Sunteți pe pagina 1din 63

MANUALUL LUI SHAUMBRA .

LINIA TIMPULUI Drumul Omului-Dumnezeu de la Dimensiunea a 3-a pana la manifes area Dimensiunii a !-a. "Suma #un$s in el$r nu es e a##esi%ila prin r-$ sin&ura a%$rdare' sau fara ef$r si in(a are." )Sain *ermain+ ",i ($r fi a#eea' #are ($r a(ea ne($ie de a#ele #ar i. Da#a si u ai fi a(u asemenea #ar i' in#-ipuie- i' #u #a ar fi f$s mai us$ara a#eas a #arare pen ru ine." )T$%ias.3./0+

"Re#$mpensa mea es e p$si%ili a ea de a fa#e mai us$ara pen ru al ii #ararea." )T$%ias.3./+ NU ,1ISTA MAI MULT D, UNU2 )S$lara+ DA3A AR 4I USOR SA 4I OM' TOATA LUM,A ASTA AR AL,*,2 )*r$up 53. /6+ 4I,3AR, INDI7ID AR, DR,PTUL PRIN NAST,R, ASUPRA IMPARATI,I2 )T$%ias+ DRA*OST,A ,ST, A3,L 3O7OR ROSU' P, 3AR, MILA LUI DUMN,8,U 7IN, SPR, NOI2 )Ma9 Lu#ad$+ "Ade(ara a pu ere es e a a#el$ra' #are #$mpun si f$rmeaza in uni a e diferi ele #$mp$nen e." )0r:$n.6.6+

"Sa nu renun a i ni#i$da a la in#rederea in ($i insi(a." )Ram -a. 6.!6.$+ ",9is a di(erse #ul uri' dar un sin&ur fel de OM raies e pe plane a' si as a a f$s in en i$na #rea asa." )0r:$n 7I. ;+ "3um in#epe i sa dem$ns ra i reali a ea N$ii 3$ns in e Pamin ene' (e i (edea numai 4rumuse e si Iu%ire." )3elia 4enn. 655!. N$(.+ "Dra&ii mri prie eni' in N$ua ,ner&ie' sa nu fie %ar%a ' femeie sau %iseri#a #are sa (a spuna' #a sun e i mai pu ini in #e(a' de#a Dumnezeu." )T$%ias.<./6+ "4ie#are se afla ai#i in si ua ia pe #are a #as i&a -$ prin drep ul la e9is en a' si re#un$s#and a#es fap de(ine inu il $ri#e lup a sau s radanie". )Na -anael+ "A i pr$($#a mai ransf$rmari pe plane a. Dar #e $ sa fa#e i de a#um in#$l$ (a fi si mai minuna . A#eas a lume fun# i$neaza pen ru ($i." )0r:$n.<.3+ "De a#eea sun e i ai#i' #a sa-L rezi i pe Dumnezeu. As a e misiunea ($as ra. Pe drumul luminii a#eas a se numes e e erni a e." )Ram -a.6+ ,s i Dumnezeu' dar nu es i sin&urul2 )*r$up-A+ 3and #ine(a fa#e un pas in e($lu ia (i%ra iil$r' fa#e l$# pen ru #ei #are (in in urma lui2 )Li&- =$r>er.5<.56+ Tu ai (ia a e erna? Tu e9is i in (ia a e erna' si i i ransp$r i ener&ia din r-$ fiin a in

al a." )0r:$n.<.3+ Numai #el mai mare din re #ei mari es e #apa%il sa @$a#e @$#urile Li%erului Ar%i ru. )Li&- =$r>er.5<.56+ Spune DA (ie ii' as a i i ridi#a (i%ra iile. Rez$nan a a as fel se e9 inde asupra u ur$r par il$r lumii. )T$%ias.<./5+ "7rem sa ramine i? Mai sun a a ea de fa#u . Sa a(e i (ia a lun&a' pen ru #a es e ne($ie de ($i.")0r:$n.<.3+ Nu e9is a un dar mai mare #a darul a#elei en i a i #are isi as#unde e9is en a ei minuna a si #$%$ara pe Pamin si se numes e $m. ,s e$ d$na ie uriasa pen ru Uni(ers. )0r:$n.<.3+ "Pu e i #rea minuni impreuna. Pen ru #a In eli&en ei Di(ine ii pla#e sa apr$pie en i a i' #are ($r sa #reeze minuni si sa se @$a#e #u a#es e ener&ii in r-un #uren a%unden ." )S ar#-ild.655A. @anuarie+ "In India a# uala nu in ele&' #a e9is a pr$&res si ma erial si spiri ual. Nu re%uie sa renun i la unul in fa($area #eluilal . A#eas a a i udine de "sau-sau" nu fa#e par e din Planul Di(in." )Maria+ "Ni#i nu %anui i #e ransf$rmari p$zi i(e a i pr$($#a prin fap ul #a sun e i ai#i' #a pur a i in inimile ($as re ridi#area (i%ra iil$r plane ei' $% inerea linis ii in eri$are -si $a e as ea influen eaza in re& Uni(ersul." )0r:$n.<.3+ "Traies e in m$d Dumnezeies#?" )T$%ias. <. A0+ LINIA TIMPULUI IN TRANSMISII

A#um !6B de mili$ne de ani in r-$ #lipa #$smi#a a in#epu (ia a pe Pamin . In r-un sin&ur an pamin ul a f$s p$pula . 7ia a s-a nas#u ai#i pe Pamin ' a f$s $ e9pl$zie %i$l$&i#a #$nf$rm planului Di(in. In ul ima #lipa a #reerii (ie ii s-a f$rma #$a@a fizi#a a $mului' #are a f$s lua in p$sesie de #a re sufle e an&eli#e e($lua e. S#$pul $mului n$u (eni a f$s sa dea e9amenul ener&iei' #are (a ransf$rma Uni(ersul. )0r:$n ;.C+ A#um A5 de mili$ane de ami #$nfr$m planului un as er$id s-a l$(i de s#$ar a pamin ului' si as a a s#-im%a (ia a plane ei' repar izarea &reu a il$r' a m$difi#a si s#$ar a eres ra' s-a $pi $ mare par e din &-e arele p$lare. Pamin ul a de(eni plane a Apei. A de(eni asa' #a (ia a sa de#ur&a dupa #um am planifi#a . La in#epu a f$s pu ina apa. Plane a apei a primi un pa#-e )as er$id sau plane a+' de ai#i pr$(ine $ #an i a e mare de apa. A (eni apr$pare de$da a' de#i a f$s un fel de p$ $p. )0r:$n 7II.C+ Omul #u #$l$ana (er e%rala ridi#a a are numai /5'! mili$ane de ani. Dupa in#er#ari' e9perimen e de miliarde de ani a lua fiin a $mul' #a pur a $rul (iu' respira $riu a f$rmel$r de &and densifi#a e si a ma eriei #$n#en ra e. )Ram -a./.B3+ O%ser(a ie. #$rpul uman a f$s #$n#epu si realiza de N$i' 8eii 3rea $ri' #a fiin a de lumina. Primele #rea ii au f$s iden i#e' in $#-ii n$s ri de azi' #u %ar%a i. Ul eri$r prin slefuiri a lua fiin a femeia' as fel prin s#-im%urile de &ene s-a #rea de@a $ f$rma ma eriala pr$du# i(a' in #are sufle ele au in ra in s are de ui are si in densi a ea ma eriei' in (i%ra iile in#e ini e si-au pierdu #un$as erea asupra iden i a ii l$r. A#um /5'! mili$ane de ani sufle ele au (eni #a en i a i re&ale' a $ pu erni#e' dar pe par#ursul impului s-au s#ufunda in $ ali a e in ma erie. Au ne&a nemurirea si as fel au semna pr$pria l$r #$ndamnare la m$ar e. )Ram -a./.!+

In re <.!55.555- /6.555 i.e.n a e9is a Mu- Lemuria. Pe eri $riile semnifi#a i(e din a# ualul O#ean Pa#ifi#. Ha=aii2 4i@i2 Aus ralia2 N$ua 8eelanda' Mada&as#ar )azi de@a O#eanul Indian+' iar armurile sale es i#e se in indeau pana la. SUA' 3$lum%ia Bri ani#a2 3alif$rnia.

Rasa lemuriana a f$s $ #$m%ina ie din re p$p$arele din Sirius si Alfa 3en auri. )4. Tel$s pa&.=e%+ A m$sfera Pamin ului s-a limpezi a#um /- /'! mili$ane de ani. De a#eea #red $amenii de s iin a #a as a e (ars a (ie ii pe Pamin . Radi$a# i(i a ea pr$(ine de la S$are. Mai de(reme apa' si n$rii de #ea a au a#$peri in $ ali a e S$arele' #are in#a nu se in(ar ea in @urul a9ei sale. )T$%ias 3.+ A#um /.3!5.555 de ani plane a Ba>ara ini din #$ns ela ia 3en aur era pe #ale de dispari ie' iar p$pula ia de pe ea re%uia e(a#ua a. Au ales plane ele Mar e si Pamin . ,rau fiin e uman$ide' in eli&en e si superi$r dez($l a e. A(eau piele nea&ra si &al%ena. A#es ea sun primele amin iri uman$ide in le&a ura #u Pamin ul )Plane a de Aur+ In a#eas a peri$ada mis#area anuala a S$arelui era de 6B5 de zile' Aus ralia se afla lan&a ,#ua $r. O zi a(ea 35 de $re si /6 minu e. 3u /.365.555 ani in urma in urma unei #a as r$fe na urale a lua fiin a un n$u #$n inen in mi@l$#ul O#eanului Pa#ifi#' #are se numea Lamar' Mu' si pes e 6555 de ani da $ri a unei serii de #u remure a f$s rup a in rei par i. A#um !55.555 de ani Luna a f$s le&a a de Pamin ' mai inain e era $ plane a mi#a )p$ ri(i al $r surse s-a rup din Pamin ul S ra(e#-i dupa $ #i$#nire de plane e+. P$ ri(i #al#ulel$r de azi se (a pra%usi pe Pamin #am pes e /C!.555 de ani' dar a un#i pe Pamin ($r e9is a fiin e spiri uale superi$are' si p$pula ia (a fi mu a a. A#um !55.555 de ani au lua fiin a #i(iliza ii f$ar e a(ansa e de Pamin . Urmele a#es $r s$#ie a i s ra(e#-i sun as#unse de &-e arele P$lului Sud. )Mesa@ele Pleiadel$r+ A#um <!!.555 de ani' dupa al e pareri' <36555 de ani a aparu $mul uman$id in in elesul a# ual al #u(an ului. Nefilimii' l$#ui $rii a /6. plane a Ni%iru' din 3D. au #$l$niza pamin ul. 3$rpul fizi# pamin es# a f$s #rea de a i din Ni%iru si mame din Sirius prin medi a ie #$smi#a - in $ al /6 #upluri. ,i sun 8eii 3rea $ri. S#$pul final al #rea iei l$r nu a f$s #rearea Omului Dumnezeu' #i a unei rase mun#i $are' #are sa se adap eze %ine #$ndi iil$r de Dimensiunea a 3-a.

)Mel#-izede> /. >.+ Primii #$l$nis i au a eriza pe armurile #$n ine ului Mu a#um 355.555 de ani si pr$(eneau de pe plane a in #urs de ra#ire din #$ns ela ia 3en aur. A(em da e despre $m de 355.555 de ani dar inf$rma iile #u pri(ire la $m e %ine sa le luam in #$nsidera ie numai din ul imii /55.555 de ani. 3ei #are au rai mai inain e erau fiin e umane #are nu erau NOI. )0r:$n.6.//+ A#um 355.555 de ani Pamin ul si $da a #u ea rasa pamin eana #are a f$s #rea a de 4amilia Luminii' de Pr$ie# an i- 3rea $ri Ori&inari a f$s $#upa a. O#upan ii' asa numi ii 8eii 3rea $ri erau Rep ile. A#um 355.555 de ani au in#epu lup e uriase pen ru s apinirea Pamin ului. 3as i&a $rii au s ins Lumina in @urul Pamin ului. Pamin ul s-a sfarimi a in %u#a i si rasa $ri&inara umana a in#epu sa dispara. ,i nu erau s ram$sii a# ualului $m. )Mesa@ele Pleiadel$r+ A#um 355.555 de ani pe Pamin au (ru sa #reeze un #en ru de inf$rma ii. As a ar fi a(u r$l in le&area sis emel$r &ala# i#e. Dar Pr$ie# ul Bi%li$ e#ii Pamin ene 7ii a f$s $pri de #a re fiin ele #are sin&uri se numeau zei #rea $ri. ,i manipulau pe a#ei zei' #are raiau ai#i' #$%$ra e fiind in ma erie si ui and $ri&inea l$r di(ina. AND-ul l$r de /6 spirale a f$s re#$ns rui a in 6 spirale. Despre a#es e fiin e' maes rii &ene i#ii' s#rie si Bi%lia' si a%li ele sumeriene le p$menes#. )Pleiade+ 3u 655.555-355.555 de ani in urma' prezen a $mului pe Pamin in f$rma fizi#a a f$s un e(enimen uni#'pen ru #a am (eni in r-un l$#' unde d$mnea in uneri#ul. )Pleiade+ De 6!5.555 de ani dureaza P,RSP,3TI7A D, TIMP IN PRO3,SUL LIN,AR D, IN7ATAR, A OM,NIRII. 4ie#are in(a a ura' mun#a' fie#are #i(iliza ie s-a desfasura in re a#es e #$$rd$na e de imp. Dar Pamin ul in sine e mul mai %a ran )0r:$n.6.B+ A#um 6!5.555 de ani

PRIM,L, 3I7ILI8ATII T,R,STR, Pamin ul era de@a des ul de %a ran #and au f$s insamin a e &ermenele primei #i(iliza ii. Ori#e mun#a a n$as ra s-a desfasura in ul imii 6!5.555 de ani. Mai inain e sa nu #au am. )0r:$n.6.B+ A#um 6!5.555 de ani de pe plane a Arem$ 13 au s$si en i a i spiri ual dez($l a e pe MU' #are erau uman$izi de /B5-/A5 #m si erau s ram$sii p$linezil$r. In /CB.6/< i.e.n a aparu prima f$rma uman$ida in sensul a# ual' p$ ri(i lui THOT' pe insulele Pamin ul *$nd=ana )Mel#-izede>+ A#um /55.555 de ani nu e9is a in#a $mul a# ual ni#i in sensul an r$p$l$&i# ni#i in sensul a# ual s$#i$l$&i#. Dar e9is au al e rase umane. Pamin ul a re%ui sa sup$r e mai mul e pr$%e umane )0r:$n. Le&a ura din Lemuria+ A#um /55.555 de ani s-a pe re#u $ s#-im%are ma@$ra pe Pamin ' mai inain e e9is au en i a i #are raiau in al e #$ndi ii' si urma #ar$ra nu p$a e fi des#$peri a. A(eau al e m$dele de ADN. Omul a# ual de a#um p$ar a in el &ermenele de %aza ale rasei. )0r:$n.6.//+ A#um /55.555 de ani in %i$l$&ia $menirii s-a pe re#u un lu#ru ne$%isnui . Oamenii s-au s#-im%a . S-au f$rma mai mul de /; rase umane si fie#are a(ea pr$pria ei #ale de e($lu ie. Pen ru e($lu ia urma $are e9is au mai mul e #ai p$si%ile' dar numai una din re ele a(ea l$#. ADN-ul s-a s#-im%a semnifi#a i(. Pen ru plane a s-a eli%era #$ns ien izarea. ,li%erarea #$ns ien izarii a f$s p$si%il da $ri a unei in er(en ii >armi#e' spiri uale e9 eri$are. )0r:$n 7II.C+ A#um /55.555 de ani fiin ele de lumina de pe Pleiade au lua le&a ura #u $amenii de a un#i' #are (r$iau sa se rezeas#a la #$ns iin a prin eff$r pr$priu. Mul i din re ei sau im%ra#a in #$rpuri fizi#e' #a sa a@u e &ene i# #ura irea $menirii. )H$dni> I.. 3$rpul sufle ului+ A#um apr$ape. ;5.555 de ani a in#epu #rea ia in sensul mai res rans al #u(an ului' p$ ri(i #alendarel$r (edi#e. A#es a es e m$men ul' #and sun #rea e #$rpuri fizi#e'

#are p$ in#$rp$ra sufle e an&eli#e' si #are es e de@a f$rma uman$ida #are fun# i$na in sensul a# ual al #u(an ului. P$ ri(i #alendarului *re&$rian pana la da a de /. 4e%r /C;C din #rea ie au de#urs ;/<.<5<./3/.A53 de zile. Mai simplu. pe /. Ian /CCC la $ra 5 a in#epu anul ;5. A6/. In @ur de ;5.555 i.e.n Mar ele a@un&e apr$ape de Pamin . A@un& ener&ii imense pe Pamin . A#um !6.555 de ani a in#epu (alul de in#arnare a sufle el$r rani e din Sis emul S$lar si din al e #$ns ela ii' #are (eneau sa #au e (inde#are in emplele Lemuriei. !5.555 Pe Pamin #ea mai dez($l a a si #ea mai $r&aniza a #i(iliza ie se afla pe MU. In ul imii <!.555 de ani au a(u l$# mul e ransmisii -$l$&rafi#e in Orien ul Mi@l$#iu' unde se afla $ uriasa p$ar a a dimensiunil$r. ,n i a ile (eni e din al e dimensiuni ai#i a@un& pe plane a. A#es e in rari au #$n ri%ui la s#-im%area sis emel$r de #redin e. Mul e drame reli&i$ase au p$rni din a#eas a z$na. ,s e p$si%il #a in (ii $rul apr$pia sa s$seas#a en i a i #are se de#lara Dumnezeu sau Man ui $r' dar ei nu sun reprezen an ii Luminii' #i (in ai#i #u s#$puri de manipulare. )Mesa@ele Pleiadel$r+ Apr$9ima i(. in 3C.555 i.e.n au aparu a%li ele de smarald a lui THOT' #$n inind mesa@e despre p$si%ilele s#-im%ari ale f$rmei de e9is en a umana. 3u 3A.555 de ani in urma' a a(u l$# prima en a i(a de a ridi#a ni(elul in ele# ual al $menirii' #u a@u $rul 4ra iei Luminii. Deser ul Ta>la Ma>DE-#ul uraTa>. )s elele Ori$n-Min-TA0-a2 AlNi- TA0.?+. Au a(u $rase mari #u $ e-n$l$&ie f$ar e a(ansa a. In a#eas a peri$ada #$rpul uman era al#a ui in mare par e din lumina si densi a ea lui m$le#ulara era mi#a. A#eas a #i(iliza ie a f$s dis rusa de $ #a as r$fa' pen ru #a $amenii de lumina s-au #asa $ri #u in&erii de#azu i. )3-eile lui ,n$#-+ 3u 3!.555 de ani in urma am fa#u r$s de eul n$s ru #i$n i ' de a#el #ara# er #are se p$a e repe a. )in#epu ul #er#ului >armi#+. De a un#i fie#are #i(iliza ie se repe a pe sine. )Ram -a.6.<B. $.+

3u 3!.555 de ani in urma s-a nas#u en i a ea Ram -a )OHAMAH+ pe Pamin . RAMTHA' era un %aie el #are raia in r-un p$r din A lan ida. Traia in Ona@' a(ea pr$(enien a lemuriana' mai arziu $a a lumea #un$s#u a de a un#i raia su% d$mina ia lui. P$pula ia a# uala din India' Ti%e ' Nepal' M$n&$lia de Sud' pr$(in din neamul lui. )Ram -a. /.6'6./A+ In @urul anului 35.555 A lan isul a f$s #$l$niza ' prin re al ele de p$p$arele ma:a' #u piele al%a. In 35.555 i.e.n din #auza unei a# i(i a i (ul#ani#e a disparu MU' a ramas din el' numai insulele p$lineze. Dispari ia lui a dura B55 de ani. Ai#i au a(u l$# primele d$ua in#arnari ale lui Isus. Numai in in#arnarea a !-a a #$%$ra #u numele de Isus. In prima in#arnare a f$s seful #elui mai mare ri%' iar in a d$ua in#arnare a f$s pre$ ul prin#ipal al p$p$rului Ti i-ua )Mla=ia' Mla:a2 Ma:a+. )Ard$r+ A#um 6!.555 de ani a a@uns Mar ele apr$ape de S$are' f$ar e mul i lup a $ri au primi ener&ie de #rea ie' si au preda plane ei. Unele p$p$are #a ma:asii si -unii au $ pra# i#a spiri uala de 6!.555 de ani. )H$dni> I.+ A#um 6!.555 de ani au in#epu sa se in#arneze sufle ele mai Tinere. ,i au lua l$#ul sufle el$r mai Ba rane' #are s-au s#ufunda in #rea ia ma eriala. )Ard$r+ 65.63C.-/A.63/ i.e.n. A un#i a in#epu /. ,p$#a a S$arelui in radi ia ma:a. PRIMA 8I. )Ma la> ili+ . a dura <55B de ani' #and Pamin ul era p$pula de uriasi' man#a $ri de p$rum%. P$ $pul. Oamenii s-au ransf$rma in pes i' numai sap e #upluri de $ameni au ramas si au rep$pula din n$u plane a. 3i#lul mare' marele #i#lu al S$arelui dureaza /.B;6.555 de ani. 3u 65.555 de ani in urma au f$rma fiin ele din Pleiade Marea 4ra ie Al%a. ,i a@u a si sus in mun#a semenil$r l$r in @urul Pamin ului' si sun in(a a $rii mai mul $r $ameni rezi i la #$ns iin a' ei au asuma si r$lul de #$$rd$na $ri. ,i au ales $ameni ini ia i #a sa fie in(a a $ri pamin eni' #a de e9. Isus si Budd-a.

)H$di> I.+ )/A.63/.-/6.66/.i.e.n+ A un#i a in#epu a 6. ,ra a S$arelui in radi ia ma:a. A DOUA 8I. ),-e>a l+. a dura <5/5 de ani. Oamenii au #$nsuma fru# e de padure si la sfarsi ul erei Pamin ul a f$s dis rus de 8eul 7an ului. Oamenii s-au ransf$rma in maimu e' #u e9#ep ia unui #uplu. 3u /<.!55 de ani in urma a a@uns pe #ulmi $ al a #i(iliza ie ui a a pe A lan ida' #are #u /5.B55 de ani in urma s-a au $dis rus in raz%$iul #el$r d$ua &rupuri $puse de e i a i )Ni%iru-L:ra+' pr$%a%il din #auza f$l$sirii ne#$respunza $are a e-n$l$&iei Mer->a-%a. Urmele l$r sun semnala e de Triun&-iul Bermudel$r' unde din #auza s ru# urii imp-spa iu mai sus amin i e e9is a p$si%ili a ea re#erii in al e dimensiuni. In mare e9is a rei Mer- >a- %a in f$rma de piramida' s and unul in (arful #eluilal si se in(ar in sens in(ers. P$ ri(i ransmisiil$r pana la in rarea in n$ua dimensiune nu le pu em l$#aliza pe a#es ea. P$ ri(i Ha -$ril$r A lan ida s-a dis rus de@a in /5.555 i.e.n si a#es fap es e sus inu si de Pla $n' #are spunea #a ul ima %u#a a din A lan ida s-a s#ufunda in C.B55 i.e.n. 3api ala A lan idei a f$s Tel$s' #u 655.555 de l$#ui $ri. Dupa marea pra%usire au mai rams in @ur de 65.555 de l$#ui $ri' #are s-au refu&ia in in eri$rul mun elui S-as a pe eri $riul a# ualei 3alif$rnii. Ai#i au sal(a #i(iliza ia l$r f$ar e a(ansa a pen ru p$s eri a e. )Li&- =$r>er+ /6.66/-B/<5 i.e.n. A un#i a in#epu a 3-a ,ra a S$arelui in radi ia ma:a. A TR,IA 8I. )Tle@>ia(il@$+. a dura <5B/ de ani. Des#enden ii #uplului uman au f$s man#a $ri de fru# e. 3i(iliza ia a f$s dis rusa de 8eul 4$#ului.

3u //.555-/3.555 ani in urma s-au s#-im%a ul ima $ara p$lii ma&ne i#i #u /B5 de &rade. 3u /5A55 in urma a (eni Prin ul Pa#ii de pamin ul fa&aduin ei. )3a:#e. 6!/+ O%s. Pr$%a%il a f$s in#arnarea lui Isus. 3u /5.555 de ani in urma un as er$id pra%usi a pr$($#a ul imul p$ $p. *-e arele s-au $pi ' si ma@$ri a ea pamin uril$r au a@uns su% ape. Omenirea a re%ui sa ia $ ul de la #apa . Urmele #i(iliza iil$r de a#um /5 mii de ani ($r fi des#$peri e f$ar e #urand pe eri $riul SUA' in s a ul Ar>ansas

)0r:$n 7II.C+ O%s. Au a(u l$# mai mul e asa zise p$ $puri in is $ria Pamin ului. In /5.!55 O P,R4,3TA ALINI,R, PAMINT SI 3,R' #and a 3-a plane a din 3aleea La# ea si Ori$n a ranzi a meridianul si a refle# a #lar Nilul si a 3- Piramida. )Han#$#>. Mesa@ul Sfin9ului+ /5.555 Prima (izi a a HATHOR-il$r pe Pamin . Ha -$r a fa#u #alea SiriusMalde>- 7enus. ,s e $ le&a ura #u #ul ul zei ei Ha -$r din ,&ip . In @urul anului /5.555 au suferi un naufra&iu #$smi# #ei B mem%ri uman$izi de pe plane a He%ra' pe eri $riul a# ualei 0rasn$dar. ,i au in#al#a le&ile &ala# i#e fara ($ia l$r. S ram$sii a# ualil$r e(rei. R$%anan' Le(ia' D:na.

B/<5.-3//<.i.e.n.A#um in#epe a <. ,ra a S$arelui in radi ia ma:a. A PATRA 8I. )Tz$n ila>+ . a#um !56A de ani. Oamenii au f$s dis rusi prin f$# si pl$aie de san&e ) 3//<- B/<5i.e.n+ 3u A.555 de ani in urma. ul imul e9perimen pen ru a #rea $ $menire superi$ara din pun# de (edere &ene i# in ,&ip . Adu#erea N,4ITILOR - en i a i #u #apa#i a i spiri uale superi$are' pen ru a adu#e si a a ransmi e mesa@ele Luminii.

A#um A.555 de ani au aparu arienii )Ori$n+ $ rasa in eli&en a in India' #are de fap erau ri%uri lemuriene.)Drun(al$+ O%s. arienii nu erau a#eleasi #u p$p$arele ind$-&ermane #are ul eri$r s-au #$nsidera a fi des#enden ii a#es $ra. 3u <555 de ani in urma a infl$ri in Nepal' in (alea Indusului $ #i(iliza ie inal a' #are s-a pas ra A55 de ani. ,i erau #$ns ien i de #i#lul impului' de #al#ularea $rdinii >armi#e. A#es e #un$s in e erau &ermenii ade(ara ei #un$as eri. 3eea #e es e f$l$si as azi de $menire' es e $ (arian a prelu#ra a. )0r:$n.6.A+ In @urul anului <6<5 i.e.n ,#-in$# iul de Prima(ara' p$ ri(i mis#arii pre#esi$nale era in 3$ns ela ia Taurului. A#es a a f$s sis emul #alendaris i# al e&ip enil$r' si

in#epu ul de a un#i al z$dia#ului apr. 6655 de ani. <55<. i.e.n. 63 $# $m%rie $ra C diminea a. 3res inismul a# ual s$#$ es e $ri&inea $mului' de la apari ia lui Adam' in#epind #u a#eas a da a. 366;. i.e.n. Sri 0ris-na' f$rma Uni(ersala a D$mnului #$%$ara pe Pamin . In(a a urile lui #uprind lup a rela i(a din re lumina si in uneri#' si p$si%ili a ile $mului de a se uni rans#enden al #u Uni(ersul. Darul lui a f$s s iin a F$&a' pe #are I-a ransmis lui Ar@una pe #ampul de lup a de la 0uru>s-e rai. Despre as a se p$(es es e in Ma-a%-ara a )*ermenele e Prie enul lui+ 0RIGrez$nan a de #ris al' ima#ula ISANAG rez$nan a dumnezeieas#a' $#r$ irea Dumnezei ei I.e.n. 3//<. au&. /32 65/6. de#. 66 A !. ,RA A SOAR,LUI p$ ri(i #alendarului Ma:a. /3 Au&us era 8IUA 4O3ULUI ORI*INAL' #and su% #$$rd$narea Pleiadel$r se nas e 7enus2 )*il%er . Pr$fe ii Ma:a+ /. ini iere a p$p$rului Ma:a de #a re Pleiade Ul eri$r in CB; e.n. 3//<. i.e.n. S#-im%area dras i#a a pla#ii ma&ne i#e a S$arelui' p$lari a ea se s#-im%a pe Pamin . In @urul anului 6/!5 i.e.n. in#epe ep$#a Ber%e#ului' #and pun# ul ,#-in$# iului de Prima(ara re r$&radeaza in a#eas a 3$ns ela ie. ,s e ep$#a sa#rifi#iului $muluiin&er )mielul sa#rifi#a +' #are (a fi urma de da $ria umila si plina de dra&$s e a Pes il$r. Omul 7arsa $rului' dupa a#es ea' re#un$s#and #ali a ea lui de Dumnezeu' se rezes e in r-$ al a #ali a e de e9is en a. O%s. al e pareri da eaza in re /CC5-6555.

In @urul anului 6555 i.e.n. l$#ul sa#ral al S $ned-en&e-lui a f$s pre&a i de #a re Lu#ra $rii de Lumina. ,i prin le&area inimil$r au adus ener&ii n$i in l$#uri #u f$r e de$se%i e' #a si in&ri@i $rii Luminii. 3am #u $ mie de ani in urma au fi9a si au pre&a i a#es e ener&ii pen ru sfarsi ul mileniul d$i. ,ner&ia luminii urna a in s area ei finala' a#um e a##esi%ila si de ai#i pen ru (remurile n$i. ,s e ener&ia de %aza pen ru N$ul Pamin si pen ru funda ia #elei de a d$ua #rea ii.

/B55.i.e.n. A <-a. In#arnare a lui Isus )in a !-a. In#arnare pe Pamin (a fi Isus #u numele de Hes-ua %en H$sep- + In India a f$s pre$ Bra-mana. ,ra f$nda $rul in(a a uril$r #are sun #un$s#u e su% numele de le&ile lui Manu. A#es e in(a a uri au f$s ransf$rma e' res#rise de a un#i. )Ard$r+ A#um 3!55 de ani' adi#a in re /!55.-/655. I.e.n a rai marele "In(a a $r-8eu". AHURA-MA8DA' 8$r$as ru urmeaza in(a a urile Sale. ,l a ra&e a en ia asupra puri a ii si sfin enia elemen el$r' mai ales a f$#ului si a apei. )Su rele lui Isus+ A6;.i.e.n. Pla#a ma&ne i#a a S$arelui se s#-im%a din n$u' se s#-im%a si p$lari a ile pe Pamin . A un#i s$ses e pe Pamin 8$r$as ru )8ara -us ra+-Raspindi $r de Lumina' S ea' In(a a $rul Luminii. La in#epu ul impuril$r a f$s pre(es i (enirea lui. In a <. Peri$ada a Lumii se in#arneaza fiin a sa spiri uala' #a si man ui $rul lumii. S a su% pr$ e# ia lui A-ura Mazda G O 8ei a e 3$ndu# $r de Lumina' Raza Di(ina+. In lup a duala din re %inele si raul' el s#$a e in e(iden a in in(a a urile sale li%erul ar%i ru al fiin ei umane. Omul es e #ine(a' #are p$a e sa se au $depaseas#a. In @urul anului A5<. I.e.n S-a in#arna pe Pamin La$-#e )La$zi' S ea&ul' Masura 3$ndu#a $are+. In(a a ura sa. Ta$ )LA3UL' O&linda+ f$r a uni(ersala #are mis#a Uni(ersul. Omul in elep p$a e sa alea&a n$n-a# i(i a ea' &$li#iunea. )n$n-a# i(i a ea' pri(irea de dupa zidG T$%ias??+ As a il #ura a de aspe# ele duali a ii' si permi e sa arun#e $ pri(ire dupa perdea. A#eas a inseamna s adiul final al in elep#iunii pamin ene' ini ierea' pre&a irea l$#ului pen ru ,ul n$s ru Di(in. !A3 i.e.n. Nas erea prin ului *au ama Sidd-ar a' #are ul eri$r de(ine Budd-a )Buda' adi#a ini ia ul+' es e unul din re s$lii luminii. ,l pre(es es e (enirea lui 3-ris $s. In @urul anului !!6.i.e.n. a s$si pe Pamin in(a a $rul 0$nfu#ius. )0un-4u-#e' adi#a *$nd4u@sz,l+. ,l ,s e Pas ra $rul S iin ei S ra(e#-i. A pus mare a##en pe in $ar#erea la rada#inile in elep#iunii di(ine.

A#um 6!55 de ani' adi#a in @urul anului !55 i.e.n. au f$s insamin a e &ermenele #$ns iin ei #-ris i#e. S-aum%ra )#a s$li de lumina' lu#ra $ri de lumina' dada $ri de lumina' pur a $ri de lumina+ #a insamin a $ri apr$9ima i(. a#um 6555 de ani au s$si pe Pamin . )Numarul l$r era in @ur de B mili$ane' dar de a un#i se inmul es e. ,i sun 4AMILIA Spiri uala' (ii $rii in(a a $ri' #ei #are pre&a es# si a@u a la sal ul Iuan i#.

A#um 6!55 de ani ener&iile erau p$ ri(i e' #a samin a #$ns iin ei #-ris i#e sa #ur&a in lu#ra $rii de lumina. A#eas a samin a se afla in n$i de #and am parasi impara ia. A#um a (eni m$men ul' #a a#es &ermene sa in#eapa sa #reas#a. As fel a@un&e 3aminul la n$i.

3u 6/!5 de ani in urma la 3H,MAR,A ARHAN*H,LULUI MIHAIL' a#um 6/!5 de ani pe mun ele Si$n s a eau impreuna a# ualii S-aum%ra' #are au s$si din $a e #$l urile lumii' ei erau ma&i#ienii' mis i#ii' pre$ ii si in(a a $rii in a#eea ep$#a. La #-emarea Ar-an&-elului Mi-ail au (eni la $ in alnire de $ luna. Au dez%a u in ele&erea #el$r sap e pe#e e. A#es a es e in#lusa in Bi%lie' dar in r-$ f$rma pr$s in erpre a a. 3ele ; pe#e i se referau la limi area #$ns iin ei de a un#i' #a sa pu em sa fa#em lu#rurile in duali a e si sa pu em e($lua. Pe#e ile #$respund #u #-a>rele' #u #en rele de ener&ie. ,rau pe#e ile #$ndi iil$r umane. 3ele ; #ara# eris i#i s-au f$rma pe par#ursul drumului ple#and de A#asa. Prin $rdinea lui Ar# si Perdeaua de f$#.

In 6/A i.e.n. ARSA0 )AR-SAH' LUMINA-PRO4IL+' adi#a D$mnul P$p$arel$r' -unul MAH *AR )marea-familie+ infiin eaza imperiul par -us' #a mesa&erul luminii in ep$#a respe# i(a. MAGMama *ARGfamilie' neam' &ramada. 4amilia spiri uala pe %aza prin#ipiil$r ma erne pr$(ine din Arsa>. In ; i.e.n pe /3 de#em%rie )6<-6! dupa unele (ersiuni+ s-a nas#u ISUS' H$s-ua' Hessze' ,ssze' Issza' Isza 3-ris $s' 3-is $s mesa&erul Luminii' manifes area Uni(ersului 4iului. O%s. unii as $n$mi nu e9#lud ni#i (arian a anului 3. I.e.n. ,.n. /. De#em%rie 6<J6!.de#em%rie s-a nas#u in Be le-emul din Nazare -' H$s-ua %en F$sef' )D$mnul Isus+' In(a a $r-Maes ru al Ul imil$r Timpuri' A(a ar'#are

impreuna #u pere#-ea lui de Maes ru Maria din Ma&dala a adus Omenirii idealul in(a a urii Iu%irii fara #$ndi ii. A#um 6555 de ani a s$si 4AMILIA LUMINII pe Pamin ' #a sa a@u e la rezirea 3$ns iin ei 3ris i#e si a Iu%irii.

A#um 6555 de ani' Pun# ul ,#-in$# iului de Prima(ara a a@uns in 3$ns ela ia Pes il$r. A#um 6555 de ani a in#epu ,ra Milei. Dumnezeu prin mila lui l-a rimis pe Pamin pe Iisus' #a sa ne in(e e la ni(el de &ermene Ade(arul. Lumea parea pre&a i a pen ru primirea in elep#iunii spiri uale. A#es m$men mar#-eaza si era Asumarii Resp$nsa%ili a ii' pen ru #a #el #are p$seda ade(arul' are ne($ie si de resp$nsa%ili a e. )0r:$n./.A+ Anul 35. A ianuarie B$%$ eaza )de a un#i+ I$an B$ eza $rul #u a@u $rul elemen ului apa' dupa al e pareri #$nf$rm unui ri ual mani#-eus' il ini iaza pe Isus in asumarea resp$nsa%ili a il$r in in(a a urile sale pamin ene' pre&a indu-l as fel pen ru r$lul sau a a de imp$r an pen ru fun# i$narea Uni(ersului.

In 33. Pe 3 aprilie. 7inerea Mare Mis erul de la *$l&$ a' M$ar ea pe 3ru#e. Isus' prin m$ar ea lui pe #ru#e a indepar a $ mare #an i a e de >arma de pe umerii $menirii. Dumini#a' ! aprilie' a a(u l$# in(ierea' dupa unele surse "Sis emul S$lar fun# i$neaza #$nf$rm prin#ipiil$r spiri uale ale unui ri m #$smi# de 33 de ani. A#es ri m prin Isus 3-ris $s s-a ins#ris in lumea n$as ra pamin eana." ),(an&-elia dupa I$an+

In anul 6/A s-a nas#u en i a ea MANI' mesa&er de lumina' #are s-a de#lara a fi ap$s $lul pur al lui Isus. ,ra in le&a ura permanen a #u pr$ e# $rul sau e eri#. ATA- OM pe #are il numea Par ener de Lumina. ,l in(a a' #a in inima $mului es e as#unsa Lumina' su% f$rma unui &ermene de lumina' in r-$ r$%ie ($lun ara in ma erie. ,sen a ,(an&-eliei lui (ie es e' #a (ine la un m$men da impul' #and &ermenele de lumina' adi#a par ea de ,u Di(in se eli%ereaza si se unes e #u eul fizi#. De la (ars a de < ani el raia #u a#eas a pr$ e# ie spiri uala superi$ara.

)Mani. 3an e#e de perla+ CB;. A 6-a ini iere a p$p$rului Ma:aprin Pleiade. S$sirea lui 3u#ul#an-Sarpele #u Pene. Au primi #un$s in e despre #i(iliza ii. A#um !55 de ani in @urul anului /!55' #$ns iin a umana a a@uns la un pun# a a de #$%$ra ' #a Spiri ul a -$ ara nimi#irea 7ie ii pe Pamin ' si s#-im%area p$lari a ii la sfarsi ul mileniului. S#-im%arile p$zi i(e din ul imii !5 de ani au anula a#eas a de#izie. )0r:$n.6.//+ In re 66 ian./!A/. .-C apr. /A6A. s-a in#arna in #$rp fizi# a#el sufle ul' su% numele de 4ran#is Ba#$n' pe #are n$i azi il numim Sain *ermain. In @urul anului /A55 -ar ile INDI,NILOR HOPI D$#umen ele pr$(in din f$rma spiri uala #ea mai inal a. De apr$9ima i(. <55 de ani sun a##esi%ile. A un#i Uni(ersul in#a nu s ia $menirea #um (a re#e de pr$%a. In m$men ul ransmisii au f$s inf$rma ii e9a# e. Au f$s in#luse in ele da ele in#-eierii 3i#lului Pamin ului. N$i am f$s #ei #are am s#-im%a manifes area a#es ei pr$&n$ze. Pun# ele de f$r e si p$r alurile prezen a e sun des#rise #u e9a# i a e. Da#a e p$si%il sa nu ne asezam si sa nu l$#uim in apr$pierea a#es $ra. Sursa de ener&ie' ener&ie n$ua es e de@a in p$sesia n$as ra. 7ii $rul in Uni(ers es e $ deauna $ p$si%ili a e' ni#i$da a nu e s a%ili a. )0r:$n./.<+

In /;/5 s-a nas#u SAINT *,RMAIN maes ru ridi#a ' pe al nume R. Maes ru' Ra&$#z:' Maes ru' si in f$rma lui de pe a un#i pu ea fi (azu pana in /B66. ,l es e pas ra $rul si media $rul a ;-a raze din 3$ns iin a Di(ina.

Anii /;55 M,SAHUL LUI MARIA . A#um mai mul de 655 de ani Maria a rimis mesa@ul sau l$#ui $ril$r Pamin ului' dar %iseri#a #a $li#a a in er(eni si le-a as#uns pe a#es ea de $ameni. )0ir>=$$d. Mesa@ele lui Maria+

In#epind #u anul /B!; ransmi e Isus si sufle ele mai Tinere. A un#i au lua le&a ura in fie#are par e a lumii #u $menirea' a un#i a in#epu Isus #u mai mul e sufle e mai Tinere ransmi erea mesa@el$r prin mediumuri. )Ard$r+ /B;A.-/BB<. P$ar a 7enus a f$s des#-is imp de B ani. /B<5.-/B</. Lup a ARHAN*H,LULUI MIHAIL #u Balaurul in sfera pamin eana. Ar-an&-elul Mi-ail a #as i&a #ea mai mare lup a a e9is en ei duale. Prin a#eas a (i# $rie' aspe# ul luminii a in#epu $ ridi#are. In Sferele mai Inal e de@a se (edea p$si%ili a ea' #a &ermenele #-ris i# p$a e sa in#$l eas#a si Omenirea )In&erul Uman+ p$a e sa p$rneas#a pe $ as#ensiune a e($lu iei' #are nu s-a mai pe re#u de la in#epu urile Uni(ersului. LUPTA ARHAN*H,LULUI MIHAIL 3U SATANA-BIBLIA A#eas a es e $ p$(es e ransf$rma a despre N$i si Mi-ail. Omul a parasi $rdinul Ar>-ului' Raiul. Mi-ail a preda sa%ia Drep a ii si ne-a lasa pe drumul n$s ru. As a a f$s ale&erea n$as ra. N-a e9is a #aderea in&eril$r sau iz&$nire. ),le au f$s in(en a e #a sa rezeas#a mus rare de #$ns iin a in n$i+

/B;C. ARHAN*H,LUL MIHAIL ar#-e )spiri ul ep$#ii+ a in ra pe s#ena. ,n i a ea #are in ep$#a lui Isus a f$s la ni(elul in&eril$r' a de(eni mesa&erul lui 3-ris $s si dupa a#es ea in#epind #u anul /BCC ransmi e #a re $menire Impulsul lui 3-ris $s. Mai de(reme era p$meni su% numele de. Indra' 7a-umanDE ) ,(an&-elia dupa Lu#a+ In /C5; in r-un pun# indepar a din 3-ina' in r-$ pes era ui a a de se#$le' au &asi nis e per&amen e s#rise in #-ineza din an i#-i a e. A#es ea #$n in p$(es ea (ie ii si in(a a urile lui Isus' un pi# al fel de#a #un$as em din Bi%lie. Isus es e #$nsidera Man ui $r. )Su rele lui Isus+ In /C5B in apr$pierea raului Tun&uz>a din Si%eria a e9pl$da $ plane a mi#a #am de B5 m diame ru la $ inal ime de B555 de me ri' si pe $ raza de 35 de >il$me ri a dis rus $ . 3eea #e es e in eresan ' nu a ramas #ra er in l$#ul ei. 4en$menul a(ea mai mul e e9pli#a ii. Una era' #a a f$s primul e(enimen din di(izarea #i(iliza iei

umane' al a' #a a s$si pe Pamin $ #an i a e uriasa de ener&ie spiri uala' pen ru sal(area Pamin ului. /C5C. MIST,RUL D, LA *OL*OTA s-a repe a pe plan as ral. Prin preluarea impulsului-3-ris i#' $a a lumea p$a e sa e9perimen eze a 6-a (enire a lui 3-ris $s. O%s. ,sen a mis erului de la *$l&$ a es e' #a Isus prin m$ar ea lui pe #ru#e a prelua $ mare par e de >arma de la $menire. O%s. mai mul e ransmisii s#$ in e(iden a' #a a 6-a (enire a lui 3-ris $s se (a in ampla in fie#are din re n$i' in m$men ul #and ne unifi#am #u eul n$s ru de #ris al. In re /C//.-/C/C. Transmi e en i a ea ARDOR' prin H$-anne A&ers>$( )Mallin&Hansen $ d$amna daneza' en i a ea Ard$r #reaza $ par e din ener&iile lui Lu#ifer+ La in#epu ul anil$r /C35 a preda S . *ermain primele sale in(a a uri despre lumina (i$le lui *u: Ballard. ),. 3. Pr$p-e + In /C36 au s iu ul ima $ara $fi#ial' l$#ul a%lel$r de Smarald din A lan ida. In re /C<!.-/C;!. S$ses# pe Pamin 3$pii Pierdu i ai lui 3-ris $s. A un#i au s$si #ei mai mul i din re a#ele en i a i #are a(eau in #$n ra# ul l$r adu#erea #$ns iin ei #-ris i#e pe Pamin . ,i sun pur a $rii *ermenil$r. ,i sun pur a $rii ener&iil$r al%e a 3$ns iin ei 3-ris i#e #u raze de #ris al. ,i ni#i nu %anuiau #e se#re e p$ar a in ei. In#a nu era m$men ul p$ ri(i #a sa manifes e a#es ea. Pur a $rii se#re el$r au re#u prin nenumara e pr$%e. As a a f$s prima mare pr$%a a Luminii. A#eas a a de(eni ener&ia re&asi a a Spiri ului in zilele n$as re si as azi de@a pu eam %enefi#ia de ea. 3and &ermenele in#epe sa se in#$l eas#a $ sa emane $ dra&$s e in#redi%ila si (a fi %aza in#epu ului In e&rarii Di(ine.

In anii /C<5 au in#epu sa s$seas#a primii #$pii de Indi&$. Raz%$iul m$ndial a #ura a plane a de mul a ne&a i(i a e. A un#i s-a nas#u de#izia in dimensiunile mai inal e' #a Pamin ul p$a e sa-si #$n inue drumul spre ,p$#a de Aur. )S ar#-ild.,9perien a Indi&$-3ris al+ Dupa /C<!. Ul imii !5-A5 de ani au f$s imp$r an i din pun# de (edere al ridi#arii spiri uale a

$menirii. 3$ns iin a umana a re#u prin -$ e($lu ie uriasa' si as fel de(ine p$si%il la in#epu ul n$ului mileniu s#-im%area de #$ns iin a' #are #$n ramandeaza p$a e pr$fe iile pri(ind dis ru&erea. Spiri ul a -$ ara dis ru&erea (ie ii pe Pamin si s#-im%area p$lari a il$r la sfarsi ul mileniului' dar s#-im%arile p$zi i(e din ul imii !5 de ani au s#-im%a $ ul. )0r:$n.6.// + In /C<; au f$s des#$peri e d$#umen ele de la Marea M$ar a' e9 ele esenienil$r. Inf$rma iile din a#es ea sun semnifi#a i( diferi e de #ele pu%li#a e in sfin ele s#rip uri. ,le sun a##esi%ile #-iar si in zilele n$as re numai unui #er# res rins. /C!A. Maes rul Sana 0umara se in $ar#e pe 7enus. De a un#i a@un&e N$ul Mai re:a in p$zi ia de "D$mnul Lumii". ,s e #$$rd$na $rul Pamin ului dar si a al $r &ala9ii. ,l #$$rd$neaza si Marea 4ra ie Al a si Ordinea M$ndiala a lui Mel#-izede>. )Diana 3$$per. /<B.$.+

In re /CA6.-/CB;. Ni(elul de #$ns iin a al Omenirii a a ins un pun# ' de unde si Pamin ul a re%ui sa in#eapa s#-im%area. A#eas a n$ua reali a e s-a manifes a a a la ni(el pers$nal #a si la ni(el plane ar. )0r:$n 7I.3+ Mi@l$#ul anil$r /CA5 ,n i a ea S , T H si-a in#epu ransmisiile in#epind #u mi@l$#ul anil$r -A5' si pina in anul AC au a(u l$# !55 de ransmisii' iar azi al A-lea ($lum se in#-eie #u #ea de a B55-lea mesa@. In lim%a en&leza a aparu pen ru prima $ara in /CAC. Mediumul es e. Hane R$%er s /C;3. Pr$fe a' ,lisa%e - 3lara se $#upa #u ransmi erea mesa@el$r in&eril$r si predarea a#es $ra. In /C;3 impreuna #u s$ ul ei au infiin a #en rul spiri ual Summi Li&- -$use' unde au prelua mii de mesa@e. ,a se afla in le&a ura #u Ar-an&lelul Mi-ail si #u in&erii sai al%as ri. Suma in(a a uril$r sale. In&erii d$res# sa fa#a par e din (ie ile n$as re si se s raduies# sa ne a@u e in in er&area #u ,ul n$s ru Spiri ual. /C;;. ,n i a ea R A M T H A apare prima da a in /C;; si ($r%es e prin mediumul H.z.

0ni&- . 3u 3!555 de ani in urma el a e9perimen a s area de $m. Se manifes a prin r-un in ermediar feminin' si prin a#es fap d$(edind' #a #rea $rul nu are &en. ,l es e RAMA -indusil$r' primul muri $r #are s-a ridi#a in #eruri din a#eas a dimensiune. Mai arziu dupa anul 6555' su% numele de Oma-a ransmi e impreuna #u T$%ias. In re anii /C;B.-/CB6. S-au in#arna &rupuri de$se%i e' #u ADN-ul s#-im%a . "PRIMII 3OPII ST,LARI"' #are re%uiau sa rea# i$neze la e(enimen ele din /CB; #are urmau sa se in ample. Da#a Pamin ul nu s-ar fi afla la un ni(el de (i%ra ii a a de ridi#a ' a#es i #$pii n-ar fi supra(ie ui . ,i sun manifes arile "NOULUI R,*N UMAN". Misiunea l$r es e sa lase urmasi. Pere#-ea l$r insa re%uie sa fie aleasa din randul $amenil$r (e#-i' pen ru #a as fel s-ar m$s eni n$ul #$d &ene i#. Prezen a l$r insa re%uia ainui pen ru #a erau amenin a i de unii #$ndu#a $ri reli&i$si #u d$&me a&resi(e. Nu pu eau sa raias#a in #eli%a ' pen ru #a a un#i misiunea l$r ar fi f$s zadarni#a. Reprezen an ii reli&iil$r $#r$ i $are de pe Pamin I-au pr$ e@a . ,i sun #ei #are a#um la 6!- 35 de ani preiau p$zi iile (e#-i de pu ere' asi&urand as fel un ni(el mai ridi#a de e($lu ie. )0r:$n.6./<+ PRIMUL 7AL AL 3OPIILOR INDI*O in anii ;5. "A erizare in masa". S-au in#arna pe plane a in numar mare' si au ridi#a semnifi#a i( rez$nan a 3$ns iin ei 3$le# i(e. A#eas a ep$#a a &enera $ imensa dez($l are e#-n$l$&i#a. )S ar#-ild.,9perien a Indi&$-3ris al+ /CB6-655; (. 655B 3$n#ep ul de 3OPII INDI*O es e men i$na prima da a de Nan#: Ann Tappe in /CB6' si in anul 655;-655B se ermina in#arnarea l$r pe plane a.

AL DOIL,A 7AL AL 3OPIILOR INDI*O Au pre&a i 3$n(er&en a Arm$ni#a din anul /CB; )S ar#-ild.,9perien a Indi&$ 3ris al+ In#epu ul anil$r /CB5 S O L A R A ANTARA AMAA - RA ' a in#epu sa ($r%eas#a la in#epu ul anil$r -B5' si mediumul lui f$l$ses e a#elasi nume. ,l dez(aluie ener&ia //.// si esen a p$ar ei s elare. N$iem%rie /CB!.

,n i a ea A B R A H A M a aparu in n$iem%rie /CB! la #uplul Hi#>s' ,s -er ransmi e' Harr: n$ eaza. Primul ($lum a f$s inre&is ra pe 3/ ian. /CBB. /CBA 3/ de#em%rie /CBA. M,DITATIA P,NTRU PA3,A MONDIALA #$ndusa de H$-n Rand$lpPrin#e. ,s e primul sal Iuan i# pen ru a# i(area p$r ii //.//. )S$lara.//.//+ /CB;. ASUMAR,A 3,LOR /<<.555 D, SU4L,T, La #-emarea Ar-an&-elului *a%riel )a in re%a #ine sun #ei Pre&a i i+ /<<.555 de en i a i umane au in#epu pr$#esul de ridi#are in 3eruri' adi#a ransmu area din (e#-ea ener&ie in N$ua ,ner&ie' in Dumnezeire. In urma a#es $r rezul a e 0r:$n si &rupul lui au fa#u pre&a irile pen ru ransf$rmarea re elei ma&ne ie a Pamin ului. In ianuarie /CC6 #-iar si 0r:$n a s$si pe Pamin .

/CB;. ARHAN*H,LUL *ABRI,L in /CB; si-a suna &$arnele )alarma de (i%ra ii spiri uale+ pen ru #ei #are sun pre&a i i pen ru pasul urma $r. Timp de /! ani sau manifes a n$i p$si%ili a i de ridi#are in (ia a $menirii. In urma a#es $r rezul a e a f$s p$si%ila s$sirea lui 0r:$n in /CC6. A 6. 3-emare a lui *a%riel. in 6556 dupa #e re eaua ma&ne i#a a lui 0r:$n era &a a' mun#a ne as eap a pe n$i mai depar e.

au&us /CB;. -/<<.555 A rasuna raspunsul #el$r /<<.555 de $ameni' #a ($r in#epe ransf$rmarea (e#-il$r impuri' e#ua ia ma ema i#a' asa zisa Ap$#alipsa' era numarul #$ns rui al (e#-ii lumi si in#epu ul ridi#arii (aluril$r. au&us /CB;. Spiri ul a pus $ in re%are plane ei' da#a (i%ra ia ei #$respunde #u Planul Di(in. Plane a a raspuns. es e &a a pen ru a #al#a pe un ni(el superi$r. La ($#ea #-emarii Spiri ul a adus pe Pamin pe maes rii-#$ndu#a $ri' a@u a $ri si spe#ialis i in ma&ne ism. )0r:$n. 6.//+ In /CB; UNI7,RSUL s-a adresa #u $ in re%are plane ei' si a (eni raspunsul' #a

sun em &a a pen ru a pasi in urma $area faza de e($lu ie' pen ru un ni(el mai ridi#a de in(a are. De a#eea a s$si 0r:$n si e#-ipa sa pu in mai arziu' #a sa ermine #$re# iile pe re eaua ma&ne i#a a Pamin ului. A#es a es e un PRO3,S D, ,3HILIBRAR,' #are #uprinde si diz$l(area >armei' apari ia N$ii ener&ii si p$si%ili a ea e($lu iei %i$l$&i#e a 4iin ei Umane. )0r:$n.6./<+ Manifes area #elei de a <.)!.?+ Dimensiuni. /A-/; au&us /CB; )O%ser(a ie. s#-im%area de Dimensiune' de #$ns iin a es e semnala a #u al e #ifre de #a re ransmi a $ri' de e9. 0r:$n.<' dar es e ($r%a de a#elasi e(enimen .+ P$ar a spre mai mul e dimensiuni' #aminul planului as ral' p$ar a de dimensiuni pen ru #elelal e planuri. Dimensiunile pare sun #ele pre&a i $are' iar #ele impare sun #ele de manifes are. P$ ri(i al $r pareri e9is a ; dimensiuni si in fie#are dimensiune in numar infini ' pe #and al ii ($r%es# de // dimensiuni. T$a e parerile a##ep a fap ul #a #i#lul #$smi# se ermina in 65/6' dar e9is a diferen e in manifes arile finale. P$ ri(i ransmisiil$r mai re#en e $menirea se ridi#a pe $ reap a superi$ara de (i%ra ii. Tre%uie men i$na fap ul #a in /CB; au a(u l$# e9pl$zii s$lare de$se%i e' de al fel #i#lul e9pl$ziil$r s$lare es e de // ani' a un#i au s$si ener&ii de$se%i e' #are permi e#-ili%rarea n$il$r ener&ii pe Pamin . Rez$nan a Pamin ului es e masura a la 6! de ani din par ea #ealal a a (alului' si au #$ns a a s#-im%ari spiri uale remar#a%ile' a#es a es e primul fap in Ridi#are. )urma $rul in 65/6+' de al fel rez$nan a Pamin ului de a un#i era de ;' B-C -zJmp' #are la in rarea n$il$r ener&ii se (a m$difi#a la (al$area de //. Masurari de %aza.. /CB;.5B./A2 /CCC./6./32 6553.//.5B - 655A./6./6.- 655;. 5C.5C -65/6./6./6. A#es ea reprezin a $ s#ara imp$r an a in in rarea in N$ua Dimensiune. P$ ri(i Li&- =$r>er 6553. n$(em%rie. /!. In $ al e9is a A pun# e' dupa 0$n(er&en a mai sun !.

DATA INTRARII IN S3ARA 4OTON - 3ON7,R*,NTA ARMONI3A La #$pii #are s-au in#arna dupa /CB;' in ale&erea misiunii de (ia a' #apa a $ imp$r an a mai mare Ridi#area. O%ser(am de@a la #$pii Indi&$' #are si %i$l$&i#' prin rea# i(area ADN-ului sun mai dez($l a i si spiri ual. In /CB; a in#epu 3$n(er&en a Arm$ni#a. S-a fa#u un s$nda@ pe Pamin ' si ,ul Superi$r al fie#arui $m a raspuns' #a es e pre&a i pen ru s#-im%area ener&iil$r. )0r:$n 1.+ In /CB; de@a erau des ui #$pii Indi&$' #a sa se p$a a pr$du#a 3$n(er&en a Arm$ni#a. A#eas a inseamna e#-ili%rarea si a# i(area n$il$r Re ele de 3ris al #u N$ua Plane a si #u N$ul Om. )S ar#-ild.,9perien a Indi&$-3ris al+

/A-/; au&us /CB;. Su% #$ndu#erea lui Ar&uelles s-a pe re#u fi9area #elei de a <. Dimensiuni' adi#a 3ON7,R*,NTA ARMONI3A')Harm$ni# 3$n(er&en#e+.Pr$&resul in a#eeasi dire# ie.)0r:$n+ Al d$ilea sal Iuan i#' pen ru a# i(area p$r ii //.//. )S$lara.//.//+ /A.5B./CB; da a $fi#iala a re(enirii Dumnezei ei' ener&iile #areia s-au a##elera pe // au&us /CCC. Pamin ul a a@uns la finalul unui #i#lu de /5<555 ani. 3i#lul s-a in#-eia pe /A au&us #u 3$n(er&en a Arm$ni#a' dupa #are urmeaza $ peri$ada de ranzi ie' #are dureaza pana la 6/ de#. 65/6. Pe par#ursul #i#lului Pamin ul a ra(ersa pa ru lumi de 6A.555 de ani )pre#esie+. )Dial$& #u Dumnezei a+ /; au&us /CB;. APROPI,R,A ARMONI3A ,s e a# i(a a a#elasi P$ar a Mare #a si la e9pl$zia %$m%ei a $mi#e la Hir$sima. La ri ualul apr$pierii arm$ni#e a f$s s ers pr$&ramul m$r ii nu#leare. )Dannelle:. Din#$l$ de #uren i+ In re anii /CB;.-6555. Men inerea e#-ili%rului pamin es# a f$s a@u a de T,SATORII D, LUMINA.

Masurarile din /A au&us /CB; au insemna in#epu ul e(enimen el$r /6./6. Pamin ul a re#u prin s#-im%ari drama i#e. S$ar a Pamin ului a s#-im%a Uni(ersul' si es e &a a #a sa a##ep e ener&iile n$i. O%s. ener&ia /6./6 in sens mai lar& in erpre a separa in d$ua par i #ele 6< de ani dedi#a e ridi#arii $mului si Pamin ului. Primii /6 ani de la 3$n(er&en a Arm$ni#a' a dura pina in /CCC pana la separarea #el$r d$ua #$ns iin e pamin es i. )/CB;/CCC+. A d$ua par e es e peri$ada ridi#arii a##elera e. 6555-65/6. In sens mai res rans. efe# ul e(enimen el$r din 63 aprilie /CC<. Darul ridi#arii pen ru prima $ara a de(eni a##esi%il in /CB;' si a#es a a f$s a#el minuna pr$#es #and "sfarsi ul" a f$s s ers si a f$s ransf$rma in re#ere la un ni(el mai superi$r' la arm$nie. )S ar#-ild. iunie 655! + TIMPUL A3ORDAT RIDI3ARII. 6< D, ANI

D, LA S4ARSITUL LUI /CB; DUR,A8A PINA LA IN3,PUTUL ANULUI 65/6. )0r:$n.<.!+ /CBB. In re /CBB.-6556. A a(u l$# a !-a #$re# ie a lui 0r:$n in re eaua ma&ne i#a a Pamin ului. De da a a#eas a re eaua a de(eni un a@u $r pen ru n$i' in dez($l area $menirii #are isi asuma pu erea sa Di(ina. /3-/< fe%ruarie /CBB. Pamin ul a primi un n$u pr$ie# e eri#' esen a #aruia es e reasezarea Pamin ului de (i%ra ia n$ua. ,ner&ia n$ua s$ses e pe mai mul e pun# e ale Pamin ului. de e9. In Aus ralia' s an#a A:er )Urulu+. Pina in mar ie fie#are ransmi a $r de pe Pamin a f$s ridi#a pina la planul #$rului de lumina. )Ariel+. In a#eas a peri$ada es e $ mare epidemie de &ripa pe Pamin ' si as fel s$ses e mul a ener&ie e eri#a. N$ iunea aderarii Pamin ului' a#um apare pen ru prima $ara. 3ampurile ener&e i#e ale (e#-il$r m$dele s elare sla%es#. )de e9. ,fe# ul 8$dia#ului' reasezarea in spa iu a s elel$r sis emului S$lar' f$rmarea n$il$r f$rme sa#rale &e$me ri#e+. /CBB. AD,RAR,A PAMINTULUI ),ar - Lin>+.Aus ralia.Urulu )A:ers R$#>+. In e&rarea luminii (i$le in #ampurile de #ris al al s#$ar ei eres re. P$si%ili a ea a in&erii unui n$u ni(el de #$ns iin a. Al reilea sal Iuan i# pen ru a# i(area p$r ii //.//. )S$lara.//.//+ Pamin ul in ra su% influen a n$il$r &rupuri de s ele si in ra in n$ua $# a(a numi a a SAPT,A ST,A. )S$lara+ /CBB. AD,RAR,A ST,LARA )S ar Lin>+' in L$s An&eles a a# i(a 3UR,NTUL AN*,LI3. )S$lara.//.//+ /B MAI /CBB. *rupul de en i a i #u numele Pleiade Plus' $ #$muni a e e9 ra eres ra' #are are apr$9ima i(. ;! de mem%ri. In#epind #u /B mai /CBB ei ransmi mediumului Bar%ara Mar#inia>' #are $r&anizeaza e9#ursii in l$#urile spiri uale ale lumii #u #$mpania de urism P$=e Pla#es T$urs. Iunie /CBB. S-a fi9a #ampul de s ea #u nume ORIOLON 4ANATRI1 in 3alif$rnia' in re mun ii de n$rd ai L$s An&eles-lui. Teri $riul a#es a de(ine f$r area a PUT,RII 3R,ATOAR,.

)S$lara. S ar#-ild+ De#em%rie /CBB. 3ampul de s ea #u nume de ARA*ON a erizeaza in Ore&$n )SUA+ unde (ia a primes e un NOU 3UR,NT. 7IND,3AR,A S,NTIM,NT,LOR SI O3,AN,LOR. )S$lara. S ar#-ild+ /CBC. Denumirea spiri uala a anului /CBC. Dupa sal ul Iuan i# din BB. Anul A# i(i a ii' Pu erii si Difuziunii. In /CBC a s$si 0r:$n la Lee 3ar$ll. S$sirea si s a i$narea lui 0r:$n. /CBC.5/.5/- 6556. /6.3/. P$ar a #are #uprinde // ani' (izualizeaza ener&ia lui 0r:$n. A#es a fa#e par e din r- un plan #$smi#. Mun#a in re s$sirea si ple#area lui inseamna ransf$rmarea ener&iil$r' #are au f$s pre(es i e si de #ul urile an i#e. )4. 0r:$n /.3+ In re /CBC.-/CC/. A nimi#i 0r:$n si e#-ipa sa as er$idul MFR7A' #are ra(esa sis emul S$lar. Bl$#ul de pia ra #u un diame ru de / >m' a(ea misiunea >armi#a de a l$(i Pamin ul. A#es e(enimen #$smi# ar fi nimi#i #i(iliza ia umana de pe Pamin . In $ar#erea plane ei in @urul a9ei sale in #a e(a #lipe ar fi p$rni $ serie de #a as r$fe na urale. 7i%ra iile n$as re ridi#a e au %l$#a a#es e dis ru&eri. As fel au a@uns pe Pamin numai %u#a e mai mi#i din as er$id. )0r:$n.6.//+ Pe /A aprilie /CBC. S ru# ura de #ris al al fie#arui l$#ui $r de pe Pamin si a ma eriei s-a ridi#a la ni(elul planului rei de #$rp de lumina. )Ariel+ B-C sep em%rie /CBC. Pamin ul a s#apa de ima&inea de dusman #rea despre $menire. A#es fap inseamna' #a mul e din #a asr$fele pre(es i e nu se ($r manifes a. A un#i a (eni ener&ia ier arii pe plane a #a sa fa#a par e din s ru# ura de re ea ma&ne i#a.)Tas-ira+ A#es a es e esen a p$r ii /6./6. In /CBC re eaua s-a mis#a si /6./6 a da a#eea p$si%ili a e in mana $menirii' #a sa #uprinda in rea&a esen a a *eei. Spiri ele na urii si l$#urile sfin e au preda pu erile l$r $menirii' #are s-a im%ra#a #u f$r a de (ia a a Pamin ului. Oamenii au preda unul al uia ener&iile l$r si au lua in p$sesie $ par e din #ali a ile di(ine ale pr$priil$r sai in&eri.

)0r:$n 7II.+ /CBC. AD,RAR,A LUMINII D, 3RISTAL )3r:s al Li&- Lin>+' a rezi la (ia a elemen ele re elei de #ris al al Pamin ului )S$lara //.//+ N$iem%rie /CBC. 3URBA D, TIMP )Time Karp+ Pen ru a# i(area sal ului Iuan i# pa ru //.//. )S$lara //.//+ In#epand #u /CC5 pulsul' rez$nan a Pamin ului es e in s#-im%are. 7al$area de ;'! Hz s-a m$difi#a la /3'! Hz. In#epand #u 6553 se amplifi#a asa zisa rez$nan a S#-uman. In 655< se mis#a in re ;'! - B Hz

In anii /CC5 au f$s #rea e mul e in(en ii s ri# se#re e' #are ni#i pana azi nu au f$s apr$%a e. ,le p$ #$n ra%alansa $ par e din re&larea de %aza a fre#(en el$r. P$ s#-im%a #ali a ea apei si aerului' si p$ iz$la $ mare par e din #aminul n$s ru. )Pleiade.B+ O%s. mai ales in d$meniul ele#$muni#arii' dar si din e er' $menirea si azi e manipula a de unde de ener&ie de #$ns rin&ere a #$ns iin ei' de influen are a #$ns iin ei de masa. Dar a#es ea nu prea au efe# asupra #$ns iin ei indi(iduale. Anii /CC5 "D,3,NIUL 4ARA NUM," Mul e e(enimen e au in#epu pe Pamin . Bir$#ra ia nu mai p$a e sa urmareas#a pe a#es e e(enimen e. Sun em mar $ri la s#-im%area in ensi(a a Reali a ii. ,n i a ile umane in#ep sa-si amin eas#a #ine sun ei de fap . )Pleiade./5B.+ 35 aprilie /CC5. 8IAUA PAMINTULUI ),ar - Da:+. Mili$ane si-au manifes a dra&$s ea l$r fa a de Mama *eea. Al pa rulea sal Iuan i# pen ru a# i(area p$r ii //.//. )S$lara.//.//+ In anii C5 s$ses e AL TR,IL,A 7AL D, INDI*O' ei au pre&a i erenul pen ru s$sirea 3$piil$r de 3ris al. )S ar#-ild.,9perien a Indi&$-3ris al+

// iunie /CC/. ,#lipsa $ ala de S$are. P$ ri(i pr$fe iil$r ma:a' in a#eas a zi apar pe Pamin Maes rii S elari. P$ ri(i a#eleasi surse' a#es a s-a si in ampla in Me9i#. )Dannelle:. Din#$l$ de #uren .+ // n$iem%rie /CC/. Trezirea $rdinului lui M,L0I8,D,0. in#epu ul rele(arii in elep#iunil$r (e#-i' in#epu ul re(elarii se#re el$r si impar irea a#es $ra #u $ameniin&eri.)S$lara //.//+ In 3ra#iunul anului /CC/. A in#epu pa runderea ener&iei n$i pe Pamin . )0r:$n./.3+ S3HIMBARI INTR, /CC/.-655/. In l$#ul dis ru&erii in re&ii #i(iliza ii' ($r parasi Pamin ul numai /L din re #ei prezen i. As a inseamna in @ur de !5 de mili$ane de $ameni. Nu (a fi $ dis ru&ere &l$%ala. 7$r ple#a #ei #are nu au ni#i $ speran a pen ru e($lu ie' pen ru a in&erea iluminarii Spiri uale. A#es pr$#es in#epe in#epind #u anul /CC/. Raz%$aie' f$ame e' n$i %$li' de e9. SIDA in Afri#a' fen$mene #iuda e ale na urii' dispari ii in masa' in f$rme in#a nepre(es i e. )0r:$n/.<+ /CC6. ANUL S3HIMBARILOR )0r:$n./.6+ ,n i a ea 7 I 7 A M U S ) 7FKAMUS ' KF7AMUS+ adi#a Bar%ara Burns' prima da a a aparu in en&leza in /CC6. 3$muni#are #u in eli&en e superi$are. /CC6.5/.5/. IN3,PUTUL NOILOR MOD,L, D, ASTROLO*I, 3$pii n$ii ,p$#i se nas# #u ampren e n$i' #a sa se p$a a a#$m$da #u n$ile si ua ii. In aura l$r apar #ul$rile r$su' r$su-mar$' in s ralu#ire nuan ele al%as rului in#-is. 6' Mis#arile re r$&rade ale plane el$r mi#i )Mer#ur' 7enus' Mar e+ din a%elele as r$l$&i#e' si al e ne&a i(isme nu se refera la ei. 3' 3$pii indi&$ se nas# #u ampren e #are ani-ileaza #ara# eris i#ile as r$l$&i#e si influen eaza in &eneral pers$nali a ea. <' Inf$rma ie pen ru #ei #are lu#reaza in sis em )as r$l$&ie+. in#epand #u /CC6 fie#are e(enimen plane ar se mis#a #u 6-3 &rade spre es )spre dreap a+. )0r:$n. /.6 '/.<+ // ianuarie /CC6 )/CC65///G//.//+

Manifes area ener&iil$r //.//. // ianuarie /CC6. 3u numarul de p$rnire )/CC65///G//.//+ re%uie sa re#a de@a prin p$r ile des#-ise in re dimensiuni n$ul ST,A PASAR, #are e in de(enire. Pasarea s ea es e $ in erferen a de s ea' #a sa pu em a@un&e a#asa. N$ul ma ri9 de s ea es e le&a ura din re ; s ele )3M< dimensiuni impreuna+' ) ransf$rmarea PleiadeMS:rius' p$ ri(i des#$periril$r+. P$ar a //.// es e in#epu ul $# a(ei a ;-a' pun# ul de in#epu al Uni a ii. O%s. )Mul iplele lui //' $ deauna indi#a #ifre ma&i#e de e9. 3-ris $s.33+ Sfarsi ul ransf$rmarii. 65//./6.3/G36' dar urma $area zi es e 33 in ima&ina ie' (enirea defini i(a a 3$ns iin ei 3-ris i#e' in#epu ul Dimensiunii a !-a. //.// su% al nume se numes e 3$n(er&en a Arm$ni#a )in#epind #u /A au&. /CB;+' ree#-ili%rarea ener&iil$r (e#-i' dupa a#eas a urmeaza 3$n#$rdan a Arm$ni#a +B n$i. 6553+' a#$rdul arm$ni#' #and in ram in e#-ili%ru #u pr$pria n$as ra par e #-ris i#a. ,s e al 6-lea pas imp$r an dupa /CB;. Li&- =$r>er 6553. n$(./!' 0r:$n;.C'/5./52 // ian. /CC6. INRADA3INAR,A IUBIRII AD,7ARAT,. A# i(area PORTII ST,LAR, //.// Des#-iderea p$r ii s elare //.//. //.5/. /CC6 $ra // si // minu e' dupa $ra l$#ala )65//./6.3/.+ P$ ri(i rez$nan ei Slu@irii Uni(ersului. /M//M6/G33 pe a9a a 6-a prin#ipala. ,&ip -*iza Marile Piramide' N$ua 8eelanda. !55 de rimisi de lumina din 36 de ari' dar /<<555 de en i a i s elare de pe $a a plane a par i#ipa la s#-im%area impului liniar' in mai mul e su e de l$#uri. )S$lara //.//+ // ianuarie /CC6. 4i9area #ampului de s ea O*ATTA' #are se afla pe #i$#ul Pasarei de S ea' ea a@u a in $ar#erea a#asa a PR,8,NT,I NOATR, UNIT,. )S$lara. S ar#-ild+ // ianuarie /CC6. ,s e #ea mai impresi$nan a ener&ie in is $ria $menirii. Se des#-ide $ p$ar a si p$ i in ra in r-un l$#' #are pana a#um a f$s in#-is #u ; pe#e e. ,s e p$ar a ridi#arii spiri uale. )0r:$n. 7I.3+ P$ar a s elara //.// a fa#u p$si%ila du%larea &reu a ii a##ep a e. )0r:$n./.3+ "Me#anismul de p$rnire #$da in #elulele n$as re era prezen a inain e sa #$%$ram in ma erie' si a# i(area lui semnaleaza #a se apr$pie (remea implinirii." )S$lara.//.//+

/CC6.53.53 Prima ransmisiune li(e a lui 0r:$n. In impul p$r ii 3.3.3 )C+. 7i%ra ia lui C inseamna in#-eierea e(enimen el$r' erminarea' dar insemna si impul prezen . 7i%ra ia re elei ma&ne i#e es e $ C' si 0r:$n are $ a a ea in erpre i. )0r:$n. /.3+ 6A iulie /CC6. 8iua #el$r /3 raze si ziua 3$ns iin ei S$lare. P$ ri(i pr$fe iil$r ma:a plane a n$as ra in ra in peri$ada ini ierii in r-un #$rp mai mare de lumina. )Dannelle:. Din#$l$ de #uren i.+ 6A iulie /CC6. Ri ualul Apr$pierii Arm$ni#e din SUA' a apara 3alif$rnia de #u remurul de(as a $r' #are a f$s pre(es i de mai mul i pr$fe i. Dupa /CC6. Benefi#iem de $ pu ere mai mare de (inde#are' f$rmele n$as re men ale se ma erializeaza mai rapid. )0r:$n./.6+ In#epind #u ianuarie /CC3. S-a a# i(a al ;-lea plan de lumina a Pamin ului. ! iunie /CC3. )//'66'33+ A# i(area #elei de a d$ua p$r i din p$ar a //.//' a9a prin#ipala a a#es uia es e ,#uad$r-#ra erul Pulula-ua )S$lara //.//+ dupa /CC3. PRO3,S D, DISTU*,R, IN MASA A#es pr$#es a in#epu de@a. Omul nu-l p$a e influen a. ,s e un pr$#es #are dureaza mai mul i ani. 4a#e par e din s#enariul plane ei. ,s e a insa /L din p$pula ia plane ei in re )/CC/-65/6N+ A#ele &rupuri >armi#e #are n-au ni#i $ speran a sa se ilumineze spiri ual. ,ner&ia n$ua #ere ple#area l$r. ,i sun #$ns ien i la ni(elul sufle ului de a#es fap . 3and se in $r# $ sa se im%ra#e #u $ aura indi&$-al%as ru. M$ar ea l$r a@u a in mare masura plane a. Apar n$i p$si%ili a i' #are fa# par e din pr$#esul de ransf$rmare. T$ ul se pe re#e su% semnul in eli&en ei di(ine. 0.6.A /CC<.

0UM,0A. 3i$-anul #el$r B raze. )Dupa al ii es e un al aspe# al D$mnului S-i(a+. S-a prezen a in /CC< ransmi a $ril$r lui. prin S-ar$n Hu $n si Diana 3$$per. P$a e sa a@un&a paralel la un mili$n de $ameni. A lu#ra impreuna #u mai mul i lu#ra $ri de lumina. In re /CC<.-6555. 3ele mai pers$nale pr$($#ari in (ie ile ($as re. A#es ea sun le&a e de mun#a' de par ener si de sis emul de #redin a. Pr$($#arile de@a apar din in eri$r' prin fiin a n$as ra' nu din e9 eri$r. N$i am fauri de@a %azele. Pu em in(a a la ni(el de in#epa $r in sala de #lasa a n$ii ener&ii.

/CC<.-6556. PAMINTUL INTRA LA NI7,LUL 3,LUI MAI INALT D, IN7ATAR, 3ele mai imp$r an e s#-im%ari referi $are la plane a' se pe re# a#um. PAMINTUL 7A INTRA IN 3URAND INTR-O NOUA DIM,NSIUN,. 3$re# area re elei ma&ne i#e (a &enera n$i pr$#ese. s#-im%ari de #lima' #u remure' pamin urile fer ile si #ele nefer ile se s#-im%a' se s#-im%a si ma&ma plane ei. erup ii (ul#ani#e si ridi#area un$r n$i insule. )0r:$n. 6.//+ aprilie /CC<. 0.;.6 Manifes area ener&iil$r p$r ii s elare /6./6. Mul e en i a i parases# Pamin ul' dar f$r ele de e#-ili%rare ramin ai#i. Maes rii #are de(in inu ili plea#a. ,ner&iile de e#-ili%rare a na urii ramin ai#i. 63 aprilie /CC<. A# i(area ener&iil$r /6./6. 8IUA IND,P,ND,NT,I. LINIIL, D, 4ORTA MA*N,TI3, S, MIS3A' A3,ST 4,NOM,N DUR,A8A PANA IN 6555. A#es a a f$s $ re#$difi#are ma&ne i#a' rea#$rdarea ener&iil$r (e#-i. Se #reaza un mediu de (ia a independen . Pr$#esul /CB;' /CC6' /CC<. /6./6 nu es e al #e(a de#a 8IUA IND,P,ND,NT,I. /<<555 de en i a i #are in e#-ili%rul au preda ener&ia l$r $ a a $r $ameni #are raies# ai#i' si #are ($r sa paseas#a pe drumul ridi#arii spiri uale. )0r:$n 7I.3+ Un n$u rap$r de la /6./6' ASUMAR,A R,SPONSABILITATII OM,NIRII. S#apam de (e#-ile pr$fe ii. )0r:$n 7I.B+ Me af$ra lui /6./6. Predarea fa#liei. Omenirea isi asuma resp$nsa%ili a ea.

Preluarea (e#-il$r ener&ii de la #ei #are' pen ru pas rarea e#-ili%rului pana a#um $ pur au. Pu erea n$as ra di(ina s-a mai e9 ins. Omenirea d$res e sa s apineas#a si sa #$$rd$neze ener&iile /55L. /6. es e %aza fie#arui fen$men fizi#' lumea fizi#a es e lumea ale&eril$r. Omenirea si-a manifes a in en ia' #a (rea sa #reeze $ n$ua reali a e pe a#eas a plane a. Oameni de n$i ipuri )indi&$' sufle e %a rane' in elep e+ se nas# si p$puleaza Pamin ul. P$si%ili a ile sun infini e. )0r:$n 7I.B+. N$ iunea de #$pii indi&$ a f$s p$meni a prima da a de Nan#: Ann Tappe' in /CB6 in #ar ea sa In ele&erea (ie ii ale #u a@u $rul #ul$ril$r. Din re #$pii #are s-au nas#u in /CC! B5L sun Indi&$' ei reprezin a $ n$ua &enera ie de Maes ri. A#es e suflele s$ses# din Dimensiunea a /5-a' #are es e in le&a ura #u sune ul' #u #ul$rile si emi e raze $pali#e. A#eas a ener&ie sus ine par ea dreap a a #reierului )&andire feminina' &andire e#-ili%ra a+' ar ele' in ui ia' &ri@a pen ru #$pii. )0r:$n 7I./3 /6./6 #res e pu erea spiri uala a Omului in anii C5' si es e limi a de imp de d$ua 9 /6 a s#-im%arii $mului. )0r:$n. III.;+ aprilie /CC< Manifes area ener&iei /6./6. Mul e en i a i )a@u a $are' zine e #.+ au parasi Pamin ul dar f$r ele de e#-ili%rare au ramas ai#i. Au ple#a si mul i din re Maes ri' dar f$r ele de e#-ili%rare ale Na iruu sun prezen e in#a. )0r:$n.;.6+ 35 mai /CC<. Paralel 3B3 de plane e in#epe sa se ridi#e in TOT 3,,A 3, ,1ISTA. S-a a# i(a al B-lea 3$rp de Lumina a Pamin ului. De la a#eas a da a pu em s$#$ i' #a (remea ridi#arii Pamin ului s-a a##elera sim i $r. )Tas-ira+ /!. /5./CC<. se a# i(eaza al C-lea Plan de lumina a Pamin ului )in $ al e9is a /6 #$rpuri de lumina+ In re /CC<.- 6555. 3ele mai pers$nale pr$($#ari )drame >armi#e' e9perien e+ au a(u l$#. De@a am re#u de #e era mai &reu.

/CC!.

6/ n$iem%rie /CC!. Prima ransmisiune a lui 0r:$n in ONU. As a a f$s $ zi de //. /CCA. SOSIR,A PRIMILOR 3OPII D, 3RISTAL P, PAMINT. )LK. 5<.56.+ IN MAI /CCA. Un as eri$d ar fi l$(i Pamin ul. P$ ri(i lui 0r:$n' #a asr$fa nu s-a pe re#u ' pen ru #a #$ns iin a $menirii a s#-im%a reali a ea fizi#a. As er$idul a(ansa #u $ (i eza de C5 mii de >mJ$ra' pe $ $r%i a #are parea sa fie nes#-im%a%ila' si s-ar fi l$(i de plane a. Mul umi a dra&$s ei mul $r en i a i afla e pe un ni(el de rez$nan a mai inal a' nu s-a pe re#u a#eas a #a as r$fa #$smi#a. 7:=amus prin in ermediul mediumului sau a a a ransmis despre a#es e(enimen ' #a da#a $menirea es e ras#umpara a din a#eas a #a as r$fa' a un#i as er$idul ransmi e $ #an i a e mare de ener&ie spiri uala pe Pamin #are p$ fi f$l$si e dupa s#-im%ari. )0r:$n <.3' <./5+ 6A n$iem%rie /CCA. Ne= F$r>. A d$ua ransmi ere a familiei 0r:$n la ONU. 3a reprezen an i ai familiei au f$s prezen i. *e$ff si Linda H$ppe. ul eri$r ransmi a $rii lui T$%ias. S e(e si Bar%ara R$ -er. ul eri$r ransmi a $rii *r$up-ului R$% Harris' si T$d O($>a: is )(aza $r me afizi#+ )0r:$n.<+ mai-$# $m%rie /CC;. A# i(area #elei de a 3-a p$ar a //.//' pe a9a a reia prin#ipala. /; mai Sl$(enia-Bled -/; au&us /; M$n ana-SUA -/6 $# $m%ie mun ii *lass-$use-Aus ralia )S$lara //.//+ din < n$iem%rie /CC;. Semnale din #e in #e mai #lare pen ru asa zisa a 3-a e($lu ie' re#$ne# are. 3$muni a ea mai mare a $amenil$r -Pamin ul' #a en i a e -si #$ne# area #u a 3-a lume a In&eril$r )Transmi a $r. D,7OS' in&erul (inde#a $r al Pamin uluiG P$&a#ni>' M.. ,(an&-elia de(enirii umane. /;B-/BC.l.+ Transf$rmarea a in#epu in /CCB' si am ra(ersa de@a primul #i#lu de ; ani. Urma $rul #i#lu de ; ani dureaza pana la sfarsi ul lui 65/6' a un#i $ sa a@un&em la finalul a#es ui #i#lu al ransf$rmaril$r si s#-im%aril$r. )S ar#-ild. 7inde#are #u a@u $rul elemen el$r+

A in#epu in /CCB #and primii #$pii de #ris al au p$rni pr$#esul de ridi#are in a#ei adul i #are erau &a a sa par i#ipe la primul (al. )S ar#-ild. ,ner&iile din iunie - 655!. + 3$pii de 3ris al' reprezen an ii pu erni#i ai dra&$s ei si luminii -(a r$& pe ($i' sa ima&ina i #um (a fi N$ul Pamin . 3e (ii $r (rei sa #rea iN Pen ru #a $a a plane a sa ridi#a in a !-a dimensiune' si p$ ri(i planului se (a rezi inain e de 65/6. )S ar#-ild. ,ner&ii din iunie - 655!. + "3$pii de 3ris al' #are s-au in#arna pe plane a in numar mare dupa /CCB' (a a@u a pe ($i in a#es pr$#es de ransf$rmare si de re#ere. 7e#-ile pre(iziuni despre sfarsi nu mai sun (ala%ile. Dra&ii n$s ri' mesa@ul #el mai ur&en al #$piil$r ($s ri es e' #a s#enariul #u "sfarsi ul" a f$s neu raliza de #a re ($i. As a s-a in ampla in re /CCB si 6555' #and a i semna un n$u "#$n ra# " despre (ii $r. As a s-a in ampla la ni(el indi(idual si #$le# i(. 3a par e a #$muni a ii plane ei a i f$s de a#$rd' #a de#lara i nule ne#esi a ea #a as r$fel$r si dis ru&eril$r' si (a da i permisiunea' #a re#erea in dimensiunile mai inal e si pe n$ile drumuri #a sa se pe rea#a in m$dul #el mai pasni#." In /CCC $menirea a na(i&a in ener&ia n$ua )0r:$n.;.!+ In /CCC asa zisii #$ndu#a $ri' in&eri s-au re ras )au ramas in um%ra+ din #ampul ener&e i# al a#el$r $ameni #are au ales #alea ridi#arii. O peri$ada de imp as a adu#e senza ia de sin&ura a e' dar fa#e l$# ,ului #are d$res e sa se unifi#e #u ,ul Di(in ),ul Superi$r+.

/CCC. A f$s UN AN D,3ISI7' pen ru a un#i in#a era prezen a fri#a' #a $menirea p$a e sa piara la sfarsi ul mileniului. P$ ri(i dinamismel$r ener&e i#e in au&us /CCC e9is a $ p$si%ili a e' #a $ ul $ sa #ada pe %u#a i.

au&us /CCC. S4ARSITUL TIMPURILOR Pen ru a#eas a peri$ada au e9is a pr$fe ii radi i$nale despre nimi#irea #i(iliza iei

eres re. Su% f$rma #u remurel$r' (ul#anel$r si fur unil$r. A#es pr$#es ar fi dura pana in au&us 655/. Nu s-a in ampla ' si $mul si-a lua in miini' pr$pria sa pu ere. A (eni m$men ul sa pasim pe $ n$ua reap a.

au&us /CCC. Pa ul de m$ar e al Pamin ului. a un#i re%uia sa dispara #i(iliza ia umana' $menirea s-ar fi dis rus sin&ura' sau Pamin ul ar fi suferi nis e s#-im%ari &e$l$&i#e )#u remure' fur uni' (ul#ani' zunami+ ),#lipsa S$lara+ Din au&us /CCC. raies e a#es pr$#es. Nu e (ala%il la $a a lumea #a in&erii pazi $ri plea#a. Mem%rii #er#ului Bi%$r' #ei #are #i es# si #ei #are se sim a inse de #ele ransmise. 3and am s$si pe Pamin #a in&eri' a f$s ne#esar un fel de e#-ili%rare ener&e i#a pen ru #a a#es ea $#upau numai $ par e din #ampul n$s ru fizi# si e eri#. A#es a era firul de ar&in #are ne le&a de A#asa' sar#ina l$r era e#-ili%rul si men inerea rela iei' au $#upa un spa iu' pana #and si n$i pu em $#upa a#es l$#. A#es ea e9is a si a#um' dar lan&a #ampul de aura a(eau un r$l a#u . au men inu in @urul n$s ru spa iul #u dra&$s ea #ea mai #$mple a.

In re au&us /CCC -au&us 655/ sindr$mul. "Se $pres e impul". a f$s (remea ranzi iei si re&larii. A#um de@a era #lar #a $menirea p$a e sa paseas#a in r-$ s#$ala spiri uala mai superi$ara' a#es i d$i ani sun de ranzi ie' de s a%ilizare. ,s e numi si anul "fara #amin". // au&us /CCC Se a# i(eaza a <-a p$ar a //.//' Ta-i i-Te iar$a a $ll )S$lara //.//+ // au&us /CCC. Ul ima e#lipsa a mileniului. P$ ri(i fiin el$r spiri uale ma:a->$&i' #$ns iin a Pamin ului pases e pe un al plan. O NOUA R,ALITAT, S-A INTRUPAT. Unii $ameni #u #$rpurile l$r de lumina )M,R-0A-BA+ au s#-im%a #ursul is $riei. )Drun(al$ Mel#-izede>+ L$#ul de unde se (ede #el mai %ine ,#lipsa es e R$mania. As r$l$&ii numes# #$ns ela ia plane el$r #ru#e #$smi#a. A#eas a #ru#e a aparu in r-un anumi pun# al #erului #are es e numi pun# ul A(a ar. /C au&us /CCC. Da a pen ru #are a f$s pre(es i a dispari ia #i(iliza iei' si #are nu s-a in ampla .

Dra&ii n$s ri' #el mai ur&en mesa@ al #$piil$r ($s ri es e #a s#enariul pri(ind "@ude#a a de ap$i"' a f$s anula de #a re ($i. As a s-a in ampla in re /CCB si 6555' #and a i semna un n$u "#$n ra# " pri(ind (ii $rul. As a s-a in ampla la ni(el indi(idual si #$le# i(. 3a #$muni a ea plane ei a i f$s de a#$rd' #a anula i ne#esi a ea #a as r$fel$r si dis ru&eril$r si (-a i da permisiunea' #a in rarea in r-$ dimensiune mai inal a' pe #aile n$i ale (ie ii sa se desfas$ara la m$dul #el mai pasni#. )S ar#-ild+ 6/ au&us /CCC. Transmisiunea primei seriale de in(a a uri in 3er#ul Bi%$r. /3 de#em%rie /CCC. Da a la #are s#-im%area de dimensiuni a de(eni ire(ersi%ila. ,s e a d$ua da a imp$r an a in ridi#area (i%ra iil$r Pamin ului. )Primul a f$s in /CB;+ 3ele pa ru da e sun ./CB;' /CCC' 655;' 65/6. Masurarea e#-ili%rului in re Lumina si In uneri#' es e raspunsul $menirii' pri(ind pe #e #ale a(anseaza mai depar e./3./6 /CCC.G 31CG6;GC inseamna $ al a de ransf$rmare. ,s e in#epu ul #$n(ie uirii a d$ua #$ns iin e pamin ene' #are dureaza pana in 65/6. Pana a un#i e9is a d$ua fre#(en e ener&e i#e in a#elasi l$#' mai arziu' dupa ridi#area Pamin ului ' in dimensiuni separa e. Separarea fi9a $ril$r de ,ner&ie de ransf$rma $rii de ,ner&ie. Mul umi a masuraril$r )ridi#arii (i%ra iil$r $menirii+' Pamin ul nu s-a dis rus #$nf$rm pre(iziunil$r' #i a ales in rarea in r-$ dimensiune mai inal a impreuna #u Lu#ra $rii de Lumina.

/3 de#em%rie /CCC. - 6/ de#em%rie 65/6. D$ua Pamin uri' d$ua Lumi una lan&a al a. Masurarea pr$#en el$r Luminii si In uneri#ului. 4ie#are sufle a f$s in re%a la ni(el mai inal ' #are ni(el de #$ns iin a ale&e. Omenirea si-a a ins s adiul de e#-ili%ru arm$ni#' de unde ,ner&iile N$i de@a p$ fun# i$na.

/3./6 /CCC.. Da a ener&e i#a in re /CB;-65/6 la mi@l$#ul drumului. Masurarea ni(elului de rez$nan a a Pamin ului. In#epu ul separarii Reali a il$r Pamin es i. D$ua reali a i in r-un sin&ur l$#. A#es a (a fi urma a de 65/6' #and ($r e9is a d$ua reali a i dar in d$ua l$#uri diferi e )d imensiuni+. Pun# de in $ar#ere ener&e i#.

/3./6./CCC. S,PARAR,A 3,LOR DOUA 3ONSTIINT, PAMINT,STI. A un#i a

a(u l$# masurarea ni(elului de rez$nan a a Pamin ului' a #el$r d$ua aspe# e ale duali a ii' a pr$#en ului de lumina si in uneri#' #are era e#-ili%ra ' as fel zilele de eama au disparu . Omenirea a realiza ,#-ili%rul. 4ie#are Om- Sufle a f$s masura si #-ema . A#eas a da a es e da a separarii #el$r d$ua #$ns iin e pamin es i' simul an d$ua #$ns iin e )#ea (e#-e si #ea n$ua+ una lin&a al a pana in 65/6. 3el (e#-i nu es e #$ns ien de #el n$u' #el n$u s ie despre #el (e#-i. In N$ua ,ner&ie $ ul pur si simplu fun# i$neaza. A#es a a f$s un e(enimen #rea de $ameni.

/3./6./CCC. Lu#ra $rii de Lumina. In#epind de ai#i pu em ($r%i despre Pamin ul #u n$ua ener&ie si despre n$ua 3lasa Spiri uala Pamin eana. 3$ns iin a pamin eana se di(ide' apar #ara# eris i#i ener&e i#i $ al diferi e. O mi#a par e din re $ameni )Lu#ra $rii de Lumina+ p$ in ra in n$ua ener&ie. Lu#ra $rii de Lumina re&leaza n$ile m$dele )#u #rea iile l$r+. Pen ru n$ua ener&ie' Lu#ra $rii de Lumina sun #ei #are re# prima da a prin a#es e ransf$rmari' a#um #reaza ei p$ e#a' re#erea pen ru #eilal i. ,i sun par i#ipan ii in n$ua #rea ie' la in re%arile #ar$ra Spiri ul nare raspuns. ,1ISTA MULT, INTR,BARI LA 3AR, SPIRITUL N-AR, RASPUNS. Prin rezul a ele fap el$r duale in(a a en i a ile de in&er' si #un$as e insusi Spiri ul fun# i$narea Dimensiunii a 3-a. Prin in#arnarile >armi#e' prin rezul a ele e9perien el$r de #rea ie' prin asumarea duali a ii' prin Lu#ra $rii de Lumina' INTR,A*A 3R,ATI, SI DUMN,8,UL INSUSI IN7ATA UN LU3RU 4OART, IMPORTANT' es e #a si #um am rai in d$ua lumi paralele.

DOUA 3ONSTIINT, PAMINT,STI. /3 de#em%rie /CCC. A f$s da a limi a in re #ele d$ua #$ns iin e' $ peri$ada ($m um%la in re #ele d$ua lumi' ii (edem pe #ei #are sun in #ea (e#-e' si ei au $ imp$r an a in men inerea e#-ili%rului' dar $ peri$ada nu ($r fi #apa%ili sa per#eapa esen a n$ii ener&ii' pe #and n$i le (edem pe amind$ua. In masura in #are #ele d$ua ener&ii se dis an eaza' in a#eeasi masura se m$deleaza n$ile n$as re rela ii. en i a ile (e#-i fi9eaza un ip de ener&ie pen ru n$i' dar $ deauna (a e9is a un fir de le&a ura spre #el (e#-i. Una ne da e#-ili%ru si si&uran a' #elalal des#$nspira' pina #and n$i ($m des#$nspira n$ile eri $rii. 4undalul de si&uran a se m$difi#a' le&a urile zilni#e ($r fi din #e in #e mai &rele' ($r e9is a mul e di($r uri' mul e rela ii se in rerup' dar ei ($r asi&ura la un al ni(el un e#-ili%ru.

6/ de#em%rie /CCC. Ini ierea in ener&iile #$ns iin ei &ala# i#e. In m$men ul s$ls i iului de iarna P$lul Sud ara a spre #en rul &ala9iei' pe urma s a in a#elasi plan #u planul &ala9iei si #u S$are' as fel plane a %enefi#iaza de $ ini iere in ener&iile #$ns iin ei fara pre#eden . Urma $rii /3 ani ($r adu#e s#-im%ari in ensi(e. )Dannelle:' Ri#-ard. Din#$l$ de #uren .+

3/ de#em%rie /CCC. 3,L, MAI MULT, RU*A3IUNI P, PAMINT ,9primarea re#un$s in ei in masa' dupa masurarile din /3 de#em%rie. Omenirea prin re&asirea pr$priului e#-ili%ru spiri ual es e &a a de ridi#are. ,9is a emeri la ni(elul #elulei' pri(ind nimi#irea pamin ului. Pr$fe iile nu &reses# d$ar #a au de(eni depasi e. Ridi#area ni(elului de #$ns iin a a $menirii a $pri #a as r$fa sfarsi ului lumii.

S,MN,L, S3HIMBARILOR. 7$r e9is a s#-im%ari rapide )dupa /CCC+ Per#ep ia n$as ra pri(ind empera ura (a in ra in e9 reme. #aldura e9 rema' remura de fri& La ni(elul sufle ului. pasiune si lipsa de pasiune Nu es i a##ep a de al ii' si ni#i u nu a##ep i pe al ii In rarea #elui de a <-a elemen (a e#-ili%ra pe primele 3. Tre%uie sa #$ns ien izam ne#esi a ea s#-im%aril$r. S#-im%arile sun #$re# e. /CCC.-655/. ANII MARILOR ,LIB,RARI ,s e peri$ada eli%erarii m$delel$r de #$mp$r amen si sa%l$anel$r de mii de ani. A#es ea nu p$ fi duse in N$ua ,ner&ie. )T.3.C+ In 6555 dupa #al#ulele >alpa ale %ra-manil$r -indusi es e anul /.C!!.BB/./55. din 3rea ie. In @urul anului 6555 S3HIMBAR,A A1,I PAMINTULUI In is $ria plane ei pina a#um au a(u l$# de ! $ri s#-im%ari de a9e. A A-a s#-im%are s-ar fi pe re#u in @urul anului 6555. Ul ima $ara $ asemenea s#-im%are a a(u l$# in A lan ida. Omul a m$difi#a a#es pr$ie# . LK.5!.// 6555. de@a ne salu a in n$ua ener&ie' ne (ad in&erii. TOT UNI7,RSUL A SALUTAT A3,ASTA TRANS4ORMAR, D, S4ARSIT D, MIL,NIU. Omenirea in 6555 si-a ara a #ali a ea sa di(ina. In&erii au inu $ mare sar%a $are de la un #apa la #elalal al uni(ersului. )0r:$n.;.<+ ,ner&ia anului 6555. ,s e in#epu ul unui n$u #i#lu de /6 ani. Re elele s-au s#-im%a

in asa fel' in#a si la ni(elul #elulei am primi apr$%are la s#-im%are. Nu e9is a eama de (ii $r' #a par e a lui Dumnezeu ne aflam pe Pamin ' #u ener&ia Impu erni#irii. 4arul pe Pamin . )0r:$n.;./+ 6555. ,N,R*IA R,INTOAR3,RII ,ner&iile maes ril$r ridi#a i se in $r# pe Pamin . A#es a asi&ura un #$n ra# . ,ner&iile maes ril$r ridi#a i a@un& la fiin a Umana. ,sen a mesa@el$r despre rein $ar#erea maes ril$r' es e a#eas a. )0r:$n.;.3+ Hanuarie 6555. 7remea fi9a $ril$r de Lumina a re#u . Pina a#um ener&iile au f$s fi9a e pen ru (remurile n$i. De a#um se ransf$rma in Mis#a $ri de Lumina' in ransf$rma $ri de ener&ie. De@a p$ men ine n$ile ener&ii in ei. Pina a#um sar#ina l$r a f$s de unifi#are' unifi#area ener&iil$r din re Spiri si $m. )T$%ias. /.;+ ! mai 6555. 3$n@un# ia plane el$r. ,N,R*IA IMPUT,RNI3IRII. Raspuns la masurarile din /3./6. /CCC. Pamin ul a a@uns la un ni(el de rez$nan a mai inal a' as fel am e(i a #a as r$fa milenara' #are ar fi dis rus #i(iliza ia eres ra. In planul $ri&inal' numai $ mana de $ameni' asa zisii #ura a $ri ar fi primi a#eas a n$ua ener&ie' pen ru a #$ns rui #i(iliza ia unei rase eres re. )T$%ias. /.<+ T$%ias. "As a (a fi #a si #and se des#-ide $ usa. 3and se des#-ide si a d$ua usa' a un#i din spa ele a#es uia de(in a##esi%ile pen ru ($i dar is pen ru $ i $ameni n$i surse de pu ere. ,fe# ul #$re# uril$r plane are asupra a#es ui &rup (a fi' #a (e i fi #apa%ili sa pas ra i $ mai mare par e din ener&ia ($s ra spiri uala' din ,ul ($s ru Ade(ara in ($i. A#es pr$#es se (a desfasura rep a . Pen ru a#eas a au a(u l$# mul e #$re# ii ele# r$ma&ne i#e. 3and a#es e efe# e se ($r raspindi' (e i fa#e r$s de mul e p$si%ili a i n$i. In a#eas a peri$ada e(enimen ele #are se desfas$ara pe Pamin -nu (reau sa an i#ipez lu#rurile' dar nu ($r aparea pe prima pa&ina a ziarel$r. 7$r fi s#-im%ari $ al dis#re e. 3u $a e as ea' a un#i' si #u pu in imp dupa' #ei #are sun fi9a i pe a#es ea' ($r sim i $ f$r a mul mai mare in ei. 7$r sim i' #a ener&ia l$r #rea i(a a de(eni mul mai f$#usa a. 7$r sim i mul mai mul a ener&ie fizi#a' si ($r a(ea ne($ie de mai pu in s$mn. 7$r fi #apa%ili sa-si (inde#e #$rpul si min ea in r-un imp mul mai s#ur ." )T$%ias./.;0+

! mai 6555. 3$n@un# ia #el$r ! plane e. Adu#e ener&iile R,NAST,RII'

IMPUT,RNI3IRII' STO3URILOR. ,s e $ f$r a de in(es i ie. ,s e in#epu ul #el$r d$ua lumi )#$ns iin ei pamin ene+. ,ner&iile sale sun a##esi%ile u ur$r. Da $ri a ni(elului de rez$nan a mai ridi#a al $menirii n-a f$s ne#esar' #a Pamin ul sa in#eapa un n$u #i#lu de e9is en a' #i(iliza ia umana n-a disparu . 3$re# ie plane ara. Se des#-ide $ usa #u n$i surse de pu ere. Pu em pas ra mai mul a ener&ie din Ade(ara ul n$s ru ,u. Se desfas$ara rep a . 3$re# ia ele# r$ma&ne i#a' adu#e la suprafa a si al e p$si%ili a i. Mai mul a ener&ie fizi#a' (inde#area mai rapida a #$rpului si min ii. )T$%ias /.<'/.;+

3$n@un# ia plane el$r din mai 6555. ,s e un fen$men #are adu#e ener&ii. SOSIR,A ,N,R*IILOR MAM,I )nu in sensul &enuril$r #i in sensul me af$ri# de e#-ili%rare+. Sun ener&iile in&ri@irii' edu#a iei' &in&asiei' pa#ii si &ri@ii. A#eas a ener&ie in#epe sa #reeze e#-ili%rul pe plane a. Sus ine dez($l area #$ns iin ei umane. )0r:$n.7I.B+ 3$n@un# ia #el$r ! plane e in mai 6555. ,N,R*IA IMPUT,RNI3IRII. 3$n@un# ia #el$r ! plane e in mai 6555' a adus pe Pamin ener&ia Impu erni#irii' a##esi%il u ur$r' semnaland in#epu ul lumii' #u d$ua #$ns iin e pamin es i. Ori&inal la in#epu ul mileniului #i(iliza ia pamin eana sar fi dis rus' dar masurarea Pamin ului ) /CCC./6./3+ a ara a $ rez$nan a mai inal a. A#eas a ener&ie ar fi a@uns in p$sesia asa zisil$r #ura a $ri' $ mina de $ameni #are ar fi ramas' #are ar fi re%ui sa puna %azele unei #i(iliza ii' #u a@u $rul a#es ei ener&ii. ,ner&ia impu erni#irii es e a##esi%ila u ur$r. )T$%ias./.;+ ! mai 6555. 3OR,3TI, PLAN,TARA Si in e(enimen ele as r$n$mi#e pu em des#$peri #$m%ina ia sa#rala' &e$me ri#a a plane el$r. Se des#-ide $ usa' #u n$i p$ en iale' efe# ul ener&iil$r se realizeaza rep a ' #$re# ia ele# r$ma&ne i#a fa#e l$# si al $r p$si%ili a i' ne($ia de s$mn se redu#e' #$rpul si min ea se (inde#a mul mai repede #u a@u $rul sau. )T$%ias././/+ 3$n@un# ia plane ara din 6555 nu es e un e(enimen as r$l$&i#. Mul e ener&ii n$i au de(eni a##esi%ile' #a sa nu ne adin#im in dramele ener&iil$r (e#-i. Ne a@u a pas rarea linis ii si #almului. )T$%ias././6+ 5!.5!. 6555. 3ONHUN3TI, PLAN,TARA' ABANDONAR,A 7I,TILOR 7,3HI

in a#eas a zi mili$ane de Lu#ra $ri de Lumina s-au aduna #u un el #$mun' pe par ea #ealal a a S$arelui )(azind de pe Pamin +. Plane ele s-au alinia una lin&a al a f$rmand $ re#ere ener&e i#a' in a#es in er(al a f$s p$si%il eliminarea ener&iil$r (e#-i. 7i%ra iile' m$delele ener&e i#e ale (ie il$r re#u e nu re%uie sa fie prezen i in m$delul N$ii Pamin . 4ara ni#i $ @ude#are' pri(ind (ie ile n$as re an eri$are ne dam seama #a ele au f$s ne#esare' in m$men ul #and am par#urs $ p$ e#a lun&a. A# uala n$as ra (ia a ne adu#e la final. AM D,7,NIT LIB,RI dupa #e #u &ri@a si #u dra& le-am lasa sa ple#e. Si Pamin ul isi da drumul la ener&iile durer$ase NU MAI ,1ISTA 0ARMA. ,9is a m$men e as r$l$&i#e pen ru a da drumul. PUT,M DA DRUMUL LA. pr$%leme si la %$lile fizi#e' ener&iile al $ra pe #are le #aram dupa n$i' lup ele n$as re' #$nfli# ele #are pr$(in din rela ile n$as re' ener&iile ris e ii si a mus rarii de #$ns iin a. 5!.5!. 6555. es e un re#a $r as#uns de ener&ie' #are ne permi e sa a(ansam in (ii $r' si Pamin ul adu#e e#-ili%ru %i$l$&i# si sen imen al. TR,3UTUL PL,A3A SI S, INTOAR3, A3ASA. Adu#e ransf$rmari fizi#e si spiri uale. Iunie-au&us 6555 In#epind #u iunie 3asa N$ii ,ner&ii e fun# i$na%il' din au&us in#epe mun#a #$muna #u N$ua ener&ie. )T$%ias././/+ Sin eza anului 6555 ,ner&ia din 6 se ransf$rma in 3' #el (e#-i in #el n$u. A in#epu a reia re#$ns ru# ie spiri uala a Pamin ului' #u a@u $rul e(reil$r dimensiunile spiri uale in#ep sa fie #un$s#u e. In /CCC $menirea a in ra in n$ua ener&ie. )0r:$n.;.!+ 655/. es e anul 3' ul imul an din duali a e. //.// Turnurile #ad. 3u in erpre are spiri uala pr$#en ul de !5-!5L )al%-ne&ru+ a (e#-ii ener&ii' a#um in#epe sa #reas#a in fa($area luminii. 0r:$n a in erpre a de alia semnifi#a ia a#es ei zile. 655/ es e ANUL lui 3. A #apa#i a ii de #rea ie. ,s e m$men ul #rea iei. Dada $rii de Lumina' s iu unde es e Lumina si #um s-$ diri@eze. )0r:$n.;+ 655/. 3ele mai pr$funde ransf$rmari #rea $are se pe re# in anul lui 3. )0.;e+

La 655/ planul s-a s#-im%a ' nu re%uie sa ne emem de raz%$aie #run e' ni#i de #a as r$fe (eni e din spa iu. Omenirea a ramas' #u $a e #a ar fi re%ui sa dispara de pe Pamin . In&erul uman a f$s $ mare realizare' prin fap ul #a a ridi#a (i%ra iile plane ei in ul imii A5 de ani. )0r:$n./.<+ 655/ es e anul #a alizarii )0r:$n.;.<+ 655/ Me af$ra fiin ei umane es e ,9#ali%urul' Ordinea Mesei R$ unde' si pa#ea' #are era 3amel$ ul. Ale&$ri# es e $ sa%ie' pen ru #a p$rnes e lup a #u (e#-ea ener&ie. ,9#ali%urul s-a rezi la (ia a si a #an a #an e#ul iu%irii a #ea#rei inimii. ,9#ali%urul es e Sa%ia Drep a ii si in sens me af$ri#. ,s e anul N$ii resp$nsa%ili a i' a N$i Dimensiuni. )0r:$n.;.A+ P$ ri(i *r$up-ului a#um )655/.5/.5/+ a in#epu ridi#area' #are dureaza pana in /6./6.65/6. )Li&- =$r>er+ 655/-655< ,ner&iile s$lare apr$ape s inse ale plane ei A>>aru su% f$rma ener&iei de #ris al a a@uns in r-$ dimensiune paralela' in Sis emul S$lar. De ai#i su% f$rma erup iil$r s$lare' a@un& ener&ii pe Pamin ' #are fer ilizeaza n$ua dimensiune. )Li&- =$r>er 655<. apr. /!+ /!. iul. 655/. Bre#>enrid&e'3$l$rad$'SUA In ilnirea ransmi a $ril$r UNITATII' ransmisie #$muna. "A#eas a es e $ zi &l$ri$asa. Tine i min e %ine in sufle ul ($s ru a#eas a zi. Par i#ipan ii. Mi-al: Ar>-R$nna Herman *e$ffre: H$ppe-T$%ias Lee 3ar$ll-0r:$n )T$%ias.6./6.6+ au&us 655/.

Apr$ape fie#are' #are se nas e dupa a#eas a da a' p$ar a #ara# eris i#ile Indi&$. P,RIOADA INDI*O es e $ peri$ada s#ur a. In rarea l$r (a dura pana in 655; sau pana in 655B. <. au&us 655/. A#um in au&us 655/. Apr$9ima i( /< mili$ane de $ameni s au pe pun# ul de a s#-im%a. ,i sun #ei #are au ermina pr$pria l$r #ala $rie. Au as ep a #u mul a ra%dare a#es i ul imi ani de in#-eiere. 3$ns ien au lu#ra #a sa dez($l e in ei a#eas a n$ua di(ini a e. ,i a#um adu# de#izia despre a-I slu@i pe #eilal i. A#es a es e un numar f$ar e mi#' pen ru #a mai sun a a de mul iOPQ mai sun miliarde de $ameni' #are au ne($ie' ($r a(ea ne($ie de #alauzi $ri' de in(a a $ri' de #ei #are fa# mun#a de sa#rifi#iu. )T$%ias 3./+ //. 5C. 655/. A##en uarea #$nfli# el$r as#unse si &l$%ale' ul ima mare lup a a f$r el$r in une#a e' pen ru a lua in p$sesie Pamin ul. ,s e lup a lui Ni%iru )ameri#ani+ si #ei din L:ra pen ru p$r ile din re dimensiuni' pis e de a erizare si pr$ie# $are de -$l$&rame din @urul ,ufra ului //. 5C. 655/. A#es a a f$s un e(enimen . 8iua urma $are a f$s #ea mai imp$r an a in is $ria $menirii. 7a a(ea insemna a e si in se#$lele urma $are' a a(u un efe# asupra (i%ra iil$r a T$ #e ,9is a. )T$%ias.3.;+ ,7,NIM,NTUL CJ//-KORLD TRAD, 3,NT,R A#es e #ladiri reprezen au duali a ea. 8idurile duali a ii s-au pra%usi la pr$priu. In l$#ul a#es $ra T$%ias si e#-ipa sa a sadi ener&iile In rarii in Rai. A#um nu e m$men ul pen ru re#ladirea ziduril$r pra%usi e. )T.3.C+ 655/.//.//. 8IUA DUALITATII. 655/. //. //. P$ ri(i #alendarului Ma@a e #ea mai &rea zi. a' in is $ria s#risa %' in is $ria #elei de a 6-a 3rea ii #' in is $ria uni(ersului in#epand de a#um duali a ea a de(eni al fel S-a #rea $ n$ua ener&ie' pr$#en ul de pina a#um in re in uneri# si lumina s-a s#-im%a /J3- 6J3' a#um pr$#en ul e&al se arm$nizeaza' si se ransf$rma din %ila eral in pa ru la eral' #u $a e #a in#a $ peri$ada se mai pas reaza si %ila erali a ea' Duali a ea adu#e la i(eala $ ener&ie n$ua.

)T$%ias.6.<+ P$ ri(i #alendarului ma:a' ziua Duali a ii es e #ea mai &rea zi din is $ria $menirii' #and / se s#-im%a in 6. se s#-im%a lumina si in uneri#ul' duali a ea #reaza ener&ii n$i. 6556. ,s e anul s#aparii de (e#-ile ener&ii. es e anul < #u d$i de 6 la sfarsi ' anul e#-ili%rului' a ener&iei pa ra ului Iuad. ,s e un an s iin ifi#' era dez($l arii e-n$l$&iei ener&iei n$i. ,s e a <-a era a Omului-Dumnezeu' inain e am rai in era a 3-a. ,s e anul s#-im%arii. In a#es an a f$s #rea re eaua de ener&ie n$ua a Pamin ului' #u a@u $rul lui 0r:$n. )T$%ias+ In#epind #u 6556 e9is a p$si%ili a ea de a in ra in #$n a# #u ener&iile lui Me a r$n. Me a r$n es e $ #$mp$zi ie de ener&ie a $rdinului Ar>. ,a reprezin a $ i ar-an&-elii si pe n$i. Men ine e#-ili%rul din re Om si Dumnezeu. 7enirea ei a f$s prezen a in s#rip urile sfiin e' dar a f$s s#$asa din e9 e. "O sa (in' #and impul si ener&iile ($r fi p$ ri(i e pen ru a#es a." Me a r$n a a@u a in #$ns ru# ia e-n$l$&iei plane ei' in ma ema i#a si fizi#a. A a@u a in in r$du#erea n$il$r m$dele de ener&ie' in asezarea ener&iil$r de #ris al pe *eea. )T$%ias.3.A+ A 6-A 3H,MAR, A ARHAN*H,LULUI *ABRI,L. In 6556 si in /CB; au suna &$arnele lui ) alarma de (i%ra ii spiri uale+ Pen ru #ei #are sun &a a pen ru pasul urma $r' urma $rii /! ani ($r reprezen a n$i p$si%ili a i de as#ensiune in (ia a umana. In /CC6 a f$s p$si%il' #a rezul a al a#es uia' (enirea lui 0r:$n. A 6-a #-emare a lui *a%riel. in 6556' dupa #e re eaua ma&ne i#a a lui 0r:$n e &a a' mai depar e mun#a ne as eap a pe n$i. )T$%ias.<.<+ 6556 ,ST, ANUL MARILOR S3HIMBARI 6-5-5-6 e#-ili%reaza ener&iile pe am%ele #ape e. ULTIMIL, R,*LARI P, R,T,AUA MA*N,TI3A. 7alurile se ridi#a. Am fa#u r$s de $ n$ua iden i a e. Din #auza unei dinami#i ener&e i#e' in a#eas a peri$ada se sim e mai pre&nan $ Lipsa de In#redere in #azul Lu#ra $ril$r de Lumina. As a e #-emarea (e#-ii ener&ii. 6556. ,ST, ANUL LIPS,I D, IN3R,D,RI SI A S,NSIBILITATII #are se manifes a in ener&iile lu#ruril$r din @urul n$s ru. Anul < es e anul PR,S3HIMBARII SI S3HIMBARII' re#erea din ener&ia duali a ii in ener&ia pa rarului Iuad. 7enirea pe Pamin a f$s ener&ia lui 6. 6G p$larizare' in uneri# si lumina' %inele si rau. <G es e era Bar%a ului-Dumnezeu si a 4emeii-Dumnezeu. ,s e prezen a a d$ua

ener&ii e#-ili%ra e' #are #$la%$reaza. Dumnezeul' #are ia f$rma umana. In a#es an se ermina re&larea re elei ma&ne i#e a pamin ului. 7alul se su% iaza' si pre&a es e Pamin ul pen ru sal ul Iuan i# din 65/6. ,s e Anul Sensi%ili a ii. fie#are e9perimen eaza empa ia. Sim urile se rafineaza. ,ST, 4A8A ULTIMILOR R,*LARI. ,ul 3-ris i# se lumineaza in pr$pria lumina. Re&larea re elei ma&ne i#e se ermina. )T$%ias. 3 ' 3.A+ 6556. ,ST, ANUL BA8,LOR' S, IN3H,I, MIS3AR,A R,T,L,I 6556.56.56 Pamin ul si Omul' #$ns iin a #$le# i(a se indepar eaza de duali a e. A#eas a es e a# i(area ener&iil$r Pr$piei-Di(ini a i. Pu em in#$rp$ra de@a pr$pria di(ini a e. Nu mai re%uie sa e9is am p$ ri(i #armei' nu re%uie sa ne in#ludem in diferi e drame. )T$%ias.3.;+ /C $# $m%ie 6556. P$ar a a !-a //.// se a# i(eaza in Ha=ai )Transfi&urarile II+ 3/ de#em%rie 6556. Liniile de f$r a' re eaua ma&ne i#a' #are in#$n@$ara Pamin ul a@un&e in r-$ n$ua p$zi ie. )Sla(a lui 0r:$n+. Re eaua ($r%es e #u AND. Lu#rurile #are erau imp$si%ile mai inain e' a#um de(in p$si%ile. Re eaua fa#e p$si%ila #un$as erea' (inde#area si e9 inderea (ie ii. Su% iaza (alul' si asi&ura m$dul in #are $amenii din Dimensiunea a <-a sa e9erseze $ al a dimensiune. Dupa mis#area re elei le&a ura #u plane a de(ine p$si%ila. Le&a ura #u ener&iile lui *eea' #a un par ener' de(ine p$si%ila. )0r:$n.;.+ 0r:$n nu se indepar eza la sfarsi ul anului 6556' numai #a Re eaua ransf$rma pe ins$ i $rii lui. Re&larea R,T,L,I MA*N,TI3, se ermina pe 3/./6. 6556. Da $ri a lui 0r:$n si e#-ipei sale' T$ ul a@un&e la l$#ul sau. Dupa #$re# ia re elei $ sa mai a(em in#a /5/! ani' sa lu#ram #u a#eas a. )0r:$n./.<+ 6553. ANUL S3HIMBARII

($r fi s#-im%ari semnifi#a i(e in #lima' p$li i#a' spiri uali a e' dez($l are. ,ner&ia n$ua se #$ns ruies e in re ea. )0r:$n+ 6553. ANUL TRANS4ORMARII. Dez($l area spiri uala se a##en ueaza' si la ni(el fizi# in#epe $ ransf$rmare la ni(el inal . )0r:$n ;./3+ au&us 6553 Dupa ;3.555 de ani' a#um es e #el mai apr$ape Mar ele de Pamin . Mar ele es e a# iunea si pen ru un Lu#ra $r de Lumina inseamna' #a men ine respe# ul fa a de sine. Tre%uie #ura@ si pu ere #a sa ne asumam pe n$i insine. Sun em nis e dinamuri ener&e i#e pen ru (inde#area lumii. )0r:$n- Afri#a de Sud. 3+ La mi@l$#ul lui au&us 6553 au l$# e(enimen e #iuda e.Din ,rup iile S$lare s$ses# ener&ii n$i. ,ner&iile n$i #are au s$si din erup iile s$lare in iunie si iulie au pa runs si au pre&a i de@a Pamin ul' as fel e(enimen ele din mi@l$#ul lui au&us au pu u a(ea l$#. ,ra pre(izi%il din pr$fe iile pen ru a#eas a peri$ada #e se (a in ampla. Se (a des#-ide un p$r al mai mare' si n$i ar re%ui sa adunam mai mul a ener&ie de #ris al in n$i si in @urul n$s ru' #a sa pu em %enefi#ia de n$ile p$si%ili a i. Pe Pamin in mai mul e l$#uri au a(u l$# fur uni ele# ri#e' in#endii de paduri de(as a $are' si #aderi de #uren . )Li&- =$r>er' $# $m%rie 6553+ La in#epu ul lui $# $m%rie 6553' se des#-id n$i p$r aluri' da $ri a fap ului' #a mar ele a@un&e in p$zi ia #ea mai apr$pia a p$si%ila fa a de S$are. De 6A.555 de ani n-a mai f$s asa de apr$ape. )Li&- =$r>er. 6553. /5.+ 6553.//.5B. 3ON3ORDANTA ARMONI3A 6553.//.5B S eaua lui Da(id )Sri Han ra+ se a# i(eaza pe B n$iem%rie 6553. Asis am la $ ,#lipsa $ ala de Luna in #are A plane e )S$arele' Sa urn' Luna' Hupi er' Mar e si 3-ir$n+ se $r&anizeaza in d$ua riun&-iuri re&ula e. A#eas a #$nfi&ura ie are $ influen a ener&e i#a pu erni#a asupra Pamin ului. ,fe# ul a#es ui fen$men a f$s mari si de ,#lipsa S$lara din 63 n$iem%rie 6553. A#es fen$men a##elereaza s#-im%area spiri uala a Pamin ului' fa#ind p$si%ila' re#erea Plane ei in dimensiunea a !-a.

)0r:$n' T$%ias+ ,ner&ia lui // es e ener&ia duali a ii' dar es e si $ #-emare la n$ua ener&ie. //.//' inseamna sfarsi ul 0$n(er&en ei Arm$ni#e' #are se (a finaliza #u ,#-ili%rul Arm$ni#. )/CB;-6553+ P$ ri(i ransmisiil$r S-aum%ra din B.//. 6553. De@a e9is a p$si%ili a e #a Planul Di(in si Planul Uman sa se unifi#e. /M!GA. unire' e#-ili%ru' ener&iile Fin si Fan& a@un& in e#-ili%ru in fie#are' nr. B reprezin a asumarea resp$nsa%ili a ii $ ale fa a de ine. 3$n#ep ull n$ii ener&ii a f$s a##esi%ila prima da a in 6553. )T$%ias+

B n$iem%rie. Lu#ra $rii de Lumina au p$rni un n$u pr$#es' pr$#esul reunifi#arii u ur$r ener&iil$r' #a s eaua lui Da(id )diaman ul+ rup ' sa-si re&aseas#a ade(ara a sa semnifi#a ie. Da a 0$n#$rdan ei Arm$ni#e. am da a#$rd din li%erul ar%i ru' pen ru s#-im%area ADN-lui. In#epe #$la%$rarea #u n$ul Pamin . )0r:$n' S ar#-ild. ,ner&iile din $# $m%rie 655<.+ 8iua 3$n#$rdan ei Arm$ni#e' B n$iem%rie 6553. A#es a es e in#epu ul le&a urii #u n$ua ener&ie' pe par#ursul #aruia pu em a in&e la m$dul dire# n$ua ener&ie,ner&ia de 3ris al' dupa #um numes e &rupul' si despre #are au ($r%i in ul imii d$i ani. A#eas a n$ua le&a ura inseamna un n$u in#epu si la ni(elul. #um f$l$sim a#eas a ener&ie. )Li&- =$r>er. 6553.5B.+

3ON3ORDANTA ARMONI3A' 6553.//.5B O n$ua le&a ura ener&e i#a' #and pu em a in&e si la m$dul dire# ener&iile de #ris al. P$a e pr$($#a s#-im%ari si ple#ari. ,s e un pun# de #$n r$l in dez($l area n$as ra spiri uala. ,ner&iile (i%ra i$nale se arm$nizeaza. Pune in mis#are $ serie de e(enimen e. 7i%ra ia mai ridi#a a a Pamin ului #reaza si $ n$ua e-n$l$&ie. Tre%uie sa ne a#$m$dam #u ea' ($m fi in r-$ le&a ura a##esi%ila #u ,ul n$s ru superi$r. Pr$priile n$as re ener&ii iau f$rme. H$#ul ini ial a(ea un in#epu si un sfarsi )da a #and se ermina+. A#eas a reali a e p$a e fi s#-im%a a #u (i%ra ia n$ua' mai ridi#a a. Ori&inal am s$si #a en i a i e eri#e. Pe urma am in#er#a sa pas ram ener&ia in f$rma fizi#a. A#es a a f$s e9perimen ul Li%erei Ale&eri. Au f$s pu ine speran e pen ru su##es. /CB;.5B./A. Mul umi a f$r ei de #rea ie uni#e' e9perimen ul a reusi . 7i%ra ia umana a a@uns la un ni(el' la #are am pu u sa ne men inem pu erea' si am in#epu sa ridi#am (i%ra ia Omenirii' am s#-im%a (i%ra ia a T$ #e ,9is a. As a nu a f$s planul di(in' #i $pera Omului. Am de(eni in&erii plane ei li%erei ale&eri. ,s e

m$men ul asumarii Pu erii Ade(ara e. Am #rea $ serie de pun# e de #$n r$l. A#es a a de(eni primul pun# ' si mai urmeaza in#a ! )a un#i in#a nu erau #un$s#u e da ele+. Prima s a ie a Sufle ului es e marele S$are 3en ral. Din a#es pun# ne-am in ins #a (i%ra ii. Numele n$s ru spiri ual a de(eni 3,I 3U RA8, AURII. Ori&inea n$as ra es e ener&ia de #ris al (eni a din S$arele 3en ral. Banda Aurie si 3ris alul. es e sim%$lul unirii a #el$r d$ua sufle e. ,ner&iile de@a s$ses# la m$dul dire# din S$arele 3en ral' sun em in faza ul imei purifi#ari. 7$m respira $ ener&ie $ al n$ua. Din#$l$ de $a e lu#rurile' am #rea $ Reali a e N$ua. De ai#i a mer&e mai depar e es e pr$pria resp$nsa%ili a e. Pu em sa ne an#$ram de pr$priile n$as re rada#ini' In Marele S$are 3en ral. Tre%uie sa asumam resp$nsa%ili a e pen ru men inerea ener&iei. A#um es e ne#esar sa e#-ili%ram ener&iile duale #are e9is a ai#i. 3$rpurile n$as re spiri uale si fizi#e se unes#. )LK.53.//+ 3ON3ORDANTA ARMONI3A Lu#ra $rii de lumina in numar mare de(in Adul i 3-ris i#i' In&eri Umani. )S ar#-ild.,9perien a Indi&$-3ris al+ 6553. //. 5B. In#epu ul N$ii Le&a uri ,ner&e i#e. Dupa 3$n(er&en a Arm$ni#a mai e9is a A pun# e de #$n r$l )pun# e de masurare+ pina la sal ul Iuan i#. A#eas a zi reprezin a in#epu ul plane ei N$ul Pamin . Pu em a in&e la m$dul dire# ener&iile de #ris al. )Li&- =$r>er. 6553. //. /!.+ In 655< de@a es e p$si%il sa readu#em ener&iile din dimensiunile mai inal e pe planul fizi#. )T$%ias. !./5+ In#epind din 655<' imp de rei ani s$ses# pe Pamin 3$pii de 3ris al. Unii din re ei de@a sun prezen i' #u #apa#i a i par iale. Sun en i a i f$rma e #are se plim%a prin re n$i in #$rpuri de #$pii. Sun in#redi%il de sensi%ili pen ru #a sun dire# le&a i de ,ner&ia uni(ersala. )Li&- =$r>er. 655<. 53.+ 3 mai 655<. PAMINT A in#epu 3ONSTRUIR,A HOLO*RAM,I 3,L,I D, AL 3-L,A PAMINT. A#es a es e de@a un e(enimen despre dimensiunea a !-a. Pina nu demul am rai pe sin&ura plane a in #are e9is a li%erul ar%i ru. A#um pe plane a a 6-a #u li%erul ar%i ru' Omul-Di(in se pre&a es e sa #reeze #$rpul #eres# #u numele de al 3-lea

Pamin . )Li&- =$r>er. 5<.5!+ 6C mai 655<. A# i(area p$r ii a A-a din 6C mai. A //.//' Irlanda' Peninsula Din&le. )Transfi&urarile II+ In Un&aria. d$#umen ul a# i(arii #elei de a A-a p$r i s elare. "Pe 6C mai 655< la Budapes a pe insula fa%ri#ii de na(e am in#epu in &rupe de #a e // pers$ane' #u re#erea prin #ele ! p$r i an eri$are )pun# e de medi a ie+ pre&a irea #$rpului si sufle ului n$s ru pen ru des#-iderea #elei de a A-a p$r i si a fi9arii ener&iil$r #are s$ses# prin a#eas a. Am f$s PR,8,NTI mai mul de B5 de en i a i. *rupul n$s ru #a si #elelal e /CB de &rupuri' #are a# i(eaza pe diferi e pun# e ale pamin ului era im%ra#a in -aine al%e. Am salu a -$ pe Mama *eea #u fl$ri si #ris ale' am dus si #ris alele n$as re' #a sa se in#ar#e #u ,ner&iile N$i #are s$ses#. La $ra // si / minu e am in#epu dansul n$s ru sa#ru' #are a dura $re in sir. *rupul n$s ru in r-$ Uni a e $ ala' #a $ Sin&ura 4iin a' #a $ Sin&ura Inima a f$s prezen si a rai ransf$rmarea' in m$men ul in #are #ea de a A-a p$ar a s-a des#-is' si ener&iile #are au s$si prin ea s-au uni #u Mama *eea. Am f$s #a nis e S alpi de Aur in re 3er si Pamin si prin n$i' #a prin #anale #ura e am ransp$r a si am lasa sa #ur&a li%er ,ner&iile N$i. A f$s un m$men uni# in (ia a mea #are m-a mar#a pr$fund.". ) #ala $r pe Pamin ),(a-S-aum%ra+

655<.5A.5B TRAN8ITIA LUI 7,NUS INTR, SOAR, SI PAMINT un e(enimen ener&e i#' dupa #are urmeaza $ s#ur a peri$ada de in une#are' s$ses# pe pamin ener&ii #are adu# s#-im%ari. S#-im%arile au d$ua #$mp$nen e. 0u -umi ne a@u a sa le re#em pe a#es ea prin &andirea n$as ra. 3ele d$ua #$mp$nen e sun . /' BANUL' S3HIMBAR,A LU3RURILOR L,*AT, D, BANI #um pu em sa adu#em %anii in (ia a n$as ra. Banul p$a e sa (ina si prin #anale' unde nu re%uie sa mun#im pen ru ele. Huramin ele n$as re de sara#ie ne-au limi a pana a#um. Banul nu se manifes a prin min e es e #el mai limi a in le&a ura #u in eli&en a' mi@l$a#ele #ele mai dauna $are sun es ele IR. Banii ($r%es# despre in elep#iune spiri uala' re%uie sa ne permi em #a sa ne des#-idem spre %ani. Tranzi ul lui 7enus pr$($a#a $ s#-im%are ener&e i#a' dar nu numai in le&a ura #u 7enus. A3,ST ,7,NIM,NT A 4OST 3R,AT D, 3ATR, NOI. In&erii ne-au a@u a d$ar in fi9area da ei in le&a ura #u 7enus. 6' S3HIMBAR,A 3ON3,PTI,I D,SPR, IUBIR, Tre%uie sa ne fi9am pe iu%irea fa a de n$i insine. Am ui a #ine sun em' si am ui a #um sa ne iu%im pe n$i insine. Iu%irea fa a de sine ne a f$s des#ris #a un lu#ru ne&a i(. Sa ne iu%im pe n$i insine la m$dul N$ii dimensiuni. Pina a#um am le&a de

e&$' iu%irea fa a de n$i insine' dar a#es a re%uie #au a in in eri$r si nu re%uie pr$ie# a in al ii. )T$%ias.!.//+ /C iunie 655<. Darul ranzi iei lui 7enus Oda a la /35 de ani se des#-ide asa numi a p$ar a (enusiana. 655<-65/6. A#eas a es e $ #$m%ina ie de #i#lu ener&e i# de B ani a Pamin ului si de /3 ani a lui 7enus in le&a ura #u S$arele. )In asemenea m$men e 7enus aparen re r$&rad re#e in fa a S$arelui din un&-iul Pamin ului.+ Darul numarului B' sim%$lizeaza resp$nsa%ili a ea ransmi a $ril$r de Lumina fa a de ei insisi.)Au $-man uirea $mului in&er' re#ind pe urma $rul plan+. )0r:$n. Darurile ranzi iei lui 7enus+ Tranzi ul lui 7enus din 655< es e pun# ul de p$rnire spre #rearea n$il$r m$dele de &anduri pe al 3-lea Pamin . ,s e a 3-a #-eie. )Li&- =$r>er .655<.iul./!+. 655<.5;.5B ,s e in#epu ul a# i(arii Re elei de Iu%ire a Pamin ului. A#eas a es e $ re ea de #$muni#ari in re inimi' #are pune $ N$ua ,ner&ie' $ N$ua Re ea in @urul Pamin ului' #are permi e pe mai mul e ni(eluri des#-iderea usil$r spre #$muni#area (i%ra i$nala. )Li&- =$r>er.665<.iul./!.+ 655<.5B.5B Nas erea Plane ei de 3ris al AL NOULUI PAMINT' des#-iderea p$r ii s elare din Sirius. In#epind de a#um pu em a# i(a n$ile m$dele' #are des#-id p$r ile' #a dra&$s ea si a%unden a sa inunde N$ul Pamin . )S ar#-ild+ In#epind #u mi@l$#ul lui au&us 655<. rela iile #u impul si spa iul se reinn$ies#. Se des#-id p$r aluri )p$r i ener&e i#e+ si n$i de(enim fiin e de dimensiunea a !-a. )Li&- =$r>er. 6553. /5.+ Ani(ersarea 3$n(er&en ei Arm$ni#e "pe /; au&us 655<. Din n$u am dansa pe insula fa%ri#ii de na(e' in &rupul d$amnei Dr.3zeizel Bea ri9 pe ani(ersarea 3$n(er&en ei Arm$ni#e. Im%ra#a i in -aine al%e' am in#epu dupa masa dansul sar%a $rii de feri#ire' si a dura pana spre seara' in imp #e am a(u rairi minuna e. )#ala $r pe Pamin ),(a-S-aum%ra+

655<.5C./B. 8iua Re elei Iu%irii' des#-iderea n$ii re ele a iu%irii' mai mul de 655.555 de en i a i au par i#ipa la ri ualuri pe Pamin . )Li&- =$r>er 655<. n$(./!.+ 35-3/. $# $m%rie 655<. A# i(area #elei de a ;-a p$r i //.//' India' Udaipur' Ra@as an )Transfi&urarile II.+ 655<.//.//' Des#-iderea p$r ii s elare //.// #u $ zi inain e de Luna N$ua. In re Pamin si dimensiunile mai inal e s-au des#-is p$r ile s elare. apar su% f$rma un$r ener&ii de lumina si #ul$ri )S ar#-ild+ 655<./6./6 3u $#azia p$r ii s elare /6./6' pe /6 de#em%rie' fre#(en a raiului din Lemuria se s in&e din n$u' si Pamin ul re(ine in in er(alul fre#(en ei sale. A#eas a inseamna' #a ($i -$menirea plane ei- a i ermina in er&area duali a ii si in uneri#ului din A lan ida' si sun e i pre&a i i #a sa (a in $ar#e i in Uni a ea Inimii si Spiri ului' #are a f$s ener&ia defini $rie a #i(iliza iei si #ul urii lemuriene. )S ar#-ild. Dansul ransfi&urarii+ ,ner&iile pe #are le sim i i in prezen au in#epu sa s$seas#a pe plane a #u $#azia p$r ii s elare /6./6 din de#em%rie 655<. A un#i' plane ele au a(u $ #$n@un# ie f$ar e pu erni#a in 7arsa $r' #are s-au &rupa in @urul 3en rului *ala# i#' din un&-iul Pamin ului. Din re a#es e plane e #el mai pu erni# a f$s Plu $' adu#a $rul ransf$rmaril$r. Dar a f$s si mai imp$r an #res erea impulsuril$r ener&e i#e din 3en rul *ala# i# sau din Marele S$are 3en ral. A#es e ener&ii n$i sun men inu e #a fre#(en e "din Paradis"' pen ru #a s#$pul l$r es e sa a# i(eze ma ri9ul Paradisului pe plane a. A#es ma ri9 es e $ par e din ampren a $ri&inala ,l$-im referi $are de Pamin ' #are n-a mai f$s a# i(a a' de #and #$n inen ul Lemurian a disparu in re (aluri. ) S ar#-ild. p$r ile s elare din 655!+ Pamin ul de@a s-a fi9a in dimensiunea a !-a' as fel a(em a##es la dimensiunea a A-a' #are es e un l$#' unde pu em @u#a si #rea. )S ar#-ild .Re eaua Paradisului si N$ul Pamin + /B. /6.655<. De /B de#em%rie' 7enus la 6 &rade in ra in Sa&e a $r' impli#and si pe plane a Dra&$s ei in dansul ranf$rmarii. Izis si Ra sar%a $res# darul imp$r an al ranzi ului lui 7enus din 655<' pre#um si darul ransmis pe B au&us de P$ar a

S elara Sirius. Din a#es pun# din n$u de(ine p$si%il 3R,AR,A RAIULUI P, PAMINT. )S ar#-ild. Dansul ransfi&urarii 655!. ANUL LIB,RTATII SU4L,TULUI )TOBIAS+ 655!. P$ ri(i #r$ni#il$r a>as-e' primim mesa@e despre rea#$rdarea #$rpuril$r n$as re spiri uale. S$ses# #$duri de ini iere. Pu em rai $ rans#edere spiri uala pu erni#a. )Transfi&urarile I.+ 655!. In anul 655!' mai mul e l$#uri unde nimeni nu (r$ia sa sa ui e mai de(reme' apar in r-$ n$ua lumina. O d$amna de f$rma mare pas #u pas' in linis e' fa#e r$s de pu ere' si ea (a s#$a e pe #$pii din in uneri#. Pr$%a%il (a fi ameri#an#a' dar (a a(ea le&a uri #u mul e al e na ii. Infra irea a ! $ameni are un efe# pu erni# asupra lumii. 3in#i en i a i remar#a%ile' rei femei si d$i %ar%a i apar uni i. *rupul nu (a fi se#re ' si ei #in#i ($r a# i$na pen ru (ii $rul $menirii. Da $ri a influen ei l$r' a p$zi iei l$r si in eresul l$r p$li i#' ($r #rea uni a e pe Pamin . ) 655!. 5/.6/. Pr$fe iile lui Oma+ 655!. 655;. ANII MARILOR S3HIMBARI. Pre&a irile pen ru sal ul Iuan i#. S#-im%ari de ener&ii. din ener&ia de $ sin&ura rez$nan a ener&ia se ransf$rma in ener&ia de e9 indere )T$%ias. A.6+ 655!.53.5!. De la #rearea Re elei Paradisului a de(eni p$si%il sa (a e9 inde i #$ns iin a pana in dimensiunea a A-a. Pamin ul s-a fi9a in $ ali a e in ma i9ul sau din dimensiunea a !-a. Plane a es e pre&a i a sa sus ina $amenii #u #$ns iin a dimensiunii a A-a. )S ar#-ild. 655!.53.6/+ Prima p$ar a s elara. ! mar ie 655!. POARTA PHI. ,s e prima p$ar a semnifi#a i(a din 655!' p$ar a 3.!' #are se #ulmineaza pe ! mar ie. Pe a#eas a da a ener&iile se #ulmineaza si ener&ia #are s$ses e se s a%ilizeaza in re elele si ma i9urile plane are. A#es e(enimen (a a(ea #a pun# de f$#us pe Ha=aii' pe eri $riul us#a #are se afla #el mai apr$ape de Lemuria an i#a.

)S ar#-ild. P$r ile s elare din 655!+ Pe ! mar ie' #are a f$s pun# ul #ulminan al pr$#esului ener&e i#' In&erii ,l$-im au supra(e&-ea in emeierea N$ului Pamin ' pe ni(elurile Luminii si Sune ului' si au fi9a fre#(en ele N$ului Paradis in N$ua Re ea de 3ris al al Pamin ului. Ri ualul a a(u l$# in Ha=aii' su% indrumarea lui Pele' 8ei a 4$#ului in Ha=aii' #u par i#iparea lui Isis' Maa si Ruan Fin' #a sa asi&ure asezarea #$duril$r e#-ili%rului si iu%irii fara #$ndi ii in n$ul ma ri9 al Pamin ului. )S ra#-ild. Re eaua Paradisului+ mar ie 655!. N$ul Pamin sau Re eaua Paradisului s-a a# i(a . ,ner&iile d$minan e ale N$ului Pamin ($r fi A%unden a' Pa#ea' Linis ea si Mis#area. )S ar#-ild.@anuarie 655A.+ 655!. In re Luna n$ua din B aprilie si Luna Plina din 6< aprilie -Luna Plina Kesa>se ($r manifes a ener&iile lui Tara Al%a pe plane a. A#eas a es a un mare dar pen ru N$ul Pamin ' pen ru #a ener&ia lui Tara es e $ ener&ie ilumina a' al ruis a' #are #$respunde #u ener&ia Budd-a feminina. Tarele adu# $ fine e si iu%ire $amenil$r' #are umple #u m$ i(a ie si ener&ie s radaniile ($as re' #a sa pu e i #rea si infiin a n$ul pamin pe a#el ma ri9 #are au f$s as ernu e de ener&iile P$r ii P-i' #a Re eaua Paradisului. Tara Al%a' ener&ia #are s$ses e prima' es e zei a Al ruismului si Ier arii. Adu#e $ sensi%ili a e de$se%i a in le&a ura #u suferin ele #el$r prezen i pe plane a si darul ei es e 7inde#area' Au $(inde#area. Adu#e #u ea sana a e' frumuse e si (ia a lun&a. )S ar#-ild. aprilie 655!.+ 655!.5!.5!. A d$ua p$ar a s elara. ! si // mai 655!. A# i(area p$r il$r de a d$ua imp$r an a. p$r ile !.! si !.// pe ! mai si pe // mai. Pana a#um ener&iile p$r ii 3.! s-au fi9a de@a si s-au a# i(a pe Pamin . In a#eas a peri$ada a##en ul #ade pe medi a ii si pe ri ualuri' #a sa inpamin am ener&ia in #$rpul plane ei. Darurile p$r il$r !.! si !.// ($r reprezen a #-eia' #a l$#urile sfin e ale plane ei sa se a# i(eze din n$u' #a sa #-emam pe De(asii si Spiri ele na urii' sa se in $ar#a in r-un numar #a mai mare pe plane a. ) S ar#-ild. p$r ile s elare ale 655! + 655!.5!.5!. SARBATOAR,A RIDI3ARII )*r$up+ 655!. In re Luna n$ua din B mai si Luna Plina din 66 mai se ($r manifes a pe

pamin ener&iile lui Tara 7erde. )S ar#-ild. aprilie 655!+ "Tara 7erde es e Marea Mama in a# iune. ,a are &ri@a de plane a si respin&e $ri#e nedrep a e si lipsa de e#-ili%ru. ,ner&iile sale ($r asi&ura in $ar#erea plane ei in e#-ili%ru su% #$ndu#erea Marelui Maa )es e a#el aspe# al mamei Di(ine #are (e&-eaza ,#-ili%rul 3$smi#+. Tara 7erde (a a# i(a inimile a#el$ra' ale #ar$r misiune es e sa readu#a Paradisul pe Pamin . 7a le&a Lu#ra $rii de Lumina #u ,lemen alii e9is en i' #are s-au in $rs sa a@u e la #rearea N$ului Pamin . 7a aduna la un l$# pe $ i a#ei $ameni' #are au f$s de a#$rd #a sa fie ini ia $ri in infap uirea plane ei (erde". 7a ilumina inimile l$r #u dra&$s e' -$ arare si #ura@. "3ei #are primes# in inimile l$r ener&ia lui Tara 7erde' ($r sim i $ d$rin a pu erni#a #a sa readu#a "lumea (erde"' #are dispare a a de repede de pe plane a. ,i ($r fi a#ei Lu#ra $ri de Lumina' #are lu#reaza #u ener&iile na urii' si #res# #$n inuu #a sa readu#a "&radina". Ampren a $ri&inala a paradisului' #are se numea Lemuria' a f$s $ lume a *radinii. Si as a (a fi din n$u. A#um insa misiunea es e #a $ in rea&a plane a #u %ili$ane de l$#ui $ri' sa de(ina *radina. A#eas a es e p$si%il #u a@u $rul lui Tara 7erde' si primii pasi in pr$ie# ul de a #rea (erdele &l$%al' au f$s fa#u e de@a. 655!.5!.63. A# i(area p$r ii a 6-a din p$ar a #u arm$nia !.!. S$ses# ener&ii ransf$rma $are pina la S$ls i iul de 7ara din iunie. )S ar#-ild. !.!+ 6/ iunie 655!. PUN3TUL. NU ,1ISTA 3AL, D, INTOAR3,R, ,s e pun# ul de f$#us al e#-ili%rului a#um si in sap aminile #are urmeaza pina la S$ls i iul din 6/ iunie. ,#-ili%ru in re eul spiri ual si fizi# sau in re #er si pamin . "Dupa S$ls i iul din 6/ iunie drumul de(ine mai us$r' in#epe i sa (a manifes a i a#ele (ise si d$rin e' pe #are le-a i pur a in ($i in prima peri$ada de ; ani. Pun# ul de f$#us al mun#ii ($as re spiri uale in primul #i#lu a f$s ' #a sa a# i(a i #$rpurile ($as re de lumina sau ener&e i#e din dimensiunile mai inal e' si #a sa (a rezi i la ade(ara a ($as ra pu ere #a #rea $ri mul idimensi$nali. A#um' #ele mai dra&i fiin e ale Luminii' a##en ul se ransfera si in #i#lul d$i (e i #rea' si (e i asis a la nas erea N$ului Pamin in planul fizi#." )S ar#-ild. 7inde#are #u a@u $rul elemen el$r+ A#um in#epe sa ia f$rma #a reali a e ,ner&ia N$ua. A#es a es e in#epu ul manifes arii N$ului Pamin .

)S ar#-ild. !.!+ 6/ iunie 655!. ",s e m$men ul minuna al e#-ili%rului si re&enerarii' #and ne luam ramas %un de la #el (e#-i si salu am n$ul. A i a@uns la a#el pun# ' unde manifes a i N$ul Pamin si lasa i in urma $ #e e (e#-i. 7a indepar a i de m$delele (e#-i' #are se %azau pe duali a e si pe #$n radi# ii' si insusi i m$dul n$ii (ie i #are se %azeaza pe #$ns iin a uni a ii si pe iu%ire fara #$ndi ii. Dra&i Lu#ra $ri de Lumina' ($i ii (e i in(a a pe #eilal i' #um re%uie sa raies i din Inima. 7e i in(a a e#-ili%rul' iu%irea si a%unden a. 7e i in(a a ins rumen ele in en iei si manifes arii. Si #a imp fa#e i a#es lu#ru #rea i n$ua s$#ie a ea a N$ii Pamin . " )S ar#-ild. Al d$ilea mesa@ )iunie+ ; iulie 655!. 7a fi $ p$ar a pu erni#a' arm$ni$asa' un riplu (ar e@ in #$n inuul imp-spa iu' #are adu#e ener&ii n$i' #are se ($r manifes a dupa #$n@un# iile plane are din iunie' si ($r fi sim i e mai a##en ua pe pamin . De fap es e $ peri$ada a##en ua a' pen ru #a ener&iile din iulie ($r fi $ ener&ii ransf$rma $are. )S ar#-ild. ,ner&iile din iunie- 655!+ 655!.5;.5;.G;M;M;.G6/G3 e(enimen ele din L$ndra 655!.5;.6A.-5B.6A. A reia p$ar a s elara. p$ar a s elara Sirius de la 6A iulie pina in B au&us . "In a#eas a peri$ada pamin ul (a sim i din n$u ener&iile arm$i#e si pu erni#e B.B ale lui Sirius' #and P$r alul La#asului Leului din Sirius (a fi in #$n@un# ie #u plane a' si se refle# a in ridi#area in spirala a lui Sirius pe emisfera de n$rd a plane ei. In a#eas a peri$ada ener&iile n$i ale ma ri9ului Paradisului din Lemuria de@a au f$s impamin a e si a# i(a e in $ ali a e. 3$ns iin a Superi$aa #are (a pa runde prin La#asurile Leului (a permi e sa in#epe i mun#a de manifes are a paradisului in reali a ea dimensiunii a !-a." ) S ar#-ild. p$r ile s elare din 655!+ Dra&ii n$s ri' in #$ns iin a ($as ra superi$ara si in e($lu ia ($as ra #are (a #$ndu#e spre N$ul Pamin ' a i a@uns la un pun# plin de en uziasm si %u#urie. In iulie pu e i fi mar $ri la des#-iderea p$r ii s elare Sirius' #are es e #un$s#u si su% numele de La#asul Leului. In a#es an ener&iile p$r ii Sirius sun de$se%i de pu erni#e si ($r fi m$ $arele s#-im%aril$r imp$r an e de pe plane a. De#i' in urma mun#ii ($as re minuna e' pe #are a i desfasura in iunie in men inerea e#-ili%rului' a#um (a ru&am' sa (a primi i re#$mpensele. Plane a es e &a a pen ru primirea a#el$r ener&ii #are ($r ridi#a #$ns iin a ei pe ni(eluri de arm$nie a mul idimensi$nali a ii. PLAN,TA

,ST, *ATA 3A SA IN3,P, SA MANI4,ST, R,ALITAT,A SO3IALA A DIM,NSIUNII A 3IN3,A SI A SAS,A. )S ar#-ild. iulie655!.+ Dra&ii n$s ri' a#eas a es e $ peri$ada' #and l$#ui $rii plane ei au p$si%ili a ea sa-si a##elereze e($lu ia' prin fap ul #a pases# pe ni(ele superi$are ale #$ns iin ei. In a#eas a peri$ada' in re ! si /C au&us ' $ i (e i a(ea a##es la ale&ere' #a in #res erea ($as ra #$ns ien a sa a@un&e i la ni(ele n$i ale a(en urii si des#$peririi. )S ar#-ild. B.B+ B au&us 655!. P$ar a s elara B.B A#eas a es e #ea mai pu erni#a ener&ie B.B' pe #are a e9perimen a plane a de la 655/ in#$a#e' #and a in#epu primul (al al ridi#arii. Pu em as ep a la s#-im%ari p$zi i(e in masura in #are plane a se ridi#a in a#eas a n$ua ener&ie. Prima raza' pe #are am e9perimen a -$ in a#eas a peri$ada es e raza P$r $#alie-R$z a 3$ns iin ei Inal e. A#eas a raza ames e#a ener&iile sa#rale p$r $#alii #u ener&iile r$z ale #ea#rei inimii' si a#eas a es e $ ener&ie pu erni#a de 3R,ATI,. )S ar#-ild.B.B+ 655!.5B./A.-/;. SARBATOAR,A 3ON7,R*,NT,I ARMONI3, )Transfi&urarile+ sep em%rie 655!. NAST,R,A ID,II D, SHAUMBRA Dupa /CCC a dura #am A ani' #a sa se nas#a NOUA ,NTITAT, PRIN DR,PTURIL, SAL,' S-aum%ra' adi#a SHA-HAUM B,RAH' 4AMILIA STAN3II D, PIATRA' familia 3aminului. 3$n ine si ener&iile n$as re. )4. T$%ias.;+ 66 sep em%rie - 6/ de#em%rie 655!. In re ,#-in$# iu si S$ls i iu' in au&us ' manifes arile ener&iei p$r ii s elare Sirius. pre&a es e R,NAST,R,A MASI7A. Din re $amenii de pe Pamin ' mul i se ($r rezi. A#eas a se (a ara a mai pre&nan in primul rimes ru al anului 655A. )S ar#-ild. 655!. ,ner&iile din sep em%rie+ 655!.//.//. Des#-iderea p$r ii s elare //.//.// a@un&e la pun# ul #ulminan . //M//G <M6M5M5M!G// es e $ p$ar a s elara ripla. Darul a#es uia es e' #a ,ul 4izi# si ,ul Spiri ual se $r&anizeaza in Uni a e. T$ #e nu es e in #$nsens #u a#eas a' se s#-im%a. ,s e un e(enimen #are are si manifes ari fizi#e )epuizare' depresie' pr$%leme de #uplu e #OPQ+ 3el (e#-i re%uie sa dispara' #a sa pre&a eas#a l$#ul pen ru #el n$u. Plane a e9perimen eaza ini ierea spiri uala. A# i(eaza sis emul de /6 #ea#re al

$amenil$r Ridi#a i. )S ar#-ild.655!.n$i.+ n$iem%rie 655!. - ianuarie 655A. Mul i de#id sa rea#a in n$ua #$ns iin a. )S ar#-ild.,9perien a Indi&$-3ris al+ de#em%rie 655!. ST. *,RMAIN din n$u se manifes a in #$rp fizi#."Adamas' S . *ermain es e $ en i a e minuna a' #are nu demul pur si simplu s-a plim%a in s area umana" )T$%ias.6./6.6+ 655!./6./6.-p$ar a s elara /6./6./3 Mul i' #are in#a nu au f$s pe 3alea Ridi#arii 3$ns ien e' a#um isi in#ep pr$#esul l$r de ridi#are. S ar#-ild. 655!. N$(.+ 3$ns ien a #$le# i(a se ridi#a. ,ner&iile #$smi#e ale Marelui S$are 3en ral inunda Pamin ul. 3$ns iin a #$le# i(a se ridi#a in #$n inuare. Primul (al din re #ei #are lu#reaza la ridi#are' se ridi#a pina in dimensiunea a C-a si #$ns iin a l$r se (a fi9a la ni(elul 3$ns iin ei 3-ris i#e. In urma $rii d$i ani mul i ii ($r urma. ,s e m$men ul in arii in Marea Mis erie' in A##ep area Sfin eniei 4ie#arei 7ie i. Se p$a e $%ser(a Lumina 4ie#arui Lu#ru' $ri&inea sa di(ina. )S ar#-ild.655!. ,ner&ii din de#em%rie+ 655!./6.6/.J66. S$ls i iul de iarna ,ra n$ua ini ia a de S$ls i iu (a fi primul #i#lu din 3$ns iin a 3-ris i#a. )S ar#-ild.655!.de#.+ 655!. 3RA3IUN Sar%a $area nas erii 3$pilului 3-ris i#. ,l es e primul a(a ar al a#es ei ep$#i. ,s e m$men ul nas erii #$pilului ma&i#' #-is i# din n$i. Lumina in#epe sa s ralu#eas#a. )S ar#-ild.655!.de#em%rie+ Spre sfarsi ul anului 655! in#ep sa s$seas#a primii 3OPII D, 3RISTAL' )Da#a e ade(ara ' a un#i in frun e #u T$%ias+ a#ele (eniri' #are nu s-au in#arna pana a#um pe Pamin )T$%ias a f$s ?+' ei (in #u #apa#i a i de$se%i e' si parin ii l$r ii as#und $ peri$ada. ,i sun a#ele en i a i' #are in#a inain e de (enirea primil$r #$pii indi&$' in

(is isi dez($l a #apa#i a ile indi&$ si de #ris al )$menirea in#epind #u a#es m$men in#epe sa se da eze+ O%s. ,i sun prezen i de@a din (ara anului 655< )(ezi. 655<.5B5B+? A#um s$ses# in numar mai semnifi#a i(. In#epind #u 655!' ($r%im despre #$pii #u #$ns iin a de #ris al pura. Pina a un#i au s$si #ei #u #$ns iin a de #ris al par iala. )7ir ue' D$reen. 3$pii de #ris al+ 655!-655A 3OPII D, 3RISTAL. In#a nu s-au nas#u )in 6555+ in #$rp fizi# uman. In#a n-au re#u de perdeaua de f$#. In urma $rii ! ani )apr.655!-655A+ s$ses# en i a ile #u #$ns iin a de 3ris al In re&. Oda a am f$s impreuna #u ei' si I-am in(a a . A un#i s$ses#' #and rez$nan a Lu#ra $ril$r de Lumina )S-aum%ra+ a@un&e la masa #ri i#a. 3and ($r e9is a des ui Lu#ra $ri de Lumina' #are isi in e&reaza ener&iile l$r in #$ns iin a #-ris i#a. ,i sun #andida ii la #$n#urs' #are $ sa in re in #$ndi iile umane. A#um ne s udiaza pe n$i #a i(a ani si se pre&a es# pen ru misiune. De la n$i in(a a me $dele e9is en ei fizi#e. Nu p$ um%la li%eri in re lumi. Ai#i pe Pamin ' m$men an au ne($ie de sus inere. )T$%ias.6.A+ OMUL 3HRISTI3' D, 3RISTAL' ,ST, LO3UITORUL NOII PLAN,T, "A f$s de a#$rd' #a sa se ransf$rme in r-$ plane a' #are sa-I $fere l$# lui "H$m$ 3-ris $s" sau $mului numi "3ris al" sau "3-ris i#"' reprezen an al rasei umane #u miliarde de l$#ui $ri. Da' H$m$ Sapiens "a muri " in ransf$rmare. 3el #are apare es e "H$m$ 3-ris $s"' $mul f$#aliza in #en rul inimii' #ei #are ($r fi l$#ui $rii plane ei? H$m$ 3-ris $s se (a &andi #a un #e a ean &ala# i#. 3$pii de #ris al si adul ii' ($r fi #$ns ien i' #a ei sun fiin e mul idimensi$nale ale luminii' #a sun par e a unui in re& mai mare' si ($r in ele&e #lar' #a reali a ile spiri uale ale dimensiunil$r mai inal e ransf$rma si m$deleaza reali a ea ma eriala in dimensiunile mai @$ase. H$m$ 3-ris $s (a rai in am%ele reali a i. Asa #um e sus' asa e si @$s" )S ar#-ild 655! ener&iile din iunie+ 655A. ANUL LINISTII Re ra&ere fru# u$asa' #$n empla ii si n$i re#un$as eri. Anul Pre&a iril$r. )Transfi&urarile I.+ ; ianuarie 655A. N$ul Pamin si (e#-ile sale re ele nu se mai a#$pera. 7e#-ea re ea #$n inua sa se des rame. $ameni mai furi$si' nelinis e' ins a%ili a e e#$n$mi#a si p$li i#a' des ramare in #$nfli# e. HAOSUL es e #-eia ener&iei 7e#-ii Pamin .

,ner&ia 7e#-ii Pamin se %aza pe Dimensiunea a 3-a' pe sis eme re&ula e' #ar$ra ne- am da pu erile #a sa ai%a &ri@a de n$i. N$ul Pamin es e #uren ul Bunas arii Di(ine' si es e a##esi%ila u ur$r. )S ar#-ild.655A.ianuarie+ 655A. primul rimes ru )ianuarie - mar ie+ In#epu ul TR,8IRII 3OL,3TI7,. Se da $reaza a# i(arii ener&iil$r din au&us anul re#u ' si #$ndu#e la sal ul Iuan i#. )S ar#-ild. 655!. ,ner&iile din sep em%rie+ Mar ie 655A. ,#lipse de S$are si de Luna' S$ls i iul de Prima(ara. 7ANTUL S3HIMBARILOR 7$r a(ea l$# e(enimen e ener&e i#e semnifi#a i(e #u a@u $rul spiri el$r aerului. )S ar#-ild. 655A.ianuarie+ 655A./6./6. IN3,PUTUL SALTULUI RUANTI3 )DATA POSIBILA???+ P$ ri(i ul imel$r ransmisii' ener&iile s-au a##elera in asa fel' in#a in#epu ul s#-im%aril$r pare sa fie p$si%il de@a la a#eas a da a in l$# de /B. 5C. 655;. In re 655A.-655;. RASARIT D, SOAR, 3OSMI3-IN3,PUTUL SALTULUI RUANTI3. In#epu ul N$ii Pamin ' a N$ii ,re in 655A-655;' Lu#ra $rii de Lumina ($r fi P$dul de 3ur#u%eu' #are (a a@u a mili$ane de $ameni' #a sa-si ridi#e #$ns iin a in n$ua dimensiune. Primul (al al ridi#arii' un &rup mare din re adul ii ransf$rma i se in alnes e #u 3$pii de 3ris al. Impreuna des#-id p$r ile 3$ns iin ei #-ris i#e. )S ar#-ild.655!.de#em%rie+

655;. Transmisie S-aum%ra 6553. Dupa n$ua ener&ie' impul s-a a##elera a a de mul ' #a (a fi $ s#-im%are de pr$&ram' in le&a ura #u da a s#-im%arii dimensiunii )sal ul Iuan i#+. #eea #e se (ede e. /B. 5C. 655;. adi#a in#epe pe peri$ada de 3 9 3 e&al CG6;GC ' dar in fun# ie de #$ndi ii se p$a e s#-im%a.

655;. SALTUL RUANTI3 -MOM,NTUL S3HIMBARII LA NOUA ,N,R*I, Se (a pe re#e $ s#-im%are mai mare in #ali a ea #$ns iin ei umane' lu#rurile se a##elereaza si se s#-im%a in @urul n$s ru. 7$r e9is a mul i #are nu ($r sup$r a (i%ra iile mai inal e si ($r ple#a din re n$i. )T$%ias.<.//+ 655B. 655B. Anul maril$r in(a a uri si dez(aluriri. Apar a(a ari (e#-i si n$i. A d$ua (enire a lui 3-ris $s' s$ses# #$duri #-ris i#e la mul ime' ($r a(ea l$# apari iile lui Isus si Maria. *rupuri de in&eri )Pleiade' Sirius' Ar# urus' Andr$meda+ ($r fa#e (izi e in spa iile eres re' pr$%a%il #a ($r a(ea l$# si in ilniri fizi#e. Pe de al a par e p$a e sa s$seas#a si #ei din Ni%iru si ($r sa-si @$a#e piesa l$r #u 8eii 3rea $ri. Punem in pra# i#a d$ua ipuri de ener&ii n$i. ener&ia s$lara' asa zisa ener&iei Pun# ului Nul si a ener&iei f$ $ni#e. )Transfi&urarile I' Drun(al$+ 655B. In Orien ul Mi@l$#iu s-ar pu ea sa apara s$lu ia. Pa#ea din z$na' (a a(ea efe# e pe in rea&a plane a. )0r:$n 7II..C.+ 655C. 655C. 3arma (enusiana se rez$l(a defini i(. Ar ele si #ei #are #ul i(a ar ele se ridi#a in pres i&iu. Ar ele' sun #$resp$nden e #u ener&iile iu%irii si #rea i(i a ii se ($r a##en ua. )Transfi&urarile + 65/5. 65/5. Din #e in #e mai mul e mis#ari si rup uri in re dimensiunile a 3-a si a !-a. )Transfi&urarile I.+ 65//.

65//. A3TI7AR,A -M,R0ABA Dimensiunea a !-a in r-$ anumi a masura se in repa runde #u dimeniunea a 3-a. 3$rpul prani# re%uie a#$rda ' #a sa fim #apa%ili sa raminem in #$rpurile n$as re de lumina. )Transfi&urarile I.+

65// //.// in rarea in dimensiune se in#-eie. P$ ri(i lui S$lara. /CC6.5/.//65//.//.// Ul imul #i#lu de 6A555 de ani a Pamin ului se ermina. -Al e surse.65//./6.6/2 65//./6.3/' 65/6./6./6 2 65/6./6.6/ '6553 56./C. )dar $ri#um+

La sfarsi ul anului 65// mul i din re a#ei #are au fun# i$na #a S alpi de Lumina pe plane a' ($r ple#a. In#epind de ai#i' $ ul depinde de #ei ramasi pe Pamin . )S$lara.//.//+

65/6. Un p$si%il (ii $r minuna ' $ameni ilumina i #are raies# in #$muni a i #u (i%ra ii inal e' au #$rpuri %i$l$&i#e f$ar e dez($l a e. Din re $amenii #u rez$nan e @$ase ramin f$ar e pu ini.

65/6 S4ARSITUL 3I3LULUI D, RIDI3AR,./CB;-65/6 Sfarsi ul #i#lului de 69/6 ani. /' /CB;-/CCC de la 3$n(er&en a Arm$ni#a pina la separarea #el$r D$ua 3$ns iin e Pamin ene 6' /CCC-65//. Urmeaza $ n$ua masurare. Rez$nan a ara a $ plane a s#-im%a a. Urmeaza $ rezire 3$le# i(a. Ara a sfarsi ul endin ei de imp #a sa pu em in ra in r- una n$ua. As r$n$mii $ sa des#$pere' #a in(ar irea #$rpuril$r #eres i se in#e ines e. De fap n$i ne in#e inam' #a sa pu em per#epe mai #lar. )0r:$n.<.!+

Sal ul Iuan i# pre(es i pen ru 65/6 se (a pe re#e mul mai repede. O%s. In m$men ul reda# arii e9is a d$ua pareri. 655A./6./6 655;.5C.// 65/6 S4ARSITUL TIMPURILOR' STAR,A D, PA3, Ul ima masurare a $rdinii lumii #el (e#-i. )0r:$n 7I.B+ Pina in 65/6 a(em imp. )0;e+ MAT,MATI3A RUADO 4a#e par e din sal ul Iuan i# din 65/6. 7a s#-im%a in mul e d$menii &andirea n$as ra. ,s e %aza fun# i$narii n$ii ener&ii )T$%ias.6.!+ 65/6. NOUL I,RUSALIM O sa pr$($#am mari s#-im%ari prin ridi#area pu erii $mului pe fre#(en e mai inal e' prin #u(in ele n$s re #u #are ne e9primam in en iile si prin dra&$s ea $feri a Spiri ului. Pina in 65/6 apar $#azii pen ru s#-im%ari in #$ndi iile umane' #eea #e numim NOUL I,RUSALIM' si a#es a nu es e le&a de un l$# fizi#. )0r:$n./.<+

65/6./6./6 P$ ri(i *r$up-ului es e sfarsi ul Ridi#arii. )Li&- =$r>er /! iul. 655<.+ 65/6./6.6/ Pamin ul' Sis emul S$lar' Pleiadele )Ma:a si Al#:$ne+ in $ ali a e (a in ra in raza BAND,I 4OTONI3,' si (a in ra in r-un sin#r$n perfe# #u 3en rul &ala# i# afla in 3$ns ela ia Sa&e a $rului. ,lemen ele ridi#arii uni e.

/' Pamin ul isi in#-eie #i#lul de mis#are de 6!C65 de ani in @urul lui Al#:$ne )Pleiade+. 6' 3i#lul &ala# i# de 66! milli$ane de ani a &rupului s elar Pleiade se in#-eie. 3'*ala9ia #aii La# ee. In#epe un n$u #i#lu de r$ a ie in @urul Marelui S$are 3en ral <'S$arele isi s#-im%a p$lii fa a de Pleiade !' S elele din Pleiade se re&rupeaza A'Ori$nul isi s#-im%a p$lii fa a de Sirius. S ele #are apar in de Ori$n de@a au in#epu in re&rupare in f$rma de riun&-i' de@a in zilele n$as re. )Transfi&urarile I.+ In rea&a &ala9ie re#e prin a#eas a s#-im%are si ridi#are' si pr$#esul (izeaza si &ala9ia Andr$meda. A#um l$#ui $rii am%el$r &ala9ii )Andr$meda si 3alea La# ee+ sim #uren ul iu%irii fara #$ndi ii' #are a ra&e pe #ele d$ua &ala9ii. ) S ar#-ild. ener&iile din iunie+ 3,L, TR,I 4A8, D, IN3H,I,R, A 3I3LULUI DIM,NSIUNII' a 3-a ini iere &ala# i#a. /' /3 n$iem%rie' e#lipsa s$lara $ ala 6' 6/ de#em%rie' ul imul s$ls i iu #are #ade in a#eeasi linie #u planul &ala9iei 3' 3/ de#em%rie. Sirius la miezul n$p ii (a fi in a#eeasi linie #u Pamin ul si S$arele. . )Dannelle:' Ri#-ard. Din#l$l$ de #uren .+ DATAR,A MAFASA )*il%er .Pr$fe ii maia+ Un mare #i#lu s$lar dureaza /.B;6.555 de ani. A !-a era a S$arelui in#epe pe /3 au&us 3//<. I.e.n' si se ermina pe 66 de#em%rie 65/6.

65/3.

,ner&ia 3$ns iin ei 3-ris i#e p$ar a ener&ia lui 33. A#eas a es e $ ener&ie di(ina' #eea #e p$a e fi inal a a in (ia a n$as ra #a $ samin a. Unirea din re ener&ia //.// si /6./6 G 33' #ele d$ua fe e ale Dimensiunii a 3-a. 3ele d$ua pun# e semnifi#a impar irea' ener&ia lui / si d$i fara separare )fara d$ua pun# e+ 65/6 es e ul imul an din (e#-ea ener&ie' 65/3G33' #$ns iin a #-ris i#a' es e ne#esar eli%erarea (e#-ii ener&ii. )T$%ias./.C.+ 3ei #are ramin pe Pamin in 65/3' pre%uie sa a##ep e < le&i. /' S#$pul $mului es e e($lu ia fizi#a' sen imen ala' men ala si spiri uala 6' fie#are es e de esen a di(ina' si ia f$rma din lumina si dra&$s e 3' 3ali a ea $mului es e. li%erul ar%i ru' uni(ersali a ea %una a ii <' Omul isi supune e&$ul ($in ei di(ine )H$dni> I.+ UN SALT RUANTI3 4,RI3IT' IN*,RI ???

S-ar putea să vă placă și