f y x F , , , , = ǯ DerivaleIe ¡ar[iaIe aIe
func[iei | in ra¡orl cu variabiIeIe x çi q ǻin cazuI in care aceslea
exisláǼǰ sunl dale de reIa[iiIeDZ

x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI146
y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c


TeoremeIe referiloare Ia derivarea func[iiIor com¡use rámân
adevárale ¡enlru func[iiIe reaIe com¡use de mai muIle variabiIeǯ

|xcnp|u
Sá se caIcuIeze derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI inlâi ¡enlru
func[ia com¡usá ( ) ( ) v u v u f + =
2
ln , ǰ unde ( )
2
,
y x
e y x u
+
= çi
( ) y x y x v + =
2
, ǯ

Iunc[ia j fiind o func[ie com¡usáǰ formuIeIe ¡enlru derivaleIe
de ordinuI inlâi vor fiDZ
x
v
v
f
x
u
u
f
x
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
çi
y
v
v
f
y
u
u
f
y
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
ǯ
Avem ( (( ( ) )) )
2
,
y x
e y x u
+ ++ +
= == = ǰ deci derivaleIe saIe ¡ar[iaIe in ra¡orl cu x
çi q vor fiDZ
2
y x
e
x
u
+
=
c
c

2
2
y x
ye
y
u
+
=
c
c

Ienlru ( ) y x y x v + =
2
, ǰ vom ob[ine derivaleIe ¡ar[iaIeDZ
x
x
v
2 =
c
c

1 =
c
c
y
v

Ienlru func[ia j ¡ulem caIcuIa derivaleIe in ra¡orl cu u çi tǰ
deoarece ( ) ( ) v u v u f + =
2
ln , ǯ Ob[inem aslfeIDZ
( ) v u
u
u
f
+
=
c
c
2
ln
2

( ) v u v
f
+
=
c
c
2
ln
1

Nu mai lrebuie decâl sá inIocuim acesle ex¡resii in formuIeIe
de mai susDZ

x
v
v
f
x
u
u
f
x
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
¬
( ) ( )
x
y u
e
y u
u
x
f
y x
2
ln
1
ln
2
2 2
2

+
+
+
=
c
c
+

y
v
v
f
y
u
u
f
y
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
¬
( ) ( ) y u
ye
y u
u
y
f
y x
+
+
+
=
c
c
+
2 2
ln
1
2
ln
2 2


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


147
Tcmã dc rcI!cc[ic ř
Sá se scrie formuIeIe de caIcuI aIe derivaleIor ¡arliaIe
¡enlru o funclie de Ř variabiIe |ǰ dalá ¡rin inlermediuI
a lrei func[ii uǰ tǰ uǯ


Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
Sá se scrie formuIeIe de caIcuI aIe derivaleIor ¡arliaIe
¡enlru o funclie de ř variabiIe |ǰ dalá ¡rin inlermediuI
a doua func[ii uǰ tǯŝǯśǯDcrivatc!c par[ia!c dc nrdin supcrinr a!c Iunc[ii!nr cnmpusc

Ienlru a caIcuIa derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI doiǰ caIcuIám
mai inlâi derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI inlâiDZ
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c

çi derivám incá o dalá in ra¡orl cu x çi cu qǰ [inând conl cá
u
f
c
c
çi
v
f
c
c

sunl func[ii com¡use de x çi q iar
x
u
c
c
ǰ
y
u
c
c
ǰ
x
v
c
c
ǰ
y
v
c
c
de¡ind direcl de x çi

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI148
O ¡rimá derivalá esle
2
2
x
F
c
c
ǯ Aceasla ¡oale fi scrisá sub forma
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
F
x x
F
2
2
ǰ adicá avem derivala in ra¡orl cu x a Iui
x
F
c
c
ǯ Cum
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
ǰ rezuIlá cá derivala ¡e care dorim sá o caIcuIámǰ
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
F
x x
F
2
2
ǰ esle derivala in ra¡orl cu x a Iui
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
ǰ
adicá vom ¡ulea scrieDZ

|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
c
c

c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
x
v
v
f
x
u
u
f
x x
F
x x
F
2
2


ǻam inIocuil
x
F
c
c
cu ex¡resia ei dalá de formuIa ¡recizaláǼǯ
Ceea ce avem deci de caIcuIal esle derivala in ra¡orl cu x a
ex¡resiei din ¡aranlezáǯ Dar ex¡resia din ¡aranlezá esle o sumá de
func[iiǯ ¸lim din Iiceu cá ¡enlru a deriva o sumá de func[ii foIoseam
formuIaDZ ( ) ' ' ' g f g f + = + ǰ adicá derivala sumei esle egaIá cu suma
derivaleIor ceIor douá ǻsau mai muIleǼ func[iiǯ Acesl rezuIlal iI vom
foIosi çi noi in conlinuareǯ Vom ob[ine aslfeIDZ
|
.
|

\
|
c
c

c
c
c
c
+ |
.
|

\
|
c
c

c
c
c
c
=
c
c
x
v
v
f
x x
u
u
f
x x
F
2
2

ǻadicá derivala in ra¡orl cu x a ¡rimuIui lermen ¡Ius derivala in
ra¡orl cu x a ceIui deȬaI doiIea lermenǼǯ

Observám acum cá avem de derival ¡roduse de func[iiǯ In
Iiceu foIoseam formuIa ( ) ' ' ' fg g f fg + = ǯ Aceeaçi reguIá de derivare a
¡rodusuIui o vom foIosi çi noiǰ cu ¡recizarea fa¡luIui cá de aceaslá
dalá lrebuie sá indicám cá derivarea se face in ra¡orl cu xǯ Vom
ob[ine aslfeIDZ
2
2
2
2
2
2
x
v
v
f
x
v
v
f
x x
u
u
f
x
u
u
f
x x
F
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c

ǻam foIosil ¡enlru |
.
|

\
|
c
c
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
x
v
x x
u
x
, scrierea sim¡Iificalá de forma
2
2
2
2
,
x
v
x
u
c
c
c
c
Ǽǯ

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


149
Iár[iIe din ex¡resia ob[inulá care mai ¡un ¡robIeme sunl
|
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
ǻcare se regáseçle in cadruI ¡rimuIui lermenǼ çi |
.
|

\
|
c
c
c
c
v
f
x
ǻin
cadruI lermenuIui lreiǼǯ Vom Iua acesle derivale çi Ie vom caIcuIa
se¡aralǯ
Sá ince¡em cu |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
ǯ Cum func[ia j esle dalá ¡rin
inlermediuI Iui u çi tǰ inseamná cá çi derivala sa
u
f
c
c
va fi lol o func[ie
dalá ¡rin inlermediuI Iui u çi tǯ AslfeIǰ caIcuIuI derivalei ǮnoaslreȄ
|
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
se reduceǰ de fa¡lǰ Ia derivarea unei func[ii com¡useǯ Ienlru
a in[eIege mai uçor cum caIcuIám aceaslá derivaláǰ |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
ǰ sá
nolám func[ia din ¡aranlezá cu gǰ adicá sá nolám
u
f
g
c
c
= ǯ RezuIlá cá
¡ulem scrie derivala |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
sub forma
x
g
g
x c
c
=
c
c
ǰ g fiindǰ aça cum
am vázul mai susǰ o func[ie definilá ¡rin inlermediuI func[iiIor u çi tǯ
Va lrebui deci sá foIosim formuIa de derivare a func[iiIor com¡useǰ
adicá
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
ǯ Cumǰ in cazuI noslruǰ func[ia esle gǰ
rezuIlá cá va lrebui sá foIosim aceaslá formuIáǰ foIosind g in Ioc de jǰ
adicá vom avea
x
v
v
g
x
u
u
g
x
g
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
ǯ Aceaslá ex¡resie ¡ulem sá o
scriem çi sub formaDZ
x
v
g
v x
u
g
u
g
x c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
ǻam scris func[ia g in
conlinuarea Iiniei de derivareǼǯ Cum insá func[ia g era
u
f
g
c
c
= ǰ
inseamná cá ¡ulem sá scriemǰ in ex¡resia aslfeI ob[inuláǰ
u
f
c
c
in Ioc
de gDZ
x
v
u
f
v x
u
u
f
u u
f
x c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
ǰ adicá
x
v
u v
f
x
u
u
f
u
f
x c
c
c c
c
+
c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2
2
ǯ
Am ob[inul aslfeI ex¡resia cáulalá ¡enlru derivala |
.
|

\
|
c
c
c
c
u
f
x
ǯ
Irocedând exacl in aceIaçi modǰ vom ob[ine çi ceaIaIlá
derivalá necesaráǰ
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI150
x
v
v
f
x
u
v u
f
v
f
x c
c
c
c
+
c
c
c c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2 2
ǯ
Sá revenim acum Ia caIcuIuI derivalei
2
2
x
F
c
c
ǯ Ob[inusem mai
susDZ

2
2
2
2
2
2
v
I
x u
I
x x
v
v
f
x
v
x
u
u
f
x
u
x
F
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c

c
c
+
c
c
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c

ǻam scris cu caraclere uçor ingroçale ceIe douá derivale ¡e care IeȬam
caIcuIal se¡aralǼǯ Cum
x
v
u v
f
x
u
u
f
u
f
x c
c
c c
c
+
c
c
c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2
2
çi
x
v
v
f
x
u
v u
f
v
f
x c
c
c
c
+
c
c
c c
c
= |
.
|

\
|
c
c
c
c
2
2 2
ǰ
inseamná cá vom avea ǻinIocuind acesle ex¡resii mai susǼǰ ex¡resiaDZ
+
c
c

c
c
+
c
c

|
|
.
|

\
|
c
c
c c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
2
2 2
2
2
2
2
x
u
u
f
x
u
x
v
u v
f
x
u
u
f
x
F
2
2
2
2 2
x
v
v
f
x
v
x
v
v
f
x
u
v u
f
c
c

c
c
+
c
c

|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c c
c
+
Iácând caIcuIeIe ǻadicá inmuI[iriIe necesare eIiminárii ¡aranlezeIorǼǰ
vom ob[ine formuIa de caIcuI ¡enlru derivala consideraláDZ
+ |
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
c c
c
+ |
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
x
v
v
f
x
v
x
u
v u
f
x
u
u
f
x
F
2
2
2
2
x
v
v
f
x
u
u
f
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+ ǯ

Irocedând exacl ca mai susǰ se caIcuIeazá çi ceIeIaIle derivale
de ordinuI doi ¡enlru func[ia com¡usá |ǰ
+
c
c
c
c
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
c c
c
+
c
c
c
c
c
c
=
c c
c
=
c c
c
y
v
x
v
v
f
x
v
y
u
y
v
x
u
v u
f
y
u
x
u
u
f
x y
F
y x
F
2
2 2
2
2 2 2
y x
v
v
f
y x
u
u
f
c c
c
c
c
+
c c
c
c
c
+
2 2
ǯ
2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
y
v
v
f
y
u
u
f
y
v
v
f
y
v
y
u
v u
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
c c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
=
c
c

f
v y
v
u y
u
f
v y
v
u y
u
y
F
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
2
2
2
2
2
2
2
ǯ

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


151
Tcmã dc rcI!cc[ic ś
Sá se reaIizeze caIcuIuI ¡enlru
y x
F
c c
c
2
si
2
2
y
F
c
c
ǯ
ŝǯŜǯ Aprnximarca numcrica a Iunctii!nr

In ¡raclicá exislá o muIliludine de silua[ii in care nu se
cunoaçle ex¡resia func[iei cu care se Iucreazáǰ ci numai vaIoriIe
aceslei func[ii inlrȬun numár de ¡uncleǯ In acesle silua[ii se ¡oale
incerca delerminarea ex¡resiei unei func[ii care sá ¡oalá duce Ia
ob[inerea de vaIori câl mai a¡ro¡iale de ceIe delerminale ¡rin
másuráloriǯ Acesl Iucru esle exlrem de im¡orlanl deoarece duce Ia
¡osibiIilalea anaIizei çi ¡redic[iei lrenduIui viilor ¡enlru as¡ecleIe
sludialeǯ
IrobIema care se ¡une va fi urmáloareaDZ

Iie o func[ie jǰ | | R b a f ÷ , : ǯ Se doreçle sá se delermine o aIlá
func[ieǰ gǰ | | R b a g ÷ , : care sá aibá o ex¡resie sim¡Iá çi care sá
a¡roximeze câl mai bine func[ia j ¡e domeniuI de defini[ie ǻinlervaIuI
| | b a, Ǽǯ

In inlroducerea de mai sus am consideral ca i¡olezá de Iucru
fa¡luI cá ex¡resia func[iei j nu esle cunosculáǯ In ¡raclicaǰ uneoriǰ ea
¡oale fi cunosculáǰ dar sá aibá o ex¡resie com¡Iicaláǯ Avem aslfeI
douá silua[ii ¡osibiIe când dorim sá a¡roximám func[ia jDZ
- func[ia j are o ex¡resie com¡Iicaláǰ ceea ce genereazá
dificuIlá[i de caIcuIe çi chiar inler¡relári eronaleDz
- ex¡resia j nu esle cunosculá deIocǰ fiind çliule numai o
serie de vaIori delerminale ¡rin másuráloriǯ

Irima silua[ie ¡oale fi redusá Ia cea deȬa doua ǻ¡rin
¡arlicuIarizarea unor vaIori çi caIcuIuI ¡raclic aI rezuIlaleIorǼǯ Din
acesl moliv vom anaIiza de aici inainle numai cea deȬa doua
varianláǯ
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI152
Vom considera cá sunl cunosculeǰ ¡enlru func[ia jǰ vaIoriIe
¡enlru un sel de nƸŗ ¡uncleǯ Vom aveaDZ ( ) n i y x f
i i
, 0 , = = ǯ
Ienlru func[ia de a¡roximare g se foIosesc combina[ii Iiniare
aIe unor func[ii cu o ex¡resie câl mai sim¡IaDZ
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x g a x g a x g a x g a x g
p p p p 0 0 1 1 1 1
... + + + + =
÷ ÷

unde
p
a a a ,..., ,
1 0
sunl coeficien[i reaIiǯ
CeI mai des inlâInile sunl varianleIe in care func[iiIe
i
g sunlDZ
- monoameDZ ( )
i
i
x x g = Dz in aceaslá silua[ie func[ia de
a¡roximare g esle un ¡oIinom de grad pDZ
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =
÷
÷
Dz
- func[ii ex¡onen[iaIeDZ ( )
x b
i
i
e x g = Dz in aceaslá silua[ie func[ia
de a¡roximare g esle o combina[ie Iiniará de func[ii
ex¡onen[iaIeǰ adicáDZ
( )
x b x b
x b
p
x b
p
e a e a e a e a x g
p p 0 1 1
0 1 1
... + + + + =
÷
÷

- func[ii lrigonomelriceDZ ( ) x b x a x g
i
i
i
i i
cos sin + = ǻne
reaminlim de Ia ecua[ii diferen[iaIe discu[ia conform cáreia
func[iiIe sin çi ccs lrebuie considerale im¡reunáǼǯ Iunc[ia
de a¡roximare g va aveaǰ in aceaslá silua[ieǰ formaDZ
( ) + + + + + =
÷
÷
÷
÷
... ) cos sin ( ) cos sin (
1
1
1
1
x b x a x b x a x g
p
p
p
p
p
p
p
p

) ( ) cos sin (
0 0 1 1
b a x b x a + + + +
ǻam foIosil ¡aranlezeIe slricl ¡enlru a eviden[ia func[iiIe
( ) x b x a x g
i
i
i
i i
cos sin + = Ǽǯ

Isle evidenl cá am ¡ulea considera func[iiIe ( ) x g
i
çi de aIle
formeǯ IrocedeuI ¡e care iI vom ¡rezenla in conlinuare va fi aceIaçiǰ
indiferenl de forma Iui gǯ Vom aIegeǰ insáǰ sá disculám acum de
varianla in care ( )
i
i
x x g = ǰ deci func[ia de a¡roximare va fi ¡oIinomuI
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =
÷
÷
ǯ Iacem aceaslá aIegere deoarece
caIcuIeIe cu ¡oIinoameIe sunl ¡rinlre ceIe mai uçoareǰ ceea ce va oferi
çanse mai mari de in[eIegere a modaIila[ii de delerminare a ex¡resiei
Iui gǯ
Ixislá o serie de melode de a¡roximareǯ Dinlre aceslea vom
aIege sá ¡rezenlám Mcic!a cc|cr nai nici pàiraicǯ


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


153
Mctnda cc!nr mai mici pãtratc

Iie o func[ie | | R b a f ÷ , : o func[ie ¡enlru care se cunosc
vaIoriIe ( ) n i y x f
i i
1 , = = ǰ cu | | n i b a x
i
, 1 , , = e ǯ Se cere sá se delermine
¡oIinomuI de grad p
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =
÷
÷

carc sà a¡roximeze func[ia jǰ aslfeI incâl suma ¡álraleIor diferen[eIor
dinlre vaIoriIe a¡roximale çi ceIe cunoscule in ceIe n ¡uncle sá fie
minimáǯ

De ce ne inlereseazá ca suma ¡álraleIor diferen[eIor sá fie
minimáǵ De ce nu aIegem sá minimizám Ȯ mai sim¡Iu Ȭ suma
diferen[eIorǵ

Sá ¡resu¡unem cá avem o func[ie des¡re care çlimǰ ¡rinlre
aIle seluri de daleǰ cá ( ) 2 , 3 2 = f ǰ ( ) 2 , 5 2 ÷ = ÷ f ǯ Sá ¡resu¡unem çi cáǰ in
urma caIcuIeIorǰ am reuçil sá gásim func[ia de a¡roximare ¡enlru
acesle dale çi cá aceasla esle ( ) 1 2 ÷ = x x g ǯ Cum g esle func[ie !c
aprcxinarc inseamná cá nu ne açle¡lám ca vaIoriIe indicale de g sá
coincidá cu ceIe cunoscule ¡enlru jǰ dar cá loluçi acesle vaIori ar
lrebui sá fie a¡ro¡ialeǯ Sá caIcuIám Ȯ foIosind ex¡resia func[iei gǰ
vaIoriIe ¡e care IeȬam ob[ine ¡enlru ¡uncleIe Ř çi ȬŘ ǻaceIe ¡uncle
¡enlru care ni sȬa indical vaIoarea ¡enlru jǼǯ
AvemDZ ( ) 3 2 = g çi ( ) 5 2 ÷ = ÷ g ǯ Dar ( ) 2 , 3 2 = f çi ( ) 2 , 5 2 ÷ = ÷ f ǯ
VaIoriIe sunl a¡ro¡iale dar nu sunl egaIeǯ Ienlru ¡uncluI 2 = x avem
o eroare de ( ) ( ) 2 , 0 2 , 3 3 2 2 ÷ = ÷ = ÷ f g iar ¡enlru ¡uncluI 2 ÷ = x avem o
eroare de ( ) ( ) ( ) 2 , 0 2 , 5 5 2 2 = ÷ ÷ ÷ = ÷ ÷ ÷ f g ǯ Isle cIar fa¡luI cá ne dorim
ca acesle erori sá fie câl mai mici ¡osibiIǯ Dar ne inlereseazá ca eroriIe
sá fie câl mai mici ¡osibiI ¡enlru inlreguI sel de daleǰ nu ¡enlru unuI
sau douá ¡uncleǯ Cum am ¡ulea caIcuIa eroarea lolaIá ¡enlru
¡uncleIe 2 = x çi 2 ÷ = x ǵ Dacá am cumuIa ceIe douá diferen[e
ob[inuleǰ am avea 0 2 , 0 2 , 0 = + ÷ ǰ adicá eroare Ŗǰ ceea ce evidenl cá nu
ar cores¡unde reaIilá[iiǯ Ce anume neȬa fácul sá Ǯ¡ierdemȄ eroareaǵ
Ia¡luI cáǰ malemalicǰ ceIe douá vaIoriǰ având semne diferileǰ se
anuIeazáǯ
Malemalicǰ avem douá varianle ¡rin care ¡ulem sá ǮanuIámȄ
semnuI ǮminusȄDZ moduIuIǰ res¡ecliv ridicarea Ia ¡álralǯ Oricare din
acesle douá varianle ar servi sco¡uIui noslruǯ Sá rás¡undem acum
unei sim¡Ie inlrebáriDZ cu ce dori[i sá Iucra[iǰ ¡e cazuri generaIeǰ cu
moduIuI unui numárǰ x sau cu ¡álraluI acesluia
2
x ǵ Dacá rás¡unsuI
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI154
nu esle cIarǰ re¡unem inlrebarea in feIuI urmálorDZ ce a[i dori sá
deriva[iǰ o ex¡resie care con[ine x sau una care con[ine
2
x ǵ Deçi
a¡arenl caIcuIuI moduIuIui unui numár esle mai ra¡id ǻfiind nevoie
slricl de anuIarea semnuIuiǼǰ in cazuri generaIe esle loluçi cu desluI
mai uçor sá caIcuIám ¡álraluI numáruIuiǯ
Din acesle molive aIegem sá foIosim o¡era[ia malemalicá cea
mai sim¡Iaá ce duce Ia ǮanuIareaȄ semnuIuiǰ dar nu çi Ia ¡ierderea
informa[ieiǯ Anume vom ridica diferen[eIe Ia ¡álralǯ AslfeIǰ ceea ce se
doreçle esle ca ¡álraluI eroriIor ob[inule sá fie câl mai micǯ

Sá revenim acum Ia ¡robIema ¡e care neȬam ¡usȬo Ia
ince¡uluI ¡aragrafuIuiǰ çi anumeDZ
Iie o func[ie | | R b a f ÷ , : o func[ie ¡enlru care se cunosc
vaIoriIe ( ) n i y x f
i i
1 , = = ǰ cu | | n i b a x
i
, 1 , , = e ǯ Se cere sá se delermine
¡oIinomuI de grad p
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =
÷
÷

care sà a¡roximeze func[ia jǰ aslfeI incâl suma ¡álraleIor diferen[eIor
dinlre vaIoriIe a¡roximale çi ceIe cunoscule in ceIe n ¡uncle sá fie
minimáǯ

Cu aIle cuvinle avem cunoscule vaIoriIe de formaDZ

i
x
1
x
2
x
ǯǯǯ
n
x
( )
i i
y x f = ( )
1 1
y x f = ( )
2 2
y x f =
ǯǯǯ
( )
n n
y x f =

Dorim sá cáulám func[ia ¡oIinomiaIá
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =
÷
÷
ǰ aslfeI incâl suma ¡lraleIor
diferen[eIor disculale sá fie minimáǯ Dacá ar fi sá caIcuIám
diferen[eIe am aveaDZ
- ¡enlru
1
x ǰ diferen[a ( ) ( )
1 1
x f x g ÷ ǰ aIlfeI s¡usǰ diferen[a
( )
1 1
y x g ÷ Dz
- ¡enlru
2
x ǰ diferen[a ( )
2 2
y x g ÷ Dz
- ¡enlru cazuI generaI
k
x ǰ diferen[a ( )
k k
y x g ÷ Dz
Ne inlereseazá caǰ ¡er lolaIǰ acesle diferen[e sá fie minimeǯ
Vom ǮanuIaȄ mai inlâi semnuIǰ ¡rin ridicarea diferen[eIor Ia ¡álralDZ
- ¡enlru
1
x ǰ diferen[a Ia ¡álral esle ( ) | |
2
1 1
y x g ÷ Dz
- ¡enlru
2
x ǰ diferen[a Ia ¡álral esle ( ) | |
2
2 2
y x g ÷ Dz
- ¡enlru cazuI generaI
k
x ǰ diferen[a Ia ¡álral esle
( ) | |
2
k k
y x g ÷ Dz
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


155
Suma ¡álraleIor eroriIor o vom caIcuIaǰ acumǰ ca fiind suma
aceslor diferen[eǯ Nolám aceaslá sumá cu | çi ob[inemDZ
( ) | | ( ) | | ( ) | |
2 2
2 2
2
1 1
...
n n
y x g y x g y x g E ÷ + + ÷ + ÷ = ǯ
Ienlru sim¡Iificareǰ vom foIosi simboIuI
_
çi vom ob[ineDZ
( ) | |
_
=
÷ =
n
i
i i
y x g E
1
2
ǯ
Dar func[ia g esle un ¡oIinom de grad pDZ
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =
÷
÷
ǯ
Vom aveaǰ aslfeIǰ
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
i
p
i p
p
i p i
+ + + + =
÷
÷
ǯ
InIocuind in ex¡resia Iui |ǰ avemDZ
| |
_
=
÷
÷
÷ + + + + =
n
i
i i
p
i p
p
i p
y a x a x a x a E
1
2
0 1
1
1
... ǯ
Aceaslá ex¡resie esle o func[ie cu variabiIeIe
p
a a a ,..., ,
1 0
ǻchiar
daca sunlem obiçnui[i ca xǰ q sá fier variabiIeǰ in cazuI noslru aceslea
sunl cunosculeǼǯ Avem aslfeI o func[ie de pƸŗ variabiIe care vrem sá
fie minimáǯ
In ¡aragrafuI ŝǯř am ¡rezenlal moduI de caIcuI ¡enlru
¡uncleIe de exlrem aIe unei func[ii cu mai muIle variabiIeǯ AceI
¡rocedeu iI vom a¡Iica ¡enlru func[ia ( )
p
a a a E ,..., ,
1 0
ǯ
IuncleIe sla[ionare Ie delerminam ¡rin egaIarea cu Ŗ a luluror
derivaleIor ¡ar[iaIe aIe func[iei ǻin cazuI noslru avem pƸŗ variabiIeǰ
deci vom avea pƸŗ derivale ¡ar[iaIeǼǯ Vom aveaDZ
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
=
c
c
=
c
c
=
c
c
0
...
0
0
1
0
p
a
E
a
E
a
E
ǰ
adicáDZ
| |
| |
| |
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
= ÷ + + + + =
c
c
= ÷ + + + + =
c
c
= ÷ + + + + =
c
c
_
_
_
=
÷
÷
=
÷
÷
=
÷
÷
0 ...
...
0 ...
0 ...
1
0 1
1
1
1
0 1
1
1
1
1
0 1
1
1
0
n
i
i i
p
i p
p
i p
p
i
p
n
i
i i
p
i p
p
i p i
n
i
i i
p
i p
p
i p
y a x a x a x a x
a
E
y a x a x a x a x
a
E
y a x a x a x a
a
E

SislemuI aslfeI ob[inul va fi un sislem Iiniar de pƸŗ ecua[ii cu
pƸŗ necunosculeǯ Irin rezoIvarea acesluia se vor delermina vaIoriIe
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI156
¡enlru
p
a a a ,..., ,
1 0
ǰ deci va ¡ulea fi ob[inulá func[ia de a¡roximare
( )
0 1
1
1
... a x a x a x a x g
p
p
p
p
+ + + + =
÷
÷
ǯ
In generaIǰ ¡enlru func[ia g se ¡referá o varianlá câl mai
sim¡Iáǯ In func[ie de daleIe care se anaIizeazáǰ se aIege de ceIe mai
muIle ori fie func[ia de graduI inlâi ( )
0 1
a x a x g + = ǻcaz in care s¡unem
cá avem deȬa face cu a¡roximare IiniaráǼǰ fie func[ia de graduI doi
( )
0 1
2
2
a x a x a x g + + = ǻcaz in care s¡unem cá avem deȬa face cu
a¡roximare ¡araboIicáǼǯ
Cum anume aIegem forma Iui gǵ Re¡rezenlám grafic daleIe de
inlrare çi incercámǰ ¡e baza ǮdesenuIuiȄǰ sá aIegem func[ia de graduI
inlâi daca vaIoriIe ¡ar a fi mai degrabá asociale unei dre¡leǰ res¡ecliv
func[ia de graduI doiǰ dacá desenuI indicáǰ mai degrabáǰ o ¡araboIȦǯ
Isle evidenl cá in reaIilale re¡rezenlarea graficá ne ¡oale
indica çi aIle func[iiǰ dar ne vom rezuma in aceaslá ¡rezenlare Ia ceIe
douá men[ionaleǯ

|xcnp|u
Iie o func[ie j ¡enlru care se cunosc vaIoriIe in câlva ¡uncleǰ
conform labeIuIuiDZ
i
x
ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ
( )
i i
y x f =
Ř ŝ ŗř Řŗ ŘŞ řŚ řś
Sá se gáseascá o func[ie Iiniará ( ) b ax x g + = care sá a¡roximeze
func[ia jǯ

Vom scrie mai inlâi func[ia care indicá suma ¡álraleIor eroriIorDZ
( ) | |
_
=
÷ =
7
1
2
i
i i
y x g E
Iunc[ia g esle Iiniará çi are forma ( ) b ax x g + = ǰ deciDZ
| |
_
=
÷ + =
7
1
2
i
i i
y b ax E
Cáulám acum vaIoriIe a çi | ¡enlru ca func[ia | sá aibá vaIoare
minimáǰ adicá vom caIcuIa derivaleIe ¡ar[iaIe aIe Iui | in ra¡orl cu a
res¡ecliv | çi Ie vom egaIa cu ŖDZ
| |
| |
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= ÷ + =
c
c
= ÷ + =
c
c
_
_
=
=
0 2
0 2
7
1
7
1
i
i i
i
i i i
y b ax
b
E
y b ax x
a
E

Ob[inem aslfeI sislemuIDZ
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


157
| |
| |
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= ÷ +
= ÷ +
_
_
=
=
0
0
7
1
7
1
i
i i
i
i i i
y b ax
y b ax x

adicáDZ
| |
| |
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= ÷ +
= ÷ +
_
_
=
=
0
0
7
1
7
1
2
i
i i
i
i i i i
y b ax
x y bx ax
·
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= +
= +
_ _ _
_ _ _
= = =
= = =
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
2
i
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i
y b ax
x y bx ax
·
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= +
= +
_ _
_ _ _
= =
= = =
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
2
7
i
i
i
i
i
i i
i
i
i
i
y b x a
x y x b x a
ǯ
Acesla esle sislemuI Iiniar ¡rin rezoIvarea cáruia vom ob[ine vaIoriIe
Iui a çi |ǯ In cadruI sislemuIui observám cá avem deȬa face cu o serie
de sumeǯ Ienlru a uçura moduI in care Ie caIcuIám çi Ie ¡rivimǰ vom
aIcálui un labeI de formaDZ


i
x
i
y
2
i
x i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ÷
( ) | |
2
i i
y x g ÷_
=
7
1 iIn ¡rimeIe douá coIoane aIe labeIuIui vom lrece vaIoriIe
indicale in i¡oleza exerci[iunuI ǻceIe din labeIuI ini[iaIǼDZ


i
x
i
y
2
i
x i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ÷
( ) | |
2
i i
y x g ÷
ŗ Ř
Ř ŝ
ř ŗř
Ś Řŗ
ś ŘŞ
Ŝ řŚ
ŝ řś
_
=
7
1 i


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI158

Ie uIlima Iinie a labeIuIui vom lrece vaIoriIe sumeIor caIcuIale
¡e coIoana res¡eclivǯ De exem¡Iuǰ ¡e uIlima Iinie cores¡unzáloare
Iui
i
x vom aduna vaIoriIe de ¡e coIoanáǰ çi vom ob[ineDZ
_
=
= + + + + + + =
7
1
28 7 6 5 4 3 2 1
i
i
x ǯ Irocedând Ia feIǰ ¡enlru coIoana Iui
i
y ǰ caIcuIând suma ob[inem vaIoarea ŗŚŖǯ Trecem acesle vaIori in
labeIDZ

i
x
i
y
2
i
x
i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ÷ ( ) | |
2
i i
y x g ÷
ŗ Ř
Ř ŝ
ř ŗř
Ś Řŗ
ś ŘŞ
Ŝ řŚ
ŝ řś
_
=
7
1 i

ŘŞ ŗŚŖ

UrmáloareIe douá coIoane IeȬam aIes deoarece sumeIe
res¡eclive lrebuiau sá fie caIcuIale ¡enlru sislemuI Iiniar ob[inul mai
susǯ Vom caIcuIa a¡oi sumeIe vaIoriIor de ¡e acesle coIoane çi vom
ob[ineDZ

i
x
i
y
2
i
x
i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ÷ ( ) | |
2
i i
y x g ÷
ŗ Ř Ř Ř
Ř ŝ Ś ŗŚ
ř ŗř ş řŞ
Ś Řŗ ŗŜ ŞŚ
ś ŘŞ Řś ŗŚŖ
Ŝ řŚ řŜ ŘŖŚ
ŝ řś Śş ŘŚś
_
=
7
1 i

ŘŞ ŗŚŖ ŗŚŖ ŝŘŞ

CeIeIaIle coIoane vor fi com¡Ielale du¡á ce se va delermina func[ia g
çi vor fi foIosile ¡enlru anaIiza eroriIorǯ Sá revenim acum Ia sislemDZ
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= +
= +
_ _
_ _ _
= =
= = =
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
2
7
i
i
i
i
i
i i
i
i
i
i
y b x a
x y x b x a


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


159
InIocuim in ecua[iiIe sislemuIui sumeIe cu vaIoriIe cores¡unzáloare
aceslora cu¡rinse in labeIDZ
¹
´
¦
= +
= +
140 7 28
728 28 140
b a
b a

SoIu[ia sislemuIui va fi 6 = a ǰ 4 ÷ = b ǰ deci func[ia de a¡roximare
( ) b ax x g + = esle ( ) 4 6 ÷ = x x g ǯ Vom com¡Iela acum labeIuI ¡enlru a
¡ulea vedea câl de a¡ro¡iale sau de¡árlale sunl vaIoriIe Iui j de ceIe
aIe Iui g çi ¡enlru a ¡ulea caIcuIa suma ¡álraleIor eroriIorǯ Vom
caIcuIa ¡enlru aceasla vaIoarea Iui g in fiecare din ¡uncleIe
i
x ǰ a¡oi
vom caIcuIa ¡enlru fiecare ¡uncl diferen[a dinlre g çi jǰ iar in finaI
vom caIcuIa diferen[eIe Ia ¡álralǯ TabeIuI devineDZ


i
x
i
y
2
i
x
i i
y x ( )
i
x g ( )
i i
y x g ÷ ( ) | |
2
i i
y x g ÷
ŗ Ř ŗ Ř Ř Ŗ Ŗ
Ř ŝ Ś ŗŚ Ş ŗ ŗ
ř ŗř ş řŞ ŗŚ ŗ ŗ
Ś Řŗ ŗŜ ŞŚ ŘŖ Ȭŗ ŗ
ś ŘŞ Řś ŗŚŖ ŘŜ ȬŘ Ś
Ŝ řŚ řŜ ŘŖŚ řŘ ȬŘ Ś
ŝ řś Śş ŘŚś řŞ ř ş
_
=
7
1 i

ŘŞ ŗŚŖ ŗŚŖ ŝŘŞ Ŗ ŘŖ

Suma ¡enlru ( )
i
x g nu am mai caIcuIalȬoǰ deoarece ea nu oferá
nici o informa[ie uliIáǯ VaIoriIe ¡enlru ( )
i i
y x g ÷ au fosl caIcuIale
¡enlru a ¡ulea a|unge Ia ¡álraluI diferen[eIor ( ) | |
2
i i
y x g ÷ ǯ Suma
¡álraleIor diferen[eIor lrebuie sá fie câl mai micáǯ Cu câl aceaslá
vaIoare esle mai micáǰ cu alâl func[ia g a¡roximeazá mai bine func[ia


Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
Iie o func[ie j ¡enlru care se cunosc vaIoriIe in câlva
¡uncleǰ conform labeIuIuiDZ
i
x
Ȭř ȬŘ Ȭŗ Ŗ ŗ Ř ř
( )
i i
y x f =
ś Ş ŗř ŘŖ ŘŞ řŘ Śŗ
aǯ Sá se gáseascá o func[ie Iiniará ( ) b ax x g + = care sá
a¡roximeze func[ia jDz
bǯ Sá se gáseascá o func[ie ¡araboIicá ( ) c bx ax x g + + =
2

care sá a¡roximeze func[ia jDz
cǯ Sá se com¡are ceIe douá rezuIlale çi sá se decidá
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI160
care dinlre ceIe douá func[ii esle mai ¡olriviláǯ
Argumenla[i rás¡unsuIǯ

|n!icajic
Ienlru func[ia ( ) c bx ax x g + + =
2
va fi nevoie sá se caIcuIeze ř
derivale ¡ar[iaIe ǻin ra¡orl cu aǰ |ǰ cǼǯ SislemuI ob[inul ¡rn
egaIarea aceslora cu Ŗ va con[ine mai muIle sume decâl ceIe
de Ia exem¡IuI ¡recedenlǯ Ienlru fiecare dinlre acesle sume
se va adáuga o coIoaná in labeIǯ Ca¡uI de labeI va fiǰ in
aceaslá silua[ieǰ de formaDZ

i
x
i
y

2
i
x
3
i
x

4
i
x

i i
y x

i i
y x
2

( )
i
x g

( )
i i
y x g ÷

( ) | |
2
i i
y x g ÷

ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ ǯǯǯ
_
=
n
i 1

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


161
ŝǯŝǯ Intcgra!a dub!ãǯ Mnd dc ca!cu!

InlegraIa dubIá esle inlegraIa caIcuIalá ¡enlru o func[ie de douá
variabiIeǯ Cum o func[ie de douá variabiIe esle definilá ¡e o muI[ime
de forma
2
R sau o submuI[ime a Iui
2
R ǰ vom nola domeniuI de
defini[ie cu
2
5 c D çi vom numi ¡e O domeniuI ¡e care se caIcuIeazá
inlegraIaǯ

InlegraIa dubIá se rezumá Ia caIcuIuI a douá inlegraIe
succesiveǰ o dalá in ra¡orl cu variabiIa x çi a doua oará in ra¡orl cu
variabiIa q ǻsau in ordinea inversáǼǯ


Iie ( (( ( ) )) ) y x f , o func[ie márginilá çi definilá ¡e domeniuI márginil
2
5 c D ǯ InlegraIa dubIá a func[iei ( (( ( ) )) ) y x f , exlinsá Ia domeniuI O se
noleazá ( (( ( ) )) )
)) )) )) ))
D
axay y x f , ǯ

Ienlru caIcuIuI inlegraIei dubIe se disling urmáloareIe douá
li¡uri fundamenlaIe de domenii de inlegrareDZ


ŗǯ DomeniuI O are forma unui dre¡lunghi de forma | | | | a c b a , , × DZ
In aceaslá silua[ieǰ când domeniuI O esle un dre¡lunghiǰ nu
mai esle nevoie sá caIcuIám IimileIe inlre care iau vaIori x çi qǰ
deoarece eIe sunl de|a cunosculeǯ Vom avea aslfeIDZ
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
b
a
a
c D
ax ay y x f axay y x f ) , ( ,
sauǰ in ordine inversáDZ
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
a
c
b
a D
ay ax y x f axay y x f ) , ( ,y

d
D
c


O a b x

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI162
|xcnp|u
Sá se caIcuIeze ( )
))
+
D
axay y x
3 2
ǰ domeniuI O fiind
| | | | 1 , 1 1 , 0 ÷ × = D ǯ


DomeniuI | | | | 1 , 1 1 , 0 ÷ × = D ne indicá fa¡luI cá avem | | 1 , 0 e x çi
| | 1 , 1 ÷ e y ǯ Cunoaçlem deci vaIoriIe inlre care variazá alâl x câl çi qǰ
deci ¡ulem caIcuIa inlegraIa fárá sá iI mai re¡rezenlám grafic ¡e Oǯ
Vom scrie deci
( ) ( ) ax ay y x axay y x
D
) ) ))
|
.
|

\
|
+ = +
÷
1
0
1
1
3 2 3 2
ǯ

Sá caIcuIám se¡aral inlegraIa inicricaràǰ adicá ( )
)
÷
+
1
1
3 2
ay y x ǯ
Aceaslá inlegraIá esle o inlegraIá sim¡Iá in ra¡orl cu variabiIa qǯ
Vom considera ¡e x dre¡l conslanlá ǻaça cum fáceam çi Ia derivaleIe
¡ar[iaIeǼǯ Vom ob[ine aslfeIDZ
( )
2
1
1
4
2
1
1
3 2
2
4
x
y
y x ay y x
y
y
=
|
|
.
|

\
|
+ = +
=
÷ =
÷
)

Revenind Ia inlegraIa dubIá ¡e care doream sá o caIcuIámǰ
vom ob[ineDZ
( ) ( )
3
2
2
1
0
2
1
0
1
1
3 2 3 2
= = |
.
|

\
|
+ = +
) ) ) ))
÷
ax x ax ay y x axay y x
D


Am fi ¡ulul caIcuIa inlegraIa çi in ordinea inversáǰ adicá sá
considerám
( ) ( ) ay ax y x axay y x
D
) ) ))
÷
|
.
|

\
|
+ = +
1
1
1
0
3 2 3 2
ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŝ
CaIcuIali inlegraIa de mai sus in ordinea inversaǯ


Řǯ DomeniuI O esle sim¡Iu in ra¡orl cu axa Oqǯ Acesla esle cazuI
in care re¡rezenlarea graficá a Iui O esle de formaDZ
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


163
y

2
x y =


D
O x

4
2
+ ÷ = x y
In aceaslá silua[ie observám cá x variazá inlre vaIoriIe a çi |ǰ
adicá avem | | b a x , e ǯ VaIoriIe a çi | sunl fie cunoscule din descrierea
domeniuIui Oǰ fie ¡ol fi delerminale de aiciǯ

IrobIema in acesl caz a¡are deoarece q nu variazá inlre niçle
vaIori cIareǯ Mai exaclǰ vaIoriIe Iui q de¡ind de vaIoriIe Iui xǯ In
aceaslá silua[ie vom considera ( ) ( ) | | x y x y y
2 1
, e ǯ Am consideral Iimila
inferioará ¡enlru q ca fiind func[ia ( ) x y
2
çi Iimila su¡erioará ca fiind
( ) x y
1
ǰ deoarece aça ne indicá graficuIǯ Ienlru qǰ vaIoriIe ceIe mai mici
sunl re¡rezenlale sub ceIe mai mariǰ adicá q ia vaIori ȃde |os in susȄǯ
Ienlru un aslfeI de domeniu Oǰ vom aveaDZ
( )
( )
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
b
a
x y
x y D
ax ay y x f axay y x f
2
1
) , ( ,

|xcnp|u
Sá se caIcuIeze ( )
))
÷
D
axay y x ǰ domeniuI O fiind dal de
reIa[iiIeDZ
2
x y = ǰ x y = ǯ
Ienlru re¡rezenlarea Iui O va fi nevoie sá re¡rezenlámǰ ¡e
aceeaçi axá de coordonaleǰ ceIe douá reIa[iiǰ
2
x y = ǰ 4
2
+ ÷ = x y ǯ
Vom ob[ine graficuI urmálorDZy

( ) x y
1

D
( ) x y
2O a b x
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI164
DomeniuI O se observá cá esle s¡a[iuI care re¡rezinlá
Ǯinlersec[iaȄ ceIor douá curbeǯ
Ienlru a vedea care sunl vaIoriIe inlre care variazá xǰ va fi
nevoie sá gásim coordonaleIe ceIor douá ¡uncle de inlersec[ieǯ
Ienlru aceasla esle nevoie sá rezoIvám sislemuIDZ
¹
´
¦
=
=
x y
x y
2


Vom ob[ine douá soIu[iiDZ 2 = x ǰ 2 = y Dz 2 ÷ = x ǰ 2 = y ǯ
Trecem acesle vaIori ¡e graficDZAslfeI am gásil vaIoriIe inlre care variazá xǰ adicá | | 2 , 2 ÷ e x ǯ
Ienlru variabiIa qǰ ob[inem inlervaIuI | | 4 ,
2 2
+ ÷ e x x y ǯ
AslfeI ( )
))
÷
D
axay y x ¡oale fi scrisá sub formaDZ
( ) ( )
) ) ))
÷
+ ÷
|
.
|

\
|
÷ = ÷
2
2
4
2
2
ax ay y x axay y x
x
x D

Vom caIcuIa mai inlâi inlegraIa din cadruI ¡aranlezeiDZ
( ) 8 4 4 2
2
2 3 4
4
2
4
2
2
2
2
+ + ÷ ÷ =
|
|
.
|

\
|
÷ = ÷
+ ÷ =
=
+ ÷
)
x x x x
y
xy ay y x
x y
x y
x
x

Vom ob[ine deci
( ) ( ) =
|
.
|

\
|
÷ = ÷
) ) ))
÷
+ ÷ 2
2
4
2
2
ax ay y x axay y x
x
x D

( )
15
2 184
8 4 4 2
2
2
2 3 4
= + + ÷ ÷ =
)
÷
ax x x x x

y

2
x y =


( ) 2 , 2 ÷ D ( ) 2 , 2
O x

4
2
+ ÷ = x y
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


165
y
x y
2
1
=
( ) 2 , 4
( ) 0 , 0
O x

2
y x =
Tcmã dc rcI!cc[ic Ş
Ienlru exem¡IuI de mai sus se ¡oale caIuIa inlegraIa in ordinea
inversaǵ Argumenla[i rás¡unsuIǯ


řǯ DomeniuI O esle sim¡Iu in ra¡orl cu axa Oxǯ Acesla esle cazuI
in care re¡rezenlarea graficá a Iui O esle de formaDZ

Silua[ia esle asemanaloare cu cea de mai susǰ dar x si q siȬau
ǮschimbalȄ caraclerisliciIeǯ
Ienlru un aslfeI de domeniu Oǰ vom aveaDZ
( )
( )
( )
) ) ))
|
.
|

\
|
=
a
c
y x
y x D
ay ax y x f axay y x f
2
) , ( ,

|xcnp|u
Sá se caIcuIeze ( )
))
+
D
axay y x ǰ domeniuI O fiind definil de
reIa[iiIe
2
y x = ǰ
2
x
y = ǯ

Vom ince¡e ¡rin re¡rezenlarea graficá a ceIor douá reIa[ii
¡enlru a ¡ulea vizuaIiza domeniuI Oǯ
y
c
( ) y x
1

D

( ) y x
2

d
O x
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI166
CeIe douá ¡uncle de inlersec[ie IeȬam delerminal rezoIvând
sislemuI
¦
¹
¦
´
¦
=
=
2
2
x
y
y x
ǯ
VaIoriIe inlre care variazá q in inlerioruI domeniuIui O sunl Ŗ
çi Řǰ adicá | | 2 , 0 e y ǯ Ienlru xǰ observám cá acesla variazá inlre curba
re¡rezenlalá cu Iinie conlinuáǰ cu ex¡resia
2
y x = çi drea¡la
re¡rezenlalá cu Iinie ¡unclaláǰ
2
x
y = ǯ Trebuie sá iI delerminám ¡e x
din aceaslá ecua[ie a dre¡leiǰ adicá vom avea y x 2 = ǯ Iulem aslfeI
s¡une cá Iimila inferioará ¡enlru x esle
2
y x = ǰ iar cea su¡erioará esle
y x 2 = ǰ adicá | | y y x 2 ,
2
e ǯ Vom ¡ulea deci scrie inlegraIa sub formaDZ
( ) ( )
) ) ))
|
.
|

\
|
+ = +
2
0
2
2
ay ax y x axay y x
y
y D

( ) ( )
15
148
4
2
2
0
2 3
2
0
2
2
= |
.
|

\
|
+ ÷ ÷ = |
.
|

\
|
+ = +
) ) ) ))
ay y y
y
ay ax y x axay y x
y
y D


In uneIe silua[ii ¡ulem foIosi ambeIe varianle de a ǮciliȄ
domeniuI O descrise Ia ¡uncleIe Ř çi řǯ In acesle cazuri esle suficienl
sá aIegem una dinlre varianle çi sá caIcuIám inlegraIa conform
aIegerii fáculeǯ

Dctcrminarca arii!nr In!nsind intcgra!a dub!ã

CaIcuIuI inlegraIei dubIe esle uliI Ia delerminarea unor
su¡rafe[eǯ Mai exaclǰ dacá dorim sá caIcuIám su¡rafa[a unui
domeniu Oǰ esle suficienl sá caIcuIám
))
D
axay ǯ

|xcnp|u
Sá se delermine aria domeniuIui O definil deDZ
¹
´
¦
>
= +
0
4
2 2
x
y x
ǯ

Ienlru a delermina aceaslá arie va lrebui sá caIcuIám
))
D
axay ǯ
Vom ob[ine urmáloarea re¡rezenlare graficá a cercuIui 4
2 2
= + y x DZ
Y
( ) 2 , 0


( ) 0 , 2 ÷ ( ) 0 , 2
x

( ) 2 , 0 ÷
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


167
DomeniuI insá esle condi[ional çi de reIa[ia 0 > x ǰ deci O va fi
re¡rezenlal de semicercuI ¡ozi[ional deasu¡ra axei OxDZ


Din grafic se observá cá | | 2 , 2 ÷ e x ǯ Ienlru qǰ observám cá Iimila
sa inferioará esle drea¡la 0 = y ǻadicá axa OxǼǰ iar Iimila su¡erioará
esle dalá de reIa[ia 4
2 2
= + y x ǯ
Din 4
2 2
= + y x ob[inem
2
4 x y ÷ ± = ǯ Dar din desen se
observá cá ne inlereseazá slricl vaIoriIe ¡ozilive aIe Iui qǰ deci vom
aIege
2
4 x y ÷ = ǯ Am ob[inul aslfeI IimileIe inlre care variazá qDZ
| |
2
4 , 0 x y ÷ e ǯ
RezuIlá de aici cáDZ
) ) ))
÷
÷
|
.
|

\
|
= =
2
2
4
0
2
aria ax ay axay D
x
D
ǯ
Luám se¡aral inlegraIa din ¡aranlezá çi avemDZ
2
4
0
4
0
4
2
2
x y ay
x
x
÷ = =
÷
÷
)

|ctcnin! |a ca|cu|u| arici tcn c|jincDZ
) ) ) ))
÷ ÷
÷
÷ = |
.
|

\
|
= =
2
2
2
2
2
4
0
4 aria
2
ax x ax ay axay D
x
D

Sá caIcuIám se¡aral
)
÷ = ax x I
2
4 ǻadicá ¡rimilivaǼDZ
=
÷
÷
+
÷
=
÷
÷
= ÷ =
) ) ) )
ax
x
x
ax
x
ax
x
x
ax x I
2
2
2 2
2
2
4 4
4
4
4
4
( )
)
÷ + = ax x x
x
' 4
2
arcsin 4
2

çi inlegrând ¡rin ¡ár[iDZ
)
÷ ÷ ÷ + = ax x x x
x
I
2 2
4 4
2
arcsin 4
adicá
Y
( ) 2 , 0


( ) 0 , 2 ÷ ( ) 0 , 2
x

( ) 2 , 0 ÷
IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI168
I x x
x
I ÷ ÷ + =
2
4
2
arcsin 4 deci
2
4
2
arcsin 4 2 x x
x
I ÷ + = de unde
2
4
2 2
arcsin 2 x
x x
I ÷ + =
Noi aveam insá
= ÷ = |
.
|

\
|
= =
) ) ) ))
÷ ÷
÷ 2
2
2
2
2
4
0
4 aria
2
ax x ax ay axay D
x
D

2
2
2
4
2 2
arcsin 2
÷
|
.
|

\
|
÷ + = x
x x

de unde rezuIlá
t 2 4
2 2
arcsin 2 aria
2
2
2
= |
.
|

\
|
÷ + =
÷
x
x x
D ǯ

Iulem chiar verifica fa¡luI cá rezuIlaluI esle coreclDZ aria
domeniuIui D esle aria semicercuIuiǰ adicá |umálale din aria cercuIui
de razá Řǯ Ienlru aria cercuIui avem reIa[ia
2
r arie t = ǰ deci ¡enlru
razá Ř ob[inem t 4 = arie ǯ Aria semicercuIui va fi |umálale din aceaslá
vaIoareǰ adicá t 2 aria = D ǰ aceIaçi rezuIlal ob[inul çi cu a|uloruI
inlegraIei dubIeǯ
Isle evidenl fa¡luI cá ¡enlru domeniuI de Ia acesl exem¡Iu ar
fi fosl muIl mai sim¡Iu sá ne foIosim de formuIa arieiǰ nu de
inlegraIa dubIáǯ In muIle cazuriǰ insáǰ domeniuI O nu are o formá
reguIalá aslfeI incâl nu sunl cunoscule formuIe direcle de caIcuI
¡enlru arieǯ In acesle cazuriǰ caIcuIuI inlegraIei dubIe
))
D
axay esle
exlrem de im¡orlanlǯIUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


169

Tcst dc autncva!uarc

ŗǯ Sá se caIcuIeze derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI unu
çi doi ¡enlru func[ia ( (( ( ) )) )
y
x y x f = == = ,

Řǯ Sá se caIcuIeze derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI unu
çi doi ¡enlru func[ia com¡usa ( (( ( ) )) )
| || |
| || |
. .. .
| || |


\ \\ \
| || |
= == =
y
x
xy f y x F , ,
Inaicatie. Se considera IuncĠiile ( (( ( ) )) ) xy y x u = == = , si ( (( ( ) )) )
y
x
y x v = == = , .

řǯ Sá se delermine ¡uncleIe de exlrem IocaI aIe
func[iei : f R R ÷
3
ǰ
( ) : y x xy y x : y x f 3 2 2 2 ) , , (
2 2
+ + + + + =

Śǯ Iie o func[ie j ¡enlru care se cunosc vaIoriIe in
câlva ¡uncleǰ conform labeIuIuiDZ
i
x
ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ
( )
i i
y x f =
Řǯř Ŝǯř şǯŘ ŗŘǯŞ ŘŚǯŜ ŗśǯş ŗŝǯş

Sá se gáseascáDZ
aǯ o func[ie Iiniará ( ) b ax x g + = care sá a¡roximeze
func[ia jDz
bǯ o funclie de graduI doiǰ ( ) c bx ax x g + + =
2
care sá
a¡roximeze func[ia jDz
cǯ anaIizali care dinlre ceIe doua varianle esle mai
a¡ro¡iala de funclia jǯ

śǯ Sá se caIcuIeze aria domeniuIui O din ¡Ian definil
aslfeIDZ ( ) { } 3 0 , 1 0 ,
2 2
s s ÷ s s e = x x y y x D 5 ǯ


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI170

5tudiu individua!

Sá se caIcuIeze derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI unu çi doi
¡enlru func[iiIeDZ

ŗǯ R R f ÷
2
: ǰ ( (( ( ) )) )
4 2 3
2 2 , y y x xy y x f ÷ ÷÷ ÷ + ++ + = == =
Řǯ R R* R f ÷ × : ǰ ( (( ( ) )) )
y
x
xy y x f + ++ + = == = ,
řǯ R R f ÷
2
: ǰ ( (( ( ) )) )
2
,
y x
e y x f
+ ++ +
= == =

Sá se caIcuIeze derivaleIe ¡ar[iaIe de ordinuI unu çi doi
¡enlru func[iiIe com¡useDZ

Śǯ ( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) y x y x f y x F + ++ + ÷ ÷÷ ÷ = == = 2 , 2 ,
śǯ ( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
| || |
| || |
. .. .
| || |


\ \\ \
| || |
= == = xy arctg
y
x
f y x F , ln ,
Ŝǯ ( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) xy y x xy f y x F ln , , ,
2
÷ ÷÷ ÷ = == =
ŝǯ ( (( ( ) )) )
| || |
| || |
. .. .
| || |


\ \\ \
| || | + ++ +
= == =
y:
: y
e f : y x F
xy:
ln , , ,

Sá se delermine ¡uncleIe de exlrem IocaI aIe func[iiIorDZ
Şǯ R R f ÷
2
: ǰ xy y x y x f 4 ) , (
4 4
÷ + =
şǯ : f ÷
(
¸
(

¸
t
×
(
¸
(

¸
t
2
, 0
2
, 0 Rǰ ) cos( cos sin ) , ( y x y x y x f ÷ + + =
ŗŖǯ : f ÷
(
¸
(

¸
t
×
(
¸
(

¸
t
2
, 0
2
, 0 Rǰ ) sin( sin sin ) , ( y x y x y x f + + + =
ŗŗǯ : f R ÷
+
3

2 2 2 2
1
) , , (
:
:
y
y
x
x
: y x f + + + =

ŗŘǯ Iie o func[ie j ¡enlru care se cunosc vaIoriIe in câlva
¡uncleǰ conform labeIuIuiDZ
i
x
ś ŝ Ş ŗ
Ŗ
ŗ
ř
ŗ
ś
ŗ
Ŝ
ŗ
ŝ
Ř
Ŗ
ř
Ŗ
( )
i i
y x f =
Ś Ś ś ś Ŝ Ŝ ŝ ş ş ŗ
Ŗ
Sá se gáseascá o func[ie Iiniará ( ) b ax x g + = care sá
a¡roximeze func[ia jDz

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


171

5tudiu individua!

ŗřǯ Iie o func[ie j ¡enlru care se cunosc vaIoriIe in câlva
¡uncleǰ conform labeIuIuiDZ
i
x
Ȭř ȬŘ Ȭŗ Ŗ ŗ Ř ř
( )
i i
y x f =
Řǯř Ŝǯř şǯŘ ŗŘǯ
Ş
ŘŚǯ
Ŝ
ŗśǯ
ş
ŗŝǯ
ş
Sá se gáseascáDZ
dǯ o func[ie Iiniará ( ) b ax x g + = care sá a¡roximeze
func[ia jDz
eǯ o funclie de graduI doiǰ ( ) c bx ax x g + + =
2
care sá
a¡roximeze func[ia jDz
fǯ anaIizali care dinlre ceIe doua varianle esle mai
a¡ro¡iala de funclia jǯ

Sá se caIcuIeze aria domeniuIui O din ¡Ian definil aslfeIDZ

ŗŚǯ ( ) { } 4 , 2 1 ; 5 , 2 0 ,
2
s s ÷ s s e = x y y x D 5 Dz
ŗśǯ ( )
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
÷ s s s s e =
5
13
8
1
; 3 1 ,
2
2 2
y
x y y y x D 5

Sá se caIcuIeze urmáloareIe inlegraIe dubIeDZ
ŗŜǯ
)) )) )) ))
+ ++ +
D
axay
y
x
2
2
1
ǰ unde O esle dre¡lunghiuI delerminal
de 0 = == = x ǰ 1 = == = x ǰ 0 = == = y ǰ 1 = == = y Dz
ŗŝǯ axay
y x
x
D
)) )) )) ))
+ ++ +
2 2
2
ǰ unde O esle Iimilal de 0 = == = x ǰ 1 = == = y ǰ
3
2 = == = y ǰ x y = == = ǯ
ŗŞǯ
)) )) )) ))
D
axay
y
x
2
2
ǰ unde O esle domeniuI Iimilal de curbeIe
2
x y = == = ǰ
2
y x = == =
ŗşǯ
))
D
yaxay ǰ unde D esle domeniuI Iimilal de curbeIeDZ
2 , 0 2 , 2
2 2 2
= = ÷ + = x x y x x y ǯIUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI172

5tudiu individua!

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


173
5tudiu individua!

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI174
5tudiu individua!

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


175

REZUMATUL UNITÁ|II DE ÎNVÁ|ARE ŝIn unilalea de invá[are ŝ au fosl ¡arcurse urmáloareIe as¡ecleDZ- a fosl inlrodusá no[iunea de funclie cu mai muIle variabiIeDz
- a fosl ¡rezenlal moduI de caIcuI aI derivaleIor ¡arliaIe ¡enlru
funcliiIe de mai muIle variabiIe ǻeIemenlare sau com¡useǼDz
- sȬa ¡rezenlal moduI de delerminare a exlremeIor unei funcliiDz
- sȬa oferil o meloda de delerminare a funcliiIor de a¡roximare
¡enlru seluri de dale ex¡erimenlaIeǰ mai exacl meloda ceIor
mai mici ¡alrareDz
- sȬa disculal des¡re inlegraIeIe dubIe si au fosl indicale
modaIilali de caIcuI ¡enlru acesleaǰ ¡recum si Iegalura dinlre
inlegraIa dubIa si aria unei su¡rafeleǯ


IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI176
TE5T DE EVALUARE Ȯ nntat dc tutnrc Ȧ titu!ar curs


ŗǯ Sa se delermine ¡uncleIe de exlrem ¡enlru funclia
( ) { } R R f ÷ 0 , 0 \ :
2
ǰ ( ) ( )
2 2
ln , y x xy y x f + =

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ !cicrninarca puncic|cr siaiicnarc ǻŚpǼǰ
ca|cu|u| !critaic|cr !c cr!inu| !ci ǻřpǼǰ i!cniijicarca puncic|cr !c cxircn
ǻŘpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Řǯ Sá se delermine formuIeIe de caIcuI aI derivaleIor ¡arliaIe de
ordinuI unu si doi ¡enlru o funclie | de ř variabiIe ǰ dalá ¡rin
inlermediuI a lrei func[ii uǰ tǰ uǰ
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : y x w : y x v : y x u f : y x F , , , , , , , , , , = ǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ ca|cu|u| !critaic|cr !c cr!inu| unu ǻřpǼǰ
ca|cu|u| !critaic|cr !c cr!inu| !ci ǻŜpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
řǯ Iie o func[ie j ¡enlru care se cunosc vaIoriIe in câlva ¡uncleǰ
conform labeIuIuiDZ
i
x
ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ
( )
i i
y x f =
ŗ ř ś ŝ ş ŗŗ ŗř
Sá se gáseascáDZ
aǯ o func[ie Iiniará ( ) b ax x g + = care sá a¡roximeze func[ia jDz
bǯ o funclie de graduI doiǰ ( ) c bx ax x g + + =
2
care sá a¡roximeze
func[ia jDz
cǯ anaIizali si inler¡relali rezuIlaleIe oblinuleǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ jiccarc su|punci ǻřpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Śǯ Sá se caIcuIeze
))
+
÷
D
axay
x
y
2
1
1
ǰ unde O esle domeniuI marginil de
curbeIe x x y 3
2
+ ÷ = si
2
x
y =


|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ rcprczcniarca grajica ǻŘpǼǰ !cicrninarca
puncic|cr !c inicscciic ǻŗpǼǰ sia|i|irca ta|cri|cr inirc carc tariaza x si y
ǻřpǼǰ ca|cu|u| prcpriuȬzis ǻřpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯǯIUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI


177
INDICA|IIǰ 5UGE5TII DE REZOLVAREǰ RÁ5PUN5URI
PENTRU 5ARCINILE DE LUCRU $I TE5TELE DE
AUTOEVALUARE ALE UNlTÃJll DL ÌNVÃJARL ŝ

Tcmã dc rcI!cc[ic ŗ
O func[ie de douá variabiIe admile derivale ¡ar[iaIe de
ordinuI n conlinueǰ ordinea de derivare nu conleazá çi
avem din ceIe Ř
n
derivale ¡ar[iaIe numai n Ƹŗ dislincle

Tcmã dc rcI!cc[ic Ř
ǻŘǰŗǼ Ȯ minim IocaIDz ǻȬŘǰȬŗǼ Ȯ maxim IocaI

Tcmã dc rcI!cc[ic ř
x
w
w
f
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
Dz
y
w
w
f
y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
ǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ś
x
v
v
f
x
u
u
f
x
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
Dz
y
v
v
f
y
u
u
f
y
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c
Dz
:
v
v
f
:
u
u
f
:
F
c
c
c
c
+
c
c
c
c
=
c
c


Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
( ) 21 11 . 6 + = x x g Dz ( ) 71 . 19 11 . 6 32 . 0
2
+ + = x x x g Dz suma
¡alraleIor eroriIor esle mai mica in a doua silualieǯ

Tcmã dc rcI!cc[ic Ŝ
Daca ¡rivim inlegraIa in ordinea inversa nu ne mai
incadram in silualia anaIizalaǯ

Tcst dc autncva!uarc
řǯ ( ) 8 , 5 , 3 ÷ ÷ ¡uncl de minim
śǯ Ŝ

IUNC|II DI MAI MULTI VARIAßILI178
BIBLIOGRAFIE RECOMANDATÁ PENTRU UNlTATLA DL
ÌNVÃJARL ŝ

ŗǯ Cenuçá Ghǯǰ ßurIacu Vǯǰ Coroi Rǯǰ Woinaroschi Sǯǰ IiIi¡ Aǯǰ
Toma Mǯǰ MyhaIyi Mǯǰ Iiricá Oǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Ti¡oǯ AǯSǯIǯǰ ßucureçliǰ ŗşşŖǯ
Řǯ Chiri[á Sǯǰ Prc||cnc !c naicnaiici supcricarcǰ Idǯ Didaclicá çi
Iedagogicáǰ ßucureçliǰ ŗşŞşǯ
řǯ DufelreIIe Cǯǰ GaggioIi Vǯ Ȭ ||cncnis !Ȃa|gc|rcǰ Vuiberlǰ Iaris
ŗşşřDz
Śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Universilá[ii
IIoieçliǰ ŘŖŖŗDz
śǯ Iarca Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ Idǯ Irahovaǰ IIoieçli
ŗşşşDz
Ŝǯ Iarca Iǯǰ Io¡escu Gǯǰ ViIcu Gǯǰ Maicnaiici ap|icaic in cccncnicǰ
Idǯ UIGǰ IIoieçli ŘŖŖŘDz
ŝǯ O¡rescu Ghǯǰ Ghic Gǯǰ ManoIe Sǯǰ Chirciu Iǯǰ Maicnaiici ap|icaic
in cccncnicǰ Idǯ Inde¡enden[a Iconomicáǰ ßráiIaǰ ŗşşşDz
Şǯ Io¡escu Gǯǰ ¬|gc|ràǯ |xcrcijii ¸i prc||cncǰ Idǯ Iremierǰ IIoieçli
ŘŖŖŖDz
şǯ Io¡escu Gǯǰ Dumilru Iǯǰ ||cncnic !c naicnaiici supcricarcǯ
¬|gc|ra |iniara si ana|iza naicnaiicaǰ Idǯ IIMǰ Iasi ŘŖŖş
ŗŖǯ Rislea Iǯǰ Isbáçoiu Dǯǰ Dumilru Iǯǰ ¬|gc|rà |iniaràǰ gccnciric
ana|iiicà ¸i !ijcrcnjia|àǯ |cuajii !ijcrcnjia|cǰ IdǯUIGǰ IIoieçli ŘŖŖŝDz


ICUA|II DIIIRIN|IALI LINIARI DI ORDIN SUIIRIOR CU
COIIICIIN|I CONSTAN|I132
TE5T DE EVALUARE Ȯ nntat dc tutnrc Ȧ titu!ar curs


ŗǯ Sá se delermine soIu[iiIe generaIe ¡enlru urmáloareIe ecua[ii
Iiniare de ordin su¡eriorDZ


( )
[ [ \ \
,9
3 cos 65 sin 34 16 ÷ ÷ = ÷ Dz
bǯ ( ) ( ) 16 24 11 sin 8 18 2 cos 8 ' 12 ' ' 6 ' ' '
2 2
+ + ÷ + ÷ + ÷ = ÷ + ÷ [ [ [ [ [ [ \ \ \ \
cǯ ( ) 1 2 2 4 10 8 ' 2 ' '
2 3
+ + + ÷ = ÷ ÷ [ [ H \ \ \
[
Dzǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ rczc|tarca ccrccia a jiccarui su|punci ǻřpǼǯ Sc
accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Řǯ Iie ecua[ia ) ( 4 ' 3 ' ' [ ) \ \ \ = ÷ + ǯ Sá se delermine ( ) [ ) çliind cá
( ) [ [ H \
[
S
3 cos 3 sin
2
+ = esle o soIu[ie ¡arlicuIará a ecua[ieiǯ
Delerminali a¡oi soIulia ecualiei omogene alasale si soIulia generaIa
a ecualiei ¡ro¡useǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ !cicrninara ccrccià a |ui ( ) [ ) ǻŜpǼǰ sc|uiia
ccuaiici cncgcnc ǻŘpǼǰ sc|uiia gcncra|a a ccuaiici ǻŗpǼǯ Sc accr!à ŗp !in
cjiciuǯ
řǯ Sá se scrie ecua[ia diferen[iaIá care are soIu[ia generaIá
1 2
3 2
2 1
+ ÷ + + = [ [ H F H F \
[ [
ǯ
|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ !cicrninarca ncn|ru|ui siang a| ccuaiici ǻŚpǼǰ
!cicrninarca ncn|ru|ui !rcpi a| ccuaiici ǻŚpǼǰ jina|izarca ccuaiici ǻŗpǼǯ Sc
accr!à ŗp !in cjiciuǯ
Śǯ In cadruI aceslui ca¡iloI a fosl consideral exem¡IuI
ǮSá se scrie forma soIu[iei ¡arlicuIare ¡enlru o ecua[ie diferen[iaIá
neomogená ¡enlru care ( ) ( ) 1 3 2
2 2
+ ÷ =
÷
[ [ H [ )
[
Ȅ ǻ¡agina ŗŘŚǼǯ
In soIulia ¡ro¡usa am consideral ( ) F E[ D[ H \
[
S
+ + =
÷ 2 2
ǯ De ce nu sȬa
¡referal ( ) F E[ D[ GH \
[
S
+ + =
÷ 2 2
ǻavand un ¡rodus inlre o ex¡onenliaIa
si un ¡oIinomǼǵ Demonslrali acesl as¡eclǯ

|n cta|uarc tcr ji ana|izaicDZ nciitarca a|cgcrii ǻřpǼǰ !cncnsiraiia ccrccia
ccuaiici ǻŜpǼǯ Sc accr!à ŗp !in cjiciuǯǯ