Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Marketing si Comunicare in Afaceri

Managementul proiectelor de marketing

Craiova 2012

PROIECT
Constructia Pensiunii Turistice

Poarta Apelor

I. IDE TIFICAREA IDEII DE PROIECT


2

Titlul !roiectului Constructia Pensiunii Turistice Poarta Apelor agrement in localitatea Gura Portitei, judetul Tulcea . "ocali#are Spatiul destinat constructiei pensiunii si utilitatilor de agrement se afla in intravilanul localitatii Gura Portitei, judetul Tulcea, zona turistica Delta Dunarii. Gura Portitei este un loc sal atic, locuit de lipoveni, si atestat documentar pe !arti inca din 1"10. Dupa aproape #00 de $m pe sosea de la %ucuresti la &urilovca, apoi cu vaporasul sau cu salupa rapida, traversand apele Golovitei, se ajunge la Gura Portitei. si a utilitatilor de

Descrierea conte$tului !roiectului 'deea proiectului este fundamentata pe aza potentialului turistic crescut al localitatii Gura Portitei, potential ce poate fi e(ploatat profita il prin amenajarea unei structuri de cazare de tip pensiune turistica de ) margarete dotata cu 1) locuri pentru cazarea turi*tilor, repartizate +n , camere -) camere cu pat du lu, 2 cu pat simplu. *i 2 apartamente -dormitor / salon.. De asemenea, proiectul de investi0ie include *i amenajarea restaurantului, cu capacitatea de #0 de locuri, destinat servirii mesei pentru turi*tii caza0i +n pensiune, dar care va putea servi *i al0i clien0i. %eneficiarul acestui proiect este Societatea Comerciala 1 23456 T25734 88 Societate cu 2aspundere 4imitata , inregistrata la 2egistrul Comertului su numarul &1,9)92012, cu sediul in localitatea Craiova, judetul Dolj, avand administrator pe Popescu 5ndrei. Societatea desfasoara activitati in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaza: o iectul principal de activitate este incadrat conform C53; la sectiunea ' <oteluri si restaurante , clasa ==20 >acilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, activitatile secundare fiind de alimentatie, agrement si recreere . ?isiunea societatii este aceea de a facilita potentilalilor turisti conditiile propice pentru a se ucura de liniste, aer curat, apa cristalina, orizont desc!is pana la limitele viselor fiecaruia, si in
#

farfurie un peste adevarat, proaspat pescuit din apele Dunarii, oferindule in acelasi timp un mediu de cazare recreativ. Prin activitatile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza in 5(a # , fiind pliat perfect pe ?asura #1# 'ncurajarea 5ctivitatilor Turistice punctand principalele o iective ale acestei masuri de a dezvolta activit@0ile turistice +n zonele rurale care s@ contri uie la cre*terea num@rului de locuri de munc@ *i a veniturilor alternative.

II. %U&TIFICAREA IDEII DE PROIECT


)

4a un nivel macro oportunitatea acestui proiect este data de cresterea continua a numarului de turisti , acest lucru fiind amplificat de aderarea 2omaniei la Aniunea 3uropeana ce a dus la aparitia unei noi piete de desfacere a produselor turistice romanesti. Com inand cresterea numarului de turisti cu potentialul turistic e(trem de ridicat al regiunii B8Delta Dunarii88 si cu promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si international rezulta o oportunitate ce poate fi e(ploatata odata cu punerea in practica a acestui proiect. 4a nivel local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de C a localitatii Gura Portitei conform 4istei cu comunele cu potential turistic ridicat, numarului scazut de structuri turistice de cazare cu grad ridicat de confort care sa ofere servicii turistice diverse de alimentatie, agrement si recreere -majoritatea oferind doar servicii de cazare ., dar si datorita pozitionari geografice, situanduD se la locul devarsarii Dunarii in ?area ;eagra. 5ctivitatea proiectului este gandita sa indeplineasca toate o iectivele specifice a Strategiei de Dezvoltare a 2egiunii SudD3st de a e(ploata poten0ialul turistic al regiunii prin punerea +n valoare a o iectivelor e(istente, ridicarea la nivel competitiv a calit@0ii serviciilor prestate, dezvoltarea unor o iective turistice noi cu destina0ii specifice cerin0elor clientului modern, care s@ creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistic@, num@rul de clien0i consumatori, +m un@t@0induDse astfel imaginea regiunii *i creEnduDse o identitate enefic@ atragerii de investitori, dezvoltarea infrastructurii turistice cu caracter recreativ si punerea in valoare a acesteia, de ea urmand sa eneficieze atat turistii cat si comunitatile locale. Proiectul este o noutate pentru localitatea Gura Portitei prin faptul ca diversifica serviciile turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei pensiune turistice, avand o ar!itectura deose ita, su forma unei cora ii vec!iF un personal cu atitudine si vestimentatie specifica conte(tuluiF restaurant cu specific pescaresc si amenajat in acelasi stilF atelier de suveniruri din ceramica, lut si lemnF crearea unor locuri de joaca pentru copiiF punerea la dispozitia clientilor a unor minicroaziere impreuna cu un g!id turistic. %eneficiarii directi ai acestui proiect vor fi posi ilii clienti ai pensiunii, ei fiind reprezentati de turistii care doresc sa viziteze zona Deltei Dunarii, acestia sunt caracterizati ca avand o inclinatie spre cultura9cunoastere9nou, o iecte si mestesuguri, istorie, peisaje, recreere, acestia practicand urmatoarelor tipuri de turism : Turism culturalF Turism de odi!na 9 recreere.

III. DE&CRIEREA PROIECTU"UI


=

Anali#a caracteristicilor terenului Terenul pe care este amplasat@ construc0ia nu intr@ +n patrimoniul unit@0ii, ci este proprietatea personal@ a administratorului societ@0ii. Suprafa0a total@ a acestuia este de #000 mp, care va fi folosit@ dup@ cum urmeaz@: Suprafa0a construit@ propus@ G 20),C= mpF Suprafa0a desf@*urat@ propus@ G )0C,C0 mp. Anali#a caracteristicilor construc'iilor Construc0ia propus@ se va amplasa la distan0a de 2,00 m. fa0@ de limita dinspre ;, la distan0a de C,=0 m. fa0@ de limita propriet@0ii la S. 2egimul de +n@l0ime propus este P/?, accesul realizEnduDse pe fa0ada sud, iar accesul la parcel@ este realizat pe latura de vest. Cl@direa va fi e(ecutat@ pe funda0ii continue din eton cu +ncastrare minim 20 cm +n stratul un de fundare. Peste funda0ii se va e(ecuta o !idroizola0ie orizontal@ din carton asfaltat lipit cu itum cald. Pere0ii vor fi e(ecuta0i din zid@rie de c@r@mid@ cu grosimea de #0 cm *i sEm uri de eton armat *i placa0i cu termoizola0ie %C5 10 cm grosime, la e(terior rezultEnd un perete e(terior cu grosimea de )0 cm, pentru asigurarea confortului termic. 5ce*tia vor fi placati cu lemn pentru a conferi aspectul dorit, iar interioarele *i e(terioarele finisate cu vopsea lava il@. >inisaje e(terioare: tencuieli !idrofuge la funda0ii, tencuieli, tEmpl@rie, geam termopan. >inisaje interioare: pardoseli parc!et +n camere, pardoseli gresie ceramic@ *i plac@ri cu faian0@ +n @i, pardoseli gresie +n !oluri, zugr@veli lava ile. Hn jurul cl@dirii se vor amenaja trotuare de protec0ie, +n partea de ;7 a parcelei sunt amenajate parc@ri auto, iar zonele r@mase neconstruite se vor amenaja ca spa0ii verzi si locuri de joaca pentru copii. 5ria construit@ este de 20),C= mp, a*a cum precizam mai sus, aceasta fiind structurat@ dup@ cum urmeaz@: la !arter se vor amplasa: !ol de primire mo ilat cu fotolii, m@su0@ *i plante decorativeF !ol de acces spre camereF scara de acces spre mansard@F camera pentru centrala termic@ *i sp@l@torieF trei camere *i un apartament pentru cazarea turi*tilor. la mansard(: trei camere *i un apartament pentru cazarea turi*tilorF oficiu pentru depozitarea lenjerieiF !ol *i dou@ logii. Anali#a dot(rilor Dotarea cu mo ilierul necesar *i aparatura audioDvideo se va face +n conformitate cu criteriile prev@zute +n I?T =1092002 pentru +ncadrarea pensiunii turistice la categoria de confort de patru margarete, acestea fiind formate din:

Ta el nr. #.1.
,

Mo)ilier !entru dotarea camerelor ;r. crt. 1. 2. #. ). =. ,. ". J. C. ?as@ T7 Dulap !aine Canapele >otolii ?@su0e Pat pentru o persoan@ Pat pentru dou@ persoane >rigidere Somiere
Sursa: documente interne ale unitii

Denumire dotare

%uc@0i 10 10 ) 1, 1) 2 , J J

Dotarea necesar@ pentru o camer@ de cazare este urm@toarea: mas@ T7 *i televizor, dulap, fotolii, m@su0@, pat pentru una sau dou@ persoane, frigider, somier@, canapea -pentru apartament.. For'a de munc( %una desf@*urare a activit@0ii unit@0ii turistice presupune nu doar e(isten0a dot@rilor corespunz@toare ci *i a resurselor umane, care tre uie s@ corespund@ numeric, structural *i calitativ. ;um@rul total de angaja0i ai pensiunii turistice va fi de C persoane, structurat dup@ cum urmeaz@: Personal administrativ cu func0ii de conducere: 1 persoan@, care ocup@ postul de managerF Personal administrativ f@r@ func0ii de conducere: 1 persoan@ care ocup@ postul de conta ilF 1 receptionerF D Personal muncitor cu func0ii de e(ecu0ie: , persoane din care 2 uc@tariDosp@tari, 1 sp@l@toreas@, 1 instalator de +ntre0inereDelectrician. Consider@m c@ personalul angajat este ine structurat pe activit@0i, acoperind toate sectoarele de activitate *i este calificat corespunz@tor. Se va acorda o aten0ie deose it@ perfec0ion@rii continue a preg@tirii profesionale *i calific@rii +ntregului personal, prin respectarea prevederilor I?T =1092002 care men0ioneaz@ trimiterea periodic@ o ligatorie a angaja0ilor la cursuri, la un interval de ma(im = ani. Prin aceasta conducerea unit@0ii vizeaz@ crearea premiselor de +m un@t@0ire continu@ a calit@0ii servirii, *i implicit a calitatii activit@0ii desf@*urate de unitate. D D

I*. DOCUME TATIE TE+ ICO ECO OMICA A PROIECTU"UI


"

,. *aloarea total( a investi'iei -i surse de asigurare a acestora 7aloarea total@ a investi0iei de deviz -'deviz. este de C12.#2) 2I;. Hn cadrul valorii totale a investi0iei de deviz, valoarea C/? -construc0iiDmontaj. este de #=0.J1) 2I;, ceea ce reprezint@ #J,)=K din valoarea investi0iei de deviz. 2esursele necesare realiz@rii investi0iei sunt proiectate a se acoperi din surse proprii *i din fondurile structurale neram ursa ile acordate de A.3., ?asura #.). Din valoarea total@ a investi0iei de C12.#2) 2I; -inclusiv T75., sursele de finan0are sunt: #=).000 2I; vor fi fonduri neram ursa ile, iar restul de ==J.#2) 2I; vor proveni din autofinan0are. C!eltuieli eligi ile C!eltuieli neeligi ile 2I; 5jutor pu lic neram ursa il Cofinan0are privat@, din care: Dautofinan0are D+mprumuturi TIT54 P2I'3CT #=)000 #=)000 #=)000 D "0J000 2I; D 20)#2) 20)#2) D 20)#2) 2I; #=)000 ==J#2) ==J#2) D C12#2) Total

Sursa: documentaia tehnico-economic a proiectului de investiie

.. E-alonarea fondurilor de investi'ie Proiectul de investi0ie va +ncepe s@ se deruleze +n iunie 2012 *i sDa estimat c@ se va +ntinde pe 1# luni, adic@ pEn@ +n iunie 201#. Pe durata celor 1# luni de e(ecu0ie a investi0iei fondurile sunt e*alonate astfel:

Ta el nr. ).1. /raficul de e-alonare a fondurilor de investi'ie e$!rimat valoric !e luni -i activit('i
/raficul de e-alonare a fondurilor de investi'ie e$!rimat valoric !e luni -i activit('i
Perioada >aza 1 Pregatire !roiect 0devi# financiar1 3la orarea planului de afaceri 3la orarea documenta0iei pentru finan0are 210, 10=#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,#J iun.D12 iul.D12 LLLLL LLLLL LLLLL nov.D12 LLLLL ian.D1# fe .D1# LLLLL LLLLL mai.D1# iun.D1# Total

2==0

2==0

=100

3la orarea proiectului te!nic 5sisten0a te!nic@ >aza 2

C000 0

C000 0

0 0

0 0

0 21"

0 21"

0 21,

0 21,

0 21,

0 21"

0 21,

0 21,

0 21"

1J000 1C)J

Construc'ii Atilit@0i 5menajarea terenului Construc0ii *i instala0ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ))#C #1#2 0 ))#C #1#2 =2,22 0 0 =2,22 0 0 1"=)1 0 0 1"=)1 0 0 1"=)1 0 0 =2,22 0 0 =2,22 0 0 =2,22 0 0 #=0J1 JJ"J ,2,) #=0J1)

>aza #

Ac2i#i'ie utila3e4dot(ri Atilaje f@r@ montaj ec!ipamente de transport Dot@ri *i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13/0= 0 1#2,J" 0 1#2,J" 10,200 #CJ0,1

>aza )

Plata ta$elor Comisioane *i ta(e legale TIT54 0 1#,=, 0 220J2 0 0 ))21 11CC2 0 ,0)10 0 1=C0#C 0 1""=" 0 1""=" 0 1""=" 0 =2J#C 0 23/0= 0 1J==2= 0 1,"CJ= ))21 C12#2)

Sursa: documentaia tehnico-economic a proiectului de investiie

5. Durata de e$ecu'ie a o)iectivului Proiectul propus se va realiza +n 1# luni, etapele realiz@rii fiind prezentate +n ta elul nr. ).1., termenul de punere +n func0iune a unit@0ii fiind 1.0".201#. 6. Ca!acitatea de !resta'ie Prin e(ecu0ia proiectului de investi0ie se vor crea locuri pentru cazare *i locuri pentru divertismentul turi*tilor. Capacitatea de cazare a pensiunii va fi de J locuri repartizate camere cu dou@ paturi -) locuri92 camere. *i apartamente -) locuri92 apartamente.. 7. Durata normat( de func'ionare a o)iectivului Se va considera egal@ cu durata de func0ionare a cl@dirii, conform normativelor e(istente +n vigoare, aceasta fiind de =0 ani. Proiectia economico8financiara a activitatii unitatii turistice 5precierea eficien0ei proiectului de investi0ii presupune estimarea rezultatelor previzionate ale pensiunii turistice, dup@ punerea sa +n func0iune. Proiec0ia rezultatelor financiare am realizatDo pe perioada 201#D201J, anul 201# fiind incomplet, doar lunile iulieDdecem rie, +ntrucEt pensiunea este desc!is@ pentru pu lic din 1.0".201# doar. Principalii indicatori estima0i, metodologia de proiectare a acestora, precum *i nivelul +nregistrat sunt prezenta0i +n cele ce urmeaz@. ,. *enituri din e$!loatare 3stimarea acestui indicator sDa f@cut 0inEnduDse cont de natura celor dou@ activit@0i de az@ pe care le va desf@*ura unitatea -activitate de cazare *i activitate de alimenta0ie pu lic@., de gradul de ocupare estimat, precum *i de m@rimea tarifelor *i pre0urilor practicate de unitate. Venituri din activitatea de cazare Pe perioada men0ionat@ mai sus sDa estimat un grad de ocupare de apro(imativ ,0K a capacit@0ii de cazare, care va cre*te +n anii urm@tori, ajungEnd +n anul 201J la J0K. CunoscEnd formula de calcul a gradului de ocupare, num@rul estimat al +nnopt@rilor efectuate de turi*ti la unitate este calculat +n ta elul nr. ).2. Ta el nr. ).2. Evolu'ia activit('ii de ca#are !ensiunii 9Poarta A!elor: ;n !erioada .<,58.<,=
'ndicatori A.?.

5nul 201# 201) ,=,## 2JJ0 #02) 201= ,",2C 2JJ0 #2", 201, ,C,#1 2JJ0 #=2J 201" ,C,#1 2JJ0 #"J0 201J ,C,#1 2JJ0 )0#2

Grad de ocupare ;r. de +nnopt@ri ma(im9an ;r. de +nnopt@ri

K locuriDzile zileDturi*ti

,#,)# 1))0 C1)

Camerele unit@0ii de cazare sunt de mai multe tipuri -simple, du le, apartamente., tarifele de cazare a cestora diferen0iiduDse pe tip de camer@ -vezi ta el nr. ).)... De aceea, un alt element esen0ial pentru a putea estima +ncas@rile din activitatea de cazare a fost s@ sta ilim o rat@ de ocupare pe tip de
10

camer@F am considerat, astfel, c@ din totalul +nnopt@rilor 1=K sunt efectuate +n regim single, ,=K +n regim dou le *i restul de 20K +n apartamente -vezi ta elul nr. ).#... Ta el nr. ).#. Re!arti'ia ;nno!t(rilor !e ti! de camer( ;r. de +nnopt@ri -zileDturi*ti. 5nul 201# 201) 201= 201, 201" 201J Total 1=12 #02) #2", #=2J #"J0 )0#2 single-1=K. 22" )=) )C1 =#0 =," ,0=
Sursa: date calculate

dou le-,=K. CJ# 1C,= 21#0 22C# 2)=" 2,20

apart-20K. #02 ,0= ,== "0= "=, J0"

Ta el nr. ).). Tarifele de ca#are !e ti! de camer( Tarif ca#are camera single camera dou le apartament 2I;9cam 10# 12# 1,0 2I;9pers 10#,0 ,1,= J0,0

Sursa: documente interne ale unitii

MinEnd cont de datele de mai sus *i de faptul c@ venitul din activitatea de cazare se calculeaz@ +nmul0ind tariful pentru +nc!irierea unui loc +ntro zi cu num@rul de +nnopt@ri, veniturile din activitatea de cazare vor fi calculate +n ta elul nr. ).=.

Ta el nr. ).=.
11

Proiec'ia veniturilor din e$!loatare !e !erioada .<,58.<,= 7enituri din e(ploatare Total, din care: 5ctivitatea cazare 5ctivitatea alimenta0ie 2I; 2I; 2I; 5nul 201#N 201) 201= 201, 201" 201J

1C0.C,C, #J1.C==,) )1J.J=1,2 )==.J2#,2 )"2.#1=,J =0C.2,,,J 2 CC.0"J,) 1CJ.1"#,C 21).,)C,= 2#1.201,) 2)".,C),0 2,).22),J C1.JC0,J 1J#."J1,= 20).201," 22).,21,J 22).,21,C 2)=.0)2,0
Sursa: date calculate

N. doar de la 1 iulie 201#

?en0ion@m c@ valorile prezentate +n ta elul ).=. nu includ T75 colectat -CK pentru activitatea de cazare.. I serv@m c@ veniturile din e(plotare cresc pe perioada 201#D201J de 1,## ori, ca urmare a cre*terii gradului de ocupare a unit@0ii de cazare, respectiv a coeficientului de utilizare a locurilor +n unitatea de alimenta0ie pu lic@F nu am 0inut cont de posi ilitatea cre*terii veniturilor ca urmare a cre*terii tarifelor *i pre0urilor practicate de unitate, precum *i posi ilitatea diversific@rii activit@0ii +n perioada analizat@, ceea ce ar conduce la apari0ia unor venituri din alte activit@0i. .. C2eltuieli din e$!loatare 5cestea sDau calculat prin +nsumarea tuturor c!eltuielilor ocazionate de desf@*urarea activit@0ii de az@ a unit@0ii *i sunt structurate dup@ cum urmeaz@: Cheltuieli privind materialele consumabile G includ c!eltuieli de aprovizionare cu detergen0i, rec!izite etc.F volumul acestora a fost proiectat liniar pe perioada 201#D201JF Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile i alte cheltuieli materiale au fost estimate la 0,#K din totalul veniturilor din e(ploatare, deci ele cresc pe perioada 201#D201J de 1,## oriF Cheltuieli privind utilitile G includ c!eltuieli pentru ap@Dcanal, energie electric@, gaz, care sD au estimat 0inEnd cont de num@rul de consumatori, consumul mediu al acestora *i perioada de utilizareF volumul lor depinde de gradul de ocupare al unit@0ii, deci nu este liniar pe perioada analizat@F Cheltuieli cu salariile sDau calculat prin +nsumarea salariilor celor C angaja0i ai unit@0ii, valoarea lor total@ fiind de )"##,CJ 2I; pe lun@F ele au fost proiectate liniar pe perioada 201#D201J, deci nu sDa 0inut seama nici de cre*terea salariului lunar, nici de o eventual@ cre*tere a num@rului de salaria0i, *i au fost +mp@r0ite +n dou@ grupe: salarii directe *i indirecteF Cheltuieli cu adaosurile la salarii sDau calculat prin aplicarea cotelor de contri u0ii ale angajatorului la fondul de salariiF Cheltuieli cu asigurarea cldirii sDa considerat ca fiind 0,2K9an din valoarea cl@dirii, care este de "C=.22=,1 2I; f@r@ T75F acestea sDau proiectat liniar, +ntrucEt nu se poate prognoza care va fi rata de cre*tere a m@rimei primei de asigurare, dar eventuala cre*tere ar fi compensat@ de faptul ca nu sDa 0inut cont de reducerea conta il@ a valorii cl@dirii pe durata celor =0 de ani de func0ionare, prin amortizareF Cheltuieli cu impozitul pe cldire a fost calculat ca *i +n cazul c!eltuielilor de asigurare, dar sDa luat o cota de impozit de 1K9an din valoarea cl@dirilorF Cheltuieli cu pota i telecomunicaiile sDau proiectat liniarF Cheltuieli cu speze bancare sDau proiectat liniarF Cheltuieli cu publicitatea sDau proiectat liniarF
12

Cheltuieli cu amortizrile am avut +n vedere atEt mijloacele fi(e e(istente +n unitate la data +nceperii noului proiect de investi0ii, cEt *i pe cele nou create sau ac!izi0ionateF calculul acestora se face pornind de la premisa unei amortiz@ri liniare a mijloacelor fi(e pe durata de =0 de ani pentru cl@diri, 1= ani pentru utilaje, respectiv J ani pentru dot@ri#=. Pornind de la aceste premise, valoarea c!eltuielilor din e(ploatare proiectate pe perioada 201#D 201J, pe tipuri de activit@0i, este prezentat@ +n ta elul nr. ).,.

Ta el nr. ).,. Proiec'ia c2eltuielilor din e$!loatare !e !erioada .<,58.<,= C!eltuieli din e(ploatareN Total, din care: 5ctivitatea cazare 5ctivitatea alimenta0ie C!elt cu amortizarea 2I; 2I; 2I; 2I; 5nul 201#NN 10).,,J, C )).,01,1 ,0.0,",J 20.)=,,C 201) 20C.##", J JC.202,2 120.1#=, , )0.C1#,C 201= 21=.="0, ) JC.2J2,1 12,.2JJ, # )0.C1#.C 201, 221.J0#, 2 JC.#,2,2 1#2.))1, 0 )0.C1#.C 201" 201J

221.J)J, 22J.0J1,# = JC.#C,,2 JC.)",,2

1#2.)=2, 1#J.,0=,1 # )0.C1#.C )0.C1#.C

Sursa: date calculate N. f@r@ c!eltuilei cu amortizare, care sunt considerate c!eltuieli doar +n conta ilitate. NN. doar de la 1 iulie 201#.

C!eltuielile nu includ T75 *i ele cresc pe perioada considerat@ de 1,0" ori. C!eltuielile cu amortizarea nu au fost incluse +n c!eltuielile de e(ploatare, deoarece doar din punct de vedere conta il constituie un element de c!eltuial@. 4a repartizarea c!eltuielilor pe cele dou@ tipuri de activit@0i sDa 0inut seama de elementele de c!eltuial@ *i provenien0a lor, iar c!eltuielile comune sDau repartizat +n func0ie de ponderea fiec@rui tip de activitate +n cadrul activit@0ii generale a unit@0ii. 5. C2eltuieli ec2ivalente 5cest indicator va servi la calculul indicatorilor de eficien0@ a investi0iei *i e(prim@ efortul total f@cut de +ntreprinz@tor pe toat@ perioada de via0@ a proiectului. 5m calculat acest indicator adunEnd la valoarea investi0iei conform devizului -f@r@ T75. valoarea c!eltuielilor de e(ploatare -f@r@ T75. proiectate pe durata normat@ de func0ionare a pensiunii. C!eltuielile proiectate pe durata de func0ionare sDau preluat din ugetul de venituri *i c!eltuieli, iar pe anii care au mai r@mas dup@ 201J pEn@ la finalul duratei normate de func0ionare sDa proiectat valoarea c!eltuielilor de e(plotare din anul 201J. 7aloarea acestui indicator va fi:
K = J2##00 + =0 22,,J# =12.1,).J==

2I;.

#=

<.G. 21#C9#0.11.200) Catalog privind durata normat@ de func0ionare a mijloacelor fi(e. 1#

6. Re#ultatul )rut din e$!loatare 0R>E1 Se calculeaz@ sc@zEnd din veniturile din e(ploatare, c!eltuielile din e(ploatare, rezultatele fiind prezentate +n ta elul nr. ).". Ta el nr. ).". Proiec'ia re#ultatului )rut din e$!loatare !e !erioada .<,58.<,= 2%3 201#N Total, din care: 5ctivitatea cazare 2I; 2I; J,.#00,# =).)"",# 201) 1"2.,1", , 102.,"1, " 201= 20#.2J0, J 12=.#,", ) 5nul 201, 2#).020, 0 1)1.J#C, 2 201" 201J

2=0.),", 2J1.1J=,= # 1=J.2C", 1").")J,, J

Sursa: date calculate N. doar de la 1 iulie 201#

Su liniem faptul c@ la calculul rezultatului rut de e(ploatare nu sDa sc@zut *i c!eltuiala cu amortizarea, iar valorile sunt f@r@ T75. Se constat@ c@ rezultatul rut din e(ploatare este +n cre*tere *i reprezint@ peste )0K din valoarea veniturilor din e(ploatare, ceea ce reflect@ o activitate renta il@. 7. Re#ultatul net din e$!loatare 0R E1 SDa calculat 0inEnd cont de cota de impozit pe profit de 1,K pentru fiecare an *i m@rimea indicatorului pe perioada 201#D201J este prezentat@ +n ta elul de mai jos. Ta el nr. ).J. Proiec'ia re#ultatului net din e$!loatare !e !erioada .<,58.<,= 2;3 201#N Total, din care: 5ctivitatea cazare 5ctivitatea alimenta0ie 2I; 2I; 2I; "2.)C2,# )=.",0,C 2,."#1,) 201) 1)).CCJ, J J,.2)),2 =J."=),, 201= 1"0."==, C 10=.#0J, , ,=.))",# 5nul 201, 1C,.=",, J 11C.1)), C "".)#1,C 201" 201J

210.#C2, 2#,.1C=,J = 1#2.C"0, 1),."JJ,J 1 "".))#,) JC.)0",0

Sursa: date calculate N. doar de la 1 iulie 201#

2ezultatul total al unit@0ii va fi egal cu cel de e(ploatare +ntrucEt nu sunt +nregistrate rezultate financiare *i e(cep0ionale, ele neputEnd fi previzionate.

1)

*. I DICATORI DE EFICIE ?@ ECO OMIC@ A I *E&TI?IEI Ta el nr. =.1. Indicatori de eficien'( a investi'iei la !ensiunea turistic( 9Poarta A!elor: ;r. crt. >ormula de calcul Denumire indicator Durata de recuperare a fondurilor investite 'nvesti0ia specific@ 2andamentul economic al investi0iilor Coeficientul de eficien0@ economic@ a investi0iilor C!eltuieli ec!ivalente unitare 7iteza de recuperare a fondurilor 'nvesti0ia total@9Profit anual net 'nvesti0ia deviz9 vol. valoric al produc0iei %eneficii nete totale9 'nvesti0ia total@ 192andamentul economic C!eltuieli ec!ivalente9 7ol valoric al prod. Durata de func0ionare9 Durata de recuperare
Sursa: date calculate

A.?.

7aloare

1. 2. #. ). =. ,.

ani lei investi0i91 leu productie lei profit91 leu investit lei investi0i91 leu profit lei c!elt91 leu prod D

),=J 1,JC 1#,, 0,0" 2",J, 10,C2

?odalitatea de calcul a indicatorilor de mai sus precum *i semnifica0ia lor este urm@toarea: Durata de recuperare a fondurilor investite sDa calculat raportEnd valoarea investi0iei totale -J)2=)),, 2I;. la profitul net mediu anual -1J#CJ),1 2I;.F valoarea profitului mediu net anual luat +n calcul este media profiturilor nete realizate de +ntreprindere pe intervalul de prognoz@ -201#D201J.F rezultatul ne arat@ c@ investi0ia total@ sDar putea recupera pe seama profitului mediu net anual +n ),=J aniF Investiia specific sDa calculat raportEnd valoarea investi0iei, conform devizului, -J2##00 2I;. la volumul valoric mediu anual al produc0iei -)#,,C1,J 2I;.F raportul nu se poate face la capacitatea fizic@ de presta0ie +ntrucEt activitatea unit@0ii este eterogen@F din nou valoarea medie a produc0iei anuale sDa calculat ca o medie pe perioada 201#D201JF rezultatul ne arat@ c@ sDa investit 1,JC lei pentru a o 0ine o produc0ie medie anual@ de 1 leuF Randamentul economic al investiiei sDa calculat raportEnd volumul eneficiilor nete totale, calculate pe perioada care se scurge din momentul recuper@rii fondurilor investite pEn@ la +nc!eierea duratei normate de func0ionare -11)C,=1C,= 2I;. la valoarea investi0iei totaleF rezultatul arat@ c@, de pe urma investi0iei, investitorul va o 0ine 1#,, lei profit la 1 leu investit pe durata men0ionat@ mai susF indicatorul complementar este coeficientul de eficien economic a investiiilor care arat@ c@ sDau investit " lei pentru a o 0ine 100 de lei profit net pe durata care se scurge din momentul recuper@rii fondurilor investite pEn@ la +nc!eierea duratei normate de func0ionare a unit@0iiF Cheltuielile echivalente unitare sDau calculat raportEnd efortul total f@cut de +ntreprinz@tor pe toat@ durata de via0@ a proiectului sau c!eltuielile ec!ivalente -121,)J== 2I;. la volumul valoric mediu anual al produc0iei -)#,,C1,J 2I;., iar rezultatul arat@ c@ se c!eltuie +n total 2",J, lei pentru a realiza 1 leu produc0ieF Viteza de recuperare a fondurilor investite se calculeaz@ raportEnd durata normat@ de func0ionare a o iectivului la durata de recuperare *i ne arat@ c@ investitorul *iDar putea recupera fondurile investite pe seama profitului net anual pe durata de via0@ normat@ a pensiunii de aproape 11 ori. 5ce*ti indicatori reflect@ un proiect de investi0ie eficient de*i studiul ar fi fost mai corect dac@ ace*ti indicatori se calculau pentru mai multe variante posi ile de realizare a investi0iei *i +n func0ie de valoarea lor, pe aza unor metode decizionale moderne se alegea varianta optim@ de realizare a investi0iei.

1=

An alt neajuns major al acestor indicatori este c@ +n calculul lor nu sDa 0inut seama de influen0a factorului timp asupra eficien0ei proiectului de investi0ie, indicatorii folosi0i fiind statici. De aceea, vom continua analiza eficien0ei proiectului de investi0ie cu calculul celor trei indicatori recomanda0i de %anca ?ondial@: 7;5, 2'23, 27C. Pentru calculul acestor indicatori vom avea nevoie de valoarea veniturilor totale *i a c!eltuielilor totale previzionate pe o perioad@ de 10 ani -cEt se recomand@ pentru a o 0ine rezultate avantajoase pentru investitor. precum *i de o rat@ de actualizare. 7om folosi rata de actualizare de JK, a*a cum este recomandat pentru proiectele finan0ate prin programul S5P52D, aceasta rat@ fiind compus@ din: 2K rata do Enzii de refinan0are a %C3 *i ,K marja de risc de 0ar@ pentru 2omEnia calculat@ de %anca ?ondial@. Venitul net actualizat (VNA) Pentru calulul venitului net actualizat sDau parcurs urm@torii pa*i intermediari -ta el nr. =.2..: SDau calculat veniturile anuale totale -venituri din e(plotare f@r@ T75. pe perioada 201#D2022F SDau calculat c!eltuielile anuale totale -c!eltuieli de e(ploatare f@r@ T75, mai pu0in amortizarea pentru a evita du la influen0@ a valorii investi0iei. pe perioada 201#D2022F Sc@zEnd din veniturile totale anuale c!eltuielile totale anuale sDa calculat rezultatul rutF SDa aplicat cota de impozit de 1,K asupra rezultatului rut minus c!eltuielile cu amortizarea *i sDa calculat impozitul pe profitF acesta sDa scazut din rezultatul rut *i sDa o 0inut rezultatul netF SDa sc@zut din rezultatul net valoarea investi0iei *i sDau o 0inut flu(urile de numerar nete anuale pe perioada 201#D2022F SDau actualizat flu(urile de numerar anuale nete, luEnduDse ca moment de actualizare anul 201#, folosinduDse rata de actualizare aOJKF 5dunEnd flu(urile de numerar nete anuale pe perioada men0ionat@ sDa o 0inut 7;5 de 2=J.0)1,1 2I;. Condi0ia ca proiectul s@ fie acceptat este ca 7;5 s@ fie pozitiv, aceasta fiind +ndeplinit@. Rata intern de rentabilitate (R R!) Pentru calculul s@u sDa calculat 7;5 la rate de actualizare succesive de: JK, 10K, 12K, 1)K -vezi ta el nr. =.#.. *i sDa constatat c@ potrivit defini0iei 2'23 se g@se*te +ntre 12K *i 1)K pentru c@ la rata de actualizare de 12K 7;5 este pozitiv, iar la rata de actualizare de 1)K este negativ. 2'23 se calculeaz@, apoi, astfel:
RIRE = 12K + -1)K 12K. =".,)2,# = 1#,),K . =".,)2,# + 21.#)#,J

Condi0ia ca proiectul s@ fie acceptat este ca 2'23 s@ fie mai mare decEt rata de actualizare de JK, ceea ce este vala il. Raportul venit"cost (RVC) SDa calculat pe aza flu(urilor actualizate de venituri *i c!eltuieli -vezi ta elul nr. =.).. astfel:
RVC = V C = 2.JJ#.C)",C =1,10 . 2.,2=.C0,,J

Condi0ia ca proiectul s@ fie acceptat este ca acest raport s@ fie supraunitar, ceea ce este vala il. Hn urma analiz@rii principalilor indicatori de eficien0@ a investi0iei rezult@ c@ investi0ia este eficient@.

1,

Ta el nr. =.2. Calculul *enitului et Atuali#at la rata de actuali#are aA=B D2I;D 5nul 7enituri anuale totale C!eltuieli anuale totale 2ezultatul rut 'mpozit pe profit 2ezultatul net 7aloarea investi0iei >4A6 D3 ;A?3252 ;3T >actor de actualizare -aOJK. >4A6 ;A?3252 5CTA54'P5T 201#N 1C0.C,C,2 10).,,J,C J,.#00,# 10.=#),C "=.",=,) J2#.#00 D ")".=#),, 0,C,1= D "1J."J#,# 201) #J1.C==,# 20C.##",J 1"2.,1",= 21.0"2,= 1=1.=)=,0 D 1=1.=)=,0 0,J="# 112C.C2=, ) 201= )1J.J=1, 2 21=.="0, ) 20#.2J0, J 2=.C"J," 1"".#02, 1 D 1"".#02, 1 0,"C#J 1)0.")J, 1 201, )==.J2#, 2 221.J0#, 2 2#).020, 0 #0.JC",0 20#.12#, 0 D 20#.12#, 0 0,"#=0 1)C.#01, = 201" )"2.#1=, C 221.J)J, = 2=0.),", ) ##.=2J., 21,.C#J, J D 21,.C#J, J 0,,J0, 1)".,)), C 201J =0C.2,,, J 22J.0J1, 2 2J1.1J=, , #J.))#,= 2)2.")2, 1 D 2)2.")2, 1 0,,#02 1=2.C,J, " 201C =0C.2,,, J 22J.0J1, 2 2J1.1J=, , #J.))#,= 2)2.")2, 1 D 2)2.")2, 1 0,=J#= 1)1.,#", " 2020 =0C.2,,, J 22J.0J1, 2 2J1.1J=, , #J.))#,= 2)2.")2, 1 D 2)2.")2, 1 0,=)0# 1#1.1),, 0 2021 =0C.2,,, J 22J.0J1, 2 2J1.1J=, , #J.))#,= 2)2.")2, 1 D 2)2.")2, 1 0,=002 121.)#1, = 2022 =0C.2,,, J 22J.0J1, 2 2J1.1J=, , #J.))#,= 2)2.")2, 1 D 2)2.")2, 1 0,),#2 112.)#,, , TIT54 ).),,.2)J,J 2.#").J20,= 2.0C1.)2J,# #)=.12J," 1."),.2CC,, J2#.#00,0 C22.CCC,, D .7=.<6,C,

Sursa: date calculate N. doar de la 1 iulie 201#

1"

Ta el nr. =.#. Calculul *enitului et Actuali#at la diferite rate de actuali#are D2I;D 5nul >lu( de numerar net >lu( de numerar actualizat -aOJK. >lu( de numerar actualizat -aO10K. >lu( numerar actualizat -aO12K. >lu( de numerar actualizat -aO1)K. 201#N D ")".=#),, D "1J."J#,# D "11.C#"," D "0=.221,# D ,CJ.,#0,= 201) 1=1.=)=,0 12C.C2=,) 12=.2)#,J 120.J10," 11,.,0J,C 201= 1"".#02, 1 1)0.")J, 1 1##.20C, " 12,.200, 2 11C.,"#, C 201, 20#.12#, 0 1)C.#01, = 1#J."#=, J 12C.0JJ, ) 120.2,=, 2 201" 21,.C#J, J 1)".,)), C 1#)."01, C 12#.0C,, C 112.,"1, 2 201J 2)2.")2, 1 1=2.C,J, " 1#".021, , 122.CJ0, " 110.=C0, 0 201C 2)2.")2, 1 1)1.,#", " 12).=,=, 1 10C.J0), 2 C".00J,J 2020 2)2.")2, 1 1#1.1),, 0 11#.2)1, 0 CJ.0#C,= J=.0C=,) 2021 2)2.")2, 1 121.)#1, = 102.C),, # J".=#=,2 ").,)=,1 2022 2)2.")2, 1 112.)#,, , C#.=J",, "J.1=,,= ,=.)"J,2 7;5 C22.CCC,, 2=J.0)1,1 1)C.C22,# =".,)2,# D21.#)#,J

Sursa: date calculate N. doar de la 1 iulie 201#

1J

Ta el nr. =.). Calculul Ra!ortului *enituri4Costuri la rata de actuali#are aA=B D2I;D 5nul C!eltuieli totale 7enituri totale >actor de actualizare -aOJK. C<34TA'34' TIT543 5CTA54'P5T3 73;'TA2' TIT543 5CTA54'P5T3 201#N C#J.=0#,J 1C0.C,C,2 0,C,1= C02.)0",= 1J#.,2),2 201) 2#0.)10,) #J1.C==,) 0,J="# 1C".=#C,J #2".),=,2 201= 2)1.=)C,1 )1J.J=1,2 0,"C#J 1C1.")C,= ##2.)C",, 201, 2=2."00,2 )==.J2#,2 0,"#=0 1J=.")2,2 ##=.0)#," 201" 2==.#"",1 )"2.#1=,C 0,,J0, 1"#.J0=,# #21.)=0,# 201J 2,,.=2)," =0C.2,,,J 0,,#02 1,".C==,J #20.C2),= 201C 2,,.=2)," =0C.2,,,J 0,=J#= 1==.=1),, 2C".1=2,# 2020 2,,.=2)," =0C.2,,,J 0,=)0# 1)#.CC=,0 2"=.1)1,0 2021 2,,.=2)," =0C.2,,,J 0,=002 1##.#2J," 2=).",0,2 2022 2,,.=2)," =0C.2,,,J 0,),#2 12#.)=2,= 2#=.JJC,1 Total #.=)#.2)C,2 ).),,.2)J,J D 2.,2=.C0,,J 2.JJ#.C)",C

Sursa: date calculate N. doar de la 1 iulie 201#

1C

Hn vederea calcul@rii indicatorilor generali de eficien0@ avem nevoie de urm@torii indicatori de volum: Ta el nr. =.=. Indicatori !entru m(surarea volumului activit('ii !ensiunii turistice 9Poarta A!elor: Denumire A? 201#N Cifra afaceri de 2I; 2I; 2I; 1C0.C,C,2 1C0.C,C,2 10).,,J,C J,.#00,# "2.)C2,# 1.)22.1J,, ) 1.#C".C,,, 2 2).220,2 1.)22.1J,, ) C 201) #J1.C==,) #J1.C==,) 20C.##",J 1"2.,1",, 1)).CCJ,J 1.=#2.J1", = 1.#=".0=2, # 1"=.",=,2 1.=#2.J1", = C
Sursa: date estimate N. doar de la 1 iulie 201#.

5nul 201= )1J.J=1,2 )1J.J=1,2 21=.="0,) 20#.2J0,J 1"0."==,C 1.,,C.20=, " 1.#1,.1#J, ) #=#.0,",# 1.,,C.20=, " C 201, )==.J2#,2 )==.J2#,2 221.J0#,2 2#).020,0 1C,.=",,J 1.J#1.)1), C 1.2"=.22), = ==,.1C0,) 1.J#1.)1), C C 201" )"2.#1=,J )"2.#1=,J 221.J)J,= 2=0.),",# 210.#C2,= 2.00".)#C, J 1.2#).#10, , ""#.12C,2 2.00".)#C, J C 201J =0C.2,,,J =0C.2,,,J 22J.0J1,# 2J1.1J=,= 2#,.1C=,J 2.20C.2,J,0 1.1C#.#C,," 1.01=.J"1,# 2.20C.2,J,0 C

7enituri totale C!eltuieli totale

2ezultat rut 2I; din e(ploatare 2ezultat net 2I; din e(ploatare 5ctivul total 5ctive fi(e 5ctive circulante Capital propriu ;um@r angaja0i de 2I; 2I; 2I; 2I; pers.

>olosinduDne de aceste date *i de formulele de calcul prezentate anterior, valoarea indicatorilor de eficien0@ este prezentat@ +n ta elul nr. =.,. 5naliza indicatorilor de eficien0@ reliefeaz@ urm@toarele: D D D D Cre*terea, de la un an la altul a ratelor de profit, ceea ce +nseamn@ cre*terea renta ilit@0ii activit@0iiF 2ezultatul rut al unit@0ii de0ine peste )=K din cifra de afaceri +n fiecare anF Sc@derea nivelului relativ al c!eltuielilor ca urmare a cre*terii cifrei de afaceri +ntrDun ritm mai rapid ca *i c!eltuielileF Cre*terea productivit@0ii muncii, care +mpreun@ cu nivelul destul de ridicat reliefeaz@ folosirea eficient@ a resurselor umane ale +ntreprinderiiF

20

Ta el nr. =.,. Evolu'ia indicatorilor generali de eficien'( a activit('ii !ensiunii turistice 9Poarta A!elor: !e !erioada .<,58.<,= Denumire indicator 2ata economic@ a profitului 2ata financiar@ a profitului 2ata comercial@ a profitului ;ivelul relativ al c!eltuielilor Productivitatea muncii 7enituri la 1 leu 5C 7enituri la 1000 lei 5> A? 201# K K K K 2I;9pers 4ei91leu 4ei91leu ,,1 =,1 )=,2 =),J 2#.J"1,2 ",C 0,1) 201) 11,# C,= )=,2 =),J )".))),) 2,2 0,2J 201= 12,2 10,2 )J,= =1,= =2.#=,,) 1,2 0,#2 5nul 201, 12,J 10," =1,# )J," =,.C"",C 0,J 0,#, 201" 12,= 10,= =#,0 )",0 =C.0#C,= 0,, 0,#J 201J 12," 10," ==,2 )),J ,#.,=J,) 0,= 0,)#

Sursa: date calculate

2educerea veniturilor la 1 leu 5C, ca urmare a cre*terii volumului activelor circulante +ntrDun ritm mai mare ca *i +ncas@rileF su liniem c@ acest lucru se datoreaz@ modului de proiectare a ilan0ului, neavEnd posi ilitatea de a decide o alt@ modalitate de plasare a disponi ilit@0ilor @ne*ti *i neluEnd +n calcul veniturile financiare generate de acesteaF Cre*terea +ncas@rilor la 1 leu active fi(e, pe de o parte pe fondul sc@derii valorii reziduale a activelor fi(e -prin amortizare., iar, pe de alt@ parte, ca urmare a cre*terii veniturilor.

Per ansam lu se constat@ nu doar gestionarea eficient@ a resurselor +ntreprinderii ci *i o cre*terii a eficien0ei pe perioada analizat@. Surprinderea unor particularit@0i ale eficien0ei activit@0ii turistice se poate face prin calculul unor indicatori pe tipuri de activit@0i. Pentru calculul indicatorilor de eficien0@ a activit@0ii de cazare ne vom folosi de datele prezentate +n ta elul nr. =.".

21

Ta el nr. =.". Indicatori !entru m(surarea volumului activit('ii de ca#are a !ensiunii turistice 9Poarta A!elor: Denumire A? 201#N 7enituri C!eltuieli C!eltuieli fi(e C!elt. varia ile Profit rut Profit net Cost fi( unitar 2I; 2I; 2I; 2I; 2I; 2I; 2I;9loc 9zi Cost unitar varia il 2I;9zi9 turist Pile 2I; 4ocuri Pers. 1J0 "2,"1 1) ) #,0 "2,"1 1) )
Sursa: date estimate N. doar de la 1 iulie 201#.

5nul 201) 1CJ.1"#, C JC.202,2 22.J,1,= ,,.#)0," 102.,"1, " J,.2)),2 ),=) 201= 21).,)C, = JC.2J2,1 22.J,1,= ,,.)20,, 12=.#,", ) 10=.#0J, , ),=) 201, 2#1.201, ) JC.#,2,2 22.J,1,= ,,.=00," 1)1.J#C, 2 11C.1)), C ),=) 201" 2)".,C), 0 JC.#C,,2 22.J,1,= ,,.=#)," 1=J.2C", J 1#2.C"0, 1 ),=) 201J 2,).22),J JC.)",,2 22.J,1,= ,,.,1)," 1").")J,, 1),."JJ,J ),=)

CC.0"J,) )).,01,1 11.)#0,J ##.1"0,# =).)"",# )=.",0,C ),=)

21,C)

21,C)

20,2"

1J,J=

1",,0

1,,=2

Pile functionare Tarif cazare Capacitate cazare ;um@r angaja0i mediu

#,0 "2,"1 1) )

#,0 "2,"1 1) )

#,0 "2,"1 1) )

#,0 "2,"1 1) )

Pe aza datelor din ta elul de mai sus *i a formulelor de calcul prezentate anterior calcul@m urm@torii indicatori de eficien0@ ai activit@0ii de cazare -vezi ta el nr. =.J...

22

Ta el nr. =.J. Evolu'ia indicatorilor de eficien'( ai activit('ii de ca#are !ensiunii turistice 9Poarta A!elor: !e !erioada .<,58.<,= Denumire indicator Productivitatea muncii Hncasarea medie pe loc A? 201# 2I;9pers. 2I;9loc 2).",C, , ".0"" #C,#2 #.2,J,, J,C# 201) )C.=)#, = 1).1==, # #C,#2 ,.1,0,# J,C# 201= =#.,,2, ) 1=.##2, 1 )2,=C ".=22,0 J,,= 5nul 201, =".J00, ) 1,.=1), ) )=,J" J=10,) J,)2 201" ,1.C2#, = 1".,C2, ) )C,1= C)C",C J,2# 201J ,,.0=,,2 1J.J"#,2 =2,)# 10.)J),C J,0"

Hncasarea medie 2I;9loc9zi zilnic@ pe loc Profit mediu net 9loc Prag renta ilitate de 2I;9loc K

Sursa: date calculate

5nalizEnd indicatorii de eficien0@ ai activit@0ii de cazare eviden0iem: D Productivitatea muncii care sDa calculat doar 0inEnd cont de numarul de angaja0i direct productivi +n activitatea de cazare, este ridicat@ *i +n cre*tere de la un an la altulF acest lucru se datoreaz@ cre*terii +ncas@rilor unit@0ii din activitatea de cazare, dar su liniem faptul c@ num@rul de angaja0i este mic pentru o pensiune turistica de # stele, ceea ce pe viitor ar putea afecta calitatea serviciilorF Hncas@rile medii pe loc, respectiv pe loc zi sunt mari, ceea ce reliefeaz@ una utilizare a capacit@0ii de cazareF

D D D

Profit mediu net 9 loc este ridicat datorit@ cre*terii profitului de la un an la altul, ca urmare a cre*terii +ncas@rilor +ntrDun ritm mai rapid decEt c!eltuielile, deci activitatea este renta il@F D ;ivelul sc@zut al pragului de renta ilitate, *i +n sc@dere pe perioada analizat@, este un aspect favora il pentru activitatea unit@0ii +ntrucEt cresc posi ilit@tile unit@0ii de a o 0ine profit. Hn final, vom analiza eficien0a activit@0ii de alimenta0ie a pensiunii, care se desf@*oar@ +n restaurant *i arul unit@0ii. Principalii indicatori de volum ai activit@0ii de alimenta0ie sunt prezenta0i +n ta elul de mai jos:

2#

Ta el nr. =.C. Indicatori !entru m(surarea volumului activit('ii de alimenta'ie a !ensiunii turistice 9Poarta A!elor: Denumire A? 201#N 7enituri C!eltuieli Profit rut Profit net ;r. anual de consumatori ;r. angaja0i ;r. locuri 2I; 2I; 2I; 2I; 2I; Pers. Pers. C1.JC0,J ,0.0,",J #1.J2#,0 2,."#1,) 2.)#0 2 #0 201) 1J#."J1, = 120.1#=, , ,C.C)=,C =J."=),, ).J,0 2 #0
Sursa: date estimate N. doar de la 1 iulie 201#.

5nul 201= 20).201, " 12,.2JJ, # "".C1#,) ,=.))",# =.)00 2 #0 201, 22).,21, J 1#2.))1, 0 C2.1J0,J "".)#1,C =.C)0 2 #0 201" 22).,21, C 1#2.)=2, # C2.1,C,= "".))#,) =.C)0 2 #0 201J 2)=.0)2,0 1#J.,0=,1 10,.)#,,C JC.)0",0 ,.)J0 2 #0

Pornind de la aceste date, pe aza formulelor prezentate, putem calcula urm@torii indicatori de eficien0@ -vezi ta elul nr. =.10... 'ndicatorii prezenta0i +n ta elul nr. =.10. eviden0iaz@: D >olosirea eficient@ a resurselor umane, deoarece productivitatea muncii este ridicat@ *i cre*te 1,## ori pe perioada analizat@F de*i +n calculul productivit@0ii muncii sDa luat doar num@rul muncitorilor direct productivi, apreciem c@ num@rul acestora este mic, *i acesta fiind unul dintre motivele pentru care acest indicator are valori atEt de mariF Profitul mediu9 lucr@tor cre*te, +n medie cu #=C),)2 2I; de la un an la altulF Hncasarea medie9loc9zi este un@, dar ar mai putea cre*teF acest lucru poate fi rezultatul faptului c@ gradul de ocupare estimat de noi a fost destul de redus, avEnd +n vedere faptul ca vor fi consumatori ai unit@0ii de alimenta0ie pu lic@ atEt turi*tii caza0i, care nu au foarte multe variante +n +mprejurimi pentru servirea mesei, dar *i alte persoane.

D D

2)

Ta el nr. =.10. Evolu'ia indicatorilor de eficien'( ai activit('ii de alimenta'ie a !ensiunii turistice 9Poarta A!elor: !e !erioada .<,58.<,= Denumire indicator Productivitatea muncii Profit mediu net 9lucr@tor Hncasarea medie9loc Hncasarea medie zilnic@9loc 5flu(ul de consumatori9loc A? 201# 2I;9pers. 2I;9pers 2I;9loc 2I;9loc 9zi Pers9loc J1 1,2
Sursa: date calculate

5nul 201) C1.JC0, J 2C.#"", # ,.12,,0 1",02 201= 102.100, C #2."2#," ,.J0,," 1J,C1 201, 112.#11, 0 #J."1,,0 ")J",) 20,J0 201" 112.#11, 0 #J."21," ")J",) 20,J0 201J 122.=21,0 ))."0#,= J.1,J,1 22,,C

)=.C)=, ) 1#.#,=, " #.0,#,0 1",02

1J0

1CJ

1CJ

21,

Studiul efectuat de noi dovede*te c@ proiectul de investi0ie este eficient, asigurEnd recuperarea fondurilor investite +ntrDun interval de timp scurt, dar *i o 0inerea unor rezultate financiare une. 2esursele unit@0ii sunt folosite eficient pe perioada previzionat@, ceea ce conduce la concluzia c@ activitatea pensiunii turistice este eficient@.

2=

*I. &I&TEMU" DE MA A/EME T A" MEDIU"UI S2 3; 'SI 1)001:200) O)iectivul acestui standard este protectia mediului inconjurator si, pe zi ce trece devine o conditie importanta pentru toate organizatiile care doresc sa ramana competitive pe piata. 5cest standard prezinta toate cerintele necesare pentru ela orarea, implementarea, mentinerea si evaluarea unui sistem de management de mediu, in scopul certificarii si9sau autodeclararii. >eneficiile im!lementariiD

Sistematizarea tuturor activitatilor de mediu relevante, ajungand astfel la reducerea riscurilor de mediuF 'm unatatirea performantelor de mediu prin intermediul organizatieiF Cresterea increderii pu licului, agentiilor guvernamentale, a ancilor, asiguratorilor si a clientilorF 2educerea costurilor printrDo gindire si actiune sistematica si proDactivaF 'm unatatirea implicarii angajatilor, a motivatiei si angajamentuluiF Performanta de mediu documentata si sustinuta va va im unatatii imaginea si a ilitatea de competitivitate atat pe plan national cat si internationalF Siguranta legala ca urmare a o servarii sistematice a legislatiei de mediu relevante si a reglementarilor prin intermediul carora este implementataF 'ntegrarea usoara intrDun sistem de management al calitatii, utilizand sinergiile in mod

optim. 'ntegrarea 2omaniei in Aniunea 3uropeana face ca cerintele respectarii normelor si regulamentelor in protectia mediului sa devina in mod clar o ligatorii, organizatiile ce nu vor implementa acest sistem riscand sa fie inc!ise sau oprite din activitate. ?ajoritatea organizatiilor pun pe loc secund performanta mediului, in primDplan fiind Calitatea si Siguranta, considerate ca avand impact imediat manifestat tot mai puternic in prezent. Pro lemele legate de mediu tre uie tratate, insa, la fel de serios. Desi majoritatea companiilor par ca realizeaza responsa ilitatea pe care o au fata de mediu si considera ca activitatea lor se desfasoara intrDo maniera sensi ila la acesta, totusi e(ista un numar mic de organizatii care sunt cel mult constiente de legislatia referitoare la protectia mediului inconjurator, putine dintre acestea putand sa afirme ca lucreaza luand in considerare mediul sau ca sunt sensi ile la acesta cu adevarat.

2,

*II. CO C"UEII &I PROPU ERI #mul este m@sura tuturor lucrurilor, adic@ lucrtorul din turism isi are rolul hotr$tor n activitatea turistic% 5cesta tre uie s@ vad@ +n activit@0ile pe care le efectueaz@ un scop no il asemenea necesitatea asigur@rii unor servicii de calitate superioar@ +n turism#,. 3(istEnd o az@ material@ asigurat@ , calitatea serviciilor +n turism depinde aproape +n totalitate de personalul pus sDo utilizeze +n interesul turi*tilor. Hn condi0iile +n care turismul romEnesc tre uie s@ se alinieze legisla0iei europene iar calitatea pac!etelor de servicii turistice tre uie s@ creasc@ este normal s@ avem +n vedere factorul uman, care este !ot@rEtor +n asigurarea calit@0ii serviciilor +n domeniul turismului.5F Produsul turistic este destinat s@ se consume pe loc, dar ceea ce poate ajunge la viitorii turi*ti, este informa0ia privind oferta turistic@ dintrDo localitate, zon@ sau 0ar@, permi0End poten0ialului turist, s@D*i aleag@ destina0ia +n func0ie de motiva0ii, venituri *i timpul li er de care dispune. 'nformarea turistului se realizeaz@ prin pu licitate, rela0ii pu lice *i promovarea vEnz@rilor. 4im ajul pu licitar tre uie s@ fie u*or de recep0ionat de poten0ialul consumator, transmi0EnduDse prin pres@ D pliante G massDmedia G internet, etc. Consumatorii sunt tot mai ine informa0i *i e(igen0i, dorind s@ ac!izi0ioneze servicii de calitate ma(im@ la tarif minim. +n consecin0@ managerii *i angaja0ii firmelor din industria ospitalit@0ii -agen0ii de turism, !oteluri, restaurante etc.. ar tre ui s@ ofere aceste servicii de calitate pentru aD*i p@stra clien0ii *i a cE*tiga al0ii noi, +n scopul cre*terii continue a cifrei de afaceri, a profitului *i a segmentului de pia0@. Clientul te respect dac l respeci% Cei care se ocup@ de servicii *tiu foarte ine c@ succesul afacerii lor depinde +n primul rEnd de serviciile de calitate, asfel +ncEt clientul s@ se simt@ ine *i s@ fie mul0umit. HntrDun domeniu +n care serviciile sunt importante, trebuie s ne g$ndim c dac eu nu am gri& de clientul meu' sigur altcineva va avea% ;u contest faptul c@ pu licitatea ajut@ foarte mult la prezentarea imaginii loca0iei, dar aspectul este doar prima impresie a clien0ilor, serviciile oferite clasific@ cel mai mult loca0iile. Profesionismul serviciilor depinde +n mare m@sur@ de alegerea adecvat@ a personalului *i de diversitatea serviciilor oferite. Hn mod indu ita il, turismul reprezint@ unul dintre poten0ialele de loc de neglijat ale economiei romEne*ti. 5ceast@ concluzie apare +n comunicarea oficialilor, +n strategii de tot felul, este un fel de pariu, +ns@ cu *anse minime de cE*tig. ?ajoritatea romEnilor sunt nemul0umi0i de calitatea serviciilor turistice. ;emul0umirea lor se poate o serva *i prin studiul sumar al vEnz@rilor de sejururi, unde sunt preferate destina0iile din 0@rile vecine. ?otiveleQ Hn
#, #"

RRR.gastromedia.ro RRR antrec.ro 2"

primul rEnd, la noi, regula este c@ una este clasificarea anun0at@ la intrare, *i alta este dotarea *i calitatea *i diversitatea serviciilor oferite +n timpul sejurului. Speciali*tii consider@ c@ este necesar@ o perioad@ de =D10 ani pentru sc!im area mentalit@0ii patronilor, a managerilor *i a angaja0ilor +n turism. 2einvestirea par0ial@ a profitului realizat *i investi0iile permanente reprezint@ c!eia succesului +n turism. (uristul este interesat doar de raportul calitate)pre% Calitatea personalului se rs*r$nge asupra calitii serviciilor% 5sigurarea calit@0ii constituie o sarcin@ a fiec@rui om din +ntreprindereF aceasta nu se limiteaz@ numai la domeniul te!nic, ci include +n mod esen0ial pe to0i cei care +ntrDun fel sau altul contri uie la realizarea produselor sau serviciilor. Prin urmare, +ntrDun domeniu plin de incertitudini cum este cel al serviciilor, un lucru este cert+ consumatorul apreciaz calitatea . Consumatorul nu utilizeaz@ multe criterii ra0ionale de apreciere, deoarece, de regul@, nu este familiarizat cu ele, dar aplic@, de cele mai multe ori, criterii de satisfac0ie. Pentru c@ anul acesta facem parte dintrDo familie 3uropean@ e(tins@, cu o economie *i un comer0 dezvoltat' supravieuirea *iecruia va depinde de calitatea produselor i serviciilor o*erite, pe deoparte *i de profitare, prin servicii suplimentare, de avanta&ul de a *i ,acas-' sau mai aproape de client% 5cest mediu concuren0ial e(tins nu face altceva decEt s@ perfec0ioneze produsele, serviciile oferite, s@ creasc@ calitatea *i s@ scad@ pre0ul, ceea ce este enefic clientului final#J. Singura modalitate pentru a face fa0@ competi0iei de pe pia0a turistic@ este +m un@t@0irea continu@ a calit@0ii ofertei turistice *i asigurarea calit@0ii serviciilor.

#J

RRR.gastromedia.ro 2J