UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Facultatea de Psihologie

PSIHOLOGIA MUNCII Lector univ. Dr. Ovidiu Brazdău - Note de curs -

Copyright © Ovidiu Brazdău www.ovidiubrazdau.ro

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Facultatea de Psihologie

PSIHOLOGIA MUNCII - CUPRINS
Programa analitică – Studii de zi Programa analitică – Învăţământ cu frecvenţă redusă Managementul Performanţei – Studiu de caz Managementul Resurselor Umane – Studiu de caz Anexă – Ghid de realizare a referatului

Copyright © Ovidiu Brazdău www.ovidiubrazdau.ro

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE DOMENIUL DE STUDII: PSIHOLOGIE PROGRAMUL DE STUDII: LICENŢA ZI

1

FIŞA DISCIPLINEI „PSIHOLOGIA MUNCII”
Statutul disciplinei: Obligatorie Nivelul de studii: Licenţă Anul de studii: 2010-2011, Semestrul: 3 Titularul cursului: Lector univ. dr. BRAZDĂU OVIDIU Număr de ore / Verificare / Credit Curs Seminar Laborator Proiect 2 1 A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI • cunoaşterea aparatului conceptual şi a sistemului de idei specific domeniului psihosocial al cunoaşterii muncii; • deprinderea de analiză a diferitelor probleme psihosociale ale muncii; • realizarea unor comparaţii şi interpretări ale evoluţiei pieţei muncii din perspectiva psihologiei; • formarea unei sistem obiectiv de autoapreciere a rezultatelor muncii şi a unei atitudini pozitive faţă de muncă. . B. PRECONDIŢII DE ACCESARE A DISCIPLINEI 1101 - Fundamentele psihologiei 1 1202 - Fundamentele psihologiei 2 C. COMPETENŢE SPECIFICE 1. Cunoaştere şi înţelegere • Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor şi teoriilor explicative ale psihologiei muncii • Utilizarea adecvată a noţiunilor aferente domeniului • Capacitatea de a identifica şi descrie principalele metode şi tehnici ale psihologiei muncii 2. Explicare şi interpretare • Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi utilizare a cadrului teoretic prezentat • Înţelegerea skills-uri specifice managerului modern, adaptate companiilor mici, medii sau multinaţionale 3. Instrumental – aplicative • Abilitatea de a realiza un plan de dezvoltare individuală pentru angajaţii unei companii • Capacitatea de a identifica şi evalua competenţele profesionale ale angajaţilor unei companii în funcţie de tipul şi obiectivele companiei 4. Atitudinale • Utilizarea conceptelor şi teoriilor asimilate în vederea explicării comportamentului de munca • Cultivarea interesului pentru studiul stiintific al muncii

Examinare E

Credite 4

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE D. CONŢINUTUL DISCIPLINEI TEMA 1. Obiectul, sarcinile şi istoria psihologiei muncii 2. Metodologia cercetării în psihologia muncii şi organizaţională 3. Recrutarea şi selecţia profesională 4. Pregătirea profesională: formare şi dezvoltare. Managementul Resurselor umane. Planul individual de dezvoltare 5. Aprecierea performanţelor. Managementul performanţei 6. Motivaţia şi satisfacţia 7. Comportamentul în grup la locul de muncă 8. Recapitulare E. EVALUARE STABILIREA NOTEI FINALE TIP ACTIVITATE Răspunsuri la examen Activităţi aplicative: laborator / lucrări practice / referate Teste de evaluare intermediară pe parcursul semestrului Prezenţa activă la curs şi activităţile de seminar / laborator NR. Referate: 1 % 60% 25% 15% CS 2 4 4 4 4 4 4 2 ACTIVITĂŢI SEM LAB 1 2 2 2 2 2 2 1 AA

2

F. REPERE METODOLOGICE Cursul se va realiza în mai multe variante, alternând tipul prelegere cu tipul de curs interactiv, bazat pe dialog. Se vor utiliza exemplificări. La seminar se vor realiza aplicaţii utilizându-se metoda de lucru în echipă şi prezentarea în plen a rezultatelor echipelor. G. BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE Bogathy, Zoltan (coord.), 2004, Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi

BIBLIOGRAFIE Pitariu, Horia, 1994, Managementul resurselor umane. Măsurarea RECOMANDATĂ performanţelor profesionale, Editura ALL, Bucureşti WEB Asociaţia Psihologilor din România www.psihologie.net Colegiul Psihologilor din România www.copsi.ro

Data avizării în catedră: Şef catedră Conf. univ. dr. Tamara Bârsanu _____________________ Titular disciplină Lector univ. dr. Ovidiu Brazdău _____________________

disponibil la sefa de an si pe grupul de discutii online al studentilor la psihologie! (pe yahoogroups. si departamentele cu care interactionati Cap.com) . frecventa evaluarii) o sistemul de training/formare oferit salariatilor o descrieti jobul dvs. filiala. disciplina. La realizarea referatului se vor respecta cerintele de forma din Ghidul de realizare a referatului. pe prima pagină se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii: universitatea. 4 Prezentarea sistemului de management al performantei din compania unde va desfasurati activitatea. facultatea. 1 Prezentarea obiectului de activitate al companiei in care va desfasurati activitatea Cap. o modul de evaluare a performantei / modalitatea de masurare a performantei o sistemul de bonificatii oferit pentru realizarea si depasirea obiectivelor o sistemul de sanctionare pentru neindeplinirea obiectivelor (neatingerea targetelor) Cap. sef de sectie etc. numele şi prenumele studentului. email si un telefon de contact al companiei Cap. director departament..) o modul de evaluare a competentelor profesionale (cine il realizeaza. data predării (zi/lună/an). 2 Datele de identificare. anul şi grupa. sau locul de munca al unei persoane apropiate sau din familie. 5 Fisa postului ocupat de dvs. cum se realizeaza evaluarea. titlul referatului. Se vor prezenta si descrie: o nr. Se vor prezenta si descrie: o modul in care sunt stabilite obiectivele jobului dvs. (daca nu este confidentiala) • • NOTA: Daca in prezent nu lucrati descrieti fostul loc de munca. In referat. de salariati o organigrama o structura ierarhica / nivelurile ierarhice din companie (manager.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 3 CERINTE PENTRU REALIZAREA REFERATULUI – PSIHOLOGI A MUNCII Referatul va contine urmatoarele: • • • Cap. 3 Prezentarea sistemului de management al resurselor umane existent in compania in care lucrati. • • Referatul va fi scris la calculator va avea între 3-10 pagini (2500-3000 de cuvinte).

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 1 PROGRAMA ANALITICĂ Invăţământ cu frecvenţă redusă DENUMIREA DISCIPLINEI: PSIHOLOGIA MUNCII TITULAR CURS: Lector univ. Managementul Resurselor umane. deprinderea de analiză a diferitelor probleme psihosociale ale muncii. DD: în domeniul licenţei. Domeniul de intersecţie este MUNCA – o activitate specific umană care poate fi analizată din mai multe puncte de vedere. DS: de specialitate. • • • • cunoaşterea aparatului conceptual şi a sistemului de idei specific domeniului psihosocial al cunoaşterii muncii. TEMA ACTIVITĂŢI 1. Reţinem pentru cursul de faţă doar acele probleme ale persoanei antrenate într-un efort în care nu doar latura strict profesională este angajată. AA: activităţi aplicative . precum şi a procesului de selecţie şi recrutare în viziunea modernă pusă în aplicare de companiile multinaţionale. formarea unei sistem obiectiv de autoapreciere a rezultatelor muncii şi a unei atitudini pozitive faţă de muncă. DC: complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: OB: obligatorie. sarcinile şi istoria psihologiei muncii Metodologia cercetării în psihologia muncii şi organizaţională Recrutarea şi selecţia profesională Pregătirea profesională: formare şi dezvoltare. prin prezentări interactive ale managementului resurselor umane şi managementului performanţei. dr. apărută la întâlnirea dintre psihologie şi sociologie. realizarea unor comparaţii şi interpretare a evoluţiei pieţei muncii din perspectivă psihosocială. BRAZDĂU OVIDIU CODUL DISCIPLINEI: SSP P 07 2231 AN UNIVERSITAR Ştiinţe sociale şi politice Psihologie Psihologie 2010-2011 SEMESTRU: ∗ 3 CS 2 28 NUMĂR DE CREDITE: SEM 1 14 LAB - 4 AA - Domeniul: Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Specializarea: ACTIVITĂŢI Ore / săptămână: 4 ore Total / semestru: 56 ore CATEGORIA FORMATIVĂ A DISCIPLINEI: DF: disciplină fundamentală. comunicarea şi satisfacţiile generate de muncă. motivaţia şi de aici implicarea. Planul individual de dezvoltare Aprecierea performanţelor. LAB: laborator. 2. atenţia. 3. 6. 7. memoria. ci o serie de procese psihice precum: voinţa. OP: opţională. 5. LA: liber aleasă (facultativă) Obligatorii (condiţionate) DISCIPLINE ANTERIOARE: Recomandate DESCRIEREA CURSULUI (pe scurt): Introducere în psihologie socială Psihologie organizaţională şi managerială DD OB Psihologia muncii este o disciplină de graniţă. Cursul pune accent pe abordarea modernă a muncii. 8. Obiectul. Managementul performanţei Motivaţia şi satisfacţia Comportamentul în grup la locul de muncă Recapitulare CS 2 4 SEM 1 2 LAB AA OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE: CONŢINUT (teme): 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 ∗ CS: curs. 4. SEM: seminar.

si departamentele cu care interactionati Cap. 4 Prezentarea sistemului de management al performantei din compania unde va desfasurati activitatea. Managementul resurselor umane. studenţii vor avea obligaţia să realizeze un referat. Zoltan (coord. 1994. LC: lucrări de control / practice) TIP ACTIVITATE Răspunsuri la examen (susţinerea referatului) Activităţi aplicative: laborator / lucrări practice / referate Teste de evaluare intermediară pe parcursul semestrului Prezenţa activă la curs şi activităţile de seminar / laborator NR. de salariati o organigrama o structura ierarhica / nivelurile ierarhice din companie (manager. director departament. 3 Prezentarea sistemului de management al resurselor umane existent in compania in care lucrati.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2 FORMA DE EVALUARE (EX-S: examen scris. Editura Polirom.ro ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ! Având în vedere specificul IFR.net Colegiul Psihologilor din România www. 2004..copsi. cum se realizeaza evaluarea. Măsurarea performanţelor profesionale. în vederea verificării şi evaluării semestriale. sef de sectie etc. Referate: 1 EX % 30% 50% 20% STABILIREA NOTEI FINALE RESURSE NECESARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ WEB ALTE RESURSE LISTA MATERIALELOR DIDACTICE NECESARE Bogathy. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Bucureşti Asociaţia Psihologilor din România www. EX-O: examen oral.). 1 Prezentarea obiectului de activitate al companiei in care va desfasurati activitatea Cap. Se vor prezenta si descrie: o nr. Se vor prezenta si descrie: o modul in care sunt stabilite obiectivele jobului dvs. 5 Fisa postului ocupat de dvs. frecventa evaluarii) o sistemul de training/formare oferit salariatilor o descrieti jobul dvs. o modul de evaluare a performantei / modalitatea de masurare a performantei o sistemul de bonificatii oferit pentru realizarea si depasirea obiectivelor o sistemul de sanctionare pentru neindeplinirea obiectivelor (neatingerea targetelor) Cap. Editura ALL.) o modul de evaluare a competentelor profesionale (cine il realizeaza. (daca nu este confidentiala) • • . CO: colocviu. Referatul va contine urmatoarele: • • • Cap.psihologie. Iaşi Pitariu. Horia. 2 Datele de identificare. email si un telefon de contact al companiei Cap.

Verificati sa atasati documentul in word. Mangalia 3 Atentie! Adresa de e-mail este setata astfel incat sa trimita automat confirmari de primire. Subiectul mailului va fi exclusiv : NUME SI PRENUME. pe prima pagină se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii: universitatea. disciplina. In referat. Nu puneti intrebari pe acest e-mail. nu alte fisiere sau documente! Data limită de predare a referatului: ultima zi a sesiunii de examene • • Referatul va fi scris la calculator va avea între 3-10 pagini (2500-3000 de cuvinte). in format WORD. ca atasament. titlul referatului.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE NOTA: Daca in prezent nu lucrati descrieti fostul loc de munca. filiala. Daca este restanta / diferenta – se trece acest lucru in subiectul mailului. facultatea. nu vi se va raspunde.ro. data predării (zi/lună/an). disponibil la sefa de an si pe grupul de discutii online al studentilor la psihologie! (pe yahoogroups. dupa nume! Referatul se trimite in format electronic pe e-mailul: referatmuncii@brazdau.com) . La realizarea referatului se vor respecta cerintele de forma din Ghidul de realizare a referatului. numele şi prenumele studentului. sau locul de munca al unei persoane apropiate sau din familie. anul şi grupa. Filiala Exemplu: POPA (STANCU) MARIANA.

ovidiubrazdau.MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI Setarea obiectivelor şi evaluarea performanţei .Studiu de caz Copyright © Ovidiu Brazdău www.ro .

Etape START START Stabilirea Stabilirea obiectivelor obiectivelor generale generale ale ale companiei companiei Stabilirea Stabilirea obiectivelor obiectivelor managerilor managerilor (Nivel (Nivel managerial managerial 1-3) 1-3) Stabilirea Stabilirea obiectivelor obiectivelor individuale individuale (Nivel (Nivel 4) 4) Întâlnirea Întâlnirea de de calibrare calibrare a a obiectivelor obiectivelor Agreerea Agreerea obiectivelor obiectivelor cu cu managerul managerul direct direct Evaluarea Evaluarea periodic periodică ăa a performan performanţ ţei ei FINAL FINAL 1 Managementul performanţei .

STABILIREA OBIECTIVELOR .

Instrumente de lucru FORMULARUL 1A – OBIECTIVE GENERALE STRATEGICE 3 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL 1B – OBIECTIVE SPECIFICE 4 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL PENTRU DETALIEREA OBIECTIVELOR COMPLEXE ( MINI-PROIECTE) 5 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULAR DE BUGET ( MINI-PROIECTE) 6 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL 2 – TIMELINE ACTIVITĂŢI CURENTE 7 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL 3 – EVALUAREA GLOBALĂ A PERFORMANŢEI 8 Managementul performanţei .

ne-măsurabile. măsurând mai degrabă rezultatele decât activităţile • Pot fi trecute şi obiective nespecifice.Setarea obiectivelor . Măsurabile. Realiste şi definite in Timp) • Modul de raportare poate fi zilnic. cu condiţia să fie utile şi necesare dezvoltării departamentului / postului • Volumul de muncă necesar pentru atingerea fiecărui obiectiv va fi cuantificat în x% (procentul de volum din totalul activităţilor salariatului) CONŢINUT • Creşterea performanţei activităţii • Perfecţionarea şi Dezvoltarea unui subdomeniu al activităţii personale / departamentale • Dezvoltarea de noi proiecte / programe / structuri organizaţionale. necesare pentru dezvoltarea organizaţională.Instrumente de lucru FORMAT • Obiectivele trebuie scrise în formatul standard (formularul ataşat. 9 Managementul performanţei . Agreate cu conducerea. Excel) • Obiectivele trebuie să fie SMART (Specifice. periodic (la xx zile) • Obiectivele trebuie să fie cât mai cuantificabile posibil. iniţiative strategice etc. lunar. săptămânal.

volumul de muncă necesar pentru realizarea acestui obiectiv va fi între 30-100%) • Timeline-ul activităţilor curente conţine desfăşurarea pe zile a activităţilor care se repetă periodic şi a celor permanente. imediat superioare.Instrumente de lucru ALEGEREA OBIECTIVELOR • Obiectivele generale vor fi minim 1 maxim 5 • Obiectivele specifice vor fi maxim 15 şi reprezintă detalieri / concretizări ale obiectivelor generale.Setarea obiectivelor . detaliate în Timeline-ul lunar (în funcţie de specificul activităţii. • Unul dintre obiectivele specifice va fi obligatoriu Realizarea activităţilor curente. timeline-ul va fi şi el lunar. 10 Managementul performanţei . Având în vedere apariţiile lunare ale publicaţiilor. APROBAREA OBIECTIVELOR • Obiectivele trebuie semnate de două nivele de management.

planificarea se va face obligatoriu pe zile • Pentru activităţile între 1-6 luni. 11 Managementul performanţei . activităţile şi desfăşurătorul lor vor fi detaliate în formularul de mini-proiect • Dacă activităţile se întind pe durata sub 1 lună. conform fişei postului (vezi anexa).Punerea în aplicare a obiectivelor . activităţile se detaliază pe săptămâni • Pentru activităţile care necesită cheltuieli financiare pe mai mulţi itemi se va completa Propunerea de buget în formatul standard TIMELINE-UL LUNAR (Desfăşurătorul lunar al activităţilor) • Conţine în principal termenele de finalizare a unor activităţi.Activităţi FORMULARUL PENTRU ACTIVITĂŢI COMPLEXE • Pentru toate obiectivele specifice complexe (de exemplu dezvoltarea de noi structuri). rapoarte etc. • În timeline-ul lunar se vor trece şi activităţile care trebuie realizate permanent. deadline pentru predarea de documente.

EVALUAREA PERFORMANŢEI .

Procesul de revizuire şi evaluare a performanţei START START Calcularea Calcularea rezultatelor rezultatelor companiei companiei Evaluarea Evaluarea intermediar intermediară ă (simultan (simultan cu cu evaluarea evaluarea competen competenţ ţelor) elor) Autoevaluare Autoevaluare % % Obiectiv Obiectiv + + Modul Modul de de realizare realizare (“CUM?”) (“CUM?”) Evaluarea Evaluarea managerului managerului Calibrarea Calibrarea ratingurilor ratingurilor Întâlnirea Întâlnirea de de evaluare evaluare a a performan performanţ ţei ei Adaptarea Adaptarea ş şii revizuirea revizuirea obiectivelor obiectivelor specifice specifice / / modului modului de de punere punere în în aplicare aplicare FINAL FINAL 13 Managementul performanţei .

în procesul de evaluare şi revizuire a performanţei Evaluarea managerului este considerată finală 14 Managementul performanţei .Procesul de revizuire şi evaluare a performanţei Pentru evaluare se utilizează coloana rezervată din cele 3 instrumente • FORMULARUL 1A – OBIECTIVE GENERALE STRATEGICE • FORMULARUL 1B – OBIECTIVE SPECIFICE • FORMULARUL 2 – TIMELINE ACTIVITĂŢI CURENTE Această parte se completează periodic.

în termeni cantitativi (CE) şi calitativi (CUM) zonele de sub-performanţă care necesită o atenţie specială Evaluarea managerului este considerată finală şi stă la baza deciziilor privind salarizarea şi evoluţia în carieră 15 Managementul performanţei .Procesul de revizuire şi evaluare a performanţei Acest formular va sta la baza discuţiei de evaluare a performanţei Atât salariatul cât şi manageruloferă exemple privind CE şi CUM s-a realizat Atât salariatul cât şi vor sublinia.

Evaluarea performanţei Criteriu salarial • După perioada necesară pentru implementarea sistemului de management al performanţei. Pentru atingerea obiectivelor în proporţie de 81-100% plata se face proporţional. trimestrial sau periodic. 16 Managementul performanţei . se va acorda un BONUS salarial. între 15-150% din salariul lunar net. Bonus-uri salariale pentru performanţe mari • Semestrial. pentru realizarea în proporţie de 100% a două treimi dintre obiectivele specifice stabilite. plata pentru atingerea unui obiectiv se face numai pentru minim 80 % realizare.

ro .ovidiubrazdau.Studiu de caz Copyright © Ovidiu Brazdău www.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Evaluarea şi dezvoltarea competenţelor .

Etape -1-1EVALUAREA EVALUAREA COMPETEN COMPETENŢ ŢELOR ELOR (Auto-evaluare (Auto-evaluare + + Evaluarea Evaluarea managerului managerului direct) direct) Evaluarea competenţelor se face utilizând formularul de evaluare. 1 Managementul resurselor umane . măsurile adecvate şi durata fiecărei acţiuni. bazat pe structura competenţelor de bază. -3-3Elaborarea PLANULUI INDIVIDUAL Elaborarea PLANULUI INDIVIDUAL DE DE DEZVOLTARE DEZVOLTARE Planul precizează ce competenţe trebuie dezvoltate. -2-2INTERVIU INTERVIU Ş ŞI I DISCU DISCUŢ ŢII II INDIVIDUALE INDIVIDUALE CU CU MANAGERUL MANAGERUL DIRECT DIRECT Discuţia se bazează pe concluziile rezultate în urma evaluării. Luarea Luarea deciziei deciziei privind privind EVOLU EVOLUŢ ŢIA IA ÎN ÎN CARIER CARIERĂ Ă Managerul direct alege una din cele 8 opţiuni privind evoluţia profesională.

ovidiubrazdau.Evaluarea competenţelor de bază Copyright © Ovidiu Brazdău www.ro .

dezvoltarea. abilităţile şi cunoştinţele necesare salariaţilor Acestea vor fi utilizate ca şi criterii pentru angajarea.Modelul competenţelor de bază din cadrul CAPRICORN MEDIA ! ! Competenţele de bază din cadrul CAPRICORN MEDIA reprezintă elemente clare şi coerente privind atitudinile. ceea ce va conduce la obţinerea unui avantaj competitiv pentru CAPRICORN MEDIA în toate domeniile unde concurăm 3 Managementul resurselor umane . promovarea şi înlocuirea salariaţilor la toate nivelurile. comportamentele.

4 Managementul resurselor umane . Specificul activităţii companiei presupune un nivel ridicat de dezvoltare a acestor competenţe. Perfecţionarea acestora implică un efort susţinut de dezvoltare personală. Execu Execuţ ţie ie Personalitate Personalitate Abilit Abilităţ ăţii manageriale manageriale specifice specifice • Categoria conţine 5 Competenţe de bază. Conţine abilităţi manageriale absolut necesare pentru lucrul în echipă şi pentru coordonarea unei echipe. Se referă la aptitudini înnăscute şi dobândite. Se referă la abilitatea de a pune în aplicare activităţile planificate. la nivel de specialist sau de management. Îndeplinirea acestor cerinţe este un factor esenţial pentru integrarea în colectivul companiei şi recunoaşterea performanţei de către ceilalţi membri ai echipei de lucru. strict necesare pentru a îndeplini sarcinile în bune condiţii. atitudini şi comportamente necesare pentru planificarea şi organizarea activităţii personale în vederea obţinerii performanţei • Categoria conţine 5 Competenţe de bază. prin utilizarea resurselor pe care le are la îndemână şi a instrumentelor de lucru • Categoria conţine 10 Competenţe de bază. la toate nivelurile ierarhice. 5 5 Cerin Cerinţ ţe eş şii aptitudini aptitudini specifice specifice • Categoria se referă la un set de cerinţe specifice companiei la nivelul actual de dezvoltare. Se referă la aptitudini.Cele 30 + 5 competenţe de bază Planificare Planificare ş şii organizare organizare • Categoria conţine 10 Competenţe de bază. inclusiv în timpul liber.

fiecare salariat are obligaţia de a fi sincer şi onest în ceea ce priveşte auto-aprecierea. Persoana care efectuează evaluarea trebuie să citească fiecare trăsătură listată pe fiecare pagină şi să noteze dacă a observat sau nu respectiva trăsătură la persoana evaluată.Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare • Bi-anual. • Evaluarea realizată de managerul direct al salariatului. din care va putea alcătui Planul său Individual de Dezvoltare • Pentru a ajuta la Evaluarea Competenţelor. Majoritatea oamenilor au lacune în competenţă până la acel nivel. În cazul în care există aspecte contradictorii sau discutabile decizia se poate lua cu sprijinul nivelul următor de management. fiecare salariat CAPRICORN MEDIA va participa la o Evaluare a Competenţei folosind cele 30+5 de Competenţe de Bază. abilităţi sau comportamente – pentru fiecare nivel generic de responsabilitate şi management. • Evaluarea finală se va face de managerul direct. în iunie şi decembrie (sau mai frecvent. mulţi oameni vor demonstra trăsăturile necesare unor nivele ierarhice sau manageriale mai înalte • Procesul de evaluare se realizează în două secvenţe: • Auto-evaluarea. Un angajat ar trebui să demonstreze aceste trăsături până la şi incluzând nivelul în care lucrează în momentul de faţă. De asemenea. pentru a-l ajuta să-şi identifice necesităţile şi potenţialul. 5 Managementul resurselor umane . în funcţie de situaţie). fiecare dintre cele 30 competenţe va fi definită prin trăsături observabile – care ar putea fi cunoştinţe.

evaluatorul poate face uz de judecată pentru a decide care dintre cele 5 notări rezumat ar trebui acordate persoanei evaluate pentru competenţa respectivă: • NU Corespunde (NU): nu are competenţele precizate. Evenimentele excepţionale sau eventualele observaţii legate de competenţă vor fi trecute în secţiunea Observaţii. 6 Managementul resurselor umane . nici măcar la un nivel satisfăcător • Corespunde parţial (CP): are o parte din competenţa precizată. dar există lacune de competenţă care trebuiesc eliminate urgent pentru a fi eficient în poziţia respectivă • Corespunde (C): competenţa necesară pentru poziţia respectivă a fost demonstrată satisfăcător • Corespunde complet (CC): competenţa necesară pentru poziţia respectivă a fost demonstrată complet • Competenţe maxime (CMAX): competenţele unui nivel superior de management au fost deja demonstrate • Acordarea notării se face luând în considerare comportamentul şi atitudinea generală din perioada luată în calcul.Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare • După ce a fost analizată fiecare competenţă.

Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare 7 Managementul resurselor umane .

Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare 8 Managementul resurselor umane .

4. 3. Adaptabilitate la situaţia concretă Capacitate de analiză a situaţiei curente Respectarea angajamentelor luate în relaţia cu colegii / şefii ierarhici / subordonaţii / clienţii / partenerii 9 Managementul resurselor umane . 2.PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE Categoria conţine 10 Competenţe de bază. Capacitate de planificare a activităţilor pe termen lung Capacitate de planificare a activităţilor pe termen scurt Bună organizare a timpului Bun management al informaţiilor Abilitatea de a lua decizii personale Asumarea răspunderii pentru sarcinile personale (Responsabilitatea completă privind sarcinile de îndeplinit) Previziune. Se referă la aptitudini. 6. Capacitatea de a prevedea şi evalua desfăşurarea şi consecinţele unei acţiuni. 5. 7. atitudini şi comportamente necesare pentru planificarea şi organizarea activităţii personale în vederea obţinerii performanţei 1. 9. 8. 10.

4. 2. 3. 5. Se referă la abilitatea de a pune în aplicare activităţile planificate. prin utilizarea resurselor pe care le are la îndemână şi a instrumentelor de lucru 1.EXECUŢIE Categoria conţine 5 Competenţe de bază. Performanţa în activitate (Atingerea obiectivelor stabilite) Respectarea deadlinelor Buna utilizare a instrumentelor de lucru Focalizarea pe sarcină (Utilizarea tuturor resurselor pentru atingerea scopului) Perseverenţa 10 Managementul resurselor umane .

vine în întâmpinare) Timp de reacţie scurt (Promptitudinea în reacţii / Rapiditatea acţiunii de răspuns). 3. se ajută reciproc cu colegii în vederea atingerii obiectivelor) Preocupare pentru dezvoltarea competenţelor Simţ practic (Ancorarea în realitate) Abilităţi de relaţionare inter-umană Abilităţi de comunicare Intuiţie (Abilitatea de a sesiza oportunităţile) Implicare şi interes în activităţi neprecizate de fişa postului în scopul îndeplinirii obiectivelor companiei 11 Managementul resurselor umane .PERSONALITATE Categoria conţine 10 Competenţe de bază. Spirit de echipă (Colaborează. inclusiv în timpul liber. 9. 2. Se referă la aptitudini înnăscute şi dobândite strict necesare pentru a îndeplini sarcinile în bune condiţii. 8. 7. 10. ci prevede şi acţionează. 5. 4. Spirit de iniţiativă Proactivitate (Nu aşteaptă reacţia clientului. 6. 1. Perfecţionarea acestora implică un efort susţinut de dezvoltare personală.

5. la toate nivelurile ierarhice. stimulare. Capacitatea de a lucra în condiţii de minimă supervizare Viziune de ansamblu asupra departamentului / sarcinilor Managementul echipei (formare. 4. Specificul activităţii companiei presupune un nivel ridicat de dezvoltare a acestor competenţe.) Gestiunea şi facilitarea transmiterii informaţiilor (inclusiv rapoarte) Delegarea sarcinilor în mod eficient 12 Managementul resurselor umane . 1. 3. 2. Conţine abilităţi manageriale absolut necesare pentru lucrul în echipă şi pentru coordonarea unei echipe.ABILITĂŢI MANAGERIALE SPECIFICE Categoria conţine 5 Competenţe de bază. verificare. soluţionarea conflictelor etc.

la nivel de specialist sau managerial. Respectarea şi utilizarea corectă a metodologiilor / procedurilor de lucru 13 Managementul resurselor umane . 5.5 Cerinţe şi aptitudini specifice Categoria se referă la un set de cerinţe specifice companiei la nivelul actual de dezvoltare. 2. 4. Realizarea documentelor scrise (Office) în conformitate cu standardele interne de calitate şi imagine Prestanţa (Calitatea imaginii personale în relaţia cu clienţii / colaboratorii) Extinderea portofoliului de clienţi / colaboratori (Interes constant pentru newbusiness) Interes şi documentare pentru prospectarea şi cunoaşterea domeniului de responsabilitate. Îndeplinirea acestor cerinţe este un factor esenţial pentru integrarea în colectivul companiei şi recunoaşterea performanţei de către ceilalţi membri ai echipei de lucru. 3. 1. a pieţei / concurenţei etc.

Evoluţia în carieră .

8. Termen de realizare: ___________________ Schimbare pe altă poziţie din cadrul departamentului Mutare într-un alt departament pe o poziţie similară Schimbare pe poziţie inferioară Recalificare pentru un alt post.Evoluţia în carieră În baza evaluării. 7. Termen de realizare: ___________________ Încetarea colaborării 15 Managementul resurselor umane . 3. 6. 5. managerul alege una din cele 8 opţiuni pentru evoluţia profesională 1. 4. 2. Avansare în funcţie Rămâne pe poziţia curentă Rămâne pe poziţia curentă cu condiţia să-şi dezvolte competenţele.

Art Director. Coordonator evenimente -4-4SPECIALIST SPECIALIST Redactor. director de marketing. -5-5COLABORATORI COLABORATORI 16 Managementul resurselor umane . director editorial -2-2MANAGEMENT MANAGEMENT MEDIU MEDIU Departamente Departamente Director distribuţie. Echipe. Director PR.Evoluţia în carieră Niveluri manageriale -1-1TOP TOP MANAGEMENT MANAGEMENT Director general. Director HR. Director vânzări etc. Sales manager. director financiar. Colective Colective SGR. Contabil etc. -3-3MANAGEMENT SPECIFIC MANAGEMENT SPECIFIC / / ECHIPE ECHIPE DE DE LUCRU LUCRU Echipe.

Planul individual de dezvoltare .

18 Managementul resurselor umane . măsurile adecvate şi durata fiecărei acţiuni.Planul individual de dezvoltare Planul precizează ce competenţe trebuie dezvoltate.

Descrierea competenţelor (model) .

Capacitate de planificare a activităţilor pe termen lung Definiţie Sdfa asdf asdf asdf sadf asdf asdf asdf sad fasd fsa df asdf sadf asdf as fsa f safd sad fas fas fd safd sadf as fsa df asdf asd f dsaf asd fas df sadf sad fas fd saf sa fsa f as fsa f safd sad fs adf saf sadf sa fdsafas Individ / specialist Sdfsfsdfsd asdfdsfa as Lider de echipă Sdfsfsdfsd asdfdsfa as sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd Director de departament Sdfsfsdfsd asdfdsfa as Top manager Sdfsfsdfsd asdfdsfa as sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f yt rehg we asrg 20 Managementul resurselor umane .

mărimea literelor fiind de 12 puncte. Cluj Napoca.2. I.). 4. precum şi a de a o redacta conform regulilor comunităţii ştiinţifice. să fie corect din punct de vedere metodologic. trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată. în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini. ∗ .1. să aibă o structură logică. 2.5 . în concordanţă cu standardele academice. Marginile documentului (pentru zona de text) vor fi setate astfel: Spaţiu liber în partea stângă: 3 cm Spaţiu liber în partea dreaptă şi jos: 2 cm Spaţiu liber în partea de sus: 2.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 1 GHID DE REDACTARE A REFERATULUI ∗ de Ovidiu Brazdau Referatul reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. Întreaga responsabilitate privind realizarea referatului îi revine studentului. să fie redactat coerent. Formatul referatului Referatul trebuie să cuprindă următoarele părţi: 1. al analizei datelor şi al argumentării. etc. Pagina de titlu Cuprins (dacă este cazul) Conţinutul referatului Bibliografie Anexe (dacă este cazul) Referatul va fi redactat pe computer în format A4. în conformitate cu standardele academice de calitate. 1. 3. dar nu şi subcapitolele şi subpunctele. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe. Un referat care are un nivel satisfăcător. la fel şi subcapitolele (1.5 cm (depinde de existenţa sau nu a header-ului) Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină. 3. Ghidul are la bază instrucţiunile pentru redactarea lucrării de licenţă. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o analiză independentă a temei. Acesta are datoria să îşi redacteze referatul în conformitate cu cerinţele prezentate mai jos. la un rând şi jumătate distanţă. în Times New Roman. Nerespectarea acestor norme atrage după sine penalizări în notare. Scopul acestui material este de a furniza studenţilor un ghid general de redactare a referatului. Aspectul de formă trebuie să fie. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1. 5. în stilul limbajului ştiinţific. Universitatea Babeş-Bolyai. de asemenea. realizate de un colectiv de autori de la Facultatea de Psihologie.3. 2.

data predării (zi/lună/an). 1.3. două puncte (:). titlul referatului.1.) şi subpunctele (1. Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. punctuaţie. Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore.). subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold. Eludarea acestor norme etice poartă numele de plagiat. subcapitolelor şi subpunctelor. Întregul referat trebuie să fie coerent. respectând cerinţele descrise la acelaşi punct. Anexele pot conţine scalele / probele utilizate.). sau 1. sunt proprietatea intelectuală a autorilor sau instituţiei care au produs acele materiale.1. facultatea. etc. respectiv bibliografia şi anexele. punct (. etc). diagrame. prelucrări preliminarii (dacă este cazul). ( nu aşa ) IV. dar şi parafrazarea şi sumarizarea ideilor exprimate de aceştia. semn de exclamaţie (!). cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text. Se citează nu doar preluarea unor fraze de la alţi autori.1. Titlul capitolelor. caracteristic lucrărilor de cercetare. inclusiv figuri. lexic. .UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2 1. Stilul şi limbajul de redactare Referatul trebuie redactat într-un limbaj academic impersonal. tabele. Ex: (aşa se procedează).conform cerintelor specificate in Programa analitica III. publicate sau nepublicate. semnul întrebării (?) Înainte de paranteză se lasă spaţiu.1. Ex: Str. Conţinutul referatului . Simion Bărnuţiu nr. virgulă. ca în exemplele oferite la punctul IV.2. autorul referatului trebuie să citeze în mod corect toate sursele incluse în referat. Bibliografia va fi redactată conform standardelor APA (American Psychological Association). ilustraţii suplimentare. alte materiale relevante pentru studiul întreprins. Cuprinsul va conţine numele capitolelor. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord.2. • Pe prima pagină (pagina de titlu) se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii: universitatea. disciplina. primare sau secundare.2. Prin urmare. ilustraţii. Se vor respecta regulile esenţiale de redactate pe calculator a documentelor: • • • • Referatul se scrie cu diacritice (ăîşţâ) După punct. anul şi grupa.2. 1. 33 Nu se lasă spaţiu înainte de virgulă (. etc). • • • II. două puncte se lasă 1 spaţiu. dar nu şi între interiorul parantezei şi text. numele şi prenumele studentului. Citarea bibliografică Toate sursele bibliografice.

Springer. care va conţine lucrările ordonate alfabetic. F. Datele lucrării din care se citează materialul se inserează ca note de subsol automat (din mediul Insert / foot note). Atunci când sursa citată este indirectă. T. cu indicarea în paranteză a autorului şi anului apariţiei sursei indirecte din care s-a citat. R. În lista bibliografică se vor scrie numele tuturor autorilor sursei citate. K. (1981).org. acestea trebuie să se regăsească în finalul listei. ... iar link-ul din pagină (1. R. & Conte. (2004). 57-71. după numele primului autor. se va scrie numele şi iniţiala prenumelui autorului şi anul publicaţiei. vor fi notate adresele de pagină web. L. Pentru ilustrare.). vezi exemplele de mai jos.. Baltimore. Doar în cazul în care sunt mai mulţi de trei autori. S. <http://www. iar ceilalţi autori se vor insera sub eticheta et al sau ş. A preliminary report of short-term cognitive-behavioral group therapy for inpatients with personality disorders.html> Toate lucrările citate şi incluse în notele de subsol din referat vor fi adunate la un loc în finalul referatului. după cum toţi autorii incluşi în lista bibliografică trebuie să fie inseraţi în textul lucrării.a. (1995). 5. Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi citată prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizată.F. în secţiunea Bibliografie. Exemple: Landy. In J. Journal of Psychotherapy Practice and Research. & Parks. NY: McGraw-Hill Companies. 2. 3 etc va fi poziţionat imediat după încheierea citatului) Se va utiliza un singur stil de citare bibliografică. H. H. 2nd edn. MD: Williams & Wilkins. Work in the 21st century. dar şi prin ghilimele şi forma italică a literelor. Stephens. Numele revistei sau a cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere italice. în text se va scrie numele primilor trei. A.J.. Inc. cel al APA.goalproject. J. & Silk.telehealth. adică preluată de la un alt autor. Pentru sursele preluate de pe internet. E..org/sources. N. J. În bibliografia finală.html> <http://www.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 3 Toate sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică finală.. Buchtel. Personality Disorders: Diagnosis and Management. Lohr. : an introduction to industrial and organizational psychology. Lion (ed. Behavior therapy of personality disorders.