Sunteți pe pagina 1din 44

GRAIURI ORTODOXE nv # turile Sfin#ilor P rin#i asupra catolicismului

Ierom. Visarion Moldoveanu

www.mirem.ro

Society of Orthodox Studies SPOUDON Thessalonica - Greece 2007

Mul # umim Prea Cucernicului P rinte din

Theodoros Zisis, distins profesor al Facult # ii de Teologie Ortodox Tesalonic, pentru bun voin # a de a ne acorda dreptul $ i binecuvntarea public rii apologetice, acestei spre slava lucr ri Bisericii

Ortodoxe de pretutindeni.

Intra i prin poarta cea strmt#, c# larg# este poarta &i lat# este calea care duce la pieire &i mul i sunt cei care o afl#. )i strmt# este poarta &i ngust# este calea care duce la via # &i pu ini sunt care o afl#. Feri i-v! de proorocii mincino$i, care vin la voi n haine de oi, iar pe din!untru sunt lupi r!pitori. Dup# roadele lor i ve i cunoa&te. (Matei 7:13-16)

* Sunt unii care v# tulbur# &i voiesc s# schimbe Evanghelia lui Hristos, dar chiar dac# noi sau un nger din cer v-ar vesti alt# Evanghelie dect aceea pe care v-am vestit-o - s# fie anatema! (Galateni 1:7-8) * Iubi ilor, nu da i crezare oric#rui duh, ci cerca i duhurile dac# sunt de la Dumnezeu, fiindc# mul i prooroci mincino&i au ie&it n lume. n aceasta s# cunoa&te i duhul lui Dumnezeu: orice duh care m#rturise&te c# Iisus Hristos a venit n trup, este de la Dumnezeu. )i orice duh, care nu m#rturise&te pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care a i auzit c# vine &i acum este chiar n lume. (I Ioan 4:1-3)
4

PRECUVNTARE

Nimic nu-i lipse&te Ortodoxiei de a fi Biseric# -una, sfnt#, soborniceasc# &i apostoleasc# -, iar dac# se bucur# de toat! darea cea bun! $i tot darul des!vr$it, ce daruri mai poate c&tiga prin alian ele &i unirile ecumeniste? Menirea de c#p#ti a Bisericii este ca r#mnnd ntru Hristos s# mntuiasc# sufletele ce cred drept n Hristos, iar pe cei din afara turmei s#-i aduc# la cunoa&terea adev#rului. Pentru cei care vor s# intre n Biserica cea Una, Sfin ii P#rin i le arat# singura cale mntuitoare: lep#darea eresului, botez, mirungere, cuminecare &i ascultare des#vr&it# de Ortodoxie. Iar cei care se cred drep i n Biseric#, s# ia aminte de nu s-au dep#rtat de predaniile sfin ilor, de nu s-au ndulcit cu nnoitoare eresuri apusene &i au l#sat por ile deschise lupilor mnc#tori de suflete. De ceva timp ncoace, sufletele cele binecredincioase ale Bisericii Ortodoxe Romne sunt supuse la o grea ncercare duhovniceasc#, prin ademenirea c#tre a&a-numitele manifest#ri de apropiere urmat# de rug#ciuni pentru unitatea n credin #, o perfid# chemare la tr#darea
5

Ortodoxiei &i a lui Hristos, ce se face auzit# mereu la fiecare sfr&it al lunii ianuarie. Timp de &apte zile se desf#&oar# pe tot cuprinsul #rii o mi&care ce se dore&te a fi harismatic# prin elul pe care &i-l impune: unirea Bisericii Ortodoxe cu fra ii catolici &i protestan i. n toat# aceast# perioad# se fac solemne procesiuni de strad# la care se mbulzesc cei am#gi i de duhul unit! ii n diversitate, se fac alternativ slujbe cu ectenii &i rug#ciuni n bisericile ortodoxe, apoi n l#ca&urile catolice &i protestante, ncheiate cu predici inute ori de eretici ntre ortodoc&i ori de preo ii ortodoc&i ntre eretici. Dar ct de iubite de Hristos sunt asemenea atitudini vom ar#ta prin ns#&i cuvintele Sfin ilor P#rin i ai Bisericii, singurii nen&ela i &i cu adev#rat m#rturisitori ai adev#ratei credin e. Numai Ortodoxia este adev rata Biseric De-a lungul celor dou# mii de ani de existen #, numai Credin a Ortodox# a p#strat neschimbat# nv# #tura lui Hristos l#sat# Apostolilor precum neschimbat# a p#strat &i Sfnta Predanie a Sfin ilor P#rin i. Doar Biserica Ortodox# se ocrmuie&te dup# cele )apte Soboare A-Toat#-Lumea, numai Biserica Ortodox# p#streaz# neschimbate scrierile Sfin ilor P#rin i, doar n Biserica Ortodox# se in slujbele primelor veacuri. )i pentru aceasta numai n Biserica Ortodox# g#sim toate Tainele cele Sfinte &i dumnezeie&ti trebuincioase mntuirii sufletelor noastre. Numai Biserica Ortodox# a biruit veacurile neatins#, nep#tat# &i nentinat#, doar Biserica Ortodox# a d#ruit lumii sfin i, sfin enie &i sfinte moa&te, numai Biserica Ortodox# va fi singura ce va purta r#zboi mpotriva bisericilor ce vor ncerca s# o uzurpe. Drept aceea, doar noi credincio&ii ortodoc&i m#rturisim despre Biseric# n Crez ca fiind: Una, Sfnt!, Soborniceasc! $i
6

Apostoleasc!. Precum un singur crez este, tot a&a doar o singur# Biseric# viaz#, al c#rei cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Nu pomenim n crez dou# Biserici, doi hristo&i, dou# botezuri pentru c# avem ca &i Sfin ii Apostoli un Domn, o Credin !, un Botez cel ortodox. Toat# nv# #tura &i predania Bisericii st# &i se m#rturise&te n Crezul Ortodox, crez pe care nu se-ncumet# s#-l rosteasc# nimeni din cei ce apar in altor cre&tinisme aduna i de-a valma cu prilejul s#pt#mnii pentru rug#ciune &i unitate. Rug ciune c tre cine $i unire n ce? Spre l#murirea acestor vremuri de ispit#, Sfntul Apostol Pavel (+64) dorind ca ucenicii s#i n Hristos - cre&tinii, s# fie p#zi i de comuniunea cu necredincio&ii vreunor secte &i confesiuni, ne ndeamn#: Nu v! njuga i la jug str!in cu cei necredincio$i, c!ci ce nso ire are dreptatea cu f!r!delegea, sau ce mp!rt!$ire are lumina cu ntunericul, $i ce nvoire este ntre Hristos $i Veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios? (2 Corinteni 6:14, 15). Ei m!rturisesc c!-l cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor l t!g!duiesc (Tit 1:16). De omul eretic, dup! ntia $i a doua mustrare, dep!rteaz!-te, $tiind c! unul ca acesta s-a ab!tut $i a c!zut n p!cat, fiind singur de el nsu$i osndit! (Tit 3:10, 11). Nu v! l!sa i n$ela i! nso irile rele stric! obiceiurile bune! (1 Corinteni 15:33) Din p#cate, sectele protestante &i romano-catolicii nu-&i dau seama c# Biserica lui Hristos exist# deja, &i ei fiin eaz# n afara ei. Protestantismul &i catolicismul nu sunt Biseric#! Pentru ca o adunare s# poat# fi ceea ce Sfin ii numesc Biseric! este nevoie ca aceasta s# p#streze ntreag#, neschimbat# &i ferit# de orice nnoire toat# nv# #tura de credin #, precum au primit-o de la Apostoli Sfin ii P#rin i ai celor )apte Soboare. ns# to i Apostolii, Mucenicii &i Sfin ii ne-au l#sat pecetluit cu sngele
7

lor o singur#, adev#rat# &i dreapt# credin # ntru o singur#, adev#rat# &i dreapt# Biseric# - Biserica Ortodox#, adic# drept-credincioas#. Prin anatemizarea catolicismului la anul 1054 s-a pecetluit ruperea papilor apuseni de nv# #turile curate ale Sfin ilor Apostoli. Atunci Biserica Ortodox# &i-a ar#tat dragostea fa # de adev#rul nv# #turilor lui Hristos, t#ind dup# dreptate de pe trupul lui Hristos ml#di ele eretice, netemndu-se niciodat# de replica puterilor politice &i &antajele economice sau militare ale Apusului. Ereticii, fie ei monahi, preo i sau arhierei, trebuie s# se team# de dreptatea Bisericii, &i nu Biserica s# se nfrico&eze sau s#-&i mpu ineze nv# #tura de frica sau amenin #rile mai-marilor veacului. Cine prime&te neschimbat# nv# #tura celor )apte Soboare, r#mne n Biseric#; dar cine se ndoie&te de aceast# nv# #tur#, fie &i de o mic# parte din ea, nu mai este ortodox. Fie el ierarh sau preot, c#lug#r sau laic, cel care nesocote&te, mpu ineaz# sau se ndoie&te de adev#rul Sfintelor Sinoade, acela se ndoie&te de adev#rul Ortodoxiei, se ndoie&te de nsu&i Hristos. Iar dac# mai este cineva care pune la ndoial# adev#ratul rol al catolicismului n Romnia, a se vedea n Ardeal &antajele politice &i sutele de procese pe rol intentate de c#tre grecocatolici parohiilor &i m#n#stirilor ortodoxe (ridicate dinainte de 1700) n vederea retroced#rii de nenchipuit, nu?! pe baza unor semn#turi luate sub tortur# de la ortodoc&i n timpul cotropirii austro-ungare. )i la pu in# dep#rtare, c#tre r#s#rit, aceia&i catolici se s#rut# &i se mbr# i&eaz#, se roag# &i slujesc cu ierarhii ortodoc&i din Moldova. Iat# cteva din miile de fe e ale ecumenismului &i marea am#gire a ecumeni&tilor ortodoc&i. )i istoria a ar#tat cum erezia numai erezie poate z#misli, cnd ncepnd cu veacul al XVI-lea, protestan ii s-au ridicat mpotriva abuzurilor papale &i a mincinoaselor nv# #turi catolice, ridicndu-&i noi nv# #turi &i contra-biserici pe noi hule mpotriva Maicii Domnului, a Sfin ilor &i a sfintelor
8

icoane, a sfintei cruci, negnd totodat# &i nv# #tura cea sfnt# a Ortodoxiei lui Hristos. M rturisire sau apostazie Biserica este Una &i Unul Sfnt este Capul ei, &i nimeni niciodat# nu va putea alc#tui o alt# Biseric# dect cea l#sat# de Hristos Sfin ilor P#rin i. Tocmai aceast# provocare ne-o arunc# celelalte credin e cre&tine - o nou# predanie, alte nv# #turi, un nou dumnezeu - care caut# s# ne dezr#d#cineze din Ortodoxie, s# ne dezbine Neamul, s# ne euro-nglobeze. Ereticii niciodat# nu se vor ntoarce la Biseric# dac# i nt#rim n convingerea c# &i ei au biseric# &i sfinte taine, prin participarea noastr# la rug#ciunile n comun cu catolicii &i protestan ii. Limpede trebuie s# fie pentru oricare dintre ortodoc&ii - ierarhi, preo i, c#lug#ri, teologi sau mireni - ce se pleac# spre comuniunea cu ereticii, c# se leap#d# pe fa # de Trupul cel Viu al Bisericii lui Hristos, fapt pentru care ace&tia se vor judeca laolalt# cu ereticii al#turi de care s-au rugat &i mp#rt#&it, dar mai ales se vor osndi pentru sminteala ce o arat# celor nent#ri i n credin #. Canonul 64 al Sfin ilor Apostoli hot!r!$te: Dac! vreun cleric sau laic intr! n sinagoga iudeilor sau a ereticilor s! se roage, s! fie caterisit $i s! se afuriseasc!! Dar iat# cum n&el#toarele chem#ri la unitate n diversitate ascund sub chipul faptei bune dep#rtarea cre&tinului-ortodox nu numai de acest Canon, ci de toate Dogmele &i Canoanele Bisericii, de toate rnduielile &i nv# #turile Sfin ilor P#rin i. Iar f#r# dreptarul vie uirii Sfin ilor nu vom putea ajunge n mp#r# ia Cerurilor spre a ne mp#rt#&i din aceea&i odihn# cu Sfin ii. Pentru ortodoc&i nu este posibil# unirea cu catolicii atta timp ct ace&tia nu renun # la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata
9

concep iune, slujirea cu azim#, botezul prin stropire sau turnare &.a.), la neo-rnduielile scolastice &i nu primesc botezul ortodox prin afundare precum Sfin ii P#rin i au hot#rt. Nu putem uita istoria nc# sngernd# a unia iei catolice din Ardeal &i nu putem fi ignoran i la planul demonic de n-globalizare a Ortodoxiei de c#tre Marele Apus. Astfel chem#m toat# suflarea ortodox# spre a se mpotrivi oric#ror rug#ciuni n comun cu catolicii &i protestan ii; ndemn#m pe ortodoc&ii cre&tini a se opune ereziei ecumeniste care prin reconciliere &i unitate submineaz# ns#&i unimea Bisericii lui Hristos. Dup# Schisma din 1054, to i cuvio&ii &i m#rturisitorii P#rin i au luptat mpotriva eresurilor papei, a dogmelor mincinoase &i expansiunii politice pl#tind aceasta cu sngele lor cel preascump. Pentru aceasta Sfntul Paisie de la Neam (+1794) spune: Pe papa, Sfnta Biseric! l afurise$te! 'i eu mpreun! cu Biserica, fiul ei fiind, l afurisesc! Cuvintele Sfin ilor au pn# ast#zi puterea &i lucrarea Duhului Sfnt &i ne nt#resc a crede c#: Este doar o singur! Biseric! a lui Hristos - cea Ortodox!, apostoleasc! $i soborniceasc!, nu mai multe, dup# m#rturisirea Sfntului Ierarh Fotie al Constantinopolului. Ecumenismul $i Biserica Sfntul Mucenic Codrat din Nicomidia (+250), fiind ndemnat de mp#rat &i de dreg#tori s# fie conciliant cu r#ucredincio&ii p#gni &i s# participe la jertfele lor, gr#ie&te: Eu m! supun legilor mp!ratului ceresc $i nu poruncilor nebune$ti ale oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. De aceea $i Sfnta Scriptur! ne ndeamn! s! ne rug!m pentru ei [nu cu ei!], ca ace$tia s! se ntoarc! $i s! afle adev!rul. (Biserica $i Statul) Aceast# m#rturie arat#: nti, pn# unde merge supunerea fa # de mai marii Bisericii &i st#pnirile lume&ti; apoi, faptul c# nu to i oamenii l cunosc pe adev#ratul Dumnezeu propov#duit n
10

Ortodoxie, printre ace&tia num#rndu-se mul i dintre cre&tinii ortodoc&i ai vremurilor noastre. De unde Ortodoxia s-a pricopsit cu o astfel de serbare a rug#ciunilor n comun, c#ci de dou# mii de ani ncoace nic#ieri Biserica nu a pomenit ca ereticii s# se roage dimpreun# cu ortodoc&ii pentru unirea credin elor cre$tine. Vi-l nchipui i pe Sfntul Nicolae stnd al#turi de Arie ereticul, pe Sfntul Ioan Gur# de Aur sau pe Sfntul Maxim M#rturisitorul h#cuind credin a de dragul sau de frica oamenilor, sau pe Sfntul Grigorie Palama stnd al#turi de ereticul latin Varlaam &i rugndu-se pentru unirea Bisericii cu hula mpotriva lui Hristos? Nicidecum, ci aceast! ispit! vine de la dialogurile unioniste din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor inute cu toate credin ele hulitoare de pe acest p!mnt, unde de-a lungul timpului reprezentan ii ortodoc$i cu de la sine putere - au luat hot!rri prin care s-au lep!dat de nv! !turile Sfin ilor P!rin i $i de Ortodoxie $i au semnat apostazia n numele nostru, al poporului dreptcredincios $i al Bisericii Ortodoxe, f!r! ca simplii credincio$i s! aib! m!car habar! De fapt, prin s#pt#mna ecumenist# Biserica Ortodox# este tr#dat# iar#&i printr-un plan abil &i nchinat# slugarnic prevederilor din Charta Oecumenica, legea dup# care se va conduce viitoarea biseric# ecumenic#. Dintotdeauna primii p#str#tori ai graiurilor Sfin ilor P#rin i se fac ndeosebi monahii, dar tot ei devin primii inta prigoanelor, socoti i acum pentru m#rturia lor ntru adev#r nesupu&i &i r#zvr#ti i fa # de ni&te legi biserice&ti total anticanonice &i antibiserice&ti, abateri pedepsite tot prin vechile metode de ngr#dire tipice ideologiilor comuniste. S# nu ne am#gim creznd c# rostirea rug#ciunilor ortodoxe de c#tre catolici sau anglicani nseamn# venirea acestora la Ortodoxie. S# nu ne am#gim creznd c# noi, ortodoc&ii, primind cele ce ni se par ortodoxe ale ereticilor iar ace&tia primind o spoial# de ortodoxie vom deveni deodat# fra i ntru Hristos! Ceea ce reprezentan ii ortodoc&i nu ne spun
11

este ceea ce au trebuit s# primeasc# la schimb (din ordinul CMB) din teologia eretic#: recunoa&terea tainelor acestor culte - botezul, euharistia &i preo ia, urmnd ca la urm#toarele negocieri s# declare valid# &i preo ia &i episcopatul femeilor, pentru a dovedi astfel lumii ntregi c# &i-au inut promisiunile &i c# ortodoc&ii sunt plini de dragoste fa # de ereziile apusene. Ct de vii sunt cuvintele Cuviosului Serafim Rose printre teologiile ecumeniste muribunde: Caracterul lumesc al societ! ii a fost l!sat s!-$i pun! amprenta asupra misiunii ortodoxe, care dac! ar fi l!sat! n direc ia aceasta, ar fi devenit, pur $i simplu, o form! de protestantism de rit r!s!ritean -, adic! ar fi p!strat cteva aspecte exterioare ortodoxiei, dar n esen a ei nu ar fi fost practic cu nimic diferit! de protestantismul lumesc devenit religie. Pe ierarhii &i preo ii ce v# am#gesc spre a v# c&tiga la rug#ciunile n comun se cuvine cu cuviin # a-i ntreba: Oare catolicii de azi au lep#dat eresurile p#rin ilor lor, acei cre&tinii catolici care au ucis pe sfin ii &i m#rturisitorii romni ca Visarion, Sofronie &i Oprea? De ce n urma acestor rug#ciuni, fra ii catolici &i protestan i nu leap#d# nv# #turile eretice ntorcndu-se la botezul ortodox? De ce noi ortodoc&ii suntem cei care trebuie de fiecare dat# s# c#lc#m peste nv# #turile Sfin ilor P#rin i pentru a nu sminti pe fra i? Ce interese se afl# n spatele acestor mascarade biserice&ti? Se dore&te oare ca poporul s# lepede adev#rata credin # pentru a crede n ecumenismul cre$tin noua religie n mp#r# ia lui Antihrist? Vorbind despre dumnezeul lumii moderne, Cuviosul Serafim Rose spune c# omul modern [a creat] un nou dumnezeu, un dumnezeu modelat ct mai fidel dup! tiparul noilor vremuri, preocupat de $tiin ! $i afaceri; de fapt una dintre inten iile primordiale ale gndirii moderne a fost aceea de a confec iona un asemenea dumnezeu. A$adar oamenii $i-au schimbat nu doar gndirea despre Dumnezeu, ei au schimbat nsu$i dumnezeirea de
12

care se vor condu$i, n!scnd un nou dumnezeu care se deosebe$te v!dit de Dumnezeul Vechiului $i Noului Testament cunoscut $i iubit de cre$tini. Acest nou dumnezeu al falsei dumnezeiri, anti-dumnezeiesc, anti-evanghelic, anti-ortodox, sfideaz# Predania &i nv# #turile Sfin ilor P#rin i, nl#tur# din vie uirea cre&tinilor dogmele, canoanele, rnduielile Bisericii lui Hristos. Unui astfel de anti-dumnezeu i se nchin# ast#zi omenirea, n numele lui se organizeaz# ntrunirile ecumeniste, de la el cer&esc mntuirea cre&tinii &i doresc pacea p#gnii. El va d#rui unitatea tuturor religiilor &i confesiunilor, n duhul lui gr#iesc ecumeni&tii bisericilor, pe acesta l a&teapt# n Ierusalim, dinainte de Hristos, evreii &i toate popoarele. Vine timpul, $i nu e departe - prooroce&te Sfntul Lavrentie al Cernigovului - cnd foarte multe biserici $i m!n!stiri se vor deschide n slujba Domnului, se vor repara, le vor reface nu numai pe din!untru, ci $i pe dinafar!. Vor auri $i acoperi$urile bisericilor ct $i ale clopotni elor, dar preo imea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la c!r!mizile lui Faraon. Preotul nu va mai face misiune. Cnd se vor termina lucr!rile nu se vor putea bucura de slujbe duhovnice$ti n ele c! va veni vremea mp!r! iei lui Antihrist $i el va fi pus mp!rat. Mul i vor veni n numele Meu $i pe mul i vor n$ela. (Matei 24:5) Privitor la cele de mai sus Sfntul Ioan Iacob Hozevitul (+1960) arat#: Vorbesc $i fra ii mincino$i de sfnta $i preadulcea ortodoxie, de dragoste, de cur! ie pentru fapta bun!, de smerenie $i de virtute, $i ajut! ob$tile cre$tine$ti. Ct e de greu pentru ortodoc$ii cei cura i $i simpli s! n eleag! pe cine au naintea lor. Ct e de u$or s! fie atra$i la ideile lor filosofice $i s!-i cread!! Dac! r!scole$te cineva adnc n sufletele acestor oameni, va g!si nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci nchinarea unui idol care se nume$te OM. Sfntul Dorotei nva #: Nici o r!utate $i nici unul dintre eresuri, nici nsu$i diavolul nu poate s! n$ele pe cineva, dect numai

13

dac! se preface n chipul faptei bune. Dup# cum &i Sfntul Apostol zice: C! nsu$i diavolul se preface n nger de lumin!. Ce vor trebui s# fac# ortodoc&ii atunci cnd &i vor vedea mai-marii n comuniune cu ereticii? Ortodoc&ii sunt obliga i s# se dep#rteze de ace&tia &i s# m#rturiseasc# dreapta credin #, deoarece un episcop - chiar de ar fi patriarh ori pap# - a ncetat de a mai fi episcop din momentul n care a ncetat a mai fi ortodox. A&adar, credincio&ii trebuie s# aib# curajul de a nu urma gloata, a&a cum l-au urmat latinii pe pap# n c#derea sa. Dintre ortodoc&i, numai cei dreptcredincio&i vor continua lucrarea Sfntului Duh, vor purta nerupt# Tradi ia Ortodoxiei. Adev#ra ii preo i vor fi cei ce vor tr#i, gndi &i nv# a a&a cum Sfin ii P#rin i ar fi f#cut-o. Totdeauna Hristos Dumnezeu va rndui prin pu inii S#i ale&i ducerea mai departe a Crucii. Atunci vom vedea cum Biserica universal# nu va sta n cei mul i, ci dimpotriv#, turma cea mic# va alc#tui des#vr&it deplin#tatea Tainelor, Trupul Bisericii. Acea unitate ce va exista ntre binecredincio&i va fi adev!rata unire ecumenic!, cel mai dumnezeiesc mod de a fi: mpreun#-p#timire pentru dreapta credin # &i cuminecarea din acela&i Trup &i Snge al lui Hristos, comuniunea n Duhul cel Sfnt. Atunci l#murit vom vedea cum Sfnta Predanie Ortodox# leag# pentru vecie Biserica lupt#toare cu Biserica primelor veacuri, cu Biserica biruitoare din ceruri. A&a se va p#stra adev#rata Biseric# nev#t#mat#. pr. Visarion

14

Diferen#ele dintre Biserica Ortodox $i romano-catolicism, de p rintele Cleopa Ilie (+1998) - Exist# purgatoriu precum zic catolicii? - Purgatoriu nu este. Catolicii zic c# ntre Rai &i iad ar fi un foc mare, unde merge sufletul cteva sute de ani &i se cur# # acolo, apoi trece n Rai. Nu exist# a&a ceva. Noi avem Evanghelia Judec# ii, pe care o au &i ei, dar nu arat# trei locuri, ci numai dou# - raiul &i iadul. Mntuitorul, cnd va sta pe scaunul slavei Sale &i va aduna toate popoarele de la zidirea lumii s# le judece, i va mp#r i precum desparte p#storul oile de capre. )i va pune pe drep i de-a dreapta Sa &i pe p#c#to&i de-a stnga Sa... )i vor merge p#c#to&ii n munca ve&nic#, iar drep ii n via a ve&nic#. Deci nu putem zice c# sunt trei locuri, ci numai dou#: munca ve&nic# sau via a ve&nic#. Cei mai mari du&mani ai catolicilor sunt protestan ii &i calvinii. Ei s-au rupt de catolici la anul 1517, prin Martin Luther, fiind urmat de Zwingli, Calvin &i Hus. - Care sunt punctele principale care ne despart de catolici? - nv# #turile principale care ne despart dogmatic &i canonic de catolici sunt: nti este filioque. Ei zic c# Duhul Sfnt purcede &i de la Tat#l &i de la Fiul. Aceasta gre&eal# dogmatic# este cea mai grea. Sfntul evanghelist Ioan spune c# Duhul Sfnt purcede de la Tat#l &i este trimis n lume prin Fiul. A doua este suprema ia papal#. Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii cre&tine, adic# loc iitorul lui Hristos pe p#mnt! Mai mare dect to i patriarhii! Ceea ce n-a f#cut Biserica Universal#. Mndrie dr#ceasc#. Papa se nume&te urma&ul Sfntului Petru! Infailibilitatea papal#. Ei zic c# Papa nu poate gre&i ca om, n materie de credin #, cnd predic# el, ceea ce iar#&i este o dogm# nou# respins# de Biserica Ortodox#.
15

Al patrulea este purgatoriul. Ei zic c# ntre rai &i iad ar fi un foc mare unde st# sufletul cteva sute de ani &i se cur# #, apoi se duce n rai. Nu scrie n Sfnta Scriptur# a&a ceva; nu-i prev#zut# nic#ieri aceast# nv# #tur#. Azimile. Ei nu slujesc cu pine dospit#, ci cu azime, ca evreii. Catolicii mai au o dogma nou#: imaculata concep ie. Ei zic ca Maica Domnului ar fi n#scut# de la Duhul Sfnt. Nu-i adev#rat. Este n#scut# n chip firesc din dumnezeie&tii P#rin i, Ioachim &i Ana, ca rod al rug#ciunii. Au substan ialitatea. La sfin irea Sfintelor Daruri catolicii nu fac rug#ciunea de invocare a Sfntului Duh, cum facem noi la Sfnta Epiclez#. Ei zic c# Darurile se sfin esc singure, cnd se zice: Lua i mncati... &i celelalte. Nu au rug#ciunea de pogorre a Duhului Sfnt, peste Daruri. A opta este celibatul preo ilor. Preo ii catolici nu se c#s#toresc. sunt celibatari, mpotriva Sinoadelor ecumenice care au hot#rt ca preo ii de mir s# aib# familie. Ei au &i indulgen ele papale - alt# r#t#cire. Papei, dac#-i dai parale multe, po i s# faci oricte p#cate te iart#, te dezleag#. Sfin ii lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le dau papei, iar el vinde aceste merite prisositoare spre iertarea p#catelor oamenilor care nu au destule fapte bune. )i al zecelea este un punct important: mirungerea. Catolicii nu miruiesc copii imediat dup# Botez, ci la &apte-opt ani &i numai arhiereii i miruiesc. Noi avem liturghiile constantinopolitane ale Sfntului Vasile cel Mare, Grigore Dialogul &i Sfntul Ioan Gur# de Aur, iar catolicii au liturghia romana &i cea ambrozian#. Iat# acestea sunt punctele dogmatice &i canonice principale care despart Biserica Ortodox# de cultul romano-catolic. Iar nici cu protestan ii nu avem nimic comun. Ei au reformat total dogmele Bisericii stabilite de Sfin ii P#rin i &i au renun at la cele &apte Sfinte Taine. Ei nu au ierarhie &i nici
16

taine &i nu se pot mntui. Din protestan i s-au n#scut toate sectele neoprotestante care atac# #rile ortodoxe ast#zi. - Este bine s# cnte cre&tinii din instrumente muzicale, sau nu? - Cel mai bun organ de a cnta lui Dumnezeu este gura &i inima omului. A&a este n Biserica R#s#ritului. La catolici se cnt# din org#; dar aceea este distrac ie &i are not# de teatru. Nu ne ducem s# ne distr#m la biseric#, c#ci orga te risipe&te cu mintea n alt# parte. Trebuie s# cnt din inima mea, c#, auzi ce spune: R#cnit-am din suspinarea inimii mele. Gura noastr# s# laude pe Dumnezeu, ca zice Psalmistul: Bine voi cuvnta pe Domnul n toat# vremea, pururea lauda Lui n gura mea. Iat# cum trebuie s# lauzi pe Dumnezeu. Nu cu orga &i chitara. (Ne vorbe$te p!rintele Cleopa, vol.3, p.65, ed. Episcopiei Romanului, 1996) Precum a spus &i marele Apostol Pavel: n lupta aceasta grea $i mare, ave i nevoie de r!bdare &i celelalte. )i este prea de nevoie, pentru c# v# duce i ntre str#ini, acolo unde v# duce i, ntlnindu-v# cu oameni de alt# credin #: protestan i &i catolici &i cutare )i ca ortodox, pentru ca s#- i p#ze&ti sufletul curat, o lucrare mai prezent# &i mai puternic# dect paza min ii nu va fi Bine, fra ilor, unde ne ducem noi de la Tradi ie? Cum ne mai lupt#m cu catolicii &i cu sectele, dac# le d#m ap# la moar#? Numai cu numele zicem c# suntem ortodoc&i! Credin # schismatic# este &i credin a catolic#, care nseamn# universal#, dar nu mai este dreapt#, adic# ortodox#, c#ci au schimbat unele dogme stabilite de Sfin ii Apostoli &i Sfin ii P#rin i la cele &apte Sinoade Ecumenice. Din aceast# cauz# ei s-au rupt de credin a &i crezul ortodox &i cred n papa. Care trece la catolici trebuie s# primeasc# botezul papista&. Se face catolic, dar &i pierde sufletul. (Ne vorbe$te P!rintele Cleopa I, III, IX)
17

Hot rrea Sfntului Sinod din Constantinopol de la 20 noiembrie 1583 C#tre To i cre&tinii adev#ra i, m#dulare ale Sfintei, Catholice [Universale] &i Apostole&ti Biserici de R#s#rit a lui Hristos din Constantinopol &i din tot locul, har, pace &i mil# vou# de la Atotputernicul Dumnezeu. Din Vechea Rom! au venit anumi i oameni care au nv! at acolo s! gndeasc! latine$te. Dar cel mai r!u lucru e c! nainte au fost bizantini, n!scu i $i crescu i prin p!r ile noastre; dar nu numai c! $iau schimbat credin a, dar au $i ridicat r!zboi Ortodoxiei $i adev!ratelor dogme ale Bisericii de R!s!rit $i s-au r!zvr!tit mpotriva lui Hristos nsu$i, mpotriva dumnezeie$tilor Apostoli $i Sfintelor Sinoade ale Sfin ilor P!rin i care ni le-au l!sat. Drept pentru care i-am t!iat ca ni$te m!dulare putrede $i HOT'RM Ori&icine nu ar m#rturisi cu inima &i cu gura c# este m#dular al Bisericii de R#s#rit botezat ortodox &i c# Sfntul Duh purcede numai de la Tat#l fiin ial &i ipostatic, a&a cum Hristos spune n Evanghelie, ci Duhul purcede de la Tat#l &i de la Fiul n acela&i timp, unul ca acesta s# fie lep#dat afar# de Biseric# &i s# fie anatema. Ori&icine nu ar m#rturisi c# n taina Sfintei Liturghii, laicii trebuie s# se mp#rt#&easc# odat# cu cele dou# sfinte p#r i, a Preasfntului Trup &i a Preasfntului Snge, ci s# spun# c# este de ajuns a primi numai trupul pentru c# sngele este inclus, chiar dac# Hristos le-a sfin it separat &i le-a d#ruit fiec#ruia din Apostoli, unul ca acesta s# fie anatema. Ori&icine ar spune c# Domnul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Tain# a folosit azime ca &i evreii &i nu pine dospit#, unul ca acesta s# fie departe de noi &i sub anatem# ca unul ce
18

gnde&te ca un evreu &i vrea s# introduc# doctrina lui Apolinarie &i a armenilor n Biserica lui Hristos, cu a C#rui ncuviin are l d#m de dou# ori anatemei. Ori&icine ar spune c# atunci cnd mor, sufletele cre&tinilor care s-au poc#it n aceast# via # dar nu &i-au c&tigat mntuirea merg n Purgatoriu care este un basm grecesc unde focul &i chinurile i purific#, &i ei cred c# nu sunt chinuri ve&nice a&a cum credea blestematul Origen &i dau din aceast# pricin# slobozire p#catelor, pe unii ca ace&tia i d#m anatemei. [] Ori&icine ar spune c# Papa e capul Bisericii &i nu Hristos Dumnezeu, &i c# Papa are autoritatea de a trimite n Rai prin scrisorile sale, &i c# poate ierta p#catele prin plata indulgen elor, unul ca acesta s# fie anatema. Rug!m pe to i binecredincio$ii ortodoc$i: r!mne i n credin a str!mo$easc! ce-a i nv! at-o pn! acum, n care v-a i n!scut $i crescut, $i cnd vremurile o vor cere, v!rsa i-v! sngele pentru a p!stra credin a mo$tenit! de Sfin ii P!rin i. Lua i aminte la cele scrise mai nainte $i crede i c! Hristos v! va ajuta s! le mplini i. Fie ca umila noastr! binecuvntare s! fie cu voi cu to i. Amin. Ieremia al Constantinopolului, Silvestru al Alexandriei, Sofronie al Ierusalimului cu tot soborul episcopilor prezen#i n Sfntul Sinod Sfntul Ierarh Fotie cel Mare al Constantinopolului (+895) C#ci nc# nu trecuser# doi ani de cnd neamul acela [bulgarilor, n.n.] cinstea religia cea dreapt# a cre&tinilor, cnd b#rba i nelegiui i &i resping#tori [misionarii latini, n.n.] (c#ci ce i-ar putea numi un dreptcredincios?), b#rba i ie&i i din ntuneric (c#ci erau f#pturi din p#r ile apusene), [...] ace&tia venind asupra poporului de curnd format ntru dreapta credin #, ca un tr#snet sau cutremur sau potop de grindin#, sau mai degrab#, propriu vorbind, ca un mistre s#rind n via
19

Domnului cea iubit# &i de curnd s#dit#, distrugnd-o &i cu picioarele &i cu din ii, adic# cu purt#rile lor urte &i cu stricarea dogmelor la a&a ndr#zneal# au ajuns! au devastat-o. C#ci iau n&elat cu intrigi, pentru a-i strica &i a-i smulge de la dogmele cele drepte &i curate &i de la credin a cea neprih#nit# a cre&tinilor. Dar nu numai la c#lcarea acestora au ajuns, ci, dac# exist# o culme a relelor, &i la aceasta au alergat. C#ci, pe lng# necuviin ele ar#tate, s-au apucat prin cuget#ri mincinoase &i cuvinte de ei introduse, s# falsifice &i Sfntul Simbol al Credin ei, a c#rui autoritate este inatacabil#, dup# toate hot#rrile sinodale &i sobornice&ti. O, uneltirile celui r#u! Au n#scocit c# Duhul Sfnt nu purcede numai de la Tat#l, ci &i de la Fiul. Cine a auzit vreodat# izbucnind un glas ca acesta, de la nelegiui ii de alt#dat#? Ce &arpe viclean le-a v#rsat aceasta n inimi? [...] )i a&a va ie&i iar#&i ndr#zneala lui Macedoniu contra Duhului, strecurndu-se sub fapta &i acoper#mntul acelora. Vezi cum ace&tia n zadar, sau mai degrab# pentru u&oara vnare a celor mul i, &i-au pus numele de cre&tini! Duhul purcede de la Fiul! De unde ai auzit aceasta? Din cari evangheli&ti ai luat acest grai? Al c#rui sinod este acest cuvnt blasfemiator? Domnul &i Dumnezeul nostru zice: Duhul, care de la Tat#l purcede, iar p#rin ii acestei noi nelegiuiri zic: Duhul care de la Fiul purcede. Cine nu-&i nchide urechile la auzul acestei blasfemii f#r# m#sur#? Acesta st# contra evangheliilor, se opune sfintelor sinoade, falsific# pe ferici ii &i sfin ii p#rin i, pe marele Atanasie, pe renumitul n teologie Grigorie, pe marele Vasilie, [...], pe cel cu adev#rat Hrisostom. )i ce zic pe cutare &i cutare? Cuvntul acesta blasfemiator &i r#zvr#tit contra lui Dumnezeu se narmeaz# contra tuturor la un loc: profe i, apostoli, ierarhi, martiri &i a nse&i sfintelor cuvinte dumnezeie&ti.
20

Iar pe noii nainte-merg#tori ai apostaziei, pe robii celui potrivnic, pe cei vinova i de mii de mor i, pe distrug#torii de rnduial#, pe ei care au sf&iat att de mult &i grav neamul acela fraged &i de curnd adus la dreapta credin #, pe am#gitorii ace&tia mpotriva lui Dumnezeu i-am condamnat prin hot#rre sinodal# &i sfnt#, nu ntocmind noi acum sentin a lor, ci ar#tnd condamnarea ce le-au rnduit de mai nainte sinoadele &i anatemele apostolice, &i f#cnd-o cunoscut# tuturor. [...] )i de aceea, pentru c# strnesc n r#t#cirea lor cea de multe feluri, iam excomunicat din toat# turma cre&tinilor. (Epistola enciclic!, n Studii teologice, an I, nr.2, 1930, p.61) Patriarhul Constantinopolului Gherman al II-lea (+1240) Pentru aceasta, v# legiuiesc &i vou#, tuturor mirenilor care sunte i adev#ra i fii ai unicei Biserici Universale (Sobornice&ti): s# fugi i alergnd departe de preo ii care s-au pus n slujba catolicilor. )i nici la adun#rile Bisericii s# nu v# strngeti mpreun# cu ei, nici obi&nuita binecuvntare s# nu o primi i din minile lor. Este mai bine s# v# ruga i lui Dumnezeu singuri n casele voastre, dect s# participa i la adun#rile comune mpreun# cu latino-cuget#torii (Epistola a II-a c!tre Ciprio i, scris! dup! ce Cuviosul a respins propunerea de unia ie a papei Grigorie IX) Sfntul Ierarh Grigorie Palama (+1340) M#rturisirea noastr# (de credin #) este nt#rit# n toate &i este pentru noi o cunun# de m#rire &i n#dejdea noastr# care nu poate fi ru&inat#. Iar n cuvintele sale c#tre Apuseni: Nu v# vom primi nicicnd n comuniune atta vreme ct m#rturisi i pe Duhul a fi &i de la Fiul! (Despre purcederea Sfntului Duh, vol. I)
21

Sfntul Ierarh Simeon al Tesalonicului (+1429) )i liturghia o fac ace&ti catolici cu totul schimbat# &i afar# din rnduial#; nti c# o fac cu azim# ca &i evreii care aduceau &i pr#znuiau cu azimi, pe cnd nou# toate ni s-au nnoit. Nou# ni s-au dat a aduce pine des#vr&it#, de vreme ce &i pinea vie ii Cuvntul lui Dumnezeu des#vr&it S-a dat nou#, unindu-se fr#mnt#turii noastre, fiind Dumnezeu des#vr&it &i f#cndu-Se om des#vr&it, pentru aceea Mntuitorul a asem#nat mp#r# ia &i socotin a ntrup#rii cu aluatul zicnd: Asemenea este mp#r# ia cerurilor aluatului", &i celelalte. Apoi nici dimpreun! nu slujesc liturghia catolicii, nici dintracela$i pahar $i aceea$i pine cuminic! pe mirean, precum face Biserica noastr!, ci cu alt obicei. Nici Botezul nu-1 fac n trei afund!turi, ci prin turnare $i f!r! de mir, nici cuminecare nu dau pruncilor celor boteza i, nici la al ii pn! ce nu ajung nainta i n vrst!; $i cei mai mul i copii ai lor sunt nemirui i, $i mare parte din ei murind, r!mn nemp!rt!$i i cu Sfintele Taine, pentru c! nu pot vorbi. Nici nu fac hirotonia episcopilor lor la jertfelnic prin punerea minilor, dup# vechea rnduial# de mai nti a lui Hristos Dumnezeului nostru &i Apostolilor Lui, care ridicndu)i minile i-a blagoslovit pe ei &i Duhul cel Sfnt pe capetele Apostolilor a &ezut; &i prin punerea minilor arhiereului Lui (zice Pavel) iar nu prin mir &i prin ungere. Astfel toate le-au f cut mai izvodite $i afar din rnduiala Mntuitorului nostru, a Apostolilor $i a ucenicilor Sfin#ilor P rin#i. Toate aceste nv # turi biserice$ti str ine sunt afar din socoteal $i mai cu seam spre batjocura Tainelor $i cucerniciei cre$tine$ti. Drept aceea. ace&tia ca &i Origen aducnd un purgatoriu (cur# itor) dogmatisesc a fi sfr&it muncilor mai nainte de munca aceea ntru care se zic a intra cei ce au f#cut p#cate, spre a-&i pl#ti judecata lor pn# la ziua de apoi, care nici unul din Sfin i P#rin i n-au rnduit aceasta. Aceasta este
22

mpotrivitoare &i cuvintelor Domnului, care a zis a fi munc# ve&nic# &i via # ve&nic#. C# nc# nu era hot#rrea, adic# &i vor merge ace&tia n munca cea ve&nic#, iar drep ii n via # ve&nic#, ci la aceasta mai vrtos ntru care s-a cuvenit a se acoperi, ei se nal # iar nu se sfarm# cu inima nicicum, fiind inu i cu nedurere pentru care $i nou ni se cade a lua aminte de mp rt $irea cu dn$ii, iar mai vrtos $i mai ales de desp r#irea cea mare la credin# , pentru care $i mai multe sminteli s-au f cut Bisericii precum am zis $i mai nainte. S# fie dar papa al dreptei sl#vitoare credin e lui Silvestru, lui Agaton, lui Leon, lui Livesie, lui Martin, lui Grigorie Diodohul, care sunt ai Romei, &i atunci l vom numi pe dnsul Apostolesc &i ntiul altor arhierei &i ne vom pleca lui nu numai ca naintea lui Petru, dar chiar ca naintea Mntuitorului. Iar de nu este cu credin#a urm tor Sfin#ilor acelora, nici scaunului nu este Diodoh, $i nu numai c nu este Apostolesc, ntiul P rinte, dar dimpotriv este pierz tor $i lupt tor Apostolilor. Drept aceea-mi &i aduc aminte, frate cum c# n Constantinopol fiind, c#tre oarecine din partea latinilor care venise a m# ntreba, am zis c#tre Dumnezeu care mi-a dat a zice de la ai lui Sfin i pentru Dnsul &i pentru dumnezeie&tile lui dogme. Cea din urm# ntrebare a aceluia era: Voi v# mp#rt#&i i cu arhiereii r#s#ritului ce se numesc Patriarhi, i pomeni i n biserici, ei fiind barbari &i ne&tiind ce este cre&tin#tatea, iar pe Papa care este foarte nv# at &i pe cuvnt#torii lui nu-i primi i." C#tre acesta am zis: Noi nu ne lep#d#m de Papa nicidecum, &i nici suntem lui nemp#rt#&i i. Ci mai vrtos una suntem cu dnsul, precum &i cu Hristos, &i P#rinte &i P#stor l credem pe dnsul. Dar latinul mirndu-se ntreb n ce chip e aceasta, de vreme ce pe Papa al lor nu numai nemp rt $it l avem ci $i eretic l numim. Iar de cnd s-au ntmplat izvodirea pentru dumnezeiescul Simbol, nu-l mai avem pe Pap adev rat nici Apostolesc, nici P rinte. De vreme ce nu mai g sim n cei ce
23

se numesc acum Papi, credin#a Apostolului Petru dup m rturisire, ci numai cea dup lep dare, c precum Petru nu era Petru nici Apostol, nici cel dinti, lep dndu-se de Hristos, a$a nici cel ce se nume$te Pap nu va fi niciodat Pap , neavnd credin#a lui Petru pe care el ca unul ce o iubea cu m rturisire de trei ori a nt rit-o, de vreme ce de trei ori sa lep dat. (Tratat vol.I, ed. Arhiepiscopiei Sucevei $i R!d!u ilor, 2002) Sfntul Ierarh Marcu al Efesului (+1444) C#ci ei au dat pricina schismei, n mod v#dit purtnd ad#ugirea... Ne-am rupt mai nainte de ei, sau mai degrab# iam t#iat &i i-am desp#r it de trupul comun al Bisericii, ca avnd un cuget nepotrivit &i necuvios &i ca f#cnd ad#ugirea, n mod ira ional. Prin urmare, ne-am ntors de la ei, de vreme ce erau eretici &i din cauza aceasta ne-am desp#r it de ei. (Enciclica c!tre Cre$tinii Ortodoc$i de pe tot P!mntul) Noi de fapt am rupt toate leg#turile cu latinii tocmai fiindc# sunt eretici. Pacea cu ei se poate reface numai atunci cnd se vor lep#da de ad#ugirea la Crez &i vor primi nv# #tura noastr# despre purcederea Duhului Sfnt. (Sinodul de la Ferrara-Floren a) Patriarhului Calinic al II-lea al Constantinopolului Nu este permis s# d#m Preacuratele Taine catolicului sau protestantului ce este gata s# moar# Potirul ob&tesc pretinde ca cei ce se mp#rt#&esc sa aib# aceea&i credin #, nu diferit#. Pentru c# cele diferite de Ortodoxie nu sunt compatibile cu dreapta credin #. (Epistola c!tre popor, dat! dup! anatemizarea unitului Atanasie Anghel la 1702)

24

Sfntul Sfin#it Mucenic Cosma Etolianul (+1779) Pe Pap# s#-l blestema i, fiindc# el este cauza Noi avem o porunc# ce spune s# anatematiz#m pe oricine adaug# sau nu crede n ceva mic din cele pe care le-au legiuit P#rin ii Bisericii noastre. (Profe ii despre urgiile ce vor veni) Sfntul Paisie de la Neam# (+1794) Nu a pr#p#dit oare Dumnezeu Sodoma &i Gomora pentru sodomism? Atunci cum pe rmleni (cei de la Roma, romanocatolicii, n.n.) i va cru a pentru erezie? Nu va fi aceasta! Cum nc# poate ntunericul a fi lumin#? Sau diavolul, cum poate fi Dumnezeu? De aceea &i unia ii, cum pot fi p#rta&ii mntuirii dac# s-au nstr#inat de harul Sfntului Duh, cu slug#rnicie hulit de ei? )i s-au dezlipit de la Sfnta Soborniceasca &i Apostoleasca Biseric# a R#s#ritului, ntemeiat# pe piatra de c#p#ti Hristos &i pe m#rturisirea ortodox# a Sfin ilor Prooroci &i Apostoli, &i s-au zidit pe staulul cel rmlenesc, ntemeiat pe nisipul n&el #ciunii, a c#rui pr#bu&ire va fi mare, chiar pn# n tartarul iadului. Vezi oare &i pe n&i&i b#rba ii latini, prean elep i &i de&tep i, &i ce vrea s# spun# datina Apostolilor &i Sfintele Pravile ale Soboarelor bine ndrumnd, cum se mpotriveau neru&inatelor &i acelor de rs noilor t#ieturi ale papei. C#ci Pravilele Sfintelor Soboare din toat# lumea poruncesc ca cei boteza i printr-o scufundare a-i boteza ca pe elini, c#ci to i sunt eretici pentru c# despre ace&ti ntru totul tic#lo&i ce alta s# se spun#? Iar pentru celelalte ale lor r#t#ciri, precum s-a spus, cum sau ndep#rtat de Dumnezeu &i s-au dezlipit de Sfnta Soborniceasca &i Apostoleasca Biseric# a R#s#ritului, &i toat! Sfnta Scriptur! au pref!cut-o, $i Sfintele Soboare le-au nc!lcat, $i cele $apte Sfinte Taine le-au batjocorit, $i toat! Tlcuirea Sfintei Scripturi $i a Sfin ilor Dasc!li ai Bisericii cu seme ia lor le-au c!lcat
25

n picioare, $i toate C!r ile Sfinte le-au schimbat cum au vrut. )i va fi oare n#dejdea mntuirii, celora ce se unesc cu asemenea eretici? Deloc, nicidecum. Drept aceea, dac# e&ti nc# n stare de a sc#pa, ia-o la fug#, fugind de blestemata Unie ca &i Lot de Sodoma, nu- i fie mil# nici de avere, nici de neamuri dac# vor dori nc# s# te asculte, ci izb#ve&te-te sc#pndu- i sufletul de la pierzanie. C#ci nimic nu- i este mai de trebuin # dect sufletul t#u, iar pentru el Hristos a murit. )i fugind, nu c#uta napoi cu inima pentru grabnica pierdere a averilor, ca s# nu fii cuprins de focul papista&ilor, mai cumplit dect al gheenei, c#ci mai bine-i pentru tine ca ntr-un cuptor s# arzi dect s# def#imezi Duhul Sfnt, precum hulesc rmlenii, []. Ie&i &i fugi de Unie ct po i de repede, ca s# nu i se ntmple ie moartea n Unie &i vei fi num#rat cu ereticii, iar nu cu cre&tinii. (Cuvinte $i scrisori duhovnice$ti, Chi$in!u 1998) Sfntul Nicodim Aghioritul (+1809) Preasfin ite St#pne &i dumnezeiescule Patriarh a toat# lumea! Aduc#torul acestei scrisori, care este de origine din Transilvania &i are botezul (sau mai bine s# zic desbotezul) fiind molipsit de ntin#ciunea latinilor, vine prin mijlocirea mea, c#tre nalt Preasfin ia Voastr#, cernd c#lduros ca s# fie botezat cu botezul Bisericii noastre de R#s#rit. Deci att el, ct &i eu, ne rug#m de a voastr# inim# urm#toare lui Hristos &i apostoleasc#, ca s# trimite i nt#rit prin ordin scris oficial pe numitul monah, ne-monah, adic# f#r# darul c#lug#riei, c#tre duhovnicul romn P#rintele Grigorie din M#n#stirea Pantokrator. C#ci acela, fiind de acela&i neam &i aceea&i limb# cu dnsul, poate s#-l nve e &i s#-l nnoiasc# cu botezul nostru (Scrisoare c!tre Patriarhul Grigorie al V-lea, n Hran! duhovniceasc!)

26

Sfntul Ignatie Briancianiniov (+1867) n chip hulitor, papismul atribuie unui om nsu&iri dumnezeie&ti &i i d# acestuia o nchinare cuvenit# &i potrivit# numai lui Dumnezeu. O mare parte dintre nevoitorii bisericii apusene, socoti i n snul acesteia ca foarte mari sfin i aceasta dup# c#derea ei de la Biserica R#s#ritean# &i ndep#rtarea Sfntului Duh de la ea s-au rugat &i au ajuns la vedenii, binen eles mincinoase, prin metoda pe care am amintit-o. Ace&ti p#ru i sfin i se aflau n cea mai cumplit# n&elare dr#ceasc#. n&elarea &i ridic# deja n chip firesc capul pe temeiul hulirii mpotriva lui Dumnezeu prin care este schimonosit# la eretici credin a dogmatic#. Purtarea nevoitorilor latinilor, cuprin&i fiind de n&elare, a fost ntotdeauna extatic# din pricina neobi&nuitei lor nfierbnt#ri trupe&ti &i p#tima&e. ntr-o asemenea stare se afla Igna iu de Loyola, ntemeietorul Ordinului iezui ilor. (Despre n$elare) Sfntul Ambrozie de la Optina (+1891) Pentru toate pricinile expuse mai sus, Biserica Soborniceasc# de R#s#rit a pus cap#t rela iilor cu biserica roman#, ea fiind c#zut# de la adev#r &i de la canoanele Bisericii Ortodoxe Sobornice&ti. Iar episcopii romani, a&a cum au nceput cu mndria, tot cu mndria termin#. ncearc# s# demonstreze, precum c# Biserica Soborniceasc# Ortodox# a dec#zut de la biserica lor. ns# aceasta nu numai c# nu e adev#rat, ci este chiar &i absurd. Adev#rul m#rturise&te c# Biserica Roman# a dec#zut de la cea Ortodox#. Cu toate c# papista&ii, de dragul pretinsei drept# i, expun la vedere faptul c# patriarhatul lor, n rndul celor cinci, a fost primul &i mai mare peste celelalte; dar asta numai pentru reputa ia Romei imperiale, iar nu din oarecare autoritate duhovniceasc# sau putere peste celelalte patriarhii. Tot pe nedrept au numit &i
27

Biserica lor catolic#, adic# soborniceasc#. Partea niciodat# nu poate fi numit# ntreg, iar Biserica Roman# pn# la dec#derea ei de la Ortodoxie alc#tuia numai a cincia parte din Una Soborniceasc# Biseric#. Mai ales din aceast cauz Biserica Roman nu trebuie s fie numit catolic , pentru c ea a respins Soboarele Ecumenice, urmnd gre$itelor sale p reri. n Biserica Ortodox# se crede c# pinea &i vinul n taina Euharistiei se transform# prin chemarea &i pogorrea Sfntului Duh. Iar latinii, cum e spus mai sus, au considerat de prisos chemarea aceasta &i au scos-o din liturghia lor. Astfel cel n eleg#tor, singur s# n eleag# despre euharistia latin#. )i nc# o ntrebare: dac#, precum e spus, n afar# de Sfnta, Soborniceasca &i Apostoleasca Biseric#, a&a cum e numit# Biserica Ortodox#, mntuirea altor confesiuni este pn# ntr-att de ndoielnic#, atunci de ce n Rusia nu se propov#duie&te pe fa # acest adev#r? R#spunsul la aceasta e foarte simplu &i clar. n Rusia e admis# toleran a fa # de alte credin e, iar cei de alte credin e, ca &i ortodoc&ii, ocup# la noi func ii importante: &efii institu iilor de nv# #mnt n marea lor m#sur# sunt de alt# credin #, &efii guberniilor &i a comunelor adesea sunt de alt# credin #, comandan ii de regimente &i batalioane nu arareori sunt de alt# credin #. Oriunde n-ar ncepe fa a duhovniceasc! s! propov!duiasc! deschis c! n afara Bisericii Ortodoxe nu este mntuire, marii demnitari de alt! credin ! s-ar sim i jigni i. Din cauza acestei situa ii, clerul pravoslavnic rus a &i c#p#tat ntrun fel deprinderea &i tr#s#tura nr#d#cinat# de a vorbi despre acest subiect pe ocolite. Sau poate c# unii din aceea&i pricin# &i din cauza ndelungatei comunic#ri cu eterodoc&ii, dar &i mai mult de la citirea c#r ilor lor, au &i nceput s# gndeasc# cu mai mult# ng#duin # n leg#tur# cu n#dejdea de mntuire &i la celelalte confesiuni. Dar precum o gre&eal#, care nu e considerat# eroare, ntotdeauna atrage dup# sine pe o alta, &i orice r#u na&te alt r#u, tot a&a s-a ntmplat &i cu Biserica
28

Roman#. Abia a reu$it s! apar! n Apus aceast! p!rere gre$it!, c! Duhul Sfnt purcede $i de la Fiul, c! singur! a $i dat na$tere la alte r!ut! i asem!n!toare $i a adus cu sine pu in cte pu in alte inova ii, care n mare m!sur! contrazic Poruncile Mntuitorului ce se arat! limpede n Evanghelie, cum ar fi: stropirea n locul cufund rii n taina Botezului, privarea mirenilor de Dumnezeiescul Potir #i mp rt #irea numai cu pine, ntrebuin&area azimelor n locul pinii dospite, excluderea din Liturghie a Dumnezeie#tii chem ri a Atot-Sfntului #i De-Via& -F c torului #i AtotS vr#itorului Duh. De asemenea a introdus inova ii, care ncalc# ritualurile vechi Apostole&ti ale Bisericii Sobornice&ti, cum ar fi nl turarea pruncilor ce se boteaz de la Mirungere $i mp rt $irea cu Sfintele Taine, nl turarea celor c s tori#i de la preo#ie, recunoa$terea papei ca persoan f r de p cat $i ca nlocuitor al lui Hristos $.a. n acest fel a r#zvr#tit tot vechiul cin Apostolesc cu privire la s#vr&irea aproape a tuturor tainelor &i ierurgiilor Biserice&ti - cinul, pe care l con inea Sfnta Biseric# Ortodox# Roman# veche, fiind pe atunci una din cele mai cinstite membre ale Sfintei Sobornice&ti &i Apostole&ti Biserici. ns# eresul principal al Bisericii Romane, nu dup# esen #, ci dup# ac iune, este n#scocita dogm# despre suprema ia, sau mai bine spus c#utarea arogant# a ntiet# ii episcopilor Romei asupra celelalte patru Patriarhate R#s#ritene. (Convorbiri Duhovnice$ti) Sfntul Teofan Z vortul (+1894) La prima vedere, noi avem cu romano-catolicii multe asem#n#ri [] La o cercetare am#nun it# este evident oricui ct de departe sunt de adev#r. Propagandi&ti vicleni ncearc# s# ne sminteasc# cu imaginea de ansamblu, ascunzndu-ne deosebirile. Deosebiri care ne sar n ochi, ei le atenueaz# prin
29

strmb# tlcuire. De pild#, la GagarinLa voi spune el nu este l#murit sobornice&te cum trebuie s# credem n originea Sfntului Duh; de aceea, pentru voi credin a despre purcederea Sfntului Duh &i de la Fiul este o p#rere personal#, pe care dac# cineva o accept#, n nici un chip nu va fi supus judec# ii Bisericii sale. Observa i sofismul? Dar, oare, credin#a nencetat a Bisericii c El nu purcede de la Fiul, nu reprezint tocmai glasul Bisericii? )i dac# dogma lor nu a fost acceptat#, oare nu nseamn# c# ntreaga Biseric# spune c# nu trebuie s# se cread# n ea? Iar Sinodul din vremea patriarhului Fotie $i a papei Ioan al VIII-lea nu a anatemizat, oare, pe cei ce acceptau purcederea Sfntului Duh $i de la Fiul? Apoi, toate scrierile teologice din R#s#rit, toate catehismele, ce altceva nseamn#, dac# nu exprimarea nv# #turii Bisericii Ortodoxe? Potrivit acesteia, a crede c# Sfntul Duh purcede de la Dumnezeu-Tat#l este o dogm# obligatorie, iar a crede latine&te c# El purcede &i de la Fiul este o abatere de la Biseric#, o erezie. L#muri i-v# n privin a acestui sofism! Se mai spune: Ce ne mpiedic# s# credem n provenien a Sfntului Duh &i de la Fiul? Asta nu v# distruge dogma, ci i adaug# un nou adev#r; a cunoa&te cinci adev#ruri este, desigur, mai bine dect a &ti patru. Ce curse! E bine s# se adauge la un adev#r un alt adev#r, dar dac# se adaug# o minciun#, atunci adev#rul se deformeaz#. Dac# amesteci amar cu miere, strici mierea. Aspr# judecat# le e scris# celor ce fac asemenea adaosuri. Cu aceste &i alte asemenea sofisme, ei netezesc deosebirile prea evidente. Eu cred c# bunul sim este de ajuns pentru a deslu&i viclenia. De aceea, ei nu propov#duiesc asemenea lucruri cunosc#torilor, ci dau drumul n aer la baloane de s#pun, la nimereal#, poate se las# careva am#git. [] Duhul catolicismului este p mntesc. Biserica este pentru ei o corpora#ie politic , sprijinit prin for#e $i mijloace omene$ti
30

cum sunt Inchizi#ia, indulgen#ele $i cu o c petenie v zut . Biserica Ortodox# este comuniunea duhovniceasc# a tuturor n Iisus Hristos &i, prin El, comuniunea reciproc# ntre semeni. Biserica este crmuit# n tain# de Domnul &i se ndreapt# spre elul ei. La ei o conduce papa, &i ncotro?!! Deocamdat#, destul. (nv! !turi $i scrisori despre via a cre$tin!, Sophia, 2001) Sfntul Ioan din Kron$tadt (+1908) Ca urmare a abaterilor de la adev#rul evanghelic, papii &i catolicismul au devenit obiectul unei ncinse dispute cu privire la adev#r; &i catolicii, ap#rndu-&i nedreptatea, se mnie pe ortodoc&i, i ur#sc, i oc#r#sc cu tot felul de cuvinte nedrepte &i hulitoare &i defaim# ns#&i credin a noastr#, credin a cea adev#rat#. Dar s# se lepede papii de p#rerile lor mincinoase, v#t#m#toare &i pierz#toare &i s# ajung# la congl#suire cu ortodoc&ii pentru a se reface dreptatea &i pacea? De unde! Se socotesc n drept s# apere minciuna, s# trmbi eze sus &i tare minciuna, spre pierzarea lor &i a catolicilor. Catolici, veni i-v# n fire, trezi i-v#! V-au dus n r#t#cire! ntoarce i-v# la adev#r! De gre&ita n elegere de c#tre catolici a cuvintelor Mntuitorului: Tu e$ti Petru, $i pe aceast! piatr! (pe Hristos, pe care Petru l-a m#rturisit Fiu al lui Dumnezeu) voi zidi Biserica Mea, $i por ile iadului nu o vor birui (Matei 16,18) depind toate r#t#cirile catolicilor &i papilor, &i mai ales p#relnicul primat papal &i p#relnicul rang al papilor de loc iitor al lui Hristos. Iar papii s-au nchipuit pe sine capi ai Bisericii &i temelia ei, &i chiar loc iitori ai lui Hristos, lucru care este prostesc &i cu totul nepotrivit. )i de aici toat# ngmfarea papilor romani &i str#vechea lor preten ie la primat &i la crmuirea dup# bunul plac a ntregii Biserici universale. Ei bine, au &i comis papii, n biserica lor papist# [] , felurite dogme mincinoase, care
31

duc la falsuri att n credin # ct &i n via #. Aceasta este o biseric# pe de-a-ntregul eretic#. Iar n nv# #tura dogmatic# a catolicilor vai, cte erezii, inova ii, abateri de la adev#r! O, pierz#tor sistem papist! Este uluitor cum n libera lor cugetare oamenii nv# a i, vicleni &i mndri i r#st#lm#cesc pe marii lor dasc#li pe Hristos, n elepciunea Cea Nesfr&it#, pe Apostoli, care aveau n elepciunea Duhului Sfnt; astfel, catolicii au strmbat nv# #tura nsu&i Prean eleptului Hristos, nv# #torul Cel Ceresc, f#r# de Care nimeni nu cunoa&te pe Tat#l, afar# de El, Fiul; Hristos spune c# Duhul de la Tat#l purcede, n timp ce catolicii &i luteranii dimpreun# cu anglicanii zic c# El purcede de la Tat#l &i de la Fiul. Ci nceta i odat# a mai huli pe Duhul Sfnt &i a ridica minciun# asupra Lui: cei ce hulesc pe Duhul Sfnt nu vor fi ierta#i nici n veacul acesta, nici n cel viitor. Iar voi a i uitat cuvintele Apostolului: dac! noi sau ngerii din cer v! va binevesti vou! altceva dect am binevestit vou!, s! fie anatema (Galateni 1,8). Este nfrico&#tor acest cuvnt sau nu? Cerul $i p!mntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece (Matei 24,35). [] Nu v# sup#ra i, prieteni, ci lua i aminte ntru simplitatea inimii. Lep#da i minciuna &i primi i adev#rul, &i uni i-v# cu noi ntru unire de cuget; v# ajunge ct v-a i mpotrivit &i v-a i certat. Venirea lui Hristos este aproape, la u&#. (Spicul viu, Sophia, 2002) Sfntul Ierarh Nectarie de Eghina (+1920) De acum nainte desp#r irea Bisericilor a nceput, &i s-a ndeplinit pe de-a-ntregul sub Fotie, de vreme ce Biserica era n primejdie s# se dep#rteze de la Una, Soborniceasca &i Apostoleasca Biseric# spre a deveni o biseric# a Romei, sau mai degrab# o biseric# papista&#, nem#rturisind dogmele sfin ilor Apostoli, ci cele ale papilor. (Studiu istoric al cauzelor Schismei)
32

Sfntul Ierarh Nicolae al Ohridei $i Jicei (+1956) Fra ii no&tri cei boteza i, care au fost atra&i de ereziile papale &i luterane, s-au socotit pe ei n&i&i mai n elep i dect Hristos &i ne-au dispre uit pe noi, ortodoc&ii, ca pe ni&te oameni lipsi i de n elepciune &i neciviliza i; dar &i asupra sa sa adeverit cuvntul Apostolului Pavel: Zicnd c! sunt n elep i, au nnebunit (Romani 1,22); fiindc# au lep#dat n elepciunea cea duhovniceasc# dup# Hristos, care umbl# n ve&mntul smereniei &i al dragostei, &i s-au nve&mntat, dup# pilda filosofilor nchin#tori la idoli, cu n elepciunea trupeasc# &i lumeasc#, care e plin# de trufie &i r#utate. Ce este deci Europa? Papa &i Luther: s#turarea la culme a poftelor omene&ti &i s#turarea la culme a cuno&tin ei omene&ti. Papa european este pofta omeneasc# dup# putere, Luther cel european este hot#rrea nc#p# nat# a omului de a deslu&i toate cu mintea lui. Papa ca guvernator al lumii &i omul de &tiin # ca st#pn al lumii, aceasta este Europa n inima ei, ontologic &i istoric. Una nseamn# l#sarea omenirii n foc, &i cealalt# l#sarea omenirii n ap#; iar amndou# mpreun# nseamn# desp#r irea omului de Dumnezeu: fiindc# una nseamn# t#g#duirea credin ei, &i cealalt# t#g#duirea Bisericii lui Hristos. n felul acesta lucreaz# duhul cel r#u, de attea veacuri, n trupul Europei. Potrivit poftei omene&ti, orice norod &i orice om caut# puterea, desf#tarea &i slava, imitnd pe papa al Romei. [] Papismul folose&te politica, fiindc# doar prin aceasta se dobnde&te puterea. Luteranismul folose&te filosofia &i &tiin a, socotind c# aceasta este calea prin care dobnde&te cineva n elepciunea. Astfel, pofta a declarat r#zboi mpotriva cuno&tin ei &i cuno&tin a mpotriva poftei. Acesta este noul Turn Babel, aceasta este Europa.
33

mp#ratul antihrist ntruchipeaz# nceputul veacului al XIX-lea. Papa antihrist nchipuie mijlocul veacului al XIX-lea. Filosoful european antihrist (ie&it din casa de nebuni) nchipuie sfr&itul veacului al XIX-lea: Bonaparte, Pius, Nietzsche. Trei nume blestemate ale treimii bolnavilor celor mai greu bolnavi de boala mo&tenit#. Sunt oare ace&tia biruitorii veacului al XIX-lea? Nu, ace&tia sunt purt#torii bolii grele mo&tenite de la veacul al XVIII-lea. Bolnavii cel mai greu bolnavi! Cezarul, pontiful &i filosoful nu n vechea Rom# p#gn#, ci n mijlocul Europei botezate! Ace&tia nu sunt biruitorii, ci sunt cei mai birui i. Cnd Bonaparte a batjocorit Sfintele Odoare ale Kremlinului, cnd Pius s-a numit pe sine infailibil &i cnd Nietzsche a f#cut public cultul lui fa # de Antihrist, atunci soarele s-a ntunecat pe cer; &i nu numai un soare, ci o mie de sori de ar fi fost, s-ar fi ntunecat to i de durere &i de ru&ine c#ci iat# o minune pe care nu a mai v#zut-o nicicnd lumea: un ateu mp#rat, un ateu pontif &i un ateu filosof. (Biserica Ortodox! $i Ecumenismul, p.124) Sfntul Ioan Iacob Hozevitul (+1960) n vremea cnd tr#ia Cuviosul Nicodim Aghioritul la Sih#stria Kapsalei, a fost chemat de c#tre proesto&ii Sfntului Munte ca s# discute cu ni&te clerici papista&i despre dogmele credin ei. Cnd s-a ivit Cuviosul n ograda m#n#stirii din Kareia, mbr#cat flenduros &i cu opinci n picioare, papista&ii sau plns proesto&ilor c# acesta este semn de batjocur# pentru ei ca s# stea de vorb# cu un asemenea c#lug#r mojic. Proesto&ii ns# i-au lini&tit, dndu-le oarecare l#muriri despre flendurosul Nicodim. Cnd au nceput discu ia, fiecare vorb# rostit# de monahul nostru era ca un fulger arz#tor pentru usc#turile, sau mai bine zis pentru sec#turile Papei. Chiar de la nceput le-a nchis gura &i, ne&tiind ce s# mai zic#, cronc#neau ca ni&te ciori, ntrebnd:
34

Mai sunt n Muntele Athos &i al ii de fel cu cel care a vorbit cu noi? ntrebarea aceasta au adresat-o epitropilor din Sfntul Munte, dar Cuviosul Nicodim, care era de fa #, a luat-o nainte cu r#spunsul, zicnd: Sunt o mul ime $i eu sunt cel din urm!. Numele Cuviosului Nicodim a ajuns cunoscut &i la papista&ii din Apus, care au avut de multe ori discu ii cu el pentru credin # &i s-au sp#imntat de darul n elepciunii care locuia n el. n jurul anului 1274, pu in mai nainte de a se face Sinodul de la Floren a, ora&ul Constantinopol era n pericol s# cad# n minile turcilor. mp#ratul grecilor, Mihail Paleologul, fiind n mare nedumerire, neputnd s# in# piept turcilor, s-a dus la Roma s# cear# ajutorul Papei, care n vremea aceea avea mare putere. Papa i-a f#g#duit c#-i va da ajutor, dac# se va supune lui cu toat# Biserica Ortodox#. mp#ratul, v#zndu-se n pericol din partea turcilor, a f#g#duit c# se va supune. Atunci a venit mare groaz# pentru Biserica Ortodox# de R#s#rit, c#ci latinii sileau pe ortodoc&i la n&el#ciunea lor. Nu prin puterea cuvintelor Sfintei Evanghelii, ci cu ascu i&ul sabiei &i a tot felul de chinuri &i necazuri. Mii de suflete c#deau sub sabia lor, pentru curata credin # Ortodox# de R#s#rit. Dar pentru c# Sfntul Munte ntotdeauna a fost &i este sprijin &i ap#r#tor al Ortodoxiei n pericole, de aceea &i latinii sau silit ca s# strice temeliile acestui sprijin al Ortodoxiei. )i cu grab# mare s-au dus &i n Sfntul Munte, silind pe monahi s# se supun# Papei de la Roma, prin cuvinte cu momeli, cu bani, cu f#g#duin e n&elndu-i, cu amenin #ri, cu tiranie &i sil# &i cu moarte muceniceasc# Unii, de frica chinurilor $i a mor ii, primind bani, cu sila s-au lep!dat de Ortodoxia P!rin ilor lor $i a noastr!. Cei mai mul i dintre dn$ii ns! au pecetluit cu nsu$i sngele lor m!rturisirea. 'i prin statornicia lor au mustrat pe Papa furul de cele sfinte, numindu-se pe sine c! e cap al Bisericii $i loc iitorul lui Hristos pe p!mnt.
35

Dar din nefericire ns#, vrednicele de plns m#n#stiri Lavra &i Xiropotamou, au c#zut atunci &i s-au ab#tut de la nv# #turile Sfin ilor P#rin i ai no&tri &i au primit pe apuseni cu fric#, cu cinste &i cu supunere de rob. Sigur c# acestea se f#ceau dup# porunca mp#ratului, dup# voia latinilor, ca s# se plece monahii din Sfntul Munte la dogmele Romei. ns# Dumnezeu, ca s se nt reasc $i ceilal#i n credin#a Ortodox , a pedepsit m n stirea Xirorpotamou: chiar n vremea cnd acei neferici#i monahi, mpreun cu cei din Apus, s vr$eau liturghia lor latineasc dup ad ugirea reformei latine$ti, zidurile $i turnurile m n stirii Xirorpotamou s-au pr bu$it din temelie. n c derea zidurilor au omort mul#i din latini $i din c lug rii care au c zut din credin# , chiar n vremea cnd slujeau liturghia lor latineasc . Cei care au venit din Italia, nicidecum nu au vrut s# dea aten ie la aceast# pedeaps# cereasc#, &i fiind turba i, s-au dus prin tot Sfntul Munte. n apropiere de m#n#stirea Zographou se ostenea un monah singur, la lini&te, care avea un obicei sfnt ca s# citeasc# Acatistul Maicii Domnului de mai multe ori n fiecare zi, cntnd n fa a sfintei icoane a Maicii Domnului. ntr-una din zilele cnd pe buzele acestui b#trn r#suna nencetat felicitarea Arhanghelului, care a zis-o Preasfintei Fecioare Maria, Bucur!-te, deodat# b#trnul aude din aceast# icoan# cuvntul urm#tor: Bucur!-te $i tu, b!trnul lui Dumnezeu. B#trnul s-a speriat. Nu te teme, a urmat lini&tit din icoan# glasul Maicii Domnului; Ci du-te repede n m#n#stire &i veste&te fra ilor &i egumenului c# du&manii mei &i ai Fiului meu s-au apropiat. Care e slab cu duhul $i nu poate r bda, s se ascund pn trece ispita, iar cei care doresc moarte muceniceasc , s r mn n m n stire. Dar du-te repede. B#trnul, ascultnd porunca &i voia Preacuratei St#pnei noastre, p#r#sind chilia, a alergat ct a putut mai repede la
36

m#n#stire ca s# aib# fra ii vreme &i chip ca s# se ncurajeze, s# se gndeasc# bine fiecare din ei pentru pericolul de fa #. Dar numai ct a ajuns b#trnul n poarta m#n#stirii, iat# c# vede sfnta icoan# pe care o avea n chilie, naintea c#reia pu in mai nainte citea Acatistul &i auzise glasul cel mai sus zis, o vede c# st# pe poarta m#n#stirii cu mult# umilin # &i evlavie nchinndu-se naintea icoanei, o ia &i naintea egumenului spuse cele gr#ite de Maica Domnului. Fra ii, v#znd pericolul care nu era departe, s-au nsp#imntat foarte tare &i cei mai slabi dintre ei ndat# s-au ascuns prin mun i &i prin pe&teri. Dar dou#zeci &i &ase de monahi, mpreun# cu egumenul, au r#mas n m#n#stire &i s-au ascuns n turn, a&teptnd pe du&manii lor &i cununile muceniciei. Dup# pu in timp au ajuns &i latinii, care, la nceput, cu toat# puterea retoric# a Apusului, ndemnau pe monahi s# deschid# por ile m#n#stirii &i s# recunoasc# pe papa drept cap al Bisericii n toat# lumea, f#g#duindu-le c#-i va ierta &i le va da &i mult aur. Monahii de sus de pe turn i ntrebau pe latini, zicnd: Cine v-a spus vou! c! papa este capul Bisericii? De unde-i aceast! nv! !tur! a voastr!? C! noi credem c! Hristos e capul Bisericii. Noi mai degrab! ne hot!rm s! murim dect s! primim s! se spurce acest loc sfnt cu sila $i tirania voastr!. S! fugi i de aici. Nu deschidem por ile m!n!stirii. Latinii ns# au strigat cu mnie: Vre i s# muri i? &i ndat# au adunat o mul ime de lemne &i crengi uscate mprejurul turnului &i i-au ars pe monahi. Fl#c#rile focului sau n#l at ct turnul, ducndu-le vntul n#untru, dar monahii nicidecum nu s-au retras de la duhovniceasca lor ndr#zneal#. Sl#vind &i binecuvntnd pe Domnul &i rugndu-se pentru du&manii lor, &i-au dat sufletele lor cele curate n minile Lui n ziua a zecea a lunii octombrie, anul 1274. n Codicele m#n#stirii se afl# scrise &i numele acestor cuvio&i mucenici purt#tori de biruin #.
37

Sfnta icoan# care a poruncit b#trnului s# spun# n m#n#stire de acest pericol, a stat n turn, mpreun# cu Cuvio&ii Mucenici, &i dup# aceea au g#sit-o nestricat# sub d#rm#turile pricinuite de foc. De atunci &i pn# ast#zi, zi &i noapte arde o candel# nestins# naintea acestei sfinte icoane care se nume&te nainte Vestitoare, unde monahii citesc n fiecare zi Acatistul Maicii Domnului. (Hran! duhovniceasc!) Sfntul Iustin Popovici (+1979) n istoria neamului omenesc sunt trei c!deri nsemnate: a lui Adam, a lui Iuda $i a papei. Pricina c#derii n p#cat e ntotdeauna aceea&i: voin a de a ajunge bun prin sine. Dar n felul acesta omul se face, f#r# s#-&i dea seama, ntru totul asemeni diavolului; fiindc# &i acela a vrut s# ajung# Dumnezeu prin sine nsu&i, s# nlocuiasc# pe Dumnezeu cu sine nsu&i, &i, n aceast# ngmfare a lui, a ajuns dintr-o dat# diavol, cu des#vr&ire desp#r it de Dumnezeu &i cu totul potrivnic lui Dumnezeu. [] Culmea acestui umanism ndr#cit: voin a de a ajunge bun cu ajutorul r#ului, de a ajunge dumnezeu cu ajutorul diavolului. De aici &i f#g#duin a f#cut# n rai de diavolul c#tre str#mo&ii no&tri: Ve i fi ca ni$te dumnezei (Facere 3,5). F#r# de poc#in # &i de intrarea n adev#rata Biseric# a lui Hristos, este un lucru nefiresc &i lipsit de noim# s# vorbeasc# cineva de vreo unire a bisericilor, de dialog al dragostei, de intecommunio (mp#rt#&ire n comun, n.n.). Lucrul cel mai de seam# este a ajunge omul parte din trupul Dumnezeuomenesc al Bisericii lui Hristos, &i, prin aceasta, p#rta& la sufletul Bisericii, Sfntul Duh, &i mo&tenitor al tuturor bun#t# ilor f#r# de moarte ale Dumnezeu-Omului (Biserica Ortodox! $i ecumenismul, 2002)

38

Cuviosul Serafim Rose (+1982) n cel mai bun caz, ecumenismul a&a-zis cre&tin poate s# reprezinte gre&eala neinten ionat# &i care, deci, se poate bucura de circumstan e atenuante, prin care cultele protestante $i romano-catolicii nu $i dau seama c Biserica lui Hristos exist deja $i ele fiin#eaz n afara ei. Orice erezie &i revendic# propria spiritualitate &i propria metod# de practicare a vie ii religioase. Romanocatolicismul, de exemplu, a avut pn# azi o not# a sa distinctiv# concretizat# prin cultul inimii sacre, primatul papal, purgatoriul, indulgen ele, revela iile diferi ilor mistici &i alte asemenea elemente, n care observatorul cre&tin-ortodox atent detecteaz# tot attea manifest#ri practice ale erorilor teologice ale Romei n cadrul spiritualit# ii romano-catolice contemporane. n Occident este un fapt incontestabil c# harul lui Dumnezeu s-a pierdut cu multe secole n urm#. Romanocatolicii $i protestan#ii de ast zi nu cunosc puterea harului dumnezeiesc. De aceea nu ne mir m c ei nu sunt capabili s -l deosebeasc de n$el toriile dr ce$ti. (Ortodoxia $i religia viitorului, Chi$in!u 1995) Cucernicul P rinte Dumitru St niloae (+1993) Eu cred c# trebuie s# r#mnem n cre&tinismul de la nceput, poporul romn s-a precizat ca popor romn prin cre&tinism. Vede i Faptele Apostolilor capitolul 16:9-12, unde Sfntului Apostol Pavel fiind n Troia are un vis n care i se arat# un macedonean zicndu-i: Treci n Macedonia &i ne ajut#; treci Bosforul &i te du, c# se deschide o poart# nou#. )i a ajuns n Filippi care era colonie roman# - vers.12. Deci noi avem cre$tinismul nainte de Roma; la Roma a mers Pavel abia dup aceea, cnd este dus, legat $i nchis. C#ci are
39

Epistola c#tre Romani scris# mai trziu &i l duc legat la Roma. )i la Roma vreo 200 de ani nu s-a vorbit limba latin#, ci limba greac#. El spune c# aici era colonie roman#. Iar noi avem termeni latini proprii, nu de la Roma, de dinainte de cei care s-au format la Roma. Eu zic c# noi suntem protolatinitatea. Nici o limb# nu este att de latin# ca limba noastr#; este foarte apropiat# de limba latin# scris#, aproape toate cuvintele )i avem cuvintele latine cele mai substan iale, cele mai pline de sev#, de exemplu: inima este de la anima, noi spunem Atot iitorul, traducerea exact# dup# Pantocrator, n Occident ei zic Atotputernicul: Atotputernicul e mai rece; Atot iitorul parc# te mbr# i&eaz#. Noi zicem Tat#, ei zic Pater; Tat# parc#-i altfel Noi zicem Fecioar#, ei zic Virgo, mai fizic a&a. Ei zic regnum st#pnire, parc# mai lume&te; noi zicem mp#r# ie, parc# mai plin# de tain#, de basm a&a mp#r# ie Noi zicem biseric# de la basiliki, adic# cl#direa mp#r#teasc#; Hristos e mp#ratul ei zic ecclesia; iar to i termenii ace&tia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la noi nu. )i ceva din duhul acesta r#s#ritean, de tain#, se vede n toate cuvintele noastre. Noi nu le-am luat de la Roma; noi avem o limb# proprie; latin# dar proprie, noi am fost protolatini, aici s-a format latinitatea. Dealtfel, caracterul nostru latin nu e str#in de vechimea fiin ei noastre de traci: nv# atul vienez Tomaschek n lucrarea sa ber die Bessen tip#rit# la 1880, spune c# besii erau tracii &i dincolo de Bosfor se numeau biti, iar capitala Bitiniei era Troia, de unde nepotul lui Priam, dup# ce grecii nving, pleac# (evident c# nu singur, ci cu cor#bii &i cu mul ime) &i ntemeiaz# Roma. Eu cred c asta a fost protolatinitatea; a noastr , aici. Dup# aceea a ajuns acolo intrnd n leg#tur# cu nem ii, cu barbarii, cu to i; deci latinitatea prim! $i cea mai curat! a fost aici. Sfntul Apostol Pavel a tradus n limba asta care se vorbea aici. De ce noi am r mas latini dup ce am avut st pnirea armatei romane vre-o sut $i ceva de
40

ani? a$a de repede $i pierde un popor limba? de ce n-au devenit latini grecii; sau cei din Asia Mic , sau cei din Egipt? de ce numai noi?... Tracii ace&tia se ntindeau foarte departe, se ntindeau dincolo n Bitinia, pn# n Frigia &i s-au ntins n to i Balcanii, pe urm# pn#-n nordul Carpa ilor. Poate mprejur#rile, sau poate nu &tiu ce fel al nostru de a fi prea ng#duitori, ne-a mpu inat a&a teritoriul. B#lcescu spune c# atunci cnd a ajuns pe un vrf de munte n Bulgaria, de jur mprejurul lui erau numai romni. Aici era normal s# fie un popor unic, un popor de leg#tur# ntre Orient &i Occident; noi unim luciditatea latin# &i sentimentul de tain# al R#s#ritului. Cred c# spiritualitatea poporului romn este imprimat# de ortodoxie, nu s-ar putea n elege altfel; i-am dat o pecete proprie, o pecete romneasc# cre&tinismului; protolatinitatea noastr# a pus o amprent# pe cre&tinism &i cre&tinismul a pus o amprent# pe romnismul nostru. Avem luciditatea latin# n ortodoxie, pe care nu o au slavii &i nu o au grecii. (Scara tr.VII, 2001) Cuviosul Paisie Aghioritul (+1994) Catolicii cu ra iunea lor au ajuns s! examineze chimic Sfnta mp!rt!$anie, ca s! vad! dac! ntr-adev!r este Trupul $i Sngele lui Hristos. Sfin ii ns!, cu credin a ce o aveau, adesea vedeau Carne $i Snge n linguri !. Peste pu in vor ajunge s! treac! $i pe Sfin i prin raze, ca s! le depisteze sfin enia. Au aruncat pe Duhul Sfnt, $i-au pus ra iunea lor $i acum se ocup! cu magia alb!. Unui catolic care avea inten ie bun! plngea s!rmanul i-am spus: Una din principalele diferen e pe care le avem este $i aceasta: Voi pune i creierul, noi credin a. Voi a i dezvoltat ra ionalismul $i, n general, elementul uman. Cu ra iunea voastr! limita i puterea dumnezeiasc!, pentru c! arunca i la margine harul dumnezeiesc. Voi arunca i conservant n aghiasm! ca s! nu se strice. Noi arunc!m
41

aghiasm! peste cele stricate $i se fac bune. Noi credem n harul care sfin e$te, $i aghiasma ine $i dou! sute, $i cinci sute de ani, $i nu se stric! niciodat!. Dac# n Biseric# Sinodul, sau n m#n#stiri Sinaxa, nu func ioneaz# corect, atunci de&i vorbim de duh ortodox, l avem totu&i pe cel papal. Nume de catolici, de martori ai lui Iehova etc., nu e bine s! pomene$ti la Sfnta Proscomidie. Pentru ace$tia nu se pot scoate miride $i nici parastas nu se poate face. Ceea ce se impune fiec#rui ortodox este s# pun# nelini&tea cea bun# &i n heterodoc&i, s# n eleag# adic# faptul c# ei se afl# n n&elare, ca s# nu-&i odihneasc# n mod mincinos gndul lor &i s# se lipseasc# &i n aceast# via # de binecuvnt#rile bogate ale Ortodoxiei &i n cealalt# via # de &i mai multele &i ve&nicele binecuvnt#ri ale lui Dumnezeu. Vin acolo la Coliba mea unii tineri catolici cu o foarte bun# dispozi ie, gata s# cunoasc# Ortodoxia. Vrem s# ne spui ceva, ca s# ne folosim duhovnice&te mi spun. Uita i-v!, le spun, lua i Istoria Bisericii $i ve i vedea c! odinioar! am fost mpreun! $i dup! aceea unde a i ajuns. Asta v! va ajuta mult. Face i asta, $i alt! dat!, vom discuta multe. (Cu durere $i dragoste pentru omul contemporan) Cuviosul P rinte Filothei Zervakos (+1980) Dar, &i n aceste zile viclene, n care to i s-au ab#tut de la credin #, Domnul Iisus Hristos n-a p#r#sit Biserica Sa, pe care El nsu&i a zidit-o &i a nt#rit-o, nct por ile iadului nu o vor birui. R#zboit# &i primejduit# de du&manii v#zu i &i nev#zu i care c#utau s-o nimiceasc#, totu&i Biserica a promovat totdeauna b#rba i plini de credin # &i iubire, cu multa rvn#, b#rb# ie, n elepciune, cump#tare &i har n propov#duirea cuvntului lui Dumnezeu, care, ca ni&te lei, au urm#rit pe vr#jma&ul de moarte al Bisericilor Ortodoxe. Tot astfel, $i acum $i n vecii vecilor, nu va nceta s arate astfel de b rba#i
42

care nu-$i vor pleca genunchii noului Baal - Papa $i slujitorilor s i. Chiar dac# toate neamurile &i toate popoarele se vor nchina fiarei care s-a ridicat din abis s# corup# pe cei ce locuiesc pe p#mnt, osta&ii lui Hristos, ai Bisericii Ortodoxe, vor cnta: Cu noi este Dumnezeu, ntelege i, neamuri, $i v! pleca i, c!ci cu noi este Dumnezeu. ntruct, iubi ii mei fii suflete&ti, eu am ajuns la adnci b#trne i &i n curnd voi pleca din aceasta patrie p#mnteasc# &i str#in#, v# las sfatul meu p#rintesc: r!mne i statornici n adev!rata credin ! ortodox! pe care din pruncie a i fost nv! a i s-o p!zi i; a$a ne nva ! Sfintele Evanghelii, Profe ii, Apostolii, Sfin ii P!rin i de Dumnezeu purt!tori ntruni i la cele $apte sinoade ecumenice, precum $i toat! tradi ia scris! $i nescris!, apostolic! $i patristic!. S! ur i toat! gre$eala, erezia $i nv! !tura potrivnic! Bisericii Ortodoxe, ca ni$te buni osta$i ai lui Hristos, ca s! lua i cununa cea nestric!cioas! n ceruri. Amin (Via a $i nv! !turile", Tesalonic, 1994) Prea Cucernicul P rinte Theodoros Zisis, Grecia Pe eretici nu-i cinstim, ci i condamn#m. Este sau nu este eretic papa? Cinstindu-l n vreun oarecare fel pe papa, i necinstim pe Sfin ii care au luptat mpotriva lui! Uit#m &i &tergem din memoria colectiv# &i istoric# a poporului lui Dumnezeu care este Biserica - inova iile &i faptele lui, nu congl#suim cu credin a de veacuri &i dispre uim ceea ce s-a crezut ntotdeauna &i de c#tre to i. Credin a $i Predania noastr! nu le vom tr!da! Limba bisericeasc! din scrierile Sfin ilor nu este limba diploma iei, ci a Ortodoxiei, a drept! ii $i a sincerit! ii. Este clar sau nu? Ne intereseaz! p!rerea lui Dumnezeu, nu p!rerea lumii! Vrem s! fim pl!cu i lui Dumnezeu $i nu lumii! n anii sclaviei, cu credin a cea vie a nflorit $i a triumfat Ortodoxia. Cu ecumenismele $i cu mbr! i$!rile ns!,
43

ncepnd cu secolul XX, am fost extermina i din Pont $i din Asia Mica. Ora$ul (Constantinopol), peste pu in timp, va fi pustiu $i cu totul nelocuit de ortodoc$i, dac! nu vom reveni pe linia Sfin ilor P!rin i. Nu este proprietatea personala a nim nui Credin&a Ortodox ! La sfr#it, Hristos #i Biserica vor nvinge #i nu antihristul pap ! Mielul $i nu fiara! Ferici i to i c i sunt prieteni ai Mielului $i potrivnici ai fiarei! Episcopii reprezint! Biserica doar atunci cnd congl!suiesc n timp cu Sfin ii $i credincio$ii din toate epocile, cnd sunt urm!tori $i posesori (p!rta$i) nu ai tronurilor, ci ai Adev!rului. Ortodoxia a trasat limpede grani a ntre erezie $i n$elare. Biserica se g!se$te toat! pe Sfntul Disc al Proscomidiei. C i nu sunt pomeni i acolo, sunt n afara Bisericii, eretici $i schismatici. (Teodromia, 2002)

44

S-ar putea să vă placă și