Sunteți pe pagina 1din 76

Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ

Anexa nr.2
la Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
nr. 9188 din 5.06.2007

PLANUL NAŢIONAL PENTRU


CERCETARE – DEZVOLTARE ŞI INOVARE II
2007 – 2013

PROGRAMUL CAPACITĂŢI

PACHET DE INFORMAŢII

1
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Competiţia I 2007

2
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

CUPRINSUL PACHETULUI DE INFORMAŢII

1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

1.1. Scopul programului


1.2. Obiectivele, conţinutul tematic şi structura programului
1.3. Baza legală

1.4. Rezultate estimate


1.5. Calendarul acţiunilor
1.6. Bugetul programului
1.7. Reguli de etică

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL ÎN CARE SE POATE SOLICITA ŞI


OBŢINE FINANŢAREA PENTRU PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

2.1. Categoriile de participanţi la program

2.2. Condiţiile de eligibilitate a participanţilor

2.3. Tipuri de proiecte şi activităţi care pot fi finanţate în cadrul


programului

2.3.1. Modulul I - Proiecte de investiţii pentru dezvoltarea


infrastructurii publice CD

2.3.2 Modulul II - Proiecte suport pentru creşterea eficienţei şi a


impactului activităţilor CDI

2.3.3. Modulul III – Proiecte pentru susţinerea participării la


programe internaţionale CDI

2.3.4. Modulul IV - Proiecte suport pentru susţinerea reprezentării


României în cadrul organismelor ST internaţionale

2.4. Condiţii privind ajutorul de stat pentru cercetare dezvoltare

2.5. Instrucţiuni pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de


proiecte

2.5.1. Structura unei propuneri de proiect

2.5.2. Documentele însoţitoare

2.5.3. Formularele de ofertare

3
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

2.5.3.a. Formularele de ofertare pentru Modulele I, II şi


IV

2.5.3.b. Formularele de ofertare pentru Modulul III

2.5.4. Condiţiile de eligibilitate a propunerilor de proiecte.

2.6. Instrucţiuni privind transmiterea propunerilor de proiecte.

2.6.1. Structura si modul de prezentare a ofertei de proiect pe


suport de hârtie

2.6.2. Structura si modul de prezentare a ofertei de proiect in


format electronic

3. EVALUAREA ŞI SELECTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

3.1. Verificarea condiţiilor de eligibilitate

3.2. Evaluarea propunerilor de proiecte

3.2.1. Procedura de evaluare


3.2.1.a. Procedura generală de evaluare a propunerilor de
proiecte

3.2.1.b. Procedura de evaluare a proiectelor de susţinere a


participării la proiecte internaţionale.

3.2.1.c. Procedura de evaluare a proiectelor de susţinere a


reprezentării României în cadrul organismelor ST
internaţionale.

3.2.2. Criterii de evaluare

3.3. Clasificarea şi selectarea propunerilor de proiecte.

3.3.1. Procedura generală de clasificare şi selectare a propunerilor


de proiecte.

3.3.2. Selectare a proiectelor de susţinere a participării la proiecte


internaţionale.

3.4. Contestaţii

4. CALENDARUL COMPETIŢIEI

4
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

PUNCTE DE CONTACT

ANEXE

Anexa 1

Anexa 1a/ Definiţiile unor categorii de activităţi şi cheltuieli admise în cadrul programului –
Anexa 1b/ Lista domeniilor CD prioritare

Anexa 2- Formulare de ofertare/ proiect

Nota explicativă

Formular A1: Informaţii financiare generale despre propunerea de


proiect

Formulare A2:

Formular A2: Profilul organizaţiilor participante la proiect

Formular A2.1: Lista echipei care execută proiectul

Formular A2.2: Curriculum Vitae

Formular A2.3: Lista echipamentelor necesare pentru


realizarea proiectului

Formulare A3:

Formular A3.1: Planul de realizare a proiectului

Formular A3.1/FPI: Planul de finanţare proiectului


internaţional

Formular A3.1/ FOI: Planul de realizare a proiectului de


susţinere a reprezentării Românieiîn cadrul organismelor
ST internaţionale

Formular A3.2: Cronologia activităţilor

Formulare B:
Formular B - Descrierea proiectului
Formular B/ FPI - Descrierea proiectului de tip FPI, de
finanţare a participării la proiecte internaţionale

Formular B/ FOI - Descrierea proiectului de tip FPI, de


susţinere a reprezentării României în cadrul organismelor
internaţionale

5
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 3 - Criterii de evaluare/ Proiecte

Anexa 3a - Criteriile de evaluare pentru proiecte de investiţii pentru


dezvoltarea

infrastructurii CDI

Anexa 3b - Criteriile de evaluare pentru proiecte suport

Anexa 4 - Schema de aplicare a ajutorului de stat

6
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

1.1. Scopul programului

Cel de-al doilea program al Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare


pentru perioada 2007-2013, denumit „CAPACITĂŢI”, este destinat dezvoltării
capacităţii sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi
deschiderii sale către comunitatea ştiinţifică internaţională, ca să devină motorul
dezvoltării economice şi sociale.

1.2. Obiectivele, conţinutul tematic şi structura programului.

Obiectiv general

Obiectivul general al programului este de a dezvolta infrastructura de cercetare


care să permită cercetătorilor să lucreze cu aparatură şi echipament performant,
în condiţii de management de calitate, şi de a susţine participarea României la
programe de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) internaţionale.

Obiective specifice
1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare.

2..Creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare.

3. Dezvoltarea infrastructurii de informare şi documentare ştiinţifică.

4. Valorificarea potenţialului şi a resurselor CDI în plan regional.

5. Susţinerea dialogului ştiinţă-societate.

7
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

6. Participarea entităţilor CDI la programe internaţionale de cercetare.

7. Participarea şi reprezentarea României la organizaţii ştiinţifice şi tehnice


(ST) internaţionale.

Programul susţine proiecte care se adresează domeniilor CD prioritare prevăzute


în Strategia Naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2007-
2013, domenii prezentate în Anexa 1b – Lista domeniilor CD prioritare.

8
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Structura programului

Programul „CAPACITĂŢI” cuprinde patru module, numerotate de la I la IV.

Modulul I, pentru dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare în instituţiile CD


şi în universităţi, inclusiv la nivel regional, şi dezvoltarea infrastructurilor CD de
interes naţional.

Acest modul este pus în practică prin proiecte de investiţiipentru dezvoltarea


infrastructurii publice CD.

Modulul II, pentru creşterea calităţii sistemului CDI, a rolului său în mediul
economic şi a percepţiei sale în societate.

Modulul II se implementează prin proiecte suport pentru întărirea eficienţei


sistemului CDI, susţinerea activităţilor CDI şi întărirea relaţiilor ştiinţă-societate.

Modulul III, pentru susţinerea financiară a proiectelor CDI internaţionale cu


participare românească.

Implementarea obiectivelor acestui modul se face prin proiecte pentru finanţarea


participării unităţilor CDI româneşti în proiecte internaţionale declarate
câştigătoare.

La acest modul, apelul este deschis în mod continuu.

9
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Modulul IV, pentru susţinerea reprezentării României în cadrul organismelor ST


internaţionale.

Modulul IV este pus în practică prin proiecte suport pentru promovarea


colaborărilor internaţionale şi susţinerea participării unor grupuri ţintă la
evenimente la care România este reprezentată.

La acest modul, apelul este deschis în mod continuu.

10
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

1.3. Baza legală


Lista reglementărilor legale cele mai importante este prezentată mai jos.

1. Ordonanţa Guvernului Nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi


dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificările şi completări de Legea
nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu
modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 3848/2004 al Ministrului educaţiei şi cercetării privind


aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de
interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 reglementarea unor masuri in


materie financiară în materie financiar –fiscală, acrobata prin Legea nr.
609/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei


Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de utilizare a acestora;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1579 din 18 decembrie 2002


pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea
categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-
dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de
stat;
6. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea,
monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de
cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul
naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1266/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea,
monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale
de cercetare-dezvoltare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 991/2006 privind modificarea alin. (2) al
articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi
evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare;

11
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

10. Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei


nationale în domeniul cercetarii- dezvoltarii şi inovarii pentru perioada
2007-2013;

11. Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului


naţional în domeniul cercetarii- dezvoltarii şi inovarii pentru perioada
2007-2013;

12. Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica,


dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificările şi completările
ulterioare;

13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 117 /2006 privind procedurile


nationale in domeniul ajutorului de stat;

14. Regulamentul CE privind ajutorul de stat pentru CDI nr. 323/2006 –


“Community framework for state aid for research and development and
innovation”;

15. Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată în M.O.


752/2002

16. Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu


modificarile si completarile ulterioare.

17. Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 privind


atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

18. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 privind normele de aplicare


ale prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică.

1.4. Rezultate estimate

Programul urmăreşte obţinerea unor efecte concrete care să amelioreze


capacitatea instituţională a sistemului CDI public, prin următoarele rezultate:

• Creşterea numărului de unităţi de CD care beneficiază de echipamente,


aparatură performantă de cercetare şi mijloace moderne de documentare
şi comunicare, inclusiv la nivel regional.
• Creşterea numărului de unităţi de CD care beneficiază de acces la
infrastructuri, instalaţii, baze de date şi informaţii de specialitate.
• Creşterea numărului de manageri specializaţi pentru proiectele privind
crearea şi consolidarea infrastructurii de CD.
• Dezvoltarea ofertei de servicii de înaltă tehnologie.

12
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

• Adoptarea criteriilor şi procedurilor de evaluare internaţională a capacităţii


instituţionale, a calităţii şi performanţei activităţilor de cercetare din
unităţile CDI româneşti.
• Creşterea numărului şi a importanţei colaborărilor internaţionale.
• Consolidarea rolului ştiinţei în societate prin comunicarea ştiinţei,
promovarea eticii şi egalităţii de şanse în cercetare, dezvoltarea de
interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate.
• Creşterea numărului publicaţiilor ştiinţifice şi tehnice cu impact
semnificativ.
• Creşterea numărului şi a calităţii manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale.
• Extinderea prezenţei României în instituţii şi organisme reprezentative CDI
la nivel european şi internaţional.

Rezultatele obţinute vor fi estimate prin indicatorii de rezultat care reflectă


rezultatele directe ale investiţiei în CDI:

Unitate de
Indicatori
măsură
1. Investiţii noi în infrastructura CDI Mii lei
2. Gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI %
3. Valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii de comunicaţii Mii lei
4. Ponderea cercetătorilor care au acces la resursele de
%.
informare ştiinţifică on-line
5. Număr de entităţi susţinute pentru creşterea capacităţii de Nr.
ofertare a serviciilor de experiment
6. Număr de reviste finanţate, dintre care:
– Co-editate internaţional
– Indexate ISI Nr.
– Incluse în alte baze de date
internaţionale recunoscute
Nr.
7. Cărţi, atlase, dicţionare şi alte produse cu caracter ştiinţific
publicate anual (în ţară şi în străinătate)
8. Număr de conferinţe organizate, dintre care internaţionale Nr.

9. Număr de manifestări expoziţionale finanţate Nr.


10. Număr de reviste dedicate popularizării ştiinţei Nr.
11. Număr de proiecte de comunicare ştiinţă-societate Nr.
12. Număr de proiecte de studii prospective Nr.
13.Număr de proiecte / participanţi în proiecte internaţionale Nr.
finanţate

13
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

14.Valoarea apelurilor tematice comune lansate Nr.

15.Număr de instituţii internaţionale cu profil CDI în care România Nr.


este membră

1.5. Calendarul acţiunilor

Propunerile de proiecte se depun la locul, data, termenele şi în condiţiile


stabilite prin prezentul pachet de informaţii şi prin anunţul Autorităţii Naţionale
pentru Cercetare Ştiinţifică - ANCS, care se publică pe pagina www.mct.ro .

Responsabilitatea depunerii propunerii în forma şi până la termenul stabilit prin


anunţul de lansare a competiţiei revine integral în sarcina propunătorilor.

1.6. Bugetul programului

Programul are un caracter multianual şi se derulează pe perioada 2007-2013.

Bugetul Programului este de 2025 milioane lei pe toată durata programului.

1.7. Reguli de etică

Desfăşurarea competiţiei şi derularea proiectelor admise la finanţare se supun


prevederilor Legii nr. 206/2004.

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL ÎN CARE SE POATE SOLICITA ŞI


OBŢINE FINANŢAREA PENTRU PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

2.1 Categoriile de participanţi la program

Principalele categorii de participanţi sunt:

14
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

1. Entităţi de CDI.
2. Consorţii de entităţi de CDI.
3, Agenţi economici cu activitate proprie de CDI.

La realizarea proiectelor pot participa toate persoanele juridice române, legal


constituite, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în conformitate cu
prevederile OG 57/2002, aprobată prin Legea 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.

1. Unităţi de drept public, cu personalitate juridică, cuprinse în sistemul de


cercetare-dezvoltare de interes naţional:

a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;


b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei
Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de
ramură;
c) instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri ale
acestora.
2. Unităţi si instituţii de drept public:

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare


organizate ca instituţii publice;
b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în
cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor
autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;
c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în
baza unor acorduri internaţionale;
d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora care au în
obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.
3. Unităţi şi instituţii de drept privat:

a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi


comerciale;
b) societăţi comerciale, precum şi structuri ale acestora, care au
în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;
c) instituţii de învăţământ superior private acreditate sau
structuri ale acestora;
d) organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate
şi cercetarea- dezvoltarea.

Participanţi la proiect sunt instituţiile care îndeplinesc condiţiile de participare,


formulează propunerea de proiect şi contribuie efectiv la realizarea proiectului.

15
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Participanţi sunt înscrişi în formularul A1 al propunerii de proiect.

În funcţie de natura activităţilor CD şi profilul economic al participanţilor,


realizarea proiectului poate fi susţinută fie integral din bugetul programului, fie
prin finanţare din surse complementare (alte surse interne, fonduri ale
participanţilor surse externe, inclusiv fonduri PC7 sau structurale).

Conducătorul de proiect este persoana juridică desemnată prin consens de


participanţii la proiect.

Conducătorul are următoarele atribuţii :

– Înaintează propunerea de proiect la competiţie.


– Asigură conducerea proiectului (din faza formuării propunerii până la
finalizare).
– Reprezintă pe parteneri în relaţia cu Autoritatea contractantă.
– Asigură comunicarea problemelor administrative, tehnice şi financiare
între grupul de participanţi şi Autoritatea contractantă.
– Numeşte pe directorul de proiect, persoana fizică ce va asigura
conducerea proiectului respectiv.
Partenerii la proiect sunt consideraţi participanţi care îndeplinesc condiţiile
precizate la punctele 2.1, 2.2.

16
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

2.2. Condiţii de eligibilitate a participanţilor

Participanţii la program trebuie să corespundă criteriilor generale de eligibilitate a potenţialilor


contractori, stabilite prin cap. III – “Eligibilitatea potenţialilor contractori”,din HG nr.1265/ 2004,
respectiv:
○ În calitate de persoane juridice române legal constituite trebuie:
• Să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
• Să nu aibă conturile blocate, conform unei hotărâri
judecătoreşti;
• Să nu se facă vinovate de declaraţii inexacte cu privire la
informaţiile solicitate de Autoritatea contractantă, în vederea
selectării contractorilor;
• Să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanţare
încheiat anterior cu o Autoritate contractantă.
○ Condiţie de eligibilitate suplimentară a potenţialilor contractori, valabilă în cazul
propunerilor de proiecte de cercetare-dezvoltare, constă în:
• Pentru persoanele juridice, activitatea de cercetare-dezvoltare în
domeniul proiectului să fie prevăzută în obiectul lor de activitate
stabilit, potrivit legii;
• Pentru persoanele fizice, acestea trebuie să fie autorizate, în
condiţiile legii, să desfăşoare activitate de cercetare ştiinţifică.
○ Potenţialul contractor certifică, prin declaraţie scrisă pe propria răspundere şi, dacă i
se cere, face dovada către autoritatea contractantă, prin documentele corespunzătoare,
că îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus.

2.3. Tipuri de proiecte şi activităţi care pot fi finanţate în cadrul


programului

Tipurile de proiecte prevăzute la programul „CAPACITĂŢI” sunt:


i. Proiecte de investiţii (pentru Modulul I).
ii. Proiecte suport (pentru Modulele II, IV).
iii. Proiecte de finanţare a participării în proiecte internaţionale (pentru Modulul III).
Structura de cheltuieli oricare tip de proiect, defalcată pe activităţi, destinaţii şi
categorii, trebuie să fie conformă cu planul de realizare al proiectului şi să
respecte prevederile din următoarele documente:

• Hotărârea Guvernului nr. 1579/ 2002 – Norme metodologice privind


stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de CD şi de stimulare
a inovării, finanţate de la bugetul de stat

17
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

• Legea 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a


Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii,
• HG 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică.
Activităţile pentru care se solicită finanţare trebuie să fie corelate cu reglementările privind ajutorul
de stat şi cu contractul de finanţare încheiat cu Comisia Europeană (Cap. 2.4.).

2.3.1. Modulul I - dezvoltarea infrastructurii publice CD - proiecte de


investiţii

La competiţia I 2007 se finanţează doar proiecte pentru modernizarea şi întreţinerea


infrastructurilor CDI existente (inclusiv laboratoare noi, în locaţii existente) din unităţile CD şi
instituţiile de învăţământ superior de drept public. Proiectele pot fi derulate în parteneriat, în sensul
stabilirii unor platforme integrate, fără ca parteneriatul să aibă o structură obligatorie.

Obiective derivate
• Dezvoltarea infrastructurii de cercetare: modernizarea, consolidarea,
extinderea sau conservarea infrastructurii şi instalaţiilor CD existente în
instituţiile publice CD şi instituţiile de învăţământ superior (laboratoare,
instalaţii, echipamente de mare performanţă, baze de date de mari
dimensiuni etc.).

• Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare şi a capacităţii de a utiliza şi oferi


servicii ştiinţifice şi tehnologice specializate pentru domenii de înaltă
tehnologie, în instituţiile publice CD şi instituţiile de învăţământ superior.

• Creşterea gradului de utilizare a infrastructurii publice de cercetare:


extinderea structurilor de cercetare cu utilizatori multipli, a sistemelor şi
serviciilor informaţionale electronice şi de comunicaţii pentru cercetare
(inclusiv reţeaua de comunicaţii de mare viteză specializată pentru educaţie
şi cercetare, portaluri specializate etc.).

Categorii de activităţi

În general, activităţile pentru realizarea investiţiilor în infrastructura de CD sunt


cele specifice categoriilor (conform Anexei nr. 1 la HG 1579/2002):

• Construcţie, dezvoltare instituţională şi excelenţă tehnologică: echipamente


pentru cercetare-dezvoltare şi părţi ale acestora (studii pentru obiective de
18
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

investiţii, stand de probă, autolaborator, achiziţii de echipamente CD inclusiv


montaj, punere în funcţiune, instruire personal, materiale consumabile pentru
perioada de garanţie etc.).

• Servicii: achiziţii de lucrări de execuţie (proiectare, amenajare spaţiu interior,


igienizare, recompartimentare, consultanţă/asistenţă tehnică, expertize, audit
etc.).

Alte activităţi menţionate în proiect trebuie să fie corelate cu tipul de investiţie propus.
Notă: Pentru laboratoarele nou amenajate cu echipamentele achiziţionate din
fonduri obţinute prin acest program se vor realiza obligatoriu pagini „web”
specializate, în limbile română şi engleză, unde se vor prezenta:

– proiectul prin care au fost realizate;


– caracteristicile echipamentului achiziţionat/ laboratorului amenajat;
– posibilităţile de contact, cu nominalizarea persoanelor responsabile;
– condiţiile de acces pentru terţi (program de acces, documentaţii
disponibile, condiţii/ costuri de acces, personalul care asigură utilizarea
etc.).

Cheltuieli eligibile

În proiect sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

• Cheltuielile directe: cheltuieli materiale şi servicii.

• Dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii (echipamente


CD, studii pentru investiţii).
Contractorul poate subcontracta cu terţi cel mult 20% din valoarea proiectului,
subcontractorii fiind diferiţi de partenerii din cadrul proiectului, şi numai în
conformitate cu prevederile contractului şi cu acordul prealabil scris al
Autorităţii contractante).

Plata finală se face în baza procesului verbal de punere in funcţiune şi a auditului efectuat la
instalaţie de auditori desemnaţi de ANCS (raport 2 pagini plus fotografii). Se consideră situaţie de
eşec şi ofertantul are obligaţia restituirii finanţării în cazul în care cele doua documente sunt
defavorabile.

Durata proiectelor: maxim 24 de luni.

Valoarea finanţării publice: maxim 2.000.000 lei.

19
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

2.3.2. Modulul II - Creşterea eficienţei şi a impactului activităţilor


CDI - proiecte suport

La acest modul sunt eligibile doar unităţile şi instituţiile de drept public.


Proiectele suport de la acest modul pot fi derulate în parteneriat. Nu există o
structură obligatorie pentru parteneriat.

Obiective derivate
• Orientarea spre piaţă a sistemului public CDI: capacitate de prospectare ST,
marketing şi valorificare a rezultatelor ST prin compartimente şi management
specializat.

• Îmbunătăţirea şi extinderea instrumentelor de informare/documentare ST:


baze de date specializate pe domenii ST, resurse CD „on line” (inclusiv RNC/
RoEduNet etc.).

• Corelarea şi coordonarea activităţilor CDI dintre instituţiile publice:


organizarea şi susţinerea organismelor şi activităţilor de consultare şi
coordonare în domeniul CDI (comitete consultative şi/ sau de coordonare,
grupuri de experţi etc.).

• Impactul proprietăţii intelectuale: mărirea numărului de publicaţii ISI editate


de instituţiile CDI româneşti, co-editarea revistelor de specialitate împreună
cu mari edituri internaţionale, organizarea şi participarea la conferinţe şi
manifestări ştiinţifice şi expoziţionale cu tematică CDI etc.

• Promovarea şi întărirea rolului ştiinţei în societate (ameliorarea capacităţii de


comunicare în domeniul CDI: reţele tematice, stagii de lucru/ schimburi de
personal, vizite de lucru ale unor personalităţi ştiinţifice sau cercetători de
prestigiu, etc., studii prospective în ştiinţă şi societate, consultanţă ştiinţifică
privind evoluţia domeniilor ST şi impactul acestora asupra dezvoltării
economice şi sociale etc.)

Categorii de activităţi

În general, activităţile specifice creşterii eficienţei şi a impactului activităţilor


CDI, fac parte din categoriile:

• Servicii (studii prospective, consultanţă, monitorizare, evaluare, supervizare,


audit) etc.
• Diseminare de informaţii: publicaţii specifice, promovarea publicaţiilor ST proprii (cotare ISI sau
echivalent).

20
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

• Dezvoltarea cunoştinţelor: acces la instalaţii, documentaţii etc.


• Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor: acţiuni de promovare pentru cunoaşterea rezultatelor
CDI.
• Imagine: acţiuni promoţionale şi publicitate în favoarea ştiinţei etc.
• Sprijin logistic: activităţi specifice conducerii de proiect.
Alte activităţi menţionate în proiect trebuie să se coreleze cu obiectivele
proiectului propus.

Cheltuieli eligibile

În proiect sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (conform Anexei nr. 1 la


HG 1579/2002):

• Cheltuielile directe: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale.

Contractorul poate subcontracta cu terţi cel mult 5% din valoarea proiectului,


subcontractorii fiind diferiţi de partenerii din cadrul proiectului, şi numai în
conformitate cu prevederile contractului şi cu acordul prealabil scris al
Autorităţii contractante.

Durata proiectelor: maxim 24 de luni.

Valoarea finanţării publice: i. maxim 100.000 lei,

ii. maxim 600.000 lei, în cazul în care proiectul propune


studii prospective ST.

2.3.3. Modulul III - finanţarea participării în programe internaţionale


CDI

Pentru aceste proiecte instituţia solicitantă trebuie să facă dovada contractării


proiectului în cadrul programelor internaţionale (PC 7, Euratom etc.). Fiecare
proiect se derulează cu cate o singură instituţie solicitantă.

Obiective derivate

• Participarea entităţilor CDI la programe internaţionale de cercetare.

21
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Condiţii de finanţare

Finanţarea se realizează în condiţiile respectării reglementărilor specifice


ajutorului de stat pentru CDI (conform Anexei nr.4).

Durata proiectelor: conform proiectului internaţional câştigat.

Valoarea finanţării publice: sprijinul financiar de la bugetul programului se


acordă pentru a acoperi la nivel maxim cota de participare care revine
partenerilor români din cadrul proiectului.

2.3.4. Modulul IV - Susţinerea reprezentării României în cadrul


organismelor ST internaţionale - proiecte suport

Reprezentanţii romani pot aparţine oricărei entităţi CDI.

Obiective derivate

• Participarea reprezentanţilor români la organizaţii ştiinţifice internaţionale.

• Lansarea de apeluri tematice comune in parteneriat cu alte tari.

Categorii de activităţi

• În general, aceste activităţi se încadrează în activităţi suport, de sprijinire a


participării reprezentanţilor români la sesiunile de lucru şi la evenimentele
planificate în cadrul organismelor ST internaţionale în care România este
parte (organisme de coordonare a politicilor şi programelor CDI la nivelul UE,
instituţii europene şi internaţionale reprezentative pentru domeniul CDI,
sesiuni plenare, reuniuni periodice de lucru, comitete de program, comitete
de coordonare, comitete de experţi consultative/ de analiză etc.).

Cheltuieli eligibile
Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cele de transport şi de subzistenţă.

22
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Durata proiectelor: maxim 7 zile/reuniune.

Valoarea finanţării publice: maxim 20.000 lei /reuniune

2.4. Condiţii privind ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare

La stabilirea alocărilor sumelor de la bugetul programului care revin fiecărui proiect se va aplica
(unde este cazul) legislaţia privind ajutorul de stat, respectiv:
• Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările
ulterioare,

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 117 /2006 privind procedurile naţionale


în domeniul ajutorului de stat;

• Regulamentul CE privind ajutorul de stat pentru CDI nr. 323 din decembrie
2006 – “Community framework for state aid for research and development
and innovation”.

Precizări referitoare la aplicarea prevederilor acestor acte normative se găsesc în


Anexa 4 - Schema de aplicare a ajutorului de stat.

2.5. Instrucţiuni pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de


proiect

2.5.1. Structura unei propuneri de proiect

În vederea participării cu propuneri de proiecte, participanţii trebuie să respecte obiectivele


programului şi respectiv, ale modulului la care se depune propunerea de proiect.
În cadrul unei propuneri de proiect sunt incluse următoarele două categorii de documente:
● Documente însoţitoare.

● Formulare de ofertare.

Propunerea de proiect trebuie depuse de ofertanţi sau de o persoană


împuternicită a acestora, conform cerinţelor fiecărui document în parte.

Proiectul se depune însoţit de o adresa de înaintare, semnată de reprezentantul


autorizat. Prin adresa de înaintare se vor preciza următoarele:
23
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

● Elementele de identificare ale proiectului

- Denumirea Programului / Modulului

- Tipul proiectului

- Numărul alocat de ofertant

● Existenţa şi modalitatea transmiterii versiunii electronice a propunerii


precum şi faptul că nu există diferenţe între versiunea electronică şi cea
prezentată pe suport hârtie ale propunerii de proiect

2.5.2. Documente însoţitoare

În principiu, conţinutul documentelor însoţitoare este cel înscris şi actualizat “on


line” în registrul central al potenţialilor contractori (RCPC), la adresa
http://www.mct.ro/rpc/home.jsp. Totuşi, Autoritatea contractantă poate solicita,
în mod expres, următoarele documente:

● Actul juridic de înfiinţare, statutul/ ROF prin care se atestă identitatea şi


statutul persoanelor juridice participante;

● Situaţia financiar-contabilă a persoanelor juridice participante (extras


din ultimul bilanţ contabil – contul de profit şi pierderi);

● Declaraţia de eligibilitate a fiecărui partener;

● Documente solicitate în baza altor reglementări, cum sunt cele


referitoare la aplicarea regimului de protecţie a informaţiilor clasificate
(unde este cazul). Propunerile de proiecte al căror conţinut impune
aplicarea regimului de protecţie al informaţiilor clasificate (cf. Legii
nr.182/ 2002 şi HG nr.781/ 2002) vor urma circuitul stabilit conform:

 Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr.7079/ 2003


pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia
informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi
dezvoltării tehnologice, publicat în MO nr.262/16.04.2003;
 Metodologiile elaborate în acest scop de celelalte instituţii
implicate.

2.5.3. Formularele de ofertare

2.5.3.a. Formularele de ofertare pentru Modulul I – proiecte de


investiţii, şi Modulele II şi IV – proiecte suport

24
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Pentru proiectele finanţate în cadrul acestui program se utilizează următoarele


formulare:

● Formularele A

● Formularul B (în limbile română şi engleză).

Indicaţii privind modul de completare a formularelor pentru propuneri de


proiecte pot fi găsite în Nota explicativă din Anexa 2, care cuprinde informaţii
privind detaliile solicitate în textul formularelor.

Formularele A cuprind:
➢ Formularul A1- Informaţii financiare generale despre propunerea de proiect (Anexa 2 /
Formular A1);
Se completează de către ofertant sau, în cazul mai multor ofertanţi asociaţi (parteneri), se
completează de către conducătorul de proiect stabilit de aceştia.
Acest formular nu se completează de către ofertanţii la Modulul IV.
➢ Formularul A2 - Profilul organizaţiei participante la proiect (conform modelului din Anexa
2 / Formular A2).
Anexe la Formularul A2:

● Formularul A2.1 - Lista echipei proiectului, care cuprinde doar


persoanele cu funcţii permanente în cadrul proiectului şi având studii
superioare (conform modelelor prevăzute in Anexa 2 / Formular A2.1).

Acest formular nu se completează de către ofertanţii la Modulul IV.


● Formularul A2.2 - Curriculum Vitae - numai pentru persoanele relevante
pentru realizarea proiectului (dintre persoanele care fac parte din echipa
proiectului, cu studii superioare – conform modelului prevăzut in Anexa 2
/ Formular A2.2).

În cazul ofertanţilor la Modulul IV, este vorba despre persoanele nominalizate să


reprezinte sau să participe din partea României.
● Formularul A2.3 - Lista echipamentelor necesare pentru realizarea
proiectului (conform modelului prevăzut în Anexa 2 / Formular A2.3).

Acest formular nu se completează de către ofertanţii la Modulul IV.


➢ Formularele A3 – care cuprind Planul de realizare a proiectului, cu două componente:
● Formularul A3.1 - Planul de realizare a proiectului (conform modelului prevăzut în
Anexa 2 / Formular A3.1), inclusiv estimarea manoperei necesare, în om x lună). Planul de
realizare a proiectului va conţine obligatoriu, următoarele elemente, referitoare la

25
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

precizarea etapelor proiectului şi a termenelor de realizare, cu stabilirea la fiecare etapă a


următoarelor detalii:
- Rezultatele de etapă aşteptate şi documente de prezentare;
- Fondurile necesare de la buget şi procurate din alte surse;
- Activităţile distincte şi contribuţia concretă, inclusiv ca resurse (umane, materiale,
financiare) ale fiecărui partener;
- Cuantificarea valorică şi structura finanţării/ cofinanţării (în cadrul fiecărei activităţi),
pe destinaţii şi categorii de cheltuieli, conform cu prevederile Anexei 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1579/ 2002.
Semnarea planului de realizare de către toţi partenerii la realizarea proiectului, pe acelaşi
formular, este obligatorie doar în faza de contractare a proiectului (daca acesta va fi fost
selectat pentru finanţare). Pentru faza de depunere a ofertei, este suficient ca planul de
realizare să fie semnat doar de coordonatorul de proiect.
Pentru ofertanţii la Modulul IV, se foloseşte formularul A.3.1/FOI (Anexa 2 - Formularul
A.3.1/FOI) în loc de formularul general A3.1, în care se prezintă:
○ Denumirea acţiunii planificate şi perioada în care are loc;
○ Rezultatele aşteptate la acţiunea planificată (sesiunea de lucru/ evenimentul
planificat);
○ Participanţii români;
○ Modul de partajare a costurilor de participare (surse naţionale, organizatori).
● Formularul A3.2 – Cronologia şi durata activităţilor (conform modelului prevăzut în Anexa
2 / Formular A3.2).
Acest formular nu se completează de către ofertanţii la Modulul IV.

➢ Formularul B cuprinde Descrierea detaliată a proiectului (Anexa 2 / Formular B).


Formularul B în limba engleză se va prelua după cel în limba română,
urmărind structura acestuia.

În formularul B, schema de realizare a proiectului va prelua în mod


corespunzător informaţiile din Planul de realizare a proiectului.

Pentru ofertanţii la Modulul IV, se foloseşte Formularul B/ FOI - Descrierea


cadrului de reprezentare (conform Anexei 2 - Formulare de ofertare/ Formular
B/ FOI).

La formularul B/ FOI se anexează:

1. Notele de prezentare care justifică necesitatea reprezentării, cu antetul


unităţii din care reprezentantul/ reprezentanţii români fac parte, semnată
de conducerea unităţii şi de către aceştia.

2. Copii după documentele care atestă conţinutul şi modul de organizare a


evenimentului planificat la nivelul organismului internaţional (anunţ/
agenda de lucru/ note preparative pentru: sesiuni plenare, reuniuni

26
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

periodice de lucru, comitete de program, comitete de coordonare,


comitete de experţi consultative/ de analiză etc.

3. Documente cu informaţii despre condiţiile de participare prevăzute de


organizatori (invitaţie, specificaţii privind condiţiile financiare pentru
participare etc.).

2.5.3.b Formularele de ofertare pentru Modulul III - proiecte


câştigate în cadrul programelor CDI internaţionale

Pentru faza de ofertare, documentele necesare susţinerii financiare a


beneficiarilor români care au câştigat proiecte în cadrul programelor
internaţionale PC7 şi Euratom sunt următoarele:

• O solicitare de finanţare, fără format impus, în care solicitantul prezintă


datele de identificare ale proiectului european.
• Formularul A2- Profilul organizaţiei participante la proiect (conform modelului din Anexa 2 /
Formular A2),
• Formularul A3.1/ FPI – Planul de finanţare.
• Formularul B/ FPI - Descrierea propunerii de proiect (conform Anexa 2 -
Formulare de ofertare/ Formular B/ FPI), unde solicitantul prezintă
activităţile din proiectul european pentru care solicită finanţare, nivelul
acestora şi termenele de plată.
• Copie după contractul încheiat cu Comisia Europeană (dacă beneficiarul
român este coordonator) şi copie după documentul de acces la contract
(„Accession to the contract”), încheiat cu coordonatorul proiectului (dacă
beneficiarul român este partener în proiect).

2.5.4. Condiţiile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte

Propunerile de proiecte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de


eligibilitate:

○ Să se încadreze în durata de desfăşurare a programului;


○ Să fie depuse până la termenul limită anunţat oficial;
○ Să fie complete, în variantă electronică şi să conţină setul complet de
formulare cerut la fiecare modul, dacă este prevăzută depunerea pe suport
de hârtie.
○ Adresa de înaintare trebuie să fie semnată de reprezentatul legal al
ofertantului şi ştampilată.

2.6. Instrucţiuni privind depunerea propunerilor de proiecte


27
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

În vederea participării la competiţie, participanţii au obligativitatea înscrierii


prealabile în Registrul Central al Potenţialilor Contractori (RCPC). Detaliile privind
modalitatea de înscriere în RCPC se afişează pe situl
http://www.mct.ro/rpc/home.jsp .

Propunerea de proiect va fi transmisă, atât în format electronic, cât şi pe suport


hârtie

Documentele necesare întocmirii unei ofertei de proiect sunt prezentate sintetic in tabelul următor:
Nr. Anexa Nr. de Regimul
Denumirea documentului
crt exemplare documentului
Documente insotitoare
1 Adresa de inaintare 1/proiect Obligatoriu
Declaratie de conformitatea a versiunilor 1/proiect Obligatoriu
2
elecrtonica si suport hartie 1/proiect Obligatoriu
3* Imputernicire 1/proiect Obligatoriu
4 Declaratie de nefinantare Anexa 2 1/institutie Obligatoriu
5* Declaratia privind ajutorul de stat
Declaratia privind aplicarea regimului de 1/institutie Unde este cazul
6
protectie a informatiilor clasificate

Formularele A si B
7 Formularul A1 - Informaţii financiare generale 1/proiect Obligatoriu
Formularul A2 - Profilul organizaţiilor 1/institutie Obligatoriu
8
participante 1/proiect Obligatoriu
9 Formular A2.1- Lista de personal 1/persoana
Obligatoriu
10 Formular A2.2 - Curriculum Vitae Anexa 2 relevantă
11 Formular A2.3 - Lista echipamentelor 1/proiect Obligatoriu
12* Formular A3 – Planul de realizare a proiectului 1/proiect Obligatoriu
13* Formular B – Descrierea detaliata a proiectului 1/proiect Obligatoriu

3*Imputernicirea este documentul în baza căruia partenerii desemnează coordonatorul de proiect, şi îşi asumă
sarcinile şi responsabilităţile ce le revin ca parteneri la realizarea proiectului, inclusiv cele prevazute in planul
de realizare. Împuternicirea poate fi semnată separat de coordonatorul ofertei cu toti partenerii din proiect sau
cu fiecare participant în parte.
În cazul în care oferta de proiect este selectata pentru finanţare, coordonatorul proiectului are obligatia de a
incheia cu partenerii din consortiu Acordul ferm de colaborare.
Împuternicirea nu are un format impus, acesta se stabileşte de către partenerii din consorţiu.
Autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate privind orice eventuale
neînţelegeri care ar putea să apară între parteneri

5*Declaraţia privind ajutorul de stat: fiecare partener va declara pe propria


răspundere neimplicarea/ implicarea prin proiect a ajutorului de stat pentru cercetare-
dezvoltare.

În caz afirmativ, se vor specifica în declaraţie prevederile de finanţare aplicabile pentru


proiect, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Cap. 1.6 [25;26]) (cote de
finanţare, pe categorii de activităţi CD) si in conformitate cu tabelul numarul 3 din Anexa
4 a prezentului document.

12*Formularul A3 - In faza de oferta de proiect planul de realizare poate fi semnat


numai de coordonatorul ofertei de proiect.

13*Formularul B va fi redactat atât în limba română cât şi în limba engleză.


28
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

2.6.1. Structura si modul de prezentare a ofertei de proiect pe suport


de hârtie

Oferta de proiect pe suport de hârtie va fi introdusa intr-un plic cu burduf care va


conţine:

● Un dosar de plastic cu documentele însoţitoare, aşezat în ordinea


menţionată în tabelul anterior.
● Un dosar de plastic cu formularele A.
● Un dosar de plastic cu formularele B (româna si engleză).
● CD-ul – cu oferta de proiect in format electronic.
Pe plicul cu burduf se vor înscrie:

● Denumirea programului/ Modulului: Programul 2 – CAPACITĂŢI / Modulul….

● Domeniul de cercetare şi codificarea domeniului de cercetare.

● Tipul proiectului.

● Numărul alocat la înregistrarea on-line.

● Acronimul ofertei de proiect.

● Instituţia coordonatoare.

Adresa de înaintarea propunerii de proiect, semnată de reprezentantul


autorizat al instituţiei ofertante, va preciza elementele de identificare prezentate
mai sus, şi faptul că nu există diferenţe între versiunea electronică şi
propunerea de proiect prezentată pe suport hârtie.

2.6.2. Structura si modul de prezentare a ofertei de proiect in format


electronic

CD-ul va conţine documentele ofertei în fişiere structurate în următorul mod:

● Un fişier care să conţină Fişa de însoţire (format rtf). Denumirea fişierului


va fi “numărul alocat la înregistrarea on line - FI”. (Exemplu: 0036–FI.rtf)

● Un singur fişier in format PDF, care să conţină toate formularele A (A1, A2,
A2.1, A2.2, A2.3, A3), formularul B în limba română, precum şi formularul B
în limba engleză. Denumirea fişierului va fi „numărul alocat la înregistrarea
on line–formulare”. (Exemplu: 0036–formulare.pdf)

Procedura de depunere a ofertei de proiect

29
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Toate informaţiile referitoare la competiţiile aferente Programului 2, privind


calendarul competiţional, termenele limită, modălităţile de înregistrare şi
depunere on-line a ofertelor de proiecte etc. vor fi afişate pe site-ul competiţiei:
www.mct.ro/pn2/capacitati.

Participanţii la competiţie, prin coordonatorii de proiect, trebuie să se


înregistreze şi să depună on-line ofertele de proiecte cu care doresc sa participe
la competiţie, pana la termenul limită stabilit prin calendarul competiţiei. Pe baza
înregistrării on-line participanţii la competiţie vor fi programaţi pentru depunerea
ofertelor de proiecte atât on-line cat si in format electronic (CD) si pe suport
hârtie.

Fişierele PDF depuse on-line, conţinând oferta de proiect, vor fi folosite în


procesul de evaluare on-line.

În cazul în care nu este respectata procedura de depunere a ofertelor de proiect,


acestea vor fi descalificate.

In cazul apariţiei unor probleme tehnice, la înregistrarea on-line a ofertelor de


proiect, Autoritatea Contractantă va anunţa modalitatea de rezolvare a acestora.

Modalitatea de transmitere a ofertei de proiect (prin poştă, prin curier), precum


şi responsabilitatea depunerii în termenul stabilit revine, în totalitate,
ofertantului.

3. EVALUAREA SI SELECTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

3.1. Verificarea condiţiilor de eligibilitate

În această fază, autoritatea contractantă verifică, în condiţii de păstrare a


confidenţialităţii, dacă sunt îndeplinite:

– Condiţiile de eligibilitate referitoare la participanţi (cele generale,


precum şi cele precizate la fiecare modul);
– Condiţiile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte (cele menţionate
la Cap. 2.5.4).

Notă: Ofertele de proiect care nu îndeplinesc condiţiile de prezentare impuse,


vor fi declarate neeligibile.

30
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

3.2Evaluarea propunerilor de proiecte


Ofertele de proiect care au fost declarate eligibile vor fi supuse procedurii de
evaluare în vederea selectării pentru finanţare.

3.2.1. Procedura de evaluare

3.2.1.a Procedura generală de evaluare a propunerilor de proiecte

Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează într-o singură etapă, care se


desfăşoară în două faze:

a) Faza evaluării individuale. Fiecare evaluator din panel acordă un punctaj


pentru fiecare criteriu examinat în etapa respectivă şi consemnează un
comentariu ataşat notei (Fişa de evaluare individuală). Comentariul este
obligatoriu şi va conţine punctele tari, punctele slabe ale propunerii de proiect,
precum şi recomandările în cazul în care propunerea este recomandată pentru
finanţare.

În cazul în care diferenţa între punctajele individuale acordare nu este mai mare
de 10 puncte, punctajul final este dat de media aritmetică a punctajelor
individuale. Dacă diferenţa este mai mare de 10 puncte, se trece nota stabilită
prin consens la faza evaluării în panel.

b) Faza evaluării în panel. Evaluatorii din panel elaborează un raport de


consens privind notele, comentariile şi recomandările privind propunerea în
cauză. În condiţiile în care în panel nu există consens, se face evaluarea într-un
alt panel. Raportul de consens privind evaluarea propunerii de proiect se
întocmeşte de către unul dintre evaluatori, desemnat de responsabilul de panel
şi este contrasemnat de către membrii panelului şi responsabilul de panel.
Raportul de consens, fără elementele care ar putea conduce la identificarea
persoanelor care l-au elaborat, se transmite persoanei responsabile pentru
realizarea proiectului(director de proiect) din partea organizaţiei care a depus
proiectul la adresa de e-mail sau fax prevăzută în formularul A2 al organizaţiei
care asigură conducerea proiectului.

3.2.1.b Procedura de evaluare a proiectelor de susţinere a participării


la proiecte internaţionale (Modulul III)

Proiectele câştigate şi selectate pentru finanţare în cadrul programelor internaţionale/ apelurilor


tematice comune cu alte ţări se consideră selectate şi nu mai intră în evaluare.
Nivelul finanţării aprobate va face obiectul unei analize separate.

31
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

3.2.1.c Procedura de evaluare a proiectelor de susţinere a reprezentării


României în cadrul organismelor ST internaţionale (Modulul IV)

Solicitările de finanţare pentru aceste proiecte (Modulul IV) sunt analizate şi


evaluate periodic de către o comisie special constituită prin Decizie ANCS, pe
baza criteriilor de evaluare din Anexa 3c – Criterii de evaluare pentru proiectele
de susţinere a reprezentării României în cadrul organismelor ST internaţionale.

3.2.2 Criteriile de evaluare


Pentru evaluarea proiectelor se utilizează seturile de criterii şi grilele de evaluare
prezentate în Anexa 3 - Criterii de evaluare, respectiv:

Anexa 3 a - Criteriile de evaluare pentru proiecte de investiţii pentru


dezvoltarea infrastructurii CDI .

Anexa 3b - Criteriile de evaluare pentru proiecte suport pentru creşterea eficienţei şi a


impactului activităţilor CDI.
Anexa 3c - Criterii de evaluare pentru proiectele suport de susţinere a reprezentării României în
cadrul organismelor ST internaţionale.
Notă: în cazul evaluării proiectelor de la Modulele I (proiecte de investiţii) şi II (proiecte suport
CDI), operează criteriul de conformitate cu programul “Cercetare de Excelenţă-CEEX”, integrat în
grilele de evaluare respective. Conform criteriului, directorii de proiect care au obţinut proiecte
finanţate prin programul CEEX şi nu au depus oferte la Programul Cadru 7 pentru CDI al Uniunii
Europene vor avea, la evaluare, un deficit de 5 puncte (din totalul de 100).
Directorii de proiect au obligaţia să precizeze situaţia în care se află, prin completarea unui tabel de
forma celui de mai jos, aflat în formularul B (descrierea detaliată a propunerii de proiect), pct.5
(managementul proiectului).

Directorul de proiect Depunere proiect la PC 7


DA NU

Finanţare DA Se acordă 5p Se acordă 0p


prin CEEX NU Se acordă 5p Se acordă 5p

3.3. Clasificarea şi selectarea propunerilor de proiect

3.3.1. Procedura generală de clasificare şi selectare a propunerilor de


proiecte

32
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Propunerile de proiecte declarate eligibile, dar care nu întrunesc punctajul


minim cerut la cel mult unul dintre criteriile de evaluare, sau nu obţin 70
de puncte, nu vor fi clasificate.
Propunerile de proiecte care se pot clasifica sunt încadrate, în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut, în Lista propunerilor de proiecte. Din
această listă, propunerile a căror finanţare nu poate fi acoperită, din resursele
bugetare disponibile, constituie în ordinea descrescătoare a punctajului, Lista
de rezervă. Fiecare modul al programului “CAPACITĂŢI” va avea câte o astfel de
listă.
Lista de rezervă va cuprinde proiectele care pot fi finanţate în limita unor
eventuale surse financiare suplimentare ale programului.

Lista propunerilor de proiecte care se pot finanţa şi Lista de rezervă se vor


supune aprobării Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

Notă: în cadrul Modulelor I şi II, dacă unui anumit director de proiect i-au fost
selectate pentru finanţare mai multe propuneri de proiecte, atunci acesta nu
poate primi finanţare decât cel mult un proiect pentru fiecare modul,
conform opţiunii pe care va fi invitat să o facă.

3.3.2. Selectarea proiectelor de susţinere a participării la proiecte


internaţionale

Proiectele selectate pentru finanţare la Modulul III se înscriu în Lista proiectelor


de susţinere a participării la proiecte internaţionale (listă separată), care se
supune aprobării Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

3.4. Contestaţii
Se vor admite doar acele contestaţii care fac referiri la vicii de procedură.

Contestaţiile se depun sau se transmit conducătorului de program, în formă


scrisă, în termenul stabilit prin anunţul privind cererea de propuneri de proiecte
şi prin procedurile stabilite prin Normele metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1265 din 2004.
Contestaţiile se rezolvă în conformitate cu prevederile acestor norme.

4. CALENDARUL COMPETIŢIEI – Competiţia 1

Calendarul competiţiei este următorul:

- Termen limită de depunere a propunerilor de proiect: 29 iunie 2007.


33
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

- Data estimată a publicării rezultatelor evaluării: 23 iulie 2007.


- Data estimată a semnării contractelor: 6 august - 10 septembrie 2007.

PUNCTE DE CONTACT

Alte informaţii se pot obţine de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare


Ştiinţifică, Bucureşti 010362, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, et.3, cam. 312
bis, tel. 319 2326 / 295 precum şi la adresele:

• www.mct.ro privind depunerea propunerilor de proiecte, desfăşurarea


competiţiei şi calendarul competiţional;

• www.mct.ro/capacitati pentru depunerea în format electronic a propunerilor


de proiecte;

Persoană de contact şi întrebări: Eugen Scarlat, la adresa capacitati@mct.ro.

34
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

ANEXE

Anexa 1a – Definiţiile unor categorii de activităţi şi cheltuieli admise în


cadrul programului

Categoriile de activităţi admise sunt definite conform prevederilor din Legea


nr. 324/ 2003 pentru aprobarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică.

– Activitatea de cercetare aplicativă este orientată spre lărgirea cunoştinţelor, cu


scopul de a utiliza aceste cunoştinţe pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau
servicii ori pentru a îmbunătăţi semnificativ produsele, procesele sau serviciile
existente,
– Activitatea de dezvoltare precompetitivă este orientată spre transformarea
rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru produse,
procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătăţite, chiar dacă acestea sunt
destinate vânzării ori utilizării, incluzând şi fabricarea prototipului iniţial, care nu
poate fi utilizat în scopuri comerciale. Aceasta poate include formularea conceptului şi
a schiţelor pentru alte produse, procese sau servicii şi a proiectului demonstrativ ori a
proiectelor-pilot, cu condiţia ca asemenea proiecte să nu fie utilizate pentru aplicaţii
industriale sau în scopuri comerciale. Activitatea de dezvoltare precompetitivă nu
include schimbările periodice ale produselor, liniilor de producţie, procesului de
fabricaţie, serviciilor existente şi ale altor operaţii în derulare, chiar dacă aceste
schimbări constituie îmbunătăţiri.
– Diseminarea reprezintă transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici,
precum şi cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-
şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative
– Transferul tehnologic reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază
contractuală, pentru a disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite
cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente specifice, în scopul introducerii în
circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale şi
servicii
– Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate,
conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi
culturală.
– Activitatea de dezvoltare precompetitivă este orientată spre transformarea
rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru produse,
procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătăţite, chiar dacă acestea sunt
destinate vânzării ori utilizării, incluzând şi fabricarea prototipului iniţial, care nu
poate fi utilizat în scopuri comerciale. Aceasta poate include formularea conceptului şi
a schiţelor pentru alte produse, procese sau servicii şi a proiectului demonstrativ ori a
proiectelor-pilot, cu condiţia ca asemenea proiecte să nu fie utilizate pentru aplicaţii
industriale sau în scopuri comerciale. Activitatea de dezvoltare precompetitivă nu
include schimbările periodice ale produselor, liniilor de producţie, procesului de
fabricaţie, serviciilor existente şi ale altor operaţii în derulare, chiar dacă aceste
schimbări constituie îmbunătăţiri.

35
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

– Diseminarea reprezintă transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici,


precum şi cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-
şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative
– Transferul tehnologic reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază
contractuală, pentru a disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite
cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente specifice, în scopul introducerii în
circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale şi
servicii
– Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate,
conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi
culturală.

Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare


a inovării, finanţate de la bugetul de stat: ANEXA 1 la Hotărîrea Guvernului nr.
1.579 din 18 decembrie 2002

Cheltuieli pentru:

1. Cercetare-dezvoltare, inovare si demonstrare

1.1. Cercetare fundamentala

1.2. Cercetare precompetitiva

1.3. Cercetare competitiva

1.4. Dezvoltare tehnologica

1.5. Demonstrare

1.6. Cercetare aplicativa

1.7. Transfer tehnologic

1.8. Stimularea inovarii

1.9. Altele similare

2. Diseminare de informatii

2.1. Retele de calculatoare

2.2. Software

2.3. Publicatii specifice domeniului stiintei, tehnologiei si inovarii

2.4. Alte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afis, brosura, panou de prezentare,
foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagina web

2.5. Carti, tratate, dictionare, enciclopedii, compendii, manuale si altele asemenea

36
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

2.6. Altele

3. Manifestari

3.1. Atelier de lucru

3.2. Masa rotunda, colocviu

3.3. Sesiune de comunicari stiintifice

3.4. Simpozion

3.5. Conferinta

3.6. Congres

4. Imagine

4.1. Actiuni promotionale

4.2. Publicitate

4.3. Reclama

4.4. Materiale si obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii si altele asemenea,
necesare marcarii anumitor evenimente

4.5. Altele asemenea

5. Dezvoltarea cunostintelor

5.1. Cursuri si instruiri

5.2. Seminarii

5.3. Vizite de studiu

5.4. Stagii de pregatire

5.5. Documentatii

5.6. Acces la instalatii nationale

5.7. Altele

6. Stimularea cercetarii

6.1. Granturi/Burse

6.2. Premii

6.3. Mobilitate, inclusiv internationala

6.4. Altele similare

7. Constructie si dezvoltare institutionala si excelenta tehnologica

7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare si parti ale acestora

37
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

7.2. Calculatoare electronice, echipamente periferice

7.3. Aparatura, birotica si mobilier

7.4. Stand de proba, testare

7.5. Autolaborator

7.6. Studii legate de obiective de investitii

8. Evaluarea performantelor

8.1. Testare, verificare, incercari

8.2. Masuratori

8.3. Analize

8.4. Omologari

8.5. Altele similare

9. Parteneriat international

9.1. Programe internationale si bilaterale

9.2. Taxe de participare, cotizatii

9.3. Manifestari internationale

9.4. Invitati straini

9.5. Altele similare

10. Sinergie si dezvoltare locala

10.1. Parc stiintific/tehnologic

10.2. Centru de inovare si incubare

10.3. Centru de transfer tehnologic

10.4. Centru de legaturi cu industria

10.5. Centru de difuzie a inovarii

10.6. Centru de informare

10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane

10.8. Altele

11. Stimularea intreprinderilor si difuzia inovarii

11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum


ar fi:

11.1.1. Subventionarea dobanzii la credit sau a dobanzii si a unei parti din credit

38
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

11.1.2. Participarea la capital

11.1.3. Capital de risc

11.1.4. Capital de start

11.1.5. Microcredit

11.1.6. Granturi

11.1.7. Altele

11.2. Sprijin pentru achizitia de brevete si licente

11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan national si international

11.4. Proiect tehnologic inovativ

11.5. Altele

12. Demonstrarea si valorificarea rezultatelor

12.1. Actiuni promotionale pentru cunoasterea rezultatelor

12.2. Stand de prezentare

12.3. Targ si expozitie interna/internationala

12.4. Altele

13. Servicii

13.1. Conducere de program/proiect

13.2. Consultanta/asistenta tehnica

13.3. Expertiza

13.4. Monitorizare

13.5. Evaluare

13.6. Anchete

13.7. Audit

13.8. Depozitare

13.9. Servicii de traducere, instruire, tiparire, editare, multiplicare, difuzare, paza,

intretinere, reparatii

13.10. Altele

14. Sprijin logistic

14.1. Transport

14.2. Diurna

39
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

14.3. Cazare

14.4. Combustibil

14.5. Masa oficiala

14.6. Tratatie

14.7. Asistenta medicala de urgenta

14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-stiintific sau istoric

14.9. Cadouri/suveniruri

14.10. Amenajare spatiu, design

14.11. Inchiriere de sali, echipamente, autovehicule, inchiriere de spatii de cazare, spatii


de depozitare, altele

14.12. Telecomunicatii si posta etc.

14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile

14.14. Taxe vamale, coletarie

14.15. Altele.

NOTA: Alte cheltuieli cu caracter complementar, necesare realizarii programelor si


proiectelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii si acceptate la finantare, de
natura: cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, dotari independente si studii centru
obiective de investitii, sunt cuprinse in anexa nr. 2 la normele metodologice si se
finanteaza, de asemenea, din bugetele programelor/proiectelor.

40
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 1b/ Lista domeniilor CD prioritare

COD Domeniul prioritar


1 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
1.1 Informatica teoretică şi ştiinţa calculatoarelor
1.2 Sisteme informatice avansate pentru e-servicii
1.3 Tehnologii, sisteme şi infrastructuri de comunicaţii
1.4 Inteligenţa artificială, robotica şi sistemele autonome avansate
1.5 Securitatea şi accesibilitatea sistemelor informatice
1.6 Tehnologii pentru sisteme distribuite şi sisteme încorporate
1.7 Nanoelectronica, fotonica şi micro-nanosisteme integrate
2 Energie
2.1 Sisteme şi tehnologii energetice durabile; securitatea energetică
3 Mediu
3.1 Modalităţi şi mecanisme pentru reducerea poluării mediului
3.2 Sisteme de gestionare si valorificare a deşeurilor; analiza ciclului de viaţă al
produselor şi ecoeficienţă
3.3 Protecţia şi reconstrucţia ecologică a zonelor critice şi conservarea ariilor protejate
3.4 Amenajarea teritoriului. Infrastructură şi utilităţi
3.5 Construcţii
4 Sănătate
5 Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
6 Biotehnologii , biologie şi genetică
7 Materiale, procese şi produse inovative
7.1 Materiale avansate
7.2 Tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale
7.3 Tehnologii şi produse mecanice de înaltă precizie şi sisteme mecatronice
7.4 Tehnologii nucleare
7.5 Produse şi tehnologii inovative destinate transporturilor şi producţiei de automobile
8 Spaţiu si securitate
8.1 Explorări spaţiale
8.2 Aplicaţii spaţiale
8.3 Tehnologii şi infrastructuri aerospaţiale
8.4 Tehnici pentru securitate
8.5 Sisteme şi infrastrutura de securitate
9 Cercetare socio-economică şi umanistă
9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru
competitivitate organizaţională
9.2 Calitatea educaţiei
9.3 Calitatea ocupării
9.4 Capitalul uman, cultural şi social
9.5 Patrimoniul material / nonmaterial, turismul cultural; industriile creative
9.6 Inegalităţi socio-umane; disparităţi regionale.
9.7 Tehnologie, organizaţie şi schimbare culturală
9.8 Locuirea
10 Ştiinţe de bază
10.1 Matematică
10.2 Chimie, mediu şi ştiinţa materialelor
10.3 Fizică şi fizică tehnologică
10.4 Fizică nucleară (fuziune, fisiune )
41
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

10.5 Geologia şi fizica atmosferei


10.6 Domenii de graniţă (modelarea proiectelor fizice, chimice, biologice şi geologice,
monocompozite, fizica interiorului pământului, a mediului şi spaţiului cosmic

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Notă explicativă

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND MODUL DE COMPLETARE

A FORMULARELOR PENTRU PROPUNEREA DE PROIECT

1. Numărul de înregistrare va fi dat de conducătorul de program: Ministerul Educaţiei , Cercetării şi


Tineretului.
Acronimul propunerii de proiect se stabileşte de către conducătorul de proiect.
2. Tipul proiectului:
• PI Proiecte de investiţii, la Modulul I
• PS Proiecte suport: PS/CDI la Modulul II, PS/FOI la Modulul IV.
• FPI Finanţarea participării în proiecte internaţionale (PC 7, Euratom) la Modulul III
3. Parteneri implicaţi în proiect - Proiectul poate fi propus, realizat şi/sau
finanţat în comun de un grup de ofertanţi asociaţi (parteneri) care pot fi
persoane juridice sau fizice.

4. Durata proiectului propus se poate întinde pe mai mulţi ani, fără a depăşi,
însă, durata maximă, exprimată în luni, prevăzută pentru tipul de proiect
respectiv.

5. Numele abreviat al organizaţiei - Pentru fiecare organizaţie parteneră la


proiect este utilizată denumirea sa legală şi un nume abreviat.

5. Codorganizaţie - Fiecare organizaţie partener la proiect, persoană juridică


sau fizică, îşi atribuie un cod pe care îl păstrează pe toată durata proiectului

6. Tipul organizaţiei :

• ROR - organizaţie cu profil de cercetare-dezvoltare;


• UNI - instituţie de învăţământ superior;
• IND - agent economic (care nu are cercetare-dezvoltare ca
obiect principal de activitate);
• ALT - alte categorii.
6.1. Mărimea organizaţiei - se foloseşte numai în cazul în care figurează drept criteriu de
eligibilitate în cadrul programului sau pentru realizarea unui anumit obiectiv al acestuia. Se
referă la mărimea întreprinderii:
• IMM - întreprindere mică şi mijlocie;
• IND - întreprindere mare.

42
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

6.2. Tip de persoană juridică:


• INCD - institut naţional de cercetare-dezvoltare
• I-AR - institute din cadrul Academiei Romane,
• I-AS, AGR, AM - institute coordonate de ASAS, Ministerul Agriculturii, Academia de
Ştiinţe Medicale
• IP - instituţie publică
• UNI - instituţii de învăţământ superior
• ONG - organizaţie neguvernamentală (asociaţii, fundaţii, etc)
7. Rolul/ funcţia organizaţiei în cadrul proiectului, şi anume:

• CO - conducător de proiect;
• P - partener

43
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A1

Formular A1: Informaţii financiare generale despre propunerea de proiect

Programul Capacităţi / Modul I, II


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

A1 - INFORMATII FINANCIARE GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE


PROIECT1)

Numărul Propunerii
Titlul complet Domeniul prioritar
al propunerii de cercetare – COD
-*)
Anul începerii proiectului 2007 Anul finalizării Durata (luni)
proiectului

Parteneri implicaţi în proiect

Mii lei

Numele Tip Fonduri Fonduri din surse Costuri


abreviat al organizaţi solicitate totale
de finanţare, altele
organizaţiei e
de la bugetul decât cele de la bugetul
programului programului
Surse Alte surse
proprii
Conducător a) a) a) a)
de Proiect b) b) b) b)

Partener 1 a) a) a) a)
b) b) b) b)

Partener 2 a) a) a) a)
b) b) b) b)

Partener i a) a) a) a)
b) b) b) b)

44
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

TOTAL a 1) a 2) a3) a 4)
b 1) b 2) b3) b 4)

Fonduri solicitate de la a) [a = (a1/ a4 )x100] %


bugetul
b) [b = (b1/ b4 )x100] %
programului din total
Fonduri din alte surse de a) {[a=(a2+a3)/a4]x100} %
finanţare din total *)
b) {[b=(b2+b3)/b4]x100} %
Propunerea de proiect reprezintă o continuare a unor lucrări care au fost finanţate DA NU
în cadrul altui program. În caz afirmativ, se vor indica, pe o pagina separată care se
va anexa prezentei propuneri, programul, anul, titlul lucrărilor respective şi
fondurile din care au fost finanţate.
a) în primul an bugetar al proiectului; b) pe toată perioada proiectului

*) Domeniul şi codul sunt menţionate în “Lista domeniilor prioritare”

45
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A2

Formular A2: Profilul organizaţiilor participante la proiect

Programul Capacităţi / Modul I, II, III, IV


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

A2 - PROFILUL ORGANIZAŢIEI PARTICIPANTE LA PROIECT

(câte un formular pentru fiecare organizaţie participantă)

Informaţii legale despre Organizaţia participantă


Rol/ funcţie Tip Cod
Denumirea
Organizaţiei
Numele abreviat Nr. de inregistrare în
RCPC
Activitate principală Domeniul S/T (UNESCO)
(CAEN)
Banca si nr. de
cont/subcont
Capital social / Patrimoniu
(în milioane lei)
Cifra de afaceri / Total venituri (din bilanţul contabil, în mii lei )
Realizat (în anul Estimat (anul curent)
anterior)
Personal Angajat în producţie în cercetare- în în
dezvoltare marketing/desfacere administraţi
e
Total
Studii
superioare
Sediul social
Localitate Judeţ/Secto
a r
Strada/Nr. Cod OP- Cod
CP
Reprezentant legal

46
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Titlu Funcţia
Nume Prenume
Nr. Nr. E-mail http:
telefon fax
Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul organizaţiei
Titlu
Nume Prenume
Nr.telef Nr. E-mail http:
on fax
Produse / Servicii principale

47
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A2.1

Formular A2.1: Lista echipei proiectului

Programul Capacităţi / Modul I, II


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

A2.1 - LISTA ECHIPEI PROIECTULUI

(un singur exemplar, pentru toată echipa, doar membri permanenţi, cu studii superioare)

Limbi Experien
Prenume, Funcţia în Profesia Vârst Specializ străine ţa
cadrul
NUME Angajat la a ări cunoscut
Proiectului *)
e
Conducator de proiect

Director/
conducător
proiect

Responsabil
ştiinţific
proiect ***)

Cercetător/
specialist

Responsabil
economic
proiect

Administrator
baze date

48
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Alte funcţii

Partener 1....n
………………….
*) Funcţiile sunt orientative, se trec funcţii specifice tipului de proiect
**) funcţie la nivelul conducătorului de proiect
***) funcţie la nivelul partenerilor din proiect

49
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A2.2

Formular A2.2: Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE (doar pentru persoanele relevante dintre membrii


echipei proiectului).

Funcţia in cadrul Programului:


1. Prenume :
2. Nume :

3. Data şi locul naşterii:


4. Cetăţenie:

5. Stare civilă:
6. Studii:

Instituţia
Perioada: de la (luna,
anul) până la (luna,
anul)
Grade sau diplome
obţinute
7. Titlul ştiinţific:
8. Experienţa profesională:

Perioada:
de la …(luna,
anul)
până la .(luna,
anul)
Locul:
Instituţia:
Funcţia:
Descriere:
9. Locul de muncă actual şi funcţia:
10 . Vechime la locul de muncă actual:
11. Brevete de invenţii:

50
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate (se anexează lista lucrărilor realizate sau publicate în
domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfăşurate în cadrul
proiectului):
13. Membru al asociaţiilor profesionale:
14. Limbi străine cunoscute:
15. Alte competenţe:
16. Specializări şi calificări:
17. Experienţa, relevantă pentru proiectul propus, acumulată în alte programe
naţionale/internaţionale:
Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la... până la...

18. Alte menţiuni:


19. Memoriu ataşat prezentului, cuprinzând activităţile şi experienţa relevante pentru
sarcinile care urmează a fi asumate în cadrul proiectului (max.3/4 pagină, Arial 10)
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

51
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A2.3

Formular A2.3: Lista echipamentelor necesare pentru realizarea proiectului

Programul Capacităţi / Modul I, II


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

FORMULAR A2.3 – LISTA ECHIPAMENTELOR NECESARE PENTRU REALIZAREA


PROIECTULUI
(enumerarea echipamentelor relevante puse la dispoziţie pentru proiect de fiecare partener în parte)

A2.3.a Existente

Partener 1
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie (%))

....................................
Partener 2
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie (%))

........................

A2.3.b De achiziţionat

Denumirea organizaţiei
Denumire echipament Caracteristici principale

....................................
Denumirea organizaţiei
Denumire echipament Caracteristici principale

52
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

........................

53
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A3.1

Formular A3.1: Planul de realizare a proiectului

Programul Capacităţi / Modul I, II


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului...................................................................................

- Structură cadru-

Încadrare Rezultate/ Necesar Necesar resurse financiare*) Categorii de cheltuieli


resurse conform HG
Etape/ conform Termene document (Valoare)
umane 1579/2002**),
Activităţi/ e de
A schemei de
Parteneri prezentar (om×luna
nul Din care
ajutor de ea ) A #) B ##) C
A #) B ##) C
rezultatel Total ###)
###)
stat***) or

2 Etapa I
007
Activitate I.1
54
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Partener 1
Partener 2
.................
2 Etapa II
008
… .................
*) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale

**) Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 şi valoarea în mii lei a acestora

***) Încadrarea se va face în conformitate cu Anexa 4, ţinând cont de tipurile şi de scopul activităţilor desfăşurate.

#) Finanţare din buget program; ##) Finanţare din alte surse interne (naţionale); ###) Finanţare din surse externe (UE, etc)

Funcţia, numele şi semnătura reprezentantului legal

Conducătorul de proiect, Partenerul 1, Partenerul 2, ...... Partenerul n Director de proiect

55
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A3.1/FPI

Formular A3.1: Planul de finanţare a proiectului

Programul Capacităţi / Modul III


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

PLAN DE FINANŢARE A PROIECTULUI INTERNAŢIONAL

Denumirea proiectului...................................................................................

Încadrare Necesar resurse financiare *)

conform Document (Valoare)


e de Din care
schemei A #) B ##) C ###)
prezentar
de Total
An Etape Termene ea
ul ajutor de rezultatel
stat**) or
2 Etapa I
007

56
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Prefinantare
(avans)/
Rambursare
(Decontare)

ZZ – LL- AAAA
2 Etapa II
008
Prefinantare
(avans)/
Rambursare
(Decontare)

ZZ – LL- AAAA
2 Etapa III
009
Prefinantare
(avans)/
Rambursare
(Decontare)

ZZ – LL- AAAA
*) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale

**) Încadrarea se va face în conformitate cu Anexa 4, ţinând cont de tipurile, scopul şi valoarea activităţilor desfăşurate.

#) Finanţare din buget program; ##) Finanţare din alte surse interne (naţionale); ###) Finanţare din surse externe (UE,
etc)

Funcţia, numele şi semnătura reprezentantului legal

Conducătorul de proiect, Director de proiect

57
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A3.2

Formular A3.2: Cronologia activităţilor

Programul Capacităţi / Modul I, II


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI – Durata de realizare / activităţi

Denumirea proiectului.........................................................................................................

Obiectiv/ Anul 1 Anul 2 Anul 3


activităţi *
Luna Luna … Luna n Luna 1 … Luna m Luna 1 … Luna p
1 2
Obiectiv 1
Activitate
I.1
Activitate

58
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

I.2

*) Activităţile corespund cu cele din formularul A3.1

59
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular A3.1/ FOI

Formular A3.1/ FOI: Planul de realizare a proiectului

Programul Capacităţi / Modul IV


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI de susţinere a reprezentării României în cadrul organismelor ST


internaţionale
Denumirea proiectului...................................................................................

- Structură cadru-

Descriere pe Pe- Descriere Participanţi Necesar resurse financiare *) Categorii de


scurt a acţiunii rioada cheltuieli conform
pe scurt a români (Valoare)
HG 1579/2002**)
(Nume organism
A rezultatelor (Nume –
S/T – denumire
nul instituţie) A #) B C
acţiune) aşteptate la
finalul ##) ###)
acţiunii

60
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

(Ex: (Ex: Reprezenta Din care


nt 1 A #) B ##) C
Comitet Program Program de ###)
PC 7 – lucru PC 7 – ...................
Environment – Environmen .
Sesiune plenară ) t/ 2008
Reprezenta
revizuit)
nt n

Total, din care

Transport

internaţional/

intern, în ţara
gazdă
Diurnă
Cazare
Alte cheltuieli
*) Totalul fondurilor necesare pentru participare

**) Codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 2 din HG 1579/ 2002 şi valoarea acestora (transport internaţional/ intern, în ţara
gazdă, diurnă, cazare, alte cheltuieli)

#) Finanţare din buget program; ##)Finanţare din alte surse interne (naţionale) ###)Finanţare din surse externe (UE, etc)

Funcţia, numele şi semnătura reprezentanţilor legali

Conducătorul unităţii, Director de proiect

61
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular B

Formular B: descrierea detaliată a proiectului (varianta în limba engleză se va prelua după


cel în limba română, urmărind structura acestuia).

Programul Capacităţi / Modul I, II


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

B - DESCRIEREA PROPUNERII DE PROIECT

(în limbile română şi engleză)

A nu se depăşi 15 pagini, Arial 11 sau Times New Roman 12, spaţiere la un


rând

1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII


1.1. Titlul complet al propunerii şi acronimul

2. REZUMATUL PROIECTULUI
(maxim o pagină).

3. RELEVANŢA PROIECTULUI
3.1. Încadrarea proiectului în domeniile prioritare de cercetare ale Strategiei
Naţionale.
3.2. Încadrarea proiectului în obiectivele fundamentale ale programului 2.
Capacităţi.

62
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

4. DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ A PROIECTULUI


4.1. Scurtă prezentare a realizărilor în domeniul ST precizat, la nivel naţional şi
internaţional.

4.2. Obiectivele generale şi specifice ale proiectului.

4.3. Schema de realizare, rolul şi responsabilităţile fiecărui participant (în acord


cu Planul de realizare a proiectului-formularul A3.1).

4.4. Modalităţi de utilizare a rezultatelor proiectului (estimarea rezultatelor


aşteptate, beneficii preconizate), potenţiali beneficiari, atragerea tinerilor.

4.5. Precizări privind repartizarea drepturilor de proprietate/ acces între


partenerii de proiect.

4.6. Diseminarea rezultatelor condiţiile de acces pentru terţi (program de acces,


documentaţii disponibile, condiţii/ costuri de acces, personalul care asigură
utilizarea etc.).

4.7. Modul în care investiţia conduce la implicarea în proiecte


internaţionale/europene.

5. IMPACTUL GENERAT DE PROIECT


5.1. Impactul tehnologic/ ştiinţific: contribuţia proiectului la cercetarea naţională,
gradul de noutate şi complexitate al soluţiilor propuse, în relaţie cu investiţia
făcută (caracteristicile echipamentului achiziţionat/ laboratorului dezvoltat).

5.2 Impactul economic/ social, oportunităţi de servicii ST,pentru dezvoltare


socio-economică regională ca urmare a investiţiilor în infrastructura de CDI,
rolul ştiinţei în societate etc.

5.3. Impactul aspra calităţii mediului şi conservarea resurselor naturale, stării de


sănătate etc.

6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
6.1. Conformitatea cu CEEX: se va specifica în mod expres dacă directorul de proiect a finalizat
sau/şi are în derulare proiect CEEX (modulele I sau III) şi dacă a depus sau nu propunere de
proiect la PC7 (în calitate de conducător sau de partener).
Depunere proiect la PC 7
DA NU

Finanţare DA Se acordă 5p Se acordă 0p

63
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

prin CEEX NU Se acordă 5p Se acordă 5p

6.2. Experienţa conducătorului/echipei în manageriatul proiectelor naţionale şi internaţionale (metode


de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea proiectului, corelat cu cerinţele
schemei de realizare a proiectului şi defalcarea pe activităţi).

7. RESURSE NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI


7.1. Necesarul de resurse umane, expertiza acestora pentru proiect.

7.2. Necesarul de resurse materiale şi financiare necesare realizării proiectului.

7.3. Modul de alocare şi de utilizare a resurselor în funcţie de obiectivele


proiectului, conform cu etapele/ fazele de realizare propuse.

64
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular B/ FPI

Proiect de finanţare a participării la proiecte internaţionale

Programul Capacităţi / Modul III


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

B - DESCRIEREA PROPUNERII DE PROIECT

(în limbile română şi engleză)

1. TITLUL COMPLET AL PROIECTULUI INTERNAŢIONAL


1.1. Titlul complet al proiectului original (depus la Comisia Europeană) şi
acronimul (în limba engleză), conform copiei contractului (anexat).

1.2. Titlul propunerii şi acronimul (în limba română – în principiu, este traducerea
celei de mai sus).

1.3. Obiectivul proiectului internaţional şi domeniul CDI în care se înscrie,


conform Strategiei Naţionale.

2. ACTIVITĂŢILE BENEFICIARULUI ROMĂN (extrase din contract)


2.1. Structura pachetelor de activităţi în sarcina beneficiarului român.

2.2.Copie după contractul cu CE (dacă este coordonator de proiect) sau după


documentul de acces la contract (dacă este partener la proiect)
2.3.Rezultatele activităţilor beneficiarului român.
2.4.Ponderea finanţării CE pentru beneficiarul român în totalul finanţării CE
pentru proiect (se ataşează copie după formularul A3.1 din „Project
Preparation Forms”).

65
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

3. PLANUL DE FINANŢARE
3.1. Ponderea finanţării solicitate, de la bugetul programului, în totalul finanţării
din partea CE pentru beneficiarul român.

3.2. Planul de finanţare, conform formularului A3.1/FPI (pe baza documentelor


prevăzute în contractul anexat).

66
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 2 - Formulare de ofertare/ Formular B / FOI

Susţinerea reprezentării României în cadrul organismelor ST


internaţionale

Programul Capacităţi / Modul IV


Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii

B - DESCRIEREA CADRULUI DE REPREZENTARE

(în limbile română şi engleză)

1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII


1.1. Titlul complet al propunerii şi acronimul

2. CARACTERIZAREA EVENIMENTULUI INTERNAŢIONAL


2.1. Descrierea cadrului de reprezentare (domeniul ST).

2.2. Necesitatea şi mandatul de participare, inclusiv precizarea condiţiilor de


nominalizare iniţială ca reprezentant din partea României.

2.3. Condiţiile financiare privind participarea: structura costurilor şi modul de


acoperire a acestora (sprijinul din partea organizatorilor, gradul de acoperire
a costurilor de către unitatea din care reprezentantul/ reprezentanţii români
fac parte)

67
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

68
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 3 - Criterii de evaluare/PI

Anexa 3 a - Criteriile de evaluare pentru proiecte de investiţii pentru


dezvoltarea infrastructurii CDI

Criteriul Punctaj Punctaj


maxim minim

pt. calificare
1. Relevanţa (criteriu eliminatoriu) 10 10
1.1 Propunerea se încadrează în domeniile prioritare de Da: se acordă Nu: se acordă
cercetare ale PN II? 5p 0p
1.2. În ce măsură propunerea se încadrează in obiectivele Da: se acordă Nu: se acordă
tipului de proiect? 5p 0p
2. Calitatea propunerii de proiect 30 25
2.1. Cât de clar sunt definite obiectivele propunerii?
2.2. În ce măsură contribuie proiectul la dezvoltarea domeniilor
ST?
2.3. Cât de coerente, adecvate şi practice sunt activităţile
propuse?
2.4. În ce măsură propunerea conţine indicatori verificabili în
mod obiectiv pentru rezultatele proiectului?
2.5 Care este capacitatea de integrare în programe şi proiecte
de cercetare comune cu entităţi similare la nivel internaţional
sau în platforme integrate?
3. Directorul de proiect 10 5
3.1. Se acordă 5p dacă:

a. Directorul de proiect are proiect în derulare/finalizat în


cadrul programului CEEX (modulele I sau III)şi a propus/
(5) (0)
participă la PC7

sau dacă

b. Directorul de proiect nu are proiect în derulare/finalizat în


cadrul programului CEEX (modulele I sau III)
3.2. Experienţa şi expertiza managerială
4. Calitatea echipei proiectului 20 10
4.1. În ce măsură echipa proiectului dispune de expertiză
ştiinţifică şi tehnică de înalt nivel?
4.2. Cât de satisfăcătoare sunt experienţa anterioară şi
capacitatea managerială a echipei (administrativ, financiar
etc.)?
4.3. În ce măsură este asigurat managementul cunoştinţelor
acumulate, al proprietăţii intelectuale şi al diseminării?

69
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

4.4. În ce măsură sunt respectate regulile privind impactul


asupra mediului şi etica profesională?
5. Impactul ştiinţific şi tehnologic al propunerii de 20 15
proiect
5.1. În ce masură propunerea generează efecte economice şi
sociale clare?
5.2. În ce măsură propunerea generează capacitate
competitivă pentru programele CDI internaţionale (în particular
europene etc.)?
5.3. . În ce măsură propunerea atrage/implică pe cercetatorii
tineri?
6. Resurse 10 5
6.1. În ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare şi
suficiente pentru implementarea proiectului?
6.2. În ce măsură bugetul este clar şi detaliat?
6.3. Cum sunt gestionate resursele pentru obţinerea
rezultatelor finale propuse?
TOTAL PROPUNERE 100 70

70
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 3 - Criterii de evaluare/PS-CDI

Anexa 3b - Criteriile de evaluare pentru proiecte suport pentru creşterea eficienţei şi a


impactului activităţilor CDI - Modulul II

Criteriul Punctaj Punctaj


maxim minim

pt. calificare
1. Relevanţa (criteriu eliminatoriu) 10 10

1.1 Propunerea se încadrează în domeniile prioritare de Da: se acordă Nu: se acordă


cercetare ale PN II? 5p 0p
1.2 Propunerea se încadrează in obiectivele tipului de proiect? Da: se acordă Nu: se acordă
5p 0p
2. Calitatea propunerii de proiect 30 20

2.1. Cât de clar sunt definite obiectivele propunerii?


2.2. În ce măsură contribuie propunerea la promovarea pe plan
international a domeniilor de cercetare acoperite de
propunerea de proiect?
2.3. În ce măsură activitaţile specifice prevăzute contribuie la
îndeplinirea obiectivelor proiectului?
2.4. În ce măsură propunerea conţine indicatori verificabili în
mod obiectiv pentru rezultatele proiectului?
3. Directorul de proiect 10 5
3.1. Se acordă 5p dacă:

a. Directorul de proiect are proiect în derulare/finalizat în cadrul


programului CEEX (modulele I sau III) şi a propus/ participă la
(5) (0)
PC7

sau dacă

b. Directorul de proiect nu are proiect în derulare/finalizat în


cadrul programului CEEX (modulele I sau III).
3.2. Experienţa şi expertiza managerială
4. Calitatea echipei proiectului 20 15
4.1. Structura echipei este conformă cu necesităţile planului?
4.2. Congruenţa: competenţa membrilor echipei este conformă
cu cerinţele posturilor din proiect?
5. Impactul proiectului 20 15
5.1. În ce măsură propunerea generează capacitate competitivă
pentru programele nationale în parteneriat international si
activitatile de cercetare – dezvoltare la nivel internaţional, în

71
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

particular la nivelul Uniunii Europene?


5.2. În ce măsură propunerea generează efecte sociale pozitive
(utilitatea ştiinţei, a activităţilor CDI etc.)?
5.3. În ce măsură propunerea atrage/implică pe cercetatorii
tineri?
6. Resurse 10 5

6.1. În ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare şi


suficiente pentru implementarea proiectului?
6.2. În ce măsură bugetul este clar şi detaliat?
6.3. Cum sunt gestionate resursele pentru obţinerea
rezultatelor finale propuse?
TOTAL PROPUNERE 100 70

72
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

Anexa 3 - Criterii de evaluare/PS-FOI

Anexa 3c - Criterii de evaluare pentru proiectele suport de susţinere a reprezentării României


în cadrul organismelor ST internaţionale

Punctaj Punctaj
Criteriul maxim minim

pt. calificare
1. Relevanţa domeniului ST (criteriu 10 10
eliminatoriu)
1.1. Domeniul ST se încadrează în Strategia Naţională Da: se acordă Nu: se acordă
CDI? 10p 0p
2. Impactul 20 15
2.1. În ce măsură participarea la evenimentul internaţional
generează, pentru România, capacitatea competitivă de a
accesa programele CDI ale UE?
2.2. În ce măsură cadrul de cooperare poate genera
avantaje economice durabile la nivel naţional şi european?
3. Evenimentul internaţional 20 10
3.1. Cât de clar sunt definite obiectivele reuniunii în raport
cu obiectivele generale şi obiectivele specifice programelor
corespunzătoare din PN II?
3.2. Cât de coerente, adecvate şi practice sunt activităţile
propuse la reuniune?
3.3. Care sunt riscurile neparticipării României la
reuniune?
3.4. Care este numărul şi nivelul de participare al celorlalţi
membri/parteneri?
4. Calitatea reprezentanţilor români 40 30
4.1. Excelenţa ştiinţifică (academică), prestigiul individual
4.2. Calitatea (certificarea) managerială şi economică
individuală
4.3. Calitatea echipei propuse (interdisciplinaritatea,
completitudinea, complementaritatea)
4.4. Capacitatea de comunicare
5. Resursele 10 5
5.1. Existenţa unui plan intern pentru valorificarea
rezultatelor participării.
5.2. În ce măsură rezultatele aşteptate justifică resursele
consumate.
TOTAL PROPUNERE 100 70
73
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007

74
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007
Anexa 4 - Schema de aplicare a ajutorului de stat

AJUTOR DE STAT
1. Finanţarea activităţilor fără caracter economic, aşa cum sunt precizate în secţiunea 3.1.1 din Cadrul comunitar privind
ajutorul de stat de CDI (323/2006), în universitati, institute de cercetare şi alte instituţii al căror scop principal este desfăşurarea
de activităţi CD şi diseminarea rezultatelor prin educaţie, publicare sau transfer tehnologic („research organizations”) nu
constitutie ajutor de stat dacă aceste activităţi sunt separate de cele cu caracter economic.

2. Pentru întreprinderi şi orice alte tipuri de beneficiari calificaţi ca întreprinderi în inţelesul art. 87(1) al Tratatului Comunităţii
Europene, cotele maxime de finanţare publică pe tipuri de activităţi sunt următoarele:

Proiecte de
cercetare Proiecte complexe Proiecte CDI orientate Proiecte suport
exploratorie
Tipul întreprinderii (1) : L M S L M S L M S L M S
Cercetare fundamentală 100% 100% 100% -
Cercetare industială 65% 75 80% 65% 75% 80 50% 60% 70% -
% % (2) (2) (2)
Dezvoltare - 40% 50% 60 25% 35% 45% -
experimentală % (2) (2) (2)
Studii de fezabilitate tehnică - 65% 75% 65% 75% 65% 75%
(pentru cercetare industrială 40% 50% 40% 50% 40% 50%
sau dezvoltare
experimentală)
Protejarea drepturilor de - 100% - 100% - 100% - 100%
proprietare intelectuală (în - 60% 70% - 60 70% - 60% 70% - 60 70%
funcţie de tipul de cercetare) % %
- - 35 45% - 35% 45% - 35 45%
% %

Inovare organizaţională şi - - 15% 25% 35% -


de proces în servicii (3)

75
Capacităţi-Pachet de informaţii-2007
Servicii suport şi de - - - Max.0,2 mil. - Max.0,2 mil.
consultanţă pentru Euro în 3 ani Euro în 3 ani
inovare

(1) Întreprinderile mici şi mijlocii (Small and Medium Enterprises) sunt cele definite conform Regulamentului CE nr 70/2001 sau
oricărui Regulament care îl înlocuieşte. Întreprinderile mari (Large Enterprises) sunt oricare alte întreprinderi care nu intră în
definiţiile din Regulamentul menţionat.

(2) Un procent de 15% poate fi adăugat până la un maxim de 80% dacă sunt respectate condiţiile de colaborare/diseminare din
secţiunea 5.1.3.(b) a Cadrului comunitar privind ajutorul de stat de CDI (323/2006).

(3) Este obligatorie colaborarea cu una sau mai multe întreprinderi mici sau mijlocii care deţin cel puţin 30% din costurile
eligibile ale proiectului.

3. Pentru proiectele de sprijinire a participării la programele internationale (ex. PC7-CE şi PC7-Euratom), finantarea publică de la
bugetul de stat va suplimenta finanţarea comunitară până la cotele maxime admise de ajutorul de stat. Pentru activităţile de
„Research and technological development” (RTD) din PC7 se vor aplica cota şi bonusurile aferente cercetării industriale din
Cadrul Comunitar privind ajutorul de stat de CDI, iar pentru activitatile de „Demonstration” se vor aplica cota şi bonusurile de la
dezvoltare experimentală. Activităţile şi proiectele finanţate integral sau prin lump-sum de la bugetul comunitar nu pot primi
finanţare suplimentară de la bugetul de stat.

76