Sunteți pe pagina 1din 0

$1$/,=$ 75(=2 5(5,(, &$6+)/2:8/8,

&$3,72/8/

175(35,1'(5,, 352%/(0( *(1(5$/( 35,9,1' 75(=25(=,$ 175(35,1'(5,,

7UH]RUHULD XQHL vQWUHSULQGHUL UHSUH]LQW


FDGUXO vQWUHSULQGHULL vQWUR DQXPLW
L SO

SHULRDG

IOX[XULOH GH vQFDV UL L SO

L FDUH VH GHUXOHD]

vQ

GH WLPS UHVSHFWLY IOX[XO GH GLIHUHQ H GLQWUH vQFDV ULOH

LOH HIHFWXDWH GH vQWUHSULQGHUH


7UH]RUHULD HYLGHQ LD]

UH]XOWDWXO vQWUHJLL DFWLYLW

L D vQWUHSULQGHULL L PRGXO GH UHVSHFWDUH D

FHULQ HORU HFKLOLEUXOXL ILQDQFLDU 7RDWH RSHUD LXQLOH SH FDUH vQWUHSULQGHUHD OH UHDOL]HD]

VH UHJ VHVF

LPHGLDW VDX OD WHUPHQ VXE IRUPD IOX[XULORU GH WUH]RUHULH 0HQ LQHUHD HFKLOLEUXOXL IOX[XULORU GH
WUH]RUHULH GH vQFDV UL L SO
SRDWH IL YLDELO

QXPDL GDF

3H GH DOW

L HVWH R FRQGL LH QHFHVDU

D YLDELOLW

LL vQWUHSULQGHULL 2 vQWUHSULQGHUH

DFWLYLWDWHD VD GHJDM vQ PRG SHUPDQHQW WUH]RUHULH

SDUWH WUH]RUHULD FRQVWLWXLH XQ LQVWUXPHQW GH DF LXQH OD GLVSR]L LD FRQGXF WRULORU

vQWUHSULQGHULL SHQWUX UHDOL]DUHD RELHFWLYHORU VWUDWHJLFH DOH vQWUHSULQGHULL $VWIHO WUH]RUHULD SRDWH IL
XWLOL]DW

ILH

SHQWUX

DFKL]L LRQDUHD

HFKLSDPHQWHORU

SURFXUDUHD WLWOXULORU GH SDUWLFLSDUH FDUH YL]HD]


V

ILH SUHRFXSDW vQ SHUPDQHQ

LQGLVSHQVDELOH

FUHWHULL

LQWHUQH

ILH

SHQWUX

FUHWHUHD H[WHUQ 7UH]RULHUXO vQWUHSULQGHULL WUHEXLH

 GH SODVDUHD HILFLHQW

D H[FHGHQWXOXL JOREDO GH WUH]RUHULH SH WHUPHQ

VFXUW vQ FRQGL LL GH UHQWDELOLWDWH L OLFKLGLWDWH PD[LPH L ULVF UHGXV vQDLQWH FD DFHVWD V

ILH DQJDMDW

GH vQWUHSULQGHUH vQ GHFL]LLOH VWUDWHJLFH SH WHUPHQ OXQJ


([FHGHQWXO JOREDO GH WUH]RUHULH VH VWDELOHWH FD GLIHUHQ

vQWUH vQFDV ULOH L SO

GH vQWUHDJD DFWLYLWDWH D vQWUHSULQGHULL GLQWUXQ H[HUFL LX GDW DD FXP UH]XOW

23(5$

,, '( *(67,81(

23(5$

QFDV UL

3O

,, '( ,19(67,

LOH JHQHUDWH

L GLQ ILJ 

,,

$5(

, ),1$1

QFDV UL

3O

75(=25(5,(

)LJ 6WUXFWXUD WUH]RUHULHL IRUPDUHD H[FHGHQWXOXL JOREDO GH WUH]RUHULH

([FHGHQWXO JOREDO GH WUH]RUHULH SURYLQH GLQ XUP WRDUHOH RSHUD LL GLVWLQFWH

RSHUD LL GH JHVWLXQH FRPSXVH vQ SULQFLSDO GLQ RSHUD LL GH H[SORDWDUH GDU L GLQ DOWH
RSHUD LL GH JHVWLXQH $FHDVW

FDWHJRULH GH RSHUD LL JHQHUHD]

H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH DO

RSHUD LLORU GH JHVWLXQH (72* L H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH DO RSHUD LLORU GH H[SORDWDUH


(7( 

RSHUD LL GH LQYHVWL LL L GH ILQDQ DUH FDUH JHQHUHD]


GH LQYHVWL LL L GH ILQDQ DUH (72,) 

H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH DO RSHUD LLORU

 (;&('(178/ '( 75(=25(5,( $/ (;3/2$7

5,, (7(

2SHUD LLOH GH H[SORDWDUH FRQVWLWXLH SDUWHD FHD PDL PDUH D RSHUD LLORU GH JHVWLXQH GLQ FDGUXO
vQWUHSULQGHULL (OH VXQW RSHUD LL FLFOLFH FDUDFWHULVWLFH DFWLYLW

LL vQWUHSULQGHULL

2SHUD LLOH GH H[SORDWDUH GHJDM vQ FXUVXO H[HUFL LXOXL XQ H[FHGHQW VDX GHILFLW GH WUH]RUHULH
GHQXPLW

H[FHGHQW

GHILFLW

GH

WUH]RUHULH

DO

H[SORDW

ULL

(7( 

ILJHVWH

UHGDW

VFKHPH

WUH]RUHULHL GH H[SORDWDUH

23(5$

,81, '(

(;3/2$7$5(

3O

QFDV UL

75(=25(5,$
(;3/2$7

5,,

(7(

)LJ 

'LQ ILJ UH]XOW

6WUXFWXUD WUH]RUHULHL H[SORDW

ULL

H[FHGHQWXO GHILFLWXO GH WUH]RUHULH DO H[SORDW ULL HVWH JHQHUDW QXPDL

GH RSHUD LXQLOH GH H[SORDWDUH FDUH VH GHUXOHD]

vQ FDGUXO vQWUHSULQGHULL

3HQWUX GHWHUPLQDUHD H[FHGHQWXOXL WUH]RUHULHL GH H[SORDWDUH SRW IL IRORVLWH XUP WRDUHOH GRX
PHWRGH
 0HWRGD GLIHUHQ HL GLQWUH vQFDV

(7(

QFDV

ULOH GLQ H[SORDWDUH L SO

LOH SHQWUX H[SORDWDUH


L SHQWUX H[SORDWDUH

UL GLQ H[SORDWDUH 3O

vQ FDUH
vQFDV ULOH GLQ H[SORDWDUH UHSUH]LQW
LDU SO

FLIUD GH DIDFHUL GLPLQXDW

LOH SHQWUX H[SORDWDUH UHSUH]LQW

FX FUHWHUHD FUHGLWHORU SHQWUX FOLHQ L

FKHOWXLHOL SHQWUX H[SORDWDUH GLPLQXDWH FX GDWRULLOH F WUH

IXUQL]RUL L FX FUHWHUHD DOWRU GDWRULL GH H[SORDWDUH


QWUR IRUP
 QFDV
(7(

PDL GH]YROWDW UHOD LD GH FDOFXO DO (7( GHYLQH


UL GLQ YkQ]

UL

 3O

L SHQWUX FXPS

 3O

L SHQWUX DOWH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

 5HJXODUL]

UL

ULOH SULYLQG 79$ GH SODW

L DFFL]H

GH XQGH UH]XOW 
9kQ]
 &XPS

(7(

UL H[FOXVLY WD[H


U

UL H[FOXVLY WD[H

 $OWH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH
VWRFXULORU HVWH H[FOXV

&UHDQ H GH H[SORDWDUH YDULD LD DFHVWRUD vQ H[HUFL LXO

FXUHQW

ID

H[SORDWDUH

GH

H[HUFL LXO

PRGLILFDUHD

SUHFHGHQW
DFHVWRUD

FRPSDUDWLY FX H[HUFL LXO SUHFHGHQW 

vQ

'DWRULL

H[HUFL LXO

GH

FXUHQW

'DU

vQWUXFkW

H[FHGHQWXO

SURYHQLW

GLQ

RSHUD LLOH

GH

H[SORDWDUH

JHQHUDWRDUH

GH

IOX[XUL

ILQDQFLDUH vQ H[HUFL LXO FXUHQW (62 HVWH FRQVWLWXLW GLQ DQVDPEOXO HOHPHQWHORU
9kQ]
(62

UL H[FOXVLY WD[H

 &XPS

UL H[FOXVLY WD[H

 $OWH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH


UH]XOW

L XUP WRDUHD IRUP


(62

(7(
XQGH

GLIHUHQ D

&UHDQ H

GH

VWRFXULORU HVWH H[FOXV

D UHOD LHL GH FDOFXO DO (7(


&UHDQ H GH H[SORDWDUH 

H[SORDWDUH

'DWRULL GH H[SORDWDUH

'DWRULL

GH

H[SORDWDUH

HVWH

GHQXPLW

YDULD LD

RSHUD LXQLORU FRPHUFLDOH vQ FXUV GH UHDOL]DUH


3ULQ XUPDUH H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH DO H[SORDW ULL PDL SRDWH IL GHWHUPLQDW L FX DMXWRUXO
UHOD LHL
(62

(7(
$FHDVW
FXPS UDUH

UHOD LH
GH

2SHUD LXQLORU FRPHUFLDOH vQ FXUV GH UHDOL]DUH

HYLGHQ LD]

YkQ]DUH

UROXO

SROLWLFD

GH

SULPRUGLDO
FUHGLW

MXFDW

GH

SROLWLFD

LQWHUvQWUHSULQGHUL

vQ

FRPHUFLDO

SROLWLFD

GH

GHWHUPLQDUHD

WUH]RUHULHL

GH

H[SORDWDUH
3ULPD PHWRG

GH FDOFXO DO H[FHGHQWXOXL GH WUH]RUHULH DO H[SORDW ULL VH SUHWHD]

IRDUWH ELQH OD

GHWHUPLQDUHD EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH DO H[SORDW ULL GHFL OD SUHYL]LRQDUHD DFHVWXLD


 0HWRGD
QHFHVDUXOXL

GH

FDUH

IRQG

GH

VH

ED]HD]

UXOPHQW

SH
DO

H[FHGHQWXO

H[SORDW

ULL

EUXW

GH

H[SORDWDUH
SUHVXSXQH

1)5( 

(%(

IRORVLUHD

SH

PRGLILFDUHD

SHQWUX

FDOFXOXO

H[FHGHQWXOXL GH WUH]RUHULH DO H[SORDW ULL D XQHL UHOD LL VLPLODUH FHOHL SULYLQG FDOFXOXO H[FHGHQWXOXL
JOREDO GH WUH]RUHULH
$VWIHO SHQWUX GHWHUPLQDUHD H[FHGHQWXOXL JOREDO GH WUH]RUHULH SRDWH IL IRORVLW

UHOD LD

)LQDQ DUHD GHJDMDW


(*7

7UH]RUHULH
JOREDO

GH vQWUHDJD DFWLYLWDWH
FRQFUHWL]DW

vQ

PRGLILFDUHD IRQGXOXL
GH UXOPHQW

'HFDODMHOH GH
WUH]RUHULH

1)5

)5

vQ FDUH
(*7
1)5

 H[FHGHQWXO JOREDO GH WUH]RUHULH


 PRGLILFDUHD QHFHVDUXOXL JOREDO GH IRQG GH UXOPHQW vQ H[HUFL LXO DQDOL]DW FRPSDUDWLY FX
H[HUFL LXO SUHFHGHQW

)5

 PRGLILFDUHD IRQGXULORU GH UXOPHQW


$VHP Q WRU FX UHOD LD GH PDL VXV SULYLQG FDOFXOXO H[FHGHQWXOXL JOREDO GH WUH]RUHULH SRDWH IL

IRORVLW

XUP WRDUHD UHOD LH GH FDOFXO SHQWUX H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH DO H[SORDW ULL (7( 
(7(

(%(

1)5(

UHOD LH FDUH SURYLQH GLQ XUP WRDUHD DH]DUH


7UH]RUHULD
H[SORDW
Q

UHOD LD

GH

)LQDQ DUHD GHJDMDW

ULL

PDL

GLQ H[SORDWDUH
VXV

SULYLQG

H[FHGHQWXO

GH

'HFDODMHOH SULYLQG

WUH]RUHULH

H[SORDWDUHD
DO

H[SORDW ULL

VLPEROXULOH

DX

FKHOWXLHOL VDODULDOH ,7

9$% &

(%( H[FHGHQWXO EUXW GH H[SORDWDUH (%(

,7 XQGH 9$%

LPSR]LWH L WD[H GDWRUDWH 

YDORDUHD DG XJDW

EUXW &

XUP WRDUHOH VHPQLILFD LL

PRGLILFDUHD QHFHVDUXOXL

GH

IRQG

GH

UXOPHQW

SHQWUX

H[SORDWDUH

1)5(

1)5(

1)5( 

1)5( 

6H SRDWH GHPRQVWUD F vQ FD]XO vQ FDUH vQWUHSULQGHUHD H[HFXW


WUH]RUHULH DO H[SORDW ULL (7( GHYLQH
(7(
'DF

H[FHGHQWXO

H[SORDWDUH FRQVXP

L SURGXF LH LPRELOL]DW

SHQWUX QHYRLOH SURSULL DOH vQWUHSULQGHULL UHOD LD GH FDOFXO DO H[FHGHQWXOXL GH

GH

SURGXF LH IRORVLW

(%(

WUH]RUHULH

1)5( 3URGXF LD LPRELOL]DW 


DO

WUH]RUHULH vQ ORF V

H[SORDW ULL

HVWH

QHJDWLY

GHJDMH WUH]RUHULH DGLF

DFHVW FD] vQWUHSULQGHUHD QX DUH FDSDFLWDWHD GH D IDFH ID

vQVHDPQ

DFWLYLWDWHD

vQFDV ULOH VXQW LQIHULRDUH SO

GH

LORU Q

QHYRLORU GH DXWRILQDQ DUH D LQYHVWL LLORU

PHQ LQHUHD FDSLWDOXOXL HFRQRPLF FDSLWDO FDUH HVWH GDW GH VXPD GLQWUH QHYRLD GH IRQG GH UXOPHQW L
DFWLYHOH LPRELOL]DWH IRORVLWH SHQWUX H[SORDWDUH GH DVLJXUDUH D GH]YROW ULL VDOH LQYHVWL LL QRL VDX GH
SODW

D GREkQ]LORU L GH UDPEXUVDUH D GDWRULLORU ILQDQFLDUH LQFOXVLY D SO

SHQWUX GLYLGHQGH $FHDVW

VLWXD LH JUDY

LORU SHQWUX LPSR]LWH L

FDUH SH WHUPHQ OXQJ SRDWH FRPSURPLWH VXSUDYLH XLUHD

vQWUHSULQGHULL SRDWH IL FRQVHFLQ D XQHL UHQWDELOLW

L HFRQRPLFH VF ]XWH (%( LQVXILFLHQW VDX D XQHL

FUHWHUL QHMXVWLILFDWH D QHYRLORU GH ILQDQ DUH D DFWLYLW

LL GH H[SORDWDUH FUHWHUHD IRDUWH PDUH D

1)5( 2 DVWIHO GH VLWXD LH QX VH SRDWH SUHOXQJL GHFkW vQ P VXUD vQ FDUH vQWUHSULQGHUHD vL J VHWH vQ
DOWH RSHUD LXQL VXUVH GH FRPSOHWDUH D WUH]RUHULHL QHFHVDUH SHQWUX D IDFH ID
3ULQ

XUPDUH

GLDJQRVWLFDUHD

H[FHGHQWXO

SUHYHQLUHD

EUXW

GH

H[SORDWDUH

LORU

GLILFXOW

(%( 

vQWUHSULQGHULL

ILLQG

GHYLQH

SO

XQ

LORU VFDGHQWH

LQVWUXPHQW

LQGLFDWRUXO

GH

LPSRUWDQW

ED]

vQ

vQ

DQDOL]D

IOX[XULORU ILQDQFLDUH(;&('(178/ '( 75(=25(5,( '(*$-$7 '( $16$0%/8/


23(5$

([FHGHQWXO
H[FHGHQWXO

GH

GH

,81,/25 '( *(67,81( (72*


WUH]RUHULH

WUH]RUHULH

DO

GHJDMDW

H[SORDW ULL

GH

DQVDPEOXO

(7(

RSHUD LXQLORU

H[FHGHQWXO

GH

GH

WUH]RUHULH

JHVWLXQH
FDUH

RSHUD LXQL GH JHVWLXQH ILQDQFLDUH L H[FHS LRQDOH Q ILJ HVWH UHGDW

UHJUXSHD]

SURYLQH

GLQ

DOWH

VFKHPD GH IRUPDUH D

H[FHGHQWXOXL GH WUH]RUHULH GHJDMDW GH DQVDPEOXO RSHUD LXQLORU GH JHVWLXQH (72* 


([FHGHQWXO GH WUH]RUHULH GHJDMDW GH DQVDPEOXO RSHUD LXQLORU GH JHVWLXQH (72* PDL SRDWH
IL

GHQXPLW

FDSDFLW

([FHGHQWXO

GH

WUH]RUHULH

DO

RSHUD LXQLORU

FXUHQWH

(72&

VDX

3DUWHD

OLFKLG

LL GH DXWRILQDQ DUH
23(5$

([FHGHQWXO GH
WUH]RUHULH SHQWUX

,81, '( *(67,81(

GH

JHVWLXQH ILQDQFLDUH

GH JHVWLXQH

(7(

2SHUD LXQL

$OWH RSHUD LXQL GH

DOWH RSHUD LXQL

L H[FHS LRQDOH

H[SORDWDUH

$QVDPEOXO RSHUD LXQLORU GH JHVWLXQH


(72*

)LJ 6WUXFWXUD WUH]RUHULHL GHJDMDWH GH DQVDPEOXO RSHUD LXQLORU GH JHVWLXQH

3HQWUX GHWHUPLQDUHD QLYHOXOXL (72* SRDWH IL IRORVLW


(72*

&$)

UHOD LD

1)5 3URGXF LD LPRELOL]DW

vQ FDUH
PRGLILFDUHD

QHFHVDUXOXL

RSHUD LXQLORU GH JHVWLXQH

9LQWLO

SDJ 

*HRUJHWD *HVWLXQHD ILQDQFLDU

GH

IRQG

1)5

GH

UXOPHQW

GHWHUPLQDW

SHQWUX

1)5 1)5 XQGH FLIUD UHSHUHD]

1)5

D vQWUHSULQGHULL (GL LD D ,,D UHY ]XW

vQWUHJXO

DQVDPEOX

DO

H[HUFL LXO DQDOL]DW L

L DG XJDW ('3 %XFXUHWL 

FLIUD ]HUR H[HUFL LXO SUHFHGHQW


&$)

 FDSDFLWDWHD GH DXWRILQDQ DUH


5H]XOWDWXO QHW DO H[HUFL LXOXL $PRUWL] UL FDOFXODWH 3URYL]LRDQH FDOFXODWH 9DORDUHD

&$)

FRQWDELO

HOHPHQWHORU

FRUSRUDOH

5HOX UL

GH

DFWLY

GLPLQX UL

FHGDWH

DVXSUD

9&($&

SURYL]LRDQHORU

9HQLWXUL

GLQ

&RWHS U L

FHVLXQHD
GLQ

GH

VXEYHQ LL

DFWLYH
YLUDWH

DVXSUD UH]XOWDWXOXL
XQGH
9&($&

9%,&& $($&

L XQGH
9%,&& YDORDUHD EUXW

D LPRELOL] ULORU FRUSRUDOH FHGDWH

$($& DPRUWL]DUHD HOHPHQWHORU GH DFWLY FHGDWH


5HOD LD

GH

PDL

VXV

SULYLQG

FDOFXOXO

RSHUD LXQLORU GH JHVWLXQH SXQH vQ HYLGHQ


DXWRILQDQ DUH QX SRDWH IL DVLPLODW
SURSRU LH GH 

H[FHGHQWXOXL

GH

WUH]RUHULH

GHJDMDW

GH

DQVDPEOXO

R LQIRUPD LH IXQGDPHQWDO L DQXPH FDSDFLWDWHD GH

XQXL H[FHGHQW GH WUH]RUHULH DGLF

XQHL UHVXUVH GLVSRQLELOH vQ

 GHRDUHFH (72& GHSLQGH GH FDSDFLWDWHD GH DXWRILQDQ DUH &$) GH YDULD LD GH

IRQG GH UXOPHQW L GH P ULPHD SURGXF LHL LPRELOL]DWH


Q WDEHOXO VXQW UHGDWH WUHL YDULDQWH GH FDOFXO DO (72* FDUH DFRSHU
JHQHUDOH SRVLELOH YDULDQWD ,

1)5 ! &$) YDULDQWD ,,

LSRWH]D VLPSOLILFDWRDUH vQ FDUH QX H[LVW

FHOH WUHL VLWXD LL

YDULDQWD ,,,

1)5

1)5  vQ

SURGXF LH LPRELOL]DW 
7DEHOXO 
PLL X E

9DULDQWD ,

6SHFLILFDUH

&$)

9DULDQWD ,,

1)5 ! &$)

1)5

1)5 ([FHGHQWXO1)5GH

WUH]RUHULH

DO

DQVDPEOXOXL
RSHUD LXQLORU

GH

JHVWLXQH (72**HVWLXQHD

*HVWLXQHD

GHJDM

FRQVXP

*HVWLXQHD
R

GHJDM

WUH]RUHULH HJDO
FX &$)

WUH]RUHULD

WUH]RUHULH VXSH
ULRDU

 (;&('(178/ '( 75(=25(5,( $/ 23(5$


),1$1

9DULDQWD ,,,

&$)

,81,/25 '( ,19(67,

,, ,

$5( (72,)

([FHGHQWXO GH WUH]RUHULH DO RSHUD LXQLORU GH LQYHVWL LL L ILQDQ DUH VH GHWHUPLQ

SH ED]D

GRFXPHQWXOXL GHQXPLW 7DEORXO GH ILQDQ DUH SDUWHD , 


3HQWUX GHWHUPLQDUHD QLYHOXOXL (72,) SRDWH IL IRORVLW

([FHGHQWXO JOREDO GH WUH]RUHULH


GHJDMDW

GH

DQVDPEOXO

RSHUD LXQLORU

GH

)5 &$

(*7 UH]XOW
JHVWLXQH

(72,)

GLQ

(72*

UHOD LD

vQVXPDUHD H[FHGHQWXOXL
FX

H[FHGHQWXO

GH

GH

WUH]RUHULH

WUH]RUHULH

DIIHUHQW

RSHUD LXQLORU GH LQYHVWL LL L ILQDQ DUH (72,) FRQIRUP UHOD LHL


(*7

(72* (72,)


XQGH FLIUD ]HUR UHSHUHD]


6H UHDPLQWHWH F

)5 &$)

&$)
)5

1)5 3URGLPRE 

1)5 3URGLPRE 

H[HUFL LXO vQFKHLDW LDU FLIUD UHSHUHD]

H[HUFL LXO SUHYL]LRQDW

SHQWUX GHWHUPLQDUHD QHFHVDUXOXL GH IRQG GH UXOPHQW VH IRORVHWH UHOD LD

1)5

6WRFXUL &OLHQ L DO L GHELWRUL GH H[SORDWDUH

)XUQL]RUL DOWH SDVLYH GH H[SORDWDUH L DVLPLODWHOH ORU 


LDU SHQWUX FDOFXOXO IRQGXOXL GH UXOPHQW HIHFWLY )5 VH IRORVHWH UHOD LD
)5

vQ FDUH

$,

 FDSLWDOXO SHUPDQHQW

$,

 DFWLYHOH LPRELOL]DWH FRUSRUDOH QHFRUSRUDOH L ILQDQFLDUH

Q
GLIHUHQ

FXUVXO
vQWUH

RSHUD LL

GH

XQXL

H[HUFL LX

vQFDV ULOH

JHVWLXQH

SO

FRQWDELO
LOH

H[SORDWDUH

ILQDQFLDU

JHQHUDWH

ILQDQFLDUH

GH]LQYHVWL LL ILQDQFLDUH DD FXP UH]XOW

GH

FDVKIORZXO

vQWUHDJD

GLVSRQLELO

DFWLYLWDWH

H[FHS LRQDOH

GLQ

&)'

vQWUHSULQGHULL

RSHUD LL

GH

UH]XOWDW
SURYLQH

FDSLWDO

FD
GLQ

LQYHVWL LL

GLQ ILJ 

 35(9,=,21$5($ 75(=25(5,(,


 3UREOHPH JHQHUDOH SULYLQG SUHYL]LRQDUHD WUH]RUHULHL
Q WHRULD HFKLOLEUXOXL ILQDQFLDU DO vQWUHSULQGHULL WUH]RUHULD HVWH GHILQLW
UHVXUVHORU GH ILQDQ DUH FH VH GHJDM

IRQGXO GH UXOPHQW L QHYRLD GH IRQG GH UXOPHQW GLIHUHQ


QHW

FD ILLQG VXUSOXVXO

GLQ vQWUHDJD DFWLYLWDWH HFRQRPLF UHVSHFWLY GLIHUHQ D GLQWUH


FDUH PDL SRDUW

GHQXPLUHD GH WUH]RUHULH


$FHDVW

HILFLHQW

DFFHS LXQH FX FDUDFWHU PDL PXOW WHRUHWLF ILLQG QHRSHUD LRQDO

D WUH]RUHULHL SRDWH IL vQORFXLW

3ULQ XUPDUH SRDWH IL FRQVLGHUDW


75(=25(5,$

SHQWUX JHVWLXQHD

FX R GHILQLUH vQ WHUPHQL GH DFWLYH L SDVLYH GH WUH]RUHULH

L XUP WRDUHD UHOD LH D WUH]RUHULHL

$&7,9( '( 75(=25(5,( 3$6,9( '( 75(=25(5,(

UHVSHFWLY
75(=25(5,$

, $&7,9( ),1$1&,$5( 62/'8/ &5(',725 $/ &2178/8,

/,&+,',7

&85(17 &5(',7( '( 75(=25(5,( &5(',7( '( 6&217


3UH]LRQDUHD WUH]RUHULHL UHVSHFWLY JHVWLXQHD WUH]RUHULHL DUH XUP WRDUHOH RELHFWLYH

DVLJXUDUHD GLVSRQLELOLW

LORU GH ILQDQ DUH SULQ FUHWHUHD FDSLWDOXOXL FUHGLWH SH WHUPHQ

OXQJ PHGLX L VFXUW OD FHO PDL PLF FRVW DO DFHVWRUD

FUHWHUHD RSHUDWLYLW

LL vQFDV ULL FUHDQ HORU vQWUHSULQGHULL I U

D GHWHULRUD SROLWLFD ID

GH

FOLHQ L

DVLJXUDUHD WUH]RUHULHL OD QLYHO ]HUR VROG ]HUR DO vQFDV ULORU L SO

LORU vQ VFRSXO HYLW ULL

FRVWXULORU GH ILQDQ DUH VDX DO FHORU GH RSRUWXQLWDWH

SODVDUHD H[FHGHQWXOXL GH WUH]RUHULH FkW PDL UHQWDELO FkW PDL SX LQ ULVFDQW L FX FHD PDL
EXQ

OLFKLGLWDWH

 (ODERUDUHD L DFWXDOL]DUHD EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH


3ULQ LQWHUPHGLXO EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH VH XUP UHWH DVLJXUDUHD SHUPDQHQW
SODW

vQWUHSULQGHULL

SULQ

VLQFURQL]DUHD

FRQGL LL DFFHSWDELOH GHWHUPLQ

vQFDV ULORU

FX

SO

LOH

1HUHDOL]DUHD

D FDSDFLW

DFHVWXL

LL GH

RELHFWLY

vQ

PRGLILF UL vQ DQVDPEOXO EXJHWHORU DQXDOH vQ ULWPXO LQYHVWL LLORU

SROLWLFD FUHGLWHORU GH FOLHQW HWF


%XJHWXO
SUHVXSXQH GRX

GH

WUH]RUHULH

VH

HODERUHD]

SH

ED]D

PHWRGHL

vQFDV ULSO

DFHDVW

DF LXQH

ID]H PDL LPSRUWDQWH L DQXPH

SUHYL]LXQHD vQFDV ULORU L SO

LORU

GHWHUPLQDUHD L DFRSHULUHD VROGXULORU GH WUH]RUHULH UH]XOWDWH GLQ FRPSDUDUHD vQFDV ULORU


FX SO

LOH

)OX[XULOH GH vQFDV UL L SO
D

L SRW IL JUXSDWH vQ SDWUX PDUL FDWHJRULL

IOX[XUL GH H[SORDWDUH JHQHUDWH GH RSHUD LXQLOH FXUHQWH FDUH LQFOXG vQFDV ULOH GLQ DFWLYLWDWHD
GH H[SORDWDUH vQFDV UL GLQ DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH FkW L GLQ DOWH DFWLYLW
H[SORDWDUH DOWH vQFDV UL GLQ H[SORDWDUH L SO

L VXEYHQ LL GH

LOH HIHFWXDWH SHQWUX DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH

FXPS U UL GH PDWHULL SULPH PDWHULDOH LPSR]LWH L WD[H FKHOWXLHOL VDODULDOH L DOWH FKHOWXLHOL
GH H[SORDWDUH 
E

IOX[XUL GH WUH]RUHULH vQ DIDUD H[SORDW ULL FDUH LQFOXG vQFDV ULOH L SO


DFWLYLWDWHD

GH

UHSDUWL]DUH

H[SORDWDUH

SURILWXOXL

3O

LOH

vQ

DIDUD

vQWUHSULQGHULL

vQWUH

H[SORDW ULL

LQFOXG

SDUWLFLSDQ LL

LOH QHOHJDWH GLUHFW GH

GLUHF L

IOX[XULOH

OD

YLD D

DQXDOH

GH

HFRQRPLF

DFHVWHLD VWDW LPSR]LWXO SH SURILW VDODULD L SDUWLFLSDUHD OD SURILW L DF LRQDUL VDX DVRFLD L
GLYLGHQGH 
F

IOX[XUL SXU ILQDQFLDUH OHJDWH GH RSHUD LXQLOH SULYLQG vPSUXPXWXULOH vQWUHSULQGHULL SH WHUPHQ
OXQJ L DSRUWXO DF LRQDULORU VDX DVRFLD LORU OD FUHWHUHD FDSLWDOXOXL VRFLDO

IOX[XUL GH LQYHVWLUH L GH]LQYHVWLUH FDUH FXSULQG vQFDV ULOH GLQ YkQ]DUHD DFWLYHORU L SO

LOH

SHQWUX DFKL]L LRQDUHD DFWLYHORU LPRELOL]DWH VDX SHQWUX FXPS UDUHD WLWOXULORU ILQDQFLDUH
7RDWH DFHVWH IOX[XUL PRGLILF

]LOQLF QLYHOXO VXPHORU GLQ FRQWXULOH EDQFDUH DOH vQWUHSULQGHULL

DQWUHQkQG R VHULH GH GHFL]LL DOH FRQGXFHULL WUH]RULHUXOXL vQWUHSULQGHULL 7UH]RULHUXO vQWUHSULQGHULL


WUHEXLH V

ILH vQ SHUPDQHQ

 SUHRFXSDW GH DFRSHULUHD VROGXULORU GH WUH]RUHULH

$FRSHULUHD VROGXULORU GH WUH]RUHULH ID]D D GRXD D HODERU ULL EXJHWXOXL WUH]RUHULHL SUHVXSXQH
DFRSHULUHD SULQ FUHGLWH SH WHUPHQ VFXUW D GHILFLWXOXL GH WUH]RUHULH VDX SODVDUHD H[FHGHQWXOXL GH
WUH]RUHULH
VFKHPD EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH

Q ILJ HVWH UHGDW

7DEORXO SO

7DEORXO vQFDV ULORU GLQ

LORU

7DEORXO 79$

SHQWUX FXPS U UL

YkQ] UL $OWH vQFDV UL

$FRSHULUHD

7DEORXO JHQHUDO

VROGXULORU GH
WUH]RUHULH

$OWH

LORU

DO SO

SO

%XJHWXO GHILQLWLY
DO WUH]RUHULHL

)LJ 6FKHPH GH HODERUDUH D EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH

Q
VFDGHQ HOH
vQFDV ULOH

FHHD

FH

SULYHWH

vQFDV ULORU
L

SO

LOH

VXQW

SO

RUL]RQWXO
LORU

GH

SUHYL]LXQH

vQWUHSULQGHULL

WULPHVWULDOH

DO

WUH]RUHULHL

SUHFXP

vQWUHSULQGHUHD

SHULRGLFLWDWHD EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH SRDWH IL XQ DQ 'DF

GH

DFHVWD

LQWHUHVHOH

XUP UHWH

VROGXO

GLIHU

vQ

DFHVWHLD
DQXDO

VFDGHQ D vQFDV ULORU L SO

IXQF LH

$VWIHO

DO

GH

GDF

WUH]RUHULHL

LORU HVWH OXQDU

L vQWUHSULQGHUHD XUP UHWH RSWLPL]DUHD VWUXFWXULL GH ILQDQ DUH SH WHUPHQ VFXUW RUL]RQWXO GH WLPS HVWH
GH RUGLQXO ]LOHORU SkQ

OD R OXQ vQWRFPLQGXVH vQ DFHVW FD] JUDILFXO ]LOQLF DO vQFDV ULORU L SO

LORU

FX VFDGHQ H VHPLGHFDGDOH GHFDGDOH L FKHQ]LQDOH


Q OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH L vQ SUDFWLFD ILQDQFLDU

VH DSUHFLD]

R SUHYL]LXQH UHDOLVW

WUH]RUHULHL SUHVXSXQH vQWRFPLUHD XQXL EXJHW DQXDO DO WUH]RUHULHL FX GHIDOFDUH SH OXQL L FX R GHWDOLHUH
SH V SW PkQL SHQWUX SULPHOH WUHL OXQL DOH DQXOXL Q FRQWLQXDUH DFHDVW
vQ SHUPDQHQ

vQ FXUVXO DQXOXL L GHWDOLDW

vQ IXQF LH GH QHFHVLW

SUHYL]LXQH YD IL DFWXDOL]DW

LOH vQWUHSULQGHULL

/D ED]D vQWRFPLULL EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH DO vQWUHSULQGHULL VWDX XUP WRDUHOH WUHL GRFXPHQWH

ELODQ XO

H[HUFL LXOXL

SUHYL]LXQH

vQFKHLDW

FDUH

UHSUH]LQW

ELODQ XO

GH

GHVFKLGHUH

DO

SHULRDGHL

GH

FRQWXO GH UH]XOWDWH SURILW L SLHUGHUH SUHYL]LRQDW

ELODQ XO SUHYL]LRQDW

7UH]RUHULD

SUHYL]LRQDW

VH

YD

ED]D

SH

IOX[XULOH

ILQDQFLDUH

DOH

SHULRDGHL

GH

SUHYL]LXQH

YHQLWXULOH L FKHOWXLHOLOH GLQ FRQWXO GH UH]XOWDWH L SH PRGLILFDUHD VROGXULORU FUHDQ HORU L GDWRULLORU
GH

OD

vQFHSXWXO

VIkULWXO

SHULRDGHL

ELODQ XO

GH

GHVFKLGHUH

ELODQ XO

SUHYL]LRQDO 

FRQIRUP

UHOD LLORU

QFDV ULOH

&UHDQ H

SHULRDGHL

LQL LDOH

3O

LOH

'DWRULL

SHULRDGHL

SODQLILFDWH

&UHDQ H

ILQDOH

DOH SHULRDGHL
&KHOWXLHOL

SODQLILFDWH

LQL LDOH

%XJHWXO GH

9HQLWXUL

%LODQ XO

'DWRULL
ILQDOH

DOH SHULRDGHL

&RQWXO GH

%LODQ XO

GH

UH]XOWDWH

SUHYL]LRQDO

GHVFKLGHUH

SUHYL]LRQDO

WUH]RUHULH

3UDFWLF

FRQVWUXF LD

EXJHWXOXL

GH

WUH]RUHULH

XUP UHWH

FHOH

GRX

ID]H

HQXQ DWH

DQWHULRU

LQGLIHUHQW GH RUL]RQWXO GH SUHYL]LXQH


Q WDEHOXO HVWH UHGDW

VWUXFWXUD EXJHWXOXL GH WUH]RUHULH SUHYL]LRQDO DO vQWUHSULQGHULL


7DEHOXO 

6LPERO

/XQD

/XQD

/XQD

/XQD

2SHUD LXQL ILQDQFLDUH

RS)D]D 3UHYL]LXQHD vQFDV ULORU L SO


$

6ROGXO LQL LDO DO WUH]RUHULHL 6

 QFDV UL GLQ DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH

vQFDV UL GLQ DFWLYLWDWHD GH ED] 

vQFDV UL GLQ DOWH DFWLYLW

L

&

VXEYHQ LL GH H[SORDWDUH

DOWH vQFDV UL GLQ H[SORDWDUH

 3O

L SHQWUX DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH

FXPS U UL GH PDWHULL SULPH L PDWHULDOH


FRQVXPDELOH

'

LPSR]LWH L WD[H
FKHOWXLHOL GH SHUVRQDO

DOWH FKHOWXLHOL GH H[SORDWDUH

)OX[XO WUH]RUHULHL GH H[SORDWDUH H[FHGHQWXO


WUH]RUHULHL GH H[SORDWDUH (7( (7(

(
)

 QFDV UL vQ DIDUD H[SORDW ULL


 3O

L vQ DIDUD H[SORDW ULL

LPSR]LWXO SH SURILW

SDUWLFLSDUHD VDODULD LORU OD SURILW

GLYLGHQGH

% &

DOWH SO

L

)OX[XO WUH]RUHULHL vQ DIDUD H[SORDW ULL H[FHGHQWXO


WUH]RUHULHL vQ DIDUD H[SORDW ULL (7$(

()

LORU

&XPXODW

 QFDV UL GLQ DFWLYLWDWHD ILQDQFLDU 

YHQLWXUL ILQDQFLDUH GREkQ]L GLYLGHQGH GH


vQFDVDW 
FUHWHUL GH FDSLWDO
PDMRUDUHD FUHGLWHORU SH WHUPHQ OXQJ

VXEYHQ LL SHQWUX LQYHVWL LL

DOWH vQFDV UL ILQDQFLDUH

 3O

L SHQWUX DFWLYLWDWHD ILQDQFLDU 

FKHOWXLHOL ILQDQFLDUH GREkQ]L FRPLVLRDQH GH


SO WLW 

UDPEXUVDUHD FUHGLWHORU SH WHUPHQ OXQJ


DOWH SO

L ILQDQFLDUH

)OX[XO RSHUD LXQLORU ILQDQFLDUH H[FHGHQWXO GH


WUH]RUHULH DIHUHQW DFWLYLW

LL ILQDQFLDUH -

+ ,

 QFDV UL GLQ DFWLYLWDWHD H[FHS LRQDO 


.

FHVLXQHD LPRELOL] ULORU

DOWH vQFDV UL GLQ DFWLYLWDWHD H[FHS LRQDO

 3O

L DIHUHQWH DFWLYLW

LL H[FHS LRQDOH

DFKL]L LRQDUHD GH LPRELOL] UL

DOWH SO

L DIHUHQWH DFWLYLW

LL H[FHS LRQDOH

)OX[XO RSHUD LXQLORU H[FHS LRQDOH H[FHGHQWXO GH


LL H[FHS LRQDOH 0

WUH]RUHULH DIHUHQW DFWLYLW

./

)D]D 'HWHUPLQDUHD L DFRSHULUHD VROGXULORU GH WUH]RUHULH


D
1

'HWHUPLQDUHD VROGXOXL GH WUH]RUHULH vQDLQWH GH DFRSHULUH


6ROGXO GH WUH]RUHULH vQDLQWH GH DFRSHULUH
1

$'*-0

$FRSHULUHD VROGXULORU GH WUH]RUHULH

3DVLYH GH WUH]RUHULH vQ FD]XO XQXL GHILFLW

FUHGLWH QRL GH VFRQW

FUHGLWH QRL GH WUH]RUHULH

SUHYL]LRQDO 

&RVWXO FUHGLWHORU
$FWLYH GH WUH]RUHULH vQ FD]XO XQXL H[FHGHQW GH WUH]RUHULH

SUHYL]LRQDO 
DFWLYH ILQDQFLDUH

OLFKLGLW

QFDV UL GLQ SODVDPHQWH GH WUH]RUHULH


F 'HWHUPLQDUHD VROGXOXL ILQDO DO WUH]RUHULHL

SHQWUX 1 7

1 3 7 

SHQWUX 1! 7

1 6 7! 

&UHGLWHOH GH WUH]RUHULH VXQW FUHGLWH SH WHUPHQ VFXUW L VH DFRUG

vQWUHSULQGHULORU GH F WUH E QFLOH FRPHUFLDOH vQ OLPLWD

XQXL SODIRQ FRQYHQLW DQWHULRU 1HFHVDUXO FUHGLWHORU GH WUH]RUHULH VH VWDELOHWH WULPHVWULDO vQ FDGUXO 3ODQXOXL GH WUH]RUHULH
Q FD]XO GHS LULL SODIRQXOXL FRQYHQLW VH SRDWH DSHOD VSUH H[HPSOX OD FUHGLWXO GH VFRQW
&UHGLWXO

GH

VFRQW

VH

DFRUG

WRW

GH

E QFLOH

FRPHUFLDOH

GDF

vQWUHSULQGHUHD

VROLFLWDQWXOFRPHUFLDOH GH YkQGXW GH H[HPSOX FDPELD Q VFKLPEXO HIHFWHORU FRPHUFLDOH YkQGXWH OD EDQF


YDORDUHD ORU QRPLQDO vQWUHSULQGHUHD SRVHVRDUH D DFHVWRU HIHFWH SULPHWH GH OD EDQF VXE IRUP
UHSUH]HQWkQG YDORDUHD QRPLQDO
VFRQW 6FRQWDUHD UHSUH]LQW

D HIHFWHORU FHGDWH LDU GREkQGD DIHUHQW U PkQH OD EDQF

YLQGHUHD F WUH R EDQF

FRPHUFLDO vQDLQWH GH VFDGHQ

FUHGLWXOXL

DUH

vQDLQWH GH VFDGHQ

HIHFWH
L OD

GH FUHGLW GH VFRQW VXPD

GUHSW FRVW DO FUHGLWXOXL GH

 D XQRU HIHFWH FRPHUFLDOH

 3UHYL]LXQHD vQFDV

ULORU L SO

LORU $FRSHULUHD VROGXULORU GH WUH]RUHULH

Q FHHD FH SULYHWH SUHYL]LXQHD vQFDV ULORU DFHDVWD HVWH IXQGDPHQWDW


GLQ

YkQ] UL

PRGLILF ULOH

FH

WUHEXLH
YRU

DYHD

LQ

FRQW

ORF

vQ

vQ

SHUPDQHQ

VWUXFWXUD

GH

YkQ] ULORU

UHSDUWL]DUHD

vQ

JUDGXO

SH VXPHOH UH]XOWDWH

DFHVWRUD
GH

SH

OXQL

VROYDELOLWDWH

FkW

DO

GH

FOLHQ LORU

vQWUHSULQGHULL FDUH YRU LQIOXHQ D GHFDODMXO vQWUH WHUPHQHOH OLYU ULORU L FHOH DOH vQFDV ULORU Q IXQF LH
GH UDPXUD HFRQRPLF vQWUH PRPHQWXO YkQ] ULORU L FHO DO vQFDV ULORU FRUHVSXQ] WRDUH H[LVW
GHFDODM

GHSkQ

ODGH

]LOH

$FHVWH

GHFDODMH

GHWHUPLQ

HDORQDUH

vQ

WLPS

XQ

vQFDV ULL

YHQLWXULORU OXQDUH FH VH YRU vQVFULH vQ EXJHWXO GH WUH]RUHULH


Q

FHHD

FH

SULYHWH

SUHYL]LXQHD

SO

LORU

FKHOWXLHOLORU DQXDOH L GH OD HDORQDUHD SUHYL]LELO


SUHYL]LXQHD SO

DFHDVWD

D SO

VH

IDFH

SRUQLQG

GH

OD

SUHYL]LXQHD

LORU DIHUHQWH DFHVWRU FKHOWXLHOL Q SULQFLSLX

LORU VH IDFH DVHP Q WRU FX FHD D vQFDV ULORU

FKHOWXLHOLORU FDUH YRU GHWHUPLQD R VHULH GH SDUWLFXODULW

LQkQGXVH FRQW GH QDWXUD GLIHULW

L DWkW vQ SULYLQ D SUHYL]LXQLL P ULPLL ORU

DQXDOH FkW L D HDORQ ULL VFDGHQ HORU GH SODW 


$VWIHO DSURYL]LRQ ULOH FX PDWHULL SULPH L PDWHULDOH FRQVXPDELOH VH SODQLILF
VWRFXULOH

H[LVWHQWH

FRPHUFLDOL]DUH

GH

SUHYL]LXQHD

P UIXULORU

ULWPLFLWDWHD SUHVXSXV

DSURYL]LRQ ULORU

6FDGHQ HOH

SO

LORU

GLQ

SURJUDPXO

DSURYL]LRQ ULORU

VH

GH

vQ IXQF LH GH

IDEULFD LH

VWDELOHVF

VDX

GH

IXQF LH

vQ

GH

GH SURFHVXO GH DSURYL]LRQDUH FX PDWHULL SULPH L PDWHULDOH FRQVXPDELOH

&KHOWXLHOLOH GH SHUVRQDO VDODULL SOXV FKHOWXLHOLOH VRFLDOH VH SODQLILF

vQ IXQF LH GH SROLWLFD

vQWUHSULQGHULL SULYLQG UHVXUVHOH XPDQH vQ FRQWH[WXO RELHFWLYHORU ILQDQFLDUH XUP ULWH 6FDGHQ D OD
SODW

D VDODULLORU QHWH HVWH GH UHJXO FKHQ]LQDO vQ WLPS FH SODWD FKHOWXLHOLORU VRFLDOH L GHFRQW ULOH

DFHVWRUD FX EXJHWXO SXEOLF HVWH OXQDU 


Q FHHD FH SULYHWH REOLJD LLOH ILVFDOH LPSR]LWHOH L WD[HOH GDWRUDWH EXJHWXOXL SXEOLF VDX
ORFDO DFHVWHD VH GHWHUPLQ

vQ IXQF LH GH P ULPHD YHQLWXULORU VSUH H[HPSOX P ULPHD SURILWXOXL

SURJQR]DW vQWUHSULQGHULL 7HUPHQHOH GH SODW

VXQW GH UHJXO OXQDUH VDX DOWHOH FRQIRUP DFWHORU

QRUPDWLYH vQ YLJRDUH
/D HODERUDUHD SUHYL]LXQLL SO
SO

LORU GH WUH]RUHULH VH YD

LQH FRQW L GH VFDGHQ HOH SUHYL]LELOH DOH

LORU FHORUODOWH EXJHWH EXJHWXO LQYHVWL LLORU EXJHWXO SURGXF LHL HWF 
Q FHHD FH SULYHWH VROGXO WUH]RUHULHL UH]XOWDW GLQ FRPSDUDUHD vQFDV ULORU FX SO

LOH DFHVWD

SRDWH IL GHILFLWDU VDX H[FHGHQWDU


'HILFLWXO SUHYL]LRQDO DO WUH]RUHULHL XUPHD]

D IL DFRSHULW GLQ FUHGLWH QRL GH WUH]RUHULH VDX GLQ

FUHGLWH QRL GH VFRQW VHOHFWDWH vQ IXQF LH GH P ULPHD FRVWXOXL UHDO DO DFHVWRUD QDLQWH GH D VH DSHOD OD
FUHGLWH QRL VH LPSXQ D IL OXDWH XQHOH P VXUL FXP VXQW DYDQVDUHD XQRU vQFDV UL SULQ UHGXFHUHD
GXUDWHL FUHGLWHORU GH FOLHQ L VDX VROLFLWDUHD vQFDV ULL vQ DYDQV D XQRU YkQ] UL L DPkQDUHD OHJDO
XQRU

SO

SUHOXQJLUHD

FUHGLWHORU

GH

IXUQL]RUL 

UHGXFHUHD

WHPSRUDU

SO

LORU

SULQ

UHQXQ DUHD

SHQWUX PRPHQW OD HIHFWXDUHD XQRU FKHOWXLHOL UHDOL]DUHD XQRU vQFDV UL GLQ DFWLYLWDWHD H[FHS LRQDO
HWF
([FHGHQWXO SURYL]LRQDO DO WUH]RUHULHL SRDWH IL FRQVHFLQ D XQXL IRQG GH UXOPHQW SUHD PDUH
GHWHUPLQDW GH DQJDMDUHD XQRU GDWRULL SH WHUPHQ OXQJ I U
LQWHU]LV

R vQWUHEXLQ DUH LPHGLDW

vQ SULQFLSLX HVWH

DWUDJHUHD GH FDSLWDO SH WHUPHQ OXQJ SHQWUX D IL SODVDW SH WHUPHQ VFXUW Q DO GRLOHD UkQG

H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH SRDWH SURYHQL GLQWUR QHYRLH D IRQGXOXL GH UXOPHQW PDL PLF

GHFkW IRQGXO

GH UXOPHQW HIHFWLY UHDO $FHVW QHFHVDU PDL PLF GH IRQG GH UXOPHQW HVWH GHWHUPLQDW GH VFDGHQ D PXOW
PDL PDUH D SO

LORU JHQHUDWH GH DFWLYLWDWHD GH H[SORDWDUH GHFkW FHD D vQFDV ULORU FXP HVWH VSUH

H[HPSOX FD]XO vQWUHSULQGHULORU FX DFWLYLWDWH GH FRPHU 7UH]RULHUXO vQWUHSULQGHULL YD XUP UL XQ


SODVDPHQW DO H[FHGHQWXOXL GH WUH]RUHULH vQ FRQGL LL GH UHQWDELOLWDWH ULGLFDW ULVF UHGXV L OLFKLGLWDWH
FUHVFXW 
Q FHHD FH SULYHWH FRVWXO FUHGLWHORU DQJDMDWH SHQWUX DFRSHULUHD VROGXOXL GH WUH]RUHULH QHJDWLY
DFHVWD JHQHUHD]

SO

L VXSOLPHQWDUH FDUH PDMRUHD]

QHFHVDUXO GH ILQDQ DW P ULQG DVWIHO GHILFLWXO GH

WUH]RUHULH ,DU vQ FD]XO XQXL H[FHGHQW SUHYL]LRQDO DO WUH]RUHULHL SODVDPHQWHOH GH WUH]RUHULH VXQW
DGXF WRDUH GH YHQLWXUL FDUH PDMRUHD]

vQFDV ULOH P ULQG L H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH 'H DFHHD OD

GHWHUPLQDUHD VROGXOXL ILQDO SUHYL]LRQDO DO WUH]RUHULHL YRU IL OXDWH vQ FRQVLGHUDUH L DFHVWH XOWLPH
LQIOXHQ H vQ VHQVXO F 

FRVWXO FUHGLWHORU SH WHUPHQ VFXUW DQJDMDWH VXSOLPHQWDU YD PDMRUD GHILFLWXO SUHYL]LRQDO DO

WUH]RUHULHL
VXPHOH vQFDV ULOH SURYHQLWH GLQ SODVDPHQWHOH H[FHGHQWXOXL GH WUH]RUHULH YRU PDMRUD

H[FHGHQWXO GH WUH]RUHULH SUHYL]LRQDO


6H SRDWH DSUHFLD F GDF

SODVDUHD H[FHGHQWXOXL GH OLFKLGLW

FRQVWLWXLH XQ RELHFWLY GH R GHRVHELW

L H[FHGHQWXOXL GH WUH]RUHULH

vQVHPQ WDWH vQ DFWLYLWDWHD WUH]RULHUXOXL vQWUHSULQGHULL DWXQFL

UHGXFHUHD FKHOWXLHOLORU ILQDQFLDUH DIHUHQWH FUHGLWHORU GH WUH]RUHULH L DOWRU FUHGLWH SH WHUPHQ VFXUW
UHSUH]LQW

R VDUFLQ

GH ED]

D DFHVWXLD DFHDVW

VDUFLQ

D WUH]RULHUXOXL vQWUHSULQGHULL SRDWH IL UHDOL]DW

SULQ
DQJDMDUHD GH FUHGLWH QXPDL DWXQFL FkQG VH MXVWLILF

QHFHVLWDWHD ORU

DOHJHUHD FUHGLWHORU FDUH VH DGDSWHD]

RE LQHUHD FHORU PDL IDYRUDELOH FRQGL LL GH DFRUGDUH D FUHGLWHORU SULYLQG FRVWXO SODIRQXO

FHO PDL ELQH OD VLWXD LD FRQFUHW

GLQ vQWUHSULQGHUH

PD[LP L IOH[LELOLWDWHD FUHGLWXOXL


6LQWHWL]kQG

VH

SRDWH

DILUPD

DFWLYLWDWHD

WUH]RULHUXOXL

SUHYL]LXQLORU GH ILQDQ DUH D WUH]RUHULHL SRDWH IL FRQFUHWL]DW

vQWUHSULQGHULL

vQ

vQ XUP WRDUHOH WUHL GLUHF LL

HYDOXDUHD FRVWXOXL UHDO DO ILHF UXL FUHGLW vQ IXQF LH GH GXUDWD GH IRORVLQ

VWDELOLUHD

L VWDELOLUHD

XQHL LHUDUKL] UL D vPSUXPXWXULORU

FXDQWLILFDUHD HIHFWHORU GLVSRQLELOH GXS

VHOHFWDUHD VXUVHORU GH ILQDQ DUH FDUH JHQHUHD]

3HQWUX R JHVWLRQDUH PDL HILFLHQW


VHULH

GH

YDULDQWH

GH

WDEORXUL

DOH

QDWXUD ORU
FHO PDL UHGXV FRVW DO ILQDQ

ULL

D IOX[XULORU GH WUH]RUHULH PXOWH vQWUHSULQGHUL HODERUHD]

IOX[XULORU

GH

WUH]RUHULH

SUH]HQWkQG

IOX[XUL

ILQDQFLDUH

SH

R
XQ

H[HUFL LX VDX SH PDL PXOWH H[HUFL LL VXFFHVLYH UHJUXSDWH vQ GLYHUVH PDQLHUH vQ IXQF LH GH LPSRUWDQ D
FRQFHSWXDO

D ORU SUHFXP L vQ IXQF LH GH FHULQ HOH XWLOL]DWRULORU EDQF DQDOLWL ILQDQFLDUL FDUH

OXFUHD]

VRFLHW

OD

SUH]HQWXOXL FXUV

EXUVLHUH

FRQGXFHUHD

vQWUHSULQGHULL

HWF 

$FHVWH

DERUG UL

QX

IDF

RELHFWXO

S-ar putea să vă placă și