Sunteți pe pagina 1din 7

13/1-1 Instala ii Electrice Dr.

Florin POP, profesor

Cursul 13/1
Cap. 7 Instala ii de protec ie mpotriva tr snetului Defini ii. Tr snetul tr snet, fulger, tunet

13/1-2

Dup catalog ProeEnerg Oradea

13/1-3

Protec ia mpotriva tr snetului (PT) este un sistem de protec ie constituit dintr-o instala ie exterioar i/sau m suri interioare de protec ie mpotriva tr snetului i care permite reducerea riscurilor de deterioare a construc iilor i a riscurilor de accidentare a persoanelor. Instala ie de protec ie mpotriva tr snetului (instala ie de paratr snet - IPT) - instala ie care realizeaz protec ia unei construc ii sau a unei zone deschise mpotriva efectelor tr snetului. Este format dintr-o instala ie exterioar de protec ie la tr snet (IEPT), compus din unul sau mai multe dispozitive de captare, unul sau mai multe conductoare de coborre i una sau mai multe prize de p mnt care serve te pentru protec ia mpotriva efectelor directe ale tr snetului i, dac este necesar, i o instala ie interioar de protec ie la tr snet (IIPT), compus din dispozitive care reduc efectele electromagnetice ale curentului de desc rcare atmosferic n interiorul construc iei respective.

Structura unei instala ii de protec ie contra tr snetului

M suri de protec ie mpotriva tr snetului (MPT) - m suri de protec ie mpotriva efectelor indirecte ale tr snetului n spa iul protejat (egalizarea poten ialelor, distan area elementelor IPT fa de elemente metalice, limitarea supratensiunilor atmosferice). Nivel de protec ie la tr snet - termen de clasificare a unei PT exprimnd eficacitatea sa (probabilitatea de a proteja un spa iu mpotriva tr snetului) - nivel normal de protec ie, nivel nt rit de protec ie. Indice (nivel) keraunic (Nk) num rul mediu anual de zile cu furtuni cu desc rc ri electrice, stabilit pentru o anumit zon sau localitate (pe baza datelor ob inute n cel pu in 10 ani consecutivi).

13/1-4

Harta keraunic

Frecven a loviturilor directe de tr snet (Nd) num rul mediu annual de lovituri de tr snet care pot s apar n regiunea geografic n care este amplasat o construc ie i care depinde i de geometria construc iei. Frecven a anual acceptat de lovituri de tr snet (Nc) valoarea maxim acceptat a num rului mediu annual de lovituri directe de tr snet care pot cauza avarii ntr-o construc ie. Zon de protec ie - spa iul n care probabilitatea loviturilor de tr snet este redus (corespunz tor nivelului de protec ie la tr snet prev zut) i a c rei ntindere depinde de nivelul protec iei. Efecte ale tr snetului - efectele directe, datorate contactului direct dintre construc ia lovit de tr snet i canalul de desc rcare a tr snetului, manifestate prin efecte termice, mecanice, electrice i chimice; efectele indirecte, datorate fenomenelor electromagnetice produse de curentul de desc rcare de origine atmosferic n interiorul construc iei protejate. Obligativitatea prevederii protec ie la tr snet. Normativul I20-00 (art. 2.2) men ioneaz , printre alte situa ii, pe cele referitoare la cl dirile de locuit: - cl diri bloc pentru spitale, sanatorii etc. cu mai mult de 75 paturi; - hoteluri, c mine, caz rmi cu mai mult de 400 paturi; - construc ii de locuit cu mai mult de P+11E (n cazul n care la aceste construc ii, deasupra ultimului nivel se mai afl o construc ie cu un singur nivel ce ocup pn la 50% din aria construit a cl dirii i este compus numai din nc peri pentru sp l torii, usc torii sau ma ini ale ascensoarelor, PT se prevede i la aceast construc ie); - construc ii amplasate izolat, n zone cu indicele K mai mare de 30, cum sunt cabanele sau construc iile similare amplasate izolat. Stabilirea necesit ii prevederii unei IPT pentru o construc ie i alegerea nivelului de protec ie mpotriva tr snetului Stabilirea necesit ii de a se prevedea IPT pentru un caz dat, cu excep ia celor 14 situa ii obligatorii men ionate de I 20-00 art. 2.2, i alegerea nivelului de protec ie pentru IPET se bazeaz pe

13/1-5

determinarea frecven ei prev zute de lovituri de tr snet directe pe construc ie sau pe volumul protejat Nd i a frecven ei anuale acceptate de lovituri de tr snet Nc, urmat de compararea valorilor ob inute. La evaluarea riscului de tr snet se ine seama de urm torii factori: a) mediul nconjur tor al construc iei coeficientul C1 tabelul 8.1; b) tipul construc iei - coeficientul C2 tabelul 8.2; c) con inutul construc iei - coeficientul C3 tabelul 8.3; d) gradul de ocupare al construc iei - coeficientul C4 tabelul 8.4; e) consecin ele tr snetului - coeficientul C5 tabelul 8.5. Frecven a prev zut de lovituri de tr snet directe Nd pe construc ie sau pe volumul protejat se determin cu rela ia: Nd= NgAeC110-6 lovituri/an, 1,25 unde - Ng=0,04 Nk , num r de impacturi/km2 an, este densitatea tr snetelor la sol exprimat n num r de lovituri de tr snet pe km2 i an, ce se poate determina utiliznd harta keraunic figura 8.1 (I20-00 anexa 2) pentru aflarea indicelui keraunic Nk; valorile Ng=f(Nk) sunt date n tabelul 8.6; - Ae suprafa a echivalent de captare a construc iei, m2. Pentru o construc ie dreptunghiular izolat , de lungime L, l ime l i n l ime H, Ae=Ll+6H(L+l)+9 H2; cnd suprafa a de captare echivalent a unei construc ii acoper complet pe cea a altei construc ii, aceasta din urm nu se ia n considerare; dac suprafe ele de captare ale mai multor construc ii se suprapun, suprafa a comun rezultat se consider ca o singur suprafa de captare; - C1 coeficientul ce ine seama de mediul nconjur tor. Frecven a anual acceptat de lovituri de tr snet Nc se determin cu rela ia: Nc=5,510-3/C, unde C = C2C3C4C5 sunt coeficien ii de evaluare men iona i anterior. Dac Nd Nc, atunci NU este necesar prevederea unei IPT sau se prevede la cererea expres a beneficiarului. Dac Nd >Nc, atunci ESTE necesar prevederea unei IPT a c rei eficacitate se determin cu rela ia E 1- Nc/ Nd. Nivelul de protec ie nt rit (I sau II) sau normal (III sau IV) se determin n func ie de m rimea valorii eficacit ii E tabelul 8.7. Model de calcul. Determinarea necesit ii prevederii IPT i alegerea nivelului de protec ie
Formule i date de intrare Suprafa a echivalent de captare - pentru volume paralelipipedice: Ae = L x l + 6 x H x (L + l) + 9 x 3,14 x H2 - pentru construc ii cu proeminen e: Ae = 9 x 3,14 x H2 Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6 Nc = (5,5 x 10-3) / C C = C2 x C3 x C4 x C5 Calcule L = 30 l = 12 H = 15 H2 = 225 Nk = 50 Ng = 5,318295897 Ae = 10498,5 C1 = 0,25 Rezultate Ae = 10498,5

Nd = 0,013958532

C2 = 2,5 C3 = 1 C4 = 1 C5 = 5 Dac Nd Nc - IPT nu este necesar sau se prevede la cererea expres a beneficiarului Dac Nd > Nc - IPT este necesar i se calculeaz eficacitatea: E = 1 - Nc / Nd = n acest caz se recomand IEPT neizolat cu caracteristicile indicate mai jos: Nivelul de protec ie Dimensiunile re elei de captare, m x m Raza sferei fictive R, m

Nc = 0,0011

0,921195154 nt rit (II) 10 x 10 30

13/1-6 Unghiul de protec ie al IPT la n l imea egal cu H cl dire, grd 35

Leg turi pentru egalizarea poten ialelor n interiorul spa iului protejat mpotriva efectelor indirecte ale tr snetului, n vederea reducerii riscului de incendiu, de explozie i de electrocutare se execut leg turi pentru egalizarea poten ialelor formnd centuri nchise, pe orizontal , ntre elementele metalice (ale IPT, ale cosntruc iei sau din construc ie - echipamente metalice, instala ii). Conductoarele pentru egalizarea poten ialelor, pentru legarea la p mnt i pentru protec ie la instala iile electrice se leag la bara de egalizare a poten ialelor (BEP) a construc iei - figurile 8.2, 8.3. Pentru fiecare centur de egalizare a poten ialelor se prevede cte o BEP, care se execut i se amplaseaz astfel nct s permit un acces u or pentru verific ri. Aceste leg turi se realizeaz la subsol sau aproximativ la nivelul solului la construc ii cu n l imea pn la 20 m; la n l imi mai mari de 20 m, din 20 n 20 m, BEP-urile se leag la conductoarele orizontale care leag ntre ele conductoarele de coborre ale IPT.

Bara de egalizare a poten ialelor - BEP

13/1-7

Paratr znet cu dispozitiv de amorsare - PDA

Bibliografie 1. *** Normativ privind protec ia construc iilor mpotriva tr snetului, indicativ I 20-2000, ICECON S.A. Institutul de cercet ri pentru echipamente i tehnologii n construc ii
2. Catalog ProEnerg, Oradea Indelec