Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTAN!A FACULTATEA DE ISTORIE SPECIALIZAREA: ISTORIE EDI!

IA REVIZIA DATA REVIZIEI " 2 " 3 4 5

PROGRAMA ANALITIC# A DISCIPLINEI ISTORIA VECHE A ROMNIEI (I !i II)


Ore curs/s!pt!mn!: 2 Ore seminar s!pt!mn!: 2 Num!r credite: - semestrul I 7 credite - semestrul II 6 credite I. Obiective generale - dobndirea unui amplu "i complex sistem de informa#ii privind ISTORIA VECHE A ROMNIEI; - dezvoltarea "i stimularea gndirii studen#ilor, a capacit!#iilor de analiz! "i sintez! a unui vast material informa#ional; - crearea complexului motiva#ional care permite studentului abordarea selectiv! a problemelor fundamentale specifice istoriei vechi a Romniei. - Istoria veche a Romniei trateaz! un interval foarte larg, situat ntre nceputurile istoriei noastre pn! n sec. VIII d.Hr., respectiv: preistoria; protoistoria; antichitatea; formarea poporului romn. Cronologic, ea cuprinde intervalul dintre paleolitic pn ! n sec. VIII d.Hr. II. Forme de evaluare a cuno$tin%elor - Acestea vizeaz! o larg! arie de cuprindere: prezen#a la curs; activitatea la seminar; testarea cuno"tin#elor pe parcursul semestrelor "i testarea final! prin examenele semestrelor I "i II. Examenele semestriale cuprind proba scris! "i proba oral! (finalizate cu o singur! not!). Pentru a fi eficient!, evaluarea urm!re"te, indiferent de forma de examinare: - includerea tuturor obiectivelor importante ale disciplinei; - stabilirea nivelului ini#ial "i progresul ulterior al fiec!rui student prin dobndirea cuno"tin#elor de Istoria veche a Romniei; - eviden#ierea lacunelor ap!rute n procesul nv!#!rii "i modalit!#ile acoperirii acestora de c!tre student. III. IV. Condi%ii de participare: Parcurgerea p!r#ii a II-a este condi#ionat! de parcurgerea primei p!r#i.

Strategii didactice: n cadrul prelegerilor "i seminariilor vor fi dezb!tute aspectele evolu#iei istorice a Romniei, cu accent pe temele mai pu#in cunoscute sau controversate, n vederea determin!rii studen#ilor pentru a ntreprinde cercet!ri proprii. Se vor mbina expunerile cu documentarea efectuat! direct la obiective arheologice reprezentative (Histria, Adamclisi, Mangalia, Capidava, Muzeul de Istorie Na#ional! "i Arheologie Constan#a, Edificiul Roman cu Mozaic etc.)

V. Unit&%i de Con%inut : 1

Nr. Temele disciplinei semestrul I Nr. crt. ore 0 1 2 ______________________________________________________________________________________________________________ ". IZVOARELE ISTORIEI VECHI A ROMNIEI Obiectul istoriei vechi a Romniei Locul "i particularit!#ile dezvolt!rii istorice aRomniei. nrurirea factorului geografic Izvoarele arheologice:- definire; - metode clasice de cercetare: 1 - stratigrafic! 2 tipologic!; 3 geografic! sau chorologic!; - cronologia relativ! "i absolut!; metode moderne de stabilire a cronologiei absolute; - preocup!ri n domeniul cercet!rii arheologice n Romnia. Izvoarele scrise: literare "i istoriografice; epigrafice; numismatice; papiriacee. 2 ore

2.

Bibliografie selectiv& - M.Babe", Marile etape ale dezvolt!rii arheologice n Romnia, SCIVA, 32, 1981, 3, p. 319 330. - Idem, n Enciclopedia arheologiei "i istoriei vechi a Romniei, I, Bucure"ti, 1994, p. 94-99 - xxx Bibliografia istoric! a Romniei, I (1944 1969); IV (1969 1974); V (1974 1979); VI (1979 1984); VII (1984 1989). - Em.Condurachi, Archologie roumaine au XX-e sicle, Bucure"ti, 1963 - xxx Din realiz!rile arheologiei romne"ti, SCIVA, 36, 1985, 1 2, p. 3 29. - M.Petrescu-Dmbovi#a "i colaboratorii, Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995. - N.Ursulescu, nceputurile istoriei pe teritoriul Romniei, Ia"i, 1998. PALEOLITICUL 'I EPIPALEOLITICUL (MEZOLITICUL) PE TERITORIUL ROMNIEI 2 ore - Premizele epocii paleolitice; - Cronologie; - Caracteristici geologice "i climatice; flora "i fauna; - Paleoliticul inferior; - Paleoliticul mijlociu; - Paleoliticul superior; - Manifest!ri magico-religioase. Arta - Epipaleoliticul (Mezoliticul). Bibliografie selectiv& Ligia Brzu, Preistorie general!, Bucure"ti, 1991 Maria Bitiri, Paleoliticul n #ara Oa"ului, Bucure"ti, 1972 V. Boronean#, Recherches archeologiques sur la zone des Portes de Fer, Dacia, N.S., 17, 1973, p. 5 39 Ilie Borziac, Paleoliticul "i mezoliticul n spa$iul dintre Nistru "i Prut, Thraco-Dacica, 15, 1994, p. 19 40. Marin Crciumaru, Mediul geografic n pleistocenul superior "i culturile paleolitice din Romnia, Bucure"ti, 1980. Marin Crciumaru, Maria Bitiri, Picturi rupestre la Cuciulat pe Some". Manifest!ri artistice preistorice, SCIVA, 30, 1979, 2, p. 285 292. V.Chiric!, The Gravettien in the East of Romanian Carpathians, Ia"i, 1989. Vl. Dumitrescu. Al. Bolomey, Fl. Mogo"anu, Esquisse d une prehistoire de la Roumanie, Bucure"ti, 1983 xxx - La gense et l evolution des cultures palolitiques sur les territoire de la Roumanie, coordonator V.Chiric!, Ia"i, 1987. Fl. Mogo"anu, Paleoliticul din Banat, 1978 C.S.Nicolaescu-Plop"or, La pleolitique en Roumanie, Dacia, 5 6, 1938, p. 41 107 Al. P!unescu, Evolu$ia uneltelor "i armelor de piatr! cioplit! descoperite pe teritoriul Romniei, Bucure"ti, 1970 Idem, Paleoliticul "i epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins ntre Carpa$i "i Siret, I/1, Ed. Satya SAI, Bucure"ti, 1998 Idem, Paleoliticul "i epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins ntre Siret "i Prut, I/2, Ed. Satya SAI, Bucure"ti, 1999. Idem, Paleoliticul "i mezoliticul de pe teritoriul Dobrogei, II, Ed. Satya SAI, Bucure"ti, 1999 M.Petrescu-Dmbovi#a "i colab., Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995

3.

NEOLITICUL 'I ENEOLITICUL PE TERITORIUL ROMNIEI

4 ore

Evolu#ii climatice "i ecologice Periodizare "i cronologie Geneza neoliticului pe teritoriul Romniei; problemele neoliticului aceramic Caracteristicile principale ale perioadei: evolu#ia a"ez!rilor "i a locuin#elor; ocupa#iile. Neoliticul timpuriu Neoliticul mijlociu Eneoliticul (=chalcoliticul) Manifest!ri ale vie#ii spirituale: ritualuri funerare; practici magico-religioase; arta. Bibliografie selectiv& D.Berciu, Cultura Hamangia, Bucure"ti, 1966 E.Com"a, Neoliticul pe teritoriul Romniei. Considera$ii, Bucure"ti, 1987 Idem, Bibliografia neoliticului pe teritoriul Romniei, I, Bucure"ti, 1976, II, Bucure"ti, 1977 Idem, Via$a oamenilor din spa$iul carpato-danubiano-pontic n mileniile 7 4 .Hr., Bucure"ti, 1996 Idem, Figurinele antropomorfe din epoca neolitic! pe teritoriul Romniei, Bucure"ti, 1995 I.T.Dragomir, Eneoliticul din sud-estul Romniei. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, Bucure"ti, 1983 Vl. Dumitrescu, Originea "i evolu$ia culturii Cucuteni, SCIV, 14, 1963, 1, p. 51 78 "i 2. p. 285 305 Idem, Arta neolitic! n Romnia, Bucure"ti, 1968 Idem, Arta culturii Cucuteni, Bucure"ti, 1979 Idem, The Neolitic Settlement at Rast, Oxford, 1980 Vl.Dumitrescu, A.Vulpe, Dacia nainte de Dromihete, Bucure"ti, 1988 L.Elis, The Cucuteni Tripolie Culture. A Study in Technology and the Origin of Complex Society, BAR, Oxford, 1984 N.Har#uche, Complexul cultural Cernavod! I de la Rmnicelu, Istros, I, Br!ila, 1980, p. 33 91 P.Ha"otti, Epoca neolitic! n Dobrogea, Constan#a, 1997 Olga Larina, Neoliticul pe teritoriul Republicii Moldova, Thraco-Dacica, 15, 1984, p. 41 66. Gh.Lazarovici, Neoliticul n Banat, Cluj-Napoca, 1980 Idem, Cultura Vinca n Romnia, Timi"oara, 1991 S.Marinescu-Blcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul Romniei, Bucure"ti, %974 Eadem, Trpe"ti: From Prehistory to History in Eastern Romania, B A R, 107, Oxford, 1981 Silvia Marinescu-Blcu, Alexandra Bolomey, Dr!gu"eni. A Cucutenian Community, Bucure"ti-Tubingen, 2001. Zoia Maxim-Kalmar, Turda", Cluj, 1991 Cornelia-Magda Mantu, Cultura Cucuteni. Evolu$ie, cronologie, leg!turi,Piatra Neam#, 1998 Dan Monah, $t.Cuco", A"ez!rile culturii Cucuteni din Romnia, Ia"i, 1985 Dan Monah, Plastica antropomorf! a culturii Cucuteni-Tripolie,Piatra Neam#, 1997 Marin Nica, Nouvelles donnes sur le nolithique ancien d Oltenie, Dacia, N.S., 21, 1977, p. 13 53 Iuliu Paul, Cultura Petre"ti, Bucure"ti, 1992 M.Petrescu-Dmbovi#a, Cucuteni, Bucure"ti, 1966 xxx La civilisation de Cucuteni en contexte europen, Ia"i, 1987 (sub redac#ia lui M.Petrescu Dmbovi#a). M.Petrescu-Dmbovi#a "i colab., Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995 M.Petrescu-Dmbovi#a, Marilena Florescu, A.C.Florescu, Tru"e"ti. Monografie arheologic!, Ia"i, 1999 H.Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Berlin-Leipzig, 1993 Victor Sorokin, Culturi eneolitice din Moldova, Thraco-Dacica,15, 1994, p. 67 92 Henrieta Todorova, The Eneolithic in Bulgaria, B A R, 49, Oxford, 1978 N.Ursulescu, Evolu$ia culturii Star&evo-Cri" pe teritoriul Moldovei, Suceava, 1984 idem, nceputurile istoriei pe teritoriul Romniei, Ia"i, 1998 N.Vlassa, Neoliticul Transilvaniei: studii, articole, note,Cluj, %976 xxx The Vin&a Culture, its Role and cultural connections, Timi"oara, 1996

4.

PERIOADA DE TRANZI!IE DE LA

ENEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI Transform!ri socio-economice "i etnice; Principalele culturi Bibliografie selectiv& -

2 ore

D.Berciu, S.Morintz, P.Roman, Cultura Cernavoda II. A"ezarea din sectorul b de la Cernavoda, SCIV, 24, 1973, 3, p. 373 405 Vl.Dumitrescu, A.Vulpe, Dacia nainte de Dromihete, Bucure"ti, 1988 M.Dinu, Contribu$ii la problema amforelor sferice pe teritoriul Moldovei, Arheologia Moldovei, 1, 1961, p. 89 106 Idem, Le complexe Horodi"tea-Folte"ti et le problme de lindo-europanisation de lespace carpato-danubien, Actes du II e Congrs International de Thracologie, I, Bucure"ti, 1980, p. 35 48 N.Har#uche, Fl.Anastasiu, Br!ili$a, Br!ila, 1968 Igor Manzura, Manifest!ri culturale n perioada de tranzi$ie, Thraco-Dacica, 15, 1994, p. 103 120 S.Morintz, P.Roman, ber die Chronologie der bergangszeit vom 'eneolithikum zur Bronzezeit in Rumnien, Dacia, NS, 13, 1969, p. 61 71 S.Morintz, P.Roman, Aspekte des Ausgangs des 'neolithikums und der bergangszeit zur Bronzezeit in Raum des Niederdonau, Dacia, NS, 12, 1968, p. 45 128 S.Morintz, P.Roman, Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului la Dun!rea de Jos, SCIV, 19, 1968, 4, p. 553 571 S.Morintz, P.Roman, Cu privire la cronologia perioadei de tranzi$ie spre epoca bronzului n Romnia, SCIV, 21, 1970, 4, p. 557 569 P.Roman, Cultura Co$ofeni, Bucure"ti, 1976 P.Roman, I.Nemeti, Cultura Baden n Romnia, Bucure"ti, 1978 P.Roman, Ann Dodd-Opri#escu, Pall Iano", Beitrge zur Problematik Schnurverzierte-Keramik Sudosteuropas, Meinz am Rhein, 1996 P.Roman, Fenomenul indoeuropeniz!rii "i constituirea neamului tracic la Dun!rea Inferioar! n lumina cercet!rilor arheologice, Symposia Thracologica, 7, 1989, Tulcea, p. 49 55 Jean Haudry, Indoeuropenii,, Ed. Teora, Bucure"ti, 1998 Teophil Simenschy, Gh. Iv!nescu, Gramatica comparat! a limbilor indo-europene, Bucure"ti, 1981 Lucia Wald, Dan Slu"anschi, Introducere n studiul limbilor indo-europene,Bucure"ti, 1986. mile Beneviste, Vocabularul institu$iilor indo-europene, Paideia, Bucure"ti, 1999

5. -

EPOCA BRONZULUI PE TERITORIUL ROMNIEI. PROTO-TRACII 'I TRACII Tr!s!turile principale ale epocii. Periodizare. Metalurgia bronzului "i a aurului. Ocupa#ii reprezentative Structuri etnice "i sociale Bronzul timpuriu Bronzul mijlociu Bronzul trziu Manifest!ri ale vie#ii spirituale: rituri "i ritualuri funerare; arta epocii bronzului.

4 ore

Bibliografie selectiv& I. Andri#oiu, Civiliza$ia tracilor din sud-vestul Transilvaniei Bibl. Thracologica, 2, Bucure"ti, 1992 T.Bader, Epoca bronzului n nord-vestul Transilvaniei. Culturi pretracice "i tracice, Bucure"ti, 1978 Nikolaus Boroffka, Die Wietenberg-Kultur, Bonn, 1994 $t.Burda, Tezaure de aur din Romnia, Bucure"ti, 1979 I.Chicideanu, Die frhtrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Sdwestrumnien, Dacia, NS, 30, 1986, p. 7- 48 Horia Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului n centrul "i sud-vestul Transilvaniei, Bucure"ti, 1997 N.Chidio"an, Contribu$ii la istoria tracilor din nord-vestul Romniei. A"ezarea de la Der"ida, Oradea, 1980 Vladimir Dergacev, Epoca bronzului. Perioada timpurie,Thraco-Dacica, 15, 1994, p. 121 140 xxx Comori ale epocii bronzului din Romnia, Muzeul Na#ional de Istorie, Bucure"ti, 1995 Vl.Dumitrescu, Necropola de incinera$ie din epoca bronzului de la Crna, Bucure"ti, 1961 idem, Arta preistoric! n Romnia, Bucure"ti, 1974 Vl.Dumitrescu, A.Vulpe, Dacia nainte de Dromihete, Bucure"ti, 1998 A.C.Florescu, Contribu$ii la cunoa"terea culturii Noua, Arheologia Moldovei, 2 3, 1964, p. 143 216 idem, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni n Romnia.A"ez!ri "i necropole, C!l!ra"i, 1991 Marilena Florescu,Cteva observa$ii referitoare la ritul "i ritualurile practicate de purt!torii culturii Monteoru n lumina s!p!turilor de la Cnde"ti (jud. Vrancea). Carpica, 10, 1978, p. 97 136. B.Hnsel, Beitrge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken, I II, Bonn, 1968 Florin Gogltan, Bronzul timpuriu "i mijlociu n Banatul romnesc "i pe cursul inferior al Mure"ului. Cronologia "i descoperirile de metal, Timi"oara, 1999 M.Gum!, Epoca bronzului n Banat. Orizonturi arheologice "i manifest!ri culturale, Timi"oara, 1997 M.Irimia, Sabia de bronz micenian! descoperit! la Medgidia (sec. al XIV ), Pontica, 2, 1969, p. 137 147 idem, Observa$ii privind epoca bronzului n Dobrogea n lumina unor cercet!ri recente, SCIVA, 32, 1981, 3,p. 347 369. idem, Funde aus der spten Brozezeit in der Dobrudscha und einige Betrachtungen, die Coslogeni-Kultur betreffend Actele celui de-al VII-lea Congres Interna#ional de Thracologie, Sofia-Iambol, 25 30 sept. 2000 (sub tipar) Valeriu Leahu, Cultura Tei, Bucure"ti, 1966 S.Morintz, Contribu$ii arheologice la istoria tracilor timpurii, %. Epoca bronzului n spa$iul carpato-balcanic,Bucure"ti, 1978 Mircea Negru, Cristian F.Schuster, Drago" Moise, Militari-Cmpul Boja, Bucure"ti, 2000 Ivan Ordentlich, Die chronologische Gliederung der Otomani-Kultur auf dem rumnischen Gebiet und ihre wichtigsten Merkmale, Dacia, NS, %4, %970, p. 83 97. M.Petrescu-Dmbovi#a, Depozitele de bronzuri din Romnia, Bucure"ti, 1977 M.Petrescu-Dmbovi#a "i colaboratorii, Istoria Romniei.De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti,%995 P.Roman, Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul Romniei, SCIVA, 37, 1986, 1, p. 29 55 Mircea Rusu, Considera$ii asupra metalurgiei aurului din Transilvania n Bronz D "i Hallstatt A, n A.M.Napocensis, 9, 1972, p. 29 - 63 Eugen Sava, Epoca bronzului; perioada mijlocie "i trzie. Sec. XVII XII, Thraco-Dacica, 15, 1994, p. 141 158. Cristian F.Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului n bazinul Arge"ului "i Ialomi$ei Superioare, Bucure"ti, 1997 Cristian F. Schuster, Traian Popa, Mogo"e"ti. Studiu monografic, Giurgiu, 2000 Zolt Szekely, Perioada timpurie "i nceputul celei mijlocii a epocii bronzului n sud-estul Transilvaniei, Bucure"ti, 1997 A.Vulpe, Die Axte und Beile in Rumanien, I, II, Prahistorische Bronzefunde, Munchen, 1975 A.Vulpe, Limita de vest a Sci$iei la Herodot, St.Cl., 24, %986, p. 33 43 idem, Die Kurzschwerte Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumanien, PBF, VI/9, Munchen, 1990 idem, Considera$ii privind nceputul "i definirea perioadei timpurii a epocii bronzului n Romnia, n Timpul Istoriei, I, Memorie "i patrimoniu, Univ. Bucure"ti, 1997, p. 37 49 idem, Tezaurul de la Per"inari. O nou! prezentare,Cultur! "i civiliza#ie la Dun!rea de Jos, 15, C!l!ra"i, 1997, p. 263 301 A.Vulpe, Virgil Mih!ilescu-Brliba, Tezaurul de la R!deni, jud. Neam$, Mem.Ant, 12 14, 1980 1982, p. 41 56 Eugenia Zaharia, La culture Monteoru, Dacia, NS, 31, 1987, p. 21 50; Dacia, NS, 34, 1990, p. 23 52; Dacia, NS, 35, 1991, p. 61 92.

6. -

PRIMA EPOC# A FIERULUI PE TERITORIUL ROMNIEI 2 ore Tr!s!turile principale ale epocii; cronologie. C!ile de difuziune ale noii metalurgii "i centrele de produc#ie. Culturile "i grupurile culturale specifice; Primele raporturi cu grecii; Sci#ii. Agatir"ii; Arta traco-getic! Religia geto-dac!. Alte manifest!ri spirituale. Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae daco-romanae, I, Bucure"ti, 1964, II, Bucure"ti, 1970 P.Alexandrescu, La groupe des trsors thraces du Nord des Balkans, Dacia, NS, 27, 1983, p. 45 68 (I); idem, Dacia, NS, 28, 1984, p. 85 96 (II) idem, LAigle et le Dauphin. Etudes darchologie pontique, Bucurest-Paris, 1999 D.Berciu, Arta traco-getic!, Bucure"ti, 1969 "i n limba francez!, Bucure"ti, 1974 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Gengis Han, Bucure"ti, 1980 xxx Der Basarabi-Komplex in Mittel-und Sdosteuropa, Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (7 9 november 1996), Bukarest, 1996 I.H.Cri"an, Spiritualitatea geto-dacilor: repere istorice, Bucure"ti, 1986 idem, Civiliza$ia geto-dacilor, Bucure"ti, 1993 Mi"u Davidescu, Un tezaur de podoabe tracice descoperit la Hinova Mehedin$i, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 7 29 Vl.Dumitrescu, La ncropole tumulaire du premier ge du fer de Basarabi, Dacia, NS, 12, 1968, p. 177 260 Vl.Dumitrescu, A.Vulpe, Dacia nainte de Dromihete, Bucure"ti, 1988 Marian Gum!, Civiliza$ia primei epoci a fierului n sud-vestul Romniei, Bucure"ti, 1993 B.Hnsel, Beitrge zur regionalen und chronologischen Gliederung der lteren Hallstattzeit an der unteren Donau, Bonn, 1976 R.F. Hoddinot, B.Nikolov, The New Thracien Treasure from Rogozen, Bulgaria, London, 1986 Brigitte Kull, Tod und Apotheose. Zur Ikonographie in Grab und Kunst der jungeren Eisenzeit an der unteren Donau und ihren Bedeutung fr die Interpretation von Prunkgrobern, Bericht der Romisch-germanischen Kommision, 78, 1997, p. 197 466. M.Irimia, Observa$ii privind arheologia secolelor VII V .e.n. n Dobrogea, Pontica, 8, 1975, p. 89 114 idem, Die mittlere und spte Hallstattzeit auf dem Gebiet der Dobrudscha im Licht neuerer Entdeckungen, Thrakologischer Kongress, 1980, II, Sofia, 1984, p. 92 105. M.Irimia, N.Conovici, Descoperiri hallstattiene n zona davei getice de la Satu Nou (com. Oltina, jud. Constan$a), Pontica, 26, 1993, p. 51 114 A.Lszlo, nceputurile metalurgiei fierului pe teritoriul Romniei, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 17 39 idem, nceputurile epocii fierului la est de Carpa$i,Bucure"ti, 1994 Oleg Levi#ki, Culturile din epoca Hallstattului timpuriu "i mijlociu, Thraco-Dacica, 15, 1994, p. 159 214 idem, Cultura Hallstattului canelat la r!s!rit de Carpa$i, Bucure"ti, 1994 A.I. Meliukova, Skyfi i Frakiiskii mir, Moscova, 1979 S.Morintz, P.Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu nsud-vestul Romniei, Insula Banului (jud. Cara"-Severin), SCIV, 20, %969, 3, p. 393 423 Rodica Naniu, Religia "i mitologia ge$ilor reflectate n monumentele de art! ( sf. sec. V sec. III .Hr.), Bucure"ti, 1998 I.T.Niculi#!, Severnae frakii$ V VI I VV. do n.e.,Chi"in!u, 1987 M.Petrescu-Dmbovi#a, Cet!$uia de la Stoicani, Materiale, 1, 1953, p. 132 144; Cimitirul hallstattian de la Stoicani, Materiale, 1, 1953, p. 157 211 xxx Premier ge du fer au Bouches du Danube et dans les regions autour de la Mer Noire, Tulcea, 1997 M.Petrescu-Dmbovi#a "i colaboratorii, Istoria Romniei.De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995 Silviu Sanie, Din istoria culturii "i religiei geto-dacice, Ed. A II-a, Ia"i, 1999 Valeriu Srbu, Credin$e "i practici funerare, religioase "i magice n lumea geto-dacilor, Br!ila Gala#i, 1993 Valeriu Srbu, Gelu Florea, Imaginar "i imagine n Dacia preroman!, Br!ila, 1997 A. Stoia, Despre problema cimerian! n spa$iul carpato-du!rean n lumina ultimelor cercet!ri, SCIV,31,1980,1,p.77 89 G.Tonceva, Chronologie du Hallstatt ancien dans la Bulgarie de nord-est, Sofia, 1980 Valentin Vasiliev, Sci$ii agatir"i pe teritoriul Romniei, Cluj-Napoca, 1980 Valentin Vasiliev, Fortification de refuge et letablissements fortifis du premier ge du fer en Transylvanie, Bucarest, 1995 Valentin Vasiliev, Ioan Al. Aldea, Horia Ciugudean, Civiliza$ia dacic! timpurie n aria intracarpatic! a Romniei. Contribu$ii arheologice. A"ezarea fortificat! de la Teleac,Cluj-Napoca, 1991 A.Vulpe, Necropola hallstattian! de la Ferigile. Monografie arheologic!, Bucure"ti, 1967 idem, Cercet!ri arheologice "i interpret!ri istorice privind sec. VII V a.Chr. n spa$iul intracarpatic, Memoria Antiquitatis, 2, %970, p. %82 2%3 idem, Zur Chronologie der Ferigile-Gruppe, Dacia, NS, 21, 1977, p. 81 111 idem, Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabi Kultur, I, Dacia, NS, 30, 1986, p. 49 90 Aurel Zanoci, Fortifica$iile geto-dace din spa$iul extracarpatic n secolele VI III a.Chr., Bucure"ti, %998

7. -

COLONIILE GRECE'TI DE PE TERITORIUL ROMNESC. RAPORTURILE LOR CU POPULA!IA AUTOHTON#

4 ore

Colonizarea greac! "i etapele ei; Histria, Tomis, Callatis, Tyras Raporturile coloniilor vest-pontice cu ge#ii, sci#ii, "i statul macedonean. Rela#iile cu Moskon, Zalmodegikos "i Rhemaxos Via#a cultural! "i artistic! Burebista "i coloniile grece"ti vest "i nord-pontice Raporturile cu romanii Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae daco-romanae, I, Bucure"ti, 1964, II, Bucure"ti, 1970 P.Alexandrescu, Histria, IV, La cramique depoque archaque et classique (VII e IV e s.), Bucure"ti Paris, 1978 idem, Histria n epoca arhaic!, I, Pontica, 18, 1985, p. 41 53, II, Pontica, 19, 1986, p. 19 32 idem, Dosar pentru Marea Neagr!, n J.Boardmann, Grecii de peste m!ri, Bucure"ti, 1988, p. 408 428 idem, LAigle et le Dauphin. tudes d archologie pontique, Bucarest-Paris, 1999 P.Alexandrescu, W.Schuller (eds.), Histria, Konstanz, Xenia, 25, 1990 Maria Alexandrescu-Vianu, Histria, IX, Les statuetes et les reliefs en pierre, Bucarest Paris, 2000 Al.Avram, Pentru o fenomenologie a raporturilor dintre ge$i "i greci, Symp. Thrac., 7, Tulcea, 1989, p. 70 - 90 idem, Untersuchungen zur Geschichte des Territoriums von Kallatis in Griechischer Zeit, Dacia, NS, 35, 1991, p.103 137 idem, Inscriptions grecques et latines de Scythie Mineure.III Callatis et son territoire, Bucarest Paris, 1999 J.Boardmann, Grecii de peste m!ri, Bucure"ti, 1988 M.Bucoval!, Necropole elenistice la Tomis, Constan#a, 1967 Livia Buzoianu, Civiliza$ia greac! n zona vest-pontic! "i impactul ei asupra lumii autohtone (sec. VII IV .Hr.), Constan#a, 2001 V.Canarache, Monedele sci$ilor din Dobrogea, SCIV, %, 1950, , 1, p. 213 257 Maria Coja, P.Dupont, Histria, V, Ateliers cramiques, Bucure"ti Paris, 1979 Em. Condurachi, Histria. Monografie arheologic!, I, Bucure"ti, 1960 (coordonator). Histria II, Bucure"ti, 1966 (Suzana Dimitriu, Cartierul de locuin$e din zona de vest a cet!$ii n epoca arhaic!; P.Alexandrescu, Necropola tumular!) C.Dom!nean#u, Un sanctuaire hellnistique du site de Nunta"i II, Dacia, NS, 37, 1993, p. 59 78 idem, Histria, IX, Le bols hellnistiques dcor en relief, Bucure"ti, 2000 Vl.Dumitrescu, A.Vulpe, Dacia nainte de Dromihete,Bucure"ti, 1988 N.Erhardt, Milet und seine Kolonien, Frankfurt, 1993 M.Irimia, Die Beziehungen der Thraco-Geten mit den griechischen Kolonien von der Schwarzmeerkste der Dobrudscha, al II-lea Simpozion Interna#ional de Tracologie, Roma, 1979, p. 112 146 idem, Considera$ii privind civiliza$ia ge$ilor din Dobrogea n a doua epoc! a fierului n lumina descoperirilor arheologice, Symposia Thracologica, 7, 1989, p. 94 - 114 M.Lambrino, Les vases archaiques d Histria, Bucure"ti, 1938 Mihaela M!nucu-Adame"teanu, Orgam polis, Pontica, 25, 1992, p. 55 67 M.M!rgineanu-Crstoiu, Un chapiteau ionique classique grec Histria. Quelques observations sur la composition et les units de mesure, Dacia, NS, 28, 1 2, 1984, p. 157 179. B.Mitrea, Descoperirile monetare "i leg!turile de schimb ale Histriei, St.Cl., 7, 1965, p. 143 167 idem, Etape cronologice n rela$iile Histriei cu geto-dacii pe baza monedelor, Thraco-Dacica, 5, 1 2, p. 111 122. V.Prvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucure"ti, 1926 (ed. nou! "i comentat! de R.Florescu, Bucure"ti, 1996) idem, La pntration hellenique et hellnistique dans la vale du Danube, BSH, 10, 1923, p. 23 - 47 idem, Dacia. Civiliza$iile str!vechi din regiunile carpato-danubiene, Bucure"ti, 1937 (trad. Rom. R.Vulpe; ed. nou! 1957) M.Petrescu-Dmbovi#a "i colaboratorii, Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995 D.M.Pippidi, D.Berciu, Din istoria Dobrogei .I. Ge$i "i greci la Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1965 D.M.Pippidi, Contribu$ii la istoria veche a Romniei, ed. a 2-a, Bucure"ti, 1967 idem, Studii de istorie a religiilor antice, Bucure"ti, 1969 idem, I Greci nel Basso Danubio dal eta arcaica alla conquista romana, Milano, 1971 idem, Inscrip$iile din Scythia Minor grece"ti "i latine. I. Histria "i mprejurimile, Bucure"ti, 1983 C.Preda, Tariverde a"ezare b!"tina"! sau factorie histrian!? Pontica, 5, 1972, p. 77 - 88 C.Preda, H.Nubar, Histria, III, Descoperiri monetare, %9%4 %970, Bucure"ti, 1973 Al.Suceveanu, Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V IV .e.n., Pontica, 5, 1972, p. 89 102 Dinu Theodorescu, Un chapiteau ionique de lepoque archaique tardive et quelques problmes concernant le style Histria, Dacia, NS, 12, 1968, p. 261 303 R.Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucure"ti, 1938 A.Vulpe, Limita de vest a Sci$iei la Herodot, St.Cl., 24, 1986, p. 33 43 Vl.Zirra, Punctul Histria-Sat, Materiale, 9, 1970, p. 213 220 K. Zimmermann, Al. Avram, Archologische Ausgrabungen in Histria Pod, R.S.Rumanien, Klio, 69, 1987, p. 6 27

8. -

A DOUA EPOC# A FIERULUI. CIVILIZA!IA GETO-DAC#. CEL!II 'I BASTARNII PE TERITORIUL ROMNIEI

3 ore

Tr!s!turile principale ale epocii. Cronologia. Geneza "i evolu#ia Latne-ului geto-dacic Cel#ii "i bastarnii pe teritoriul Romniei Monedele geto-dacilor Scrisul la geto-daci. Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae daco-romanae, I, Bucure"ti, 1964, II, Bucure"ti, 1970 A.D.Alexandrescu, La ncropole gte de Zimnicea, Dacia, NS, 24, 1980, p. 19 126 Tudor Arn!ut, Rodica Ursu Naniu, Vestigii getice din cea de a doua epoc! a fierului n interfluviul pruto-nistrean, Ia"i, 1996 Mircea Babe", Dacii "i bastarnii, Memoria Antiquitatis, 2, 1970, p. 215 236 idem, Problmes de la chronologie de la culture geto-dace la lumire des fouilles de Crlom!ne"ti, Dacia, NS, 19, 1975, p. 125 139 Mircea Babe", Die Poiene"ti-Luka"evka-Kultur. Ein Beitrg zur Kulturgeschichte im Raum stlich der Karpaten in der letzten Jahrhunderten von Christi Geburt, Bonn, 1993 Victor Bobi, Civiliza$ia geto-dacilor de la Curbura Carpa$ilor (sec. VI .Chr. II d.Chr.), Bucure"ti, 1999 D.Berciu, Descoperirile de la Cernavod! (%954) "i unele aspecte ale form!rii culturii Latne geto-dace la Dun!rea de Jos, Materiale, 4, 1957, p. 281 309 idem, Lumea cel$ilor, Bucure"ti, 1970 idem, Buridava dacic!, Bucure"ti, 1981 xxx Civilisation greque et cultures antiques priphriques Homage Petre Alexandrescu a son 70-e anniversaire (ed. Al.Avram et Mircea Babe"), Bucarest, 2000. N.Conovici, Noi date arheologice privind nceputurile culturii Poiene"ti-Lukasevka "i prezen$a bastarnilor n Dobrogea, SCIVA, 43, 1992, 1, p. 3 13. N.Conovici, Gh.Matei, Necropola getic! de la Stelnica-Gr!di"tea Mare (jud. Ialomi$a). Raport general pentru anii %987 %996, Materiale, SN, 1, 1999, p. 99 144. I.H.Cri"an, Ceramica daco-getic!. Cu special! privire la Transilvania, Bucure"ti, 1969 idem, Spiritualitatea geto-dacilor: repere istorice, Bucure"ti, 1986 idem, Civiliza$ia geto-dacilor, Bucure"ti, 1993 I.H.Cri"an, Mircea Rusu, Ein Keltisches Frstengrab von Ciume"ti, Rumnien, 50. Ber. R G K, 1969, 1971, p. 267 300 H.Daicoviciu, Dacii, Bucure"ti, 1965 V.Dupoi, Bastarnii n Dacia, A U B Ist., 20, 1971, p. 27 50 A.C.Florescu, Unele considera$ii asupra cet!$ilor traco-getice (Hallstattiene) din mil. I .e.n. de pe teritoriul Moldovei, Cercet!ri istorice, 2, 1971, p. 129 134 I.Glodariu, Rela$ii comerciale ale Daciei cu lumea elenistic! "i roman! (sec. II .e.n. sec. I e.n.), Cluj, %974 idem, A"ez!ri dacice "i daco-romane la Slimnic, Bucure"ti, 1981 idem, Arhitectura dacilor, Cluj-Napoca, 1983 idem, Din nou despre Decebalus per Scorilo, Sargetia, 20, 1986 1987, p. 93 97 I.Glodariu, Eug. Iaroslavschi, Civiliza$ia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979 N.Gostar, Cet!$i dacice din Moldova, Bucure"ti, 1969 C.Iconomu, Cercet!ri arheologice n locuirea hallstattian! trzie de la Curteni-Vaslui, Cercet!ri istorice, 9 10, 1978 1979, p. 177 236 M.Irimia, Descoperiri noi privind popula$ia autohton! a Dobrogei "i leg!turile ei cu coloniile grece"ti (sec. V I ..e.n.), Pontica, 6, 1973, p. 7 71 idem, Date noi privind a"ez!rile getice din Dobrogea n a doua epoc! a fierului, Pontica, 13, 1980, p. 66 118 idem, Neue Daten ber das Bestatungsritual une die Chronologie der getischen Nekropole von Bugeac, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 17 52 idem, La necropole gte de V-e IV-e s.av.n.. de Bugeac, Inventaria Archaeologica, 13, Bucure"ti, 1986 idem, Date noi privind necropolele din Dobrogea n a doua epoc! a fierului, Pontica, 16, 1983, p. 69 148 idem, Morminte plane "i tumulare din zona litoral! a Dobrogei (sec. IV II .e.n.) "i problema apartenen$ei lor etnice, Thraco-Dacica, 5, 1984, p. 64 83 idem, Ge$ii din Dobrogea n a doua jum!tate a mileniului I a.Chr. "i leg!turile lor cu alte popula$ii, Colegiul pedagogic C.Br!tescu, Constan#a, 1993, p. 156 176 M.Irimia, N.Conovici, A"ezarea getic! fortificat! de la Satu Nou Valea lui Voicu (com. Oltina, jud. Constan$a), ThracoDacica, 10, 1989, p. 115 154 Eugen Iaroslavschi, Tehnica la daci, Cluj-Napoca, 1997 V.Kotigorosko, #inuturile Tisei Superioare n veacurile III .e.n. IV e.n. (Perioadele La Tne "i roman!), Bucure"ti, 1995 M.Macrea, I.Glodariu, A"ezarea dacic! dela Arpa"u de Sus, Bucure"ti, 1976 Virgil Mih!ilescu-Brliba, Dacia r!s!ritean! n secolele VI I .e.n. Economie "i moned!, Ia"i, 1990 Em.Moscalu, Ceramica traco-getic!, Bucure"ti, 1983 I. Nestor, Keltische Ghrber bei Media", Dacia, 7 8, 1937 1940, p. 153 158

I. Nemeti, Necropola hallstattian! de la Sanisl!u (jud. Satu, sec. V IV .e.n.), St.Com. Satu Mare, 2, 1972, p. 121 149 "i n lb. german!, Dacia, NS, 26, 1982, p. 115 143 idem, Necropola Latne de la Pi"col$, jud. Satu Mare, I, Thraco-Dacica, 10, 1988, p. 49 74; II, Thraco-Dacica, 11, 1989, p. 75 114; III, Thraco-Dacica, 13, 1992, p. 59 112; IV, Thraco-Dacica, 14, 1993, p. 117 130 I.T. Niculi#!, Severnae frakii$ V VI I vv do n.e., Chi"in!u, 1987 V.Prvan, Considerations sur les spultures celtiques de Gruia, Dacia, 1, 1924, p. 35 50 idem, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucure"ti, 1926 M.Petrescu-Dmbovi#a "i colab., Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, %995 C.Preda, Un nou aspect al nceputurilor epocii Latne n Dacia (Descoperirea de la Alexandria), SCIV, 11, 1960, p. 25 38 idem, Monedele geto-dacilor, Bucure"ti, 1973 idem, Geto-dacii din bazinul Oltului Inferior. Dava de la Sprncenata, Bucure"ti, 1986 D.Protase, Riturile funerare la daci "i daco-romani, Bucure"ti, 1971 G.Popilian, Marin Nica, Grop"ani.Monografie arheologic!, Bucure"ti, 1998 D.Protase, Decebalus per Scorilo n lumina vechilor "i noilor interpret!ri, Thraco-Dacica, 7, 1986, p. 146 153 I.I.Russu, Scriere greac! "i latin! n Dacia preroman!, A I I A, Cluj-Napoca, 19, 1976, p. 29 53 M.Rusu, Oct.Bandula, Mormntul unei c!petenii celtice de la Ciume"ti, Baia Mare, 1970 Aurel Rustoiu, Metalurgia bronzului la daci (sec. II .Chr.- sec. I d.Chr.). Tehnici, ateliere "i produse de bronz, Bucure"ti, 1996 S.Sanie, Din istoria culturii "i religiei geto-dacice,Ed. a II-a, Ia"i, 1999 G.Simion, Les Getes de la Dobroudja septentrionale du VI-e au I-e siecle av.n.e., Thraco-Dacica, 1, 1976, p. 143 163 V.Srbu, Dava getic! de la Gr!di"tea, jud. Br!ila, I, Br!ila, 1996 idem, Credin$e "i practici funerare, religioase "i magice n lumina geto-dacilor, Br!ila-Gala#i, 1993 Valeriu Srbu "i colab., A"ez!ri din zona C!scioarele-Greaca Prundu mileniile I .Hr. I d.Hr., Br!ila, 1996 Silvia Teodor, Das Werkzeugdepot von Lozna (Kr. Boto"ani), Dacia, NS, 24, 1980, p. 169 196 eadem, Cercet!ri arheologice la Lozna-Hlibicioc, jude$ul Boto"ani, Arheologia Moldovei, 15, 1992, p. 45 70 eadem, Regiunile est-carpatice ale Romniei n sec. V II .Hr. Considera$ii generale "i repertoriu arheologic, Bucure"ti, 1999 G.Trohani, Raport asupra s!p!turilor arheologice n a"ezarea geto-dacic! de la Vl!diceasca, jud. Ilfov n anul %973, Cercet!ri arheologice, 1, 1975, p. 151 175;2, 1976, p. 87 - 134 Mioara Turcu, A"ez!ri geto-dacice din Cmpia Munteniei, Bucure"ti, 1979 V. Ursachi, Zargidava, Bucure"ti, 1995 A.Vulpe, M.Gheorghi#!, Bols relief de Pope"ti (dp. dIlfov) Dacia, NS, 20, 1976, p. 167 198 "i n Muzeul Na#ional, 2, 1976, p. 97 99 A.Vulpe, M.Zahariade, Geto-dacii n istoria militar! a lumii antice, Bucure"ti, 1987 R.Vulpe, A"ez!ri getice din Muntenia, Bucure"ti, 1966 R.Vulpe, Ec. Dun!reanu-Vulpe, Les fouilles de Poiana, Dacia, 3 4, 1927 1932, p. 253 351 I. Winkler, ber dako-getische Mnzschtze, A A C, 8, 1966, 1 2, p. 83 110 Aurel Zanoci, Fortifica$ii geto-dace din spa$iul extracarpatic n sec. VI -III a.Chr., Bucure"ti, 1998 Vl. Zirra, Un cimitir celtic n nord-vestul Romniei,Ciume"ti, I, Bucure"ti, 1967 idem, Beitrge zur Kenntnis des keltischen Latne in Rumnien, Dacia, NS, 15, 1971, p. 171 238 idem, Noi ncropole celtice n nord-vestul Romniei, St.Com. Satu Mare, 2, 1972, p. 151 205 idem, La ncropole La Tne dApahida. Nouvelles considrations, Dacia, NS, 2, 1976, p. 129 163 idem, The Decorated Celtic Pottery of Transilvania, Dacia NS, 22, 1978, p. 125 - 141

9. GETO-DACII N IZVOARELE SCRISE Etimologia numelui Izvoare literare timpurii despre ge#i: Hecateu, Herodot, Tucidide, Metagene etc. Informa#ii istoriografice despre agricultur!, comer#, obiceiuri: Demostene, Polibios, Platon etc. Triburi geto-dace n lumina izvoarelor antice Limba geto-dacilor Primele informa#ii literare despre daci Strabon despre ge#i "i daci Ovidius, ca izvor istoric. Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae daco-romanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 D. Berciu, Scriere cu litere latine n complexul de la Ocni$a, SCIVA, 25, 3, 1974, p. 381 "i urm. N. Lascu, Daos, Davos (Davus) sclavi daci ?, AMN, 7, 1970, p. 79-91 idem, Ovidius. Omul "i poetul, Cluj, 1971 M. Petrescu-Dmbovi#a "i colab., Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Buc., 1995 Cicerone Poghirc, Thrace et daco-msien: langues au dialectes, Thraco-dacica, 1, 1976, p. 335-347 I.I.Russu, Limba traco-dacilor, Buc., 1967 idem, Illirii, Buc., 1970 idem, Mo"tenirea traco-dac! oglindit! n terminologia romneasc!, SCIVA, 31, 1980, 1, p. 91-100 A. Vraciu, Limba daco-ge$ilor, Timi"oara, 1980

2 ore

10

"0. FORMA!IUNI POLITICO-MILITARE ALE GETO-DACILOR N SEC. IV-II A.CHR. 'I POLITICA MACEDONEAN# LA DUN#REA DE JOS 2 ore - Raporturile geto-dacilor cu sci#ii lui Atheas "i cu statul macedonean n timpul lui Filip al II-lea "i Alexandru cel Mare - Dromichaites "i raporturile cu Lysimach - Alte forma#iuni politico-militare getice din sec. III-II a.Chr.

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae daco-romanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 Vl.Iliescu, Wann lebtte Knig Oroles? A U B, Limbi clasice, 19, 1970, p. 9 15 "i n lb. romn! n Arheologia Moldovei, 7, 1972, p. 377-381 Vl.Iliescu, Contribu$ii la problema raporturilor scito-trace n sec. IV .Hr., Pontica, 2, 1965, p. 189 198 idem, Campania strategului Zopyrion la Dun!rea de Jos, Pontica, 4, 1971, p. 57 74 R.Florescu, #ara lui Dromichaites, Pontica, 14, 1981, p. 153 157 Fl. Medele#, n leg!tur! cu expedi$ia ntreprin! de Alexandru Macedon la Dun!re n 335 .e.n., A M N, 19, 1982, p. 13 22 V.Prvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucure"ti, 1926 "i ed. din 1982 ngrijit! de R.Florescu M.Petrescu-Dmbovi#a "i colab., Istoria Romniei de la nceputuri pn! n sec. al VIII-lea, Bucure"ti, 1995 D.M.Poppidi, Contribu$ii la istoria veche a Romniei, Bucure"ti, 1967 idem, I Greci nel Basso Danubio, Milano, 1971 I.I.Russu, Zoltes "i Rhemaxos. Traci, sci$i "i Istria n sec.III II .e.n., Apulum, 6, 1967, p. 123 144 M.Vuli%, Alexandre le Grand sur le Danube, Xenia, Homage International lUniversit Nationale de Grece, Athnes, 1912, p. 181 - 193

11

SEMESTRUL II
_____________________________________________________________________________________________________________ Nr. crt. TEMELEDISCIPLINEI Nr. ore ". CIVILIZA!IA MATERIAL# 'I SPIRITUAL# A GETO-DACILOR N PERIOADA CLASIC# (sec. I .Hr. "06 d.Hr.) 2 ore - Arhitectura militar! - Arhitectura civil! - Arhitectura religioas! - Metalurgia fierului - Arta figurativ! "i choroplastica. Orfevr!ria - Ceramica. Monedele - Rituri "i ritualuri funerare Bibliografie selectiv& - xxx Fontes Historiae daco-romanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 - Dinu Antonescu, Introducere n arhitectura dacilor, Bucure"ti, 1989 - M.Babe", Descoperirile funerare "i semnifica$ia lor n contextul culturii geto-dacice clasice, SCIVA, 39, 1988, 1, p. 3 32 - V.C!pitanu, Principalele rezultate ale s!p!turilor arheologice n a"ezarea geto-dacic! de la R!c!t!u (jud.Bac!u), Carpica, 1, 1976, p. 49 120 - E.Com"a, Bibliografia referitoare la a doua etap! a fierului de pe teritoriul Romniei, Bucure"ti, 1993 - I.H.Cri"an, Un depozit de unelte descoperit la Lechin$a de Mure" (Plugul la geto-daci), SCIV, 11, 1960, p. 285 305 - idem, Ceramica daco-getic! (Cu privire special! la Transilvania), Bucure"ti, 1969 idem, Spiritualitatea geto-dacilor:repere istorice, Bucure"ti, 1986 idem, Civiliza$ia geto-dacilor, Bucure"ti, 1993 - C.Daicoviciu, Cetatea dacic! de la Piatra Ro"ie. Monografie arheologic!, Bucure"ti, 1954 - C.Daicoviciu, H.Daicoviciu, Sarmizegetusa. Cet!$ile "i a"ez!rile dacice din mun$ii Or!"tie, Bucure"ti, 1962 - H.Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea roman!, Cluj, 1972 - idem, Le santuaire A de Sarmizegetusa Regia, A M N, 17, 1980, p. 65 79 - Sever Dumitra"cu, A"ez!ri fortificate "i cet!$ui dacice n partea de vest a Mun$ilor Apuseni descoperite pe teritoriul Romniei, Crisia, 2, 1972, p. 121 14 - I.Glodariu, A"ezarea dacic! "i daco-roman! de la Slimnic, A M N, 9, 1972, p. 119 140 - idem, Un atelier de f!ur!rie la Sarmizegetusa dacic!, A M N, 12, 1975, p. 107 134 - idem, Arhitectura dacilor. Civil! "i militar! (sec. II .e.n. I e.n.), Cluj-Napoca, 1983 - I.Glodariu, E.Iaroslavschi, Civiliza$ia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979 - I.Glodariu, Fl.Costea, Sanctuarul circular al cet!$ii dacice de la Raco", Ephemeris Napocensis, 1, 1991, p. 21 40 - I.Glodariu, E.Iaroslavschi, Adriana Rusu-Pescaru, Fl.St!nescu, Sarmizegetusa Regia. Capitala Daciei preromane, Deva, 1996 - N.Gostar, Cet!$i dacice din Moldova, Bucure"ti, 1969 M.Gramatopol, Art! "i arheologie dacic! "i roman!, Bucure"ti, 1982 - K.Horedt, Die dakischen Silberfunde, Dacia, NS, 17, 1973, p. 127 167 - N.Lupu, Tili"ca. A"ez!rile arheologice de pe C!t!na",Bucure"ti, 1989 - idem, Cu privire la aspectele caracteristice ale circula$iei denarului roman n Dacia "i Pannonia n sec. I .e.n. I e.n., St.Com. Sibiu, 1975, p. 53 80 - M.Macrea, I.Glodariu, A"ezarea dacic! de la Arpa"ul de Sus, Bucure"ti, 1976 - Fl.Marinescu, Cercet!rile de la Polovraci (%969 %97%), Vestigii dacice, Crisia, 2, 1972, p. 79 95 - idem, Tipologia arhitecturii militare geto-dacice, n S M M I M, 12, 1979, p. 114 123 - idem, For$a militar! a geto-dacilor, S M M I M, 13, 1980, p. 25 74 - L.M!rghitan, Tezaure de argint dacice, Bucure"ti, 1976 - Fl.Medele#, (tirile antice despre fortifica$iile la daco-ge$i,Tibiscus, 1, 1970, p. 33 40 - idem, Tipologia br!$!rilor spiralice din argint, St. Com. Caransebe", 2, 1977, p. 277 297 - M.Petrescu-Dmbovi#a "i colab., Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995 - D.Popescu, Objets de parure gto-daces en argint, Dacia, 7 8, 1937 1940, p. 183 202 - idem, Le trsor dace de Sncr!ieni, Dacia, NS, 2, 1958, p. 157 206 "i n Inv.arch., Roumanie, 3, Bucure"ti, 1967 - D.Protase, Riturile funerare la daci "i daco-romani, Bucure"ti, 1971 - S.Sanie, Seiva Sanie, Cet!$uia dacic! de la Barbo"i (III), A M, 14, 1991, p. 45 55; (IV), A M, 15, 1992, p. 71 96 - V.Srbu, Credin$e "i practici funerare, religioase "i magice n lumea geto-dacilor, Br!ila-Gala#i, 1993 - Z.Szkely, Noi tezaure dacice descoperite n sud-estul Transilvaniei, SCIV, 16, 1965, 1, p. 51 66 - idem, Contribu$ii la problema a"ez!rilor "i cet!$ilor dacice din SE Transilvaniei, Cumidava, III, 1969, p. 99 122 - idem, Cetatea dacic! de la Covasna, SCIV, 23, 1972, 2, p. 201 214 - S.Teodor, Civiliza$ia geto-dacic! la est de Carpa$i. Considera$ii topografice, Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, p. 115 126 - V.Ursachi, Zaridava, Bucure"ti, 1995 - A.Vulpe, M.Zahariade, Geto-dacii n istoria militar! a lumii antice, Bucure"ti, 1987

12

2. DACIA N TIMPUL LUI BUREBISTA - Izvoare - Premizele "i tipul forma#iunii sale politico-militare - Structura societ!#ii - Religia "i marele preot - Re"edin#a; armata - Politica intern! - Politica extern! - Cronologia "i semnifica#ia ac#iunilor sale -

2 ore

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 M.Babe", Unitatea "i r!spndirea geto-dacilor n lumina descoperirirlor arheologice (secolele al II-lea .e.n. I e.n.), SCIVA, 30, 1979, 3, p. 327 346 A.Bodor, Contribu$ii la problema agriculturii n Dacia nainte de cucerirea roman!. Problema ob"tiilor la daci, SCIV, 7, 1956, 3 4, p. 253 266, 8, 1957, 1 4, p. 137 148 Maria Chi#escu, Le dbuts de la formation tatique de Burebista dapres les donnes numismatiques, Dacia, NS, 19, 1975, p. 249 254 Em.Condurachi, Burebista "i ora"ele pontice, SCIV, 4, 1953, 3 4, p. 515 523 idem, Burebista, successeur du programme politique de Mithridate VI Eupator, roi du Pont, M N, 5, 1981, p. 17 24 I.H.Cri"an, Burebista "i epoca sa, Bucure"ti, 1977 H.Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea roman!, Cluj, 1972 I.Glodariu, Considera$ii privind organizarea statului dac, A M N, 17, 1980, p. 433 439 N.Gostar, Sur la residence du roi dace Burebista, A St U I, NS, sec#ia III, Istorie, t. 16, 1970, fasc. 1, p. 57 66 idem, Dina"ti daci de la Burebista la Decebal, SCIVA, 35, 1984, 1, p. 45 53 N.Gostar, V.Lica, Societatea geto-dacic! de la Burebista la Decebal, Ia"i, 1984 Vl.Iliescu, Pn! cnd a domnit Burebista?, SCIVA, 32, 1981, p. 67 "i urm. M.Macrea, Burebista "i cel$ii de la Dun!rea de mijloc, SCIV, 7, 1956, 1 2, p. 119 136 Fl.Marinescu, For$a militar! a geto-dacilor, S M M I M, 13, 1980, p. 25 74 B.Mitrea, Monedele "i via$a economic! a geto-dacilor n timpul lui Burebista, R M M M , 1978, 6, p. 3 12 Al.Suceveanu, propos dArgedava la lumiere dune inscription indite, R R H, 14, 1975, 1, p. 111 118 idem, Burebista et la Dobroudja, Thraco-Dacica, 4, 1983, p. 45 58 D.M.Pippidi, Gtes et grecs dans lhistoire de la Scythia Mineure a lepoque de Byrebistas, Dacia, NS, 25, 1981, p. 255 262 J.Trynkowski, La cute du Burebista, In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 381 388 R.Vulpe, Getul Burebista, conduc!tor al ntregului neam geto-dac, St. Com. Pite"ti, 1, 1968, p. 33 55 A.Vulpe, M.Zahariade, Geto-dacii n istoria militar! a lumii antice, Bucure"ti, 1987

13

3.URMA'II LUI BUREBISTA PN#LA DECEBAL 'I RAPORTURILE LOR CU ROMANII 2 ore Izvoare Succesiunea regilor daci "i zonele de manifestare a puterii lor n lumina izvoarelor literare, epigrafice "i numismatice Cucerirea Dobrogei de romani Raporturile daco-romane n sec. I d.Hr. (pn! la Decebal).

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 D.Berciu, Scriere cu litere latine n complexul de la Ocni$a, SCIVA, 25, 1974, 3, p. 381 "i urm Maria Chi#escu, Unele aspecte ale rela$iilor dintre Dicomes "i Marcus Antonius n lumina descoperirilor numismatice (o problem! de geografie istoric!), SCIV, 19, 1968, 4, p. 655- 665 idem, propos des monnaies frapees par Marc Antoine pour ses legions, Dacia, NS, 18, 1974, p. 147 154 H.Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea roman!, Cluj, 1972 H.Daicoviciu, J.Trynkowski, Les rois daces de Burebista Decebale, Dacia, NS, %4, %970, p. %59 %66 N.Gostar, Dina"ti daci de la Burebista la Decebal, SCIVA 35, 1984, 1, p. 45 53 N.Gostar, V.Lica, Societatea geto-dacic! de la Burebista la Decebal, Ia"i, 1984 V.Iliescu, Pn! cnd a domnit Burebista?, SCIVA, 32, 1981, 1, p. 67 "i urm. C.Preda, Fl.Preda, Politica extern! a regilor geto-daci de la Burebista la Decebal, S A I, 35 36, 1977, p. 5 15 D.Protase, Unde a fost regatul lui Dicomes?, SCIV, 21, 1970, 1, p. 145 153 D.M.Pippidi, Tib. Plautius Aelianus "i frontiera Dun!rii de Jos n sec. I e.n., n Contribu#ii la istoria Romniei, ed. a II-a, Bucure"ti, 1967, p. 287 328 D.M.Pippidi, D.Berciu, Din istoria Dobrogei, I, Bucure"ti, 1965 M.Petrescu-Dmbovi#a "i colab., Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995 C.C.Petolescu, Decebal regele dacilor, Bucure"ti, 1991 Idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 I.I.Russu, Scriere greac! "i latin! n Dacia preroman!, A I I A, Cluj-Napoca, 1976, p. 29 53 Al.Suceveanu, Via$a economic! n Dobrogea roman! n sec. I III e.n., Bucure"ti, 1977 R.Vulpe, I.Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Romanii la Dun!rea de Jos, II, Bucure"ti, 1968 A.Vulpe, M.Zahariade, Geto-dacii n istoria miliatr! a lumii antice, Bucure"ti, 1987

14

4.

DACIA N TIMPUL LUI DECEBAL. R#ZBOAIELE DACO-ROMANE 'I CUCERIREA DACIEI Situa#ia politico-militar!; sistemul de fortifica#ii R!zboiul dintre daci "i romani n timpul lui Domi#ian Izvoare privind r!zboaiele dacice ale lui Traian Primul r!zboi dacic Al doilea r!zboi dacic Monumente comemorative ridicate de Traian Urm!rile r!zboaielor dacice.

2 ore

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970. C.Cichorius, Die Reliefs der Traianssule, I III, Berlin, 1896 1900 H.Daicoviciu, Dacia de laBurebista la cucerirea roman!, Cluj, 1972 C.Daicoviciu, H.Daicoviciu, Columna lui Traian, Bucure"ti, 1966 A.Decei, Adev!ratul chip al regelui Decebal, Sarge#ia, 14, 1979, p. 69 91 I.Glodariu, Sistemul defensiv al statului dac "i ntinderea provinciei Dacia, A M N, 19, 1982, p. 13 38 I.Glodariu, Rela$ii comerciale ale Daciei cu lumea elenistic! "i roman! (sec. II .e.n. sec. I e.n.), Cluj, 1974 N.Gostar, Dina"ti daci de la Burebista la Decebal, SCIVA, 35, 1984, 1, p. 45 53 N.Gostar, V.Lica, Societatea geto-dacic! de la Burebista la Decebal, Ia"i, 1984 C.C.Petolescu, Decebal, regele dacilor, Bucure"ti, 1991 idem, Scurt! istorie a Daciei romane, Bucure"ti, 1995 idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 D.Protase, Decebalus per Scorilo n lumina vechilor "i noilor interpret!r, Thraco-Dacica, 7, 1986, p. 146 153 I.I.Russu, Comorile regelui Decebal, Sargetia, 4, 1966, p. 97 "i urm. M.P.Speidel, The captor of Decebal.A new inscription from Philippi, J R S, 60, 1970 idem, Ranistorum, ultimul punct de sprijin al lui Decebal, A M N, 6, 1970 M.S!mpetru, Tropaeum Traiani, Monumentele romane, II, Bucure"ti, 1985 M.Smpetru, Ansamblul roman comemorativ de la Adamclisi, SCIVA, 34, 1983, 4, p. 320 326 J.Trynkowski, Jordanes lista wladcow Dacyi, Przeglod Historyczny, 59, 1968, 3, p. 442 "i urm. idem, nc! odat! despre Decebalus per Scorilo, A M N, 16, 1979, p. 507 512 D.Tudor, Decebal "i Traian, Bucure"ti, 1977 Gr.Tocilescu, O.Bendorf, G.Niemann, Monumentul de la Adamclisi: Tropaeum Traiani, Viena, 1895 N.Ursulescu, Sur la datation de la mort de Dcbale et de la fin des guerres daco-romaines, Thraco-dacica, 14, 1993, p. 143 148 A.Vulpe, M.Zahariade, Geto-dacii n istoria militar! a lumii antice, Bucure"ti, 1987 R.Vulpe, I.Barnea, Din istoria Dbrogei, II, . Romanii la Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1968 R.Vulpe, Despre portretul lui Decebal, Apulum, 13, 1975, p. 71 83 idem, Columna lui Traian. Monument al etnogenezei romnilor, Bucure"ti, 1988

15

5. -

NCEPUTURILE ST#PNIRII ROMANE N NORDUL DUN#RII. CONSTITUIREA PROVINCIEI DACIA. HOTARE. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV#. ARMATA 'I SISTEMUL DEFENSIV 2 ore Constituirea provinciei. Statutul "i hotarele ei. Teritoriile cucerite de romani la nordul Dun!rii Teritoriile dacice anexate Moesiei Inferior n timpul lui Traian Reorganizarea administrativ! "i militar! sub Hadrian "i Marcus Aurelius Armata. Sistemul defensiv. Bibliografie selectiv& Lucr!ri generale: xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 M.B!rbulescu, Dacia roman!, n M.B!rbulescu "i colab. Istoria Romniei, Bucure"ti, 1998, p. 50 111 A.Bejan, Dacia Felix. Istoria Daciei Romane, Timi"oara, 1998 Doina Benea, Dacia sud-vestic! n secolele III IV, Timi"oara, 1996 xxx Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin,1873 1902 M.Gramatopol, Dacia antiqua, Bucure"ti, 1982, p. 111 225 M.Macrea, Via$a n Dacia roman!, Bucure"ti, 1969 C.H.Opreanu, Dacia roman! "i Barbaricum, Timi"oara, 1998 V.Prvan, Dacia. Civiliza$iile antice din $!rile carpato-danubiene, Bucure"ti, ed. IV (rev!zut! de R.Vulpe), 1974 C.C.Petolescu, Scurt! istorie a Daciei romane, Bucure"ti, 1995 idem, Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant lhistorie de la Dacie (I-er III e sicles). Tome I, Bucarest, 1996, Tome II, Bucarest, 2000 idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 I.I.Russu (red.), Inscrip$iile Daciei romane, Bucure"ti, I III/6, 1975 2000 Gr.Tocilescu, Fouilles et recherches archologiques en Roumanie, Bucure"ti, 1900 D.Tudor, Ora"e, trguri "i sate n Dacia Roman!, Bucure"ti, 1968 idem, Arheologia roman!, Bucure"ti, 1976 idem, Oltenia roman!, Bucure"ti, ed. IV, %978 xxx Tabula Imperii Romani (TIR), L 34, Budapesta, 1968; L 35, Bucure"ti, 1969 Lucr!ri speciale R.Ardevan, Via$a municipal! n Dacia roman!, Timi"oara, 1998 Cl.B!lu#!, I.Berciu, Pedites et Equites Singulares din Dacia. Materiale tegulare "tampilate, Apulum, 18, 1980, p. 109 129 M.B!rbulescu, Din istoria militar! a Daciei romane. Legiunea V Macedonica "i castrul de la Potaissa, Cluj Napoca, 1987 idem, Potaissa. Studiu monografic. Turda, 1994 idem, Castrul legionar de la Potaissa, Zal!u, 1997 Doina Benea, Din istoria militar! a Moesiei Superior "i a Daciei romane. Legiunea a VII-a Claudia "i Legiunea a IIII-a Flavia, Cluj-Napoca, 1983 eadem, Tibiscum, Bucure"ti, 1994 J.Bene, Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia, Praga, 1978 Ioana Bogdan C!t!niciu, Evolution of the System of DefenceWorks in Roman Dacia (B.A.R., Intern. Ser.116), Oxford, 1981 eadem, Cu privire la Muntenia n sistemul defensiv al Imperiului Roman, A M N, 21, 1984, p. 125 143 eadem, Ptolme et la province de Dacie, Dacia, NS, 34, 1990, p. 223 234 eadem, propos de civitates en Dacie, E N, 1, 1991, p. 59 - 67 E. Chiril! "i colab., Castrul roman de la Buciumi. Contri-bu$ii la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972 E.Cizek, Epoca lui Traian, Bucure"ti, 1980 V.Cristescu, Istoria militar! a Daciei romane, Bucure"ti, 1937 C.Daicoviciu, H.Daicoviciu, Noi contribu$ii asupra Daciei Malvensis, A M N, 4, %967, p. 73 83 H.Daicoviciu, D.Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Bucure"ti, 1984 C.Daicoviciu, D.Protase, O diplom! militar! din Dacia Porolissensis. (tiri noi despre organizarea Daciei romane, A M N, 1, 1964, p. 163 180 Mi"u Davidescu, Drobeta n sec. I VII, Craiova, 1980 Al.Diaconescu, Dacia under Traian. Some Observations on Roman Tactis and Strategy, A M N, 34/%, %997, p. 7- 44 A.Dobo, Gouvernateurs de Dacie a lepoque de Trajan, A C I Deb, 9, 1973, p. 91 "i urm. D.Detschew, Ein neues Militardiplom aus Dacia Porolisensis, Klio, 30, 1937, p. 187 199 S.Dumitra"cu, Contribu$ii la cunoa"terea grani$ei de vest a Daciei romane, A M N, 6, 1969, p. 483 491 idem, Dacia apusean!, Oradea, 1993, p. 81 85 I.Ferenczi, Cercet!ri pe limesul Daciei Porolissenses, Dacia, NS, 11, 1967, p. 143 162; A M N, 5, 1968, p. 75 98; 9, 1972, p. 387 411; 10, 1973, p. 545 568; 11, 1974, p. 127 136; Sargetia, 11 12, 1974 1975, p. 285 289 Gr.Florescu, Problema castrelor romane de la M!l!ie"ti, Drajna de Sus "i Pietroasa, n Omagiu lui C.Daicoviciu, Buc., 1960, p. 225 232 G.Forni, Contributo alla storia della Dacia Romana, Athenaeum, NS (Pavia), 36, 1958 Vasilka Gerasimova, Deplacement des troupes romains auxiliaires au II-e siecle en Mesie et en Dacie, Archeologija, Sofia, 4, 1969, p. 5 11 B.Gerov, Zwei neugefundene Militardiplome aus Nordbulgarien, Klio, 37, 1959, p. 195 216

16

I.Glodariu, Legio IV Flavia n Dacia, A M N, 3, 1966, p. 429 - 435 J.Garbsch, N.Gudea, Despre cea mai veche diplom! militar! eliberat! pentru prov. Dacia, AMP,14/15,1990/1991,p. 6179 N.Gudea, Limesul Daciei romane de la Traianus la Aurelianus, A M N, 1, 1977, p. 97 - 113 idem, Castrul roman de la Inl!ceni, A M N, 3, 1979, p. 149 273 idem, Contribu$ii la istoria militar! a Dacia Porolissensis, A M N, 9, 1985, p. 143 217 idem, Porolissum. Res publica Municipii Septimii Porolissensium, Bucure"ti, 1986 idem, Porolissum. Un complex daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman.I S!p!turi "i cercet!ri arheologice pn! n %977, Zal!u, 1989 (=A P M, 13). idem, Porolisssum, un complex daco-roman la marginea Imperiului Roman. II. Vama roman!, Monografie arheologic!, Cluj-Napoca, 1996 idem, Castrul roman de la Bologa-Resculum, Zal!u, 1997 idem, Limesul de pe mun$ii Meze", Zal!u, 1997 idem, Castrul roman de la Buciumi, Zal!u, 1997 idem, Die Nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der Zeit des Bestehens Dakiens (%06 275 n.Chr.), A M N, 33/%, %966, p. 49 - 88 idem, Castrul roman de pe vrful dealului Pomet-Moigrad.Porolissum I, Zal!u, 1997 idem, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, J R G Z M, Mainz, 1997, p. 1 - 113 N.Gudea, I.Pop, Castrul roman de la R"nov, Bra"ov,1971 D.Isac "i colab., Castrul roman de la Gil!u, Potaisa, 2, 1980, p. 29 54; A M N. 20, 1983, p. 85 101 D.Isac, Castrele de cohort! "i de al! de la Gil!u, Zal!u, 1997 M.Macrea, Ap!rarea grani$ei de vest "i de nord-vest a Daciei pe timpul mp!ratului Caracalla, SCIV, 8, 1957, p. 215 251 idem, Exercitus Daciae Porolissensis et quelques considerations sur lorganisation de la Dacie romaine, Dacia, NS, 8, 1964, p. 145 160 M.Macrea, N.Gudea, I.Mo#u, Praetorium. Castrul "i a"ezarea roman! de la Mehadia, Bucure"ti, 1993 Al.V.Matei, I.Bajusz, Castrul roman de la Romita-Certiae, Zal!u, 1997 V.Moga, Din istoria militar! a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj-Napoca, 1985 idem, Castrul roman Apulum, Apulum, 31, 1994, p. 131 137 idem, De la Apulum la Alba Iulia. Castrul roman de la Apulum, Cluj-Napoca, 1998 E.Nemeth, Die Numeri in romischer Heer Dakins, E N, 7, 1997, p. 101 116 C.H.Opreanu, Misiunile beneficiarilor consulari pe limes-ul de nord al Daciei n secolul III, A M N, 31/1, 1994, p. 69 78 idem, Dakien und die Iazygen wahrend der Regierung Trajans, A M P, 21, 1997, p. 269 290 idem, Criza militar! "i politic! de la Dun!rea de Jos din anii %%7 %%9 p.Chr. Urm!ri asupra rela$iilor dintre Dacia "i lumea barbar!, E N, 8, 1998, p. 61 - 80 C.H.Opreanu, Legio I Adiutrix in Dacia Military action and its place of garrison during Traians reign, Roman Frontier Studies XVII/1997. Proceeding of the XVI-th International Congress of Roman Frontier Studies, Zal!u, 1999, p. 571 584 C.C.Petolescu, ntinderea provinciei Dacia Inferior, SCIV, 22, 1971, 3, p. 411 - 423 idem, Reorganizarea Daciei sub Marcus Aurelius, St.Cl., 24, 1986, p. 131 138 idem, Lorganisation de la Dacie sous Trajan et Hadrien, Dacia, NS, 29, 1985, p. 45 56 idem, Unit!$ile auxiliare din Dacia roman!, SCIVA, 36, 1995, 1, p. 35 49, 3 4, p. 237 245; 37, 1996, p. 21 - 38 I.Piso, Fasti provinciae Daciae. Die senatorischen Amtstrager, Bonn, 1993 idem, La territoire de la colonie de Sarmizegetusa, E N, 5, 1995, p. 63 - 82 D.Protase, Legiunea IV-a Flavia la nordul Dun!rii "i apartenen$a Banatului "i Olteniei de vest la provincia Dacia, A M N, 4, 1967, p. 65 70 idem, Frontierele provinciei Dacia n timpul mp!ratului Traian , Sargetia, 25, 1992 1994, p. 113 120 idem, Troupes auxiliarea originaires des provinces germaniques dans larmee de Dacie, Dacia, NS, 17, 1973, p. 323 328 idem, Castre romane cu dublu zid de incint! descoperite n Dacia, Sargetia, 13, 1977, p. 191 202 D.Protase, A.Zrinyi, Castrul roman "i a"ezarea civil! de la Brncovene"ti (jud. Mure"). S!p!turile din anii %970 %987, Trgu Mure", 1994 D.Protase, C.Gaiu, G.Marinescu, Castrul roman "i a"ezarea civil! de la Ili"ua (jud. Bistri$a N!s!ud), Revista Bistri#ei, 10 11, 1996 1997, p. 27 110 I.I.Russu, Dacia "i Pannonia Inferior n lumina diplomei militare din anul %23, Bucure"ti, 1973 M.P.Speidel, Die equites singularea Augusti, Bonn, 1965 A.Stein, Die Reichsbeamten von Dazien,, Budapesta, 1944 Gh.$tefan, Le camp romain de Drajna de Sus, Dacia, NS, 11 12, 1945 1947, p. 115 144 D.Tamba, Castrul roman de la Romne"ti-Largiana, Zal!u, 1997 C.M.T!tulea, Romula-Malva, Bucure"ti, 1994 D.Tudor, Considera$ii asupra unor cercet!ri arheologice f!cute pe Limes Transalutanus, SCIV, 6, 1955, 1, p.87-97 C.M.Vl!descu, Armata roman! n Dacia Inferior, Bucure"ti, 1983 idem, Fortifica$iile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986 K.Wachtel, D.War, Terentius Scaurianus der erste Statthalter Dakiens?, Klio, 72, 1990, 2, p. 473 477 M.Zahariade, Tr.Dvorski, The Lower Moesian Army in Northem Wallachia (A.D.%0% %%8), Bucure"ti, 1997

17

6. -

POPULA!IA PROVINCIEI DACIA. CONTINUITATEA GETO-DACILOR Continuitatea geto-dacilor: Colonizarea roman!: izvoare istoriografice; caracteristici "i c!i de realizare; originea etnic! a coloni"tilor izvoare istoriografice "i arheologice; hidronimia; toponimia; antroponimia; rituri "i ritualuri funerare.

" or&

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 A.Alfoldi, Daci e Romani in Transilvania, Budapesta,1940 xxx Assimilation et rsistence la culture grco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VI-e Congrs International detudes Classiques (Madrid, septembre 1974), Bucure"ti Paris, 1976 Dorin Alicu, Adela Paki, Town-Planning and Population In Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Oxford, 1985 L.Brzu, Continuitatea crea$iei materiale "i spirituale a poporului romn pe teritoriul fostei Dacii, Bucure"ti, 1979 L.Brzu, St.Brezeanu, Originea "i continuitatea romnilor. Arheologie "i tradi$ie istoric!, Bucure"ti, 1991 M.B!rbulescu, La colonisation Potaissa et ses effets sur le dvelopement de la ville, Politique dilitaire, II, Berna, 1995, p. 119 130 N.Branga, Italicii "i veteranii n Dacia. M!rturii epigrafice "i arheologice, Timi"oara, 1986 C.Daicoviciu, Romanizarea Daciei, Apulum, 6/1, 1968, p. 261 272 H.Daicoviciu, La romanisation de la Dacie, A M N, 21, 1984, p. 81 93 idem, The Ethnogenesis of Romanians, Cluj-Napoca, 1993 H.Daicoviciu, D.Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Bucure"ti, 1984 S.Dumitra"cu, Dacia apusean!, Oradea, 1993, p. 81 85 A.Garcia Y Bellido, Die Latinisierung Hispaniens, A N R W, 1973, p. 462 500 B.Gerov, La romanisation entre le Danube et les Balkans dAuguste Hadrien, Godinik, Sofia, 44, 1948 1949, p. 1 92; 47, 1950 1952, p. 17 122; 48, 1952 1953, p. 307 415 N.Gudea, Cteva aspecte "i probleme n leg!tur! cu procesul de romanizare n Dacia, (I), Apulum, 13, 1975, p. 95 111; (II), SCIVA, 29, 1978, 2, p. 231 240 idem, Despre importan$a coloniz!rii n Dacia, SCIVA, 30, 1979, 3, p. 393 398 J.J.Hatt, Histoire de la Gaule romaine, Paris, 1959 F.Haverfield, The Romanisation of Britain, Oxford, ed. III, 1923 A.Husar, Cel$i "i germani n Dacia roman!, Cluj, 1999 M.Macrea, Via$a n Dacia roman!, Bucure"ti, 1969 G.G.Mateescu, I Traci nelle epigrafi di Roma, E D, 1, 1923, p. 57 200 E.Meneth, Despre originea etnic! a solda$ilor "i veteranilor Daciei Porolissensis, Analele Banatului, II, 1993, p. 195 205 A.Mcsy, Gesellschaft und Romanisation in der rmischen Provinz Moesia Superior, Budapesta, 1970 C.H.Opreanu, Dacia roman! "i Barbaricum, Timi"oara, 1998 A.Paki, La colonisation de la Dacie romaine, Politique dilitaire, II, Berna, 1985, p. 19 38 eadem, Popula$ia Daciei Porolissensis. I .Porolissum,A M P, 12, 1988, p. 215 226 eadem, Popula$ia Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, SCIVA, 39, 1988, 4, p. 355 368 (I); 41, 1990, 2, p. 149 163 (II) eadem, Onomasticon Daciae (I). Die Patronymika der Provinz Dacia Porolissensis, A M N, 35/1, 1998, p. 119 146 E.Pescaru, Adriana Rusu, Des Orientaux dans le pagus Romain de Micia, Sargetia, 25, 1992 1994, p. 171 180 C.C.Petolescu, Les colons dAsie Mineure dans la Daciae romaine, Dacia, NS, 22, 1978, p. 213 218 idem, Scurt! istorie a Daciei romane, Bucure"ti, 1995 idem, Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant lhistoire de la Dacie (I-er III sicles). Tome I, Bucharest, 1996. Tome II, Bucharest, 2000 idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 Gh.Popilian, Necropola daco-roman! de la Locusteni (com. Dane$i, jud. Dolj), Craiova, 1980 D.Protase, Problema continuit!$ii n Dacia n lumina arheologiei "i numismaticii, Bucure"ti, 1966 idem, Riturile funerare la daci "i daco-romani, Bucure"ti, 1971, p. 83 120 idem, Illirii n Dacia roman!. Pe temeiul datelor epigrafice, SCIVA, 20, 1978, 4, p. 497 503 idem, Un cimitir dacic n epoca roman! la Soporul de Cmpie, Bucure"ti, 1976 D.Protase, Autohtonii n Dacia, I, Bucure"ti, 1980 idem, Considrations sur la romanisation en Dacie, Marisia, 10, 1980, p. 53 64 idem, Lanthroponomastique thraco-dace et lorigine ethnique des porteurs dans les inscriptions de la Dacie romaine. Quelques observations, Politique dilitaire, II, Berna, 1995, p. 157 165 idem, La continuit daco-romaine, Cluj Napoca, 2000 Adriana Rusu, Les Illyriens en Dacie, Politique dilitaire, II, Berna, 1995, p. 145 156 I.I.Russu, Limba traco-dacilor, Bucure"ti, ed. II, 1967 idem, Elemente syriene n Dacia carpatic!, A M N, 6, %968, p. %67 %85

18

idem, Illirii, Bucure"ti, 1969 idem, Elemente traco-getice n Imperiul Roman "i n Byzantium, Bucure"ti, 1976 idem, Daco-ge$ii n Imperiul Roman, Bucure"ti, 1980 idem, Etnogeneza romnilor, Bucure"ti, 1981, p. 168 195 S.Sanie, Africanii n Dacia roman! (I), Cercet!ri istorice, Ia"i, 12 13, 1981 1982, p. 299 305 D.Tudor, Ora"e, trguri "i sate n Dacia roman!, Bucure"ti, 1968 idem, Oltenia roman!, Bucure"ti, ed. IV, 1978 Iudita Winkler, Procesul romaniz!rii n lumina monumentelor epigrafice "i sculpturale din a"ez!rile rurale ale provinciei Dacia, SCIVA, 25, 1974, 4, p. 495 - 515 Marin Zaninovi%, Delmati e pirusti e la loro presenza in Dacia, Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 129 135

19

7. -

VIA!A ECONOMIC# N DACIA ROMAN# C!ile de comunica#ie; principalele trasee; naviga#ia; podurile romane Agricultura "i cre"terea vitelor; statutul juridic al terenului; tipuri de proprietate Exploatarea subsolului; statutul juridic al minelor "i forme de exploatare Me"te"ugurile. Colegiile profesionale Comer#ul "i circula#ia monetar! Impozitele "i v!mile.

2 ore

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 Dorin Alicu, Opai$ele romane Die rmischen Lampen. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Bucure"ti, 1994 D.Alicu, C.Pop, V.C!#!na", Ateliere de pietr!rie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, A M N, %3, %976, p. %25 %40 D.Alicu, S.Coci", C.Ilie", Alina Soroceanu, Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Cluj-Napoca, %994 D.Alicu "i colab., Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul, I, Cluj-Napoca, 1997 A.Arde#, Amfora roman! n Banat, Tibiscus, St. Com. Caransebe", 8, 1993, p. 95 139 Idem, Considrations sur les amphores romaines de Tibiscum, Omaggio a Dinu Adame"teanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 165 176 R.Ardevan, Le collge des fabres Ulpia Traiana Sarmizegetusa, A M N, 15, 1978, p. 169 172 idem, Porolissum "i Augusta Traiana. Observa$ii asupra inscrip$iei I G B III/2 %590, A M P, 12, 1988, p. 291 295 idem, Circula$ia monetar! n a"ezarea roman! de la Gherla (jud. Cluj), E N, 3, %993, p. %%% %22 idem, Via$a municipal! n Dacia roman!, Timi"oara, 1998 A.Bejan, Dacia Felix. Istoria Daciei romane, Timi"oara, 1998 Doina Benea, Officina militar! de la Dierna (sec. III IV e.n.), A M N, 13, 1976, p. 205 - 214 eadem. Atelierele ceramice de la Tibiscum,(Contribu$ii la istoria atelierelor de ceramic! din sud-vestul Daciei), Potaissa, 3, 1982, p. 22 40 eadem, Die Glaswerksttten von Tibiscum und der Perlenexport ins Barabaricum vom 2. bis 4. Jhd., Apulum, 21, 1983, p. 115 120 eadem, Die Lampenproduction aus Tibiscum und ihr Verbreitungsareal, Actes du XIX-e Congrs International R.C.R.F. Timi"oara, aot-sept., 1994, Timi"oara, 1995, p. 59 62 A.Bodor, Iudita Winkler, Un atelier de artizanat la Dierna (Or"ova), A M N, 16, 1979, p. 141 155 N.Branga, Asocia$ii de meseria"i, bancheri "i negustori n Dacia roman!, Sibiu, 1995 Ana C!tina". La poterie stampile de Potaissa, tudes sur la ceramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Msie Infrieure, Timi"oara, 1977, p. 21 30 E.Chiril!, Cteva date despre circula$ia monetar! la Porolissum, A M P, 14 15, 1990 1991, p. 153 174 E.Chiril!, N.Gudea, G.Marinescu, Tezaurul monetar de la Visuia. Contribu$ii la studiul circula$iei monetare din Dacia Porolissensis, A M P, 1985, p. 111 136 Maria Chi#escu, Gh.Poenaru-Bordea, Contribu$ii la istoria Diernei n lumina descoperirilor monetare din s!p!turile arheologice din %967, BSNR, 75 76, 1982, p. 169 208 V.Cristescu, Via$a economic! a Daciei romane, Pite"ti, 1929 xxx Civiliza$ia roman! n Dacia (coord. M.B!rbulescu), Cluj-Napoca, 1997 Sorin Coci", Ateliere de bronzuri din Dacia roman!, A M N, 32/1, 1992, p. 383 391 idem, Fibulele din Dacia roman!, Cluj-Napoca .Dobo, Publicum Portorium Illyrici, Budapesta, 1940 J.Fitz, Der Geldumlauf der rmischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3 Johrhunderts, I II, Budapesta Bonn, 1978 Oct. Floca, St.Ferenczi, L.M!rghitan, Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramic!, Deva, 1976 R.J. Forbes, Studies in Ancient technology, V, Leiden, 1957 N.Gostar, V!mile Daciei, SCIV, 2, 1951, 2, p. 165 181 idem, Inscrip$iile de pe lucernele din Dacia roman!,A M, 1, 1961, p. 149 209 M.Gramatopol, Romula et la glyptique du Bas-Danube, Apulum, 11, 1973, p. 177 183 idem, Dacia Antiqua, Bucure"ti, 1982, p. 111 225 N.Gudea, Contribu$ii la istoria economic! a Daciei romane. Despre produc$ia ceramic!, Apulum, 16, 1978, p. 135 147 idem, Vasele ceramice "tampilate de la Porolissum, A M P, 4, 1980, p. 105 190 idem, Porolissum. Un complex daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman. II. Vama roman!. Monografie arheologic!. Contribu$ii la cunoa"terea sistemului vamal din provinciile dacice, Cluj-Napoca, 1996 idem, Rmische Drehmlen von Porolissum und aus den Kastellen des westlichen Limes der Provinz Dacia Porolissensis, A M N, 34/1, 1997, p. 229 324 idem, Vase romane cu decor lipit de la Porolissum, E N, 8, 1998, p. 145 213 N.Gudea, Al.Matei, Despre fibule romane f!r! analogii din Dacia Porolissensis, A M P, 16, 1992, p. 299 303 N.Gudea, Cr.Filip, Vasele "tampilate de la Porolissum. II. Vase "tampilate din castrul roman de pe vrful dealului Pomet, A M P, 21, 1997, p. 51 219 E.Iaroslavschi, Cuptoare pentru redus minereu de la Sosdea, jud. Cara"-Severin, A M N, %3, %976, p. 23% 237 D.Isac, Terra sigillata de la Tibiscum, Apulum, 19, 1981, p. 109 123

20

idem, Gestempelte Keramik aus den rmischen Kastellen von Gil!u und C!"eiu, A M N, 34/1, 1997, p. 389 421 N.Igna, Apele termale de la B!ile Geoagiului (Germisara) n epoca roman!, Alba Iulia, 1946 I.T.Lipovan, Opai$e romane produse ntr-o officin! din Ampelum (II), Sargetia, 18 19, 1984 1985, p. 141 147 idem, Ceramica roman! de la Ampelum decorat! n tehnica barbotinei, SCIVA, 47, 1996, 2, p. 203 213 M.Macrea, Via$a n Dacia roman!, Bucure"ti, 1969 L.M!rghitan, Considera$ii privitoare la sistemul vamal din cadrul Banatului n epoca roman!, Tibiscus, 3, 1974, p. 105109 I.Mitrofan, Villae rusticae n Dacia Superioar!, A M N, %0, %973, p. %27 %50; XI, %974, p. 4% 59 idem, Le centre de production cramique de Mic!sasa, Cluj-Napoca, 1995, (=Bulletin of the Center for Transylvanian Studies, IV, 4) V.Moga, Contribu$ii n leg!tur! cu officina "i produsele tegulare ale Legiunii XIII Gemina la Apulum, A M N, 13, 1976, p. 191 195 idem, Tiparele romane pentru produse ceramice de la Apulum, Apulum, 16, 1978, p. 135 147 D.Protase, Tezaurizarea antoninianului n Dacia, S C N,2, 1958, p. 253 268 idem, Progresul "tiin$ei "i tehnicii n timpul romanilor, Istoria gndirii "i crea#iei "tiin#ifice "i tehnice romne"ti, Bucure"ti, I, 1982, p. 203 246 D.Protase, $t.D!nil!, Un cuptor roman de ars c!r!mid! de la Orheiul Bistri$ei, Apulum, 5, 1965, p. 557 561 O.R!u#, O.Bozu, R.Petrovsky, Drumurile romane n Banat, Banatica, 4, 1977, p. 153 159 I.Stng!, Via$a economic! n Drobeta n secolele II VI p.Chr., Bucure"ti, 1998 E.Stoicovici, Atelier de sticl! rubin la Dierna (Or"ova), A M N, 16, 1978, p. 245 250 B.Sultov, Ceramic Production on the Territory of Nicopolis ad Istrum (II-nd IV th Centuries), Sofia, 1985 (= Annuaire de lUniversit de Sofia Kliment Ohridski, LXXV, 1983, 2). D.Tudor, Alte pietre gravate in Romula, Apulum, 6, 1967, p. 209 229 idem, Ora"e, trguri "i sate n Dacia roman!, Bucure"ti, 1968 idem, Oltenia roman!, ed. IV, 1978 idem, Podurile romane dela Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1971 (= Les ponts romains du Bas Danube, Bucure"ti, 1974) idem, Rame de plumb pentru oglinzi din Sucidava, Drobeta, 4, 1980, p. 73 76 Lucia &eposu-Marinescu, Atelierul de pietr!rie de la Micia, Sargetia, 15, 1979, p. 155 163 C.H.Opreanu, Dacia roman! "i Barbaricum, Timi"oara, 1998 E.D.P!dureanu, O contribu$ie la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mure"ului, Ziridava, 14, 1982, p.67 74 V.Prvan, Die Nationalitt der Kaufleute im rmischen Keiserreiche, Breslau, 1909 C.C.Petolescu, Rela$iile economice ale Daciei romane, R I, 34, 1981, 4, p. 703 713 idem, Scurt! istorie a Daciei romane, Bucure"ti, 1995 idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 I. Piso, Les estampilles tgulaires de Sarmizegetusa, EN, 6, 1996, p. 153-200 I.Piso, V.Moga, Un bureau du publicum portarium Illyrici Apulum, A M N, 35/1, 1998, p. 105 108 Gh.Popilian, Ceramica roman! din Oltenia, Craiova, 1976 idem, Latelier de cramique du camp romain de Sl!veni (dp. dOlt), Oltenia, Studii "i comunic!ri, Craiova, 3, 1980, p. 25 46 idem, Date noi cu privire la centrul ceramic de la Romula,Arhivele Olteniei, SN, Craiova, 3, 1984, p. 46 55 idem, Les centres de production cramiques dOltenie, Etudes sur la cramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Msie Infrieure, Timi"oara, 1997, p. 7 20 Gh.Popilian, I.Ciuc!, Un nou centru ceramic n Dacia roman! de la sud de Carpa$i, Arhivele Olteniei, SN, Craiova, 7, 1992, p. 19 26 Lucia &eposu-Marinescu, Eva Lako, Catalogul colec$iei de geme romane, Zal!u, 1973 D.Ursu# "i colab., Cercet!ri asupra drumului roman din Transilvania n diferite sectoare, A M N, 17, 1980, p. 441 446; 19, 1982, p. 591 592; 22 23, 1985 1986, p. 213 221; Potaissa, 3, 1982, p. 20 21; Sargetia. 16 17, 1982 1983, p. 201 206; Apulum, 21, 1983, p. 157 160; Politique dilitaire, 1, 1993, p. 189 - 193 Iudita Winkler, Circula$ia monetar! la Apulum, A M N, 2, 1965, p.215 256 eadem, Descoperiri monetare de tip Ulpia Traiana, Sargetia, 11 12, 1975, p. 117 136 Iudita Winkler, Ana Hrtopan, Moneda antic! la Potaissa, Cluj, 1973 V.Wollmann, Romischer Goldbergbau in Alburnus Maior (Ro"ia Montan!) in Dakien, Der Anschnitt, Bochum, 28/6, 1976, p. 182 191 idem, Mineritul metalifer, extragerea s!rii "i carierele de piatr! din Dacia roman! Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und die Steinbrche im rmischen Dakien, Cluj-Napoca Klausenburg, 1996

21

8. -

STRUCTURI SOCIALE N DACIA ROMAN#. VIA!A URBAN# 'I RURAL#. Structura social! a popula#iei Via#a urban! "i rural!. Tipuri de a"ez!ri urbane "i rurale; organismele lor de conducere Principalele ora"e ale Daciei romane

1 or!

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 R.Ardevan, Le collge des fabres Ulpia Traiana Sarmizegetusa, A M N, 15, 1978, p. 169 172 idem, Via$a municipal! n Dacia roman!, Timi"oara, 1998 M.B!rbulescu, Dacia roman!, n M.B!rbulescu, D.Deetant, K.Hitchins, S.Papacostea, P.Teodor, Istoria Romniei, Bucure"ti, 1998, p. 50 111 Adrian Bejan, Dacia Felix. Istoria Daciei Romane, Timi"oara, 1998 Doina Benea, Dacia sud-vestic! n secolele III-IV, Timi"oara, 1996 eadem, Die Urbanisierung der vici militari aus Dazien. Einfluss der demographischen Faktoren auf ihre Entwicklung, Politique dilitaire, II, Berna, 1995, p. 231 249 Ioana Bogdan C!t!niciu, Despre apari$ia ora"elor "i statutul acestora n Dacia roman!, E N, 3, 1993, p. 203 226 O.Bounegru, Observations sur lorganisation et lactivit des associations des navigateurs de Dacie et Msie, Studia antiqua et archaeologica, Ia"i, 3, 1995, p. 161 170 N.Branga, Urbanismul Daciei romane, Timi"oara, 1980 idem, Asocia$ii de meseria"i, bancheri "i negu$!tori n Dacia roman!, Sibiu, 1995 H.Daicoviciu, D.Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Bucure"ti, 1984 Vl.Hanga, Les institutions du droit coutumier roumain, Bucure"ti, 1988 idem, tudes dhistoire du droit, Arad, 1997 M.Macrea, Via$a n Dacia roman!, Bucure"ti, 1969 Lucia Marinescu, Levergetismo in Dacia, Apulum, 32, 1995, p. 189 196 St.Mrozek. Aspects sociaux et administratifs des mines dor romaines de la Dacie, Apulum, 7/1, 1968, p. 307 326 C.H.Opreanu, The Roman Amphitheatres in Romnia. Explanation of their Ancient Social and Ideological Significance, Papers of the Seminar Acces of Visitors to the Ancient Places of Performance, Merida, 1995 (1996), p. 63 67 C.H.Opreanu, Dacia "i Barbaricum, Timi"oara, 1998 idem, Castrul legiunii I Adiutrix de la Apulum n timpul luiTraian. Consecin$e asupra urbanismului roman la Apulum, Apulum, 35, 1998, p. 121 134 C.C.Petolescu, Scurt! istorie a Daciei romane, Bucure"ti, 1995 idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 I.Piso, Die soziale und ethnische Zusammensetzung der Bevlkerung in Sarmizegetusa und Apulum, W.Eck (Hrsg.), Prosopographie und Sozialgeschichte, Kln-Viena, Weimar, 1993,p. 315 337 idem, Le territoire de la colonie Sarmizegetusa, E N, 1995, p. 63 82 I.Piso, Les estampilles tgulaires de Sarmizegetusa, E N, 6, 1996, p. 153 200 E.Polay, Laristocratie municipale de Dacie et la grande proprit foncire, Du latifundium an latifondo. Un hritage de Roma, une cration mdievale ou moderne?, Bordeaux, 1995, p. 437 443 D.Protase, Villa rustica de la Dalbo"e$ (jud.Cara"-Severin), Banatica, 3, 1975, p. 237 239 idem, Autohtonii n Dacia, I, Bucure"ti, 1980, p.206 216: Problema r!scoalelor mpotriva st!pnirii romane n Dacia I.I.Russu, Un sclav n serviciul vamal din Dacia, SCIV, 4, 1953, 3 4, p. 784 793 D.Tudor, Istoria sclavajului n Dacia roman!, Bucure"ti, 1957 idem, Ora"e, trguri "i sate n Dacia roman!, Bucure"ti, 1968 idem, Oltenia roman!, Bucure"i, ed. IV, 1978 H.Wolff, Dacien, Handbuch der europischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte, I, Stuttgart, 1999, p. 616 - 630

22

9. -

VIA!A POLITIC# N DACIA ROMAN#. RETRAGEREA AURELIAN# Istoria politic! a Daciei de la Traian pn! la p!r!sirea Daciei Retragerea aurelian!: izvoare; cauze; caracterul p!r!sirii Daciei

2 ore

Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 Andrei Aricescu, Despre o recent! interpretare a izvoarelor literare privind p!r!sirea Daciei, SCIV, 24, 1973, 3, p. 484 485 M. B!rbulescu, Dacia roman!, n M.B!rbulescu, D.Deletant , K.Hitchins, $.Papacostea, P.Teodor, Istoria Romniei, Bucure"ti, 1998, p. 50 111 Adrian Bejan, Dacia Felix. Istoria Daciei Romane, Timi"oara, 1998 Doina Benea, Dacia sud-vestic! n secolele III-IV, Timi"oara, 1996 idem, Dacia n timpul lui Aurelianus, Banatica, 13, 1995, p. 149 170 A.Bodor, Emperor Aurelian and the abandonment of Dacia, Dacoromania. Jahrbuch fr stliche Latinitt, FreiburgMnchen, I, 1973, p. 29 40 idem, mp!ratul Caracalla n Dacia, In memoriam Constantin Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 39 50 Ioana Bogdan C!t!niciu, Muntenia n sistemul defensiv al Imperiului Roman, Alexandria, 1997 E.Cizek, LEmpereur Aurlien et son temps, Paris, 1994 C.Daicoviciu, Problema continuit!$ii n Dacia, A I S C, 3, 1941, p. 240 - 256 C.Daicoviciu, Severus Alexander "i provincia Dacia, A M N, 3, 1966, p. 153 171 H.Daicoviciu, I.Piso, Sarmizegetusa "i r!zboaiele marcomanice, A M N, 12, 1975, p. 159 163 Cristian G!zdac, The Monetary Circulation and the Abandonment of Dacia. A Comparative Study, A M N, 35/1, 1998, p. 229 234 N.Gudea, Dacia Porolissensis n timpul r!zboaielor marcomanice, A M P, 18, 1994, p. 67 93 K.Horedt, Dacia amissa, SCIVA, 25, 1974, 4, p. 555-558 F.Horovitz, Prezen$a n Panonia , n vremea lui Gallienus, a legiunilor V Macedonica "i XIII Gemina "i ncetarea st!pnirii romane n Dacia, SCIV, 8, 1957, p. 333 338 Vl.Iliescu, P!r!sirea Daciei n lumina izvoarelor literare, SCIV, 22, 1971, 3, p. 425 442 N.Iorga, Le problme de labandon de la Dacie par lempereur Aurlien, RHSEE, 1, 1924, p. 37 58 M.Macrea, Monedele "i p!r!sirea Daciei, A I S C, 3, 1941, p. 271 305 idem, Via$a n Dacia roman!. Bucure"ti, 1969 C.H.Opreanu, Dacia roman! "i barbaricum, Timi"oara, 1998 Emanuel Petac, Considera$ii cu privire la data final! a tezaurelor monetare ngropate la mijlocul sec. III p.Chr. n Dacia roman! de la sud de Carpa$i, S C N, 12, 1997, p. 27 40 C.C.Petolescu, Dacia la nceputul domniei lui Antoninus Pius, Thraco-Dacica, 14, 1993, p. 159 162 idem, Scurt! istorie a Daciei romane, Bucure"ti, %995 idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 I.Piso, R!zboiul lui Philippus cu carpii, In memoriam Constantin Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 301 309 idem, Maximinus Thrax und die Provinz Dakien, Z P E, 49, 1982, p. 225 238 idem, Fasti provinciae Daciae.I. Die senatorischen Amtstrger, Bonn, 1993 D.Protase, Problema continuit!$ii n Dacia n lumina arheologiei "i a numismaticii, Bucure"ti, 1966 idem, Autohtonii n Dacia, I, Bucure"ti, 1980, p. 253 265 idem, La continuit daco-romaine, Cluj-Napoca, 2000 Dan Ruscu, Labandon de la Dacie romaine dans les sources litraires, A M N, 35/1, 1998, p. 235 254 I.I.Russu, Dacia "i Pannonia Inferior n lumina diplomei militare din anul %23, Bucure"ti, 1973 R.Vulpe, Considrations historiques autour de lvacuation de la Dacie, Dacoromania, Jahrbuch fr stliche Latinitt, Freiburg-Mnchen, I, 1973, p. 41 51 D.Tudor, n leg!tur! cu r!zboiul lui Filip Arabul mpotriva carpilor, Pontica, 9, 1976, p. 89 96 idem, Oltenia roman!, Bucure"ti, ed. IV, 1978 A.D.Xenopol. Istoria romnilor din Dacia Traian!, Bucure"ti, 1913, p. 287 298

23

10. -

CULTURA 'I RELIGIA N DACIA ROMAN# 2 ore Via#a cultural!. Limba "i scrierea latin! Arhitectura "i urbanismul Sculptura, mozaicul "i artele minore Culte; credin#e religioase Rituri "i ritualuri funerare. Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 D.Alicu, C.Opreanu, Les amphithtres de la Dacie romaine, Cluj-Napoca, 2000 D.Alicu, C.Pop, V.Wollmann, The Figured Monuments from Sarmizegetusa, Oxford (B A R Int. Ser., 18), 1978 R.Ardevan, Via$a municipal! n Dacia roman!,Timi"oara, 1998 M.B!rbulescu, Interferen$e spirituale n Dacia roman!, Cluj-Napoca, 1994 idem, La religione nella Dacia romana, Atti Academia Peloritana, Messina, 68, 1994, p. 145 159 idem, Les scnes mythologiques en Dacie romaine lments de la culture classique, Omaggio a Dinu Adame"teanu, ClujNapoca, 1996, p. 141 146 idem, Cultures et croyances dans le milieu rural en Dacie, Politique dilitaire, III, Tulcea, 1998, p. 197 206 Doina Benea, Dacia sud-vestic! n secolele III-IV. Interferen$e spirituale, Timi"oara, 1999 I.Berciu, Mozaicurile romane n Apulum. Contribu$ii la studiul mozaicurilor din Dacia, Apulum, 4, 1961, p. 151 188 I.Berciu, C.C.Petolescu, Les cultures orientaux dans la Dacie Mridionale, Leiden, 1976 A.Bodor, Die griechisch-rmischen Kulte in der Provinz Dacia, A N R W, II, 18, 2, 1989, p. 1077 1164 Elisabeth Bouley, La gladiature et la venatio en Msie Infrieure et en Dacie partir du rgne de Trajan, Sargetia, 25, 1992 1994, p. 77 95 Radu Ciobanu, Mosaques de la Dacie romaine: commentaires iconographiques, Apulum, 34, 1995, p. 231 246 Al.Diaconescu, A.Schaeffer, Das Liber pater Heiligtum Von Apulum (Dakien), Rmische religion und Provinzialreligion, Stuttgart, 1997, p. 195 218 S.Ferri, Arte romana sul Danubio. Considerazioni sullo sviluppo, sulle derivazioni e sui caratteri dellarte provinciale romana, Milano, 1933 Iancu Fischer, Latina dun!rean!, Bucure"ti, 1985 Oct. Floca, Wanda Wolski, Aedicula funerar! n Dacia roman!, Buletinul Monumentelor Istorice, Buc., 42, 1973, 3, p. 450 Gr.Florescu, I monumenti funerari romani della Dacia Inferiore, Bucure"ti, 1942 Irina Ghinescu, Cultul nimfelor n Dacia Roman!, E N, 8, 1998, p. 123 144 N.Gostar, Cultele autohtone n Dacia roman!, A I I A X, 2, 1965, p. 237 254 M.Gramatopol, Les pierres graves du Cabinet Numismatique de lAcadmie Roumanine, Bruxelles, col. Latomus, 1974. idem, Portretul roman n Romnia, Bucure"ti, 1985 idem, Arta roman! n Rpmnia, Bucure"ti, 2000 N.Gudea, Contribu$ii la paleografia latin! din Dacia, A M P, 11, 1987, p. 91 158; II, A M P, 16, 1992, p. 201 247 idem, Semne n form! de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele n form! de cruce incizate sau zgriate pe obiecte de uz comun n epoca preconstantin!, A M P, 18, 1994, p. 95 110 N.Gudea, I.Ghiurco, Din istoria cre"tinismului la romni. M!rturii arheologice, Oradea, 1988 M.Macrea, Via$a n Dacia roman!, Bucure"ti, 1969 Nicoleta Man, Tipuri de instrumente medicale n Dacia roman!, Marisia, 23 24, 1994, p. 39 49 Lucia Marinescu, Typen rmischer Bronzestatuetten aus Dakien, Akten der 10 Uinternationalen Tagung ber antike Bronzen, Freiburg im Breisgau, 18 22 Juli, 1988, Stuttgart, 1994, p. 269 280 eadem, Les statuettes en bronze de Dacie (II), personages anonymes, Nederlandse Archeologische Rapporten, 18, Amersfoort-Nijmegen, 1995, p. 291 296 H.Mih!escu, La langue latine dans le Sud-Est de lEurope,Bucure"ti Paris, 1978 Sorin Nemeti, Cultul lui Sucellus-DisPater "i al Nantosueltei Proserpina n Dacia roman!, E N, 8, 1998, p. 95 121 C.C.Petolescu, Scurt! istorie a Daciei romane, Bucure"ti, 1995 idem, Dacia "i Imperiul Roman. De la Burebista pn! la sfr"itul antichit!$ii, Bucure"ti, 2000 I.Piso, Adriana Rusu, Nymphaeum-ul de la Germisara, Revista Monumentelor Istorice, 59, 1990, 1, p. 9 17 C.Pop, Statui imperiale de bronz n Dacia roman!,A M N, 15, 1978, p. 135 165 Al.Popa, I.Berciu, La culte de Juopiter Dolichenus dans la Dacie romaine, Leiden, 1978 Ccile Popescu, M.Popescu, Le culte de Liber Pater en Dacie romaine, T D, 16, 1995, p. 227 235 I.I.Russu, Inscrip$iile grece"ti din Dacia, St. Com. Bruckenthal, 12, 1965, p. 47 82 Adriana Russu-Pescaru, Templele romane din Dacia, Deva, 2000 Mircea Rusu, Paleocre"tinismul din Dacia roman!, E N, 1, 1991, p. 81 108 S.Sanie, Cultele orientale n Dacia roman!. I. Cultele siriene "i palmiriene, Bucure"ti, 1981 idem, Das rmische Dakien. Interferenzzone der geistigen Hauptstrmungen aus dem Mittelmeerbereich, AN,17,1994, p.57/67 S.Stati, Limba latin! n inscrip$iile din Dacia "i Scythia Minor, Bucure"ti, 1961

24

D.Tudor, Les constructions publiques de la Dacie romaine daprs les inscriptions, Latomus, Bruxelles, 23, 1961, 2, p. 2713 01 idem, Ora"e, trguri "i sate n Dacia roman!, Bucure"ti, 1968 idem, Oltenia roman!, Bucure"ti, ed. IV, 1978 idem, Corpus monumentorum religionis equitum Danuvinorum, I II, Leiden, 1969 Lucia &eposu-David, Colec$ia de geme a Muzeului Brukenthal din Sibiu, St.Com. Brukenthal, 12, 1965, p. 83 120 L. &eposu-Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, Oxford (BAR,Int. Ser.128/,1982) M.J.Vermaseren, Corpus inscriptionum et monumentorum religios mithriacae, I II, Haga, 1956 1960

25

"". -

DOBROGEA N EPOCA ROMAN# (SECOLELE I - III) 4 ore Via#a politic! Organizarea administrativ!. Ora"e "i alte a"ez!ri Armata C!ile de comunica#ie Popula#ie; structuri sociale; romanizare; continuitatea ge#ilor; Via#a economic!. Comer#ul. Sistemul vamal Cultura, arta, religia Rituri "i ritualuri funerare Bibliografie selectiv& Izvoare xxx Fontes Historicae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 W.Dittenberger (ed.),Orientis Graeci inscriptionis selectae, I III, Leipzig, 1903 1905 idem, Sylloge inscriptionum Graecarum, I-IV, ed. II, Leipzig, 1915 1924 B.Gerov, (ed.), Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae, I, Sofia, 1989 G.Mihailov (ed.), Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, I-IV, Sofia, 1957 1970 xxx Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, Constan#a, 1964 B.Pick, K.Regling, Die antiken Mnzer von Dacien und Moesien, I-II, Berlin, 1898 1910 (=F. Imhoof-Blumer (red.), Die antiken Mnzen Nord-Griechenlands, I). D.M.Pippidi (red.), Inscrip$iile din Scythia Minor,I (1983), II (1987), III (1999), V (1980), Bucure"ti C.Preda, H. Nubar, Histria III. Descoperirile monetare %9%4 %970, Bucure"ti, 1973 M.J.Vermaseren, Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae, I II, Haga, 1956 1960. Lucr!ri generale G.Alfldy, Rmische Sozialgeschichte, Wiesbaden, 1985, 3, Auflage H.Bengtson, Grundriss der rmischen Geschichte mit Quellenkunde, Mnchen, 1982, 3, Auflage R.Bianchi-Bandinelli, Archeologia e cultura, Milano, 1961 L.Crema, Larchitettura romana, Torino, 1959 M.Chr.Danov, Pontos Euxeinos, n RE, Suppl., IX, 1962, p. 866 1176 H.Devijver, Prosopographia militiarum equestrium fuerunt ab Augusto ad Gallienum, I V, Leuwen, 1976 1993 G.Forni, Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano, Milano-Roma, 1953 idem, Limes n Dizionario Epigrafico di Antichiti Romane (ed. E. di Ruggiero), Roma, 1959 1962, IV, 34 40 A.Frova, Larte di Roma e del mondo romano, Torino, 1961 J.Gag, Les classes sociales dans lEmpire romain, Paris, 1964 J.W.Hayes, Late Roman Pottery, Londra, 1972 Cl. Isings, Glass from Dated Friends, Djakarta-Groningen, 1957 D.Kienast, Untersuchungen zu der Kriegsflotten der Rmischen Kaiserzeit, Bonn, 1966 U.Laffi, Adtributio e contributio Problemi del sistema politico-administrativo dello stato romano, Pisa, 1966 M.A.Levi, Itineraria Picta. Contributo allo studio della Tabula Peutingeriana, Roma, 1967 J.Marquardt, Lorganisation financiere chez les Romains, Paris, 1888 V.Prvan, Die Nationalitt der Kaufleute im rmischen Kaiserreiche, Breslau, 1909 J.Perlzweig, Lamps of the Roman Period (The Athenian Agora), Princeton-New Jersey, 1961 P.Petit, La paix romaine, Paris, 1967 H.G.Pflaum, Les carrires procuratoriennes questres sous le Haut-Empire romain, I II, Paris, 1960 xxx Prosopographia Imperii Romani, I V, Berlin-Leipzig, 1933, ed. II (ed. E. Groag, A. Stein, L.Petersen) E.Rmondon, La crise de lEmpire romain de Marc-Aurle Anastase, Paris, 1964 H.R.Robinson, Pottery of the Roman Period. Chronology (The Athenian Agora), Princeton-New Jersey, 1959 M.I.Rostovtsev, Social and Economic History of the Roman Empire, I II, Oxford, 1971, ed. II (ed.P.M.Fraser) C.G.Starr, The Roman Imperial Navy, Cambridge, 1960, ed. II E.Weber, Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis 324. Komentar, Graz, 1976 G. Webster, The Roman Imperial Army, New York, 1969 H.Wolff, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40, I, Kln, 1976 Lucr!ri speciale V.Prvan, nceputurile vie$ii romane la gurile Dun!rii, Bucure"ti, 1925 idem, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucure"ti, 1926 D.M.Pippidi, Contribu$ii la istoria veche a Romniei, Bucure"ti, 1967, ed. II idem, Scythica Minora. Recheches sur les colonies grecques du littoral roumain de la Mer Noire, Bucure"ti-Amsterdam, 1975 idem, Parerga. Ecrits de philologie, dpigraphie et dhistoire ancienne, Bucure"ti-Paris, 1984 idem, Studii de istorie "i epigrafie, Bucure"ti, 1988 D.M.Pippidi, D.Berciu, Din istoria Dobrogei. I. Ge$i "i greci la Dun!rea de Jos din cele mai vechi timpuri pn! la cucerirea roman!, Bucure"ti, 1965

26

A.R!dulescu, I.Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Constan#a, 1998 S.Sanie, Civiliza$ia roman! trzie la est de Carpa$i "i romanitatea pe teritoriul Moldovei, Ia"i, 1981 Al.Suceveanu, Al.Barnea, La Dobroudja romaine, Bucure"ti, 1991 R.Symie, Danubian Papers, Bucure"ti, 1971 xxx Tabula Imperii Romani, L, 35, Bucure"ti, 1969 Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archologiques en Roumaine, Bucure"ti, 1900 idem, Monumente epigrafice "i sculpturale ale Muzeului Na$ional de Antichit!$i din Bucure"ti, I II, Bucure"ti, 1902 1908 R.Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucure"ti, 1938 idem, Perioada Principatului (sec.I-III), n R.Vulpe, I.Barnea, Din istoria Dobrogei. II. Romanii la Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1968, p. 13- 365 Organizarea administrativ& Al.Avram, Zur Entstehung der regio Histriae, n Dacoromania. Jahrbuch fr stliche Latinitt, Freiburg-Mnchen, 6, 1981 1982, p. 113 120 idem, Observa$ii cu privire la autonomiile rurale din Dobrogea roman!, n SCIVA, 35, 1984, 2, p. 158 169 Al.Barnea, Municipium Noviodunum, nouvelles donnes pigraphiques, n Dacia, NS, 32, 1988, p. 53 - 60 Emilia Doru#iu-Boil!, Castra legionis V Macedonicae und Municipium Troesmense, n Dacia, NS, 16, 1972, p. 133 144 eadem, Teritoriul militar al legiunii V Macedonica la Dun!rea de Jos, n SCIV, 23, 1972, 1, p. 45 62 eadem, ber den Zeitpunkt der Verleihung des Munizipalrechts in Scythia Minor, n Dacia, NS, 22, 1978, p. 245 274 J.Fitz, Die Laufbahn der Statthalter in der rmischen Provinz Moesia Inferior, Weimar, 1966 Maria Munteanu, Despre magistraturile s!te"ti din Dobrogea roman! (sec. I-III e.n.), n Pontica, 4, 1971, p. 125 136 D.M.Pippidi, Das Stadtgebiet von Histria in rmischer Zeit auf Grund der OPOOE'IA des Laberius Maximus (SEG I, 329), n Dacia, NS, 2, 1958, p. 227 247 A.Stein, Die Legaten von Moesien, Budapesta, 1940 Al.Suceveanu, propos dune nouvelle contribution concernant lorganisation villageoise dans lEmpire romain, n Politique dilitaire, III, Tulcea, 1998, p. 11 23 Al.Suceveanu, M.Zahariade, Un nouveau vicus sur le territoire de la Doubroudja romaine, n Dacia, NS, 30, 1986, p.109 120 R.Vulpe, Colonies et municipes de la Msie Infrieure, n R.Vulpe, Studia Thracologica, Bucure"ti, 1976, p. 289 314 Armata $i istoria politic& A.Aricescu, Drumul militar de la Noviodunum la Callatis n lumina itinerariilor antice, n Pontica, 8, 1975, p. 315 327 idem, Armata n Dobrogea roman!, Bucure"ti, 1977 V.Barbu, Dobrogea n vremea lui Gallienus, n Pontica, 11, 1978, p. 143 150 J.Benes, Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia, Praga, 1978 A.Opai#, O nou! unitate militar! atestat! n Aegyssus, n SCIVA, 32, 1981, 2, p. 297 298 C.Preda, G.Simion, Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea "i atacul gotic din vremea lui Gallienus, n Peuce, 2, 1971, p. 167 178 M.Irimia, n leg!tur! cu unele tegulae "tampilate de la Izvoarele (jud. Constan$a), Pontica, 18, 1985, p. 141 156 idem, O nou! unitate militar! roman! din sud-vestul Dobrogei, Pontica, 21 22, 1988 1989, p. 113 122 A.R!dulescu, Elmi bronzei di Ostrov, n Dacia, NS, 7, 1963, p. 535 551 K.Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans, Bonn, 1984 Al.Suceveanu, Dou! note privind istoria Moesiei n secolul I .e.n., n Pontica, 2, 1969, p. 269 284 idem, Nouvelles donnes sur la question de la dfense du litoral en Dobroudja lpoque romaine, n RRH, 20, 1981, 4, p. 605 614 R.Vulpe, Dion Cassius et la campagne de Trajan en Msie Infrieure, n St.Cl., 6, 1964, p. 205 232 idem, Histrum ingressi. Histriae excidium, n St.Cl., 11, 1969, p. 157 172 M.Zahariade, N.Gudea, The Fortifications of the Lower Moesia (A.D. 86 275), Amsterdam, 1997 Descoperiri arheologice Maria Alexandrescu-Vianu, Histria IX. La sculpture en pierre et en terre cuite, Bucure"ti, 2000 A.Aricescu, Noi date despre cetatea de la Hr"ova, n Pontica, 4, 1971, p. 351 370 Al.Avram, O.Bounegru, Noi contribu$ii n problema apeductelor Histriei, n SCIVA, 37, 1986, 3, p. 262 267 V.Barbu, Tomis, ora"ul poetului exilat, Bucure"ti, 1972 I.Barnea (coord.), Tropaeum Traiani. I.Cetatea, Bucure"ti, 1979 idem, Dinogetia, Bucure"ti, 1969 M.Brudiu, Un cavou roman descoperit la Gala$i, n SCIVA, 27, 1976, 1, p. 20 27 M.Bucoval!, Vase antice de sticl! la Tomis, Constan#a, 1968 V.Canarache, Tomis, Bucure"ti, 1961 E.Condurachi "i colab., Histria.Monografie arheologic!, I, Bucure"ti, 1954 Gr.Florescu "i colab., Capidava. Monografie arheologic!, I, Bucure"ti, 1958 R.Florescu, Capidava, Bucure"ti, 1965 idem, Des tremblements de terre et des invasions en Scythie Mineure pendant lantiquit et lantiquit tardive, Pontica, 33, 2000 C.Iconomu, Opai$e greco-romane, Constan#a, 1967 M.Irimia, Bronzuri figurate, Constan#a, 1966

27

idem, Considera$ii privind unele morminte tumulare din epoca roman! descoperite n Dobrogea, Pontica, 20, 1987, p. 107 136 P.O.Karyskovskij, I.B.Klejman, Drevnij gorod Tira, Kiev, 1985 V.Prvan, Salsovia, Bucure"ti, 1906 idem, Descoperiri nou! n Scythia Minor, n ARMSI, seria II, t. 35, 1913, p. 467 550 idem, Cetatea Ulmetum, n ARMSI, seria II, t. 34, 1912, p. 497 607; t. 36, 1914, p. 245 420; t. 37, 1915, p. 265 304 idem, Zidul cet!$ii Tomi, n ARMSI, seria II, t. 37, 1915, p. 415 - 450 C.Preda, Callatis, Bucure"ti, 1968, ed. II A.R!dulescu, Inscrip$ii inedite n Dobrogea, n SCIV, 14, 1963, p. 79 105 idem, Tropaeum Traiani, Bucure"ti, 1988 idem, Recherches archologiques rcentes dans le primtre de la cit de Tomi, n tudes byzantines et post-byzantines, Bucure"ti, 2, 1991, p. 23 45 M.Smpetru, Tropaeum Traiani, II. Monumentele romane, Bucure"ti, 1984 C.Scorpan, Reprezent!ri bachice, Constan#a, 1966 idem, Cavalerul trac, Constan#a, 1967 N.A.Son, Tira rimskogovremeni, Kiev, 1993 Al.Suceveanu, Fntnele. Contribu$ii la studiul vie$ii rurale n Dobrogea roman!, Bucure"ti, 1998 Al.Suceveanu "i colab., Histria VI. Les thermes romaines, Bucure"ti-Paris, 1982 Al.Suceveanu, Histria X. La cramique romaine des I-er III-e sicles ap. J.C., Bucure"ti, 2000 M.Zahariade, New epigraphical finds in the Roman fort of Independen$a, Tulcea county, n Dacia, NS, 34, 1990, p. 259 266 M.Zahariade, C.Mu"e#eanu, C.Chiriac, Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dun!rii de Jos, n Pontica, 14, 1981, p. 255 261 Via%a economic& Al.Barnea, Tezaur de denari romani imperiali descoperit n cetatea Tropaeum Traiani, n SCN, 7, 1980, p. 95 98 V.H.Baumann, Ferma roman! din Dobrogea, Tulcea, 1983 idem, A"ez!ri rurale antice n zona Gurilor Dun!rii (sec. I IV p.Chr.), Bucure"ti, 1995 Gabriela Bordenache, Attivit edilizia a Tomi el II secolo delle.n., n Dacia, NS, 4, 1960, p. 255 272 M.Botzan, Apele n via$a poporului romn, Bucure"ti,1984 idem, nceputurile hidrotehnicii pe teritoriul Romniei, Bucure"ti, 1989 O.Bounegru, Observa$ii privind v!mile Dobrogei romane, n AIIA Ia"i, 17, 1980, p. 579 583 idem, T.Iulius Saturninus, conductor Illyrici utriusque et ripae Thraciae, n Dacoromania. Jahrbuch fr stliche Latinitt, Freiburg-Mnchen, 6, 1981 1982, p. 121 132 idem, Considera$ii asupra negustorilor din Dobrogea secolelor I III e.n., n St.Cl., 21, 1983, p. 59 65 idem, La production et les importations cramiques dans les villes de la Msie Infrieure, n Studia antiqua et archaeologica, Ia"i, 3 4, 1996 1997, p. 101 114 idem, Considrations sur les emporia en Msia Infrieure et en Thrace, n Politique edilitaire, III, Tulcea, 1998, p. 207 211 C.Mu"e#eanu, Cramique glaure plombiphre de Durostorum, n Pontica, 26, 1993, p. 231 244 idem, Imitations locales des sigilles dcors de Durostorum, n Cercet!ri arheologice, Bucure"ti, 10, 1997, p. 343 355 C.Mu"e#eanu, D.Elefterescu, Cramique sigille Durostorum, n Dacia, NS, 34, 1990, p. 235 244 A.Opai#, M.Zahariade, Gh.Poenaru-Bordea, Fortifica$ia "i a"ezarea roman! trzie de la Babadag-Topraichioi, n Peuce, 10, vol. I, p. 211 269; vol. II, pl. 11 50; 58 65; 74 - 77 C.Preda, Noi date "i considera$ii asupra tezaurului descoperit la Mangalia n %960 Lotul de monede imperiale, n SCN, X, %993, p. 27 4% A.R!dulescu, Ateliere me"te"ug!re"ti pentru ars materiale de construc$ie din lut, n Pontica, 2, 1969, p. 333 353 idem, Aspecte privind exploatarea pietrei n Dobrogea roman!, n Pontica, 5, 1972, p. 177 204 idem, Importuri ceramice la Dun!rea de Jos n sec. III e.n., n In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 337 348 Al.Suceveanu, Via$a economic! n Dobrogea roman!, secolele I III, Bucure"ti, 1977 Alexandra $tefan, Callatis "i artera rutier! litoral! n secolul al II-lea e.n., n St.Cl., 22, 1984, p. 95 107 Fl.Topoleanu, Ceramica roman! "i romano-bizantin! de la Halmyris (sec. I VII), Tulcea, 2000 Antoaneta Vertan, Un tezaur de denari romani imperiali descoperit la Medgidia, n Pontica, 11, 1987, p. 227 234 eadem, Tezaurul monetar de la Mangalia din vremea lui Gordian al III-lea, n Pontica, 13, 1980, p. 330 340 Popula%ie, structuri sociale, romanizare Al.Barnea, Aspects ethniques dans la vie rurale de la Dobroudja romaine, n Politique dilitaire, III, Tulcea, 1996, p. 213 228 V.H.Baumann, Fermiers et autochtones dans la Dobroudja romaine, n Politique dilitaire, III, Tulcea, 1998, p. 243 259 O.Bounegru, P.Ha"otti, A.Murat, A"ezarea daco-roman! de la Hr"ova "i unele aspecte ale romaniz!rii n Dobrogea, n SCIVA, 40, 1989, 3, p. 273 293 Emilia Doru#iu-Boil!, Triburile la Tomis n epoca roman!, n St.Cl., 12, 1970, p. 117 126 R.Florescu, Urbanizarea Dobrogei romane, n Pontica, 23, 1990, p. 97 127 V.Prvan, Gerusia din Callatis, n ARMSI, seria II, t. 39, 1920, p. 51 90

28

idem, Municipium Aurelium Durostorum, n Rivista di Filologia e di Istruzione classica, Torino, 2, 1924, p. 307 340 A.Petre, La romanit en Scythie Mineure (II-e VII-e s. de n..). Recherches archologiques, n Bulltin de lAssociation Internationale dEtudes du Sud-Est Europen, Bucure"ti, 17 18, 1987, p. 5 171 D.M.Pippidi, Epigraphische Beitrge zur Geschichte Histrias in hellenistischer und rmischer Zeit, Berlin, 1962 D.M.Pippidi, Emilia Doru#iu-Boil!, Alexandra $tefan, Les Villes grecques de Scythie Mineure lpoque n Dacia, NS, 19, 1975, p. 141 172 Em.Popescu, Epigraphische Beitrge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani, n St.Cl., 6, 1964, p. 185 205 I.I.Russu, Un litigiu de hot!rnicie din Scythia Minor, n SCIV, 6, 1955, 1 2, p. 75 86 idem, Le dcret de Callatis en lhonneur dIsagoras, n Dacia, NS, 1, 1957, p. 179 180 C.Scorpan, Aspecte ale continuit!$ii "i romaniz!rii b!"tina"ilor din Dobrogea, n lumina recentelor cercet!ri, n Pontica, 3, 1970, p. 139 179 idem, La continuit de la population et des traditions gtes dans les conditions de la romanisation de la Scythie Minor, n Pontica, 6, 1973, p. 137 151 I.Stoian, Tomitana. Contribu$ii epigrafice la istoria cet!$ii Tomis, Bucure"ti, 1962 Al.Suceveanu, Din nou despre CIL III %4447, n Peuce, 2, 1971, p. 155 166 idem, n leg!tur! cu statutul juridic al ora"ului Tomis n epoca roman!, n Pontica, 8, 1975, p. 115 124 Al.Suceveanu, Iuliana Barnea, Contributions lhistoire des villes romaines de Dobroudja, n Dacia, NS, 37, 1993, p. 159 179 Alexandra $tefan, Callatis lpoque du Haut-Empire la Lumire des documents pigraphiques, n Dacia, NS, 19, 1975, p. 161 172 R.Vulpe, Canabenses "i Troesmenses. Dou! inscrip$ii inedite din Troesmis, n SCIV, 4, 1953, 3 4, p. 557 582. Cultur&, art&, religie Maria Alexandrescu-Vianu, Les sarcophages romains de Dobroudja, n RESEE, 8, 1970, 2, p. 269 328 eadem, Les stles funraires de la Msie Infrieure, n Dacia, NS, 29, 1985, p. 57- 80 Gabriela Bordenache, Attivit edilizia a Tomi nel II secolo delle.n., n Dacia, NS, 4, 1960, p. 225 272 eadem, Temi e motivi della plastica funeraria di et romana nella Moesia Inferior, n Dacia, NS, 9, 1965, p. 253 281 eadem, Sculture greche e romane nel Museo Nazionale di Antichit di Bucarest. I. Statue e nilievi di culto, elementi architettonici e decorativi, Bucure"ti, 1969 eadem, Ancora su due sculture del deposito di Constanza:Glykon e la Tyche di Tomis, n St.Cl., 12, 1970, p. 135 138 V.Canarache, A.Aricescu, V.Barbu, A.R!dulescu, Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucure"ti, 1963 Zaharia Covacef, Quelques aspects de lart funraire Tomi, n Pontica, 7, 1974, p. 295 305 eadem, Portretul lui Caracalla descoperit la Ostrov (jud.Constan$a), n Pontica, 12, 1979, p. 139 143 eadem, Observa$ii asupra unor caracteristici ale artei sculpturale din Scythia Minor n lumina unor noi descoperiri, n Pontica, 13, 1980, p. 157 163 eadem, Arta funerar! n Dobrogea roman!, n Pontica, 18, 1985, p. 173 184 eadem, Unele considera$ii privind sculptura laic! n Dobrogea roman!, n Pontica, 23, 1990, p. 129 159 S.Ferri, Arte romana sul Danubio, Milano, 1933 F.B.Florescu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi, Tropaeum Traiani, Bucure"ti-Bonn, 1965 N.Gudea, ber eine Tonform von Barbaro"i mit der Darstellung einer eselkpfigenmenschlichen Gestalt. Beitrge zur Kenntnis des frhen Christentums in der Provinz Moesia Inferior, n AMN, 32/1, 1995, p. 149 161 N.Hampar#umian, Corpus cultus equitis Thracii. IV.Moesia Inferior (Romanian Section) and Dacia, Leiden, 1979 H.Mih!escu, La langue latine dans le Sud-Est de lEurope, Bucure"ti-Paris, 1978 C.Mu"e#eanu, D.Elefterescu, Bronzuri romane din sud-vestul Dobrogei, n SCIVA, 28, 1977, 4, p. 585 589 Maria Munteanu, Les divinits du Panthon greco-romain dans les villages de la Dobroudja romaine, n Pontica, 6, 1973, p. 73 86 V.Prvan, Contribu$ii epigrafice la istoria cre"tinismului daco-roman, Bucure"ti, 1911 Vania Popova-Moroz, I.Bachvarov, Roman Portraiture from Durostorum and its Territoiry, n Dacia, NS, 36,1992, p.13 21 A.R!dulescu, Elena Coman, C.Stavru, Un sarcofag di et romana scoperto nella necropoli tumulare di Callatis, n Pontica, 6, 1973, p. 247 265 Gavril! Simion, Rituri "i ritualuri funerare practicate n necropola roman! de la Noviodunum, n Pontica,27,1994, p.91105 S.Stati, Limba latin! n inscrip$iile din Dacia "i Scythia Minor, Bucure"ti, 1961 Gr.Tocilescu, O.Benndorf, G.Niemann, Das Denkmal von Adamklissi: Tropaeum Traiani, Viena, 1895

29

"2. CIVILIZA!IA ROMAN# 'I ROMANO - BIZANTIN# LA DUN#REA DE JOS NTRE 27" NCEPUTUL SECOLULUI VII " or& Istorie politic! "i militar! Organizarea administrativ! Dacia Aurelian! "i leg!turile ei cu regiunile nord-dun!rene Reformele lui Diocle#ian Via#a economic!; a"ez!ri. Bibliografie selectiv& Izvoare - xxx Fontes Historiae Daco-romanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 - I.Barnea, Monumente de art! cre"tin! n Romnia, Bucure"ti, 1976 - idem, Les monuments palochrtiens de Roumanie, Citt del Vaticano, 1977 - Em.Popescu, Inscrip$iile grece"ti "i latine din sec. IV XIII descoperite n Romnia, Bucure"ti, 1976 Lucr!ri generale - I.Barnea, O.Iliescu, Constantin cel Mare, Bucure"ti, 1982 - G.I.Br!tianu, Privilges et franchises municipales dans lEmpire Byzantin, Paris-Bucure"ti, 1936 - idem, tudes byzantines dhistoire conomique et sociale,Paris-Bucure"ti, 1938 - E.Cizek, Mentalit!$i "i institu$ii romane, Bucure"ti, 1998 - I.Fischer, Latina dun!rean!, Bucure"ti, 1985 - R.Harhoiu, Die frhe Vlkerwanderungszeit in Rumnien,Bucure"ti, 1998 - G.Ostrogorsky, Histoire de ltat Byzantin, Paris, 1956 - M.P!curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Gala#i, 1996 - R.Rmondon, La crise de lEmpire romain de Marc-Aurle Anastase, Paris, 1964 - M.Rostovtsev, Social and economic History of the Roman Empire, I II, Oxford, 1971 Lucr!ri de sintez! - A.Aricescu, Armata n Dobrogea roman!, Bucure"ti, 1977 - I.Barnea, Perioada Dominatului (sec. IV VII), n R.Vulpe, I.Barnea, Din istoria Dobrogei.II. Romanii la Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1968, p. 369 556 - idem, Arta cre"tin! n Romnia, 1979 - V.H.Baumann, Ferma roman! din Dobrogea, Tulcea, 1983 - idem, A"ez!ri rurale antice din zona gurilor Dun!rii, Tulcea, 1995 - A.R!dulescu, I.Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Constan#a, 1999 - M.Smpetru, Ora"e "i cet!$i romane trzii la Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1994 - C.Scorpan, Limes Scythiae. Topographical and Stratigraphical Research on the Late Roman Fortifications on the Lower Danube (B.A.R. Int. Ser. 88), Oxford, 1980 - Al.Suceveanu, Al.Barnea, La Dobroudja romaine, Bucure"ti, 1991 - V.Velkov, Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity, Amsterdam, 1977 - R.Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucure"ti, 1938 - M.Zahariade, Moesia Secunda, Scythia "i Notitia Dignitatum, Bucure"ti, 1988 Istorie politic& $i militar& - Al.Barnea, Einige Bemerkungen zur Chronologie des Limes an der Unteren Donau in Sptrmischer Zeit, n Dacia, NS, 34, 1990, p. 285 290 - I.Barnea, Contributions to Dobrudja History under Anastasius I, n Dacia, NS, 4, 1960, p. 363 - 374 - idem, Lincendie de la cit de Dinogetia au VI-e s., n Dacia , NS, 10, 1966, p. 237 259 - idem, Themistios despre Scythia Minor, n SCIV, 18, 1967, 4, p. 563 - 574 - Gh.$tefan, Tomis et Toma. propos des luttes entre Byzantins et Avares la fin du VI-e sicle de notre re, n Dacia, 11, 1967, p. 253 258 - xxx The Roman Frontier at the Lower Danube 4-th 6-th Centuries. The Second International Symposium on the Roman Frontier at the Lower Danube, Murighiol Halmyris %8-th 24-th August %996, Bucure"ti, 1998 - R.Vulpe, Limita meridional! a provinciei romane Scythia, n Pontica, 5, 1972, p. 205 222 Via%& economic&, a$ez&ri - Al.Barnea, Voies de communications au Bas-Danube aux IV-e VI-e s. ap. J.C., n tudes byzantines et postbyzantines, Bucure"ti, 3, 1997, p. 29 42 - I.Barnea, (coord.), Tropaeum Traiani. I. Cetatea, Bucure"ti, 1979 - idem, Dinogetia, ville byzantine au Bas-Danube.Sec. IV-XII, n Byzantina, Thessaloniki, 10, 1980, p. 237 287 - V.H.Baumann, Aspecte ale circula$iei monetare de la Gurile Dun!rii n secolul al IV-lea p.Chr.,n Peuce,12,1996,p.243284 - V.Canarache, Edificiul cu mozaic din Tomis, Bucure"ti, 1966 - Zaharia Covacef, Capidava n secolul VI e.n. Cteva observa$ii pe baza cercet!rilor din sectorul V al cet!$ii, n Pontica, 21 22, 1988 1989, p. 187 196 - P.Diaconu, Ralits archologiques et considrations historiques (Nouveau travail sur les cultures materielles du BasDanube du VII-e au X sicle), n RRH, 5, 1966, 3, p. 485 493 - M.Dobre, Observa$ii asupra circula$iei monetare de la Durostorum n timpul lui Anastasius, n Cerc.Num, 7, 1996, p.8590

30

Gr.Florescu "i colab., Capidava. Monografie arheologic!, I, Bucure"ti, 1958 R.Florescu, Capidava, Bucure"ti, 1965 R.Oche"anu, Tezaurul de nummi constantinieni de la Arrubium (%908). Contribu$ii la cunoa"terea circula$iei monetare n Scythia Minor ntre anii 3%8 324, n Peuce, 10, 1991, p. 417 455 A.Opai#, Aspecte ale vie$ii economice din provincia Scythia (secolele IV VI p.Chr.). Produc$ia ceramicii locale "i de import, Bucure"ti, 1996 V.Prvan, Salsovia, Bucure"ti, 1906 idem, Cetatea Ulmetum, n ARMSI, seria II, t. 34, 1912, p. 497 607; t. 36, 1914, p. 245 420; t. 37, 1915, p. 265 304 idem, Zidul cet!$ii Tomi, n ARMSI, seria II, t. 37, 1915, p. 415 450 C.Preda, Callatis. Necropola romano-bizantin!, Bucure"ti, 1980 C.Preda, H.Nubar, Histria III. Descoperirile monetare, Bucure"ti, 1973 Gh.Poenaru-Bordea, Contributions numismatiques lhistoire de Noviodunum auc VI-e VII sicle, n SCN, 11, 1995, p. 135 161 Gh.Poenaru-Bordea, R.Oche"anu, E.Nicolae, Axiopolis aux III-e VII-e de n.. la lumire des dcouvertes montairea, n SCN, 9, 1989, p. 53 73 Gh.Poenaru-Bordea, R.Oche"anu, Cteva depozite monetare din Scythia Minor depuse ca ofrande funerare (secolele III V d.Chr.), n Pontica, 24, 1991, p. 347 371 idem, Contribu$ii la cunoa"terea circula$iei monedei de bronz n secolul al V-lea p.Chr. la Tomis, n SCN, 10, 1993, p. 67 90 Em.Popescu, Contributions la gographie historique della Peninsule Balkanique aux V-e VIII-e sicle de notre re, n Dacia, NS, 13, 1969, p. 403 415 idem, Constantiniana. Un probleme de gographie historique de la Scythie Mineure, n Byzantinische Zeitschrift, Mnchen, 66, 1973, p. 359 382 A.R!dulescu, Monumente romano-bizantine n sectorul de vest al cet!$ii Tomis, Constan#a, 1966 A.R!dulescu, Recherches archologiques rcentes dans le primtre de la cit de Tomis, n tudes byzantines et postbyzantines, Bucure"ti, 2, 1991, p. 23 45 idem, Zidul de ap!rare al Tomisului, de epoc! trzie, n reconstituirea sa actual!, n Pontica, 2829, 19951996, p. 83 93 Al.Suceveanu, Contribu$ii la istoria ora"elor romane din Dobrogea. Note de geografie istoric!, n Historia Urbana, Buc., 1, 1993, 2, p. 137 148 Al.Suceveanu, M.Zahariade, Du nom antique de la cit Romaine tardive dIndependen$a (Murighiol, dp. de Tulcea), n Dacia, NS, 31, 1987, p. 87 96 Al.Suceveanu "i colab., Histria, VI. Les thermes romaines, Bucure"ti-Paris, 1982 Fl.Topoleanu, Ceramica roman! "i romano-bizantin! de la Halmyris (sec. I VII d.Chr.), Tulcea, 2000 St&pnirea romano-bizantin& la nordul Dun&rii (sec. IV VI) Barnea I., La politica dellImpero romano nel basso Danubio dopo il nitiro Aureliano (sec. IV VI), n La Dacia preromana e romana, i rapporti con lImpero (Colloquio italo-romeno, Roma, %8 %9 novembre %980), Roma, 1982, p. 29 44 idem, Sur les rapports avec Byzance du territorire nord-danubien. La priode Anastase I-er Justinien I-er (49% 565), n tudes byzanines et postbyzantines, Bucure"ti, 2, 1992, p. 47 57 I.Barnea, O.Iliescu, Constantin cel Mare, Bucure"ti, 1982 M.Davidescu, Drobeta n secolele I VII, Craiova, 1980, p. 172 237 idem, Cetatea roman! Hinova, Bucure"ti, 1989 M.Garasanin, Ad Procopium De aedificiis IV, VI 8 %8, n Starinar, 45 46, 1994 1995, p. 35 36 N.Gudea, Gornea. A"ez!ri de epoc! roman! "i roman! trzie (=Banatica. Studii "i Cer. Arh., nr. special), Re"i#a, 1977 idem, Despre grani$a de nord a provinciei Moesia Prima "i sectorul vestic al provinciei Dacia Ripensis de la 275 la 378, n Drobeta, 5, 1982, p. 93 114 R.Harhoiu, Forschungsgeschichte und Forschungsstand der frhen Vlkerwanderungszeit in Rumnien, n Dacia,NS, 36, 1992, p. 99 114 V.Kondic, Transdiana, n Starinar, 43 44, 1992 1993, p. 49 sqq. D.Lassandro, La riva sinistra del Danubio e la Gratiarum actio di Claudio Mamertino allimperatore Giuliano (362 d.C.), n Studia antiqua et archeologica, Ia"i, 5, 1998, p. 175 188 M.Macrea, Via$a n Dacia roman!, Bucure"ti, 1969, p. 464 489 I.Piso, Die Sptrmische Inschrift von Gornea, n ZPE, 24, 1981, p. 263 271 Gh.Poenaru-Bordea, V.Barbu, Contribution lhistoire du Bas-Empire romain la lumire de trsors montaires du IV-e V-e sicles dcouvertes Celeiu, n Dacia, NS, 14, 1970, p. 251 296 C.Preda, Circula$ia monedelor bizantine n regiunea carpato-dun!rean!, n SCIV, 23, 1972, 3, p. 375 417 Gh.$tefan, Iustiniana Prima "i st!pnirea bizantin! la Dun!rea de Jos n secolul al VI-lea, n Drobeta, 1, 1974, p. 65 70 C.M.T!tulea, Romula-Malva, Bucure"ti, 1994, p. 128 135 O.Toropu, Sucidava "i ripa nordic! a limes-ului danubian n epoca roman! trzie "i paleobizantin!, n Oltenia, 5 6, 1986, p. 45 60 O.Toropu, C.M.T!tulea, Sucidava-Celei, Bucure"ti, 1987, p. 177 sqq D.Tudor, Leg!turi dintre Imperiul romano-bizantin "i teritoriul din stnga Dun!rii n sec. IV VI, n Istoria Romniei, Bucure"ti, I, 1960, p. 647 655 idem, Sucidava. Une cit daco-romaine et byzantine en Dacie (coll. Latomus LXXX), Bruxelles, 1965

31

idem, Podurile romane de la Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1971, p. 155 204 (=Les ponts du Bas-Danube, Bucure"ti, 1974) idem, Sucidava, Craiova, 1976 idem, Preuves archologiques attestant la continuit de la domination romaine au nord du Danube aprs labandon de la Dacie sous Aurlien (III-e V-e sicles), n Daco-romania. Jahrbuch fr stliche Latinitt, Freiburg-Mnchen, 1, 1973, p. 149 - 161 M.Zahariade, Moesia Secunda, Scythia "i Notitia Dignitatum, Bucure"ti, 1988

32

"3. CULTURA N DOBROGEA ROMANO- BIZANTIN# (SEC. IV VII). CRE'TINISMUL -

2 ore

Popula#ia. Cultura Pecetea cre"tinismului Martiri cre"tini la Dun!rea de Jos Episcopi "ial#i nv!#a#i cre"tini n Dobrogea "i n Dacia Mediteranea Arta. Arhitectura. Sculptura. Pictura Tezaure de obiecte de cult reprezentative. Bibliografie selectiv& Popula%ie, cultur&, art& xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 Al.Barnea, Moesia Secunda und Scythia Minor (4.-6. Jh), n Goldhelm, Schwert und Silberschtze, Frankfurt/Main, 1993, p. 65 71 C.Crjan, Ceramica b!"tina"! din sec. VI-VII p.Chr. descoperit! la Tomis, n Pontica, 4, 1971, p. 339 350 I.Glodariu, n leg!tur! cu torna, torna, fratre, n AMN,1, 1964, p. 483 488 P.S.N!sturel, Torna, torna, fratre. O problem! de istorie "i de lingvistic!, n SCIV, 7, 1956, 1 2, p. 179 188 idem, Quelques mots de plus propos du T)v* +),- de Thophilacte et de Thophane, n Byzantina Bulgarica, Sofia, 2, 1966, p. 217 222 A.Opai#, Elemente etnice nord-dun!rene n Scythia Minor (secolele IV V e.n.), n Peuce, 10, 1991, p. 127 131 A.Petre, Quelques donnes archologiques concernant la continuit de la population et de la culture romano- byzantine dans la Scythie Mineure aux VI-e et VII-e sicle de notre re, n Dacia, NS, 7, %963, p. 3%7 353 Gr.Florescu ci colab. Capidava. Monografie arheologic!, I, Bucure"ti, 1958 R.Florescu, Capidava, Bucure"ti, 1965 R.Oche"anu, Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (%908). Contribu$ii la cunoa"terea circula$iei monetare n Scythia Minor ntre anii 3%8 324, n Peuce,10, 1991, p. 417 455 A.Opai#, Aspecte ale vie$ii economice din provincia Scythia (secolele IV VI p.Chr.). Produc$ia ceramicii locale "i de import, Bucure"ti, 1996 V.Prvan, Salsovia, Bucure"ti, 1906 idem, Cetatea Ulmetum, n ARMSI, seria II, t. 34, 1912, p. 497 607; t. 36, 1914, p. 245 420; t. 37, 1915, p. 265 304 idem, Zidul cet!$ii Tomi, n ARMSI, seria II, t. 37, 1915, p. 415 450 C.Preda, Callatis. Necropola romano-bizantin!, Bucure"ti, 1980 Gh.Poenaru-Bordea, Contributions numismatiques lhistoire de Noviodunum auc VI-e VII-e sicle, n SCN, 11, 1995, p. 135 161 Gh.Poenaru-Bordea, R.Oche"anu, Cteva depozite monetare din Scythia Minor depuse ca ofrande funerare (secolele III V d.Chr.), n Pontica, 24, 1991, p. 347 371 idem, Contribu$ii la cunoa"terea circula$iei monedei de bronz n secolul al V-lea p.Chr. la Tomis, n SCN, 10, 1993, p.6790 Em.Popescu, Contributions la gographie historique de la Peninsule Balkanique aux V-e VIII-e sicle de notre re, n Dacia, NS, 13, 1969, p. 403 415 idem, Constantiniana. Un problme de gographie historique de la Scythie Mineure, n Byzantinische Zeitschrift, Mnchen, 66, 1973, p. 359 382 A.R!dulescu, Monumente romano-bizantine n sectorul de Vest al cet!$ii Tomis, Constan#a, 1966 A.R!dulescu, La romanit en Scythie Mineure (II-e VII-e s. de n..). Recherches archologiques, n Bulletin de lAssociation Internationale de ltudes du Sud-Est Europen, Bucure"ti, 17 18, 1987, p. 5 17 Em.Popescu, Die sptgriechischen Inschriften aus Klein Skythien, n Dacia, 11, 1967, p. 163 176 I.I.Russu, Inscrip$ii latine din Durostorum, n AISC, 2, 1936, p. 210 218 Cre$tinismul Al.Banea, nceputul epocii Dominatului la Dun!rea de Jos. ntre p!gnism "i cre"tinism, n Miscelanea in honorem Radu Manolescu, Bucure"ti, 1996, p. 77 84 I.Barnea, Roman-Byzantine Basilicae Discovered in Dobrogea between %948 %958, n Dacia, NS, 2, 1958, p. 331 349 idem, Un martyrium descoperit la Niculi$el (jud. Tulcea), n SCIV, 24, 1973, 1, p. 123 126 idem, Considera$ii privind cele mai vechi monumente cre"tine de la Tomis, n Pontica, 24, 1991, p. 269 275 idem, Inscrip$ia martirilor de la Axiopolis: noi observa$ii, n Pontica, 30, 1997, p. 199 203 V.H.Baumann, Nouveaux tmoignages chrtiens sur le limes nord-scythique: la basilique martyrium de basse poque romaine dcouverte Niculi$el (dp. de Tulcea), n Dacia, N.S., 16, 1972, p. 189 202 O.Bounegru, Contributions stratigraphiques concernant la chronologie des difices de Scythie Mineure. La basilique chrtienne du IV-e sicle dHistria, n Politique dilitaire, I, Cluj-Napoca, 1993, p. 95 100 I.Coman, Scriitori bizantini din epoca str!roman!, Bucure"ti, 1979 P.Diaconu, Despre data p!timirii lui Zotikos, Attalos,Kamasis "i Philippos, n SCIV, 24, 1973, 4, p. 633 641 V.Georgescu, M.Ionescu, M!rturii cre"tine la Callatis, n Pontica, 28 29, 1995 1996, p. 187 800 Virgil Lungu, Misionarismul "i nceputurile cre"tinismului n Scythia Minor, n Pontica, 25, 1992, p. 297 302 R.Netzhammer, Die christlichen Altertmer den Dobrudscha, Bucure"ti, 1918

33

A.Opai#, Cristina Opai#, T.B!nic!, Complexul monastic paleocre"tin de la Slava Rus!, n Revista monumentelor istorice, Bucure"ti, 59, 1990, 1, p. 18 28 V.Prvan, Contribu$ii epigrafice la istoria cre"tinismului daco-roman, Bucure"ti, 1911 idem, Nuove considerazioni sul vescovato della Scyzia Minore, n Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Roma, 2, 1924, p. 117 135 Em.Popescu, Christianitas Daco-Romana. Florilegium Studiorum, Bucure"ti, 1994 idem, Izvoarele apostolice ale cre"tinismului romnesc: Sfntul Apostol Andrei al Tomisului, n Studii Teologice, Bucure"ti, 46, 1994, 1 3, p. 80 88 A.R!dulescu, T.Cleante, Tezaurul de la Sucidava-Izvoa rele (jud. Constan$a), n Pontica, 19, 1986, p. 127 158 Al.Suceveanu, Contributo alla storia del Cristianesimo nella Scizia Minore, n Timpul istoriei. I. In honorem emeritae Ligiae Brzu, Bucure"ti, 1997, p. 167 178 S.Verzan, Sfntul Apostol Andrei, Constan#a, 1998 N.Vornicescu, Una dintre primele scrieri ale literaturii romne: p!timirea Sfin$ilor Epictet "i Astion (de la cump!na sec. IIIIV), n Mitropolia Olteniei, Craiova, 9, 1989, 1, p. 20 74 Cre$tinismul daco-roman I.Barnea, Les monuments palochrtiens de Roumanie, Roma, 1977 idem, Arta cre"tin! n Romnia, vol. II, Bucure"ti, 1981 idem, Romanit et christianisme au Bas-Danube, n Byzantiniaka, Thessaloniki, 10, 1990, p. 69 102 N.D!nil!, Tipare de turnat cruci din secolele IV-VI, descoperite pe teritoriul Romniei, n BOR, 101, 1983, 7 8, p. 557 561 xxx De la Dun!re la Mare. M!rturii istorice "i monumente de art! cre"tin!, Gala#i, 1977 Al.Diaconescu, L!mpi romane trzii "i paleobizantine din fosta provincie Dacia, n EN, 5, 1995, p. 225 299 N.Gudea, Vasul cu inscrip$ie "i simboluri cre"tine de la Moigrad. Contribu$ii la istoria cre"tinismului n Dacia dup! retragerea aurelian!. Interpretarea semnelor "i textului de pe partea exterioar! a vasului. Studiu paleografic, n AMP, 17, 1993, p. 151 183 idem. Vasul cu inscrip$ie "i simboluri cre"tine de la Moigrad. Contribu$ii la istoria cre"tinismului n Dacia dup! retragerea aurelian!. Reinterpretarea simbolului numit copacul vie$ii, n AMP, 20, 1996, p. 115 123 N.Gudea, I.Ghiurco, Din istoria cre"tinismului la romni. M!rturii arheologice, Oradea, 1988 I.Ioni#!, Elemente cre"tine n practica ritualurilor de nmormntare din Molova n sec. IV VI e.n., n Teologie "i via$!. Mitropolia Moldovei "i Bucovinei, Ia"i, 3, 1993, 4 7, p. 54 59 Al.Madgearu, Romanizare "i cre"tinare la nordul Dun!rii n secolele IV VII, n AIIX, 31, 1994, p. 479 502 B.Mitrea, Une lampe chrtienne dcouverte en Transylvanie, n Dacia, 9 10, 1941 1944, p. 507 511 V.Prvan, Contribu$ii epigrafice la istoria cre"tinismului daco-roman, Bucure"ti, 1911 D.Protase, Observa$ii privind inscrip$ia cre"tinat! de la Napoca, n SCIVA, 36, 1985, 4, p. 332 337 idem, O pies! paleocre"tin! daco-roman! descoperit! la P!latca n Transilvania, n TD, 10, 1989, p. 229 233 M.Rusu, Paleocre"tinismul nord-dun!rean "i etnogeneza romnilor, n AIIACN, 26, 1983 1984, p. 35 84 idem, Paleocre"tinismul din Dacia roman!, n EN, 1, 1991, p. 81 112 Gh. D.Teodor, Cre"tinismul la est de Carpa$i de la origini pn! n secolul al XIV-lea, Ia"i, 1991 idem, Cre"tinism "i p!gnism la est de Carpa$i n a doua jum!tate a mileniului I d.Hr., n Pontica, 28 29, 1995 1996, p. 215 226 N.Zugravu, Cu privire la jurisdic$ia asupra cre"tinilor nord-dun!reni n secolele II VIII, n Pontica, 28 29, 1995 1996, p. 163 181 idem, Geneza cre"tinismului popular al romnilor, Bucure"ti, 1997

34

"4. DACIA EXTRAPROVINCIAL# -

" or&

Dacii liberi din Moldova: costobocii "i carpii. Grupul cultural Lipica Ge#ii liberi din Muntenia Dacii liberi din vest "i nord-vest Rela#iile dacilor liberi cu romanii, sarma#ii "i germanii nceputurile migra#iei popoarelor pe teritoriul Daciei: sarma#ii. Bibliografie selectiv& xxx Fontes Historicae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 Gh.Bichir, I Daci liberi dei secoli II IV d.C., fattori di permanenza e di continuiti nella regione Carpato-Danubiana, n Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali, Catania, IV, 1982, 7, p. 21 61 M.Macrea, Dacii liberi n epoca roman!, n Apulum, 7/%, %968, p. %7% 200 C.H.Opreanu, Elemente ale culturii materiale dacice "i daco-romane trzii (sec. III IV p.Ch.), n EN, 3, 1993, p. 235 239 idem, Neamurile barbare de la frontierele Daciei romane "i rela$iile lor politico-diplomatice cu Imperiul, n E.N.,4, 1994, p. 193 220 idem, Dacia roman! "i Barbaricum, Timi"oara, 1998 C.Preda, Circula$ia monedelor romane postaureliene n Dacia, n SCIVA, 26, 1975, 4, p. 441 486 D.Protase, Riturile funerare la daci "i daco-romani, Bucure"ti, 1971, p. 140 169 V.Srbu, Credin$e "i practici funerare, religioase "i magice n lumea geto-dacilor, Gala#i, 1993, p. 41 70; 107 140 R.Vulpe, Les gtes de la rive gauche du Bas-Danube et les Romains, n Dacia, NS, 1960, p. 309 332 idem, La Valachie et la Basse-Moldavie sous les Romains, n Dacia, NS, 5, 1961, p. 366 393 J.J.Wilkes, Romans, Dacians and Sarmatians in the Firstand Early Second Centuries, n Rome and Her Northern Provinces, London, 1983, p. 255 289 Dacii liberi din Moldova: costobocii; carpii M.Alexianu, R!spndirea amforelor cu inscrip$ii n teritoriul dacic liber din estul Romniei, n AM, 12, 1988, p. 105 116 Gh.Bichir, Unele observa$ii cu privire la necropolele de tip Poiene"ti din Moldova "i rela$iile acestor necropole cu lumea sarmatic!, n SCIV, 12, 1961, 2, p. 253 271 idem, Cuptoarele de ars ceramic! din cadrul culturii Vrte"coiu-Poiene"ti. Un atelier de ol!rie descoperit la Butn!re"ti, n SCIV, 17, 1966, 3, p. 489 509 idem, Cultura carpic!, Bucure"ti, 1973 idem, Costobocii, n Suceava. Anuarul Muzeului Jude$ean Suceava, 8, 1981, p. 192 193 idem, Dacii liberi din nordul Daciei, n TD, 17, 1996, p. 191 201 V.C!pitanu, Necropola daco-carpic! de incinera$ie din secolul al III-lea de la G!l!ne"ti-B!rboasa, comuna Once"ti, jude$ul Bac!u, n Carpica, 7, 1975, p. 63 116 idem, Necropola daco-carpic! de la S!uce"ti, jude$ul Bac!u, n Carpica, 8, 1976, p. 151 182 Gr.Foit, A"ezarea dacic! de la Sili"tea (cheii (sec. II-III e.n.), n Studii "i materiale. Istorie. Muzeul Jude$ean Suceava, Suceava, 1, 1969, p. 23 - 36 N.Gostar, Ramura nordic! a dacilor costobocii, n Buletinul Universit!$ilor V.Babe" "i J.Bolyai, Seria "tiin#elor sociale, Cluj, I, 1956, 1 2, p. 183 199 idem, Numele "i orignea costobocilor, n Cercet!ri istorice, SN., Ia"i, 1, 1970, p. 109 117 M.Ignat, Necropola de la Zvor"tea, n SCIV, 21, 1970, 4, p. 675 682 idem, Dacii liberi din Moldova. Contribu$ii arheologice. Necropolele de la Podeni "i Zvor"tea, Ia"i, 1999 I.Ioni#!, Din istoria "i civiliza$ia dacilor liberi. Dacii din spa$iul est-carpatic n secolele II-IV e.n., Ia"i, 1982 idem, Dacii liberi la grani$a nord-estic! a provinciei Dacia roman!, n AMP, 21, 1997, p. 879 905 I.Ioni#!, O.L.$ovan, Necropola dacic! de la Stnca (comuna (tef!ne"ti, jude$ul Boto"ani), n Hierasus, 5, 1983 (1984), p. 89 121 I.Ioni#!, V.Ursachi, V!leni. O mare necropol! a dacilor liberi, Ia"i, 1988 V.Mih!ilescu-Brliba, La monnaie romaine chez les Daces Orientaux, Bibliotheca Historica Romaniae. Monographies 23, Bucure"ti, 1980 idem, Le trsor de vases romains de Muncelul De Sus, n Dacia, NS, 27, 1978, p. 201 212 I.Mitrea, Necropola carpic! de la D!miene"ti, jude$ul Bac!u, n Carpica, 14, 1982, p. 65 79 idem, Un complex funerar descoperit n necropola carpic! de la D!miene"ti, jud. Bac!u, n SCIVA, 39, 1988, 4, p. 369 380 P.Nicorescu, Fouilles de Tyras, n Dacia, 3 4, 1927 1932, p. 557 601 idem, Garnizoana roman! din sudul Basarabiei, n ARMSI, seria III, t. XIX, mem. 16, 1937, p. 217 225 V.Prvan, Castrul de la Poiana "i drumul roman prin Moldova de Jos, n ARMSI, seria II, t. XXXVI, 1913, p. 93 130 I.I.Russu, Les Costoboces, n Dacia, NS, 3, 1959, p. 341 352 S.Sanie, Civiliza$ia roman! la est de Carpa$i "i romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II .e.n. III e.n.), Ia"i, 1981 idem, Unele aspecte ale situa$iei politice "i demografice din Dacia r!s!ritean! n perioada Domitianus Traianus, n Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 145 153 S.Sanie, $eiva Sanie, Cercet!rile arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Ia"i), n CI, 4, 1973, p. 61 92

35

M.Smiszko, Kultury wcszesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Malopolsce Wschodniei, Lvov, 1932 Silvia Teodor, S!p!turile de la Cucor!ni (jud. Boto"ani), n AM, 8, 1975, p. 121 201 V.Ursachi, Piese de harna"ament descoperite n a"ezarea daco-roman! de la S!b!oani, n MemA, 1, 1969, p. 327 337 idem, Elemente "i influen$e romane la est de Carpa$i n secolele II III e.n., n Hierasus, 1, 1978, (1980), p. 147 185 R.Vulpe, S!p!turile de la Poiene"ti din %949, n Materiale,1, 1953, p. 213 505 idem, La civilisation dace et ses problmes dans la lumire des dernires fouilles de Poiana en Basse-Moldavie, n Dacia, NS, 1, 1957, p. 143 164 N.Zaharia, M.Petrescu-Dmbovi#a, Em.Zaharia, A"ez!ri din Moldova. De la paleolitic pn! n secolul al XVIII-lea, Bucure"ti, 1970 Grupul cultural Lipica Gh.Bichir, Cultura carpic!, Bucure"ti, 1973 idem, The Archaeology and History of the Carpi from the Second to the Fourth Century A.D. BAR Supplementary Series, 16 (I - II), Oxford, 1976 idem, Costobocii, n Suceava, VII, 1981, p. 192 193 idem, Dacii liberi n nordul Daciei, n Thraco-Dacica, XVII, 1996, p. 191 201 V.M.Cygylyk, M.JU. Smisko, Lipickaja kultura, n V.D.Baran ".a. (red.), Archeologija Ukrainskoj SSR. Tom 3: Ranneslavjanskij i drevnerusskij periody, Kiev, 1986, p. 61 70 Gr. Foit, A"ezarea dacic! de la Sili"tea Scheii (sec. II III e.n.) n Studii "i materiale. Istorie, I, Suceava, 1969, p. 23 - 36 N.Gostar, Ramura nordic! a dacilor costobocii n Buletinul Universit!$ilor V.Babe" "i Bolyai, Seria "tiin#elor sociale, Cluj, I, 1 2, 1956, p. 183 199 idem, Numele "i originea costobocilor, n Cercet!ri istorice, SN, I, 1970, p. 109 - 117 M.Ignat, Necropola de la Zvori"tea, n SCIV, 21, 1970, 4, p. 675 682 idem, Dacii liberi din Moldova. Contribu$ii arheologice. Necropolele de la Podeni "i Zvori"tea, Ia"i, 1999 I.Ioni#!, Din istoria "i civiliza$ia dacilor liberi. Dacii din spa$iul est-carpatic n secolele II IV e.n., Ia"i, 1982 idem, Die Fibel als Kleidungszubehr in der Trach der Daker(2.-3. Jh u.Z.), n Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 16, 1992, p. 179 189 idem, Dacii liberi la grani$a nord-estic! a provinciei Dacia roman!, n AMP, XXI, Publica#ie separat!, Zal!u, 1997, p. 879 905 I.Ioni#!, O.L.$ovan, Necropola dacic! de la Stnca (comuna (tef!ne"ti, jude$ul Boto"ani), n Hierasus, V, 1983 (1984), p. 89 121 V.V.Kropotkin, Denkmler der Przeworsk-Kultur in der Westukraine und ihre Beziehungen zur Lipica- und CernjachovKultur, n B.Chropovsky (red.), Symposium. Ausklang der Latne-Zivilisation und Anfnge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet, Bratislava, 1977, p. 173 200 C.H.Opreanu, Dacia roman! "i Barbaricum, Timi"oara, 1998 D.M.Pippidi, Contribu$ii la istoria veche a Romniei. Edi#ia a doua,Bucure"ti, 1967 I.I.Russu, Les Costoboces, n Dacia, NS, III, 1959, p. 341 352 S.Sanie, $.Sanie, Cercet!rile arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Ia"i), n Cercet. istorice, SN, IV, 1973,p.6192 M.Smiszko, Kultury weszesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Malopolsce Wschodniei, Lvov, 1932 Ge%ii liberi din Muntenia Gh.Bichir, Date noi cu privire la romanizarea Munteniei, n SCIVA, 29, 1978, 3, p. 385 395 idem, Dacii liberi din Muntenia "i rela$iile lor cu romanii, n TD, 2, 1981, p. 73 92 idem, Geto-dacii din Muntenia n epoca roman!, Bucure"ti, 1984 Ioana Bogdan C!t!niciu, Muntenia n sistemul defensiv al Imperiului Roman, sec. I III p.Chr., Alexandria, 1997 Gh.Diaconu, Trg"or. Necropolele din sec. III IV, Bucure"ti, 1969 Gh.Diaconu, Mogo"ani. Necropola din secolul IV e.n., Trgovi"te, 1970 S.Dolinescu-Ferche, A"ez!ri din secolele III "i VI e.n. n sud-vestul Munteniei. Cercet!rile de la Dulceanca, Buc., 1974 Halina Gajewska, Limes alutanus i transalutanus, n Archaeologia, Var"ovia, 21, 1970, p. 70 sq. D.Tudor, Romanizarea Munteniei, n Apulum, 12, 1974, p. 111 117 Madga Tzony, Les Carpes de Muntnie dans la lumire de dcouvertes de Gura Ni"covului (dp. de Buz!u), n Dacia, NS, 22, 1978, p. 289 298 Dacii liberi din vest $i nord-vest T.Bader, Descoperiri de terra sigillata n teritoriile situate la nord-vest de Dacia roman!, n Sargetia, 11 12, 1974 1975, p. 269 275 I.H.Cri"an, Comunitatea dacic! n Cmpia Aradului, n Apulum, 7/1, 1968, p. 241 260 E.Drner, Dacii "i sarma$ii din secolele II III e.n. n Vestul Romniei, n Apulum, 9, 1971, p. 681 692 S.Dumitra"cu, Contribu$ii la cunoa"terea grani$ei de vest a Daciei romane, n AMN, 6, 1969, p. 483 491 idem, Dacii liberi din vestul "i nord-vestul Romniei, n Crisia, 7, 1977, p. 65 76 idem, Podoabe "i piese de mbr!c!minte din mileniul I e.n. n Crisia, 13, 1983, p. 33 142 idem, Un atelier de lucrat piepteni descoperit n Biharea, n Crisia, 15, 1985, p. 61 67 idem, Dacia apusean!, Oradea, 1993 idem, Omnis Barbaria, n AMP, 21, 1997, p. 305 306 idem, Vase ceramice din secolele II-IV p.Ch. descoperite la vest de provincia Dacia, n AMP, 21, 1997, p. 525 537 S.Dumitra"cu, T.Bader, A"ezarea dacilor liberi de la Medie"ul Aurit, I, Oradea, 1967

36

N.Gudea, C.Filip, Die gestempelten Gefsse von Porolissum (II), n AMP, 21, 1997, p. 9 219 P.Hgel, M.Barbu, Cmpia Aradului n secolele II IV p.Ch., n AMP, 21, 1997, p. 539 597 M.Ignat, Au existat Dacii Mari? (Oracula Sybillina,XII,%80 %8%), n Caietul seminarului special de "tiin$e auxiliare ale istoriei, Bucure"ti, 3 4, 1997 1998, p. 171 174 V.Kotigorosko,Antichit!$i dacice n zona Tisei superioare, n TD, 12, 1991, p. 115 132 idem, #inuturile Tisei superioare n veacurile III .e.n. IV e.n., Bucure"ti, 1995 Maria Lamiova-Schmiedlova, Kontakte der Daker mit dem Theissgebiet, n TD, 3, 1982, p. 31 34 idem, Stempelverzierte graue Keramik aus rmischer Zeit in der Ostslowakei, n AMP, 21, 1997, p. 767 781 V.Al.Matei, Un cuptor de ars ceramic! descoperit n a"ezarea dacilor liberi de la Zal!u-Valea M$ei, n AMP, 8, 1984, p. 237 246 V.Al.Matei, I.Stanciu, Vestigii din epoca roman! (sec. II - IV p.Chr.) n spa$iul nord-vestic al Romniei, Zal!uClujNapoca, 2000 C.H.Opreanu, Dakien und die Iazygen whrend derRegierung Trajans, n AMP, 21, 1997, p. 269 290 M.Parducz, Geschichte der Sarmaten in Ungarn im II. und III. Jahrhundert, n ActaArchASH, 6, 1956, p. 139 182 K.Pieta, Die Puchov-Kultur, Nitra, 1982 Idem, Probleme der Erforschung der dakischen Besiedlung in der Slowakei, n TD, 3, 1982, p. 35 46 R.Popa, C.Kacs, Cercet!ri arheologice la C!line"t Maramure", n SCIVA, 25, 1974, 4, p. 561 578 Al.S!"ianu, Moneda antic! n vestul "i nord-vestul Romniei, Oradea, 1980, p. 30 - 41 I.Stanciu, Contribu$ii la cunoa"terea epocii romane n bazinul mijlociu "i inferior al rului Some", n EN 5,1995,p.139226 Zs.Visy, The Problems of the Dacian Ethnic Group in Hungary, n Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 93 104 Rela%iile dacilor liberi cu romanii, sarma%ii $i germanii Gh.Bichir, Les Sarmates sur le territoire de la Roumanie, n Actes du VIII-e Congrs International des Sciences Prhistoriques et Protohistoriques, I, Beograd, 1971, p. 275 285 idem, Cultura carpic!, Bucure"ti, 1973 idem, P!trunderea sarma$ilor la Dun!rea de Mijloc "i de Jos "i rela$iile lor cu geto-dacii, n Muzeul Na$ional, III, 1976, p. 115 124 idem, Dacii liberi din Muntenia "i rela$iile lor cu romanii, n Thraco-Dacica, II, 1981, p. 73 92 idem, Geto-dacii din Muntenia n epoca roman!, Bucure"ti, 1984 idem, Date noi cu privire la p!trunderea sarma$ilor n teritoriul geto-dacic (I II), n SCIVA, 44, 2, %993, p. %35 %69; 47, 3, %996, p. 297 3%2 I.Bogdan-C!t!niciu, Evolution of the system of defence works in Roman Dacia. BAR International Series, 116, Oxford, 1981 idem, Muntenia n sistemul defensiv al Imperiului roman. Sec. I III p.Chr., Alexandria, 1997 I.Ioni#!, Din istoria "i civiliza$ia dacilor liberi. Dacii din spa$iul est-carpatic n secolele II IV e.n., Ia"i, 1982 V.Mih!ilescu-Brliba, La monnaie romaine chez les Daces Orientaux, Bucure"ti, 1980 P.Nicorescu, Garnizoana roman! din sudul Basarabiei, n ARMSI, seria III, t. XIX, mem. 16, 1937, p. 217 225 V.Prvan, Castrul de la Poiana "i drumul roman prin Moldova de Jos, n ARMSI, seria II, t. XXXVI, 1913, p. 93 130 D.M.Pippidi, Contribu$ii la istoria veche a Romniei. Edi#ia a doua, Bucure"ti, 1967 D.Protase, Problema continuit!$ii n Dacia n lumina arheologiei "i numismaticii, Bucure"ti, 1966 idem, Riturile funerare la daci "i daco-romani, Bucure"ti, 1971 idem, Autohtonii n Dacia. I, Dacia Roman!, Bucure"ti, 1980; II, Dacia postroman! pn! la slavi, Cluj-Napoca, 2000 D.Tudor, Oltenia roman!. Edi#ia a IV-a revizuit! "i ad!ugit!, Bucure"ti, 1978 R.Vulpe, Les Gtes de la rive gauche du Bas-Danube et les Romains, n Dacia, NS, IV, 1960, p. 309 332 idem, La Valachie et la Basse-Moldavie sous les Romains, n Dacia, NS, V, 1961, p. 366 393 nceputurile migra%iei popoarelor pe teritoriul Daciei: sarma%ii Al.Barnea, Valuri de p!mnt de la Tisa la Nistru, n Timpul istoriei. I. In honorem emeritae Ligiae Brzu, Bucure"ti, 1997, p. 162 166 Gh.Bichir, Unele observa$ii cu privire la necropolele de tip Poiene"ti din Moldova "i rela$iile acestor necropole cu lumea sarmatic!, n SCIV, XII, 1961, 2, 1961, p. 253 271 idem, Cultura carpic!, Bucure"ti, 1973 idem, P!trunderea sarma$ilor la Dun!rea de mijloc "i de jos "i rela$iile lor cu geto-dacii, n Muzeul Na$ional, III, 1976, p. 115 124 idem, Les Sarmates au Bas-Danube, n Dacia, NS, XXI, 1997, p. 167 197 idem, Date noi cu privire la p!trunderea sarma$ilor n teritoriul geto-dacic (I II), n SCIVA, 44, 1993, 2, p. 135 169; 47, 1996, 3, 297 312 E.Chiril!, Fr!mnt!ri sociale la sarma$i n sec. IV e.n., n SCIV, 1, 1951, 2, p. 183 188 O.M.Dzygovskyj, Sarmaty na zahodi stepovogo Prycornomorja naprykinci I st. Do n.e. persij polovyni IV st.n.e., Kiev, 1993 V.I.Grosu, Chronologija pamjatnikov sarmatskoj kultury Dnestrovsko-Prutskogo mezdurecja, Chi"in!u, 1990 idem, Sarma$ii n spa$iul geto-dacic r!s!ritean, n Arheologia Moldovei, 18, 1995, p. 133 186 idem, Regatul lui Farzoios "i Inismeus, n AM, 19, 1996, p. 247 252 J.Harmatta, Studies on the history of the Sarmatians, Budapesta, 1950 A.Husler, Beitrge zum Sarmatenforschung, n Zeitschrift fr Archologie, 17, 1983, p. 159 194 idem, Grab-und Bestattungssitten der frhen Sarmaten, n Alt-Thringen, 21, 1986, p. 238 267

37

I.Ioni#!, Din istoria "i civiliza$ia dacilor liberi. Dacii din spa$iul est-carpatic n secolele II IV e.n., Ia"i, 1982 I.Ioni#!, V.Ursache, Noi date arheologice privind riturile funerare la carpo-daci, n SCIV, 19, 2, 1968, p. 211 226 I.Ioni#!, V.Ursache, V!leni. O mare necropol! a dacilor liberi, Ia"i, 1988 A.I.Meljukova (red.), Stepi evropejskoj casti SSSR v skifo-sarmatskoe vremja. Archeologija SSSR, Moskva, 1989 A.V. Simonenko, Sarmaty Tavrii, Kiev, 1993 Andrea Vaday, Ureinwohner und Einwanderer (Sarmaten Une Daker im sarmatischen Barbaricum des Karpatenbeckens), n Zivilisationsbeziehungen im siebenbrgischen Raum- historische Studien, Cluj, 1996, p. 25 32

38

"5. PROCESUL FORM#RII POPORULUI ROMN 'I A LIMBII ROMNE. CONTINUITATEA 'I ROMANIZAREA GETO- DACILOR. CONTINUITATEA DACO-ROMANILOR PE TERITORIUL VECHII DACII -

" or&

Autohtonia romnilor "i teoria imigra#ionist!. Autohtonii n fosta provincie Autohtonii n fostele teritorii ale dacilor liberi (sec. IV VI) Problema romaniz!rii autohtonilor Continuitatea daco-romanilor n secolele IV VII Cultura Sntana de Mure"-Cerneahov Descoperirile de tip Bratei-More"ti-Costi"a Bibliografie selectiv& Lucr&ri generale xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure"ti, 1964; II, Bucure"ti, 1970 Ligia Brzu, St.Brezeanu, Originea "i continuitatea rom nilor. Arheologie "i tradi$ie istoric!, Bucure"ti, 1991 G.I.Br!tianu, O enigm! "i un miracol istoric: poporul romn, Bucure"ti, 1988 V.Butnariu, Monedele romane postaureliene n teritoriile carpato-dun!reano-pontice (anii 275 49%), n AM, 11, 1987, p. 113 140; 12, 1988, p. 131 196; 14, 1991, p. 67 107 idem, R!spndirea monedelor bizantine n teritoriile carpato-dun!rene, n BSNR, LXXVII LXXIX (1983 1985), nr. 131 132, 1986, p. 199 234 Maria Com"a, Considera$ii cu privire la ob"tea s!teasc! local! pe teritoriul Romniei n secolele III V, n MN, 3, 1976, p. 215 221 eadem, Unele considera$ii privind situa$ia de la Dun!rea de Jos n secolele VI VII, n Apulum, 12, 1974, p. 300 318 eadem, Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dun!rii cu Imperiul Roman ntre anii 275 375 e.n., cu special! privire asupra nord-vestului Romniei, n AMP, 12, 1988, p. 297 302 eadem, Rolul mediului natural (mun$i, p!duri, b!l$i) n men$inerea elementului autohton la nord de Dun!re n secolele III VII, n Hierasus, 7 8, %989, p. 258 268 Costel Chiriac, Unele observa$ii asupra informa$iilor literar-istorice bizantine privitoare la regiunea Dun!rii de Jos n secolele V X, Arheologia Moldovei, 20, 1997, p. 107 126 M. Constantinescu, $t.Pascu, P.Diaconu, (red.), Relations between the Autochtonous Population and the Migratory Population on the Territory of Romania. A Collection of Studies, Bucure"ti, 1975 U.Fiedler, Studien zu Grberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau, I II, Bonn, 1992 N.Gudea, Cteva aspecte "i probleme privind procesul de romanizare n Dacia, n Apulum, 13, 1975, p. 95 111 N.Iorga, Istoria romnilor. II. Oamenii p!mntului (Pn! la anul %000), ed. II (I.Ioni#!, V.Mih!ilescu-Brliba, V.Chiric!), Bucure"ti, 1992 I.Nestor, Les donnes archologiques et le problme de la formation du peuple roumain, n RRH, 3, 1964, p. 308 423 idem, La fin du monde ancien et les Barbares, n Nouvelles tudes dHistorie, Bucure"ti, 4, 1970, p. 23 sqq $t.Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontic! n secolele IV IX. Structuri demo-economice "i social-politice, Bucure"ti, 1997 P.P.Panaitescu, Introducere la istoria culturii romne"ti, Bucure"ti, 1969, p. 66- 171 Em.Popescu, Inscrip$iile grece"ti "i latine din secolele IV XIII descoperite n Romnia, Bucure"ti, 1976 M.Smpetru, Situa$ia imperiului romano-bizantin la Dun!rea de jos la sfr"itul secolului al VI-lea "i nceputul secolului al VII-lea, n SCIV, 22, 1971, 2, p. 217 242 Gh.D.Teodor, Romanitatea carpato-dun!rean! "i Bizan$ul n veacurile V IX e.n., Ia"i, 1981 idem, Considera$ii privind fibulele romano-bizantine dinsecolele V VII e.n. n spa$iul carpato-dun!reano-pontic, n AM, 12, 1988, p. 197 221 idem, Piese vestimentare bizantine din secolele VI VIII n spa$iul carpato-dun!reano-pontic, n AM, 14, 1991, p. 117 138 idem, Fibule digitale din secolele VI VII n spa$iul carpato-dun!reano-pontic, n AM, 15, 1992,p. 119 152 idem, Autohtoni "i slavi n spa$iul carpato-dun!reano-pontic n secolele VI VII d.Hr., n Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 285 294 idem, Me"te"ugurile la nordul Dun!rii de jos n secolele IV XI, Ia"i, 1996 Eugenia Zaharia, Donnes sur larchologie des IV-e XI-e sicles sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu, n Dacia, NS, 15, 1971, p. 269 287 eadem, Rolul istoric al ob"tiilor s!te"ti. Contribu$ie la cunoa"terea romnilor n mileniul I. nchinare $!r!nimii romne, n Acta Moldavie Meridionalis, Vaslui, 2, 1980, p. 133 154 N.Zugravu, Istoria romanit!$ii nord-dun!rene (secolele II VIII). Contribu$ii la etnogeneza romnilor, Ia"i, 1994 Autohtonii n fosta provincie Ligia Brzu, Continuitatea popula$iei autohtone n Transilvania n secolele IV V. Cimitirul I de la Bratei, Bucure"ti, 1973 eadem, Continuitatea crea$iei materiale "i spirituale a poporului romn pe teritoriul fostei Dacii, Bucure"ti, 1979 Doina Benea, A.Bejan, Via$a rural! n sud-vestul Daciei n secolele II IV, n AMN, 24 25, 1987 1988, p. 247 260; 26 30/I, 1989 1993, p. 127 148 Doina Benea, P.Bona, Tibiscum, Bucure"ti, 1994, p. 119 123

39

O.Bozu, Georgeta El Susi, A"ezarea roman! trzie de la Moldova Veche, n Banatica, 9, %987, p. 239 270 E.Chiril!, N.Gudea, Economie, popula$ie "i societate n Dacia intracarpatic! n primul secol dup! abandonarea provinciei, n AMP, 6, 1982, p. 123 147 C.Daicoviciu, La Transylvanie dans lAntiquit, Bucure"ti, 1945, p. 191 264 I.Fischer,Latina dun!rean!,Bucure"ti,1985 Suzana Dolinescu-Ferche, A"ez!ri din secolele III "i IV e.n din sud-vestul Munteniei, Bucure"ti, 1974 K.Horedt, Contribu$ii la istoria Transilvaniei n secolele IV XIII, Bucure"ti, 1958, p. 11 40 idem, Siebenbrgen in sptrmischer Zeit, Bucure"ti, 1982 M.Irimia, Unele considera$ii privind sfr"itul Latne-ului geto-dacic "i continuitatea civiliza$iei autohtone n Dobrogea, n SCIVA, 39, 1988, 1, p. 33 44 M.Macrea, Une nouvelle inscription latine de Dacie datant du IV-e sicle n Dacia, NS, 2, 1958, p. 467 472 idem, Via$a n Dacia roman!, Bucure"ti, 1969, p.464 488 M.Macrea, N.Gudea, I.Mo#u, Praetorium. Castrul "i a"ezarea roman! de la Mehadia, Bucure"ti, 1993, p. 27 31, 114 115, 132 134 H.Mih!escu, La langue latine dans le sud-est de lEurope,Bucure"ti Paris, 1978 Gh.Popilian, M.Nica, A"ezarea roman! din secolul al IV-lea de la Locusteni, n Documente recent descoperite "i informa$iile arheologice, Bucure"ti, 1984, p. 37 46 Gh.Popilian, M.Nica. Grop"ani. Monografie arheologic!, Bucure"ti, 1998 C.Preda, Circula$ia monedelor romane postaureliene n Dacia, n SCIVA, 26, 1975, 3, p. 441 485 D.Protase, Problema continuit!$ii n Dacia n lumina arheologiei "i numismaticii, Bucure"ti, 1966, p. 103 202 idem, Observa$ii asupra a"ez!rilor rurale din Dacia roman! "i postroman! (sec. II IV) pn! la venirea slavilor, n Banatica, 1, 1971, p. 93 105 idem, Riturile funerare la daci "i daco-romani, Bucure"ti, 1971, p. 122 135 idem, Considrations sur lurbanisme romain en Dacie et sur son sort au cours de la priode de transition au fodalism, n Politique dilitaire, I, Cluj-Napoca, 1993, p. 17 20 idem, Autohtonii n Dacia, I, Bucure"ti, 1988 idem, Autohtonii n Dacia, vol. II. Dacia postroman! pn! la slavi, Cluj-Napoca, 2000 idem, La continuit daco-romaine, Cluj-Napoca, 2001 Al.Suceveanu, n leg!tur! cu unele discu$ii recente privind sfr"itul Latne-ului geto-dacic "i continuitatea civiliza$iei autohone n Dobrogea, Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 105 115 idem, Fntnele. Contribu$ii la studiul vie$ii rurale n Dobrogea roman!, Bucure"ti, 1998 O.Toropu, Romanitatea trzie "i str!romnii n Dacia traian! sud-carpatic! (secolele III - XI), Craiova, 1976 D.Tudor, Oltenia roman!, Bucure"ti, ed. IV, 1978, p. 416 470 I.Winkler, Procesul romaniz!rii n lumina monumentelor epigrafice "i sculpturale din a"ez!rile rurale ale provinciei Dacia, n SCIVA, 25, 1974, 4, p. 497 515 Autohtonii n fostele teritorii ale dacilor liberi (sec. IV-VI d.Hr.) Maria Com"a, Unele date privind a"ezarea din secolele VI VII de la Radovanu, jud. Ilfov, n MN, 2, 1975, p. 335 342 C.Daicoviciu, Romeii lui Maurikios, n Apulum, 9, 1971, p. 731 733 idem, Romanitatea scitic! de la Dun!rea de Jos, n AMN, 8, 1971, p. 189 195 Suzana Dolinescu-Ferche, A"ez!ri din secolele III "i IV n sud-vestul Munteniei. Cercet!rile de la Dulceanca, Bucure"ti, 1974 eadem, La culture Ipote"ti-Ciurel-Cnde"ti (V-e VII-e sicles) La situation en Valachie, n Dacia, NS, 28, 1984, p. 117 147 eadem, Contributions archologiques sur la continuit daco-romaine. Dulceanca, deuxime habitat du VI-e sicles de notre re, n Dacia, NS, 30, 1986, p. 121 154 S.Dumitra"cu, Descoperiri arheologice din sec. V VI e.n. de la Biharea, n Ziridava, 10, 1978, p. 81 100 N.Gostar, The Ancient Character of the Roman Element in the East of the Carpathians, n AIIAX, 16, 1980, p. 1 10 I.Mitrea, Regiunea central! a Moldovei dintre Carpa$i "i Siret n secolele VI IX, n Carpica, 12, 1980, p. 55 142 idem, Realit!$i arheologice "i etno-culturale n spa$iul carpato-nistrean n secolele VI VII, n Carpica, 23,1992, p.209221 idem, Comunit!$i s!te"ti la est de Carpa$i n epoca migra$iilor. A"ezarea de la Davideni din secolele V VIII, Piatra Neam#, 2001 Gh.Postic!, Romnii din codrii Moldovei n evul mediu timpuriu, Chi"in!u, 1994 idem, Monumentele arheologice din sec. V VII n spa$iul pruto-nistrean, n TD, 17, 1996, p. 207 216 R.Popa, R.Harhoiu, M!rturii arheologice din Maramure" apar$innd mileniului I e.n., n SCIVA, 40, 1989, 3, p. 249 272 P.Roman, Suzana Dolinescu-Ferche, Cercet!rile de la Ipote"ti (jud. Olt). Observa$ii asupra culturii materiale autohtone din secolul al VI-lea e.n. n Muntenia, n SCIVA, 29, 1978, 1, p. 73 91 Gh. D.Teodor, Teritoriul est-carpatic n veacurile V IX e.n., Ia"i, 1978 idem, Romanitatea carpato-dun!rean! n veacurile V XI, Ia"i, 1981 idem, Civiliza$ia romanic! la este de Carpa$i n secolele V VII e.n. A"ezarea de la Boto"ana-Suceava, Bucure"ti, 1984 idem, Continuitatea popula$iei autohtone la est de Carpa$i. A"ez!rile din secolele VI IX e.n.de la Dode"ti-Vaslui, Ia"i, 1984, p. 11 48 V.Teodorescu, Despre cultura Ipote"ti-Cnde"ti n lumina cercet!rilor arheologice din N-E Munteniei, n SCIV, 25, 1964, 4, p. 485 - 499

40

idem, Cire"anu un aspect cultural apar$innd popula$iei daco-romane din sec. IV V e.n. la sud de Carpa$i, n Anuarul Muzeului de Istorie "i Arheologie Prahova, Ploie"ti, 1, 1984, p. 51 100 idem, Centre me"te"ug!re"ti din sec. V VI n Bucure"ti, n Bucure"ti, 9, 1972, p. 73 97 V.Teodorescu, M.Pene", Matricea de inciden$! a siturilor arheologice de la Budureasca (Budureasca I Budureasca 3%, jud. Prahova), Ploie"ti, %, %984, p. %% 50 Vl.Zirra, Gh.Cazimir, Unele rezultate ale s!p!turilor arheologice de pe Cmpul Boja, Militari, n Cercet!ri arheologice n Bucure"ti, Bucure"ti, 1, 1963, p. 49 75 Cultura Sntana de Mure$ V.D.Baran, Cernjahivska kultura, Kiev, 1981 C.Blo"iu, Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Le$cani (jud. Ia"i), n ArhMold, VIII, 1975, p. 203 280 Gh.Diaconu, Archologische Angaben ber die Taifalen, n Dacia, NS, VII, 1963, p. 301 - 315 Gh.Diaconu, Trg"or. Necropola din secolele III- IV e.n., Bucure"ti, 1965 G.B.Fedorov, Naselenie Prutsko-Dnestrovskogo mezdurecja v I tysjaceletii n.e. MIA, 89, Moscova, 1960 N.Gostar, The Ancient Character of the Roman Element in the East of the Carpathians, n Anuarul Institutului de Istorie "i Arheologie A.D.Xenopol, XVII, %980, p. % %0 K.Horedt, Siebenbrgen in sptrmischer Zeit, Bucure"ti, 1982 I.Ioni#!, Contribu$ii cu privire la cultura Sntana de Mure"-Cernjachov, n ArhMold, IV, 1966, p. 189 - 259 idem, Din istoria "i cultura dacilor liberi, Ia"i, 1982 idem, Cultura di Sntana di Mure": Romania e Republica Moldova, n I Goti, Milano, 1994 V.Mih!ilescu-Brliba, La monnaie romaine chez les Daces orientaux, Bucure"ti, 1980 idem, Un nouveau groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les fouilles de Brani"te-Nem$i"or (Comm. de Vn!tori, dep. de Neam$), n Dacia, NS, 24, 1980, p. 181 207 B.Mitrea, C.Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. n Muntenia, Bucure"ti, 1966 V.Palade, lments gto-daces dans le site Sntana de Mure" de Brlad-Valea Seac!, n Dacia, NS, XXIV,1980, p. 223253 idem, Centrul me"te"ug!resc de prelucrare a cornului de cerb de la Brlad-Valea Seac!, datnd din secolul al IV-lea e.n., n Studii "i comunic!ri de istorie a civiliza$iei populare din Romnia, Sibiu, 1981, p. 179 215 idem, Ateliere pentru prelucrat piepteni din os din secolul al IV-lea e.n. de la Brlad Valea Seac!, nAM,4,1966,p.261277 idem, Ncropole du IV-e et commencement du V-e sicle de n.. Brlad-Valea Seac!. Inventaria Archaeologica, Roumanie, fasc. 12, Bucure"ti, 1986 Em.Popescu, Christianitas daco-romana. Florilegium studiorum, Bucure"ti, 1994 C.Preda, Circula$ia monedelor romane postaureliene n Dacia, n SCIVA, 26, 4, 1975, p. 441- 486 Cultura tumulilor carpatici I.Ioni#!, Din istoria "i civiliza$ia dacilor liberi. Dacii din spa$iul est-carpatic n secolele II IV e.n., Ia"i, 1982 V.G.Kotigorosko, #inuturile Tisei superioare n veacurile III .e.n. IV e.n. (Perioadele La Tne "i roman!), Buc., 1995 V.Mih!ilescu-Brliba, Un nouveau groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les fouilles de Brani"te-Nem$i"or (comm. de Vn!tori, dp. de Neam$), n Dacia, NS, 24, 1980, p. 181 207 idem, Cultura tumulilor carpatici, n N.Gudea (red.), Romanii "i barbarii. Acta Musei Porolissensis. Publica#ie separat!, XXI, 1997, p. 833 878 idem, Noi date privind cultura tumulilor carpatici n Romnia, n SCIVA, 48, 1997, 4, p. 309 339 idem, The Carpathian Barrows Culture, Romani "i barbari la frontierele Daciei romane (Rmer und Barbaren an den Grenzen des Rmischen Dakiens), Zal!u, 1997, p. 833 841 N.Miri#oiu,M.$t.Udrescu,Considrations anthropologiques prliminaires sur la ncropole de Brani"te-Nem$i"or, n Dacia, NS, 24, 1980, p. 209 - 220 M.Ju.Smisko, Karpatski kurgany persoji polovyny i tysjacolittja n.e., Kiev, 1960

41

"6. B#'TINA'I 'I MIGRATORI. UNITATEA ETNOCULTURAL# ROMANIC# 'I P#TRUNDEREA VECHILOR SLAVI. FORMAREA LIMBII ROMNE B!"tina"i "i migratori. Go#ii, hunii "i gepizii pe teritoriul Romniei; manifest!ri politico-militare; cultur! material! Avarii, slavii vechi "i bulgarii la Dun!rea de Jos; Unitatea etno-cultural! romanic! Formarea limbii romne Bibliografie selectiv& -

" or&

xxx Fontes Historiae Dacoromanae, II, Bucure"ti, 1970; III, Bucure"ti, 1975 A.Ambruster, Romanitatea romnilor. Istoria unei idei, Bucure"ti, 1979 A.Bejan, Contribu$ii la istoria Banatului n secolele VII IX e.n., n SCIVA, 34, 1983, 4, p.349 362 idem, Dacia Felix. Istoria Daciei romane, Timi"oara, 1998 Doina Benea, Dacia sud-vestic! n secolele III IV, Timi"oara, 1996 Ligia Brzu, Continuitatea crea$iei materiale "i spirituale a poporului romn pe teritoriul fostei Dacii, Bucure"ti, 1978 L.Brzu, St.Brezeanu, Originea "i continuitatea romnilor. Arheologie "i tradi$ie arheologic!, Bucure"ti, 1991 Gh. I.Br!tianu, Un nigme et un miracle historique: le peuple romain, ed. ngrijit! de St.Brezeanu, Bucure"ti, 1988 St.Brezeanu, La continuit daco-romaine: science et politique, Bucure"ti, 1984 N.Branga,Aspecte "i permanene$e traco-romane, Timi"oara, 1978 C.Cihodaru, Continuitatea popula$iei b!"tina"! romanizate n regiunile nord-dun!rene "i urmele ei n toponimie, CI, 1977, p. 249 266 Gh.Diaconu "i colaboratorii, Lensamble archologique de Pietroasele, n Dacia, NS, 21, 1977, p. 199 220 N.Gudea, Cteva observa$ii privind procesul de romanizare (n leg!tur! cu cartea lui Marcel Bernabau), n SCIVA, 29, 1978, 2, p. 231 240 R.Harhoiu, Die Beziechungen zwischen Romanen und Barbaren in Siebenbrgen in der Schicht einer ungarischen Geschichte Transilvaniens, n Dacia, NS, 31, 1987, p. 119 130 I.Hica-Cmpeanu, Riturile funerare n Transilvania de la sfr"itul sec. al III-lea pn! n sec. al V-lea e.n., n AMN, 16, 1979, p. 157 170 K.Horedt, Un nou aspect al continuit!$ii. Unitate "i continuitate n istoria poporului romn, Bucure"ti, 1968, p. 73 82 Vl.Iliescu, Die Rumung Dakiens und die Anwesenheit der rmischen Bevlkerung nrdlich der Donau im Lichte der Schriftquellen, n Dacoromania, I, 1973, p. 5 28 M.Petrescu-Dmbovi#a "i colab. Istoria Romniei. De la nceputuri pn! n secolul al VIII-lea, Bucure"ti, 1995 Em.Popescu, Die Kontinuitt im Lichte der epigraphischen Entdeckungen, n Dacoramania, 1, 1973, p. 69 77 R.Popa, Observa$ii "i interpret!ri la istoria Romniei din jurul anului o mie, n SCIVA, 42, 1991, 3 4, p. 153 - 188 D.Protase, Problema continuit!$ii n Dacia n lumina arheologiei "i numismaticii, Bucure"ti, 1966 idem, Considrations sur la romanisation en Dacie, n Marisia, 10, 1980, p. 53 64 idem, Autohtonii n Dacia, vol. II. Dacia postroman! pn! la slavi, Cluj-Napoca, 2000 idem, La continuit daco-romaine, Clij-Napoca, 2001 M.Smpetru, Ora"e "i cet!$i romane trzii la Dun!rea de Jos, Bucure"ti, 1994 N.Stoicescu, Continuitatea romnilor. Privire istoriografic!. Izvorul problemei. Dovezile continuit!$ii, Bucure"ti, 1980 N.Stoicescu, I.Hurdube#iu, Continuitatea daco-romanilor n istoriografia romn! "i str!in!, Bucure"ti, 1984 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic n veacurile V XI, Ia"i, 1978 R.Vulpe, Romanitate "i cre"tinism coordonate ale etnogenezei romne, De la Dun!re la Mare. M!rturii istorice "i monumente de art! cre"tin!, Gala#i, 1977, p. 16 23 Eugenia Zaharia, Les sourcs archologiques de la continuit daco-romaine, n Apulum, 12, 1974, p. 279 294 Go%ii F.Altheim, Attila und die Hunnen, Baden-Baden, 1951 V.Bierbrauer, Archologie und Geschichte der Goten vom %. 7. Jahrhundert, n Frhmittelalterliche Studien, XXVIII, 1994, p. 51 171 Th.Burns, A History of the Ostrogoths, Bloomington, 1984 V.Butnariu, Monedele romane postaureliene n teritoriile carpato-dun!reano-pontice (anii 275 49%), n ArhMold, XI, 1987, p. 113 140, XII, 1988, p. 131 196; XIV, 1991, p. 67 107 Gh.Diaconu, Trg"or. Necropola din secolele III IV e.n., Bucure"ti, 1965 idem, Archologische Angaben ber die Taifalen, n Dacia, NS, 7, 1963, p. 301 315 I.Ioni#!, Contribu$ii cu privire la cultura Sntana de Mure" Cernjachov, n ArhMold, IV, 1966, p. 189 259 idem, Din istoria "i civiliza$ia dacilor liberi, Ia"i, 1982 B.V.Magomedov, Cernjachovskaja kultura severo-zapadnogo Pricernomorja, Kiev, 1987 V.Mih!ilescu-Brliba, La monnaie romaine chez les Daces orientaux, Bucure"ti, 1980 B.Mitrea, C.Preda, Necropolele din secolul al IV-lea e.n. n Muntenia, Bucure"ti, 1966 P.N!sturel, Les actes de Saint Sabas le Goth (BHG3 %607) n Revue des tudes Sud-Europennes, VII, 1, 1969, p. 175 185

42

Em.Popescu, Cre"tinismul n Eparhia Buz!ului pn! n secolul al VII-lea, n Em. Popescu (red.) Spiritualitate "i istorie la ntorsura Carpa$ilor, I, Buz!u, 1983, p. 259 277 idem, Christianitas daco-romana. Florilegium studiorum, Bucure"ti, 1994 P.Scardigli, Die Goten. Sprache und Kultur, Mnchen, 1973 E.A.Thompson, The Visigoths in the Time of Ulfila, Oxford, 1966 H.Wolfram, Geschichte der Goten, Mnchen, 1979 Hunii $i perioada hunic& F.Altheim, Attila und die Hunnen, Baden-Baden, 1951 V.Bierbrauer, Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde aus Italien (Biblioteca degli Studi Medievali, 7), Spoleto, 1975 I.Bona, Das Hunnenreich, Budapesta-Stuttgart, 1992 R.Harhoiu, The fifth A.D.Treasure from Pietroasa, Romnia, in the Light of the Recent Research, B.A.R. Suppl. Ser. 14, Oxford, 1977 R.Harhoiu, P.Diaconescu, Hunnischer Kessel aus Muntenien, n Dacia, NS, 28, 1984, p. 99 106 Al. Odobescu, Tezaurul de la Pietroasa (Opere IV), Bucure"ti, 1976 M.Prducz, Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn (Stud. Arch., 1), Budapesta, 1963 Gepizii C.C.Diculescu, Die Gepieden, Leipzig, 1922 S.Dumitra"cu, Tezaurul de la T!uteni-Bihor, Oradea, 1975 C.Gaiu, Le cimetire gpide de Bistri$a, n Dacia, NS, 36, 1992, p. 115 124 R.Harhoiu, Chronologische Fragen der Vlkerwanderungszeit in Rumnien, n Dacia, NS, 34, 1990, p. 169 208 idem, Die frhe Vlkerwanderungszeit in Rumnien (Archaeologia Romanica I), Bucure"ti, 1998 K.Horedt, Untersuchungen zur Frhgeschichte Siebenbrgens, Bucure"ti, 1958, p. 71 111 idem, Der stliche Reihengrberkreis in Siebenbrgen, n Dacia, NS, 21, 1977, p. 251 268 idem, More"ti. Grabungen in einer vor- und frhgeschichtlichen Siedlung in Siebenbrgen, I, Bucure"ti, 1979 K.Horedt, D.Protase, Ein vlkerwanderungszeitlicher Schatzfund aus Cluj-Some"eni (Siebenbrgen), n Germania, 48, 1970, p. 85 98 K.Horedt, D.Protase,Das zweite Frstengrab von Apahida, n Germania, 50, 1972, p. 174 220 C.H.Opreanu, Cre"tinismul "i neamurile germanice n secolele IV V n Transilvania, n EN, 5, 1995, p. 227 254 D.Popescu, Das gepidische Grberfeld von More"ti, n Dacia, 18, 1974, p. 195 220 M.Rusu, The prefeudal cemetery of No"lac, n Dacia, NS, 3, 1962, p. 269 292 H.Sevin, Die Gepiden, Mnchen, 1955 Avarii timpurii C.Chiriac, Expedi$ia avar! din 578 579 "i eviden$a numismatic!, n AM, %6, %993, p. %9% 203 K.Horedt, Contribu$ii la istoria Transilvaniei n secolele IV XIII, Bucure"ti, 1958, p. 61 108 idem, The Gepidae, the Avars and the Romanic Population in Transylvania, n M. Constantinescu, $t.Pascu, P.Diaconu (red.), Relations between the Autochtonous Population and the Migratory Populations on the Territory of Romania, Bucure"ti, 1975, p. 111 122 Ilona Kovrig, Contribution au problme de loccupation de la Hongrie par les Avares, n Acta ArchASH, 6, 1955, p.163192 D.Popescu, Cercet!ri arheologice n Transilvania, n Materiale, 2, 1956, p. 80 sqq W.Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567 822 n. Chr., Mnchen, 1988 Slavii timpurii Maria Com"a, Unele considera$ii privind situa$ia de la Dun!rea de Jos n secolele VI VII, n Apulum, 12, 1974, p. 300318 M.Macrea, Slavianskij mogilnik v Some"eni (r. Cluj), n Dacia, NS, 2, 1958, p. 351 370 I.Nestor,La ncropole slave ancienne de S!rata Monteoru, n Dacia, NS, I, 1957, p. 284 296 idem, Ltablissement des Slaves en Roumanie la lumire de quelques dcouvertes archologiques, n Dacia, NS, 5, 1961, p. 429 448 idem, La pntration des Slaves dans la Pninsule Balkanique et la Grce continentale. Considrations sur les recherches historiques et archologiques (I), n RESSE, 1 2, 1963 1964, p. 41 67 I.A.Rafalovic, Slavjane VI IX vekov v Moldavii,Chi"in!u, 1972 M.Rusu, Popula$iile turce, slavii "i autohtonii n bazinul carpato-dun!rean n veacurile VI IX, n AIIACN, 21, 1978, p. 121 134 idem, Aspecte ale rela$iilor dintre romanitatea oriental! "i slavi, n AMN, 16, 1979, p. 181 200 M.Smpetru, Situa$ia imperiului romano-bizantin la Dun!rea de Jos la sfr"itul secolului al VII-lea, n SCIV, 22, 1971, 2, p. 217 242 I.Stanciu, Date "i observa$ii cu privire la epoca migra$iilor n spa$iul nord-vestic al Romniei, n EN, 7, 1997, p. 167 206 idem, ber frhslawische Tonklumpen und Ton brtchen n EN, 8, 1998, p. 215 272 Z.Szkely, Slavii "i popula$ia b!"tina"! n sud-estul Transilvaniei, n Aluta, 3, 1971, p. 131 134 idem, A"ez!ri din secolele VI X n estul Transilvaniei, n Aluta, 6 7, 1974 1975, p. 35 46 D.Gh.Teodor, Autohtoni "i migratori la est de Carpa$i n secolele VI X e.n., n AM,10, 1981, p. 50 72 idem, Origines et voies de pntration des Slaves au sud du Bas-Danube (VI-e VII-e sicles), n Villes et peuplement dans lIllyricum Protobyzantin, Roma, 1984, p. 63 84 idem, Fibule digitale din secolele VI VII n spa$iul carpato-dun!reano-pontic, n AM, 15, 1992, p. 119 152 idem, Unele considera$ii privind originea "i cultura an$ilor, n AM, 15, 1992, p. 205 - 213

43

idem, Slavii la nordul Dun!rii de Jos n secolele VI VII d.Hr., n AM, 17, 1994, p. 223 - 251 idem, Descoperiri slave din secolele VI VIII n spa$iul carpato-dun!rean, n Hierasus, 10, 1996, p. 98 116 Formarea limbii romne V.Arvinte, Formarea limbii "i a popoului romn n lumina cercet!rilor recente, n AIIL, 17, 1966, p. 13 32 idem, Romn, romnesc, Romnia. Studiu filologic, Bucure"ti, 1983 Gr.Brncu", Vocabularul autohton al limbii romne, Bucure"ti, 1983 Gr.Bulg!re, Fond autochtone, latinit et richesse expressive en roumain, n Actes Symposium Thracologie,1977, Roma (1978), p. 84 89 I.Coteanu, Originile limbii romne, Bucure"ti, 1981 O.Densu"eanu, Istoria limbii romne, Bucure"ti, 1961 (Opere, Bucure"ti, 1968) I.Fischer, Latina dun!rean!, Bucure"ti, 1985 G.Giuglea, Cuvinte romne"ti "i romanice, Bucure"ti, 1983 (ndeosebi p. 191 199; 229 . 238) Al.Graur, Formarea limbii romne. Rela$iile popula$iei autohtone cu popoarele migratoare pe teritoriul Romniei,Buc., 1979 I.Iordan, Toponimia romneasc!, Bucure"ti, 1963 Gh.Iv!nescu, Istoria limbii romne, Ia"i, 1980, p. 23 29; 47 93; 175 285 H.Mih!escu, Limba romn! n provinciile dun!rene ale Imperiului roman, Bucure"ti, 1960 idem, La langue latine dans la sud-est de lurope, Bucure"ti - Paris, 1978 P.N!sturel, Torna, torna, fratre O problem! de istorie "i lingvistic!, n SCIV, 7, 1956, 1 2, p. 179 188 Em.Petrovici, Istoria poporului romn oglindit! n toponimie, Bucure"ti, 1964 Al. Rosetti, Istoria limbii romne, Bucure"ti, 1968 idem, Considrations sur la formation de la langue roumane, n Dacoromania, I, 1973, p. 177 182 C.Tagliavini, Originile limbilor neolatine, Bucure"ti, 1977

VII. CONDI&II IMPUSE TITULARULUI: cel pu#in lector dr., cu lucr!ri de cercetare n domeniul disciplinei: TITULAR: Conf. univ. dr. MIHAI IRIMIA

44