Sunteți pe pagina 1din 286

!COALA NA"IONAL# DE STUDII POLITICE !

I ADMINISTRATIVE

CURSUL:

FILOSOFIA CULTURII

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu

BUCURE!TI

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

200"

CUPRINS
I. FILOSOFIA CULTURII CA DISCIPLIN# TEORETIC#. TEME, CONCEPTE !I METODOLOGII SPECIFICE. ABORD#RI CLASICE !I CONTEMPORANE .......................................................................... 9 ". FILOSOFIA CULTURII - UN DOMENIU DE REFERIN#$ AL GNDIRII CONTEMPORANE. GENEZ$, OBIECT, CONCEPTE SPECIFICE ............................................................................................................................................ 9 Semnifica!ia culturii n lumea contemporan" ................................................................................................. 9 Constituirea filosofiei culturii ca disciplin" autonom"................................................................................. ## Cultura ca domeniu existen!ial $i domeniu de cercetare .............................................................................. #2 Filosofia culturii n constela!ia disciplinelor sociale ................................................................................... #3 Teme $i concepte fundamentale .................................................................................................................... #4 Repere pentru definirea culturii.................................................................................................................... #6 Cultur" $i contexte sociale............................................................................................................................ #9 2. ABORD$RI CONSACRATE !I CONTEMPORANE ............................................................................................ 20 Abord"ri evolu!ioniste .................................................................................................................................. 20 Orient"ri n secolul XX ................................................................................................................................. 2# Necesitatea perspectivelor interdisciplinare................................................................................................. 23 II. ". CULTUR# !I VALOARE ......................................................................................................................... 25 CULTURA: DEFINI#II !I SENSURI................................................................................................................. 25 Odiseea defini!iilor ....................................................................................................................................... 25 Sensuri constituite istoric.............................................................................................................................. 26 Abord"ri, defini!ii $i sensuri interdisciplinare.............................................................................................. 28 2. CULTUR$ !I VALOARE ............................................................................................................................... 30 Problematizarea valorilor. Contextul istoric $i cultural............................................................................... 30 Dou" provoc"ri: Nietzsche $i Freud ............................................................................................................. 32 Conceptul de valoare. Abord"ri $i teorii ...................................................................................................... 35 Cultur" $i valoare ......................................................................................................................................... 37 Clasificarea valorilor culturale .................................................................................................................... 38 Valoare $i sens n $tiin!ele umane................................................................................................................. 39 III. ". CULTUR# !I CIVILIZA"IE. DISTINC"II !I INTERFEREN"E .................................................. 42 VALORI !I BUNURI..................................................................................................................................... 42 Semnifica!ia actual" a distinc!iei cultur" civiliza!ie .................................................................................. 42 Civiliza!ia ca realizare practic" a valorilor culturii..................................................................................... 44 Simbolic $i instrumental, specific $i universal .............................................................................................. 45 Civiliza!iile ca subdiviziuni ale umanit"!ii.................................................................................................... 47 Comunicarea $i dialogul civiliza!iilor .......................................................................................................... 48 2. TEORII CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE CULTUR$ !I CIVILIZA#IE ............................................................ 49 Arnold Toynbee: civiliza!iile ca entit"!i ale istoriei universale .................................................................... 49 Fernand Braudel $i gramatica civiliza!iilor ............................................................................................. 53 Simion Mehedin!i: Cultura $i civiliza!ia doi poli ai realit"!ii umane .................................................... 54 Lucian Blaga: distinc!ia ontologic" dintre cultur" $i civiliza!ie................................................................... 57 Tudor Vianu: cultur" $i civiliza!ie/valori $i bunuri ...................................................................................... 59 Samuel Huntington $i conflictul civiliza!iilor ........................................................................................... 59 RELIGII !I DIFEREN#E CULTURALE. O PERSPECTIV$ GEOPOLITIC$ ............................................................. 63 3. Religia ca element definitoriu al culturilor................................................................................................... 63 Religiile ca factor geopolitic......................................................................................................................... 65 Blaga: diferen!e religioase $i stilistice n cadrul culturii europene.............................................................. 68 Lumea ortodoxiei $i provoc"rile moderniz"rii ............................................................................................. 70 IV. CULTURA !I CONDI"IA UMAN#. SEMNIFICA"IA FILOSOFIC# A CULTURII. CULTURA LA SINGULAR !I LA PLURAL ........................................................................................................................ 74 ". CULTURA - SEMNUL CONDI#IEI UMANE ..................................................................................................... 74 Omul - fiin!" cultural" .................................................................................................................................. 74 Saltul de la biologic la cultural .................................................................................................................... 76 2. CULTUR$ !I NATUR$ ................................................................................................................................. 78 Filosofia culturii $i opozi!iile paradigmei clasice......................................................................................... 78

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII Reinterpretarea rela!iei dintre natur" $i cultur" ...........................................................................................79 CULTURA LA SINGULAR !I LA PLURAL ........................................................................................................8" Unitatea $i diversitatea culturilor .................................................................................................................8# Cultura $i destinul creator al omului.............................................................................................................82 Cultura - o unitate care "se distribuie f"r" s" se mpart"" ...........................................................................85 Temeiul antropologic al diversit"!ii culturilor ..............................................................................................88 Bibliografie pentru capitolele I, II, III $i IV ..................................................................................................89

3.

V. ASPECTE CARACTERISTICE ALE CULTURII N SECOLUL XX. CRIZA VALORILOR !I A LUMII MODERNE. GNDIREA !TIIN"IFIC# !I NOILE SALE PARADIGME......................................9$ ". CONTEXTE ISTORICE !I STRUCTURI CULTURALE .........................................................................................9" Caracteristici ale culturii n secolul XX ........................................................................................................9# Tensiunea dintre tradi!ie $i inova!ie ..............................................................................................................93 Mitul schimb"rii. Dincolo de orizontul modernit"!ii.....................................................................................95 2. CRIZA VALORILOR !I A LUMII MODERNE.....................................................................................................98 Instrumente des"vr$ite, dar !eluri vagi....................................................................................................98 Lumea modern" ntre ordine $i dezordine................................................................................................... #00 De la autonomia valorilor la resolidarizarea lor........................................................................................#02 3. TRANZI#II SPRE O NOU$ PARADIGM$ A GNDIRII !TIIN#IFICE ..................................................................."03 Culturi $i paradigme....................................................................................................................................#03 Rena$terea $i geneza $tiin!ei moderne.........................................................................................................#06 %tiin!a clasic" $i principiul obiectivit"!ii..................................................................................................... #07 Spre o nou" paradigm" a gndirii $tiin!ifice...............................................................................................#09 Principiul antropic $i refacerea unit"!ii dintre om $i lume ..................................................................... ##0 Resolidarizarea valorilor $i noul naturalism...............................................................................................##3 Paradigma holografic" o nou" viziune asupra culturii $i a omului.........................................................##6 Bibliografie..................................................................................................................................................#20 VI. CULTUR# !I POLITIC#. CONCEPTUL DE CULTUR# POLITIC#. CULTURA POLITIC# !I SISTEMUL MASS-MEDIA...............................................................................................................................$2$ ". CULTUR$ !I POLITIC$ .............................................................................................................................."2" Zone de interferen!" ntre cultur" $i politic" ...............................................................................................#2# Abord"ri $i teorii .........................................................................................................................................#22 Realit"!i culturale $i efecte politice .............................................................................................................#23 Mecanisme culturale $i violen!" simbolic" ..................................................................................................#26 2. ART$ !I SOCIETATE.................................................................................................................................."27 Viziunile asupra lumii semnifica!ii filosofice $i politice ...........................................................................#27 Analogii ntre sisteme politice $i tipuri de cultur" ......................................................................................#29 Un caz: rezisten!a prin cultur"................................................................................................................#30 3. CONCEPTUL DE CULTUR$ POLITIC$ ........................................................................................................."3" Repere pentru o defini!ie prealabil" ............................................................................................................#3# Elabor"ri teoretice ale conceptului de cultur" politic"...............................................................................#32 4. MENTALIT$#I, SOCIET$#I !I TIPURI DE CULTURI ......................................................................................"33 Mentalit"!i culturale $i tipuri de economie .................................................................................................#33 Cultura politic" $i mass-media....................................................................................................................#36 Bibliografie..................................................................................................................................................#40 VII. CULTUR# !I DEZVOLTARE SOCIAL#. TEORII CU PRIVIRE LA CIVILIZA"IA POSTINDUSTRIAL#. GLOBALIZARE !I IDENTITATE CULTURAL# N LUMEA DE AZI ............. $42 ". CULTURA CA SURS$ A SCHIMB$RII SOCIALE ............................................................................................"42 Cultur" $i dezvoltare social" .......................................................................................................................#42 Eficien!a economic" un concept al culturii moderne ...............................................................................#45 2. TEORII PRIVIND CIVILIZA#IA POSTINDUSTRIAL$ ......................................................................................."46 Cunoa$terea, informa!ia $i comunicarea noi factori ai dezvolt"rii..........................................................#46 Al Treilea Val o schimbare de paradigm" cultural" ............................................................................#48 3. GLOBALIZARE ECONOMIC$ !I IDENTITATE CULTURAL$ ..........................................................................."50 O problem" cu orizont istoric pentru cultura romn" ................................................................................#50 Identitate $i integrare de la disjunc!ie la conjunc!ie ................................................................................ #52 Intregrare european" $i diversitate cultural" .............................................................................................#54

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Globalizarea $i efectele ei perverse ...................................................................................................... #56 Cadrele na!ionale $i imperativele integr"rii ....................................................................................... #57 For!ele economice $i culturale ale integr"rii ...................................................................................... #59 Statul-na!iune n societatea postcapitalist" ......................................................................................... #6#
Globalizare $i indigenizare .................................................................................................................... #62 Bibliografie ................................................................................................................................................. #65 VIII. CULTUR# !I COMUNICARE. ABORD#RI SEMIOTICE ALE CULTURII. LIMBAJE !I SISTEME DE VALORI..................................................................................................................................... $67 ". CULTUR$ !I COMUNICARE....................................................................................................................... "67 Comunicarea element definitoriu al condi!iei umane.............................................................................. #67 Noul univers al comunic"rii........................................................................................................................ #68 2. ABORDAREA SEMIOTIC$ A CULTURII ....................................................................................................... "69 Cultura ca sistem de semne......................................................................................................................... #69 Defini!ia semiotic" a culturii ...................................................................................................................... #70 Concepte specifice ...................................................................................................................................... #72 3. TIPOLOGIA SEMIOTIC$ A CULTURILOR ..................................................................................................... "73 Tipul semantic $i asintactic......................................................................................................................... #74 Tipul asemantic $i sintactic......................................................................................................................... #75 Tipul asemantic $i asinctactic ..................................................................................................................... #75 Tipul semantic $i sintactic........................................................................................................................... #76 4. FENOMENUL CULTURAL SUB IMPACTUL SISTEMULUI MEDIATIC. TEORII CU PRIVIRE LA CULTURA DE MAS$"76 Mass-media $i noua realitate cultural" ...................................................................................................... #76 Noile mijloacele de comunicare modific" structura culturii....................................................................... #77 Abordarea comunica!ional" a culturii........................................................................................................ #78 Sensuri ale no!iunii de cultur" de mas" ...................................................................................................... #80 Teorii critice asupra culturii de mas" ......................................................................................................... #8# Cultur" clasic"-cultur" mozaicat".............................................................................................................. #82 Mass-media $i noua lume de-masificat" ..................................................................................................... #83 Comunicare $i r"zboi informa!ional ........................................................................................................... #85 Bibliografie ................................................................................................................................................. #86 IX. IMAGINE !I COMUNICARE ARTISTIC#. PARTICULARIT#"I ALE LIMBAJULUI ARTISTIC $87 Arta n universul culturii............................................................................................................................. #87 Arta ca form" de comunicare ..................................................................................................................... #88 Cunoa$tere $i imagine n art" ..................................................................................................................... #89 Art" $i mesaj ............................................................................................................................................... #9# Limbajul artistic obiect de studiu............................................................................................................. #94 Concepte $i aspecte specifice ale comunic"rii artistice.............................................................................. #95 Noi abord"ri ale limbajului artistic ............................................................................................................ #96 Limbajul $tiin!ific $i limbajul artistic doi poli ai limbajului .................................................................... #99 Unitatea dintre semnifica!ie $i expresie...................................................................................................... 20# Caracterul iconic al semnului artistic $i gradele sale de referen!ialitate................................................... 202 Mimesis $i crea!ie n art" ............................................................................................................................ 204 Denota!ie $i conota!ie ................................................................................................................................. 206 Tabloul opozi!iilor dintre limbajul $tiin!ific $i limbajul artistic.................................................................. 208 Bibliografie ................................................................................................................................................. 209 X. VALOARE !I ACCESIBILITATE N PROCESUL RECEPT#RII. CONCEPTUL DE OPERA DESCHIS#. PROBLEMA KITSCH-ULUI !I STRATEGIA EDUCA"IEI CULTURALE ....................... 2$$ Valoare $i accesibilitate.............................................................................................................................. 2## Caracteristici ale procesului de receptare.................................................................................................. 2#2 Conceptul de oper" deschis". Participarea creatoare a receptorului........................................................ 2#3 Orizontul de a$teptare $i rela!ia dintre art" $i public................................................................................. 2#5 Cultura de consum $i problema kitsch-ului ................................................................................................ 2#6 Abordarea semiotic" a kitsch-ului .............................................................................................................. 2#8

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

ART# !I CIVILIZA"IE. ESTETIC !I FUNC"IONAL N CIVILIZA"IA CONTEMPORAN#. XI. DESIGN-UL !I ESTETICA VIE"II COTIDIENE..........................................................................................22$ ". ART$ !I CIVILIZA#IE.................................................................................................................................22" Noua condi!ie a valorilor estetice ...............................................................................................................22# Estetic $i func!ional .....................................................................................................................................22# Comportamentul uman ntre etic $i estetic ..................................................................................................224 Sinteza valorilor n ceremoniile sociale ......................................................................................................225 2. DESIGN-UL !I ESTETICA VIE#II COTIDIENE ................................................................................................226 De la arta aplicat" la arta implicat" ...........................................................................................................226 Principii $i domenii ale design-ului.............................................................................................................228 Func!ii estetice $i psihologice ale mediului de via!" ...................................................................................230 Bibliografie..................................................................................................................................................23# XII. RELATIVISM !I POSTMODERNISM. DEZBATERI CU PRIVIRE LA CULTURA POSTMODERN# ...............................................................................................................................................232 ". COINCIDENTIA OPPOSITORUM ..................................................................................................................232 O lume unitar" $i divers" ............................................................................................................................232 Ipostaze ale diversit"!ii................................................................................................................................233 Relativism $i etnocentrism ...........................................................................................................................235 Istoria ne-a z"mislit multipli $i diver$i.............................................................................................236 Niveluri relative de integrare .................................................................................................................238 Sincronisme, decalaje $i integr"ri .........................................................................................................240 Construc!ia paradigmei conjunctive .....................................................................................................242 2. POSTMODERNITATEA !I CARACTERISTICILE SALE.....................................................................................245 Paradoxurile modernit"!ii din perspectiv" postmodern" ............................................................................245 Evolu!ia termenului de postmodernism .......................................................................................................246 Sensuri ale postmodernismului....................................................................................................................247 3. TEORII ASUPRA POSTMODERNIT$#II .........................................................................................................248 Postmodernitatea ca o nou" fa!" a modernit"!ii.....................................................................................248 Lyotard: dispari!ia marilor nara!iuni unificatoare .....................................................................................250 Vattimo: gndirea slab" $i dispari!ia sensului unic al istoriei ...............................................................25# Rezumat: caracteristici ale culturii postmoderne........................................................................................253 Bibliografie..................................................................................................................................................256 XIII. NA"IONAL !I UNIVERSAL N CULTUR#. DIALOGUL !I COMUNICAREA DINTRE CULTURI ............................................................................................................................................................257 ". O ECUA#IE FUNDAMENTAL$ A CULTURII .................................................................................................257 Culturile $i personalitatea na!iunilor ..........................................................................................................257 Na!ional $i universal o ecua!ie complex" .................................................................................................258 Niveluri de manifestare a raportului universal/specific ..............................................................................259 2. PATRU NIVELURI ALE RELA#IEI UNIVERSAL/SPECIFIC ...............................................................................262 Nivelul antropologic: coinciden!a dintre universal $i specific ....................................................................262 Nivelul istoric al rela!iei universal/specific.................................................................................................263 Sensul axiologic al rela!iei universal/specific .............................................................................................264 Nivelul comunica!ional: universalitatea ca arie de r"spndire a valorilor ................................................267 Modele logice ale raportului U/S ..........................................................................................................270 Dialogul $i comunicarea dintre culturi .................................................................................................273 "Echivalen!a culturilor" $i "chestiunea r"spndirii"..........................................................................280 Bibliografie pentru cap. XIII .......................................................................................................................283 Bibliografie general"...................................................................................................................................284

Not% introductiv% Prezentul manual de Filosofia culturii a fost elaborat pentru a servi la preg%tirea studen&ilor de la Facultatea de Comunicare 'i Rela&ii Publice David Ogilvy. Manulalul este destinat att studen&ilor de la cursul universitar de zi, cursan&ilor de la formele postuniversitare de studiu, precum 'i studen&ilor de la nv%&%mntul Deschis la Distan&%. Rostul acestui curs este de a oferi studen&ilor cteva repere teoretice pentru n&elegerea fenomenului cultural contemporan. Abord%rile de ordin conceptual 'i metodologic sunt completate cu analiza unor fenomene 'i tendin&e ale culturii contemporane, cu scopul de a furniza studen&ilor instrumente de cercetare 'i un ghid pentru a se orienta n universul att de divers al manifest%rilor culturale de azi. Cursul a fost adaptat pentru specificul 'i profilul facult%&ii. Fa&% de temele clasice ale disciplinei, am introdus 'i am dezvoltat o serie de teme ce privesc specializarea studen&ilor n domeniul comunic%rii 'i al rela&iilor publice (cultur% 'i comunicare, abordarea semiotic% a culturii, caracteristici ale comunic%rii n diverse sfere ale culturii, analiza culturii ca sistem integrat de limbaje, particularit%&i ale limbajului artistic, forme ale culturii de mas%, impactul mass-media asupra fenomenului cultural contemporan, accesibilitate, gust 'i valoare n procesul de receptare, schimb%ri survenite n orizontul de a'teptare 'i n structura publicului). Pentru unele teme am schi&at doar cadrul lor teoretic, f%r% o dezvoltare analitic% a problematicii. Aprofundarea acestora se va face n seminarii pe baza studierii bibliografiei recomandate, n func&ie de op&iunile studen&ilor pentru analiza unor aspecte relevante ale culturii contemporane. Manualul va fi rev%zut, completat 'i actualizat, mai ales n privin&a sistematiz%rii didactice a ideilor 'i a problemelor abordate, &innd cont de schimb%rile ce se produc n lumea de azi 'i de interesul studen&ilor pentru unele teme mai speciale, care se vor decanta din experien&a interactiv% a dezbaterilor. Pentru studen&ii de la IDD, care au dificult%&i n studierea lucr%rilor recomandate n bibliografie, am reprodus, pe ct mi-a stat n putin&%, ct mai multe citate din lucr%rile unor autori reprezentativi. Studen&ii sunt invita&i s% parcurg% cteva lucr%ri de referin&% n domeniu 'i s% aprofundeze unele teme, n func&ie de profilul viitoarei lor specializ%ri.

"Prin cultur", existen!a se mbog"!e$te cu cea mai profund" variant" a sa. Cultura este semnul vizibil, expresia, figura, trupul acestei variante. Cultura !ine deci mai strns de defini!ia omului dect conforma!ia sa fizic" sau cel pu!in tot a$a de strns". Lucian Blaga

Dup" cum frunza are dou" fe!e: una str"lucit", spre soare, alta mai ntunecat", ntoars" spre p"mnt (dar foarte nsemnat", fiindc" prin aceasta planta respir" $i se hr"ne$te zilnic), tot a$a via!a omenirii are dou" aspecte: unul teluric civiliza!ia, adic" tehnica material"; altul ceresc cultura, sau suma tuturor produselor suflete$ti, prin care omul caut" s" intre n echilibru ct mai deplin cu restul crea!iunii $i, n genere, cu universul moral care l cuprinde. Amndou" aspectele acestea sunt inseparabile $i simultane, nu succesive, cum pretinde morfologia istoric" a lui Spengler. Simion Mehedin&i

"Pentru prima oar" n decursul istoriei omul se raporteaz" numai la sine pe acest P"mnt ...Ast"zi tr"im ntr-o lume att de complet transformat" de om nct peste tot ntlnim structuri create de om, ne ntlnim, ntr-o m"sur" anumit", mereu cu noi n$ine". Werner Heisenberg

"Diversitatea culturilor umane se afl" napoia noastr", n jurul nostru $i n fa!a noastr". Claude Levi-Strauss

I.

FILOSOFIA CULTURII CA DISCIPLIN# TEORETIC#. TEME, CONCEPTE !I METODOLOGII SPECIFICE. ABORD#RI CLASICE !I CONTEMPORANE

$. FILOSOFIA CULTURII - UN DOMENIU DE REFERIN"# AL GNDIRII CONTEMPORANE. GENEZ#, OBIECT, CONCEPTE SPECIFICE Semnifica&ia culturii n lumea contemporan% n ultimul secol, conceptul de cultur% a devenit unul strategic pentru toate disciplinele care studiaz% universul uman 'i social. Indiferent de sfera tematic% a disciplinelor 'i de problemele abordate, referin&a la realit%&ile complexe pe care le exprim% cultura sunt prezente. Acest lucru se explic% prin faptul c% n societ%&ile contemporane factorii de ordin cultural reprezint% o surs% fundamental% a dezvolt%rii istorice. De aceea, studierea culturii are o semnifica&ie deosebit% n contextul actual. Teoreticienii vorbesc azi cu temei despre puterea cultural% a unei societ%&i, n&elegnd prin aceasta ansamblul activit%&ilor care vizeaz% cunoa'terea 'i comunicarea, crea&ia valorilor, educa&ia 'i nv%&area noilor coduri ale vie&ii spirituale, procesarea informa&iilor 'i formarea deprinderilor de a le utiliza etc. Aceste activit%&i au devenit o component% esen&ial% a dezvolt%rii sociale 'i a puterii, al%turi de puterea economic%. n lumea actual%, marcat% de extinderea comunic%rii 'i de globalizarea pie&elor, poten&ialul cultural al unei societ%&i dobnde'te o relevan&% deosebit%, fiind un suport incontestabil pentru inova&ia creatoare 'i pentru adaptarea oamenilor la noile provoc%ri ale moderniz%rii economice. Este semnificativ faptul c%, n discursul teoretic 'i politic de azi, s-au impus deja abord%ri care asociaz% strns puterea economic% a societ%&ilor cu puterea lor informa&ional%, cu puterea mediatic% 'i simbolic%. To&i ace'ti termeni exprim% dimensiuni 'i implica&ii specifice ale noilor forme de expresie 'i de manifestare cultural%. Cultura este v%zut% ast%zi ca o for&% de propulsie a dezvolt%rii. Descoperirile 'tiin&ifice 'i perfec&ionarea tehnologiilor au revolu&ionat modul de a produce bog%&ie, astfel c% Alvin Toffler vorbe'te de noul tip de economie suprasimbolic", n care procesarea informa&iei 'i comunicarea devin for&e hot%rtoare. De asemenea, politologul american Samuel Huntington, autorul faimoasei teze despre ciocnirea civiliza&iilor, consider% c%, n condi&iile de azi, cultura conteaz", iar factorii de natur% cultural% au o relevan&% deosebit% pentru transform%rile sociale 'i pentru modelarea raporturilor geopolitice. n lumea posterioar" R"zboiului Rece, cultura este o for!" ce deopotriv" divide $i unific"n aceast" lume nou", politica local" este politica etnicit"!ii, iar politica global" este politica civiliza!iilor. Rivalitatea dintre superputeri este nlocuit" de ciocnirea # civiliza!iilor. Fenomenul cultural este cercetat intens n ultimele decenii de o serie de discipline sociale 'i umane, cu un aparat metodologic nou. Comportamentul uman este tot mai frecvent explicat prin recurs la date culturale, valori, mentalit%&i 'i atitudini. Liniile de orientare istoric% a societ%&ilor sunt puse n dependen&% de stocul lor cultural, gruparea geopolitic% a statelor este 'i ea redefinit% dup% criterii de oridin cultural. n numeroase abord%ri ale lumii contemporane se
"

Samuel P. Huntington, Ciocnirea civiliza!iilor $i refacerea ordinii mondiale, Bucure'ti, Editura Antet, "998, p. 36.

"0

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

vorbe'te de factorii noneconomici ai dezvolt%rii, factori ce privesc educa&ia, cunoa'terea 'i noile mijloace de comunicare, schimbarea mentalit%&ilor 'i a culturii politice. Comportamentul economic al grupurilor sociale 'i al indivizilor este orientat de valori, atitudini 'i motiva&ii ce 'i au sursa n mediul cultural. Geopolitica este completat% azi de abord%ri ce iau n calcul ace'ti noi factori, astfel c% sunt utiliza&i tot mai des termeni precum geoeconomie 'i geocultur%. n sfr'it, ntlnim frecvent termeni precum r%zboi informa&ional, psihologic, mediatic, cultural, violen&% simbolic%, manipulare etc termeni care nu pot fi n&ele'i f%r% recursul la diferite procese 'i strategii de ordin cultural. Probleme ce erau dezb%tute pn% mai ieri doar cu referire la spa&iul cultural (criza valorilor, tensiunea dintre tradi&ie 'i inova&ie, sensului uman al dezvolt%rii, calitatea vie&ii, stilurile de via&% etc.) au devenit teme ce au acum o extensie semnificativ% n elaborarea proiectelor de dezvoltare, n analiza sociologic% 'i geopolitic% a realit%&ilor din lumea civiliza&iei postindustriale. Problemele dezvolt%rii sociale sunt investigate tot mai mult prin mecanisme de ordin cultural (sistemul mediatic 'i extinderea culturii de mas%, diversificarea stilurilor de via&% 'i a formelor de expresie, fenomenele de manipulare mediatic%, 'ocul viitorului, decalajul uman, rela&ia dintre noua lume a complexit%&ii 'i capacitatea noastr% limitat% de a-i face fa&%, caracteristicile culturii postmoderne). F%r% ndoial%, cultura a devenit un concept universal n ntregul cmp al cunoa'terii 'i al abord%rilor politice ale lumii actuale. Conceptele de informa&ie, comunicare, limbaj 'i imagine sunt noi continente subsumabile conceptului de cultur%. Conceptele de civiliza&ie postindustrial%, de civiliza&ie a imaginii sau de postmodernism nu pot fi n&elese f%r% referin&e explicative 'i analize aplicate cu privire la noile mecanismele ale crea&iei spirituale, la strategiile de cunoa'tere 'i de ac&iune ale comunit%&ilor umane, angajate acum concomitent n proiectul integr%rii lor economice 'i n cel al diferen&ierii lor culturale. Att n istoria real% 'i n via&a societ%&ilor, pl%m%dite din fapte, ac&iuni 'i evenimente contradictorii, care formeaz% totu'i un ntreg, o totalitate, ct 'i n discursul nostru ('tiin&ific, eseistic, publicistic, literar sau mitic) despre aceste realit%&i, intervin masiv factori 'i elemente ce apar&in universului cultural. Este vorba de opinii, idei 'i cuno'tin&e (mai mult sau mai pu&in elaborate), de credin&e, imagini 'i simboluri, de valori, norme 'i atitudini. Aceste elemente formeaz% chiar nucleul culturii. Ele devin active, reale 'i eficiente n m%sura n care sunt exprimate 'i cristalizate ntr-o suit% de opere, ce au concomitent o func&ie simbolic% 'i o func&ie modelatoare, practic% 'i instrumental%. Aceste idei, opinii, credin&e 'i atitudini, codificate n opere cu func&ie simbolic%, dar care se manifest% 'i n conduite practice, alc%tuiesc universul specific a existen&ei umane, care este universul culturii. Via&a concret% a oamenilor, dar 'i imaginea lor despre realitatea n care tr%iesc sunt modelate de factori culturali. Cultura contemporan% parcurge un amplu proces de schimbare a structurii sale interioare, a viziunii spirituale 'i a formelor stilistice. Teoreticienii vorbesc de o schimbare de paradigm% cultural%, n care includ att schimb%rile generate de noile teorii 'tiin&ifice 'i de formele postmoderne ale artei, ct 'i apari&ia 'i r%spndirea, prin intermediul sistemului mediatic, a culturii de consum. Cultura postmodern% a devenit o tem% predilect%, intens abordat% de disciplinele sociale 'i filosofice. Asist%m la o transformare a viziunilor 'tiin&ifice 'i artistice, la o schimbare de fond a mentalit%&ilor sociale 'i a conduitelor culturale. Am dedicat cteva capitole din prezentul curs pentru analiza 'i explica&ia acestui fenomen. Impactul sistemului mediatic asupra culturii 'i expansiunea culturii de consum reprezint% un cmp problematic major al disciplinelor care studiaz% fenomenul cultural contemporan. Cultura de consum reprezint% o caracteristic% a lumii contemporane, dar 'i o provocare la care societ%&ile caut% r%spunsuri adecvate. Aceast% cultur% de consum provoac% muta&ii negative n structura valoric% a con'tiin&ei 'i n comportamentul oamenilor. Sub forma divertismentului industrializat, ea altereaz% personalitatea uman% 'i gndirea critic%, reprezint% adesea o form% de violen&% simbolic%, de manipulare a indivizilor, de stimulare a impulsurilor 'i a conduitelor

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

""

antisociale. Poten&ialul negativ al acestei subculturii este semnalat 'i analizat cu instrumente 'tiin&ifice (dar 'i cu sentimentul c% ne afl%m n fa&a unui grav pericol) de noile teorii asupra culturii. Acest fenomen se manifest% 'i n cmpul cultural a societ%&ii romne'ti, n perioada de tranzi&ie postcomunist%, cnd asist%m la dispari&ia spiritului critic 'i la deplasarea preferin&elor culturale ale publicului larg spre produsele de slab% calitate, nscrise n registrul divertismentului industrializat, difuzate masiv de televiziunile comerciale, interesate doar de audien&% 'i de profit. Nicolae Manolescu semnaleaz% acest fenomen de criz% 'i consider% c% cea mai grav" boal" a tranzi!iei este dispari&ia spiritului critic: Dup" #989, libertatea s-a transformat repede n haos. Valoarea fiind peste tot nlocuit" de succes, nu mai exist" nici o demarca!ie ntre cultura popular", de consum, $i aceea adev"rat", de elit". O subcultur" f"r" frontiere - iat" ce ne ofer" perioada de tranzi!ie...Societatea de tranzi!ie este o societate lipsit" de spirit critic. La fel si cultura. Rezultatele se v"d cu ochiul liber. O mzg" subcultural" acoper" literatura, muzica (u$oar"), artele, arhitectura, spectacolul de teatru, filmul. Mass-media $i presa cotidian" n-au nici cea mai vag" idee de ce nseamn" cultur" adev"rat". Festivaluri ca acela recent de la Mamaia (amestec de muzic" imbecil" si de afaceri necurate) umplu s"lile $i stadioanele de un public tn"r de care nu se ocup" nimeni, nici m"car $coala, la vremea ei. Ceea ce se ntmpl" este un holocaust cultural, o crim" mpotriva umanit"!ii....Emisiunile culturale au disp"rut practic de pe fa!a ecranelor de televiziune. Videoclipurile muzicale snt neprofesioniste $i vulgare. Telenovelele "educ"" genera!ia vrstnic" la fel ca muzica 2 u$oar" genera!ia tn"r". Aceste considera&ii amare au acoperire n proliferarea unor fenomene degradante din perioada de tranzi&ie. R%spndirea acestei subculturi f%r% frontiere, care seduce o bun% parte a tinerei genera&ii, nu poate fi ignorat% nici de teoriile culturii, dac% acestea vor s% fie contemporane cu schimb%rile pe care le sufer% obiectul lor. n condi&iile actuale, puterea cultural% se converte'te n putere politic%, iar b%t%lia pentru dezvoltare este 'i o b%t%lie pentru st%pnirea informa&iei 'tiin&ifice, pentru prestigiu 'i recunoa'tere social%. Recunoa'terea locului pe care l are o cultur% na&ional% n tabloul culturii universale este dependent% de aceste centre de legitimare 'i consacrare. Imaginea unei &%ri con&ine indiscutabil 'i referin&e la patrimoniul s%u de cultur%. Cultura reprezint% cel mai bine un popor, iar gradul de r%spndire a culturii na&ionale este dependent nu numai de valoarea intrinsec% a crea&iilor sale, ci 'i de dispozitivele institu&ionale, tehnice 'i logistice pe care le poate mobiliza pentru universalizarea acestor crea&ii. Pentru om, cultura, n ansamblul ei, reprezint% mediul specific de existen&%. Ea delimiteaz% un domeniu existen&ial, caracterizat prin sinteza dintre obiectiv 'i subiectiv, dintre real 'i ideal. n fundamentul cultural al unei societ%&i se afl% resortul afectiv 'i spiritual ce orienteaz%, adesea n forme mai pu&in vizibile, op&iunile, deciziile 'i comportamentele practice ale oamenilor. Cultura define'te astfel sintetic modul uman de existen&% 'i este simbolul for&ei creatoare a omului. Destinul omului poate fi descifrat analiznd acest imens patrimoniu de crea&ii spirituale 'i tehnice, acumulat n decursul veacurilor, n cadre geografice 'i sociale diferite, n societ%&i avnd legi, institu&ii, tradi&ii 'i structuri variate. Constituirea filosofiei culturii ca disciplin% autonom% Fa&% de toate aceste realit%&i, de o varietate deconcertant% n ordinea vie&ii umane, n care se mbin% aspectul instrumental 'i cel simbolic, filosofia culturii are statutul metateoretic de
2

Nicolae Manolescu, Cea mai grav" boal" a tranzi!iei, n Romnia literar%, nr. 36, din 8 septembrie "999, p. ".

"2

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

disciplin% integratoare n raport cu abord%rile specializate, ce vizeaz% domenii particulare ale valorilor 'i crea&iei umane ('tiin&a, arta, religia etc.). Filosofia culturii s-a cristalizat n a doua jum%tate a secolului al XIX-lea 'i a dobndit un loc central n tabloul disciplinelor filosofice 'i socio-umane la nceputul secolului XX. Epoca modern%, prin formele ei noi de produc&ie 'i organizare social%, prin dinamismul crea&iei culturale ('tiin&ifice 'i artistice, n primul rnd), dar 'i prin noile mijloace de comunicare 'i difuzare a valorilor, a impus o ideea fundamental%: omul tr%ie'te ntr-un univers creat de el nsu'i, care este n esen&% un univers simbolic, o lume de forme 'i limbaje prin care omul 'i traduce experien&a practic% 'i cognitiv%, prelucreaz% informa&ia 'i elaboreaz% proiecte de ac&iune. Cum s% numim acest univers 'i aceste activit%&i definitorii pentru condi&ia uman%? Societate, mediu social, natur% umanizat%, ra&ionalitate, mediu tehnic, gndire simbolic%? Un singur termen a fost g%sit pentru a defini sintetic acest univers: cultura. Totodat%, ultimele dou% secole au produs o schimbare fundamental% n mediul de via&% al umanit%&ii, prin extinderea civiliza&iei de tip industrial, care a dus la instaurarea unor noi moduri de via&%, la impunerea unor noi forme de gndire, de expresie 'i de crea&ie. Acestea au solicitat noi abord%ri teoretice 'i 'tiin&ifice. Astfel, filosofia culturii, ca disciplin% ce studiaz% ansamblul crea&iilor prin care omul 'i construie'te un mediu specific de existen&%, s-a constituit sub influen&a acestor noi experien&e sociale 'i spirituale. Pentru abordarea acestor fenomene 'i concepte a ap%rut o disciplin% cu voca&ie integratoare - filosofia culturii. n ceea ce prive'te analiza universului social 'i uman, gndirea teoretic% a trecut de la disciplinele tradi&ionale - filosofia istoriei, filosofia artei, filosofia religiei 'i filosofia social% - la cele specializate 'i elaborate dup% exigen&ele demersului 'tiin&ific modern, precum economia politic%, sociologia, etnologia 'i antropologia cultural%, consolidate n decursul secolului al XIX-lea. Filosofia culturii este o disciplin% filosofic% de sintez%, aflat% la intersec&ia acestor discipline 'i 'tiin&e socio-umane; ea s-a cristalizat la sfr'itul secolului al XIX-lea, paralel cu ntemeierea altor discipline, precum filosofia valorilor (axiologia), filosofia limbajului, hermeneutica. Toate aceste discipline s-au intersectat 'i s-au conjugat ntruct ele analizau cte un aspect al unei realit%&i unitare: lumea omului, distinct% de natur%. Astfel, se constituie demersuri teoretice care vizau elaborarea unei ontologii a umanului. Dar care este esen&a realit%&ii sociale, a existen&ei umane privite n datele sale definitorii? Activitatea uman%, care se concretizeaz% n crea&ia de valori. A'adar, lumea omului este alc%tuit% din valori create de om, prin care el 'i satisface diverse nevoi 'i aspira&ii. Cultura este un sistem de valori iat% un alt loc comun al teoriilor. Autonomizarea treptat% a cmpurilor de crea&ie cultural% n epoca modern% a produs 'i teoria acestor forme de crea&ie, privite n varietatea 'i unitatea lor (teoria - sau filosofia - 'tiin&ei, a religiei, a artei, a istoriei, a tehnicii, a dreptului etc.). Cultura ca domeniu existen&ial 'i domeniu de cercetare Analiza culturii devine o preocupare dominant% pe m%sur% ce interesul gndirii teoretice trece de la marile construc&ii filosofice tradi&ionale, de la ontologia general% (a naturii), la ontologia social% (cercetarea realit%&ii istorice 'i sociale) 'i apoi la ontologia culturii. Dac% n lumea omului cultura reprezint% nucleul de concentra&ie 'i esen&ialitate, atunci "chipul" omului trebuie c%utat n aceast% lume a crea&iilor sale. Dac% o dat% cu omul 'i "lumea" sa cultural% "apare ceva nou n lume", cum spune Blaga, o realitate ontologic% nou% prin care "existen!a se mbog"!e$te cu cea mai profund" variant" a sa", atunci n universul culturii putem descoperi manifest%rile 'i tensiunile caracteristice ale existen&ei umane. Revenind la ideea pe care o urm%rim, din suita acestor reduc&ii rezult% c% ontologia culturii ne poate oferi "cheia" pentru a descifra ontologia umanului. De cte ori ne formul%m ntrebarea ce este omul, ca form% specific% de existen&%, vom porni acum investiga&ia din perimetrul axiologic privilegiat al ontologiei culturii. Aceast% concluzie rezum% demersurile

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"3

explicative 'i comprehensive ale 'tiin&ei 'i filosofiei din secolul nostru, reflec&iile acumulate din examenul aplicat condi&iei umane 'i istoriei sale: "O ontologie a istoriei este, n realitate, o 3 ontologie a culturii", conchide George Usc%tescu. Dac% omul se raporteaz% la lume numai din perspectiva valorilor sale - pe care le-a produs, care l exprim% 'i pe temeiul c%rora 'i desf%'oar% existen&a specific%, n toate dimensiunile ei - atunci e evident c% ontologia umanului nu poate fi 4 dect una "axiocentric%", n&elegnd prin aceasta c% 'i are pivotul n ontologia culturii, f%r% a se reduce la ea. Traseul consacrat de gndirea tradi&ional%, de metafizica de factur% "clasic%", porne'te de la ontologia general% a existen&ei, coboar% n trepte spre ontologia umanului (cu ontologia socialului 'i a istoriei), pentru a ajunge n final la ontologia culturii. Pe acest traseu avem o reduc&ie n trepte: Cercetarea vie&ii sociale 'i istorice a omului a scos n eviden&% mecanismele specifice ale universului social, univers care este privit ca fiind deta'at sau opus naturii (istoria, economia, psihologia 'i sociologia au marcat aceast% diferen&% de esen&%); Con&inutul realit%&ii sociale este reprezentat de crea&ia de valori cristalizat% n manifest%ri 'i opere culturale (limba, forme simbolice, 'tiin&a, arta, religia, dreptul, morala etc.); Deci, esen&a existen&ei umane poate fi dezv%luit% prin analiza culturii 'i a valorilor create de om n decursul timpului 'i n diverse ipostaze sociale. De la sociologie s-a trecut la un evantai de discipline sociale, istorice 'i umane: antropologie cultural%, filosofia valorilor 'i filosofia culturii, la care s-au ad%ugat teoria informa&iei 'i a comunic%rii. Acestea sunt noile continente teoretice ale cunoa'terii, care domin% secolul XX, avnd o importan&% strategic% 'i n dispozitivul intelectual al epocii noastre. n temeiul acestor idei, care au dobndit n disciplinele sociale, istorice 'i umane o relevan&% considerabil% n epoca postkantian%, putem n&elege mai bine de ce "filosofiile" s-au metamorfozat pe nesim&ite n "antropologii filosofice", iar antropologiile filosofice, istorice 'i sociale au devenit "antropologii culturale". Filosofia culturii n constela&ia disciplinelor sociale Filosofia culturii se intersecteaz% cu o serie de discipline care studiaz% fenomenul cultural din perspective particulare sau cu metodologii specifice: sociologia 'i psihologia culturii, teoria valorilor, teoria comunic%rii, disciplinele etnologice 'i atropologice, filosofia limbajului, semiotica etc. Fa&% de toate acestea, filosofia culturii aduce o perspectiv% integratoare 'i de ordin filosofic. Filosofia culturii se interfereaz% substan&ial cu antropologia cultural%, disciplin% care s-a constituit pe terenul cercet%rilor etnografice 'i etnologice n secolul al XIX-lea. Dar cele dou%
3 4

George Usc%tescu, Ontologia culturii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "987, p.78.

L.Grunberg, Ontologia umanului ca ontologie axiocentric", n vol. Ontologia umanului, Bucure'ti, Editura Academiei RSR, "989, p."37-"4". n aceea'i culegere, Cristian Petru afirm%, n studiul Ontologia umanului ca ontologie fundamental" (p."24-"36), c% "ontologia tradi!ional" a fost statornic nedreapt" cu fiin!a $i cu fiin!area uman"", iar "reconsiderarea ontologic" a existen!ei umane ca atare" apar&ine secolului XX, de'i putem descoperi retrospectiv sugestii, teme 'i abord%ri care au preg%tit-o. Reevaluarea semnifica&iei ontologice a existen&ei umane "poate fi numit", pragmatic $i euristic, promovarea principiului antropic n ontologie", spune autorul, iar "modalitatea cea mai consecvent", mai radical" a unei asemenea promov"ri" ar fi totu'i perspectiva "antropocentric%". Dincolo de aceste considera&ii ale autorului, textul s%u con&ine o foarte sintetic% 'i expresiv% caracterizare a ceea ce am numit ntr-o lucrare a noastr% paradigma clasic% (prin "simptomatica osrdie de a dezontologiza subiectul epistemic" 'i prin tendin&a de a elabora "portretul" realit%&ii n sine, precum fotograful, f%r% ca subiectul "s" intre n cadru"- p."27.). Vezi, Grigore Georgiu, Na!iune, cultur", identitate, Bucure'ti, Editura Diogene, "997, pp 279-322,

"4

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

discipline nu se confund%. Diferen&ele &in de perspectiva de cercetare 'i de interpretare. Filosofia culturii pune accentul pe dimensiunea axiologic% a culturii, pe corela&ia dintre crea&ie, valoare 'i stil cultural, pe raportul dintre principalele forme culturale; antropologia este o disciplin% ce pune accentul pe cercetarea pozitiv% a realit%&ilor n care s-au ntruchipat aceste valori, pe corela&iile genetice 'i func&ionale dintre structurile sociale, institu&ii 'i practici culturale. Utilizarea termenului de antropologie este azi acceptat% n toate &%rile pentru disciplina care studiaz% n ansamblu evolu&ia societ%&ilor umane 'i a culturii, n unitatea 'i varietatea lor tipologic% 'i istoric%. Antropologia s-a constituit ca un demers de sintez% n urma cercet%rilor ce priveau formele arhaice sau primitive de cultur%, (folcloristic%, etnografie, etnologie). Apari&ia antropologiei a fost legat% de studierea societ%&ilor f%r% istorie, care nu cunosc scrisul sau n care predomin% comunicarea oral%. 5 Totu'i, n abord%rile mai recente, dup% cum precizeaz% Claude Levi-Strauss, antropologia este v%zut% ca o treapt% teoretic% ce include etnografia 'i etnologia, ca momente ale cercet%rii. Acela'i punct de vedere este adoptat 'i de autorii unui dic&ionar de specialitate. Termenii de etnografie, etnologie $i antropologie vor caracteriza de aici nainte trei etape, 6 autonome $i inseparabile totodat", ale unuia $i aceluia$i demers de ansamblu. Etnografia corespunde fazei de culegere 'i inventariere a datelor specifice culturii unui popor, iar etnologia realizeaz% primii pa'i spre o sintez% sistematic% a acestora. Antropologia, prin mijloacele ei de compara&ie, generalizare 'i elaborare teoretic%, este privit% ca o disciplin% de maxim% cuprindere teoretic%, aspirnd spre o cunoa'tere general% a omului. Prelund locul privilegiat al ontologiilor tradi&ionale, filosofia culturii 'i demersurile de antropologie cultural% au "descoperit" diversitatea istoric%, social% 'i psihologic% a umanului, pluralitatea modurilor de a tr%i 'i n&elege via&a, fizionomiile spirituale diferite pe care le implic% subiacent culturile. Definind omul prin cultur%, gndirea filosofic% modern% a impus ideea c% omul produce "lumi" culturale diferite. Pe m%sur% ce varietatea istoric% 'i morfologic% a culturilor a dobndit relevan&% n spa&iul teoretic al disciplinelor sociale 'i umane, a nceput 'i c%utarea obsedant% a "universaliilor" menite s% dea seama de unitatea omului, dezintegrat% acum n caleidoscopul nf%&i'%rilor sale deconcertante. Modelele teoretice avansate ns% pentru a l%muri dualitatea structural% unitate/diversitate sunt ele nsele dependente de contextul istoric 'i cultural n care au fost elaborate, de caracteristicile pe care le au societ%&ile n care sunt integra&i teoreticienii "culturii" 'i "observatorii" culturilor supuse investiga&iei. Pentru c%, e un fapt dovedit, teoriile asupra "culturii" preiau n dispozitivul lor conceptual mesajul interior al culturii particulare n care apar. Ele exprim%, altfel spus, 'i pozi&ia existen&ial% 'i istoric% a respectivei culturii fa&% de alte culturi. Dup% cum vom vedea, antropologiile moderne ale culturii au preluat structurile dihotomice din ontologiile tradi&ionale occidentale, sub presiunea spiritual% a c%rora s-au format. Teme 'i concepte fundamentale Filosofia culturii are ca obiect central determinarea sensurilor care sunt ata'ate ideii de cultur%, analiza structurii morfologice a culturii 'i a raporturilor dintre formele de crea&ie cultural%. Ea investigheaz% un cmp problematic amplu, care s-a constituit prin diverse abord%ri teoretice 'i n care se pot trasa cteva dominante: Raportul dintre cultur% 'i natur%, semnifica&iile culturii pentru existen&a omului;
5 6

Claude Levi-Strauss, Antropologie structural", Bucure'ti, Editura Politic%, "978, p. 430.

Pierre Bonte, Michel Izard, Cuvnt nainte, n vol. Dic!ionar de etnologie $i antropologie, Ia'i, Editura Polirom, "999, p."0.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"5

Analiza crea&iilor umane din perspectiva axiologic%, adic% din perspectiva valorii pe care le-o acord% indivizii 'i societ%&ile; Raportul dintre cultur% 'i civiliza&ie, dintre nf%ptuirile materiale, instrumentale 'i crea&iile de ordin spiritual; Evolu&ia istoric% a tipurilor de culturii, raportul dintre schimbarea social% 'i schimb%rile din sfera culturii, tensiunea dintre tradi&ie 'i inova&ie; Raportul dintre unitate 'i diversitate n cmpul culturii, dintre diversele tipuri de identit%&i (etnice, na&ionale, sociale etc) 'i formele de universalizare istoric%; Analiza culturilor ca sisteme integrate de valori 'i forme de expresie, ntre care se manifest% solidarit%&i 'i coresponden&e ce pot defini anumite configura&ii culturale distincte (epoci, stiluri, curente culturale etc.). Problema fundamental% a disciplinei, dup% cum vom vedea, prive'te defini&a culturii. Ce este cultura? Pentru a o defini s-au impus alte concepte majore: crea&ie, valoare, simbol, stil, limbaje, comunicare etc. Filosofia culturii s-a n%scut n jurul a dou% concepte fundamentale: valoare 'i stil. Primul concept vizeaz% semnifica&iile pe care le au crea&iile umane ntr-un context dat, iar al doilea unitatea formelor de gndire 'i de expresie. Ulterior, la acestea s-au ad%ugat 'i alte concepte 'i realit%&i studiate: forme simbolice, limbaje, forme de comunicare, sens, semnifica&ie, interpretare etc. No&iunea de cultur% este ea ns%'i un produs al ntlnirilor practice dintre culturile particulare, rezultatul cunoa'terii reciproce 'i al interdependen&elor dintre societ%&i, fenomen care, f%r% a lipsi n stadiile anterioare, s-a amplificat n epoca modern% 'i contemporan%. "De-a lungul ntregii sale istorii, omul a fost doar vag con$tient de existen!a culturii $i chiar acest grad de con$tiin!" l-a datorat numai contrastelor dintre obiceiurile propriei societ"!i $i obiceiurile societ"!ii cu care s-a ntmplat s" intre n contact...Astfel c" una dintre cele mai importante realiz"ri $tiin!ifice ale timpurilor moderne a fost recunoa$terea 7 existen!ei culturii". ntr-un fel asem%n%tor stau lucrurile 'i cu no&iunea de civiliza&ie, care s-a impus n epoca Luminilor, cnd progresele tehnice, 'tiin&ifice 'i economice, abord%rile ra&ionale, dezvoltarea vie&ii urbane, a comer&ului 'i a transporturilor, precum 'i afirmarea ideilor politice de esen&% democratic% au schimbat scenografia 'i substan&a vie&ii sociale, f%cnd vizibile diferen&ele fa&% de fizionomia epocii medievale, cu fragment%rile ei politice, cu economiile naturale, stratific%rile ei sociale, cu dominantele ei rurale, despotice 'i religioase. Treptat, civiliza&ia a nceput s% fie asociat% cu dezvoltarea industriei, cu extinderea tehnologiilor 'i a noilor mijloace de transport, comunica&ie 'i comer&, cu alc%tuirile politice democratice 'i moderne, cu noile moduri de via&% 'i de comportament. n felul acesta, un tip istoric de civiliza&ie a fost identificat treptat cu Civiliza&ia ca atare. Conceptul de cultur% a nceput s% fie utilizat tot mai frecvent n decursul secolului al XIX-lea, odat% cu formarea noilor discipline sociale. El a fost asociat cu cel de civiliza&ie, impus nc% din secolul al XVIII-lea, pentru a semnifica progresul cunoa'terii 'i al societ%&ii pe baza extinderii gndirii ra&ionale 'i a mijloacelor tehnice de ameliorare a condi&iei umane. Opozi&ia dintre civiliza&ie (semnificnd progresul uman) 'i barbarie (semnificnd faza medieval% sau fazele primare ale istoriei umane) a func&ionat n epoca Luminilor ca o polaritate fundamental%, nso&it% de polaritatea modern/arhaic, sau modern/premodern. Specializarea semantic% a celor doi termeni s-a produs dup% perioada romantismului, cnd au fost descoperite literaturile populare, folclorul, elementele de cultur% apar&innd civiliza&iilor rurale.
7

Ralph Linton, Fundamentul cultural al personalit"!ii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%,"968, p. 72.

"6

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Din spa&iul artistic, unde definea mai ales formele de expresie 'i de limbaj, conceptul de stil a fost generalizat 'i folosit cu extensie la ntregul cmp cultural. Baza acestei extinderi se afl% tot n cercet%rile de filosofie a culturii, care au dezv%luit c% n spatele modific%rilor de limbaj ale curentelor artistice (romantism, realism, impresionism, simbolism, expresionsim etc.) se afl% o modificare mai profund%, de atitudine spiritual% 'i viziune asupra lumii. n aceast% accep&iune larg%, conceptul de stil define'te unitatea manifest%rilor spirituale dintr-o epoc% sau dintr-o cultur% anumit%. Din perspectiva stilurilor, culturile au nceput s% fie privite ca organisme, cu numeroase coresponden&e subterane ntre 'tiin&%, art%, religie, principii morale 'i politice, mentalit%&i 'i atitudinii fundamentale fa&% de om, natur%, spa&iu, timp etc. Aceast% accep&iune a fost impus% n studiul culturii de Fr. Nietzsche, prin distinc&ia dintre apolinic 'i dionisiac ca dou% structuri spirituale 'i stilistice din cultura greac%, apoi de Leo Frobenius 'i Osvald Spengler, care au diferen&iat stilurile culturale n func&ie de un sentiment spa&ial. O contribu&ie decisiv% n elaborarea conceptului de stil au avut-o noile studii de istoria 'i 8 teoria artei (ini&iate Alois Riegl ("858-"905), Wolfflin, Worringer, Max Dvorak) care au consacrat o metodologie comparativ% de cercetare a operelor individuale, integrndu-le n contextele spirituale care le-au generat, grupndu-le astfel n diverse tipologii stilistice. Conceptul de stil a fost reelaborat n gndirea romneasc% de Lucian Blaga, care l fundamenteaz% pe categoriile incon'tientului colectiv, care determin% unitatea 'i nrudirile profunde dintre manifest%rile spirituale (art%, 'tiin&%, filosofie). Stilul devine astfel un concept central, ca factor de diferen&iere, n abordarea culturii 'i a modurilor de expresie. Repere pentru definirea culturii Este instructiv, pentru nceput, s% fix%m cteva repere care ne pot ajuta s% aproxim%m n&elesurile conceptului de cultur%, repere ce vor fi explicitate n itinerariul teoretic pe care l vom urma. Pe m%sur% ce a dobndit o utilizare frecvent% n disciplinele sociale, termenul de cultur% a fost investit cu semnifica&ii filosofice 'i antropologice foarte largi. Cultura a fost considerat% ca un factor definitoriu al existen&ei umane, ca element indispensabil al realit%&ii sociale. Cu un sens la fel de larg, cultura a fost preluat% de gndirea istoric% 'i antropologic%, pentru a exprima con&inutul esen&ial al procesului de umanizare 'i dezvoltare a societ%&ii. Pentru a preciza sensul conceptului, procedeul cel mai simplu utilizat de teoreticieni a fost acela de a delimita cultura de alte componente 'i realit%&i umane. Astfel, potrivit lui Al. 9 T%nase, putem n&elege cultura punnd-o n corela&ii cu cel pu&in patru sisteme de referin&%: natur%, societate, con'tiin&a individual%/social% 'i personalitatea uman%. Fa&% de natur%, ea reprezint% tot ceea ce omul adaug% naturii, ntregul echipament simbolic supraordonat celui biologic 'i natural, un cosmos alc%tuit din obiecte, rela&ii 'i simboluri, un mediu nou de existen&%. Raportul dintre natur% 'i cultur% a fost exprimat de antropologul A. Leroi-Gourhan prin analogia dintre dou% piramide a'ezate pe vrfuri. Evolu&ia biologic% a omului s-a stabilizat n momentul n care s-a declan'at evolu&ia lui cultural%, adic% noua piramid% care se afl% n expansiune, derivat% din amplificarea capacit%&ilor expresive ale limbii 'i ale limbajelor simbolice, pe de o parte, 'i din amplificarea capacit%&ilor tehnice 'i a uneltelor. O perspectiv% similar% se afl% 'i n lucr%rile lui Lucian Blaga, n special n Aspecte antropologice, unde omul este definit ca fiin&% istoric%, n care s-a finalizat evolu&ia biologic% 'i s-a declan'at cea cultural%. Fa&% de societate, cultura opereaz% un decupaj valoric, re&innd numai acele crea&ii care-l definesc pe om n chip esen&ial, care condenseaz% n structuri materiale 'i teoretico8 9

Vezi, Alois Riegl, Istoria artei ca istorie a stilurilor, Bucure'ti, Editura Meridiane, "998. Al. T%nase, Cultur" $i civiliza!ie, Bucure'ti, Editura Politic%, "977, p. "3.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"7

simbolice o bog%&ie de cunoa'tere 'i de experien&% uman% exemplar%, satisf%cnd astfel nevoi 'i aspira&ii determinate. n raport cu registrul complex al con'tiin&ei 'i al tr%irilor interioare, cultura cuprinde structurile expresive ce traduc n limbaje simbolice aceste st%ri 'i atitudini, structuri ce devin valori intersubiective 'i sociale. Cultura este definit% adesea ca un ansamblu de deprinderi suflete'ti, ntruct presupune un proces de asimilare 'i tr%ire subiectiv% a valorilor. Dar aceste deprinderi 'i st%ri ale con'tiin&ei sociale 'i individuale se obiectiveaz% 'i se exprim% n opere, n limbaje simbolice, n conduite 'i practici sociale. n raport cu personalitatea uman%, cultura reprezint% tot ceea ce omul a dobndit n calitatea lui de membru al unui grup social, un sistem de idei, de obiceiuri, habitudini, modele comportamentale 'i reac&ii caracteristice pentru modul de via&% al unei societ%&i. Deci, acest complex de norme, simboluri, mituri, imagini, credin&e 'i idei, acest corp istoric, sistemul de reac&ii dobndite 'i nv%&ate, suma informa!iilor neereditare (Lotman), care constituie ecranul con'tiin&ei noastre 'i mecanismele psihosociale prin care omul se raporteaz% la realitate, precum 'i universul de cuno'tin&e 'i stratul de semnifica&ii nmagazinate n elementele acestei naturi umanizate iat% zona referen&ial% a termenului de cultur%. Orice element al culturii trebuie considerat simultan ca: un fapt de cunoa'tere, o valoare ce r%spunde unei nevoi 'i exprim% o aspira&ie uman%, un fapt de crea&ie, adic% o elaborare original% fa&% de seria fenomenelor n care se nscrie, 'i, n sfr'it, un sistem de semne prin care sunt codificate semnifica&ii umane, sistem care stocheaz%, prelucreaz% 'i comunic% n spa&iul social mesaje 'i informa&ii. Tema fundamental% a filosofiei culturii este distinc&ia/opozi&ia dintre natur% 'i cultur%, n dou% sensuri: raportarea la natura exterioar%: cultura - mediu nou de existen&%, alc%tuit din valori create prin transformarea naturii; raportarea culturii la natura biologic%: cultura exprim% tehnici, idei 'i comportamente nv%&ate, dobndite, spre deosebire elementele date, de programele instinctuale, n%scute. Dup% cum vom vedea, n cele mai multe accep&iuni, cultura cuprinde principalele valori materiale 'i spirituale, teoretice 'i simbolice, norme 'i reguli, idei, reprezent%ri, imagini 'i comportamente n care se obiectiveaz% modul de existen&% specific uman 'i prin intermediul c%rora via&a social% se reproduce 'i se dezvolt% n integralitatea sa. Raportul dintre natur% 'i cultur% a fost unul fundamental pentru antropologia 'i filosofia culturii. Acest raport a fost gndit pn% acum sub forma unei opozi&ii ireductibile. Ast%zi ns% teoreticienii vorbesc de o nou% alian&% ntre natur% 'i cultur%, iar Edgar Morin afirm% c% omul este cultural prin natur" $i natural prin cultur". Deci, cultura este un fel de a doua natur% a omului, o natur% secund%, ap%rut% prin transformarea naturii primare, dar, ntre cele dou% realit%&i, nu mai putem postula o ruptur% radical%. Ca urmare a crea&iei 'tiin&ifico-tehnice 'i artistice, lumea culturii moderne a dobndit o densitate simbolic% extraordinar%. Dup% cum spunea Ernest Cassirer, tr%im n aceast% lume de simboluri care ne acoper% existen&a. ntruct orice crea&ie uman% reprezint% o unitate indivizibil% a materiei 'i a spiritului, a obiectivului 'i a subiectivului, gndirea filosofic% a utilizat ntr-o vreme 'i termenii de cultura material% 'i cultur% spiritual% (care reproduc, de fapt, distinc&ia dintre civiliza&ie 'i cultur%), pentru a exprima faptul c% ntre cele dou% componente nu exist% o ruptur%, ci o leg%tur% strns%, amndou% fiind laturi constitutive ale vie&ii umane. Componenta material% a culturii care va fi exprimat% prin termenul de civiliza&ie cuprinde mijloacele 'i valorile care asigur% reproducerea material% a vie&ii sociale, adic% procesele existen&ei sociale (unelte, mijloace de produc&ie 'i de transport, bunuri de consum, modul de via&%, gradul de confort, tot instrumentajul complex care ntre&ine via&a cotidian%). Componenta spiritual% a culturii cuprinde sistemele de valori n care se cristalizeaz% eforturile de cunoa'tere, atitudinile 'i reac&iile omului fa&% de lume; acestea se fixeaz% 'i mbrac%

"8

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

forma unor sisteme teoretice ('tiin&a, filosofia), simbolice (arta, mitologia, religia), normative (morala, dreptul, tradi&ii, obiceiuri). Cele mai multe defini&ii privesc cultura ca un sistem de valori, idei 'i atitudini 'i forme de crea&ie, cu func&ii revelatorii 'i simbolice, prin care omul cunoa'te lumea, 'i-o reprezint% 'i o exprim% n opere, dnd astfel sens existen&ei sale. Am putea sistematiza astfel universul culturii: Sisteme teoretice ('tiin&a, filosofia) n care predomin% func&iile cognitive; Sisteme simbolice (religia, arta, mitologia, limba, toate tipurile de limbaje) n care predomin% func&iile simbolice 'i de comunicare; Sisteme normative (dreptul, morala, obiceiuri, tradi&ii) - cu func&ii de reglementare a raporturilor interumane; Sisteme institu&ionale 'i instrumentale (institu&ii educa&ionale, mijloace de comunicare, economia, tehnica, politica) cu func&ii preponderent praxiologice, ac&ionale, practice. Evident c% o anumit% form% cultural%, precum religia, poate fi privit% 'i din perspectiva func&iilor sale normative sau teoretice; religiile cuprind 'i viziuni globale despre lume, reprezent%ri asupra raporturilor dintre om 'i divinitate, prescrip&ii cu valoare practic% sau medical% etc. Sistemele institu&ionale 'i ac&ionale pot lipsi din tabloul de mai sus, ntruct ele apar&in, de fapt, civiliza&iei, domeniului instrumental, dar ele sunt legate de sistemele cognitive 'i de cele normative, formnd un tot integrat. Cultura cuprinde 'i un ansamblu complex de institu&ii aferente 'i mijloace de comunicare, n jurul c%rora este organizat% via&a cultural% 'i prin care valorile p%trund n spa&iul social (sistemul de educa&ie, biblioteci, muzee, expozi&ii, teatre, edituri, pres% etc.). Cultura trebuie considerat% 'i n raport cu acest sistem de institu&ii care au menirea de a organiza crea&ia cultural% 'i de a o difuza n cmpul social. Printre cele mai nsemnate institu&ii care mijlocesc raporturile dintre cultur% 'i societate trebuie s% men&ion%m: sistemul de nv%&%mnt, institutele de cercetare 'tiin&ific%, mijloacele de comunicare n mas%. Ele constituie forme prin care cultura se socializeaz% 'i 'i exercit% toate func&iile sale. Pornind de la aceste repere, n cuprinsul acestui curs vom privi cultura din perspectiva a patru niveluri de abordare: Nivelul filosofic 'i antropologic - cultura ca semn al umanului, ca realitate distinct%, care d% seama de specificul modului uman de existen&%; cultura are o func&ie existen&ial% evident%, o societate nu poate exista f%r% cultur%; n ea sunt codificate rela&iile omului cu transcenden&a, cu istoria, cu natura, cu societatea, cu semenii; prin cultur% omul cunoa'te lumea, se cunoa'te pe sine 'i 'i fixeaz% scopuri; Nivelul axiologic definirea culturilor prin ideea de valoare, raportul dintre valori 'i bunuri, tipurile de valori care alc%tuiesc universul cultural, rela&iile dintre ele, criterii de diferen&iere, de apreciere dup% gradul lor de realizare valoric%; Nivelul istoric 'i social conexiunea dintre cultur% 'i societate, existen&a unor culturi diferite n func&ie de epoci, contexte sociale 'i etnice, deosebirea structural% 'i func&ional% dintre cultur% 'i civiliza&ie, unitatea 'i diversitatea culturilor; culturile sunt produse de societ%&i, de grupuri, prin creatorii exponen&iali. Cultura r%spunde la nevoile sociale 'i individuale. Rolul culturilor n dezvoltarea social%; Nivelul simbolic 'i comunica&ional rela&ia de substan&% dintre cultur% 'i comunicare; abord%ri semiotice ale culturii (sistem de semne, de limbaje) 'i abord%ri comunica&ionale (sisteme de comunicare); omologarea social% a valorilor prin circuitul comunica&ional; comunicarea dintre culturi; interferen&e culturale, conexiuni 'i aculturaⅈ schimb de valori 'i dialogul culturilor.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"9

Cultur% 'i contexte sociale Fiind o expresie sintetic% a experien&ei practice 'i cognitive a omului, o codificare a unor atitudini 'i valori prin care el se afirm% ca fiin&% creatoare n lume, cultura este implicat% genetic, structural 'i func&ional n toate formele concrete de existen&% social%, n toate mecanismele 'i manifest%rile esen&iale care definesc societatea. Ca urmare, raportarea culturii la structurile societ%&ii este o cerin&% metodologic% de prim ordin pentru n&elegerea adecvat% a con&inuturilor sale valorice 'i pentru explicarea mecanismelor func&ionale care-i asigur% dezvoltarea istoric%. Ast%zi este unanim acceptat% ideea c% o comunitate uman% nu poate exista n nici o faz% istoric% a evolu&iei sale f%r% un minim echipament cultural. Cultura mijloce'te raporturile societ%&ii cu lumea nconjur%toare 'i cu ea ns%'i, asigur% satisfacerea nevoilor 'i aspira&iilor umane, reglementeaz% corela&iile interne ale sistemului social 'i imprim% acestuia direc&ia progresiv% a evolu&iei sale istorice. Gndirea filosofic% a dezv%luit faptul c% structura, con&inutul 'i func&iile culturii sunt determinate obiectiv, prin complicate mecanisme mijlocitoare, de interac&iunile ei cu sistemul social global, cu principalele domenii ale vie&ii sociale. Cultura nu este un adaus facultativ la condi&iile materiale, un lux sau o podoab% accesorie, ci o latur% indispensabil% a existen&ei umane, un sistem de crea&ii care r%spund unor cerin&e existen&iale concrete. Nu poate fi imaginat% o societate uman% care s% nu dispun% de un minim echipament cultural pentru n&elegerea 'i transformarea mediului; o societate nu-'i poate epuiza energiile exclusiv n sfera produc&iei de bunuri de consum, ea nu poate supravie&ui f%r% a produce cultur%, adic% f%r% a fi suportul unor crea&ii acumulate 'i sedimentate istoric care s%-i asigure continuitatea eforturilor de umanizare a naturii, de perfec&ionare a rela&iilor sociale, de dezvoltare a personalit%&ii umane. Raportul dintre cultur% 'i sistemele de idei cu func&ie ideologic% (doctrine politice, curente culturale 'i ideologice) este foarte complex 'i va fi abordat la capitolul referitor la cultur% 'i politic%. Agen&ii ideologici structureaz% din interior blocul cultural al unei societ%&i, l orienteaz% valoric n conformitate cu interesele, tendin&ele 'i aspira&iile dominante ale unor epoci sau grupuri sociale. Evolund istoric printr-un proces complex de acumulare 'i crea&ie, cultura se diferen&iaz% n func&ie de nivelul general de dezvoltare a unei societ%&i, de particularit%&ile unei comunit%&i umane determinate, de func&iile sale sociale. De'i este integrat% ntr-un ansamblu de rela&ii determinative, cultura are 'i o autonomie relativ% fa&% de factorii sociali care o condi&ioneaz%. Aceast% caracteristic% se explic% prin specificitatea valorilor culturale 'i prin caracterul profund mediat al rela&iei lor cu factorii materiali ai societ%&ii, prin interac&iunile profunde care se stabilesc ntre diferitele forme 'i domenii ale culturii, prin existen&a unor permanen&e general umane n fluxul transform%rilor istorice. Fiind un proces prin excelen&% creator, cultura 'i dep%'e'te continuu determin%rile sociale 'i dependen&ele func&ionale la intersec&ia c%rora se cristalizeaz%. Exist% o coresponden&% intim% ntre structurile unei societ%&i 'i structurile culturii sale, dar un moment istoric dat cuprinde 'i valori contradictorii care nu se afl% n raporturi de adecva&ie cu st%rile de fapt. Aceast% caracteristic% poate fi descifrat% n multiple planuri de analiz%. Tot aici ar trebui amintit 'i faptul c% prin cultur% se modeleaz% personalitatea uman%, ntruct cultura tezaurizeaz% 'i transmite modele comportamentale, atitudini omologate social, reac&ii dobndite 'i nv%&ate, ntregul corp istoric al omului ca fiin&% social%. Cultura tezaurizeaz% experien&a social% 'i cognitiv%, de&ine formele n care se exprim% con'tiin&a de sine a unei societ%&i, elaboreaz% 'i ntre&ine mecanismele prin care se afirm% crea&ia uman%.

20

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

2. ABORD#RI CONSACRATE !I CONTEMPORANE n mai bine de un secol de la apari&ie, filosofia culturii a cunoscut diverse 'coli de gndire, orient%ri teoretice 'i metodologice, care au abordat cultura din diverse perspective. Cele mai importante sunt abord%rile evolu&ioniste, func&ionaliste, relativiste, culturaliste, structuraliste, semiotice 'i comunica&ionale. Abord%ri evolu&ioniste Evolu&ionismul a fost cadrul teoretic dominant n secolul XIX, cadrul n care a ap%rut studiul filosofic al culturii. Evolu&ionismul 'i istorismul monolinear au st%pnit gndirea 'tiin&ific%, biologia, disciplinele sociale, istoria, lingvistica, psihologia, astfel c% acest mod de gndire 'i-a extins principiile sale 'i asupra filosofiei culturii. Evolu&ionismul poate fi rezumat, pentru interesele disciplinei noastre, n dou% teze fundamentale: Istoria este o succesiune de faze distincte, orientate de un vector unic. Evolu&ioni'tii surprind diversitatea temporal% a culturilor, dar, ntruct schimb%rile din diverse culturi se conformeaz% unui model unic de evolu&ie, care s-ar fi ntruchipat n formula de evolu&ie a culturii occidentale, aceast% diversitate temporal% este privit% sub forma unor decalaje n dezvoltarea culturilor. Evolu&ionismul, provenit din biologie, a preluat 'i explica&ia culturii prin factori naturali (geografici 'i biologic-rasiali). Dup% modelul dominant al gndirii din secolul al XIX-lea, determinist, evolu&ionist 'i pozitivist, superiorul era explicat prin inferior. Astfel, Hypolite Taine explic% arta 'i fenomenele culturale n general prin condi&ionarea lor de c%tre trei factori: rasa, mediul 'i epoca. Cei mai cunoscu&i reprezentan&i ai curentului evolu&ionist n gndirea filosofic% sunt Auguste Comte 'i Herbert Spencer. n acest curent de gndire se ncadreaz% 'i ntemeietorii antropologiei culturale, disciplin% care va alimenta, prin descoperirile 'i metodologiile sale, 'i filosofia culturii. Dintre ace'ti ntemeietori men&ion%m pe urm%torii: Edward Burnett Tylor ("832-"9"7), antropolog englez, considerat ntemeietorul antropologiei (mpreun% cu americanul L.H.Morgan). Tylor public% n "87" lucrarea Primitive culture, prin care consacr% antropologia ca disciplin% autonom%. n "88" public% un tratat asupra noii discipline, intitulat chiar Anthropology. El pune n eviden&% o succesiune istoric% de structuri cognitive, prin analiza comparativ% a culturilor, pe baza unui vast material etnografic. (Este modelul utilizat 'i de Vasile Conta la noi, n concep&ia sa despre fazele prin care trece evolu&ia religiei). Dup% Tylor, omul culturilor primitive era dominat de o concep&ie animist%, potrivit c%reia universul natural era nsufle&it de for&e 'i fiin&e supranaturale, pe care omul ncerca s% le mbuneze prin diverse practici. Tylor sus&ine ipoteza evolu&ionist% a trecerii omenirii prin trei trepte, de la animism la politeism, 'i apoi de la politeism la monoteism, n plan religios, cu sublinierea superiorit%&ii culturii occidentale. Tylor a r%mas celebru prin defini&ia dat% culturii: ansamblu complex ce include cunoa$terea, credin!ele, arta, morala, dreptul, tradi!iile #0 $i orice alte produc!ii $i modalit"!i de via!" create de omul ce tr"ie$te n societate. Lewis Henry Morgan ("8"8-"88") fondator al antropologiei sociale, cu lucrarea faimoas% Ancient Society ("877), unul dintre cei mai importan&i exponen&i ai evolu&ionismului cultural 'i social. El distinge societ%&ile n func&ie de sistemul de nrudire. Societ%&ile evolueaz% spre structuri de o complexitate tot mai mare, iar diferen&ele dintre societ%&i, observabile prin

"0

Apud, Pierre Bonte, Michel Izard, Dic!ionar de etnologie $i antropologie, Ia'i, Editura Polirom, "999, p. 682.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

2"

ancheta etnografic% 'i etnologic%, trebuie nscrise ntr-un flux unitar 'i universal, considernd c% omenirea a parcurs trei trepte: s%lb%ticie, barbarie, civiliza&ie. James George Frazer ("854-"94"), antropolog sco&ian, creator al unei opere fabuloase, Creanga de aur ("880-"935), publicat% n mai multe edi&ii, ultima, din "935, avnd "2 volume (plus nc% unul ce a ap%rut dup% aceast% edi&ia). Lucrarea lui Frazer este o fresc% a evolu&iei umanit%&ii, cuprinznd un material etnografic imens, o descriere a unor credin&e, mituri 'i practici religioase ale popula&iilor primitive, din diverse col&uri ale lumii. Frazer porne'te de la ideea c% forma primar% a religiei este totemismul, totemul fiind un animal sau o entitate natural% care pot fi puse n leg%tur% cu originea clanului; de aici respectul comunit%&ii respective pentru acest totem, care devine tabu alimentar si comportamental. Omenirea parcurge trei stadii, trecnd de la magie la religie 'i apoi la 'tiin&%. Modelul de gndire evolu&ionist a supravie&uit n foarte multe abord%ri ale culturii, de'i a fost criticat 'i dep%'it de abord%rile secolului XX, putnd fi reg%sit 'i n teoriile contemporane ale lui Toffler sau Fukuyama. Orient%ri n secolul XX Teoria (sau 'coala) morfologic% a culturii este reprezentat% de doi ilu'tri gnditori germani: Leo Frobenius ("873-"938), autor al unor studii fundamentale despre cultura african% 'i despre ariile culturale, 'i de Ostwald Spengler, autorul celebrei lucr%ri Dec"derea Occidentului ("9"7-"922), una dintre cele mai comentate lucr%ri de filosofia culturii. Leo Frobenius respinge definirea unei culturi prin simpla adi&ionare de elemente 'i ncearc% s% stabileasc%, n morfologia cultural% pe care o propune, interdependen&a organic% a formelor de crea&ie cultural%, privind culturile ca forme vii, dotate cu un suflet imanent (paideuma). n acest fel, el delimiteaz% o serie de arii culturale n care predomin% anumite forme culturale. Prezentarea concep&iei acestor autori se va face n capitolele urm%toare. Abordarea simbolic% inaugureaz% o direc&ie extrem de fructuoas%, care va impune distinc&ia dintre instrumental 'i simbolic. Reprezentantul cel mai cunoscut este Ernest Cassirer, autorul lucr%rii Filosofia formelor simbolice (publicat% n 3 volume, ntre "923-"929) 'i al lucr%rii Eseu despre om ("942). Este o orientare larg%, ce se va reg%si n toate abord%rile. La noi, Blaga va ilustra aceast% direc&ie. Cultura este un echipament simbolic permanent al omului; culturile se diferen&iaz% dup% modul de via&% al popoarelor. Ca sfer% simbolic%, cultura are autonomie, dar 'i un caracter organic, fiind intim legat% de sufletul colectiv pe care-l exprim%. n unele abord%ri recente, cultura este v%zut% ca un cmp de crea&ie simbolic%, modelnd sfera ac&iunii practice 'i opinia public% prin violen&% simbolic% (Pierre Bourdieu). Franz Boas ("858-"942), antropolog german stabilit n SUA, este considerat p%rintele fondator al noilor orient%ri din antropologia american%, orient%ri care vor domina secolul XX. El va imprima disciplinelor antopologice o perspectiv% antievolu&ionist% 'i relativist%, subliniind necesitatea de a studia fiecare cultur% ca o entitate integrat%, cu datele sale specifice, ntruct semnifica&ia institu&iilor sociale variaz% de la o cultur% la alta. Bazndu-se pe studierea modului de via&% al indienilor din America de Nord, Boas a enun&at foarte multe idei noi, printre care importan&a limbii 'i a culturii pentru diferen&ierea popoarelor, precum 'i teza c% limba reprezint% o paradigm% pentru cercetarea celorlalte sisteme simbolice ale unui culturi. La 'coala lui Boas s-au format mai multe de genera&ii de antropologi, care vor reprezenta diverse direc&ii de gndire. Edward Sapir ("884-"939), lingvist 'i antropolog, dezvolt% 'i consacr% orientarea relativist%, fiind interesat s% determine specificitatea culturilor prin analiza raporturilor expresive dintre limb%, structurile incon'tientului colectiv 'i configura&ia personalit%ⅈ el se afl% la originea

22

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

teoriei dup% care experien&a cognitiv% 'i practic% este organizat% n func&ie de categoriile lingvistice diferite ale popoarelor (teorie cunoscut% sub numele ipoteza Sapir-Whorf). Alfred Kroeber ("876-"960) este o alt% figur% impun%toare a antropologiei americane, ata'at 'i el de ideea unit%&ii interne a culturilor, determinat% de faptul c% elementele ei sunt organizate ntr-un pattern; apropiat fiind 'i de concep&iile difuzioniste, el va cerceta comparativ diverse culturi ale indienilor pentru a le delimita n arii culturale sau a le integra prin tr%s%turile lor comune. Antropologia american% este str%b%tut% de diverse curente teoretice, p%strnd totu'i unele teze importante ale fondatorilor. Orientarea culturalist% (cunoscut% 'i sub numele de teoria cultural% a personalit%&ii sau Culture and Personality) este ini&iat% de un grup de antropologi de prim rang, precum A. Kardiner ("89"-"98"), Ralph Linton ("893-"953), Ruth Benedict ("887-"948) 'i Margaret Mead ("90"-"978). Ace'ti autori, prelund tradi&iile 'i direc&iile de cercetare ini&iate de Boas, Sapir 'i Kroeber, adep&i ai dialogului dintre psihanaliz% 'i antropologie, impun n studierea culturilor ideea de pattern, de model cultural 'i de personalitate de baz". n concep&ia acestor reprezentan&i, cultura este alc%tuit% din structuri valorice, credin&e 'i modele comportamentale nv%&ate n experien&a social%, transmise prin educa&ie, socializare 'i acultura&ie. n lucrarea sa Patterns of culture ("934), R.Benedict propune o tipologie a culturilor dup% orientarea valorilor interiorizate n modelul de personalitate pe care-l dezvolt% prin educa&ie, precum 'i dup% tendin&ele psihologice predominante (apolinice sau dionisiace, relund categoriile de analiz% a lui Nietzsche). Kardiner 'i Linton dezvolt% ideea personalit%&ii de baz%, specifice fiec%rei culturii, n&elegnd prin aceasta un ansamblu de tr%s%turi tipice 'i care constituie caracterul etnic sau na&ional. Pornind de la institu&iile primare ale societ%&ii, un rol fundamental n construc&ia personalit%&ii de baz% revine sistemului educativ, care transmite valorile 'i regulile de conduit% considerate ca fiind definitorii pentru respectiva societate. Pentru ace'ti exponen&i ai antropologiei, valorile culturale, cu toat% autonomia lor, se topesc n plasma vie&ii sociale, n atitudini, comportamente, institu&ii, raporturi sociale. Cultura nu este privit% ca o hain% de duminic% (viziuni elitiste), ci ca salopeta de lucru a membrilor unei societ%&i, tehnologia de adaptare a indivizilor la mediul de existen&%. Agen&ii sociali sunt determina&i de valorile n care cred, de idealurile 'i &elurile spre care se ndreapt%, de normele pe care le respect%, de reprezent%rile care-i orienteaz% n lume, de simbolurile prin care-'i traduc experien&a. Alte orient%ri ale antropologiei americane se nscriu n cadrul neoevolu&ionismului sau, mai recent, al antropologiei economice, cognitive sau interpretative. Abord%rile func&ionaliste sunt impuse ca model teoretic de Bronislav K. Malinowski ("884"942) 'i A.R. Radcliffe-Brown ("88"-"955). Teza de baz%: cultura ndepline'te un set de func&ii universale (de adaptare, de integrare social%, de socializare, func&ii practice, normative 'i simbolice), iar con&inuturile particulare ale diferitelor culturi sunt variabile n func&ie de contexte sociale 'i istorice, de mediu, de organizare social% etc. Concep&iile neoevolu&ioniste se afirm% n gndirea american%, dup% al doilea r%zboi mondial, prin Leslie White, Julien Haynes Steward, Marshall Sahlins '.a. Culturile se diferen&iaz% dup% mecanismele de adaptare ecologic%, n func&ie de ni'a ecologic% 'i social%; orientare relativist% care sus&ine pluralitatea liniilor de evolu&ie cultural%, mpotriva evolu&ionismului clasic monolinear. Culturile pot fi n&elese numai dac% le punem n corela&ie cu societ%&ile particulare care le-au produs, cu factorii de context, cu microevolu&ia specific%. Cultura nu mai este conceput% ca un continuum, ca un flux universal, ci este o proiec&ie a unor determin%ri psihologice, economice, sociale 'i politice. Abord%rile structuraliste l au ca exponent str%lucit pe antropologul Claude Levi-Strauss. n replic% la tendin&ele evolu&ioniste, culturile sunt privite ca ntreguri, ca structuri organizate pe

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

23

anumite principii de ordine 'i pe o re&ea de implicaⅈ n toate culturile putem g%si un strat fundamental de elemente 'i rela&ii care reprezint% structuri universale, rezistente la schimbare. Abordarea semiotic% a culturii este ini&iat% 'i dezvoltat% de Umberto Eco 'i de Iuri Lotman, precum 'i de al&i teoreticieni, la interferen&% cu filosofia limbajului 'i cu studiile de semiotic% a artei. Cultura este un ansamblu de coduri 'i de limbaje, reprezint% suma informa&iilor neereditare, dobndite, fixate 'i transmise istoric prin sisteme de semne. Cultura are caracter inexorabil (Lotman) pentru existen&a grupurilor umane organizate 'i pentru societ%&i. R%spunde la nevoile vitale 'i la cele spirituale. Prin cultur%, o societate 'i organizeaz% experien&a, 'i-o codific% 'i o tezaurizeaz%, o transmite, iar genera&iile noi nva&% aceast% experien&%, o preiau 'i o extind. n cuprinsul cursului vom face referire la aceste orient%ri 'i 'coli de gndire, dar 'i la altele, pe care nu le-am men&ionat - !coala de la Frankfurt, abord%rile comunica&ionale (Marshal McLuhan, R. Escarpit), cele postmoderne (Fr.Lyotard, G. Vatimo). Necesitatea perspectivelor interdisciplinare Conceptul de cultur% are un caracter integrator 'i numai o perspectiv% interdisciplinar% este capabil% s% descifreze articula&ia diverselor sale aspecte 'i implica&iile socio-umane. Cultura este cercetat% azi din pespective disciplinare multiple (istorice, sociologice, psihologice, semiotice, comunica&ionale, economice etc), iar abord%rile interdisciplinare sunt tot mai frecvente pentru a surprinde corela&iile 'i diversele fa&ete dezv%luite ca urmare a unor interpret%ri elaborate n domenii particulare. Constituirea viziunii interdisciplinare 'i a noilor paradigme este rezultatul unor convergen&e spirituale ale epocii noastre, precum 'i a unor procese 'i tensiuni care str%bat cmpurile actualit%&ii. Vom ncerca s% &inem seama de aceste elemente caracteristice, care s-au mpus n decursul secolului XX: prefacerile n care e angajat modelul teoretic al 'tiin&elor naturii 'i dep%'irea paradigmei elaborate de ra&ionalismul clasic; echilibrarea tabloului valoric prin integrarea 'tiin&ei n contextul cultural global 'i stabilirea unor alian&e cu alte forme de cunoa'tere 'i expresie, deci procesul de resolidarizare a valorilor; sublinierea dimensiunii antropologice a culturii 'i punerea ei n rela&ie cu statutul ontologic al omului; impunerea unui nou n&eles al conceptului de timp istoric, diferit de cel cu care opera evolu&ionismul monolinear; c%utarea unei "noi alian&e" ntre om 'i natur%, pe m%sur% ce experien&ele recente au scos n eviden&% amenin&%rile ecologice la care este expus% omenirea, iar n gndirea teoretic% s-a afirmat principiul antropic 'i al paradigmei holografice; noile perspective hermeneutice, semiotice 'i informa&ionale prin care se realizeaz% o convergen&% a demersurilor din 'tiin&ele naturii 'i 'tiin&ele socio-umane; interesul ar%tat pentru structurile simbolice ale culturii 'i dep%'irea viziunilor ra&ionaliste 'i logocentrice asupra omului 'i a crea&iei sale; instituirea unui nou sens al diversit%&ii culturale 'i reconsiderarea culturilor arhaice, tradi&ionale 'i folclorice; afirmarea culturilor din exteriorul spa&iului occidental de civiliza&ie; cre'terea interdependen&elor 'i a schimbului de valori ntre arii culturale, societ%&i 'i na&iuni; relevan&a pericolului pe care-l reprezint% uniformizarea planetar% a culturii de consum, difuzate de sistemul mediatic, 'i, n consecin&%, con'tientizarea ideii c% diversitatea culturilor este o condi&ie a supravie&uirii 'i dezvolt%rii umanit%ⅈ

24

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

efectele contradictorii ale proceselor de integrare 'i de globalizare a economiilor, care au dus, n mod paradoxal, nu la disolu&ia identit%&ilor etnice 'i na&ionale, ci la resurec&ia lor politic% 'i cultural%; confruntarea deschis% a tendin&elor contradictorii ale lumii contemporane animate de paradigme diferite cu privire la raporturile dintre unitate/diversitate, globalizare/identitate, universal/specific. Not%: Bibliografia pentru capitolele I, II, III 'i IV se afl% la sfr'itul capitolului IV.

II.

CULTUR# !I VALOARE

$. CULTURA: DEFINI"II !I SENSURI Odiseea defini&iilor O caracteristic% a filosofiei culturii ca disciplin% teoretic% rezid% n faptul c% ea 'i redefine'te continuu obiectul de studiu, ntruct acest obiect (cultura) are o complexitate deosebit%, se metamorfozeaz% n mii de chipuri, se schimb% el nsu'i de la o epoc% la alta 'i poate fi abordat din perspective multiple. A defini cultura nseamn% a defini ns%'i condi&ia uman%, n unitatea 'i varietatea ei. Defini&iile cunoscute 'i aflate n circula&ie pun accent pe anumite componente sau aspecte ale culturii. Dup% cum vom vedea, defini&iile din sfera antropologiei 'i a istoriei difer% de cele sociologice, psihologice sau semiotice. Astfel, cei mai mul&i antropologi din 'coala american% au definit cultura ca un sistem de credin&e, idei 'i modele comportamentale nv%&ate n experien&a social% 'i transmise prin socializare 'i acultura&ie. Cum am ar%tat, pentru abord%rile semiotice cultura reprezint% un ansamblu de semne 'i limbaje care codific% experien&a 'i o tezaurizeaz%, pentru a o transmite din genera&ie n genera&ie, asigurnd astfel continuitatea procesului istoric. Cassirer 'i Blaga au definit crea&iile culturale prin func&iile lor simbolice 'i revelatorii, implicnd cunoa'terea 'i formele prin care se exprim% atitudinile fundamentale ale omului fa&% de existen&%. Prin cultur%, omul 'i dep%'e'te mediul imediat de existen&% 'i d% sens vie&ii sale. Nu exist% o defini&ie standard a culturii. De fapt, cultura, spune Abraham Moles, se preteaz% la o defini&ie deschis%, oricnd susceptibil% de corecturi 'i ad%ugiri, spre deosebire de conceptele cu care opereaz% 'tiin&ele naturii sau geometria, care pot primi defini&ii nchise. Fenomenul cultural, n complexitatea sa ireductibil%, poate fi doar conturat, evident n mod imprecis, prin convergen&a unor tr%s%turi, dar nu definit riguros, ntruct, avnd un caracter proteic (id est: creator), cultura poate oricnd s" dispar" din propria sa defini!ie dac% aceasta este una nchis% 'i dogmatic%. Nimeni nu va mai inventa noi defini&ii relevante pentru triunghiul dreptunghic, pentru tensiunea curentului electric sau pentru entropie, care sunt concepte nchise, dar oricnd este posibil% o nou% defini&ie a culturii. De ex., Abraham Moles porne'te de la una preliminar%, dar suficient de vag% pentru a o putea dezvolta apoi n sistemul s%u cibernetico-informa&ional: O caracteristic" esen!ial" a fiin!ei umane este de a tr"i ntr-o ambian!" pe care ea ns"$i $i-a creat-o. Urma l"sat" de acest mediu artificial n spiritul fiec"rui om este ceea ce numim cultur", termen att de nc"rcat de valori diverse nct rolul s"u variaz" ## sim!itor de la un autor la altul $i pentru care s-au g"sit peste 250 de defini!ii. Moles propune o reinterpretare a culturii din perspectiva comunic%rii sociale generalizate (prin mass-media) 'i a ciclurilor socio-culturale pe care le parcurg mesajele care ne structureaz% tabloul spiritual, ecranul cunoa$terii. Fiecare dintre noi purt%m n structura psihic%, n spiritul nostru un tablou al lumii, format din cuno'tin&e, idei, opinii, credin&e, reprezent%ri, valori, norme, atitudini etc., toate alc%tuind imaginea noastr% asupra lumii. Defini&iile sunt importante ntruct ele exprim% o anumit% viziune asupra culturii, dezv%luie atitudinea 'i perspectiva particular% a autorilor, precum 'i func&iile ce se atribuie
""

Abraham Moles, Sociodinamica culturii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "974, p. 45.

26

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

culturii. Din varietatea defini&iilor nu trebuie s% tragem concluzia c% fenomenul cultural ar fi prin natura sa indefinibil. Din aceste defini&ii multiple putem re&ine unele reperele ce sunt mai frecvente, care nu lipsesc din nici o ncercare de definire. Din multitudinea defini&iilor 'i a abord%rilor am re&inut nc% din primul capitol cteva elemente definitorii ale acestui concept: sisteme de valori, idei 'i atitudini, formele de crea&ie prin care omul, grupurile sociale 'i societ%&ile 'i interpreteaz% experien&a istoric% 'i o transcriu n opere; aceste opere reprezint% valori 'i norme, care se transmit din genera&ie n genera&ie, asigurnd continuitatea existen&ei umane. Sensuri constituite istoric Termenul de cultur% a fost preluat de mai toate limbile moderne din limba latin%, unde cuvntul cultura avea att n&elesul de cultivare a p%mntului, ct 'i pe cel de cultivare a spiritului, cu sensul larg de educa&ie, de formare a spiritului 'i a sufletului, de instruire 'i de modelare a personalit%&ii pe baza cuno'tin&elor 'i a experien&ei personale. Analogia dintre agricultur% 'i cultur% are drept baz% ideea de modificare a naturii, att a celei exterioare omului, ct 'i a naturii umane, adic% a facult%&ilor naturale ale omului, pe care educa&ia este chemat% s% le transforme din poten&ialit%&i n realit%&i. Cercet%rile entografice 'i antropologice din secolul al XIX-lea au dus la cristalizarea unei prime defini&ii sintetice, de tip dic&ionar. Este defini&ia antropologului E. B. Tylor, care porne'te de la studiul culturilor primitive pentru a ajunge la o generalizare care nglobeaz% n conceptul de cultur% toate manifest%rile de via&% ale unui popor, de la mitologie, limbaj, rituri, ceremonii, simboluri, cuno'tin&e, pn% la institu&ii 'i forme de organizare social%, f%r% a face distinc&ii ntre aceste sfere. Defini&iile culturii s-au multiplicat la nceputul secolului XX, cnd diverse discipline sociale au nceput s% cerceteze mai aplicat fenomenul cultural, dar ele nu au dep%'it cadrul unor polarit%&i deja consacrate: cultur%/natur%, spirit/materie, subiectiv/obiectiv, valori/fapte, crea&ii spirituale/bunuri materiale, mentalit%&i/institu&ii, tradi&ie/inova&ie, particular/universal, etc. Cum vom vedea, antropologii americani, A. Kroeber 'i K. Kluckhohn, care au inventariat defini&iile conceptului de cultur%, le-au sistematizat n func&ie de un set de criterii universale, care privesc raportul dintre om 'i natur%, dintre om 'i valori, precum 'i rela&iile interumane. Termenii de cultur% 'i civiliza&ie au fost utiliza&i, nc% din secolul al XVIII-lea, cu sensuri diferite n spa&iul francez 'i n cel german. n Fran&a, civiliza&ia era considerat% un termen cu o sfer% mai ampl%, ce con&ine cultura ca o component% a sa. n Germania, dimpotriv%, teoreticienii au acordat culturii o sfer% mai larg% 'i au v%zut n civiliza&ie doar componenta material%, tehnic% 'i economic% a culturii. n Statele Unite, unde tradi&ia gndirii antropologice este puternic%, cei doi termeni au fost utiliza&i mult% vreme cu aceea'i semnifica&ie, desemnnd n mod global modul de via&% al unui popor. Ocupndu-se cu prec%dere de comunit%&ile premoderne, tradi&ionale, primitive, antropologii americani nu au operat o distinc&ie tran'ant% ntre unelte, forme de produc&ie, tehnici, cuno'tin&e, idei, credin&e, mituri, forme ale religiei, tradi&ii, limbaje, simboluri, comportamente etc. ntr-o societate de acest tip, valorile nu sunt diferen&iate 'i autonome, precum ntr-o societate modern%; n contextul unui sincretism al valorilor, este greu s% disociezi aspectele culturii de cele care &in de sfera civiliza&ii, a'a cum proced%m n cazul analizei aplicate asupra unei societ%&i moderne, n care structurile sociale sunt puternic diferen&iate, n care activit%&ile, formele de crea&ie 'i valorile sunt relativ autonome, iar accentul axiologic se deplaseaz% de la comunitate spre indivizi (care devin cet%&eni liberi), de la tradi&ie spre inova&ie 'i schimbare, de la conformism social la personalizare. Termenul de civiliza&ie a fost construit n epoca modern% prin derivarea lui din cuvintele latine civis, civitas, civilis, civilitas, avnd ca sensuri cet%&eanul care tr%ie'te ntr-o cetate/stat,

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

27

cet%&ean care dispune de anumite calit%&i prin care se conformeaz% regulilor de conduit% n rela&iile sociale 'i publice. Pornind de pe terenul acestui sens etimologic, civilizarea nsemna (ca 'i ast%zi) educarea cet%&eanului pentru comportarea lui adecvat% (polite&e, bune maniere, obiceiuri) n via&a civil%, n spa&iul civic, n spa&iul public, unde trebuie s% respecte anumite conven&ii 'i reguli consacrate ale rela&iilor interumane 'i sociale. Pe lng% sensul antropologic de st%pnire a naturii prin cunoa'tere inven&ii tehnice -, civiliza&ia a vizat prin chiar n&elesul ei primar reglementarea rela&iilor sociale prin norme 'i institu&ii, organizarea vie&ii comunitare potrivit unor exigen&e diverse (calitatea mediului de via&%, ordine, cur%&enie, igien%, &inut%, coduri ale conversa&iei, comportament afabil, respectarea uzan&elor specifice unui anumit mediu social etc.). n secolul Luminilor, n mediul francez se folosea cu prec%dere termenul de civiliza&ie (opus barbariei) pentru a desemna st%pnirea ra&ional% asupra naturii, progresul cunoa'terii 'i al moravurilor. Civiliza&ia era de asemenea opus% naturii, fiind considerat% un mediu artificial de existen&%, n timp ce cultura se referea la anumite valori ce se nr%d%cineaz% n starea natural%, situa&ie ce explic% 'i critica pe care o f%cea Rousseau civiliza&iei care perverte'te aceste valori (bun%tate, generozitate etc.). Civiliza&ia este identificat% cu stadiul modern al cunoa'terii 'i al organiz%rii societ%&ilor, precum 'i cu un model de comportare a indivizilor, model ce presupune respectarea unor coduri 'i conven&ii sociale. n spa&iul gndirii germanice, ns%, no&iunea de civiliza&ie a fost devalorizat%, fiind asociat% cu formele exterioare ale vie&ii (produse tehnice, institu&ii 'i reguli impuse etc.), cu exterioritatea vie&ii, pe cnd cultura era asociat% cu procesul de formare spiritual%, cu interioritatea, cu aprecierea subiectiv% a lucrurilor, cu realit%&ile suflete'ti 'i cu suma "2 activit"!ilor spiritului. Astfel, termenul de cultura dobnde'te o utilizare tot mai frecvent% pentru a exprima n primul rnd fondul de reprezent%ri al unui popor, valorile, via&a spiritual% 'i deprinderile suflete'ti, constituite istoric. Universalismul Epocii Luminilor este respins ini&ial de Vico 'i Herder, ultimul fiind cel care introduce conceptul de spirit al poporului (Volkgeist), dar 'i pe cel de spirit al epocii (Zeitgeist), pentru a diferen&ia culturile n spa&iu 'i timp, dup% valorile 'i practicile lor specifice. Istorismul 'i relativismul cultural sunt astfel puse n opozi&ie cu universalismul 'i cu imaginea unei evolu&ii unilineare a umanit%&ii. Sunt concepte 'i viziuni ce vor fi preluate 'i dezvoltate de Hegel, Fichte, Al. Humboldt, G.F. Klemm, Theodor Waitz, Adolf Bastian. Gndirea german% ini&iaz% astfel o alt% filosofie a istoriei, diferit% de linia reprezentat% de teoreticienii dreptului natural (Hobbes, Locke, Rousseau, Montesqieu). Cultura este privit% astfel ca semnul global al identit%&ii spirituale a popoarelor, ca element ce atest% diversitatea structural% a umanit%&ii, pe cnd civiliza&ia este v%zut% ca ntruchipare practic% a valorilor culturale. Concep&iile istorice ('i istoricizante), amplificate de romantism 'i de viziunile evolu&ioniste, vor opera cu ideea unor comunit%&i etnice definite prin limb%, tradi&ii spirituale 'i valori proprii, elemente care sunt diferite de la o comunitate la alta, n dezacord cu reprezent%rile luministe, care priveau omul n calitatea lui suprem% de fiin&% ra&ional%, de cet%&ean abstract, disociat de contextele istorice 'i culturale. Astfel, cultura devine indicatorul definitoriu al identit%&ilor na&ionale, iar analizele tot mai aplicate asupra culturii populare 'i a tradi&iilor istorice, asupra condi&iilor concrete 'i a mijloacelor - materiale, spirituale, simbolice - prin care un popor 'i reproduce existen&a n totalitatea sa, vor alimenta noua viziune a relativismului cultural, care disloc% treptat paradigma ra&ionalismului clasic din cmpul 'tiin&elor sociale 'i istorice.

Jacob Bruckhardt, Considera!ii asupra istoriei universale ("905), apud, Cultura, de Bernard Valade, n vol. Tratat de sociologie (sub coordonarea lui Raymond Boudon), Bucure'ti, Editura Humanitas, "997, p. 524.

"2

28

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Astfel, la nceputul secolului XX, filosofia culturii 'i disciplinele sociale erau marcate de conflictul subiacent dintre dou% paradigme culturale, paradigme ce orientau demersurile din 'tiin&ele naturii 'i din cele sociale. Paradigma clasic% are ca substrat teza universalit%&ii ra&iunii umane 'i, implicit, ideea c% valorile specifice ale civiliza&iei occidentale, cu performan&ele lor tehnologie, au un caracter intrinsec universal, c% ele reprezint% modelul consacrat 'i omologat al progresului social. Dimpotriv%, paradigma relativist%, cu antecedente variate n gndirea modern%, dezv%luie condi&ion%rile multiple prin care o cultur% este modelat% de contextul istoric 'i existen&ial n care fiin&eaz%. Evolu&ia gndirii sociale din spa&iul european a consacrat astfel dualitatea cultur%/civiliza&ie. Este vorba de dou% concepte cu voca&ie generalizatoare 'i sintetic%. Ele despart 'i grupeaz% toate crea&iile umane n dou% emisfere, dup% criteriul func&iei lor predominante: crea&ii simbolice sau/'i instrumentale. Sunt dou% tipuri de activit%&i, de atitudini, de opere 'i de finalit%&i, dou% dimensiuni constitutive 'i corelative ale existen&ei umane: una orientat% spre ideal, alt% spre real, una spre valori, alta spre bunuri, una spre semnifica&ii, alta spre fapte, una spre via&a spiritual% interioar%, alta spre confortul material exterior; una se sprijin% pe credin&e 'i atitudini subiective (individuale 'i colective), alta pe demersuri ce aspir% la o cunoa'tere obiectiv%; una ntemeiaz% identit%&i 'i diferen&e, alta faciliteaz% cooper%ri, deschideri 'i integr%ri relative. Poten&ialul creator al omului poate fi repartizat astfel pe o gam% ce se ntinde de la art% la tehnic%. Arta este chintesen&a demersului simbolic al omului, iar tehnica este chintesen&a demersului s%u practic-instrumental. Arta este nucleul culturii, tehnica este factorul generator 'i constitutiv al civiliza&iei. Condi&ia uman% se desf%'oar% concomitent pe ambele registre existen&iale, cu tensiuni, interferen&e 'i desincroniz%ri conjuncturale. Astfel, tabloul lumii actuale este unul extrem de eterogen, cu numeroase nuclee culturale ren%scute, care 'i revendic% energic dreptul la identitate 'i la diferen&% tocmai n epoca globaliz%rii economice 'i mediatice. Abord%ri, defini&ii 'i sensuri interdisciplinare Doi antropologi americani, Alfred Kroeber 'i Clyde Kluckhohn au f%cut, ntr-o lucrare publicat% n "952, un inventar al defini&iilor date conceptului de cultur%, ajungnd s% nregistreze "64 de defini&ii apar&indnd unor filosofi, istorici, sociologi, psihologi, antropologi etc. Autorii au grupat aceste defini&ii n 'apte mari categorii: enumerativ-descriptive, istorice, normative, psihologice, structurale, genetice 'i incomplete. Sintetiznd diverse n&elesuri 'i abord%ri, cei doi antropologi construiesc ei n'i'i o defini&ie a culturii: Cultura const" din modele implicite $i explicite ale comport"rii $i pentru comportare, acumulate $i transmise prin simboluri, incluznd $i realiz"rile lor n unelte. Miezul esen!ial al culturii const" din idei tradi!ionale, ap"rute $i selec!ionate istoric, $i, n special, din valorile ce li se atribuie; sistemele de cultur" pot fi considerate, pe de o parte, ca #3 produse ale ac!iunii $i, pe de alt" parte, ca elemente ce condi!ioneaz" ac!iunea viitoare. Dup% cum vedem, aceast% defini&ie pune accentul pe cultur% ca mecanism social de acumulare 'i transmitere a unor modele comportamentale, prin intermediul unor simboluri, ncorporate chiar 'i n unelte materiale. Valorile culturale sunt privite concomitant ca rezultate ale ac&iunii 'i ca elemente ce condi&ioneaz% ac&iunea. Autorii nu disting elementele ce apar&in culturii de cele care &in de sfera civiliza&iei, considernd c% sistemele de cultur%, fiind un nucleu al civiliza&iei, cuprind modele spirituale (am spune programe soft) pentru
"3

A. L. Kroeber, Clyde Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Etnology, Harvard University, vol. XLVII, nr.", Cambridge, Mass, "952, p. "8".

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

29

comportament 'i ac&iune social%. Aceea'i viziune se reg%se'te 'i la al&i antropologi 'i teoreticieni americani. Un sociolog american contemporan, Norman Goodman, caracteriznd cultura, o explic% prin unitatea dintre aspectele materiale 'i nemateriale ale vie&ii, prin sinteza lor. Iat% cum ar putea ar%ta elementele definitorii ale culturii, prezentate ntr-un mod schematic, pornind de la dimensiunile men&ionate de acest autor, dar 'i de al&i teoreticieni ai culturii, elemente pe care le"4 am grupat n tabloul al%turat. Elemente definitorii ale culturii Cultura material% = crea!ii concrete $i tangibile, manifest"rile fizice ale vie!ii (ma'ini, televizoare, avioane, rigla de calcul, mbr%c%minte, locuin&e, precum 'i comportamente fizice: ex. dansurile) Cultura nematerial% = crea&ii abstracte ale societ%&ii, transmise din genera&ie n genera&ie Elemente ale culturii nemateriale:

". Componente cognitive ( idei):


cuno'tin&e opinii (p%reri)

2. Componente axiologice
valori = idei abstracte (investite 'i cu semnifica&ie emo&ional%) despre ceea ce o societate crede c" este bun, corect $i pl"cut. Valorile asigur" baza pe care judec"m ac!iunile sociale.

3. Componente normative
Norme = reguli care structureaz% comportamentele indivizilor n societate. Tipuri de norme: obiceiuri - conven&ii curente ale vie&ii moravuri - norme asimilate social tabu-uri - ceea ce nu se cade s% facem legile - norme ale autorit%&ii publice

Normele exprim% cultura ideal%. Comportamentele exprim% cultura real%.

4. Componente simbolice
Semnele naturale (fum-foc) Simbolurile - semne conven&ionale asimilate prin educa&ie 'i care dobndesc n&eles prin consens social (cuvinte, gesturi, obiecte, imagini vizuale) Limba - ansamblu de simboluri, construit social Gesturile - form% nonverbal% de comunicare Dup% cum se poate vedea, din acest tablou lipse'te distinc&ia cultur%/civiliza&ie, iar cultura este definit% prioritar prin elemente ale comportamentului nv%&at.

"4

Norman Goodman, Introducere n sociologie, Bucure'ti, Editura Lider, "998, pp 48-57.

30

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Vom reveni la distinc&ia 'i interferen&a dintre cultur% 'i civiliza&ie dup% ce vom trece prin analiza conceptului de valoare, elementul cheie al culturii.

2. CULTUR# !I VALOARE Problematizarea valorilor. Contextul istoric 'i cultural Conceptul de valoare a polarizat aten&ia gnditorilor din sec. XIX, odat% cu trecerea de la viziunile luministe 'i ra&ionaliste spre o concep&ie istoric% asupra culturii, sub auspiciile romantismului 'i apoi ale teoriilor evolu&ioniste. Epoca Luminilor era ncrez%toare n autonomia 'i universalitatea ra&iunii umane, surs% a valorilor general umane 'i a drepturilor naturale, deci universale, ale omului ca fiin&% ra&ional% 'i liber%, indiferent de contextele sociale 'i istorice. Progresul cunoa'terii istorice a dezv%luit ns% faptul c% umanitatea este alc%tuit% din forme de organizare politic% diferite, din state, societ%&i, culturi, grupuri lingvistice 'i grupuri sociale care au moduri de via&%, comportamente, reprezent%ri, credin&e 'i atitudini fundamentale diferite. Cum se mpac% postulatul teoretic al unit%&ii 'i universalit%&ii ra&iunii umane cu diversitatea real% a culturilor 'i a limbilor, dar 'i a idealurilor 'i a criteriilor diferite prin care sunt apreciate manifest%rile 'i crea&iile umane? n momentul n care con'tiin&a modern% a postulat ideea universalit%&ii ra&iunii umane 'i a unit%&ii genului uman, a ap%rut o problem% cardinal%: problema raportului dintre unitate 'i diversitate n lumea uman%. Cercet%rile istorice au impus n spiritul epocii ideea c% diferen&ele dintre culturi sunt determinate de orient%rile lor axiologice diferite, de faptul c% ele r%spund unor nevoi determinate 'i au idealuri diferite, c% fiecare mare cultur% sau fiecare epoc% sunt caracterizate 'i orientate de anumite valori specifice, dominante. n secolul al XIX-lea devin relevante diferen&ele dintre romantism 'i clasicism, apoi dintre alte stiluri, dintre Orient 'i Occident, dintre modern 'i medieval, dintre cunoa'terea de tip 'tiin&ific 'i alte forme de cunoa'tere, dintre industrie 'i agricultur%, dintre metropol% 'i periferie, dintre concep&iile politice (liberalism 'i conservatorism), dintre culturile moderne 'i cele tradi&ionale, dintre modurile de via&% 'i formele de expresie cultural% etc. Toate aceste diferen&e angajeaz%, ntr-un fel sau altul, ideea de valoare. Pentru a explica aceste diferen&e istorice 'i contraste stilistice, de viziune 'i de expresie, gndirea filosofic% modern% a apelat la ideea de valoare, pe care a transformat-o ntr-un concept fundamental. Acest concept a ndeplinit cel pu&in dou% func&ii teoretice: o func&ie critic%, aceea de a stabili n interiorul unei culturii date criterii ale performan&ei, delimitnd valorile de nonvalori, impunnd o ierarhie a operelor ntr-un domeniu sau altul al crea&iei umane, n func&ie de calitatea specific% a operelor; o func&ie de indicator al identit%&ilor culturale globale, ar%tnd care sunt idealurile 'i criteriile specifice ce opereaz% n spa&iul diverselor epoci 'i culturi ale umanit%&ii, ce reprezent%ri, credin&e 'i atitudini definesc anumite societ%&i, popoare 'i culturi. Impunerea no&iunii de valoare n disciplinele filosofice 'i socio-umane este rezultatul unor schimb%ri profunde care au avut loc n structurile civiliza&iei moderne, dup% epoca Rena'terii. Este vorba de procesul de autonomizare a valorilor 'i a domeniilor culturale. De exemplu, valorile 'i activit%&ile economice s-au disociat treptat de cele religioase, morale 'i artistice. Comer&ul, activit%&ile de schimb, munca de tip industrial, toate n expansiune, au impus alte criterii de apreciere dect cele morale sau religioase; calendarul activit%&ilor economice a fost

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

3"

disociat n mod treptat de cel religios; 'tiin&a 'i-a impus norme 'i metodologii specifice, deta'ndu-se att de sim&ul comun, ct 'i de viziunile filosofice 'i speculative; institu&iile politice 'i-au creat forme 'i proceduri independente de legitimare, diferite de cele tradi&ionale; arta s-a autonomizat ca o form% specific% de activitate creatoare. Problematica valorilor a fost receptat% astfel de gndirea filosofic%, iar Kant a fundamentat distinc&iile dintre cunoa'tere, moral% 'i activitatea estetic%, dintre adev%r, bine 'i frumos. O prim% teorie nchegat% a valorilor a ap%rut n spa&iul 'tiin&ific al economiei politice, odat% ce Adam Smith 'i David Ricarrdo au analizat valoarea economic% n sine, lund n considerare doar fazele procesului strict economic. Autonomizarea valorilor devine un indicator semnificativ al progresului social, astfel c% mediul cultural 'i construie'te institu&ii specifice, prin care 'i c'tig% o treptat% independen&a relativ%. Aceste tendin&e s-au accentuat pe m%sur% ce s-a consolidat civiliza&ia modern%, industrial% 'i urbanizat%, n decursul secolului al XIX-lea. Presa, asocia&iile culturale 'i noile institu&ii educative 'i cele de difuzare vor face leg%tura dintre cmpul restrns de crea&ie cultural% 'i cmpul social larg. Dar tabloul valorilor cunoa'te o dinamic% accentuat%, receptnd pulsa&iile transform%rilor sociale 'i ale evenimentelor istorice. Schimbarea rapid% a modurilor de gndire, a experien&ei estetice 'i a atitudinilor spirituale induce, la sfr'itul secolului al XIX-lea, o stare de criz% n con'tiin&a epocii, cnd suprema&ia modelului clasic al lumii, f%urit n laboratoarele 'tiin&ei de tip newtonian, va fi pus% n discu&ie, ca strategie global% a spiritualit%&ii. De sub tutela modelului clasic, generalizat n secolul al XVIII-lea, s-au emancipat mai nti artele, anumite orient%ri filosofice 'i treptat complexul 'tiin&elor istorice 'i umane. Procesul acesta de polarizare cultural% a atins registre acute la sfr'itul secolului XIX 'i el n-a ncetat s% se manifeste pn% azi, oferind spectacolul unei confrunt%ri dramatice, numite de unii teoreticieni, cu un termen numai par&ial adecvat, "criza culturii moderne". E vorba, n fond, de o schimbare a "raportului de for&e" ntre dou% paradigme culturale cuprinse deopotriv% n patrimoniul de experien&e spirituale europene. Noua paradigm% cucere'te pas cu pas teren, pentru ca, la nceputul secolului nostru, s% "5 putem vorbi de o confruntare deschis% "ntre $tiin!" $i restul culturii" . Sintagma "restul culturii" denume'te aici toate acele mi'c%ri spirituale care, pe plan filosofic, contest% intelectualismul dogmatic, promoveaz% relativismul moral 'i ideea de emancipare politic%, iar pe plan artistic reabiliteaz% func&ia creatoare a imagina&iei, sensibilit%&ii 'i intui&iei, libertatea de expresie 'i dreptul artei de a avea "adev%rul" ei autonom. "6 Astfel, n intervalul "870-"9"4, au fost puse n cauz% fundamentele valorice ale culturii occidentale, prin noile interpret%ri 'i opere novatoare apar&innd lui Nietzsche, Bergson, Freud, Dilthey, 'colilor neokantiene, pragmatismului lansat n gndirea american% (W. James, C.S.Peirce, John Dewey), fenomenologiei lui Husserl, noilor perspective deschise de logica matematic% a lui Frege 'i Russell. Este o perioad% de schimb%ri spectaculoase n plan 'tiin&ific 'i estetic (termodinamic%, teoria relativit%&ii, teoria cuantelor, succesiunea rapid% a curentele artistice, avangarda etc.), dar 'i n plan politic, social 'i ideologic (ascensiunea doctrinelor rasiste, socialiste, anarhiste etc.), perioad% ce se ncheie odat% cu primul r%zboi mondial. Aceste schimb%ri zdruncin% edificiul valoric al culturii clasice occidentale, dominate de ra&ionalism, evolu&ionism 'i pozitivism.

"5 "6

Aceast% confruntare este conving%tor 'i expresiv descris% de Ilya Prigogine 'i Isabelle Stengers n: Noua alian!". Metamorfoza $tiin!ei, Bucure'ti, Editura Politic%, "984, p."2"-"49, 390-393.

Cf. Pierre Auregan, Guy Palayret, Zece etape ale gndirii occidentale, Bucure'ti, Editura Antet, "998, pp 2"524".

32

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Dou% provoc%ri: Nietzsche 'i Freud Care este fundamentul valorilor? Ra&iunea universal% 'i autonom% a subiectului uman, cum ne spune ra&ionalismului clasic? St%rile psihologice, dorin&ele subiective 'i variabile, cum sun% r%spunsul concep&iilor subiectiviste? Raporturile economice obiective, traduse n ideologii, cum sus&ine marxismul? Societatea, prin reprezent%rile ei colective, cum afirm% sociologia lui Durkheim? O zon% autonom% 'i aprioric% att fa&% de existen&a real% ct 'i fa&% de st%rile variabile ale subiectului, cum sus&in neokantienii? Fa&% de aceste versiuni, dou% r%spunsuri 'ocante au ap%rut la sfr'itul secolului al XIXlea: r%spunsul lui Nietzsche, care neag% orice fundament ra&ional, obiectiv 'i transcendent al valorilor, nr%d%cinndu-le n fondul biologic al vie&ii (voin&a de putere), de unde relativismul extrem 'i amoralismul; r%spunsul psihanalizei lui Freud, care descoper% o nou% surs% a valorilor 'i a comportamentului uman: incon'tientul, partea nev%zut% a aisbergului pe care l reprezint% psihicul uman, alc%tuit din dorin&e refulate, din energii instinctuale 'i pulsiuni blocate de cenzura con'tiin&ei, dar care r%zbat n chip disimulat n activit%&i simbolice, n vise 'i n crea&ia cultural%, n comportamentul indivizilor. Sunt dou% provoc%ri care vor genera reac&ii teoretice 'i vor duce la o refundamentare a teoriei valorilor 'i a culturii. Friedrich Nietzsche ("844-"900) ini&iaz% o critic% global% a metafizicii occidentale 'i a valorilor dominante ale timpului s%u, valori ntemeiate pe paradigma evolu&ionist%, ra&ionalist% 'i pozitivist%. El denun&% preten&iile 'tiin&ei 'i ale filosofiei ra&ionaliste de a reprezenta o cunoa'tere obiectiv% 'i cert%, respinge principiile moralei curente (o moral% a celor slabi, a turmei gregare), afirmnd c% adev%rurile 'i ideile noastre sunt aprecieri, credin&e, opinii, iluzii transformate n idoli etc. A'adar, Nietzsche deconstruie'te 'i respinge conceptele fundamentale ale 'tiin&ei 'i ale ra&ionalismului occidental (cauzalitate, finalitate, substan&%, autonomia con'tiin&ei, adev%r, liber arbitru etc.). El consider% c% valorile care s-au impus de-a lungul istoriei sunt cele ale renun&%rii, care duc la deprecierea vie&ii n numele unor idealuri "7 false, pe care omenirea le-a proclamat drept absolute. mpotriva acestei morale a celor slabi, a concep&iei care predic% supunere, obedien&a, domesticirea voin&ei, Nietzsche propune o reform% radical%, o r"sturnare a tuturor valorilor, pentru a ie'i din capcanele unei viziuni care neag% via&a. Eliberarea omului din c%tu'ele conven&iilor sociale 'i emanciparea vie&ii, pentru a asigura desf%'urarea ei oarb%, n necontenit% devenire, reprezint% condi&ia necesar% pentru a l%sa loc de afirmare celor puternici, ntuct voin&a de putere ar fi sursa oric%rei valori afirmative, care se situeaz% dincolo de bine $i de r"u. Proclamnd faimoasa sentin&%: Dumnezeu a murit, Nietzsche las% valorile umane f%r% un fundament transcendent, ncercnd s% le ntemeieze pe reabilitarea vie&ii 'i a voin&ei de putere. Oriunde am g"sit via!", g"sit-am voin!" de putere, se spune n A$a gr"it-a Zarathustra. n lucrarea Na$terea tragediei ("87"), Nietzsche a introdus distinc&ia dintre apolinic 'i dionisiac; aceste concepte definesc dou% viziuni asupra vie&ii (ntemeiate pe valori diferite), dar 'i dou% orient%ri stilistice. Apolinicul este orientat de principiul individua&iei, al m%surii 'i al luminii ra&ionale, iar dionisiacul de voin&a de contopire cu fondul ira&ional al vie&ii 'i al lumii, de impulsul dezm%rginirii 'i al ie'irii omului din sine 'i din cadrele date. Arta greac% antic% este astfel v%zut% ca o sintez% a celor dou% tendin&e, ca o sublimare apolinic% a fondului dionisiac. Astfel, la Nietzsche, conceptele de valoare 'i de stil dobndesc sensuri filosofice ample, devin opera&ionale 'i relevante n cercetarea universului cultural. El a pus arta n leg%tur% profund% cu orient%rile spirituale (valori) 'i cu tendin&ele expresive (stiluri) ale diferitelor culturi. Arta este expresia unei energii l%untrice, a unor credin&e 'i viziuni s%dite n str%fundurile spiritului uman. Peste fondul ira&ional al vie&ii, operele de art% arunc% o lume de aparen&e
Dintre operele lui Nietzsche men&ion%m: Na$terea tragediei ("87"), %tiin!a vesel" ("886), Genealogia moralei ("887), Amurgul idolilor ("888).
"7

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

33

frumoase. Punnd arta, mai ales muzica, n dependen&% de straturile profunde ale fiin&ei umane, de voin&a insondabil%, Nietzsche este 'i un deschiz%tor de drumuri pentru direc&iile psihanalitice. Relativismul axiologic al lui Nietzsche a avut un mare ecou n epoc% 'i a declan'at o dezbatere privind fundamentele, natura 'i valabilitatea valorilor. Opera sa va fi un punct de referin&% pentru gndirea secolului XX, iar n ultimele decenii, Nietzsche este revendicat ca un precursor de teoriile postmodernismului. Aflat n dezacord profund cu spiritul dominant al timpului s%u, Nietzsche este unul dintre cei mai controversa&i gnditorii ai epocii moderne, cel care a denun&at modernitatea cu miturile 'i utopiile ei. Tema sa cardinal% este reabilitarea subiectivit%&ii mpotriva tiraniei pe care o exercit% ra&ionalismul 'i conven&iile sociale. Asocierea numelui s%u cu teoriile rasiste 'i antisemite este ns% nedreapt%; el nsu'i a protestat atunci cnd a constatat c% ideile sale sunt utilizate n scopuri politice, iar numele Zarathustra este luat n gur% de antisemi&i. Etichetat nainte de a fi analizat n profunzime, Nietzsche a fost victima unor interpret%ri superficiale, care se perpetueaz% pn% azi. O punere n discu&ie a valorilor clasice realizeaz% 'i al&i autori de referin&% ai epocii. Astfel, mpotriva ra&ionalismului clasic, Henri Bergson reabiliteaz% datele imediate ale con$tiin!ei, intui&ia, sensibilitatea, elanul vital. Dar cel care va realiza o adev%rat% r%sturnare copernician%, n raport cu viziunea ra&ionalist% despre om 'i cultur%, este Sigmund Freud ("856"939). Teoria psihanalitic% elaborat% de el ocup% un loc aparte n tabloul gndirii moderne, prin ipotezele explicative pe care le enun&% 'i prin fecunditatea analizelor 'i a aplica&iilor pe care le-a inspirat. n compara&ie cu Nietzsche, care a reabilitat fondul volitiv 'i dimensiunea valoric% a existen&ei umane, Freud realizeaz% o dislocare 'i mai radical% a subiectului ra&ional din pozi&iile sale privilegiate. Revolu&ia lui Freud vine dup% ce evolu&ionismul darwinist a detronat statutul privilegiat al omului 'i ntregul antropocentrism postrenascentist, dup% ce marxismul f%cuse din con'tiin&% un produs emergent al rela&iilor sociale 'i dup% ce Nietzsche a mpins factorul determinant al con'tiin&ei umane n fondul ira&ional 'i amoral (dincolo de bine 'i de r%u) al voin&ei. "8 Psihanaliza lui Freud, elaborat% n mai multe etape, se nscrie n acela'i proces de desvr"jire a lumii (Max Weber) 'i a omului, ntruct 'i ea demistific% autonomia con'tiin&ei 'i a subiectului ra&ional, ar%tnd c% via&a psihic% a omului este controlat% 'i administrat% de o realitate mai profund%: incon'tientul. Freud 'i va dezvolta teoria pn% la ncercarea de a interpreta ntregul univers al valorilor prin ipoteza incon'tientului. Religia, literatura, arta n general, mitologiile colective, structurile politice, toate pot fi puse n leg%tur% cu mecanismele reful%rii 'i ale sublim%rii disimulate, cu activitatea fabulatorie a incon'tientului. Mai mult, teoria psihanalitic% explic% tensiunile caracteristice ale civiliza&iei moderne prin constrngerile specifice impuse de via&a colectiv%, fapt care duce la limitarea libert%&ii individului, la devierea energiilor primordiale spre forme de expresie ('i de satisfac&ie) ce apar ca substitute ale acestor energii (munc%, 'tiin&%, art% etc.). Structura vie&ii psihice a omului este alc%tuit% pentru Freud din trei componente: Sinele, Eul 'i Supraeul. Sinele este incon'tientul ca atare, sediul instinctelor fundamentale (sexuale 'i de autoconservare), dar 'i al dorin&elor refulate. Sinele con&ine tendin&e contradictorii, fiind orientat de pricipiul pl%cerii (Eros) 'i de principiul distrugerii (Thanatos). Eul reprezint% componenta intermediar%, ce cuprinde principalele facult%&i 'i func&ii psihice ale psihicului individual. Supraeul este etajul social al vie&ii psihice, constituit prin asimilarea valorilor 'i a normelor sociale, func&ionnd ca o cenzur% n raport cu impulsurile instinctuale (el stabile'te ce este permis 'i ce este interzis).

Dintre lucr%rile lui S. Freud: Cinci prelegeri de psihanaliz" ("9"0), Totem $i tabu ("9"3), Dincolo de principiul pl"cerii ("920), Angoasa n civiliza!ie ("929)

"8

34

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Rela&iile dintre cele trei instan&e sunt antagonice, Eul fiind cmpul de confruntare ntre pulsiunile Sinelui 'i exigen&ele Supraeului, ncercnd mereu s% concilieze 'i s% ajusteze energiile instinctuale cu normele sociale 'i culturale. Eul se conduce dup% principiul realit%&ii, delibernd ntre cele dou% instan&e opuse, avnd la dispozi&ie dou% mecanisme de echilibrare: refularea dorin&elor ce intr% n contradic&ie cu normele sociale interiorizate n configura&ia Supraeului 'i sublimarea, satisfacerea lor n modalit%&i camuflate, deghizate, travestite, deviate (vise, crea&ia artistic% etc.). Astfel, comportamentul uman este mereu ntr-un echilibru precar. Construc&ia mediului cultural, cu valorile 'i normele sale specifice, presupune ngr%direa instinctelor sexuale 'i a tendin&elor agresive inerente naturii umane. Civiliza&ia presupune a'adar reglementarea raporturilor sociale prin restric&ii ce ngr%desc satisfacerea pulsiunilor instinctuale, prin norme juridice 'i morale, prin constrngeri, care sunt resim&ite ca frustr%ri 'i traumatisme psihice. Structurile interne al civiliza&iei pun n opozi&ie libertatea individual% 'i cerin&ele existen&ei sociale, principiul pl%cerii 'i cel al realit%&ii. Astfel edificiul civiliza!iei se sprijin" pe principiul renun!"rii la pulsiunile instinctuale, pe refularea 'i pe satisfacerea lor deviat%, prin sublimare. Pulsiunile instinctuale vor fi determinate s"-$i modifice, prin deplasare, condi!iile necesare staisfacerii lor...Sublimarea instinctelor constituie una dintre tr"s"turile cele mai izbitoare ale dezvolt"rii n planul civiliza!iei; ea este aceea care permite activit"!ilor psihice superioare, $tiin!ifice, artistice sau ideologice s" ndeplineasc" un rol att de #9 important n via!a civilizat". Civiliza&ia presupune 'i limitarea agresivit%&ii, principiu al distrugerii, inerent 'i el naturii umane. Fondul instinctual al omului ar cuprinde, dup% Freud, dou% componente energetice opuse, dar adesea inseparabile: o energie instinctual% a Erosului (libido), 'i o energie ce &ine de Thanatos, de instinctul mor&ii (al agresivit%&ii, distrugerii). n consecin&%, dup% opinia lui Freud, n lumea uman% am avea de a face cu un conflict permanent ntre acest fond instinctual 'i normele ra&ionale pe care le impune civiliza&ia. Freud este tentat mereu s% caute r%d%cina conflictelor din plan cultural n substratul biologic 'i psihologic al naturii umane. Astfel, spune el, civiliza&ia 'i umanitatea n ntregul ei sunt sf'iate ntre tendin&a de unire a indivizilor n forme comunitare de via&% 'i tendin&a spre agresivitate ce s%l%'luie'te n str%fundurile fiin&ei 20 umane, deci ntre Eros $i Thanatos, ntre instinctul vie!ii $i instinctul de distrugere. Ca urmare a acestei ostilit"!i primare, care i ridic" pe oameni unii mpotriva altora, societatea civilizat" este mereu amenin!at" cu ruinarea...Civiliza!ia trebuie s" fac" totul spre a limita agresivitatea uman" $i spre a-i reduce manifest"rile cu ajutorul reac!iilor 2# psihice de ordin cultural. Cultura 'i civiliza&ia sunt astfel produsul sublim%rii, dar ele au un pre& greu, ce const% n permanentizarea insatisfac&iei. Aici se afl% sursa tensiunilor l%untrice ale omului 'i explica&ia faptului c% omul nu-'i g%se'te fericirea n condi&iile civiliza&iei. Freud opereaz% cu un model al naturii umane n care determinante sunt componentele biologice 'i psihologice, cu imaginea unui individ care ar fi modelat de aceste structuri instinctuale, ce ac&ioneaz% independent de contexte istorice, sociale 'i culturale, structuri ce orienteaz% motiva&iile ac&iunii 'i ale crea&iei umane. Concep&ia psihanalitic% a avut o influen&% deosebit% asupra teoriilor despre cultur%. Carl Gustav Jung a dus teoria psihanalitic% spre o direc&ie filosofic% 'i antropologic% mai ampl%, lansnd teza referitoare la incon'tientul colectiv al speciei umane, n care 'i-ar avea originea miturile 'i arhetipurile fundamentale, cele care reprezint% substratul tuturor crea&iilor culturale.
"9 20 2"

Sigmund Freud, Angoasa n civiliza!ie, n Opere, vol. I, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "99", p. 32". Ibidem, pp. 342. Ibidem, pp. 333-334.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

35

la ncepultul secolului XX, filosofia culturii a fost marcat% n chip esen&ial de concep&iile lui Nietzsche 'i Freud, dar 'i de alte orient%ri teoretice 'i spirituale (neokantianism, curente 'i teorii artistice, noile teorii 'tiin&ifice), mi'c%ri care au pus n discu&ie statutul valorilor morale, 'tiin&ifice, estetice, religioase sau politice. Ele vor fi abordate n capitolele urm%toare. Conceptul de valoare. Abord%ri 'i teorii Culturile au fost mereu definite ca sisteme integrate de valori, deci cea dinti opera&ie trebuie s% fie definirea conceptului de valoare. Ce este valoarea? Sunt consacrate deja mai multe abord%ri, sensuri 'i teorii, mai multe r%spunsuri teoretice la aceast% problem%. Paradoxul cu care se confrunt% orice axiologie const% n faptul c% valoarea presupune ceva demn de apreciat $i pe cineva n m"sur" s" aprecieze, deci un moment obiectiv 'i unul 22 subiectiv. Dar, fa&% de aceast% problem%, ntreb%rile vin n cascad%: despre care subiect este vorba: individual sau colectiv, ra&ional sau afectiv, ac&ional sau contemplativ, un subiect generic (general-uman) sau unul particular, determinat de contexte social-istorice? n leg%tur% cu polul obiectiv al valorii, ntreb%rile majore privesc urm%toarele variante: obiectul la care se refer% valoarea este unul existent sau dorit, unul real sau unul ideal, relativ sau absolut, material sau fictiv, ontologic sau logic? Aceste ntreb%ri au generat numeroase r%spunsuri teoretice, dintre care unele au pus alternativele de mai sus n rela&ii de disjunc&ie, altele n rela&ii variate de conjunc&ie. Rela&ia dintre cele dou% aspecte ale valorii (obiectiv/subiectiv) reprezint% problema fundamental% a oric%rei axiologii sau teorii a culturii, cristalizat% n urm%toarele ntreb%ri: sunt obiectele valori pentru c" subiectul le valorizeaz", sau subiectul le valorizeaz" pentru c" ele sunt valori?; posed" obiectele valoare pentru c" noi le dorim sau noi le dorim pentru c" ele posed" intrinsec 23 valoare?. Decisiv pentru definirea valorii este modul n care este privit raportul dintre subiect 'i obiect. Astfel, exist% trei tipuri de concep&ii, considerndu-se fie c" valoarea este imanent" subiectului, fie c" este situat" n sfera transcendent" a unor obiecte (materiale sau ideale), fie c" 24 rezult" din dintr-o interac!iune ntre subiect $i obiect. n consecin&%, putem sistematiza concep&iile despre valoare n urm%toarele categorii. Realismul naiv identific% valoarea cu o calitate intrinsec% a lucrurilor sensibile, a faptelor, a obiectelor naturale. Sub influen&a economiei politice, dar 'i a concep&iilor materialistpozitiviste, valoarea este identificat% cu obiectul exterior subiectivit%&ii. Concep&ii subiectiviste 'i psihologiste. Valoarea este definit% ca un atribut al subiectivit%&ii umane, ca tr%ire interioar%, dorin&%, pl%cere, interes, preferin&%, ideal. Ca exemple de teorii care ntemeiaz% valoarea pe st%rile subiective ale omului sunt citate concep&iile lui Alexius von Meinong, R.M.Lotze 'i Christian von Ehrenfels, afirmate la sfr'itul secolului al XIXlea. Aceste pozi&ii teoretice subiectivizeaz% valorile, le relativizeaz% pn% la punctul n care nu mai pot explica existen&a unor valori sociale, comune, istorice, stabile etc. Concep&ii biologiste 'i rasiste. R%d%cina valorilor este una biologic%. Valorile exprim% poten&ialul biologic al indivizilor 'i al popoarelor. Nietzsche 'i al&i teoreticieni vor dezvolta aceast% viziune care va duce la teoriile rasiste, ce au drept teze directoare: superioritatea biologic% a unor popoare; dependen&a culturii de calit%&ile biologice; deci, implica&ia este: inegalitatea cultural% a raselor.
22 23 24

Ludwig Grunberg, Axiologia $i condi!ia uman", Bucure'ti, Editura Politic%, "972, p. 76. Ibidem, p. 77. Ibidem, p. 70.

36

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Concep&ii autonomiste. Apar&in gnditorilor neokantieni - Heinrich Rickert, W. Windelband, Nicolai Hartaman. Valorile nu au existen&%, ci valabilitate. Ele alc%tuiesc un fel de regiune autonom%, zon% separat% att de subiect, ct 'i de obiect. Valorile au un statut asem%n%tor cu ideile platonice. Concep&ia psihanalitic%. Valorile sunt proiec&ia unor dorin&e refulate n subcon'tient, iar crea&ia cultural%, artistic% mai ales, este expresia sublimat% a acestor dorin&e. Teoria lui S.Freud pune valorile n dependen&% de incon'tient, zon% ce cuprinde impulsuri nr%d%cinate n instinctul de conservare 'i n pornirile erotice. Concep&ii rela&ionale. Valorile nu se confund% nici cu tr%irile subectului, de'i le presupun, nici cu atributele sensibile ale obiectelor, de'i le presupun 'i pe acestea, ci sunt expresia unei rela&ii specifice dintre obiect 'i subiect. De aceast% perspectiv% s-au apropiat concep&iile fenomenologice, precum cea a lui Max Scheler, care considera valorile drept obiecte corelative ale unor intui&ii emo&ionale. n gndirea romneasc%, Petre Andrei, Tudor Vianu 'i L. Grunberg sunt adep&i ai acestei viziuni rela&ionale. Un pol al valorii e situat n obiectivitate, altul n subiectivitate; deci valorile exprim% aceast% corela&ie. Nu sunt substan&e, ci rela&ii. Pornind de la aceast% ultim% viziune, putem rezuma unele elementele definitorii ale valorilor n cteva propozi&ii cheie: valoarea presupune un raport ntre un obiect (obiect fizic, unealt%, bun material, o oper% spiritual%, o idee, un gest, un comportament etc.) 'i un subiect care pre&uie'te obiectul respectiv; nu exist% valoare dect pentru un subiect determinat (individual sau colectiv), situat totdeauna ntr-un anumit context cultural, social 'i istoric; subiectul apreciaz% calit%&ile obiectului n func&ie de capacitatea acestui obiect de a-i statisface o seam% de trebuin&e, idealuri, aspiraⅈ valorile se caracterizeaz% prin polaritate (adev%r/fals, bine/r%u, util/inutil, frumos/urt, sacru/profan etc.) 'i prin ierarhie, n func&ie de gradul realiz%rii lor (ntre drept 'i nedrept, adev%r 'i eroare, frumos 'i urt, bine 'i r%u etc. exist% situa&ii intermediare) 'i n func&ie de importan&a lor pentru o comunitate dat%; valorile se ntruchipeaz% n bunuri, care sunt nsu'ite de indivizi pentru c% le satisfac anumite nevoi, dar valorile au mereu 'i sensul de idealuri 'i aspiraⅈ valorile subliniaz% contrastul dintre starea de fapt 'i cea de drept, dintre realitate 'i dorin&ele 'i aspira&iile noastre, dintre ceea ce este 'i ceea ce trebuie s% fie (n func&ie de un ideal); valorile pot fi deosebite dup% domeniul lor (morale, religioase, politice, 'tiin&ifice, estetice etc.), dup% natura lor (valori materiale, valori spirituale, valori sociale sau valori personale etc.), dup% func&ia lor (valori-mijloc, valori-scop), precum 'i dup% alte criterii, cum ar fi semnifica&ia, aria de r%spndire sau durabilitatea lor (valori general-umane, valori universale, valori na&ionale, valori perene (clasice) sau valori ce au doar o recunoa'tere conjunctural%, valori dominante sau secundare, etc.); Valorile sunt concomitent autonome 'i solidare n tabloul axiologic al unei epoci sau al unei culturi determinate; p%strndu-'i diversitatea 'i autonomia, valorile formeaz% configura&ii structurale 'i istorice, se integreaz% func&ional ntr-un sistem de valori, iar societ%&ile, grupurile umane 'i culturile 'i definesc identitatea prin aceast% configura&ie original% a sistemelor de valori; valorile sunt transmise prin mecanismele educa&iei 'i ale socializ%rii, fiind asimilate 'i interiorizate de indivizi; ele dobndesc astfel un caracter normativ 'i intr% n structura

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

37

mentalit%&ilor 'i a convingerilor noastre, de unde ac&ioneaz% ca repere 'i criterii de orientare a comportamentelor 'i ac&iunilor; criteriile de apreciere a valorilor sunt elaborate la nivel social, au o anumit% stabilitate istoric%, dar se caracterizeaz% 'i prin istoricitate 'i relativitate; aceste criterii se schimb% de la o epoc% la alta, difer% de la un grup social la altul, iar n actul concret de valorizare ele se individualizeaz% n func&ie de datele specifice ale unei personalit%&i. Sistematiznd tr%s%turile distinctive ale valorii, L. Grunberg construie'te urm%toarea defini&ie ampl% a valorii: Valoarea apare astfel ca acea rela!ie ntre subiect $i obiect n care, prin polaritate $i ierarhie, se exprim" pre!uirea acordat" (de o persoan" sau de o colectivitate uman") unor nsu$iri sau fapte (naturale, sociale, psihologice), n virtutea capacit"!ii acestora de a satisface trebuin!e, necesit"!i, dorin!e, aspira!ii umane, istorice$te condi!ionate de practica social". Astfel spus, valoarea este rela!ia social" n care se exprim" pre!uirea acordat" unor obiecte sau fapte, n virtutea unei coresponde!e istorice$te determinate de mediul socio-cultural a nsu$irilor lor cu trebuin!ele unei comunit"!i umane $i idealurile 25 generate de acestea. Cultur% 'i valoare Exist% azi un consens explicit asupra faptului c% no&iunea de valoare se afl% n centrul oric%rei defini&ii a culturii. Pentru a prezenta temele majore ale axiologiei vom urm%ri demersul sistematizator 'i sintetic al lui Tudor Vianu, autorul primului curs de filosofia culturii 'i de teorie a valorilor la Universitatea din Bucure'ti, &inut n perioada interbelic%. Dup% ce parcurge analitic teoriile cele mai consistente din filosofia culturii, Vianu ajunge la concluzia c% termenul de cultur% exprim% suma valorilor create de om, mediul artificial 'i simbolic n care omul 'i dobnde'te caracteristicile sale ireductibile. Cultura este un patrimoniu al valorilor, un univers axiologic n care omul 'i dobnde'te demnitatea sa. n centrul defini&iei sale st% conceptul de valoare. El define'te valoarea n sens rela&ional, ca fiind obiectul unei dorin&e. "Scurt spus, o valoare este obiectul unei dorin!e. Aceast" dorin!" poate s" fie la rndul ei fizic" sau moral". Un lucru care ntruchipeaz" n sine o astfel de valoare, un lucru care prin prezen!a sau prin ntrebuin!area lui poate s" satisfac" aceast" dorin!" se nume$te 26 bun". Definind cultura ca ansamblu structurat de valori, Vianu situeaz% valorile la intersec&ia dintre dorin&e 'i nevoi, pe de o parte, 'i obiectele corelative acestora, care au capacitatea de a le satisface, pe de alt% parte. Dorin!a cuprinde valorile ca pe obiectele ei corelative - spune Vianu. Valoarea este, deci, &inta unei aspira&ii, expresie a unui ideal sau scop. Actul cultural const% n introducerea unui obiect, prin crea&ie uman%, n sfera unei valori. Prin crea&ie, omul investe'te un obiect cu o anumit% valoare 'i, deci, l integreaz% culturii, l nal&% din natur% n cultur%. Cultura, mai spune el, const% n introducerea obiectelor acestei lumi n sfera feluritelor valori; astfel lumea cap%t% sens, iar lucrurile, privite din perspectiva unor valori, dobndesc anumite semnifica&ii umane. n cele mai frecvente n&elesuri, valoarea este "expresia ideal" a unui acord ntre eu $i 27 lume, care poate fi oricnd realizat". Cultura, ca imperiu al valorilor, este v%zut% ca o
25 26 27

Ibidem, pp 6"-62. Tudor Vianu, Originea $i valabilitatea valorilor, n Opere, vol. 8, Bucure'ti, Editura Minerva, "979, pag. "50. Ibidem, p. "34.

38

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

axiosfer% a existen&ei umane, un ansamblu de valori 'i de criterii de apreciere a lumii. Orice valoare, de'i r%mne o proiec&ie ideal%, se ntruchipeaz% relativ 'i gradual ntr-un suport fizic (obiect, oper%, imagine, comportament, ac&iune), prin care 'i exprim% existen&a 'i este ncorporat% n plasma vie&ii concrete. Cultura delimiteaz% n aria socialului tot ceea ce omul a inventat 'i a introdus n cmpul existen&ei, toate crea&iile 'i mijloacele care alc%tuiesc mediul specific al existen&ei umane. "Prin lucrarea tuturor creatorilor, prin tehnic" $i prin art", prin opere $tiin!ifice $i prin institu!ii, prin codific"ri $i prin ritualuri, ne nconjur"m cu un mediu axiologic 28 condi!ional". n concep&ia sa, Vianu pune un accent deosebit pe actul cultural, adic% pe ideea de crea&ie. Vianu elaboreaz% o concep&ie proprie asupra culturii, pe care o denume'te concep!ie activist", deoarece are n centrul ei ideea rolului activ al subiectului cultural. Cultura este deci procesul activ de creare a valorilor, de ntrupare a valorilor n bunuri de civiliza&ie 'i de valorificare a lor conform nevoilor 'i trebuin&elor umane. El ncearc% s% combine teza autonomiei valorilor cu perspectivele psihologiste, respingnd, totodat%, pozi&iile extreme ale acestor orient%ri. ntre obiectivism 'i subiectivism, Vianu consider% c% valorile reprezint" expresia ideal" a unui acord ntre eu $i lume, deci posibilitatea unei adapt%ri satisf%c%toare ntre lucruri 'i con'tiin&%. Vianu respinge att psihologismul radical, care reduce valoarea la simple tr%iri subiective, ct 'i materialismul vulgar, care confund% valoarea cu lucrurile n afar% rela&iei lor cu omul. Deci valoarea este o rela&ie a con'tiin&ei subiective cu lumea obiectiv%. De'i sunt expresia subiectivit%&ii, prin crea&ie, valorile au obiectivitate 'i valabilitate social%, fiind mp%rt%'ite de grupuri umane. Ele sunt determinate de nevoile umane, r%spund unor dorin&e determinate, unor trebuin&e, sunt expresia muncii 'i a creativit%&ii umane, dar au n acela'i timp 'i un caracter social. Concep&ia sa ncearc%, a'adar, s% concilieze determin%rile subiective 'i obiective, individuale 'i sociale, ra&ionale 'i afective ale valorilor. Valorile reprezint% o zon% intermediar% ntre con'tiin&% 'i lucruri, o zon% autonom% dar care se afl% n acela'i timp n corela&ie cu cele dou% realit%&i, fiind o punte ntre subiect 'i obiect. El este aproape, pe de o parte, de orient%rile platoniste, care acord% valorilor autonomie, ca o lume ideal%. Dar, interesat mereu s% asigure sinteza dintre ideal 'i real n structura valorii, el va face distinc&ie ntre valorile pure 'i cele realizate, ntre mediul axiologic, autonom 'i spa&iul social. Substan&a valorilor este asigurat% totdeauna de realit%&i la care con'tiin&a uman% se raporteaz% n mod necesar. De aici decurge obiectivitatea valorilor, pe care Vianu o nume'te excentricitatea valorilor, afirmnd c% ele sunt cuprinse de con'tiin&% ca ni'te realit%&i exterioare ei. Clasificarea valorilor culturale Lumea valorilor culturale este de mare complexitate. Exist" deci tot attea valori cte aspira!ii vibreaz" n sufletul omenesc, spune Vianu. Valorile se diferen&iaz% ntre ele, devin autonome n evolu&ia istoric% a culturii 'i sunt ireductibile unele la altele, de'i ca genez% au temeiuri asem%n%toare. Toate la un loc exprim% gama foarte bogat% 'i divers% a existen&ei umane. Ierarhia valorilor e diferit% de la o epoc% la alta. Analiza criteriilor de grupare ale valorilor ne-a ar"tat c" fiecare valoare apar!ine unui sistem ra!ional de coordonate. O valoare poate fi real" sau personal", material" sau spiritual", mijloc sau scop, integrabil", neintegrabil" sau integrativ", liber" sau aderent" fa!" de suportul ei concret, perseverativ" sau amplificativ" prin sensul $i ecoul ei n
28

Ibidem, pag. "33.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII


29

39

con$tiin!a subiectului deziderativ. n func&ie de aceste criterii, Vianu elaboreaz% o topografie a universului axiologic, stabilind opt tipuri de valori: economic%, vital%, juridic%, politic%, teoretic%, estetic%, moral%, religioas%. Pentru fiecare domeniu al culturii exist% o valoare dominant%: s%n%tatea, utilul, dreptatea, puterea, adev%rul, frumosul, binele, sacru. Ultimele patru sunt valori-scop, primele patru valori-mijloc. Observ%m c% n aceast% scar% valorile instrumentale, care ndeplinesc func&ia de mijloc (primele patru) sunt situate n partea de jos a ierarhiei, iar valorile care ndeplinesc func&ia de scop (valori finale) se afl% n fruntea acesteia. ntre aceste valori exist% rela&ii de coordonare 'i de influen&are reciproc%, dar ele sunt ireductibile unele la altele. Chiar dac% genetic au fost conexate, valorile au dobndit treptat autonomie. Kant este cel care a teoretizat 'i a fixat independen&a celor trei clase mari de valori: teoretice, morale, estetice (adev%r, bine, frumos). Fiecare valoare poate fi definit% prin caracterele sale diferen&iatoare, prin aspira&iile specifice pe care le satisface, prin finalitatea lor distinct%. Valoarea economic% r%spunde nevoii de ntre&inere a vie&ii, valoarea teoretic% nevoii de a organiza 'i codifica experien&a, iar valoarea etic% nevoii de a reglementa raporturile armonioase ntre semeni. Pentru a exprima aceast% autonomie a valorilor, Vianu afirm% c% ele sunt ira&ionale n fondul lor, pentru c%: Nu pot fi reduse unele la altele, nu pot fi substituite, fiecare dintre ele avnd o finalitate intrinsec%, specific%; Nu pot fi definite unele prin altele, nu pot fi definite prin raportare la o valoare supraordonat% (cum ar fi, de exemplu, adev%rul), a'a cum au ncercat unii gnditori n antichitate sau al&ii n epoca modern%, care au propus definirea universului valoric din perspectiva unilateral% a unei singure valori (valori estetice sau religioase). Valorile au deci o ireductibilitate logic%; Ele au, de asemenea, o ireductibilitate genetic%, ntruct nu pot fi derivate nici istoric unele din altele (morala din religie, arta din religie sau din munc% etc.), de'i au ap%rut concomitent, printr-un complex de condi&ii n care s-au interferat 'i s-au influen&at reciproc; Cnd sunt tr%ite, valorile se asociaz% unui sentiment specific. Valorile cer s% fie tr%ite, nu doar gndite; Nu pot fi definite prin raportare la un gen proxim, pe care nu-l au; Nu pot fi definite doar prin determin%ri logice, ntruct n structura valorilor intervin facult%&i pre-logice (afectivitate, dorin&e, idealuri etc.). Valoare 'i sens n 'tiin&ele umane La nceputul secolului XX, sub influen&a orient%rilor neokantiene 'i fenomenologice, s-a declan'at o dezbatere privind statutul valorilor n 'tiin&ele naturii 'i n 'tiin&ele sociale 'i umane. Filosofia culturii s-a cristalizat odat% ce a devenit limpede pentru teoreticieni deosebirea dintre 'tiin&ele naturii 'i 'tiin&ele spiritului, dintre natur% 'i cultur%, dintre lumea fizic% 'i lumea moral%. Aceste distinc&ii, formulate la sfr'itul secolului al XIX-lea de orientarea neokantian%, vor reveni mereu n teoriile culturii. Distinc&iile dintre faptele obiective, independente de om, fapte repetabile exprimate sub form% de legi, prin judec%&i de existen&%, pe de o parte, 'i fenomenele dependente de om, care fac parte din civiliza&ia uman%, fenomene irepetabile, individuale, care implic% subiectivitatea uman% 'i care sunt apreciate n func&ie de un anumit sistem de valori, aceste distinc&ii se reg%sesc n toate abord%rile. Ele sunt importante ntruct au temperat excesul filosofiei pozitiviste de a aplica 'i culturii legile naturii.
29

Tudor Vianu, Opere, vol.8, Bucure'ti, Editura Minerva "979, pag.95

40

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Istoria uman%, cultura 'i crea&iile spirituale, caracterizate prin temporalitate 'i semnifica&ii contextuale, nu pot fi cercetate prin procedeele 'tiin&elor naturii, ntruct ar nsemna s% reducem istoria la natur%. Teoreticienii au ar%tat c% aceste realit%&i au drept specific ireductibil raportarea lor la valori, punndu-le n raport cu omul 'i condi&ia uman%. Wilhem Dilthey va sublinia c% 30 'tiin&ele spiritului se ntemeiaz% pe tr"ire $i comprehensiune, deoarece evenimentele 'i fenomenele din perimetrul istoriei umane 'i al culturii au semnifica&ii variabile, iar n&elegerea lor necesit% o alt% atitudine din partea observatorului, una participativ%, din care deriv% interpret%ri 'i sensuri, astfel c% demersul hermeneutic este obligatoriu. Dezacordul dintre modelul 'tiin&ei clasice 'i noile discipline va fi declarat n toat% amploarea sa la nceputul secolului XX, cnd "$tiin!ele spiritului" fac un gest revolu&ionar de independen&%. Era vorba, la W.Dilthey 'i al&i gnditori care au participat la constituirea con'tiin&ei critice a 'tiin&elor istorice 'i umane, nu numai de o revolu&ie metodologic%, ci de o revolu&ie care consacra o nou% viziune asupra omului 3" 'i asupra rela&iei sale cu universul culturii. Aceast% nou% viziune se va proiecta apoi chiar 'i asupra raportului dintre om 'i natur%. Reinterpretarea omului 'i a istoriei sale antreneaz% - sau este solidar% cu - o nou% imagine asupra naturii. F%r% s% urm%rim o formulare paradoxal%, putem afirma c%, n decursul secolului XX, noua paradigm%, cu valoare strategic%, a 'tiin&elor umane se impune chiar 'i n teritoriul ocupat de glorioasa paradigm% a ra&ionalismului clasic: 'tiin&ele naturii. C%ci, pe m%sur% ce paradigma clasic%, dominant% n 'tiin&ele naturii, pierde teren n "restul culturii" (art%, ideologii, teorii sociale, doctrine politice, filosofie etc.), se va dizolva treptat 'i autoritatea ei n 'tiin&ele naturii. Acest complex problematic prive'te modul ambivalent n care ne raport%m teoretic 'i cotidian la realitatea uman%, fie prin judec%&i de existen&%, fie prin judec%&i de valoare. Cele dou% tipuri de raport%ri sunt independente una de alta sau se amestec% 'i sunt inseparabile? n 'tiin&ele naturii, canonul pozitivist a impus exigen&a de a desp%r&i categoric cele dou% tipuri de judec%&i, ca o condi&ie pentru a ob&ine o cunoa'tere obiectiv%, netulburat% de proiec&ii subiectiviste 'i antropomorfe. Dar poate fi respectat% aceast% norm% ra&ionalist% n cazul n care cercet%m 'i analiz%m comparativ propria noastr% epoc% n raport cu alte epoci istorice, putem descrie obiectiv istoria poporului din care facem parte n raport cu istoria altor popoare sau putem evalua corect (obiectiv) situa&ia culturii noastre n raport cu alte culturii? Ce sens mai are ideea de obiectivitate din momentul n care noi suntem subiec&i condi&iona&i de contextul istoric n care tr%im, de cadrul mental n care suntem fixa&i, de paradigmele 'i mentalit%&ile actuale? Cum putem descrie ('tiin&ific), explica, n&elege 'i interpreta epoci, popoare 'i culturi care au avut ori au ca temei al existen&ei lor alte valori, norme 'i criterii dect cele pe care le pre&uim noi? Filosofia culturii s-a n%scut din aceast% provocare cognitiv% 'i hermeneutic%.

30 3"

Wilhem Dilthey, Construc!ia lumii istorice n $tiin!ele spiritului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, "999, p. 60.

Pentru semnifica&ia pe care o are la Dilthey raportul dintre individual 'i universal n istorie, vezi, Raymond Aron, La philosophie critique de l'histoire, Paris, Librairie Philosophique, J.Vrin, "969, p.8"-88. Tot sub semnul "r%sturn%rii hermeneutice" realizate de Dilthey se a'eaz% ntreaga problematic% investigat% de Manfred Riedel, Comprehensiune sau explicare. Despre teoria $i istoria $tiin!elor hermeneutice, Cluj-Napoca, Editura Dacia, "989.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

4"

Not%: La sfr'itul capitolului IV se afl% bibliografia comun% pentru capitolele I, II, III 'i IV.

III.

CULTUR# !I CIVILIZA"IE. DISTINC"II !I INTERFEREN"E

$. VALORI !I BUNURI Semnifica&ia actual% a distinc&iei cultur% civiliza&ie Cultura 'i civiliza&ia formeaz% o pereche conceptual% n toate construc&iile teoretice dezvoltate n cadrul filosofiei culturii. Aceast% rela&ie constituie chiar una dintre temele majore ale disciplinei noastre. Distinc&ia a fost utilizat% nc% din secolul al XIX-lea, dar consacrarea ei se datoreaz% lui Oswald Spengler ("880-"936), care define'te civiliza&ia ca fiind faza de dec%dere a culturi. ntr-o viziune organicist% 'i ciclic% a istoriei, Spengler considera cultura un organism care, dup% geneza sa, parcurge o faz% de cre'tere 'i de maturizare, caracterizat% prin dezvoltarea plenar% a activit%&ilor spirituale ('tiin&%, art%, religie, credin&e, principii juridice 'i morale etc.). Dup% aceste faze urmeaz% faza de dec%dere, cnd cultura se cristalizeaz% n forme stilistice nghe&ate, se ofile'te 'i se transform% n civiliza&ie, faz% n care predomin% ma'inismul, spiritul mercantil 'i pragmatic, via&a uman% se tehnicizeaz%, alte caracteristici fiind ireligiozitatea mediului social, tranzac&ionarea valorilor morale, lipsa de ideal spiritual etc. Cei mai mul&i teoreticiani au criticat aceast% viziune, n primul rnd considerarea culturii 'i a civiliza&iei ca dou% faze succesive n evolu&ia unor societ%&i, dar n-au abandonat distinc&ia respectiv%. Au privit ns% cultura 'i civiliza&ia ca dou% componente simultane ale vie&ii umane, ca dou% registre diferite prin componente, structur% 'i func&ii, dar interdependente. Pe aceast% linie se situeaz% aproape to&i gnditorii reprezentativi care au dezvoltat teorii consistente cu privire la cele dou% concepte (Max Weber, Ernst Cassirer, Fernand Braudel, Arnold Toynbee, Edgar Morin, Paul Ricoeur '.a.), cu diferen&e 'i nuan&e, n func&ie de perspectivele analitice. n acea'i categorie se nscriu 'i gnditorii romni (S. Mehedin&i, Blaga, Vianu) la care vom face referin&e n continuare. De'i gndirea contemporan% se fere'te de dichotomii foarte severe, totu'i distinc&ia dintre cele dou% componente ale universului uman se dovede'te util% 'i ne fere'te de confuzii atunci cnd suntem pu'i n situa&ia de a judeca anumite evolu&ii 'i transform%ri chiar ale lumii actuale. Mircea Mali&a, adept al acestei distinc&ii, denun&% costul confuziei dintre cele dou% realit%&i, lund n discu&ie cazul teoriei lui Huntington (la care ne vom referi mai la vale), autor care define'te civiliza&iile prin elemente culturale, ajungnd astfel la concluzii gre'ite cu privire la conflictele specifice ale actualit%&ii. Toate activit"!ile omului sunt puse n acela$i co$. Poemele $i lirismul stau la un loc cu automobiliul $i computerele. Credin!ele religioase $i folclorul sunt tratate mpreun" cu 32 strategia $i politica. Politologul american preia aceast% abordare globalizant% 'i indistinct% a culturii 'i civiliza&iei din tradi&iile antropologiei americane, care s-a constituit prin cercetarea modului de via&% al triburilor amerindiene 'i prin analiza etnologic% a culturilor numite primitive, din diverse zone ale lumii, societ%&i 'i culturi ce au organicitate 'i structuri integrate. Ele se caracterizeaz% printr-un maxim de structur% 'i un minim de istorie, cum spunea Levi-Strauss. n aceste societ%&i, uneltele, activit%&ile economice 'i practicile magice, sistemele de nrudire n
32

Mircea Mali&a, Zece mii de culturi, o singur" civiliza!ie, Bucure'ti, Editura Nemira, "998, p. "4.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

43

cadrul grupurilor (studiate cu predilec&ie de antropologie), credin&ele religioase, codurile morale 'i sanc&iunile juridice, institu&iile politice 'i militare, conduita membrilor comunit%&ii n caz de r%zboi, formele de educa&ie 'i de expresie artistic%, riturile 'i ceremoniile sociale, toate sunt solidare, interferente 'i amalgamate existen&ial. A proiecta asupra societ%&ilor moderne aceast% imagine construit% prin analiza societ%&ilor arhaice 'i premoderne, societ%&i n care diviziunea muncii, a institu&iilor 'i a formelor de expresie artistic% era incipient%, reprezint% o grav% eroare 'tiin&ific%. n societ%&ile arhaice avem de a face cu sincretismul valorilor 'i al practicilor, n societ%&ile moderne avem de a face cu autonomia valorilor 'i a atitudinilor. Cultura modern% s-a specializat n disocieri, discrimin%ri, departaj%ri, frontiere 'tiin&ifice, artistice, morale, politice etc., pe cnd cultura actual%, numit% adesea postmodern%, tinde s% anuleze aceste autonomii 'i cultiv% cu fervoare amalgamul 'i confuzia. Defectul axiomatic al teoriei lui Huntington, spune Mali&a, const% n confuzia dintre cultur" $i civiliza!ie, de unde decurg alte concluzii eronate: teza privind pluralismul civiliza&iilor (Huntington consider% c% epoca actual% este una multiciviliza&ional%), conflictul civiliza&iilor (n locul conflictelor cultural-identitare) 'i neglijarea proceselor de integrare 33 regionale. Mircea Mali&a apreciaz% c% distinc&ia clasic% din filosofia culturii ne cere s% distribuim activit%&ile omului nu n dou% faze distincte sau pe dou% registre (valoric diferite), ci pe o ax% cu doi poli, la extremit%&i avnd caracteristicile cele mai deosebite, iar spre centrul axei zonele de interferen&%, n care putem constata cazuri de rezonan&% ntre cultur% 'i civiliza&ie. Cu precizarea c% pe cnd culturile sunt diferite, civiliza&ia este una singur%, cu deosebiri privind treptele sau performan&ele ei.

Polaritate concordant% [...] Putem astfel distinge ntre activit%&ile umane pe cele care &in de credin&% (beliefs). Acestea sunt esen&ialmente subiective. Dou% mari categorii pot fi imediat identificate: religiile 'i ideologiile, ca forme fundamentale de articulare a unor credin&e, opinii, presupuneri sau ipoteze de baz%. Valorile apar&in aceleia'i categorii, ele fiind n ultim% instan&% preferin&e, organizarea unei ierarhii de idei, aspira&ii, obiective, gusturi. Ele izvor%sc din tradi&ii 'i obiceiuri 'i caracterizeaz% grupuri legate prin limb% 'i istorie, ce le sunt proprii. Manifest%rile lor sunt atitudinile 'i mentalit%&ile specifice. Culturile apar ntotdeauna la plural, singularul cere adjectiv. S% numim acest gen de activit%&i umane: culturi.[] Sub semnul civiliza&iei stau cuno'tin&ele verificabile 'i u'or transmisibile. De aceea, no&iunea cea mai strns legat% de civiliza&ie este blue-printul, re&eta sau instruc&iunea de fabricare sau folosire. Dac% izvorul cuno'tin&elor este 'tiin&a, sfera lor de aplicare principal% este tehnica. n toate &%rile, indiferent de limb%, tradi&ie 'i obiceiuri, locomotivele, automobilele, c%ile ferate, telefoanele, aparatele casnice, televiziunea 'i computerele se produc 'i se utilizeaz% la fel. n termen mai vechi se spunea c% sfera material% este de domeniul civiliza&iei, iar cea spiritual% de ordinul culturii, dar materia arhitecturii din cultur% 'i imaterialitatea informa&iei din civiliza&ie ne fac s% dep%'im aceast% defini&ie. Important este faptul c% reprezentnd un stoc de cuno'tin&e comunicabil 'i transferabil, civiliza&ia are o voca&ie universal% pronun&at%, trece peste grani&ele teritoriale sau culturale, tinde spre unitate 'i omogenizare. Nu numai produc&ia de bunuri ce st% n centrul civiliza&iei reclam% acest lucru, dar 'i circula&ia bunurilor, schimburile 'i comer&ul, afacerile 'i finan&ele.

33

Ibidem, pp 26-29.

44

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Mircea Mali&a, Zece mii de culturi, o singur" civiliza!ie, Bucure'ti, Editura Nemira, "998, pp 24-25. Civiliza&ia ca realizare practic% a valorilor culturii n&elesul cel mai r%spndit al civiliza&iei vizeaz% infrastructura tehnic% a vie&ii umane 'i formele de reglementare a vie&ii sociale prin norme, institu&ii 'i conven&ii acceptate. n raport cu valorile culturale, spa&iu al crea&iilor simbolice, nemateriale, ideale, civiliza&ia ar exprima, pentru mul&i teoreticieni, integrarea social% a acestora, func&ionalitatea lor practic%, asimilarea valorilor n modul de via&%, n toate formele de manifestare ale unei societ%&i. Dac% raport%m cultura la credin&e, idei, valori, simboluri 'i atitudini, vom raporta civiliza&ia la bunuri, tehnici, practici, norme 'i institu&ii, ca valori obiectivate social, devenite mijloace opera&ionale de satisfacere a unor trebuin&e materiale sau ideale. Ca elemente de civiliza&ie, bunurile sunt suporturi materiale 'i ntruchip%ri concrete ale valorilor culturale, f%r% a postula neap%rat o anterioritate a acestora din urm%. Civilza&ia exprim% astfel finalitatea practic% a crea&iilor, efectul lor n cmpul existen&ei cotidiene a oamenilor. De unde 'i tenta&ia unor autori de a identifica civiliza&ia cu aspectul material 'i tehnologic al culturii, cu institu&iile, cu modul de via&% al unei comunit%&i. P.H. Chombart de Lauwe a construit urm%torul tabel pentru a marca sensurile diferite acordate ini&ial conceptelor de cultur% 'i civiliza&ie n mediile franceze 'i germane, sensuri care s34 au impus apoi n &%rile anglo-saxone 'i n Europa continental%:

Fran&a Civilisation

Germania Kultur

Civilisation materielle

Culture

Zivilisation

Bildung

&"rile anglo-saxone Culture (proprie unei societ%&i) civilisation (progresul umanit%&ii)

Europa continental" Culture (progres personal ori colectiv) civilisation (caracterizeaz% o societate ori un ansamblu de societ%&i)

n spa&iul intelectual francez termenul de civilisation este utilizat pentru a desemna ceea ce ndeob'te este desemnat prin cultur%, iar germanii au utilizat termenul de kultur pentru a desemna civiliza&ia. Pentru francezi, civiliza&ia are o sfer% mai larg%, ea cuprinde cultura ca o component% spiritual%, iar componenta ei material% formeaz% civiliza&ia propriu-zis%. Pentru
34

Paul-Henri Chombart de Lauwe, Cultura $i puterea, Bucure'ti, Editura Politic%, "982, p. "05.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

45

germani, cultura este termenul dominant, iar civiliza&ia este o component% a culturii, fiind o aplica&ie sau o ntruchipare material% a valorilor culturale. Sensul special al termenului de cultur% este cel de construc&ie spiritual% a personalit%&ii, de bildung. Din spa&iul germanic, termenul de cultur%, mai bogat n n&elesuri, se va extinde n mediile r%s%ritene, inclusiv n Romnia, unde se impune cu sensul de ansamblu al deprinderilor suflete'ti, al crea&iilor spirituale ce caracterizeaz% o na&iune. Aceast% inversare terminologic% a creat multe confuzii. n teoriile anglo-saxone, civiliza&ia este utilizat% cu un sens sinonim celui de cultur%, fie, din perspectiv% evolu&ionist%, civiliza&ia define'te doar acele culturi care au atins o treapt% de dezvoltare ridicat%, n opozi&ie cu termenul de culturi primitive. Orient%rile culturaliste americane au considerat ca un ansamblu de modele comportamentale nv%&ate, asimilate 'i respectate de o comunitate, deci ca o realitate 35 emergent%, supraorganic%, dependent% de procesul de simbolizare. Astfel, cultura 'i civiliza&ia au fost privite fie n rela&ie de opozi&ie, fie n real&ie de unitate, fie ca termeni sinonimi, care se refer% la aceea'i realitate. De exemplu, Al. T%nase apreciaz% c% fenomenul cultural este alc%tuit din dou% procese sau cicluri strns legate: un ciclu 36 al crea!iei $i al instituirii valorilor; un ciclu al circula!iei $i al realiz"rii valorilor. Civiliza&ia vizeaz% al doilea proces, cel al realiz%rii tehnice 'i practice a valorilor, transmiterea lor n spa&iul social 'i asimilarea lor de c%tre indivizi, modalit%&ile organizate 'i institu&ionalizate de socializare a valorilor, cum ar fi sistemul educa&iei 'i cel mediatic. Astfel, civiliza&ia este n&eleas% ca fiind cultura n ac&iune, adic% ntruchiparea culturii n mediul de via!", de munc" $i comportare, n obiecte ale universului artificial, deci mi$carea sa din panteonul valorilor spre forumul cet"!ii, 37 p"trunderea n laboratorul vie!ii practice. Tehnica reprezint% mecanismul esen&ial de traducere a valorilor culturale (simbolice) n bunuri de civiliza&ie (materiale, practice, instrumentale). Toate inven&ile tehnice ale umanit%&ii au fost precedate de idei, de un set de cuno'tin&e 'i informa&ii care s-au materializat apoi n tehnici, instrumente 'i programe educa&ionale. Toate inven&iile care au sporit puterea omului asupra naturii 'i au ameliorat condi&iile de via&% - prepararea termic% a alimentelor, roata, moara, furca de tors, r%zboiul de &esut, roata olarului, metalurgia, folosirea cimentului n construc&ii, tehnicile de naviga&ie, telescopul, rigla de calcul, tiparul, ma'ina cu aburi, ma'ina de cusut, calea ferat%, fotografia, generatorul de curent electric, becul, telefonul, automobilul, avionul, submarinul, fierul de c%lcat, stiloul 'i pixul, radioul, televiziunea, radarul, laserul, calculatorul, videocasetele, xerox-ul, fax-ul, telefonul mobil etc. - toate reprezint% sinteze ntre cuno'tin&e, atitudini 'i tehnici, deci ntre cultur% 'i civiliza&ie. Dac% analiz%m evolu&ia omenirii din acest punct de vedere, s-ar p%rea c% ideile 'i cuno'tin&ele au anticipat nf%ptuirile tehnice ale civiliza&iei. Dar n evolu&ia real% lucrurile s-au ntrep%truns. Presiunea necesit%&ilor materiale ale vie&ii 'i constrngerile adapt%rii la mediu au orientat inteligen&a practic% 'i imagina&ia simbolic%. Simbolic 'i instrumental, specific 'i universal Distinc&ia dintre simbolic 'i instrumental pare a fi o cheie universal% prin care putem n&elege raportul dintre cultur% 'i civiliza&ie. Func&ia simbolic% a culturii, func&ie pe care Blaga o nume'te metaforic% 'i revelatorie, se reg%se'te n toate crea&iile culturale (limb%, mitologie, religie, art%, principii morale etc.), inclusiv n 'tiin&%, ntruct 'i aceasta este o form% prin care omul ncearc% s% dezv%luie misterul lumii.
35 36 37

Ioan Biri', Sociologia civiliza!iilor, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000, pp "6-20. Alexandru T%nase, Cultura $i civiliza!ia, Bucure'ti, Editura Politic%, "977, p. "58. Al T%nase, op. cit. p. "45.

46

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Aceast% func&ie universal%, ce se ntlne'te n toate culturile lumii, se manifest% totdeauna n forme stilistice particulare, n cadrul unui "cmp stilistic" determinat. Aspectul stilistic e prezent 'i n planul civiliza&iei, dar aspectul simbolic revelatoriu, nu. Cultura ar urm%ri &inte simbolice 'i revelatorii, civiliza&ia &inte practice, finalit%&i pragmatice, neavnd caracter revelatoriu, ci doar "prin reflex un aspect stilistic accesoriu". Din teoria lui Blaga rezult% c% valoarea diferen&iatoare a oric%rui aspect al realit%&ii sociale e direct propor&ional% cu intensitatea func&iei sale simbolice (deci culturale) 'i invers propor&ional% cu func&ia utilitar% (ce intr% n atributul civiliza&iei). La fel, 'i gradul de specificitate etnic% este dat de densitatea stilistic% a crea&iilor 'i a bunurilor, densitate ce scade de la art% la tehnic%, pe traseul cultur%-civiliza&ie, f%r% a lipsi cu totul nici n cele mai prozaice manifest%ri umane, n modurile de via&% ale comunit%&ilor umane. O diferen&iere explicit%, pe baza acelora'i criterii, face 'i G. C%linescu, n formul%ri demne de re&inut: "Civiliza!ia e un mod artificial de trai, valabil universal, n vreme ce cultura e un fenomen concret, care se situeaz" n timp $i spa!iu. Peste tot unde mergem - conchide G. C"linescu - ntlnim scaune $i paturi, sobe $i solni!e. Numai stilurile, ca semne ale culturii, 38 sunt deosebite". Totu'i, G. C%linescu subliniaz% mereu ntrep%trunderea dintre aspectele culturale 'i cele de civiliza&ie, pornind de la ideea c% "spiritul uman $i g"se$te adev"rata expresie n obiecte", iar prin civiliza&ie trebuie s% n&elegem "spiritul exprimat, devenit material", ncorporat n 39 "monumente n n!eles larg". n aceste monumente se mbin% func&iile utilitare cu cele estetice 'i spirituale, astfel c% "ntr-o !ar" naintat", civiliza!ia $i cultura merg mn" n mn", n a$a chip 40 nct un obiect de civiliza!ie este n acela$i timp $i un fenomen cultural". De'i "civiliza!ia $i cultura nu sunt desp"r!ite printr-o pr"pastie" 'i exist% o sudur% ntre aspectele materiale 'i spirituale "pn" ntr-acolo c" e greu a le separa", sensul distinc&iei dintre ele nu dispare: "Singura distinc!ie legitim" este aceea c" n unele obiecte accentul cade asupra utilului universal, iar n altele asupra gratuitului specific, c" unele vorbesc mai mult instinctului 4# de conservare, iar altele mai mult sufletului". Obiectele ce alc%tuiesc universul civiliza&iei poart% n ele semnifica&ii umane particulare, astfel nct dobndesc pecetea unor stiluri, care, "ca semne ale culturii, sunt diferite. A'adar, pe m%sur% ce ne ridic%m cu analiza din planul instrumental al vie&ii sociale spre componentele cu func&ie predominant simbolic% (niveluri ce-'i exercit% func&ia "instrumental%" ntr-un mod att de "mijlocit" nct au putut fi declarate "gratuite", "dezinteresate", "inutile" etc.), cre'te n intensitate 'i coeficientul lor "stilistic", marca originalit%&ii, semnul distinctiv al identit%&ii. Acest fenomen e vizibil att n crea&ia individual%, ct 'i n cea colectiv%. Totu'i, civiliza&iile nu sunt doar o colec&ie de tehnici, instrumente 'i institu&ii eterogene; n nucleul lor ac&ioneaz% un model cultural, un sistem de valori 'i de credin&e, anumite forme predominante de raportare la lume 'i la om, lucru pe care-l men&ioneaz% 'i C%linescu: "O civiliza!ie, deci, presupune o comunitate de vederi $i un consens n formele de 42 trai". Orice distinc&ie am introduce ntre cele dou% concepte, important este de a nu contamina
G. C%linescu, Aproape de Elada, Selec&ie 'i comentarii de Geo !erban, n "Revista de istorie 'i teorie literar%", Supliment anual, Colec&ia "Capricorn", "985, p. 70.
39 40 4" 42 38

Ibidem, p. 67. Ibidem, p. 73. Ibidem, p. 7". Ibidem, pp. 70-7".

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

47

o distinc&ie cu sens descriptiv cu evalu%ri de natur% axiologic%, de a nu devaloriza nf%ptuirile civiliza&iei materiale n raport cu spiritualitatea "nalt%" a culturii. Civiliza&iile ca subdiviziuni ale umanit%&ii Raportul dintre cultur% 'i civiliza&ie a generat interminabile controverse n ultima sut% de ani. Cultura a fost definit% ca ansamblu al valorilor spirituale 'i al deprinderilor suflete'ti, iar civiliza&ia ca sum% a mijloacelor materiale de ameliorare a vieⅈ cultura ca un indicator al identit%&ilor (individuale, sociale, etnice, na&ionale), iar civiliza&ia ca un factor de unificare a societ%&ilor. La nceputul secolului XX s-a declan'at o semnificativ% disput% filosofic% asupra raportului dintre cultur% 'i civiliza&ie, care s-a prelungit n perioada interbelic%. Cum am ar%tat, 'coala morfologic% german% (Leo Frobenius, Oswald Spengler) a consacrat ideea opozi&iei dintre cultur% 'i civiliza&ie, acordnd primei no&iuni sensul de configura&ie spiritual%, expresie a unui "suflet" particular, ce ar &ine de o reprezentare intuitiv% 'i o tr%ire specific% a spa&iului, iar ultimului termen sensul de nf%pturi materiale, utilitare, de activitate mercantil%, tehnic%, f%r% pecete identitar%. Culturile ar evolua n cicluri nchise, paralele, f%r% comunicare ntre ele, iar civiliza&ia ar reprezenta faza de declin a unei culturi. Raportul dintre cultur% 'i civiliza&ie este v%zut ca unul de succesiune, nu de simultaneitate. Aceast% reprezentare este dep%'it% azi, cnd cele dou% aspecte ale existen&ei umane sunt considerate dimensiuni constitutive 'i concomitente ale societ%&ilor. ncepnd din perioada interbelic%, pentru to&i gnditorii de marc% cultura a func&ionat ca un concept cu voca&ie sintetic% 'i generalizatoare, ca un indicator distinctiv al condi&iei umane. Conceptul de civiliza&ie a primit 'i el interpret%ri variate. Nota comun% a defini&iilor pune accentul pe componenta instrumental%, tehnic%, practic% 'i material% a vie&ii umane. Este conceptul care se refer% la dimensiunea terestr% a vie&ii, la bunurile tangibile care au func&ii instrumentale 'i amelioreaz% via&a societ%&ilor. n cele mai multe reprezent%ri, civiliza&iile decupeaz% mari unit%&i ale istoriei universale, cadrele 'i modurile de via&% ale unor popoare 'i societ%&i solidare prin religie, tradi&ii, institu&ii politice 'i juridice, tr%s%turi culturale, valori, idealuri, forme artistice, tipare de ac&iune practic%, tehnologii. Civiliza&iile s-au n%scut 'i s-au diferen&iat n fluxurile ramificate ale istoriei, interac&ionnd n forme variate, f%r% a-'i pierde specificitatea relativ%. Ele exprim% structuri de durat% lung% ale existen&ei umane, n varietatea lor geografic% 'i istoric%, manifestndu-se prin moduri complexe de organizare economic%, institu&ional% 'i politic% a societ%&ilor. Sistematiz%rile 'i clasific%rile aplicate civiliza&iilor difer% de la un autor la altul, iar frontierele dintre civiliza&ii sunt 'i mai greu de trasat azi, cnd aceste mari entit%&i culturalistorice se combin% 'i interfereaz%, ntr-un proces de mondializare 'i globalizare a economiilor, tehnologiilor, comunica&iilor 'i chiar a unor valori 'i forme simbolice. Civiliza&iile sunt pentru mul&i teoreticieni (Toynbee, Braudel, Levi-Strauss) vaste unit%&i de via&% istoric%, r%spndite pe o arie geografic% variabil%, ce integreaz% comunit%&i 'i societ%&i diverse, articulate pe baza unor nrudiri fundamentale ce &in de sistemul de valori, de modul de via&% 'i de infrastructura lor tehnologic%. Popoarele europene, de'i au puternice diferen&e lingvistice, istorice, sociale 'i culturale, au totu'i o serie de caracteristici spirituale comune, formate pe tradi&ia culturii greco-romane 'i pe suportul religiei cre'tine, pe ideile umanismului modern, aspecte de civiliza&ie care le disting de popoarele arabe, africane sau de chinezi. n acest sens, putem afirma c% arabii, europenii 'i chinezii au dezvoltat de-a lungul timpului civiliza&ii distincte, altfel spus, entit%&i culturale largi, ce nu pot fi subsumate altei entit%&i integratoare mai nalte dect civiliza&iei umane, privite generic, ca dimensiune antropologic% universal%.

48

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Comunicarea 'i dialogul civiliza&iilor Dac% umanitatea generic% este termenul limit% prin care ne referim la destinul omului n cosmos, termenul de civiliza&ie - nso&it permanent de cel de cultur%, ca un dublet structural - este un concept de fundal pentru a exprima formele istorice de organizare a societ%&ilor 'i a existen&ei umane, n tipare consolidate de practici seculare sau multimilenare. Civiliza&iile, n varietatea lor istoric% 'i tipologic%, au dezvoltat modalit%&i specifice de r%spuns la necesit%&ile fundamentale ale omului, strategii complexe de dezvoltare 'i raportare la istorie, mecanisme specifice de realizare a destinului uman. Culturile na&ionale au o fireasc% deschidere spre universal, spre dialog 'i schimb de valori cu alte culturi 'i spa&ii spirituale. Epoca modern% 'i cea contemporan% au intensificat comunicarea social% a valorilor 'i comunicarea dintre culturi, odat% cu extinderea extraordinar% a sistemului mediatic, astfel c% interferen&ele culturale, conexiunile 'i schimburile de valori au devenit ast%zi realit%&i dominante. n plan cultural, 'i lumea contemporan% reproduce, n forme evident schimbate, raportul structural dintre unitate 'i diversitate. Globalizarea este dublat% de o tendin&% complementar%, de un interes tot mai intens al culturilor pentru identitatea lor spiritual%, conceput% ns% ca fiind integrat%, nu izolat%, n vastul circuit al comunic%rii. Culturile interfereaz% 'i comunic% ntre ele, fiind cuprinse de obicei n anumite arii regionale sau continentale de civiliza&ie (de ex., lumea bizantin%, civiliza&ia arab% sau civiliza&ia european% modern%) sau n anumite forme istorice de universalitate, n tipuri de spiritualitate dominante, ce acoper% lungi perioade (cum au fost Epoca Rena'terii, clasicismul, luminismul, romantismul etc.). Ast%zi, n lumea comunic%rii generalizate, se vorbe'te de trecerea spre cultura post-modern%, caracterizat% de un amestec al stilurilor, de renun&area la marile ideologii politice 'i artistice, de dispari&ia frontierei dintre cultura de elit% 'i cea popular%, de extinderea culturii de consum 'i a industriilor de divertisment. Totodat%, putem semnala 'i caracterul policentric al crea&iei culturale contemporane, diversificarea formelor 'i a centrelor zonale de crea&ie. n lumea contemporan%, cu tensiunea ei structural% dintre globalizare 'i identitate, interdependen&ele crescnde nu anuleaz% identit%&ile culturale, dar le oblig% s% se redefineasc% ntr-o lume ce a devenit global% 'i policentric%, o lume n care identitatea culturilor - cum spunea antropologul Claude Levi-Strauss - este o func&ie a rela&iilor dintre ele, nu o consecin&% a izol%rii lor. Identit%&ile nu se consolideaz% prin izolare 'i autarhie, ci prin crea&ie performant% 'i participare competitiv%, prin afirmarea lor n spa&iul universalit%&ii. Identit%&ile istorice mari cu care oper%m n aceast% perspectiv% nu pot fi n&elese ca frac&iuni izolate 'i f%r% comunicare ntre ele. Dimpotriv%, investiga&iile istorice au ar%tat c% niciodat% culturile 'i civiliza&iile nu au tr%it ca unit%&i nchise, ci au practicat mereu schimburi 'i transferuri de bunuri 'i idei, nc% din timpuri str%vechi, cum a fost 'i celebrul "drum al m%t%sii" 'i attea alte exemple de contact fecund ntre arii culturale ndep%rtate. Aceste schimburi s-au intensificat extraordinar de mult n timpurile moderne, iar ast%zi societ%&ile apar&innd unor civiliza&ii diferite se afl% n raporturi vitale de cooperare prin noile mijloace de transport 'i comunicare, de schimb economic, comercial, 'tiin&ific 'i tehnic. Fenomenele de universalizare, de interferen&% 'i cooperare a civiliza&iilor nu le diminueaz% specificitatea, alimentat% n continuare de alte aspecte ale lor, de la religie, limb%, tradi&ii, institu&ii specifice 'i forme expresive, pn% la comportamente 'i moduri de via&% particulare. n contextul discu&iilor de azi despre integrare 'i identitate este bine s% ne amintim de avertismentul antropologiei care ne spune c% "nu trebuie s" uit"m vreodat" c" nici o frac!iune a omenirii nu dispune de formule aplicabile totalit"!ii $i c" o omenire amalgamat" ntr-un gen de via!" unic e de

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII


43

49

neconceput, deoarece ar fi o omenire osificat"".

2. TEORII CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE CULTUR# !I CIVILIZA"IE Vom prezenta n continuare cteva teorii cu privire la civiliza&ie 'i la raportul cultur%civiliza&ie (Toynbee, Braudel, Huntington), teorii care s-au impus n literatura de specialitate. Totodat% 'i cteva pozi&ii teoretice semnificative asupra acestei teme din cultura romn% (Mehedin&i, Blaga, Vianu). Arnold Toynbee: civiliza&iile ca entit%&i ale istoriei universale Arnold Toynbee ("889-"975) a elaborat o ampl% teorie asupra civiliza&iilor, n&elegnd prin acestea mari grupuri umane, societ"!i vaste, cum le nume'te teoreticianul englez, ce cuprind etnii, popoare, state, chiar imperii, 'i care formeaz%, prin leg%turile dintre ele, mari ansambluri ce se ntind pe suprafe&e geografice considerabile.44 Istoria unui popor sau a unui stat na&ional nu poate fi n&eleas% dect dac% este integrat% n evolu&ia acestor mari comunit%&i 'i unit%&i de via&%, civiliza&iile, singurele care 'i sunt suficiente lor nse'i, singurele care cuprind f%r% a fi cuprinse. Civiliza&iile sunt astfel domenii inteligibile pentru studiul istoric. Unitatea inteligibil" a studiului istoric nu este nici statul na!ional, $i nici (la cel"lalt cap"t al sc"rii de referin!e) omenirea ca un tot, ci este o anumit" alc"tuire a umanit"!ii, alc"tuire pe care am denumit-o societate. Am descoperit cinci asemenea societ"!i existente n zilele noastre, mpreun" cu anumite r"m"$i!e fosilizate ale unor societ"!i moarte sau disp"rute.45 Toynbee folose'te n mod indistinct denumirea de societ%&i 'i civiliza&ii, de'i el deosebe'te n cadrul acestor societ%&i dou% categorii: civiliza&iile 'i societ%&ile primitive. Societ%&ile primitive, apreciate la circa 650 ca num%r, sunt cele care nu au dat na'tere unui proces de civiliza&ie, sunt societ%&i stagnante, nghe&ate, f%r% evolu&ie. Societ%&ile care sunt numite civiliza&ii ar fi, dup% Toynbee, n num%r de 2" n ntreaga istorie cunoscut% a umanit%&ii. Ele au anumite caracteristici comune ntruct ele $i numai ele sunt angajate n procesul de civiliza!ie.46 Toynbee a introdus o serie de concepte specifice pentru a explica mecanismul de evolu&ie al civiliza&iilor (filia&ia civiliza&iilor, mimesis, stat universal, biseric% universal%, n%v%lirea barbarilor, proletariat intern 'i extern, interregn, epoci eroice, provocare 'i r%spuns, minoritate dominant% 'i creatoare etc.), concepte care nu pot prezentate 'i analizate n acest cadru. Din cele 2" de civiliza&ii, unele s-au stins f%r% a genera urma'i, altele 5 ar fi nc% active n lumea contemporan%: civiliza&ia cre'tin% occidental%, civiliza&ia cre'tin% ortodox%, civiliza&ia islamic%, civiliza&ia hindus%, civiliza&ia extrem-oriental%.47 Aceste cinci civiliza&ii actuale descind fiecare din alte civiliza&ii, pe care le continu%. Dup% cum se poate observa, factorul fundamental care diferen&iaz% aceste civiliza&ii este
43 44 45 46 47

Claude Levi-Strauss, op. cit., p. 45.

Arnold J. Toynbee, Studiu asupra istoriei (sintez% a volumelor I-IV de D.C.Sommervell), Bucure'ti, Editura Humanitas, "997, pp "5-30. Ibidem, p. 29. Ibidem, p. 59.

Ibidem, p. 25. Al%turi de aceste cinci civiliza&ii, el mai men&ioneaz% alte dou% relicve fosilizate ale unor civiliza&ii similare, ce i cuprind pe cre'tinii monofizi&i, pe nestorieini (din Orientul Mijlociu), pe evrei 'i parsi, precum 'i anumite ramuri ale budismului 'i pe jainii din India.

50

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

religia 'i complexul de valori altoit pe credin&ele religioase. Pentru Toynbee, n nucleul unei civiliza&ii se afl% un set de valori spirituale, valori care dau caracterul global al civiliza&iei respective. n analizele sale att de am%nun&ite uneori, el disociaz% n arhitectura unei civiliza&ii trei planuri: planul economic, cel politic $i cel cultural.48 Tipul de economie se poate extinde nelimitat n spa&iul intern al unei civiliza&ii ('i chiar la scar% global%, asupra altor civiliza&ii, cum este cazul economiei de tip occidental), tipul de organizare politic% la fel, dar nucleul cultural din interiorul unei civiliza&ii, n pofida attor influen&e reciproce dintre ariile de civiliza&ie, r%mne specific, particular 'i distinct. Civiliza&iile 'i au n religie 'i n sistemele de valori spirituale ultima redut% a identit%&ii lor structurale 'i istorice. n lupta pentru existen!", Occidentul a mpins societ"!ile contemporane lui c"tre marginea zidului $i le-a nv"luit n mrejele superiorit"!ii lui economice $i politice, dar nu le-a silit s" renun!e la culturile lor distincte. Orict de asuprite ar fi, aceste societ"!i $i pot nc" men!ine sufletul intact.49 ntre timp, lucrurile s-au schimbat, altfel spus, s-au schimbat 'i strategiile 'i tehnicile de subordonare, n pofida convingerii (umaniste) a lui Toynbee c% &%rile occidentale s-ar fi mul&umit s% cucereasc% militar teritorii 'i resurse, s% impun% n societ%&ile coloniale practici economice 'i sisteme politice similare cu cele occidentale, dar (suprem% dovad% de toleran&%!) nu le-ar fi silit pe acestea s" renun!e la culturile lor distincte, permi&ndu-le s%-'i men&in% sufletul intact. Experien&ele contemporane dovedesc exact contrariul 'i ne-au imunizat (cel pu&in pe teoreticienii lucizi) n fa&a unor astfel de considera&iile nobile 'i generoase. Expansiunea colonial% a Occidentului (nceput% n perioada Rena'terii) a urmat o logic% natural%, trecnd de la exterior spre interior, de la cucerirea militar% a teritoriilor 'i resurselor, la impunerea mecanismelor economice 'i politice, pentru a se focaliza azi pe schimbarea culturii spirituale a popoarelor din periferie (a sufletului lor), astfel nct ele s% asimileze valorile 'i atitudinile, aspira&iile 'i conduitele specifice modului occidental de consum, f%r% a dispune de tehnologia 'i de ntregul sistem occidental de produc&ie. Pentru a st%pni azi un popor este important s%-i st%pne'ti cultural sufletul, nu s%-i st%pne'ti militar teritoriul. Sistemul mediatic, cultura de consum, agresiunea informa&ional% 'i psihologic%, violen&a simbolic%, strategiile de manipulare etc. sunt instrumente 'i tehnici verificate prin care po&i convinge un popor s% 'i schimbe sufletul intact 'i s% renun&e la cultura lui distinct%. Pentru a modifica atitudinile 'i comportamentele economice, politice 'i geopolitice este necesar s% schimbi sufletul unui popor, adic% cultura lui spiritual%. Acesta este noul teritoriu ce trebuie cucerit, este noua Afric% pe care o asalteaz% industriile culturale 'i mecanismele de agresiune informa&ional%. Sufletul na&ional este 'i el un teritoriu ce poate fi cucerit, iar epoca noastr% a demonstrat c% dispune de mijloace eficace pentru aceast% opera&ie. Colonialismul exterior, militar, economic 'i politic, a fost abandonat n momentul n care au intrat n func&iune noile mijloace de subordonare, cele informa&ionale, culturale 'i spirituale. Trecnd peste aceast% parantez%, s% revenim la concep&ia lui Toynbee. El este convins c% n inima fiec%rei civiliza&ii pulseaz% un factor spiritual, un suflet specific (remanen&% a ideilor spengleriene), suflet responsabil de crea&ia original%, singura care confer% identitate respectivei civiliza&ii. Astfel, Toynbee respinge 'i viziunea curent% ce reduce substan&a unei civiliza&ii la inven&iile tehnice 'i la aspectele materiale ale vie&ii. Dar, oricum ar fi, civiliza!iile nu sunt construite din materiale de acest soi, n ciuda no!iunilor pervertite ale materialismului modern. Civiliza!iile nu sunt cl"dite pe ma$ini de cusut sau pe tutun sau pe pu$ti, $i nici m"car pe alfabete sau pe cifre. Cel mai lesne lucru cu putin!" este s" faci comer! mondial exportnd o nou" tehnic" descoperit" n Occident.
48 49

Ibidem, p. 23. Ibidem, pp 25-26.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

5"

Dar este cu mult mai anevoie pentru un poet sau pentru un sfnt din Occident s" ajung" s" aprind" ntr-un suflet care nu este occidental aceea$i flac"r" spiritual" care le lumineaz" sufletul. A$a nct, dnd fenomenului r"spndirii ceea ce i se cuvine, este totu$i nevoie s" punem accentul pe partea care a fost jucat" n istoria omenirii de c"tre crea!ia original" %i trebuie s" ne amintim c" germenele crea!iei originale poate s" nfloreasc" n orice fel de manifestare a vie!ii, n virtutea principiului uniformit"!ii naturii.50 Toynbee 'i scrie monumentala sa oper% ca un intelectual britanic situat n centrul unui imperiu economic mondial. Aceast% situare hermeneutic% este vizibil% n multe teoreme ale concep&iei sale (mai ales n credin&a sa privind o utopic% fraternizare 'i unificare a religiilor, sub egida procesului de universalizare a civiliza&iei occidentale), dar trebuie remarcate 'i deschiderile sale interpretative, absolut novatoare pentru perioada interbelic% 'i postbelic%, n contrast cu europocentrismul, rasismul, evolu&ionismul monolinear 'i cu tezele difuzionismului cultural, pozi&ii att de r%spndite n epoc% 'i pe care Toynbee le respinge n mod conving%tor. Este semnificativ faptul c% Toynbee denun&% iluzia egocentric% a teoreticienilor occidentali, prejudecata lor c% lumea r%s%ritean% e n stagnare, precum 'i ideea c% progresul modern s-ar desf%'ura n linie dreapt% 'i ar culmina cu formula civiliza&iei occidentale. El critic% schema conven&ional% ce reduce istoria universal% la succesiunea fazelor antic%, medieval%, modern% 'i contemporan%. mpotriva acestor viziuni, care operau cu imaginea unei singure civiliza&ii unitare, care evolueaz% rectiliniu (prin stadii, etape, epoci etc.), el 'i sus&ine teza referitoare la pluralitatea civiliza&iilor 'i a evolu&iei lor multilineare. n locul imaginii curente dup% care civiliza&iile se n'ir% cap la cap, ca tulpina unui lemn de bambus ntre noduri,5" ad%ugnd mereu o nou% secven&% la cea dinainte, el propune o schem" n form" de arbore, n care civiliza!iile se nasc, ca attea ramuri, unele lng" altele. Ideea pluralit%&ii civiliza&iilor 'i a evolu&iei lor multilineare reprezint% implicit o respingere a pozi&iile occidentalocentriste att de r%spndite. Iat% un text mai amplu din cartea lui Toynbee, text n care denun&% trei iluzii care ar explica originea 'i persisten&a tezei referitoare la unitatea civiliza&iei.

(2) Concep&ia eronat% asupra unit%&ii civiliza&iei Cel de-al doilea argument mpotriva posibilit%&ii de a compara ntre ele cele dou%zeci si una de civiliza&ii ale noastre este de sens contrar celui dinti. Anume, c% n-ar fi vorba de dou%zeci 'i una de reprezentante ale unei anume specii de societate, ci de o singura civiliza&ie civiliza&ia noastr%. Teza unit%&ii de civiliza&ie este o concep&ie gre'it% spre care au fost ndruma&i istoricii occidentali contemporani sub influen&a mediului lor social. mprejurarea care i induce n eroare este faptul c%, n epoca modern%, civiliza&ia noastr% occidental% 'i-a ntins plasa sistemului ei economic de-a lungul ntregii lumi. !i aceast% unificare a lumii pe o schem% occidental% a fost urmat% de o unificare politic% pe acelea'i scheme, unificare ce a mers aproape tot att de departe ca unificarea economic%. Fiindc%, de'i cuceririle efectuate de armatele 'i guvernele occidentale nau fost nici att de puternice 'i nici att de complete precum au fost cuceririle operate de industria'ii 'i de tehnicienii occidentali, r%mne totu'i un fapt c% toate statele lumii contemporane constituie o parte dintr-un singur sistem politic de origine occidental%. Sunt fapte izbitoare. Dar, dac% vrem s% le consideram ca pe o eviden&% a unit%&ii de civiliza&ie, atunci ar nsemna s% d%m dovad% de superficialitate. n vreme ce harta economic% 'i harta politic% ale lumii au ajuns s% fie occidentalizate, harta cultural% a lumii a r%mas n esen&% ceea ce fusese mai nainte ca societatea noastr% occidental% s% se angajeze pe calea cuceririlor ei
50 5"

Ibidem, p. 66. Ibidem, p. 63.

52

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

economice 'i politice. Pe plan cultural, pentru acei care au ochi s% vad%, liniamentele celor patru civiliza&ii non-occidentale existente sunt nc% clare. Dar mul&i nu au asemenea ochi. !i am%girea lor este dovedit% de folosirea termenului englez navites (indigeni n.t.) sau a echivalentelor lui n alte limbi occidentale. Atunci cnd occidentalii numesc alte popoare indigene, ei fac implicit o judecat% de valoare n schema c%reia este cuprins%, incon'tient, ideea c% este vorba de o alt% cultur%. Occidentalii privesc asemenea popoare ca pe ni'te fiare s%lbatice mi'unnd prin &inutul n care se ntmpl% s%-i ntlneasc% n calea lor, ca pe o parte a florei 'i a faunei locale, iar nu ca pe ni'te oameni c%l%uzi&i de acelea'i n%zuin&e ca 'i ei. !i atta vreme ct i numesc indigeni li se pare firesc s%-i extermine, sau, a'a cum este mai la mod% ast%zi, s%-i mblnzeasc%, socotind astfel cu bun%-credin&% ('i poate nu fac o prea mare eroare socotind astfel) c% se str%duiesc s% le amelioreze neamul. Numai c% occidentalii nu se prea str%duiesc s% nceap% prin a n&elege sufletul indigenilor. Dar, l%snd la o parte iluziile create de succesul la dimensiuni mondiale al civiliza&iei occidentale n domeniul material, concep&ia eronat% asupra unit%&ii istoriei concep&ie n care este implicat postulatul unei singure direc&ii posibile spre civiliza&ie, 'i anume direc&ia adoptat% de civiliza&ia occidental%, toate celelalte civiliza&ii fiind sau tributare civiliza&iei occidentale sau pierdute pentru totdeauna ntr-un pustiu de nisip poate fi l%murit% prin r%d%cinile ei n num%r de trei: iluzia egocentric%, iluzia unui R%s%rit n nemi'care 'i iluzia asupra progresului conceput ca o mi'care rectilinie. n ceea ce prive'te iluzia egocentric%, ea este destul de fireasc%, 'i tot ce trebuie ad%ugat este c% nu numai occidentalii i-au c%zut prad%. !i evreii sufereau de iluzia c% ar fi nu un popor, ci poporul ales. Popoarele pe care noi le numim indigene, ei le numeau goimi, n vreme ce grecii le numeau barbare. (...) Iluzia progresului, potrivit c%reia progresul ar avea un aspect rectiliniu, este un exemplu pentru tendin&a c%tre simplificare excesiv% pe care o desf%'oar% mintea omeneasc% n toate activit%&ile ei. n periodiz%rile lor, istoricii no'tri 'i n'iruie perioadele ntr-o singur% serie, cap la cap, ca tulpina unui lemn de bambus ntre noduri, sau ntocmai ca sec&iunile unei pr%jini articulate la cap%tul c%reia un co'ar nzestrat cu tot utilajul la mod% 'i fixeaza peria de cur%&at co'urile de funingine. Pe coada periei pe care au mo'tenit-o istoricii no'tri contemporani se aflau ini&ial numai dou% noduri, cel antic 'i cel modern; ele corespundeau n linii mari cu multe excep&ii cu Vechiul 'i Noul Testament, ca 'i cu conven&ia m%surii datelor cronologice nainte 'i dup% era cre'tin%. Dihotomia timpului istoric constituie o r%m%'i&% a concep&iei proletariatului intern din snul societ%&ii elene, care 'i exprima prin ea sentimentul de alienare fa&% de minoritatea dominant% elen%. S-a ajuns astfel la o antitez% absolut% ntre cronologia veche a elenilor 'i aceea a Bisericii cre'tine. Prin aceasta, proletariatul intern al societ%&ii elene a c%zut prad% iluziei egocentrice (ceea ce era mult mai scuzabil pe-atunci, la nivelul de cuno'tin&e de pe vremea aceea, dect este scuzabil pentru noi) de a considera tranzi&ia de la o societate din cele dou%zeci 'i una de societ%&i52 ale noastre c%tre alta din ele ca fiind punctul crucial al ntregii istorii a omenirii.53

52 53

A nu se uita c% termenul de societ%&i are aici sensul de civiliza&ii (nota ns.).

n acela'i chip, ntemeietorii Republicii Revolu&ionare Franceze, nchipuindu-'i c% reprezint% punctul de plecare al unei noi epoci n istorie 'i c% tot ceea ce fusese mai naintea ei n-a fost dect bezn% sinistr%, au pornit o nou% cronologie de la data de 2" septembrie "792. Bunul-sim& 'i spiritul conservator al lui Napoleon au pus cap%t calendarului revolu&ionar doisprezece ani mai trziu, dar ace'ti doisprezece ani de calendar revolu&ionar au fost suficien&i ca s%-i ncurce 'i ast%zi pe studen&i cu Fructidorul 'i Thermidorul lor. (Nota lui Toynbee).

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

53

Pe m%sur% ce trecea timpul, istoricii no'tri au g%sit mai nimerit s% desf%'oare coada de m%tur% telescopic% 'i mai mult 'i au ad%ugat astfel o a treia articula&ie, pe care au denumit-o medieval%, fiindc% o inseraser% ntre cele dou% existente. Dar, n vreme ce diviziunea n antic 'i modern era menit% s% nsemne ruptura dintre istoria elen% 'i cea occidental%, diviziunea n medieval 'i modern a nsemnat numai tranzi&ia de la unul din capitolele istoriei occidentale c%tre un alt capitol. Formula: antic+medieval+modern este eronat%. Ar fi trebuit s% fie: elen+occidental (medieval+modern). Dar nici aceast% din urm% formul% nu se potrive'te. Fiindc%, dac% i facem atta cinste istoriei occidentale nct o mp%r&im n dou% perioade distincte, de ce s% refuz%m aceea'i cinste 'i istoriei altor epoci? Nu avem nici o ndrept%&ire s% punem mai degrab% accentul pe o mp%r&ire cronologic% n func&ie de anul "475, de pild%, dect pe alta n jurul anului "075. !i avem multe pricini s% presupunem c% am trecut la un nou capitol de istorie, ale c%rui nceputuri ar putea fi statornicite n jurul anului "875. Astfel nct am avea urm%toarea periodizare: Occidental I (Evul Mediu timpuriu) 675-"075 Occidental II (Evul mediu) "075-"475 Occidental III (Epoca modern%) "475-"875 Occidental IV (Epoca post-modern%?) "875-? Dar ne-am ndep%rtat de punctul de plecare. Am afirmat c% elaborarea unei ecua&ii n care istoria elen% 'i istoria occidental% ajung s% fie func&iuni ale istoriei universale nse'i istoria antic% 'i istoria modern%, dac% prefera&i nu reprezint% altceva dect o viziune m%runt% 'i prezum&ioas% la exces. Ar fi ntocmai cum ar publica un geograf o carte intitulat% Geografia lumii n cuprinsul c%reia n-ar cerceta nimic altceva dect Bazinul mediteranean 'i Europa. Arnold J. Toynbee, Studiu asupra istoriei, Bucure'ti, Editura Humanitas, "997, pp 60-64.

Fernand Braudel 'i gramatica civiliza&iilor n bun% tradi&ie a gndirii franceze moderne, 'i pentru Braudel civiliza&ia include cultura, ca un element esen&ial 'i diferen&iator. Spre deosebire de teoriile din spa&iul germanic care v%d n civiliza&ie o concretizare practic% a culturii (incluznd deci civiliza&ia n cultur%, care ar avea o sfer% mai larg%), pentru Braudel civiliza&ia porne'te de la un nucleu cultural pe care l extine ntrun dispozitiv complex material 'i simbolic. A'adar, civiliza&iile grupeaz% azi societ%&i, state, culturi 'i na&iuni, n virtutea faptului c% exist% o serie de nrudiri 'i coresponden&e ntre entit%&ile ce particip% la un sistem de valori 'i de bunuri culturale, de practici 'i moduri de gndire specifice. Modul de via&% este un element structural al civiliza&iilor, un nucleu al morfologiei lor diferen&iale, mecanismul existen&ial n care se proiecteaz% tr%s%turile lor dominante. Trecnd de la singular la plural, o dat% cu progresul studiilor comparative de istoria civiliza&iilor, precum 'i cu extinderea practic% a interac&iuniilor dintre culturi 'i civiliza&ii diferite, termenul de civiliza&ie ajunge s% dobndeasc% 'i el un sens diferen&iator, prin care suntem invita&i s% n&elegem, potrivit lui Braudel: "ansamblul caracteristicilor pe care le prezint" via!a colectiv" a unui grup sau a unei epoci".54 Braudel consider% c% att termenul de cultur%, ct 'i cel de civiliza&ie trebuie scrise concomitent la singular 'i la plural. Cnd le scriem la singular avem n vedere sensul lor antropologic, cnd le scriem la plural avem n vedere sensul istoric determinat. Dar, adeseori cnd este folosit la singular, termenul de civiliza&ie este aplicat numai unui tip particular de
54

Fernand Braudel, Gramatica civiliza!iilor, Vol. I, Bucure'ti, Editura Meridiane, "994, p. 37.

54

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

civiliza&ie, de fapt civiliza&iei occidentale, apreciat% ca superioar% celorlalte 'i indicnd direc&ia de evolu&ie a tuturor civiliza&iilor actuale. n epoca modern%, procesul difuziunii rapide a valorilor 'i a tehnologiilor a interconectat civiliza&iile, dar nu le-a anulat particularit%&ile, de'i civiliza&ia industrial% de tip occidental tinde s% devin% modelul universal de civiliza&ie. Pozi&iile occidentalo-centriste au tendin&a de a prezenta alte culturi 'i civiliza&ii doar ca "replici" ntrziate sau ca etape dep%'ite ale civiliza&iei occidentale, apreciat% drept singurul etalon 'i reper universal. Elabornd o scar% a temporalit%&ilor istorice, pe registrele reprezentate de evenimente, conjuncturi 'i durate lungi, Fernand Braudel, exponent al "noii istorii", face 'i o ierarhizare vertical% a componentelor unei civiliza&ii, elabornd o "gramatic%" a lor, din componente, rela&ii 'i activit%&i distribuite pe paliere 'i sec&iuni interdependente. n multiplicitatea timpului prezent se mbin% o istorie agitat% 'i cu oscila&ii gr%bite, istoria evenimentelor, cu "o istorie ndep"rtat" ce ne nso!e$te cu pa$i len!i", istoria civiliza&iilor. "A alege, de fapt, marile civiliza!ii drept 'cadre inteligibile' ale lumii actuale nseamn" a dep"$i mi$carea rapid" a istoriei", pentru a analiza "o istorie cu respira!ie lent", 'de lung" durat"'. Civiliza!iile sunt personaje aparte, a c"ror longevitate dep"$e$te puterea de n!elegere. Peste m"sur" de b"trne, ele persist" s" tr"iasc" n fiecare dintre noi $i ne vor supravie!ui nc" mult" vreme".55 A'adar, impus n dublet cu termenul de cultur%, civiliza&ia a ajuns s% aib% "dou% etaje" complexul spiritual 'i dispozitivul material -, prilej pentru mul&i teoreticieni de a le acorda accep&iuni diferite. Dac% n epoca Luminilor civiliza&ia era opus% barbariei 'i stadiului primitiv al existen&ei umane, termenul a definit ulterior, deopotriv%, valori morale 'i valori materiale, pentru a se specializa apoi cu referin&% explicit% la aspectele materiale, tehnice 'i ale modului de via&%, astfel c% Braudel citeaz% afirma&ia unui teoretician care afirma c% "civiliza!ia nseamn" drumuri, porturi $i cheiuri", chip de a spune c% nu nseamn% numai via&% spiritual%, ci un ansamblu de mijloace colective folosite pentru a ac&iona asupra naturii 'i a amenaja mediul de via&% al oamenilor.56 A'adar, societ%&ile se aseam%n% prin bunurile ce satisfac func&ii utilitare, dar se deosebesc mai pregnant prin cele care r%spund func&iei simbolice. Acordnd adjectivului cultural calificativul de numitor comun al manifest%rilor umane, Braudel conchide: "n aceste condi!ii, vom spune despre o civiliza!ie...c" este un ansamblu de bunuri culturale, a c"rui locuire geografic" este o arie cultural", istoria sa - o istorie cultural", c" mprumuturile de la o civiliza!ie la alta sunt mprumuturi sau transferuri culturale, acestea din urm" fiind att materiale ct $i spirituale".57 Din aceste considera&ii rezult% c% civiliza&iile au n nucleul lor un model cultural specific. Simion Mehedin&i: Cultura 'i civiliza&ia doi poli ai realit%&ii umane Simion Mehedin&i ("868-"962) a elaborat un sistem teoretic de interpretare a raportului dintre cultur% 'i civiliza&ie.58 Omul este un agent ontologic excep&ional, ntruct el creeaz% prin activitatea sa o nou% realitate, un nou cosmos de obiecte 'i valori materiale 'i spirituale. Via&a popoarelor trebuie cercetat% n func&ie de aceste crea&ii, iar disciplina investit% cu acest rol este
55 56 57 58

Ibidem, p. 27. Ibidem, p. 35. Ibidem, p. 37.

Lucr%ri: Caracterizarea etnografic a unui popor prin munca $i uneltele sale ("920); Coordonate etnografice: cultura $i civiliza!ia ("928). Aceste dou studii reprezint nucleul concep&iei filosofice a lui Simion Mehedin&i, studii care i confer un loc aparte n gndirea filosofic romneasc.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

55

etnografia. Mehedin&i opereaz% cu o reprezentare complex% asupra culturii, articulnd sensul ei universal uman 'i cel specific, istoric 'i tipologic. Sistemul de gndire al lui Mehedin&i porne'te de la ideea c% munca are rolul determinant n procesul de antropogenez% 'i n ntreaga existen&% uman%. Mehedin&i afirm% c% uneltele $i munca cu uneltele pot fi considerate ca adev"ratul caracter distinctiv al speciei homo.59 Omul a creat nu numai unelte materiale, care au extins progresiv domeniul civiliza&iei, ci 'i-a dezvoltat 'i unelte spirituale, limbajul fiind cel mai important instrument al vie&ii psihice 'i al ntregului univers de crea&ii culturale. Pornind de la aceast% perspectiv% antropologic%, Simion Mehedin&i descoper% n realitatea uman% dou% categorii de fapte, unele apar&innd civiliza&iei, altele culturii. Dar amndou% deriv%, spune Mehedin&i, din dublul caracter material $i sufletesc - al muncii. nainte de a marca deosebirile structurale 'i func&ionale dintre cultur% 'i civiliza&ie trebuie s% men&ion%m c% n sistemul lui Mehedin&i munca este sursa lor comun%, cele dou% dimensiuni formnd o unitate a contrariilor, aflate n raporturi de simultaneitate 'i de interdependen&%. Astfel, civiliza&ia este pentru Mehedin&i suma tuturor descoperirilor tehnice care au nlesnit omului adaptarea sa la mediul fizic, iar cultura suma tuturor crea!iilor suflete$ti (intelectuale, etice $i estetice) care nlesnesc adaptarea individului la mediu social.60 Elementul comun al celor dou% dimensiuni ngem%nate ale realit%&ii umane este adaptarea, n sens ecologic 'i larg antropologic. De la adaptare se ajunge la crea&ie, adic% la descoperiri care dep%'esc sensul de r%spunsuri strict adaptative. Dintre elementele culturii, Mehedin&i consider% c% arta este expresia cea mai elocvent% a creativit%&ii umane, chintesen&a culturii. Mehedin&i elaboreaz% un sistem de categorii, de coordonate etnografice, prin care mparte civiliza&ia 'i cultura n alte subcategorii definitorii, care pot fi aplicate oric%rei comunit%&i etnice, indiferent de treapta de dezvoltare pe care se afl%. civiliza&ia cuprinde urm%toarele elemente: hrana (de la formele cele mai simple pn% la formele de preparare actual%, industrializat%), mbr%c%mintea 'i locuin&a (de la culcu'ul de o noapte pn% la zgrie-nori), mijloacele de circula&ie (de la umblet, deplasarea cu animale, apoi de la roat% la locomotiv%, de la naviga&ie maritim% la cea aerian%, cu avionul); cultura include 'tiin&a (de la formele primare de cunoa'tere la gndirea ra&ional% 'i la metodele pozitiviste ale 'tiin&ei moderne), arta (de la desenul paleolitic la arta actual%) 'i religia (de la magie la religiile monoteiste universale; religia este nlocuit% n unele lucr%ri cu morala). Acest tablou al elementelor morfologice poate fi luat drept ghid pentru analizele etnografice 'i antropologice, pentru cercet%rile empirice menite s% descrie 'i s% evalueze comparativ starea cultural% 'i de civiliza&ie a unui popor, dup% indicatori ce pun n corela&ie cele dou% aspecte paralele, dar inseparabile. Paralelismul este evident. Civiliza!ia se m"soar" pe coordonata tehnic", prin num"rul, calitatea $i originalitatea uneltelor; iar cultura se m"soar" pe coordonata superioar" a crea!iunilor psihice, adic" prin num"rul, calitatea $i originalitatea produselor suflete$ti.6# Aceste componente sunt unite de o linie median% a muncii (unde Mehedin&i plaseaz% sintetic graiul 'i unealta), pozi&ie ce semnific% faptul c% att cultura, ct 'i civiliza&ia 'i au r%d%cina n activitatea fundamental% a omului, aceea de transformare a mediului natural 'i social

S. Mehedin&i, Civiliza!ie $i cultur", ngrijirea edi&iei, studiu introductiv 'i note de Gheorghi&% Gean%, Bucure'ti, Editura Trei, "999, p. 85.
60 6"

59

Ibidem, p. ""9. Ibidem, pp ""9-"20.

56

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

de via&% n func&ie de anumite scopuri. Astfel de sistematiz%ri au fost propuse 'i de al&i antropologi ai timpului. Mehedin&i subliniaz% mereu unitatea existen&ial% dintre cele dou% dimensiuni ale existen&ei umane, desp%r&ite doar n plan teoretic, din nevoia de a le cerceta analitic. Analiznd diverse epoci cu valoare paradigmatic% pentru raportul cultur%/civiliza&ie, situa&ii n care cele dou% aspecte nu se afl% n raporturi de simetrie, Mehedin&i ajunge la concluzia, verificabil% istoric, dup% care civiliza&ia 'i cultura pot avea evolu&ii relativ independente, astfel nct o stare de civiliza!ie modest" se poate asocia cu o foarte bogat" cultur", dup% cum exist% 'i situa&ii n care raportul are valori opuse. De aceea, polul civiliza!iei $i polul culturii rar coincid. Un grad mare de civiliza!ie poate atinge ori$icine dac" mprumut" rezultatele muncii altora. O cultur" nalt" e ns" un fenomen cu mult mai greu de realizat. Ea presupune nu numai munc" bogat" $i mare bog"!ie de cugetare, dar $i o sim!ire fin", care se traduce printr-o atitudine etic" $i estetic" de un nivel superior.62 Cele dou% aspecte distincte se afl% n raporturi de interferen&% 'i de solidaritate, dar nu poate fi vorba de o propor&ionalitate perfect% ntre ele, datorit% finalit%&ilor relativ diferite pe care le urmeaz% 'i mprejur%rilor naturale 'i sociale ce pot favoriza dezvoltarea unei linii de evolu&ie chiar n detrimentul celeilalte. Mai mult, sunt frecvente cazurile n care un element al civiliza&iei (tehnica de construc&ie a caselor sau metodele de naviga&ie) nregistreaz% progrese, iar altele stagneaz% (alimenta&ia 'i mbr%c%mintea). Aceste aspecte eterogene se ntlnesc nu numai n via&a unui popor, dar 'i n configura&ia cultural% a unor indivizi din epoca modern%, cnd cineva poate fi un savant n matematici sau n 'tiin&ele naturii, dar aceast% calitate se asociaz% n aceea'i personalitate cu o foarte redus% experien&% artistic% sau cu atrofierea con'tiin&ei morale 'i a sim&ului civic. Adunnd informa&ii numeroase despre popula&iile a'a-zise primitive, Mehedin&i arat% c% aceste comunit%&i umane dispun de un echipament tehnic, orict de rudimentar, necesar adapt%rii la mediul natural, dar dispun 'i de un cod minim de norme morale, de credin&e 'i de forme estetice prin care-'i exprim% dispozi&iile suflete'ti. A'adar, cultura 'i civiliza&ia sunt prezente concomitent n orice stadiu al dezvolt%rii umane, ca dou% aspecte ngem%nate, universale. Astfel, Mehedin&i respinge cu argumente teoria lui Oswald Spengler despre opozi&ia dintre cultur% 'i civiliza&ie ca dou% faze distincte, succesive, n evolu&ia istoric% a poporelor. mpotriva curentelor spiritualiste din perioada interbelic%, pentru care civiliza&ia reprezenta o faz% de decaden&% a culturii, savantul romn sus&ine pe baza unei vaste documenta&ii c% progresul se desf%'oar% concomitent pe cele dou% linii distincte, dar inseparabile, ale vie&ii umane, reabilitnd astfel dimensiunea civilizatoric%. Iat% n rezumat punctul de vedere al lui Mehedin&i: Dup" cum frunza are dou" fe!e: una str"lucit", spre soare, alta mai ntunecat", ntoars" spre p"mnt (dar foarte nsemnat", fiindc" prin aceasta planta respir" $i se hr"ne$te zilnic), tot a$a via!a omenirii are dou" aspecte: unul teluric civiliza!ia, adic" tehnica material"; altul ceresc cultura, sau suma tuturor produselor suflete$ti, prin care omul caut" s" intre n echilibru ct mai deplin cu restul crea!iunii $i, n genere, cu universul moral care l cuprinde. Amndou" aspectele acestea sunt inseparabile $i simultane, nu succesive, cum pretinde morfologia istoric" a lui Spengler. Concluzie. Din cele n$irate pn" aici rezult": #. Civiliza!ia $i cultura sunt no!iuni fundamental deosebite. Una prive$te lumea material"; cealalt" e de natur" exclusiv sufleteasc". 2. Pe toate treptele dezvolt"rii omene$ti, al"turi de un quantum de civiliza!ie, g"sim $i un
62

Ibidem, p."24.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

57

quantum corelativ de cultur". 3. Amndou" se pot m"sura dup" criteriile etnografice, stabilite mai sus.63 Tehnicile de adaptare la mediul natural (civiliza&ia) 'i tehnicile de adaptare a mediul social (cultura) se ntrep%trund ntr-o unitate ce confer% organicitate vie&ii unui popor. Dup% ce a marcat distinc&iile de esen&% (de structur%, finalit%&i, proceduri ac&ionale, motiva&ii) dintre cele dou% componente, Mehedin&i subliniaz% c% ele converg n unitatea vie&ii, ntruct tehnica material" (civiliza!ia) $i tehnica sufleteasc" (cultura) sunt legate printr-o sut" $i o mie de fire, iar tranzi!ia de la una spre cealalt" e de multe ori att de fin", nct devine imperceptibil". Unitatea vie!ii le cuprinde pe amndou".64 Cultura 'i civiliza&ia devin la Mehedin&i categorii filosofice fundamentale, capabile s% dea seama att de condi&ia uman% n universalitatea ei, ct 'i de diversitatea procesului istoric 'i a manifest%rilor ce dau identitate unui popor. Prin crea&iile ce intr% n sfera celor dou% concepte, omul 'i construie'te existen&a social% 'i 'i t%lm%ce'te experien&a de via&%. Mehedin&i este printre pu&inii gnditori romni care au propus nu numai o teorie a culturii, ci 'i un sistem opera&ional de analiz% a culturii 'i civiliza&iei, cu un nomenclator al componentelor lor structurale, ceea ce l ndrept%&e'te pe editorul 'i interpretul operei sale, antropologul Gheoghi&% Gean% s% afirme c% Mehedin&i a elaborat un sistem opera!ional de filosofie a culturii.65 Lucian Blaga: distinc&ia ontologic% dintre cultur% 'i civiliza&ie Blaga a elaborat una dintre cele mai coerente 'i mai interesante teorii asupra culturii. Potrivit lui Blaga, omul este sortit crea&iei, are un destin creator permanent. Omul tr%ie'te ntr-un mediu specific, creat de el nsu'i, ntr-un univers simbolic care-l deta'eaz% de natur%. Cultura este astfel o t%lm%cire simbolic% a lumii, o lectur% a existen&ei, o interpretare a lumii, un mod de a traduce experien&a n limbaje simbolice. Aceast% idee, ce domin% filosofia culturii 'i antropologia cultural% la nceputul secolului XX, are un relief teoretic excep&ional n gndirea lui Lucian Blaga, autor pentru care cultura exprim% modul ontologic specific uman, mecanismul creator care l-a umanizat 'i l-a condus pe om la actuala dezvoltare. "Prin cultur", existen!a se mbog"!e$te cu cea mai profund" variant" a sa. Cultura este semnul vizibil, expresia, figura, trupul acestei variante. Cultura !ine deci mai strns de defini!ia omului dect conforma!ia sa fizic" sau cel pu!in tot a$a de strns" .66 n alt% parte, Blaga afirm% c% omul nu poate evada din sfera culturii f%r% a nceta s% fie "om": "Exodul din cultur" ar duce la abolirea umanit"!ii ca regn". 67 Existen&a uman% este deci o existen&% cultural%, cu tot ceea ce implic% aceast% condi&ie. Cultura exprim% modul specific uman de existen&%. Omul nu poate exista dect n 'i prin intermediul culturii. Cultura ese rezultatul crea&iei umane. Cultura are astfel o semnifica!ie metafizic", fiind o dimensiune definitorie a omului sub raport antropologic 'i istoric. Folosind acela'i traseu demonstrativ, cu o documenta&ie empiric% mereu n expansiune, gndirea antropologic% din secolul nostru a c%utat n spa&iul valorilor culturale manifestarea expresiv% a "esen&ei" omului. A'adar, n sensul cel mai larg al termenului, cultura este nivelul de realitate pe care se desf%'oar% aventura omului n cosmos. !tim azi c% pe acest nivel 'i cu mijloacele pe care le ofer% el, omul d% o form% lumii 'i confer% sens existen&ei sale. F%r% a
63 64 65 66 67

Ibidem, p.""9. Ibidem, p."23.

Gheorghi&% Gean%, Un sistem opera!ional de filosofie a culturii, studiu introductiv la vol. S. Mehedin&i, Civiliza!ie $i cultur", ed. cit., pp 5-38. Lucian Blaga, Trilogia culturii, n Opere, vol.9, Bucure'ti, Editura Minerva, "985, p.443. Lucian Blaga, Trilogia valorilor, n Opere, vol."0, Bucure'ti, Editura Minerva, "987, p.5"0.

58

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

subaprecia constrngerile biologice 'i naturale, afirma&ia c% omul e n primul rnd o fiin&% cultural% e menit% s% prentmpine orice reduc&ionism dispus s% livreze destinul omului unei instan&e exterioare lui. Teza lui Blaga este deci intrinsec umanist%, c%ci, plasat n spa&iul culturii, omul apare ca fiind propria sa crea&ie. Conceptele de crea&ie 'i de cultur% au un loc central n concep&ia blagian%. Revelarea misterului lumii are loc prin dou% forme: prin cunoa'tere 'i prin pl%smuire (crea&ie). Cultura este rezultatul crea&iei umane, crea&ie desf%'urat% pe toate registrele existen&ei 'i ale raporturilor posibile dintre om 'i lume. Iat% o defini&ie a culturii n care Blaga subliniaz% elementele ei specifice, care alc%tuiesc o structur% unitar%: Crea!ia de cultur" este #) un act creator 2) de inten!ii revelatorii n raport cu transcenden!a sau cu misterul 3) utilizeaz" imediatul ca material metaforic 4) dep"$e$te imediatul prin stilizare 5) $i se distan!eaz" de transcenden!" (mister) prin frnele stilistice $i datorit" metaforismului.68 Dar, potrivit lui Blaga, omul cunoa'te dou% moduri fundamentale de existen&%: existen&a n orizontul imediat al lumii sensibile 'i existen&a n orizontul misterului. Aceast% dualitate de ordin ontologic reprezint% pentru Blaga temeiul distinc&iei dintre cultur% 'i civiliza&ie. Toate crea&iile care i asigur% autoconservarea 'i securitatea material% n interiorul acestui orizont concret alc%tuiesc ceea ce se cheam% civiliza&ie (tehnic%, forme de produc&ie 'i de organizare politic%, confort material, mod de via&% etc.). Existen&a n orizontul misterului d% na'tere culturii. Toate crea&iile prin care omul ncearc% s% dezv%luie misterul existen&ei alc%tuiesc cultura ('tiin&%, filosofie, art%, mitologie, religie etc.). Cele dou% realit%&i 'i atitudini r%spund la dou% func&ii diferite: Cultura r"spunde existen!ei umane ntru mister $i relevare, iar civiliza!ia r"spunde existen!ei ntru autoconservare $i securitate. ntre ele se casc" deci o deosebire profund" de natur" ontologic".69 A'adar, cu teoria lui Blaga suntem n miezul unei distinc&ii de natur%, a unei diferen&e ontologice ntre cultur% 'i civiliza&ie. Faptele de civiliza&ie (o anumit% ordine social%, "o unealt", o regul" de munc" sau de lupt"", condi&iile materiale de via&%), "nu sunte destinate s" reveleze un mister prin mijloace metaforice", fiind judecate dup% "utilitatea lor n cadrul unei finalit"!i pragmatice". Crea&iile culturale au, spune Blaga, dou% caracteristici fundamentale: a) o func&ie metaforic% 'i revelatoare, n sensul c% ncearc% s% dezv%luie con&inutul adnc al lumii, adic% misterul ei; b) o pecete stilistic%, adic% o fizionomie particular%, un aspect specific, care le diferen&iaz% de alte crea&ii. Cultura are concomitent aspect revelatoriu (metaforic) 'i stilistic, pe cnd civiliza&ia nu are caracter revelatoriu, dar poate avea caracter stilistic, unul derivat, ca reflex al culturii n planul nf%puirilor practice, cu rost instrumental. Arta poate fi considerat% un model al culturii, iar tehnica un factor central al civiliza&iei. For&a metaforic% a crea&iilor umane se manifest% cu maxim% pregnan&% n cazul artei, dar este absent% n cazul nf%ptuirilor tehnice. La fel, stilul, cealalt% tr%s%tur% distinctiv% a culturii, are relevan&% maxim% n cazul artei, dar este palid ilustrat n cazul tehnicii, unde este o tr%s%tur% accesorie 'i neesen&ial%. A'adar, densitatea metaforic% 'i stilistic% a crea&iilor umane este maxim% n cazul artei 'i scade de la art% la tehnic%. Realiz%rile strict utilitare, tehnice 'i ac&iunile cu scop imediat practic nu au func&ii simbolice 'i revelatorii,
68 69

Ibidem, p. 459-460.

Ibidem, p. 402. O formulare asem%n%toare d% Blaga 'i n alt% parte: "Cultura este expresia existen!ei omului ntru mister $i revelare, ct" vreme civiliza!ia este expresia existen!ei ntru autoconservare, confort $i securitate" - Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucure'ti, Editura pentru Literatur% Universal%, "969, p. 325.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

59

dar pe m%sur% ce ne ridic%m spre alte zone ale existen&ei umane moduri de via&%, practici 'i ceremonii sociale, modele de comportament, alc%tuiri sociale 'i politice, sisteme juridice, obiceiuri 'i stiluri de via&%, principii morale, credin&e 'i idei religioase, idei 'i teorii 'tiin&ifice, pn% la crea&iile artistice func&ia revelatorie, dar 'i cea stilistic% devin tot mai importante n detrimentul func&iei instrumentale. Pe m%sur% ce cre'te n intensitate caracterul revelatoriu (metaforic 'i simbolic) al crea&iilor umane, de la tehnic% la art%, cre'te n intensitate 'i caracterul lor stilistic, distinctiv, specific, particular. Blaga a codificat astfel n sistemul s%u filosofic o problem% capital% a antropologiei culturale. La un cap%t al axului antropologic avem civiliza&ia (tehnica este paradigma ei), iar la cel%lalt cap%t avem cultura (arta este paradigma ei). Cei doi poli ai umanit%&ii produc&ia 'i crea&ia, civiliza&ia 'i cultura exprim% astfel cele dou% tendin&e structurale ale istoriei umane, unitatea 'i diversitatea. Culturile sunt nucleul identit%&ilor, civiliza&ia este terenul convergen&elor. Tudor Vianu: cultur% 'i civiliza&ie/valori 'i bunuri Vianu porne'te de la o defini&ie analogic% a culturii, prelund ideea anticilor care puneau n analogie cultivarea ogorului (cultura agri) cu formarea spiritului uman prin educa&ie (cultura animi), analogie prezent% la Cicero, printre al&ii. Aceast% analogie a culturii spirituale cu ac&iunea de cultivare a p%mntului poate dezv%lui sensul primar al ideii de cultur%. Vianu consider% c% orice defini&ie a culturii trebuie s% aib% n vedere trei factori: un substrat natural, o valoare care orienteaz% crea&ia uman% 'i actul de crea&ie propriu-zis. De la Vianu ne-a r%mas o distinc&ie clasic% deja, aceea dintre valori 'i bunuri, dintre un ideal sau o semnifica&ie 'i suportul lor fizic concret. Prin disocierea termenilor de valori 'i bunuri intr%m n perimetrul unei dezbateri teoretice de anvergur% n secolul nostru. Este vorba de criteriile prin care deosebim cultura de civiliza&ie. Astfel, primul termen a vizat cu prec%dere domeniul valorilor spirituale, iar cel de al doilea, perfec&ionarea mijloacelor 'i a condi&iilor exterioare de via&%. Din aceast% distinc&ie ar rezulta c% termenul de cultur% se refer% la valori, iar cel de civiliza&ie la bunuri n care se ntruchipeaz% valorile. Totu'i, Vianu afirm% c% "civiliza!ia nu este, de fapt, dect o cultur" definit" prin sfera ei, o cultur" social" par!ial", din punctul de vedere al unei singure valori, $i anume din punctul de vedere al valorii tehnico-economice...Civiliza!ia ar fi deci o cultur" afectat" exclusiv !intelor tehnico-economice... Civiliza!ia nu este o entitate care s-ar opune culturii, este numai unul dintre aspectele ei".70 A'adar, ntre cultur% 'i civiliza&ie ar exista doar o distinc&ie func&ional%, nu de natur%. Civiliza&ia reprezint% o cultur% social% par&ial%, cultura definit" din punctul de vedere al unei singure valori, $i anume din punctul de vedere al valorii tehnico-economice. El consider% c% distinc&ia dintre cultur% 'i civiliza&ie este necesar%, dar militeaz% pentru sinteza lor n procesul dezvolt%rii sociale. Civiliza&ia, spune el, este cultura afectat" !intelor ei tehnico-economice, fiind deci unul din aspectele culturii. Raportul cultur%-civiliza&ie este conceput de Vianu ntr-un mod ra&ionalist 'i echilibrat. Civiliza&ia este realizarea valorilor culturale n bunuri materiale, menite s% amelioreze condi&ia uman%. El critic% viziunile care condamn% civiliza&ia 'i o opun culturii. n acela'i timp, el ne invit% s% nu exager%m valorile tehnico-materiale, care trebuie gndite n acord cu celelalte valori 'i scopuri umane. Samuel Huntington 'i conflictul civiliza&iilor Samuel P. Huntington este autorul unei teorii geopolitice de mare r%sunet n ultimii ani. El porne'te de la ideea c% n lumea contemporan% cultura conteaz" tot mai mult, c% factorii de
70

Tudor Vianu, Opere, vol.8, Bucure'ti, Editura Minerva "979, p. "58.

60

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

natur% cultural% modeleaz% att tendin&ele de integrare, ct 'i pe cele de dezintegrare. ns%, pentru el, elementele culturale reprezint% nucleul unor entit%&i istorice vaste, civiliza&iile, care ast%zi au ajuns adesea n pozi&ii de adversitate 'i conflict. n "993, n plin% glorie a viziunilor globaliste 'i integra&ioniste, de tip Fukuyama, viziuni care prognozau unificarea lumii sub egida democra&iei liberale, care a nvins regimurile totalitare, Huntington a publicat un studiu n care contrazice flagrant euforia care a cuprins mediile occidentalo-centriste dup% sfr'itul r%zboiul rece: "n ipoteza mea, sursa fundamental" de conflict n noua lume nu va mai fi n principal ideologic" sau economic". Marile diviziuni dintre oameni $i sursa dominant" de conflict vor fi de natur" cultural". Statele na!ionale vor r"mne cei mai puternici actori n rela!iile interna!ionale, dar principalele conflicte se vor ivi ntre na!iuni $i grupuri ale diferitelor civiliza!ii. Conflictul civiliza!iilor va domina politica mondial". Linia de demarca!ie dintre civiliza!ii va fi linia confrunt"rilor n viitor".7# Huntington acord% factorului religios un rol primordial n declan'area acestor conflicte. Este un punct de vedere ce nu poate fi ignorat. Cele mai acute conflicte se produc pe frontierele ce despart lumea cre'tin% (occidental% 'i ortodox%) de cea musulman% (zona Balcanilor, Caucaz, Asia Central%, zonele M%rii Negre 'i ale M%rii Mediterane). Aceste arii de contact inflameaz% identit%&ile 'i le aduc n stare de fierbere, mai ales acolo unde n spatele lor r%bufne'te o energie religioas% neconsumat% n plan social-economic. Autorul 'i ilustreaz% teza ar%tnd cum islamul, sub forma sa integrist%, atac% frontal civiliza&ia occidental% prin mi'c%ri de furie, anarhice 'i distructive. Dar autorul nu coboar% cu analiza n stratul de adncime al acestor tensiuni dintre tipurile de civiliza&ie, mul&umindu-se s% afirme c% religia, sistemele de reprezent%ri 'i de valori, mentalit%&ile, institu&iile 'i practicile de ordin simbolic le-ar aduce n stare de conflict. Aceste conflicte, chiar dac% mbrac% un aspect preponderent religios, 'i au izvorul n st%rile de subdezvoltare economic% 'i n solicit%rile contradictorii la care popoarele cu modernitate ntrziat% trebuie s% fac% fa&% n lumea contemporan%. Se 'tie c% societ%&ile ntrziate sunt confruntate cu un amalgam de institu&ii 'i credin&e, cu paradoxuri care le aduc periodic n situa&ia de a fi zguduite de un frison identitar. Aflate permanent n situa&ii critice, f%r% ie'ire, confruntate cu un viitor incert, ele sunt nclinate mai degrab% s%-'i reproblematizeze originile 'i istoria dect s% se angajeze prospectiv n ac&iuni de modernizare social%. Dar, pe de alt% parte, Huntington observ% c% replierea identitar% a acestor societ%&i nu este un fenomen singular, ci unul care a dobndit o extensie global%. El consider% c% ast%zi exist% 'apte sau opt mari blocuri de civiliza&ie pe glob, diferen&iate prin elemente culturale. Nivelurile de identificare ale oamenilor urc% n cercuri concentrice de la mediul familial 'i local spre tipul de civiliza&ie de care apar&in. Precum Toynbee, 'i Huntington supraevalueaz% criteriul religios de diferen&iere 'i ia n discu&ie aceast% filier% de identificare. De exemplu, un locuitor al Romei de azi se poate autodefini n trepte ca: roman (locuitor al Romei), italian, catolic, cre'tin, european, occidental. Ultima identificare define'te apartenen&a la civiliza&ia occidental% (cu dou% subciviliza&ii: european% 'i nord-american%), civiliza&ie distinct% dup% opinia autorului - de civiliza&ia slav-ortodox% de care ar apar&ine popoarele est-europene. Astfel, "o civiliza!ie este cea mai larg" grupare cultural" de oameni, grupare c%reia i se pot g%si anumite elemente comune de identitate cultural%".72 Deci, identitatea unei civiliza&ii este definit% prin elemente culturale. Respingnd perspectiva gnditorilor germani din secolul XIX care au introdus o distinc&ie radical% ntre cultur% 'i civiliza&ie, Huntington mbr%&i'eaz% perspectiva lui Braudel dup% care nu putem desprinde cultura de fundamentul ei, civiliza&ia. Revenind cu alte preciz%ri, Huntington vede n
7" 72

Samuel P. Huntington, The Clash of civilizations?, in Foreign Affairs, summer, "993, vol. 72, nr. 3, p. 22. Ibidem, p. 24.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

6"

civiliza&ii (la plural) ample totalit%&i, durabile sub raport istoric, cu un oarecare grad de integrare, ce cuprind popoare, state, na&ionalit%&i, grupuri religioase etc. Toate acestea au culturi distincte, dar 'i elemente comune 'i leg%turi strnse care le integreaz% ntr-o civiliza&ie determinat%. Astfel, o civiliza!ie este un grup de oameni cu cele mai nalte tr"s"turi culturale $i cu cel mai r"spndit nivel al identit"!ii culturale pe care oamenii l au $i care i distinge de alte specii. Ea este definit" deopotriv" prin elemente obiective comune, cum ar fi limba, istoria, religia, obiceiurile, institu!iile, $i prin auto-identificarea subiectiv" a oamenilor...Civiliza!iile sunt cel mai mare noi n"untrul c"ruia ne sim!im din punct de vedere cultural acas" $i deosebi!i de to!i ceilal!i ei de afar".73 Pornind de la ideea c% civiliza!ia $i cultura se refer" deopotriv" la modul de via!" al oamenilor, autorul abandoneaz% tacit aceast% distinc&ie 'i ajunge s% opereze doar cu ideea de civiliza&ie, repetnd adesea c% o civiliza!ie este cea mai ntins" entitate cultural".74 Teoria sa a fost criticat% tocmai pentru aceast% confuzie, pentru c% define'te civiliza&iile prin elemente culturale, f%r% a disocia cele dou% concepte 'i implicit f%r% a discocia ntre realit%&ile diferite pe care le desemneaz% aceste concepte. De aceea, pe ct% vreme al&i teoreticieni consider% c% n lumea actual% au dobndit relevan&% conflictele identitare, ce 'i au sursa n revendicarea identit%&ilor culturale, Huntington vorbe'te de conflicte ntre civiliza&ii. Este acuza pe care o formuleaz% Mircea Mali&a, cum am v%zut, dar 'i al&i teoreticieni. Iat% cum 'i prezint% Huntington ideea sa: Tema central" a acestei c"r!i o constituie faptul c" identitatea cultural" $i cultura care, la nivelul cel mai r"spndit, sunt identit"!i ale civiliza!iei, modeleaz" tendin!a de coeziune, dezintegrare $i conflict n lumea de dup" r"zboiul rece.75 (subl. ns.). Apare din nou confuzia dintre cultur% 'i civiliza&ie. Dar, dincolo de acest lucru, ideea sa capital% este aceea c% asist%m la rena'terea interesului pentru identit%&ile culturale 'i civiliza&ionale 'i acest fapt va duce la reconfigurarea geopolitic% a lumii. De aceea, pentru a ne descurca n h%&i'ul lumii actuale avem nevoie, spune Huntington, de noi h%r&i mentale. n timpul r%zboiului rece, politica global% a fost una bipolar%, iar acum a devenit multiciviliza&ional% 'i multipolar%. Paradigma simplificat%, bipolar%, a r%zboiului rece a devenit inadecvat%. Ast%zi avem nevoie de noi paradigme 'i modele la fel de simplificate asupra lumii privite n totalitatea ei. Globalizarea devine o paradigm% tot mai des utilizat% pentru a traduce n limbaj simplificat ncruci'area unor tendin&e 'i leg%turi tot mai complexe ntre societ%&i, precum 'i pentru a face predic&ii asupra evolu&iei mondiale. Dar, consider% Huntington, departe de a se uniformiza 'i integra ntr-o civiliza&ie universal%, lumea de azi 'i p%streaz% diversitatea 'i este format% dintr-un sistem multiciviliza!ional 'i multipolar, cu civiliza&ii 'i culturi interesate s%-'i p%streze 'i s%-'i afirme identit%&ile pe multiple planuri. Nucleul fiec%rei civiliza&ii - 'i care le diferen&iaz% elocvent - este alc%tuit din elemente culturale, pe prim plan fiind religia, viziunile aspura lumii, credin&ele 'i valorile, din care deriv% deosebirile privind modurile de via&%, familia, obiceiurile, artele, dreptul, economia, politica etc. Mai mult, raporturile geopolitice ar fi acum determinate de raporturile dintre civiliza&ii, v%zute ca mari blocuri de via&% istoric%, avnd origini, evolu&ii 'i caracteristici spirituale 'i economice diferite. Astfel, conflictele viitoare vor fi conflicte interciviliza&ionale, conflicte care pun fa&% n fa&% civiliza&ii diferite, n pofida leg%turilor 'i a interdependen&elor dintre ele n lumea globalizat% de azi. Pe lng% faptul c% lumea a devenit multipolar% sub raport geopolitic
73

Samuel p. Huntington, Ciocnirea civiliza!iilor $i refacerea ordinii mondiale, Bucure'ti, Editura Antet, "998, p. Ibidem, p. 60. Ibidem, p. 27.

60.
74 75

62

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

dup% ncheierea r%zboiului rece, Huntington detecteaz% 'i o alt% tendin&%, anume diminuarea ponderii globale pe care a avut-o pn% acum civiliza&ia occidental% 'i afirmarea ofensiv% a civiliza&iilor nonoccidentale. n dezacord cu mul&i ideologi 'i teoreticieni, apologe&i ai lumii occidentale, Huntington interpreteaz% altfel procesele caracteristice ale secolului XX. Pentru a degaja un sens global din schimb%rile combinate ce au loc azi n toate civiliza&iile, el analizeaz% corela&iile active dintre factorii geografici, economici, politici, demografici, tehnici 'i culturali, insistnd asupra noilor viziuni 'i atitudini emergente, care pot fi detectate n raporturile interna&ionale, dar 'i n fondul spiritual al epocii. Din aceast% lectur% a proceselor semnificative ale epocii, Huntington extrage urm%toarea concluzie: expansiunea Occidentului a ncetat $i revolta mpotriva Occidentului a nceput.76 Dac% vrem s% p%str%m reprezentarea bipolar% din alte vremuri, atunci 'i azi lumea poate fi considerat% bipolar%, dar e vorba, spune Huntington, de o alt% bipolaritate, nu de natur% ideologic%, ci de natur% civiliza&ional%, care opune Occidentul 'i lumile nonoccidentale. Avem aici o alt% interpretare a globaliz%rii. Asupra acestui punct, Huntington sus&ine cteva idei geopolitice importante. Cre'terea interdependen&elor dintre civiliza&ii a fost de la "500 pn% acum un fenomen unidirec&ional, dinspre Occident spre civiliza&iile 'i societ%&ile nonoccidentale. Azi ns% lumea a devenit multipolar%, sub raport geostrategic, iar aceast% pluralitate se sprijin% pe for&e culturale 'i identitare consolidate; aceste centre multiple care intervin n raporturilor geopolitice sunt tocmai civiliza&iile active azi. n aceast% lume policentric% nu mai exist% un conflict ideologic dominant, precum n epoca r%zboiului rece, ci o multitudine de conflicte, toate determinate de diferen&ele 'i de opozi&iile de ordin civiliza&ional, conflicte 'i r%zboaie ale liniilor de falie dintre civiliza&ii. Cele mai periculoase conflicte culturale sunt cele care iau na$tere de-a lungul liniilor de falie ntre civiliza!ii.77 n ipoteza sa "conflictele locale care risc" s" se extind" sunt cele care - dup" cum ne arat" r"zboiul din Bosnia sau din Caucazi - se produc de-a lungul faliilor dintre civiliza!ii". De unde 'i profe&ia sa apocaliptic% dup% care "urm"torul r"zboi mondial, dac" el va izbucni, va fi un r"zboi ntre civiliza!ii". Conflictele etnice din interiorul unei civiliza&ii (Somalia, Ruanda etc.) nu au implica&ii globale, pe cnd conflictele etnice n care se ntlnesc civiliza&ii diferite, precum cele din Bosnia, Caucaz, Asia Central% sau Ca'mir au un poten&ial de amplificare global, putnd deveni mari r%zboaie. Rezumndu-'i teza c%r&ii sale, Huntington spune: n aceast" lume nou", politica local" este politica etnicit"!ii, iar politica global" este politica civiliza!iilor. Rivalitatea dintre superputeri este nlocuit" cu ciocnirea civiliza!iilor...n lumea posterioar" R"zboiului Rece, cultura este o for!" ce deopotriv" divide $i unific" [...]..78 Pentru prima oar" n istorie, politica global" este, n acela$i timp, multipolar" $i multiciviliza!ional"; modernizarea este distinct" fa!" de occidentalizare $i nu produce nici o civiliza!ie universal", n orice n!eles cu semnifica!ie, $i nici occidentalizarea societ"!ilor nonoccidentale.79 (sublin. ns.). Avem n aceste afirma&ii o sintez% a pozi&iilor sale 'ocante. Vom reveni asupra lor, mai ales asupra distinc&iei dintre modernizare 'i occidentalizare. Una dintre concluziile pe care vrea
76 77 78 79

Ibidem, pp 75-76. Ibidem, p. 36. Ibidem, p. 36. Ibidem, p. 27.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

63

s-o demonstreze este c% tocmai globalizarea a modernizat 'i a consolidat civiliza&iile nonoccidentale, care ast%zi se afl% n curs de indigenizare 'i dispun de for&a necesar% pentru a nfrunta domina&ia de secole a civiliza&iei occidentale. De'i sistemul interna&ional e unul multiciviliza&ional, h%r&ile mentale ale speciali'tilor, spune Huntington, sunt dominate nc% de perspectiva occidentalo-centrist%. 3.
RELIGII !I DIFEREN"E CULTURALE.

O PERSPECTIV# GEOPOLITIC#

Religia ca element definitoriu al culturilor Istoric 'i filosof al religiilor, Mircea Eliade subliniaz% complexitatea fenomenului religios, fenomen privit ca o dimensiune constitutiv% a condi&iei umane, prin care se exprim% nevoia permanent% a omului de a-'i raporta via&a, experien&a 'i actele sale la o realitate transcendent%. Toate societ%&ile 'i culturile, n diversitatea istoric% a organiz%rii lor, au operat n reprezent%rile lor colective cu o zon% a sacralit%&ii, pe care au delimitat-o de sfera experien&ei imediate, nvestind-o cu func&ia de surs% 'i sistem de referin&% pentru sensurile conferite istoriei 'i vie&ii umane. n cuvntul nainte scris la Istoria credin!elor $i a ideilor religioase, Eliade reia ideea exprimat% n alte lucr%ri dup% care religia este o structur% permanent% a condi&iei umane, nu o faz% tranzitorie n evolu&ia omului. Con$tiin!a unei lumi reale $i semnificative este strns legat" de descoperirea sacrului. Prin experien!a sacrului, spiritul uman a sesizat deferen!a ntre ceea ce se relev" ca fiind real, puternic, bogat $i semnificativ, $i ceea ce este lipsit de aceste calit"!i, adic" curgerea haotic" $i periculoas" a lucrurilor, apari!iile $i dispari!iile lor fortuite $i vide de sens...Pe scurt, sacrul este un element n structura con$tiin!ei $i nu un stadiu n istoria acestei con$tiin!e. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a tr"i ca fiin!" uman" este n sine un act religios, c"ci alimenta!ia, via!a sexual" $i munca au o valoare sacramental". Altfel 80 spus, a fi sau mai degrab" a deveni om nseamn" a fi religios. Eliade se deta'eaz% consecvent de viziunile evolu&ioniste, istoriciste 'i func&ionaliste, care au dominat autoritar cmpul filosofiei culturii aproape un secol. F%r% a elimina perspectiva istoric%, Eliade consider% este necesar% 'i posibil% degajarea unor aspecte structurale 'i universale ale religiilor, adic% elaborarea unei morfologii a fenomenelor religioase, care s% reprezinte un ghid pentru a scrie istoria acestora. Din aceast% perspectiv% fenomenologic% 'i hermeneutic%, Eliade este interesat s% stabileasc% structurile, func&iile 'i semnifica&iile pe care le au diversele forme 'i manifest%ri religioase, n contexte, conjuncturi 'i culturi orict de ndep%rtate istoric 'i geografic. Avnd ca structur% permanent% distinc&ia dintre sacru 'i profan, dar 'i manifestarea sacrului n profan, prin diverse hierofanii, fenomenul religios se prezint% adeseori ca o mas" 8" polimorf" $i uneori chiar haotic" de gesturi, credin!e $i teorii , astfel c% Eliade subliniaz% necesitatea de a cerceta religia dintr-o perspectiv% interdisciplinar%, din care nu pot lipsi abord%rile istorice 'i morfologice, sociologice, culturale 'i psihologice. n realitate, nu exist" fapt religios n stare pur". Un fapt religios esste totdeauna $i concomitent fapt istoric, 82 sociologic, cultural $i psihologic. Religia este astfel integrat% n ansamblul unei culturi, ansamblu care, la rndul lui, se
Mircea Eliade, Istoria credin!elor $i ideilor religioase, vol.I, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "98", p. VIII.
8" 82 80

Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Edi&ia a III-a, Bucure'ti, Editura Humanitas, "999, p. "4.

Mircea Eliade, Religiile, studiu din lucrarea Interdisciplinaritatea $i $tiin!ele umane (traducerea din francez% a lucr%rii cu acela'i titlu ap%rut% n "983 sub egida UNESCO), Bucure'ti, Editura Politc%, "986, pp 386-387.

64

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

r%sfrnge 'i se manifest% prin respectivele valori religioase. Contextul social 'i istoric al experien&elor religioase trebuie investigat cu pertinen&% f%r% a reduce religia la statutul de epifenomen derivat al unor structuri sociale, pozi&ie pe care Eliade o combate mereu. mpotriva concep&iilor ra&ionalist-pozitiviste 'i a celor evolu&ioniste - care explicau religia legnd-o doar de stadiul culturilor primitive 'i de o presupus% mentalitate prelogic%, de forme ce vor fi inevitabil dep%'ite prin dezvoltarea cunoa'terii ra&ionale -, Eliade urm%re'te s% descopere structura permanent% 'i universal% a fenomenului religios, considernd c% distinc&ia dintre sacru 'i profan, precum 'i interferen&ele lor, se manifest% n toate culturile 'i n toate timpurile, inclusiv n epoca actual%, apreciat% de Eliade drept etap% ultim% a desacraliz%rii. n nucleul fiec%rei culturi se afl% valorile 'i credin&ele religioase, care interfereaz% cu valorile estetice, morale 'i politice, nfluen&nd ansamblul respectivei culturii. Studiind societ%&ile arhaice, Eliade afirm% c% a fost uimit de o tr%s%tur% a acestora: revolta mpotriva timpului concret, istoric, nostalgia unei rentoarceri periodice la un timp mitic al originilor. Refuzul unei istorii autonome, adic% o istorie f"r" regul" arhetipal", f%r% model transistoric, presupune o anumit% valorizare metafizic% a existen&ei, o valorizare diferit% de cea consacrat% de filosofiile moderne (mai ales marxismul, istoricismul 'i existen&ialismul), care insist% pe omul istoric, pe omul care este n m"sura care se creeaz" pe sine nsu$i n 83 snul istoriei. Aceast% viziune asupra timpului este solidar% cu o anumit% viziune asupra fiin&ei 'i realit%&ii, viziune codificat% n mituri 'i simboluri. Pentru omul arhaic, primitiv, presocratic, actele sale sau obiectele lumii empirice au realitate 'i valoare numai dac% particip% ntr-un fel sau altul la o realitate care le transcende, adic% la un plan meta-fizic. Actele sale fundamentale sunt de asemenea o repetare nentrerupt% a unor gesturi primordiale 'i paradigmatice (acte ndeplinite la origine de zei, eroi sau str%mo'i). Ontologia arhaic%, de structur% platoniciean%, pentru care realitatea unui obiect sau act se dobndesc prin repetare (ritualic%) sau participare (simbolic%) la un model exemplar, tinde spre abolirea timpului profan, la abolirea istoriei, pentru a pierde contactul cu fiin&a, cu realitatea ultim%. Aceast% ontologie se prelunge'te n culturile populare, folclorice, unde se ntlne'te curent fenomenul de reduc&ie a evenimentelor la categorii 'i a individualit%&ilor la arhetipuri. Evenimentul istoric real este asimilat mitului, iar eroul istoric este redus la condi&ia de imitator al unui arhetip. Spre deosebire de omul arhaic, omul modern tr%ie'te ntr-un univers desacralizat 'i valorizeaz% pozitiv istoria, cu evenimentele, nout%&ile 'i schimb%rile sale ireversibile. Dar, 'i n cazul societ%&ilor moderne, semnifica&iile arhetipale supravie&uiesc camuflate n realit%&i profane, codificate n mituri degradate 'i n simboluri, care nu sunt prin acest fapt mai pu&in eficiente, de'i aceste societ%&i 'i omul lor ra&ional nu le con'tientizeaz%. Culturile arhaice, prin mituri, simboluri 'i comportamente specifice, sunt 'i un r%spuns la teroarea istoriei, concept prin care Eliade n&elege catastrofele cosmice, dezastrele militare, injusti&iile sociale, nefericirile personale, suferin&ele 'i nenorocirile pe care le suport% indivizii 'i popoarele n existen&a lor. Teroarea istoriei este o expresie a suferin&ei, a ira&ionalului sau a violen&ei din via&a uman%, dar toate acestea sunt suportate pentru c% ele au un sens, nu sunt considerate arbitrare sau gratuite, ci se datoresc unor interven&ii magice sau unei voin&e care nu se afl% sub control uman. Suferin&a are o cauz% (voin&a divin%, gre'eal% personal%, r%utatea du'manilor etc.) 'i are o semnifica&ie (mnia unui zeu, o pedeaps% divin% pentru c%derea n 84 p%cat etc.), iar omul arhaic o suport" pentru c" ea nu este absurd"", ci are o func&ie soteriologic%, salvatoare, purificatoare. Teroarea istoriei este investit% mereu cu un sens,
83 84

Mircea Eliade, Mitul eternei rentoarceri, Bucure'ti, Editura Univers Enciclopedic, "999, pp 7-8 Ibidem, p. 96.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

65

precum n legea karmic% a indienilor sau n profetismul 'i mesianismul vechilor evrei. Societ%&ile arhaice 'i tradi&ionale 'i desf%'oar% via&a n conformitate cu ciclurile cosmice, naturale, iar regenerarea ciclic% a timpului mitic prin rituri 'i alte ceremonii este o strategie tipic% a acestor societ%&i de a suspenda timpul profan. Deci o strategie prin care ele r%spund la teroarea istoriei. Societ%&ile arhaice supravie&uiesc a'adar prin aceast% tehnic% de abolire a timpului profan, a istoriei, prin participare la arhetip 'i prin repetare a unui timp infinit. Dar societ%&ile moderne sunt dominate de o cu totul alt% viziune asupra timpului 'i a istoriei, de o viziune istoricist%. ntrebarea la care vrea s% r%spund% Eliade care sunt solu&iile pe care le ofer% aceast% perspectiv% istoricist% pentru a permite omului moderrn s% suporte istoria. n viziunile occidentale asupra timpului 'i a istoriei se reg%se'te att concep&ia timpului finit 'i ciclic, ct 'i ideea istoriei privit% ca progres, ca desf%'urare pe traiectoria unui timp monolinear. Trecerea spre cea de a doua viziune are loc n epoca modern% 'i triumf% odat% cu teoriile evolu&ioniste 'i pozitiviste. Societ%&ilor moderne consider%, ntr-o perspectiv% pozitivist%, c% miturile 'i simbolurile sunt faze dep%'ite pe care istoria ar trebui s% le elimine. Dar, n substratul societ%&ilor moderne, masele &%r%ne'ti 'i p%streaz% 'i azi vechea concep&ie a arhetipurilor 'i a repet%rii, prin care r%spund la teroarea istoriei. Potrivit lui Eliade, filosofiile posthegeliene justific% tragediile umane prin raportarea lor la un sens imanent al istoriei sau la o necesitate istoric%, obiectiv%, ce ar impune un anumit scenariu obligatoriu, fatal, de desf%'urarea a evolu&iei. Procesele istoriei moderne pot fi valorizate din perspective diferite, n func&ie de paradigmele interioare ale culturilor. Aventura modernit%&ii 'i expansiunea modelului capitalist apusean pot fi privite din sisteme de referin&% diferite pentru a le descifra semnifica&iile 'i consecin&ele. Mircea Eliade afirm% c% tocmai n perioada n care se edificau interdependen&ele capitaliste moderne, viziunile istoriciste 'i evolu&ioniste - care operau cu ideea unui sens unic 'i universal al dezvolt%rii istorice, pe care-l identificau cu tipul de civiliza&ie occidental% - au fost sus&inute teoretic de "gnditorii care apar!ineau na!iunilor pentru care istoria nu a fost niciodat" o teroare continu". Ace$ti gnditori ar fi adoptat probabil alt" perspectiv" dac" ar fi apar!inut 85 na!iunilor marcate de 'fatalitatea istoriei'". Dar 'i aceste viziuni istoriciste sunt expresii camuflate ale unei viziuni mitice, apropiate de ideea timpului ciclic sau de ideea unui paradis terestru, pe care mitologiile l fixau la nceputul timpului istoric, iar ideologiile moderne, precum marxismul, l plaseaz% la sfr'itul timpului, prin imaginea unei societ%&i fericite, f%r% conflicte etc. Este tot o form% de abolire a istoriei, de reluare a eschatologiilor arhaice, plasnd ns% Vrsta de aur la sfr'itul istoriei. Azi se vorbe'te insistent de epoca post-istoric%. Proiec&ia acestui paradis la sfr'itul istoriei este o form% de consolare 'i un remediu la teroarea istoriei. Eliade ncheie acest% filosofie a istoriei afirmnd c%, pentru omul c%zut n istorie, pentru omul modern iremediabil integrat istoriei 'i progresului, credin&a cre'tin% este forma nou% prin care poate ntmpina teroarea istoriei, ntruct aceast% credin&% l ancoreaz% din nou n planul divinit%&ii. Desp%r&it acum de mecanismul arhetipurilor 'i al repet%rii, omul cre'tin se salveaz% din mediul tragediilor istoriei conferindu-le o semnifica&ie transistoric%. n afara acestei solu&ii, omul este prad% disper%rii 'i unei terori permanente. Religiile ca factor geopolitic Totodat%, cei mai mul&i istorici 'i teoreticieni ai civiliza&iilor au v%zut n religie un factor definitoriu al civiliza&iilor, f%cnd din diferen&ele religioase un criteriu pentru a deosebi 'i clasifica civiliza&iile. Astfel, Huntington supraevalueaz% importan&a pe care ar avea-o religia n
85

Ibidem, p. "56.

66

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

definirea civiliza&iilor 'i n ntre&inerea surselor de conflict dintre ele. n nucleul civiliza&iilor s-ar afla credin&ele religioase. Aceast% perspectiv% preia n bun% m%sur% viziunea lui Toynbee. Pe lng% multe critici care i s-au adus, noi suntem datori s% punem n discu&ie una dintre tezele lui Huntington 'i imaginea cu care el opereaz% asupra Europei Centrale 'i de Est. Dup% teoria lui Huntington, zona n care cre'tinismul occidental (catolicismul 'i protestantismul) se ntlne'te cu ortodoxia 'i cu islamul ar reprezenta o zon% vulnerabil%, ntruct ar fi vorba de trei blocuri de civiliza&ie diferite, iar frontierele dintre acestea ar fi locul unor conflicte majore n viitor. Huntington 'i ilustra teza prin r%zboiul din spa&iul fostei Iugoslavii, n care se nfruntau cele trei religii 'i civiliza&ii. mp%r&ind Europa dup% criterii religioase n dou% tipuri de civiliza&ii, autorul decupa Transilvania de restul Romniei, printr-o linie ce t%ia continentul de la Marea Nordului la Marea Adriatic%, diviznd, pe lng% Romnia, 'i alte &%ri (Belarus, Ucraina 'i spa&iul fostei Iugoslavii). Aceasta ar fi, dup% opinia lui Huntington, frontiera ce desparte catolicismul 'i protestantismul de ortodoxie, deci, implicit, aceasta ar fi frontiera estic% a civiliza&iei occidentale, de fapt a Europei, a'a cum afirm% n termeni explici&i Huntington. Autorul american consider% c% Transilvania ar apar&ine blocului de civiliza&ie occidental, spre deosebire de restul Romniei care ar apar&ine blocului r%s%ritean 'i ortodox. Harta ce cuprinde imaginea acestei diviz%ri este prezent% att n cuprinsul articolului din "993, ct 'i pe coperta c%r&ii sale din "997. Prin acest fapt se sugera c% Transilvania ar fi o zon% de posibile conflicte (cu deosebire interetnice 'i interconfesionale), asem%n%toare cu cele din fosta Iugoslavie. Autorul vrea s% stabileasc% un criteriu clar privind extinderea UE 'i a NATO spre est. El este interesat s% precizeze frontiera pn% la care se va ntinde umbrela de sercuritate a NATO. Pentru aceasta, Huntington se ntreab%: Unde este frontiera de est a Europei? R%spunsul la aceast% ntrebare ne va ar%ta, spune autorul, cine ar trebui s" fie inclus n categoria de !ar" european" $i apoi s" devin" un poten!ial membru al Uniunii Europene, al NATO $i al altor organisme comparabile. Pentru a afla r%spunsul, autorul "fuge" n trecutul Europei, unde ntlne'te diviz%rile religioase ale continentului, pe care le consider% 'i azi drept criterii opera&ionale n plan geopolitic. Iat% textul lui Huntigton: "Cel mai evident $i p"trunz"tor r"spuns la aceste ntreb"ri este dat de marea linie istoric" ce a existat timp de secole $i care separ" popoarele cre$tine occidentale de cele musulmane $i ortodoxe. Aceast" linie dateaz" de la divizarea Imperiului Roman n secolul al IV-lea $i de la crearea Imperiului Sfnt Roman n secolul al X-lea. ncepnd din nord, linia se ntinde de-a lungul a ceeea ce sunt acum frontierele Finlandei, Rusiei $i ale statelor baltice (Estonia, Letonia $i Lituania), prin vastul Belarus, prin Ucraina, separnd greco-catolicii de ortodoc$i prin Romnia, separnd Transilvania, cu popula!ia ei maghiar" catolic", de restul !"rii $i prin fosta Iugoslavie, de-a lungul frontierei ce separ" Croa!ia $i Slovenia de celelalte republici. Desigur, n Balcani, aceast" linie coincide cu divizarea istoric" ntre imperiile austro-ungar $i otoman. Aceasta este frontiera cultural" a Europei $i n lumea de dup" R"zboiul Rece; ea este, de asemenea, $i frontiera politic" $i economic" a Europei $i a Occidentului. Paradigma civiliza!ional" produce astfel un r"spuns bine conturat $i evident la ntrebarea cu care se confrunt" vest-europenii: unde se termin" Europa? Europa se termin" acolo unde cre$tin"tatea occidental" se termin" $i ncepe Islamul $i ortodoxia. Acesta este r"spunsul pe care vest-europenii doresc s"-l aud", pe care l sprijin", majoritatea dintre ei sotto voce $i pe care numero$i lideri intelectuali $i politici l-au

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII


86

67

aprobat explicit" . Este r%spunsul pe care l aprob%, l sprijin% 'i l argumenteaz% 'i Huntington. Sub influen&a unor apologe&i interesa&i ai fostului imperiu austro-ungar (Michael Hovard, Pierre Behar etc.), el reia distinc&ia, aproape 'tears% n timpul domina&iei sovietice, dintre Europa Central% (Mitteleuropa) 'i Europa de Est, conferindu-i o semnifica&ie cultural% 'i implicit una geopolitic% major%. Mai mult, dup% teoremele autorului, criteriile integr%rii devin acum preponderent religioase 'i culturale: "Identificarea Europei cu cre$tin"tatea occidental" confer" un criteriu clar pentru 87 admiterea de noi membri n organiza!iile occidentale". Iat% un mod de-a dreptul straniu de aborda azi integrarea european% din perspectiva unor vechi fracturi religioase 'i culturale ale continentului. Dup% ce Huntington critic% viziunile occidentalo-centriste, iat%-l un adept convins al acestor viziuni, identificnd textual Europa cu cre'tin%tatea occidental%, cu Occidentul adic%. Cu aceste argumente, el consider% c% extinderea UE ar trebui s% se opreasc% la &%rile catolice 'i protestante, excluznd &%rile ortodoxe. !i, ntruct n lumea de dup" R"zboiul Rece, NATO este organiza!ia de securitate a civiliza!iei occidentale, evident c% 'i extinderea ei ar trebui s% urmeze acela'i principiu: Logica civiliza!iilor dicteaz" un rezultat similar n ceea ce prive$te extinderea NATO. Aceast% reprezentare tinde s% se institu&ionalizeze 'i s% fie folosit% drept argument strategic, de'i mascat, pentru neadminterea &%rilor ortodoxe n NATO 'i UE. Extinderea NATO spre Est este privit%, dintr-o perspectiv% bimilenar%, ca o extensie a Occidentului spre Est, dup% ce multe secole Estul a asaltat, demografic, militar 'i politic, lumea vestului. Aceast% imagine este construit%, paradoxal, tot pe suportul unor reprezent%ri din perioada r%zboiului rece. n loc s% ne proiecteze n viitor, paradigma lui Huntington ne retrimite n trecut, mutnd n epoca postmodern% tensiuni 'i conflicte care s-au consumat n cea premodern%. #%rile ortodoxe nu ar avea certificat de &%ri "europene" n adev%ratul sens al cuvntului, pe motive ce privesc fundamentul religios al culturii lor istorice. Apelul la fapte 'i la istorie este obligatoriu pentru a respinge teoria lui Huntington. Transilvania a fost - n orice epoc% istoric% am plasa analiza - 'i este 'i azi preponderent ortodox%, nu catolic% sau protestant%, cu toat% prezen&a cultelor reformate 'i catolice, de care apar&in membrii minorit%&ii maghiare 'i germane. Datele statistice l contrazic flagrant pe Huntington. Autorul american nu e bine informat sau e "intoxicat" de o anume istoriografie. Stabilind frontiera estic% a Europei pe linia de expansiune a catolicismului 'i a protestantismului, autorul preciza 'i linia pn% la care el considera c% ar fi oportun s% se l%rgeasc% NATO (Polonia, Cehia, Ungaria). #%rile cu religie preponderent ortodox%, cum ar fi 'i Romnia, nu 'i-ar avea locul n structurile de securitate occidentale. Cert este c% decizia NATO de la Madrid, din iulie "997, a respectat harta lui Huntington, fapt ce a dat na'tere unor comentarii care sus&in c% ortodoxia 'i valorile sale specifice reprezint% o piedic% pentru intrarea Romniei n structurile euroatlantice, a'a cum sugereaz% Huntington cu harta lui. A'adar, ne afl%m n fa&a unei teorii geopolitice care a avut efecte directe n deciziile strategice pe care le-au luat marile puteri ale lumii actuale. Criteriul utilizat de Huntington este contrazis de realit%&i. Grecia e ortodox% 'i este o &ar% integrat% att n NATO, ct 'i n UE. Turcia

Ibidem, pp 23"-232. Europa Central ar include acele teritorii care au format odat cre'tintatea pro-occidental: vechile &inuturi ale Imperiului Habsburgic, Austria, Ungaria, Cehoslovacia, alturi de Polonia 'i de Germania. Termenul de Europa de Est ar trebui, crede autorul, s fie rezervat acelor regiuni care s-au dezvoltat sub auspiciile Bisericii Ortodoxe: comunit&ile din jurul Mrii Negre care s-au eliberat de domina&ia otoman abia n secolul XIX 'i pr&ile europene din Uniunea Sovietic.
87

86

Ibidem, p. 235.

68

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

e n NATO 'i e islamic%. Dar aceste exemple &in de conjunctura special% a r%zboiului rece 'i nu ar mai avea semnifica&ie azi. Huntington devalorizeaz% realit%&ile care i contrazic teoria. Ar trebui s%-i amintim autorului american c% a trecut vremea cruciadelor religioase 'i c% Europa de azi 'i reconfigureaz% "geometria variabil%" pe alte principii politice 'i culturale dect cele strict religioase. Ideea de a rediviza Europa ('i chiar unele &%ri actuale) dup% criterii religioase sun% ca o invita&ie de a pune n paranteze toat% evolu&ia modern% 'i de a ne rentoarce la h%r&ile din Evul Mediu 'i la "marea schism%" ce a fisurat lumea cre'tin% acum o mie de ani. Trasnd "frontiera de est a Europei" pe acest aliniament, Huntington ne contest% implicit apartenen&a la "Europa" - pe care o identific%, de fapt, cu "Occidentul" - sau, n cel mai bun caz, ne prive'te ca pe o &ar% "sf'iat%" ntre Est 'i Vest, cu tendin&e contradictorii n plan mental 'i cultural, asemenea altor &%ri plasate pe "liniile de falie" interciviliza&ionale (Ucraina, Turcia '.a.). Cultura romn% are un indiscutabil fundament european, ca de altfel 'i culturile altor &%ri ortodoxe din zon%, 'i este cu totul nerealist s% invoci considerente religioase pentru a justifica azi op&iuni de natur% geostrategic%. Nu logica civiliza&iilor" a ntrziat integrarea Romniei n structurile europene, ci factori de alt% natur%. n sfr'it, este foarte discutabil% ideea c% "civiliza&iile" s-au aflat sau se vor afla n "conflict". n conflict se pot afla state sau grupuri de state, cu interesele lor economice, geostrategice sau politice. Este o ipotez% neconving%toare s% abordezi r%zboiul din Golf doar ca un moment al "ciocnirii" dintre civiliza&ia islamic% 'i cea occidental%, ntruct cele dou% lumi ar avea fundamente religioase diferite, uitnd cu totul de interesele "profane" care s-au ciocnit acolo, interese privind controlul resurselor de petrol. Blaga: diferen&e religioase 'i stilistice n cadrul culturii europene Diferen&ele culturale dintre catolicism 'i protestantism, pe de o parte, 'i lumea ortodox%, pe de alt% parte, sunt apreciate n mod eronat de Huntington ca frontiere de civiliza&ie, care ar avea azi, dup% secole de interferen&e 'i contamin%ri reciproce, o semnifica&ie geopolitic% major%. Faptul c% popoarele ortodoxe sunt 'i azi n condi&ia de zone subdezvoltate ale Europei, zone ale periferiei 'i ale semiperiferiei europene, este explicabil prin factori istorici bine cunoscu&i, iar apelul la diferen&ele religioase 'i culturale nu este dect o reeditare mai voalat% a unor viziuni occidentalo-centriste cunoscute. Aceast% problematic% a fost abordat%, printre al&ii, de Lucian Blaga n perioada interbelic%, f%r% a ajunge la concluzia c% ortodoxia ar fi un obstacol n calea integr%rii noastre n structurile europene. Blaga consider% c% matricea stilistic% incon'tient% are o for&% modelatoare extraordinar%, aspect care este vizibil 'i n faptul c% o form% spiritual% de voca&ie universal%, precum cre'tinismul, s-a diferen&iat n func&ie de matricele stilistice locale pe care le-a ntlnit. Distinc&iile stabilite de el ntre catolicism, protestantism 'i ortodoxie sunt relevante pentru for&a explicativ% a ideei de matrice stilistic%. Cre'tinismul este o spiritualitate bipolar%, spune Blaga, ce are un pol fixat n transcenden&% 'i alt pol n aspectele concrete, lume'ti. Faptul definitoriu al spiritualit%&ii cre'tine este ntruparea divinit%&ii n f%ptura uman%, ntruparea Logosului divin n realit%&i profane. Culturile europene 'i ramurile cre'tinismului se diferen&iaz% 'i n func&ie de realit%&ile profane care sunt alese pentru a fi echivalate n rang cu transcenden&a. Astfel, r%spndirea cre'tinismului n mediul romanic a dus la cristalizarea catolicismului. ntlnind matricea stilistic% roman%, catolicismul a asimilat valorile divine cu ideea de stat 'i cu toate categoriile etatizante. Biserica este aici considerat% un stat al lui Dumnezeu pe P%mnt, iar catolicismul a preferat ntotdeauna valorile autorit%&ii, fiind animat de spiritul juridic roman, de disciplina religioas%, de voin&a de putere, de o atitudine activist%, de o n%zuin&% universalist% 'i de tendin&e imperialiste.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

69

Protestantismul s-a n%scut din ntlnirea spiritului cre'tin cu matricea popoarelor germanice, mediu n care categoria libert%&ii individuale a fost asimilat% cu absolutul. Via&a religioas% protestant% este dominat% de problematizare, de nelini'te interioar%, precum 'i de un acut sentiment al datoriei ra&ionale. Ortodoxia a ales categoriile organice pentru a semnifica divinitatea (via&a, p%mntul, firea). Din aceste diferen&ieri deriv% apoi diferen&ieri fundamentale privind concep&iile despre biseric%, despre na&iune 'i stat, despre limb%, diferen&e de stil cultural 'i de atitudine spiritual%. Teoria lui Blaga are numeroase rezonan&e actuale. Diviziunile istorice, spirituale 'i religioase ale Europei (diviziuni n interiorul unui tip de civiliza&ie nendoielnic unitar), ne pot da o idee despre paradigmele diferite ce opereaz% n mediul european, paradigme ce modeleaz% concep&iile despre om 'i natur%, despre libertate 'i salvare, despre limb%, despre na&iune 'i stat etc. ntr-o analiz% comparativ%, de excep&ional% p%trundere, Blaga ar%ta c%, pe ct% vreme apuseanul catolic sau protestant nclin% s% "confunde ideea de na!iune cu ideea de stat sau chiar s" o derive din ideea de stat", n aria romneasc% 'i, n general, n cea r%s%ritean%, na&iunea este 88 definit% prin categoriile "organicului", asociindu-se "ideea de na!iune cu aceea de neam". Structurile politice mi'c%toare, tranzitorii, variabile, de cele mai multe ori de tip imperial, care 'iau ntins umbra dominatoare asupra acestui spa&iu, erau resim&ite de popoarele din zon% ca alc%tuiri "neorganice", mpotriva c%rora ele au declan'at o serie de revolu&ii na&ionale 'i sociale. Ca atare, comunitatea de via&% istoric%, de limb%, de tradi&ii culturale, n esen&%, unitatea de via&% spiritual%, au ndeplinit n aceast% arie un rol capital. Mecanismele simbolice prin care era reprezentat% apartenen&a la realit%&ile istorice, supraindividuale 'i "organice" ale na&iunii, au fost extrem de vii 'i eficace la popoarele r%s%ritene, care se pot mndri, spune Blaga, cu "un sentiment mult mai l"murit al etnicului". Acest sentiment de solidaritate etnic% opera cu eficien&% pe deasupra sau pe dedesuptul decupajelor teritoriale vremelnice, impuse de raporturile geopolitice, de aranjamentele 'i schimb%rile survenite n raporturile de for&% dintre state, imperii sau provincii. (Iat% 'i un posibil traseu explicativ pentru actuala dezintegrare a Estului). Observa&iile lui Blaga sunt de o cert% actualitate. Construit pe valori etatiste, pe categorii aferente autorit%&ii de stat, catolicismul a dizolvat na&iunea n stat, supunnd-o la un proces de integrare politic% 'i administrativ%, care a permis apari&ia unor structuri statale solide 'i centralizate. Dac% este adev%rat, dup% cum spune Blaga, c% institu&iile catolicismului au favorizat centralizarea statului francez, este la fel de elocvent 'i contraexemplul Italiei, unde al&i factori, de natur% istoric%, economic% 'i local%, au ntrziat unificarea statal%. In schimb, protestantismul, cu pivotul s%u n categoriile libert%&ii individuale, a favorizat nu numai desprinderea unor na&iuni de blocul catolic universalist 'i sufocant, odat% cu Reforma lui Luther, dar 'i convingerea indivizilor c% na&iunea e obiectul unei libere op&iuni morale, al unui angajament voluntar al individului fa&% de o "form% abstract%" 'i deta'at% de via&a concret% a individului, form% fa&% de care el are, totu'i, un nalt sentiment al datoriei civice. Blaga sintetizeaz% astfel diferen&ele, preciznd c%, n lumea protestant%, na&iunea "nu este socotit" ca un adev"rat organism, cu o baz" profund incon$tient", $i de o nf"!i$are niciodat" ostentativ afi$at", ca n r"s"ritul ortodox, ci mai curnd ca o colectivitate de libert"!i convergente, ca o entitate abstract", cimentat" prin acte de voin!" 89 $i ca o expresie nalt" a datoriei". Cu toate particularit%&ile parcurse de formarea statelor na&ionale n &%rile occidentale, este elocvent c%, att n spa&iul catolic, ct 'i n cel protestant, rolul decisiv l-au jucat factorii de ordin politic, economic, institu&ional, administrativ 'i juridic. n aceste medii, statul premerge na&iunii
88 89

Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucure'ti, Editura pentru Literatur% Universal%, "969, p. "4"-"42. Ibidem, p. "43.

70

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

moderne 'i a modelat na&iunea. Pe cnd n mediile r%s%ritene, unde imperiile medievale s-au prelungit pn% n epoca modern%, na&iunile s-au cimentat 'i fortificat ini&ial sub aspect cultural (prin elemente organice: limb%, tradi&ii, literatur% etc.) 'i au ajuns ulterior, prin eforturi de durat%, s%-'i constituie structuri politice de tipul statului na&ional. Deci, rezumnd aceste analize, putem spune c% n cele mai multe &%ri occidentale na&iunea are drept sistem privilegiat de referin&% identitatea politic%, v%zut% ca un contract voluntar 'i ra&ional ntre individ 'i stat. n lumea r%s%ritean%, na&iunea are drept prim sistem de referin&% identitatea cultural%, ca form% de apartenen&% a individului la realit%&i organice (limb%, tradi&ii, forme culturale, istorice 'i supraindividuale). Se impune, totu'i, o observa&ie pentru a echilibra interpret%rile excesive ale acestor diferen&e. Ca 'i n zona occidental%, cultura na&ional% a fost n spa&iul estic un instrument de construc&ie a statului na&ional. Dar, n mediul geopolitic al estului european putem vorbi de o predominan&% a mijloacelor spirituale 'i culturale fa&% de factorii economici 'i institu&ional-administrativi. Acest fapt nu nseamn% c% mi'c%rile de emancipare na&ional%, pornite ini&ial din perimetrul culturii, nu aveau ca &inte politice explicite tocmai construc&ia statului na&ional, ideal pe care, de exemplu, agen&ii culturali 'i politici din aria romneasc% nu l-au pierdut din vedere nici o clip%. De fapt, dup% cum au demonstrat cercet%rile istorice, agen&ii culturali 'i politici nu numai c% au lucrat convergent n spa&iul romnesc, dar au coincis mult% vreme. De aceea, putem afirma c% factorii culturali au avut un rol cauzal genetic, n sensul tare al termenului, n formarea na&iunii romne. Creatorii de cultur% au preluat asupra lor 'i sarcini explicit politice, iar unitatea cultural% a anticipat, a preg%tit 'i a sprijinit cristalizarea ulterioar% a unit%&ii politice. O actualizare a acestei probleme ne este oferit%, dup% cum am ar%tat, de politologul american Samuel Huntington, autor al unor studii controversate privind importan&a culturii 'i n special a religiei pentru modelarea universului interior al unei na&iuni 'i pentru dinamica raporturilor geopolitice dintre civiliza&ii. n acest caz ne intereseaz% doar distinc&ia pe care el o face ntre na&iunile organice 'i na&iunile politice. Huntington apreciaz% c% toate na&iunile europene sunt na&iuni organice, edificate pe suporturi istorice, etnice, lingvistice 'i culturale evidente, pe cnd Statele Unite, avnd un caracter singular, ar fi o na&iune politic%, n care func&ia de solidarizare este ndeplinit% de factori de ordin politic, specifici democra&iei 90 americane. El consider c americanii 'i regsesc identitatea nu n aspecte de natur% cultural%, ci ntr-un ansamblu de principii 'i valori politice, care alctuiesc a'a-numitul "crez american", definit de autor ca "un amalgam", un complex de idei, valori, atitudini 'i convingeri, cu un caracter difuz 'i nesistematic, ansamblu de valori care este ns% larg mprt'it de toti membrii societ%tii. A'adar, n cazul SUA, identitatea politic% are o relevan&% mai mare dect cea cultural%. Lumea ortodoxiei 'i provoc%rile moderniz%rii F%r% ndoial%, procesele de secularizare 'i de separare dintre puterea laic% 'i cea religioas% s-au petrecut cu ntrziere n spa&iul est-european fa&% de procesele similare din lumea apusean%. Modernizarea este 'i ea un fenomen cu ntrzieri notabile n aceast% arie. Prelund demersul lui 9" Max Weber privind importan&a eticii protestante n geneza modernit%&ii apusene 'i n dezvoltarea capitalismului, mul&i teoreticieni caut% explica&ia acestor handicapuri istorice n caracterul specific al ortodoxiei, ca religie ce nu ncurajeaz% spiritul 'tiin&ific 'i pragmatic, fiind prea ata'at% de valori 'i atitudini na&ionaliste. Dintr-o perspectiv% antitradi&ionalist%, Eugen Lovinescu, n lucrarea sa Istoria civiliza!iei romne moderne, consider% c% influen&ele ideologice apusene, preluate n secolul al XIX-lea de for&ele liberale de la noi, au determinat modernizarea
90 9"

Samuel P. Huntington, Via!a politica american", Bucure'ti, Editura Humanitas, "994, pp 40-46. Max Weber, Etica protestant" $i spiritul capitalismului, Bucure'ti, Editura Humanitas, "993.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

7"

Romniei, proces care a determinat o schimbare a axei de orientare a poporului romn dinspre 92 Orient spre Occident. Modernizarea era pus% n conexiune cu desprinderea din mediul r%s%ritean ortodox 'i cu integrarea noastr% n spa&iul de influen&% al civiliza&iei de tip occidental. F%r% ndoial%, prin datele sale constitutive, poporul romn s-a confruntat mereu cu o contradic&ie l%untric%, de nedep%'it, ntruct i define'te chiar natura sa ontologic%, nu numai condi&ia geopolitic%. A'ezat la hotarul dintre dou% lumi, cum spuneau Blaga 'i Eliade, el este singurul popor de origine latin% care apar&ine ortodoxiei. Dumitru Dr%ghicescu apreciaz% c% cea mai relevant% caracterizare a romniei este cuprins% n formula: ras" occidental" cu obiceiuri 93 orientale. Desigur c% ideea na&ional% s-a cristalizat pe un fond cultural relativ diferit n aria r%s%ritean% a Europei 'i a indeplinit func&ii multiple. Raporturile dintre ortodoxie, ideea na&ional% 'i procesele de modernizare din aceast% zon% reprezint% o tem% foarte complex%, pe care nu-o 94 putem aborda aici. Numero'i anali'ti se str%duiesc s% demonstreze c% &%rile ortodoxe sunt refractare la procesul de modernizare 'i integrare, c% nu sunt "calificate" pentru acest proces, c% nu ndeplinesc standardele impuse de comunitatea european%, c% handicapul lor istoric (insurmontabil!) &ine de ortodoxie 'i c% trebuie l%sate n afara procesului de extindere NATO. Aceast% perspectiv% se ntlne'te nu numai la Huntington, ci 'i la al&i teoreticieni de azi. Pentru mul&i anali'ti occidentali ortodoxia este o surs% major% a crizelor 'i a conflictelor din zon%, fiind un fel de "supragenerator al na!ionalismului", o zon% unde ar avea loc "o fuziune la 95 temperatur" nalt" ntre faptul na!ional $i faptul religios". Astfel, politologul Francois Thual consider% c% ortodoxia a supravie&uit perioadei comuniste 'i se afirm% acum n rolul s%u de "inspiratoare $i de garant al na!iunilor ie$ite din lumea slavo-byzantin". n acela$i timp, ea se preg"te$te pentru o nou" misiune: aceea de 96 meterez" mpotriva ntoarcerii islamului". E o misiune care nu este nou% de fapt. Ea s-a considerat permanent o ap%r%toare a cre'tinismului autentic 'i un garant al acestei tradi&ii sacre mpotriva tuturor ereziilor, a schismelor 'i a altor religii. Aceast% auto-percep&ie e tr%it% intens nu att n cadrul oficial al bisericii, ci n psihologia colectiv%. Ortodoxia consider% c% numeroasele persecu&ii pe care le-a suportat decurg din acest rol de gardian al "tezaurului sacru" al cre'tinismului. Aceast% reprezentare a generat n lumea ortodox% "compexul slujitorului care sufer"", pentru c% ea s-a perceput ca fiind persecutat% de occidentali, de turci, de comuni'ti. Acest dispozitiv ideologic este amplificat azi de confruntarea cu islamul. n aceste condi&ii, religiozitatea se afl% n miezul atitudinilor etnico-na&ionale. Aceste societ%&i congelate o jum%tate de secol se confrunt% cu problema redefinirii identit%&ii na&ionale. n consecin&%, redemarajul politic al moderniz%rii nu se putea face dect pe baza a ceea ce exista nainte de perioada comunist%, adic% religia 'i sentimentul na&ional. Este adev%rat 'i faptul c% modernitatea a prins cheag n aceste &%ri destul de trziu fa&% de procesele din lumea occidental%. Dar, pentru a n&elege corect fenomenul, referin&ele istorice sunt indispensabile. n aceste !"ri, con$tiin!a na!ional" s-a n"scut n confruntarea cu ocupantul str"in mongol n spa!iul rusesc, otoman n cazul !"rilor din Balcani - de etnie diferit" $i adesea
92 93 94 95 96

Eugen Lovinescu, Istoria civiliza!iei romne moderne, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "972, pp 75-76. Dumitru Dr%ghicescu, Din psihologia poporului romn, Bucure'ti, Editura Albatros, "995, p. 4"6.

Vezi, Grigore Georgiu, Identitate $i integrare, De la disjunc!ie la conjunc!ie, Bucure'ti, Editura Institutului de Teorie Social% al Academiei Romne, 200". Francois Thual, Geopolitique de l`ortodoxie, deuxieme edition revue et corrigee, Paris, Editeur Dunod, Institut de relations Internationales et Strategiques, "994, p. "2. Ibidem, p. "4.

72

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

musulman". Lupta pentru independen!" a fost deci indisociabil" de lupta pentru identitatea lor na!ional" $i religioas"....Bisericile ortodoxe au servit de creuzet pentru identitatea religioas". n cursul secolului XX $i al catastrofelor sale politice - nazism, 97 fascism, comunism - ele au devenit conservatoare. Autorul vorbe'te de o "stereofonie na!iune-religie", care va ocupa mult% vreme n acest spa&iu scena istoriei. Indiferent despre care &ara ortodox% este vorba, "ortodoxia este inima 98 nuclear" a na!ionalismului, la fel precum na!ionalul este orizontul de nedep"$it al ortodoxiei". Recursul la istorie este un argument pentru a condamna aceste societ%&i, aflate veacuri de99 a rndul n decalaj politic, social $i cultural fa!" de lumea occidental"". Aceste aprecieri globale ne arat% c% mul&i teoreticieni occidentali lucreaz% cu 'abloane, nu cu realit%&i, cu prejudec%&i 'i nu cu analize concrete. Din aceste teorii rezult% c% lumea ortodoxiei ar fi marcat% de un handicap istoric insurmontabil. Revenirea ideii religioase pune n discu&ie problema moderniz%rii acestor societ%&i. De'i aceste &%ri au intrat mai trziu n ciclul moderniz%rii, trebuie spus c% nu religia ortodox% a fost principalul lor obstacol. Ca s% lu%m cazul Romniei, n cursul secolului al XIX-lea ea a adoptat structuri politice moderne, s-a acomodat cu principiile modernit%&ii, cu laicizarea vie&ii, cu secularizarea societ%&ii 'i a culturii, cu separarea structurilor politice de cele religioase. Iar ct prive'te con'tiin&a na&ional% modern%, trebuie iar%'i s% amintim c% ea s-a f%cut nu pe temei religios, ci pe temei istoric 'i etnic (obr'ie comun%, limb%, continuitate teritorial%, obiceiuri, tradi&ii, cultur%, imagini 'i proiec&ii subiective etc.). Dup% cum au demonstrat numero'i exege&i ai fenomenului romnesc, tocmai raporturile cu mediile occidentale au stimulat ideea na&ional% n spa&iul romnesc. nc% din secolul al XVII-lea, cronicarii romni scriau istorii ale neamului" lor, avnd clar% ideea c% romnii sunt o entitate etnic% 'i istoric% diferit% de alte neamuri, tot ortodoxe. n secolul al XVIII-lea avem de-a face n spa&iul romnesc cu o teorie nchegat% asupra ideii moderne de na&iune, a'a cum o ntlnim la elita intelectual% grupat% n !coala Ardelean%, la care ideea na&ional% se desprinde de suportul ei religios pentru a dobndi un n&eles modern, viznd pe to&i romnii, indiferent de confesiune. E drept c% ace'ti intelectuali, de'i erau afilia&i la spiritul luminismului, nu au criticat biserica, n care vedeau, spre deosebire de lumini'tii apuseni, un factor menit s% "lumineze" poporul, investind-o cu sarcini educative 'i modernizatoare. Ei "recuno$teau rolul vital social $i mai cu seam" na!ional pe care bisericile unite $i ortodoxe l jucaser" n trecut ca ap"r"toare ale "00 comunit"!ii etnice romne$ti". Trepat, n mediile intelectuale 'i apoi n cercuri tot mai largi, pe m%sur% ce educa&ia de tip modern s-a generalizat, ideile occidentale au p%truns n lumea ortodox% 'i au modificat mentalit%&i 'i atitudini, formnd o reprezentare modern% a na&iunii. Ideea de na&iune se desprinde de baza ei religioas%, pentru a dobndi un alt referent global, de natur% cultural% larg%, viznd acum pe to&i membrii comunit%&ii na&ionale, dup% un set de criterii care erau indiferente la religie. Deci nu exist% o "fuziune" cultural% absolut% ntre faptul religios 'i cel
97 98 99

Ibidem, pp. "7-"8. Ibidem, p. "8. Ibidem, p. "6. Keith Hitchins, Mit $i realitate n istoriografia romneasc", Bucure'ti, Editura Enciclopedic%, "997, p. 43.

"00

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

73

na&ional, cum sus&ine Thual, care se ndoie'te de capacitatea societ%&ilor est-europene de a rezista la "acizii modernit%&ii", a'a cum au rezistat la opresiunea musulman% 'i la persecu&iile comuniste. Not%: La sfr'itul capitolului IV se afl% bibliografia comun% pentru capitolele I, II, III 'i IV.

IV.

CULTURA !I CONDI"IA UMAN#. SEMNIFICA"IA CULTURII. CULTURA LA SINGULAR !I LA PLURAL

FILOSOFIC#

$. CULTURA - SEMNUL CONDI"IEI UMANE "Fiecare om poart" n sine forma ntreag" a condi!iei umane". Michel de Montaigne Omul - fiin&% cultural% Cultura a fost investit% n filosofia culturii, n proiectele antropologiei filosofice 'i n orient%rile caracteristice ale secolului nostru cu o semnifica&ie ontologic% fundamental%. De la un sens istoric ini&ial, prin care erau vizate caracteristicile societ%&ilor dezvoltate din lumea occidental%, conceptele de cultur% 'i civiliza&ie au dobndit o semnifica&ie antropologic% ampl%, ajungnd s% exprime totalitatea crea&iilor, a valorilor 'i a mijloacelor prin care existen&a uman%, organizat% n societ%&i complexe, se distinge de existen&a natural%. Este simptomatic faptul c% un inventar al tezelor de larg% circula&ie n teoriile antropologice contemporane ar trebui s% nscrie cu siguran&% printre cele dinti afirma&ia c% omul e o fiin&% cultural%. O ontologie a umanului a fost posibil% ca teorie 'i a fost elaborat% efectiv, n diverse versiuni, doar pornind de la aceast% constatare. F%r% a pierde din vedere c% omul e 'i o fiin&% natural%, ba amintindu-'i tot mai frecvent azi de aceast% component%, antropologia filosofic% indic% pentru caracterizarea modului specific uman de existen&% tot mai rar facult%&i 'i note izolate. n schimb, ea ata'eaz% organic acestui mod de existen&% o realitate integratoare: cultura. Deci, nici ra&ionalitatea, nici limbajul, nici capacitatea de a produce unelte 'i de a munci, nici conduita teleologic%, nici existen&a n societate, nici creativitatea, nici demersul simbolic etc., ci cultura, care le presupune pe toate ntr-o circularitate de fond 'i le implic% ntr-o sintez% integratoare. Cultura este termenul sintetic pentru intertextualitatea nesfr'it% a vie&ii umane. Numai n lumea culturii - n sens larg, de univers ontologic nou - "omul se ntlne'te "0" mereu cu sine nsu'i" , cum spune W.Heisenberg. "Pentru prima oar" n decursul istoriei omul se raporteaz" numai la sine pe acest P"mnt ...Ast"zi tr"im ntr-o lume att de complet transformat" de om nct peste tot ntlnim structuri create de om, ne ntlnim, ntr-o m"sur" anumit", mereu cu noi #02 n$ine". A'adar, ontologia umanului poate fi decodificat% analiznd ntreaga crea&ie istoric% a omului. Acest tip de demers hermeneutic a schimbat semnifica&ia filosofic% a culturii 'i a istoriei umane, iar situa&iile teoretice actuale au dezvoltat n chip privilegiat acest demers. n contrast cu ontologiile tradi&ionale, care voiau s% elaboreze un discurs despre principiile ultime ale existen&ei, discurs nemediat de zona umanului - adic% s% elaboreze o ontologie f%r% subiect uman -, gndirea filosofic% actual% 'i-a nsu'it lec&ia lui Kant 'i a centrat "ontologia pe modul specific n care fiin!a uman", angajat" n procesul autoedific"rii sale, creeaz" $i se creeaz" prin
"0" "02

Werner Heisenberg, Pa$i peste grani!", Bucure'ti, Editura Politic% "977, pp.""8-""9. Ibidem.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

75

valori", deplasnd astfel accentul spre o "ontologie a umanului str"b"tut" de o perspectiv" "03 axiocentric"". Aceast% perspectiv% e mai vizibil% azi dup% ce s-au consumat o serie de ini&iative teoretice pornite din sfera unor discipline, cum ar fi lingvistica, semiotica, antropologia 'i filosofia culturii, sau din perimetrul unor orient%ri ca pragmatismul, fenomenologia, existen&ialismul, structuralismul. Existen&a uman% este n&eleas% acum ca realitate ncorporat% 'i impregnat% de cercul crea&iilor simbolice. S%-l cit%m, de exemplu, pe Ernst Cassirer: "Filosofia formelor simbolice pleac" de la presupunerea c" dac" exist" o defini!ie a naturii sau a 'esen!ei' omului, ea trebuie n!eleas" ca o defini!ie func!ional" $i nu substan!ial" (...). Omul nu poate fi definit nici printr-un principiu inerent care ar constitui esen!a sa metafizic", nici printr-o facultate nn"scut" sau printr-un instinct succeptibile de a fi verificate prin observa!ie empiric". Caracteristica de relief a omului, tr"s"tura sa distinctiv", nu rezid" n natura sa metafizic" sau fizic", ci n opera sa. Aceast" oper", adic" sistemul activit"!ilor sale, definesc $i determin" cercul umanit"!ii sale. Limbajul, mitul, religia, arta, $tiin!a, istoria sunt aspectele constitutive, diversele sectoare ale acestui cerc. O filosofie a omului ar fi deci o filosofie care ne-ar permite s" cunoa$tem structura fundamental" a fiec"rei activit"!i men!ionate $i care ne-ar permite n acela$i timp s" le #04 n!elegem ca o totalitate organic"". n aceea'i perspectiv% simbolic%, dar explicnd altfel lucrurile, se nscriu 'i alte proiecte de reconstruc&ie pentru ontologia sferei socio-umane. Cele mai multe dintre acestea acord% culturii func&ia de indicator al unei "muta&ii ontologice", prin care apare un nou mod de existen&% n Univers: existen&a omului ca fiin&% cultural%, existen!" ntru mister $i revelare". Ideea are un relief teoretic excep&ional n filosofia lui Lucian Blaga, autor pentru care cultura exprim% modul ontologic specific uman, mecanismul creator care l-a umanizat 'i l-a condus pe om la actuala dezvoltare. "Prin cultur", existen!a se mbog"!e$te cu cea mai profund" variant" a sa. Cultura este semnul vizibil, expresia, figura, trupul acestei variante. Cultura !ine deci mai strns de #05 defini!ia omului dect conforma!ia sa fizic" sau cel pu!in tot a$a de strns" . Perspectiva ontologic% asupra culturii, relansat% cu atta energie de Blaga, circul% azi ca o substan&% flotant% prin vasele comunicante ale unor discipline sociale 'i filosofice, prin retortele unor interpret%ri hermeneutice de ultim% or%, care 'i proclam% originalitatea ntr-un spa&iu teoretic pe care l-au "deconstruit" cu fervoare, de'i i-au preluat mesajele. n alt% parte, Blaga afirm% c% omul nu poate evada din sfera culturii f%r% a nceta s% fie "om": "Exodul din "06 cultur" ar duce la abolirea umanit"!ii ca regn". Existen&a uman% este deci o existen&% cultural%, cu tot ceea ce implic% aceast% condi&ie. Analiza acestui "corp istoric" 'i social al omului ne poate oferi cheia pentru n&elegerea statutului ontologic al omului. Pe urmele lui Hegel, care elogia productivitatea Spiritului Absolut 'i vedea n lumea istoriei 'i a culturii obiectivarea acestuia, gnditorii moderni au subliniat pn% la satura&ie c% omul 'i produce propria sa realitate, o natur% umanizat%, un mediu distinct de existen&%, prin activitatea sa creatoare. Marx, de exemplu, raporta existen&a uman% la aceast% nou% zon% ontologic%, la lumea istoriei 'i a culturii, a valorilor materiale 'i spirituale, numind-o "cartea deschis" a for!elor esen!iale ale omului", baza istoric% a vie&ii umane. mpotriva
L. Grunberg, Introducere la vol. Ontologia umanului (coord. L. Grunberg), Bucure'ti, Editura Academiei RSR, "989, p.8.
"04 "05 "06 "03

Ernst Cassirer, Essai sur l'homme, Paris, Editions de Minuit, "975, pp."03-"04. Lucian Blaga, Trilogia culturii, n Opere, vol.9, Bucure'ti, Editura Minerva, "985, p.443. Lucian Blaga, Trilogia valorilor, n Opere, vol."0, Bucure'ti, Editura Minerva, "987, p.5"0.

76

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

antropologismului speculativ 'i formal, el afirma c% "omul nu este o fiin!" abstract", situat" n afara lumii. Omul este lumea omului, statul, societatea". Lumea omului, care este opera omului, este numit% semnificativ "temelia real" a ceea ce filosofii $i-au nchipuit a fi substan!a $i "07 esen!a omului". Aceast% tez% privind dimensiunea antropologic% a culturii o reg%sim azi n toate teoriile culturii. Folosind acela'i traseu demonstrativ, cu o documenta&ie empiric% mereu n expansiune, gndirea antropologic% din secolul XX a c%utat n spa&iul valorilor culturale manifestarea expresiv% a "esen&ei" omului. A'adar, n sensul cel mai larg al termenului, cultura este nivelul de realitate pe care se desf%'oar% aventura omului n cosmos. !tim azi c% pe acest nivel 'i cu mijloacele pe care le ofer% el, omul d% o form% lumii 'i confer% sens existen&ei sale. F%r% a subaprecia constrngerile biologice 'i naturale, afirma&ia c% omul e n primul rnd o fiin&% cultural% e menit% s% prentmpine orice reduc&ionism dispus s% livreze destinul omului unei instan&e exterioare lui. Teza e deci intrinsec umanist%, c%ci, plasat n spa&iul culturii, omul apare ca fiind propria sa crea&ie. Saltul de la biologic la cultural Teza de la care pornim - aceea c% existen&a uman% e o existen&% cultural%, o existen&% istoric% n cmpul valorilor create de om - anuleaz% din start orice recurs la concep&iile biologiste pentru a explica mecanismele specifice ale universului cultural. Acceptnd aceast% tez%, cu toate implica&iile ei, este firesc s% abord%m tr%s%turile culturii plasndu-ne pe alt nivel ontologic dect cel al existen&ei biologice. Cele dou% niveluri - cel biologic 'i cel cultural - nu sunt absolut independente. Dar leg%tura dintre ele trebuie privit% fixndu-ne punctul de observa&ie pe cel de al doilea nivel. ntre ele e totu'i o "muta&ie ontologic%", spune Blaga. Pe plan biologic ntlnim structuri care sunt intrinsec unitare pentru to&i indivizii umani (la nivel genetic, anatomic, fizic 'i al mecanismelor func&ionale ale creierului uman). Concep&iile rasiste 'i biologizante au c%utat s% pun% varietatea structurilor culturale ale umanit%&ii pe seama diferen&elor de poten&ial biologic al popula&iilor (al raselor). Dar, universalitatea structurilor biologice nu poate fi extrapolat% la nivel cultural. Fundamentul antropologic al diversit%&ii culturilor nseamn% altceva dect fundamentul biologic al diversit%&ii indivizilor umani. Fizionomia particular% a unei culturi nu e determinat% de aspectele biologice particulare ale "08 indivizilor care compun o societate . Diversitatea culturilor nu are un corelat direct n diversitatea biologic% a indivizilor, ci n formele sociale diferite de asociere 'i de individualizare a grupurilor etnice. Specificitatea culturilor trebuie c%utat% n fundamentul existen&ei umane, adic% n diversitatea formelor de activitate practic% 'i spiritual%, prin care comunit%&ile umane 'i reproduc existen&a lor social%, n structurile sociale 'i istorice diferen&iate ca urmare a caracterului determinat 'i concret al interac&iunilor dintre activitatea subiectiv% pe care o desf%'oar% aceste comunit%&i integrate 'i ansamblul condi&iilor obiective asupra c%rora se exercit% ac&iunea lor transformatoare. Dac% existen&a uman% este o existen&% care se autoproduce prin crea&ie de valori, atunci mecanismele diversific%rii etnice 'i culturale coincid cu procesele care definesc existen&a social% 'i istoric% a omului. mprejur%ri geografice, sociologice 'i istorice, factori care &in de morfologia intern% a unei comunit%&i 'i societ%&i, de forma particular% pe care o mbrac% raportul subiect/obiect n existen&a comunit%&ii respective, acestea sunt - general vorbind - domeniile 'i planurile care explic% diversificarea culturilor. Retr%gnd factorului biologic func&ia diferen&iatoare nu nseamn% c% specificitatea culturilor nu ar avea temei de existen&%.
"07 "08

K.Marx-Fr.Engels, Ideologia german", n Opere, vol.3, Bucure'ti, Editura Politic%, "962, p.39. Vezi, Michel Leiris, Ras" $i civiliza!ie, n vol. Rasismul n fa!a $tiin!ei, pp.48-94.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

77

Antropologia cultural% a ajuns la concluzia c% factorii biologici umani sunt ei n'i'i modela&i de 'i ncapsula&i n - structurile culturale ale unei comunit%&i ('i deci ac&ioneaz% din aceast% pozi&ie, nefiind exteriori existen&ei umane). Specificitatea culturilor deriv% din mecanismul antropologic universal, acela care ne arat% c% producerea 'i reproducerea existen&ei umane are loc totdeauna n condi&ii determinate. Mecanismul semiotic al culturilor produce diferen&ierea structural% 'i istoric% a lor, ca urmare a faptului c% este un mecanism al crea&iei, n primul rnd, 'i, n al doilea rnd, pentru c% este unul totdeauna determinat. Iar ace'ti factori - sociali, istorici, umani - reprezint% suporturi permanente ale diversific%rii culturale, dup% cum 'i ale universaliz%rii relative a valorilor. Analogiile cu mecanismele biologice sunt oricnd n'el%toare. Ar%tnd limitele acelor teorii care derivau cultura din "insuficien&ele biologice" ale omului, Blaga sus&ine c% factorii biologici trebuie lua&i n considerare, dar numai ca factori integra&i ntr-o "alc"tuire de nivel "09 superior", nu ca factori izola&i. Exagernd nsemn%tatea factorilor biologici, teoriile n cauz% deformeaz% profund realitatea uman%, "la nceput numai u$or n premise $i apoi grav n concluzii". Punctul s%u de vedere este acela c% omul apare ca rezultat al unui salt de la biologic la cultural, printr-o evolu&ie "vertical%" ce-i plaseaz% existen&a n alte coordonate calitative. Antropoidele s-au diversificat "orizontal" n specii, pe cnd omul, r%mnnd biologic o specie unitar%, s-a n%l&at pe alt nivel de existen&%, pe un nivel n care diversitatea se exprim% prin forme culturale. De aceea, spune Blaga, teoria arhetipurilor elaborat% de C.G.Jung nu poate servi la o explica&ie satisf%c%toare a variet%&ii culturale, atta vreme ct autorul ei consider% c% aceste ""0 "reprezent%ri colective" sunt nr%d%cinate ntr-un fond biologic comun al speciei. Perspectiva biologizant% reapare astfel ca o fantasm% greu de alungat. nc% o dat%, nivelul antropologic al raportului U/D nu e cel natural, biologic, ci nivelul specific al existen&ei umane, adic% nivelul cultural ca atare. Manifestarea aceleia'i structuri polare a subiectului uman la nivel biologic are alte caracteristici, pe care nu le discut%m aici, fiind colaterale temei noastre. La nivelul vie&ii sociale, creativitatea uman% s-a desf%'urat totdeauna n modalit%&i extrem de variate, n condi&ii determinate, care cunosc o gam% indefinit% de factori singulari 'i particulari. Culturile diferite reflect% deci modurile diferite de realizare a condi&iei umane, caracterul determinat al rela&iei subiect/obiect, structurile esen&iale 'i mecanismele variate prin care etniile 'i autoproduc devenirea istoric%. Antropologul Andre Leroi-Gourhan afirm% c% la homo-sapiens "constrngerile evolu!iei biologice sunt nfrnte $i fantastic dep"$ite", iar substituirea treptat% a dispozitivului instinctual cu cel cultural, bazat pe memoria colectiv% 'i social% a grupurilor, """ determin% frac&ionarea existen&ei umane n etnii, care iau locul speciilor din lumea zoologic% . De'i factorii naturali ai diversific%rii sociale 'i culturale nu pot fi neglija&i, mai ales n fazele de nceput ale istoriei umane, etniile se constituie nu pe temei natural, ci pe temeiul unei existen&e sociale diferen&iate, pe care 'i-o produc ele nsele prin activit%&i tehnice 'i simbolice, prin forme specifice de organizare, n cadrul c%rora un loc central l ocup% tiparul memoriei sociale, "un corp de tradi&ii" n care sunt rezumate atitudinile, conduitele, valorile 'i normele particulare ale grupului etnic. Etnicizarea umanit%&ii este coextensiv% existen&ei sale din momentul antropogenezei 'i pn% azi. Acela'i atribut poate fi explicat invocnd dialectica specific% a existen&ei sociale (n
"09 ""0 """

Lucian Blaga, Aspecte antropologice, n Trilogia cosmologic", n Opere, vol. "", p.292-293. Ibidem, p.329-338. Andre Leroi-Gourhan, Gestul $i cuvntul,vol.II, Bucure'ti, Editura Meridiane, "983, pp.6-8, "8-2", 25-27, 70-

84.

78

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

primul rnd "diversitatea rela&iei natur%-societate"), prin care o comunitate uman% ob&ine caracteristici cantitative 'i calitative determinate. ntruct procesul practic prin care un grup etnic consistent 'i reproduce realitatea social% "se desf"$oar" perpetuu n condi!ii determinate, el se va contura ca ceva distinct, ca o existen!" social" individualizat", al"turi de - $i n rela!ie cu - alte asemenea existen!e ##2 sociale, ele nsele individualizate de propriul lor proces de producere $i reproducere". ntr-o atare viziune, deci, diversificarea umanului 'i a culturii este rezultatul diversific%rii fire'ti a socialului ca urmare a practicii specifice pe care o desf%'oar% orice comunitate uman%. Concluzia antropologiei filosofice poate fi rezumat% 'i astfel: "Motorul diversific"rii etnice se afl", a$adar, n ns"$i dialectica existen!ei sociale, ##3 dialectic" fundamental deosebit" de aceea a naturii". Cultura urmeaz% ndeaproape acest proces al diversific%rii etnice 'i sociale, fiind concomitent o expresie 'i un factor constitutiv ce-l alimenteaz%. 2. CULTUR# !I NATUR# Filosofia culturii 'i opozi&iile paradigmei clasice Gndirea modern%, organizat% n jurul 'tiin&ei clasice a naturii, purtat% de valul ra&ionalismului occidental, a consacrat o imagine standard asupra culturii, imagine care, cu toate varia&iile ei, se poate recunoa'te n cel pu&in trei opozi&ii majore: cultur%/natur%, subiect/obiect, unitate/diversitate. Astfel, n aria occidental% au f%cut carier% acele paradigme care organizeaz% reprezent%rile asupra culturii n aceste blocuri de opozi&ii structurale. Orientate de op&iuni istorice, ideologice 'i filosofice, codificate n sinteze teoretice de anvergur%, aceste paradigme urm%reau s% consacre: autonomia culturii fa&% de natur%, s% impun% suprema&ia subiectului asupra obiectului (faimoasa "revolu&ie copernician%" a lui Kant) 'i s% reduc% diversitatea istoric% 'i structural% a umanului la unitatea sa antropologic% 'i "generic%". Opozi&ia natur%/cultur% a fost "marea afacere" a antropologiei n ultima sut% de ani, observa un teoretician contemporan. Ea are ns% o lung% tradi&ie n spiritualitatea occidental%. Lumea valorilor acoper% 'i structureaz% cmpurile existen&ei umane, dar aceast% lume se define'te 'i se redefine'te mereu prin raportare la o realitate corelativ% opus%. n aceast% reprezentare, cultura 'i prelunge'te ntruchip%rile 'i mecanismele simbolice pn% la "periferia" umanului - n sens extensiv 'i intensiv -, acolo unde se ntlne'te cu opusul ei: natura. Cu natura care a devenit obiect al cunoa'terii, al ac&iunii 'i al valoriz%rilor umane. Cu natura nconjur%toare 'i cu fundamentul natural, biologic, al omului. Din momentul ei socratic, medita&ia asupra omului a intrat n re&eaua unor opozi&ii permanente. Iar rela&ia dintre om ca subiect 'i lumea ca obiect reprezint% opozi&ia "generic%" a umanului, modelul tuturor opozi&iilor categoriale n a c%ror "analitic%" s-a specializat gndirea occidental%. "Cunoa$te-te pe tine nsu!i" e deviza unui subiect autonom, ra&ional 'i individualizat. Realitatea la care se raporteaz% practic, cognitiv 'i axiologic, omul se transform%
""2 ""3

Dionisie Petcu, Conceptul de etnic, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "980, p."66. Ibidem, p."65.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

79

treptat n obiect corelativ al subiectului uman. R%zvr%tirea prometeic% mpotriva ordinii divine se prelunge'te n lupta de eliberare a omului din lan&ul servitu&ilor naturale, pentru ca, n unele viziuni individualist-anarhice, s% mearg% pn% la eliberarea individului din constrngerile istoriei 'i ale societ%&ii. n plan filosofic 'i metafizic, sciziunea subiect/obiect e marca "omului deplin", a omului "luciferic" blagian, a omului ca fiin&% istoric%. Autoconstituirea omului ca subiect este expresia sintetic% a procesului de umanizare 'i a faptului c% omul 'i creeaz% o "a doua natur%" (cultura), prin intermediul c%reia el se deta'eaz% de realitatea imediat% 'i o transcende prin acte creatoare, practice 'i simbolice. Calitatea de subiect, ct 'i cea de obiect sunt corelative 'i exprim% atribute social-istorice, nu naturale. Ca matrice global% n interiorul c%reia putem examina toate formele de raportare a omului la lume, rela&ia subiect/obiect exprim% o dedublare intern% a modului specific uman de existen&%. n limita acestei dualit%&i constitutive, omul s-a manifestat ca f%uritor al culturii 'i civiliza&iei, ca un subiect total, cu o complexitate structural% unic% n planul existen&ei, n toate ipostazele sale (individ, colectivitate, specie). De'i e nchis n structura acestei dualit%&i ca ntr-o limit% ontologic% de nedep%'it, aspira&ia care-l define'te pe om este tocmai aceea de a dep%'i aceast% opozi&ie 'i de a g%si un acord ntre el 'i lume, ntre subiect 'i obiect, o integrare a lor. Culturile, n diversitatea lor etnic% 'i istoric%, au experimentat 'i au practicat variate moduri de armonizare a raportului subiect/obiect. n tensiunea celor doi termeni se afl% sursa crea&iei umane, aici e nr%d%cinat resortul obiectiv%rilor ntemeietoare 'i teleologice. Reinterpretarea rela&iei dintre natur% 'i cultur% n ultima parte a secolului XX a fost con'tientizat riscul acestor amenin&%ri intervenite n rela&ia dintre om 'i natur%, risc dramatizat cu temei de curentele ecologiste. Opozi&ia natur%/cultur% ncepe s%-'i piard% treptat din radicalitatea pe care a avut-o n reprezent%rile logocentrice ale epocii moderne. De exemplu, n perioada interbelic%, Mihai Ralea mai afirma ""4 ncrez%tor c% "toat" istoria e o uria$" construc!ie al!turi sau contra naturii", c% evolu&ia culturii exprim% o tendin&% de artificializare progresiv% a vie&ii umane, dar avertiza 'i asupra limitelor inerente ale acestei tendin&e. Era o convingere larg mp%rt%'it% n mediile filosofiei culturii. Treptat, subiectul socratic, mndru de exerci&iul liber al ra&iunii, al gndirii care se gnde'te pe sine, con'tientizeaz% noua amenin&are 'i ajunge acum s%-'i revendice subiectivitatea integral%, s% se recunoasc% nr%d%cinat n situa&ie, determinat de condi&ia lui istoric% 'i antropocentric% pe care nu o poate dep%'i niciodat% pe de-a-ntregul. El n&elege tot mai profund c% este o fiin&% n lume, nu n afara ei, c% este - cu ntreaga sa crea&ie - parte a naturii, nu st%pn al naturii. Este o schimbare fundamental% de perspectiv% pe care a adus-o finalul secolului XX. Istoria recent% e purt%toarea unui fabulos progres 'tiin&ifico-tehnic, prin care se deschid ns% noi amenin&%ri la adresa condi&iei umane, fapt care pune n discu&ie chiar paradigmele gndirii moderne. Ideea directoare a modernit%&ii a fost aceea c% progresul uman e un progres n con'tiin&a libert%&ii, un progres al con'tiin&ei de sine a subiectului uman. Este mesajul filosofiilor ra&ionaliste, n frunte cu Kant 'i Hegel. La fel, s-a considerat c% "retragerea grani!elor naturale" din cmpul realit%&ii umane, dup% expresia lui Marx, ar fi sinonim% cu dezvoltarea, uitndu-se avertismentul c% forma societ%&ii n care se desf%'oar% acest proces decide asupra sensului s%u. Dar progresul decisiv al con'tiin&ei de sine, posibil prin intermediul civiliza&iei contemporane, a dus pn% la con'tientizarea faptului c% 'i con'tiin&a de sine poate fi oricnd o
""4

Mihai Ralea, Explicarea omului, n Scrieri, vol.", Bucure'ti, Editura Minerva, "972, p.286.

80

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"fals% con'tiin&%", ntruct este mereu o con'tiin&% situat%, o con'tiin&% ancorat% n lan&urile unor conexiuni multiple, care-i determin% obiectiv motiva&iile, ideile 'i op&iunile. Arareori aceast% "con'tiin&%" colectiv% este "con'tient%" 'i de condi&ion%rile care-i orienteaz% alegerile 'i strategiile de ac&iune. A devenit evident a'adar paradoxul c% 'i dezvoltarea con'tiin&ei de sine poate avea efecte perverse, care se ntorc mpotriva "sinelui". Punctul critic la care a ajuns aceast% con'tiin&% de sine a culturii contemporane poate fi surprins 'i n urm%toarea constatare a lui J.M.Domenach, f%cut% ntr-o analiz% a paradoxurilor ce caracterizeaz% modernitatea: ##5 "Con$tiin!a de sine sfr$e$te prin a devora sinele n ntregime". Dac% "Dumnezeu a murit", cum a spus Nietzsche, fundamentul valorilor r%mne s% fie c%utat doar n lumea creat% de om (sau n infrastructura sa biologic-natural%, care precede cultura). Dar cultura se nchide n sine ns%'i, denun&nd nu numai transcenden&a divin%, dar 'i transcenden&a naturii 'i a istoriei, pentru a recunoa'te doar con'tiin&a subiectului individual, nchis n carcera con'tiin&ei sale. Curnd, ns%, con'tiin&a de sine a subiectului uman, obiectivat% de crea&ii pe care nu le mai poate controla, va "devora" 'i subiectul uman. A'adar: "Dup" moartea lui Dumnezeu, prin voci bine armonizate, noua filosofie proclam" ##6 moartea uciga$ului, lichidarea omului". Acest traseu al gndirii moderne trebuie corelat inevitabil cu un anumit traseu istoric, cultural 'i social. n planul ideilor este vorba de o succesiune de opozi&ii 'i rupturi, prin care umanismul inaugural al culturii moderne se transform% n "antiumanism teoretic" (Althusser). Iat% care ar fi fazele acestui scenariu: a) emanciparea omului fa&% de divinitate (de la secularizarea vie&ii sociale se ajunge la denun&area lui Dumnezeu ca "transcenden&% goal%", ca "absen&%", proclamnd omul ca "demiurg " 'i "m%sur%" a tuturor lucrurilor); b) opozi&ia dintre om 'i natur% (ideea omului ca "st%pn" al naturii, creator al unei "ordini" care se opune "dezordinii" naturale, agent care instituie un sens mpotriva entropiei 'i a nonsensului natural, un text ce traduce nontextul naturii 'i-l recodific% n limbaj uman; este "marea afacere" intelectual% a antropologiei culturale); c) ruptura dintre om 'i "lumea" sa cultural% (denun&area culturii ca "lume nstr%inat%", cu o entitate autonom%, ca "lumea a treia", dup% Karl Popper, ca univers independent att fa&% de lumea lucrurilor, ct 'i fa&% de cea a con'tiin&ei). Toate aceste episoade s-au derulat n situa&ii concret istorice ale lumii moderne 'i contemporane, pe care le exprim% teoretic o seam% de filosofii 'i construc&ii doctrinare. Ultima ipostaz% e rezultatul obiectiv al unui sens al istoriei, n care s-au angajat, ini&ial, societ%&ile de tip occidental, precum 'i un corolar al paradigmei ce anim% "'tiin&a clasic%". Foucault 'i Althusser au proclamat insignifian&a epistemologic% a omului ca subiect (n prelungirea modelului neopozitivist de cunoa'tere 'tiin&ific%, cunoa'tere "liber%" de orice valori umane), iar J. Monod a denun&at explicit lipsa de semnifica&ie ontologic% 'i cosmologic% a omului, atta vreme ct apari&ia 'i devenirea sa nu pot fi abordate n termenii unui "proiect", ci doar ca rezultat statistic al ""7 unor serii cauzale independente, ca produs al "hazardului". Orict ni s-ar p%rea de straniu, aceste idei alc%tuiesc "mesajul esen&ial" al 'tiin&ei moderne, dup% Monod. Caracterul accidental al apari&iei omului - se poate r%spunde, tot dintr-o perspectiv% antropocentric% - nu nseamn% lipsa lui de semnifica&ie ontologic%, ntruct, o dat% ap%rut, omul modeleaz% lumea, o schimb% practic, i acord% semnifica&ie 'i o valorizeaz%.

""5 ""6 ""7

J.M. Domenach, Enquete sur les ides contemporaines, Paris, Editions du Seuil, "987, p."35. Mikel Dufrenne, op.cit., p.22. Jacques Monod, Le hasard et la necessit, Paris, Editions du Seuil, "970.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

8"

Transformarea principiului obiectivit%&ii 'tiin&ifice n principiu de reconstruc&ie antropologic% ne duce la concluzii greu de acceptat. Dar este evident c% un anumit fond teoretic al 'tiin&ei moderne 'i o anumit% utilizare a rezultatelor sale l-au nsingurat pe om, desprinzndu-l de lumea natural% 'i de cea social% 'i cultural%. Dup% cum vom ar%ta, acest complex de idei este solidar cu o anumit% paradigm% a raportului dintre unitate 'i diversitate n cultur%, raport ce transfigureaz% modelul 'tiin&ei clasice newtoniene. 3. CULTURA LA SINGULAR !I LA PLURAL Unitatea 'i diversitatea culturilor Disciplinele sociale 'i istorice au asimilat n profunzime ideea unit%&ii n diversitate a umanului. Specificitatea culturilor, inclusiv sub aspectul identit%&ii lor na&ionale, este un fenomen de acumulare istoric% 'i 'i are temeiul n structura ontologic% a modului uman de existen&%. Aceast% concluzie rezult% cu relevan&% din datele conjugate ale unor cercet%ri istorice 'i antropologice, precum 'i din reflec&ia filosofic% prilejuit% de structurile polifonice ale lumii contemporane. Ea se ntemeiaz%, la nivel filosofic global, pe ideea c% homo sapiens, ca fiin&% social% 'i creatoare, nu se poate reproduce pe sine ca generalitate formal% 'i abstract%, ci numai n 'i prin intermediul ipostazelor sale concrete, ce se ntruchipeaz% pe ntreaga scar% a diversit%&ilor, pornind de la individ spre formele complexe de asociere 'i de comunitate. Analiznd acest dat ontologic al umanului, cu semnifica&ie deopotriv% genetic% 'i structural%, putem spune c% raportul unitate/diversitate a devenit n secolul XX supratema antropologiei 'i a filosofiei culturii. Explornd cu pasiune condi&ia uman% n genere, pentru a reconstitui ntr-un plan al abstrac&iunii tr%s%turile sale universale, gndirea modern% a descoperit c% omul este un subiect plural, divers n el nsu'i, o unitate n diversitate, o fiin&% paradoxal% ce "atac%" lumea obiectivit%&ii din puncte diferite, ncercnd s%-i dezv%luie "misterul". Treptat, sub presiunea acestor noi interpret%ri, diversitatea culturilor a ajuns s% fie privit% ca o realitate cu semnifica&ie ontologic% prin care subiectul uman 'i asigur% statutul de fiin&% creatoare. Este vorba de o fiin&% ce pune n mi'care, de pe ntreaga circumferin&% spa&ial% 'i temporal% a existen&ei sale, mecanisme variate de "traducere" simbolic% a lumii nconjur%toare n limbaje umane. Dac% echipamentul cultural al omului n-ar fi avut diversitatea uimitoare pe care ne-o ""8 nf%&i'eaz% istoria, ncepnd cu diversitatea relevant% a limbilor naturale - dup% unele estim%ri ast%zi se vorbesc efectiv pe glob circa patru sau cinci mii de limbi! - existen&a uman% s-ar fi oprit ntr-o form% stereotipizat% 'i sta&ionar%, s-ar fi blocat ntr-un tipar unic de comportament, precum celelalte specii de vie&uitoare. Omul ar fi avut poate o evolu&ie, dar nu o istorie. Dar, fapt salutar, diversificarea a devenit legea culturii, mecanismul ei de autoreproduc&ie l%rgit%, progresiv%. Inova&ia, schimbarea, ramificarea continu% a formelor de expresie, autodiferen&ierea valorilor 'i a conduitelor practice, n func&ie de natura sfid%rilor istorice 'i de solicit%rile concrete ale mediului social, au devenit mecanisme strategice de adaptare, ce fac posibil% conduita deschis% 'i inventiv% a omului fa&% de mediu, pn% la punctul critic n care inventarea unui nou mediu de existen&% afecteaz% chiar fundalul natural pe care se edific%. n existen&a uman% opereaz% a'adar, concomitent, logica integr%rii 'i logica diferen&ierii, pe toate nivelurile sale de realitate. Istoria uman% este manifestarea vizibil% a acestei structuri contradictorii. La fel ca 'i n mecanismul eredit%&ii 'i al evolu&iei naturale, logica diferen&ierii e
George Steiner, Dup" Babel, Bucure'ti, Editura Univers, "983, p.80; alte surse apreciaz% num%rul idiomurilor vorbite pe glob ca fiind cuprins ntre 2.000 'i 8.000. Vezi, Marius Sala, Ioana Vintil%-R%dulescu, Limbile lumii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "98", p.5.
""8

82

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

nscris% n structura existen&ei sociale a omului, unde func&ioneaz% n simultaneitate cu fenomenul opus al integr%rii 'i totaliz%rii diversit%&ilor n unit%&i istorice relative 'i dinamice. Logica diferen&ierii e nscris% n natura omului, care, ne spun biologii, posed% cel mai deschis 'i mai elastic program genetic - unitar, totu'i, n varietatea nedefinit% a ipostazelor ""9 sale. "Natura textului genetic", spune Francois Jacob, este responsabil% de manifestarea concomitent% 'i permanent% a identit%&ii 'i variabilit%&ii fiin&elor vii, propriet%&i contradictorii ce rezult% din combinarea multipl% (indefinit%) a unor constituen&i de-fini&i (limita&i ca num%r). ntr-un mod analog putem privi 'i capacitatea limbilor naturale de a elabora "mesaje" de o diversitate infinit% pe baza unui "cod" gramatical bine definit 'i cu elemente limitate - sunete, "20 litere, cuvinte, lexic, dic&ionar 'i procedee sintactice finite. "Prin analogie, se compar" adesea aceast" succesiune limitat" (a constituen!ilor nucleici n lan!urile cromozomilor - n.ns.) cu cea care grupeaz" semnele alfabetului n cuprinsul unui text. Fie c" este vorba de o carte sau de un cromozom, specificitatea rezult" #2# din ordinea n care sunt dispuse unit"!ile, adic" de literele sau radicalii nucleici". Analogiile - pe care le privim doar ca analogii - cu mecanismul simbolic al culturilor este evident. Din elemente, teme 'i procedee limitate, prezente n substratul tuturor culturilor, pot rezulta universuri culturale de o varietate indefinit%, prin permut%ri 'i combina&ii nesfr'ite, a'a cum n interiorul unei limbi na&ionale pot ap%rea discursuri, texte 'i mesaje infinite care folosesc un num%r limitat de foneme, simboluri sau litere. Acela'i lexic poate genera, prin diferen&% stilistic%, att un discurs banal, ct 'i o capodoper% literar%. Cultura 'i destinul creator al omului Fiind un rezultat al ac&iunii practice 'i cognitive a omului asupra lumii, un mecanism de adaptare n lupta pentru existen&%, func&ie pe care 'i-o dep%'e'te indefinit, cultura este "numele "22 colectiv pe care l d"m diverselor crea!ii ale omului", dar mai ales acelora care sunt destinate unor scopuri ce transcend supravie&uirea primar% a comunit%&ilor umane. Dintr-o perspectiv% func&ional% 'i descriptiv%, cultura este un ansamblu de comportamente codificate social. "Dac" vrem s" desemn"m cu un singur cuvnt un ansamblu de comportamente individuale mp"rt"$ite de marea majoritate a unei popula!ii, ansamblu ce se sprijin" pe institu!ii, pe reguli recunoscute de toat" lumea $i pe un patrimoniu comun, suntem obliga!i #23 s" vorbim de cultur"". Relevan&a culturii pentru specificul existen&ei umane are o nsemn%tate principial% n contextul analizei pe care o desf%'ur%m. Cultura, ca semn al umanului, nu exist% dect ca multiplu, dup% cum umanitatea nu exist% dect ca multiplicitate concret% de unit%&i etnice 'i sociale determinate. Cultura este rezultatul crea&iei umane, deci e domeniul ontologic al
""9 "20

Francois Jacob, Logica viului. Eseu despre ereditate, Bucure'ti, Editura Enciclopedic% Romn%, "972, pp. 23-39.

Ibidem, p. 297. Considernd codul genetic ca fiind "universal", Jacob vede n el un mecanism ce structureaz% "ntreaga lume vie" 'i explic% propriet%&ile sale contradictorii: permanen&% 'i variabilitate, identitate 'i deosebire, stabilitate 'i evolu&ie. Comparnd codul genetic cu alfabetul Morse, Jacob scrie: "n m"sura n care o fraz" constituie un segment de text, n aceea$i m"sur" o gen" corespunde unui segment de acid nucleic. n ambele cazuri, un simbol izolat nu reprezint" nimic; singur" combina!ia semnelor cap"t" un 'sens'. n ambele cazuri, o secven!" dat", fraz" sau gen", ncepe $i sfr$e$te cu semne speciale de 'punctua!ie'. Transformarea secven!ei nucleice n secven!" proteic" (mecanism intern al codului genetic - n.ns.) seam"n" cu traducerea unui mesaj, care sose$te cifrat n alfabet Morse, dar care nu cap"t" sens dect o dat" tradus" (p. 299).
"2" "22 "23

Ibidem., p. 297. Daya Krishna, Cultura, n vol. Interdisciplinaritatea $i $tiin!ele umane, Bucure'ti, Editura Politic%, "986, p. 3"7. Michel Albert, Capitalism contra capitalism, Bucure'ti, Editura Humanitas,"994, p.99.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

83

diversit%&ii, pe fundalul unor structuri antropologice unitare, ce pot fi reg%site n exerci&iul spiritual 'i practic al tuturor comunica&iilor umane. O dat% cu ncheierea procesului de antropogenez%, deci din momentul n care umanitatea a ncetat s% fie o realitate zoologic%, devenind una cultural%, ea nu se mai reproduce doar ca specie natural%, ci 'i sub forma unor unit%&i culturale diferen&iate, ca etnii, n ipostaza unor forme de existen&% social% determinate, specifice. Faptul &ine chiar de statutul ontologic al omului de a fi o fiin&% deschis%, istoric%, non-specializat% n raport cu mediul, capabil% s% se adapteze la medii diferite, s%-'i creeze medii specifice de existen&%, s%-'i "dezm%rgineasc%" orizontul de existen&%, cum spune Blaga. Existen&a uman% implic% n mod necesar o suprastructur% cultural% - de fapt, o adev%rat% structur% complex% care intervine n metabolismul societ%&ii 'i mijloce'te toate domeniile 'i formele vie&ii umane. Pe acest nivel via&a uman% se diversific% nu n specii biologice, ci n culturi specifice, manifest%ri ale aceluia'i mod ontologic. Existnd ntr-o ambian&% mereu dezm%rginit%, omul 'i-a desf%'urat productivitatea n forme diversificate n spa&iu 'i timp, ntruct, spune Blaga: "Omul singur a devenit fiin!" istoric", ceea ce nseamn" permanent istoric", adic" o fiin!" care ve$nic $i dep"$e$te crea!ia, dar care niciodat" nu-$i dep"$e$te condi!ia de #24 creator". Condi&ia de creator este corelat% ontologic cu existen&a unor variate "cmpuri stilistice", determinate etnic, istoric, social 'i spiritual, cmpuri ce comunic% unele cu altele, se influen&eaz% reciproc, dar 'i p%streaz% sigiliul inconfundabil. Cmpurile stilistice definesc cercul de via&% al unor comunit%&i etnice n individualitatea 'i interac&iunea lor multipl% cu alte comunit%&i nvecinate sau mai dep%rtate. n momentul n care a intrat n cmpul existen&ei culturale, omul a intrat 'i n cmpul unei tensiuni structurale: tensiunea dintre unitate 'i diversitate, dintre universal 'i specific. Aceste categorii polare definesc o structur% ontologic% a omului, nu o stare tranzitorie a existen&ei lui. Societ%&ile 'i culturile, ca realit%&i istorice concrete, reproduc n forme diverse determina&iile universale ale existen&ei umane. De la teoria lui H.Taine, dup% care culturile sunt condi&ionate de trei factori modelatori rasa, mediul 'i epoca, - teorie elaborat% n laboratorul pozitivismului istoric, gndirea social% 'i filosofic% s-a interesat obsesiv de g%sirea unui fundament care s% explice diversitatea istoric% 'i tipologic% a culturilor. Frobenius 'i Spengler traduc aceast% preocupare n registrul speculativ 'i metafizic prin ideea lor despre un "sentiment" al spa&iului ca fundal 'i surs% ultim% n care ar trebui s% c%ut%m temeiul specificit%&ii culturilor. Supralicitnd diferen&ele dintre culturi 'i relativitatea modurilor de via&%, Spengler ajunge la reprezentarea istoriei universale ca o succesiune de culturi izolate, v%zute ca ni'te "organisme" independente 'i separate, ce nu comunic% ntre ele, ntruct fiecare ar fi produsul unui "suflet" specific, evolund ciclic, de la na'tere la decaden&%. Leo Frobenius furnizeaz% 'i o explica&ie contextual% a acestei paradigme. Tr%ind ntr-o epoc% pe care o nume'te de "bastardizare cultural"", de extindere a civiliza&iei mecanice, afectnd mai ales suprafa&a vie&ii, "uniformiznd aspectul exterior" al modurilor de via&%, Frobenius consider% c% s-a intensificat complementar 'i interesul pentru specificitate 'i spiritualitate, "tendin&a intensit%&ii", ca o contrapondere fireasc% prin care "entelehia fiec"rei culturi na!ionale a lep"dat generalizarea mpins" prea departe $i a c"zut n extrema cealalt", ntr-o accentuare puternic" a revendic"rii $i exprim"rii propriei #25 naturi".
Lucian Blaga, Aspecte antropologice, n Trilogia cosmologic", n Opere, vol."", Bucure'ti, Editura Minerva, "988, p.307.
"25 "24

Leo Frobenius, Paideuma, Bucure'ti, Editura Meridiane, "985, p."73.

84

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

S% ne imagin%m cum ar fi procedat Frobenius 'i al&i teoreticieni de la nceputul secolului dac% ar fi tr%it n configura&iile "hibride" ale culturii contemporane, puse sub semnul "culturii mozaicate" (A. Moles) sau al "culturii amalgam" (R. Berger), o cultur% "globalizat%" de massmedia (Marshall McLuhan). Pentru mul&i exege&i, cultura contemporan% ofer% imaginea unei lumi dominate de relativism valoric 'i stilistic, o lume polimorf%, aparent haotic%, aflat% n "tranzi&ie" accelerat%, cu o pluralitate deconcertant% de manifest%ri spirituale, imposibil de grupat sub directiva unor linii stilistice bine individualizate. Ceea ce putem constata ast%zi este c% tendin&a de uniformizare coabiteaz%, ca 'i pe vremea lui Frobenius, cu tendin&a spre originalitate 'i diferen&iere a culturilor. C%utarea obsedant% a originalit%&ii 'i a identit%&ii de c%tre culturile na&ionale, simultan cu diversficarea crescnd% a manifest%rilor din interiorul lor 'i cu amplificarea procesului de sincronizare 'i interdependen&% dintre ele, ne arat% c% entelehia culturilor na&ionale nu s-a stins, chiar dac% nu mai apel%m azi la o "paideum% a popoarelor" ca humus 'i temei al diferen&ierii lor. Teza central% a gndirii filosofice 'i 'tiin&ifice contemporane este aceea c% diversificarea cultural% a omenirii 'i are izvorul n modul ontologic specific uman, 'i deci nu exprim% o situa&ie istoric% particular%, ci un mecanism constitutiv 'i de nedep%'it al acestui mod de existen&%. Unitatea 'i diversitatea, universalul 'i specificul reprezint% structura polar% a umanului, dualitatea caracteristic% a culturii 'i civiliza&iei. Aceast% structur% ambivalent% a modului specific uman de existen&% ne ntmpin% pretutindeni 'i n orice ipostaz% istoric%: "n societ"!ile omene$ti - sus!ine Levi-Strauss - ac!ioneaz" simultan for!e orientate n direc!ii opuse: unele tind spre men!inerea $i chiar spre accentuarea particularismelor, #26 altele ac!ioneaz" n sensul convergen!ei $i al afinit"!ii". n fond, cele dou% tendin&e trebuie privite ca fiind corelative 'i constitutive istoriei umane, n toate fazele sale. Ast%zi, ns%, aceste tendin&e se afl% ntr-o tensiune pe care culturile n-au cunoscut-o nainte sau n-au resim&it-o cu aceea'i intensitate. Viziunile evolu&ioniste (cristalizate n scrierile lui Tylor, Morgan, Spencer 'i nuan&ate de Frazer sau mai trziu de Leslie "27 White ) au consacrat o schem% dup% care istoria cultural% a umanit%&ii este "un continuum", iar schimb%rile din diferite culturi "se conformeaz" unei formule generale a Evolu!iei", dup% "28 formul% care se impune dincolo de varietatea local% a formelor de formula lui Spencer, organizare 'i crea&ie. Pentru acest model explicativ, diversitatea temporal% a societ%&ilor nu era asociat% cu diversitatea coexistent% a liniilor specifice de evolu&ie. Principiul teoretic prin care aceste paradigme interpretau istoria culturii poate fi rezumat 'i astfel: "Postulatul c" istoria umanit"!ii reprezint" o serie unilinear" de institu!ii $i credin!e, #29 ale c"ror similitudini le vedem ast"zi, denot" principiul unit"!ii psihice a omului". Interpretarea unilateral% a procesului istoric doar ca succesiune de faze distincte, ordonate pe o filia&ie unic%, a declan'at un virulent front critic din partea noilor orient%ri morfologiste, difuzioniste, func&ionaliste 'i structuraliste. Afirmate n decursul secolului XX, toate aceste orient%ri erau interesate s% g%seasc% o formul% prin care s% explice evolu&ia multilinear% 'i profund diferen&iat% a societ%&ilor 'i a culturilor, s% raporteze sistemele de valori la temporalitatea specific% a fiec%rei culturi. Noul mediu istoric 'i intelectual a consacrat o alt% perspectiv% de interpretare. Edward Sapir sintetizeaz% noua viziune a relativismului cultural, deschiznd o serie

"26 "27 "28 "29

C. Levi-Strauss, Ras" $i istorie, n volumul Rasismul n fa!a $tiin!ei, Bucure'ti, Editura Politic%, "982, pp.6-7. Apud, M.J.Herskovits, Les bases de l'anthropologie culturelle, Paris, Payot, "967, p."56. Ibidem, p."60. Ibidem, p."57.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

85

de trasee teoretice pe care le va explora noua antropologie. Reinterpretnd istoricitatea n termeni noi, Sapir consider% c% nucleul semantic al conceptului de cultur% se refer% la un "ansamblu de atitudini, de viziuni asupra lumii $i de tr"s"turi specifice de civiliza!ie #30 care confer" unui popor anumit locul s"u original n lume". (subl.ns.) Orice definire a culturii va avea deci o referin&% explicit% la cadrul social, istoric 'i etnic de genez%, impunndu-se treptat semnifica&ia standard din antropologie 'i etnologie: cultura define'te modul de via&% al unui popor, privit n integralitatea sa, ca sistem de atitudini, valori, idei, conduite 'i institu&ii. Ideea unit%&ii psihologice a umanit%&ii va face loc perspectivei relativiste, pentru care elementele culturale au semnifica&ii variabile istoric 'i regional, n func&ie de configura&iile 'i de contextele specifice n care sunt integrate. Culturile au fizionomii specifice, determinate de istoria lor, de nl%n&uirea experien&elor succesive, de raporturile cu alte culturi 'i grupuri umane, de preocup%rile 'i performan&ele lor speciale. Un nou concept de istoricitate se anun&% la orizont, diferit de reprezent%rile unui timp omogen 'i neutru din paradigma clasic%. Cultura - o unitate care "se distribuie f%r% s% se mpart%" Cultura este, portivit lui Noica, factorul care nal&% un popor la con'tiin&a de sine 'i l transform% n na&iune modern%. n cultur% se manifest% o tensiune caracteristic% vie&ii spirituale, anume tensiunea dintre unitate 'i diversitate. Cum pot fi n&elese cele dou% aspecte? Cultura este o totalizare a unor contrarii, fiind o unitate care "se distribuie f%r% s% se mpart%". A recunoa'te concomitent unitatea 'i diversitatea culturilor, f%r% a ncerca s% reduci un termen la altul, conservnd deci polaritatea lor ontologic% fecund%, nseamn% a regndi mpreun% cu Platon varia&iile posibile ale temei dezvoltate n dialogul "Parmenide": raportul dintre Unu 'i Multiplu. Constantin Noica afirm% c% n acest raport se reg%se'te structura ns%'i a culturii 'i toate varia&iile ei posibile. Cum poate fi o realitate unitar% 'i divers% n acela'i timp 'i sub acela'i raport? Aceast% problem% (insolubil%!) s-a impus gndirii umane din momentul n care omul a devenit con'tient de sine, ntruct lumea omului, cultura, se caracterizeaz% tocmai printr-o astfel de nf%&i'are paradoxal%. Noica analizeaz% cinci tipuri de raporturi ntre cei doi termeni, fiecare definind un tip posibil de cultur%: "#) Unul $i repeti!ia sa; 2) Unul $i varia!ia sa; 3) Unul n Multiplu; 4) Unul "i Multiplul; 5) Unul multiplu".#3# n toate culturile apar, cu intensit%&i diferite, aspecte 'i tr%s%turi ale celor cinci raporturi. Accentele, notele predominante hot%r%sc ns% caracterul specific al culturilor. Ultimul raport, specific culturii europene, ar exprima o unitate sintetic% n care "nici Unul nu primeaz", nici Multiplul, ci Unul este de la nceput multiplu, distribuindu-se f!r! s! se mpart!"#32 (sublinierea autorului). E unitatea ce se desface n cmpuri, unit%&i autonome, izotopi, unitatea ce se diversific% 'i se multiplic% pe sine. E o unitate sintetic% n expansiune, nu o unitate de sintez% care unific% aposteriori o diversitate dat%. n cazul acestei culturi europene am avea de-a face nu cu unificarea unui divers (opera&ie specific% procesului de cunoa'tere), ci cu diversificarea Unului, desfacerea unit%&ii de fundal n alte unit%&i specifice, individualizate, ntr-o lume de valori autonome. Noica afirm% c% numai n cultura european% modern% s-a realizat acest model n chip plenar, de'i nceputurile sale se reg%sesc n fixarea dogmei cre'tine a trinit%&ii odat% cu Conciliul de la Niceea
"30 #3# #32

Edward Sapir, Anthropologie, Paris, Editions de Minuit, "967, p.329. C. Noica, Modelul cultural european Bucure'ti, Editura Humanitas, "993, p. 44. Ibidem, p. 5".

86

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

din 325 'i pn% la Conciliul din 787. Aceste concilii au statornicit contradic&ia vie, prin care se postuleaz% c% trei sunt efectiv una, astfel, cultura european% devine una a ntrup"rii legii n caz 'i toate manifest%rile ei urmeaz% acest principiu. n termeni filosofici, fiin!a este $i ea trinitar", nensemnnd numai legea, nici realitatea individual" numai, ci laolalt" legea, realitatea individual" $i determina!iile sau procesele lor.#33 Pornind de la aceast% idee, Noica g%se'te o similitudine ntre principalele categorii morfologice ale limbii 'i caracteristicile unor epoci culturale. Din morfologica gramatical% s-ar putea deriva astfel o gramatic" a culturii."34 Substantiv, adjectiv, adverb, pronume, conjunc&ie, prepozi&ie devin forme ale logosului care pot da socoteal% de ntregul unei epoci sau comunit%&i ridicate la cultur%. Fiecare epoc% din evolu&ia culturii europene poate fi a'ezat% sub semnul unei categorii gramaticale. Evul Mediu st% sub semnul substantivului, al entit%&ilor substan&iale, Rena'terea sub semnul adjectivului, al diversului 'i eterogenului, epoca Reformei, a Contrareformei 'i a barocului stau sub semnul adverbului, cu excesele 'i rafinamentele sale, cu nclina&ia spre metod% 'i criticism, epoca modern% e dominat% de pronumele personal eu 'i noi, epoc% a individualismului, dar 'i a democra&iei, iar secolul al XIX-lea 'i cel ce urmeaz% vor fi dominate de numeral 'i de conjunc&ie, cu era maselor, cu omul statisticii, izolat 'i num%rat, dominat de sentimentul absurdului 'i de nihilism. Epoca ce urmeaz% ar fi cea a prepozi&iei, n care ar trebui s% domine ntru, revelat deja n spiritul romnesc. Noica va face ns% o critic% aspr% culturii occidentale din a doua jum%tate a secolului XX pentru c% a abandonat tradi&iile 'i valorile marii culturi europene, pentru c% arat% chipul unei Europe bolnave, aproape isterice, pentru c%, de'i dispune de o tehnologie superioar%, promoveaz% absurdul, nonsensul 'i cinismul, prelunge'te era conjunc&iei, ca liant exterior ntre oameni, l%sndu-i pe oameni s" tr"iasc" unul lng" altul ca $i cnd ar fi unul f"r" altul."35 For&a culturii europene vine ns% din modul nou 'i fecund n care a 'tiut s% articuleze unitatea 'i diversitatea. Ea a reu'it astfel s% integreze toate experien&ele 'i s% dep%'easc% momentele critice. Nu e semnificativ, pentru spiritul european, faptul c" nu se sperie de e$ecuri? Ca n Biblie, unde cu n!elepciune a fost integrat Ecleziastul, care p"rea s" z"d"rniceasc" totul, dar l"sa intact totul, a$a au venit acum un Nietzsche $i dup" el al!ii, care s"-$i nchipuie c" dinamiteaz" lumea cu adev"rurile tunate de ei. Iar lumea le-a r"spuns lini$tit: che bella voce! n spiritul european sfr$eau prin a precump"ni dou" modalit"!i: logosul matematic $i cel istoric. Acesta din urm" nu $i-a g"sit c"ile $i a dus la nihilism. Cel matematic a reu$it din plin, totu$i risc" s" duc", sub chipul formalismelor, tot la un fel de nihilism. Dar ce import"? Modelul european $tie s" explice $i valorifice nihilismele, a$a cum jubilieaz" n veac cu formalismele sale.#36 ntrebarea ar fi de ce numai cultura european% modern% opereaz% cu acest model al raportului unitate/diversitate? Modelul respectiv, - n care nu primeaz% nici Unul, nici Multiplul 'i n care "Unul este de la nceput Multiplu" -, s-a dovedit extrem de fecund n ordinea cultural%, lucru u'or de ilustrat prin densitatea crea&iei 'tiin&ifice, filosofice 'i artistice, prin bog%&ia experien&elor spirituale pe care le-a parcurs aria european% de cultur% 'i civiliza&ie. Dac% scoatem
"33 "34 "35 "36

Ibidem, p. 7". Ibidem, p. 9". Ibidem, p. "0. Ibidem, p. "66.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

87

din calcul ipoteza unui poten&ial biologic 'i spiritual de excep&ie cu care ar fi "nzestrate" etniile europene - ipotez% pentru care reprezentan&ii sociobiologiei 'i ai "noii drepte" au consumat mult% energie -, atunci r%mn n discu&ie numai factorii istorici 'i sociali pentru a explica pozi&ia de avangard% a modelului cultural european. Ce ar constata ns% un ipotetic observator situat ntr-o condi&ie de extratemporalitate 'i neangajat axiologic fa&% de variatele contexte culturale "terestre"? Dac% ne angaj%m n acest experiment mintal, atunci putem spune c%, printre multe aspecte caracteristice, ipoteticul "extraterestru" ar observa c% n spa&iul european s-au constituit culturi na&ionale, mai devreme dect n alte arii geografice, arii care au r%mas n alt% form% de organizare a diversit%&ilor etnice dect Europa. Condi&ii istorice specifice - printre care trebuie s% men&ion%m modernizarea economic% 'i demarajul industrializ%rii - explic% aceast% mprejurare, iar diversificarea na&ional% a culturilor din aceast% arie reprezint% un rezultat istoric 'i un "motor" al dezvolt%rii lor. Europa a ajuns n pozi&ia de avangard% tocmai pentru c% a intrat n formula "optim%" de organizare a diversific%rii culturale, formul% n care frontierele economice 'i politice coincid ndeob'te cu cele etnice, lingvistice 'i culturale. Rea'ezarea popoarelor n ordinea lor etnic% fireasc% le-a oferit prilejul de a-'i afirma poten&ialul creator 'i de a-'i accelera extraordinar de mult dezvoltarea social%. Mai mult dect o ilustrare metaforic% a acestor realit%&i, formula unit%&ii care se distribuie f%r% s% se mpart% traduce destul de expresiv noua ordine na&ional% a culturilor. "Misterul" noului model, experimentat de Europa mai nti, se dezleag% prin conjunc&ia care s-a produs ntre diversitatea antropologic% 'i istoric% a etniilor 'i diversificarea societ%&ilor individualizate care s-au edificat n prelungirea primei determina&ii. Noica nu aminte'te ns% dect vag, n ilustr%rile foarte pu&ine pe care se sprijin%, de procesul de constituire a culturilor na&ionale moderne, care, n unitatea 'i diversitatea lor, n rela&iile dintre ele 'i n rela&ia fiec%reia cu planul de fundal al universalit%&ii, exemplific% foarte exact tocmai acest model al unit%&ii sintetice. Culturile na&ionale, integrate evident n cte o arie mai larg% de civiliza&ie, dar comunicnd azi n toate sensurile 'i prelund valori 'i modele din alte culturi, descoper% universalitatea n ele nsele. Important este s% descoperim c% fiecare cultur% se afl% ntr-un autoraport cu universalul inerent, cu unitatea pe care o ntruchipeaz% n forme specifice. Aceasta e ns% unitatea antropologic%, unitatea sintetic% a genului uman pe care istoria ne-o prezint% desf%'urat% n culturi diferen&iate cu destine singulare sau nrudite. Tocmai natura actual% a raporturilor dintre culturile na&ionale exprim%, mai puternic ca alt%dat%, tensiunea structural% a unit%&ii 'i diversit%&ii umanului. Gndirea contemporan% este atras% simultan de cmpurile gravita&ionale descrise de cele dou% concepte polare. Dar nu mai avem acum o predominan&% hot%rt% a Unului fa&% de Multiplu, ca n culturile pre-moderne. Istoria experimenteaz%, se pare, alt mod de a pune n rela&ie cele dou% realit%&i polare din structura existen&ei umane. n spa&iul culturii se manifest% elocvent acest nou raport. Diversit%&ile s-au autonomizat, declarndu-se "de sine st%t%toare". n acela'i timp, ele sunt corelate func&ional n spa&iul polimorf al istoriei 'i 'i caut% unitatea n cadrul c%reia s% dialogheze fecund. Care ar fi raportul "optim" dintre unitate 'i diversitate? Tr%ind ntr-o dispersie necesar%, valorile 'i caut% "noi alian&e". !tiin&ele umane ncearc% s% refac% unitatea omului dup% ce au parcurs analitic caleidoscopul diversit%&ii. Nevoia acut% a unui nou concept filosofic de universal e un simptom al acestei situa&ii. Diversitatea culturilor se arat% a fi calitativ%, nu o simpl% multiplicitate cantitativ%. Unit%&ile culturale etnice sunt nesubstituibile, ireductibile, calitativ distincte. De'i pun n mi'care acela'i mecanism simbolic, rezultatele lor sunt diferite. ntr-un anumit sens, parafraznd un paradox aritmetic comentat de fizicianul Erwin Schrdinger cu privire la rela&ia dintre multiplicitatea 'i unitatea spiritului uman, am putea spune

88

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

c% num%rul total al culturilor este unul."37 Dar n ce sens? O totalizare care s-ar ncheia nu cu o sum% numeric%, ci tot cu unitatea. Refuznd solu&ia ce decurge din "monstruoasa teorie a monadelor lui Leibniz", Schrdinger consider% c% numai doctrina identit%&ii din gndirea oriental% ar putea solu&iona paradoxul. Dar a postula o consubstan&ialitate de fundal a spiritelor nu nseamn% a rezolva chestiunea raportului dintre unitate 'i diversitate. Paradoxul este explicabil tot prin mecanismul unit%&ii sintetice, care se ntruchipeaz% n forme diferite, determinate social, istoric, concret. Pluralitatea culturilor nu nseamn%, deci, aceea'i unitate cultural% multiplicat% numeric, ci unit%&i individualizate, ireductibile, diferite una de alta 'i, deci, nenseriabile pe un 'ir univoc al numerelor naturale. nl%untrul ei, cultura r%mne un dialog ntre singular 'i plural. Temeiul antropologic al diversit%&ii culturilor Diversitatea uman% este un fapt de o eviden&% primar%. Omul simplu constat% 'i recepteaz% caleidoscopul nf%&i'%rilor umane (biologice, psihologice, sociale, lingvistice, culturale) n experien&a cotidian%, dup% cum are 'i o intui&ie nel%murit% 'i vag% cu privire la unitatea speciei sale. n plan teoretic, ns%, explicarea diversit%&ii umane reprezint% una din cele mai dificile probleme. George Steiner, parafraznd o idee a lui Levi-Strauss, consider% c% "38 diversitatea lingvistic% 'i cultural% a omenirii ar fi "misterul suprem" al antropologiei. Cultura nu exist% dect n ipostazele concrete ale diversit%&ii, fiind chiar multiplicatorul diversit%&ii, a'a cum ntr-o limb% - ce r%mne aceea'i n structurile fundamentale - pot fi produse discursuri 'i mesaje de o varietate nelimitat%. Ea angajeaz% inevitabil determina&ii care exprim% modul n care umanul se diversific% interior, prin forme originale de organizare 'i existen&%, prin stiluri 'i particularit%&i ale crea&iei. Realitate definitorie a omului, cultura se nf%&i'eaz% ca existen&% diversificat% 'i plural%, n devenire istoric%. Diversitatea e condi&ia ns%'i a culturii, starea ei fireasc%, nu patologic%. Cultura exist% prin izotopii ei morfologici 'i istorici. S% amintim doar faptul c% sensul unei opere se modific% n func&ie de contextul recept%rii ei 'i c% ea poate genera noi n&elesuri pentru receptori care sunt scufunda&i n fluxuri temporale 'i n morfologii culturale diferite. Experien&a cultural% a unei comunit%&i, o dat% cunoscut% 'i asimilat% de alt% comunitate, indiferent de treapta de civiliza&ie pe care se afl% n raport cu prima, provoac% o rezonan&% n planul semnifica&iilor 'i fecundeaz% spiritul creator, prin alternativa pe care o genereaz%. Intertextualitatea este legea de evolu&ie 'i diversificare a culturii. Orice cultur% na&ional% procedeaz% prin intertextualizare, 'i reinterpreteaz% trecutul 'i intr% n raporturi de comunicare cu vecin%t%&ile ei spirituale sau cu modelele care au influen&at-o n diverse momente ale cristaliz%rii 'i afirm%rii sale. Pentru a n&elege diferen&ierea actual% a culturilor actuale trebuie s% redeschidem o ntrebare cu orizont filosofic: care sunt temeiurile, "r%d%cina" 'i mecanismul diversific%rii culturilor? La ce nivel de adncime putem g%si sursele care alimenteaz% 'i ntre&in de-a lungul istoriei raportul unitate/diversitate n cultur%? Teza care rezult% din liniile ncruci'ate ale gndirii filosofice 'i 'tiin&ifice contemporane este aceea pe care am mai formulat-o, anume c% diversificarea cultural% a omenirii 'i are izvorul n modul ontologic specific uman, 'i deci nu exprim% o situa&ie ntmpl%toare, ci una constitu&ional% acestui mod. Diversificarea culturilor este expresia faptului c% orice subiect uman colectiv este unul determinat, a'ezat ntr-o matrice de condi&ii specifice cu care ntre&ine un dialog existen&ial, practic 'i spiritual. Subiectivitatea "antropologic%" din planul global al raportului subiect/obiect se frac&ioneaz%, se diversific% 'i se reproduce n toate ipostazele particulare ale subiectului uman,
"37 "38

Erwin Schrodinger, Ce este via!a? $i spirit $i materie, Bucure'ti, Editura Politic%, "980, p."59-"72. G.Steiner, op.cit,, p.79.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

89

n cele morfologice (indivizi, grupuri umane, etnii, culturi) 'i istorice (tipuri istorice de societ%&i, epoci, contexte 'i niveluri de evolu&ie etc.). Fiecare nivel 'i tip de subiectivitate are drept corelat un cmp specific al obiectivit%&ii, un "mediu" n care 'i desf%'oar% aventura creatoare. Subiectivit%&ile plurale ale omului decupeaz% - n func&ie de nevoile 'i de instrumentele de care dispun - aspecte 'i caracteristici diferite din continuumul spa&iotemporal 'i se adapteaz% la "ni'a ecologic%" 'i la cadrul socio-istoric n care 'i produc existen&a. Dualitatea fundamental% a culturii e a'adar aceea fixat% de raportul unitate/diversitate. Omul - spunea Platon - ca s% se (re)cunoasc% pe sine trebuie s% se oglindeasc% n semenul s%u, semen care este asem%n%tor cu el, dar 'i diferit. A'a cum exprim% structura ontologic% a lumii, raportul unitate/diversitate exprim% 'i structura ns%'i a subiectului uman. Omul, cu toate crea&iile sale culturale, e o stranie articula&ie ntre Unu 'i Multiplu, ntre unitate 'i diversitate, putnd fi privit 'i ca o unitate care se multiplic% interior, se divide, se diferen&iaz% formnd constela&ii (familii, grupuri, comunit%&i, societ%&i, civiliza&ii 'i diverse forme de integrare la nivel regional). Omul se reproduce pe sine numai prin dualit%&ile pe care le genereaz% 'i la care e p%rta'. Elabornd ideea de "recesivitate", Mircea Florian i acord% o semnifica&ie ontologic%, afirmnd c% "39 dualismul recesiv exprim% "o disimetrie profund% n structura lumii" . Iar cea dinti structur% recesiv% pe care o examineaz%, "dualismul fundamental" spune autorul, este raportul "deosebire-asem%nare" (sau diversitate-identitate), urmat ndeaproape de raportul "Multiplu"40 Unu" (sau pluralitate-unitate) . Fenomenul cultural ofer% un vast cmp de ilustrare a raporturilor logice dintre aceste categorii polare. Teza dup% care diversitatea cultural% are o semnifica&ie antropologic% de prim ordin a c%p%tat relevan&% pe m%sur% ce teoriile asupra culturii s-au distan&at de linia explica&iilor evolu&ioniste 'i pozitiviste. Doctrinele biologiste 'i rasiste au stabilit o rela&ie cauzal% ntre caracterele biologice ale grupurilor umane 'i tipul (sau gradul) de cultur% la care au ajuns. Fundamentarea diversit%&ii culturilor pe date biologice, interpretate n sens rasist, a urm%rit pn% la urm% s% legitimeze inegalitatea cultural% a popoarelor, "dreptul" unora de a le domina pe altele. "4" Fiind n dezacord cu datele investiga&iilor 'tiin&ifice, doctrinele rasiste 'i-au asigurat supravie&uirea numai printr-o interpretare ideologic% interesat%. Revenirea lor n actualitate, sub un nou camuflaj teoretic, nu este str%in% de finalit%&i ideologice asem%n%toare cu cele urm%rite de variantele lor tradi&ionale. Bibliografie pentru capitolele I, II, III 'i IV ". Fernand Braudel - Gramatica civiliza!iilor, vol. I $i II, Bucure'ti, Editura Meridiane, "994 2. Mircea Mali&a - Zece mii de culturi, o singur" civiliza!ie, Bucure'ti, Editura Nemira, "998 3. Pierre Bonte, Michel Izard, Dic!ionar de etnologie $i antropologie, Ia'i, Editura Polirom, "999 4. Andre Leroi-Gourhan - Gestul $i cuvntul, vol. I $i II, Bucure'ti, Editura Meridiane, "983 5. Arnold J. Toynbee, Studiu asupra istoriei (sintez% a volumelor I-IV de D.C.Sommervell), Bucure'ti, Editura Humanitas, "997 6. Claude Levi-Strauss - Antropologia structural", Bucure'ti, Editura Politic%, "978
"39 "40 "4"

Mircea Florian, Recesivitatea ca structur" a lumii, vol.I, Bucure'ti, Editura Eminescu, "983, p.42. Ibidem, pp.89-"0". Vezi studiile din vol. Rasismul n fa!a $tiin!ei, Bucure'ti, "982.

90

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

7. Samuel P. Huntington - Ciocnirea civiliza&iilor 'i refacerea ordinii mondiale, Bucure'ti, Editura Antet, "998 8. Ralph Linton - Fundamentul cultural al personalit"!ii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "968 9. Max Weber - Etica protestant" $i spiritul capitalismului, Buxcure'ti, Editura Humanitas, "993 "0. George Usc%tescu, Ontologia culturii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "987 "". Lucian Blaga, Trilogia culturii, n Opere, vol 9, Bucure'ti, Editura Minerva, "985 "2. Tudor Vianu - Filosofia culturii, n Opere, vol. 8, Bucure'ti, Editura Minerva, "979 "3. S. Mehedin&i, Civiliza!ie $i cultur", ngrijirea edi&iei, studiu introductiv 'i note de Gheorghi&% Gean%, Bucure'ti, Editura Trei, "999 "4. Mihai Ralea - Explicarea omului, n Scrieri, vol. ". Bucure'ti, Editura Minerva , "972 "5. Constantin Noica - Modelul cultural european, Bucure'ti, editura Humanitas, "993 "6. Abraham Moles, Sociodinamica culturii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "974 "7. Norman Goodman, Introducere n sociologie, Bucure'ti, Editura Lider, "998 "8. Sigmund Freud, Angoasa n civiliza!ie, n Opere, vol. I, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "99" "9. Ludwig Grunberg, Axiologia $i condi!ia uman", Bucure'ti, Editura Politic%, "972 20. G. C%linescu, Aproape de Elada, Selec&ie 'i comentarii de Geo !erban, n "Revista de istorie 'i teorie literar%", Supliment anual, Colec&ia "Capricorn", "985 2". Al. T%nase - Cultura $i civiliza!ie, Bucure'ti, Editura Politic%, "977

V.

ASPECTE CARACTERISTICE ALE CULTURII N SECOLUL XX. CRIZA VALORILOR !I A LUMII MODERNE. GNDIREA !TIIN"IFIC# !I NOILE SALE PARADIGME

$. CONTEXTE ISTORICE !I STRUCTURI CULTURALE Caracteristici ale culturii n secolul XX Referindu-se la secolul XX, muzicianul Yehudi Menuhin a formulat urm%toarea constatare amar%: Dac" ar trebui s" fac bilan!ul secolului XX, a$ spune c" a trezit cele mai mari #42 speran!e concepute vreodat" de omenire $i a distrus toate iluziile $i idealurile. A distrus oare toate iluziile $i idealurile? Iat% o tem% de medita&ie pentru teoreticienii culturii, pentru cei care ncearc% s% descifreze sensul schimb%rilor pe care le tr%im. n perioada interbelic%, poetul spaniol Damaso Alonso punea caracteristicile artei moderne sub semnul unor concepte negative, singurele care pot dezv%lui ruptura dintre art% 'i societate: n acest moment nu exist" alt" cale de a defini arta noastr" dect prin concepte #43 negative. Teoreticianul german Hugo Friedrich analizeaz% ntr-o carte de referin&%, Structura liricii moderne, evolu&ia atitudinilor spirituale 'i a limbajului poetic de la Baudelaire pn% la jum%tatea secolului XX. El constat% c% nu poate utiliza dect categorii negative, n sens descriptiv, nu apreciativ, pentru a reconstitui caracteristicile poeziei moderne, din secolul XX n spe&%: refugiul artei n limbaj, deformarea realului, tensiunile disonante, cultivarea obsesiv% a obscurit%&ii 'i a st%rilor negative, de nstr%inare 'i incomunicare, grotescul, fragmentarea, imaginile distrugerii, fantezia dictatorial%, transcenden&a goal% etc. Din toate, decurge imaginea unui conflict nerezolvat ntre om 'i realitate, tendin&a excesiv% a spiritului de a se refugia ntr-o lume ireal%, construit% de spiritul nsu'i, prin limbaj, astfel nct realitatea dezarticultat" sau sf$iat" de "44 violen!a fanteziei subsist" n poem ca un cmp de ruine. O art% pus% sub semnul negativului, refugiat% ntr-o idealitate goal%, o 'tiin&% care a distrus aparen&ele 'i care opereaz% cu o lume a fic&iunilor matematice, a particulelor elementare sau a codului genetic, o tehnic% dezl%n&uit%, ce a creat o uria'% vegeta&ie de obiecte 'i instrumente prin care mediul de via&% a devenit nenatural, realmente altceva dect cadrul natural n care s-a desf%'urat via&a omului milenii de-a rndul. Iat% cteva dintre tr%s%turile puse pe seama culturii 'i a noului mediu de via&% din secolul XX. Acest secol a creat efectiv o alt% realitate cultural%, noi sisteme de gndire, noi forme de exprimare artistic%, noi moduri de raportare la lume, o nou% con'tiin&% de sine a omului. Cultura contemporan% este rezultatul cumulat al unor schimb%ri fundamentale ce au avut loc n epoca modern% n diverse cmpuri ale crea&iei culturale, ale progresului tehnic 'i ale organiz%rii politice. Schimb%rile cele mai relevante s-au produs n 'tiin&% 'i n spa&iul crea&iei estetice, de unde au iradiat n planul tehnic 'i economic al civiliza&iei, determinnd 'i apari&ia noilor mijloace de comunicare, f%r% de care nu mai putem n&elege tabloul 'i caracteristicile lumii
"42 "43 "44

Apud, Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Bucure'ti, Editura Lider, "999, p. "4. Apud, Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Bucure'ti, Editura pentru Literatur% Universal%, "969, p. "8. Ibidem, p. 225.

92

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

contemporane. Toate aceste schimb%ri s-au intersectat 'i s-au poten&at reciproc. n secolul XX sau schimbat radical reprezent%rile 'tiin&ifice asupra naturii, metodologiile 'tiin&elor 'i raporturile func&ionale dintre 'tiin&% 'i tehnic%, formele de reprezentare artistic% 'i rela&ia dintre art% 'i mediul de via&%, mijloacele de comunicare social%, calitatea vie&ii 'i scenografia vie&ii cotidiene. Secolul XX a determinat muta&ii radicale n cmpul culturii, dintre care se deta'eaz% succesele extraordinare ob&inute de cunoa'terea 'tiin&ific%, de unde 'i predominan&a acordat% valorilor 'tiin&ei, accelerarea schimb%rilor culturale 'i criza valorilor tradi&ionale, cre'terea n intensitate a crea&iei, c%utarea febril% a unor noi mijloace 'i forme de expresie, integrarea rapid% a valorilor culturii n sistemul activit%&ilor sociale prin mass-media, democratizarea accesului la cultur%, extinderea culturii de mas%, apari&ia unor fenomene de pseudocultur% etc. Este semnificativ modul n care activit%&ile economice contemporane, precum caracteristicile lor sunt dependente de datele cunoa'terii 'tiin&ifice. Este revelator, de asemenea, faptul c% dezvoltarea cunoa'terii a modificat, prin noul tablou 'tiin&ific pe care l-a elaborat 'i prin obiectiv%rile ei tehnice, nu numai universul material al existen&ei noastre, scenografia realit%&ii sociale, ci 'i modul de via&%, structura mental% a oamenilor, rela&iile interumane, condi&ia uman%. Acela'i lucru s-ar putea spune despre art%, care a modificat cadrele imaginare, vizuale 'i auditive ale omului contemporan, formele de expresie 'i comunicare, ambian&a simbolic% n care se desf%'oar% existen&a cotidian%. Dup% cum vom vedea, o prim% caracteristic% a secolului XX rezid% n accelerarea schimb%rilor, care au afectat toate componentele vie&ii umane. Este greu de f%cut un catalog al acestor schimb%rii ncruci'ate, datorit% complexit%&ii fenomenului cultural 'i interferen&elor dintre procesele sociale 'i cele culturale. Totu'i, ncerc%m s% decup%m liniile majore ale acestor schimb%ri: Consolidarea civiliza&iei moderne, industriale 'i urbane, fenomen ce are loc n prima jum%tate a secolului, traversat% de crize 'i conflicte mondiale. Este vorba de amplificarea proceselor de modernizare (redimensionarea sistemului educa&ional, expansiunea publica&iilor 'i a culturii scrise, autonomizarea valorilor etc.), care au impus un nou mod de via&%, noi reprezent%ri asupra lumii, un nou sistem de valori, realit%&i culturale diferite de cele apar&innd culturilor tradi&ionale. Procesele de modernizare 'i-au atins apogeul n spa&iul societ%&ilor occidentale dezvoltate 'i s-au extins spre societ%&ile periferice, ducnd la semnificative reorganiz%ri spirituale, la tensiuni ntre tradi&ii 'i modernizare. Sub presiunea noii revolu&ii 'tiin&ifice 'i tehnice, modernitatea a atins un prag critic n a doua jum%tate a secolului, odat% cu revolu&ia produs% de tehnologia informa&iei 'i cu intensificarea procesului de globalizare, moment n care societ%&ile dezvoltate trec de la civiliza&ia industrial% la cea postindustrial%, iar tensiunea caracteristic% n plan cultural devine cea dintre identitate 'i integrare. La nceputul secolului XX, ca urmare a unor experimente artistice acumulate n secolul precedent 'i a unor schimb%ri de atitudine spiritual%, are loc o revolu&ie n cmpul crea&iei estetice. Mi'c%rile avangardiste denun&% cu vehemen&% normele artistice tradi&ionale, care orientau formele de expresie 'i reprezentare a realit%ⅈ spa&iul culturii, de la paradigmele gndirii 'tiin&ifice la formele de expresie artistic%, este r%v%'it masiv de un curent nnoitor, definit prin c%utarea unor noi perspective spirituale, a unor noi metodologii 'i formule stilistice. Arta secolului XX a cunoscut evolu&ii contradictorii, fie n prelungirea atitudinilor avangardiste, fie ca replic% la ele. Filosofia culturii a receptat aceste c%ut%ri 'i a ncercat s% le codifice teoretic. n cursul secolului XX, universul cultural a fost marcat de apari&ia 'i extinderea mijloacelor de comunicare n mas%, fenomen de anvergur% istoric%, ntruct a schimbat radical rela&ia dintre societate 'i cultur%, impunnd noi instrumente de difuzare a valorilor 'i noi forme de expresie 'i crea&ie. De la cultura savant%, institu&ionalizat%, elitist%, nalt%, secolul XX a

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

93

marcat trecerea la cultura de mas%, la inser&ia culturii n cotidian. Necesitatea de a interpreta sensul acestor schimb%ri a stimulat reflec&ia teoretic% asupra culturii. n acela'i timp, ca dovad% c% noul spirit al timpului se reg%se'te n varii domenii, au loc muta&iile semnificative n gndirea teoretic%, n 'tiin&%, filosofie 'i n disciplinele socioumane. n toate aceste domenii se formuleaz% noi metodologii 'i noi paradigme, care aduc n discu&ie gndirea simbolic%, problema limbajului, a mitului, precum 'i validitatea noilor forme de expresie artistic%. Secolul XX a intensificat n forme f%r% precedent schimbul de valori 'i dialogul dintre culturii. Este una dintre caracteristicile epocii pe care o tr%im. Comunicarea social% a valorilor 'i comunicarea dintre culturi au fost favorizate de extinderea sistemului mediatic, astfel c% interferen&ele culturale, conexiunile 'i schimburile de valori au devenit ast%zi realit%&i dominante. Mass-media reprezint% azi o re&ea ce difuzeaz% instantaneu informa&iile pe tot globul, iar crea&iile culturale de ultim% or%, mai ales cele din marile centre de produc&ie mediatic%, pot fi receptate n toate societ%&ile 'i regiunile planetei. Este aspectul extensiv 'i tehnic al globaliz%rii, care a anulat distan&ele 'i a pus n contact direct societ%&i, regiuni 'i spa&ii culturale care nainte erau izolate unele de altele sau aveau rela&ii sporadice. Spre sfr'itul secolului XX, ca urmare a acestor schimb%ri n fundamentele civiliza&iei, vechea tem% a raportului dintre integrare 'i identitate a ren%scut n forme radicale. For&ele globaliz%rii au resuscitat sentimentul identitar. Astfel c%, lumea contemporan%, cu tensiunea ei structural% dintre globalizare 'i identitate, caut% o formul% de mp%care a celor dou% tendin&e contradictorii. Interdependen&ele crescnde nu anuleaz% identit%&ile culturale, dar le oblig% s% se redefineasc% ntr-o lume ce a devenit global% 'i policentric%, o lume n care identitatea culturilor - cum spunea antropologul Claude Levi-Strauss - este o func&ie a rela&iilor dintre ele, nu o consecin&% a izol%rii lor. Identit%&ile nu se consolideaz% prin izolare 'i autarhie, ci prin crea&ie performant% 'i participare competitiv%, prin afirmarea lor n spa&iul universalit%&ii. Ca urmare a schimb%rilor cumulate, din diverse sfere ale culturii 'i societ%&ii, teoreticienii sus&in c% asist%m, din a doua jum%tate a secolului XX, la apari&ia unei civiliza&ii postindustriale, a unei societ%&i informa&ionale, a unei culturi postmoderne. Ast%zi, n lumea comunic%rii generalizate, cultura postmodern% ar fi caracterizat% de un amestec al stilurilor, de renun&area la marile ideologii politice 'i artistice, de dispari&ia frontierei dintre cultura de elit% 'i cea popular%, de extinderea culturii de consum 'i a industriilor de divertisment. n concluzie, am putea spune c% secolul XX a dus la apogeu procesele de modernizare 'i a preg%tit societ%&ile pentru a trece dincolo de modernitate. Tensiunea dintre tradi&ie 'i inova&ie Raportul dintre schimbarea social% 'i cea cultural% poate fi investigat prin grila raportului dintre tradi&ie 'i inova&ie, care reprezint% un mecanism universal de evolu&ie 'i de schimbare, ntlnit n toate societ%&ile 'i n toate epocile istorice. Contrastul dintre lumea veche 'i lumea nou% a fost mai puternic ca oricnd n istoria umanit%&ii n decursul secolului XX, secol ce a produs schimb%ri frapante n substan&a culturii 'i n mecanismul social al culturii, att n ceea ce prive'te viziunea asupra lumii, formele de expresie simbolic% 'i de cunoa'tere, ct 'i n ceea ce prive'te infrastructura tehnic% a procesului cultural (noi metode de educa&ie, noi mijloace de comunicare 'i de difuzare a valorilor etc.). Tensiunea dintre tradi&iile culturale 'i noile forme de crea&ie, noile limbaje 'i viziuni spirituale a fost extrem de puternic% n decursul secolului. Totu'i, sensul no&iunii de tradi&ie s-a precizat tocmai n aceste r%sturn%ri care au bulversat peisajul cultural al secolului. Cultura tezaurizeaz% 'i acumuleaz% valorile, re&ine ceea ce este

94

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

durabil n ordine spiritual%, transmi&nd peste timp operele care pot nvinge timpul. Este vorba de performan&e care r%mn actuale prin semnifica&iile lor, care nu 'i-au consumat mesajul n epoca n care au ap%rut. Este cazul marilor creatori, care sunt permanent "contemporanii no'tri", ntruct exprim% ceva esen&ial din condi&ia uman%, fie c% este vorba de Homer sau Shakespeare, de Eminescu sau Blaga. "Sufletul unui scriitor mare este sinteza sufleteasc" a unui popor la un "45 moment dat", spunea Camil Petrescu. Tensiunea dintre tradi&ie 'i inova&ie este un mecanism interior de evolu&ie pentru toate culturile. Istoria culturii nregistreaz% adeseori muta&ii, r%sturn%ri de perspective, cnd apar creatori 'i for&e care revolu&ioneaz% paradigmele culturale, sistemele simbolice, dar toate aceste schimb%ri se integreaz% ntr-un lan& evolutiv, a'a cum s-au petrecut lucurile 'i n decursul secolului XX. Toate contest%rile avangardiste s-au istoricizat 'i au intrat n corpul tradi&iei culturale. Tradi&ia nu se identific% mecanic cu trecutul, ci este vorba de o selec&ie axiologic% pe care prezentul o face n corpul acestei mo'teniri, aplicnd criterii particulare. Valorile culturale, cele care sintetizeaz% o epoc% 'i un mod de a n&elegere a lumii, dobndesc, prin for&a lor ideatic% 'i expresiv%, un caracter de permanen&%, devenind repere pentru con'tiin&a unei societ%&i. Ele sunt mereu reinterpretate, din noi perspective, fiind astfel aduse n circuitul viu al culturii. Unele opere care s-au "uzat" odat% cu timpul, s-au istoricizat, dar au avut eficien&% n epoca lor, sunt trecute n fondul "pasiv" al culturii; altele r%mn vii 'i active permanent, prin exemplaritatea lor. Acestea sunt valorile de performan&%, de mare densitate axiologic% 'i semantic%, opere deschise, care solicit% 'i permit noi interpret%ri. Fiecare epoc% cu adev%rat nou% proiecteaz% asupra trecutului o alt% perspectiv% 'i descoper% n el sensuri noi, iar unii creatori pot fi redescoperi&i 'i revaloriza&i din perspective inedite. Astfel, progresul cercet%rilor de antropologie istoric% 'i de istorie a religiilor a determinat n secolul XX o schimbare fundamental% a imaginii noastre asupra epocilor premoderne 'i asupra culturilor arhaice, precum 'i asupra culturilor extraeuropene. Revalorizarea lor nu era posibil% f%r% o schimbare de atitudine spiritual%, care s-a produs n atmosfera de criz% a ra&ionalismului clasic 'i a evolu&ionismului, n momentul n care 'i unele curente din arta modern% 'i-au reg%sit surse de inspira&ie n formele artei primitive. Tradi&ia reprezint% partea activ% a mo'tenirii culturale, ceea ce r%mne viu din trecut, elementele care ac&ioneaz% modelator asupra prezentului cultural. Tudor Vianu a definit ntr-un mod expresiv tradi&ia: "Scurt spus, tradi!ia este influen!a muncii culturale anterioare asupra "46 celei prezente". Tradi&ia este "condensat%" n opere 'i ac&ioneaz% modelator prin institu&ii de nv%&%mnt 'i de tezaurizare, prin formele educa&iei 'i prin mecanismele memoriei sociale. Raportul tradi&ie/inova&ie este mereu problematizat, este tensiunea esen&ial% a mediului cultural. n raportarea la tradi&ie, ntlnim dou% pozi&ii opuse: tradi&ionalismul, care reprezint% o supraevaluare a culturii anterioare 'i o devalorizare a prezentului. Ideea c% arta secolului XX este o art% decadent%, ce cultiv% experimentul formal 'i gratuit, sau c% este n bun% parte o art% frivol%, de consum, poate fi ntlnit% la mul&i teoreticieni. Atitudinea de elogiere necritic% a trecutului se conjug% adesea cu refuzul inova&iei 'i al noilor formele de gndire 'i de expresie. La polul opus se afl% atitudinile antitradi&ionaliste, moderniste, care se afirm% uneori prin negarea n bloc a tradi&iei culturale, prin glorificarea "nout%&ii" 'i a avangardei, prin atitudini nihiliste 'i prin apologia experimentalismului. Cultura romn% a cunoscut 'i ea astfel de pozi&ii extreme, care sau confruntat n forme exclusiviste, alimentnd polemici r%sun%toare. Vitalitatea unei culturi este probat% 'i de tensiunea acestor pozi&ii antinomice. Este firesc ca, ntr-o privire retrospectiv%, s%
"45 "46

Camil Petrescu, Suflet na!ional, n vol. Aesthesis carpato-dun"rean, antologie de Florin Mih%ilescu, Bucure'ti, Editura Minerva, "98", p. "67. Tudor Vianu, Filosofia culturii, n Opere, vol. 8, Editura Minerva, "979, p. 245.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

95

includem n cultura secolului XX deopotriv% ambele pozi&ii 'i operele n care ele s-au obiectivat, nf%&i'nd cu obiectivitate motiva&iile teoretice, sociologice, axiologice sau conjuncturale pe care s-au sprijinit. Secolul XX este considerat un secol al rupturilor fa&% de trecut, un secol ce a dezintegrat vechile modele ale rela&iilor sociale, n care valorile unui individualism asocial absolut au fost dominante, att n ideologia oficial", ct $i n cea neoficial", de$i cei care le-au promovat deplng adesea consecin!ele lor. Sub fascina&ia nout%&ii, secolul XX se caracterizeaz% printr-o violent% contestare sau uitare a tradi&iilor, prin ruperea leg"turilor dintre genera!ii, cu alte cuvinte ntre trecut $i prezent, astfel c% la sfr'itul acestui secol putem vedea pentru prima oar" cum arat" o lume n care trecutul, inclusiv trecutul din prezent, $i-a "47 pierdut rolul. Sub raport cultural, o prim% ruptur% s-a produs la nceputul secolului, odat% cu noile teorii 'tiin&ifice 'i cu afirmarea avangardei artistice. O a doua ruptur%, de dimensiuni 'i efecte neb%nuite, a avut loc n a doua jum%tate a secolului, cnd au ap%rut - ca urmare a acumul%rii unor descoperiri 'tiin&ifice, inova&ii tehnice 'i a unor experimente artistice - noi structuri culturale, noi configura&ii simbolice, noi atitudini fa&% de universul natural, social 'i cultural. Teoreticienii au codificat aceste structuri n concepte precum civiliza&ia postindustrial%, al treilea val al civiliza&iei, societatea informa&ional%, vorbind de predominan&a audio-vizual-ului, de civiliza&ia imaginii, de impactul sistemului mass-media asupra universului cultural etc. Este momentul n care are loc o reac&ie fa&% de modernism 'i fa&% de tot ce a nsemnat el n epoca modern%, reac&ie care a dus la ceea ce ast%zi se nume'te cultura postmodern%, pe care o vom analiza n alt capitol. Acum nu mai este vorba de reac&ii mpotriva fondului cultural premodern, precum n Secolul Luminilor, ci de reac&ii mpotriva unor formule ce apar&in epocii moderne: modelul 'tiin&ei clasice, pus n discu&ie de noile descoperiri 'tiin&ifice, modelul de reprezentare artistic%, contestat de avangard%, modelul ra&ionalismului clasic n filosofie 'i principiile evolu&ionismului social, contestate n planuri diferite (filosofia istoriei, a limbajului 'i a valorilor, 'tiin&ele umane, filosofia culturii etc.). Mitul schimb%rii. Dincolo de orizontul modernit%&ii Mul&i teoreticieni consider% c% societ%&ile dezvoltate au dep%'it orizontul modernit%&ii 'i se afl% azi tr-o nou% faz%, numit% civiliza&ie postindustrial% sau cultur% postmodern%. nainte de a ajunge ns% la pragul postmodernit%&ii, secolul XX este cel care a consolidat modernitatea printr-o suit% de schimb%ri fundamentale. O lung% perioad% de timp, ce se ntinde pe cteva milenii, omenirea 'i societ%&ile ei particulare au tr%it n forme de via&% 'i de organizare stereotipe, consacrate de tradi&ie, iar viziunile asupra lumii, cele 'tiin&ifice, religioase, artistice sau morale nu au suferit schimb%ri semnificative. Antichitatea greco-roman% 'i epoca medieval% au adus schimb%ri radicale fa&% de civiliza&iile arhaice pe suportul c%rora s-au construit. Ele sunt puncte nodale n evolu&ia civiliza&iei europene, acoperind fiecare, dup% schema lui Spengler, circa o mie de ani. Odat% cu Rena'terea 'i cu epoca modern%, societ%&ile occidentale, treptat 'i alte societ%&i, au intrat ntr-un flux cumulativ de schimb%ri economice, 'tiin&ifice 'i tehnologice, schimb%ri care s-au accelerat pe m%sur% ce ne apropiem cu analiza de ultimele dou% secole. n secolul XX ns% schimbarea a devenit o realitate predominant%; discontinuitatea 'i inova&ia au prevalat fa&% de mecanismul tradi&iei. Schimbarea a devenit un proces omniprezent, un vector dominant al societ%&ilor 'i culturilor, toate cunoscnd tensiunea dramatic% dintre tradi&ie 'i modernizare. O caracteristic% a secolului XX o reprezint% a'adar accelerarea
"47

Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Bucure'ti, Editura Lider, "999, pp 30-3".

96

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

schimb%rilor, ritmul lor precipitat, de unde decurg radicalismul cu care erau contestate formele tradi&ionale de cultur%, virulen&a mi'c%rilor avangardiste, succesiunea rapid% a formelor stilistice 'i a curentelor de idei, relativismul viziunilor 'i al pozi&iilor spirituale etc. Schimb%rile s-au acumulat pn% ce au atins, n a doua jum%tate a secolului XX, o mas% critic% dincolo de care teoreticienii au nceput s% vorbeasc% de apari&ia un nou tip de civiliza&ie, numit% postindustrial% sau informa&ional%. Aceste schimb%ri, venite n avalan'%, au creat un sentiment de ncredere n for&a nelimitat% a tehnologiei de a st%pni natura, dar 'i unul de incertitudine 'i derut%, de complexitate n%bu'itoare, avnd n vedere consecin&ele perverse ale progresului tehnologic (epuizarea resurselor, poluarea 'i deteriorarea mediului natural, stressul, for&area capacit%&ilor biopsihice ale omului de a se adapta la aceste schimb%rii etc), efecte analizate p%trunz%tor n Rapoartele Clubului de la Roma, ncepnd cu Limitele cre$terii, din "972. !ocul viitorului, spunea Toffler, este maladia pe care o genereaz% invazia intempestiv% a viitorului n via&a oamenilor, care trebuie s% se adapteze la schimb%ri foarte mari ntr-un timp foarte scurt. Este reac&ia psihologic% a oamenilor la curentul n"valnic al schimb"rii, care a "48 devenit att de puternic nct r"stoarn" institu!iile, modific" valorile $i ne usuc" r"d"cinile. Accelera&ia schimb%rii, prin suprastimularea consumului, scoate n eviden&% decalajul dintre rapiditatea schimb%rilor tehnice 'i ritmul lent al adapt%rii umane la aceste schimb%ri. Tehnica este motorul schimb%rii, iar 'tiin&a este combustibilul care o alimenteaz%. Cifrele sunt elocvente. n societ%&ile dezvoltate, produc&ia total% de bunuri 'i servicii se dubleaz% la "5 ani, iar 90 % din totalul oamenilor de 'tiin&% din toate timpurile tr%iesc n prezent. Astfel, spre deosebire de societ%&ile tradi&ionale bazate pe permanen!", omenirea dezvoltat% a intrat ntr-o societate a tranzien!ei, n care lucrurile, locurile 'i oamenii, ideile 'i organiza&iile se schimb% ntr-un ritm "49 ame&itor, iar rela&iile noastre cu lumea devin instabile, trec%toare, f%r% durat%. Circula&ia accelerat% a lucrurilor 'i a rela&iilor prin via&a noastr%, nlocuirea rapid% a obiectelor din jur, perisabilitatea lor, instabilitatea credin&elor, a valorilor 'i a ideilor, uzura lor foarte rapid%, toate acestea transform% realitatea ntr-un fel de caleidoscop ce se mi'c% ncontinuu. Sociologul Jean Baudrillard a radiografiat civiliza&ia contemporan% din perspectiva noilor rela&ii instituite ntre oameni 'i obiectele tehnice, produse sub presiunea consumului, care au invadat spa&iul cotidian al vie&ii. S" ne reamintim c", dac" vreme de veacuri, oamenii supravie!uiau obiectelor prin genera!ii succesive $i ntr-un decor stabil, actualmente avem de-a face cu genera!ii ntregi #50 de obiecte ce se succed ntr-un ritm accelerat ntr-o singur" existen!" individual". Baudrillard consider% c% tr%im ntr-o lume de simulacre, de obiecte ce 'i-au pierdut func&ia primar% de utilitate, devenind semne integrate ntr-un cod prin care societatea de consum se autoreproduce, o societate n care consumul precede produc&ia. Societatea contemporan% este una ce a reu'it o eliberare din canoanele restrictive anterioare pe toate planurile: economice, politice, sociale, artistice, sexuale, militare etc. Dar, eliberarea consumului l-a nl%n&uit pe om ntr-o lume ce l devor% prin obiectele care l aservesc 'i i dicteaz% ritmurile existen&ei. Accelerarea tuturor proceselor din via&a uman% cele fizice, de produc&ie 'i consum, de transport, comunicare 'i informa&ie, a evenimentelor 'i a faptelor de cultur% l plaseaz% pe om ntr-o stare de provizorat, de instantaneitate a informa&iei 'i a nout%&ilor, f%r% durat%. O societate care exhib% totul, care tr%ie'te prin mesaje 'i informa&ii ce cople'esc 'i ame&esc percep&ia uman%, care transform% consumul, politica, ideile, cultura, sportul, biografiile
"48 "49 "50

Alvin Toffler, %ocul viitorului, Bucure'ti, Editura Politic%, "973, Ibidem, p. "3. Ibidem, p. 36-38. Jean Baudrillard, Sistemul obiectelor, Cluj-Napoca, Editura Echinox, "996, p."05.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

97

individuale 'i timpul liber n spectacol cotidian, pierde sim&ul istoriei. De fapt, nimic nu are loc n timp real. Nici m"car istoria. Istoria n timp real e re!eaua de televiziune CNN $i informa!ia instantanee, care e tocmai contrariul istoriei. Procesele 'i schimb%rile ce au avut loc n spa&iul cultural nu pot fi analizate 'i n&elese separat de cele politice, sociale, economice 'i geopolitice. Dintr-o perspectiv% istoric% de ordin antropologic, ce opereaz% cu durate lungi, secolul XX este apreciat ca unul de ruptur% nu cu secolul al XIX-lea, ci cu ntreaga istorie derulat% din neolitic pn% n prezent. Eric Hobsbawm pune secolul XX sub semnul extremelor 'i sus&ine c% n durata scurt" a secolului XX, ce este cuprins%, dup% opinia sa, ntre "9"4-"99", pot fi departajate trei perioade. Prima este numit% o epoc" a catastrofelor, din "9"4 pn% n "945, o epoc% a crizelor politice 'i economice succesive, dominat% de cele dou% r%zboaie pustiitoare, cnd omenirea a trecut dintr-o calamitate n alta 'i am asistat la alian!a temporar" $i bizar" dintre capitalismul liberal $i comunism pentru a nvinge pericolul nazist. Apoi au urmat circa trezeci de ani de extraodinar" cre$tere $i transform"ri economice, care au modificat societatea uman" mult mai profund dect orice perioad" istoric" de aceea$i durat" relativ redus", o vrst" de aur ce s-a ncheiat n anii 70 'i care a creat o o economie mondial" tot mai integrat". Secolul s-a ncheiat cu o perioad% de descompunere, incertitudine $i criz", odat% cu destr%marea sistemului comunist 'i cu trecerea "5" omenirii spre un viitor necunoscut $i problematic. Autorul consider% c% prin dezvoltarea economic% 'i schimb%rile uluitoare care s-au desf%'urat n a doua jum%tate a secolului, prin revolu&ia n telecomunica&ii 'i transporturi, prin explozia demografic% 'i interconectarea lumii, prin tehnologia informaticii 'i prin transform%rile culturale ce s-au acumulat, la nceputul anilor 90 s-a ncheiat o epoc" din istoria omenirii $i a nceput alta. Constituirea noilor state independente dup% destr%marea sistemului colonial, amplificarea revolu&iei 'tiin&ifice 'i tehnice, expansiunea mijloacelor de comunicare n mas%, pr%bu'irea regimurilor comuniste, schimbarea raporturilor geopolitice 'i puternicele tensiuni etnice din diverse col&uri ale lumii etc. au modificat complet tabloul lumii n cteva decenii. Dup% opinia lui Hobsbawm, termenul de compara&ie al acestor schimb%ri combinate este revolu&ia neolitic%, ntuct, spune istoricul, aceste schimb%ri reprezint" cea mai profund" revolu!ie din societate din epoca primitiv" $i pn" acum. Se poate spune mai corect c" cea de-a treia parte a secolului a marcat sfr$itul celor $apte sau opt milenii de istorie omeneasc" ce au nceput odat" cu inventarea agriculturii n epoca de piatr", fie $i numai pentru c" a pus cap"t lungii perioade n care majoritatea #52 covr$itoare a rasei umane a tr"it cultivnd plante $i crescnd animale. Revolu&ia 'tiin&ific% 'i tehnologic% actual%, prin implica&iile ei, multiplicate n cascad%, a schimbat att de profund modul de via&%, rela&iile dintre oameni 'i societ%&i, dintre om 'i mediu, a l%rgit indefinit frontierele cunoa'terii nct viitorul nu mai poate fi o continuare a trecutului, iar omenirea a ajuns n momentul unei crize istorice, cnd nu $tim unde ne va duce c"l"toria noastr", nici m"car unde ar trebui s" ne duc". Este criza de ideal, criza de sens 'i de direc&ie, n momentul n care dispunem de mijloace tehnice pe care omenirea nu le-a avut niciodat% nainte, dar nu mai 'tim ncotro ne ndrept%m. Acest sentiment de incertitudine e prezent n simbolurile artei contemporane, dar 'i n medita&iile filosofice ale unor spirite lucide ale omenirii.

"5" "52

Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Bucure'ti, Editura Lider, "999, pp "5-32. Ibidem, p. 22.

98

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

2. CRIZA VALORILOR !I A LUMII MODERNE Instrumente des%vr'ite, dar &eluri vagi Instrumente des"vr$ite, dar !eluri vagi; iat" tr"s"turile timpului nostru. Aceast% constatare apar&ine lui Albert Einstein, creatorul teoriei relativit%&ii 'i unul dintre ntemeietorii noului model 'tiin&ific al lumii. Afirma&ia lui Einstein surprinde esen&a crizei pe care o traverseaz% lumea modern% 'i postmodern%. Ea pune n balan&% mijloacele (domeniul tehnic al civiliza&iei) 'i scopurile (domeniul ideal al culturii). n aceast% afirma&ie r%sun% un ecou al avertismentului formulat de umanistul Francois Rabelais, n pragul epocii moderne, anume c% $tiin!a f"r" con$tiin!" este ruina sufletului. !tiin&a 'i tehnica s-au dezvoltat ntr-un mod exploziv, fapt ce reclam% 'i o nou% responsabilitate a omului, o con-'tiin&% pe m%sur% a agen&ilor sociali 'i politici (responsabili de interpretarea acestor procese, de definirea sensurilor, de fixarea scopurilor, de motivarea op&iunilor 'i a finalit%&ilor). Valorile teoretice 'i cele practic-utilitare au dobndit suprema&ie n lumea modern%. Ast%zi, mai mult dect n alte perioade, cunoa'terea 'tiin&ific% a devenit o surs% a puterii, iar 'tiin&a a schimbat pur 'i simplu fa&a lumii. !tiin&a fost motorul dezvolt%rii societ%&ilor occidentale, iar ast%zi, datorit% unor schimb%ri structurale, 'tiin&a 'i regnde'te propria ei condi&ie 'i se integreaz% n ansamblul culturii. Fa&% de 'tiin&% s-au dezvoltat n ultimul secol dou% atitudini opuse: pe de o parte, idolatrizarea 'tiin&ei ca un factor atotputernic al dezvolt%rii; iar pe de alt% parte, culpabilizarea ei pentru efectele negative ale unor aplica&ii ale sale asupra mediului natural. Epoca noastr% a denun&at adeseori hegemonia ra&ionalismului 'tiin&ific, prioritatea acordat% valorilor instrumentale, represiunea generalizat% pe care o poate genera progresul 'tiin&ific disociat de cel spiritual 'i moral. Modernitatea, prin pasiunea ei discriminatorie, a exagerat autonomia valorilor 'i le-a pus adeseori n rela&ie de opozi&ie. Lucr%rile lui Spengler, G. Simmel, Unamuno, Berdiaev, Keyserling, Ortega y Gasset, J. Benda sau Rene Guenon au avut un mare ecou n perioada interbelic%; nota lor comun% rezid% n profe&iile sumbre privind destinul culturii europene 'i chiar destinul speciei umane. n prima jum%tate a secolului XX abund% viziunile critice 'i apocaliptice n filosofia culturii, denun&nd lipsa de sens a vie&ii, absurdul existen&ei umane, teme ce domin% 'i filosofia existen&ialist%, teatrul 'i literatura absurdului, curentul neorealist n cinematografie etc. Angajate pe direc&ia ra&ionalismului instrumental 'i a maximiz%rii profitului, seduse de performan&ele conjuncturale ale cunoa'terii 'i tehnologiei, societ%&ile moderne ar fi c%zut prad% unor maladii iremediabile, pe care teoreticienii le diagnosticheaz% 'i le descriu cu fervoare: subordonarea valorilor spirituale fa&% de cele materiale, inversarea raportului firesc dintre mijloace 'i scopuri, feti'izarea eficien&ei tehnice 'i a succesului imediat; exteriorizarea vie&ii 'i alienarea omului n universul tehnic, golirea interiorit%&ii umane de aspira&ii 'i tr%iri autentice; masificarea 'i robotizarea omului, anularea personalit%&ii, standardizarea atitudinilor 'i a comportamentelor;
"53

"53

Apud, Abraham Moles, Sociodinamica culturii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "974. p. 37.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

99

secularizarea vie&ii 'i anularea rela&iei dintre om 'i transcenden&%, pierderea sensului vie&ii, disolu&ia reperelor valorice 'i a motiva&iilor etc. ntr-o carte de r%sunet, La trahison des clercs ("927), Julien Benda a denun&at demisia intelectualilor de la menirea lor tradi&ional% de a ap%ra marile valori spirituale n fa&a ofensivei atotcuprinz%toare a laicilor, adic% a acelor grupuri dedicate pasiunilor realiste 'i pragmatice. Distinc&ia dintre spiritual 'i temporal, dintre cei care cultivau valorile non-practice, gratuite 'i dezinteresate (adev%r, frumos, bine, dreptate etc.) 'i cei care urm%resc interese imediate, temporale (succes, profit economic, realizare personal%, putere politic% etc), a ncetat la sfr'itul secolului al XIX-lea, cnd intelectualii s-au angajat masiv n serviciul unor cauze politice "54 conjuncturale, n loc s%-'i afle ca nainte bucuria n cultivarea artei, 'tiin&ei 'i filosofiei. Astfel, cei care aveau func&ia de a fixa o tabl% ideal% de valori, de a ntre&ine tensiunea spre un ideal moral 'i de a fi o stavil% n calea realismului maselor au ajuns s% stimuleze acest realism 'i s% organizeze ura 'i conflictele seculare, prin pres% 'i angaj%ri n disputele momentului. Benda consider% c% ne afl%m n fa&a unei r%sturn%ri de propor&ii istorice, pe care el o pune pe seama unor tr%s%turi specifice a lumii moderne: suprema&ia acordat% valorilor practice, intereselor materiale 'i pasiunilor politice, paralel cu abandonarea referin&elor la valorile atemporale 'i transcendente, cele care au &inut n fru veacuri de-a rndul instinctele ira&ionale 'i nclina&ia maselor spre dobndirea bunurilor materiale. Cu o $tiin!" $i o con$tiin!" care vor ului istoria, cei care, timp de douzeci de veacuri, au ncercat s" discrediteze pasiunile realiste n beneficiul unei transcenden!e au nceput s" transforme aceste pasiuni $i curentele care le sprijin" n virtu!i supreme $i s" nu mai aib" dect dispre! pentru existen!a care, ntr-un fel sau altul, se situeaz" dincolo de #55 temporal. Func&ia critic% a intelectualului a ncetat, ntruct acest agent al valorilor absolute 'i necontingente s-a nregimentat ast%zi n falanga ideologiilor de clas% sau na&ionale, iar metafizicianul modern, spre deosebire de cel premodern, nu mai acord% mare pre& ra&iunii, ci este interesat s% reabilitaze afectivitatea, instinctul, sensibilitatea, partea activ% 'i volitiv% a sufletul uman. Astfel, Benda descoper% n multe teorii ale modernit%&ii inten!ia de a umili valorile "56 cunoa$terii n fa!a valorilor faptei. n aceast% metamorfoz%, intelectualii au devenit, din c%l%uze spirituale, slujitori ai unor interese, au devenit nu numai morali'ti ai realismului politic 'i ai pragmatismului cotidian, ci s-au pus n slujba r%zboiului social 'i politic, furniznd filosofii 'i teorii justificative pentru ac&iuni condamnabile. nainte, chiar dac% grupurile sociale 'i laice f%ceau r%ul, ele cinsteau binele, ca un ideal, pe cnd n epoca modern% r%ul este justificat 'i legitimat de ideologii 'i de principiul realismului. Anularea transcenden&ei 'i subordonarea vie&ii unor scopuri imediate sunt atitudini ce &in de esen!a ns"$i a lumii moderne, de cultul ei pentru valorile utilitare 'i pentru putere secular%. Pronosticul lui Benda pentru acest% lume degradat% este sumbru. O societate ce profeseaz% un realism integral 'i nu mai poate asigura autonomia valorilor spirituale se ndreapt% n chip logic, spune Benda, spre un masacru organizat ntre na!iuni $i ntre clase, spre r"zboiul cel "57 mai total $i mai des"vr$it pe care l-a avut lumea vreodat". n urma acestui r%zboi

"54 "55 "56 "57

Julien Benda, Tr"darea c"rturarilor, Bucure'ti, Editura Humanitas, "993, pp 6"-62. Ibidem, p. 89. Ibidem, p. "44. Ibidem, pp. "69, "83.

"00

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

zoologic, specia uman% se va extermina pe sine, iar istoria va zmbi la gndul c" Socrate $i "58 Isus Cristos au murit pentru aceast" specie. ntr-un moment critic pentru soarta continentului, naintea celui de al doilea r%zboi mondial, Paul Valery reamintea c% spiritul european, ntruchipat n ipostaze na&ionale att de variate, 'i are suportul unit%&ii sale ntr-un ansamblu de valori, atitudini 'i demersuri ra&ionale, men&ionnd tiparul juridic 'i organizatoric al mo'tenirii romane, pecetea moral% a cre'tinismului 'i patrimoniul spiritual-'tiin&ific al grecilor. "Acolo unde numele lui Cezar, Gaius, Traian $i Vergiliu, acolo unde numele lui Moise, acolo unde numele lui Aristotel, Platon $i Euclid au o semnifica!ie $i o autoritate simultane, acolo este Europa. Orice ras" $i orice p"mnt care au fost succesiv romanizate, cre$tinate $i supuse, n privin!a spiritului, disciplinei grecilor este n mod absolut #59 european". For&a 'i superioritatea Europei fa&% de restul lumii au venit din nelini'tea ei creatoare, din diversitatea fecund% pe care a ncurajat-o, din contrastele care i-au alimentat dinamismul f%r% seam%n n epoca modern%, cnd a devenit o "burs"" universal% a ideilor 'tiin&ifice 'i a mi'c%rii "60 artistice. De'i sub raport geografic nu reprezint% dect "un apendice occidental al Asiei" , Europa s-a transformat, prin for&a ei cultural% 'i politic%, ntr-o "o uzin" intelectual" f"r" precedent", fapt ce a asigurat preeminen&a ei fa&% de restul lumii. Dar, la apogeul puterii sale, ntr-un moment de acut% "dezordine mental"", Europa, cu glorioasa ei mo'tenire, 'i descoper% fragilitatea 'i caracterul perisabil: "Noi, civiliza!iile, $tim acum c" suntem muritoare. Am auzit vorbindu-se de lumi disp"rute cu totul, de imperii pr"bu$indu-se cu to!i oamenii $i ma$in"riile lor, c"zute n groapa inexplicabil" a secolelor, cu zeii, cu legile lor, cu academiile $i $tiin!elor lor pure $i aplicative, cu gramaticile $i dic!ionarele lor, cu clasicii, romanticii $i simboli$tii lor, cu criticii $i critica criticilor lor. %tim c" p"mntul ntreg e f"cut din cenu$" $i c" cenu$a semnific" ceva. Z"rim prin cea!a deas" a istoriei fantomele imenselor nave nc"rcate cu bog"!iile spiritului. Nu le putem num"ra. (...). Vedem c" pr"pastia istoriei este destul de nc"p"toare pentru toat" lumea. Sim!im c" o #6# civiliza!ie are aceea$i fragilitate ca $i o via!"". Iat% ct de acut era sentimentul de criz% a valorilor, de criz% a culturii moderne n perioada interbelic%. Valorile religioase 'i cele morale, care au fost coloana vertebral% a culturilor premoderne, au intrat n eclips%, ajungnd la finele secolului XX s% fie considerate aspecte ale vie&ii private, domenii n care se exercit% liberul arbitru 'i anagaj%rile valorice individuale. Privatizarea moralei 'i a sentimentului religios reprezint% un semn clar al schimb%rilor pe care le tr%im la acest sfr'it de secol. Lumea modern% ntre ordine 'i dezordine n radiografia sa, Valery afirm% c% spiritul european, saturat de contradic&ii l%untrice, asemenea unui Hamlet emblematic, "se clatin" ntre dou" pr"p"stii, c"ci dou" sunt pericolele "62 care nu nceteaz" s" amenin!e lumea: ordinea $i dezordinea". Ordinea uniformizatoare, prin

"58 "59 "60 "6" "62

Ibidem, p. "84. Paul Valery, Criza spiritului $i alte eseuri, Ia'i, Editura Policrom, "996, p. 240. Ibidem, pp. 23#. Ibidem, p. 260. Ibidem, p. 265.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"0"

automatismele consacrate 'i prin refuzul nnoirii, dezordinea prin confuzia criteriilor de valoare 'i prin imposibilitatea de a organiza efortul constructiv. Imaginea lumii de azi este pus% adesea sub semnul dezordinii produse de intersec&ia unor schimb%ri contradictorii, astfel c% Ignacio Ramonet, direrctorul publica&iei Le monde diplomnatique, consider% c% este oportun s% vorbim de o geopolitic" a haosului, n care sensurile abia instituite sunt distruse de tendin&e opuse. Societ%&ile sunt bulversate de aceste schimb%ri, ele au pierdut sensul ideii de progres, evolu&ia lor nu mai e direc&ionat% de scopuri clare, viitorul e imprevizibil, mai mult ca niciodat%, iar haosul devine un concept fundamental pentru a descrie starea lumii actuale. Pretutindeni, n rela!iile interna!ionale, ca $i n cadrul societ"!ii, se produce o muta!ie a puterii, fenomen care poate fi remarcat att n ceea ce prive$te statul, a c"rui capacitate de interven!ie este diminuat", ct $i la e$alonul familiei, al $colii sau al ntreprinderii. Suntem pe cale s" trecem de la formele de putere autoritare, ierarhice, verticale, la #63 formele negociate, reticulare, orizontale, mai civilizate, dar mai complexe. Concluzia acestei analize este c% statele nu mai guverneaz% lumea la acest sfr'it de mileniu. Corpora&iile economice transna&ionale, grupurile industriale 'i b%ncile, organismele financiare interna&ionale, organiza&iile regionale, circuitele oculte ale economiei subterane 'i mijloacele de comunicare 'i mpun peste tot legea. Noile for&e economice au detronat politicul 'i se substituie statelor. Logica pie&elor comerciale 'i financiare se extinde asupra tuturor activit%&ilor sociale 'i d%rm% totul. Economicul subordoneaz% att de elocvent politicul nct discursul despre democra&ie risc% s% devin% unul de fa&ad%, chiar ridicol. Pie&ele financiare - pe care s-a generalizat ac&iunea capitalului vagabond, de care vorbea Stere - sunt mai puternice dect voin&a statelor 'i op&iunile electoratului dintr-o &ar% democratic%. Nimeni nu se mai poate izola de re&eaua mondializ%rii. Dezechilibrele ecologice au devenit un risc major pentru existen&a uman%, dar zeul productivit%&ii 'i al profitului nu vrea s% cedeze. A proteja varietatea vie&ii 'i a naturii a devenit un imperativ la care for&ele pie&ei sunt surde. Sistemele performante de telecomunca&ii, rezultate din revolu&ia tehnologic% 'i a informaticii, sunt o expresie a noilor forme de putere, care se mondializeaz% 'i impun un nou tip de hegemonie. Destructurarea lumii vechi, cu reperele ei, statul na&ional, industria, progresul, consensul social, solidaritatea grupurilor, bun%starea social%, are loc cu rapiditate, dar noile forme de organizare se ncheag% cu dificultate 'i lumea tr%ie'te ntr-o perioad% de interregn greu de definit. Spre ce se ndreapt% omenirea? Nimeni nu are r%spunsuri. Nimeni nu ndr%zne'te s% avanseze un principiu organizator a noii lumi. Civiliza&ie, progres, democra&ie, drepturile omului, economie de pia&%, securitate 'i altele sunt paradigme pe cale de a-'i epuiza poten&ialul descriptiv 'i capacitatea de a func&iona drept criterii de evaluare global%. Conceptele noastre, construite pentru a defini 'i n&elege vechea structur% a lumii, nu mai sunt adecvate pentru a descrie 'i interpreta noua realitate. E un decalaj ntre conceptele 'i reprezent%rile noastre 'i lumea care se na'te n aceste metamorfoze ncruci'ate din care, deocamdat%, nu putem desprinde un sens dominant. Noua ordine mondial% se dovede'te o dezordine uria'%, de nest%pnit. La un deceniu de la pr%bu'irea zidului de la Berlin 'i de la dep%'irea sistemului bipolar de putere, omenirea este n stare de incertitudine, cu speran&ele ruinate, ntr-un climat de dezam%gire general%. Limbajul actualit%&ii a fost invadat de o list% de concepte negative: dezordine, haos, dezintegrare, incertitudine, criz%, amenin&%ri, riscuri, efecte perverse, paralizia politic%, incapacitatea sistemelor politice de a st%pni 'i gestiona conflictele, polarizare social%, marginalizare, explozia demografic%, distrugerea naturii, poluare, droguri, SIDA, crima organizat%, taifunul crizelor
"63

Ignacio Ramonet, Geopolitica haosului, Bucure'ti, Editura Doina, "998, p. 9.

"02

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

financiare etc. Toate sunt concepte care exprim% incapacitatea omului de a mai st%pni lumea 'i destinul s%u ca fiin&% ra&ional%. Asist%m la o schimbare de epoc%, de er% istoric%, vizibil% n toate registrele vie&ii. Lumea a devenit un vast cmp n care interac&ioneaz% for&e diverse 'i nimeni nu poate prevedea consecin&ele care vor rezulta din combinarea cauzelor, a factorilor 'i a efectelor. Unificarea lumii, de c%tre noile for&e ale economiei, ale pie&elor deschise, ale comer&ului, tehnologiilor 'i comunica&iilor, risc% s% complice indefinit ecua&ia globului 'i s% strneasc% replica particularit%&ilor, cu impulsul lor de revan'%. Lumea este str%b%tut% concomitent de doi vectori contradictorii: un proces de fuziune 'i altul de fisiune. Se formeaz% ansambluri economice 'i "64 politice, iar exemplul cel mai clar este UE, un obiect politic de tip cu totul nou, paralel cu dezintegrarea unor state sau structuri anterioare. Tendin&ele de sciziune formeaz% realmente o tendin&% global% 'i nconjoar% planeta. Toate for!ele istorice, ncremenite mult" vreme din cauza echilibrului terorii, n"v"lesc #65 ca un torent la acest final de mileniu. Apar n scen% for&e care au stat n laten&%, mai ales cele care privesc identit%&ile etnice, na&ionale, regionale, religioase. Revendic%rile privind identitatea na&ional% sunt att de puternice ntruct ele se adreseaz% unei lumi care, n logica ei impersonal%, vrea s% le aboleasc%. Textul lumii actuale ne solicit% o nou% lectur% 'i interpretare, dar este greu s% ne desprindem de tipul de lectur% cu care ne-am obi'nuit n ultimele patru sute de ani. Lumea 'i scrie propriul ei roman, nonclasic, labirintic, autoreferen&ial 'i parodic, dup% alte legi de construc&ie a intrigii, un roman desconstructivist, cu antieroi, un roman nu pe dos, ci absurd, pur 'i simplu, nu ncifrat, ci unul hibrid, postmodern, fragmentar, incoerent. El nu poate fi n&eles dect prin alt% estetic%. Catalogul acestor maladii a fost completat n a doua jum%tate a secolului XX de teoriile critice ale culturii de mas% 'i ale industriilor culturale de divertisment, pe seama c%rora sunt puse numeroase efecte negative n plan cultural 'i spirtual. Ele vor fi analizate n alte capitole ale lucr%rii. De la autonomia valorilor la resolidarizarea lor Ceea ce s-a numit criza valorilor 'i are sursa n aceast% tendin&% de autonomizare a valorilor, cu excesele ei inerente. Suprema&ia acordat% unor valori a dus la fragmentarea 'i unilateralizarea existen&ei umane. Vianu delimitezeaz% trei faze n evolu&ia umanit%&ii, n func&ie de rela&ia dintre valori: sincretismul premodern al valorilor, solidaritatea lor existen&ial% n societ%&ile tradi&ionale; autonomia valorilor lor n epoca modern%, tendin&a lor de a se constitui n universuri distincte, autonome 'i de a impune criterii de apreciere specifice; Resolidarizarea valorilor ca strategie 'i direc&ie de ie'ire din criza modernit%&ii, prin refacerea unit%&ii dintre dimensiunile contrastante ale umanului. Vianu 'i exprim% ncrederea n capacitatea omului de a reechilibra tabloul cultural, de a atenua specializarea ngust% 'i de a reface unitatea culturii. Aceasta ar fi sarcina epocii noastre, aceea de a reface ntregul cultural, de a resolidariza valorile pe suportul unei noi viziuni umaniste. Cultura individual%, profesional%, specializat% nu se opune culturii generale. Vianu face o distinc&ie ntre cultura individual% 'i cultura social%. Ambele pot fi par&iale sau totale. Prin cultura par&ial%, Vianu n&elege situa&ia n care un individ sau o societate cultiv% numai un gen de valori, privilegiind cultura profesional%. Prin cultura total%, Vianu n&elege capacitatea unui om
"64 "65

Ibidem, p. 23. Ibidem, p. "8.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"03

sau unui grup social de a tr%i n cmpul tuturor valorilor umane. Ea trebuie diferen&iat% fa&% de cultura general%, care se reduce la un ansamblu de cuno'tin&e din domenii diferite, pe care individul poate s% nu le tr%iasc% afectiv. Datorit% faptului c% n epoca contemporan% cultura 'i-a mbog%&it n mod substan&ial capacitatea de a influen&a dezvoltarea societ%&ii prin perfec&ionarea 'i expansiunea f%r% precedent a mijloacelor de comunicare n mas%, exist% o puternic% confruntare de opinii referitoare la statutul 'i rolul acestor noi mijloace 'i institu&ii de cultur%. M. McLuhan, unul dintre teoreticienii de notorietate ai fenomenului, consider% c% natura noilor mijloace de comunicare audiovizuale determin% o muta&ie radical% n structura sensibilit%&ii 'i a gndirii umane, n deprinderile, reac&iile 'i atitudinile omului fa&% de realitate, cu importante consecin&e n modul de via&%, n "66 organizarea social% a muncii, n condi&ia uman%. Este tot mai r%spndit% ideea c%, pe lng% avantajele enorme aduse de mass-media, trebuie s% avem n vedere pericolul pe care l reprezint% aceasta n standardizarea reac&iilor, n determinarea unui comportament pasiv al receptorului, n subminarea intelectului reflexiv 'i n depersonalizarea indivizilor. De asemenea, apari&ia culturii de mas% 'i extinderea unor forme ale culturii de consum, sunt puse, uneori cu temei, alteori n mod exagerat, pe seama mass-media. Mai ales zona artei este marcat% de astfel de fenomene, de kitsch, de opere surogat, de prost gust, n care prevaleaz% stimulii elementari, biologici 'i sentimentali, opere menite s% epateze 'i s% subjuge sensibilitatea 'i imagina&ia receptorului, rezultat al unor industrii ale divertismentului care pervertesc gusturile 'i ntre&in false iluzii, mistific% realitatea 'i subiectivitatea omului. Al%turi de bulvers%rile geopolitice, produse n dezordinea instalat% dup% pr%bu'irea regimurilor comuniste 'i ncheierea "r%zboiului rece", o alt% surs% ce alimenteaz% schimb%rile actuale se afl% n planul de adncime al culturilor, plan tensionat el nsu'i, mai dramatic ca alt%dat%, de raportul dintre tradi&ie/inova&ie 'i unitate/diversitate. n lumea actual%, dominat% de monopolul comunica&iilor 'i al mass-media, cultura - cu noile ei forme expresive, cu tehnologiile ce au transformat-o l%untric 'i au adus-o ntr-o nou% rela&ie cu mediul social - r%mne cmpul unor experien&e spirituale fundamentale, mediul germinativ al unor noi forme de expresie uman%. C%ut%rile 'i tensiunile epocii actuale sunt foarte vizibile n plan cultural, n experimentele ce au loc n literatur%, teatru 'i cinematografie, n tendin&ele contradictorii din lumea comunic%rii, toate interfernd cu schimb%rile de ordin economic 'i social, aspecte ce au rezonan&e 'i n plan religios sau de alt% natur%. 3. TRANZI"II SPRE O NOU# PARADIGM# A GNDIRII !TIIN"IFICE Culturi 'i paradigme A'a cum am ar%tat, a c%uta structuri stabile n mediul dezordinii contemporane este o ntreprindere teoretic% dificil%. Tranzi&iile multiple 'i ncruci'ate spre o nou% structur% a civiliza&iei disloc% forme de gndire 'i conduite rutinizate, schimb%rile vin n avalan'% 'i dau impresia de haos 'i lips% de coeren&%. n mozaicul de tendin&e deconcertante, n ritmurile accelerate ale schimb%rilor ce afecteaz% institu&iile, credin&ele, sensibilitatea, n confuzia de criterii 'i stiluri de via&%, vizibile n existen&a indivizilor, a grup%rilor 'i a societ%&ilor, exist% o nevoie vital% de repere, de op&iuni cu b%taie lung% pentru a ie'i din criza de identitate generalizat%. Apelul la fondul stabil al culturilor, la mecanismul lor consacrat de asimilare a experien&ei poate fi o strategie de supravie&uire 'i st%pnire a haosului. Nu este ntmpl%tor faptul c% nevoia de a pune ordine n haosul experien&elor contemporane reprezint% un interes suficient pentru a motiva revenirea categoriilor cu virtu&i de sintez%. No&iunea de paradigm% evoc% acest
"66

Marshall McLuhan, Galaxia Gutenberg, Editura Politic%, "975

"04

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

fundal de repere stabile ntr-o lume ame&it% de schimb%ri accelerate 'i incoerente. ntr-un mod foarte liber vom spune c% paradigmele grupeaz% un set de presupozi&ii, reprezent%ri, idei, (pre)judec%&i, atitudini, demersuri 'i metodologii care formeaz% un cadru de gndire 'i apreciere, un unghi de vedere asupra unor experien&e variate. n ultimul timp, teoreticienii privesc schimb%rile culturale majore ca schimb%ri de paradigm%. Termenul de paradigm% domin% acum cmpul gndirii sociale 'i filosofice precum dominau termenii de evolu&ie sau istorie n secolul XX 'i cei de structur% 'i limbaj acum cteva decenii. Th.Kuhn l-a consacrat n analizele sale de istorie a 'tiin&ei cu sensurile de "exemple standard", "rezolv"ri exemplare de probleme","67 sistem de aplica&ii ale unei teorii sau sistem de op&iuni epistemologice 'i metodologice prin care se define'te 'i se solidarizeaz% o anumit% comunitate 'tiin&ific%. Paradigmele, ca strategii de gndire, cadre intelectuale 'i moduri de operare logic%, se impun 'i ca urmare a unor condi&ion%ri psihosociale 'i extrinseci mediului strict 'tiin&ific. Pentru noi este relevant% ideea lui Kuhn dup% care paradigmele con&in o cunoa'tere tacit% 'i implicit% a unui domeniu, spre deosebire de cunoa'terea explicit% formulat% n teorii, n legi (generaliz%ri abstracte) sau reguli (metodologice). Mircea Flonta subliniaz% capacitatea paradigmelor de a cuprinde o cunoa'tere tacit% 'i consider% c% aceast% particularitate "poate fi apreciat" drept esen!ial" pentru n!elegerea p"r!ii celei mai originale a concep!iei sale (a lui Kuhn - n.ns.) asupra activit"!ii $tiin!ifice. Cunoa$terea tacit" poate fi caracterizat" n mod negativ ca o cunoa$tere ce nu este $i nu poate fi prins" n reguli $i criterii formulate explicit".#68 Tocmai de aceea schimbarea paradigmelor (ceea ce Kuhn nume'te revolu&ie 'tiin&ific%) este mai greu "vizibil%" n suprafa&a agitat% a gndirii, mai ales dac% sunt focalizate doar succesiunile 'i schimb%rile de relief ale teoriilor. Aceste caracteristici ne permit s% utiliz%m paradigmele ca sisteme de referin&%, planuri de fundal pe care evolueaz% diverse teorii 'i interpret%ri particulare ale culturii n anumite epoci. Un alt punct de vedere, sus&inut de Adrian-Paul Iliescu, consider% c% ideea de cunoa'tere tacit%, imposibil de recuperat pe de-a ntregul n reconstruc&iile conceptuale 'i explicit teoretice, precum 'i cea de paradigm% pot fi asimilate par&ial cu nc%rc%tura semantic% a termenului de presupozi&ie filosofic%. Autorul afirm% c% obiectul filosofiei rezid% n "presupozi!iile principiale ale existen!ei ra!ionale", iar "a filosofa nseamn", a$adar, a cerceta anumite presupozi!ii nespecifice, neefective tehnic $i nederivate ale actului ra!ional"."69 Adrian-Paul Iliescu stabile'te un num%r de caracteristici ale presupozi&iilor, ale celor filosofice n special, pe care le putem transfera 'i asupra paradigmelor. De altfel, aceast% echivalare este f%cut% de autor n mod explicit. Astfel, vorbind de caracterul implicit sau tacit al presupozi&iilor, consider% c%, n calitatea lor de "asump!ii de fundal", f%r% de care nu poate exista nici un demers ra&ional, presupozi&iile s-ar putea numi "planul din spate" sau "culisele demersului cognitiv". Presupozi&iile ar fi "ceea ce transpare prin, $i nu ceea ce apare n discurs"; ele nu se afl% "la baza, ci mai curnd n spatele" demersului, "nu constituie o parte efectiv" a construc!iei lingvistice, putnd fi mai curnd comparate cu for!ele fizice invizibile ce sus!in cl"direa dect cu funda!ia de beton pe care se ridic" ea"."70
Thomas S. Kuhn, Structura revolu!iilor $tiin!ifice, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "976, p.53-78, 87-95, "56-"79; vezi 'i preciz%rile f%cute de Kuhn n lucrarea sa ulterioar%: Tensiunea esen!ial", Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "982, p.35-49, 334-359
"68 "69 "70 "67

Mircea Flonta, Studiu introductiv, la cartea lui Th.S.Kuh, Tensiunea esen!ial", p. "3.

Adrian-Paul Iliescu, Filosofia limbajului $i limbajul filosofiei, Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "989, p. "69. Ibidem, p. "57.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"05

Caracterizarea este foarte sugestiv% pentru a deta'a n&elesul presupozi&iilor (id est: al paradigmelor) fa&% de sensul no&iunilor de "principii ultime", axiome sau premise, cu care a operat tradi&ia metafizic% occidental% animat% de "idealul funda&ionist": "Paradigmele $i presupozi!iile sunt concepute ca resorturi ra!ionale cu caracter local, istoric (temporal) $i nc"rcate subiectiv ntr-un contrast evident cu 'funda!iile de granit'". Ele apar, de aceea, mai curnd ca "mobiliz"ri ra!ionale determinate de preferin!e axiologice, op!iuni subiective, idealuri $i orizonturi (limitate) de cunoa$tere. Cadrele stabile ale actului ra!ional - paradigme $i presupozi!ii - nu mai sunt numite funda!ii, ci sisteme de angaj"ri ra!ionale sau sisteme de justificare ra!ional""."7" Orice tip de activitate ra&ional% con&ine paradigme specifice, de la cele artistice, codificate sau nu n programe estetice explicite, pn% la cele politice sau militare. ntr-adev%r, pe lng% sensul euristic, opera&ional 'i teoretic n care paradigmele se refer% la "cunoa'terea tacit%", la presupozi&iile "de ordin principial cu valoare de generalitate $i semnifica!ie teoretic" major"", ele reprezint% 'i "angaj"ri" cu semnifica&ii ample, cognitive, morale, axiologice 'i, deci, au "o relevan!" existen!ial""."72 n consecin&%, putem considera paradigmele ca fiind codul logic al culturilor."73 Paradigmele organizeaz% "infrastructura" mental% a unei culturi n anumite tipare, pattern-uri cognitive, viziuni 'i cadre logice, structuri de idei 'i atitudini relativ coerente 'i stabile. Dac% ne referim la teoriile asupra culturii, atunci vom considera c% paradigmele exprim% ansamblul de presupozi&ii ontologice, antropologice, istorice, epistemologice 'i axiologice "ascunse" n re&eaua logic% 'i conceptual% a teoriilor respective. Structuri spirituale de "durat% lung%", n limbajul istoriei lui Braudel, paradigmele cunosc numeroase ntruchip%ri 'i "variante" teoretice explicite, uneori concomitente, dup% cum putem consemna 'i "apari&ii istorice" diferite ale lor, alc%tuind o serie istoric% a ideilor. Configura&ia global% a paradigmelor 'i func&ia modelatoare, pe care o exercit% asupra demersurilor cognitive 'i practice, nu se explic% doar prin dispozitivul metodologic, conceptual 'i teoretic pe care-l utilizeaz% preferen&ial. n "codul logic" al paradigmelor este transfigurat% o "metafizic%" 'i o "axiologie". n structurile lor cognitive - mai vizibile 'i mai u'or de determinat - sunt ncapsulate o serie de ata'amente spirituale 'i angaj%ri axiologice tacite. Ideile fac corp comun cu atitudinile filosofice 'i evalu%rile de ordin axiologic. Fiind cristaliz%ri ale unei mentalit%&i sudate istoric, interioriz%ri logice ale unor atitudini axiologice, paradigmele rezum% mediul unei civiliza&ii, vectorii s%i istorici, spirituali 'i umani. Toate aceste atitudini intelectuale 'i existen&iale sunt, n general, "incon'tiente" sau mai rar percepute n semnifica&ia lor particular% tocmai de c%tre "actorii" care le dau expresie. Paradigmele se nr%d%cineaz%, cum spuneam, n "74 funda&ia existen&ial% 'i mental% a unei culturi, n matricea lor stilistic%, n "nebuloasa "75 mental%" a psihologiei colective, dup% expresia lui Jacques Le Goff.
Ibidem, "8"-"82. Presupozi&iile nu sunt doar simple "elemente tacite ale discursului". "Cine prive$te ns" presupozi!iile ca resurse justificative ale actului ra!ional va sesiza c" ele intervin adesea a posteriori $i nu a priori; c" ele sunt uneori inventate, $i nu descoperite", iar "observatorul cu interese metateoretice va fi nclinat s" afirme c" presupozi!iile filosofice sunt crea!ii metafizice, nu implica!ii logice; instituiri axiologice, nu reconstruc!ii epistemologice; ini!iative filosofice, iar nu constat"ri cognitive" (p. "67).
"72 "73
"74

"7"

Ibidem, "63.

"75

Vezi, Grigore Georgiu, Na&iune, cultur%, identitate, Bucure'ti, Editura Diogene, "997, pp 238-278. n pofida utiliz%rii sale tot mai frecvente, cu un n&eles filosofic amplu, conceptul de paradigm% are totu'i un cmp mai restrns de referin&% dect conceptele blagiene de "cmp stilistic" 'i "matrice stilistic%". Ultimii termeni pun n mi'care un dispozitiv teoretic 'i interpretativ cu o structur% intern% mai complex% dect orice extindere pertinent% a termenului de paradigm%, a'a cum acesta a fost consacrat de Kuhn. Jacques Le Goff, Les mentalites: une histoire ambigue, n vol. Faire de l'histoire, sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora, Paris, Editions Gllimard, "974, vol II, p.89.

"06

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Conceptul de paradigm% are astfel o voca&ie integratoare 'i sintetic%. Din perspectiva acestui concept, putem semnala diferen&ele paradigmatice dintre culturile antice, medievale, moderne 'i postmoderne, dintre 'tiin&a clasic% 'i noile reprezent%ri impuse de 'tiin&a secolului XX asupra universului, dintre culturile orientale 'i cele occidentale, dintre civiliza&ia industrial% 'i cea postindustrial% etc. La fel, devin acum mai vizibile, de ex., diferen&ele dintre teoriile evolu&ioniste 'i cele structuraliste aspura culturii. n substratul lor se afl% paradigme diferite, iar diferitele tipologii propuse de autori pentru a sistematiza universul culturii sunt dependente de presupozi&iile de fundal care opereaz% subteran n concep&iile lor filosofice. Rena'terea 'i geneza 'tiin&ei moderne Lumea modern%, cu ntreaga ei constela&ie de valori culturale, de institu&ii 'i instrumente ce au modificat via&a uman%, este f%r% ndoial% produsul direct sau indirect al 'tiin&ei moderne. Este vorba de 'tiin&a experimental% care 'i are originile n fr%mnt%rile spirituale, n inova&iile tehnice 'i n c%ut%rile artistice din perioada Rena'terii occidentale. Geneza ei este favorizat% de noile descoperiri geografice, de l%rgirea cadrului mental 'i imaginar, de 'ocul produs de ntlnirea Occidentului cu alte lumi umane 'i culturale. Este o experien&% fondatoare, prin care raportul cu tradi&ia gndirii medievale 'i raportul cu alte spa&ii de civiliza&ie uman% genereaz% un nou model al raportului dintre om 'i univers. !tiin&a modern% s-a cristalizat la intersec&ia unor experien&e practice, sociale 'i culturale de mare complexitate. Nu avem cum s% reconstituim faptic acest context de genez% al culturii moderne. Ne vom rezuma la consemnarea unor semnifica&ii teoretice 'i sociale ale acestor schimb%ri de paradigm% cultural%. !tiin&a modern% a ap%rut printr-o revolu!ie mental" foarte profund", revolu!ie ce a modificat nse$i fundamentele $i cadrele gndirii noastre,"76 printr-o uria'% transformare spiritual% ce a dus la formularea unor noi imagini asupra cosmosului 'i a structurii materiei, asupra naturii 'i a locului pe care l ocup% omul n univers. Alexandre Koyr - cel care a ref%cut istoria acestei revolu&ii ce a nlocuit lumea nchis% a anticilor cu lumea deschis% a modernilor - sus&ine c% traseul schimb%rilor a fost parcurs cu o vitez% surprinz%toare, n mai pu&in de dou% sute de ani, lund ca repere anul "543, cnd Copernic a formulat 'i a demonstrat teza heliocentric%, 'i anul "687, cnd Isaac Newton a sintetizat noua viziune 'tiin&ific% 'i filosofic% asupra lumii, n lucrarea Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. n acest interval sunt cuprinse principalele dispute teoretice privind structura materiei 'i a universului, natura finit% sau infinit% a spa&iului, n&elesul conceptelor de cauzalitate, lege natural% 'i liber arbitru, interval n care se impun contribu&iile 'tiin&ifice ale lui Giordano Bruno, Galilei, Kepler, Descartes, Pascal, Spinoza, '.a. Alexandre Koyr consider% c% aceste schimb%ri pot fi identificate n dou% elemente principale: abandonarea ideii c% lumea este un ntreg finit 'i bine ordonat, diferen&iat valoric, n favoarea ideii c% lumea este un univers infinit 'i omogen, dominat de legi obiective 'i universale; n locul teoriei aristotelice asupra spa&iului, ca ansamblu diferen&iat de locuri intramundane, asist%m la emergen&a unei viziuni care geometrizeaz% spa&iul, ca extensiune omogen% 'i infinit%, ce coincide cu spa&iul real al universului. Aceast% nou% reprezentare asupra universului a avut consecin&e extraordinare n plan filosofic, 'tiin&ific 'i religios, apoi n plan moral, politic 'i practic. Alexandre Koyr sus&ine c% semnifica&ia major% a revolu&iei produse de 'tiin&a modern% const% n dezantropomorfizarea cosmosului 'i n secularizarea vie&ii sociale. !tiin&a modern% a instaurat o nou% atitudine fa&% de natur% 'i fa&% de om, ntruct ea presupune:
"76

Alexandre Koyr, De la lumea nchis" la universul infinit, Bucure'ti, Editura Humanitas, "997, p. 5.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"07

"respingerea de c"tre gndirea $tiin!ific" a tuturor considera!iilor bazate pe no!iunile de valoare, perfec!iune, armonie, sens sau scop $i, n cele din urm", devalorizarea complet" a Fiin!ei, divor!ul total ntre lumea valorilor $i lumea faptelor.#77 (sublin. ns.). Este un rezultat surprinz%tor care va duce la impunerea unei noi paradigme filosofice 'i 'tiin&ifice, potrivit c%reia natura este un uria' mecanism ce func&ioneaz% pe baza unor legi obiective. Aceste legi pot fi cunoscute de ra&iunea uman% f%r% a face apel la proiec&iile 'i no&iunile antropomorfizante, precum sunt cele de valoare, perfec&iune, armonie, semnifica&ie 'i inten&ie"."78 Mai mult, universul material devine inteligibil numai dac% subiectul cunosc%tor, omul, 'i pune n paranteze atributele sale specifice, derivate din angaj%ri valorice 'i atitudini practice, atribute care perturb% procesul cunoa'terii. Condi&ia unei cunoa'teri autentice este ndeplinit% numai atunci cnd subiectul uman se raporteaz% la lume ca subiect pur, strict ra&ional, decontextualizat, dezistoricizat, neangajat axiologic. Pentru noua paradigm% 'tiin&ific% 'i filosofic%, o lectur% 'tiin&ific% a lumii faptelor presupune ruptura total% de lumea valorilor, cum spunea Koyr. Divor&ul dintre subiectul cunoa'terii 'i subiectul axiologic (practic) este marca 'tiin&ei moderne 'i, paradoxal, condi&ia primar% a cunoa'terii pozitive, singura ce poate asigura o ntemeiere eficient% a ac&iunii umane de st%pnire a naturii. Pentru a putea deveni prin tehnic% st%pn practic al naturii, omul trebuie s% fie ini&ial doar spectator teoretic al naturii n actul de cunoa'tere. !tiin&a se deta'eaz% de ansamblul culturii 'i se instituie ca o instan&% absolut% a adev%rului. Cunoa'terea autentic% nu este posibil% dect dac% subiectul uman devine un subiect ra&ional desprins de contingen&e, o con'tiin&% n genere, cum spunea Kant, o subiectivitate transcendental%, golit% de con&inuturi psihologice, sociale 'i istorice. Aceast% uria'% schimbare de mentalitate, fa&% de viziunea teocentric% a Evului Mediu 'i apoi antropocentric% a Rena'terii, a dus la impunerea modelului newtonian al 'tiin&ei 'i la succesul ra&ionalismului clasic. Este paradigma clasic% a gndirii occidentale, pe care abia noile descoperii 'tiin&ifice din secolul XX vor reu'i s% o disloce din pozi&iile strategice pe care lea ocupat timp de aproape trei sute de ani. !tiin&a clasic% 'i principiul obiectivit%&ii O caracteristic% a 'tiin&ei moderne const% n faptul c%, prin noua metod% matematic% de abordare a experien&ei 'i prin reprezentarea unui univers infinit, ea a rupt definitiv "vechea alian!"" animist% dintre om 'i lume, spune Jacques Monod,"79 impunnd "postulatul obiectivit"!ii" n cunoa'tere, deta'area subiectului cunosc%tor de orice prejudecat% antropocentrist% care l-ar constrnge s% interpreteze natura n termeni specifici vie&ii umane (scop, proiect, plan, ideal, sens etc.). Postulatul obiectivit%&ii n cunoa'tere ne cere s% studiem 'i s% interpret%m procesele naturale ca 'i cnd omul n-ar exista n natura pe care o studiem. Astfel, de la ideea distinc&iei calitative a omului fa&% de natur% s-a ajuns la ideea ('i realitatea) opozi&iei dintre om 'i natur%. Teoria clasic% a evolu&iei consider% biosfera 'i noosfera drept prelungiri ale evolu&iei cosmice, asigurnd omului un loc proeminent 'i necesar pe scara vie&ii, un sens n dialectica naturii. Numai biologia actual%, spune Monod, ar fi reu'it s% destrame iluzia animist% care presupunea o leg%tur% necesar% ntre om 'i natur% pe firul evolu&iei. Potrivit concep&iei lui Monod, apari&ia vie&ii - 'i a omului implicit - e rezultatul unei selec&ii oarbe care procedeaz% la
"77 "78 "79

Ibidem, pp 6-7.

Vezi 'i Alexandre Koyr, Galilei $i Platon, n vol. Istoria $i reconstruc!ia ei conceptual" (antologie de Ilie Prvu), Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "98", pp."67-"68. Jacques Monod, Le hasard et la necessit, Paris, Editions du Seuil, "970, p."90.

"08

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

ntmplare. A'adar, prin 'tiin&ele naturii, omul 'i descoper% contingen&a absolut%, faptul c% e un "accident" al naturii, c% natura e "indiferent%" la proiectele, suferin&ele 'i speran&ele sale, pentru c% omul nu e un produs "necesar" al naturii. "Omul $tie acum n sfr$it c" este singur n imensitatea indiferent" a Universului din care s-a n"scut gra!ie ntmpl"rii".#80 Teoria lui Monod a ap%rut ntr-un context cultural anumit 'i ea radicalizeaz% sentimentul "nstr%in%rii" omului fa&% de natur% 'i fa&% de lumea cultural% pe care a produs-o prin mijloacele oferite de 'tiin&a clasic%. Teoretizarea 'i conceptualizarea acestei st%ri spirituale se afl% n numeroase orient%ri filosofice contemporane. Apologia "obiectivit%&ii" 'tiin&ei 'i g%se'te numeroase afinit%&i n contextul cultural 'i spiritual n care Monod 'i-a definitivat teoria (deceniile 6-7 ale secolului XX). Succesele tehnologiei veneau n cascad%. Societ%&ile dezvoltate ncepeau s% tr%iasc% ntr-o realitate produs% de 'tiin&% 'i tehnic%. Ideea c% omul 'i produce efectiv realitatea care-i asigur% existen&a avea noi confirm%ri spectaculoase. Dar, ca un contrapunct, s-a dezvoltat 'i sentimentul nstr%in%rii de aceast% realitate secund%. Unele curente de idei, precum existen&ialismul 'i !coala de la Frankfurt, au deplns 'i au denun&at aceast% situa&ie, iar alte filosofii au consemnat-o ca o stare "obiectiv%", de neocolit. Inspirate de noile realit%&i sociale, multe viziuni au privit 'i cultura, produs al subiectului uman, ca avnd o obiectivitate autonom%, separat% de om. Dup% imaginea unor filosofii contemporane, de inspira&ie structuralist%, istoria ar fi un "teatru f"r" autor". Aceste orient%ri consider% c% "tot ceea ce omul, la nceputurile sale, a tr"it ca pe ceva al s"u, trupul s"u, unealta care-l prelunge$te, 'gestul $i vorbirea', toate acestea s-au desprins de el pentru a alc"tui acel corp imens de obiecte, de puteri $i de institu!ii pe care trebuie s"-l numim, mpreun" cu Hegel, spiritul obiectiv. Subiectul $i are deci fiin!a n afara sa"#8#. De aceea, Mikel Dufrenne, c%ruia i apar&ine aceast% sintez% a "argumentelor" pe care le invoc% filosofiile amintite - filosofii care "traduc" o stare determinat% a condi&iei umane, filosofii ce se afl% f%r% voie n "complicitate" spiritual% cu structurile istorice pe care le descriu -, afirm% c% sarcina de urgen&% a epocii noastre ar fi aceea de a reabilita "ideea omului ca subiect". Scenariul culturii moderne a dus de la ruptura dintre om 'i natur% la pasul urm%tor: ruptura dintre om 'i cultur%. Structurile sociale 'i culturale produse de om 'i-ar fi dobndit o independen&% stranie fa&% de creatorul lor, astfel c% acesta nu se mai recunoa'te nici n ele, nici n natura ce e dincolo de ele. Reactivnd concep&ia despre alienare, ce vine pe filiera Rousseau, Hegel 'i Marx, multe analize au ncercat s% descopere sensul antropologic al acestei rupturi n "hieroglifa social%" a epocii moderne sau n paradoxurile psihologiei abisale. Ideea era c% n spatele mecanismelor obiective ale unei societ%&i trebuie s% identific%m o suit% de interese 'i dorin&e determinate ce pun n mi'care aceast% dialectic% negativ%. Feti'iznd structurile obiective ale culturii 'i ale societ%&ii, orient%rile structuraliste - ele nsele expresii ale unei anumite situa&ii concret-istorice, sociale 'i culturale - au renun&at s% mai caute "r%d%cina" uman% a proceselor istorice 'i a crea&iilor. Ele 'i-au f%cut un titlu de glorie din a respinge demersurile "antropologizante", afirmnd c% recursul la "creator", la subiectul ac&iunilor istorice, ne-ar duce - ne asigur% Althusser - la o "presupunere stranie : anume c" actorii istoriei sunt autorii textului ei, subiec!ii producerii ei""82. Iat% c%, de la apologia func&iei creatoare a omului n culturile "faustice", prin dialectica concret% a istoriei, prin ra&ionalitatea
"80 "8" "82

Jacques Monod, op.cit., pp."94-"95. Mikel Dufrenne, Pentru om, Bucure'ti, Editura Politic%, "97", pp.255-256. L. Althusser, Citindu-l pe Marx,, Bucure'ti, Editura Politic%, "970, p.206.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"09

instrumentalizat% a lumii moderne, s-a ajuns la imaginea filosofic% a unei istorii f%r% subiect uman. Omul a fost treptat izgonit din rela&ia sa privilegiat% cu transcenden&a, apoi din natur%, din istorie 'i din cultur%, din lumea specific% pe care a creat-o. Spre o nou% paradigm% a gndirii 'tiin&ifice Lucrurile s-au schimbat ns%, "dar f"r" $tirea noastr"","83 spune Prigogine. Treptat, imaginea asupra naturii s-a modificat, 'i, odat% cu aceasta, 'i imaginea raportului dintre om 'i natur%, dintre cultur% 'i natur%. De la Rena'tere 'i pn% la nceputul secolului XX, fizica a oferit modelul de n&elegere a lumii 'i a societ%&ii. Acum, ns%, biologia 'i 'tiin&ele informa&iei i-au luat locul. "Biologia nlocuie$te fizica n calitatea ei de metafor" dominant" pentru societate".#84 !tiin&a clasic% nu putea explica firesc tocmai apari&ia vie&ii 'i a atributelor ei intrinseci. ns%, pentru 'tiin&a actual%, exigen&a suprem% ar fi aceea de "a n!elege n a$a fel natura, nct afirma!ia c" noi suntem produsul ei s" nu fie o absurditate"."85 A'adar, nc% o dat%, ce este omul? Paradigma ra&ionalismului clasic a impus ideea unui subiect unic 'i absolut care descrie din exterior natura, un subiect aflat ntr-o "pozi!ie de zbor", subiect ce revendica pentru sine, n virtutea postulatului de obiectivitate, privilegiul unei condi&ii de extratemporalitate, extraspa&ialitate 'i extrateritorialitate existen&ial% 'i cultural%. Acest principiu al obiectivit%&ii, care definea cunoa'terea autentic% prin absen&a referin&ei la observator, 'i-a ar%tat ns% limitele "experimentale", istorice 'i structurale. n opozi&ie cu aceste reprezent%ri ce au dominat epoca modern%, noua paradigm% (numit% tot mai frecvent "post-modern%") atribuie omului concomitent rolul de spectator 'i actor, de observator al naturii, dar 'i de agent integrat n lumea pe care o descrie. Conform acestor presupozi&ii, s-a schimbat 'i semnifica&ia cunoa'terii. Ast%zi, cunoa'terea se define'te "printr-o referin!" ce nu poate fi dep"$it" din punct de vedere uman","86 'tiin&a redevenind o 'tiin&% "centrat%", 'tiin&a unui "observator" din interiorul naturii, o 'tiin&% ce "exprim" situa!ia noastr" n cadrul lumii fizice"."87 Constrngerile pe care le suport% cunoa'terea din partea observatorului localizat fizic, antropologic, istoric, social, politic 'i cultural, confer% acestei cunoa'teri calitatea de cunoa'tere "uman"", structural antropocentric% (nu antropomorfic%). O sfidare de principiu, adresat% acum omului 'i capacit%&ii sale de cunoa'tere, este aceea dac% poate fi cunoscut n esen&a sa universul de c%tre un subiect/observator ce este fixat n interiorul acestui univers? Descoperind totodat% existen&a timpului orientat, a timpului ireversibil ce caracterizeaz% procesele vie&ii, 'tiin&a e angajat% azi n descifrarea acelor contexte "cosmologice" din care via&a a decolat n mod firesc, ca "expresie suprem" a proceselor de autoorganizare". Iat% c%, f%r% s% prindem de veste, cum s-a spus, 'tiin&a s-a schimbat fundamental. Imaginea pe care 'tiin&a ne-o ofer% azi asupra lumii este total diferit% de cea de acum cteva decenii. Dar, noua paradigm% se impune extrem de greu n mediul unei mentalit%&i 'tiin&ifice 'i sociale care nu accept% schimb%ri revolu&ionare de paradigme. "Ideea c" cel care gnde$te (eul) este, cel pu!in n principiu, complet separat $i independent de realitatea asupra c"reia gnde$te este, desigur, adnc nr"d"cinat" n
"83 "84 "85 "86 "87

Ilya Prigogine, Isabelles Stengers, Noua alian!", Bucure'ti, Editura Politic%, "984 , p."49. John Naisbitt, Megatendin!e, Bucure'ti, Editura Politic%, "989, p."22. Ilya Prigogine, Isabelles Stengers, op. cit. p.395. Ibidem, p.4"0. Ibidem.

""0

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

ntreaga noastr" tradi!ie. (Aceast" idee este cu siguran!" aproape universal acceptat" n Occident, n timp ce n Orient exist" o tendin!" general" de a o nega n liter" $i n spirit)".#88 Separa&ia dintre subiect 'i obiect nu este motivat% 'i nu poate fi sus&inut%. Bohm consider% c% trebuie s% ne raport%m la existen&% ca la o realitate de fundal reprezentat% de un "flux nefragmentat", luat ca ntreg, ce con&ine deopotriv% con'tiin&a noastr% 'i realitatea exterioar%. E vorba de o nou% ontologie, de o nou% viziune asupra lumii 'i a omului, diferit% de cea indus% de 'tiin&a clasic%. Noul mod de a descrie 'i concepe realitatea ne furnizeaz% o "imagine asupra lumii n care con$tiin!a $i realitatea nu ar fi separate una de alta"."89 Noua ontologie opereaz% cu o lume nonseparabil%, continu%, dedus% din mecanica cuantic%, iar ontologia clasic% este compatibil% cu lumea separabil% a fizicii clasice 'i a celei relativiste, o lume cauzal%, determinist%, bine definit% 'i predictibil%. Noua ontologie prevede c% propriet%&ile unui obiect depind de starea ntregului, nu sunt independente de alte realit%&i 'i nici de caracteristicile ntregului. Partea nu poate fi analizat% 'i n&eleas% ca fiind separat% de ntreg, deci ntregul este fundamentul lumii, nu o parte oarecare a ei. Bohm afirm% c% din aceast% interpretare decurge concluzia c% realitatea este o totalitate continu" $i indivizibil", fapt care d% caracterul de plenitudine lumii, de "ordine nf"$urat" $i implicit"". Diferen&ierile realit%&ii 'i nivelurile ei de organizare rezult% din gradul diferit de nf%'urare/desf%'urare a ordinii implicite. Nu exist% o particul% ultim% care s% fie descris% prin propriet%&i independente de orice alt sistem, ca independent% de ntreg, fapt care ar contrazice postulatul ontologic al non-separabilit%&ii postulat pe care Bohm 'i ridic% edificiul teoriei sale. Principiul antropic 'i refacerea unit%&ii dintre om 'i lume Pe acest nou temei, 'tiin&a actual% a ajuns ns% la concluzia c% via&a e la fel de "natural%" 'i "previzibil%" n ordinea universului ca 'i c%derea corpurilor!"90. Este expresia maximalist% a ceea ce se nume'te de circa dou% decenii "principiul antropic". Formularea "principiului antropic" n cosmologie"9" pare a fi punctul maxim de ndep%rtare a gndirii contemporane fa&% de paradigma 'tiin&ei "clasice" newtoniene. Rezumat, n supozi&iile sale primare, f%r% a mai parcurge ipotezele 'i specula&iile finaliste pe care le-a prilejuit, acest principiu afirm% c% universul nostru a evoluat n a'a fel nct s% permit% apari&ia vie&ii 'i a omului n interiorul lui. De la ideea c% universul n care ne afl%m (nu existen&a ca totalitate, desemnat% filosofic printr-un concept-limit%) nu e atemporal, c% temporalitatea opereaz% chiar n legile sale, deci, de la ideea c% universul are o istorie, s-a ajuns la ideea c% istoria vie&ii 'i a omului sunt cuprinse poten&ial - 'i cu un evident vector al necesit%&ii n mecanismele de evolu&ie ale acestui univers. Ideea pare att de fireasc% nct declan'eaz% analogia cu "Oul lui Columb!". !i totu'i, simplitatea solu&iei pare "suspect%" pentru mul&i "observatori" fixa&i n paradigma "clasic%" (edificat% de Copernic, Galilei, Newton 'i toate filosofiile care au nso&it 'tiin&a modern%). Pentru ace'tia - ca 'i pentru modelul de 'tiin&% modern% pe care-l reprezint% - totul s-ar petrece n univers ca 'i cnd omul ar fi absent din el. Dar tocmai aceast% presupozi&ie de natur% fundamental% este r%sturnat% de principiul antropic.
"88 "89 "90 "9"

David Bohm, Plenitudinea lumii $i ordinea ei, Bucure'ti, Editura Humanitas, "995, p.28. Ibidem, p. 30. Ilya Prigogine, Isabelles Stengers, op. cit.,pp.239-240

Vezi, Ilie Prvu, Infinitul $i infinitatea lumii, Bucure'ti, Editura Politic%, "985, pp.283-292; Mihai Dr%g%nescu, Spiritualitate, informa!ie, materie, Bucure'ti, Editura Academiei RSR, "988, pp.72-73; Solomon Marcus, Inven!ie $i descoperire,, Bucure'ti, Editura Catea Romneasc%, "989, pp.63-65, 89-9".

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"""

Cred c% aceast% idee rezum% destul de expresiv noua orientare spiritual% ce domin% acum 'tiin&a. David Bohm sus&ine c% "$tiin!a cere o viziune nou"" asupra lumii. Mai ales mecanica cuantic% solicit% un mod de n&elegere care s% ia n seam% "plenitudinea nedivizat" a universului". Pentru reprezentarea clasic%, n&elegerea universului ar fi posibil%, conform principiului de obiectivitate ce opereaz% n cunoa'tere, numai dac% "punem n parantez%" existen&a omului, existen&a observatorilor con'tien&i. Iar cultura pe care a produs-o omul i-ar permite s% ia distan&%, s%-'i cucereasc% autonomia fa&% de lumea pe care e menit s-o descrie 'i s-o st%pneasc%, s-o manipuleze ca pe un mecanism. Principul antropic promoveaz% ns% ideea c% n&elegerea universului e dependent% chiar de pozi&ia ontologic% a omului n acest univers. Universul nu mai poate fi a'adar n&eles independent de om, c%ci omul e parte a acestui obiect global. Principiul antropic a fost formulat ini&ial n cosmologie, pentru a fi apoi extins n diverse considera&ii de natur% ontologic%, filosofic% 'i 'tiin&ific%. Rezumnd lucrurile, dac% orice descriere a naturii presupune observatori determina&i, sub raport istoric 'i cultural, atunci natura ns%'i trebuie s% con&in% n datele sale obiective condi&iile care fac posibil% existen&a observatorilor respectivi. Teoreticienii care au lansat aceast% idee au avut grij% s% nu contamineze logica acestei deduc&ii cu presupozi&ii finaliste, de'i unele dintre concluziile lor pot fi interpretate 'i din aceast% perpectiv%. Constrngerile 'i propriet%&ile de care este legat% apari&ia vie&ii 'i a omului ar fi, deci, nscrise n structura universului, n tendin&ele sale existen&iale (indiferent cum este definit% aceast% structur%, pe care Mihai Dr%g%nescu o vede ca pe o "materie profund%""92 ce are o component% informa&ional%, numit% "informaterie"). Teoreticienii au surprins coresponden&e 'i rela&ii semnificative ntre constantele fizice ale naturii 'i propriet%&ile specifice de care este legat% existen&a vie&ii 'i a spiritului uman. Prin calcule 'i procedee 'tiin&ifice s-a determinat faptul c%, dac% a'a numitele constante fundamentale cu care opereaz% 'tiin&ele naturii (constanta gravita&ional%, constanta vitezei luminii, constanta lui Planck, sarcina 'i masa electronului, constantele interac&iunii "slabe" 'i ale interac&iunii "tari" etc.) ar avea alte valori dect cele cunoscute, atunci via&a n-ar fi fost posibil% n universul nostru. Unele descoperiri recente, sintetizate de John D. Barrow, arat% c%: "Dac" aceste valori ar fi numai pu!in schimbate, posibilitatea de a avea observatori con$tien!i ai evolu!iei ar disp"rea. Nu am putea trage nici o concluzie filosofic" sau teologic" din aceast" fericit" stare de lucruri. Noi n-am putea spune dac" universul a fost destinat s" aib" observatori vii, dac" via!a trebuie s" existe, sau dac" exist" n alte p"r!i din univers. Fiecare sau toate aceste ipoteze ar putea fi adev"rate sau false. (...). Tot ceea ce trebuie s" stabilim acum este c", pentru ca universul s" con!in" observatori vii (chiar $i numai atomi sau nucleele lor) constantele naturii - sau o mare parte din ele - trebuie s" aib" valori foarte apropiate de cele observate.#93 (subl. ns.). A'adar, cu toate precau&iile omului de 'tiin&%, care se fere'te s% trag% concluzii finaliste, autorul citat stabile'te totu'i o dependen&% explicit% ntre posibilitatea de apari&ie a con'tiin&ei umane n univers 'i o anumit% coinciden&% 'i combina&ie a valorilor pe care le au constantele naturii. Valorile acestor constante pot avea o varia&ie extrem de limitat% ntr-un interval care permite evolu&ia complexit%&ii biologice 'i apari&ia observatorilor con'tien&i. Acest domeniu de varia&ie este foarte ngust 'i el define'te linia de evolu&ie care duce la om. Concluzia este clar%: o modificare de numai cteva procente a acestor constante ar fi determinat o alt% traiectorie de evolu&ie a universului 'i atunci "observatorul" capabil s% spun% "Cogito, ergo sum" n-ar mai fi

"92 "93

Mihai Dr%g%nescu, op.cit., pp. 25-30. John D. Barrow, Originea universului, Bucure'ti, Editura Humanitas, "994, p. "33.

""2

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

ap%rut."94 Deci, conform principiului antropic, universul nostru este un univers privilegiat, ntruct n el au ap%rut via&a, omul, con'tiin&a. Acest principiu presupune o corela&ie existen&ial% ntre om 'i cosmos, un acord profund - de ordin ontologic - ntre existen&a uman% 'i natura nconjur%toare. Dac% universul este astfel organizat (auto-organizat, conform principiului de autoconsisten&% a materiei) nct s% permit% apari&ia 'i existen&a omului, atunci reprezent%rile care au instituit opozi&ia dintre om 'i natur% nu mai pot revendica o valabilitate universal%, ci trebuie puse n leg%tur% cu un anumit context istoric 'i intelectual, circumscris el nsu'i unui model cultural determinat. Consubstan&ialitatea dintre om 'i lume, dintre cultur% 'i natur% n-a ap%rut n zilele noastre ca o revela&ie, ci ca o reg%sire. Sub impactul unor "'ocuri" ecologice, umane 'i psihice, societ%&ile contemporane caut% forme de conciliere cu natura, 'tiind acum c% omul nu poate "nvinge" natura dect local 'i provizoriu, c% pe termen lung el este dependent de procesele ei. Ca 'i n cazul altor redescoperiri, "oamenii de $tiin!" de ast"zi au ncetat s" nege ceea ce - ca s" spunem a$a - $tie toat" lumea"."95 Integrndu-l pe om n ordinea naturii, principiul antropic reformuleaz% un n&eles pe care gndirea filosofic% l-a dobndit de la primele sale manifest%ri coerente. Omul e punctul de plecare (implicit) 'i cel de sosire (explicit) al medita&iei filosofice. Am putea spune c% gndirea filosofic% a lucrat permanent sub impulsul acestui referen&ial strategic pe care l-a interiorizat explicit o dat% cu momentul socratic (limitndu-l totodat%, consider% exponen&ii liniei interpretative Nietzsche-Heidegger), iar ulterior nu l-a mai putut exorciza nici atunci cnd s-a "dezis" programatic de el. Vechiul antropocentrism, conservat n forme prelucrate religios 'i filosofic, era solidar 'i el implicit cu supozi&ia c% omul nu poate cunoa'te lumea dect fixat n - 'i condi&ionat de situa&ia sa existen&ial% particular%. !tiin&a recent% a descoperit 'i ea c% punctul de "observa&ie" al condi&iei umane nu poate fi dep%'it, dect n formele ce angajeaz% tr%irea mistic% sau cunoa'terea suprara&ional%. Acest postulat - recuperat cu pruden&% 'i de noile interpret%ri ale 'tiin&ei - este echivalent cu ideea "subiectivit%&ii" antropologice a oric%rei cunoa'teri pozitive 'i a oric%rui act de instituire 'i crea&ie ce poart% marca subiectului uman. Aceast% perspectiv% e compatibil% par&ial 'i cu enun&ul lui Kant dup% care intelectul uman "impune naturii legile sale". Omul organizeaz% cognitiv 'i practic lumea "dat%" conform "m%surii" umane care-i este inerent%, t%lm%cind misterul naturii n limbaj uman, opera&ie fundamental% a culturii. Dar, n viziunea kantian%, cunoa'terea uman% nu are acces pozitiv dect la stratul fenomenal al lumii, pe care-l converte'te n imaginii mai mult sau mai pu&in antropologizante, care au o valoare "obiectiv%" diminuat%. Numai dez-antropologizarea acestei cunoa'teri - postulnd o con'tiin&% n genere, valabil% oriunde 'i oricnd - ar fi n stare s% ne reprezinte imaginea lumii a'a cum este ea, f%r% a fi "p%tat%" de rela&ia cu noi. Iat% cum, paradigma 'tiin&ei clasice, animat% de ideea suveranit%&ii ra&iunii, aspir% s% dep%'easc% viziunile antropocentriste 'i s% vad% n om o fiin&% exclusiv teoretic%, singura capabil% s% ias% din natur% 'i s% stea fa&% n fa&% cu ea, construindu-'i libertatea printr-o atitudine "faustic%", prin cunoa'tere 'i ac&iune, prin cultur%, care reprezint% cea de "a doua natur%" a omului. Din acest n&eles, ce poart% sigiliul umanismului modern, a rezultat 'i tema opozi&iei dintre subiect 'i obiect, dintre cultur% 'i natur%. Pe m%sur% ce omul se retrage dincoace de lucruri, n cmpul valorilor create de el 'i n lumea subiectivit%&ii sale, n sfera transcendentalului kantian, el 'i nchide tot mai mult ferestrele spre transcenden&a naturii, baricadndu-se n
"94 "95

Ilie Prvu, op.cit.,p.3"". Ilya Prigogine, Isabelle Stangers, op.cit., p.392.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

""3

laboratorul culturii pe care-l ridic% mpotriva naturii. "ncepnd cu Kant, ntrebarea ce este (...) este nlocuit" de ntrebarea cum e cu putin!" ce este. Spre o asemenea ntrebare s-a orientat aproape toat" cultura de dup" Kant, chiar f"r" recurs la el".#96 Pr%pastia dintre transcendental 'i transcendent, dintre subiect 'i obiect, dintre cultur% 'i natur% s-a adncit. n termeni heideggerieni, omul se manifest% ca Dasein n lumea fiin&%rilor, organizndu-'i cultura, dar a "uitat" Fiin&a ns%'i ca temei al tuturor fiin&%rilor. Natura apare tot mai frecvent ca termen de opozi&ie fa&% de un subiect care urm%re'te s% "prelucreze", s% st%pneasc% 'i s% manipuleze tehnic datul natural. Detronat de 'tiin&a modern% din pozi&ia de centru al lumii fizice, omul s-a instituit ca centru al lumii sale istorice 'i culturale, capabil s%-'i creeze o insul% de ordine n "haosul" naturii. Treptat ns% omul descoper% "dezordinea" din propriul lui cmp de existen&%, devine con'tient de limita pn% la care "ordinea naturii" (reconsiderat% acum) poate tolera ac&iunea egocentric% a unei fiin&e care se autoglorific%, devaloriznd lumea pe seama c%reia exist%. Cunoa'terea de sine, posibil% prin cultura pe care 'i-a creat-o omul, a avansat pn% n punctul n care omul 'i (re)cunoa'te sinele nr%d%cinat n natur%. Gndirea filosofic% actual% reg%se'te altfel intui&iile 'i presupozi&iile vechilor "ontologii" pe care le-a denun&at ca iluzii antropocentrice. Revine n actualitate ideea c% exist% un acord "metafizic" ntre om (ra&iune) 'i lume, acord nscris n codul Fiin&ei, n structura ns%'i a realit%&ii obiective. Principiul antropic recupereaz% 'i sensurile tradi&ionale ale umanismului (proeminen&a omului, subiectivitatea antropologic% a cunoa'terii etc.), dar inverseaz% traseul demonstrativ. n fapt, el acord% umanului o clar% semnifica&ie cosmologic% 'i ontologic%. Am putea afirma c% nu "antropologizarea" naturii e acum pe primul plan, ci "naturalizarea" (sau "cosmologizarea") omului 'i a culturii sale. Unitatea dintre om 'i natur% este ref%cut% de "noua alian&%" n dublu sens: dinspre om spre natur% 'i dinspre natur% spre om. Resolidarizarea valorilor 'i noul naturalism Existen&a omului 'i a culturii sale sunt considerate acum ca "st%ri" ale universului. "Un nou naturalism" face acum din om o expresie a unit%&ii lumii. F%r% a reedita vechiul finalism, 'tiin&a actual% a descoperit ireversibilitatea evolu&iei, auto-organizarea naturii n consens cu cerin&ele vie&ii, unitatea profund% dintre om 'i natur%. Dac% universul e un ntreg autoconsistent 'i nu poate con&ine nici st%ri pur accidentale, nici st%ri pur necesare - dou% idealiz%ri denun&ate conving%tor -, dac% entropia exprim% "s%geata timpului", dup% cum spunea Eddington, atunci 'i omul cu istoria sa cultural% trebuie s%-'i g%seasc% o interpretare compatibil% cu evolu&ia naturii. E drept, pentru paradigma clasic%, natura este "obiectiv%", nu "prospectiv%", spune Monod, iar "piatra unghiular" a metodei $tiin!ifice rezid" n postulatul obiectivit"!ii naturii""97. Dar 'tiin&a ns%'i a ajuns ntr-o "flagrant" contradic!ie epistemologic"" , o dat% ce a descoperit caracterul "teleonomic" al fiin&elor vii, faptul c% ele sunt "obiecte nzestrate cu un proiect" de existen&% pe care-l con&in n structura lor 'i-l des%vr'esc prin performan&ele lor"98. Dac% teleonomia fiin&elor vii nu-'i afl% un temei n legile fizice obiective ale universului, atunci 'i apari&ia omului trebuie considerat% un "miracol". Principiul antropic ne conduce ns% la ideea c% nu putem n&elege lumea f%r% a lua n seam% ipostaza ei uman%, n care se afl% nscris%, transfigurat% 'i codificat% chiar o semnifica&ie
Constantin Noica, Kant $i metafizica, dup" interpretarea lui Heidegger, n vol. Immanuel Kant, 200 de ani de la apari!ia criticii ra!iunii pure, Bucure'ti, Editura Academiei RSR, "982, p."44.
"97 "98 "96

Jacques Monod, op.cit., p.32. Ibidem, p.22.

""4

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

ontologic% general%. Demersul epistemologic reface acum n sens invers traseul ontologic al evolu&iei. "R%sturnarea" de care vorbesc comentatorii gndirii lui Heidegger este semnificativ% 'i n aceast% privin&%. De la ideea c% omul este locul privilegiat din care se poate interoga ns%'i Fiin&a, filosoful 'i-a deplasat interesul n ultimele lucr%ri spre ideea c% omul 'i gndirea sa sunt "un eveniment al Fiin&ei""99. Dasein-ul uman este acum n&eles ca fiind nr%d%cinat n structura de fundal a Fiin&ei. Cu o precizare: aceast% revenire are loc dup% ocolul modern prin labirinturile epistemologiei logocentrice 'i a analiticii umanului. Recursul la natur%, dup% aceast% satura&ie, e o "r%sturnare" a ntregii gndiri contemporane, n primul rnd a celei 'tiin&ifice, care e tot mai ispitit% de scenarii ontologice, p%r%sind treptat epistemologismul care i-a interzis atta vreme s% interpreteze lumea n termeni care ar angaja "sensuri" umane. Deplasarea semnificativ% care poate fi detectat%, a'adar, n discursurile gndirii contemporane pare a fi aceea care mut% accentul de pe epistemologie pe ontologie, altfel spus, aceea care "traduce" limitele 'i constrngerile inerente cunoa'terii umane n registrul ontologic. Imposibilitatea structural% a subiectului uman de a dezv%lui integral misterul lumii are un "tlc metafizic", spunea Blaga. Altfel spus, aceste limite ale cunoa'terii umane ncep s% dobndeasc% n&elesuri ontologice 'i cosmologice. Hegemonia epistemologic% a modelului clasic al 'tiin&ei prelungit pn% azi - nu mai dispune de for&% suficient% pentru a rezista n raport cu noile provoc%ri ale cunoa'terii 'i ale istoriei, astfel c% asist%m, cum spunea Prigogine, la "o revan'%" a celor nvin'i de paradigma ra&ionalismului clasic. Sfr'itul modernismului semnific% o reg%sire a trecutului 'i o dep%'ire a modernului cu el cu tot - cum i pl%cea lui Noica s% spun% -, adic% p%strnd c'tigurile sale n noua formul% a "n&elepciunii" postmoderne. Principiul antropic mi se pare c% sintetizeaz% n&elesul acestor mi'c%ri spirituale complementare. Un discurs autoreferen&ial ne-a f%cut s% credem c% realitatea exterioar% discursului nu are nici o nsemn%tate; cunoa'terea de sine s-a edificat astfel mpingnd n clarobscurul alterit%&ii "sinele" antropologic 'i "altul" extra-antropologic. n contrast cu aceast% tendin&%, revalorizarea naturii 'i a referen&ialului extra-uman este un semn al timpului nostru. Omul e din nou o "m%sur%" a lumii, dar n sens ontologic, de aceast% dat%, nu doar epistemologic (referin&a implicit% la observator) 'i axiologic (omul ca instan&% care d% sens lucrurilor 'i le ierarhizeaz% n raport cu exigen&ele sale). Noua idee (ct de nou%?) este aceea c% omul con&ine n sine un referen&ial universal, o "m%sur%" ce este congruent% 'i consonant% cu "m%sura" lumii. ntre om 'i natur% exist% rela&ii de similitudine "metonimic%", nu doar de analogie "metaforic%". Fa&% de vechiul antropocentrism, care l proiecta pe om n natur%, devaloriznd axiologic natura, ca pe un termen de opozi&ie, cu statut corelativ, dar subordonat, principiul antropic proiecteaz%, n primul rnd, natura n om, dar e vorba, acum, de o natur% capabil% de auto-organizare, o natur% asupra c%reia omul ac&ioneaz% ast%zi n chip structural 'i func&ional. F%r% a se anula diferen&ele de nivel, se reg%sesc vechile teme: consubstan&ialitatea dintre om 'i natur%, dintre subiect 'i obiect, dintre cultur% 'i natur%. Coresponden&a dintre m%sura omului 'i m%sura universului este o tem% permanent% n cultura romneasc%, de la formele artistice 'i pn% la construc&iile teoretice. Omul e un analogon al universului, iar crea&iile culturale se afl% cu natura n raporturi "analogic-disanalogice"200, spune Blaga. !i afirma&ia lui Noica dup% care "omul este dup" chipul $i asem"narea fiin!ei"20" intr% n acela'i orizont. S% ne amintim de "solu&ia" teoretic% a lui C. R%dulescu Motru, cu sens
"99 200 20"

Martin Heidegger, Repere pe drumul gndirii, Bucure'ti, Editura Politic%, "988, p.285. Lucian Blaga, Trilogia culturii,op.cit., pp.386-388. Constantin Noica, Devenirea ntru fiin!", Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "98", p.388.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

""5

anti-kantian declarat, prin care afirm% c% "personalitatea este produsul necesar al evolu!iei realit"!ii". n concep&ia gnditorului romn, omul este o realitate sintetic% a universului n care se nf%'oar% ntregul lan& al determinismului cosmic, "o sintez" produs" de ordinea ns"$i a realit"!ii". Iat% cum enun&urile filosofului romn intr% ntr-o rezonan&% att de frapant% cu postulatele celor care sus&in azi principiul antropic. ntruct evolu&ia energetic% a Universului l "face pe om dup" chipul $i asem"narea realit"!ii totale", "con$tiin!a omeneasc" este o carte deschis" n care putem citi evolu!ia realit"!ii"202 (subl.ns.). A'adar, concluzia e limpede: omul reproduce structura Universului, structura Fiin&ei. Ontologia umanului e nr%d%cinat% n ontologia "realit%&ii totale". Suntem departe de reprezent%rile care 'i-au asigurat gloria deta'nd cu fervoare cultura de natur%, omul (ca spirit, ra&iune) de lume. "Omul nu mai urmeaz" natura, nici nu o mai ghideaz", ci este o parte a naturii, deoarece natura are ncorporat" n ea o component" uman", cultural"".203 Sun% de-a dreptul stranie aceast% concluzie, dar spre ea se ndreapt% gndirea contemporan%: "Natura nu se afl" n fa#a culturii, ci este chiar nucleul ei".204 Limita pe care con'tiin&a de sine a subiectului uman 'i-o (re)descoper% este aceea care deriv% din structurile bipolare ale modului s%u specific de existen&%. Existen&a uman% se dedubleaz%, dar tot interior, ceea ce nu nseamn% c% omul nu poate atinge 'i cunoa'te obiectivitatea lumii, c%ci - afirm% Ralea - sintetiznd o convingere profund% a gndirii europene: "oglinda $i lumea sunt f"cute din acela$i material $i lucreaz" dup" acelea$i legi".205 Este o alt% formulare a principiului antropic, dar coresponden&a este recunoscut% doar pentru ra&iune. ntruchip%rile non-ra&ionale, sub- sau extra-ra&ionale ale culturii n-ar purta pecetea acestei ra&iuni umane, ce este definit% adesea restrictiv, dup% canonul 'tiin&ei moderne. ns% omul este 'i el un ntreg, o subiectivitate dezvoltat% pe multiple registre. Structurile antropologice ale acestui subiect integral - cu actualiz%rile 'i performan&ele sale istorice determinate, de mare diversitate - reprezint% unica "deschidere" spre "lucrul n sine", spre fiin&a n universalitatea ei n supozi&ia acceptat% c% structurile omului sunt izomorfe cu cele ale lumii. Dar, aceste structuri se instituie 'i ca un filtru ntre om 'i lume, ca o barier% pe care omul o converte'te mereu n prilej de autodep%'ire. n momentul n care a atins obiectivitatea "primar%", aceasta se 'i transform% instantaneu n obiectivitate "secund%", determinabil% numai din perspectiva unui referen&ial uman, a'adar intr% n circuitul istoric subiect/obiect. Omul nu poate s%ri deasupra acestei dualit%&i pentru a o contempla din afar%. Condi&ia paradoxal% a omului, o dat% cu cea a culturii pe care a produs-o, rezid%, a'adar, 'i n situa&ia ontologic% surprins% de Jaspers: sciziunea subiect/obiect n care ne afl%m permanent "nu o putem examina niciodat" din exterior"206. Cnd o exprim%m 'i o analiz%m teoretic, ea ne devine obiect, "dar ntr-un mod inadecvat", precizeaz% Jaspers. Acest fapt exprim% condi&ia "antropocentric%" din care nu putem ie'i, condi&ia de subiect n care suntem fixa&i, orict ne-am deplasa, ntr-un sens sau altul, pe axa raportului subiect/obiect. Ce este la urma urmei "principiul antropic" dect con'tientizarea 'i formularea n limbaj uman a acestei "diferen&e" ontologice prin care omul apare, concomitent, n ipostaza de produs
Constantin R%dulescu Motru, Personalismul energetic $i alte scrieri, Bucure'ti, Editura Eminescu, "984, pp.509-5"".
203 204 205 206 202

Solomon Marcus, Inven!ie $i descoperire, Bucure'ti, Editura Cartea Romneasc%, "989, p.90. Ibidem, p.9". Mihai Ralea, op.cit., p.289. Karl Jaspers, Texte filosofice, Bucure'ti, Editura Politic%, "986, p."9.

""6

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"suprem" al Universului 'i n aceea de "oglind%" relativ% a lui, drept obiect 'i subiect? Sau, dup% cum spune Lao-Tze, omul trebuie privit - pentru c% este, efectiv - 'i cale 'i c%l%tor, n acela'i timp. n limitele acestei "diferen&e", omul dispune de o "deschidere" ontologic% unic%: drumurile sale sunt multiple, iar pasul s%u are ritmuri diferen&iate. n ambele cazuri, alegerea i apar&ine. Neputnd s%ri peste propria lui umbr%, peste umbra pe care o las% n lume crea&iile sale, omul nu va ob&ine dect o imagine "subiectiv%", antropocentric% (nu neap%rat antropomorfizat%) despre lume, orict 'i-ar exersa capacitatea fireasc% 'i productiv% de obiectivare. Omul nu poate furniza o "fotografie" a naturii ca 'i cnd el ar lipsi din "cadrul" acestei imagini, r%mnnd ascuns n spatele aparatului de fotografiat. S% nu fie principiul antropic dect o reeditare a vechiului antropomorfism, a vechii "proiec&ii animiste", incompatibile cu exigen&ele gndirii 'tiin&ifice? Mai degrab% am spune c% principiul antropic, care face din om un parametru cosmologic, un reper pentru n&elegerea evolu&iei ns%'i a cosmosului, aduce un argument fundamental pentru a sus&ine adecvarea substan&ial%, energetic% 'i informa&ional% a con'tiin&ei umane la structurile Universului. Nefiind o structur% exerioar%, ci una integrat% Universului, omul poate cunoa'te acest Univers, chiar dac% nu-l poate contempla din afar%. Principiul antropic pare o idee menit% s%-l nal&e pe om iar%'i n pozi&ia privilegiat% din care l-a detronat paradigma "copernician%". Chiar dac% nu e un adev%r de ordin logic 'i epistemologic, ob&inut independent de orice angajare valoric% 'i antropocentric%, a'a cum ar pretinde normele 'tiin&ei clasice, principiul antropic exprim% "adev%rul situa&iei noastre"207, "faptul cosmologic" al existen&ei noastre ca observatori ntr-un Univers care ne con&ine 'i pe care nu-l putem privi niciodat% din exterior. Paradigma holografic% o nou% viziune asupra culturii 'i a omului Consecin&ele filosofice ale principiului antropic sunt considerabile n ceea ce prive'te perspectiva ontologic% asupra omului 'i culturii. Dac% omul este un parametru ontologic al Universului 'i partea "uman%" a Universului poart% n sine mesajul ntregului (principiul antropic), atunci rezult% c% ntregul se r%sfrnge n p%r&ile sale 'i poate fi reconstituit din acestea (principiul holografiei). Ob&inem, astfel, o nou% reprezentare asupra raporturilor dintre natur% 'i om, dintre ntreg 'i parte, dintre unitate 'i diversitate, dintre universal 'i specific. Vechea reprezentare clasic% nu s-a mp%cat nici cu ideea diversit%&ii calitative a naturii, nici cu ideea unei diversit%&ii culturale 'i istorice a subiectului uman. Idealul paradigmei clasice era s% poat% descrie lumea ca o realitate omogen% 'i previzibil% dup% legi universale. Pentru aceasta, l-a scos pe om, ca fiin&% integral%, din ecua&ia cunoa'terii 'i a pretins o perspectiv% "obiectiv%" de observa&ie. Dup% ce leg%turile omului cu natura au fost rupte, el s-a nsingurat n mediul s%u cultural, de unde a fost izgonit, apoi, ntruct teoreticienii au ajuns la concluzia c% acest mediu se dezvolt% f%r% om, cum spune Popper despre "cunoa$terea f"r" subiect cunosc"tor".208 A opta pentru un punct de vedere "'tiin&ific", n viziunile pozitiviste 'i neopozitiviste, a ajuns sinonim cu a-l ignora pe autorul cunoa'terii, pe om, iar rezultatele acestui gen de cunoa'tere au ajuns s%-i demonstreze omului, n mod "'tiin&ific", insignifian&a sa cosmic%! Omul simplu n-a ajuns nici azi s% "n&eleag%" acest "adev%r", spune Monod, pentru c% omul - fiin&% contradictorie, nzestrat% 'i cu alte facult%&i dect cele care-i faciliteaz% accesul la "cunoa'terea obiectiv%" - nu se poate desprinde de proiec&iile 'i iluziile sale antropocentrice.209 Dac% ar fi doar
207 208 209

Ilya Prigogine, Isabelle Stangers, op.cit.,p.397.

Karl Popper, Epistemologia f"r" subiect cunosc"tor, n vol. Epistemologie - orient"ri contemporane (antologie de Ilie Prvu), Bucure'ti, Editura Politic%, "974, pp.69-""8. Jacques Monod, op.cit., pp."84-"87.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

""7

un strict "aparat cognitiv", f%r% proiecte 'i angaj%ri valorice, poate 'i-ar asimila concluzia c% este doar un produs al "hazardului" cosmic. Dac% omul nu-'i poate structural n&elege condi&ia n ace'ti termeni, nseamn% c% ntre el 'i "'tiin&a" care-i furnizeaz% aceast% concluzie exist% elemente de incompatibilitate major%. Formularea principiului antropic ca replic% la "mesajul esen&ial" al 'tiin&ei clasice, de fapt la presupozi&iile 'i atitudinile ei subiacente, are o semnifica&ie crucial% pentru n&elegerea noilor contexte epistemologice n care se dezvolt% proiectele explicative ale antropologiei culturale. Dup% ce ontologia culturii a fost singularizat% fa&% de alte planuri de abordare a realit%&ii, acum se deruleaz% itinerariul invers de care vorbeam: ontologia culturii e renscris% n ontologia umanului, iar aceasta din urm% n ontologia general% a naturii 'i a cosmosului. Principiul antropic e solidar cu noile ipoteze 'tiin&ifice 'i scheme explicative care vizeaz% concomitent lumea 'i omul, natura 'i cultura, cum ar fi, de exemplu, ipoteza structurii holografice a con'tiin&ei (teoretizat% de Karl Pribram) 'i a Universului (lansat% de David Bohm, fost colaborator al lui Einstein).2"0 "Paradigma holografic%" impune nu numai un alt mod de descriere a realit%&ii, n dezacord cu reprezent%rile clasice, dar ea proiecteaz% o cu totul alt% rela&ie dintre con'tiin&% 'i lume. Proprietatea esen&ial% a unei entit%&i holografice este aceea c% orice fragment poate reconstrui ntregul, orice detaliu poart% informa&ia ntregului. ntr-o atare viziune, orice moment temporal con&ine informa&ie despre ntregul timp al Universului nostru. Universul e "ntreg", cel pu&in sub raport informa&ional, n fiecare din p%r&ile sale. La fel ar sta lucrurile 'i cu st%rile creierului uman 'i ale con'tiin&ei. Holograma este un procedeu prin care se realizeaz% o nregistrare fotografic% a figurii unui obiect prin interferen&a undelor de lumin% care provin de la respectivul obiect. S%-i d%m cuvntul lui David Bohm: "Noua caracteristic" esen!ial" a acestei nregistr"ri este aceea c" fiecare parte con!ine informa!ie despre ntregul obiect (astfel nct nu exist" nici o coresponden!" punct cu punct ntre obiect $i imaginea nregistrat"). Adic", despre forma $i structura ntregului obiect se poate spune c" sunt nf"$urate n"untrul fiec"rei regiuni din nregistrarea fotografic". Cnd oricare dintre regiuni este iluminat", forma $i structura sunt desf"$urate pentru a da din nou o imagine recognoscibil" a ntregului obiect. Am sugerat c" aici este implicat un nou concept de ordine pe care l-am numit ordine implicit! (dintr-o r"d"cin" latin" care nseamn" a nf"$ura sau a mpreuna l"untric). n termeni de ordine implicit" se poate spune c" orice este nf"$urat n orice. Aceasta contrasteaz" cu ordinea explicit" care este acum dominant" n fizic", potrivit c"reia lucrurile sunt desf"$urate n sensul c" fiecare se afl" numai n propria sa regiune particular" din spa!iu ($i timp) $i n afara regiunilor ce apar!in altor lucruri".2## A'adar, holograma face sesizabil acest nou concept de ordine, printr-o nregistrare n care se reg%se'te mi'carea complex% a cmpurilor electromagnetice sub forma undelor de lumin%. "O astfel de mi$care a undelor de lumin" este prezent" peste tot $i, n principiu, nf"$oar" ntregul univers spa!ial ($i temporal) n fiecare regiune (a$a cum se poate demonstra plasnd ntr-o astfel de regiune ochiul cuiva sau un telescop, care vor 'desf"$ura' acest con!inut)".2#2 Aceast% mi'care de nf%'urare-desf%'urare se reg%se'te peste tot, iar totalitatea acestei mi'c%ri este numit% de autor holomi'care. Holomi'carea ne-o putem imagina ca un ocean imens
2"0 2"" 2"2

Solomon Marcus, Provocarea $tiin!ei, Bucure'ti, Editura Politic%, "988, pp.82-""7. David Bohm, op. cit., p. 253. Ibidem, p. 254.

""8

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

de energie din care deriv% toate lucrurile. De'i legile ce guverneaz% holomi'carea sunt necunoscute ('i, probabil, de necunoscut), legile ce guverneaz% anumite sub-totalit%&i de mi'care relativ% autonome pot fi cunoscute. Drept urmare, ordinea explicit% poate fi v%zut% ca un caz particular al unei mul&imi mai generale de ordini implicite din care ar putea fi derivat%. Aceast% ordine explicit% con&ine elemente recurente 'i relativ stabile care sunt unele n afara celorlalte. Abord%rile mecaniciste din fizic% consider% c% elementele "presupuse a fi separate $i existente independent, constituie realitatea fundamental"".2"3 Noua paradigm% holografic% infirm% aceast% supozi&ie. Propriet%&ile hologramei se reg%sesc 'i n lumea vie, care este ea ns%'i o desf%'urare a ordinii implicite, unde este con&inut% poten&ial. La fel, con'tiin&a uman% are un fundament comun cu materia vie 'i nevie, fapt pentru care ea trebuie integrat% aceleia'i realit%&i primordiale. "Substan&a gnditoare" 'i "substan&a ntins%", diferite dup% reprezentarea lui Descartes, au, a'adar, un fundament comun n ordinea implicit%.2"4 Bazndu-se pe ipotezele lui Karl Pribram privind structura creierului, Bohm sus&ine c%, a'a cum amintirile sunt nregistrate n general n ntregul creier, tot astfel informa&ia privind un anumit obiect nu este nmagazinat% ntr-o parte localizat% a creierului, ci "ntreaga informa!ie este nf"$urat" n tot ntregul", fapt ce aminte'te exact de principiul hologramei. Ordinea total%, implicit%, este relevabil% n hologram% n fiecare regiune a ei, ca 'i cnd fiecare punct al hologramei ar con&ine nf%'urat% ordinea total%, structura global%. Pornind de la procedeul holografic "care face ca, n fiecare regiune din spa!iu, ordinea unei ntregi structuri iluminate s" fie 'nf"$urat"' $i 'transportat"' prin mi$carea lumii" (de ex.: modul n care undele radio nf%'oar% 'i transport% n&elesul unei comunic%ri, ele transport% de fapt o ordine 'i o m%sur% ce fac posibil% dezvoltarea unei structuri), Bohm spune c% "ceea ce 'transport"' o ordine implicit" este holomi$carea, care este o totalitate nedivizat" $i nef"rmi!at""2"5 - de'i putem abstractiza 'i distinge anumite aspecte ale holomi'c%rii (lumin%, sunet, electroni etc.). n fapt, "toate formele holomi$c"rii fuzioneaz" $i sunt inseparabile", ceea ce face ca ea s% fie "indefinibil" $i incomensurabil"". Mi'carea n ntregul ei este prezent% n fiecare moment al ei cu toate caracteristicile sale. Procesul este asem%n%tor cu interferen&a 'i remanen&a informa&iilor 'i a st%rilor declan'ate de o audi&ie muzical%. Cnd este cntat% o anumit% not% muzical%, "un num"r de note anterioare nc" mai reverbereaz" n con$tiin!". Ceva mai mult" aten!ie va ar"ta c" tocmai prezen!a simultan" $i activitatea tuturor acestor reverbera!ii este responsabil" pentru senza!ia imediat" $i direct" a mi$c"rii curgerii $i continuit"!ii".2#6 Experien&a anterioar% este p%strat% holografic n con'tiin&%, iar o nou% percep&ie a unor note muzicale retreze'te ntregul lan& al contextului sonor n care se integreaz%, dnd senza&ia de mi'care ampl%, ce evoc% ordinea nf%'urat% pe care o percepem difuz, proiectat% n configura&ia desf%'urat% a melodiei. Autorul face, deci, o paralel% ntre con'tiin&% 'i propriet%&ile pe care le-a atribuit ordinii implicite, ntre experien&a noastr% imediat% 'i fondul realit%&ii. "Vedem atunci c" fiecare moment al con$tiin!ei are un anumit con!inut explicit, care este un prim-plan $i un con!inut implicit, care este fundalul corespunz"tor. Presupunem
2"3 2"4

Ibidem, p. 255.

Ibidem, pp. 278-279: "Pentru nceput, s" observ"m c" materia este, n prima instan!", obiectul con$tiin!ei noastre. Totu$i... diverse energii, cum ar fi lumina, sunetul etc., nf"$oar" n mod continuu, n fiecare regiune din spa!iu, o informa!ie care prive$te, n principiu, ntregul univers material. Prin acest proces, o astfel de informa!ie poate, desigur, s" intre n organele noastre de sim!, pentru a ajunge, prin sistemul nervos, pn" la creier. Mai profund, ntreaga materie din corpurile noastre nf"$oar" ntr-un anumit fel Universul, chiar de la nceput.
2"5 2"6

Ibidem, p. 220. Ibidem, p. 280.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

""9

acum c" nu numai experien!a imediat" este cel mai bine n!eleas" n termeni de ordine implicit", dar c" $i gndirea trebuie n mod fundamental n!eleas" n aceast" ordine. Aceasta nseamn" aici nu doar con!inutul gndirii, pentru care am nceput s" folosim deja ordinea implicit". De fapt, aceasta nseamn" c" structura, func!ionarea $i activitatea efectiv" a gndirii se afl" n ordinea implicit"".2#7 Gndirea apare, deci, nu doar o reprezentare a lumii manifeste, ci 'i o contribu&ie la modul cum experiment%m aceast% lume, cum o cunoa'tem 'i o tr%im. !i con'tiin&a poate fi imaginat% ca fiind alc%tuit% din diverse momente efective care sunt, de fapt, proiec&ii ale structurii sale globale, ale memoriei organizate cu ajutorul regulilor logicii 'i al categoriilor de spa&iu, timp, cauzalitate etc. Con&inutul con'tiin&ei trebuie integrat 'i el ntr-un fundal mai vast, analog cu oceanul de energie al lumii, imens fundament multidimensional ce se proiecteaz% n diverse ordini temporale 'i spa&iale. Cosmosul, materia, via&a 'i con'tiin&a sunt considerate de autor ca fiind "proiec!ii ale unui fundament comun. El poate fi numit fundamentul a tot ceea ce este, cel pu!in n m"sura n care putem sim!i $i cunoa$te aceasta n faza actual" de desf"$urare a con$tiin!ei. De$i nu avem nici o percep!ie sau cunoa$tere detaliat" a acestui fundament, el este mereu, ntr-un anume sens, nf"$urat n con$tiin!a noastr", n modurile pe care leam schi!at, ca $i, poate, n alte moduri care mai trebuie nc" descoperite".2#8 Ct de departe suntem de ideea c% subiectul cunosc%tor este separat de realitatea pe care o cunoa'te! Bohm ontologizeaz% subiectul epistemic 'i anuleaz% separa&ia subiect/obiect, f%cnd s% fuzioneze cele dou% ipostaze ale lumii n structura plenitudinar% 'i holografic% a lumii. Suntem n plin% concep&ie romantic% despre lumea care se oglinde'te n p%r&i, despre p%r&ile ce se r%sfrng unele n altele 'i toate n imaginea ntregului, despre coresponden&a holografic% dintre micro 'i macrocosmos, dintre tot 'i parte etc. Viziunea organicist% este evident%. El reia teme 'i idei din filosofia lui Hegel, filosofie dezvoltat% n mediul romantic 'i anticlasic prea bine cunoscut. Metafora realit%&ii totale se sprijin% la Bohm pe biologie (p%r&ile sunt oglinda substan&ial% a ntregului), nu pe fizica newtonian% (p%r&ile sunt obiecte exterioare unele fa&% de altele 'i interac&ionaz% prin rela&ii externe f%r% implica&ii asupra naturii lor interne). n acest context de idei, opozi&ia dintre "'tiin&ele naturii" 'i "'tiin&ele spiritului", obsedant% cndva, simetric% celei dintre natur% 'i cultur%, e tot mai frecvent pus% n discu&ie de noile perspective interdisciplinare 'i integratoare. Solidaritatea dintre local 'i global, coresponden&a dintre micro 'i macrocosmos, izomorfismul ascuns dintre st%rile naturii 'i ale culturii, ideea oglindirilor reciproce dintre parte 'i ntreg, tot arsenalul analogiilor romantice pare resuscitat de aceste ipoteze. Teoria lui Bohm este n evident dezacord cu viziunile analitice 'i liberaliste despre autonomia entit%&ilor 'i caracterul lor separat n timp 'i spa&iu, despre autonomia sferei lor de mi'care individual%, n dezacord cu prioritatea acordat% azi p%r&ii n dauna ntregului, individului, nu totalit%&ii. Principiul antropic 'i principiul holografic, aplicate ontologiei, reconsider% semnifica&ia existen&ei umane n Univers 'i este de a'teptat, spune Bohm, o nou% descriere 'tiin&ific% a naturii, care s% combine aspectele clasice 'i cuantice ntr-o structur% mai comprehensiv%, ce va face din ele nu domenii separate, ci aspecte 'i cazuri limit% ale unor situa&ii mai generale. Principiul antropic 'i paradigma hologramei ofer% omului o solu&ie de conciliere ntre vechile sale proiec&ii animiste 'i noile rezultate la care a ajuns chiar 'tiin&a care-i destr%mase ieri vraja leg%turilor sale cu natura. Iat% c% tocmai 'tiin&ele naturii, care l-au detronat ieri, i confer% din nou omului privilegiul de a fi "m%sur% a tuturor lucrurilor", dar din alt% perspectiv%. n
2"7 2"8

Ibidem, pp. 286-287. Ibidem, pp. 297-298.

"20

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

aceast% lume a coresponden&elor holografice, omul e un "holomer"2"9, cum a spus Noica, o parte care con&ine 'i exprim% sensul ntregului. Omul rezum% Universul care l-a produs.

Bibliografie ". Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Bucure'ti, Editura Lider, "999 2. Alvin Toffler - Powershift. Puterea n mi$care, Bucure'ti, Editura Antet, "995 3. Alexandre Koyr, De la lumea nchis" la universul infinit, Bucure'ti, Editura Humanitas, "997 4. Jacques Monod, Le hasard et la necessit, Paris, Editions du Seuil, "970 5. Ilya Prigogine, Isabelles Stengers, Noua alian!", Bucure'ti, Editura Politic%, "984 6. Karl Popper, Epistemologia f"r" subiect cunosc"tor, n vol. Epistemologie - orient"ri contemporane (antologie de Ilie Prvu), Bucure'ti, Editura Politic%, "974 7. Martin Heidegger, Repere pe drumul gndirii, Bucure'ti, Editura Politic%, "988 8. Karl Jaspers, Texte filosofice, Bucure'ti, Editura Politic%, "986 9. David Bohm, Plenitudinea lumii $i ordinea ei, Bucure'ti, Editura Humanitas, "995 "0. Thomas Kuhn, Tensiunea esen!ial", Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "982 "". John Naisbitt, Megatendin!e, Bucure'ti, Editura Politic%, "989 "2. Julien Benda, Tr"darea c"rturarilor, Bucure'ti, Editura Humanitas, "993 "3. Paul Valery, Criza spiritului $i alte eseuri, Ia'i, Editura Policrom, "996 "4. Mikel Dufrenne, Pentru om, Bucure'ti, Editura Politic%, "97" "5. Jean Baudrillard, Sistemul obiectelor, Cluj-Napoca, Editura Echinox, "996 "6. Marshall McLuhan, Galaxia Gutenberg, Ed. Politic%, "975 "7. Ilie Prvu, Infinitul $i infinitatea lumii, Bucure'ti, Editura Politic%, "985 "8. John D. Barrow, Originea universului, Bucure'ti, Editura Humanitas, "994 "9. Solomon Marcus, Provocarea $tiin!ei, Bucure'ti, Editura Politic%, "988 20. Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Bucure'ti, Editura Cartea Romneasc%, "986 2". James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Mali&a - Orizontul f"r" limite al nv"!"rii, Bucure'ti, Editura Politic%, "98"

2"9

Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Bucure'ti, Editura Cartea Romneasc%, "986, p. 3".

VI.

CULTUR# !I POLITIC#. CONCEPTUL DE CULTUR# POLITIC#. CULTURA POLITIC# !I SISTEMUL MASS-MEDIA

$. CULTUR# !I POLITIC# Zone de interferen&% ntre cultur% 'i politic% Cultura 'i politica pot fi privite ca dou% sfere fundamentale ale societ%&ii, care interfereaz% n numeroase aspecte. Societ%&ile moderne 'i-au construit structuri politice diversificate, bazate pe separa&ia puterilor, dar 'i-au construit 'i un spa&iu cultural diversificat, ce cuprinde ansambluri autonome de idei 'i valori ('tiin&a, arta, religia, educa&ia etc.), iar extinderea noilor mijloace de comunicare a diversificat 'i mai mult oferta cultural%, lansnd noi formule estetice, stiluri 'i viziuni. n vocabularul societ%&ilor contemporane s-au consacrat termenii de cultur% politic% 'i de politici culturale, al%turi de politici economice 'i sociale, de valori 'i mentalit%&i politice etc. Aprecierea politic% a faptelor culturale este de asemenea consacrat% prin termeni cunoscu&i, precum cultur% de dreapta sau de stnga, cultur% democratic%, cultur% reac&ionar%, cultur% oficial%, cultur% contestatar% etc. Putem semnala 'i alte sintagme foarte r%spndite azi, precum teatrul politic, romanul politic, eseul politic, ca s% nu mai amintim de limbaj politic, simboluri politice, mituri politice, mesaj politic, discurs politic 'i comunicare politic%. Toate aceste zone de interferen&e dintre cele dou% domenii, cultur% 'i politic%, devin teme pentru cercetarea teoretic% 'i sociologic%. Conexiunea dintre cultur% 'i putere politic% este una dintre temele cele mai intens dezb%tute n gndirea contemporan%. Concep&iile func&ionaliste, structuraliste, semiotice 'i n ultimele decenii abord%rile comunica&ionale 'i cele postmoderniste au subliniat interferen&a dintre caracterul simbolic al culturii 'i anumite componente ale sistemului politic. Rela&ia dintre cultur% 'i sfera politic% a societ%&ii este una extrem de complex%, n care putem vorbi att de dimensiunile politice ale culturii, ct 'i de impactul decisiv pe care valorile 'i structurile culturale le au asupra mecanismelor de legitimare politic%, asupra ideilor 'i comportamentelor politice ale grupurilor sociale. Sociologia politic% a preluat o serie de concepte 'i abord%ri specifice teoriei culturii pentru a explica dependen&a conduitelor politice de sistemul de valori, atitudini 'i reprezent%ri culturale, modul n care matricea cultural% 'i mentalit%&ile dominante din cuprinsul unei societ%&i 'i transmit influen&ele asupra institu&iilor 'i rela&iilor politice. Rela&ia dintre sistemul politic 'i cel cultural se desf%'oar% pe mai multe niveluri. "Un sistemul cultural determinat este cel care formeaz" atitudinile cet"!enilor, a$tept"rile lor fa!" de stat, mecanismele de interiorizare a valorilor civice...Orice discurs al Puterii vehiculeaz" simboluri, 220 mobilizeaz" credin!e, propune obiective care trebuie s" se insereze n mediul cultural". Lumea contemporan% a reevaluat nsemn%tatea culturii ca factor al dezvolt%rii sociale, iar leg%tura dintre cultur% 'i sfera puterii politice a fost cercetat% n mod deosebit n ultimile decenii. Sistemul politic 'i are coresponden&e n sistemul cultural al societ%&ii. Este o rela&ie complex% n care descoperim condi&ion%ri reciproce sau structuri analogice. Cultura organizeaz% valorile pe

Philippe Braud, La science politique, Paris, Presses Universitaires de France, quatrieme edition corrigee, "992, p. "4.

220

"22

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

care le respect% 'i le urm%resc oamenii n via&%, iar puterea politic% se sprijin% pe acest set de valori pentru a orienta ac&iunea social%, pentru a ac&iona asupra societ%&ii. ntre componentele unei societ%&i sistemul politic, sistemul economic, sistemul social, sistemul cultural exist% rela&ii variate. Unii teoreticienii au considerat cultura ca o surs% generativ% a puterii politice, precum Antonio Gramsci, o expresie a puterii sau un instrument al acesteia, o surs% de schimbare a puterii etc. Gramsci considera c% hegemonia politic% a unei clase se ntemeiaz% pe hegemonia ei cultural%. Astfel, burghezia 'i-a impus valorile sale n spa&iul vie&ii sociale, dobndind astfel treptat 'i puterea politic%. Mul&i teoreticieni consider% c% puterea politic% real% se realizeaz% prin 'i se sprijin% pe cultur%. Concluzia lor este aceea c% o putere politic% f%r% suport cultural nu dureaz%. Raporturile dintre cultur% 'i spa&iul puterii sunt mai degrab% raporturi de coresponden&%, iar uneori de tensiune. Op&iunile puterii politice sunt adeseori orientate valoric de anumite modele culturale, de ponderea unor valori impuse n spa&iul cultural. De mare nsemn%tate este raportul dintre schimbare politic% 'i schimbare cultural%, dintre noile valori politice 'i structurile culturale. Exist% o funda&ie cultural% 'i mental% a societ%&ilor de care structurile politice trebuie s% &in% seama. n dezvoltarea contemporan%, indicatorii culturali, noneconomici, au o relevan&% deosebit%, pentru a caracteriza calitatea vie&ii, dezvoltarea echilibrat%, pentru a m%sura efectele sociale 'i umane ale transform%rilor politice. Starea nv%&%mntului, a educa&iei, a sistemului mediatic 'i informa&ional reprezint% indicatori importan&i privind poten&ialul de dezvoltare a unei societ%&i. Mul&i teoreticieni consider% c% liniile de cauzalitate social% sunt mijlocite de cultur%, de valorile pe care le pre&uie'te omul, de competen&ele 'i aspira&iile sale. Dezvoltarea este v%zut% astfel ca un proces complex ce implic% aspecte economice, sociale, culturale 'i politice. Valorile interiorizate sunt decisive. Cultura politic% exprim% modul n care cet%&enii 'i popula&ia n ansamblu se raporteaz% la institu&iile politice 'i la op&iunile sistemului politic. Abord%ri 'i teorii Raportul dintre cultur% 'i puterea politic% a fost interpretat prin intermediul unor teorii filozofice 'i sociologice, dintre care amintim: Concep&iile luministe 'i ra&ionaliste considerau cultura ca o zon% deta'at% de conflictele de putere, ca o for&% independent% de spa&iul politic. Cultura era domeniul valorilor universale, supraistorice 'i transpolitice. Hegel considera c% statul este expresia ra&ionalit%&ii, o form% prin care poporul 'i promoveaz% interesele 'i devine con'tient de ele. Cultura ar avea func&ia de a furniza con'tiin&a de sine a poporului, iar statul ar fi expresia acestei con'tiin&e de sine. Cultura ar fi baza statului, ca expresie obiectivat% a ra&ionalit%&ii. Glorificarea statului se asocia cu respingerea subiectivit%&ii. Marxismul a considerat cultura ca fiind dependent% de structurile politice prin intermediul mecanismelor ideologice. Exponen&ii acestei teorii au politizat excesiv cultura, considernd c% ea este orientat% de un vector ideologic puternic 'i ar avea un caracter de clas% pronun&at. Lenin a teoretizat existen&a a dou% culturi n cuprinsul societ%&ii capitaliste, cultura proletar% trebuind s% o disloce pe cea burghez% odat% cu revolu&ia comunist%. Caracterul de clas% al culturii era opus celui na&ional. Concep&iile func&ionaliste (B. Malinowski, T. Parson) au considerat cultura ca un subsistem al societ%&ii, care are func&ia de a realiza consensul social 'i echilibrul societ%&ii, consolidnd legitimitatea puterii. Puterea exprim% ordinea social%, iar cultura este un instrument prin care aceast% ordine se conserv% pe sine.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"23

!coala de la Frankfurt a dezvoltat o teorie critic% asupra culturii din societ%&ile capitalismului trziu, v%znd n cultura adev%rat% o for&% subversiv% fa&% de putere, o for&% a schimb%rii. Cultura ar fi o expresie a dorin&ei, iar puterea un sistem de interdic&ii. n lucrarea Omul unidimensional, H. Marcuse consider% c% aceast% func&ie critic% 'i revolu&ionar% a culturii s-a tocit n societ%&ile contemporane, care au reu'it s% anuleze, prin cultura de mas%, distan&a critic% dintre cultur%, ca expresie a idealurilor, 'i realitate. Revolu&ia 'tiin&ific% 'i tehnic%, comunica&iile de mas%, orientarea spre randament 'i spre ra&ionalitatea instrumental% au reu'it s% asigure administrarea total% a societ%&ii 'i a vie&ii psihice a indivizilor. Astfel, sistemul se reproduce pe sine, reproducnd cultura care-l legitimeaz% 'i care administreaz% dorin&ele subcon'tiente ale indivizilor. Capitalismul contemporan ar fi reu'it astfel performan&a de a nf%ptui o contrarevolu&ie preventiv%, prin care dorin&a de schimbare politic% este anesteziat%. Indivizii sunt manipula&i, fixa&i hipnotic de sistemul de consum, pe care nu doresc s%-l dep%'easc%. Cultura autentic% ar fi fundamental una de opozi&ie, de refuz 'i contesta&ie. Perioada de glorie a acestei teorii s-a intersectat cu mi'c%rile stngiste de la sfr'itul deceniului al 7-lea, perioad% n care s-a dezvoltat o contracultur% fa&% de cea dominant%. O teorie cu privire la rela&ia dintre cultur% 'i mediul politic dezvolt% sociologul P.H.C. de Lauwe, care consider% c% orice cultur% are o dubl% func&ie: una de legitimare 'i de conservare, de sprijinire a dominan&ei puterii; una critic% 'i de schimbare, ipostaz% n care cultura se prezint% ca o cultur%-ac&iune. Cultura ar avea func&ia de a con'tientiza conflictele de interese 'i situa&ia grupurilor sociale n raport cu puterea. Con'tientizarea acestor situa&ii este factorul care genereaz% aspira&ii, dorin&e, valori 'i proiecte de schimbare. Formate n laboratorul practic al culturii tr%ite, aceste aspira&ii 'i proiecte se opun codurilor constituite, institu&ionalizate, ntruct cultura vie const" n a repune n discu!ie toate aceste coduri ori, cel pu!in, n a le 22" rennoi permanent. Grupurile aflate la putere sunt interesate n manipularea valorilor, n construirea unei imagini false a indivizilor asupra propriei lor situa&ii, prin idealizarea unor st%ri 'i difuzarea unor mitologii care s% orienteze valoric subiec&ii sociali. Prin contrast cu fenomenul de dominan&% putem vorbi 'i de un proces de dinamic% cultural%, ce presupune geneza unor aspira&ii spre schimbare la grupurile subordonate. Astfel, cultura ar ndeplini simultan rolul de instrument de domina&ie politic%, dar 'i cel de emancipare politic%. Dominan&a spiritual% se realizeaz% prin intermediul unor factori psihosociali afla&i sub presiunea mijloacelor de comunicare. Recunoa'tem 'i n acest sistem schema lui Marcuse, dup% care cultura afirmativ% ar reproduce sistemul prin reproducerea valorilor sale (ra&ionalitate, eficien&%, ordine, glorificarea 'tiin&ei, tehnocra&ie, cultur% de consum, mitologii publicitare), iar cultura de opozi&ie, cultura ca act de crea&ie ar fi responsabil% de furnizarea unor alternative sociale 'i politice, ar fi o cultur% antidominant%, o cultur% emergent%, ca izvor al schimb%rii politice. Realit%&i culturale 'i efecte politice Noilor mijloace electronice de comunicare au pus n rela&ii de interac&iune profund% spa&iul cultural 'i cel politic. Mass-media reprezint% mecanismul care fabric% opinia public% 'i imaginile asupra realit%&ii politice. Mijloacele de comunicare exercit% o influen&% puternic% asupra modurilor de percep&ie 'i de gndire, asupra valorilor 'i op&iunilor politice ale indivizilor. Sistemul mediatic - utiliznd ntreaga gam% de limbaje 'i forme de comunicare - reprezint% azi mediatorul universal dintre componentele vie&ii sociale, interfa&a dintre societate 'i sfera politic%, dintre cet%&ean 'i stat. Pe lng% mesaje, idei 'i valori, care sunt infuzate treptat n imaginarul colectiv, sistemul mediatic determin% o schimbare progresiv% 'i subteran% inclusiv n
22"

Paul-Henri Chomart de Lauwe, Cultura $i puterea, Bucure'ti, Editura Politic%, "982, p. "4".

"24

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

modurile de n&elegere a lumii, n formarea aspira&iilor 'i a criteriilor de evaluare a evenimentelor politice. Dar sistemul mediatic a modificat n chip radical nu numai structura culturii, ci 'i formele de manifestare ale politicului. ntr-un context social n care comunicarea a devenit un fapt omniprezent, indivizii sunt ame&i&i de diversitatea informa&iilor 'i a mesajelor pe care le recep&ioneaz%. Bombardamentul comunica&ional la care este supus receptorul mediu (un om cu nevoi 'i aspira&ii de nivel mediu) provoac% derut% 'i confuzie n sistemul s%u de apreciere a valorilor. Reperele culturale tradi&ionale nu mai func&ioneaz%, iar cele actuale sunt intens politizate. Receptorul care a ajuns dependent de meniul cultural standard oferit de sistemul mediatic solicit% el nsu&i un repertoriu standardizat 'i pentru mesajele politice, devenind astfel un complice al versiunilor maniheiste 'i simpliste care i se ofer% asupra evenimentelor politice, un stimulator al mesajelor propagandistice. Disolu&ia grupurilor sociale primare, cum ar fi familia, determin% ca rela&ia dintre mass-media 'i individ s% fie una direct%, iar cre'terea standardului de via&% asigur% disponibilitatea indivizilor, elibera&i de nevoi presante, pentru receptarea produc&iei de iluzii 'i a miturilor politice. De aceea, unii teoreticieni consider% c% ntreaga cultur% de mas% reprezint% un stoc de mituri 'i de ideologii care tr%iesc prin massmedia. Reprezent%rile politice ale indivizilor sunt mijlocite 'i filtrate de codul lor cultural, de patrimoniul informa&ional 'i de setul de valori la care ader% n plan existen&ial, practic. Componenta politic% 'i geopolitic% ocup% o por&iune semnificativ% din repertoriul mesajelor pe care le asimileaz% receptorul, de'i el nu este dect arareori con'tient de sensul acestor mesaje, care i se ofer% ambalate n forme care 'i disimuleaz% con&inutul. Apari&ia culturii de mas% a fost interpretat% 'i ea prin grila sociologiei politice. Semnifica&ia politic% a noii realit%&i culturale a fost descifrat% de reprezentan&ii !colii de la Frankfurt, n special de Theodor Adorno 'i Herbert Marcuse, care au elaborat ceea ce s-a numit teoria critic% a societ%&ii de consum. Ei au pornit de la ideea c% sistemul mediatic, care a devenit o realitate dominant% n a doua jum%tate a secolului XX, produce o degradare a culturii 'i a valorilor, odat% ce acestea intr% sub domina&ia logicii mercantile. Cultura de mas% este o coproduc&ie ce angaja cultura 'i politica, cultura 'i economia. Sistemul mediatic este simbolul noului tip de produc&ie, cumulnd produc%tori cu interese economice determinate, arti'ti 'i intelectuali angaja&i s% produc% mesaje anumite 'i distribuitori tehnici ai mesajelor. Dup% opinia lui Adorno 'i Marcuse, industria cultural% de mas% propune o barbarie stilizat" prin care se realizeaz% o represiune simbolic% (violen&% simbolic%), avnd ca efect 222 producerea omului unidimensional 'i a unei societ%&i total administrat%, f%r% opozi&ie. Din perspectiva lor, cultura de mas% desemneaz% ansamblul comportamentelor, miturilor, ideilor 'i reprezent%rilor produse 'i difuzate printr-o tehnic% industrial%, tehnic% ce a f%cut posibil% 'i expansiunea mijloacelor de comunicare n mas%. Ei asociaz% acest tip de cultur% cu ascensiunea claselor medii pe scena istoriei, cu accesul acestora la universul valorilor culturale, fapt care determin% apari&ia unei culturi de mijloc 'i disolu&ia culturilor de elit%. Efectul acestei culturi const% n uniformizarea modurilor de gndire 'i a comportamentelor, dispari&ia spiritului critic 'i erodarea personalit%&ii omului. n acest tip de cultur% predomin% divertismentul, care l men&ine pe individ n afara problemelor grave ale societ%&ii. Este o cultur" afirmativ", spune Marcuse, o cultur% perfect integrat% sistemului, f%r% voca&ie critic%. Aceste societ%&i, ca dispun de un sistem tehnologic care produce realitatea, 'i de un sistem mediatic performant, sunt societ%&i integrate 'i pasive, capabile s% integreze 'i grupurile 'i culturile contestatare. De aici Marcuse trage concluzia c% sunt societ%&i profund
Herbert Marcuse, Scrieri filosofice, Bucure'ti, Editura Politic%, "977, vezi capitolele traduse din lucrarea Omul unidimensional, pp. 285-429.
222

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"25

ira&ionale, care anuleaz% for&a critic% a culturii prin ncorporarea elementelor culturale n chiar realitatea tehnologic%. n ambian!a tehnologiei, cultura, politica $i economia se contopesc treptat ntr-un 223 sistem omniprezent care nglobeaz" sau respinge toate alternativele. Formele de crea&ie cultural% 'i-au pierdut distan&a critic% fa&% de realitatea social%, ele sunt integrate n ra&ionalitatea sistemului, care func&ioneaz% dup% logica profitului 'i a pie&ei. ntruct n aceste societ%&i ra!ionalitatea tehnologic" a devenit ra!ionalitate politic", ele au reu'it s% pun% n mi'care un sistem de domina&ie al c%rui mecanism esen&ial const% n aplanarea antagonismului dintre cultura $i realitatea social", prin eliminarea elementelor 224 opozi!ionale, str"ine $i transcendente din cultura superioar". Astfel, mass-media reprezint% instrumentul unei colosale manipul%ri sociale, ce poate administra chiar zonele incon'tientului, ale imaginarului social. Atunci cnd mijloacele de informare n mas" amestec" n mod armonios, $i adesea insesizabil, arta, politica, religia $i filosofia cu reclame comerciale, ele aduc aceste domenii ale culturii la acela$i numitor, adic" la forma de marf". Pe clapele sufletului se cnt" melodia artei de a vinde. Valoarea de schimb conteaz", nu valoarea de adev"r. Pe ea se axeaz" ra!ionalitatea statu quo-ului, iar orice alt" ra!iionalitate i este 225 subordonat". Amestecul tuturor valorilor n bulionul culturii de consum anuleaz% distinc&ia dintre valoare 'i nonvaloare, dintre cultur% 'i economie, dintre arta autentic% 'i produc&iile comerciale. Produc&ia de iluzii pe scar% industrial% genereaz% dorin&e artificiale, care se cer din nou satisf%cute, astfel nct oferta 'i produce cererea, 'i invers. Mass-media reprezint% instrumentul unei culturi a mediocrit%&ii, care presupune o produc&ie de serie pentru o cerere de mas%, fiind supus% legilor pie&ei, orientat% de valori comerciale, avnd un efect tranchilizant, asemeni unui narcotic social. Marcuse consider% c% 'ansa unei culturi contestatare ar apar&ine grupurilor marginale, celor neintegra&i, care mai pot dezvolta o cultur% critic% fa&% de sistem. Marcuse a elaborat 'i o teorie estetic% prin care investe'te arta cu capacitatea de a dep%'i realul prin forma estetic% a ei, oferind imaginea altei realit%&i, alternative. De aceea, el va face elogiul artei contestatare, a artei de ruptur%, o art% a refuzului ce reu'e'te s% dep%'easc% realul, propunnd utopii 'i proiecte de schimbare. n aceste condi&ii, educa&ia cultural% are un sens profilactic, fiind menit% s%-l ajute pe individ s% se orienteze n haosul mesajelor mediatice, s%-'i formeze o subiectivitate critic%. 226 Dintr-o alt% perspectiv%, Mircea Eliade a pus n eviden&% modul n care sistemul mediatic vehiculeaz% o serie de mituri, n forme profane 'i degradate, pentru a orienta structurile imaginarului colectiv 'i a ob&ine efecte politice n forme insesizabile. Colectivit%&ile umane se comport% 'i ast%zi mitic, sub fascina&ia pe care o exercit% mass-media. Produc&iile culturii de mas% cultiv% adeseori personaje extraordinare de tipul superman-ului, care reu'e'te mereu, fiind vorba de o satisfacere nostalgic% 'i secret% a omului mediocru, m%rginit n existen&a sa, care sper% s% devin% excep&ional ntr-o zi, identificndu-se n planul imagina&iei cu aceste personaje care ndeplinesc o func&ie compensatorie fa&% de existen&a sa. Astfel, romanele 'i filmele poli&iste sunt construite pe structura mitic% a opozi&iei dintre bine 'i r%u, dintre erou 'i demon, schem% care permite mitizarea personajelor 'i proiec&ia receptorului n drama reprezentat%. De asemenea,
223 224 225 226

Ibidem, p. 303. Ibidem, p. 306. Ibidem, p. 306.

Mircea Eliade, Mituri, vise $i mistere, Bucure'ti, Editura Univers Enciclopedic, "998, capitolul Miturile lumii moderne, pp "7-32.

"26

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

transformarea vie&ii politice n spectacol mediatic ndepline'te aceea'i func&ie de mitizare a personalit%&ilor, a vedetelor. n aceea'i serie se nscrie 'i cultul obiectelor, al automobilismului, obiecte fa&% de care adeseori omul are un soi de adora&ie de tip religios. Func&ia literaturii n societ%&ile contemporane se aseam%n% cu cea a mitologiei, r%spunznd nevoilor omului de a ie'i din timpul personal 'i istoric 'i de a se cufunda ntr-un timp imaginar, mitic. Efectul hipnotic pe care-l ob&in unele produc&ii de consum se sprijin% pe fascina&ia pove'tii, care exprim% nevoia fundamental% a sufletului uman de ie'ire din timp, din timpul profan, de suspendare a actualit%&ii prin actul lecturii sau prin cel al recept%rii acestor produc&ii. Func&ia literaturii devine astfel aceea de a recupera un timp pierdut, timpul mitic. Romanul 'i filmul au luat, n societ%&ile contemporane, locul mitului, avnd o func&ie terapeutic% n raport cu existen&a cotidian%. Func&iile gndirii mitice sunt constitutive fiin&ei umane, 'i multe ntruchip%ri ale culturii de mas% ndeplinesc aceste func&ii. Marile ideologii pot fi 'i ele interpretate drept mituri elaborate n orizontul gndirii moderne, arat% Eliade. De exemplu, prestigiul originii a func&ionat n cazul Reformei lui Luther, care a propus o ntoarcere la sursa primar% a cre'tinismului, precum 'i n cazul Revolu&iei Franceze, care a dorit s% nceap% cronologia de la punctul 0. La fel, mitul rasist, al purit%&ii sngelui este prezent n numeroase ideologii moderne, dup% cum 'i marxismul poate fi interpretat ca o mitologie ce proiecteaz% vrsta de aur la sfr'itul istoriei, f%cnd din proletariat un agent metafizic al istoriei. Ideologii mesianice sunt 'i cele ale liberalismului integral sau cele care ast%zi vorbesc de sfr'itul istoriei, de o victorie definitiv% a democra&iei asupra totalitarismului, abolind contradic&iile inerente ale istoriei. Mecanisme culturale 'i violen&% simbolic% Mecanismele culturale pot fi utilizate ca instrument al violen&ei simbolice iat% una dintre ideile cele mai frecvent ntlnite n analizele sociologice 'i politologice contemporane. O serie de gnditori, ntre care trebuie men&iona&i Nietzsche, Marx 'i Max Weber, la care se adaug% mai recent H. Marcuse, Luis Althusser 'i Pierre Bourdieu, au dezv%luit faptul c% puterea politic% folose'te nu numai aparate represive directe, de constrngere fizic% (poli&ie, tribunale, nchisori etc.), dar 'i un imens dispozitiv de aparate ideologice (biseric%, 'coal%, partide politice, ideologii, sindicate, institu&ii de cultur%, de informare 'i de educa&ie, ceremonii sociale, mituri 'i simboluri etc.) pentru a ob&ine acordul popula&iei fa&% de op&iunile 'i ac&iunile sale. n aceast% viziune, cultura nu este independent% de spa&iul conflictelor de putere, ci este implicat% profund n legitimarea unei direc&ii politice sau a unei op&iuni strategice a societ%&ii. Aceast% angajare poate fi una manifest% sau disimulat%, explicit% sau implicit%, n func&ie de atitudinea pe care o iau agen&ii ei constitutivi (creatori, institu&ii, speciali'ti etc.). Multe teorii contemporane sus&in c% regimurile politice actuale au nlocuit violen&a fizic% direct% cu violen&a simbolic%, ac&iune ce const%, n ultima instan&%, n manipularea con'tiin&elor. Pierre Bourdieu a propus o explica&ie ampl% a acestui fapt, elabornd n termeni mai riguro'i conceptul de violen&% simbolic%. Agen&ii sociali lupt% pentru controlul cmpului social, la diverite niveluri, dar ei 'i convertesc n aceast% competi&ie diferitele forme de capital pe care le de&in (fizic, economic, social sau politic) n capital simbolic, care este recunoscut ca valoare de c%tre membrii societ%&ii. n felul acesta, raporturile sociale reale devin raporturi de semnifica&ie, care se impun prin asimilarea lor necon'tientizat% de c%tre agen&ii sociali. Subiectivitatea uman% este o construc&ie determinat% 'i orientat% de structurile obiective ('coal%, biseric%, institu&ii politice, ideologii, institu&ii culturale, mass-media etc.). Subiectivitatea ncorporeaz% valori, gusturi, practici transmise de structurile societ%&ii, mai ales de structurile ce controleaz% cmpul culturii 'i al mijloacelor de difuzare a valorilor. Structurile mentale ale indivizilor sunt orientate astfel prin con&inuturi, scheme de percep&ie 'i de gndire, interpret%ri,

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"27

evalu%ri, imagini, etichet%ri, sanc&iuni etc. de institu&iile 'i elementele mediului social 'i cultural. Institu&iile puterii politice sunt 'i cele care au controlul institu&iilor culturale. Orice putere are astfel un caracter de violen&% simbolic%. Biserica, de ex., exercit% o atare violen&% prin diferite ritualuri 'i practici, printr-un corp sacerdotal ce de&ine monopolul 227 manipul%rii legitime a mntuirii. Puterea politic% 'i ob&ine autoritatea 'i legitimitatea prin intermediul unor mecanisme simbolice de impunere a unor semnifica&ii ale faptelor sociale, orientnd reprezent%rile, credin&ele 'i opiniile popula&iei n func&ie de interese determinate. Astfel, statul 'i realizeaz% scopurile prin mijloacele de concentrare 'i manipulare a tuturor formelor de capital (fizic, economic, politic, cultural, informa&ional 'i simbolic). Mai ales n epoca actual%, puterea se bazeaz% pe autoritatea simbolic% ob&inut% prin publicitate 'i massmedia, pe for&a pe care o are cultura de a integra grupurile recalcitrante n sistemul dominant de valori. Interesat s% elaboreze o economie a bunurilor simbolice, Pierre Bourdieu analizeaz% raporturile dintre cmpul puterii 'i cmpul culturii printr-un aparat conceptual propriu (cmp social, politic, cultural, habitus, situa&ie, spa&iu de pozi&ii, lu%ri de pozi&ie, distribu&ia capitalului etc.). Ceea ce rezult% din analizele lui Bourdieu este urm%toarea tez%: cultura, n toate formele ei, este integrat% 'i particip% la modelarea acestor raporturi de for&% din societate, ntruct ea este elementul esen&ial n definirea situa&iei, prin teorii 'i interpret%ri, prin valori 'i semnifica&ii, prin codific%ri, simboluri 'i evalu%ri. Violen&a simbolic% este o tr%s%tur% universal% a raporturilor sociale 'i a raporturilor de domina&ie, de putere. Ea s-a extins n societ%&ile contemporane, fiind disimulat% sub aparen&e democratice (dreptul la informare, libertatea de expresie, ritualul alegerilor etc.). Mass-media reprezint% sistemul complex prin care se exercit% azi violen&a simbolic%. n urma analizelor sale, Bourdieu propune completarea defini&iei statului, pornind de la formula consacrat% a lui Max Weber: Statul este un X (de determinat) care revendic" cu succes monopolul folosirii legitime a violen!ei fizice $i simbolice asupra unui teritoriu determinat $i asupra popula!iei 228 sale. Teoriile sociologice din lumea a treia au subliniat faptul c% domina&ia economic% a metropolei este nso&it% de domina&ia cultural% prin intermediul sistemului mediatic, prin nv%&%mnt 'i programe de asisten&% etc. Am asista, astfel, la un proces de acultura&ie negativ%, care duce la anihilarea culturilor locale, la anestezia con'tiin&ei na&ionale a grupurilor sub presiunea mesajelor fabricate n industriile culturale ale metropolei. Distribu&ia centrelor de putere cultural% pe glob coincide n bun% m%sur% cu distribu&ia centrelor de putere economic% 'i tehnologic%. Societ%&ile dezvoltate dispun de mecanisme prin care 'i impun sistemul de valori, impun centre de legitimare 'i consacrare cultural% controlate de institu&iile metropolei (vezi cazul decern%rii premiilor Nobel). 2. ART# !I SOCIETATE Viziunile asupra lumii semnifica&ii filosofice 'i politice Crea&iile culturale au ele nsele o anumit% semnifica&ie politic% implicit% (un mesaj care este ncifrat n sensurile operei) sau o semnifica&ie explicit%, un mesaj politic care este formulat n chip deliberat (romanul politic, teatrul politic vezi, opera lui Caragiale sau Brecht). n aceast% problem% s-au manifestat dou% direc&ii extreme, sociologismul vulgar, care a c%utat o transcriere direct% a socialului 'i politicului n oper%, 'i tendin&ele formaliste 'i estetizante, care
227 228

Pierre Bourdieu, Ra!iunii practice, Bucure'ti, Editura Meridiane, "999, p. "59. Ibidem, p. 77.

"28

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

au militat pentru autonomia artei, pentru analiza operei independent de con&inuturile sau implica&iile sale sociale. Teoreticienii au ar%tat c% exist% un cod ideologic al operei de art%, care poate fi descoperit la nivelul viziunii asupra lumii, cod ce rezoneaz% cu un anumit mesaj politic. Lucian Goldmann229 a dezvoltat o teorie cu privire la rela&ia dintre viziunile asupra lumii, codificate expresiv n operele de art%, 'i anumite tendin&e sociale 'i politice. Arta este 'i o form% de autocon'tiin&% a unei societ%&i. Con&inuturile sociale sunt interiorizate de creator n subiectivitatea sa, se exprim% apoi n oper% 'i produc un efect asupra receptorilor. Leg%tura dintre oper% 'i spa&iul social 'i politic poate fi descifrat% la nivelul viziunii asupra lumii. Viziunea asupra lumii structureaz% atitudinile ideologice fundamentale ale unui grup social. Exist% o omologie structural% ntre structurile con'tiin&ei colective 'i structurile operei de art%. Printr-o analiz% profund%, n structura operei putem descoperi structurile mentale colective. Comportamentul eroilor din piesele antice difer% de cel al eroilor din dramaturgia contemporan% datorit% faptului c% difer% contextele culturale 'i angaj%rile valorice. Goldmann considera c% opera de art% sistematizeaz% con'tiin&a posibil% a grupului social, astfel nct putem descoperi similitudini ntre forma romanului 'i forma societ%&ii. Economia liberal% 'i g%se'te coresponden&a n romanul clasic (Balzac, Dostoievski), ce problematizeaz% existen&a individului care se afirm% ca un erou. Capitalismul monopolist 'i g%se'te coresponden&e n romanele lui Kafka sau Camus, n care adeseori personajul este un antierou, r%t%cit n labiriturile sistemului, un individ care a pierdut iluzia c% mai poate modifica istoria prin ac&iunile sale. Societ%&ile contemporane 'i g%sesc imaginea n proza din care a disp%rut personajul, n care individul este dominat de un univers reificat, precum n teatrul absurdului. n acela'i cadru poate fi interpretat% 'i disolu&ia figurativismului n pictur%. Opera de art% se afl% n rela&ie cu socialul precum o hart% aerian% seam%n% cu realitatea geologic%. Opera este o structur% semnificativ% care exprim% atitudini globale n fa&a realit%&ii, un complex de reprezent%ri pe care l cristalizeaz% n forme ce vor deveni bunuri sociale. Dar opera nu este un simplu reflex al unor con&inuturi sociale exterioare, con&inuturi care ar preexista operei. Semnifica&ia politic% 'i social% a unei opere nu poate fi cercetat% independent de valoarea ei estetic%. Este citat% adeseori afirma&ia lui B. Croce dup% care opera de art% este un monument, nu un document. Pierre Francastel230 a subliniat func&ia creatoare a artei, capacitatea ei de a ordona 'i structura viziunile sociale, de a orienta direc&ia de evolu&ie a mentalit%&ilor sociale, de a exprima n avangard% noi st%ri de spirit, atitudini 'i reprezent%ri sociale. El a considerat c% examenul sociologic al artei trebuie aplicat la toate nivelurile constitutive ale operei, inclusiv la structurile formale, care &in de limbaj, expresie 'i stil. Arti'tii sunt personalit%&i, nu instrumente pasive ale unei clase, iar arta exprim% via&a n complexitatea ei, fiind o reconstruc&ie simbolic% a vie&ii. Arta este o form% fundamental% de activitate prin care omul 'i reprezint% raporturile cu lumea. Operele de art% sunt obiecte de civiliza&ie cu un statut aparte, un statut simbolic prin care ele dep%'esc realul n posibil. Arta anticipeaz% astfel cadrele posibile ale experien&ei sociale, ea nu reflect% o spiritualitate, ci o creeaz%. Trebuie, deci, s% cercet%m raporturile dintre sistemul de conven&ie al artei 'i diverse componente ale sistemului social pentru a putea descoperi corela&ia dintre aceste realit%&i. Arta nu este doar o expresie a societ%&ii, ci 'i o component% a societ%&ii, o condi&ie 'i o for&% social% a ei.

229 230

Lucien Goldmann, Sociologia literaturii, Bucure'ti, Editura Politic%, "972. Pierre Francastel, Realitatea figurativ", Bucure'ti, Editrua Meridiane, "972.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"29

Analogii ntre sisteme politice 'i tipuri de cultur% Tudor Vianu, sintetiznd cercet%rile de sociologie a artei datorate lui H. Taine, Fr. Baldensperger sau Ch. Lalo, considera c% putem descoperi o serie de raporturi expresive ntre anumite forme ale culturii 'i organizarea politic% a societ%&ilor.23" Antropologia a dezv%luit solidaritatea dintre activit%&ile artistice 'i formele de via&% social%. Comunit%&ile preponderent nomade s-au ilustrat prin poezie 'i muzic%, iar cele sedentare prin arhitectur%, art% plastic%, literatur% dramatic%. Mai ales arhitectura poate fi pus% n leg%tur% cu tipurile de structuri politice. Astfel, democra&ia atenian% a fost interesat% de amenajarea arhitectornic% a spa&iilor publice, de mediul cet%&ii, construind temple dedicate zeilor 'i eroilor cet%&ii, stadioane, amfiteatre m%re&e, portice festive sau dezvoltnd forme ale artei ce implicau solidarizarea grupului social (teatrul, olimpiadele, s%rb%tori etc.). Prin contrast, acolo unde puterea politic% a de&inut% de plutocra&ie (domnia celor boga&i), n Roma lui August sau n ora'ele-state din Rena'tere, s-a dezvoltat o art% a forului menit% s% glorifice m%re&ia cezarilor, precum 'i vila de re'edin&%. Evul Mediu a dezvoltat pentru nobilime castelul izolat, iar pentru civiliza&ia comunal% rural% prim%ria 'i turnul comunal, ca loc al comunit%&ii. Regimurile de monarhie centralizate au dezvoltat palatul de re'edin&% (Versailles), iar individualismul Rena'terii a dus la impunerea portretului n pictur%. n epoca Rena'terii, comanda social%, prin intermediul mecenatului, punea arta n dependen&% de cmpul puterii. Ulterior, secularizarea vie&ii 'i laicizarea mentalit%&ilor au dus la apari&ia unor noi genuri n pictur% (peisajul, via&a de familie), iar temele religioase au r%mas ca un pretext pentru subiecte prozaice. n epoca modern% are loc o autonomizare a cmpului artistic de cel politic, dar similitudinile de structur% pot fi g%site 'i n aceste condi&ii. Muzica clasic% 'i preclasic% se afl% n coresponden&% cu formele de via&% specifice secolelor XVI-XVIII, dup% cum ritmurile accelerate ale vie&ii contemporane se pot reg%si transfigurate n configura&iile sonore ale genurilor muzicale actuale. n ultimele dou% secole, arta s-a raportat de obicei critic la spa&iul social 'i politic. Ea a exprimat, n forme specifice, anumite curente de idei sociale, participnd la formarea 'i difuzarea lor. Situndu-se adesea n opozi&ie fa&% de sistemele politice ale momentului, arta, filosofia, religia 'i alte forme ale culturii ndeplinesc, spun teoreticienii, 'i o important% func&ie compensatorie, oferind publicului imagini ale unei lumi alternative, expresia unor sentimente 'i aspira&ii interzise de autorit%&i. Astfel, regimurile despotice au privilegiat adeseori genurile frivole, operele sentimentale 'i f%r% implica&ii politice, literatura de evaziune etc. Pentru c" interzic sau oprim" gndirea social", tiraniile dezvolt" genurile frivole...Regimurile autocratice favorizeaz" apoi expresia sentimentelor erotice, singurele care nu le amenin!" $i care le pot c$tiga simpatia anumitor cercuri. Eritismul rococoului francez este n aceast" privin!" un exemplu printre altele. Progresul libert"!ilor publice poate uneori s" abat" spiritele de la practica artelor $i a literaturii.232 Ultima observa&ie a lui Vianu este demn% de interes 'i pentru n&elegerea condi&iei artei n perioada tranzi&iei postcomuniste. Trecerea brusc% spre un regim democratic 'i afirmarea libert%&ii de expresie, dup% o lung% perioad% de interdic&ii, au acaparat interesul societ%&ii 'i chiar al intelectualilor, grup specializat n crea&ia cultural%, pentru spa&iul politic 'i pentru confrunt%rile politice, determinnd o eclipsare a interesului pentru arte 'i crea&ia gratuit%. A'a se explic% 'i pierderea prestigului social pe care-l avea literatura n timpul regimul dictatorial din Romnia, cnd simboliza o form% de opozi&e 'i avea o func&ie critic% implicat%.

23" 232

Tundor Vianu, Estetica, Bucure'ti, Editura pentru Literatur%, "968, pp "75-"86. Ibidem, p. "77.

"30

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Un caz: rezisten&a prin cultur% Diagrama raporturilor dintre regimul politic comunist din Romnia 'i spa&iul cultural, cu schimb%rile pe care le-a suferit n diferite perioade, poate oferi elemente pentru o analiz% a fenomenului discutat. n primii ani ai regimului (perioada proletcultismului), spa&iul cultural a fost complet controlat de institu&iile cenzurii politice. Vechea elit% cultural% 'i politic% a fost suprimat% brutal. Este intervalul n care s-a consumat, dup% epoca fanariot%, cea mai teribil% tragedie na&ional%; este perioada unui holocaust al culturii na&ionale, n care elita cultural% anterioar% a fost decapitat% fizic sau marginalizat%, perioada n care Romnia a tr%it sub agresiunea unui model cultural de ocupa&ie, ce viza distrugerea memoriei istorice 'i rusificarea institu&iilor, a nv%&%mntului 'i a culturii n ansamblul ei. Urmeaz% o perioada de relativ% liberalizare, care a avut efecte benefice asupra mediului cultural, ntre anii "964-"974. Este perioada n care sunt redescoperite 'i revalorificate filoanele na&ionale ale culturii, n care se reiau contactele intelectuale cu lumea occidental%; arta 'i activit%&ile culturale 'i revendic% 'i ob&in o relativ% autonomie fa&% de directivele politicii oficiale, directive ce cunosc 'i ele o faz% de relaxare, iar cenzura ideologic% devine mai permisiv%. Artele plastice, teatrul, cinematografia, literatura 'i presa cultural% cunosc o nnoire de substan&%, o diversificare stilistic% 'i realiz%ri de performan&%. Dup% "97", regimul comunist manifest% o tendin&% tot mai accentuat% de reideologizare a mediului cultural 'i de n%sprire a cenzurii. Regimul politic evolueaz% treptat spre o restalinizare, prin impunerea unei linii ideologice n cultur% 'i prin cultul personalit%&ii dictatorului Ceau'escu. Efectul acestei cotituri ideologice este contradictoriu n plan cultural. Este momentul n care se na'te o reac&ie puternic%, difuz% la nceput, dar tot mai consistent% n plan spiritual 'i n formele sale disimulate de opozi&ie la politica regimului. Apar tot mai frecvent forme de protest social 'i intelectual. Mediile culturale aveau acum structuri consolidate, independente de cele politice, iar pozi&iile dobndite de o serie de personalit%&i 'i de unele publica&ii n perioada anterioar% ncurajeaz% unele acte de diziden&% individual%, care se vor amplifica n anii 80. Dar mediile culturale sunt divizate de angaj%ri teoretice 'i ideologice diferite, inclusiv de atitudini diferite fa&% de tradi&ia cultural%; sunt reluate teme 'i dispute din perioada interbelic%. Literatura dezv%luie abera&iile sistemul comunist, dar ntr-un limbaj simbolic, aluziv 'i esopic, pentru a putea trece de cenzur%. n mediile sociale 'i intelectuale se dezvolt% un limbaj codificat prin care oamenii 'i exprim% aversiunea fa&% de regim; este epoca limbajului dublu, a unor conduite duplicitare, ca strategii de supravie&uire 'i de opozi&ie simbolic%. Este perioada n care cenzura se n%spre'te, revistele 'i editurile sunt din nou controlate, circuitul informa&iei era supravegheat, iar n anii 80 cet%&enii care aveau ma'ini de scris sunt obliga&i periodic s% le nregistreze la mili&ie; televiziunea 'i reduce programul la dou% ore, n care se difuzau doar programe n care se f%cea un cult de'%n&at al dictatorului. De'i propaganda s-a intensificat, ea nu mai avea eficien&%, regimul nu mai era crezut, iar lumea cultural% a dezvoltat diverse forme de rezisten&%, pasive sau manifeste. n aceste condi&ii s-au dezvoltat limbajul dublu, literatura cu cheie, dar conduite duplicitare n spa&iul culturii. Pentru a-'i legitima dictatura, regimul Ceau'escu a recurs la o ampl% ac&iune de exaltare a ideii na&ionale, ncercnd s% anexeze la aceast% politic% na&ionalist% 'i sectoare ale crea&iei artistice. De fapt, sub aceste practici, care desfigurau istoria 'i transformau ideea na&ional% ntr-o tem% de propagand%, se promova un cult al personalit%&ii dictatorului, cult ce devenise sufocant 'i luase forme caricaturale. De'i cei care nu scriau pe placul propagandei oficiale aveau dificult%&i n a publica, o serie de intelectuali au refuzat s% fac% compromisuri, nu au renun&at la &inuta estetic% 'i moral%, sau retras n spa&iul cultural, cl%dind opere de valoare. Aceast% atitudine a fost numit% ulterior rezisten&% prin cultur%. Unele grupuri s-au izolat 'i au lucrat temeinic n sfera unor discipline

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"3"

sau preocup%ri culturale majore, precum a fost grupul din jurul lui Constantin Noica, de la P%ltini'.233 De'i au avut 'i gesturi de contesta&ie direct% mpotriva dictaturii, strategia pe care au adoptat-o cei mai mul&i intelectuali romni a fost una de rezisten&% implicit%, retragerea n cultur%, ntr-un spa&iu autonom, pe care regimul dictatorial nu mai putea s%-l controleze n ultimii ani n toate manifest%rile sale. Creatorii care nu au acceptat s% participe la ritualurile de glorificare hilar% a puterii au adoptat acest% form% de opozi&ie pasiv%, care a fost ulterior numit% "rezisten!" prin cultur"". Astfel, constat% Eugen Simion, cultura n ansamblu, dar mai ales segmentul ei literar 'i critic, a purtat "o lupt" dur" pentru a-$i c$tiga relativa independen!" $i, mai ales, pentru a impune o scar" de valori ct mai exact"", nedistorsionat% de considerente ideologice. n felul acesta, "literatura romn" $i-a revenit din somnul proletcultismului $i s-a constituit ca institu!ie spiritual" na!ional"".234 ntr-adev%r, dup% "965, literatura a devenit o institu&ie spiritual% na&ional%, cu o for&% de penetrare social% neobi'nuit%. A ap%rut o constela&ie de creatori, de poe&i, romancieri, dramaturgi 'i critici, personalit%&i de relief care au rennodat leg%tura cu tradi&ia spiritual% autohton% 'i au produs opere n rezonan&% cu noile orient%ri estetice din spa&iul mondial. 3. CONCEPTUL DE CULTUR# POLITIC# Repere pentru o defini&ie prealabil% Cultura politic% reprezint% un ansamblu de idei, valori, atitudini 'i conduite prin care indivizii 'i grupurile sociale 'i reprezint% 'i 'i con'tientizeaz% raporturile lor fa&% de structurile de putere. A'adar, ca o defini&ie de pornire, cultura politic% reprezint% un ansamblu de reprezent%ri, idei, sentimente, judec%&i, atitudini 'i comportamente care vizeaz% sistemul politic, raporturile dintre putere 'i cet%&eni. Cultura politic% se cristalizeaz% 'i ea prin mecanismul de socializare general% a individului 'i de asimilare a normelor sociale. n cazul culturii politice, a'a cum vom ar%ta, avem de a face cu procesul prin care indivizii 'i grupurile sociale interiorizeaz% idealuri, valori, norme 'i atitudini fa&% de sfera politic% a societ%&ii, exteriorizndu-le apoi n conduite 'i ac&iuni individuale sau de grup, dar care au relevan&% politic% global%. Cultura politic% este un concept interdisciplinar, care poate fi abordat din perspectiva filosofiei culturii, a sociologiei politice, a politologiei 'i a altor discipline. Realit%&ile complexe pe care le exprim% conceptul au fost investigate 'i prin cercet%ri emipirice, dar o serie de componente ale culturii politice sunt greu de cuantificat: valori, reprezent%ri, mentalit%&i, mituri, simboluri, cuprinznd 'i importante aspecte psihologice (personalitate, atitudini, afecte, sentimente, motiva&ii, reac&ii emo&ionale etc.). Putem decupa n morfologia culturii politice cel pu&in trei componente distincte: cuno'tin&e, informa&ii, idei, sistematizate n doctrine 'i teorii politice sau prezente n mod difuz la membrii societ%&ii (reprezent%ri, opinii etc.); valori, credin&e, atitudini, convingeri, idealuri 'i motiva&ii, solidificate n mentalit%&i, prin care rela&iile politice sunt reprezentate 'i evaluate; atitudini, comportamente 'i ac&iuni politice prin care se materializeaz% op&iunile 'i valorile politice.

233 234

Vezi Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la P"ltini$, Bucure'ti, Editura Cartea Romneasc%, "984.

Eugen Simion, "Am optat pentru incitarea la toleran!"", interviu (decembrie "992), n C. St%nescu, Interviuri din tranzi!ie, Bucure'ti, Editura Funda&iei Culturale Romne, "996, p. "28.

"32

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Deci, putem considera c% gndirea politic%, valorile politice 'i conduitele politice alc%tuiesc sistemul culturii politice. Avem, a'adar, un nivel cognitiv, unul axiologic 'i unul praxiologic. Alt% sistematizare posibil% este aceea care disociaz% ntre cultura teoretic% elaborat%, alc%tuit% din sisteme de cuno'tin&e, valori 'i idei, concretizate ntr-o ideologie sau doctrin%, 'i cultura tr%it%, nivelul psihosocial care se sprijin% pe mentalit%&i politice, atitudini fixate n obiceiuri 'i practici consacrate tradi&ional. Elabor%ri teoretice ale conceptului de cultur% politic% Conceptul de cultur% politic% a fost impus de sociologul american Gabriel A. Almond, fiind preluat 'i de al&i teoreticieni ca un instrument fecund de analiz% politic% a societ%&ilor 'i a 235 sistemelor politice. Dup% opinia acestora, cultura politic% a agen&ilor sociali, prin con&inuturile sale cognitive, afective 'i valorice, se afl% ntr-o rela&ie de simetrie - de interdependen&% sau coresponden&% - cu particularit%&ile 'i caracteristicile sistemului politic n care ace'ti agen&i tr%iesc 'i se manifest%. Gabriel Almond 'i Sidney Verba au studiat sistemele politice 'i comportamentele politice ale membrilor societ%&ii prin anchete aplicate n cinci &%ri (SUA, Marea Britanie, Mexic, Italia 'i Germania). Cartea lor, ap%rut% n "963, sintetizeaz% rezultatele acestei vaste anchete, din care autorii ajung la concluzia c% structura culturii politice poate fi determinat% prin trei tipuri fundamentale de orient%ri individuale, care au o puternic% nr%d%cinare psihologic%: orient%ri cognitive, emo&ionale 'i estimative. Folosind no&iunea antropologic% de cultur% n sensul de "orientare psihologic" spre obiecte sociale", cei doi autori construiesc conceptul de cultur% politic% pe ideea de orientare, care ar exprima "aspectele internalizate ale obiectelor 'i rela&iilor" politice. Ca "set de orient%ri", cultura politic% ofer% indivizilor scheme pentru a-'i ntemeia o atitudine sau un comportament n situa&ii problematice concrete. "Cnd vorbim de cultura politic" a unei societ"!i ne referim la sistemul politic a$a cum 236 a fost el interiorizat n cuno$tin!e, sentimente $i evalu"ri ale popula!iei sale". Dup% schema autorilor, cultura politic% ar cuprinde a'adar trei componente majore: Orientarea cognitiv% se refer% la cunoa'terea pe care o au indivizii despre sistemul politic, despre componen&a sa, despre rolurile 'i de&in%torii puterii. Orientarea afectiv% prive'te sentimentele indivizilor fa&% de structurile politice 'i fa&% de actorii s%i, credin&ele 'i st%rile de spirit care sunt inspirate de raportarea la sistemul politic. Orientarea evaluativ% con&ine aprecierile 'i judec%&ile de valoare ale indivizilor fa&% de sistem, opiniile formate pe temeiul informa&iilor 'i al sentimentelor politice. Aceste trei orient%ri formeaz% sistemul de referin&% al culturii politice. Pe baza acestor 237 componente, autorii au determinat trei tipuri fundamentale de culturi politice: Cultura politic% parohial% n care indivizii posed% o foarte slab% cunoa'tere despre sistemul politic, iar existen&a lor nu este afectat% de ac&iunile sistemului politic. Este un tip de cultur% care poate fi ntlnit n societ%&ile tradi&ionale, tribale sau n comunit%&ile locale nchise. Cuno'tin&ele asupra sistemului politic central, afectele 'i judec%&ile de valoare fa&% de el tind spre zero: indivizii manifest% indiferen&%, lips% de interes, apolitism, repliere asupra solidarit%&ii locale sau etnice. Aspecte ale acestui tip de cultur% pot fi ntlnite 'i n statele industrializate moderne 'i actuale, cnd orizontul de interes al unor cet%&eanului este limitat la afinit%&i locale, sat, regiune etc.
235 236 237

Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Cultura civic", Bucure'ti, Editura DU STYLE, "996. Gabriel A. Almond, Sidney Verba, op. cit., p. 44. Ibidem, pp 47-56.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"33

cunosc mecanismul sistemului politic, dar accept% condi&ia de supunere, iar participarea este foarte slab%. n acest tip de cultur%, numit 'i cultura de supunere, raportarea la putere se face preponderent n termeni ce vizeaz% aspectele "descendente": puterea emite norme ce trebuie respectate, reglement%ri ce trebuie urmate, la care indivizii consider% c% trebuie s% se supun%, fie pentru c% se tem de autorit%&i, fie c% a'teapt% beneficii de la aceast% atitudine de ascultare. Din anchetele autorilor, acest tip de cultur% politic% se reg%se'te preponderent n cazurile Italiei 'i Germaniei. Cultura politic% participativ%, prezent% n regimurile democratice, unde cet%&enii posed% un grad nalt de cunoa'tere politic% 'i particip% activ att la elaborarea deciziilor politice, ct 'i la controlul aspura structurilor politice. Puterea central% este cunoscut% 'i recunoscut% ca legitim%, iar m%surile sale sunt respectate, dar cet%&enii dispun de mijloace pentru a participa la procesul de elaborare a deciziilor. Acest tip de cultur% politic% este caracteristic, prin frecven&a ridicat% a tr%s%turilor sale, pentru Marea Britanie 'i SUA. Cele trei tipuri de culturi politice - parohial%, dependent% 'i participativ% - sunt construite printr-o reduc&ie sever% a diversit%&ii sociale 'i istorice la dominantele unor situa&ii obiective 'i ale reac&iilor umane. Aceste tipuri ideale se combin% n via&a practic% a tuturor societ%&ilor, n propor&ii variabile, dnd na'tere unor "subculturi" amestecate, hibride, eterogene, n func&ie de tradi&iile na&ionale 'i de domina&ia unor caracteristici ale culturilor na&ionale. Aceste tipuri culturale se ntrep%trund n realitatea politic% a societ%&ilor moderne, dar cultura dependent% este specific% regimurilor dictatoriale, pe cnd cultura participativ% este specific% regimurilor democratice. Autorii au acordat termenului de "cultur% civic%" un sens special, v%znd n ea o cultur" 238 mixt" , n care predomin% elementele culturii participative, dar n aliaje specifice cu elemente ale culturii dependente 'i ale culturii parohiale, care r%mn func&ionale pe anumite segmente ale vie&ii politice. Cultura civic% ar fi o form% a culturii participative, dar care p%streaz% n structura sa mixt% 'i elemente din cultura parohial-comunitar% 'i din cea dependent%. Conceptul ar defini simultan condi&ia cet%&eanului de membru al unei comunit%&i locale, de supus al autorit%&ilor politice centrale 'i de agent al vie&ii politice, la nivel local 'i na&ional. Autorii subliniaz% c% "n cultura civic", orient"rile politice participative se combin" cu $i nu nlocuiesc orient"rile 239 politice dependente $i parohiale". Exist% o coresponden&% ntre structurile economice 'i cele politice ale unei societ%&i 'i fundamentele ei culturale. O analiz% a culturii politice presupune luarea n considerare a tuturor acestor componente, o semnifica&ie deosebit% avnd-o valorile politice, ideologiile politice 'i mentalit%&ile politice. Este important s% descoperim corela&iile dintre credin&e, idei, valori, atitudini 'i comportamente, care reprezint% urzeala culturii politice. Dup% cum se 'tie, mentalit%&ile reprezint% elementul cel mai profund al psihologiei colective 'i structurile cele mai rezistente la schimbare. De aceea, schimbarea mentalit%&ilor politice este o tem% central% de analiz% pentru n&elegerea tranzi&iei postcomuniste. 4. MENTALIT#"I, SOCIET#"I !I TIPURI DE CULTURI Mentalit%&i culturale 'i tipuri de economie O dezbatere intens% se poart% azi cu privire la raporturile dintre structurile culturale, politice 'i economice ale unei societ%&i. ntrebarea este dac% structurile politice de formul%
238 239

Cultura politic% dependent%, specific% pentru regimurile autoritare, despotice, cnd indivizii

Ibidem, pp 59-60. Ibidem, p. 60.

"34

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

democratic% 'i mecanismele economiei de pia&%, structuri care s-au mpus n spa&iul civiliza&iei occidentale, sunt compatibile cu structurile culturale ale societ%&ilor nonoccidentale (asiatice, africane etc.). Prin structuri culturale trebuie s% n&elegem aici religie, art% 'i gndire filosofic%, obiceiuri 'i credin&e, moduri de via&%, tradi&ii, tipuri de familie 'i comportament, moravuri, reprezent%ri cu privire la divinitate, natur%, om, forme de educa&ie etc. Ce influen&% au toate aceste aspecte n plan politic sau economic? Orice economie na&ional% are un suport n modul de via&% al oamenilor, n mentalit%&ile 'i comportamentul lor economic 'i social, n contextul lor cultural specific. Capitalismul de formul% vestic% presupune nu numai un sistem politic democratic, a'a cum este cunoscut, ci 'i un tip anumit de societate civil% 'i de cultur% politic%, f%r% de care nu poate func&iona. Mai mult, experien&ele mai recente au descoperit 'i o alt% condi&ionare, mai profund%, privind tipul de cultur% 'i de mentalitate. Max Weber a analizat substratul cultural, religios 'i moral pe care s-a edificat capitalismul de tip occidental. Din analizele lui Max Weber rezult% c% forma de capitalism care a triumfat n Occident este "cu totul deosebit" $i (care) nu s-a dezvoltat nic"ieri 240 n alt" parte". A'adar, este atipic%, este excep&ia, nu regula istoriei universale. Contraexemplele cele mai invocate privesc dezvoltarea capitalist% spectaculoas% a Japoniei, mai recent a Chinei 'i a "tigrilor asiatici". Aceste &%ri au reu'it s% se adapteze la rigorile capitalismului de'i cultura lor este una de tip colectivist, nu individualist, iar religiile asiatice sunt departe de a alimenta spiritul ntreprinz%tor 'i o mentalitate activist% n plan economic. Totu'i, aceast% gref% a capitalismului n organismului unor societ%&i de tip tradi&ional a generat interpret%ri diverse, dintre care unele consider% c% fundamentele culturale ale societ%&ilor sunt cele care modeleaz% 'i structurile economiei de pia&%, presupuse a fi universale. Exist% numeroase exemple care ilustreaz% rezisten&a configura&iilor cultural-simbolice ale unui popor, chiar dac% sunt supuse decenii la rnd unei acultura&ii negative. Extinderea planetar% a civiliza&iei occidentale, fenomen caracteristic n ultimele dou% secole, nu a produs o civiliza&ie universal%, ci o aren% n care se confrunt% civiliza&ii diferite, consider% Huntington. Societ%&ile dependente au o situa&ie specific%. Odat% ie'it% din colonizare, o &ar% 'i pune cu fervoare - prin grupurile sale active, chiar prin cele care au asimilat ini&ial 24" valorile occidentale instrumentale - "problema identit"!ii sale $i a specificit"!ii sale culturale". ntr-o prim% faz%, ele doresc s% se asemene cu societ%&ile occidentale, pe care ncearc% s% le imite. Dar, n a doua faz%, spune Huntington, asist%m la procesul de "indigenizare", avnd ca agen&i elitele din a doua genera&ie". Huntington spune c% o asemenea succesiune de atitudini se observ% n toate societ%&ile care au adoptat ini&ial modelul occidental de industrializare 'i modernizare. Ele r%mn angajate ferm n procesul de modernizare, dar refuz% "occidentalizarea", adic% refuz% anihilarea identit%&ii lor culturale. Ele sunt societ%&i "sf'iate", cum le nume'te acela'i Huntington, prelund parc% teoria lui Gherea despre neoiob%gie, ca tip de societate ce articuleaz% n chip "monstruos" dou% moduri de produc&ie 'i dou% tipuri culturale - total diferite. Sub presiunea unor realit%&i contemporane, sociologii occidentali reiau 'i unele teme care au fost intens dezb%tute n cultura romn% modern%, cum ar fi tema raportului dintre modelul economic de dezvoltare 'i infrastructura cultural% 'i psihologic% a unei societ%&i. Societ%&ile n curs de dezvoltare cuprind un strat tradi&ional, cu dominan&% rural% 'i agrar%, cu moduri de via&%, practici 'i credin&e paternaliste, 'i un strat modern, cu dinamic% urban%, industrial% 'i comercial%, care se afl% n cmpul de gravita&ie al valorilor occidentale. Ele se confrunt% cu un

240 24"

Max Weber, Etica protestant" $i spiritul capitalismului, Bucure'ti, Editura Humanitas, "993, p. "2. Roger-Gerard Schwartzenberg, Sociologie politique, Paris, Editions Montchrestien, "988, p. 235.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"35

proces extrem de complicat, n care imperativul moderniz%rii sociale interfereaz% cu imperative na&ionale 'i cerin&a de a-'i consolida identitatea cultural%. Globalizarea este privit% diferit din perspectiva diferitelor civiliza&ii, a'a cum este privit diferit conceputul de civiliza&ie universal%, produs tipic occidental, prin care se exprim% ideologia Occidentului n confrunt"rile cu culturile non-occidentale, pentru c% nonoccidentalii v"d ca fiind occidental tot ceea ce Occidentul vede ca fiind universal, pentru c% Occidentul 'i-a proclamat propriul tip de cultur% ca fiind universal. Ceea ce occidentalii vestesc a fi o blnd" integrare global", cum este cazul prolifer"rii mass-media la dimensiuni mondiale, non-occidentalii denun!" a fi imperialism 242 tic"los occidental. Economiile est-asiatice au fost puternic zdruncinate de crize financiare n ultimii ani. Un reputat analist 'i comentator american - William Pfaff - consider% c% este vorba de "proasta aplicare a valorilor occidentale n Asia" 'i de o "eroare" n actuala concep&ie occidental% despre capitalism. Din aceast% eroare deriv% 'i iluzia c% ndat% ce societ%&ile r%s%ritene au sc%pat din strnsoarea regimurilor comuniste autoritare ele 'i vor construi n mod automat un sistem antreprenorial de pia&% liber%. "Gre$ala const" n a presupune c" tot ceea ce este necesar pentru a crea o economie industrial" modern" este de a dereglementa. Factorii culturali $i politici sunt considera!i nerelevan!i n economie sau subordona!i for!elor economice. Ceea ce este cu totul neadev"rat. Cultura na!ional" este aceea care determin" forma pe care o mbrac" o 243 economie". Iat% o idee ce contrazice attea teorii n vog% ast%zi. Pu&ini vor fi aceea care vor n&elege din aceast% tez% ideea c% fiec%rei culturi na&ionale i corespunde o form% proprie de capitalism. Reprezentarea comun%, cea care domin% acum mediile intelectuale, politice 'i jurnalistice, introduce o ruptur% ntre economie 'i cultur%. Aceast% reprezentare consider% c% stratul economic al societ%&ilor se uniformizeaz% prin globalizarea tipului occidental de economie de pia&%, iar identit%&ile na&ionale se manifest% doar pe plan cultural, plan de unde ar urma s% fie erodate 'i ele treptat n beneficiul unei omogeniz%ri culturale 'i spirituale a omenirii. Iat% o alt% perspectiv%, care, departe de a sus&ine restrngerea identit%&ilor la nivelul culturilor, le extinde 'i n plan economic. Desigur, termenul de cultur% este folosit de William Pfaff n sens antropologic larg (potrivit 'colilor antropologice americane), cuprinznd formele de expresie spiritual%, dar 'i modurile de via&%, tradi&iile, mentalit%&ile, atitudinile nr%d%cinate ntr-un sistem de valori, comportamentele politice 'i economice s%dite ntr-o experien&% istoric% particular%. Cu pu&ine excep&ii, de un secol 'i ceva, teoriile occidentale, indiferent c% este vorba de cele evolu&ioniste, liberaliste sau marxiste, ne spun c% factorii economici 'i politici sunt hot%rtori n dezvoltare 'i c% sistemele culturale urmeaz% sau reflect% doar dinamica acestora. Cele mai multe teorii romne'ti sus&in c% mediul cultural specific modeleaz% 'i realit%&ile de ordin economic 'i social. Matricea stilistic% 'i ntinde liniile de for&% ale cmpului s%u gravita&ional nu numai asupra nf%ptuirilor strict culturale, ci 'i asupra comportamentelor economice, asupra raporturilor de "pia&%", pe care le orienteaz% ntr-un anumit mod. A'adar, potrivit autorului citat, eroarea proiectelor liberaliste sau social-democrate de reform%, sus&inute de exper&ii occidentali, const% n a crede c% ast%zi "capitalismul occidental poate fi instaurat oriunde", indiferent de structurile mentale 'i culturile locale. Drept urmare, constrngerea &%rilor asiatice de a aplica acest model de capitalism, constrngere determinat% de
242 243

S. Huntington, op. cit.,p. 95.

William Pfaff, Fiec"rei culturi na!ionale, propria form" de capitalism, n "Romnia liber%, nr. 2345, de miercuri, "0 decembrie "997, p. 5, articol tradus din International Herald Tribune.

"36

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

presiunea rela&iilor economice globalizate, dar 'i de anumite ac&iuni de natur% geopolitic%, a produs n &%rile asiatice "o form" corupt" $i speculativ" de expansiune economic"". Iat%, a'adar, o recunoa'tere clar% a faptului c% metropola export% n periferie un tip de capitalism neviabil, care nu &ine seama de fondul etic 'i cultural din &%rile supuse unei evolu&ii rapide spre capitalism. Criza capitalismului asiatic din vara anului "997 este explicat% prin absen&a elementelor de statornicie a capitalului, prin ravagiile pe care le produce "capitalul vagabond" (concept introdus de Constantin Stere la nceputul secolului XX) n sistemul de rela&ii economice 'i politice din &%rile n care opereaz%. "Odat" ce investi!iile 'aventuriere' (puternic speculative-n.tr.) motivate de aceste rela!ii au nceput s" e$ueze, att investitorii din !ar", ct $i cei din str"in"tate s-au retras sau au 244 speculat mpotriva monedelor $i pie!elor asiatice $i totul a nceput s" se destrame". Autorul american reia explica&iile lui Max Weber. Capitalismul american s-a dezvoltat n cadrul unui "cod de convingere protestant", avnd n centru "credin!a c" succesul material $i bog"!iile c$tigate sunt dovezi ale binecuvnt"rii date de Dumnezeu att indivizilor, ct $i na!iunii". Pe acest suport moral 'i religios s-au dezvoltat organiza&iile filantropice 'i solidaritatea dintre angaja&i 'i corpora&ii. Aceste lucruri au disp%rut din SUA n ultimele decenii, cnd considera&iile etice sau de alt% natur% au cedat n favoarea individualismului hedonist, pentru care conteaz% doar autorealizarea individual%, chiar atunci cnd este distructiv% fa&% de comunitate 'i interesele na&ionale. Practicile capitalismului american contemporan, care dau tonul n ntreaga lume, exprim% schimbarea de mentalitate 'i de abordare a raportului dintre afaceri 'i lumea moral%, orientarea culturii publice spre valori "materialiste $i hedoniste", cultur% care, practic, "a abandonat baza etic" a economiei !"rii", situa&ie care se reg%se'te peste tot. "Business-ul american func!ioneaz" cu neglijarea din principiu a cerin!elor individuale de justi!ie social" $i cu ferma convingere ntr-o nou" versiune de determinism economic: aceea c" pia!a va rezolva toate problemele, inclusiv pe acelea de dreptate $i echitate. Aceasta ar putea fi numit" o total" inversare a american" a marxismului, dar a devenit etica economic" na!ional". Ea a fost exportat" n Rusia $i Europa de Est postcomuniste $i 245 n Asia cu un zel misionar demn de o alt" epoc" $i o cauz" a mai bun"". A'adar, crizele din periferie se datoreaz% "nepotrivirii dintre cultura mo$tenit" $i valorile economice importate", iar criza din metropol% &ine de desprinderea capitalismului de suportul s%u etic 'i cultural tradi&ional. n ambele cazuri avem de a face cu o contradic&ie ntre economie 'i cultur%, ntre practicile capitalului speculativ 'i ale economiei de cazino, pe de o parte, 'i formele productive ale societ%&ilor, n care intr% 'i componentele lor culturale, pe de alt% parte. Capitalismul de tip vestic, orict de mult s-ar mondializa 'i globaliza, are nevoie de o ancor% productiv% na&ional%, de un suport n funda&ia cultural% a societ%&ilor 'i de o nr%d%cinare n principii care s%-i dea un sens constructiv, s%-l transforme ntr-un mecanism de civiliza&ie 'i progres. Cultura politic% 'i mass-media Sistemele mediatice au transformat societ%&ile 'i au dobndit o putere fantastic%, fiind nu doar a patra putere ntr-un stat, ci for&a de care nu se mai poate dispensa nici un tip de 246 putere. Competen&a comunicativ% - sau comunica&ional% - a devenit un concept care intr% ast%zi obligatoriu n defini&ia puterii, fiind un element strategic ce poate decide nu doar succesul
244 245 246

Ibidem. Ibidem. Doru Pop, Mass-media $i politica, Ia'i, Institutul European, 2000.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"37

unor agen&i sociali, ci 'i locul pe care-l de&in societ%&ile, culturile, na&iunile 'i statele pe scena mondial%. Sistemul mediatic reprezint% azi o for&% uria'%, care st%pne'te efectiv lumea, dup% aprecierile unor anali'ti. Acest sistem globalizeaz% lumea, dar 'i divide. Fiecare agent, actor, grup social sau de interese, na&iune sau organiza&ie 'i construie'te prin intermediul sistemului mediatic un edificiu simbolic ca mijloc de protec&ie pentru identitatea sa. Acest registru este fundamental non-ra&ional 'i opereaz% cu imagini istorice 'i nc%rcate de angaj%ri afective ale comunit%&ilor. Simbolurile politice sunt vehiculate prin mass-media. Orice eveniment sau proces politic implic% 'i un registru simbolic. For&a modelatoare a sistemului mass-media este recunoscut% n formarea 'i orientarea opiniilor politice. Competen&a politic% a cet%&enilor, dar 'i a factorilor de putere, este n direct% leg%tur% cu gradul lor de informare. Un cet%&ean lipsit de informa&ii utile va fi expus manipul%rilor, dependent de prejudec%&i 'i de opiniile celor din jur. Dimpotriv%, avnd o imagine ct mai exact% asupra realit%&ii sociale 'i a institu&iilor publice, pe baza datelor pe care le de&ine, n primul rnd din mass-media, el va putea examina cu discern%mnt critic activitatea diverselor autorit%&i publice. Surplusul de informa&ie are totdeauna un corespondent n calitatea particip%rii politice. Anali'tii americani ai globaliz%rii asociaz% expansiunea puterii sistemului mediatic cu postmodernismul cultural, asociat la rndul lui cu dispari&ia distinc&iilor clasice 'i a oric%riei ierarhii valorice. Postmodernismul 'i globalismul ne introduc ntr-o lume n care to!i devenim consumatori de realitate (de$i, ca n alte forme de consum, nu cu puteri egale de cump"rare), o lume n care operatorii din sistemul mediatic devin creatori $i vnz"tori de realitate. Globalizarea nseamn%, n esen&%, marchetizarea total% a lumi - termenul i apar&ine lui Toffler , adic%, transformarea ei ntr-o gigantic% pia&% n care se vnd 'i se cump%r% toate bunurile. Aceast% realitate mediatizat%, secund%, prelucrat% 'i codificat% pe n&elesul clien&ilor (noul nume al publicului), realitate secund% pe care industriile mediatice o produc pentru clien&ii care consum% n dev%lm%'ie, ia locul realit%&ii primare. Realitatea mediatic% este vndut% pe o pia&% nereglementat% a realit%&ilor, n care tot felul de sisteme de credin&% sunt oferite pentru consumul public. Globalizarea a generalizat r%zboiul economic 'i informa&ional. Via&a politic% este de neimaginat azi f%r% sistemul mediatic. Manifest%rile politice, ceremoniile protocolare, limbajele 'i simbolurile utilizate, apari&iile publice ale oamenilor politici, alocu&iunile mediatice, conferin&ele de pres%, toate acestea alc%tuiesc forme de existen&% ale vie&ii politice. n toate exist% o inten&ie de comunicare politic% 'i social%, cu scopul de a transmite anumite mesaje, de a mobiliza consensul sau resursele popula&iei. De exemplu, n Romnia, n perioada tranzi&iei postcomuniste, cmpul mediatic a devenit principala aren% de confruntare politic%, de dezbatere public% a alternativelor, de influen&are a oamenilor, de formare a convingerilor 'i a atitudinilor politice. Natura ambivalent% a acestor mijloace s-a manifestat n mod relevant n anii tranzi&iei, ntruct ele s-au ilustrat n acela'i timp ca principalul factor de educare politic% a cet%&enilor, dar 'i ca cel mai periculos instrument de manipulare a con'tiin&elor 'i a opiniilor politice ale grupurilor sau indivizilor. Astfel, miijloacele de comunicare "structureaz" imaginile despre lumea din care provin, 247 putnd structura credin!ele nostre $i modurile posibile de a ac!iona". Creatorii de mesaje mediatice 'i ntregul aparat care pune n mi'care industria mediatic% au capacitatea de a impune criteriile de apreciere asupra evenimentelor politice, fiind n condi&ia de interpre&i ai istoriei 'i profe&i ai viitorului. Orice activitate politic% este condi&ionat% de utilizarea sistemului mediatic, care poate duce la glorie pe anumi&i actori ai scenei politice sau i poate cobor n infernul oprobiului public sau al uit%rii. Rolul informativ al sistemului mediatic este dep%'it de cel comercial, interpretativ 'i
247

Lauren&iu !oitu, Retorica audio-vizual, Ia'i, Editura Cronica, "993, p. 2"2.

"38

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

evaluativ, fapt care determin% sistemul s% transforme informa&ia politic% n spectacol, "ntr-un joc 248 de scen" sau n ni$te benzi desenate". n acest fel, protagoni'tii vie&ii politice au devenit "vedete" ale sistemului mediatic. Invazia politicului n spa&iul mediatic a dus la supralicitarea interpret%rilor ideologice 'i politizate ale problemelor sociale ale reformei 'i, implicit, la o politizare excesiv% a receptorilor, la reproducerea n corpul societ%&ii a clivajelor din spectrul politic. "Starea de suprainformare sau de supra-abunden! a $tirilor de actualitate 249 alimenteaz gustul oamenilor pentru ideologii $i le mre$te vulnerabilitatea". Cnd informa&ia este orientat% politic, n spatele ei vom descoperi un sistem ideologic, care transform%, de fapt, actul de informare ntr-o activitate de propagand%, urm%rind s% alimenteze con'tiin&a oamenilor cu o anumit% versiune asupra faptelor, cu idei, valori 'i judec%&i corespunz%toare unei ideologii. Prin politizarea comunic%rii, mai ales dup% multiplicarea ziarelor 'i apari&ia posturilor private de televiziune 'i a concuren&ei dintre acestea, sistemul mediatic romnesc, departe de a 250 "produce un consens, de a crea un teren de ntlnire n plan social" , a indus 'i ntre&inut diviz%rile politice, a favorizat o cultur% politic% dominat% de mituri 'i a'tept%ri utopice, de formule stereotipe ale discursului politic, de atitudini contradictorii 'i confuze fa&% de procesul de schimbare. Numeroase cercet%ri aplicate comunic%rii de mas% au stabilit c% se poate vorbi de o 25" "precondi!ionare" a unor evenimente 'i de o construc!ie a actualit"!ii, n func&ie de felul n care sunt mediatizate evenimentele, tendin&ele 'i realit%&ile social-politice. Mai ales televiziunea are aceast% capacitate de a anticipa 'i construi opinia public%, prin selectarea 'i ierarhizarea 'tirilor, impunnd anumite teme ale controverselor publice 'i f%cnd valoriz%ri implicite ale pozi&iilor pe care le au actorii sociali fa&% de aceste teme. Henri-Pierre Cathala arat% c% dezinformarea este o strategie a luptei politice ('i a celei geopolitice) prin care, n mod "deliberat $i inten!ionat", informa&iile 'i mesajele sunt falsificate, pentru a ob&ine un anumit efect n spa&iul politic 'i a exercita o influen&% n opinia public%. Ea 252 reprezint% "o form" de agresiune" asupra grupurilor 'i indivizilor, cu scopul de a orienta op&iunile lor n favoarea unei anumite ac&iuni economice sau a unei direc&ii politice, disimulnduse scopurile urm%rite. Fa&% de cele trei tipuri de culturi politice stabilite de Gabriel Almond 'i Sidney Verba, Roger-Gerard Schwartzenberg afirm% c%, odat% cu expansiunea sistemului mediatic, asist%m la apari&ia unui nou tip de cultur% politic%, "cultura de spectacol", mai periculoas% dect cultura de supunere, ce favorizeaz% dictaturile 'i regimurile nedemocratice din &%rile lumii a treia. Cultura de supunere se bazeaz% pe domina&ia m%rturisit% 'i n&eleas%, pe comportamentul dependent al oamenilor care, de'i cunosc mecanismele sistemului politic, r%mn pasivi, f%r% a ncerca s% influen&eze deciziile puterii. "Dimpotriv, cultura de spectacol nu este dect simulare, artificiu, parodie. Este reprezentarea n$eltoare a democra!iei, simulacru culturii de participare. Individul se crede liber, activ, influent. Se crede un actor al sistemului politic, cnd n realitate nu este
248 249 250 25"

Roger-Gerard Schwartzenberg, Statul spectacol, Bucure'ti, Editura Scripta, "995, p32".

Francis Balle, Comunicarea, n Tratat de sociologie, sub coordonarea lui Raymond Boudon, Bucure'ti, Editura Humanitas, "997, p. 623. Nathalie Coste-Cerdan, Alain Le Diberder, Televiziunea, Bucure'ti, Editura Humanitas, "99", p. "55. Ion Drgan, Paradigme ale comunicrii de mas, Bucure'ti, Casa de Editur 'i Pres ANSA S.R.L., "996, pp. 26"-262
252

Henri-Pierre Cathala, Epoca dezinformrii, Bucureti, Editura Militar, "99", pp "9-24.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"39

dect un spectator, pclit, amgit de jocul politicii, pe fundalul micilor ecrane $i dup perdelele cabinelor de vot. Oare cum s-ar mai putea revolta el, dac se crede un cet!ean satisfcut, care particip la exercitarea suveranit!ii na!ionale? Cu toate acestea, el nu particip la aceast mai mult dect particip spectatorul unui meci de fotbal la ac!iunea sportiv...n acest fel, cultura de spectacol nlocuie$te n mod insidios cultura de 253 participare, iar spectacolul politic nlocuie$te democra!ia". Autorul sus&ine c% aceast% cultur% de spectacol este o nou% versiune a culturii politice dependente, de supunere, o form% de alienare a cet%&eanului n universul caleidoscopic al montajelor 'i punerilor n scen% de care utilizeaz% politica-spectacol. Este o lume a farselor 'i a manipul%rilor, n care mass-media joac% rolul de ma'in%rie a dezinform%rii 'i subordon%rii, de industrie a iluziilor. Mediile nlocuiesc realitatea cu imaginea asupra ei, transform% via&a public% n vitrin% cu imagini, cu iluzii 'i himere, care seduc spiritul spectatorilor-cet%&eni, intoxica&i de discursuri 'i evenimente mediatizate, care nv%luie lumea politicii ntr-o cea&% permanent%. Acest ecran de artificii 'i imaginii ascund realitatea, iar iluziile 'i reprezent%rile ce trezesc ncntare i cople'esc pe receptorii. Prin complexul mass-media, puterea a fost transformat% n spectacol, iar "practicarea puterii a fost nlocuit" cu spectacolul puterii", spectacol ce creeaz% un "cet"!ean-spectator", un somnambul dirijat de mitologii, f%r% con'tiin&% critic%, ce are impresia c% particip% la marile evenimente ale lumii pentru c% figurile oamenilor politici sunt prezente zilnic n casa sa prin imaginile televizate. Pierre Bourdieu consider% c% televiziunea selecteaz% numai evenimente de senza&ie, cu scopul de a-'i spori audien&a, formnd astfel o reprezentare fals% asupra lumii n care tr%im. Imaginea lumii, a'a cum este oferit% de televiziuni, seam%n% cu "o succesiune de pove$ti aparent absurde, ce sfr$esc prin a sem"na unele cu altele, defil"ri interminabile de popoare tr"ind n mizerie, suite de evenimente care, ap"rute f"r" explica!ie, sunt sortite s" dispar" f"r" solu!ie", deci o "succesiune absurd" de dezastre din care nimeni nu n!elege nimic $i asupra c"rora 254 nimeni nu are vreo putere". Avnd n vedere aceste efecte ale sistemului mass-media, sociologii au interpretat fenomenul manipulrii mediatice din variate perspective, ajungnd la concluzia c presa 'i sistemele mediatice, prin audien&a lor social, reprezint o putere cu un statut deosebit n societ&ile democratice contemporane, prin for&a lor de a influen&a opiniile 'i atitudinile politice ale cet&enilor. O cultur politic solid, bazat pe o bun informare 'i pe spiritul critic al cet&enilor este antidotul cel mai sigur al manipulrii politice. Societ%&ile aflate n tranzi&ie, cum este 'i Romnia, sunt cele mai vulnerabile la fenomenul manipul%rii mediatice 'i politice. Aceste societ%&i, ie'ite din "t%cerea" totalitar%, cnd discursurile alternative erau imposibile, sunt agitate de fantasme 'i temeri, de utopii conjuncturale 'i r%zboaie mediatice, n care se utilizeaz% etichete infamante, diversiuni 'i codific%ri ce falsific% realit%&ile pentru a manipula opinia public% n favoarea unor idei 'i ac&iuni politice sau a unor versiuni interesate asupra evenimentelor. Aceste r%zboaie de imagine fac parte constitutiv% din datele realit%&ii politice 'i sociale, ntruct indivizii reac&ioneaz% nu n func&ie de datele reale ale contextului, ci n func&ie de imaginea lor despre aceste date. Faimoasa "Teorem" a lui Thomas" are un cmp de aplicare ideal n societ%&ile de tranzi&ie, ntruct, spre deosebire de &%rile dezvoltate, unde receptorii sunt obi'nui&i 'i acomoda&i deja cu practicile mediatice, aici cet%&enii sunt sedu'i n mai mare m%sur% de versiunile mediatice asupra evenimentelor 'i nu dispun nc% de un sistem de protec&ie mpotriva manipul%rilor. Nici gradul de cultur% politic%, nici de stocul de informa&ii sociale, nici
253 254

Roger-Gerard Schwartzenberg, op. cit, p. 244. Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Bucure'ti, Editura Meridiane, "998, p. """.

"40

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

acomodarea psihologic%, nici discern%mntul critic sub raport politic, nici experien&a pluralismului 'i a competi&iei politice, nici distinc&ia dintre o ofert% politic% realist% 'i una utopic%, nici for&a de a rezista la discursurile populiste 'i demagogice nu intr% n patrimoniul sistemului lor imunitar fa&% de practicile de manipulare. n consecin&%, ei sunt vulnerabili la agresiunea informa&ional% 'i pot confunda u'or o ceart% de cuvinte 'i de etichete cu o confruntare real% a modelelor de reform%, pot lua drept prioritar% 'i autentic% o problem% inventat%, pentru care se consum% energii considerabile 'i o mas% enorm% de vorb%rie, f%r% ca receptorii s% observe prompt c% ntreaga discu&ie are un referent fictiv. Iat% m%rturia unui observator 'i analist occidental despre capacitatea de autointoxicare a elitelor din &%rile est-europene: "Capacitatea de autointoxicare a elitelor aflate la putere $i, ntr-o m"sur" ceva mai mic", a societ"!ii a fost n mod constant subestimat" de observatorii occidentali: s" nu uit"m c", n postcomunism, cet"!enii n-au avut nc" timp s"-$i dezvolte o imunitate la vacarmul mediatic; crescu!i la $coala totalitarismului, ei sunt convin$i c" senza!ionalul 255 nu este inocent, c" un sens ascuns une$te evenimentele risipite n paginile presei". (sublin. ns.). A'adar, este de n&eles de ce indivizii, grupurile sociale active, dar 'i cele pasive din cuprinsul acestor societ%&i nu au convingeri politice 'i orient%ri valorice stabile. Ei tr%iesc ntr-o lume care se schimb% de la o zi la alta, ntr-o realitate n care oamenii ac&ioneaz% mai degrab% n func&ie de imaginea lor despre realitate - imagine "prelucrat%" 'i manipulat% de sistemele mediatice - dect n func&ie de datele obiective ale acestei realit%&i. O realitate n care se amestec% pn% la indistinc&ie imaginile actorilor sociali despre ea cu datele obiective ale contextului n care ei ac&ioneaz% - cele din urm% fiind totdeauna receptate 'i interpretate prin filtrul unor scheme preceptive 'i axiologice particulare - este o realitate supraetajat%, cu niveluri primare, intermediare 'i derivate, n care disocierea dintre cauze 'i efecte, obiectiv 'i subiectiv este practic imposibil%. Determinismele "tari" - de la economic spre politic, de la fond spre forme, de la cauze la efecte, de la contextul social spre actori sociali, de la tehnologie la modul de via&% - sunt adesea scurtcircuitate 'i inversate de determinismele "slabe", de interac&iune 'i retroac&iune, prin care valorile 'i pattern-urile culturale "modeleaz%" conduitele economice, cunoa'terea produce bog%&ie, nu este doar un produs al ei, mesajele transmise prin mijloacele de comunicare "produc" evenimente reale, nu sunt doar o reflectare a lor, imaginile au efecte adesea mai puternice dect obiectele referen&iale care le-au prilejuit etc. ntr-un asemenea context de ncruci'are a determinismelor, detaliile 'i ntmpl%rile m%runte pot decide uneori soarta unor procese sociale 'i politice de anvergur%. Bibliografie ". Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Cultura civic", Bucure'ti, Editura DU STYLE, "996 2. Paul-Henri Chomart de Lauwe, Cultura $i puterea, Bucure'ti, Editura Politic%, "982 3. Herbert Marcuse, Scrieri filosofice, Bucure'ti, Editura Politic%, "977, vezi capitolele traduse din lucrarea Omul unidimensional, pp. 285-429. 4. Mircea Eliade, Mituri, vise $i mistere, Bucure'ti, Editura Univers Enciclopedic, "998, capitolul Miturile lumii moderne, pp "7-32. 5. Pierre Bourdieu, Ra!iunii practice, Bucure'ti, Editura Meridiane, "999 6. Roger-Gerard Schwartzenberg, Statul spectacol, Bucure'ti, Editura Scripta, "995

255

Francoise Thom, Sfr$iturile comunismului, Ia'i, Editura Polirom, "996, p. "9".

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"4"

7. Francis Balle, Comunicarea, n Tratat de sociologie, sub coordonarea lui Raymond Boudon, Bucure'ti, Editura Humanitas, "997 8. Nathalie Coste-Cerdan, Alain Le Diberder, Televiziunea, Bucure'ti, Editura Humanitas, "99" 9. Ion Drgan, Paradigme ale comunicrii de mas, Bucure'ti, Casa de Editur 'i Pres ANSA S.R.L. "0. Henri-Pierre Cathala, Epoca dezinformrii, Bucureti, Editura Militar, "99" "". Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Bucure'ti, Editura Meridiane, "998 "2. Francoise Thom, Sfr$iturile comunismului, Ia'i, Editura Polirom, "996 "3. Lucien Goldmann, Sociologia literaturii, Bucure'ti, Editura Politic%, "972 "4. Pierre Francastel, Realitatea figurativ", Bucure'ti, Editrua Meridiane, "972 "5. Tundor Vianu, Estetica, Bucure'ti, Editura pentru Literatur%, "968 "6. C. St%nescu, Interviuri din tranzi!ie, Bucure'ti, Editura Funda&iei Culturale Romne, "996 "7. Lauren&iu !oitu, Retorica audio-vizual, Ia'i, Editura Cronica, "993

VII.

CULTUR# !I DEZVOLTARE SOCIAL#. TEORII CU PRIVIRE LA CIVILIZA"IA POSTINDUSTRIAL#. GLOBALIZARE !I IDENTITATE CULTURAL# N LUMEA DE AZI

$. CULTURA CA SURS# A SCHIMB#RII SOCIALE Cultur% 'i dezvoltare social% n urma unor experien&e revelatorii parcurse de epoca noastr%, dimensiunea cultural% a dezvolt%rii a devenit tot mai evident%. Teoreticienii au pus ntr-o strns% ecua&ie raportul dintre schimbarea social% 'i schimbarea cultural%. Componentele culturale au ast%zi un rol cauzal, n sensul tare al cuvntului, n dezvoltarea societ%&ilor. Indicatorii culturali ai dezvolt%rii au o relevan&% tot mai accentuat%. Tot mai mul&i teoreticieni vorbesc ast%zi despre factorii noneconomici ai dezvolt%rii, despre importan&a sistemului de educa&ie, care a devenit un loc strategic n care se preg%te'te viitorul. Dezvoltarea e 'i un proces cultural, nu numai economic. Corela&ia dintre dezvoltare 'i cultur% exprim% de fapt caracterul global al determinismului social. !tim azi c% densitatea crea&iei culturale (mai ales a celei 'tiin&ifice) din anumite societ%&i le-a propulsat pe acestea n avangarda civiliza&iei contemporane. !tim, de asemenea, n ce m%sur% competi&ia pe terenul dezvolt%rii este adesea o competi&ie pentru informa&ia 'tiin&ific% sau o competi&ie n domeniul cercet%rii 'tiin&ifice fundamentale. Informa&ia 'tiin&ific% se dubleaz% la c&iva ani 'i ea este o surs% primar% a dezvolt%rii. Iar societ%&ile dependente, din aria "lumii a treia", 'i g%sesc cu greu calea spre o dezvoltare autentic%, endogen%, care este imposibil% f%r% producerea unei culturi organice care s% sprijine acest proces. A produce modernitatea, nu a o mprumuta - iat% un imperativ vital pentru aceste societ%&i. Dar a produce modernitatea nseamn% a dispune de for&e culturale care s% realizeze efectiv acest lucru. Interesul pentru problemele culturii este legat ast%zi de noile modele de dezvoltare social% 'i de faptul c% componentele culturii au devenit factori hot%rtori ai schimb%rii sociale. n aceast% competi&ie cultural% ce are loc ntre societ%&i este important s% ne sporim for&a creatoare, s% dezvolt%m un nv%&%mnt formativ, care s%-i nve&e pe oameni s% nve&e singuri 'i s% se adapteze la complexitatea mediului contemporan. Asist%m la o accelera&ie a istoriei, la uzura rapid% a cuno'tin&elor 'i la nevoia de reciclare a ideilor, pentru a rezista n aceast% competi&ie. S-a observat c% toate resursele de care dispune omul sunt limitate, n afara capacit%&ii omului de nv%&a, care este principial nelimitat%. Ea trebuie stimulat%, ntruct poten&ialul uman este insuficient folosit 'i datorit% unor condi&ii sociale constrng%toare. Teoreticienii fac ast%zi o distinc&ie clar% ntre cre'terea economic% (acumulare tehnologic%, eficien&% etc.) 'i dezvoltare social% (concept care angajeaz% toate structurile unei societ%&i). Tehnica (mprumutat%) poate stimula cre'terea economic%, dar nu e sinonim% cu dezvoltarea social%. Aceasta e solicitarea contradictorie la care trebuie s% r%spund% aceste societ%&i. Dezvoltarea presupune o nou% cultur% interioar%, presupune schimbarea valorilor interiorizate, a "funda&iilor" mentale" pe care se nal&% un pattern cultural, schimbarea sistemului de valori, a mijloacelor de expresie simbolic% etc. Cultura e implicat%, structural 'i func&ional, n intersti&iile unei societ%&i, 'i noua infrastructur% tehnic% nu poate func&iona adecvat f%r% o paradigm% cultural% adecvat%. Interdependen&a dintre economie 'i cultur% a fost surprins% de George C%linescu n urm%toarea

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"43

formul%: "Economia $i cultura sunt doi poli contradictorii $i comunican!i care mping via!a social" dup" acela$i principiu dup" care func!ioneaz" soneria electric"". Concep&iile care au v%zut n tehnologie singurul factor semnificativ al dezvolt%rii s-au izbit de realit%&i pe care nu le-au luat n seam%. Entuziasmul necritic fa&% de strategia transferului de tehnologie e n sc%dere 'i s-a observat c% paradigmele culturale "locale", conduitele productive ale agen&iilor din aria societ%&ilor dependente supradetermin% func&ionarea 'i eficien&a acestor tehnologii transplantate. Determinismul tehnologic e integrat ntr-unul social 'i cultural global. Echipamentul cultural 'i mental este, deci, un factor constitutiv al unei societ%&i, nu doar o expresie a ei. Adev%rul acesta banal trebuie repetat adeseori. Pe de alt% parte, tehnologia transport% n valizele sale invizibile 'i modelul cultural care a produs-o, dar structurile culturale "locale" (mentalit%&i, tradi&ii, strategii de ac&iune 'i cunoa'tere, moduri de via&%, suprastructuri ideologice mo'tenite, limbaje simbolice) au o for&% de rezisten&% mult mai puternic% dect eram obi'nui&i s% le-o acord%m. C%utarea unor solu&ii proprii de dezvoltare, n acord cu modelele culturale locale, cu fondul mental autohton, e un fenomen tot mai vizibil. E un fapt care ne demonstreaz% importan&a culturii n procesul de dezvoltare. Sociologul american Daniel Chirot, studiind mecanismele proceselor de schimbare din diverse tipuri de societ%&i, ajunge la concluzia c% schimb%rile sociale sunt determinate de un complex de factori, dar de cele mai multe ori ele 'i au sursa n domeniul ideilor abstracte, n formele de cunoa'tere 'i de educa&ie, domenii n care se formuleaz% un set de solu&ii 'i de r%spunsuri posibile la solicit%rile date ale unei societ%&i. Asimilarea 'tiin&ei 'i a noilor tehnologii, educa&ia 'i capacitatea unei culturi de a se schimba interior, producnd idei, moduri de gndire 'i reprezent%ri noi, reprezint% factorii cei mai importan&i ai schimb%rii sociale. Aceste idei noi trebuie s% se acumuleze pn% la un nivel care s% permit% exercitarea unei presiuni asupra unei societ%&i n direc&ia schimb%rii sale. O condi&ie pentru stimularea schimb%rii ar fi existen&a unei culturi suficient de diferen&iate n codurile 'i formele sale pentru a fi disponibil% la noi experien&e spirituale. Nici o cultur" care devine prea omogen", prea satisf"cut" de sine sau prea legat" de vechiul ortodoxism [cu sensul de vechile tipare $i moduri de gndire -nota ns.], nu va da na$tere unui num"r ndeajuns de idei noi...Din punctul de vedere al societ"!ilor, vitalitatea $i diversitatea unei culturi, precum $i rezisten!a ei la uniformitate, acum, ca $i n trecut, 256 ofer" cele mai mari $anse de ntlnire cu succes a viitoarelor confrunt"ri. Economistul John Kenneth Galbraith ajunge la o concluzie paradoxal% n privin&a capacit%&ii de schimbare a societ%&ii americane, n care s-ar fi insaturat o cultur" a satisfac!iei 'i domina&ia celor mul&umi&i de starea lor. Astfel, a'a cum arat% diverse situa&ii 'i experien&e, "indivizii $i grupurile care se bucur" de un statut economic privilegiat sunt nclinate s" cread" 257 c" ordinea de care ele profit" este socialmente bun" $i durabil"". Convingerile celor r%sf%&a&i de soart% justific% perpetuarea mul&umirii lor, iar ideile economice 'i politice ale epocii se acomodeaz% cu acest sos. Exist% o pia&% politic% avid% de lucruri agreabile care s% satisfac% 'i s% recompenseze indivizii pentru starea de fapt. ntr-o 258 societate dominat% de o cultur% orientat% spre satisfac&ie, spune autorul, "cei noroco$i $i
256 257 258

Daniel Chirot, Societ"!i n schimbare, Bucure'ti, Editura Athena, "996, p. 2"4.

John Kenneth Galbraith, La republique des satisfaits. La culture du contentement aux Etats-Unis, Traduit de l'americain par Paul Chemla, Seuil, "993, p. "2. Culturile orientate spre satisfac&ie s-au dezvoltat 'i alt%dat%, n centrele imperiale (Roma lui Traian, epoca lui Ludovic al XV 'i a lui Ludovic al XVI), unde minoritatea creatoare nu avansa nici un proiect de viitor. Teoriile economice din epocile respective justificau 'i celebrau un sistem economic n care bog%&ia revenea aristocra&iei. Nimic nu p%rea s% pun% la ndoial% str%lucirea economic% a celor care se bucurau de aceast% reparti&ie 'i organizare

"44

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

privilegia!i nu gndesc $i nu ac!ioneaz" n func!ie de propriul lor interes pe temen lung", ci numai pentru a ap%ra confortul lor $i mul!umirea lor imediat"". Func&ioneaz% aici un instinct uman profund. "Ceea ce este cu adev"rat nou n !"rile zise capitaliste - $i este un punct crucial - este c" mul!umirea puterii, cu convingerile care o inspir", este acum a celor mul!i, nu numai a ctorva. Ea opereaz" sub egida inatacabil" a democra!iei, chiar dac" aceasta nu este democra!ia tuturor cet"!enilor, dar a celor care, pentru a ap"ra privilegiile lor economice $i sociale, se duc efectiv la urne. Rezultatul este un stat care nu ia n seam" realitatea $i nevoile popula!iei, ci doar opiniile celor satisf"cu!i, ce reprezint" majoritatea 259 votan!ilor". Autorul vrea s% dezvolte o "economie politic% a satisfac&iei" (mai aporape de antropologia cultural% dect de teoria economic%), s% analizeze comportamentul economic al acestei mase de oameni satisf%cu&i de sine 'i de condi&iile de via&% - f%r% a propune nici o reform%, f%r% indignare sau condamnare, ci, precum antropologul care doar observ% 'i constat%, f%r% a interveni s% modifice ceva din riturile pe care analizeaz%. Etosul satisfac&iei 'i al automul&umirii "rezist" cu vigoare celor care-l pun n cauz"", dovedind o "rezisten!" extrem de motivat" mpotriva 260 schimb"rilor $i a reformei", fapt care face inutil% critica acestui sistem, consider% autorul. Ideea majorit%&ii mul&umite este c% "membrii s%i merit% ceea ce au", c% situa&ia lor este "produsul calit%&ilor, al inteligen&ei 'i eforturilor personale", pentru c% succesul constiuie recompensa unui merit, 'i reac&ia fa&% de cei care contest% aceast% convingere este de indignare 26" Este lumea "majorit%&ii electorale", care nu poate fi tulburat% de 'i respingere mnioas%". diziden&ele critice ale universitarilor sau jurnali'tilor care simpatizeaz% cu cei exclu'i. "Domina&ia celor boga&i" 'i satisf%cu&i cap%t% o "alur% democratic%", nt%rit% de pozi&iile exprimate de oamenii politici, de purt%torii de cuvnt ai mediilor diverse. "Majoritatea satisf%cut%" prefer% "inac&iunea public% pe termen scurt, chiar dac% efectele sunt alarmante, n locul ac&iunii preventive pe termen lung", pentru c% func&ioneaz% ideea c% "termenul lung nu va sosi niciodat"", iar costul imediat al ac&iunii ar putea s% cad% 'i asupra categoriilor privilegiate, sporind impozitele. Beneficiile ac&iunilor cu scop pe termen lung vor fi profitabile pentru al&ii, iar "teologia quietist" a laissez-faire-ului nu ne asigur" ea c" totul se va 262 sfr$i cu bine?". Astfel, 'i m%surile pe planul ecologic sunt amnate sine die. Dup% opinia lui Galbraith, cultura de satisfac&ie ar reprezenta un blocaj al schimb%rilor sociale. Din aceast% situa&ie nu se va putea ie'i, consider% autorul, dect prin dezastrul economic al marilor ntreprinderi, prin efectele perverse ale unor ac&iuni militare interna&ionale, prin erup&ia claselor inferioare. Politica economic% de termen scurt, dus% n favoarea celor satisf%cu&i, va duce la inconfort economic pentru ntreaga societate.
economic%. Dar crizele au zguduit periodic aceste edificii ale bun%st%rii. Au urmat perioade de explozie a nemul&umirilor sociale, de bulvers%ri economice. Galbraith sus&ine c% revigorarea economic% sub mandatele lui Roosevelt s-a produs mpotriva conduitelor dezvoltate de marii agen&i economici particulari 'i mpotriva previziunilor f%cute de economi'ti, precum Schumpeter, care considerau c% o relansare s%n%toas% nu poate veni dect spontan, nu prin interven&ia statului. Azi este unanim recunoscut faptul c% revolu&ia lui Roosevelt a salvat capitalismul tradi&ional 'i l-a adaptat la noile cerin&e.
259 260 26" 262

Ibidem, p. "9. Ibidem, p. 2". Ibidem, p. 28.

Pentru cei satisf%cu&i, "statul este resim!it ca o povar": nici un credo politic al timpurilor moderne n-a fost att de frecvent repetat $i aplaudat cu atta c"ldur" ca nevoia urgent" de a elibera indivizii de greutatea strivitoare a statului...Nevoia de a reduce sau de a arunca aceast" povar" - $i, odat" cu ea, agreabil" surpriz", impozitele care o finan!eaz" - este un articol esen!ial de credin!" pentru majoritatea u$uratic" $i satisf"cut"", Ibidem, p. 3".

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"45

Eficien&a economic% un concept al culturii moderne Lumea contemporan% ne oblig% s% oper%m cu un concept mai larg de eficien&%, ireductibil la sensul tehnic 'i economic. Dup% cum am spus, autonomizarea cmpului de activitate economic% - fenomen integrat procesului de autonomizare a valorilor n epoca modern% - a propulsat sensul cantitativist 'i instrumental al ideii de eficien&%, sens pertinent n aria faptelor strict economice. La nivel macrosocial, istoric 'i antropologic, eficien&a economic% nu poate fi considerat% o variabil% independent% 'i nici un indicator absolut al dezvolt%rii. Eficien&a ac&iunii umane trebuie apreciat% 'i din perspectiva unor efecte sociale 'i umane. Eficien&a strict economic% poate intra adesea n contradic&ie cu alte valori sociale de natur% etic%, estetic%, politic% sau vital% (protejarea mediului nconjur%tor, dezvoltarea omului etc.). Exist% efecte secundare perverse (neluate n seam% de proiectele strict tehnice 'i economice), efecte sociale pe termen lung (iar%'i pierdute adesea din vedere) sau efecte extraeconomice care, prin amploarea lor, anuleaz% rezultatele ob&inute n plan economic. "Costurile" sociale 'i umane ale eficien&ei economice trebuie avute n vedere. O eficien&% economic% ob&inut% cu pre&ul deterior%rii iremediabile a mediului natural, cu pre&ul nstr%in%rii umane 'i al marginaliz%rii unor categorii sociale nu poate dobndi o semnifica&ie pozitiv% ntr-o autentic% perspectiv% umanist%. n coinsecin&%, trebuie s% ne ntreb%m care e finalitatea sau valoarea eficien&ei economice. Eficien&a trebuie conjugat% cu valorile sociale, trebuie apreciat% prin intermediul unor criterii axiologice, care o raporteaz% la nevoile 'i aspira&iile umane. Concluzia este aceea c% semnifica&ia ideii de eficien&% este supradeterminat% de vectorii axiologici ai unui model cultural. Dincolo de relativitatea distinc&iilor conceptuale introduse de antropologia cultural%, putem afirma c% societ%&ile 'i culturile premoderne, folclorice 'i tradi&ionale, cele cu "istorie sta&ionar%" - ca s% folosim sintagma lui Claude LeviStrauss - n-au fost animate de "demonul" eficien&ei n intensitatea 'i n ipostazele pe care acest "factor" le-a dobndit n "istoria cumulativ%" a societ%&ilor moderne. A'adar, ideea de eficien&% este o component% a mentalit%&ilor moderne. Hegemonia pe care o exercit% n destinul societ%&ilor contemporane trebuie pus% n leg%tur% cu schimbarea general% a paradigmelor culturale n perioada Rena'terii occidentale. Schimbarea reprezent%rilor asupra timpului istoric, nchegarea ideii de timp linear al evolu&iei, noua perspectiv% faustic% ("La nceput voi pune Fapta", se decide Faust) ce acord% o valoare hot%rtoare ac&iunii, vie&ii active n opozi&ie cu via&a contemplativ% 'i alte schimb%ri n structura mental% 'i cultural% au propulsat ideea de eficien&% n pozi&ia strategic% de azi. Semnificativ este 'i faptul c% ac&iunea economic% s-a autonomizat n raport cu ansamblul altor cmpuri valorice, ncorporndu-le ns% (cazul 'tiin&ei) sau ncercnd s% le "traduc%" n indicatorii "eficien&ei" imediate (tendin&a de comercializare a artei sau transformarea unor valori morale, a demnit%&ii personale sau a onoarei, n valori de schimb). Legea economiei de timp 'i de munc% devine stindardul unei societ%&i care glorific% progresul material n sine. "Mitul utilului", magistral analizat de D.D.Ro'ca, este axul modelului cultural impus de burghezie, cu efecte vizibile n structura vie&ii cotidiene. Procesul e complicat 'i nu putem nici m%car men&iona toate aspectele sale. Evident c% el a avut 'i o imens% semnifica&ie istoric% pozitiv%, introducnd o nou% form% de ra&ionalitate a muncii 'i a vie&ii sociale. Pentru acest nou tipar de organizare a ei, acordul dintre form% 'i fond r%mne o cerin&% de c%p%ti. Ineficien&a ac&iunilor umane condamn% orice societate la stagnare sau chiar la dispari&ie. A produce mai mult ntr-un timp mai scurt, a ob&ine performan&e cu un minimum de cheltuieli sunt formule ce definesc societ%&ile moderne angajate ntr-o competi&ie acerb% cu timpul.

"46

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

C%ci ideea de eficien&% s-a impus ca simptom al unei noi atitudini fa&% de timp. "Timpul dezvolt"rii ne este luat $i tema cea mare este de a-l nlocui printr-o ndoit" energie", proclam% Maiorescu, sesiznd decalajul societ%&ii romne'ti din vremea lui fa&% de societ%&ile occidentale. Ne trebuie o gestiune chibzuit% a energiilor na&ionale, ne trebuie clarviziune, temeinicie 'i eficien&% n cultur%, n economie, n politic%, n diploma&ie, n administra&ie, n tot ce facem, spunea Maiorescu, c%ci, angaja&i n cursa unei dezvolt%ri accelerate, "romnii au pierdut dreptul de a comite gre$eli nepedepsite". Idee de o actualitate cople'itoare. Un sens pozitiv al tranzi&iei actuale se va impune doar printr-o gestiune chibzuit% 'i eficient% a for&elor na&ionale, ceea ce implic% o anumit% cultur% a agen&ilor sociali. Spiritul critic maiorescian opereaz% firesc cu acest sens larg al eficien&ei. "Formele f%r% fond" reprezint% un consum n gol al energiilor sociale, un consum ineficient. Atunci, unei sincroniz%ri n planul formelor politice i corespundea un "decalaj" economic, tehnic 'i cultural, o ntrziere a fondului. Acest dezacord este caracteristic pentru societ%&ile din semiperiferie, care trebuie s%-l dep%'easc% printr-un efort conjugat sub raport cultural 'i economic. Evident c% ra&ionalitatea 'i eficien&a ac&iunilor sociale sunt dependente de coeficientul de cultur% pe care-l ncorporeaz% agen&ii acestor ac&iuni. Dar trebuie s% ne delimit%m de n&elegerea tehnocratic%, pragmatist% 'i de cea economicist-ngust% a eficien&ei. n gndirea contemporan% se pot detecta semnele unei muta&ii cu privire la ideea de eficien&%. E vorba de abandonarea cunoscutei teorii a neutralit%&ii axiologice a 'tiin&ei 'i tehnicii, de modific%rile survenite n strategiile dezvolt%rii, de relevan&a pe care o dobndesc treptat criteriile transeconomice ale dezvolt%rii (calitatea vie&ii, factorii ecologici, sociali, demografici, psihosociali, culturali, stil de via&%, dezvoltarea organic%, armonioas% etc.). ntr-un cuvnt, este vorba de conjugarea eficien&ei cu alte valori sociale, perspectiv% care se impune tot mai frecvent azi. Cultura nu este doar o component% a societ%&ii, ci 'i a oric%rei structuri de putere. Aceast% component% a devenit azi una strategic%. Toffler vorbea de economia suprasimbolic%, ca un nou mod de a face bog%&ie, n care conteaz% cunoa'terea, comunicarea, procesarea informa&iilor. Toate aceste componente ale puterii economice sunt puse n mi'care de cognitariat, grupuri sociale cu nalt% specializare, care manipuleaz% nu obiectele materiale, ci cunoa'terea, ideile, strategiile, informa&iile. De aici decurge o nou% defini&ie a eficien&ei sociale 'i a factorilor care intervin n configura&ia puterii. O putere f%r% suport cultural nu dureaz%. Hegemonia politic% 'i economic% este nso&it% de hegemonia cultural% 'i simbolic%. Mul&i teoreticieni exemplific% aceast% idee pe cazul URSS 'i al fostelor &%ri comuniste. 2. TEORII PRIVIND CIVILIZA"IA POSTINDUSTRIAL# Cunoa'terea, informa&ia 'i comunicarea noi factori ai dezvolt%rii Teoreticienii din cmpul 'tiin&elor istorice 'i umane au codificat schimb%rile intervenite n fundamentele civiliza&iei actuale prin no&iuni diferite, unele viznd viteza procesului ca atare, altele rezultatul acestuia, dar fenomenul esen&ial este acela'i. Astfel, n anii 70, analiznd sensul global al acestor schimb%ri ce afecteaz% fundamentele civiliza&iei, Daniel Bell 'i al&i sociologi au propus no&iunea de societate postindustrial%, Zbigniew Brzezinski pe cea de revolu&ie tehnetronic%, Alvin Toffler pe cea de tranzien&%, 'oc al viitorului sau al treilea val al civiliza&iei, care anticipeaz% o societate informa&ional%. !i, nainte de to&i ace'ti teoreticieni 'i profe&i ai schimb%rii, Marshall McLuhan a surprins n anii 60 efectele sistemului mass-media asupra societ%&ii, vorbind de globalizare 'i de apari&ia unei culturi a audiovizualului, care va disloca viziunile, concep&iile, valorile, atitudinile 'i comportamentele produse, induse 'i asociate de cultura scris%, de Galaxia Gutenberg. Pentru to&i teoreticienii care au interpretat fenomenul n discu&ie, viteza extraordinar% a

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"47

schimb%rilor este determinat% de un factor global, numit revolu&ia 'tiin&ific% 'i tehnic%. n spatele acestor schimb%ri ce ne bulverseaz% via&a se aude huruind marele motor al schimb"rii 263 tehnica scria n "970 Toffler. Dup% al doilea r%zboi mondial, aplica&iile tehnice ale descoperirilor 'tiin&ifice s-au f%cut cu mare rapiditate, modificnd caracterul muncii 'i al produc&iei, economia, modurile de trai, raporturile sociale 'i interumane, comunicarea, institu&iile sociale 'i politice, formele de crea&ie artistic%, stilurile de via&% etc. n cteva decenii, circula&ia informa&iei a devenit global% 'i instantanee, viteza avioanelor a dep%'it bariera sunetului, sateli&ii 'i navele cosmice au luat n st%pnire spa&iul sideral, armele nucleare s-au multiplicat, posibilitatea de a ac&iona asupra codului genetic a devenit o realitate etc. O lucrare de referin&% pentru abordarea noilor tendin&e este cea a lui John Naisbitt, 264 Megatendin!e, ap%rut% ini&ial n "982, urmat% de alte edi&ii actualizate. Cartea lui Naisbitt a avut un ecou deosebit, datorit% capacit%&ii autorului de a sintetiza tendin&ele majore ale civiliza&iei actuale 'i de a le prezenta ntr-o manier% foarte expresiv%. Aplicnd o vast% analiz% de con&inut asupra informa&iilor difuzate n presa vremii (a prelucrat timp de "2 ani peste dou% milioane de articole referitoare la evenimentele locale), autorul a identificat zece tendin&e dominante, care pornesc de jos n sus, 'i care transform% societatea american% 'i care se vor extinde treptat n toate societ%&ile. Cea mai important% tendin&% pe care o nregistreaz% Naisbitt n tabloul s%u este tranzi!ia hot"rtoare de la o societate industrial" la una informa!ional". Un moment relevant al acestei tranzi&ii este situat de Naisbitt n deceniul 'ase (mai exact n "956), cnd n SUA gulerele albe, aflate n posturi tehnice, administrative $i func!ion"re$ti dep"$eau ca num"r gulerele 265 albastre. Este un reper simbolic, dar 'i unul foarte concret. Pentru prima dat% n istorie, ntr-o societate dat%, cei care produc 'i manipuleaz% informa&ia devin mai numero'i 'i mai importan&i dect cei care produc 'i manipuleaz% bunuri materiale. Traseul evolutiv al civiliza&iei nregistraz% astfel o deplasare semnificativ% de la fermier la muncitor, apoi de la acesta la func&ionar, iar azi de la to&i ace'tia la specialist 'i tehnician n domeniul informatic. n "979, personalul ocupat n agricultur% reprezenta mai pu&in de trei la sut% n SUA, fiind ntrecut ca num%r de personalul permanent care lucra n universit%&i. Cunoa'terea reprezint% acum cea mai important% resurs% strategic% a bog%&iei 'i a dezvolt%rii sociale, iar computerul este instrumentul tehnic 'i simbolic al acestei schimb%ri. Economia bazat% pe informa&ie 'i pe noile tehnologii schimb% din temelii toate rela&iile sociale 'i componentele vie&ii umane. Iat% cum rezum% Naisbitt cele zece tendin&e care ne duc spre societatea informa&ional%: #. Ne-am deplasat de la o societate industrial" la una bazat" pe crearea $i distribuirea informa!iei. 2. Ne mi$c"m n dou" direc!ii tehnologie nalt" $i reac!ii nalte, nso!ind fiecare fou" tehnologie cu un r"spuns uman compensatoriu. 3. Nu ne mai permitem luxul de a opera n cadrul unui sistem economic na!ional izolat, autarhic; trebuie s" ne d"m seama c" ast"zi suntem o parte a unei economii globale...4. Reorganiz"m societatea n care troneaz" considerentele $i motiva!iile pe termen scurt, n favoarea abord"rii lucrurilor ntr-o perspectiv" temporal" mult mai larg". 5. n ora$ele $i n statele componente ale federa!iei [ale SUA- nota ns.], n micile organiza!ii $i subdiviziuni am descoperit capacitatea de a ac!iona n mod inovator $i cu bune rezultate plecnd de jos n sus. 6. Ne deplas"m din cadrul institu!ional c"tre bizuirea pe propriile for!e n toate aspectele vie!ii. 7. Descoperim c" sistemul democra!iei reprezentative e
263 264 265

Alvin Toffler, %ocul viitorului, Bucure'ti, Editura Politic%, "973, p. 37. John Naisbitt, Megatendin!e, Zece noi direc!ii care ne transform" via!a, Bucure'ti, Editura Politic%, "989. Ibidem, p. 40.

"48

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

dep"$it de realitatea unei epoci n care informa!ia se transmite instantaneu. 8. Renun!"m la dependen!a fa!" de structurile ierarhice n favoarea unor re!ele mai degajate. Acest lucru va fi important n special pentru comunitatea oamenilor de afaceri. 9. Tot mai mul!i americani tr"iesc n Sud $i n Vest, p"r"sind vechile ora$e industriale ale Nordului. #0. De la o societate bazat" pe op!iunea sau-sau, cu o marj" limitat" de alegeri personale, irupem 266 ntr-o societate nonconformist", cu posibilit"!i de op!iune multiple. Sub raport cultural, globalizarea economic% nu va produce uniformizarea societ%&ilor, ci diversificarea lor l%untric% 'i rena'terea interesului pentru identit%&i etnice 'i na&ionale. Tr%im ntr-o vreme a parantezei dintre epoci, a tranzi&iei spre alt tip de civiliza&ie, iar tendin&a 267 dominant% este spre pluralism 'i descentralizare, precum 'i spre diversitate cultural%. Al Treilea Val o schimbare de paradigm% cultural% Vizibilitatea culturii, ca factor central al dezvolt%rii societ%&ilor contemporane, este favorizat% 'i de globalizarea economiilor 'i de ascensiunea noilor "for&e de produc&ie" 'i de comunicare. Alvin Toffler constat% c% natura puterii - 'i implicit a identit%&ii prin care se afirm% un actor social 'i istoric - a fost dintotdeauna o combina&ie ntre for&%, avere 'i cunoa'tere. Fenomenul inedit rezid% n faptul c% ast%zi se schimb% ponderea acestor componente n configura&ia puterii, nsemn%tatea lor fiind acum exact invers% fa&% de ordinea lor cronologic% de apari&ie 'i de afirmare. Noul sistem de a produce avere ('i de a instrumenta violen&a) depinde azi complet de cunoa'tere, de comunica&ii, servicii, informa&ii, simboluri, software, know-how, computere, mass-media etc. Computerul este unealta ce a revolu&ionat nu numai spa&iul comunic%rii, ci ntreaga via&% uman% (economia, educa&ia, administra&ia, cercetarea 'tiin&ific% 'i literatura, politica 'i sistemele de ap%rare etc.). Scoaterea din uz a tipului de fabrica&ie tradi&ional, n care contau munca ieftin%, materiile prime 'i utilajele fizice, este un salt spre un nou sistem revolu&ionar de produc&ie, spre "economia supra-simbolic"". n fostele regimuri comuniste, activit%&ile simbolice, legate de cunoa'terea 'i administrarea informa&iilor, erau subordonate puterii politice care le ncorseta. Deficitul de performan&% economic% a fostelor &%ri comuniste lea decis sfr'itul, socialismul celui de "Al Doilea Val" neputndu-se adapta la noile mecanisme ale puterii, n care activit%&ile simbolice au devenit predominante. Datorit% acestor schimb%ri interne n fundamentele civiliza&iei actuale, societ%&ile est-europene au fost surclasate pe teren economic 'i tehnologic, fapt care-i prilejuie'te lui Toffler aprecierea c%, odat% cu intrarea n era 268 informaticii, "coliziunea socialismului cu viitorul a fost fatal"" acestuia. n noul context al civiliza&iei contemprane, rela&iile individului cu lucrurile, locurile, cu organiza&iile 'i ideile se schimb% foarte repede. Pentru a sublinia aceast% caracteristic% a vie&ii contemporane, Toffler a introdus conceptul de tranzien&%. Rela!iile care nainte durau perioade ndelungate, acuma au $anse a$teptate de via!" mai scurte. Aceast" scurtare, aceast" comprimare d" na$tere unei senza!ii aproape tangibile c" tr"im f"r" r"d"cini $i n nesiguran!", printre dune mi$c"toare. Tranzien!a poate fi de fapt definit" n mod mai precis prin viteza cu care se modific" rela!iile 269 noastre.

266 267 268 269

Ibidem, pp 26.-27. Ibidem, pp 327-348. Alvin Toffler, Powershift. Puterea n mi$care, Bucure'ti, Editura Antet, "995, p. 4"8. Alvin Toffler, %ocul viitorului, Bucure'ti, Editura Politic% "973, p.57.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"49

De fapt, percep&ia timpului 'i atitudinile omului fa&% de timp sunt condi!ionate de cultur". Iat% cum vede Toffler succesiunea acestor schimb%ri sociale 'i coresponden&a lor cu tipurile de cultur%. "Nici un nou sistem revolu!ionar de creare a bog"!iei nu se poate propaga f"r" a declan$a conflicte personale, politice $i interna!ionale. Schimba!i modul de a produce averea $i v" ve!i ciocni imediat cu toate interesele nr"d"cinate a c"ror putere este produsul sistemului de mbog"!ire anterior.....Acum 300 de ani, revolu!ia industrial" a dat fiin!" $i unui nou sistem de creare a bog"!iei. Co$urile de fum au nceput s" str"pung" cerul cmpiilor cultivate odinioar". Au proliferat fabricile. Aceste ntunecate mori satanice au adus cu ele un mod de via!" total nou - $i un nou sistem de putere. &"ranii elibera!i din semiservitutea asupra p"mntului s-au transformat n muncitori urbani subordona!i $efilor priva!i sau de stat. Odat" cu aceast" schimbare au survenit $i modific"ri n rela!iile de putere de-acas". Familiile agrare, constnd din mai multe genera!ii tr"ind sub acela$i acoperi$, crmuite laolalt" de cte un patriarh b"rbos, au cedat locul familiilor nucleice restrnse, din care vrstnicii au fost curnd exclu$i sau redu$i ca prestigiu $i influen!". Familia ns"$i, ca institu!ie, $i-a pierdut mult din puterea social", pe m"sur" ce numeroase dintre func!iile sale se transferau altor institu!ii educa!ia, c"tre $coal", de exemplu.....Majoritatea aristocra!iei mo$iere$ti, care s-a ag"!at de stilul s"u rural de via!", a sfr$it ca boierime n zdren!e, cu conacele transformate finalmente n muzee sau n parcuri zoologice aduc"toare de bani. Oricum, pe lng" decaden!a puterii lor s-au n"l!at noi elite: c"peteniile corpora!iilor, birocra!ii, mogulii presei. Produc!ia de mas", distribu!ia de mas", educa!ia de mas" $i comunica!iile n mas" au fost nso!ite de democra!ia de mas" sau de dictaturile pretins democratice. ....Pe scurt, apari!ia unui nou sistem de creare a averii a subminat to!i stlpii vechiului sistem de putere, n ultim" instan!" transformnd via!a familial", afacerile, politica, na!iunea-stat $i 270 structura puterii globale ns"$i Acest tip de civiliza&ie, consolidat n ultimele secole, se confrunt% acum cu un noul val al civiliza&iei, care modific% radical toate componentele vie&ii sociale 'i umane: familia, educa&ia, modul de via&%, formele de socializare, raporturile dintre genera&ii, economia, politica, modurile de gndire, arta, credin&ele, comportamentele etc. Acest nou tip de civiliza&ie, spune Toffler, 'i produce noi principii de interpretare a realit%&ii, o supraideologie care este pe cale de a se na'te. Caracterul esen&ial al celui de al treilea val rezid% n dep%'irea structurilor specifice civiliza&iei industriale, spre o civiliza&ie postindustrial%, informatizat%. Ea este deopotriv" foarte 27" tehnic" $i antiindustrial", precizeaz% Toffler. Este vorba de o schimbare de paradigm% cultural% global%, de trecerea spre o civiliza&ie n care decisive sunt cunoa'terea, procesarea informa&iilor 'i comunica&iile. Aceast% civiliza&ie, pe care Toffler 'i al&i autori o descriu foarte expresiv, aduce cu sine un nou mod de a produce avere, o nou% rela&ie dintre ceea ce am fost obi'nui&i s% numim cultur% 'i spa&iul economic 'i social. Acest nou sistem de a face avere depinde complet de comunica!iile instantanee $i de diseminarea datelor, a ideilor, a simbolurilor $i a simbolismului. Reprezint", dup" cum vom descoperi, o economie supra-simbolic", n sensul exact al cuvntului. Sosirea sa este transforma!ional". Nu constituie, a$a cum mai insist" tardiv unii, un semn de deindustrializare, g"uno$enie sau descompunere economic", ci un salt spre un nou sistem revolu!ionar de produc!ie. Acest nou sistem ne poart" cu un pas gigantic dincolo de
270 27"

Alvin Toffler, Powersift. Puterea n mi$care, Editura Scripta, "995, pp. "8-"9. Alvin Toffler, Al Treilea Val, Bucure'ti, Editura Politic%, "983, p. 45.

"50

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

produc!ia de mas", spre specializarea crescnd" a produselor, dincolo de marketingul de mas", spre ni$e $i micro-marketing, dincolo de corpora!ia monolitic", spre noi forme de organizare, dincolo de na!iunea-stat, spre opera!iuni care sunt att locale ct $i globale $i, 272 dincolo de proletariat, spre un nou cognitariat. Autorul consider% c% acest% coliziune dintre for&ele care favorizeaz% noul sistem de creare a bog%&iei 'i ap%r%torii vechiului sistem al co'ului-de-fum este conflictul economic dominant al timpurilor noastre, dep%'ind ca importan&% istoric% vechiul conflict dintre capitalism 'i comunism sau dintre Statele Unite, Europa 'i Japonia. Deplasarea de la o economie bazat% pe co'urile de fum spre una fundamentat% pe computere necesit% masive transferuri de putere 'i explic% n mare m%sur% valul de restructur%ri financiare 'i industriale care str%bate lumea, aruncnd la suprafa&% noi lideri, pe m%sur% ce companiile caut% cu disperare s% se adapteze la noile imperative. 3. GLOBALIZARE ECONOMIC# !I IDENTITATE CULTURAL# Una dintre temele cele mai dezb%tute n gndirea actual% este cea a raportului dintre identitate na&ional% (cultural%) 'i globalizare (integrare european%). Ea are un fond teoretic acumulat n secolul XX, un prezent extrem de tensionat (n care se discut% scenarii alternative de integrare) 'i un viitor previzionat de anali'tii fenomenului. Aceast% tem% revine n toate analizele 'i interpret%rile dedicate culturii contemporane, astfel c% suntem obliga&i s% o abord%m 'i noi n mai multe capitole ale acestui curs. O problem% cu orizont istoric pentru cultura romn% Tema raportului dintre identit%&ile na&ionale 'i procesul de integrare la scar% european% 'i global% a devenit un loc comun al teoriei politice 'i al dezbaterilor intelectuale, de la noi 'i de aiurea. Dar, fapt observabil, teoria politic% 'i social% este adesea dep%'it% de evolu&iile fenomenului istoric real, n m%sura n care ea nu reu'e'te s% produc% o reconceptualizare 'i o reinterpretare a semnifica&iilor pe care le are ideea na&ional% n contextul integr%rii europene 'i al globaliz%rii. Uniunea Europen% parcurge n ultimii ani un proces de aprofundare (de reform% 'i consolidare a institu&iilor comunitare) 'i un proces de l%rgire, ce are ca scop integrarea &%rilor din Europa Central% 'i de Est n structurile ei politice, economice 'i de securitate. Prin implica&iile sale geopolitice, de durat%, integrarea european% este unul dintre cele mai importante procese istorice actuale. El se cere abordat n complexitatea sa, din perspective combinate, interdisciplinare, lucru dificil, deoarece gndirea social% 'i politic% este pus% n fa&a unui cmp problematic inedit 'i exist% riscul de a aplica asupra acestuia scheme de interpretare dep%'ite. Tema identit%&ii este repus% n discu&ie cu acuitate n mediile occidentale, de circa zece ani, dar ea este resim&it% cu un plus de intensitate n &%rile central 'i est europene, care sunt angajate simultan n tranzi&ia intern% postcomunist% 'i n procesul de integrare european%. Reformele pe care aceste societ%&i trebuie s% le opereze n organismul lor intern, pentru a ndeplini standardele 'i criteriile de integrare, implic% 'i o redefinire a identit%&ii lor, la toate nivelurile (politice, institu&ionale, sociale, economice, culturale, mentale etc.). Problema integr%rii europene are un fond dramatic autentic pentru romni, pe care teoria social% nu-l poate ignora. De fapt, ea s-a aflat la noi n centrul confrunt%rilor de idei din deceniul postcomunist, angajnd deopotriv% mediile publicistice, politice 'i academice. Este o tem% ce a aprins spiritele, a antagonizat adeseori grupurile culturale de la noi, fiind cel mai disputat dosar al
272

Ibidem, pp. 3"-32.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"5"

spiritului romnesc. L%rgind cadrul discu&iei, putem spune c% raportul dintre identitate 'i integrare a fost, n fapt, tema central% a gndirii romne moderne, de la Cantemir la Noica, pentru a lua dou% repere de vrf. Fondul problematic al culturii romne moderne are n articula&ia sa profund% tensiunea caracteristic% a raportului dintre identitatea na&ional% 'i integrarea european%. Este tocmai "nucleul dur" al perioadei pe care o str%batem. n proiectele lor lucide, ce au dus la construc&ia modernit%&ii, romnii nu 'i-au conceput niciodat% afirmarea lor istoric% n afara Europei, de care sunt lega&i prin datele lor structurale, ci numai n cadrele ei de civiliza&ie. Genera&ia pa'optist% 'i unionist%, apoi cea a lui Maiorescu 'i Eminescu, a lui Iorga 'i Stere, pentru a culmina cu elita politic% 'i cultural% din perioada interbelic%, au ac&ionat pentru acest obiectiv 'i au conceput, n maniere specifice timpului, destinul romnesc integrat n spa&iul european, sub aspect politic 'i al alian&elor militare, precum 'i sub aspect economic 'i cultural. Dup% revolu&ia anticomunist% de acum un deceniu, problema a cunoscut un nou episod, mai dramatic parc%, ntruct e vorba de a dep%'i handicapul attor decenii de izolare. Examenul comparativ a avut drept rezultat primar faptul c% ne-am redescoperit decalajul istoric fa&% de societ%&ie occidentale dezvoltate, ne-am redescoperit golurile istorice $i psihologice, cum spunea Cioran. Starea economic% precar%, insuccesele reformei 'i attea anomalii ale tranzi&iei postcomuniste au alimentat sentimentul de frustrare 'i complexul de inferioritate. n aceste condi&ii, atitudinea cea mai frecvent% nu a fost aceea de autoglorificare na&ionalist%, ci o rec%dere ntr-un spirit fatalist, ntre&inut de elanul criticist 'i percep&ia identit%&ii noastre n termeni preponderent negativi. Integrarea este prilejul unui examen sever, ce pune cultura romn% n situa&ia de a-'i redeschide dosarul identit%&ii sale, n termeni mai radicali, 'i de a g%si r%spunsuri la noile sfid%ri ale istoriei. Nu putem pierde din vedere contextul real n care are loc dezbaterea noastr%. La summitul Consiliului European de la Helsinki, din decembrie "999, Romnia a fost invitat (alturi de alte state) s nceap% negocierile directe de aderare la Uniunea European. Moment important pentru noi, moment istoric, cum s-a spus, pe bun% dreptate. Dac% scenariul integr%rii se va derula firesc, atunci destinul Romniei poate lua un alt traseu. Problema integr%rii este a'adar una cardinal%, cel pu&in pentru noi. Este firesc, n aceste condi&ii, ca integrarea s% fie o tem% prioritar% a gndirii sociale din Romnia. Integrarea nu este doar o problem% de orientare politic% a guvernan&ilor 'i a clasei politice, ci o problem% a societ%&ii romne'ti. Ea trebuie n&eleas% 'i asumat% de agen&ii sociali constitutivi, de societatea civil%, de intelectualitate, pn% la cet%&enii simpli. Pentru aceasta, ei trebuie s% dispun% de informa&ii, de repere, de h%r&i mentale care s%-i orienteze n h%&i'ul lumii contemporane. "O bun teorie social nseamn totdeauna o fapt bun - spunea Dimitrie Gusti.273 O alt formulare a aceleia'i idei, pus pe seama psihologului Kurt Levin, spune c nimic nu este mai practic dect o teorie bun. Avem noi ast%zi o teorie consistent% asupra raportului dintre identitate 'i integrare? M% refer la o teorie elaborat% n sfera gndirii 'tiin&ifice, care s% conceptualizeze datele reale ale problemei, nu la opinii, mitologii 'i atitudini politice, care au invadat spa&iul mediatic. Dincolo de sarcina practic% a guvernan&ilor, avem noi o reprezentare clar% asupra schimb%rilor pe care le implic% integrarea? Asupra priorit%&ilor, a costurilor 'i a etapelor? Asupra domeniilor n care putem ob&ine avantaje competitive 'i asupra celor n care suntem vulnerabili? !i, n sfr'it, nu putem ocoli problema metafizic% a integr%rii europene: ce se va ntmpla cu statul na&ional, cu suveranitatea, cu identit%&ile culturale 'i na&ionale? De'i contraperforman&ele economice nu ne recomand% pentru integrare, anali'tii sunt de acord c% Romnia beneficiaz% totu'i de o conjunctur% ce trebuie valorificat%. nc% o dat%, reorganizarea liniilor de for&% geopolitice, la nivel global 'i continental, ne deschide o
273

D.Gusti, Opere, vol.I, Bucure'ti, Editura Academiei RSR, "966, p.352.

"52

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

oportunitate istoric%. S% ne amintim: suntem 'i azi situa&i n pntecul moale al Europei, suntem o &ar% de frontier%, pe limesul noului imperiu economic, reprezentat ast%zi de UE. n anii ocupa&iei sovietice, dup% al doilea r%zboi mondial, Mircea Eliade se ntreba nfrigurat ce direc&ie va lua destinul nostru ca popor de frontier%, a'ezat de soart% la frontierele r%s%ritene ale Europei, pe ambele versante ale ultimilor mun!i europeni, Carpa!ii. Iat% cuvintele sale profetice: ntrebarea este aceasta: printr-un miracol, s"mn!a Romei nu s-a pierdut dup" p"r"sirea Daciei de c"tre Aurelian de$i aceast" p"r"sire a nsemnat o adev"rat" catastrof" pentru locuitorii bogatei provincii. Dar Europa $i mai poate ng"dui aceast" a doua p"r"sire a Daciei n zilele noastre? F"cnd parte, trupe$te $i spiritualice$te, din Europa, mai putem fi sacrifica!i f"r" ca sacrificiul acesta s" nu primejduiasc" ns"$i existen!a $i integritatea spiritual" a Europei? De r"spunsul care va fi dat, de Istorie, acestei ntreb"ri, nu depinde numai supravie!uirea noastr", ca neam, ci $i supravie!uirea Occidentului.274 Identitate 'i integrare de la disjunc&ie la conjunc&ie Abordarea rela&iei dintre integrare 'i identitate presupune o n&elegere ra&ional% 'i aplicat% a termenilor acestei ecua&ii. Precizez c% identit%&ile na&ionale 'i cele ale grupurilor etnice, de'i au elemente durabile, de permanen&% istoric%, nu sunt structuri nghe&ate, ci configura&ii aflate n devenire, odat% cu evolu&ia componentelor morfologice ale societ%&ilor. Identitatea este un concept pertinent, cu planuri multiple de semnifica&ie, ce trebuie protejat de abord%rile substan&ialiste 'i tradi&ionaliste, care l fac att de vulnerabil sub raport teoretic. Problema intr%rii n Europa a fost inevitabil contaminat% de angaj%ri politice 'i, n consecin&%, interpretat% ntr-o manier% disjunctiv%. Teza care s-a impus, sub presiunea mediatic% a unor viziuni unilaterale, a fost aceea c% integrarea european% ar fi incompatibil% cu ideea na&ional% 'i cu promovarea valorilor na&ionale. Opera&ia de recuperere a identit%&ii, dup% desfigurarea ei n perioada comunist%, a fost 'i ea interpretat%, n mod eronat, ca atitudine antieuropean%. Con'tiin&a acestei desfigur%ri a identit%&ii 'i eforturile de a o recupera au fost condamnate acum din noua perspectiv% a sincroniz%rii cu spiritul democratic 'i cu exigen&ele globaliz%rii 'i ale integr%rii europene. Astfel, s-a ajuns la situa&ia n care rela&ia de disjunc&ie func&ioneaz% ca o reprezentare de fundal att n opinia celor care militeaz% pentru integrare, considernd c% aderarea la UE implic% punerea n surdin% a valorilor na&ionale, ct 'i n opinia celor care resping integrarea tocmai pe motiv c% ea ar nsemna abandonul tradi&iilor 'i al specificului na&ional. Aceast% paradigm% disjunctiv% a fost preluat% din patrimoniul ra&ionalismului clasic 'i redimensionat% sociologic de ideologiile globaliz%rii, cum voi ncerca s% ar%t. Mul&i au n&eles c% integrarea presupune s% ne uit%m tradi&iile 'i valorile na&ionale, s% le subapreciem, s% ne demitiz%m istoria 'i simbolurile na&ionale, s% nu mai amintim nici de nedrept%&ile istorice flagrante pe care le-a suferit poporul romn dup% al doilea r%zboi mondial. n aceast% viziune antinomic% este greu de n&eles c% o con'tiin&% ra&ional% 'i critic% a identit%&ii nu este un obstacol, ci o condi&ie a integr%rii europene. n mod inevitabil, s-au redeschis disputele dintre cei care apreciaz% c% integrarea este posibil% numai prin diminuarea sau uitarea identit%&ii noastre, odat% cu armonizarea legislativ%, institu&ional% 'i cu remodelarea sistemului economic dup% cerin&ele UE, 'i cei care sus&in c% nu ne putem integra n concertul
274

Mircea Eliade, Destinul culturii romne$ti, n vol. Profetism romnesc # Itinerariu spiritual, Scrisori c"tre un provincial, Destinul culturii romne$ti,Bucure'ti, Editura Roza Vnturilor, "990, pp. "39 -"50. (Studiul Destinul culturii romne$ti este datat august "953).

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"53

european dect cu valorile culturale specifice, cele care ne legitimeaz% existen&a 'i identitatea.275 Pozi&ia din urm%, calificat% de adversari drept na&ionalism moderat sau decent, are drept formul% expresiv% afirma&ia c% nu exist% europeni de nic%ieri, cum spune dl Octavian Paler, ntruct calitatea de european nu anuleaz% apartenen&a na&ional%. Pozi&iile extreme 'i-au g%sit 'i ele expresii n retorica noului cosmopolitism, care, miznd excesiv pe virtu&ile globaliz%rii, subapreciaz% valorile na&ionale, 'i n atitudinile na&ionalist nguste 'i antioccidentale. nchei aceste scurte referin&e la contextul intern al dezbaterii cu aceste sugestive considera&ii apar&innd lui Lauren&iu Ulici: n definirea europenismului, na!ionalul joac" rolul diferen!ei specifice, ceea ce vrea s" spun" c" nu te po!i erija n european f"r" s" te cuno$ti ca na!ional. Din acest simplu motiv interesul pentru consolidarea traiectului nostru european nu mi se pare deloc contrar grijii pentru limpezirea traiectului na!ional. Nu-i mai pu!in adev"rat ns" c" vreme de un veac $i jum"tate de istorie modern" noi am f"cut deseori din europenism $i din na!ionalism fie un complex, fie o prejudecat", efectul fiind, ntre altele, $i percep!ia celor doi termeni, la scar" destul de larg" pentru a nu fi neglijat", ca incompatibili unul cu cel"lalt. Asta nu schimb", se n!elege, sensul esen!ial de complementaritate al rela!iei dintre european $i na!ional.276 Acest text exprim% un punct de vedere echilibrat 'i ra&ional. Autorul face o necesar% delimitare a planurilor. n plan ideologic, avem de a face cu o disjunc&ie ntre europenism 'i na&ionalism, ca pozi&ii unilaterale, pe cnd, n plan antropologic 'i istoric, este vorba de complementaritatea, zice autorul, dintre european 'i na&ional. n plan ideologic avem un antagonism al suprafe&elor, cum ar spune Camil Petrescu, iar n planul de adncime avem o conjunc&ie a termenilor. Disjunc&ia este nutrimentul cotidian al ideologiilor, al confrunt%rilor politice 'i al spectacolului mediatic curent; conjunc&ia se dezv%luie numai unei priviri 'i analize aplicate istoriei de durat% lung%. Deplasarea discu&iei din planul ideologiilor n planul istoric 'i antropologic este de natur% s% atenueze tensiunile conjuncturale 'i s% impun% o nou% viziune asupra procesului de integrare, o viziune ce nu exclude cei doi termeni, na&ional 'i european. Integrarea n Europa institu&ional% 'i afirmarea identit%&ii nu sunt aspecte disjunctive, ci conjunctive. Prin valorile sale definitorii 'i prin ntreaga sa evolu&ie spre modernitate, Romnia apar&ine structural spa&iului de civiliza&ie al Europei, iar sentimentul na&ional este ast%zi solidar cu sentimentul apartenen&ei noastre fire'ti la acest spa&iu. Recuperarea identit%&ii na&ionale 'i reinterpretarea ei ca suport al integr%rii sunt compatibile cu viziunea prin care apreciem c% evolu&ia pozitiv% a Romniei n deceniile urm%toare va fi legat% vital de procesul integr%rii sale n structurile europeane. Reprezentarea ce vedea n UE o construc&ie ce va duce la dizolvarea na&iunilor 'i a identit%&ilor este ast%zi dep%'it%. Unificarea monetar%, coordonarea programelor economice, politicile externe comune 'i existen&a unor institu&ii politice comunitare nu au dus la atenuarea identit%&ilor na&ionale. Dovad% c% &%rile care fac parte din UE nu 'i-au pierdut identitatea, ci 'i-au redefinit-o n acest context nou. Globalizrile, departe de a 'terge diferen&ele 'i identit&ile na&ionale, impun o redefinire a lor n noul mediu policentric, o nrdcinare a lor n datele interne, n voca&iile 'i ethosul na&ional, precum 'i o deschidere a lor spre dialog 'i schimb de valori. Aceast atitudine spiritual ambivalent se manifest cu vigoare astzi 'i n societ&ile democratice dezvoltate.

Vezi dezbaterea dintre aceste pozi&ii n cartea lui Gabriel Andreescu, Na!ionali$ti, antina!ionali$ti...O polemic" n publicistica romneac", Ia'i, Editura Polirom, "996.
276

275

Lauren&iu Ulici, Na!ional $i european, n volumul citat mai sus, p. 75.

"54

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Intregrare european% 'i diversitate cultural% Raportul dintre cultur% 'i sistemele politice 'i economice au fost analizate 'i din perspectiva procesului de intregrare european%. Uniunea European% este un experiment crucial pentru istoria postmodern% n care am intrat deja. Alte proiecte de integrare regional% vor fi condi&ionate de succesul sau de e'ecul ei. Exist% opinii care v%d n Tratatul de la Maastricht "lovitura de gra&ie dat% statelor-na&iuni", ce au constituit secole de-a rndul fundamentul Europei. Philippe Seguin aminte'te faptul c%, orict de ambi&ios ar fi 'i orict de mult ar vrea s% ocoleasc% realit%&ile, n stuf%ri'ul unor considera&ii retorice, Tratatul de la Maastricht nu poate crea "o nou" cet"!enie", nici un "ipotetic popor european".277 Tendin&a de integrare supra-na&ional% 'i are replica n rena'terea identit%&ilor 'i ntoarcerea comunit%&ilor spre sinele lor ireductibil. "Logica angrenajului economic $i politic al Tratatului este aceea a unui federalism mascat, fundamental antidemocratic, fals liberal, puternic tehnocratic. Europa care ni se propune nu este nici liber", nici dreapt", nici eficace.278 Tratatul, prin aplicarea nera&ional% a principiului subsidiarit%&ii, ar duce la dezintegrarea statelor na&ionale, de'i "noi am ales, totu$i, descentralizarea, nu dezintegrarea".279 Prin acest proiect administrativ 'i tehnocratic, ce ignor% "economiile reale" 'i se sprijin% exclusiv pe mecanismele monetariste 'i formale de integrare, "federali$tii" urm%resc, de fapt, "s" scoat" din joc statele na!ionale".280 Nu se 'tie, deocamdat%, cine va dicta n organismele comunit%&ii, de'i exist% deja temeri c% vor ap%rea noi tipuri de hegemonie, ca cele exercitate de Germania, care devine pe zi ce trece pivotul Europei dup% destr%marea Estului.28" Este semnificativ c% Tratatul s-a semnat n decembrie "99", exact cnd se consemna destr%marea URSS. ntre timp, Rusia 'i reafirm% statutul de mare putere, iar UE a avansat considerabil n procesul de integrare economic% 'i monetar%. Contextul s-a schimbat foarte mult n ultimii ani, perspectivele s-au particularizat, iar politicile statelor membre se re-na&ionalizeaz% sub presiunea intereselor economice 'i a reac&iilor sociale. ntre timp, lumea s-a obi'nuit cu ideea
277 278

Philippe Seguin, Discours pour la France, Paris, Grasset & Fosquelle, "992, pp 37-38.

Ibidem, p. "7. Cartea lui Seguin este o sintez% a unor interoga&ii dramatice ale spiritului european, un violent manifest anti-Maastricht, considernd c% Tratatul prevede, n fapt, un federalism mascat, iar dac% el va fi aplicat, va duce la dezintegrarea statelor na&ionale 'i la "federalizarea Europei" pe principiul regionaliz%rii. ncetnd s% mai fie o asociere a unor na&iuni suverane, Occidentul 'i poate rata destinul istoric. Tratatul nu folose'te termenul de federalism, din pruden&% politic%, dar mecanismele pe care le prevede duc, n mod logic, la o structur% federalist% ce va anula suveranitatea statelor na&ionale. Autorul apreciaz% c% raporturile dintre regiuni se vor tensiona, pe motive economice, 'i nu vor mai putea fi gestionate de institu&iile destr%mate ale statelor na&ionale. Regiunile, eliberate de sub administra&ia statului na&ional, se vor contrapune violent ntre ele, precum 'i fiecare n parte fa&% de statele na&ionale din care vor s% evadeze, iar ostilit%&ile 'i conflictele se vor multiplica.
279 280

Ibidem, p. 48.

Ibidem, pp. 46-47. "Se vor nlocui cele cteva frontiere na&ionale cu o multitudine de frontiere locale invizibile, dar foarte reale; se vor crea mici provincii acolo unde existau state mari, provincii n care tr%iesc comunit%&i crispate asupra egoismelor locale; regiunile bogate vor deveni 'i mai bogate, iar cele s%race vor deveni 'i mai s%race. Vom asista astfel la marea ntoarcere a feudalit%&ii, fapt care a nceput deja s% se manifeste pe scar% larg%". Autorul sus&ine c%, sub auspiciile liberalismului de factur% monetarist%, proiectul unific%rii economice va crea institu&ii birocratice supra-statale, sc%pate de sub controlul mecanismelor democratice, nct decizia va deveni monopolul unei caste a bancherilor 'i tehnocra&ilor. Integrarea propus% de Tratat se bazeaz% pe articularea unui spa&iu economic al liberului schimb, "pe armonizarea condi&iilor de concuren&%". Dar, ntruct diferen&ele de productivitate nu pot fi anulate 'i omogenizate prin m%surile "eurocra&ilor" de la Bruxelles, "marea pia&%" nu este o garan&ie a dezvolt%rii, pentru c% moneda unic% va scoate la iveal% tocmai discrepan&ele de poten&ial economic 'i va relansa concuren&a n condi&ii de inegalitate ntre &%ri 'i economii. Autorul ironizeaz% utopia unui spa&iu economic uniform, afirmnd c% vom ajunge s% "punem mici ochelari de soare pe ro'iile catalane, ntruct ar fi nedrept ca acestea, ajutate de un soare arz%tor, s% se coac% mai repede dect cele olandeze! S% nu rdem; nu suntem prea departe de asemenea situa&ii" (p. 57).
28"

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"55

unei Europe cu "geometrie variabil"", o Europ% cu "mai multe viteze", cu un "nucleu dur", format din blocul germanic, 'i mai multe cercuri concentrice. Cei mai mul&i critici ai Tratatului de la Maastricht sunt, de asemenea, adep&i ai integr%rii europene, dar nu dup% modelul federalist (readus n discu&ie recent), ci dup% cel al cooper%rii dintre state 'i na&iuni, cu p%strarea suveranit%&ii 'i a identit%&ii lor. Aceast% viziune 'i-a g%sit un sprijin consistent n pozi&ia celor care sus&in c% identit%&ile culturale rezist% la presiunile unific%rii politice 'i economice, drept pentru care, spun istoricii 'i anali'tii lucizi, tocmai de aceea aspectul cultural al integr%rii este ignorat 'i acoperit n discursuri conjuncturale. n perioada interbelic%, Valery aprecia c% "Europa cnt"re$te nc" mult mai greu dect restul globului", dar el era con'tient c% avantajele comparative tradi&ionale ale Europei sunt pe cale de dispari&ie, observnd c% "inegalitatea att de mult p"strat" n beneficiul Europei trebuia, prin propriile ei efecte, s" se schimbe progresiv n inegalitate de sens contrar".282 n aceast% perspectiv% geopolitic% se pune azi problema reunific%rii spirituale 'i politico-economice a Europei, pentru a putea rezista n competi&ia dezvolt%rii, declan'at% de noile for&e ale civiliza&iei. Problema integr%rii europene nu este ns% a trecutului, ci a prezentului 'i a viitorului. ntrebarea este n ce m%sur% integrarea va afecta culturile na&ionale att de individualizate ale Europei, mai ales cele din sfera occidental%. Exist% mai multe r%spunsuri globale, n func&ie de modelul de integrare avut n vedere. Europa a ajuns la performan&ele cunoscute prin mijlocirea culturilor ei na&ionale, prin bog%&ia 'i diversitatea experien&elor ei spirituale. Provocarea major% la care va trebui s% fac% fa&% UE va fi, n viziunea lui Jean MarieDomenach, tensiunea dintre Europa economic% 'i Europa cultural%.283 Prima poate avea succes n competi&ia globaliz%rii 'i aceasta este miza ei geopolitic% -, dar a doua se va revendica mereu de la logica identit%&ii 'i a diferen&ierii. Deficien&a major% a proiectului elaborat de eurotehnocra&ii integr%rii este c% au propus ca baz% a integr%rii Europa economic%, nu Europa cultural%, pe care au ignorat-o cu superioritate. Astfel, Europa comunitar% pare a fi obsedat% doar de unificarea ei pe temeiul bunurilor 'i al valorilor instrumentale, utilitare, deci civiliza&ionale, ignornd cu superioritate planul cultural, n care rela&ia identitate/integrare dobnde'te o alt% relevan&% 'i semnifica&ie. Jean Marie-Domenach sus&ine c% nu putem vorbi de o cultur% european%, ci de culturi ale Europei 284, n care se conjug% elementele comune cu cele diferen&iale ale fiec%rei culturi. Putem vorbi, ns%, de o civiliza&ie european%, ceea ce este altceva, dac% p%str%m distinc&iile clasice. Dar, dup% Huntington, 'i sub raport civiliza&ional Europa ar fi fracturat% ntre zona cre'tinismului occidental 'i a celui r%s%ritean. Principala sfidare la adresa UE va veni, a'adar, din partea identit%&ilor culturale, spune acela'i Domenach. Apropiind n mod for&at na&iunile, proiectul Europei unite risc% s% provoace o reac&ie de respingere reciproc% ntre entit%&ile ei. "Proximitatea na$te totdeauna reflexe de diferen!iere, de iritare $i ostilitate",285 iar acest mecanism psihologic s-ar putea traduce mine ntr-unul sociologic, cultural 'i politic, accentund tendin&ele centrifuge 'i pasiunea pentru diferen&iere na&ional%. Nimeni nu poate r%spunde deocamdat% n mod univoc 'i tran'ant la interoga&iile ce privesc modul n care se va articula func&ional 'i practic un spa&iu economic 'i monetar unificat cu diferen&ele de mentalitate 'i de cultur% ce alimenteaz% identit%&ile na&ionale. Poate avea viabilitate o Europ% integrat% la etajele economic, monetar 'i (eventual) politic, dar diferen&iat% interior de structuri culturale na&ionale? Pot supravie&ui diferen&ele culturale sub cupola unific%rii economice, monetare, financiare 'i politice? Sunt ntreb%ri pe care le va dezlega
282 283 284 285

Paul Valery, Criza spiritului $i alte eseuri, Ia'i, Editura Policrom, "996, p. 270. Jean Marie-Domenach, Europe: le defi culturel, Paris, La Decouverte, "99", p. "2. Ibidem, p. "2. Ibidem, p. 34.

"56

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

istoria, nu teoria istoriei. ntreb%rile sunt fire'ti ntruct n planul cultural intr% n joc bariere lingvistice, psihologice, mentale, religioase, ntreaga funda&ie spiritual% a na&iunilor europene, acumulat% n decursul a zece secole de evolu&ie diferen&iat% 'i specific%. Pentru a nu fi o simpl% adi&ionare de state 'i economii, Uniunea European% trebuie s% treac% pragul de la cantitativ la calitativ, s%-'i organizeze diversit%&ile culturale n unit%&i viabile. Este problema cea mai grea. A'a cum a trecut 'i alt% dat% peste situa&ii critice, proiectul unific%rii europene va dep%'i, cu certitudine, 'i impasurile actuale, ntruct miza geopolitic% a UE angajeaz% destinul acestor popoare n arhitectura lumii de azi. "Dac% ar fi s% rencep, a' ncepe cu cultura"286, ar fi m%rturisit Jean Monnet, ini&iatorul CEE. Este posibil ca n viitorul imediat discu&iile despre Europa unit% s% se str%mute din plan politic 'i economic n plan cultural. Avem ast%zi o Europ% divizat% nc% de dezvolt%ri economice inegale 'i de attea alte realit%&i diferen&iatoare. Cum se vor armoniza identit%&ile plurale n Europa integrat% de mine? Nimeni nu are un r%spuns preg%tit dinainte. Dar istoria nu este doar repeti&ie, ci 'i inven&ie. Uniunea European% nu va anula principala bog%&ie a Europei: diversitatea ei cultural%. E diversitatea uman%, care face posibil% crea&ia 'i istoria.
Globalizarea 'i efectele ei perverse Omenirea str%bate o perioad% ce se caracterizeaz% prin dou% fenomene complementare, care se manifest% simultan 'i cu o for&% comparabil%: procesul de integrare 'i cel de reafirmare a identit%&ilor etnice 'i na&ionale. Sunt dou% procese concomitente 'i complementare, pe care societ%&ile contemporane sunt chemate s% le armonizeze 'i s% le articuleze n forme nonconflictuale. Problema integr%rii europene se intersecteaz% de fapt cu problema globaliz%rii. Integrarea n spa&iul european este o etap% a integr%rii n circuitul globaliz%rii. Totu'i, putem opera cu o distinc&ie mai clar% ntre globalizare 'i integrare. Integrarea se refer% la rela&iile dintre societ%&ile plasate ntr-un mediul regional sau continental determinat - cazul Uniunii Europene, al Asiei de sud-est sau al acordurilor comerciale dintre SUA, Canada 'i Mexic -, pe cnd globalizarea este un concept ce se refer% la interac&iunile multiple dintre societ%&i 'i economii apar&innd unor zone de civiliza&ie diferite. A'a cum am ar%tat, globalizarea 'i integrarea sunt vectori fundamentali ai istoriei din secolul pe care-l ncheiem, dar 'i proiecte ale civiliza&iei occidentale de reorganizare a lumii, fenomene care nso&esc expansiunea planetar% a acestui tip de civiliza&ie. Unul dintre paradoxurile modernita&ii const% 'i n faptul c% globaliznd lumea, sub semnul civiliza&iei de tip occidental, a dezlan&uit cele mai puternice tendin&e 'i for&e identitare n spa&iile nonocidentale, a'a cum arat% Huntington. Construind o pia&% unic% a bunurilor 'i a informa&iilor, globalizarea postmodern% a revitalizat ntr-un mod surprinz%tor for&ele aparent adormite ale identit%&ii. Astfel c% teza dup% care febra identit%&ilor este un produs al globaliz%rii, respins% ini&ial, este acceptat% azi n mediile occidentale cu aerul unui enun& banal. Globalizarea economiilor, a pie&elor, a comer&ului 'i a informa&iei, sub ac&iunea noilor mijloace de comunicare, duce la o transformare de substan&% a civiliza&iei. Acest fenomen att de relevant i face pe teoreticieni s% caracterizeze epoca actual% doar din perspectiva globaliz%rii, diminund adesea semnifica&ia fenomenului complementar. Astfel, rena'terea identit%&ilor este privit% ca un fenomen straniu, ca o deviere sau o ciud%&enie, care iese din cadru. Iese din cadru ntruct contrazice paradigmele prin care a fost interpretat procesul istoric actual, mai ales dup% pr%bu'irea comunismului. Este o interpretare care vine din ceea ce am numit paradigma disjunctiv%. Globalizarea a fost considerat% ca un fenomen ce va dizolva decupajele politice na&ionale ori va diminua referin&ele la aceste cadre na&ionale, att sub raport economic, ct 'i cultural. Surpriza a fost ns% reapari&ia tensiunilor na&ionale, a conflictelor identitare 'i chiar o rena&ionalizare a societ%&ilor dezvoltate. De'i interpret%rile difer%, azi toat% lumea este de acord c% transformarea sistemului interna&ional 'i procesele de globalizare au dus la un puternic curent de revitalizare a diferen&elor, la o nou% percep&ie a identit%&ilor, astfel nct pentru unii teoreticieni tocmai tendin&a opus% globaliz%rii pare a fi tr%s%tura definitorie a epocii: Sfr$itul secolului al XX-lea este marcat de revenirea na!iunii $i a
286

Ibidem, p. 9".

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"57

na!ionalismului.287 De fapt, globalizarea redeschide problema identit%&ilor. Interdependen&a economic% genereaz% o reac&ie de fragmentare. Globalizarea 'i identitatea, ca aspecte complementare, vor reprezenta probabil termenii unei sinteze a viitorului. Revenirea att de frontal% a ideii na&ionale a pus gndirea contemporan% n fa&a unei provoc%ri de anvergur%. Dup% ce o serie de interpret%ri consacrate ne-au f%cut s% credem c% lumea dezvoltat% se dena&ionalizeaz% 'i c% acesta ar fi sensul major al istoriei, iat% c% asist%m la un interes sporit al societ%&ilor pentru identit%&ile lor na&ionale, la o redimensionare a factorului etnic, mergnd pn% la pozi&ii fundamentaliste 'i agresiv xenofobe, declan'nd uraganul unor confrunt%ri interetnice de o violen&% neb%nuit%, n cele mai diverse puncte ale globului. Paradoxul este c% globalizarea 'i afirmarea postmodernit%&ii anun&% ntoarcerea a ceea ce Dominique Wolton numea banda celor patru: na!iunea, istoria, religia, identitatea.288 Aceste patru teme au fost redescoperite 'i domin% azi spa&iul teoriilor politice 'i sociale. Cadrele na&ionale 'i imperativele integr%rii Globalizarea pune n cauz% 'i una dintre structurile durabile ale modernit%&ii, anume statul na&ional, cu atributele sale esen&iale, anume suveranitatea, identitatea politic% 'i cultural%. ntrebarea referitoare la ce se va ntmpla cu statul-na&iune este vital%. n epoca globaliz%rii 'i a interdependen&elor multiple, articula&ia dintre factorii interni 'i cei externi ai dezvolt%rii nu mai seam%n% cu formula ei clasic%. n primul rnd este greu de a mai opera cu aceast% distinc&ie consacrat% atta vreme ct factorii economici interni sunt modela&i de oscila&iile pie&ei interna&ionale 'i de fluxurile transna&ionale de tehnologie 'i capital, iar pia&a global% este condi&ionat% de interac&iunea schimb%toare a unui num%r enorm de economii na&ionale, interconectate ca niciodat% nainte. Factorii interni au acum n compozi&ia lor, pe lng% date care &in de resurse materiale 'i umane ale unei societ%&i, 'i elemente ale pie&ei regionale 'i continentale, oportunit%&i n%scute din interac&iunile conjuncturale, din trendul economiei mondiale. Societ%&ile 'i economiile interiorizeaz% acum mediul lor extern de existen&%, l traduc n factori ai organismului na&ional. Economia global% dep%'e'te cadrele na&ionale 'i opereaz% n spa&iile schimbului mondial. Dup% cum a spus Daniel Bell, 'i de atunci au repetat ntruna teoreticieni, statele-na&iuni au devenit prea mici pentru problemele mari 'i prea mari pentru problemele mici. Dar, contrar profe&iilor marxiste de ieri sau celor ultraliberaliste de azi, globalizarea nu a dus la abandonarea politicilor na&ionaliste, nici chiar 'i n domeniul economic. Unii anali'ti arat% c%, n mod paradoxal, pe ct% vreme logica economic% duce spre globalizare, interdependen&% 'i integrare regional%, logica politic% 'i cea cultural% este orientat% spre diferen&iere 'i chiar spre fragmentare. De'i statul na&ional este acuzat de inadecvare, faptele arat% c% marile ansambluri multina&ionale sunt mult mai bolnave dect statul-na&iune.289 A'adar, ntreb%rile cheie sunt acum dac% na&iunea, statul-na&iune 'i identit%&ile pe care el s-a bazat vor supravie&ui sau vor fi transformate de valul globaliz%rilor. Dac% logica integr%rii va nvinge logica diferen&ierii 'i a identit%&ii. Dac% lumea n care intr%m va fi organizat% tot pe structura de rezisten&% a statelor-na&iuni sau va inventa alte structuri politice 'i sociale. R%spunsurile depind de interpret%rile date acestor procese istorice, de codul de lectur% care se aplic% realit%&ilor att de contradictorii ale lumii de azi. De exemplu, politologul Maurice Duverger afirm% c% na&iunile europene, culturile 'i cadrele lor politice, statele-na&iuni, fiind "nr"d"cinate n istorie $i n spirite", "sunt un element de neclintit, care ar mpiedica orice uniune european", dac" cineva ar pretinde c" le distruge prin aceasta".290 Acesta este un punct de vedere ce devine predominant n mediile europene 'i n disputa de peste o jum%tate de secol
Jacques Rupnik, Le reveil des nationalismes, n vol. Le dechirement des nations, (sous la direction de Jacques Rupnik) Paris, Seuil, "995, p. 9.
288 289 287

Ibidem, p. "4.

Este ciudat c teoreticienii vorbesc doar de criza statului-na&iune cnd tocmai statele federale sunt locul celor mai puternice crize 'i conflicte (Rusia, fosta Iugoslavie, Marea Britanie/Irlanda, Canada, Belgia, Liban, Israel/Palestina, Turcia/kurzi, India/Pakistan etc).
290

Maurice Duverger, Europa de la Atlantic la Delta Dun"rii, Bucure'ti, Editura Omegapres, "99", p. 97.

"58

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

ce are loc ntre "federali'ti 'i na&ionali'ti". Culturile 'i vor p%stra identitatea lor na&ional%, vor coopera, dar nu vor deveni indistincte 'i uniforme. Un argument pentru acest% pozi&ie vine din faptul c%, de'i UE are deja o istorie de o jum%tate de secol, diferen&ele att de pregnante dintre culturile german%, francez%, englez%, italian% 'i spaniol%, de exemplu, sunt 'i azi la fel de reale 'i active ca 'i acum o sut% de ani, n pofida interferen&elor dintre ele 'i a faptului c% receptorii "Euroviziunii" consum% acela'i meniu cultural. Pentru unii anali'ti, mass-media omogenizeaz% stratul superficial al culturilor, stratul culturii de consum, de divertisment, al culturii de discotec%, pe cnd nucleul generativ al culturii autentice, al culturii de performan&%, r%mne pe mai departe specific 'i ancorat n matricea identit%&ii psihologice a na&iunilor ce compun Europa unitar% 'i divers% n acela'i timp. Al&i teoreticieni, care au dobndit mare influen&% n ultimele dou% decenii, relativizeaz% ideea de na&iune 'i de stat na&ional, considerndu-le produsul unor conjuncturi istorice particulare, inevitabil locale $i regionale.29" Sub fascina&ia proceselor de globalizare, unii teoreticieni, gr%bi&i s% consemneze decesul na&iunilor, le consider% comunit%&i imaginate (Benedict Anderson) sau bazate pe inventarea tradi&iilor, crea&ii ale na&ionalismului ca program politic (E.J.Hobsbawm), comunit%&i produse 'i legate de fenomenul industrializ%rii (A. Toffler, E. Gellner). n consecin&%, n lumea post-industrial% 'i globalizat% aceste structuri 'i pierd temeiul 'i vor fi dep%'ite.292 Este adev%rat c% fiecare na&iune este 'i o comunitate imaginat%, ntruct 'i construie'te o imagine despre sine, un edificiu simbolic ca mijloc de protec&ie a identit%&ii sale. Acest registru este fundamental non-ra&ional 'i opereaz% cu imagini istorice 'i nc%rcate de angaj%ri afective ale comunit%&ilor. Dar tocmai na&iunile mari au instituit aceast% practic% politic%, vital%, de altfel, pentru a ntre&ine solidaritatea social%. Aceast% direc&ie de interpretare vizeaz% respingerea concep&iilor care leag% natiunea de r%d%cinile ei etnice, de suporturile sale istorice, culturale, lingvistice etc., utiliznd drept argumente situa&ia imigran&ilor (care 'i aleg o ideftitate adoptiv%) sau a minorit%&ilor care sunt oprimate n cadrul statelor na&ionale. Nu numai c na&iunilor nu li se recunoa'te nici un rol n viitor, dar acum li se contest 'i trecutul, fiind declarate inven&ii ideologice sau construc&ii artificiale, accidente istorice nefericite. Planul Wilson de a destrma imperiul Austro-Ungar 'i de a reconstrui Europa pe principiul na&iunilor 'i al statelor na&ionale este apreciat de Hobsbawm ca un proiect pe ct de periculos pe att de impracticabil,293 proiect care ar fi rspunztor de conflictele 'i de genocidul ce au urmat. O alt% strategie a acestei viziuni rezid n a lega congenital na&iunea 'i statul na&ional de na&ionalism, n&eles n sens negativ, transfernd astfel asupra na&iunii atribute care nu-i apar&in n chip necesar (intoleran&%, xenofobie, 'ovinism, discriminarea minorita&ilor etnice, respingerea str%inilor etc).

Eric J. Hobsbawm, Na!iuni $i na!ionalism, din #780 pn" n prezent, Chi'in%u, Editura Arc, "997, p. 7. Este incredibil ct% energie speculativ% este mobilizat% pentru a nega o realitate evident%, anume c% lumea modern% 'i cea actual% sunt construite pe structurile politice ale statelor na&ionale, aflate firesc n conexiuni 'i n raporturi de interdependen&%. Pn% de curnd, na&iunile erau recunoscute ca fiind structurile tari 'i esen&iale ale modernita&ii, dar apologe&ii globaliz%rii nu le mai rezervau nici un rol n viitor. n ultmele dou decenii, ns, ncercarea de a le delegitima a devenit att de puternic% nct pn 'i trecutul lor modern este reconstruit mitografic 'i reconfigurat astfel nct na&iunea s nu mai aib nici mcar legitimitatea istoric de care se bucura nainte.
292 293

29"

Eric J. Hobsbawn, Etnicitate $i na!ionalism n Europa contemporan", n revista Polis, nr.2/"9994, pp 60-62.

Ibidem, p. 62. ntr-o atare viziune, nu regimurile totalitare 'i imperialiste din URSS 'i din Germania ar fi la originea conflagra&iei mondiale, ci ordinea na&ional% pe care s-a construit Europa dup% primul r%zboi mondial. Pentru a decripta sensul acestor teorii 'i a releva interesele de cunoa'tere care le orienteaz%, dup% expresia consacrat% a lui Habermas, este suficient s% constat%m c% ele nu contest% deloc na&ionalismul att de eficient al marilor puteri, ca 'i cnd domina&ia acestora ar fi subn&eleas% 'i acceptat%, ca fapt obiectiv 'i indiscutabil. Tr%im n mediul marilor na&ionalisme, pe care nu le mai percepem ca atare, dup% cum nimeni nu simte greutatea atmosferei sau mi'carea P%mntului n jurul Soarelui, a'a cum spunea Blaga despre faptul c% tr%im, n mod incon'tient, sub auspiciile unui stil. Micile na&ionalisme ies din cadru, cum am spus. n fond, ce ne spun aceste teorii? Anume c% popoarele din periferie au produs na&ionalismul ca proiect mitizant 'i generator de conflicte, c% 'i-au inventat retrospectiv tradi&ia 'i baza de revendicare a statului na&ional, n loc s% se resemneze cu rolul de provincii obediente 'i subordonate fa&a de imperiile democratice ale metropolei.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"59

For&ele economice 'i culturale ale integr%rii Percep&ia asupra ideii na&ionale 'i interpret%rile teoretice ale raportului dintre identitate/integrare s-au schimbat n ultimul timp chiar n interiorul "marii pie&e" occidentale. Cercetnd literatura dedicat% acestei teme putem observa o deplasare de accent n ultimii anii. Astfel, teoreticienii de referin&% nu mai vorbesc de dispari&ia statului-na&iune n cazul integr%rii europene, nici n perspectiva globaliz%rii, ci analizeaz% transform%rile pe care le sufer% statul na&ional odat% cu emergen&a noului tip de economie. Formula statului-na&iune, care a asigurat n ultimii patru sute de ani performan&ele Europei 'i s-a generalizat la scar% mondial%, va suferi modific%ri func&ionale 'i de structur%, dar e greu de prev%zut c% va fi dep%'it% de for&ele economiei suprasimbolice, dup% expresia lui Toffler, economie ce are drept resurs% fundamental% cunoa'terea 'i procesarea informa&iilor, o economie globalizat% sub aspectul comer&ului 'i a circula&iei informa&iei. Elementul definitoriu al acestui nou tip de economie const%, dup% Robert Reich, n faptul c% ast%zi ntreprinderile de succes se desprind de cadrul na&ional 'i se integreaz% n/sau 'i dezvolt% re&ele globale. Un segment tot mai important al economiilor na&ionale se bazeaz% acum nu pe volum, ci pe valoarea superioar%, nu pe o organizare piramidal%, ci pe una elastic%, nu pe resurse tangibile, ci pe cele intangibile, pe capacit%&i de a identifica 'i rezolva problemele, de a propune strategii de marketing 'i rela&ii publice. Aceast% economie difer% fa&% de cea clasic%, dar 'i fa&% de cea de acum cteva decenii, n care firmele multina&ionale aveau o na&ionalitate clar definit%, cu toate ramifica&iile lor secundare. A ap%rut o nou% unitate economic%, cu adev%rat global%, n care colaborarea s-a extins la scar% planetar% 'i se face prin intermediul semnalelor electronice, datorit% telecomunica&iilor, n care capitalul migreaz% spre zonele cele mai favorabile pentru profit, f%r% s% ntmpine obstacole tradi&ionale. Firele re!elelor globale sunt calculatoarele, faxurile, sateli!ii, monitoarele de mare rezolu!ie $i modem-urile - toate acestea f"cnd leg"tura ntre proiectan!i, ingineri, p"r!i contractante, concesionari $i intermediari din lumea ntreag".294 n economia globalizat%, ne spune Robert Reich, economiile na!ionale devin regiuni ale economiei globale. Autorul aduce n discu&ie noua stratificare social% produs% de globalizare n interiorul unei societ%&i na&ionale. Astfel, Reich identific% n societatea american% trei categorii profesionale ale viitorului, care au atitudini diferite fa&% de globalizare. Sunt mai nti cei angaja!i n serviciile de rutin" n produc!ie, n produc&iile clasice 'i n cele noi, cum ar fi armatele de informaticieni care fac o munc% repetitiv% 'i de prelucrare a informa&iei, a'a cum alt%dat% f%ceau o munc% monoton% la liniile de asamblare (sau cei din industriile extractive, primare). Al doilea nivel este cel al prest"rilor de servicii publice, de la chelner la birocra&ii din administra&ie.

Al treilea nivel este ocupat de serviciile de analiz" conceptual", care presupune activit%&i complexe de identificare 'i rezolvare de probleme 'i de alegere a strategiilor. Ultima categorie de activit%&i este specific% economiei globale, n care se comercializeaz% 'i se vnd combina!ii de simboluri, date, cuvinte, imagini, reprezent%ri, informa&ii. Este o categorie n care intr% cei care organizeaz% 'i asigur% transferul informa&iilor, managerii, bancherii, inginerii 'i exper&ii de tot felul, avoca&ii 'i consilierii, directorii n strategiile de marketing 'i de publicitate, cei din sistemul mediatic 'i din industria divertismentului. Ce au n comun ace'ti operatori care reprezint% circa 20 la sut% n cazul SUA? Iat% r%spunsul: Anali$tii conceptuali rezolv", identific" $i selecteaz" problemele manipulnd simboluri.295 Este categoria pe care Toffler o numea cognitariat. Acest cognitariat nu mai are patrie, el s-a dezlegat de solidarit%&ile na&ionale 'i locale. El este agentul globaliz%rii. Din schema social% a lui Reich dispare intelectualul, intelighen&ia, a'a cum era definit% n mod tradi&ional. Este vorba de intelectualul care era angajat ntr-o crea&ie specific%, legat% de limb%, de tradi&ii, de un complex de sensibilitate local%, de un context spiritual anumit.
Robert B. Reich, Munca na!iunilor. Preg"tindu-ne pentru capitalismul secolului XXI, Bucure'ti, Editura Paideea, "996, pp.99-"00.
295 294

Ibidem, p. "55.

"60

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Fenomenul pe care-l sesizeaz% Reich const% n fractura social% pe care o provoac% globalizarea n interiorul fiec%rei societ%&i na&ionale. ntreprinderile care intr% n re&elele globale 'i cei care lucreaz% n aceste sectoare 'i c'tig% de pe urma globaliz%rii (personal care reprezint% aproximativ "/5 din totalul popula&iei SUA) se elibereaz% de economiile lor na&ionale 'i de leg%tura tradi&ional% a loialit%&ii na&ionale, deta'ndu-se de restul cet%&enilor, care vor fi abandona&i n condi&ii de via&% tot mai precare. Nu mai exist% o corabie na&ional%, pentru to&i americani, ci b%rci diferite 'i de dimensiuni mai reduse.296 Contrar devizei marxiste, dup% care proletarii nu au patrie, ast%zi tocmai cei care ocup% func&ia tradi&ional% a proletariatului, adic% muncitorii din industriile tradi&ionale sau din cele noi, armatele de informaticieni, la care se adaug% cei din serviciile publice, se v%d sacrifica&i de for&ele globaliz%rii 'i sunt sprijinitorii na&ionalismului economic. La un cap%t al lan&ului economic se afl% 'i o categorie de produc%torii 'i func&ionari, care sunt constrn'i n ceea ce fac de condi&iile locale, chiar dac% produsele lor intr% n re&ele globale 'i se distribuie n toat% lumea. Ei sunt, al%turi de fermieri 'i de cei din serviciile publice, sedentari, ntr-un sens nou, desigur. Numai negustorii nu au patrie, dup% cum afirma Thomas Jefferson, pentru c% leg%tura lor cu locul de unde 'i trag profitul este mai puternic% dect aceea cu locul de unde provin. Or, ne asigur% Reich, economia globalizat% este, pn% la urm%, o expansiune mondial% a negustorilor, a intermediarilor, a celor care asigur% comunicarea generalizat% azi dintre entit%&ile economice, a celor care au reu'it s% impun% liberalizarea schimburilor 'i s% c'tige din circula&ia liber% a bunurilor, a serviciilor, a capitalului 'i a persoanelor. Sentimentele patriotice, cu for&% de orientare n plan economic pentru corpora&iile tradi&ionale, cedeaz% acum n fa&a imperativului strict economic al maximiz%rii profitului. Acum, capitalismul american este organizuat f"r" sov"ial" n func!ie de profituri $i nu de sentimente patriotice.297 ntruct corpora&iile se desprind de contextul lor na&ional, 'i lupt% cu alte companii globale, liniile de lupt" nu se mai confund" cu grani!ele na!ionale.298 Dar efectele sociale se r%sfrng 'i n planul raporturilor dintre state, ne asigur% Reich. A'a cum globalizarea dizolv% solidaritatea na&ional%, producnd o fractur% social% n interiorul na&iunilor - ntre grupurile care c'tig% din globalizare 'i cele care pierd -, la fel provoac% 'i fracturi sociale n plan global, ntre state cu 'anse diferite pe aceast% pia&% globalizat%. !ovinismul social generat de desprinderea grupurilor favorizate de cele defavorizate - va nlocui 'ovinismul de tip na&ional, att n interiorul na&unilor, ct 'i n rela&ia dintre ele. Analiza lucid% 'i extrem de bine documentat% a lui Reich (fost ministru al muncii n administra&ia american%) deschide o serie de ntreb%ri grave. Dac% apartenen&a na&ional% a unei ntreprinderi 'i pierde importan&a, nu 'i pierde importan&a ntrebarea unde se duc profiturile 'i nici ideea de interes economic na&ional, spune autorul. S nu ne facem iluzii. Economia globalizat% este construit% nc% tot pe structurile polare centru/periferie. Controlul asupra resurselor, asupra circula&iei capitalului 'i a profiturilor revine statelor din centrul sistemului mondial, iar pierderile se contabilizeaz% n seama statelor defavorizate. Statele dezvoltate sunt singurele care pot practica un na&ionalism eficient n plan economic, n economia global%. Nu e nici un paradox c% n acela'i timp discursul lor teoretic, politic, ideologic 'i mediatic condamn%, n numele liberaliz%rii schimburilor, na&ionalismul economic, pe care l atribuie statelor slab dezvoltate, care nu mai au mijloace efective de a-'i proteja interesele na&ionale n planul real al economiei, mul&umindu-se, n consecin&%, cu un na&ionalism retoric, sentimental, total ineficient. Indiferent ce spun ideologii, apologe&ii pie&ei globale sau cei care o contest%, globalizarea este o for&% ce se impune f%r% drept de replic% tuturor. Problema globaliz%rii este c% unii c'tig%, iar al&ii pierd n acest proces. Globalizarea este noua for&% - real%, nu nchipuit% - de a subordona economic statele slab dezvoltate n profitul celor dezvoltate. Inegalit%&ile din interiorul na&iunilor 'i dintre na&iuni se accentueaz%. Datele statistice sunt elocvente. Globalizarea nu uniformizeaz% lumea nici sub aspect economic, nici sub aspect cultural, ci o repolarizeaz%. Cre'terea polariz%rilor sociale este paralel% cu avansul globaliz%rii.
296 297 298

Ibidem, p. "50. Ibidem, p. "23. Ibidem, p. "49.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"6"

Globalizarea a generalizat totodat% 'i r%zboiul economic 'i informa&ional. Indignarea retoric% 'i patriotic% fa&% de noul mod n care opereaz% capitalul globalizat nu are nici o eficien&% practic%. Solu&iile nu mai pot fi cele clasice, protec&ioniste. R%zboiul economic 'i informa&ional au devenit un fapt obiectiv vizibil, nu conspirativ, un dat fundamental al lumii noastre. Economiile napoiate nu pot face fa&% concuren&ei globalizate. Decalajele de dezvoltare, produse de epoca modern%, risc% s% se adnceasc% n epoca postmodern%. Na&ionalismul a devenit apanajul marilor puteri economice, care controleaz% totul. Aceast na&ionalism a dobndit condi&ia general% de mediu antropologic 'i istoric, astfel c% el nu mai este pus n discu&ie a'a cum nu este pus% n discu&ie legea gravita&iei. Numai na&ionalismul &%rilor mici este condamnat. Al celor mari face parte din atmosfer%. Ce strategie ar trebui aplicat%, la nivel global, pentru a atenua aceste decalaje, e o problem% social% la care va trebui s% r%spund% secolul XXI. Statul-na&iune n societatea postcapitalist% Peter Drucker, un economist de notorietate n lumea contemporan%, autor al tezei c% intr%m, odat% cu procesele de globalizare a pie&elor, ntr-o societate postcapitalist%, afirm% r%spicat c% statulna&iune nu va disp%rea, dar va mp"r!i puterea din ce n ce mai mult cu alte organe, alte institu!ii, al!i factori de decizie.299 Mul&i teoreticieni occidentali ai globaliz%rii, dup% ce inventariaz% transform%rile de structur% n plan social intern dispari&ia polariz%rii clasice burghezie/proletariat, ascensiunea clasei de mijloc, economia bazat% pe informa&ie 'i procesarea cuno'tin&elor, globalizarea pie&elor etc. 'i focalizeaz% energiile, obsesiv, pentru a demonstra c% statul-na&iune este o citadel% sortit% dispari&iei, c% este o structur% prea restrns% pentru problemele globale 'i una prea larg% pentru probeleme cet%&enilor. Ciudat este faptul c% pe m%sur% ce statul na&ional este devalorizat n teorie, politica statelor occidentale se rena&ionalizeaz% vizibil 'i explicit. Este un motiv pentru a disocia n analiz% ntre discursul politic 'i mediatic 'i practica efectiv% a statelor. Peter Drucker apreciaz% c%, de'i ne afl%m n fa&a unei noi dezordini mondiale, putem prevedea care vor fi structurile politice ale epocii postcapitaliste. Ele vor fi dominate de patru niveluri func&ionale: structuri suprana&ionale, transna&ionale, na&ionale 'i subna&ionale (tribaliste). Cele suprana&ionale ar avea sarcina de a reglementa problemele globale (mediul, terorismul, controlul armamentelor etc.). Cele transna&ionale privesc afacerile economice 'i financiare, comer&ul, banii 'i informa&iile, mi'carea capitalului, investi&iile, circuitul informa&ional, dar 'i securitatea global%. Globalizarea este concomitent% cu regionalizarea. La nivel regional, industriile tehnologiei de vrf cer o organizare care s% dep%'easc% sfera na&ional% pentru a face posibil% concuren&a. Protec&ionismul, dar 'i modelul clasic al pie&ei libere sunt solu&ii dep%'ite. Regionalismul este inevitabil 'i ireversibil, spune Drucker, ntruct noile for&e economice presupun trecerea de la interna&ional, la transna&ional 'i la suprana&ional, precum n cazul UE. Stucturile na&ionale vor avea drept sfer% de competen&% domeniul administra&iei fiscale 'i locale, domeniul ap%r%rii ordinii publice 'i cel privitor la asisten&a social%. Ultimul nivel, cel subna&ional, este nivelul tribalismului sau al etnicit%&ii subna&ionale, care atac% statul-na&iune din interior, aspirnd s% nlocuiasc% na&iunea cu tribul. Drucker porne'te de la experien&a SUA n care grupurile etnice diverse vor s%-'i p%streze identitatea primar% sub cupola politic% na&ional%. El consider% c% "noul tribalism" se exprim% prin faptul c, peste tot n lume, grupurile sociale 'i reafirm particularittile locale, identit&ile lor, etnice 'i religioase, subna&ionale, respingnd statulna&iune 'i cernd autonomie.300 Devolu&ia 'i subsidiaritatea vor fi procese dominante care vor transforma statul-na&iune ntr-un stat pur $i simplu, o unitate mai mult administrativ" dect politic".30" Autorul transfer% asupra altor societ%&i experien&a american%, unde este vizibil faptul c% de cteva decenii procesul de fuziune s-a inversat, predominant fiind acum interesul pentru p%strarea etnicit%&ii grupurilor sub cupola cet%&eniei americane. Aceast nou proces este numit de Drucker tribalism, proces asociat cu fenomenul multiculturalit%&ii. Mult vehiculata idee de multiculturalitate se sprijin%, a'adar, pe experien&a american%, unde se conjug% acum globalul 'i localul, suprana&ionalul 'i etnicul, unde identitatea na&ional%, dup% faimoasa
299 300 30"

Peter F. Drucker, Societatea postcapitalist", Bucure'ti, Editura Image, "999, p. "2. Peter F. Drucker, Societatea postcapitalist", Bucure'ti, Editura Image, "999, p. "23. Ibidem, p. "25.

"62

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

analiza a lui Huntington, a fost o construc&ie bazat% pe valori politice, nu pe referin&e istorice 'i culturale preexistente.302 F%r% a insista, consider c% multiculturalitatea este noua paradigm% alexandrin% a globaliz%rii, care nu are ns% suporturi n tradi&iile culturale unitare 'i, totodat%, diversificate na&ional ale Europei. Aceast% idee are nevoie de un alt cadru de abordare.

Globalizare 'i indigenizare Globalizarea nu este un fenomen nou. Ea a nceput odat% cu expansiunea economic%, geopolitic% 'i cultural% a Occidentului, n urm% cu o jum%tate de mileniu. De atunci, trecnd prin diverse forme istorice, ea reprezint% o tendin&% fundamental% a civiliza&iei de tip occidental, indiferent cum a fost denumit%. Procesul complementar, generat de aceast% expansiune, este construc&ia ordinii na&ionale a lumii, n toate registrele sale. Deschiderea dosarului na&ional dup% revolu&iile anticomuniste a dus la reapari&ia unor vechi teme, precum aceea a conflictului dintre civiliza&ii sau blocuri geopolitice. Teoreticienii vorbesc de o nou% tensiune ntre Occident 'i Orient, de faptul c% tendin&ele de sincronizare cu modelele occidentale de civiliza&ie au dus la rena'terea tendin&elor specifiste 'i identitare. Revenirea identit%&ii nu e o sincop% a procesului de globalizare, ci o faz% necesar% a lui. Tot mai frecvent se aude vocea unor anali'ti care descifreaz% din haosul prezentului ideea c% viitorul imediat va fi dominat de ciocnirea marilor blocuri de civiliza&ie, de conflictul identit%&ilor ren%scute. Astfel, Samuel Huntington afirm% c% asist%m la rena'terea interesului pentru identit%&ile culturale 'i civiliza&ionale, iar acest fapt va duce la reconfigurarea geopolitic% a lumii. Este printre pu&inii teoreticieni de suprafa&% care nu condamn% revenirea ideii na&ionale, ci o interpreteaz% ca fapt constitutiv al epocii. El define'te epoca prin coinciden&a a dou% procese, pe de o parte globalizarea economiilor 'i pe de alt% parte rena'terea identit%&ilor culturale. Analizele 'i concluziile lui Huntington sunt extrem de interesante, ntruct exprim% o percep&ie 'i o interpretare a actualit%&ii din interiorul sistemului american, adic% din inima metropolei care domin% lumea de azi. Cu toate c% asist%m, spune el, la anularea distinc&iei - specifice modernit%&ii - dintre cultura de elit% 'i cultura de consum, oper% nf%ptuit% de sistemul mass-media, totu'i lumea nu se uniformizaeaz% sub raport cultural. El i contrazice pe profe&ii globaliz%rii de tip Fukuyama, afirmnd c%: Statele-na!iuni sunt $i vor r"mne cei mai importan!i actori n afacerile interna!ionale, ns" interesele lor, asocierile $i conflictele dintre dintre ele sunt din ce n ce 303 mai mult limitate de factori culturali $i civiliza!ionali. Potrivit lui Huntington, revenirea identit%&ii nu e o sincop% a procesului de globalizare, ci o dimensiune constitutiv% a istoriei contemporane. Una dintre tezele c%r&ii sale este aceea c% ast%zi modernizarea este distinct" fa!" de occidentalizare $i nu produce nici o civiliza!ie universal", n orice n!eles cu semnifica!ie, $i nici occidentalizarea societ"!ilor 304 nonoccidentale. Dup% schema lui Huntington, Occidentul a controlat lumea 'i a de&inut timp de 500 de ani monopolul asupra vie&ii spirituale 'i economice. Domina&ia spiritual%, cultural% 'i simbolic% a Occidentului a nso&it domina&ia sa economic%, tehnic% 'i politic%. El avea la dispozi&ie logistica, mijloacele de validare 'i de promovare simbolic%. Domina&ia simbolic% a Occidentului a fost extrem de eficace n favoarea sa, fiind n acela'i timp n detrimetul societ%&ilor periferice.
302 303

Vezi S. Huntington, Via!a politic" american", Bucure'ti, Editura Humanitas, "994, pp 40-42. Samuel p. Huntington, Ciocnirea civiliza!iilor $i refacerea ordinii mondiale, Bucure'ti, Editura Antet, "998, p. Ibidem, p. 27.

50.

304

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"63

Aceast% domina&ie e n sc%dere dup% analizele lui Huntington; tendin&a ce se contureaz% pe termen mediu 'i lung o reprezint% declinul treptat al civiliza&iei occidentale 'i afirmarea civiliza&iilor non-occidentale. Concluzie 'ocant% 'i greu de acceptat de al&i teoreticieni. Dar poate fi confirmat% de tendin&ele pe termen lung. Huntington respinge 'i ideea de civiliza&ie universal%, pe care al&i teoreticieni o v%d posibil% prin globalizarea actual%. Ceea ce se cheam% civiliza&ie universal% este rezultatul moderniz%rii de trei sute de ani a lumii. Modernizarea este un proces de calibru istoric, comparabil cu revolu&ia neolitic% a agriculturii de acum 5 mii de ani. Occidentul a fost n avangarda moderniz%rii, impunnd lumii noua formul% de cultur% universal%. Occidentul 'i-a extins civiliza&ia sa performant% pe tot globul, dar a trezit acum reac&ia de respingere a civiliza&iilor non-occidentale. Astfel, conflictul major al lumii actuale este cel care pune fa&% n fa&% civiliza&ia occidental% 'i civiliza&iile non-occidentale. Globalizarea poate fi privit% diferit din perspectiva civiliza&iilor active azi, a'a cum 'i conceptul de civiliza!ie universal" poate avea interpret%ri diferite. Huntington spune c% acest concept este un produs tipic occidental, elaborat pentru a servi ca instrument ideologic al Occidentului n confrunt%rile sale cu culturile non-occidentale. Conflictul de imagine a ajuns pn% acolo nct non-occidentalii v"d ca fiind occidental tot ceea ce Occidentul vede ca fiind universal, iar Occidentul 'i-a postulat propriul tip de cultur% ca fiind universal. Ceea ce occidentalii vestesc a fi o blnd" integrare global", cum este cazul prolifer"rii mass-media la dimensiuni mondiale, non-occidentalii denun!" a fi imperialism 305 tic"los occidental. Globalizarea din ultimele dou% secole nu a produs o civiliza&ie universal%, ci o aren% n care se confrunt% civiliza&ii diferite. Pluralul nu moare sub asaltul unicului. Aceptnd ideea c% lumea actual% formeaz% un sistem multiciviliza&ional 'i c% statele din interiorul unei civiliza&ii au anumite afinit%&i care favorizeaz% leg%turile dintre ele, putem conchide c% integrarea va opera inl%untrul blocurilor de civiliza&ie, iar globalizarea va pune n conexiuni func&ionale civiliza&iile. Lumea de azi este caracterizat% de sinteze dintre global/local. Globalizndu-se, lumea a devenit mai divers% interior 'i s-a mp%cat cu aceast% diversitate. Orientarea viguroas% spre integrare 'i universalizare a generat tendin&a opus% de rena'tere a identit%&ilor multiple. Fapt este c%, mpotriva unor utopii mondialiste, presiunea fenomenului de globalizare nu a reu'it s% decupleze identit%&ile na&ionale de vechile lor nr%d%cin%ri 'i aderen&e istorice. "Gndirea unic%", produs% 'i difuzat% de sistemul mass-media, cu for&a sa cople'itoare de a orienta hipnotic opiniile, nu a reu'it totu'i s% disloce mentalit%&ile 'i reprezent%rile locale, autocentrate de for&a gravita&ional% a unui model cultural determinat. Sistemul mediatic local l concureaz% pe cel global. Mass-media a produs ini&ial uniformizare, servind acela'i meniu cultural prin televiziuni; azi produce diferen&e 'i identit%&i fragmentate, preocupndu-se de probleme locale, de refacerea solidarit%&ilor 'i a vecin%t%&ilor. Iluzia unei civiliza&ii universale exist% doar la nivelul unei elite mondiale, alc%tuit%, dup% opinia lui Huntington, din circa 200 de exper&i 'i oameni de afaceri, care se ntlnesc anual la Davos pentru a-'i negocia afacerile 'i sferele de influen&%. Pentru tema noastr%, un interes deosebit are distinc&ia pe care o face Huntington ntre occidentalizare 'i modernizare. Pn% acum cteva decenii, cele dou% atitudini 'i strategii se confundau, societ%&ile slabdezvoltate doreau s% devin% asem"n"toare cu cele occidentale, prelundu-le valorile 'i institu&iile. Ast%zi, spune autorul, modernizarea este decuplat% de occidentalizare, iar civiliza&iile non-occidentale vor s% se modernizeze, dar resping occidentalizarea, de unde pn% acum voiau s% se modernizeze prin occidentalizare, prin imita&ie

305

Ibidem, p. 95.

"64

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII


306

'i preluarea valorilor occidentale (vezi exemplul kemalismul n Turcia). Concluzia la care ajunge Huntington dup% analizele sale este aceea c% n ultimele decenii asist%m la procesul de indigenizare a societ%&ilor periferice pe m%sur% ce avanseaz% modernizarea lor. Este vorba de indigenizarea proiectelor de modernizare 'i chiar a societ%&ilor periferice n ansamblul lor ("asiatizarea" &%rilor din Asia de sud-est 'i a Japoniei, "hiduizarea" Indiei, "reislamizarea" Orientului Mijlociu 'i a &%rilor musulmane etc.). Pentru a n&elege fenomenul, Huntington preia distinc&ia stabilit% de politologul Joseph Nye ntre puterea hard (putere bazat% pe for&a militar% 'i economic%) 'i puterea soft (bazat% pe cultur%, valori 'i ideologii 'i pe atrac&ia pe care acestea o exercit% asupra altor societ%&i). 307 Puterea soft este putere doar cnd este bazat" pe fenomenul puterii hard, altfel spus, pe m%sur% ce societ%&ile non-occidentale 'i sporesc for&a economic%, politic% 'i militar% (de&in 'i arme nucleare) n aceea'i m%sur% spore'te 'i ncrederea lor n propria cultur%, pe care o opun celei occidentale, ajungnd s"-$i trmbi!eze din ce n ce mai mult propriile virtu!i, institu!ii $i propria cultur". Fenomenul este legat 'i de rena'terea religiilor din aceste societ%&i, de indigenizarea nv%&%mntului 'i de respingerea valorilor cccidentale, difuzate prin mass-media, considerate laice, relativiste 'i degenerate. Este o respingere a ceea ce a fost numit 308 occidentoxificarea societ"!ilor non-occidentale, noteaz% Huntington. ntr-o prim% faz%, modernizarea &%rilor coloniale sau napoiate era asigurat% de intelectuali forma&i n universit%&ile apusene, care doreau s% occidentalizeze 'i mediul societ%&ii lor. n a doua faz%, intelectualii din a doua genera&ie au fost forma&i cu prec%dere n universit%&iile de acas%, create de prima genera&ie. C%utnd s% preia puterea, chiar prin intermediul unor institu&ii democratice, noua elit% intelectual% vrea s% se legitimeze ca exponent% a intereselor na&ionale 'i caut% mijloace de a avea succes chiar n interiorul propriei societ"!ii, asumndu-'i cultura 'i valorile locale. Fenomenul este detectabil att n spa&iul islamic, ct 'i n societ%&ile democratizate (America de sud, Africa, Asia de sud-est etc.). Pentru multe &%ri r%mase n urm%, modernizarea 'i dezvoltarea este un program ce mizeaz% acum tot mai mult pe formule proprii, pe oportunit%&ile culturilor locale, iar modernizarea este n&eleas% uneori de c%tre elitele locale ca dez-occidentalizare. Mai mult, este vizibil un proces de indigenizare 'i de autoetnicizare chiar n cazul societ%&ilor dezvoltate (fenomen pe care al&i teoreticieni l asimileaz% cu noul tribalism, cu multiculturalitatea etc.). A crescut interesul statelor dezvoltate pentru culturile lor na&ionale, pentru simbolurile lor na&ionale 'i identitare. Cultura a devenit o for&% de propulsie a dezvolt%rii, factorii noneconomici ai dezvolt%rii dobndesc relevan&%. La ordinea zilei este deci modernizarea pe o cale proprie. Societ%&ile care au reu'it sunt cele care 'i-au afirmat diferen&ele fa&% de Occident, cele care s-au modernizat pe suportul identit%&ii lor (Japonia, China etc.), prelund tehnologia occidental%, dar p%strndu-'i tradi&iile culturale. Diviziunile politice ale lumii, care erau f%cute n timpul r%zboiului rece dup% criterii ideologice, au luat sfr'it, dar diviziunile fundamentale ale umanit"!ii, spune Huntington, cele 309 n termeni de etnicitate, religii $i civiliza!ii r"mn $i dau na$tere la noi conflicte. ntrebarea
306

Unele teorii din lumea a treia consider% c% modernizarea a fost ratat% tocmai datorit% occidentaliz%rii formale, care, prin mecanismele ei vicioase, a favorizat dezvoltarea dependent% 'i periferializarea. Sunt 'i situa&ii n care putem vorbi de occidentalizarea elitei politice f%r% modernizarea societ%&ii - cazul Romniei din secolul trecut, denun&at de cultura critic% romneasc% prin formula formelor f%r% fond. Occidentalizarea de fa&ad% a institu&iilor 'i a agen&ilor politici 'i ndep%rtarea elitei politice de mase sunt fenomene recurente n spa&iul romnesc.
307 308 309

Ibidem, p. "32. Ibidem, p. "47. Ibidem, p. 96.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"65

este dac% globalizarea va anula aceste diviziuni? Nu, pentru c% ele sunt antropologice, nu conjuncturale. Pn% 'i economiile globalizate sau interconexate la pia&a global% se vor diferen&ia n continuare dup% fundamentul lor cultural lucru ce devine tot mai relevant. Culturile reprezint% un sistem de valori al societ%&ilor, 'i economia de pia&% se adapteaz% la aceste fundamente culturale ale popoarelor, la matricea lor stilistic%, n termeni blagieni. Experien&a istoric% ne impune s% fim pruden&i 'i circumspec&i fa&% de viziunile euforice 'i apologetice asupra globaliz%rii. Departe de a se omogeniza, lumea r%mne divers% 'i contradictorie, iar mine s-ar putea s% fie 'i mai divizat% dup% criterii 'i principii pe care nici nu le putem intui ast%zi. Interac&iunile crescnde dintre oameni, culturi, civiliza&ii, prin comer&, turism, comunica&ii etc., genereaz% o nevoie psihologic% de identitate 'i comunitate, ntruct pe m%sur% ce oamenii se confrunt% cu idei 'i modele str%ine, ei 'i definesc identitatea lor prin ceea ce ei nu 3"0 sunt, astfel c% ei acord" o importan!" din ce n ce mai mare identit"!ii lor civiliza!ionale. Concluzia pe care o impune teoria globaliz%rii, privit% din perspectiv% sociologic% 'i psihosocial%, este c% ntr-o lume aflat" n globalizare crescnd" exist" o accelerare a auto3"" con$tiin!ei civiliza!ionale, societale $i etnice. Este semnificativ c% un teoretician al globaliz%rii ajunge, sub presiunea realit%&ilor, la astfel de concluzii. Nu putem ncheia referin&ele la concep&ia lui Huntington f%r% a consemna 'i formula emblematic% prin care acest autor 'i rezum% viziunea. El apreciaz% c% civiliza&iile nonoccidentale sunt azi n m%sur% s% adreseze civiliza&iei occidentale - care le-a trezit din somnul lor istoric 'i le-a ajutat s% se modernizeze, urm%torul mesaj: Vom fi moderni, ns" nu vom fi ca 3"2 tine. x x x Paradoxul lumii actuale este c%, n timp ce teoreticienii discut% n simpozioane 'i congrese 'tiin&ifice despre globalizare 'i despre dispari&ia na&iunilor, n attea puncte ale planetei mii 'i zeci de mii de oameni se lupt% strad% cu strad% 'i mor - uneori chiar n timp ce vorbesc la telefoane mobile, instrumente ale globaliz%rii , mor tocmai pentru identitate, pentru loialitate na&ional%, pentru frontiere, uneori numai pentru simboluri etnice, pentru ideea de neam, na&ie etc. Ce sens au aceste fapte, dac% lumea se ndreapt% n mod fatal spre integrare 'i spre dispari&ia cadrelor etnice 'i na&ionale? Ce r%spuns au teoriile culturii 'i teoriile politice n fa&a acestor situa&ii? T%cerea lor este vinovat%. Bibliografie ". Alvin Toffler, Al Treilea Val, Bucure'ti, Editura Politic%, "983 2. John Naisbitt, Megatendin!e, Zece noi direc!ii care ne transform" via!a, Bucure'ti, Editura Politic%, "989 3. Daniel Chirot, Societ"!i n schimbare, Bucure'ti, Editura Athena, "996 4. John Kenneth Galbraith, La republique des satisfaits. La culture du contentement aux EtatsUnis, Traduit de l'americain par Paul Chemla, Seuil, "993 5. D.Gusti, Opere, vol.I, Bucure'ti, Editura Academiei RSR, "966 6. Maurice Duverger, Europa de la Atlantic la Delta Dun"rii, Bucure'ti, Editura Omegapres, "99"
3"0 3"" 3"2

Ibidem, p. 97. Ibidem, p. 98. Ibidem, p. "47.

"66

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

7. Jean Marie-Domenach, Europe: le defi culturel, Paris, La Decouverte, "99" 8. Philippe Seguin, Discours pour la France, Paris, Grasset & Fosquelle, "992 9. Jacques Rupnik, Le reveil des nationalismes, n vol. Le dechirement des nations, (sous la direction de Jacques Rupnik) Paris, Seuil, "995 "0. Robert B. Reich, Munca na!iunilor. Preg"tindu-ne pentru capitalismul secolului XXI, Bucure'ti, Editura Paideea, "996 "". Peter F. Drucker, Societatea postcapitalist", Bucure'ti, Editura Image, "999 "2. Samuel Huntington, Via!a politic" american", Bucure'ti, Editura Humanitas, "994; Samuel p. Huntington, Ciocnirea civiliza!iilor $i refacerea ordinii mondiale, Bucure'ti, Editura Antet, "998 "3. Mircea Eliade, Destinul culturii romne$ti, n vol. Profetism romnesc # Itinerariu spiritual, Scrisori c"tre un provincial, Destinul culturii romne$ti, Bucure'ti, Editura Roza Vnturilor, "990 "4. Benedict Anderson, Comunit"!i imaginate, Bucure'ti, Editura Integral, 2000 "5. Eric J. Hobsbawm, Na!iuni $i na!ionalism, din #780 pn" n prezent, Chi'in%u, Editura Arc, "997 "6. Gabriel Andreescu, Na!ionali$ti, antina!ionali$ti...O polemic" n publicistica romneac", Ia'i, Editura Polirom, "996 "7. Ignacio Ramonet, Geopolitica haosului, Bucure'ti, Editura Doina, "998

VIII. CULTUR# !I COMUNICARE. ABORD#RI SEMIOTICE ALE CULTURII. LIMBAJE !I SISTEME DE VALORI

$. CULTUR# !I COMUNICARE Comunicarea element definitoriu al condi&iei umane Comunic, deci exist - aceasta ar fi noua formul% sintetic% prin care filosofia actual% este ispitit% s% defineasc% omul. Dup% ce omul a ajuns la n&elegerea faptului c% ra&iunea este tr%s%tura sa definitorie, o tr%s%tur% esen&ial% 'i universal%, ce i confer% specificitate, identitate 'i (chiar) unicitate n structura ontologic% a lumii cunoscute, ra&iunea ns%'i, ca subiect pur, investignduse pe sine, a ajuns s% se defineasc% drept competen&% comunicativ%, facultate mijlocitoare, care leag% gndirea 'i ac&iunea, individul 'i contextul social n care tr%ie'te. Ra&iunea uman% se percepe 'i se n&elege pe sine ca ac&iune comunicativ%, ca punerea n comun a sensului 'i a referin&ei discursului. Comunicarea interpersonal% ntemeiaz% att individualitatea oamenilor, ct 'i comunitatea lor social%. Limbajele, sistemele de semne, practicile semnificante 'i comunica&ionale, formele de cultur% l men&in pe individ n sfera gravita&ional% a comunit%&ii sociale. Experien&a fondatoare a comunic%rii cu altul precede constituirea eului 'i n&elegerea de sine. Noile abord%ri ale comunic%rii, n special modelul organic 'i orchestral al comunic%rii, au scos n eviden&% faptul c% omul este esen&ial o fiin&% dialogal%, un participat la procesul de comunicare, c% este integrat n anvelopa comunic%rii 'i c% el nu poate s" nu comunice, ntruct orice comportament al s%u are o semnifica&ie 'i se constituie ntr-un mesaj pentru ceilalal&i. Concluzia pe care o poate semna gndirea actual% este aceea c% a exista ca om nsemn% a comunica cu semenii, cu sine, cu divinitatea, cu obiectele 'i cu natura, cu tot ceea ce exist% 'i cu lumile fic&ionale create de om. ntr-o atare perspectiv%, locul transcendentalului kantian 3"3 (condi!iile de posibilitate) este luat de competen!a comunicativ". A comunica nseamn% faptul primar prin care oamenii, ca fiin&e ra&ionale, fac schimb de mesaje inteligibile 'i interac&ioneaz% complex n spa&iul social, care este spa&iul intersubiectiv construit prin intermediul comunic%rii. Astfel, comunicarea este apreciat% ca o dimensiune antropologic% definitorie, fiind un factor fundamental al procesului de umanizare, un factor coextensiv istoriei umane. Procesul de comunicare este nu numai o dimensiune intrinsec% 'i definitorie a culturii, ci este vital pentru existen&a omului 'i pentru desf%'urarea tuturor activit%&ilor care produc 'i reproduc via&a societ%&ilor. Este simptomatic faptul c% ast%zi nu se mai poate analiza cultura f%r% a ne referi la comunicare. Importan&a comunicarii pentru definirea 'i n&elegerea omului 'i a culturii a fost sesizat% de gnditorii moderni, dar numai n secolul XX comunicarea a devenit obiect de reflec&ie 'i de cercetare sistematic% pentru pentru disciplinele sociale, dup% ce filosofia culturii 'i filosofia limbajului, lingvistica structural%, filosofia valorilor, semiotica 'i hermeneutica au dezv%luit semnifica&ia antropologic% a comunic%rii, rolul sistemelor de semne n codificarea experien&ei umane 'i n transmiterea ei de-a lungul genera&iilor. Fiind o realitate fundamental% a vie&ii umane, comunicarea este 'i elementul central al culturii, ntruct aceasta este alc%tuit% dintr-un ansamblu de limbaje 'i sisteme de semne. Comunicarea va fi cercetat% din perspective multiple: antropologice, istorice, sociologice,
Ilie Prvu, Filosofia comunic"rii, Bucure'ti, Facultatea de Comunicare 'i Rela&ii Publice David Ogilvy SNSPA, 2000, p. ""5.
3"3

"68

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

tehnice, simbolice, psihologice etc. Noile abord%ri privesc fenomenul comunic%rii ca fiind integrat n substan&a vie&ii sociale 'i culturale, aspectele rela&ionale fiind predominate. Comunicarea este un flux de mesaje 'i r%spunsuri prin care membrii unei comunit%&i modeleaz% 'i construiesc, prin interac&iunile la care particip%, un sistem de norme, reguli 'i valori, prin care se raporteaz% unii la al&ii, la context 'i la sensul ac&iunilor sociale. Noul univers al comunic%rii Sistemul mass-media a creat un nou univers al comunic%rii, iar raportul dintre cultur% 'i societate s-a modificat fundamental. Asist%m acum la o integrare rapid% a valorilor 'tiin&ifice 'i artistice n via&a social%, la inser&ia culturii n spa&iile existen&ei cotidiene, n fapt, la apari&ia unei culturi de mas%, dependente de noile medii electronice. Acest proces are drept consecin&% schimbarea radical% a matricei ambientale n care se desf%'oar% via&a uman%. ns%, circula&ia rapid% a valorilor n spa&iul social este concomitent% 'i cu circula&ia nonvalorilor, a falselor valori. Problema impactului pe care l are sistemul mediatic asupra reala&iei dintre om 'i lume, problema culturii de consum 'i a efectelor sale degradante reprezint% teme centrale pentru gndirea contemporan%, teme investigate din varii perspective, de sociologie, psihologie 'i teoria culturii. Sistemul mediatic a produs o nou% morfologie cultural%, o nou% re&ea de infrastructuri comunica&ionale. Tema clasic% referitoare la criza culturii moderne este azi reluat% ntr-un nou registru. Este vorba acum de o criz% a sensului, de tehnicizarea excesiv% a culturii, de inversarea raporturilor dintre mijloace 'i scop, de relativizarea criteriilor valorice, de alienarea uman% generalizat%, de violen&a simbolic% 'i fenomenele de manipulare. Sub impactul noilor mijloace de comunicare s-a schimbat 'i perspectiva teoretic% asupra comunic%rii. Mediul uman de existen&% este studiat ca un ansamblu de semne 'i limbaje, nu de lucruri mute, de practici semnificante, nu de ac&iuni 'i gesturi indiferente. Din perspectiva noilor teorii, comunicarea este privit% ca o rela&ie activ% ('i omniprezent%) ntre actorii sociali; fiecare individ sau grup constituit se afl% scufundat n oceanul comunic%rii sociale, fiind simultan emi&%tor de mesaje 'i receptor al mesajelor emise de partenerii de dialog. Teoria interac&ionalismului simbolic ne spune c% fiecare agent social (individual sau colectiv) interpreteaz% comportamentul existen&ial al celorlal&i agen&i, astfel c%, ntr-un context determinat al interac&iunii lor, fiecare agent ac&ioneaz% n func&ie de semnifica&ia pe care o proiectez% asupra partenerilor s%i. Agentul social, care este acum un consumator de mesaje mediatice, interpreteaz% comportamentele celorlal&i 'i ac&ioneaz% pe baza acestei interpret%ri; raportarea la propriile sale inten&ii este dependent% de modul cum individul descifreaz% sensul pe care l au ac&iunile celorlal&i. Lumea de azi este modelat% fundamental de noile mijloace de cominicare. Al%turi de poten&ialul lor extraordinar de a extinde tehnic formele de cunoa'tere 'i de interac&iune uman%, mass-media reprezint% un factor cu efecte sociale contradictorii. Mijloacele noi de comunicare instituie noi rela&ii ntre om 'i realitate, au creat un nou mediu de existen&% uman%, o nou% natur%, care modific% radical structurile cotidianului, modurile de percep&ie 'i de gndire, mentalit%&ile 'i comportamentele. Ele creeaz% un ambient complex care se subtituie realit%&ii, a'a cum aceasta era definit% prin vechile practici umane. Este lumea imaginilor, a semnelor pe care omul le-a produs 'i care l nconjoar% din toate p%r&ile. Omul a devenit captiv n aceast% anvelop% care este invizibil% pentru el, mediu n care tr%ie'te scufundat, f%r% a fi con'tient de efectele acestei situa&ii, asemeni unui pe'te care nu vede apa n care noat%. Teoreticienii au semnalat 'i analizat faptul noile mijloace de comunicare reprezint% 'i o multiplicare a mijloacelor de manipulare a con'tiin&elor 'i de formare dirijat% a opiniei publice. Comunicarea generalizat% este 'i mediul germinativ al unor mesaje 'i imaginii care se subtituie

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"69

vie&ii, faptelor 'i realit%&ii primare, ajungnd s% fie considerate de receptori, transforma&i n consumatori de imagini, drept realitatea ns%'i. ntr-un plan mai general, stabilitatea 'i evolu&ia societ%&ilor este influen&at% de mesajele formate 'i transmise prin sistemele de comunicare, prin industriile mediatice, industrii prospere, care au devenit simbolul lumii postmoderne, n care asist%m la convertirea tuturor valorilor umane n echivalentul comercial al valorii-marf%. Imposibilitatea de a disocia informarea de dezinformare, cunoa'terea autentic% de manipluare, a dus la amplificarea st%riilor de confuzie a valorilor, la sentimentul de derut% 'i insecuritate, st%ri 'i atitudini ce devin caracteristice pentru cet%&eni, na&iuni 'i state. n fa&a acestei agresiuni informa&ionale, pe care tocmai noua tehnologie a comunic%rii a f%cut-o posibil%, individul nu se poate ap%ra n nici un fel, ntruct este complet dependent de structurile, de mesajele 'i de mijloacele de comunicare care i alc%tuiesc ambientul existen&ei sale. Societ%&ile 'i elitele lor intelectuale sunt n c%utarea unor remedii 'i antidoturi care s% protejeze cunoa'terea 'i comunicarea autentic% de invazia simulacrelor 'i a subculturii de consum, care au luat n st%pnire comunicarea de mas%. n consecin&%, societ%&ile 'i organismele lor imunitare trebuie s%'i asume noi r%spunderi 'i competen&e, absolut necesare pentru a-'i dezvolta capacitatea de reac&ie 'i de ap%rare n noul mediu al culturii de consum 'i al confrunt%rilor informa&ionale. Crizele politice interfereaz% adesea cu cele de comunicare n societ%&ile contemporane, societ%&i n care - dup% cum se 'tie - procesarea 'i gestionarea informa&iilor, strategiile comunica&ionale 'i modul n care acestea reconstruiesc realitatea n plan simbolic devin aspecte predominante. n lumea contemporan%, procesele de comunicare au dobndit o importan&% vital%, ntruct institu&iile att de influente ale comunic%rii produc diverse versiuni ale realit%&ii, lecturi diferite ale lumii 'i ale evenimentelor, imagini 'i reprezent%ri care alc%tuiesc o realitate secund%, un mediu simbolic n care suntem situa&i 'i de care nu putem face abstrac&ie nici n actele noastre cotidiene. Achizi&iile interac&ionismului simbolic 'i modelul sociologic al comunic%rii au dezv%luit faptul c% grupurile sociale, institu&iile 'i indivizii, fiind entit%&i care proceseaz% informa&ii, n calitate de emi&%tori sau receptori, deci de interpre&i ai mesajelor, se definesc n primul rnd prin competen&a lor comunica&ional%. 2. ABORDAREA SEMIOTIC# A CULTURII Cultura ca sistem de semne Semiotica este considerat% o disciplin% integratoare, o meta'tiin&% 'i o metod% n acela'i timp, ce ofer% instrumente analitice altor discipline, dar 'i un domeniu de cercetare n continu% expansiune. Ea s-a impus pe temeiul ideii c% toate demersurile umane creatoare, cognitive 'i practice constau n manipularea semnelor, iar via&a uman% este absorbit% n semne. Semiotica este v%zut% ca o etap% n procesul de unificare a 'tiin&elor pe baza conceptului de semn. Semiotica este definit% ca o 'tiin&% general% a semnelor. Este o disciplin% constituit%, n forma ei actual%, la nceputul secolului XX, dar care s-a extins masiv n ultimele decenii. Studiul semiotic al culturii 'i are temeiul n natura simbolic% a operelor culturale, n faptul c% ele implic% procese de semnificare 'i de comunicare. Abordarea semiotic% a culturii a marcat o distan&are critic% fa&% de caracterul relativ speculativ al abord%rilor tradi&ionale, cantonate n filosofia valorilor sau a limbajului. n ultimul timp, semiotica a cunoscut o accentuat% diversificare 'i specializare. Exist% o gam% de semiotici, n func&ie de decupajele 'i segment%rile pe care teoreticienii le aplic% asupra lumii semnelor. Eco se ntreab% dac% este vorba de o disciplin% sau de un domeniu de cercetare, afirmnd c% trebuie s%

"70

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

lu%m n considerare cmpul semiotic, a$a cum se nf"!i$eaz" el ast"zi, n varietatea $i chiar n 3"4 dezordinea formelor sale. Abordarea semiotic% a culturii a fost alimentat% de abord%rile care au subliniat caracterul simbolic al crea&iilor culturale. Cassirer trebuie men&ionat neaparat pentru lucrarea sa Filosofia formelor simbolice (publicat% n trei volume, ntre "923-"929), iar de la noi Lucian Blaga, cu Trilogia culturii ("936), n care subliniaz% caracterul revelatoriu (metaforic) al tuturor crea&iilor culturale, fa&% caracterul instrumental pe care l au elementele civiliza&iei. Abordarea semiotic% nu este una axiologic% sau calitativ% (nu se finalizeaz% cu judec%&i de valoare), ci este una mai degrab% descriptiv%, care ne ajut% s% n&elegem mecanismele interne ale culturii, procesele care o definesc. Mul&i teoreticieni au renun&at s% se mai ocupe de defini&ia culturii, a valorii sau a artei (pentru c% 'i n cazul lor se poate aplica formula: arta este ceea ce 'tim to&i c% este), concentrndu-'i eforturile pentru a descrie aceste realit%&i din perspectiva carcaterului lor simbolic. Semiotica s-a n%scut la intersec&ia unor cercet%ri diverse care vin, n principal, din filosofia limbajului, din lingvistic%, din analiza limbajului natural 'i din preocup%rile unor logicieni de a distinge aspectele func&ionale ale semnelor. Lingvistica a devenit o 'tiin&%-pilot a secolului XX, fiind cea mai dezvoltat% disciplin% n procesul de abordare semiotic%. n cultura romn%, Hasdeu a considerat lingvistica o algebr" a $tiin!elor sociale, iar limba un nod al vie&ii sociale. n limb% pot fi traduse aproximativ toate sistemele de semne. Limba are o preeminen&% n lumea uman%. Alte sisteme de semne (arta, comportamentul uman, mesajul oublicitar, ritualurile etc.) au fost abordate ulterior, iar antropologia cultural% a ajuns 'i ea n faza n care trateaz% ansamblul culturii ca un sistem de semne. Astfel, semiotica este locul de ntlnire al mai multor discipline umaniste, avnd un cmp de cercetare imens. Trebuie spus de la nceput c% orice sistem de semne este integrat ntr-un proces de comunicare. Aceasta este ra&iunea de a fi a unui sistem de semne, s% comunice ceva, cuiva, prin anumite canale 'i urm%rind un anumit efect. Aceast% orientare larg r%spndit% n gndirea contemporan% studiaz% faptele de cultur% ca sisteme de semne 'i procese de comunicare. Constituirea semioticii a urmat dou% tradi&ii: una ce vine din teoria lingvistic% a lui Ferdinand de Saussure, alta din cea a luc%rilor de semiotic% apar&innd lui Charles Sanders 3"5 Peirce. Al%turi de ace'ti intemeietorii, printre reprezentan&ii abord%rii semiotice a culturii men&ion%m pe Charles Morris, I.A.Richards, pe lingvi'tii Emile Benveniste, L. Hjelmslev, N. Chomsky, pe exponen&ii formalismului rus, Toma'evsky 'i Tnianov, pe cei grupa&i n !coala de la Praga, Roman Jakobson, Jan Mukarovsky, pe cei care au dezvoltat semiotica dup% al doilea r%zboi mondial - Umberto Eco, Iuri Lotman, Roland Barthes, C. L. Strauss, A.J.Greimas; pe teoreticienii care au introdus perspectiva informa&ional%, Max Bense, Helmar Frank, Abraham Moles, pe teoreticianul comunic%rii mediatice, Marshall McLuhan. Dintre contribu&iile romne'ti men&ion%m pe B. P. Hasdeu, pe Tudor Vianu, cu importante studii de stilistic%, pe Matiyla Ghyka 'i Pius Servien (!erban Coculescu), pe Solomon Marcus, Radu Cezar. Defini&ia semiotic% a culturii A'adar, din perspectiv% semiotic%, cultura este un sistem de semne, de practici semnificante, prin care omul 'i codific% experien&a 'i o comunic% (sincronic 'i diacronic). Cultura ne apare astfel ca un ansamblu de limbaje, simboluri 'i semnifica&ii care sunt integrate
3"4 3"5

Umberto Eco, Tratat de semiotic" general", Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "982, p. "9.

O abordare sistematic% a liniilor de constituire a semioticii, nglobnd contribu&ii ale lingvisticii structurale, ale filosofiei analitice, a hermeneuticii, ale poeticii 'i teoriei litaraturii, etc., se afl% n lucrarea lui Vasile Macoviciuc, Ini!iere n filosofia contemporan", Bucure'ti, Editura Economic%, 2000, pp "85-302.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"7"

ntr-un proces de comunicare. Ferdinand de Saussure a propus constituirea unei discipline, numite de el semiologie, pe care a definit-o ca fiind $tiin!a care studiaz" via!a semnelor n snul vie!ii sociale. Limba este un caz particular al acestui univers al semnelor, iar lingvistica ar fi o component% a acestei 'tiin&e, cea mai nsemnat% ns%. Dac% limba natural% este o paradigm% a oric%rui sistem de semne utilizat de om (a oric%rui limbaj), atunci lingvistica este o paradigm% pentru orice abordare de tip semiotic. Existen&a uman% 'i, n special, via&a cultural% a oamenilor constau n bun% m%sur% n nv%&area, utilizarea 'i interpretarea semnelor, de la cele lingvistice, plastice 'i muzicale pn% la cele rutiere, gestuale sau cele din lumea publicit%&ii. Lotman consider% cultura drept un mecanism semiotic de codificare, acumulare, p%strare 'i transmitere a informa&iei. Din aceast% perspectiv%, el define'te cultura drept sum" a 3"6 informa!iilor neereditare, mpreun" cu mijloacele de organizare $i p"strare a acesteia. Existen&a social% presupune, spune el, un consum de valori materiale, dar 'i acumularea cuno'tin&elor 'i p%strarea lor. Lupta pentru existen&% este de fapt o lupt% pentru informa&ie 'i pentru acumularea ei. Cultura este tocmai acest organism de organizare 'i de codificare a informa&iei, f%cnd posibil% traducerea informa&iei dintr-un cod n altul. n consecin&%, cultura poate fi privit% ca o sum% de limbajuri, de sisteme semiotice, de texte, prin care are loc traducerea nonsensului n sens, a nontextului (lumea, faptele) n text 'i includerea informa&iei ntr-un sistem. Levi-Strauss definea cultura, sub raport antropologic, ca sum% de reguli, de norme, deci de coduri 'i restric&ii aplicate vie&ii umane. El spune c% unde apar reguli, apare cultura, n opozi&ie cu natura. General-umanul, natura omului apar&ine naturii 'i se caracterizeaz% printr-un automatism spontan. Ceea ce e definit de reguli 'i norme restrictive, adic% cultura, constituie relativul 'i particularul. Reguli 'i norme nseamn% coduri ale comportamentului social, coduri de semnificare 'i de interpretare a experien&ei, limbaje prin intermediul c%rora oamenii comunic% 'i construiesc astfel mediul lor specific de existen&%. Prin lucr%rile sale de factur% teoretic%, Umberto Eco s-a impus ca semioticianul cel mai sistematic ('i mai cunoscut) din aria acestei meta'tiin&e, care studiaz% repertoriul att de divers al limbajelor 'i al activit%&ilor de semnificare/comunicare, privite ca practici sociale 'i semnificante. El ne avertizeaz% c% semiotica studiaz" procesele culturale ca PROCESE DE COMUNICARE. %i totu$i, fiecare din aceste procese pare s" subziste doar pentru c" dincolo de 3"7 ele se statornice$te un SISTEM DE SEMNIFICARE. Distinc&iile lui Eco sunt importante. Condi&iile de posibilitate ale oric%rei comunic%rii interumane sunt definite prin existen&a unor coduri intersubiective de semnificare, pe care o comunitate le utilizeaz% pentru a-'i traduce experien&a cognitiv% 'i practic% n diferite limbaje. Preexisten&a codului comun (sistem de semnificare) este o condi&ie pentru transmiterea 'i interpretarea mesajului de c%tre destinatar (proces de comunicare). Abia cnd intervine interpretarea de c%tre destinatar a mesajului avem de a face cu un proces uman de comunicare. Cultura este simultan un proces de semnificare 'i unul de comunicare. Codificarea unei semnifica&ii a experien&ei ntr-un tip de limbaj nu poate avea loc dect prin utilizarea unui cod, definit de Eco drept un sistem de semnificare care cupleaz" entit"!i prezente $i entit"!i abesente. Cultura este mecanismul semiotic prin care se realizeaz% aceast% culpare ntre expresia material% 'i semnifica&ia ideal%, ntre simbol 'i n&elesurile sale multiple. Cultura este deci un ansamblu de coduri, ce pun n rela&ie divers% semne sensibile 'i perceptibile cu semnifica&ii abstracte 'i ideale.

3"6 3"7

Iuri Lotman, Studii de tipologie a culturii, Bucure'ti, Editura Univers, "974, p. "8. Umberto Eco, Tratat de semiotic" general", Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "982, pp "9-20.

"72

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Concepte specifice Semiotica a reelaborat o serie de concepte fundamentale care pot defini 'i delimita cmpurile crea&iei culturale: semn, mesaj, cod, simbol, informa&ie, semnifica&ie, sens, n&eles 'i altele. No&iunile fundamentale sunt cele de semn, cod, mesaj, limbaj, sens, semnifica&ie. Iuri Lotman define'te astfel limbajul: Prin limbaj noi n!elegem orice sistem de comunicare care utilizeaz" semne 3#8 organizate ntr-o manier" anumit". Constat%m c% Lotman prive'te limbajul concomitent dintr-o perspectiv% func&ional% (func&ia de comunicare) 'i structural% (capacitatea de a semnifica prin modul de organizare semiotic%). Semnul este o realitate sensibil% (obiect, fapt, imagine etc.) care se refer% la o alt% realitate, diferit% de sine. Semnul &ine locul altei realit%&i, reale, imaginare 'i concepute, dup% defini&ua standard al lui C.S.Peirce. Semnele sunt realit%&i contradictorii, duale, care unesc o component% material% 'i una ideal%, una expresiv% 'i una simbolic%. Ele sunt realit%&i sensibile totdeauna, adic% sunt o ntru-chipare a unei idei sau a unui n&eles, o evocare a unui obiect sau realit%&i. Pentru F. de Saussure, semnul lingvistic nu une$te un lucru cu un nume, ci un concept cu o imagine acustic". Adic% un semn sonor cu o imagine mental%. Semnificatul nu este obiectul exterior, observabil, ci conceptul care este un construct cultural. n modelul triadic al lui Peirce, ntre reprezentant (semn) 'i obiect se interpune interpretantul care este dependent de contextul social 'i cultural. Mesajul se refer% la con&inutul informa&ional al comunic%rii, iar codul la organizarea intern% a sistemului de semne, la gramatica lui, la rela&iile dintre semne 'i dintre acestea 'i referentul lor. Codul este cel mai important concept n abordarea semiotic%. No&iunea de cod este definit% de Eco n felul urm%tor: Orice sistem de simboluri, care, printr-o conven&ie prealabil%, este destinat s% reprezinte 'i s% transmit% o informa&ie de la o surs% la un punct de destina&ie. Ca structur% cultural%, codul este o conven&ie sedimentat% istoric 'i acceptat% de o comunitate determinat%. Sensul no&iunii de cod este precizat de Eco 'i prin urm%toare formulare: Ori de cte ori, pe baza unor reguli subiacente, ceva MATERIALMENTE prezent n raza de percep!ia a destinatarului &INE LOCUL la altceva se realizeaz" o 3#9 semnificare. Codul une'te o componet% material% 'i perceptibil% cu un sens. El este un sistem de semnificiare. Codul este alc%tuit din reguli, conven&ii, norme de comunicare, fixate cultural 'i istoric 'i acceptate de o comunitate uman%. Eco stabile'te mai multe tipuri de coduri: naturale 'i 320 spontane; complexe, culturale, elaborate n mod artificial. codurile comunic%rii animale (zoosemiotica) codurile olfactive (codurile parfumurilor, de exemplu, n poezie) codurile tactile (folosite de orbi) codurile gustului codurile medicale (simptomul bolilor, semiotica medical%) codurile gestuale (comportamentul fizic, mersul, eticheta, gesturile rituale, formele de polite&e, semnele militare, conduita protocolar% etc.)
Iuri Lotman, Lec!ii de poetic" structural", Bucure'ti, Editura Univers, "970, p. 59. U. Eco, op cit, p. 20. Ibidem, pp 2"-26.

3"8 3"9 320

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"73

codurile muzicale limbajele formalizate (limbajele de calculator, alfabetul Morse, formulele chimice, matematice etc.) codurile limbii naturale (care mijlocesc sistemele secunde din interiorul limbii literatura, miturile, structurile narative etc.) riturile simbolice religioase limbajele coregrafice (dans, balet) limbajul formelor plastice codurile secrete codurile culturale (ierarhii sociale, mod%, mentalit%&i tipuri umane: cavalerismul, gentlemenul, bi'ni&arul, care respect% anumite coduri, codurile 'tiin&ifice, politice sau filosofice, coduri de organizare social%, sistemul de rudenie etc.) codurile estetice codurile comunic%rii de mas% retorica Aceste coduri, ce se ntrep%trund organic n via&a uman%, alc%tuiesc teritoriile predilecte n care se poate exercita analiza semiotic%, disciplin% ce se ocup% n fapt de ntreaga cultur%. 3. TIPOLOGIA SEMIOTIC# A CULTURILOR Semiotica a delimitat trei tipuri fundamentale de rela&ii n universul semnelor: rela&ii ntre semn 'i referent (semnifica&ie), ntre semne n interiorul unui sistem de semne 'i rela&ii ntre semne 'i agen&ii umani care le folosesc (emi&%tori sau receptori). Astfel, semiotica este o disciplin% ce cuprinde trei abord%ri sau trei perspective asupra semnelor: semantica, sintactica 'i pragmatica. Ele privesc cele trei rela&ii fundamentale ale senului: rela&iile semantice care se refer% la raportul dintre semn 'i semnifica&ie (referent); rela&iile sintactice, care se refer% la raporturile dintre semne n interiorul unui sistem, al unui limbaj; rela&iile pragmatice, care se refer% la utilizarea semnelor de c%tre emi&%tor sau creator 'i la utilizarea lor de c%tre receptor. Aceste trei abord%ri sunt necesare pentru a analiza un sistem de semne, fiind de fapt trei dimensiuni ale procesului de semioz%. Tipologia culturii poate fi f%cut% n func&ie de dou% abord%ri: cultura privit% ca mesaje definite, ca ansamblu de mesaje, ca sum% de texte; cultura privit% ca realizare a codurilor ce organizeaz% aceste texte. 32" Deci, cultura, n al doilea sens, e un Lotman face o tipologie semiotic% a culturilor. complex de coduri, dintre care unul este dominant. Tipologia sa se bazeaz% pe atitudinea colectivit%&ilor fa&% de semn, pe r%spunsul la ntrebarea ce sunt semnele fa&% de fapte 'i ce rela&ie exist% ntre aceste dou% dimensiuni? El ia n considerare dimensiunea semantic% 'i cea sintactic%. Prima se refer% la raportul dintre semn 'i nonsemn (referent), iar a doua la raportul dintre semn 'i alt semn. A fi semn nseamn% a exista pentru c% semnul nlocuie'te ceva mai important dect el nsu'i
32"

Iuri Lotman, Studii de tipologie a culturii, Bucure'ti, Editura Univers, "974.

"74

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

pentru c% face parte din ceva mai important dect el nsu'i. n primul caz, semnul desemneaz% ceva, n al doilea este integrat ntr-un sistem. Pornind de la aceste dou% atitudini 'i situa&ii, el elaboreaz% o tipologie bazat% pe opozi&ia dintre cuvnt 'i text, stabilind patru tipuri fundamentale de cultur%: tipul semantic 'i asintactic tipul asemantic 'i sintactic tipul asemantic 'i asintactic tipul semantic 'i sintactic Aceste patru tipuri nu exist% n stare pur%, ele se ntrep%trund n culturile reale. Este vorba doar de predominarea unui anumit tip, ntr-o anumit% epoc% istoric% sau ntr-un tip de societate. Tipul semantic 'i asintactic Tipul semantic se caracterizeaz% prin faptul c% semnele sunt nf%&i'%ri diferite ale aceleia'i semnifica&ii, iar diferitele semnifica&ii elaborate reprezint% trepte spre absolut. Expresia este material%, iar con&inutul este ideal. Acest tip de cultur% se ntlne'te frecvent n epoca medieval%. n reprezentarea medieval%, lumea are adncime, dar nu are suprafa&%. Lucrurile sunt opuse semnelor, iar via&a autentic% este via&a semnelor. Semnul (cuvntul, icoana, cartea sfnt% etc.) nlocuie'te ceva mai important dect el: lumea divin%, lumea ideal% a n&elesurilor supreme. Semnifica&ia este cea care confer% existen&%, iar nonsemnifica&ia nseamn% nonexisten&%. Este orientat spre cuvnt, care reprezint% o realitate de sine st%t%toare, 'i nu spre text, de aceea este un tip asintactic. n acest caz, expresia nu are valoare independent%, valoarea ei este determinat% de locul con&inutului pe care l exprim% n tabloul lumii. Esen&a real% a fenomenelor este separat% (e transcendent%) de esen&a lor ca semne. Partea este izomorf% ntregului (Biblia e expresia divinit%&ii, mp%rt%'ania, oglinda: planul con&inutului r%mne unitar, de'i expresia este fragmentat%). O alt% caracteristic% a sa este similitudinea dintre con&inut 'i expresie, ntruct expresia este deseori iconic%. Caracterul iconic al acestei culturi arat% c% expresia era o component% a con&inutului. De exemplu, omul era o imagine a lui Dumnezeu, este un semn iconic. Artistul era un intermediar ce d%dea expresie unui con&inut invizibil. De aceea, originalitatea era exclus%, un text nou fiind de fapt un text vechi redescoperit. Iar adev%rul reprezenta o continu% adncire n semn, nu o trecere de la un semn la altul. Tabloul lumii era atemporal, iar timpul nu afecteaz% semnele, ci nonsemnele. Semnifica&ia se constituie ierarhic, fiind alc%tuit% din expresii diferite care pot primi lecturi diferite, n func&ie de tipul de localizare a abord%rii. De exemplu, Biblia poate fi interpretat% n sens literal, alegoric, mitologic, istoric, religios. Tabloul lumii este un tablou atemporal, care este exprimat n tabloul expresiilor temporale. Este vorba de un grad nalt de semiotizare a lumii, de accentul pus asupra cuvntului, care semnific%, nu asupra textului. Semnele diferite sunt nf%&i'%ri diferite (sinonimie, antonimie) ale aceleia'i semnifica&ii. Instruc&ia nu este o acumulare cantitativ% de cuno'tin&e diferite, ci aprofundarea aceleia'i cuno'tin&e. n cazul culturii medievale, ritualul ca form% de nvestire a lucrurilor cu semnifica&ie (vn%toarea, lupta) este extrem de important. Locul unui personaj n ritual sau n suita regal% este cel care confer% semnifica&ie n sistemul social. (Ca 'i azi!) A pierde acest loc este sinonim cu a pierde puterea, care este determinat% de locul individului ca semn n ierarhia sistemului. Semnele se articuleaz% paradigmatic (pe o scar% a ierarhiei), astfel nct expresia de la un nivel devine con&inut la alt nivel. Acest tip de cultur% se bazeaz% pe raportul dintre material 'i ideal, cuvntul material fiind o expresie a unui con&inut imaterial. Astfel, semnul maxim este

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"75

cuvntul nespus, care nu are expresie material%. Onoarea apare ca o expresie material% bine determinat% a cinstei care se confer% unui personaj. Faima este o onoare cu expresie material% nul%. Tipul asemantic 'i sintactic Tipul sintactic de cultur% corespunde monarhiilor absolutiste, interesate de organizarea intern% 'i de centralizarea sistemului. El reabiliteaz% activitatea practic%, bunul sim& 'i duc la o desemiotizare a lumii. De fapt, la o desemantizare, ntruct, n cazul acestui tip, valoarea unui semn depinde de sistemul din care el face parte. A fi nseamn% acum a face parte din ceva supraordonat: societatea, statul, patria, biserica etc. n acest caz, lumea nu mai are adncime, dar are suprafa&%. Con&inutul semnelor deriv% nu din raportul lor cu nonsemnul, ci din raporturile lor din interiorul sistemului de semne, singurul care organizeaz% 'i instituie semnifica&ii. Reabilitarea func&iei practice nseamn% de fapt reabilitarea func&iei pe care o are n sistem semnul respectiv. Interesele practice se situeaz% deasupra semnifica&iilor simbolice. Simbolurile sunt negate, golite de con&inutul lor ideal 'i umplute cu semnifica&ii func&ionale, instrumentale (cade importan&a icoanei sau a ritualului de la Curte). Atitudinea strict teoretic% este depreciat%, iar elemente strict imaginare, de prisos, sunt eliminate. Cultura sufer% un proces de simplificare. Valoarea semnului nu mai este determinat% de raportul s%u cu un con&inut din alt% serie, ci integrarea lui n acela'i sistem dup% principii bine determinate (ucazurile lui Petru cel Mare). n acest caz, ntregul este mai pre&ios dect partea, iar partea nu este egal% cu ntregul, ci este insignifiant% n fa&a lui. ntregul este acum suma unor frac&iuni organizate sintactic. Cultura este supus% acum temporalit%&ii, ntruct sistemul de semne nregistreaz% 'i re&ine progresiv schimb%rile novatoare. Progresul nseamn% o cre'tere a organicit%&ii sistemului (stat, biseric%, drept). El este sinonim cu suprimarea unit%&ilor haotice, cu subordonarea lor treptat% la legile ntregului. Cadrul culturii tinde acum spre principiul muzical-arhitectonic, n care accentul cade pe organizare, nu pe con&inut, pe expresia contextual%. Este cazul barocului. Statul se transform% ntr-un Leviatant. Asist%m la complexificarea raporturilor sociale 'i la institu&ionalizarea culturii. Pe ct% vreme clasicismul poetiza victoria 'i subiectul eroic, culturile semantice (Evul Mediu, Romantismul) glorifica eroii care mor, care sunt nfrn&i, pieirea, nu victoria, prin care 'i dobndeau faima dup% moarte. Tipul asemantic 'i asinctactic Tipul asemantic 'i asintactic exprim% un moment de criz% istoric%, iar tendin&a de resurec&ie a naturalului fa&% de cultural, deci de desemiotizare, 'i chiar de distrugere a sintaxei, devine dominant%. n acest tip de cultur% valoare au nu semnele, ci lucrurile reale (ap%, pine, via&%, individul natural, nu cel supus conven&iilor). Realitatea are nu ceea ce este o parte a unui sistem, ci unitatea de sine st%t%toare, ntregul natural. Codurile anterioare sunt considerate negative. Este vorba de o atitudine negativ% fa&% de principiul nsu'i al semnului. Lumea semnelor este fals%, este o fic&iune, o minciun%, cuvintele, ca un concentrat al socialului, sunt vorbe goale, expresie a ceea ce este nenatural. Prin opozi&ie, adev%rul apar&ine de lumea lucrurilor reale, naturale, iar semnul, care reprezint% o alt% realitate, este de fapt o fic&iune. Sinceritatea este pre&uit% acum ca o emancipare de sub tutela conven&iilor. Atitudinea lui Gogol exprim% aceast% concep&ie: O nsp"imnt"toare mp"r"!ie de cuvinte n loc de fapte. Adev%rul se afl% n sfera extra sau presemiotic%. Este epoca ce reabiliteaz% limbajul natural. Semnele culturii sunt percepute ca semne conven&ionale, de la statutul social pn% la cuvinte. De aici 'i concep&ia c% esen&a omului se poate manifesta 'i n starea lui de izolare, iar sistemele

"76

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

politice pot falsifica 'i altera principiile naturale. Este momentul n care apare teoria dreptului natural 'i a contractului social. Spre deosebire de cavalerul medieval, care reprezenta pe cineva (rege, clas% etc.) 'i ac&iona ntr-un grup restrns (cast%), Robinson Crusoe nu simbolizeaz% nimic, ci doar pe sine nsu'i, avnd orgoliul de a se izola 'i de a se individualiza. Libertatea era echivalent% cu eliberarea de sub semn, de sub conven&ii, singura suveranitate acceptabil% fiind suveranitatea individului. Popoarele sunt o sum% mecanic% de indivizi, iar umanitatea este prezent% efectiv n individul izolat. De'i iluminismul nu exprim% o conduit% anticultural%, el este interesat s% deconstruiasc% cultura anterioar%, semnele anterioare. Prin ideea c% real este numai omul singur (de fapt este ireal), ilumini'tii cad n capcana aceleia'i irealit%&i. Nonsemnul spre care tinde iluministul este un semn de gradul al doilea. Tipul semantic 'i sintactic Tipul semantico-sintactic face apel la o lume unitar% care este concomitent semnificant% 'i organizat% sintactic. El coincide cu apari&ia viziunilor istoriciste 'i a hegelianismului, cu mp%carea omului cu realitatea. Lumea este acum o succesiune de fapte reale care au n&eles 'i sunt integrate ntr-un ansamblu istoric. Sistemul de semne care d% valoare este istoria. S" nu-mi vorbi!i de destin; istoria este destinul, a spus Napoleon. Este vorba de reabilitarea istoriei reale, cotidiene, a universului real v%zut ca un sistem semnificant, care 'i exprim% esen&a ideal% n fenomene contingente 'i ntmpl%toare. Exist% doar faptele care au semnifica&ie semantic% (dezv%luie ceva din esen&a lumii) 'i o semnifica&ie sintactic% (sunt un moment n evolu&ia sistemului). Lumea este acum un text, nu un cuvnt, un limbaj articulat semantico-sintactic. Gndirea este interesat% acum s% descifreze realitatea n toate componentele sale. Este interesat% s% analizeze expresia material%, din perspectiv% sintactic%, singura care dezv%luie con&inutul (organizarea social%, esen&a societ%&ii). Esen&a lumii este dedus% acum din descrierea structurii sale. Este epoca dominat% de realism n art%. Aceste tipuri culturale se amestec%, iar n ultima faz% asist%m la o mixtur% a tipurilor de coduri, la o mixtur% ntre tipul al treilea 'i al patrulea. Tipurile " 'i 3 sunt orientate spre nontexte, iar tipul 2 'i 4 sunt orientate spre text. 4. FENOMENUL CULTURAL SUB IMPACTUL SISTEMULUI MEDIATIC. LA CULTURA DE MAS# TEORII CU PRIVIRE

Mass-media 'i noua realitate cultural% Problema comunica&iilor de mas% a readus n discu&ie sensul culturii, valoarea 'i condi&ia ei. Difuzarea social% a valorilor 'i democratizarea accesului la informa&ie nu au fost dublate de utilizarea poten&ialului lor educativ. Extinderea sistemului mass-media a adus cu sine probleme noi precum violen&a simbolic%, problema manipul%rii indivizilor prin mesajele mediatice, problema educa&iei culturale pus% n al&i termeni dect cei tradi&ionali. Mul&i teoreticieni consider% c% subordonarea sistemului mediatic fa&% de interesele comerciale a ratat 'ansa de a folosi acest sistem n scopuri educative. Solicit%rile mediului social asupra indivizilor sunt tot mai diversificate, astfel nct 'i r%spunsurile lor trebuie s% fie diversificate, creatoare, anticipative. Cel pu&in cteva aspecte 'i tr%s%turi noi s-au impus ca urmare a revolu&iei 'tiin&ificotehnice 'i a noilor forme de comunicare: s-a perfec&ionat 'i s-a multiplicat infrastructura tehnologic% a comunic%rii sociale;

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"77

a ap%rut un public de dimensiuni f%r% precedent, care are necesit%&i culturale noi, astfel c% cererea modeleaz% oferta prin feed-back; ntre oper% 'i receptor se interpun acum numeroase verigi intermediare, medium-uri, crendu-se o realitate mediatic%, secund%, un univers al imaginii care duleaz% universul primar al vie&ii, se ntrep%trunde cu aceasta de fapt, pn% la indistinc&ie. S-a observat c% nlocuitorii tehnici (afi', disc, caset%, reproducere, tv, radio etc.) constituie o lume independent% fa&% de operele pe care le mijlocesc sau de la care au emanat. Apare astfel o ontologie a semnelor, o realitate diferit% de realitatea primar%. n aceste condi&ii, experien&a direct% a artei este nlocuit% cu experien&a mediat%. Arta este cobort% n planul direct al realului, n cetate, este amestecat% cu obiectele de consum. ntreaga cultur% este acum mijlocit% de tehnic%, astfel nct Rene Berger a vorbit de tehnocultur% 'i de o cultur% amalgam. Comunicarea de mas% a f%cut din cultur% realmente un bun social, acesta fiind aspectul pozitiv. s-a schimbat condi&ia social% a culturii 'i a artei. n aceste condi&ii se anuleaz% ruptura dintre cultura de elit% 'i cultura de mas%, dar r%mne distinc&ia dintre cultura specializat% 'i cultura de mas%. Noile mijloacele de comunicare modific% structura culturii Marshall McLuhan ("9""-"980) este teoreticianul care a provocat, prin 'ocul produs ini&ial de ideile sale, una dintre cele mai radicale schimb%ri n filosofia culturii 'i n metodologiile de analiz% a diverselor segmente ale culturii. n dezacord cu o ntreag% tradi&ie a ra&ionalismului european, dominat de o viziune logocentric%, el a impus o abordare a culturii dintr-o perspectiv% comunica&ional%, acordnd mijloacelor de comunicare un rol fundamental n 322 Teza sa este aceea c% mijloacele de comunicare existen&a uman% 'i n evolu&ia societ%&ilor. dominante n anumite societ%&i au ca efect o structurare specific% a universului cultural, a modurilor de gndire 'i a formelor de via&%. Iat% cum rezum% McLuhan principiile care i-au condus str%lucitele analize dedicate culturii: Trebuie s" v" aduce!i aminte c" defini!ia mijloacelor [de comunicare] n concep!ia mea este larg": ea include orice tehnologie care creaz" extensii ale corpului $i sim!urilor omene$ti, de la haine la computer. Doresc s" subliniez nc" o dat" o idee fundamental": societ"!ile au fost ntotdeauna modelate mai degrab" de natura mijloacelor de comunicare 323 ntre oameni dect de con!inutul comunic"rii. Astfel, din punctul de vedere al mijloacelor de comunicare predominante, umanitatea ar fi parcurs trei stadii importante. Primul este determinat de comunicarea oral% 'i produce o cultur% sincretic%, specific% societ%&ilor tradi&ionale. Al doilea stadiu apar&ine culturii scrise, societ%&ilor alfabetizate, iar apari&ia tiparului n secolul al XV-lea ar fi modificat fundamental structura societ%&ii, modurile de gndire 'i de percep&ie, producnd autonomizarea valorilor, gndirea ra&ionalist% 'i individualismul n plan social. Al treilea stadiu este caracterizat prin apari&ia mijloacelor electronice de comunicare, care produc o civiliza&ie a imaginii, n care domin% audiovizualul. Este cultura contemporan%

322 323

Marshall McLuhan, Mass-media $i universul invizibil, Bucure'ti, Editura Nemira, "997. Ibidem, p. 232.

"78

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

care resolidarizeaz% valorile, spa&iile sociale, indivizii 'i grupurile sociale, producnd a'a numitul sat global. McLuhan a formulat teza paradoxal% c% mediul este mesajul (the medium is the message), tez% ce a strnit numeroase interpret%ri 'i controverse. Sensul acestei afirma&ii const% n faptul c% mijlocul de comunicare produce efecte secundare al%turi de con&inutul explicit al mesajul, efecte care sunt adeseori mai importante dect con&inutul mesajelor. Dar oamenii, n majoritate, de la $oferii de camion la aristocra!ii rafina!i, sunt nc" ferici!i n ignoran!a lor cu privire la efectul mijloacelor de comunicare; nu con$tientizeaz" c", datorit" efectelor atotcuprinz"toare ale mass-media, asupra omului, mijlocul nsu$i este mesajul, nu con!inutul; nu n!eleg c" mijlocul este $i masajul c", trecnd peste jocul de cuvuinte, literalmente bruscheaz", $i impregneaz", $i modeleaz", $i transform" orice 324 raport ntre sim!uri. Deci, forma de comunicare influen&eaz% receptorul mai mult dect ceea ce se transmite prin aceste forme. Sistemul noilor mijloace cuprinde telegraful, radioul, filmele, telefonul, computerul $i televiziunea; toate aceste mijloace, precum 'i altele derivate din ele, au amplificat sau exteriorizat ntregul sistem nervos central, tranformnd astfel toate aspectele 325 nexisten!ei noastre sociale $i psihice. n consecin&%, spune McLuhan, am asista la o retribalizare a omenirii, la o transformare total% a culturii, a valorilor 'i a atitudinilor, trecnd de la cultura atomizat%, individualist%, fragmentat% 'i specializat% din era scrisului 'i a ma'inismului n era mijloacelor electronice, care unific% 'i integreaz% valorile 'i atitudinile ntr-o re&ea de leg%turi reciproce ntre indivizi, dezvoltnd o con'tiin&% sinestezic% integral%. Momentul individualismului, al izol"rii, al cunoa$terii fragmentate sau aplicate, al punctelor de vedere $i al scopurilor specializate cedeaz" locul con$tiin!ei generale a unei lumi n mozaic, n care spa!iul $i timpul sunt covr$ite de televiziune, avioane cu reac!ie $i computere o lume simultan", unde domne$te totul-deodat", unde totul intr" 326 n rezonan!" cu totul, ca ntr-un cmp electric absolut. Dezvoltarea noilor mijloace de comunicare a modificat fundamental cultura contemporan%. Potrivit lui Pierre Bourdieu, asist%m la trecerea rapid% a operelor din cercul 327 restrns al speciali'tilor culturii n cel larg al conumatorilor, al maselor, n societatea de mas%. El face o distinc&ie ntre cmpul restrns al culturii (intelectuali, institu&ii, creatori, grupuri de elit% etc.) 'i cmpul larg al culturii, care este alc%tuit din ansamblul receptorilor nespecializa&i. Sistemul mediatic confer% putere cultural% 'i politic% societ%&ilor avansate care au posibilitatea de a controla fluxul comunica&ional 'i mesajele difuzate pe mapamond. Abordarea comunica&ional% a culturii n sens foarte larg, comunicarea const% n transmiterea unei informa&ii (indiferent prin ce mijloace) de la un emi&%tor la un receptor. Distinc&iile dintre informa&ie, semnifica&ie, sens 'i mesaj, care vizeaz% con&inutul comunic%rii, sunt de competen&a teoriei comunic%rii 'i nu le vom aborda dect tangen&ial. Transferul de informa&ii este un proces universal ce se poate reg%si n domenii foarte variate (lumea fizic%, animal%, uman%), dar fenomenele de comunicare presupun mai mult dect un simplu transfer tehnic de informa&ii. De aceea, f%r% a intra n disputa
324 325 326 327

Ibidem, p. 230. Ibidem, p. 237. Ibidem, p. 250. Pierre Bourdieu, Ra&iuni practice. O teorie a ac&iunii, Bucure'ti, Editura Meridiane, "999.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"79

teoreticienilor privind sfera de manifestare a comunic%rii, ne ata'%m acelor perspective care apreciaz% c% ea este definitorie pentru existen&a uman%. Definit% ntr-un sens riguros, comunicarea presupune o rela&ie practic% 'i simbolic%, o interac&iune n oglind% a dou% fiin&e ra&ionale, un emi&%tor 'i un receptor, care, utiliznd un sistem de semne - definit prin anumite reguli explicite sau tacite (un cod comun) - 'i un mijloc (canal) de comunicare, reu'esc s% converseze, adic% s% schimbe ntre ele informa&ii, mesaje 'i semnifica&ii. Aceast% ac&iune comunicativ% se desf%'oar% totdeauna ntr-un context social 'i cultural determinat. Cele dou% instan&e se definesc prin inten&ia de a schimba mesaje 'i printr-o capacitate special%, anume aceea de a utiliza un sistem de semne, sistem care codific% mesajele 'i le transmite printr-un canal, astfel nct receportul le poate decodifica 'i interpreta, n&elegnd sensul pe care emi&%torul vrea s%-l comunice. n literatura de specialitate s-a impus un model standard de analiz% a comunic%rii, model ce a fost consacrat prin schema lui H.D.Lasswell, dezvoltat% apoi de al&i teoreticieni din perspectiva teoriei informa&iei, a semioticii 'i a ciberneticii. n "948, americanul Lasswell 'i propune s% analizeze fenomenul de comunicare pornind de la cinci ntreb%ri fundamentale, grupate n urm%toarea formul%: Who says what to whom in what channel with what effect? ") who? (cine?); 2) say what? (ce spune?); 3) to whom? (cui?); 4) under what circumstances? (n ce mprejur%ri?); 5) with what effects? (cu ce efecte?). Actul comunic%rii se reduce, astfel, la urm%toarea schem%: EMI#$TOR MESAJ MEDIUM RECEPTOR IMPACT cine? ce spune? prin ce mijloc? cui? cu ce efect? Comunicarea este a'adar ac&iunea de transmitere a informa&iilor 'i a mesajelor ntre indivizi, grupuri, societ%&i. Ea face posibil% continuitatea 'i coeziunea vie&ii sociale, fiind un tip de ac&iune social%. n lumea contemporan%, circula&ia informa&iei este decisiv% 'i a devenit o necesitate vital% pentru societ%&i 'i indivizi. Sistemul mediatic a fost asem%nat cu sistemul nervos al societ%&ii. Informa&ia este ast%zi materia prim% 'i surs% a dezvolt%rii. Abord%rile teoretice recente (interac&ionismului simbolic, modelul praxiologic 'i sociologic al comunic%rii etc.) analizeaz% fenomenul comunic%rii ca element integrat n substan&a 328 Din aceast% perspectiv%, este firesc s% privim comunicarea n vie&ii sociale 'i culturale. aspectele ei rela&ionale, prin care membrii unei comunit%&i opereaz% cu simboluri, limbaje 'i mesaje care le permit s% interac&ioneze practic 'i s% acorde semnifica&ii congruente unor valori, norme 'i reguli. Pornind de la acestea, ei interpreteaz% lumea, se raporteaz% la ea 'i se raporteaz% unii la al&ii, organizndu-'i mediul de via&%. Orice component% activ% din spa&iul societ%&ii (individ, grup social, institu&ie etc.) poate fi definit% 'i din perspectiva competen&ei sale comunca&ionale. Procesele de comunicare au dobndit o importan&% vital%, iar institu&iile att de influente ale comunic%rii produc ast%zi diverse versiuni ale realit%&ii, lecturi diferite ale lumii 'i ale evenimentelor, imagini 'i reprezent%ri care alc%tuiesc o realitate distinct%, un mediu secund n care suntem situa&i 'i de care nu putem face abstrac&ie nici n actele noastre cotidiene. Func&iile comunic%rii sunt multiple: pe lng% func&ia de informare 'i de socializare a valorilor, comunicarea asigur% &esutul vie&ii sociale, formarea motiva&iilor 'i aspira&iilor, faciliteaz% dialogul 'i dezbaterea social%, avnd o intrinsec% func&ie educativ%, de nv%&are social%, de promovare a culturii 'i de formare a opiniei publice, precum 'i func&ia de divertisment 'i de
328

Vezi, Bernard Mige, Gndirea comunica!ional", Bucure'ti, Editura Cartea Romneasc%, "998.

"80

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

asigurare a unor activit%&i recreative. n concluzie, comunicarea este principalul instrument de integrare a individului n societate. Sensuri ale no&iunii de cultur% de mas% Sub impactul noilor mijloace de comunicare, universul culturii s-a schimbat radical. Au ap%rut arta de mas%, cultura de mas%, marele public, toate fiind expresii contemporane ale acestei situa&ii. Cultura de mas% a devenit o realitate nou% n societ%&ile contemporane. Universul planetar este nconjurat acum de o centur% dens% de informa&ii, mesaje, imagini, care st%pnesc imaginarul 329 colectiv 'i orienteaz% percep&iile asupra realului. Edgar Morin vorbe'te de industrializarea spiritului, de colonizarea sufletului, de o a doua industrializare prin care sufletul uman devine noua pia&% de desfacere a surogatelor culturale. Teoreticianul francez consider% c% apari&ia acestei culturi de consum este sinonim% cu tendin&a civiliza&iei contemporane de a cuceri noua Afric%, adic% interioritatea uman%, sufletul indivizilor care devine acum noua pia&% de desfacere a produselor culturale industrializate. Absen&a spiritului critic 'i manipularea dorin&elor ar produce o stare de somnambulism cultural la indivizi, ei fiind dirija&i ntr-un mod incon'tient n comportamentele 'i reac&iile lor. Cultura de mas% este privit% astfel ntr-un mod negativ ca o cultur% fabricat% pe cale industrial% 'i vndut% negustore'te. Ea alc%tuie'te o noosfer% care plute'te la nivelul cotidian al vie&ii. Edgar Morin consider% c% societ%&ile contemporane au adus cu ele probleme de ordinul al treilea: a treia revolu&ie industrial%, puteri de ordinul trei (birocra&ia, tehnica comunic%rii), a treia cultur%, cultura de mas%, dup% cea religioas% clasic% 'i dup% cultura modern% na&ional%. Este cultura cu grani&e fluide, care se supraadaug% culturii na&ionale, culturii religioase 'i culturii umaniste clasice 'i intr% n concuren&% cu ele. Cultura de mas% ar avea trei caracteristici fundamentale: este produs% pe cale industrial%, este difuzat% prin mass-media 'i se adreseaz% masei, adic% unui conglomerat de indivizi diferi&i, unui public ce se extinde poten&ial la totalitatea receptorilor. Societ%&ile moderne sunt astfel societ%&i policulturale, n care avem focare diferite de cultur%: 'coala, biserica, statul, diferite institu&ii 'i uniuni de crea&ie, precum 'i mass-media 'i lumea cotidianului. Cultura de mas% dezintegreaz% celelalte culturi 'i modelele constituite, le asimileaz% 'i le p%trunde. Ea are o voca&ie cosmopolit% n sensul c% se poate extinde la nivel planetar. Fa&% de aceast% cultur% s-a declan'at opozi&ia 'i critica elitist% a intelectualilor. Dintr-o perspectiv% aristocratic% asupra culturii s-a spus c% aceast% cultur% de mas% nu este cultur%, sau este o infracultur%, o subcultur%. Critica de dreapta vede n aceast% cultur% un divertisment al sclavilor, iar critica de stnga vede n ea un opium pentru popor, un barbituric, o mistificare deliberat%. Astfel, alienarea prin munc% este prelungit% n alienarea prin consum 'i distrac&ii, instrumentat% de falsa cultur%. Exist% a'adar o rezisten&% a intelectualilor fa&% de cultura de mas%. Intelectualii sunt folosi&i, ca m%run&i salaria&i, n aceast% industrie a culturii; dar ea nu este crea&ia lor, este o coproduc&ie, avnd caracter industrial, comercial 'i caracter de consum. n felul acesta dispare distan&a dintre via&% 'i cultur%. Cultura nalt% r%mne adeseori nchis% n dogmatismul ei
Edgar Morin, LEsprit du temps, "962, vezi n vol. Sociologia francez" contemporan", antologie, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "980.
329

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"8"

dep%'it, fiind caracterizat% drept snobism 'i filistinism cultivat. Cultura de mas% e v%zut% ca o mitologie a fericirii, avnd drept scop s% coboare de pe piedestal cultura nalt% 'i s-o aduc% pe terenul realit%&ilor. Clasa intelectualilor este pus% n situa&ia de a-'i anula rezisten&ele psihologice fa&% de aceast% cultur%, s%-'i fac% autocritica 'i s% se integreze n cultura de mas%, s% hoin%reasc% pe marile bulevarde ale culturii de mas%. Autorul consider% c% acest tip de cultur% este o ncruci'are de drumuri n secolul XX. Ea a adus, prin societatea de consum, o via&% mai pu&in supus% necesit%&ilor materiale, dar tot mai mult supus% fleacurilor. Teorii critice asupra culturii de mas% Cultura de mas% a fost apreciat% uneori global ca o cultur% de consum, fiind asociat% cu spiritul comercial 'i pragmatic, cu hedonismul 'i c%utarea pl%cerilor, cu uniformizarea 'i standardizarea modurilor de via&%, ca urmare a extinderii principiilor comerciale 'i asupra universului cultural. H. Marcuse a afirmat c% societ%&ile contemporane au reu'it s% nf%ptuiasc% o contrarevolu!ie preventiv" prin aceast% cultur% de consum care are capacitatea de a administra dorin&ele 'i ofertele culturale, de a stimula nevoi artificiale 'i de a controla imaginarul colectiv, producnd un consumator pasiv, mp%cat cu situa&ia sa, integrat sistemului, incapabil s% se deta'eze critic fa&% de realitate 'i s% i se opun%. Sistemul mediatic ar fi produs astfel o societate f%r% opozi&ie. Mass-media favorizeaz% o circula&ie social% intens% a valorilor, dar 'i o circula&ie intens% a nonvalorilor. Scufundat n acest ocean al comunic%rii, individul este dominat de st%ri negative, de stress, fiind suprasolicitat din punct de vedere informa&ional 'i agresat continuu de produc&ia abundent% de imagini. Cultura de consum, s-a spus de attea ori, uniformizeaz% indivizii 'i nu le stimuleaz% gndirea critic%. Oferta cultural% complex% solicit% formarea unei con'tiin&e critice pentru ca individul s% poat% selecta din aceast% ofert% valorile autentice, s% le disting% de nonvalori, potrivit unor criterii solide. Indivizii trebuie s%-'i formeze motiva&ii culturale puternice, deprinderi 'i interese culturale care s%-i orienteze spre valorile durabile. Pericolul este de a-l transforma pe individ ntr-un consumator pasiv, incapabil s% participe la formarea personalit%&ii sale. Cultura de consum ar produce deci o nou% form% de dresaj uman, o stereotipizare periculoas%. Pe m%sur% ce s-au extins drepturile exterioare, n aceea'i m%sur% au crescut constrngerile interioare, consider% exponen&ii !colii de la Frankfurt. Exteriorizarea tot mai accentuat% a vie&ii este nso&it% de o pauperizare spiritual%, asociat% unei conduite senzorialiste, ce urm%re'te doar c%utarea pl%cerii. Ei consider% c% salvarea poate veni numai de la apari&ia unei contraculturi puternice, diferit% de cea oficial%, de la subculturile marginale, periferializate ast%zi. Cultura de mas% a fost definit% prin opozi&ia ei fa&% de cultura de performan&% sau cea de specialitate. Teoreticienii consider% c% societ%&ile contemporane sunt societ%&i policulturale, n care coexist% diverse tipuri de culturi, subculturi regionale sau de grup, precum 'i manifest%ri ce apar&in contraculturii, cultura de opozi&ie fa&% de cea oficial%. Cultura elitei, apar&innd unui cerc restrns, a fost opus% constant culturii de mas%, cu o extensiune foarte larg%. Cultura de mas% actual% nu trebuie confundat% cu fenomenele care apar&in culturii populare, tradi&ionale. Edgar Morin a definit cultura de mas% ca un ansamblu de mituri, simboluri, limbaje, imagini 'i norme ce privesc via&a real% 'i cea imaginar%, con&inuturi care sunt transmise prin sistemul mediatic contemporan. Ea presupune un anumit tip de produc&ie, organizat% dup% normele produc&iei industriale, de serie, precum 'i un lan& de circuite de difuzare social% prin care aceast% cultur% ajunge la un public vast 'i eterogen. Ea vehiculeaz% un val de informa&ii haotice cu structur% mozaicat% 'i tranzitorie. !i aceast% cultur% de mas% se diversific% 'i se fragmenteaz% n func&ie de anumite grupuri sociale 'i profesionale, asigurnd procesul simbolic de interac&iune social%.

"82

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Cultura de mas% a fost definit% n termeni negativi sub raport axiologic, dintr-o perspectiv% elitist%. n ceea ce prive'te perspectivele acestui tip de cultur%, unii teoreticieni consider% c% vom avea de-a face cu un determinism tehnologic tot mai accentuat, iar al&ii insist% asupra con&inutului pe care-l au mesajele. Tot mai mul&i teoreticienii acord% un rol privilegiat receptorului, considernd c% efectele culturii de mas% depind de orizontul de a'teptare al publicului. Receptorul competent dispune de reac&ii de ap%rare fa&% de oferta agresiv% a culturii de mas%. El poate alege din aceast% ofert% un segment care corespunde orizontului s%u, refuznd alte componente. Teoriile interac&ionalismului simbolic consider% c% via&a social% este definit% printr-un schimb continuu de mesaje ntre actorii sociali, mesaje care sunt interpretate diferit, iar comportamentul lor este determinat de aceste interpret%ri. n consecin&%, problema educa&iei culturale cap%t% o nou% dimensiune. Cultura trebuie s%-l ajute pe individ s% se adapteze la o schimbare rapid%, iar nv%&%mntul ar trebui privit ca fiind adev%rata industrie grea a societ%&ilor contemporane. Accelera&ia istoriei e 'i un factor de selec&ie, ntruct dezvoltarea capacit%&ilor de nv%&are va reprezenta sursa cea mai important% a dezvolt%rii. Cultur% clasic%-cultur% mozaicat% Odat% cu extinderea noilor mijloace de comunicare a ap%rut 'i ceea ce teoreticienii au numit cultur" mozaicat", un tip de cultur% ce are o structur% diferit% fa&% de cea clasic%. Acest tip de cultur% dizolv% algoritmul clasic al personalit%&ii 'i produce o cultur% interioar% 330 inconsistent%, haotic%. Abraham Moles a definit prin termenul de cultur% mozaicat% noua structur% 'i configura&ie a valorilor n contextul comunic%rii generalizate de azi. Fizionomia acestei culturi ar fi determinat% de: un conglomerat haotic de informa&ii 'i idei, st%ri de spirit eterogene, absen&a leg%turilor stabile dintre componentele culturii, lipsa de ierarhie 'i ordine a elementelor ce alc%tuiesc tabloul cultural al individului, relativism valoric, lipsa de coeren&% 'i de stil. Structura clasic% a culturii era una organizat% vertical, piramidal; ea pornea de la cteva principii mari 'i se dezvolta sub forma unei pnze de p%ianjen, avnd o structur% reticular%, ordonat%. n schimb, noua structur% cultural% este una orizontal%, mozaicat%, din care lipse'te un tipar organizator, o structur% de rezisten&% care s% integreze credin&ele, atitudinile, ideile 'i motiva&iile. Individul este n%ucit de avalan'a informa&iilor din mediul cotidian, este incapabil s% le ordoneze, s% le st%pneasc% n mod critic, astfel nct ajunge s% fie caracterizat de un enciclopedism superficial. Este o cultur% amalgam, dup% afirma&ia lui Rene Berger, o tehnocultur% care dezintegreaz% structurile vechii culturi, f%r% s% produc% o nou% coeren&%. Aceast% situa&ie a generat atitudini diferite fa&% de mass-media, de la optimismul excesiv, pn% la tendin&ele de culpabilizare. Cum a reac&ionat arta la aceast% invazie a tehnicilor 'i a gustului popular? Fie folosindu-le, fie reafirmndu-'i limbajul propriu, distan&ndu-se radical de limbajul comun, complicnd la nesfr'it gramatica proprie (vezi exemple n literatur% 'i n arta plastic%). Sub aceast% influen&a, s-a schimbat 'i sensul no&iunii de om cult, care nu se confund% cu no&iunea de om informat. No&iunea de om civilizat se refer% la comportamentul uman, indicnd faptul c% un individ respect% n rela&iile cu semenii anumite valori, norme 'i conven&ii fixate social. Dar n ceea ce prive'te cultura, nu cel care 'tie de toate este un om cult, ci acela care tr%ie'te valorile, le integreaz% interior 'i este capabil de a le folosi ntr-un mod creator.

330

Abraham Moles, Sociodinamica culturii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "974.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"83

Intelectualii sunt 'i ast%zi armata specializat% a culturii, dar ruptura dintre cultura de elit% 'i cultura de mas% trebuie dep%'it%. Formele de educa&ie sunt 'i ele modificate de expansiunea sistemelor mediatice. Pe lng% posibilit%&ile extraordinare pe care le ofer%, reproducerea tehnic% a operelor (nregistr%ri audio 'i video), internetul 'i cd-urile, televiziunile 'i cultura de consum reduc standardul valoric al educa&iei. Dup% afirma&ia unui teoretician, J.E. Muller, e mai u$or s" flatezi ignoran!a dect s" te str"duie$ti s" o desfiin!ezi. Decalajul uman este un fenomen ce exprim% faptul c% indivizii nu sunt preg%ti&i pentru schimb%rile n avalan'% care se produc, iar lumea n care tr%im nu mai 33" corespunde adeseori cu ideile noastre despre ea. Sub presiunea unor mesaje contradictorii, se manifest% 'i criza identit%&ii umane, care este de fapt o criz% a imaginii despre sine a indivizilor, o criz% a reprezent%rilor inconsistente, fluide, f%r% repere, care ne populeaz% mintea 'i incon'tientul. Ast"zi, criza reprezent"rii s-a agravat $i mai mult datorit" birocra!iilor, a mediilor de tot felul care ridic" din ce n ce mai multe obstacole ntre Stat $i individ, $i ntre indivizi. Semnul-putere sau semnul-marf", un fenomen de satura!ie la centru le trimite prin refrac!ie la periferie, punnd n pericol chiar centrul, n calitatea sa de putere real" $i 332 obiect real. Credin&a c% noile tehnologii ale comunic%rii vor aduce fericirea oamenirii este denun&at% de Lucien Sfez ca o iluzie periculoas%. Sub presiunea sistemului mediatic, scufunda&i n multitudinea de imagini contrastante, indivizii 'i pierd identitatea, imaginea lor se dispereaz%, se mpr%'tie, iar n fa!a hiperproduc!iei, hiperconsumul trimite pe fiecare la gusturile sale schimb"toare. Indivizii sunt deposeda&i de repere axiologice sigure, tr%iesc ntr-o lume de simulacre care se schimb% ntre ele, iar identitatea nu-'i poate construi o imagine fiabil%. Re&elele de comunica&ii, Internetul, computerul, sateli&ii de comunica&ie, balaurul ordinatic, toat% re!eaua care se ntinde deasupra capetelor noastre, cu glasul lor anonim, sunt factori care duc la $tergerea diferen!elor, la anularea identit%&ilor n anonimatul unei comunic%ri 333 generalizate. Sistemul mediatic, asemuit cu un balaur anonim, provoac% transform%ri culturale masive, astfel c% exege&ii acestui domeniu vorbesc de 'tergerea reperelor 'i a sc%rilor de valori, de faptul c% mijloacele noi de comunicare genereaz% o cultur% medie, f%r% voca&ie identitar%, nici la nivelul indivoizilor, nici al grupurilor sociale, o cultur% mozaicat% lipsit% de repere stabile. Mediatizarea execesiv% a evenimentelor, a lucrurilor, a m%rfurilor, a liderilor, a vie&ii pn% la urm%, duce la apari&ia st%rii de derealizare n care se scufund% indivizii 'i grupurile 334 sociale. Mediatizarea devine indicatorul realit%&ii ns%'i, criteriul ontologic al existen&ei. Mass-media 'i noua lume de-masificat% Mass-media au pus n mi'care puternice for&e centrifugale care dezintegreaz% lumea veche, disperseaz% centrele de putere, ducnd la o lume mozaicat%, non-piramidal% 'i descentralizat%, la o economie de re&ea, nu de comand%. Acum, cunoa'terea este "o avere format% din simboluri". Noul capital este un capital de cunoa'tere, format din simboluri 'i informa&ii, nu din p%mnt 'i ma'ini, este un capital care nu
JamesW. Botkin, Makdi Elmandjra, Mircea Mali&a, Orizontul f"r" limite al nv"!"rii. Lichidarea decalajului uman, Bucure'ti, Editura Politic%, "98", pp 22-26.
332 333 334 33"

Lucien Sfez, Simbolistica politic", Ia'i, Institutul European, 2000, p. "36. Ibidem, pp "37."38. Guz Lochard, Henri Boyer, Comunicarea mediatic", Ia'i, Institutul Euroean, "998, p.7.

"84

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

mai areun caracter finit, ci este format din elemente intangibile, inepuizabile 'i neexclusive. E o "revolu&ie a capitalului", care a devenit nereal", non-fizic, supra-simbolic. Noul r%zboi este r%zboiul total al informa&iilor, info-war, iar tehnologia de contrainforma&ii este cea mai redutabil% resurs% a erei Powershift-ului. Mass-media au globalizat lumea, ncercnd s% extind% apoi acelea'i produse (reclame standardizate, programe, informa&ii etc.) la scara ntregii lumi. Dar, a ap%rut un fenomen 'ocant. Nu s-a &inut seama de caracteristicile regiunilor 'i a diverselor pie&e na&ionale, care se aflau n stadii diferite de dezvoltare: "Unele nc" se mai afl" n condi!ia premerg"toare pie!ei de mas", altele nc" mai sunt n stadiul pie!ei de mas"; iar altele cunosc deja caracteristicile de de-masificare ale unei 335 economii avansate". n ultimul caz, consumatorii cer produse individualizate, specializate. Produc%torii au subestimat diversitatea cultural%, iar corpora&iile au continuat s% ofere acelea'i servicii omogenizate 'i standardizate, ceea ce a dus la falimentul lor. Preferin&ele, gusturile, habitudinile, comportamentele, formele de gndire, practicile 'i atitudiniile r%mn diverse 'i se diversific% 336 mereu, a'a c% "nici o Europ" unificat" nu poate fi considerat" uniform"". "Dac" diversitatea e necesar" n materie de produse pentru consumatori, are $anse s" fie mai pu!in necesar" n cultur" sau n ideologia politic"? Oare mijloacele de informare globale omogenizeaz" realmente diferen!ele dintre popoare? Fapt este c", excep!ie f"cnd cteva cazuri, $i culturile - asemenea produselor - se de-masific". Iar multiplicitatea massmedia ns"$i accelereaz" procesul. Astfel, nalta diversitate, nu uniformitatea, este aceea cu care vor fi obliga!i s" se confrunte agen!ii pie!ei sau candida!ii politici". Mai curnd dect s" omogenizeze planeta, a$a cum a f"cut mass-media veche din Al Doilea Val, noul sistem global al mijloacelor de informare ar putea n schimb s" adnceasc" diversitatea. Globalizarea, prin urmare, nu e totuna cu omogenitatea. n locul unui singur sat global, a$a cum l prevedea Marshall McLuhan, regretatul teoretician canadian al mass-media, avem $anse s" asist"m la o multitudine de sate globale absolut diferite - toate, cablate n noul sistem de informare, dar toate str"duindu-se s"-$i men!in" sau s"-$i accentueze 337 individualitatea cultural", etnic", na!ional" sau politic"". Deci, teoria "marketingului global" a e'uat 'i asist%m la de-masificarea, de-standardizarea lumii, nu la omogenizarea ei. Omogenizarea era posibil% atunci cnd existau doar cteva canale care acopereau pia&a audiovizualului 'i nu exista posibilitatea de a alege. Toffler sus&ine c% "n 338 viitor, va domina situa!ia invers"", situa&ie cu ample implica&ii culturale 'i politice. A'adar, ast%zi, tendin&ele globaliste se ciocnesc cu o tendin&% opus%. Dac% noile sisteme mass-media vor s% reu'easc%, "vor trebui s" se de-masifice" 'i s% se adapteze unei pie&e segmentate 'i frac&ionate. Specificitatea, devalorizat% ini&ial de expansiunea mass-media, este recuperat% 'i revalorizat% chiar pe terenul lor. Noile sisteme mass-media sunt cuplate cu diversitatea, cu specificitatea, cu rena'terea identit%&ilor etnice 'i na&ionale, cu pie&e diversificate, diferen&iate, specializate, segmentate, eterogene. Ne afl%m la antipodul tendin&elor ce au dominat civiliza&ia celui de Al Doilea Val. n era powershift-ului se extind "mass-media subversive", care ruineaz% formele de putere autoritare 'i nchise, determinnd un conflict ntre tipurile noi de comunicare 'i cele vechi, sisteme folosite n strategiile mi'c%rilor revolu&ionare - cum ar fi bisericile, grupurile informale, opuse mijloacelor din al doilea val sau noile forme videocratice 'i imageria nou%. Noua
335 336 337 338

Alvin Toffler, Powershift. Puterea n mi$care, Bucure'ti, Editura Antet, "995 p. 339. Ibidem, p. 339. Ibidem, pp 339-340. Ibidem, p. 342.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"85

infrastructur% electronic% a economiilor supra-simbolice are 'ase tr%s%turi: "interactivitatea, 339 mobilitatea, convertibilitatea, conectivitatea, ubicuitatea $i globalizarea". Lipse'te din enumerare tocmai de-masificarea, diversitatea, segmentarea, adecvarea la contexte locale etc. Comunicare 'i r%zboi informa&ional Conflictul identit%&ilor genereaz% o competi&ie dur% 'i n lumea comunic%rii. Sistemul mass-media a devenit pur 'i simplu un teatru de r%zboi. State, na&iuni 'i minorit%&i etnice, aflate n pozi&ii de adversitate, se acuz% reciproc de conservatorism, de nostalgii comuniste 'i totalitare, de atitudini nedemocratice 'i de nc%lcarea drepturilor omului, de tendin&e na&ionaliste 'i hegemoniste. Al%turi de puterea economic%, puterea mediatic% pe care o pune n mi'care un stat n universul comunic%rii interna&ionale reprezint% o component% fundamental% a puterii sale globale. Toate conflictele majore de ast%zi sunt nso&ite 'i de un conflict mediatic al interpret%rilor, n care informa&iile sunt deformate, manipulate 'i r%st%lm%cite, n a'a fel nct s% prezinte o imagine favorabil% pentru autorii care emit mesaje 'i s%-i culpabilizeze pe ceilal&i. Prin massmedia circul% mesaje antagoniste despre acela'i eveniment, versiuni 'i evalu%ri diametral opuse asupra unor procese istorice, influen&nd opiniile 'i judec%&ile factorilor de decizie. Agen&ii sociali 'i statele care de&in suprema&ia n cmpul mediatic interna&ional au un avantaj competitiv fundamental n lumea de azi. Romnii sunt n situa&ia de a resim&i n chip dureros acest adev%r. Multe dic&ionare 'i enciclopedii, studii de geopolitic% 'i tratate de istorie, dar 'i articole din publica&iile de larg% r%spndire prezint% o imagine deformat% asupra poporului romn, asupra originii 'i a continuit%&ii sale istorice, precum 'i asupra realit%&ilor de azi din Romnia. De exemplu, tezele revizionismului ungar, promovate cu perseveren&% 'i n mod sistematic n mediile intelectuale 'i politice occidentale, au ajuns s% fie acceptate 'i preluate n multe studii 'i publica&ii cu influen&%. A'a se face c%, n loc s% vorbeasc% de ntregirea statului na&ional romn n "9"8, n cadrul unui proces legitim de formare a statelor na&ionale din zon%, studiile respective deplng "dezmembrarea Ungariei" 'i condamn% tratatele de pace de la Versailles care ar fi afectat echilibrul geopolitic al Europei! n harta ce nso&e'te faimosul studiu al lui Huntington, Transilvania este decupat% din corpul Romniei printr-o frontier% (eronat%, evident) ce ar desp%r&i cre'tinismul occidental de cel 340 r%s%ritean. ntr-un studiu al lui Francois Thual, Transilvania este apreciat% drept "unul dintre leag"nele istorice ale Ungariei", iar maghiarii care tr%iesc n interiorul statului romn sunt considera&i "victime ale tratatelor din #9#9, care au creat Romnia Mare". E limpede c% r%zboiul informa&ional 'i istoriografic a fost pierdut de partea romn%, iar cunoscutele teze ale istoriografiei ungare au fost impuse cu tenacitate n mediile occidentale, fiind acum preluate de "imperiile informa&ionale" ce conduc lumea. Replica romneasc% la aceste deform%ri grave este palid% 'i neconcludent%. Lumea comunic%rii, se 'tie, este un loc strategic de unde se poate pierde sau c'tiga un r%zboi. Prin for&a sa de penetra&ie social%, sistemul mediatic poate influen&a credin&ele, motiva&iile 'i atitudinile, mentalit%&ile, convingerile, curentele de opinie, cercurile diplomatice 'i centrele de decizie politic%. Imaginile mediatice asupra conflictelor interetnice au o importan&% decisiv% n desf%'urarea concret% a acestora 'i n modelarea decizilor pe care instan&ele interna&ionale (cum ar fi Consiliul de Securitate sau OSCE) le iau fa&% de aceste conflicte. Jean339 340

Ibidem, p. 359.

Francois Thual, Du national l'identitaire. Une nouvelle famille de conflits, n revista "Le Debat", nr. 88, ian.febr. "996, p. "70

"86

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Francois Revel vorbea chiar de "oligarhia mediatic%" a jurnali'tilor 'i a celor care de&in puterea efectiv% asupra sistemului mediatic interna&ional. "n loc s" descrie realitatea, televiziunea 34" posed" capacitatea de a o fasona $i modela" . Puterea comunicativ% se converte'te n putere politic% prin raza sa enorm% de influen&% social%. Dramaturgia atroce a conflictelor interetnice este transformat% n spectacol mediatic, cu posibilitatea de a vectoriza mesajele n favoarea unei p%r&i, culpabiliznd 'i sataniznd partea advers%. Portretul negativ al unei comunit%&i etnice, f%cut din detalii expresive 'i din informa&ii orientate politic, ntr-un mod insesizabil de c%tre masa receptorilor, - mas% a-critic% 'i n necuno'tin&% de cauz% asupra temeiurilor reale ale conflictului 'i, deci, f%r% posibilitatea de a verifica autenticitatea mesajelor -, duce la o interpretare deformat% a conflictului, la formarea unei atitudini care este n defavoarea respectivei comunit%&i, orict de ndrept%&ite ar fi aspira&iile pentru care lupt%. R%zboiul informa&ional este azi o arm% redutabil%, de o eficacitate f%r% egal fa&% de mijloacele clasice de diversiune.

Bibliografie ". Umberto Eco, Tratat de semiotic" general", Bucure'ti, Editura !tiin&ific% 'i Enciclopedic%, "982 2. Charles Sanders Peirce, Semnifica!ie $i ac!iune, Bucure'ti, Editura Humanitas, "990 3. Iuri Lotman, Studii de tipologie a culturii, Bucure'ti, Editura Univers, "974 4. Marshall McLuhan, Mass-media $i universul invizibil, Bucure'ti, Editura Nemira, "997 5. Abraham Moles, Sociodinamica culturii, Bucure'ti, Editura !tiin&ific%, "974 6. Bernard Miege, Gndirea comunica!ional", Editura Cartea Romneasc%, "998 7. Tzvetan Todorov, Teorii ale simbolului, Bucure'ti, Editura Univers, "983 8. Lucien Sfez, Simbolistica politic", Ia'i, Institutul European, 2000 9. Guz Lochard, Henri Boyer, Comunicarea mediatic", Ia'i, Institutul European, "998 "0. Roger-Gerard Schwartzenberg, Statul spectacol, Bucure'ti, Editura Scripta, "995 "". Nathalie Coste-Cerdan, Alain Le Diberder, Televiziunea, Bucure'ti, Editura Humanitas, "99" "2. Ion Drgan, Paradigme ale comunicrii de mas, Bucure'ti, Casa de Editur 'i Pres ANSA S.R.L. "3. Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Bucure'ti, Editura Meridiane, "998 "4. Vasile Macoviciuc, Ini!iere n filosofia contemporan", Bucure'ti, Editura Economic%, 2000 "5. Ilie Prvu, Filosofia comunic"rii, Bucure'ti, Facultatea de Comunicare 'i Rela&ii Publice David Ogilvy SNSPA, 2000.

34"

Jean-Francois Revel, L'information est-elle responsable d'autre chose que de l'information?, n rev. "Commantaire", vol. "4/no.56, Hiver, "99"-"992, p. 646.

IX.

IMAGINE !I COMUNICARE LIMBAJULUI ARTISTIC

ARTISTIC#.

PARTICULARIT#"I

ALE

Arta n universul culturii Arta a fost considerat% ca model al culturii, ntruct este prin natura ei simbolic%, dup% cum tehnica, orientat% spre &inte practic-instrumentale, a fost apreciat% ca model al civiliza&iei. Limbajul 'i unealta iat% dou% facult%&i 'i inven&ii ce reprezint% prinicipiile generatoare ale universului cultural 'i de civiliza&ie. Ac&iunile lor sunt ngem%nat% n procesul umnaiz%rii 'i reprezint% dou% fe&e complementare ale existen&ei umane. Dihotomia limbaj-unealt% se reg%se'te n polaritatea arta-tehnica, precum 'i n cele dintre crea&ie 'i produc&ie, dintre unicat 'i serie, dintre originalitate 'i standardizare. Dar, n tradi&ia gndirii grece'ti, arta era considerat% 'i crea&ie 'i tehnic%, pl%smuire 'i me'te'ug, poiesis 'i tehn, limbaj 'i form% a comunic%rii. Dup% cum, de la nceputuri, 'i unealta a fost nzestrat%, prin form%, culoare sau ornament (vezi, de ex., ceramica), 'i cu semnifica&ii estetice, iar azi produsele tehnicii se impun nu numai prin performan&ele lor utilitare, ci 'i prin valen&e estetice, prin design. n universul uman, disjunc&ia n planul func&iilor nu poate ascunde conjunc&ia valorilor, care opereaz% subteran. Arta are un statut de excelen&% n configura&ia oric%ri culturii. Arta este cea mai nalt% form% a crea&iei umane, ntruct ea este pl%smuitoare de lumi 'i de sensuri, fiind n aceala'i timp 'i cea mai liber% activitate uman%, cea mai ndep%rtat% de scopuri practice imediate. Creatorii 'i teoreticienii au investit energii considerabile pentru a postula 'i a impune autonomia artei, cu o pasiune a delimit%rii pe care nu o ntlnim cnd este vorba de 'tiin&%, filosofie, moral% sau religie, 'i ele domenii valorice autonome, dar toate mai ancorate n sfera vie&ii practice. Exceptnd aprecierea filosofiei, n anumite contexte, ca dragoste de cunoa'tere, ca n&elepciune (sau specula&ie), numai despre art% s-a spus, cu gravitate 'i aplica&ie, c% este o activitate spiritual% "gratuit%, ce provoac% o pl%cere dezinteresat%, o bucurie de o complexitate f%r% seam%n, o delectare ce nu are leg%turi n contingent. Analiznd aceast% capacitate misterioas% a artei, Kant a v%zut n crea&ia artistic% 'i n opera de art% o finalitate f"r" scop, formul% paradoxal% prin care surprinde att inten&ia expresiv% 'i semnificant% a operei, dar 'i gratuitatea ei n ordine practic%. n acela'i sens, Mihai Ralea spunea c% arta este o tehnic" ce $i-a uitat scopul, o activitate creatoare ce ne provoac% o pl"cere a artificialit"!ii, ntruct ea produce un univers imaginar 'i artificial, dar intens simbolic, care l distan&eaz% pe om de animalitate 'i de natur%, de natura sa biologic% 'i de natura exterioar%. Dac% arta este nucelul 'i modelul culturii, nucleul artei 'i paradigma ei este poezia, ca rostire ntemeietoare a fiin&ei (dup% Heidegger), ca utilizare creatoare 'i genuin% a limbajului. G. C%linescu sus&ine c% nici poezia, nici arta n varietatea genurilor sale nu pot fi definite logic 'i normativ, ci doar descrise empiric, n manifest%rile lor concrete, deoarece, fiind activit%&i creatoare, ele dep%'esc mereu orice defini&ie nchis%, circumscris% unei experien&e estetice determinate. Totu'i, comentnd cu savoare 'i deschidere cultural% diverse forme stilistice ale poeziei moderne, ndeosebi cele avangardiste, C%linescu afirm% c% poezia (id est: arta) este un mod ineficent de a comunica ira!ionalul, o activitate ce r%spunde (prioritar) la nevoia fundamental" a sufletului omenesc de a prinde sensul lumii. A prinde (a codifica) n limbaje simbolice sensul lumii 'i a-l comunica iat% rostul artei.

"88

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

Arta ca form% de comunicare Arta este o form% fundamental% de comunicare uman%, prezent% n toate epocile istorice 'i n toate culturile cunoscute. Nu exist% comunit%&i umane n care arta s% nu fie o activitate esen&ial%. Acest fapt este o indica&ie antropologic% de la care putem deduce c% arta este o manifestare organic% a condi&ie umane. Mai mult, arta poate fi n&eleas% ca un model exemplar pentru procesul de comunicare n general. Comunicarea artistic% este un tip de comunicare distinct, cu particularit%&i evidente, care o deosebesc uneori radical de comunicarea 'tiin&ific% 'i de cea comun%. Ea se caracterizeaz% printr-o utilizare special% a semnelor, printr-un limbaj specific. Analiza semiotic% a avut un succes deosebit n analiza artei ca limbaj 'i ca fapt de comunicare, punnd n eviden&% specificitatea limbajului artistic n raport cu alte limbaje. n aceast% abordare, ea porne'te de la analiza artei ca limbaj, ca form% de expresie, 'i se ridic% spre 342 analiza semnifica&iilor 'i a recept%rii, studiind ntregul lan& al comunic%rii artistice. Opera de art%, ca orice oper% de cultur%, poate fi privit% sub o dubl% ipostaz%: ca form% de cunoa'tere, ca sistem de semnifica&ii care modeleaz% realul, l reconstituie ntr-un plan imaginar 'i simbolic. Pe acest nivel, putem vorbi de raportul dintre art% 'i realitate, dintre art% 'i via&%, de specificul cunoa'terii artistice, de for&a imaginilor de a evoca anumite zone ale realului. Teoriile clasice au elaborat conceptul de mimesis, prin care arta era considerat% o imita&ie a realit%&ii, a unor aspecte, elemente sau fapte din cmpul vie&ii reale. Procesul acesta a fost denumit transfigurare artistic% sau reconstruc&ia realului prin imagini concret-sensibile (tautologie acceptat%!) pentru a sublinia deosebirea fa&% de cunoa'terea 'tiin&ific%, prin concept. Hegel spunea c% arta este o manifestare sensibil" a ideii, spre deosebire de manifestarea ei conceptual%. Maiorescu, pe urmele sale, spunea c% poetul trebuie s% exprime un sim&%mnt sau o idee sensibil%, nu o idee abstract%. ca form% de comunicare, ca sistem de semne, ca limbaj care codific% un con&inut informa&ional specific, un fascicul de semnifica&ii, pe care le comunic%. Este abordarea contemporan%, care a l%sat n umbr% conceptele clasice. n aceast% ipostaz% trebuie s% analiz%m sistemul de semne al operei, sistem cu func&ii de comunicare, pentru a vedea cum se schimb% raportul dintre oper% 'i receptor, pentru a analiza problema accesibilit%&ii 'i a interpret%rii artei. Exist% o serie de factori culturali care au dus la abordarea artei ca limbaj simbolic n secolul XX. Abordarea semiotic% a artei a fost favorizat% de unele particularit%&i 'i tendin&e ale artei contemporane, cum ar fi complexitatea crescnd% a formelor de expresie, tendin&a accentuat% spre nnoire formal%, spre inova&ie, spre expresia ns%'i. Esteticile 'i metodologiile contemporane n-au contenit s% avertizeze con'tiin&a comun% asupra func&iei de comunicare a artei, asupra naturii sale simbolice. Aceast% nou% perspectiv% n gndirea 'tiin&ific% 'i filosofic% este att de profund% nct ea a ajuns s% modeleze decisiv toate abord%rile 'i demersurile orientate spre n&elegerea culturii 'i a universului artistic. Totodat%, problema limbajului este una dintre cele mai frecvente teme abordate de filosofie 'i de disciplinele sociale, care au descoperit semnifica&ia antropologic% a comunic%rii 'i a limbajului. Au descoperit faptul c% omul este o fiin&% care-'i construie'te mediul uman de existen&% ca un univers de semnifica&ii, de simboluri n care-'i codific% experien&a sa practic% 'i cognitiv%. Fixat% n simboluri, n sisteme de semne complexe, aceast% experien&% este stocat% 'i transmis% istoric. n felul acesta, experien&a uman% este tezaurizat%, con&inuturile de cunoa'tere, atitudinile 'i semnifica&iile pot fi codificate 'i permanentizate, alc%tuind astfel memoria cultural%
Pentru noile perspective 'tiin&ifice 'i filosofice asupra experien&ei estetice, vezi Vasile Macoviciuc, Ini!iere n filosofia contemporan", Bucure'ti, Editura Economic%, 2000, pp 343-4"0.
342

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"89

a omenirii, f%cnd posibil% continuitatea procesului social 'i cultural. Omul manipuleaz% semnifica&iile 'i ideile prin intermediul sistemelor de semne. Astfel, istoria culturii 'i medita&ia filozofic% asupra ei au relevat nsemn%tatea fundamental% a sistemelor de semne pentru om. Dintre toate sistemele de semne create de om, cel mai important este limba, privit% ca limbaj natural, ca limb% vorbit%. Dar toate crea&iile omului pot fi considerate sisteme de semne, limbaje. Unealta func&ioneaz% 'i ea ca un sistem de semne n care putem citi gradul de dezvoltare economic%, 'tiin&ific%, tehnic% a unei societ%&i. Organizarea social% poate func&iona 'i ea ca un sistem de semne pentru a releva structura unei societ%&i 'i modurile ei de via&%. Economia ns%'i, cu structurile sale, poate fi considerat% ca un sistem de semne n care e codificat% rela&ia om-natur% 'i rela&iile sociale. Orice produs uman semnific% ceva. Lumea i vorbe'te omului prin limbajele create de om pentru a t%lm%ci misterul lumii. Omul este un creator de semnifica&ii 'i un consumator de semnifica&ii. Toate obiectele 'i evenimentele sale i spun ceva. Lumea ns%'i poate fi considerat% un uria' text ce a'teapt% s% fie interpretat. Omul a ie'it din t%cerea 'i mu&enia naturii 'i s-a instalat n universul limbajelor. Sistemele lingvistice de comunicare alc%tuiesc un fel de infrastructur% pentru toate sistemele de semne construite de om. !tiin&a, filosofia, mitul, religia, literatura, comunicarea cotidian%, toate sunt legate de limb%. Sistemele de semne nonlingvistice sunt 'i ele prezente n universul uman: sistemele vizuale 'i plastice, sistemele gestuale (dansul), sistemele mixte (teatrul, cinema, ceremoniile sociale), comportamentul uman etc. A'a cum am spus, analiza artei ca mod specific 'i ireductibil de comunicare a fost impus% de experien&a artistic% a secolului XX, dominat% de o c%utare febril% a unor noi mijloace de expresie, de o complicare a structurilor formale, de o sporire a capacit%&ii de semnificare a limbajului artistic ce a fost pus acum n forme 'i configura&ii inedite. Am asistat astfel la o ndep%rtare de limbajul clasic, la o ruptur% ce s-a produs ini&ial n planul expresiei, determinnd apoi o ruptur% ntre art% 'i public. A ap%rut astfel problema accesibilit%&ii artei, care este de fapt o problem% de n&elegere a specificit%&ii limbajului artistic. Cunoa'tere 'i imagine n art% Specificul artei, esen&a 'i func&iile ei, sunt acum cercetate dintr-o perspectiv% nou%. Elementul definitoriu rezid% acum n analiza limbajului artistic, a particularit%&ilor sale, din care sunt derivate toate caracteristicile fenomenului artistic. De modul de n&elegere a limbajului artistic depind 'i sebsurile acordate altor concepte utilizate de estetica tradi&ional% pentru a l%muri specificul artei, precum imagine, con&inut-form%, stil, emo&ie artistic%, imita&ie 'i originalitate, accesibilitate etc. Din perspectiv% semiotic% 'i comunica&ional% au fost elucidate caracteristicile procesului de receptare, diversitatea lecturile 'i a interpret%rilor aplicate operei, participarea creatoare a receptorului la constituirea mesajului, dinamica raportului dintre art% 'i public, efectele artei asupra orizontului de a'teptare al publicului. n acea'i timp, conceptul tradi&ional de imagine artistic% a beneficiat de interpret%ri 'i abord%ri mai profunde 'i mai aplicate. Imaginea artistic% este v%zut% ca un semn complex, ce une'te organic expresia 'i semnifica&ia, ca un semn capabil s% trezeasc%, prin forma expresiv% 'i prin alc%tuirea sa original%, un lan& de tr%iri 'i reprezent%ri mentale n con'tiin&a receptorului. Tema calsic% a raportului dintre art% 'i realitate a primit, de asemenea, interpret%ri noi, subliniindu-se capacitatea limbajului 'i a imaginii artistice de a construi un referent fictiv 'i simbolic sau de a func&iona ca amintire a referentului. Dintr-o perspectiv% ra&ionalist% 'i logocentric%, predominant% pn% la revolu&ia nf%ptui% de romantism, abord%rile tradi&ionale au privit arta ca form% de cunoa'tere, fiind interesate s% dezv%luie specificul ei fa&% de cunoa'terea teoretic%. Romantismul reabiliteaz% sensibilitatea, imagina&ia, intui&ia 'i subiectivitatea, subliniind dimensiunea intrinsec simbolic% a artei, limbajul

"90

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

ei diferit 'i for&a sa emo&ional%. Cumulnd aceste perspective, clasice 'i romantice, teoreticienii au insitat asupra urm%toarelor caracteristici ale cunoa'terii artistice: arta este o cunoa'tere specific% a generalului n 'i prin particular, a particularului care include n sine o semnifica&ie general%; arta este o cunoa'tere subiectiv%, antropomorfizant%, n care autorul se proiecteaz% pe sine n oper%, cu st%rile sale suflete'ti, spre deosebire de cunoa'terea 'tiin&ific%, orientat% de aspira&ia spre obiectivitate; arta este o cunoa'tere prin imaginii, nu prin no&iuni abstracte; cunoa'terea artistic% se concretizeaz% ntr-o imagine artistic%, avnd for&a de a transmite o idee (un con&inut ideatic) prin concrete&ea figura&iei expresive. Imaginea artistic% unific% organic 'i expresiv dou% dimensiuni: una concret-sensibil% (expresia) 'i alta ideal% (semnifica&ia, mesajul). Deci, imaginea artistic% este o sintez% ntre abstract 'i concret, ntre material 'i ideal, ntre general 'i singular. Calitatea artistic% a imaginilor decide asupra valorii operelor. Imaginea artistic% este sugestiv%, expresiv%, figurativ%. arta este o transfigurare a realului, o recreare simbolic% a realit%&ii, nu o copie pasiv%, fotografic%. Opera este un model imaginar 'i posibil al realului, deci o fic&iune, ce porne'te de la real, dar construie'te o lume imaginar%, cu rostul de a codifica 'i transmite un n&eles, o semnifica&ie. Teortetiznd conceptul de mimesis, Aristotel a subliniat c% istoria (ca disciplin% 'i discurs ra&ional asupra realit%&ii n devenire) poveste$te lucruri ntmplate cu adev"rat, nf%&i'eaz% faptele aevea ntmplate, poezia (epopeea, drama etc.), arta, prin extensie, nf%&i'eaz% fapte ce s-ar putea ntmpla, lucruri putnd s" se ntmple n 343 marginile verosimilului $i ale necesarului. Acest paragraf celebru din capitolul IX al Poeticii a prilejuit comentarii interminabile. Cert este c% Stagiritul consider% c% obiectul artei nu este realul, ci posibilul. n leg%tur% cu conceptul aristotelic de mimesis s-au purtat numeroase dispute teoretice n estetica modern%. Nici abordarea semiotic% nu a putut ocoli acest concept, reluat n teza c% semnul artistic are un caracter iconic, adic% se bazeaz% pe asem%narea (metaforic% sau metonimic%) dintre imagine 'i referent, pe similaritatea dintre expresie 'i con&inutul pe care l semnific%. opera de art% are drept caracteristic% definitorie unitatea organic% dintre form% 'i con&inut, dintre expresie 'i semnifica&ie. Curentele artistice au pus accent fie pe registrul expresiei (formalism, estetism), fie asupra con&inutului (art% cu tendin&%, art% cu un mesaj etic, didacticism etc.). arta are un caracter subiectiv, probat att n actul crea&iei, ct 'i n momentul recept%rii. Caracterul emo&ional al artei este vizibil n faptul c% opera exprim% tr%irile 'i sentimentele autorului, ct 'i n capacitatea ei de a provoca o stare emotiv% complex% n con'tiin&a receptorului. Termenul de katharsis a fost introdus 'i teoretizat tot de Aristotel, care definea tragedia drept imita&ia unei ac&iuni alese 'i ntregi, imita!ie nchipuit" de oameni n ac!iune, ci nu povestit", $i care strnind mila $i frica s"vr$e$te 344 cur"!irea acestor patimi. A'adar, efectul purificator al artei este realizat printr-o dubl% mi'care spiritual%: identificarea emo&ional% a receptorului cu universul fic&ional 'i simbolic al operei (prin mecanismul empatiei, spun psihologii moderni), concomitent cu strategiile de distan&are critic% fa&% de acest univers. Receptarea estetic% este un act de o complexitate unic%, ntruct angajeaz% subiectivitatea integral% a omului (percep&ia, sensibilitatea, afectivitatea, intui&ia, reprezentarea, proiec&ia imaginar% 'i gndirea ra&ional%).
343 344

Aristotel, Poetica, Bucure'ti, editura academiei RPR, "965, pp 64-65. Ibidem, p. 60.

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

"9"

adev%rul artistic este dat nu de adecvarea imaginii la realitate, ci de adecvarea dintre expresie 'i semnifica&ie, de for&a expresiei de a codifica 'i transmite un anumit mesaj. Realismul a insistat asupra caracterului referen&ial al artei. n cazul caricaturii, ne putem ntreba dac% este adev%rata imaginea sau sensul pe care l transmite. Faptic, imaginea este o deformare a obiectului real, dar caricatura este adev%rat% prin semnifica&ia pe care o transmite. A'adar, imaginea artistic% 'i opera de art% ca ntreg reprezint% o unitate contradictorie, o totalitate organic%, semnificant%, cu voca&ie integratoare. Dintre toate domeniile valorice 'i formele de crea&ie uman%, arta 'i-a p%strat caracterul sincretic, nu 'i-a t%iat leg%turile cu totalitatea vie&ii, opera de art% fiind autonom% 'i heteronom% n acela'i timp. Explornd heteronomia artei, subliniat% de Vianu, Ion Iano'i vorbe'te cu ndrept%&ire de impuritatea artei, de faptul c% opera de art%, n structura sa semnificant%, contope'te aspecte 'i semnifica&ii umane multiple (psihologice, morale, religioase, ludice, sociologie, tehnice, filosofice etc.). Arta ncorporeaz% n &es%rtura ei con&inuturi nespecifice, pe care le transfigureaz%, le supune unor legit%&i proprii. Din aceast% perspectiv%, imaginea artistic% nu este altceva dect concretul semnificativ, iar condi&ia dintotdeauna a artei este aceea ca maximala semnifica!ie s" fie contopit" cu $i topit" n (accentu"m: implicat", absorbit", dizolvat" n) maximala 345 concrete!e. Art% 'i mesaj Numero'i teoreticieni au denun&at caracterul speculativ al vechii filosofii a artei, ntruct se ocupa de frumos, de categorii estetice, f%r% s% aduc% un spor de cunoa'tere asupra fenomenului artistic concret. De exemplu, Socrate discut% ntr-un dialog platonic cu Hippias despre frumos, acesta din urm% dndu-i exemple de lucruri frumoase, dar Socrate l avertiza mereu: nu te-am ntrebat care sunt lucrurile frumoase, ci ce este frumosul, ca atare, conceptul de frumos. Max Bense afirm% c% dup% mii de ani de cnd omenirea produce art%, gndirea speculativ% nu este n stare s% defineasc% nici azi fenomenul artistic, cantonndu-se ntr-o serie de banalit%&i. De aceea, o abordare profitabil% ar fi aceea care ncearc% s% elucideze misterul artei pornind de la analiza limbajului artistic, aspect perceptibil 'i care poate fi supus unei expertize aplicate. n cultura romn%, G. C%linescu a sus&inut c% estetica nu are un caracter de 'tiin&%, ntruct nu are un obiect propriu, nu poate oferi norme general valabile 'i, paradoxal, s-a n%scut, ca disciplin%, din frigiditatea unor intelectuali incapabili de emo&ii artistice autentice. Pozi&ia sa este una antinormativist%, astfel c% tot ceea ce poate s% fac% estetica este s% descrie fenomenul artistic, s% analizeze operele artistice, dar nu s% defineasc% arta prin atribute generale sau prin norme universale, ntruct n crea&ia artistic% opereaz% talentul, imagina&ia creatoare de forme ve'nic noi. Respingnd teoriile pretins 'tiin&ifice care c%utau s% fixeze a priori canoane 'i norme n art%, C%linescu accept% doar o analiz% critic% aposteriori. Dac% arta ar putea fi prins% ntr-o formul% universal valabil%, atunci am putea elabora norme care, prin respectarea 'i aplicarea lor, s% duc% la producerea n serie a capodoperelor, ceea ce nu este posibil 'i, dac% ar fi posibil, ar fi aberant. Considernd c% arta este o continu% tensiune dintre atitudine 'i tehnic%, dintre form% 'i fond, C%linescu respinge att experimentul gratuit, ct 'i tradi&ionalismul, care repet% la nesfr$it forme nvechite, transform" un echilibru realizat, deci epuizat n manier". Artistul autentic dep%'e'te formulele 'i programele estetice 'i ideologice care vor s% ndrume crea&ia pe anumite f%ga'e:
345

Ion Iano'i, Schi!" pentru o estetic" posibil", Bucure'ti, Editura Eminescu, "975, p. 56.

"92

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu - FILOSOFIA CULTURII

n realitate singurul agent al echilibrului (dintre form" $i fond n.ns.) este talentul. Cnd r"sare geniul mor $colile. C"ci n capodoper" atitudinea $i maniera se distrug n actualitatea echilibrului, ca proces spontan al spiritului creator. Un scriitor mare e ntotdeauna tradi!ionalist $i ntotdeauna modernist. Crend o oper" individual", el $i-a exprimat actualitatea sufleteasc" ce con!ine ns" n chip implicit toate momentele istorice 346 din evolu!ia literar" a limbii n care scrie. Analiznd diversele teorii filosofice asupra artei (teoria mimesis-ului la Platon 'i Aristotel, teoria artei ca eliberare de sub dictatura voin&ei oarbe, la Schopenhauer, teoria hegelian% a artei ca expresie sensibil% a Ideii etc.), C%linescu conchide c% arta, n spe&% poezia nu se poate defini, ci numai descrie, folosind procedeul analogiei, avnd n vedere varietatea istoric% 'i individual% a formelor artistice 'i a ntruchip%rilor sale concrete. Istoricul 'i criticul trebuie s% dea judec%&i de valoare individuale, folosind ntr-un mod personal criteriul estetic. Observa&iile sale sunt capitale 'i intr% n rezonan&% cu esteticile moderne. C%linescu a sublinat mereu autonomia artei, capacitatea ei de a crea lumi ideale, de a exprima st%rile fundamentale ale condi&iei umane, dep%'ind finalit%&ile practice 'i contingen&ele sociale. El disociaz% ntre eul psihologic, practic, angajat ntr-o re&ea de contingen&e, 'i eul contemplativ, simbolic $i n acest n!eles universal. Crea&ia artistic% nu e posibil% f%r% dep%'irea planului psihologic, empiric, care nu permite desc%tu'area emo&iei artistice: Cnd ns", ridicndu-m" deasupra propriei mele activit"!i psihice, mi fac un obiect