Sunteți pe pagina 1din 5

12.000 lei, amenda minima pentru cei care nu prezinta Fiscului dosarele cu preturile de transfer. Firma ta trebuie sa le intocmeasca?

Conceptul de preturi de transfer este opozabil tranzactiilor (prestarii de servicii, transferului de bunuri, active necorporale, active financiare) intre persoane afiliate. Astfel, dosarul de preturi de transfer reprezinta o cerinta de documentare impusa entitatilor, persoane fizice sau juridice, care intra in relatii comerciale si financiare cu entitati, alte persoane fizice sau juridice afiliate. Le islatia fiecarui stat stabileste propria definitie a persoanelor afiliate. !n "omania, relatia de afiliere dintre doua persoane fizice cuprinde relatia dintre sot/sotie si rude pana la gradul al III-lea. "elatia de afiliere dintre persoane fizice#persoane $uridice pe de o parte si persoane $uridice, pe de alta parte, se $udeca prin prisma detinerii a minim 25% din capitalul social/drepturile de vot sau prin exercitarea controlului asupra persoanei juridice. %c&ema de mai $os reflecta cele mai frecvente cazuri in care doua entitati pot fi afiliate, conform definitiei aplicabile in le islatia romana.

n intele erea sc&emei de mai sus se impune precizarea ca relatia de afiliere se evalueaza atat pe baza detinerilor directe, cat si indirecte (prin intermediul afiliatilor). !n practica inspectiilor fiscale, toate relatiile de afiliere prezentate mai sus indreptatesc autoritatea fiscala sa solicite dosarul preturilor de transfer. 'n alt aspect care merita mentionat se refera la rezidenta persoanelor. (aca pana la 1 )ai 2010, conceptul de preturi de transfer se aplica doar in relatia dintre rezidenti romani si nerezidenti, dupa aceasta data, conceptul de preturi de transfer se aplica (si in retrospectiva, in practica de control a autoritatii fiscale) atat pentru tranzactiile cu rezidenti romani, cat si pentru tranzactiile cu nerezidenti. * prima concluzie ar fi ca obli atia de a aplica preturi de piata este opozabila tranzactiilor care se desfasoara cu persoane fizice si#sau $uridice afiliate, romane sau nerezidente.

Cand se intocmeste dosarul preturilor de transfer?


)ai departe, respectarea preturilor de piata la un moment dat in timp se verifica pe baza dosarului de preturi de transfer.

(osarul de preturi de transfer reprezinta documentul care consemneza respectarea sau nerespectarea principiului lun imii de brat care statueaza valoarea de piata ca element de raportare a preturilor de transfer. +rincipiul care &ideaza aplicarea preturilor de transfer se numeste in literatura de specialitate principiul lun imii de brat. Conform acestuia, doua entitati afiliate ar trebui sa adopte un comportament similar celui adoptat de doua entitati neafiliate, in care fiecare urmareste ma,imizarea beneficiilor proprii. Acest principiu se re aseste in Conventia )odel a *r anizatiei de Cooperare si (ezvoltare -conomica si pe cale de consecinta, in reteaua de conventii de evitare a dublei impuneri dintre state. La nivel mondial, desi e,ista opinii pro si contra principiului lun imii de brat, acesta reprezinta standardul eneral valabil. -ntitatile afiliate intre care au loc tranzactii au obli atia sa stabileasca preturi care sa reflecte preturile de piata. Aceasta obli atie nu apare doar la un moment dat in timp, spre e,emplu atunci cand este solicitat dosarul preturilor de transfer, ci este una continua. Le islatia porneste de la premisa ca preturile de transfer sunt preturi de piata, iar dosarul de preturi de transfer este doar un document care atesta acest fapt sau nu. Conformarea preturilor de transfer nu este o conformare statica, la un moment dat in timp, ci una dinamica. %pre e,emplu, daca se inc&eie un contract de c&irie intre parti afiliate pentru o perioada indelun ata de timp, iar la momentul inc&eierii contractului pretul de transfer este un pret de piata, este posibil ca pe parcursul derularii contractului pretul de transfer sa nu mai reflecte un pret de piata. !n masura in care conditiile pietei se modifica, iar pentru una dintre parti contractul nu mai este avanta$os, se impune reanalizarea contractului. !ntre parti neafiliate, in acest punct, ar avea loc o rene ociere a clauzelor contractuale sau cel putin s.ar lua in considerare optiunea rezilierii contractului si platii unor daune fata de optiunea de a plati mai departe un pret semnificativ mai mare decat cel care ar fi platit la momentul respectiv catre o societate independenta. (osarul de preturi de transfer reflecta conformarea sau neconformarea preturilor de transfer la un moment dat in timp. %pre e,emplu, dosarul preturilor de transfer intocmit la data initierii contractului de inc&iriere din e,emplu de mai sus va indica faptul ca preturile de transfer corespund valorii de piata. !n masura in care conditiile pietei se modifica, iar contractul nu se rene ociaza, dosarul de preturi de transfer intocmit la un moment ulterior va indica o neconcordanta intre preturile de transfer si preturile de piata. !ntrucat verificarea preturilor de transfer este necesara in mod continuu, apare nevoia de actualizare a dosarului de preturi de transfer la intervale de timp anuale sau mai ample. !n acelasi timp, pentru a e,ista o certitudine sporita cu privire la conformarea permanenta a preturilor de transfer la preturi de piata ma$oritatea societatilor multinationale opteaza pentru dezvoltarea unor politici de documentare a preturilor de transfer. !n linii mari, o politica de preturi de transfer ar trebui sa stabileasca profilul functional al entitatilor din rup, metoda de stabilire a preturilor de transfer pentru fiecare tranzactie, nivelul de pret sau mar$a de profit recomandata precum si descrierea bazei de cost la care se aplica, modalitatile de re ularizare si monitorizare a deviatiilor fata de pretul sau mar$a recomandata, indicarea persoanelor#departamentelor responsabile cu monitorizarea si implementarea politicii de preturi de transfer, etc. !mplementarea unor politici privind preturile de transfer conduce la eliminarea riscurilor cu privire la a$ustarea preturilor de transfer, in masura in care politicile sunt corect elaborate si aplicate consecvent. Cu privire la termenul de timp prevazut le al pentru intocmirea si prezentarea dosarului de preturi de transfer, acest termen este de minim o luna si ma,im trei luni si poate fi prelun it o sin ura data cu o durata e ala cu cea acordata initial de autoritatea fiscala . %pre e,emplu, in masura in care se acorda un termen de intocmire de o luna de zile, acesta poate fi suplimentat (din motive rezonabile) cu inca o luna de zile. -ste deosebit de important de precizat ca acest termen este acordat companiilor pentru a avea ocazia sa $ustifice ca preturile de transfer sunt preturi de piata. !ntocmirea dosarului nu ec&ivaleaza cu stabilirea unei ec&ivalente intre preturile de transfer si preturile de piata in masura in care nu a e,istat o vointa de conformare din partea societatii anterior solicitarii dosarului.

Asi urarea ca preturile de transfer sunt preturi de piata trebuie sa reprezinte un obiect recurent al societatilor implicate in tranzactii cu afiliati si nu un efort sacadat in timp, sub forma intocmirii dosarului de preturi de transfer la solicitarea autoritatilor fiscale. !n ma$oritatea cazurilor in care societatile din "omania au inre istrat a$ustari ale preturilor de transfer acestea au aparut ca rezultat al ne li$arii sau amanarii documentarii preturilor de transfer, pe de o parte, sau ca urmare a incapacitatii de a urmari consevent raportarea la preturi de piata.

*rdin privind continutul dosarului preturilor de transfer, ordin nr. 222#200/

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19/02/200 !gentia "ationala de !d#inistrare $iscala In te#eiul art. 12 alin. %&' din (otararea )u*ernului nr. +9,/200- pri*ind organi.area si functionarea !gentiei "ationale de !d#inistrare $iscala, cu #odificarile si co#pletarile ulterioare, a*and in *edere art. -9 alin. %2' din Ordonanta )u*ernului nr. 92/200& pri*ind /odul de procedura fiscala, republicata, cu #odificarile si co#pletarile ulterioare, presedintele !gentiei "ationale de !d#inistrare $iscala e#ite ur#atorul ordin0

Art. 1 1e aproba continutul dosarului preturilor de transfer pre*a.ut in ane2a nr. 1. Art. 2 %1' In *ederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tran.actii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal co#petent, sa intoc#easca si sa pre.inte, in ter#enele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer. %2' In functie de circu#stantele fiecarui ca. in parte, contribuabilul trebuie sa furni.e.e si alte infor#atii, la cererea organului fiscal co#petent, in co#pletarea dosarului preturilor de transfer. %&' 1olicitarea organului fiscal co#petent de intoc#ire si pre.entare, de catre contribuabil, a dosarului preturilor de transfer *a fi efectuata in scris. %+' 1olicitarea de intoc#ire si pre.entare a dosarului preturilor de transfer se *a e#ite in cursul desfasurarii unei inspectii fiscale generale sau partiale. %,' $or#atul solicitarii este pre.entat in ane2a nr. 2. %3' 1tabilirea ter#enului de catre organul fiscal co#petent, pentru punerea la dispo.itie de catre contribuabil a dosarului preturilor de transfer, *a a*ea in *edere nu#arul de persoane afiliate i#plicate in tran.actii, nu#arul de tran.actii efectuate si co#ple2itatea acestora, precu# si perioada de ti#p pe care se desfasoara tran.actiile. 4er#enul pentru punerea la dispo.itie a dosarului preturilor de transfer *a fi de #a2i#u# & luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, la solicitarea scrisa a contribuabilului, cu o perioada egala cu cea stabilita initial. %-' Inspectia fiscala poate fi suspendata pana la punerea la dispo.itie a dosarului preturilor de transfer, la propunerea organului de inspectie fiscala, aprobata de catre conducatorul acti*itatii de inspectie fiscala, in te#eiul art. 2 lit. 5' din Ordinul presedintelui !gentiei "ationale de !d#inistrare $iscala nr. -0 /2003 pri*ind conditiile si #odalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, #odificat si co#pletat prin Ordinul presedintelui !gentiei "ationale de !d#inistrare $iscala nr. 1.1 2/200-. Art. 3 %1' 6efu.ul de pre.entare a dosarului preturilor de transfer sau pre.entarea inco#pleta a acestuia la ter#enul stabilit de catre organele fiscale repre.inta efectuarea de tran.actii cu persoane afiliate fara 7ustificarea cuantu#ului preturilor de transfer practicate. %2' Organele fiscale co#petente, in ca.ul efectuarii de catre contribuabil de tran.actii cu persoane afiliate fara 7ustificarea cuantu#ului preturilor de transfer practicate, *or esti#a cuantu#ul preturilor de transfer. %&' 8sti#area pre*a.uta la alin. %2' *a fi efectuata prin procedura pre.entata in ane2a nr. &. Art. 4 Organul fiscal co#petent, in sensul art. 2, este repre.entat de organul fiscal cu co#petenta de e2ercitare a inspectiei fiscale din cadrul structurilor teritoriale si centrale ale !gentiei "ationale de !d#inistrare $iscala. Art. 5 In ca.ul in care contribuabilul aplica acorduri de pret in a*ans e#ise de !gentia "ationala de !d#inistrare $iscala, nu #ai este necesara intoc#irea si pre.entarea dosarului preturilor de transfer pentru tran.actiile si perioadele la care se refera acordurile. Art. 6 Pre.entul ordin se co#pletea.a cu Liniile directoare pri*ind preturile de transfer e#ise de Organi.atia pentru /ooperare si 9e.*oltare 8cono#ica si /odul de conduita pri*ind docu#entatia preturilor de transfer, publicat in :urnalul Oficial al ;niunii 8uropene nr. /1-3/1 din 2 iulie 2003. Art. 7 !ne2ele nr. 1<& fac parte integranta din pre.entul ordin. Art. 8 9irectia generala de inspectie fiscala, 9irectia antifrauda fiscala, directiile generale ale finantelor publice 7udetene, 9irectia )enerala a $inantelor Publice a Municipiului =ucuresti, 9irectia generala de ad#inistrare a #arilor contribuabili *or duce la indeplinire pre*ederile pre.entului ordin. Art. 9 Pre.entul ordin se *a publica in Monitorul Oficial al 6o#aniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1 - DOSAR ! "ret#rilor de tran$%er

&A'()O! ! ( - (ntoc*irea do$ar#l#i "ret#rilor de tran$%er Art. 1 9osarul preturilor de transfer *a contine0 !. Infor#atii despre grup0 1. structura organi.atorica a grupului, legala si operationala, inclusi* participatiile, istoricul si datele financiare referitoare la acesta> 2. descrierea generala a acti*itatii grupului, strategia de afaceri, inclusi* sc5i#barile din strategia de afaceri fata de anul fiscal precedent> &. descrierea si i#ple#entarea aplicarii #etodologiei preturilor de transfer in cadrul grupului, daca este ca.ul> +. pre.entarea generala a tran.actiilor intre persoane afiliate, din ;niunea 8uropeana0 a' #odul de tran.actionare> b' #odul de facturare> c' contra*aloarea tran.actiilor> ,. descrierea generala a functiilor si riscurilor asu#ate de persoanele afiliate, inclusi* sc5i#barile inter*enite in acest sens fata

de anul precedent> 3. pre.entarea detinatorilor de acti*e necorporale, din cadrul grupului %patent, nu#e, ?no@<5o@ etc.' si rede*entele platite sau pri#ite> -. pre.entarea acordurilor de pret in a*ans inc5eiate de catre contribuabil sau de catre alte societati din cadrul grupului, in legatura cu acesta, cu e2ceptia celor e#ise de !gentia "ationala de !d#inistrare $iscala. =. Infor#atii despre contribuabil0 1. pre.entarea detaliata a tran.actiilor cu persoanele afiliate0 a' #odul de tran.actionare> b' #odul de facturare> c' contra*aloarea tran.actiilor> 2. pre.entarea anali.ei co#parati*e0 a' caracteristicile bunurilor sau ser*iciilor> b' anali.a functionala %functii, riscuri, #i7loace fi2e utili.ate etc.'> c' ter#enii contractuali> d' circu#stantele econo#ice> e' strategii de afaceri specifice> f' infor#atii cu pri*ire la tran.actii co#parabile e2terne sau interne> &. pre.entarea persoanelor afiliate si a sediilor per#anente ale acestora i#plicate in aceste tran.actii sau intelegeri> +. descrierea #etodei de calcul al preturilor de transfer si argu#entarea criteriilor de selectie a acesteia0 a' in ca.ul in care nu se folosesc #etode traditionale de deter#inare a preturilor de transfer se *a 7ustifica aceasta optiune> b' in toate ca.urile in care nu se aplica #etoda de co#parare a preturilor se *a 7ustifica aceasta optiune> ,. descrierea altor conditii considerate ca fiind rele*ante pentru contribuabil. Art. 2 %1' Mar7a de co#parare repre.inta inter*alul de *alori ale pretului sau profitului aferente tran.actiilor co#parabile intre co#panii co#parabile independente. %2' Pentru deter#inarea *alorilor e2tre#e, #ar7a de co#parare *a fi i#partita in + seg#ente. 1eg#entele de #a2i# si de #ini# repre.inta re.ultatele e2tre#e. In *ederea stabilirii inter*alului de co#parare nu se *or utili.a re.ultatele e2tre#e din cadrul #ar7ei de co#parare. %&' In conditiile in care contra*aloarea pretului de transfer stabilit de contribuabil nu este cuprinsa in inter*alul de co#parare, organul fiscal co#petent stabileste *aloarea #ediana ca fiind pretul de transfer la pret de piata. Aaloarea #ediana repre.inta acea *aloare care se regaseste la #i7locul inter*alului de co#parare. %+' 9aca nu se poate identifica *aloarea #ediana, se face #edia arit#etica a celor doua *alori de #i7loc ale inter*alului de co#parare. %,' !nali.a co#parati*a *a a*ea in *edere criteriile teritoriale in ur#atoarea ordine0 national, ;niunea 8uropeana, international. &A'()O! ! (( - Solicitarea $i "re+entarea do$ar#l#i "ret#rilor de tran$%er Art. 3 %1' 9osarul preturilor de transfer *a fi inaintat organului fiscal co#petent in ter#enul stabilit de acesta, intr<un singur e2e#plar. In ca.ul in care e2ista docu#ente in li#ba straina, acestea *or fi insotite de traduceri in li#ba ro#ana, certificate de traducatori autori.ati. %2' $ilele *or fi indosariate, respecti* *or fi nu#erotate si insotite de opis. %&' Infor#atiile care sunt disponibile si in for#at electronic *or fi inaintate organului fiscal co#petent intr<un for#at accesibil, stabilit de co#un acord cu organul fiscal co#petent. %+' In ca.ul in care ulterior contribuabilul co#pletea.a dosarul cu ele#ente supli#entare, acestea *or fi insotite de tri#iteri la infor#atiile cu care sunt in legatura, dupa ca.. ANEXA Nr. 2 !)8"4I! "!4IO"!L! 98 !9MI"I146!68 $I1/!L! 9irectia )enerala ....................... "r. .............../...ll.aa 1OLI/I4!68 de intoc#ire si pre.entare a dosarului preturilor de transfer 9enu#irea contribuabilului0 ................................................. /odul de identificare fiscala .............................................., 9o#iciliul fiscal0 localitatea0 ................., bd./str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., 7udetul/sectorul ............., codul postal .................... 9o#nului/9oa#nei ad#inistrator/director general, Aa infor#a# ca incepand cu data de ................................ *eti face obiectul unei *erificari fiscale in ceea ce pri*este deter#inarea corecta a preturilor de transfer si inregistrarea lor in e*identa contabila. Pentru buna desfasurare a *erificarii *a ruga# sa intoc#iti, pentru a fi pre.entat organelor de inspectie fiscala, dosarul preturilor de transfer. In situatia in care aplicati acorduri de pret in a*ans e#ise de !gentia "ationala de !d#inistrare $iscala, nu #ai este necesara intoc#irea si pre.entarea dosarului preturilor de transfer pentru tran.actiile si perioadele la care se refera acordurile. Perioada si tran.actiile pentru care se *a intoc#i dosarul preturilor de transfer0 ...................................................................... ............................................................................... Pe parcursul *erificarii a*eti dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate si/sau 7uridica. Mentiona# ca a*eti posibilitatea de a solicita o singura data a#anarea datei de incepere a *erificarii, pentru #oti*e 7ustificate. Pre.enta solicitare de intoc#ire si pre.entare a dosarului preturilor de transfer a fost e#isa in ba.a art. -9 alin. %2' din

Ordonanta )u*ernului nr. 92/200& pri*ind /odul de procedura fiscala, republicata, cu #odificarile si co#pletarile ulterioare. Aa asigura# de intreaga noastra colaborare pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale. /onducatorul acti*itatii, ........................................... %$unctia, nu#ele si prenu#ele, se#natura' 1ta#pila Persoana de contact0 ............................................, telefon0 ................

'roced#ra de e$ti*are a c#ant#*#l#i "ret#rilor de tran$%er, 2--8 Art. 1 6aportul de inspectie fiscala *a cuprinde un capitol distinct B8sti#area preturilor de transferB. Art. 2 /apitolul B8sti#area preturilor de transferB *a cuprinde ur#atoarele0 1. pre.entarea #oti*ului de fapt cu pri*ire la nepre.entarea/ pre.entarea inco#pleta a dosarului preturilor de transfer, ur#are a doua solicitari consecuti*e. Pre.entarea inco#pleta a dosarului preturilor de transfer repre.inta lipsa datelor necesare organului fiscal co#petent, pentru stabilirea daca preturile de transfer practicate sunt la pret de piata> 2. pre.entarea te#eiului de drept cu pri*ire la solicitarile dosarului preturilor de transfer/co#pletarii dosarului preturilor de transfer, confor# art. -9 alin. %2' din Ordonanta )u*ernului nr. 92/200& pri*ind /odul de procedura fiscala, republicata, cu #odificarile si co#pletarile ulterioare, precu# si a sanctiunilor contra*entionale aferente constatate si aplicate, confor# art. 129 alin. %1' lit. e', respecti* art. 129 alin. %2' lit. c' din Ordonanta )u*ernului nr. 92/200&, republicata, cu #odificarile si co#pletarile ulterioare> &. esti#area preturilor de transfer. Art. 3 8sti#area preturilor de transfer pre*a.uta la art. 2 alin. & se *a efectua astfel0 1. identificarea a & e2e#ple de tran.actii si#ilare cu cele care ur#ea.a a face obiectul esti#arii> 2. tran.actiile si#ilare, confor# pct. 1, a*and in *edere lipsa datelor prin nepre.entarea/pre.entarea inco#pleta a dosarului preturilor de transfer, *or fi identificate confor# datelor generale ale tran.actiilor care ur#ea.a a face obiectul esti#arii, aflate la dispo.itia organului fiscal co#petent in #o#entul esti#arii> &. pentru stabilirea *alorii esti#ate a tran.actiei se *a utili.a *aloarea #edie arit#etica a cuantu#urilor tran.actiilor si#ilare identificate confor# pct. 1.