Sunteți pe pagina 1din 41
1 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
1
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Tema 6: Decontărilebancare

1) Operatiunile de casa:

a) tipuri de casa;

b) personalul casieriei;

c) determinarea limitei de casa;

d) tipurile de documentatie insotite si cele ce se intocmesc in casa.

e) ordinea de incasare a numerarului.

2) Decontarile prin virament

a) principiile de efectuare

b) formele:

i) dispozitie de plata

ii) cererea dispozitiilor de plata

iii) incasare

iv) acreditivul

v) cecul

3) Decontarile interbancare

a) prin intermediul conturilor corespondente

b) prin intermediul centrului de casa

c) clearingul bancar.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
2 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
2
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Bazalegislativă:

I. Regulamentului cu privire la cardurile bancare Nr.62 din 24.02.2005 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36-38/124 din 04.03.2005)

II. Regulament privind operatiunile de casa in bancile din RM, modificat si completat prin HCA al BNM nr.377 din 15.12.2005 [ DATA INTRARII IN VIGOARE 21.04.2006 ]

III. Regulament privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar,modificat si completat prin HCA al BNM nr.380 din 15.12.2005 [ DATA INTRARII IN VIGOARE 21.04.2006]

IV. Regulamentuluiprivindutilizareadocumentelordeplatălaefectuareaplăţilorfărănumerarpe teritoriul Republicii Moldova Nr.150 din 26.06.2003 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141- 145/196 din 11.07.2003)

Regulamentprivindoperaţiuniledecasăînbănciledin Republica Moldova

*denumireamodificatăprinHotărîreaCocnsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din29.09.2004+

*denumireamodificatăprinHotărîreaCocnsiliuluideAdministraţiealBNMnr.61 din 24.02.2005]

BANCANAŢIONALĂAMOLDOVEI Aprobat prinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBănciiNaţionaleaMoldovei nr.47 proces - verbal nr. 9 din 25 februarie 2000

(cumodificărileulterioare)HotărîreaCAalBNM,nr.377din15.12.2005

C U P R I N S Capitolul I. DispoziţiiGenerale

Capitolul II.Organizareacompartimentuluicasierie,păstrareanumeraruluişiaaltorvalorişirăspunderea personaluluibăncii

A. Organizarea compartimentului casierie

B. Moduldepăstrareanumeraruluişialtorvalori

C. Deţinereaşipăstrareacheilorşisigiliilordelatezaurşicaseledefiercareţinlocdetezaur.Păstrarea duplicatelor de chei.

D. Moduldeînchidereşideschidereatezaurului(caselordefiercareţinlocdetezaur)şiaccesulîn tezaur.

E. Răspundereapersoanelorcăroraliseîncredinţeazăvalorispreverificare,păstrare,manipularesau transport.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
3 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
3
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Capitolul III.Funcţionareacaseideoperaţiuni.

A.Funcţionareacaseloroperative.Casedeîncasări.

a. Depunerea numerarului cu ordin de încasare a numerarului.

b. Depunereanumeraruluicuborderouînsoţitor

c. Depunereanumeraruluipringenţisigilatedirectlaghişeelebănciiîntimpul programului operativ de ghişeu

d. Depunereanumeraruluipringenţisigilate,directlaghişeelebăncii,înafaraprogramuluioperativde ghişeu,darpînălafineleprogramuluidelucru

e. Depunereanumeraruluipringenţisigilatedirectlaghişeelebănciilacasadeîncasăriserală

f. Colectareaîncasărilorpringenţisigilatedelacasieriileclienţilorprinserviciulîncasare

g. Închidereacaselordeîncasări

B.Caseledeplăţi

a. Eliberarea numerarului pe baza cecului de numerar

b. Eliberarea numerarului pe baza ordinului de eliberare a numerarului

c. Eliberarea numerarului prin bancomat

d. Închidereacaselordeplăţi

C.Caseledeîncasări–plăţi

D.Casedeschimbşidevînzareaformularelordestrictăevidenţă,acertificatelordedepozit,aacţiunilorşi altor hîrtii de valoare E.Casepentruoperaţiunivalutare F.Casepentruprimireadiversilorvalori,depusesprepăstrarededeponenţi(persoanejuridiceşifizice)

a. Valoridepuselabancăsprepăstrarecaresedepoziteazăîntezaurulcucasete

b. Valoridepuselabancăîn grop sigilat

G. Case cu program prelungit

Capitolul IV. Funcţionareagrupelordeverificareşiîmpachetareanumerarului,regularizareadiferenţelor de numerar A.Verificareabancnotelorşimonedelormetaliceşiîmpachetareaacestora

B. Modalitatea procedăriiîncazuldepistăriibancnotelorşia monedelor metalice suspecte de a fi false sau

contrafăcute.Verificareaautenticităţibancnotelorşiamonedelormetalice

C.Regularizareadiferenţelordenumerar(plusurişiminusuri)

a. Constatate în depunerile clienţilor

b. Constatatelamomentulverificăriidecătrecasieriibăncii

Capitolul V. Evidenţa,controlulşiînchidereacaseideoperaţiuni

Capitolul VI. Primirişiremiteridevalori

Capitolul VII. Controlul periodic al valorilor

Capitolul VIII. Dispoziţiifinale *Anexele puteţigăsiînregulament!!!

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
4 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
4
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
CAPITOLUL I
Dispoziţiigenerale

1.Bancapotrivitstatutuluisăudeorganizareşifuncţionare,şiaprevederilorLegiicuprivirelainstituţiile

financiare nr.550-XIII-1995,esteîndreptsăefectuezeoperaţiunidecasăpentruclienţiisăi(persoane

juridiceşifizice1).

2.Pentruprimirea,verificarea,numărarea,păstrareaşieliberareanumeraruluişia altor valori sînt organizatecompartimentedecasierie.Pentrufiecarebancăseorganizeazăcasadeoperaţiuni.

*pct.2,alineatul2seexcludeprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.80din21.03.2005+

3.Conducătorii,contabilii-şefişişefiidecasieriedinbăncirăspunddeorganizarea,funcţionareaşicontrolul

activităţiidecasierieînconformitate cu prevederile din prezentul regulament. Totodatăsîntobligaţisăasigureconducereacorectăşilaziaevidenţeloroperativ-contabileşistatistice,în scopulreflectăriiînoricemomentşicuexactitateaexistenţeişimişcăriinumeraruluişia celorlalte valori gestionatedecătrepersonalulcasieriei.Deasemenea,vorasigura,respectareatuturordispoziţiilorcu privire la păstrareaşipazanumeraruluişiacelorlaltevalori,pentruasigurareaintegrităţiiacestora. La încadrarea personaluluidincasierieînfuncţiicuatribuţiidegestionari,precumşilaîncheierea contractelorprivindrăspundereamaterială,sevorrespectaîntocmaidispoziţiilelegaleînvigoareprivind încadrarea gestionarilor, încheierea contractelorprivindrăspundereaînlegăturăcugestionareabunurilor materiale, precumşioricealtereglementărireferitoarelaacesteprobleme. Încazulîncarelacasierieestenevoiedeajutortemporarînmuncăpentruverificareabanilor,conducătorul băncii,lasolicitareaşefuluicasieriei, poate delega prin decizie, din alte servicii, persoane care vor efectua verificareaşinumărareabanilor.Aceştiavorfiinstruiţiînprealabildecătreşefulcasieriei.Deciziacuprinde numele,prenumele,funcţiaşiperioadaîncarevorefectuaaceastăactivitate.Pentrupersonalulcareajută temporarlaverificareabanilorestenecesarsăseîncheiecontractprivindrăspundereamaterială. Selectareaşinumireaacestorasefacecurespectarea condiţiilorlegalepentrunumireagestionarilor.

CAPITOLUL II Organizareacompartimentuluicasierie,păstrareanumeraruluişiaaltorvalorişirăspunderea personaluluibăncii A. Organizarea compartimentului casierie 4.Compartimentulcasieriefuncţioneazăînîncăperispecialamenajate,separatede locul demuncăal celorlaltecompartimenteşivacorespundecerinţelortehnicedeproiectareşiorganizarea compartimentelordecasăşitezaur.În cadrul casieriei se pot organiza:

- caseoperativede:încasări,plăţiînlei,operaţiunideîncasărişiplăţiînvalută,schimb de bancnote cu

monede metalice, schimb de bancnote deteriorate, vînzarea formularelor cu regim special, a certificatelor dedepozit,acţiunilorşiaaltorhîrtiidevaloare;

- casedeîncasăriserale;

- case pentru primirea diverselor valori depusesprepăstrarededeponenţi(persoanejuridiceşifizice);

- case cu program prelungit;

- case de verificare a numerarului;

- casedeîncasăriînleiamplasateînafarasediuluibăncii;

- case pentru schimbul valutei.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
5 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
5
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

Înfiinţareacaselorcevorfuncţionaînafarasediuluibănciisevafacecuaprobareaconducătoruluibăncii.La organizareaşifuncţionareaacestorcasesevaaveaînvedererespectareatuturorcondiţiilorprevăzuteîn capitolul II din prezentul regulament.Fiecarecasierdeghişeuvaavealoculdemuncăîncabinăseparată, prevăzutăcughişeucareseînchide.Uşilecabinelorvorfiprevăzutecuîncuietoricuchei,ţinînduseîncuiate în cursul zilei de lucru. De asemenea, cabinele vor fi dotate cu case de fier sau dulapuri metalice cu încuietori,pentrupăstrareavalorilorîntimpulprogramuluidelucru. Controlorii-verificatori de bani vor avea case de fier sau dulapuri metalice cu încuietori,pentrupăstrareavalorilorîntimpulprogramuluidelucru. Verificatorii de bani vor avea mese de verificat numerarul, compartimentate cu geamuri transparente. La părăsireatemporarăaloculuidemuncăverificatoruldebaniva introduce numerarul în dulap metalic prevăzutcucompartimenteinterioarecuîncuietori,alecărorcheivorfiţinutedepersoanele care depoziteazănumerarînacestea. Pentrumaşinileelectricedenumăratmonedemetalicesevoramenaja locuri speciale,caresăpermităatîtasigurareasecurităţiinumeraruluicâtşiatenuareazgomotului. Pentru verificareabanilordecătreclienţisevoramenajaîncăperiseparatesauspaţiispeciale,dotatecumese compartimentate cu geamuri transparente. Aceste încăperivorfiamplasate,pecîtposibil,cîtmaiaproape deghişeuldeplăţi. 5. Se interzice personalului casieriei ca în cazurile de părăsirealoculuidemuncăsălasebaniişicelelalte valoripemesesausălasedeschiseoricucheiaînbroascăcaseledefierşidulapurilemetaliceîncarese păstreazăvalorile.Uşiledeintrarealeîncăperiiîncarefuncţioneazăcasieriavorfiţinute încuiate în timpul lucrului. Accesul în incinta casieriei, în afara personalului acesteia, a altor persoane cu excepţiaconducătorului, gestionarilordevalori,organelordecontrolalebănciidelegateînacestscopesteinterzisfărăaprobarea conducătoruluibănciirespectivesauaînlocuitoruluiacestuia,dupăcaz. Pentrupersonalulcasierieivorfiamenajateîncăperiseparate,vestiare(dulapuri)special destinate pentru depunereahainelordestradăşiaaltorobiectepersonale,carevorfiţinuteîncuiate pe parcursul zilei de lucru,cheiafiindpăstratădeopersoanăîmputernicitădeşefulcasieriei.Accesulîntimpulprogramuluiîn vestiare (sau la dulapurilecareţinlocdevestiare)sevaefectuanumaiînprezenţapersoaneiîmputernicite. Este interzispersonaluluicasierieisăpăstrezeasuprasalaloculdemuncăserviete,sacoşe,poşetesaualte asemenea obiecte.

6.Înfiecaredimineaţă,înaintedeîncepereaprogramuluidelucru,personalulcasieriei(inclusivşeful)este

obligatsăpredeasprepăstrarepînălaterminareaprogramuluidelucru,uneipersoanedesemnatedeşeful casieriei, tot numerarul în lei şivalutăpecareîlareasupralui.Acesteasevornotaîntr-un registru în care persoana desemnatăvanotalaînceputulprogramuluişibaniisăi. Încazulîncareunelepersoanedeclarăcănuaubaniasupralor,sevaconsemnaîn registru acest lucru prin expresia NU AM”,iar persoanele respective vor semna pentruconfirmare.Baniipersonaliaisalariaţilor casieriei se vor introduce în plicuri individualeşisevorpăstraîntr-un dulap metalic cu încuietoare. 7.Pentruasigurareasecurităţiivalorilorcaresemanipuleazăşisepăstreazăîntimpul programului de lucru decătrepersonalulcasierieisevorinstalamijloacetehnicedepazăşialarmarecaresăpoatăfideclanşatecu uşurinţădecătre:casieriideghişeu,controloriiverificatoridebani,persoanelecaresupraveghează numărareabanilordecătreclienţişişefulcasieriei,caresăalarmezeîncazdenecesitateposturiledepază. Şefulcasierieiesteobligatsăverificezilnic,înaintedeîncepereaprogramului,modulcumfuncţionează sistemeledealarmaresonorădelacasierie. B. Moduldepăstrareanumeraruluişiaaltorvalori

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
6 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
6
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
8. Numerarulşicelelaltevaloriaflateînbancăsepăstreazăînmodobligatoriuîn tezaur, iar în lipsa acestuia

- încasedefierrefractare,prevăzutecucelpuţindouăchei.

Tezaurulvaficonstruitconformcerinţelortehnice. Tezaurulvafidotatcurafturipentrudepozitareanumeraruluişicuinstalaţiede aerisire, în vederea

preveniriiproduceriiumidităţiişialtorfactoricurepercusiuniînbunapăstrareabancnotelorşimonedelor metalice,avaluteişiaaltorhîrtiişiobiecte de valoare.

a. Numeraruldincasadeoperaţiunisepăstreazăpecupiuriastfel:

- bancnotebunepecupiuriînpachetede1000foişipachetecufracţiiîmpachetate potrivit prevederilor de

la punctul 83,84,85;

- bancnoteuzatepecupiuriînpachetede1000foisauînfracţiipînălacompletarea pachetului împachetate potrivit prevederilor de la punctul 83,84,85;

- monedelemetalicedeterioratesepăstreazădupăvalorilenominaleînsăculeţe,precumşiînfracţiiseparat de monedele bune.

b. Valuteleefectivesepăstreazăînpachetea1000bancnote,pecupiuripentrufiecare fel devalută.

Fracţiilesub100bancnotesepăstreazăînpacheţeleincomplete,indiferentdecupiură.Valuteleefectiveîn

monedemetalicesepăstreazăînsăculeţeşiplicuripefeluridevalutăşipecupiuri.Celelaltemijloacede

platăstrăinesepăstreazăseparatînplicuri,pefelurideinstrumentedeplată.

c. Formulareledestrictăevidenţăsepăstreazăgrupatepefelurideformulare.

d. Acţiunileşialtehîrtiidevaloaresepăstreazăgrupatepecupiurişipefeluride formulare.

e. Diversele valori depusedepersoanelejuridiceşifizicesepăstreazăîngropurisigilate pe fiecare deponent

cu respectarea prevederilor de la punctul 76. f. Genţilecunumerarcolectatedecătreserviciulîncasarealbănciisauadusedirectlabancădecătreclienţi în timpul programului de lucru, care nu au putut fi desfăcuteşiverificateînziuarespectivă,sepăstrează sigilate în tezaur sau case de fier, separatdenumerarulcaseioperaţionale,racordatelasistemulde alarmare. Înacelaşimodvorfipăstrateşigenţile cu numerar sigilate, colectate prin

aparatulpropriudetransportvalorialebăncii,seara,sauadusedirectdeclienţilacasaserală,precumşi

numerarulşialtevalorideladepunătoricuprogramprelungitdelucru.

g. Labăncilecareauconstruitetezaurespecialecucasetepentrupăstrareadiverselor valori, acestea se vor

păstraîncasetelerepartizatefiecăruideponent,curespectarea prevederilor de la punctul 73.

9.Pentruasigurareasecurităţiivalorilortezaurul(inclusivcelpentrucasete)trebuiesăfieprevăzutcu

mijloacetehniceautomatedealarmare.Înbăncilecarepăstreazăvalorişiîncasedefiermijloacele automatedealarmarevorfiinstalateşilaacesteasaulauşilecamerelorundesîntamplasate.Acolo,unde este posibil, sistemul depazăşialarmarevaficonectatcuunitateadepoliţieceamaiapropiată. Gestionariivalorilorsîntobligaţisăverificezilnic,laînchidereatezauruluisauacaselordefiercareţinlocde tezaur,modulcumfuncţioneazăsistemeleautomatedealarmare. Deasemenea,conducătorulbănciivaluamăsuripentrudotareacasierieişiautodubelor de transport valori, custingătoaredeincendiuşivaorganizainstruireaperiodicăapersonaluluidincasieriepentrucunoaşterea şirespectareariguroasăanormelordeprevenireşistingereaincendiilorşianormelorlegaledeprotecţia muncii în vigoare. Şefulcasierieivaţineunregistruformăliberăcuevidenţăstrictăaintervenţiilorpersonalului de specialitate,încazuldefectăriimecanismuluideînchidereauşilordela tezaure sau de la casele de fier care ţinlocdetezaur,precumşiasistemelordealarmare,menţionîndu-senumeleşiprenumelepersoanelor

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
7 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
7
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

careauefectuatreparaţia,firma,dataşiobiectulintervenţiei.Remediereadefecţiunilorsevaefectua numai de specialiştiiautorizaţideorganeledepoliţie. C.Deţinereaşipăstrareacheilorşisigiliilordelatezaurşicaseledefiercareţinlocdetezaur. Păstrareaduplicatelordechei 10.Tezaurul(caseledefiercareţinlocdetezaur)trebuiesăfieprevăzutcutreichei, din care:

- unavafideţinutădecătrecasierul-şef;

- unavafideţinutădecătrecontabilul-şef;

- unavafideţinutădecătreconducătorulbănciisauadjunctulacestuia.

Gestionariivalorilortrebuiesăaibăşicîteunsigiliu de metal, avînd gravat pe el funcţiarespectivă:

“conducător”,“contabil-şef”,casier-şef”,cucaresigileazăzilnic,personal, tezaurul sau casele de fier.

11.Laîndeplinireasarcinilorgestionariivalorilortrebuiesăţinăseamadeurmătoarele:

- manipulareavalorilorîn/dintezaur(caseledefier)sefaceînprezenţatuturorgestionarilor de valori, care răspundintegralşiîncomundetoatevalorileaflateînpăstrarealor;

- esteinterzissăselasedeschisesaudescuiateuşilelatezaursaucasele de fier careţinlocdetezaur,săse

lasecheileînbroascăîntimpulcîtseumblăîntezaursauîncaseledefier,săseîncredinţezecheileşisigiliile celorlalţideţinătoridecheisaualtorpersoane. De asemenea, gestionarii valorilor sînt obligaţisăasigurepăstrareacheilorşisigiliilor respective în casele de fiersaudulapurimetalicecaresăprezintecondiţiidepline de securitate. În cazul în care unul din gestionarii de valori va lipsi de la serviciu (concediu de odihnă,boală,delegaţieetc.) acestaesteobligatsăpredeaînlocuitoruluisăudedreptvalorileaflateîntezaurşicaseledefier,precumşi cheileşisigiliulpecareledeţine. Predarea-primirea valorilor se va face în conformitate cu prevederile punctelor 99şi100dinprezentul regulament, semnînd de predarea-primirea valorilor în Registrul –Situaţiacaseideoperaţiuni(formular anexa nr. 1), iarcheileşisigiliilesevorpredaînbazădesemnăturăînRegistrulpredăriicheilorşisigiliilor (formular anexa nr.2) decătrepersoaneleîntrecareauavutlocacesteoperaţiuni.Lapredarea primirea valorilor,cheilorşisigiliilorsevorîntocmiprocese–verbale de primire –predare,iarîndreptulfuncţiei gestionarului de valori se va scrie respectiv cuvintele am predat şiam primit subcaresemneazăpersoanele respective. Atunci,cîndabsenţasedatoreazăunuicazdeforţămajoră(accidentetc.)carenupermite prezenţalaserviciuagestionaruluidevaloripentruapredapersonalvalorile,cheileşisigiliul,sevaîntocmi un proces-verbal în care se va consemna motivul pentru care preluarea s-a efectuat în lipsa gestionarului de valori respectiv. În acest caz pentru predătorvorsemnaceilalţigestionariidevalori,iarcaprimitor- persoanadesemnată.

La schimbarea dinfuncţieaunuigestionardevalori,predarea-primireaşiverificarea valorilor se va face

potrivitdispoziţiilorprevăzutelapunctele99şi100,rezultateleverificăriifiindconsemnateîntr-un proces- verbal. Este interzis ca între gestionarii de valori săexistegradulunuderudenie. Înlocuitorii de drept ai gestionarilor de valori sînt:

- încazulîncareconducătorulestegestionardevaloriînlocuitorulacestuiaesteadjunctul lui;

- înlocuitorul contabilului-şefvafiadjunctullui;

- înlocuitorul casierului-şefvaficasierulsuperiorsaualtcasier.

12.Tezaurul,dulapurilemetalice,încaresepăstreazănumerarşivalori,trebuiesăaibăduplicateledechei,

carecuolistădetaliatăsepunînpachet,secoasăcustofăşisesigileazăcuştampilaa trei gestionari de valori.Pachetulcuscrisoareadeînsoţire,semnatădeaceleaşipersoane,sepredăsprepăstrareînsafeul

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
8 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
8
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

conducătoruluibănciisauServiciuluiPazăşiSecuritatecontrarecipisăînRegistrulevidenţeidechei, ştampileşicleşti,saulaceamaiapropiatăfilială. Controlulduplicatelordecheiseefectueazăîncazuriledeteriorăriisauratăriiprimului exemplar de chei, reviziilorşicontroalelor,substituireagestionarilordevalori. D.Moduldeînchidereşideschidereatezaurului(caselordefiercareţinlocdetezaur)şiaccesulîntezaur

13.Tezaurul(caseledefier)încaresepăstreazănumerarulşicelelaltevaloridecătrebănciseînchideşise

deschidenumaidecătregestionariidevaloricarerăspundintegralşiîncomundeexistenţaşipăstrareaîn securitateanumeraruluişiacelorlaltevalori.Intrareaîntezaurestepermisănumaigestionarilordevalorişi numaiîmpreună.Intrareaaltorpersoanedincasierieîntezaurestepermisănumaipebazădetabelnominal aprobat deconducătorulbăncii.Maipotaveaaccesîntezaurşialtepersoanedinbancăpebazăde aprobarescrisădatădeconducătorulbăncii.Organeledecontrol voraveaaccesîntezaurnumaipebazădedelegaţiesemnatădeconducătorulbănciidecareaparţin. Accesulîntezaurestepermisnumaiînprezenţacelortreigestionaridevalori.Evidenţapersoanelorcare intrăîntezaurseţineîntr-un registru care se va păstraîntezaurdupăsfîrşireaprogramuluidelucru.După fiecare deschidere a tezaurului (caselordefier)încursulprogramuluidelucru,acestaseîncuiedecătre gestionariidevalori,fărăsăseapliceşisigiliile.Lasfîrşitulzilei,înaintedeînchidereatezaurului(caseide fier),severificădacătoatevalorile,registreleşidocumentelecuregimdepăstrareîntezauraufost introduse înacestaşidacătoatemăsuriledesecuritateavalorilorşidepazăcontraincendiilorsînt asigurate.Dupăînchidereaşiîncuiereatezaurului(caselordefier)gestionariide valoriaplicăînprezenţapazeisigiliiledemetalpecearăroşie.Sforilecareservesclasigilaretrebuiesăfie dintr-osingurăbucată.Dupăsigilare,tezaurul(caseledefier)seracordeazălasistemulautomatde alarmareşisepredăîngrijapazeipebazădesemnăturiaplicatedegestionariidevalorişidecătrepazăîn Registrul de predareprimire atezauruluisubpază(caselordefier)(formular anexa nr.3). Predarea-primireatezaurului(caseidefier)întrepersonaluldepazălaschimbareaturelordupăprogramul delucrualbănciisefacepebazădeproces-verbal de predareprimire a schimbului înscris în registrul de evidenţăexistentlapază.

14.Dimineaţa,înaintedeadeschidetezaurulsaucaseledefier,gestionariidevalorisîntobligaţisăverifice

înprezenţapazeiintegritateaîncuietorilor,asforilorşiasigiliilor, semnînd apoi în registrul de predare- primire a tezaurului pentru luarea în primireatezauruluisauacaselordefier.Sigiliileaplicatepeuşa tezaurului (caselor de fier) nu se rup la deschidere, ci se taiesforilepentrucalanevoie,dupădeschideresă semaipoatăverificaintegritateasigiliilor. Încazulîncaresedescoperăcăîncuietorileaufostforţatesausforileaufostrupte înainte de deschiderea tezauruluisauacaselordefier,seanunţăpoliţiapentruefectuareacercetărilor.Dupădeschiderea tezauruluiînprezenţadelegatuluipoliţieiseverificăintegritateapardoselei,pereţilorşiplafonului tezaurului.Dacăseconstatăcăs-aumblatîninteriorultezaurului,seprocedeazăimediatlaverificarea tuturor valorilorexistenteînacesta.Gestionariidevaloriîmpreunăcudelegatulpoliţieişi organeledepazădeserviciuîntocmescşisemneazăunproces-verbal în care sînt consemnateconstatările făcutecuaceastăocazie.Înacelaşitimpseinformeazăconducătorulbăncii. E.Răspundereapersoanelorcăroraliseîncredinţeazăvalorispreverificare,păstrare,manipularesau transport 15. Salariaţiicasierieirăspundpentruintegritateanumeraruluişiavalorilorcelesîntîncredinţate,conform prevederilordinprezentulregulamentşidindispoziţiilelegale privind încadrarea gestionarilor, încheierea

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
9 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
9
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

contractelorşirăspundereaînlegăturăcugestionareabunurilormateriale.Aceşteasîntobligaţisăcunoască regulile privindoperaţiuniledecasierie,precumşidispoziţiilelegaleînlegăturăcurăspundereamaterială. Necunoaşterealegilorşiaprezentuluiregulamentnupoatefi invocatăînapăraredeceiceurmeazăsărăspundămaterialcaurmareagestionării necorespunzătoareabanilorşiacelorlaltevalori.Răspundereamaterialăîncepedinmomentulpreluării valorilorsprepăstrare,verificaresautransport. Este interzis personalului casieriei:

- săîncredinţezealtorpersoanesarcinileprimiteprivindoperaţiunilecuvalori; - săexecutedispoziţiilealtorbăncisaualeclienţilorbănciiprivindeliberareasau primirea de numerar, sau alte valori din/în contul curent al lor, primirea documentelor de depunere, sau de eliberare a numerarului, fărăverificareaşisemnareaprealabilăaexecutorului contabil.

*alineatul2,liniuţa2modificatăprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

16.Persoanele,careauverificatşiclasatbancnotele,inclusivceicareajutăînmodtemporarlanumărarea

banilorrăspunddeconţinutulpachetelorlucrate,canumărdebancnoteşicabonitateaacestora(sănufie false,deteriorateetc.)pînălaverificareaconţinutuluipachetelordecătreoaltăpersoană,decătreclienţi saudecătreorganeledecontrolalebăncii,atîtlabancarespectivăcîtşilaaltebăncii.Personalulbăncii, careajutăorganeledecontrollanumărareapachetelorbancnotăcubancnotă,esteobligatcapeversoul banderoleifiecăruipacheţela100bancnote,pecareîlnumără,săscriemenţiunea“controlat”,data zilei respective,săapliceparafaşisemnătura.Aceleaşimenţiunisefacşipeunuldincartonaşeledeprotecţie alefiecăruipachet.Înmodsimilarsevaprocedaşilacontrolulsăculeţelorcumonedămetalică.Pentru întărireaşidelimitarearăspunderii,precumşipentruconfirmareaexactităţiiconţinutuluipachetelor,care au fost verificate, persoana care ajutăorganeledecontrollaverificareapachetelorbancnotăcubancnotă, esteobligatăsăcontrolezeexactitateanumăruluidebancnotedinfiecarepacheţelprimit,precumşifracţia ceiseînapoiazănumăratădecătreorganuldecontrol.Laterminareaverificăriicelor 10 pachete a 100 bancnote dintr-un pachet de 1000 bancnote aceasta este obligatăsăformezedinnoupachetul,să-l ambaleze în polietelenăpersonalînfaţaorganuluidecontrol.Înmodsimilarsevaprocedaşilaverificarea monedei metalice.

*alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din29.09.2004+

Organeledecontrolvorurmărirespectareaacestordispoziţii,cunoscîndcăpentruexactitateaconţinutului pachetelor,careaufostdesfăcuteşinumăratecuocaziaverificărilor,răspundereaulterioarărevine persoanelorcareauajutatlaverificareşiausemnatbanderolafiecăruipacheţelde100bancnote, pe cartonaşuldeprotecţiealpachetuluirespectivşipeetichetasăculeţuluicumonedămetalică.Laluareaîn primire anumeraruluiverificatgestionariidevalorivorcontrolaexistenţamenţiunilordemaisus pe cartonaşeledeprotecţiealepachetelorşipeetichetasăculeţelorcumonedămetalică.

17.Pentrudiferenţeledebani(minusurisauplusuri)constatatelacasieriibănciiseprocedeazăpotrivit

prevederilor de la punctul 97. Lipsurile de valori constatate, altele decît cele de numerar rezultate din sustragereasaudinneglijenţapersonaluluirăspunzătordepăstrarealor,înbazaprocesului-verbal încheiat, se scad din conturile în careaufostînregistrateacestevalori.Conducătorulbănciiesteobligatsăcerceteze de urgenţă,încondiţiilelegii,toatecazuriledelipsuridevaloriprovenitedinneglijenţă,sustrageri sau orice altmodşisăianeîntîrziatmăsuripentrustabilirearăspunderilorrespective. 18.Recuperareapagubelorcauzatebănciisefaceîncondiţiileprevăzutedelegislaţia în vigoare privind încadrareagestionarilor,răspundereaînlegăturăcugestionareabunurilormateriale,precumşiale

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
10 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
10
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
prezentului regulament. Pagubelerezultateînurmasăvîrşiriiunorinfracţiuniînactivitateadesfăşuratăde
salariaţiicasieriei,constatateprinverificarebucatăcubucatăanumeraruluişia
altorvalorigestionatedeaceştia,vorfirecuperateprindeciziadeimputareîncondiţiilelegii.

CAPITOLUL III Funcţionareacaseideoperaţiuni

19.Toatesumeleîncasateşieliberateîntimpuldefuncţionareacasierieiseînregistreazăîncasade

operaţiuniabăncii.Încasăriledinultimazilucrătoareaanului,inclusivaceleadingenţilesigilateadusedupă finisareaprogramuluideghişeu,seînregistreazăînevidenţacontabilă,înconturiletitularilorşiîncasade operaţiunicudataultimeizilelucrătoareaanului. Încasărileşialteoperaţiunicareseefectueazăînprogramulprelungitseînregistreazăînevidenţacasieriei, evidenţacontabilăconformprevederilorp.80dinprezentul regulament. Pentruasigurareaeliberărilorîntimputilalenumeraruluidinconturileagenţiloreconomici,precumşidin conturilededepozitalepersoanelorfizice,băncilestabilescdesinestătătorsumaminimăasoldurilorde numerarîncaseledeoperaţiunilasfîrşitulzilei. Soldulminimalnumeraruluiîncaseledeoperaţiunisestabileştereieşinddinvolumuloperaţiunilorcu numerarcetrecprincasierie,modullordeprelucrareşialteparticularităţialeorganizăriioperaţiunilorcu numerarşilucruldecasă.Evidenţanumeraruluiexistentîncasadeoperaţiuniseţinezilnicpecategoriişi cupiuri în Registrul Situaţiacaseideoperaţiuni( formular anexa nr.1). 20. AlimentareacunumerarabăncilorsevaefectuaînBancaNaţionalăaMoldovei în baza contractelor (anexa nr.1). Băncile,careaucontînBancaNaţionalăaMoldovei,vorsolicitaînscris necesarul de numerar cu o zilucrătoareînaintedeziuaalimentării.Alimentarea cu numerar poate fi efectuatăşiîntrebănci.În cazurile în care în caseledeoperaţiunialebăncilorseformeazăexcedentde numeraracesteapotfidepuseînBancaNaţionalăaMoldovei,informînd-o preventiv cu o zi înainte, sau pot ficomercializatealtorbănci. A. Funcţionareacaseloroperative Casedeîncasări 21. Casele deîncasărialebăncilorprimescdepuneriledenumerardelaclienţiisăipentrudiverseoperaţiuni întimpulprogramuluideghişeusauprogramuluiprelungit. Primireanumeraruluisefacenumaidupăînregistrareasumeiînjurnaluldecasă,iaroperaţiuneade înregistrareanumeraruluiîncontulcurentalclienţilorrespectiviseefectueazăînaceeaşizi,după verificareanumeraruluidecătrecasieri.Încazuldepuneriinumeraruluidupăfinisareaprogramuluioperativ delucrupringenţisigilate sau în baza ordinului de încasare a numerarului, înregistrarea în contul curent al clienţilorsevareflectacudataurmătoareizilelucrătoare. Operaţiuniledeprimireanumeraruluiprinintermediulcaselordeîncasăriseefectueazăînbaza următoarelordocumentedecasă:

- ordin de încasare a numerarului (formular anexa nr. 4); - borderouînsoţitor(formular anexa nr. 5).

*pct.2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

a. Depunerea numerarului cu ordin de încasare a numerarului

22.Ordinuldeîncasareanumeraruluiseutilizeazăla:

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
11 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
11
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
- depunereanumeraruluilaconturilecurentealetitularilordecătretitulariiacestora,şialtepersoane

juridice,depuneriledenumerardecătrebancă,depunerea numerarului în fondul statutarşianumerarului ridicat în mod silitdelaoterţăpersoanădecătreexecutoriijudecătoreştiînbugetul publicnaţional,pentruachitarealabugetaimpozitelorşitaxelordecătrepersoanelefizice,juridiceşi

întreprinderileindividualeşigospodăriileţărăneşti,precumşideperceptoriifiscali,careecepţionează plăţiledelapersoanelefizice(juridice),pentruachitareadecătrepersoanelefiziceaserviciilor acordate de cătreprestatoriideserviciiş.a.;

- depunerile de numerar aferente operaţiunilorinternealebăncii(restituiriide avansuri neutilizate, salarii neplătite,depunereanumeraruluirezultatdinvînzareaformularelordestrictăevidenţăş.a.),pentru înregistrarea numeraruluiprimitdelaBancaNaţionalăaMoldoveisaudelaaltăbancă,ş.a.;

- încasareanumeraruluiînleimoldoveneştipentruînregistrareaîncontulcurent a echivalentului acestuia în valutălacursuldeschimbstabilitdebancă;

- încasareanumeraruluiînvalutăpentruînregistrareaîncontulcurentaechivalentului acestuia în lei moldoveneştilacursuldeschimbstabilitdebancă;

- încasareanumeraruluiînvalutăpentruînregistrareaîncontulcurentaechivalentuluiacestuiaînaltă

valutălacursuldeschimbstabilitdebancă.

Notă:La utilizarea ordinuluideîncasareanumeraruluiînfuncţiedespecificuloperaţiuniivorfi completate rubricile necesareprevăzuteînFormular anexa nr. 4, la prezentul Regulament, iar la necesitateutilizatorulformularuluipoateincludeşialtedate.

Ordinul de încasare anumeraruluiseperfecteazăîntreiexemplarelacalculatordecătreexecutorul contabil,careulteriorverificăcorectitudineacompletăriiformularului, corespunderea sumei în cifre cu cea înlitereşiaplicăsemnăturapeordin.Dupăaceastaexecutorulcontabilînregistreazăsumadinordinîn jurnalul de casăpecareulteriorîltransmitepentruverificarecontroloruluiîmputernicitcudreptde semnătură. Controlorulîmputernicitcudreptdesemnăturăesteobligatsăverificeordinuldeîncasare a numerarului din punctul de vedere al întocmirii corecte a acestuia, precum şiînregistrareasumeiînjurnaluldecasă, dupăcaresemneazăordinulşiîltransmitelacasieriepecaleinternă. *pct.22,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr. 377 din 15.12.2005]

23.Laprimireaordinuluideîncasareanumeraruluicasierulîncasatorverificăcorectitudineaperfectării

acestuia.Dupăverificareaordinuluiprimeştenumeraruldeladepunător,numărîndbancnotăcubancnotă şimonedăcumonedă.Pemasacasieruluiîncasatornutrebuiesăexistealtnumerar,decîtcelcarese primeştedeladepunătorînmomentulrespectiv.Numerarulprimitanteriortrebuiesăfiepăstratîncasede fier sau dulapuri metalice. Dupăverificareanumerarului,casierulcomparăsumaindicatăînordinulde încasareanumeraruluicusumaîncasatăşidacăacesteacorespund- semneazăordinul,aplicăştampilaşi elibereazădepunătoruluiunexemplaralordinuluidreptconfirmareadepunerii numerarului. Un exemplar al ordinuluirămînelacasieriecadocumentdecasăşisearhivează,altexemplarsetransmiteexecutorului contabil pentru reflectarea sumeinumeraruluiprimitînconturilecurentealeclienţilor.

Este interzis casierilor încasatori a elibera documentul confirmativ de depunere a numerarului sub rezervanumărăriiulterioareanumerarului.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
12 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
12
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Casierulîncasatorformeazăpachetea1000bancnotedinpacheţelede100bancnote verificate de el, pe
careleambaleazăînpolietilenăconformprezentuluiRegulamentşilepredăcasierului –şefpebazăde
semnăturăînregistrulsău(formular anexa nr. 6).

*pct.23modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

24. Înregistrareaînconturilecurentealeclienţilorasumelordepuselabancăseefectueazăînbaza înscrierilordinjurnaluldecasă.Încazulîncareestenecesarcaîncontulcurentalclientuluisăfiecreat imediatdisponibil,dupăîncasareanumeraruluiexecutorul contabil va cere de la casier un exemplar al ordinului de încasare a numeraruluisemnatdecasier,dreptconfirmarecăsumarespectivăafostîncasată. Încazulconstatăriidiferenţeidintresumanumeraruluidepusşisumaindicatăînordinul de încasare a numerarului,ordinulvafianulatdecătrecasierşirestituitexecutoruluicontabil,urmîndcaacestasă întocmeascăunaltordinreieşinddinsumarealdepusădecătredepunător. Încazulîncareclientulnuamaidepusnumerarul,deşidocumenteleaufostîntocmiteşipredatecasieriei, acesteaseînapoiazăexecutoruluicontabilpecaleinternăpentrualămurisituaţia.Dupăcecontabilitatea cerceteazăşilămureştecauzaneefectuăriidepuneriinumerarului,înregistrareafăcutăînjurnaluldecasăse anuleazădecătrecontabilul-şef,iarordinuldeîncasareanumeraruluiseanulează.

*pct.24modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

d.Depunereanumeraruluicuborderouînsoţitor 27. Băncilepotorganizadepunereanumeraruluipringenţisigilatedecătreclienţiicuunvolummare de încasări.Programuldedepunereagenţilorsigilatesestabileştedebancăîmpreunăcuclienţiirespectivi. Depunereaîncasărilorlabancăpringenţisigilatesepoateface:

- princolectarecuserviciuldeîncasarevalorialbăncii;

- directlaghişeelebăncii,întimpulprogramuluioperativdeghişeu;

- directlaghişeelebăncii,înafaraprogramuluioperativdeghişeu,darpînălafinele programului de lucru;

- directlaghişeelebăncii,lacasadeîncasăriserale;

Pentru depunerea numerarului prin genţisigilatebancaîncheiecuclienţiirespectivi un contract (anexă nr.2,2A,2B). Ca document de depunere în toate cazurile sefoloseşteborderoulînsoţitor(formularanexă nr.5) întocmit în trei exemplare, dactilografiatsaucompletatdemînăcupix. Totodată,clientulcaredepunenumerarulpringenţisigilateprezintăbănciicîtedouăspecimeneale sigiliului,imprimatepeplumb(cucareurmeazăsăsigilezegenţilecu numerar), pe care trebuie imprimate clardenumireaprescurtatăaunităţiidepunătoaresau sigla acesteia. Casierul-şefverificăspecimenele

prezentatebănciideclienţiisăişilecertificăprinsigilarecucleşteledesigilatalbănciipesuportulcusfoară pecareseaflăaplicatspecimenulsigiliuluiunităţiidepunătoare.Unspecimen sereţinedebancăînvedereaefectuăriicontroluluicuocaziaprimiriigenţilorcunumerar, iar un exemplar se restituie clientului. Dacănumerarulcareurmeazăafidepusnuîncapeîntr-osingurăgeantăacestava fi depus în mai multe genţicuîntocmireapentrufiecaregeantăcîteunborderouînsoţitor. Pebazacontractelorîncheiatecuunităţilecareurmeazăsădepunăîncasărilelabancăpringenţisigilate casierul-şefvaîntocmicîteuntabelformăliberăpentrufiecareformădedepunereaîncasărilorpringenţi sigilate (organizate la unitatea bancară),carevacuprinde:

- numărulcurent;

- denumireaunităţii;

- numărulcontului;

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
13 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
13
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
- sediul;

- număruldetelefon.

Tabelulvafiîntocmitîndouăexemplare,iardupăaprobareadecătreconducătorulbănciiunexemplar se vapredacontabilităţiişiunulcasieriei.

e.Depunereanumeraruluipringenţisigilatedirectlaghişeelebănciiîntimpulprogramuluioperativde

ghişeu

28. Delegatuldepunătoruluiprezintăcontabilului,lacarearedeschiscontul,exemplarelenr.2şinr.3ale

borderouluiînsoţitor.Acestaverificădacăborderoulînsoţitorîndeplineşteelementeleprevăzutede formular,dupăcareînregistreazăînjurnaluldecasăsumarespectivă,semneazăşiştampileazăexemplarul nr.2 al borderouluiînsoţitorşitrimiteexemplarelenr.2şinr.3pecaleinternălacasierie.Dupăprimirea borderouluiînsoţitordelacontabilitate(exemplarelenr.2şinr.3),casierulîncasator ia în primire de la

delegatuldepunătoruluigeantacunumerarsigilată,încareseaflăexemplarulnr.1alborderouluiînsoţitor

şiverificăintegritateaacesteiaşiasigiliului.Deasemenea,verificădacăsigiliulcorespundecuspecimenul aflatlabancăşidacăborderoulînsoţitorîndeplineştecondiţiilearătatemaisus.Dupăaceeaînregistreazăîn Registrul de predare-primireagenţilorcunumerarşigoale(formularanexănr.7)numărulgenţilorşi valoareadinacesteaprevăzutăînborderoulînsoţitor.Încazulîncareseconstatănereguli,geantanuse primeşte.Încontinuarecasierul încasatoraplicăştampilacasieruluişisemneazădeprimireagenţiicu numerar sigilată,fărăverificareaconţinutuluiacesteiapeexemplarulnr.3alborderouluiînsoţitor(recipisă), pecareîlpredăapoidelegatuluiclientuluiîmpreunăcugenţilegoale ale unităţiirespective(primitedela controlorul verificator de bani). Casierulîncasatorpredăverificatoruluidebanigeantacunumerarsigilată, care efectueazăşielverificareaintegrităţiigenţiişiasigiliului,semnînddeprimireagenţiiîn Registrul de

predare-primireagenţilorcunumerarşigoaleal casierului încasator,dupăcareseînregistreazăîn Registruldeevidenţăanumeraruluimanipulat de personalul casieriei (formular anexa nr.6) sumafiecărui client pe cupiurişivaloare.

Desigilareaşiverificareaconţinutuluigenţiisefacepotrivitpunctului89dinprezentul Regulament.

f.Depunereanumeraruluipringenţisigilate,directlaghişeelebăncii,înafaraprogramuluioperativde

ghişeu,darpînălafineleprogramuluidelucru

29. Prezentareaborderouluiînsoţitorşiagenţilorcunumerarsigilatedecătreclienţi,controlul,

înregistrarea,semnareaşiştampilareaacestuiadecătresalariaţiibănciidesemnaţipentruacesteoperaţiuni se vor face conform prevederilor de la punctele27şi28dinprezentulRegulamentcuurmătoarele observaţii:

- înregistrareasumelorînjurnaluldecasăsefacecudataurmătoareizilelucrătoare;

- genţilesigilatesepăstreazădecătrecasierulîncasatorîncasadefiersaudulapulmetalic,pînălasfîrşitul

programului de lucru, cînd vor fi predate casierului-şef,pebazădesemnăturăînRegistrul de predare- primireagenţilorcunumerarşigoale,dupăverificareaintegrităţiigenţilorşiasigiliilordecătreacesta;

- genţilesigilatesevorpăstrapînăadouaziîntezaursauîncasedefiercareţinloc de tezaur separat de

numerar, cu specificarea în compartimentul II (situaţiacelorlalte valori existente în tezaur) al Registrului -

Situaţiacaseideoperaţiuni(formularanexănr.1)cuvaloareaînscrisăînborderourileînsoţitoare.În

următoareazilucrătoare,casierul-şefvapredagenţilerespectivecontroloruluiverificatordebani.

g.Depunereanumeraruluipringenţisigilatedirectlaghişeelebănciilacasadeîncasăriserală

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
14 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
14
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
30. Caseledeîncasăriseraleîşiîncepactivitateadupăfinisareaprogramuluidelucrualbăncii.Oreleîncare

vorfuncţionacaseledeîncasăriserale,precumşitimpuldelucrualacestora,vorfistabilitedecătre conducătorulbănciiînfuncţiedesolicitărileclienţilorşiposibilităţilebăncii.Programuldelucrualacestor case se aducelacunoştinţaclienţilor.

Dacăestecazul,înzilelenelucrătoare,băncilepotorganizaprimireagenţilorcunumerar sigilate ale clienţilorîntreanumiteorestabilitedecomunacordprincontract cuaceştea.

31.Numeraruldepusîngenţisigilatelacaseledeîncasăriseraleseînregistreazăînconturileclienţilorcu

dataurmătoareizilelucrătoare.

32.Pentrudepunereanumeraruluilacasadeîncasăriseralesevaprocedaastfel:

a. Banca vaîncheiacufiecareclientînparteuncontractsemnatdeambelepărţi,( anexa nr.2B).

b. Pentrufiecareclient,caredepunenumerarullacasaserală,sevaîntocmilaînceputulfiecăreiluniofişă

de prezentare (formular anexa nr.9).

Fişadeprezentarevapurtanumăruldeordinealclientuluiînscrisîntabelulprevăzutlap.27.

c. Pentruprimireagenţilorcunumerarsigilateprincasadeîncasăriseralăesteobligatorieprezenţaunui contabilşiaunuicasier(controlorverificatordebanisauverificator de bani).

Salariaţiicarefacdeserviciulacasaseralăvoraveastabilitprogramuldelucruastfel,încîtmuncaprestată

înprogramuldedimineaţăşilacasaseralăsănudepăşeascăduratalegalăatimpuluidelucru.

d. Pentrupăstrareapestenoapteagenţilorcunumerarsigilatebancatrebuiesăaibăocasădefier

încăpătoare,prevăzutăcu2chei,amplasatăînspaţiulcasieriei,fiindracordatălasistemuldealarmare.

33.Pentruefectuareaoperaţiunilorlacasaseralăcontabilulşicasierulvorprimi următoarele:

a)jurnaluldecasă;

b)listaunităţilorcaredepunîncasărilepringenţisigilatelacasaserală;

c)ştampila; d)specimeneledesigiliialeclienţilor; e)fişeledeprezentare; f)genţilepentrunumerargoale; g)celedouăsigiliidemetal pentru sigilat casa de fier; h)celedouăcheidelacasadefierdestinatăcaseiserale; i) Registrul de predare-primireagenţilorcunumerarşigoale(formular anexa nr. 7).

34.Pînălaîncepereaactivităţiicaseideîncasăriseralecasierulşicontabilul au obligaţiasăpăstrezecele preluate,prevăzutelap.33literelea–i, în casa de fier pe careovorîncuiacu2cheişiovorsigila.

35. Depunereanumeraruluiîngenţisigilatelacasaseralăcuborderouînsoţitor,circuituldocumentelorşia

genţilorcunumerarşigoale,precumşitehnicadelucrusîntprevăzutelapunctele27şi28dinprezentul

regulament.

36.Dupăluareaînprimireagenţilorsigilatecasierulcaseiseralevacompletafişadeprezentareşiova

prezenta clientului pentru semnare.

37.Laînchidereacaseideîncasăriseralecontabilulfacetotaluljurnaluluidecasăşiverificădacătotalul

acestuiacorespundecutotalulborderourilorînsoţitoarealegenţilorcunumerarsigilate,primitedecasierşi înregistrate în registru (formular anexa nr.7),dupăcarecontabilulşicasierulsemneazăîndreptultotalului din jurnalul decasă.Deasemenea,aceştiamaiverificăşidacănumărulgenţilorcunumerarsigilate primite corespundecunumărulgenţilorcunumerarînscriseînregistrul

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
15 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
15
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

(formular anexa nr. 7), dupăcareîntocmeşteSituaţiaprivindprimireagenţilorcunumerarşigoalede cătrecasadeîncasăriserală(formular anexa nr.8). Dupăaceastăverificaregenţilecunumerarsigilate,împreunăcudocumenteleşievidenţelerespective, precumşigenţilegoalerămase,încazulîncareuniiclienţinuaudepusgenţilecunumerar,seintroducîn casadefierdestinatăpentrucasaseralăcareseîncuiecuambelechei,dincareunaestedeţinutădecătre casier,iarcealaltădecătrecontabil.Acestecheivorfipăstrateîncasedebanisaudulapurimetalice, conform prevederilor p.11 din prezentul regulament. Casadefiersesigileazădecasierşicontabil,seracordeazălasistemuldealarmareşisepredăîngrijapazei subsemnăturăîntr-un registru special adoptat pentru aceastăactivitate,conformprevederilorp.13din

prezentul regulament. 38.Înurmătoareazilucrătoaredupăverificareaintegrităţiiîncuietorilorşisigiliilor de la casa de fier aceasta sepreiadelapazădecătrecei care au fost de serviciulacasaseralăînziuaprecedentă,procedîndu-se astfel:

- Registrul de predare-primireagenţilorcunumerarşigoale(formular anexa nr.7), situaţia,borderourile însoţitoare,genţilecunumerarşigoalesepredaucontroloruluiverificatordebani,caredupăcontrolul

prevăzutlap.27vasemnadeprimirea acestora în registru (formular anexa nr. 7) şisituaţia(formular anexa

nr.8);

- jurnaluldecasăseremitecontabilităţiipentruurmărireapredăriiborderourilorînsoţitoaredupă

numărareabanilordingenţilerespective. Clienţiibănciipotdepunenumerarulîncasaseralăînbazaordinuluideîncasarea numerarului conform

prevederilorpunctelor22şi23dinprezentulregulament.

h.Colectareaîncasărilorpringenţisigilatede la casieriileclienţilorprinserviciulîncasare

39. Labănciledotatecumijloaceledetransportvalori(autodubespeciale)şiechipaj de transport valori

(şoferişiîncasatori)sepoateorganizacolectareanumeraruluidelacasieriileclienţilorcuunvolum mai

maredeîncasări.

Deasemenea,sepotefectuadiversetransporturidenumerarşialtevaloridelasediulbănciilasediul

clienţilorşiinvers,pebazădecontract.

40. Pentrucolectareanumeraruluipringenţisigilatedecătreserviciulîncasare al bănciiseîncheiecuclienţii

respectivi un contract (anexa nr.2A).

Programulderidicareagenţilorcunumerarsigilatedelaclienţisestabileştedebancă,decomunacordcu

aceştia,princontract.

41. Pentruridicareagenţilorcunumerardelacasieriileclienţilorîncasatoruluiisevaeliberadecătrebancă

odelegaţiepentruridicareagenţilor,carevaconţinedateleprevăzutedeformular anexa nr.10.

42. Pentruefectuareacolectăriiîncasatoriivorprimidelaşefulserviciuluiîncasareurmătoarele:

- listaagenţiloreconomicicuprinşiîncolectare;

- ruta de parcurs;

- delegaţiapentruridicareagenţilor;

- permispentruportarmă;

- ştampilaşicelelaltedocumente(obiecte)necesarecolectăriiprevăzute.

Ruta de parcurs cuprinde itinerarul, ordineaunităţilorşiorelorlacaretrebuiesăse prezinte încasatorii.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
16 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
16
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

Pentruprimireacelorarătatemaisussemneazăîncasatorulsuperiorîntr-un registru destinat acestui scop, punîndu-sedataşiora,iarpentruprimireagenţilorgoalesemneazănumaiîncasatorul colector în registru (formular anexa nr.7). Înaceeaşizi,lasfîrşitulprogramuluidelucru,ştampilaşipistolulsîntpredateserviciuluideîncasare.Genţile cunumerarşicelegoale,precumşiborderouriledeînsoţiresîntpredatecasierului,caredupăceefectuează controlulintegrităţiigenţilorşisigiliilorşiîmpreunăcucontabilulsemneazădeprimireînregistru(formular anexa nr.7) întocmitîndouăexemplare,dintrecareexemplaruldoisetransmiteîncasatoruluisuperior

43. Înfuncţiededateledinrută,deordineaşioreledeprezentarelaunităţiledincolectare, încasatorul

superiorcomunicăechipajuluioradeîntîlnirelasediulbăncii,pentruîncepereaefectuăriiînbunecondiţiia

colectării.Înaintedeaplecaînrutăîncasatoriiprimescdocumenteledecolectare,ştampilaşipistolul.

Pentruaprimigeantacunumerarsigilatăîncasatorulcolectorprezintălegitimaţiadeserviciuşidelegaţia

pentruridicareaacesteia.Dupăverificareadelegaţieiclientulpredăgenţilecunumerarsigilate, exemplarele

nr.2şinr.3aleborderouluiînsoţitorşispecimenuldesigiliucertificatdebancăîncasatoruluicare

controleazădacă:

- geantaesteînperfectăstare;

- sfoarapecareesteaplicatsigiliuesteintactă;

- sigiliul este intact, clarimprimatşicorespundecuspecimenuldesigiliucertificatdebancă;

- numărulgenţilorcunumerarprezentatecorespundecunumăruldegenţiînscrispeborderoulînsoţitor.

Numaidupăces-aconstatatcăgenţilecunumerarsigilateîndeplinesccondiţiile arătatemaisus, încasatorulpredăclientuluispecimenuldesigiliuşigenţilegoaledelacolectareaprecedentă,reţinînd

exemplarelenr.2şinr.3aleborderouluiînsoţitor.Dupăaceeaîncasatorulcompleteazădemînăfişade

prezentare.Fişaseprezintăclientului caredupăsemnareserestituieîncasatorului.

Lasosirealaautodubabănciiîncasatorulsuperiorprimeştedelaîncasatorulcolectorgenţilecunumerar sigilate, le introduce în tezaurul autodubei pe care apoi îl încuie. Exemplarul nr.3 (chitanţa)alborderoului însoţitorsemnatşiştampilatdeîncasatorul colector se transmite clientului, exemplarul nr.2 al acestuia se reţinepentrubancă. 44. Dacăgeantasigilatănuîndeplineştecondiţiiledemaisussaupredareaeinusefaceîncondiţiilearătate încasatorulcolectornuprimeştegeantacunumerarsigilată,făcîndurmătoareamenţiuneînfişade prezentare“neridicat geanta cu numerar caresevaconfirmadeclientsubsemnătură,iargeantagoalăde la colectarea precedentăpecareoareasuprasaovareaducelabancă. Clienţiicuprinşiînactivitateadecolectarecarenuaupredatgenţilecunumerarsigilate încasatorului din diversemotive(nuaufostgatalaorastabilită,nuauîndeplinitcondiţiilearătatemaisus)urmeazăsăle predea încasatorului la sosirea repetatăsausăledepunădirectlabancăînprimazilucrătoare,întimpulde funcţionareaghişeelor.Pînălamomentuldepuneriilabancăagenţilorcunumerarsigilate,clienţiisînt răspunzătorideasigurareapăstrăriiacestoraîn casieria proprie, în condiţiideplinedesecuritateîntimpul nopţii.

45. Cîndgenţilecunumerarsigilateseaduclabancăîntimpulprogramuluideghişeu,sevaproceda

conformcelorprevăzutelap.28.

Dacăgenţilecunumerarsigilateseaducdeîncasator în timpul programului de lucru sau în afara acestuia (searasaudimineaţa)sevaprocedaconformprevederilordela subcapitolele “f”şi“g”din prezentul capitol cuurmătoareleprecizări:

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
17 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
17
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
- încazulîncaregeantacunumerarpredatădimineaţadeîncasator casierului încasatorprezintăurmede

violare(plumbulsausigiliulrupt,încuietoareaforţată,geantaprezintăurmedetăieturisaugăurietc.) casierulîncasatorînprezenţa încasatoruluişiacasierului–şefvaprocedaladeschidereagenţiişila verificarea conţinutuluiacesteia,

întocmind un proces-verbalîndouăsautreiexemplare,dupăcaz,încaresevaconsemna:dataprimiriişi deschideriigenţii,moduldeteriorăriigenţii,cumerauîmpachetaţibaniiîngeantă,numerarulpusîngeantă înscris în borderoul însoţitor,sumagăsităîngeantădupăverificareaprinnumărare,diferenţeleconstatate, oricealtedatesauobservaţiicareseconsiderăafinecesarelaelucidareadiferenţeiapărute,numele, prenumele,funcţiaşisemnăturapersoanelorcare au asistat la deschidereagenţiişilaverificareanumeraruluidinaceasta. Cîte un exemplar din procesul-verbalsevaataşalaborderourileînsoţitoare(ex.nr.1şinr.2),iarexemplarul

nr.3sevaremite,dacăvaficazul,organelordeurmărirepenală;

- încazulîncareseconstatălipsadebanidingeantaviolată,diferenţarespectivăsevatreceîncontul1805

“Decontăricualtepersoanefiziceşijuridice”,impunîndu-se persoanei vinovate, creditîndu-se contul clientuluicusumaînscrisăînborderoulînsoţitor.Conducătorulbănciivadispunedeefectuareadecercetări suplimentarepentrustabilireavinovăţiei.

46. Casierul-şefareobligaţiasăurmăreascăzilniccircuitulnormalalgenţilorcunumerarşigoaleaduse

directlabancădecătreclienţisau de grupele de încasatori ale băncii,dupăcareîmpreunăcucontabilul verificăconcordanţadintresumeletrecuteînborderourileînsoţitoarecuceledinfişeledeprezentare, jurnaluldecasăşiRegistrul de predare-primireagenţilorcunumerarşigoale, semnînd pentru control în acest registru.Înprogramulprelungit(casaserală)atribuţiiledemaisusvorfiexecutatedecasierşi

contabil.

47. Cheltuielileceurmeazăafirecuperatedelaclienţiidelacareseefectueazăcolectarea numerarului cu

mijloacedetransportpropriialebănciipringenţisigilatesîntstabiliteîncomunacorddepărţişisespecifică în contract. i.Închidereacaselordeîncasări 48.Lasfîrşitulzileioperativecasieruldeîncasăritotalizeazăsumeleîncasatepegrupe contabile, servindu-se înacestscopdedocumenteledecasă,dupăcaretrecetotalurileînsituaţianumeraruluiîncasatşile confruntăcutotalurileînscriseînjurnaleledecasădecătrecontabili.Casierulsemneazăînjurnaluldecasă atît pentru exactitate,cîtşipentruprimireadocumentelordecasădinziuarespectivă,iarcontabilul

semneazăsituaţianumeraruluiîncasat(formular anexa nr.11) pentru confirmarea sumei. La închiderea casei casierul încasator va preda casierului-şefpebazădesemnăturăînregistruldeevidenţăa numeraruluimanipulatnumerarulîncasat,situaţianumeraruluiîncasatîmpreunăcudocumenteledecasă.

49. Casierul-şefvaverificadacănumăruldocumentelordeîncasăriprimitecorespundecunumărul

documentelor trecute în situaţianumeraruluiîncasat.Apoivaverificadacăsumeletrecuteînsituaţie,pe grupe contabile, corespund cu totalul numerarului(cavaloare)trecutînregistruldeevidenţăanumerarului

manipulat al casieruluiîncasator,dupăcarevasemnaaceastăsituaţie.

B.Caseledeplăţi

50. Princaseledeplăţiseefectueazăeliberăridenumerarîntimpulprogramului de lucru stabilit. Toate

sumeledenumerareliberatetrebuiesăfieînregistrateînevidenţelecasierieişialecontabilităţii.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
18 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
18
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Operaţiuniledeeliberare a numeraruluiprincaseledeplăţiseefectueazăpebazaurmătoarelordocumente
de casă:

*înalineatul,propoziţiaadoua,cuvintele„sumeledebaniplătite”seînlocuiesccucuvintele„sumelede

numerareliberate”,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

- cec de numerar (formular anexa nr.12); - ordin de eliberare a numerarului (formular anexa nr.13); Casierulplătitorprimeşteunavansînnumerardincasadeoperaţiunilaînceputulfiecăreizileoperative sau pe parcurs de la casierul-şefpebazădesemnăturăîn registrul (formular anexa nr.6) acestuia. Suma avansuluiceseelibereazăcasieruluiplătitorvafistabilitădecasierul-şef,ţinîndseamadeplăţile programate pentru ziua respectivă,astfel,calaînchidereacaseisănurămînăcasierului,pecîtposibil,cu numerar neutilizat.

Pentruplăţilecarenecesităeliberăridefracţiisub1000bancnote,casierulplătitorverificăînprealabil,din

avansulprimit,înasistenţaaltuisalariatdincasierie,unnumărdepachetecarevaservilaefectuarea acestorplăţi. Încazulîncarecasierulplătitorefectueazăplăţidefracţiidinpacheteneverificate în prealabil de el, răspundereaîncazuldiferenţelorrevineacestuia. a. Eliberarea numerarului pe baza cecului de numerar 51. Ceculdenumerarseprezintădecătreclientexecutoruluicontabil.Dupăceexecutorulcontabilşi controlorulverificăceculdenumerarconformprevederilorRegulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar în vigoare, îl semneazăşiîltransmitelacasieriepecaleinternă.

*pct.51modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

52. Casierulplătitorprimindceculdelacontabilitateesteobligat:

- săverificedacăsemnăturade pe cec a persoanei împuternicite cu drept de primasemnăturăcorespunde cuspecimenuldesemnăturăaacesteia(primitdecasierulplătitordelacontabilitate);

- săverificedacăsumaîncifrecorespundecuceaînlitere;

- săverificedacăclientul(împuternicitul) a semnat pentru primirea sumei;

- săverificedacătermenuldeprezentarelaplatăaceculuinuaexpirat;

- săpregăteascănumerarulexpuseliberării;

- săcearăclientului(împuternicitului)actuldeidentitate(buletinuldeidentitatesaupaşaportuldeuz

intern, emis de fosta U. R. S. S., modelul anului 1974, în condiţiileHotărîriiGuvernuluinr.45din19.01.2005 saupermisuldeşedere)şisăcontrolezedacădateledinactuldeidentitatecorespundcudateleînscrisepe cec;

- dupăaceea casierul restituie actul de identitate clientului (împuternicitului acestuia),îlîntreabăsumace urmeazăsăoprimească;

- săverificerepetatînprezenţaclientuluisumadenumerarpregătităpentruafieliberatăşiefectuează

plata. [ în alineatul 1,liniuţaa8-acuvîntul„plătită”seînlocuieştecucuvîntul„eliberată”;modificatprinHotărîrea

ConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

Esteinterzissăseeliberezenumerarulaltorpersoanedecîtclientului(împuternicitului acestuia) numele căruiaesteînscrisîncecşicareasemnatdeprimirea numerarului cecul de numerar. De asemenea, este interzissăserevinăasuprastructuriinumeraruluieliberatdupăces-a efectuat plata.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
19 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
19
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
*alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

Dupăeliberareanumeraruluicasierulplătitorsemneazăpeversoulcecului,iarpefaţaceculuipuneştampila cumenţiunea“Plătit”. [ Punctul52,alineatul1,liniuţele6,7modificateprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.195 din 29.06.2005]

*înalineatul3cuvintele„efectuareaplăţii”seînlocuiesccucuvintele„eliberareanumerarului”,modificat

prin HotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNM nr.377din15.12.2005+ 53. În cazul în care clientul(împuternicitul)declarăcănuefectueazănumărareabanilor, pachetele cu bancnoteceurmeazăaseplătiacestuia,vorfidesfăcutedecasierulplătitorînfaţalui,îndepărtîndu-se ambalajuldinpolietilenăşicartonaşuldeprotecţie.Deasemenea,vorfiîndepărtatelamomentulplăţii plumburile de la săculeţelecumonedămetalică.

*alineatul1modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din29.09.2004+

Cartonaşuldeprotecţieşiplumbulvorfireţinutedecătrecasierulplătitor.

*alineatul2,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din29.09.2004+

Numărareabanilorlabancăsevafaceîntr-oîncăpereseparatăsauîntr-unspaţiuspecial amenajat. În acest caz clientul (împuternicitul) va transporta banii la locul de numărareînsoţitşisupravegheatdeopersoană din casierie. Clientul (împuternicitul), precumşicelelaltepersoanecareajutălaverificareanumeraruluisînt obligatesă-şideclare banii personali cu înregistrare în caiet special. Verificareadecătreclient(împuternicit) abanilorîncamerasauspaţiulamenajatpentrunumăraresevafacesub supraveghereauneipersoane(sauamaimultorpersoanedacăestenecesar)desemnatăde casierul-şefsau decătreconducătorulbăncii. Îndepărtareaambalajuluidinpolietilenăalepachetelorşiaplumbuluidelasăculeţedecătresalariatul desemnatsăsupraveghezenumărareasevaefectuatreptat,pemăsuranumărăriibanilordecătreclient (împuternicit),păstrîndu-secartonaşele,eticheteleşiplumburilepînălasfîrşitulnumărăriibanilor.Pentru efectuarea acestor operaţiisevorasiguracondiţiilecorespunzătoaredesecuritate.Pemasadenumăratse vaaflaunsingurpachetdesfăcutpentrufiecarepersoanăcareajutălanumărare. [alineatul 4,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din29.09.2004+ Încazulîncareclientul(împuternicitul)renunţălaverificareaunorpachetecubancnotesausăculeţecu monedămetalicăprimiţidelacasierulplătitor,persoanaînsărcinatăcusupraveghereanumărăriibanilorva îndepărtaambalajeledinpolietilenăşicartonaşeledeprotecţiedelapachete,precumşisigiliiledela săculeţelecumonedămetalică. *alineatul5modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNM nr. 248 din 29.09.2004] Bancanurăspundepentrulipsuriledebanireclamatedecătreclienţii,carenuauverificatlabancăîn condiţiilearătatemaisusbaniiprimiţi.Înacestsenslaghişeeledeplăţialebănciisevaafişacîtmaivizibil următorul text:

“Verificareaşinumărareabanilorsefacelaghişeelebăncii.Bancanurăspundepentrureclamaţiilefăcute ulterior”. Eventualelereclamaţiifăcutedeclienţii,carenuauverificatbaniilabancă,vorfitotuşianalizatedecătre conducătorulbăncii. b. Eliberarea numerarului pe baza ordinului de eliberare a numerarului

54.Ordinuldeeliberareanumeraruluiseutilizeazăla:

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
20 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
20
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
- eliberareadincontulcurentînvalutăaechivalentuluiînnumerarînleimoldoveneştilacursuldeschimb
stabilit de bancă;

- eliberareadincontulcurentînleimoldoveneştiaechivalentuluiînnumerarînvalutălacursuldeschimb

stabilitdebancă;

- eliberareadincontulcurentînvalutăaechivalentuluiînnumerarînaltăvalutălacursuldeschimbstabilit

debancă.

- eliberareanumeraruluiaferentcheltuielilorpropriialebăncii,pentrurăscumpărareacertificatelorde depozit,cumpărareadevalutăşiefectuareaplăţilorlacasacuprogramprelungit,pentruînregistrareaîn evidenţacontabilăadepuneriiexcedentului de numerar la Banca NaţionalăaMoldovei,laeliberarea numeraruluiîntrebănci(filiale)ş.a.

Notă:Lautilizareaordinuluideeliberareanumeraruluiînfuncţiedespecificuloperaţiuniivorfi completate rubricilenecesareprevăzuteînFormular anexa nr. 13, la prezentul Regulament, iar la necesitateutilizatorulformularuluipoateincludeşialtedate.

Ordinuldeeliberareanumeraruluiseperfecteazăîntreiexemplarelacalculatordecătreexecutorul contabil,careulteriorverificăcorectitudineacompletăriiformularului, corespunderea sumei în cifre cu cea înlitereşiaplicăsemnăturapeordin.Dupăaceastaexecutorulcontabilînregistreazăsumadinordinîn jurnalul de casă,pecareulteriorîltransmitepentruverificarecontroloruluiîmputernicit cu drept de semnătură. Controlorulîmputernicitcudreptdesemnăturăesteobligatsăverificeordinuldeeliberare a numerarului din punctul de vedere al întocmirii corecte a acestuia, precum şiînregistrareaînjurnaluldecasă,dupăcare semneazăordinulşiîltransmitelacasieriepecaleinternă.Verificarea,semnarea,circuitulordinuluişi efectuareaplăţiifăcîndu-sedupăaceleaşiregulicaşilaceculdenumerar. *pct.54modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din 15.12.2005] c. Eliberarea numerarului prin bancomat. 55. Pentrualimentareabancomatuluişiscoatereadinacestaanumerarului,printr-un ordin al conducătoruluibănciisedesemneazăresponsabiliaibăncii,unuldintre care este un casier sau încasator. Cheiledelabancomatseînregistreazădupăaceştilucrători. 56. Alimentareabancomatuluicunumerarseefectueazăpemăsuranecesităţii,în baza cererii scrise a casierului, responsabil de deservirea bancomatului. Casierul –şef,conformordinuluideeliberareanumerarului,elibereazăcasierului sau încasatorului suma necesarăpentrualimentareabancomatului. Sumaprimită,casierulsauîncasatoruloverificăfoaiecufoaie,odepuneîncasete, pe care le încuie cu cheia. Casierul sau încasatorul pentru alimentarea bancomatuluipotprimipreliminarcasetelepregătitecu numerar.Pregătireanumerarului,depunerealuiîncaseteşiîncuiereacaseteloroefectueazăcasierul–şef sauaunlucrătoralcaseispecialdesemnat.Lacasetăsefixeazăoetichetăarătîndpeaceastanumărul bancomatului,sumadepusă,data,semnăturileşiparafacasieruluişef sau a casierului de asemenea special desemnat. Primind casetele pentru încasarea bancomatului încasatorii verificăintegritateacaseteişiprezenţapeetichetăasemnelor de control.

57.Casierulsauîncasatorulscoatedinbancomatinformaţiatipărităprivindsumadenumerar,eliberatăîn

bazacardurilorşiceaaflatăînbancomatlamomentuldeschiderii,scoatecaseteledinbancomat.Încarcăîn

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
21 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
21
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

bancomat casetele pregătite,scoatedinbancomatinformaţiatipărităceconfirmăfaptuldepuneriide numerar. 58.Înbazainformaţieitipăritedebancomat,contabilulbănciiemiteordinuldeîncasare a numerarului pentrunumerarulpredatîncasaşiordinuldeeliberareanumerarului pentru reflectarea pe conturile de cardaleclienţilor,careseîntocmescîndouăexemplare,unulpentrucontabilitate,altulpentrucasierie.

59. Casierul –şefprimeştedelacasiersauîncasatornumerarulscosdinbancomat,confruntăsoldulde

numerarscosdincasetecudateledininformaţiatipărităşisemneazăordinuldeîncasareanumerarului. d.Închidereacaselordeplăţi 60.Lasfîrşitulzileioperativecasierulplătitorverificădacăsumeleeliberatepebaza documentelor respective, împreunăcunumerarulpecareîlarecorespundcusumaprimitădreptavans,dupăcare întocmeştesituaţianumeraruluieliberat(formular anexa nr.14),pegrupecaresesemneazădecasierul plătitorşiseconfruntăcutotaluljurnalelordecasă. [în alineatul 1,cuvintele„sumeleplătite”se înlocuiesc cu cuvintele „sumeleeliberate”,modificat prin

HotărîreaConsiliuludeAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

Numerarulneutilizat,situaţiaprecumşidocumenteledecasăsepredauastfel:

- numerarulşidocumenteledecasăsepredaucasierului-şefcaresemneazădeprimire în Registrul evidenţeinumeraruluigestionatşimanipulatdepersonalul casierieiţinutdecasierulplătitor.

*înalineatul2cuvintele„documenteledeplăţi”seînlocuiesccucuvintele„documenteledecasă”modificat

prin HotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNM nr.377din15.12.2005+ Casierul-şefvaverificadacănumăruldocumentelordecasăcorespundecunumăruldocumentelortrecute însituaţianumeraruluieliberat.Apoivaverificadacăsumeletrecuteînsituaţie,pegrupecontabile,

corespund cu sumele din documentele de casă,dupăcarevasemnaaceastăsituaţie.

*înalineatul3cuvintele„documenteledeplăţi”seînlocuiesccucuvintele„documenteledecasămodificat

prin HotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNM nr.377din15.12.2005+

C.Caseledeîncasări-plăţi

61.Înbăncilecareauunvolummicdeoperaţiunisepotorganizacasedeîncasări-plăţicarelucrează

conformdispoziţiilorcuprivirelafuncţionareacaselordeîncasărişicaselordeplăţiprevăzutemaisus.

Numerarulîncasatprincasadeîncasăriplăţiîndecursulîntregiizileoperativepoatefifolositînplăţinumai

dupăceafostnumărat,triat,împachetatşisigilat.Lasfîrşitulzileioperativecasierulîntocmeştesituaţia

numeraruluiîncasatşisituaţianumeraruluieliberatpegrupeoperativela

încasărişiplăţi,careseconfruntăcujurnaleledecasăalegrupeloroperative,conformdispoziţiilorarătate

lafuncţionareacaselordeîncasărişicaselordeplăţi.

D.Casedeschimbşidevînzareaformularelordestrictăevidenţă,acertificatelordedepozit,

aacţiunilorşiaaltorhîrtiidevaloare

62. Învedereaasigurăriischimbuluidebancnoteuzateprezentatedecătreclienţicubancnotebune,a

preschimbăriibancnotelordeteriorateprezentatedepopulaţieşiaschimbuluidebancnotecumonede metalice,băncileorganizeazăcasedeschimb.Înbăncileundenusepotorganizaastfelde case, aceste operaţiunisevorefectuadecătreunuldincasieriideghişeu,stabilitpentruefectuareaacestoroperaţiuni. Casierulcaseideschimbprimeşteînainteaînceperiizileioperaţionaledelacasierul-şefpebazăde semnăturăînRegistrul de evidenţăanumeraruluimanipulat de personalul casieriei,sumanecesară pentruefectuareaoperaţiunilordeschimb, în diverse cupiuri.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
22 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
22
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

Lasfîrşitulzileioperaţionalecasierulcaseideschimbrestituiecasierului-şefsumaprimităpentruschimb contrasemnăturăînRegistruldeevidenţăanumerarului manipulat de personalul casieriei ţinutdecasier. 63. Totprincaseledeschimbseefectueazăşivînzareaformularelordestrictăevidenţă,acertificatelorde depozit,aacţiunilorşiaaltorhîrtiidevaloare.Înbăncile,lacarenufuncţioneazăcasedeschimb,vînzarea acestorasefacedecătreunuldincasieriidelaghişeu. Pentru procurarea carnetelor de cecuri clientul va completa formularul Cerere pentrucumpărarea carnetelor de cecuri de numerar(formular anexa nr. 15) prin carebancaesteavizatăasupranecesaruluide carneteşiadateilacareacestadoreştesăintre în posesia lor, achitînd costul prin numerar sau virament a carnetelor de cecuri de numerar solicitate. Carnetele de cecuri solicitate vor fi scoase din tezaur de casierul-şefşipredatecasieruluicareurmeazăsă efectuezeştampilareaelementelorrespectiveînconformitate cu Regulamentul privind utilizarea carnetelor de cecuri de numerar. Predarea-primirea acestor cecuri între casierul-şefşipersoanaîmputernicităşiinverssevafacepebazăde semnăturăînRegistruldeevidenţăacarnetelordececpredate pentru stampilarea elementelor respective (formularanexănr.16). Dupăefectuareaoperaţiuniideştampilareaelementelorrespectivepeaceste cecuri persoana împuternicitălevatransmiteîmpreunăcutalonuldecasăcontabiluluiexecutor pentru perfectarea acestora.Dupăperfectare,carneteledececuridenumerarvor fi restituite persoanei împuternicite din casieriecontrasemnăturiideprimire pe talonuldecasă.Laprimireacarnetelordececuriclientulsemnează în cerere. Evidenţaformularelordestrictăevidenţă,caresepăstreazăîntezaur,acertificatelor de depozit, a acţiunilor,aaltorhîrtiidevaloareseţineînRegistrul evidenţeiformularelordestrictăevidenţă(formular anexa nr.17). Evidenţacontabilăaformularelordestrictăevidenţăseţineînconturilememorandum conform Planului de conturi nr.5/11-01alevidenţeicontabileînbăncişialteinstituţiifinanciaredinRepublica Moldova. Pentru reflectare la întrare în conturile memorandumaformularelordestrictăevidenţă,decătrecontabilse perfecteazăordinul de întrare (formularanexănr.20)îndouăexemplare,dintrecareunulpentru contabilitate, altul pentru casierie.Vînzareaformularelordestrictăevidenţă,aacţiunilor,acertificatelorde depozit, a altor hîrtii de valoare se poate face în numerar sau prin virament. Pentruvînzareaformularelordestrictăevidenţăînnumerarsauprinvirament,se va proceda astfel:

Casierul-şefpredă,subformădeavans,formularelecasieruluidesemnatcuvînzarealorcontrasemnătură de primire în Registrulpentruevidenţavînzăriiformularelordestrictăevidenţă(formular anexa nr.18). Casierul desemnat cu vînzarea formularelor le înscrie zilnic în registrul evidenţei(formular anexa nr.18). Eliberareaformularelordestinatevînzăriisefacepebazădecerere (formular anexa nr.19) întocmitădecătresolicitant,şiaordinuluideieşire(formularanexănr.41) întocmit în două exemplare, dintre care unul pentru contabilitate, altul pentru casierie.Lasfîrşitulfiecăreizileoperativese efectueazăpunctajulscripticcucontabilulcarecontroleazăsituaţiaformularelorvînduteşistoculrămas, dupăcaresemneazăînregistrulrespectiv. Formularelerămasesepăstreazădecătrecasierîmpreunăcu registrul de evidenţăîntr-ogeantăsigilatădecătreacestaîntezaursaucasadefiercareţinelocdetezaur. Numerarulrezultatdinvînzareaformularelorsepredăzilniccasierului-şefcontrasemnăturăînregistrulde evidenţăţinutdecasier. E.Casepentruoperaţiunivalutare

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
23 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
23
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
64.Băncilepotorganizacasedeoperaţiuniînvalută.Acoloundenusejustificăînfiinţareadeghişee

separate,acesteoperaţiuniseefectueazădecătreun casier desemnatdecătreconducătorulbăncii respective. Programul de lucru al acestora se stabileştedeconducătorulbăncii,înfuncţiedenecesităţile locale.Evidenţavaluteiefectiveexistenteîncasadeoperaţiuniseţinezilnicpecategoriişicupiuri în Registrulevidenţeivaluteiefective(formular anexa nr. 21). Operaţiuniledeîncasărişiplăţiînvalute efectiveşialtemijloacedeplatăstrăineseefectueazăînconformitatecuactelenormativealeBăncii NaţionaleaMoldovei,folosindcadocument Ordinul de încasare a numerarului (formular anexa nr.4) pentruîncasărişiOrdinul de eliberare a numerarului (formular anexa nr.13). Aceste documente se completeazădecătrecontabilîn3exemplare,pentrufiecarefeldevalută,unulpentrucontabilitate, unul pentru casierie, unul pentru client.

*înalineatul1,propoziţia5,cuvintele„sefacpotrivitRegulamentuluiBănciiNaţionaleaMoldoveiprivind

reglementareavalutarăpeteritoriulRepubliciiMoldova”seînlocuiesccucuvintele„seefectueazăîn conformitate cu actelenormativealeBănciiNaţionaleaMoldovei”,modificatprinHotărîreaConsiliuluide AdministraţiealBNMnr.377 din 15.12.2005] Princaseledeoperaţiuniînvalutăsepotefectua:

- încasărişiplăţiînconturilecurentevalutarealepersoanelorfiziceşijuridice;

- încasăridececuridecălătorieşinominale;

- alteoperaţiunivalutarecuvaluteefective.

Caselevalutarevorfidotatecutehnicădecalculadecvată,precumşicuaparaturanecesarăpentru depistareafalsurilor(lămpiculuminăultravioletăşidetectoaredecernealămagnetică),albumecu specimene de bancnote, buletine informativedefalsurişiemisiunidevalutăetc.

*pct,64,dupăprimulalineatsecompleteazăcuunalineatnouprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţieal

BNM nr. 363 din. 30. 11. 2000]

*alineatele2,3şi4seexcludprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005]

*alineatele5şi6devin,respectiv,2şi3,modificateprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.

377 din 15.12.2005]

65.Pentruefectuareaoperaţiunilordeeliberăridevalutăcasierulvalutarprimeştedelacasierul-şefun

avansînvaluteefectiveşicecurideeliberat.Pentruprimireaacestuiavanscasierulvalutarsemneazăîn Registrulevidenţei numerarului manipulat de personalul casieriei (formular anexa nr. 6), ţinutdecasierul– şef.Avansuldevaluteprimitpentruacestscopseînregistreazădecătrecasierulvalutarînregistrul (formular anexa nr. 6). Valutele împachetate conform prezentului regulament se vor prelua prin verificare pe muchie, pe baza elementelordeidentificare,iarfracţiilesevorpreluaprinnumărareabancnotăcubancnotăşimonedăcu monedă.Casierulvalutaresteobligatsăverificelaluareaînprimireavalutelordela clienţi,exactitateadatelorînscriseîndocumenteledeîncasărişibonitateafiecăreibancnote în parte. 66. Dupăfinisareaprogramuluideghişeu,pebazadocumentelordeîncasărişiplăţiînvalută,contabilulva întocmijurnaluldevaluteintrateşijurnalul de valute ieşite,iarcasierulvatreceînSituaţiavaluteiîncasate - eliberate (formular anexa nr.22):

- valuteleîncasateşiînscriseînjurnaluldevaluteintrate,pefelurideoperaţiuni(în conturi personale, pentru cecuri, pentru schimb între valute etc.);

- total valute intrate, inclusiv avansul;

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
24 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
24
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
- valuteleeliberatesaurestituite,înscriseînjurnaluldevaluteieşite,pefelurideoperaţiuni(dinconturi

personale, pentru cecuri, etc.). Înacelaşimodsevaprocedaşicucecurileprimiteşieliberatedecasierulvalutar. Setotalizeazăapoiseparatintrărileşiieşirile,dupăcaretotalulieşirilorsescadedintotalulintrărilor,

inclusivavansul,iarsumarămasăreprezintăsoldulvalutelorefective care se predau casierului-şef. F. Case pentru primirea diverselor valori, depuse spre păstrarededeponenţi(persoanejuridiceşifizice) a.Valoridepuselabancăsprepăstrarecaresedepoziteazăîntezaurulcucasete 67. Pentrudepozitareaînsiguranţăadiverselorvaloricareseaducsprepăstraredecătrepersoanejuridice şifiziceîncadrulbănciisevaorganizauntezaurdestinatacesteiactivităţi,separatdecelîncarese păstreazănumerarulşicelelaltevalori.68. Tezaurul va fi dotat cu dulapuri speciale compartimentate cu casete de diversemărimi.Dulapurileşicasetelevorfiprevăzutecuîncuietoricucheidistincte (independenteunadealta).Cheiafiecăreicaseterepartizatevafideţinutădedeponent, iar cheile de la dulapuri - decătrecasierultezauruluicucasete. Introducereaşiscoatereavalorilorîn/dincasetesevafacedecătredeponenţi,dupăcareaceştiavorîncuia casetelepăstrîndcheile. Încasetesepotpăstra:

- bijuteriidinmetaleşipietrepreţioase;

- semnebăneşti“cash”;

- diversecolecţii(demonede,obiecte istorice vechi, etc.);

- documente de valoare;

- obiectefărăvaloaredeterminată;

- testamente;

- titluri,acţiuni,obligaţiuni,certificatedeproprietate,certificatededepozit,etc. Nuseadmitepăstrareaarmelor,drogurilor,obiectelorurîtmirositoare, etc.

69.Tezauruldestinatpăstrăriidiverselorvaloriîncasetetrebuiesăîndeplineascăaceleaşicondiţiicaşicel

pentrupăstrareanumeraruluişiacelorlaltevalori.Uşatezauruluicucasetetrebuiesăfieprevăzutăcu3

chei care vor fi deţinutede:

- casier tezaur cu casete;

- contabil tezaur cu casete;

- casier-şeftezaurcucasete.

Încazulîncaretezaurulcucaseteesteprevăzutşicuogrilădefier,cheiavafideţinutădecasierul tezaurului cu casete. Gestionarii valorilor trebuiesăaibăşicîteunsigiliudinmetal,avîndgravatpeelfuncţiacasier tezaur casete şicontabil tezaur casete, iar casierul-şefvautilizasigiliul pe care îl are în dotare. Gestionariivalorilorsîntobligaţisăasigurepăstrareacheilorşisigiliilorconform p.11 din prezentul Regulament. Întimpulefectuăriioperaţiunilorlacaseteîntezaurvoraveaaccesdeponentul,casierulşicontabiluldela tezaurul cu casete. 70. Închidereaşideschidereatezauruluicucasete,sigilarea,evidenţaintrărilorşi ieşirilor,predareaşi preluareadelapazăsevorfaceînconformitatecuprevederilep.13 din prezentul Regulament.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
25 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
25
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

Evidenţaintrăriideponenţilorîntezaurulcucasetesevaţineîntr-un registru separat (formularanexănr.23) avîndînscrise:dataşioraintrării,oraieşirii,numeledeponentului,numărulpermisuluideaccesîntezaurul cucaseteşisemnăturaacestuia. 71.Duplicateledecheidelauşatezauruluicucasetesevorintroduceîntr-un săculeţcaresevasigila(la caresevaataşaoetichetăcutoateelementeledeidentificare)şicaresevapăstraîntezaurulpentru numerarşialtevalorialbănciirespective.

72. Conducătorul(adjunctul),contabilul-şefşicasierul-şefrăspunddeorganizarea,funcţionareaşicontrolul

respectăriinormelor privind activitatea din tezaurul cu casete.

73.Depunerea,păstrarea,manipularea,restituireaşievidenţadiverselorvaloridepusededeponenţila

bancă,caresepăstreazăîncasete,sevorefectuaastfel:

- cufiecaredintredeponenţii,caresolicitădepozitarealabancăadiverselorvaloripentruafipăstrateîn

tezaurul cu casete, se va încheia un contract de primire în depozit (anexa nr.3) îndouăexemplare,pecare sevamenţionaşinumărulcaseteirepartizate. Exemplarul nr.1 al contractului va fi înmînat deponentului, iar exemplarul nr.2varămînelabancă.

- încazulîncaredeponentuldoreştesăstabileascăopersoanăcaresăfieîmputernicităsăconsultesausă

ridicevaloriledepozitatelabancă,întezaurulcucasete, acesta va prevedea o clauzăîncontractşi eventualelecondiţiideeliberareavalorilor;

- pebazacontractuluideprimireladepozitîncheiatîntrebancăşideponent,contabilulînfuncţiede

perioadadepăstrareşidecomisionulstabilitdebancăvacalculasumadeplată. Deponentulsevaprezentalatezaurulcucasetenumaidupăachitareasumeistabilite pentru închirierea casetei,căruiaisevaeliberaşiunpermisdeintrareînbancă(numerotat)valabilpeperioadapăstrării valorilor în casete, în care se va menţionacăare acces la tezaurul cu casete. Casieruldelatezaurulcucaseteverificădacăs-aachitatsumadeplată,identitateadeponentului,confruntă dateledinbuletincuceletrecuteîncontractşicompleteazătoaterubriciledinRegistruldeevidenţăa deponenţilorşiacasetelorocupate cu valori (formular anexa nr.24). Dupăpredareacheiidelacasetarepartizatădeponentului,acestavaintroducevalorileîncasetarespectivă

pecareovaîncuia,reţinîndcheia.Exemplarulnr.2alcontractuluirămaslabancăsearhiveazădecasierul

tezaurului cu casete într-undosarspecial,caresepăstreazăîntezaurulcucasete.Lasfîrşitulzileicasierul tezauruluicucasetevacompletasituaţiacasetelorocupate din registru (formular anexa nr.25) care se va

semna zilnicdecătregestionarii de valori de la tezaurul cu casete. Pentruuşurareaidentificăriifiecărei casetedestinatepăstrăriidevalori,acesteavorfinumerotateînordinecrescătoare.Acelaşinumărînscris pecasetăsevamenţionapeoetichetădinmetal,careseataşeazălacheiafiecăreicasete.Cheile de la dulapurilemetalicecucaseteşidelacaseteleneocupatesepăstreazăîntezaurîntr-ocasetăseparată.

74.Pentruvaloriledepuselabancă,caresepăstreazăîntezaurulcucasete,sumadeplatăpentru

închiriereacaseteisevapercepecuanticipaţiepeunintervalde1-6 luniînbazaevidenţelorţinutede casierulşicontabiluldelatezaurulcucasete.

75. Deponentulpoateefectuaconsultareavalorilor,precumşiuneleoperaţiiîncasete(ridicări sau

introduceri de valori) pe baza permisului de intrare eliberat de bancă,verificîndu-se identitatea acestuia. Încazulridicăriitotaleavalorilordepusesprepăstraredeponentulvaîntocmiocerere (formular anexa nr.26) într-un exemplar, care va fiaprobatădeconducător.Cuaceastăcereredeponentulsevaprezentala contabilul tezaurului cu casete pentruaverificadacăcomisionulafostachitatîntotalitate.Încazcontrarse va întocmiordinuldeîncasareanumeraruluipentruplatadiferenţeineachitate,

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
26 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
26
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

depunîndu-sesumarespectivălacasierie. În baza ordinului de încasare a numerarului eliberat de casierie contabilul de la tezaur cu casete va nota pe cererenumărulordinuluişisumaachitată,vasemnaşivaaplicaştampila. Casierul tezauruluicucasetevareţinedeladeponentpermisuldeaccesînbancă,cheiaşicerereade ridicareatuturorvalorilorpecaredeponentulvasemnacăiaufost restituite toate valorile avute în depozit labancă,înconformitatecucontractulde primire în depozit, confirmîndu-sesubsemnăturacasierului tezaurului cu casete aceastărestituire. Cerereaşipermisuldeintrareînbancăsevorbroşaîntr-un dosar care se va păstraîntr-ocasetăîntezaurul cu casete. Încazulpierderiidecătredeponentacheiidelacasetaînchiriată,acestavasuporta cheltuielile ocazionate dedeschidereaforţatăacaseteişidereparareaacesteia,precumşiconfecţionareauneinoicheiconform celormenţionateîncontractuldeprimire în depozit (anexa nr.3). NOTĂ:În cazul în caredeponentulnuseprezintăpentrureînnoireacontractuluideprimireladepozitşi plata sumeloraferentetimpde6lunideladataexpirăriitermenuluideînchirieredupăînştiinţareascrisăcu confirmare de primireadepunătorului(împuterniciţilorsauurmaşilortestamentari)bancaesteautorizată săprocedezeladeschidereacaseteişiinventariereavaloriloraflateînaceasta,întocmindu-se un proces- verbal. Deschidereacaseteisevafacedecătrespecialiştiibănciiînprezenţagestionarilordevalori de la tezaurul cu caseteşiaconducătoruluibănciirespective,numaidupăsoluţionareacazuluirespectivpecalejuridică. b.Valoridepuselabancăîngropsigilat 76. Băncile,carenuautezaurseparatpentrupăstrareaîncaseteavalorilordepuse depersoanejuridiceşi fiziceacestevalorisepotpăstralabancăîngropurisigilate în tezaur sau într-ocasădefiercareţinelocde tezaur(prevăzutăcucelpuţindouăchei)şiracordatălasistemuldepazăşialarmare,procedîndu-se astfel:

- fiecaredeponent,caredoreştesădepunăsprepăstrarelabancădiversevalori(valorileadmiselapăstrare sîntceleprevăzutelap.68dinprezentulregulament),vacompleta o notăinventar-contract (formular anexa nr.27) îndouăexemplare,iarpentru depunereademetalepreţioasesevaîncheiacudeponentulun proces-verbal de primire în depozit (formular anexa nr.28) îndouăexemplare. Încheiereaşicircuitulnoteiinventar(contract)şiaprocesului-verbal de primire îndepozitpentrupăstrarea unor valori în gropuri sigilate sînt similare cu contractul de primireîndepozitpentrupăstrarealabancăa unor valori în casete; - dupăprimireanoteiinventar(contract)sauaprocesului-verbal de primire în depozit de la contabilitate casierul-şefvaconfruntavalorile cu specificarea din acestea,dupăcaregestionariidevaloriînprezenţa deponentului vor introduce valorile într-unsăculeţdepînză,pecareîlvorsigilacusigiliulbăncii(saual deponentului), fiecaregropavîndataşatăoetichetăcuelementeledeidentificaresemnatădegestionarii de valori. Stabilireasumeideplatăpentrupăstrareavalorilordingropurisevafacedecontabil pe baza comisioanelor stabilitedebancăşideperioadadepăstrarelavaloareadeclaratădedeponent. Casierul-şefvasolicitadeponentuluichitanţadeachitareasumeipentrupăstrareagropului,apoiva completa datele respective în Registruldeevidenţăavalorilordepuselabancă,caresepăstreazăîn gropuri sigilate (formular anexa nr.29). Peceledouăexemplarealenoteiinventar(contract)şiaprocesului-verbal de primire în depozit, gestionarii de valori vor semna de primirea valorilor, iar deponentul va semna pentru predarea acestora, primind

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
27 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
27
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

exemplarul nr.1 din nota de inventar (contract) sau din procesul-verbal de primire în depozit. Exemplarul nr.2 al notei inventar (contract) sau al procesului-verbaldeprimireladepozitîmpreunăcugropulse introducîntezaur(casedefiercareţinlocdetezaur). NOTĂ:Nuseadmitridicăriparţialedevaloridingropulsigilatdepuspentrupăstrareavalorilor.Laridicarea valorilor depuse în grop sigilat, deponentul va întocmi o cerere (formular anexa nr. 30). La eliberarea valorilor se va verificadacăs-aachitatsumadatoratăpentrupăstrareagropului,semnîndu-se pe cererea de predare-primire a acestora.

Cerereasereţinelabancăşisearhiveazăîmpreunăcuexemplarulnr.2alnoteiinventar(contract)saual

procesuluiverbal de primire la depozit într-undosarcaresepăstreazăîntezaur.Încazulîncareopartedin valorile ridicate se depundinnousprepăstrarelabancăsevaîntocmionouănotăinventar(contract)sau un nou proces-verbal de primire la depozitîndouăexemplareşiunnougropcaresevasigila.Dacă deponentulnuseprezintălabancăpentrureînnoirea notei inventar (contract) sau a procesului-verbal de

primireladepozitşiplatasumeloraferentetimpde6lunideladataexpirăriiperioadeidepăstrareseface

oînştiinţarescrisăcuconfirmaredeprimireadeponentului(moştenitorilorsauîmputerniciţiloracestuia). Dacănicidupăaceastăînştiinţaredeponentulnuseprezintălabancăpentrureînnoireanoteiinventar (contract) sau a procesului-verbaldeprimireladepozit,bancavasoluţionaacestcazpecalejuridică.Se precizeazăcăridicarea gropurilor cu valori (sigilate) depuse drept gaj pentru acordarea unor împrumuturi decătrebancă,unorpersoanefizicesaujuridice,sepoatefacenumaidupăachitareaîmprumutului,a dobînziiaferenteşiasumeiaferentedatoratepentrupăstrareagropului.

77.Evidenţacontabilăavalorilordepuselabancă,caresepăstreazăîncasetesaugropurisigilate,seţinede

cătrecontabilitateînconturilememorandumconformPlanului de conturi nr.5/11-01alevidenţeicontabile înbăncişialteinstituţiilefinanciaredinRepublicaMoldova.Evidenţapeconturileanaliticecorespunzătoare se ţinecuvaloarede1leupentrucasetaînchiriată,iarlagropuricuvaloareadeclarată–a fiecăruigrop sigilat. G. Case cu program prelungit 78. Învedereaasigurăriiuneideservirimaibuneaclienţilorconducereabănciipoate organiza case cu programprelungit(special),carevorfuncţionadupăsfîrşitulprogramuluioperativdeghişeu.Caselecu programprelungitseorganizeazăpentruurmătoareleactivităţi:

- încasăripentrupersoanefizice(vînzăridecertificatededepozit,deschidereadeconturipersonale,încasări denumerar,documentedecasăperfectatelacalculator);

*alineatul1,primaliniuţă,cuvintele„încasăriprinfoidevărsămînt”seînlocuiesccucuvintele„încasăride

numerar”,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

- plăţipentrupersoanefizice(răscumpărăridecertificatededepozit,eliberăridenumerar din conturile

personale ale acestora, care se efectueazăpebazacereriiderăscumpărareacertificatelordepozitşia documentelordecasăperfectatelacalculator);

- vînzareaformularelordestrictăevidenţă;

- încasăripentrupersoanejuridice;

- operaţiunideschimbvalutar.

79. Organizareaşifuncţionarea acestor case se vor face conform prezentului Regulament, procedîndu-se la

felcaşiîncadrulprogramuluinormaldelucru. NOTĂ:Plăţileînnumerarsevorefectuadinîncasărilerealizateînprogramprelungit,precumşidin avansul eliberat de casierul-şefînbazaordinuluideeliberareanumerarului.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
28 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
28
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

Pentruefectuareauneiplăţiînnumerarcătrepersoanelefiziceestenecesarsăfiecunoscutdisponibilul existent în contul titularilor. Pentruefectuareaoperaţiunilordeîncasărişiplăţiînprogramprelungit este necesar asigurarea personaluluideexecuţie(contabil,casier,verificatoridebani,etc.),precumşiprezenţaconduceriibăncii sauaînlocuitorilordesemnaţipentruastfeldeoperaţiuni. Păstrareavalorilorsevafaceîncasedefiercareţinlocdetezaur(prevăzutecudouăchei)racordatela

sistemuldepazăşialarmareşicaresevorpredaşiprimidelapazăpebazădeevidenţăconformp.13din

prezentul regulament. Gestionariivalorilorvorfidotaţicusigiliimetaliceavîndgravate:denumirea bănciişifuncţia(casier, contabil),caresevorpăstraconformprevederilordelap.11din prezentul regulament.

80.Predarea,manipularea,gestionarea,verificareaşiîmpachetareanumerarului

- înleişivalută,sevafaceînmodsimilarcaşiîncadrulprogramuluidelucrudin timpul zilei. Înregistrareaîncasărilorşiplăţilordenumerarînconturiletitularilorpersoanelorfizice se va face cu data zileiîncareaulocoperaţiunile,iarînconturilepersoanelorjuridice se va face cu data zilei de lucru următoare. 81.Lasfîrşitulprogramuluidelucrucasierulşicontabilul(gestionariidevalori)vor verifica numerarul - în lei şivalută,formulareledestrictăevidenţă,certificatelededepozit, procedîndu-selafelcaşiîncadrul programuluinormaldelucru,dupăcarelevorintroduceîncasadefierpecareovorîncuia,sigilaşipredaîn grija pazei. Adouazidimineaţa,casierulşicontabilul(gestionariidevalori)vorpredavalorilelaprimaorăcasierului-şef pebazădesemnăturăînregistrelerespective(genţilecunumerarsigilatevorfipredatecontrolorului verificatordebanipebazădesemnăturăînregistrul (formular anexa nr.7).

C A P I T O L U L IV Funcţionareagrupelordeverificareşiîmpachetarea numerarului, regularizareadiferenţelordenumerar A.Verificareabancnotelorşimonedelormetaliceşiîmpachetareaacestora 82. Numerarulîncasatdecătrebănciînbazaordinuluideîncasareanumeraruluisauborderouluiînsoţitor severifică,senumără,setriazăşiseîmpacheteazădecătregrupele de verificare organizate în cadrul casieriei.

*alineatul1modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

Casierul-şefpredăcontroloruluiverificatordebanipebazădesemnăturăînregistrulpropriudeevidenţăa numerarului (formularanexănr.6)numerarul ce trebuie verificatînpachetea1000bancnoteşiînpacheţele a 100 bancnote. Numerarulprimitdecătrecontrolorulverificatordebanisepăstreazăîncasedefier sau dulapuri metalice cu încuietori, de unde se predau treptat verificatorilor de bani pentru verificare. Controlorulpredăverificatoruluidebaninumerarulpentruverificare.Deasemenea,acestapredă verificatoruluidebanipentruverificaregenţilesigilatedupătehnica prevăzutălap.88,89.

83.Verificareabancnotelorsefacedupăîndepărtareabanderolelor,numărîndusebancnotăcubancnotăde

la1la100fiecarepacheţel,astfelcaîntimpulverificăriisăseobserveîntreagasuprafaţăaacestora,

verificîndînacelaşitimpşiautenticitatea.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
29 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
29
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

Odatăcunumărareasefaceşitriereabancnotelor,clasîndu-se în bancnote bune pentru circulaţieşiîn bancnoteuzateceurmeazăafiscoasedincirculaţie,conformSemnelor plătibilităţiimonedeinaţionale (anexa nr.4). Dupăfinisareanumărăriişitrieriibancnotelordinfiecarepacheţela100bancnote,operaţiuni caresefacînacelaşitimp,verificatoruldebanivanumăradinnoucantitateaceamaimicădebancnote (uzate sau bune)obţinuteînurmatrieriifăcute,notîndcucreionulpeofoaiedehîrtienumăruldebancnote existentînfiecaregrupă(uzateşibune).Hîrtia,pecares-anotatnumăruldebancnote existent, se va pune deasupraultimeibancnotedinfiecaregrupă.Pemăsură cenumăruldebancnoteseschimbă(creşte)setaiecucreionulcifraînsemnatăpefoaiade hîrtie, notîndu- semaijosnouacifră,carevatrebuisăcorespundăcunumărulde bancnote existente înfiecaregrupă(bune

sau uzate). În felul acesta se va continua cu numărareaşiclasareacelorlaltepacheţele a 100 bancnote,

completîndu-sepemăsuranumărăriişiclasăriibancnotelor,pacheţelelea100bancnote,separatbancnote

buneşiseparatbancnoteuzate.Înfaţaverificatorilordebanisevorgăsiînpermanenţănumaidouăfracţii-

bancnoteuzateşibancnote bune. Atît bancnotele bune de redat în circulaţiecîtşiceleuzate,careurmează afiretrasedincirculaţie,vorfiaranjatepe

faţă,adicăpeparteacuseriaşinumărulînsusşiînacelaşisens.Pentrufiecarepacheţela100bancnote

verificate, pelăţimeapacheţeluluisevaaplicacuajutoruldispozitivului de banderolat bancnote cîte o banderolătipBancaNaţională,carevacuprindeurmătoareledatedeidentificare:denumireabăncii, ştampiladreptunghiulară,dataşisemnăturaverificatoruluidebanicareanumăratşiclasatpacheţelul. Banderolelestrăinevorfidistruse.Dispozitivuldebanderolatbancnoteseutilizeazăînmod obligatoriu la banderolareabancnotelorîncaseledeverificareşicaseleoperativealebăncii(centralabănciişifilialele ei).

*pct.83,alineatul1completatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.80din.21.03.2005+

*alineatul,penultimapropoziţiemodificatăprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.332

din.24.12.2004]

ToatebănciledinRepublicaMoldovavorutilizaunambalajunicdinpolietilenăpentru ambalarea bancnotelorbunedepusîncirculaţie,precumşiaceloruzate.

*alineatnouintrodusprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.332din.24.12.2004+

Din10pacheţelea100bancnotedinaceeaşicupiură,fiecareverificatordebaniformeazăunpacheta1000

bancnote.Astfelaşezate,lacele10pacheţelesevaaplicauncartonaşdeprotecţiesuperiorşiuncartonaş

deprotecţieinferiorşiulteriorsevaambala în polietilenăcuajutoruldispozitivuluideambalareînvacuum a bancnotelor. Pecartonaşuldeprotecţiesuperiorsevaindicanumăruldebancnote,valoareaacestora,data,parafaşi semnăturapersoaneicareanumăratbancnotele. [alineatul 2 va deveni respectiv alineatuul3şimodificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNM nr.332 din.24.12.2004]

Esteinterziscaunpacheta1000bancnotesăpoartesemnăturadenumăratşideclasatamaimultor

verificatoridebanisauaaceluiaşiverificatordebanipurtînd date diferite.

84.Lasfîrşitulzileifracţiiledebancnote(pacheţelea100bancnoteşisub100bancnote)delatoţi

verificatoriidebanisecumuleazădecontrolorulverificatordebanisaudecătreoaltăpersoanădincasierie desemnatădecasierul-şefcuceleprimitedelacasieriideghişeu,astfelcadinfiecarecupiurăsărămînăun singurrînddefracţiisub 100 bancnote. 85.Fracţiilesub100bancnotedintoatecupiurileintroduseînbanderoleseparate, vor forma un singur pachet, deasupra căruiasevaaplicauncartonaşdeprotecţiesuperior(curat)şiuncartonaşdeprotecţie

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
30 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
30
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
inferiorşiulteriorsevaambalaînpolietilenăcuajutoruldispozitivuluideambalareînvacuuma
bancnotelor. Pe cartonaşuldeprotecţiesuperior(curat)sevaindicanumăruldebancnote,valoarea
acestora,data,parafaşisemnăturapersoaneicareanumăratbancnotele.

*pct.85modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.332din.24.12.2004+

86. Monedelebunederedatîncirculaţie,precumşicele defectate, se ambaleazădupăvalorilenominaleîn

sacicompleţişiincompleţi.Sumamaximăadepunerii într-un sac constituie pentru monedele cu valoarea de:

1

ban - 400lei(20săculeţeacîte20lei);

5

bani - 1000lei(20săculeţeacîte50lei);

10

bani - 2000lei(20săculeţeacîte100lei);

25

bani - 5000lei(20săculeţeacîte250lei);

50

bani - 2500lei(5săculeţeacîte500lei).

Monedeleseambaleazăînsăculeţe,fărăcusăturiînexterior.Gurasacului(săculeţului)secoasăcusfoarăla

careseataşeazăoetichetădinţesătură(carton).

Capetelesforiiseleagăcuunnodstrîns,şisesigileazăcuplumb.Peetichetasacului(săculeţului)cu

monedeseaplică:

- denumireaşicoduldeidentificareabăncii;

- valoareanominală;

- număruldemonede;

- sumadepusă;

- dataambalării;

- parafaşisemnăturacasierului.

87. Valuteleefectiveseverificădinpunctdevederealautenticităţiişicantităţiiprinnumărarebancnotăcu bancnotăşimonedăcumonedă.

Pentrufiecarepacheţela100bancnoteînvalută,pelăţimeapacheţeluluisevaaplicaobanderolă,careva

cuprindeurmătoareledatedeidentificare:denumireabăncii,ştampiladreptunghiulară,dataşisemnătura verificatorului de bani care a număratşiclasatpacheţelul.Din10pacheţelea100bancnotedinaceeaşi

cupiură,seformeazăunpacheta1000bancnote.Astfelaşezate,lacele10pacheţelesevaaplicaun

cartonaşdeprotecţiesuperior(curat)şiuncartonaşdeprotecţieinferiorşiulteriorse va ambala în

polietilenăcuajutoruldispozitivului de ambalare în vacuum a bancnotelor.Pecartonaşuldeprotecţie superior(curat)sevaindicanumăruldebancnote,valoareaacestora,data,parafaşisemnăturapersoanei careanumăratbancnotele. În cazul în care la unele valute nu se pot forma pachete întregi de 1000

bancnote,pacheţelelecu100bancnotepotfiambalatecaşipacheteleîntregi.

*alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.332din.24.12.2004+

Fracţiilesub100bancnotedintoatecupiurileintroduse în banderole separate, vor forma un singur pachet, deasupracăruiasevaaplicauncartonaşdeprotecţiesuperior(curat)şiuncartonaşdeprotecţieinferiorşi ulterior se va ambala în polietilenăcuajutoruldispozitivuluideambalareînvacuumabancnotelor. Pe cartonaşuldeprotecţiesuperior(curat)sevaindicanumăruldebancnote,valoareaacestora,data,parafaşi semnăturapersoaneicareanumăratbancnotele.

*alineatul3seexcludeprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.332din.24.12.2004]

*alineatul4vadevenirespectivalineatul3şimodificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.

332 din. 24.12.2004]

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
31 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
31
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Valuteleefectiveînmonedămetalicăsepăstreazăînsăculeţepefeluridevalutăşicupiuri,iarfracţiile- în
săculeţesauplicuripefeluridevalute.
Peetichetafiecăruisăculeţseaplicădateledeidentificareprevăzutepentrusăculeţeînlei.
Celelaltemijloacedeplatăstrăinesepăstreazăseparatînplicuripefelurideinstrumentedeplată.

88. Genţilesigilateprimitedecontrolorulverificatordebanisîntpăstrateîncasede fier sau dulapuri

metalice cu încuietori de unde sînt predate treptat verificatorilor de banipentruverificare,evidenţacărora

seţineînSituaţiadecontrol(formular anexa nr.31).

89. Verificatoruldebani,supravegheatdecontrolor,taiesfoaradelageantăînaşamodcaplumbulsă

rămînăintact,deschidegeanta,scoatedineanumerarul,transmitegeantaşiborderoulînsoţitordinea controlorului, lasînd plumbul la sine. Controlorulverificădacătotnumerarulafostscosdingeantă,păstrînd la sine geanta goalăşiborderoulînsoţitorpînălafineleverificăriinumerarului. Dupănumărareabanilordinfiecaregeantăverificatoruldebanicomunicăcontroloruluinumărul bancnotelorşimonedelorefectivgăsiteîngeantă.Controlorulconfruntăsumabancnotelorşimonedelor comunicatădeverificatoricuaceaînscrisăînborderoulînsoţitordeunitateadepunătoareprinpunctarea fiecăreisumepecupiurişivaloare,specificatăîncoloana Sumepuseîngeantă.Dacăsumapecupiurigăsită deverificatoriidebaniconcordăcuceatrecutăînborderoudeunitateadepunătoare,controlorul verificatordebanitrecepeceledouăexemplarealeborderouluiînsoţitor

(ex.nr.1şi2)sumagăsităîngeantăînspaţiulrezervatbănciişisemneazăîndreptulmenţiuniiSemnăturile

casieriei,dupăcarepredăborderourilecasierului-şef.Dacăsumapecupiurigăsitălanumărare,nu corespundecusumaindicatăînborderou,sevaproceda conform prevederilor de la p.96. Sigiliulgenţiise păstreazădefiecareverificatordebanipînălafinisareaoperaţieidenumărareabanilordingeanta

respectivă.

90. Casierul-şef,dupăceverificădacăborderoulînsoţitor(ex.nr.1şinr.2)afostsemnat de controlor,

semneazăceledouăexemplarealeborderouluiînsoţitorşiremiteexemplarulnr.2contabilităţiipentru

confruntarecusumaînscrisăînjurnaluldecasă,dupăcarevafianexatlaextrasuldecontaldepunătorului. Exemplarul nr.1 al borderouluiînsoţitorrămînelacasierieşiseîndosariazăladocumenteledecasăalezilei respective. 91.Băncilecareauunvolummaredeoperaţiuni,cuaprobareaconducătorului,sepermite înregistrarea prealabilăînconturiledepunătoruluiasumelorîncasatepringenţisigilate pe baza exemplarului nr.2 al borderouluiînsoţitor.Înasemeneacazurisevaceredepunătoruluideclaraţieînscriscuurmătorulconţinut:

Solicitămcaînregistrareaîncontulnostruanumeraruluidingenţisăfie făcutăînaintedeverificareanumeraruluişineobligămsăacoperimeventualelelipsuri constatate la verificare,iarplusurilesăfieînregistrateîncont. Dacăcasierulbănciinuapututsăverificenumerarul(depusdeunitatea,căreiais-a înregistrat în prealabil încontsumaprevăzutăînborderoulînsoţitor)pînălafinelezilei,sumaînregistratăînjurnaluldecasăse anuleazăfiindcertificatăprinsemnăturilecontabiluluişicasierului-şef.Borderoulînsoţitorsepăstreazăpînă înziuaverificăriiefective a numerarului (maximum una zi)cîndacestaseînregistreazădinnouînjurnalul de casă. 92.Numerarulverificatşiîmpachetatsepredădecătreverificatoriidebanicasierului –şefpebazăde evidenţăşisemnăturăîntitlul de control, termenul de păstrareacăruiestede10zile(formular anexa

nr.32).

93.Controlulnumeraruluişiacelorlaltevalorilasfîrşitulzileisevafacedecătregestionariidevalori.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
32 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
32
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
94.Cleştiidesigilatsepăstreazăînmijloculindividualalfiecăruicasier.

B.Modalitateaprocedăriiîncazuldepistăriibancnotelorşiamonedelor metalice suspecte de a fi false saucontrafăcute.Verificareaautenticităţiibancnotelorşiamonedelormetalice 95.Dacălaghişeelebănciisîntprezentatebancnotesaumonedemetalicesuspecte de a fi false, acestea se predau imediat casierului-şefpentruverificare.Dacăşiacestaconfirmăaceeaşisituaţie,esteobligatsăle prezinteconducătoruluibăncii,caredeasemeneavaverificaautenticitatealor.Încazulîncareşiacesta constatăcăbancnotele sau monedele metalicesîntdubioase,esteobligatsăsesizezeorganeledepoliţie teritoriale.Proceduradeverificareaautenticităţiibancnotelorşiamonedelormetalice suspecte de a fi false,contrafăcutedecătrecasieriibăncii,precumşicaracteristicile de identificare a cupiurilor puse în circulaţiesîntdatedeBancaNaţionalăaMoldovei. Pînălasosireaorganelordepoliţieteritorialesevaîncheiaunproces-verbal în patru exemplare (formular anexa nr.33). Un exemplar al procesului-verbal,împreunăcubancnotele sau monedele suspectedeafifalse,sevorpredaorganelordepoliţieteritoriale.Aldoileaexemplaral procesului-verbal se vatrimiteînaceeaşizilaDirecţiatezaurşioperaţiunidecasăaBănciiNaţionaleaMoldovei.Altreilea exemplar se va da deponentului la care s-a localizatsemnulbănescsuspectdeafifals,alpatruleaexemplar împreunăcuactulderidicarealorganelordepoliţieteritorialesevapăstralabancarespectivă. Contravaloarea bancnotelor sau a monedelor suspecte de a fi false vaficompletatăpelocdecătre depunător.Încazcontrarsevaîntocmiunaltdocumentdedepunere.

NOTA:Încazulîncarecuocaziaverificăriinumeraruluidingenţilesigilateseconstatăbancnotesaumonede metalice suspecte de a fi false, acestea se predau casierului-şefpentruverificare.Dacăşiacestaconfirmăaceeaşisituaţie,esteobligatsăleprezinte conducătoruluibăncii,caredeasemeneavaverificaautenticitatealor.Încazulîncareşiacestaconstatăcăbancnotelesau monedele metalice sînt dubioase, este obligatsăsesizezeorganeledepoliţieteritoriale.

Băncileauobligaţiadeaactualizadescrierilebancnotelorîntermendeozi,laprimireacomunicărilordela BancaNaţionalăaMoldoveicubancnoteretrasedincirculaţieşicunoile emisiuni monetare. Pentruverificareaautenticităţiibancnotelorcareseprimesclaschimbsaulaplatăserecomandăpentru compararesăsefolosească- descrierile bancnotelor, monedelormetalice,bancnoteloraflateîncasă, precumşiutilizareaaparatelor din dotare.Deasemenea,trebuiesăseţinăseamadelisteledefalsuri transmise de DirecţiatezaurşioperaţiunidecasăaBănciiNaţionaleaMoldovei.Încazulîncareseprezintă laschimbsemnebăneştiînvalutăsuspectedeafifalse, se procedeazăastfel:

- cîndseconstatăsemnulbănescdubios,cumultăgrijăşitactsesolicităactuldeidentitate, rugînd politicos peposesorsăaşteptepentruefectuareaoperaţiunilor,încaretimpseanunţăcasierul-şef,conducătorul bănciişiorganeledepoliţie.Dacăpersoanaîncauzăsolicitărestituireamijloacelordeplatăşiactulde identitate,acesteanuseînapoiază,reţinîndu-setotodatăsemnalmentele,felul îmbrăcăminteişicaracteristicilesale,precumşifaptuldacăesteînsoţităsauaşteptatădeoaltăpersoană,şi alteinformaţiiutile; - pentrusemnelebăneştiînvalutăsuspectedeafifalsesaucontrafăcute,constatatedebănci,se întocmeşteunproces-verbal (formularanexănr.33) în patru exemplare care va cuprinde toate datele cu privire laidentificareavalorilor(ţara,cupiura,seria,prefixetc.),provenienţaacestoraşiîmprejurărileîn care s-a descoperit dubiul.Încazulîncaresemnulbănescsuspectdeafifalsseconstatăîndepunerileunui clientlaghişeulbăncii,procesul-verbalsesemneazăşidecătredelegatul

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
33 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
33
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

acestuia. Bancnotelesuspectedeafifalsesepredauorganelordepoliţieteritorialeîmpreunăcuprimulexemplaral procesului-verbal.Exemplarulnr.2împreunăcuactulderidicarealorganelordepoliţieteritorialese va păstralabancarespectivă.Modalitateaanunţăriicuoperativitateaorganelordepoliţieteritorialeîncazul încaresemnulbănescsuspectdeafifalssedepisteazăînprezenţadepunătoruluisestabileştepeplanlocal împreunăcuorganeledepoliţie. Odatăcupredareabancnotelorsuspectedeafifalsesepuneladispoziţiaorganelordepoliţieşi documentuldecasă,încopie,careatestăprimireaacestora. C.Regularizareadiferenţelordenumerar(plusurişiminusuri) a. Constatate în depunerile clienţilor

96.Încazulîncarelanumărareabanilordepuşilabancădeclienţicuborderouînsoţitorseconstată

diferenţeînplussauînminusfaţădedocumentuldedepunere,verificatorul de bani care a efectuat numărareamaiverificăodatănumerarulîncare sa constatatdiferenţa.Dacăaceastasemenţineseanunţă controlorul,carelarîndulsăuva verifica numerarul respectiv. Sumaefectivăgăsitălanumăraresetreceîn primulşialdoileaexemplarealborderouluiînsoţitordecătreverificatoruldebaniîncifre,înspaţiulcarese completeazădecătrebancă,dupăcarecontrolorulverificatordebanişiverificatorulde bani care a constatatdiferenţasemneazăîndreptulmenţiuniiSemnăturilecasieriei. Pebazarezultatuluiverificării indicate în exemplarul doi al borderoului însoţitorsemodificăsumaînregistratăînjurnaluldecasă.În cazul depistăriiplusurilordenumerarsevaperfectaunnouordindeîncasarea numerarului, completat cu suma efectivăconstatatălanumărare.Primulordinse anuleazădecătrecasier,şiserestituieexecutoruluicontabilpentruanulareasumeiînjurnaluldecasă,în caresevaînregistrasumamenţionatăînnoulordin.Încazuldepistăriiminusurilordenumerarladepunerile făcuteînbazaordinuluideîncasareanumerarului,depunătorulvacompletadiferenţadesumă,iarîncazul lipsei sumei necesarepentrucompletareadiferenţeidecătredepunător,sevaprocedaînacelaşifelcaşila constatarea plusurilor.

*alineatul3modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

b.Constatatelamomentulverificăriidecătrecasieriibăncii 97. Încazulîncareînpachete(săculeţe)cunumerarformatedecătrecasieriibănciiseconstatăminusuriîn leisauvalută,acesteasîntacoperitedecătrepersoanacareasemnatultimapachetul(săculeţul).Dacă persoana,însarcinacăreias-a constatatlipsa,esteînaceeaşibancăşiacoperăînaceeaşizidiferenţa, aceasta nu se maiînregistreazăînevidenţelecontabilităţii,cinumaiînRegistruldeplusurişiminusuri (formular anexa nr.34). Însituaţiaîncarediferenţanusepoateacoperiîn aceeaşizi,seîntocmeşteunproces-verbal (formular anexa nr.35) într-un singur exemplar,pebazacăruiase facînregistrărileîncontabilitate. Dacăpersoana, la care s-aconstatatdiferenţa,estedinaltăbancă,seîntocmeşteun proces-verbal (formular anexa nr.35) îndouăexemplare,dincareunexemplarseremiteîmpreunăcucele10banderole alepachetului,cartonaşeledeprotecţie(etichetasăculeţului)bănciirespective,pentrureţinereadiferenţei constatate. Al doilea exemplarrămînelabancacareaconstatatdiferenţa.

*alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

În toate cazurile în care în pachetele(săculeţe)deleişivalutăverificatedesalariaţiibăncii(dinaceeaşi bancăsaualtebănci)seconstatăplusuri,acesteaserestituiebănciirespective.Înregistrareasefacepebaza

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
34 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
34
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

procesului-verbal (formular anexa nr.35)careseîntocmeşteîntr-un singur exemplar în cazul în care persoana la care s-aconstatatplusulesteînaceeaşibancăşiîndouăexemplareîncazulîncare aceasta este din alt ăbancă,dintrecareunulrămînelabancacareadepistatplusuldenumerar, altul se expediazăbănciiînambalajulcăruiasadepistatplusul.Concomitentpentru plusul constatat se va întocmi unordindeîncasareanumeraruluiîndouăexemplare, dintre care unul pentru contabilitate, altul pentru casierie. Încazulîncareseconstatăplusurisauminusuri(egalecavaloare)laaceleaşi cupiuriînpachetelecubancnotesauînsăculeţelecumonedămetalicăverificateînaceeaşizideaceeaşi persoanădinbancă,conducereaacesteibănciaprobasăsefacăcompensarea.

C A P I T O L U L V Evidenţa,controlulşiînchidereacaseideoperaţiuni

98. Lasfîrşitulzileioperativecaierul–şefpriminddelacasierisituaţianumeraruluiîncasatşisituaţia

numeraruluieliberatşidocumenteledecasă,confruntătotaluriledinacestesituaţiicuevidenţa numerarului manipulatdeaceştiaîncursulzileişisemneazăacestesituaţii,şiîntocmeşteoSituaţie centralizatoare privind rulajuloperaţiunilordecasă(formular anexa nr.40). Evidenţanumeraruluişialtorvalori,precumşiavaluteiefectiveşiacelorlaltemijloacedeplatăstrăine existenteîncasadeoperaţiuniseţinezilnic,pecategoriişicupiuri în registre, caretrebuiescsăfieînmod obligatoriunumerotate,şnuruiteşisigilate.Lasfîrşitulregistrelorpeparteainterioarăacoperteise menţioneazănumărulfilelorcaresecertificăprinsemnăturaconducătorului,contabilului-şefşia casieruluişef.Înregistrărileînacesteregistresefacnumaicucernealăsaupix,ştersăturile fiindinterzise.Corectărilesevorfacenumaiprinanulareacuolinietrasăpestesumagreşităşiînscrierea

sumeirealedeasuprasaualăturideceaanulată.Toatecorectărilevorficertificateprinsemnăturile

gestionarilor.

99. Dupăînregistrareanumeraruluişiaaltorvaloriînevidenţelearătatemaisusşiluareaînprimire a

acestoradecătrecasierul-şefdelasalariaţiidinsubordine,acestaîicheamăpeceilalţidoigestionaride valori pentru a proceda la verificarea valorilor ce seintroducîntezaur.Conducătorul(adjunctul)şi

contabilul-şef,înprezenţacasieruluişef,controleazătoatevalorilecaresîntintroduseîntezaursauîncasele defiercareţinloc de tezaur la finele zilei, astfel:

- pachetelecubancnotedintoatecupiurileseverificăcanumărdepachete,dacăambalajuldinpolietilenă

este intact, iar pe muchie controlîndu-secafiecarepachetsăconţină10pacheţelea100bancnotedin aceeaşicupiurăşisăcorespundăcudateledepecartonaşeledeprotecţie;

- pacheteleincomplete(careconţinsub10pacheţelea100bancnotedinfiecarecupiură),careau fost

verificateprinsondajdecătrecasierul-şef,severificăpemuchie,controlîndu-sedacăconţinnumărulde

bancnotemenţionatpecartonaşuldedeasupraşidacăambalajuldinpolietilenăesteintact;

- pachetulambalatînpolietilenă,conţinîndfracţiilesub100bancnotedintoatecupiurile, care a fost

verificatbancnotăcubancnotădecătrecasierul-şef,vafiverificatîncepriveşteconcordanţadintresumele trecutepecartonaşuldedeasuprapachetuluişiceledinRegistrulevidenţeinumeraruluimanipulat de

personalul casieriei al casierului-şef(formular anexa nr.6).

*alineatul1modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

Conducătorul(adjunctul)şicontabilul-şefpotverificaprinsondajconţinutulpachetelor incomplete (care

conţinsub10pacheţelea100bancnote),precumşifracţiilesub100bancnoteprevăzuteînalineatele

precedente, care au fost controlate de cătrecasierul-şef.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
35 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
35
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Monedametalicăseverificăprinnumărareasacilor(săculeţelor),controlîndu-se atîtexistenţaetichetelor
cîtşiasigiliilor,numărareaplicurilor,iarfracţiiledemonedecareaufostverificatebucatăcubucatăde
casierul-şefsevorluaînprimirepecupiuri,confruntîndu-se cu soldurile din Registrulevidenţei
numerarului manipulat de personalul casieriei al casierului-şef(formular anexa nr.6).

Valuteleefectiveseverificăcanumărdepacheţelea100şipacheteacîte1000bancnoteşidacăambalajele

dinpolietilenăalepachetelorsîntintacte,iarpemuchiedacăfiecarepachetconţinenumăruldepacheţele

respective.Fracţiilesub100bancnotepăstratepefeluridevaluteînplicuriseparate,indiferentdecupiură,

precum şivalutaefectivăînmonedemetalicecaresepăstreazăînsăculeţe,plicuri,pefeluridevalută,se

verificăprinnumărarebucatăcubucată,prinsondaj,astfelcaîntermende5zilesăfiecuprinseînverificare

fracţiilelatoatevalutele.

*alineatulmodificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

Celelalte mijloacedeplatăstrăine,păstrateseparatînplicuri,pefelurideinstrumentedeplată,severifică

bucatăcubucată.DeasemeneaseverificăconcordanţadatelordinRegistrulevidenţeivaluteiefective (formular anexa nr. 21) cuvaluteleşicelelaltemijloacedeplatăstrăinecareseintroducîntezaurlafinele zilei;

- obiecteleşivaloriledepusesprepăstrareîngropurisigilateseverificăcanumărşivaloarepebaza

etichetelorataşatelagropuri;

- formulareledestrictăevidenţăseverificăprinnumărareacarnetelorşiablocurilor, semnînd pentru controldecătregestionariidevalori,înRegistru (formular anexa nr.17). Zilnicsevafacepunctajulîntrecasierieşicontabilitatepetotalformularedestrictăevidenţă;

- certificatele de depozitvorfiverificatecaşiformulareledestrictăevidenţă.

Acţiunileşialtehîrtiidevaloarevorfiverificateprincitirealordupăexistentcuregistreledeevidenţăa acestora;

- casetele ocupate cu valori din tezaur destinat acestui scop se vor verifica din punctdevederealintegrităţii

şiaînregistrăriiacestoraînevidenţelemenţionatelap.73decătregestionariivalorilordelatezaurulcu

casete.

100.Dupăaceastăverificarecasierul-şefprezintăconducătorului(adjunctului)şicontabilului-şefregistrele.

Conducătorul(adjunctul)verificăexistenţanumeraruluidincasadeoperaţiuni,precumşiacelorlaltevalori, efectuîndcitirealordupăexistent,iarcontabilul-şefpuncteazăînregistrecucernealăsaupix.Semai verificădacăsoldurile casei de operaţiunişiceledinregistresesemneazăzilnicdecătredeţinătoriidechei şisepăstreazăîntezaurpînăadouazi.Soldurilearătatemaisusseconfruntădecontabilulşefcu soldurile dinbalanţadeverificareasoldurilor. În cazul în care se ivesc nepotriviri între soldurile de numerar sau soldurile altor valori aflate în tezaur (case defiercareţinlocdetezaur)şidatelecontabilităţii,indiferent de sume, se vor cerceta cauzele acestor nepotriviri.Pentrudiferenţeleconstatate se va întocmi un proces-verbal (formular anexa nr.35) pe baza căruiasefacoperaţiunilecontabile,minusurileseatribuievinovaţilor,iarplusurilese înregistreazăînveniturilebăncii.Totodată,sevorconfruntaevidenţelecontabilecucele ale casieriei. 101.Conducătorul(adjunctul)şicontabilul-şefvorverificalunarmodulderespectare a normelor la tezaurul cucasete,semnîndpentrucontrolînevidenţeleacestuia. 102. Dupăterminareaoperaţiunilorlaghişeucasierul-şefpredădocumenteledecasăpersoanei de la casierie,însărcinatăcubroşarealorladosar.Aceastaclaseazădocumenteledeîncasărişiseparatcelede plăţiînordineacrescîndăanumerelorconturilorsinteticedebilanţ,iarîncadrulacestorconturi- în ordinea

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
36 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
36
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
crescîndăanumerelorconturiloranalitice.Pentruoperaţiunilevalutaresepotîntocmidosareseparate. În
acelaşimodseclaseazăşidocumentelereferitoarelaconturilememorandumcarereflectăvalorile

administrate de casierie. Documentele astfel clasatesebroşeazăînfiecareziîndosarînurmătoareaordine:

- documentedeîncasăriîmpreunăcusituaţianumeraruluiîncasat;

- documentedeplăţiîmpreunăcusituaţianumeraruluieliberat;

- documenteprivindvînzareaşirăscumpărareacertificatelordedepozit,aacţiunilorşiaaltorhîrtiide

valoare;

- documentepentruintrărişiieşiridinconturilememorandum;

- documentedeîncasărişiplăţipentruoperaţiunidincasadeoperaţiuniînvalută;

Legareadocumentelordecasăsefaceseparatpentrufiecarezicelmaitîrziuîn ziuaurmătoare.Copertadin faţadosarului(formular anexa nr.36) şidocumenteledecasăseşnuruiesc,sesigileazăşisenumeroteazăpe fiecarefilăînparte,începîndzilniccu nr.1. Dupălegareadosaruluiseadunălamaşinăsumeleînscriseîndocumente, iar banda de control cu sumele încasărilorşiseparataleplăţilor,aintrărilorşiseparataieşirilordinconturilememorandum,etc.se anexeazăladosarînainteadocumentelorrespective.

Pe interiorul ultimei coperte a dosarului cu documente se aplicăştampilasauselipeşteoetichetăcu următorulconţinut:

“Prezentuldosarşnuruit,numerotatşisigilatcuprinde

file”(nr.filelorînlitere).

DataSemnătura Îndosaruldocumentelordecasăsevorbroşacertificatelededepozitrăscumpărate,precumşicererile privindrăscumpărareacertificatelordedepozitşialtehîrtii de valoare. Dosarulcuprinzînddocumenteledecasătrebuiesăfieverificatdecontabilulşef,înceeacepriveşte concordanţaîntretotalulbenziidocumentelordecasăcutotaluriledinsituaţianumeraruluiîncasatşi situaţianumeraruluieliberatşicusoldurilebalanţeideverificare,dupăcaresemneazăpeacesta,celmai tîrziuînziuaurmătoareînregistrăriidocumentelorrespective.

Informaţiiprivinddocumenteledecasănusedaudecîtcuaprobareascrisăacontabilului. Dosarul va fi

consultatînincintacasierieidecătrepersonalulbănciinumaiînprezenţaşisubsupraveghereacasierului-

şefsauapersoaneiînsărcinatecupăstrareaarhivei(dupăcaredosarulrestituitsepăstreazăîntezaursau arhivă).Aceştiatrebuiesăsupraveghezesănusesustragăvreundocumentsausăsefacăvreomodificare a documentelor.Consultareadocumentelordecasăsevaputeafaceînlegăturăcuactivitateadeserviciua personalului casieriei sau pentru a se da informaţiilesolicitatededelegaţiiîmputerniciţiînacestscopde clienţi. Seinterzicescoatereadocumentelordecasădinincintacasierieisaudelaarhivă. Documenteledecasăpotfiscoasedincasierie,arhivăsaulocalulbăncii la cerereainstanţelorjudecătoreşti şiaorganelordeurmărirepenală,abănciiierarhicsuperioarenumaipebazaaprobăriiscrisedatede conducătorulbăncii.Înasemeneacazuriînloculdocumentuluisevaataşaladosaraprobarearespectivă, precumşio copie de pe document.

CAPITOLUL VI Primirişiremiteridevalori 103. Operaţiuneadealimentarecunumerar,precumşiadepuneriiexcedentuluide numerar a casei de operaţiuniabănciilaBancaNaţionalăseefectueazăînbazădeContract (anexa nr.1), încheiatîntrepărţi.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
37 Tema 6: Decontărilebancare ASEM Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
37
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare

Înscopulalimentăriicunumeraracaseideoperaţiunibancaexpediază,cuoziînaintededataalimentării,o cerereelectronicăprinintermediulSistemulautomatizatdeplăţiinterbancarecarevacuprinde:codul băncii,dataşinumărul de înregistrare a cererii,dataalimentăriicunumerar,sumasolicitatăexpusăpe valori nominale, destinaţia,prezenţasemnăturiidigitale. ÎnbazadispoziţieielectroniceprimitedelaBancaNaţională,bancatransferăprin virament suma numerarului careurmeazăafiridicat,iarprintr-o delegaţie(formular anexa nr. 39) împuterniceştecasierul - şefalcaseideoperaţiunialbănciisauoaltăpersoană(încasator)învederearidicăriinumeraruluidela BancaNaţională. Pentru ridicarea numerarului persoanaîmputernicitădecătrebancăvaprezentadelegaţia,actulde identitate(buletinuldeidentitatesaupaşaportuldeuzintern,emisde fosta U. R. S. S., modelul anului 1974, încondiţiileHotărîriiGuvernuluinr.45din19.01.2005)şicopiaacestuia.Numerarul va fi eliberat în baza ordinului de eliberare anumerarului,întocmitdecătreexecutorulcontabilalBănciiNaţionale.Persoana împuternicitădebancăpentruridicareanumeraruluiverifică,dacă suma numerarului primit, conform înscrierilor de pecartonaşeledeprotecţie,corespundecusumaînscrisă în ordinul de eliberare a numerarului, iar pe muchie - dacăfiecarepachetconţine10pacheţele,dacă ambalajuldinpolietilenăalepacheteloresteintact,dacăsăculeţelecumonedămetalicăsîntsigilateşi poartăetichetelecuelementele de identificare. Dupăluareaînprimireapachetelorcubancnoteşiasăculeţelorcumonedămetalică,acesteaseintroduc decătrereprezentantulbănciiînsacispecialipecareîisigileazăcusigiliulbănciilacareseataşeazăo etichetăcuconţinutulsacului(data,,valoareanominalăşinumăruldebancnoteşimonede,sumaşi semnăturapersoaneiîmputernicitederidicareanumerarului).Dupăambalareanumerarului,persoana împuternicităsemneazădeprimireînordinuldeeliberareanumeraruluişiprimeşteunexemplar al acestui ordin. Numerarul,împachetatînsacişiunexemplaralordinuluideeliberareanumerarului vor fi transportate la bancă,undesevorluaînprimiredecătregestionariide valori, verificîndu-sesumadupăinscripţiiledepe

cartonaşeledeprotecţie,integritateaambalajuluipachetelor,iarpemuchiedacăfiecarepachetconţine10

pacheţele,dacăsăculeţelecumonedămetalicăsîntsigilateşipoartăetichetelecuelementele de identificare. Pachetelecubancnotecareaucartonaşuldeprotecţierupt,ambalajuldinpolietilenădesfăcutetc.,vorfi numărateimediat,înprezenţatuturorgestionarilordevalori.Lafelsevaprocedaşiîncazulsacilorcu monedemetalicecusfoararuptă,căroralelipsescetichetelesausigiliile.Dupăcontrolulefectuat, pachetele cu bancnote şisăculeţelecumonedămetalicăsedepunîntezaur. PrimireamonedelorjubiliareşicomemorativelaBancaNaţionalăseefectueazăanalogic primirii bancnotelorşimonedelormetalice,lavaloareanominalăamonedelorcomemorativeşijubiliare,iar diferenţadintrepreţuldelivrareşivaloarealornominalăseachităînprealabildecătrebancăprinvirament înbazaordinuluideplată.

*pct.103modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

104. PentruadepuneexcedentuldenumerarlaBancaNaţională,centralabănciiînştiinţeazăBanca NaţionalăaMoldoveidespreefectuareaacesteioperaţiunicuminimum o zi înainte.

[în alineatul 1, cuvîntul„preda”seînlocuieştecucuvîntul„depune”modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din

15.12.2005]

Excedentuldenumerar,celuzat,precumşicelscosdincirculaţieambalatînambalajulbănciiexpeditoare se depune la BancaNaţionalădecătrecasierul–şefalbănciisaudeoaltăpersoană–încasator(împuternicită

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
38 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
38
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
debancăprintr-un ordin), cu prezentareaordinuluideeliberareanumerarului,perfectatdecătrebanca
expeditoare. Înurmadepuneriinumerarului,BancaNaţionalăvaeliberabănciiexpeditoareunexemplar al
ordinului de încasare a numerarului, drept confirmare de depunere a numerarului.

*alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005+

ÎncazulverificăriişitrieriinecorespunzătoareanumeraruluipredatlaBancaNaţionalăaMoldovei,Banca

NaţionalăaMoldoveivaaplicabănciisancţiuniprevăzuteînart.38alLegiiInstituţiilorfinanciarenr.550–

XIII din 21 iulie 1995.

*alineatintrodusprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

Numerarulcare,necesităcercetărisuplimentare,pentrudeterminareaplătibilităţiiluiseremitelaexpertiză înBancaNaţionalăaMoldoveiconformListei valorilor remisespreexpertizăplătibilităţiimonedei naţionale(formular anexa nr.37).

*alineatul3devinerespectivalineatul4prinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004]

*pct.104,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.331din.13.12.2001+

105.Remitereadenumerarîntrebănci,(filiale)sefaceînbazascrisorii pentru remiterea valorilor (formular

anexănr.38)întocmităîntreiexemplarecarevafisemnatădegestionariivalorilorşiînbazadelegaţiei

(formular anexa nr.39) .

[alineatul 1,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.217din.4.09.2003+

Înbazaunuicontractîncheiatîntrecentralelebăncilor,filialelebăncilorvordistribui excedentul de numerar întrefilialeleaceleaşibănci,iarînlipsanecesităţii acestoraînnumerar,filialelealtorbănciamplasateîn aceeaşilocalitatesauînlocalităţiledinapropiere.

*alineatnouintrodusprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.217din.4.09.2003+

Numerarulseelibereazănumaiînambalajulbăncii expeditoare. La banca expeditoare, în baza scrisorii pentru remiterea valorilor, se va întocmi un ordin de eliberare a numerarului pe numele casierului–şefalbănciidestinataresaupe numele altei persoane, care este împuternicităsăprimeascănumerarul. Ordinul de eliberare a numerarului va fi perfectat în trei exemplare, dintre care unul pentru casierie,unulpentrucontabilitate,unulpentrubancadestinatară.

*alineatul4modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005]

Primireavalorilordecătrecasierul–şefsauoaltăpersoană(încasator)împuternicitădebancăprintr-un ordin se face printro verificare a pachetelor cu bancnoteşiasăculeţelorcumonedămetalică:

- pachetele –verificînddacăambalajuldinpolietilenăesteintact,controlîndpemuchienumărulde

pacheţele,dacăcartonaşeledeprotecţieconţintoateelementeledeidentificare;

- săculeţele–verificîndexistenţaetichetelorşisigiliilor.Laetichetesevaurmăridacăconţintoate elementele de identificare.

*alineatul5modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

Dupăluareaînprimireavalorilor,încameraantitezaur,casierul–şefsauoaltăpersoană(încasator) împuternicitădebancăprintr-un ordinînprezenţagestionarilor de valori, introduce pachetele cu bancnote însacispeciali.Aceştisacisîntapoisigilaţicuplumb,ataşîndu–selafiecaresaccîteoetichetăcareva cuprinde : denumireabăncii,cupiura,valoareaşisemnăturilecasierului –şefalbăncii expeditoaresauaalteipersoane(încasator)împuternicitădebancăprintr-un ordin. Săculeţelecumonedămetalicăseîntroducînsacispeciali,careseleagăşisesigileazăcaşisaciicubancnote şilacareseataşeazăoetichetadecarton pe care sînt înscrise aceleaşielementecaşilasaciicubancnote. Pentruasecunoaştenumerele(seriile)pecareleimprimăcleştiipesigiliilesacilorcumonedemetaliceşi sacilorîncaresetransportăvalorileîntrebănci,acesteacomunicăcentraleinumerele(seriile)cleştilor folosiţi,iarceifolosiţidecentralăsevorcomunicabăncilor.

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
39 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
39
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
*alineatul7modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

*pct.105,modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.331din.13.12.2001+

106. Primireanumeraruluilabancadestinatarăsefacedecătregestionariidevalori în baza scrisorii pentru

remiteredevalorişiaordinuluideeliberareanumerarului,eliberatdecătrebancaexpeditoare, verificîndu–sedacăsaciisîntintacţi. Apoiseprocedeazăladesfacereasaccusac,verificîndu-sedacăfiecarepachetşisăculeţesteintact,dacă sumanumeraruluiprimitcorespundecusumaindicatăînscrisoareapentruremitereavalorilorşiînordinul de eliberare a numerarului

*alineatul1modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005]

Pachetelecubancnotecareaucartonaşuldeprotecţierupt,ambalajuldinpolietilenădesfăcut,etc.,vorfi numărateimediatînprezenţagestionarilordevalori.Lafelsevaprocedaşiîncazulsacilorcubancnoteşia sacilor cu monede metalice căroralelipseşteetichetelesauplumbii.

*alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

Bancadestinatarăînaceeaşietapăazileioperaţionaleîncareaprimitnumerarulva întocmi „Dispoziţiade plată”în valoarea numerarului primit, iar în baza ei „Dispoziţiadeplatăcentralizatoareelectronic㔺iva transmitefişierelecuinformaţiabancarălaBancaNaţionalăaMoldoveiconformprevederilor RegulamentuluiprivindplăţileinterbancareînRepublicaMoldova. Bancaexpeditoarelaprimireainformaţieirezultanteacalcululuiordinardedecontareaplăţilor interbancare electronice prin sistemul transport date interbancare delaCentruldeProcesarealBăncii NaţionaleaMoldovei,vaefectuaînaceeaşietapăazileioperaţionalefărăreţinerinejustificateînregistrările contabilecorespunzătoareşiva informa operativ filiala care a eliberat numerarul.

*pct.106,înfinal,secompleteazăcudouăalineatenoiprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.217 din. 4.09.2003]

C A P I T O L U L VII

Controlul periodic al valorilor

107. Controlulexistenţeinumeraruluişiacelorlaltevalorigestionatedecătrecasieriilebăncilorse

efectueazăastfel:

- odatăpetrimestru,inopinat,decătreorganuldecontrolspecializatpeproblemedecasieriedinbănci;

- semestrial,inopinat,decătreorganuldecontrolspecializatpeproblemeledecasierie din oficiile centrale alebăncilor;

- înmodobligatoriulasituaţiaultimeizilelucrătoareaanuluiseefectueazăinventarierea valorilor gestionatedecătrecasieriilebăncilor;

- laschimbareadinfuncţieagestionarilordevalori;

- la substituirea(provizorie)gestionarilor(concediu,boală,etc.).

Verificareavalorilorseefectueazăînprezenţagestionarilordevaloricarepoartărăspunderematerială

pentrupăstrareaacestorvalori.

*pct.107,alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.13din.18.01.2001+

*pct.107,dupăalineatulaldoileaseintroduceunalineatnouprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr. 13 din. 18.01.2001]

108. Verificareanumeraruluişiacelorlaltevalori,cesegăsescîncasele de operaţiuni,seefectueazăîn

ordineaşiînmodulurmător:

- bancnoteledintoatecupiurilesenumărăînîntregimecanumerardepacheteşiseverificăpemuchiedacă

fiecarepachetconţine10pacheţeleşidacăambalajeledinpolietilenăsîntintacte.

Monedametalicăseverificăcanumărdesăculeţeşiplicuri;

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
40 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
40
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
- prinsondajseverificăbancnotăcubancnotăşimonedăcumonedă,conţinutulunuinumărdepacheteşi

săculeţedintoatecupiurileînproporţiastabilităprin tematicile de control inopinat,deconducătorulbăncii care a dispus verificarea. Fracţiiledebancnoteşimonedăsevorverificaintegral;

- genţilecunumerarnedeschiseseverificăcanumărdegenţi,pebazaborderourilorînsoţitoare,a

jurnalelordecasăşiaRegistrului de predare-primire a genţilorcunumerarşigoale,totodată,severifică integritatealorşiasigiliilor.Lafelsevorverificaşigropurilecudiversevaloridepusesprepăstrare;

NOTĂ:Lacontrolulbancnotelorşimonedelormetaliceseverificăşidacăpacheteleşisăculeţelepoartă dateledeidentificarecerutederegulamentşidacăs-arespectattehnicadeîmpachetareşisigilareaacestora. Verificareaprinsondajtrebuiesăcuprindăpachetelelucratedecătretotpersonalulcasieriei,astfelcasăse poatăapreciarespectarearegulamentuluidecătrefiecarepersoană.Deasemenea,sevaverificaşimodulîn caresefacetriereabancnotelorpeceledouăcategorii- buneşiuzate.

-valuteleefectiveseverificăcanumărdepachete(celeambalateînpachetede

100sau1000bancnote)şipemuchiedacăconţin1sau10pacheţeleşiprinsondaj,

bancnotăcubancnotălaunnumărdepachetestabilitdeconducătorulbănciicarea

dispusverificarea.Fracţiiledevalutăsenumărăintegral,bancnotăcubancnotăşi

monedăcumonedă.

Celelaltemijloacedeplatăstrăineseverificăbucatăcubucată.Toatecelelaltevaloriseverificălavaloarea

nominalăsauconvenţională.Valorilegăsiteneînregistrateseconsiderăcaplusuri,seînregistreazăşinuse

restituie casierilor. În cazul în care în pachetele verificate s-augăsitdiferenţedebani,verificareavatrebui săfieextinsălatoatepachetelelucratedecătrecasierulsauverificatoriidebanirespectivi;

- formulareledestrictăevidenţă,certificatelededepozit,acţiunileşialtehîrtiidevaloareseverificăbucată

cubucată,pebazafişelordeevidenţăaacestora.

*alineatul1modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

*alineatul2modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.248din.29.09.2004+

109. Lasfîrşitulverificăriiarătatemaisusorganeledecontrolîntocmescunproces-verbal în care se consemneazăcăaucontrolatvalorileexistentelabancă,precizînd modul în care s-a efectuat verificarea la fiecare categorie de valori. De asemenea,sevaarătarezultatulconfruntăriiîntreexistentulfaptic, evidenţelecasierieişicelealecontabilităţii.Încazulîncareseconstatălipsurisauplusuridevalorisau neconcordanţăîntreevidenţeleacestora,în procesul-verbalsevaarătasumalipsurilorsau plusurilor pe fiecarefeldevaloare,persoanacarerăspundedeacestediferenţe, cauzelediferenţelor,precumşimăsurileluatepentrulichidareaacestora.Proceseleverbale de verificare a casierilor vor fisemnatedecătreorganeledecontrolşidecătreconducătorulbănciirespectiveşi gestionarii valorilor. Procesele-verbale se vor întocmidecătreorganeledecontrolîndouăexemplare, dintre care unul pentru banca careafostsupusăcontrolului,altul pentru organele de control. Conducătorii băncilorverificatesîntobligaţisăanalizezeconstatărilefăcutedeorganeledecontrolşisăiaimediattoate măsurilenecesarepentrulichidareadeficienţelorşiabaterilorşipentruaducerealaîndeplinireamăsurilor stabilite. Dupăîndepărtareaambalajuluidinpolietilenăşiverificareapachetelorcubancnoteşiasăculeţelor cumonedă,prinnumărarebancnotăcubancnotăşimonedăcumonedă,făcuteîntimpulcontrolului, răspundereaintegrităţiivalorilorrevine persoanelorcareauverificat,împachetat,sigilatşisemnatde exactitatepecartonaşeledeprotecţiealepachetelorcubancnoteşipeetichetelepuselasăculeţelecu monedămetalică.

*alineatul3modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţie al BNM nr. 248 din. 29.09.2004]

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ
41 Tema 6: Decontărilebancare ASEM
41
Tema 6: Decontărilebancare
ASEM
Facultatea:Finanţe,Catedra:BăncişiBursedeValori,Obiect:BazeleActivităţiiBancare
Încazulpachetelorcubancnoteverificatepemuchieşicarenusedespacheteazăde organele de control,
răspunderearevineîncontinuareultimeipersoanecareaverificat,semnatşiambalatpachetulsausigilat
săculeţulcumonedămetalică.

*alineatul4modificatprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.377din15.12.2005]

C A P I T O L U L VIII Dispoziţiifinale

110. Îndrumareaşicontrolulaplicăriiprevederilordinprezentulregulamentcareprivesc activitatea de

casierieînbăncilerepublicii,seefectueazădecătrecentralelebăncilor.

Dupăfiecareverificareorganeledecontrolvorîncheiaprocese-verbale în care sevorarăta:deficienţele constatate,dispoziţiilelegalenerespectate,cauzelecarele-au determinat,numeleşifuncţiapersoanelor careauîncălcatnormele,măsurileluateîntimpulcontrolului,celecareurmeazăaseluadebancaverificată dupăterminareacontrolului,persoanelerăspunzătoaredeîndeplinireamăsurilorstabiliteşitermenele de aducere la îndeplinire. Deasemenea,înacteledecontrolsevorstabilitermenelepînălacarebancaverificatătrebuiesăraporteze organuluidecontrolmăsurileluatepentruremediereadeficienţelorşirezultateleobţinute. Procesele-verbale vor fisemnatedeorganeledecontrolcareaufăcutverificarea,deconducătorşidecătre gestionarii de valori. Lasfîrşitulverificăriiorganuldecontrolareobligaţiasăprelucrezeconţinutul procesului-verbalcuconducereabănciişicualtepersoanedinbancaverificată,acăror prezenţăseconsiderănecesară.

111. Încursulanuluiconducătorulcentraleivaurmăripermanentmodulcumsedesfăşoarămuncade

casierieşimodulcumsîntrespectateprevederiledinactelenormative cu privire la asigurarea securităţii

valorilorlabănciatîtprinconstatărilepropriicîtşialeorganelordecontrol,luîndlanecesitatemăsurilece se impun. Deasemenea,încazulîncareîncursulanuluiintervinunelesituaţiicarenecesitărezolvare

urgentădinparteacentraleisau este necesar sprijinul acesteia, băncilevorsesizacentralaprintr-onotă informativăasupraproblemelorrespective.Încazulîncareînactivitateacasierieiintervinsituaţiicu caracter deosebit sau care necesităluareademăsuripeplancentral(diferenţedecasăimportante,fraudă, sustrageridebanisauoricealtesituaţii),seinformeazăcentrala.

112. Conducătorulcentraleiesteobligatsăasigureprinorganeledecontrolspecializate pe probleme de

casierieîndrumareaşicontrolulprivindrespectarea cu stricteţedecătrepersonalulbăncii,aprevederilor dinprezentulregulamentşidincelelalte acte normative, care privesc activitatea de casierie.

113. Prevederilecuprinseînanexeşiformulareleanexealăturatefacparteintegrantădinprezentul

regulament.

114. Pentrunerespectareaprezentuluiregulamentrăspunddisciplinar,materialsaupenal,dupăcaz,

conducătorulbăncii,contabilul-şef,casierul-şefsauînlocuitoriiacestoraşiceilalţisalariaţi,fiecarepotrivit

vinovăţieisale.

115. Încazulimplementăriitehnologiilornoiîndomeniuloperaţiunilordecasă,băncilesîntîndreptsă-şi

reglementeze acestea prin proceduri interne aprobate în modulstabilitdebancă.

*pct.115seexcludeprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNM nr. 332 din. 24.12.2004]

*pct.115seintroduceprinHotărîreaConsiliuluideAdministraţiealBNMnr.219din.14.07.2005+

Profesor:IlincaGorobeţ
Profesor:IlincaGorobeţ