Sunteți pe pagina 1din 71

Curs MANAGLk DL kCILC1

Cod CCk: 242101


1ra|ner,
kzvan ILIL
Dehn|re Concepte

ro|ect - ansamblu de acuvlL(l planlcaLe ce se adresesaz
unel probleme speclce, cu scop sl oblecuve blne denlLe in
ump, ce beneclaz de fondurl llmlLaLe.
Management de pro|ect - LforLul de organlzare, planlcare,
lmplemenLare sl conLrol asupra unul seL de acuvlL(l, cu scopul
de a aunge oblecuve predenlLe, incadraLe in ump sl spa(lu.

Caracter|snc||e unu| kCILC1
orne;te de |a o |dee
V|zeaz un anum|t SCC
Lste rea||st
Lste un|c
Lste b|ne dehn|t |n nmp ;| spa|u
Lste comp|ex
resupune |ucru| |n ech|p
oate h eva|uat
ro|ectu| reprez|nt
- un eforL concreL, pracuc, orlenLaL spre un rezulLaL
- uoresLe solu(lonarea unel probleme
- Cblecuve clare sl Langlblle
- 8ezulLaLe cuanucablle
- un demers blne planlcaL
- Are aslguraL un slsLem eclenL de monlLorlzare sl
evaluare.

Iunc|||e Managementu|u|
control coordonare
planificare
implementare
organizare
|an|hcarea
rocesu| pr|n care se stab||esc:
! Scopul
! Cblecuvele
! 8ezulLaLele asLepLaLe
! AcuvlL(lle
! 8esursele necesare (lncluslv bugeLul)
! uesfsurarea acuvlL(llor in ump
Crgan|zarea
dlvlzarea acuvlL(ll in subacuvlL(l
dlvlzarea muncll in sarclnl in func(le de speclallzare sl de
neceslLaLea mouvrll oamenllor
alocarea sarclnllor pe grupurl/echlpe
conceperea mecanlsmulul de comunlcare sl coordonare
conceperea mecanlsmulul de conLrol
conceperea mecanlsmulul de evaluare
Imp|ementarea
rocesul prln care se aslgur reallzarea in paralel a
dlferlLelor sarclnl de cLre persoane sl/sau grupurl, asuel
incL s se ob(ln rezulLaLele lnLermedlare sl nale la
momenLele sl in parameLrll asLepLa(l.
unerea in pracuc a celor planlcaLe
Contro|u|
Lste procesu| pr|n care conductoru| se as|gur c
acnv|t||e se rea||zeaz ehcace ;| ehc|ent.

Eficien!" vs. eficacitate
Lhcac|tate = msura in care o acuvlLaLe sausface o neceslLaLe,
reallzeaz un oblecuv, indepllne;Le o funcle.

Lhc|en = msura rezulLaLelor unel acuvlLl prln raporLare la
eforLurlle fcuLe in umpul desf;urrll acuvlLll respecuve.
Conducerea
ldenucarea problemelor
Luarea declzlllor
Apllcarea declzlllor
C|c|u| de v|ata a| unu| pro|ect

- Concepere ] Iormu|area |de|| pro|ectu|u|
- |an|hcare ] dezvo|tarea |de||
- Imp|ementarea pro|ectu|u|
- Lva|uarea pro|ectu|u|
kCILC1
SeL de acnv|t| desfsuraLe inLr-o per|oad de nmp
deLermlnaL, planlcaLe sl conLrolaLe care au drepL scop
producerea unel sch|mbr| in blne a slLua(lel benehc|ar||or
lnsuLu(lel
kCGkAM
Clclu sau seL de acuvlL(l care esLe planlcaL sl
conLrolaL, in general fr un termen de |nche|ere
prec|s de||m|tat, cu un aspecL dlnamlc, care
consuLule o abordare lnLegraL penLru indepllnlrea
mlslunll sl oblecuvelor organlza(lel.
kCGkAM vs. kCILC1
!"#$ &$'($)*#$ &$ "#'*$+,- ./ "#'0#123
" vlzeaz mal mulLe schlmbrl concomlLenLe sau
succeslve,
" nu esLe in mod obllgaLorlu dellmlLaL precls in ump,
" are o duraL in general mal mare,
" un program poaLe lnclude unul sau mal mulLe
prolecLe

rograme de hnanare (exemp|e)
Iondu| Soc|a| Luropean (ISL):
CSDkU (rogramul Cpera(lonal SecLorlal uezvolLarea
8esurselor umane)
CDCA (rogramul Cpera(lonal uezvolLarea CapaclL(ll
AdmlnlsLrauve)
rograme de hnanare (exemp|e)
ILDk (Iondu| Luropean pentru Dezvo|tare keg|ona|)
Ck (rogramul Cpera(lonal 8eglonal)
NDk (rogramul na(lonal penLru uezvolLare 8ural)
C (rogramul Cpera(lonal esculL)
CSCCL (rogramul Cpera(lonal SecLorlal CresLerea CompeuuvlL(ll
Lconommlce)
CS Med|u (rogramul Cpera(lonal SecLorlal penLru Medlu)
CS 1ransport (rogramul Cpera(lonal SecLorlal penLru 1ransporL)
CS A1 (rogramul Cpera(lonal SecLorlal AslsLen( 1ehnlc)
ropunerea de hnanare
" un documenL scrls prln care sollclLanLul cere fondurl de la
nan(aLor penLru un prolecL." ropunerea de nan(are (apllca(le, cerere) Lrebule s
con(ln elemenLele esen(lale ale prolecLulul cL sl acele
elemenLe care pledeaz in favoarea sollclLanLulul.
|IN1A ] GkUUL |IN1 AL kCILC1ULUI
|lnLa esLe inLoLdeauna o persoan sl anume
persoana care are puLerea de a v oferl ceea ce
dumneavoasLr sl organlza(la dumneavoasLr dorlu.


Cnd prolecLul abordeaz o caLegorle de persoane
care sunL (lnLele sale, vorblm de grup |nt.
BENEFICIARII PROIECTULUI
Crel, cror persoane se adreseaz prolecLul
dumneavoasLra?
8eneclarll prolecLulul reprezlnL persoanele sau
caLegorla de persoane care vor avea de csugaL de pe
urma prolecLulul, 4/ 5*6*./$1 */*7*1,'#*8'# 1+$(,.*19
8enehc|ar| d|rec| vs. |nd|rec|
8enehc|ar|| d|rec| sunL cel care sunL lmpllca(l in mod dlrecL in
prolecL sl care beneclaz de rezulLaLele prolecLulul.
8enehc|ar|| |nd|rec| nu paruclp efecuv la prolecL sl nlcl nu
beneclaz in mod dlrecL de rezulLaLele acesLula. Ll vor
aprecla rezulLaLele pe Lermen lung. (vezl exLernallL(lle in Leorla
economlc neoclaslc)
Cr|ter|| de se|ecne a pro|ecte|or
Relevan!"
Metodologie
Sustenabilitate
Cost-eficien!"

ke|evana pro|ectu|u|
" la( de oblecuvele programulul de nan(are
" Adecvarea acuvlL(llor la nevolle grupurllor (lnL
" ConLrlbu(la prolecLulul la indepllnlrea scopulul
programulul de nan(are
Metodo|og|e
" Coeren(a prolecLulul
" AcuvlL(l reallsLe sl fezablle in corela(le cu resursele
prolecLulul
" lanlcare coerenL a acuvlL(llor
" LxlsLen(a parLenerllor sl gradul lor de lmpllcare in prolecL
" 8ezulLaLe cuanucablle
" SLraLegle de publlclLaLe sl promovare corespunzLoare
" LxlsLen(a lndlcaLorllor de performan(
Sustenab|||tate
" rolecLul lnclude sl prevede ac(lunl de conunuare a acesLula
dup inceLarea nan(rll
" SLraLegll de lnLegrare sl valorlcare a rezulLaLelor prolecLulul
" ulsemlnarea rezulLaLelor pe dlverse planurl: na(lonal, local,
reglonal.
Cost - Lhc|en
" !usucarea chelLulelllor propuse
in rela(le cu rezulLaLele asLepLaLe
" nlvel reallsL al cosLurllor
" SLraLegle eclenL de uullzare a
banllor
IDLN1IIICAkLA 5I ANALI2AkLA kC8LLMLI
Ce este o prob|em?
SlLua(le sau complex de slLua(ll care
afecLeaz anuml(l oamenl, anumlLe
grupurl sau inLreaga socleLaLe la un
momenL daL sl inLr-un anumlL loc
Ce este o prob|em?
Cr|ce pro|ect are drept scop o sch|mbare |n b|ne a s|tua|e|
benehc|ar||or pro|ectu|u|, pentru c or|ce pro|ect |ncepe
deoarece s-a |dennhcat o prob|em ce trebu|e |n|turat sau
atenuat
rob|ema
" Mouvul penLru care scrlem un prolecL
" 1rebule s e blne gndlL sl argumenLaL lncluslv sLausuc
" S e loglc sl clar
" S e furnlzaLe daLe comparauve
" S e foloslLe propozl(ll scurLe sl clare
Intrebr| fo|os|te |n |dennhcarea ;| ana||zarea
prob|eme|
! Clne? Cnd? unde?
! Unde sunt oamen||?
! Cnd apare prob|ema?
! Ce? ue ce?
! ue ce apare problema?
! Dovez| a|e prob|eme|
! Consecln(e
! Care sunt consec|ne|e nerezo|vr|| prob|eme|?
kecomandr| un|e:
" nu umple(l componenLa problemel cu presupunerl sau
declara(ll nedocumenLaLe prezenLaLe ca reallLaLe.
" nu folosl(l daLe sLausuce neclare sau care v conLrazlc
argumenLele.
" nu face(l ca problema s apar prea global
" lolosl(l sLausuca sl cerceLarea comparauv, cand esLe
poslbll.
Arborele problemei
PROBLEM!
Cauze
Efecte
Matricea cadru logic a problemei
PROBLEM!
Cauze
Efecte
SCOP
Obiective
Rezultate
SWC1
ana||za competetene| organ|za|e| de a rezo|va prob|ema
|dennhcat
SWC1 esLe un lnsLrumenL de anallz sLraLeglc exlbll sl usor
de apllcaL pe care o organlza(le sau o echlp de prolecL il
folosesLe penLru a ldenuca cele mal poLrlvlLe dlrec(ll de
ac(lune
SWC1
Scopu| esLe de a reallza un plan sLraLeglc sau de a gsl solu(ll
la o problem lund in conslderare facLorl lnLernl sl exLernl al
unel echlpe sau al unel organlza(ll.
SWC1
oz|nv negauv
I
N
1
L
k
N

S1kLNGn1S
uncLe Larl

WLAkNLSSLS
uncLe slabe
L
x
1
L
8
n

CCk1UNI1ILS
CporLunlL(l

1nkLA1S
Amenln(rl
SWC1
Iactor| |ntern| :!"#$"%& (#&)*"& #"+&(%,&-%. - avem nol
oare capaclLaLea ;l dlsponlblllLaLea?

- 8esursele umane, nanclare, Lehnlce,
- Luarea declzlllor (clne ;l ce),
- CulLura organlzalonal,
- AlLe prolecLe,
- SLraLegle, compaublllLaLe cu mlslunea organlzalel.
SWC1
Iactor| extern|:
/%0"#12.3%45 1 .)*. 67.0%(8*&*.&9 noasLr pregauL penLru a lmpllcaL?
Surse (poslblll nanaLorl sau cllenl),
ConLacLe,
Medlul soclo-culLural,
lnformala.
/&0"#12.3%45 1 0&". &" : 0#()%3."&-%%5. 3. #"3%( +.(."&5;
Soclal,
olluc,
Lconomlc,
!urldlc.
SWC1
rem|se|e strateg|e|:

Io|os|rea puncte|or tar|
L||m|narea sau reducerea puncte|or s|abe
Irucnhcarea oportun|t||or
Lv|tarea per|co|e|or (amen|nr||or)
SCC
Scopul prolecLulul esLe ceea ce dorlm s reallzm, adlc sLarea
la care vrem s a[ungem.

unuL v8LM S A!unCLM?
SCCUL 1kL8UIL S CCN|IN:
Lnun( clar sl concls
un ldeal
un rezulLaL urmrlL pe Lermen lung
un verb la forma con[ucuv: (: #$18*6$6$...sau un subsLanuv
verbal: #$18*61#$1;
SCCUL NU 1kL8UIL S CCN|IN:
LlemenLe msurablle
Con[unc(la <* - desparLe 2 scopurl
CuvanLul "#*/ - descrle meLoda
ML1CDA kIN CAkL LNUN|M SCCUL
Cea mal slmpl meLod de a scrle un scop esLe
pozluvarea problemel, adlc vom reformula problema
inLr-un mod pozluv

rob|em:
nlvel sczuL de lnformare al unerllor dln 8ucuresu
cu prlvlre la sublecLul x"

Scop:
un nlvel rldlcaL de lnformare in rndul unerllor dln
8ucuresu cu prlvlre la sublecLul x"
C8ILC1IVL
uac scopul esLe desuna(la la care dorlm s a[ungem,
oblecuvele sunL pasll necesarl penLru aungerea scopulul.
Cblecuvul Lrebule s e in mod loglc legaL de problem sl scop
Cum se e|aboreaz ob|ecnve SMAk1
SMAk1 este un acron|m a| caracter|snc||or cons|derate
esen|a|e pentru corecta formu|are a unu| ob|ecnv.

S - spec|hc,
M - msurab||,
A - (de) anns]abordab||,
8 - re|evant]rea||st,
1 - |ncadrat |n nmp
Spec|hc - |nseamn c un ob|ecnv |nd|c exact ceea ce
se dorete a se ob|ne.
un oblecuv speclc esLe foarLe clar exprlmaL, nu las loc de
indolell. un oblecuv speclc dlfer in prlmul rnd de unul
general. Ll vlzeaz rezulLaLe concreLe, lar nu rezulLaLe in
general.

Lx: ob|ecnv genera| - uezvolLarea capaclL(ll lnsuLulel x de
aLragere de fondurl nerambursablle .

Lx: ob|ecnv spec|hc -uezvolLarea ablllL(llor de scrlerea
prolecLelor de nan(are penLru cel 14 anga[al dln
ueparLamenLul de Afacerl Luropene al organlzalel x.

Msurab|| - |nseamn c un ob|ecnv poate h
cuannhcat, he canntanv, he ca||tanv.
Un obiectiv m!surabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a
faptului c! a fost atins ori nu sau n ce m!sur! a fost atins. De
asemenea, un obiectiv m!surabil permite monitorizarea progresului
atingerii lui.

Ex: obiectiv general Dezvoltarea capacit!"ii organiza"ionale pentru
institu#ia X
Ex: obiectiv specific Dezvoltarea abilit!"ilor de scrierea proiectelor
de finan"are pentru cei 14 angaja#i din Departamentul de Afaceri
Europene al organiza#iei X".

Se poate vedea, n exemplul de mai sus, c!, prin compararea
situa#iei de la un moment dat cu obiectivul, se poate m!sura dac! a
fost atins ori nu sau n ce m!sur! a fost atins (Ex: 50%, daca la
training au participat doar 7 angaja#i).

Abordab||]de Anns] - |nseamn c un ob|ecnv poate
h |ntr-adevr anns.
Ex: obiectiv de atins/realizabil Dezvoltarea abilit!"ilor de scriere
a proiectelor de finan"are pentru cei 14 angaja#i din Departamentul
de Afaceri Europene al organiza#iei X
Ex: obiectiv nerealizabil: " Dezvoltarea abilit!"ilor de scriere a
proiectelor de finan"are pentru cei 14 angaja#i din Departamentul de
Afaceri Europene al organiza#iei X timp de o or! n condi#iile n care
ace$tia nu au mai facut un proiect pn! acum.


De obicei, aceast! caracteristic! se evalueaz! #inndu-se cont de
capacitatea organiza#iei sau organiza#iilor care depun proiectul $i
trebuie s! realizeze obiectivele.
ke|evant - |nseamn c rea||zarea ob|ecnvu|u|
contr|bu|e |a |mpactu| v|zat de pro|ect.
Realizarea unui obiectiv trebuie s! contribuie n mod
nemijlocit la atingerea unui obiectiv mai general. n acest
sens, el trebuie s! vizeze un anumit impact.
Ex: n cazul de mai sus, n care obiectivul este
Dezvoltarea abilitatilor de scrierea proiectelor de finan#are
pentru cei 14 angaja#i din Departamentul de Afaceri
Europene al organiza#iei X", impactul proiectului va fi
cre$terea num!rului de proiecte eligibile depuse de
organiza#ie si implicit a fondurilor atrase.
Incadrat |n 1|mp - |nseamn c ob|ecnvu| con|ne | data
pn |a care este prevzut a se rea||za.
Legat de un obiectiv ncadrat n Timp, $tim ct ar trebui ca acesta s!
se realizeze.
Ex: obiectiv n cadrat n timp Dezvoltarea abilit!#ilor de scrierea
proiectelor de finan#are pentru cei 14 angaja#i din Departamentul de
Afaceri Europene al organiza#iei X n perioada 15-18 noiembrie 2012".
rocesu|
enLru a expune un oblecuv, rspunde(l la urmLoarele clncl
inLrebrl:
Care esLe (sunL) zona (zonele) chele pe care vre(l s le schlmba(l?
Ce segmenL al popula(lel va lmpllcaL in schlmbare?
Care esLe dlrec(la schlmbrll (cresLere sau imbunL(lre sau descresLere
sau reducere) pe care o cuLa(l?
Care esLe gradul sau propor(la schlmbrll pe care o cuLa(l?
Care esLe Lermenul penLru aungerea gradulul de schlmbare?
kecomandr| un|e
_ nu v xa(l mal mulL de clncl oblecuve.
_ nu expune(l oblecuvele fr un enun( clar al problemel.
_ lnclude(l LoaLe segmenLele relevanLe ale popula(lel vlzaLe.
_ 8ezerva(l mal mulL ump, lucrurlle cer mal mulL ump decL lndlc planul.
_ Cblecuvele nu descrlu meLodele (acuvlL(lle)
_ Cblecuvele Lrebule s e msurablle penLru a puLea deLermlna
schlmbrlle apruLe in umpul derulrll prolecLulul
Cb|ecnvu| genera| - formu|are
! s! fie o direc"ie de dezvoltare real", eventual prioritar"
! s! fie atractiv pentru stakeholder-ii majori
! s! poat! fi influen"at direct %i semnificativ de realizarea
obiectivului specific
! s! justifice suficient existen#a proiectului
! s! fie exprimat ca stare, nu ca proces / mijloc
! s! nu con"in! mai multe obiective legate cauzal
! s! fie verificabil / m"surabil prin indicatori
Dehn|||
Activit"#i = ac"iuni ntreprinse n cadrul proiectului
pentru transformarea resurselor n rezultate

Resurse = mijloace materiale, financiare, umane,
Informa"ionale sau de alt! natur!, utilizate pentru
realizarea activit!"ilor. Sunt, de obicei, cuantificabile n
bani (sau intermediar- n timp)

Factori externi = condi"ii de care depinde realizarea
proiectului, aflate n afara controlului echipei de proiect %i,
care, nu este sigur c! se vor produce


Acnv|t||e
se |nc|ud LoaLe acuvlL(lle necesare pentru anngerea
ob|ecnve|or ;| obnnerea rezu|tate|or, dar ...
... numa| ce|e care se desf;oar in cadrul prolecLulul
sub conLrolul managemenLulul de prolecL
pe baza resurselor prolecLulul
formulaLe ca procese, nu ca sLrl
formulare care s reecte ||m|tarea |n nmp
kezu|tate|e
# decurg d|n acnv|t||e pro|ectu|u|# hecare rezu|tat poate h generat de una sau ma| mu|te
acnv|t|
kesurse|e
core|ate d|rect cu acnv|t||e
s he cond||| necesare ;| suhc|ente pentru rea||zarea
acnv|tan|or
s he dehn|te prec|s ;| ver|hcab||e
s he expr|mate pr|n un|t| de masur omogene

Ind|cator|
lndlcaLorl:
un|tate de masur (canntanv sau ca||tanv) a cr|ter|||or a|ese:
Nr de (cazurl rezolvaLe, persoane conslllaLe, anga[aLe, anLreprenorl
lnforma(l, rme creaLe...)
rocentu| de....
N|ve|u| de (sausfac(le, lmpllcare, prezen(..)
Surse de ver|hcare
Surse|e d|n care vor h co|ectate |nforma|||e cu pr|v|re |a
|nd|cator|
cu|egerea |nforma|||or este o acnv|tate care trebu|e
p|an|hcat |nc|us|v d|n punct de vedere a| resurse|or

=>$2"8$3
baze de date, h;e|e de cons|||ere, chesnonare, |nterv|ur|, cerer|
de |nscr|ere, stud||, cernhcate de ca||hcare, etc.
D|agrama Ganu
Instrument ce perm|te urmr|rea |ntere|a|onr||
acnv|t||or pro|ectu|u|
Cu a[utoru| d|agrame| Ganu putem observa
Incadrarea |n nmp a p|anu|u| de |ucru
Date|e desf;urr||or acnv|t||or
V|z|b|||tatea p|anu|u| de |ucru
8ugetu|
Cuanuc acuvlL(l
ulrec(loneaz sl ldenuc ce resurse sunL necesare sl
cnd sunL sollclLaLe
ermlLe evaluarea oblecuvelor sl a acuvlL(llor unul
prolecL dln puncLul de vedere al cosLulul lor acLual
un bugeL reallsL sl acLuallzaL permlLe evaluarea
nanclar a prolecLulul
1IUkI DL 8UGL1
8uCL1 L CA1LCC8ll uL CPLL1ulLLl - sLablllrea
chelLulelllor pe dlverse caLegorll
8uCL1 L AC1lvl1|l 5l CPLL1ulLLl - reallzeaz
planul nanclar corelnd caLegorllle de chelLulell cu
ecare acuvlLaLe sLablllL
8uCL1 L Su8SLLL uL vLnl1 - grupeaz chelLulellle
pe caLegorll sl pe surse de nan(are
MCNI1CkI2AkL
C unealL de managemenL
A[uL la urmrlrea sl in(elegerea progresulul fcuL in vederea
reallzrll oblecuvelor prolecLulul
Se concenLreaz asupra anallzel performan(elor pe Lermen
scurL comparaLe cu ceea ce s-a planlcaL
kLCCMANDkI MCNI1CkI2AkL LIICILN1
CL vCM MCnl1C8lZA?
$ AcuvlL(l
$ 8ugeL
$ ersonal
$ 8ezulLaLe
kLCCMANDkI MCNI1CkI2AkL LIICILN1
Cum se reallzeaz? 8ln CL ML1CuL?
$ lndlcaLorl canuLauvl (nr. de beneclarl)
$ lndlcaLorl callLauvl (grad de sausfac(le)
MeLode de colecLare:
$ !urnale
$ observa(ll
$ lnLervlu
$ chesuonare
$ Surse de colecLare:
$ 8eneclarl
$ arLenerl
$ Lchlp
kLCCMANDkI MCNI1CkI2AkL LIICILN1

ClnL C vA lACL?
1oaL echlpa prolecLulul
CCN1kCL
Anallza permanenL sau perlodlc a unel acuvlL(l, a unel
slLua(ll, penLru a urmrl mersul el sl penLru a lua msurl de
corecLare sau de imbunL(lre.
lmpllc foloslrea lnforma(lel ca prlnclpal componenL a
conLrolulul
LVALUAkL
C unealL de apreclere
Masoar in mod global, rezulLaLele, oblecuvele sl lmpacLul
prolecLulul
Aslgur daLe penLru prolecLe slmllare in vllLor
Se poaLe face la nalul prolecLulul sau se poL face sl evalurl
lnLermedlare
Lva|uarea hnanc|ar
Lvalual cosLurlle prolecLulul
Lvalual raporLul dlnLre cosLurl ;l rezulLaLele oblnuLe
Lvalual raporLul dlnLre numrul de beneclarl ;l chelLulellle
de funclonare ;l de personal
Anallzal dac resursele nanclare au fosL
blne dlsLrlbulLe pe caLegorll de chelLulell
V MULUMESC!

R!zvan Ilie
Tel.: 0733 069 040
E-mail: razvanilie2003@yahoo.com