Sunteți pe pagina 1din 37

Denumire proiect: BILANŢ DE MEDIU NIVEL I + II

Beneficiar:

Obiectiv:

Amplasament:

SC IAME GRUP S.A.

Fabrica de aparataj electric

str. Constructorilor nr. 2, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Proiect nr:

10810

Faza:

Stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii

Cuprinde:

PS

Data:

August 2010

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

FOAIA DE SEMNĂTURI

Elaborator:

Petráss István Attila – expert auditor de mediu cod numeric: BM-12-72/22.10.2008 Telefon: 0728.312.737 Fax: 0367.402.555 e-mail: petrass@ecologistics.ro

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

CUPRINS

1. Introducere

4

2. Utilizarea terenului în zona amplasamentului indicat

5

3. Istoricul obiectivului studiat

8

4. Posibilitatea

poluării solului

10

5. Depozitarea

deşeurilor

30

6. Condensatori/transformatori electrici

31

7. Securitatea zonei

33

8. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor

33

9. Protecţia muncii şi igiena locului de muncă

33

10. Evacuarea apelor uzate

34

11. Emisii atmosferice

35

12. Impactul zgomotului

36

13. Proximitatea cablurilor de înaltă tensiune

36

14. Surse de informare

36

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

1.

INTRODUCERE

Prezenta documentaţie a fost elaborat pe baza adresei nr. 3666/11.06.2010 emis de APM Covasna, ca răspuns la notificarea nr. 30/21.05.2010 a S.C. IAME GRUP S.a. prin Lichidator Judiciar ECG Tamás László I.P.U.RL., prin care acesta din urmă i-a adus la cunoştinţa autorităţilor teritoriale în protecţia mediului faptul că S.C. IAME GRUP S.a. a intrat în procedura de faliment, conform Ordinului MAPM nr. 184 din 09/21/1997 privind aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu. Întreprinderea de Aparataj Electric Auto a fost înfiinţată în anul 1972. Activitatea de producţie a început în ianuarie 1974. Profilul iniţial de fabricaţie a fost completat în anul 1978 cu motoare electrice asincrone mici, după construirea Fabricii de Motoare Electrice. Societatea comercială IAME GRUP S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1272/08.12.1990 preluând integral patrimoniul fostei Întreprinderi de

Aparataj Electric Auto şi Motoare Electrice. Societatea a fost privatizată integral în aprilie

2000.

Procedura de insolvenţă a IAME GRUP S.A. s-a deschis la cererea acestuia prin încheierea de şedinţă din data de 11.04.2005 a Tribunalului Covasna pronunţat în dosarul nr. 591/S/2005. În anul 2006, pentru societatea susnumită, i-a fost eliberată Avizul de mediu la vânzarea de active nr.10 din 27.10.2006, prin care s-au stabilit obligaţiile de mediu privind refacerea calităţii mediului la vânzarea activului Fabrica de motoare electrică – incintă. De atunci majoritatea bunurilor mobile au fost vândute, incinta a fost pregătită pentru vânzare. Datorită faptului că S.C. IAME GRUP S.a. nu a respectat angajamentele de plată a debitelor potrivit planului de reorganizare în şedinţa publică din data de 15.01.2010 în dosarul acesteia nr. 18/119/2005 s-a deschis procedura falimentului. Acest lucru se datorează mai multor aspecte legate în principal de specificiul domeniului de activitate al S.C. IAME GRUP S.a. precum şi uzurii morale a tehnologiei aplicate, a coinciderii procesului de reorganizare a acestuia cu criza economica şi pasivitatea acţionarii semnificativi faţă de soarta planului de reorganizare.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

2. UTILIZAREA TERENULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI INDICAT

Descrierea generală a amplasamentului analizat:

Fabrica de aparataj electric auto şi motoare electrice aparţinând de SC IAME GRUP S.A. Sf. Gheorghe este amplasată în municipiul Sfântu Gheorghe, pe platforma industrială din sud-estul localităţii, la 0,80 km în direcţia Sud de staţia CFR Sf. Gheorghe Fabrica are următoarele vecinătăţi:

N - Str. Constructorilor;

S – SC SCULE DE FILETAT S.A.;

E – C.F. Sf. Gheorghe – Braşov;

V - DN 12 Gheorgheni - Braşov.

Amplasamentul situat în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2 cu o suprafaţă totală de 56.832 mp, se află în intravilanul localităţii. Suprafaţa obiectivului este structurată astfel:

suprafaţa construită

suprafaţa căi de acces/transport

41.086 mp;

10.963 mp;

suprafaţa reţele

2.163 mp;

suprafaţa liberă

2.620 mp.

Cele mai apropiate oraşe:

Cel mai apropiat oraş faţă de obiectivul analizat este Braşov, în direcţia SV, la o distanţă de 27 km. Ceea mai apropiată localitate este comuna Chilieni şi se află în direcţia SE la aproximativ 2,8 km.

Cursuri de apă:

Râul Olt se află în direcţia E, la o distanţă de 0,35 km faţă de obiectivul analizat. La aproximativ 6 km în direcţia E se află Râul Negru.

Arii de interes pentru conservarea naturii:

La o distanţă de 6 km faţă de obiectivul studiat se află situl de importanţă comunitară „Mestecănişul de la Reci şi bălţile de la Sântionlunca”. Acesta este un sit de importanţă comunitară (prin Ordinul Ministrului MMDD 776/05.05.2007), cu o suprafaţă totală de 2112,6 ha. Cod sit ROSCI0111. Tipurile de habitate regăsite aici sunt:

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopothamion sau

Hydrochariton;

3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu

vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion;

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

6430

câmpiilor, până la cel montan şi alpin;

6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii ;

91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră;

Comunităţi

de

lizieră

cu

ierburi

înalte

higrofile

de

la

nivelul

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior. Specii de amfibieni şi reptile protejate:

1193

Bombina variegata;

1166

Triturus cristatus,

1220

Emis orbicularis, .

Specii de nevertebrate protejate:

4030

Colias myrmidone;

1060

Lycaena dispar;

1059

Maculinea teleius.

Specii de plante protejate:

1477

Pulsatilla patens;

1516

Aldrovanda vesiculosa,

1381

Bicranum viride.

La o distanţă de cca 6 km V se află limita ceea mai apropiată a sitului special de protecţie avifaunistică (SPA) Munţii Baraolt Bodoc cu o suprafaţă totală de 58021ha din care 58013 situându-se în judeţul Covasna. Codul sitului: ROSPA0082. Numărul de specii de păsări protejate: 21 din care 8 rezidente, 11 cuibăresc aici,iar 2 sunt prezente doar în pasaj. Speciile identificate în această arie din anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE:

A031 Ciconia ciconia, A030 Ciconia nigra, A089 Aquila pomarina, A072 Pernis apivorus, A097 Falco vespertinus, A104 Bonasa bonasia, A122 Crex crex, A215 Bubo bubo, A220 Strix uralensis, A224 Caprimulgus europaeus, A229 Alcedo atthis, A234 Picus canus, A239 Dendrocopos leucotos, A238 Dendrocopos medius, A236 Dryocopus martius, A321 Ficedula albicollis,

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

A320 Ficedula parva, A339 Lanius minor, A246 Lullula arborea, A338 Lanius collurio, A060 Aythya nyroca.

Şosele importante:

Accesul în incintă se realizează din strada Constructorilor. Cea mai apropiată şosea importantă este DN12 Gheorgheni - Braşov.

Descrierea structurii geologice şi a topografiei locale ale amplasamentului si ale vecinătăţilor acestuia:

Sub aspect geomorfologic zona face parte din depresiunea Sf. Gheorghe, parte integrantă

a sistemului depresionar intracarpatic Ţara Bârsei. Cursurile principale de apă care au

modelat relieful actual sunt Oltul şi Râul Negru. Aceste râuri prin activitatea erozională şi acumulativă au realizat un nivel de terasă, cu altitudinea relativă de 8 – 15 m. Spre marginea depresiunii, la baza reliefului colinar, prin aportul depozitelor transportate de apele de şiroire dinspre zonele mai ridicate, terasa are altitudine mai mare. Obiectivul este amplasat pe latura estică a terasei comune a celor două râuri, la cotele de 519 – 520 m. Din punct de vedere geologic, într-un cadru mai larg, la alcătuirea depresiunii iau parte depozite cretacice, pliocene şi cuaternare. Depozitele cretacice, dezvoltate în facies de fliş, formează rama muntoasă şi fundamentul depresiunii. Peste fundamentul cretacic urmează depozitele pliocene, care în zona studiată nu aflorează la suprafaţă. Pliocenul s-a dezvoltat predominant în facies lacustru, litologic fiind alcătuite dintr-o alternanţă de argile, argile nisipoase, marne şi nisipuri cenuşii, pe alocuri cu intercalaţii cărbunoase. Grosimea lor atinge 400-450 m. Cuaternarul este dispus peste depozitele pliocene şi s-a dezvoltat într-un facies fluviatil-

lacustru. Este alcătuit din argile, nisipuri argiloase şi depuneri masive de nisip şi pietris. Grosimea acestor depozite pe alocuri atinge 30-40m. Holocenul este dezvoltat pe suprafaţa teraselor (argile prăfoase, nisipuri prăfoase cu o grosime de 2-10 m) şi pe luncile cursurilor de apa. Solurile aparţin etajului deluros înalt. Apar soluri podzolice - argiloiluviale pe suprafeţe plane, unde gradul de umiditate este mai mare şi temperatura este mai mică. Au o textură variată, cu structurare slabă, cu orizontul B aproape impermeabil. Orizontul A este sărac

în argilă şi bogat în cuarţ.

De asemenea sunt prezente şi soluri brune - argiloiluviale. Au textură uniformă, pe terasa

comună a cursurilor de apă dominante cultivându-se cereale, plante tehnice, cartofi.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

3. ISTORICUL OBIECTIVULUI STUDIAT

Întreprinderea de Aparataj Electric Auto a fost înfiinţată în anul 1972. Activitatea de producţie a început în ianuarie 1974. Profilul iniţial de fabricaţie a fost completat în anul 1978 cu motoare electrice asincrone mici, după construirea Fabricii de Motoare Electrice. Societatea comercială IAME GRUP S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1272/08.12.1990 şi a preluat integral patrimoniul fostei Întreprinderi de Aparataj Electric Auto şi Motoare Electrice. Societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Covasna sub nr. J14/38 la data de 05 februarie 1991. Societatea a fost privatizată integral în aprilie 2000. Procedura de insolvenţă a IAME GRUP S.A. s-a deschis la cererea acestuia prin încheierea de şedinţă din data de 11.04.2005 a Tribunalului Covasna pronunţat în dosarul nr. 591/S/2005. La data de 10 februarie 2006, Administratorul judiciar a susţinut în faţa creditorilor şi a Tribunalului Covasna Planul de reorganizare, considerând că acesta conţine toate informaţiile solicitate prin lege şi denotă şanse reale de reorganizare în cazul în care acţionarii majoritari îl însuşesc şi contribuie la finanţarea planului. În acest sens a fost transmis de către acţionarul majoritar o scrisoare prin care acesta din urmă arată că susţine aprobarea planului de reorganizare aşa cum a fost propus de administratorul judiciar. Planul de Reorganizare prezentat de administratorul judiciar desemnat – S.C. EURO CONSULTING GROUP S.R.L. – în prezent ECG Tamás László I.P.U.R.L., a fost admis de judecătorul sindic la 16 februarie 2006, a fost votat de creditori la 28 aprilie 2006 şi a fost confirmat de judecătorul sindic la 26 mai 2006. Planul a prevăzut stingerea pasivului SC IAME GRUP S.A. în cadrul unei perioade de 2 ani prin lichidarea parţială a patrimoniului societăţii, asigurarea finanţării pentru menţinerea unei activităţi curente profitabile, conservarea capabilităţii personalului propriu de a efectua toate activităţile legate de operaţiunile curente şi de conservare a patrimoniului şi constituirea premizelor de dezvoltare a afacerii în domeniile legate de subcontractare şi componente auto. S-a prevăzut totodată că şansele de redresare a societăţii debitoare prin reorganizare judiciară în baza unui plan sunt minime fără un ataşament şi aport substanţial din partea acţionarilor semnificativi. Ulterior, în şedinţa din data de 17 aprilie 2008 Adunarea creditorilor ce s-a întrunit la convocarea administratorului judiciar în Mun. Sfântu Gheorghe la adresa strada Constructorilor nr. 2, judeţul Covasna a hotărât extinderea perioadei de reorganizare cu încă o perioadă de un an. Planul de reorganizare, ca şi soluţie pentru stingerea pasivului societăţii, s-a axat pe valorificarea bunurilor societăţii cu importanţă deosebită asupra halei Fabricii de motoare electrice.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

În condiţiile în care prelungirea perioadei de reorganizare a coincis cu o perioadă când semnele crizei şi blocajului financiar începuseră să apară tot mai puternic şi pe piaţa românească, valorificarea de imobile de o suprafaţă semnificativă întâmpină greutăţi. Un efect foarte important al crizei financiare şi economice este cel al blocării creditării, un suport deloc de neglijat în realizarea proiectelor de investiţii, şi derularea activităţii economice în sectoare întregi, precum şi crearea unui climat de incertitudine economică caracterizat prin lipsa sau reducerea de comenzi şi finanţare.

Deşi administratorul judiciar a procedat la organizarea unei proceduri intensive de valorificare a bunurilor, dintre bunurile supuse îndestulării creditorilor, au rămas nevalorificate sau parţial nevalorificate următoarele:

Corp vestiare - etaj I + II

Corp administrativ etaj II

Hală de producţie Motoare electrice

Mijloace fixe şi SDV-uri - parţial

Depozit mecanizat

Generator de aburi

Sistem de încălzire - parţial

Datorită faptului că debitoarea nu a respectat angajamentul/angajamentele de plată a debitelor potrivit planului de reorganizare admis, votat şi confirmat şi ulterior prelungit, prin Sentinţa civilă nr. 9/S pronunţată de Tribunalul Covasna în şedinţa publică din data de 15.01.2010 în dosarul acesteia nr. 18/119/2005 s-a deschis procedura falimentului societăţii debitoare. Acest lucru se datorează mai multor aspecte legate în principal de specificiul domeniului de activitate al SC IAME GRUP S.A. precum şi uzurii morale a tehnologiei aplicate. Totodată, trebuie amintit şi faptul că acţionarii semnificativi ai debitoarei au manifestat pasivitate faţă de soarta planului de reorganizare.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

4. POSIBILITATEA POLUĂRII SOLULUI

Profilul de activitate al SC lAME GRUP SA cuprindea realizarea următoarelor produse:

Fabrica de aparataj electric auto:

avertizoare sonore,

bobine,

întrerupătoare de bord,

lămpi indicatoare,

relee,

cutii de siguranţe,

prize si fişe,

piese prelucrate din metal si injectate din mase plastic etc.

Fabrica de motoare electrice

motoare electrice asincrone trifazate şi monofazate de gabarit 56-132 (0,06 - 9 kW), destinate cu precădere la export;

produse electrocasnice.

Dotările tehnologice asigurau o capacitate de fabricate de cca. 250 mii buc./an motoare electrice şi de 300 mii seturi/an aparataj electric auto din profilul de fabricate, inclusiv piese de schimb.

În anul 2004 producţia de motoare electrice a avut o pondere de 67% din cifra de afaceri

a companiei. După ce s-a deschis procedura de reorganizare judiciară a unităţii în anul 2006 în Fabrica de motoare, îşi mai desfăşoară activitatea un număr de 4 persoane, care realizează întreţinerea patrimoniului. După deschiderea procedurii falimentului, odată cu sistarea totală a activităţilor de producţie, angajaţii Fabricii de aparataj electric au fost disponibilizaţi, lichidatorul judiciar procedând la valorificarea bunurilor mobile şi imobile în vedere asigurării achitării datoriilor tuturor creditorilor.

Pentru a avea o imagine de ansamblu a obiectivelor ce urmează a fi valorificate, precum şi

a măsurilor ce trebuie luate pentru evitarea oricărui risc de poluare, precum şi

identificarea zonelor ce necesită o evaluare a poluării solului sau subsolului, respectiv a apelor subterane, vom descrie succint în ceea ce urmează sectoarele de activitate din cadrul unităţii, inclusiv procesul tehnologic.

În cadrul unităţii studiate se aflau următoarele obiective funcţionale:

1. Fabrica de aparataj electric:

Atelier de prelucrari mecanice, prese fi turnare sub presiune aliaje de aluminiu si de zinc (ZAMAC)

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Atelier depuneri electrochimie (galvanizare) si Statie de neutralizare

Atelier vopsitorie

Atelier bobinaj

Atelier prelucrat mase plastice

Atelier montaj aparataj

Ambalare aparataj

2.

Fabrica de motoare electrice:

Atelier de prese şi turnare Al şi aliaje de Al sub presiune

Atelier prelucrări mecanice

Atelier bobinaj

Atelier impregnare

Atelier montaj motoare

Atelier vopsitorie

Atelier confecţionat ambalaje din carton

Ambalare

3.

Centrală termică

4.

Atelier tâmplărie;

5.

Corp deservire auxiliar;

6.

Depozit de lacuri şi vopsele;

7.

Rezervoare păcură;

8.

Depozite (materiale, laminate);

9.

Staţie neutralizare ape uzate industriale.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Fabrica de aparataj electric

Atelier de prelucrări mecanice, prese şi turnare sub presiune aliaje de aluminiu şi de zinc În cadrul atelierul de prelucrări mecanice au fost confecţionate reperele metalice din cupru, alama, bronz, oţel prin ştanţare, presare şi strunjire. Aliajul de zinc şi de aluminiu era aprovizionat sub forma de lingouri, topit în cuptoare electrice şi turnat în cochile încălzite cu gaz metan, sub presiune. Ungerea cochilelor se făcea cu materiale speciale de ungere.

cochilelor se făcea cu materiale speciale de ungere. Momentan utilajele componente ale procesului tehnologic sunt

Momentan utilajele componente ale procesului tehnologic sunt oferite spre vânzare şi sunt deja parţial valorificate ca atare.

Atelier degresare cu solvenţi organici După prelucrarea mecanică şi înainte de galvanizare piesele erau supuse unei degresări în aburi de tricloretilenă într-un utilaj tip Jura, completat de un distilator de tricloretilenă în vederea separării uleiurilor. Emisiile de vapori de tricloretilenă din instalaţie erau evacuate în exterior cu ajutorul unui ventilator, iar evacuarea vaporilor din încăpere era asigurată cu ajutorul unui alt ventilator cu un debit de Q = 9.000 mc/h.

iar evacuarea vaporilor din încăpere era asigurată cu ajutorul unui alt ventilator cu un debit de

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Instalaţiile şi utilajele din dotarea atelierului de degresare au fost vândute, momentan atelierul fiind gol.

Atelier acoperire a suprafeţelor (galvanizare) După degresarea cu solvenţi organici piesele erau degresate chimic, electrochimic, apoi decapate cu acizi. După decapare urma galvanizarea pieselor. Toate liniile de galvanizare au fost echipate cu băi de decapare acidă.

de galvanizare au fost echipate cu băi de decapare acidă. După fiecare proces de degresare/decapare, piesele
de galvanizare au fost echipate cu băi de decapare acidă. După fiecare proces de degresare/decapare, piesele

După fiecare proces de degresare/decapare, piesele au fost spălate cu apă. Procesul de acoperire cu un strat galvanic se realizase în următoarele băi şi linii de producţie:

linie de zincare slab acidă pe bază de clorură de potasiu, clorură de zinc, acid boric şi agenţi de luciu;

linie de cuprare - nichelare pe bază de cuprare alcalină fără cianuri, sulfat de nichel, clorură de nichel, acid boric;

linie de zincare - fosfatare pe bază de zincare slab acidă, fosfat de zinc şi fosfat de fier;

baie de nichelare statică pe bază de clorură de nichel, sulfat de nichel şi acid boric;

baie de argintare pe bază de cianuri,

baie de cromare neagră pe bază de anhidridă cromică;

baie de cromare lucioasă pe bază de anhidridă cromică;

baie de stanare acidă pe bază de acid sulfuric.

Materii prime utilizate la galvanizare: apă potabilă, hidroxid de sodiu, clorură de potasiu, acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, clorură de zinc, anhidridă cromică, sulfat de nichel, clorură de nichel, carbonat de sodiu, agenţi de luciu, fosfat trisodic, acid boric, detergenţi, cianură de potasiu, anozi de cupru, staniu, zinc, nichel, concentrate de băi şi de pasivare.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Substanţele chimice periculoase şi toxice sunt depozitate în două depozite separate, prevăzute cu ventilaţie, pardoseală antiacidă şi echipamente de protecţie pentru manipulare. Lista substanţelor periculoase puse la dispoziţia elaboratorului este anexată.

puse la dispoziţia elaboratorului este anexată. Produsele finite erau piesele acoperite galvanic, necesare
puse la dispoziţia elaboratorului este anexată. Produsele finite erau piesele acoperite galvanic, necesare

Produsele finite erau piesele acoperite galvanic, necesare producţiei de aparataj electric şi de motoare electrice.

Momentan două dintre linii de acoperire a suprafeţelor sunt deja valorificate, o linie fiind încă intactă, precum şi linia de argintare.

de acoperire a suprafeţelor sunt deja valorificate, o linie fiind încă intactă, precum şi linia de

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Atelier vopsitorie Produsele de aparataj electric auto au fost vopsite cu emailuri şi grunduri epoxidice în doi componenţi, după cum urma:

degresare cu tricloretilenă, în cadrul Atelierului de degresare, cu ajutorul utilajului Jura;

grunduirea cu grunduri epoxidice cu doi componenţi, efectuată cu pistoale de vopsit;

uscarea în tunel de uscare încălzit cu becuri infraroşii la temperatură de 80-120°C;

vopsirea cu email epoxidic cu doi componenţi, aplicat în cabine de vopsire cu perdea de apă;

uscarea în tunel de uscare

vopsire cu perdea de apă; − uscarea în tunel de uscare Momentan utilajele din dotarea secţiei

Momentan utilajele din dotarea secţiei sunt în conservare.

Atelier bobinaj În acest atelier au fost executate bobinele necesare producţiei de aparataj electric. O parte din bobinele executate au fost impregnate cu ulei transformator, o parte cu lac de impregnare pe baza de apă, iar restul au fost executate fără impregnare.

cu ulei transformator, o parte cu lac de impregnare pe baza de apă, iar restul au

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Impregnarea în lac nu s-a mai efectuat de la oprirea producţiei Fabricii de motoare electrice, iar atelierul de impregnare, parte componentă a Fabricii de aparataj electric şi-a sistat la rândul ei activitatea în anul curent.

Atelier prelucrat mase plastice În cadrul acestui atelier se prelucrau materiale plastice termoplaste, termorigide şi cauciuc sintetic. Materialele plastice termoplaste au fost injectate cu maşini de injecţie la temperaturi care permitea topirea materialului fără degradarea proprietăţilor acestuia. Cauciucurile sintetice au fost vulcanizate prin presare la temperaturi corespunzătoare tipului de materie primă.

la temperaturi corespunzătoare tipului de materie primă. Momentan maşinile de injecţie şi utilajele auxiliare ale
la temperaturi corespunzătoare tipului de materie primă. Momentan maşinile de injecţie şi utilajele auxiliare ale

Momentan maşinile de injecţie şi utilajele auxiliare ale atelierului sunt scoase la licitaţie în vederea valorificării acestora prin vânzare ca atare.

Atelier montaj aparataj Reperele de la atelierele pregătitoare au fost montate manual.

de la atelierele pregătitoare au fost montate manual. Momentan utilajele atelierului sunt scoase la licitaţie în

Momentan utilajele atelierului sunt scoase la licitaţie în vederea valorificării acestora prin vânzare ca atare.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Atelier ambalare aparataj Înainte livrării către beneficiar a produselor finite acestea erau ambalate în cutii de carton, paletizaţi pe paleţi de lemn.

Fabrica de motoare electrice Fabrica de motoare electrice nu mai funcţionează din anul 2006, utilajele aferente acestuia au fost valorificate prin vânzarea acestora ca atare aproape în totalitate.

prin vânzarea acestora ca atare aproape în totalitate. Prezentarea activităţii Fabricii de motoare electrice are

Prezentarea activităţii Fabricii de motoare electrice are un caracter informativ, pentru identificarea eventualelor surse de poluare istorică, respectiv a identificării unor eventuale corelări în evaluarea situaţiei existente pe amplasament.

Atelier de prese şi de turnare aluminiu şi aliaje de aluminiu sub presiune În acest atelier erau ştanţate tolele din bandă silicioasa şi capoatele motoarelor din banda de oţel decapat. Aluminiul şi aliajul de aluminiu erau aprovizionate sub forma de lingouri. Acestea erau topite in 2 cuptoare electrice tip WESTOSSEN, apoi topitura era transferată în 11 cuptoare electrice. Creuzetele de topire pentru aliaje de aluminiu sunt din carbura de siliciu. După topirea aluminiului şi a aliajelor se foloseau degazanţi solizi. Cochilele erau încălzite cu gaz metan şi unse cu diferiţi agenţi de ungere speciali pentru piesele cu profile mai complexe. Turnarea se realiza sub presiune în 11 maşini de turnare sub presiune.

Atelier prelucrări mecanice În cadrul acestui atelier erau prelucrate prin aşchiere piesele metalice a motoarelor electrice (carcasă, scut şi ax motor). Carcasele şi scuturile de fonta şi o parte din cele din aliaj de aluminiu erau aprovizionate sub forma de semifabricate şi prelucrate mecanic.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Atelier bobinaj motoare electrice Aici erau confecţionate şi montate bobinele din sârmă de cupru pentru statoarele motoarelor electrice. Materia primă utilizată era sârma de cupru de diferite grosimi şi statorul pregătit de la prese.

Atelier impregnare Impregnarea statoarelor bobinelor se efectua prin:

imersare în lac de impregnare monocomponent, diluat cu diluanţi pentru vopsele alchidice (D 510, D 506, D 528) şi uscare în etuve la temperaturi de 120 -130 °C;

picurare în agregate de impregnare cu lac de impregnare cu întărire rapidă în doi componenţi.

Atelier montaj motoare electrice În cadrul acestui atelier erau montate motoarele şi subansamble pregătite de atelierele anterioare şi reperele aprovizionate.

Atelier vopsitorie motoare electrice Motoarele asamblate, împreună cu capotele de protecţie a ventilatorului, se vopseau cu emailuri epoxidice, prin introducere în agregate de vopsire. Circulaţia motoarelor în agregate se realiza pe benzi rulante ale căror viteză era reglată astfel încât la ieşire motoarele să fie uscate şi parţial răcite.

Atelier de confecţionat ambalaje În cadrul acestui atelier erau confecţionate ambalaje din carton.

Atelier de ambalare produse finite Ambalarea motoarelor se realiza în cutii de carton, care erau apoi încărcate pe paleţi de lemn.

produse finite Ambalarea motoarelor se realiza în cutii de carton, care erau apoi încărcate pe paleţi

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Centrala termică În cadrul incintei, într-o clădire realizată zidărie, cu acoperiş terasă şi structură de rezistenţă din stâlpi şi grinzi din beton armat, a fost amplasată centrala termică de zonă, ce funcţiona mixt, cu gaz metan şi păcură. Aceasta a fost funcţională până în anul 2003. În 2003 rezervoarele de zi aferente centralei termice au fost curăţate de către o firmă autorizată pentru lucrări de curăţire rezervoare - SC RAFO ECO Oneşti, iar între 2004 - 2005 s-a realizat dezafectarea şi valorificarea instalaţiilor aferente centralei termice, inclusiv a rezervoarelor. Imobilul a fost vândut către SC Compact S.r.l. şi după ce a fost reabilitat a fost transformat în depozit.

Atelier tâmplărie În cadrul atelierului de tâmplărie erau următoarele păţi componente ale acestuia:

atelier ambalaje - producţie ambalaje din carton ondulat, pentru ambalarea produselor finite;

atelier tâmplărie;

centrală termică (CT 2, P = 90 kW) – aflată în conservare;

depozite materiale.

Imobilul a fost vândut către SC Compact S.r.l. şi dat în chirie ca şi depozit.

Corp deservire auxiliar Într-o clădire, cu aceeaşi structură constructivă ca şi Centrala termică, au fost amenajate următoarele spaţii:

atelier reparaţii mijloace auto proprii;

posturi de transformare a energiei electrice - 3 buc.;

depozite utilaje scoase din funcţiune.

Depozit de lacuri şi vopsele Clădirea a fost destinată depozitării lacurilor şi vopselelor utilizate la producerea motoarelor electrice. Imobilul a fost vândut către SC Compact S.r.l., apoi revândut către S.C. Santana Edile S.rl., actualmente desfăşurându-se aici activităţi de tâmplărie din profile de PVC şi aluminiu de către acesta.

Rezervoare păcură Într-o clădire realizată din zidărie de cărămidă, cu acoperiş tip terasă, au fost amplasate rezervoarele de păcură necesare pentru fosta centrală termică de zonă. Rezervoarele erau amplasate în cuvă betonată. Rezervoarele de păcură aferente centralei termice au fost curăţate de către o firmă autorizată pentru lucrări de curăţire rezervoare - SC RAFO

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

ECO Oneşti, iar între 2004 - 2005 s-a realizat dezafectarea şi valorificarea acestora de către SC LACOSIN S.r.l. Imobilul a fost vândut către SC Compact S.r.l., apoi revândut spre o persoană fizică, reabilitat, iar actualmente este închiriat pentru activităţi de depozitare de către SC Santana Edile S.r.l. Parte din imobil este în curs de reabilitare/transformare funcţională în vederea asigurării condiţiilor desfăşurării de activităţi legate de organizarea de festivităţi.

Turn de răcire apă recirculată Apa industrială utilizată la maşinile de injectat masă plastică şi turnare sub presiune circula în circuit închis. Ea era trecută printr-o staţie de răcire şi recirculare.

Staţia de tratare (neutralizare) ape uzate industriale Apele uzate tehnologice provenite de la Atelierul galvanizare au ajuns în staţie pe trei canale în bazine separate (ape acido-bazice cu zinc, ape cu cromaţi si ape acido-bazice cu cupru). Neutralizarea se efectua continuu şi automat, asistat de un sistem de măsurare, dozare, control şi avertizare automatizată instalată în 1995. Pentru o siguranţă mai mare, din oră în oră se efectuau analize a apei cu metode analitice şi se consemnau în registrul de control.

metode analitice şi se consemnau în registrul de control. După neutralizarea separată, aceste ape erau amestecate
metode analitice şi se consemnau în registrul de control. După neutralizarea separată, aceste ape erau amestecate

După neutralizarea separată, aceste ape erau amestecate într-un bazin unde se măsura din nou pH-ul şi se corecta automat pH-ul la valoarea 6,5 - 8,5 apoi, prin pompare, apa ajungea în decantorul staţiei. Decantorul este compus din 3 pâlnii de decantare care asigurau depunerea suspensiilor de hidroxizi metalici şi a sulfaţilor de crom care la pH 8 - 8,5 sunt insolubili.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric Din pâlniile de separare, prin pompare, precipitatul lichid

Din pâlniile de separare, prin pompare, precipitatul lichid ajungea la filtrul rotativ, de unde apa rezultată era deversată în decantor, iar precipitatul umed era colectat în containere metalice şi supus unui proces de uscare naturală, după care se ambalau în saci de polietilenă.

naturală, după care se ambalau în saci de polietilenă. Aceşti saci erau depozitaţi într-un depozit special

Aceşti saci erau depozitaţi într-un depozit special betonat şi închis, încărcaţi în box palete, unde erau stocaţi până la predarea acestora spre eliminare. Apele rezultate de la decantorul staţiei de neutralizare erau deversate în canalizarea menajeră a fabricii. Datorită faptului ca adâncimea canalizării societăţii este mai mare cu 1

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

m, toate apele tehnologice sunt colectate într-un decantor Imhoff de unde, prin pompare, sunt deversate în canalizarea oraşului.

prin pompare, sunt deversate în canalizarea oraşului. Lista societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe
prin pompare, sunt deversate în canalizarea oraşului. Lista societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe

Lista societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe amplasament:

Societăţi comerciale care-şi desfăşoară activitatea în chirie:

SC Walor RO S.rl.: activităţi de prelucrare a metalelor în diverse piese folosite în fabricarea pieselor automobilelor. SC Zambelli S.r.l.: prelucrarea metalelor în diverse profile şi părţi componente ale cazanelor.

Societăţi care au în folosinţă imobile care au constituit părţi componente ale SC IAME GRUP S.a.:

SC Compact S.r.l.: depozitări diverse. SC Santana Edile S.r.l.: lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. SC D-Toys S.rl.: Fabricarea de jucării, părţi componente ale acestora, depozitare.

Utilităţi:

Alimentarea cu apă:

Unitatea este racordată la reţeaua orăşenească Dn = 150 mm, L = 20 m.

Apele uzate:

Apele uzate tehnologice, după o prealabilă preepurare în staţia de neutralizare, au fost colectate împreună cu apele uzate menajere într-un decantor Imhoff de unde, prin pompare, erau deversate în sistemul de canalizare orăşenească a municipiului Sfântu Gheorghe. Din moment ce nici Fabrica de motoare şi nici Fabrica de aparataj nu mai funcţionează, apele uzate industriale nu mai sunt generate. Momentan în decantorul Imhoff sunt deversate numai ape uzate menajere.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Pompa din dotarea sistemului de evacuare a apelor menajere uzate este de tip ACV 80, cu Q=80 mc/h, P=18 kW, n = 1.500 rot/min. De la clădirile laterale (corpuri de birouri) învecinate cu cele 2 străzi principale (str. Constructorilor şi str. lt. Păiuş David) apele uzate menajere se evacuează direct în canalizarea oraşului.

Apele pluviale: sunt colectate în reţeaua pluvială din incintă şi deversate în reţeaua pluvială orăşenească. Apele pluviale din zona magaziei de produse petroliere şi a depozitului de deşeuri metalice sunt trecute mai întâi printr-un separator de uleiuri.

Energia termică: încălzirea spaţiilor (respectiv apa caldă) era asigurată de 7 centrale termice echipate cu cazane tip LOGANO, ce funcţionează pe gaze naturale, precum şi 76 panouri radiante cu gaz, montate sub tavan în halele de producţie, iar aburul tehnologic era asigurat de 2 generatoare de abur cu P = 1 t abur/h, ce funcţionau cu gaze naturale. Momentan este în folosinţă doar CT 4 de 110 kW, respectiv CT 3 a fost vândut, restul centralelor termice fiind în stare de funcţionare, în conservare.

Energia electrică este asigurată de la un punct de alimentare cu energie electrică de 20 KV racordat prin cabluri subterane la staţia RENEL de 110 / 20 kV "Câmpul Frumos", prin intermediul a 18 transformatoare de 1.000 KVA, respectiv 1.600 KVA, amplasate în halele de producţie din care 3 transformatoare sunt scoase din funcţiune,.

Gazele naturale sunt asigurate prin racord la reţeaua de gaz metan a Distrigaz Sud, prin intermediul unei staţii de reglare a presiunii.

Deşeurile menajere sunt colectate în două pubele de 4 mc, aflate pe o platformă betonată, de unde sunt preluate şi transportate la rampa de gunoi a localităţii, conform Contractului anexat la prezenta documentaţie.

Surse posibile de poluare a solului şi a subsolului Datorită încetării activităţii pe întreaga linie de producţie, sursele de poluare s-au redus şi se axează în principal pe următoarele:

managementul substanţelor şi a preparatelor periculoase;

managementul deşeurilor periculoase;

scurgeri de substanţe petrochimice din utilaje, deşeuri (şpan) generate de societăţile chiriaşe. Zonele susceptibile la existenţa unor poluări a solului şi a subsolului sunt staţia de neutralizare, respectiv conductele de transport a apelor industriale uzate către acesta şi depozitul de şpan feros şi neferos.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Dotări şi măsuri de protecţie împotriva poluării solului şi a subsolului Unitatea are în dotare depozite speciale pentru substanţe chimice, unele cu siguranţă sporită (pentru substanţe foarte toxice) cu sistem de alarmă şi închidere electrică. Toate depozitele pentru substanţe şi preparate chimice periculoase au podele antiacide, intacte, cu ventilare activă şi/sau pasivă, închise. De asemenea laboratoarele sunt dotate cu depozite conforme pentru depozitarea substanţelor chimice periculoase.

Conform inventarului substanţelor chimice, în totalitate pe amplasament sunt prezente substanţe şi preparate chimice periculoase în următoarele cantităţi:

substanţe chimice de laborator: 0,156 to şi 58,4 litri;

substanţe chimice rămase din producţie: 1,968 to şi 207 litri

Majoritatea acestora au fost achiziţionate înainte de anul 2004, fiind suplimentată numai cantitatea substanţelor şi preparatelor cu un consum curent după această dată (clorură de nichel, sulfat de nichel, anhidridă cromică, acid clorhidric, acid sulfuric, hidroxid de sodiu, acid azotic, carbonat de sodiu, sulfit de sodiu, sulfat stanos, clorura de zinc, clorură de potasiu, acid boric, cianura de potasiu).

Substanţele chimice periculoase vor fi predate spre eliminare către agenţi economici autorizaţi în acest sens.

Deşeurile periculoase de pe amplasament pot proveni de la: produse petrochimice din utilajele din dotare, substanţe sau preparate chimice periculoase epuizate, respectiv cu termen de valabilitate expirate, scurgeri de ulei din şpanul rezultat din activităţile chiriaşilor. De asemenea mai sunt prezente cantităţi de deşeuri periculoase provenite din producţia anului curent. Deşeurile de nămolul galvanic stocate temporar sunt depozitate pe o platformă antiacidă cu scurgere în staţia de neutralizare, în containere speciale folosite pentru uscarea înaintea ambalării acestora în saci de polietilenă.

Apele pluviale din zona magaziei de produse petroliere şi a depozitului de deşeuri metalice sunt trecute mai întâi printr-un separator de uleiuri.

de produse petroliere şi a depozitului de deşeuri metalice sunt trecute mai întâi printr-un separator de

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Podeaua suprafeţelor de producţia a fabricii sunt betonate, la inspecţia amplasamentului nu s-au observat zone cu fisuri, crăpături care să permită la o eventuală scurgere accidentală a lichizilor de ungere/răcire a unui utilaj poluarea solului sau subsolului.

Poluanţi emişi în sol şi/sau în subsol Având în vedere prevederile Ord. MAPPM nr. 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, HG 1408 din 19/11/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, HG nr. 1403 din 19/11/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, precum şi existenţa unor zone susceptibile la existenţa unor poluări a solului şi a subsolului precum staţia de neutralizare, respectiv conductele de transport a apelor industriale uzate către acesta şi depozitul de şpan feros şi neferos, respectiv a celor stipulate prin adresa 3666/11.06.2010 emis de către APM Covasna au fost determinate un număr de 5 puncte prelevare de probe de sol, respectiv un punct de prelevare de probe de apă subterană. Punctele astfel definite aveau drept scop identificarea existenţei unor poluări în vederea luării deciziei asupra necesităţii întocmirii unui Raport geologic preliminar privind evaluarea poluării solului şi a subsolului pentru obiectivul studiat. În cazul în care se identifică prin aceste lucrări depăşiri ale valorilor prag impuse de legislaţia în vigoare sau se pot identifica modificări ale compuşilor susceptibili a fi generate de poluări ale solului sau subsolului, respectiv a apelor subterane se poate impune identificarea tridimensională a poluării prin mijloace specifice, precum şi identificarea sursei în vederea eliminării acestuia ca prim pas.

Geologia şi structura solului şi a subsolului studiat Societatea S.C. IAME GRUP S.A. se situează pe terasa din stânga râului Olt, în zona industrială din partea estică a municipiului Sf. Gheorghe. Din punct de vedere geologic-structural zona reprezintă extinderea spre nord a Depresiunii Bârsei. Sistemul depresionar este de origine tectonică, scufundată de-a lungul unor falii marginale. În pliocen-pleistocen acest sistem depresionar a fost colmatat cu depozite de molasă în facies lacustru (argile, marne, nisipuri fine) şi fluviatil-lacustru (nisip mediu-mare, pietriş cu intercalaţii argiloase). Succesiunea se încheie cu depozite deluvial-proluviale şi aluvionare holocene. Terasa este alcătuită din depozite predominant nisipoase, pe alocuri cu intercalaţii de pietriş, predominant de natură andezitică, transportate din sudul Munţilor Harghita şi resedimentate de-a lungul râului Olt. Aceste depuneri ating grosimi de peste 30-40 m. La suprafaţă sunt acoperite de un orizont proluvial de 1,50 – 4,00 m grosime, de culoare cafenie-gălbuie, alcătuit din nisip fin-mediu, nisip prăfos, praf nisipos, nisip argilos. Nivelul apei subterane în această zonă se situează la adâncimea de 11 – 20 m de la nivelul solului.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Pe baza forajelor executate structura solului şi a subsolului pe amplasament, până la adâncimea studiată se structurează astfel:

0,00 – 0,30m 0,30 – 2,50m 2,50 – 4,00m 4,00 – 4,90m 4,90 – 8,50m 8,50 – 9,50m 9,50 – 13,50 m

Beton (carosabil) Nisip fin prăfos, cafeniu Nisip grosier, cafeniu Pietriş cu nisip, cafeniu Nisip cu pietriş, cafeniu Nisip prăfos cu pietriş Nisip mediu – mare, cenuşiu

Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 11,50 m.

subterană a fost interceptată la adâncimea de 11,50 m. Probe de sol Având în vedere că

Probe de sol

Având în vedere că structurile subterane cu potenţial poluator se concentrează în două zone, la determinarea numărului de foraje de prelevare pentru identificarea preliminară a eventualelor poluări s-a luat în calcul suprafaţa zonelor posibil afectate de poluant, respectiv caracteristicile acestuia. Din documentele care stau la dispoziţia elaboratorului, nu reiese că ar fi fost raportate cazuri de poluări ale solului prin accidente sau defecţiuni ale instalaţiei aflate în exploatarea societăţii.

Datorită structurii solului, a permeabilităţii acestuia, respectiv a nivelului hidrostatic şi a procentului mare de suprafeţe impermeabile din totalul suprafeţei amplasamentului s-a estimat, că la o poluare prin scurgeri accidentale (spargerea unor conducte, fisurarea unor vase componente ale staţiei de neutralizare, etc.), direcţia de răspândire a contaminantului este una predominant verticală, iar în cazul soluţiilor folosite la secţiile de galvanizare, dacă poluarea există se va putea identifica predominant în straturile solului saturate cu apa subterană, situate chiar deasupra nivelului hidrostatic.

În vederea prelevării probelor de sol au fost definite 5 puncte de prelevare care să asigure o acoperire a zonelor identificate ca posibil poluate. Prelevarea de probe a fost executat în regim uscat. Din fiecare foraj au fost prelevate câte două probe de sol, una de suprafaţă şi una de adâncime. Având în vedere a cerinţelor spaţiale pentru forarea în regim uscat la mare adâncimi, F1 a fost realizat cu un utilaj mecanizat pentru adâncimi de până la 25m, restul prelevărilor fiind executate prin foraje de tip manuale, asistate de o reducţie cu motor.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Profilul forajelor de prelevare executate sunt după cum urmează:

F 1 (efectuat în proximitatea ţevilor de evacuare a apelor uzate de la secţia de galvanizare,

între acesta şi staţia de neutralizare)

0.00

– 0.30

m

Beton (carosabil)

0.30

– 2.50

m

Nisip fin prăfos, cafeniu

2.50

– 4.00

m

Nisip grosier, cafeniu

4.00

– 4.90

m

Pietriş cu nisip, cafeniu

4.90

– 8.50

m

Nisip cu pietriş, cafeniu

8.50

– 9.50

m

Nisip prăfos cu pietriş

9.50

– 13.50 m

Nisip mediu – mare, cenuşiu

Apa interceptată la 11,50 m.

F 2 (platformă/depozitul actual al nămolului galvanic, în spatele staţia de neutralizare)

0.00

– 0.40

m

Beton

0.40

– 1.50

m

Nisip prăfos, brun

1.50

– 3.50

m

Nisip fin – mediu, brun

F 3 (cale acces depozite şpan)

0.00

– 0.30

m

Beton

0.30

– 0.60

m

Nisip prăfos, cenuşiu

0.60

– 1.50

m

Nisip prăfos, cafeniu

1.50

– 3.00

m

Nisip fin – mediu, cafeniu

F 4 (în spatele depozitului de şpan nord)

0.00

– 0.30

m

Beton

0.30

– 2.00

m

Nisip argilos, brun, umed

1.50

– 3.50

m

Nisip cu pietriş, brun

F 5 (în spatele depozitului de şpan sud)

0.00

– 1.20

m

Nisip prăfos brun

1.20

– 3.00

m

Nisip fin – mediu, cafeniu

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Codificarea probelor de sol trimise spre laborator acreditat în vederea verificării concentraţiilor de poluanţi, precum şi adâncimea de prelevare au fost după cum urmează:

nr. crt.

Cod probă

adâncimea de prelevare

data prelevării

1

SOL 01A

3,50 m

01.07.2010

2

SOL 01D

12,00

01.07.2010

3

SOL 02A

1,00 m

02.07.2010

4

SOL 02B

3,50 m

02.07.2010

5

SOL 03A

1,00 m

02.07.2010

6

SOL 04A

1,00 m

02.07.2010

7

SOL 04B

2,50 m

02.07.2010

8

SOL 05A

1,00 m

02.07.2010

9

SOL 05B

2,50 m

02.07.2010

Proba de sol cu codul SOL03B prelevat de la o adâncime de 3,50 m nu a fost trimisă spre analiză, întrucât acesta a fost compromisă prin scurgerea în foraj a apelor meteorice ca urmarea unei ploi torenţiale pe parcursul efectuării lucrărilor de prelevare. Deşi deasupra locului prelevării a fost amplasat un „cort” în vederea asigurării acestuia, punctul de prelevare fiind amplasat între F4 şi F5, în mijlocul căii de acces la depozitele de şpan, apele meteorice s-au scurs de pe platforma betonată în gura forajului executat până acel moment până la adâncimea de 2,00 m.

Prelevările probelor s-a făcut din miezul materialului scos cu ajutorul forărilor în regim uscat. Probele au fost introduse în recipiente din sticlă într-o cantitate de 1 kg fiecare, cantitate menită să asigure o eventuală verificare prin refacerea analizelor sau suplimentarea indicatorilor comandaţi în cazul unor suspiciuni de poluare.

Indicatorii analizaţi au fost determinaţi având în vedere specificul activităţii, precum şi a substanţelor şi preparatelor identificate ca fiind sursele potenţiale de poluare. În acest sens din probele de sol prelevate din zona secţiei de acoperire a suprafeţelor prin procedee electrolitice, respectiv a staţiei de neutralizare (SOL 01A, SOL 01D, SOL 02A, SOL 02B) au fost analizate indicatorii pH, metale grele (Cu, Ni, Cd), Arsen (As), Mercur (Hg), Crom VI, Crom total, Cloruri, Sulfaţi, Brom, Cianuri uşor eliberabile, Cianuri totale, Uleiuri minerale C10-C40 (TPH), PCB, respectiv din probele din zona depozitelor de şpan (SOL 03A, SOL 04A, SOL 04B, SOL 05A, SOL 05B) pentru indicatorii Uleiuri minerale C10-C40 (TPH).

Probele de sol au fost analizate de către societatea comercială Bálintanalitika kft, Budapesta. Copia Actului de acreditare a societăţii comerciale Bálintanalitika kft, respectiv copia traducerii legalizate în limba română a acestui act este anexat prezentei.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Probe de apă subterană În vederea identificării unei eventuale poluări ale apelor subterane s-a realizat un foraj de adâncime, sub nivelul hidrostatic, pentru prelevarea de probe din acesta. Apa subterană a fost interceptat la adâncimea de 11,50 m. Puţul temporar de prelevare a probelor de apă subterană a fost realizat cu o adâncime de fundare de 13,50 m.

a fost realizat cu o adâncime de fundare de 13,50 m. Forajul a fost executat înecat

Forajul a fost executat înecat pentru a menţine neperturbată oglinda apei stratului acvifer din foraj. Forajul a fost purificat înaintea de prelevării probei de apă. Proba de apă a fost prelevată cu ajutorul unui prelevator Bailer din oţel inoxidabil. Din forajul executat s-au prelevat în totalitate 4 litri de apă subterană, în sticle brune de 1 litri. Acestea au fost transportaţi către laborator într-o geantă frigorifică, pentru a asigura integritatea probelor.

Indicatorii analizaţi din proba de apă subterană au fost: pH, metale grele (Cu, Ni, Cd), Arsen (As), Mercur (Hg), Crom VI, Crom total, Cloruri, Sulfaţi, Brom, Cianuri uşor eliberabile, Cianuri totale, Uleiuri minerale C10-C40 (TPH), PCB.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Proba de apă subterană a fost analizată de către societatea comercială acreditată în acest sens Bálintanalitika kft din Budapesta.

5. DEPOZITAREA DEŞEURILOR

În cadrul activităţii societăţii au fost generate două categorii de deşeuri: deşeuri tehnologice şi deşeuri menajere. Deşeurile tehnologice nevalorificate, stocate temporar pe amplasament în momentul actual sunt următoarele:

Cod

Denumire deşeu

cantitate

mod de depozitare

deşeu

depozitată (to)

12

01 01

Pilitură şi şpan feros

0,20

vrac acoperit

12

01 02

Praf şi suspensii de metale feroase

1,00

vrac acoperit

12

01 03

Pilitură şi şpan neferos

0,02

vrac acoperit

12

01 04

Praf şi suspensii de metale neferoase

0,03

vrac acoperit

15

01 01

Deşeu de ambalaj hârtie-carton

0,50

vrac acoperit

11

02 02*

Deşeuri de nămol galvanic

0,20

container metalic

De asemenea se estimează generarea în viitorul apropiat a următoarelor deşeuri, datorată procedurii de valorificare a bunurilor mobile, respectiv a conformării cu normele de protecţia mediului în vigoare:

Cod

Denumire deşeu

cantitate

mod de depozitare

deşeu

depozitată

16

05 06*

Substanţe chimice laborator expirate

0,156 to

amb. plastic/sticlă

16

05 06*

Substanţe chimice laborator expirate

58,4 litri

amb. plastic/sticlă

16

05 09*

Substanţe chimice expirate

1,968 to

amb. plastic/sticlă

16

05 09*

Substanţe chimice expirate

207 litri

amb. plastic/sticlă

17

04 05

Fier şi oţel din demolări

 

vrac acoperit

17

04 11

Cabluri din demolări

 

vrac acoperit

17

04 09*

Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase

2,00 to

vrac acoperit

11

02 02*

Deşeuri de nămol galvanic

0,40 to

container metalic

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

6. CONDENSATORI/TRANSFORMATORI ELECTRICI

Alimentarea cu energie electrică se asigură de la un punct de alimentare cu energie electrica de 20 KV racordat prin cabluri subterane la staţia RENEL de 110/20 KV "Câmpul Frumos", prin intermediul a 18 transformatoare de 1.000 KVA, respectiv 1.600 KVA, amplasate în halele de producţie, proprietate proprie, cu partea de înalta tensiune predată spre administrare către S.C. ELECTRICA S.A.:

PT 1 de 1600 KVA, din anul 1976;

PT 2 de 1600 KVA, din anul 1988;

PT 3 de 1600 KVA, din anul 1977;

PT 4 de 1000 KVA, din anul 1998;

PT 5 de 1000 KVA, din anul 1978;

PT 6 de 1000 KVA, din anul 1973;

PT 7 de 1000 KVA, din anul 1973;

PT 8 de 1000 KVA, din anul 1973;

PT 9 de 1000 KVA, din anul 1980;

PT 10 de 1000 KVA, din anul 1972;

PT 11 - scos din funcţiune (dezmembrat);

PT 12 de 1000 KVA, din anul 1978;

PT 13 de 1000 KVA, din anul 1997;

PT 14 de 1000 KVA, din anul 1998;

PT 15 de 1000 KVA, din anul 1978;

PT 16 de 1600 KVA, din anul 1998 - (centrala termică) scos din funcţiune;

PT 17 de 1000 KVA, din anul 1985;

PT 18 de 1600 KVA, din anul 1998 - (centrala termică) scos din funcţiune.

Tipul de ulei utilizat:TO-30.01R si TO 45. În transformatoare există condensatoare uscate. Posturile de transformare se află în stare bună de funcţionare, periodic efectuându-se revizii de către personalul de specialitate la instalaţiile aferente acestuia au fost supuse unor revizii periodice. Aceste puncte de transformare sunt amplasate în spatii închise, asigurate, conform legislaţiei în vigoare. Nu s-au constatat scurgeri de ulei din transformatoare.

Societatea a elaborat şi revizuit (20.10.2009.) un plan de eliminare a echipamentelor ce conţin cantităţi mari de compuşi desemnaţi (PCB) în concentraţii între 50-500 ppm. Conform acestuia societatea deţine următoarele echipamente (condensatori) care intră în categoria mai sus menţionată:

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Condensatori scoşi din funcţiune: 56 buc condensatori cosφ tip 0,38-20-3 şi 11 buc condensatori cosφ tip 0,38-15-1;

Condensatori în funcţiune: 108 buc condensatori cosφ tip 0,38-20-3.

Termenul de eliminare a echipamentelor scoase din funcţiune printr-o firmă specializată este de 31.12.2010.

Dat fiind situaţia societăţii, precum şi acţiunile ce implică procedura de faliment se estimează ca în următoarea perioadă este posibil ca unele dintre condensatoarele sus menţionate să fie scoase din uz, fapt care atrage după sine revizuirea planului de eliminare a echipamentelor scoase din uz, cu conţinut ridicat de compuşi desemnaţi, respectiv eliminarea lor împreună cu cele identificate prin planul de eliminare deja asumat.

Depozitarea condensatorilor cu conţinut ridicat de PCB a fost verificată cu ocazia inspecţiilor programate şi tematice de către comisarii GNM Covasna, respectiv APM Covasna, iar pe baza proceselor verbale şi a celor constatate pe teren se poate concluziona că acesta respectă normele în vigoare.

poate concluziona că acesta respectă normele în vigoare. Eliminarea condensatorilor cu conţinut ridicat de compuşi

Eliminarea condensatorilor cu conţinut ridicat de compuşi desemnaţi scoşi din funcţiune va face parte componentă a obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

7. SECURITATEA ZONEI

Incinta societăţii este împrejmuită cu gard, iar pe timp de noapte unitatea este iluminată corespunzător ceea ce permite o supraveghere permanentă şi în bune condiţii a incintei. Perimetrul amplasamentului este asigurată printr-un sistem automatizat de alarmare instantanee a penetrării zonei asigurate printr-un sistem de bariere fotoelectrice, respectiv detectoare PIR. De asemenea s-a instalat un sistem de camere de luat vederi pentru asigurarea monitorizării mişcărilor de mărfuri şi persoane, dat fiind faptul că amplasamentul a fost divizat şi valorificat către mai multe persoane juridice, iar căile de acces reprezentând drept comun. Serviciul de asigurare a pazei SC IAME GRUP SA este asigurat de o firma specializată în servicii de protecţie şi pază, SC Ares Security S.r.l. Sf. Gheorghe. Paza este asigurata de câte 2 agenţi la punctul fix, la intrarea în societate asistaţi de sistemul de camere de luat vederi, respectiv de sistemul de alarmare instantanee, care dacă activate dau alarma la dispeceratul societăţii contractate. Societatea contractată pentru a asigura paza şi integritatea bunurilor SC Iame Grup S.a. prin echipajele sale de intervenţie rapidă garantează un timp de răspuns în caz de activare de max. 5 minute.

8. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

Fabrica de aparataj electric auto şi motoare electrice aparţinând de SC IAME GRUP S.A. este amplasat pe platforma industrială din sud-estul municipiului, cele mai apropiate aşezări umane fiind la o distanţă de 30 m.

Sistemul de stingere a incendiilor este compus din59 buc hidranţi interiori tip C, iar în exteriorul clădirilor se află 6 hidranţi exteriori tip C. Presiunea apei la hidranţi este de 3 atm. De asemenea, pentru prevenirea şi combaterea incendiilor unitatea are stingătoare cu praf şi CO 2 tip P respectiv stingătoare cu CO 2 tip G amplasate în punctele vulnerabile. Direcţiile de propagare a incendiilor sunt în funcţie de factorii atmosferici (vânt, presiune atmosferică). Pentru a mări siguranţa la foc în cazul unor lucrări de intervenţie se vor lua toate măsurile tehnice şi de supraveghere în conformitate cu prevederile normativelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a protecţiei muncii.

9. PROTECŢIA MUNCII ŞI IGIENA LOCULUI DE MUNCĂ

Un domeniu important pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă îl reprezintă respectarea normelor de protecţie şi igiena muncii. Trebuie asigurate toate necesităţile astfel încât personalul angajat să fie în afara oricărui pericol. Responsabilitatea în acest domeniu este asigurată de personal calificat, cu atribuţii clar specificate în fişa postului.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

La fiecare loc de muncă va trebui păstrat un registru de evidenţă al accidentelor care să permită identificarea cauzelor şi măsurilor luate în fiecare caz în parte. Pentru a reduce riscul unor accidente, zonele de lucru vor fi menţinute în ordine şi curăţenie. Organizarea activităţii de protecţie a muncii trebuie să fie în concordanţă cu prevederile Legii Nr. 319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, M.O. nr. 646 din 26 iulie 2006. Instructajul în protecţia muncii ai angajaţilor societăţii se efectuează după Ghidul complet armonizat cu Directivele CE "SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA (PROTECŢIA ) MUNCII" (Lege +Norme), actualizat în februarie 2008, ediţia a 3-a. În conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Muncii nr. 319/2006 şi a Normelor interne pentru întreg personalul angajatorul va terbui să se conformeze prin:

asigurarea echipamentului de lucru şi echipament de protecţie în funcţie de necesităţile fiecărui loc de muncă;

acolo unde se utilizează echipamente tehnice, îndeplinirea condiţiilor de protecţie a muncii certificate de organele competente potrivit legii;

realizarea periodică a examenelor medicale specific activităţii desfăşurate, în conformitate cu HG. 355/2007;

instruirea profesională a personalului responsabil de lucrări de manipulare cu utilaje sau de lucrări speciale;

să se asigure că pe parcursul desfăşurării activităţilor specifice unităţii se respectă normele de protecţie şi igiena muncii;

să se asigure că se urmăreşte în permanenţă menţinerea ordinii şi curăţeniei în incinta unităţii.

10. EVACUAREA APELOR UZATE

Alimentarea cu apă:

Unitatea este racordată la reţeaua orăşenească Dn = 150 mm, L = 20 m. În incinta societăţii se află un rezervor subteran cu V = 500 mc (rezervor tampon şi rezerva de incendiu). Din rezervor, prin intermediul unei staţii de pompare subterane, apa este trimisă la consumatori. Cantitatea de apă potabilă preluată din cele două surse de alimentare este măsurată cu apometre de Dn=100. Necesarul de consum menajer pentru apa potabilă consumată în cadrul unităţii în prezent este:

N=9 X 20 litri/persoană/zi =0,18 mc/zi

În prezent nu sunt consumatori de ape tehnologice în activitatea SC Iame Grup S.a.

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Apele uzate:

Pentru reducerea consumului de apă şi reducerea încărcării apelor evacuate, spălarea după galvanizare s-a făcut în băi de spălare în cascadă. Apele de spălare rezultate în urma procesului erau neutralizate static, adică electroliţii pe bază de cianuri se neutralizează complet şi după obţinerea unei concentraţii mai mici de 0,1 mg/l CN, apele au fost colectate împreună cu apele uzate de la linia de zincare şi trecute prin staţia de neutralizare. Apele de la spălare au fost prevăzute a fi strânse, în funcţie de conţinutul lor, ca ape cu cromaţi, ape acido - bazice cu Cu şi ape acido - bazice cu Zn. Acestea circulau pe canale separate şi au fost evacuate separat în Staţia de neutralizare. Apele uzate tehnologice, după o prealabilă preepurare în staţia de neutralizare, au fost colectate împreună cu apele uzate menajere într-un decantor Imhoff de unde, prin pompare, erau deversate în sistemul de canalizare orăşenească a municipiului Sfântu Gheorghe.

Din moment ce nici Fabrica de motoare şi nici Fabrica de aparataj nu mai funcţionează, apele uzate industriale nu mai sunt generate. Momentan în decantorul Imhoff sunt deversate numai ape uzate menajere. Pompa din dotarea sistemului de evacuare a apelor menajere uzate este de tip ACV 80, cu Q=80 mc/h, P=18 kW, n = 1.500 rot/min. De la clădirile laterale învecinate cu cele 2 străzi principale (str. Constructorilor şi str. lt. Păiuş David) apele uzate menajere se evacuează direct în canalizarea oraşului.

Apele pluviale: sunt colectate în reţeaua pluvială din incintă şi deversate în reţeaua pluvială orăşenească prin 9 racorduri directe de Dn=200-500. Apele pluviale din zona magaziei de produse petroliere şi a depozitului de deşeuri metalice sunt trecute mai întâi printr-un separator de uleiuri.

11. EMISII ATMOSFERICE

Sursele de emisii în atmosferă au fost:

CT 1: 2 cazane tip LOGANO GE434, P=225kW, coş fum: Ø=366mm, H=14m;

CT 2: 1 cazan tip LOGANO G334, P=90 kW, coş fum: Ø=318mm, H=7m;

CT 3: 1 cazan tip LOGANO G234, P=60kW, coş fum: Ø=270mm, H=9m;

CT 4: 1 cazan tip LOGANO G334, P=110kW, coş. fum: Ø=335mm, H=9m;

CT 5: 2 cazane tip LOGANO GE434, P=275kW, coş fum: Ø=398mm, H=13m;

CT 6: 2 cazane tip LOGANO GE434, P=250kW, coş fum: Ø=366mm, H=8m;

CT 7: 1 cazan tip LOGANO G334, P = 90 kW, coş fum: Ø=318mm, H =14m

Mijloace auto

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

Sursele de emisii în atmosferă rămase în funcţiune:

Centrala termică în funcţiune (din cele 7 funcţionează intermitent doar CT 4)

Mijloace auto

Conform analizelor şi a calculelor estimative anterioare, precum şi a dimensiunii mici a cazanului din dotarea CT4, a funcţionării intermitente, respectiv a personalului foarte redus deservit, nu se estimează emisii de noxe arse care să depăşească valorile impuse prin Ord. 462/93 al MAPPM. Societatea nu asigură apă caldă sau agent termic prin centralele din dotare altor societăţi comerciale.

12. IMPACTUL ZGOMOTULUI

Datorită declanşării procedurii de faliment şi implicit sistarea activităţilor de producţie, nivelul de zgomot produs de activitatea societăţii este aproape nul. Sursele de zgomot sunt activităţile de producţie a chiriaşilor. Aceştia la rândul lor vor avea în vedere următoarele măsuri de reducere a zgomotului:

Operatorul utilajelor generatoare de zgomot şi/sau vibraţii trebuie să folosească măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului. Aceasta poate include o mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului;

Operatorul trebuie să folosească tehnici de control a zgomotului care să asigure ca zgomotul produs de instalaţiile din exploatare nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din vecinătate. Ceea mai apropiată casă de locuit se află la aprox 30 m în direcţia Vest peste DN 12 Gheorgheni-Braşov.

13. PROXIMITATEA CABLURILOR DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Energia electrică este asigurată de la un punct de alimentare cu energie electrică de 20 KV racordat prin cabluri subterane la staţia RENEL de 110 / 20 kV "Câmpul Frumos", prin intermediul a 18 transformatoare de 1.000 KVA, respectiv 1.600 KVA. Până în prezent nu s-au constatat valori ale poluării electromagnetice care să nu se încadreze în normele de protecţie a muncii în vigoare. În vecinătatea estică se află CF Sfântu Gheorghe-Braşov la o distanţă de aprox 20m de amplasament.

14. SURSE DE INFORMARE

Prezenta s-a întocmit pe baza informaţiilor şi documentelor furnizate pe SC IAME GRUP S.a. prin lichidatorul judiciar ECG Tamás László I.P.U.R.L., actele administrative,

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I CU DETALII DE NIVEL II – S.C. IAME GRUP S.A. Sfântu Gheorghe: Fabrica de aparataj electric

gestiunea deşeurilor, corespondenţa cu autorităţile competente în protecţia mediului, Bilanţ de mediu nivel I pentru autorizare elaborat de SC Ecoerg S.r.l., Suceava.