Sunteți pe pagina 1din 5

Rezolvri probleme Set 10

Vincze Ada

Anul III

Audit: dna Furca Teodora 1. Cnd verificati amortizarea imobilizarilor corporale va asigurati ca a) planul de amortizare este acelasi ca n anul precedent; b! planul de amortizare contabila e diferit de planul de amortizare fiscala" c! au fost corect aplicate normele de amortizare prevazute #n reglementarile #n vigoare. $. %rote&area independentei prin clauze contractuale cu clientul. 'asurile de prote&are stabilite #n contractul cu clientul constau #n ( aprobarea sau ratificarea de catre Adunarea generala a clientului) a numirii cabinetului*societatii prestatoare de servicii profesionale atunci cnd alte peroane #mputernicite de client au semnat contractul" ( nominalizarea anga&atilor competenti ai clientului) #mputerniciti a lua decizii manageriale" ( stabilirea de catre client a politicilor si procedurilor pentru o raportare financiara corecta" ( procedurile interne ale clientului privind asigurarea delegarii obiective a anga&atilor pentru buna gestionare a bunurilor si valorilor" ( structura conducerii corporative a clientului) printer care si comitetul de audit care asigura supraveg+erea procesului de validare a informatiilor si situatiilor financiare si legatura cu cabinetul*societatea care presteaza servicii profesionale pentru client. ,. Care este diferenta dintre auditul intern si controlul intern #ntr(o banca a) controlul intern se refera la existenta procedurilor, iar auditul intern se refera la controlul asupra existentei, adecvarii si aplicarii procedurilor; b) controlul intern se subordoneaza conducerii bancii, iar auditul intern, consiliului de administratie; c! controlul intern se realizeaza de un compartiment al bancii) iar auditul intern poate fi realizat de un auditor financiar. -. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare. Intr(o misiune de compilare nu se e/prim nici o asigurare #n raport) cu toate c utilizatorii informa0iilor beneficiaz de servicii contabile. %rocedurile aplicate #n astfel de misiuni nu au drept scop s permit furnizarea unei asigurri asupra situa0iilor financiare. Caracteristici ( integritatea ( obiectivitatea ( competenta profesionala si atentia cuvenita ( confidentialitatea ( conduita profesionala ( standardele te+nice 1. 2/amenul situatiilor financiare.

Rezolvri probleme Set 10

Vincze Ada

Anul III

'isiuni ini0iale ( soldurile de desc+idere Standardul International de Audit 3ISA! 110 reglementeaz procedurile si principiile fundamentale si modul lor de aplicare in ce priveste soldurile de desc+idere in cazul primului audit efectuat la o intreprindere sau atunci cand situatiile financiare ale e/ercitiului precedent au fost auditate de ctre un alt auditor. In misiunile initiale de audit) auditorul trebuie s gseasc elemente probante suficiente si adecvate care sa(i permit s se asigure c (soldurile de desc+idere nu contin anomalii care s aib o influen0 semnificativ asupra situatiilor financiare ale e/ercitiului in curs" (soldurile de inc+idere ale e/ercitiului precedent au fost corect preluate sau) in cazuri deosebite) au fost a&ustate retroactiv" (politicile de inc+idere a conturilor si metodele de evaluare folosite au fost aplicate in mod constant) sau modificarea acestora a fost corect inregistrata si descrisa in notele ane/e. 2lementele probante pe care le va reuni auditorul in legatura cu soldurile de desc+idere depind de urmtorii factori (politicile de inc+idere si metodele de evaluare aplicate deintreprinderi" (situatiile financiare ale e/ercitiului precedent) auditate sau nu si) in caz afirmativ) continutul raportului de audit" -natura conturilor si riscul de anomalii e/istent in situatiile financiare ale e/ercitiului in curs" (caracterul semnificativ al soldurilor de desc+idere asupra situatiilor financiare ale e/ercitiului in curs. Cand situatiile financiare ale e/ercitiului precedent au fost auditate de un alt auditor) auditorul actual poate gasi elementele probante e/aminand dosarele de lucru ale auditorului precedent" in acest caz) noul auditor va evalua competenta profesional si independen0a auditorului precedent. 4aca raportul de audit al e/ercitiului precedent a fost calificat) auditorull va acorda o atentie particular in timpul e/ercitiului in curs faptelor care au stat la originea opiniei calificate a auditorului precedent. 4ac situatiile financiare precedente nu au fost auditate sau auditorul nu este satisfacut de rezultatul aplicarii procedurilor din alineatul anterior) acesta va pune in lucru alte proceduri) cum ar fi (pentru activele si datoriile pe termen scurt) este posibil s se ob0in elemente probante prin punerea in lucru a procedurilor pentru e/ercitiul in curs. 4e e/emplu) in costurile*pla0ile clientilor si furnizorilor in sold la desc+iderea e/ercitiului furnizeaza de&a elemente probante asupra e/istentei) e/+austivitatii) drepturi si obligatii si evaluarea acestora la inceputul e/ercitiului. In cazul stocurilor pot fi aplicate proceduri complementare pornind de la inventarierea spontan si compararea cu soldul de desc+idere pe baza ecuatiei Si 5 Sf (I 6 2 3Si 5 stoc initial" Sf 5 stoc final" I 5 intrari si 2 5 iesiri!. (pentru activele si datoriile pe termen lung) auditorul va e/amina documentele care &ustific soldurile de desc+idere" se pot) de asemenea) obtine informatii prin confirmarea soldurilor de desc+idere.

Rezolvri probleme Set 10

Vincze Ada

Anul III

4ac prin aplicarea procedurilor mentionate nu se obtin elemente probante suficiente si adecvate cu privire la soldurile de desc+idere) auditorul trebuie sa emit o opinie cu rezerve sau se va afla in imposibilitatea de a emite o opinie. 2/amenul situatiilor financiare Situatiile financiare 3bilant) contul de profit si pierdere si celelalte componente! constituie documente de sintez a contabilitatii asupra carora auditorul isi e/prima opinia. Controalele efectuate asupra conturilor i(au permis auditorului s obtina unele elemente probante pe baza carora sa traga concluzii cu privire la diferite posturi sirubrici din situatiile financiare. %entru a(si putea e/prima opinia) auditorul trebuie s confirme c situatiile financiare sunt in acord cu concluziile sale si c ele reflecta corect deciziile conducerii intreprinderii si dau o imagine fidela a activitatii si a situatiei financiare a intreprinderii. 2/amenul situatiilor financiare are ca obiect verificarea (faptului c bilantul) contul de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare sunt coerente) concord cu datele din contabilitate) sunt prezentate conform principiilor contabile si reglementrilor #n vigoare 7i tin cont de evenimentele posterioare datei de inc+idere" (faptului c ane/ele comport toate informatiile de importan0 semnificativ asupra situatiei patrimoniale) financiare 7i rezultatelor obtinute. 8e+nicile de e/aminare a situa0iilor financiare se spri&in pe procedurile analitice prevezute de ISA 1$0 7i #n mod deosebit pe (stabilirea ratiourilor obisnuite de analiza financiar si compararea lor cu cele ale e/ercitiilor precedente si ale sectorului de activitate" -comparatiile intre datele reiesite din situatiile financiare si datele anterioare) posterioare si previziunile intreprinderii sau ale altor intreprinderi similare" (compararea in procent fa0 de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit si pierdere. Acest e/amen analitic asupra documentelor finale permite actualizarea sicontrolul concluziilor trase #n timpul e/amenului analitic efectuat #n etapele anterioare. 9n obiectiv central al e/aminrii situatiilor financiare il constituie verificarea dac acestea dau o imagine fidel) clar si complet (pozitiei financiare 3patrimoniului! #ntreprinderii) prin

tinerea corecta si la timp a contabilitatii" e/istenta inventarierii patrimoniului) a corectei valorificari a acesteia si a cuprinderii acestui rezultat in situatiile financiare" preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre acestea si conturile analitice" corecta efectuare a operatiilor legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social" corecta evaluare a elementelor patrimoniale conform reglementrilor in vigoare" intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice"

Rezolvri probleme Set 10

Vincze Ada

Anul III

corelarea datelor din ane/e cu cele din bilant. (rezultatelor financiare) prin intocmirea contului de profit si pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare" stabilirea profitului net si a destinatiilor acestuia propuse adunrii generale conform dispozitiilor legale. (situatiei financiare) prin e/istenta garantiilor pentru #mprumuturile si creditele obtinute sau acordate de intreprindere"

e/istenta suficienta a resurselor financiare. In centrul preocuprilor auditorului in aceasta etap se afl bilantul contabil al intreprinderii" in cadrul actiunilor de verificare a bilantului contabil) auditorul isi divizeaza diligentele verificand satisfacerea unor reguli generale si particulare. Reguli generale (:ilantul contabil este intocmit conform normelor contabile in vigoare) auditorul asigurandu( se c principiul prudentei si al continuitatii activitatii sunt respectate 3in cazul #ncetrii partiale sau totale a activitatii se va tine seama de incidentele previzibile la inc+iderea e/ercitiului! iar principiul independentei e/ercitiului a fost aplicat. (:ilantul contabil este intocmit sub o form comparativ) metodele de evaluaresi prezentare fiind identice cu cele ale anului precedent" dac intervin modificri) ele s fie inscrise si &ustificate in ane/a. (2lementele de activ si pasiv sunt evaluate separat fr s se opereze compensatii. (:ilantul de desc+idere corespunde cu bilantul de inc+idere al e/ercitiului precedent. (Auditorul procedeaz pentru fiecare cont la verificarea contabil a credibilitatii componentelor sale 7i ale soldului su. (4atele de inventar ale elementelor de activ si pasiv sunt regrupate #n registrul inventar cantitativ si valoric) dup caz. Auditorul procedeaz la o comparare intre valorile de inventar furnizate de intreprindere) apreciind credibilitatea lor. Reguli particulare (Capitalurile proprii" auditorul verific inregistrarea in conturile capitalurilor proprii ale operatiilor aferente acestora) conform deciziilor adunarilor generale. (Imprumuturi si datorii asimilate" auditorul cere sa i se comunice documentele care(i permit sa urm;reasca #n detaliu operatiile respective. (Imobilizari" auditorul verifica tinerea documentelor care permit s se urmareasc #n detaliu operatiile aferente tuturor imobilizarilor si amortizarilor lor. (Stocuri si productie #n curs de e/ecutie" auditorul cere s i se prezinte situatia detaliata si cifrata a stocurilor si a productiei in curs de e/ecutie) ca si pentru provizioanele aferente

Rezolvri probleme Set 10

Vincze Ada

Anul III

constituite pentru deprecierea acestora intocmite la data inc+iderii e/ercitiului sau la o data cat mai apropiat. Auditorul obtine din partea conducerii intreprinderii descrierea metodelor utilizate pentru evaluarea stocurilor si a productiei in curs. 2l se asigur de conformitatea acestor metode cu regulile in vigoaresi verifica aplicarea lor) prin sonda&. (Conturile de terti" auditorul cere sa i se remita) dupa caz balantele conturilor individuate asigurandu(se de concordanta lor cu conturile generale) sintetice" un inventar al creantelor si datoriilor e/istente la finele e/ercitiului. Auditorul analizeaz) eventual prin sonda&) soldurile conturilor de ter0i plecand de la documentele si informatiile contabile pe care le are la dispozitia sa. 2l cere s se procedeze la efectuarea corecturilor pe care le gaseste necesare. (Conturile de provizioane" auditorul verifica constituirea acestora pe baza documentelor &ustificative necesare si inregistrarea in bilant sau #n ane/e. 2l se asigur c aceste provizioane sunt bine contabilizate tinand cont de riscurile si pierderile intervenite intre data inc+iderii e/ercitiului si intocmirea bilantului sau intre data intocmirii bilantului si data verificarii acestuia de catre auditor. (Conturi de trezorerie" auditorul se asigur c intreprinderea intocmeste periodic o situatie comparativa a soldurilor fiecarui cont de trezorerie din contabilitatesi din e/trasele de cont bancare" el controleaza aceste situatii comparativecel putin o data pe an. In legatura cu rezultatul e/ercitiu+ii) auditorul (e/amineaza unele conturi de c+eltuieli) cum ar fi c+iriile) primele de asigurare) comisioanele si onorariile) impozitele) salariile) c+eltuielile sociale) imprumutuile si creditele) declaratiile de impunere) contracte diverse si pl0i fcute #n contul acestora" -e/amineaz bazele de impozitare stabilite in materie de ta/e si impozite asupra conturilor de venituri" (e/amineaza) eventual cu conducerea intreprinderii) insuficientele si anomaliile constatate si propune) daca e cazul) efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in masura in care ele sunt &ustificate" (e/amineaza situatia comparativ a diverselor conturi de venituri si c+eltuieli) analizand soldurile intermediare de gestiune rezultate) stabilind concluziile care se impun. <n legatur cu ane/ele la situatiile financiare) auditorul e/amineaz informatiile furnizate de acestea) analizand #n mod deosebit (respectarea modului si metodelor de evaluare a posturilor din bilant 7i din contul de profit si pierdere" (metodele utilizate pentru calculul amortizrii si provizioanelor si fundamentarea lor. evolutia conturilor prezentate de aceste ane/e) msurile luate de conducerea intreprinderii sau propuse de aceasta.