Sunteți pe pagina 1din 0

$1$/,=$

&$3,72/8/

6,78$

 352%/(0$7,&$ $1$/,=(, 6,78$

8Q ORF LPSRUWDQW vQ DQDOL]D VWDWLVWLF

,(,

3$75,021,$/(

175(35,1'(5,,

,(, 3$75,021,$/( $ 175(35,1'(5,,

D JHVWLXQLL ILQDQFLDUH D vQWUHSULQGHULL vO RFXS

DQDOL]D

VLWXD LHL SDWULPRQLDOH


Q YHGHUHD FDUDFWHUL] ULL VWDWLVWLFH D VLWXD LHL SDWULPRQLDOH D vQWUHSULQGHULL VH IRORVHWH FD
VXUV

SULQFLSDO

GH LQIRUPD LL ELODQ XO FRQWDELO

3ULQFLSDOHOH SUREOHPH DERUGDWH vQ FDGUXO XQHL DVWIHO GH DQDOL]H VXQW XUP WRDUHOH
 $QDOL]D VWDWLVWLF

D PLMORDFHORU HFRQRPLFH GLQ SDWULPRQLXO vQWUHSULQGHULL

 $QDOL]D LQWHJULW

LL SDWULPRQLXOXL vQWUHSULQGHULL

 $QDOL]D VXUVHORU ILQDQFLDUH GH DFRSHULUH D DFWLYHORU PLMORDFHORU HFRQRPLFH FDSLWDOXULOH


IRQGXO GH UXOPHQW VXUVHOH DVLPLODWH FHORU SURSULL SURYL]LRDQHOH VXUVHOH DWUDVH D

 %,/$1
'XS

8/ &217$%,/ , &21&(378/ -85,',& $/ 3$75,021,8/8,

FXP VD PHQ LRQDW GHMD ELODQ XO FRQWDELO FRQVWLWXLH VXUVD SULQFLSDO

GH LQIRUPD LL

SHQWUX DQDOL]D VLWXD LHL SDWULPRQLDOH D vQWUHSULQGHULL


$QDOL]D ILQDQFLDU

D ELODQ XOXL HYLGHQ LD]

PRGDOLW

LOH GH UHDOL]DUH D HFKLOLEUXOXL ILQDQFLDU

IXQF LRQDO VDX SDWULPRQLDO DO vQWUHSULQGHULL OD XQ PRPHQW GDW GH UHJXO OD VIkULWXO SHULRDGHL GH
JHVWLXQH SHUPL kQG GHFL R DQDOL]

ILQDQFLDUSDWULPRQLDO

6XE DVSHFW MXULGLF ELODQ XO VLQWHWL]HD]

vQ VWDWLF 

VWDUHD SDWULPRQLDO UHVSHFWLY DQVDPEOXO GUHSWXULORU

L DQJDMDPHQWHORU SDWULPRQLDOH H[LVWHQWH OD XQ PRPHQW GDW


'UHSWXULOH

SDWULPRQLDOH

FXSULQG

GUHSWXULOH

GH

SURSULHWDWH

FHOH

GH

FUHDQ

FRQIHU

WLWXODULORU R SXWHUH DVXSUD EXQXULORU GUHSWXUL GH SURSULHWDWH VDX SRVLELOLWDWHD RE LQHULL XQRU SUHVWD LL
GLQ SDUWHD DOWRU SHUVRDQH GUHSWXUL GH FUHDQ

'UHSWXULOH GH SURSULHWDWH VH FRQFUHWL]HD]

vQ SRVLELOLWDWHD XWLOL] ULL EXQXULORU XVXV vQ VFRSXO

FRQVXPXOXL SURGXF LHL VDX IUXFWLILF ULL DFHVWRUD SHQWUX RE LQHUHD XQRU YHQLWXUL XVXVIUXFWXV 
Q JHQHUDO R vQWUHSULQGHUH GH LQH DQXPLWH GUHSWXUL GH SURSULHWDWH DVXSUD XQXL DQVDPEOX
YDULDW GH EXQXUL PDWHULDOH FXP VXQW WHUHQXULOH FO GLULOH VWRFXULOH GH P UIXUL GH PDWHULL SULPH GH
SURGXVH ILQLWH SUHFXP L QHPDWHULDOH UHSUH]HQWDWH GH EUHYHWH OLFHQ H P UFL GH IDEULF

L DOWH

HOHPHQWH QHFRUSRUDOH
'UHSWXULOH GH FUHDQ

 DGLF

GUHSWXUL DVXSUD WHU LORU FRQVWDX vQ DQJDMDPHQWH FRQWUDFWDWH GH

DQXPL L SDUWHQHUL FXP VXQW FOLHQ LL DOH F URU WHUPHQH GH SODW FRQYHQLWH vQ DYDQV DX R VFDGHQ
XOWHULRDU

OLYU ULL EXQXULORU VDX VHUYLFLLORU SUHFXP L GHELWRULL vQWUHSULQGHULL vQ FDOLWDWHD ORU GH

EHQHILFLDUL DL XQRU vPSUXPXWXUL SHQWUX DQJDMDPHQWHOH GH UDPEXUVDUH vQ YLLWRU D FDSLWDOXOXL L


FRVWXOXL DIHUHQW DFHVWXLD VXE IRUP

GH GREkQG 3ULQ XUPDUH FRQWXULOH GH LPRELOL] UL FOLHQ L L

GHELWRUL FRUHVSXQ] WRDUH GUHSWXULORU GH SURSULHWDWH L GH FUHDQ

VH YRU UHJ VL vQ DFWLYXO ELODQ XOXL

$QJDMDPHQWHOH SDWULPRQLDOH FRUHVSXQ] WRDUH REOLJD LLORU SH FDUH vQWUHSULQGHUHD WUHEXLH V


RQRUH]H OD R DQXPLW

VFDGHQ

OH

VXQW vQUHJLVWUDWH vQ SDVLYXO ELODQ XOXL

Q IXQF LH GH RULJLQHD ORU DQJDMDPHQWHOH SRW IL FRQVHFLQ D XQRU GHFL]LL YROXQWDUH VDX D XQRU
REOLJD LL LPSXVH vQWUHSULQGHULL $VWIHO vPSUXPXWXULOH FRQWUDFWDWH VDX REOLJD LLOH GH SODW

ID

GH

IXUQL]RUL VXQW UH]XOWDWXO XQRU DQJDMDPHQWH OLEHU VXEVFULVH GH vQWUHSULQGHUH FRQFUHWL]DWH vQ GDWRULL
UHIOHFWDWH vQ SDVLY vQ WLPS FH REOLJD LLOH ILVFDOH FRQVWLWXLH SUHOHY UL REOLJDWRULL LPSXVH DFHVWHLD
vQUHJLVWUDWH WRW vQ SDVLYXO ELODQ XOXL
'H DVHPHQHD DQJDMDPHQWHOH SDWULPRQLDOH SRW IL GLIHUHQ LDWH vQ IXQF LH GH HIHFWHOH ORU vQ
DQJDMDPHQWH FRUHVSXQ] WRDUH GDWRULLORU L DQJDMDPHQWH FRUHVSXQ] WRDUH FDSLWDOXULORU SURSULL &HOH
FRUHVSXQ] WRDUH GDWRULLORU LPSOLF vQ JHQHUDO SHQWUX vQWUHSULQGHUH REOLJD LD GH SODW
L

GH

UDPEXUVDUH

GDWRULLORU

vQ

IXQF LH

GH

PRGDOLWDWHD

VFDGHQ D

$QJDMDPHQWHOH FRUHVSXQ] WRDUH FDSLWDOXULORU SURSULL DSDU vQ OHJ WXU

FRQYHQLWH

D GREkQ]LORU
vQ

FRQWUDFW

FX UHPXQHUDUHD SURSULHWDULORU

IRQGXULORU SXVH OD GLVSR]L LD vQWUHSULQGHULL VXE IRUPD GH DSRUW LQL LDO OD FRQVWLWXLUHD

FDSLWDOXOXL

VRFLDO VDX SHQWUX DSRUW QRX FX RFD]LD XQHL FUHWHUL GH FDSLWDO VDX SHQWUX DFFHSWDUHD PHQ LQHULL
SURILWXULORU QHGLVWULEXLWH FDUH vQ IDSW UHSUH]LQW

UH]HUYH FH YRU PDMRUD

FDSLWDOXO

SURSULX

SULQ

vQFRUSRUDUHD ORU vQ FXDQWXPXO DFHVWXLD


&DSLWDOXULOH

SURSULL

vQWUHSULQGHULL FX WRDWH F

H[SULP

YDORDUHD

GUHSWXULORU

SH

FDUH

SURSULHWDULL

SURSULHWDULL V L VXQW vQ JHQHUDO QHVLJXUH $VWIHO SURSULHWDULL QX EHQHILFLD]


FDUH V
XQHL

OH

GH LQ

DVXSUD

DQJDMDPHQWHOH GH UHPXQHUDUH L GH UDPEXUVDUH OXDWH GH DFHDVWD ID

GH

GH QLFL R JDUDQ LH IHUP

OH DVLJXUH UHFXSHUDUHD IRQGXULORU LQYHVWLWH L QLFL GH R FHUWLWXGLQH vQ FHHD FH SULYHWH GDWD

HYHQWXDOH

UHFXSHU ULL

OHJ WXU

FX

FDSLWDOXULOH

LQYHVWLWH

H[LVW

ULVFXO

GH

QHGLVWULEXLUH

GLYLGHQGHORU vQ LSRWH]D vQ FDUH UH]XOWDWHOH RE LQXWH GH vQWUHSULQGHUH YRU IL VODEH Q FRPSHQVDUHD


ULVFXULORU FDUH GHFXUJ GLQ DFHDVW

LQFHUWLWXGLQH SURSULHWDULL SRW EHQHILFLD GH WUHL DYDQWDMH PDMRUH L


vQWUHSULQGHUHD DUH R HYROX LH ILQDQFLDU

DQXPH GLYLGHQGH VXSHULRDUH GDF


UH]XOWDWH

EXQH

OD

VIkULWXO

H[HUFL LXOXL

FRQWDELO

QHILLQG

IDYRUDELO

JDUDQWDW

vQ

FD]

L GHJDM
FRQWUDU 

LHL SH FDUH vQWUHSULQ] WRULL R GH LQ vQ vQWUHSULQGHUH FKLDU

FUHWHUHD FDSLWDOXULORU SURSULL GHFL D ERJ


GDF

UHPXQHUDUHD

QX SRDWH IL DYXW vQ YHGHUH XQ DQXPLW WHUPHQ SHQWUX UHFXSHUDUHD VD L GUHSWXO GH SDUWLFLSDUH OD

GHFL]LLOH PDMRUH GLQ DFWLYLWDWHD vQWUHSULQGHULL vQ VSHFLDO OD FHOH UHIHULWRDUH OD GHVHPQDUHD FRQGXFHULL
DFHVWHLD 
'HFL

VWXGLXO

MXULGLF

DO

ELODQ XOXL

SHUPLWH

SUH]HQWDUHD

GUHSWXULORU

DQJDMDPHQWHORU

SDWULPRQLDOH
6WXGLXO ILQDQFLDU DO ELODQ XOXL SXQH vQ HYLGHQ

UHOD LD GLQWUH VXUVHOH IRQGXULORU UHVXUVHOH L

QHYRLOH XWLOL] ULOH F URUD OD VXQW DORFDWH IRQGXULOH VDX DOWIHO VSXV UHOD LD GLQWUH VXUVHOH ILQDQFLDUH
GH

DFRSHULUH

VLQWHWLF

PLMORDFHORU

SDWULPRQLDOH

SDVLYXO

DFWLYXO

GLQWUH

PLMORDFHOH

ELODQ XOXL

FRQWDELO

SDWULPRQLDOH
$VWIHO

DOH

SDVLYXO

vQWUHSULQGHULL
DSDUH

FD

VDX
VLQWH]

PDL
D

DQJDMDPHQWHORU FRQWUDFWDWH RSWLFD MXULGLF VDX FD R LQYHQWDULHUH D VXUVHORU GH ILQDQ DUH RSWLFD
ILQDQFLDU vQ WLPS FH HOHPHQWHOH vQVFULVH vQ DFWLY FRUHVSXQG XQRU GUHSWXUL SDWULPRQLDOH VXE DVSHFW
MXULGLF VDX XQRU DORF UL GH IRQGXUL SHQWUX DFKL]L LRQDUHD DFHVWRU GUHSWXUL VXE DVSHFW ILQDQFLDU 
$FHDVW
SUH]HQWDW

GXEO

SUH]HQWDUH

SRVWXULORU

GH

DFWLY

SDVLY

GLQ

ELODQ XO

vQWUHSULQGHULL

vQ ILJ 

3UH]HQWDUHD

(OHPHQWHOH SDWULPRQLXOXL

ELODQ XOXL

$FWLY

FRQWDELO
'UHSWXUL

-XULGLF

3DVLY
$QJDMDPHQWH ID

GH SURSULHWDWH

GH FUHDQ

GH

SURSULHWDUL FDSLWDOXUL
SURSULL

WHU L GDWRULL

8WLOL]DUHD IRQGXULORU JHVWLR

ILQDQFLDU

6XUVHOH IRQGXULORU JHVWLRQD

QDWH GH vQWUHSULQGHUH

WH GH vQWUHSULQGHUH

1(92,
)LJ 

5(6856(

'XEOD UHSUH]HQWDUH D SDWULPRQLXOXL

HVWH

%LODQ XO

FRQVWLWXLH

GRFXPHQWXO

SULQFLSDO

FDUH

VW

OD

ED]D

HYDOX ULL

SDWULPRQLDOH

vQWUHSULQGHULL ,QGLIHUHQW GH PRPHQWXO OD FDUH VH vQFKHLH ELODQ XO PHQ LQHUHD HJDOLW
WRWDOH vQVFULVH vQ DFWLYXO L SDVLYXO ELODQ XOXL FRQVWLWXLH R UHJXO
vQWRFPLUHD

ELODQ XOXL

HD

UHSUH]HQWkQG

GH

IDSW

SULQFLSLXO

WHKQLFH VDX FRQYHQ LRQDOH FL SHQWUX F


FDUH VXQW GH IDSW GRX
UHIOHFW

HYLGHQ LD]

LL vQWUH VXPHOH

FH WUHEXLH VWULFW UHVSHFWDW

ILQDQFLDU

FRQVWLWXLUHD SDWULPRQLXOXL XQHL vQWUHSULQGHUL (JDOLWDWHD ELODQ LHU

IXQGDPHQWDO

FDUH

OD

VXV LQH

HVWH QHFHVDU QX SHQWUX UD LXQL

R LGHQWLWDWH IXQGDPHQWDO

vQWUH DFWLY L SDVLY

UHSUH]HQW UL GLIHULWH DOH DFHOHLDL P ULPL HFRQRPLFH 'HRDUHFH SDVLYXO

VXUVHOH IRQGXULORU FRQVWLWXLWH GH vQWUHSULQGHUH LDU DFWLYXO JUXSHD]

DIHFWDWH DFHVWH IRQGXUL vQVHDPQ

QLFL R UHVXUV

QX SRDWH U PkQH I U

XWLOL] ULOH F URUD OH VXQW

DORFDUH GXS

FXP QX SRDWH

H[LVWD QLFL R QHYRLH GH ILQDQ DUH I U

VXUVH GH IRQGXUL UHVSHFWLY QLFL XQ HOHPHQW GH DFWLY QX SRDWH

H[LVWD I U

GH DFRSHULUH Q DFHVWH FRQGL LL HJDOLWDWHD vQWUH VXPD DFWLYXOXL

FHD

R DQXPLW
SDVLYXOXL

VXUV

ILQDQFLDU

UHSUH]LQW 

GH

IDSW

HJDOLWDWHD

QHFHVDU

vQWUH

YDORDUHD

QHYRLORU

GH

ILQDQ DUH

DFWLYXO L FHD D VXUVHORU GH ILQDQ DUH GH FDUH GLVSXQH vQWUHSULQGHUHD SDVLYXO 


 $1$/,=$ 0,-/2$&(/25 (&2120,&( ',1 3$75,021,8/ 175(35,1'(5,,
 $QDOL]D JHQHUDO

D HOHPHQWHORU SDWULPRQLDOH

0LMORDFHOH HFRQRPLFH VDX HOHPHQWHOH SDWULPRQLDOH VXQW FXSULQVH vQ DFWLYXO ELODQ XOXL L VXQW
IRUPDWH GLQ DFWLYHOH LPRELOL]DWH L DFWLYHOH FLUFXODQWH FDUH VXQW XWLOL]DWH vQ SURFHVHOH GH LQYHVWL LL
DSURYL]LRQDUH SURGXF LH VWRFDUH FRQVHUYDUH GHVIDFHUH L vQFDVDUH D FRQWUDYDORULL EXQXULORU VDX
VHUYLFLLORU SURGXVH
3RDWH IL HIHFWXDW
DFHVWRUD VDX R DQDOL]
&RQILJXUD LD

R DQDOL]

GH VWUXFWXU

D HOHPHQWHORU SDWULPRQLDOH R DQDOL]

vQ GLQDPLF

SULQ LQWHUPHGLXO P ULPLORU UHODWLYH GH FRRUGRQDUH


HOHPHQWHORU

SDWULPRQLDOH

DOH

vQWUHSULQGHULL

FRQIRUP

DFWLYXOXL

GLQ

ELODQ XO

FRQWDELO HVWH XUP WRDUHD


, $FWLYH LPRELOL]DWH
 $FWLYH LPRELOL]DWH FRUSRUDOH
D

7HUHQXUL

0LMORDFH IL[H

,QYHVWL LL vQ FXUV GH H[HFX LH

 ,PRELOL] UL QHFRUSRUDOH
D

&KHOWXLHOL GH FRQVWLWXLUH D vQWUHSULQGHULL

&KHOWXLHOL GH FHUFHWDUHGH]YROWDUH

&RQFHVLXQL

3URJUDPH LQIRUPDWLFH FUHDWH vQ vQWUHSULQGHUH VDX DFKL]L LRQDWH GH OD WHU L

&KHOWXLHOL

SHQWUX

IRQGXO

FRPHUFLDO

FKHOWXLHOL

HIHFWXDWH

SHQWUX

SHQHWUDUHD SH DQXPLWH SLH H UHFODP SXEOLFLWDWH HWF


I

$OWH LPRELOL] UL QHFRUSRUDOH

 ,PRELOL] UL ILQDQFLDUH
D

7LWOXUL GH SDUWLFLSDUH

PSUXPXWXUL DFRUGDWH SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ

 7RWDO LPRELOL] UL 


,, $FWLYH FLUFXODQWH
 6WRFXUL GH PDWHULL SULPH L PDWHULDOH FRQVXPDELOH L VWRFXUL DIODWH OD WHU L
 3URGXF LD vQ FXUV GH H[HFX LH
 $QLPDOH
 0 UIXUL

PHQ LQHUHD

VDX

 $OWH DFWLYH FLUFXODQWH FOLHQ L DYDQVXUL DFRUGDWH IXUQL]RULORU DF LRQDUL SHQWUX FDSLWDOXO
VXEVFULV L QHY UVDW DOWH FUHDQ H WLWOXUL GH SODVDPHQW HWF
 &RQWXUL OD E QFL FDVD L DFUHGLWLYH VXPH SXVH OD GLVSR]L LD IXUQL]RULORU
 7RWDO DFWLYH FLUFXODQWH 
 $QDOL]D VWUXFWXULL DFWLYXOXL
2 DVWIHO GH DQDOL]

VH HIHFWXHD]

FX DMXWRUXO UDWHORU GH VWUXFWXU 0HWRGD UDWHORU FRQVWLWXLH XQ

LQVWUXPHQW RSHUD LRQDO L HILFLHQW DO DQDOL]HL HFRQRPLFRILQDQFLDUH


5DWHOH GH VWUXFWXU

HFRQRPLFRILQDQFLDU

VH VWDELOHVF FD UDSRUW vQWUH XQ SRVW VDX R JUXS

GH

SRVWXUL GLQ DFWLY VDX SDVLY L WRWDOXO DFWLYXOXL VDX SDVLYXOXL GLQ ELODQ SUHFXP L FD UDSRUW vQWUH
GLIHULWH FRPSRQHQWH GH DFWLY UHVSHFWLY GH SDVLY Q FLXGD VLPSOLW
IXUQL]HD]

LQGLFD LL HGLILFDWRDUH SULYLQG VLWXD LD ILQDQFLDU

LL VDOH WHKQLFH DFHDVW

PHWRG

HFRQRPLFRILQDQFLDU D vQWUHSULQGHULL

PDL DOHV vQ FD]XO DQDOL]HORU FRPSDUDWLYH vQ WLPS L VSD LX


Q

VLVWHPXO

LQIRUPD LRQDO
LPRELOL] ULORU

L

UDWHORU

GH

WRWRGDW 

UDWD

VWUXFWXU

PDL

VWRFXULORU

DOH

IUHFYHQW

UDWD

DFWLYXOXL

UHFRPDQGDWH

FUHDQ HORU

UDWD

vQ

FHOH

PDL

VHPQLILFDWLYH

OLWHUDWXUD

GLVSRQLELOLW

LORU

GH

FD

VSHFLDOLWDWH

7RDWH

DFHVWH

YDORDUH

VXQW

UDWH

UDWD

UHIOHFW

SUHSRQGHUHQW DVSHFWH SULYLQG SDWULPRQLXO HFRQRPLF DO vQWUHSULQGHULL DSDUWHQHQ D VHFWRULDO QDWXUD


LL L PDL SX LQ DVSHFWH GH SROLWLF

ILQDQFLDU 

 5DWD DFWLYHORU LPRELOL]DWH 5

 FDOFXODW

DFWLYLW

DFWLYXOXL GLQ ELODQ UHSUH]LQW

SRQGHUHD HOHPHQWHORU SDWULPRQLDOH FH VHUYHVF vQWUHSULQGHUHD vQ PRG

SHUPDQHQW 1LYHOXO DFHVWXL LQGLFDWRU VH GHWHUPLQ

VH H[SULP

vQ XQLW

$FWLYH LPRELOL]DWH YDORDUHD PHGLH

VH H[SULP

vQ SURFHQWH

FRPSRQHQW

UDWD DFWLYHORU LPRELOL]DWH L FD UDSRUW vQWUH DFWLYHOH LPRELOL]DWH L

SDWULPRQLDO DFWLYHOH FLUFXODQWH UH]XOWDWXO L FRQ LQXWXO ILLQG GHVLJXU DOWXO

( $& ) =

5HOD LD GH PDL VXV UHSUH]LQW


XQLW

 

$FWLY WRWDO YDORDUH PHGLH

8QLL DQDOLWL FDOFXOHD]


FHDODOW

$FWLY WRWDO YDORDUH PHGLH

L VLPSOH VDX

GDF

FRQIRUP UHOD LHL

$FWLYH LPRELOL]DWH YDORDUHD PHGLH

GDF

FD UDSRUW vQWUH DFWLYHOH LPRELOL]DWH L WRWDOXO

L VLPSOH VDX vQ

$FWLYH LPRELOL]DWH YDORDUHD PHGLH


$FWLYH FLUFXODQWH YDORDUH PHGLH
R P ULPH UHODWLY

GH FRRUGRQDUH L HD SRDWH IL H[SULPDW

vQ

 SULQ vQPXO LUHD FX FXP GH DOWIHO SRW IL H[SULPDWH PDMRULWDWHD WLSXULORU

GH UDWH
5DWD

DFWLYHORU

LPRELOL]DWH

P VRDU

JUDGXO

GH

LQYHVWLUH

FDSLWDOXOXL

vQ

vQWUHSULQGHUHD

DQDOL]DW 
&RQ LQXWXO

GLIHULW

DO

FRPSRQHQWHORU

DFWLYHORU

LPRELOL]DWH

SUHFXP

DFHVWRU FRPSRQHQWH OD DF LXQHD IDFWRULORU WHKQLFL MXULGLFL HFRQRPLFL MXVWLILF

UHDF LD

QXDQ DW

XWLOL]DUHD vQ WHRULD L

D XQRU UDWH FRPSOHPHQWDUH L DQXPH

5DWD LPRELOL] ULORU FRUSRUDOH 5


5

,PRELOL]

SUDFWLFD HFRQRPLF

 FDOFXODW

FRQIRUP UHOD LHL

UL FRUSRUDOH YDORDUHD PHGLH

$FWLY WRWDO YDORDUH PHGLH
0 ULPHD DFHVWHL UDWH HVWH GHWHUPLQDW vQ SULPXO UkQG GH QDWXUD DFWLYLW

LL vQWUHSULQGHULL

$VWIHO vQ UDPXULOH LQGXVWULHL JUHOH L vQ FHOH FDUH IRORVHVF HFKLSDPHQWH LPSRUWDQWH FD YROXP VDX

FRVWLVLWRDUH DFHDVW

UDW

vQUHJLVWUHD]

YDORUL ULGLFDWH 'LPSRWULY vQ UDPXULOH FDUH SUHVXSXQ R VODE

GRWDUH WHKQLF UDWD LPRELOL] ULORU FRUSRUDOH HVWH UHODWLY UHGXV 


3HQWUX vQWUHSULQGHULOH GLQ DFHODL VHFWRU GH DFWLYLWDWH UDWD LPRELOL] ULORU FRUSRUDOH GHSLQGH
GH RS LXQLOH VWUDWHJLFH DOH ILHF UHLD GH SROLWLFD GH GH]YROWDUH GH FRQGL LLOH FRQFUHWH vQ FDUHL
GHVI RDU

DFWLYLWDWHD 'DWRULW

FRQGL LLORU YDULDWH FDUH LQIOXHQ HD]

GH VWDELOLW R P ULPH RSWLP R UDW

GH UHIHULQ

FRPSDUDELOH UDWD DFWLYHORU LPRELOL]DWH DUDW


FUL]H GH D VH DGDSWD OD VFKLPEDUHD EUXVF
SRQGHUH ULGLFDW
GLVSRQLELOLW

P VXUD FDSDFLW

F SHQWUX vQWUHSULQGHUL

LL DFHVWRUD GH D UH]LVWD vQ FD]XO XQHL

D WHKQLFLL VDX D FHULQ HORU SLH HL /D vQWUHSULQGHULOH FX R

D LPRELOL] ULORU FRUSRUDOH RSHUHD]

PDL GLILFLO R FRQYHUVLH D

DFWLYHORU VDOH vQ

L L HOH VXQW PDL SX LQ DGDSWDELOH OD VFKLPE ULOH EUXWH DOH WHKQLFLL VDX DOH SLH HL

5DWD LPRELOL] ULORU QHFRUSRUDOH 5

 FDOFXODW

DFHVW LQGLFDWRU HVWH IRDUWH GLILFLO

 7RWXL VSHFLDOLWLL DSUHFLD]

FRQIRUP UHOD LHL

,PRELOL]DWH ILQDQFLDUH YDORDUHD PHGLH

$FWLY WRWDO YDORDUH PHGLH0 ULPHD DFHVWXL LQGLFDWRU DUH R OHJ WXU

GLUHFW

FX DFWLYLWDWHD GH FHUFHWDUH D vQWUHSULQGHULL vQ

YHGHUHD SURPRY ULL SURJUHVXOXL WLLQ LILFRWHKQLF FX DFWLYLWDWHD GH LQIRUPDWL]DUH D vQWUHSULQGHULL FX


PHQ LQHUHD SR]L LHL SH SLD
5DWD

LPRELOL] ULORU

ILQDQFLDUH

VDX FX SHQHWUDUHD SH QRL SLH H HWF
FDUH

ILQDQFLDUH SH FDUH vQWUHSULQGHUHD DQDOL]DW


FX RFD]LD RSHUD LLORU GH FUHGLWDUH H[WHUQ

,PRELOL]

H[SULP

LQWHQVLWDWHD

OHJ WXULORU

OHD VWDELOLW FX DOWH XQLW


L VH FDOFXOHD]

UHOD LLORU

L HFRQRPLFH PDL DOHV

FRQIRUP UHOD LHL

UL ILQDQFLDUH YDORDUHD PHGLH

$FWLY WRWDO YDORDUH PHGLH3ROLWLFD GH LQYHVWL LL ILQDQFLDUH HVWH VWUkQV OHJDW

GH P ULPHD vQWUHSULQGHULL L DFHDVWD H[SOLF

YDORULOH PLFL DOH UDWHL LPRELOL] ULORU ILQDQFLDUH vQ FD]XO vQWUHSULQGHULORU PLFL UHVSHFWLY YDORULOH
IRDUWH PDUL vQ FD]XO KROGLQJXULORU

$SOLFD LD 
3HQWUX HGLILFDUH FRQVLGHU P GRX

vQWUHSULQGHUL FX VLWXD LL VHPQLILFDWLY GLIHULWH vQ FHHD FH

SULYHWH UDWHOH GH LPRELOL]DUH vQWUHSULQGHUHD ; L vQWUHSULQGHUHD <


7DEHOXO
QWUHSULQGHUHD ;

6SHFLILFDUH([HUFL LXO

([HUFL LXO

([HUFL LXO

SUHFHGHQW

FXUHQW

SUHFHGHQW

FXUHQW([HUFL LXO

5DWD DFWLYHORU
LPRELOL]DWH
5DWD LPRELOL] ULORU
FRUSRUDOH
5DWD LPRELOL] ULORU
QHFRUSRUDOH
5DWD LPRELOL] ULORU
ILQDQFLDUH

FUW

1U

QWUHSULQGHUHD <$QDOL]kQG UH]XOWDWHOH GLQ WDEHOXO VH FRQVWDW


SHVWH GRX

UDWD GH LPRELOL]DUH D DFWLYHORU HVWH GH

RUL PDL PDUH OD vQWUHSULQGHUHD ; FRPSDUDWLY FX vQWUHSULQGHUHD < FHHD FH VH SRDWH

H[SOLFD SULQ DSDUWHQHQ D OD VHFWRDUH GH DFWLYLWDWH GLIHULWH 5DWD LPRELOL] ULORU FRUSRUDOH vQ DPEHOH
FD]XUL HVWH IRDUWH DSURSLDW

GH FHD D DFWLYHORU LPRELOL]DWH FD XUPDUH D SUHSRQGHUHQ HL DFHVWXL

HOHPHQW vQ WRWDOXO LPRELOL] ULORU 5DWD LPRELOL] ULORU QHFRUSRUDOH HVWH PDL PDUH OD vQWUHSULQGHUHD ;
FRPSDUDWLY FX vQWUHSULQGHUHD < L DFHDVWD vQWUXFkW vQWUHSULQGHUHD ; DUH SRVLELOLW

L PDL PDUL vQ FHHD

FH SULYHWH DFWLYLWDWHD GH FHUFHWDUHGH]YROWDUH GH VWXGLX DO SLH HL GH LQIRUPDWL]DUH HWF GDU vQ


DPEHOH

FD]XUL

UDWD

LPRELOL] ULORU

QHFRUSRUDOH

SRDWH

IL

DSUHFLDW

FD

ILLQG

UHODWLY

UHGXV 

5DWD

PRELOL] ULORU ILQDQFLDUH HOHPHQW SDWULPRQLDO vQUHJLVWUDW QXPDL OD vQWUHSULQGHUHD ; L vQWUR SURSRU LH
UHGXV FRQILUP

DSUHFLHUHD DQWHULRDU

LQYHVWL LLORU ILQDQFLDUH &D WHQGLQ

UHIHULWRDUH OD OHJ WXUD GLQWUH P ULPHD ILUPHL L P ULPHD

 VH DSUHFLD]

FHORU LPRELOL]DWH FRUSRUDOH FDUH VHPQLILF

IDYRUDELO UHGXFHUHD UDWHL DFWLYHORU LPRELOL]DWH L D

R FUHWHUH D IOH[LELOLW

LL vQWUHSULQGHULL D FDSDFLW

LL HL GH

D VH DGDSWD OD HYHQWXDOHOH VFKLPE UL DOH PHGLXOXL HFRQRPLF


 5DWD DFWLYHORU FLUFXODQWH 5

!
"

GLQ ELODQ

L VH FDOFXOHD]

UHSUH]LQW

SRQGHUHD DFWLYHORU FLUFXODQWH vQ WRWDOXO DFWLYHORU

FRQIRUP UHOD LHL

$FWLYH FLUFXODQWH VROGXO PHGLX

$FWLY WRWDO YDORDUH PHGLH

%#
$

&D L UDWHOH DFWLYHORU LPRELOL]DWH UDWD DFWLYHORU FLUFXODQWH VH SRDWH H[SULPD vQ XQLW

L VLPSOH

VDX vQ SURFHQWH
QWUH UDWD DFWLYHORU LPRELOL]DWH L UDWD DFWLYHORU FLUFXODQWH H[LVW
= 


VDX

= 

+ 5

1
)

+5

0
%)

'
%&

(
&

UHOD LD

&D L vQ FD]XO DFWLYHORU LPRELOL]DWH SHQWUX SURFHVXO PDQDJHULDO GH GHFL]LH VXQW RSHUD LRQDOH
UDWHOH

DQDOLWLFH

GLVSRQLELOLW

DOH

DFWLYHORU

FLUFXODQWH

UDWD

VWRFXULORU

UDWD

FUHDQ HORU

FRPHUFLDOH

UDWD

LORU L SODVDPHQWHORU

$ 5DWD VWRFXULORU 5

VH GHWHUPLQ

FD UDSRUW vQWUH VWRFXO PHGLX GH PDWHULL SULPH PDWHULDOH

RELHFWH GH LQYHQWDU HWF L DFWLYXO WRWDO FRQIRUP UHOD LHL


5

6WRFXUL VWRFXO PHGLX

$FWLY WRWDO YDORDUH PHGLH

5DWD VWRFXULORU LD YDORUL GLIHULWH GH OD XQ VHFWRU OD DOWXO vQ IXQF LH GH QDWXUD DFWLYLW

LL PDL

ULGLFDWH OD vQWUHSULQGHULOH GLQ VIHUD SURGXF LHL L GLVWULEX LHL GH EXQXUL PDWHULDOH L IRDUWH VF ]XWH vQ
VIHUD VHUYLFLLORU 'XUDWD FLFOXOXL GH H[SORDWDUH VH UHIOHFW

GLUHFW vQ DFHDVW

FLFOX

GH

PRGLILF

H[SORDWDUH
VXE

OXQJ

LQIOXHQ D

UDWD

VWRFXULORU

IDFWRULORU

HVWH

ULGLFDW

FRQMXQFWXUDOL

LQYHUV

UDW /D vQWUHSULQGHULOH FX

7RWRGDW 

FRQGL LLORU

SLH HL

QLYHOXO

$QXPLWH

VWRFXULORU

VH

FRPSRQHQWH

VSHFXODWLYH SRW GHWHUPLQD R PDMRUDUH D VWRFXULORU UHVSHFWLY R GLPLQXDUH D DFHVWRUD (VWH vQ VSHFLDO
FD]XO XQRU PDWHULL SULPH PDWHULDOH HWF OD FDUH VH vQUHJLVWUHD]

IUHFYHQW IOXFWXD LL GH SUH XUL

$SUHFLHUHD HYROX LHL vQ WLPS D VWRFXULORU UHVSHFWLY D UDWHL VWRFXULORU QHFHVLW


LL DGPL kQGXVH FD UHOD LH PLQLP

75
6

GH HFKLOLEUX VWUXFWXUDO UHOD LD


> ,

QLYHOXO DFWLYLW

FRUHODUHD FX

vQ FDUH

6
75

 LQGLFHOH GH GLQDPLF

DO FLIUHL GH DIDFHUL

 LQGLFHOH GH GLQDPLF

DO VWRFXULORU

'HFL

FUHWHUH

YROXPXOXL

GH

DFWLYLWDWH

JHQHUHD]

QFHWLQLUHD URWD LHL VWRFXULORU IRUPDUHD VWRFXULORU I U


QHJDWLY
VROYDELOLW

GDWRULW

GLILFXOW

LL vQWUHSULQGHULL

LORU

GH

WUDQVIRUPDUH

vQ

VSRULUH

MXVWLILFDW

PLFDUH VDX FX PLFDUH OHQW


OLFKLGLW

FRQVHFLQ HORU

VWRFXULORU

VH DSUHFLD]

QHJDWLYH

DVXSUD

6WRFXULOH

VXQW

IRUPDWH

GLQWUR

VHULH

GH

HOHPHQWH

PDWHULL

SULPH

PDWHULDOH

SURGXF LH

QHWHUPLQDW SURGXVH ILQLWH QHYkQGXWH P UIXUL HWF L SRQGHUHD ORU vQ SDWULPRQLXO vQWUHSULQGHULL
SUHFXP L HYROX LD vQ WLPS FRQVWLWXLH LQIRUPD LL LQGLVSHQVDELOH IXQGDPHQW ULL SROLWLFLL FRPHUFLDOH Q
DFHVW VFRS VH FDOFXOHD] 

(5

6WRFXO PHGLX GH PDWHULL SULPH

$FWLYH FLUFXODQWH VROG PHGLX

(5

)
1

C
AB

5DWD SURGXF LHL QHWHUPLQDWH

 1

)

FD
E

5DWD PDWHULLORU SULPH

@A9

$FWLYH FLUFXODQWH VROG PHGLX

E
FD

vQ FDUH
OD VIkULWXO SHULRDGHL

 LGHP OD vQFHSXWXO SHULRDGHL


F

5DWD SURGXVHORU ILQLWH GLQ VWRF

I
PD

)

6WRFXO PHGLX GH SURGXVH ILQLWH

$FWLYH FLUFXODQWH VROGXO PHGLX

5DWD VWRFXULORU GH P UIXUL FXPS UDWH GLQ DIDU


5

FX VFRSXO UHYkQ] ULL ORU OD WHU L 

6WRFXO PHGLX GH P

UIXUL

6ROG PHGLX DO DFWLYHORU FLUFXODQWH

Q
R

3HQWUX GHWHUPLQDUHD DFHVWRU


QHFHVLW

(5

PD
I

VWRFXO GH SURGXF LH QHWHUPLQDW

UDWH VH SRDWH IRORVL GUHSW ED]

GH

UDSRUWDUH

vQ

IXQF LH

GH

L L WRWDOXO DFWLYXOXL
1LYHOXO

UDWHORU

GH

VWRFXUL

GLIHU

vQ

IXQF LH

GH

QDWXUD

DFWLYLW

LL

OD

vQWUHSULQGHULOH

VHFWRDUHOH SURGXFWLYH FX FLFOX GH H[SORDWDUH OXQJ UDWD SURGXF LHL QHWHUPLQDWH vQUHJLVWUHD]

GLQ

YDORUL

ULGLFDWH LDU vQ vQWUHSULQGHULOH FRPHUFLDOH SUHSRQGHUHQWH VXQW VWRFXULOH GH P UIXUL HWF

S!
!

% 5DWD FUHDQ HORU FRPHUFLDOH 5

SRDWH IL GHWHUPLQDW

SH ED]D UHOD LHL

6ROGXO PHGLX DO FUHDQ HORU FRPHUFLDOH

9DORDUHD PHGLH D DFWLYXOXL WRWDO

TUT

&UHDQ HOH FRPHUFLDOH VXQW IRUPDWH vQ VSHFLDO GLQ FOLHQ L P UIXUL IDFWXUDWH SHQWUX FOLHQ L L
IXUQL]RULGHELWRUL
0 ULPHD UDWHL FUHDQ HORU FRPHUFLDOH HVWH GHWHUPLQDW

GH QDWXUD UHOD LLORU vQWUHSULQGHULL FX

SDUWHQHULL H[WHUQL vQ VSHFLDO GLQ DYDO FOLHQ LL GH WHUPHQHOH GH SODW


VDOH

7RWRGDW 

UDWD

FUHDQ HORU

FRPHUFLDOH

VXSRUW

LQIOXHQ D

DFWLYLWDWH vQ PDWHULH GH WHUPHQH GH SODW 'H DFHHD HD vQUHJLVWUHD]


QXOH vQ vQWUHSULQGHULOH DIODWH vQ FRQWDFW GLUHFW FX R FOLHQWHO
FRPHU

FX

DP QXQWXO

SUHVW UL

GH

VHUYLFLL

vQWUHSULQGHUL UDWD FUHDQ HORU FRPHUFLDOH vQUHJLVWUHD]


FD] OD DOWXO vQ IXQF LH GH QDWXUD DFWLYLW
& 5DWD GLVSRQLELOLW

FOLHQWHOHL

GRPHQLXOXL

FHL DFKLW

SRSXOD LH

HWF 

UHOD LLOH

LQWHU

YDORUL PDL ULGLFDWH HYLGHQW FX YDULD LL GH OD XQ

LL

LORU E QHWL L SODVDPHQWHORU 5

6ROGXO PHGLX DO
5

GH

FXPS U WXULOH vQ
Q

VH GHWHUPLQ

FD UDSRUW vQWUH VXPD

LORU E QHWL L D WLWOXULORU GH SODVDPHQW L UHVSHFWLY DFWLYXO WRWDO FRQIRUP UHOD LHL

`Y

GLVSRQLELOLW

F WUH

VSHFLILFH

YDORUL IRDUWH VF ]XWH VDX YDORUL

QXPHURDV

W
XV

QXPHUDU

SH FDUH OH DFRUG

X]DQ HORU

GLVSRQLELOLW

LORU E

QHWL

6ROGXO PHGLX DO
SODVDPHQWHORU PRELOLDUH

6ROG PHGLX DO DFWLYHORU FLUFXODQWH

3HQWUX R LQYHVWLJDUH PDL DQDOLWLF

VH SRW GHWHUPLQD GRX

UDWH GLVWLQFWH UDWD GLVSRQLELOLW

LORU

E QHWL L UDWD SODVDPHQWHORU E QHWL vQ SDWULPRQLXO vQWUHSULQGHULL ,QIRUPD LLOH IXUQL]DWH GH DFHVW
LQGLFDWRU VXQW H[WUHP GH IUDJLOH QHFHVLWkQG R LQWHUSUHWDUH QXDQ DW
GLVSRQLELOLW

LORU E QHWL SRDWH DYHD GXEO

SRDWH UHIOHFWD R VLWXD LH IDYRUDELO

GH OD FD] OD FD] QVXL QLYHOXO

VHPQLILFD LH R YDORDUH ULGLFDW

D GLVSRQLELOLW

LORU E QHWL

vQ WHUPHQL GH HFKLOLEUX ILQDQFLDU GDU SRDWH IL L VHPQXO GH LQHULL

XQRU UHVXUVH LQVXILFLHQW XWLOL]DWH DO XQRU UHVXUVH QHSURGXFWLYH GH DVHPHQHD GLVSRQLELOLW

LOH SRW

vQUHJLVWUD YDULD LL GH PDUH DPSOLWXGLQH vQ LQWHUYDOH IRDUWH VFXUWH vQ FkWHYD ]LOH vQFDV ULOH SRW V
FUHDVF

IRDUWH PXOW GDWRULW

XQRU SO

XQRU LQWU UL LPSRUWDQWH GH EDQL VDX GLPSRWULY V

VFDG

FD XUPDUH D

L IRDUWH FRQFHQWUDWH vQ WLPS


5DWD SODVDPHQWHORU PRELOLDUH HVWH GHWHUPLQDW

GH P ULPHD L GH IOH[LELOLWDWHD ILQDQFLDU

vQWUHSULQGHULL GH FDSDFLWDWHD DFHVWHLD GH D GHVI XUD R DFWLYLWDWH ILQDQFLDU

FRPSOH[ 

$SOLFD LD 
&RQVLGHU P

DFHOHDL

GRX

vQWUHSULQGHUL

<

GLQ

DSOLFD LDSHQWUX

FDUH

DX

IRVW

FDOFXODWH L UDWHOH DFWLYHORU FLUFXODQWH FRQIRUP WDEHOXOXL 


7DEHOXO
QWUHSULQGHUHD ;

1U

,QGLFDWRUL

([HUFL LXO

([HUFL LXO

([HUFL LXO

([HUFL LXO

FXUHQW

SUHFHGHQW

FXUHQW5DWD VWRFXULORU WRWDOH

FLUFXODQWH


5DWD DFWLYHORU

3


QWUHSULQGHUHD <

SUHFHGHQW

FUW

 UDWD PDWHULLORU SULPH


PDWHULDOHORU FRQVXPD
ELOH HWF
 UDWD P UIXULORU


5DWD FUHDQ HORU WRWDOH5DWD GLVSRQLELOLW

LORU

E QHWL L SODVDPHQWHORU
PRELOLDUH
 UDWD SODVDPHQWHORU
PRELOLDUH

6SUH GHRVHELUH GH UHOD LLOH DQWHULRDUH FDUH UHSUH]LQW


UHVSHFWLYH

GH

DFWLY

vQ

WDEHOXODX

IRVW

HYLGHQ LDWH

FUHDQ HORU WRWDOH FDUH vQVXPDWH FX UDWD GLVSRQLELOLW


OD UDWD JHQHUDO

QLWH

UDWH

SDU LDOH

UHVSHFWLY

UDWD

VWRFXULORU

DOH

HOHPHQWHORU

WRWDOH

UDWD

LORU E QHWL L SODVDPHQWHORU PRELOLDUH FRQGXF

D DFWLYHORU FLUFXODQWH GLQ UkQGXO DO WDEHOXOXL 

$QDOL]kQG UH]XOWDWHOH GLQ WDEHOXO SRW IL IRUPXODWH XUP WRDUHOH FRQFOX]LL JHQHUDOH
OD vQWUHSULQGHUHD ; DFWLYHOH FLUFXODQWH GH LQ vQ 3 R SRQGHUH GH 
vQ 3 DMXQJkQG OD 

 FDUH VSRUHWH VHQVLELO

FHD PDL PDUH SDUWH D FUHWHULL UDWHL DFWLYHORU FLUFXODQWH VD UHDOL]DW SH VHDPD UDWHL VWRFXULORU
WRWDOH UHVSHFWLY SH VHDPD FUHWHULL VWRFXOXL PHGLX ]LOQLF WRWDO OXFUX FDUH SRDWH IL SXV SH VHDPD
FUHWHULL YROXPXOXL GH DFWLYLWDWH vQ FD]XO XQHL DFWLYLW

L HILFLHQWH VDX SH VHDPD XQRU LPRELOL] UL

vQ VWRFXUL SHVWH QLYHOXO QHFHVDU vQ SHULRDGD FXUHQW vQ FD]XO XQHL DFWLYLW

L GHILFLWDUH

FRPSDUDWLY OD vQWUHSULQGHUHD < DFWLYHOH FLUFXODQWH GH LQ R SRQGHUH ULGLFDW vQ PHGLH GH 

UDWD

SODVDPHQWHORU

PRELOLDUH

vQWUHSULQGHUHD ; L QXO

GH UDWD VWRFXULORU WRWDOH 

REOLJD LXQL

DF LXQL

D

L 

HVWH

UHODWLY

vQ 3 
PLF

OD

OD vQWUHSULQGHUHD < DVSHFWH FDUH SRW IL SXVH SH VHDPD XQRU SRVLELOLW

UHGXVH L UHVSHFWLY LQH[LVWHQWH GH DFWLYLWDWH ILQDQFLDU


'HVLJXU F

FXPS UDWH

vQ 3

GLQ FDUH PDL PXOW GH MXP WDWH HVWH GDW

FRPSOHPHQWDU 

VLWXD LD PLMORDFHORU HFRQRPLFH GLQ SDWULPRQLXO vQWUHSULQGHULL SRDWH IL DSUHFLDW

SH ED]D XQRU DQDOL]H PDL FRPSOH[H vQ FDUH VXQW LQWURGXVH vQ GLVFX LH L FLIUD GH DIDFHUL FDSLWDOXO
VRFLDO Y UVDW L DOWH HOHPHQWH $D GH SLOG vQ DSOLFD LD FDUH XUPHD] VH SRUQHWH GH OD FHOH
GRX

HOHPHQWH VLQWHWLFH DOH DFWLYXOXL GLQ ELODQ DFWLYHOH LPRELOL]DWH L DFWLYHOH FLUFXODQWH SUHFXP L

GH OD P ULPHD DEVROXW
DQDOL]

vQ GLQDPLF

D FLIUHL GH DIDFHUL L VH HIHFWXHD]

FDOFXOH SHQWUX R DQDOL]

vQ VWDWLF

L R

D PLMORDFHORU HFRQRPLFH GLQ SDWULPRQLXO vQWUHSULQGHULL ,QIRUPD LLOH vQUHJLVWUDWH

GLQ ELODQ XO FRQWDELO GLQ ILD FRQWXOXL GH SURILW L SLHUGHUH L UH]XOWDWHOH FDOFXOHORU HIHFWXDWH VXQW
HYLGHQ LDWH vQ WDEHOXO 

$SOLFD LD


7DEHOXO

 ]HFL

,QGLFL

GH PLO OHL

5DWD GH VWUXFWXU

gcf
ec
Xdb

,QGLFDWRUL

'LIHUHQ H

6ROG OD GHF
]HFL GH PLO OHL'LIHUHQ H $FWLYH FLUFXODQWH $& $FWLYH WRWDOH $7

 5DSRUWXO $&$, 5DSRUWXO 0I$& $FWLYH LPRELOL]DWH $,
GLQ FDUH
 PLMORDFH IL[H 0I
YDORDUH U PDV

&LIUD GH DIDFHUL &$


I U

79$

5DWD LPRELOL] ULORU


$,$7
1XP UXO PHGLX GH

 URWD LL DOH DFWLYXOXL


&$$7
*UDGXO GH XWLOL]DUH DO
 FDSLWDOXOXL VRFLDO
Y UVDW $7&6
&DSDFLWDWHD WHKQLF
0I$7 

&DSLWDO VRFLDO Y UVDW


&6

$QDOL]kQG

UH]XOWDWHOH

FDOFXOHORU

GLQ

WDEHOXO

vQWUHSULQGHULL FX ]HFL GH PLO OHL UHVSHFWLY FX 


DFWLYXOXL vQWUHSULQGHULL $FHDVW

FUHWHUH VH GDWRUHD]VH

FRQVWDW

 FHHD FH UHIOHFW

FUHWHUH

R GLQDPLF

DFWLYXOXL

UHODWLY UHGXV

FUHWHULL DFWLYHORU LPRELOL]DWH FX ]HFL GH

PLO OHL L XQHL VF GHUL D DFWLYHORU FLUFXODQWH FX ]HFL GH PLO OHL
5DSRUWXO $&$,

 L UHVSHFWLY UHIOHFW

DFWLYHOH LPRELOL]DWH GDWRULW


ULGLFDW

R SRQGHUH UHGXV

D DFWLYHORU FLUFXODQWH vQ

SURILOXOXL HYHQWXDO LQGXVWULDO DO vQWUHSULQGHULL DQDOL]DWH 3RQGHUHD

D DFWLYHORU LPRELOL]DWH SRDWH FUHD GLILFXOW

L GH WUH]RUHULH GH OLFKLGLW

UkQG XQHL YLWH]H GH URWD LH PDL UHGXVH D DFWLYHORU LPRELOL]DWH

L GDWRULW vQ SULPXO

&UHWHUHD QXP UXOXL GH URWD LL DOH DFWLYHORU WRWDOH DUDW

R IRORVLUH PDL EXQ

vQ H[HUFL LXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX H[HUFL LXO SUHFHGHQW GHFL R HILFLHQ


$FHVW LQGLFDWRU DO YLWH]HL GH URWD LH D DFWLYHORU vQWUHSULQGHULL UHIOHFW
SDWULPRQLXOXL Q OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH VH DSUHFLD]
DFWLYHORU WRWDOH UHIOHFW

VSRULW

D DFWLYHORU WRWDOH

D IRORVLULL DFWLYHORU

SUDFWLF UDQGDPHQWXO XWLOL] ULL

XQ QXP U GH URWD LL PDL PLF GHFkW DO

R RUJDQL]DUH QHFRUHVSXQ] WRDUH D DFWLYLW

LL HFRQRPLFH vQWUH URWD LL R

RUJDQL]DUH PHGLRFU vQWUH URWD LL R VLWXD LH VDWLVI F WRDUH LDU SHVWH URWD LL SH DQ R
VLWXD LH EXQ vQ FDUH VH DIO

L vQWUHSULQGHUHD DQDOL]DW 

*UDGXO GH XWLOL]DUH D FDSLWDOXOXL VRFLDO Y UVDW HVWH vQ FUHWHUH GHFL UHIOHFW


HILFLHQW

D FDSLWDOXOXL VRFLDO Y UVDW vQ H[HUFL LXO FXUHQW FRPSDUDWLY FX H[HUFL LXO SUHFHGHQW


$QDOL]D DFWLYHORU LPRELOL]DWH

3HQWUX
SUHY ]XW
L

R XWLOL]DUH PDL

DSUHFLHUHD

VLWXD LHL

DFWLYHORU

LPRELOL]DWH

VH

SRUQHWH

GH

OD

VWUXFWXUD

DFHVWRUD

vQ ELODQ XO FRQWDELO UHVSHFWLY vQ SDUDJUDIXO DO DFHVWXL FDSLWRO 6H DQDOL]HD]

HYROX LD

UDWHORU

GH

VWUXFWXU

DOH

DFWLYHORU

LPRELOL]DWH

UHVSHFWLY

UDWD

JHQHUDO

QLYHOXO
DFWLYHORU

LPRELOL]DWH SUHFXP L UDWHOH DQDOLWLFH GHWHUPLQDWH SH FHOH WUHL JUXSH GH DFWLYH LPRELOL]DWH DFWLYH
LPRELOL]DWH FRUSRUDOH DFWLYH LPRELOL]DWH QHFRUSRUDOH L DFWLYH LPRELOL]DWH ILQDQFLDUH
'H DVHPHQHD WUHEXLH DYXW

vQ YHGHUH L DQDOL]DW

FRPSRQHQ D L UDWHOH GH VWUXFWXU

SH

HOHPHQWHOH FRPSRQHQWH DOH ILHF UHLD GLQWUH FHOH WUHL JUXSH VLQWHWLFH GH DFWLYH LPRELOL]DWH
Q FHHD FH SULYHWH FRPSRQHQWD GLQ DFWLYHOH FRUSRUDOH GHQXPLW
GH

OHJDW

LQWURGXFHUHD

SURPRYDUHD

DSURIXQGDW L GHWDOLDW VWXGLX L DQDOL]

SURJUHVXOXL

PLMORDFH IL[H ILLQG GLUHFW

WLLQ LILFRWHKQLF

HD

SUHVXSXQH

XQ

VWXGLX

FDUH DX IRVW HIHFWXDWH vQ FDGUXO FDSLWROXOXL LQWLWXODW $QDOL]D

FDSLWDOXOXL IL[ GLQ FDGUXO FXUVXOXL GH $QDOL]D VWDWLVWLF

D DFWLYLW

LL HFRQRPLFH D vQWUHSULQGHULL

Q FDGUXO DQDOL]HL VLWXD LHL SDWULPRQLDOH D vQWUHSULQGHULL VH YD DFRUGD R DWHQ LH GHRVHELW

UDSRUWXOXL 0I$7 FDOFXODW L vQ DSOLFD LD UHVSHFWLY vQ UkQGXO DO WDEHOXOXL $FHVW UDSRUW
SRDWH V

YDULH]H FD P ULPH RSWLP GH OD XQ VHFWRU GH DFWLYLWDWH OD DOWXO SUHFXP L vQ FDGUXO

DFHOXLDL VHFWRU GH OD R vQWUHSULQGHUH OD DOWD vQ IXQF LH GH PDQDJHPHQWXO ILQDQFLDU SDWULPRQLDO


DGRSWDW
2 DWHQ LH GHRVHELW

YD IL DFRUGDW

QLYHOXOXL L VWUXFWXULL DFWLYHORU LPRELOL]DWH QHFRUSRUDOH L

vQ VSHFLDO FKHOWXLHOLORU GH FHUFHWDUHGH]YROWDUH FHORU OHJDWH GH FRQVWLWXLUHD L GLYHUVLILFDUHD IRQGXOXL


FRPHUFLDO SUHFXP L FHORU OHJDWH GH LQIRUPDWL]DUHD DFWLYLW

LL HFRQRPLFRILQDQFLDUH D vQWUHSULQGHULL

Q IXQF LH GH FDSDFLWDWHD vQWUHSULQGHULL GH D DF LRQD vQ PDL PXOWH GRPHQLL YD IL OXDW

vQ

FRQVLGHUDUH L FRQVWLWXLUHD GH LPRELOL] UL ILQDQFLDUH DFKL]L LRQDUH GH WLWOXUL GH SDUWLFLSDUH D 


QWUH
SURPRYDW

FHOH

WUHL

FDWHJRULL

R SURSRU LH FDUH V

GH

LPRELOL] UL

FRUSRUDOH

DVLJXUH R SURILWDELOLWDWH PD[LP

QHFRUSRUDOH

ILQDQFLDUH

WUHEXLH

D vQWUHSULQGHULL DWkW SH WHUPHQ VFXUW

FkW L SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ L DFHDVWD SULQ GHWHUPLQDUHD HIHFWHORU HFRQRPLFRILQDQFLDUH FDUH VH
DWHDSW

D IL UHDOL]DWH UHVSHFWLY SH WHUPHQ VFXUW PHGLX L OXQJ FX DMXWRUXO ILHF UHLD GLQWUH FHOH WUHL

FDWHJRULL VLQWHWLFH GH LPRELOL] UL
$QDOL]D DFWLYHORU FLUFXODQWH

&D L vQ FD]XO DFWLYHORU LPRELOL]DWH SHQWUX DSUHFLHUHD VLWXD LHL L SURILWDELOLW


FLUFXODQWH VH SRUQHWH GH OD VWUXFWXUD DFHVWRUD SUHY ]XW
 DO DFHVWXL FDSLWRO 6H DQDOL]HD]
UHVSHFWLY UDWD JHQHUDO
Q

FHHD

FH

GH VWUXFWXU

SULYHWH

LL DFWLYHORU

vQ ELODQ XO FRQWDELO UHVSHFWLY vQ SDUDJUDIXO

QLYHOXO L HYROX LD UDWHORU GH VWUXFWXU

DOH DFWLYHORU FLUFXODQWH

D DFWLYHORU FLUFXODQWH L UDWHOH DQDOLWLFH GH VWUXFWXU 

HOHPHQWXO

GH

DFWLYH

FLUFXODQWH

GHQXPLW

6WRFXUL

GH

PDWHULL

SULPH

PDWHULDOH FRQVXPDELOH SLHVH GH VFKLPE RELHFWH GH LQYHQWDU VHPLIDEULFDWH HWF WRDWH GLQ DIDU 
GDW

ILLQG GHSHQGHQ D GLUHFW

D DFWLYLW

LL GH H[SORDWDUH GH DFHDVW

FRPSRQHQW HD HVWH DQDOL]DW

vQ

FDGUXO FDSLWROXOXL LQWLWXODW $QDOL]D FDSLWDOXOXL FLUFXODQW GLQ FDGUXO FXUVXOXL GH $QDOL]D VWDWLVWLF
D DFWLYLW

LL HFRQRPLFH D vQWUHSULQGHULL

 $QDOL]D FUHDQ HORU


3URFHVXO GH IRUPDUH D FUHDQ HORU HVWH OHJDW GLUHFW GH URWD LD FDSLWDOXULORU $SDUL LD FUHDQ HORU
HVWH GHWHUPLQDW

GH UHOD LL FDUH VH IRUPHD]

vQWUH vQWUHSULQGHUH vQ FDOLWDWH GH IXUQL]RU L UHVSHFWLY

FOLHQ LL V L Q FDWHJRULD FUHDQ HORU VH LQFOXG vQ VSHFLDO FOLHQ LL L GHELWRULL vQWUHSULQGHULL


$QDOL]D VWDWLVWLF

D FUHDQ HORU SUHVXSXQH VWXGLXO GLQDPLFLL DFHVWRUD SH WRWDO L SH FDWHJRULL

GH FUHDQ H SH R SHULRDG
FUHDQ HORU L VH IRUPXOHD]

FXSULQV

vQWUH XQ DQ L WUHL

VWUXFWXUD

P VXUL SHQWUX UHGXFHUHD ORU

&UHDQ HOH SRW IL FODVLILFDWH GXS


 'XS

DQL 'H DVHPHQHD VH VWXGLD]

PDL PXOWH FULWHULL FXP VXQW

QDWXUD ORU FDOLWDWLY 

D FUHDQ H QRUPDOH OHJDWH GH GHVI XUDUHD QRUPDO

D DFWLYLW

LL HFRQRPLFH

E FUHDQ H QHQRUPDOH FXP VXQW GHELWRUL GLQ UHFODPD LL FOLHQ L SHQWUX OLYU UL GH SURGXVH
UHIX]DWH GHELWRUL SHQWUX OLSVXUL IXUWXUL GHODSLG UL D
 'XS

JUDGXO GH FHUWLWXGLQH D vQFDV ULL FUHDQ HORU

D FUHDQ H FHUWH FHOH FDUH VXQW FRQILUPDWH vQ VFULV GH F WUH FOLHQ L VROYDELOL 
E FUHDQ H LQFHUWH DGLF
vQFDGUHD]
 'XS

FHOH QHFRQILUPDWH L FX R SUREDELOLWDWH UHGXV

GH vQFDVDUH $LFL VH

FHD PDL PDUH SDUWH D FUHDQ HORU QHQRUPDOH

GXUDWD GH vQWkU]LHUH OD vQFDVDUH

D FUHDQ H UHDOL]DELOH SH WHUPHQ VFXUW VXE ]LOH 


E FUHDQ H UHDOL]DELOH SH WHUPHQ PLMORFLX ]LOH 
F FUHDQ H UHDOL]DELOH SH WHUPHQ OXQJ ]LOH L SHVWH 
0 VXULOH FDUH YL]HD]

DQDOL]D L JHVWLRQDUHD FUHDQ HORU WUHEXLH V

DLE

vQ YHGHUH L HYLWDUHD

WHUPHQHORU GH SUHVFULHUH D FUHDQ HORU


3HQWUX RULFDUH GLQ FDWHJRULLOH GH FUHDQ H SUH]HQWDWH PDL VXV VH SRDWH FDOFXOD R UDW
GH VWUXFWXU

SULQ UDSRUWDUHD FUHDQ HL UHVSHFWLYH GXS

DQDOLWLF

FD] OD WRWDOXO FUHDQ HORU OD DFWLYHOH FLUFXODQWH

VDX OD WRWDOXO DFWLYHORU
$QDOL]D GLVSRQLELOLW

'LVSRQLELOLW

LORU E

QHWL L D SODVDPHQWHORU

LOH E QHWL L SODVDPHQWHOH PRELOLDUH FXSULQG GLVSRQLELOXO vQ FDV

L OD E QFL

SUHFXP L YDORULOH PRELOLDUH GH SODVDPHQW GLQ VROGXULOH GHELWRDUH DOH FRQWXULORU

DF LXQL PRELOLDUH GH SODVDPHQW DF LXQL SURSULL U VFXPS UDWH 


DOWH YDORUL PRELOLDUH GH SODVDPHQW SULQ FDUH VH HYLGHQ LD]
OD EXUV

DF LXQLOH FRWDWH VDX QHFRWDWH

L FXPS UDWH GH vQWUHSULQGHUH SHQWUX YkQ]DUH

REOLJD LL GH WUH]RUHULH HPLVH GH vQWUHSULQGHUH vQ YHGHUHD ODQV ULL ORU SH SLD

L D RE LQHULL

GH vPSUXPXWXUL SXEOLFH D
'LVSRQLELOLW
VH DQDOL]HD]

LOH E QHWL FD SULQFLSDO HOHPHQW GH FDUDFWHUL]DUH D WUH]RUHULHL XQHL vQWUHSULQGHUL

SH VWUXFWXU

L vQ GLQDPLF $QDOL]D vQ GLQDPLF

GH OD XQ DQ OD DOWXO D VW ULL GH V Q WDWH ILQDQFLDU


Q FDGUXO DQDOL]HL GLVSRQLELOLW

WUHEXLH V

FRQGXF

LORU E QHWL L D SODVDPHQWHORU VH GHWHUPLQ

EUXW GH DVLJXUDUH D ILUPHL FX GLVSRQLELOLW

 *UDGXO QHW GH DVLJXUDUH FX GLVSRQLELOLW

LOH E QHWL L FX SODVDPHQWH

vQ UDSRUW FX DFWLYHOH FLUFXODQWH

*U Q

LUHD

L JUDGXO QHW L

L E QHWL L SODVDPHQWH Q DFHVW VFRS SRW IL IRORVLWH

UHOD LLOH

OD vPEXQ W

D vQWUHSULQGHULL

'LVSRQLELOLW

L E

QHWL VROGXO PHGLX

$FWLYH FLUFXODQWH VROGXO PHGLXvQ UDSRUW FX DFWLYHOH LPRELOL]DWH L FX DFWLYHOH FLUFXODQWH


'LVSRQLELOLW

*U Q

L E

QHWL VROGXO PHGLX

$,$& VROGXO PHGLX

 *UDGXO EUXW GH DVLJXUDUH FX GLVSRQLELOLW


DL E QHWL L SODVDPHQWH

vQ UDSRUW FX DFWLYHOH FLUFXODQWH


'LVSRQLELOLW

*U EU

L E

QHWLSODVDPHQWH VROGXO PHGLX$FWLYH FLUFXODQWH VROGXO PHGLX

vQ UDSRUW FX DFWLYHOH LPRELOL]DWH L FX DFWLYHOH FLUFXODQWH


'LVSRQLELOLW

*U EU

L E

QHW SODVDPHQWH VROGXO PHGLX

Q SUDFWLFD HFRQRPLF
L UHVSHFWLY SHQWUX *U Q

VH DSUHFLD]

SHQWUX *U Q6856(/25 VDU DVLJXUD QHFHVLW

GH OD D PDL PDUH VDX HJDO FX 

GH OD E PDL PDUH VDX HJDO FX 

$1$/,=$

GH OD D PDL PDUH VDX HJDO FX 

GH OD E PDL PDUH VDX HJDO FX 

FXUHQWH DOH vQWUHSULQGHULL ,DU SHQWUX *U EU


SHQWUX *UEU$&$& VROGXO PHGLX

 VH DSUHFLD]

),1$1&,$5(

'(LOH E QHWL

L UHVSHFWLY

FD ILLQG R VLWXD LH QRUPDO 

$&23(5,5(

0,-/2$&(/25

3$75,021,$/( $/( 175(35,1'(5,,


 6WUXFWXUD JHQHUDO

D VXUVHORU ILQDQFLDUH

6XUVHOH ILQDQFLDUH GH DFRSHULUH GH IRUPDUH D PLMORDFHORU HFRQRPLFH DOH XQHL vQWUHSULQGHUL


VXQW HYLGHQ LDWH vQ SDVLYXO ELODQ XOXL FRQWDELO L HOH SRW IL JUXSDWH GXS

XUP WRDUHOH GRX

FULWHULL PDL

LPSRUWDQWH
 'XS

GHVWLQD LD ORU VXUVHOH ILQDQFLDUH VH JUXSHD]

vQ

D VXUVH SHQWUX FRQVWLWXLUHD PLMORDFHORU HFRQRPLFH FRQFUHWL]DWH vQ DFWLYH LPRELOL]DWH


E VXUVH SHQWUX FRQVWLWXLUHD PLMORDFHORU HFRQRPLFH FRQFUHWL]DWH vQ DFWLYH FLUFXODQWH
 'XS

SURYHQLHQ D ORU VXUVHOH ILQDQFLDUH VH JUXSHD]

vQ

D VXUVH SURSULL L DVLPLODWH DFHVWRUD


E VXUVH DWUDVH VDX vPSUXPXWDWH
Q SDVLYXO ELODQ XOXL FRQWDELO vQ JUXSD FDSLWDOXULORU SURSULL ILJXUHD]

SRVWXULOH GH FDSLWDO

VRFLDO VXEVFULV L Y UVDW SULPHOH OHJDWH GH FDSLWDO GH HPLVLXQH GH IX]LXQH VDX GH DSRUW VXEYHQ LL
SHQWUX LQYHVWL LL GLIHUHQ H GLQ UHHYDOXDUH SRVWXULOH GH IRQGXUL GH GH]YROWDUH GH SDUWLFLSDUH OD SURILW
 D
Q

SDVLYXO

ELODQ XOXL

VH

FXSULQGH

GH

DVHPHQHD

JUXSD

SURYL]LRDQHORU

SHQWUX

ULVFXUL

FKHOWXLHOL UHIOHFWkQG VXUVHOH ILQDQFLDUH DOH vQWUHSULQGHULL FX R GHVWLQD LH VSHFLDO 


'H DVHPHQHD vQ SDVLYXO ELODQ XOXL FRQWDELO ILJXUHD]

GDWRULLOH vQWUHSULQGHULL VXE IRUPD

REOLJD LLORU GH GLYHUVH IHOXUL L UHVSHFWLY D FUHGLWHORU SULPLWH


6WUXFWXUD

GHWDOLDW

vQWUHSULQGHULL UH]XOWDW

VXUVHORU

ILQDQFLDUH

GH

DFRSHULUH

PLMORDFHORU

SDWULPRQLDOH

DOH

GLQ SDVLYXO ELODQ XOXL FRQWDELO HVWH XUP WRDUHD

, &DSLWDOXUL SURSULL
 &DSLWDO VRFLDO
 GLQ FDUH VXEVFULV Y UVDW


&RQWXO

vQWUHSULQ] WRUXOXL

LQGLYLGXDO

EUHYHWH

vQWUHSULQ] WRUXOXL LQGLYLGXDO vQ DFWLYH FRUSRUDOH D 

DOWH

LPRELOL] UL

QHFRUSRUDOH

DSRUWXO

 3ULPHOH OHJDWH GH FDSLWDO GH IX]LXQH GH HPLVLXQH VDX GH DSRUW OD FDSLWDO 


 'LIHUHQ H GLQ UHHYDOXDUH
 5H]HUYH FRQVWLWXLWH GLQ SURILWXO QHW UHDOL]DW vQ H[HUFL LLOH SUHFHGHQWH 
 5H]XOWDWXO UHSRUWDW SURILWXO QHUHSDUWL]DW VH WUHFH FX VHPQXO SOXV L SLHUGHUHD QHDFRSHULW
VH WUHFH FX PLQXV 
 5H]XOWDWXO H[HUFL LXOXL SURILWXO VH WUHFH FX VHPQXO SOXV L SLHUGHUHD FX PLQXV 
 5HSDUWL]DUHD SURILWXOXL SURILWXO QHW UHDOL]DW OD vQFKLGHUHD H[HUFL LXOXL SUHFHGHQW GHVWLQDW
P ULULL FDSLWDOXOXL VRFLDO 
 )RQGXUL IRQGXO GH GH]YROWDUH IRQGXO GH SDUWLFLSDUH OD SURILW L DOWH IRQGXUL 
 5HSDUWL] UL OD IRQGXO GH GH]YROWDUH UHSDUWL]DUHD DPRUWL] ULL DFWLYHORU LPRELOL]DWH VXSXVH
DPRUWL] ULL OD IRQGXO GH GH]YROWDUH 
 6XEYHQ LL SHQWUX LQYHVWL LL EUHYHWH SULPLWH FX WLWOX JUDWXLW WHUHQXUL PLMORDFH IL[H SULPLWH
FX WLWOX JUDWXLW VXEYHQ LL SHQWUX LQYHVWL LL GH SULPLW VDX SULPLWH 
 3URYL]LRDQH UHJOHPHQWDWH SURYL]LRDQH FRQVWLWXLH SHQWUX PDMRULWDWHD SUH XULORU DIHUHQWH
VWRFXULORU FDOFXODUHD DPRUWL] ULL DFFHOHUDWH HWF 
 7RWDO FDSLWDOXUL SURSULL 
,, 3URYL]LRDQH SHQWUX ULVFXUL L FKHOWXLHOL
 3URYL]LRDQH SHQWUX ULVFXUL
 3URYL]LRDQH SHQWUX FKHOWXLHOL
 7RWDO SURYL]LRDQH SHQWUX ULVFXUL L FKHOWXLHOL 
,,, 'DWRULL
 PSUXPXWXUL L GDWRULL DVLPLODWH FRQWUDYDORDUHD REOLJD LXQLORU HPLVH FUHGLWH EDQFDUH SH
WHUPHQ PHGLX L OXQJ VXPHOH vQFDVDWH GH OD VRFLHW
XQLW

LOH FRPHUFLDOH FH GH LQ WLWOXUL GH SDUWLFLSDUH DOH

LL SDWULPRQLDOH DQDOL]DWH VROGXULOH FUHGLWRDUH DOH FRQWXULORU FXUHQWH GH OD E QFL FUHGLWH EDQFDUH

SH WHUPHQ VFXUW 
 )XUQL]RUL L FRQWXUL DVLPLODWH YDORDUHD PDWHULLORU SULPH RELHFWHORU GH LQYHQWDU HWF
DFKL]L LRQDWH GH OD WHU L L LQWUDWH SH ED]

GH IDFWXUL D 

 &OLHQ LFUHGLWRUL YDORDUHD DPEDODMHORU FDUH FLUFXO

vQ VLVWHP GH UHVWLWXLUH IDFWXUDWH GH

FOLHQ L D 
 $OWH GDWRULL VDODULLOH L DOWH GUHSWXUL FXYHQLWH SHUVRQDOXOXL DMXWRDUH PDWHULDOH SHQWUX
SHUVRQDO VXSRUWDWH GLQ FRQWULEX LD XQLW

LL VXPHOH DORFDWH SHQWUX SHUVRQDO GLQ IRQGXO GH SDUWLFLSDUH

OD SURILW D 
 7RWDO GDWRULL 
Q ILJ HVWH UHGDW

R VFKHP

DFRSHULUH D PLMORDFHORU SDWULPRQLDOH DGLF

FH UHSUH]LQW

VWUXFWXUD VLQWHWLF

D VXUVHORU ILQDQFLDUH GH

D FDSLWDOXULORU DIODWH OD GLVSR]L LD vQWUHSULQGHULL

&DSLWDOXO WRWDO DIODW OD GLVSR]L LD vQWUHSULQGHULL


&DSLWDOXUL SURSULL L

&DSLWDO vPSUXPXWDW SH

&UHGLWH GDWRULL L REOLJD LL

DVLPLODWH SURYL]LRDQH

WHUPHQ PHGLX L OXQJ

SH WHUPHQ VFXUW

 &UHGLWH GH WUH]RUHULH
 &UHGLWH GH VFRQW
&DSLWDOXO SHUPDQHQW

 &UHGLWH GH DIDFWDUH
 $OWH REOLJD LL SH WHUPHQ
VFXUW

)LJ 6WUXFWXUD VLPSOLILFDW

D FDSLWDOXULORU

Q FDGUXO DQDOL]HL VWDWLVWLFH D VXUVHORU ILQDQFLDUH GH DFRSHULUH D PLMORDFHORU HFRQRPLFH DOH


vQWUHSULQGHULL VH XUP UHWH

FUHWHUHD VDX GHVFUHWHUHD FDSLWDOXULORU SURSULL SH WRWDO L SH HOHPHQWHOH FRPSRQHQWH

FUHWHUHD VDX UHGXFHUHD SURYL]LRDQHORU

FUHWHUHD

VDX

UHGXFHUHD

YROXPXOXL

GDWRULLORU

vQWUHSULQGHULL

SH

WRWDO

SH

HOHPHQWH

FRPSRQHQWH

GH

DVHPHQHD

VH

SRW

GHWHUPLQD

P ULPL

UHODWLYH

GH

VWUXFWXU

P ULPL

UHODWLYH

GH

FRRUGRQDUH SHQWUX HOHPHQWHOH GLQ SDVLYXO ELODQ XOXL FRQWDELO P ULPL GHQXPLWH L UDWH
$FHVWH UDWH SRW V


ILH DQDOL]DWH UHVSHFWLY vQ VWDWLF

L vQ GLQDPLF 

$QDOL]D VWUXFWXULL SDVLYXOXL

5DWHOH GH VWUXFWXU
SXQHUHD vQ HYLGHQ

DOH SDVLYXOXL SHUPLW DSUHFLHUHD SROLWLFLL ILQDQFLDUH D vQWUHSULQGHULL SULQ

D XQRU DVSHFWH SULYLQG VWDELOLWDWHD L DXWRQRPLD ILQDQFLDU

Q FDGUXO DQDOL]HORU ILQDQFLDUSDWULPRQLDOH VH FDOFXOHD]5DWD

L VH DQDOL]HD]

R PXOWLWXGLQH GH

DOH SDVLYXOXL
VWDELOLW

LL

ILQDQFLDUH

UHIOHFW

pq

UDWH GH VWUXFWXU

D DFHVWHLD

vQWUHSULQGHUHD GLVSXQH vQ PRG VWDELO SH R SHULRDG


DFHVWXL LQGLFDWRU VH GHWHUPLQ

OHJ WXUD

GLQWUH

FDSLWDOXO

SHUPDQHQW

GH

FDUH

GH FHO SX LQ XQ DQ L SDWULPRQLXO WRWDO 1LYHOXO

FX DMXWRUXO UHOD LHL


&DSLWDO SHUPDQHQW

rs

3DVLY WRWDO

VDX

6XE

DVSHFW

&DSLWDO SHUPDQHQW

tu

PHWRGRORJLF3DVLY WRWDO

SHQWUX

GHWHUPLQDUHD

QLYHOXOXL

FDSLWDOXOXL

SHUPDQHQW

WUHEXLH

HYLGHQ LDWH VHSDUDW UHVSHFWLY GDWRULLOH SH WHUPHQ VFXUW L FHOH SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ
 5DWD DXWRQRPLHL ILQDQFLDUH JOREDOH 5

v
wq

SDVLY L SRDWH IL GHWHUPLQDW

FX DMXWRUXO UHOD LHL


5

UHSUH]LQW

SRQGHUHD FDSLWDOXOXL SURSULX vQ WRWDO

&DSLWDO SURSULX

3DVLY WRWDO

tu

3RQGHUHD FDSLWDOXOXL SURSULX UHVSHFWLY D GDWRULLORU vQ WRWDOXO SDVLYHORU GLIHU


DOWXO

vQ

SULPXO

UkQG

vQ

IXQF LH

GH

SROLWLFD

ILQDQFLDU

vQWUHSULQGHULL

GH OD XQ FD] OD

UHVSHFWLYH

GH

FRQGL LLOH

FRQFUHWH DOH ILHF UHL vQWUHSULQGHUL GH HILFLHQ D GHFL]LLORU ILQDQFLDUH

XQRU

UDWH

GH
GH

FRQGL LL
UHIHULQ

vQ


FDUHL

7RWXL

GHVI RDU

DQXPL L

DFWLYLWDWHD

DXWRUL

y
x

'LYHUVLWDWHD
VWDELOLUHD

vQWUHSULQGHULOH

UHFRPDQG

FD

IDFH

VDWLVI F WRDUH

GLILFLO
SHQWUX

HFKLOLEUXO ILQDQFLDU
5
H[LVWHQ D

XQXL

vQWUHSULQGHULL HVWH R SUHPLV

FDSLWDO

SURSULX

v
wq

'HFLHJDO

VDX

PDL

PDUH

GHFkW

WUHLPH

GLQ

SDVLYXO

D DXWRQRPLHL ILQDQFLDUH D DFHVWHLD

 5DWD DXWRQRPLHL ILQDQFLDUH OD WHUPHQ HVWH R P ULPH UHODWLY

GH FRRUGRQDUH L UH]XOW

GLQ

FRPSDUDUHD FDSLWDOXOXL SURSULX FX FDSLWDOXO SHUPDQHQW FRQIRUP UHOD LHL

&DSLWDO SURSULX
&DSLWDO SHUPDQHQW

5DWD DXWRQRPLHL OD WHUPHQ HVWH PDL VHPQLILFDWLY


DYkQG R SXWHUH LQIRUPD LRQDO

PDL PDUH

* &KDUHDX[ *HVWLRQ ILQDQFLqUH (G /LWHF 

GHFkW UDWD DXWRQRPLHL ILQDQFLDUH JOREDOH

OLWHUDWXUD

GH

VSHFLDOLWDWH

FDSLWDOXO SURSULX WUHEXLH V

yA

VH

DSUHFLD]

DVLJXUDUHD

DXWRQRPLHL

ILQDQFLDUHUDW

SHQWUX

UHSUH]LQWH FHO SX LQ MXP WDWH GLQ FDSLWDOXO SHUPDQHQW DGLF 


5

2 DOW

F 

D DXWRQRPLHL ILQDQFLDUH OD WHUPHQ UH]XOW

GLQ FRPSDUDUHD FDSLWDOXOXL SURSULX FX

GDWRULLOH SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ FRQIRUP UHOD LHL

E
5DSRUWXO
LQGHSHQGHQ

GH

PDL

DVLJXUDW

VXV

&DSLWDO SURSULX

'DWRULL SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ

H[SULP

JUDGXO

GH

LQGHSHQGHQ

ILQDQFLDU

vQWUHSULQGHULL

DWXQFL FkQG FDSLWDOXO SURSULX HVWH HJDO VDX PDL PDUH GHFkW WRWDOXO GDWRULLORU

SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ DGLF 

5
$XWRQRPLD ILQDQFLDU
D GHFLGH vQ WRWDO

HVWH SULPRUGLDO

SHQWUX R vQWUHSULQGHUH GHRDUHFH vL G

SRVLELOLWDWHD GH

OLEHUWDWH L WRWRGDW GH D J VL L FRQWUDFWD QRL vPSUXPXWXUL

 5DWD GH vQGDWRUDUH JOREDO

UHIOHFW

SDVLYXO DFHVWHLD L VH FDOFXOHD]

SRQGHUHD GDWRULLORU WRWDOH DOH vQWUHSULQGHULL vQ

FRQIRUP UHOD LHL

'DWRULL WRWDOH

3DVLY WRWDO

ed

3ULQ QDWXUD HL UDWD GH vQGDWRUDUH JOREDO

HVWH VXEXQLWDU DGLF 

&X FkW HD VH DSURSLH PDL PXOW GH ]HUR FX DWkW FUHWH DXWRQRPLD ILQDQFLDU
 5DWD GH vQGDWRUDUH OD WHUPHQ 5 UHIOHFW

FDSLWDOXO SHUPDQHQW L VH FDOFXOHD]


5

D vQWUHSULQGHULL

SRQGHUHD GDWRULLORU SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ vQ

FRQIRUP UHOD LHL


'DWRULL SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ

&DSLWDO SHUPDQHQW

VDX

i
j
h

5DWD

GH

vQGDWRUDUH

OD

'DWRULL SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ


&DSLWDO SURSULX

WHUPHQ

SUH]LQW

LQWHUHV

vQ

IXQGDPHQWDUHD

SROLWLFLL

ILQDQFLDUH

vQWUHSULQGHULL

m
l
k

([SUHVLD GDW

SHQWUX

FRPSDUDWLY FX H[SUHVLD OXL 5

o
n

yp

OD DD]LVXO HIHFW GH OHYLHU

DUH R VHPQLILFD LH PDL ODUJ R SXWHUH LQIRUPD LRQDO

PDL PDUH

 GHRDUHFH SHUPLWH HYLGHQ LHUHD P VXULL vQ FDUH vQWUHSULQGHUHD UHFXUJH

 'H DVHPHQHD DFHDVW

UDW

SHUPLWH DSUHFLHUHD FDSDFL

' 3LVWUH 5DLUH /D JHVWLRQ ILQDQFLqUH /HV HGLWLRQV G2UJDQLVDWLRQ 3DULV SDJ 
3HQWUX FDOFXOXO HIHFWXOXL GH OHYLHU VH SRUQHWH GH OD UHOD LD GH FDOFXO DO UDWHL UHQWDELOLW
 vQ FDUH

LL ILQDQFLDUH U

UDWD UHQWDELOLW

LL HFRQRPLFH U

t
us

Xr

w{
Fy | v { ~} w { x {
z
U UDWD UHQWDELOLW

LL ILQDQFLDUH

UDWD GREkQ]LL vPSUXPXWXULORU SH WHUPHQ PHGLX L

OXQJ VDX D vPSUXPXWXULORU WRWDOH ' GDWRULL SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ VDX GDWRULL WRWDOH .

u F

LL ILQDQFLDUH VH QXPHWH HIHFWXO GH OLYLHU DO vQWUHSULQGHULL

UHOD LD


vQ FDUH

EUXW 6 VXEYHQ LL SULPLWH ,7 LPSR]LWH WD[H L DVLPLODWHOH ORU &

FKHOWXLHOL FX SHUVRQDOXO .

XJDW

 '

FDSLWDOXO SHUPDQHQW '

9$% YDORDUHD DG

&DSLWDOXO DQJDMDW

9$% 6 ,7 &

LL HFRQRPLFH U SRDWH IL IRORVLW

([FHGHQWXO JOREDO

FDSLWDOXO SURSULX DO

ILH SR]LWLY VDX QHJDWLY

3HQWUX FDOFXOXO UHQWDELOLW

FDUH SRDWH V

 GLQ UHOD LD GH FDOFXO DO UDWHL UHQWDELOLW

([SUHVLD

UDWD GH vQGDWRUDUH

vQWUHSULQGHULL '.

FKHOWXLHOL VDODULDOH

GDWRULL SH WHUPHQ VFXUW GDWRULL GH WUH]RUHULH 

l
m
k

LL GH vQGDWRUDUH D XQHL vQWUHSULQGHUL &DSDFLWDWHD GH vQGDWRUDUH HVWH VDWXUDW

 YHQLQG GLQVSUH ]HUR 3RVLELOLW

FkQG 5

LOH GH vQGDWRUDUH YRU IL FX DWkW PDL PDUL FX FkW DFHDVW

VH DSURSLH GH
UDW

HVWH PDL

PLF 
5DWD GH vQGDWRUDUH LQGLIHUHQW GH IRUPD VD GH FDOFXO FDUDFWHUL]HD]

GHSHQGHQ D ILQDQFLDU

vQWUHSULQGHULL L JUDGXO GH ULVF DO SROLWLFLL VDOH ILQDQFLDUH


$WkW UDWHOH GH VWUXFWXU

DOH DFWLYHORU GLQ ELODQ FkW L UDWHOH GH VWUXFWXU

UHIOHFWD ILH VLWXD LD SH R DQXPLW

SHULRDG

DOH FDSLWDOXULORU SRW

GH WLPS vQ FD]XULOH vQ FDUH VH OXFUHD]

FX VROGXULOH VDX

YDORULOH PHGLL ]LOQLFH FDOFXODWH SHQWUX GLIHULWH SHULRDGH GH WLPS ILH VLWXD LD OD XQ PRPHQW GDW vQ
FD]XULOH vQ FDUH VH FRPSDU

VROGXULOH HOHPHQWHORU GH DFWLY VDX GH SDVLY H[LVWHQWH OD XQ PRPHQW GDW

$VWIHO UDWHOH GH VWUXFWXU

DOH FDSLWDOXULORU UHIOHFW

GDW L QX SHQWUX vQWUHJL SHULRDGH GH WLPS 'DF

QLYHOXO DFHVWRU LQGLFDWRUL GH OD XQ PRPHQW

VDU IL RSHUDW FX VROGXULOH PHGLL DOH HOHPHQWHORU

UHVSHFWLYH GH SDVLY DFHVWH UDWH DU IL UHIOHFWDW VLWXD LD FRUHVSXQ] WRDUH SHULRDGHORU SHQWUX FDUH DX IRVW
FDOFXODWH DFHOH VROGXUL PHGLL


$QDOL]D SURYL]LRDQHORU

Q SDVLYXO ELODQ XOXL vQ JUXSD D ,,D SUHFXP L vQ SULPD JUXS


SRVWXULOH FDUH UHIOHFW

SROLWLFD GH SUXGHQ

XOWLPD SR]L LH VH UHJ VHVF

 GH DQLKLODUH VDX GH UHGXFHUH D ULVFXULORU FDUH DSDU vQ

DFWLYLWDWHD vQWUHSULQGHULL
QWUHSULQGHUHD WUHEXLH SULQ XUPDUH V L FRQVWLWXLH R VHULH GH UH]HUYH SURYL]LL vQUHJLVWUDWH
vQ FRQWDELOLWDWH VXE GHQXPLUHD GH SURYL]LRDQH
LQkQG VHDPD GH PDUHD GLYHUVLWDWH D ULVFXULORU FDUH SRW V
ILQDQFLDU

DSDU

vQ DFWLYLWDWHD HFRQRPLFR

D XQHL vQWUHSULQGHUL VXQW FRQVWLWXLWH XUP WRDUHOH FDWHJRULL GH SURYL]LRDQH

 3URYL]LRDQH SHQWUX ULVFXUL L FKHOWXLHOL OLWLJLL JDUDQ LL FUHWHUL GH SUH XUL ULVFXUL DIHUHQWH
RSHUD LXQLORU HIHFWXDWH vQ VWU LQ WDWH FKHOWXLHOL FH XUPHD]


3URYL]LRDQH

SHQWUX

GHSUHFLHUHD

D IL UHSDUWL]DWH SH PDL PXOWH H[HUFL LL D 

LPRELOL] ULORU

FRUSRUDOH

QHFRUSRUDOH

VDX

vQ

FXUV

GH

UHDOL]DUH 
 3URYL]LRDQH SHQWUX GHSUHFLHUHD VWRFXULORU L D SURGXF LHL vQ FXUV GH H[HFX LH
 3URYL]LRDQH SHQWUX GHSUHFLHUHD FUHDQ HORU FOLHQ L GHFRQW UL vQ FDGUXO JUXSXOXL GHFRQW UL
FX DVRFLD LL GHELWRUL 
 3URYL]LRDQH SHQWUX GHSUHFLHUHD YDORULORU ILQDQFLDUH D YDORULORU PRELOLDUH GH SODVDPHQW D
WLWOXULORU GH SDUWLFLSDUH HWF
'HFL SUDFWLF VH FUHHD]
DFWLYLWDWHD

FXUHQW

HFRQRPLF

D vQWUHSULQGHULL

H[SORDWDUH

GH

LQYHVWL LL

$QDOL]D SURYL]LRDQHORU VH UHDOL]HD]


DFHVWRUD

FX

DMXWRUXO

PHWRGHL

3
vQ FDUH

DVLJXUD

VWDELOLWDWHD

L vQ GLQDPLF SUHFXP L vQ FRQWH[WXO

EDODQ LHUH

$VWIHO

vQ

FD]XO

DERUG ULL

PHWRGHL

3 3 3 

 VROGXO SURYL]LRDQHORU OD VIkULWXO DQXOXL


 VROGXO SURYL]LRDQHORU H[LVWHQWH OD vQFHSXWXO DQXOXL

SHQWUX

UHOD LD

DQXDOH

EDODQ LHUH HVWH IRORVLW

vQWUHSULQGHULL

vQ VWUXFWXU

PLF ULL

GH

UH]HUYH GH ULVF SHQWUX WRDWH HOHPHQWHOH SDWULPRQLDOH LQFOXVLY SHQWUX

VXPD

SURYL]LRDQHORU

FRQVWLWXLH

vQ

FXUVXO

DQXOXL

UXODMXO

FUHGLWRU

DO

FRQWXULORU

GH

SURYL]LRDQH 
 GLPLQXDUHD DQXODUHD VDX WUDQVIHUDUHD OD YHQLWXUL D SURYL]LRDQHORU vQ FXUVXO DQXOXL UXODMXO
GHELWRU DO FRQWXULORU GH SURYL]LRDQH $QDOL]D IRQGXOXL GH UXOPHQW

&LFOXO GH H[SORDWDUH GH SURGXF LH SURYRDF

R EORFDUH GH FDSLWDO GDWRULW

GHD OXQJXO ODQ XOXL GH H[SORDWDUH SUHFXP L DPkQ ULORU GH SO

VWRFXULORU FUHDWH

L DFRUGDWH FOLHQ LORU Q FRPSHQVDUH

FLFOXO GH H[SORDWDUH vL DWUDJH R ILQDQ DUH vQ VSHFLDO SULQ FUHGLWXO DFRUGDW GH IXUQL]RUL SULQ GHFDODMXO
GLQWUH PRPHQWXO OLYU ULL SURGXVHORU VDX VHUYLFLLORU GH F WUH IXUQL]RUL L PRPHQWXO SO

LL DFHVWRUD GH

F WUH vQWUHSULQGHUH 
1HFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW VDX QHFHVDUXO ILQDQFLDU GH H[SORDWDUH FDUH SULQQDWXUD SURFHVXOXL GH H[SORDWDUH DUH SUDFWLF XQ FDUDFWHU GH SHUPDQHQ

 UHSUH]LQW

GLIHUHQ D GLQWUH

EDQLL EORFD L SHQWUX DFRSHULUHD VWRFXULORU L IRUPDUHD FUHDQ HORU F WUH FOLHQ LL vQWUHSULQGHULL SUHFXP
L D DVLPLODWHORU DFHVWRUD SH GH R SDUWH L ILQDQ DUHD vQJOREDW
DVLPLODWHORU DFHVWRUD SH GH DOW

vQ GDWRULLOH QHDFKLWDWH IXUQL]RULORU L

SDUWH

1HFHVDUXO ILQDQFLDU GH H[SORDWDUH QHFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW SRDWH IL GHWHUPLQDW SH ED]D


UHOD LHL
1)5

6W &O )U

vQ FDUH
1)5

 QHFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW

6W

 VWRFXULOH GH PDWHULL SULPH PDWHULDOH FRQVXPDELOH SLHVH GH VFKLPE RELHFWH GH LQYHQWDU


VHPLIDEULFDWH HWF WRDWH GLQ DIDU VWRFXULOH GH SURGXVH ILQLWH SURGXF LH QHWHUPLQDW 

&O

VXPH

FDUH

FRQVWLWXLH

FUHGLWDUHD

FOLHQ LORU

GH

F WUH

vQWUHSULQGHUH

SULQ

GHFDODMXO

GLQWUH

PRPHQWXO IDFWXU ULL L PRPHQWXO vQFDV ULL FRQWUDYDORULL EXQXULORU VDX VHUYLFLLORU OLYUDWH OD
FOLHQ L
)U

 VXPH DWUDVH GH OD IXUQL]RUL SULQ LQWHUPHGLXO GHFDODMXOXL GLQWUH IDFWXUDUH L HIHFWXDUHD SO


Q UHOD LD GH PDL VXV VXPD 6W &O SRDUW

H[SORDWDUH LDU H[SUHVLD )U UHSUH]LQW

GHQXPLUHD JHQHULF

LL

GH DFWLYH FLUFXODQWH GH

SDVLYHOH GH H[SORDWDUH

Q JUXSD DFWLYHORU FLUFXODQWH GH H[SORDWDUH PDL LQWU SH OkQJ

VWRFXUL L FOLHQ L L R VHULH GH

DVLPLODWH FXP VXQW

DYDQVXUL L DFRQWXUL DFRUGDWH IXUQL]RULORU L SHUVRQDOXOXL

GHELWRUL D

Q JUXSD SDVLYHORU GH H[SORDWDUH vQ DIDU

GH IXUQL]RUL VH PDL LQFOXG L R VHULH GH DVLPLODWH

FXP VXQW

DYDQVXUL L DFRQWXUL SULPLWH GH OD FOLHQ L

GDWRULL ID

GH SHUVRQDOXO vQWUHSULQGHULL

GDWRULL ID

GH VWDW L DVLJXU ULOH VRFLDOH HWF

FDGUXO

SUHYL]LXQLL

H[SORDWDUH FHHD FH DVLJXU


DWUDVH

SRDUW

SHUPDQHQ

GHQXPLUHD

ILQDQFLDUH

VH

LD

vQ

FDOFXO

QXPDL

VROGXO

PLQLP

DO

SDVLYHORU

GH

DFHVWRUD XQ FDUDFWHU VWDELO L SHUPDQHQW $FHVW VROG PLQLP DO UHVXUVHORU


GH

SDVLYH

DOH vQWUHSULQGHULL ID

VWDELOH

HOH

UHSUH]LQW

GDWRULLOH

PLQLPH

FX

FDUDFWHU

GH

GH GLIHULWH SHUVRDQH IL]LFH VDX MXULGLFH

1HFHVDUXO IRQGXOXL GH UXOPHQW GLIHU

GH OD R vQWUHSULQGHUH OD DOWD L PDL DOHV GH OD XQ VHFWRU

OD DOWXO ILLQG LQIOXHQ DW SULQWUH DOWHOH GH

GXUDWD FLFOXOXL GH H[SORDWDUH ID


YDORDUHD

DG XJDW

GHYDQVHD]

FX

FkW

GH FDUH 1)5 HVWH GLUHFW SURSRU LRQDO

DFHDVWD

HVWH

PDL

PLF 

FX

DWkW

FUHGLWXO

GH

IXUQL]RU

vO

SH FHO DFRUGDW FOLHQ LORU QHFHVDUXO IRQGXOXL GH UXOPHQW HVWH GHFL LQYHUV

SURSRU LRQDO FX YDORDUHD DG XJDW 

ULWPXO GH FUHWHUH DO FLIUHL GH DIDFHUL vQ VHQVXO F


FLIUHL GH DIDFHUL

1)5 DUH R HYROX LH SDUDOHO

FX FHD D

8QHRUL QHFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW SRDWH V

ILH L QHJDWLY vQ FD]XO XQHL URWD LL DFFHOHUDWH D

VWRFXULORU DO XQRU YDORUL DG XJDWH ULGLFDWH UHVSHFWLY DO XQXL UDSRUW IXUQL]RULFOLHQ L !!  DD GXS
FXP UH]XOW

L GLQ DSOLFD LD 

$SOLFD LD 
7DEHOXO
1U

6SHFLILFDUH

QWUHSULQGHUHD

QWUHSULQGHUHD

FUW

PLO OHL

<

6WRFXUL&OLHQ L L DVLPLODWH)XUQL]RUL L DVLPLODWH1HFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW

Q JHQHUDO XQLW

LOH HFRQRPLFH vQUHJLVWUHD]

R FUHWHUH D QHFHVDUXOXL IRQGXOXL GH UXOPHQW FD

XUPDUH D FUHWHULL FLIUHL GH DIDFHUL L D LQIOD LHL


8Q QHFHVDU GH IRQG GH UXOPHQW QHJDWLY HVWH FRQVLGHUDW FD ILLQG QRUPDO GDF


HO QX GHS HWH

GLQ DFWLYXO HFRQRPLF DO vQWUHSULQGHULL


1HFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW SRDWH IL UHGXV vQ SULQFLSDO SULQ

FUHWHUHD GXUDWHL L YROXPXOXL FUHGLWXOXL GH IXUQL]RUL

UHGXFHUHD GXUDWHL L YROXPXOXL FUHGLWXOXL DFRUGDW FOLHQ LORU


UHGXFHUHD

SH

FkW

HVWH

SRVLELO

VWRFXULORU

VWRFXUL

GH

PDWHULL

FRQVXPDELOH SLHVH GH VFKLPE VHPLIDEULFDWH SURGXF LH QHWHUPLQDW

SULPH

PDWHULDOH

HWF L VWRFXULOH GH

SURGXVH ILQLWH 
 )RQGXO GH UXOPHQW VXUV

GH ILQDQ DUH D DFWLYHORU FLUFXODQWH

'HUXODUHD FLFOXOXL GH DFWLYLWDWH HFRQRPLF


ILQDQ DUH

DFWLYHORU

FLUFXODQWH

GH SURGXF LH SUHVXSXQH H[LVWHQ D XQXL IRQG

8QXL

IRQG

SHUPDQHQW

GH

ILQDQ DUH

WUHEXLH

V L

SHUPDQHQW

GH

FRUHVSXQG

FDSLWDOXUL SHUPDQHQWH FDSLWDO SURSULX SOXV FUHGLWH SH WHUPHQ PHGLX L OXQJ LDU SHQWUX

QHYRLOH WHPSRUDUH VH FXYLQH V

VH XWLOL]H]H FUHGLWH SH WHUPHQ VFXUW FUHGLW GH WUH]RUHULH D 

3DUWHD GLQ FDSLWDOXO SHUPDQHQW FDUH DVLJXU


UHSUH]LQW

IRQGXO GH UXOPHQW $FHDVWD VH IRUPHD]

ILQDQ DUHD SHUPDQHQW

D DFWLYHORU FLUFXODQWH

GLQ FDSLWDOXUL SURSULL L vPSUXPXWXUL SH WHUPHQ

PHGLX L OXQJ
Q DFHVW VHQV SHQWUX GHWHUPLQDUHD P ULPLL IRQGXOXL GH UXOPHQW SRDWH IL IRORVLW
.

Xw%

)5
vQ FDUH

UHOD LD

 $,

)5

 IRQGXO GH UXOPHQW VDX QHFHVDUXO SHUPDQHQW GH ILQDQ DUH DO DFWLYHORU FLUFXODQWH

 FDSLWDOXO SHUPDQHQW

$,

 DFWLYH LPRELOL]DWH FRUSRUDOH QHFRUSRUDOH L ILQDQFLDUH


QWUH IRQGXO GH UXOPHQW L QHFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW SRW V
D 1)5 ! )5 DGLF

DSDU

QHFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW HVWH PDL PDUH GHFkW IRQGXO GH UXOPHQW

FDUH HVWH DVLJXUDW GLQ FDSLWDOXO SHUPDQHQW LDU GLIHUHQ D SkQ


UXOPHQW YD IL DFRSHULW
E

1)5

)5

XUP WRDUHOH UHOD LL

vQ

OD QHFHVDUXO IRQGXOXL GH

SULQ FUHGLWH SH WHUPHQ VFXUW FUHGLWH GH WUH]RUHULH D 

DFHVW

FD]

QX

PDL

VXQW

QHFHVDUH

FUHGLWHOH

SH

FRPSHQVDUHD XQHL HYHQWXDOH GLIHUHQ H D IRQGXOXL GH UXOPHQW SkQ


GH IRQG GH UXOPHQW
F Q FD]XO vQ FDUH 1)5 ! )5 DSDUH L UHOD LD

WHUPHQ

VFXUW

SHQWUX

OD QLYHOXO QHFHVDUXOXL

UHSUH]LQW

vQ FDUH &

$SOLFD LD

)5 &

FUHGLWHOH SH WHUPHQ VFXUW

1)5'LQ ELODQ XO XQHL vQWUHSULQGHUL DX IRVW H[WUDVH LQIRUPD LLOH GLQ WDEHOXO 1H SURSXQHP FD
SH

ED]D

DFHVWRU

LQIRUPD LL

FDOFXO P

QHFHVDUXO

IRQGXOXL

GH

UXOPHQW

UHVSHFWLY

IRQGXO

GH

UXOPHQW
7DEHOXO]HFL GH PLO OHL

$FWLY


3DVLY

,PRELOL] UL FRUSRUDOHQHFRUSRUDOH ILQDQFLDUH

&DSLWDO SURSULX'DWRULL GH WHUPHQ PHGLX L7RWDO LPRELOL] UL6WRFXUL7RWDO FDSLWDO SHUPDQHQW&OLHQ L)XUQL]RUL$O L GHELWRUL GH H[SORDWDUH

Xw%

)5

 $,

6W &O $

PLO OHL

 ) $
$O L FUHGLWRUL GH H[SORDWDUH7RWDO SDVLYH GH H[SORDWDUH    

 

H[SORDWDUH

1)5

OXQJ7RWDO DFWLYH FLUFXODQWH GH

 

 ]HFL GH

 ]HFL GH PLO OHL

'HFL OD XQ QHFHVDU GH IRQG GH UXOPHQW GH ]HFL GH PLOLRDQH OHL D SXWXW IL DORFDW GLQ
FDSLWDOXO SHUPDQHQW GRDU ]HFL GH PLOLRDQH OHL IRQG
PLOLRDQH OHL XUPHD]

D IL DFRSHULW

GH

UXOPHQW

'LIHUHQ D

GH]HFL

GH

GLQ FUHGLWH SH WHUPHQ VFXUW

Q UHOD LLOH GH PDL VXV VLPEROXULOH QHFXQRVFXWH DX XUP WRDUHOH VHPQLILFD LL

 DO L GHELWRUL GH H[SORDWDUH
 DO L FUHGLWRUL GH H[SORDWDUH

6H SUHFL]HD]

SULQ WUH]RUHULH VH vQ HOHJH vQ VHQV ODUJ LPDJLQHD GLVSRQLELOLW

DS UXWH GLQ GHUXODUHD vQFDV ULORU L SO


IDF

ID

 vQ PRG FRQWLQXX SO

LORU vQWUHSULQGHULL GLVSRQLELOLW

LORU PRQHWDUH

L PRQHWDUH FDUH WUHEXLH V

LORU VFDGHQWH DOH vQWUHSULQGHULL

Q FHHD FH SULYHWH QHFHVDUXO GH IRQG GH UXOPHQW L IRQGXO GH UXOPHQW FX FDUDFWHU SHUPDQHQW


SRDWH IL DQDOL]DW

HYROX LD vQ WLPS

DFHVWRU

LQGLFDWRUL

FX

HYLGHQ LHUHD

SULQFLSDOLORU

IDFWRUL

GH

 'H DVHPHQHD SRW IL IRUPXODWH FRQFOX]LL L GHFL]LL GH PDQDJHPHQW ILQDQFLDU SH ED]D

LQIOXHQ

FRPSDU ULL QHFHVDUXOXL GH IRQG GH UXOPHQW FX IRQGXO GH UXOPHQW GXS

FXP SRW IL HIHFWXDWH L

FRPSDUD LL vQWUH IRQGXO GH UXOPHQW L FLIUD GH DIDFHUL vQWUH SURILWXO RE LQXW L IRQGXO GH UXOPHQW HWF
2

LPSRUWDQW

GHRVHELW

DUH

DQDOL]D

FRUHOD LHL

GLQWUH

IRQGXO

GH

UXOPHQW

DFWLYHOH

FLUFXODQWH Q DFHVW VFRS SRW IL IRORVL L LQGLFDWRUL FXP VXQW


 5DWD GH ILQDQ DUH D DFWLYHORU FLUFXODQWH DO F UHL QLYHO SRDWH IL GHWHUPLQDW FX DMXWRUXO
UHOD LHL

( $& )

vQ FDUH
5

( $& ) 

UDWD GH ILQDQ DUH D DFWLYHORU FLUFXODQWH

)5
$&

 

)5

 IRQGXO GH UXOPHQW

$&

 DFWLYHOH FLUFXODQWH VROGXO PHGLX 


$FHDVW

UDW

UHIOHFW

SURSRU LD vQ FDUH IRQGXO GH UXOPHQW DFRSHU

DFWLYHOH FLUFXODQWH

 5DWD GH DFRSHULUH D VWRFXULORU PDWHULDOH DO F UHL QLYHO SRDWH IL GHWHUPLQDW FX DMXWRUXO


UHOD LHL

(6W )

)5

6W

 

vQ FDUH
5

(6W )

 UDWD GH DFRSHULUH D VWRFXULORU PDWHULDOH


 VWRFXULOH PDWHULDOH YDORDUH PHGLH 

6W

Q OHJ WXU
ILQDQ

FX QLYHOXO IRQGXOXL GH UXOPHQW UHVSHFWLY SDUWHD GLQ FDSLWDOXO SHUPDQHQW DIHFWDW

ULL DFWLYHORU FLUFXODQWH GH H[SORDWDUH VH SRW DGRSWD XUP WRDUHOH VWUDWHJLL


D VWDELOLUHD PHGLH D IRQGXOXL GH UXOPHQW vQ DFRSHULUHD QHFHVDUXOXL ILQDQFLDU DO H[SORDW ULL

LDU SHQWUX GLIHUHQ D vQ PLQXV ID

GH QHFHVDUXO GH YkUI PDL PDUH L GLIHUHQ D vQ PLQXV ID

QHFHVDUXO SHULRDGHL FX YROXPXO GH DFWLYLWDWH FHO PDL UHGXV V


UHVSHFWLY V
E

VH UHSODVH]H H[FHGHQWXO GH OLFKLGLW


VWDELOLUHD

IRQGXOXL

H[SORDW ULL FHHD FH vQVHDPQ

GH

UXOPHQW

OD

XQRU OLFKLGLW
F

L SH WHUPHQ VFXUW
XQ

R DWLWXGLQH SUXGHQW

IHO GH UH]HUY SRDWH IL XWLOL]DW OD R HYHQWXDO

QLYHO

VXSHULRU

PHGLHL

QHFHVDUXOXL

ILQDQFLDU

FUHWHUH D QHFHVDUXOXL $FHDVW

VWUDWHJLH G

QDWHUH

L SUHD PDUL

VWDELOLUHD

IRQGXOXL

GH

UXOPHQW

LQH VHDPD GH ULVFXO GH D QX DYHD OLFKLGLW

OD

XQ

QLYHO

$1$/,=$ ,17(*5,7

LQIHULRU

PHGLHL

QHFHVDUXOXL

ILQDQFLDU

D FUHGLWHORU GH WUH]RUHULH $FHDVW

L SHQWUX HIHFWXDUHD SO

PDWHULDOH

E QHWL

DOH

DO

VWUDWHJLH QX

LORU

,, 3$75,121,8/8,

Q FDGUXO XQHL DVWIHO GH DQDOL]H HFRQRPLFRILQDQFLDUH VH DUH vQ YHGHUH FXQRDWHUHD LQWHJULW


YDORULORU

DO

D vQWUHSULQGHULL GHRDUHFH H[FHGHQWXO FDUH HVWH XQ

H[SORDW ULL FHHD FH SUHVXSXQH R XWLOL]DUH SHUPDQHQWGH

VH DSHOH]H OD FUHGLWH GH WUH]RUHULH

vQWUHSULQGHULL

DVLJXUDUHD

FRQGL LLORU

S VWU ULL

LL

JHVWLRQ ULL

FRUHVSXQ] WRDUH D DFHVWRUD SUHFXP L VWDELOLUHD P VXULORU SHQWUX UHFXSHUDUHD SDJXEHORU Q DFHVW
VFRS VH DQDOL]HD]

PRGXO GH UHDOL]DUH D SURJUDPXOXL GH LQYHQWDULHUH D JHVWLXQLORU L GH FRQWURO

JHVWLRQDU GH IRQG ULWPLFLWDWHD LQYHQWDUHORU HIHFWXDWH FRQVWDW ULOH FX SULYLUH OD PRGXO GH JHVWLRQDUH
D

YDORULORU

PDWHULDOH

OD

PLFDUHD

GHSR]LWDUHD

VRUWDUHD

GHVIDFHUHD

DFHVWRUD

SOXVXULOH

VDX

PLQXVXULOH GH LQYHQWDU VWDELOWH L SHUVRDQHOH YLQRYDWH GH DSDUL LD DFHVWRUD


Q DFHODL FRQWH[W VH DUH vQ YHGHUH HYDOXDUHD L UHHYDOXDUHD SDWULPRQLXOXL vQWUHSULQGHULL
(YDOXDUHD L UHHYDOXDUD VH UHDOL]HD]

SH ED]D SUHYHGHULORU OHJDOH vQ YLJRDUH L GH DFHHD SULPXO

DVSHFW DO DQDOL]HL DFHVWRU DF LXQL FRQVW

vQ YHULILFDUHD FRUHFWLWXGLQLL DSOLF ULL SUHYHGHULORU OHJDOH

SULYLQG HYDOXDUHD L UHHYDOXDUD SDWULPRQLXOXL L XUP ULUHD UHIOHFW ULL vQ SRVWXULOH GH ELODQ

D HYDOX ULL

LVDX UHHYDOX ULL


Q FD]XO SURGXFHULL SDJXEHORU PDWHULDOH VH DQDOL]HD]
SURGXFHULL ORU UHVSRQVDELOLW

VLWXD LD DFHVWRUD UHOHYkQGXVH FDX]HOH

LOH VHVL] ULOH I FXWH OD RUJDQHOH GH XUP ULUH SHQDO 

Q vQFKHLHUHD DQDOL]HL VLWXD LHL DFWLYXOXL GLQ ELODQ VH GHWHUPLQ


VWUXFWXUD

VXUVHORU

ILQDQFLDUH

GH

DFRSHULUH

SDWULPRQLXOXL

VLQWHWLF SRDWH IL GHWHUPLQDW FRQIRUP UHOD LHL

vQ FDUH

7A
f

$, $& ' 

QHW

DO

L VH DQDOL]HD]

vQWUHSULQGHULL

HYROX LD L

3DWULPRQLXO

QHW

f
7A

 SDWULPRQLXO QHW FRQWDELO

$,

 DFWLYH LPRELOL]DWH

$&

 DFWLYH FLUFXODQWH

'

 GDWRULL WRWDOH
3DWULPRQLXO QHW DGLF

SDWULPRQLXO QHJUHYDW GH GDWRULL VH IRORVHWH L vQ FDGUXO DF LXQLORU GH

HYDOXDUH D vQWUHSULQGHULL
6XUVHOH

ILQDQFLDUH

GH

DFRSHULUH

SDWULPRQLXOXL

QHW

FRQWDELO

VXQW

UHIOHFWDWH

GH

FDSLWDOXO

SURSULX L SURYL]LRDQHOH IRUPDWH GH vQWUHSULQGHUH

$SOLFD LDQ WDEHOXO VH H[HPSOLILF

PRGXO GH IRUPDUH L GH DQDOL]

D SDWULPRQLXOXL QHW L D VXUVHORU

ILQDQFLDUH GH DFRSHULUH SH ED]D GDWHORU H[WUDVH GLQ ELODQ XO FRQWDELO


$QDOL]kQG UH]XOWDWHOH FDOFXOHORU GLQ WDEHOXO VH FRQVWDW vQ SULPXO UkQG R FUHWHUH D
SDWULPRQLXOXL

QHW

FRQWDELO

FXPLO

OHL

UHVSHFWLY

FXvQ

WLPS

FH

GDWRULLOH

vQWUHSULQGHULL DX FUHVFXW vQ H[HUFL LXO DQDOL]DW FX PLO OHL UHVSHFWLY FX 
HYLGHQ LH]H R VLWXD LH QHIDYRUDELO GDF

WRWDOH

DOH

 FHHD FH SRDWH V

GDWRULLOH GLQ H[HUFL LXO UHVSHFWLY QX DX IRVW FRQWUDFWDWH

PDVLY VSUH VIkULWXO DFHVWXL H[HUFL LX


7DEHOXO,QGLFLL

1U

,QGLFDWRUL

QFHSXW GH

6IkULW GH

'LIHUHQ H

FUW

]HFL GH PLO OHL

DQ

DQ

$FWLYH LPRELOL]DWH
$,
$FWLYH FLUFXODQWH
$&

GLQDPLFLL7RWDO DFWLYH $7'DWRULL WRWDOH '3DWULPRQLXO QHW GLQ


FDUH DFRSHULW FX
D &DSLWDO SURSULX
E 3URYL]LRDQH

3H ED]D LQIRUPD LLORU GLQ WDEHOXO SRW IL HIHFWXDWH L DOWH FDOFXOH GH DQDOL] FXP HVWH VSUH
H[HPSOX UDWD JHQHUDO

GH vQGDWRUDUH FDUH SRDWH IL GHWHUPLQDW


'

5*

$7

SH ED]D UHOD LHL

 

vQ FDUH
5*

 UDWD JHQHUDO

'

 GDWRULL WRWDOH

$7

GH vQGDWRUDUH

 WRWDO DFWLYH
/D vQFHSXWXO DQXOXL UDWD JHQHUDO

VIkULWXO DQXOXL HUD GH 


3DWULPRQLXO

QHW

FRQWDELO

GH vQGDWRUDUH HUD GH UHSUH]LQW LDU OD

FDSDFLWDWHD

vQWUHSULQGHULL

GH

IDFH

ID

REOLJD LLORU

E QHWL DVXPDWH
Q

FD]XO GDWHORU GLQ WDEHOXO FUHWHUHD SDWULPRQLXOXL QHW FX 

PLO

OHL

VD

GDWRUDW

FUHWHULL DFWLYXOXL FRQWDELO WRWDO FX PLOLRDQH OHL L UHVSHFWLY FUHWHULL GDWRULLORU WRWDOH FX 
PLOLRDQH OHL