Sunteți pe pagina 1din 116

Sfntul Luca al Crimeei

LA POR ILE POSTULUI MARE


Predici la Triod

Traducere de Adrian i Xenia T#n#sescu-Vlas

Tip#rit# cu binecuvntarea Prea Sfin&itului P#rinte Galaction, Episcopul Alexandriei i Teleormanului Tip#rit# la Editura Biserica Ortodox#, Bucure ti, 2004

Edi&ie electronic#

APOLOGETICUM 2005

Sfntul Luca al Crimeei Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal. Aceast# lucrare este destinat# tuturor iubitorilor de spiritualitate cre tin# ortodox#. Ea poate fi utilizat#, copiat# i distribuit# LIBER cu men&ionarea sursei. Scanare : Corina Corectur# i tehnoredactare : Apologeticum Digitalizare pdf : Apologeticum ISBN 973-7740-00-9 ISBN 973-7957-17-2

Digitally signed by Apologeticum DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Biblioteca teologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.com Reason: I am the author of this document Location: Romania Date: 2005.12.20 15:53:49 +02'00'

2005 APOLOGETICUM. http://apologeticum.net http://www.angelfire.com/space2/carti/ apologeticum2003@yahoo.com 2

Predici la Triod

LA POR'ILE POSTULUI MARE

Sfntul Luca al Crimeei

Predici la Triod

Cuvnt n a 35-a duminic# dup# Cincizecime


Sus s avem inimile Nu mai este mult pn# la Postul Mare, i azi a vrea s# v# vorbesc despre a ezarea sufleteasc# pe care este dator s-o aib# cre tinul ce se preg#te te s# purcead# pe calea Sfintelor P#resimi. Dup# minunata s#turare a celor cinci mii de oameni cu cinci pini i doi pe ti, Domnul Iisus Hristos a poruncit ucenicilor S#i s# treac# cu corabia de cealalt# parte a lacului, n Capernaum, iar El S-a dus n munte s# Se roage. Dup# ce au str#b#tut dou#zeci i cinci sau treizeci de stadii, ucenicii nsp#imnta&i - fiindc# era vifor puternic - L-au v#zut pe Iisus mergnd c#tre ei pe ap# i s-au speriat mai tare. Domnul a s#vr it de dou# ori aceast# mare minune a mergerii pe ape - i a s#vr it-o nu pentru popor, ci pentru ucenicii S#i; iar poporul, ce r#m#sese de partea cealalt# a lacului, a v#zut c# plecaser# cu corabia doar apostolii, iar Iisus r#m#sese, a v#zut c# nu se mai g#sea nici o corabie la fa&a locului, i au aflat n scurt# vreme c# totu i Domnul Se afl# deja n Capernaum. S-au tulburat i to&i se ntrebau: Cum a ajuns de partea cealalt#? Ce minune mai este i asta?, dar nimeni nu putea s# dea vreo l#murire. ntre timp au venit din Tiberiada alte cor#bii, a a nct poporul a mers la Capernaum si, v#zndu-L acolo pe Iisus, L-au ntrebat: Rabbi ! Cnd ai venit aici? (v. In. 6, 8-25). Ce le-a r#spuns Iisus? El nu S-a apucat s# le explice cnd i cum ajunsese acolo, ci n loc de a le satisface curiozitatea, n loc de a da un r#spuns simplu la ntrebarea lor, Domnul a spus aceste cuvinte uimitoare: Amin, amin gr iesc vou : M c uta#i nu fiindc a#i v zut semne, ci fiindc a#i mncat din pini $i v-a#i s turat. Lucra#i nu pentru mncarea cea pieritoare, ci pentru mncarea care r mne spre via# ve$nic , pe care Fiul Omului o va da vou , c pe Acesta L-a pecetluit Dumnezeu Tat l (In. 6, 26-27), ndemnndu-i s# se gndeasc# nu la bun#t#&ile p#mnte ti, ci la cele duhovnice ti, pe care El le-a adus oamenilor, singura pricin# pentru care trebuie s# alerge oamenii la Mntuitorul. Poporul a fost nm#rmurit de un asemenea r#spuns neobi nuit; gndurile li s-au schimbat ndat#, le-a disp#rut curiozitatea, n&elegnd c# El i-a chemat la lucrurile lui Dumnezeu, L-au ntrebat: Ce s# facem pentru a s#vr i lucrurile lui Dumnezeu? Iisus le-a r#spuns: Acesta este lucrul lui Dumnezeu, ca s crede#i n Cel pe Care L-a trimis El (In. 6, 29). Binen&eles, vorbea de Sine nsu i, c#ci El era Trimisul Tat#lui - dar poporul n-a priceput, nu a cunoscut de ce le-a vorbit a a, fiindc# vedeau n El doar un f#c#tor de minuni, presupuneau c# este vreun prooroc nviat prin minune, dar nu gndeau c# este Fiul lui Dumnezeu. De aceea, L-au ntrebat: Ce semn ne dai ca s# vedem i s# Te credem? Ce faci Tu? Tu vorbe ti de nu tiu ce Fiu al Omului, Care ne va da via&a ve nic#. De ce ar trebui s# credem asta? P#rin&ii no tri au mncat man# n pustie, precum este scris: Pine din cer le-a dat lor de au mncat. Iat#, p#rin&ii no tri aveau dovada c# se afl# sub deosebita purtare de grij# a lui Dumnezeu: mana c#dea din cer i i hr#nea. Tu prin ce-&i dovede ti obr ia preanalt#? Iisus le-a zis: Amin, amin zic vou : nu Moisi v-a dat vou pinea din cer, ci Tat l Meu v d vou din cer pinea cea adev rat , pentru c pinea lui Dumnezeu este cea care se pogoar din cer $i d via# lumii (In. 6, 30-33). Ei n-au putut pricepe nici adncul n&eles duhovnicesc al acestor cuvinte uluitoare, ci au n&eles c# Iisus vorbe te despre o oarecare pine minunat#, ce se va pogor pentru ei din cer la voia Tat#lui Ceresc, cu care hr#nindu-se vor fi slobozi&i de osteneala pentru dobndirea 5

Sfntul Luca al Crimeei pinii de toate zilele. De aceea, I-au zis: Doamne! D#-ne ntotdeauna pine din aceasta. Iisus le-a zis: Eu sunt pinea vie#ii; cel ce vine la Mine nu va fl mnzi, $i cel ce crede ntru Mine nu va nseta niciodat (In. 6, 35). n continuare, Domnul vorbe te despre faptul c# numai cei ce vor mnca aceast# Pine, adic# vor mnca Trupul Lui i vor bea Sngele Lui, vor mo teni via&a ve nic#. Aici ncepe tulburare ntre ascult#tori: Ce tot vorbe te? Ce cuvinte ciudate! Cum s# ascul&i a a ceva? (i mul&i s-au smintit de El, zicnd c# acestea nu sunt cuvinte de om cu mintea ntreag#, i au plecat de la El. Numai sfin&ii apostoli au r#mas credincio i nv#&#torului lor, i cnd Iisus i-a ntrebat: Nu vre#i $i voi s v duce#i, Simon Petru I-a r#spuns: Doamne! La cine s ne ducem? Tu ai cuvintele vie#ii ve$nice (In. 6, 60-68). A a a f#cut Domnul Iisus i n multe alte rnduri: nu rareori se ntmpla s# nu r#spund# la ntrebarea care I se pusese, rostind n loc cuvinte uimitoare, tainice, pline de n&elesul cel mai adnc. Aceasta s-a v#dit cu deosebire n convorbirea cu Nicodim, care este att de tainic#, adnc#, plin# de mare nsemn#tate. A a a fost i atunci cnd Domnul se afla n templul din Ierusalim, unde veneau spre nchinare din toate &#rile cei ce primiser# credin&a iudaic#, precum i unii dintre elini, adic# greci. Deci, ace$tia s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, $i l-au rugat gr ind: Domnule, vrem s -L vedem pe Iisus (In. 12, 21-24). Nici m#car Filip n-a cutezat s#-L tulbure pe Domnul, tiind ce a ezare nalt# au totdeauna gndurile Lui, i atunci vine $i-i spune lui Andrei, apoi Andrei $i Filip i-au spus lui Iisus (In. 12, 22). Dar ce a r#spuns Iisus? A zis cumva c# pot s# se apropie de El i pot s#-L vad#? Nu, ci parc# nici n-ar fi auzit ntrebarea. Iat# spusele Lui: Amin, amin gr iesc vou : dac gr untele de gru, c znd n p mnt, nu va muri, singur r mne; iar dac va muri, mult road aduce (In. 6, 24). Nu rareori s-a ntmplat ca n mijlocul unei convorbiri cu ucenicii Domnul s# Se opreasc# dintr-odat# cnd nimeni nu se a tepta i s# vorbeasc# despre faptul c# va fi dat n puterea p#c#to ilor, arhiereilor i c#rturarilor, c# l vor bate, c# l vor r#stigni pe Cruce. Cu totul nea teptate sunt ntors#turile gndurilor Domnului nostru Iisus Hristos. Ce nseamn# aceasta? De ce vorbirea lui Iisus este ndeob te i totdeauna att de neasem#n#toare cu vorbirea oamenilor obi nui&i? Deoarece cu Duhul S#u, cu gndurile Sale, cu inima Sa El tr#ia, totdeauna nem#surat mai presus de platitudinea p#mnteasc#, n care tr#im noi to&i, fiindc# El este Dumnezeu Adev#rat. El avea gnduri care sunt cu totul improprii oamenilor obi nui&i: gnduri despre nalta Sa chemare, despre cumplitele p#timiri prin care avea s# r#scumpere din st#pnirea diavolului neamul omenesc. Gndurile Lui nu coborau pe p#mnt, ele erau ntotdeauna nalte i neobi nuit de adnci. Poate ve&i ntreba: Dar noi, care tr#im n de ert#ciunea de zi cu zi, cum putem s# dobndim o a ezare nalt# a gndurilor, asemenea Domnului Iisus Hristos? Doar auzim adeseori c# El trebuie s# fie pilda noastr#. Binen&eles, la dumnezeiasca n#l&ime pe care ne-a v#dit-o Domnul Iisus Hristos nici unul dintre p#mnteni nu e n stare s# ajung#, ns# dumnezeie tile Lui cuvinte, statornica r#mnere a gndului naintea Tronului Dumnezeirii sunt pild# pe care o putem urma i noi. Oare nu auzim la fiecare Liturghie: Sus s# avem inimile! ? Sus, adic# la Tronul lui Dumnezeu, s# n#l&#m inimile noastre! Fiindc# v# pute&i n#l&a inimile i gndurile la Dumnezeu dac# ve&i voi, dac# v# ve&i da mult# osteneal# ca s# v# slobozi&i de leg#turile murdare ale vie&ii p#mnte ti de zi cu zi, ve&i putea dobndi o a ezare nalt# a gndurilor, ve&i putea citi cu osrdie Sfnta Scriptur#, ve&i putea merge la biseric# i ve&i putea nv#&a din acest citit i din acest mers cum s# v# n#l&a&i sus duhul. (tim c# au fost numero i oameni drep&i, care, nchinndu- i via&a lui Dumnezeu, s-au dep#rtat de de ert#ciunea lumeasc# i n nencetat# rug#ciune se n#l&au nem#surat cu duhul deasupra vie&ii obi nuite p#mnte ti, oameni ce pn# la o anumit# treapt# s-au asem#nat n aceast# privin&# nsu i Domnului Iisus Hristos, fiindc# au mplinit porunca apostolului Pavel: 6

Predici la Triod Cele de sus gndi#i, nu cele p mnte$ti (Col. 3, 2) - ceea ce nseamn# c# i fiecare dintre noi poate i este dator s# aib# grij# ca s# nu i trasc# via&a prin mocirla p#mntului. S# lu#m aminte i la faptul c# iudeii nu n&elegeau cuvintele Domnului, se mniau, i ntorceau spatele, socotindu-L nes#n#tos la minte. Ceva asem#n#tor a continuat s# se ntmple pn# n ziua de ast#zi. (i acum un num#r uria de oameni, care nu cred n Domnul Iisus Hristos, au chiar aceast# atitudine fa&# de tot ce st# scris n Evanghelie. Evanghelia nu are loc s# ncap# n ei: li se pare ciudat#, de nen&eles, un lucru care nu seam#n# a nimic, a a nct o dau deoparte, zicnd: Ce prostie! De ce s# citim asta?, i pier de pierzarea ve nic#. (i lucrul acesta s# ne fie de nv#&#tur#: nici unul dintre noi s# nu fie att de obraznic, s# nu fie att de josnic suflete te nct s# spun# despre cuvintele lui Hristos: Aceasta este o prostie. Inima noastr# s# fie totdeauna p#truns# de cea mai mare evlavie i dragoste fa&# de Hristos, i El ne va nv#&a toate, ne va da mare n&elepciune, ne va lua de mn# i ne va duce ntru mp#r#&ia Sa. Amin.

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n duminica lui Zaheu


I. Setea de nnoire duhovniceasc! Iisus, intrnd, trecea prin Ierihon. 'i iat un b rbat cu numele Zaheu, $i acesta era mai-marele vame$ilor $i era bogat; $i c uta s vad cine este Iisus, dar nu putea de mul#ime, fiindc era mic de statur . 'i alergnd el nainte, s-a suit ntr-un sicomor ca s l vad , c ci pe acolo avea s treac (Lc. 19, 1-4). Vame i se numeau strng#torii impozitelor. Ei puteau dobndi bani pe cale nedreapt# la strnsul impozitelor, i o f#ceau. Erau cruzi i lacomi, jefuiau poporul, iar poporul i ura. nsu i cuvntul vame ajunsese pentru popor totuna cu p#c#tos. Zaheu era mai-marele vame ilor, i asupra lui ap#sa i mai greu ura poporului dect asupra vame ilor de rnd - dar iat# c# omul acesta p#c#tos s-a aprins de dorin&a s#-L vad# pe Domnul Iisus Hristos, despre Care auzise att de multe. Cnd Domnul a trecut pe lng# pomul unde edea Zaheu, El S-a oprit deodat# i a gr#it: Zaheu, coboar mai repede din pom $i mergi acas , fiindc ast zi trebuie s vin la tine. Pentru ce Domnul, trecnd printr-o mul&ime uria # de popor, i-a ntors dintr-o dat# luarea-aminte asupra lui Zaheu? Pentru ce l-a chemat pe nume? Fiindc# Domnul, Atoate tiutor fiind, cuno tea nu doar numele lui Zaheu, ci i inima lui, i dorin&ele lui. Dar ce s-a ntmplat n sufletul lui Zaheu? Cum se simt oamenii care, asemenea lui, tr#iesc n nedreptate, de Dumnezeu nu se tem i nu se ru ineaz# de nimeni (v. Lc. 18, 2)? Sufletul lor p#c#tos nu cunoa te odihn# nici ziua, nici noaptea. Ct de greu este pentru ei s# ndure dispre&ul i ura poporului! Propria con tiin&# le roade f#r# ncetare, ca un vierme crunt, inima - dar patima banilor n#bu # totul. N-au dect s# ne dispre&uiasc#, spun ei, n schimb suntem boga&i. Avem de toate. Crede&i c# e u oar# o via&# ca aceasta? Nu, ci e foarte grea. Greu este s# n#bu i mereu glasul con tiin&ei. Greu este s# duci povara urii i dispre&ului oamenilor. A a era i cu sufletul nefericitului Zaheu. Dar de ce dorea el att de puternic s# l vad# pe Domnul Iisus Hristos, de ce s-a suit n smochin ca s#-L priveasc# m#car din dep#rtare? Din simpl# curiozitate? Nu: el sim&ea i tia ct de Mare i Sfnt este Domnul Iisus Hristos. El auzise despre marile Lui minuni, despre redarea v#zului orbilor, despre nvierea mor&ilor, i sufletul lui p#c#tos tresalt#. Nu simpla curiozitate l atr#sese, ci dorin&a tare de a privi m#car la Cel mai sfnt dect to&i sfin&ii, la Cel att de nesfr it potrivnic ntunec#rii i nedrept#&ii propriului lui suflet. Con tiin&a lui p#c#toas# era mi cat# ca niciodat#. El n#zuia s#-L vad# pe Prorocul Cel minunat, asemenea C#ruia lumea nc# nu cunoscuse, i n inima sa gndea: Dar eu, p#c#tosul, voi r#mne ncurcat i pe mai departe n via&a aceasta tic#loas#, pentru care oamenii m# ur#sc i m# dispre&uiesc? Iar Domnul tia ce cotitur# avusese loc n sufletul lui p#c#tos, tia c# acest suflet nu este greu de mntuit. Tocmai de aceea S-a i hot#rt s# mearg# n casa lui Zaheu. Zaheu s-a dat jos repede din pom i a fugit acas# pentru a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Dup# aceea, cutremurat de vizita lui Hristos, a stat naintea Lui si, lep#dnd ndat# i cu hot#rre l#comia sa de bani, a zis: Iat , jum tate din averea mea, Doamne, o dau s racilor, $i dac am n p stuit pe cineva cu ceva, ntorc mp trit (Lc. 19, 8). Iat# ce pild# de adnc# poc#in&#; iat# ct de adnc a cutremurat sufletul acestui om p#c#tos cercetarea dumnezeiasc#. Tocmai la el, un p#c#tos att de tic#los, dispre&uit de oameni, s# vin# nsu i Domnul Iisus Hristos?! Dar Domnul ce a r#spuns? Ast zi s-a f cut mntuire casei acesteia, c ci $i acesta este fiu al lui Avraam (Lc. 19, 9). 8

Predici la Triod A adar, Zaheu, om p#c#tos, mnat de nevoia sim&it# l#untric a rena terii duhovnice ti, a nceput s# caute ntlnirea cu Hristos - i aceast# ntlnire a avut loc, aducnd mntuire casei lui. Sfnta Biseric# ne ndeamn# s#-L c#ut#m pe Domnul urmnd pilda lui Zaheu, s# nviem n sufletul nostru frica de Dumnezeu dndu-ne seama de p#c#to enia noastr# i de nevoia poc#in&ei i nnoirii. Dar noi, spune&i-mi, oare pu&ine p#cate avem? Oare nu suntem to&i datori s# ne poc#im din toat# inima, asemeni lui Zaheu, i, asemenea lui, s# ne pl#tim datoriile fa&# de cei pe care i-am nec#jit? S# ne fie pild# ntotdeauna aceast# ntoarcere la credin&# a mai-marelui vame ilor. S# ne str#duim i noi, cnd ne va cerceta Domnul n chip nev#zut, s# l primim a a cum L-a primit Zaheu i s# ne nvrednicim de acelea i cuvinte pe care le-a auzit el. Amin. II. Hristos ne cheam! la poc!in$! Sfnta Biseric# ne cheam# ast#zi s# p#trundem n tlcul istorisirii evanghelice despre Zaheu. A vrea s# v# atrag luarea-aminte asupra urm#toarelor ei momente. Cnd Domnul Iisus Hristos, trecnd pe lng# Zaheu, s-a oprit i l-a chemat pe nume ca pe un prieten, ca pe un cunoscut vechi: Zahee, coboar -te degrab , c ci ast zi n casa ta trebuie s r mn (Lc. 19, 5), ce vifor a cutremurat pe nea teptate inima p#c#tosului vame ? n casa mea vrea s# vin# acest Sfnt al sfin&ilor, acest F#c#tor de minuni? A adar, nu i este scrb# de mine? Totul s-a r#sturnat deodat# n inima lui: a devenit dintr-o dat# alt om. De ce, ve&i ntreba, s-a petrecut n el o astfel de schimbare? Deoarece cuvntul lui Dumnezeu e viu $i lucr tor $i mai ascu#it dect orice sabie cu dou t i$uri, $i p trunde pn la desp r#itura... dintre ncheieturi $i m dulare (Evr. 4, 12), ntr-un anume fel el taie omul n dou# dintr-o dat#, schimbnd totul n el. Puterea chem#rii Domnului, puterea dragostei dumnezeie ti e nesfr it de mare. Ea a pricinuit o astfel de ntors#tur# nu doar n sufletul lui Zaheu, ci i n sufletul unui alt vame - Levi, ce mai apoi a devenit sfntul apostol i evanghelist Matei. (i acum, cnd citim sau cnd auzim cuvintele lui Dumnezeu ce sunt ntip#rite n Evanghelie, ele pricinuiesc acela i cutremur n sufletele noastre. (tim din Vie&ile sfin&ilor c# mul&i dintre ei au apucat-o pe calea nevoin&ei datorit# simplului fapt c# au ascultat n biseric# spusele lui Hristos: Dac vrea cineva s vin dup Mine, s se lepede de sine, s -$i ia crucea sa $i s -Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24), sau cuvintele gr#ite c#rturarului ce c#uta des#vr irea: Dac voie$ti s fii des vr$it, du-te, vinde averea ta, d -o s racilor (Mt. 19, 21), sau cuvintele despre faptul c# El trebuie iubit mai mult dect tat#l i mama, dect fra&ii i surorile, chiar dect propria via&# (v. Mt. 10, 37). Cuvintele acestea ale Domnului au lucrat cu atta putere asupra sufletelor lor nct s-au hot#rt deodat# s# lase totul, s# vnd# totul i s# mpart# la s#raci, s#- i p#r#seasc# familia, s# i ia crucea i s# urmeze lui Hristos. A a s-a ntmplat cu sfin&ii Antonie cel Mare, Macarie Egipteanul, ce au plecat n pustia s#lbatic# a Egiptului, precum i cu mul&i al&ii. Iat#, a adar, ce putere are cuvntul lui Dumnezeu - dar care este taina acestei puteri? De ce are cuvntul lui Dumnezeu o lucrare att de puternic# asupra oamenilor? De ce l-au cutremurat att de mult pe Zaheu cuvintele simple ale Mntuitorului? Fiindc# n cuvintele acestea, care i-au fost gr#ite lui, dar ne privesc pe to&i, se sim&ea nem#rginita dragoste dumnezeiasc# a Mntuitorului nostru, se sim&ea c# pe noi, p#c#to ii, tic#lo ii, c#lc#torii legii dumnezeie ti, Hristos nu ne leap#d#, ci i este mil# de noi, ne iube te i ne cheam# pe calea mntuirii. Iar fariseii, care se socoteau pe sine drep&i i dasc#li ai lui Israel, i urau i i dispre&uiau pe acei neferici&i, i nfierau cu vorbe rele, nu voiau s# aib# de-a face n nici un fel cu ei, socotindu-i necura&i i nevrednici. Hristos ns# nu a f#cut a a. Cnd a intrat n casa lui Zaheu, ce L-a primit cu bucurie, acolo au venit de asemenea mul&i vame i, mul&i p#c#to i, multe curve, i au ezut cu El la mas#. Fariseii i c#rturarii, v#znd aceasta, erau nemul&umi&i i crteau mpotriva Domnului. 9

Sfntul Luca al Crimeei Alt# dat#, ntr-o situa&ie asem#n#toare, El le-a r#spuns lor, cei care i puneau n#dejdea numai n rug#ciunile lor f#&arnice, f#cute de ochii lumii la r#spntii, i care sperau s# dobndeasc# prin aceasta mntuirea: Mergnd, nv #a#i-v ce nseamn : Mil voiesc, iar nu jertf ; c nam venit s chem pe drep#i, ci pe p c to$i la poc in# (Mt. 9, 13). A fost o vreme cnd era nevoie de jertfe, fiindc# acestea erau prenchipuire a singurei Jertfe adev#rate, a Jertfei pe Cruce de pe Golgota - dar dup# ce s-a s#vr it aceast# nfrico at# i ultim# Jertf#, vechile jertfe au ncetat i a venit o er# nou#, era milostivirii i a dragostei, pe care a adus-o pe p#mnt Domnul Iisus Hristos. El vrea de la noi bun#tate, milostivire fa&# de oamenii neferici&i, slabi, fa&# de cei c#zu&i i dispre&ui&i, chiar i fa&# de cei pe care s-ar p#rea c# avem depline drepturi de a-i socoti lep#da&i: fa&# de ho&i, de bandi&i, de curve, de uciga i. Cum a a, ve&i ntreba, suntem datori s# i iubim i pe # tia ? Da, tocmai cu ei trebuie s# fim mai aten&i, tocmai fa&# de ei trebuie s# avem ct mai mult tact n cuvinte, fiindc# ei sunt grav bolnavi cu duhul. Nu-i a a c# fa&# de trupul bolnav avem mai mult# grij# i ging# ie dect atunci cnd este s#n#tos ? Ei bine, s# ti&i c# i ace ti neferici&i, pe care noi i socotim ni te lep#da&i, ace ti criminali au i ei inim# omeneasc#, i mustr# con tiin&a, se chinuie. Le este greu s# duc# povara lep#d#rii, dispre&ului i blestemului ob tesc. (tiu din experien&# ct de u or este s# mi ti chiar i o asemenea inim# nelegiuit#. Crede&i-m#, pn# i criminalul cel mai nr#it se cutremur# n inima sa cnd aude nu vorba rea a osndirii, ci vorbe de respect i dragoste. Sufletul lui poate fi ren#scut printr-o vorb# bun#, dac# ar#t#m respect pentru demnitatea lui de om c#zut# att de jos; astfel putem s#vr i n el o ntors#tur# asemenea celei pe care a s#vr it-o Domnul n inima vame ului Zaheu - i el va merge dup# voi, va ncepe s# v# slujeasc#, v# va pl#ti cu un adnc devotament pentru faptul c# nu l blestema&i, c# nu l osndi&i, pentru vorba voastr# bun#, cu care nu era deloc obi nuit. A adar, s# nu ne seme&im asupra nim#nui, s# ne aducem aminte totdeauna de p#catele noastre i s# iubim pe to&i semenii no tri, pn# la unul, fiindc# nu tim cum este inima lor naintea lui Dumnezeu. Vie&ile sfin&ilor ne arat# c# au fost tlhari care au s#vr it mul&ime de omoruri, iar dup# aceea, sub nrurirea harului lui Dumnezeu, au ncetat deodat#, i-au cobort minile nsngerate i au intrat cu capul adnc plecat n m#n#stire, unde s-au poc#it ani ndelungi a a cum noi nu tim s# ne poc#im - iar Domnul a primit poc#in&a lor i i-a ndrept#&it cu des#vr ire n a a fel c# au primit chiar darul facerii de minuni. (i atunci, cum vom cuteza noi s# ne seme&im asupra celor care se vor poc#i, poate, i vor primi de la Atotputernicul Dumnezeu iertarea tuturor p#catelor? C#ci numai poc#in&a adnc# ne cur#&e te naintea lui Dumnezeu. Vame i, tlhari i curve au ascultat chemarea lui Hristos la poc#in&# i I-au adus jertf# inimile lor nfrnte. Domnul a mntuit nu numai pe Zaheu, ci i pe curva ce I-a sp#lat picioarele cu lacrimi, le-a ters cu p#rul ei i a v#rsat peste el mir de mult pre& (Lc. 7, 38); a mntuit i pe tlharul r#stignit al#turi de El pe cruce, care a zis: Pomene$te-m , Doamne, cnd vei veni ntru mp r #ia Ta. Domnul i-a r spuns: Ast zi vei fi cu Mine n rai (Lc. 23, 42-43). Domnul a venit s caute $i s mntuiasc pe cel pierdut (Lc. 19, 10) - nu doar pe cei pierdu&i care-L nconjurau n timpul vie&ii Sale p#mnte ti, ci i pe cei din vremurile urm#toare, printre care ne num#r#m i noi. El st# la inima fiec#ruia dintre noi, i bate, i cere cu smerenie s#-L l#s#m n#untru. El Se opre te lng# fiecare dintre noi, ne cheam# pe nume, i ne cheam# la poc#in&#, i ne mntuie te. Nici n vremea de ast#zi nu sunt pu&ini p#c#to i mari asemenea lui Zaheu, dar unii dintre ei, spre deosebire de acesta, nu se hot#r#sc nici m#car s# priveasc# la Crucea lui Hristos, nu se hot#r#sc s# intre n biseric#, socotindu-se pierdu&i, gata osndi&i, socotind c# nimeni nu-i va mai mntui i c# Hristos le-a ntors spatele. Crede&i c# e adev#rat? Nu, nicidecum. Domnul nu ntoarce spatele nim#nui. El a zis: Pe cel care vine la Mine nu-l voi scoate afar (In. 6, 37). Eu sunt P storul cel bun. P storul cel bun sufletul S u l pune pentru oile Sale (In. 10, 11). Pentru noi to&i, oile cele bolnave i rioase, Domnul a pus sufletul S#u pe Crucea de pe Golgota. La Sfntul Proroc Iezechiil citim: Eu voi paste oile Mele $i le voi 10

Predici la Triod odihni pe ele, zice Domnul Dumnezeu. Pe cea pierdut o voi c uta, $i pe cea r t cit o voi ntoarce, $i pe cea zdrobit o voi nt ri, $i pe cea tare o voi p zi, $i le voi paste pe ele cu judecat (Iez. 34, 15-16). Iat# ce spune din partea Domnului prorocul Isaia: Au doar va uita femeia pe pruncul s u, sau nu i va fi mil de fiii pntecelui s u? C de va $i uita femeia pe ace$tia, Eu nu te voi uita pe tine, zice Domnul (Is. 49, 15). Att de mare este iubirea de oameni a lui Dumnezeu! Chiar dac# omul va fi plin de tot p#catul i va face tot ce i nchide intrarea n mp#r#&ia cerurilor, chiar dac# un mare nevoitor va deveni preacurvar i uciga , tot nu trebuie s# dezn#d#jduiasc#. Chiar dac# va ajunge cineva la treapta cea mai de pe urm# a f#r#delegii, iar apoi se hot#r# te s# se ntoarc# pe calea virtu&ii, Domnul i pe unul ca acesta l prime te, i de unul ca acesta i este mil#, i l vindec#, i l nt#re te, i se bucur# de mntuirea lui ca un P#stor bun, ca un P#rinte iubitor. El nu leap#d# niciodat# poc#in&a lipsit# de f#&#rnicie. Deci, s# ne amintim ntotdeauna de aceasta i s# n#zuim spre Domnul cu toat# inima. Amin.

11

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n Duminica Vame ului i Fariseului


I. Despre rug!ciune Se apropie Postul Mare, vreme de rug#ciune i poc#in&#, vreme foarte nsemnat# a vie&ii noastre - fiindc# ce lucru poate fi mai nsemnat pentru cre tini dect rug#ciunea i poc#in&a? Sfntul apostol i evanghelist Matei ne spune c# atunci cnd Domnul Iisus Hristos a ie it la propov#duire, primul lucru pe care a nceput s#-l nve&e a fost poc#in&a. El i chema pe to&i la poc#in&# prin urm#toarele cuvinte: Poc i#i-v , c s-a apropiat mp r #ia cerurilor (Mt. 3, 2). Chemarea la poc#in&# va r#suna mereu n r#stimpul de preg#tire pentru Post i n timpul Postului - ast#zi ns# vom vorbi despre rug#ciune. Rug#ciunea este cea mai nsemnat# dintre lucr#rile omene ti, fiindc# prin rug#ciune duhul omului intr# n mp#rt# ire nemijlocit# cu Duhul Cel Dumnezeiesc. Prin rug#ciune intr#m n mp#rt# ire cu nsu i Dumnezeu, i cel a c#rui rug#ciune se face de o adncime f#r# fund i neobi nuit de lucr#toare, cel care a ajuns la rug#ciunea cu care se ruga cuviosul i de Dumnezeu purt#torul p#rintele nostru Serafim de Sarov, tie preabine, din propria experien&#, cum are loc mp#rt# irea cu Duhul Cel dumnezeiesc; tie c# oamenii primesc totul de la Dumnezeu cu ajutorul rug#ciunii i n rug#ciune: a a primesc i ndreptarea cea adev#rat# a vie&ii lor, i poc#in&a, i mngierea, i odihna, altfel spus tot ce este de trebuin&# omului ca s# se mntuiasc#. Nu este nimic mai nsemnat dect rug#ciunea; pe de alt# parte, nimic nu este mai greu, fiindc# lucr#rile omene ti sunt cu att mai grele, cu ct sunt mai nsemnate. Prin propriile noastre sfor&#ri nu putem pricepe ntreaga nsemn#tate a rug#ciunii i cu att mai mult nu ne putem ruga n chip pl#cut lui Dumnezeu. To&i oamenii, pn# la unul, au nevoie n aceast# mare lucrare de atotputernicul ajutor al Duhului Sfnt, fiindc# iat# ce spune Sfntul Apostol Pavel n Epistola c#tre romani: Duhul vine n ajutor sl biciunii noastre, c ci noi nu $tim s ne rug m cum trebuie, ci nsu$i Duhul Se roag pentru noi cu suspinuri negr ite (Rom. 8, 26). Pentru noi, p#c#to ii, care nu am ajuns la o asemenea stare duhovniceasc#, este greu chiar s# i vis#m la marea rug#ciune atotcuprinz#toare cu care se rugau to&i sfinⅈ este ns# nevoie s# tim m#car lucrurile cele mai importante, cele mai elementare despre cum trebuie s# fie ndeob te rug#ciunea. n pilda despre vame i fariseu, pe care a&i ascultat-o ast#zi, nsu i Domnul Iisus Hristos ne vorbe te despre cum trebuie i cum nu trebuie s# ne rug#m. Nu trebuie s# ne rug#m ca fariseul - fiindc#, lua&i seama, n ce consta de fapt rug#ciunea lui? Ea se reducea la n#l&are de sine naintea lui Dumnezeu, fiindc# fariseul n#l&a mul&umit# lui Dumnezeu doar pentru c# el nu se credea att de josnic ca al&i oameni, se l#uda cu p#rutele sale calit#&i - n timp ce vame ul, strng#tor de d#ri urt i dispre&uit de c#tre to&i oamenii, socotindu-se mare p#c#tos, st#tea cu capul n piept, necuteznd s# i ridice nici ochii c#tre cer i, lovindu- i pieptul, se mul&umea s# cear#: Dumnezeule! Milostiv fii mie, p c tosului! (Lc. 18, 13) Prin aceast# rug#ciune sfnt# el mplinea cea dinti porunc# dat# de Hristos n Fericiri: Ferici#i cei s raci cu duhul (Mt. 5, 3), recunoscndu- i nevrednicia, p#c#to enia, nsp#imntndu-se ct de josnic i de urcios era n fa&a lui Dumnezeu din pricina p#catelor sale. n sufletul lui se nst#pnise mntuitorul sim&#mnt al def#im#rii de sine, smerenia adnc#, ap#ruse sfnta nevoie de poc#in&# naintea lui Dumnezeu - i Domnul l-a miluit, fiindc# pentru Dumnezeu cel mai nsemnat lucru este smerenia, starea de poc#in&# a sufletului nostru, recunoa terea de c#tre noi a adncii noastre p#c#to enii i nevrednicii. Dumnezeu i-a d#ruit harul S#u acelui vame p#c#tos, nefericit, care s-a smerit naintea Lui, ns# l-a luat de la 12

Predici la Triod trufa ul fariseu, fiindc# Dumnezeu celor mndri le st mpotriv , iar celor smeri#i le d har (l Pt. 5, 5 i Iac. 4, 6). Celor mndri le st# mpotriv#, fiindc# trufia este nsu irea de c#petenie a satanei nsu i. Satana este p#truns cu totul de trufie i to&i cei mndri seam#n# cu el, drept care, dac# nu se vor poc#i, i a teapt# osnda ve nic#. Asculta&i ce spune Sfntul Proroc Isaia despre nfrico ata zi a Judec#&ii ce va s# vin#, despre ceea ce i a teapt# pe to&i cei trufa i i seme&i: C ochii Domnului sunt nal#i, iar omul este smerit, $i se va smeri seme#ia oamenilor, $i Se va n l#a Domnul Singur n ziua aceea, c ziua Domnului Savaot peste tot seme#ul $i trufa$ul, $i peste tot cel nalt $i m re#, $i se vor smeri, $i peste tot cedrul Libanului cel nalt $i ridicat, $i peste tot stejarul Basanului, $i peste tot muntele nalt, $i peste tot dealul nalt, $i peste tot turnul nalt, $i peste tot zidul nalt... $i va c dea seme#ia oamenilor (Is. 2, 11-15, 17). Cuvintele acestea au fost scrise de c#tre Sfntul Proroc Isaia n vechimea ndep#rtat#, ns# ne privesc i pe noi. Ce mult ur# te Dumnezeu toat# seme&ia i trufia! Ca s# arate cu mai mult# putere lucrul acesta, prorocul prezice pieire nendoielnic# n Ziua cea nfrico at# a Domnului pn# i mun&ilor nal&i, cedrilor Libanului i stejarilor Basanului, care simbolizeaz# tot ce este seme& i trufa . Iat# ns# ce spune Domnul despre cei smeri&i prin gura aceluia i proroc: S l $luiesc n loc nalt $i sfnt, $i sunt cu cei smeri#i $i nfrn#i, ca s nviorez pe cei cu duhul umilit $i s mb rb tez pe cei cu inima nfrnt (Is. 57, 15). Din cuvintele acestea vedem ct de dragi sunt Domnului cei smeri&i i cu inim# nfrnt#, ct de mult i iube te El: numai c#tre ace tia i ntoarce privirea Sa cea milostiv#, trimi&ndu-le harul S#u cu nem#rginit# mbel ugare. El spune: Spre cine voi c uta, f r numai spre cel smerit $i blnd, $i care tremur de cuvintele Mele? (Is. 66, 2). (i inima vame ului a fost nviat# de harul lui Dumnezeu pentru rug#ciunea lui cea smerit# de poc#in&#: a plecat din templu mult mai ndrept#&it dect fariseul, n pild# nu se spune c# fariseul a fost cu totul osndit, ns# aceasta se subn&elege, fiindc# oricine se nal&# va fi smerit (Lc. 18, 14). n predica de pe munte, Domnul a spus limpede ce pre& are n ochii S#i dreptatea fariseilor: De nu va prisosi dreptatea voastr mai mult dect a c rturarilor $i a fariseilor, nu ve#i intra ntru mp r #ia Cerurilor (Mt. 5, 20). (i n aceast# pild# vedem c# trufa ul dasc#l al cucerniciei i ndrum#tor duhovnicesc al poporului israelit s-a ar#tat n ochii lui Dumnezeu mult mai prejos dect dispre&uitul vame , care era socotit lep#dat cu totul, dar care a primit pentru smerenia sa iertarea de p#cate. Vame ul nc#lcase poruncile date prin Moise, n schimb a mplinit cea mai nsemnat# dintre poruncile lui Hristos: s-a p#truns de sfnta smerenie, n timp ce fariseul a nc#lcat aceast# porunc#, a nesocotit lucrul despre care vorbe te Sfntul Apostol Pavel n marele s#u imn al dragostei: Dragostea nu se nal&#, nu se trufe te (l Cor. 13, 4). Fariseul se mndrea cu dreptatea sa, se seme&ea asupra vame ului p#c#tos, ceea ce nseamn# c# era lipsit de dragoste iar cine este lipsit de dragoste st# departe de Dumnezeu. El a v#dit n rug#ciunea sa toate tr#s#turile hde ale ndrept#&irii de sine, socotindu-se pe sine drept i curat naintea lui Dumnezeu. Asta n timp ce marii sfin&ii nu se socoteau niciodat# drep&i i vrednici naintea lui Dumnezeu. A a era cuviosul Serafim, care nici nu se numea pe sine altfel dect s#rmanul Serafim. Cine a fost mai apropiat de Dumnezeu i mai drept naintea lui dect Sfntul Ioan Gur# de Aur, unul dintre cei mai mari ierarhi i dasc#li ai lumii? (i totu i, ntr-una dintre rug#ciunile lui, pe care o citim n fiecare sear#, iat# cererea pe care o nal&# el c#tre Dumnezeu: Doamne al cerului i al p#mntului, pomene te-m# pe mine, p#c#tosul robul T#u, ru inatul i necuratul, ntru mp#r#&ia Ta. Cuvntul ru inat nseamn# necinstit, de ru ine, spurcat. Iat# cum se numea pe sine, iar Dumnezeu l-a prean#l&at, a ezndu-l pe unul dintre cele dinti locuri n ceata drep&ilor. (i ntre noi sunt ns# nu pu&ini oameni cu a ezare sufleteasc# fariseic#. Ace tia merg ntotdeauna cu osrdie la biseric#, &in toate posturile i rnduielile biserice ti, ns# la spovedanie preotul nu-i poate face cu nici un chip pe unul dintre 13

Sfntul Luca al Crimeei ace ti de sine ndrept#&i&i s# se poc#iasc#. Orice i-ai ntreba, r#spunsul este unul singur: Nu am p#c#tuit cu nimic. Aceasta nu este oare a ezarea sufleteasc# a fariseului, cu totul potrivnic# aceleia n care au tr#it i au murit to&i sfin&ii? Ace ti neferici&i nu au cugetat niciodat# la cuvintele scrise n cartea lui Iov: Slugilor Sale nu Se ncrede, $i n ngerii s i vede neajunsuri (Iov 4, 18). Dac# n ngerii S#i vede Dumnezeu neajunsuri, ce s# mai zicem de noi n ine? (i atunci, cum s# ne rug#m cu aceast# rug#ciune fariseic#? Cum s# nu ne p#trundem de smerenia vame ului p#c#tos, singura rug#ciune potrivit# nou#: Dumnezeule, milostiv fii mie, p c tosului! Datori suntem cu to&ii s# ne plec#m capetele adnc i s# ne a&intim privirile n p#mnt naintea m#ririi slavei lui Dumnezeu, aminte aducndu-ne de p#catele noastre f#r# num#r i temndu-ne de mnia lui Dumnezeu: iat# ce ne nva&# aceast# sfnt# pild# a lui Hristos despre vame i fariseu. Deci, s# ne-o amintim ntotdeauna i mai ales cnd vom ncepe nevoin&a poc#in&ei n zilele Postului Mare. S# ne rug#m a a cum s-a rugat vame ul, i Domnul ne va milui, i ne va ndrept#&i, i ne va da harul Sfntului Duh. Amin. II. Apropia$i-v! de Dumnezeu! Duminica trecut# am ascultat istorisirea evanghelic# despre Zaheu. Istoria mntuirii lui ne arat# c# dac# p#c#tosul se p#trunde de dorin&a afl#rii lui Dumnezeu i de cea a dobndirii nnoirii duhovnice ti, mila dumnezeiasc# i mpline te n dar amndou# dorin&ele: ns# cum trebuie s#-L c#ut#m pe Dumnezeu, i ce este de trebuin&# pentru nnoirea duhovniceasc#? La aceast# ntrebare ne r#spunde mai am#nun&it pilda despre vame i fariseu. Dup# cum spune evanghelistul, ea a fost rostit# pentru cei ce se n d jduiau ntru sine cum c sunt drep#i $i def imau pe ceilal#i (Lc. 18, 9). Prin pilda aceasta Domnul arat# c# Lui i plac nu cei ncrezu&i i mndri, ci oamenii smeri&i, care se poc#iesc. Cei dinti sunt nf#&i a&i n pild# sub chipul fariseului, iar ceilal&i sub chipul vame ului. Att vame ul ct i fariseul au venit la templu ca s# se roage - dar ct# deosebire ntre ei att n privin&a st#rii l#untrice ct i n privin&a nf#&i #rii! Fariseul a mers ndat# n fa&#, i primele cuvintele ale rug#ciunii lui l#untrice au fost cuvinte prin care se n#l&a pe sine: Dumnezeule! Mul#umescu-#i c nu sunt ca ceilal#i oameni, r pitori, nedrep#i, preacurvari, sau ca $i acest vame$ (Lc. 18, 11). Ct# trufie i osndire a celorlal&i sunt n aceast# rug#ciune a fariseului! El d# mul&umit# lui Dumnezeu nu pentru milostivirea Lui, nu pentru buna Lui purtare de grij# ar#tat# fa&# de lume i oameni, ci pentru faptul c# el, fariseul, ar fi fost pas#mite cel mai bun dintre oameni. Trufia nu-i ng#duia s# priveasc# n propriul suflet, s# vad# n el p#catele i s# se numere pe sine ntre p#c#to i, ntre cei ce au nevoie de poc#in&# i de milostivirea lui Dumnezeu. Nu p#catele i patimile, ci virtu&ile i meritele a nceput fariseul s# i le pun# naintea lui Dumnezeu: Postesc de dou ori n s pt mn , dau zeciuial din toate cte c$tig (Lc. 18, 12). A a se poate purta numai trufia omeneasc#, ce nu dore te s# priceap# c# prin aceasta se dep#rteaz# de Dumnezeu. Ct de adesea ne mndrim atunci cnd p#zim postul, socotindu-ne mai buni dect cei care nu postesc; ct de adesea ne cuprinde slava de art# cnd ne ajut#m cu ceva aproapele; ct de adesea ne admir#m singuri i ne ridic#m n sl#vi calit#&ile, uitnd c# naintea lui Dumnezeu suntem doar slugi nevrednice (Lc. 17, 10), c# la o fapt# bun# avem zeci i sute de fapte rele i c# de l#udat n-avem de ce i nu avem cu ce. Fiecare dintre noi se socoate n adncul sufletului mai bun dect ceilal&i sau, n orice caz, nu mai r#u. Ct de aproape suntem prin trufia noastr# de fariseul din pilda de ast#zi, i ct# nevoie, neap#rat# nevoie, avem a urma vame ului, a fi mai aproape de el prin smerenie i prin sim&#mntul de poc#in&#! Deci, s# ne adun#m acum luarea-aminte asupra vame ului, asupra purt#rii lui din templu. El a intrat acolo cu con tiin&a adncii sale p#c#to enii i vinov#&ii naintea lui Dumnezeu, totodat# i cu sete de nnoire duhovniceasc#, n pragul templului s-a oprit ns#, nendr#znind s# p# easc# mai departe, nici s#- i ridice ochii, nici s# priveasc# n jur. 14

Predici la Triod Intrnd, el a sim&it ndat# c# Dumnezeu este de fa&#, a n&eles c# templul era loc sfnt al Celui Preanalt, c# nsu i Dumnezeu ntmpina acolo pe tot cel ce intra. Sim&ind aceasta, sufletul p#c#tos s-a cutremurat i s-a ntors cu strig#t de rug#ciune c#tre milostivirea lui Dumnezeu: Dumnezeule! Milostiv fii mie, p c tosului (Lc. 18, 13). Inima lui a tres#rit, i con tiin&a i s-a deschis pentru adnc# poc#in&# i m#rturisire naintea Fe&ei lui Dumnezeu. (i iat# c# p#catele s#vr ite au nceput s# se scoale n amintire unul cte unul, iar el le retr#ia cu sim&#mntul vinov#&iei, al n&elegerii f#r#delegii s#vr ite. Plecndu- i capul tot mai jos i lovindu-se n piept, a continuat s# strige c#tre milostivirea lui Dumnezeu: Dumnezeule! Milostiv fii mie, p#c#tosului! Cte necazuri i amaruri nu le f#cuse s#racilor, v#duvelor i orfanilor, mpilndu-i cu d#ri nelegiuite! Cte lacrimi nu f#cuser# acestea s# se verse! Cte oc#ri, blesteme i amenin&#ri nu fuseser# ndreptate c#tre el! Toate acestea i-au umplut din nou sufletul, sf iindu-i inima cu durerea amar# a poc#in&ei. Cu ce s# se ndrept#&easc# naintea lui Dumnezeu, unde s# afle ocrotire? Doar n milostivirea lui Dumnezeu - i iat# c# vame ul p#c#tos strig# iar i iar c#tre Dumnezeu: Dumnezeule! Milostiv fii mie, p c tosului! ndelung s-a rugat astfel vame ul, cu poc#in&# i cu inim# nfrnt#, pn# ce de pe sufletul lui a cobort ap#sarea i ntin#ciunea p#catului i s-a cur#&it prin milostivirea lui Dumnezeu, ndrept#&it de Dumnezeu (Lc. 18, 14), a ie it din templu - a ie it cu totul alt om i de acum pentru o alt# via&#. A a s-a petrecut rena terea vame ului. De ce a reu it vame ul s# tr#iasc# adnc n templu sim&#mntul p#c#to eniei sale i s# se cur#&easc#? Fiindc# poc#in&a lui ncepuse cu mult nainte de rug#ciunea din templu. Acolo nu a f#cut dect s# se nt#reasc# i s# se prefac# n m#rturisire vie, din inim# curat#, naintea lui Dumnezeu. Sfnta Biseric#, preg#tindu-ne pentru Postul Mare, ne d# drept c#l#uz# chipul vame ului, poc#in&a i rug#ciunea lui. Dumnezeule! Milostiv fii mie, p c tosului! Mul&i dintre noi cunosc aceast# rug#ciune, i totu i n-o rostesc din inim# - ea ns# ascunde n sine putere haric# i ne apropie de smerenie i poc#in&#, iar prin aceasta i de milostivirea lui Dumnezeu. La privegherea de ieri, Sfnta Biseric#, tot preg#tindu-ne pentru Post, ne de tepta duhul la poc#in&# strignd: U ile poc#in&ei deschide-mi mie, D#t#torule de via&# i prin aceasta ar#tnd c# prin p#catele noastre ru inoase ne-am spurcat loca ul trupului i c# trebuie s# strig#m c#tre Dumnezeu n rug#ciuni n#d#jduind doar n milostivirea Lui: Miluie te-m#, Dumnezeule, dup# mare mila Ta. Amin.

15

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n Duminica Fiului Curvar 1


I. Patria noastr! este la Dumnezeu Ast#zi am ascultat pilda lui Hristos despre fiul curvar. Aceast# pild# adnc mi c#toare, luminat# de dumnezeiasca lumin# a dragostei, ne nva&# ct de nem#surat# este milostivirea i atotiertarea lui Dumnezeu, ct de nsemnat#, neap#rat trebuincioas#, e poc#in&a. Fiul curvar era cel mai tn#r, i de aceea sluje te drept chip al tinere&ii. Tinerii se abat adeseori de la calea dreapt# - i iat# c# pe calea cea grea a pierz#rii a mers i acest fiu mezin, care s-a plictisit n casa tat#lui s#u, care a vrut s# aib# libertate, a vrut s#- i rnduiasc# via&a dup# bunul s#u plac. El i-a rugat tat#l s#-i dea partea cuvenit# din mo tenire, iar dup# ce-a primit-o a plecat de la el ntr-o &ar# ndep#rtat#. Acolo, n goana sa dup# pl#ceri i veselie, a c#zut grabnic pe calea pierz#rii; i-a cheltuit averea cu femeile desfrnate i cu be&ivii, ajungnd la deplin# s#r#cie i foamete, a a nct a fost nevoit s# se apuce de p#scut porcii. Fl#mnzind greu, s-ar fi bucurat s# m#nnce nutre&ul porcilor, dar nici acela nu i se d#dea, n privin&a duhovniceasc# a c#zut cum nu se poate mai jos, ajungnd la starea dobitoceasc#, i a nceput a tr#i cu porcii n cel mai nemijlocit n&eles al cuvntului. Pentru tineret este foarte fireasc# n#zuin&a spre pl#ceri i veselie, fiindc# el nu cunoa te via&a, nu n&elege toat# asprimea ei. Mul&i tineri am v#zut care, n goana lor dup# desf#t#ri dup# o via&# vesel# i ndestulat# au zburat ca fluturii la lumin#, la foc, i i-au ars aripioarele, i au c#zut n p#cat, iar apoi i n dezn#dejde. Aceast# dezn#dejde i face pe mul&i s# nu mai ntrez#reasc# nici o lumin#, nici un rost n via&#, c#ci nainte vreme rostul vie&ii era pentru ei restrns la pl#ceri i bucurii - a a nct, sim&ind via&a ca pe o povar#, i pun cap#t sinucigndu-se. Al&ii, coborndu-se mult moralmente i duhovnice te, la fel ca fiul curvar, i tr#sc via&a - o via&# adnc p#tima #, nevrednic#, dispre&uindu-se i necinstindu-se pe ei n i i. Ace tia sunt gata de orice josnicie, numai s#- i prelungeasc# jalnica i ru inoasa lor existen&#: c#ci dac# omul i ndreapt# toate gndurile, toate n#zuin&ele, numai c#tre distrac&ii i bucurii, el uit# nu doar de datoria sa naintea oamenilor, naintea p#rin&ilor, ci - lucrul cel mai cumplit - uit# cu des#vr ire de Dumnezeu: iar cel ce uit# de Dumnezeu este uitat i el de Dumnezeu, cade sub st#pnirea patimilor, sub st#pnirea dracilor, i n acest vifor al patimilor se coboar# din ce n ce mai mult, ajungnd tot mai aproape de starea dobitoceasc# i nimerind n tov#r# ia unor oameni care pot fi asemui&i doar cu turma de porci a fiului curvar, oameni care n-au nimic sfnt, oameni de er&i, mpov#ra&i de toate patimile, ce nu dau napoi dinaintea nici unei f#r#delegi, care tr#iesc doar ca s#- i umple burta, iar apoi, s#turndu-se, s# se t#v#leasc# n mocirl# i s# doarm# - i ajunge la fel ca ei, vrednic s# fie n rndul lor. n pilda despre fiul curvar, Domnul Iisus Hristos arat# acestor tineri c#zu&i n dezn#dejde calea pe care se cuvine lor s# se mntuiasc#. Fiul curvar, ajungnd ntr-o atare stare jalnic#, s-a trezit, i-a venit n fire i i-a zis: Ce fac eu, nebunul de mine? Doar pier de foame aici, n vreme ce la tat#l meu ori ice slug# are pine. Voi merge, m# voi ntoarce la tata, m# voi poc#i i i voi spune: nu sunt vrednic s# m# numesc fiul t#u, fiindc# sunt fiu curvar; prime te-m# n rndul arga&ilor t#i (Lc. l, 19). A adar, fiul curvar a intrat n calea poc#in&ei - i lua&i aminte cum l-a primit tat#l lui, cu ce bucurie i dragoste mare. V#zndu-l din dep#rtare, i-a alergat n ntmpinare, a poruncit
1

Traducerea exact# a expresiei grece ti este fiul desfnat, dezm#&at, curvar. Am adoptat varianta fiul curvar, care se reg#se te dealtfel i n vechile noastre c#r&i de cult, pentru c# n exegeza sa Sfntul Luca st#ruie mult asupra acestui n&eles de curvar, care nu se reg#se te n foarte edulcoratul risipitor (n. tr.)

16

Predici la Triod robilor s# aduc# haina i nc#l&#mintea cea mai bun#, i s# pun# inel n degetul lui, i s# fac# pentru el osp#&. (i to&i beau, i mncau, i se veseleau cu bucurie mare. Tat#l fiului curvar nchipuie pe nsu i Dumnezeu. Aceast# pild# este ceea ce ne-a descoperit Domnul Iisus Hristos despre Tat#l S#u; ea nf#&i eaz# nem#surata, nem#rginita milostivire a lui Dumnezeu fa&# de p#c#to ii care se poc#iesc. Domnul a spus c# n mp#r#&ia Cerurilor va fi bucurie mare chiar i pentru un singur p#c#tos care se poc#ie te (Lc. 15, 7) - la Dumnezeu este bucuria care a fost la tat#l fiului curvar. El prime te pe orice p#c#tos care se poc#ie te, care a p#r#sit calea pierz#rii, calea cea larg# i b#tut#, despre care a zis: Larg este u$a $i lat este calea ce duce n pierzare (Mt. 7, 13). O mul&ime de oameni alearg# pe aceast# cale larg# dup# bun#t#&ile acestei vie&i, dup# pl#cerile i mngierile lume ti. Pentru cei care nu vor s# mearg# pe aceast# cale, Domnul a ar#tat o alta: Strmt este u$a $i ngust calea care duce n mp r #ia lui Dumnezeu (Mt. 7, 14). Doar pentru cel ce va str#bate aceast# cale plin# de spini, pres#rat# cu pietre, calea p#timirilor i prigoanelor, este deschis# intrarea n mp#r#&ia lui Dumnezeu. Domnul nsu i ne prentmpin# cu privire la faptul c# via&a n aceast# lume este o via&# n necaz; El le-a spus ucenicilor S#i, iar prin ei i nou#, tuturor cre tinilor: n lume necazuri ve#i avea; ci ndr zni#i, Eu am biruit lumea (In. 16, 33). Sunt printre tineri i unii evlavio i din fraged# pruncie, p#trun i de n#zuin&e nalte, care iubesc biserica i cunosc Sfintele Scripturi. A a au fost numero i sfin&i - cuvio i, m#rturisitori i mucenici. Iat#, a adar, ce trebuie s# cunoasc# tinerii. Iar voi, ta&i i mame ce a&i p#zit credin&a i a&i dus-o f#r# de ntinare prin anii grei ai lep#d#rii poporului de Hristos, trebuie s# p#trunde&i tlcul a ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus n pilda sa despre fiul cel mare, i nicidecum s# nu v# asem#na&i lui: c#ci lua&i seama ct de lipsit de inim# i mndru s-a ar#tat. El nu era acas# cnd s-a ntors mezinul, ntorcndu-se, a auzit cntare de osp#& i a ntrebat o slug# ce nseamn# aceasta. Sluga a r#spuns c# s-a ntors fratele lui i tat#l l-a primit cu bucurie mare, iar acum se vesele te de el. Atunci fiul cel mare i-a spus tat#lui s#u cu dojana grea: De at&ia ani &i slujesc i n-am c#lcat vreodat# porunca ta, dar nu mi-ai dat nicicnd m#car un ied ca s# m# veselesc cu prietenii mei; n schimb, cnd a venit fratele meu cel p#c#tos, ai f#cut osp#&. Ce i-a r#spuns tat#l? Fiul meu! Tu e ti cu mine ntotdeauna i tot ce e al meu este i al t#u; iar fratele t#u cel p#c#tos mort era i a nviat, pierdut era i s-a aflat: cum s# nu m# bucur de asta? (Lc. 15, 31-32). Deci, nimeni dintre noi s# nu fie aspru i necru&#tor cu p#c#tosul care se poc#ie te. Iat# deci tlcul pildei despre fiul curvar, care se cite te n cea de-a doua dintre duminicile preg#titoare pentru Marele Post. Ea ne aminte te c# orict de primejdios ne-am r#t#ci, orict de departe ne-am abate de la calea drept#&ii, ntotdeauna ne r#mne calea poc#in&ei, ntotdeauna sunt deschise bra&ele Tat#lui nostru Ceresc. Doar s# ne poc#im, doar s# ne ntoarcem la El, i Tat#l nostru Cel Ceresc ne va primi cu mare bucurie i va face osp#& pentru cei care erau mor&i i au nviat, care erau pierdu&i i s-au aflat. Iar acum a vrea s# v# l#muresc psalmul 136, pe care l-a&i ascultat ieri la priveghere: La rul Babilonului... Pe mul&i i smintesc ultimele cuvinte ale acestui psalm: Fiica Babilonului, tic loas ! Fericit carele va r spl ti #ie r spl tirea ta, care ai r spl tit nou , fericit carele va apuca $i va zdrobi pe pruncii t i de piatr (Ps. 136, 11). S# p#trundem, a adar, n noima acestui psalm, i atunci ve&i cunoa te ce nsemn#tate are el pentru noi i pentru ce se cnt# n aceste s#pt#mni premerg#toare Postului Mare. La rul Babilonului, acolo am ezut i am plns, cnd ne-am adus aminte de Sion. Cu cteva sute de ani naintea na terii Domnului Iisus Hristos, mp#ratul babilonian Nabucodonosor a pustiit toat# &ara iudeilor, a d#rmat templul din Ierusalim i a dus n robie ntreg poporul iudeu. Aceasta a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru apostazia de la Adev#ratul Dumnezeu i nchinarea la idoli. (i acolo, la rul Babilonului, au ezut evreii i au plns, amintindu- i de Sion. Sionul este muntele pe care se afla templul din Ierusalim. 17

Sfntul Luca al Crimeei n s lcii, n mijlocul lor, am atrnat organele noastre; c acolo ne-au ntrebat pe noi cei ce ne-au robit pe noi cuvinte de cnt ri, $i cei ce ne-au dus pe noi - cntare cnta#i nou din cnt rile Sionului. Cum vom cnta cntarea Domnului n p mnt str in ? De te voi uita, Ierusalime, uitat s fie dreapta mea; s se lipeasc limba mea de grumazul meu de nu-mi voi aminti de tine, de nu voi pune nainte Ierusalimul n capul veseliei mele. Adu-#i aminte, Doamne, de fiii Edomului, n ziua Ierusalimului, care ziceau: Strica#i-l, strica#i-l pn n temeliile lui. Fiii Edomului erau un popor vr#jma evreilor, care locuia n vecin#tatea lor. n ziua adncului necaz al Ierusalimului, vr#jma ii lui spuneau: Strica#i-l, strica#i-l pn n temeliile lui - $i de aceea fiica Babilonului, tic loas ! Fericit carele va r spl ti #ie r spl tirea ta, care ai r spl tit nou , fericit carele va apuca $i va zdrobi pe pruncii t i de piatr . Acesta este n&elesul nemijlocit al psalmului despre care vorbim: adnca suferin&# a poporului p#r#sit de Dumnezeu, popor care visa la r#zbunare, care spunea: Fericit carele va apuca $i va zdrobi pe pruncii t i de piatr . Pe lng# n&elesul nemijlocit, cuvintele Sfintei Scripturi au ns# deseori i un alt n&eles - un n&eles tainic, ascuns. Tot ce a scris n psalmi Sfntul Proroc David este n fapt scris nu de el, ci de Duhul Sfnt prin el. To&i psalmii lui David au pe lng# n&elesul nemijlocit, istoric, un n&eles ve nic, care prive te nendoielnic tot neamul omenesc. Iat#, deci, care este n&elesul acestui psalm pentru noi i de ce se cnt# el n zilele preg#titoare pentru Marele Post. n robie la p#gni, n robie la un popor necredincios i crud a c#zut poporul iudeu - iar noi, care uit#m de Dumnezeu, ne afl#m to&i ntr-o robie: robie mult mai grea, robie la vr#jma ul neamului omenesc, ce n#zuie te s# ne duc# la pierzare. Noi to&i ne afl#m n grea atrnare de el, suntem supu i unor grele ispite de c#tre el. n min&ile noastre se nvolbureaz# patimile, strnite de vr#jma ul lui Hristos. Noi to&i suntem n aceea i stare grea n care era poporul evreiesc n robia babilonian#, i to&i suntem datori ca, plecndu-ne capetele, s# plngem i s# ne tnguim dup# Patria noastr# pierdut# i s# ne amintim de ea, fiindc# Patria noastr# este la Dumnezeu, iar noi am plecat de la El cum a plecat fiul curvar de la tat#l s#u. Avem nevoie s# ne amintim cuvintele Domnului Iisus Hristos: Nu arunca#i m rg ritarele voastre naintea porcilor (Mt. 7, 6) i s# nu cnt#m cnt#rile sfinte naintea oamenilor care se afl# pe de-a-ntregul n st#pnirea vr#jma ului. Avem nevoie s# cuget#m cu ntristare la faptul c# e stricat# via&a noastr# cre tineasc#, la faptul c# l p#r#sim de bun#voie pe Dumnezeu, c# p#r#sim de bun#voie poruncile lui Hristos. Avem nevoie s# ridic#m r#zboi asupra vr#jma ului nostru. Evreii chemau r#zbunare crunt# asupra celor ce i robiser#, ei fericeau pe cei ce ar fi zdrobit de piatr# pruncii lor. Noi ns# de care prunci suntem datori s# ne amintim? (i iadul are odraslele sale, pruncii s#i. Sunt o mul&ime de draci care ne duc la pierzare, care ne sf ie. Aceste odrasle ale iadului, ace ti prunci ai satanei sunt pruncii pe care trebuie s# i zdrobim de piatr#, ca s# nu mai fie lng# noi. Este vorba de lupta noastr# cu dracii, cu r#ul, cu necredin&a, cu nedreptatea. Din toate puterile noastre suntem datori s# ne o tim mpotriva lor. Iat#, a adar, cum ni se reaminte te nou#, care p# im pe calea Postului Mare, c# suntem datori s# r#mnem ntotdeauna n lupt# cu odraslele iadului, s# nimicim tot ce mpiedic# mntuirea noastr#, i anume patimile noastre, necur#&ia noastr#. Suntem datori s# ne amintim ceea ce am auzit n Apostolul de ast#zi: suntem datori s# ne amintim c# trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfnt, nct s# nu cutez#m a png#ri templul acesta cu patimi grosolane, i n primul rnd cu patima curviei. Acestea sunt lucrurile pe care ni le reamintesc i pilda despre fiul curvar, i Apostolul, i psalmul La rul Babilonului... Aminti&i-vi-le, aminti&i-vi-le ntotdeauna, i s# nu le uita&i nicicnd. Amin.

18

Predici la Triod II. Mort era, %i a nviat Ast#zi a&i auzit m#rea&a pild# a lui Hristos despre fiul curvar. Zic: A&i ascultat, dar chiar a&i ascultat? Fiindc#, n primul rnd, mul&i dintre voi au obiceiul foarte r#u de a ntrzia la slujb#. Unii vin la Liturghie chiar dup# citirea Evangheliei - lucru adnc lipsit de cucernicie - i ca atare nu ajung deloc s# asculte pericopa zilei. Ceilal&i, de i ascult#, ns# ascult# r#u: unul nu ia aminte pe deplin, altul nu n&elege limba bisericeasc#, altul chiar ndr#zne te s# stea de vorb# n timp ce se cite te Evanghelia. De ascultat trebuie s# asculta&i cu luare-aminte, ca aceast# pild# s# se ntip#reasc# adnc n minte i n inim#, ca s# n&elege&i ce s-a citit n Sfnta Evanghelie. Nem#surat de bogat este cuprinsul acestei pilde. Multe s-ar putea spune despre ea, dar n anul ce a trecut am spus deja mult i n-a dori s# m# repet. Ast#zi vreau s# m# opresc numai asupra urm#toarelor cuvinte din aceast# pild#: venindu-$i ntru sine. Ce nseamn# venindu-$i ntru sine, venindu- i n fire (Lc. 15, 17)? (tim c# aceast# expresie este folosit# cu privire la oameni grav bolnavi, care delirau sau i pierduser# cuno tin&a, apoi i-au revenit. Dar ce, fiul curvar delira sau i pierduse cuno tin&a? Nu, starea creierului i a ntregului trup i era normal# - ns# de vreme ce se spune c# i-a venit ntru sine, nseamn# c# nainte nu era ntru sine. De ce nu era ntru sine? Fiindc# duhul lui nu era a a cum trebuie s# fie duhul omenesc cu ntreag# n&elepciune. Fiindc# att cu trupul ct i cu duhul era n rnd cu porcii, se t#v#lea n p#cate, nu era nicidecum a a cum se cuvine s# fie omul, ce are o vrednicie mai nalt# dect dobitoacele. El era grav bolnav din pricina p#catului, ducea o via&# dezm#&at#, era afundat n curvie i n be&ie. Oare aceasta e o stare normal#, vrednic# de un om? Nu, ci e o stare dobitoceasc#, neomeneasc#. Starea normal# a cre tinului trebuie s# fie cu totul alta: nu poftelor sale dobitoce ti trebuie el s# fie slujitor, nu via&# dezm#&at#, de art#, p#c#toas# trebuie s# duc#, ci trebuie s# fie vas curat al Duhului Sfnt, purt#tor al acelor roade ale Duhului despre care vorbe te Sfntul Apostol Pavel n Epistola c#tre galateni: Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, ndelunga r bdare, bun tatea, facerea de bine, credin#a, blnde#ele, nfrnarea poftelor, mpotriva acestora nu este lege (Gal. 5, 22-23), adic# unii ca ace tia au mplinit legea, devenind temple ale Duhului Celui Sfnt. Dac# omul este departe de aceasta, dac# roadele pe care le aduce sunt potrivnice celor numite roade ale Duhului, atunci are nevoie s#- i vin# ntru sine la fel ca un bolnav grav; trebuie s# se opreasc#, s# cad# pe gnduri, plecndu- i adnc capul, i s# i pun# ntrebarea: Oare tr#iesc a a cum trebuie? Nu merg cumva pe calea pierz#rii, nu umblu cumva mpreun# cu cei lep#da&i? To&i au nevoie s#- i vin# ntru sine, ns# mul&i dintre noi s-au r#t#cit, tr#iesc n aiurarea p#catului n afar# de sine, n crtire mpotriva lui Dumnezeu. Bine este dac# omul se opre te singur i ncepe s# cugete la c#ile vie&ii sale - dar rareori se ntmpl# ca cel mpotmolit n p#cate s# se opreasc# singur. Cel mai des l opre te Dumnezeu, Care nu voie te moartea p#c#tosului, ci vrea ca to&i s# se mntuiasc#. Dumnezeu i opre te pe cei care par c# s-au r#t#cit f#r# ndreptare pe c#ile vie&ii. Dumnezeu l-a oprit i pe fiul curvar, trimi&ndu-i foamete, punndu-l n rnd cu porcii. El ne opre te i pe noi to&i, fiindc# aproape to&i tr#im nechibzuit, tr#im n de ert#ciune, ca la talcioc, gndindu-ne doar la lucrurile cele mai josnice, la cele care n-au valoare moral# nalt#. Domnul ne opre te n fel i chip, curmnd faptele cu care ne-am obi nuit, r#pindu-ne deodat# bunurile acestei vie&i, trimi&nd necazuri, batjocuri, njosiri prin oameni. Deci, s# primim aceste nv#&#turi de minte dumnezeie ti a a cum se cuvine. S# nu ntreb#m cum obi nuiesc oamenii s# ntrebe: De ce m# pedepse te Dumnezeu? Trebuie s# pricepem c# nu e vorba de pedeaps#, ci de nv#&#tur# de minte. Ca atare, s# nu crtim, ci s# ne oprim, s# ascult#m glasul lui Dumnezeu, glasul propriei con tiin&e, i s# 19

Sfntul Luca al Crimeei d#m mul&umit# lui Dumnezeu pentru c# ne-a oprit, ne-a dat putin&a s# ne ntoarcem de pe calea pierz#rii. Domnul opre te astfel chiar i popoare ntregi. Cnd poporul israelit a c#zut n nchinare la idoli ntunecat#, neascultnd de marii proroci, Domnul l-a oprit, dndu-l n robie mp#ratului Babilonului. (i tot poporul a fost dus n robia babilonic#, unde a r#mas aptezeci de ani. Cnd n robie s-au dezmeticit, Domnul i-a readus n Iudeea, n &ara lor. Dar ce nseamn# cuvintele pe care i le-a spus fiului curvar tat#l s#u cnd l-a primit n bra&e cu bucurie negr#it#? Cum s# n&elegem spusele lui c#tre fiul mai mare, care se tulburase de praznicul dat n cinstea ntoarcerii fiului curvar? Tat#l i-a r#spuns: Se c dea a ne veseli $i a ne bucura, c ci acest frate al t u mort era $i a nviat, pierdut era $i s-a aflat (Lc. 15, 32). De ce tat#l l-a numit mort, c# doar nu era mort, ci umbla, se mi ca, vorbea? Vede&i voi, era viu cu trupul, dar mort cu duhul. (i nu pu&ini sunt ntre noi cei pe care i privesc spusele acestea, cei pe care ar trebui s# i numim mor&i. Cum se pierd oile r#t#cite de turma lui Hristos n mun&i, n codri i h#&i uri, a a se pierd i unii dintre noi, iar Domnul i g#se te i-i readuce la via&a duhovniceasc#. Ce este moartea duhovniceasc#? De unde vine via&a? De unde vine moartea? Unde este izvorul vie&ii? La aceste ntreb#ri ne r#spunde limpede nsu i Domnul Iisus Hristos, zicnd: Eu sunt nvierea $i via#a (In. 11, 25). Iar Sfntul Evanghelist Ioan Teologul, n primul capitol al Evangheliei sale, scrie a a: ntru Dnsul via# era, $i via#a era lumina oamenilor (In. l, 4). A adar, numai n El, numai n Hristos este via&a cea adev#rat# - via&a duhovniceasc#, via&a vrednic# de om. Numai n El i nic#ieri altundeva. (i cine nu va primi aceast# via&# de la El sau, dup# ce o va fi primit, nu se va ngriji de acest mare dar, ci va uita de Hristos, acela va deveni mort duhovnice te. Nu numai ntre noi, ci i ntre episcopii pe care n Apocalipsa Sfntului Ioan Teologul Domnul i nume te ngeri ai Bisericilor i care, prin urmare, erau pu i peste oile turmei lui Hristos, se aflau unii mor&i cu duhul. Asculta&i ce-i spune Domnul Iisus Hristos lui Ioan n vedenia acestuia: ngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Acestea zice Cel Ce are cele $apte duhuri ale lui Dumnezeu $i cele $apte stele: $tiu faptele tale, c ai nume c tr ie$ti, dar e$ti mort (Apoc. 3, 1). ngerul unei Biserici este mort. Nu este nfrico #tor lucrul acesta? A adar, mort poate fi i cel ce are cea mai nalt# st#pnire duhovniceasc#, ngerul Bisericii este episcopul. Mort poate fi i preotul, i diaconul. (i mai mul&i mor&i sunt printre noi. Suntem mor&i cnd tr#im f#r# Hristos, cnd c#lc#m legea lui Hristos, cnd nu ne amintim uimitoarele cuvinte ale sfntului apostol Pavel: Precum a#i f cut m dularele voastre roabe necur #iei $i f r delegii spre f r delege, a$a acum s face#i m dularele voastre roabe drept #ii spre sfin#enie (Rom. 6, 19). n ce fel facem m#dularele noastre roabe necur#&iei? n ziua de ast#zi, mul&i tr#iesc sub o nrurire nelegiuit# - minile lor sunt mereu ntinse spre buzunarele aproapelui. Oare ace tia nu i-au f#cut m#dularele - minile i picioarele - roabe necur#&iei? S# se gndeasc# fiecare la sine: oare nu v# face&i deseori organul cel mai mi c#tor limba, rob necur#&iei, rob f#r#delegii? Oare pu&ine lucruri necurate - njur#turi, vorbe spurcate, denun&uri, clevetiri, batjocoriri ale aproapelui - ies din gurile voastre? Deci, s# facem m#dularele noastre roabe drept#&ii spre sfin&enie: s# ndrept#m pe calea drept#&ii, pe calea binelui, minile, care au f#cut tot felul de f#r#delegi, picioarele, care au alergat pe calea necredin&ei, pe calea p#catului i f#r#delegii; s# ne nfrn#m limba cea rea, s-o facem s# nu blesteme, ci s# binecuvnteze, s-o silim s# nu mai verse nimic r#u, ci s# vorbeasc# numai ce este spre folosul fra&ilor no tri. Numai i numai atunci vom mplini cuvintele de mai sus ale apostolului Pavel. Atunci vom mplini i alte cuvinte ale lui - cele privitoare la faptul c# trebuie s# p#r#sim felul de via&# dinainte, care este al omului celui vechi, ce putreze te n pofte am#gitoare, i s# ne nnoim cu duhul min&ii noastre, i s# ne mbr#c#m n omul nou, care este zidit dup# Dumnezeu, ntru 20

Predici la Triod dreptate i ntru sfin&enia adev#rului (v. Efes. 4, 22-24). Iat# sarcina noastr#: s# ne mbr#c#m n omul nou, cel zidit dup# Dumnezeu ntru dreptate i ntru sfin&enia adev#rului. Dac# vom mplini aceast# sarcin#, nimeni nu va spune despre noi c# suntem mor&i, nimeni nu va spune c# suntem r#t#ci&i. Merge&i n a a fel nct s# nu v# pierde&i, nct s# nu v# r#t#ci&i niciodat#. Merge&i n a a fel nct s# mpr# tia&i nu mirosul de putreziciune al mor&ii, ci bine s# nmiresma&i cu via&a voastr# ntru Hristos Iisus, Domnul nostru, C#ruia este i slava, dimpreun# cu Cel f#r# de nceput al S#u P#rinte i cu Preasfntul Duh. Amin. 1949 III. Nu iubi$i lumea Pilda despre fiul curvar este una dintre cele mai pre&ioase pilde ale lui Hristos, dintre cele mai nsemnate pentru noi, fiindc# n ea Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos ne nva&# lucrul cel mai important, mai bine zis ce trebuie s# socotim noi ca lucrul cel mai important, cel mai pre&ios, cel mai necesar din via&a noastr#. De ce fiul curvar a plecat din casa p#rinteasc#, unde domnea cucernicia, unde totul era curat i sfnt, unde att tat#l ct i fiul mai mare erau ferici&i? Fiului mai mic nu i-a pl#cut a a, n-a vrut cucernicie, n-a vrut s#- i nchine via&a lui Dumnezeu, ci a tins c#tre desf#t#ri, c#ci nu putea suferi gndul c# trebuie s# slujeasc# lui Dumnezeu n nencetat# rug#ciune i n postire. A adar, iat# c# a plecat, i a tr#it a a cum voia trupul lui: a tr#it n dezm#&, i-a tocat tot avutul. (i cnd a nceput o foamete cumplit#, a nceput s# fl#mnzeasc# amarnic i a dec#zut cu des#vr ire: a nceput s# pasc# porcii i s# tr#iasc# n tov#r# ia lor. Ar fi fost bucuros s# m#nnce din hrana porcilor, dar nici aceea nu i se d#dea. Iat# unde l-a dus slujirea trupului, n#zuin&a spre bucuriile i mngierile lui. Aceasta este pentru noi o lec&ie i un avertisment: s# nu tr#im pentru trup, pentru desf#t#rile i pl#cerile p#mnte ti, s# nu slujim poftelor i patimilor. Altfel nu vom sc#pa de o c#dere adnc# i de via&a ntre oameni asem#n#tori porcilor: desfrna&i, ho&i, curve, mitarnici, clevetitori, c#lc#tori de jur#mnt, uciga i. Aceast# pild# ne aminte te i cuvintele lui Hristos privitoare la faptul c# nu putem sluji i lui Dumnezeu, i mamonei (v. Mt. 6, 24). Trebuie s# alegem una din dou#: fie slujim lui Dumnezeu, fie slujim mamonei, adic# bog#&iei, trupului, patimilor i poftelor lui. Cale de mijloc nu exist#. Despre asta citim i la marele apostol al lui Hristos, Ioan Teologul: Nu iubi#i lumea, nici cele ce sunt n lume. De iube$te cineva lumea, nu este dragostea Tat lui ntru dnsul (l In. 2, 15). Nu iubi&i lumea, nu iubi&i bucuriile lume ti, nu iubi&i pl#cerile trupului, fiindc# tot ce este n lume, adic pofta trupului $i pofta ochilor $i trufia vie#ii, nu este de la Tat l, ci din lume este (l In. 2, 16). Ochii no tri ne smintesc prin ceea ce vedem - dac# vedem, de pild#, vreun lucru de ru ine sau am#gitor, care ne trage la p#cat, dac# vedem cum tr#iesc boga&ii str#ini de Dumnezeu i ncepem s#-i pizmuim. Iat# n ce st# pofta ochilor. Ne molipsim de dragostea de averi, care este r d cina tuturor relelor (l Tim. 6, 10), fiindc# ea ne mpinge la multe fapte rele i nelegiuite, i n cele din urm#, cnd ajungem la bun#stare lumeasc#, duce la patima cea mai grea - la trufie, care este pierzare duhovniceasc#. A a spune Sfntul Apostol Ioan. Asculta&i acum cuvintele cuviosului Antonie cel Mare: S# ur# ti tot ce este lumesc i odihna trupeasc#, fiindc# ele te-au f#cut vr#jma al lui Dumnezeu. Omul care are vr#jma duce cu el lupt#: a a i noi trebuie s# ducem lupt# cu trupul, ca s# nu-l odihnim. Altundeva, cuviosul Antonie spune: Nu umbla&i n urma poftelor ochilor vo tri i nu v# mole i&i cu inimile voastre, fiindc# pofta rea stric# inima i ntunec# mintea. Dep#rta&i-v# de ea, ca s# nu mnia&i pe Duhul lui Dumnezeu, Care locuie te n voi. S# ne nevoim pentru cur#&ie pn# la moarte i s# ne p#zim n tot chipul de poftele spurcate. 21

Sfntul Luca al Crimeei A a vorbea marele sfnt, care i-a nchinat ntreaga via&# numai lui Dumnezeu, a a vorbesc to&i nenum#ra&ii nevoitori ai bunei cinstiri, pustnici, monahi. Ei i-au urt trupul, au urt toate n el#rile, toate smintelile lumii. Ei i mnau trupul ca pe un animal de povar#, ca pe un rob lene i neascult#tor, i-l istoveau prin post i priveghere, ajungnd astfel la st#pnirea duhului asupra trupului, la lucrul despre care vorbe te apostolul Pavel n Epistola c#tre galateni: Cu duhul s umbla#i, $i pofta trupului nu o ve#i s vr$i; c trupul pofte$te mpotriva duhului, iar duhul mpotriva trupului, $i ace$tia se mpotrivesc unul altuia, nct nu face#i cele ce a#i voi... Faptele trupului ar tate sunt, $i sunt acestea: preacurvia, curvia, necur #ia, destr b larea, slujirea idolilor, fermec toriile, vrajbele, sfezile, zavistiile, mniile, glcevile, dezbin rile, eresurile, pizmele, uciderile, be#iile, chefurile $i cele asemenea acestora, despre care dinainte v spun vou , precum am mai $i spus, c cei ce fac unele ca acestea mp r #ia lui Dumnezeu nu o vor mo$teni (Gal. 5, 16-18). Sunt oameni care, spre deosebire de sfin&i, pentru pl#cerea trupeasc# nu se dau n l#turi de la nimic, nici m#car de la uciderea aproapelui, ntre ace ti doi poli se afl# ns# o mas# uria # de oameni care, de i nu s#vr esc nici un fel de f#r#delegi i crime, slujesc poftelor trupului, nu imboldurilor nalte ale duhului, ntre ace tia sunt o mul&ime de necredincio i, care prefer# s# tr#iasc# dup# ra&iunea proprie, s# mearg# pe calea lor - pe calea larg# i b#tut#, nu pe calea strmt# i nec#jit# a lui Hristos. S# ne uit#m acum la cei ce umplu bisericile. Ce s# spunem despre ei? Vom spune c# i mul&i dintre ei slujesc, de asemenea, n mult mai mare m#sur# trupului dect duhului lor, s#vr esc mai mult faptele trupului dect pe cele ale duhului, n numele unora ca ace tia spune apostolul: Pentru c ceea ce fac nu $tiu, c ci s vr$esc nu ceea ce voiesc, ci fac ceea ce ur sc... fiindc a voi binele este n mine, dar a face binele nu aflu, c ci nu fac binele pe care l voiesc, ci r ul pe care nu-i voiesc, pe acela l s vr$esc (Rom. 7, 15, 18, 19). Ei ar vrea s# slujeasc# binelui, dar trupul i trage n jos; ar vrea s# tr#iasc# cu duhul, dar poftele i patimile precump#nesc, ca ni te greut#&i din font#. Drept urmare, ace tia tr#iesc ntr-o adnc# schizofrenizare a con tiin&ei: i spre mplinirea poruncilor n#zuiesc, i la mp#r#&ia lui Dumnezeu se gndesc, i ar vrea s# slujeasc# duhului, nu trupului, ns# duhul le este slab, trupul puternic i nu i las# s# se nal&e la cer, nu-i las# s# tr#iasc# potrivit poruncilor lui Hristos. Iat#, Domnul Iisus Hristos arat# n pilda Sa tocmai, aceast# mp#r&ire a neamului omenesc. Cu to&ii ne asem#n#m fiului curvar, cu to&ii n#zuim spre pl#ceri, tuturor ne vine greu s# slujim duhului. Nu vrem s# postim, nu vrem s# ne rug#m vreme ndelungat#, nu vrem s# ne concentr#m gndurile asupra poruncilor lui Hristos. n fa&a ochilor no tri nu st# tot timpul Crucea lui Hristos. Nu l vedem mereu naintea noastr# pe Dumnezeiescul P#timitor, Care pentru a noastr# mntuire i-a v#rsat Sngele n chinuri groaznice pe Cruce. Ne rug#m lui Dumnezeu ct ne rug#m, ne amintim de El, dup# care l uit#m iar# i. Fiul mai mic tr#ia cu porcii - tr#ia ntre oameni dec#zu&i, cu des#vr ire str#ini de slujirea duhului. Nu s-ar cuveni oare ca noi s# tr#im cu cei care sunt mai aproape de Dumnezeu, nu s-ar cuveni s# ne dezmeticim la fel ca fiul curvar, s# p#r#sim slujirea trupului i s# ne ntoarcem din toat# inima la Tat#l Ceresc, zicnd: P#rinte! Am p#c#tuit naintea Ta, iar acum am venit cu poc#in&#. Prime te-m# nu ca pe un mo tenitor, ci ca pe un rob al T#u! (i de vom face asta, se va petrece ceea ce s-a petrecut n pild#: Tat#l Ceresc Se va gr#bi s# ne ntmpine pe noi, cei ce ne poc#im, ne va mbr#&i a pe noi, curvarii i p#c#to ii, ne va ierta totul i va face osp#& de bucurie. Deci, s# fim asemenea p#c#to ilor care se poc#iesc, i Dumnezeu, Care este Dragostea i Atotiertarea, ne va deschide bra&ele Sale. Spre El s# n#zuiasc# toate gndurile noastre. Lui s# i nchin#m toat# via&a noastr#! Amin. 1951

22

Predici la Triod IV. Opri$i-v! n c!ile voastre Glasul curvarului aduc &ie, Doamne: gre it-am naintea ochilor T#i, Bunule, risipitam bog#&ia d#ruirilor. Ci prime te-m# pe mine, cel ce m# poc#iesc, Mntuitorule, i m# mntuie te. Am ascultat ast#zi mpreun# pilda despre fiul curvar. n persoana fiului curvar ne-a fost ar#tat# toat# istoria p#catului omenesc, ncepnd cu z#mislirea sa (neascultarea), trecnd prin cre tere (dezm#&ul), sfr ind cu poc#in&a (venirea ntru sine) i ntoarcerea la Tat#l Ceresc. De ce fiul mai mic a vrut s# plece de sub st#pnirea tat#lui s#u, de ce i-a pretins partea sa din mo tenire? De ce a plecat ntr-o &ar# ndep#rtat#? Fiindc# era neascult#tor, cum neascult#tori sunt mul&i dintre noi, nu voia i nu tia s# se supun#. El voia libertate, voia s# tr#iasc# dup# bunul plac, nu a a cum i ar#ta tat#l s#u. (i cine nu caut# libertate? Dar ct de des, c#utnd libertate nelimitat#, oamenii uit# de marea datorie pe care o au fa&# de aproapele, fa&# de p#rin&i, fa&# de stat i societate! Ei nu vor s# aib# nici un fel de ndatoriri, vor libertate deplin# n n#zuin&a lor egoist# spre pl#ceri, spre distrac&ii. Nu vor s# se supun# nim#nui, nu vor s# depind# de nimeni. Tocmai aceast# n#zuin&# l mna pe fiul curvar cnd s-a hot#rt s# plece de la tat#l s#u. Tat#l era n&elept i bun: nu a vrut s#-l sileasc#, fiindc# punea pre& numai pe dragostea de bun#voie, pe supunerea de bun#voie, nu silit#. (i a mplinit cererea fiului mai mic, i-a dat partea sa din mo tenire i a zis: Mergi unde vrei, dac# nu vrei s# mi te supui i s# tr#ie ti cum &i ar#t eu. (i a plecat fiul curvar i nesupus, care a lep#dat toate bun#t#&ile iubirii p#rinte ti i purt#rii de grij# p#rinte ti - a plecat ntr-o &ar# ndep#rtat# i acolo i-a cheltuit averea n scurt# vreme. A c#zut n puterea dracilor l#comiei pntecelui, be&iei, curviei; ace tia au pus st#pnire pe el cu des#vr ire: tat#l nu l mai ap#ra de ace ti draci, iar el nu tia i nu putea s# se apere de ei. Ca atare, a ajuns la foametea cea mai mare, a ajuns s# tr#iasc# n tov#r# ia porcilor. Aceea i soart# i a teapt# i pe tinerii care n#zuiesc numai spre pl#ceri i nu vor s# tr#iasc# dup# voia p#rin&ilor, i a teapt# i pe acei r#i cre tini ce nu vor s# tr#iasc# dup# voia Tat#lui lor Ceresc i tr#iesc nu potrivit poruncilor lui Hristos, ci dup# voia proprie. C&i oameni de acest fel nu pier, la fel cum pierea nefericitul fiu curvar! Dar Domnul nu vrea pierzarea p#c#tosului, ci vrea ca to&i s# se mntuiasc# - i de aceea Atotbunul Dumnezeu nu rareori ne face s# ne dezmeticim, s# c#dem pe gnduri, s# ne oprim din c#derea noastr#. A a a cercetat Domnul i inima fiului curvar, i acesta s-a dezmeticit, s-a poc#it i s-a ntors la tat#l s#u. A c#zut pe gnduri, cnd mna Domnului l-a oprit cu puterea Sa. El vrusese s# fug# de Dumnezeu, dar Dumnezeu este ntotdeauna aproape. Iat#, El st# i la u a inimii noastre i bate, zicnd: Stai! Gnde te-te ncotro te ndrep&i; gnde te c# e ti deja n tov#r# ia porcilor; gnde te-te i poc#ie te-te, opre te-te din calea desfrului t#u! Fiul curvar a luat aminte la acest glas i, speriindu-se, s-a oprit: Tic#losul de mine, ce am f#cut!! De ce am dispre&uit via&a dup# voia tat#lui meu, care mi voia binele!? De ce fl#mnzesc eu, cnd la tat#l meu ultima slug# are pine cu prisosin&#! Iat#, voi merge, voi c#dea la picioarele tatei, voi cere iertare i voi spune: Nu sunt vrednic s# m# mai numesc fiul t#u; prime te-m# ntre arga&ii t#i. Iat# cum se s#vr e te ntors#tura mntuitoare n sufletul p#c#tosului. Ct de mult trebuie s# dorim ca i pe cei ce merg pe calea curviei s# i opreasc# mna lui Dumnezeu! Suntem datori s# tr#im pentru Domnul, nu s# slujim trupului i poftelor lui. (i cuvintele pe care le-am ascultat n Apostolul de ast#zi ne amintesc nc# o dat# faptul c# trupul nostru nu ne apar&ine, c# el a fost zidit de F#c#torul nostru nu pentru curvie: Trupul nu e pentru curvie, ci pentru Domnul, $i Domnul e pentru trup (l Cor. 6, 13). 23

Sfntul Luca al Crimeei S# cad# pe gnduri cei vinova&i de acest greu p#cat, s# se poc#iasc# i s# vin# la spovedanie n Postul Mare. Atunci se va mplini asupra noastr# ceea ce s-a ntmplat cu fiul curvar: 'i nc departe fiind el, l-a v zut tat l s u $i i s-a f cut mil , si, alergnd, a c zut pe grumazul lui $i l-a s rutat. 'i i-a zis fiul: Tat , am gre$it la cer $i naintea ta, $i nu mai sunt vrednic s m numesc fiul t u. 'i a zis tat l c tre slugile sale: Aduce#i degrab haina lui cea dinti $i-l mbr ca#i, $i da#i inel n mna lui $i nc l# minte n picioarele lui (Lc. 15, 2022). Nem#surat# este dragostea tat#lui, nem#surat# atotiertarea lui! Suntem datori s# tim i s# credem, cu adnc# n#dejde s# credem c# dac# ne vom ntoarce a a cum s-a ntors fiul curvar, dac# ne vom dezmetici, dac# ne vom opri, de ne vom poc#i din toat# inima i, plecndu-ne adnc capul i lovindu-ne n piept, vom cere iertare de la Tat#l Ceresc, orict de mult ar fi cineva ntinat cu p#catul necur#&iei trupe ti, Dumnezeu Tat#l Se va gr#bi s# ne ntmpine, ne va deschide bra&ele Sale, ne va c#dea de grumaz, ne va primi cu bucurie mare. Va fi osp#&, va fi bucurie, va fi s#ltare i pentru un singur p#c#tos care se poc#ie te. Pentru fiecare se va face osp#&, i dac# vor fi mul&i asemenea p#c#to i, n cer va fi osp#& necontenit. (tiind aceasta, oare nu ne vom mb#rb#ta i nu ne vom pune n#dejdea cu neclintire n mila lui Dumnezeu fa&# de cei ce se poc#iesc? Vine Postul, vreme de poc#in&#, vreme de mntuire. Asculta&i-m# cu to&ii, voi, fii i fiice care a&i curvit! V# chem la poc#in&#: cutremura&iv# de mul&imea p#catelor voastre n inimile voastre i veni&i la spovedanie cu acelea i sim&#minte i cu aceea i hot#rre cu care a venit la tat#l s#u fiul risipitor. Veni&i, poc#i&i-v#, sp#la&i-v# p#catele cu lacrimi, i ve&i primi iertare de la Atotbunul i Atotmilostivul nostru Dumnezeu! Amin. V. Calea ntoarcerii la Tat!l Ceresc n pericopa evanghelic# de ast#zi, fra&ilor i surorilor, am ascultat pilda despre fiul curvar. Un oarecare tat# avea doi fii. Familia lor tr#ia n fericire, aveau mult# mbel ugare. Membrii familiei erau uni&i cu leg#tura duhovniceasc#, era unire a sufletelor i a inimilor. Iat# ns# c# fiului mai mic i-a venit cheful s# tr#iasc# dup# bunul plac. (i a cerut s# i se dea partea cuvenit# din averea tat#lui s#u. Primind-o, a plecat din casa p#rinteasc#. Tat#l nu l-a oprit, tiind c# omului i-a fost dat# libertatea voin&ei i c# fiul poate singur s# se pun# la ncercare i s# se cunoasc# prin experien&a vie&ii personale. A adar, fiul a plecat ntr-o &ar# ndep#rtat# i acolo, tr#ind n curvie, a tocat repede tot ce primise de la tat#l s#u. n &ara aceea s-a l#sat mare foamete, i fiul a c#zut n mare nevoie. Ca s# scape de moartea prin nfometare, a intrat n slujba cuiva ca p#stor la porci, n#d#jduind s# fac# rost de ceva mncare pe lng# acele animale - dar nici din mncarea porcilor nu-i d#dea nimeni! (i a ajuns n a a hal c# era n primejdie s# moar# de foame. Ei bine, atunci $i-a venit ntru sine i i-a adus aminte de tat#l s#u i de arga&ii lui, care mncau pe s#turate la el n cas#. Dar i jignise tat#l, a a nct nu mai era vrednic s# se numeasc# fiu al lui: sim&#mntul vinov#&iei i al c#in&ei l-a cuprins pe fiul curvar. Acest sim&#mnt i-a ar#tat ie irea din necaz: i-a spus s# mearg# la tat#l s#u i s# se supun# lui. Sculndu-m , m voi duce la tat l meu $i i voi spune: Tat ! Am gre$it la cer $i naintea ta; nu mai sunt vrednic s m numesc fiul t u. F -m ca pe unul dintre arga#ii t i (Lc. 15, 1819). Astfel, n sufletul lui a luat na tere cuvntarea, mai bine zis m#rturisirea, pe care avea s-o spun# tat#lui, ndat# ce s-a hot#rt s# mearg# la tat#l s#u, a prins putere, s-a sculat i a plecat. Lua&i aminte: el nu numai c# i-a dat seama de p#catele sale, ci s-a i poc#it n sufletul s#u naintea tat#lui i a preg#tit m#rturisirea pe care avea s# i-o fac#. Toate acestea i le-a dat harul lui Dumnezeu, care l cheam# pe om; el i-a dat i puterea de a ridica i a pleca. A adar,

24

Predici la Triod fiul curvar a plecat la tat#l s#u, iar tat#l l-a ntmpinat cu bra&ele deschise. Ce ntlnire plin# de bucurie a avut loc! Tat#l de-abia o a tepta. Sfntul Ioan Gur# de Aur spune: Tat#l nu l-a mustrat pe fiu pentru trecut. Nici m#car nu l-a l#sat s# se dezvinov#&easc# pn# la cap#t. Totul s-a necat n dragostea tat#lui, dragostea de p#rinte a acoperit totul. Ce bucurie: fiul se pierduse i a fost aflat, pierise i a nviat! Iat# ct de mare este dragostea p#rinteasc# fa&# de fiul care se poc#ie te. Dup# cum vedem, aceast# pild# nu vorbe te doar de fiul curvar, ci i de nem#rginita, preamilostiva dragoste a Tat#lui Ceresc fa&# de noi, p#c#to ii. Iubi&i fra&i i surori! Cu to&ii suntem fii curvari ai Tat#lui Ceresc. Suntem curvari, fiindc# prin neascultarea noastr# nc#lc#m voia Tat#lui, facem ceea ce vrem, ne ng#duim orice, n#zuim s# ne rupem de Tat#l Ceresc, pierdem leg#tura cu El, plec#m n &ara p#catului i a stric#ciunii. De asemenea, p#c#tuim prin faptul c# pierdem leg#tura cu oamenii, vrem s# ne rupem de ceilal&i, nu ne cinstim unii pe al&ii: so&ia nu- i cinste te so&ul, copiii nu- i cinstesc p#rin&ii, p#rin&ii nu- i cinstesc, la rndul lor, p#rin&ii b#trni i a a mai departe. Pretutindeni neascultare i egoism, pretutindeni dorin&# de a face ziduri ce ne despart, de a fugi unii de al&ii n col&uri ct mai ndep#rtate. A a pierdem noi leg#tura cu aproapele. n fine, cel mai cumplit p#cat al nostru st# n iubirea noastr# de pl#ceri, n dragostea de trup i de poftele lui, despre care n Apostolul de ast#zi se spune: Sau nu $ti#i c trupul vostru este templu al Duhului Sfnt, Care este n voi? Sl vi#i, dar, pe Dumnezeu n trupul vostru $i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu (l Cor. 6, 19, 20). Dar noi nu-L prosl#vim cu trupul nostru pe Dumnezeu, ci l mniem; nu facem din trupul nostru biseric#, ci l stric#m, l stric#m mbuibndu-l, mpodobindu-l, f#cndu-i prea mult pe plac i, n primul rnd, l stric#m prin curvie i l spurc#m prin gnduri de curvie. Socoti&i, poate, c# n curvie tr#iesc doar cei care, f#cnd pe plac trupului, i-l desfrneaz# i l stric# prin gnduri i fapte de curvie? Nu. Trebuie s# ne amintim c# nu este ng#duit s# ne facem idol din trup - i asta e curvie. Nu este ng#duit s# ne ndep#rt#m de Dumnezeu prin necredin&# sau prin pu&in#tatea de credin&#, prin neascultare - i asta e curvie. Cel ce rupe leg#tura cu oamenii, care nu tr#ie te acas# n pace, n&elegere i iubire, care se ceart#, face scandal, du m#ne te - i acesta tr#ie te n curvie. A adar, aproape to&i ne asem#n#m fiului curvar, i iat# pentru ce este att de nsemnat# pentru noi aceast# pild#. Cum s# ne lupt#m cu p#catul curviei? Ne-o arat# pilda. n primul rnd, este nevoie de c#in&# - c#in&# att fa&# de propria con tiin&#, ct i fa&# de Dumnezeu, pentru p#catele s#vr ite. C#in&a, p#rerea de r#u, nu ajunge ns#: Iuda Iscarioteanul s-a c#it, dar a sfr it prin a se spnzura. De ce? Fiindc# n-a dus c#in&a pn# la cap#t, adic# pn# la poc#in&#. Ar fi trebuit s# vin# la Hristos i s# se poc#iasc#. Pentru asta nu a avut ndeajuns nici credin&# n Hristos, nici n#dejde n milostivirea lui Dumnezeu. Dar fiul curvar ce face? (i el s-a c#it, ns# nu s-a oprit. El s-a hot#rt s# fac# poc#in&# naintea tat#lui i chiar i-a preg#tit m#rturisirea de poc#in&#. Mergnd la tat#l s#u, a nceput s# se m#rturiseasc#. Dragostea Tat#lui Ceresc a mplinit restul. Iat#, a a trebuie s# ne ntoarcem i noi la Tat#l Ceresc ca s# primim de la El iertare i dragoste. (i noi trebuie s# mergem pe aceea i cale: la nceput s# ne recunoa tem p#c#to enia i vinov#&ia fa&# de Dumnezeu i s# tr#im aceasta n sim&#mntul adnc al c#in&ei i mustr#rii de sine. Aici trebuie s#- i spun# cuvntul con tiin&a noastr#, ar#tnd toate felurile i concretiz#rile p#c#to eniei noastre. Cu ct va fi c#in&a mai adnc#, cu att mai puternic# va fi nevoia de poc#in&# i de m#rturisire ce se va na te. Marele Post se apropie. El bate deja la u a inimii noastre. El ne cheam# la marea poc#in&# i ne f#g#duie te marea bucurie a mp#rt# irii cu Tat#l Ceresc. A adar, s# ncepem s# ne preg#tim pentru Postul Mare! U ile poc#in&ei deschide-mi mie, D#t#torule de via&#!. Amin.

25

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n miercurea de dup # Duminica Fiului Risipitor


Despre r!bdarea cu blnde$e a jignirilor Hristos ne-a dat pild# a felului n care trebuie s# r#bd#m jignirile. Urm#m noi, oare, pilda lui Hristos? Oare nu facem altfel dect El, oare nu r#spundem cu vorb# rea la vorb# rea, nu ne enerv#m i nu ne mniem la culme, nu i acoperim cu njur#turi i blesteme pe cei care ne spun cuvinte grele i nepl#cute? Pu&ini, pu&ini sunt cei care urmeaz# pilda Lui! To&i ne ie im din fire cnd suntem jigni&i, suntem gata s#-l lu#m de gt pe cel ce ne-a jignit: ochii arunc# scntei, fa&a ni se schimonose te de mnie i devine resping#toare pentru to&i cei care ne v#d; mi c#rile devin dizgra&ioase, bru te, minile i picioarele tind s# nha&e, tind s# loveasc#; limba revars# nenfrnat# hule asupra celui ce ne jigne te. Oare a a Se purta Hristos cnd l huleau, cnd l vorbeau de r#u, cnd l jigneau? Nu, nicidecum; noi nu urm#m pilda lui Hristos, ci ne purt#m cum ne nva&# dracii - dracii iu&imii (enerv#rii) i ai mniei, fiindc# cine dintre noi este slobod de iu&ime i de mnie, cine prime te jignirile cu lini te i senin#tate? Dac# ne-am vedea atunci cnd ne nviforeaz# mnia, cnd rev#rs#m blesteme, cum neam mai ru ina de noi n ine! Vede&i, to&i oamenii care sunt martorii enerv#rii i ai mniei noastre, care aud njur#turile i blestemele noastre, ne g#sesc ur&i i resping#tori, dar noi nu ne d#m seama. Ei bine, dac# nu putem s# ne vedem, m#car atunci cnd vedem pe cineva care se mnie, se ceart#, njur#, se bate, n loc s#-l osndim, mai bine s# ne nchipuim c# suntem n locul lui i s# ne gndim: Nu cumva i eu ar#t la fel de urt cnd m# mnii, m# cert i r#spund cu oc#ri la oc#ri? (i de atunci nainte ne va fi ru ine s# ne cert#m, s# ne mniem, s# oc#ram i s# ne batem. Dar cum r#spundeau la jigniri to&i drep&ii i sfin&ii? Cnd erau oc#r&i i def#ima&i, cnd erau cleveti&i, ei i p#strau lini tea. De ce? Fiindc# se sim&eau nevinova&i - iar dac# se sim&eau nevinova&i, pentru ce s# se enerveze? Dac# cineva, dorind s#-l enerveze pe un bogat, l-ar numi s#rac, oare bogatul se va enerva? El va zmbi i va spune: Ce prostie! Cum s# fiu s#rac, dac# sunt bogat?! Dac# am fi boga&i duhovnice te, nici un fel de jigniri, nici un fel de atacuri grosolane nu ne-ar mai enerva: am r#spunde la ele cu tot atta lini te ca cea cu care ar r#spunde bogatul de mai sus. Iar dac# ne umplem de enervare, de mnie i r#utate, dac# n#zuim s# ne r#zbun#m pe cel care ne-a nec#jit, aceasta d# m#rturie cu o limpezime nendoielnic# despre faptul c# suntem def#ima&i pe drept. Singuri ne d#m n vileag naintea oamenilor, singuri recunoa tem c# suntem a a cum ne zugr#vesc cei care ne vorbesc de r#u - c#ci dac# n-ar fi fost a a, am fi fost lini ti&i cu des#vr ire. Despre aceasta a spus un cuvnt foarte simplu i foarte scurt Sfntul Efrem Sirul: Nu po&i suferi jignirile? Taci. Att se cere: taci, i te vei lini ti ndat#. Iar n&eleptul Iisus, fiul lui Sirah, a zis: Dac# vei sufla n scnteie, ea se va aprinde; dac# vei scuipa, se va stinge. Dac# sunte&i jigni&i, prin t#cere i lini te l ve&i dezarma cu des#vr ire pe cel care v# def#ima i v# jigne te: el va amu&i a a cum se stinge scnteia cnd scuipi n ea, ceea ce se poate vedea i din vie&ile multor sfin&i. Oamenii ns# obi nuiesc s# se poarte altfel: cel ce s-a auzit jignit se aprinde de mnie mpotriva celui ce ndr#zne te s#-l jigneasc#. S# ne amintim cuvintele lui Hristos: nv #a#i-v de la Mine, c sunt blnd $i smerit cu inima (Mt. 11, 29). O, dac# am fi blnzi, dac# am fi smeri&i cu inima, ar fi cu neputin&# izbucnirile urtei mnii, care face pl#cere dracilor, i enervarea pricinuit# de jignirile care ni se aduc! Am fi lini ti&i, am tr#i totdeauna n pace adnc#, pacea lui Hristos ar st#pni n 26

Predici la Triod inimile noastre. Iar dac# r#spundem prin njur#turi la njur#turi, prin vorb# rea la vorb# rea, asta d# m#rturie despre faptul c# nu e nici o pace n inimile noastre. Iar dac# nu e pace n inim#, n ea nu locuie te Duhul Sfnt, ci locuiesc dracii. n Vie&ile Sfin&ilor afl#m numeroase pilde de uluitoare r#bdare a jignirilor i chiar a b#t#ilor de c#tre oameni cu totul nevinova&i, n Egipt tr#ia cuviosul Dula, un tn#r monah uimitor de smerit i ascult#tor. El nu contrazicea niciodat# pe nimeni, se supunea tuturor - iar asta i scotea din s#rite pe cei ce nu aveau asemenea nsu iri sfinte. Au nceput s# l defaime i s# l prigoneasc#, au nceput s# l cleveteasc# - iar el ndura totul n t#cere. La nceput i-a fost greu s# se deprind# cu r#bdarea i cu t#cerea cnd era def#imat, ns# Duhul Sfnt, pogornduSe n inima lui, l-a nv#&at s# se lini teasc#, i-a dat pace adnc# - i iat# ce lucru uimitor s-a ntmplat cu el. Dula mergea n fiecare zi la biseric#, ns# odat# s-a mboln#vit i a r#mas la chilie, iar n timpul slujbei un frate a furat sfintele vase. Clevetitorii care tot timpul l vorbeau de r#u pe cuvios au mers la stare& i i-au zis: Binen&eles c# Dula a furat, fiindc# nu era atunci n biseric#. Stare&ul a adunat soborul m#n#stirii i a f#cut judecat#. La judecat#, Dula i-a t#g#duit la nceput vina, ncercnd s# se ndrept#&easc#, ns# v#znd c# nu i se d# crezare i ncredin&ndu-se de faptul c# to&i l du m#nesc, a t#cut, i-a plecat capul i a zis: Ierta&i-m#, p#rin&ilor i fra&ilor: am p#c#tuit. L-au osndit i l-au b#tut crunt cu toiegele, dar nu s-au mul&umit cu att i l-a dat pe mna judec#&ii lume ti. Nici n fa&a judec#torului Dula n-a ncercat s# se dezvinov#&easc#, ci a zis: Ierta&i-m#: am p#c#tuit. Judecata a hot#rt s# i se taie amndou# minile. Cnd adev#ratul ho& a aflat asta, s-a ngrozit, i s-a f#cut mil# de Dula, a mers la stare& i a recunoscut c# el a s#vr it fapta. Dula a mai tr#it trei zile i s-a s#vr it cu pace, fiind socotit n ceata p#timitorilor lui Hristos. Apostolul Pavel a zis: Soarele s nu apun peste mnia voastr (Efes. 4, 26). Dac# vreodat#, prin uneltirile satanei, se va ntmpla ca inima voastr# s# fie cuprins# de mnie, de enervare i ur# mpotriva aproapelui, nu z#bovi&i n starea de mnie i vr#jm# ie, nu v# culca&i f#r# s# v# mp#ca&i cu cel care v-a jignit, f#r# s# fi n#bu it mnia, f#r# s# fi scuipat n scnteia care e gata s# aprind# i s# prjoleasc# inima voastr#. (i lua&i aminte: voi s# nu jigni&i pe nimeni. Cnd sunte&i jigni&i, smeri&i-v# i r#bda&i n lini te. Gndi&i-v# c# cel ce v# jigne te are dreptate, fiindc# n multe privin&e suntem p#c#to i naintea lui Dumnezeu, am f#cut multe lucruri rele, pentru care am i meritat pedeaps#. Chiar dac# jignirea nu este pe potriva p#catelor pe care le-am s#vr it, pleca&i-v# capul i zice&i: Dumnezeule! P#c#tos sunt i vrednic de toate jignirile. (i se va lini ti inima voastr#, i se va lini ti i cel ce v# jigne te. Amin. 23 februarie 1949

27

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvinte n Duminica L #satului sec de carne


I. Despre Judecata cea viitoare a lui Dumnezeu A mai r#mas o singur# duminic# pn# la Postul Mare. n duminica urm#toare, Duminica Iert#rii, Sfnta Biseric# ne va chema s# ne mp#c#m, s# ne iert#m unii altora gre elile, amintind c# Dumnezeu ne iart# numai atunci cnd ne iert#m i noi unii pe al&ii. Preg#tindu-ne pentru nevoin&a Patruzecimii i pentru aceast# mp#care, sfnta Biseric#, prin pericopa evanghelic# de ast#zi, ne zugr#ve te spre nv#&#tur# Judecata care va fi la A Doua Venire a Fiului lui Dumnezeu. Hristos va veni n toat# slava Sa cereasc#, i naintea Lui se vor aduna toate popoarele, to&i drep&ii i to&i p#c#to ii; nimeni nu va putea da dosul, nimeni nu va putea r#mne deoparte, nu se va putea piti n spatele altcuiva. Domnul i va desp#r&i pe drep&i de p#c#to i: drep&ii vor merge de-a dreapta Lui, p#c#to ii de-a stnga. Domnul va spune: Veni#i, binecuvnta#ii Tat lui Meu, de mo$teni#i mp r #ia g tit vou de la ntemeierea lumii (Mt. 25, 34). De la zidirea lumii a fost deja prev#zut#, a fost deja hot#rt# aceast# nfrico at# Judecat#, a fost deja preg#tit# mp#r#&ia Cerurilor. Cu ce bun#t#&i se poate asemui aceast# binecuvntare? - se ntreab# Sfntul Ioan Gur# de Aur. Ct# cinste, ct# fericire este n el! Hristos n-a zis: primi&i, ci: mo teni&i - ca pe propriul nostru avut, ca pe avutul nostru p#rintesc, pe care l avem de veacuri. Pentru ce virtu&i se va pogor asemenea milostivire asupra drep&ilor la Judecata lui Dumnezeu? Ni le arat# nsu i Judec#torul - Hristos. Fl mnd am fost, va spune El, $i M-a#i hr nit; nsetat am fost, $i Mi-a#i dat s beau; str in am fost, $i M-a#i primit; gol am fost, $i M-a#i mbr cat; bolnav am fost, $i M-a#i cercetat; n temni# am fost $i a#i venit la Mine (Mt. 25, 36). Precum vedem, fra&i i surori, la Judecata lui Dumnezeu se vor descoperi faptele dragostei i milostivirii, s#vr ite de c#tre drep&i n via&a lor pe acest p#mnt. Totu i, drep&ii, cu toate virtu&ile lor, se vor socoti, din preaadnca lor smerenie, ni te robi netrebnici (v. Lc. 17, 10), nevrednici de mila lui Dumnezeu. Ei nu vor ncepe s# aminteasc# toate faptele lor bune, dragostea i milostivirea lor. Chiar li se va p#rea c# n-au f#cut nici un lucru bun: a a va fi smerenia lor, nsu irea prin care str#lucesc to&i drep&ii. Ei nu se vor dezvinov#&i la aceast# Judecat#, ci, dimpotriv#, se vor nvinui. Vor spune Domnului: Doamne, cnd Te-am v#zut noi fl#mnd, nsetat, suferind, bolnav, gol sau n nchisoare i &iam ar#tat mil#?. Atunci, Domnul Se va ridica n ap#rarea lor mpotriva nvinuirilor pe care singuri i le vor aduce. El le va spune: ntruct a#i f cut unuia dintr-ace$ti fra#i ai Mei prea mici, Mie Mi-a#i f cut (Mt. 25, 40). Dup# cum vedem, Domnul i miluie te i i ndrept#&e te pe drep&i prin via&a lor cea dreapt# i le d#ruie te nem#surat mai mult dect s-ar fi putut a tepta ei. Dup# aceea, ntorcndu-se c#tre cei de-a stnga, va spune: N-a&i hr#nit nici unul dintr-ace ti fra&i ai Mei mai mici, nu le-a&i dat de b#ut, nu le-a&i ar#tat mil#: nseamn# c# nici pentru Mine nu a&i f#cut nimic, i care atare merita&i chinul ve nic (v. Mt. 25, 46). De ce aceast# osnd# aspr#? Pentru c# n-au f#cut lucrul cel mai important din via&#: nau r#spuns la nevoia aproapelui n numele lui Hristos. Ce nseamn# s# mp#r&i bucata de pine cu cel fl#mnd ori s# mergi la un bolnav n numele lui Hristos? nseamn# ca inima ta s# r#spund# cu mpreun#-p#timire la foamea i la durerea lui, s# tr#ie ti amarul lui ca pe al t#u propriu, s# suferi mpreun# cu el ca mpreun# cu un frate n Hristos i, n fine, s# mp#r&i cu el ceea ce &i-a trimis Domnul i ai la ndemn#. Ca 28

Predici la Triod ve nic# pild# de ajutorare a celui bolnav ni se arat# samariteanul milostiv din Evanghelie, care i-a dat celui r#nit tot ce avea (v. Mc. 10, 30-37). Se poate ntmpla s# nu avem mijloace materiale prisositoare pentru binefaceri, ns# n vremea noastr# este nevoie nu att de aceast# bog#&ie, ct de bog#&ia inimii, de darurile milostivirii noastre, mpreun#-sim&irii i rug#ciunii noastre l#untrice. O, dac# ne-am iubi ctu i de pu&in unii pe al&ii ntru Hristos, dac# am avea mpreun#-sim&ire unii fa&# de al&ii, dac# ne-am respecta cu adev#rat, atunci s-ar g#si c#i i mijloace ca s# ne ntrajutor#m - i atunci raiul ar ncepe nc# de aici, de pe p#mnt, i nu ne-ar mai fi fric# s# murim. Dar de ce nu ne iubim unii pe al&ii? Fiindc# nu-L iubim pe Dumnezeu. Neiubindu-L pe Dumnezeu, nu l putem iubi nici pe aproapele. Iar pe Dumnezeu nu-L iubim fiindc# avem credin&# slab#. De asta nu-L sim&im pe Dumnezeu n inima noastr#, de asta nu tr#im n El i nu-L cunoa tem, fiindc# citim pu&in Evanghelia i nu n&elegem n Dumnezeu toate ntmpl#rile i lucrurile din via&a noastr#, nu n&elegem c# toate ne sunt trimise prin purtarea de grij# a lui Dumnezeu. Trec zile, s#pt#mni, iar de Dumnezeu uneori nici nu ne amintim, nu medit#m la via&a noastr#, nu ne nmuiem inima - iar inima pe care n-o nc#lze te dragostea de Dumnezeu va fi rece i fa&# de aproapele, i n locul dragostei se va cuib#ri n ea vr#jm# ia, n locul milei i al dorin&ei de a ajuta - ura, bucuria r#ut#cioas#. Atunci ne preg#tim singuri osnda viitoare: Judecata este f r mil pentru cel ce n-a f cut mil (Iac. 2, 13). Dou# porunci de temelie ni s-au dat: prima e dragostea de Dumnezeu, a doua dragostea de aproapele (v. Mc. 12, 30-31). Cine este aproapele nostru? To&i cei cu care tr#im, muncim, ne ntlnim, care au nevoie de dragostea noastr#, de ajutorul nostru, de rug#ciunile noastre. Potrivit credin&ei noastre cre tine ti, suntem cu to&ii fra&i i surori, alc#tuind o singur# familie n Hristos. Nimeni nu ni-i str#in, n spatele fiec#rui aproape al nostru st# Hristos nsu i. Dac# nu ar#t#m dragoste aproapelui, n-o ar#t#m nici lui Hristos. Domnul nsu i ne-a vorbit despre asta foarte simplu i limpede, n cuvintele pe care le-am ascultat i noi ast#zi la Liturghie. Deci, s# ne amintim ntotdeauna aceste spuse ale Mntuitorului. S# l rug#m s# dea via&# inimilor noastre prin dragostea de oameni. S#-I cerem s# ne d#ruiasc# poc#in&# mai nainte de sfr it i r#spuns bun la cea de-a Doua i Sl#vit# a Lui venire, ca s# auzim cuvintele aduc#toare de fericire: Veni#i, binecuvnta#ii Tat lui Meu, de mo$teni#i mp r #ia care v-a fost g tit vou de la ntemeierea lumii. Amin. II. Cel ce face bine s!racului d! mprumut lui Dumnezeu Ast#zi, Sfnta Biseric# ne aminte te istorisirea evanghelic# despre nfrico ata Judecat#. Expresia exterioar# a acestei Judec#&i va fi mp#r&irea oamenilor n dou# grupe: drep&ii vor fi a eza&i de-a dreapta, iar p#c#to ii de-a stnga Tronului lui Dumnezeu. La aceast# Judecat# se va da n vileag ce a f#cut fiecare. Acolo se va dovedi c# fiecare din faptele sale va fi g#sit drept sau va fi osndit (v. Mt. 12, 37). n lumina Judec#&ii lui Dumnezeu se va descoperi adev#rata fa&# i stare moral# a fiec#rui om - i p#c#to ii, care pe p#mnt au tr#it n robia patimilor, nu se vor putea ndrept#&i nicidecum. Ei i la Judecata lui Dumnezeu vor avea o purtare vrednic# de osnd#, ncercnd s# se dezvinov#&easc# prin aceea c# nu au recunoscut n ceilal&i oameni pe fra&ii mai mici ai lui Hristos i de aceea n-au f#cut faptele milostivirii. Tocmai de asta vor i merita osnda la chinul ve nic (Mt. 25, 46). Ce p#c#to i s# fie ace tia? Sunt cei ce n-au vrut s# g#seasc# i s# dea loc n inima lor Domnului, cum a f#cut Zaheu, care n-au vrut s#- i cure&e con tiin&a prin poc#in&#, cum a f#cut vame ul care s-a poc#it n templu, care n-au vrut s# str#bat# ntreaga cale complicat# a ntoarcerii sufletului care se poc#ie te la Tat#l Ceresc, cum a f#cut fiul risipitor. Sunt oamenii 29

Sfntul Luca al Crimeei pentru care Dumnezeu e ca i cum nu ar fi Dumnezeu, i omul e ca i cum nu ar fi om, i via&a n-ar fi cale a mntuirii, n-ar fi lucrare a dragostei i milostivirii, ci goan# nebuneasc# dup# slav# de art#, dup# mngieri i pl#ceri lume ti. Care dintre noi, fra&ilor i surorilor, nu este aproape de starea acestor p#c#to i, de mngierile i pl#cerile lor lume ti? Dar istorisirea evanghelic# despre nfrico #toarea Judecat# a lui Dumnezeu ce ne nva&#? Ne nva&# ca, urmnd drep&ilor, s# facem lucrurile dragostei i milostivirii, ngrijindu-ne nu numai de noi n ine, ci i de ceilal&i (v. Filip. 2, 4). Nimic nu-i place att de mult lui Dumnezeu, spune Sfntul Ioan Gur# de Aur, ca o via&# care aduce folos tuturor. Tocmai de aceea ne-a dat i darul cuvntului, i mini, i t#rie trupeasc#, i minte, i pricepere: ca s# ntrebuin&#m toate acestea spre mntuirea noastr# i folosul aproapelui. Dar cum s# ntrebuin&#m puterile noastre spre folosul aproapelui? Avnd con tiin&a faptului c# facem binele nu pentru lauda i slava omeneasc#, ci pentru c# aproapele nostru este fratele mai mic al lui Hristos (v. Mc. 9, 41). Iar asta nseamn# c# trebuie s# facem toate faptele milostivirii n numele lui Hristos, orict ar fi ele de mici. De pild#, cnd d#m un b#nu& aproapelui care l cere n numele lui Hristos, s# ne amintim c# l d#m lui Hristos nsu i i, dup# cum spune n&eleptul, d#m mprumut lui Dumnezeu (Pilde 19, 17). Deci, iubi&ii mei n Hristos, s# facem din toat# inima faptele milostivirii, socotind pierdut# ziua n care n-am ajutat pe cineva fie cu vorba bun#, fie mp#rt# indu-i din inim# necazurile i suferin&ele, fie mijlocind prin rug#ciune pentru el naintea lui Dumnezeu. S# ar#t#m milostivire n numele lui Hristos, ntru slava Tat#lui Ceresc, Care Milostiv este (Lc. 6, 36) i le arat# mil# chiar celor ce dau altora doar o can# de ap# (v Mc. 9, 41). S# ne amintim totdeauna de moartea noastr# i de Judecata lui Dumnezeu, ca s# nu p#c#tuim; cur#&indu-ne prin poc#in&#, s# ne unim cu Hristos prin Taina Sfintei Euharistii. n zilele Postului Mare, Sfnta Biseric# ne va i chema la aceast# nnoire l#untric#, la harica unire cu Domnul, la cre tineasca dragoste de fra&i i milostivire. Nu ne l#sa, Doamne, s# r#mnem nep#s#tori la aceast# chemare a Sfintei Biserici! Ajut#-ne, Doamne, s# ne ridic#m pe calea poc#in&ei i a rena terii duhovnice ti! Amin. III. S! alegem calea drept!$ii %i a milostivirii Ca dou# aripi, ne nal&# mai presus de toat# f#ptura dou# n#zuin&e, cele mai adnci ale noastre: n#zuin&a spre nemurire i n#zuin&a spre dreptate. De cnd exist# neamul cel gnditor al oamenilor, ace tia sunt sf ia&i de ntrebarea chinuitoare: Ce se s#vr e te pe p#mnt? De ce r#ii o duc bine, iar cei buni, blnzi, lini ti&i, sunt prigoni&i i sufer#? Aceast# ntrebare nu i-a primit nc# r#spunsul, ns# l va primi - l va primi cnd Domnul i Dumnezeul nostru va face nfrico #toarea i Dreapta Sa Judecat#. De mii de ani se revars# nencetat lacrimile celor nec#ji&i i mpila&i, i dac# ar fi s# adun#m toate aceste lacrimi i s# le v#rs#m n m#ri, m#rile n-ar mai nc#pea ntre &#rmurile lor i-ar neca ntreg uscatul - iar Dumnezeu &ine socoteala tuturor lacrimilor celor ce sufer# f#r# vin#. (i cte f#r#delegi nu s-au s#vr it n tot timpul acesta, ncepnd din vechimea cea mai adnc#! Sfntul Ioan Teologul scrie n Apocalips# c# a v#zut lng# Tronul lui Dumnezeu sufletele celor omor&i pentru Cuvntul Dumnezeiesc i a ascultat cum strigau ei c#tre Dumnezeu: Pn cnd, St pne Sfinte $i Adev rate, nu vei judeca $i nu vei r zbuna sngele nostru? (Apoc. 6, 10). Dar ndelunga r#bdare a Domnului este uimitoare, i nou# ni se pare ciudat, de nen&eles, pentru ce El nu face nc# r#zbunare asupra tuturor nelegiui&ilor, de ce rabd# r#ul strig#tor la cer de pe p#mnt? Sfntul Ioan Teologul a primit de la Dumnezeu urm#torul r#spuns la aceast# ntrebare: Cine e nedrept, s nedrept #easc nainte. Cine e spurcat, s se spurce nc . Cine este drept, s fac dreptate mai departe. Cine este sfnt, s se sfin#easc 30

Predici la Triod nc . Iat , vin curnd $i plata Mea este cu Mine, ca s dau fiec ruia dup cum este fapta lui (Apoc. 22, 11-12). Domnul rabd#, a teptnd Ziua nfrico at# despre care a prezis: Fiul Omului, cnd va veni, va g si oare credin# pe p mnt? (Lc. 18, 8). Dac# sufletul nostru nu rabd# ca r#uf#c#torii s# r#mn# nepedepsi&i, iar drep&ii s# fie totdeauna mpila&i, asta nseamn# c# este neap#rat# nevoie de nemurire att pentru cei r#i, ct i pentru cei drep&i, fiindc# doar a a pot ei primi r#splata ve nic#, pe care n-au primit-o n timpul vie&ii p#mnte ti. Oare nu auzi&i n fiecare zi la Liturghie poruncile Fericirilor: Ferici#i cei ce fl mnzesc $i nseto$eaz de dreptate, c aceia se vor s tura. Ferici#i cei prigoni#i pentru dreptate, c a lor este mp r #ia Cerurilor. Ferici#i ve#i fi cnd v vor oc ri pe voi $i v vor prigoni $i vor zice tot cuvntul r u mpotriva voastr , min#ind pentru Mine. Bucura#i-v $i v veseli#i, c plata voastr mult este n ceruri (Mt. 5, 6, 11-12). n cer, n via&a ve nic#, drep&ii vor primi cu mare bucurie r#splata pentru tot ce au suferit n aceast# via&#. Judecata lui Hristos va fi ntr-adev#r nfrico #toare, dar ea va fi i dreapt#, fiindc# nu este cu putin&# s# calci nepedepsit marea lege a dragostei i drept#&ii. Ea va fi nfrico #toare, fiindc# la ea se vor aduna nenum#ra&ii oameni ce au tr#it pretutindeni, de-a lungul ntregii vremi scurse de la ntemeierea lumii. Nici dac# ei n-au auzit niciodat# vestea cea bun# a lui Hristos, atunci, dup# cuvntul Apostolului, nu vor avea ndrept#&ire, fiindc# natura ns# i ni-L arat# prin toate ale ei pe Dumnezeu, i n ea ar fi putut s# n&eleag# i s# vad# limpede Pronia lui Dumnezeu, ce crmuie te toate. n pericopa evanghelic# de ast#zi a&i auzit cum i va judeca Domnul pe oameni la nfrico #toarea Judecat#. El va da r#splat# ve nic# drep&ilor, care au f#cut totdeauna faptele dragostei i milostivirii, dar i va numi blestema&i i i va trimite n focul ve nic pe cei ce niciodat# n-au fost milostivi. De ce-i va judeca Domnul pe oameni numai dup# milostivirea sau nemilostivirea lor? Fiindc# milostivirea este cea mai nalt# dovad# a dragostei i mpreun#-p#timirii fa&# de oameni. Dar cine este plin de dragoste, cine face faptele milostivirii? Doar cei care au ndr#git Dragostea Vie - pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care din dragoste de lume, pentru mntuirea ei, i-a dat de bun#voie via&a n chinuri groaznice pe Cruce ca s# r#scumpere p#catele noastre, ca s# ne arate calea pe care trebuie s# mergem - calea milostivirii, calea iubirii, calea drept#&ii. n via&# sunt dou# c#i: pe de o parte calea binelui i drept#&ii, pe de alta calea r#ului i a nedrept#&ii. (i fiecare alege una dintre ele. n lume i n via&a omeneasc# totul se petrece dup# legea dezvolt#rii nentrerupte. Nimic nu r#mne neschimbat, totul curge, totul se schimb#, dup# cum a spus un n&elept din antichitate. Totul se dezvolt# i se perfec&ioneaz# i dac# omul alege calea binelui i drept#&ii i o urmeaz# neab#tut, el se perfec&ioneaz# n aceast# direc&ie devine vrednic s# i continue dezvoltarea n via&a ve nic#. Iar dac# omul alege calea r#ului i a nedrept#&ii, n aceast# via&# inima i mintea lui se cufund# tot mai mult n r#u i nedreptate. Prin urmare, i n via&a ve nic# va continua dezvoltarea lui n aceast# direc&ie. Dar unde i va continua el cufundarea n noianul r#ului, dac# nu n locul cel nfrico #tor preg#tit diavolului i ngerilor lui? Cumplit# este soarta p#c#to ilor nepoc#i&i. Deci, s# alegem calea drept#&ii i s-o urm#m. Dar ce nseamn# a alege calea drept#&ii? nseamn# a mplini ntreaga lege a lui Hristos, fiindc# toat# dreptatea se cuprinde n aceast# sfnt# lege dumnezeiasc#. Psalmistul David striga astfel c#tre Dumnezeu: Dumnezeul r zbun rilor, Dumnezeul r zbun rilor cu ndr zneal a st tut. nal# -Te, Cela Ce judeci p mntul, r spl te$te r spl tirea celor mndri. Pn cnd p c to$ii, Doamne, pn cnd p c to$ii se vor f li, vor spune $i vor gr i nedreptate, vor gr i to#i cei ce lucreaz f r de lege? Pe poporul T u, Doamne, au mpilat, $i mo$tenirea Ta au ap sat-o (Ps. 93, 1-5). ns# Domnul, Care ntia dat# a venit ca Miel la junghiere, propov#duind dragostea, blnde&ea i milostivirea, Se va scula i va veni a doua oar# - va veni ca Judec#tor Cumplit, cu nenum#rate cete de ngeri cere ti, i va face Judecata Sa nfrico #toare. Amin.

31

Sfntul Luca al Crimeei

IV. Judecata con%tiin$ei %i judecata lui Dumnezeu n aceast# duminic#, prin pericopa evanghelic# ce se cite te Sfnta Biseric# ridic# pu&in din v#lul care acoper# Judecata cea viitoare, ca s# ne ndemne la poc#in&# i ndreptare n acest Post Mare. Domnul l-a f#cut pe om dup# chipul i asem#narea Sa, dndu-i ra&iune, inim#, i voin&# liber#. Ra&iune i-a dat ca s# i lumineze calea vie&ii, s# fac# deosebire ntre bine i r#u, ntre folositor i v#t#m#tor. Inim# i-a dat ca s#-L iubeasc# pe Dumnezeu i s#- i iubeasc# aproapele. Voin&a liber# i-a dat ca s# semene n sufletul s#u semin&ele binelui i prin ncordarea acestei voin&e s# nf#ptuiasc# n via&a sa tot ce este mntuitor i folositor. Dac# omul urmeaz# n via&a sa glasul ra&iunii, sim&#mintele dragostei i cerin&ele con tiin&ei, el se poart# ca o fiin&# ra&ional# i liber# - i cu ct face asta ntr-o mai mare m#sur#, cu att i nt#re te i i dezvolt# libertatea voin&ei. Dimpotriv#, dac# omul prefer# n via&# ceea ce este r#u, v#t#m#tor, p#c#tos, el i pierde pe zi ce trece libertatea voin&ei, pref#cndu-se ntr-un rob al p#catului i al patimilor - iar robul p#catului i pierde demnitatea de om i rangul de fiu al lui Dumnezeu. Nu pe p#mnt om cu des#vr ire mort duhovnice te i cu des#vr ire pierdut, fiindc# nu este om lipsit de sc#p#r#ri ale ra&ionalit#&ii, ale inimii, ale con tiin&ei. Orict de rea i de p#c#toas# ar fi purtarea lui, el i d# totu i seama n adncul sufletului s#u i al con tiin&ei nec#lcate cu totul n picioare c# nu face ceea ce trebuie, i din aceast# pricin# se chinuie i sufer# mai mult sau mai pu&in. Cu to&ii sim&im din cnd n cnd mustr#ri de con tiin&#. Asta se ntmpl# i atunci cnd am nec#jit, sau am osndit, sau am smintim pe cineva, sau cnd ne-a sc#pat vreo vorb# de prisos. Se ntmpl# i cnd trebuia s# spunem ceva cu b#rb#&ie, dar nu am spus din teama de nepl#ceri, sau, dimpotriv#, cnd trebuia s# t#cem, dar din aprindere nu ne-am &inut gura. Glasul con tiin&ei, luminat i nt#rit de lumina ra&iunii, este judec#torul nostru dinti i de temelie - i vai de cel care nu ia aminte la ndemnurile ra&iunii i la mustr#rile con tiin&ei, n#bu indu-le, lundu-le dreptul de a se face auzite. Un asemenea om se preschimb# mai devreme sau mai trziu ntr-o fiin&# lipsit# de con tiin&#, mpietrit# i necinstit#. (i de i con tiin&a tot lic#re te n el, deja nu-l mai c#l#uze te - iar asta se ntmpl# pn# cnd un tr#snet din cer - vreun necaz, vreo nenorocire - l ntoarce la via&a con tient-ra&ional#, la via&a ndrumat# de con tiin&#. Dac# avem ra&iune ca s# ne lumineze calea vie&ii i con tiin&# ca s# ne control#m i s# ne ndrept#m n c#ile acestei vie&i, asta nseamn# c# suntem r#spunz#tori naintea lui Dumnezeu i a oamenilor pentru purtarea noastr#. Binele ni se socoate drept bine, r#ul drept r#u. A adar, pentru tot p#catul i tot r#ul s#vr it de noi vom da r#spuns, i-l d#m nc# din via&a asta p#mnteasc#, suferind nc# de aici, pe p#mnt, pentru p#catele i r#utatea noastr# fiindc# iat# ce spune cuviosul Marcu Ascetul: Pentru fiece fapt#, bun# sau rea, r#splata pe potriv# urmeaz# n chip firesc, iar nu printr-o menire deosebit#. Cu to&ii tim c# l#comia pntecelui, mbuibarea, prisosul n mncare i b#utur# duc la boli de stomac, la tulbur#ri de digestie, de metabolism i de activitate a inimii, drept care este foarte folositoare nfrnarea de la mncare pe care o presupune postul. Curvia, dezm#&ul, goana dup# pl#ceri trupe ti duc la stricarea sufletului i trupului, la nen&elegeri i dezmembrare n familie. Astfel, i aici p#catului i urmeaz# am#r#ciunea, necazul i pedeapsa care-i sunt proprii. O, ce nevoie este i n aceast# privin&# de asprimea postului i de nfrnarea duhovniceasc# i trupeasc#! Celui capricios i mndru, care-i jigne te pe ceilal&i, i se r#spunde prin r#utate i ur# r#zbun#toare. (i aici, prin urmare, p#catul trufiei i al nep#s#rii fa&# de oameni i prime te plata, i prime te pedeapsa. Nici aici nu este mijloc mai radical dect sfntul post, dect

32

Predici la Triod poc#in&a foarte adnc#, smerit#, i rug#ciunea c#tre Dumnezeu, fiindc# numai Dumnezeu poate nmuia mndria omeneasc#. Toate tulbur#rile din viata duhovniceasc# i trupeasc#, precum i pedepsele legate de ele, decurg din nc#lcarea normelor, legilor i regulilor stabilite. De ce au loc toate aceste tulbur#ri ? Fiindc# nu ne d#m osteneala cu noi n ine, Nu ne educ#m n frica de Dumnezeu i n dragostea de aproapele; fiindc# ne n#bu im con tiin&a, nu ne lumin#m duhovnice te ra&iunea, nu ne nt#rim voin&a, Nu dobndim experien&a luptei continue cu p#catul, cu nc#lc#rile regulilor i normelor vie&ii noastre duhovnice ti. Via&a duhovniceasc# este via&# activ#, trezvitoare, volitiv#, orientat# spre Dumnezeu i oameni - iar aici glasului ra&iunii i cerin&elor con tiin&ei le apar&ine locul nti. Cum i cnd poate i trebuie s# ridice glasul con tiin&a noastr#, ndemnnd voin&a s# lucreze? Ea trebuie s# ne fereasc# de p#cat i s# nal&e cu deosebire glasul dup# fiecare p#cat, dup# fiecare fapt# rea, vrednic# de osnd#, sf#tuind, mustrnd i ndemnndu-ne s# ne nfrn#m n restul vie&ii noastre de la p#catul pe care l osnde te. Ea trebuie s# mai osndeasc# nc# o dat# acel p#cat la sfr itul zilei, nainte de culcare, dup# rug#ciunea de sear#, ntr-un moment de poc#in&# deosebit# pentru toate p#catele zilei ce a trecut; trebuie s# stea de straj# i n ziua urm#toare, nl#turnd ns# i putin&a repet#rii p#catului cu pricina; n fine, trebuie s# osndeasc# acest p#cat atunci cnd vine vremea spovedaniei, cnd descoper# naintea lui Dumnezeu i a preotului sufletul nostru p#c#tos, r#nit de p#cate i suferin&e. Dac# n acest moment de r#spundere con tiin&a nu ne va ajuta s# ne poc#im n mod con tient, adic# nu va putea s# ne osndeasc# aspru i nep#rtinitor, nu vom avea iertare adev#rat# nici de la preot, nici de la Domnul Dumnezeu. Dup# ce s-a poc#it la spovedanie i s-a nvrednicit de primirea Sfintelor Taine, omul trebuie s# nceap# a face roade vrednice de poc in# (Lc. 3, 8). Asta nseamn# c# dac# s-a poc#it, de pild#, pentru c# a osndit pe cineva sau a fost r#uvoitor fa&# de cineva, acum, la cererea con tiin&ei, trebuie s# se nfrneze de la osndire i s# schimbe reaua voin&# cu buna voin&# fa&# de aproapele, apoi s# l ajute i s# se roage pentru el. Toate acestea sunt cu putin&# p#c#tosului dac# el, dup# ce con tiin&a sa l judec# i i formuleaz# preten&iile, i va ndrepta via&a neab#tut, crescnd i nt#rindu-se duhovnice te pe zi ce trece. Lupta cu sine, cu propria p#c#to enie, este cea mai grea lupt# de pe p#mnt. Dac# nu ducem aceast# lupt# sau o ducem f#r# vlag# i credin&#, poticnindu-ne la tot pasul, p#catele noastre ne vor nso&i n via&a de dup# moarte, de dincolo de mormnt - i acolo vor fi supuse ndat# a a-numitei judec#&i particulare, prin care trece orice r#posat. Ce nseamn# aceast# judecat# particular#? nseamn# c# sufletul, ie ind din trup i recunoscnd c# &ine de lumea duhovniceasc#, dup# ce ajunge n aceast# lume luminoas# simte puternic faptul c# nu e potrivit cu ea, simte ntunericul i ap#sarea p#catului, mpiedicarea i orbirea sa duhovniceasc#, ceea ce i pricinuie te grele suferin&e i mustr#ri de con tiin&# ca urmare a vie&ii netr#ite cum se cuvine. Tr#ind pe p#mnt n trup, sufletul p#c#tosului prive te trupe te i suflete te, nu duhovnice te, i tot ce l nconjur#, chiar i pe sine nsu i - iar n&elegerea duhovniceasc# a propriei fiin&e i a vie&ii sale p#c#toase i e nchis#, nu este treaz#, i se descoper# abia dup# ie irea din trup. Atunci, n lumina ve niciei, ncepe s# se desf# oare tot zapisul faptelor s#vr ite, iar ele ncep s# mustre, s# certe i s# ard# sufletul, ar#tnd ntregii lumi duhovnice ti toat# ur&imea, toat# s#r#cia, toat# nelegiuirea vie&ii p#mnte ti a p#c#tosului. Suferin&ele de dup# moarte ale con tiin&ei duhului p#c#tos sunt att de mari nct el este gata s# strige: Mun&ilor, pr#bu i&i-v# peste mine! Dealurilor, acoperi&i-m#! Despre aceast# judecat# se vorbe te i n Sfnta Scriptur#, unde st# scris c# din faptele i din cuvintele noastre vom fi g#si&i drep&i sau vom fi osndi&i (Mt. 12, 37). La judecata particular#, nu ne va judeca i pedepsi Domnul ct ne vom judeca i pedepsi noi n ine; con tiin&a noastr# ne va judeca i pedepsi prin suferin&e pentru p#catele vie&ii noastre p#mnte ti. Puterea vr#jma #, demonic#, va ncepe s# adnceasc# aceste 33

Sfntul Luca al Crimeei nvinuiri, amintind pe rnd p#catele vie&ii care s-a scurs, ngerul p#zitor se mpotrive te acestei puteri, ap#rndu-l pe r#posat. n aceast# lupt# pentru sufletul p#c#tosul i n alinarea st#rii lui grele ajut# mult rug#ciunea Bisericii. Rug#ciunea voastr# s# fie pentru mine mijlocitor la judecata lui Dumnezeu, spunea ob tii sale cuviosul Efrem Sirul. Milostivirea, dragostea i rug#ciunile tuturor rudelor i apropia&ilor sprijin#, de asemenea, sufletul r#posatului, insuflndu-i n#dejdea n milostivirea lui Dumnezeu pentru Judecata urm#toare, care se va face la cea de-a Doua Venire n lume a Fiului lui Dumnezeu. Pe lng# asta, dup# judecata particular# primim o hot#rre aparte a lui Dumnezeu cu privire la soarta noastr# i un loc aparte unde r#mnem pn# la nfrico #toarea Judecat#. La aceast# Judecat# ultim#, a c#rei hot#rre nimic nu o va mai putea schimba, ne vom nf#&i a cu to&ii naintea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, pe p#mnt, p#c#tuim n primul rnd mpotriva Lui: poruncile Lui le c#lc#m, dragostea Lui fa&# de noi o dispre&uim, pe fra&ii Lui mai mici i strmtor#m i i nec#jim. (i atunci, cine s# ne judece, dac# nu El, Care ne-a dat totul i nu prime te de la noi nimic, afar# de p#cate? Hristos a ascuns de noi vremea cnd va veni s# ne judece, dar ne-a descoperit pentru ce ne va judeca - i acesta este principalul. Ce mil# a lui Dumnezeu i ce mngiere pentru noi este s# tim dinainte pentru ce ne va judeca Domnul! (tiind asta, nu vom mai putea nici tr#i, nici muri orbe te, nu vom mai putea s# ne dezvinov#&im prin necunoa terea destinului ce ne a teapt# dincolo de mormnt. Ni s-au dat dou# porunci de temelie: cea privitoare la dragostea de Dumnezeu i cea privitoare la dragostea de aproapele. Pentru nemplinirea lor ne va i judeca Domnul. Aceste porunci sunt de nedesp#r&it n ochii lui Dumnezeu. Dac# l vom hr#ni pe cel fl#mnd sau vom da de b#ut celui nsetat, facem asta i pentru Hristos. Dac# l mbr#c#m pe cel gol sau mergem la cel bolnav, facem asta i pentru El. n numele Lui trebuie s# facem toate faptele dragostei i milostivirii, fiindc# Domnul Iisus Hristos prime te toate faptele noastre de milostivire, toate faptele iubirii noastre de aproapele, ca i cum i-ar fi Lui f#cute. El nu are nevoie de faptele acestea, dar Se identific# cu cei neferici&i, nevoia i, s#raci, p#r#si&i, bolnavi, afla&i n nchisoare, i pare r#u de ei, mp#rt# e te necazul lor, este nemul&umit cnd nu sunt b#ga&i n seam#. Hristos este nedesp#r&it de omul suferind tot att pe ct este porunca dragostei de Dumnezeu nedesp#r&it# de porunca dragostei de aproapele. Mntuitorul nu Se desparte de cei pentru care a v#rsat Preacuratul S#u Snge, pentru care (i-a dat sfnta Sa via&#. El nu Se desparte nici acum de noi, mp#rt# indu-ne Trupul S#u i Sngele S#u prin Taina Sfintei mp#rt# anii, aducndu-ne prin aceasta n unire ct se poate de strns# cu Sine i preg#tindu-ne astfel s# ne ntlnim cu El cnd va veni a doua oar# ca s# ne judece. Aceast# Judecat# viitoare nu o s# fie pentru noi nfrico #toare dac#, dup# cuvntul Apostolului, ne vom judeca singuri f#r# cru&are i f#r# p#rtinire (v. l Cor. 11, 31) n via&a p#mnteasc#, dac# dup# fiecare p#cat ne vom poc#i a a cum cere con tiin&a, altfel spus dac# ne vom osndi singuri i, osndindu-ne, ne vom ndrepta, dac# ne vom spovedi i mp#rt# i mai des. nfricos#toarea Judecat# a lui Dumnezeu nu va mai fi att de nfrico #toare pentru noi dac# vom mplini neab#tut porunca Lui privitoare la dragostea de Dumnezeu i de aproapele. Atunci nici moartea nu ne va ngrozi. Ea va fi nu o pierdere, ci un c tig. Iar unirea cu Hristos dup# moarte va fi i mai deplin#, i mai dorit#. Amin. V. Mun$ii se topesc de la fa$a Ta Precum a fost n zilele lui Noe, a$a va fi $i venirea Fiului Omului; $i precum era n zilele cele mai nainte de potop: mncau, beau, se nsurau $i se m ritau, pn n ziua ntru care a intrat Noe n corabie, $i n-au $tiut pn cnd a venit potopul $i i-a luat pe to#i, a$a va fi $i venirea Fiului Omului (Mt. 24, 37-39). 34

Predici la Triod Totul va fi chiar ca n zilele lui Noe? Nu, nu chiar totul - dar Domnul a spus asta dorind s# ne arate c# a Doua Sa Venire va fi la fel de n#prasnic#, la fel de nea teptat# ca potopul: ca un tr#snet, ca un fulger ni Se va ar#ta Fiul Omului ntru slava Sa cu to&i ngerii S#i ca s# fac# Judecata Sa. De ce am zis c# nu va fi totul chiar ca n zilele lui Noe? Fiindc# Domnul a l#murit: ndat dup strmtorarea acelor zile, soarele se va ntuneca $i luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor c dea din cer $i puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va ar ta pe cer semnul Fiului Omului $i vor plnge toate neamurile p mntului $i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere $i slav mult (Mt. 24, 20-31). Iar acestei cumplite ar#t#ri a Lui i vor premerge groz#vii, nenorociri, fiindc# Se va scula neam peste neam $i mp r #ie peste mp r #ie, $i va fi foamete $i molim $i cutremure pe alocuri; dar toate acestea sunt nceputul durerilor (Mt. 24, 7-9). Atunci va fi strmtorare mare, cum n-a fost de la nceputul lumii pn acum $i nici nu va mai fi (Mt. 24, 21). n Apocalipsa Sfntului Ioan Teologul citim descrierea acelor groz#vii, acelor suferin&e crunte, de nedescris, care vor bntui pe p#mnt naintea celei de-a Doua Veniri a Domnului Iisus Hristos. (i atunci va r#suna deodat# glasul cel nfrico #tor al trmbi&ei arhanghelului, de care toat# lumea se va cutremura. Atunci se va mplini prezicerea Sfntului Proroc Isaia: O, de ai rupe cerurile $i Te-ai pogor! Mun#ii s-ar topi de fa#a Ta ca de foc, de fa#a Ta s-ar cutremura neamurile. Tu Te-ai mniat, fiindc am p c tuit, $i cum ne vom mntui? (Is. 64, 1-5). Atunci se vor mplini spusele Domnului Iisus Hristos: Amin, amin gr iesc vou , c vine ceasul $i acum este, cnd mor#ii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, $i care vor auzi vor nvia (In. 5, 25). Cum va avea loc asta, cum vor nvia cei mor&i? Vor nvia prin puterea lui Dumnezeu: prin voia Lui se vor deschide mormintele tuturor celor r#posa&i din veac, marea se va nvifora cumplit i va scoate nenum#ra&ii mor&i ascun i n ea. ntreg p#mntul se va acoperi de oase omene ti i va ncepe lucrul vestit de Dumnezeu n vedenie Sfntului Proroc lezechiel: Fost-a peste mine mna Domnului, $i m-a scos Duhul Domnului, $i m-a pus n mijlocul unui cmp, $i acela era plin de oase de oameni; $i m-a purtat mprejurul lor, $i iat , erau multe foarte pe fa#a cmpului, $i iat uscate foarte. 'i a zis c tre mine: Fiul omului! Oare vor nvia oasele acestea ? 'i am zis: Doamne! Doamne! Tu $tii acestea. 'i a zis c tre mine: Fiul omului! Proroce$te spre oasele acestea $i s le zici lor: Oase uscate, asculta#i cuvntul Domnului. Acestea zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iat , Eu voi aduce ntru voi duh de via# , $i voi da peste voi vine, $i voi pune peste voi carne, $i voi da ntru voi duhul Meu, $i ve#i nvia, $i ve#i cunoa$te c Eu sunt Domnul. 'i am prorocit precum mi-a poruncit mie Domnul, $i s-a f cut glas cnd am prorocit, $i iat cutremur s-a f cut, $i s-au apropiat oasele, fiecare os la ncheietura sa. 'i am v zut, $i iat cre$teau peste dnsele vine $i carne, $i se ntindea piele peste dnsele deasupra, $i duh nu era ntr-nsele. 'i a zis c tre mine: Proroce$te pentru duhul, proroce$te, fiul omului! 'i zi duhului: Acestea zice Domnul Dumnezeu: Din patru vnturi vino, duhule, $i sufl peste mor#ii ace$tia, $i s nvieze. 'i am prorocit precum mi-a poruncit mie Domnul, $i a intrat ntr-n$ii duhul, $i au nviat, $i au st tut pe picioarele lor mul#ime mult foarte. 'i a gr it Domnul c tre mine, zicnd: Fiul omului! Oasele acestea toat casa lui Israil este. Ace$tia zic: Uscatu-s-au oasele noastre, pierit-a n dejdea noastr $i ne-am stins. Pentru aceea, proroce$te $i zi: Acestea zice Domnul: Iat , Eu voi deschide mormnturile voastre, $i v voi scoate din mormnturile voastre, poporul Meu, $i v voi duce pe voi n p mntul lui Israil, $i ve#i cunoa$te c Eu sunt Domnul cnd voi deschide Eu mormnturile voastre ca s v scot pe voi din mormnturile voastre, poporul Meu. 'i voi da duhul Meu ntru voi, $i ve#i nvia, $i v voi pune pe p mntul vostru, $i ve#i cunoa$te c Eu sunt Domnul. Gr it-am, $i voi face, zice Domnul (lez. 37, 1-14). Domnul i-a spus n vedenie Sfntului Ioan Teologul: Iat , toate le fac noi (Apoc. 21, 5) - i El va face trupuri noi. Trupurile nu vor mai fi ca cele dinainte, ci de un soi cu nsu iri 35

Sfntul Luca al Crimeei necunoscute nou#, fiindc# se spune n Scriptur# c# vor fi trupuri duhovnice ti. Apostolul Pavel ne-a vestit despre cei ce vor fi vii n ziua nfrico #toare a Judec#&ii lui Hristos. El spune a a: Iat , tain zic vou : nu to#i vom adormi, dar to#i ne vom schimba ntr-o clipeal de ochi la trmbi#a cea de apoi: c ci trmbi#a va suna $i mor#ii vor nvia nestric cio$i, iar noi ne vom schimba - c ci se cuvine ca stric ciosul acesta (trupul) s se mbrace n nestric ciune muritorul acesta s se mbrace ntru nemurire (l Cor. 15, 51-53). Iar ziua Domnului va veni ca un fur, cnd cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arznd, se vor desface, $i p mntul $i lucrurile de pe el se vor mistui. Deci, dac acestea toate se vor desfiin#a, ct de mult vi se cuvine vou s umbla#i ntru via# sfnt $i cucernicie, a$teptnd $i gr bind venirea zilei Domnului, din pricina c reia cerurile, lund foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi! (2 Pt. 3, 10-12). Va avea loc o catastrof# mondial# de nedescris. ntreaga lume va fi nimicit# printr-un foc nfrico #tor, de un fel pe care noi nu-l tim - i atunci va veni ziua n care Domnul va face toate noi: un nou Ierusalim, un nou p#mnt, o nou# lume. Cumplita v#paie ce va cuprinde toate ca un ru de foc i va trage pe cei nvia&i departedeparte de p#mnt, care va arde, i va trage acolo unde se va desf# ura nfrico ata Judecat#, unde Se va ar#ta pe nori Dreptul Judec#tor, Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu to&i ngerii S#i. (i I se vor nf#&i a toate popoarele, to&i oamenii care au tr#it vreodat#. Se va l#sa un ntuneric nsp#imnt#tor, soarele se va ntuneca $i luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor c dea din cer $i puterile cerurilor se vor zgudui (v. Mt. 24, 29, 31) - dar n aceast# bezn# va str#luci o lumin# neobi nuit#, fiindc# pe cer se va ar#ta deodat# semnul Fiului Omului: Sfnta Cruce, a c#rei lumin# va fi nem#surat mai puternic# dect cea a lumin#torilor cere ti care vor fi atunci deja stin i. Atunci vor plnge toate neamurile p mntului $i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerurilor, cu putere $i slav mult (Mt. 24, 30). (i-L vor vedea toate popoarele pe Cel n Care mul&i nu au crezut, l vor vedea pe Domnul Iisus Hristos cei ce L-au r#stignit, l vor vedea to&i cei ce continu# s#-L r#stigneasc# i s# calce n picioare Sngele Lui nepre&uit, l vor vedea necredincio ii i se vor cutremura, va c#dea peste ei groaz# de nedescris, care-i va face s# se ascund# n pe teri i n rpe i s# se roage ca mun&ii s# cad# peste ei i s#-i ascund# de mnia Mielului. Nimic nu-i va ascunde ns#, fiindc# ve nic# este dreptatea dumnezeiasc#, neasemuit de mare i des#vr it#, i nimeni nu o poate c#lca f#r# s# fie pedepsit; i aceast# dreptate, care a fost c#lcat# att de des pe p#mntul nostru p#c#tos, va str#luci n ntreaga lume. Atunci va veni bucurie mare pentru cei ce toat# viata au fl#mnzit i au nsetat de dreptate f#r# s-o afle n jurul lor. Ei vor prinde curaj i vor n#l&a capetele, fiindc# r#scump#rarea lor se va apropia (v. Lc. 21, 28). Cu mare bucurie, cu s#ltare de nedescris vor nvia to&i drep&ii. Cu fric# i cutremur, cu groaz# neasemuit# vor nvia to&i cei ce au c#lcat Sngele lui Hristos, care nu au crezut n El i care n toate vremurile au fost foarte mul&i la num#r - fiindc# nc# din vechime Iisus, fiul lui Sirah2, arat# felul n care gndeau ei: ntmpl tor ne na$tem, $i dup ce murim e ca $i cum nam fi fost... $i duhul se va v rsa ca aerul cel moale (n&. Sol. 2, 2). Nu, nu se va v#rsa ca aerul duhul lor, nu va fi ca i cum n-ar fi fost, ci se vor nf#&i a Cumplitului Judec#tor. Domnul Atot&iitorul i va desp#r&i pe drep&i de cei nedrep&i, pe unii i va pune de-a dreapta Sa, iar pe ceilal&i de-a stnga, i va rosti cuvintele pe care le-a&i auzit n pericopa evanghelic# de ast#zi. El i va ndrept#&i pe cei care au f#cut binele, care au slujit celor neferici&i i suferinzi, i i va osndi, i va trimite n chinul ve nic pe cei ce n-au fost niciodat# milostivi fa&# de nimeni. Este nespus de nsemnat lucrul pe care ni l-a descoperit Domnul cu privire la nfrico ata Judecat#: doar pentru faptele milostivirii sau pentru lipsa lor deplin# i va judeca El pe oameni. Despre altceva nu-i va ntreba, ci va judeca dup# cum am avut sau nu mpreun#2

Citatul este de fapt din n elepciunea lui Solomon (n. tr.).

36

Predici la Triod p#timire, mil#, dragoste fa&# de aproapele - i aceasta va fi ndeajuns, fiindc# dragostea este plinirea a toat# legea lui Hristos, iar lipsa dragostei este c#lcarea acestei legi. S# ne smintim, oare, de faptul c# oamenii lipsi&i de dragoste vor merge n chinul ve nic? Nu, fiindc# singuri s-au osndit la acest chin. Chiar dac# Hristos nici n-ar fi rostit nfrico #toarea Sa hot#rre, ei tot s-ar fi osndit singuri la asta. n stihirile duminicii de ast#zi a&i auzit c# atunci cnd va ncepe Judecata, se vor deschide c#r&ile n care este scris ce a f#cut fiecare dintre noi. Aceste c#r&i simbolizeaz# ceea ce este ntip#rit, f#r# a se putea terge, n con tiin&a omului. Deodat# i se va perinda prin fa&#, ntr-o clipit#, ntreaga via&# care a trecut, i va aminti pn# n cele mai mici am#nunte orice cuvnt i fapt# rea, orice gnd necuvios - i le va aminti i se va ngrozi. Oameni care au fost la un pas de moarte - care, de pild#, se necau i au fost salva&i pe nea teptate, sau care aproape c# au nimerit sub ro&ile trenului - povesteau c# n cumplita clip# de a teptare a sfr itului li se perinda prin fa&# ntreaga lor via&#, ncepnd cu frageda copil#rie. Asta se poate numai fiindc# tot ce este f#cut, spus, gndit de noi se ntip#re te pe veci n duhul nostru, f#r# a se putea terge. Duhul p#streaz# aceste ntip#riri, i cnd va fi eliberat de leg#turile trupului, cnd trupul va deveni duhovnicesc, el va descoperi ochilor duhovnice ti ai omului tot ce s-a ntmplat de-a lungul vie&ii sale. Aceasta va fi nfrico ata Judecat# pe care omul o va face singur asupra sa. Propriu lui duh, propria lui con tiin&# l vor osndi. Ca atare, este foarte drept i corect ca to&i cei ce au f#cut r#ul s# fie da&i chinurilor ve nice mpreun# cu diavolul i cu ngerii lui, care s-au lep#dat de bine i au devenit chintesen&# a r#ului. n ve nic#, nesfr it# mp#rt# ire cu ei vor tr#i r#stignitorii lui Hristos. n aceast# mp#rt# ire, r#utatea i mpietrirea lor vor cre te f#r# margini. Tocmai n asta va consta nesfr ita lor chinuire. Iat# ce trebuie s# tim, n ce trebuie s# credem necondi&ionat, deoarece chiar a a se va petrece totul. A a a spus Hristos, a a au spus sfin&ii Lui apostoli, a a au spus prorocii Lui, iar ei nu pot min&i. (i atunci, ce s# facem noi, care avem n fa&a ochilor min&ii priveli tea nfrico #toare a Judec#&ii? La ntrebarea aceasta voi r#spunde folosindu-m# de cuvintele Sfntului Apostol Petru: Drept aceea, iubi#ilor, a$teptnd acestea, srgui#i-v s fi#i afla#i de El n pace, f r prihan $i f r vin , $i ndelunga r bdare a Domnului nostru socoti#i-o drept mntuire (2 Pt. 3, 14-15). S# ne ngrijim dinainte ca nfrico #toarea Judecat# s# fie pentru noi nu groz#vie de nendurat, ci bucurie. S# tr#im n a a fel ca nfrico #toarea Judecat# i trmbi&a arhanghelului s# nu ne sperie, ci s# ne aduc# mare bucurie, i s# cnt#m cntare Judec#torului Ve nic, Drept, Care va da fiec#ruia dup# faptele sale. Amin. 1957 VI. Drep$ii se vor bucura, iar p!c!to%ii se vor tngui Precum fulgerul iese de la r s rit $i se arat pn la apus, a$a va fi $i venirea Fiului Omului, c unde va fi strvul, acolo se vor aduna vulturii (Mt. 24, 27-28). Despre care strv este vorba aici? Despre strvul omenirii, care pn# la urm# se va mpotmoli negre it n p#cate i necredin&#, fiind n ochii lui Dumnezeu ca un hoit care putreze te. Va veni vremea cea cumplit# despre care Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Fiul Omului, cnd va veni, va g si, oare, credin# pe p mnt? (Lc. 18, 8). Despre aceast# vreme a prorocit i Sfntul Apostol Pavel n Epistola c#tre Timotei: 'i s $tii c n zilele din urm vor veni vremuri grele - c vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de argin#i, l ud ro$i, trufa$i, hulitori, neascult tori de p rin#i, nemul#umitori, f r cucernicie, lipsi#i de dragoste, nendupleca#i, clevetitori, nenfrna#i, cruzi, neiubitori de bine, tr d tori, necuviincio$i, ngmfa#i, iubitori de desf t ri mai mult dect iubitori de Dumnezeu (2 Tim. 3, 1-4). 37

Sfntul Luca al Crimeei Cnd toate acestea se vor mplini i omenirea va deveni ca un strv, se vor aduna vulturii. Care vulturi? Nu este vorba de p#s#ri: ngerii r#zbun#tori se vor aduna la acest hoit al omenirii. n acea zi nfrico #toare, la glasul trmbi&ei arhanghelului to&i mor&ii vor nvia i se vor nf#&i a la nfrico #toarea Judecat# a lui Hristos. Cum se vor nf#&i a, unde se vor nf#&i a, c# doar vor fi milioane f#r# num#r? P#mntul ntreg nu i-ar putea cuprinde. Nu pe p#mnt va fi aceast# Judecat# nfrico #toare, fiindc# pe p#mnt i n tot universul se va petrece atunci o catastrof# cumplit#, pe care nici nu ne-o putem nchipui: tot universul va fi nimicit, va arde, va pieri n fl#c#ri. Mun&ii se vor mi ca din loc, insulele vor disp#rea, va avea loc un cutremur nemaiv#zut. (i dac# necredincio ii vor vrea n acea zi s# scape, dac# vor striga mun&ilor: C#de&i peste noi i dealurilor: Acoperi&i-ne (v. Lc. 23, 30), nu vor avea unde s# fug#. Nici un fel de pe teri nu-i vor ad#posti, fiindc# totul va fi nimicit. Va fi ceea ce a prezis demult prorocul Daniel. El scrie lucruri uimitoare. Uimitor e i faptul c# nc# din vechime Dumnezeu a descoperit oamenilor cum se va ncheia existen&a universului i a neamului omenesc n starea lor de acum. Am privit pn cnd au fost a$ezate scaune, $i S-a a$ezat Cel Vechi de zile; mbr c mintea Lui era alb ca z pada, iar p rul capului S u curat ca lna; tronul S u fl c ri de foc, iar ro#ile lui - foc arz tor. Un ru de foc se v rsa $i ie$ea din el; mii de mii i slujeau $i miriade de miriade st teau naintea Lui. Judec torul S-a a$ezat $i au fost deschise c r#ile (Dan. 7, 9-10) - c#r&ile n care sunt nscrise toate faptele oamenilor. Care sunt c#r&ile acestea? Binen&eles, nu c#r&i scrise, de care Dumnezeu, Cel Netrupesc i Atot tiutor, nu are nevoie, ci c#r&ile con tiin&ei fiec#rui om, fiindc# n acea zi nfrico #toare a Judec#&ii se vor deschide c#r&ile con tiin&elor, i fiecare i va aminti deodat#, pn# n cele mai mici am#nunte, tot ce a f#cut n fiecare zi a vie&ii sale; va vedea cu groaz# toat# p#c#to enia cumplit# a sufletului s#u, i va aminti toate faptele sale rele, toate cuvintele p#c#toase pe care le-a rostit limba sa. Atunci se va ar#ta pe cer semnul Fiului Omului. Care semn? Semnul cel luminat al Crucii lui Hristos. Atunci se va ar ta pe cer semnul Fiului Omului $i vor plnge toate neamurile p mntului $i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere $i slav mult (Mt. 24, 30-31). Vor fi aduna&i to&i cei cura&i i drep&i, pentru care aceast# zi nu va fi groaznic#, nfrico #toare, ci va fi zi de mare bucurie: ace tia l vor ntmpina pe Domnul cu mare bucurie, nu cu frica animalic# de care vor fi plini cei a eza&i de Domnul Iisus Hristos de-a stnga. Ce se va ntmpla cu neferici&ii a eza&i de-a stnga? Va fi plngere mare, care va umple ntreaga lume. Vor curge ruri i m#ri de lacrimi. Scr nirea din&ilor va fi ca tunetul, fiindc# - to&i vor vedea semnul Fiului Omului, fiindc# to&i l vor vedea pe Judec#torul lumii, al C#rui nume l-au necinstit, n Care n-au crezut - l vor vedea i se vor cutremura, l vor vedea i vor striga cu jale, l vor vedea i vor plnge cu lacrimi de snge, l vor vedea i vor scr ni din din&i, l vor vedea i i vor smulge p#rul din cap, se vor bate n piept, l vor vedea pe Domnul Iisus Hristos ca Judec#tor al lumii arhiereii Ana i Caiafa, care L-au r#stignit, l va vedea Pilat, l vor vedea osta ii care au b#tut piroane n minile i picioarele Lui. l va vedea osta ul ce I-a str#puns cu lancea inima, l vor vedea i va c#dea peste ei groaz# de nedescris. Irod l va vedea pe nainte-Merg#torul Ioan, c#ruia el i-a t#iat capul, stnd lng# Domnul Iisus. mp#ra&ii romani, care i-au prigonit cumplit pe cre tini, vor vedea nenum#ratele cete ale mucenicilor mpurpura&i de snge, pe care ei i-au chinuit pentru credin&a n Domnul Iisus Hristos, pentru cuvntul lui Hristos. mp#ratul Iulian Apostatul l va vedea n lumina dumnezeiasc# i n cumplita Lui m#rire pe Judec#torul Atotputernic, al C#rui nume a vrut s#-l tearg# din amintirea lumii ca s# statorniceasc# n locul ei pomenirea dumnezeilor s#i mincino i. Uria ele cete ale curvarilor i curvelor vor vedea cetele luminoase ale feciorelnicilor, n fruntea c#rora va fi Sfntul Ioan Teologul - cete de oameni n haine albe, avnd pe cap 38

Predici la Triod cununi de lumin#; le vor vedea, vor pricepe murd#ria sufletului i inimii lor i vor c#dea ntr-o dezn#dejde nem#rginit#. Preacurvarii i vor vedea so&iile i so&ii, pe care i-au r#nit att de adnc. Tlharii i vor vedea pe cei pe care i-au ucis; ho&ii i vor vedea pe s#rmanii c#rora le-au luat ultimul b#nu&, vor pricepe suferin&ele pe care le-au pricinuit, vor vedea ct de mult a dec#zut vrednicia lor omeneasc#. Cei r#i de gur# i vor vedea pe oamenii ce i-au p#zit cur#&ia limbii, i vor vedea mbr#ca&i n haine albe pe marii nevoitori, ce s-au luptat ntotdeauna cu limba lor, i vor vedea pe sfin&i, din ale c#ror guri ie eau numai cuvinte harice i niciodat# cuvinte rele, blesteme i minciuni. Vor vedea toate acestea clevetitorii, i focul iadului le va aprinde limbile. (i va ncepe Judecata, aspr# i dreapt#, i se va mplini ceea ce ne-a spus Iisus Hristos: Ferici#i cei ce fl mnzesc $i nsetoseaz de dreptate, c aceia se vor s tura (Mt. 5, 6). Cum poate omul s# tr#iasc# f#r# dreptate? Inima curat# n#zuie te c#tre dreptate. Ct de nesuferit# i-e nedreptatea, ct de mult o chinuie nedreptatea! Iar dac# pe noi, care suntem plini de nedreptate, ne chinuie att de mult nedreptatea lumii, ce s# mai spunem de Dumnezeu, Care a privit mii de ani groz#viile nedrept#&ii omene ti?! Dac# inima noastr# nu poate r#bda ca r#uf#c#torii plini de neomenie s# r#mn# nepedepsi&i, oare Dreptul Dumnezeu nu cere aceast# nfrico at# Judecat#? (i va fi, va fi Judecat#, fiindc# dreptatea trebuie s# triumfe neap#rat, i dup# nimicirea lumii prin foc totul va fi f#cut din nou (Apoc. 21, 5). Vom tr#i ntr-o lume nou#, unde va locui dreptatea, sfnta i ve nica dreptate, unde nu va fi nici o minciun# i r#utate, unde nu va mai fi nici moarte. Pe mul&i obraznici i nemul&ume te ideea acestei Judec#&i. Cum a a, spun ei, pentru micile noastre p#cate lume ti s# fim osndi&i la chinuri ve nice? Unde este dreptatea? Tocmai aici se vede marea dreptate dumnezeiasc#: p#c#to ii s-au osndit singuri la chinuri ve nice neiubindu-L pe Domnul i F#c#torul lor, nepunnd ca lege a vie&ii lor poruncile Lui: fie c# L-au urt, la fel ca fariseii, c#rturarii i arhiereii, fie c# au fost cu des#vr ire nep#s#tori fa&# de El i r#stignirea Fiului lui Dumnezeu nu i-a mi cat deloc. Mul&i au ales nu calea dragostei, ci calea mbog#&irii, calea l#comiei de averi, a slujirii trupului, a slujirii diavolului - fiindc# de la diavol sunt patimile i poftele noastre. Ei bine, dac# a&i ales de bun#voie calea slujirii diavolului, calea r#ului i a urii, merge&i n focul ve nic, la diavol, unde-i temeiul r#ului, al urii i al nedrept#&ii. Chinul lor ve nic va sta n faptul c# r#utatea lor va spori tot mai mult, tinznd spre r#utatea diavolului. A adar, oare nu s-au osndit singuri la aceste chinuri? (i oare nu e drept ca to&i cei cura&i cu inima i drep&i s# primeasc# r#splata bucuriei ve nice, a bucuriei mp#rt# irii cu nsu i Dumnezeu, cu Tat#l i cu Fiul i cu Sfntul Duh ntru mp#r#&ia lui Dumnezeu? Iat#, v-am descris ziua cea nfrico #toare ca s# v# cutremura&i, ca s# pricepe&i i s# cunoa te&i c# doar prin sfnta poc#in&# ne putem terge p#catele f#r# num#r. V-am vorbit despre asta fiindc# mine ncepe Postul Mare - vreme de poc#in&# i mntuire. Deci, aminti&iv# acest lucru i ncepe&i, cu ajutorul ngerului p#zitor, calea poc#in&ei voastre. Amin.

39

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvinte n Duminica L #satului sec de brnz#


I. Despre post Mine ncepe Postul Mare. Ei bine, ce este postul? Pentru ce a fost el rnduit? Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit nu o dat# despre post. n timpul vie&ii Lui p#mnte ti, ucenicii Lui n-au postit, iar cnd c#rturarii i fariseii au nceput s#-i mustre pentru asta pe ei i pe nsu i Domnul Iisus Hristos, El le-a r#spuns: Pute#i, oare, s face#i pe fiii nun#ii s posteasc ct timp Mirele este cu ei? (Lc. 5, 34). Ct timp a fost cu apostolii nsu i Domnul Iisus Hristos, Dumnezeiescul Mire al Bisericii Sale, bucuria le umplea inima i, binen&eles, n-aveau nevoie s# posteasc#. Domnul a ad#ugat ns# c# vor veni zile cnd Mirele va fi luat de la ei, i atunci vor posti. Astfel, El le-a poruncit s# posteasc# n anumite zile. n pericopa evanghelic# de ast#zi a&i auzit cuvintele Domnului privitoare la faptul c# trebuie s# postim. El ne-a prevenit ca nu cumva s# postim ca fariseii i c#rturarii, pentru care era important numai s# par# postitori, drept care f#ceau o fa&# mohort# i mbr#cau haine de doliu. Domnul Iisus Hristos ne porunce te s# ne purt#m cu totul altfel n vremea postului: s# postim cu fe&e vesele, pline de bucurie, ca ascunznd postirea noastr# de ochii oamenilor s# postim naintea lui Dumnezeu, Care, v#znd taina inimii noastre pline de evlavie i de frica Lui, ne va r#spl#ti la ar#tare (v. Mt. 6, 16-18). Iar cei care postesc doar de ochii lumii i-au primit deja r#splata prin cinstirea pe care le-o arat# oamenii. Aceste pilde sunt ndeajuns ca s# v# ncredin&a&i de sfin&enia postului, de faptul c# el a fost poruncit de c#tre nsu i Domnul Iisus Hristos, drept care trebuie s# avem mare evlavie fa&# de post, mare luare-aminte i cinstire adnc#. Postul trebuie s# fie pentru noi un lucru extrem de important. Ct de greu este cnd vezi c# poporul nostru nu mai are aproape nici o idee despre post, c# aproape n-au mai r#mas oameni care &in posturile. Cei ce postesc sunt batjocori&i, sunt numi&i f#&arnici. S# ne gndim: a a era pe timpuri n &ara noastr#? Postea ntreg poporul, ncepnd cu &arul - i &ineau nu numai Postul Mare, ci i toate celelalte posturi, miercurile i vinerile. Copiii mirenilor erau educa&i n frica lui Dumnezeu, n adnc respect fa&# de toate regulile Bisericii, inclusiv fa&# de cea privitoare la post. Ei se p#trundeau din copil#rie de adnc# cinstire fa&# de post i socoteau c# este un p#cat greu c#lcarea lui. (i era cucernic poporul rus - iar acum ct de pu&in a mai r#mas din vechea cucernicie! Ca atare, datoria mea este s# v# amintesc marea sfin&enie a postului, s# v# l#muresc de ce este nevoie de el - fiindc# oamenii u uratici spun deseori: Dar nu-i totuna ce mnc#m, ce, prin mncare trebuie s# pl#cem lui Dumnezeu?, i dispre&uiesc postul. Dar dac# nsu i Domnul Iisus Hristos ne-a l#sat rnduiala postului, nseamn# c# el este un lucru foarte nsemnat, indispensabil - i cel care dispre&uie te postul, care nu d# dou# parale pe el, dispre&uie te cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ca s# n&elegem mai bine toat# nsemn#tatea postului, trebuie s# l#murim pentru nceput care e scopul lui. Postul ne nva&# s# ne nfrn#m. Prin post ne obi nuim s# ne nfrn#m poftele pntecelui, s# c#lc#m n picioare poftele rele ale trupului, care se str#duiesc ntotdeauna s# aib# ntietate asupra duhului, ncercnd s# n#bu e orice n#zuin&# duhovniceasc#, supunnd voin&a cuget#rii sale. Trupul nu ne duce la bine: el e izvorul celor mai multe p#cate i sminteli, n s#vr irea lucrurilor care plac trupului se afl# esen&a majorit#&ii p#catelor - i dac# noi, con tientiznd lucrul acesta, ne silim trupul s# posteasc#, dac# l lipsim de mnc#ruri gustoase i 40

Predici la Triod mbel ugate, dac# ne mul&umim cu strictul necesar, prin asta c tig#m o victorie asupra lui, ndep#rt#m ceea ce ne mpiedic#m s# ducem o via&# duhovniceasc#, d#m libertate duhului, l narip#m n n#zuin&a lui spre tot ce este sfnt, ceresc, nalt. Sarcina noastr# e s# ne nfrn#m de la toate patimile i poftele rele, de la tot ce este r#u, de la tot ce aduce v#t#mare aproapelui, de la orice lucru pe care ni-1 dicteaz# egoismul i adorarea de sine. A adar, trebuie s# ne educ#m voin&a n a a fel ca ea s# fie ndreptat# spre lupta cu patimile, ca toate dorin&ele noastre s# n#zuiasc# nu c#tre satisfacerea imboldurilor trupului, ci c#tre cele de sus, c#tre cele cere ti, ca s# avem sus inimile, ca s# tr#im ntotdeauna cu gndul la Dumnezeu, la poruncile lui Hristos. n acest scop, trebuie s# educ#m n noi deprinderea nfrn#rii, fiindc# ti&i c# la orice scop dificil se ajunge pe calea antrenamentului de lung# durat#. Adev#rul acesta este valabil pentru orice munc#, att intelectual# ct i fizic#. Scopurile mari se ating doar cu silin&# mare. Ca atare, trebuie s# n&elegem c# i scopul att de nalt al nfrn#rii trupului nostru, al luptei cu patimile, cere exersare constant#, lupt# permanent#. Postul este tocmai o astfel de coal# a nfrn#rii. Omul obi nuit cu postul, care &ine toate posturile, mai ales cnd a postit toat# via&a, cum f#ceau marii nevoitori, cap#t# o putere uria # n lupta cu toate ispitele, nva&# s# se nfrneze de la tot p#catul. Aici este nsemn#tatea de temelie a postului. Dar postul, mai ales Postul Mare, are i o alt# nsemn#tate, fiindc# este vreme de poc#in&#, de m#rturisire, vreme pentru Sfnta mp#rt# ire, i ca atare trebuie s# petrecem aceast# vreme n aducere-aminte necontenit# de p#cate i de nevoia spovedaniei. (i dac# vom posti, ns# i nfrnarea de la mncare ne va aduce mereu aminte de acest fapt. Cnd te a ezi la mas# i ncepi s# m#nnci gustarea s#r#c#cioas#, &i aminte ti de ce ai nevoie s# faci asta: fiindc# suntem ap#sa&i de p#cate i n vederea marelui Praznic trebuie s# ne cur#&im de ele i de tot r#ul, ca n Luminata Zi a Pa tilor s# ne nf#&i #m lui Dumnezeu cura&i, ndrept#&i&i, poc#i&i pn# n adnc. Vede&i ce mare este i aceast# nsemn#tate a postului? Doar oamenii strica&i i nechibzui&i dispre&uiesc postul. Din p#cate, copiii genera&iei noastre sunt ns# educa&i ntr-o deplin# necunoa tere a postului, nu sunt deprin i cu el, nu- i pleac# micu&ele capete de copil n fa&a poruncilor Bisericii. Ar trebui ca ei s# se nve&e cu postul de la cea mai fraged# vrst# cu putin&#, ca s# creasc# o nou# genera&ie de cre tini, care s# fie cu totul altfel dect acest tineret desfrnat i ateu care ne nconjoar#. Este nevoie ca copiii cre tinilor s# lumineze ca ni te stele curate n aceast# societate p#c#toas#, care calc# n picioare Sngele lui Hristos. P#trunde&i-v# de sfntul gnd al nsemn#t#&ii postului i al educ#rii copiilor vo tri n p#zire neab#tut# a lui. nainte de a vorbi despre post, Domnul Iisus Hristos ne-a spus i prima condi&ie ca postul s# ne fie spre mntuire: De nu ve#i ierta oamenilor gre$elile lor, nici Tat l vostru nu v va ierta gre$elile voastre (Mt. 6, 15). V# mai amintesc i pilda mp#ratului care a hot#rt s# ncheie socotelile cu to&i datornicii s#i. I s-a nf#&i at un om care i era dator cu o sum# uria # de bani. Dat fiind c# nu avea de unde s#-i napoieze, mp#ratul a poruncit s# fie vndut el nsu i, mpreun# cu so&ia, copiii i toat# averea lui, pentru acoperirea datoriei. Atunci, datornicul a nceput s#-l roage pe mp#rat s# mai rabde, promi&nd c# n timp va pl#ti tot. F#cndu-i-se mil# de el, mp#ratul i-a iertat datoria n ntregime. Ce crede&i c# s-a ntmplat? ndat# ce omul cu pricina a ie it de la mp#rat, s-a ntlnit cu cineva care i era lui dator cu o sum# nensemnat#. A nceput s# pretind# plata nentrziat# a datoriei i, nh#&ndu-l, a nceput s# l sugrume. V#znd asta, slugile mp#r#te ti s-au tulburat foarte tare i au povestit totul mp#ratului. Acesta a poruncit ca datornicul s#u s# fie chemat i i-a zis: Slug viclean ! Toat datoria aceea #i-am iertat-o, fiindc m-ai rugat. Nu se c dea, oare, ca $i tu s ai mil de cel mpreun slug cu tine, precum $i eu am avut mil de tine? 'i l-a dat pe mna chinuitorilor, pn ce va pl ti toat datoria (Mt. 18, 32-34).

41

Sfntul Luca al Crimeei Oare nu era drept s# fac# a a? Domnul ne-a poruncit s# iert#m aproapelui gre elile fa&# de noi, dac# vrem s# primim iertare de la Dumnezeu. De asemenea, Domnul Iisus Hristos ne-a nv#&at s# ne rug#m lui Dumnezeu prin cuvintele urm#toare: 'i ne iart nou gre$elile noastre, precum $i noi iert m gre$i#ilor no$tri (Mt. 6, 12). A adar, ierta&i-i pe to&i cei care sunt vinova&i fa&# de voi, care v-au f#cut s# suferi&i, care v-au r#nit orgoliul. Aceasta este condi&ia dinti i de temelie pentru a pune nceput postului. Doar cnd i vom ierta pe to&i vom putea ncepe postul i marea tain# a poc#in&ei. Dar oamenilor, de multe ori, le este greu s# ierte. Cu ct# greutate se r#suce te limba ca s# spun# ni te cuvinte att de simple: Iart#-m#, fratele meu!, de parc# o leag# cineva! De legat i-o leag# chiar diavolul, i de asta ne e att de greu s# spunem cuvintele acestea simple. Dar fiecare om care a biruit m#car o dat# piedica aceasta, care a spus pentru prima dat#: Iart#-m#, simte cum se schimb# f#r# ntrziere inima sa, simte n ea ndat# o bucurie lin#. A iertat, iar Domnul i-a dat bucurie i pace n suflet. A doua oar# este deja mult mai u or s# spun#: Iart#-m#, iar a treia oar# foarte u or. (i omul se nva&# s# cear# iertare cu u urin&# i repede, i i se duce ap#sarea de pe inim#, i nu mai zace pe ea piatra du m#niei, i n locul urii n inima lui se s#l# luie te sfnta dragoste. Pentru monahi, cuvntul iart#-m# e cel mai nsemnat, cea mai mare obliga&ie. B#trnii duhovnice ti, c#rora li se ncredin&au monahii spre a-i c#l#uzi n via&a duhovniceasc#, i nv#&au n primul rnd s# r#spund# cu acest cuvnt la orice mustrare li s-ar fi f#cut, f#cnd totodat# o plec#ciune adnc# celui care i-ar fi mustrat. Au fost i oameni uimitori, care rosteau acest cuvnt chiar i atunci cnd asupra lor c#deau cele mai ru inoase i nedrepte nvinuiri. Erau monahi nvinui&i de curvie, care nu se dezvinov#&eau i nu r#spundeau la acele clevetiri murdare, ci doar le r#spundeau: Iart#-m# cu smerenie celor care i asupreau. Dup# aceea, timp de mul&i ani tr#iau nfiera&i cu numele de curvar, i deseori doar nainte de ie irea din aceast# via&# Domnul v#dea nevinov#&ia lor, i se cutremurau inimile celor care i socotiser# p#c#to i. Iat# ct de mare este puterea sfintei iert#ri. A adar, s# ncepem postul iertnd pe to&i gre i&ii no tri: pe to&i cei care ne-au jignit, care ne-au f#cut daune, care ne-au am#rt cu ceva. (i n timpul postului s# mplinim fa&# de to&i vr#jma ii no tri porunca Sfntului Apostol Pavel pe care am auzit-o n Apostolul de ast#zi: Nim nui cu nimic s nu fi#i datori, dect cu iubirea unuia fa# de cel lalt - c cel care iube$te pe aproapele a mplinit legea; fiindc poruncile: S nu s vr$e$ti preacurvie, s nu ucizi, s nu furi, s nu m rturise$ti strmb, s nu pofte$ti $i orice alt porunc ar mai fi se cuprind n acest cuvnt: s iube$ti pe aproapele t u ca pe tine nsu#i. Iubirea nu face r u aproapelui; iubirea este deci mplinirea legii - $i aceasta, fiindc $ti#i n ce timp ne g sim, c ci este chiar ceasul s v trezi#i din somn (Rom. 13, 8-11). A venit vremea s# ne trezim din somnul nostru nesfr it, n care nu ne gndim la Dumnezeu, c ci acum mntuirea este mai aproape de noi dect atunci cnd am crezut (Rom. 13, 11). Acum, dup# ce a trecut oarecare vreme n care am slujit Domnului, mntuirea e mai aproape de noi dect atunci cnd de-abia p# isem pe calea vie&ii cre tine ti. Noaptea e pe sfr ite, iar ziua s-a apropiat (Rom. 13, 12). A trecut noaptea cnd tr#iam n bezna de nep#truns a necunoa terii lui Dumnezeu, n mndrie i egoism. Ziua poc#in&ei s-a apropiat. S lep d m, dar, lucrurile ntunericului $i s ne mbr c m cu armele luminii; s umbl m cuviincios, ca ziua, nu n ospe#e $i n be#ii, nu n desfrn ri $i n fapte de ru$ine, nu n ceart $i pizm , ci mbr ca#i-v n Domnul Iisus Hristos, $i grija de trup nu o face#i spre pofte (v. Rom. 13, 12-14). Tocmai asta ne nva&# Marele Post. Amin. 18 martie 1945

42

Predici la Triod

II. Despre f!$!rnicie Mine purcedem pe marea cale a poc#in&ei i mntuirii, pe calea Postului Mare. nsu i Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos ne nva&# cum trebuie s# postim: Cnd posti#i, nu fi#i tri$ti ca f #arnicii, c ei $i smolesc fe#ele ca s se arate oamenilor c postesc. Adev rat gr iesc vou : $i-au luat plata lor (Mt. 6, 16). Domnul nostru Iisus Hristos ne-a poruncit, de asemenea, s# fugim de f#&#rnicie nu numai cnd postim, ci i cnd facem milostenie: Lua#i aminte ca faptele drept #ii voastre s nu le face#i naintea oamenilor, ca s fi#i v zu#i de ei, altfel nu ve#i avea plat de la Tat l vostru Cel din ceruri. Deci, cnd faci milostenie, nu trmbi#a naintea ta, cum fac f #arnicii n sinagogi $i pe uli#e, ca s fie sl vi#i de oameni; adev rat gr iesc vou : $i-au luat plata lor. Tu ns , cnd faci milostenie, s nu $tie stnga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta s fie ntrascuns, $i Tat l t u, Care vede ntr-ascuns, va r spl ti #ie (Mt. 6, 1-4). Ct de nsemnate sunt aceste cuvinte ale Domnului! Ct de important este s# nu pierdem r#splata de la Dumnezeu pentru faptele noastre bune! Vede&i, El spune c# dac# s#vr im cu f#&#rnicie aceste fapte bune, ne-am primit deja plata de la oameni, iar de la Dumnezeu nu mai avem ce plat# s# a tept#m. Am preferat plata de nimic care e slava de la oameni? Am lep#dat plata ve nic#, plata cea mai mare: slava de la Tat#l Ceresc. Domnul a vorbit mult despre f#&#rnicie, n nfrico #toarea Sa cuvntare n care-i nfiereaz# pe c#rturari i pe farisei, El le spune de multe ori: Vai vou , c rturarilor $i fariseilor f #arnici (v. Mt. 23, 13-29), vestind ca va fi vai de to&i f#&arnicii. F#&arnicii nici pentru p#rutele lor fapte bune nu vor primi de la Dumnezeu plat#. Dac# Domnul vorbe te cu atta st#ruin&# despre v#t#marea i pierzania aduse de f#&#rnicie, nseamn# c# trebuie s# cuget#m: ce este f#&#rnicia, de unde vine ea, unde i are r#d#cinile i care i sunt formele? Formele ei sunt foarte diferite. O pild# a celei mai cumplite, mai pierz#toare f#&#rnicii, a f#&#rniciei de treapt# diavoleasc#, e s#rutarea tr#d#toare dat# Domnului Iisus Hristos de c#tre Iuda n gr#dina Ghetsimani. Acea s#rutare n-a fost o m#rturie a dragostei, ci semn pentru str#jerii pe care-i adusese acolo ca s# l aresteze pe Hristos. Ce poate fi mai cumplit dect aceast# f#&#rnicie? S#rutul Iudei a devenit simbolul tr#d#rii, f#&#rniciei, al celei mai mari josnicii i nemernicii omene ti. n Sfnta Scriptur# putem g#si i alte exemple de f#&#rnicie. S# v# povestesc despre unul dintre ele. mp#ratul David avea o c#petenie de oaste, un general ce se numea Ioav, iar Saul - vr#jma ul lui, care voia s# l omoare - o alt# c#petenie numit# Avenir, care dup# moartea lui Saul s-a supus lui David i a fost primit de el. Blnd fiind, David l-a iertat, ns# Ioav, care era plin de r#utate, nu a putut s#-l ierte, i odat#, cnd s-a ntlnit cu Avenir, l-a tras spre sine ca i cum ar fi vrut s# l s#rute prietene te, i n timp ce-l s#ruta i-a nfipt un pumnal n pntece. Acestea sunt exemple ale f#&#rniciei celei mai mari, ns# f#&#rnicia cunoa te numeroase trepte: este i f#&#rnicie foarte fin#, pe care foarte greu o bagi de seam#. Cu to&i suntem supu i, mai mult sau mai pu&in, acestei boli suflete ti, cu to&ii ne str#duim s# p#rem oamenilor mai buni dect suntem de fapt, i mul&i dintre noi arat# o masc# de cucernicie f#r# s# aib# cucernicia n suflet. Domnul Iisus Hristos i-a comparat pe farisei cu ni te morminte ngrijite pe dinafar#, ns# pline pe din#untru cu oase moarte (v. Mt. 23, 27), iar Sfin&ii P#rin&i cu un m#r ro u i frumos la vedere, ns# pe din#untru ros de viermi cu des#vr ire. Ct de exact# compara&ie! n sufletul f#&arnicului nu este bun#tate adev#rat#, nu este dragoste adev#rat#, ns# pe dinafar# el pare i bun, i evlavios. Iat# c# Domnul ne previne cu privire la aceast# nenorocit# f#&#rnicie. El cere ca n toate faptele noastre bune s# nu fie amestecat# deloc f#&#rnicia. 43

Sfntul Luca al Crimeei Dar cum s# mplinim aceast# porunc# a lui Hristos? Ei bine, pentru asta trebuie s# cunoa tem pricinile i r#d#cinile f#&#rniciei. Exist# patima slavei de arte, a dorin&ei nes#turate de slav#, de laud# i ncuviin&are din partea oamenilor. De aceast# patim# suferim cu to&ii: tuturor ne place s# fim l#uda&i, to&i n#zuim spre slava de la oameni. Dar, oare, trebuie s# n#zuim spre ea? Ct face slava de la oameni? De ce alearg# oamenii dup# ncuviin&area gloatei, silindu-se n fel i chip s# fie ridica&i n sl#vi de ea? Aceast# patim# se v#dea foarte puternic la neferici&ii de c#rturari i de farisei, pe care Domnul i-a nfierat pentru f#&#rnicia i n#zuin&a lor de a fi primit laudele poporului, care erau mbinate cu dispre& fa&# de acesta: Mul#imea aceasta, care nu cunoa$te Legea, este blestemat (In. 7, 49), spuneau ei. (i de la cei pe care-i blestemau, de la cei pe care i socoteau ne tiutori, c#utau f#r# sa& prosl#vire i pream#rire. Vede&i ce lucru josnic? De ce s# cau&i ncuviin&are de la cei pe care nu-i respec&i, pe a c#ror p#rere nu dai doi bani n adncul inimii? De ce s# c#ut#m laud# i slav# de la o gloat# care poate s#- i arate ncuviin&area, &ipnd nebune te, chiar i fa&# de curvele vopsite, chiar i fa&# de oamenii lipsi&i de orice valori morale, dar care o cuceresc prin for&a lor fizic# sau prin alte calit#&i ndoielnice? De ce s# c#ut#m ncuviin&area unei gloate care, pe deasupra, ast#zi te preanal&#, i te laud#, i te prosl#ve te, iar mine te def#ima i necinste te? Nu se aseam#n# slava de la oameni cu fumul care se risipe te n aer i piere f#r# ntrziere? Ea n-are absolut nici o valoare. n plus, trebuie s# tim c# slava fuge de cei care o caut# i i umbre te deseori pe cei care n-o caut#, i o dispre&uiesc, i nu i dau nsemn#tate. Spune&i-mi, slava cui este mai presus de slava marelui ierarh Nicolae, F#c#torul de minuni? Slava cui este mai presus de slava i m#rirea cuvio ilor Antonie i Teodosie ai Lavrei Pe terilor, Serafim din Sarov, Serghie din Radonej? De la moartea cuvio ilor Antonie i Teodosie a trecut aproape o mie de ani, de la moartea F#c#torului de minuni Nicolae - o mie ase sute, i pn# acum slava lor nu a suferit nici o ntunecare, ci pe m#sur# ce trece timpul ea str#luce te tot mai mult. Ace tia au c#utat vreodat# slava i lauda de la oameni? Oare a fost vreun pic de slav# de art# n inimile lor sfinte? Nu! Inimile lor erau curate, sfinte, i de aceea le-a umbrit slava dat# nu de oameni, ci de Dumnezeu nsu i. Celor ce caut# slava de la oameni, nsu i Domnul Iisus Hristos le vorbe te precum urmeaz#: Cum pute#i voi s crede#i, cnd primi#i slav unii de la al#ii? (v. In. 5, 44). S# adncim n&elesul acestor spuse. Domnul a spus c# cel ce caut# slava de la oameni nu poate s# cread# n Dumnezeu, fiindc# n locul Marelui Dumnezeu, C#ruia trebuie s#-I slujim, el i-a f#cut un idol - slava omeneasc#, i acestui idol se nchin# i i sluje te. Ce poate fi mai cumplit? Aceste cuvinte ale Domnului s-au mplinit asupra c#rturarilor i a fariseilor, care erau f#&arnici pn# n adncul fiin&ei lor - n inimile lor nu era credin&#, c#ci dac# ar fi fost credin&#, dac# L-ar fi cinstit pe Dumnezeu i ar fi avut frica Lui, cum ar mai fi putut s#-L r#stigneasc# pe Fiul lui Dumnezeu, cum ar mai fi putut s# fac# aceast# nelegiuire, cea mai groaznic# dintre toate - pe care le-a cunoscut neamul omenesc!? Adev#rate, adev#rate sunt cuvintele lui Hristos: cine caut# slava de la oameni, acela nu poate s# cread#. Iar cei ce cred din toat# inima n Dumnezeu, care fac binele nu de ochii lumii, ci din dragoste de bine, din dragoste i milostivire fa&# de oameni, din dragoste de Dumnezeu, din nchinare adnc# n fa&a tuturor poruncilor lui Hristos, sunt str#ini de orice slav# de art#. Ei s#vr esc toate faptele lor nu pentru slav# lumeasc#, nu ca s# fac# pe sfin&ii n chip f#&arnic, ci fac binele fiindc# nu pot s# nu-l fac#, fiindc# despre ei a zis Hristos: Ferici#i cei ce fl mnzesc $i nsetoseaz de dreptate, c aceia se vor s tura (Mt. 5, 6). Ei fl#mnzesc, ei nseteaz# f#r# sa& de dreptate, de bine, de pace i de mntuire pentru to&i, i de aceea mplinesc toat# dreptatea. 44

Predici la Triod Astfel, credin&a adev#rat# cur#&# inima de orice p#cat, iar otrava slavei de arte, dimpotriv#, este cumplit de pierz#toare. Tocmai din slava de art# se na te f#&#rnicia. Iar patima slavei de arte este cea mai sub&ire, cea mai felurit#, cea mai primejdioas# i cea mai otr#vitoare dintre toate patimile, fiindc# celelalte patimi, dac# ne str#duim prin propriile str#danii i ajutorul harului Dumnezeiesc, ne pot l#sa n pace cu timpul, ns# patima slavei de arte nu ne va p#r#si niciodat#: ea ne urm#re te, se folose te i de faptele noastre bune, i de c#ldura rug#ciunilor noastre, i de postirea noastr#, i de nfrnarea noastr#, ca s# ne otr#veasc# cu otrava ei diavoleasc#. Cnd nevoitorul ajunge la oarecare sporire pe calea binelui, slava de art# ncepe s# i opteasc# la ureche: Uite, acum e ti mai presus de ceilal&i, acum i-ai ntrecut pe to&i fra&ii. El poate s# nici n-o spun#, ci numai s-o gndeasc#, ns# otrava slavei de arte i-a molipsit deja sufletul nefericit. De aceast# otrav# scap# doar cei care au dobndit plnsul nencetat al inimii, ntristarea necurmat# pentru p#cate, con tiin&a propriei p#c#to enii. Despre aceasta, Cuviosul Varsanufie cel Mare a spus un cuvnt scurt, dar adnc: Dac# nu ai plnsul inimii, atunci ai slav# de art#. Cel ce nu are plns n inim#, cel care nu tr#ie te doar pentru Dumnezeu, care nu caut# doar slava Lui, fugind de slava proprie, nu va sc#pa de slava de art#. Slava de art# este sub&ire: ea nu ne p#r#se te nici cnd ne rug#m n biseric#, fiindc# iat# ce spune un alt mare dasc#l al Bisericii, Sfntul Ioan Sc#rarul: Ia aminte ca nu cumva, aflndu-te ntre fra&i, s# te ar#&i mai drept dect ei n oarecare privin&#. Dac# vei face asta, dou# rele vei s#vr i n acela i timp: pe fra&i i vei r#ni cu rvna ta mincinoas#, iar &ie &i vei da negre it prilej de semea&# cugetare. Fii osrduitor n sufletul t#u, f#r# s# dai n vileag asta nici prin mi carea trupului, nici prin nf#&i are, nici prin cuvnt. Vede&i, a adar, ce nv#&#tur# adnc# ne-a dat Domnul Iisus Hristos la nceputul Postului Mare, la nceputul nevoin&ei poc#in&ei. Aminti&i-v# bine ce a spus Hristos despre f#&#rnicie; nu face&i din post prilej pentru f#&#rnicie, de slav# de art#. Nu v# ruga&i cu slav# de art#, fiindc# a a f#ceau c#rturarii i fariseii, pentru care au fost osndi&i pe veci de c#tre Domnul Iisus Hristos. Iar pe voi, pe to&i care v# str#dui&i s# sc#pa&i de f#&#rnicie, care v# teme&i ca de foc de otrava slavei de arte, s# v# p#zeasc# Domnul Dumnezeu de robia lor, s# v# binecuvnteze pe calea marii poc#in&e n vremea Postului Mare. Amin. 6 martie 1949 III. A venit Postul, maica nfrn!rii Ct de bine numesc sfintele cnt#ri postul maic# a nfrn#rii! C#ci, pe de o parte, nimic nu l mpinge pe om att de mult la nc#lcarea ntregii n&elepciuni ca mbuibarea i be&ia, adic# nc#lcarea postului, iar pe de alta p#zirea postului ne duce la cea mai nalt# form# a ntregii n&elepciuni, care e cur#&ia inimii. (tiu ct de grea este postirea n vremurile noastre, tiu c# nu totdeauna pute&i g#si mncare de post. Ce s# v# spun? Important e nu numai ce v# intr# n gur#, ci n primul rnd dispozi&ia duhovniceasc#, atitudinea fa&# de post: c#ci dac# nu ave&i mncare de post i sunte&i nevoi&i s# mnca&i ce pute&i g#si, Dumnezeu n-o s# v# osndeasc# pentru asta; dar dac# ve&i dispre&ui postul, dac# nu ve&i avea inten&ia i dorin&a de a posti, ve&i fi osndi&i de Dumnezeu, fiindc# El pre&uie te nu numai faptele noastre bune, ci i inten&iile noastre bune. El prive te inima noastr#, i dac# vede c# suntem am#r&i fiindc# nu putem posti, ne socoate aceast# am#r#ciune ntru adev#rat post. De ce suntem datori s# nutrim mare evlavie fa&# de post? n primul rnd, fiindc# postul a fost rnduit de nsu i Domnul nostru Iisus Hristos, iar ceea ce a rnduit El e sfnt i cuvintele Lui trebuie p#zite din toat# inima.

45

Sfntul Luca al Crimeei Pe lng# asta, Domnul ne-a dat El nsu i pild#, postind patruzeci de zile n pustie. (i sfin&ii Lui apostoli posteau, n Faptele apostolilor citim c# ei, postind i rugndu-se, i-au pus minile peste Saul i peste Varnava, i a a i-au l#sat s# plece (v. Fapte 13, 2-3). Cei care nu vor s# posteasc#, cei ce dispre&uiesc postul, care l resping, de pild# sectan&ii sau protestan&ii, care postesc numai dou#-trei zile pe an, spun cu f#&#rnicie: Trebuie s# pl#cem lui Dumnezeu nu prin mncare, ci prin fapte bune. Dar faptele lor bune sunt f#&#rnicie de la un cap#t la altul. Ei fac adeseori trimitere la cuvintele Domnului: Nu ceea ce intr n gur spurc pe om, ci ceea ce iese din gur , aceea spurc pe om. (Mt 15, 11) - ns# cuvintele acestea au fost spuse mai mult spre nfierarea cuget#rii de arte a fariseilor i a c#rturarilor, care d#deau o uria # nsemn#tate cur#&iei dinafar#, de pild# sp#l#rii minilor nainte de mas#, dar nu se ngrijeau deloc de cur#&ia inimii. De asemenea, n cugetarea de art# a potrivnicilor postului este vorba ntotdeauna de aspectul lui exterior, ca i cum postul ar fi regim alimentar! Mul&i citeaz# cuvintele apostolului Pavel: Pe cel slab n credin# primi#i-l nu ntru ndoirea gndurilor, c unul crede s m nnce de toate, iar cel slab legume m nnc . Cel ce m nnc s nu dispre#uiasc pe cel ce nu m nnc , iar cel ce nu m nnc s nu osndeasc pe cel ce m nnc , fiindc Dumnezeu l-a primit. Cine e$ti tu ca s judeci pe sluga altuia? Pentru st pnul s u st sau cade. Dar va sta, c ci Domnul are putere ca s -l fac s stea (Rom. 14, 1-3). Scoase din context, cuvintele acestea nu sunt cu totul limpezi. Apostolul Pavel vorbe te despre probleme dureroase ale vremii sale: despre p#zirea exagerat# de c#tre unii a rnduielilor Vechiului Testament, n particular a deosebirii dintre curat i necurat, precum i despre ferirea de mnc#rurile jertfite idolilor sau gustarea lor i smintelile ce ap#reau de aici. Ceva mai jos, lucrul acesta devine evident: 'tiu $i sunt ncredin#at n Domnul Iisus c nimic nu este ntinat prin sine, dect numai pentru cel care gnde$te c e ceva ntinat: pentru acela, ntinat este... R u este pentru omul care m nnc spre poticnire. Bine este s nu m nnci carne, nici s bei vin, nici s faci ceva de care fratele t u se poticne$te, se sminte$te sau sl be$te (Rom. 14, 14-20). (i n continuare sfntul apostol trage concluzia c# trebuie s# facem totul din credin&# i ntru slava lui Dumnezeu. n acest context, cel slab n credin# este cel care se sminte te, l#sndu-se trt de cugetarea de art#, nu cel care poste te creznd n sfin&enia postului. Pe deasupra, noi ne nfrn#m de la mncarea de dulce nu fiindc# o socotim necurat#, fiindc# tot ce a zidit pentru noi F#c#torul este curat, ci datorit# poruncii privitoare la nfrnare, spre nfrnarea patimilor $i poftelor noastre, dup# cuvntul aceluia i apostol. (i, binen&eles, postim pentru Domnul, ntru slava lui Dumnezeu, cum ne-a i nv#&at Domnul. Dar de ce nu vor s# posteasc# sectan&ii i ceilal&i ? S# se gndeasc# singuri. Din celelalte Epistole ale apostolului Pavel putem trage concluzia c# i el &inea post. Dau numai un exemplu. n a doua Epistol# c#tre corinteni, vorbind despre numeroasele necazuri i p#timiri prin care a trecut n timp ce propov#duia despre Hristos, arat# c# s-a aflat n felurite primejdii: n osteneal $i sup rare, n privegheri de multe ori, n foame $i n sete, n posturi adeseori, n frig $i n gol tate (2 Cor. 11, 27). (i atunci, cine va cuteza s# spun# c# apostolul nu postea? Cine va cuteza s# i r#st#lm#ceasc# vorbele, f#cnd din ele o t#g#duire a postului? Dimpotriv#, el i chema pe cre tini s# exerseze postirea, le ar#ta uria a nsemn#tae a nfrn#rii. Dar care este nsemn#tatea postului? - ve&i ntreba. nc# din Vechiul Testament, n cartea prorocului Iona citim c# Domnul Dumnezeu a osndit la nimicire str#vechiul, uria ul i vestitul ora Ninive - dar nainte de nf#ptuirea osndei l-a trimis acolo pe prorocul Iona ca s-o vesteasc# locuitorilor Ninivei i s# i cheme la poc#in&#. Ninivitenii au fost cutremura&i de propov#duirea lui Iona; au c#zut ndat# pe gnduri, s-au poc#it, au hot#rt s#- i schimbe via&a p#c#toas# - i nsu i regele din Ninive le-a poruncit tuturor locuitorilor s# petreac# trei zile n post, punnd la post chiar i animalele. El nsu i s-a

46

Predici la Triod mbr#cat n sac i i-a turnat cenu # n cap, i tot poporul a f#cut la fel: trei zile au postit to&i cu post deplin i des#vr it. Ce crede&i c# s-a ntmplat? Pentru acest post, pentru adnca poc#in&# Domnul a miluit ora ul Ninive i a schimbat cumplita Sa hot#rre. Ora ul a sc#pat de nimicire. Fiecare cre tin poate, la rndul s#u, s# se mntuiasc# prin post i poc#in&#, fiindc# postul na te aplecarea spre poc#in&#. Mai vreau s# v# amintesc c# Domnul, cnd ucenicii S#i nu au putut s# vindece un ndr#cit, a zis: Acest neam de draci nu iese dect cu rug ciune $i cu post (Mt. 17, 21). Vede&i puterea postului? El izgone te dracii - dracii fug de post, fiindc# ur#sc postul. Nu cumva se afl# printre noi cineva care ur# te postul, asem#nndu-se dracilor? Cine cite te Vie&ile Sfin&ilor tie n ce chip de neurmat pentru noi posteau cuvio ii P#rin&i i cuvioasele Maici: ei posteau mereu, adeseori nu mncau de dulce, mul&i gustau doar pine i ap#, dar tr#iau o sut# de ani i mai bine, fiindc# i &inea harul atotputernic al lui Dumnezeu, n timp ce noi n#d#jduim n sprijinul mnc#rurilor noastre rafinate, care, fiindc# veni vorba, sunt deseori v#t#m#toare pentru s#n#tate, pricinuind numeroase boli de stomac i de intestine, dureri de cap, podagr# i a a mai departe. A adar, s# nu se ndoiasc# nimeni de faptul c# postul petrecut n chip pl#cut lui Dumnezeu nu v#t#ma, ci, dimpotriv#, d# t#rie i putere trupului i duhului. Nu pute&i posti cum posteau cuvio ii, dar pute&i p#zi posturile rnduite de Biseric#. Dac#, postind, ne vom nv#&a s# ne nfrn#m pntecele nes#&ios, ne va fi mai simplu s# ne nv#&#m cu nfrnarea tuturor poftelor, tuturor pornirilor trupe ti, din care vin cele mai multe p#cate: prin nfrnarea de la mncarea oprit# n timpul postului ne c#lim voin&a. (i oare sunt pu&ine lucrurile de la care trebuie s# ne nfrn#m? Oare pu&ine sunt lucrurile pe care trebuie s# ni le interzicem? A adar, s# ne binecuvnteze Domnul la nevoin&a postului care ne st# n fa&#, s# ne d#ruiasc# credin&#, t#rie i r#bdare. Amin. 2 martie 1952

47

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt la Vecernia din Duminica L #satului sec de brnz #


Mergi mai nti de te mpac! cu fratele t!u Ast#zi, Sfnta Biseric# ne aminte te c# a purcede pe calea postului putem numai iertnd pe to&i cei vinova&i fa&# de noi i cernd iertare de la to&i fa&# de care suntem noi vinova&i. De nu ve#i ierta oamenilor gre$elile lor, nici Tat l vostru nu v va ierta gre$elile voastre (Mt. 6, 15). Ce dreptate adnc# e n cuvintele acestea! Cu Preacuratul S#u Snge, Domnul Iisus Hristos a r#scump#rat p#catele tuturor oamenilor, deci i p#catele celui care te-a nec#jit - iar tu, tic#loase, nu vrei s# ier&i, cnd Hristos nsu i a iertat! Dac# nu vei ierta aproapelui gre elile lui, Hristos te va a eza de-a stnga la nfrico #toarea Judecat# i te va osndi, nu-&i va ierta gre elile, fiindc# nici tu nu &i-ai iertat aproapele. Alt#dat#, Domnul a zis: Dac #i vei aduce darul t u la altar $i acolo #i vei aduce aminte c fratele t u are ceva mpotriva ta, las darul t u acolo, naintea altarului, $i mergi nti de te mpac cu fratele t u, $i apoi, venind, adu darul t u (Mt. 5, 23-24). Iudeii din vechime aduceau jertf# lui Dumnezeu felurite animale, acum ns# darul adus pe jertfelnic este nti de toate rug#ciunea. (i, iat#, dup# cum spune Domnul, dac# &i aminte ti c# ai ceva mpotriva aproapelui t#u, dac# te-a nec#jit sau dac# nu vrea s#-&i ierte p#catul s#vr it fa&# de el, pleac#, nu ndr#zni s# te rogi, las#-&i darul acolo i mergi de te mpac# cu fratele t#u. Dar, iat#, am auzit cu groaz# c# s-a g#sit o femeie nefericit# care nu se roag# niciodat# lui Dumnezeu fiindc# nu vrea s#-i ierte pe cei care au nec#jit-o, a a nct prefer# s# nu se roage niciodat#. Oare asta nu dovede te ce p#cat greu este vr#jm# ia mpotriva aproapelui? Cu adev#rat este p#cat de moarte, care ne nstr#ineaz# de Dumnezeu - i mare este mnia Lui mpotriva celor care nu- i iart# aproapele. n Vie&ile Sfin&ilor putem g#si pilde nfrico #toare ale pedepselor c#zute asupra celor care n-au vrut s# ierte. Ieromonahul Tit din Lavra Pe terilor de la Kiev era pe moarte, i ob tea s-a adunat la patul lui. Tit se vr#jm# ea cu ierodiaconul Evagrie, cu care fusese cndva prieten. (tiind asta, fra&ii l-au adus pe Evagrie la el. Atunci, fericitul Tit s-a ridicat n capul oaselor, s-a nchinat lui Evagrie i i-a cerut iertare - ns# Evagrie, care avea inima mpietrit#, a rostit groaznicele cuvinte: Nu te voi ierta nici n aceast# via&#, nici n veacul ce va s# fie! i deodat# a c#zut mort. Fericitul Tit s-a sculat din pat ca un om s#n#tos cu des#vr ire i cu mare cutremur le-a povestit fra&ilor c# la patul lui se adunaser# ngerii i dracii, iar dracii i cereau sufletul, fiindc# se vr#jm# ea cu fratele s#u. Cnd Evagrie a rostit cuvintele acelea cumplite, Tit a v#zut cum unul dintre ngeri l-a lovit deodat# cu o lance de foc, i Evagrie a c#zut f#r# suflare. Acela i nger l-a luat pe Tit de mn#, l-a ridicat din pat i l-a vindecat. E cunoscut i alt exemplu nfrico #tor - din Via&a Sfntului Mucenic Nichifor. Acesta era simplu mirean, legat printr-o mare prietenie de preotul Saprichie. Cum se ntmpl# uneori, diavolul a stricat dragostea lor fr#&easc# i a sem#nat ur# n inima lui Saprichie. Orict l ruga Nichifor: Fratele meu, iart#-m# !, Saprichie nu-i ierta. Iat# ns# c# Saprichie a fost dat la chinuri pentru Hristos - fiindc# atunci era vreme de prigoan# crunt# mpotriva cre tinilor. L-au chinuit vreme ndelungat#, apoi l-au scos din ora ca s#-i taie capul. Nichifor a v#zut totul. A alergat n urma lui Saprichie i a osta ilor care-1 duceau, i se ruga: P#rinte Saprichie! Iart#-m#! 48

Predici la Triod Dar Saprichie t#cea, nu ierta, ascundea n inim# r#utate. (i iat# c# atunci cnd era s#-i taie capul, i-a ridicat deodat# minile, zicnd: Nu m# omor&i! Nu m# omor&i! M# lep#d de Hristos !. (i s-a lep#dat. (i-a p#strat via&a nenorocit#. Iar n locul lui, Nichifor, m#rturisind credin&a n Hristos, a fost pe loc t#iat cu sabia i acum este prosl#vit n ceruri. Ct este de cumplit s# nu iert#m aproapelui nostru gre elile sale! Oare noi tim ce se petrece n inima lui? Poate c# se poc#ie te cu lacrimi naintea lui Dumnezeu pentru necazul pe care ni l-a f#cut, iar noi, nevrnd s# tim de nimic, le refuz#m iertarea cu grosol#nie i f#r# mil#. Aminti&i-v# cum ierta Domnul: cum l-a iertat pe tlhar pe cruce, cum a iertat pe vame i i pe curvele ce I-au sp#lat picioarele cu lacrimi. Iar noi suntem adeseori f#r# mil#, adesea ne nd#r#tnicim, neiertndu-l pe aproapele nostru. Fiecare dintre noi are multe p#cate. Cu to&ii ne-am nec#jit aproapele nu o dat#. (i este rnduial# ca n aceast# sear# a duminicii L#satului sec de brnz# s# ne cerem unii altora iertare pentru toate gre elile, i eu sunt cel dinti dator s# cer iertare de la voi. Binecuvnta&i, p#rin&i sfin&i i fra&i! Ierta&i-m# pe mine, p#c#tosul, pentru cte am gre it n ziua de ast#zi i n toate zilele vie&ii mele cu cuvntul, sau cu fapta, sau cu gndul i cu toate sim&irile mele! Amin. 2 martie 1952

49

Sfntul Luca al Crimeei

POSTUL MARE
Cuvnt n vinerea primei s #pt#mni din Postul Mare
Despre lupta cu patimile Postind trupe te, fra&ilor, s# postim i duhovnice te. S# p#trundem n tlcul acestor cuvinte, fiindc# ele l#muresc scopul i nsemn#tatea postului. De ce au fost rnduite posturile? Ca s# ne nve&e nfrnarea. Ce nfrnare? n chip nemijlocit, nfrnarea de la mncarea s#&ioas# i gustoas#. Dar nsemn#tatea postului nu se termin# aici: am vorbit de postul trupesc, dar el trebuie s# fie pentru noi coal# a postului duhovnicesc. Ce este postul duhovnicesc? Este nfrnarea de la tot ce ne v#t#ma, de la tot ce stric# sufletul nostru, adic# de la patimi, ce stau la temelia tuturor p#catelor noastre. Sfin&ii P#rin&i deosebeau opt patimi de c#petenie: l#comia pntecelui, curvia, iubirea de argint, mnia, ntristarea, dezn#dejdea, slava de art# i trufia. De ce patima l#comiei pntecelui a fost pus# pe primul loc? Fiindc# cel ce nu biruie aceast# patim# josnic#, dobitoceasc#, nu va putea nfrnge nici celelalte patimi. Sfin&ii P#rin&i, care au cercetat n adncime tot ce se petrecea n inimile lor, care au n&eles c#ile prin care p#catul se dezvolt# n inima omeneasc#, ne nva&# c# toate aceste patimi sunt legate ntre ele n chip nemijlocit - altfel spus, dac# nu biruim o patim# grosolan#, aceasta na te n inim# alt# patim#, mai sub&ire, iar mpreun# atrag o alta i a a mai departe. Aceast# leg#tur# nedesp#r&it# dintre patimi poate fi comparat# cu un lan& greu, n care suntem cu to&ii strns nf# ura&i i pe care trebuie s# l rupem ncepnd nu de la mijloc, nu de la cap#t, ci de la nceput. Postul a fost rnduit tocmai pentru c# l#comia pntecelui este nceputul acestui lan&, temeiul dinti al tuturor celorlalte patimi ale noastre. Dac# omul se mbuib# ntotdeauna, dac# este ntotdeauna peste m#sur# de s#tul, dac# se ndoap# mereu cu mnc#ruri gustoase, dulci, i mai ales dac# bea mult vin, l#comia pntecelui atrage dup# sine curvia - iar curvia este o patim# josnic# i att de scrboas# nct nici m#car nu trebuie s# se pomeneasc# ntre cre tini, dup# cum spune Sfntul Apostol Pavel n Epistola c#tre efeseni (v. Efes. 5, 3). Dup# ce mnc#ul cade n curvie, ce se va ntmpla? Va avea nevoie de bani ca s# &in# amante, i nc# de bani mul&i. Sufletul lui va arde s# dobndeasc# din ce n ce mai multe bunuri p#mnte ti cu care s# atrag# femeile desfrnate. Cu alte cuvinte, va fi cuprins de patima iubirii de argint, a dragostei de bani - iar aceasta este, dup# cum scrie Sfntul Apostol Pavel n Epistola c#tre Timotei, r d cina tuturor relelor (l Tim. 6, 10). Iar dac# omul cu burta ghiftuit#, care duce o via&# de curvie, i fixeaz# drept scop dobndirea bog#&iei, cade negre it i n patima mniei, ncepe s# fie iritat, mnios, s# njure, s# blesteme, s#-i urasc# pe to&i c&i stau n calea planurilor lui josnice. Deseori ns#, ca s#-l opreasc# pe un astfel de om din calea p#catului, Domnul i trimite boli grave sau ruin# financiar#, l face s# cunoasc# njosiri adnci sau moartea celor apropia&i. (i atunci i intr# n drepturi urm#toarea patim# - ntristarea, ntristarea este marea c#dere cu duhul care urmeaz# dup# e ecurile de tot felul suferite n via&# - i dac# n ntristarea sa omul nu- i aminte te de dragoste, de faptele bune, de Dumnezeu, cade negre it n urm#toarea patim# - dezn#dejdea. Aceasta pune o pecete grea asupra sufletului. Pe om nu-l mai intereseaz# nimic, i se pare c# degeaba se ostene te, nceteaz# s# se mai roage, se dep#rteaz# de Biseric#. Dezn#dejdea adnc# duce nu rareori chiar la sinucidere. 50

Predici la Triod Vedem c# toate aceste patimi sunt legate de trupul nostru, cu poftele lui, i c# au drept r#d#cin# patima prim# i de temelie - l#comia pntecelui. Mai r#mn dou# patimi, cele mai pierz#toare i cele mai cumplite, ce nu mai sunt legate nemijlocit de patimile trupului, ci pun st#pnire chiar i pe sufletul i inima asce&ilor mari dac# ace tia vor dobndi p#rerea c# au ajuns pe culmile virtu&ii i piscurile sfin&eniei. Acestea sunt slava de art# i trufia, care urmeaz# acesteia. Chiar dac# are virtu&i, omul nu trebuie s# cread# c# le-a meritat prin osteneala sa, ci s# vad# n ele darul lui Dumnezeu. Dar ce vorbesc eu de asce&i! Patima slavei de arte e nesfr it de felurit#. Cu to&ii ne sl#vim n de ert: unii cu frumuse&ea trupeasc#, cu bog#&ia i luxul hainelor, cu vilele, cu for&a fizic#; al&ii cu profunzimea cuget#rii, cu educa&ia multilateral# i cu talentele. Cel bolnav de slava de art# devine negre it trufa : el se pune mai presus de to&i, i se pare c# to&i sunt mai r#i, mai prejos dect el, nevrednici de el, i se ngmf# asupra lor ca asupra unor nimicnici care nu tiu nimic, care nu fac doi bani i nu vede nefericitul c# se afl# n st#pnirea p#catului de moarte al trufiei, cea mai cumplit# dintre toate patimile, fiindc# ea alc#tuie te esen&a duhovniceasc# a diavolului i este urt# naintea lui Dumnezeu. Urt este naintea Domnul tot omul trufa . Nu o dat# a&i auzit, cnd s-a citit Epistola Sfntului Apostol Iacov, c# Dumnezeu celor mndri le st mpotriv , iar celor smeri#i le d har (4, 6). Omul trufa nu va putea nicicnd s# plac# lui Dumnezeu, chiar dac# i-ar petrece ntreaga via&# n ascez#. Iat# ct de pierz#toare e patima trufiei. nchide&i deci ochii, pleca&i-v# capetele i ndrepta&i-v# ochii min&ii spre adncul propriei voastre inimi, i c#uta&i: ce patimi, ce erpi se cuib#resc acolo? G#si&i-i pe to&i, i doar atunci s# cuteza&i a veni la spovedanie. Nimic s# nu ascunde&i. naintea voastr# st# postul - vreme de poc#in&# i mntuire. Mul&i nu pricep nsemn#tatea posturilor i nu le &in. Totu i, tocmai postul trupesc ne ajut# s# ne poc#im i s# ne mntuim, fiindc#, dup# cum am v#zut deja, l#comia pntecelui este n#sc#toarea tuturor celorlalte patimi i n acela i timp cea mai u or de biruit. Dac# vom mplini aceast# porunc# u oar#, dac# ne vom nfrna pntecele, vom c#p#ta st#pnire i asupra celorlalte patimi. Pentru a birui toate patimile, pn# la una, avem neap#rat# nevoie s# deprindem nfrnarea - iar f#r# postul trupesc nu putem face asta. n coal#, elevii sunt condu i treptat de la cuno tin&ele cele mai elementare pn# la cele mai avansate, de la alfabet pn# la matematicile superioare - i nfrnarea trebuie nceput# de la alfabet, de la nfrnarea pntecelui. Iat# de ce are atta nsemn#tate postul - lucru pe care mul&i nu l n&eleg, i nici ei nu &in posturile, nici pe copiii lor nu i nva&# s# le &in#; i nu numai c# nu-i nva&#, ci le i dau exemplu r#u de c#lcare a postului. n S#pt#mna Patimilor, chiar i n Vinerea Patimilor mama i hr#ne te copiii cu carne i spune: Mnca&i, mnca&i, copii, ce dac# e post! Dumnezeu vede c# totdeauna ne hr#nim prost. Dumnezeu iart#, Dumnezeu n-o s# ne trag# la socoteal# pentru asta... Ba nu, ci o s#-i trag# la socoteal# pe cei care i stric# copiii! Fiecare mam# trebuie s#si nve&e copiii de mici cu postul, ca n vechime, cnd tot poporul nostru &inea posturile. Deci, nu subaprecia&i nsemn#tatea postului; deprinde&i-v# copiii cu postul de la cea mai fraged# vrst#, neb#gnd n seam# batjocurile hulitorilor. Ace tia n-au dect s# rd#, afundndu-se n poftele lor, iar voi bine s#-L cuvnta&i pe Dumnezeu, Care prin Biserica Sa ne nva&# cum s# lupt#m cu patimile. S# urma&i tuturor poruncilor Bisericii, fiindc# ea este mama voastr# bun#, curat#, sfnt#, care ne nva&# numai lucruri mntuitoare. S# nu uita&i de post, ci &ine&i-v# de toate rnduielile biserice ti strns-strns, cum se &ine pruncul de fusta mamei - i Domnul v# va ndrepta ntr-acolo unde n#zuie te inima voastr#: n mp#r#&ia luminii, n mp#r#&ia harului. Amin. 24 februarie 1950

51

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvinte n prima Duminic# a Postului Mare


I. Despre fericiri Am vorbit cu voi despre faptul c# diavolul f#ure te un ngrozitor lan& de fier din patimile noastre, lan& care coboar# n adnc, tr#gndu-i acolo pe cei care, neexersnd nfrnarea, dau fru liber patimilor. Acum vreau s# vorbesc despre un alt lan&, lan& de aur, lan& sfnt, care a fost f#urit pentru noi de c#tre nsu i Domnul Iisus Hristos. L-am numit lan& de aur, dar numele acesta este prea m#runt pentru el, fiindc# e nesfr it mai pre&ios dect aurul. Lan&ul acesta ne poate ridica u or la n#l&ime, la nsu i Tronul Dumnezeirii. Din ce verigi e f#urit lan&ul acesta? Din poruncile fericirilor, pe care le auzi&i la fiecare Liturghie i pe care trebuie s# le p#stra&i adnc n inima voastr#. Ferici#i cei s raci cu duhul, c a lor este mp r #ia Cerurilor (Mt. 5, 3). Cine sunt s#racii cu duhul? Cei ce duhovnice te se aseam#n# oamenilor s#rmani, fl#mnzi, s#raci trupe te, care nu au nici un avut; cei care cu sinceritate, din toat# inima socot c# nu au nici un fel de calit#&i duhovnice ti i morale. Dac# fac vreun lucru bun, ace tia cred, plini de smerenie, c# nu l-au f#cut ei, ci harul lui Dumnezeu, care este cu ei (vezi l Cor. 15, 10). Smeri&i sunt cei care nu se ngmf#, nu se nal&# pe sine mai presus de nimeni, ci se socot mai prejos dect to&i i mai r#i dect to&i. Smeri&i sunt cei despre care vorbe te nsu i Dumnezeu prin gura prorocului Isaia: Spre cine voi c uta, f r numai spre cel smerit $i blnd, $i care tremur de cuvintele Mele? (Is. 66, 2). Smerenia este cel dinti lucrul cel mai nsemnat i de temelie, pe care l cere Dumnezeu de la noi; este primul pas, prima verig# a lan&ului de aur. De ea este legat# i cea de-a doua verig#: Ferici#i cei ce plng, c aceia se vor mngia (Mt. 5, 4). Cei smeri&i plng cu u urin&#; trufa ii nu plng niciodat# pentru p#cate. Dar pentru ce plng cei smeri&i? Ce lacrimi sunt pl#cute naintea lui Dumnezeu? Oare toate lacrimile sunt deopotriv#? Dar oamenii plng deseori cu lacrimi de invidie, de r#utate, de ur#. Nu despre acest plns nenorocit vorbe te Hristos; El vorbe te de cei ce plng gndindu-se la mul&imea p#catelor pe care le-au s#vr it, la greutatea lor care i apas#, la vinov#&ia lor naintea lui Dumnezeu, la nevrednicia lor. Aceasta este ntristarea cea dup# Dumnezeu, de care vorbe te Sfntul Apostol Pavel n a doua Epistol# c#tre corinteni (v. 2 Cor. 7, 10). De pre& sunt naintea lui Dumnezeu i lacrimile celor ce nu pot ndura nedrept#&ile lumii, care se chinuie i sufer# tr#ind ntre oameni nver una&i n stric#ciunea i desfrul lor, cum s-a chinuit dreptul Lot cnd tr#ia n Sodoma. Dac# din ochii vo tri vor curge asemenea lacrimi curate, dac# sufletul nostru va fi sf iat de propria noastr# nevrednicie, de r#utatea i nedreptatea lumii, atunci se va mplini asupra noastr# cuvntul lui Hristos: Ferici#i cei ce plng, c aceia se vor mngia. Vor fi mngia#i cu mare, ve$nic mngiere la Dumnezeu. n continuare care verig vine? Ferici#i cei blnzi, c ace$tia vor mo$teni p mntul (Mt. 5, 5). Cine sunt ace ti blnzi, i ce p#mnt vor mo teni ei? Binen&eles c# nu acest p#mnt, fiindc# el va arde cu toate lucrurile de pe el (v. 2 Pt. 3, 10), ci un alt p#mnt, unul nou: vor mo teni via&a ve nic# pentru faptul c# n via&a lor, n toate ale lor s-au asem#nat nsu i Domnului nostru Iisus Hristos, Care oc rt fiind, nu r spundea cu ocar ; suferind, nu amenin#a, ci Se l sa n $tirea Celui Care judec cu dreptate (l Pt. 2, 23). Ferici&i cei care nu r#spund la jignire cu jignire. Ferici&i cei a c#ror inim# este moale ca ceara, nu tare precum piatra, a a cum este inima celor trufa i. Ferici&i cei blnzi, fiindc# blnde&ea este potrivnic# trufiei. Blnde&ea este urmarea s#r#ciei duhului i a lacrimilor curate. 52

Predici la Triod n acest duh fericit se treze te o nes#&ioas# foamete i sete de dreptatea ve nic#, de dreptatea cea mai nalt#. Ferici#i cei ce fl mnzesc $i nsetoseaz de dreptate, c aceia se vor s tura (Mt. 5, 7) - vor afla n via&a ve nic#, n mp#r#&ia lui Dumnezeu dreptatea, care este a a de pu&in# pe p#mnt. Iar cei ce nseteaz# de dreptate cunosc c# greutatea nedrept#&ii este ntemeiat# pe nemilostivirea oamenilor fa&# de aproapele lor - i n inima lor ia na tere o nou# verig# a lan&ului de aur: Ferici#i cei milostivi, c aceia se vor milui (Mt. 5, 7). n continuare? n continuare ni s-a f#g#duit: Ferici#i cei cura#i cu inima, c aceia vor vedea pe Dumnezeu (Mt. 5, 8). Pe nsu i Dumnezeu l vor vedea cei n a c#ror inim# nu este murd#rie, nu este urt# i scrboas# minciun#, curvie, clevetire, ur#, ale c#ror inimi sunt totdeauna lini tite, blnde, curate. Ace ti ferici&i nu mai pot vedea oameni care se ceart# i se nvr#jbesc - ei devin f#c#tori de pace. Ferici#i f c torii de pace, c aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema (Mt. 5, 9). mp#cndu-i pe al&ii i p#strnd pace cu to&i n inimile lor, ei se mpotrivesc ns# cu t#rie r#ului, suferind din aceast# pricin# orice necazuri. (i cnd n inima omului lan&ul de aur se va lungi n a a fel c# omul va deveni n stare s# primeasc# lini tit, f#r# crtire, chiar bucuros prigoanele pentru dreptate, pentru Hristos, el va auzi: Ferici#i cei prigoni#i pentru dreptate, c acelora este mp r #ia Cerurilor (Mt. 5, 10). (i, n fine, ncununarea tuturor virtu&ilor: Ferici#i ve#i fi cnd v vor oc r pe voi $i v vor prigoni $i vor zice tot cuvntul r u mpotriva voastr , min#ind pentru Mine. Bucura#i-v $i v veseli#i, c plata voastr mult este n ceruri (Mt. 5, 11-12). Iat# unde nal&# acest sfnt lan& de aur: n mp#r#&ia lui Dumnezeu, n mp#r#&ia Cerurilor. Poruncile Vechiului Testament, date de Dumnezeu prin Moise pe muntele Sinai, priveau p#catele grosolane - iar aceste porunci cer de la noi cea mai nalt# des#vr ire. Dar cui vorbesc eu despre cea mai nalt# des#vr ire? Oare nu sunt i printre ascult#torii de acum oameni ce nu cunosc nici alfabetul cre tinismului, care nu au f#cut nici primul pas pe calea virtu&ii? Asculta&i ce spunea marele arhiereu Ioan Gur# de Aur turmei sale, cu care sem#na&i n multe privin&e: V#d c# dup# Botez mul&i tr#iesc n mai mare nep#sare dect cei nc# neboteza&i i nu v#desc nici m#car un semn de via&# cre tineasc#. Iat# de ce nici n pia&#, nici n biseric# nu se poate face deosebire grabnic# ntre credincio i i necredincio i... Credinciosul trebuie s# se vad# nu numai dup# dar, ci i dup# via&a nnoit#. Credinciosul trebuie s# fie lumin#tor i sare a lumii. Iar dac# nu luminezi nici &ie, dac# nu s#rezi propria putreziciune, dup# ce s# te mai cunoa tem c# e ti credincios? Dup# faptul c# te-ai sc#ldat n apele sfin&ite? Dar asta &i se va face temei de pedepsire, c#ci m#rimea cinstirii se face ntru adaos de certare pentru cei ce nu vor s# tr#iasc# n chip vrednic de aceasta. Nu prin cele primite de la Dumnezeu trebuie credinciosul s# str#luceasc#, ci prin cele pe care le aduce de la sine, i prin toate s# se v#deasc#: prin umblet, prin privire, prin nf#&i are, prin glas. Nu vreau s# spun c# trebuie s# lu#m ochii lumii, ci c# trebuie s# ne aducem la rnduial# pe noi n ine spre folosul celor care ne v#d. Or, acum, dac# ncerc s# recunosc n tine cre tinul, din toate p#r&ile te ar#&i tocmai pe dos de cum ar trebui: c# dac# vreau s# te recunosc dup# loc, te v#d petrecndu-&i ziua la alerg#rile de cai i la spectacole i n nelegiuiri, n adun#rile cele rele din pia&# i n tov#r# ia oamenilor strica&i; dac# vreau s# te recunosc dup# nf#&i are, te v#d mereu rznd cu o nf#&i are dezm#&at#, ca o curv# rnjit#, ca o femeie pierdut#; dac# vreau s# te recunosc dup# haine, te v#d mbr#cat ca un comediant; dac# vreau s# te recunosc dup# nso&itori, tr# ti dup# tine parazi&i i ling#i; dac# vreau s# te recunosc dup# vorbe, nu aud de la tine nimic s#n#tos, nimic de trebuin&#, nimic folositor pentru via&a noastr#; dac# vreau s# te recunosc dup# hran#, aceasta mai mare osnd# &i aduce. Spune-mi, deci, dup# ce voi putea s# te recunosc drept credincios, cnd toate cele spuse mai nainte arat# cu totul altceva? Dar ce zic eu credincios?! Nu-mi pot da seama limpede nici m#car c# e ti om: fiindc# atunci cnd dai din copite ca un m#gar, mpungi ca un 53

Sfntul Luca al Crimeei taur, nechezi la femei ca un arm#sar, te mbuibi ca un urs, &i ngra i trupul ca un catr, e ti ranchiunos ca o c#mil# i r#pitor ca un lup, te mnii ca un arpe, n&epi ca un scorpion, e ti pref#cut ca o vulpe, p#strezi veninul r#ut#&ii ca o n#prc#, te r#zboie ti mpotriva fra&ilor ca dracul cel r#u, cum voi putea s# te num#r mpreun# cu oamenii f#r# s# v#d n tine semnele firii omene ti? C#ci iat#, c#utnd s# aflu deosebire ntre catehumen i botezat, sunt n primejdie s# nu mai aflu deosebire nici ntre om i fiar#. Dar ce zic fiar#?! Fiara are una dintre aceste sc#deri, n timp ce tu suferi de toate, ntrecndu-o cu dobitocia. (i nici nu tiu de ce te-am numit drac - c#ci dracul nici nu e rob tiraniei pntecelui, nici nu iube te avu&ia. A adar, dac# ai mai multe sc#deri i dect fiarele, i dect dracii, cum s# te numim om, ia spune-mi? (i dac# nu-&i putem spune om, cum s# te numim credincios? (i - lucru mai r#u - avnd o asemenea a ezare rea, nu ne gndim la slu&enia sufletului nostru, nici nu pricepem ct de urt este... Iat# nfrico #toarele cuvinte ale marelui sfnt, cuvinte rostite cu o mie cinci sute de ani n urm#, dar att de proaspete i acum! Oare nu sunt i ntre noi oameni pe care ele i privesc? Sunt, spre ru inea noastr#, i nc# nu pu&ini! Cum se poart# unii n biseric#? Se mping, se oc#r#sc, se njur#, se osndesc, clevetesc. De ce mai merg ace tia la biseric#? De ce spurc# loca ul sfnt cu prezen&a lor? De ce smintesc inimile curate ale celor pentru care o asemenea profanare e de nendurat? (i dup# ce se ntorc de la biseric#, ce fac? i chinuie casnicii. Soacra rea i otr#ve te zilele nefericitei nore, prigonind-o, blestemnd-o i njurnd-o pentru orice fleac, o bate, o alung# din cas#, reu e te s# o despart# de fiul ei, o aduce la sinucidere! Dar numai soacrele sunt a a? Sunt i nurori, fii i fiice care i alung# p#rin&ii i socrii b#trni din cas#. Legea veche, a lui Moise, poruncea ca asemenea oameni s# fie omor&i cu pietre. Ei sunt cu duhul pe de-a-ntregul dep#rta&i de Biseric#. Sunt i cre tini mincino i care fur#, mint, i stric# proprii copii! Un b#iat de unsprezece ani a furat un caiet la coal#. Tras la r#spundere, a zis: Eu v#d cum mama ia mereu c#rbuni de la vecina, i am crezut c# a a trebuie. Alt b#iat, de doisprezece ani, minte ntotdeauna - iar cnd i se spune c# e urt s# min&i, el r#spunde: Dar totdeauna mi se zice c# trebuie s# iau exemplu de la cei mari, iar eu aud n fiecare zi cum mama i minte pe tata i pe m#tu a i i n al#. nseamn# c# a a trebuie. O fat# de cincisprezece ani i vopse te buzele i sprncenele. Ea a nv#&at asta uitndu-se la mama sa, al c#rei p#r este deja c#runt. O, mam# nefericit#! Ce-&i nve&i fiica? Mereu mergi la biseric# i nu ai auzit ce spune Sfntul Apostol Petru: Podoaba voastr s nu fie cea din afar - mpletirea p rului, podoabele de aur $i mbr carea hainelor scumpe, ci s fie omul cel tainic al inimii, ntru nestric cioasa podoab a duhului blnd $i lini$tit, care este de mare pre# naintea lui Dumnezeu (l Pt. 3, 3-4). Cuvintele acestea parc# nici n-ar atinge-o: ea nu- i nva&# fiica cum s# fie frumoas# cu inima, ci o nva&# la fals i la minciun#. Iat# c# iese din biseric# o femeie bine mbr#cat# cu o feti&# de ase ani. Copilul, bun la suflet, vede un b#trn s#rman i i d# o rubl#. Mama ce face? i pedepse te copilul! Oare n-a auzit nicicnd c# la nfrico ata Judecat# a lui Hristos nemilostivii vor fi trimi i n chinurile ve nice? Darmite s#-l nve&i i pe copil s# fie nemilostiv, s#-i interzici s# fac# fapte bune! Ce i a teapt# pe to&i ace ti neferici&i? Domnul nostru Iisus Hristos ne nva&#: Nu oricine mi zice: Doamne! Doamne! va intra n mp r #ia Cerurilor, ci cel ce face voia Tat lui Meu Celui din ceruri (Mt. 7,21). Acestor oameni, care merg mereu la biseric# i se socot cre tini, El le va spune: Niciodat nu v-am cunoscut pe voi; dep rta#i-v de la Mine, cei ce lucra#i f r delegea (Mt. 7, 23) - pleca&i, tic#lo i, care cuteza&i s# v# deschide&i gurile de n#prci ca s# primi&i Trupul Meu i Sngele Meu! Teme&i-v# de mnia Dumnezeirii! Aminti&i-v# de cuvintele Sfntului Ioan Gur# de Aur cu privire la faptul c# celor care nu vor s# tr#iasc# potrivit f#g#duin&elor date lui Dumnezeu, Sfntul Botez nu face dect s# le sporeasc# osnda. Uita&i-v# cum tr#iesc necredincio ii, evreii, musulmanii. Orict de greu ne-ar veni s# le spunem asta, ei nu vor mo teni mp#r#&ia lui Dumnezeu - nu o vor mo teni fiindc# mp#r#&ia lui Dumnezeu este nchis# pentru cei ce nu 54

Predici la Triod l m#rturisesc pe Hristos drept Dumnezeu Adev#rat, pentru cei ce n via&a lor nu s-au mp#rt# it cu Trupul lui Hristos i cu Sngele Lui, nu s-au hr#nit cu seva Vi&ei Dumnezeie ti. Nu tim ce i a teapt#, dar cred c# soarta lor va fi mai pu&in amar# dect cea a neferici&ilor cre tini mincino i: fiindc# din pricina acestora, precum este scris, se hule$te numele lui Dumnezeu ntru neamuri (Rom. 2, 24; Is. 52, 5). n&elege&i, v# rog, c# nu putem tr#i, numindu-ne cre tini, mai r#u dect necredincio ii, ci suntem datori ca prin osteneal# nencetat# s# n#zuim c#tre atingerea virtu&ilor, prosl#vind prin ntreaga noastr# via&# numele lui Dumnezeu, pe care l purt#m, lucrare n care fie ca s# ne ajute harul Domnului nostru Iisus Hristos, a C#ruia este slava i st#pnirea n vecii vecilor. Amin. 27 martie 1949 II. Despre soarta ereticilor n cea dinti Duminic# a Marelui Post, care se nume te Duminica Triumfului Ortodoxiei, Sfnta Biseric# pr#znuie te nt#rirea i ntemeinicirea credin&ei ortodoxe, biruin&a asupra numero ilor eretici osndi&i de cele apte Sinoade Ecumenice. (ti&i c# nc# din vremurile apostolice au ap#rut o mul&ime de dasc#li mincino i, al c#ror num#r a tot crescut o dat# cu scurgerea veacurilor. S-au ridicat eretici care au strmbat sfnta credin&# ortodox#, nv#&nd mincinos despre Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos - i mul&i au urmat p#gn#t#&ii lor, mul&i au pierit cu moarte ve nic#. Toate acestea au fost prezise de c#tre sfin&ii apostoli. Iat# ce spune Sfntul Apostol Petru n cea de-a doua Epistol# soborniceasc# a sa: Dar au fost n popor $i proroci mincino$i, dup cum $i ntre voi vor fi nv # tori mincino$i, care vor strecura eresuri pierz toare $i, t g duind chiar pe St pnul Ce i-a r scump rat, $i vor aduce sie$i grabnic pieire; $i mul#i se vor lua dup nv # turile lor r t cite, $i din pricina lor calea adev rului va fi hulit (2 Pt. 2, 1-2). (i sfntul apostol Pavel i prevenea pe cre tinii din Efes: (tiu c# dup# plecarea mea vor intra ntre voi lupi ngrozitori, care nu vor cru&a turma, i dintre voi n iv# se vor ridica b#rba&i gr#ind nv#&#turi r#st#lm#cite, ca s# trag# pe ucenici dup# ei (Fapte 20, 29-30). nc# de atunci, din vremurile apostolice, au nceput desp#r&irile de Biserica lui Hristos - iar Domnul nostru Iisus Hristos a spus cu gura Sa c# Biserica trebuie s# fie una: 'i va fi o turm $i un p stor (v. In. 10, 14-16). (i n rug#ciunea Sa arhiereasc# El a strigat c#tre Tat#l S#u: Ca to#i s fie una, dup cum Tu, P rinte, ntru Mine, $i Eu ntru Tine, a$a $i ace$tia n Noi s fie una (In. 17, 10-21). Domnul a nv#&at c# Biserica trebuie s# fie una, El fiindu-i Cap i P#stor - iar to&i dasc#lii mincino i i ereticii cu putin&# au n#zuit ntotdeauna, ca ni te lupi r#pitori, s# se deosebeasc# de Hristos i s# r#peasc# o parte a turmei lui, nsetnd de st#pnire i de cinstirea din partea lumii. Ei sf ie Biserica lui Hristos. n anul 1054, din pricina preten&iilor papilor romani la st#pnire absolut# n Biseric#, pe care voiau s-o crmuiasc# singuri, Biserica Apusean#, catolic# adic#, s-a desp#r&it de Biserica R#s#ritului, ai c#rei fii suntem noi. Sfin&ii apostoli nu au practicat niciodat# st#pnirea absolut# a unui singur om n Biseric#: Biserica era crmuit# sobornice te i nimeni nu- i d#dea numele de loc&iitor al lui Hristos pe p#mnt. Ortodoc ii au f#cut totul pentru a prentmpina ruptura, dar Domnul a ng#duit-o. n cel de-al XIV-lea veac a ap#rut un nou f#c#tor de schism#, Luther, care a supus unei obraznice i samavolnice critici ntreaga nv#&#tur# a Bisericii i a ref#cut-o cu des#vr ire dup# cum i s-a p#rut lui c# este nevoie - i a ap#rut o nou# erezie, care a rupt cu des#vr ire succesiunea apostolic#: erezia luteran# sau protestant#. Dup# aceea a nceput o necurmat# mp#r&ire a protestantismului ntr-o mul&ime de secte i de curente, c#ci Luther a dat tuturor adep&ilor s#i dreptul deplin de a explica Evanghelia dup# bunul plac.

55

Sfntul Luca al Crimeei O asemenea explicare f#r# c#l#uzirea p#storilor de Dumnezeu rndui&i ai Bisericii navea cum s# nu fie strmb#. Fiecare n&elegea Biblia precum voia, precum i dictau lipsa de educa&ie i neputin&a min&ii. (i acum protestantismul cuprinde un num#r uria de secte. Din p#cate, i n Biserica noastr# a p#truns nrurirea acestor erezii i secte protestante. S-au g#sit n poporul nostru nu pu&ini oameni care au p#r#sit credin&a str#mo easc# i au urmat sectarilor protestan&i. A a au ap#rut la noi tundismul, baptismul i multe alte secte. n secte intr# oameni ne tiutori, nent#ri&i n adev#r, i i cl#desc nv#&#tura fiind p#trun i de patima cea mai grea, de cel mai greu p#cat: de p#catul satanic al trufiei. Ei ndr#znesc cu obr#znicie s# critice rnduielile Sinoadelor Ecumenice, poruncile sfin&ilor apostoli, nv#&#tura Bisericii Ortodoxe. Ei supun unei nimicitoare critici, cu prostie i ignoran&#, ntreaga Biblie, tot Noul Testament, alegnd din Sfnta Scriptur# doar locurile care le gdil# iubirea de sine i trufia i respingnd tot ce le contrazice p#rerile preconcepute. Trufia i adnca ne tiin&# stau la temelia sectelor. To&i trebuie s#- i aminteasc# bine lucrul acesta. Fenomenul sectar a mbr#cat la noi forme absurde, revolt#toare prin prostia lor i prin obraznica lor t#g#duire a ntregii nv#&#turi cre tine; despre unele dintre ele &i-e i ru ine s# vorbe ti. Nu pu&ini sunt sectan&ii care t#g#duiesc Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Spre ru inea poporului nostru, s-au g#sit n el oameni care, uitnd tot trecutul lui, to&i stlpii seculari ai vie&ii lui, uitndu- i credin&a ortodox#, au nceput s# m#rturiseasc# credin&a evreiasc# - fiindc# sunt un ir ntreg de secte iudaizante care p#zesc ntreaga lege a lui Moise, cinstesc toate praznicele iudaice, se supun pe sine i i supun copiii t#ierii mprejur i devin din ru i evrei. Iat# pn# la ct# nerozie ajung unii sectan&i. Sfntul Apostol Petru spunea n cea de-a doua Epistol# soborniceasc# a sa c# cei ne tiutori i nent#ri&i r#st#lm#cesc scrierile lui Pavel, ca i pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor (v. 2 Pt. 3, 16). Iat# i cuvintele Sfntului Apostol Pavel: Cum vor propov dui, de nu vor fi trimi$i? (Rom. 10, 15). Slujitorii Bisericii, arhierei i preo&i, au fost trimi i la propov#duire: pe preo&i i trimit arhiereii, arhiereii au primit aceast# autoritate de la apostoli, iar apostolilor le-a poruncit s# pasc# turma Sa nsu i Domnul: Cel ce v ascult pe voi, pe Mine M ascult , $i cel ce se leap d de voi, de Mine se leap d ; iar cel ce se leap d de Mine se leap d de Cel Ce M-a trimis pe Mine (Lc. 10, 16). Cuvintele acestea i privesc nemijlocit i pe sectan&i, care nu ascult# de slujitorii Bisericii i astfel se leap#d# de nsu i Domnul Iisus Hristos i de Tat#l Ceresc, Care L-a trimis. Lep#dndu-se de Adev#rul Dumnezeiesc, sectan&ii au c#lcat poruncile lui Dumnezeu i au lep#dat Tainele Bisericii, nsu indu- i dreptul de a propov#dui. Cum vor propov#dui ns#, dac# n-au fost trimi i? Nu e p#cat mai greu dect schismele i sf ierile din Biserica lui Hristos. A a spuneau to&i marii ierarhi. Iat# cuvintele sfin&itului mucenic Ciprian: P#catul celor care nu p#streaz# unirea i strnsa leg#tur# cu Biserica nu se spal# nici m#car cu sngele lor, chiar dac# ace tia s-ar da pe sine la moarte pentru m#rturisirea numelui lui Hristos: vina cea de ne ters i grea a desp#r&irii de Biseric# nu se cur#&# nici m#car prin snge. Iar alt sfin&it mucenic - Ignatie Teoforul - a zis a a: Nu v# am#gi&i, fra&ilor: cine urmeaz# f#c#torilor de schisme, acela nu va mo teni mp#r#&ia lui Dumnezeu. Vede&i ct de cumplit este p#catul schismei i al alc#tuirii de secte, ct de cumplit este a te abate de la Biserica lui Hristos i a merge dup# sectan&i. Sfin&ii apostoli ne-au prevenit de numeroase ori n aceast# privin&#. n Epistola c#tre romani, Sfntul Apostol Pavel spune: V ndemn, fra#ilor, s v p zi#i de cei ce fac dezbin ri $i sminteli mpotriva nv # turii pe care a#i primit-o. Dep rta#i-v de ei (Rom. 16, 17). Domnul Iisus Hristos a zis: Feri#i-v de prorocii mincino$i, care vin la voi n haine de oi, iar pe din untru sunt lupi r pitori (Mt. 7, 15). S# ti&i, popor al lui Dumnezeu, c# sectan&ii sunt f#&arnici, c# vin punndu- i masca iubirii i smereniei. Ei sunt din cale-afar# de ire&i:

56

Predici la Triod lingu esc sub&ire auzul, fac pe sfin&ii, robesc oamenii printr-o am#gitoare dragoste i aten&ie, i atrag n cursele lor i dac# ajunge&i n aceste curse ve&i pieri. Sfntul Apostol Pavel cheam# n Epistolele c#tre tesaloniceni i galateni: Sta#i neclinti#i $i #ine#i predaniile pe care le-a#i nv #at fie prin cuvnt, fie prin epistola noastr (2 Tes 2, 15); chiar dac noi sau un nger din cer v-ar vesti alt Evanghelie dect aceea pe care v-am vestit-o, s fie anatema! (Gal. l, 8). Pe to&i cei afla&i n secte, care smintesc oamenii cu nv#&#turile lor mincinoase, apostolul Pavel i d# anatemei - i urmnd cuvintelor lui, Sfnta Biseric# anatematizeaz# n Duminica Triumfului Ortodoxiei pe to&i ereticii, pe to&i cei ce nu recunosc Sinoadele Ecumenice i Sfnta Tradi&ie. S# v# aduce&i aminte i s# ti&i c# dac# cineva v# sminte te i v# atrage ntr-o sect#, ve&i fi supu i anatemei, ve nicului blestem. Ce poate fi mai groaznic dect aceasta? Nu tiu. Pot numai s# v# rog, cum i ruga pe credincio i i Sfntul Apostol Pavel, s# v# p#zi&i de ace ti r#pitori, s# v# p#zi&i de cei ce fac schisme, s# nu v# duce&i niciodat# la adun#rile lor, c#ci altfel va p#trunde n voi otrava lor. Ca de foc teme&i-v# de leg#turile cu ereticii, cu sectan&ii. 'ine&i-v# de credin&a pe care ne-o nva&# Sfnta Biseric# - de credin&a evanghelic#, de credin&a lui Hristos, de credin&a apostoleasc#, i v# va mntui Domnul Iisus Hristos. Amin. 25 martie 1945 III. Despre iconoclasm Sfnta Ortodoxie, biruind toate ereziile, s-a nt#rit pe veci. Mul&i nv#&#tori mincino i, f#c#tori de schisme i eretici, a cunoscut cre tinismul, ncepnd din vechime. Unele erezii - cum ar fi cele ale lui Arie, Macedonie, Dioscor, Nestorie i cea iconoclast# - au zguduit Biserica veacuri ntregi. Ele au adus Bisericii suferin&e nenum#rate i foarte grele; mul&i au fost m#rturisitorii i mucenicii care i-au v#rsat sngele pentru adev#rul Ortodoxiei n lupta cu ace ti nv#&#tori mincino i i eretici. Mul&i ierarhi mari au fost surghiuni&i, unii au fost chiar alunga&i de cteva ori de la catedrele lor - iar Flavian, Patriarhul de Constantinopol, a fost b#tut att de crunt la sinodul numit tlh#resc, condus de c#tre ereticul Dioscor, nct a murit dup# trei zile. Erezia iconoclast# a fost una dintre cele mai cumplite. Ea a nceput n timpul mp#ratului Leon Isaurianul, care a fost nsc#unat n anul 717. n alegerea lui cuvntul hot#rtor l-a avut armata i depindea de aceasta pe de-a-ntregul, iar n armat# erau nu pu&ini potrivnici ai cinstirii sfintelor icoane. Dorind s# fac# pe placul solda&ilor, Leon a nceput o prigoan# nver unat# mpotriva ortodoc ilor. Aceast# prigoan# a fost continuat# de urma ul lui, Constantin Copronimul. Ce nseamn# numele Copronim? n grece te copros nseamn# excremente. (i necredinciosul mp#rat i-a primit numele datorit# faptului c# n timp ce era botezat a spurcat astfel apa. Cei doi mp#ra&i sus-pomeni&i au domnit mult timp i au pricinuit Bisericii p#timiri foarte grele. Au urmat la tron al&i mp#ra&i iconocla ti, care au continuat reaua lor lucrare, sf iind Biserica mai bine de un veac. De nedescris sunt chinurile pe care le-a ndurat atunci Biserica - mai ales monahii, care au ap#rat cu cea mai mare drzenie cinstirea sfintelor icoane, mp#ra&ii iconocla ti au nchis aproape toate m#n#stirile i bisericile n care se aflau sfinte icoane, transformndu-le n depozite i baze militare. Monahii erau schingiui&i - li se scoteau ochii, li se t#iau nasurile, li se sp#rgeau capetele cu icoane. Celor ce zugr#veau icoane li se ardeau degetele pn# la carbonizare pe table din aram# nro ite n foc. Numai atunci cnd pe tronul Bizan&ului s-a suit mp#r#teasa Irina, aceasta a reu it - cei drept, numai pentru o vreme - s# curme aceast# prigoan#, s# repun# n drepturi cinstirea sfintelor icoane i s# adune, n anul 787, cel de-al aptelea Sinod Ecumenic, care a declarat solemn c# cinstirea icoanelor este legiuit# i dreapt#. Dup# ea s-a nsc#unat un nou iconoclast 57

Sfntul Luca al Crimeei - mp#ratul Teofil, ns# erezia iconoclast# tot a fost zdrobit# pn# la urm#, de c#tre binecredincioasa mp#r#teas# Teodora. Aceasta a convocat n anul 842 un sfnt Sinod care a nt#rit o dat# pentru totdeauna dogma cinstirii icoanelor. Acest Sinod a rostit anatema asupra tuturor celor ce ndr#znesc s# spun# c# cinstirea icoanelor este nchinare la idoli i s# ne numeasc# nchin#tori la idoli pe noi, cre tinii ortodoc i. Sectan&ii ns# continu# lucrarea iconocla tilor i n ziua de ast#zi. Nu demult, ntr-un ora din Siberia doi bapti ti au intrat n biseric# n timpul slujbei i au nceput s# &ipe n gura mare, numindu-i pe cre tini nchin#tori la idoli, iar icoanele - idoli. Oare aceasta nu e nebunie? Cum de cuteaz# ei s# verse otrav# de n#prci prin gurile lor p#gne? Spusele lor arat# o adnc# nen&elegere a celei de-a doua porunci din Legea lui Moise: S nu-#i faci chip cioplit $i nici un fel de asem nare a nici unui lucru din cte sunt n cer, sus, $i din cte sunt pe p mnt, jos, $i din cte sunt n apele de sub p mnt; s nu te nchini lor, nici s le sluje$ti, c Eu, Domnul Dumnezeul t u, sunt un Dumnezeu gelos (Ie . 20, 4-5). Ce nseamn# aceast# porunc#? Noima ei este foarte limpede. Ea interzice oamenilor s#- i fac# idoli, interzice cinstirea lucrurilor nensufle&ite n locul Dumnezeului Celui Adev#rat, dup# obiceiul vechilor asiro-babilonieni, egipteni, greci, romani i celorlalte neamuri p#gne. Egiptenii se nchinau taurului Apis, se nchinau proste te maimu&elor, crocodililor, jivinelor de tot felul. Se nchinau soarelui i lunii, f#cndu-le asem#n#ri, adic# imagini pictate i cioplite. Acestor asem#n#ri, acestor imagini ale dumnezeilor pe care i-i n#scociser# - Baal, Astarte, Zeus, Apollo, Hermes i ceilal&i - ei se nchinau ca unor dumnezei adev#ra&i, ncredin&a&i fiind c# n idoli tr#iesc cei nf#&i a&i prin ei. Aceasta, ntr-adev#r, era nchinare la idoli. Esen&a nchin#rii la idoli st# n faptul c# prin ea oamenii se ntorc de la Dumnezeu i slujesc dracilor. Din multele istorisiri despre vie&ile binepl#cutilor lui Dumnezeu tim c# n mul&i idoli chiar tr#iau draci, pe care sfin&ii apostoli i cuvio ii i izgoneau prin rug#ciune c#tre Domnul. Oare cinstirea icoanelor are ceva n comun cu nchinarea la idoli, o aminte te cu ceva m#car pe departe? Binen&eles c# nu. Noi nu ne facem dumnezei din sfintele icoane, ci dnd cinstire sfntului chip, icoanei, d#m cinstire Dumnezeului Celui Adev#rat, sau Preacuratei Lui Maici, sau sfntului zugr#vit n ea. Privind sfntul chip cu ochii trupe ti, ne ntoarcem ochii duhovnice ti c#tre chipul dinti, c#tre prototipul ei. Sfintele icoane, asemenea Sfintei Scripturi, ne amintesc de persoane i ntmpl#ri reale. Oare Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos, C#ruia i d#m cinste i laud# prin aceste imagini, nu S-a ntrupat i n-a tr#it pe p#mnt, printre noi, n realitate? Oare n-a tr#it pe p#mnt Preasfnta N#sc#toare de Dumnezeu, a C#rei icoan# a fost zugr#vit# de c#tre Sfntul Evanghelist Luca? Iar Ea a binecuvntat icoana cu pricina i a zis: Cu acest chip va r#mne pururea harul Meu. (tiu asta sectan&ii cei lipsi&i de minte? Oare n-au auzit cte minuni se fac prin icoanele Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu? Dar icoanele sfin&ilor lui Dumnezeu, pe care El nsu i i-a prosl#vit? Oare imaginile lor nu propov#duiesc cu cea mai mare putere m#re&ia nevoin&ei lor, care a prosl#vit puterea lui Dumnezeu? Oare nu ne-au nv#&at i nu ne nva&# ei s# ne nchin#m numai lui Dumnezeu i s# tr#im dup# voia Lui? Oare pot fi numite idoli lucruri cum sunt icoanele acestea? (i atunci, iat# ct de p#gne sunt gurile care cuteaz# s# le numeasc# pe ele idoli, iar pe noi - nchin#tori la idoli! S# tac# necredincio ii, fiindc# sfntul Sinod a toat# lumea a rostit asupra lor anatem#. Aminti&i-v# acest lucru i teme&i-v# - teme&i-v# ca nu cumva s# fi&i cu cei asupra c#rora a fost rostit# anatema la cel de-al aptelea Sinod a toat# lumea, care a nt#rit definitiv credin&a ortodox#, c#lcnd i ru innd toate ereziile i schismele. Mult timp s-a scurs de la ultimul Sinod Ecumenic - mai mult de un mileniu. De atunci n-au mai fost n Biseric# Sinoade Ecumenice. De ce? Din motive politice, deoarece convocarea lor n-a mai fost cu putin&#. Este ns# cazul s# ne mhnim prea mult pentru c# nu mai sunt Sinoade Ecumenice? Nu, fiindc# primele apte Sinoade Ecumenice au f#cut tot ce trebuia f#cut pentru c#lcarea tuturor ereziilor i pentru nt#rirea deplin# a credin&ei ortodoxe.

58

Predici la Triod Ve&i spune poate: Dar pn# n ziua de ast#zi apar o gr#mad# de erezii i schisme noi, apar o mul&ime f#r# num#r de secte. Da, a a este, ns# toate aceste erezii i schisme nu aduc nimic nou fa&# de vechile erezii i schisme. Ele repet# i dezvolt# ideile ereticilor din vechime, care au fost cu des#vr ire r#sturnate i pe deplin doborte de c#tre cele apte Sinoade Ecumenice. Ca atare, ne este de ajuns marea n&elepciune pe care o avem n nv#&#tura lor. Iat# de ce spunem c# Ortodoxia a fost nt#rit# definitiv la cel de-al aptelea Sinod Ecumenic, i ast#zi este o zi de mare solemnitate i bucurie, c#ci este ziua n care Biserica a rnduit s# se nal&e mul&umit# lui Dumnezeu pentru ntemeinicirea Ortodoxiei. Haide&i s# ne unim i noi la aceast# laud#, la aceast# rug#ciune. Amin. 26 martie 1950

59

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n cea de-a doua Duminic# din Postul Mare


nv!$!tura lui Hristos %i nv!$!turile omene%ti Dac#, precum v# aminti&i, n cea dinti Duminic# a Marelui Post Sfnta Biseric# a pr#znuit nt#rirea Ortodoxiei de c#tre cele apte Sinoade Ecumenice, n cea de-a doua ea cinste te pomenirea ierarhului Grigorie Palama, marele ap#r#tor al Ortodoxiei. Acesta a tr#it n al XIV-lea veac, la aproape ase sute de ani dup# ultimul Sinod Ecumenic. A primit o educa&ie aleas#, fiind apropiat al mp#ratului din Bizan&, dar a p#r#sit curnd via&a de la curte i s-a retras n muntele Athos, fiindc# sufletul lui n#zuia spre mp#rt# irea statornic# i nedesp#r&it# cu Dumnezeu. n zilele lui s-a ridicat hul# asupra monahismului i mai ales asupra c#lug#rilor din Athos, care erau def#ima&i pentru faptul c#- i nchinaser# ntreaga via&# numai slujirii lui Dumnezeu, cuget#rii la cele dumnezeie ti i rug#ciunii. Sfntul Grigorie i-a nfierat cu mare putere pe ace ti hulitori, ridicndu-se n ap#rarea monahismului ortodox, n acea vreme s-a ridicat ereticul Varlaam, care propov#duia nv#&#tura gre it# c#, schimbndu-Se la fa&# n muntele Taborului, Domnul Iisus Hristos nu ar fi str#lucit cu lumina dumnezeiasc#, ci cu o lumin# p#mnteasc#, obi nuit#. Sfntul Grigorie la dat n vileag ca eretic, nv#&nd cu t#rie c# lumina taboric# este dumnezeiasc#. n ziua pomenirii acestui mare ierarh, ca de altfel n toate zilele cnd sunt pomeni&i sfin&i ierarhi, auzi&i n Evanghelia care se cite te cuvintele lui Hristos: Adev rat, adev rat zic vou : cel ce nu intr pe u$ n staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur $i tlhar, iar cel ce intr prin u$ este p storul oilor (In. 10, 1-2). n ele, to&i nv#&#torii mincino i i ereticii sunt asemui&i unor ho&i i tlhari, ce nu doresc s# intre cu smerenie n sfnta credin&# pe u a Ortodoxiei, ci n#zuiesc s# se furi eze prin alt# parte. Singura intrare sfnt# i legiuit# n dumnezeiasca nv#&#tur# e ns# una singur#, i unul singur este nv#&#torul nostru - Iisus Hristos (v. Mt. 23, 8), iar noi suntem datori s# urm#m doar Lui i nim#nui altcuiva. Eu sunt u$a: de va intra cineva prin Mine, se va mntui; $i va intra, $i va ie$i, $i p $une va afla (In. 10, 9). La aceast# u # El i-a pus ca str#jeri ai mp#r#&iei Cerurilor pe sfin&ii apostoli, n urma c#rora au primit hirotonia, ca urma i ai lor, mul&i al&i p#stori buni: to&i ace tia nva&# oile cele bune, turma lui Hristos, s# asculte de glasul singurului nv#&#tor i P#stor, s# mearg# dup# Hristos. Au fost i sunt numero i conduc#tori pe care i-i alege neamul omenesc, mul&i nv#&#tori care arat# felurite c#i de a tr#i - ns# Domnul Iisus Hristos ne porunce te nou#, cre tinilor, s# mergem numai dup# El, dup# P#storul Cel Bun, Care pune sufletul S#u pentru oile Sale (v. In. 10, 11). Care sunt nv#&#turile tuturor conduc#torilor omene ti i prin ce se deosebesc ele de nv#&#tura Domnului Iisus Hristos? Toate nv#&#turile omene ti au ca &int# perfec&ionarea vie&ii noastre sociale i politice. Ele vorbesc aproape numai despre felul n care trebuie organizat aspectul exterior a vie&ii, despre legile de stat care ar trebui f#cute, despre realizarea unei forme ct mai perfecte de organizare statal#. Din aceste nv#&#turi omene ti cunoa tem multe lucruri n&elepte, multe lucruri mari, multe lucruri folositoare, n fa&a celor mai bune i mai vrednice, n fa&a celor mai drepte dintre ele ne plec#m i noi. (i totu i, de ce mergem dup# un singur Conduc#tor - dup# Domnul nostru Iisus Hristos? De ce punem sfnta Lui nv#&#tur# mai presus de toate nv#&#turile social-politice ale lumii, chiar i de cele mai drepte dintre ele? Acesta e un lucru pe care trebuie neap#rat s#-l n&elege&i. 60

Predici la Triod nainte de venirea Domnului Iisus Hristos, lumea era adnc nstr#inat# de obiectul nv#&#turii Lui, necugetnd deloc la ceea ce El socotea a fi lucrul cel mai nsemnat, neap#rat trebuincios, pentru oameni: se gndeau numai la cele exterioare. Lumea antic# era ncredin&at# c# pentru dezr#d#cinarea r#ului de pe p#mnt este nevoie doar de legi drepte n stat; i lumea nou# viseaz# la egalitate social#. P#storul Cel Bun ne spune ns# cu totul altceva. (ti&i c# n vremea postirii Lui de patruzeci de zile n pustie satana a nceput s#-L ispiteasc#. L-a suit pe un munte nalt, i-a ar#tat toate mp#r#&iile p#mnte ti i a zis: Dac# Te vei nchina mie, &i voi da toate aceste mp#r#&ii i slava lor (v. Lc. 4, 6-7) - la care Domnul a r#spuns: Mergi napoia Mea, satano, c ci scris este: Domnului Dumnezeului t u s I te nchini $i numai Lui s -I sluje$ti (Lc. 4, 8). El a lep#dat de la Sine puterea politic# i social# i nu la reforme sociale Se gndea. (i dup# aceea, cu alte prilejuri, a respins aceast# putere - fiindc# atunci cnd veneau la El oameni cu rug#mintea de a le fi judec#tor, El se d#dea n l#turi, spunnd: Cine M-a pus pe Mine judec#tor sau mp#rtitor peste voi? (Lc. 12, 14). Iar cnd nainte de cumplitele Sale p#timiri de pe Golgota a stat naintea lui Pilat ca s# fie judecat, i acesta L-a ntrebat: E ti mp#rat?, El a r#spuns: Da, mp rat sunt, ns mp r #ia Mea nu este din aceast lume (v. In. 18, 3336). Iat# ce are nsemn#tate pentru noi: faptul c# El este Conduc#torul unei mp#r#&ii care nu este din aceast# lume, iar conduc#torii omene ti sunt to&i conduc#tori ai mp#r#&iei acestei lumi. Ei bine, care este deosebirea de temelie dintre nv#&#tura lui Hristos i toate nv#&#turile omene ti? n aceea c# Hristos ne-a nv#&at despre mp#r#&ia care e n#untrul nostru, ne-a nv#&at s# lu#m aminte la glasul inimii: C ci din untru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrn rile, ho#iile, uciderile, preacurvia, l comiile, vicleniile, n$el ciunea, neru$inarea, ochiul pizma$, hula, trufia, u$ur tatea (Mc. 7, 21-22). Aceea i idee o ve&i afla i n Evanghelia dup# Luca: Omul bun, din vistieria cea bun a inimii sale scoate cele bune, pe cnd omul r u, din vistieria cea rea a inimii lui scoate cele rele - c ci din prisosul inimii vorbe$te gura lui (Lc. 6, 45). n via&a noastr# duhovniceasc# - prin urmare i n toat# via&a noastr# l#untric#, care se afl# n leg#tura cea mai strns# cu via&a duhovniceasc# - inima mp#r#&e te i st#pne te asupra min&ii noastre, asupra voii i a n#zuin&elor. Noi cuget#m cum vrea inima, credem ceea ce-i place inimii, ne ndrept#m voin&a potrivit n#zuin&elor inimii. Sim&irea, al c#rei organ este inima, domne te asupra ntregii noastre gndiri, credin&e, cunoa teri, asupra ntregii noastre concep&ii despre lume, asupra tuturor tendin&elor sociale i politice. Cum ne este inima, a a ne este i via&a. Dac# inima este curat#, sfnt#, p#truns# de dragoste fierbinte fa&# de Domnul Iisus Hristos, toate faptele, toate gndurile, toate opiniile noastre sociale i politice, toat# filosofia noastr# de via&# vor fi p#trunse de aceast# sim&ire, de aceste sfinte porunci ale inimii - i atunci din vistieria cea bun# a inimii noastre vom scoate roade bune n tot ce facem, i n primul rnd n via&a de zi cu zi, n leg#turile noastre cu cei din jur. Iar dac# n inim# domnesc r#ul i ntunericul, orict de bun# ar fi ornduirea social# i politic#, orict ar fi de drepte legile, omul va face rele. Nici un fel de legi, nici un fel de ornduire social# nu pot nfrna inima omeneasc#. Oamenii tind s# n#bu e r#ul prin pedepse juridice - ns# r#ul continu#, infrac&iunile nu contenesc. (ti&i c# i n cea mai des#vr it# ornduire de stat exist# o mul&ime de oameni josnici, lipsi&i de cinste, care fac r#ul i prin tot ceea ce s#vr esc stric# tot lucrul bun, mpiedicndu-l i lipsindu-l de putere prin n#zuin&ele inimii sale negre; ti&i c# exist# o mul&ime de oameni egoi ti, c#rora nu le pas# dect de sine i care nu se dau n l#turi s# i striveasc# pe cei ce stau n calea lor. (ti&i ct de mul&i sunt oamenii desfrna&i i c# prin nici un fel de legi nu se poate face ca to&i oamenii s# devin# buni i cinsti&i, s# nu mai fie oameni necinsti&i, egoi ti.

61

Sfntul Luca al Crimeei Asta o poate face numai Domnul Iisus Hristos, fiindc# El ne-a adus nv#&#tura Sa cea dumnezeiasc# despre felul n care trebuie s# fie inima noastr#, despre felul n care trebuie s# ne-o ndrept#m. (i prin Sngele S#u i Trupul S#u, cu care ne mp#rt# im, El ne d# putere s# ne lupt#m cu r#ul, s# cur#&im inimile noastre. Iat# de ce El este pentru noi singurul Sfnt Conduc#tor, fiindc# la dezr#d#cinarea r#ului nu pot i niciodat# nu vor putea s# ajung# conduc#torii omene ti. Este nevoie de harul dumnezeiesc, de puterea dumnezeiasc#, pentru a ndrepta inima omeneasc#; oamenii au nevoie de ajutor haric n lupta cu r#ul. (i atunci, cum s# nu l iubim din toat# inima pe Domnul Iisus Hristos, Care ne-a nv#&at adev#rul cel mai adnc, Care ne-a ntors luarea-aminte asupra inimilor noastre, Care ne-a adus nv#&#tura dumnezeiasc# i luminoas# despre dragostea de aproapele? (i se cuvine s# b#g#m de seam# c# lucrurile pe care ne-a nv#&at El - dragostea, milostivirea, blnde&ea, smerenia - erau adnc str#ine de inimile p#gnilor. Ace tia nu se nchinau blnde&ii, ci trufiei; ei socoteau c# a da milostenie s#racilor este o sl#biciune de neiertat, n rndul lor era foarte r#spndit# sclavia, care njose te demnitatea omeneasc#; ei nu-i puneau pe sclavi n rndul oamenilor i se purtau cu ei ca i cu ni te vite. Ciudat i nebune te ar fi sunat n urechile lor cuvintele dragoste, blnde&e, smerenie i milostivire - dar ele au r#sunat n ntreaga lume prin dumnezeiasca propov#duire a Domnului Iisus Hristos i au supus treptat inimile oamenilor, nct n locul trufiei i dispre&ului fa&# de oameni dinainte s-a ncet#&enit recunoa terea tocmai acestor virtu&i. A adar, fiecare cre tin este dator s# i aduc# aminte c# trebuie s#- i cur#&easc# inima, s# dezr#d#cineze din ea gndurile rele, s# tind# spre sfin&enia ei. Sfntul Apostol Iacov spune: Cur #i#i-v minile, p c to$ilor, $i sfin#i#i-v inimile, voi, cei ndoielnici. P trunde#i-v de durere, ntrista#i-v $i v jeli#i. Rsul ntoarc -se n plns $i bucuria voastr n ntristare. Smeri#i-v naintea Domnului, $i El v va n l#a (Iac. 4, 8-10). Smeri&i-v# naintea Domnului, poc#i&i-v# pentru ceea ce v# ntineaz# inimile, umple&i via&a voastr# de n#zuin&a c#tre dragoste, bine i milostivire, i atunci va odihni asupra voastr# harul Sfntului Duh. Amin.

62

Predici la Triod

Cuvinte n a treia s #pt#mn# din Postul Mare


I. n gr!dina Ghetsimani S# nu crede&i c# doar pe Cruce a r#bdat Domnul suferin&e de nedescris, chinuri cumplite. Chinuri i mai cumplite au nceput n gr#dina Ghetsimani, la lumina lunii. Cum l mai sf ia durerea pe Mntuitorul! Ct de fierbinte S-a rugat Tat#lui S#u: P rintele Meu! De este cu putin# , treac de la Mine paharul acesta! ns nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiesti (Mt. 26, 39)! Poate c# oamenii obraznici se vor gndi: Ce la itate! De a cerut Tat#lui ca paharul p#timirilor s# l ocoleasc#, dac# pentru aceste p#timiri a venit n lume? Din p#cate, nu to&i adncesc ceea ce a tr#it Domnul n inima Sa atunci. Nu to&i tiu de ce a fost att de chinuitoare rug#ciunea Lui c#tre Tat#l S#u. Nu to&i se cutremur# la gndul c# de pe fa&a Lui c#dea sudoare de snge. Totu i, se cade ca to&i s# tie asta - s# tie c# lupta duhovniceasc# pe care a tr#it-o Domnul rugndu-Se Tat#lui S#u n gr#dina Ghetsimani a fost cea mai mare, i totodat# cea mai grea i mai cumplit# ncercare din via&a Lui. Ei bine, de ce au fost att de nfrico #toare suferin&ele Lui suflete ti, chiar fa&# de suferin&ele Lui trupe ti? De ce s-a ntristat att de mult Hristos naintea p#timirilor Sale pe Cruce? Gndi&i-v#: dac# vreunul dintre voi ar ajunge s# ia asupra sa p#catele a o sut# de oameni i s# dea r#spuns pentru ele naintea lui Dumnezeu, de ct# groaz# s-ar umple i ct de greu l-ar ap#sa p#catele str#ine? Iar Domnul a luat asupra Sa p#catele ntregii omeniri. Oare n-a&i auzit cuvintele marelui proroc Isaia: Iar El pentru p catele noastre a fost r nit $i pentru f r delegile noastre a p timit; certarea mp c rii noastre asupra Lui, $i prin rana Lui noi to#i ne-am vindecat (Is. 53, 5-6)? Oare nu a&i citit ce scrie n prima Epistol# a Sfntului Apostol Petru: El a purtat p catele noastre n trupul S u pe lemn... prin a C rui ran v-a#i vindecat (1 Pt. 2, 24)? A adar, nc# din gr#dina Ghetsimani Domnul s-a ntristat sub nfrico #toarea greutate a p#catelor ntregii lumi, pe care le-a luat de bun#voie asupra Sa, pentru care a trebuit s# devin# Jertf# naintea dreptei judec#&i a lui Dumnezeu, fiindc# El - i nimeni altul - putea r#scump#ra p#catele ntregii omeniri. Iat# de ce sudoare nsngerat# picura de pe fruntea Lui, iat# de ce S-a chinuit atta Domnul rugndu-Se Tat#lui S#u. Putem oare s# ne nchipuim m#car chinul acesta? C#ci El, ca Om, era Drept, ur#tor a toat# nedreptatea i plinitor a toat dreptatea (Mt. 3, 15). Pe deasupra, El, Atoate tiutor fiind, tia i ce vedem noi n zilele noastre, tia c# vor trece veacuri i neamul omenesc l va uita din ce n ce mai mult, chiar va huli i va def#ima numele Lui cel sfnt, tia c# la A Doua Sa Venire Fiul Omului de-abia va mai g#si credin&# pe p#mnt (v. Lc. 18, 8). Fericitul Augustin scria: Nic#ieri nu m# uime te att de mult m#re&ia i sfin&enia Domnului Iisus ca aici. Nu a fi cunoscut toat# m#re&ia facerilor Lui de bine dac# El nu mi-ar fi descoperit ct de mult l cost#. Noi nu am n&elege ntreaga m#re&ie a Jertfei lui Hristos dac# n-am ti prin ce a trecut El n ceasul cel cumplit al rug#ciunii sale din gr#dina Ghetsimani. Pe muntele Taborului Domnul, schimbndu-Se la fa&#, a ar#tat slava Sa cea dumnezeiasc# celor trei ucenici iubi&i: Petru, Iacov i Ioan. Prin Dumnezeiasca Purtare de grij#, aceia i ucenici aveau datoria s# vad#, s# aud# i s# dea m#rturie despre un lucru neasemuit de mare i nsemnat: despre nem#surata m#re&ie a nevoin&ei duhovnice ti cu care Sa nevoit Dumnezeu-Omul Iisus Hristos.

63

Sfntul Luca al Crimeei De ce ns# au adormit? O explica&ie simpl# este aceea c# erau foarte obosi&i dup# ce au trecut n miez de noapte prul Chedronului i, ne spune Evanghelia dup# Luca, erau covr i&i de ntristare. S# ne gndim: oare nu putem trage de aici nv#&#mnt spre zidirea noastr#? Ei au v#zut numai n treac#t p#timirile pe care le-a ndurat Domnul Iisus Hristos. nainte de a ncepe s# se roage, El s-a dep rtat de la ei ca la o arunc tur de piatr (Lc. 22, 41). ntreg adncul nfrico #tor, f#r# fund, al rug#ciunii Lui, a fost ascuns de ochii lor. Ei dormeau, ns# trezindu-se de trei ori dup# cuvntul lui Iisus, au v#zut la lumina limpede a lunii cum Se ruga El, au auzit nfrico #toarele Lui cuvinte - i au adormit la loc. Nu se ntmpl# i cu noi la fel? Domnul ne-a poruncit: Priveghea#i $i ruga#i-v , ca nu cndva s c de#i n ispit (26, 41) - iar noi dormim, fiindc# suntem dep#rta&i de Domnul, ntrista&i, dezn#d#jdui&i, lene i sau pur i simplu nep#s#tori. (i ct de mul&i sunt neferici&ii care uit# adeseori, cteodat# de tot, p#timirile ndurate pe Cruce de Hristos i calc# poruncile Fiului lui Dumnezeu, nesocotind sfin&enia Sngelui Leg#mntului, cu care au fost sfin&i&i, i jignesc Duhul harului (v. Evr. 10, 29)! Trebuie s# plngem pentru ace tia: mntuie te-i, Doamne! S# ne plec#m, dar, cu fric# i cutremur naintea nem#suratei m#re&ii a p#timirilor lui Hristos. S# c#dem la Cruce i s# cnt#m din toat# inima: Crucii Tale ne nchin#m, St#pne, i sfnt# nvierea Ta sl#vim!. Amin. II. Pe Drumul durerii Am vorbit deja despre faptul c# suferin&ele Domnului nostru Iisus Hristos, Mntuitorul lumii, au nceput nc# din gr#dina Ghetsimani. Dup# aceea L-au b#tut peste fa&#, L-au mbrncit, L-au mnat b#tndu-L n Ierusalim, la arhiereul Caiafa, unde s-au adunat cei mai ncrncena&i vr#jma i ai Lui i unde L-au batjocorit, L-au scuipat n fa&# i L-au b#tut ntrebndu-L n zeflemea: Proroce te-ne: cine Te-a lovit? (v. Mt. 26, 68) Batjocurile s-au prelungit ntreaga noapte, iar diminea&a devreme Domnul a fost dus n pretoriu, s# fie judecat de c#tre Pilat. nfrico at de urletele gloatei nver unate, s#lb#ticite, Pilat L-a dat pe Hristos la biciuire. L-au biciuit cu sete, folosind biciul roman, care avea mnerul scurt i un ntreg m#nunchi de curele mpletite cu fir de aram#, de care erau prinse buc#&i de os. Biciuirea era o cazn# att de groaznic# nct se ntmpla nu rareori ca cei supu i la ea s# moar#. Sngele neferici&ilor curgea iroaie, trupul era sf iat, se rupeau buc#&i de piele i mu chi. De pe Domnul au scos purpura, ns# au l#sat cununa de spini, peste care loveau cu b#&ul ca spinii s# se nfig# i mai adnc n sfntul Lui cap. Pic#turi mari de Snge c#deau pe fa&#. Dup# aceea, Domnul a fost dus la moarte pe o str#du&# strmt#, care pn# acum poart# numele de Drumul durerii (Via Dolorosa). Pe umerii Lui au pus o Cruce grea, fiindc# cel osndit la r#stignire era silit s#- i poarte crucea pn# la locul execu&iei. Istovit, sleit de biciuire, El a c#zut pe drum sub nfrico #toarea greutate. L-au ridicat b#tndu-L i L-au pus iar# i s#- i poarte Crucea, ns# El a c#zut din nou. Atunci l-au oprit pe un oarecare Simon Cirineul, care se ntorcea din &arina sa, i i-au poruncit s# duc# Crucea lui Hristos. O, fericitul Simon! (tia el oare ce Cruce purta? Acum tie, fiindc# pentru purtarea Crucii lui Hristos a fost nvrednicit, nu m# ndoiesc, de mp#r#&ia lui Dumnezeu. Domnul era nso&it de o gloat# uria #, fiindc# n zilele Pa tilor la Ierusalim se aduna mul&ime de popor venit la praznic. Oamenii aveau p#reri felurite cu privire la ceea ce vedeau. Femeile plngeau cu lacrimi amare, fiindc# inimile lor sunt moi i sim&itoare: ele nu puteau privi asemenea p#timiri, asemenea batjocorire a Celui f#r# de p#cat - dar Domnul, auzind plnsul lor, a deschis gura Sa, care t#cuse ndelung, i a zis: Fiice ale Ierusalimului! Nu M plnge#i pe Mine, ci pe voi plnge#i-v $i pe copiii vo$tri - c ci iat , vin zile n care vor zice: 64

Predici la Triod Fericite sunt cele sterpe $i pntecele care n-au n scut $i snii care n-au al ptat! Atunci vor ncepe s spun mun#ilor: C de#i peste noii $i dealurilor: Acoperi#i-ne!; c ci dac fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi! (Lc. 23, 28-31). Dac# cu pomul verde, roditor, cu Purt#torul i D#t#torul vie&ii au f#cut astfel, ce va fi cu pomul cel uscat al neamului evreiesc, care s-a lep#dat de Mesia, care L-a dat unei mor&i att de cumplite, att de chinuitoare? (tim c# aceast# prorocie s-a mplinit, a a cum se mpline te fiecare cuvnt al lui Dumnezeu: au venit o tile romane i au d#rmat din temelii toat# cetatea i templul din Ierusalim. La istoricul iudeu Iosephus Flavius, care a tr#it n acele vremuri, citim despre groz#viile de nedescris care s-au petrecut atunci, despre ct de nfrico #toare a fost pedepsirea poporului care L-a r#stignit pe Mesia. Dar s# l#s#m femeile s# plng# cu lacrimi curate. S# ne uit#m: ce fac b#rba&ii care l nso&eau pe Domnul Iisus? Ce fel de oameni sunt ace tia? Cum pot cei ce cu ase zile nainte L-au ntmpinat pe Domnul cu bucurie mare cnd a intrat n Ierusalim, strignd: Osana ntru cei de sus i a ternndu- i hainele sub picioarele asinului pe care edea El - cum pot acum s# strige cu s#lb#ticie: R#stigne te-L! R#stigne te-L! Cum pot s# se bucure de ce v#d? S-a petrecut un lucru groaznic: folosind n chip samavolnic sfin&ita lor putere, c#peteniile lui Israel au molipsit poporul cu ur# oarb# c#tre Cel Drept, ur# ce a ajuns pn# la cererea ca El s# fie omort, pn# la ngrozitorul urlet: Sngele Lui asupra noastr $i asupra copiilor no$tri! (Mt. 27, 25). Drumul cel greu a fost str#b#tut, calea durerii s-a ncheiat. Au ajuns pe Golgota cea cumplit#. Iat#, sap# groapa, smulg de pe Iisus toate hainele. Arhanghelii, heruvimii i serafimii, v#znd aceasta, i ascund fata sub aripi ngrozi&i. Cel Care a mpodobit cu negr#it# frumuse&e toat# firea de El zidit# st# acum gol i a teapt# cumplita moarte. Cum pot privi ei goliciunea Lui?! Crucea e aruncat# pe p#mnt, pe ea este ntins trupul Lui preacurat i cu piroane groaznice din fier sunt &intuite pe ea preacuratele mini prin a c#ror atingere orbii i rec#p#tau vederea, la al c#ror semn s-a potolit furtuna pe lacul Ghenizaret i vijelia s-a curmat. Sunt &intuite i picioarele Lui; Crucea e ridicat# i nfipt# temeinic n p#mnt. S-a s#vr it f#r#delegea de nenchipuit: oamenii L-au r#stignit pe Ziditorul i Domnul lor. Dintre toate mor&ile pe care le putea n#scoci r#utatea omeneasc#, aceasta este cea mai groaznic#. De-a lungul a cteva ceasuri, Domnul a suferit chinuri cumplite, pe care cu greu ni le nchipuim n deplin#tatea lor, fiindc# ele au fost cu adev#rat dincolo de r#bdarea omeneasc#. R#nile f#cute de piroane n mini continuau a se sf ia sub greutatea trupului, pricinuind dureri cumplite nervilor de la mini, ntin i ca ni te strune. La ceasul al aselea ntuneric s-a f#cut peste tot p#mntul (Mt. 15, 33). Soarele s-a ntunecat i i-a ascuns razele. Iar la ceasul al nou#lea a venit clipa cea nfrico #toare a mor&ii lui Iisus Hristos. Din pieptul Lui a & nit cuvntul care pn# acum cutremur# lumea cre tin#: S#vr itu-s-a! S#vr itu-s-a marea lucrare a r#scump#r#rii neamului omenesc; mun&ii s-au cutremurat, s-au despicat pietrele i stncile, iar catapeteasma templului din Ierusalim s-a rupt n dou# de sus i pn# jos. Poporul, ce nu demult i cerea moartea, s-a mpr# tiat de pe Golgota cu capetele plecate i lovindu- i piepturile cu pumnii. S# mergem i noi, cu capetele plecate i lovindu-ne piepturile cu pumnii. S# ne amintim c# i pentru p#catele noastre, ca i pentru p#catele ntregii omeniri, a suferit Mntuitorul aceste nfrico #toare chinuri i p#timiri. Amin. III. Despre tlhar Prin toat# via&a Sa Domnul ne nva&# cum trebuie s# nfrunt#m necazurile i cum trebuie s# ne purt#m cu cei care ni le pricinuiesc. Cutremur#toare, nfrico #toare, ns# i pline de dumnezeiasc# m#re&ie sunt cele din urm# clipe ale vie&ii Lui p#mnte ti. Cu r#utate i ur#, 65

Sfntul Luca al Crimeei dar nu i f#r# spaim#, priveau la chinurile R#stignitului vr#jma ii Lui de moarte. Iar Domnul, n ciuda cumplitelor p#timiri, continua s# iubeasc# i s# mntuiasc#. Cu adnc# luare-aminte i uluire a ascultat rug#ciunea Lui pentru r#stignitori - P#rinte, iart#-le lor, c# nu tiu ce fac - tlharul r#stignit de-a dreapta Lui. Fiul lui Dumnezeu (i-a ntors nu o dat# spre el sfntul S#u cap, privind st#ruitor n ochii i inima lui cu ochii S#i prealumino i, atoatev#z#tori. O astfel de privire haric# tlharul nu v#zuse niciodat# n ochii oamenilor obi nui&i. El a fost uimit i de faptul c# de la Iisus Cel R#stignit, Ce suferea chinuri cumplite, nu se auzeau &ipete i nici m#car un singur sunet. Din ce n ce mai mult s-a p#truns de con tiin&a faptului c# lng# el nu este r#stignit un simplu om, ci Cel neasemuit mai presus dect to&i oamenii. Citea cuvintele de pe t#bli&a prins# deasupra capului Celui R#stignit: Iisus Nazarineanul, mp#ratul iudeilor. Neobi nuite erau cuvintele acestea; niciodat# nu se scrise astfel despre vreun r#stignit, ns# Pilat poruncise s# se fac# un astfel de nscris pentru a-i nec#ji pe arhierei i pe c#rturari, fiindc# tia c# ei l clevetiser# din invidie. Pilat nu vrusese s#L r#stigneasc# pe Hristos, ns# din la itate n-a ndr#znit s# se mpotriveasc# iudeilor, n-a fost n stare s# schimbe nimic - dar iat# c# i-a v#rsat tot amarul neputin&ei n acest nscris de pe Cruce, care nu nfiereaz# pe R#stignit, ci pe r#stignitorii iudei, care vorbe te despre faptul c# ei L-au r#stignit pe mp#ratul lor. To&i cei care citeau acest nscris r#mneau nedumeri&i. (i mai nainte, auzind c# Hristos Se nume te pe Sine Pinea Vie&ii, Care S-a pogort din cer, mul&i iudei puseser# mna pe pietre ca s# l bat#, creznd c# El hule te. Aceste spuse ale lui Iisus nu- i g#seau loc n con tiin&a lor, erau de nesuferit i de nen&eles pentru ei. Min&ile i inimile lor erau sf iate de ndoial#, ne tiind ce s# mai cread#. Pe de o parte, l vedeau pe Cel mai mare F#c#tor de minuni, Care i vindeca pe cei bolnavi, poruncea valurilor m#rii, nvia mor&ii, s#tura cinci mii de oameni cu cinci pini; pe de alta, auzeau nvinuirile r#ut#cioase, pline de ur# ale arhiereilor i c#rturarilor, care strigau c# Domnul hule te i calc# legea lui Moise, i se supuneau orbe te nruririi conduc#torilor lor religio i. Nici unul dintre ei nu a putut s# l v#deasc# pe Hristos de vreun p#cat. Vr#jma ii Lui au vrut s#- i mul&umeasc# r#utatea i ura batjocorindu-L pe R#stignit. Apropiindu-se de Cruce, ziceau: Pe al&ii i-a mntuit, iar pe Sine nu poate s# Se mntuiasc#! Dac# este mp#ratul lui Israil, s# Se coboare acum de pe cruce, i vom crede n El. S-a ncrezut n Dumnezeu: s#-L scape acum, dac# este pl#cut Lui, fiindc# El a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu (Mt. 27, 42-43). Auzind aceste zeflemele, tlharul se adncea din ce n ce mai mult n contemplarea adev#rului: Ace tia l numesc Fiul lui Dumnezeu. (i totu i, cine este? Deodat#, mintea i-a fost luminat# de credin&a adnc# n faptul c# al#turi de el atrn# pe lemn nu numai mp#ratul iudeilor, ci un mp#rat neasemuit mai mare dect to&i mp#ra&ii p#mnte ti: mp#ratul Ceresc i St#pnul a toat# f#ptura; a n&eles c# El nu este simplu om, ci Cel mai sfnt dect to&i sfin&ii, Dumnezeu nsu i n chip omenesc - i, cutremurat de n&elegerea aceasta, s-a ngrozit de cele ce se petreceau. Cel#lalt tlhar, la fel ca poporul din jur, rostea vorbe de hul# i spunea: Nu e ti Tu Hristosul? Mntuie te-Te pe Tine nsu&i i pe noi. Tlharul cel n&elept ns# c#uta s#-i nchid# gura: Nu te temi tu de Dumnezeu, c# e ti n aceea i osnd#? Doar noi suntem osndi&i dup# dreptate, n vreme ce El, Acest Sfnt, n-a f#cut nici un r#u. (i a cerut sfios de la R#stignit: Pomene te-m#, Doamne, cnd vei veni ntru mp#r#&ia Ta (Lc. 23, 39-42). Ce spuse uimitoare! Tlharul a cerut cu smerenie de la Cel f#r# de moarte doar ca Acesta s#-(i aduc# aminte de el, nefericitul i ntinatul, cnd Se va n#l&a n mp#r#&ia Sa cea Cereasc#. Tlharul cel nro it de snge omenesc a m#rturisit pe cruce dumnezeirea i nep#c#to enia des#vr it# a Domnului Iisus, Care era r#stignit mpreun# cu el. Asculta&i uimitorul r#spuns pe care l-a primit de la Fiul lui Dumnezeu i minuna&i-v#: Adev rat gr iesc #ie, ast zi vei fi cu Mine n rai (Lc. 23, 43). Pentru dragostea sa de adev#r, pentru credin&a nfl#c#rat# n Fiul lui Dumnezeu i pentru m#rturisirea fierbinte a sfin&eniei Lui, pentru ntoarcerea cu toat# inima spre El, pentru adncul nem#surat al poc#in&ei sale, n care nici n-a ndr#znit s# cear# iertarea cumplitelor sale 66

Predici la Triod p#cate, pentru osndirea de sine b#rb#teasc#, cel ce cndva i alesese cu bun# tiin&# ca meserie uciderea i pr#darea celor lipsi&i de ap#rare a devenit n acea clipit# p#rta al fericirii raiului. Ct de nsemnat, ct de adnc mngietor lucru este pentru noi, cei ap#sa&i de p#cate multe, s# tim i s# credem c# pn# i p#c#tosul cel mai groaznic poate fi ntr-o clip# miluit, primind intrare n mp#r#&ia Cerurilor prin negr#ita milostivire a lui Dumnezeu! Totu i, unor oameni lipsi&i de n&elepciune, mai ales dintre necredincio i, le d# prin cap s# r#st#lm#ceasc# pildele uimitoarei milostiviri a lui Dumnezeu dup# cugetarea lor cea trupeasc#. Iat#, zic ei, omul a tlh#rit i a omort ntreaga via&#, sau a tr#it ntreaga via&# n curvie, i totu i este prosl#vit. Dar pentru ce? Unde este dreptatea? Ace ti oameni i dau n vileag orbirea duhovniceasc#, necunoa terea propriilor p#cate, nemilostivirea i lipsa oric#rei n&elegeri a esen&ei poc#in&ei, a n&elesului acestor spuse ale Domnului: N-am venit s chem pe drep#i, ci pe p c to$i la poc in# (Mt. 9, 13). S# ne amintim de fericita Taisia, care a s#vr it mul&ime de fapte bune pentru c#lug#rii egipteni, iar apoi a fost trt# prin puterea diavolului pe calea desfrului. Mult au plns i s-au rugat pentru ea monahii i, n cele din urm#, ca s# o mntuiasc#, l-au trimis la ea pe un mare nevoitor: Cuviosul Ioan Colov. Lacrimile lui fierbin&i i cuvintele lui nfl#c#rate despre ntoarcerea la calea mntuirii au cutremurat-o pe Taisia pn# ntr-att c# aceasta, c#znd la picioarele lui, l-a rugat s-o duc# ntr-o m#n#stire de maici pentru poc#in&# i, l#snd toate i lep#dndu-se de toate, a mers dup# Cuviosul Ioan. L#sndu-se ntunericul, au fost nevoi&i s# nnopteze n pustie. La miezul nop&ii, sfntul Ioan s-a de teptat i a v#zut o raz# larg# de lumin# de la cer pn# la p#mnt c#znd n locul unde dormea Taisia. n aceast# lumin# cereasc# ngerii n#l&au sufletul ei, fiindc# tocmai murise, i Ioan a auzit glas: Domnul a primit poc#in&a Taisiei. Ea s-a poc#it nu ndelung, dar cu mare rvn# i cu c#ldur# sufleteasc#. A adar, iat# ce are pre& naintea Domnului: puterea i adncimea poc#in&ei. Pe acestea noi nu le putem judeca ntotdeauna dup# semne dinafar#, dar Domnul vede pn# n adncul inimii omene ti, n taini&ele ei neurmat de adnci, El Singur tie ce are acolo fiecare dintre noi, vede lucrurile de pre& n mijlocul celor nevrednice. El i-a spus pe leau prorocului Ieremia: De vei scoate lucrul de pre# din cel f r de pre#, vei fi ca gura Mea (Ier. 15, 19). S# ne ntoarcem ns# la tlharul cel n&elept. Ce vedem n inima lui? Ea i se rupea de poc#in&# pn#-ntr-att c# socotea ca pe un nimic chiar i suferin&ele r#stignirii, drept care nici nu crtea, ca cel#lalt tlhar, ci ar fi fost gata s# se osndeasc# singur la chinuri i mai mari. ntr-adev#r, era r#uf#c#tor - dar, f#r# ndoial#, minunile i predicile Fiului lui Dumnezeu, pe care poate c# le v#zuse i le ascultase, i p#trunseser# adnc n inim#, ntip#rindu-se puternic. Ceva asem#n#tor s-a ntmplat i cu alt tlhar, care a tr#it mult mai trziu, la sfr itul veacului al VIII-lea - nceputul veacului al IX-lea. Noi l numim Varvar - Barbarul - fiindc# nici m#car numele acestui om nu ni s-a p#strat. El era musulman fanatic, care omorse n jurul a trei sute de ortodoc i - dar Domnul l-a ntors i pe un astfel de nelegiuit la poc#in&# n chip uimitor i mai presus de n&elegerea omeneasc#. Odat#, acest barbar n toat# puterea cuvntului a mers la o biseric# de &ar# ca, a teptnd sfr itul slujbei, s#-l omoare pe preot. Domnul ns# a v#zut n inima lui focul mocnit al iubirii de Adev#r i i-a deschis ochii duhovnice ti. Tlharul a v#zut ngerii care slujeau mpreun# cu preotul i a n&eles c# acesta era om cu via&# sfnt#. Cu privire la poc#in&a lui putem s# judec#m dup# cele ce s-au ntmplat n continuare. Dup# ce slujba s-a sfr it, el i-a m#rturisit toate p#catele, care erau att de groaznice, i a cerut s# i se dea voie f#r# ntrziere s# se boteze, dup# care s-a rugat s# fie l#sat s# tr#iasc# mpreun# cu porcii n cocina de pe lng# casa preotului. Sf iat de mustr#ri aprige de con tiin&#, c#indu-se pentru faptele sale de fiar#, el a nceput s# se cread# mai r#u dect o fiar# i trei ani de zile a mers n patru labe, trei ani a mncat mpreun# cu porcii, iar apoi a plecat n p#dure, unde a tr#it nc# doisprezece ani. Cu o asprime uimitoare, el s-a chinuit prin

67

Sfntul Luca al Crimeei nfometare, prin frig, prin lipsurile de tot felul i nici nu cuteza s# mearg# drept, ca to&i oamenii, ci se &ra pe burt# sau n genunchi. Ct de mult i dorea Varvar s# moar# pentru Domnul! (i Domnul l-a nvrednicit de sfr it mucenicesc. Ni te vn#tori, lundu-l drept fiar# s#lbatic# - fiindc# p#rul i crescuse, acoperindu-l ca o adev#rat# blan# - l-au s#getat; el ns#, murind, le-a mul&umit ca celor mai mari binef#c#tori. Sfin&enia lui era att de limpede nct ndat# dup# moartea lui a nceput cinstirea sfintelor lui moa te, care au fost mutate n biseric#, ncepnd s# izvorasc# mir t#m#duitor i s# fac# nenum#rate minuni. Iat# adev#rata poc#in&#: adnc#, pn# la moarte, poc#in&# n stare s# fac# minuni! Ce pild# pentru noi! O, dac# s-ar ntmpla i acum ceva asem#n#tor cu un necredincios venit s# vad# cum slujim, s# asculte ce citim i despre ce propov#duim! O, dac# s-ar atinge i de el puterea lui Dumnezeu i ar crede dintr-o dat#, a a cum a crezut acest tlhar Varvar! Dar poc#in&a noastr# unde este? C# doar lumina dumnezeiasc# se revars# ca un uvoi necontenit n inimile noastre i din filele Evangheliei, pe care o citim mereu, i n timpul slujbelor din biseric#, unde mergem statornic. Lumina&i fiind de aceast# lumin#, oare nu ne vom schimba, oare nu ne vom speria de p#catele noastre, cum a f#cut Sfntul Varvar i nu vom striga mpreun# cu tlharul cel n&elept: Pomeneste-m#, Doamne, cnd vei veni ntru mp#r#&ia Ta?! Deci, s# nu i osndim pe sfin&i cu nechibzuin&#, a a cum fac necredincio ii i neortodoc ii, ci s# ne plec#m n fa&a m#re&iei poc#in&ei lor i a pildei lor harice. Totodat#, s# nu pierdem n#dejdea n negr#ita milostivire dumnezeiasc#, de care Domnul ne poate nvrednici pn# n ultima clip# a vie&ii noastre, chiar i pentru un singur cuvnt de poc#in&# venit din toat# inima, chiar i pentru o rug#ciune scurt#, dar plin# de credin&# i n#dejde, pentru miluire i pentru iertarea mul&imii p#catelor noastre. Amin. 23 februarie 1949 IV. Despre nchinarea Crucii n Deuteronom, a cincea carte a marelui prooroc Moise, este scris: Blestemat este naintea Domnului tot cel spnzurat pe lemn (Deut. 21, 23). Arhiereii, c#rturarii i fariseii, care L-au r#stignit pe Domnul Iisus Hristos ca pe un f#c#tor de rele, stric#tor al legii lui Moise, au hot#rt s#-L dea mor&ii celei mai ru inoase, ca s# nfiereze pe veci numele Lui cu blestemul r#stignirii. O, pizm# i r#utate omeneasc#! Au cutezat s# l numeasc# r#uf#c#tor, c#lc#tor al legii, pe Cel Care nvia mor&ii, Care l-a nviat chiar i pe Laz#r cel mort de patru zile, Care deschidea ochii orbilor, f#cea minuni nenum#rate, poruncea valurilor m#rii i vnturilor! ns# Domnul Iisus Hristos spunea despre Sine c# n-a venit s# strice legea, ci s-o mplineasc#. (i atunci, pe cine s# credem? Pe cei a c#ror limb#, aprins# de flac#ra iadului, repeta asemenea cuvinte ngrozitoare, sau pe Domnul Iisus Hristos? Noi credem i m#rturisim c# pe Cruce a atrnat nu un r#uf#c#tor, ci Jertfa Cea mai mare i Cea mai sfnt# adus# lui Dumnezeu pentru p#catele ntregii lumi. Noi tim c# Domnul S-a l#sat de bun#voie batjocorit i chinuit. S# ne amintim ce i-a spus El apostolului Petru, care scosese sabia i t#iase urechea slugii arhiereului: ntoarce sabia ta la locul ei, c to#i cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Sau #i se pare c nu pot s rog pe Tat l Meu $i s -Mi trimit acum mai mult de dou sprezece legiuni de ngeri? (Mt. 26, 52-53). El, C#ruia I se supuneau stihiile, ar fi putut s#-i nimiceasc# pe to&i vr#jma ii S#i, dar nu a f#cut asta: a mers de bun#voie la chinurile cumplite, S-a dat pe Sine spre r#stignire. Nenum#ratele soboare ale Puterilor cere ti a teptau doar un semn al Lui ca s# l apere de ru inoasa i groaznica moarte pe Cruce. El ns# n-a dat semn, ci S-a suit pe Cruce de 68

Predici la Triod bun#voie. (i toate Puterile cere ti s-au plecat cu fric# i cutremur n fa&a Crucii Lui, naintea Celui Care S-a dat pe Sine, (i-a dat Sngele pentru mntuirea noastr# de p#cate, de st#pnirea diavolului. O, ce p#cat nfrico #tor, neasemuit de cumplit, au f#cut arhiereii, c#rturarii i fariseii din vechime clevetindu-L pe Domnul i dndu-L unei mor&i de ru ine! ns# au c#p#tat ceea ce doreau att de puternic, au atras blestemul asupra numelui i ntregii Lui nv#&#turi? Nu! Dimpotriv#, au fost unealta voii lui Dumnezeu spre prosl#virea de via&# F#c#toarei Cruci i a Mntuitorului lumii. O mul&ime de mucenici ai lui Hristos au fost r#stigni&i pe cruci, spnzura&i pe lemn, dar n-au fost blestema&i de Dumnezeu, ci str#lucesc n ceruri ca ni te stele - nu, nu sunt blestema&i, ci binecuvnta&i de Dumnezeu. Pentru r#uf#c#tori, spnzurarea va r#mne o ru ine n vecii vecilor, dar p#timirile mucenicilor pentru Domnul i prosl#vesc pe ace tia i ntre oameni, i n ceruri. Cumplit# este r#t#cirea sectan&ilor, care dispre&uiesc crucea, fiind plini de o ur# mpotriva ei cum merit# numai uneltele mor&ii criminalilor: securea c#l#ului, spnzur#toarea, ghilotina francezilor, scaunul electric american. Mi s-a povestit o ntmplare nfrico #toare ce a avut loc cu mul&i ani n urm# n ora ul Ialta. Ni te b#ie&i au g#sit o cruciuli&# din sidef, au privit-o cu pl#cere i au hot#rt s-o dea unei b#trne care trecea pe acolo i care li s-a p#rut femeie de treab#. Aceasta ns# era baptist#. Lund crucea - pe care, fire te, era i imaginea Mntuitorului - a aruncat-o pe p#mnt i a c#lcat-o n picioare cu nver unare, f#cnd-o buc#&ele. Noi, cre tinii ortodoc i, cinstim adnc crucea lui Hristos i toat# via&a o purt#m pe piept. Nu poart# cruce evreii, musulmanii i to&i necredincio ii, n rnd cu ace tia se pun sectan&ii, care nu n&eleg c# crucea lui Hristos a devenit cel mai sfnt odor dup# ce pe ea a fost ntins Trupul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i a curs Sngele DumnezeuOmului; nu n&eleg c# tot ce a venit n atingere cu Trupul Dumnezeu-Omului prime te sfin&ire mare. Ei nu cinstesc s#rb#torile noastre ortodoxe, printre care i praznicul n#l&#rii Crucii Domnului, i n-au habar de minunea care s-a s#vr it la Ierusalim n veacul al patrulea, cnd mp#r#teasa Elena, cea ntocmai cu apostolii, a stricat templul p#gn n#l&at pe Golgota i a aflat sub el trei cruci la fel. Trebuia s# afle cumva care din ele era crucea lui Hristos. Dumnezeu nsu i a dezlegat nedumerirea. Pe acolo duceau un mort la groap#. Patriarhul Macarie a poruncit s# fie oprit# procesiunea i s# fie puse crucile g#site asupra celui mort. Cnd au pus pe el cea de-a treia cruce - Crucea lui Hristos - mortul a nviat deodat# i s-a sculat. Deci, iubi&i Crucea lui Hristos, iubi&i-L pe Hristos, Cel r#stignit pe ea! Cu ct v# ve&i gndi mai des, mai mult i mai adnc la Crucea lui Hristos, la p#timirile Lui, cu att vi se va face mai curat#, mai bun# inima, i gndurile acestea vor izgoni din ea tot lucrul negru i spurcat, care mpiedic# Duhul lui Dumnezeu s#-(i fac# loca acolo. Este oare vreun lucru mai folositor pentru noi dect aducerea-aminte statornic# de Crucea lui Hristos? Este oare vreun imbold mai puternic spre a ur r#utatea vie&ii, spre a iubi binele, spre a iubi iubirea? Nu, i nu poate fi. Tocmai de aceea mii de oameni, care au devenit mai apoi cuvio i, citind sau auzind despre p#timirile lui Hristos pe Cruce, s-au cutremurat, au uitat de toate cele din lume, le-au p#r#sit pe toate i nu i-a mai interesat nimic. Pentru ei, ca i pentru apostolul Pavel, ntreaga lume a fost r#stignit#, i ei n i i s-au r#stignit mpreun# cu Hristos. Ei i-au nchinat ntreaga viat# cuget#rii adnci la p#timirile lui Hristos, au contemplat ntreaga via&# Crucea lui Hristos, i lacrimi arz#toare curgeau iroaie din ochii lor cura&i, tr#gnd brazde aprinse pe obraji. Noi suntem departe de ei, dar este foarte bine c# n aceste zile sfinte merge&i la biseric# i asculta&i cu inim# nfrnt# despre p#timirile lui Hristos, fiindc# aceasta v# va fi balsam pentru suflet, doctorie de patimi, de relele care se cuib#resc n inim#; con tiin&a v# va mustra 69

Sfntul Luca al Crimeei cnd i se vor aminti p#timirile lui Hristos. Privi&i mai des la Crucea lui Hristos i v#rsa&i m#car o lacrim# pentru Cel r#stignit pe ea pentru patimile noastre tic#loase, pentru p#catele noastre f#r# num#r! Veni&i deci, to&i robii credincio i ai Domnului Iisus, s# ne nchin#m i s# c#dem cu dragoste la Crucea Lui, prin care El ne-a mntuit de st#pnirea diavolului. Amin.

70

Predici la Triod

Cuvnt n Duminica nchin #rii Sfintei Cruci


Unde s! c!ut!m mngiere de necazuri? Mngia&i, mngia&i pe poporul Meu (Is. 40, 1). Aceste cuvinte ale str#vechiului proroc Isaia sunt ndreptate n primul rnd c#tre noi, p#storii, fiindc# pe umerii no tri st# nu numai datoria de a v# nv#&a, de a v# ar#ta calea lui Hristos, ci i de a v# mngia, de a v# ar#ta dragoste i grij# din adncul inimii. (i eu v# iubesc pe voi, turma dat# mie de Dumnezeu, ca pe oamenii cei mai apropia&i mie. (i oare eu nu tiu ce multe necazuri i lacrimi ave&i voi? Oare nu sunt dator s# v# mngi? (i m# voi str#dui s-o fac n marea zi de ast#zi a nchin#rii Crucii lui Hristos. Cnd v# nv#&#m calea lui Hristos, totdeauna v# ndemn#m s# v# aminti&i spusele Lui despre faptul c# strmt este poarta $i ngust este calea ce duce n mp r #ia lui Dumnezeu (Mt. 7, 14), c# necazurile sunt partea tuturor cre tinilor. Ve&i ntreba: Dar ce, numai cre tinii au necazuri? Nu ndur# necazuri, nenorociri i am#r#ciuni i oamenii acestei lumi? Nu vars# lacrimi i cei ce leap#d# calea lui Hristos ? Binen&eles, de necazuri nu scap# nici ace tia, dar este mare deosebire ntre pre&ul pe care l au naintea lui Dumnezeu necazurile i lacrimile noastre i pre&ul pe care l au naintea Lui necazurile i lacrimile celor care tr#iesc f#r# Dumnezeu. Ei i rabd# necazurile nu de bun#voie, ci numai fiindc# nu pot sc#pa deloc de ele; adeseori blesteam# i crtesc, n timp ce noi, cre tinii, suntem datori s# ne ducem necazurile cu totul altfel - pentru numele lui Hristos, cu mare supunere fa&# de voia lui Dumnezeu, mul&umind lui Dumnezeu pentru tot ce ni se ntmpl#: i pentru bucurii, i pentru greut#&i, i pentru am#r#ciuni, i pentru toate nefericirile. Noi ne ducem necazurile de bun#voie, c#ci dac# ne-am lep#da de Hristos am sc#pa de cele mai multe necazuri - dar ntruct nu ne lep#d#m, pentru p#timirile noastre Dumnezeu ne d# binecuvntare. Oamenii lume ti se str#duie din r#sputeri s# scape de necazuri: ei i neac# amarul n vin i vodc#, se ame&esc cu tutun i chiar cu droguri, c#utnd mngiere; neg#sind-o, se str#duie s# uite de necazuri: caut# distrac&ii, petrec, danseaz#, merg n ospe&ie i flec#resc. Asta nu trebuie s# se ntmple cu cre tinii, fiindc# ei sunt datori s# nu n#bu e glasul con tiin&ei, ci, dimpotriv#, s# l asculte cu luare-aminte. Oamenii afla&i pe o treapt# duhovniceasc# mai nalt# caut# uitarea de necazuri n prietenie, n munc#. Lucrul cel mai mare n care afl# ei u urare este dragostea: dragostea dintre so&i, dragostea p#rin&ilor fa&# de copii i a copiilor fa&# de p#rin&i, dragostea fa&# de oamenii care merit# dragoste. Orice dragoste este binecuvntat#: aceasta ns# este forma de nceput, cea mai joas# a dragostei, fiindc# de la ea, pe calea exers#rii n ea, trebuie s# ne n#l&#m la dragostea, mult mai nalt#, fa&# de to&i oamenii, fa&# de to&i cei neferici&i, fa&# de to&i cei care sufer#. De la ea trebuie s# ne n#l&#m pn# la cea de-a treia treapt# a dragostei: pn# la dragostea dumnezeiasc#, pn# la dragostea de nsu i Dumnezeu. Niciodat# nu vor afla mngiere n necazuri cei ce n-o caut# unde trebuie. Unde s# c#ut#m mngiere n necazuri? Despre aceasta Sfntul Proroc David spune: Numai n Dumnezeu se lini$te$te sufletul meu (Ps. 61, 1). Ferici&i cei ce afl# mngiere adnc# n rug#ciunea fierbinte, care din inim# & ne te, n mp#rt# irea duhovniceasc# cu Dumnezeu. A a au fost drep&ii Vechiului Testament - ns# nou#, cre tinilor, Domnul ne-a d#ruit cea mai adnc# i mai nalt# mngiere: a privi la Crucea lui Hristos i a ne nchina ei. l vede&i pe Fiul lui Dumnezeu, Cel de-al doilea Ipostas al Sfintei Treimi, Dumnezeu ntrupat, Cel mai sfnt dect to&i sfin&ii, Marele Drept, Binef#c#torul neamului omenesc, cum n-a mai cunoscut i nu va mai cunoa te vreodat# lumea? l vede&i &intuit de Cruce cu piroane din fier? Ct de greu p#time te Cel Care cu un singur semn al minii Sale, cu un singur cuvnt 71

Sfntul Luca al Crimeei al S#u poruncea valurilor i vnturilor s# se potoleasc#; Cel Ce de-a lungul scurtei Sale vie&i p#mnte ti a f#cut minuni uluitoare din dragoste i mil# fa&# de oameni; Cel Ce vindeca toate bolile, Care deschidea ochii orbilor, Care i ridica din pat pe cei paraliza&i, Care s#tura cu cteva pini mii de oameni, Care nvia morⅈ Cel mai mare Binef#c#tor al lumii, Mntuitorul ei! De pe Crucea lui Hristos se revars# nem#suratul uvoi al dragostei dumnezeie ti, dragoste minunat#, ce nimice te n chip tainic r#utatea i vr#jm# ia, ce vindec# durerea i tulburarea inimii, ce nt#re te puterile noastre trupe ti i suflete ti. Pe Cruce, R#scump#r#torul lumii este sf iat pentru p#catele noastre... Aceast# Neasemuit# Jertf# i nem#rginit# milostivire pune n umbr# toate necazurile noastre, orict de multe ar fi ele, orict de grele ar fi ele. Doar p#trunzndu-v# de aceste gnduri i sim&#minte, privind la Crucea lui Hristos, ve&i primi singura mngiere adev#rat#. Nu sunt alte mngieri asemenea ei - i la ce ne-ar face trebuin&# ele dac# ne este dat# Crucea, pe care putem nu numai s-o privim, ci i s-o s#rut#m?! (i oare nu ne ad#p#m cu nesfr it# n#dejde i putere din acest izvor? Plin# de mngiere sunt i Dumnezeie tile Scripturi, care istorisesc p#timirea pe Cruce a lui Hristos. n orice necaz s# ne ntoarcem totdeauna luarea-aminte spre Sfintele Scripturi i spre Crucea lui Hristos. Adnci&i-v# n spusele apostolului Pavel: Bine este cuvntat Dumnezeu $i Tat l Domnului nostru Iisus Hristos, P rintele ndur rilor $i Dumnezeul a toat mngierea, Cel Ce ne mngie pe noi n tot necazul nostru, ca s putem mngia $i noi pe cei care se afl n tot necazul prin mngierea cu care noi n$ine suntem mngia#i de Dumnezeu (2 Cor. l, 3-4). M#rturisesc din toat# inima adev#rul acestor spuse - m#rturisesc din proprie experien&#, fiindc# Domnul m-a mngiat n marele meu necaz. Pe m#sur# ce se nmul&esc necazurile, se nmul&e te i mngierea lui Hristos. n aceast# zi sfnt# este scoas# spre nchinare Crucea lui Hristos i i atrage pe to&i la sine, adic# la Cel Ce a fost r#stignit pe Cruce. Cu mare bucurie vedem ct de mul&i oameni n#zuiesc s# vad# Crucea n#l&ndu-se i s# aud# cntarea: Crucii Tale ne nchin#m, St#pne. Dar ce putere ne atrage? De ce-i a a de mult# lume n biseric#? Ne atrage puterea nev#zut# a lui Dumnezeu, ce mngie i nc#lze te inimile noastre. Dumnezeu nsu i s# ndrepteze inimile voastre ntru dragostea lui Dumnezeu i ntru r#bdarea lui Hristos. Amin.

72

Predici la Triod

Cuvinte n a Patra Duminic # a Postului Mare


I. Din cuvintele tale te vei osndi Pr#znuim acum pomenirea Cuviosului P#rintelui nostru Ioan Sc#rarul. Sfntul Ioan f#cea parte dintr-o familie de mare vaz# i a primit o educa&ie nalt# pentru acele vremuri, dar nc# din tinere&ea sa a lep#dat toate i a mers n muntele Sinai, vie&uind patruzeci i cinci de ani n pustie, la poalele acestui munte. Biserica ferice te pomenirea lui, fiindc# el a scris o carte de mare nsemn#tate pentru toat# lumea cre tin#, care se cheam# Scara3, n aceast# carte, Sfntul Ioan nf#&i eaz# nv#&#tura despre toate virtu&ile cre tine ti i mijloacele de a urca pe treptele lor spre des#vr ire. Despre aceast# sfnt# carte s-ar putea spune foarte multe, dar ast#zi vom vorbi despre ceea ce ne poate ridica foarte mari piedici n calea spre mntuire: despre cuvnt. Sfntul Apostol Iacov vorbe te despre limba noastr#, despre cuvntul nostru, astfel: Limba mic m dular este, dar cu mari lucruri se f le$te! Pu#in foc mult codru aprinde: foc este $i limba, lume a f r delegii. Limba $i are locul ei ntre toate m dularele noastre, dar spurc tot trupul $i arunc n foc drumul vie#ii, dup ce a fost aprins ea ns $i de focul gheenei (Iac. 3, 5-6). Incendiul ne mistuie avutul, aduce n inimile noastre mare tulburare i fric# - i iat# c# Sfntul Apostol Iacov compar# cu incendiul limba noastr# nenfrnat#. Toat# via&a noastr# va deveni nelini tit# i dureroas#, fiindc# limba rea i necredincioas# este aprins# de focul gheenei. Orice fel de fiare $i de p s ri, de trtoare $i de viet #i din mare a fost $i este mblnzit de firea omeneasc , dar limba nimeni dintre oameni nu poate s-o mblnzeasc ! Ea este un r u f r astmp r; ea este plin de venin aduc tor de moarte. Cu ea binecuvnt m pe Dumnezeu $i Tat l, $i cu ea blestem m pe oameni, care sunt f cu#i dup asem narea lui Dumnezeu. Din aceea$i gur ies binecuvntarea $i blestemul. Nu trebuie, fra#ii mei, s fie a$a acestea (Iac. 3, 7-10). Nu trebuie s# spurc#m astfel gurile noastre, care se ating de Sfntul Potir, primind nemuritorul i de via&# f#c#torul Trup i Snge al lui Hristos. Nu trebuie ca din gurile voastre s# curg# al#turi de cuvinte bune, cuvinte de iubire, i cuvinte de blestem, care sunt osndite de Dumnezeu. Din gura voastr s nu ias nici un cuvnt r u, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuin# , ca s dea har celor care ascult (Efes. 4, 29). Sfntul Apostol Iacov d# m#rturie: Dac cineva socoate c e cucernic, dar nu $i #ine limba n fru, ci $i am ge$te inima, cucernicia acestuia este zadarnic (Iac. l, 26). Nu pu&ini sunt ntre noi cei care se cred evlavio i, dar nu i nfrneaz# limba; nu pu&ini sunt cei care dup# ce se ntorc de la biseric#, unde au ascultat cuvintele lui Hristos i chiar s-au mp#rt# it cu Trupul i Sngele Lui, vars# cuvinte rele i veninoase peste aproapele lor. Dar c&i nu sunt ntre noi cei ale c#ror guri nu-s ngr#dite cu nimic, ci vorbesc mereu, f#r# contenire, p#l#vr#gind i iar p#l#vr#gind de diminea&a pn# seara! (i, se n&elege, n aceast# p#l#vr#geal# sunt o mul&ime de vorbe de arte, rele - n timp ce nsu i Domnul Iisus Hristos ne-a zis: V spun c pentru orice cuvnt de$ert pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteal n Ziua Judec #ii, c ci din cuvintele tale vei fi g sit drept, $i din cuvintele tale vei fi osndit (Mt. 12, 36-37). Oamenii cu adev#rat evlavio i sunt ntotdeauna ntr-o concentrare adnc#, se cufund# n sine, privesc n propriile inimi - iar gurile flecare nu doar c# flec#resc la nesfr it, ci vars# otrav# de aspid#, de viper# (Ps. 139, 3): cuvinte otr#vite de osndire, clevetire i def#imare, njur#turi dezgust#toare. Iar Domnul Iisus Hristos a interzis cu asprime orice cuvnt de ocar#,
Sf. Ioan Sc#rarul, Scara dumnezeiescului urcu$, Filocalia romneasc#, vol. IX. Traducere, introducere i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St#niloae, EIBMBOR, Bucure ti, 1980. Volumul este disponibil n colec &ia Biblioteca teologic# bigital#, la adresa http://apologeticum.net (nota Apologeticum).
3

73

Sfntul Luca al Crimeei chiar i cel mai pu&in grosolan: Cine va zice fratelui s u: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului, iar cine i va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului (Mt. 5, 22). Vede&i ce cur#&ie des#vr it# cere limbii noastre Domnul Iisus Hristos? Din p#cate, ntre cre tini sunt mul&i vorbitori de r#u, mul&i oameni care i clevetesc aproapele. Iar Sfntul Apostol Pavel, vorbind de cei ce nu vor mo teni mp#r#&ia Cerurilor de ho&i, adulteri, nchin#tori la idoli - i pune n rnd cu ace tia i pe vorbitorii de r#u: Vorbitorii de r#u nu vor mo teni mp#r#&ia lui Dumnezeu (l Cor. 6, 10). Chiar dac# ne ab&inem cu luare-aminte i cu stricte&e de la cele mai resping#toare njur#turi, de la cele mai putrede cuvinte, de la osndirea aproapelui, de la clevetire i brfe, tot vom fi vinova&i de gr#ire n de ert. Noi gr#im n de ert ntotdeauna i peste tot. Dar iat# cei spune Sfntul Apostol Pavel lui Timotei: O, Timotei! P ze$te comoara care #i s-a ncredin#at, dep rtndu-te de vorbirile de$arte $i lume$ti $i de mpotrivirile $tiin#ei mincinoase. De de$artele vorbiri lume$ti fere$te-te (l Tim. 6, 20; 2 Tim. 2, 16), adic# i interzice chiar s# r#mn# acolo unde se gr#ie te n de ert. Dar ce nseamn# mpotrivirile tiin&ei mincinoase, de care apostolul Pavel i porunce te lui Timotei s# se dep#rteze? Sunt disputele pe care le poart# cu pl#cere n jurul celor sfinte oamenii care se socot autorit#&i n domeniu, care cred despre sine c# au o nalt# educa&ie teologic#, dar care sunt de fapt cu des#vr ire de er&i duhovnice te. Gr#irea n de ert pustie te pn# n adnc sufletul. Noi ne facem singuri r#ni grave nu numai cnd rostim cuvinte putrede i de arte, ci i cnd ascult#m asemenea cuvinte ie ind din guri str#ine. Multora le place s# asculte brfe i clevetiri despre aproapele lor i sunt la fel de vinova&i naintea lui Dumnezeu ca i cei pe care i ascult#. A te nfrna de la cuvinte rele, vorbe de arte i a te nv#&a s# taci e o sarcin# grea. Mul&i nevoitori s-au ostenit din greu ntreaga via&# ca s# i nfrneze limba, urm#rind-o cu stricte&e, punndu-i fel i fel de ngr#diri - ns# aceasta tot aluneca deseori din st#pnirea lor cum alunec# pe tele din mini, fiindc# a a e limba: alunecoas# i foarte mi c#toare. Mul&i asce&i s-au lep#dat cu totul de vorbire - iar cuviosul avv# Agaton, ca s#- i biruie limba, ca s# i-o nfrneze, s-o dezve&e de gr#irea de art#, a purtat o pietricic# sub limb# timp de trei ani. Vede&i ce nsemn#tate d#deau sfin&ii cuvntului? (i noi trebuie s# lu#m exemplu de la ei. Cnd se citesc parimiile, r#sun# deseori cuvintele: ntru binecuvntarea drep#ilor se va n l#a cetatea, iar prin gura necredincio$ilor se d rm 4 (Pilde 11, 11). Ce s# nsemne asta? Ce poate fi? Nu este o exagerare, ci purul adev#r. Puterea cuvntului omenesc este uria #. El e n stare s# lase o urm# adnc#, de ne ters n inimi, el zide te dac# e plin de dragoste i bun#tate sau d#rm# dac#, dimpotriv#, e plin de vr#jm# ie i ur#. Dac# binecuvntarea drep&ilor se ntinde asupra cet#&ii, dac# n inimile oamenilor p#trund sfintele lor cuvinte, cetatea se nal&#, iar bun#starea duhovniceasc#, prin urmare i cea material#, de asemenea cre te i spore te. Iar dac# gurile necredincio ilor spurc# inimile celor din jurul lor cu vorbe asem#n#toare unor aburi otr#vitori, ntreaga via&# duhovniceasc# a poporului se stric#. O asemenea cetate poate ajunge pustie n deplinul n&eles al cuvntului. R#spunderea noastr# pentru orice cuvnt putred este nfrico #toare i mare, fiindc# prin aceste cuvinte necurate nu numai c# ne otr#vim pe noi n ine, ci otr#vim de asemenea inima i mintea aproapelui. La fiecare Liturghie a Darurilor nainte -sfin&ite auzi&i sfnta cntare: S# se ndrepteze rug#ciunea mea... Lua&i aminte cu adnc# umilin&# la spusele: Pune, Doamne, paz# gurii mele i u # de ngr#dire mprejurul buzelor mele. Mul&i se mul&umesc ns# doar cu aceast# umilin&#; dup# ce pleac# din biseric#, ea se stinge n ei treptat i uit# c# nu trebuie doar s# cear# de la Dumnezeu ca El s# pun# paz# gurii, ci i s# se str#duiasc# ei n i i ntreaga via&# s#- i nfrneze limba nelegiuit#, n care lucrare s# ne ajute tuturor Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Amin. 15 aprilie 1945.
4

Potrivit traducerii ruse (n. tr.)

74

Predici la Triod

II. n$elepciunea lumii %i n$elepciunea inimii curate Vou#, turmei mele, v# voi spune cuvintele pe care Sfntul Apostol Pavel le-a scris turmei sale filipene, iar voi s# le pune&i n inima voastr#: M rog ca dragostea voastr nc mai mult s prisoseasc ntru cuno$tiin# $i ntru toat sim#irea, ca s cerca#i voi cele de folos, ca s fi#i cura#i $i f r de sminteal n ziua lui Hristos (Filip. l, 9). Cum s# le n&elegem? Cum trebuie dragostea noastr# s# prisoseasc# ntru cuno tin&# i ntru toat# sim&irea? Acestea sunt dou# domenii cu totul diferite ale cunoa terii. Primul este cel cu care se ocup# to&i savan&ii: ei cerceteaz# natura i tot ce se s#vr e te n ea, acumuleaz# cuno tin&e uria e ale n&elepciunii acestei lumi; al doilea este cel la care ajung i oameni f#r# nici o tiin&# de carte; pentru primirea acestei cunoa teri trebuie s# ai doar inim# curat#. Primul domeniu al cunoa terii, domeniul cuno tin&elor acestei lumi, e mare i mbel ugat, ns# n el sunt foarte multe contradic&ii. Pe deasupra, fiecare savant este informat doar n cele ce privesc specialitatea lui: ndeob te, chimistul nu tie astronomie, astronomul nu tie biologie, sociologul nu tie legile arhitecturii. n ziua de ast#zi nu poate exista un savant care s# ncap# toate cuno tin&ele omene ti, fiindc# acestea au crescut demult ntr-o a a m#sur# c# nimeni nu-i n stare s# le ncap#. De aceea, fiecare savant st#pne te numai o mic# parte din toate cuno tin&ele despre natur#. De acest fapt i d#dea seama limpede marele savant Laplace, care a zis: Ceea ce tim este un fleac, iar ceea ce nu tim este nem#surat! Mare gnd! Ct adev#r este n el! Laplace ntredeschide u a care d# n domeniul altor cuno tin&e - al cuno tin&elor despre ceea ce-i neschimbat, ve nic, nep#truns. Dar ce, acest domeniu este cu totul inaccesibil pentru oameni? Ba nu, el este accesibil. Este accesibil doar celor ce se aseam#n# cu marele nostru P#rinte Ioan Sc#rarul, a c#rui pomenire o pr#znuim ast#zi. Cu inim# curat#, n nencetat# rug#ciune i postire, el i-a nmul&it dragostea i astfel a ajuns la cunoa terea multora dintre cele pe care Laplace le pune n domeniul nem#surat al celor ne tiute de nv#&a&i, n uimitoarea sa carte numit# Scara, el este ca un anatomist care disec# trupul, disec# sufletul, cercetnd taini&ele lui, cercetnd deprinderile noastre p#c#toase i ar#tnd c#ile izb#virii de ele. Cum se poate dobndi cunoa terea aceasta? Nu cum se dobnde te cunoa terea acestei lumi, fiindc# sunt dou# metode ale cunoa terii: prima este cunoa terea cu mintea care analizeaz# faptele, iar a doua, nem#surat mai important#, este cunoa terea prin inima curat#, prin dragostea de Dumnezeu, de Hristos. La cei care L-au ndr#git din toat# inima pe Dumnezeu, care se pleac# n fata lui Hristos, n inimile lor curate se acumuleaz# uria e, nesfr ite cuno tin&e din domeniul f#r# hotar al ne tiutului pe care nu-i cunoa te i nu l poate cerceta cu metodele sale tiin&a. La necredincio i nu exist# aceast# cunoa tere cu inima: ei cunosc doar cu mintea i de aceea nici nu cred. M# rog cum se ruga Sfntul Apostol Pavel ca dragostea voastr# s# prisoseasc# ntru tiin&#, nct dragostea de Hristos s# v# deschid# acest domeniu neasemuit mai important dect n&elepciunea lumii: domeniul ve nicului, domeniul adev#rului absolut. Noi ns# ne rug#m ns# ca dragostea voastr# s# prisoseasc# nu doar n dobndirea cunoa terii, ci i ntru toat# sim&irea. Cum poate dragostea s# prisoseasc# ntru toat# sim&irea ? Dac# privind la cerul nem#rginit cu nenum#rate stele, la marea puternic# ce se nviforeaz#, la mun&ii cei nal&i, v# p#trunde&i de sim&#mntul evlaviei, fie ca aceast# evlavie naintea n&elepciunii lui Dumnezeu, care a f#cut cerul, i marea, i mun&ii, s# prisoseasc# n dragostea fa&# de Dumnezeu. Cnd ne minun#m de zidirile lui Dumnezeu, care sunt ntocmite att de uimitor, n noi cre te sim&#mntul de nchinare naintea lui Dumnezeu, Care este Dragoste, cre te dragostea de Dumnezeu Cel n&elept i Mare, iar dragostea de Dumnezeu este nceputul a toat# dragostea.

75

Sfntul Luca al Crimeei Cnd v# p#trunde&i de sim&#mntul milei fa&# de oamenii neferici&i, dragostea voastr# s# creasc# din ce n ce mai mult: ea se va aprinde cu v#paie puternic# i va da roade n faptele milosteniei. Cnd v# ve&i nfrico a naintea cuiva sau a ceva, aminti&i-v# de cuvintele apostolului Ioan: n iubire nu este fric , ci iubirea des vr$it alung frica (l In. 4, 18). Agonisi&i dragoste care s# alunge de la voi orice fric#. Aminti&i-v# c# sfin&ii mari, cum a fost cuviosul Serafim de Sarov, nu se temeau deloc de fiarele s#lbatice, ci le hr#neau cu mna lor. Iar cuviosul Gherasim, a c#rui pomenire am pr#znuit-o ieri, avea ca prieten apropiat i slujitor un leu, c#ruia i f#cuse bine sco&ndu-i un spin din lab#. n ace ti sfin&i nu era fric# nici naintea fiarelor s#lbatice, nici naintea oamenilor, fiindc# ei iubeau to&i oamenii - chiar i pe tlharii ce n#v#leau asupra lor i binecuvntau, i ocroteau de judecata omeneasc#, a a cum a f#cut cuviosul Serafim. n dragostea lor nem#surat# nu era nici o fric#. Dac# v# biruie invidia, aminti&i-v# de dragoste i n loc s# invidia&i bucura&i-v# de bucuria, de succesele celor pe care i invidia&i, i ca urmare dragostea voastr# va spori. Dac# v# biruie mnia, dac# v# enerva&i, aminti&i-v# de sfin&i: ei se purtau cu mare dragoste fa&# de cei care i enervau, i le iertau toate jignirile, i i iubeau vr#jma ii. Iat# ce nseamn# cuvintele apostolului Pavel despre faptul c# dragostea trebuie s# prisoseasc# nu numai ntru cuno tin&#, ci i ntru toat# sim&irea. Dar ce spune el despre n&elepciunea nv#&a&ilor, naintea c#reia mul&i se nchin# ca ni te robi? n#elepciunea acestei lumi nebunie este naintea lui Dumnezeu (l Cor. 3, 19). Iat# i spusele Sfntului Proroc Ieremia: Nebun este tot omul ntru $tiin#a lui (Ier. 10, 14). n minunatul s#u imn nchinat dragostei Sfntul Apostol Pavel spune: Dragostea nu cade niciodat#. Ct despre prorocii - se vor desfiin&a, darul limbilor va nceta, tiin&a se va sfr i (l Cor. 13, 8): cuno tin&ele vor fi cndva desfiin&ate, desfiin&at# va fi n&elepciunea acestei lumi - de Dumnezeu va fi desfiin&at#. Apostolul Pavel ne previne: Cunoa$terea ngmf , iar dragostea zide$te (l Cor. 8, 1). Trufa ii se ngmf#, se mndresc cu cuno tin&ele lor i cu n&elepciunea lor lumeasc# cu acea n&elepciune care, dup# spusele apostolului Pavel, va pieri! Noi, cre tinii, s# nu ne mndrim cu n&elepciunea p#mnteasc#, s# nu ne mndrim nici cu n&elepciunea cea preanalt# dat# de Domnul Iisus, fiindc# aceast# n&elepciune, de care erau pline inimile cuvio ilor, duce nu la trufie, ci, dimpotriv#, la smerenia cea mai adnc#, fiindc# atunci cnd omul cunoa te ve nicele taine dumnezeie ti, cnd inima lui se cur#&e te i se lumineaz#, din ea sunt izgonite trufia i ngmfarea i n locul lor se s#l# luie te n inim# sfnta smerenie. A adar, s# prisoseasc# dragostea voastr# ntru cunostiin&# i ntru toat# sim&irea, pentru ca voi, cunoscnd cele nem#surat mai bune dect n&elepciunea acestei lumi, s# fi&i cura&i i nempiedica&i n Ziua lui Hristos, plini de roadele drept#&ii lui Iisus Hristos, ntru slava i lauda lui Dumnezeu. Amin.

76

Predici la Triod

Cuvinte n cea de-a Cincea Duminic# a Postului Mare


I. ntoarce$i-v! la Mine cu toat! inima voastr! Ast#zi, Sfnta Biseric# le aduce ca pild# tuturor celor care se poc#iesc pe cuvioasa Maria Egipteanca, una dintre cele mai mari sfinte, a c#rei via&# este att de uimitoare i plin# de nv#&#turi, att de adnci nct trebuie s# tim tot ce se poate despre ea. n tinere&e, Maria Egipteanca era de o frumuse&e str#lucitoare. Ea locuia n Alexandria, ducnd o via&# desfrnat#. Odat#, plimbndu-se pe malul m#rii, a v#zut o corabie care pleca spre Palestina, ducnd pelerini la praznicul n#l&#rii Crucii Domnului. Pe corabie erau numero i tineri, i i-a venit n gnd s# mearg# mpreun# cu ei ca s#-i ademeneasc#. Dup# sosirea n Palestina, to&i pelerinii au mers la Ierusalim, la biserica ~nvierii lui Hristos. A mers acolo i Maria - dar cnd a vrut s# intre n biseric# laolalt# cu to&i ceilal&i, a sim&it c# o putere nev#zut# o mpinge, nel#snd-o s# intre. De trei ori a ncercat, i de trei ori a fost oprit# de acea putere tainic#. Maria s-a cutremurat pn# n adnc, neputnd pricepe ce nseamn# aceasta: de ce to&i intr# n biseric#, iar ea nu poate s#-i treac# pragul? Intr-o stare de adnc# tulburare sufleteasc#, ea i-a ridicat ochii i a v#zut icoana Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu, n acea clip# a nceput pentru prima dat# s# se roage fierbinte, cerndu-i Maicii Domnului s-o lase n biseric#. Dup# aceast# rug#ciune fierbinte nimic n-a mai oprit-o, i a intrat f#r# mpiedicare. A fost adnc cutremurat# de slujba praznicului n#l&#rii Crucii Domnului, i dup# ce aceasta s-a sfr it a trecut Iordanul i a mers n inima pustiei, unde a tr#it nev#znd pe nimeni patruzeci i apte de ani. Ea i-a povestit despre via&a sa cuviosului Zosima, care din purtarea de grij# a lui Dumnezeu a ntlnit-o n pustie; i-a povestit c# n primii aptesprezece ani de via&# n pustie suferin&ele ei au fost din cale-afar# de grele: a suferit de ar i&# i foame n timp ce i se n#luceau mnc#ruri i b#uturi alese i toat# via&a ei desfrnat# din Alexandria. Vreme de aptespreze ani s-a luptat ea cu n#lucirile acestea, i doar n cel de-al optsprezecelea an a dobndit tihn# adnc#, dup# care a tr#it n pustie nc# treizeci de ani, devenind un adev#rat nger n trup - fiindc# atunci cnd se ruga se n#l&a de pe p#mnt i plutea n v#zduh. Nu este o legend#. Noi nu ne ndoim de asta, fiindc# i al&i sfin&i mari s-au nvrednicit de asemenea rug#ciune. Dar cum se poate explica ea? Cum poate trupul omenesc s# se ridice deasupra p#mntului i s# pluteasc# n v#zduh? Singura explica&ie este c# duhul omenesc luminat de rug#ciunea nencetat# i de postire dobnde te o uria # st#pnire asupra trupului, fiindc# trupul nostru este unealta duhului i poate fi supus poruncilor acestuia. Trupul poate deveni att de sub&ire i de u or nct devine n stare s# pluteasc# n v#zduh. Dup# ce a terminat de vorbit cu cuviosul Zosima, cuvioasa Maria i-a poruncit s# vin# la Iordan peste un an i s-o a tepte acolo cu Sfintele Daruri, ceea ce el a i f#cut, ntorcndu-se dup# un an, a v#zut-o n dep#rtare pe cuvioasa Maria, care se apropia de el; a v#zut cum aceasta s-a apropiat de ru, l-a nsemnat cu semnul crucii i a venit la el pe ap#. (i a mp#rt# it-o monahul Zosima cu fric# i cutremur, iar cuvioasa M#ria i-a poruncit s# vin# iar# i peste un an n locul unde o v#zuse prima dat#. A trecut anul, iar cuviosul Zosima a mers acolo i a v#zut-o pe Sfnta Maria z#cnd pe p#mnt moart#. Pe nisip st#tea scris: P#c#toasa M#ria a murit pe nti aprilie; nmormnteazo. Cuviosul Zosima a prohodit-o, ns# era n ncurc#tur#, ne tiind cum s-o nmormnteze, c#ci nu avea cu ce s# sape groapa. Atunci s-a petrecut o nou# minune: a venit un leu, a s#pat cu ghearele o groap# adnc# i a plecat. A a a nmormntat-o monahul Zosima pe cuvioasa Maria. 77

Sfntul Luca al Crimeei Minunat# via&#, care nu seam#n# deloc cu vie&ile oamenilor obi nui&i! n ea uimesc mai ales dou# lucruri, n primul rnd, harul lui Dumnezeu, neasemuita Lui milostivire i prevedere a faptului c# jalnica desfrnat# va deveni o sfnt# dintre cele mai mari. Al doilea repeziciunea, nea teptata adncime i hot#rre a ntoarcerii cuvioasei Maria de la via&a sa p#c#toas# dinainte la nevoin&a ei neasemuit# din pustie. Cuvioasa M#ria a mplinit lucrul despre care vorbe te prorocul: ~!ntoarce#i-v la Mine din toat inima voastr , cu post, cu plngere $i cu rug ciune, $i sf$ia#i inimile voastre, iar nu hainele voastre, $i v ntoarce#i la Domnul Dumnezeul vostru, c Milostiv $i ndurat este, ndelung-R bd tor $i Mult-milostiv, $i i pare r u de r ut #i (loil 2, 12-13). (i Sfnta M#ria i-a sf iat inima i s-a ntors din toat# inima, deodat#, la Dumnezeu. Ea a mplinit i lucrul despre care vorbe te Sfntul Prooroc Iezechiel: V ve#i aduce aminte acolo de c ile voastre, ntru care v-ati png rit, $i ve#i bate fe#ele voastre pentru toate r ut #ile voastre (lez. 20, 43). (i s-au mplinit asupra ei cuvintele lui Dumnezeu, i a aflat de milostivirea Lui nesfr it#, despre sfin&enia Lui nem#rginit#, cnd Domnul a f#cut cu ea nu dup# faptele ei, ci dup# mila Sa, pentru sfnt numele S#u. Iat# cum e adev#rata poc#in&#, iat# cum trebuie s# se poarte to&i cei mpov#ra&i de p#cate grele: s# se ntoarc# ntr-o clip#, din toat# inima, la Dumnezeu, s# se scrbeasc# de via&a lor dinainte, s# se scrbeasc# de ei n i i, s# p#r#seasc# f#r# amnare toate p#catele dinainte i s# se poc#iasc# toat# via&a, cum s-a poc#it Sfnta Maria Egipteanca. Vede&i ce adncime nem#surat# a avut poc#in&a ei, n ce m#sur# f#r# seam#n a avut con tiin&a propriei nevrednicii, ct de uimitoare a fost puterea voin&ei ei n lupta cu patimile, ct de mult timp a petrecut n sfnta poc#in&# i n postire. Nu tim cu ce s-a hr#nit cuvioasa Maria n adncul pustiei patruzeci i apte de ani, dar ea a petrecut acolo vreme ndelungat# i a ajuns la sfin&enie mare. Ea le-a ar#tat tuturor celor ce merg pe calea r#ului, pe calea propriilor patimi, pild# a felului care trebuie s# o rup# cu via&a p#c#toas#, a felului n care trebuie s# se poc#iasc# i s# cear# iertare de la Dumnezeu. Din Vie&ile Sfin&ilor cunoa tem multe alte pilde ale unei poc#in&e neobi nuit de adnci. O asemenea poc#in&# este obligatorie pentru to&i cre tinii ce se ntorc la Dumnezeu. Dar ce s# spun despre noi, cre tinii de rnd, care nu putem fi numi&i foarte mari" p#c#to i, care n-am tr#it n curvie, nu ne-am murd#rit n desfru, be&ie, f#r#delegi, ho&ie? Oare trebuie s# ne poc#im, sau ne putem spune a a cum spun mul&i dintre noi: Dar eu ce mari p#cate am? Acolo, ni te p#cate obi nuite, omene ti. Oare pentru a pune nceput poc#in&ei trebuie s# facem p#cate dr#ce ti? Oare aceste p#cate omene ti nu nseamn# nimic? Oare Hristos nu cere s# fim des#vr i&i, pentru c# Tat#l nostru Cel Ceresc des#vr it este (v. Mt. 5, 48)? Oare nu amenin&# El cu pedepse grele chiar i pentru orice cuvnt r#u (v. Mt. 12, 36)? Asta n vreme ce sunt destui care curvesc i zic lini ti&i: (i ce-i cu asta, ce, e vreun p#cat mare? Sl#biciune omeneasc#, n#d#jduind n iubirea de oameni a lui Dumnezeu, n faptul c# El le va ierta toate p#catele. Dar au ei dreptul la o asemenea n#dejde? Binen&eles c# nu. Domnul nu este numai Iubitor de oameni, El e i Drept Judec#tor - El iart# doar p#catele pe care le-am con tientizat adnc i pentru care ne-am poc#it din toat# inima, i atunci iart# cu u urin&# uimitoare. n Evanghelia de ast#zi a&i ascultat cum Domnul a iertat-o pe curva care a sp#lat picioarele Lui cu lacrimi i le-a ters cu p#rul s#u. A iertat-o ndat#, ntruct ea l ndr#gise din toat# inima. Domnul trebuie iubit din toat# inima, trebuie s# ne temem chiar de cele mai mici p#cate, trebuie s# n#zuim a fi asem#n#tori cu acei sfin&i nevoitori ce n-au avut p#cate grele, dar i-au petrecut toat# via&a n poc#in&#. Mul&i sfin&i au plns nencetat, dup# cuvntului prorocului Ieremia: S cercet m c ile noastre, lund aminte $i ntorcndu-ne la Domnul! S ridic m inimile $i minile noastre la Domnul din cer: noi am p c tuit $i ne-am r zvr tit (Plngerile 3, 40-42). Ei c#utau n inima lor cu mare st#ruin&# orice necur#&ie, se poc#iau tot timpul i se mhneau pentru p#catele lor. Aveau a ezarea sufleteasc# a a cum porunce te Sfntul Apostol Iacov: ntrista#i-v $i jeli#i. 78

Predici la Triod Rsul ntoarc -se n plns $i bucuria voastr n ntristare (Iac. 4, 9). Aceast# porunc# i prive te nu numai pe marii p#c#to i, ci ne prive te pe noi to&i. ntr-o astfel de poc#in&# adnc# pentru p#catele lor au vie&uit to&i cei ce s-au ntors din toat# inima la Domnul Iisus Hristos. Sfntul Apostol Pavel spune: ntristarea dup Dumnezeu poc in# spre mntuire f r p rere de r u lucreaz , iar ntristarea lumii moarte lucreaz (2 Cor. 7, 10-11). Ce este ntristarea dup# Dumnezeu? Este dorul de Dumnezeu, dorul de cur#&ie, de sfin&enie, e ntristarea care umple inima omului care vede necur#&ia i nevrednicia sa. Aceast# ntristare este mntuitoare. Dar ce e ntristarea lumii? ntristarea pentru bunurile lume ti, pentru toate nereu itele noastre n lupta pentru o via&# bogat# i s#tul#, pentru toate pierderile pe care le suferim n aceast# goan# dup# bunurile lume ti. A adar, a ezarea de totdeauna a inimii cre tinului trebuie s# fie ntristarea dup# Dumnezeu. Rsul este departe de cel ce are o asemenea a ezare; el nu va n#zui spre veselie. Atunci, dac# va fi cuprins de o singur# n#zuin&# - cea c#tre Dumnezeu, c#tre cur#&ie, c#tre sfin&enie - va deveni n&elept, lini tit i blnd pn# n adnc. Prean&eleptul mp#rat Solomon a spus un cuvnt foarte adnc despre cel ce a dobndit o astfel de n&elepciune: Inima n#elep#ilor n casa plngerii, iar inima nebunilor n casa veseliei (Ecl. 7, 5). Locul nostru nu e n casa veseliei - locul nostru este, de-a lungul ntregii noastre vie&i, n casa plngerii, n tov#r# ia celor ce plng i se ntristeaz#, n tov#r# ia celor ce i frng inimile naintea lui Dumnezeu, ce i dau seama de necur#&ia lor. Iat# calea ar#tat# oamenilor obi nui&i, cre tinilor de rnd - dar mul&i dintre noi merg pe aceast# cale, mul&i dintre noi realizeaz# att de adnc nsemn#tatea poc#in&ei? Nicidecum. Cei mai mul&i cred c# este de ajuns s# te poc#ie ti pentru p#catele grele, de care &i dai seama limpede. Aceasta ns# nu este deloc de ajuns, fiindc# p#catele de care ne d#m seama tulbure sunt mult mai multe dect p#catele grele, i totdeauna trebuie s# c#ut#m orice necur#&ie din inima noastr#, nu trebuie s# fim nep#s#tori n lucrarea mntuirii noastre, fiindc# nep#sarea nseamn# moarte duhovniceasc#. Se ntmpl# ns# ca oamenii s# cad# n cealalt# extrem#: cei cu p#cate grele se dezn#d#jduiesc de mntuirea lor, de milostivirea lui Dumnezeu. Ei cred c# este deja prea trziu ca s# se poc#iasc#, i satana le opte te: Da, da, a a e, n zadar te mai poc#ie ti, nu pierde vremea cu asta. Ace ti oameni, c#znd n dezn#dejde, lep#dndu-se de poc#in&#, nu tiu ce este scris n cartea prorocului Iezechiel: 'i cel f r delege, de se va ntoarce de la toate f r delegile sale, pe care le-af cut, $i va p zi toate poruncile Mele, $i va face dreptate $i mil , viu va fi $i nu va muri. Toate nedrept #ile lui, cte le-a f cut, nu se vor pomeni, ci ntru dreptatea sa pe care a f cut-o va fi viu. Au cu vrere voiesc moartea celui f r delege, zice Domnul, $i nu mai vrtos s se abat el de la calea sa cea rea $i s fie viu ? (Iez. 18, 21-23)? Dumnezeu nu voie te moartea p#c#tosului, ci mntuirea lui. A crede c# milostivirea lui Dumnezeu este nendestul#toare pentru iertarea p#catelor grele este totuna cu a spune c# dac# arunci n mare un pumn de nisip murdar, ea se va murd#ri. Nu, ci marea va sp#la acel nisip murdar, i el va pieri n adncul ei f#r# fund. Iar milostivirea lui Dumnezeu este f#r# margini, este nem#surat mai mare dect oceanul nesfr it, i n aceast# milostivire dumnezeiasc# putem cu u urin&# neca toate p#catele grele dac# ne vom poc#i pentru ele din toat# inima. Mul&i oameni las# pentru b#trne&e marea lucrare a poc#in&ei. P#i cum, o s# m# distrez i eu ct sunt tn#r, o s# m# bucur de via&#, iar cnd o s# mb#trnesc o s# am timp s# m# poc#iesc, spun ei. Oare este n&elept s# faci a a? Oare tie vreunul dintre noi cnd va veni ceasul mor&ii? Oare te po&i bizui pe faptul c# o s# ajungi la b#trne&e? Trebuie s# te poc#ie ti nentrziat, ndat# ce a fost s#vr it p#catul, f#r# s# amni nici cu o zi, nici cu un ceas. Trebuie s#-&i aminte ti cuvintele pe care le spunea Sfntul Ioan Botez#torul la Iordan chemnd poporul la poc#in&#: Iat , securea st la r d cina pomilor, $i tot pomul care nu face road bun se taie $i se arunc n foc (Mt. 3, 10). Deci, s# ne temem de aceasta i s# ne amintim c# la r#d#cina pomului st# deja securea: dac# nu vom aduce roadele bun#t#&ii, iubirii i cur#&iei, vom fi t#ia&i de aceast# secure cnd nici nu vom gndi. S# se cutremure inima noastr#, temndu-se de nep#sarea fa&# de p#catele 79

Sfntul Luca al Crimeei neiertate, i fie ca ntotdeauna s# stea n fa&a noastr# uimitorul chip ngeresc al cuvioasei M#ria Egipteanca, ce ne-a ar#tat o asemenea cale minunat#, des#vr it# spre poc#in&#. Cu sfintele ei rug#ciuni, fie ca Domnul s# ne nvredniceasc# de poc#in&# adev#rat# i de iertarea p#catelor noastre. Amin. II. Lumina lin! a cunoa%terii lui Dumnezeu n inimile cuvioase Iat# c# se apropie sfr itul Sfintei Patruzecimi. S# ne adun#m gndurile i s# cercet#m: oare a fost atins scopul sfntului post? Pentru ce a fost rnduit Postul Mare, care este obligatoriu pentru to&i cre tinii? Pentru a ne putea preg#ti ca s# ntmpin#m cu vrednicie cea mai mare zi din istoria omenirii, ziua mntuirii neamului omenesc - a preasl#vitei nvieri a Domnului i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos dup# moartea Lui pe Cruce. Cu trei s#pt#mni nainte de nceputul Postului Mare, Sfnta Biseric# ncepe cu grij# s# ne preg#teasc# pentru aceast# ntlnire, amintindu-ne pildele evanghelice i chemndu-ne s# p#trundem n tlcul lor, iar apoi, n duminicile Patruzecimii, amintindu-ne evenimente din istoria Bisericii, legate mai ales de numele unor mari sfin&i. n cea de-a cincea s#pt#mn# se nal&# naintea noastr# uluitorul chip al unei femei care a nceput ca noian a tot p#catul i a toat# necur#&ia, pentru a deveni n cele din urm# nger n trup: chipul cuvioasei Maria Egipteanca, ntoars# fulger#tor de Dumnezeu de pe calea cea pierz#toare a vie&ii desfrnate, a vie&ii de curvie, ea a devenit pentru noi to&i pild# a poc#in&ei. Ea nu tia Sfnta Scriptur#, nu a citit-o niciodat#; a intrat n pustie f#r# c#r&i, i totu i, cum poveste te b#trnul Zosima, l-a uimit prin adnca cunoa tere a Scripturii. Dumnezeu nsu i a nv#&at-o, fiindc# ea auzea n inima sa cuvintele Sfintei Scripturi. Dumnezeu i-a dat str#vedere, pe care nu o au oamenii obi nui&i: cuno tea numele monahului Zosima, tia c# este preot. Ea ne-a ar#tat cea mai uluitoare dintre toate pildele de poc#in&#, chemndu-ne i pe noi pe aceast# cale: fiindc# atunci cnd auzim de ea, de via&a ei chinuitoare din pustie, trebuie s# ne ru in#m dac# nu ne poc#im deloc, dac# nu ne ngrijim de cur#&irea inimii noastre. S# ne amintim nc# o pild# de mare poc#in&#, pe care a s#vr it-o f#c#torul de minuni i marele postitor care a fost sihastrul Iacov. Dup# ce a s#vr it dou# p#cate foarte grele, cumplite, el a c#zut n dezn#dejde, vrnd s# lase vie&uirea sa i s# plece n lume - dar Domnul l-a repus pe calea poc#in&ei, nct a petrecut zece ani ntr-o pe ter# plin# de oase omene ti, plngnd cu lacrimi de snge p#catul s#u nfrico #tor. (i a fost miluit de Dumnezeu, Care i-a napoiat darul facerii de minuni. Aceste pilde str#lucitoare de poc#in&# ale cuvio ilor ne ndeamn# i pe noi s# ne poc#im de p#catele noastre. (i ast#zi vreau s# v# spun cteva cuvinte despre cuvio i n general. Cuvio ii sunt sfin&ii monahi i pustnici. Din p#cate, demult au nceput s# fie osndi&i cu asprime i grosol#nie to&i monahii, chiar s# fie numi&i parazi&i, deprava&i, s# se spun# cu dispre& c# ei se ngrijesc numai de mntuirea propriului suflet, c# nu le pas# de suferin&ele i de r#ul din lume. S# fie adev#rat? Nicidecum! Este o minciun# grosolan#, fiindc# cei ce s#l# luiau n m#n#stirile Egiptului, Palestinei, iar apoi i n cele ale Rusiei, s-au ostenit foarte mult n slujirea adus# de ei lui Dumnezeu. Da, ntr-adev#r, ei se ocupau numai de cur#&irea propriei inimi. Da, ntr-adev#r, ei n#zuiau numai s# intre n mp#rt# irea personal# cu Dumnezeu. Oare lucrul acesta nu este nsemnat, nu este necesar pentru lume? Ba da, este ct se poate de necesar, fiindc# cei care i-au nchinat via&a lui Dumnezeu, istovindu- i trupul n rug#ciune i postire, au devenit cu adev#rat mari. Despre ei Sfntul Apostol Pavel spune n Epistola c#tre evrei: De care lumea nu era vrednic (Evr. 11, 38). 'i nsu$i Domnul Iisus Hristos spune c ei sunt lumina lumii, ei sunt sarea p mntului (v. Mt. 5, 13-14). Ce adev#r adnc st# n aceste spuse! Prin via&a lor ngereasc# ei lumineaz# n ntunericul p#catului ca stelele cerului, ar#tndu-ne calea pe care trebuie s# mergem. Ei ne-au 80

Predici la Triod ar#tat icoana a ceea ce trebuie s# fie, m#car ntr-o mic# m#sur#, fiecare cre tin. Asupra lor sau mplinit uluitoarele cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos: Amin, amin zic vou : cel ce crede ntru Mine va face $i el lucrurile pe care le fac Eu, $i mai mari dect acestea va face (In. 14, 12). n cei care citesc pentru ntia dat# cuvintele acestea r#sare ndoiala: Cum, poate cineva s# fac# minuni ca cele ale lui Hristos i chiar mai mari? Da, nu v# ndoi&i de asta, fiindc# au fost mari cuvio i care au f#cut lucruri asemenea celor pe care le-a f#cut nsu i Domnul nostru Iisus Hristos. Mul&i cuvio i au nviat mor&i - de pild#, cuviosul Macarie cel Mare, cuviosul Eftimie cel Mare, cuviosul Serghie din Radonej (acesta a nviat un b#iat pe care tat#l s#u l adusese mort). Au fost al&i cuvio i mari care, asemenea Domnului Iisus Hristos, Care a s#turat cu pu&in# pine patru mii i cinci mii de oameni, au s#turat, f#r# s# aib# mncare la ndemn#, multe sute de oameni fl#mnzi, care veniser# n m#n#stire. Cu rug#ciunile lor, magaziile m#n#stire ti se umpleau n chip minunat cu grne i cu pine atunci cnd fra&ii fl#mnzeau i erau gata s# se mpr# tie ca s# nu moar# de foame. Oare nu v# aminti&i de minuni asem#n#toare f#cute de cuvio ii Serghie din Radonej, Macarie cel Mare, Eftimie cel Mare, Sava cel Sfin&it i mul&i al&ii? Cu rug#ciunea lor, ei umpleau deodat# hambarele pustii, nct hr#neau nu numai ob tea, ci i pe fl#mnzii i pe s#racii care veneau n m#n#stire. Iar Sfntul Teodosie cel Mare a f#cut o minune cu adev#rat ca cele ale lui Hristos, saturnd poporul n m#n#stire cnd se terminaser# cu des#vr ire proviziile de hran#. n rai, nainte de c#dere, str#mo ii no tri, Adam i Eva, aveau st#pnire asupra tuturor fiarelor. St#pnirea aceasta a fost pierdut# de c#tre ei atunci cnd neamul omenesc a c#zut n stric#ciune. S-au aflat ns# oameni mari care au rec#p#tat-o. Cuvio ii Serafim din Sarov i Serghie din Radonej hr#neau din mn# ur i, iar ur ii i ascultau, i n&elegeau. Cuvio ilor Gherasim i Chiriac le-au slujit toat# via&a ni te lei, iar cuviosul Zosima, care mai trziu a devenit mucenic, tr#ia n mijlocul unei haite de fiare s#lbatice. St#tea de vorb# cu ele, ele l n&elegeau, l iubeau, iar cnd a sosit ceasul muceniciei lui, din pustie a venit un leu uria i a pus cap#t chinurilor. Cuviosul Sava a mers ntr-o pe ter# din pustie, unde tr#ia un leu, i s-a s#l# luit acolo. Cnd leul s-a ntors, nu s-a atins de sfnt, ci doar a nceput s#-l trag# de poala dulamei ca s#-l scoat# din pe ter#. Cuviosul Sava i-a propus leului s# locuiasc# mpreun#. Dac# nu vrei, i-a spus, pleac# tu, fiindc# naintea lui Dumnezeu eu sunt mai bun ca tine. (i leul a plecat. Alt leu s-a tras din drum ca s#-i fac# loc cuviosului Ioan Sihastrul. Astfel, cuvio ii no tri P#rin&i au rec#p#tat st#pnirea asupra fiarelor, care a fost pierdut# de str#mo ii Adam i Eva. Cte pilde uimitoare a c#ii pe care trebuie s-o urm#m ne-au ar#tat al&i cuvio i! Marele f#c#tor de minuni Macarie Egipteanul, care nvia mor&ii, a fost clevetit de o curv#, care spunea c# a r#mas ns#rcinat# cu el. Pe atunci era tn#r, i minciuna a fost crezut#. Tot satul, mniat de p#ruta nelegiuire, s-a aruncat asupra lui i l-a b#tut pn# ce l-au l#sat mai mult mort dect viu, fiindc# el nici n-a ncercat s# se dezvinov#&easc#. Atunci cnd a venit vremea s# nasc#, clevetitoarea s-a chinuit cinci zile, pn# cnd s-a poc#it pentru nvinuirea mincinoas# adus# dreptului. Locuitorii satului s-au speriat i au mers la cuviosul ca s#- i cear# iertare, ns# el a fugit n pustie ca s# nu fie l#udat, ca s# nu- i cear# oamenii iertare de la el. Dar ct de mare a fost cuviosul Dula, care ntreaga via&# a r#bdat oc#ri de la fra&ii ce nu-l aveau la inim# i a ar#tat mare blnde&e fat# de to&i cei ce l du m#neau! Iar acelora dintre noi care, suferind din pricina bolilor, se descurajeaz#, s# le fie pild# cuvioasa Singlitichia, care pn# la b#trne&ea cea mai adnc# a dus o via&# aspr#, ascetic#, n timp ce suferea de o boal# cumplit#, de nendurat: pn# i cei din jur sim&eau mirosul urt care ie ea din carnea ei putred#. S# ne fie pild# i cuviosul Pimen din Lavra Pe terilor, care din copil#rie z#cea bolnav, dar a fost tuns monah n chip minunat de c#tre ngerii lui Dumnezeu, care i s-au ar#tat n chipul stare&ului i al fra&ilor. Nou#, care ne ngrijim att de mult de trupul nostru, care l sp#l#m i l nc#lzim, l hr#nim peste m#sur#, l mpodobim cu haine luxoase, s# ne fie pild# oamenii minuna&i despre care citim n Vie&ile Sfin&ilor. Cuviosul Daniil Stlpnicul 81

Sfntul Luca al Crimeei nici pe gerul cel mai crunt, cnd sufla viscolul nghe&at i troienea, nu s-a cobort de pe stlpul s#u, ci a stat dou# zile n viscol acoperit doar cu ni te zdren&e i aproape c# a degerat; Procopie din Ustiug, nebunul pentru Hristos, cnd a fost ntrebat cum a petrecut o noapte de iarn# acoperit numai cu ni te zdren&e, descul&, a r#spuns: P#i aproape c# am murit de frig, dar un nger ceresc s-a atins de mine cu o floricic# din rai, i am sim&it c#ldur# n toate m#dularele. Acum pr#znuim pomenirea unui mare ierarh: patriarhul Nichifor al Constantinopolului, iar ieri am pr#znuit pomenirea Cuviosului Teofan M#rturisitorul. Ei au tr#it pe vremea mp#ratului Leon, crunt prigonitor al celor care cinsteau icoanele, au fost m#rturisitori i au suferit pedepse foarte grele. Odat#, cnd Teofan d#dea nv#&#tur# ucenicilor s#i, le-a poruncit pe nea teptate s# aprind# lumn#ri, s# aduc# t#mie, i a nceput s# c#deasc#, dup# care a f#cut o metanie mare. Cnd ucenicii au ntrebat mira&i de ce s-a nchinat cu lumn#rile aprinse, Sfntul Teofan a r#spuns: Iat#, pe mare plute te spre locul de surghiun Sfntul Patriarh Nichifor. Lui m# nchin. Iar Patriarhul, care se afla atunci pe corabie, a f#cut o nchin#ciune adnc# i cnd a fost ntrebat de ce se nchin# a r#spuns: M# nchin Cuviosului Teofan, care m-a heretisit. Din Via&a Cuviosului Serghie din Radonej se tie c# el, prnzind cu fra&ii, a f#cut pe nea teptate o nchin#ciune pn# la p#mnt ierarhului (tefan al Fermului cnd acesta, n drum spre Moscova, a poposit la treizeci de verste dep#rtare de Lavra Sfintei Treimi. Cuviosul a r#spuns astfel la heretisirea ierarhului. Iat# ce str#vedere aveau cuvio ii! Ei citeau n inimile oamenilor, tiau numele celor pe care i vedeau pentru prima dat#. Nu rareori r#spundeau la ntreb#ri nc# nerostite, cum s-a ntmplat n multe rnduri cu cuviosul nostru P#rinte Serafim din Sarov. S# ne amintim, de asemenea, ct de mi c#tor l ruga str#mo ul Avraam pe Dumnezeu, Care i Se ar#tase n chipul celor trei c#l#tori, s# cru&e cet#&ile Sodoma i Gomora de nimicire dac# s-ar fi g#sit n ele cincizeci, patruzeci, treizeci sau m#car zece drep&i (v. Fac. 18, 24 i urm#toarele). Cuvio ii, drep&ii, sfin&ii sunt cei pentru care Dumnezeu cru&# pn# acum lumea p#c#toas#, care s-a lep#dat de El i de poruncile Lui. Are vreunul dintre oameni o misiune mai nalt#? (i sfintele noastre m#n#stiri - Kievo-Pecerskaia, Troi&e-Serghieva, Sarovskaia, Poceaevskaia, Solovetkaia i multe altele - au fost m#rg#ritare de pre&, din care lumina lin# a cunoa terii lui Dumnezeu, ce lic#rea n inimile marilor nevoitori din ele, lumina Rusia multp#timitoare. Iat# cine sunt cuvio ii. Iat# cine sunt monahii i pustnicii. S# nu cutez#m a repeta cuvintele celor care-i batjocoresc! S# plec#m inimile noastre n fa&a acestor mari binepl#cu&i ai lui Dumnezeu! S# ne fie pild# a tot binele pe care-1 putem face i noi. Iar acum, cnd vine vremea poc#in&ei, s# ne fie pild# tuturor cuvioasa noastr# Maic# Maria Egipteanca, cu ale c#rei rug#ciuni s# ne p#zeasc# Domnul nostru Iisus Hristos, a C#ruia este slava i st#pnirea n veci. Amin.

82

Predici la Triod

Cuvnt n Duminica Floriilor


Litera omoar!, iar duhul d! via$! Acum pr#znuim unul dintre cele mai mari evenimente din via&a p#mnteasc# a Domnului nostru Iisus Hristos: intrarea Lui s#rb#toreasc# n Ierusalim. n zilele acelea, cetatea era plin# cu oameni veni&i de pretutindeni la marea s#rb#toare a Pa tilor. Ea r#suna de zvonurile privitoare la Marele Proroc i F#c#tor de minuni din Nazaret, Ce tocmai s#vr ise cea mai mare dintre nenum#ratele Sale minuni - nvierea lui Laz#r, care z#cuse patru zile n mormnt, i a tepta sosirea Lui, i se preg#tea s# l ntmpine s#rb#tore te. Hristos Se ferise ntotdeauna de cinstiri, poruncindu-le dracilor pe care i scotea s# nu dea de tire c# El ,este Fiul lui Dumnezeu, iar celor vindeca&i s# nu povesteasc# despre minunea vindec#rii lor. Acum ns# venise vremea, s# descopere oamenilor vrednicia Sa de Mesia, i intrarea n Ierusalim avea drept scop tocmai lucrul acesta: s# vesteasc# tuturor c# a venit Mesia. Totu i, El n-a venit ca s# Se fac# mp#rat p#mntesc ori s# a eze poporul israelit mai presus de toate celelalte popoare, de i tocmai aceasta era a teptarea iudeilor, mp#r#&ia lui Hristos nu este din aceast# lume, i slava Lui nu putea s# aib# nimic n comun cu str#lucirea de parad# a mp#ra&ilor p#mnte ti. El Se arat# n Ierusalim cu o nf#&i are s#r#c#cioas# i smerit#: f#r# cai i care m#re&e, f#r# nici o str#lucire exterioar#. Dar orice slav# p#mnteasc# este nimicnic# i se risipe te ca fumul. Este, totu i, o alt# slav#, nem#surat mai nalt#: slava viteje tii smerenii, a blnde&ii, a virtu&ii - fiindc# aceste mari calit#&i duhovnice ti sunt nem#surat mai nalte dect toate atributele exterioare ale puterii i st#pnirii. mp#r#&ia lui Hristos nu este din aceast# lume i slava Lui trebuia s# fie de alt fel - mai presus de lume, dumnezeiasc#. (i El a dobndit aceast# slav# prin smerita Sa intrare n Ierusalim. (edea pe asin &inndu- i capul nu ridicat cu seme&ie, ci adnc plecat, i nrournd sfin&ii S#i obraji cu ruri de lacrimi. El S-a descoperit poporului israelit ca Mesia smerit i p#timitor, lini tit i blnd, Care trestia frnt nu o va zdrobi $i fe$tila ce fumeg nu o va stinge (Is. 42, 3). Pentru ce plngea? Afl#m din propriile Lui cuvinte: Ierusalime, Ierusalime! Dac ai fi cunoscut $i tu n ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii t i (Lc. 19, 41-42). O, dac# ai fi priceput c# Eu sunt Mesia, Care a venit s# te mntuiasc#, c# Eu sunt mp#ratul t#u - nu p#mntesc, ci ceresc! Domnul tia ce va trebui s# ndure poporul, care avea s# se lepede de El. (tia c# vor veni o tile romane i vor mpresura Ierusalimul, c# l vor supune groz#viilor de nedescris ale asediului, c# cetatea va fi nimicit#, nct nu va mai r#mne din el piatr# peste piatr#, i c# templul va suferi aceea i soart#. O, dac# Ierusalimul ar fi tiut c# sluje te mntuirii lui! Se ntmpl# ca omul s# mearg# pe o cale gre it#, iar milostivirea lui Dumnezeu s# l opreasc# printr-un cutremur adus de nenorocire sau boal#, prin care i spune: Dac ai fi cunoscut $i tu n ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta ! Cu fiecare dintre noi se ntmpl# c# Domnul st# la u a inimii noastre i bate nceti or, a teptnd s# I se deschid# i s# I se dea drumul n#untru, bate ca un s#rac la u a noastr#. A adar, poporul s#lta &innd n mini ramuri de finic, strignd: Osana ntru cei de sus! Bine este cuvntat Cel Ce vine ntru numele Domnului!, a ternndu- i hainele sub copitele asinului. Copii strigau, n#l&nd laud# lui Dumnezeu. Este limpede c# fiecare, v#znd cele ce se petreceau, trebuia s#- i aminteasc# de spusele prorocului Zaharia: Bucur -te foarte, fiica Sionului, vesele$te-te, fiica Ierusalimului, c ci iat , mp ratul t u vine la tine drept $i biruitor, smerit $i c lare pe asin, pe fiul celei de sub jug (Zah. 9, 9). (i totu i, c#rturarii, 83

Sfntul Luca al Crimeei fariseii i arhiereii, care tiau aceast# prorocie, sufereau i crteau, iar n cele din urm#, nemaiputnd r#bda, I-au zis Domnului: Ceart#-i, Tu nu auzi ce zic? Iisus le-a r#spuns: Au niciodat n-a#i citit c din gura pruncilor $i a celor ce sug #i-ai preg tit laud ? Dac vor t cea ace$tia, pietrele vor striga (Mt. 21, 16; Lc. 19, 39-40). De ce-L urau pe Domnul Iisus? De ce L-au r#stignit? Am spus deja: fiindc# l socoteau c#lc#tor al legii lui Moise, sau, mai bine zis, al literei legii. Legea lui Moise era pentru ei adev#rul indiscutabil, absolut i sfnt, ns# pur exterior, fiindc# erau str#ini de duhul ei, nchinndu-se literei, i oricine nc#lca litera era n ochii lor cel mai mare nelegiuit. Ei erau nemul&umi&i de faptul c# Domnul Iisus Hristos vindeca bolnavi n zi de smb#t#. Ce pervertire a inimii omene ti! n loc s#-L prosl#veasc# plini de cutremur pe Dumnezeu, Care face asemenea minuni, ei se umpleau de r#utate crunt#! Ei nu n&elegeau c# Domnul n-a venit ca s# o strice, ci ca s-o mplineasc#, adic# s# o des#vr easc#, nu n&elegeau c# El este Domnul smbetei. Ei nu n&elegeau c# nv#&#tura Lui nu numai c# nu calc# legea lui Moise, ci o nal&# nem#surat. Nu i-a mi cat nici minunea cu totul neobi nuit# a nvierii lui Laz#r cel mort de patru zile. Despre ei a prezis marele proroc Isaia: S-a ngro$at inima poporului acestuia, $i cu urechile sale greu au auzit $i ochii s i i-a nchis, ca nu cumva s vad cu ochii $i cu urechile s aud $i cu inima s n#eleag , $i s se ntoarc , $i s -i vindec pe ei (Is. 6, 10). Asupra lor s-au mplinit cuvintele apostolului Pavel: Litera ucide, iar duhul face viu (2 Cor. 3, 6). Vr#jma ii lui Hristos au pierit, fiindc# au fost slujitori ai literei care ucide, n timp ce pe noi ne-a nvrednicit s# fim slujitori ai Leg#mntului celui Nou, nu ai literei, ci ai Duhului (ibidem). Deci, s# lu#m aminte cu srguin&# la acest lucru. Amin.

84

Predici la Triod

S*PT*MNA PATIMILOR
Cuvinte n Miercurea Mare
I. Inima cur!$it! prin dragoste %i poc!in$! Ast#zi am ascultat pericopa evanghelic# despre cele petrecute n Miercurea Mare. Doar vorbind despre cumplita f#r#delege ce nu are asem#nare n toat# istoria lumii i simt c# m# cuprinde tulburarea. Ce ar mai fi de ad#ugat? Nimic. Vreau doar s# v# adun luarea-aminte asupra celor auzite, fiindc# pe acest subiect se poate vorbi la nesfr it, p#trunznd n fiecare cuvnt al Evangheliei, iar a v# nv#&a s# face&i, asta e datoria mea, deoarece cuvintele evanghelice sunt sfinte, mari; cuvinte mai adnci i mai mari ca ele nu se g#sesc n c#r&ile omene ti. A adar, naintea ochilor no tri duhovnice ti s-au nf#&i at ni te suflete omene ti cu totul deosebite ntre ele: unele negre, cumplite, altele ginga e, pline de dragoste. Iat#, sub acoper#mntul nop&ii merg, ca ni te lilieci, c#rturarii i fariseii cei r#i, f#cnd sfat asupra Domnului i asupra Hristosului Lui, ca s# se mplineasc# cele spuse prin prorocul David cu o mie de ani nainte: St tut-au de fa# mp ra#ii p mntului, $i c peteniile s-au adunat mpreun asupra Domnului $i asupra Unsului Lui (Ps. 2, 1). Merg n tain#, fiindc# se tem de popor i de Cel pe Care vor s# l omoare i se sf#tuiesc cum s#-L ucid#; schimb# oapte cu limbile lor rele, tic#loase, ca s# se mplineasc# prorocia: Asupra mea $opteau to#i vr jma$ii Mei, asupra Mea gndeau rele Mie. Cuvnt f r delege au pus asupra Mea (Ps. 40, 7-8). Dar iat# c# s-au adunat arhiereii, i c#rturarii, i mai-marii poporului n curtea arhiereului numit Caiafa, f#cndu- i n sfatul lor planul de a-L prinde pe Iisus prin viclenie i a-L ucide; ns# au spus: Nu n ziua praznicului, ca s nu se fac tulburare n popor (Mt. 26, 5) - c#ci n adncul inimilor lor negre sim&eau ce f#r#delege puseser# la cale, sim&eau c# Cel pe Care voiau s# l omoare era cinstit i iubit de c#tre popor ca Mare F#c#tor de Minuni i c# mul&i l socoteau drept Mesia. Pentru ce vre&i s#-L omor&i, nenoroci&ilor? Pentru c# a nv#&at lumea ce este bun#tatea i dreptatea? Pentru c# a luminat ntunericul lumii cu lumina Duhului S#u Celui dumnezeiesc, cu dumnezeiasca lumin# a propov#duirii Sale? Pentru c# a f#cut asemenea mul&ime de minuni? Pentru c# a vindecat bolnavi, pentru c# a nviat mor&i? Pentru c# a poruncit m#rii i vnturilor s# se potoleasc# i acelea s-au supus Lui? Da, tocmai pentru aceasta, fiindc#, dup# cum spune evanghelistul Ioan Teologul, arhiereii $i fariseii au adunat sinedriul $i ziceau: Ce facem, pentru c Omul Acesta face multe minuni? Dac -L l s m a$a, to#i vor crede n El, $i vor veni romanii $i ne vor lua $i #ara $i neamul (In. 11, 47-48). A adar, se temeau c# din pricina mul&imii minunilor to&i aveau s# cread# n El. A a i trebuia s# fie, ca to&i s# cread# n El din pricina minunilor negr#ite, a cuvintelor cum nu mai auzise nicicnd lumea, i ar fi fost dup# dreptate! S-ar fi cuvenit s# se bucure pentru faptul c# poporul credea n Fiul lui Dumnezeu, Mntuitorul s#u, Mesia! Punnd pricin# pentru planul lor cel nelegiuit izb#virea de n#v#lirea romanilor, ei min&eau, fiindc# romanii puseser# deja st#pnire pe Palestina, aceasta se ntmplase mai nainte. Nu cumva pentru romani pretextul de a pustii toat# Palestina avea s# fie faptul c# acolo Se ar#tase Cel mai mare nv#&#tor al Drept#&ii i binelui? Nu, s# nu-i nvinuim de asta pe romani; este o clevetire mpotriva lor. (i totu i, ce a dus la aceast# nfrico #toare f#r#delege? De ce erau pline cu o asemenea r#utate inimile c#rturarilor, fariseilor i arhiereilor? De ce l urau ei pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nv#&#torul dragostei, Mntuitorul lumii? Tocmai din pricina invidiei josnice, 85

Sfntul Luca al Crimeei negre - c#ci nainte de venirea lui Hristos ei erau st#pni pe min&ile i inimile poporului israelit, erau c#peteniile i nv#&#torii lui; poporul i socotea drept sfin&i i drep&i, supunnduse ori ic#rui cuvnt al lor. Acum ns# ei pricepeau c# st#pnirea lor, ntemeiat# pe urt# f#&#rnicie, n care nu era dreptate, nu era putere duhovniceasc# adev#rat#, se va surpa n atingere cu adev#rul dumnezeie tii st#pniri a Mntuitorului. Ei vedeau i sim&eau c# nimeni n-ar fi putut rosti vreodat# cuvinte ca ale Lui, i se temeau c# i vor pierde autoritatea, c# din c#petenii vor ajunge supu i - i dorind s#- i nt#reasc# josnica st#pnire, ei n#zuiau s# curme via&a lui Hristos. Despre faptul c# i c#l#uzeau invidia i r#utatea josnic# i urt# d# m#rturie Hristos nsu i, nfierndu-i cu asprime n public i vorbindu-le n fa&# a a cum nimeni n-ar fi cutezat nici m#car s# gndeasc# despre ei: Vai vou , c rturarilor $i fariseilor f #arnici! C nchide#i mp r #ia Cerurilor naintea oamenilor: c voi nu intra#i $i nici pe cei ce vor s intre nu l sa#i (Mt. 23, 13). Era vreo f#rm# de cur#&ie, de sinceritate n inimile lor? Nu: acolo se afla ntuneric de nep#truns, bezna nestr#b#tut# a p#catelor, urii i r#ut#&ii. Iat# alt chip, i mai cumplit: chipul apostolului lui Hristos Iuda, c#ruia Domnul i-a sp#lat picioarele, pe care l-a mp#rt# it cu Trupul i Sngele S#u i care merge s# l vnd# pentru treizeci de argin&i. O, groaz#! O, negr#it# josnicie, tic#lo ie neasemuit#! El i-a vndut nv#&#torul, de la Care v#zuse atta bine! Dar ce s-a ntmplat n sufletul acestui om nenorocit? El era st#pnit n ntregime de c#tre dracul iubirii de bani; tr#ia prin iubirea de bani, era un ho&, cum spune Sfntul Evanghelist Ioan, purta l#di&a cu daniile pentru Mntuitorul i ucenicii S#i, din care fura bani pentru sine. Iubirea de bani l-a adus n asemenea hal c# numele lui a ajuns urt de ntreaga lume: numele de Iuda a devenit sinonim cu tr#darea, cu josnicia, cu mi elia. Sfntul Apostol Pavel ne spune c# iubirea de bani este r#d#cina tuturor relelor (l Tim. 6, 10). Oare nu vedem nt#rirea acestor spuse n Iuda cel necredincios? Care dovad# poate fi mai limpede? Nici una, fiindc# orice alt r#u este nimic pe lng# acel r#u cumplit la care l-a mpins pe el iubirea banilor. (i doar era apostol! Evanghelia nu ne nf#&i eaz# ns# doar ntuneric; ea ne arat# i lumina curat#, haric#. Iat# n fa&a noastr# chipul curvei poc#ite, pe care to&i o dispre&uiau i o c#lcau n picioare. Ct de luminos este acest chip! Trebuie amintit# aici i cealalt# curv#, care a sp#lat cu lacrimi picioarele Mntuitorului, le-a ters cu p#rul s#u i a primit de la Domnul iertarea tuturor p#catelor (Lc. 7, 38-48). Mnat# de acelea i sim&#minte ale dragostei i recuno tin&ei, s-a apropiat de El o femeie, avnd un alabastru cu mir de mare pre#, $i l-a turnat pe capul Lui pe cnd $edea la mas . 'i v znd ucenicii, s-au mniat $i au zis: Pentru ce risipa aceasta? (Mt. 26, 7) - i lumea a auzit uluitoarele cuvinte ale Mntuitorului: Pentru ce face&i sup#rare femeii? C#ci lucru bun a f#cut ea fa&# de Mine (Mt. 26, 10). O, sfnt#, curat# dragoste, pe care a pus att de mare pre& Domnul Iisus Hristos, dragoste din care noi avem att de pu&in i c#reia suntem datori s# i urm#m! Izbitoare este deosebirea dintre acele c petenii (Ps. 2, 2) i apostolul-tr#d#tor - suflete negre, necredincioase, tic#loase - pe de o parte, i curva dispre&uit# de c#tre to&i, dar cu inima cur#&it# prin dragoste i prin poc#in&#, pe de alta. S# urm#m ei i dragostei ei fa&# de Domnul. Oare nu suntem p#c#to i cu to&ii? Avem cumva mult# dragoste? (i avem m#car o pic#tur# de poc#in&# adev#rat#? Este oare plin# inima noastr# de dragoste care s# stoarc# ruri de lacrimi ori s# sparg# ntr-un avnt evlavios vas de mult pre& pentru Domnul? Deci, iat# cum sunt oamenii care s-au perindat prin fa&a ochilor no tri duhovnice ti cnd s-a citit Evanghelia de acum. A a sunt i oamenii ce se perind# zilnic prin fa&a ochilor no tri, adic# oamenii care ne nconjoar#. Legiuit# este nemul&umirea noastr# mpotriva c#rturarilor i a fariseilor - dar Sfnta Scriptur#, nu ne arat# degeaba chipuri de oameni plini de nedreptate, r#utate i necredin&#, ci ca pild# a ceea ce nu trebuie s# devenim noi n ine. 86

Predici la Triod Nu trebuie s# ne fie ndeajuns tulburarea i nemul&umirea, ci trebuie s# cuget#m i la noi n ine cu adnc# sinceritate: oare nu este i n noi tic#lo ia acestor c#rturari, farisei i arhierei? Domnul Iisus Hristos i-a numit f#&arnici, fiindc# f#&#rnicia i pref#c#toria erau tr#s#turile de c#petenie ale caracterului lor. Iat#, se cuvine s# ne gndim dac# nu este i n noi aceast# tr#s#tur# a f#&#rniciei - dup# care va trebui s# m#rturisim c# este. Dac# Domnul le-a spus fariseilor c# ei se ndeletnicesc doar cu cur#&irea pe dinafar# a paharului i a blidului, n vreme ce pe din#untru, sunt plini de r#pire i viclenie, trebuie s# ne gndim i noi: nu cumva ne prefacem n fa&a oamenilor c# suntem buni, cura&i, evlaviosi, cum se pref#ceau fariseii? Din p#cate, mul&i sunt i printre noi nv#&#torii de lege, fariseii, f#&arnicii, care n Evanghelie sunt numi&i pui de vipere (Lc. 3, 7), dar care se bucur# de mult# cinstire n popor. Se afl# i printre noi unii asemenea cu Iuda, dar al&ii sunt asemenea curvei care s-a poc#it, cu inima plin# de dragoste pentru Domnul. S# lu#m aminte la inima noastr#, s# cnt#rim ce iese din noi i din gurile noastre, nu ce intr# n ele. S# tr#im dup# poruncile sfintei dragoste, fiindc# toat# legea lui Hristos se cuprinde ntr-o rostire: S iube$ti pe aproapele t u ca pe tine nsu#i (Mt. 22, 39; Mc. 12, 31; Lc. 10, 27). S# ne amintim de lucrul acesta i atunci Dumnezeu ne va binecuvnta i ne va ierta toate p#catele. Amin. II. Inima care s-a f!cut s!la% diavolului Cu fior n inim# ascult#m nfrico #toarea istorisire despre felul n care L-a vndut Iuda pe dumnezeiescul S#u nv#&#tor. Fire te, este pe de-a-ntregul de n&eles i legiuit# adnca nemul&umire mpotriva celui despre care nsu i Domnul nostru Iisus Hristos le-a zis ucenicilor S#i: Oare nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? 'i unul dintre voi este diavol (In. 6, 70). Pesemne c# nu o dat# v-a&i pus ntrebarea: pentru ce Domnul, Dumnezeu Atoate tiutor fiind, l-a ales pe Iuda n num#rul celor doisprezece apostoli? Doar El tia ce fel de om e Iuda, tia c# l va vinde! Lucrul pe care l-a f#cut Iuda a fost prezis prin prorocul David cu mai bine de o mie de ani naintea Na terii lui Hristos. El spune din partea Domnului Iisus Hristos: Cel care a mncat pinea Mea a ridicat mpotriva Mea c lciul (Ps. 40, 9) - iar n psalmul 68 scrie: Fac -se curtea lui pustie $i n loca$urile lui s nu fie locuitor, $i vrednicia lui s-o ia altul (Ps. 68, 29). Tot ce s-a ntmplat n via&a p#mnteasc# a Domnului a fost rnduit n Sfatul Dumnezeiesc nc# dinainte de ntemeierea lumii: prev#zut# a fost c#derea lui Adam i a Evei, prev#zut# a fost adnca stricare a neamului omenesc. A fost luat# hot#rrea ca Cea de-a Doua Persoan# a Sfintei Treimi, Dumnezeu Cuvntul, s# Se pogoare pe p#mnt, s# se ntrupeze i prin propov#duirea Sa, prin moartea Sa pe cruce s# mntuiasc# neamul omenesc care pierea. (i pe noi ne uime te adncul dragostei fa&# de omenirea pierdut#, adnc ce a n#scut aceast# hot#rre. Deci, totul a fost prev#zut i prevestit prin proroci. Sfntul Proroc Isaia a descris p#timirile lui Hristos att de viu, att de puternic, de parc# ar fi fost de fa&# la ele, drept care este i numit evanghelistul Vechiului Testament. Dar de ce a fost ales Iuda n num#rul ucenicilor Domnului? Fiindc# trebuia s# se mplineasc# cele prevestite prin proroci. A a I-a pl#cut lui Dumnezeu, a a a rnduit Dumnezeu - deci, a a trebuia s# se ntmple. Despre Iuda, Domnul a spus la Cina cea de tain# un cuvnt nfrico #tor: Unul dintre voi M va vinde. Bine era de omul acela dac nu se n $tea (Mt. 26, 21-24) - att de groaznic a fost p#catul lui.

87

Sfntul Luca al Crimeei Ca s# pricepe&i de ce a fost nevoie de Iuda ca unealt# prin care Domnul a fost dat la moarte, voi spune c# n vechime Dumnezeu a ales nu o dat# ca vase ale mniei Sale oameni cufunda&i n p#cate, f#r# n#dejde de mntuire. Astfel, El a spus poporului israelit prin gura prorocului Isaia: Ce ve#i face voi n ziua pedepsirii, cnd va veni pieire de departe? O, Asirie, varga mniei Mele $i toiagul urgiei Mele! mpotriva Unui neam f r de lege o voi trimite $i mpotriva unui popor al urgiei Mele o voi ndrepta, ca s -l prade $i s -l jefuiasc $i s -l calce ca pe tina uli#elor. Dar ea n-are aceea$i judecat $i inima ei nu simte la fel; s prade este n inima ei $i s nimiceasc neamuri f r num r! Oare securea este ea m rea# fa# de cel ce o ridic sau fier str rul se nal# mpotriva celui ce-l mnuie$te? (Is. 10, 3, 5-7, 15). A a a fost Faraon, care n-a vrut s# dea drumul israeli&ilor din Egipt; a a a fost cumplitul mp#rat Nabucodonosor. A a a fost i Iuda. Domnul nu a f#cut pe nimeni r#u din fire. Oamenii nu se nasc r#i. R#ii sunt r#i fiindc# aleg de bun#voie calea r#ului. Ei ar putea s# fie buni, ar putea sc#pa de nfrico #torul lor destin, dac# ar vrea. Aminti&i-v# adev#rul de temelie, cel mai nsemnat dintre adev#ruri: Dumnezeu nu trage pe nimeni la Sine cu de-a sila, prin fric# i cutremur nu face pe nimeni s# I se supun#, i place numai dragostea liber# i curat#. Supunerea din fric# nu are nici un fel de valoare moral#. S# privim totu i mai adnc n inima lui Iuda, fiindc# astfel vom putea afla o nv#&#tur# important# i pentru noi n ine. (i Iuda, dac# ar fi vrut, ar fi putut sc#pa de soarta nfrico #toare a tr#d#rii. El a umblat trei ani de zile mpreun# cu ceilal&i apostoli n urma Domnului Iisus Hristos; trei ani a ascultat dumnezeie tile Lui cuvinte i-a fost martor al marilor minuni f#cute de c#tre El. Cte lucruri bune i mari n-a v#zut el de la nv#&#torul s#u! Ct de blnd S-a purtat cu el Mntuitorul chiar i n acel ceas nfrico #tor al Cinei celei de Tain#, cnd era gata deja, s# plece ca s# l dea pe Domnul n mna arhiereilor. Ar fi putut s#-L dea pe Iuda n vileag cu asprime i cu mnie n fa&a tuturor - ns# nu face asta, ci cu adnc# ntristare le spune ucenicilor c# unul dintre ei l va vinde, f#r# s#-i spun# m#car pe nume. El a teapt#; nu se va stinge gndul tr#d#rii n inima lui Iuda, nu se va poc#i acesta pentru f#r#delegea pe care o pl#nuia, nu se va l#sa p#guba de hot#rrea vnz#rii? Dar r#ul ajunsese n aceast# inim# la o putere att de uria # nct acesta nici nu s-a ru inat s# ntrebe mpreun# cu ceilal&i ucenici: Nu cumva sunt eu? Domnul nu l-a dat nici atunci n vileag pe tr#d#tor naintea tuturor ucenicilor, ci doar a rostit lin: Tu ai zis. Aceasta nsemna: Ai recunoscut singur c# M# vei vinde. (i i-a dat Sfnta Pine. 'i dup mbuc tur a intrat atunci satana n el, spune Sfntul Apostol Ioan. Satana i-a f#cut s#la n inima lui Iuda, la fel cum Duhul Sfnt face s#la al S#u din inimile oamenilor cura&i i drep&i. Satana nu se s#l# luie te dintr-o dat# n inima omului - el n-are st#pnire s# intre n ea, mai ales dac# aceast# inim# este sfin&it# prin marile Taine ale poc#in&ei i mp#rt# aniei. El na intrat deodat# nici n inima lui Iuda, ci mai nti l-a smintit, tr#gndu-l spre r#u i spre tr#dare vreme ndelungat# - pesemne chiar dinainte de apostolia lui, fiindc# tim din Evanghelie c# era ho&: deci i naintea apostolici era mp#timit de bani. Deci, cnd a pus satana st#pnire des#vr it# pe inima lui Iuda? Atunci cnd n acesta s-a prguit deplin hot#rrea de a-L tr#da pe Mntuitorul i ca urmare Duhul Sfnt l-a p#r#sit. ns# nu numai Iuda a fost s#la al diavolului: mul&i oameni s-au mpotmolit n r#u, minciun#, omoruri, furturi ntr-o a a m#sur# nct n ei s-au s#l# luit duhurile rele. Cu ei s-a ntmplat lucrul despre care vorbe te Domnul Iisus Hristos: Cnd duhul necurat a ie$it din om, umbl n locuri f r ap , c utnd odihn , $i nu g se$te. Atunci zice: M voi ntoarce la casa mea, de unde am ie$it; $i venind, o afl golit , m turat $i mpodobit . Atunci se duce $i ia cu sine alte $apte duhuri mai rele dect el $i, intrnd, se s l $luiesc aici, $i se fac cele de pe urm ale omului aceluia mai rele dect cele dinti (Mt. 12, 43-45).

88

Predici la Triod Aceast# groz#vie a s#l# luirii duhului r#u amenin&# pe fiecare dintre noi, chiar dac# ne rug#m i ne mp#rt# im cu Sfintele Taine, fiindc# Trupul i Sngele lui Hristos nu sunt un talisman i nici ceva care ap#r# n mod mecanic de tot r#ul, de toate n#v#lirile diavolului i ngerilor lui. Ele sunt un mare, nem#surat ajutor al lui Dumnezeu n lupta noastr# cu ispitele de la duhurile rele, dac# va fi inima noastr# curat#, dac# ne vom str#dui mereu, zi de zi, s# nu p#c#tuim. Deci, s# p#zim n inimile noastre cuvntul Mntuitorului: Din zilele lui Ioan Botez torul pn acum, mp r #ia Cerurilor se ia prin str duin# , $i cei ce se silesc pun mna pe ea (Mt. 11, 12). S# ne lupt#m necontenit cu p#catele i cu patimile i, aducndu-ne aminte de gre elile noastre, s# nu osndim pe nimeni. Fie ca Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos s# ne dea ajutorul S#u cel atotputernic, c# a Lui este slava i st#pnirea, dimpreun# cu P#rintele S#u Cel f#r# de nceput i cu Preasfntul Duh n veci. Amin.

89

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n Joia Mare


Cina cea de Tain! a lui Hristos Cina cea de Tain# a lui Hristos este att de tainic#, de adnc# i nesfr it de nsemnat#, nct inimile noastre se umplu de cutremur: c#ci la aceast# sfnt# Cin# Domnul Iisus Hristos a sp#lat picioarele ucenicilor S#i, a rnduit Taina Sfintei mp#rt# anii i a s#vr it pentru ntia dat# aceast# Tain#, pentru ntia dat# i-a mp#rt# it pe ucenicii S#i. Domnul a ar#tat cu fapta preamarea Sa smerenie, sp#lnd picioarele pline de praf ale ucenicilor, pe care acest lucru i-a uluit nespus: Cum a a, Marele nostru nv#&#tor, Domnul nostru s# ne spele nou# picioarele! n mirarea lor, to&i t#ceau - i s-au supus plini de fior Domnului Iisus Hristos. Numai nfl#caratul Petru nu a r#bdat: Cum! nv#&#torul meu, Domnul meu Iisus Hristos mi va sp#la mie picioarele! Nu, Doamne, nu ai s#-mi speli picioarele! - la care Domnul i-a r#spuns: Tu nu n&elegi ceea ce fac, dar mai trziu vei n&elege. Nu, Doamne, n veac nu-mi vei sp#la picioarele. Dac# nu-&i voi sp#la picioarele, nu vei avea parte cu Mine. Auzind vorbele acestea, Sfntul Petru s-a cutremurat. Doamne! Doamne! Nu doar picioarele, ci i minile spal#-mi-le, spal# i capul meu, dar de mp#rt# irea cu Tine nu m# lipsi! iar Domnul i-a r#spuns: Celui curat nu trebuie s# i se spele mai mult dect picioarele pr#fuite. (i ncheind aceast# minunat#, mntuitoare i mare fapt# a Sa, Domnul Iisus Hristos a zis: Iat# Eu, Domnul i nv#&#torul vostru, v-am dat pild# ca s# vede&i cum se cuvine s# v# purta&i i voi. Dac# Eu, Domnul vostru, v-am sp#lat picioarele, i voi sunte&i datori s# v# face&i acela i lucru unii altora (v. In. 13, 4-15). Ct de uimitoare este aceast# fapt# a Domnului! Domnul a sp#lat picioarele robilor S#i! Se mai ntmplase oare a a ceva pe lume? Dar Domnul se purta n toate privin&ele a a cum nimeni dintre oameni nu se mai purtase, Domnul vorbea despre toate a a cum nimeni dintre oameni nu mai vorbise. Suntem datori s# ascult#m fiecare cuvnt al Lui cu mult# luareaminte i mult cutremur i s# ne str#duim a p#trunde n sfntul lor n&eles. Ce nseamn# cuvintele pe care Domnul le-a spus Sfntului Apostol Petru: Dac# nu-&i voi sp#la picioarele, nu vei avea parte cu Mine? De ce a rostit Domnul aceste spuse nfrico #toare? Fiindc# Sfntul Petru se tulburase n chip att de firesc i nu putea nicidecum s#- i dea picioarele spre sp#lare Marelui s#u nv#&#tor? De ce n-ar fi avut mp#rt# ire cu Hristos dac# I s-ar fi mpotrivit pn# la cap#t? Fiindc# n-a dat nsemn#tatea cuvenit# acestei mari fapte a Domnului i a cutezat s# I se mpotriveasc# f#r# s#-L n&eleag#. Trebuie s# avem evlavie adnc# fa&# de Domnul Iisus Hristos i s# primim cu fric# i cutremur fiecare cuvnt al Lui, f#r# a ndr#zni vreodat# s# ne abatem de la voia Lui cea dumnezeiasc#. El a zis: Cel ce a f cut baie n-are nevoie s -i fie sp late dect picioarele, c ci este curat tot. 'i voi sunte#i cura#i, dar nu to#i (v. In. 13, 10). A adar, le lipsea ceva. Erau cur#&i&i i sufletele lor erau sfin&ite n urma celor trei ani petrecu&i cu Domnul Iisus Hristos i a nv#&#turii pe care o primiser# n inimile lor. Erau cura&i. Dar dac# Domnul a g#sit c# este neap#rat# nevoie s# le spele picioarele pline de praf, nseamn# c# r#m#sese n ei o oarecare neputin&# p#c#toas# omeneasc#, iar Domnul voia ca ei s# fie ntru totul sfin&i i f#r# de prihan# naintea lui Dumnezeu. Aceasta e o lec&ie pentru noi. Suntem datori s# ne aducem aminte ntotdeauna de mul&imea necur#&iei din noi, chiar i dup# ce ne-am poc#it i ne-am mp#rt# it cu Trupul i Sngele Domnului. (i numai Domnul poate sp#la aceast# necur#&ie. Suntem datori, de asemenea, s# ne amintim i s# mplinim porunca lui Hristos: Deci, dac# Eu, Domnul i nv#&#torul, v-am sp#lat vou# picioarele, i voi sunte&i datori ca s# sp#la&i picioarele unii altora: c# v-am dat vou# pild# ca precum v-am f#cut Eu vou#, i voi s# face&i (In. 13, 14-15). Ce nseamn# s# ne sp#l#m picioarele unul altuia? nseamn# c# suntem datori s# ne smerim adnc n fa&a tuturor oamenilor, s# nu ne seme&im n fa&a nim#nui, s# i slujim pe 90

Predici la Triod to&i a a cum a slujit Domnul Iisus Hristos. nseamn# c# suntem datori s# slujim aproapelui n toate, dup# cuvntul Domnului: Care ntre voi va vrea s fie mai mare, s fie slujitorul vostru (Mt. 20, 26). F#r# nici o sil#, f#r# nici un dezgust trebuie s# sp#l#m, s# leg#m i s# doftoricim r#nile trupe ti urt mirositoare, pline de puroi ale fra&ilor no tri. Tot cu mare smerenie i dragoste trebuie s# doftoricim i r#nile duhovnice ti ale fra&ilor no tri, s# purt#m neputin&ele celor neputincio i, a a cum porunce te apostolul Pavel; s# le slujim, nu s# le fim st#pni; s# nu poruncim nim#nui, ci s# ne facem slug# tuturor. Domnul a s#vr it i un alt lucru, nc# mai nsemnat, la Cina cea de Tain# din ziua a c#rei pomenire o facem acum plecndu-ne n rug#ciune, n aceast# zi, Domnul Iisus Hristos a ntemeiat cea mai mare dintre Tainele cre tine ti: Taina mp#rt# aniei. El a s#vr it un lucru neobi nuit de tainic i de sfnt: a luat pinea, a binecuvntat-o, i-a n#l&at privirile c#tre cer, a l#udat pe Dumnezeu, a frnt pinea i a dat-o ucenicilor S#i spunnd uluitoarele, cu totul neobi nuitele cuvinte pe care le auzi&i la fiecare Sfnt# Liturghie: Lua#i, mnca#i, acesta este Trupul Meu, care se frnge pentru voi spre iertarea p catelor. Dup# aceea, Domnul Iisus Hristos a binecuvntat potirul cu vin i, dndu-l ucenicilor, a gr#it: Be#i dintru acesta to#i: acesta este Sngele Meu, al Legii celei Noi, care pentru voi $i pentru mul#i se vars spre iertarea p catelor. Aceasta s face#i spre pomenirea Mea (Mt. 26, 28; Lc. 22, 19). Noi facem asta spre pomenirea Lui n fiecare zi la sfnta Liturghie prin Taina Euharistiei. Mai nainte, El spusese: Eu sunt Pinea vie#ii... Eu sunt Pinea cea vie, Care S-a pogort din cer. Cine m nnc din pinea aceasta viu va fi n veci - iar pinea pe care Eu o voi da pentru via#a lumii este trupul Meu... Cel ce m nnc Trupul Meu $i bea Sngele Meu are via# ve$nic , $i Eu l voi nvia n ziua cea de apoi (In. 6, 48-51, 53-56). Aceste cuvinte au fost att de ocante cnd oamenii le-au auzit pentru prima dat# nct mul&i, chiar dintre ucenicii Lui, L-au p#r#sit, neputnd n&elege cum avea El s# le dea de mncat Trupul S#u i de b#ut Sngele S#u, cum putea s# i dea numele de Pinea Cereasc#. Dar cei doisprezece apostoli, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ntrebat: Nu vre&i i voi s# M# p#r#si&i?, i-au r#spuns prin gura Sfntului Apostol Petru: Doamne, unde s# mergem? Doar Tu ai cuvintele vie&ii ve nice (v. In. 6, 67-68). Apostolii au primit, au f#cut loc n inimile lor pentru cuvintele tainice ale Domnului, au crezut n faptul c# Domnul Iisus Hristos este Pinea vie&ii, care s-a pogort din cer - iar acum, la Cina cea de Tain#, cnd El le-a dat Trupul i Sngele S#u sub chipul pinii i al vinului, i-au amintit cu adnc# credin&# de ceea ce le spusese Hristos. (i noi, cre tinii, suntem datori s# primim n inimile noastre aceste mari i sfinte cuvinte ale lui Hristos, suntem datori s# ne amintim ce ne-a spus Hristos n minunatul S#u cuvnt despre vi&a de vie: Eu sunt Vi#a cea adev rat $i Tat l Meu este lucr torul. Orice ml di# care nu aduce road ntru Mine, El o taie, $i orice ml di# care aduce road , El o cur #e$te, ca mai mult road s aduc . Acum, voi sunte#i cura#i, pentru cuvntul pe care vi lam spus. R mne#i n Mine $i Eu n voi. Precum ml di# nu poate s aduc road de la sine, dac nu r mne n vi# , tot a$a nici voi, dac nu r mne#i n Mine. Eu sunt Vi#a, voi sunte#i ml di#ele. Cel ce r mne ntru Mine $i Eu ntru el, acela aduce road mult , c ci f r Mine nu pute#i face nimic. Dac cineva nu r mne n Mine, se arunc afar ca ml di# $i se usuc - $i le adun , $i le arunc n foc, $i ard (In. 15, 1-6). Dac# noi suntem ml#di&e ale Vi&ei lui Hristos, nseamn# c# ne hr#nim cu seva acestei Vi&e, a a cum vi&a de vie obi nuit# se hr#ne te cu seva pe care o prime te de la r#d#cinile sale. Nu putem tr#i f#r# aceast# hran# tainic# primit# de la Vi&a lui Hristos, ale c#rei ml#di&e El nea nvrednicit s# fim. Dar care este seva Vi&ei lui Hristos? Este Sngele Lui, este Trupul Lui, pe care El ne porunce te s# le bem i s# le mnc#m. Iar dac# nu ne vom hr#ni cu Trupul lui Hristos i cu Sngele lui Hristos, atunci, a a cum a zis Domnul, nu vom avea via&# n noi i El nu va petrece ntru noi, i noi ntru El. Iat# ct de nsemnat# este aceast# Tain# a mp#rt# irii cu

91

Sfntul Luca al Crimeei Trupul i Sngele lui Hristos, pe care Domnul nsu i a ntemeiat-o acum la Cina cea de Tain#, poruncindu-ne s# o s#vr im spre pomenirea Lui. Suntem datori s# credem din toat# inima n faptul c#, mp#rt# indu-ne cu Trupul i Sngele lui Hristos sub chipul pinii i al vinului, cu adev#rat mnc#m Trupul lui Hristos i bem Sngele Lui. (i nimeni dintre noi s# nu se ndoiasc# v#znd c# pinea r#mne pine i vinul r#mne vin i c# ele au gust de pine i de vin. S# nu se ndoiasc# nimeni de faptul c# nu sunt pine simpl# i vin simplu, ci adev#ratul Trup i adev#ratul Snge al lui Hristos. Dat fiind c# noi avem dezgust fat# de carnea crud# i nu putem bea snge, Domnul nu ne pune s# mnc#m Trupul Lui i s# bem Sngele Lui sub chipul c#rnii i al sngelui. n Taina Euharistiei, Domnul s#vr e te prefacerea pinii i a vinului n Trupul i Sngele lui Hristos, i trebuie s# crede&i cu to&ii n faptul c# aceast# prefacere are loc cu adev#rat. Nimeni nu trebuie s# cread#, asemenea protestan&ilor, c# Liturghia este doar o imagine a ceea ce a s#vr it Domnul nostru la Cina cea de Tain#, fa&# de care ar avea numai o asem#nare formal#. Mul&i s-au ndoit de faptul c# pinea i vinul se prefac cu adev#rat n Trupul i Sngele lui Hristos. De multe ori Domnul i-a nv#&at minte n chip minunat. De pild#, a ajuns pn# la noi prin predanie urm#toarea ntmplare adev#rat#. O oarecare femeie din Roma cocea prescuri i le aducea Sfntului Grigorie Dialogul, papa Romei. Odat#, cnd Sfntul Grigorie, urmnd s# o mp#rt# easc#, spunea cu voce tare rug#ciunea dinaintea mp#rt# irii, ea a zmbit. Papa a ntrebat-o: De ce zmbe ti? Cum s# nu zmbesc, a r#spuns ea, cnd am copt pinea asta cu mna mea, iar tu spui c# este cu adev#rat Trupul lui Hristos? Sfntul Grigorie i-a n#l&at ochii c#tre cer i s-a rugat lui Dumnezeu ca El s# o ncredin&eze pe femeie c# se va mp#rt# i cu adev#ratul Lui Trup i Snge. (i, cu rug#ciunile lui, femeia a v#zut n loc de pine i de vin Trup i Snge omenesc, i s-a cutremurat de fric#. Iar Sfntul Grigorie s-a rugat din nou, iar Trupul i Sngele Domnului au c#p#tat din nou nf#&i are de pine i de vin. Despre faptul c# n Taina Euharistiei, care se s#vr e te la Liturghie, se s#vr e te cu adev#rat neasemuita minune a prefacerii pinii i vinului n Trupul i Sngele lui Hristos a dat m#rturie Domnul i prin alt mijloc - fiindc# tim i din Via&a Cuviosului Serghie din Radonej c#, s#vr ind el Liturghia i chemnd Duhul Sfnt, cnd a rostit cuvintele s#vr itoare ale acestei mari Taine: Pref#cndu-le cu Duhul T#u Cel Sfnt, unul dintre sfin&ii lui ucenici l-a v#zut pe Cuvios nconjurat cu totul de v#paie, dup# care acea v#paie, dep#rtndu-se de la el, sa f#cut ghem i a intrat n potirul cu Sfintele Daruri. Oare nu ne ajung dovezile acestea? Oare le vom socoti drept legend#? N-au dect s# vorbeasc# de legende necredincio ii - ns# noi credem c# lucrurile stau a a cu adev#rat; iar episcopii i preo&ii care s#vr esc cu mare evlavie Taina Euharistiei, simt limpede c# se petrece o Tain# foarte mare, simt cum Se pogoar# Duhul Sfnt asupra pinii i a vinului. Deci, s# ntindem minile i picioarele noastre murdare Atotmilostivului Domn Iisus Hristos i s#-L rug#m s# spele murd#riile noastre. (i dup# ce le va sp#la prin Taina poc#in&ei, ne vom apropia de marea Tain# a mp#rt# aniei cu fric# i cutremur, cu credin&# adnc# n faptul c# sub chipul pinii i al vinului ne mp#rt# im cu Trupul i cu Sngele lui Hristos, c# se mplinesc asupra noastr# cuvintele lui Hristos: Cel ce m nnc Trupul Meu $i bea Sngele Meu ntru Mine r mne $i Eu ntru el. Amin. 3 mai 1945

92

Predici la Triod

Cuvinte n Vinerea Mare


I. Plngerea deasupra Epitafului Iat#, soarele s-a ntunecat. P#mntul s-a nfiorat i s-a cutremurat. S-a sf iat de sus i pn# jos catapeteasma templului, care desp#r&ea Sfnta Sfintelor, fiindc# Domnul nsu i ne-a deschis nou# intrarea n Sfnta Sfintelor - n cer, la Tronul Tat#lui S#u. Cutremuratu-s-a iadul, c# s-au surpat puterea i st#pnirea lui. Despicatu-s-au stncile i s-au deschis mormintele cele s#pate n ele, i trupurile sfin&ilor adormi&i s-au sculat, i au ie it din morminte, i s-au ar#tat multora n Ierusalim, binevestind tuturor: S#vr itu-s-a. Ce s-a s#vr it? S-a s#vr it lucrarea mntuirii neamului omenesc de st#pnirea diavolului, sau mplinit vechile prorocii ale Vechiului Leg#mnt. El a luat asupr -'i durerile noastre $i cu suferin#ele noastre S-a mpov rat $i noi l socoteam pedepsit, b tut $i chinuit de Dumnezeu. Dar El a fost str puns pentru p catele noastre $i zdrobit pentru f r delegile noastre. El a fost pedepsit pentru mntuirea noastr $i prin r nile Lui noi to#i ne-am vindecat. To#i umblam r t ci#i ca ni$te oi, fiecare pe calea noastr , $i Domnul a f cut s cad asupra Lui f r delegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar S-a supus $i nu 'i-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a adus $i ca o oaie f r glas naintea celor care o tund, a$a nu 'i-a deschis gura Sa. ntru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat, $i neamul Lui cine l va spune? C s-a luat de pe p mnt via#a Lui! Pentru f r delegile poporului meu a fost adus la moarte. Mormntul Lui a fost pus lng cei f r de lege $i cu cei f c tori de rele, dup moartea Lui, cu toate c n-a s vr$it nici o nedreptate $i nici n$el ciune n-a fost n gura Lui (Is. 53, 4-9). Domnul nostru Iisus Hristos (i-a dat suspinul cel din urm# pe Crucea de pe Golgota o dat# cu acel cuvnt ce a cutremurat ntreaga lume: S#vr itu-s-a! A c#zut pe piept capul ncununat cu cunun# de spini, mpurpurat cu Snge. Au venit cei de aproape ai Lui, a venit Maica Lui, au venit mironosi&ele, a venit Iosif cel din Arimateea i n adnc# jale, plini de lacrimi, au luat de pe Cruce Preacuratul Trup al nv#&#torului lor i au f#cut deasupra lui plngere cu amar. Iat#, i acum st# naintea noastr#, nchipuit pe Sfntul Epitaf, Trupul mort al lui Iisus. S# facem, dar, i noi plngere pentru El - plngere pentru p#catele noastre, pentru care El S-a adus pe Sine de bun#voie jertf#, r#scump#rndu-ne cu Preacuratul S#u Snge. Neajunsa n#l&ime a dragostei dumnezeie ti ne-a ar#tat-o pe Cruce Fiul lui Dumnezeu, Mntuitorul lumii - fiindc# a$a a iubit Dumnezeu lumea, nct pe Fiul S u Cel Unul-N scut L-a dat ca oricine crede n El s nu piar , ci s aib via# ve$nic (In. 3, 16). Pe Cruce a r#s#rit Soarele Drept#&ii, Soarele dragostei, Care a luminat ntreaga lume cu lumina Sa, cu lumina mpreun#-p#timirii dumnezeie ti - i de la Acest Soare s-au aprins milioane de inimi, Care L-au ndr#git pe Domnul Iisus Hristos. n inimile acestea au fost nscrise cu litere de foc cuvintele Lui: Dac vrea cineva s vin dup Mine, s se lepede de sine, s -$i ia crucea $i s -Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24). Domnul a luat cel dinti Crucea - cea mai cumplit# cruce -, iar n urma Lui i-au luat pe umeri crucile, de i acestea sunt mai mici, nenum#ra&ii mucenici ai lui Hristos. n urma Lui i-au luat crucile o mul&ime uria # de oameni i, plecndu- i lin capetele, au apucat pe calea lung# i spinoas# ar#tat# de Hristos: calea c#tre Tronul lui Dumnezeu, c#tre mp#r#&ia Cerurilor. Iat# c# sunt deja dou# mii de ani de cnd n urma lui Hristos merg noi i noi oameni. (i pe aceast# cale stau cruci, pe care sunt r#stigni&i mucenicii lui Hristos. Cruci, cruci... (i mai departe, ct cuprinde privirea, tot cruci, cruci... Merg n ir nesfr it oameni care au lep#dat toate bun#t#&ile p#mnte ti, au dispre&uit totul pentru Domnul Iisus Hristos, au p#r#sit tot ce le era drag cndva i au nchinat toat# via&a lor slujirii Lui. 93

Sfntul Luca al Crimeei Merg nebunii pentru Hristos sub greutatea lan&urilor i a crucilor de fier, merg monahii i monahiile, merg arhiereii lui Dumnezeu cu crucea i cu Sfntul Potir n mini. Merg n urma lor, ca n urma unor p#stori, robii cei buni i blnzi ai lui Dumnezeu, robii supu i ai lui Hristos, urmnd ndrum#torilor duhovnice ti, p#storilor i dasc#lilor Bisericii. Merg la nesfr it... Merge poporul simplu, care-L iube te pe Hristos, asupra c#ruia s-a mplinit cuvntul Lui: n lume necazuri ve#i avea (In. 16, 33). Merge, purtnd crucea grea a durerilor sale. Merg n ir lung cei prigoni&i pentru dreptate, cei prigoni&i pentru numele lui Hristos. Merg femeile curate, neprih#nite, ducndu- i de mnu&e pruncii, c#rora Domnul le-a deschis intrarea n mp#r#&ia Cerurilor. (i atunci, oare noi nu ne vom alipi acestui ru nesfr it al iubitorilor de Hristos, acestei sfinte procesiuni pe calea necazurilor i p#timirilor? Oare nu ne vom lua crucea i nu vom merge dup# Hristos? S# nu fie! S# se cutremure inima noastr# de priveli tea Trupului nensufle&it al lui Hristos, ce zace naintea noastr#. Hristos, Care att de greu a p#timit pentru noi, s# umple cu harul S#u inimile noastre. S# ne dea la cap#tul ndelungatului i osteniciosului nostru drum al crucii cunoa terea spuselor Sale: ndr zni#i, Eu am biruit lumea (In. 16, 33). Amin. II. Lec$ii ale dragostei de Hristos Iat# c# am venit din nou s# ascult#m despre p#timirile Domnul Iisus Hristos - i acest lucru are o foarte mare nsemn#tate. Ceea ce auzim i vedem are o adnc# nrurire asupra sufletelor noastre. Auzim lucruri rele, vedem crime - ne cutremur#m, ne nsp#imnt#m. Suntem martori ai unor fapte bune, curate i nalte - inima noastr# e mi cat# i ne spunem n gndul nostru: A a ar trebui s# m# port i eu! Nu pu&ine f#r#delegi cumplite au fost n istoria neamului omenesc. Con tiin&a protesteaz# mpotriva lor. Dar orict de cumplite ar fi toate aceste f#r#delegi, ele sunt nimic, sunt ca un fir de praf fa&# de un munte uria , ca o pic#tur# de ap# fa&# de ocean dac# st#m s# ne gndim la cea mai mare dintre f#r#delegi: la groaznica ucidere a Fiului lui Dumnezeu, a Celui Care S-a pogort din ceruri pe p#mnt pentru a mntui neamul omenesc, a Celui Care era blnd i lini tit, Care trestia frnt# nu o va zdrobi i fe tila ce fumeg# nu o va stinge (Is. 42, 3), Care a fost plin de dragoste fa&# de neamul omenesc - de dragoste nep#mnteasc#, de dragoste cum p#mntul nu mai v#zuse i nu- i nchipuise niciodat#. El a fost dat mor&ii, sngele Lui curge pe Cruce... Inima noastr# este nfiorat# de groz#via acestui omor, dar totodat# ea se umple de cea mai adnc# evlavie i bucurie, fiindc# tocmai aceast# Jertf# de bun#voie, moartea prin r#stignire a nevinovatului P#timitor ne arat# culmea iubirii dumnezeie ti, care a luminat lumea de pe Cruce. (i de pe Cruce auzim cuvintele Lui, pecetluite cu nemaiauzit# dragoste, nemaiauzit# blnde&e i atotiertare, fiindc# El Se roag# pentru cei ce L-au r#stignit, deschide tlharului care s-a poc#it u a raiului, ntinde preacuratele Sale mini c#tre noi to&i, p#c#to ii, nsetnd de mntuirea noastr#. Lumea a auzit ns# de pe Cruce i cuvintele nfrico #toare: Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai p r sit! (Mt. 27, 46). Cum au putut fi rostite ele de aceea i gur# care a spus: Eu $i Tat l Meu una suntem (In. 10, 30)? Oare El n-a r#mas ntotdeauna n mp#rt# ire nedesp#r&it# cu Tat#l S#u? Binen&eles c# da. (i atunci, ce nseamn# aceste spuse nfrico #toare? Oameni obraznici spun c# Domnul n-a ncercat pe Cruce nici un fel de suferin&#, n vremurile timpurii ale cre tinismului erau ni te eretici numi&i docheti ti, care nv#&au lumea n chip nelegiuit c# Trupul lui Iisus nu ar fi fost trup omenesc adev#rat, ci n#luc# (nsu i numele de docheti ti vine de la verbul grecesc dokein - a p#rea), i ca atare Domnul Iisus Hristos n-a suferit deloc. Iar monofizi&ii sus&ineau c# n Iisus Hristos firea omeneasc# a fost nghi&it# cu 94

Predici la Triod totul de cea dumnezeiasc#. Noi tim ns# c# El a fost i Dumnezeu Adev#rat, i Om Adev#rat. (tim c# firea Lui omeneasc# a ndurat pe Cruce suferin&e i chinuri cumplite, de nedescris. (i aceste cuvinte ale Domnului, rostite de pe Cruce, nt#resc cu mai mult# putere dect orice alt# dovad# lucrul acesta i r#stoarn# nv#&#turile eretice. Dac# Trupul lui Hristos ar fi fost n#luc#, dac# n Fiul lui Dumnezeu Dumnezeirea ar fi precump#nit cu totul asupra omenit#&ii, oare ar fi auzit lumea aceste spuse nfrico #toare? Ar fi putut Tat#l s#-L p#r#seasc#? Binen&eles c# nu. Dar chinurile au fost att de groaznice i greu de ndurat nct a strigat ca Om c#tre Dumnezeu: Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai p r sit? Iat# ce a spus Sfin&itul Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei, care a tr#it n veacul al III-lea: De ce este p#r#sit Domnul? Ca s# nu fim noi p#r#si&i de Dumnezeu. A fost p#r#sit pentru r#scump#rarea noastr# de p#cate i de moartea ve nic#; a fost p#r#sit ca s# se arate pream#rea dragoste a lui Dumnezeu fa&# de neamul omenesc; a fost p#r#sit ca s# se v#deasc# dreapta judecat# i milostivirea lui Dumnezeu, ca s# fie atrase inimile noastre la Dnsul, spre pild# tuturor p#timitorilor. S# mai primim i sfnta lec&ie haric# a dragostei Lui fa&# de Preacurata i Preasfnta-I Maic#, a C#rei inim# a fost, cnd st#tea lng# cruce, str#puns# de sabie, lovit# de cumplit# jale, potrivit prorociei Sfntului Simeon Primitorul de Dumnezeu. Ea t#cea, i t#cerea aceasta i ar#ta durerea neasemuit mai adnc dect orice strig#te, vaiete i tnguiri. Al#turi de Ea st#teau Maria, so&ia lui Cleopa, Maria Magdalena i ucenicul cel iubit al lui Hristos - Ioan. Grija Ei o purta Fiul lui Dumnezeu, Care ndura acele chinuri negr#ite. El (i-a ntors privirea c#tre Ea i, ar#tnd cu ochii c#tre apostolul Ioan, a zis: Femeie, iat fiul T u. (i Ioan a primito pe Maica Domnului n casa sa, i a odihnit-o, i a avut grij# de ea pn# la moartea ei (In. 19,26-27). Iat# ns# c# a venit sfr itul nenchipuit de anevoioasei nevoin&e a Fiului lui Dumnezeu, Care prin moartea Sa a r#scump#rat omenirea din st#pnirea diavolului. Noi auzim cele din urm# cuvinte ale Lui, pline de dragoste c#tre Tat#l, dragoste pe care noi n-o putem pricepe: P rinte! n minile Tale ncredin#ez duhul Meu! (Lc. 23, 46). Gura Lui a t#cut, ochii I s-au nchis, limba I-a amor&it, sfntul Lui cap I-a c#zut pe piept. Dar n-au putut s# tac# pietrele. P#mntul s-a cutremurat, i stncile s-au despicat. Suta ul ns#rcinat cu mplinirea osndei la moarte, pe numele s#u Longin, mpreun# cu osta ii afla&i sub porunca lui, s-au cutremurat i s-au nfrico at v#znd toate acestea. Dragostea lui Hristos sf#rm# i inimile de piatr#. Suta ul a crezut n Hristos i a strigat: Cu adev rat, Omul Acesta Fiul lui Dumnezeu a fost! (Mc. 15, 39). Toate cele v#zute i auzite l-au cutremurat att de mult nct a primit Botezul n scurt# vreme i mai apoi i-a sfr it via&a cu moarte muceniceasc#, fiindc# vr#jma ii lui Hristos - c#rturarii, arhiereii i fariseii - n-au suferit faptul c# suta ul roman s-a ntors la Hristos, l-au clevetit n fa&a lui Pilat, i acesta a dat porunc# s# i se taie capul. O, fericite mucenic Longin, nva&#-ne i pe noi s# ne ntoarcem la Hristos i s#-L iubim din toat# inima! O, Doamne! Ce laud#, ce mul&umit# &i vom aduce pentru ceea ce ai f#cut de dragul nostru! Noi nu putem face nimic spre a fi ctu i de pu&in vrednici de jertfa Ta. O, Doamne al nostru, Doamne! Aducem &ie tot pu&inul pe care l putem aduce. Aducem lacrimile noastre i rour#m cu ele Trupul T#u preacurat, ucis de cei pe care ai venit s# i mntuie ti. Dragostea noastr# aducem 'ie. Ajut#-ne, Doamne, s# Te iubim din toat# inima pn# la sfr itul vie&ii noastre, ajut#-ne s# mergem pe calea pe care ne-ai ar#tat-o Tu. Ajut#-ne s# sc#p#m de st#pnirea diavolului, de ispitele pe care el le face. Du-ne pe calea mntuirii i adu-ne ntru mp#r#&ia Ta. Amin.

95

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n Vinerea Mare i Buna Vestire a Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu


Alfa %i Omega n Apocalips# - descoperirea privitoare la ultimele destine ale lumii pe care a primit-o Sfntul Ioan Teologul n exilul s#u din insula Patmos - sfntul ne spune cum i S-a ar#tat Domnul nostru Iisus Hristos n slava i puterea Sa cea dumnezeiasc# i i-a gr#it: Eu sunt Alfa $i Omega, nceputul $i Sfr$itul (Apoc. l, 8). Alfa i Omega sunt prima i ultima liter# a alfabetului grecesc, nceputul i sfr itul lui. Cum s# n&elegem aceste uimitoare cuvinte ale Domnului? Oare El are nceput? Nu, este f#r# de nceput, fiind Dumnezeu Adev#rat. Are cumva sfr it? Nu, El este f#r# de sfr it, fiind Dumnezeu Adev#rat. A adar, nu despre fiin&a Sa cea Dumnezeiasc# vorbe te Mntuitorul cnd i d# numele de Alfa i Omega. (i atunci, despre ce vorbe te? n primul rnd, El a fost nceputul i va fi sfr itul istoriei lumii, adic# a fost Ziditorul ei i i va fi nfrico at Judec#tor n acel ceas cutremur#tor cnd va veni sfr itul lumii, cnd, dup# cuvntul apostolului Petru, totul va fi nimicit prin foc, cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arznd, se vor desface, $i p mntul $i lucrurile de pe el se vor mistui (2 Pt. 3, 10). n al doilea rnd, El a fost totodat# nceputul i a devenit sfr itul mntuirii noastre: prin El s-a pus nceputul mntuirii neamului omenesc, prin El a i fost mplinit# aceast# mntuire pe cumplita Cruce de pe Golgota. Iat# de ce i-a dat numele de Alfa i Omega. Iar acum noi, mpreun# cu toat# Sfnta Biseric#, pomenim prin rug#ciuni, cu sufletul cutremurat, nceputul i sfr itul vie&ii Lui p#mnte ti. O, ct de preasl#vit, ct de m#re&, ct de Dumnezeiesc a fost nceputul! C#reia dintre femei, cu att mai mult dintre fecioare, i s-a ar#tat Arhanghelul Gavriil ca s#-i vesteasc# z#mislire de la Duhul Sfnt? (i iat# c#, nf#&i ndu-se Preasfintei Fecioare Maria, Arhanghelul a rostit marile cuvinte: Bucur -Te, Ceea ce e$ti plin de har, Domnul este cu Tine. Binecuvntat e$ti Tu ntre femei... Iat , vei lua n pntece $i vei na$te fiu, $i vei chema numele Lui Iisus. Acesta va fi mare $i Fiul Celui Preanalt Se va chema, $i Domnul Dumnezeu i va da Lui tronul lui David, p rintele S u. 'i va mp ra#i peste casa lui Iacov n veci, $i mp r #ia Lui nu va avea sfr$it (Lc. l, 28-33). Prorocul David a primit st#pnire obi nuit#, p#mnteasc#, peste poporul israelit - iar Domnul nostru Iisus Hristos a primit cea mai mare st#pnire, st#pnirea duhovniceasc#. El mp#r#te te asupra lumii duhovnice ti, El este Cap Bisericii Sale, despre care a spus c# va fiin&a n vecii vecilor i c# por&ile iadului nu o vor birui. Asta nseamn# c# i acum, printre noi, mp#r#te te haric mp#ratul nostru duhovnicesc - Domnul Iisus Hristos - i va mp#r#&i n vecii vecilor. Uimitor, sl#vit i minunat a fost nceputul vie&ii p#mnte ti a Mntuitorului, dar i mai minunat, mai uimitor i mai de nep#truns e faptul c# mp#ratul i St#pnul a toat# f#ptura a binevoit, n numele iubirii fa&# de neamul omenesc, s# duc# pe p#mnt via&# plin# de p#timiri, ncheiat# cu cea mai chinuitoare i de ocar# moarte, la care El S-a dat pe Sine de bun#voie. Pentru ce a fost nevoie de aceast# jertf# cutremur#toare pentru p#catele ntregii lumi, pentru p#catele noastre? Fiindc# ele puteau fi iertate i r#scump#rate numai cu pre&ul Sngelui Dumnezeu-Omului. Numai Dragostea cea mai vie, neasemuit mai mare dect oceanul, a putut birui r#utatea diavolului i strica st#pnirea lui asupra noastr#. Sngele animalelor jertfite prenchipuia Sngele lui Hristos, care a r#scump#rat p#catele lumii. Dar este cu neputin# ca sngele de tauri $i de #api s nl ture p catele, spune apostolul Pavel. Drept aceea, Hristos, intrnd n lume, spune: Jertf $i prinos n-ai voit, dar 96

Predici la Triod trup Mi-ai ntocmit (Evr. 10, 4; Ps. 39, 9) - acel Trup Dumnezeu-Omenesc, al c#rui Snge a putut nimici p#catele tuturor celor care cred n puterea lui cea dumnezeiasc# i i-a putut sfin&i. (i a zis Fiul lui Dumnezeu: Iat , vin ca s fac voia Ta, Dumnezeul Meu (Ps. 39, 10-11). 'i printr-o singur jertf adus , a adus la ve$nic des vr$ire pe cei ce se sfin#esc (Evr. 10, 14). Le-a dat puterea s# se mpotriveasc# tuturor vicle ugurilor diavolului. Cu aceast# nep#truns de mare fapt# a dragostei s-a ncheiat via&a p#mnteasc# a Mntuitorului; att de nfrico #tor a fost acest Omega! Cumplit# f#r#delege au s#vr it iudeii din vechime r#stignindu-L pe mp#ratul i Domnul lor. Despre ei a zis apostolul i evanghelistul Ioan Teologul: ntru ale Sale a venit, dar ai S#i nu L-au primit (In. l, 11). Dar oare numai ei nu L-au primit? n toate veacurile i n toate popoarele au fost mul&i care nu L-au primit i n-au crezut n El. Lucrul cel mai cumplit ns# este acela c# i printre cre tini au fost i sunt numero i oameni care l r#stignesc pentru a doua oar# cu p#catele lor i nd#r#tnicia lor n r#u. Ct amar aduc oamenilor groaznicele r#zboaie n care cre tinii se nimicesc unii pe al&ii! Cum s# n&elegem cumplitele uvoaie de snge care au necat toat# Europa n cel de-al doilea r#zboi mondial, de la care a trecut att de pu&in# vreme?! (i totu i ast#zi, n zi de praznic, s# ne fie spre mngiere cuvintele apostolului Ioan Teologul: 'i celor c#i L-au primit, care cred n numele Lui, le-a dat putere ca s se fac fii ai lui Dumnezeu (In. l, 12). Noi, credincio ii, nu suntem prea mul&i. Mntuitorul i-a numit pe ucenicii S#i turm mic (Lc. 12, 32). (i acum suntem turm# mic#, i acum suntem pu&ini, dar avem totu i st#pnirea de a fi fii ai lui Dumnezeu, c#ci l iubim cu toat# inima pe Domnul Iisus Hristos i credem c# El este cu adev#rat Fiul lui Dumnezeu, i cu cutremur n inim# privim la Crucea Lui, la Sfntul Epitaf, la Trupul Lui luat de pe Cruce. A adar, veni&i s#-L fericim - s#-L fericim cu lacrimile noastre, cu s#rutarea noastr#, s#L fericim rugndu-ne cu durere cnd s#rut#m Epitaful: Pomene$te-m , Doamne, ntru mp r #ia Ta! Amin. 1950

97

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvinte la Buna Vestire a Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu


Credin$a noastr! nu este zadarnic! Ast#zi este ncep#tura mntuirii noastre i ar#tarea tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face i Gavriil harul bineveste -te. Acum s-a mplinit taina cea mare a credin&ei noastre cre tine ti, s-a mplinit lucrul pe care cu apte sute de ani nainte de Na terea Domnului Iisus Hristos l-a prezis Sfntul Proroc Isaia: Iat , Fecioara va lua n pntece $i va na$te fiu, $i vor chema numele Lui Emanuil, care nseamn : Cu noi este Dumnezeu. De ce spunea acest sfnt proroc c# Domnul va fi numit Emanuel, dac# Arhanghelul Gavriil, care a heretisit-o acum pe Preasfnta Fecioar# Maria, a zis c# Ea i va pune numele de Iisus? Ce s# nsemne acest lucru? El se l#mure te prin n&elesul numelui de Emanuel: cu noi este Dumnezeu. Toate popoarele cre tine ti, to&i cei ce au crezut n Domnul Iisus Hristos, l numesc Mntuitor, Dumnezeu Adev#rat, Care a tr#it cu oamenii pe p#mnt. Prin aceasta s-a i ndrept#&it numele de Emanuel, cu noi este Dumnezeu, despre care vorbea prorocul. Emanuel este Dumnezeu-Omul, Dumnezeu Care este cu noi, Dumnezeu n trup. S-a s#vr it taina cea neasemuit# a mntuirii noastre, despre care citim la Sfntul Apostol Pavel: Cu adev rat, mare este taina bunei credin#e: Dumnezeu S-a ar tat n trup (l Tim. 3, 16). El spunea c# sfin&ii ngeri ar vrea s# p#trund# aceast# neobi nuit# tain#, ns# nici lor nu le este dat s# cunoasc# toate adncurile ei. (i atunci, noi, slabii i neputincio ii, s# ncerc#m a o p#trunde? Noi tim ns# c# dogmele privitoare la Dumnezeirea-Omenitatea Domnului Iisus Hristos - i la ntruparea Lui f#r# de s#mn&# din Preasfnta Fecioar# Maria alc#tuiesc temeiul ntregii noastre credin&e cre tine ti: c#ci dac# nu am crede n faptul c# Domnul Iisus Hristos este cu adev#rat Fiul lui Dumnezeu, Care S-a ntrupat din Preasfnta Fecioar# Maria, zadarnic# ar fi n#dejdea noastr# n mntuire.nsu i Domnul Iisus Hristos spunea despre Sine c# este Fiul lui Dumnezeu, Pinea, cea Cereasc#, pogort# din Cer. Noi primim acest adev#r cu toat# inima noastr# i nu ncerc#m a p#trunde adncul f#r# fund al ar#t#rii lui Dumnezeu n trup. (i totu i, pe ct ne este cu putin&#, s# ne str#duim a n&elege: de ce a fost neap#rat# nevoie de ntruparea Fiului lui Dumnezeu, de ce a fost nevoie ca El s# ia trup omenesc? Oare nu pentru a ne mntui de moartea ve nic# i de st#pnirea diavolului prin Crucea Sa, prin cumplitele Sale p#timiri de pe Golgota i moartea de ocar#? Potrivit negr#itului Sfat Dumnezeiesc, a fost neap#rat# nevoie ca Domnul nostru Iisus Hristos s# calce cu moartea pe moarte, s# Se ntrupeze i s# ia Trup omenesc i s# moar# cu moarte omeneasc# adev#rat#. Domnul Iisus Hristos a adus aceast# jertf# cutremur#toare ca s# ne apropie pe noi de Dumnezeu, ca s# ne fac# din oameni muritori dumnezeu-oameni, tr#itori n veci. El S-a f#cut Dumnezeu-Om i ne-a deschis spre dumnezeu-omenitate, spre mp#rt# irea noastr#, n trupul nnoit, de ve nic# i nesfr it# apropiere c#tre sfin&enia Dumnezeirii. Iar dac# lucrurile stau a a, atunci, fire te, El nu putea s# fac# asta r#mnnd numai Dumnezeu. Trebuia, deci, ca El s# Se fac# Dumnezeu-Om, trebuia s# Se ntrupeze din Preasfnta Fecioar# Maria. Faptul acesta - ntruparea Fiului lui Dumnezeu - este nem#surat de mare, a a s-a cuvenit s# fie prevestit n chip minunat - prin ar#tarea Arhanghelului Gavriil c#tre Preasfnta Fecioar# Maria: i binevestirea lui a fost cea mai mare dintre toate binevestirile pe care le-a auzit vreodat# neamul omenesc. n Nazaret, n locuin&a s#r#c#cioas# a Preasfintei Fecioare 98

Predici la Triod Maria, au r#sunat uluitoarele cuvinte: Bucur -Te, Ceea ce e$ti plin de har! Domnul este cu Tine. Binecuvntat e$ti Tu ntre femei (Lc. l, 28), adic# mai binecuvntat# dect oricare dintre femei. Preasfnta Fecioar# Maria t#cea. Oare a fost cuprins# de spaima i fiorul fire ti pentru un om obi nuit la vederea unui Arhanghel? Nu, nu spaima a cuprins-o, ci tulburarea datorat# neobi nuitei heretisiri. Fecioara nu s-a nsp#imntat de ar#tarea neobi nuit#, fiindc# Ea ns# i era mai sfnt# dect to&i sfin&ii, i sufletul ei curat era asem#n#tor ngerului prin cur#&ia sa duhovniceasc#. Ea i-a v#dit numai nedumerirea cu totul de n&eles, ntrebnd: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu $tiu de b rbat? (i a primit r#spunsul minunat: Duhul Sfnt Se va pogor peste tine $i puterea Celui Preanalt Te va umbri (Lc. l, 34-35). A fost vreodat# o fecioar# asemenea Preasfintei Maria n cur#&ie i sfin&enie? Nu. N-a fost nicicnd i nu va fi. Negr#it# i uimitoare, nve mntat# n dumnezeiasc# slav# e marea tain# a ntrup#rii Domnului nostru Iisus Hristos. (i atunci, cum s# nu ne plec#m cu toat# inima naintea Preasfintei Fecioare, Care a devenit organ al marii i nep#trunsei taine Dumnezeie ti? Cum s# nu o numim Ceea ce e ti mai cinstit# dect heruvimii i mai sl#vit# f#r# de asem#nare dect serafimii? Oare Maica mp#ratului Ceresc nu se cuvenea s# fie pus# de c#tre noi mai presus de toate Puterile Cere ti, mai presus de toate slugile Lui? Iar arhanghelii, heruvimii i serafimii sunt slugi ale lui Dumnezeu. Binen&eles, suntem datori s# o cinstim cu toat# inima i s# o socotim Mama noastr# Cereasc#, str#duindu-ne s# o urm#m n virtu&i i s# i mplinim cuvintele pe care le cnt#m la fiecare utrenie, pe care le-a gr#it ea c#tre Elisabeta, mama nainte-Merg#torului Domnului: C a c utat spre smerenia roabei Sale, $i iat de acum M vor ferici toate neamurile (Lc. l, 48). Noi to&i, cre tinii ortodoc i, o fericim pe Preasfnta Fecioar# Maria potrivit cu nv#&#tura Sfintei Scripturi - dar, cu durere trebuie s-o spunem, vr#jma ii Bisericii lui Hristos protestan&i, sectari i al&i eretici - nu iau parte la aceast# l#udare a ei de c#tre lumea ortodox#. Ei t#g#duiesc cu des#vr ire cinstirea Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu, zicnd c# Maica lui Dumnezeu a fost o simpl# femeie evlavioas#, ca multe altele, i chiar ne osndesc pentru faptul c# i n#l&#m rug#ciuni i spunem adresndu-ne ei: Preasfnt# N#sc#toare de Dumnezeu, mntuieste-ne pe noi5. Ei spun: Cum se poate a a ceva - s# cau&i mntuirea la o femeie evlavioas#? Noi avem un singur Mntuitor - pe Domnul Iisus Hristos; doar El ne mntuie te, i al&i mntuitori nu sunt. Iat# r#spunsul nostru. Noi ne adres#m Maicii lui Dumnezeu ca Ap#r#toarei noastre. (tim c# ea nu a mntuit lumea nemijlocit, c# Dumnezeiescul ei Fiu ne-a mntuit cu Crucea Sa. Ea poate ns# ajuta mntuirii noastre prin rug#ciunile Sale naintea Fiului S#u, i noi cerem rug#ciunile Ei, care au atta putere naintea lui Hristos. Sfntul Apostol Pavel spunea despre sine: Tuturor toate m-am f cut, ca, n orice chip, s mntuiesc pe unii (l Cor. 9, 22). El l ndemna pe apostolul Timotei: Ia aminte la tine nsu#i $i la nv # tur ; st ruie n acestea, c ci, f cnd aceasta, $i pe tine te vei mntui, $i pe cei care te ascult (l Tim. 4, 16). Precum vedem din Sfnta Scriptur#, i sfin&ii apostoli ne mntuiesc. Cum? La fel ca Preasfnta N#sc#toare de Dumnezeu - prin rug#ciunile lor, prin nv#&#tura lor, prin apropierea lor fa&# de noi i fa&# de Domnul Iisus Hristos. Dac# apostolii pot s# ne mntuiasc#, de ce s# nu ne poat# mntui Maica lui Dumnezeu? Ea e Ap#r#toarea noastr#, Maica plin# de har a ntregului neam cre tinesc. De aceea i strig#m c#tre ea: Preasfnt# N#sc#toare de Dumnezeu, mntuie te-ne pe noi. Noi o numim St#pn#, mp#r#teas# a Cerurilor - iar sectan&ii se smintesc de asta: Noi avem un singur mp#rat - pe Dumnezeu. Dar n-avem noi dreptate s# o numim mp#r#teas#, de vreme ce este Maica mp#ratului? (i la oameni orice mam# de mp#rat poart# titlul de
5

A!a st$ scris n c$r ile de cult grece!ti, a!a st$ scris !i n cele ale slavilor ortodoc !i. Nu n elegem de ce romnii au inovat nlocuindu-l pe mntuie !te-ne" cu miluieste-ne" (n. tr.).

99

Sfntul Luca al Crimeei mp#r#teas#. Cu acela i n&eles i d#m i noi numele de mp#r#teas# a Cerurilor, fiindc# este Maica mp#ratului nostru, a Domnului Iisus Hristos. Noi o numim St#pn# fiindc# are marea st#pnire de a ne ap#ra de diavol. Iar neferici&ii de sectari t#g#duiesc acest sfnt ajutor dumnezeiesc al Preasfintei Fecioare Maria. Domnul s#-i opreasc#! Iar pe noi s# ne opreasc# de la orice mp#rt# ire cu sectarii, ca nu cumva s# ne abat# n calea pierz#rii. Iar Preasfnta N#sc#toare de Dumnezeu, al c#rei praznic att de mare l pr#znuim ast#zi, s# ne mntuiasc# de diavol i de toate slugile lui. Amin. 7 aprilie 1945 II. Pe Tine, Cea cu adev!rat N!sc!toare de Dumnezeu Te m!rim Buna vestire a Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu este unul dintre cele mai mari evenimente din istoria lumii, pe care o pr#znuim acum nu doar cu bucurie i cu dragoste, ci i cu fric# plin# de cutremur, fiindc# aceasta este ncep#tura, adic# nceputul mntuirii noastre. Nu voi mai repovesti marea, unica n istoria lumii, convorbire dintre Arhanghelul Gavriil i Preasfnta Fecioar# Maria; m# voi opri doar asupra cuvintelor: Duhul Sfnt Se va pogor peste Tine $i puterea Celui Preanalt Te va umbri; pentru aceea $i Sfntul Care Se va na$te din Tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema (Lc. l, 35). Nimeni, niciodat#, de la facerea lumii i pn# la sfr itul ei, nu s-a n#scut i nu se va mai na te ca Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Nimeni, niciodat#, nu s-a n#scut f#r# s#mn&# b#rb#teasc#. Nimeni nu s-a n#scut i nu se va mai na te prin pogorrea Sfntului Duh. n nimeni, niciodat#, nu S-a s#l# luit Duhul lui Dumnezeu cu o asemenea plin#tate des#vr it# cum S-a s#l# luit n Preasfnta Fecioar# Maria. Pe nimeni nu l-a umbrit puterea Celui Preanalt i aceasta n-a sfin&it nici un pntece de mam# cu atta deplin#tate i putere cum a sfin&it pntecele Preasfintei Fecioare. S# v# aminti&i ce v# spun despre unirea deplin# a Duhului lui Dumnezeu cu fiin&a omeneasc# a Mariei. Duhul i sufletul omenesc i au nceputul n Duhul lui Dumnezeu, fiindc# n primul capitol al Sfintei Biblii se spune c# Dumnezeu L-a f#cut pe omul cel dinti, Adam, din &#rna p#mntului i a suflat n fa&a lui suflare de via&#. Cu Duhul lui Dumnezeu poate avea mp#rt# ire duhul omenesc, care de la El i are obr ia, la fel cum n natur# au mp#rt# ire toate cele nrudite ntre ele. Despre putin&a strnsei mp#rt# iri cu Dumnezeu tim din cuvintele rostite de nsu i Domnul nostru Iisus Hristos: Dac M iube$te cineva, va p zi cuvntul Meu, $i Tat l Meu l va iubi, $i vom veni la el, $i loca$ la el vom face (In. 14, 23). (i apostolul Pavel i ntreab#, ai zice cu mirare, pe cre tinii din Corint: Nu $ti#i, oare, c voi sunte#i templu al lui Dumnezeu $i c Duhul lui Dumnezeu locuie$te n voi? (l Cor. 3, 16). Din Vie&ile Sfin&ilor se tie n ce mp#rt# ire ndeaproape cu Dumnezeu i petreceau ace tia sfnta lor via&#, fiind loca uri ale Duhului Dumnezeiesc - dar nici aceast# adnc# mp#rt# ire cu Dumnezeu nu poate fi pus# al#turi de starea haric# cea mai presus de ngeri i de arhangheli n care s-a aflat Preasfnta Fecioar# Maria dup# ce Duhul Sfnt S-a pogort asupra ei. Lucrul acesta nu l-a n&eles sau, pesemne, n-a vrut s#-l n&eleag# nefericitul eretic Nestorie, care spunea c# Preasfnta N#sc#toare de Dumnezeu ar fi n#scut pe omul simplu Iisus Hristos, cu care Dumnezeu S-ar fi unit doar mai apoi, i ca atare el o numea pe Fecioara Maria N#sc#toare de Hristos, nu N#sc#toare de Dumnezeu. Dac# Nestorie ar fi avut ctu i de pu&in# dreptate, ar fi nsemnat c# Domnul nostru Iisus Hristos nu ar fi Fiul lui Dumnezeu i Dumnezeu-Om, ci numai unul dintre numero ii sfin&i mari c#rora trebuie s# li se dea numele de adev#rate temple i loca uri ale Tat#lui i ale Fiului i ale Duhului Sfnt din pricina nem#rginitei lor iubiri fa&# de Dumnezeu i a mplinirii

100

Predici la Triod des#vr ite a tuturor poruncilor lui Hristos. Precum vede&i, Nestorie i-a meritat anatema din partea celui de-al Treilea Sinod Ecumenic. Cu aceasta a putea s#-mi nchei cuvntul de laud# nchinat acestui mare praznic al Bunei Vestiri, ns# nu vreau s# las neb#gate n seam# cuvintele Arhanghelului Gavriil, care p#trund n orice inim# curat#: Bucur -Te, Ceea ce e$ti plin de har! Domnul este cu Tine! Spune&i-mi, voi to&i, cei de un suflet cu mine: poate fi pentru voi vreo bucurie mai nalt# i mai curat# dect n&elegerea i chiar sim&irea faptului c# Domnul este cu voi, c# El va ndr#git pentru mplinirea poruncilor Lui, c# El va veni la voi cu Tat#l S#u Cel f#r# de nceput i i va face s#la n voi? Domnul i Dumnezeul nostru Iisus Hristos s# v# nvredniceasc# pe voi pe to&i, cu rug#ciunile Preasfintei i Preacuratei Fecioare Maria, de aceast# preanalt# fericire i bucurie! 1957

101

Sfntul Luca al Crimeei

Cuvnt n Duminica de dup # n#l&area Sfintei Cruci


A %ti s! $i duci crucea Cine va voi s -$i scape sufletul, l va pierde, iar cine va pierde sufletul s u pentru Mine $i pentru Evanghelie, acela l va sc pa (Mc. 8, 35). Aceste spuse ale lui Hristos, spuse de o uria # nsemn#tate, pot strni nedumerire n mul&i. Noi, doar, dorim s# ne mntuim sufletul, iar Domnul spune c# dac# vom n#zui spre asta l vom pierde i c# pentru a ne mntui sufletul este nevoie s# ni-1 pierdem - s#-l pierdem pentru nsu i Domnul Iisus Hristos i pentru Evanghelie. Ce s# nsemne asta? Cum trebuie s# n&elegem aceste spuse? Fire te, n cuvintele lui Hristos nu poate fi nici o contradic&ie - ele trebuie n&elese cum se cuvine. (i iat# ce r#spuns d# la nedumerirea noastr# Domnul nsu i: Dac vrea cineva s vin dup Mine, s se lepede de sine, s -$i ia crucea $i s -Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24). Dac# vom mplini lucrul acesta, ne vom mntui sufletul. Dar de ce avem nevoie ca s# mplinim aceste cuvinte ale lui Hristos? Ce nseamn# lep#darea de sine? Lep#darea de sine nseamn# lep#darea des#vr it# de propria n&elegere a c#ilor vie&ii, de cele spre care n#zuim potrivit ndemnurilor inimii noastre, lep#darea deplin# de voin&a noastr#, de ra&iunea noastr#. Este aici vreo cerin&# ciudat# i cu neputin&# de mplinit? Binen&eles c# nu. Cnd ucenicul nva&# meseria pe lng# me ter, el trebuie s# se lase pe de-a-ntregul c#l#uzit de ndrum#rile acestuia; el nu cuteaz# s# vin# cu nimic de la sine, cu nici un fel de metode proprii de lucru. El trebuie s# se supun# necondi&ionat me terului, s# mplineasc# toate ndrum#rile lui i s# lucreze neab#tut dup# cum spune me terul. (i noi trebuie s# devenim supu i Domnului Iisus Hristos - ascult#tori pn# la cap#t, ascult#tori pn# la moarte. E foarte simplu de f#cut asta. Trebuie doar s# ne concentr#m i s# ne adncim privirea duhovniceasc#, privind cu luare-aminte i cinstit n ascunzi urile sufletului nostru - i atunci fiecare p#c#tos va vedea ce se face acolo. Acolo este ntuneric, acolo colc#ie erpi - erpii minciunii, curviei, zavistiei, trufiei, pl#cerilor pntecelui, ho&iei, chiar i uciderii, erpi c#rora nu este num#r. Oare nu urm erpii, nu ne ferim de ei? (i atunci, vom iubi erpii care se cuib#resc n inima noastr#? Suntem datori s# i urm, suntem datori s# ne urm sufletul, dac# n el colc#ie erpii.n noi prea pu&ine merit# dragoste. n orice p#c#tos sunt multe care merit# ur#. (i trebuie ca aceast# ur# s# se aprind#. Dac# pe umerii vo tri ar ap#rea deodat# ni te zdren&e murdare i mpu&ite, oare nu le-a&i arunca de pe voi, nu le-a&i c#lca n picioare? Iar dac# omul p#c#tos va privi n sufletul s#u, va vedea c# haina sufletului i seam#n# cu ni te zdren&e mpu&ite. (i i se va face scrb#, grea&#, va ur zdren&ele acestea, va ur sufletul s#u, care e mbr#cat att de hd. Vede&i c# nu este nimic ciudat n cerin&a lui Hristos ca cel ce vrea s# mearg# dup# El s# i urasc# sufletul? Trebuie s# ne urm trufia, p#rerea de sine, care ne poruncesc s# ne rnduim via&a de capul nostru, s# ne fix#m n via&# propriile noastre scopuri, s# ne construim propriile noastre planuri. Trebuie s# nl#tur#m toate acestea, s# rupem acest p#ienjeni plin de praf, s# ne lu#m r#mas bun de la tot. Trebuie s# ne lep#d#m de voin&a noastr#, de planurile noastre, de ra&iunea noastr# i s# ne plec#m cerbicea cu smerenie sub jugul cel bun al lui Hristos. Trebuie s# ne ntindem c#tre Domnul Iisus Hristos mna tremur#toare i s#-I strig#m: Doamne! Nu voi merge pe calea mea. Voi merge dup# Tine, Tu m# c#l#uze te!

102

Predici la Triod Trebuie s# ne supunem pn# la cap#t i necondi&ionat voin&ei lui Hristos. Numai atunci va fi cu putin&# s# mergem dup# El. Dac# Domnul ne duce acolo unde S-a dus El nsu i, dac# Domnul cere de la noi s# ne lu#m crucea i s# mergem dup# El, unde crede&i c# mergem? Dac# asupra noastr# a fost pus# crucea, binen&eles c# nu mergem la distrac&ie, nu mergem la serbare, ci acolo unde sunt datori s# mearg# c#lc#torii de lege care i poart# crucea. Suntem datori s# mergem dup# Iisus Hristos pe Golgota, pn# la cap#t, chiar pn# la moarte. Dar ce moarte cere de la noi Domnul? Cumva moartea fizic# pe cruce, pe care a r#bdat-o El nsu i? Nu, ci El cere de la noi alt# moarte. El cere s# fim ascult#tori, smeri&i, s# urm#m Lui, Care S-a mic orat pe Sine: Dumnezeu fiind n chip, n-a socotit o $tirbire a fi El ntocmai cu Dumnezeu, ci S-a de$ertat pe Sine, chip de rob lund, f cndu-Se asemenea oamenilor $i la nf #i$are aflndu-Se ca un om, $i S-a smerit pe Sine, ascult tor f cndu-Se pn la moarte, $i nc moarte de cruce (Filip. 2, 6-8). Precum El a ascultat de Tat#l Lui, a a i noi suntem datori s# ascult#m de El pn# la cap#t. El ne duce la moarte - ns# nu la o moarte de care trebuie s# tremure inima noastr#. El cere de la noi s# mplinim cuvintele: C#i sunt ai lui Hristos, $i-au r stignit trupul mpreun cu patimile $i poftele (Gal. 5, 24). El cere s# r#stignim pe cruce i s# omoram omul nostru cel trupesc, patimile noastre. El cere s# ne r#stignim pe cruce p#catele, a a cum El a r#stignit p#catele ntregii lumi pe Crucea Sa. El cere s# ne r#stignim pe cruce nu trupul ca atare, ci omul cel vechi, care tr#ie te nu dup# legile Lui, ci dup# poruncile lumii. El cere ca pe acest om vechi, care se afl# n st#pnirea diavolului, s# l urm, pe acesta s#-l lep#d#m ca pe o hain# veche i murdar# i s# ncepem o via&# nou#, via&a omului ren#scut, ca s# ne mntuim sufletul nemuritor, menit mp#rt# irii cu Dumnezeu. (i trebuie s# mplinim aceasta, c#ci altfel nu se poate cura&i inima, nu poate r#s#ri n ea lumina lui Hristos. Ca s# r#sar# soarele este nevoie s# se risipeasc# ntunericul nop&ii. Ca s# fie aer curat n locuin&#, el trebuie cur#&it de mirosurile urte. De asemenea i noi, dac# nu ne vom lep#da de toat# ntin#ciunea, de nu vom r#stigni pe cruce trupul nostru, care putreze te n pofte, cum vom putea s# mergem dup# Hristos? Alt# cale nu este nicidecum. Dar dac# vom ncepe aceast# mare lucrare, ne st# nainte o lupt# grea i prelungit#, fiindc# omul vechi, pe care l-am lep#dat i l-am r#stignit, e o fiar# s#lbatic# - i cu ct l vom bate i r#stigni mai mult, cu att va mu ca mai aprig. El e primejdios pentru noi, nicicnd nu ne va l#sa n pace. (i avem de luptat cu aceast# fiar# pn# la sfr itul vie&ii noastre. Din Vie&ile Sfin&ilor cunoa tem c# ei to&i au dus pn# la sfr itul zilelor lor o lupt# nesfr it# cu omul lor cel vechi, pe care l-au r#stignit pe cruce. (i aceast# lupt# st# naintea fiec#ruia dintre cei ce s-au hot#rt s# mplineasc# spusele lui Hristos i s# se lepede de sine. l a teapt# o cale lung#, grea, spinoas#, f#r# opriri - c#ci n via&a duhovniceasc# a te opri nseamn# a da napoi, a pierde tot binele i toat# sfin&enia pe care le-ai dobndit. Cine a fost mai presus dect Sfntul Apostol Pavel, care a fost r#pit la al treilea cer i a v#zut fericirea drep&ilor, cine se poate asemui cu el n hot#rrea lui de a- i r#stigni trupul, cine va cuteza s# spun# precum el: Nu mai tr iesc eu, ci Hristos tr ie$te n mine (Gal. 2, 20). (i iat# ce spune acest om mare: Fra#ilor, eu nc nu socot s fi ajuns, dar una fac: uitnd cele ce sunt n urma mea $i tinznd spre cele dinainte, alerg la #int (Filip. 3, 13). El tinde nainte, se gr#be te, fiindc# naintea lui este un scop mare, sfnt i foarte greu de atins. (i atunci, noi s# nu ne gr#bim, noi s# nu fugim de vom alege calea pe care a mers el i care a fost ar#tat# de Domnul Iisus Hristos?! Iat# ce nseamn# lep#darea de sine i mergerea dup# Hristos. Dar ce nseamn# a-&i lua crucea - ntruct Domnul spune c# fiecare dintre noi este dator s# i ia crucea? Ce cruci avem noi? Crucile sunt felurite, c#ci pentru fiecare Dumnezeu a preg#tit o cruce aparte. Este foarte important s# n&elegem care este crucea noastr#. Este foarte important s# lu#m anume crucea pus# naintea noastr# de Dumnezeu. Este foarte primejdios s# ne facem singuri cruci, lucru care nu se ntmpl# rar.

103

Sfntul Luca al Crimeei Ce cruci sunt preg#tite pentru cei mai mul&i dintre noi? Cruci simple - nu dintr-acelea pe care le-au dus mucenicii, nu dintr-acelea pe care pn# la sfr itul vie&ii le-au purtat nevoitorii din pustie. Via&a noastr# - via&a tuturor oamenilor - este amar, ntristare i p#timire, i toate aceste amaruri, ntrist#ri i p#timiri ale vie&ii noastre lume ti, sociale i familiale, alc#tuiesc crucea noastr#. Oare pu&ine suferin&e pricinuiesc c#snicia nereu it#, alegerea neinspirat# a profesiei, bolile grave, njosirea, confiscarea averii, clevetirile care ne urm#resc? Tot r#ul pe care ni-1 fac oamenii, gelozia conjugal# - oare nu sunt acestea crucea noastr#? To&i oamenii poart# i sunt datori s# poarte asemenea p#timiri, chiar dac# nu ar vrea deloc. Oamenii care l ur#sc pe Hristos, oamenii care leap#d# calea lui Hristos, tot p#timesc, ns# crtesc i nu vor s# i poarte crucea. Care este ns# deosebirea ntre ei i cre tinii adev#ra&i? Deosebirea st# n faptul c# cre tinii i-o duc cu supunere, c# nu-L hulesc pe Dumnezeu, ci cu smerenie, plecndu- i capul, duc pn# la sfr itul vie&ii crucea lor grea, mergnd n urma Domnului Iisus Hristos - i-o duc pentru El i pentru Evanghelie, i-o duc din dragoste arz#toare pentru Hristos, fiindc# mintea i toate dorin&ele lor sunt robite de nv#&#tura evanghelic#. Pentru a mplini aceast# nv#&#tur#, pentru a merge pe calea lui Hristos, trebuie s# ne ducem crucea cu supunere, neobosi&i, neblestemnd-o, ci binecuvntnd-o, mplinind porunca lui Hristos, lep#dndu-ne de noi n ine i mergnd n urma lui Hristos pe calea cea ngust#, ce duce n mp#r#&ia Cerurilor. Iar noi vrem cu to&ii ca drumul vie&ii noastre s# fie larg, nc#p#tor, f#r# nici un fel de spini, murd#rie, pietre i gropi, s# fie pres#rat cu flori - dar Domnul ne arat# o alt# cale: calea p#timirilor. Se cuvine s# tim c# pe aceast# cale, orict ar fi de grea, dac# ne vom ntoarce c#tre Hristos din toat# inima El nsu i ne va ajuta n chip uluitor pentru noi; El ne va sprijini cnd vom c#dea, ne va nt#ri, ne va mb#rb#ta i ne va mngia. (i atunci vom pricepe cuvintele Sfntului Apostol Pavel despre faptul c# necazul nostru de acum, u$or $i trec tor, ne aduce nou , mai presus de orice m sur , slav ve$nic covr$itoare (2 Cor. 4, 17): atunci p#timirile scurtei noastre vie&i ne vor p#rea u oare. Cnd vom str#bate aceast# cale, ce pare grea i cumplit# numai la nceput, cnd vom sim&i harul lui Dumnezeu care ne nt#re te, atunci ne vom duce cu bucurie i cu smerenie crucea, tiind c# prin aceasta ni se deschide intrarea n mp#r#&ia Cerurilor. Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos s#-i nvredniceasc# pe to&i de ve nica, sl#vit# i nesfr ita via&# mpreun# cu El, cu Tat#l Lui, cu Duhul Sfnt i cu toat# ceata sfin&ilor ngeri. Amin. 30 septembrie 1946

104

Predici la Triod

Cuvnt n a 19-a Duminic# dup# Cincizecime


Ce ne mpiedic! s! iubim? Precum voi#i s v fac vou oamenii, face#i-le $i voi asemenea; $i dac iubi#i pe cei ce v iubesc, ce r splat pute#i avea? C ci $i p c to$ii iubesc pe cei ce i iubesc pe ei. 'i dac face#i bine celor ce v fac vou bine, ce mul#umire pute#i avea? C $i p c to$ii acela$i lucru fac. 'i dac da#i mprumut celor de la care n d jdui#i s lua#i napoi, ce mul#umire pute#i avea? C $i p c to$ii dau cu mprumut p c to$ilor, ca s primeasc napoi ntocmai. Ci iubi#i pe vr jma$ii vo$tri $i face#i bine $i da#i cu mprumut f r s n d jdui#i nimic n schimb, $i r splata voastr va fi mult , $i ve#i fi fiii Celui Preanalt, c El e bun cu cei nemul#umitori $i r i. Fi#i milostivi, precum $i Tat l vostru este milostiv (Lc. 6, 31-36). Ce vorbe uimitor de simple! Ele sunt att de simple, att de fire ti nct atunci cnd omul aude pentru ntia oar# c# trebuie s# se poarte astfel, se simte chiar stingherit. Cum de nu m-am gndit singur la asta pn# acum? - strig# el. Dar tot ce este mare este simplu, i toat# nv#&#tura lui Hristos e neasemuit de simpl#. Ea este ndreptat# c#tre oamenii cu inimi simple; au primit-o cei mai simpli pescari din Galileea, care au devenit lumin#tori ai ntregii lumi. Lui Hristos I-au urmat n primul rnd cei mai simpli oameni, fiindc# orice cuvnt al lui Hristos este simplu i uimitor de accesibil. Toat# nv#&#tura Lui parc# s-ar n&elege de la sine i totu i, ce departe st# via&a noastr# de mplinirea acestor cuvinte simple, acestor mari porunci ale lui Hristos! Ct de rar se ntmpl# s# ne purt#m cu oamenii a a cum am vrea s# se poarte i ei cu noi! A tept#m de la oameni stim#, iar noi i njosim; a tept#m s# fim ajuta&i la nevoie, dar nu ne gndim niciodat# s# ajut#m aproapelui cnd avem ndestulare trupeasc#. Ce s# nsemne asta? De ce stau a a lucrurile? Doar nu ne purt#m astfel cu to&i oamenii. Fa&# de cei mai apropia&i, fa&# de cei pe care i iubim fierbinte - so&ia scump#, copii, tat#, mam# - ne purt#m potrivit poruncilor lui Hristos; i iubim ca pe noi n ine i nu le facem ceea ce nu ne-am dori pentru noi n ine. Ce mam# care- i iube te copilul din toat# inima nu i va da toat# dragostea, toat# mngierea sa, nu- i va jertfi chiar via&a pentru el? Prin aceasta, ea mpline te - nu-i a a? - legea lui Hristos. Dar, iat#, cu cei pe care i cuprindem sub numele de aproape, ns# de fapt i socotim dep#rta&i i str#ini, nu ne purt#m astfel. Ce ne mpiedic# s# ne purt#m cu ei la fel cum ne purt#m cu oamenii cei mai apropia&i, pe care i iubim? Ne mpiedic# egoismul, iubirea de sine, fiindc# nu ne iubim dect pe noi n ine. Ne ngrijim de noi n ine, ne iubim pe noi n ine, iar pe oamenii din jur nu-i iubim, adeseori i nec#jim, i jignim. Iar Domnul ne nf#&i eaz# o asemenea cerin&# dreapt#, curat#, sfnt#. El cere ns# ca noi s# i iubim i pe vr#jma i. Oare-i u or s# facem asta? Nu, este foarte greu. A-i iubi pe vr#jma i se deprind cei ce au inima curat#, cei care l iubesc cu toat# inima pe Dumnezeu i urmeaz# poruncilor Lui, cei n care Se s#l# luie te Duhul Sfnt, duhul smereniei, cei care se p#trund de duhul dragostei. Doar cei ce s-au deprins s# i iubeasc# pe cei care-i ur#sc, s#- i iubeasc# vr#jma ii, i-au biruit pe ace tia - cu binele i cu dragostea. Mila i mpreun#-p#timirea - iat# nsu irile de temelie, calit#&ile de temelie ale dragostei. Cine are dragoste, acela are i mil#, i mpreun#p#timire, fiindc# nu po&i s# iube ti f#r# s# suferi mpreun# cu cel iubit. Un asemenea om nu poate s# nu fac# binele celor care au nevoie de el, i-l face f#r# s# a tepte recuno tin&#, f#r# s# a tepte s# i se r#spl#teasc# pe m#sur#. Din dragostea curat# izvor# te milostivirea, din dragoste curat# mplinesc adev#ra&ii cre tini aceste porunci ale lui Hristos: dau mprumut celor de la care nu se a teapt# s# mai primeasc# napoi, fac tot felul de fapte bune. Domnul cere s# nu a tept#m nimic n schimb 105

Sfntul Luca al Crimeei pentru binele f#cut i ne f#g#duie te marea plat# a ve nicei bucurii, spunnd c# vom fi fii ai Celui Preanalt. (ti&i ce spunea Domnul Iisus Hristos despre nfrico ata Judecat# i despre faptul c# drep&ii vor fi ndrept#&i&i doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fii ai Celui Preanalt se vor numi ei, vor str#luci ca stelele pe cer. Iar cei ce dragoste n-au avut, cei ce n-au f#cut faptele milostivirii, se vor numi fii ai diavolului i vor fi chinui&i n veci dimpreun# cu el. Dragostea este mplinirea a toat# legea (Rom. 13, 10). Milostivirea este de asemenea toat# legea lui Hristos, fiindc# ea vine din dragoste. Ce s# facem ca s# dobndim dragostea? Mare, uria # este aceast# lucrare, e scopul ntregii noastre existen&e, scopul ntregii noastre vie&i. Am fost f#cu&i de Dumnezeu ca s# ne apropiem de El duhovnice te. Tr#im pentru a deveni fii ai Celui Preanalt, pentru a ne des#vr i, pentru a tinde c#tre El. Pe care cale trebuie s# mergem? Merge&i prin u a cea ngust#, pe calea cea pietroas# i spinoas#, f#r# a v# teme de p#timiri, fiindc# ele nasc binele. Cel care p#time te devine slobod de egoism, devine lini tit, blnd, plin de dragoste. Trebuie s# mergem pe calea necazurilor, mplinind toate poruncile lui Hristos. Prin neobosite rug#ciuni i post trebuie s# intr#m n mp#rt# irea cu Dumnezeu. Au agonisit dragostea cei care, asemenea cuviosului Serafim din Sarov, zi i noapte s-au rugat i au postit aspru. Domnul cur#&e te inimile lor de toat# ntin#ciunea, fiindc# Duhul Sfnt, Duhul dragostei poate s#l# lui doar ntr-o inim# blnd#, smerit#. Trebuie s# agonisim blnde&ea, smerenia, i atunci va veni sfnta dragoste. Pentru multe se cuvine s# ne rug#m, poc#indu-ne de p#catele noastre nenum#rate, ns# nencetat# i de temelie trebuie s# fie rug#ciunea pentru ca Domnul s# cur#&easc# inimile noastre de r#utate, s# ne dea marile virtu&i cre tine ti: blnde&ea, smerenia, sfnta dragoste. Nicicnd s# nu uita&i rug#ciunea cea mai nsemnat# - rug#ciunea pentru dobndirea dragostei. Ruga&i-v# pentru aceasta cum v# va pune Dumnezeu n inim# - de pild#, astfel: Doamne, d#mi sfnta dragoste, nva&#-m# s# iubesc to&i oamenii: i pe cei de aproape, i pe cei de departe, i pe cei credincio i, i pe cei necredincio i, precum Tu, Doamne, ne iube ti pe noi, pe to&i, p#c#to ii i tic#lo ii. Amin. 15 octombrie 1944

106

Predici la Triod

Acatistul Sfntului Luca al Crimeei, F#c#torul de minuni


Condac l Veni&i, iubitorilor de sfin&i, cu c#ldur# s# l#ud#m pe p#storul cel de Dumnezeu luminat al Simferopolei i doctorul preaales: c# n Rusia vie&uind ca un nger, numele cel dumnezeiesc al lui Hristos a m#rturisit, pentru care strig#m: Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Icos l nger te-ai ar#tat, P#rinte, n vremurile din urm#, ntre oamenii nec#ji&i: c# via&# ndumnezeit# ducnd pe p#mnt, Ierarhe Luca, dreptar te-ai f#cut cu adev#rat clerului i mirenilor, pentru care strig#m &ie unele ca acestea: Bucur#-te, cel cu care se laud# toat# Rusia; Bucur#-te, vas al cucerniciei; Bucur#-te, dreptar al p#storirii oamenilor; Bucur#-te, c# pe Hristos b#rb#te te ai m#rturisit; Bucur#-te, c# vindeci neputin&ele muritorilor; Bucur#-te, c# legiuita c#snicie ai iubit; Bucur#-te, c# odraslele &i le-ai luminat; Bucur#-te, laud# sfin&it# a credincio ilor; Bucur#-te, podoab# a cinsti&ilor episcopi; Bucur#-te, carte a cere tilor obiceiuri; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac2 Moa tele sfin&ilor din Kiev v#znd, desf#t#rile lume ti ai urt, i c#tre stadia credin&ei ndreptndu-te, Luca, neab#tut, cu bucurie strigai, preal#udate, cntarea ngereasc#: Aliluia! Icos 2 Amndou# cunoa terile avnd, pe cea lumeasc# i pe cea dumnezeiasc#, ntunericul celor f#r# de Dumnezeu ai risipit, i cu me te ugul doctorilor ndeletnicindu-te, Luca, cu ajutorul harului n nenum#rate rnduri ai vindecat neputin&ele muritorilor, drept care strig#m &ie unele ca acestea: Bucur#-te, scularea celor ce p#timesc; Bucur#-te, mb#rb#tarea celor ce se tnguiesc; Bucur#-te, ncetarea durerilor anevoie de vindecat; Bucur#-te, ridicarea oamenilor bolnavi; Bucur#-te, nt#rirea neclintit# a celor cu fric# de Dumnezeu; Bucur#-te, turn necl#tinat al binecredincio ilor cre tini; Bucur#-te, al doctorilor c#l#uzitor; Bucur#-te, cel ce naripezi inimile celor nedrept#&i&i; Bucur#-te, cel ce roste ti cuvintele n&elepciunii; Bucur#-te, cel ce nchizi gurile celor f#r# de Dumnezeu; Bucur#-te, l#ud#tor al Maicii Domnului; Bucur#-te, cela ce dobori pe vr#jma ii ei; 107

Sfntul Luca al Crimeei Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac3 Slava celor trec#toare i nestatornice urnd, ai ndr#git nectarul n&elepciunii i ca o albin# iubitoare de osteneal# ai cules, P#rinte Luca, mierea cuno tin&ei dumnezeie ti, preacinstite, lui Hristos, Domnului t#u, cntnd: Aliluia! Icos 3 Dumnezeiasc# rvn# c tignd n sine-&i, cele mai bune ai voit s# cuno ti: c# pe Hristos ndr#gind din toat# inima, Luca de Dumnezeu cinstite, har de sus ai primit, care insufl# pe to&i s# strige &ie: Bucur#-te, prietenul adev#rului; Bucur#-te, sfe nicul cuviin&ei dumnezeie ti; Bucur#-te, dreptarul cel ntocmai al tiin&ei t#m#duirii; Bucur#-te, urm#tor al doctorilor f#r# de argin&i; Bucur#-te, vi&# cu mult# road# a viei lui Hristos; Bucur#-te, carte cu multe foi a n&elepciunii; Bucur#-te, c# str#luce ti ca o nou# stea; Bucur#-te, c# vas al harului e ti; Bucur#-te, ndrept#tor preacinstit al celor c#s#tori&i; Bucur#-te, vas al u ur#rii celor bolnavi; Bucur#-te, nt#ritor al celor pe nedrept nvinui&i; Bucur#-te, c#dere a potrivnicilor lui Dumnezeu; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac4 Cu dumnezeiasc# rvn# haina preo&iei ai mbr#cat ca un nger, Luca, i n mijlocul unui neam stricat ai lucrat, de Dumnezeu n&elep&ite, poruncile Domnului t#u, ndemnnd pe cei dimpreun# cu tine s# cnte pururea cntarea: Aliluia! Icos 4 Auzit-ai glasul Domnului poruncind s# ne ducem crucea cu bucurie: pentru aceasta toate necazurile, temni&ele i chinurile ai r#bdat, Luca, nt#rind turma ta, care cnt# &ie cu veselie: Bucur#-te, urma al Apostolilor; Bucur#-te, slujitor al suferinzilor; Bucur#-te, chirurg al bolilor trupului; Bucur#-te, t#m#duitor al bolilor duhului; Bucur#-te, diminea&# prealuminat# a vie&ii slobode; Bucur#-te, certare nenduplecat# a nedumnezeirii cumplite; Bucur#-te, c# f#r# team# necazurile ai ndurat; Bucur#-te, c# te-ai dep#rtat cu bun# ndr#znire de r#utate; Bucur#-te, podoab# a poporului Rusiei; Bucur#-te, cel ce ba&i pe amarii demoni; Bucur#-te, cel ce bagi cutremur n f#c#torii de rele; Bucur#-te, spaima multor nelegiui&i; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare!

108

Predici la Triod Condac 5 Nesuferind s# fie scoas# icoana N#sc#toarei de Dumnezeu, ocar# ai primit de la cei f#r# Dumnezeu: c# ai vrut s# ai, Luca, ajut#toare n me te ugul t#u puterea ei cea curat# i lui Hristos ai cntat, n&elepte, lauda: Aliluia! Icos 5 Ierarh al Domnului te-ai ar#tat cu dumnezeiasc# chemare ca s# pa ti cetele credincio ilor, i la tunderea n monahism numele sfntului Luca n chip minunat ai luat: pentru care veselindu-ne, strig#m &ie din inim#: Bucur#-te, veselia episcopilor; Bucur#-te, cinstea monahilor; Bucur#-te, pild# pentru cei feciorelnici; Bucur#-te, nt#rire a celor c#s#tori&i; Bucur#-te, c# ai mbr#cat haina sfnt#; Bucur#-te, c# mpotrivirile casnicilor t#i nu le-ai luat n seam#; Bucur#-te, cela ce ai s#vr it Jertfa nfrico at#; Bucur#-te, cela ce ai dorit mp#r#&ia Cerurilor; Bucur#-te, dreptar preaales al p#storilor; Bucur#-te, turn nalt al credincio ilor din Ta kent; Bucur#-te, fulger care love ti nebunia necredincio ilor; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Conduc 6 Ca un leu de puternic, uneltirile necredincio ilor des#vr it le-ai surpat, Preafericite, i n trupul t#u ca un rob al lui Dumnezeu ai purtat r#nile lui Hristos i ai plinit lipsurile necazurilor Lui, strignd: Aliluia! Icos 6 Neab#tut te-ai luptat s# p#zesti Biserica nestricat# de v#t#marea fra&ilor mincino i: c# tu, ca un episcop al lui Hristos, schismele clericilor ai nl#turat. Pentru aceasta, ortodoc ii te cinstesc, Sfinte, strignd: Bucur#-te, limb# a adev#rului; Bucur#-te, stricare a necredin&ei; Bucur#-te, a clericilor f#r# de rnduial# mustrare; Bucur#-te, ndrept#tor al sfin&itei preo&imi; Bucur#-te, c# nl#turi f#r# cru&are necur#&ia eresurilor; Bucur#-te, c# grabnic ai dat n vileag schisma cea urt# de Dumnezeu; Bucur#-te, gur# a acriviei dogmelor; Bucura-te, b#utura preadulce a iconomiei; Bucur#-te, c# prin tine a fost birui&i demonii; Bucur#-te, c# de tine s-au veselit ngerii; Bucur#-te, lumin#tor al ntregii Biserici; Bucur#-te, izb#vitor al Rusiei din r#t#cire; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare!

109

Sfntul Luca al Crimeei Condac 7 Singur r#mnnd n surghiunuri, Sfinte, n#l&ai lui Hristos cntare, i s#mn&a vie&ii, P#rinte, ca un n&elept plugar aruncai n suflete, iar secernd bel ug de spice, strigai: Aliluia! Icos 7 Ca pe un nou Ierarh i doctor dumnezeiesc, vistierie a harului lui Hristos, m#rturisitor al dogmelor i p#stor al Crimeei preal#udat te cinstim cu to&ii, Luca, strignd ntru veselie: Bucur#-te, c#l#uzitor al Ta kentului; Bucur#-te, hr#nitor al celor fl#mnzi; Bucur#-te, c# prin tine a primit sfin&ire Siberia; Bucur#-te, c# prin tine b#rba&ii nchi i au primit izb#vire; Bucur#-te, prin multe locuri ale Rusiei ai pribegit; Bucur#-te, c# n lan&uri, ca un r#uf#c#tor, multe ai p#timit; Bucur#-te, c# de tine s-au sp#imntat cuget#torii de rele trimi i n tain#; Bucur#-te, dumnezeiasc# lini te a celor osndi&i mpreun# cu tine; Bucur#-te, c# prin tine i-au c#p#tat vederea cei orbi; Bucur#-te, c# prin tine au fost p#zi&i pruncii; Bucur#-te, lauda preo&ilor cinsti&i; Bucur#-te, cutremur al celor nelegiui&i; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac 8 Ca un str#in ntre str#ini ai fost socotit, P#rinte, via&# str#in# petrecnd: c#ci ca un venetic mutndu-te dintr-o cetate a Rusiei n alta, Fericite, numele cel mare al lui Hristos 1-ai propov#duit cu t#rie, strignd: Aliluia! Icos 8 Socotit-ai sfnta credin&# a lui Hristos, P#rinte, bog#&ie mai presus de toate bog#&iile, i ca pe un m#rg#ritar ai ar#tat-o credincio ilor, Sfinte. Pentru aceasta, cu pl#cere cnt#m &ie cntare de mul&umire: Bucur#-te, Arhiereu f#r# de argin&i; Bucur#-te, mpreun#-cet#&ean al cetelor de sus; Bucur#-te, tovar# bun n surghiunul amar; Bucur#-te, priceput doctor al bolilor de ochi; Bucur#-te, c# ai alungat pe ispititorii cei nev#zu&i; Bucur#-te, vindecarea orbilor; Bucur#-te, c# necredincio ii nu te puteau suferi; Bucur#-te, ndrept#torul preotului Martin; Bucur#-te, c# ai adus la credin&# &inuturile din miaz#noapte; Bucur#-te, laud# a r#bd#rii ntru credin&#; Bucur#-te, cntare de bucurie ntru necazuri; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac9 Toat# cetatea Turuhanskului s-a sculat pentru tine, de Dumnezeu, purt#torule, i te-a cerut: c# aflnd de mul&imea faptelor bune i a vindec#rilor s#vr ite de tine, sl#veau pe Domnul, Cel ce te-a prosl#vit pe tine, strignd: Aliluia! 110

Predici la Triod Icos 9 Cuvinte ale cuno tin&ei de Dumnezeu, nv#&#turi ale bunei credin&e i dogme ortodoxe v#rsa gura ta, P#rinte, i curgerea ne tiin&ei, Luca, o ai oprit, luminnd pe cei dimpreun# cu tine, care strig# unele ca acestea: Bucur#-te, lumin#torul celor nv#&a&i; Bucur#-te, nimicitorul vr#jma ilor ntuneca&i; Bucur#-te, veselia celor ajuta&i de tine; Bucur#-te, mngierea slujitorilor lui Hristos; Bucur#-te, pom cu roade multe i frumoase; Bucur#-te, floare preabinenmiresmat# a sfin&ilor lui Dumnezeu; Bucur#-te, c# peste puterile vr#jma e c#lcat-ai cu ndr#zneal#; Bucur#-te, c# pe cuget#torii de rele n vileag i-ai dat f#r# team#; Bucur#-te, semn de biruin&# al nv#&#turii dumnezeie ti; Bucur#-te, c# prin tine afl# odihn# cei suferinzi; Bucur#-te, c# n surghiun cu bucurie te-ai nevoit; Bucur#-te, c# ai mpodobit loca urile sfinte; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac 10 Cugetare s#n#toas# avnd, cu bucurie ai suferit tnguirile trupului, Ierarhe: c# n focul multor ispite ca aurul te-ai luminat, Luca sl#vite, i cu adev#rat pild# te-ai f#cut nou#, celor care strig#m: Aliluia! Icos 10 ngr#dit fiind cu lucr#rile lui Hristos cele sfinte, nebunia necredincio ilor cea de multe feluri o ai surpat, Luca sl#vite, i pe culmile harului ai suit, minunate lucruri s#vr ind pentru poporul ce cnt# &ie: Bucur#-te, c# ai fost legat pentru Domnul; Bucur#-te, propov#duitorule al mntuirii; Bucur#-te, c# ai mbr#cat haina celor ntemni&a&i; Bucur#-te, c# n cumplitele nchisori ai s#l# luit; Bucur#-te, c# ai risipit uneltirile zbirilor; Bucur#-te, c# ai nimicit cursele dracilor; Bucur#-te, c# pe necredincio i i-ai ntors spre cele mai bune; Bucur#-te, c# ai nsufle&it pe cei osndi&i mpreun# cu tine; Bucur#-te, al rasei fierbinte ap#r#tor; Bucur#-te, a multe minuni mijlocitor; Bucur#-te, iubitor al rug#ciunii c#tre Hristos; Bucur#-te, al semnelor rele nimicitor; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac 11 C#tre cele de sus n#ltndu-&i ochiul, mintea i inima, Ierarhe, iar dimpreun# cu ele i minile, mila lui Hristos c#utai n r#t#cirile din surghiun, Fericite, strignd: Aliluia!

111

Sfntul Luca al Crimeei Icos 11 Foc ce a luminat cu razele sale cetatea Simferopole i toate &inuturile din jur te-ai ar#tat la b#trne&e, Luca, i ai sfin&it poporul de Dumnezeu iubitor, cela ce a r#mas nestr#mutat n credin&# i aduce &ie laude ca acestea: Bucur#-te, dreptar al purt#torilor de ras#; Bucur#-te, c# ai fost de un obicei cu Apostolii; Bucur#-te, p#rta al tainelor lui Hristos; Bucur#-te, c# ai certat pe clericii nesupu i; Bucur#-te, pild# nsufle&it# a cinului sfin⁢ Bucur#-te, icoan# preaaleas# a episcopilor binecinstitori; Bucur#-te, c# de s#raci ca un iubitor de oameni &i-ai amintit; Bucur#-te, c# pe credincio i i-ai nv#&at cele pl#cute lui Dumnezeu; Bucur#-te, c# e ti vrednic de bune laude; Bucur#-te, c# mijloce ti noi semne; Bucur#-te, pild# de arhip#stor bun; Bucur#-te, p#stor al poporului iubitor de Hristos; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac12 Har de sus avnd, la b#trne&e ai fost luat de pe p#mnt la cele de sus i alergarea bine ai s#vr it, cu cetele puterilor n&eleg#toare fiind, sl#vite Luca, socotit i dimpreun# cu acestea cntnd: Aliluia! Icos 12 Laud# cntnd &ie, cu credin&# ne nchin#m moa telor tale, de Dumnezeu purt#torule, c# precum un izvor de har t#m#duie te bolile celor ce cinstim vie&uirea ta, pentru care strig#m &ie unele ca acestea: Bucur#-te, b#rbat purt#tor de semne; Bucur#-te, vindec#tor al r#nilor aduc#toare de moarte; Bucur#-te, lance nefrnt# a doctorilor; Bucur#-te, loca preafrumos al episcopilor; Bucur#-te, s#la neprih#nit al dragostei lui Hristos; Bucur#-te, nume preadulce casnicilor lui Dumnezeu; Bucur#-te, c# ai primit cununa ce nu se ofile te; Bucur#-te, c# ai gonit taberele dr#ce ti; Bucur#-te, alungare a toat# r#utatea; Bucur#-te, dulce cntare a toat# Rusia; Bucur#-te, mngietor al sfintelor m#n#stiri; Bucur#-te, cel ce m# nt#re ti i pe mine, s#rmanul; Bucur#-te, Luca, vrednicule de minunare! Condac 13 O, preal#udate P#rinte, culme a episcopilor i rug#tor pentru toat# lumea, nu nceta a mijloci pe lng# Hristos ca s# ne d#ruiasc# iertare de p#cate, nct s# strig#m fierbinte: Aliluia!

112

Predici la Triod

RUG*CIUNE PENTRU BOLNAV Sfinte Ierarh m#rturisitor, nv#&#torule al adev#rului i doctore f#r# de argin&i Luca, &ie plec#m genunchii sufletului i ai trupului i c#znd la cinstitele i t#m#duitoarele tale moa te pe tine te rug#m precum fiii pe tat#l lor: auzi-ne pe noi, p#c#to ii, cinstite p#rinte, i du rug#ciunea noastr# la Milostivul i Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai naintea Lui dimpreun# cu sfin&ii to&i. Credem c# ne iube ti cu aceea i dragoste cu care ai iubit pe fra&ii t#i cnd vie&uiai n aceast# lume. Me te ugul doctorilor st#pnind, n multe rnduri cu ajutorul harului suferin&ele celor bolnavi ai vindecat, iar dup# cinstita ta adormire, St#pnul tuturor a ar#tat moa tele tale izvor de t#m#duire: c# felurite neputin&e se vindec# i putere se d#ruie te celor ce cu evlavie le s#rut# i cer dumnezeiasca ta mijlocire. Pentru aceasta, ne rug#m cu c#ldur# &ie, care ai primit harul t#m#duirilor: pe fratele nostru (numele) cel bolnav i cumplit nviforat de suferin&# cerceteaz#-l i vindec#-l de neputin&a ce-l st#pne te. Cu totul cinstite i preasfinte P#rinte Luca, n#dejde a celor bolnavi, care zac n patul durerii, nu uita de fratele nostru (numele) i d#ruie te-i vindecare, iar nou# tuturor cele spre bucurie, ca i noi dimpreun# cu tine s# sl#vim pe Tat#l i pe Fiul i pe Sfntul Duh, O Dumnezeire i O mp#r#&ie, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

113

Sfntul Luca al Crimeei

114

Predici la Triod

Cuprins
Cuvnt n a 35-a duminic# dup# Cincizecime ................................................................ Cuvnt n duminica lui Zaheu ........................................................................................ I. Setea de nnoire duhovniceasc# ...................................................................... II. Hristos ne cheam# la poc#in&# ....................................................................... Cuvnt n Duminica Vame ului i Fariseului ................................................................. I. Despre rug#ciune ............................................................................................ II. Apropia&i-v# de Dumnezeu! .......................................................................... Cuvnt n Duminica Fiului Curvar ................................................................................. I. Patria noastr# este la Dumnezeu ..................................................................... II. Mort era, i a nviat ........................................................................................ III. Nu iubi&i lumea ............................................................................................. IV. Opri&i-v# n c#ile voastre .............................................................................. V. Calea ntoarcerii la Tat#l Ceresc .................................................................... Cuvnt n miercurea de dup# Duminica Fiului Risipitor ................................................ Despre r#bdarea cu blnde&e a jignirilor ......................................................................... Cuvinte n Duminica L#satului sec de carne .................................................................. I. Despre Judecata cea viitoare a lui Dumnezeu ................................................. II. Cel ce face bine s#racului d# mprumut lui Dumnezeu .................................. III. S# alegem calea drept#&ii i a milostivirii ...................................................... IV. Judecata con tiin&ei i judecata lui Dumnezeu .............................................. V. Mun&ii se topesc de la fa&a Ta ........................................................................ VI. Drep&ii se vor bucura, iar p#c#to ii se vor tngui .......................................... Cuvinte n Duminica L#satului sec de brnz# ................................................................. I. Despre post ...................................................................................................... II. Despre f#&#rnicie ............................................................................................ III. A venit Postul, maica nfrn#rii .................................................................... Cuvnt la Vecernia din Duminica L#satului sec de brnz# ............................................ Mergi mai nti de te mpac# cu fratele t#u ..................................................................... POSTUL MARE Cuvnt n vinerea primei s#pt#mni din Postul Mare ..................................................... Despre lupta cu patimile ..................................................................................... Cuvinte n prima Duminic# a Postului Mare .................................................................. I. Despre fericiri .................................................................................................. II. Despre soarta ereticilor .................................................................................. III. Despre iconoclasm ........................................................................................ Cuvnt n cea de-a doua Duminic# din Postul Mare ...................................................... nv#&#tura lui Hristos i nv#&#turile omene ti .................................................... Cuvinte n a treia s#pt#mn# din Postul Mare ............................................................... I. n gr#dina Ghetsimani ...................................................................................... II. Pe Drumul durerii ........................................................................................... III. Despre tlhar ................................................................................................. IV. Despre nchinarea Crucii ............................................................................... Cuvnt n Duminica nchin#rii Sfintei Cruci ................................................................... Unde s# c#ut#m mngiere de necazuri? ............................................................ 5 8 8 9 12 12 14 16 16 19 21 23 24 26 26 28 28 29 30 32 34 37 40 40 43 45 48 48 50 50 52 52 55 57 60 60 63 63 64 65 68 71 71 115

Sfntul Luca al Crimeei Cuvinte n a Patra Duminic# a Postului Mare ................................................................. I. Din cuvintele tale te vei osndi ........................................................................ II. n&elepciunea lumii i n&elepciunea inimii curate ........................................... Cuvinte n cea de-a Cincea Duminic# a Postului Mare .................................................. I. ntoarce&i-v# la Mine cu toat# inima Voastr# ................................................... II. Lumina lin# a cunoa terii lui Dumnezeu n inimile cuvioase .......................... Cuvnt n Duminica Floriilor ........................................................................................... Litera omoar#, iar duhul d# via&# ......................................................................... S*PT*MNA PATIMILOR Cuvinte n Miercurea Mare .............................................................................................. I. Inima cur#&it# prin dragoste i poc#in&# ........................................................... II. Inima care s-a f#cut s#la diavolului ............................................................... Cuvnt n Joia Mare ......................................................................................................... Cina cea de Tain# a lui Hristos ............................................................................ Cuvinte n Vinerea Mare .................................................................................................. I. Plngerea deasupra Epitafului .......................................................................... II. Lec&ii ale dragostei de Hristos ......................................................................... Cuvnt n Vinerea Mare i Buna Vestire a Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu .......... Alfa i Omega ....................................................................................................... Cuvinte la Buna Vestire a Preasfintei N#sc#toare de Dumnezeu ................................... I.Credin&a noastr# nu este zadarnic# .................................................................... II. Pe Tine, Cea cu adev#rat N#sc#toare de Dumnezeu Te m#rim .................. Cuvnt n Duminica de dup# n#l&area Sfintei Cruci ........................................................ A ti s# &i duci crucea .......................................................................................... Cuvnt n a 19-a Duminic# dup# Cincizecime ............................................................... Ce ne mpiedic# s# iubim? .................................................................................... ACATISTUL Sf. Luca al Crimeei, F#c#torul de minuni .................................................. 73 73 75 77 77 80 83 83 85 85 87 90 90 93 93 94 96 96 98 98 100 102 102 105 105 107

116

S-ar putea să vă placă și