Sunteți pe pagina 1din 3

ROCKEFELLER, PRIETENUL GUVERNANTILOR ROMANI.

GAZUL DE SIST - A DOUA ROSIA MONTANA


http://www.danielroxin.blogspot.com/2012/02/rockefeller-prietenul-guvernantilor.html#more mari, 7 febr arie !"#!

C$EVRON %R&'(efe))er* +&r i,'e-e e.-)&a/area GAZULUI DE SIST DIN ROMANIA, -ri, me/&0a fra'/i&,arii 1i0ra )i'e. Ne ia 2a3 ) 4i ,e &fera ' /rem re 4i -&) are 5 " aca!"osia!#ontana!vi!se!parea!serioasa$!ei!bine$!asta-i!mai!mult!decat!strigatoare!la!cer%!&u ! doar!ca!strainii!'oculta!doritoare!a!unei!! "&oi!(rdinii!#ondiale")!au!castigat!la!licitatie!mii!de! kilometri ! patrati ! de ! pamant ! romanesc$ ! dar ! au ! de*a ! aprobarea ! pentru ! distrugerea ! arealului! nostru$!sub-teran!si!supra-teran$!contaminarea!retelei!de!ape!freatice$!provocarea!de!cutremure! artificiale$!si!toate!astea!pentru!a!ne!lua!o!descoperire!la!moda:!ga+ul!de!sist$un!ga+!care!se! gaseste!in!straturile!adanci!de!roca!'cel!putin!,!km!adancime). ureri !in !tot !corpul$ !le+iuni !cerebrale$ ! imbatranirea ! ultra-rapida ! a! pielii$ ! oxidarea ! intregului! organism....!avem!timp!doar!pana!in!februarie!sa!luam!atitudine%%!-i+ionati!documentarul!de! asta+i%! ati!mai!departe%!.esiti!in!strada!sau!incepeti!boicotarea!sistemului!la!toate!nivelele!prin ! nonparticipare ! nonviolenta ! la ! sistemul ! infect ! care ! ne ! sub*uga% ! "omani ! uniti-va ! % ! /rebuie ! nu! numai!sa!ne!revendicam!drepturile!de!oameni$!nu!numai!drepturile!de!cetateni!ai!unei!tari!care! nu ! ne ! mai ! apartine ! fiindca ! ne-am ! vandut-o ! aproape ! in ! totalitate$ ! ci ! mai ! ales ! drepturile ! de! locuitori!ai!0lanetei!0amant$!care! oamne$!nu!stiu!cate!mai!suporta%..." S r4a6 f7maaa

1#odul!2n!care!str3inii!vor!s3!exploate+e!resursele!naturale!ale!"om4niei!este!pe!punctul!de!a! declan5a!un!nou!scandal.! up3!"o5ia!#ontan3$!al!c3rei!aur!este!vi+at!de!canadienii!de!la!6old ! 7orporation$!americanii!de!la!7hevron!vor!s3!2nceap3$!luna!viitoare$!for3rile!2n!solul!rom4nesc! pentru!exploatarea!ga+ului!din!5istul!argilos.!7hevron!a!c45tigat!licita8iile!pentru!astfel!for3ri!2n! "om4nia ! 2n ! *ude8ele ! 9ihor$ ! -aslui ! 5i ! 7onstan8a$ ! dup3 ! ce ! a ! depus$ ! 2n ! iulie ! 2010$ ! oferte! c45tig3toare ! pentru ! trei ! perimetre ! cu ! o ! suprafa83 ! total3 ! de ! 2.:00 ! de ! kilometri ! p3tra8i. 6a+ul!de!5ist!este!noul!combustibil!vedet3!al!momentului!5i$!aparent$!"om4nia!ar!avea!poten8ial! 2n!aceast3!+on3.!6a+ele!de!5ist!sunt!ga+e!obi5nuite$!dar!care!sunt!captate!2n!structuri!geologice ! foarte!dificil!de!accesat!5i!care!necesit3!tehnologii!speciale!pentru!extragere.!;n!"om4nia!este! vorba!despre!o!tehnologie!controversat3!la!nivel!mondial$!numit3!frac8ionare!hidraulic3$!care! presupune!pomparea!de!milioane!de!litri!de!ap3$!amestecat3!cu!substan8e!chimice!care!di+olv3! rocile$ ! 2n ! p3m4nt$ ! pentru ! a ! elibera !ga+ele! prinse ! 2n ! ele. <(pera8iunile ! noastre ! se ! concentrea=+3 ! 2n ! dou3 ! +one: ! 94rlad ! 5i ! obrogea. ! 0rima ! sond3 ! de! explorare!va!fi!s3pat3!la!94rlad!2n!a!doua!parte!a!anului!viitor$!iar!din!201>!avem!2n!plan!s3parea! a!opt!sonde!2n! obrogea?$!a!declarat!pentru!@.A"BC!D.&A&7.A"!/homas!Eolst$!countrF!manager! pentru!"om4nia!2n!cadrul!7hevron!Bpstream!Gurope.

Gcologi5tii!5i!cet38enii!obi5nui8i!sunt!2ns3!2ngri*ora8i!de!pericolele!la!adresa!mediului!pe!care! procedura ! le ! implic3. ! Gi ! sus8in ! c3 ! s-ar ! putea ! a*unge ! la ! o ! poluare ! a ! apei ! freatice$ ! av4nd! consecin8e!de+astruoase!asupra!s3n3t38ii!consumatorilor!5i!agriculturii.!Gxist3!de*a!precedente! cum!ar!fi!Dran8a$!care!a!inter+is!produc8ia!de!ga+!de!5ist!pe!teritoriul!s3u$!sau!chiar!HBA$!care ! sunt!2n!curs!de!moderni+are!a!procedurii.!;n!statele!americane!&ew!Iork!5i!0ennsFlvania!oamenii! care ! locuiesc ! aproape ! de ! astfel ! exploat3ri ! s-au ! 2nregistrat ! d4nd ! foc ! la !apa! de ! robinet! contaminat3 ! cu ! ga+ ! metan.

e ! asemenea$ ! politica ! energetic3 ! a ! #arii ! 9ritanii ! este ! +guduit3 ! dup3 ! ce ! opera8iunea! experimental3!de!extragere!a!ga+elor!naturale!din!pl3cile!de!5ist!din!Cancashire!a!fost!oprit3$! sub ! suspiciunea ! c3 ! ar ! declan5a ! cutremure$ ! dup3 ! ce ! mai ! multe ! mi5c3ri ! seismice ! de ! mici! dimensiuni ! au ! fost ! 2nregistrate ! 2n ! +on3. 7hiar!5i!vecinii!bulgari!au!ob8inut$!la!2nceputul!acestui!an$!dup3!proteste!de!strad3$!inter+icerea! unor!astfel!de!exploat3ri$!dup3!ce!2n!iulie!guvernul!bulgar!a!2ncheiat!un!acord$!tot!cu!firma! american3 ! 7hevron$ ! pentru! explorarea ! ga+ului ! de ! 5ist ! 2n ! regiuni ! extinse! din ! nord-estul ! 83rii.! 0arlamentul ! bulgar ! a ! adoptat$ ! 2n ! urm3 ! cu ! o ! s3pt3m4n3$ ! o ! deci+ie ! ce ! inter+ice ! complet ! exploatarea!ga+elor!de!5ist!prin!fracturare!hidraulic3!pentru!o!perioad3!de!timp!nelimitat3!iar! guvernul ! de ! la ! Hofia ! a ! retras ! companiei ! americane ! licen8a ! de ! explorare. #ai!mult!chiar$!2n!9ulgaria!a!fost!programat3!pentru!ieri!o!actiune!de!protest$!2n!fa8a!Ambasadei! "om4niei!din!Hofia$!2mpotriva!activit38ii!de!exploatare!a!ga+ului!de!5ist!din!"om4nia.!<Hper3m!ca! ne!vor!au+i!mai!mul8i!rom4ni!5i!c3!vom!lupta!2mpreun3!2mpotriva!acestui!pericol.!Gste!o!situa8ie! urgent3$!fiindc3!2nceperea!extrac8iei!prin!fracturare!este!planuit3!2n!februarie!5i!dac3!va!2ncepe$ ! nu!va!mai!putea!fi!oprit3%!0roblema!este!c3!rom4nii!nu!sunt!deloc!informa8i!cu!privire!la!aceast3! situa8ie ! grav3. ! Gste ! nevoie ! de ! oameni ! care ! s3 ! ia ! atitudine ! 5i ! 2n ! "om4nia% ! ac3 ! exploatarea! ga+elor!din!5isturi!va!fi!permis3!2n!"om4nia$!munca!noastr3!a!fost!2n!+adar?$!a!declarat!#ariana ! 7hristova ! de ! la ! Bniversitatea ! /ehnic3 ! din ! Hofia.1 SURSA6 1//-6883iarer&.a,/e,a9.r&8 in!fericire!exista!si!romani!constienti!de!aceste!aspecte!care!culmea$!mai!si!protestea+a%! :O:; 7ine!sunteti!voi!oameni!buni!si!spuneti!sincer!ce!ati!facut!cu!romanii!care!protestea+aJ%J!:0!

Asculta Ra0i& V&'ea S f)e/ ) i;!#u+ica!si!emisiuni!pentru!sufletul!tau. 1//-688ra0i&+&'ea4 f)e/ ) i.r&