Sunteți pe pagina 1din 8

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Legea contabilitii Nr.4 !"#III $in %4.%4.&' Monitorul Oficial al R.Moldova nr.28/321 din 25.05.

1995 Legea a fost republicat !n Monitorul Oficial nr.8"#90 din 23.05.2003 pag." art.398 Parlamentul adopt prezenta lege. Ca(itol)l I DISPOZIII GENERALE Art. *. - Prezenta lege sta !le"te pr!n#!p!!le metodolog!#e un!#e ale #onta !l!t$!! "! rapoartelor %!nan#!are& modul de organ!zare "! $!nere a #onta !l!t$!!& 'nto#m!re "! prezentare a rapoartelor %!nan#!are. Art. . - No$!un!le ut!l!zate 'n prezenta lege au urmtorul 'n$eles( opera$!un! e#onom!#e - #azur! ale a#t!)!t$!! de 'ntrepr!nztor "! ale altor a#t!)!t$! #are !n%luen$eaz asupra s!tua$!e! %!nan#!are a agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& ad!# asupra s!tua$!e! patr!mon!ulu!& #ap!talulu!& o l!ga$!!lor "! rezultatelor %!nan#!are ale a#estora* do#umentele +ust!%!#at!)e - a#te 'nto#m!te 'n s#r!s& #are ade)eres# sau autent!%!# opera$!un!le e#onom!#e& !n#lus!) d!spoz!$!!le "! perm!s!un!le #ondu#er!! ,propr!etarulu!- agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare pr!)!nd real!zarea lor* !n)entar!ere - #ontrolul "! autent!%!#area do#umentar a e.!sten$e! "! s!tua$!e! unur!lor mater!ale& altor unur!& de#ontr!lor "! o l!ga$!!lor ,dator!!lor- agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& pre#um "! e)aluarea )alor!# a patr!mon!!lor* #ont #onta !l - un!tate de az& #on%orm #re!a se grupeaz "! se psteaz !n%orma$!a despre opera$!un!le e#onom!#e "! alt !n%orma$!e a #onta !l!t$!!* #ontur! s!ntet!#e - re%le#tarea general!zat a opera$!un!lor e#onom!#e 'n )aloare neas#* #ontur! anal!t!#e - re%le#tarea detal!at a m!+loa#elor "! surselor at't 'n )aloare neas#& #'t "! numer!#* e)!den$ s!ntet!# "! anal!t!# - e)!den$ #are se $!ne respe#t!) pe #ontur!le s!ntet!#e "! anal!t!#e* plan de #ontur! #onta !le - total!tatea de #ontur! s!ntet!#e ale #onta !l!t$!!& sta !l!te 'n mod #ond!$!onat #on%orm anum!tor #r!ter!!* part!da du l - 'ns#r!ere a %!e#re! opera$!un! e#onom!#e 'n e.pres!e neas# #on#om!tent la de !tul unu! #ont "! #red!tul altu! #ont 'n a#eea"! sum* part!d s!mpl - re%le#tare un!lateral a opera$!un!! e#onom!#e #on%orm metode! /!ntrare!e"!re/* reg!stre #onta !le - ta ele 'nto#m!te 'n mod spe#!al ,+urnal-order-& s!tua$!e& ta el de #al#ul-& 'n #are se e%e#tueaz 'nreg!strr!le #onta !le despre opera$!un!le e#onom!#e pe #ontur!* standard #onta !l - do#ument normat!) #are sta !le"te regul! o l!gator!! sau re#omandr! pentru $!nerea #onta !l!t$!! 'n dez)oltarea pre)eder!lor prezente! leg!* o l!ga$!e %!nan#!ar "! #red!tar - o l!ga$!!le ,'mprumutur!le pr!m!te& 0'rt!!le de )aloare de #red!t& #am !!le a#ordate est.- #are tre u!e plt!te 'n de#ursul unu! #!#lu opera$!onal normal ,o !"nu!t- sau al unu! an& da# a#est #!#lu este ma! mare de un an. O l!ga$!!le #u termenul ma! mare de un an se #las!%!# la o l!ga$!! pe termen lung* patr!mon!u - total!tatea a#t!)elor #!r#ulante "! e.tra#!r#ulante ale 'ntrepr!nder!!* raport %!nan#!ar - !n%orma$!e %!nan#!ar s!stemat!zat pr!)!nd %a#tor!! #e !n%luen$eaz a#t!)!tatea agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atulu!& notarulu!& re%le#t'nd datele e)!den$e! #onta !le& %urn!z'nd ut!l!zator!lor de !n%orma$!e date despre starea %!nan#!ar& !nd!#ator!! a#t!)!t$!! "! %lu.ul m!+loa#elor ne"t! pentru per!oada de gest!une* !lan$ #onta !l - %orm a raportulu! %!nan#!ar #are #ara#ter!zeaz s!tua$!a patr!mon!al "! %!nan#!ar a agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare la %!nele ult!me! z!le a per!oade! gest!onare.
$%rt.2 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. +. - 1onta !l!tatea reprez!nt un s!stem #omple. de e)!den$& !n%ormare "! gest!une 'n aza #ru!a se determ!n !nd!#ator!! ne#esar! pentru 'nto#m!rea de#lara$!!lor& altor do#umente

ut!l!zate 'n )ederea #al#ulr!! "! a#0!tr!! !mpoz!telor& e%e#tur!! de#ontr!lor. 1a !nstrument pr!n#!pal al gest!un!! patr!mon!ulu!& sto#r!! "! anal!ze! rezultatelor o $!nute& #onta !l!tatea tre u!e s as!gure( a- 'nreg!strarea #ronolog!# "! s!stemat!#& prelu#rarea "! pstrarea !n%orma$!e! #u pr!)!re la patr!mon!u& #0eltu!el!le de %a r!#are "! #!r#ula$!e& de#ontr!le& o l!ga$!!le& dreptur!le "! rezultatele o $!nute& ut!l!zate at't pentru ne#es!t$!le propr!!& #'t "! 'n rela$!!le #u a#$!onar!!& #l!en$!!& %urn!zor!!& n#!le& organele %!s#ale "! alte persoane %!z!#e "! +ur!d!#e* - #ontrolul opera$!un!lor patr!mon!ale e%e#tuate& pro#edeelor de prelu#rare ut!l!zate "! al e.a#t!t$!! datelor #onta !le* #- %urn!zarea !n%orma$!e! ne#esare determ!nr!! patr!mon!ulu! na$!onal& e.e#utr!! ugetulu!& pre#um "! 'nto#m!r!! raportulu! %!nan#!ar pe ansam lul e#onom!e! na$!onale. Art. 4. - O !e#tul #onta !l!t$!! patr!mon!ulu! 'l #onst!tu!e unur!le mo !le "! !mo !le& re%le#tate 'n e.pres!e natural "! neas#& unur!le #u poten$!al e#onom!#& m!+loa#ele ne"t!& 0'rt!!le de )aloare& dreptur!le "! o l!ga$!!le patr!mon!ale& #0eltu!el!le& )en!tur!le "! rezultatele o $!nute& pre#um "! #!r#ula$!a "! mod!%!#r!le !nter)en!te 'n urma e%e#tur!! opera$!un!lor patr!mon!ale. Art.'. - ,2- Persoanele %!z!#e "! +ur!d!#e #are des%"oar a#t!)!tate de 'ntrepr!nztor& organ!za$!!le ne#omer#!ale& denum!te 'n #ont!nuare agen$! e#onom!#!& !nst!tu$!!le ugetare& a)o#a$!! "! notar!! s'nt o l!ga$! s organ!zeze "! s $!n #onta !l!tate propr!e 'n modul sta !l!t de prezenta lege "! de a#tele normat!)e respe#t!)e. ,3- 1ondu#torul agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atul& notarul s'nt o l!ga$! s numeas# pr!n ord!n persoanele responsa !le& 'n pro#esul e.er#!tr!! %un#$!!lor lor& de organ!zarea& pr!m!rea& transm!terea "! pstrarea do#umentelor 'nto#m!te 'n #ursul a#t!)!t$!! agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atulu!& notarulu!& pre#um "! s determ!ne t!pur!le de do#umente #are se ela oreaz 'n #adrul a#t!)!t$!! "t!!n$!%!#e& te0n!#e "! de produ#$!e.
$%rt.5 !n redac+ia Legii nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. !. - 1onta !l!tatea se $!ne 'n l!m a de stat. Alte leg!sla$!e! 'n )!goare. Art. ,. - 1onta !l!tatea se $!ne 'n moned na$!onal. mr%ur!lor "! altor )alor! mater!ale& 'n lo#ur!le pstrr!! lor& anum!te su d!)!z!un! stru#turale ale agen$!lor e#onom!#! d!n se adm!te $!nerea e)!den$e! numa! 'n e.pres!e neas#.
$%rt." &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

#azur! se reglementeaz #on%orm E)!den$a sto#ur!lor de produ#$!e& se $!ne 'n e.pres!e numer!#. 4n #omer$ "! d!n al!menta$!a pu l!#

Art. -. - De$!nerea de )alor! mater!ale "! m!+loa#e ne"t! su or!#e %orm "! #u or!#e t!tlu& a or!#ror dreptur! "! o l!ga$!! patr!mon!ale& pre#um "! e%e#tuarea de opera$!un! patr!mon!ale %r 'nreg!strarea lor 'n #onta !l!tate& s'nt !nter!se. Art. &. - 5!n!sterul 6!nan$elor ela oreaz "! apro metodolog!a #onta !l!t$!!& planur!le de #ontur! un!#e& modelele reg!strelor #onta !le "! %ormularele rapoartelor %!nan#!are& normele metodolog!#e pr!)!nd 'nto#m!rea a#estora& pre#um "! standardele #onta !le& #are #onst!tu!e t!tlur! e.e#utor!! pentru persoanele men$!onate la art.7. $%rt.9 co&pletat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* Art. *%. - 4n s!stemul an#ar planur!le de #ontur! "! a#tele normat!)e #onta !le se ela oreaz "! se apro de #tre 8an#a Na$!onal a 5oldo)e! de #omun a#ord #u 5!n!sterul 6!nan$elor. Art. **. - Departamentul Stat!st!#!! de #omun a#ord #u 5!n!sterul 6!nan$elor ela oreaz "! apro %ormele t!p ale do#umentelor +ust!%!#at!)e "! modul lor de 'nto#m!re. Art. * . - A#tele normat!)e& #are reglementeaz modul $!ner!! #onta !l!t$!! "! rapoartelor %!nan#!are& ela orate de autor!t$!le adm!n!stra$!e! pu l!#e "! de organ!za$!!le o "te"t!& tre u!e s %!e #oordonate #u su d!)!z!unea 5!n!sterulu! 6!nan$elor& #are #oordoneaz metodolog!a #onta !l!t$!! "! rapoartelor %!nan#!are& "! pu l!#ate 'n modul sta !l!t. Art. *+. - 4n s#opul dez ater!! "! ela orr!! propuner!lor pr!)!nd #0est!un!le #onta !l!t$!! "! rapoartelor %!nan#!are #u #ara#ter pro lemat!#& pe l'ng 5!n!sterul 6!nan$elor a#t!)eaz 1ons!l!ul metodolog!# #onsultat!)& atr! u$!!le "! #omponen$a #ru!a s'nt apro ate de Gu)ern. Ca(itol)l II

REG9LILE DE 8AZ: ALE 1ON;A8ILI;:II <I 4N;O15IRII RAPOAR;ELOR 6INAN1IARE Art.*4. - ,2- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! s'nt o l!ga$! s $!n #onta !l!tatea 'n #on%orm!tate #u prezenta lege& #u standardele na$!onale de #onta !l!tate& #u pol!t!#a de #onta !l!tate a##eptat. ,3- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! pot ut!l!za& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& part!da s!mpl da#( a- a#t!)!tatea lor este azat pe mun#a !nd!)!dual a mem r!lor une! %am!l!!& !ar numrul med!u anual de anga+a$! atra"! d!n e.ter!or nu )a dep"! numrul med!u anual al a#estor mem r!* - )olumul anual al )'nzr!lor nete sau )aloarea total de !lan$ a m!+loa#elor %!.e nu )a dep"! l!m!ta sta !l!t de Gu)ern. ,=- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! pot ut!l!za& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& s!stemul s!mpl!%!#at al part!de! du le da# numrul med!u anual de anga+a$!& )olumul anual al )'nzr!lor nete "! )aloarea total a !lan$ulu! nu )or dep"! l!m!tele sta !l!te de Gu)ern. ,>- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! #are nu #ad su !n#!den$a al!n.,3- "! ,=- )or ut!l!za& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& s!stemul #omplet al part!de! du le. ,7- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! #are au dreptul s ut!l!zeze& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& part!da s!mpl pot opta pentru s!stemul s!mpl!%!#at sau #omplet al part!de! du le& !ar #e! #are au dreptul s ut!l!zeze& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& s!stemul s!mpl!%!#at al part!de! du le pot opta pentru s!stemul #omplet al part!de! du le. ,?- 1ond!$!!le "! modul de $!nere a e)!den$e! a#t!)!t$!! gospodr!!lor $rne"t! ,de %erm!er- #on%orm part!de! s!mple se sta !les# de Gu)ern. ,@- Da# agentul e#onom!#& a)o#atul& notarul #are ut!l!zeaz& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& part!da s!mpl sau s!stemul s!mpl!%!#at al part!de! du le )or dep"!& t!mp de 3 an! #onse#ut!)!& l!m!tele pre)zute la al!n.,3- sau ,=-& a#est agent& a)o#at& notar )or %! o l!ga$! s s#0!m e modul de $!nere a #onta !l!t$!! "! de prezentare a rapoartelor %!nan#!are pentru urmtoarele per!oade. ,A- Da# agentul e#onom!#& a)o#atul& notarul #are ut!l!zeaz& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& s!stemul s!mpl!%!#at sau #omplet al part!de! du le nu )a dep"!& t!mp de 3 an! #onse#ut!)!& l!m!tele pre)zute la al!n.,3- sau ,=-& a#est agent& a)o#at& notar '"! )a putea s#0!m a modul de $!nere a #onta !l!t$!! "! de prezentare a rapoartelor %!nan#!are pentru urmtoarele per!oade.
$%rt.1, &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* $%rt.1, !n redac+ia Legii nr."5"#() din 21.12.2001*

Art.*'. - ,2- Pentru a $!ne #onta !l!tatea este ne#ear de a as!gura( a- #on%!rmarea do#umentar& argumentarea +ur!d!#& plen!tud!nea "! #ont!nu!tatea 'nreg!strr!! 'n #onta !l!tate a tuturor opera$!un!lor e#onom!#e 'n per!oada gest!onar* - #ore#t!tud!nea atr! u!r!! )en!tur!lor la per!oada gest!onar& 'n #are ele au %ost o $!nute& "! #0eltu!el!lor !n#luse 'n #omponen$a #0eltu!el!lor de %a r!#are "! #!r#ula$!e& la per!oada gest!onar& 'n #are ele au %ost e%e#tuate& !nd!%erent de per!oada a#0!tr!! lor* #- !dent!tatea datelor e)!den$e! anal!t!#e& totalur!lor "! soldur!lor pe #ontur!le e)!den$e! s!ntet!#e& pre#um "! !ndent!tatea totalur!lor "! soldur!lor de !toare "! #red!toare la data de 'nt'! a %!e#re! lun!* d- !n)ar!a !l!tatea pol!t!#!! de #onta !l!tate ,metodolog!a de 'nreg!strare a opera$!un!lor e#onom!#e- pe 'ntreg par#ursul anulu! gest!onar. ,3- 5od!%!#r!le pol!t!#!! de #onta !l!tate pot %! pos! !le 'n #azur!le( a- mod!%!#r!lor s!tua$!e! e#onom!#e& !n#lus!) #a urmare a adoptr!! une! no! leg!sla$!! sau per%e#$!onr!! #ele! 'n )!goare ,!nterz!#erea sau l!m!tarea une! sau alte! a#t!)!t$!& mod!%!#area #ond!$!!lor #ontra#telor 'n#0e!ate #u #onsumator!!& restru#turarea surselor de %ormare a resurselor %!nan#!are& 'nspr!rea sau l! eral!zarea reg!mulu! de !mpoz!tare et#.-* - mod!%!#r!lor 'n s!stemul normat!) de reglare a #onta !l!t$!!* #- ela orr!! unor no! pro#edee "! metode de $!nere a #onta !l!t$!!. ,=- At't pol!t!#a de #onta !l!tate& #'t "! mod!%!#r!le e! se legal!zeaz pr!n d!spoz!$!e ,ord!n-& !nd!#'ndu-se data apl!#r!!. ,>- 5od!%!#r!le pol!t!#!! de #onta !l!tate a agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atulu!& notarulu! #are au !nter)en!t pe par#ursul anulu! gest!onar& pre#um "! pe par#ursul

anulu! gest!onar #omparat!) #u anul pre#edent #elu! gest!onar& urmeaz s %!e e.pl!#ate 'n raportul %!nan#!ar.
$%rt.15 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Ca(itol)l III DO195EN;ELE B9S;I6I1A;ICE Art. *!. - Drept az pentru 'ns#r!ere 'n reg!strele #onta !le ser)es# do#umentele +ust!%!#at!)e& 'nto#m!te la momentul e%e#tur!! opera$!un!! e#onom!#e& !ar da# a#easta e !mpos! !l - nem!+lo#!t dup s%'r"!tul opera$!un!!. Agen$!! e#onom!#!& !nst!tu$!!le ugetare& a)o#a$!!& notar!! ut!l!zeaz %orme t!p de do#umente +ust!%!#at!)e& apro ate de Departamentul Stat!st!#!!. Pentru unele #azur! se apl!# %orme ela orate de s!ne stttor. $%rt.1' &odificat prin Legea
nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. *,. - Rspunderea pentru as!gurarea #ontrolulu! asupra opera$!un!lor e#onom!#e e%e#tuate "! 'nreg!strarea lor 'n do#umentele +ust!%!#at!)e o poart #ondu#torul agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atul& notarul. $%rt.1" &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* Art. *-. - Do#umentele de #as& an#are "! de de#ontare& o l!ga$!!le %!nan#!are "! #red!tare se semneaz de dou persoane #u drept de semnare #on%orm l!ste! spe#!menelor& semnate de #ondu#torul "! #onta !lul-"e% a! agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare( pr!ma semntur - a #ondu#torulu! agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare sau a ad+un#$!lor lu!& a doua - a "e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l ,ad+un#$!lor lu!- sau a reprezentantulu! autor!zat al une! %!rme de aud!t #re!a& #on%orm #ontra#tulu!& ! s-au 'n#red!n$at %un#$!!le ser)!#!ulu! #onta !l al agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare. 4n %ondur!le de !n)est!$!! "! #ompan!!le %!du#!are de t!p trast& unde %un#$!!le ser)!#!ulu! #onta !l se 'n#red!n$eaz depoz!tarulu!& a doua semntur pe do#umentele !nd!#ate re)!ne persoane! responsa !le autor!zate a depoz!tarulu!. 4n gospodr!!le $rne"t! ,de %erm!er- "! 'n #azul agen$!lor e#onom!#! #u statut de persoan %!z!#& 'n l!psa postulu! de #onta !l& am ele semntur! pe do#umentele men$!onate se e%e#tueaz de propr!etar sau de persoanele autor!zate pr!n 0otr're a %ondator!lor "! se #on%!rm& de regul& #u "tamp!la agentulu! e#onom!#. A)o#a$!! "! notar!!& 'n l!psa %un#$!e! de #onta !l& e%e#tueaz am ele semntur! pe do#umentele men$!onate "! le #ert!%!# #u "tamp!la lor. $%rt.18 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* Art. *&. - Do#umentele #e ser)es# drept az pentru pr!m!rea "! el! erarea )alor!lor mater!ale& m!+loa#elor ne"t!& pre#um "! pentru e%e#tuarea opera$!un!lor de de#ontare& 'ndepl!n!rea o l!ga$!!lor #red!tare "! %!nan#!are& #ontra#telor e#onom!#e& a #ror onorare urmeaz s se %a# d!n #ontul %ondur!lor #u dest!na$!e spe#!al "! altor surse de %!nan$are& %r semntura "e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l& s'nt #ons!derate ne)ala !le pentru e.e#utor!. Art. %. - Opera$!un!le #e $!n de pr!m!rea "! el! erarea )alor!lor mater!ale "! altor o !e#te de patr!mon!u& pre#um "! a m!+loa#elor ne"t!& se 'nto#mes# su %orm de do#ument +ust!%!#at!)& !ar persoanele %!z!#e "! reprezentan$!! persoanelor +ur!d!#e part!#!pante pr!mes# #op!a do#umentulu! +ust!%!#at!) pregt!t #on%orm leg!sla$!e!. O l!ga$!a as!gurr!! #u #op!! a part!#!pan$!lor la opera$!unea e#onom!# re)!ne agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare #are e%e#tueaz opera$!unea. Art. *. - ,2- Do#umentele +ust!%!#at!)e& !n#lus!) purttor!! de !n%orma$!e pe 0'rt!e sau automat& tre u!e s #on$!n urmtoarele elemente o l!gator!!( denum!rea do#umentulu!* data 'nto#m!r!!* #on$!nutul opera$!un!! e#onom!#e* un!t$!le de msur ale opera$!un!! e#onom!#e ,'n e.pres!e natural "! neas#-* denum!rea agentulu! e#onom!#& %un#$!a "! numele persoanelor responsa !le pentru e%e#tuarea opera$!un!! e#onom!#e "! 'nto#m!rea e! #ore#t* semntur!le personale "! l!z! !le ale a#estora. ,3- 4n %un#$!e de natura opera$!un!! e#onom!#e "! te0nolog!e! de prelu#rare a !n%orma$!e!& 'n do#umentele +ust!%!#at!)e pot %! !n#luse elemente supl!mentare 'n modul sta !l!t.
$%rt.21 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. . - ,2- Nu s'nt adm!se #ore#tr! nest!pulate 'n do#umentele +ust!%!#at!)e "! 'n reg!strele #onta !le. 1ore#tarea gre"el!! tre u!e s %!e #on%!rmat do#umentar pr!n semntura persoanelor #are semneaz do#umentul& #u !nd!#area date! #ore#tr!!. ,3- Nu se adm!t #ore#tr! 'n do#umentele ne"t! de #as "! an#are. Art. +. - Responsa !l!tatea pentru 'nto#m!rea la t!mp "! #al!tat!) a do#umentelor +ust!%!#at!)e& pentru autent!#!tatea datelor #e se #on$!n 'n ele& pre#um "! pentru transm!terea lor 'n termenele sta !l!te 'n #onta !l!tate& #on%orm reg!strulu! de predare-preluare a do#umentelor&

pentru 'nreg!strare #onta !l& o poart persoanele #are 'nto#mes# "! semneaz a#este do#umente.
$%rt.23 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. 4. - ;ermenele de pstrare "! modul de transm!tere a do#umentelor +ust!%!#at!)e se sta !les# pr!n ord!nul #ondu#torulu! agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare sau de #tre a)o#at& notar& 'n #on%orm!tate #u #er!n$ele sta !l!te de Ser)!#!ul de Stat de Ar0!). $%rt.2, !n redac+ia
Legii nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. '. - Do#umentele +ust!%!#at!)e& reg!strele %!nan#!are #onta !le& rapoartele #onta !le se 'ndepl!nes# #u st!lou sau p!. "! s'nt supuse pstrr!! o l!gator!! 'n #on%orm!tate #u modul sta !l!t. Rspunderea pentru as!gurarea pstrr!! lor 'n ar0!) o poart #ondu#torul agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare. Art. !. - P!erderea& sustragerea sau d!strugerea do#umentelor #onta !le sol!#!t re#onst!tu!rea a#estora 'n termen de 3 lun! de la #onstatare. Ca(itol)l IV REGIS;RELE 1ON;A8ILE Art. ,. - In%orma$!a #are se #on$!ne 'n do#umentele +ust!%!#at!)e& ne#esar pentru 'nreg!strarea #onta !l& este a#umulat 'n do#umentele de sto#are "! s!stemat!zat 'n reg!strele #onta !le 'n aza %ormulelor #onta !le. In%orma$!a despre opera$!un!le e#onom!#e e%e#tuate 'ntr-o per!oad anum!t de t!mp se tre#e 'n raportul %!nan#!ar. Art. -. - Reg!strele #onta !le se ut!l!zeaz 'n str!#t #on#ordan$ #u dest!na$!a a#estora "! se prez!nt 'n mod ordonat "! #ompletate& ast%el 'n#'t s perm!t 'n or!#e moment !dent!%!#area "! #ontrolul opera$!un!lor e#onom!#e e%e#tuate. Art. &. - Persoanele %!z!#e "! +ur!d!#e& !n#lus!) a)o#a$!! "! notar!!& #are ut!l!zeaz s!steme de prelu#rare automat a datelor s'nt o l!gate s as!gure respe#tarea normelor #onta !le& sto#area "! pstrarea su %orma supor$!lor te0n!#! a datelor 'nreg!strate 'n #onta !l!tate& pre#um "! #ontrolul lor. In%orma$!a rezultat!) de la purttor!! de !n%orma$!e automat se 'nto#me"te su %orm de do#umente de !e"!re. $%rt.29 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* Art. +%. - 9n!t$!le de !n%ormat!# poart rspundere pentru prelu#rarea #u e.a#t!tate a datelor d!n do#umente& !ar ene%!#!ar!! rspund pentru e.a#t!tatea "! real!tatea datelor pe #are le transm!t pentru prelu#rare. Ca(itol)l V ORGANIZAREA 1ON;A8ILI;:II Art. +*. - Organ!zarea #onta !l!t$!! $!ne de 'mputern!#!r!le agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atulu!& notarulu!. Rspunderea pentru organ!zarea "! $!nerea #onta !l!t$!! o poart #ondu#torul agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atul& notarul. $%rt.31 &odificat prin
Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. + . - 1ondu#torul agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atul& notarul s'nt o l!ga$! s #reeze #ond!$!! ne#esare pentru $!nerea #ore#t a #onta !l!t$!!& 'nto#m!rea "! prezentarea la termen a rapoartelor %!nan#!are& s as!gure e.e#utarea r!guroas de #tre toate su d!)!z!un!le "! ser)!#!!le& #are au atr! u$!e la e)!den$& a #er!n$elor "e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l pr!)!tor la modul de 'nto#m!re a do#umentelor "! %urn!zare a !n%orma$!e! pentru e)!den$.
$%rt.32 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. ++. - ,2- Persoanele %!z!#e "! +ur!d!#e #are pra#t!# a#t!)!tate de 'ntrepr!nztor& pre#um "! !nst!tu$!!le ugetare& organ!zeaz& $!n #onta !l!tatea "! 'nto#mes# rapoartele %!nan#!are pr!n !ntermed!ul "e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l& #onta !lulu!-"e%& d!re#torulu! %!nan#!ar-#onta !l& #are de regul tre u!e s a! stud!! super!oare sau med!! de spe#!al!tate. ,3- La agen$!! e#onom!#! %un#$!!le #onta !l!t$!! "! 'nto#m!rea rapoartelor %!nan#!are pot %! 'ndepl!n!te de o %!rm de aud!t 'n az de #ontra#t. 4n a#est #az %!rma de aud!t nu poate #on%!rma raportul %!nan#!ar anual a agentulu! e#onom!#. Art. +4. - <e%ul ser)!#!ulu! #onta !l as!gur #ontrolul 'nreg!strr!! pe #ontur!le #onta !le a tuturor opera$!un!lor e#onom!#e e%e#tuate "! respe#tarea metodolog!e! #onta !l!t$!!. Art. +'. - Ord!nele de anga+are& trans%erare "! el! erare d!n %un#$!e a gest!onar!lor "! lu#rtor!lor #onta !l!t$!! se %a# #u a#ordul ser)!#!ulu! #onta !l.

Art. +!. - <e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l ! se !nterz!#e s pr!meas# spre e.e#utare do#umente pr!)!nd opera$!un!le e#onom!#e #e #ontra)!n a#telor normat!)e& %apt despre #are el !n%ormeaz 'n s#r!s #ondu#torul agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atul& notarul. Ast%el de do#umente se pr!mes# spre e.e#utare numa! #u !nd!#a$!!le supl!mentare 'n s#r!s ale #ondu#torulu! agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atulu!& notarulu! #rora ulter!or le re)!ne rspunderea pentru a#easta. $%rt.3' &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* Art. +,. - <e%ul ser)!#!ulu! #onta !l se supune nem!+lo#!t #ondu#torulu! agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a)o#atulu!& notarulu!& !ar 'n #0est!un!le pr!)!nd metodolog!a #onta !l!t$!! "! rapoartelor %!nan#!are - organelor %!nan#!are ra!onale ,mun!#!pale-. $%rt.3" &odificat
prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. +-. - 1u el! erarea d!n %un#$!e a "e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l& toate dosarele se transm!t "e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l nou-num!t sau "e%ulu! ser)!#!ulu! #onta !l !nter!mar& num!t pr!n ord!n de #tre #ondu#torul agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& de a)o#at& notar. 1on#om!tent se e%e#tueaz #ontrolul $!ner!! #onta !l!t$!!& autent!#!t$!! rapoartelor %!nan#!are& 'nto#m!ndu-se un a#t& apro at de #ondu#torul agentulu! e#onom!# !nst!tu$!e! ugetare& de a)o#at& notar. $%rt.38
&odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Ca(itol)l VI INCEN;ARIEREA Art. +&. - ,2- Agen$!! e#onom!#!& !nst!tu$!!le ugetare& a)o#a$!!& notar!! s'nt o l!ga$! s e%e#tueze per!od!# !n)entar!erea patr!mon!ulu!& de#ontr!lor "! o l!ga$!!lor pentru #on%!rmarea )er!d!#!t$!! "! autent!#!t$!! datelor #onta !l!t$!! "! rapoartelor %!nan#!are. ,3- O !e#tele "! termenele de e%e#tuare a !n)entar!er!! se sta !les# de #ondu#erea agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& de a)o#at& notar.
$%rt.39 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art.4%. - E%e#tuarea !n)entar!er!! este o l!gator!e pentru agen$!! e#onom!#!& !nst!tu$!!le ugetare& a)o#a$!& notar!( a- la 'n#eputul a#t!)!t$!!* - #el pu$!n o dat pe an& de regul& la s%'r"!tul anulu!. In)entar!erea anual a elementelor patr!mon!ale se %a#e& de regul& la 'n#0e!erea e.er#!$!ulu! %!nan#!ar. 4n #azul agen$!lor e#onom!#! #u a#t!)!tate #omple.& !n)entar!erea poate %! e%e#tuat "! p'n la data de =2 de#em r!e& #u #ond!$!a e)alur!! #ore#te "! re%le#tr!! rezultatelor !n)entar!er!! 'n !lan$ul #onta !l 'nto#m!t pentru anul respe#t!)* #- d!n !n!$!at!)a #ondu#torulu!* d- 'n #az de 'nlo#u!re a gest!onarulu! - 'n z!ua predr!!-prelur!! gest!un!!* e- 'n #az de %urt& delap!dare& sustragere sau a uz& pre#um "! 'n #az de deter!orare a unur!lor !med!at dup dep!starea a#estora* %- 'n #az de !n#end!u sau #alam!tate natural ,!nunda$!e& #utremur de pm'nt et#.- - !med!at dup st!ngerea !n#end!ulu! sau dup 'n#etarea #alam!t$!! naturale* g- la ree)aluarea m!+loa#elor %!.e& a sto#ur!lor de mr%ur! "! mater!ale et#.* 0- 'n #azul reorgan!zr!!& l!#0!dr!! sau 'n#etr!! a#t!)!t$!!* !- 'n #azul mod!%!#r!! pre$ur!lor* +- 'n aza 0otr'r!! organelor de #ontrol& 'n #azul e%e#tur!! unu! #ontrol& sau 'n aza 0otr'r!! altor organe pre)zute de lege* D- or! de #'te or! s'nt !nd!#!! # e.!st l!psur! sau plusur! 'n gest!une& #e pot %! sta !l!te #u #ert!tud!ne numa! pr!n !n)entar!ere.
$%rt.,0 !n redac+ia Legii nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. 4*. - 5odul de e%e#tuare a !n)entar!er!!& pre#um "! e.#ep$!!le de la regul!le de az de !n)entar!ere& se apro de 5!n!sterul 6!nan$elor& #u e.#ep$!a #azur!lor #'nd a#este regul! se sta !les# de alte organe a !l!tate& 'n #on%orm!tate #u leg!sla$!a 'n )!goare. $%rt.,1 co&pletat prin Legea
nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art.4 . - D!%eren$ele& dep!state 'n t!mpul !n)entar!er!! "! 'n t!mpul altor #ontroale ale unur!lor "! m!+loa#elor ne"t!& se reglementeaz "! se 'nreg!streaz 'n e)!den$a #onta !l 'n %elul urmtor(

a- plusur!le de unur! "! m!+loa#e ne"t!& pre#um "! d!%eren$ele )alor!#e %a)ora !le& o $!nute 'n urma #ompensr!! l!psur!lor #u plusur!& se 'nreg!streaz #a ma+orare a )en!tur!lor sau a %!nan$r!lor* - l!psur!le de unur! "! m!+loa#e ne"t! se tre# la #0eltu!el!le per!oade! de gest!une sau la redu#erea %!nan$r!! #u sumele respe#t!)e* #- l!psur!le de unur!& #are dep"es# normele per!sa !l!t$!! naturale sta !l!te& pre#um "! pre+ud!#!!le #auzate de deter!orarea unur!lor& se atr! u!e persoanelor )!no)ate& %!!nd e)aluate la pre$ur!le de p!a$ la data dep!str!! l!psur!lor* d- 'n #azul #'nd nu s'nt !dent!%!#ate persoanele )!no)ate& pre+ud!#!!le #auzate de deter!orarea unur!lor sau l!psur!le de unur!& #are dep"es# normele per!sa !l!t$!! naturale sta !l!te& se tre# la #0eltu!el!le per!oade! de gest!une sau la redu#erea %!nan$r!! #u sumele respe#t!)e. $%rt.,2 !n redac+ia
Legii nr.12"'#() din 25.0".2002*

Ca(itol)l VII RAPOR;9L 6INAN1IAR Art.4+. - ,2- Raportul %!nan#!ar anual !n#lude !lan$ul #onta !l& raportul pr!)!nd rezultatele %!nan#!are& raportul pr!)!nd %lu.ul #ap!talulu! propr!u& raportul pr!)!nd %lu.ul m!+loa#elor ne"t!& ane.ele la rapoartele %!nan#!are& nota e.pl!#at!) la rapoartele %!nan#!are. ,3- Raportul %!nan#!ar tr!mestr!al !n#lude !lan$ul #onta !l& raportul pr!)!nd rezultatele %!nan#!are& raportul pr!)!nd %lu.ul m!+loa#elor ne"t!.
$%rt.,3 !n redac+ia Legii nr.12"'#() din 25.0".2002*

Art. 44. - ,2- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! #are ut!l!zeaz& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& s!stemul s!mpl!%!#at sau #omplet al part!de! du le s'nt o l!ga$! s 'nto#meas# rapoartele %!nan#!are tr!mestr!ale "! anuale. ,3- Persoanele %!z!#e& !n#lus!) a)o#a$!!& notar!! 'nto#mes# de#lara$!a pr!)!nd )en!tur!le reale o $!nute "! #0eltu!el!le e%e#tuate 'n anul #are a e.p!rat. ,=- Gospodr!!le $rne"t! ,de %erm!er- #are ut!l!zeaz& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& part!da s!mpl prez!nt rapoartele %!nan#!are 'n modul sta !l!t de Gu)ern.
$%rt.,, &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* $%rt.,, &odificat prin Legea nr."5"#() din 21.12.2001*

Art. 4'. - E.er#!$!ul %!nan#!ar 'n#epe la 2 !anuar!e "! se 'n#0e!e la =2 de#em r!e ale %!e#ru! an& #u e.#ep$!a pr!mulu! an de a#t!)!tate& #'nd a#esta 'n#epe la data 'nreg!strr!! agentulu! e#onom!#& !nst!tu$!e! ugetare& a#)o#atulu!& notarulu!.$%rt.,5 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* Art. 4!. - 5od!%!#r!le raportulu! %!nan#!ar& #are se re%er at't la anul 'n #urs& #'t "! la anul tre#ut ,dup apro area raportulu! %!nan#!ar-& se !n#lud 'n raportul %!nan#!ar& 'nto#m!t pe per!oada gest!onar& 'n #are au %ost dep!state denaturr! ale datelor e!. Art. 4,. - 4n #az de 'n#etare a a#t!)!t$!! persoanele %!z!#e "! +ur!d!#e #are pra#t!# a#t!)!tate de 'ntrepr!nztor& pre#um "! !nst!tu$!!le ugetare& s'nt o l!gate& 'n termen de 3 lun! de la data 'n#0e!er!! opera$!un!lor de l!#0!dare& s prez!nte raportul %!nan#!ar de l!#0!dare& #on%!rmat de o organ!za$!e de aud!t 'n #on%orm!tate #u legea& !ar rapoartele %!nan#!are& reg!strele "! #elelalte do#umente& #are +ust!%!# opera$!un!le e#onom!#e& s le predea la ar0!)ele statulu!. Ca(itol)l VIII 5OD9L DE PREZEN;ARE A RAPOAR;ELOR 6INAN1IARE Art. 4-. - ,2- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! #are ut!l!zeaz& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& s!stemul s!mpl!%!#at sau #omplet al part!de! du le prez!nt raportul %!nan#!ar( a- organelor %!nan#!are ra!onale ,mun!#!pale- #on%orm lo#ulu! de 'nreg!strare* - propr!etarulu! 'n #on%orm!tate #u do#umentele #onst!tut!)e ,'ntrepr!nder!le de stat prez!nt raportul %!nan#!ar organelor autor!zate s adm!n!streze propr!etatea de stat la #er!n$a lor-. ,3- Raportul %!nan#!ar poate %! prezentat altor autor!t$! pu l!#e& n#!lor #are a#ord #red!te "! altor organ!za$!! !nteresate 'n aza a#ordulu! #u agentul e#onom!#.
$%rt.,8 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* $%rt.,8 &odificat prin Legea nr."5"#() din 21.12.2001*

Art. 4&. - ,2- Agen$!! e#onom!#!& a)o#a$!!& notar!! #are ut!l!zeaz& pentru $!nerea #onta !l!t$!!& s!stemul s!mpl!%!#at sau #omplet al part!de! du le s'nt o l!ga$! s prez!nte(

a- raportul %!nan#!ar tr!mestr!al la termen de la data de 27 "! p'n la 37 ale lun!! urmtoare& dup tr!mestrul gest!onar* - raportul %!nan#!ar anual la termen de la 37 !anuar!e p'n la 27 mart!e ale anulu! urmtor& dup anul gest!onar. ,3- ;ermenul #on#ret de prezentare a raportulu! %!nan#!ar se sta !le"te de #tre organele %!nan#!are ra!onale ,mun!#!pale-& 'n %un#$!e de mr!mea agentulu! e#onom!#.
$%rt.,9 &odificat prin Legea nr.12"'#() din 25.0".2002* $%rt.,9 &odificat prin Legea nr."5"#() din 21.12.2001*

Art. '%. - Organele %!nan#!are ra!onale ,mun!#!pale- pr!mes#& )er!%!# "! general!zeaz rapoartelor %!nan#!are de la toate persoanele +ur!d!#e s!tuate 'n ra!on ,mun!#!p!u-& #u e.#ep$!a !nst!tu$!!lor ugetare& "! prez!nt 5!n!sterulu! 6!nan$elor rapoartele %!nan#!are #entral!zatoare 'n termenele "! modul sta !l!te de a#esta. Art. '*. - 5!n!sterul 6!nan$elor as!gur 'nto#m!rea raportulu! %!nan#!ar pe ansam lul e#onom!e! na$!onale "! o prez!nt Gu)ernulu! 'n modul sta !l!t. Art. ' . - O !e#tul pr!n#!pal al !lan$ulu! pe ansam lul e#onom!e! na$!onale 'l #onst!tu!e patr!mon!ul na$!onal& #are se a%l 'n propr!etate pu l!# "! pr!)at. Art. '+. - Raportul %!nan#!ar anual a agentulu! e#onom!# se e.am!neaz 'n #on%orm!tate #u do#umentele #onst!tut!)e "! se #on%!rm de o organ!za$!e de aud!t #on%orm leg!sla$!e! 'n )!goare. Art. '4. - Inst!tu$!!le ugetare "! agen$!! e#onom!#! a! #ror #ondu#tor! au #al!tatea de ordonator! de #red!te ugetare prez!nt la organul !erar0!# super!or un e.emplar al raportulu! %!nan#!ar tr!mestr!al "! anual& 'n termenele sta !l!te de a#esta. Art. ''. - 5!n!sterele& departamente "! autor!t$!le adm!n!stra$!e! pu l!#e lo#ale prez!nt rapoartele %!nan#!are tr!mestr!ale "! anuale #entral!zatoare& 'n termenele "! modul sta !l!te de 5!n!sterul 6!nan$elor. Ca(itol)l I# R:SP9NDEREA PEN;R9 4N1:L1AREA PREZEN;EI LEGI Art. '!. - Persoanele )!no)ate de 'n#l#area prezente! leg!& #are se es#0!)eaz de la $!nerea #onta !l!t$!!& #are apl!# !n#ore#t standardele "! alte a#te normat!)e pr!)!nd #onta !l!tatea& pre#um "! #ele #are %als!%!# premed!tat raportul %!nan#!ar& s'nt trase la rspundere& dup #az& d!s#!pl!nar& mater!al& de a)ere& adm!n!strat!) sau penal #on%orm leg!sla$!e! 'n )!goare. Art. ',. - 4n#0e!erea asupra #orespunder!! $!ner!! #onta !l!t$!! standardelor apro ate "! altor a#te normat!)e s'nt 'n drept s o %a# numa! organele #rora le s'nt 'n#red!n$ate %un#$!!le de organ!zare a #onta !l!t$!! "! de #oordonare a metodolog!e! e!. PRE<EDIN;ELE PARLA5EN;9L9I 10!"!nu& > apr!l!e 2FF7. Nr.>3?-GIII. Petru L91INS1EI