Sunteți pe pagina 1din 0

&$3,72/8/

$1$/,=$ &+(/78,(/,/25
, 9(1,785,/25 175(35,1'(5,,

$1$/,=$ &26785,/25 '( 352'8&

,(

 352%/(0$7,&$ $1$/,=(, &+(/78,(/,/25 , 9(1,785,/25 175(35,1'(5,,


&KHOWXLHOLOH

YHQLWXULOH

ILQDQFLDUH OHJDWH vQ HVHQ

vQWUHSULQGHULL

UHIOHFW

DULH

ODUJ

GH

IHQRPHQH

HFRQRPLFR

 GH FRQVXPXO L XWLOL]DUHD IDFWRULORU GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH QDWXUD

PXQFD L FDSLWDOXO UHVSHFWLY GH UHFXSHUDUHD UHVXUVHORU XWLOL]DWH


$QDOL]D FKHOWXLHOLORU vQWUHSULQGHULL WUHEXLH V

RFXSH XQ ORF GHRVHELW vQ PDQDJHPHQWXO LQWHUQ

vQWUXFkW GH XWLOL]DUHD L FRQVXPXO IDFWRULORU GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH GHSLQGH vQ PDUH P VXU 


FDSDFLWDWHD

FRQFXUHQ LDO

vQWUHSULQGHULL

DVLJXUDUHD

XQRU

HFRQRPLFRILQDQFLDUH Q DFHVW VHQV SUREOHPHOH GH ED]

SUHPLVH

GH

ED]

DOH

SHUIRUPDQ HORU

DOH GLDJQRVWLF ULL FKHOWXLHOLORU VH UHIHU SH

GH R SDUWH OD FKHOWXLHOLOH DIHUHQWH YHQLWXULORU vQWUHSULQGHULL FX GHRVHELUH FHOH GH H[SORDWDUH LDU SH


GH

DOW

SDUWH

OD

HILFLHQ D

GLIHULWHORU

FDWHJRULL

DOH

DFHVWRUD

YDULDELOH

IL[H

GLUHFWH

LQGLUHFWH

PDWHULDOH VDODULDOH HWF 


3ULQFLSDOHOH

SUREOHPH

DYXWH

HFRQRPLFH vQWUHSULQGHUL VH UHIHU

vQ

YHGHUH

OD

DQDOL]D

FKHOWXLHOLORU

YHQLWXULORU

XQHL

XQLW

OD

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU WRWDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU WRWDOH DOH vQWUHSULQGHULL

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU L YHQLWXULORU GH H[SORDWDUH

DQDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU YDULDELOH VDX GLUHFWH

DQDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU IL[H VDX LQGLUHFWH

GLDJQRVWLFXO FKHOWXLHOLORU SH IXQF LXQL DOH XQLW

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH

DQDOL]D FRVWXULORU SH SURGXVH
6758&785$ *(1(5$/

LL HFRQRPLFH L SH FHQWUH GH UHVSRQVDELOLWDWH

$ &+(/78,(/,/25, 9(1,785,/25

175(35,1'(5,, 5(=8/7$7

',1

),$

&2178/8,

'(

352),7

3,(5'(5(
LQkQG VHDPD GH QDWXUD ORU FKHOWXLHOLOH L YHQLWXULOH XQHL XQLW

L HFRQRPLFH VXQW FODVLILFDWH

vQ FDGUXO FRQWXOXL GH SURILW L SLHUGHUH vQ XUP WRDUHOH JUXSH VLQWHWLFH


 FKHOWXLHOL L YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
 FKHOWXLHOL L YHQLWXUL ILQDQFLDUH
 FKHOWXLHOL L YHQLWXUL H[FHS LRQDOH
&HOH WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL DOH ILUPHL VXQW VWUXFWXUDWH vQ FDGUXO FRQWXOXL
GH SURILW L SLHUGHUH GXS

FXP XUPHD] 
&KHOWXLHOL

, &KHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FRQFUHWL]DWH vQ FKHOWXLHOLOH FX PXQFD YLH vQ SULQFLSDO FKHOWXLHOL


VDODULDOH L FKHOWXLHOL FX PXQFD WUHFXW

FKHOWXLHOL FX PDWHULLOH SULPH PDWHULDOHOH FRQVXPDELOH

VHPLIDEULFDWHOH SLHVHOH GH VFKLPE HQHUJLD FRPEXVWLELOXO HWF DPRUWL]DUHD PLMORDFHORU IL[H 


,, &KHOWXLHOL ILQDQFLDUH vQ FDUH VH LQFOXG


3LHUGHUL GLQ FUHDQ H OHJDWH GH SDUWLFLSD LL GLQ WLWOXUL GH SDUWLFLSDUH OD GLYHUVH OXFU UL GH
LQYHVWL LL &KHOWXLHOL SULYLQG WLWOXULOH GH SODVDPHQWH&KHOWXLHOL GLQ GLIHUHQ H GH FXUV YDOXWDU&KHOWXLHOL SULYLQG GREkQ]LOH$OWH FKHOWXLHOL ILQDQFLDUH SURYL]LRDQH SHQWUX GHSUHFLHUHD WLWOXULORU GH SODVDPHQW FRPLVLRDQH


SO WLWH HWF 
,,, &KHOWXLHOL H[FHS LRQDOH vQ FDUH VH LQFOXG&KHOWXLHOL H[FHS LRQDOH SULYLQG RSHUD LLOH GH JHVWLXQH YDORDUHD GHVS JXELULORU DPHQ]LORU L
SHQDOL] ULORU GDWRUDWH VDX SO WLWH YDORDUHD GHELWHORU SUHVFULVH VDX D GHELWRULORU LQVROYDELOL
VFRL GLQ HYLGHQ&KHOWXLHOL

 SLHUGHUL GLQ FDODPLW

H[FHS LRQDOH

SULYLQG

RSHUD LLOH

LPRELOL]DWH QHFRUSRUDOH FRUSRUDOH


HYLGHQ

L GRQD LL L VXEYHQ LL DFRUGDWH D

VDX

GH

FDSLWDO

YDORDUHD

LPRELOL] ULORU

QHDPRUWL]DW

ILQDQFLDUH

FHGDWH

VDX

DFWLYHORU

VFRDVH

GLQ


9HQLWXUL

,

9HQLWXUL GLQ H[SORDWDUH vQ FDUH VH LQFOXG&LIUD GH DIDFHUL P UIXUL YkQGXWH SOXV SURGXF LD YkQGXW 3URGXF LD VWRFDW3URGXF LD LPRELOL]DW6XEYHQ LL GH H[SORDWDUH$OWH YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUHVROGXO GHELWRU VH VFDGH VROGXO FUHGLWRU VH DGXQ 


SURGXF LD IRORVLW

SHQWUX QHYRLOH SURSULL DOH vQWUHSULQGHULL 

9HQLWXUL GLQ SURYL]LRDQH SULYLQG H[SORDWDUHD VXPH UHSUH]HQWkQG DQXODUHD VDX GLPLQXDUHD
SURYL]LRDQHORU

SHQWUX

ULVFXUL

FKHOWXLHOL

FHORU

FRQVWLWXLWH

SHQWUX

GHSUHFLHUHD

LPRELOL] ULORU FRUSRUDOH L QHFRUSRUDOH D FHORU FRQVWLWXLWH SHQWUX GHSUHFLHUHD VWRFXULORU L


SURGXF LHL vQ FXUV GH H[HFX LH D SURYL]LRDQHORU FRQVWLWXLWH SHQWUX GHSUHFLHUHD FUHDQ HORU 
,, 9HQLWXUL ILQDQFLDUH vQ FDUH VH LQFOXG9HQLWXUL GLQ SDUWLFLSD LL SULYLQG GLYLGHQGHOH DIHUHQWH WLWOXULORU GH SDUWLFLSDUH


9HQLWXUL

GLQ

LPRELOL] UL

LPRELOL] UL

ILQDQFLDUH

ILQDQFLDUH

VSUH

UHIHULWRDUH

H[HPSOX

OD

ILQDQ DUHD

GLYLGHQGHOH

XQXL

FLFOX

GH

DIHUHQWH

XQRU

SURGXF LH

OD

WLWOXUL
R

GH

XQLWDWH

HFRQRPLF 


9HQLWXUL GLQ FUHDQ H LPRELOL]DWH UHIHULWRDUH OD GREkQ]LOH DIHUHQWH FUHDQ HORU LPRELOL]DWH9HQLWXUL GLQ WLWOXUL GH SODVDPHQW SULYLQG GLIHUHQ D GLQWUH YDORDUHD FRQWDELO

D WLWOXULORU GH

SODVDPHQW L SUH XO GH FHVLXQH
9HQLWXUL GLQ GLIHUHQ H GH FXUV YDOXWDU9HQLWXUL

GLQ

GREkQ]L

SHQWUX

vPSUXPXWXULOH

DFRUGDWH

VSUH

H[HPSOX

GREkQ]LOH

FXYHQLWH

SHQWUX FRQWXULOH FXUHQWH GH OD E QFL
9HQLWXUL

ILQDQFLDUH

DQXODUHD

SURYL]LRDQHORU

UHSUH]HQWkQG

SHQWUX

DQXODUHD

SURYL]LRDQH

FRQVWLWXLWH
VDX

SULYLQG

SHQWUX

GLPLQXDUHD

VXPHOH

GHSUHFLHUHD

FDUH

UHSUH]LQW

LPRELOL] ULORU

SURYL]LRDQHORU

FRQVWLWXLWH

GLPLQXDUHD

ILQDQFLDUH
SHQWUX

VDX

VXPHOH

GHSUHFLHUHD

FUHDQ HORU VXPHOH UHSUH]HQWkQG DQXODUHD VDX GLPLQXDUHD SURYL]LRDQHORU FRQVWLWXLWH SHQWUX
GHSUHFLHUHD WLWOXULORU GH SODVDPHQW D
,,, 9HQLWXUL H[FHS LRQDOH vQ FDUH VH LQFOXG


9HQLWXUL H[FHS LRQDOH GLQ RSHUD LXQL GH JHVWLXQH HYLGHQ LDWH vQ FRQWXO EXQXUL L YDORUL
SULPLWH JUDWXLW EXQXUL UH]XOWDWH GLQ GH]PHPEUDUHD XQRU LPRELOL] UL FRUSRUDOH GUHSWXUL GH
SHUVRQDO QHULGLFDWH L SUHVFULVH VXPHOH FXYHQLWH XQLW

LL GDWRUDWH GH F WUH EXJHWXO SXEOLF

DOWHOH GHFkW LPSR]LWH L WD[H
9HQLWXUL H[FHS LRQDOH GLQ RSHUD LXQL GH FDSLWDO HYLGHQ LDWH vQ FRQWXO SUH XO GH YkQ]DUH
DO DFWLYHORU LPRELOL]DWH FHGDWH F WUH vQWUHSULQGHUH H[FOXVLY 79$9HQLWXUL H[FHS LRQDOH GLQ SURYL]LRDQH HYLGHQ LDWH vQ FRQWXO 

D VXPHOH UHSUH]HQWkQG DQXODUHD VDX GLPLQXDUHD SURYL]LRDQHORU UHJOHPHQWDWH


E VXPHOH UHSUH]HQWkQG DQXODUHD VDX GLPLQXDUHD SURYL]LRDQHORU FRQVWLWXLWH SHQWUX LPRELOL] UL
FRUSRUDOH L QHFRUSRUDOH
F VXPHOH UHSUH]HQWkQG DQXODUHD VDX GLPLQXDUHD SURYL]LRDQHORU FRQVWLWXLWH SHQWUX GHSUHFLHUHD
FUHDQ HORU GH WLSXO GLYHULORU GHELWRUL
3URYL]LRDQHOH UHJOHPHQWDWH UHSUH]LQW

SURYL]LRDQHOH FRQVWLWXLWH SHQWUX PDMRUDUHD vQ YLLWRU D

SUH XULORU L WDULIHORU VSUH H[HPSOX SHQWUX PDMRUDUHD SUH XULORU DIHUHQWH VWRFXULORU GH PDWHULL SULPH
PDWHULDOH

HWF

FDUH

XUPHD]

IL

IRUPDWH

vQ

YLLWRUXO

DSURSLDW 

SHQWUX

FDOFXODUHD

DPRUWL] ULL

9(1,785,/25

727$/(

DFFHOHUDWH HWF SH ED]D GLVSR]L LLORU OHJDOH vQ YLJRDUH$1$/,=$
$/(

&+(/78,(/,/25

727$/(

$)(5(17(

175(35,1'(5,,

'HVI XUDUHD

DFWLYLW

LL

XQHL

XQLW

HFRQRPLFH

SUHVXSXQH

FRQVXPXUL

GH

UHVXUVH

XPDQH

PDWHULDOH L ILQDQFLDUH
$D GXS

FXP VD SUHFL]DW GXS

QDWXUD ORU FKHOWXLHOLOH WRWDOH DOH vQWUHSULQGHULL VXQW JUXSDWH

vQ FDGUXO FRQWXOXL GH SURILW L SLHUGHUH vQ FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FKHOWXLHOL ILQDQFLDUH L FKHOWXLHOL


H[FHS LRQDOH &RUHVSXQ] WRU DFHVWRU FDWHJRULL GH FKHOWXLHOL YHQLWXULOH WRWDOH DOH vQWUHSULQGHULL VH
JUXSHD]

L HOH vQ YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH YHQLWXUL ILQDQFLDUH L UHVSHFWLY YHQLWXUL H[FHS LRQDOH

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU DIHUHQWH YHQLWXULORU DUH UROXO GH D HYLGHQ LD HYROX LD DFHVWRUD IDFWRULL
FDUH LQIOXHQ HD]

QLYHOXO ORU SUHFXP L LGHQWLILFDUHD UH]HUYHORU FDUH SRW IL SXVH vQ YDORDUH SHQWUX

UHGXFHUHD ORU VDX PHQ LQHUHD vQ OLPLWHOH GH HILFLHQ

FDUH V

DVLJXUH SHUIRUPDQ HOH HFRQRPLFR

ILQDQFLDUH VFRQWDWH DOH vQWUHSULQGHULL DQDOL]DWH


XUP ULUHD

3HQWUX

HYROX LHL

FKHOWXLHOLORU

WRWDOH

DIHUHQWH

YHQLWXULORU

WRWDOH

VH

XWLOL]HD]

LQGLFDWRULL
 UDWD GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU WRWDOH

 FKHOWXLHOL WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH

 5DWD GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU

WRWDOH

1LYHOXO DFHVWXL LQGLFDWRU SRDWH IL GHWHUPLQDW L DQDOL]DW UHVSHFWLY OD QLYHOXO ILHF UHL JUXSH
VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL L OD QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L
YHQLWXUL
 /D QLYHOXO FDWHJRULHL VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL

L = 

FK = U Y

GH XQGH UH]XOW 

FK

U =

vQ FDUH
U

 UDWD GH HILFLHQ

D JUXSHL VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L

FK

 QLYHOXO DEVROXW DO FKHOWXLHOLORU DIHUHQWH JUXSHL VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L

 QLYHOXO DEVROXW DO YHQLWXULORU DIHUHQWH JUXSHL VLQWHWLFH GH YHQLWXUL L

7HRUHWLF QLYHOXO LQGLFDWRUXOXL U

vQWUHSULQGHUHD

DQDOL]DW

LQGLFDWRUXOXL U

WUHEXLH V

SRDWH V

vQUHJLVWUH]H

ILH VXEXQLWDU 

LD YDORUL VXEXQLWDUH VDX VXSUDXQLWDUH LDU SHQWUX FD

DFWLYLWDWH

HFRQRPLFRILQDQFLDU

HILFLHQW 

P ULPHD

 /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL VH GHWHUPLQ


UDWD PHGLH GH HILFLHQ
VFRS SRDWH IL IRORVLW

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU WRWDOH DOH vQWUHSULQGHULL Q DFHVW


UHOD LD

U =

FK

vQ FDUH

= Y _

UHSUH]LQW

D YHQLWXULORU GLQ JUXSD VLQWHWLF

GH YHQLWXUL L vQ WRWDOXO

 

YHQLWXULORU vQWUHSULQGHULL

6H REVHUY
GHWHUPLQDW

JUHXWDWHD VSHFLILF

UDWD PHGLH GH HILFLHQ

GH GRL IDFWRUL GH LQIOXHQ

 UDWHOH LQGLYLGXDOH GH HILFLHQW

$FHDVW

U 

 JUHXW

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU WRWDOH HVWH

L DQXPH

LOH VSHFLILFH DOH JUXSHORU GH YHQLWXUL vQ WRWDOXO YHQLWXULORU VWUXFWXUD YHQLWXULORU 


GHVFRPSXQHUH SH IDFWRUL GH LQIOXHQ

IDFWRULDO vQ VWDWLF

L FRPSDUDW

SRDWH IL IRORVLW vQ FRQWLQXDUH OD DQDOL]D

D UDWHL PHGLL GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU

WRWDOH
5DWD

HILFLHQW

FKHOWXLHOLORU

SURFHQWH L LQGLFDWRUXO U SRDWH VWRWDOH

DIHUHQWH

YHQLWXULORU

WRWDOH

ILH VXSUDXQLWDU VDX VXEXQLWDU 'HVLJXU F

SRDWH

IL

H[SULPDW

vQ

HVWH HILFLHQW FD U < 

&KHOWXLHOL WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH

'HQXPLUHD DFHVWXL LQGLFDWRU HVWH VXJHVWLY

L HO HYLGHQ LD]

QLYHOXO DEVROXW DO FKHOWXLHOLORU

WRWDOH VDX SH JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH VDX SH JUXSH GH
YHQLWXUL 'HFL P ULPHD LQGLFDWRUXOXL SRDWH IL GHWHUPLQDW

L DQDOL]DW

UHVSHFWLY OD QLYHOXO ILHF UHL

JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL L OD QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH
FKHOWXLHOL L YHQLWXUL
 /D QLYHOXO FDWHJRULHL VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL
)

FK
Y

 L = 

 


vQ FDUH
(

! ! !


 FKHOWXLHOL DIHUHQWH JUXSHL VLQWHWLFH L FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ JUXSD VLQWHWLF

GH

"

YHQLWXUL L
 VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

vQWUHSULQGHUHD DQDOL]DW
LQGLFDWRU WUHEXLH V

"

1LYHOXO LQGLFDWRUXOXL

! ! !


FK Y

SRDWH V

ILH PDL PLF VDX PDL PDUH GHFkW LDU SHQWUX FD

vQUHJLVWUH]H R DFWLYLWDWH HFRQRPLFRILQDQFLDU

HILFLHQW P ULPHD DFHVWXL

VH VLWXH]H VXE 

 /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL VH GHWHUPLQ


P ULPHD PHGLH D LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH Q DFHVW VFRS
SRDWH IL IRORVLW

UHOD LD

% ' (

 = U J

% ' (

$
% ' (% ' (

 =

FK

& & &


%

% ' (

XQGH
UHSUH]LQW

DX VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU


F

QLYHOXO PHGLX DO FKHOWXLHOLORU WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH HVWH

GHWHUPLQDW GH IDFWRULL GH LQIOXHQ

 FKHOWXLHOL FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL DIHUHQWH JUXSHL VLQWHWLFH L

U
C

)

UHVSHFWLY

B B B
A

B B
BA

(J ) 

 VWUXFWXUD YHQLWXULORU vQWUHSULQGHULL

(U

6H REVHUY

5 5 5
4

1 1 1
0

L Y

QLYHOXO PHGLX DO FKHOWXLHOLORU WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH LDU U FK

A 9 C

vQWUHSULQGHUHD DQDOL]DW


5 5 5
4

1LYHOXO LQGLFDWRUXOXL

SRDWH V

ILH PDL PDUH VDX PDL PLF GHFkW LDU SHQWUX FD

ILH HILFLHQW P ULPHD DFHVWXL LQGLFDWRU WUHEXLH V

'HWHUPLQDUHD

HIHFWHORU

HFRQRPLFRILQDQFLDUH

DOH

VH VLWXH]H VXE 

PRGLILF ULL

UDWHL

GH

HILFLHQ

FKHOWXLHOLORU WRWDOH L DOH PRGLILF ULL FKHOWXLHOLORU WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL
WRWDOH
3ULQ PRGLILFDUHD QLYHOXOXL RULF UXLD GLQWUH FHL GRL LQGLFDWRUL PHQ LRQD L VXQW DIHFWDWH vQ
SULPXO UkQG YHQLWXULOH vQWUHSULQGHULL
$VWIHO SHQWUX GHWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL UDWHL GH HILFLHQ
D FKHOWXLHOLORU SRW IL IRORVLWH UHOD LLOH
 /D QLYHOXO FDWHJRULHL VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL

(U

) Y

- U

FG

EG

= -

EG

L = 

P I
PH

XQGH
FUHWHUHD VDX GLPLQXDUHD YHQLWXULORU DIHUHQWH JUXSHL L SH VHDPD PRGLILF ULL UDWHL


U LDU

UHVSHFWLY GLQ SHULRDGD FXUHQW


GH FRQFXUHQ

LQGLYLGXDOH GH HILFLHQ

QR

P I
PH

UHSUH]LQW

ST

UHSUH]LQW

L SHULRDGD GH ED]

QLYHOXO UDWHL LQGLYLGXDOH GH HILFLHQ

VDX QLYHOXO SURJUDPDW VDX QLYHOXO UHDOL]DW

 /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL

) Y

V Y `

= - U - U

c b

X`

vQ FDUH

ge
f

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD YHQLWXULORU WRWDOH DOH vQWUHSULQGHULL SH VHDPD PRGLILF ULL UDWHL

PHGLL GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH

 QLYHOXO WRWDO DO YHQLWXULORU UHDOL]DWH GH vQWUHSULQGHUH vQ SHULRDGD DQDOL]DW

FXUHQW 

q
rp h s
s

3HQWUX GHWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL


WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH SRW IL IRORVLWH UHOD LLOH
 /D QLYHOXO FDWHJRULHL VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL
- U


y


y

(U

= -

L = 

u x x xw
vt /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL
- U= - UQ FD]XO vQ FDUH H[SUHVLLOH GLQ SDUDQWH]H DOH FHORU SDWUX PRGLILF UL FDOFXODWH SULQ GLIHUHQ H
GH

PDL

VXV

FRQGXF

OD

UH]XOWDWH

HYLGHQ LDWH

FX

VHPQXO

PLQXV

YHQLWXULORU SH VHDPD PRGLILF ULL LQGLFDWRULORU U LDU GDF

 

VH

vQUHJLVWUHD]

FUHWHUL

DOH

UH]XOWDWHOH GLQ SDUDQWH]H VXQW GH VHPQ

DOJHEULF SR]LWLY HOH FRQGXF OD GLPLQX UL DOH YHQLWXULORU vQWUHSULQGHULL


$SOLFD LH

'LQ

HYLGHQ D

ILQDQFLDU

XQHL

XQLW

UHIHULWRDUH OD QLYHOXO FKHOWXLHOLORU L YHQLWXULORU XQLW

HFRQRPLFH

DX

IRVW

H[WUDVH

LQIRUPD LL

LL HFRQRPLFH SH GRL DQL FRQVHFXWLYL 'DWHOH

VXQW SUH]HQWDWH vQ WDEHOXO 


7DEHOXO
6XPD FKHOWXLHOLORU PLOOHL

FUW

DFWLYLW

vQ DQXO

LL

6XPD YHQLWXULORU PLL XE

3HULRDGD FXUHQW

5HDOL]DW

1DWXUD

1U

SUHFHGHQW

3UHY ]XW

3HULRDGD FXUHQW

5HDOL]DW
vQ DQXO
SUHFHGHQW

5HDOL]DW

SO

5HDOL]DW

SO

3UHY ]XW([SORDWDUH

)LQDQFLDU

([FHS LRQDO

727$/

3H ED]D LQIRUPD LLORU GLQ WDEHOXO VH FHUH V


 5DWHOH GH HILFLHQ

VH GHWHUPLQH L V

VH DQDOL]H]H

DOH FKHOWXLHOLORU UHVSHFWLY UDWHOH LQGLYLGXDOH L UDWD PHGLH GH HILFLHQ

 (IHFWHOH HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL UDWHORU GH HILFLHQ

DOH FKHOWXLHOLORU DIHUHQWH

YHQLWXULORU
 1LYHOXO LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL SH JUXSH GH FKHOWXLHOL L SH
WRWDO FKHOWXLHOL
 'LQDPLFD LQGLFDWRUXOXL GHWHUPLQDW OD SXQFWXO DQWHULRU GRDU SULQ LQWHUPHGLXO GLIHUHQ HORU 
 (IHFWHOH HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL FH UHYLQ OD OHL
YHQLWXUL
5H]ROYDUH

 5DWHOH GH HILFLHQ

DOH FKHOWXLHOLORU

D 3HQWUX FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH= 

FK
Y

g
gg
g

g
g
FK
Y

e
fd

FK

fd
e

e
fd

= 
= 

E 3HQWUX FKHOWXLHOLOH ILQDQFLDUH


=  


i
jh

i
jh

FK
Y

lh
gg
lh

ijh


FK

e
fd k

FK

fd k
e

fd k
e
= 

= 

glh

F 3HQWUX FKHOWXLHOL H[FHS LRQDOH

n
m

G 5DWD PHGLH GH HILFLHQ

FK
Y


= 

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU WRWDOH

Y
v
= 

z
{y

= 

fw
xFK
s
t u vr
o

t u v= 

FK

FK

z
{y

n
m= 

n
mq
fp o

FK

q
fp o

fp o
q

|
} 
= 

FK

} 

$QDOL]kQG UH]XOWDWHOH RE LQXWH OD D E F L G SRW IL IRUPXODWH XUP WRDUHOH FRQFOX]LL
 vQ FHHD FH SULYHWH FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH UDWHOH GH HILFLHQ

VXQW VXEXQLWDUH FHHD FH

FRQGXFH OD FUHWHUHD YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH SH VHDPD PRGLILF ULL UDWHL GH HILFLHQ
DQXO SUHFHGHQW FkW L ID

 DWkW ID

GH

GH QLYHOXO SUHY ]XW

 vQ FHHD FH SULYHWH FKHOWXLHOLOH ILQDQFLDUH vQ DQXO SUHFHGHQW QLYHOXO HIHFWLY DO DFHVWRU


FKHOWXLHOL D IRVW PDL PDUH GHFkW QLYHOXO YHQLWXULORU ILQDQFLDUH FDX]D SULQFLSDO

SXWkQG FRQVWD vQ

FXDQWXPXO PDUH DO GREkQ]LORU SO WLWH GH vQWUHSULQGHUH SHQWUX FUHGLWHOH SULPLWH GH OD E QFL QLYHOXO

UHXLW V

DGLF

L U

SUHY ]XW L FHO UHDOL]DW DO LQGLFDWRUXOXL U

VXQW VXEXQLWDUH GDU vQWUHSULQGHUHD QX D

UHVSHFWH QLYHOXO SUHY ]XW DFHDVWD FRQGXFkQG OD SLHUGHUL GH YHQLWXUL ILQDQFLDUH ID

GH

QLYHOXO SUHY ]XW


 vQ FHHD FH SULYHWH FKHOWXLHOLOH H[FHS LRQDOH WRDWH P ULPLOH
vQVHDPQ

VXQW VXEXQLWDUH FHHD FH

QLYHOXO DFHVWRU FKHOWXLHOL D IRVW PDL PLF GHFkW QLYHOXO YHQLWXULORU H[FHS LRQDOH DWkW vQ

DQXO SUHFHGHQW FkW L vQ DQXO FXUHQW SUHFXP L vQ FHHD FH SULYHWH QLYHOXO SUHY ]XW
 OD QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL P ULPLOH U

VXQW SHVWH WRW

VXEXQLWDUH DVSHFW SR]LWLY GDU vQ FHHD FH SULYHWH QLYHOXO UHDOL]DW vQ DQXO FXUHQW DFHVWD HVWH PDL
> U

PDUH GHFkW QLYHOXO SUHY ]XW U

 OXFUX FDUH SRDWH IL H[SOLFDW SULQ H[LVWHQ D DFHOHLDL LQHJDOLW

vQUHJLVWUDWH vQ FD]XO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FKHOWXLHOL FDUH GH LQ SRQGHUHD FHD PDL PDUH vQ
WRWDOXO FKHOWXLHOLORU vQWUHSULQGHULL
 (IHFWHOH HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL UDWHORU GH HILFLHQ

DOH FKHOWXLHOLORU DIHUHQWH

YHQLWXULORU
(IHFWHOH HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL UDWHORU GH HILFLHQ
YHQLWXULORU
SUHFHGHQW

SRW

IL

GHWHUPLQDWH

DQDOL]DWH

DWkW

FRPSDUDWLY

FX

DOH FKHOWXLHOLORU DIHUHQWH

QLYHOXULOH

UHDOL]DWH

vQ

SHULRDGD

DQXO SUHFHGHQW FkW L FRPSDUDWLY FX QLYHOXULOH SUHY ]XWH SHQWUX DQXO FXUHQW

D 3HQWUX UDWD GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH DIHUHQWH YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH

(U

)Y

- U

= -

( - ) 

= -

= - PLO OHL 

GLPLQXDUH D YHQLWXULORU GH H[SORDWDUH vQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX DQXO SUHFHGHQW SH VHDPD


FUHWHULL FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD XQ OHX YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH ,DU FRPSDUDWLY FX
VD vQUHJLVWUDW

(U

) Y

- U

}}

= -

{ ~

~
}

= -

}
}

( - ) 

= - PLO OHL 

GLPLQXDUH D YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH vQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX


QLYHOXO SUHY ]XW

FUHWHUH

YHQLWXULORU

(U

)Y

- U

= -

D FKHOWXLHOLORU ILQDQFLDUH DIHUHQWH YHQLWXULORU ILQDQFLDUH

= -

E 3HQWUX UDWD GH HILFLHQ

ILQDQFLDUH

vQ

( -  ) 

DQXO

FXUHQW

= + PLO OHL 

FRPSDUDWLY

FX

DQXO

SUHFHGHQW

SH

VHDPD

GLPLQX ULL FKHOWXLHOLORU ILQDQFLDUH FH UHYLQ OD XQ OHX YHQLWXUL ILQDQFLDUH

(U

) Y

- U

= -

( - ) 

= -

= + PLO OHL 

FUHWHUH D YHQLWXULORU ILQDQFLDUH GLQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SURJUDPDW SHQWUX DFHODL
DQ SH VHDPD PLFRU ULL FKHOWXLHOLORU ILQDQFLDUH HIHFWLYH FH UHYLQ OD XQ OHX YHQLWXUL ILQDQFLDUH
HIHFWLYH FRPSDUDWLY FX P ULPHD U

(U

)Y

- U

= -

D FKHOWXLHOLORU H[FHS LRQDOH DIHUHQWH YHQLWXULORU H[FHS LRQDOH

( - ) =

= -

F 3HQWUX UDWD GH HILFLHQ

 PLO OHL 

GLPLQXDUH D YHQLWXULORU H[FHS LRQDOH

(U

- U

) Y

= -

( - ) 

= -


ff

= - PLO OHL 

GLPLQXDUH D YHQLWXULORU H[FHS LRQDOH


G /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD
YHQLWXULORU WRWDOH UHDOL]DWH FD XUPDUH D PRGLILF ULL UDWHORU LQGLYLGXDOH GH HILFLHQ

SULQ vQVXPDUHD UH]XOWDWHORU RE LQXWH SH ED]D PRGLILF ULL UDWHORU LQGLYLGXDOH SH

JUXSH GH FKHOWXLHOL GH HILFLHQ

D YHQLWXULORU WRWDOH GLQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX DQXO SUHFHGHQW

(
D

= D

+ D

 PRGLILFDUHD DEVROXW

+ D

VH GHWHUPLQ

D FKHOWXLHOLORU

= - + -  = + PLL XE FUHWHUH D YHQLWXULORU WRWDOH vQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX DQXO SUHFHGHQW

D YHQLWXULORU WRWDOH GLQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SUHYL]LRQDW

= D

(
D

 PRGLILFDUHD DEVROXW

+ D

+ D

= - + - = - PLL XE 


GLPLQXDUH D YHQLWXULORU WRWDOH UHDOL]DWH vQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SURJUDPDW GLPLQXDUH
vQUHJLVWUDW

SH

VHDPD

PRGLILF ULL

FRQFRPLWHQWH

FHORU

WUHL

UDWH

LQGLYLGXDOH

FKHOWXLHOLORU

) = (U

- U

(U

)=

) = (U

- U

- U

) = (U

) = (U

- U

- U

- U

- U

(U

) = (U

- U

(U

LOH

GLQ FDOFXOH DSDU HJDOLW

'DF

GH

HILFLHQ

SHQWUX

GHWHUPLQDUHD

HIHFWHORU

LQGLYLGXDOH GH HILFLHQ

HFRQRPLFRILQDQFLDUH

DOH

PRGLILF ULL

FRQFRPLWHQWH

DOH FKHOWXLHOLORU SRW IL IRORVLWH UDWHOH PHGLL GH HILFLHQ

UDWHORU

DOH FKHOWXLHOLORU SH

ED]D UHOD LLORU

) Y

) Y

- U

= - U

(
D

- U

= - U

(
D

Q FD] FRQWUDU VH IRORVHWH UHOD LD

 'HWHUPLQDUHD QLYHOXOXL LQGLFDWRULORU FKHOWXLHOL FH UHYLQ OD XE YHQLWXUL


D 3HQWUX FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH
FK

 =

FK

 =


 = XE OD XE YHQLWXUL

 = XE OD XE YHQLWXUL

E 3HQWUX FKHOWXLHOLOH ILQDQFLDUH

f
(
FK
Y

FK
Y
 =

 =

 =

FK = XE OD XE YHQLWXUL


 = XE OD XE YHQLWXUL

 = XE OD XE YHQLWXUL

F 3HQWUX FKHOWXLHOLOH H[FHS LRQDOH

FK

 =
FK
YFK

 =
 = = XE OD XE YHQLWXUL

 = XE OD XE YHQLWXUL

 = XE FKHOWXLHOL H[FHS LRQDOH OD XE YHQLWXUL H[FHS LRQDOH

vQ DQXO FXUHQW
G /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL

 =

FK
vQ DQXO SUHFHGHQW
 = XE FKHOWXLHOL WRWDOH FH UHYLQ OD XE YHQLWXUL WRWDOH

 =
 = XE

FKHOWXLHOL

WRWDOH

SUHY ]XWH

ODXE

YHQLWXUL

FK
WRWDOH SUHYL]LRQDWH SHQWUX DQXO FXUHQW

 =
 = XE FKHOWXLHOL WRWDOH UHDOL]DWH OD XE YHQLWXUL WRWDOH

FK
vQUHJLVWUDWH vQ DQXO FXUHQW

$QDOL]D UH]XOWDWHORU RE LQXWH OD SXQFWXO VH HIHFWXHD]

FD L vQ FD]XO SXQFWXOXL 

 'LQDPLFD LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL


&D L vQ DOWH VLWXD LL DVHP Q WRDUH GDF

VH SXQH SUREOHPD DQDOL]HL vQ GLQDPLF

P ULPL UHODWLYH HVWH PDL LQGLFDW L PDL HILFLHQW FD R DVWIHO GH DQDOL]


PRGLILF ULORU GH GLQDPLF
$QDOL]D vQ GLQDPLF

D XQRU

VH HIHFWXH]H GRDU SH ED]D

UHDOL]DWH SULQ LQWHUPHGLXO GLIHUHQ HORU


SRDWH IL HIHFWXDW

DWkW OD QLYHOXO ILHF UHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL FkW

L OD QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL

&D L vQ DOWH VLWXD LL DOH XQHL DQDOL]H FRPSDUDWH FDUH SUHVXSXQH L DQDOL]D vQ GLQDPLF VH YD
UHSHUD SHULRDGD FXUHQW

FX FLIUD LDU FX FLIUD ]HUR VH YD UHSHUD UHVSHFWLY SHULRDGD SUHFHGHQW

GH

ED] QLYHOXO SUHYL]LRQDW DO LQGLFDWRUXOXL DQDOL]DW L QLYHOXO UHDOL]DW GH ILUPH FRQFXUHQWH /X P FD


ED]

GH FRPSDUD LH QLYHOXO UHDOL]DW vQ DQXO SUHFHGHQW

$ /D QLYHOXO LQGLYLGXDO OD QLYHOXO ILHF UHL JUXSH VLQWHWLFH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL 

D 3HQWUX FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH
- U

= U
= - = XE FUHWHUH D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH OD XE YHQLWXUL

GLQ H[SORDWDUH

E 3HQWUX FKHOWXLHOLOH ILQDQFLDUH
- U

= U
= - = - OHL 

GLPLQXDUH

FKHOWXLHOLORU

ILQDQFLDUH

ODOHL

YHQLWXUL ILQDQFLDUH
F 3HQWUX FKHOWXLHOLOH H[FHS LRQDOH

 

= U

- U

= - = XE 

FUHWHUH

FKHOWXLHOLORU

H[FHS LRQDOH

ODXE

YHQLWXUL H[FHS LRQDOH

G /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FHORU WUHL JUXSH GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL


(

YHQLWXUL WRWDOH
% 'DF
FRPSDUDW

VH

LQH VHDPD GH UHOD LD GH FDOFXO DO P ULPLL

- U

IDFWRULDO

= - = - XE GLPLQXDUH D FKHOWXLHOLORU WRWDOH FH UHYLQ OD XE

D DFHVWXL LQGLFDWRU DGLF 

!!!

    
= U

 

 SRDWH IL HIHFWXDW

R DQDOL]

# & $#
%
# & $ # '''&

 =

& $#
& $# #
% & $#
" # '''& # %
'''& # %

FK

D 3H WRWDO LQGLFDWRU

VW
S UU U T R X
I PQ
F GH
@ E6
@ E6
8 46
53@8A8B82 81 6 9 @ 46 3@8A8B82 @1 6 9 3@8A8B82 81 23@888BA 1@ 0DD) D 8 C ( @ 7

= U

- U

(

(

 ) 

 ) 

= ( +  + ) -

- ( +  + ) =


=  - = - - X E 


GLPLQXDUH D FKHOWXLHOLORU WRWDOH OD XE YHQLWXUL WRWDOH SH WRWDO LQGLFDWRU

```Y a

E ,QIOXHQ D IDFWRUXOXL FDOLWDWLY U

= -

( 

+   +  

)=

= - = -  X E 


GLPLQXDUH D FKHOWXLHOLORU WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH SH VHDPD IDFWRUXOXL FDOLWDWLY
(


F ,QIOXHQ D IDFWRUXOXL VWUXFWXUDO

GH YHQLWXUL 

VWUXFWXUD YHQLWXULORU WRWDOH SH FHOH WUHL JUXSH VLQWHWLFH

```Y a

d i p dddf d p f u p f i p dddf d p f u p hhhc g bst r q


e
e

= - = 
 X E 

FUHWHUH D FKHOWXLHOLORU WRWDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL WRWDOH SH VHDPD PRGLILF ULL VWUXFWXULL
YHQLWXULORU WRWDOH DOH vQWUHSULQGHULL

&HOH WUHL PRGLILF UL UHDOL]DWH SULQ GLIHUHQ H IRUPHD]

XQ VLVWHP GH DVWIHO GH PRGLILF UL

YHULILFDW GH UHOD LD

```Y a

0yyw 0yyw y y x xv v 0yyw 0yyw y y x xv v w y y y x v

= D

+ D

-  = -  + 

'LPLQXDUHD FKHOWXLHOLORU WRWDOH FH UHYLQ OD XE YHQLWXUL WRWDOH vQUHJLVWUDW


PRGLILF ULL IDFWRUXOXL FDOLWDWLY

 GHYDQVHD]

FUHWHUHD DFHOXLDL LQGLFDWRU UHDOL]DW

SH VHDPD
SH VHDPD

PRGLILF ULL VWUXFWXULL YHQLWXULORU WRWDOH FHHD FH SRDWH IL DSUHFLDW FD XQ DVSHFW SR]LWLY 'DU DQDOL]kQG

```Y a

QLYHOXULOH U

SH JUXSH GH FKHOWXLHOL VH REVHUY

F OD JUXSD GH FKHOWXLHOL FDUH HVWH DVRFLDW

FHOHL

PDL PDUL SRQGHUL D YHQLWXULORU FKHOWXLHOLOH L YHQLWXULOH GLQ H[SORDWDUH D IRVW vQUHJLVWUDW

eeed ed eeed dd

D LQGLFDWRUXOXL PHQ LRQDW

(U

- U

= - = XE LDU JUHXWDWHD VSHFLILF

H[SORDWDUH vQ WRWDO YHQLWXUL D U PDV DSURDSH QHVFKLPEDW

vQ DQXO FXUHQW ID

R FUHWHUH

D YHQLWXULORU GLQ

GH DQXO SUHFHGHQW 6H

LPSXQ GHFL P VXUL GH VXSUDYHJKHUH L GH GLPLQXDUH D FKHOWXLHOLORU VSHFLILFH GH H[SORDWDUH


 'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL FH
UHYLQ OD OHL YHQLWXUL

6H SURFHGHD]

FD L vQ FD]XO SXQFWXOXL GLQ DSOLFD LH UH]XOWDWHOH ILQDOH FUHWHUHD VDX

GHVFUHWHUHD YHQLWXULORU ILLQG DFHOHDL$1$/,=$

&+(/78,(/,/25

9(1,785,/25 '(

(;3/2$7$5(

 $VSHFWH JHQHUDOH SULYLQG FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH


&KHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH GH LQ SRQGHUHD FHD PDL PDUH vQ WRWDOXO FKHOWXLHOLORU vQWUHSULQGHULL
'H DFHHD VH LPSXQH R DQDOL]

DSURIXQGDW

&KHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH VXQW

D ORU

DIHUHQWH

FLFOXOXL

GH

H[SORDWDUH

FDUH

FXSULQGH

DQVDPEOXO

XUP WRDUHORU RSHUD LXQLVFKLPE

FXPS UDUHD
RELHFWH

GH

GH

PDWHULL

LQYHQWDU

GH

SULPH
PLF

PDWHULDOH

YDORDUH

VDX

FRQVXPDELOH
VFXUW

FRPEXVWLELOL

GXUDW 

HQHUJLH

VHPLIDEULFDWH

SLHVH

P UIXUL

GH

SHQWUX

YkQ]DUHD ORU F WUH WHU L HWF


 VWRFDUHD PDWHULLORU SULPH PDWHULDOHORU VHPLIDEULFDWHORU RELHFWHORU GH LQYHQWDU SLHVHORU GH
VFKLPE P UIXULORU FXPS UDWH HWF
 GHUXODUHD SURSULX]LV

D SURFHVXOXL GH SURGXF LH VDX D SURFHVXOXL GH GHVHUYLUH

 VWRFDUHD SURGXVHORU ILQLWH GLQ SURGXF LH SURSULH


 OLYUDUHD SURGXVHORU ILQLWH GLQ SURGXF LH SURSULH
 YkQ]DUHD P UIXULORU FXPS UDWH SHQWUX UHYkQ]DUHD ORU F WUH WHU L HWF
'LDJQRVWLFXO

FKHOWXLHOLORU

GH

H[SORDWDUH

LPSOLF

UH]ROYDUHD

XUP WRDUHORU

SUREOHPH

PDL

LPSRUWDQWH

$QDOL]D UDWHL GH HILFLHQ

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL UDWHL GH HILFLHQ


H[SORDWDUH

VDX

DOH

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

PRGLILF ULL

FKHOWXLHOLORU

GH

H[SORDWDUH

FH

UHYLQ

ODD FKHOWXLHOLORU GH
OHL

YHQLWXUL

GLQ

H[SORDWDUH

'HWHUPLQDUHD L DQDOL]D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL

'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ


OD OHL FLIU

GH DIDFHUL

$QDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU YDULDELOH

$QDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU IL[H

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU VDODULDOH


 5DWD GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH DIHUHQWH YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH

8QXO GLQWUH LQGLFDWRULL VLQWHWLFL FDUH VH IRORVHWH SHQWUX GLPHQVLRQDUHD L XUP ULUHD HYROX LHL
FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH HVWH UDWD GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

0 ULPHD DFHVWXL LQGLFDWRU SRDWH IL GHWHUPLQDW

OD QLYHOXO ILHF UHL JUXSH GH FKHOWXLHOL GH

H[SORDWDUH SUHFXP L OD QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH Q DFHVW VFRS SRW IL

IRORVLWH XUP WRDUHOH PRGHOH VWDWLVWLFH


/D QLYHOXO FDWHJRULHL GH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

fg j
fg i h
=

GH XQGH UH]XOW 

vQ FDUH

M = P 


= U

k l nom k l UDWD GH HILFLHQ

 P ULPHD DEVROXW

 P ULPHD YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH DIHUHQWH JUXSHL M


5DWD

GH

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH DIHUHQWH JUXSHL M GH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH


D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH DIHUHQWH JUXSHL M

HILFLHQ

FKHOWXLHOLORU

GH

H[SORDWDUH

DUDW

FDUH

HVWH

P ULPHD

FKHOWXLHOLORU

st
st
pqr

H[SORDWDUH FH UHYLQ OD XQ OHX YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH VDX OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH GDF
H[SULP

GH
VH

vQ SURFHQWH
 /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH VH GHWHUPLQ

UDWD PHGLH GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH SH ED]D UHOD LHL

 VWUXFWXUD JUHXW

 =

LOH VSHFLILFH YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH

 QXP UXO WRWDO DO JUXSHORU GH FKHOWXLHOL L YHQLWXUL GH H[SORDWDUH


F

QLYHOXO UDWHL PHGLL GH HILFLHQ

 UDWHOH LQGLYLGXDOH GH HILFLHQ

DOH FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

 VWUXFWXUD YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH


&D L UDWHOH LQGLYLGXDOH GH HILFLHQ
DFHVWRU FKHOWXLHOL SRDWH IL H[SULPDW

VDX

VXSUDXQLWDU

UDWHORU

GH
U

1LYHOXO

 

DOH

(J )

L VLPSOH VDX vQ SURFHQWH

FKHOWXLHOLORU

'HVLJXU

F 

HILFLHQWH WUHEXLH FD P ULPLOH DFHVWRU UDWH GH HILFLHQ


5DWHOH GH HILFLHQ

(U ) 

DOH FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH UDWD PHGLH GH HILFLHQ

vQ XQLW

HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH HVWH GHWHUPLQDW GH

6H REVHUY

DF LXQHD XUP WRULORU GRL IDFWRUL GH LQIOXHQ

x| ~}x z
y u
x| ~}x
y

vQ FDUH

~}x
z
{}~ x x | y
u wx v u y
x | vuz ~ } x
y

GH

SHQWUX
V

H[SORDWDUH
UHDOL]DUHD

SRDWH
XQHL

ILH

DFWLYLW

ILH VXEXQLWDUH VDX VXE 

VXEXQLWDU
GH

VDX

H[SORDWDUH

DOH FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH SRW IL DQDOL]DWH vQ VWDWLF SUHFXP L SULQ

LQWHUPHGLXO XQHL DQDOL]H FRPSDUDWH

 &KHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH


8Q DOW LQGLFDWRU FDUH VH IRORVHWH SHQWUX GLPHQVLRQDUHD L XUP ULUHD HYROX LHL FKHOWXLHOLORU GH
H[SORDWDUH vO UHSUH]LQW

FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

0 ULPHD DFHVWXL LQGLFDWRU SRDWH IL GHWHUPLQDW

OD QLYHOXO ILHF UHL JUXSH GH FKHOWXLHOL GH

H[SORDWDUH SUHFXP L OD QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH Q DFHVW VFRS SRW IL


IRORVLWH XUP WRDUHOH PRGHOH VWDWLVWLFH
 /D QLYHOXO FDWHJRULHL GH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

XQGH

F
Y

 M = P 

GH XQGH UH]XOW  FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH DIHUHQWH JUXSHL M FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ JUXSD M GH YHQLWXUL
GLQ H[SORDWDUH

 Y

 VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU


0 ULPHD LQGLFDWRUXOXL PHQ LRQDW DUDW

FDUH HVWH QLYHOXO DEVROXW DO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH SHQWUX ILHFDUH JUXS

GH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

 /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH VH GHWHUPLQ

QLYHOXO PHGLX DO

LQGLFDWRUXOXL PHQ LRQDW Q DFHVW VFRS SRDWH IL IRORVLW PRGHOXO VWDWLVWLF

 =

= U

,QGLFDWRULL
SHQWUX

FD

DFWLYLWDWHD

LQGLFDWRUL V

GH

 =

 =

SRW OXD YDORUL PDL PDUL VDX PDL PLFL GHFkW 'HVLJXU F 

H[SORDWDUH

vQWUHSULQGHULL

ILH

HILFLHQW 

WUHEXLH

ILH PDL PLF GHFkW R PLH UHVSHFWLY FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH V

FD

QLYHOXO

DFHVWRU

ILH GHYDQVDWH GH

YHQLWXULOH GLQ H[SORDWDUH L DFHDVWD SHQWUX FD UH]XOWDWXO H[SORDW ULL vQDLQWH GH LPSR]LWDUH V
SR]LWLY V

ILH

VH PDWHULDOL]H]H vQ SURILW 
R DQDOL]

L vQ FD]XO DFHVWRU LQGLFDWRUL SRDWH IL HIHFWXDW


YHGHUHD IRUPXO ULL GH P VXUL GH vPEXQ W

vQ VWDWLF

L R DQDOL]

FRPSDUDW vQ

LUH D VWUXFWXULL FKHOWXLHOLORU L YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH L

GH UHGXFHUH D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH


 'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF

ULL UDWHL GH HILFLHQ

ULL FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD

FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH L DOH PRGLILF


 OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

3HQWUX GHWHUPLQDUHD L DQDOL]D HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH UH]XOWDWH GLQ PRGLILFDUHD UDWHL


GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH SRW IL IRORVLWH

PRGHOHOH VWDWLVWLFH
 /D QLYHOXO FDWHJRULHL GH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

vQ FDUH

) Y

- U

= - U

- U

VDX

= - UY

VDX

GHVFUHWHUHD

LQGLYLGXDOH GH HILFLHQ

YHQLWXULORU

GLQ

H[SORDWDUH

SH

VHDPD

PRGLILF ULL

UDWHL

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH DIHUHQWH JUXSHL M

 LGHP SH VHDPD PRGLILF ULL FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ
H[SORDWDUH DIHUHQWH JUXSHL M

U

FUHWHUHD

 VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

'HVLJXU F

H[LVW

HJDOLWDWHD

 /D QLYHOXO GH DQVDPEOX DO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

VDX FX DFHODL UH]XOWDW ILQDO

Q YHGHUHD XQHL PDL EXQH vQ HOHJHUL D LQGLFDWRULORU PHQ LRQD L UHIHULWRUL OD FKHOWXLHOLOH GH
H[SORDWDUH HVWH SURSXV

VSUH UH]ROYDUH XUP WRDUHD DSOLFD LH

Q WDEHOXO VXQW IXUQL]DWH LQIRUPD LL UHIHULWRDUH OD VLWXD LD FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH L D


YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH SH GRL DQL FRQVHFXWLYL GLQ FDGUXO XQHL XQLW

L HFRQRPLFH 3H ED]D DFHVWRU

LQIRUPD LL VH FHUH


 6
 6

VH GHWHUPLQH VWUXFWXUD YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH


VH GHWHUPLQH QLYHOXO LQGLFDWRULORU SH FDWHJRULL GH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH L SH WRWDO

FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH 
 UDWD GH HILFLHQ

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

 FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH


 6

VH HIHFWXH]H R DQDOL]

FRPSDUDW

DQDOL]D vQ GLQDPLF

L D JUDGXOXL GH UHDOL]DUH D

QLYHOXULORU SURJUDPDWH D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
 6

VH GHWHUPLQH LPSDFWXO PRGLILF ULL FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL

YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH vQ DQXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX DQXO SUHFHGHQW L FX QLYHOXO SUHY ]XW SHQWUX
DQXO FXUHQW DVXSUD YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH SH FDWHJRULL GH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH L YHQLWXUL GLQ
H[SORDWDUH L SH WRWDO FKHOWXLHOL L YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
7DEHOXO 
PLL XE
1U

,QGLFDWRUL

FUW9HQLWXUL GLQ H[SORDWDUH WRWDO

$QXO

$QXO FXUHQW

SUHFHGHQW

3UHY ]XW

5HDOL]DWGLQ FDUH DIHUHQWH


D

 SURGXF LHL YkQGXWH SUH

GH OLYUDUH

E

 SURGXF LHL VWRFDWH FRVW GH SURGXF LH

F

 SURGXF LHL LPRELOL]DWH FRVW GH SURGXF LH

G

 P UIXULORU FXPS UDWH GLQ DIDU


SUHL YkQGXWH VDX U PDVH vQ VWRF

GH FXPS UDUH

&KHOWXLHOL GH H[SORDWDUH WRWDOGH OLYUDUH UHVSHFWLY SUHGLQ FDUH DIHUHQWH


D

 SURGXF LHL YkQGXWH

E

 SURGXF LHL VWRFDWHF

 SURGXF LHL LPRELOL]DWHG

 P UIXULORU FXPS UDWH GLQ DIDU

L YkQGXWH VDX U PDVH vQ VWRF

'HWHUPLQDUHD L DQDOL]D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH

DIDFHUL
GH DIDFHUL UHSUH]LQW

&KHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU


FHD PDL LPSRUWDQW

SDUWHD FRPSRQHQW

D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

3HQWUX DQDOL]D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL SRDWH IL IRORVLW

XUP WRUXO PRGHO VWDWLVWLF

 

 


 

 
S
 

 

vQ FDUH

"#
!
 %$
% %

 QLYHOXO DEVROXW DO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ vQ PHGLH OD GH OHL FLIU

GH

DIDFHUL
GLQ VRUWLPHQWXO VDX VHUYLFLXO L H[SULPDW

vQ

 FRVWXO XQLWDU FRPSOHW


SUH XO

GH

YkQ]DUH

H[FOXVLY

79$ 

FDOFXODW

FD

SUH

PHGLX

SRQGHUDW

QLYHOXO LQGLFDWRUXOXL PHQ LRQDW HVWH GHWHUPLQDW GH DF LXQHD D WUHL IDFWRUL GH

 L DQXPH
 SUH XO XQLWDU PHGLX GH YkQ]DUH

(S )

FRQVLGHUDW IDFWRUXO FHO PDL FDOLWDWLY

(F ) 
1

 FRVWXO XQLWDU FRPSOHW

 VWUXFWXUD SURGXF LHL IL]LFH YkQGXWH UHVSHFWLY FDQWLW

LOH T

1LYHOXO LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL SRDWH V

ILH PDL PDUH VDX PDL PLF GHFkW 3HQWUX FD DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH D vQWUHSULQGHULL V
HILFLHQW WUHEXLH FD QLYHOXO DFHVWXL LQGLFDWRU V
,QGLFDWRUXO PHQ LRQDW SRDWH V
FRPSDUDWH

FX

LOH YkQGXWH SH GLIHULWH SLH H FOLHQ L VDX PRPHQWH

6H REVHUY
LQIOXHQ

PHGLX

& '

FDQWLW

XQLWDU

VDX VHUYLFLLOH YkQGXW

L QDWXUDOH VDX QDWXUDOFRQYHQ LRQDOH

XQLW

 SURGXF LD IL]LF

& '

$QDOL]D

vQ

VWDWLF

UHVSHFWLY vQ SHULRDGD FXUHQW

ILH DQDOL]DW vQ VWDWLF SUHFXP L SULQ LQWHUPHGLXO XQHL DQDOL]H

SUHVXSXQH

DSUHFLHUHD

SURSULX]LV

QLYHOXOXL

DQDOL]DW L vQ DOWH SHULRDGH OXDWH FD ED]

QLYHOXO DFHVWXL LQGLFDWRU VH VLWXHD]

ILH

VH VLWXH]H VXE 

DFHVWXL

LQGLFDWRU

GH FRPSDUD LH &X FkW

PDL PXOW VXE FX DWkW UH]XOWDWXO H[SORDW ULL vQDLQWH GH

LPSR]LWDUH SURILWXO HVWH PDL PDUH L LQYHUV


$QDOL]D FRPSDUDW
vQ

SHULRDGD

DQDOL]DW

FX

D LQGLFDWRUXOXL SUHVXSXQH HIHFWXDUHD GH FRPSDUD LL DOH QLYHOXOXL UHDOL]DW


QLYHOXO

UHDOL]DW

vQ

SHULRDGD

LPHGLDW

DQWHULRDU

VDX

vQ

DOWH

SHULRDGH

DQWHULRDUH

UHVSHFWLY

FX

QLYHOXO

SURJUDPDW

SHQWUX

SHULRDGD

ILUPHOH FRQFXUHQWH L vQ DFHVW FD] DQDOL]D FRPSDUDW


HIHFWXDW

DQDOL]DW

VDX

FX

QLYHOXO

UHDOL]DW

HVWH PDL HILFLHQW L PDL VXJHVWLY V

GH
ILH

SH ED]D FRPSDUD LLORU HIHFWXDWH SULQ GLIHUHQ H L QX SULQ LQWHUPHGLXO LQGLFLORU VWDWLVWLFL

$SOLFD LH Q WDEHOXO VXQW IXUQL]DWH LQIRUPD LL H[WUDVH GLQ HYLGHQ D ILQDQFLDUFRQWDELO

XQHL vQWUHSULQGHUL UHIHULWRDUH OD QLYHOXO SUHY ]XW L QLYHOXO UHDOL]DW vQ H[HUFL LXOXL FXUHQW
3H ED]D LQIRUPD LLORU GLQ WDEHOXO VH FHUH V
DQDOL]

VH HIHFWXH]H R DQDOL]

FRPSDUDW UHVSHFWLY R

D JUDGXOXL GH UHDOL]DUH D QLYHOXOXL SUHY ]XW DO LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FH UHYLQ

OD OHL FLIU

GH DIDFHUL SH WRWDO LQGLFDWRU L SH IDFWRUL GH LQIOXHQ


7DEHOXO 
PLL XE

1U

T
6

D FRVWXUL SUHY ]XWHE SUH XUL PHGLL SUHY ]XWH
FXUHQW H[SULPDW vQ

E F

9ROXPXO HIHFWLY DO SURGXF LHL YkQGXWH vQ H[HUFL LXO

&KHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH

DIDFHUL

B C7 8

&KHOWXLHOL WRWDOH GH H[SORDWDUH DIHUHQWH FLIUHL GH DIDFHUL@ 83 4

H[FOXVLY 79$vQ SUH XUL GH YkQ]DUH

5HDOL]DW

5 4

&LIUD GH DIDFHUL H[SULPDW

3UHY ]XW


FUW


([HUFL LXO FXUHQW

,QGLFDWRUL5H]ROYDUH
3HQWUX

DQDOL]D

JUDGXOXL

GH

UHDOL]DUH

H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU


XUPHD]

GH

QLYHOXOXL

SUHY ]XW

DO

LQGLFDWRUXOXL

DIDFHUL SH WRWDO LQGLFDWRU L SH

FKHOWXLHOL

IDFWRULL GH LQIOXHQ

GH


D IL IRORVLWH XUP WRDUHOH PRGHOH VWDWLVWLFH


 $EDWHUHD QLYHOXOXL UHDOL]DW GH OD QLYHOXO SUHY ]XW SH WRWDO LQGLFDWRU

D D
D

P T S

E T S

GH

E F -

F
S

 -

P F

 =

RQ

D I
TW
H V U P P PEGD D
DFKHOWXLHOLORU

- U

R
Q

E F

GLPLQXDUH

P F

= U

 = - = - 

X E 

HIHFWLYH

FLIUH[SORDWDUH

FH

UHYLQ

ODOHL

FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SURJUDPDW

b d -

b db d

pq
i hf
g
c c cbX -b d

S 

 ,QIOXHQ D IDFWRUXOXL FDOLWDWLY

 =

 = - = - 

X E 

GH

DIDFHUL

HIHFWLY 

GLPLQXDUH D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL vQUHJLVWUDW

SH VHDPD

FUHWHULL SUH XOXL XQLWDU PHGLX GH YkQ]DUH FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SUHY ]XW
 ,QIOXHQ D IDFWRUXOXL FDOLWDWLY F

b d

b d

b d

 -

pq
i hf
g
c c cbrb d

 -

 = = - = 

FUHWHUH D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH HIHFWLYH FH UHYLQ OD OHL FLIU

X E 

GH DIDFHUL HIHFWLY SH VHDPD

FUHWHULL FRVWXOXL XQLWDU FRPSOHW HIHFWLY FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SUHY ]XW


 ,QIOXHQ D IDFWRUXOXL FDQWLWDWLY T 

x x xyu -

 -

 = = - = 

FUHWHUH D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH HIHFWLYH FH UHYLQ OD OHL FLIU


vQU XW

X E 

GH DIDFHUL HIHFWLY SH VHDPD

LULL VWUXFWXULL HIHFWLYH D SURGXF LHL IL]LFH FRPSDUDWLY FX VWUXFWXUD SUHY ]XW UHVSHFWLY SH

VHDPD FUHWHULL JUHXW

LORU VSHFLILFH HIHFWLYH FRPSDUDWLY FX FHOH SUHY ]XWH OD DFHOH SURGXVH VDX

VHUYLFLL OD FDUH DX IRVW vQUHJLVWUDWH SUH XUL XQLWDUH GH YkQ]DUH HIHFWLYH PDL PLFL LVDX OD DFHOH
SURGXVH

VDX

VHUYLFLL

OD

FDUH

DX

IRVW

vQUHJLVWUDWH

FRVWXUL

XQLWDUH

FRPSOHWH

HIHFWLYH

PDL

PDUL

FRPSDUDWLY FX QLYHOXULOH SUHY ]XWH


&HOH

SDWUX

UHOD LL

GH

PDL

VXV

UHIHULWRDUH

OD

FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

JUDGXO

GH

UHDOL]DUH

GH DIDFHUL IRUPHD]

QLYHOXOXL

SUHY ]XW

DO

XQ VLVWHP DO PRGLILF ULORU

UHDOL]DWH SULQ GLIHUHQ H VLVWHP FDUH HVWH YHULILFDW GH UHOD LD

e e e d

+ D

+ D

e e e d

= D

e e e d

D
UHVSHFWLY


-  = - + + 

$QDOL]kQG vQ FRQWLQXDUH UH]XOWDWHOH RE LQXWH PDL VXV VH LPSXQH vQ SULPXO UkQG IRUPXODUHD
GH

P VXUL

FDUH

FRQGXF

vQWUHSULQGHUHD DQDOL]DW
UHVSHFWLY V

OD

GLPLQXDUHD

WUHEXLH V

IDF

FRVWXULORU

XQLWDUH

FRPSOHWH

HIRUWXUL SHQWUX vPEXQ W

LDU

vQ

DO

GRLOHD

UkQG

LUHD VWUXFWXULL SURGXF LHL IL]LFH

VH RULHQWH]H F WUH DFHOH SURGXVH VDX VHUYLFLL FDUH SRW IL UHDOL]DWH FX FRVWXUL PDL PLFL

LVDX YkQGXWH OD SUH XUL GH YkQ]DUH PDL PDUL'HWHUPLQDUHD

HIHFWHORU

HFRQRPLFRILQDQFLDUH

H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

DOH

PRGLILF

ULL

FKHOWXLHOLORU

GH

GH DIDFHUL

0RGLILFDUHD QLYHOXOXL HIHFWLY DO LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL


FLIU

GH DIDFHUL ID

GH QLYHOXO UHDOL]DW vQ SHULRDGD DQWHULRDU

FRQFXUHQWH SRDWH V
HIHFWLY

DO

FRQGXF

LQGLFDWRUXOXL

VDX ID

GH QLYHOXO UHDOL]DW GH ILUPHOH

OD FUHWHUHD VDX OD GLPLQXDUHD FLIUHL GH DIDFHUL GXS

PHQ LRQDW

HVWH

PDL

PLF

VDX

PDL

PDUH

GHFkW

QLYHOXO

OXDW

FXP QLYHOXO
FD

ED]

GH

FRPSDUD LH
3HQWUX GHWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL LQGLFDWRUXOXL PHQ LRQDW
SRDWH IL IRORVLW PRGHOXO VWDWLVWLF

k ol h
m i i i

= - U

j n
q

ml ih
i i

k n
q

m
l
t
q p
g s r j j jkf

Q FD]XO GDWHORU GLQ DSOLFD LD DQWHULRDU VH RE LQH

k n
q

- U

l ih
m i i

- U

j n
q

m i i i
l h

= - U

&$~
{|
}
v z y x x xwu

= -

(

- )

FUHWHUH D FLIUHL GH DIDFHUL HIHFWLYH vQUHJLVWUDW= + PLL XE SH VHDPD GLPLQX ULL FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH

HIHFWLYH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL HIHFWLY FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SUHY ]XW DO LQGLFDWRUXOXL

PHQ LRQDW 3H IDFWRUL GH LQIOXHQ

VH RE LQH

= -(-  ) -

&$

=


= -

=  PLL X E FUHWHUH D FLIUHL GH DIDFHUL HIHFWLYH SH VHDPD FUHWHULL SUH XOXL PHGLX XQLWDU HIHFWLY GH YkQ]DUH
FRPSDUDWLY FX QLYHOXO SUHY ]XW(- )

 -

&$

=


= -

= -

= - PLL X E GLPLQXDUH D FLIUHL GH DIDFHUL HIHFWLYH FRPSDUDWLY FX FHD SUHY ]XW SH VHDPD FUHWHULL FRVWXOXL XQLWDU
FRPSOHW HIHFWLY FRPSDUDWLY FX FHO SUHY ]XW
 -

&$

=


()

= -

= -

= - PLL X E 

GLPLQXDUH D FLIUHL GH DIDFHUL HIHFWLYH FRPSDUDWLY FX FHD SUHY ]XW vQUHJLVWUDW

SH VHDPD vQU XW

LULL

VWUXFWXULL HIHFWLYH D SURGXF LHL IL]LFH FRPSDUDWLY FX VWUXFWXUD SUHY ]XW 


'HVLJXU F vQWUH FHOH SDWUX PRGLILF UL DEVROXWH DOH FLIUHL GH DIDFHUL HIHFWLYH H[LVW
VH YHULILFH UHOD LD GH VLVWHP

= D

+ D

+ D

L WUHEXLH

LDU vQ FD]XO DSOLFD LHL UHVSHFWLYH DYHP


 = -  - 

Q DIDU

GH FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD FLIUHL GH DIDFHUL HIHFWLYH PRGLILFDUHD FKHOWXLHOLORU GH

H[SORDWDUH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL PDL DIHFWHD]

L XUP WRDUHOH SHUIRUPDQ H HFRQRPLFR

ILQDQFLDUH DOH vQWUHSULQGHULL


 6XPD SURILWXOXL DIHUHQW FLIUHL GH DIDFHUL
)

- U

= - U (ILFLHQ D XWLOL] ULL DFWLYHORU GH H[SORDWDUH

$(

XQGH $(

UHSUH]LQW$(

- U

= -

(U (

VROGXO PHGLX DO DFWLYHORU GH H[SORDWDUH FDOFXODW SHQWUX SHULRDGD DQDOL]DW 

 (ILFLHQ D XWLOL] ULL PLMORDFHORU IL[H

XQGH
 UHSUH]LQW

YDORDUHD PHGLH D PLMORDFHORU IL[H FDOFXODW

SHQWUX SHULRDGD DQDOL]DW 

 (ILFLHQ D DFWLYHORU FLUFXODQWH

$&

XQGH


$&

UHSUH]LQW

VROGXO

PHGLX

DO

DFWLYHORU

FLUFXODQWH

FDOFXODW

SHQWUX

SHULRDGD

DQDOL]DW

H[HUFL LXO FXUHQW 


 (ILFLHQ D XWLOL] ULL FDSLWDOXULORU vQ VSHFLDO D FDSLWDOXOXL SHUPDQHQW 
D

 (ILFLHQ D XWLOL] ULL UHVXUVHORU XPDQH

XQGH
7

 UHSUH]LQWQXP UXO PHGLX DO VDODULD LORU vQWUHSULQGHULL FDOFXODW SHQWUX H[HUFL LXO FXUHQW

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU YDULDELOH$VSHFWH JHQHUDOH SULYLQG FKHOWXLHOLOH YDULDELOH

LQkQG VHDPD GH JUDGXO GH YDULD LH D ORU FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH DOH vQWUHSULQGHULL VH


PDUL JUXSH
YROXPXO RGDW

 FKHOWXLHOL YDULDELOH FDUH vL VFKLPE


FKHOWXLHOL

IL[H

VDX

FRQYHQ LRQDOFRQVWDQWH

YROXPXOXL SURGXF LHL L VHUYLFLLORU $GLF

SRDWH IL VFULV
F

= F

vQ GRX

+ F

FODVLILF

FX YROXPXO SURGXF LHL L VHUYLFLLORU

FDUH

U PkQ

UHODWLY

FRQVWDQWH

OD

YDULD LD

UHOD LD


vQ FDUH

 WRWDO FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

 WRWDO FKHOWXLHOL YDULDELOH

F
F

 WRWDO FKHOWXLHOL IL[H FKHOWXLHOL FRPXQH 


3ULQFLSDOHOH PRWLYH FDUH FRQGXF OD DQDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU YDULDELOH VXQW
 HODERUDUHD SROLWLFLL DFWLYLW

LL GH H[SORDWDUH SURGXF LH UHVSHFWLY GHWHUPLQDUHD YROXPXOXL

RS LRQDO
 HODERUDUHD GH SUHYL]LXQL L EXJHWH DOH FRVWXULORU SURGXF LHL L VHUYLFLLORU


HODERUDUHD

SROLWLFLL

YkQ] ULORU

GHFL]LD

UHQXQ

ULL

OD

XQ

DQXPLW

SURGXV

GHWHUPLQDUHD

SURGXVHORU PDL UHQWDELOH FDUH FRQWULEXLH PDL PXOW OD DFRSHULUHD FKHOWXLHOLORU FRPXQH 
 GHWHUPLQDUHD SUDJXOXL GH UHQWDELOLWDWH
([LVW

vQV

DQXPLWH

UH]HUYH

vQ

FHHD

FH

SULYHWH

DVWIHO

GH

FODVLILFDUH

vQWUHSULQGHULL GHWHUPLQDWH GH


 GLILFXOW

L GH GLIHUHQ LHUH D FKHOWXLHOLORU SH WHUPHQ VFXUW PHGLX L OXQJ

FKHOWXLHOLORU

 LPSUHFL]LD YDULDELOLW

LL FKHOWXLHOLORU

 LPSDFWXO VLVWHPXOXL GH VDODUL]DUH DVXSUD FHORU GRX


3H GH DOW

JUXSH GH FKHOWXLHOL YDULDELOH L IL[H 

SDUWH DQDOL]D FKHOWXLHOLORU YDULDELOH L IL[H VH vQVFULH PDL PXOW vQ PHWRGHOH GH

JHVWLXQH GH IXQGDPHQWDUH D GHFL]LLORU GH UHGXFHUH D FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH L QX vQ FHOH GH


FDOFXO REOLJDWRULX GHRDUHFH QX HVWH RUJDQL]DW

L UHVSHFWLY VWUXFWXUDW

R DVWIHO GH DFWLYLWDWH VXE

DVSHFW FRQWDELO(VWLPDUHD QLYHOXOXL SUREDELO DO FKHOWXLHOLORU YDULDELOH

&KHOWXLHOLOH YDULDELOH FUHVF SDUDOHO FX FUHWHUHD YROXPXOXL SURGXF LHL L VHUYLFLLORU DFWLYLW
GH H[SORDWDUH $FHDVW

FUHWHUH SRDWH V

ILH OLQLDU

VDX QHOLQLDU

LL

VSUH H[HPSOX H[SRQHQ LDO 

FRQIRUP JUDILFHORU GLQ ILJXULOH L 

&

&

T


)LJ *UDILFXO GH SULQFLSLX

)LJ

DO

DO

FUHWHULL

OLQLDUH

FKHOWXLHOLORU YDULDELOH T 

*UDILFXO

FUHWHULL

GH

SULQFLSLX

H[SRQHQ LDOH

FKHOWXLHOLORU YDULDELOH T 

3HQWUX JUDILFXO GLQ ILJ HYROX LD FKHOWXLHOLORU YDULDELOH

(& )

SRDWH IL GHVFULV

FX DMXWRUXO

HFXD LHL GH UHJUHVLH

&

= I

(T ) =

ET

vQ FDUH

&

 FKHOWXLHOL YDULDELOH WRWDOH


 YROXPXO SURGXF LHL IL]LFH

 SDQWD GUHSWHL UHVSHFWLY FRVWXO YDULDELO XQLWDU


3HQWUX JUDILFXO GLQ ILJ HYROX LD FKHOWXLHOLORU YDULDELOH

(& )

SRDWH IL GHVFULV

GH HFXD LD

GH UHJUHVLH H[SRQHQ LDO 


= I

(T ) =

D E 

&

XQGH

D
E

 SDUDPHWUX GH VFDU 
 FRHILFLHQWXO XQJKLXODU DO OLQLHL GH UHJUHVLH UHVSHFWLY FRVWXO YDULDELO XQLWDU
$QDOL]D IXQF LRQDO

D FKHOWXLHOLORU YDULDELOH DQDOL]D SH ED]D HFXD LLORU GH UHJUHVLH HVWH

XWLOL]DW SULQWUH DOWHOH OD


 HODERUDUHD XQHL SROLWLFL RSWLPDOH D SURGXF LHL

 HODERUDUHD GH SUHYL]LXQL L EXJHWH DOH FRVWXULORU
HODERUDUHD

SROLWLFLL

YkQ] ULORU

GHFL]LD

UHQXQ

ULL

OD

XQ

DQXPLW

SURGXV

GHWHUPLQDUHD

SURGXVHORU PDL UHQWDELOH HWF 


 GHWHUPLQDUHD SUDJXOXL GH UHQWDELOLWDWH DO DFWLYLW

LL GH H[SORDWDUH

 $QDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU YDULDELOH


3HQWUX DQDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU YDULDELOH SRW IL IRORVL L LQGLFDWRULL VLQWHWLFL
 FKHOWXLHOL YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
GH DIDFHUL

 FKHOWXLHOL YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

3HQWUX GHWHUPLQDUHD L DQDOL]D QLYHOXOXL DFHVWRU LQGLFDWRUL SRW IL IRORVLWH UHOD LLOH

 =

vQ FDUH

 WRWDOXO FKHOWXLHOLORU YDULDELOH DIHUHQWH JUXSHL M

WRWDOXO YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH DIHUHQWH JUXSHL M

 VWUXFWXUD YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH


S

# 

 =

&

&$

 

 

 

# 

 

 

! 
 

 

 FKHOWXLHOL YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

 

$ "

 

vQ FDUH
(

& 1 1 1
!% 0

 FKHOWXLHOL YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

(
)'

 FRVWXO XQLWDU YDULDELO DO SURGXVXOXL VHUYLFLXOXL L

 FDQWLWDWHD YkQGXW

4 5

 SUH XO PHGLX XQLWDU GH YkQ]DUH FDOFXODW SHQWUX SURGXVXO VHUYLFLXO L

GH DIDFHUL

3H ED]D FHORU GRX


FRPSDUDW

GLQ SURGXVXO VHUYLFLXO L


UHOD LL GH PDL VXV SRDWH IL HIHFWXDW

R DQDOL]

vQ VWDWLF

L R DQDOL]

D LQGLFDWRULORU UHVSHFWLYL

3HQWUX GHWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL FHORU GRL LQGLFDWRUL GH
DL FKHOWXLHOLORU YDULDELOH VH SRDWH SRUQL GH OD PRGHOHOH VWDWLVWLFH

- U

F 9
@ @ @

B
A P G

F 9
@ @ @
I

= - U

Y
D

B
C P G

P A A AC
786

PQ

9 D E

HILFLHQT
T

g b

!c T
d U U U

- U

X
W h e

!c T
d U U U
VX

= - UT a

h e

d!c
h
V qf
S p i W W W R

vQ FDUH

t x
uv
w
t
s u yr

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH SH VHDPD UHGXFHULL VDX FUHWHULL
FKHOWXLHOLORU YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD FLIUHL GH DIDFHUL SH VHDPD UHGXFHULL VDX FUHWHULL FKHOWXLHOLORU
YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL

LDU FHOHODOWH VLPEROXUL IRORVLWH DX VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

(U

 FKHOWXLHOL YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

(U

h h h
! g

fd
e

HO WUHEXLH V

GH DIDFHUL

 FKHOWXLHOL YDULDELOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

Q FHHD FH SULYHWH QLYHOXO LQGLFDWRULORU

)

VH VLWXH]H PXOW VXE SUDJXO GH OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH L UHVSHFWLY OHL FLIU

GH DIDFHUL FX VFRSXO UHDOL] ULL XQHL DFWLYLW

L GH H[SORDWDUH HILFLHQWH

 $QDOL]D FKHOWXLHOLORU IL[H


3ULQ
FRQVHFLQ

QDWXUD

ORU

FKHOWXLHOLOH

D GHVI XU ULL DFWLYLW

SURSRU LRQDO

IL[H

VDX

FRQYHQ LRQDOFRQVWDQWH

FRQVWLWXLH

SUHPLV

LL GH H[SORDWDUH $FHVWH FKHOWXLHOL QX VXQW vQ GHSHQGHQ

VDX LQYHUV SURSRU LRQDO

GLUHFW

FX SURGXF LD VDX FX YkQ] ULOH FL vQ DQXPLWH OLPLWH HOH U PkQ

FRQVWDQWH VDX LQGHSHQGHQWH GH YROXPXO DFWLYLW

LL GH H[SORDWDUH 'LQ FDWHJRULD FKHOWXLHOLORU IL[H

FKHOWXLHOLOH JHQHUDOH GH DGPLQLVWUD LH L FRQGXFHUH DX FDUDFWHUXO FHO PDL LQGHSHQGHQW vQ UDSRUW FX


YROXPXO DFWLYLW

LL GH H[SORDWDUH

5DSRUWXO GLQWUH FKHOWXLHOLOH IL[H L FHOH YDULDELOH FDUDFWHUL]HD] vQ DFWLYLWDWHD SUDFWLF DD
QXPLWD VWUXFWXU
JOREDO

DO

GH H[SORDWDUH L VHUYHWH OD DQDOL]D ULVFXOXL RSHUD LRQDO FD R FRPSRQHQW

vQWUHSULQGHULL

IXQF LRQD WUHEXLH V

QWUHSULQGHULOH

FDUH

DX

SUDFWLFH SUH XUL PDUL GDF

UHDOL]H]H XQ YROXP PDL PDUH DO DFWLYLW

FKHOWXLHOL

PDUL

GH

UHJLH

IL[H 

SHQWUX

vQ

VSRULUHD

HILFLHQ HL

FKHOWXLHOLORU IL[H WUHEXLH V

ILH

SXWHD

SLD D L FRQFXUHQ D SHUPLW DFHVW OXFUX LVDX V

LL GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH 

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU IL[H QX FRQVWLWXLH XQ VFRS vQ VLQH FL HVWH VXERUGRQDW


FRQFUHWL]DW

D ULVFXOXL

DFHVWRUD

FRQVHFLQ

DVWIHO VWUXFWXUDW

vQFkW V

SUREOHPDWLFD

RIHUH

VROX LLOH

XQXL RELHFWLY

UHIHULWRDUH

OD

PHWRGRORJLFH

DQDOL]D
QHFHVDUH

DVLJXU ULL XQHL ED]H GH LQIRUPDUH FRPSOHWH DVXSUD VLWXD LHL H[LVWHQWH vQ DFHVW GRPHQLX SHQWUX D
SXWHD DGRSWD FHOH PDL HILFLHQWH VROX LL GHFL]LL GH PDQDJHPHQW HFRQRPLFRILQDQFLDU
Q DFHVW VHQV SULQFLSDOHOH SUREOHPH SUHVXSXVH GH DQDOL]D FKHOWXLHOLORU IL[H VXQW

$QDOL]D VWUXFWXULL L DQDOL]D FRPSDUDW

$QDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU IL[H

(VWLPDUHD QLYHOXOXL SUREDELO DO FKHOWXLHOLORU IL[H

D FKHOWXLHOLORU IL[H

 $QDOL]D VWUXFWXULL L DQDOL]D FRPSDUDW

D FKHOWXLHOLORU IL[H

3HQWUX GHWHUPLQDUHD YROXPXOXL FKHOWXLHOLORU IL[H VH DUH vQ YHGHUH vQ SULPXO UkQG VWUXFWXUD
DFHVWRUD FRQVLGHUDW
$VWIHO

GXS

PDL PXOWH FULWHULL GH FODULILFDUH

LQkQG VHDPD GH QDWXUD ORU FKHOWXLHOLOH IL[H SRW IL FODVLILFDWH vQ

 FKHOWXLHOL FX SHUVRQDOXO GLQ VHUYLFLLOH DGPLQLVWUDWLYJRVSRG UHWL L GH FRQGXFHUH


 FKHOWXLHOL PDWHULDOH LQFOXVLY DPRUWL]DUHD DFWLYHORU FRUSRUDOH FDUH QX VXQW IRORVLWH GLUHFW vQ
DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH
 DOWH FKHOWXLHOL IL[H FRQVLGHUDWH GXS
2

DOW

FODVLILFDUH

QDWXUD ORU

FKHOWXLHOLORU

IL[H

SRDWH

IL

HIHFWXDW

vQ

IXQF LH

GH

FRPSDUWLPHQWHOH GH SURGXFHUH D ORU


 FKHOWXLHOL FX SHUVRQDOXO GH FRQGXFHUH
 FKHOWXLHOL FX GLYHUVHOH FRPSDUWLPHQWH DGPLQLVWUDWLYJRVSRG UHWL DOH vQWUHSULQGHULL
 FKHOWXLHOL JHQHUDOH DOH VHF LLORU

ORFXULOH

$QDOL]D FRPSDUDW

D FKHOWXLHOLORU IL[H SUHVXSXQH FRPSDUDUHD QLYHOXOXL HIHFWLY DO DFHVWRU

FKHOWXLHOL GLQ SHULRDGD DQDOL]DW

FX QLYHOXO vQUHJLVWUDW vQ SHULRDGD H[HUFL LXO DQWHULRDU VDX FX

QLYHOXO SUHY ]XW SHQWUX SHULRDGD DQDOL]DW VDX FKLDU FX QLYHOXO vQUHJLVWUDW GH ILUPHOH FRQFXUHQWH
3H ED]D DQDOL]HL VWUXFWXUDOH L FRPSDUDWH D FKHOWXLHOLORU IL[H SRW IL IRUPXODWH P VXUL L
GHFL]LL GH vPEXQ W
DFHVWH

FKHOWXLHOL

LUH D VWUXFWXULL L QLYHOXOXL ORU SHQWUX SHULRDGHOH LPHGLDW XUP WRDUH DVWIHO vQFkW

FRQVWLWXLH

vQWUHSULQGHULL L QX R SRYDU

XQ

FDUH V

VWLPXOHQW

vQ

GHVI XUDUHD

DFWLYLW

LL

HFRQRPLFRILQDQFLDUH

vQFDUFH QHMXVWLILFDW GH PXOW FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH UHVSHFWLY

FRVWXO SURGXF LHL L VHUYLFLLORU H[HFXWDWH GH vQWUHSULQGHUH

 $QDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU IL[H


3HQWUX DQDOL]D HILFLHQ HL FKHOWXLHOLORU IL[H SRW IL IRORVL L LQGLFDWRULL VLQWHWLFL
 FKHOWXLHOLOH IL[H FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
 FKHOWXLHOLOH IL[H FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL

1LYHOXO DFHVWRU LQGLFDWRUL SRDWH IL GHWHUPLQDW FX DMXWRUXO UHOD LLORU

o i
j j j

&

 

r p
q

l
mk

T
s

&$

&

 =

 
S

} x

&

{ t t t
!z s

~ |

vQ FDUH
 FKHOWXLHOL IL[H FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH

 FKHOWXLHOL IL[H FH UHYLQ OD OHL FLIU

 WRWDOXO FKHOWXLHOLORU IL[H

= &$ FLIUD GH DIDFHUL UH]XOWDW

GLQ DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH

 WRWDOXO YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH

3HQWUX

FD

DFWLYLWDWHD

FKHOWXLHOLORU IL[H WUHEXLH V

DLE

vQWUHSULQGHULL

ILH

HILFLHQW 

DPELL

LQGLFDWRUL

YDORUL VLWXDWH VXE LDU vQWUH HL WUHEXLH V

&

GH DIDFHUL

&HL GRL LQGLFDWRUL VLQWHWLFL GH HILFLHQ

U

GH

HILFLHQ

DL

H[LVWH UHOD LD

D FKHOWXLHOLORU IL[H SRW IL DQDOL]D L vQ VWDWLF

L SULQ

LQWHUPHGLXO XQHL DQDOL]H FRPSDUDWH


$QDOL]D vQ VWDWLF

SUHVXSXQH DSUHFLHUHD QLYHOXOXL ILHF UXLD GLQWUH HL LDU DQDOL]D FRPSDUDW

SUHVXSXQH FRPSDUDUHD QLYHOXOXL HIHFWLY UHDOL]DW vQ SHULRDGD FXUHQW


SUHFHGHQW

FX QLYHOXO UHDOL]DW vQ SHULRDGD

VDX FX QLYHOXO SUHY ]XW SHQWUX SHULRDGD DQDOL]DW VDX FX QLYHOXO UHDOL]DW GH ILUPHOH

FRQFXUHQWH
/D R PRGLILFDUH FUHWHUH VDX GLPLQXDUH VXEVWDQ LDO

D YROXPXOXL DFWLYLW

FKHOWXLHOLOH IL[H ILLQG QLWH FKHOWXLHOL FRQYHQ LQDOFRQVWDQWH SRW V


QHJDWLY

HILFLHQ D

JHQHUDO

DFWLYLW

LL

GH

H[SORDWDUH

LL GH H[SORDWDUH

YDULH]H L HOH I U

vQWUHSULQGHULL

$VWIHO

SHQWUX

D DIHFWD
DQDOL]D

D SHQWUX U

OXD L vQ FRQVLGHUDUH IDFWRULL GH LQIOXHQ

(U

DL FKHOWXLHOLORU IL[H

(U (

D FHORU GRL LQGLFDWRUL VLQWHWLFL GH HILFLHQ

FRPSDUDW

) SRW IL

 WRWDOXO FKHOWXLHOLORU IL[H &

 IDFWRU FRQVLGHUDW PDL FDOLWDWLY GHFkW XUP WRUXO 

 WRWDOXO YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH IDFWRU FDQWLWDWLY  IDFWRU FDOLWDWLY 

GLQ DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH

TFDQWLWDWLY 

&$

 -

&$

&

&

&&$

 -

&$

&

 -

&

&&
=

&$

DU

 -

&&

IDFWRU&

= &$

 -

&

 -

&

DU

FRPSDUDW 

'HFL SRW IL FRQVWUXLWH L DQDOL]DWH PRGHOHOH VWDWLVWLFH GH DQDOL]
 P ULPHD FLIUHL GH DIDFHUL UHDOL]DW

 WRWDOXO FKHOWXLHOLORU IL[H &

E SHQWUX U

&$

 (VWLPDUHD QLYHOXOXL SUREDELO DO FKHOWXLHOLORU IL[H

vQWUHSULQGHUL LPSOLF
D ORU

(& ) 


WRWDO

FXUHQW

GH

H[SORDWDUH

UHVSHFWLY

FHD

GH

JHVWLXQH

SDWULPRQLXOXL

L SUREOHPD SUHYL]LRQ ULL WHQGLQ HL GH HYROX LH D FKHOWXLHOLORU IL[H ILH FD VXP

ILH FD QLYHO DO ORU OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH VDX OD OHL FLIU

 0RPHQWHOH vQ FDUH WUHEXLH V

GH DIDFHUL

VH UHDOL]H]H DVHPHQHD RSHUD LXQL VXQW QXPHURDVH L LPSRUWDQWH vQ

DFHODL WLPS SHQWUX YLDELOLWDWHD vQWUHSULQGHULL


3H WHUPHQ VFXUW VSUH H[HPSOX GH OD XQ DQ OD DOWXO VXPD WRWDO
FRQVLGHU

FRQVWDQW GDF

D FKHOWXLHOLORU IL[H

= &

 

&

XQGH

! "

&

(& )

VH

QX LQWHUYLQ PRGLILF UL LPSRUWDQWH vQ DFWLYLWDWHD vQWUHSULQGHULL GHFL QLYHOXO

SUREDELO DO FKHOWXLHOLORU IL[H SHQWUX DQXO XUP WRU YD IL

&

XQHL

$FWLYLWDWHD

 QLYHOXO SUREDELO DO FKHOWXLHOLORU IL[H SUHY ]XW SHQWUX DQXO XUP WRU FHOXL FXUHQW
 QLYHOXO HIHFWLY DO FKHOWXLHOLORU IL[H GLQ DQXO FXUHQW

&

6XPD

VH

FRUHFWHD]

FX

HIHFWHOH

JHQHUDWH

GH

GHFL]LLOH

DGRSWDWH

SHQWUX

SHULRDGD

XUP WRDUH 'H H[HPSOX
VH

PDMRUHD]

VDODULLOH

SHUVRQDOXOXL

DGPLQLVWUDWLY

GH

FRQGXFHUH

VDX

XQHL

S U L

SHUVRQDOXOXL UHVSHFWLY SHQWUX VWLPXODUHD XQRU GRPHQLL


 VH UHRUJDQL]HD]

DQXPLWH DFWLYLW

L GH SUH]HQWDUH UHFODP

HWF

Q ILHFDUH FD] VH LPSXQH HVWLPDUHD HIRUWXULORU L D HIHFWHORU SHQWUX D IXQGDPHQWD GHFL]LLOH


OXDWH L SHQWUX D DSUHFLD FRQVHFLQ HOH GHFL]LLORU DGRSWDWH
Q DFHODL FRQWH[W DO OX ULL vQ FRQVLGHUDUH D XQRU SHULRDGH VFXUWH GH WLPS vQWUH DQL 
SHQWUX HVWLPDUHD QLYHOXOXL SUREDELO DO LQGLFDWRUXOXL FKHOWXLHOL IL[H FH UHYLQ OD OHL FLIU

'% 0
& 1 1 1

) (

)
5

9 8 7 7 7
''6

A
@

C G G G
'B F

H I D
E

I &$

= U


I &$

 QLYHOXO HVWLPDW SHQWUX DQXO FXUHQW DO FKHOWXLHOLORU IL[H SUREDELOH FH UHYLQ OD OHL

FLIU
(

)
2

(U (

34 ) (

(U (
vQ FDUH

GH

UHOD LD

'% 0
& 1 1 1

DIDFHUL SRDWH IL IRORVLW

GH DIDFHUL

 QLYHOXO FKHOWXLHOLORU IL[H FH UHYLQ OD OHL FLIU


 LQGLFHOH GH GLQDPLF

DO FLIUHL GH DIDFHUL DIHUHQW

GH DIDFHUL vQUHJLVWUDW
DFWLYLW

vQ DQXO SUHFHGHQW

LL GH H[SORDWDUH

Q FD]XO vQ FDUH vQWUXQ YLLWRU DSURSLDW VH YD ILQDOL]D XQ YROXP PDUH GH LQYHVWL LL SURGXFWLYH
VH YD RE LQH R FUHWHUH VHQVLELO

D YROXPXOXL GH DFWLYLWDWH FDUH UHGLPHQVLRQHD]

6H DGPLWH R FUHWHUH D FLIUHL GH DIDFHUL vQ OLPLWHOH QRUPDOH GHWHUPLQDW

L FKHOWXLHOLOH IL[H

GH UDQGDPHQWXO IDFWRULORU GH

SURGXF LH H[LVWHQ L
Q DFHVW FD] VH SRDWH RSHUD FX R IXQF LH GH UHJUHVLH FDUH H[SULP
IL[H FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL YDULDELO

UH]XOWDWLY

OHJ WXUD GLQWUH FKHOWXLHOLOH

\ L QLYHOXO FLIUHL GH DIDFHUL YDULDELOD

LQGHSHQGHQW [ 
2 DVWIHO GH HFXD LH GH UHJUHVLH SRDWH V

LD IRUPD XQHL KLSHUEROH SODIRQDWH VXSHULRU FRQIRUP

JUDILFXOXL GLQ ILJ 

#
\

$$$

= D +E


[

D > R E < [ 

DE

)LJ

(YROX LD SUREDELO

FUHVF

WRDUH

D FKHOWXLHOLORU IL[H FH UHYLQ OD OHL &$

Q FD]XO vQ FDUH FLIUD GH DIDFHUL vQUHJLVWUHD]


FUHWHUL V

ILH vQVR LWH GH QRL LQYHVWL LL vQ FDSDFLW

OD OHL FLIU

GH DIDFHUL SRDWH IL GHVFULV

JUDILFXOXL GLQ ILJ 

FUHWHUL GH OD XQ DQ OD DOWXO I U

FD DFHVWH

LOH GH SURGXF LH HYROX LD FKHOWXLHOLORU IL[H FH UHYLQ

GH HFXD LD XQHL KLSHUEROH SODIRQDWH LQIHULRU FRQIRUP

## #
\ = D +E
\ = D +E
D
DE

[
[
D > R  <  
E > E [ [

DE
D
[

)LJ (YROX LD SUREDELO

GHFUHVF

WRDUH

D FKHOWXLHOLORU IL[H FH UHYLQ OD OHL &$

Q DPEHOH FD]XUL VHPQDODWH P ULPHD FRQVWDQWHORU SDUDPHWULORU D L E VH GHWHUPLQ


XQRU LUXUL GH YDORUL DOH YDULDELOHORU \ FKHOWXLHOL IL[H FH UHYLQ OD OHL FLIU
GH DIDFHUL HIHFWLY

GH DIDFHUL L [ FLIU

GLQ PDL PXO L DQL UHVSHFWLY SULQ DSOLFDUHD PHWRGHL FHORU PDL PLFL S WUDWH GLQ

VLVWHPXO GH HFXD LL QRUPDOH

T QS

\
[

T QS

+ E

T QS

T QS

T QS

QD + E

FDUH UH]XOW

SH ED]D

XQGH
QXP UXO SHUHFKLORU GH YDORUL \ [ REVHUYDWH vQUHJLVWUDWH 

 UHSUH]LQW

5H]ROYkQG VLVWHPXO GH HFXD LL QRUPDOH GH PDL VXV VH RE LQ QLYHOXULOH SDUDPHWULORU D L E DL


HFXD LHL GH UHJUHVLH LDU FX DMXWRUXO HFXD LHL GH UHJUHVLH KLSHUEROLFH SRW IL HIHFWXDWH H[WUDSRO UL DOH
FKHOWXLHOLORU IL[H FH UHYLQ OD OHL FLIU

([ ) GH DIDFHUL

GH DIDFHUL vQ IXQF LH GH P ULPLOH SUHY ]XWH SHQWUX FLIUD

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH

&KHOWXLHOLOH PDWHULDOH GH LQ R SRQGHUH PDL PDUH VDX PDL PLF

vQ WRWDOXO FKHOWXLHOLORU GH

H[SORDWDUH vQ IXQF LH GH SURILOXO GH DFWLYLWDWH DO vQWUHSULQGHULL (OH UHSUH]LQW

H[SUHVLD YDORULF

FRQVXPXULORU GH UHVXUVH PDWHULDOH L D SUHVW ULORU GH VHUYLFLL GH F WUH WHU L SHQWUX vQWUHSULQGHUH L VH
FRPXQ GLQ
 PDWHULL SULPH PDWHULDOH
 FRPEXVWLELOL HQHUJLH DS 
 DPRUWL]DUHD DFWLYHORU LPRELOL]DWH FRUSRUDOH
 RELHFWH GH LQYHQWDU GH PLF

YDORDUH VDX VFXUW

 OXFU UL L VHUYLFLL SUHVWDWH GH WHU L


 DOWH FKHOWXLHOL PDWHULDOH

GXUDW 

FRQWDELOLWDWHD

ILQDQFLDU 

DFHVWH

FKHOWXLHOL

VXQW

HYLGHQ LDWH

vQ

JUXSD

FRQWXUL

GH

FKHOWXLHOL LDU vQ FRQWDELOLWDWHD GH JHVWLXQH vQ FRQWXULOH GH FDOFXOD LH


2 SULP

HWDS

GH DQDOL]

D FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH R UHSUH]LQW

DQDOL]D VLWXD LHL JHQHUDOH D

FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH GH H[SORDWDUH UHVSHFWLY IRUPDUHD XQHL LPDJLQL GH DQVDPEOX DVXSUD HYROX LHL
DFHVWRUD DVXSUD SRQGHULL ORU vQ FKHOWXLHOLOH GH H[SORDWDUH L vQ FLIUD GH DIDFHUL
&X WLWOX GH H[HPSOX QXPHULF VXQW IXUQL]DWH LQIRUPD LLOH GLQ WDEHOXO 
7DEHOXO 
3HULRDGD

,QGLFDWRUL

(3 )

(3 )&KHOWXLHOL PDWHULDOH DIHUHQWH H[SORDW ULL PLL


XE
GLQ FDUH DIHUHQWH FLIUHL GH DIDFHUL PLL XE
1LYHOXO FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH OD XE
YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
GLQ FDUH DIHUHQWH FLIUHL GH DIDFHUL

5HDOL]DW

3RQGHUHD FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH vQ WRWDO


FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

(3
)

3UHY ]XW

&XUHQW

3UHFHGHQW

FUW

1U

3H ED]D LQIRUPD LLORU GLQ WDEHOXO SRW IL IRUPXODWH XUP WRDUHOH FRQFOX]LL JHQHUDOH


FKHOWXLHOLOH

PDWHULDOH

DIHUHQWH

DFWLYLW

LL

GH

H[SORDWDUH

UHVSHFWLY

FLIUHL

GH

DIDFHUL

DX

vQUHJLVWUDW XQ ULWP GH FUHWHUH LQIHULRU ULWPXOXL GH FUHWHUH DO YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH L FHOXL
DIHUHQW FLIUHL GH DIDFHUL YH]L LQGLFLL VXSUDXQLWDUL GLQ UkQGXULOH L DOH WDEHOXOXL L UHVSHFWLY
LQGLFLL VXEXQLWDUL GLQ UkQGXULOH L DOH DFHOXLDL WDEHO 
 DWkW FKHOWXLHOLOH PDWHULDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH FkW L FHOH FH UHYLQ OD
 OHL FLIU

GH DIDFHUL vQUHJLVWUHD]

R GHVFUHWHUH DWkW ID

GH SHULRDGD SUHFHGHQW FkW L ID

GH

QLYHOXO SUHY ]XW SHQWUX FHL GRL LQGLFDWRUL


 vQ FHHD FH SULYHWH JUHXWDWHD VSHFLILF
H[SORDWDUH DFHDVWD vQUHJLVWUHD]
WHKQLF

R WHQGLQ

GH H[SORDWDUH D IRVW UHDOL]DW

VSHFLILFH VH DIO

vQWUR GHSHQGHQ

D FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH vQ WDEHOXO FKHOWXLHOLORU GH

GH VF GHUH XQ DVSHFW SR]LWLY vQ FD]XO vQ FDUH FX DFHHDL

R YDORDUH DG XJDW

SXWHUQLF

ID

vQ FUHWHUH LDU QLYHOXO DFHVWRU JUHXW

GH VSHFLILFXO DFWLYLW

QWUXFkW QLYHOXULOH SUHY ]XWH SHQWUX LQGLFDWRULL GLQ WDEHOXO DX IRVW UHDOL]DWH
LQGLFLL GLQ XOWLPD FRORDQ

3HQWUX

vQWUXFkW

D WDEHOXOXL UkQGXULOH L VXQW VXSUDXQLWDUL LDU FHL GLQ UkQGXULOH L 

VXQW VXEXQLWDUL vQ DFWLYLWDWHD SUDFWLF


VWDUH VH FRQWLQX

LL GH H[SORDWDUH

QX VH LPSXQ P VXUL GH FRUHF LH FL SH ED]D LQIRUPD LLORU GH

DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH SRWULYLW SURJUDPXOXL VWDELOLW

DQDOL]D

HILFLHQ HL

DQDOL]D

IDFWRULDO

FKHOWXLHOLORU

PDWHULDOH

LQGLFDWRULL
 FKHOWXLHOL PDWHULDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
 FKHOWXLHOL PDWHULDOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

GH DIDFHUL

1LYHOXO DFHVWRU LQGLFDWRUL VLQWHWLFL SRDWH IL GHWHUPLQDW FX DMXWRUXO UHOD LLORU

&

9
d

f b
c c c
h

 

SRW

IL

IRORVL L

i g

q
x v

T pr

 FKHOWXLHOL PDWHULDOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

 WRWDOXO YHQLWXULORU GLQ H[SORDWDUH

 FKHOWXLHOL PDWHULDOH FH UHYLQ SH XQLWDWHD GH SURGXV


w s

S VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

GH DIDFHUL

 WRWDOXO FKHOWXLHOLORU PDWHULDOH GH H[SORDWDUH

&

 

 FKHOWXLHOL PDWHULDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH


'

w s

't
u

T pq r

vQ FDUH

w s

6H
LQIOXHQ

REVHUY

FHL

GRL

LQGLFDWRUL

 HYLGHQ LD L vQ FDGUXO FHORU GRX


(VWH HYLGHQW F

PHQ LRQD L

GHSLQG

GHUHVSHFWLY

QLYHOXULOH FHORU GRL LQGLFDWRUL PHQ LRQD L WUHEXLH V

VLWXD LH VXE vQWUXFkW FKHOWXLHOLOH PDWHULDOH SUHVXSXQ R DOW


HVWH UHSUH]HQWDW

GRL

WUHL

IDFWRUL

GH

UHOD LL GH PDL VXV


VH VLWXH]H vQ RULFH

P ULPH FRPSOHPHQWDU

ORU L FDUH

GH FKHOWXLHOLOH FX PXQFD YLH vQ VSHFLDO FKHOWXLHOLOH FX SHUVRQDOXO 

$QDOL]D FKHOWXLHOLORU FX SHUVRQDOXO

QWUR SULP
VLWXD LD JHQHUDO

HWDS

GH DQDOL]

D FKHOWXLHOLORU FX SHUVRQDOXO VH IDF LQYHVWLJD LL UHIHULWRDUH OD

D DFHVWRU FKHOWXLHOL Q FDGUXO DFHVWHL HWDSH VH XUP UHWH FXQRDWHUHD HYROX LHL L

WHQGLQ HL GH HYROX LH D FKHOWXLHOLORU UHVSHFWLY SH WRWDO L SH FDWHJRULL GH FKHOWXLHOL FX SHUVRQDOXO Q


DFHVW VFRS VH IRORVHVF FD LQGLFDWRUL VLQWHWLFL GH DQDOL] 
 SRQGHUHD FKHOWXLHOLORU FX SHUVRQDOXO vQ WRWDOXO FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH
 FKHOWXLHOL FX SHUVRQDOXO FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
 FKHOWXLHOL FX SHUVRQDOXO FH UHYLQ OD OHL FLIU
Q
DQDOL]DW

GH DIDFHUL

FHHD FH SULYHWH VWUXFWXUD FKHOWXLHOLORU FX SHUVRQDOXO

DFHDVWD SRDWH

IL GHWHUPLQDW

SH ED]D PDL PXOWRU FULWHULL GH JUXSDUH FXP VXQW

 GXS

QDWXUD FKHOWXLHOLORU FX SHUVRQDOXO FKHOWXLHOL VDODULDOH DORFD LL SHQWUX FRSLL SO WLWH GH

vQWUHSULQGHUH FKHOWXLHOL GH GHSODVDUH FKHOWXLHOL RFD]LRQDWH GH FDOLILFDUHD SHUVRQDOXOXL EXUVH GH


VWXGLL DFRUGDWH GH vQWUHSULQGHUH HWF 
 JUXSDUHD FKHOWXLHOLORU VDODULDOH SH FRPSRQHQWH VDODULL WDULIDUH VDODULL QHJRFLDWH VSRUXUL
DFRUGDWH SUHPLL WD[H GH SURWHF LH VRFLDO LPSR]LWH HWF DFHDVW
GHOLPLWDUHD

FKHOWXLHOLORU

VDODULDOH

FDUH

VXQW

UHJOHPHQWDWH

SULQ

JUXSDUH SUH]LQW

DFWH

QRUPDWLYH

LPSRUWDQ
DVXSUD

vQ

F URUD

vQWUHSULQGHUHD QX SRDWH DF LRQD GH FHOH FDUH QX VXQW UHJOHPHQWDWH SULQ DFWH QRUPDWLYH UHIHULWRDUH OD
EXJHWXO SXEOLF DVXSUD F URUD vQWUHSULQGHUHD SRDWH DF LRQD 


JUXSDUHD

HFRQRPLWL

MXULWL

FKHOWXLHOLORU
HWF

HVWH

FX

XWLO

SHUVRQDOXO
SHQWUX

SH

FDWHJRULL

HYLGHQ LHUHD

GH

PXWD LLORU

SHUVRQDO
FDUH

VDX

PXQFLWRUL
SURGXV

vQ

LQJLQHUL
VWUXFWXUD

SHUVRQDOXOXL SHQWUX HYHQWXDOH FRPSDUD LL FX ILUPH FRQFXUHQWH VLPLODUH


 JUXSDUHD FKHOWXLHOLORU VDODULDOH SH IRUPHOH GH VDODUL]DUH SUDFWLFDWH VDODUL]DUH

vQ

DFRUG

VDODUL]DUH vQ UHJLH D SHQWUX D FDUDFWHUL]D HILFLHQ D DFHVWRUD


 JUXSDUHD FKHOWXLHOLORU FX SHUVRQDOXO SH ORFXUL GH HIHFWXDUH D ORU SH VHF LL VXEXQLW

L

VHUYLFLL IXQF LRQDOH GHSDUWDPHQWH HWF 


)LHFDUH GLQ DFHVWH JUXS UL L HYHQWXDO DOWHOH VXQW XWLOL]DWH vQ IXQF LH GH VFRSXO XUP ULW SULQ
DQDOL] 
Q FDGUXO FKHOWXLHOLORU FX SHUVRQDOXO SRQGHUHD FHD PDL PDUH R GH LQ FKHOWXLHOLOH VDODULDOH

(ILFLHQ D FKHOWXLHOLORU VDODULDOH SRDWH IL GHWHUPLQDW

L DQDOL]DW

FX DMXWRUXO XQRU LQGLFDWRUL

VLQWHWLFL FXP VXQW


 FKHOWXLHOL VDODULDOH FH UHYLQ OD OHL YHQLWXUL GLQ H[SORDWDUH
GH DIDFHUL

 FKHOWXLHOL VDODULDOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

 FKHOWXLHOL VDODULDOH FH UHYLQ OD OHL YDORDUH DG XJDW


 SRQGHUHD FKHOWXLHOLORU VDODULDOH vQ YDORDUHD DG XJDW$1$/,=$

&+(/78,(/,/25

EUXW

VDX QHW 

QHW 

175(35,1'(5,, 3(

)81&

,81,

$/(

$&(67(,$
Q SURFHVXO GH GLDJQRVWLFDUH UHJODUH L VWUDWHJLH HFRQRPLFRILQDQFLDU VH FRQVLGHU

GH UHDO

XWLOLWDWH L DQDOL]D FKHOWXLHOLORU vQWUHSULQGHULL SH IXQF LXQL DOH DFHVWHLD FD VSUH H[HPSOX

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU RFD]LRQDWH FX UHDOL]DUHD IXQF LXQLL GH FHUFHWDUHGH]YROWDUH

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU OHJDWH GH UHDOL]DUHD IXQF LXQLL GH SURGXF LH

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU HIHFWXDWH FX UHDOL]DUHD IXQF LXQLL FRPHUFLDOH DSURYL]LRQDUH L GHVIDFHUH 

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU HIHFWXDWH SHQWUX UHDOL]DUHD IXQF LXQLL GH SHUVRQDO

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU HIHFWXDWH SHQWUX UHDOL]DUHD IXQF LXQLL ILQDQFLDUFRQWDELOH

DQDOL]D FKHOWXLHOLORU HIHFWXDWH SHQWUX UHDOL]DUHD IXQF LRQ ULL GHSDUWDPHQWXOXL GH LQIRUPDWL]DUH D
HYLGHQ HL vQWUHSULQGHULL GHSDUWDPHQWXO GH LQIRUPDWLF HWF
3UDFWLF WRDWH IXQF LXQLOH vQWUHSULQGHULL SRW IL HFKLYDOHQWH FX FHQWUH GH UHVSRQVDELOLWDWH vQ

FDGUXO F URUD VH H[DPLQHD]


ILQDQFLDUH

D 

DYkQGXVH

WRDWH FKHOWXLHOLOH SH FDUH OH JHQHUHD]


vQ

YHGHUH

FHULQ HOH

HILFLHQ HL

FKHOWXLHOL PDWHULDOH VDODULDOH

DFWLYLW

LL

HFRQRPLFRILQDQFLDUH

vQWUHSULQGHULL L QHLJQRUkQG QLYHOXO VWDQGDUG VDX QLYHOXO EXJHWDW DO FKHOWXLHOLORU SH IXQF LXQL$1$/,=$ &+(/78,(/,/25 &8 '2%1=,/(

&KHOWXLHOLOH

FX

GREkQ]LOH

FRPSRQHQWD

UHSUH]LQW

FHD

PDL

LPSRUWDQW

FKHOWXLHOLORU

ILQDQFLDUH DOH vQWUHSULQGHULL


3HQWUX

ILQDQ DUHD

DFWLYLW

LL

GH

H[SORDWDUH

LQYHVWL LL

vPSUXPXWXUL EDQFDUH SXUW WRDUH GH GREkQ]L ,QGLIHUHQW GDF


FRVWXUL vQ XOWLP

LQVWDQ

 HOH DIHFWHD]

UHVXUVH ILQDQFLDUH SHQWUX R DQXPLW

vQWUHSULQGHULOH

SRW

DSHOD

OD

DFHVWH FKHOWXLHOL VH LQFOXG VDX QX vQ

SURILWXO QHW DO vQWUHSULQGHULL Q SUHYL]LRQDUHD QHFHVDUXOXL GH

SHULRDG SULQ EXJHWXO GH YHQLWXUL L FKHOWXLHOL GDF

HVWH FD]XO

VH VWDELOHWH L QHFHVDUXO GH FUHGLWH UHVSHFWLY GREkQGD DIHUHQW 


Q DQDOL]D FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH VH XUP UHWH HYROX LD DFHVWRUD FRPSDUDWLY FX SHULRDGD
DQWHULRDU SUHFXP L ID

GH SUHYHGHUL HYLGHQ LLQGXVH PRGLILFDUHD ORU SULQ SULVPD IDFWRULORU FDUH OH

GHWHUPLQ 2ELHFWXO DQDOL]HL vO SRDWH FRQVWLWXL DWkW VXPD DEVROXW


 OHL FLIU

Q FHHD FH SULYHWH VXPD DEVROXW


XUP WRDUHORU GRX
D GDF

D GREkQ]LORU FkW L QLYHOXO ORU OD

GH DIDFHUL
D GREkQ]LORU HD SRDWH IL GHWHUPLQDW

FHO SX LQ SH ED]D

PRGHOH VWDWLVWLFH vQ IXQF LH GH FRQ LQXWXO FUHGLWHORU FRQWUDFWDWH GH vQWUHSULQGHUH

HVWH YRUED GH FUHGLWH FRQWUDFWDWH SHQWUX PDL PXOWH VFRSXUL VSUH H[HPSOX FUHGLWH

SHQWUX LQYHVWL LL L FUHGLWH SHQWUX ILQDQ DUHD XQHL S U L GLQ DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH SRDWH IL IRORVLW
PRGHOXO VWDWLVWLF

= .

vQ FDUH

.
U

 VXPD GREkQ]LORU GDWRUDWH GH vQWUHSULQGHUH SHQWUX vPSUXPXWXULOH FRQWUDFWDWH

 P ULPHD DEVROXW

D FDSLWDOXOXL vPSUXPXWDW

 UDWD PHGLH D GREkQ]LL H[SULPDW

vQ XQLW

L VLPSOH

E GDF

HVWH YRUED GH FUHGLWH FRQWUDFWDWH SHQWUX

ILQDQ DUHD XQHL S U L GLQ DFWLYLWDWHD GH

H[SORDWDUH SRDWH IL IRORVLW PRGHOXO VWDWLVWLF


U

= $& U

$&

d h

= $&

vQ FDUH
6 . U VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

 VROGXO PHGLX DO DFWLYHORU FLUFXODQWH

$&

j
l ki

 UDWD FDSLWDOXOXL vPSUXPXWDW FDOFXODW

vQ UDSRUW FX VROGXO PHGLX DO DFWLYHORU FLUFXODQWH VDX

UDWD GH vQGDWRUDUH vQ UDSRUW FX DFWLYHOH FLUFXODQWH DOH vQWUHSULQGHULL


Q FHHD FH SULYHWH QLYHOXO FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH OD OHL FLIU

GH DIDFHUL DFHVWD SRDWH

IL GHWHUPLQDW L DQDOL]DW FX DMXWRUXO PDL PXOWRU PRGHOH VWDWLVWLFH FXP VXQW

&$
$(

.
.

 

&$ $(

 

 

&$

u u u
y'x t

s
r
{ z
(

u u u
y'x t

q'p m
n n n

{ z

vQ FDUH
(

 FKHOWXLHOL FX GREkQ]LOH FH UHYLQ OD OHL FLIU

}
~|

&$

 FLIUD GH DIDFHUL

$(

 VROGXO PHGLX DO DFWLYHORU GH H[SORDWDUH

6 .

GH DIDFHUL

 VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

 &$ UDWD GREkQ]LL FDOFXODW

vQ UDSRUW FX FLIUD GH DIDFHUL

. &$ UDWD GH vQGDWRUDUH FDOFXODW

vQ UDSRUW FX FLIUD GH DIDFHUL

$( &$ DFWLYHOH FLUFXODQWH IRORVLWH SHQWUX D RE LQH XQ OHX FLIU

. $( UDWD GH vQGDWRUDUH FDOFXODW

vQ UDSRUW FX DFWLYHOH GH H[SORDWDUH

.

= U

GH DIDFHUL

 UDWD PHGLH D GREkQ]LL

8Q PRGHO PXOWLSOLFDWLY IDFWRULDO DO FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH OD OHL FLIU

6
.

 =

$&

( $& )$&

 &$

6
.

 =

( $& ) U

( $& )

 $&GH DIDFHUL

LQH VHDPD L GH YLWH]D GH

(9 ) 

vQ ]LOH

L vQ SUDFWLFD HFRQRPLF 

URWD LH D DFWLYHORU FLUFXODQWH H[SULPDW

IRORVLW PDL IUHFYHQW vQ OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH

 

vQ FDUH
 ]LOH QXP UXO GH ]LOH FDOHQGDULVWLFH DOH DQXOXL

( $& )

 YLWH]D GH URWD LH D DFWLYHORU FLUFXODQWH H[SULPDW

vQ ]LOH UHVSHFWLY GXUDWD PHGLH D XQHL

URWD LL

,I QHVFX $ 6W QHVFX & % LFXL $ $QDOL]D HFRQRPLFRILQDQFLDU

FX DSOLFD LL vQ VRFLHW

LQGXVWULDOH GH FRQVWUXF LL L GH WUDQVSRUWXUL (GL LD D ,,D (GLWXUD (FRQRPLF %XFXUHWL SDJ 

LOH FRPHUFLDOH

&$

( $& )

 FLIUD GH DIDFHUL FRUHFWDW

PDMRUDW

FX vQFDV UL GLQ YHQLWXUL ILQDQFLDUH IRORVLW

SHQWUX

DFKL]L LRQDUHD DFWLYHORU FLUFXODQWH vQ H[HUFL LXO DQDOL]DW

$&

 VROGXO PHGLX DO DFWLYHORU FLUFXODQWH

. 6

 VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

.

. $& = U

 UDWD GH vQGDWRUDUH FDOFXODW

vQ UDSRUW FX DFWLYHOH FLUFXODQWH

= U UDWD PHGLH D GREkQ]LL


Q PRGHOXO PXOWLSOLFDWLY WULIDFWRULDO GH PDL VXV DO FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH OD OHL FLIU

GH DIDFHUL VXQW SXL vQ HYLGHQ

vQ RUGLQHD GHVFUHVF WRDUH D FDOLW

 UDWD GH vQGDWRUDUH FDOFXODW

3HQWUX DQDOL]D FRPSDUDW

SULQ GXUDWD PHGLH D XQHL URWD LL

D DFHVWXL PRGHO PXOWLSOLFDWLY IDFWRULDO DO FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH

GH DIDFHUL SRDWH IL IRORVLW PRGHOXO VWDWLVWLF

0RGLILFDUHD DEVROXW
( $& )

GDWRUDW

E 0RGLILFDUHD DEVROXW

( $& )

SH WRWDO LQGLFDWRU

)

(U

vQ UDSRUW FX DFWLYHOH FLUFXODQWH

 YLWH]D GH URWD LH D DFWLYHORU FLUFXODQWH HYLGHQ LDW

FH UHYLQ OD OHL FLIU

(U ) 

d k

 UDWD PHGLH D GREkQ]LL

LL ORU IDFWRULL GH LQIOXHQ

LQIOXHQ HL PRGLILF ULL GXUDWHL PHGLL D XQHL URWD LL D DFWLYHORU

FLUFXODQWH

( $& ) ] U

GDWRUDW

-9

( $& )

F 0RGLILFDUHD DEVROXW

= [
9
LQIOXHQ HL PRGLILF ULL UDWHL GH vQGDWRUDUH FDOFXODW

vQ UDSRUW

FX DFWLYHOH FLUFXODQWH
U

(U

'

G 0RGLILFDUHD DEVROXW

( $& )

=9

) U

D FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH OD OHL FLIU

GH DIDFHUL SH VHDPD

PRGLILF ULL UDWHL PHGLL D GREkQ]LL

WULIDFWRULDO

PXOWLSOLFDWLY

( $& )

SUH]HQWDW

0RGHOXO
GHRVHELW

=9

SXQH

- U

vQ
HYLGHQ

SULQWUH

DOWHOH

LPSRUWDQ D

SH FDUH R DUH DFFHOHUDUHD YLWH]HL GH URWD LH D DFWLYHORU FLUFXODQWH vQ GLPLQXDUHD HIHFWXOXL SH

FDUH vO DUH

FRQWUDFWDUHD GH vPSUXPXWXUL PDL DOHV vQ FRQGL LLOH vQ FDUH GREkQGD

UHVSHFWLY UDWD

GREkQ]LL DUH XQ QLYHO ULGLFDW


'HVLJXU F

DFHHDL DQDOL]

FRPSDUDW

SRDWH IL HIHFWXDW

L vQ FD]XO SULPHORU WUHL PRGHOH

PXOWLSOLFDWLYH IDFWRULDOH DOH FKHOWXLHOLORU FX GREkQ]LOH OD OHL FLIU

GH DIDFHUL SUH]HQWDWH PDL

VXV

 $1$/,=$ &26785,/25 3( 352'86(


 3UREOHPH JHQHUDOH DOH DQDOL]HL FRVWXULORU SH SURGXVH
3HQWUX PDQDJHPHQWXO LQWHUQ DO RULF UHL vQWUHSULQGHUL PLFL PHGLL L PDUL FDOFXOXO FRVWXULORU
SH SURGXVH HVWH GH UHDO

XWLOLWDWH vQ FXQRDWHUHD L ORFDOL]DUHD FRQVXPXOXL IDFWRULORU SURGXF LHL L

DVLJXUDUHD VXSRUWXOXL SUH XULORU GH YkQ]DUH

Q DFHVW VHQV OD QLYHOXO FRVWXULORU GLUHFWH HVWH QHFHVDU GH VXSUDYHJKHDW SHUPDQHQW FHO SX LQ
vQFDGUDUHD vQ FRQVXPXULOH QRUPDOH VWDQGDUGH QRUPH $FHDVWD SUHVXSXQH vQ HVHQ
FRQVXPXULORU IL]LFH GH PDWHULDOH
SURGXVH VH UHIOHFW

PDQRSHU 

QX QXPDL FRQVXPXULOH

(YLGHQW

IL]LFH

FL

FRQVXPDWH L UHVSHFWLY SROLWLFD GH VDODUL]DUH SURPRYDW


3UDFWLF
ELQHvQ HOHV

vQVHDPQ

SUHPLVHOH

GLDJQRVWLFXO

UHGXFHULL

ORU

vQ

FRVWXULORU
IXQF LH

vQ

FKHOWXLHOLOH

SUH XULOH

GH

PDWHULDOH

FXPS UDUH

DOH

 XUP ULUHD
VDODULDOH

SH

PDWHULDOHORU

GH vQWUHSULQGHUH

SH

GH

SURGXVH

YL]HD]

FDSDFLWDWHD

DVWIHO

WHKQRORJLF

GH

FRQVXPXUL

L

vQWUHSULQGHULL

SURGXFWLYLWDWHD PXQFLL FDOLWDWHD vQV L D UHVXUVHORU PDWHULDOH L XPDQH


Q SULQFLSLX FHL GRL IDFWRUL DL RULF UHL UHVXUVH GLUHFWH VXQW
D FRQVXPXO IL]LF GLQ UHVXUVH GLUHFWH D F UXL HYROX LH VH FXDQWLILF

SHQWUX XQLWDWHD GH SURGXV L UHVSHFWLY

SHQWUX vQWUHDJD SURGXF LH IL]LF

(F

-F

= T

UHDOL]DW

(M

= P

SURGXVH

(M

-F

= F

= P

SURGXVH

GLQ SURGXVXO M

E SUH XO WDULIXO UHVXUVHL GLUHFWH FRQVLGHUDWH D

- S

SHQWUX XQLWDWHD GH SURGXV L UHVSHFWLYUHDOL]DW

(S

GLQ

F UXL

HYROX LH VH FXDQWLILF

FX

DMXWRUXO

M = P 


- S

M = P 


SURGXVXO

M

SHQWUX

FXDQWLILFDUHD

FRVWXULORU

XQLWDUH

UHOD LD

GLQWUXQ SURGXV SRDWH IL IRORVLW
&

= T


H[HFXWDW

UHOD LD

LDU SHQWUX vQWUHDJD SURGXF LH IL]LF= F

GLUHFWH SRDWH IL IRORVLW

IL]LF

SHQWUX vQWUHDJD SURGXF LH

= T

(S

= F

UHOD LHL

FX DMXWRUXO UHOD LHL

Q UHOD LLOH GH PDL VXV VLPEROXULOH IRORVLWH DX XUP WRDUHOH VHPQLILFD LL
F

 FRVWXO SH XQLWDWHD GH SURGXV M GLQWUR DQXPLW

FRQVXPXO

GLQWUR

DQXPLW

UHVXUV

UHVXUV

PDWHULDOH

VDX

GLUHFW

PDWHULDOH VDX PDQRSHU 

PDQRSHU

SH

XQLWDWHD

GH

SURGXVFRQVXPXO VSHFLILF 


SUH XO

WDULIXO

XQLWDU

DO

UHVXUVHL

GLUHFWH

PDWHULDOH

VDX

PDQRSHU

FRQVXPDW

SHQWUX

RE LQHUHD SURGXVXOXL M
 
 

 PRGLILFDUHD DEVROXW

D FRVWXOXL XQHL DQXPLWH UHVXUVH GLUHFWH PDWHULDOH VDX PDQRSHU SH

XQLWDWHD GH SURGXV M VXE LQIOXHQ D IDFWRUXOXL F

 ! "
 !

 LGHP OD QLYHOXO vQWUHJLL SURGXF LL D SURGXVXOXL M

 !
 #

 PRGLILFDUHD DEVROXW

D FRVWXOXL XQHL DQXPLWH UHVXUVH GLUHFWH PDWHULDOH VDX PDQRSHU SH

XQLWDWHD GH SURGXV M VXE LQIOXHQ D IDFWRUXOXL

S 


 ! "
 #

 LGHP OD QLYHOXO vQWUHJLL SURGXF LL D SURGXVXOXL M

&

 FRVWXO WRWDO GLQWUR DQXPLW
RE LQHUHD SURGXF LHL IL]LFH T

UHVXUV

GLUHFW

GLQ SURGXVXO M

PDWHULDOH VDX PDQRSHU FRQVXPDW

SHQWUX

 FDQWLWDWHD WRWDO

H[HFXWDW

GLQ SURGXVXO M

3HQWUX RE LQHUHD FRVWXOXL XQLWDU FRPSOHW OD FKHOWXLHOLOH RFD]LRQDWH FX FRQVXPXULOH GLUHFWH SH


XQLWDWHD GH SURGXV M VH PDL DGDXJ

L FRWD GH FKHOWXLHOL LQGLUHFWH FRWD FH UHYLQH SH XQLWDWHD GH

SURGXV M GLQ FKHOWXLHOLOH JHQHUDOH DOH VHF LLORU GH SURGXF LH 


QFDGUDW

vQ

DF LXQHD

DPSO

GH

VSRULUH

FRQWLQX

UHQWDELOLW

LL

vQWUHSULQGHULL

DQDOL]D

FRVWXULORU SH SURGXVH FRQVWLWXLH HWDSD GH vQFHSXW FDUH SUHFHGH SXQHUHD vQ DSOLFDUH D P VXULORU
WHKQLFRRUJDQL]DWRULFH FDUH VXQW PHQLWH V

FRQGXF

OD HFRQRPLVLUHD UHVXUVHORU FRQVXPDWH

2UJDQL]DUHD L GHVI XUDUHD DQDOL]HL FRVWXULORU SH SURGXVH HVWH FRQGL LRQDW

GH PRGXO GH

RUJDQL]DUH D HYLGHQ HL FKHOWXLHOLORU GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH L GH PRGXO GH FDOFXO DO FRVWXOXL GH


SURGXF LH SUHFXP L GH FDUDFWHUXO DFWLYLW

LL GH H[SORDWDUH SURGXF LHL L JUDGXO GH FRPSOH[LWDWH DO

DFHVWHLD
$QDOL]D FRVWXOXL SH SURGXV XUP UHWH DEDWHUHD FRVWXOXL HIHFWLY ID
FRVWXO SUHY ]XW QRUPDW GLQ DQXO SUHFHGHQW VDX FHO UHDOL]DW GH FRQFXUHQ

GH XQ DQXPLW FULWHULX

 FDWHJRULLOH GH FKHOWXLHOL

DUWLFROH GH FKHOWXLHOL HOHPHQWH SULPDUH GH FKHOWXLHOL SH VHDPD F URUD VDX SURGXV PRGLILF UL
SUHFXP L IDFWRULL FDUH DX GHWHUPLQDW DEDWHULOH UHVSHFWLYH
2 LPSRUWDQ

GHRVHELW vQ FDGUXO DQDOL]HL R SUH]LQW

SRW IL PRELOL]DWH vQ FDGUXO DFWLYLW

LGHQWLILFDUHD UH]HUYHORU H[LVWHQWH FDUH

LL GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH SHQWUX

FRVWXOXL L PHQ LQHUHD VDX FKLDU vPEXQ W

LUHD FDOLW

UHGXFHUHD FRQWLQX

LL SURGXVXOXL D SHUIRUPDQ HORU DFHVWXLD

 &ODVLILFDUHD FRVWXULORU GH SURGXF LH


&RVWXO GH SURGXF LH UHSUH]LQW

H[SUHVLD E QHDVF

D UHVXUVHORU FRQVXPDWH SHQWUX SURGXFHUHD

VDX IDEULFDUHD XQHL P UIL


$QDOL]D VWDWLVWLF

SULYLQG FODVLILFDUHD L VWUXFWXUD FRVWXULORU GH SURGXF LH DUH OD ED]

XQRU FDUDFWHULVWLFL vQ IXQF LH GH FDUH VH ORFDOL]HD]

DFWLYLW

VWDELOLUHD

LOH GH H[SORDWDUH SUHVWDWH L FKHOWXLHOLOH

DIHUHQWH ORU
3HQWUX FRVWXULOH GH SURGXF LH VH IRORVHVF GH UHJXO ORFXO GH HIHFWXDUH D FKHOWXLHOLL UHVSHFWLY
YHULJD RUJDQL]DWRULF
Q

IXQF LH

SH IOX[XO WHKQRORJLF L VIHUD GH FXSULQGHUH D FKHOWXLHOLL

GH

SULPD

RUJDQL]DWRULF VH FDOFXOHD]
PDUH YDORDUH DQDOLWLF
WLPS LQGLYLGXDOL]HD]

FDUDFWHULVWLF 

ORFXO

GH

HIHFWXDUH

FKHOWXLHOLL

FRVWXO GH VHF LH L FRVWXO GH ILUP $FHDVW

GHRDUHFH SH OkQJ

IDSWXO F

L DFWLYLWDWHD SUHVWDW

ORFDOL]HD]

UHVSHFWLY

VWUXFWXU

YHULJD

D FRVWXOXL DUH R

FRQVXPXO GH FKHOWXLHOL vQ DFHODL

GH H[HFXWDQW GHFL L UHVSRQVDELOLWDWHD LQGLYLGXDO

FROHFWLY 
)RORVLQG DFHDVW

FDUDFWHULVWLF LQGLFDWRUXO PHQ LRQDW VH FDOFXOHD]

L DQDOL]HD]

VXE IRUPD

FRVWXOXL GH VHF LH L UHVSHFWLY D FRVWXOXL GH ILUP 


&RVWXO

GH

VHF LH

FXSULQGH

WRDWH

FKHOWXLHOLOH

RFD]LRQDWH

FX

DFWLYLW

LOH

SUHVWDWH

vQ

FDGUXO

VHF LHL FHD PDL PDUH SDUWH GLQ JUXSD D SODQXOXL GH FRQWXUL &KHOWXLHOL FX PDWHULL SULPH PDWHULDOH
L P

UIXUL FHOH GLQ JUXSD FX SULYLUH OD FKHOWXLHOLOH GH vQWUH LQHUH L UHSDUD LL vQ FDGUXO VHF LLORU

FHOH GLQ JUXSD UHIHULWRDUH OD FKHOWXLHOLOH FX SHUVRQDOXO FH vL GHVI RDU

DFWLYLWDWHD vQ VHF LL FHOH

GLQ JUXSD UHSUH]HQWkQG R SDUWH D FKHOWXLHOLORU FX DPRUWL]DUHD DFWLYHORU LPRELOL]DWH FRUSRUDOH GLQ
VHF LL L SURYL]LRDQHOH SUHFXP L DOWH FKHOWXLHOL DIHUHQWH VHF LLORU GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH 
&RVWXO GH ILUP
SURGXF LH ILH VXE IRUP

SRDWH V

DSDU

vQ FDOFXOH L DQDOL]HOH VWDWLVWLFH ILH VXE IRUPD FRVWXOXL GH

GH FRVW FRPHUFLDO $FHVW OXFUX HVWH IRDUWH LPSRUWDQW GDW ILLQG ORFXO GH

GHVI XUDUH SH FRPSDUWLPHQWH D DFWLYLW

LORU VSHFLILFH GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH L vQ VSHFLDO

SHQWUX IRORVLUHD YDULDQWHORU UHVSHFWLYH GH FRVWXUL OD FDOFXOXO LQGLFDWRULORU YDORULFL DL SURGXF LHL L
VHUYLFLLORU
Q DFHVW VHQV FRVWXO GH SURGXF LH HVWH IRORVLW SHQWUX H[SULPDUHD YROXPXOXL GH SURGXF LH
UHDOL]DW vQ FXUVXO XQHL DQXPLWH SHULRDGH FRVW FDUH FXSULQGH L HOHPHQWH LGHQWLILFDWH GXS
ILQLVDUH WHKQLF
VWRFXULOH

GH

FH QX LQWU

VHPLIDEULFDWH

JUDGXO GH

vQ FLUFXLWXO HFRQRPLF FXP DU IL VWRFXULOH GH SURGXF LH QHWHUPLQDW 


FH

XUPHD]

IL

SUHOXFUDWH

GH

ILUP 

VWRFXULOH

GH

PDWUL H

PRGHOH

GLVSR]LWLYH QHFHVDUH vQ DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH $FHVWH HOHPHQWH IRUPHD] GH IDSW DD]LVXO FRVW
DO SURGXF LHL vQ FXUV GH H[HFX LH GHRVHELW GH H[SUHVLY vQ FD]XO ILUPHORU vQWUHSULQGHULORU FX FLFOX
OXQJ GH IDEULFD LH FH GHS HWH GH UHJXO SHULRDGD GH DQDOL] 
&RVWXO FRPHUFLDO DO ILUPHL vQWUHSULQGHULL VH FDOFXOHD]

QXPDL SHQWUX HYDOXDUHD SURGXF LHL

PDUI 
&RVWXO GH SURGXF LH FXSULQGH vQ SULPXO UkQG FRVWXO GH VHF LH OD
FHOHODOWH FKHOWXLHOL FH YL]HD]

FDUH

VH

DGDXJ

WRDWH

DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH D vQWUHSULQGHULL FKHOWXLHOL

UHJ VLWH SDU LDO VDX WRWDO vQ FRVWXULOH VLQWHWLFH GLQ JUXSHOH OD GLQ SODQXO GH FRQWXUL
&RVWXO FRPHUFLDO FXSULQGH FRVWXO GH SURGXF LH PDL SX LQ FRVWXO HOHPHQWHORU FH QX LQWU
SURGXF LD

PDUI 

OD

FDUH

VH

DGDXJ

FKHOWXLHOLOH

FH

YL]HD]

QXPDL

FRPHUFLDOL]DUHD

vQ

P UIXULORU

DPEDODMH WUDQVSRUW GHSR]LWDUH UHFODPH H[SR]L LL RUJDQL] UL GH WkUJXUL HWF FXSULQVH SDU LDO vQ
JUXSHOH  L vQ VSHFLDO DOH SODQXOXL GH FRQWXUL
&RVWXO SH SURGXV FXSULQGH WRDWH FKHOWXLHOLOH GLUHFWH L LQGLUHFWH DIHUHQWH SURGXFHULL XQXL
SURGXV ID]H SLHVH JUXS GH SLHVH VXEDQVDPEOH FRPHQ]L VDX SUHVW ULL XQHL OXFU UL
Q IXQF LH GH PRPHQWXO FDOFXOD LHL FRVWXO SH SURGXV SRDWH IL DQWHFDOFXODW VDX SRVWFDOFXODW
&RVWXO SH SURGXV vQ YDULDQWD DQWHFDOFXODW SRDWH V

ILH FRVWXO SUHYL]LRQDW SODQLILFDW VDX VXE

IRUPD FDOFXOD LHL GH GHYL] SHQWUX SURGXVHOH QRL LQWUDWH vQ IDEULFD LH DPEHOH ILLQG GHWHUPLQDWH
vQDLQWH GH H[HFXWDUHD SURSULX]LV

D SURGXF LHL L VHUYLFLLORU

&RVWXO SH SURGXV vQ YDULDQWD SRVWFDOFXODW HVWH SUDFWLF FRVWXO HIHFWLY SH SURGXV


FODVLILFDUH HVWH QHDS UDW QHFHVDU

$FHDVW

OD DQDOL]D FRPSDUDW

D FRVWXOXL SURGXF LHL

&RVWXO WRWDO JOREDO FXSULQGH WRWDOLWDWHD FKHOWXLHOLORU SURGXF LHL PDUI


ORWXUL GH SURGXVH OD QLYHO GH vQWUHSULQGHUH SURGXF LH H[HFXWDW
&DOFXOXO FRVWXOXL WRWDO DUH OD ED]
XQLW

vQWUR DQXPLW

FXQRDWHUHD YROXPXOXL GH OXFU UL VDX D FDQWLW

FRPHQ]L VSHFLDOH
SHULRDG

GH WLPS

LORU GH SURGXVH vQ

L IL]LFH L FRVWXULOH XQLWDUH


&RVWXO XQLWDU FRPSOHW UHSUH]LQW

SURGXFHUHD XQHL XQLW

WRWDOLWDWHD FKHOWXLHOLORU GLUHFWH L LQGLUHFWH RFD]LRQDWH FX

L GLQWUXQ DQXPLW SURGXV VDX VHUYLFLX SkQ

OD DMXQJHUHD OXL vQ GHSR]LWXO

UHVSHFWLY vQ EHQHILFLXO FOLHQWXOXL


5H]XOW

F vQ IXQF LH GH VFRSXO DQDOL]HL FRVWXO SURGXF LHL SRDWH IL DERUGDW L DQDOL]DW SH ED]D

PDL PXOWRU YDULDQWH GH FDOFXO

LQkQG VHDPD GHVLJXU L GH VSHFLILFXO vQWUHSULQGHULL FRQVLGHUDWH

 $QDOL]D QLYHOXOXL VWUXFWXULL L GLQDPLFLL FRVWXOXL SURGXVHORU


2 DVWIHO GH DQDOL]
VWDELOHWH

SR]L LD

GHILQHWH VLWXD LD JHQHUDO

FRVWXULORU

HIHFWLYH

DOH

ILUPHL

vQ

D FRVWXOXL SULQFLSDOHORU SURGXVH SULQ FDUH VH


UDSRUW

FX

UHDOL] ULOH

SURSULL

GLQ

SHULRDGHOH

SUHFHGHQWH QLYHOXO QRUPDW VDX SUHY ]XW UHDOL] ULOH ILUPHORU FRQFXUHQWH SH FRQFXUHQ L VDX FRVWXO
PHGLX DO FRQFXUHQ LORU 
$VHPHQHD

FRPSDUD LL

VXQW

DEVROXW

QHFHVDUH

SHQWUX

FRUHVSXQ] WRDUH vQ GRPHQLXO FRVWXULORU L DO vQWUHJLL DFWLYLW


&X WLWOX GH H[HPSOX QXPHULF VH SUH]LQW

SXWHD

HODERUD

VWUDWHJLH

L GH H[SORDWDUH

LQIRUPD LLOH GLQ WDEHOXO 


7DEHOXO

&RVWXO SH XQLWDWHD GH P VXU


1U

5HDOL]DW GH

5HDOL]DW vQ SHULRDGD

XE

1RUPDW

5HDOL]DW vQ

SUHY ]XW SHQWUX

SHULRDGD

3URGXVXO

80

WRQH

WRQH&

WRQH'

WRQHFUW

SUHFHGHQW

ILUPH
FRQFXUHQWHSHULRDGD FXUHQWFXUHQW

$QDOL]kQG LQIRUPD LLOH GLQ WDEHOXO VH REVHUY

vQ FDGUXO vQWUHSULQGHULL FRVWXULOH SH

SURGXVH DX WHQGLQ H GLIHULWH $VWIHO FRVWXO SURGXVXOXL $ SUH]LQW


VXSHULRU

FHOXL

UHDOL]DW

vQWUHSULQGHUHD WUHEXLH V

GH

FRQFXUHQ

RSUHDVF

'HFL

SHQWUX

VH

SXWHD

R WHQGLQ
PHQ LQH

SH

GH FUHWHUH L HVWH
SLD

DFHVW

SURGXV

R DVHPHQHD HYROX LH D DFHVWXL SURGXV

vQWUR VLWXD LH EXQ

3URGXVXO % VH DIO

L SUREDELO F

QX ULGLF

SUREOHPH GHRVHELWH SHQWUX

SHULRDGHOH SHULRDGD XUP WRDUH


Q

FHHD

FH

SULYHWH

vQUHJLVWUDW GH FRQFXUHQ
SURGXV FHUXW SH SLD

SURGXVXO

&

vQWUHSULQGHUHD

vL

SURSXQH

XQ

QLYHO

VLWXDW

VXE

FRVWXO

 GDU QXO SRDWH UHDOL]D PRWLY SHQWUX FDUH HVWH LQWURGXV vQ IDEULFD LH XQ QRX

 OD XQ FRVW LQIHULRU FHOXL SUDFWLFDW GH FRQFXUHQ

 'DF

DFHVWD SURGXVXO '

HVWH FRPSHWLWLY GLQ SXQFW GH YHGHUH FDOLWDWLY L DO YDORULL GH vQWUHEXLQ DUH H[LVW
SHQWUX D VH P UL FRWD GH SLD

WRDWH SUHPLVHOH

D SURGXVXOXL UHVSHFWLY

Q WRDWH FD]XULOH SUH]HQWDWH VXE DVSHFW PHWRGRORJLF HWDSD XUP WRDUH R FRQVWLWXLH ORFDOL]DUHD
DEDWHULORU SH SULQFLSDOHOH FDWHJRULL GH FKHOWXLHOL 3HQWUX H[HPSOLILFDUH vQ WDEHOXO HVWH SUH]HQWDW
VLWXD LD SURGXVXOXL $
7DEHOXO

1U

&RVW SH 80

&DWHJRULL GH FKHOWXLHOL

FUW

3UHY ]XW

PLL XE
3UHY ]XW

5HDOL]DW

QRUPDW

0DWHULL SULPH

6WUXFWXUD FKHOWXLHOLORU

QRUPDW

5HDOL]DW2E LQXW

GH

FRQFXUHQ6DODULL

$OWH FKHOWXLHOL GH DFHHDL QDWXU

7RWDO FRVWXUL GLUHFWH5HJLH GH IDEULFD LH L DOWH FKHOWXLHOL


LQGLUHFWH
7RWDO FRVW SH XQLWDWH GH SURGXV

$QDOL]kQG UH]XOWDWHOH GLQ WDEHOXO UH]XOW


GHWHUPLQDW

GHS LUHD FRVWXOXL QRUPDW SUHY ]XW HVWH

GH FUHWHUHD FKHOWXLHOLORU GLUHFWH FHHD FH vQVHDPQ

UH]HUYHOH GH UHGXFHUH D FRVWXOXL

XQLWDU DO SURGXVXOXL $ WUHEXLH F XWDWH L LGHQWLILFDWH vQ SURFHVXO GH IDEULFD LH L DFHDVWD FX DWkW PDL
PXOW FX FkW vQWUHSULQGHUHD DU IL vQ VLWXD LD GH D UHDOL]D XQ QLYHO PDL VF ]XW DO SURGXFWLYLW
vQ DFHVW FD] WUHEXLH IRUPXODWH L P VXUL GH VSRULUH D SURGXFWLYLW

LL PXQFLL

LL PXQFLL 

 $QDOL]D SULQFLSDOHORU FDWHJRULL GH FKHOWXLHOL SH SURGXV

Q FDGUXO DFHVWHL HWDSH D GLDJQRVWLFXOXL FRVWXOXL SH SURGXV VH ORFDOL]HD]

L VH DQDOL]HD]

DEDWHULOH SH FDWHJRULL GH FKHOWXLHOL vQ IXQF LH GH QDWXUD FKHOWXLHOLORU SH SURGXV SULQ SULVPD IDFWRULORU

FRQVXPXO VSHFLILF

PDWHULH SULP

PDWHULLOH

GH

SUH XO

SULPH

(&K )

PDWHULDOXOXL

VXQW

( S
) 

GHSHQGHQWH

'HFL

SHQWUX

SH XQLWDWHD GH SURGXV SRDWH IL IRORVLW


FK
'

DQXPLW

FX

LOH GH UHGXFHUH D FRVWXOXL XQLWDU

= F
&

&KHOWXLHOLOH

SRVLELOLWL VH LGHQWLILF

GH

FDQWLWDWHD

GHWHUPLQDUHD

FRQVXPDW

FKHOWXLHOLORU

UHOD LD

S


Q FD]XO XQHL DQDOL]H FRPSDUDWH SRDWH IL IRORVLW PRGHOXO VWDWLVWLF GH DQDOL]

FRPSDUDW 

F 
%

GH LQIOXHQ

FX

= (FV - FV

(S

- S

= FV

)S

4 2
531

)
(

@
A9

S - FV

EC9
D B

(FV

)=

- FKP

(FKP

)

T R
ESQ

vQ FDUH
53r
t s

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD DEVROXW


PDWHULH SULP

@
A9
D
EBC9
u
y x
ESw

D FKHOWXLHOLORU RFD]LRQDWH FX FRQVXPXO GLQWUR DQXPLW

SH XQLWDWHD GH SURGXV SH WRWDO LQGLFDWRU FKP

 LGHP SH VHDPD IDFWRUXOXL FRQVLGHUDW PDL FDOLWDWLY FV FRQVXPXO VSHFLILF 
LGHP SH VHDPD IDFWRUXOXL FRQVLGHUDW PDL SX LQ FDOLWDWLY

S
SUH XO XQLWDU DO PDWHULHL SULPH

FRQVLGHUDWH 
FKP FV

S
 VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

Q FD]XO vQ FDUH SUH XO XQLWDU

S
DO PDWHULHL SULPH FRQVLGHUDWH SRDWH V

HIRUWXULOH vQWUHSULQGHULL HILFLHQ D DFWLYLW


LQIOXHQ

GHSLQG

PDL PXOW GH

LL GH DSURYL]LRQDUH FX PDWHULL SULPH IDFWRUXO UHVSHFWLY GH

S
SRDWH IL FRQVLGHUDW PDL FDOLWDWLY LDU FRQVXPXO VSHFLILF

(FV )

PDL SX LQ FDOLWDWLY

Q FHHD FH SULYHWH PDWHULLOH SULPH PDWHULDOHOH OXDWH vQ FDOFXOHOH GH DQDOL]

VH DX vQ YHGHUH

vQ VSHFLDO DFHOHD FDUH DX R SRQGHUH PDUH vQ FRVWXO SURGXVHORU


 &KHOWXLHOLOH FX VDODULLOH
SURGXFWLYLWDWHD PXQFLL H[SULPDW

(FKV )

GH OD QLYHOXO XQHL XQLW

L GH SURGXV VXQW GHSHQGHQWH GH

SULQ WLPSXO FRQVXPDW SH XQLWDWH GH SURGXV

(W )

L VDODULXO PHGLX SH

XQLWDWHD GH WLPS VDODULXO RUDU VK 'HFL SHQWUX GHWHUPLQDUHD QLYHOXOXL FKHOWXLHOLORU FX VDODULLOH SH
XQLWDWHD GH SURGXV SRDWH IL IRORVLW

UHOD LD
FKV = W VK

3HQWUX HIHFWXDUHD XQHL DQDOL]H FRPSDUDWH D FKHOWXLHOLORU FX VDODULLOH SH XQLWDWHD GH SURGXV


FRPSDUDW 

Y
`XCW

= W
g

VK

(VK
h

VK - W

) = (W

-W

) VK
- VK
g

- FKV

f e
`3d

(FKV

(W
a

SRDWH IL IRORVLW XUP WRUXO PRGHO VWDWLVWLF GH DQDOL]

i`p3q
p i

vQ FDUH

`C

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD DEVROXW

D FKHOWXLHOLORU FX VDODULLOH SH XQLWDWH GH SURGXV SH

WRWDOXO LQGLFDWRUXOXL FKV


D

i p
`3q

 LGHP SH VHDPD IDFWRUXOXL FRQVLGHUDW PDL FDOLWDWLY W SURGXFWLYLWDWHD PXQFLL 


`3

 LGHP SH VHDPD IDFWRUXOXL FRQVLGHUDW PDL SX LQ FDOLWDWLY VK VDODULXO RUDU 

FKV W VK VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

 &KHOWXLHOLOH GH UHJLH FKHOWXLHOLOH LQGLUHFWH VDX IL[H


&KHOWXLHOLOH LQGLUHFWH SH XQLWDWHD GH SURGXV GHSLQG GH XUP WRULL IDFWRUL GH LQIOXHQ

(& ) 

 WRWDOXO FKHOWXLHOLORU GH UHJLH

 YROXPXO SURGXF LHL IL]LFH H[HFXWDWH

(T ) 

'HFL SHQWUX GHWHUPLQDUHD FKHOWXLHOLORU LQGLUHFWH FH UHYLQ SH XQLWDWHD GH SURGXV SRDWH IL


UHOD LD
FU =

&
i

IRORVLW

XQGH
 UHSUH]LQW

FU

FKHOWXLHOLOH XQLWDUH GH UHJLH

3HQWUX HIHFWXDUHD XQHL DQDOL]H FRPSDUDWH D FKHOWXLHOLORU XQLWDUH GH UHJLH SRDWH IL IRORVLW XUP

WRUXO

PRGHO VWDWLVWLF

&U
T

&U
d

&U

Cg
h

-F

&U

(FU

&

&
=

vQ FDUH
j
C

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD DEVROXW


FHORU GRL IDFWRUL GH LQIOXHQ

lmk

 LGHP VXE DF LXQHD IDFWRUXOXL FRQVLGHUDW FDOLWDWLY &U WRWDOXO FKHOWXLHOLORU GH UHJLH 

l n

SH WRWDO LQGLFDWRU 

l n

D FKHOWXLHOLORU XQLWDUH GH UHJLH VXE DF LXQHD FRQMXJDW

 LGHP VXE DF LXQHD IDFWRUXOXL FDQWLWDWLY T FDQWLWDWHD WRWDO

IDEULFDW

GLQ SURGXVXO DQDOL]DW 

FU &U T VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

WRDWH

FD]XULOH

PHQ LRQDWH

FRQVLGHUDW LDU FLIUD ]HUR UHSUH]LQW

FLIUD

UHSHUHD]

QLYHOXO

HIHFWLY

UHDOL]DW

DO

LQGLFDWRUXOXL

ILH QLYHOXO UHDOL]DW vQ SHULRDGD SUHFHGHQW ILH QLYHOXO SUHY ]XW

QRUPDW ILH QLYHOXO UHDOL]DW GH ILUPHOH FRQFXUHQWH

 $QDOL]D FRVWXOXL SURGXVHORU FRPSDUDELOH


3URGXVHOH FRPSDUDELOH VXQW DFHOH SURGXVH FDUH VDX IDEULFDW vQ FDGUXO vQWUHSULQGHULL L vQ
SHULRDGD DQWHULRDU

FHOHL SHQWUX FDUH VH IDFH DQDOL]D 7HRULD L SUDFWLFD HFRQRPLF

HYLGHQ LD]

WRW

PDL SUHJQDQW QHFHVLWDWHD XUP ULULL HYROX LHL XQRU IHQRPHQH HFRQRPLFRILQDQFLDUH L vQ UDSRUW FX
UHDOL] ULOH SHULRDGHL SUHFHGHQWH QWUR DVHPHQHD VLWXD LH VH DIO
FRPSDUDELOH

SHQWUX

FDUH

VH

FRQVLGHU

HVWH

DEVROXW

L FKHOWXLHOLOH DIHUHQWH SURGXF LHL

QHFHVDU

VH

VWDELOHDVF

XQ

FRVW

DQWHFDOFXODW SODQLILFDW SUHY ]XW vQWUXFkW
WUHEXLH

ILH

OXDWH

vQ

FRQVLGHUDUH

QRLOH

FRQGL LL

vQ

FDUH

VH

GHVI RDU

DFWLYLWDWHD

GH

H[SORDWDUH HYROX LD SUHWXULORU GH FXPS UDUH DOH PDWHULLORU SULPH HQHUJLHL FRPEXVWLELOXOXL HWF
HYROX LD VDODULLORU VLVWHPXO GH LPSR]LWDUH HWF 
 HVWH QHFHVDU V

VH VWDELOHDVF

R ED]

GH FRQWURO SH FHQWUH JHQHUDWRDUH GH FKHOWXLHOL

 VH LPSXQH XQ FRQWURO DVXSUD PRGXOXL vQ FDUH VH UHDOL]HD]


SHULRDGD GH JHVWLXQH OXDW
3HQWUX

(D )
p

DEVROXW

HYROX LD

SURJUDPHOH VWDELOLWH SHQWUX

vQ FRQVLGHUDUH

FRVWXULORU

XQLWDUH

DOH

( 5F

L PRGLILFDUHD SURFHQWXDO

SURGXVHORU

)

FRPSDUDELOH

VH

YD

IRORVL

PRGLILFDUHD

3UDFWLF VH SXQH SUREOHPD HIHFWX ULL XQHL DQDOL]H FRPSDUDWH D FRVWXOXL XQLWDU Q DFHVW VFRS
SRW IL IRORVLWH UHOD LLOH
D 3HQWUX PRGLILFDUHD FRVWXOXL XQLWDU HIHFWLY FRPSDUDWLY FX SHULRDGD SUHFHGHQW 

)

F -F
F
u

-F

u w v
x

(F

q s rE 3HQWUX GHWHUPLQDUHD UHGXFHULL SURJUDPDWH SODQLILFDWH D FRVWXOXL XQLWDU
)

-F

-F

|}{

= (F

|
y z }{F 3HQWUX PRGLILFDUHD FRVWXOXL XQLWDU HIHFWLY FRPSDUDWLY FX FHO SUHY ]XW

-F
F

 

)

= (F - F

vQ FDUH

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD DEVROXW

D FRVWXOXL XQLWDU HIHFWLY FRPSDUDWLY FX FHO GLQ SHULRDGD

SUHFHGHQW 

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD UHODWLY

SURFHQWXDO D FRVWXOXL XQLWDU HIHFWLY FRPSDUDWLY FX

FHO vQUHJLVWUDW vQ SHULRDGD SUHFHGHQW 


 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD DEVROXW

D FRVWXOXL XQLWDU SUHY ]XW FRPSDUDWLY FX FHO vQUHJLVWUDW

vQ SHULRDGD SUHFHGHQW 

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD UHODWLY

SURFHQWXDO D FRVWXOXL XQLWDU SUHY ]XW FRPSDUDWLY

FX QLYHOXO vQUHJLVWUDW vQ SHULRDGD SUHFHGHQW 

FUHWHUHD

VDX

GHVFUHWHUHD

DEVROXW

FRVWXOXL

XQLWDU

HIHFWLY

FRPSDUDWLY

FX

QLYHOXO

SUHY ]XW

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD UHODWLY

SURFHQWXDO D FRVWXOXL XQLWDU HIHFWLY FRPSDUDWLY FX

QLYHOXO SUHY ]XW

 FRVWXO XQLWDU UHDOL]DW vQ SHULRDGD SUHFHGHQW 

 LGHP SURJUDPDW SUHY ]XW VDX SODQLILFDW 

 LGHP HIHFWLY UHDOL]DW vQ SHULRDGD DQDOL]DW 

2 DVWIHO GH DQDOL]
QLYHOXO

vQWUHJLL

FRPSDUDW

SURGXF LL

D FRVWXOXL SURGXF LHL FRPSDUDELOH SRDWH IL HIHFWXDW

FRPSDUDELOH

H[HFXWDWH GLQ ILHFDUH SURGXV FDUH LQWU


GLQ SHULRDGD DQDOL]DW L T

IDEULFDWH

IRORVLQGXVH

FD

PXOWLSOLFDWRU

FDQWLW

vQ SURGXF LD FRPSDUDELO UHVSHFWLY YDULDQWHOH T

QLYHOXO SUHY ]XW SHQWUX SHULRDGD DQDOL]DW $FHDVW

DQDOL]

L OD
LOH

T HIHFWLY
FRQGXFH

SUDFWLF OD GHWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL FRVWXOXL XQLWDU GH SURGXF LH
OD QLYHOXO vQWUHJLL SURGXF LL IL]LFH
 'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF

ULL FRVWXOXL XQLWDU OD

QLYHOXO vQWUHJLL SURGXF LL H[HFXWDWH


0RGLILFDUHD
DFHDVWD VH UHDOL]HD]
IDEULFDW
IL]LF

FRVWXOXL

XQLWDU

FRQGXFH

OD

PRGLILFDUHD

FKHOWXLHOLORU

WRWDOH

GLQWUXQ DQXPLW SURGXV Q IXQF LH GH FRVWXULOH XQLWDUH FDUH VH FRPSDU

IRORVLW

GH

H[SORDWDUH

SULQ PXOWLSOLFDUHD PRGLILF ULL DEVROXWH D FRVWXOXL XQLWDU FX FDQWLWDWHD WRWDO


F L GH SURGXF LD

T HIHFWHOH HFRQRPLFRILQDQFLDUH DOH PRGLILF ULL FRVWXOXL XQLWDU SRW IL GHWHUPLQDWH L

DQDOL]DWH vQ PDL PXOWH YDULDQWH


 'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH SUHY ]XWH

(F

(
D

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD SUHY ]XW

vQ FDUH

-F

) T

(
D

D FKHOWXLHOLORU WRWDOH

GH

H[SORDWDUH

SH

VHDPD

PRGLILF ULL FRVWXOXL XQLWDU SUHY ]XW FRPSDUDWLY FX QLYHOXO UHDOL]DW vQ SHULRDGD SUHFHGHQW 

 FRVWXO XQLWDU FRPSOHW SUHY ]XW SHQWUX SURGXVXO L

FRVWXO XQLWDU FRPSOHW UHDOL]DW vQ SHULRDGD SUHFHGHQW SHQWUX SURGXVXO L

 FDQWLWDWHD SURJUDPDW

D VH IDEULFD H[HFXWD vQ SHULRDGD FXUHQW

GLQ SURGXVXO VHUYLFLXO L

 'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH UHDOL]DWH SULQ PRGLILFDUHD FRVWXOXL XQLWDU


FRPSOHW HIHFWLY FRPSDUDWLY FX FHO SUHY ]XW

(
D

(F

-F

vQ FDUH

) T

(
D

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD FKHOWXLHOLORU WRWDOH GH H[SORDWDUH HIHFWLYH FRPSDUDWLY FX FHOH

SUHY ]XWH SH VHDPD PRGLILF ULL FRVWXOXL XQLWDU FRPSOHW HIHFWLY FRPSDUDWLY FX FHO SUHY ]XW
 FRVWXO XQLWDU FRPSOHW UHDOL]DW vQ SHULRDGD DQDOL]DW 

FDQWLWDWHD WRWDO

IDEULFDW

GLQ SURGXVXO L vQ SHULRDGD FXUHQW 

 QXP UXO WRWDO GH SURGXVH LVDX VHUYLFLL H[HFXWDWH

 'HWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH UHDOL]DWH SULQ PRGLILFDUHD FRVWXOXL XQLWDU


FRPSOHW HIHFWLY FRPSDUDWLY FH FHO vQUHJLVWUDW vQ SHULRDGD SUHFHGHQW 

-F

(F

) T

(
D

vQ FDUH

 FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD FKHOWXLHOLORU WRWDOH GH H[SORDWDUH HIHFWLYH SH VHDPD FUHWHULL

(
D

VDX GLPLQX ULL FRVWXOXL XQLWDU FRPSOHW HIHFWLY FRPSDUDWLY FX FHO vQUHJLVWUDW vQ SHULRDGD
SUHFHGHQW 
 F T

Q F

 VHPQLILFD LLOH GDWH DQWHULRU

'HVLJXU

F 

vQ

UH]XOWDWXOXL RE LQXW V

WRDWH

FHOH

WUHL

FD]XUL

PHQ LRQDWH

HVWH

HILFLHQW

FD

VHPQXO

ILH PLQXV UHVSHFWLY H[SUHVLD GLQ SDUDQWH]D GH VXE VHPQXO

DOJHEULF

FRQGXF

DO

OD XQ

UH]XOWDW GH VHPQ DOJHEULF QHJDWLY DFHDVWD FRQGXFkQG OD vQUHJLVWUDUHD GH HFRQRPLL OD FKHOWXLHOLOH


WRWDOH GH H[SORDWDUH DOH vQWUHSULQGHULL
'LPLQXDUHD FKHOWXLHOLORU WRWDOH GH H[SORDWDUH SH VHDPD UHGXFHULL FRVWXOXL XQLWDU FRPSOHW
FRQGXFH

vQ

ILQDO

OD

vPEXQ W

LUHD

UH]XOWDWXOXL

H[SORDW ULL

UHVSHFWLY

OD

FUHWHUHD

SURILWXOXL

GH

H[SORDWDUH$QDOL]D FRVWXOXL PDUJLQDO

Q FDGUXO DQDOL]HLGLDJQRVWLF D FRVWXOXL SH SURGXVH VH UHFRPDQG

L DQDOL]D SH ED]D FRVWXOXL

PDUJLQDO

&RVWXO

PDUJLQDO

HVWH

FRVWXO

XQHL

XQLW

DGL LRQDOH

GH

SURGXV

LDU

QLYHOXO

GHWHUPLQDW FX DMXWRUXO UHOD LHL

T F - T F
T - T

FUHWHUHD SURGXF LHL IL]LFH

FUHWHUHD FKHOWXLHOLORU WRWDOH GH H[SORDWDUH

D&K

FP =

DT

vQ FDUH

 FRVWXO XQLWDU FRPSOHW UHDOL]DW UHVSHFWLY vQ SHULRDGD SUHFHGHQW

L FXUHQW 

OXL

SRDWH

IL

 FDQWLWDWHD WRWDO

H[HFXWDW

vQ SHULRDGD SUHFHGHQW

GLQWUXQ DQXPLW SURGXV VRUWLPHQW UHSHU VDX VHUYLFLX UHVSHFWLY

L FXUHQW 

D&K

 FUHWHUHD FKHOWXLHOLORU WRWDOH GH H[SORDWDUH

DT

 FUHWHUHD FDQWLW

FP

 FRVWXO PDUJLQDO

LL H[HFXWDWH GLQ SURGXVXO OXDW vQ FRQVLGHUDUH

1LYHOXO FRVWXOXL PDUJLQDO FRPSDUDW FX QLYHOXO FRVWXOXL PHGLX GHFL FX FHO FDOFXODW SH ED]D
vQWUHJXOXL YROXP DO SURGXVXOXL FRQVLGHUDW SHUPLWH DSUHFLHUHD SXQFWXOXL vQ FDUH vQWUHSULQGHUHD FX
OXDUHD vQ FRQVLGHUDUH D vQF UF WXULL FDSDFLW

LL GH SURGXF LH vL GHVI RDU

DFWLYLWDWHD FX FRVWXULOH

FHOH PDL PLFL 3XQFWXO vQ FDUH FRVWXO PDUJLQDO VH DSURSLH FHO PDL PXOW GH FRVWXO PHGLX XQLWDU LQGLF
]RQD GH SURSRU LRQDOLWDWH ]RQ

vQ FDUH vQWUHSULQGHUHD vL GHVI RDU

DFWLYLWDWHD FX FRVWXULOH FHOH PDL

PLFL 'HFL DWXQFL FkQG FP F GLQ SXQFW GH YHGHUH DO FRVWXULORU SURGXF LD WUDQD GH SURGXF LH VH
VLWXHD]

vQ ]RQD GH HILFLHQ

(YLGHQW vQ SODQ GHFL]LRQDO FRQFHSWXO FRVWXOXL PDUJLQDO QX WUHEXLH DEVROXWL]DW GHRDUHFH


SURFHVXOXL GHFL]LRQDO L VH SRW DVRFLD L DOWH FULWHULL DOH HILFLHQ HL
5HOD LD GLQWUH FRVWXO PHGLX L FHO PDUJLQDO HVWH GHWHUPLQDW

GH UHOD LD GLQWUH R YDORDUH PHGLH

L XQD PDUJLQDO &RVWXO PHGLX HVWH GHSHQGHQW GH FRVWXO PDUJLQDO LDU GLQDPLFD DFHVWXLD GLQ XUP
UHIOHFW

VH

vQ HYROX LD FRVWXOXL PHGLX


&RVWXO PDUJLQDO HVWH LQIHULRU FRVWXOXL PHGLX DWXQFL FkQG FRVWXO PHGLX HVWH vQ VF GHUH FRVWXO

PDUJLQDO HVWH HJDO FX FRVWXO PHGLX FkQG DFHVWD GLQ XUP

DWLQJH QLYHOXO V X PLQLP

Q ILJ HVWH SUH]HQWDW JUDILFXO JHQHUDO DO FRVWXOXL PDUJLQDO L FRVWXOXL PHGLX

&K

FP

PLQ[F ]

)LJ
DO

*UDILFXO

FRVWXOXL

JHQHUDO

PDUJLQDO

FRVWXO XQLWDU PHGLX

3HQWUX H[HPSOLILFDUH VH IRORVHVF LQIRUPD LLOH GLQ WDEHOXO 


$QDOL]kQG

UH]XOWDWHOH

GLQ

WDEHOXOUH]XOW

F 

ID

GH

ED]D

GH

FRPSDUD LH

YDULDQWD

LQL LDO VD vQUHJLVWUDW R GHS LUH D FRVWXOXL PHGLX XQLWDU FX PLL OHL
7DEHOXO
1UFUW

,QGLFDWRULL

6LPERO IRORVLW

9DULDQWD LQL LDO
3UH XO GH YkQ]DUH XEWRQ3URILWXO XQLWDU XE3URILWXO WRWDO PLL XESU SU

TF

F F

3U


 

T T

&RVWXO PHGLX PLL OHLWRQ

FUHVFXW&KHOWXLHOL WRWDOH GH SURGXF LH P X


LL E

vQ WRQHWRWDO

3URGXF LD IL]LF9DULDQWD FX
SURGXF LD IL]LF(YLGHQW H[SOLFD LD DFHVWHL GHS LUL D FRVWXOXL PHGLX XQLWDU L D YROXPXOXL LQL LDO GH FKHOWXLHOL
WRWDOH R FRQVWLWXLH VSRULUHD FKHOWXLHOLORU WRWDOH vQWUXQ ULWP PDL PDUH GHFkW FHO DO YROXPXOXL SURGXF LHL
IL]LFH PRWLY SHQWUX FDUH FRVWXO PDUJLQDO FP YD IL VXSHULRU FRVWXOXL PHGLX GH PLL OHL
&RVWXO PDUJLQDO UH]XOWDW SH ED]D LQIRUPD LLORU GLQ WDEHOXO HVWH

 

D &K

DT

- T

 - 

 
T

 - 

 

- T F

T F

FP =

 WRQH

= X E WRQ

&RPSDUDWLY FX FRVWXO PHGLX SUHY ]XW vQ YDULDQWD LQL LDO FRVWXO PDUJLQDO HVWH PDL PDUH IDSW
FH D GHWHUPLQDW L FUHWHUHD FRVWXOXL PHGLX HIHFWLY vQ YDULDQWD FX SURGXF LD IL]LF

P ULW FX PLL

OHLWRQ FHHD FH VD UHIOHFWDW vQ PRG QHJDWLY DVXSUD SURILWXOXL vQ FRQGL LLOH vQ FDUH vQ FD]XO GH ID

RELHFWLYXO SULQFLSDO OD FRQVWLWXLW RE LQHUHD XQHL SURGXF LL VXSOLPHQWDUH 

$FWLYLWDWHD SUDFWLF
FXP

DU

IL

GH

H[HPSOX

GH DQDOL]

L LPSOLFLW GH FRQGXFHUH FHUH VROX LRQDUHD XQRU SUREOHPH

GHWHUPLQDUHD

FRVWXOXL

PDUJLQDO

PD[LP

FDUH

SURILWXOXL SUHY ]XW VDX GHWHUPLQDUHD FRVWXOXL PDUJLQDO PD[LP FDUH V

FRQGXF

FRQGXF

OD

UHDOL]DUHD

OD DWLQJHUHD SUDJXOXL

GH UHQWDELOLWDWH UHVSHFWLY OD UHDOL]DUHD XQXL SURILW QXO

$VWIHO vQ FD]XO LQIRUPD LLORU GLQ WDEHOXO SHQWUX UHDOL]DUHD XQXL SURILW QXO QLYHOXO PD[LP
DO FRVWXOXL PDUJLQDO YD IL

DT

 
 

&

&

!
% ' "

'HFL SkQ

D &K

- T

S - T F

 [FP ]

- PD[

- = X E  WRQ

OD QLYHOXO PD[[FP] = XE WRQ

 vQWUHSULQGHUHD HVWH UHQWDELO

GDF

UHDOL]HD]

SURGXF LD GH WRQH

5HDOL]DUHD LQWHJUDO

D SURILWXOXL SUHY ]XW vQ YDULDQWD LQL LDO

SUHVXSXQH RE LQHUHD SURGXF LHL

VXSOLPHQWDUH FX XQ FRVW PDUJLQDO LQIHULRU FHOXL VWDELOLW DQWHULRU FRVW FDUH VH GHWHUPLQ

SH ED]D

UHOD LHL

+ 3U

- T

 


C C 2 4 53
4
7 E
) 1 5BB9
0( E D 6 86 7
@@@
9

 - 

QX GHS HDVF

+ 

(T

5H]XOW

 ( 

T S -

PD[ [FP ]

= X E WRQ

F SHQWUX D VH UHDOL]D SURILWXO SUHY ]XW vQ YDULDQWD LQL LDO FRVWXO PDUJLQDO WUHEXLH
SUH XO GH YkQ]DUH

&XQRDWHUHD DFHVWRU HOHPHQWH SUH]LQW

R GHRVHELW

XWLOLWDWH SUDFWLF

vQ GHWHUPLQDUHD XQRU

EXJHWH GH FKHOWXLHOL SH ORFXUL GH SURGXF LH SUHFXP L XUP ULUHD PRGXOXL GH vQFDGUDUH vQ QLYHOXO
PD[LP DGPLVLELO DO FKHOWXLHOLORU GH SURGXF LH DVWIHO vQFkW SURGXF LD VXSOLPHQWDU
FRQGXF

RE LQXW

QX

OD LQWUDUHD vQ ]RQD SLHUGHULORU

2 LPSRUWDQ

GHRVHELW

R DUH vQ FRQWH[WXO DQDOL]HL FRVWXOXL PDUJLQDO UHGXFHUHD FKHOWXLHOLORU

GH H[SORDWDUH UHVSHFWLY UHGXFHUHD FRVWXULORU SH SURGXV $F LXQHD GH UHGXFHUH D FRVWXULORU WUHEXLH


vQFDGUDW

vQWUR

DQXPLW

PHWRGRORJLH

VHPQLILFD LD HFRQRPLFRVRFLDO
FRQGL LLOH XQXL SUH
SURGXV SURSXV

SHQWUX

VH

DVLJXUD

ULJRDUHD

WLLQ LILF

LPSXV

GH

D HFRQRPLVLULL WXWXURU FDWHJRULLORU GH UHVXUVH $D VSUH H[HPSOX vQ

GH YkQ]DUH GDW VH VWDELOHWH GUHSW RELHFWLY R UDW

D UHQWDELOLW

LL SH XQLWDWHD GH

D IL UHDOL]DW IDSW FH FRQGXFH OD GHWHUPLQDUHD QRXOXL QLYHO DO FRVWXOXL XQLWDU SHQWUX

SURGXVXO DQDOL]DW 3HQWUX DFHDVWD VH SRUQHWH GH OD UHOD LD


S - F

U =

vQ FDUH
LL SH SURGXV

 UDWD UHQWDELOLW

 SUH XO XQLWDU GH YkQ]DUH

 FRVWXO XQLWDU FRPSOHW

UHOD LD

GH

PDL

VXV

P ULPLOH

ILLQG

FXQRVFXWH

SRDWH

IL

GHWHUPLQDW

QLYHOXO

QHFXQRVFXWHL F FRVWXO XQLWDU FRPSOHW DIHUHQW XQHL DQXPLWH UDWH GH UHQWDELOLWDWH DGLF 
F =

6SUH H[HPSOX GDF

S
+ U

SHQWUX XQ SURGXV VH FXQRVF LQIRUPD LLOH

 SUH XO GH YkQ]DUH

 PLL OHLEXFDW 

 FRVWXO GH SURGXF LH XQLWDU

 XE

 SURILWXO XQLWDU

 XE

 UDWD XQLWDU

D UHQWDELOLW

VH SURSXQH R QRX

UDW

LL

D UHQWDELOLWLL GH U UHVSHFWLY U FRVWXO XQLWDU YD WUHEXL V

DLE

 L GDF
QLYHOXO

GH
F
=

S
 + U


 + 


= XE

'HFL vQ FD]XO LQIRUPD LLORU GDWH OD R FUHWHUH D UDWHL XQLWDUH D UHQWDELOLW


XQLWDU FRPSOHW WUHEXLH V

VFDG

LL FX 

 FRVWXO

FX

F GH
I=
-  = -XQGH

Q R S
P

 UHSUH]LQW


ULWPXO GH HYROX LH FUHWHUH VDX GHVFUHWHUH DO FRVWXOXL XQLWDU FRPSOHW

$QDOL]D YDORULL vQ VWXGLXO FRVWXOXL SH SURGXV

$QDOL]D YDORULL UHSUH]LQW


IL DIHFWDW

J VLUHD GH VROX LL FDUH V

XWLOLWDWHD SURGXVXOXL 'HFL DFHDVW

PHWRG

FRQGXF

VH ED]HD]

OD FRVWXUL XQLWDUH PLQLPH I U

SH XUP WRDUHOH SULQFLSLL

 SUHRFXSDUHD SHQWUX IXQF LRQDOLWDWHD SURGXVHORU


 SUHRFXSDUHD SHQWUX YDORDUHD SURGXVHORU
Q HVHQ

 PHWRGD DQDOL]HL YDORULL SUHVXSXQH XUP WRDUHOH HWDSH

 VWDELOLUHD IXQF LLORU SURGXVXOXL VDX VHUYLFLXOXL EXQXO VDX VHUYLFLXO HVWH FRQFHSXW vQ DFHVW VHQV FD
XQ VLVWHP GH IXQF LL FDUH FRQFXU

OD VDWLVIDFHUHD QHYRLL F UHLD vL HVWH GHVWLQDW 

 VWDELOLUHD LPSRUWDQ HL IXQF LLORU vQ VLVWHPXO YDORULL GH vQWUHEXLQ DUH D SURGXVXOXL


 VWDELOLUHD HOHPHQWHORU VWUXFWXUDOH DOH SURGXVXOXL UHSHUH VXEDQVDPEOXUL DQVDPEOXUL L D IXQF LLORU
OD UHDOL]DUHD F URUD SDUWLFLS 


VWDELOLUHD

FRVWXULORU

IXQF LLORU

SUDFWLF

FRVWXULORU

GLUHFWH 

SH

ED]D

FRVWXULORU

HOHPHQWHORU

FRPSRQHQWH
 GHWHUPLQDUHD SRQGHULL FRVWXULORU GLUHFWH SH IXQF LL vQ WRWDOXO FRVWXULORU GLUHFWH DOH SURGXVXOXL
 VWDELOLUHD FRUHOD LHL GLQWUH SRQGHUHD FRVWXULORU SH IXQF LL L JUDGXO GH LPSRUWDQ
 DQDOL]D GLVFRUHO ULORU L D SRVLELOLW

DO DFHVWRUD

LL HOLPLQ ULL ORU LQFOXVLY SH ED]D UHFRQFHSHULL SURGXVXOXL I U

D DIHFWD SHUIRUPDQ HOH SUHVXSXVH GH XWLOLWDWHD SURGXVXOXL


3HQWUX VWDELOLUHD JUDGXOXL GH LPSRUWDQ

DO IXQF LLORU UHVSHFWLY LHUDUKL]DUHD ORU VH IRORVHWH

ILH VLVWHPXO SXQFWDMXOXL GH HDQWLRDQH SXQFWH DFRUGDWH SH IXQF LL DWkW GH VSHFLDOLWL FkW L GH
XWLOL]DWRUL ILH VLVWHPXO PDWULFHDO vQ FDUH VH WUHF YDORULOH ELQDUH DOH FRPSDUD LLORU GLQWUH IXQF LL
OXDWH GRX

FkWH GRX

YDORDUHD ]HUR GDF

YDORDUHD GDF

IXQF LXQHD $ HVWH PDL LPSRUWDQW

IXQF LXQHD $ HVWH PDL SX LQ LPSRUWDQW

3HQWUX H[HPSOLILFDUH VH FRQVLGHU

GHFkW IXQF LXQHD % VDX

GHFkW IXQF LXQHD % 

LQIRUPD LLOH GLQ WDEHOXO GH LHUDUKL]DUH D FHORU SDWUX

IXQF LXQL DOH XQXL SURGXV IRORVLQG PHWRGD SXQFWDMXOXL


7DEHOXO 
6XELHF LL HDQWLRQXOXL

)XQF LD SURGXVXOXL L SXQFWDMXO DFRUGDW

FRQVXOWDW

7RWDO

&

'7RWDO SXQFWH DFRUGDWH


3XQFWDM PHGLX
3RQGHUHD LPSRUWDQ HL

= 
SXQFWDM

= 

IXQF LLORU SH ED]D


SXQFWDMXOXL PHGLX
1LYHOXO GH LPSRUWDQ

DO

ILHF UHL IXQF LL


2UGLQHD IXQF LLORU GXS
QLYHOXO GH LPSRUWDQ
1LYHOXO GH LPSRUWDQ

DO IXQF LLORU HVWH VWDELOLW FD UDSRUW vQWUH SXQFWDMXO PHGLX LQGLYLGXDO DO ILHF UHL

IXQF LL L SXQFWDMXO PHGLX LQGLYLGXDO PLQLP

FD]XO

vQ

FDUH

VH

IRORVHWH

IXQF LLORU SRDWH IL FRQVLGHUDW

PHWRGD

VLWXD LD GLQ

PDWULFHDO

WDEHOXO

RE LQXWH vQ FD]XO IRORVLULL PHWRGHL SXQFWDMXOXLOD

VWDELOLUHD

SRUQLQG

GH

OD

JUDGXOXL

GH

UH]XOWDWHOH

LPSRUWDQ
GH

DO

LHUDUKL]DUH

7DEHOXO 
)XQF LLOH

*UDGXO GH LPSRUWDQ

3RQGHUHD GXS

SXQFWDMXO WRWDO

LPSRUWDQ

JUDGXO GH

&

'

  &

 '

 727$/)XQF LLOH

WDEHOXOVXQW

UHGDWH

FRVWXULOH

GLUHFWH&X FkW QXP UXO GH SXQFWH HVWH PDL PDUH FX DWkW JUDGXO GH LPSRUWDQ

HVWH PDL ULGLFDW

PDWHULDOH

SOXV

PDQRSHU 

SH

IXQF LL

DOH

SURGXVXOXL FRQVLGHUDW

7DEHOXO 
&RVWXUL GLUHFWH PLL XE

3RQGHUHD
7RWDO FRVWXUL

'HQXPLUHD IXQF LLORU

0DWHULDOH

FRVWXULORU

GLUHFWH PLL XE

0DQRSHU

GLUHFWH SH IXQF LL

&'727$/Q WDEHOXO VH FRPSDUSRQGHULOH FRVWXULORU GLUHFWH FX P ULPLOH JUDGXOXL GH LPSRUWDQ

RE LQXWH VSUH H[HPSOX SH ED]D PHWRGHL SXQFWDMXOXL GH HDQWLRQ RE LQkQGXVH SHQWUX ILHFDUH IXQF LH
FkWH XQ FRHILFLHQW VDX LQGLFH GH FRUHODUH

7DEHOXO 

SURGXVXOXL

RE LQXW SH ED]D PHWRGHL


SXQFWDMXOXL GH HDQWLRQ

3RQGHUHD FRVWXULORU
GLUHFWH SH IXQF LL

,QGLFHOH GH FRUHODUH

)XQF LLOH

*UDGXO GH LPSRUWDQ

  &

 '

 727$/

DSURSLDW GH DFHDVW

(, )

,GHDO HVWH FD SHQWUX ILHFDUH IXQF LH LQGLFHOH GH FRUHODUH

FLIU GDU vQ SUDFWLF QX DSDU DVWIHO GH HJDOLW

ILH HJDO FX XQX VDX FkW PDL

L VDX GH VLWXD LL 'H DFHHD vQ

DQDOL]DGLDJQRVWLF D SURGXVXOXL GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO FRUHOD LHL FRVWXULJUDGXO GH LPSRUWDQ

DO

IXQF LLORU VH UH LQ DFHOH YDORUL DOH LQGLFHOXL GH FRUHODUH FDUH DX DEDWHUL UHODWLY PDUL vQ SOXV VDX vQ
PLQXV GH OD XQLWDWH vQ YHGHUHD DQDOL]HL ORU vQ FRQWLQXDUH UHVSHFWLY vQ YHGHUHD FRUHFW ULL ORU

IXQF LLOH

&

vQUHJLVWUHD]

XQ

LQGLFH

GH

FRUHODUH

PDL

PDUH

GHFkW

XQX

(,
Y

SRODUL] UL

V
W X

Q FD]XO LQIRUPD LLORU GH PDL VXV DSDU GRX

> )

UHVSHFWLY SRQGHUHD FKHOWXLHOLORU GLUHFWH HIHFWXDWH FX UHDOL]DUHD DFHVWRU IXQF LL GHS HWH JUDGXO GH
DO ORU

UHVSHFWLY
LPSRUWDQ

SRQGHUHD

'

vQUHJLVWUHD]

FKHOWXLHOLORU

GLUHFWH

P ULPL
SHQWUX

VXEXQLWDUH
DFHVWH

DOH

IXQF LL

LQGLFHOXL
HVWH

PDL

GH

FRUHODUH

PLF

GHFkW

(,
c

 IXQF LLOH

`
a b

LPSRUWDQ

< ) 

JUDGXO

GH

DO ORU

$PEHOH VLWXD LL UHFODP

XQ VWXGLX DSURIXQGDW SHQWUX D SXWHD UHDOL]D XQ SURGXV HFKLOLEUDW L

LPSOLFLW FRQFXUHQ LDO


Q OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH L vQ SUDFWLFD HFRQRPLF VH DSUHFLD]
FRVW U PkQH IXQF LRQDOLWDWHD SURGXVXOXL L FRPSHWLWLYLWDWHD DFHVWXLD

D[LRPD UHOD LHL IXQF LH

S-ar putea să vă placă și