Sunteți pe pagina 1din 56
www.insuranceprofile.ro by Media XPRIMM year XI - issue 3/2013 (40) September 20 13 ROMÂNIA PRELIMINARY

www.insuranceprofile.ro

www.insuranceprofile.ro by Media XPRIMM year XI - issue 3/2013 (40) September 20 13 ROMÂNIA PRELIMINARY RESULTS

by Media XPRIMM

year XI - issue 3/2013 (40)

September 2013

by Media XPRIMM year XI - issue 3/2013 (40) September 20 13 ROMÂNIA PRELIMINARY RESULTS months
by Media XPRIMM year XI - issue 3/2013 (40) September 20 13 ROMÂNIA PRELIMINARY RESULTS months

ROMÂNIA

by Media XPRIMM year XI - issue 3/2013 (40) September 20 13 ROMÂNIA PRELIMINARY RESULTS months
by Media XPRIMM year XI - issue 3/2013 (40) September 20 13 ROMÂNIA PRELIMINARY RESULTS months
by Media XPRIMM year XI - issue 3/2013 (40) September 20 13 ROMÂNIA PRELIMINARY RESULTS months

PRELIMINARY RESULTS

months

2013

Year XI - no. 3/2013 (40) Published by Media XPRIMM OFFICES Str. Horei nr. 15

Year XI - no. 3/2013 (40)

Year XI - no. 3/2013 (40) Published by Media XPRIMM OFFICES Str. Horei nr. 15 -

Published by Media XPRIMM

OFFICES Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2, 021377 Bucureşti, ROMÂNIA Tel.: 0040 21 252 46 72, Fax: 0040 21 252 46 73 e-mail: insuranceprofile@insuranceprofile.ro

Presse Internationale des Assurances

ISSN 1841-740X

P resse I nternationale des A ssurances ISSN 1841-740X Member since 2003 PIA is an international

Member since 2003

PIA is an international organisation founded by the insurance press, in 1954, in Paris.The members are most representative insurance publications from Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Switzerland, United Kingdom and the United States of America.

GENERAL DIRECTOR

EDITORIAL DIRECTOR

Sergiu COSTACHE

Daniela GHEŢU

EDITOR IN CHIEF

Alex ROŞCA

COORDINATING EDITOR

Vlad BOLDIJAR

EDITORS

Mihai CRĂCEA, Oleg DORONCEANU

Vlad PANCIU, Olesea ADONEV, Adina TUDOR

EDITORIAL SECRETARy

Dana ZAHARIA

CONSULTANTS

Mihaela CIUNCAN, Mihaela CHIOREAN

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

Claudiu BĂJAN

GRAPHIC DESIGNER

Cristian LĂCEANU

PHOTO

Cristian TĂNASE

ADVERTISING

Cătălin ENACHE, Mobile: 0752 111 404

EDITION RESPONSIBLE

Vlad BOLDIJAR

CEO

Adriana PANCIU

MANAGING PARTNER

Alexandru D. CIUNCAN

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

Mihaela CÎRCU

ACCOUNTS MANAGER

Georgiana OPREA

CIRCULATION

Camelia ANGELESCU

PR COORDINATOR

Oana RADU

EVENTS

Loredana MANOLACHE

TECHNICAL SUPPORT

Octavian GRIGOR - IT Coordinator, Dorin PALADE

Cosmin ARMĂȘESCU, Florin TURICĂ

PREPRESS and PRINTING

MasterPrint Super Offset - Phone: 004 021 223 04 00

Edition closing at: 10 SEPTEMBER, 2013

NOTA EDITORULUI

Datele economice supuse analizei au fost furnizate de companiile de asigurări. Datele NU SUNT AUDITATE de companii de audit financiar şi NU SUNT GARANTATE de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

ROMANIAN MARKET 1H 2013

NOTE FROM THE EDITOR

The economic data submitted to the analysis have been supplied by the insurance and insurance brokerage companies. The data ARE NOT AUDITED by professional financial auditors and they are note guaranted by the Insurance Supervisory Authority.

are note guaranted by the Insurance Supervisory Authority. CUM SĂ ÎNŢELEGEM: HOW TO UNDERSTAND: TABELE

CUM SĂ ÎNŢELEGEM:

HOW TO UNDERSTAND:

TABELE

CHARTS

1.Companiile de asigurări ne-au furnizat rezultatele financiare în RON. Rezultatele exprimate în EUR pentru fiecare perioadă analizată au fost generate utilizând rata medie de schimb comunicată de Banca Naţională a României pentru perioada analizată.

The insurance companies provide us their results in RON. The results expressed in EUR for each analyzed period are generated using the average exchange rate presented by the National Bank of Romania for the analyzed period.

1.

2.Evoluţia nominală în monedă europeană a fost calculată în funcţie de cursul RON/EUR pentru perioada analizată.

3.Evoluţia reală a RON a fost calculată comparând rezultatele în RON din perioada corespondentă a anului precedent cu rezultatele actuale, utilizând rata inflaţiei pentru perioada respectivă.

4.”-” valoarea

fost

sau

respectiva companie nu a furnizat date sau nu a existat nici o informaţie despre respectivul indicator în perioadele precedente.

5.”0.00” - valoarea indicatorului respectiv este mai mică de 0,005, dar depăşeşte valoarea 0.

6. Valoarea din cadrul liniei de TOTAL reprezintă suma indicatorilor

furnizaţi de companii.

TOPUL COMPANIILOR DE BROkERAj

1. Clasamentele alcătuite cuprind toate companiile de intermediere

în asigurări care au răspuns la solicitarea noastră de a furniza datele necesare.

2.Pentru companiile din TOP 10 în funcţie de volumul de prime intermediate care nu ne-au furnizat datele financiare pentru perioada

analizată au fost realizate estimări. Estimările

pentru companiile

menţionate sunt proporţionale cu creşterea medie a pieţei.

3. Valorile indicate în TOTALUL PIEŢEI sunt estimări realizate pe baza

creşterii medii a intermedierilor realizate de companiile care ne-au

furnizat datele financiare.

Pentru

ne

contactaţi la: insuranceprofile@insuranceprofile.ro

Media XPRIMM a depus toate eforturile pentru a asigura acurateţea informaţiilor cuprinse în revistă. Redacţia sau co- laboratorii nu pot fi consideraţi răspunzători pentru urmările unor erori sau omisiuni, pentru opiniile sau punctele de ve- dere formulate în articole sau pentru consecinţele acţiunilor sau deciziilor luate de terţi pe baza conţinutului articolelor. Reproducerea conţinutului acestei publicaţii este permisă numai cu acordul scris al Media XPRIMM.

indicatorului

a

0

în

perioada

analizată,

sugestii

şi

informaţii

suplimentare

rugăm

2. The EUR nominal evolution is calculated by reporting the results in

the European currency for the analyzed period.

3. The real RON evolution is calculated by comparing the results in the

national currency from the analyzed period with the actualized results using the inflation rate of the respective period of the previous year.

4. “ - “ the indicator’s value was “0” during the analyzed period, or the insurance company does not provide that type of insurance or there

wasn’t any information about the indicator in the previous periods.

5. “0.00” – the value of the indicator is lower than “0.005” but exceeds

the value “0”.

6. The values within the “TOTAL” row represent the sum of all available indicators for each company.

TOP INSURANCE MEDIATION COMPANIES

1. The tops include all insurance brokers that responded to our inquire.

2. The companies from the mediated premiums TOP 10, released by

the Insurance Supervisory Commission that haven’t provided us with the results for the analyzed period are included in the charts with estimates. The estimates made for these companies are proportional with the market’s average growth.

3. Please take into consideration that the values shown in the“MARKET

TOTAL”are estimates of the editorial team based on the average growth of the companies that provided us with their financial results.

For suggestions and additional information please contact us at:

insuranceprofile@insuranceprofile.ro .

Although Media XPRIMM has made every effort to ensure the accuracy of this publication, neither it or any contributor can accept any legal responsibility whatsoever for consequences that may arise from errors or ommisions or from any opinions or advice given, as well as for the actions or decisions taken based on the articles content. Reproducing the contents of this publication in any manner is prohibited without the prior consent of the publisher.

ROMÂNIA - PIAŢA ASIGURĂRILOR S1 2013

S

UMAR

ROMÂNIA - PIAŢA ASIGURĂRILOR S1 2013 S UMAR REzULTATE PRELIMINARE S1 2013 PIAţA ASIGURăRILOR PRIMUL +,

REzULTATE PRELIMINARE S1 2013

PIAţA ASIGURăRILOR

PRIMUL +, DUPĂ 4 ANI DE SCĂDERE!

4

Total piaţă

6

Asigurări de viaţă

8

Total asigurări auto

12

RCA

15

Incendiu şi calamităţi naturale

18

Agricole

20

Accidente şi boală

21

Răspundere civilă generală

23

Asigurări de garanţii

25

Cea mai mare daună plătită

27

Număr de poliţe emise

28

Active

30

Structura portofoliului pe clase de asigurări şi companii

32

PIAţA DE BROkERAj

RCA-UL ÎMPINGE PIAŢA SPRE 430 MILIOANE EURO

34

Total piaţă

35

Structura primelor brute subscrise/intermediate

36

Asigurări auto

38

Asigurări de tip property

41

Asigurări auto 38 Asigurări de tip property 41 Portofoliului de prime după companiile de asigurare care

Portofoliului de prime după companiile de asigurare care au subscris riscurile 48

după companiile de asigurare care au subscris riscurile 48 Venituri 51 SCHIMBARE DE POLARITATE. ŞI CE

Venituri

51

de asigurare care au subscris riscurile 48 Venituri 51 SCHIMBARE DE POLARITATE. ŞI CE DACĂ! Privind
de asigurare care au subscris riscurile 48 Venituri 51 SCHIMBARE DE POLARITATE. ŞI CE DACĂ! Privind

SCHIMBARE DE POLARITATE. ŞI CE DACĂ!

Privind rezultatele din fiecare prim semestru al ultimilor cinci ani remarcăm prima creştere a pieţei din 2008 şi până în prezent. O creştere palidă, ce-i drept, dar care plasează piaţa asigurărilor undeva la nivelul înregistrat între anii 2010 şi 2011.

Interval în care creşterea pieţei se scria cu două cifre şi ne întrebam doar cât de sus poate să meargă industria asigurărilor, şi când anticipam, la prima scădere, un semn al atingerii unui potenţial. Odată cu criza, scăderile au devenit banale, întrebările la fiecare sfârşit de perioadă s-au transformat din:„Cu cât mai creşte piaţa?”

în

În plus, ar părea legitim să vedem în prima creştere cel dintâi semn

al redresării? După patru ani de scădere în fiecare prim semestru

apar întrebări ce par legitime: E doar o conjunctură? A atins piaţa pragul de jos şi începe să urce? Cât va dura creşterea? Este ea sustenabilă?

Da, piaţa a crescut. Şi ce dacă! Aşa cum până în 2007 eram obişnuiţi cu grafice de creştere ieşite din tipar, acum ne-am obişnuit ca RCA să facă diferenţa şi să determine consistenţa companiilor şi, din păcate, a pieţei în general.

Mai mult, creşterea este rezultatul dintre dezvoltarea pe RCA şi property în contrast cu diminuarea RCA şi revenirea asigurărilor de răspundere civilă acolo unde le era locul în piaţă, situație care ne confirmă că, de fapt, creşterea recentă a răspunderilor a fost doar un balon de săpun umflat de o singură companie.

„Cât

a mai scăzut de data asta?”.

A

crescut piaţa

Şi ce?!

Dacă tot din RCA?!

2

Anul XI - Numărul 3/2013 (40)

Alex ROȘCA Editor in Chief POLARITy CHANGE. SO WHAT! The results of each first half

Alex ROȘCA

Editor in Chief

POLARITy CHANGE. SO WHAT!

The results of each first half of the past five years notice first market growth from 2008 to the present during the first half of the current year. A pale growing, it is true, but those results are placing the insur- ance market somewhere between 2010 and 2011.

It was a time when market growth was written with two digits and we were wondering just how high we can go the insurance industry.

While anticipated, the first fall seemed as a sign of reaching poten- tial. With the crisis, downgrades have become banal questions at

each end period turned in: “How high will the market go? to much less this time?”

In addition, it would seem legitimate to see the first rise as the first sign of recovery? After four years of decline in each of the first semester as legitimate questions arise: It’s just a short term rise? Did the market reached rock bottom and starts to climb? How long will it go higher? Is it sustainable?

Yes, the market has grown. So what! As to 2007 growth charts were used to out of print, now we used the MTPL to distinguish and determine consistency companies and, unfortunately, the market in general.

Furthermore, the increase is the result of development of MTPL and Property contrasted with diminishing returning liability insurance where they belonged in the market situation confirms that, in fact, the recent increase in liabilities was just a balloon soap inflated by a single company.

The market has grown! So what?! If the growing is MTPL based?!

“How

has grown! So what?! If the growing is MTPL based?! “How ROMANIAN MARKET 1H 2013 S

ROMANIAN MARKET 1H 2013

S UMMARY

is MTPL based?! “How ROMANIAN MARKET 1H 2013 S UMMARY 1H 2013 PRELIMINARy RESULTS INSURANCE MARkET
is MTPL based?! “How ROMANIAN MARKET 1H 2013 S UMMARY 1H 2013 PRELIMINARy RESULTS INSURANCE MARkET

1H 2013 PRELIMINARy RESULTS

INSURANCE MARkET

FIRST +, AFTER FOUR yEARS OF DECLINE!

4

All insurance lines

6

Life insurance

8

Overall motor insurance

12

MTPL

15

Fire and allied perils

18

Agricultural insurance

20

Accident and illness

21

GTPL insurance

23

Warranties insurance

25

The largest insurance indemnities paid

27

Insurance policies

28

Assets

30

Romanian insurance companies’portfolios

32

MEDIATION MARkET

MTPL DRIvES THE MARkET TOWARDS EUR 430 MILLION

34

All insurance lines

35

Structure of gross written/mediated premiums

36

Motor insurance

38

Property insurance

41

36 Motor insurance 38 Property insurance 41 Portfolio of mediated premiums of the companies that

Portfolio of mediated premiums of the companies that underwrote the risks 48

premiums of the companies that underwrote the risks 48 Incomes 51 www.insuranceprofile.ro 3 Year XI -

Incomes

51

premiums of the companies that underwrote the risks 48 Incomes 51 www.insuranceprofile.ro 3 Year XI -

ROMÂNIA - PIAŢA ASIGURĂRILOR S1 2013

Cu un volum al primelor brute subscrise ce s-a apropiat de 1 miliard euro, piaţa asigurărilor a consemnat cea dintâi creştere din ultimii cinci ani, înregistrată în prima jumătate a anului calendaristic.

Primul +, după 4 ani de scădere!

Plusul de aproape 4% în monedă europeană plasează rezultate- le peste cele consemnate în prima jumătate a anului 2011. În prima jumătate a anului amintit piaţa se diminuase cu aproape 8%, dar şi-a încetinit scăderea în a doua jumătate a anului, la finalul lui 2011 scăderea fiind de 6%. În 2012, piaţa a încheiat cu o scădere subunitară prima jumătate a anului (-0,68%), pentru ca la nivelul întregului an, piaţa să con- semneze o creştere de 2%. Constatăm aşadar că luna iunie a anului trecut a reprezentat punctul de inflexiune al rezultatelor, piaţa tre- când pe plus după prima jumătate din 2012.

Trei clase de asigurare au contribuit semnificativ la creşterea pieţei

Creşterea de 4% în monedă europeană, în 2013, a însemnat un plus al afacerilor de peste 37 milioane euro. Cele mai mari creşteri în moneda europeană, consemnate de trei clase de asigurare, sunt +34 milioane euro, +20 milioane euro, respectiv +7 milioane euro. Care sunt aceste trei tipuri de asigurare şi cât reprezintă acum pon- derea lor în totalul subscrierilor? Cea mai importantă clasă în structura portofoliului subscrierilor rămâne cea a asigurărilor RCA. Pe segmentul amintit, asigurăto- rii români au subscris 292 milioane euro, cu peste 34 milioane mai mult decât în perioada similară a anului precedent. RCA reprezintă,

Portofoliul de asigurări consolidat S1 2013 Consolidated insurance portfolio 1H 2013

ASIGURĂRI DE vIAŢĂ LIFE INSURANCE ASIGURĂRI GENERALE GENERAL INSURANCE 20.00% 80.00% Total asigurări de tip
ASIGURĂRI DE vIAŢĂ
LIFE INSURANCE
ASIGURĂRI GENERALE
GENERAL INSURANCE
20.00%
80.00%
Total asigurări de tip property
Overall property insurance
16.59%
Total
auto
50.11%
Motor
EUR
991.14 m
16.59% Total auto 50.11% Motor EUR 991.14 m Incendii şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied

Incendii şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils 14.50% Fire and allied perils

şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils Daune la proprietăţi Damages to propery CASCO Motor

şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils Daune la proprietăţi Damages to propery CASCO Motor

şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils Daune la proprietăţi Damages to propery CASCO Motor

şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils Daune la proprietăţi Damages to propery CASCO Motor

şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils Daune la proprietăţi Damages to propery CASCO Motor

şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils Daune la proprietăţi Damages to propery CASCO Motor

şi calamităţi naturale 14.50% Fire and allied perils Daune la proprietăţi Damages to propery CASCO Motor

Daune la proprietăţi Damages to propery

CASCO

Motor hull

RCA

Compulsory MTPL

Răspunderi civile

Liability

Credite şi Garanții Credits & Warranties

Accidente şi boală Accident and sickness

Alte clase

Other lines

2.09%

20.66%

29.45%

4.70%

2.94%

2.11%

3.55%

With an amount of Gross Written Premiums which approached EUR 1 billion insurance market recorded the first increase in five years, during the first half of the calendar year.

First +, after four years of decline!

The addition of nearly 4% in euros places the results over those recorded in the first half of 2011. The first half reminded the mar- ket fell by almost 8 % , but has decelerated in the second half of the year, at the end of 2011 the decline reached 6%.

In 2012 , the market ended with a below par first half loss ( -0.68 %) for the full year, the market grew by 2%. We conclude therefore that in June last year was the turning point of the results , the market plus passing after the first half of 2012 .

Three classes have contributed significantly to the growth of the market

Growth of 4% in euros in 2013 meant an extra of over EUR 37 mil- lion businesses . The largest increases in European currency re- corded by three insurance classes are 34 million euros, 20 million euros, or 7 million euros. What are the three types of insurance and what is now their share in total subscriptions?

The most important class in the portfolio of Gross Written Premiums (GWP) remains the MTPL. On the mentioned segment Romanian insurers underwrote EUR 292 million , with over 34 million more than the same period last year. MTPL is now almost 30% of the market in this segment increased by more than 13% in euros.

Evoluţia asigurătorilor de viaţă/non-viaţă în termeni cantitativi Evolution of life/non-life insurers in
Evoluţia asigurătorilor de viaţă/non-viaţă
în termeni cantitativi
Evolution of life/non-life insurers
in quantitative terms
1000
Asig. generale / Non-life ins.
Asig. de viaţă / Life ins.
800
600
400
200
100
0
S1/1H 2008
S1/1H 2009
S1/1H 2010
S1/1H 2011
S1/1H 2012
S1/1H 2013
974
228
898
187
848
192
761
200
761
193
793
198

4

Anul XI - Numărul 3/2013 (40)

acum, aproape 30% din piaţă, creşterea pe acest segment fiind de peste 13% în monedă europeană. Asigurările de incendiu şi calamităţi naturale au adus un plus de peste 20 milioane euro faţă de perioada similară a anului trecut. Totalul subscrierilor aferent clasei amintite a ajuns la aproape 144 milioane euro, ceea ce reprezintă aproape 15% din totalul subscrie- rilor realizate la nivelul pieţei asigurărilor. În ordinea creşterilor în monedă europeană, asigurările de accidente şi boală sunt a treia clasă de asigurări, cu un volum al primelor în creştere cu peste 7 milioane euro faţă de prima jumăta- te a anului trecut. Totalul subscrierilor pe clasa amintită însumează 21 mil. EUR, în creştere cu aproape 53% faţă de primul semestru al anului 2012.

Diminuare cumulată de peste 30 milioane euro pe trei clase de asigurare

Trei clase de asigurare care, cumulat, reprezintă peste 30% din totalul subscrierilor realizate în prima jumătate a anului, au con- semnat o scădere a subscrierilor de 31 milioane euro faţă de rezulta- tele consemnate în perioada similară a anului trecut. Asigurările de răspundere civilă care, în trecut, au consemnat creşteri pe o piaţă în scădere şi-au diminuat ponderea în totalul subscrierilor realizate de piaţă de la 6,3% în prima jumătate a anu- lui trecut, până la 4,7% în perioada curentă. Segmentul amintit a consemnat o scădere cu aproape 14 milioane euro a volumului PBS, până la valoarea de 47 milioane euro în S1 2013. Asigurările CASCO îşi continuă scăderea ponderii în totalul subscrierilor realizate de asigurători. Astfel, clasa amintită pierde 2 puncte procentuale în ponderea deţinută în structura pe clase de asigurări. La nivelul perioadei analizate, asigurările menţionate re- prezintă aproape 21% din total. Asigurătorii români au subscris din CASCO circa 205 milioane euro, cu aproape 14 milioane mai puţin decât în perioada corespondentă a anului trecut. O diminuare neesenţială raportat la ponderea pe care asigură- rile de credite o deţin în piaţă (0,82% din total), dar a treia ca vo- lum în perioada analizată, s-a înregistrat pe segmentul menţionat. Asigurările de credite au pierdut 4 milioane euro în volum, în scă- dere cu aproape o treime faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la subscrieri de 8 milioane euro.

Ce au făcut primii 10 jucători din piaţă?

Valoarea subscrierilor realizate de primii 10 asigurători români din asigurări de viaţă şi generale, cumulat, a fost de circa 787 mili- oane euro, consemnând o dinamică de peste 4%, uşor superioară mediei pieţei. Gradul de concentrare la nivelul industriei a crescut uşor chiar dacă se păstrează sub 80%. Cel mai mare grad de concen- trare din ultimii cinci ani s-a consemnat în primul semestru al anului 2010, când primele 10 companii din piaţă au realizat 87% din totalul afacerilor cu asigurări din România. ASTRA Asigurări revine pe prima poziţie a clasamentului, urcând de pe locul secund pe care îl deţinea la finele primului semestru al anului trecut. Compania a subscris peste 137 milioane euro, în creş- tere cu peste 16% şi deţine o cotă de 13,83% din piaţa asigurărilor. Ocupanta locului secund, ALLIANZ-ŢIRIAC, a subscris aproape 105 milioane euro şi a consemnat prima creştere realizată de com- panie (+1%) după primul semestru din ultimii cinci ani. Prin rezul- tatele consemnate, compania a avansat o poziţie în clasament şi deţine o cotă de 10,6% din piaţă. OMNIASIG VIG, noua companie rezultată din fuziunea dintre BCR Asigurări şi OMNIASIG, oferă şi surpriza clasamentului. Chiar dacă, cumulat pentru perioadele similare din ultimii patru ani, suma subscrierilor celor doi asigurători care au format noua com- panie ar fi propulsat OMNIASIG VIG ca lider al pieţei, iată că noua companie a subscris aproape 100 milioane euro, ceea ce a deter- minat plasarea acesteia pe poziţia a treia în ierarhie. Cota de piaţă

ROMANIAN MARKET 1H 2013

Fire and natural disasters have brought more than 20 million over the same period of the past year. Total subscriptions for the said class reached nearly 144 million euros, which represents almost 15% of total GWP in the insurance market.

In order of increases in euros, accident and sickness insurance are

third class, with a volume of GWP increasing by over EUR 7 mil- lion over the first half of last year. Total underwriting class sums mentioned 21 million, up nearly 53 % over the first half of 2012.

Cumulative decline of over 30 million in three classes

Three classes which, combined, represent over 30% of all GWP made during the first half of the year recorded an underwriting loss of 31 million euros compared to the results recorded in the same period last year.

Liability insurance which in the past have recorded significant growing decreased its share, during the analyzed period, of total underwritings market from 6.3 % in the first half of last year, down to4.7 %.The segment recorded a decrease recalled nearly EUR 14 million of GWP to EUR 47 million in 1H 2013.

Motor Hull insurance continues to decline in the share of total subscriptions made by insurers. The mentioned class loses 2 per-

centage points in the share insurance classes. In the period under review, insurance set up almost 21% of the total. Romanian insur- ers underwrote approximately EUR 205 million from Motor Hull, with nearly EUR 14 million less than in the corresponding period

of last year.

A slight decrease compared to the share of the credit insurance

they have in the market (0.82 % of total), and the third volume

in the analyzed joined this segment. Credit insurance have lost

EUR 4 million in volume, down by nearly a third over the same period last year, reaching EUR 8 million amount of Gross Written Premiums.

What about TOP 10 companies in the market?

The total amount of Gross Premiums Written by the top 10 insur- ers in the Romanian life insurance and non-life aggregate was about EUR 787 million, recorded a dynamic over 4%, slightly high- er than the market average. The degree of concentration in the industry increased slightly even stored below 80%. The highest concentration in the last five years was recorded in the first half of 2010, the top 10 companies in the market have achieved 87% of all insurance business in Romania.

ASTRA Asigurari returns to the first position of the ranking, climb- ing to second place it held at the end of the first half of last year. Company underwrote over EUR 137 million, up by 16 % and holds

a 13.83% share of the insurance market.

Second place , ALLIANZ-TIRIAC subscribed nearly 105 million eu- ros and recorded the first increase made by the company ( 1 %) af- ter the first half of the past five years. The company has advanced one position in the rankings and has a 10.6 % market share.

OMNIASIG VIG, the new company resulting from the merger of

BCR Asigurari and OMNIASIG offers a surprise ranking. Although cumulative for similar periods in the past four years , the amount

of GWP of the two insurers who formed the new company would

be powered OMNIASIG VIG as market leader, behold, the new company has entered almost 100 million, which resulted in plac- ing it on third position in the hierarchy. Market share exceeds 10% OMNIASIG VIG easing subscriptions by 20%.

The only company that has maintained its position in the ranking

is GROUPAMA Asigurari. The company underwrote almost EUR 83

million, down by 3% as compared to the same period last year. The market share held by the insurer on the 4th position in the ranking is about 8.4%.

ROMÂNIA - PIAŢA ASIGURĂRILOR S1 2013

TOTAL PIAŢĂ

DATELE SUNT NEAUDITATE SURSA: COMPANIILE DE ASIGURĂRI

DATELE SUNT NEAUDITATE SURSA: COMPANIILE DE ASIGURĂRI THE DATA ARE NONAUDITED SOURCE: INSURANCE COMPANIES

THE DATA ARE NONAUDITED SOURCE: INSURANCE COMPANIES

ALL INSURANCE LINES

     

PRIME BRUTE SUBSCRISE

 

PRIME CEDATE ÎN REASIGURARE

 

DAUNE PLĂTITE

 

Cota de piaţă (%)

Nr.

Compania

S1 2013

S1 2012

Evoluţie

Evoluţie

S1 2013

S1 2012

S1 2013

S1 2012

   

nominală în

reală în

           

mil. EUR

mil. RON

mil. EUR

mil. RON

EUR

RON

mil. EUR

mil. RON

mil. EUR

mil. RON

mil. EUR

mil. RON

mil.EUR

mil. RON

S1 2013

S1 2012

     

GROSS WRITTEN PREMIUM

 

PREMIUMS CEDED IN REINSURANCE

 

PAID CLAIMS

   

No.

Company

1H 2013

1H 2012

Nominal

Real change

in RON

1H 2013

1H 2012

1H 2013

1H 2012

Market share (%)

   

change in

           

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

EUR

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

1H 2013

1H 2012

1

ASTRA Asigurari

137.07

601.94

117.73

516.69

16.43

10.56

34.72

152.47

33.37

146.47

62.89

276.20

72.93

320.07

13.83

12.34

2

ALLIANZ-TIRIAC

104.99

461.07

103.96

456.25

0.99

-4.09

24.13

105.96

24.65

108.19

58.32

256.14

61.37

269.35

10.59

10.90

3

OMNIASIG VIG

99.73

437.96

125.06

548.88

-20.26

-24.28

41.35

181.59

41.05

180.17

100.17

439.91

121.69

534.05

10.06

13.11

4

GROUPAMA Asigurari

82.75

363.41

85.06

373.31

-2.71

-7.61

7.97

34.98

8.21

36.04

54.08

237.49

66.08

290.00

8.35

8.92

5

UNIQA Asigurari

69.00

303.03

50.12

219.96

37.68

30.75

32.29

141.79

23.67

103.90

46.55

204.41

33.54

147.20

6.96

5.25

6

ASIROM VIG

64.86

284.85

70.38

308.89

-7.84

-12.48

18.35

80.58

23.36

102.53

53.24

233.80

49.34

216.54

6.54

7.38

7

EUROINS Romania

64.15

281.72

53.09

232.98

20.84

14.76

4.13

18.14

2.57

11.30

38.60

169.50

32.02

140.54

6.47

5.56

8

ING Asigurari de Viata

62.45

274.23

61.43

269.62

1.65

-3.47

0.49

2.16

0.41

1.82

2.88

12.63

2.63

11.53

6.30

6.44

9

CARPATICA ASIG

52.14

228.97

29.34

128.75

77.72

68.77

21.47

94.27

2.26

9.92

31.01

136.17

19.58

85.95

5.26

3.08

10

GENERALI Romania

50.67

222.54

59.12

259.47

-14.29

-18.60

12.83

56.33

11.36

49.87

30.81

135.30

33.84

148.54

5.11

6.20

11

BCR Asig. de Viata VIG

32.55

142.94

41.51

182.17

-21.59

-25.53

-

-

1.19

5.22

-

-

3.32

14.55

3.28

4.35

12

METROPOLITAN Life

31.88

140.00

29.62

130.00

7.62

2.20

-

-

-

-

-

-

-

-

3.22

3.10

13

CITY Insurance

31.84

139.83

43.68

191.68

-27.10

-30.77

1.58

6.94

2.59

11.37

6.32

27.74

2.08

9.14

3.21

4.58

14

ERB Asigurari de Viata

8.73

38.34

0.69

3.03

1,162.44

1,098.86

0.14

0.61

0.12

0.54

0.13

0.56

0.19

0.85

0.88

0.07

15

BRD Asigurari de Viata

8.00

35.15

6.89

30.23

16.21

10.36

0.21

0.90

0.19

0.83

0.77

3.40

0.75

3.28

0.81

0.72

16

GARANTA Asigurari

7.43

32.62

10.76

47.21

-30.95

-34.43

3.16

13.87

4.27

18.74

5.13

22.52

7.98

35.04

0.75

1.13

17

AIG Europe

6.88

30.23

-

-

-

-

-

-

-

-

0.62

2.72

-

-

0.69

-

18

EximAsig Romania

6.46

28.38

3.93

17.23

64.57

56.28

2.55

11.20

0.98

4.30

0.96

4.20

0.01

0.05

0.65

0.41

19

GOTHAER Asigurari

6.35

27.90

3.30

14.50

92.32

82.64

2.28

10.00

1.25

5.48

1.29

5.65

0.41

1.82

0.64

0.35

20

GRAWE Romania

6.11

26.83

6.46

28.34

-5.39

-10.16

0.41

1.82

0.42

1.83

0.25

1.08

0.21

0.91

0.62

0.68

21

CERTASIG

5.95

26.12

4.30

18.88

38.29

31.33

1.57

6.92

1.21

5.31

2.64

11.58

3.64

15.97

0.60

0.45

22

PORSCHE Asigurari

5.55

24.36

4.93

21.62

12.61

6.94

-

-

-

-

3.38

14.85

2.96

13.00

0.56

0.52

23

LIG Insurance

5.27

23.16

-

-

-

-

0.78

3.43

-

-

0.01

0.07

-

-

0.53

-

24

CARDIF Romania

5.18

22.75

5.23

22.97

-1.02

-6.00

-

-

0.00

0.00

0.43

1.91

0.44

1.94

0.52

0.55

25

CREDIT EUROPE Asig.

4.20

18.44

4.93

21.63

-14.81

-19.10

1.16

5.07

2.06

9.04

2.48

10.89

1.84

8.06

0.42

0.52

26

AEGON Romania

4.00

17.56

2.11

9.24

89.92

80.36

0.01

0.03

0.00

0.02

0.02

0.09

0.01

0.04

0.40

0.22

27

AXA Life Insurance

3.81

16.74

3.46

15.20

10.07

4.52

0.04

0.16

-

-

0.45

1.98

0.46

2.04

0.38

0.36

28

FATA Asigurari

3.81

16.73

3.24

14.24

17.47

11.56

1.92

8.42

2.04

8.96

0.52

2.27

0.67

2.93

0.38

0.34

29

ERGO Asig. de Viata

3.66

16.08

1.60

7.01

129.20

117.66

0.01

0.02

0.02

0.09

0.02

0.07

0.03

0.15

0.37

0.17

30

FORTE Asigurari

3.11

13.64

1.90

8.35

63.32

55.10

0.15

0.66

0.75

3.27

0.01

0.05

0.12

0.52

0.31

0.20

31

ABC Asigurari

3.02

13.25

2.04

8.94

48.08

40.62

0.68

2.97

0.59

2.59

1.20

5.28

0.92

4.04

0.30

0.21

32

EUREKO Asigurari

2.70

11.86

4.95

21.70

-45.41

-48.16

0.15

0.67

0.16

0.70

1.23

5.41

2.70

11.84

0.27

0.52

33

ASITO KAPITAL

2.05

9.01

10.25

44.98

-79.99

-81.00

1.11

4.90

9.19

40.32

0.68

3.00

0.90

3.94

0.21

1.07

34

SIGNAL IDUNA

1.77

7.78

1.33

5.84

33.08

26.37

0.00

0.00

0.00

0.01

0.65

2.86

0.33

1.43

0.18

0.14

35

PAID

0.84

3.70

-

-

-

-

1.19

5.24

-

-

0.01

0.06

-

-

0.09

-

36

ERB Asigurari Generale

0.83

3.66

0.64

2.80

30.51

23.94

0.44

1.91

0.36

1.59

0.04

0.16

0.02

0.10

0.08

0.07

37

QBE Insurance

0.58

2.57

0.44

1.94

32.02

25.37

-

-

-

-

-

-

-

-

0.06

0.05

38

UNIQA Asig. de Viata

0.58

2.55

0.42

1.83

39.22

32.21

-

-

-

-

0.02

0.10

0.00

0.00

0.06

0.04

39

ATE Insurance

0.18

0.77

0.13

0.58

32.52

25.85

0.11

0.50

0.07

0.31

0.07

0.29

0.19

0.85

0.02

0.01

TOTAL TOP 10

787.81

3,459.73

755.29

3,314.81

4.31

-0.95

197.71

868.28

170.94

750.21

478.54

2,101.56

493.02

2,163.76

79.49

79.17

TOTAL

991.14

4,352.67

954.01

4,186.96

3.89

-1.34

217.35

954.51

198.40

870.72

507.86

2,230.33

523.21

2,296.26

100.00

100.00

NOTĂ

La calculul în monedă europeană au fost utilizate următoarele rate medii de schimb RON/EUR:

1 EUR = 4,3916 RON - pentru S1 2013

1 EUR = 4,3888 RON - pentru S1 2012

În perioada analizată au fost luată în consideraţie următoarea valoare a ratei inflaţiei:

5,37% (iunie 2013 vs. iunie 2012) Surse: Banca Națională a României; Institutul Naţional de Statistică

NOTE

Currency conversions were calculed for an average exchange rate of RON/EUR of:

RON 4.3916/EUR - in 1H 2013 RON 4.3888/EUR - in 1H 2012 In the analyzed period, the following value of inflation rate was taken into consideration:

5.37% (June 2013 vs. June 2012) Sources: National Bank of Romania; National Institute of Statistics

2013 vs. June 2012) Sources: National Bank of Romania; National Institute of Statistics 6 Anul XI

6

Anul XI - Numărul 3/2013 (40)

ROMANIAN MARKET 1H 2013

În toate cazurile/In all cases

» Tabelele conţin doar companiile care au furnizat date / The tables shows only the companies which provided data

» Nu au furnizat date / Did not provide data: EUREKO Asigurari, GERROMA, METROPOLITAN Life

» Pentru METROPOLITAN Life, toate rezultatele prezentate sunt estimate / For METROPOLI- TAN Life, all presented results are estimates

» Pentru EUREKO Asigurari, rezultatele prezentate sunt preluate de la UNSAR / For EUREKO Asigurari, all presented results are according to UNSAR

» Cifrele publicate pentru METROPOLITAN Life reprezintă suma rezultatelor realizate de

ALICO Asigurari şi AVIVA Asig. de Viata / The figures published for METROPOLITAN Life, represents the added up value of the results for ALICO Asigurari and AVIVA Asig. de Viata

» Datele furnizate de ASTRA Asigurari, ALLIANZ-TIRIAC, GROUPAMA Asigurari si AXA

Life Insurance au fost completate cu date de la UNSAR / The figures provided by ASTRA Asigurari, ALLIANZ-TIRIAC, GROUPAMA Asigurari and AXA Life Insurance, were completed whith figures published by UNSAR

» AEGON Romania, AIG Europe, QBE Insurance, PORSCHE Asigurări şi CARDIF România sunt companii din Spaţiul Economic European / AEGON Romania, AIG Europe, QBE Insurance, PORSCHE Asigurări and CARDIF România are companies from the European Economic Area

a OMNIASIG VIG depăşeşte 10% pe fondul diminuării subscrierilor

cu peste 20%. Singura companie care şi-a menţinut poziţia în clasament este GROUPAMA Asigurări. Compania a subscris aproape 83 milioane euro, în scădere cu aproape 3% faţă de perioada similară a anului trecut. Cota de piaţă deţinută de asigurătorul de pe poziţia a 4-a în clasament este de aproape 8,4%. Cu un volum al subscrierilor de 69 milioane euro, UNIQA

Asigurări a reuşit să urce patru poziţii în clasament, până pe locul 5. Compania a crescut cu aproape 38% şi şi-a majorat afacerile cu circa 19 milioane euro faţă de rezultatele înregistrate în perioada similară

a anului trecut. În plus, UNIQA şi-a majorat şi cota de piaţă cu aproa- pe 2 puncte procentuale. ASIROM VIG a scăzut în primele şase luni ale anului cu aproape 8%. Compania a subscris cu circa 5 milioane euro mai puţin decât în perioada similară a anului precedent şi ocupă în prezent locul 6 în piaţă, cu o cotă de aproape 7% din totalul subscrierilor. Pe fondul majorării volumului subscrierilor cu mai mult de 11 milioane euro, până la peste 64 milioane euro, EUROINS România a urcat o poziţie în clasament până pe locul 7. Compania a crescut cu aproape 21% mai mult decât rezultatele înregistrate în prima jumă- tate a anului 2012, majorându-şi cota de piaţă cu aproape 1 punct procentual.

Singura companie specializată exclusiv în life prezentă în TOP 10: ING Asigurări de Viaţă a subscris puţin peste 62 milioane euro şi a pierdut două poziţii în clasamentul general al pieţei situându-se pe locul 8 în piaţă, chiar dacă este lider al pieţei de asigurări de viaţă. CARPATICA Asig a reuşit realizarea celui mai mare plus din TOP 10. Compania a subscris cu aproape 23 milioane euro mai mult de- cât a făcut-o în prima jumătate a anului trecut, a crescut cu aproa- pe 78% în monedă europeană şi a urcat patru poziţii în clasament. Subscrierile a căror valoare a depăşit 52 milioane euro au plasat compania pe poziţia a 9-a în piaţă, cu o cotă de peste 5% din totalul afacerilor cu asigurări din România. Locul 10 în ierarhia subscrierilor este ocupat de GENERALI România, cu un volum de prime brute subscrise în prima jumătate

a anului de aproape 51 milioane euro, cu peste 8 milioane EUR mai

puţin decât în perioada similară a anului trecut. Compania a pierdut

trei poziţii în clasament şi 1 punct procentual din cota de piaţă, care

a scăzut la 5%. Scăderea companiei provine, în principal, din dimi- nuarea controlată a portofoliului RCA.

Am asistat la o primă jumătate de an fără prea mari surprize:

RCA, property şi segmentul de accidente şi boală sunt în creştere; la polul opus se plasează asigurările de răspundere civilă, cele CASCO, alături de asigurările de credite. Altfel, nimic spectaculos, iar faptul că RCA face diferenţa între companii a devenit deja un aspect banal

al pieţei.

În fiecare dintre ultimii cinci ani, piaţa a subscris în prima jumă- tate a anului puţin peste jumătate din volumul realizat în întreg anul respectiv. Această situaţie ne conduce la concluzia că, în condiţii de

dinamică similară cu ceilalţi ani, piaţa se va apropia, dar nu va depă-

şi 2 miliarde euro la finele anului în curs.

With a volume of EUR 69 million GWP, UNIQA Asigurari managed to climb four places in the rankings, to No. 5. The company has grown by almost 38 % and increased its business by about EUR 19 million as compared to the results recorded in the same period last year. In addition, UNIQA has increased its market share by al- most 2 percentage points.

ASIROM VIG decreased in the first six months of almost 8%. The company underwrote approximately EUR 5 million less than the same period last year and currently occupy 6th place in the mar- ket with a share of almost 7% of total subscriptions.

Amid increasing the volume subscriptions with more than EUR 11 million to over 64 million, EUROINS Romania climbed one posi- tion up in 7th place ranking . The company has grown by almost 21% more than the results achieved in the first half of 2012, in- creasing its market share by almost 1 percentage point.

The only company specializing exclusively in the present life TOP 10: ING Asigurari de Viata Paid underwrote just over EUR 62 mil- lion and lost two positions in the overall standings of the market being on the 8th place, while holding the 1st position on the life insurance market.

CARPATICA Asig succeeded to the biggest plus of the top 10 . The company underwrote nearly EUR 23 million more than it did during the first half of last year rose by almost 78% in euros and climbed four positions in the standings. Subscriptions whose val- ue exceeded EUR 52 million have placed the company on the 9th position in the market with a share of over 5% of the insurance business in Romania.

Rank 10 in the hierarchy is occupied by GENERALI Romania, with a volume of gross written premiums in the first half of the nearly EUR 51 million, with over 8 million less than the same period last year. The company lost three positions in the rankings and 1 per- centage point of market share, which fell to 5%. Decreased been derived primarily from controlled decreasing of MTPL portfolio exposure.

We witnessed the first half of the year without much surprises:

MTPL , property and accident and sickness segment are rising , the opposite is placed liability insurance , the Motor Hull insur- ance alongside loans. Otherwise, nothing spectacular, and the fact that MTPL makes the difference between companies has be- come a commonplace aspect of the market.

In each of the past five years , the market has subscribed in the first half of over half of the volume throughout the year. This leads us to conclude that in dynamic conditions similar to previous years , the market will move, but will not exceed 2 billion euros at the end of the year.

move, but will not exceed 2 billion euros at the end of the year. www.insuranceprofile.ro 7

ROMÂNIA - PIAŢA ASIGURĂRILOR S1 2013

ASIGURĂRI DE vIAŢĂ

LIFE INSURANCE

     

PRIME BRUTE SUBSCRISE

 

PRIME CEDATE ÎN REASIGURARE

 

DAUNE PLĂTITE

 

Cota de piaţă (%)

Nr.

Compania

% în total PBS

S1 2013

S1 2012

Evoluţie

Evoluţie

S1 2013

S1 2012

S1 2013

S1 2012

   

nominală

reală în

           
 

mil. EUR

mil. RON

mil. EUR

mil. RON

în EUR

RON

mil. EUR

mil. RON

mil. EUR

mil. RON

mil. EUR

mil. RON

mil. EUR mil. RON

S1 2013

S1 2012

     

GROSS WRITTEN PREMIUM

 

PREMIUMS CEDED IN REINSURANCE

 

PAID CLAIMS

 

Market share

No.

Company

% in all GWP

1H 2013

1H 2012

Nominal

Real

1H 2013

1H 2012

1H 2013

1H 2012

(%)

   

change in

change

           
   

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

EUR

in RON

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

EUR m.

RON m.

1H 2013

1H 2012

1

ING Asigurari de Viata

99.71

62.26

273.44

61.22

268.67

1.71

-3.41

0.49

2.14

0.41

1.80

2.85

12.50

2.58

11.32

31.42

31.76

2

BCR Asig. de Viata VIG

95.79

31.18

136.92

40.02

175.63

-22.09

-26.01

-

-

1.19

5.22

-

-

2.60

11.41

15.73

20.76

3

METROPOLITAN Life

87.93

28.03

123.10

26.04

114.30

7.63

2.21

-

-

-

-

-

-

-

-

14.14

13.51

4

ALLIANZ-TIRIAC

11.17

11.72

51.49

11.14

48.91

5.22

-0.08

0.52

2.26

0.55

2.41

0.91

4.00

0.84

3.70

5.92

5.78

5

GENERALI Romania

20.09

10.18

44.71

10.46

45.90

-2.65

-7.55

1.52

6.66

1.42

6.24

1.58

6.93

1.14

5.02

5.14

5.43

6

ASIROM VIG

15.02

9.74

42.77

10.11

44.36

-3.63

-8.48

0.53

2.33

0.53

2.32

7.12

31.28

6.96

30.56

4.91

5.24

7

ERB Asigurari de Viata

100.00

8.73

38.34

0.69

3.03

1,162

1,099

0.14

0.61

0.12

0.54

0.13

0.56

0.19

0.85

4.40

0.36

8

BRD Asig. de Viata

100.00

8.00

35.15

6.89

30.23

16.21

10.36

0.21

0.90

0.19

0.83

0.77

3.40

0.75

3.28

4.04

3.57

9

GRAWE Romania

97.76

5.97

26.23

6.35

27.88

-5.99

-10.72

0.32

1.42

0.35

1.56

0.24

1.04

0.20

0.86

3.01

3.30

10

GROUPAMA Asigurari

5.21

4.31

18.93

5.09

22.35

-15.36

-19.62

0.20

0.90

0.19

0.83

1.81

7.95

2.29

10.05

2.18

2.64

11

AEGON Romania

100.00

4.00

17.56

2.11

9.24

89.92

80.36

0.01

0.03

0.00

0.02

0.02

0.09

0.01

0.04

2.02

1.09

12

ERGO Asig. de Viata

100.00

3.66

16.08

1.60

7.01

129.20

117.66

0.01

0.02

0.02

0.09

0.02

0.07

0.03

0.15

1.85

0.83

13

AXA Life Insurance

82.40

3.14

13.79

2.48

10.89

26.57

20.20

0.04

0.16

-

-

0.11

0.49

0.27

1.20

1.58

1.29

14

EUREKO Asigurari

93.99

2.54

11.14

3.51

15.39

-27.62

-31.27

0.15

0.67

0.15

0.64

0.32

1.43

1.88

8.27

1.28

1.82

15

CARDIF Romania

39.12

2.03

8.90

2.21

9.70

-8.32

-12.93

-

-

-

-

0.18

0.81

0.18

0.80

1.02

1.15

16

ASTRA Asigurari

0.99

1.36

5.97

1.85

8.11

-26.36

-30.07

0.07

0.31

0.03

0.12

0.10

0.44

0.14

0.61

0.69

0.96

17

GARANTA Asigurari

8.70

0.65

2.84

0.42

1.84

54.08

46.32

0.03

0.15

0.04

0.16

0.21

0.92

0.24

1.07

0.33

0.22

18

UNIQA Asig. de Viata

100.00

0.58

2.55

0.42

1.83

39.22

32.21

-

-

-

-

0.02

0.10

0.00

0.00

0.29

0.22

19

SIGNAL IDUNA Asigurari de Viata

5.26

0.09

0.41

0.15

0.64

-36.29

-39.49

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.00

0.00

0.05

0.08

TOTAL TOP 10

 

180.13

791.07

178.01

781.26

1.19

-3.90

3.92

17.23

4.95

21.74

15.41

67.67

17.55

77.04

90.89

92.36

TOTAL

20.00

198.18

870.32

192.74

845.91

2.82

-2.36

4.23

18.57

5.19

22.76

16.40

72.02

20.32

89.19

100.00

100.00

DATELE SUNT NEAUDITATE SURSA: COMPANIILE DE ASIGURĂRI

DATELE SUNT NEAUDITATE SURSA: COMPANIILE DE ASIGURĂRI THE DATA ARE NONAUDITED SOURCE: INSURANCE COMPANIES

THE DATA ARE NONAUDITED SOURCE: INSURANCE COMPANIES

TOP 10 prime brute subscrise din asigurări de viaţă în S1 2013 TOP 10 gross
TOP 10 prime brute subscrise din asigurări de viaţă în S1 2013
TOP 10 gross written premiums for life insurance in 1H 2013
0
15
30
45
60
75
EUR m.
ING Asig. de Viata
BCR Asig. de Viata VIG
METROPOLITAN Life
Restul
companiilor 9.11%
ALLIANZ-TIRIAC
Other companies
GENERALI Romania
2.18%
3.01%
ASIROM VIG
4.04%
31.42%
4.40%
ERB Asigurari de Viata
6 luni
4.91%
BRD Asig. de Viata
2013
5.14%
6 months
GRAWE România
5.92%
GROUPAMA Asigurări
14.14%
15.73%
Viata 2013 5.14% 6 months GRAWE România 5.92% GROUPAMA Asigurări 14.14% 15.73% 8 Anul XI -

8

Anul XI - Numărul 3/2013 (40)

ROMANIAN MARKET 1H 2013

ASIGURĂRI DE vIAŢĂ, ANUITĂŢI ŞI ASIGURĂRI DE vIAŢĂ SUPLIMENTARE LIFE INSURANCE, ANNUITIES AND SUPPLEMENTARy INSURANCE

   

% în

 

în PBS

 

PRIME BRUTE SUBSCRISE

Evoluţie

Evoluţie

 

DAUNE PLĂTITE

 

Cota de piaţă (%)

%