Sunteți pe pagina 1din 125

Episcop Nicolae Velimirovici

R spunsuri la ntreb ri ale lumii de ast zi


- scrisori misionare Traducere din limba srb de Adrian T n sescu-Vlas Tip rit cu binecuvntarea Prea Sfin#itului Printe Galaction, Episcopul Alexandriei $i Teleormanului Bucure$ti, 2002, la editura Sofia

Edi#ie electronic

APOLOGETICUM 2005

Episcop Nicolae Velimirovici Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal. Aceast lucrare este destinat tuturor iubitorilor de spiritualitate cre$tin ortodox . Ea poate fi utilizat , copiat $i distribuit LIBER cu men#ionarea sursei. Scanare : Corina Corectur $i tehnoredactare : Apologeticum Digitalizare pdf : Apologeticum
Ruga i-v! pentru cei ce s-au ostenit s! v! ofere aceste scrieri, ca Dumnezeul milei s!-i miluiasc! pe ei $i pe voi.

Traducerea a fost f cut dup originalul din limba srb : Sveti Vladika Nikolai Velimirovici, Misionarska Pisma, Beograd, 1998. Descrierea CIP a Bibliotecii Na#ionale a Romniei NICOLAE VELIMIROVICI, episcop R spunsuri la ntreb ri ale lumii de ast zi: scrisori misionare/ episcop Nicolae Velimirovici; trad.: Adrian T n sescu-Vlas. - Bucure$ti; Editura SophiaPress, 2002 ISBN 973-85654-2-1 I. T n sescu-Vlas, Adrian (trad.)

Digitally signed by Apologeticum DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Biblioteca teologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.com Reason: I am the author of this document Location: Romania Date: 2005.12.29 20:35:55 +02'00'

2005 APOLOGETICUM. http://apologeticum.net http://www.angelfire.com/space2/carti/ apologeticum2003@yahoo.com 2

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea 1

UNUI MUNCITOR CARE NTREAB': CE ESTE VIA)A DUHOVNICEASC'?


Via#a duhovniceasc este via#a adev rat . Tot restul e materie. Materie este $i trupul nostru; p mnt luat din p mnt. P mnt, ap , foc $i aer - din aceste patru materii este construit trupul omenesc. El este construit n chip att de iscusit $i de minunat, c nu se poate ar ta nici descrie - $i totu$i, trupul este n sine un lucru, nu este via# ; este vehicul, nu este c l tor; este colivie, nu este pas re. Ce este, atunci, via#a? Sfnta Scriptur a lui Dumnezeu explic limpede acest lucru pe cea dinti fil a sa: i a zidit Domnul Dumnezeu pe om lund #$rn$ din p$mnt, 'i a suflat n fa#a lui suflare de via#$, 'i s-a f$cut omul suflet viu. Oare $tii bine ce nseamn cuvintele mijlocit $i nemijlocit? Ei bine, din p mnt a zidit Dumnezeu, n chip mijlocit, trupul, iar nemijlocit, de la Sine, a suflat n el duh de via# . Astfel, omul a devenit suflet viu. *i astfel, omul este n aparen# materie - ns materie cu duh de via# n sine, duh care este nemijlocit de la F c torul. Prin acest duh de via# , omul #ine leg tura cu nsu$i F c torul s u $i cu toat lumina duhovniceasc cereasc ce e n jurul F c torului. O fl c ruie, ce seam n cu ve$nica flac r a Dumnezeirii. De$i cu trupul ne trm pe p mnt printre insecte, prin aceast fl c ruie suntem lega#i cu cele mai nalte ceruri $i cu ve$nicia. Sufletul tr ie$te n trup, primind necontenit sprijin $i via# de la acest duh de via# dumnezeiesc, care $i este via#a omului. Vorbind la modul practic: via#a duhovniceasc este necontenita noastr osteneal de a ne nvrednici acestui duh dumnezeiesc din noi. De ce s ne ostenim a ne nvrednici? Fiindc F c torul ni l-a d ruit de la Sine. Nimeni dintre noi nu l-a cump rat, nici nu l-a pl tit, ci Dragostea ve$nic ni l-a d ruit, ntr-adev r, darul nu se pl te$te cu nimic. De asta-i darul dar. ns cel ce prime$te darul, $i nc unul a$a de pre#ios cum este via#a, poate m car s se arate vrednic de acest dar. Cum s -I r spundem lui Dumnezeu cu dragoste pentru dragoste, $i cum s ne ar t m vrednici de acest dar dumnezeiesc? Pentru aceasta exist o mare $tiin# , care se cheam $tiin#a duhovniceasc . Aceasta este $tiin#a mai presus de toate celelalte $tiin#e, a$a cum duhul de via# al lui Dumnezeu este mai presus de toate f pturile. Aceast $tiin# nu este de la om trupesc, ci de la nsu$i Sfntul Duh al lui Dumnezeu, nsu$i D ruitorul celui mai de pre# dar ia nv #at pe oameni cum s se nvredniceasc de acest dar. Dac dore$ti s p trunzi aceast luminoas $i dulce $tiin# , binecuvntat fie dorin#a ta. Pace #ie $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 2-a

UNUI OM CARE SPUNE C' ARE CREDIN)' N DUMNEZEU, NS' NU I SE ROAG'


Ostene$te-te s nt re$ti credin#a din tine. Cu vremea vei sim#i nevoia s te rogi. Credin#a ta nu-i tare, de aceea nc nu te mn la rug ciune. Am v zut odat cum pe o roat de moar c dea pu#in ap . *i roata r mnea nemi$cat . Apoi a venit ap mult , $i roata s-a pus n mi$care. 3

Episcop Nicolae Velimirovici Credin#a e putere duhovniceasc . Pu#ina credin# nu mi$c nici mintea spre cugetarea la Dumnezeu, nici inima spre rug ciune c tre Dumnezeu. Credin#a mare mi$c $i mintea, $i inima, $i tot sufletul omului. Ct d inuie$te n om o credin# mare, ea i mi$c sufletul, prin puterea ei, c tre Dumnezeu. Ai citit, spui tu, cuvintele Mntuitorului: 'tie Tat$l vostru de ce ave#i trebuin#$ mai nainte de rug$ciunea voastr$, $i din ele ai tras ncheierea c rug ciunea nu folose$te, ndeob$te, la nimic. ntr-adev r, $tie Dumnezeu dinainte tot ce ne trebuie, $i totu$i El vrea s ne rug m Lui. Lucrul acesta e mai u$or de explicat unor p rin#i dect #ie, om nec s torit. Uite, $i p rin#ii $tiu dinainte ce le trebuie copiilor, $i totu$i a$teapt ca ace$tia s -i roage - fiindc p rin#ii $tiu c ruga nmoaie $i nnobileaz inima copiilor, c i face mai supu$i, smeri#i, blnzi, ascult tori, milostivi $i nobili. Vezi cte scntei cere$ti isc rug ciunea n inima omeneasc ? Am citit c un oarecare c l tor s-a oprit lng o cas de lng drum. n acea cas muncitorii #ineau o ntrunire. Pe dat se f cu lini$te n cas . Muncitorii ngenunchear la rug ciune - iar unul dintre ei ie$i $i ncepu s umble prin fa#a casei. C l torul l ntreb ce se face n untru. P i, se roag lui Dumnezeu. Iar mie mi-e ru$ine, a$a c am ie$it. C l torul t cu $i a$tept . Pe cine a$tep#i? - l ntreb muncitorul. A$tept s ias cineva ca s -l ntreb de drum. Dar de ce nu m ntrebi pe mine? *i eu pot s -#i ar t. C l torul d du din cap $i i r spunse: Cum ar putea s arate calea dreapt cel ce se ru$ineaz de Dumnezeu $i de fra#ii s i? Eu cred c la tine nu este ru$ine de rug ciune, ci pur $i simplu credin# slab , ngrije$te, a$adar, ngrije$te pruncul din tine. Cnd va cre$te $i va ajunge viteaz, #i va r spl ti nsutit osteneala. Credin#a vitejeasc va pune n mi$care roata l untric a fiin#ei tale, $i vei dobndi o via# nou . Pace #ie de la Dumnezeu $i binecuvntare!

Scrisoarea a 3-a

UNEI FEMEI CULTIVATE PE CARE LUMEA O BATJOCORE*TE FIINDC' MERGE LA BISERIC'


La batjocur s r spunzi prin zmbet. Batjocura lor vine din r utatea inimii; zmbetul t u s fie lipsit de r utate. Ne$tiin#ei i se potrive$te batjocura, iar cunoa$terii, zmbetul. Prin zeflemeaua lor, ei fac s creasc pre#ul rug ciunii tale naintea Ve$nicului Judec tor: fiindc lui Dumnezeu cea mai drag i este rug ciunea sufletului curajos care-i nconjurat de s ge#ile r ut #ii, urii, tic lo$iei $i batjocurii. Toate s ge#ile acestea sunt boante la vrf $i ascu#ite la coad , a$a nct s rind napoi din tine pricinuiesc r ni n$i$i s get torilor. So#ia mp ratului David, Mihala, $i-a b tut joc de o rug ciune nsufle#it a b rbatului ei. De aceast batjocur Dumnezeu S-a aflat mai jignit dect mp ratul David. Drept aceea, Cel Preanalt a pedepsit-o pe Mihala, 'i Mihala, fiica lui Saul, nu a avut copii pn$ la moartea sa. Cine urm re$te cu luare-aminte destinele $i ntmpl rile omene$ti, acela se poate ncredin#a c $i n zilele noastre Dumnezeu pedepse$te cu asprime pe cei ce $i bat joc de lucrurile sfinte. Iar tu s spui batjocoritorilor t i - asta dac soco#i c vreun cuvnt este pentru ei leac mai tare dect t cerea -, s le spui: M mint cumva ochii mei, sau v d eu bine c voi n 4

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi fiecare zi v ruga#i de negustori $i de judec tori $i de poli#i$ti ba pentru una, ba pentru alta? *i atunci, de ce v bate#i joc de mine cnd m rog Ve$nicului nostru Ziditor? Oare nu e mai caraghios s te rogi unui neputincios dect Celui Atotputernic? Oare nu e mai nebunesc lucru s te nchini prafului dect F c torului de via# $i Domnului? Este la un prooroc o spus : blestemat omul care n$d$jduie'te n om. Cine $i pune n dejdea ntr-un om muritor, ntr-o b $ic vremelnic de spum , $i nu $i-o pune n Dumnezeu Atot#iitorul, este - e limpede - blestemat. *i acest blestem asupra lui $i asupra casei lui poate fi confirmat de experien#a vie#ii de zi cu zi. Este limpede c la fel de blestemat este $i omul care se roag numai omului, $i nu se roag Celui ce #ine toate $i poate toate. ns - ia seama! uneori t cerea e mai folositoare $i dect vorbele acestea. Prima batjocur tulbur sufletul rug tor. Tu, ns , i-ai supravie#uit deja, $i de la rug ciune nu ai ncetat - iar batjocura repetat e un imbold. *i tu, mi spui, ai f cut experien#a acestui lucru. Acum, ntr-un anume fel Dumnezeu #i-e mai apropiat, $i biserica mai drag , $i rug ciunea mai dulce. S $tii c va veni vremea cnd batjocura aceasta va nceta, iar n locul ei vor veni ncuviin#area $i admira#ia $i lauda - $i atunci, sufletul t u va fi ntr-o primejdie mai mare dect acum. Acum te nve#i cu smerenia, iar atunci vei fi luptat de trufie. Aceasta ns este alt problem , alt ispit . S $tii c cei ce ne chinuie prin batjocur , tocmai ace$tia sunt vr jma$ii no$tri. *i la ei s-a gndit Domnul cnd a poruncit: iubi#i pe vr$jma'ii vo'tri. Ei ne fac binele ne$tiind ce fac. Am rndu-ne $i strmtorndu-ne, ei aprind n noi tor#a nfl c r rii dumnezeie$ti. Brfindu-ne pe la spate atunci cnd mergem la biseric , ei ne mn mai aproape de Dumnezeu. F cndune p mntul sup r tor, ei ne fac cerul drag. Gerul $i vntul nu vor binele cop celului, ns $i f r s vrea i aduc binele. A$a $i vr jma$ii t i, #ie. Drept aceea, iart -le lor, $i binecuvnteaz -i, $i roag -te lui Dumnezeu pentru ei, $i ceea ce e culmea a toate - iube$te-i ca pe cei mai mari binef c tori ai t i dup Dumnezeu. Dar dac sufletul t u nu va r bda acest nimicnic $uierat de $arpe al prafului p mntesc $i se va ru$ina de Hristos, atunci vor rde de tine nu numai oamenii, ci $i dracii. Mergi ct mai des n casele plngerii1. Mergi ct mai des $i n cimitir. Gnde$te-te la crucea lui Hristos $i s rut-o ct mai des. *i la sfr$itul vie#ii s te gnde$ti. Toate acestea te vor ajuta s te nt re$ti n a$ezarea rug toare a fiin#ei tale $i s ajungi la biruin# des vr$it . Pace $i mil de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 4-a

UNUI TEOLOG CARE SE PLNGE DE NECREDIN)A UNOR OAMENI


Sunt multe adev ruri amare n scrisoarea ta. Departe de noi, ns , dezn dejdea. Dezn dejdea e zestrea mor#ii, pe care necredincio$ii o primesc cununndu-se cu moartea. Au fost $i vremuri grele pentru Biserica lui Hristos, ns nici lupt torii nu s-au plecat, nici lupta nu a fost pierdut . Numai s cite$ti la Sfntul Vasile cel Mare imaginea st rii de atunci din Biseric $i din lume, imagine neagr ca o noapte neagr pe o mare nviforat . P rea c e aproape sfr$itul lumii $i c Judecata de Apoi este pe cale s vin ; dar iat c de atunci au trecut n zbor vreo $aisprezece veacuri. Credin#a lui Hristos nu doar c nu s-a stins, ci a cuprins tot globul p mntesc $i a luminat toate marginile lumii. *i cu toate c nu le-a luminat pe toate deopotriv , razele ei au ajuns totu$i pretutindeni fie de-a dreptul, fie piezi$. Acum cteva zile a fost la mine profesorul Manning din New York. Suflet bogat, plin de cunoa$tere p mnteasc $i totodat plin de credin# . L-am ntrebat despre credin#a la
1

Vezi cartea Eclesiastului, 7, 5 (n. tr.).

Episcop Nicolae Velimirovici studen#ii americani. Eu - zice - $tiu c credin#a lui Hristos e o putere nebiruit . Precum mercurul n barometru, aceast putere se ridic $i se coboar , ns nu se mpu#ineaz . Oamenii superficiali $i ne$tiutori se n$eal crunt atunci cnd proorocesc pieirea cre$tinismului. Cu o sut de ani n urm , cnd $tiin#ele naturii ncepuser s ia mare avnt, n universitatea P. s-au nscris numai cinci studen#i la facultatea de teologie. Numai cinci, auzi#i? *i cnd s-au nscris ace$tia cinci, ceilal#i studen#i rdeau de ei, zicnd: Voi nu vede#i c s-a terminat cu credin#a? Iar acum, dup o sut de ani, n aceea$i universitate la $tiin#e teologice sunt nscri$i cteva sute de studen#i. Uite ce zice un american despre americani. Iar tu, srbule, uit -te cte sute de teologi sunt doar n facultatea voastr de teologie! Peste dou sute. Oare necredin#a, sau credin#a celor dou sute de ta#i $i dou sute de mame ale voastre v-au adus n $coala duhovniceasc ? Credin#a, f r ndoial . Iar faptul c unii dintre cre$tini au c zut din credin# , pentru cine e o nefericire afar numai pentru ei n$i$i? Oare necredin#a lor va face netrebnic$ credin#a lui Dumnezeu? A$a ntreba eroicul apostol al lui Hristos n cele dinti zile ale istoriei noastre, care acum a mplinit nou sprezece veacuri. Aceste numeroase veacuri au dat dreptate perspectivei lui luminoase asupra viitorului, nsu$e$te-#i $i tu aceast luminoas perspectiv apostolic asupra viitorului cre$tinismului, ncearc s scrii despre Biseric o lucrare cu titlul: Carul triumfal al lui Hristos. Durerea ta pentru necredin#a unora arat dragostea ta fa# de Hristos. *tii $i tu c durerea este una din expresiile cele mai des ntlnite ale dragostei. S te p ze$ti bine, ns , ca nu cumva s i ur $ti pe cei care nu cred. Acest lucru ar fi pentru tine v t m tor, iar pentru ei, nefolositor. Tu s te ui#i la ei cu comp timire, ca la ni$te c l tori care au fost ataca#i la drumul mare de tlhari ascun$i $i au fost jefui#i. S i comp time$ti precum comp time$ti s racii de pe strad . *i s te rogi lui Dumnezeu pentru ei. Vei fi misionar. Prima regul a misionarismului s #i fie: trebuie s te rogi lui Dumnezeu pentru cei c zu#i din credin# . Harul lui Dumnezeu s fie cu tine!

Scrisoarea a 5-a

UNEI MAME CARE NU A PUTUT S' AFLE MORMNTUL FIULUI C'ZUT N LUPT'
L-ai c utat, zici, prin toate cimitirele militare. Ai mers de la Zlatibor pn la Corfu, pn la Salonic. Te-ai suit la Kaimakcealan, la Macikov Kamen. Te-ai cobort n valea mor#ilor. De fiecare dat cnd ai aflat de un cimitir militar, te-ai gr bit s te duci acolo. Te-ai rugat s #i se citeasc listele celor nmormnta#i colo $i colo. Ai silabisit $i numele de pe cruci. Nimic $i nimic. Nu te ntrista, mam drag , ntristarea mare e p c toas . Al lui Dumnezeu este p$mntul 'i toate cte sunt ntr-nsul. Oriunde ar fi mormntul fiului t u, e pe p mntul lui Dumnezeu. Cnd atingi p mntul negru dinaintea pragului casei, ai atins o margine a mormntului fiului t u. Iar ochiul atotv z tor al lui Dumnezeu umbl pe p mnt $i vede pe cei mor#i la fel ca pe cei vii. Dac fiul t u s-a ascuns de tine, de Dumnezeu nu s-a ascuns, nsu$i Dumnezeu l-a ascuns de tine ca s cure#e prin ntristare inima ta $i s #i preg teasc o surpriz plin de bucurie: ntlnirea plin de bucurie cu fiul t u n ve$nicele Lui cur#i. Nu se cunosc mormintele multor oameni mari $i sfin#i. Necunoscut a r mas mormntul proorocului Moise, $i mormintele multor apostoli $i mucenici ai lui Hristos, $i mormintele 6

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi multor pustnici $i nevoitori. Numele lor sunt cu litere ro$ii n calendar. Sl vim pomenirea lor, le zidim biserici, le n l# m rug ciuni; dar de mormintele lor nu $tim. Deci, nu se cade s te ntristezi c $i mormntul fiului t u va r mne $tiut numai de Ochiul atot-v z tor, la fel ca mormintele attor sfin#i $i sfinte. Unei mame din Debar i-a fost ngropat fiul osta$ n p mnt dep rtat. Din pricina b trne#ii, ea nu putea s mearg la mormnt - $i a g sit b trna un mijloc ca s fac parastas, dar nu la mormntul fiului ei. n fiecare smb t , ea mergea la cimitirul militar din Debar. Acolo zac osta$i mor#i, ale c ror nec jite mame vin la mormintele lor. *i la aceste morminte ea aprinde lumn ri $i spune n $oapt rug ciuni. *i i roag pe preo#i s fac parastas $i s pomeneasc numele scris pe cruce, $i totodat numele lui Atanas al ei. *i tu po#i face a$a. *i durerea ta se va alina. *i mai nsemnat este ns faptul c trebuie s te gnde$ti la sufletul copilului t u mai degrab dect la mormntul lui. Iat , sufletul lui nu este n nici un mormnt de pe p mnt. El este mai aproape de tine ca de mormnt. A fost o alt mam care n vremea r zboiului a mers pe cmpul de lupt la mormntul fiului. Mormntul era pe linia frontului, $i n-au l sat-o. S-a ntors nemngiat la casa ei. Deodat , din purtarea de grij a lui Dumnezeu, i s-a ar tat fiul ei n odaie. Mama a s rit $i a strigat: Unde e$ti, fiul meu? Am mers mpreun cu tine, mam - $i s-a ntors. *i i-a mai spus c i e bine $i c ea trebuie s nceteze cu plnsul. nceteaz $i tu cu plnsul $i ncepe s faci milostenie pentru odihna sufletului fiului t u. Ai nmuiat destul cu lacrimi p mntul inimii, acum e vremea s -l la$i s rodeasc - iar rodul cel mai scump care odr sle$te din lacrimi este rug ciunea, milostenia $i ncredin#area n voia lui Dumnezeu. Rug ciunea s -#i fie una din scndurile crucii, iar milostenia, cealalt . Din ele s faci cruce fiului t u. Rug ciunea se ridic la n l#ime, iar milostenia se ntinde n l rgime. *i blnda ncredin#are n voia lui Dumnezeu s -#i fie precum cuiele n care se prind scndurile crucii. S nu despar#i rug ciunea de milostenie - $i mngierea cea bun se va l sa pe inima ta lin, ca rou pe iarba nsetat . Pace #ie de la Dumnezeu $i binecuvntare!

Scrisoarea a 6-a

UNUI COMERCIANT AFLAT N SUFERIN)', PE CARE TO)I L-AU P'R'SIT


mi scrii c e$ti pierdut. Prietenii te-au p r sit. Unii $i ntorc capul cnd te v d, al#ii rd de tine. Numai credin#a n Dumnezeu te #ine s nu nnebune$ti ori s #i faci ceva r u. A$a mi scrii. E pierdut averea, nu e$ti pierdut tu. E pierdut comerciantul: asta nu nseamn deocamdat c e pierdut omul. Bog #ia nu s-a n scut cu tine; s-a lipit de tine pe calea vie#ii; la sfr$itul vie#ii ea trebuie s se dezlipeasc de oricine. Ea s-a dezlipit de tine, ns , mai nainte de sfr$itul vie#ii tale, $i acest lucru te am r $te - dar el tocmai c multora le-a slujit spre cea mai mare fericire: fiindc dezlipindu-se de bog #ia putred a p mntului, au avut mai mult vreme s $i mbog #easc sufletul cu Dumnezeu. Iar pentru cei ce leap d povara bog #iei tocmai n ceasul cnd leap d $i povara trupului, poate s fie prea trziu pentru tot $i s fie totul pierdut. Ai muncit cinstit, mi scrii. P i, cinstei i s-a f g duit r splat ve$nic , nu vremelnic . Din munca cinstit omul se poate mbog #i, poate $i s r ci; dar precum bog #ia nu-l face pe cel cinstit mai om, nici s r cia nu-l face mai pu#in om. Cine gnde$te altfel nu tr ie$te n era 7

Episcop Nicolae Velimirovici cre$tin , ci n cea veche, p gn , n care valoarea omului se m sura pe cntar cu greut #i de aur. De asta S-a $i dat Hristos s fie r stignit pe Golgota: ca s desfiin#eze dintre oameni acest etalon barbar $i s -l nlocuiasc prin altul, duhovnicesc $i moral. Dup etalonul lui Hristos, ceea ce face valoarea trainic n om nu aflueaz din bog #ie, nici nu reflueaz din s r cie, ci din dragostea mai puternic sau mai slab fa# de legea lui Dumnezeu depind fluxul $i refluxul acestei valori trainice, care nu se pogoar n mormnt mpreun cu trupul. Iar ct prive$te faptul c prietenii te-au p r sit n restri$te, iar acum fie c $i ntorc capul cnd te v d, fie c te batjocoresc pe fa# , el este ntr-adev r dureros, dar e o nou m rturie a unei experien#e omene$ti str vechi. Cnd L-au r stignit pe Domnul Hristos pe cruce, unde erau cei ce voiau mai nainte s -L fac mp rat? *i cei care strigau: Osana!? Nici unul, nic ieri. Sub cruce st teau numai nep s torii $i batjocoritorii. Caporalii romani c scau a plictiseal , iar cinii evreie$ti l trau cu bucurie r ut cioas . *i sub crucea ta st fie c scatul nep s tor, fie l tratul r ut cios. Fii bucuros c pic tura am r ciunii tale seam n cu marea am r ciunii Domnului r stignit. E bine c #ii credin#a n Dumnezeu. *i ea te va #ine n aceste zile grele, care vor trece precum pcla. Iat , un om #ine n mn un baston, iar bastonul l #ine pe el cnd are de urcat coasta. Unii oameni poart bastonul de podoab , al#ii, ca s le fie de ajutor n drumuri grele. Credin#a n Dumnezeu l $i mpodobe$te pe om, l $i ajut . Ct vreme ai fost avut, o #ineai mai mult ca pe o podoab ; acum #i-a devenit o crj de care nu te po#i lipsi. Ea are fa# mai luminoas cnd sluje$te $i ajut dect cnd numai mpodobe$te. S nu nnebune$ti, zici. Nu te teme: pu#ini au nnebunit de s r cie, iar mul#i, foarte mul#i, de bog #ie. S nu #i faci ceva r u, scrii. La sinucidere te gnde$ti? Dar ea este banchetul diavolului. Sinuciderea nseamn s nu mergi dup voia lui Dumnezeu, nici dup voia ta, ci dup voia Satanei. O funie de gt - $i via#a ve$nic e pierdut . *i ntr-adev r, n nea$teptata $i neprielnica ntors tur din via#a ta nimic nu-l poate #ine pe om afar de credin#a vie n Viul Dumnezeu, Care d $i ia, $i ia $i d , punnd la ncercare prin aceasta credin#a noastr $i dragostea noastr . Necredincio$ii se coboar mpreun cu Iuda la pru2 ca s se spnzure, iar sufletele cu credin# vitejeasc se urc pe Golgota s bea paharul p timirii - $i nvie. Dumnezeu s -#i fie ntr-ajutor!

Scrisoarea a 7-a

UNEI FETE CARE NU POATE S' SE HOT'RASC' NTRE C'S'TORIE *I M'N'STIRE


Dac $ov i, fiic , s $tii c e$ti mai degrab pentru c s torie dect pentru mn stire. Pentru via#a monahal sunt cei la care nu e $ov ial . Sfntul Sava nu avea mintea ndoit . Nici sfnta Teodora, nici Xenia, nici Efimia, nici attea altele, care au fost adev rate artiste ale vie#ii monahale: fiindc aceasta nu to#i o pot primi, ci numai cei c$rora le este dat. Tu spui c deseori $ezi seara cu mama ta lng vatr $i cnt ri#i motivele pro $i contra. Iar eu #i spun: oricte motive ar fi, nu motivele vor hot r partea n care o vei apuca, ci nclinarea. Dragostea este mai presus de toate motivele. *i dac dragostea de Hristos nu te va duce n lini$tea nsingurat a mn stirii, dragostea fa# de lume te va #ine n lume $i te va ndrepta spre c s torie. Dar $i n acest al doilea caz po#i s fii binecuvntat cu binecuvntarea Sarei $i a Rahilei, $i dealtfel a mamei tale.
2

Este probabil vorba de prul Kedron, aflat ntre Ierusalim si Muntele M slinilor (vezi Ioan 18, 1).

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Dragostea mare de Dumnezeu nu sufer lumea, nu iube$te tov r $ia, caut nsingurarea. Aceast dragoste a mnat mii de suflete s se dep rteze de la calea cea larg a lumii n adncul pustiei. Ca s se vad singuri cu Domnul lor iubit. Ca s aib ntlnire de tain cu F c torul lor, Care este ntreg dragoste, $i dup nume $i dup fiin# . Dar, mai nainte de toate, ca s se nvredniceasc de aceast vedere $i de aceast ntlnire. Monahii $i monahiile iau asupr -le $i postirea $i osteneala $i njosirea $i privegherea $i s r cia $i ascultarea $i toate celelalte f g duin#e numai $i numai pentru a se nvrednici de aceast ntlnire cu Domnul lor. Iar pe aceast cale strmt sufletul se nvrednice$te de aceast ntlnire atunci cnd se sloboze$te, se cur #e$te $i se mpodobe$te. De ce are a se slobozi sufletul nsingurat? De toate leg turile $i mp timirile p mnte$ti. De ce are a se cura#i? De toate a$a-numitele dragoste trupe$ti $i p mnte$ti, de dragostea fa# de trup, fa# de rude $i prieteni, fa# de satul sau ora$ul s u, fa# de avere, mbr c minte, hran , podoab $.a.m.d. Prin ce are a se mpodobi sufletul? Numai $i numai prin dragostea de Hristos, ce cuprinde n sine toate celelalte podoabe, tot m rg ritarul credin#ei, tot argintul n dejdii $i toate pietrele scumpe ale tuturor celorlalte virtu#i. Trupul uscat de postiri al monahului sluje$te drept acoper mnt tocit $i u$or al acestei nem surate bun t #i cere$ti. #i scriu a$a nu ca s te atrag la via#a monahal , ci ca s te abat de la ea: c ci dac te vei dep rta de lume cu duh $ov itor, n zuin#a dup lume se va nt ri n tine $i va pune, m tem, st pnire pe tine. *i vei fi cu trupul n m n stire, dar cu duhul n lume. Iar lumea chinuie mai mult n oglinda sufletului dect n realitatea ei nemijlocit . Mul#ume$te lui Dumnezeu c pe lng calea strmt a c lug riei a mai ar tat $i o alt cale, ceva mai larg , spre mntuire $i via#a ve$nic . *i mergi, fiic , pe aceast cale mai larg , care r spunde mai bine nclin rii tale. Mergi pe aceast cale, ns cu fric de Dumnezeu $i cu ncredere deplin n Dumnezeu; fiindc , s $tii, $i aceast cale mai u$oar e de nendurat f r Dumnezeu. Binecuvntarea lui Dumnezeu s fie cu tine!

Scrisoarea a 8-a

PREOTULUI KARAN, DESPRE CRIZA MONDIAL'


M ntrebi, omule al lui Dumnezeu, de unde vine criza actual $i ce nseamn ea. Cine sunt eu ca s m ntrebi despre o tain att de nsemnat ? Vorbe$te cnd ai ceva mai bun dect t cerea, spune sfntul Grigorie Teologul. *i de$i socot c t cerea este acum mai bun dect orice vorbire, totu$i, din dragoste fa# de tine, #i voi nf #i$a ceea ce cred eu despre problema pe care mi-ai pus-o. Criz e un cuvnt grecesc, $i nseamn judecat . n Sfnta Scriptur acest cuvnt este ntrebuin#at des. Astfel, Psalmistul spune: pentru aceasta, nu vor nvia necredincio'ii la judecat$ (Psalmul l, 5), $i n alt loc: mil$ 'i judecat$ voi cnta (Psalmul 100, 1). n#eleptul Solomon scrie c de la Domnul se face judecat$ omului (Pilde 29, 27). nsu$i Mntuitorul a zis c Tat$l toat$ judecata a dat-o Fiului, iar ceva mai ncolo c acum este judecata lumii acesteia (Ioan 5, 22; 12, 31). *i Apostolul Petru scrie: c$ vremea este s$ nceap$ judecata de la casa lui Dumnezeu (I Petru 4, 17). nlocuie$te cuvntul judecat$ cu cel de criz$, $i cite$te: pentru aceasta, nu vor nvia necredincio'ii la criz$; mil$ 'i criz$ voi cnta; Tat$l toat$ criza a dat-o Fiului; acum este criza lumii acesteia; c$ vremea este s$ nceap$ criza de la casa lui Dumnezeu. Pn s vin vremurile de acum, popoarele europene ntrebuin#au cuvntul judecat n loc de criz de cte ori se ab tea asupra lor vreo nenorocire. Acum a fost doar nlocuit cuvntul vechi cu unul nou $i cel pe n#eles cu unul de nen#eles. Cnd era secet , se spunea: 9

Episcop Nicolae Velimirovici Judecata lui Dumnezeu! Cnd era inunda#ie: Judecata lui Dumnezeu! Cnd era r zboi sau molim : Judecata lui Dumnezeu! Cnd era grindin , cutremure, omizi, $oareci, iar $i $i totdeauna: Judecata lui Dumnezeu! Iar asta nseamn : criz prin secet , criz prin inunda#ii, criz prin r zboaie, molimi $i a$a mai departe. *i actuala restri$te financiar-economic este privit de popor ca o judecat a lui Dumnezeu, dar nu este numit , judecat , ci criz . Ca restri$tea s fie sporit prin nen#elegere! Fiindc atunci cnd se roste$te un cuvnt pe n#eles, cum este Judecat , se $tie $i pricina pentru care a venit restri$tea, se $tie $i Judec torul care a ng duit-o, se $tie, n fine, $i scopul pentru care a fost ng duit ea. Iar cnd e folosit cuvntul criz , cuvnt nen#eles de to#i $i de oricine, nimeni nu $tie s l mureasc nici de ce, nici de la cine, nici pentru ce. Aceasta este singura deosebire dintre criza actual $i criza care este de la secet sau inunda#ie sau r zboi sau molim sau omizi sau vreo alt n past . M ntrebi de cauza crizei actuale, sau de cauza actualei judec #i a lui Dumnezeu? Cauza este ntotdeauna aceea$i. Cauza secetelor, inunda#iilor, foametelor $i a celorlalte flageluri ale neamului omenesc este $i cauza crizei actuale. Apostazia oamenilor. Prin p catul apostaziei au provocat oamenii aceast criz , $i Dumnezeu a ng duit-o ca s -i trezeasc , s le de$tepte con$tiin#a, s -i nduhovniceasc $i s -i ntoarc la Sine. La p cate moderne, criz modern . *i, cu adev rat, Dumnezeu S-a slujit de mijloace moderne pentru a-i cumin#i pe oamenii moderni: i-a lovit prin b nci, prin burse, prin finan#e, prin valut . A r sturnat casele de schimb valutar din ntreaga lume, ca oarecnd mesele schimb torilor de bani n templul din Ierusalim. A pricinuit o panic nemaipomenit ntre comercian#i $i schimb torii de bani. nal# , coboar , schimb , tulbur , nsp imnt : face totul ca trufa$ele c p$oare ale n#elep#ilor europeni $i americani s se trezeasc , s li se de$tepte con$tiin#a $i s se nduhovniceasc . Ca cei ancora#i n limanul siguran#ei materiale s $i aduc aminte de sufletul lor, s $i recunoasc f r delegile $i s se nchine Dumnezeului Preanalt, Dumnezeului Celui viu. Ct va #ine criza? Atta timp ct duhul oamenilor va r mne neschimbat. Atta timp ct trufa$ii pricinuitori ai acestei crize nu vor capitula n fa#a Celui Atotputernic. Atta timp ct oamenii $i popoarele nu se vor gndi s traduc nen#elesul cuvnt criz pe limba lor $i s strige cu suspinare $i poc in# :, Judecata lui Dumnezeu! Spune $i tu, cinstite p rinte, judecata lui Dumnezeu n loc de criz , $i totul o s -#i fie limpede. S n tate #ie $i pace!

Scrisoarea a 9-a

FIERARULUI KOSTA, DESPRE N)ELESUL CUVINTELOR LUI HRISTOS NU AM VENIT S) ADUC PACE, CI SABIE
Oare un om att de drept $i milostiv s nu $tie adncul n#eles al acestor cuvinte? Eu cred c $tii, $i cau#i doar o nt rire. Celor drep#i $i milostivi Dumnezeu nsu$i le descoper tainele prin Duhul S u. Dac ai fi fost singurul fierar din Ierusalim atunci cnd evreii L-au r stignit pe Domnul, nu ar fi avut cine s fac piroanele. Nu socoti#i c$ pace am venit s$ aduc pe p$mnt; nu am venit s$ aduc pace, ci sabie. A$a a gr it Domnul. A se citi: Nu am venit s mpac adev rul $i minciuna, n#elepciunea $i prostia, binele $i r ul, dreptatea $i silnicia, dobitocia $i omenia, nevinov #ia $i desfrnarea, pe Dumnezeu $i pe mamona: ci am adus sabie ca s tai $i s le despart, nct s nu se amestece. Cu ce s le tai $i s le despar#i, Doamne? Cu sabia adev rului. Ori cu sabia cuvntului lui Dumnezeu, ceea ce e totuna: fiindc adev rul este cuvntul lui Dumnezeu, $i cuvntul lui Dumnezeu este adev rul. Apostolul Pavel sf tuie$te: Lua#i sabia duhovniceasc$, care este cuvntul lui Dumnezeu. Iar sfntul Ioan a v zut n vedenie pe Fiul lui Dumnezeu n mijlocul a 10

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi 'apte sfe'nice, 'i din gura Lui ie'ea o sabie ascu#it$ de amndou$ p$r#ile. Sabia care iese din gur ce altceva poate fi dect cuvntul lui Dumnezeu, cuvntul adev rului? Aceast sabie este mntuitoare pentru lume, nu pacea binelui cu r ul. *i atunci, $i acum, $i din veac $i pn n veac. C aceast n#elegere este dreapt se vede $i din ce spune Hristos n continuare: c$ am venit s$ despart pe om de tat$l s$u, 'i pe fiic$ de mama sa, 'i pe nor$ de soacra sa. C ci dac fiul merge dup Hristos, iar tat l r mne n ntunericul minciunii, sabia adev rului lui Hristos i va desp r#i. Adev rul este mai vrednic de iubit dect tat l. *i dac fiica merge dup Hristos, iar mama r mne nd r tnic n t g duirea lui Hristos, ce unire poate fi acolo? Oare nu este Hristos mai dulce dect mama? La fel $i cu nora $i soacra ei. Dar s nu n#elegi strmb - c cel ce l cunoa$te $i-L ndr ge$te pe Hristos trebuie deodat s se despart trupe$te de rudele sale. A$a ceva nu scrie. Este destul a fi desp r#it cu sufletul $i a nu primi n el nimic din gndurile $i faptele necredin#ei; c ci dac credincio$ii sar desp r#i $i trupe$te de necredincio$i, s-ar face n lume dou tabere potrivnice. Cine i-ar nv #a $i ndrepta atunci pe necredincio$i? *i Domnul nsu$i l-a r bdat lng Sine pe necredinciosul Iuda trei ani n cap. n#eleptul Pavel scrie: c$ se sfin#e'te b$rbatul necredincios prin femeia credincioas$, 'i se sfin#e'te femeia necredincioas$ prin b$rbatul credincios. n fine, pot s -#i aduc la cuno$tin# felul n care tlcuie$te duhovnice$te aceste cuvinte ale lui Hristos sl vitul Teofilact al Ohridei: Prin tat $i mam $i soacr n#elege tot ce este vechi, iar prin fiu $i fiic tot ce este nou. A$adar, Dumnezeu voie$te ca noile $i dumnezeie$tile Lui porunci $i nv # turi s biruiasc toate vechile noastre obiceiuri $i deprinderi p c toase. A$adar, cuvintele despre aducerea s biei pe p mnt sunt pe deplin potrivite cu Hristos - F c torul de pace $i D t torul de pace. El d cereasca Sa pace, ca pe un balsam ceresc, celor ce cred n El f r f # rnicie, ns nu a venit ca s fac pace ntre fiii luminii $i fiii ntunericului. S n tate #ie $i copiilor. Pacea $i binecuvntarea lui Dumnezeu s fie asupra voastr !

Scrisoarea a 10-a

UNUI TN'R NV')'TOR CARE NTREAB': OARE MAI EXIST' AST'ZI ADEV'RA)I CRE*TINI?"
Sunt, sunt destui. Dac n-ar fi, s-ar stinge mndrul soare: fiindc la ce s lumineze o candel a$a de scump unei simple menajerii? Mi-ar trebui mult hrtie ca s a$tern n scris pildele minunate de adev ra#i cre$tini pe care i-am ntlnit eu nsumi n via#a mea - iar #ie, mult vreme ca s le cite$ti $i s -#i ndulce$ti sufletul. Deocamdat , cerceteaz -te pe tine nsu#i n oglinda acestei singure pilde: Eram anul trecut n Maciva. A$teptam trenul ntr-o sta#ie mic , cnd am v zut o # ranc b trn lng $ine. Fa# b trneasc ofilit , dar luminat cu acea minunat str lucire de tain ce se vede adeseori pe fe#ele oamenilor duhovnice$ti. Am ntrebat: - Pe cine a$tep#i, soro? - P i, pe cine mi-a trimite Domnul, zise ea. Continund discu#ia, am aflat urm torul lucru: ea vine zilnic n sta#ie s vad de nu se afl vreun c l tor s rac, care s aib trebuin# de hran $i de gazd - $i cnd se afl vreunul de acest fel, l prime$te cu bucurie ca pe un trimis al Domnului $i l duce la casa ei, ce se afl un kilometru mai ncolo. Am mai n#eles din discu#ie c cite$te Sfnta Scriptur , $i merge la biseric la slujbe, $i poste$te, $i #ine toat legea lui Dumnezeu. Mai apoi, vecinii ei ne-au spus c femeia e o adev rat sfnt . 11

Episcop Nicolae Velimirovici n cele din urm , am ncercat s laud evanghelica ei dragoste de str ini - ns mai nainte de a-mi termina cuvntul, a suspinat zicnd: - Oare nu suntem noi oaspe#ii Lui n fiecare zi, ntreaga via# ? - *i lacrimi prinser a-i str luci n ochi. O, milostiv $i dulce suflet al poporului! Tn rul meu prieten, dac te nume$ti nv # tor al poporului, po#i r mne deseori de ru$ine; dar de te vei numi ucenic al poporului, nu vei r mne de ru$ine niciodat . Sfnta mil Dumnezeiasc s te lumineze!

Scrisoarea a 11-a

)'RANULUI ZDRAVKO T., CARE NTREAB' CE NSEAMN' CUVINTELE LUI HRISTOS FOC AM VENIT S) ARUNC PE P)MNT
Adeseori vorbim de focul invidiei, focul mniei, focul urii, $i focul poftei, $i focul oric rei patimi rele. Fire$te, acest foc nu a fost adus pe p mnt de c tre mp ratul adev rului $i al dragostei, Hristos. Departe de asta! Acest foc necurat vine din viforul focului iadului, care love$te $i p mntul. Hristos a adus acel foc sfnt cu care El din ve$nicie $i n ve$nicie a fost nfl c rat $i a luminat: focul adev rului $i al dragostei, foc curat, dumnezeiesc, din vatra ve$nic ce se nume$te Sfnta Treime. Flac ra adev rului din care se revars c ldura dragostei. Acesta este focul cu care cre$tinul arde f r se se mistuie, a$a cum rugul din pustie ardea $i nu se mistuia. Acesta este focul pe care l-a sim#it proorocul Ieremia n oasele sale $i care l mna n chip nebiruit s arate adev rul lui Dumnezeu (Ieremia 23, 29). Acesta este focul care s-a pogort asupra apostolilor n chipul limbilor de foc, care i-a n#elep#ii $i i-a luminat pe pescarii simpli $i i-a f cut cei mai mari dintre n#elep#i. Acesta este focul care lumina fa#a arhidiaconului *tefan $i l f cea asemenea ngerilor lui Dumnezeu. Acesta este focul duhovnicesc al adev rului $i al dragostei, prin care apostolii $i misionarii cre$tini au ren scut lumea, au nviat hoitul omenirii p gne, l-au cur #it, l-au luminat $i l-au n#elep#it. Tot ce e bun n lume este din acest foc ceresc, pe care Domnul l-a aruncat pe p mnt. Acesta este focul ceresc, prin care sufletul e cur #it a$a cum e cur #it aurul prin focul p mntesc. La lumina acestui foc recunoa$tem calea, ne d m seama de unde venim $i ncotro mergem, cunoa$tem pe Tat l nostru Cel Ceresc $i patria cea ve$nic . De la acest foc inima noastr se nc lze$te cu negr it dragoste fa# de Hristos, a$a cum au sim#it $i cei doi apostoli la Emaus $i au descris: au nu ardea n noi inima noastr$ cnd ne vorbea? Acest foc L-a mnat pe Hristos s Se pogoare din ceruri pe p mnt $i ne mn pe noi s ne n l# m la ceruri. To#i am fost boteza#i cu acest foc sfnt, dup cuvntul lui Ioan: eu v$ botez cu ap$, iar El (Hristos) v$ va boteza cu Duhul Sfnt 'i cu foc. Acest foc lucreaz n inima omeneasc o rvn nedescris pentru tot binele. El bucur pe drept $i chinuie pe p c tos. *i pe noi ne chinuie deseori, pn ce ne vom cur #i deplin de toat nedreptatea $i necur #ia, fiindc scris este: Dumnezeu este foc care arde pe p$c$to'i. Pace #ie $i bucurie de la Domnul!

12

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 12-a

UNEI DOAMNE, DESPRE R'ZBUNAREA MOR)ILOR


mi scrii c ceva te nelini$te$te n vis. Trei copii #i se arat , cum nchizi ochii, $i te batjocoresc, te oc r sc, te amenin# $i te ngrozesc. Ai mers, zici, la oameni inteligen#i $i ai c utat leac. Ei #i-au spus: Nu e nimic! Tu le-ai spus: Dac nu e nimic, alunga#i de la mine acest nimic! Cum poate fi nimic ceva ce nu-mi d pace de $ase luni? Iar ei o #ineau pe-a lor: Schimb aerul, mergi n societ #i vesele, hr ne$te-te mai bine; e o banal ipohondrie. i $tiu eu, soro, pe ace$ti de$tep#i. Ei $i-au pus o plac ce cuprinde cteva cuvinte: ipohondrie, telepatie, autosugestie, prin care trec pe lng o realitate duhovniceasc de net g duit la rutina zilnic , adic la aer, distrac#ie, carne, ap mineral $i vin. Iar eu #i spun: cei trei copii care #i se arat sunt chiar cei trei copii pe care tu, precum singur recuno$ti, i-ai omort mai nainte s -i s rute mndrul soare. *i ei se r zbun acum pe tine. Iar r zbunarea mor#ilor este cumplit $i preacumplit . De vreme ce te nume$ti femeie cu carte, din c r#i am s -#i $i vorbesc. #i aduci aminte din c r#i de Macbeth, cum pe un rege englez l-a ucis duhul unui om ucis. Ai citit, negre$it, cum craiul Vladislav, uciga$ul craiului Vladimir, a fost ucis de duhul lui Vladimir. Dar poate n-ai citit de urm toarea ntmplare, mp ratul bizantin Constans avea un frate, Teodosie, pe care nu-l iubea fiindc se temea c acesta l va da jos de pe tron. Din pricina aceasta, Constans l-a silit pe Teodosie s primeasc cinul diaconesc. Teama, ns , nu la p r sit pe mp rat nici n continuare, n cele din urm , mp ratul s-a hot rt la o f r delege. A f cut ca Teodosie s fie ucis n chinuri, dup care a r suflat u$urat, creznd c a sc pat pe veci de rivalul s u. Ne$tiutorul, ns , nu b nuia c mor#ii sunt mai puternici dect cei vii $i c cel ce ucide un om nevinovat de fapt nu l ucide, ci depune armele naintea celui ucis. Dup aceea, ntr-o noapte diaconul ucis, Teodosie, s-a ar tat fratelui s u, mp ratul, cu un pahar de snge fumegnd $i a strigat cu glas nfrico$ tor: Bea, frate! mp ratul a s rit, a sculat toat curtea, dar nimeni nu $tia nimic s -i spun , ntr-o alt noapte s-a repetat aceea$i scen : diaconul cu paharul de snge $i strig tul cumplit: Bea, frate! mp ratul a sculat tot Constantinopolul, ns to#i s-au uitat la el cu gura c scat , cum se uit la tine acei de$tep#i care te trimit la aer $i la mncare mai bun . Lucrul s-a repetat n alt noapte, n cele din urm , mp ratul Constans, care mai nainte era deplin s n tos, a fost g sit ntr-o diminea# mort n patul s u. Cite$ti Sfnta Scriptur ? Acolo este spus totul, explicat totul: cum $i de ce se r zbun mor#ii pe cei vii. Cite$te nc o dat despre Cain, care pentru uciderea fratelui s u nu a avut pace niciunde $i niciodat . *i cum duhul jignitului Samuel s-a r zbunat pe Saul. *i cum s rmanul David a p timit groaznic, ani $i ani, pentru uciderea lui Urie, c petenia sa de oaste. *i mai cite$te, dac po#i, mii $i mii de ntmpl ri asem n toare cunoscute ce au avut loc de la Cain pn la tine. *i vei n#elege ce te chinuie $i pentru ce. Vei n#elege c lumea celor uci$i este mai puternic dect lumea uciga$ilor lor, $i c ei se r zbun crunt. Mai nti n#elege $i bag la cap lucrul acesta. Dup aceea, f tot ce po#i pentru copiii t i omor#i. *i Milostivul Dumnezeu, la Care nu sunt mor#i, te va ierta $i #i va d rui pace. Iar cu privire la ce trebuie s faci, ntreab Biserica. Preo#ii $tiu. Dumnezeu s te miluiasc !

13

Episcop Nicolae Velimirovici Scrisoarea a 13-a

UNUI FUNC)IONAR CARE CREDE C' POPORUL )INE PREA MULTE S'RB'TORI
Poporul crede c praznicele l ajut , iar dvs. crede#i c praznicele l ncurc . Cine poate mp ca n#elegerea dvs. cu n#elegerea poporului, afar de dvs. n$iv ? Da#i-v osteneala s cerceta#i aceast problem mai adnc $i pe toate fe#ele, $i atunci v ve#i nchina n#elegerii poporului. S vedem, n primul rnd, cum stau lucrurile din punctul de vedere al muncii. dvs. crede#i c poporul nostru munce$te prea pu#in, $i a#i vrea ca el s munceasc mai mult. Dar de ce s lucreze mai mult? Vre#i cumva, s crea#i o p tur de un milion de $omeri? Sunte#i un mult prea bun iubitor de neam ca s dori#i lucrul acesta. *i atunci, nu este mai bine ca poporul s lucreze cu m sur , cum a lucrat $i pn acum, ca s se evite r ul $omajului, care este primul flagel pentru marile imperii apusene? Ori de cte ori da#i ntr-o extrem dorit , scoate coamele alt extrem , nedorit . Poate c are poporul srb alte neajunsuri, ns lenevia nu este viciu al srbilor. Prin goana exagerat dup munc este pricinuit lenevia. Din punctul de vedere al bucuriei n munc . Poporul nostru simte bucurie n munc . De asta cnt el din gur , ba chiar $i din instrumente, n timpul lucrului. Unde se mai pomene$te a$a ceva? A#i auzit, oare, cntec $i muzic n timpul lucrului pe undeva n # rile care au adoptat extrema n privin#a muncii? n # rile industrializate, munca este privit ca o povar , ca un blestem $i o nefericire. De aici, ura fa# de munc $i dragostea de lenevie. De aici, n zuin#a de a lucra mai pu#in. Mai nainte se f cea agita#ie pentru ziua de lucru de zece ore, apoi pentru cea de opt ore, iar acum se face agita#ie pentru cea de cinci ore. Ei, $i atunci, cte zile nelucr toare nu s-ar aduna n an! n pofida acestui curent modern, dvs. vre#i s constrnge#i poporul nostru ca s lucreze $i mai mult dect a lucrat vreodat n trecut! *i cu toate astea, vre#i s v da#i nume de om modern! *i de cnd s-a ntins aceast neagr agita#ie a dvs., ca poporul s #in mai pu#ine s rb tori $i s munceasc mai mult, cntecul s-a mpu#inat n satele $i pe #arinile srbe$ti. Din punctul de vedere al odihnei. Gndi#i n mod gre$it c poporul #ine multe s rb tori ca s se odihneasc mai mult. Chiar dac poporul ar gndi a$a, nu ar gndi gre$it. Voi, func#ionarii, v odihni#i cu mult mai mult dect # ranii. Socoti#i, dragul meu socotitor, cte zile s rb tore$te poporul $i cte zile nu lucra#i dvs. pe an ca func#ionar. Aduna#i concediul dvs. de var , care #ine 30 de zile, $i jum tatea pe care o ave#i liber din toate smbetele de peste an, $i orele nelucr toare din fiecare zi, n care poporul lucreaz . Ziua dvs. de lucru deabia ar ntrece o jum tate din ziua de lucru a poporului. A$adar, dac ve#i aduna toate s rb torile dvs. domne$ti $i le ve#i compara cu s rb torile poporului, v ve#i ru$ina $i ve#i t cea din gur - fiindc ve#i vedea c s rb tori#i mult mai multe zile pe an dect poporul. *i apoi, mai este un lucru foarte important. dvs. #ine#i zilele nelucr toare ca s v odihni#i, dar poporul nu #ine s rb torile pentru odihn . Odihna e un lucru de nsemn tatea a doua. Prin #inerea s rb torii, poporul cheam pe sfin#i n ajutor, ntov r $e$te cerul cu p mntul, roag pe Dumnezeu s binecuvnteze ceea ce a lucrat: fiindc poporul $tie, $tie din mii de dovezi date de experien# , c munca lui este n zadar - orict de mult ar fi - dac Milostivul Dumnezeu nu d rou p mntului, nu lumineaz cu soarele, nu p ze$te de de grindin , de d un tori $i de alte nenorociri. Ca atare, V rog s nceta#i a mai strica sufletul poporului. T ce#i $i lua#i nv # tur de la popor, a$a cum poporul nva# de la Dumnezeu $i din experien#a de veacuri. Pace dvs. $i s n tate!

14

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 14-a

PELERINULUI IOVAN, CARE NTREAB' CE LUCRU ESTE MAI IMPORTANT PENTRU MNTUIREA SUFLETULUI
Iar eu o s te ntreb ceva, dragul meu tovar $ de drum, $i r spunsul pe care mi-1 dai mie #i l-ai dat n acela$i timp $i #ie. Ce este, a$adar, mai important pentru nou-n scut? Hrana, sau nc lzirea, sau baia, sau ocrotirea? Po#i spune c una dintre ele este mai important dect alta, dar trebuie s recuno$ti c toate patru sunt foarte importante pentru dezvoltarea corect a copilului. Sufletul unui om care s-a de$teptat $i s-a poc it e ca un nou-n scut. Adu-#i aminte cum i-a vorbit Hristos lui Nicodim despre na$terea din nou a omului. Sufletul nou-n scut are nevoie $i s fie hr nit cu nv # tura lui Hristos, $i s se cur #easc prin post $i rug ciune, $i s se nc lzeasc prin dragostea fa# de Ziditorul s u, $i s se p zeasc cu luare-aminte prin controlul gndurilor $i al dorin#elor de toate s ge#ile $i pieirile. Nu ne-a vestit, oare, Mntuitorul prin apostolii S i: dac$ M$ iubi#i, p$zi#i poruncile Mele? Nu a zis: p zi#i o porunc , ci: p$zi#i poruncile, adic pe toate. Iar poruncile lui Hristos privesc ostenelile noastre pentru propriul suflet. Nu o singur osteneal , ci multe osteneli. Tu e$ti pomicultor cunoscut. Cte osteneli nu #i dai pentru un singur pom? *i pe nici unul nu l l s m. *i atunci, cum s l s m noi fie $i o singur osteneal pentru sufletul nostru, singura noastr avere pe care mormntul nes tul nu o nghite? Iat , tu ai g sit de cuviin# c pentru sufletul t u era de trebuin# $i un pelerinaj la Ierusalim. Aceasta nu este o porunc r spicat a lui Dumnezeu, $i totu$i tu, din dragoste fa# de Domnul t u $i pentru sufletul t u, ai luat asupr -#i $i osteneala aceasta. *i atunci, cum s trecem peste o porunc r spicat a Mntuitorului nostru ca peste un lucru de mic nsemn tate? Pace #ie $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 15-a

UNUI PATRIOT CARE SPUNE C' ESTE SUFICIENT S' FII BUN SRB, IAR CREDIN)A ESTE UN LUCRU SECUNDAR
Iar eu zic: e de ajuns s fii bun srb, ns dup modelul celor mai buni $i mai sl vi#i srbi care s-au ar tat la expozi#ia oamenilor n miile de ani trecute; ns nu ndr znesc s spun ca tine: credin#a e un lucru secundar - fiindc to#i srbii m-ar v di de mincinos! E$ti bun srb dac ai ging $ia sufleteasc a craiului Vladislav, drzenia lui Nemania, iubirea de Hristos a lui Sava, rvna lui Milutin, blnde#ea lui Decianski, smerenia lui Uro$3, jertfelnicia lui Laz r4, vitejia lui Strahinia, iubirea de dreptate a lui Marcu, inima mamei Iugovicilor5, n dejdea Mili#ei6, bun tatea Ievrosimiei, milostivirea fetei din Kosovo, r bdarea
Vladislav, Milutin, Decianski, Uro$ - crai ai Serbiei, cunoscu#i att pentru talentul de conduc tori, ct $i pentru sfin#enia vie#ii lor. 4 Laz r - cneazul mucenic de la Kosovo. *** Stahinia, Marcu, mama Iugovicilor, fata din Kosovo - personaje ale eposului srbesc. 5 Stahinia, Marcu, mama Iugovicilor, fata din Kosovo - personaje ale eposului srbesc.
3

15

Episcop Nicolae Velimirovici poporului n robie, clarviziunea guslarilor orbi, n#elepciunea preo#ilor $i c lug rilor srbi, sfiala fetelor din popor, insuflarea cnt re#ilor din popor, talentul me$te$ugarilor din popor, rafinamentul #es toarelor $i cus toarelor din popor, limpezimea zicalelor poporului, cump tarea $i chibzuin#a # ranilor srbi, str lucirea slavei tuturor srbilor boteza#i. Acestea toate, ns , nu din credin# vin? Cu adev rat, temeiul tuturor celor n$irate este credin#a lui Hristos. Dac nu ai n tine nici una din virtu#ile sus-n$irate ale sl vi#ilor t i str mo$i, $i totu$i te nume$ti srb, s $tii c nu e$ti altceva dect o firm glorioas pe o dughean goal . Iar asta, cred eu, nu o dorim nici eu pentru tine, nici tu pentru sine. A-i spune cuiva: Fii bun srb, iar credin#a este un lucru secundar e ca $i cum i-ai spune unei oi: Tu doar fii gras , iar p scutul este un lucru secundar! Nimeni nu poate fi bun srb dac nu este mai nainte de toate un bun om. n lume nu a fost $i nici nu este vreo putere care s -l poat face pe om bun cu des vr$ire, afar de puterea credin#ei lui Hristos. Nu-#i dori, a$adar, un srbism f r con#inut. S nu-#i fie omul lipsit de minte c l uz , nici srbul f r credin# tovar $. Aceasta #i doresc $i #i urez s n tate.

Scrisoarea a 16-a

UNUI TN'R CARE SUFER' *I NTR-UN FEL, *I N ALTUL


Scrisoarea ta m-a mi$cat mult. N-am s -#i ascund: am plns asupra ei, citind-o $i recitind-o de mai multe ori. n ea este nscris ntreaga dram a vie#ii omene$ti. mi scrii c ai crescut cu totul n tic lo$ie. Mai ales furtul #i st tea n obicei - dar te p zeai cu ndemnare, $i to#i te l udau ca pe un tn r de treab . Odat , ns , ai fost prins furnd $i fug rit. Ai fugit $i #i-ai rupt piciorul. Nimeni nu a aflat taina ta. Au chemat doctorul. Doctorul #i-a zis c s-a terminat cu piciorul. Au chemat preotul s citeasc rug ciune. Rug ciunea, spui tu, nu a ajutat piciorului t u rupt, dar #i-a cutremurat sufletul. )i-ai amintit de Dumnezeu, $i #i s-a f cut sil de via#a ta tic loas . Te-ai poc it cu sufletul $i ai f g duit c vei tr i dup legea lui Dumnezeu. *i atunci, cum spui c rug ciunea nu #i-a ajutat? Te-a de$teptat; a nviat sufletul t u. *i asta este principalul. Ai pl tit sufletul cu un picior. Ieftin l-ai pl tit. Fii lini$tit. Dar asta nu e totul. Dup ce te-ai nzdr venit, ai nceput s te rogi lui Dumnezeu cu osrdie. Atunci, unii te-au reclamat ca vr jitor $i descnt tor. *i ai fost pedepsit de autorit #i. Acest lucru te-a tulburat mult, $i de aceea scrii ntrebnd ce nseamn asta. nseamn c este strmt drumul ce duce n mp r #ia lui Dumnezeu. Mntuitorul i-a prentmpinat cu privire la acest lucru pe cei ce merg n urma Lui. *i aici nu trebuie s ncap mirarea. Faci r ul, te va pedepsi Dumnezeu; faci binele, te pot pedepsi oamenii. Dac faci r ul, oamenii pot s te $i laude, ns Dumnezeu te va pedepsi. Dac faci binele, oamenii pot s te $i pedepseasc , ns Dumnezeu te va r spl ti. Hristos a f cut doar binele, $i totu$i oamenii L-au r stignit. Nu te uita la oameni. Trebuie s tinzi c tre Dumnezeu. Ai dat un picior pentru suflet. Dac trebuie, d -#i pentru suflet trupul tot. *i totu$i, ai pl tit ieftin pentru sufletul t u. Fiindc ai dat putreziciune pentru un m rg ritar de mult pre#. Nu te teme. Tu doar s prop $e$ti pe calea pe care ai apucat-o. Dumnezeu s #i fie ntr-ajutor!

Milita - So#ia cneazului Laz r.

16

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 17-a

UNEI FEMEI PE CARE O CHINUIE O TRISTE)E AP'S'TOARE


Scrii c te chinuie o triste#e de nenvins $i inexplicabil . Trupe$te e$ti s n toas , casa #i-e plin , dar inima #i e pustie. De fapt, inima #i-este plin de ntristare ntunecat . Te duci, din obliga#ie, la distrac#ii $i spectacole, dar asta #i m re$te $i mai mult ntristarea. P ze$te-te bine, aceasta este o boal primejdioas a sufletului. Ea poate s omoare sufletul cu totul. Biserica prive$te o asemenea ntristare ca pe un p cat de moarte - fiindc , potrivit spuselor apostolului, sunt dou feluri de ntristare: o ntristare dup Dumnezeu, care aduce poc in# spre mntuire, $i ntristarea acestei lumi, care aduce moarte. La tine este - e limpede - al doilea fel de ntristare. ntristarea dup Dumnezeu vine asupra omului cnd acesta $i aduce aminte de p catele sale, $i se c ie$te, $i strig c tre Dumnezeu. Sau cnd cineva se ntristeaz pentru p catele altor oameni. Sau cnd cineva are rvn pentru credin#a lui Dumnezeu, $i vede cu ntristare cum oamenii cad de la credin# . Dumnezeu ntoarce aceast ntristare n bucurie. A$a cum i descrie Pavel pe apostoli $i pe toate adev ratele slugi ale lui Hristos, spunnd c sunt ca ni$te ntrista#i, dar care deopotriv se veselesc. Se veselesc, fiindc simt puterea $i apropierea lui Dumnezeu. *i primesc mngiere de la Dumnezeu. A$a gr ie$te $i Psalmistul: adusu-mi-am aminte de Dumnezeu 'i m-am veselit. ntristarea sfin#ilor seam n cu ni$te nori prin care str luce$te soarele mngierii - iar ntristarea ta seam n cu o eclips de soare. Trebuie s fi avut multe tic lo$ii $i p cate mai m runte, pe care le-ai privit ca fiind lipsite de nsemn tate, $i nu le-ai m rturisit $i poc it. Ca un p ienjeni$ vechi, ele s-au ndesit n jurul sufletului t u, $i s-au f cut ca un cuib pentru marea ntristare pe care puterea cea rea dr ceasc o ntre#ine cu r ut cioas bucurie n tine. Drept aceea, cerceteaz -#i ntreaga via# , f -#i un examen necru# tor, $i m rturise$te totul la spovedanie. Prin spovedanie vei cur #a $i aerisi casa sufletului t u. *i va intra n tine aerul proasp t $i s n tos de la Duhul lui Dumnezeu. Dup aceea, ncepe s faci cu vitejie tot ce este bine. ncepe, s zicem, cu milostenia n numele lui Hristos. Adu-#i aminte: n numele lui Hristos. Hristos va vedea $i va sim#i asta, $i degrab #i va d rui bucurie, #i va d rui bucurie negr it , bucurie pe care numai El o d $i pe care nici o mhnire ori chin ori putere dr ceasc nu o poate ntuneca. Cite$te Psaltirea. Aceasta este cartea pentru sufletele ntristate, cartea mngierii. Domnul s te bucure n curnd!

Scrisoarea a 18-a

DOMNULUI P.J., CARE NTREAB' DE CE SE APRINDE CANDEL' NAINTEA ICOANELOR


n primul rnd, deoarece credin#a noastr e lumin . Hristos a zis: Eu sunt lumina lumii. Lumina candelei ne aduce aminte de lumina cu care Hristos lumineaz sufletele noastre. n al doilea rnd, ca s ne aduc aminte de caracterul luminos al sfntului n fa#a c ruia aprindem candela - fiindc sfin#ii sunt numi#i fii ai luminii. n al treilea rnd, ca s ne slujeasc drept mustrare pentru faptele noastre ntunecate $i pentru gndurile $i dorin#ele noastre rele, $i s ne cheme la calea sfin#eniei evanghelice, ca astfel s ne ostenim cu rvn pentru a mplini porunca Mntuitorului: a'a s$ lumineze lumina voastr$ naintea oamenilor, ca s$ vad$ lucrurile voastre cele bune. n al patrulea rnd, ca s aducem o mic jertf lui Dumnezeu, Care a jertfit totul pentru 17

Episcop Nicolae Velimirovici noi. Un mic semn al marii noastre recuno$tin#e $i luminoasei noastre dragoste pentru Cel de la Care cerem n rug ciune $i via# $i s n tate $i mntuire $i tot ce ne poate da numai nem rginita dragoste cereasc . n al cincilea rnd, ca s fie o sperietoare pentru puterile cele rele, care n v lesc uneori asupra noastr $i la rug ciune $i ne abat gndurile de la F c torul nostru - fiindc puterile cele rele iubesc ntunericul $i fug de orice lumin , mai ales de cea care este nchinat lui Dumnezeu $i sfin#ilor Lui. n al $aselea rnd, ca s ne dea imbold la ardere de sine. Precum untdelemnul $i fitilul ard n candel , supuse voii noastre, a$a s ard $i sufletele noastre cu flac ra dragostei n toate p timirile, supuse totdeauna voii lui Dumnezeu. n al $aptelea rnd, ca s ne nve#e c dup cum candela nu poate s se aprind f r mna noastr , nici inima noastr , aceast candel l untric a noastr , nu poate s se aprind f r sfntul foc al harului Dumnezeiesc, chiar dac ar fi plin cu toate virtu#ile - fiindc toate virtu#ile noastre sunt ca un combustibil, iar de la Dumnezeu este focul ce le aprinde.

Scrisoarea a 19-a

UNUI FIU CARE A C'ZUT SUB BLESTEMUL P'RINTESC


mi scrii c te-ai certat cu tat l t u $i c te-ai desp r#it de el, iar el la desp r#ire te-a blestemat. *i acum ntrebi dac acest blestem are vreo nsemn tate. Nendoit c are. Cum s nu aib nsemn tate blestemul p rintesc? *i de lucruri mai mici, chiar $i de gnduri obi$nuite, se zguduie lumea duhovniceasc ; cu att mai mult de blestemul p rintesc rostit pe dreptate. Dreptul Noe a blestemat pe urma$ii lui Ham din pricin c Ham $i b tuse joc de tat l s u, Noe; *i acest blestem se ntinde n chip v dit pn n ziua de ast zi asupra neamurilor negre, a hami#ilor. n #ara noastr s-a mplinit nu de mult un cumplit blestem de mam . O mam $i certa fiul dezm #at. Mniindu-se, fiul a njurat-o. Mama l-a mustrat $i pentru acest lucru. Atunci el a lovit-o pe mama sa cu b #ul. Mama a nceput s plng $i s se tnguiasc , $i n durerea sa a rostit acest blestem asupra fiului s u: Fiu ne-fiu ce-mi e$ti, cum am plns eu azi s plngi $i tu n ziua ta cea mai de bucurie! Dup o vreme, mama a murit, iar fiul a r mas nendreptat $i neiertat; ns blestemul mamei s-a mplinit, n ziua nun#ii fiului - n ziua lui cea mai de bucurie -, nunta$ii tr geau cu pu$ca. Un glonte r t cit a nimerit-o pe tn ra mireas , $i el a nceput s plng , ns moartea a pus sfr$it plngerii lui - $i vie#ii lui. Hristos a nt rit str vechea porunc privitoare la cinstirea p rin#ilor zicnd cu preacurata Sa gur : s$ cinste'ti pe tat$l 'i pe mama ta. Deci, nici s nu se gndeasc cineva c aceasta e porunc a lui Moise. Nu. Ea este a lui Hristos. Dar dac vreun p rinte p gn sau necredincios ar rosti blestem asupra fiului s u fiindc acesta e cre$tin, un astfel de blestem ar c dea pe capul p rintelui, nu pe al fiului, n cazul t u ns , tu e$ti cel vinovat, $i blestemul r mne asupr -#i. Ca atare, gr be$te-te $i roag 1 pe tat l t u, ct este viu, s ridice blestemul de peste tine $i s te binecuvnteze, ca s fii viu $i s ai via# lung pe p mnt. Domnul s -#i fie ntr-ajutor!

18

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Scrisoarea a 20-a

UNUI STUDENT CARE NTREAB' CINE SUNT CEI S'RACI CU DUHUL


Ferici#i cei s$raci cu duhul, fiindc$ a lor este mp$r$#ia Cerurilor, a zis Domnul Hristos. Pe tine te descump ne$te acest lucru. Descump nirea ta vine din faptul c ncurci debilitatea mintal a oamenilor slab dezvolta#i cu s r cia pe care o laud Hristos. S r cia duhovniceasc , altfel spus frngerea inimii, este o nsu$ire a celor mai bune min#i pe care le-a avut lumea. Este con$tiin#a nimicniciei proprii naintea m ririi lui Dumnezeu, con$tiin#a murd riei proprii naintea cur #iei lui Dumnezeu, con$tiin#a deplinei atrn ri proprii de nem rginita putere a Domnului. mp ratul David a gr it despre sine: eu vierme sunt, 'i nu om - iar mp ratul David nu era debil mintal, ci a fost o minte bogat $i genial . Fiul lui, prean#eleptul Solomon, a scris: n$d$jduie'te c$tre Domnul cu toat$ inima ta, 'i pe n#elegerea ta s$ nu te bizui. Asta nseamn a fi s rac cu duhul, $i anume a te ncredin#a ntreg lui Dumnezeu, iar n sine a nu crede. Fericit este cel care e n stare a m rturisi f r f # rnicie: Puterea mea este neputincioas , n#elegerea mea nevolnic , voin#a mea $ov ielnic - Doamne, ajut -mi! S rac cu duhul este sfntul care, precum apostolul Pavel, poate s spun : eu de nimic nu 'tiu, f$r$ numai de Hristos! S rac cu duhul e savantul care, precum Newton, recunoa$te c ne$tiin#a sa este nem rginit mai mare dect $tiin#a sa. S r cia cu duhul este antipodul des vr$it al trufiei $i laudei de sine. De prosteasca, foarte prosteasca trufie $i de pierz toarea laud de sine a vrut Hristos s ne p zeasc atunci cnd i-a l udat pe cei s raci cu duhul. Pace #ie $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 21-a

UNEI V'DUVE CARE SE MHNE*TE *I *I FACE GRIJI


Te mhne$ti pentru so#ul mort. #i faci griji pentru copii. Plngi zi $i noapte, n sufletul t u e tulburare $i ntuneric, naintea ochilor - cea# $i necunoscut. mb rb teaz -te. Nu te teme. Spune-#i: B rbatul meu era n primul rnd al lui Dumnezeu, $i apoi al meu; $i copiii mei sunt n primul rnd ai lui Dumnezeu, $i apoi ai mei. Dac gr dinarul iscusit smulge o floare, s $tii c a$a trebuia s fac . El $tie pricinile pentru care a f cut asta. Iar una dintre pricini este $i aceea ca florile din jur s prop $easc mai bine. Gndurile tale se vor n l#a de la p mntesc la ceresc. Sufletul #i se va lipi mai tare de Dumnezeu. Duhul #i va triumfa asupra trupului. Moartea nu-#i va mai fi nfrico$ toare. De$ert ciunea dinainte #i se va p rea vrednic de rs. Felul n care vedeai aceast lume - ca pe patria adev ratei $i trainicei fericiri - se va schimba. A$adar, c$tig duhovnicesc din mai multe p r#i. S $tii c Dumnezeu zide$te $i cnd d rm . Pentru copii s nu-#i faci griji. F doar ce st n puterea ta. n ce ntrece puterea ta, ncredin#eaz -i F c torului lor $i al t u. Scris este: arunc$ spre Domnul grijile tale, $i vei sim#i c este u$oar crucea ta. Au fost $i sunt multe cruci grele asupra mamelor r mase v duve, #i voi descrie una deosebit de grea. La nceputul R zboiului mondial, nem#ii l-au omort pe un cunoscut al meu naintea casei sale de lng Drina, la cas au pus foc, iar pe nevast au alungat-o de acolo, mpreun cu cei $ase copii mici. Au trecut de atunci 19

Episcop Nicolae Velimirovici doisprezece ani. ntr-o zi, pe nea$teptate, mi se arat n Skoplje un tn r func#ionar de la c ile ferate $i mi se prezint drept fiul acelui prieten al meu care pierise. M-am bucurat mult $i l-am ntrebat cu fric dac a mai r mas cineva n via# dintre ei $apte - la care el mi-a r spuns vesel: suntem vii $i s n to$i, slav lui Dumnezeu! Doi suntem slujba$i de stat, doi n comer#, sora mai mare m ritat , iar cea mai mic mpreun cu mama n B. Atunci a nceput s mi fac o descriere vie a chinurilor $i groz viilor ndurate. Mersul pe jos, de-a dreptul pribegie prin toat #ara, de la Drina la Bitolia. *i foamete, boal , frig, nchisoare, nop#i petrecute n g ri, prin birturi, pe lng drumuri. Pe lng asta, frica, necunoscutul, str in tatea, n cele din urm ns , biruin#a $i slava. A fost p strat chipul, $i n#elegerea, $i via#a, $i credin#a. Ce s #i-o mai lungesc? Eu cred c luptele $i biruin#ele acelei mame cu $ase orfani sunt mai sl vite $i mai frumoase ca ale lui Napoleon. *i #ie #i va ajuta Dumnezeu. Nu l uita, $i nu te va l sa. *i vei birui, $i vei avea parte de biruin# dulce n veacul veacului. Pace #ie $i binecuvntare Dumnezeiasc ! Scrisoarea a 22-a

PENSIONARULUI S. P., CARE INTERPRETEAZ' DUP' O METOD' PROPRIE R'ZBOIUL CHINO-JAPONEZ


Trebuie s recunosc: m-a uimit interpretarea dvs. la actualul r zboi dintre chinezi $i japonezi. Spune#i: A fost ab tut pericolul r zboiului de la Europa. R zboiul a fost mutat de cealalt parte a p mntului, acolo unde este noapte cnd la noi e ziu . *i dvs., jubilnd, prezice#i pace Europei. Oare pute#i gusta dulcea#a p cii atunci cnd auzi#i c e r zboi ntre oameni ntr-un col# al lumii, oricare ar fi acesta? Oare v priesc mncarea $i b utura, $i distrac#iile $i cinematograful, atunci cnd zbura#i cu gndul pe cmpiile Manciuriei $i privi#i oamenii degera#i, nsngera#i, fl mnzi, deveni#i fiare, ce sunt urma$ii aceluia$i str mo$ din care se trage poporul dvs. $i dvs. n$iv ? Asculta#i n fiecare sear ce v tr nc ne radioul n urechi, $i crede#i c a$a ve#i deveni mai n#elept! Cel mai important lucru pe care ar putea s vi-1 comunice n zilele noastre radioul ar fi gemetele miilor de r ni#i $i horc ielile miilor de muribunzi, precum $i tnguirea mamelor, v duvelor $i orfanilor din cele dou mari mp r #ii omene$ti. To#i ace$ti oameni sunt, ca $i dvs., suflete vii, nsetate de via# $i fericire. *i deasupra lor atrn acela$i soare ca $i deasupra dvs. *i pe ei i prive$te nl crimat ochiul lui Dumezeu, la fel ca $i pe noi. Nu este, deci, vreme de jubilare, ci de jale $i jale nu pentru un om sau doi, ci pentru popoare $i neamuri $i state. Cnd conduc torii europeni declar doliu na#ional pentru moartea nu $tiu c rui prin# de Bourbon sau de Savoia, cum pot uita s declare doliu pentru moartea silnic a mii de fiin#e omene$ti, care n ochii F c torului sunt prin#i? Dac popoarele Europei ar fi mai luminate, ele ar introduce doliu de stat $i na#ional pentru orice r zboi de pe orice parte a globului. Ar nchide cafenelele $i tripourile $i cinematografele, $i ar interzice toate distrac#iile neroade ntre fra#i $i vecini; totul din jale $i din comp timire. Cum s-ar bucura cerurile dac slavii ar face primii lucrul acesta! Poate c ve#i rde cu poft de ceea ce v scriu. *i Pilat ar fi rs. *tiu ns c Hristos nu ar fi rs. Iar n ce prive$te proorocia dvs. c Europei i e asigurat pacea prin faptul c focul r zboiului s-a ar tat departe de ea, s fi#i foarte prudent. Nu v ncrede#i n dvs., nici n proorocia dvs. Cnd p durea arde la un cap t, oare vntul nu poate s aduc o scnteie $i la cap tul cel lalt? Pace dvs. $i mil de la Dumnezeu! 20

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 23-a MILITARUL IOVI)A N. CARE POVESTE*TE DESPRE FELUL N CARE A AJUNS LA CREDIN)A LUI DUMNEZEU
mi scrii despre minunatul lucru care #i s-a ntmplat n r zboi. Cineva mp r#ea osta$ilor pe cmpul de lupt Noul Testament. C r#i mici, bine legate. Ai luat $i tu. *i ai remarcat cu ironie: Aici au c utare o#elul $i plumbul, nu c r#ile; $i dac o#elul nu ne mntuie$te, cartea chiar c nu ne va mntui! Asemenea remarc ai f cut - c ci pn n acea zi nu pusesei nici un temei pe credin#a lui Dumnezeu. O priveai ca pe o manta veche, pe care caravana omeneasc o trie dup sine de cnd lumea f r nici un folos. Ai primit, totu$i, c rticica $i ai b gat-o n buzunar, n stnga. Ce s-a ntmplat? Tu spui: O minune a lui Dumnezeu, $i eu subscriu. Chiar n acea zi s-a pornit o ncle$tare crncen , n jurul t u c deau r ni#ii. Dintr-o dat , $i tu cazi. Te-a lovit un glonte. Te-ai apucat cu mna de partea stng . Te a$teptai s curg sngele. Cnd te-ai dezbr cat, ai aflat glontele n c rticica aceea, chiar n dreptul inimii. Te-ai cutremurat tot, ca de friguri. Degetul lui Dumnezeu! Cartea sfnt #i-a sc pat via#a de o#el $i plumb. Tu soco#i acea zi drept na$terea ta duhovniceasc . Din acea zi, ai nceput s te temi de Dumnezeu $i s nve#i cu luare-aminte credin#a. *i totu$i, nu este o manta veche! *i nu o poart n zadar caravana omeneasc . Dumnezeu #i-a deschis ochii cu mila Sa. St scris: Dumnezeu pe drep#i iube'te 'i pe p$c$to'i miluie'te. Unii oameni $i-au pierdut n r zboi trupul, iar al#ii, sufletul. Primii au pierdut mai pu#in. Iar unii $i-au dobndit sufletul. Ace$tia sunt adev ra#ii nving tori. Au fost unii care au plecat la r zboi ca ni$te lupi $i s-au ntors din r zboi ca ni$te miei. Cunosc destui dintr-ace$tia. Sunt cei care, ca $i tine, au sim#it printr-o ntmplare minunat c Nev zutul Dumnezeu p $e$te lng ei. Precum a zis Psalmistul: mai-nainte am v$zut pe Domnul naintea mea pururea, c$ de-a dreapta mea este, ca s$ nu m$ clatin. Cite$ti Psaltirea? *i dac tu, fiind pe atunci necredincios, ai sim#it cum p trunde Cel Preanalt n via#a omeneasc , cu ct mai mult acum, cnd e$ti credincios $i evlavios? Pace #ie $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 24-a

UNEI FAMILII EVLAVIOASE, CARE NTREAB' CUM A NVIAT HRISTOS


Oare nu este ndeajuns a $ti c Hristos a nviat? La ce bun s se chinuie cineva cu ntrebarea: Cum a nviat? ntrebarea voastr vine, ns , din dragoste $i entuziasm, iar nu, nicidecum, din ndoial ; ca atare, mi este drag $i aceast ntrebare a voastr , dragii mei. A$a cum soarele r sare n Asia dintr-o dat , $i ziua ia locul nop#ii. A$a cum ap sa#i ntrerup torul electric ntr-o camer cufundat n ntuneric, $i dintr-o dat s-a f cut lumin , ntr-un chip asem n tor a fost $i nvierea Domnului din moarte la via# . Pe t cute $i ntr-o clip . Sau tot mai ntreba#i plini de curiozitate: Cum? Cred c a$a cum la nceputul facerii lumii s-a ar tat lumina n ntunericul de ob$te. Oamenii gro$i la minte gndesc: Cum o fi fost fabrica aceea grozav care a f cut lumin n lume? *i ce ma$ini or fi fost n fabrica aia? *i cte milioane de cai-putere $i elefan#i-putere au trebuit pentru a pune n mi$care ma$inile 21

Episcop Nicolae Velimirovici acelea? Nici o fabric , nici o ma$in , nici un fel de puteri, nici milioane de ani; n general, nici o sfor#are, ci numai un cuvnt puternic, $i lumina s-a ar tat $i a umplut ntreaga lume. i a zis Dumnezeu: S$ fie lumin$; 'i a fost lumin$. Nici nu a fost spus un cuvnt care s se aud , ci a fost doar gndit: fiindc gndul lui Dumnezeu $i cuvntul Lui sunt totuna. *i a gndit Dumnezeu: S$ fie lumin$; $i a fost lumina. Deci, pe t cute $i ntr-o clip . A$a a fost $i nvierea lui Hristos. A$a s-a ar tat aceast nou lumin , care a f cut s str luceasc oamenilor cu judecat lumina duhovniceasc . A$a cum acea lumin cosmic universal a descoperit tuturor ochilor lumea aceasta, fizic , $i lumina nvierii Domnului a descoperit oamenilor cu judecat lumea cealalt , duhovniceasc , s la$ul duhurilor nemuritoare. Ca atare, aceast lumin nu este ctu$i de pu#in mai mic dect cea dinti. Att una, ct $i cealalt s-au ar tat pe t cute $i ntr-o clip , dup atotputernica voie a F c torului, dup atot-n#eleptul Lui plan, dup negr ita Lui mil $i dragoste. A#i auzit c oamenii d rui#i fac lucruri mari $i geniale cu o u$urin# $i repeziciune minunat . Cu att mai mult D t torul tuturor darurilor, F c torul tuturor geniilor! Oare nu a#i citit cu ce u$urin# $i repeziciune a nviat Domnul pe fiica lui Iair $i pe fiul v duvei din Nain? *i pe Laz r n Betania? A zis un cuvnt - $i s-a f cut! Fiindc la Dumnezeu are putere tot ce spune, chiar $i ce gnde$te. A$a S-a nviat Hristos $i pe Sine. Ba nc mai u$or $i mai repede. *i f r cuvinte. Iar acum v rog, dragi copii, de vreme ce $ti#i c Domnul a nviat, ndeletnici#i-v mai mult cu ntrebarea cum ve#i face $i voi s merita#i nvierea. Ca El s v nvie $i pe voi. Fiindc El S-a nviat pe Sine pentru voi, ca s dea ncredin#are c $i voi o s nvia#i prin El $i s fi#i asemenea Lui n slav $i frumuse#e ve$nic . nchina#i-v , a$adar, Domnului nviat, $i cnta#i-I cntarea de diminea# :
nvierea Ta, Hristoase Mntuitorule, ngerii o laud n ceruri, *i pe noi pe p mnt ne nvrednice$te Cu inim curat s Te sl vim!

Scrisoarea a 25-a

UNUI VETERAN RUS CARE *I PLNGE PATRIA R'STIGNIT'


Alin -te, fr #ioare drag . Hristos a nviat! *i noi plngem mpreun cu tine; alin -te. Pentru sfnta lui Hristos Rusie plngem $i noi, to#i ortodoc$ii, n primul rnd slavii ortodoc$i, ns nu numai slavii. *i to#i ceilal#i ortodoc$i. Acum doi ani, se aflau nchin tori srbi la liturghia pascal din Nazaret. Preotul, un arab, a slujit, dup care a $i vorbit. A vorbit despre nvierea Domnului $i despre p timirea poporului rus. Au plns arabii, au plns $i srbii. V rsnd lacrimi, n cele din urm preotul a tras aer n piept $i a strigat: Dar noi, arabii, credem cu t rie c vom fi martorii unei noi nvieri a lui Hristos prin Rusia! S-a nf #i$at privirilor o priveli$te minunat , ntreg poporul striga plngnd: Amin! Amin! Amin!, b tnd din mini $i din picioare. Alin -te, fr #ioare drag . Hristos a nviat! Nu ntreba de ce Dumnezeu chinuie Rusia. St scris: pe cine iube'te Dumnezeu, l 'i pedepse'te, 'i-l bate. Chiar a$a scrie, c Milostivul Dumnezeu pe cine iube$te bate. l bate n mp r #ia p mnteasc pentru a-l prosl vi mai tare n cea cereasc , l bate ca s nu se lipeasc de putregaiul p mntesc, de idolii lume$ti, de idolii am gitori ai puterii $i iscusin#ei $i bog #iei omene$ti, de umbre trec toare $i ispite morbide. F r b t i mari, Ortodoxia nu ar fi reu$it s duc adev rul lui Dumnezeu prin attea gropi $i bezne de veacuri $i veacuri, $i nu ar fi reu$it s str bat o curs cu obstacole att de 22

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi lung , p strnd adev rul $i sfin#enia $i cur #ia. F r p timiri, Ortodoxia nu ar fi d inuit nici o sut de ani n cur #ia sa. n 19 veacuri, ea n-a avut nici un veac ntreg de pace $i libertate, f r prigoan , f r b taie, f r robie, foc, spaim $i groaz . Acest lucru nu l n#eleg celelalte credin#e. Acest lucru nu l pricep ereticii. Nici unul dintre popoarele ce au ales mp r #ia p mnteasc drept ideal de fericire nu n#elege $i nu pricepe ce se face ast zi cu Rusia ortodox . Acest lucru l n#eleg numai clarv z torii, care v d mp r #ia cea ve$nic $i f r moarte a lui Hristos ca pe o realitate, ns $i clarviziunea e fiic a suferin#ei. Alin -te, fr #ioare drag , alin -te cu nvierea lui Hristos. Nu crti mpotriva ateilor ce prigonesc poporul rus. Ei sau mongolii, totuna sunt. nchin tori la idoli $i unii, $i ceilal#i. Mongolii se nchin idolilor din materie, mpil torii de ast zi ai Rusiei se nchin idolului materiei. Ei se nchin materiei ca unui dumnezeu, industriei ca unui dumnezeu, statului ca unui dumnezeu. Ei se numesc pe sine atei (= oameni f r Dumnezeu), $i adev r gr iesc. *i dac s-ar numi pe sine nchin tori la idoli, tot adev r ar gr i. Tu ns , cnd vorbe$ti despre nefericirea ru$ilor, nu uita c mpil torii, nu mpila#ii sunt ast zi cele mai nefericite fiin#e de pe p mntul rusesc. S -#i par r u de ei; s nu i osnde$ti. C precum iarba se vor usca. Unul dup altul $i vor ie$i din min#i $i de la putere. Slugi ale lui Dumnezeu sunt, chiar dac nu v d asta. Toat apa o dau tot la moara lui Hristos. Prin urletele lor mpotriva lui Hristos, ei lucreaz pentru Hristos. Nu le e dat acum s vad asta. Dar cnd vor trece ca ni$te umbre, atunci vor vedea. *i se vor tngui amar, fiindc nu vor avea s primeasc nimic mai mult dect blestem - fiindc plata lor le-a fost pl tit pe de-a-ntregul aici, pe p mnt, n chipul acestei puteri $i st pniri trec toare. Iar tu nu plnge, ci s te bucuri. S-a prguit recolt mare de suflete n Rusia. n aceste zile, poporul rus patimitor umple Raiul mai mult dect oricare alt popor cre$tin din lume. Bucur -te: Hristos a nviat!

Scrisoarea a 26-a

MODESTUL FUNC)IONAR T., CARE SE PLNGE DE PRIETENUL NGMFAT


mi scrii ce plin de amar #i-a fost nvierea din acest an. Ce s-a ntmplat? Prietenul t u cel mai apropiat a dobndit o pozi#ie nalt . De acest lucru te-ai bucurat la nceput. N-au trecut ns nici cteva s pt mni, c prietenul a nceput s se nstr ineze de tine. Nu #i r spunde la scrisori, e rece $i scurt n discu#ii, te las mult vreme s a$tep#i n fa#a cancelariei, iar n spatele t u vorbe$te despre tine cu dispre#. Nu po#i s -l recuno$ti. Ce s-a ntmplat cu acest om drag? Arabii ar spune: L-a nghi#it scaunul! Dac vrei, cite$te-i ceea ce #i voi scrie acum. Erau n Arabia doi prieteni, n fiecare sear ei $edeau lng vatr pe ni$te sc unele mici cu trei picioare $i st teau de vorb . S-a ntmplat ns ca unul dintre ei s ajung $eic. S-a mutat, a$adar, ntr-un palat de piatr $i a $ezut pe un scaun nalt din sidef. A venit $i vechiul lui prieten, plin de bucurie, bucuros nevoie mare, s l felicite - ns $eicul ngmfat nu l-a primit ndat , ci l-a l sat s a$tepte la poart mai multe zile. n cele din urm , porunci s fie adus. Prietenul cel umil intr , iar $eicul se ntinse cu $i mai mult trufie n scaunul din sidef. Prietenul pricepu dintr-o dat totul, $i ncepu dinadins s dea roat cu privirea ca $i cum nu l-ar fi v zut pe $eic. *eicul i t ie vorba mnios $i-l ntreb ce caut cu privirea. Pe tine te caut, omule, unde e$ti? - a r spuns prietenul. *i ad ug cu necaz: Ct vreme ai stat pe scaun mic, nu se vedea scaunul de om, iar acum uite c nu se vede omul de scaun! Cu adev rat, acela$i lucru s-a ntmplat $i cu prietenul t u. S-a pierdut omul n scaunul mare! ns acesta e un fenomen a$a de obi$nuit n lume, nct sup rarea ta pare caraghioas . Oamenii se #in mai greu sus dect jos. 23

Episcop Nicolae Velimirovici O, omule! O, pulbere! Pentru ce te ngmfi? Pentru care din dou nimicnicii: pentru cea din via# sau pentru cea din moarte? Despre un om de stat elin se poveste$te c avea obiceiul ca n fiecare diminea# s fac plec ciune n dou p r#i opuse, ntrebat cui se nchin n dou p r#i, el a r spuns: Dumnezeirii $i poporului - fiindc tot ce am este fie de la Dumnezeire, fie de la popor. O, omule! O, secund n timp $i milimetru n spa#iu! Pentru ce te ngmfi? Spus este despre tine n Sfnta Scriptur : tot cel trufa' cu inima urciune este naintea Domnului. *i nc : Dumnezeu st$ mpotriva celor mndri. *i, dac mai vrei, nc : trufia merge naintea pierz$rii. Prin trufia ta, ai declarat r zboi Celui Atotputernic $i Ve$nic. Atomul s-a r sculat mpotriva Celui Nem rginit. Secunda s-a r zvr tit mpotriva Celui F r de moarte, nfrngerea ta nu este, oare, limpede chiar $i pentru furnici? F r de veste va veni asupra ta pierzarea $i ru$inea. Drept aceea, ntoarce-te, poc ie$te-te, vino-#i n fire, dezmetice$te-te, nomene$te-te. Fii om! Aceasta e mai mult dect a fi mp rat. Fii om! Acesta e un lucru mai str lucit dect toate coroanele $i mai nsemnat dect toate scaunele. Aceasta e nv # tura pentru prietenul t u. Iar #ie s n tate $i pace de la Dumnezeu, $i nviere cu fericire.

Scrisoarea a 27-a

PRIETENILOR DINTR-UN SPITAL, CARE NTREAB': CINE MI D' M'RTURIE C' A NVIAT HRISTOS?
Mai nti de toate, mi d m rturie con$tiin#a mea. Apoi, ra#iunea $i voin#a. Con$tiin#a mi spune: P timirile cele att de mari ale lui Hristos pentru binele $i mntuirea oamenilor nu puteau fi r spl tite prin nimic altceva dect prin nviere $i slav nep mnteasc . P timirile negr ite ale Dreptului au fost ncununate cu negr it slav . Acest fapt mi d mul#umire $i pace. - Ra#iunea mi spune: F r str lucita biruin# a nvierii, ntreaga lucrare a Fiului lui Dumnezeu ar fi r mas n mormnt, ntreaga Lui misiune ar fi fost o nereu$it . Voin#a mi spune: nvierea lui Hristos m mntuie$te de $ov itoarea mpleticire ntre bine $i r u, $i m ndreapt n chip hot rtor pe calea binelui. *i, pe deasupra, mi lumineaz n aceast cale, $i mi d avnt $i putere. n afara acestor trei glasuri care mi m rturisesc din mine unul $i acela$i lucru, mai sunt aici $i martori de ncredere din afara mea: sunt aici sl vitele femei mironosi#e, sunt aici cei doisprezece mari apostoli, sunt aici $i ceilal#i cinci sute de martori - to#i care L-au v zut $i L-au auzit dup nviere, nu n vis, ci aievea, $i nu vreme de un minut, ci patruzeci de zile n cap. mi d m rturie $i acel nfl c rat Saul, cel mai mare prigonitor evreu al cre$tinilor; mi d m rturie c a v zut lumina Domnului nviat ziua n amiaza mare, $i c a auzit glasul Lui, $i c a ascultat porunca Lui. De aceast m rturie Pavel nu a vrut s se lepede nici dup 30 de ani, $i nici n ceasul mor#ii, cnd sabia lui Nero s-a cobort peste capul lui la Roma. mi d m rturie $i sfntul Procopie, comandant de o$ti roman, care plecase s -i nimiceasc pe cre$tinii din #inuturile r s ritene $i c ruia n cale i S-a ar tat pe nea$teptate Hristos viu $i l-a ntors la Sine. *i n loc ca Procopie s -i taie pe cre$tini, s-a dat pe sine de bun voie s fie t iat pentru Hristos. mi mai dau m rturie mii de mucenici ai lui Hristos n temni#e, pe e$afoduri, de-a lungul a veacuri $i veacuri, de la mucenicii Ierusalimului pn la mucenicii Balcanilor $i pn n zilele noastre, la cei mai noi mucenici, ai Moscovei. mi dau m rturie $i toate sufletele drepte $i bune, pe care le ntlnesc ades n via# $i care se bucur cnd aud de nvierea lui Hristos din mor#i. Acest lucru r spunde con$tiin#ei lor, le cutremur sufletul, le bucur inima. Primesc m rturie $i de la p c to$i $i de la urtorii lui Hristos. Prin nsu$i faptul c ei, 24

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi p c to$i $i plini de r utate fiind, t g duiesc nvierea lui Hristos, eu dobndesc ncredin#are c lucrurile stau tocmai dimpotriv . La orice judecat se cerceteaz purt rile martorului, $i dup aceasta se m soar ct pre#uie$te m rturia lui. Atunci cnd martorii trezvitori, cinsti#i $i sfin#i afirm : Noi $tim c Hristos a nviat, eu primesc bucuros m rturia lor ca adev rat ; iar cnd cei necura#i, nedrep#i $i ne-sfin#i t g duiesc nvierea lui Hristos, prin aceasta ei dau putere m rturiei celor dinti $i mai mult m ncredin#eaz de adev rul nvierii Domnului meu: fiindc ceea ce t g duiesc, din r utate t g duiesc, nu din cuno$tin# . mi mai dau m rturie numeroasele popoare $i semin#ii care prin credin#a n Hristos Cel nviat au nviat ele nsele din s lb ticie ntru cultur , din robie ntru libertate, din mocirla imoralit #ii $i ntunec rii min#ii ntru lumina fiilor lui Dumnezeu. *i nvierea poporului srb mi d m rturie despre nvierea lui Hristos. Pn $i cuvntul nsu$i de nviere mi d m rturie despre acela$i lucru: c ci f r nvierea lui Hristos nu ar fi existat nici cuvntul de nviere pe limba omeneasc . Cnd Pavel a rostit pentru prima dat acest cuvnt n Atena cea cultivat , atenienii au fost uimi#i $i tulbura#i. *i a$a, fiilor ai lui Dumnezeu, v heretisesc: cu adev rat, Hristos a nviat!

Scrisoarea a 28-a

UNEI ASOCIA)II DE FEMEI ORTODOXE, DESPRE CELE *APTE SPUSE ALE LUI HRISTOS DE PE CRUCE
A#i vrut s $ti#i n#elesul celor $apte spuse pe care Domnul le-a rostit de pe cruce. Dar nu sunt limpezi? Prima: P$rinte, iart$-le lor, c$ nu 'tiu ce fac. Prin aceste cuvinte, Domnul a ar tat n primul rnd mila Sa fa# de uciga$i, a c ror r utate nu L-a l sat nici n chinurile de pe cruce; iar n al doilea rnd a proclamat de pe vrful stncii Golgotei un adev r dovedit, dar niciodat b gat la cap - $i anume: c f c torii de rele nu $tiu niciodat ce fac. Omorndu-1 pe cel drept, ei se omoar n fapt pe sine, n vreme ce pe drept l prosl vesc. C lcnd legea lui Dumnezeu, ei nu v d piatra de moar ce se pogoar nev zut asupra lor ca s i macine. Batjocorindu-L pe Dumnezeu, ei nu v d cum $i preschimb propria fa# n bot de animal, mb ta#i de r u, ei niciodat nu $tiu ce fac. A doua: Adev$rat zic #ie: ast$zi vei fi cu Mine n Rai. Aceast spus a fost ndreptat c tre tlharul care s-a poc it pe cruce. Foarte mngietor cuvnt pentru p c to$ii care se poc iesc fie $i n ultima clip . Milostivirea lui Dumnezeu e negr it de mare. Domnul $i s vr$e$te misiunea $i pe cruce. Pn la ultima suflare, El mntuie$te pe cei care arat fie $i cea mai mic voin# de a se mntui. A treia: Femeie, iat$ fiul t$u. A$a i-a zis Domnul sfintei Sale Maici, care st tea sub crucea iubitului ei Fiu r stignit. Iar apostolului Ioan i-a zis: iat$ mama ta. Cuvintele acestea arat grija de fiu, pe care oricine o datoreaz p rin#ilor. Iat , Cel ce a dat porunca: s$ cinste'ti pe tat$l t$u si pe mama ta mpline$te El nsu$i porunca Sa pn n ultima clip . A patra: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai p$r$sit? Cuvintele acestea arat pe ct neputin# a firii omene$ti, pe atta clarviziune - fiindc omul este cel care p time$te. Aici, ns , sub suferin#a omeneasc se ascunde o tain . Iat , fie $i doar cuvintele acestea puteau zdrobi erezia ce avea s cutremure mai trziu Biserica $i care nv #a gre$it c Dumnezeirea a p timit pe cruce. ns Ve$nicul Fiu al lui Dumnezeu S-a ntrupat ca om tocmai pentru a putea ca om, cu trupul $i cu sufletul, n clipa rnduit s p timeasc pentru om $i s moar pentru om; c ci dac n Hristos a p timit Dumnezeirea, nseamn c Dumnezeirea a murit n El - iar acest lucru e de neconceput. Adnci#i-v ct mai mult n aceste mari $i nfrico$ toare cuvinte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai p$r$sit? A cincea: Mi-e sete. I se scursese sngele. De aici setea. Soarele care apunea i b tea n 25

Episcop Nicolae Velimirovici fa# , $i una peste alta cu celelalte chinuri l ardea cumplit. Fire$te c i era sete. Dar - o, Doamne! - oare chiar )i-e sete de ap sau e$ti, cumva, nsetat de dragoste? E$ti nsetat ca om sau ca Dumnezeu? Sau $i una $i alta? Iat , legionarul roman #i d buretele nmuiat n o#et. O singur pic tur de mil pe care ai sim#it-o de la oameni n trei ceasuri, ct ai fost atrnat pe cruce! Soldatul roman mic$oreaz p catul lui Pilat - p catul mp r #iei romane - fa# de Tine, fie $i cu o#et. De aceea, Tu vei strica mp r #ia Romei, ns n locul ei vei zidi o mp r #ie nou . A $asea: P$rinte, n minile Tale mi dau duhul. Fiul $i d duhul n minile Tat lui S u. Ca s se $tie c de la Tat l a venit, nu cu de la Sine putere, cum l nvinuiau evreii. Cuvintele acestea au fost rostite, ns , $i ca s aud $i s priceap budi$tii, pitagoreii, oculti$tii $i to#i acei filosofi care b smuiesc despre s l $luirea sufletelor celor mor#i n al#i oameni, sau n animale, sau n plante, sau n stele $i minerale. Lep da#i toate aceste fantezii $i privi#i ncotro se ndreapt duhul Dreptului mort: P$rinte, n minile Tale mi dau duhul. A $aptea: Svr'itu-s-a. Aceasta nu nseamn : S-a s vr$it via#a. Nu; ci nseamn : S-a s vr$it misiunea r scump r rii $i mntuirii neamului omenesc. S vr$itu-s-a, $i s-a pecetluit cu snge $i moarte pe p mnt, lucrarea cea dumnezeiasc a singurului Mesia adev rat al oamenilor. S vr$itu-s-a chinul, dar via#a de-abia apare. S vr$itu-s-a tragedia, ns nu drama. Urmeaz ultimul, m re#ul act: biruin#a asupra mor#ii, nvierea, slava!

Scrisoarea a 29-a

UNEI FETE *COLITE, DESPRE CELE CINCI R'NI ALE LUI IISUS
mi scrii c ai auzit de la femeile b trne un basm despre cele cinci r ni ale lui Iisus, $i ntrebi cum a luat na$tere acest basm. Vai, fiic , cite$te Noul Testament! Vai, srbilor, nu v face#i de ru$ine naintea cerului $i p mntului prin necunoa$terea credin#ei voastre! L sa#i deoparte toate celelalte nv # turi $i lecturi pn ce ve#i nv #a mai nti ceea ce e mai important $i mai mntuitor. Mai nti vine cunoa$terea credin#ei, $i dup aceea toate celelalte nv # turi. n Anglia toat lumea cite$te Sfnta Scriptur a lui Dumnezeu. *i oamenii de stat $i politicienii $i c rturarii $i muncitorii obi$nui#i $i dau osteneala ca ntotdeauna s $i s reze cuvintele, discursurile, articolele, c r#ile prin cuvinte din Sfnta Scriptur , s dea t rie $i podoab cuvintelor omene$ti prin cuvintele dumnezeie$ti, cum s-ar mpodobi ni$te coliere de sticl cu diamante. Iar cele cinci r ni ale lui Iisus nu sunt vorbe, ci o realitate nfrico$ toare. Ca atare, ele trebuie cunoscute chiar mai bine dect cuvintele. Dou r ni n mini, dou r ni n picioare, una n coast . Toate cinci r nile de la cuie negre, ca $i de la mai negrul nc p cat omenesc. Str punse minile, cu care binecuvnta. Str punse picioarele, cu care umbla $i c l uzea pe singura cale dreapt . Str puns pieptul, ce rev rsa din sine focul iubirii cere$ti n piepturile omene$ti r cite. Fiul lui Dumnezeu a ng duit s I se str pung cu fier minile pentru p catul multelor mini - al unei p duri de mini - care au ucis, au furat, au dat foc, au jefuit, au ntins curse, au f cut silnicii; $i s I se str pung picioarele pentru p catul multor picioare - al unei p duri de picioare - care au umblat spre r u, au r t cit nevinov #ia, au prigonit dreptatea, au png rit sfin#enia, au c lcat bun tatea; $i s I se str pung pieptul pentru multele inimi mpietrite - un munte de inimi - n care s-a n scut toat r utatea $i toat lipsa de Dumnezeu, $i gndurile hulitoare, $i poftele dobitoce$ti, $i n care de-a lungul tuturor veacurilor au fost f urite planurile de iad ale fratelui mpotriva fratelui, ale vecinului mpotriva vecinului, ale oamenilor mpotriva lui Dumnezeu. Str punse au fost minile lui Iisus - ca minile fiec ruia s se cur #easc de faptele p c toase. Str punse au fost picioarele lui Iisus - ca picioarele fiec ruia s se abat de la c ile 26

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi p c toase. Str puns a fost pieptul lui Iisus - ca inima fiec ruia s se cure#e de poftele $i de gndurile p c toase. Cnd cumplitul Cromwell, dictatorul Angliei, a nceput s ia m n stirilor averea $i s le nchid , pe p mntul Angliei a luat na$tere o procesiune zgomotoas , alc tuit din cteva sute de mii de fiin#e omene$ti, ca semn al nemul#umirii poporului, nainte erau purtate steaguri cu nscrisul: Cele cinci r!ni ale lui Iisus, $i se cntau cntece duhovnice$ti $i se slujeau slujbe Dumnezeie$ti pe cmpuri. Cumplitul dictator s-a nsp imntat foarte, $i s-a temut mai mult de acele steaguri dect de orice altceva, $i a murit n silnicia sa. Cele cinci r ni ale lui Iisus s te nve#e, fato, s -#i pirone$ti cele cinci sim#uri de Dumnezeul Cel Viu. Cele cinci r ni ale lui Iisus sunt cele cinci izvoare ale sngelui preacurat prin care a fost sp lat neamul omenesc, prin care a fost sfin#it p mntul. Prin aceste cinci izvoare a curs tot sngele Dreptului, pn la ultima pic tur . Domnul Cel f c tor de minuni, Care a $tiut a nmul#i pinea $i a hr ni cu cinci pini 5000 de fl mnzi, nmul#e$te nencetat acest preacurat snge al S u, $i prin el hr ne$te $i adap din mii de altare multe milioane de credincio$i. Aceasta este Sfnta mp rt $anie, fiic a lui Iisus. n Vinerea Mare lipe$te-te cu sufletul de Preasfnta N sc toare de Dumnezeu sub cruce, ca $i pe tine s te spele sngele de via# f c tor din cele cinci r ni ale lui Iisus. Ca sufletele cur #ite $i nviate s poat duminica, dimpreun cu Mironosi#ele, striga cu veselie: Hristos a nviat!

Scrisoarea a 30-a

DIN IERUSALIM, N VINEREA MARE


S-au ivit zorii zilei de pomenire a celei mai mari f r delegi pe care a v zut-o soarele pe p mnt. Zi de groaz $i de ru$ine pentru con$tiin#a omeneasc pn la sfr$itul vremurilor. Este obiceiul ca nchin torii s str bat n aceast zi cu picioarele $i cu gndurile Calea Durerii. Aceasta este calea pe care Domnul a mers sub cruce spre Golgota. Am plecat din Ghetsimani n sus. Am trecut pe la casa lui Ioachim $i a Anei, n sc torii N sc toarei. Ne-am gndit la Ea, Maica marii dureri. Ea a fost, oare, n acel cumplit alai? Nu. Vom vedea mai trziu. Palatul lui Pilat. Ca $i cum am privi la cenu$a unui vulcan stins - dar focul patimii $i putoarea nedrept #ii nc se simt. Aici a fost judecat $i osndit nv # torul Drept #ii. Aici a fost biciuit de cei f r de lege Omul Nevinov #iei. Nu a r mas pe El nici o f$ie de piele ntreag . Evreii s-au ostenit noaptea trecut ca s nu fie. *i solda#ii romani cu bicele lor nu au f cut dect s adnceasc acelea$i r ni n acela$i trup. Cei care studiaz dreptul roman $i legile romane ar trebui s vin n acest loc ca s se ngre#o$eze pentru totdeauna de aceast putreziciune lipsit de omenie. Locul n care Domnul a c zut sub cruce. Cum s nu cad ? Greu i-a fost s poarte $i t cerea de-a lungul ntregii nop#i pline de nvinuiri mincinoase, de clevetiri $i de martori mincino$i - cu att mai mult ntreaga putoare a scuip turilor n fa# $i a tot attor r ni pe cte lucruri bune le f cuse El oamenilor. O, Doamne, de ce nu am fost noi atunci aici ca s lu m crucea Ta, $i pe Tine s Te ridic m pe mini $i s Te purt m? A$a am gndit to#i, v rsnd lacrimi pe aceast Cale a Durerii, ce s-ar fi pref cut n Ru al Durerii dac toate lacrimile v rsate de cre$tini ar fi #$nit din el. Ferice de Simon Cirineanul, pe care judecata cea bun a lui Dumnezeu l-a adus aici n acea zi ca s ia crucea Domnului asupra sa $i s u$ureze chinurile Celui care S-a chinuit pentru to#i oamenii. n fa#a casei sfintei Veronica. De la fereastra casei sale, Veronica a v zut cumplitul alai. Fa#a desfigurat a lui Hristos a strnit comp timire n inima ei de fat - ea nu mai sem na 27

Episcop Nicolae Velimirovici a fa# omeneasc , ci mai degrab cu o bucat de pnz murd rit de amestecul sngelui cu scuipatul, sudoarea $i praful. I s-a f cut mil de El fetei; a alergat naintea Osnditului $i cu o maram curat i-a $ters fa#a. Mucenicul t cut nu a putut s -i spun mul#umesc, ns i-a r spl tit slujirea ntr-un alt chip: pe acea maram a r mas zugr vit chipul lui Hristos. Iat -ne acum n locul unde s-a ntlnit N sc toarea de Dumnezeu cu Fiul. C utndu-L ncolo $i ncoace, ea a ap rut dintr-o ulicioar $i deodat s-a aflat fa# n fa# cu El. De-abia La mai recunoscut. Oare ea a n scut ASTA? Aceast mare ran , de m rimea omului? Din aceast Ran s-a vindecat, ns , otr vitul neam omenesc. El nu i-a zis nimic. Ea nu I-a zis nimic. Dar sufletele lor s-au n#eles $i s-au salutat. Fiul meu, s-a tnguit sufletul mamei, prim vara mea dulce, cum a pierit frumuse#ea Ta! n fine, suntem aici. naintea stncii nsngerate, naintea Golgotei. Este vremea amiezei, ntocmai vremea cnd a fost n l#at pe cruce. B taia ciocanului strne$te ecouri n sufletele noastre. Aici am stat pn la ceasul al treilea al dup -amiezei, sufletele noastre la picioarele crucii Lui; ah, fie ca s le spele sngele Lui! La ceasul al treilea, El *i-a dat duhul. n ceasul acela, natura s-a r zvr tit mpotriva f r delegii omene$ti: p mntul s-a cutremurat, pietrele au cr pat, soarele $i-a acoperit cu maram cernit fa#a sa. Doar nvierea putea s r spl teasc atta p timire. Numai prin nvierea lui Hristos pot natura $i con$tiin#a noastr s se mpace.

Scrisoarea a 31-a

DIN IERUSALIM, N SMB'TA MARE


Iat -ne acum n Ierusalim, cel mai mare cmp de b t lie din istoria neamului omenesc. Acesta este Kosovopolje al omenirii. Multe b t lii s-au dat aici ntre o$tirile mp r #iei cerurilor $i o$tirile mp r #iei p mnte$ti. O$tirile mp r #iei cerurilor ntotdeauna au p rut mai slabe, $i ntotdeauna au p rut nfrnte nainte de biruin# . C petenia o$tirii mp r #iei cerurilor, Mntuitorul nostru Iisus Hristos, a dat b t lia cheie n acest loc, $i a c$tigat biruin#a cheie. Toate b t liile pe care le-au dat nainte de El luminoasele Lui o$tiri seam n cu b t lia Lui att prin chinuri, ct $i prin biruin#e. Sunt de-acum $ase zile de cnd tr im p timirile Domnului nostru. Am str b tut toate locurile chinurilor Lui, $i pe toate le-am udat cu lacrimile noastre. Sufletele noastre se simt chinuite pn la istovire. Trupe$te, ns , ne sim#im minunat de bine. Dormim pu#in, postim mult, st m cu ceasurile la slujbe, ntreaga zi, de pe colin pe colin , prin Sfnta Cetate. *i nimeni nu e obosit, nimeni nu e bolnav, nimeni nu se plnge! Sufletul ns e ap sat ca de o piatr de mormnt. Nimic n lume afar de nvierea Domnului nostru chinuit nu poate s ridice aceast piatr de mormnt $i s aduc nviere sufletelor noastre. De-abia a$tept m ca smb ta aceasta s plece de la noi $i s ne ntlnim cu duminica preasl vit . Unde sunt adventi$tii din Bacika s vin la Ierusalim $i s tr iasc aceste p timiri suflete$ti cte am tr it noi n aceste $ase zile? Atunci nu le-ar mai da prin minte s pr znuiasc smb ta n locul duminicii. Iat , smb ta nou nu ne-a adus nici o u$urare, n aceast zi doar nsum m toate p timirile Domnului nostru, adun m toate chinurile Lui. *i a$tept m duminica: u$urare, odihn $i izb vire. Ce s-a ntmplat azi cu Domnul? - ntreab func#ionarul Ilia. S-a pogort la iad ca s se arate pe Sine $i Evanghelia Sa $i celor ce au r posat mai nainte de venirea Lui, a$a nct s ia sub st pnirea Sa toate genera#iile omene$ti trecute, prezente $i viitoare, s le arate tuturor adev rul $i s -i mbie pe to#i cu mntuirea. Dar ce, adventi$tii pr znuiesc pogorrea lui Hristos la iad, nu nvierea Domnului? Ast zi am mers de cteva ori n biserica Mormntului Domnului. Am fi vrut s fim acolo necontenit - ca $i cum nev zutul nostru St pn ne cheam la Sine pe Golgota, ca prin 28

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi r nile Sale trupe$ti s vindece r nile noastre suflete$ti. Biserica aceasta se mai nume$te $i Biserica nvierii. S-ar putea numi f r mpiedicare $i Biserica nviat - fiindc ntr-adev r a nviat de cteva ori. mp ratul p gn Adrian a d rmat-o din temelie $i n locul acela a pus idoli de nebuni: pe Jupiter $i Venera, urciunile romane. Iulian Apostatul, $i Omar Arabul, $i Hosroe Persanul au pr dat-o $i au stricat-o pe rnd. Aceast biseric , ns , a nviat nencetat dup moartea ruin torilor ei, n nou $i mai mare slav $i frumuse#e. Oare aceasta nu e nviere? Oare n-a fost $i crucea lui Hristos ngropat sub p mnt $i a nviat? O, Mare Doamne Iisuse, Unule Nebiruite, Atotputernice! *i lucrurile legate de numele T u nvie, cu att mai mult oamenii $i popoarele. *i cu att mai mult Tu, Adev rule Ve$nic $i Via# Ve$nic !

Scrisoarea a 32-a

DESPRE SLUJBA DE NVIERE LA IERUSALIM


Am ajuns la cap tul a$tept rilor! Cnd b trnul patriarh a nceput s cnte: Hristos a nviat!, s-a luat piatra cea grea de pe sufletele noastre. Ne-am sim#it ca ni$te duhuri nep mnte$ti. Ca ni$te nvia#i! Dintr-o dat a r sunat strigarea zgomotoas a popoarelor $i neamurilor, asemenea unui sunet de ape multe, jos n jurul Mormntului, sus pe Golgota, prin galerii, ntre coloane, pe grinzile iconostasului, la ferestre. Oriunde era loc pentru un cap de om, se nghesuia un om. Prin aceast strigare, fra#ii no$tri din Asia $i Africa $i arat bucuria. Ceva neobi$nuit pentru europeni, ns a$a sunt oamenii din R s rit. Suferin# pn la extaz, $i bucurie pn la extaz, n S pt mna patimilor, ei plngeau n hohote la Mormntul Domnului, s rutau Mormntul, l mngiau cu fe#ele $i minile, se b teau n piept, boceau. Iar diminea#a, iat - zarv $i strig te de bucurie. Ca ni$te copii: sinceri $i nenfrna#i. Nu copiilor le-a f g duit Domnul mp r #ia cerurilor? Am auzit de la un copt despre europeni urm toarea vorb : *tiu s rd , dar nu $tiu s se bucure! Bucuria r s riteanului este f r rs, o bucurie duhovniceasc deosebit de nalt . S$ nvie Dumnezeu 'i s$ se risipeasc$ vr$jma'ii Lui, gr ie$te patriarhul. Hristos anesti, cnt grecii. Mormntul s-a pref cut n Rai, locul de chinuire, n palat al veseliei. )inem lumn ri n mini, dar sufletele ne sunt mai luminoase dect lumn rile. Hristos voskrese, cnt ru$ii. Minunat $i umilicios $i moale ca m tasea, cum numai ru$ii $tiu. ns n acest ceas $i n acest loc, $i cntarea cea mai urt sun frumos. Da, $i cea mai urt fa# este frumoas . Lumina $i bucuria nvierii prefac totul, schimb la fa# totul: $i glasurile, $i fe#ele, $i lucrurile. Totul este frumos n jurul nostru, totul este curat, totul este sfnt, totul este paradisiac. Hristos a nviat, cnt arabii, b tnd din picioare $i din palme. Lacrimile le curg pe obraz $i lumineaz de la miile de raze de la candelele $i lumn rile care sunt peste tot. Expresia ntrist rii este pus n slujba bucuriei. Ce mare este sufletul omenesc n sinceritatea sa! Nimic nu este mai mare, afar de Dumnezeu $i de ngerii lui Dumnezeu! Hristos a nviat, cnt srbii, cop#ii, armenii, bulgarii, abisinienii, negrii, pe rnd, fiecare n limba $i dup melodia sa. To#i, ns , cnt frumos. V spun: to#i oamenii din jurul nostru arat frumo$i $i buni. *i fiii negri, $i fiicele negre ale Africii - to#i arat frumo$i $i buni ca ni$te ngeri. Aceasta este o minune pe care numai Hristos Cel nviat poate s o fac . Acesta $i este singurul temei adev rat al fr #iet #ii ntre oameni: a-i vedea frumo$i $i buni pe to#i oamenii. Dup ce s-a cntat troparul nvierii pe toate limbile, s-a pus n mi$care procesiunea n jurul mormntului Domnului. Asiaticii sub fesuri $i africanii sub cealmale cntau un cntec de-al lor, b tnd tactul cu palmele: 29

Episcop Nicolae Velimirovici Singura credin# dreapt E credin#a ortodox ! Dup aceea, canonul $i liturghia - ns toate citirile $i cnt rile sunt acoperite de o singur cntare biruitoare: Hristos a nviat din mor#i! n zorii zilei de nviere, slujba s-a terminat n biseric , ns a continuat n sufletele noastre. Am nceput s vedem totul n lumina slavei nvierii lui Hristos, $i totul ne-a p rut altfel dect diminea#a - totul mai frumos, mai ra#ional, mai sl vit. Numai n aceast lumin a nvierii cap t sens via#a. La amiaz s-a slujit Antipasha: o m rea# procesiune prin Sfnta Cetate, $i citirea Evangheliei n multe limbi. Dup aceea, am privit cum danseaz arabii cu s biile $i cum l poart pe patriarh pe bra#e. Unii dintre noi au vrut s se pogoare la biserica rus a sfintei Magdalena din Ghetsimani. De altfel am $i fost pofti#i de prietenoasele surori rusoaice. Am mers, a$adar, din nou pe Calea Durerii. Dar iat , totul este acum altfel - mai frumos, mai luminos! Este mai u$or pentru suflet. Biruin#a a nghi#it moartea $i, mpreun cu ea, $i chinurile $i p timirile. Nimic nu se vede de lumina str lucitoare a nvierii. Adev rat, adev rat a nviat Hristos!

Scrisoarea a 33-a

PROFESORULUI M.M., CARE NU *I S'RB'TORE*TE SLAVA7 DIN PRICINA DOLIULUI


Am primit scrisoarea ta. mi confirmi prin ea anun#ul trimis la ziare c nu #i vei s rb tori slava din pricina doliului din cas . #i mp rt $esc doliul din toat inima, $i iar $i zic: Dumnezeu s -l ierte pe bunul t u fiu. Tu r mi $i n continuare cu aceast jale, n vreme ce pe mine m-ai mpov rat cu dou noi: una, c nu s rb tore$ti slava; doi, c anun#i n ziare lucrul acesta. Cincizeci de mii de oameni vor citi: cutare $i cutare profesor srb nu $i va pr znui slava. Oare nu va fi pentru mul#i spre sminteal lucrul acesta? M car s -l fi trecut sub t cere, ori s -l fi anun#at numai prietenilor ce te-ar fi vizitat cu prilejul slavei. De ce ntreaga lume ortodox trebuie s se poticneasc de piatra nes vr$irii de c tre tine a unei datorii religiosmorale? Oare nu vezi c sfntul Gheorghe al t u te-a pedepsit? El te-a ndemnat s veste$ti ntregii lumi p catul fa# de el - fiindc orice p cat vrea s se arate. Dar, mai nti de toate, pentru ce nu s rb tore$ti? Din pricina doliului! Str mo$ii no$tri ne d deau altfel de exemplu. )arul Laz r $i-a pr znuit ziua de nume n ajunul nfrngerii de la Kosovo. Voievodul8 Todor $i-a pr znuit al s u sfnt Gheorghe n temni# , ntre nchi$i. So#ia lui era n jale crunt , $i totu$i a s rb torit $i a primit oaspe#i. Un astfel de exemplu ne d $i n vremea de acum poporul nostru, n timpul r zboiului mondial, osta$ii srbi $i s rb toreau slava prin tran$ee pline cu ap $i cadavre. Ceea ce #i voi istorisi seam n a poveste, dar este adev rul curat: n ziua numelui s u de botez, un osta$ a aprins n tran$ee o lumnare $i a lipit-o de fruntea unui prieten mort de lng el. Pe pieptul acestuia a pus pine $i vin iar el, cu capul gol, a continuat s trag , dup ordin. Ce nseamn toate astea? - l ntreab comandantul. Este slava mea, domnule!... $i am zis s fie totodat $i poman pentru cons teanul meu; iat , el mi #ine loc de mas n mocirla asta. Lumnare, pine, vin $i capul gol! n#elegi? Patru simboluri: lumina credin#ei,
Slava este o minunat tradi#ie cre$tin srbeasc de s rb torire a sfntului ocrotitor al familiei. Pe lng aceast slava de familie, mai exist krsna slava, care este s rb torirea zilei de nume, precum $i slava bisericii, echivalent cu praznicul nostru de hram. 8 La popoarele slave, titlu de conduc tor militar.
7

30

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi atrnarea de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu $i rug ciunea c tre Dumnezeu. Tocmai acesta este esen#ialul n prosl virea slavelor, a sfin#ilor lui Dumnezeu, a fiilor lui Dumnezeu. Oare tu nu e$ti n stare s ar #i aceste patru lucruri n ziua slavei tale? Sau crezi c locuin#a ta, din care cu cteva s pt mni n urm a fost scos un mort, este loca$ de ntristare n mai mare m sur dect o tran$ee plin de mul#i mor#i cu sngele nc nenchegat? Este cu totul ilogic s nu s rb tore$ti slava lundu-#i drept scuz doliul. Tocmai cnd e jale $i chin trebuie s pr znuie$ti slava $i s cazi la sfin#ii lui Dumnezeu cu mai mare osrdie. Atunci $i sfin#ii, adic Dumnezeu prin sfin#i, ajut mai mult $i mai degrab . Iar atunci cnd toate ne sunt la locul lor $i dup voia noastr , se simte mai pu#in ajutor de la slav$ - fiindc avem deja ceea ce vrem. Eu cred f r umbr de ndoial c sfntul Gheorghe s-a ar tat voievodului Todor n nchisoare $i l-a scos de acolo. Sunt multe, multe pilde care arat c mai repede s-au mntuit din necaz cei care n necaz au sl vit pe Dumnezeu $i pe sfin#ii Lui. *i Sfnta Scriptur afirm lucrul acesta. S cite$ti cum au sl vit pe Dumnezeu apostolii Pavel $i Sila cnd erau nl n#ui#i n temni# , $i cum n ceasul acela p mntul s-a cutremurat, temni#a sa deschis $i lan#urile au c zut de la picioarele celor ntemni#a#i (Fapte 16, 25). Cred c refuzul de a s rb tori slava vine dintr-o confuzie. Nu $i s rb toresc slava numai cei care v d n ea, la fel ca $i n nunt , doar un prilej de veselie. Tu, ns , ca om nv #at, trebuie s $tii $i s i nve#i $i pe al#ii: dac n doliu nu se fac nun#i, slava se s rb tore$te $i n doliu. Cu att mai mult n doliu. Pace #ie $i mngiere de la Domnul!

Scrisoarea a 34-a

C'PITANULUI PETAR I., CARE NTREAB' CE DATOREAZ' SRBII LUI HRISTOS


Buna e ntrebarea ta. Englezii se ocup deseori cu problema: Ce-I datoreaz englezii lui Hristos? *i r spund printr-o lung list de lucruri bune primite de la Hristos. Acum tu ntrebi cu privire la poporul t u: Ce-I datoreaz srbii lui Hristos? Adev r zic #ie: mai mult dect englezii. Fiindc englezii datoreaz cte ceva $i vechii Rome, pe cnd srbii pentru tot $i toate sunt datori numai $i numai lui Hristos. nti de toate, srbii i datoreaz lui Hristos pe cei mai mari oameni ai lor. Numai b rba#ii sfin#i $i femeile sfinte s-au ridicat la srbi la o m rime care se vede din vremuri $i genera#ii ndep rtate. Iar sfin#enia este de la Hristos Domnul, de la sfnta Lui credin# . Dac s-ar spune c srbii i datoreaz lui Hristos numai pe sfntul Sava, cneazul $i crmuitorul duhovnicesc al vie#ii poporului srb pn n ziua de ast zi, $i aceast datorie ar fi de nepl tit. Iar Sfntul Sava nu e o stea nsingurat , luminat de Soarele Hristos - n jurul lui Sava st un ntreg roi de stele str lucitoare, sfin#ii str lucitori ai srbilor. Mai datoreaz srbii lui Hristos principiile de temelie ale vie#ii $i purt rii lor. i datoreaz credin#a ntr-Unul Dumnezeu Cel Viu, n judecata lui Dumnezeu, n Pronie, n dreptatea $i milostivirea Dumnezeiasc , n via#a cea f r de moarte din ceruri, i datoreaz lui Hristos $i n#elegerea naturii nu prin natur , ci prin Dumnezeu; $i n#elegerea destinului oamenilor $i popoarelor nu prin cauzele materiale, ci prin cele morale $i duhovnice$ti, ntr-un cuvnt: tot adev rul despre aceast lume $i cealalt l datoreaz srbii lui Hristos. Iar n privin#a purt rii, datoreaz totul nv # turii lui Hristos. Cinstea, cump tarea, cur #ia, iubirea de fra#i, smerenia, milostivirea, iubirea de pace, iubirea de munc , limpezimea duhului, vitejia n ap rarea drept #ii, jertfelnicia $i toate celelalte virtu#i nalte ale sufletului - totul le-a venit srbilor de la credin#a lui Hristos. Mai datoreaz srbii lui Hristos bunele $i frumoasele lor obiceiuri. Toate aceste obiceiuri sunt n esen# $i prin simbolistica lor evanghelice - fiindc aceste obiceiuri nu sunt 31

Episcop Nicolae Velimirovici doar o podoab a vie#ii, ci prima $i cea mai nsemnat rnduial moral , care p ze$te via#a poporului srb de descompunere, haos $i putrezire. Mai datoreaz srbii lui Hristos insuflarea expresiilor artistice ale sufletului lor $i idealurilor lor n cntece, proverbe, pove$ti, n crea#iile min#ii lor $i minilor lor. Mai datoreaz srbii lui Hristos epopeea primei lor mp r #ii, $i epopeea robiei, $i epopeea eliber rii adic datoreaz statele lor dinti $i de mai apoi, n#elepciunea n f urirea statului, r bdarea eroic $i n dejdea vizionar n vremea robiei, precum $i drzenia $i jertfelnicia eroic n vremea eliber rii. Le-am n$irat pe toate? Nici pe departe - ci doar am nceput lista datoriilor srbe$ti fa# de Hristos. Eu cred ns c #i-am dat un indiciu dup care vei putea $i singur s socote$ti toate datoriile poporului t u fa# de Mntuitorul Hristos. *i cnd vei reu$i s socote$ti toate datoriile srbe$ti fa# de Hristos, ntoarce pe cealalt fa# lista $i socote$te toate cerin#ele lui Hristos fa# de srbi. Cuget $i ntreab -te: Ce cere Hristos de la srbi? Pace $i bucurie #ie de la Domnul!

Scrisoarea a 35-a

)'RANULUI STANOI I., CARE SE PLNGE C' N'V'LE*TE ASUPRA LUI DUHUL FRICII
Duh r u e cel ce n v le$te asupra ta. Unul dintre numeroasele duhuri rele care lucreaz spre pierzania oamenilor. mi scrii c atunci cnd n v le$te asupra ta duhul fricii #i se pare c toat lumea te urm re$te, c to#i oamenii #i-s du$mani, c $i Dumnezeu te ur $te. I-ai ntrebat pe cunoscu#i, $i ei #i-au zis: Este un fel de nebunie. Nebunie $i este; bine #i-au zis. *i Biserica #i va spune acela$i lucru - numai c Biserica #i va spune mai mult, potrivit experien#ei $i cunoa$terii sale. Ea #i va spune $i de la cine, $i pentru ce #i-a venit aceast nebunie. De la duhul r u, $i pentru oarecare p cat al t u. Biserica #i va prescrie $i medicamentul: m rturise$te-#i $i poc ie$te-#i p catul, $i duhul r u se va dep rta de la tine. Niciodat nu s-ar dep rta de voia sa, dar Dumnezeu l va nl tura, de la tine. *tii cum a izgonit Atotputernicul Hristos duhurile din oameni. Cum a avut deplin st pnire asupra lor. Cum duhurile rele I se supuneau necondi#ionat. St pnirea lui Dumnezeu asupra duhurilor rele nu prive$te, ns , doar izgonirea duhurilor rele din oameni, ci $i ng duirea acestor cini nev zu#i asupra sufletului. De aceea duhul r u $i este numit al lui Dumnezeu n Sfnta Scriptur . Nu citim, oare, n Vechiul Testament: i a c$zut duh r$u de la Dumnezeu asupra lui Saul (l Regi 18, 10)? El nu este numit a lui Dumnezeu fiindc e nrudit cu Dumnezeu ori fiindc iese de la Dumnezeu departe de asta -, ci fiindc e legat sub st pnirea lui Dumnezeu. Cite$te primul capitol al c r#ii despre Iov, $i te vei ncredin#a c duhul r u nu poate n v li asupra omului dac nu-i ng duie Dumnezeu. De vreme ce $tii asta, dezn dejdea s se dep rteze de la tine. Dumnezeu e $i Atotputernic, $i Atotmilostiv. El poate $i vrea s izgoneasc de la tine duhul cel r u al fricii care te chinuie groaznic cteodat . Numai s recuno$ti puterea $i milostivirea lui Dumnezeu. *i atunci, m rturise$te-#i p catul, poc ie$te-te $i roag -te cu osrdie Preanaltului Dumnezeu. Spune n rug ciune: Dumnezeul duhurilor $i a tot trupul, Atotputernice $i Atot-milostive, iart -m pe mine, p c tosul, miluie$te-m $i m mntuie$te pentru chinurile de pe cruce ale Fiului T u $i Mntuitorului nostru Iisus Hristos! *i nu te ndoi ctu$i de pu#in. Dumnezeu Se va milostivi $i va alunga de la tine sperietoarea neputincioas . Dumnezeu s -#i fie ntr-ajutor!

32

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Scrisoarea a 36-a

TEOLOGULUI B.R. CARE NTREAB' CUM TREBUIE N)ELESE CUVINTELE: EU SUNT N TAT)L I TAT)L N MINE
De ce ispite$ti naltele taine cere$ti, pe care nici heruvimii nu le pricep deplin? Trebuie doar s crezi c a$a este - Domnul a zis a$a -, $i credin#a #i va aduce r splat : fiindc binele ve$nic, via#a $i mp r #irea f r de moarte, nu sunt f g duite cunoa$terii, ci credin#ei. Dumnezeu a dat omului putin# n destul pentru a crede, ns nendestul toare spre a putea cunoa$te. Nu a recunoscut lucrul acesta $i filosoful Kant, criticul ra#iunii omene$ti? Rostindu-*i ultimele cuvinte, Hristos le-a adresat credin#ei, nu cunoa$terii. I-a spus apostolului Filip: au nu crezi c$ Eu sunt n Tat$l si Tat$l este n Mine? Vezi cum descoper taina credin#ei, nu a cunoa$terii? Nu spune: au nu $tii c$ Eu sunt n Tat$l 'i Tat$l este n Mine? La urma urmei, ajut -te pu#in $i de compara#ii. Nu este orice fiu n tat l s u nainte de a se na$te, $i orice tat n fiu dup ce s-a n scut acesta? Nu este focul n flac r $i flac ra n foc? Nu este dorin#a nobil n gndul nalt, $i gndul nalt n dorin#a nobil ? Noi ne mpiedic m mereu de trup cnd ne gndim la lucrurile duhovnice$ti. Cine biruie aceast piedic se apropie de n#elegerea realit #ilor duhovnice$ti. Oare poate iubi cineva pe p mnt mai mult dect mama pe fiul ei unul n scut $i fiul unul n scut pe mama sa? Gnde$te-te la sufletele lor - numai la suflete. Sufletul mamei e plin n ntregime de fiu, $i sufletul fiului de mam . Mai ales atunci cnd sunt departe unul de cel lalt. Mama este n chip real cu sufletul n fiu $i fiul este n chip real cu sufletul s u n mam , $i asta precum n minte, a$a $i n inim . *i fiecare om care ne iube$te ne poart n minte $i n inim , $i cel pe care l iubim tr ie$te n noi. Arznd de dragoste dumnezeiasc fa# de Hristos, Pavel a zis: nu mai tr$iesc eu, ci Hristos tr$ie'te n mine. n Cre$tinism, dragostea este metoda de cunoa$tere. A$adar, dac vrei s cuno$ti tainele cere$ti, s l iube$ti pe Dumnezeu din toat inima ta $i din tot sufletul t u $i din tot cugetul t u. *i Dumnezeu Se va s l $lui n tine, $i astfel vei fi n Dumnezeu $i Dumnezeu n tine. *i vei sim#i ca adev rate unele lucruri care stau mai presus de toate orizonturile cunoa$terii $i ra#iunii omene$ti. Dragostea cereasc s te lumineze!

Scrisoarea a 37-a

UNEI SURORI PE CARE O MHNE*TE DEZM')UL FRATELUI


Pricep mhnirea ta. Ca sor mai mare, i-ai fost, dup moartea mamei, ca o alt mam . Te-ai chinuit s -l #ii n $coal . Din pricina lui ai ntrziat cu m riti$ul, $i n cele din urm te-ai hot rt s nu te m ri#i. )i-ai s r cit via#a ca s-o mbog #e$ti pe-a lui. Mai nainte te asculta $i te iubea, n ultimii doi ani ns , el s-a schimbat cu totul. Mai nti s-a declarat necredincios, $i a nceput s -$i bat joc de evlavia ta, de rug ciunea ta, de Biseric , de icoane. Dup aceea $tiu $i f r s -mi spui - s-a dedat vie#ii dezm #ate. Urmarea inevitabil a necredin#ei! E mnios, mohort, dezordonat, lene$, obraznic. Cere ceea ce nu po#i s i dai. Face datorii n stnga $i n dreapta. Turbeaz cnd l pov #uie$ti. Te-ar omor! Nici o asem nare cu omul de mai nainte. Parc ar fi intrat un duh r u n el. Sor nec jit ! P i chiar $i este un duh r u n el. Un fel de nebunie ce l apuc negre$it pe apostat - fiindc nu poate omul s i ntoarc spatele lui Dumnezeu f r s se pr v leasc n 33

Episcop Nicolae Velimirovici bezn deas . Nu poate s se lepede de Dumnezeu $i s nu nnebuneasc . Exemplele din trecut $i din prezent sunt ct frunz $i iarb . Hai s -#i povestesc cele ntmplate unei mame care $i-a mntuit fiul asem n tor cu fratele t u. Dup ce toate sfaturile mamei se duseser ca apa trecut prin sit , mama dintr-o dat a t cut. Nu i-a mai zis fiului nimic. *i a nceput s se roage lui Dumnezeu ca Dumnezeu s -i trimit fiului o boal . Vei spune: Aspr mam ! Ascult ns pn la sfr$it. Chiar mama aceea mi-a povestit. Am v zut singur , zice, c nimeni de sub cer nu-l poate mntui, afar numai de Dumnezeu, $i asta prin ceva suferin#e. De asta m-am $i rugat ca Dumnezeu s -i trimit vreo suferin# grea. *i mult vreme m-am rugat a$a. *i, ntr-adev r, fiul s-a mboln vit. A z cut la pat trei luni. Eu i-am slujit. *i m rugam lui Dumnezeu n fa#a lui. El credea c m rog pentru nzdr venirea lui trupeasc . De fapt, eu m rugam s i se ns n to$easc sufletul. Mai bine chiar mort cu trupul dect mort cu sufletul. El a b gat de seam slujirea, dragostea $i rug ciunea mea. *i, pu#in cte pu#in, s-a nmuiat la inim . Cnd doctorii ridicau deja din umeri $i el ajunsese ca o umbr , ntr-o zi a nceput s plng $i a rostit n $oapt : M mic dulce, roag -te lui Dumnezeu ca s nu mor! La care eu: S promi#i, fiule, c #i vei aduce aminte totdeauna de Dumnezeu $i i vei fi recunosc tor, $i c #i vei ndrepta purtarea. Promit, m mic , promit. Promit! - a $optit el n agonie. Eu am sim#it cumva c n-o s moar . *i, slav Domnului, s-a f cut s n tos. Acum e s n tos cu trupul $i cu sufletul. Moale ca ceara, evlavios ca un nger, cu rnduial $i ascult tor ca soarele. *i tu, soro, trebuie s ncetezi a-i mai da sfaturi fratelui. Taci $i nu-l mai nt rta. El e ca n delir. Mai bine s ncepi a te ruga lui Dumnezeu pentru el, zicnd: Doamne, Bunule, Tu e$ti bogat n mijloace $i c i. Pe ce cale $i prin ce mijloc $tii, vindec sufletul fratelui meu, fie $i boal , $i suferin# grea. Te rog. Pe deasupra, s -#i mai alegi nc o zi din s pt mn n care s poste$ti pentru el. *i f milostenie n numele lui. Iar Dumnezeu, la vremea Sa $i prin mijlocul S u, i va d rui duh bun. *i #i-1 va da n mini s n tos $i n toate min#ile, turnnd n inima ta acele spuse evanghelice: acest frate al t$u mort era, 'i a nviat. Cu adev rat, soro, jertfa $i dragostea ta uria$ nu vor r mne ner spl tite. Pace #ie $i ajutor de la Domnul!

Scrisoarea a 38-a

C'TRE DOI PRIETENI CARE SE CONTRAZIC CU PRIVIRE LA NECESITATEA MP'RT'*IRII BOLNAVILOR


Unul din voi spune: Nu trebuie mp rt $i#i. Nu trebuie mp rt $i#i, zice el, fiindc exist credin#a c bolnavul va muri dac se mp rt $e$te. Cel lalt spune: Ba trebuie, fiindc este p cat s plece cre$tinul nemp rt $it din aceast lume. Eu #in partea celui de-al doilea, fiindc Biserica porunce$te lucrul acesta. Mul#i pustnici, care au tr it departe de biserici $i preo#i, se temeau s nu moar nemp rt $i#i, $i se rugau fierbinte lui Dumnezeu s le trimit nainte de moarte un preot cu Sfnta mp rt $anie. Pronia bun a lui Dumnezeu mplinea cererea acestor bine-pl cu#i ai S i $i le trimitea un slujitor al altarului pentru a-i mp rt $i cu Sfintele Taine. Odat mp rt $i#i, ei se luminau de bucurie $i se desp r#eau de aceast lume mul#umi#i $i lini$ti#i. Erau cazuri cnd bolnavul nsu$i a dorit s se mp rt $easc , dar a murit mai nainte de a ajunge preotul, iar apoi s-a ntors, a primit mp rt $ania $i a murit din nou. Un asemenea caz s-a ntmplat nu demult n apropiere de Kralievo. Asemenea cazuri arat limpede care este voia lui Dumnezeu. Este o prostie credin#a c bolnavul trebuie s moar dac se mp rt $e$te. Multe exemple vii arat c se ntmpl tocmai pe dos. Eu nsumi am fost de fa# la mp rt $irea ctorva oameni grav bolnavi, despre care se credea c vor muri sigur. Ei bine, sunt vii $i azi. 34

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Dac bolnavii mor de la mp rt $ire, ar fi logic s credem c $i s n to$ii se mboln vesc de la ea - iar asta este o prostie $i o hul . Dac s-a ntmplat ca vreun bolnav s moar dup mp rt $ire, n-a murit de la mp rt $ire, ci de la boal . A$a i-a fost soarta de la Dumnezeu dar a murit cu sufletul cur #it $i iertat, mp cat cu Dumnezeu $i oamenii. Omul ntreg la minte se gnde$te la moarte $i cnd e s n tos, darmite cnd este bolnav. n aceast mp r #ie a muririi, nimic nu este mai credibil dect moartea. Dumnezeu i-a zis bog ta$ului s n tos, care $i f cea planuri cu b taie lung n privin#a averii sale: nebunule, n noaptea asta vor lua de la tine sufletul t$u - iar cele pe care le-ai strns, ale cui vor fi? Cnd bolnavul moare, cel ce l-a lipsit de mp rt $ire se c ie$te amar. ntr-un ora$ s-a mboln vit un om. Faptul a ajuns la urechile preotului, care a venit $i i-a propus s se spovedeasc $i mp rt $easc . So#ia i-a t iat vorba, zicnd: Nu e pe moarte, p rinte, nu e pe moarte! Preotul a plecat. n noaptea aceea, bolnavul a murit. Atunci, femeia a nceput s se tnguiasc : Vai de mine, de ce nu l-am l sat s se mp rt $easc ! Or, nu $ti#i, fra#ilor, c mp rt $ania pre#uie$te pentru om ct toate pomenile? Pace vou de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 39-a

UNUI JUDEC'TOR CARE NTREAB' CUM S' *I R'SPL'TEASC' BINEF'C'TORUL


Am primit lunga dvs. scrisoare, n care mi descrie#i via#a dvs. A#i r mas orfan, f r un cap t de a# . Un vecin m rinimos v-a luat la el. *i a#i crescut mpreun cu copiii lui. V-a dat la $coal $i v-a nsurat. Dintr-o dat , treaba a nceput s -i mearg din ce n ce mai prost. A c zut sub sechestru. De ru$ine $i de am r ciune, s-a stins fulger tor. L-a#i nmormntat pe cheltuiala dvs. $i i-a#i ridicat monument funerar. Nu dup mult vreme a murit $i so#ia lui, mama dvs. de suflet. A#i nmormntat-o $i pe ea, $i i-a#i ridicat monument funerar. Cnd casa lor a fost vndut la licita#ie, dvs. A#i r scump rat-o $i a#i dat-o n st pnire copiilor lor. Unuia dintre fii i-a#i ajutat s -$i deschid o pr v lie ca s -i hr neasc pe ceilal#i. Pe cel lalt fiu l #ine#i n $coal pe banii dvs. Pe una dintre fiice a#i m ritat-o, dndu-i toat zestrea cuvenit . Celei mai tinere i-a#i g sit o slujb potrivit . S rb tori#i ziua de nume a p rin#ilor de suflet deopotriv cu a dvs. n fiecare an merge#i n ora$ul lor, v duce#i la mormntul lor $i face#i pomenire. Toate acestea le-am aflat din ultima dvs. scrisoare. La sfr$it m ntreba#i ce s mai face#i ca s v r spl ti#i binef c torul? S zidi#i biseric spre pomenirea lui? Trgu$orul lui nu are biseric . Om nobil! V-a#i r spl tit cu vrf $i ndesat binef c torul. *i a#i zidit biseric naintea Domnului cerului $i p mntului, nu din pietre $i lemne, ci din fapte bune. Dar dac vre#i, zidi#i $i biserica din pietre $i lemne. *i eu v-a$ sf tui s o zidi#i. Fie ca lucrarea recuno$tin#ei dvs. s fie ncununat $i cu un asemenea semn v zut. Fie ca oamenii s vad $i s se minuneze. Fie ca numero$ii fii nerecunosc tori s vad $i s se ru$ineze. Dac fiul de suflet $i arat astfel recuno$tin#a, cum ar trebui s $i-o arate fiul de snge? Zidi#i, a$adar, biseric . *i numi#i-o biserica Recuno$tin#ei. Acest lucru este de trebuin# vremii noastre $i genera#iei noastre bolnave de lepra nerecuno$tin#ei. *i tuturor vremurilor $i genera#iilor, pn la Judecata lui Dumnezeu. Pace dvs. $i binecuvntare de la Dumnezeu!

35

Episcop Nicolae Velimirovici Scrisoarea a 40-a

MONAHULUI AVACUM DESPRE P'CATUL CU GNDUL


M ntrebi dac sunt primejdioase p catele cu gndul. Ca monah, tu o $tii cel mai bine. *tii c oarecare dintre b rba#ii sfin#i a zis c esen#a monahismului st n cur #irea min#ii de gndurile rele. *tii $i c Biserica num r trei feluri de p cate: cu lucrul, cu cuvntul, cu gndul. De aceea ne $i rug m P rintelui luminilor pentru cei r posa#i, ca s le ierte toate p catele, fie cu lucrul, fie cu cuvntul, fie cu gndul. Iar c Dumnezeu d n vileag $i gndurile p c toase, cite$ti n Evanghelie: i v$znd Iisus gndurile lor, a zis: Pentru ce cugeta#i cele rele n inimile voastre? Satana nici nu a p c tuit altfel dect cu gndurile trufa$e. De aceea a $i fost lep dat dinaintea fe#ei lui Dumnezeu $i pr v lit n iad. Gndurile rele sunt s mn#a a tot r ul. Din aceast s mn# cresc cuvintele p c toase, dorin#ele p c toase $i faptele p c toase. Adu#i aminte de alt pild a lui Hristos, despre sem n tor: Un om a ie'it s$ semene n #arina sa. Iar cnd oamenii dormeau, a venit vr$jma'ul lor 'i a sem$nat neghin$ printre gru. Dumnezeu seam n gnduri bune n sufletul fiec rui om. Dac cineva se leneve$te $i nu str juie$te asupra sufletului s u ca asupra unei #arine sem nate, este ca adormit. *i n timp ce el doarme astfel, vine duhul r u, vr jma$ul lui Dumnezeu $i al omului, $i seam n n suflet neghin , adic gnduri rele. Iar de la gndurile rele pn la cuvintele rele $i faptele rele nu e mai mare dep rtare ca de la s mn# pn la r d cin . Adic nu e nici o dep rtare ntre ele, ci toate stau ntr-o leg tur organic unele cu celelalte. Ca atare, s str juie$ti asupra ta. nchide-#i mai des ochii $i, precum spune sfntul Nichita Stithatul, cearc gndurile care plutesc pe marea min#ii. n regulile monahismului, nevoin#a cea mai nsemnat este dezr d cinarea gndurilor rele pn ce nu cresc, $i se fac mari, $i pun st pnire pe suflet, $i trec pn la urm $i n fapt . Strive$te-le de piatr . Precum spune Psalmistul: Fiica Babilonului, tic$loasa, fericit cel ce va apuca 'i va zdrobi pe pruncii t$i de piatr$! Pricepi n#elesul duhovnicesc al acestor spuse? Babilonul este mp r #ia diavolului, iar copiii lui sunt gndurile rele. Piatra este Hristos. Fericit, a$adar, cel ce va zdrobi de la nceput r ul n sine $i l va sf rma de piatra ve$nic , Hristos. De vreme ce cunoa$tem lucrul acesta $i tu $i eu, nu ne r mne dect s facem ntocmai. Bucur -te n Domnul!

Scrisoarea a 41-a

GREFIERULUI VESELIN G., CARE SE MIR' DE CE NU A SCRIS SFNTUL SAVA C'R)I


Nu cumva, spui, fiindc nu era hrtie? Era hrtie $i atunci, chiar mai bun dect acum - hrtie din piele. *i cerneal era, care se decoloreaz mai greu dect cea de ast zi. Dac te vei duce la Hilandar, vei vedea manuscrise din acel timp, ale mp ra#ilor $i sfin#ilor, care sunt mai pu#in decolorate ca testamentul bunicului t u. Sfntul Sava a scris, dar a scris pu#in. ntr-adev r, pu#in a scris cu cerneal pe hrtie, ns mult, foarte mult printr-un alt mijloc: prin mijlocul folosit de apostolii lui Hristos. Cite$te ce le scrie Pavel corintenilor: cartea noastr$ voi sunte#i... slujit$ de noi, scris$ nu cu cerneal$, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu (2 Corinteni 3, 2-3). Prin acest mijloc a scris Sava foarte multe c r#i, cu milioanele. C#i srbi de Doamne-ajut , attea c r#i are Sava. El scrie $i n ziua 36

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi de ast zi. To#i acei copii care cnt n fiecare dalb ianuarie: S strig m cu dragoste sfntului Sava... sunt cele mai noi c r#i ale lui Sava. El nu le scrie cu cerneal , ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. *i nu scrie pe hrtie, ci pe inimi. Nu scrie cuvinte trec toare, ci ve$nice; nu cuvinte ale mor#ii, ci cuvinte ale vie#ii; nu cuvinte ale acestei lumi, ci cuvinte ale lumii celeilalte. Cel mai mare $i mai minunat c rturar srb, neasemuit, nentrecut! Biblioteca lui vie este mutat n parte la ceruri; operele lui complete nu se pot ar ta acum, ci se vor ar ta la sfr$itul lumii $i al vremurilor, la Judecata de apoi a lui Dumnezeu. Atunci se vor putea vedea toate operele lui Sava Nemanidul, scrise cu Duhul lui Hristos, slove vii, suflete omene$ti vii, cet #eni ai mp r #iei cerurilor. Cu adev rat, sfntul srb este doar un condei ales, iar scriitorul este nsu$i Duhul Sfnt al lui Dumnezeu, dup cuvntul mp ratului David: eu sunt condei de scriitor iscusit (Ps. 44, 1). Acest scriitor iscusit nu este nimeni altul dect Duhul Sfnt, care a scris prin prooroci, apostoli $i sfin#i. Sfntul Sava a scris $i prin mortar $i c r mid , $i prin legi de stat, $i prin biserici $i $coli. Hilandarul $i Iicea sunt scrieri ale lui. *i prima mp r #ie srbeasc , n m sura n care este f r de prihan $i sfnt , e scriere a lui. Toate acestea ns nu sunt dect mijloace ajut toare ale nemuritoarelor lui opere, ale sufletelor omene$ti, ntre care el dore$te s numere $i sufletul t u. Dac vreunul dintre srbi e carte mzg lit (pokrmacena), vinovat nu este sfntul Sava, ci el nsu$i. Fiecare se mzg le$te (krmaci) singur, dar nimeni nu se poate cura#i $i ndrepta f r Duhul Sfnt. Dar $tii tu ce este porcul (krmacea)? Este animalul naintea c ruia nu trebuie, potrivit poruncii Celui Preanalt, s arunci m rg ritarul. Pace $i bucurie de la Duhul Sfnt!

Scrisoarea a 42-a

UNUI CITITOR PLIN DE RVN' AL SFINTEI SCRIPTURI, CARE NTREAB' DE CE S-A AR'TAT DUHUL SFNT N CHIP DE FOC
Cnd Domnul S-a botezat la Iordan, Duhul Sfnt S-a ar tat n chip de porumbel. S-a ar tat nu ca s -I dea ceva, ci ca s arate n chip simbolic ceea ce este n Hristos, adic ner utatea, cur #ia $i blnde#ea. Asta $i nseamn porumbelul. Iar atunci cnd apostolii erau aduna#i ntr-a cincizecea zi dup nviere, Duhul S-a ar tat n chipul limbilor de foc. S-a ar tat n chip de foc ca s le ia $i s le dea ceva - $i anume s ia de la ei tot p catul, toat neputin#a $i teama $i necur #ia sufleteasc , $i s le d ruiasc putere, lumin $i c ldur . Focul simbolizeaz aceste trei lucruri: puterea, lumina $i c ldura. *tii ct este focul de puternic, $tii ct este de luminos $i cum nc lze$te. Cnd vorbe$ti despre Duhul Sfnt ns , ia seama s nu cuge#i trupe$te, ci duhovnice$te. E vorba, a$adar, despre puterea duhovniceasc , despre lumina duhovniceasc $i despre c ldura duhovniceasc - iar acestea sunt t ria voin#ei, luminarea n#elegerii $i c ldura dragostei. Cu aceste trei arme duhovnice$ti i-a narmat Duhul Sfnt mpotriva lumii pe osta$ii lui Hristos, pe care nv # torul i oprise de la a purta, dintre toate armele fizice, chiar $i toiag. De ce s-a ar tat focul n chip de limbi asupra capetelor apostolilor? Fiindc trebuia ca apostolii prin limb s vesteasc popoarele Vestea de Bucurie, Evanghelia adev rului $i vie#ii, nv # tura poc in#ei $i a iert rii. Prin cuvnt trebuiau s nve#e, prin cuvnt s t m duiasc , prin cuvnt s mngie, prin cuvnt s sf tuiasc $i s c l uzeasc , prin cuvnt s rnduiasc Biserica. n cele din urm , prin cuvnt s se $i apere - fiindc Dumnezeu le zisese $i prezisese s nu se team de prigonitori $i s nu se ngrijeasc n ce chip le vor r spunde cnd vor fi tra$i la judecat - ei, oameni simpli. Nu voi ve#i vorbi, spune, ci Duhul Tat$lui vostru va vorbi din 37

Episcop Nicolae Velimirovici voi. Oare se putea vorbi cu obi$nuita limb omeneasc despre cea mai mare $i mai veselitoare noutate ce a ajuns vreodat la urechile omene$ti: c Dumnezeu S-a ar tat pe p mnt $i le-a deschis oamenilor poarta vie#ii celei f r de moarte? Oare se putea v rsa de la om $i de la obi$nuita fire muritoare acest balsam de via# f c tor pe hoitul imperiului roman $i pn la marginile lumii? Nicicum $i niciodat - ci numai de la Duhul Cel de foc al lui Dumnezeu, Care prin gurile sfin#ilor apostoli a mpr $tiat scntei cere$ti n ntunericul p mntului. Dar, fiu al omului, oare nu ai sim#it nici m car o dat Duhul lui Dumnezeu n tine? Iat , $i tu ai fost botezat cu Duhul, cu ap $i cu Duhul. Oare nici m car o dat n-a str lucit f r de veste n tine un gnd mare $i luminos, cuvnt t cut al Duhului Celui Sfnt? Oare nici m car o dat nu s-a strnit, precum un vnt iscat pe nea$teptate, dragostea c tre F c torul, $i din aceasta, lacrimi n ochii t i? ncredin#eaz -te voii lui Dumnezeu $i str juie$te asupra a ceea ce se ntmpl n sufletul t u, $i vei cunoa$te minunea Cincizecimii care s-a s vr$it asupra apostolilor. Pace #ie $i mngiere de la Duhul Sfnt!

Scrisoarea a 43-a

PARACLISIERULUI DRAGHICI M., CARE SE SIMTE UNEORI CU TOTUL ALT OM


mi scrii c uneori te sim#i cu totul alt om, ren scut $i transfigurat - asta #i se ntmpl de obicei la vremea rug ciunii n lini$tea nop#ii: cum piere atunci pentru tine aceast lume; cum nceteaz toate gndurile la lume, la oameni, la lucruri, la trupuri; cum se revars n sufletul t u o neobi$nuit pace; cum vezi o oarecare lumin n tine nsu#i $i sim#i o negr it bucurie. Pe lng asta, mai vine $i o oarecare mireasm minunat , care nu se poate asemui cu nici o mireasm de pe p mnt. O mireasm dulce $i de via# f c toare. Sim#i c e$ti n afar de tine. Iar cnd toate se curm $i pier, ncet $i treptat, a$a cum piere o n luc dinaintea ochilor, asupra ta vine mhnirea c nu a mai #inut nc $i nc , ndelung $i ndelung, f r curmare $i ncetare, ani $i veacuri $i toat ve$nicia. *i ntrebi: Ce poate fi aceasta? Eu cred c Duhul lui Dumnezeu S-a atins de sufletul t u, fratele meu. Tocmai aceasta este ceea ce a zis Domnul: mp$r$#ia lui Dumnezeu n$untrul vostru este - fiindc atunci cnd Duhul lui Dumnezeu v-a mp r #ii n sufletele noastre, nceteaz tot ce este al nostru n noi $i vine tot ce este al lui Dumnezeu. Pn ce mp r tesc n noi gndurile noastre robite sim#urilor, dorin#ele p mnte$ti $i voin#a egoist , n untrul nostru nu este mp r #ia lui Dumnezeu, ci mp r #ia ntunericului $i fricii $i durerii $i ne$tiin#ei. Iar ndat ce Duhul Sfnt vine $i Se nst pne$te, totul e altfel, tocmai dimpotriv . Eu te sf tuiesc: umile$te-te pn n # rn naintea m ririi lui Dumnezeu Celui Prea-nalt, Care #i-a ar tat taina aceasta dup prea mare mila Sa. *i nu mp rt $i lucrurile acestea multora, celor nesfin#i#i mai ales restul, pe care nu-i mai pomenesc nici eu aici. S nu fie supus png ririi cel mai sfnt lucru (cite$te Matei 7, 6) $i inima ta s nu se suie pe n l#imile trufiei, din care se cade n pr pastia iadului. Ascult cum #i aminte$te apostolul: cine crede c$ st$, s$ ia seama s$ nu cad$! Nu #i se ntmpl nimic nemaipomenit $i Bisericii necunoscut. Mul#i drep#i $i binepl cu#i ai lui Dumnezeu au sim#it aceast dulce tain $i au mp rt $it-o ntructva sufletelor credincioase. Au mp rt $it-o nu ca s se laude, ci ca s mpart bucurie $i ncurajare prietenilor lor, spre mai tare credin# n f g duin#ele Mntuitorului $i nveselitoarea prosl vire a Domnului. ntr-o noapte de iarn , eram n gazd la un oarecare. Dup ce ai casei s-au dus la culcare, el mi-a mp rt $it cea mai mare tain a vie#ii sale. - Am cerut, zice, vreme de ani de zile s v d o minune de la Dumnezeu. *i nu mi s-a dat. ntr-o diminea# , m scol $i ncep s m rog lui Dumnezeu. Dintr-o dat , se arat o oarecare lumin n untrul meu, $i am 38

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi sim#it pace, bucurie $i mireasm (ntocmai cum s-a ntmplat cu tine). De atunci, zice, am ncetat s cer minune de la Dumnezeu, fiindc am v zut cea mai mare minune, pe care nu o auzisem, nici nu o b nuisem. Oare nu e aceasta o nt rire din zilele noastre a spusei apostolului: ceea ce ochiul n-a v$zut, 'i urechea nu a auzit, 'i la inima omului nu s-a suit! Pace #ie $i s n tate de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 44-a

MISIONARULUI PETAR S., CARE NTREAB' CE ESTE HULA MPOTRIVA DUHULUI SFNT
Ai citit n Evanghelie aceste spuse ale lui Hristos: tot p$catul 'i toat$ hula se va ierta oamenilor, dar hula mpotriva Duhului Sfnt nu li se va ierta oamenilor nici n lumea aceasta, nici n cealalt$. *i ntrebi: ce este hula mpotriva Duhului Sfnt? Este hula mpotriva adev rului $i vie#ii care este de la Dumnezeu Duhul Sfnt. Necredinciosul, care ur $te $i prigone$te adev rul lui Dumnezeu, hule$te mpotriva Duhului. Sinuciga$ul, care ur $te $i ucide via#a din sine, hule$te mpotriva Duhului. Fiindc Duhul este numit Duhul adev rului $i D t torul de via# , n Evanghelia dup Ioan scrie c Domnul Hristos l-a numit de trei ori pe Duhul Sfnt Duhul Adev$rului (14, 26; 15, 26; 16, 13). Deci, cine t g duie$te $i batjocore$te adev rul t g duie$te $i batjocore$te pe Duhul Sfnt, t g duie$te $i batjocore$te pe Dumnezeu, Care e duh 'i adev$r. De ce nu poate fi iertat acest p cat, ntrebi, n vreme ce orice alt p cat poate fi iertat? Iat , lui Zaheu i s-a iertat iubirea de averi, femeii p c toase i s-au iertat p catele trupe$ti, tlharului de pe cruce i s-au iertat tlh riile $i multor altora li s-au iertat multe alte p cate. *i atunci, de ce s nu fie iertat $i t g duirea adev rului, necredin#a, batjocorirea lui Dumnezeu Duhul? Fiindc la cei ca primii pomeni#i este ru$ine $i poc in# , pe cnd la ceilal#i, nu. Cei dinti, chiar dac p c tuiesc, rennoad leg tura cu Dumnezeu prin ru$ine $i poc in# - dar la cei din urm toate leg turile cu Dumnezeu sunt rupte, $i omul necredincios s-a dep rtat nem rginit $i deplin de Dumnezeu. La cei dinti este sl biciune, la cei din urm , nd r tnicie. La cei dinti, sufletul c l tore$te prin ntuneric, ns m car dore$te lumina. La cei din urm , sufletul c l tore$te prin ntuneric $i nume$te ntunericul lumin . Cnd omul nu are nici cea mai mic voin# s se mntuie, Dumnezeu nu vrea s -l mntuie cu de-a sila. Ca o alt hul mpotriva Duhului Sfnt este urrea vie#ii proprii $i r pirea vie#ii proprii. Duhul Sfnt Se nume$te D$t$torul de via#$, D ruitorul vie#ii. Cnd omul prime$te via#a de la D t torul de via# , ns din ne$tiin#a obr$iei acestui dar nu este recunosc tor fa# de Dumnezeu, i se poate ierta. Chiar $i cnd cineva prime$te via#a de la Duhul vie#ii, $i $tie de unde a primit acest lucru de mare pre#, $i totu$i nu e recunosc tor, i se poate ierta. Dar cnd cineva prime$te via#a de la Duhul vie#ii $i o leap d cu dispre#, aceluia nu i se poate ierta nici n lumea aceasta, nici n cealalt$. Pentru a n#elege acest lucru trebuie s n#elegem mai nti ce nseamn a ierta. A ierta pe p c tos nseamn a-i reda via#a deplin , a-i d rui din nou via#a: ns cnd cineva nu dore$te via#a, ba o mai $i ur $te $i o dispre#uie$te, Dumnezeu nu are altceva s -i dea. De asta este $ters din Cartea celor vii. Roag -te lui Dumnezeu s te p zeasc pe tine $i pe ai t i de aceste p cate de neiertat, care nseamn o nebuneasc r zvr tire a f pturii mpotriva F c torului. De la Dumnezeu, s n tate #ie $i mil ! Nicolai#ii nv #au c trebuie s p c tuim din ce n ce mai mult, pn ce p catul ajunge n om la satura#ie $i se atrofiaz .

39

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 45-a

MECANICULUI DE LOCOMOTIV' STAMEN L., CARE SE PLNGE C' OCUPA)IA LUI ESTE PLICTICOAS'
Te plngi c te-ai plictisit de ocupa#ia ta. Toate celelalte ocupa#ii #i se par mai bune. *i e$ti tulburat $i mhnit c nu po#i s -#i g se$ti o ocupa#ie mai bun . Mult vreme am stat pe gnduri pn ce am luat condeiul ca s -#i r spund. M-am pus cu gndurile n situa#ia ta $i n ocupa#ia ta. M-am a$ezat cu nchipuirea pe locul t u, n locomotiv , n duduit $i zarv . Murdar $i transpirat tot, priveam cu nsufle#ire nainte, n spatele meu, un ntreg popor n miniatur : b trni, p rin#i, copii, prin#i, diploma#i, func#ionari, # rani, muncitori, zilieri. To#i sunt apropia#i n virtutea mprejur rilor, $i to#i depind de mine. Stau de vorb ntre ei sau cu gndurile lor. Fiecare $i ndreapt gndurile $i n zuin#ele c tre sta#ia ultim , spre care a pornit. Dar dac va ajunge sau nu la sta#ia sa, asta depinde de mine, iar eu depind numai de Dumnezeu. Ei nici nu $i dau seama ce mult depind de mine. La mine nici nu se gndesc; $i nu m cunosc. *i tocmai asta m bucur . Cnd am plecat din prima sta#ie, nimeni nu a venit s m vad $i s m cunoasc . Nimeni nu s-a ntrebat: Omul sta nu e cumva nebun, sau orb, sau beat? Iat , to#i ne-am ncredin#at lui vie#ile! El este omul cel mai important n acest ora$ agitat, ai c rui locuitori devenim pentru o vreme. Nimeni nu a ajuns la un asemenea gnd; $i pe mine tocmai aceasta m bucur nespus. M bucur c atta popor $i-a ncredin#at via#a mie f r vreo cercetare - mie, celui ascuns n locomotiv , nev zut, necunoscut. *i, cutremurat de bucurie, ncep s i dau slav lui Dumnezeu: O, Doamne, Mare $i Minunate! Slav )ie $i mul#umit c mi-ai dat via# $i minte $i o meserie att de important ! Mi-ai dat o meserie care seam n foarte mult cu meseria Ta, Dumnezeule: fiindc $i Tu, Doamne al meu, ascuns, nev zut $i necunoscut, conduci un tren prin Duhul T u Cel Sfnt. Trenul T u este uria$; nenum ra#i sunt c l torii T i. Tu e$ti Mecanicul de locomotiv al ntregii lumi. Mul#i, mul#i c l tori nu se gndesc la Tine, nu cerceteaz taina fiin#ei Tale, ci cu ncredere se urc n trenul T u $i tot c l toresc. *i asta trebuie s Te bucure, s Te bucure negr it. Tu $tii unde vei da odihn c l torilor T i, unde i vei hr ni $i unde i vei cobor din tren. ntr-adev r, ei nu $tiu mai nimic despre prima $i ultima sta#ie a minunatului T u tren, dar se urc plini de ncredere $i cu ncredere coboar - cu ncredere n Tine, Cel ascuns, nev zut, necunoscut. De mii $i mii de ori Te sl vesc $i #i mul#umesc, $i m nchin )ie, Atoate-v z torule $i Atotputernice F c tor al meu $i Mecanic de locomotiv al meu. Numai n Tine m bizui n toate primejdiile prin fa#a c rora plute$te acest tren al meu. Tu m vei ajuta s -l duc pn la ultima sta#ie f r se se piard nici un c l tor. Tn rul meu prieten, ce ocupa#ie mai bun vrei? Oare este vreo ocupa#ie mai bun dect a ta? Apostolul Petru prindea pe$te, iar Pavel mpletea corturi. Gnde$te-te ct de mare $i important este ocupa#ia ta fa# de a lor, $i nchin -te Proniei, care #i-a ncredin#at tocmai aceast ocupa#ie. S n tate #ie $i binecuvntare de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 46-a

DOMNULUI SCOTT, UNITARIAN AMERICAN CARE SE R'ZVR'TE*TE MPOTRIVA SFINTEI TREIMI


Pe calea ambigu a politicii, pe care v afla#i, nu este de mirare c sunte#i nemul#umit de nv # tura cre$tin despre Sfnta Treime. Secta dvs. unitarian nu e ntemeiat pe n zuin#a 40

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi spre adev rul curat, ci pe n zuin#a spre mp carea tuturor credin#elor din lume. Dar ntruct e greu s pui muntele pe plan de egalitate cu valea, dvs. v sup ra#i pe munte: fiindc vi se pare - n chip cu totul gre$it - c este mai mntuitor lucru a cobor muntele dect a n l#a valea. *i cu toate acestea, afirma#i c secta dvs. crede n Iisus Hristos. Dac crede#i n Iisus Hristos, cum pute#i n zui s mp ca#i $i s pune#i pe plan de egalitate adev rul cu neadev rul? Oare aceast cale v-a ar tat-o Hristos? Oare El a mp cat nv # tura Sa cu idolatria roman , cu feti$ismul negru, nihilismul indian $i fariseismul mort iudaic? Evident, nu. *i apostolul lui Hristos se ridic hot rt mpotriva dvs., gr ind: Ce unire are lumina cu ntunericul? Ce nvoire este ntre Hristos 'i Veliar (diavolul)? S $ti#i c lumea nu l r stigne$te pe cel care mpac adev rul cu neadev rul, $i lumina cu ntunericul, $i binele cu r ul. Iar pe Hristos lumea L-a r stignit pe cruce fiindc n-a f cut nivelare, nici amestecare, nici politic cu adev rul. Este limpede, a$adar, c dvs. nu crede#i n Iisus Hristos. ncerca#i numai ca n oricare domeniu al $tiin#ei, la alegere, s mp ca#i $i s pune#i pe plan de egalitate adev rul cu semiadev rurile sau neadev rurile, $i ve#i vedea ce rezisten# ve#i ntlni. S zicem c pune#i lumina electric pe picior de egalitate cu lumina lumn rii de seu, ori sfericitatea planetei P mnt cu teoria dup care aceasta este ntins ca o farfurie. Sau lua#i o ntmplare obi$nuit din experien#a de zi cu zi. S zicem c doi oameni se contrazic: un om cu ochii s n to$i spune c vede trei vulturi sub nori, iar cel lalt, mai slab de ochi, spune c el nu a v zut nici un vultur. Dac sunte#i n#elept, ve#i controla vederea fiec ruia dintre ei $i l ve#i crede pe cel cu ochi mai buni. Dar ntruct sectei dvs. nu-i este de adev r, ci de mp care $i nivelare, ve#i spune celor doi: Dat fiind c eu, n general, nu vreau s mi ridic privirea spre n l#ime $i s cercetez, cel mai bine este ca voi doi s v mp ca#i, s face#i concesii reciproce $i s spune#i de comun acord c a#i v zut numai un singur vultur sub nori!" Aceasta este calea dvs., nv # tura dvs., politica dvs. Lumea nu a urmat sectei dvs., a$a cum au crezut fondatorii ei. A#i r mas pn n ziua de ast zi o sect pu#in numeroas $i necunoscut n lumea cre$tin , ca o stnc n mare. De ce? Fiindc de$i oamenii vor mult pacea, totu$i vor $i mai mult adev rul. Iar adev rul despre Dumnezeu Unul n Trei Fe#e a venit n lume prin descoperire de la Vizionarul vizionarilor, de la Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Trei Fe#e f r dos. Trei Persoane, o singur personalitate. Aceast subtil $i elevat Realitate nu se las nicidecum mp cat $i pus pe picior de egalitate cu n lucile grosolane $i josnice. Duhul adev rului s v lumineze!

Scrisoarea a 47-a

UNUI FRATE DIN SARAEVO CARE NTREAB' DESPRE PA*TILE BLAJINILOR9


ntrebi de ce femeile merg la cimitir n prima luni de dup S pt mna Luminat ? Pentru a mplini un obicei plin de tlc $i de frumuse#e. Dup prosl virea de opt zile a nvierii lui Hristos din mor#i, cre$tinele merg a noua zi la mormintele rudeniilor lor: ca s le pomeneasc n rug ciuni, ca s le vesteasc nvierea nvietorului $i ca s le rennoiasc verdea#a de pe morminte. Mai nti se s vr$esc rug ciuni pentru r posa#i. Prin aceasta ne ar t m iubirea fa# de cei dragi $i scumpi care s-au desp r#it de noi cu trupul $i n chip vremelnic. S $tii: te iube$te cu adev rat cel ce se roag pentru tine n tain lui Dumnezeu. Dup s vr$irea rug ciunii, se ciocne$te oul ro$u de cruce $i se strig : Hristos a nviat! Prin aceasta i salut m pe r posa#i cu salutul cel mai mbucur tor, $i dispre#uind moartea i
Pobusani Ponedeonik (n traducere literar Lunea cur #irii mormintelor) nu are un echivalent exact n tradi#ia romneasc . Am adoptat echivalarea cea mai apropiat .
9

41

Episcop Nicolae Velimirovici ncredin# m c $i pentru ei va r s ri ziua nvierii din mormnt. n cele din urm , cur # m mormntul de buruieni $i s dim verdea# nou . Prin aceasta ne ar t m n dejdea c n ziua nvierii celei de ob$te trupurile putrezite ale celor r posa#i se vor preschimba n trupuri noi, trupuri cere$ti: fiindc , potrivit m rturiei nemincinoase a martorului nvierii lui Hristos, sunt trupuri cere'ti 'i trupuri p$mnte'ti. *i nc : trebuie ca stric$ciosul acesta s$ se mbrace ntru nestric$ciune, 'i muritorul acesta s$ se mbrace ntru nemurire. Dup ce s vr$esc toate acestea, cre$tinele se mai roag o dat lui Dumnezeu, se nchin spre r s rit $i pleac . *i astfel, prin rug ciune ele arat dragostea, prin oul ro$u $i salutul pascal arat credin#a, iar prin nnoirea verde#ii de pe mormnt arat n dejdea. Dragostea, credin#a, n dejdea - $i iar $i dragostea. Acesta este n#elesul $i tlcul Pa$tilor Blajinilor. Ai ntrebat, n continuare, de ce n aceast zi merg doar femeile la cimitir, nu $i b rba#ii, ca la celelalte pomeniri. Aceast luni este nceputul s pt mnii femeilor Mironosi#e iar Mironosi#ele au mers primele la mormntul Domnului n apropiere de Golgota $i au vestit primele oamenilor c Domnul a nviat. Bine este de mamele, surorile $i v duvele ce seam n cu femeile Mironosi#e n dragostea fa# de r posa#i! R posa#ii simt prezen#a noastr la mormintele lor, simt - $i nc cum! - rug ciunile $i jertfele noastre pentru ei, dragostea noastr fa# de ei. *i noi - $i eu, $i tu - le vom sim#i curnd de dincolo de mormnt, $i vom fi recunosc tori celor ce $i vor aminti de noi $i se vor ruga lui Dumnezeu pentru noi. Fratele meu, ce slabe sunt cuvintele omene$ti pentru a gr i taina vie#ii $i mor#ii, tain minunat $i nfrico$ toare, despre care ngerii vorbesc n $oapt cu r posa#ii! Bine c ne-au venit obiceiurile cre$tine$ti n ajutorul cuvintelor. Obiceiuri pline de tlc $i frumuse#e - ca s ajute cuvintelor noastre slabe! De la Dumnezeu, binecuvntare $i pace #ie!

Scrisoarea a 48-a

UNUI SAVANT ORTODOX CARE NTREAB' DE CE ORTODOXIA NU ARE *I EA UN PAP'


P i, are. Ortodoxia are $i ea un pap , mai vechi dect to#i papii $i patriarhii din lume. L-a avut dintru nceput, $i-l va avea pn la sfr$itul vremurilor. Este acela$i pap pe care l-au chemat $i to#i apostolii lui Hristos. Duhul Sfnt, Duhul n#elepciunii $i n#elegerii, Duhul mngierii $i puterii lui Dumnezeu - El e adev ratul pap al Bisericii lui Hristos din veac $i pn n veac, nenlocuit $i neschimbat, nevotat $i necontestat, f r nainta$ $i f r urma$. Iar n ce prive$te faptul c apostolii L-au recunoscut pe Duhul Sfnt ca verhovnic $i pap al lor, exist din fericire un document scris - scris chiar de mna lor. La primul lor sinod, din Ierusalim, apostolii au scris vestitele cuvinte: P$rutu-s-a Duhului Sfnt 'i nou$ s fie a$a $i pe dincolo (Fapte 15, 28). Evident, apostolii L-au pus pe Duhul Sfnt nainte $i mai presus de sine. nainte de acea ntrunire $i de oricare alta, Lui I se rugau, pe El l chemau, Lui I se supuneau necondi#ionat. Oare nu fac astfel pn n ziua de ast zi mai-marii Bisericii Ortodoxe? De cte ori se adun n sinod, ei $i aduc aminte n primul rnd s -L cheme pe infailibilul lor pap , pe Duhul Sfnt; pe Acesta l cheam cu fric$ 'i cutremur nainte de nceperea a tot lucrul, $i Lui I se supun necondi#ionat. Dar nu numai mai-marii biserice$ti, ci $i mai-marii lume$ti din # rile ortodoxe, mini$trii $i ale$ii poporului, dintotdeauna au purces mai nti la chemarea Sfntului Duh, $i cu asta au nceput lucrarea lor sinodal sau parlamentar . Acela$i lucru l-au f cut $i-l fac mai-marii din nv # mnt. *ti#i c la nceputul anului $colar ei merg cu elevii lor s l cheme pe Duhul Sfnt. *i Atotbunul, Atotputernicul $i Atotn#eleptul Duh Sfnt toate le ndrum , toate le nt re$te, toate le insufl : $i Biserica, $i statul, $i educa#ia. *i st pne$te tot $i toate, nu prin for# , ca un dictator p mntesc, ci ca un tat - prin n#elepciune $i dragoste. El ne $i este tat prin botezul cu care suntem boteza#i. Iar 42

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi dvs. $ti#i c n grece$te cuvntul papa nseamn p rinte, tat . A$adar, n n#elesul corect din punct de vedere istoric $i moral Duhul Sfnt este tat l nostru, este pap al nostru. *i la ce i-ar mai trebui Bisericii Ortodoxe nc un tat , altfel spus pap ? Oare nu ne-a prentmpinat $i nsu$i Domnul Hristos s ne ferim de papii - ta#ii - p mnte$ti? El ne-a poruncit acum 19 veacuri: i tat$ (a se citi: pap ) s$ nu chema#i vou$ pe p$mnt, c$ Unul este Tat$l vostru Cel din ceruri (Matei 23, 9). Pace dvs. $i s n tate de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 49-a

ZIARISTULUI I. L., CARE NTREAB' CU PRIVIRE LA INCINERAREA MOR)ILOR


M ntreba#i de ce Biserica cre$tin nu permite incinerarea mor#ilor. n primul rnd, fiindc ea consider acest lucru drept o silnicie. Srbii se ngrozesc $i ast zi naintea nelegiuirii lui Sinan pa$a, care a ars la Vracear trupul mort al sfntului Sava. Dar ce, oamenii incinereaz caii $i cinii $i pisicile $i maimu#ele moarte? Nu am auzit de a$a ceva. Am auzit $i am v zut c le ngroap . *i atunci, de ce s se fac silnicie asupra trupurilor moarte ale oamenilor, care sunt st pnii tuturor animalelor de pe p mnt? Oare un crematoriu pentru animalele moarte nu ar fi, mai ales n ora$ele mari, mult mai justificat dect crematoriul pentru oameni? Pe urm , $i fiindc acesta este un obicei p gn $i barbar, izgonit din Europa de cultura cre$tin cu aproape dou mii de ani n urm . Cine dore$te s -l nnoiasc nu dore$te vreun lucru cult, sau modern, sau nou, ci o vechitur de mult vreme r suflat . n Anglia, care cu greu poate fi numit necultivat , aceast form de neop gnism este foarte nepopular . S v povestesc o ntmplare, n vremea R zboiului $i-a ie$it din min#i un iugoslav cunoscut, ntrebat nainte s moar , el a declarat c singura sa dorin# este s fie incinerat, n ziua stabilit , mica noastr colonie iugoslav s-a aflat reunit la crematoriul de pe Golders Green. Cnd trupul mort a fost mpins n cuptorul aprins, ne-am cutremurat de groaz . Dup aceea, am fost chema#i de cealalt parte a cuptorului s a$tept m un sfert de ceas $i s -l vedem pe compatriotul nostru sub form de cenu$ . Am a$teptat mai mult de un ceas. Ne-am mirat de ce se chinuie focul att cu trupul r posatului nostru. *i l-am luat la ntreb ri pe fochist. Acesta se dezvinov #ea prin aceea c cuptorul era r cit de tot. Nu este aprins n fiecare zi, spunea el, fiindc rar se las cineva ars de bun voie. Auzind aceasta, ne-am mpr $tiat, nemaiputnd a$tepta s se sfr$easc de tot cu compatriotul nostru. *i trebuie s $ti#i c la Londra mor zilnic mai mult de o mie de fiin#e omene$ti. - n America am v zut mormintele marilor pre$edin#i - Wilson, Roosevelt, Lincoln - $i ale multor altor personalit #i. Nici unul dintre ei nu a fost ars. Cu att mai mult m-ar mira ca ntre urma$ii sfntului Sava s fie vreunii de un cuget cu Sinan pa$a! Mi-a povestit un avocat persan modul cum procedeaz ei cu mor#ii, cel mai ra#ional din lume, $i anume: ei, nchin torii la foc persani10, m car c se nchin focului ca unui dumnezeu, nu $i ard mor#ii, ci i pun pe p mnt ca pe o mas p s rilor. Cimitirul este ngr dit la ei cu ziduri nalte, pe care a$teapt picotind stoluri de vulturi. Groparii duc mor#ii goi n cimitir, acoperi#i doar cu o bucat de pnz , las trupul pe p mnt $i pleac repede. Atunci, vulturii se apuc de treab cu agerime: $i n cteva ceasuri, din trupul mort omenesc r mn numai oasele goale, pe care nu le ia, nici nu le ngroap nimeni. Logica persan e, dup avocatul cu pricina, urm toarea: Ct suntem vii, ne hr nim cu animale: a$adar, este drept ca odat mor#i s fim hran animalelor. - Ne-am mirat, dar nu am putut spune c logica aceasta
10

Probabil este vorba de par $ii zoroastrieni din India.

43

Episcop Nicolae Velimirovici este mai slab dect logica celor care vor s nimiceasc prin foc trupurile omene$ti. Dar pentru ce s facem iar probleme din probleme deja rezolvate? Dac ne vom face griji de prisos, ntr-o bun zi vom putea ncepe s ne chinuim $i cu problema: S omorm sau nu b rba#ii $i femeile care au ajuns la adnci b trne#i, a$a cum fac unele neamuri primitive? S facem o societate $i s propag m aceast idee? *i, n fine, care este ra#iunea pentru care s lupt m mpotriva nmormnt rii tocmai n aceast #ar n care mormintele slujesc drept mndrie a poporului, drept izvor de insuflare $i, dac vre#i, drept propriet #i de stat? Pace dvs. $i s n tate de la Dumnezeu! Scrisoarea a 50-a

CAFEGIULUI S. B., CARE A AVUT DE ALES NTRE SINUCIDERE *I CER*IT


mi scrii c toat averea #i-a fost vndut pentru datorii. Cnd te-ai v zut n strad f r un cap t de a# , te-ai ndreptat spre cimitir ca s -#i pui cap t zilelor. Ai nceput s $ov i, s te r zgnde$ti. Zdrobit de chinul l untric, te-ai ntins pe mormntul p rin#ilor t i $i ai adormit, n vis #i s-a ar tat mama ta, care te-a prentmpinat zicnd c n mp r #ia lui Dumnezeu e plin de oameni care au fost cer$etori pe p mnt, dar c acolo nu se afl nimeni care $i-a luat via#a cu bun $tiin# . Acest vis te-a sc pat de la sinucidere. Cu adev rat, iubita ta mam te-a sc pat, prin purtarea de grij a lui Dumnezeu. Ai nceput s ceri, $i tr ie$ti din cer$it. *i ntrebi dac prin aceasta calci legea lui Dumnezeu. mb rb teaz -te, fiu al omului! Dumnezeu a poruncit: s$ nu furi, dar nu a poruncit: s$ nu ceri! Cer$itul f r mare nevoie este furt, dar n situa#ia ta nu este furt. C petenia de o$ti a mp ratului Iustinian, sl vitul Belizarie, a r mas la b trne#e f r avere, f r prieteni $i f r ochi. S-a a$ezat, orb cum era, la poarta cet #ii de scaun $i a cerut pine. Ca cre$tin, nu a cutezat nici s se gndeasc la sinucidere: - fiindc pe ct este via#a mai bun dect moartea, pe att este $i cer$etorul mai bun dect sinuciga$ul. Spui c ru$inea te-a ros $i mhnirea #i-a uscat oasele. Stai noaptea n fa#a cafenelei care era cndva a ta $i ceri milostenie de la cei care ies $i intr . #i aminte$ti c nu demult erai st pnul acelei cafenele, iar acum nu cutezi s calci n ea nici m car drept client. *i ochii #i sau nro$it de tnguire $i de plns. Om bun, alin -te! ngerii lui Dumnezeu nu sunt departe de tine. De ce plngi pentru cafenea? N-ai auzit de o cafenea de la marginea Belgradului ce se numea A cui n-am fost, a cui n-oi fi?? Cu adev rat, mare filosof a fost cel ce a scris cuvintele acestea - fiindc ele sunt valabile pentru toate cafenelele, $i casele, $i vilele, $i palatele din lume. Ale cui n-au fost, ale cui n-or fi? Ce ai pierdut? Ceea ce nu era al t u cnd te-ai n scut nu este nici acum al t u. Ai fost avut, acum e$ti nevoia$. Asta nu e o pierdere. Pierdere este cnd cineva a fost om $i a devenit fiar . Iar tu ai fost om $i ai r mas om. Ai girat poli#e unor clien#i de vaz , $i drept urmare cafeneaua ta a ajuns n mini str ine. Acum prive$ti pe fereastr cum cei care te-au s r cit rd n cafenea ca $i mai nainte, n timp ce tu pe strad ver$i lacrimi $i e$ti acoperit de ru$ine. Nu te teme, exist o dreptate a lui Dumnezeu. Ei vor r spunde pentru tic lo$ia lor. Cnd se vor duce s se sinucid , cine $tie dac Dreptul Dumnezeu va ng dui mamelor lor s li se arate de pe lumea cealalt $i s -i opreasc de la f r delege! Nu pizmui fericirea nim nui, fiindc nu le cuno$ti sfr$itul. Un n#elept grec din vechime a zis: Nu numi fericit pe nici un om mai nainte de a-i vedea sfr$itul. )i-e greu s fii cer$etor? Dar nu suntem cer$etori cu to#ii? Nu depindem cu to#ii n fiecare zi $i n fiecare clip de mila Celui care ne d via# pentru via# ? Tu ai $i acum o misiune important n lume: aduci aminte oamenilor de Dumnezeu $i de suflet, $i le aduci aminte s fie milostivi. Silit s tr ie$ti n t cere, adnce$te-te n sufletul t u $i stai de vorb 44

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi prin rug ciune cu Dumnezeu. Via#a de cer$etor cere mai mult vitejie dect via#a de om avut: Aurul 'i argintul se cearc$ n foc, iar omul, n cuptorul smereniei (Sirah 2, 5). Tu, ns , te-ai ar tat deja viteaz prin faptul c ai biruit gndul cel negru al sinuciderii. Aceasta este biruin#a asupra duhului dezn dejdii. Dup aceast biruin# , oricare alta #i va fi mai u$oar . Domnul este aproape de tine. Pace #ie $i mngiere de la Domnul! Scrisoarea a 51-a

MESERIA*ULUI SIMA M., PE CARE L ROADE B'NUIALA C' JUDECATA LUI DUMNEZEU ESTE ACEAST' VIA)'
Ai auzit de la cineva c via#a aceasta este deja judecata lui Dumnezeu, $i c alt judecat nu va mai fi. Gndul acesta te-a ap sat ca o povar pe care nu po#i nici s o duci, nici s o lepezi. Gnde$te-te la un om r u, ale c rui r ut #i sunt cunoscute ntregului ora$. Vecinii l ocolesc, $i ntre ei nfiereaz tic lo$iile lui. Nimeni nu-l viziteaz , nici nu-l prime$te n cas . Astfel oamenii l judec , $i prin aceasta l pedepsesc. n cele din urm ns , omul cu pricina ajunge s fie judecat, iar judecata l condamn $i l pedepse$te cu nchisoarea. A$adar, vezi dou judec #i: una relativ $i de fiecare zi, cealalt dup lege $i definitiv . Sau, $i mai limpede, ia exemplul unui elev dezordonat pe care dasc lul l pedepse$te de mai multe ori n cursul anului ca s l ndrepte, iar la sfr$itul anului l exmatriculeaz ca pe un nendreptat. A$a e $i cu cele dou judec #i ale lui Dumnezeu. Una este relativ $i vremelnic . O numim judecat pedagogic a lui Dumnezeu asupra oamenilor n $coala acestei vie#i. Iar cealalt judecat va fi dreapt $i definitiv . Lucrul acesta reiese limpede din multe pilde ale Sfintei Scripturi. Pe dreptul Moise Dumnezeu l-a pedepsit pentru un singur p cat prin aceea c nu i-a ng duit s intre n p mntul f g duin#ei, spre care el $i c l uzise poporul vreme de patruzeci de ani n cap. Aceasta este judecata vremelnic $i pedagogic a lui Dumnezeu - ca p c to$ii s vad $i s spun nfrico$a#i: Dac Dumnezeu nu-i iart un singur p cat unui asemenea drept, cum va face cu noi, care suntem nc rca#i cu multe $i grele p cate? Pedepsirea lui Moise nu nseamn ns judecata ultim $i definitiv asupra lui. Nici nu nseamn c Moise nu a intrat n mp r #ia cerurilor. *tii c acest mare slujitor al lui Dumnezeu s-a ar tat mpreun cu sfntul Ilie cu prilejul schimb rii la fa# a Domnului. Acest fapt d m rturie c , de$i el a fost pedepsit pentru un p cat, nu a fost lep dat de Dumnezeu, nici nu a fost lipsit de via#a ve$nic . Pedepsele pedagogice, altfel spus judec #ile pedagogice ale lui Dumnezeu, slujesc tocmai spre a-i ndrepta pe oameni $i a-i face n stare de intrarea n mp r #ia cerurilor. Sau uit -te la bolnavul de la Vitezda, care a z cut 38 de ani. C boala lui era din pricina p catului, a zis-o limpede Domnul cnd l-a t m duit: Iat$, te-ai f$cut s$n$tos; de acum s$ nu mai p$c$tuie'ti, ca s$ nu-#i fie #ie ceva mai r$u. *i ce lucru mai r u putea s i se ntmple dect ca din pricina p catelor s fie la nfrico$ toarea Judecat a lui Dumnezeu lep dat $i lipsit de mp r #ia vie#ii? Iar cu privire la judecata de pe urm , la nfrico$ toarea Judecat a lui Dumnezeu, la ziua care va arde precum cuptorul, Mntuitorul nostru a vorbit limpede. Cnd soarele $i luna se vor ntuneca, $i stelele se vor cl tina $i vor ncepe s cad , $i n ntunericul de ob$te se va ar ta str lucitorul semn al Fiului Omului, atunci Se va ar ta Domnul Iisus ntru putere $i slav s judece dup dreptate to#ii viii $i mor#ii. )ine-te de aceast nv # tur s n toas , care nu este de la om, $i leap d de pe tine povara pe care #i-a aruncat-o pe suflet acel om eretic. Dumnezeu s te binecuvnteze cu pace $i s n tate! 45

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 52-a

IAR'*I MILITARULUI IOVI)': NT'RIREA CARACTERULUI LUI


Cnd tu, ca fost necredincios, ai sim#it cum intr Cel Preanalt n via#a omeneasc , cu ct mai mult o sim#i acum, cnd e$ti credincios $i evlavios? mi povestea un belgr dean cunoscut cum l-a mntuit Dumnezeu de la internarea n lag r. Ne-au mnat la poli#ie $i ne-au aliniat n curte. Solda#ii mp ratului se r stesc, njur , p lmuiesc. Pe cine? Pe fiii Kosovei! Pe copiii lui Laz r11! Pe cei pe care vor s i interneze i mping ntr-o parte $i strig : n untru! Iar celorlal#i, c rora le dau drumul, le strig : n strad ! Ace$tia din urm ns erau rari. Eu stau $i tremur. *i m tot rog n sinea mea: Doamne, mntuie$te-m ! Mi-a venit rndul. - Ce ocupa#ie ai? - m ntreab r uvoitor soldatul. Doamne, mntuie$te-m ! - am $optit pentru o ultim oar $i, f r s m gndesc, am deschis gura $i am zis: Domnule, eu #in un magazin ca s -mi hr nesc copiii. El m smuce$te n stnga $i n dreapta, parc nehot rndu-se ce s fac cu mine, $i n cele din urm strig : n strad ! Multe mijloace are Atotn#eleptul Dumnezeu. El ap r $i mntuie$te prin mii $i mii de mijloace pe cei ce I se roag . Oricum am lua-o, $i n zilele noastre se adeveresc cuvintele mp ratului Solomon: Turn tare este numele Domnului; la el va alerga dreptul, 'i va fi n ad$post nalt (Pilde 18, 10). Oare numai o singur dat s-a ntmplat ca vr jma$ului s -i orbeasc ochii nct s nu-l poat vedea pe omul pe care l prigone$te $i l caut ? Omul este acolo, naintea lui, $i el nu-l vede. Ori s treac pe lng casa pe care cu cea mai mare pl cere ar fi pr dat-o $i pustiit-o? So#ia unui ofi#er srb din Belgrad a tr it tocmai aceast din urm situa#ie. Vedea solda#ii du$mani cum merg din cas n cas , fac perchezi#ie, prad $i duc poporul n robie. Iat -i deja n curtea vecin . Ce s fac ? $i cheam soacra $i copiii $i d n genunchi la icoana Sfntului Arhanghel. S-au rugat cu plns $i cu suspine. Iar solda#ii $i b teau joc de vecin $i njurau. Au ie$it. Acum, n casa ei... Iat ... iat ! Dar nu. Nu las Dumnezeu! Rug ciunea nu a fost n zadar. Ie$ind din casa vecin , solda#ii au trecut pe lng casa ofi#erului srb $i au intrat n alta. Pur $i simplu nu le-a fost dat s vad nici poarta, nici casa legat de cer prin rug ciune. Pe tine a trebuit s te loveasc un glonte ca, r mnnd n via# , s sim#i prezen#a lui Dumnezeu. Iar marii sfin#i $i drep#i sim#eau prezen#a lui Dumnezeu pn $i n mi$c rile gndurilor lor $i ale inimii lor. D -#i $i tu osteneala s te nal#i la aceast n l#ime duhovniceasc . La acest subtil discern mnt al c ilor lui Dumnezeu. La aceast fin sim#ire a lui Dumnezeu. Pace #ie $i s n tate!

Scrisoarea a 53-a

FECIOAREI MARIA J., CARE CAUT' N)ELESUL PILDEI EVANGHELICE DESPRE CELE ZECE FECIOARE
Cinci fecioare n#elepte $i cinci nebune. A se citi: cinci suflete omene$ti n#elepte $i cinci nebune. Cele n#elepte aveau candele curate $i ulei, iar cele nebune, doar candele curate. Candelele nseamn n primul rnd trupurile, iar uleiul - mila. Mil se spune pe grece$te eleu" (eleos). De aici $i cuvntul polieleu, adic mult mil . Polieleul se aprinde la
11

Este vorba de cneazul Laz r, mucenicul de la Kosovo.

46

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi utrenie, atunci cnd se cnt psalmii despre multa milostivire a lui Dumnezeu fa# de poporul ales, cu refrenul: c$ n veac este mila Lui, aliluia!12 Fecioarele cele n#elepte aveau, a$adar, trup feciorelnic cu suflet feciorelnic, dar aveau totodat $i mil mare: mil fa# de cele mai slabe ca ele, care nu s-au slobozit nc de p cat. Cele nebune #ineau cu asprime fecioria trupeasc , ns priveau f r mil $i cu dispre# la cele mai slabe ca ele, le judecau cu trufie $i se fereau de ele cu dispre#. Pe bun dreptate sunt numite p c toase, spune sfntul Nil Sinaitul, fiindc sporind ntr-un lucru foarte anevoios $i aproape cu neputin# - n feciorie -, au trecut cu vederea ceea ce era lucru mic $i lesnicios. Au trecut cu vederea mila, mpreun -p timirea, iertarea! Candele curate, dar goale $i ntunecate! Cnd vine moartea $i trupurile se ngroap sub p mnt, iar sufletul ia calea ve$nicei sale patrii, eleul milostivirii trebuie s lumineze $i s c l uzeasc . Cine va fi f r acest eleu, l va cuprinde ntunericul. Trec toare din ntuneric curat! Cum se va putea trece prin aceast trec toare anevoioas ? Sufletul este cuprins de fric $i de cutremur: n jurul lui, groaz de la n luci $i umbre. Ca ni$te vise urte care chinuie pe cel cufundat n somn. Cine va milui? Cine va ntinde m car un cap t de raz luminoas ? Milui-va Dumnezeu, dar pe cei milostivi. Fiindc spus este: ferici#i cei milostivi, c$ aceia vor fi milui#i. Cei care au avut mil fa# de f pturi fi-vor milui#i de c tre F c tor. Nu este acest lucru adev rat $i mngietor? Da - $i nfrico$ tor pentru nemilostivi? n vecin tatea noastr vie#uia o fecioar b trn . Se $tia de ea c toat via#a fusese $i r m sese fecioar cinstit . *i pn aici, toate bune $i toate vrednice de laud , ns din zi n zi arunca cu limba s ge#i otr vite mpotriva celor ce tr iesc n c s torie $i p c tuiesc. De diminea#a pn seara se l uda cu fecioria ei $i prih nea pe cei ce i se p reau mai prih ni#i ca ea. Ne-a zis, vorbind despre ea, un preot: Dac nu $tia#i cine este fecioara nebun din pilda evanghelic , iat-o! *i, cu adev rat, nebunia pare cumva mai grea atunci cnd omul are numai o singur virtute, iar pe toate celelalte nu. A$a cum c l torului pe timp de noapte ntunericul i se pare mai gros cnd vede o lumin $i apoi prive$te la stnga $i la dreapta ei. n#elepciunea nu este ntr-o singur virtute, ci n adunarea tuturor virtu#ilor. Precum a zis n#eleptul: n#elepciunea 'i-a zidit sie'i cas$ pe 'apte stlpi (Pilde 9, 1). n#elept este sufletul ce are m car cele $apte virtu#i de c petenie. Aceast pild a lui Hristos mai are $i un n#eles duhovnicesc adnc. Prin cele cinci fecioare nebune se n#eleg cele cinci sim#uri ira#ionale. Cine tr ie$te numai prin ceea ce se vede $i se aude, f r nici un control l untric al ra#iunii, are suflet nebun. Cnd moartea trage cortina peste aceast lume sim#it , un asemenea suflet r mne n ntuneric deplin. Iar prin cele cinci fecioare n#elepte se n#eleg cele cinci sim#uri l untrice, ce controleaz ra#ional sim#urile dinafar $i st pnesc asupra lor. Aceste sim#uri l untrice strng n aceast via# lumin , ce r mne n suflet $i lumineaz $i dup ce moartea trage cortina peste sim#urile dinafar . ns vei putea n#elege tu asta la vrsta ta? Cu timpul, f r doar $i poate. Pace #ie $i s n tate de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 54-a

FRA)ILOR RADOSAV *I MIROSAV, CARE NTREAB' DESPRE PIETRELE CARE STRIG'


Cnd Domnul a intrat pentru ultima oar n Ierusalim, poporul I-a ie$it n ntmpinare. Ochi f r num r priveau la El cu minunare, $i guri f r num r strigau cu bucurie: Osana! Osana, Fiul lui David! Bine este cuvntat mp$ratul lui Israel! Auzit-au lucrul acesta fariseii $i, verzi de pizm , I-au spus s opreasc poporul ca s nu mai strige. Le-a r spuns Blndul Domn: De vor t$cea ace'tia, pietrele vor striga. Acum, dup 19 veacuri de la acest
12

Polieleu se cheam $i candelabrul respectiv, $i psalmii care se cnt .

47

Episcop Nicolae Velimirovici eveniment, voi ntreba#i care sunt aceste pietre $i cum pot pietrele s strige. Nu a#i citit cum evreii, dup cinci zile, au t cut, ntr-adev r, $i cum pietrele au strigat c Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cnd El a strigat pe cruce n Vinerea Mare, p$mntul s-a cutremurat 'i pietrele s-au despicat. Pietrele au pocnit $i s-au despicat cu trosnet. Aceasta este limba pietrelor, acesta e strig tul pietrelor. Poate fi vreo limb mai gr itoare $i strig t mai cumplit $i m rturie mai limpede cu privire la mp ratul Cel Binecuvntat, Care S-a pogort ntre oameni $i pe Care cei lipsi#i de minte L-au lep dat $i L-au omort? Al doilea fel de pietre. Cnd evreii au t cut, p gnii au strigat: osana! Evreii i priveau pe p gni ca pe ni$te pietre moarte. n n#eles duhovnicesc, chiar $i erau pietre, f r cunoa$terea Singurului Dumnezeu Viu, acei nchin tori ai idolilor din piatr . Deci, cnd evreii au t cut cu privire la Fiul lui Dumnezeu, apostolii au mers n lume s boteze popoarele p gne. *i aceste popoare au devenit ca ni$te pietre nsufle#ite, dup cuvntul apostolului Petru: 'i voi, ca ni'te pietre vii, zidi#i-v$ ntru cas$ duhovniceasc$ (l Petru 2, 5). Ca ni$te pietre vii, p gnii au nceput a-L sl vi pe Domnul, n vreme ce evreii s-au mpietrit $i au t cut. Al treilea fel de pietre. Cnd gurile evreilor au t cut, au strigat pietrele din templu. *i ast zi strig . Fiindc s-a mplinit prorocia privitoare la acel templu (hram): nu va r$mnea piatr$ peste piatr$. Mndria $i slava lui Israel, templul, ast zi nu mai exist . Exist un zid din acel templu, ndeajuns pentru ca fiii $i fiicele poporului israelitean s se poat da n fiecare smb t cu capul de ele, de acel Zid al plngerii, cu plngere $i cu tnguire. Aceste pietre r mase strig prin t cerea lor a$a cum veste$te trimisul de pe cmpul de lupt o b t lie pierdut . Al patrulea fel de pietre. Evreii au t cut demult cu privire la Hristos. Nici nu se mai bucur de El, nici nu l mai sl vesc, nici nu-i mai cnt : osana! Fiindc Dumnezeu, jignit, a dispre#uit singurul lor templu $i jertfele din el. L-a dat pustiirii. Dar sutele de mii de biserici (hram - n limba srb templu $i biseric sunt echivalate printr-un singur cuvnt) din piatr au fost n l#ate n toat lumea n slava lui Hristos. *i aceste pietre m rturisesc $i strig ceea ce evreii trec sub t cere. Al cincilea fel de pietre. Este cel care de acum nu mai strig , dar va striga nainte de sfr$itul lumii, nainte de a doua venire a Domnului. Despre sfr$itul lumii, Prorocul prorocilor a prezis: 'i p$mntul se va cutremura, 'i soarele se va ntuneca, 'i luna va pierde lumina sa, 'i stelele vor c$dea din cer. Ce altceva sunt p mntul $i soarele $i luna $i stelele, dect pietre? A$adar, cu limba lor $i n felul lor aceste pietre aprinse vor striga la vremea rnduit . *i anume, n vremea cnd vor ie$i mul#i proroci mincino$i, $i f r delegea se va nmul#i, $i dragostea de Dumnezeu a multora se va r ci. ntr-un cuvnt: atunci cnd al turi de evrei vor t cea $i mul#i dintre cre$tini. Atunci corpurile cere$ti, aceste pietre aprinse ale lui Dumnezeu, vor striga cu limba lor $i n felul lor. *i vor vesti venirea Judec torului, a$a cum steaua de la r s rit a vestit oarecnd na$terea Mntuitorului. Pace dvs. $i s n tate de la Dumnezeu.

Scrisoarea a 55-a

UNUI OM CU STUDII CARE A AJUNS LA CONVINGEREA C' EXIST' CEVA


mi scrii c trebuie s existe ceva la urma urmelor. Ai citit despre stele, spui, la un mare astronom, $i #i-a c zut sub ochi afirma#ia acestui vestit savant: F r Dumnezeu, nimic nu se poate n#elege, nici explica n lume. De aici ai ajuns la concluzia c exist ceva. Spune, fiule al lui Laz r: Exist Dumnezeu! *i bucur -te! Exist ceva - a$a spun numero$i oameni cu studii. Dar dac vei r mne pn la sfr$itul vie#ii doar la aceast spus : exist ceva (ne$to), ntreaga ta via# va fi nimic (ni$ta). 48

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi O senza#ie trec toare c exist o uria$ putere tainic a lumii v zute nu este nici pe departe acea credin# , de via# f c toare $i roditoare, ce lumineaz via#a noastr $i ne arat calea. A te m rgini s spui c exist ceva nu nseamn a ie$i la lumina zilei. Asta nseamn de-abia c drume#ul a str b tut ntunericul nop#ii $i a ntrez rit, cu pupilele dilatate, zorii spre r s rit. Dar de acolo pn la soarele mare deasupra cre$tetului mai este cale lung . Dac ai $ti s spui m car: Exist Cineva, zorii ar r s ri mai repede peste via#a ta. Cunoa$te-L pe F c torul t u, frate drag . Lucrul acesta e mai important dect cunoa$terea f pturilor Lui. Nu fi n tov r $ia celor asupra c rora se tnguie apostolul zicnd: au cinstit 'i au slujit f$pturii n locul F$c$torului (Romani l, 25). Iat , Artistul Preanalt st al turi de lucrurile Sale. Tu ai a#intit prea mult cu privirea crea#iile Lui artistice, care pn la un punct #i deschid ochii, iar dup aceea te orbesc. De ce nu vii la Artist, $i nu faci cuno$tin# cu El, $i nu te prezin#i Lui? Hristos de aceea a $i venit pe p mnt: ca s -#i ntind mna $i s te aduc la Sine. Cine nu se apropie de Artist n aceast lume, n minunatul Lui atelier, nu L-a cunoscut, nu I s-a prezentat, $i nu I s-a nchinat, acela nu va fi primit nici n curtea Lui cea din ceruri. Asta #i-o scriu dup ce m-am ntors de la o nmormntare. A murit un tn r de treab din Ohrida. Pe patul de moarte, fa#a i era luminoas - mai luminoas ca n timpul vie#ii. A tr it dup ndreptarul credin#ei $i a r posat n credin# deplin . Foarte tn r, dar n#elept. Iar tu e$ti deja un domn mai n vrst . Pace #ie $i mil de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 56-a

VNZ'TORULUI DE C'R)I SVETOLIK M., DESPRE CEI MAI NOI ERETICI


Ai auzit, zici, ni$te oameni, acolo lng Dun re, c spun poporului o nv # tur nou $i neobi$nuit . Con#inutul acestei nv # turi gl suie$te: Cu ct mai r u, cu att mai bine. Acei oameni sus#in c suntem n pragul sfr$itului lumii. Ei spun c semnele prevestitoare ale celei de-a doua veniri a lui Hristos s-au ar tat deja n lume: cutremure, r zboaie, ateism, neornduial n fire, neornduial ntre oameni $i multe altele. *i pe temeiul acestora, i nva# pe oameni s nu se lupte sub nici un motiv mpotriva vreunui r u din lume, ca r ul s se acumuleze ct mai mult $i s gr beasc astfel venirea lui Hristos. A$adar, spun ei, trebuie s ne bucur m de r zmeri#e, r zboaie, crize, inunda#ii, secete, foamete, certuri ntre vecini, ateism, f r delegi, neornduieli, descompunerea familial , cl tinarea Bisericii, dec derea statului. Nu trebuie s ndrept m aceast via# , nu trebuie s o dregem, ci s ng duim s se descompun , s se strice, s se nvenineze pe de-a-ntregul, $i astfel s se fac neputincioas . *i toate astea, ca Hristos s se vad ndemnat a veni mai repede $i a pune cap t la toate, ntrun cuvnt: trebuie s ne bucur m din plin de dec derea lumii; prin aceasta l silim negre$it pe Hristos s vin iar $i. *i repet nencetat: Cu ct mai r u, cu att mai bine! Aceasta este o nv # tur nou , ai c rei dasc li se numesc pe sine noii adventi$ti. Pe mine nu m mir nicidecum c unii oameni au ajuns la astfel de p reri, ci m mir cu ce drept se leag ei pe sine cu Hristos $i cu Evanghelia. Fiindc atunci cnd cineva se rupe de Biseric $i ncepe s dea de capul s u fru liber imagina#iei, ajunge la gnduri dintre cele mai caraghioase $i mai nebune$ti, ce seam n cu visele unui be#iv. Atunci cnd cineva iese din corabia al c rei crmaci este Hristos, se afl n barca pe care o conduce Satana. Aceast nv # tur nou seam n destul de mult cu eresul nicolai#ilor, ap rut n vremea apostolilor (vezi Apocalipsa 2, 6). Nicolai#ii nv #au c trebuie s p c tuim din ce n ce mai mult, ca p catul s ajung n om la satura#ie $i s se atrofieze. Cnd omul ajunge s se 49

Episcop Nicolae Velimirovici cufunde n p cate pn peste cap, devine sfnt! *i la fel cum acei nebuni credeau c se sfin#esc cu ajutorul p catului, $i ace$ti noi adventi$ti cred c prin nmul#irea r ului n lume l silesc pe Dumnezeu s pun cap t lumii. Ca $i cum Cel Preanalt ar putea fi silit la ceva! Sau ca $i cum El din neputin# $i ne$tiin# ntrzie amnnd sfr$itul lumii! Ascult ce scrie apostolul Petru despre asta: nu va z$bovi Domnul f$g$duin#a, precum oarecare z$bav$ o socotesc, ci ndelung rabd$ pentru noi, ne-vrnd s$ piar$ cineva, ci to#i s$ vin$ ntru poc$in#$. Dar va veni ziua Domnului ca un fur noaptea (2 Petru 3, 9-10). Adic sfr$itul lumii va veni la vremea rnduit , pe care Dumnezeu o are ntru a Sa st pnire. *i dac cineva dore$te s vin sfr$itul lumii ct mai repede, tot nu are dreptul s fac r ul, s nmul#easc r ul, ca s vin binele. Apostolul Pavel i porunce$te lui Timotei: s$ p$ze'ti porunca nespurcat$ 'i nevinovat$, pn$ la ar$tarea Domnului nostru Iisus Hristos (l Timotei 6, 14). Noi suntem, a$adar, datori s p zim pn la cap t poruncile lui Hristos, orice vremuri ar fi. Iar una din poruncile de c petenie ale Lui este dragostea. Ce dragoste plin de mil fa# de oameni au cei ce doresc ca oamenii s p c tuiasc mai mult, s se png reasc mai mult $i s apostazieze mai mult? *i s se nmul#easc ateii, nelegiui#ii, r zvr ti#ii, pustiitorii, f c torii de rele, fiarele? Nu vezi ndat c ace$ti de sine proclama#i dasc li au intrat n barca Satanei? Vedem $i noi multe semne care au fost prezise de c tre Domnul Iisus; nu suntem orbi. Asta ns nu ne d dreptul s hot rm ziua sfr$itului lumii, $i cu att mai pu#in s dorim nmul#irea r ului din lume. C ci o dat cu nmul#irea r ului se nmul#e$te $i num rul nedrep#ilor ce $i pierd sufletul. Iar noi, ca fii ai lui Dumnezeu, trebuie s dorim ceea ce dore$te $i Tat l nostru Ceresc, $i anume ca to#i oamenii s$ se mntuiasc$. Marea n-are dect s se clatine, $i p mntul s se cutremure, $i stelele s cad ; noi trebuie s st m netulbura#i, ncredin#ndu-ne voii celei bune a F c torului $i dorind binele tuturor f pturilor omene$ti. Pace $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 57-a

NOTARULUI BRANISLAV N., CARE NTREAB' DAC' ESTE BUN' MOARTEA N'PRASNIC'
Ai auzit, mi scrii, cum vorbesc unii c $i doresc moarte n prasnic : Cnd trebuie s vin moartea, s vin pe nea$teptate $i s pun cap t acestei vie#i. Mai bine a$a dect s ne chinuim prin boal $i s i chinuim $i pe al#ii. Moartea a$teptat e temut , moartea nea$teptat nu. n satul vostru, un vehicul a c lcat o femeie $i a omort-o. Acest fapt a dat na$tere la felurite discu#ii. Unii sus#ineau c aceast moarte e cea mai bun . Unul s-a exprimat cu privire la moarte astfel: ,,N-are dect s vin , dac -i f r chin! Ca atare, mi scrii cernd l murire. Nu trebuie s dore$ti moarte n prasnic , ci s fii preg tit pentru moarte n orice vreme. A$a ne nva# Biserica. Exist rug ciuni anume c tre Dumnezeu ca s ne fereasc de feluritele necazuri, ntre care este num rat $i moartea n prasnic . ns Cel n a C rui st pnire sunt via#a $i moartea lucreaz toate, prin sfnta Sa purtare de grij , spre folosul sufletelor omene$ti, att al celor pe care le ia, ct $i al celor pe care nc le mai las n lume. El i love$te cu moarte nea$teptat cteodat pe p c to$i, cteodat - de$i arareori - pe drep#i. Nu citim, oare, n Vechiul Testament cum i-a pedepsit Dumnezeu cu moarte n prasnic pe fiii lui Aaron pentru c t miaser cu de la sine putere, ca $i pe cei r zvr ti#i mpotriva lui Moise (Ie$ire 10, Levitic 16)? Anania $i Safira au c zut dintr-o dat mor#i atunci cnd au min#it apostolilor. Mul#i chinuitori ai cre$tinilor au fost omor#i cu moarte n prasnic , precum citim n Vie#ile mucenicilor lui Hristos. - S-a ntmplat ns uneori $i ca dreptul s moar de moarte nea$teptat - de$i asta foarte arareori. A$a s-a ntmplat sfntului Atanasie Atonitul: n vreme ce cl dea ceva, zidul a c zut peste el $i l-a omort dimpreun cu c#iva monahi care erau cu el. 50

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Trimi#nd moarte n prasnic asupra p c to$ilor, Dumnezeu atinge dou scopuri: prin aceasta i pedepse$te pe p c to$ii omor#i, iar pe ceilal#i i sperie ca s nu mai p c tuiasc . A$a s-a ntmplat $i cu moartea n prasnic a lui Anania $i a Safirei: a intrat fric$ mare n Biseric$ 'i n to#i c#i auziser$ cele ntmplate. Iar cnd oamenii se bizuie prea mult pe un drept $i ncep, pu#in cte pu#in, s -l divinizeze, a$a cum au stat lucrurile $i cu sfntul Atanasie, Dumnezeu ia sufletul dreptului n chip n prasnic, ca s arate oamenilor c numai El este Dumnezeu, $i c nu este Dumnezeu afar de Dnsul. Oricum, n toate cazurile de mor#i n prasnice, nv # tura pentru cei r ma$i n trup este limpede, $i anume: to#i trebuie s cugete la moartea lor $i s $i preg teasc sufletul f r ncetare prin poc in# , rug ciune $i milostenie, pentru ie$irea grabnic din aceast lume. Se poveste$te despre vestitul stare# Nichita de la Valaam ( 1907) c se temea mult de moartea n prasnic $i se ruga mereu lui Dumnezeu ca nainte de moarte s i trimit boal ct mai grea $i ndelungat , a$a nct, dup spusele lui, prin r bdarea bolii s l plec m car pu#in spre milostivire pe Dreptul Judec tor, Care dac vrea mi poate socoti aceasta n locul faptelor bune, pe care nu le am. Un altul, z cnd pe patul de moarte, $i mngia prietenii zicnd: Nou luni de zile m-am chinuit ca s vin n aceast lume: oare sunt mult nou luni de chin ca s ies din ea? *i, cu adev rat, boala dinainte de moarte are o mare nsemn tate. Ea le-a adus multor p c to$i ve$nica mntuire. Mii de p c to$i au luat cuno$tin# de Dumnezeu $i de sufletul lor de-abia n vremea bolii dinainte de moarte. *i lund cuno$tin# de aceste dou mari realit #i, pe care le uitaser toat via#a, s-au poc it cu amar, $i-au plns via#a cheltuit nebune$te, s-au mp rt $it; $i astfel, cur #i#i prin lacrimile lor $i prin sngele lui Hristos, s-au nvrednicit s intre n luminatele cur#i cere$ti. Este limpede, a$adar, c boala dinainte de moarte vine din milostivirea lui Dumnezeu. Nu face nimic dac rudele $i prietenii no$tri se chinuie n jurul nostru n vremea bolii noastre dinainte de moarte. Lucrul acesta e tot spre binele lor. Prin aceast slujb , ei l ndatoreaz pe F c torul oamenilor, Care le va pl ti nsutit. Pace #ie de la Dumnezeu $i binecuvntare!

Scrisoarea a 58-a

MONAHIEI VARVARA DE LA IERUSALIM, DESPRE CELE TREI HAINE ALE LUI IISUS
M-ai ntrebat, cinstit sor , despre cele trei haine, n care Domnul a fost mbr cat $i r smbr cat n Vinerea Mare n r stimpul a cteva ceasuri. De ce L-a mbr cat Pilat n hain de purpur ? De ce L-a mbr cat Irod n hain alb ? *i de ce, n fine, mplinitorii osndei la moarte L-au mbr cat n haina Lui? Tot ce s-a ntmplat n via#a p mnteasc a lui Hristos - totul e plin de tlc, totul ne descoper un adev r, $i totul sluje$te spre nv # tur oamenilor. Unele nv # turi sunt nemijlocite $i apar limpezi f r ntrziere, iar altele sunt mijlocite $i prin simboluri, avnd nevoie de tlcuire. Schimbarea Domnului n cele trei felurite haine intr n acest al doilea fel de nv # turi. Haina purpurie e haina mp ra#ilor romani. Cnd Domnul a vorbit naintea lui Pilat despre mp r #ia Sa care nu este din aceast$ lume, lucrul acesta a p rut duhului materialist al func#ionarului roman ca o nebunie $i ca o batjocorire a vredniciei imperial mp r te$ti. Ca atare, osta$ii lui Pilat L-au mbr cat pe Hristos n purpur - se n#elege, cea mai ieftin ce se putea g si - ca, dndu-I numele de mp rat, s -L expun batjocurii. Dar ns $i aceast mp r teasc culoare purpurie de pe Domnul m rturisea c Hristos este ntr-adev r mp rat. Osta$ii lui Pilat L-au proclamat, a$adar, n rs pe Domnul ceea ce El era de fapt. Nici nu putea s -i treac prin cap vreunuia dintre ei c mp r #ia lui Hristos avea s mo$teneasc mp r #ia 51

Episcop Nicolae Velimirovici roman $i toate celelalte mp r #ii de pe p mnt. Mizerabilul mp rat Irod a$tepta ca Hristos s fac vreo minune naintea lui. Nu dorea o minune folositoare $i de oameni iubitoare, ci o minune de blci, din cele care sunt doar pentru curiozitatea ochilor. *i totu$i, naintea lui st tea cea mai mare minune din lume: un Om curat $i f r de p cat. Drept n fa#a lui, a png ritorului de rudenie $i uciga$ului sfntului Ioan. Eu cred c acest necurat urma$ al lui Esau13 putea crede n toate minunile de pe lume, numai nu - nicicum $i niciodat - n minunea cur #iei $i nep c to$eniei unui om. *i tocmai aceast Minune, cea mai mare $i mai de necrezut, st tea naintea lui. Dar mizerabilul lipsit de suflet nu avea cum s vad acest lucru. Precum Pilat, mpotmolit n minciuna idolatriei, privind n fa#a Adev rului nu putea vedea Adev rul, nici Irod, orbit de bubele negre ale p catului, privind n fa#a Nevinov #iei nu putea vedea Nevinov #ia. Dezam git n a$teptarea sa, Irod L-a mbr cat pe Hristos n hain alb . Iar culoarea alb nchipuie cur #ia $i nevinov #ia. Ai citit cum ngerii lui Dumnezeu, cei cura#i $i neprih ni#i, se ar tau n haine albe (Ioan 20, 12)? *i astfel deci, necuratul Irod, care credea c Hristos este necurat ca $i el, ca $i to#i ceilal#i, L-a mbr cat n hain alb , simbol al cur #iei $i nevinov #iei. *i precum osta$ii lui Pilat, de$i n rs, L-au recunoscut pe Domnul drept mp rat, $i Irod L-a recunoscut drept om al nevinov #iei. Adic n amndou cazurile Hristos a fost recunoscut $i vestit de c tre neprietenii S i - chiar dac f r voia $i $tiin#a lor - ceea ce El era de fapt. n fine, chiar nainte de r stignire Domnul a fost mbr cat din nou n haina Sa. Era haina pe care I-o #esuse Sfnta Lui Mam , N sc toarea de Dumnezeu. Aceea$i hain n care umblase pe p mnt $i pentru care osta$ii au aruncat zarul pe Golgota. Dar nu vezi n toate acestea o mare nv # tur pentru noi? Oamenii b nuiesc despre noi de bine sau de r u, $i dup b nuielile lor ne $i pre#uiesc - ne laud sau ne osndesc. Feluritele judec #i cu privire la noi ale oamenilor nu sem na, oare, cu ni$te haine de culoare felurit ? Ba ne mbrac n haina n#eleptului, ba n c ma$a de for# a nebunului. Ba ne mpodobesc cu mantia eroului, ba ne acoper cu zdren#ele tic losului. Dar toate aceste haine sunt grabnic date jos $i schimbate, potrivit $ov ielii $i nestatorniciei judec #ilor omene$ti. *i n cele din urm , n ceasul mor#ii, fiecare dintre noi se arat n culoarea sa adev rat , n propria sa hain . Pace #ie, cinstit sor , $i binecuvntare de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 59-a

UNUI AMERICAN, JOHN DAVIS, PE CARE L SPERIE NMUL)IREA NEAMULUI OMENESC


Sunte#i ngrijorat cu ce se vor hr ni oamenii cnd se vor nmul#i din cale-afar pe p mnt. Ce grij ciudat $i nefolositoare! Oare aceast grij ne-a nv #at s-o avem Hristos? Dimpotriv , El ne-a slobozit de aceast grij . El ne-a poruncit s nu ne ngrijim nici de ziua de mine, cu att mai pu#in de secolul viitor. Nu v$ ngriji#i, spune, pentru ziua de mine, c$ ziua de mine se va ngriji de ale sale. Ajunge zilei necazul ei. F r ndoial , cine uit de Dumnezeu ia asupra sa grijile lui Dumnezeu. Iar grijile lui Dumnezeu nu-s pentru slabii umeri omene$ti. A#i citit legenda greceasc despre Atlas, care sa r zvr tit mpotriva zeilor $i a vrut s poarte p mntul pe umerii s i, $i cum, dup ce greutatea p mntului a nceput s l zdrobeasc , s-a poc it $i a napoiat p mntul zeilor? Dori#i s fi#i un nou Atlas $i s repeta#i gre$eala celui vechi? Cine v sperie c neamul omenesc se va nmul#i cndva att de mult nct p mntul nu l va mai putea hr ni? Asta se putea ntmpla $i pn acum. De la facerea lumii $i pn ast zi,
13

Irod era de fapt edomit de neam, urma$ al lui Esau.

52

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi se putea ntmpla de mai multe ori, dac F c torul nu ar fi avut grij de asta $i nu ar fi privegheat asupra lumii. De vreme ce ave#i atta ncredere n condeiul dvs $i n socoteala dvs., scrie#i $i socoti#i, $i v ve#i ncredin#a repede c de la Adam $i pn la primii faraoni ai Egiptului puteau fi pe p mnt tot at#ia oameni c#i greieri sunt pe cmp. nc de atunci ar fi putut oamenii s acopere toate continentele $i toate insulele de pe planeta noastr . Dar asta nu s-a ntmplat. *i acest fapt d m rturie c lumea merge dup o logic ce nu se conduce dup condeiul nostru $i dup socoteala noastr . Spune#i singur c Brazilia, dac ar fi cultivat , ar putea hr ni ntreaga Europ $i Americ . Ad uga#i ns : Dar ce va fi cnd $i brazilienii se vor nmul#i peste m sur , $i nu vor mai avea gru pentru export? O, ciudatule purt tor de grij , cine va pl ti grijile dvs. de acum dac Brazilia nu se va nmul#i niciodat peste m sur , $i nici Europa, $i nici America? Pe mine m ngrijoreaz acum urm torul lucru: cine va pl ti grijile dvs. de acum pentru ceva care se poate ntmpla abia peste o sut de ani $i nu se va ntmpla, probabil, niciodat ? Lini$ti#iv , v rog, $i nu v face#i griji cu ce se vor hr ni str nepo#ii no$tri. Nici str bunicul dvs. nu $ia f cut griji cu ce v ve#i hr ni dvs., nici tat l dvs. nu v-a l sat vreo avu#ie, $i totu$i face#i cumva rost de pine pentru dvs. $i copiii dvs. Ajunge fiec rei zile $i fiec rei genera#ii necazul ei. Scrie#i c grija dvs. pentru viitorul ndep rtat a fost strnit de foametea care deja exist n unele # ri, $i v ntreba#i: Dar ce va fi dup o sut de ani? Foametea nu a venit, oare, de la nmul#irea peste m sur a oamenilor? Oare nu a#i citit n Biblie cum a fost, de-a lungul celor $apte ani de nerodire, foamete n Egipt pe timpul dreptului Iosif? Foametea era de la nerodire, nu de la nmul#irea peste m sur a oamenilor. Iar nerodirea a ng duit-o asupra roditorului Egipt Cel n a C rui st pnire este a da sau a nu da, potrivit drept #ii sau nedrept #ii oamenilor. *i a fost foamete n Palestina n vremea str mo$ului evreilor, Iacov: nici acolo de la suprapopulare, fiindc Iacov st pnea singur cmpia Palestinei, mpreun cu fiii s i. Ca atare, fi#i lini$tit $i nu v chinui#i cu grija pentru pinea celor care nu s-au n scut nc . *i dac vre#i, totu$i, s v ngriji#i de grijile ndep rtate ale omenirii, nu v ngrijora#i de ce vor avea oamenii, ci de ce vor fi ei n viitor. V jur pe sfnta nv # tur a lui Hristos c dac urma$ii no$tri vor c uta mai nti mp r #ia lui Dumnezeu $i dreptatea Lui, nu vor fi nici o zi lipsi#i de pine, de-ar fi ei pe p mnt ca nisipul m rii. Pace dvs. $i s n tate!

Scrisoarea a 60-a

PREOTULUI PETAR DJ., CARE SE SUP'R' FIINDC' NU *TIE DE CE POPORUL PR'ZNUIE*TE VINEREA
V sup ra#i, cinstite p rinte, fiindc nu v intr n cap de ce poporul ortodox pr znuie$te vinerea, cnd vinerea este s rb toare turceasc . n zadar v-a#i ostenit s dezr d cina#i acest obicei. A#i spus poporului c este o r m $i# din vremea robiei sub turci. ns poporul v-a ascultat n t cere $i a continuat s pr znuiasc vinerea. Fericit acest minunat popor, ce are un instinct inexprimabil, dar ra#ional, mai puternic dect ori$ice dialectic ! El nu se pricepe s v r spund , de$i simte c nu ave#i dreptate. Aici, n Macedonia, nc mai este genera#ia de cre$tini ortodoc$i ce a tr it sub turci, $i de la ei putem s ne d m seama limpede ce este primit de la turci $i ce nu. Cre$tinii au primit de la turci ceva din limb , ceva din port, ceva din etichet , ceva din drept, ceva din cntece. ns nimic din credin#a turc . n aceast privin# , ei au fost din cale-afar de precau#i $i de sensibili. Credin#a $i-au p zit-o ca pe lumina ochilor. *i cu ct a fost mai mare presiunea, cu 53

Episcop Nicolae Velimirovici att $i-au p strat mai curat credin#a. Pr znuirea vinerii fiindc vinerea este s rb toare turceasc e de neconceput. Pr znuirea vinerii fiindc poruncesc turcii - asta nu o vom face pentru nimic n lume: poftim capul nostru, a lor e sabia! A$a se gndea $i se vorbea. *i totu$i, vinerea se pr znuia ntre cre$tinii de atunci: se pr znuia sub turci, se pr znuie$te $i ast zi. De ce? Oare din pricina fugii lui Mohamed de la Mecca la Medina din fa#a o$tirii vr jma$e pricina pentru care pr znuiesc smb ta musulmanii? Doamne fere$te! A spune cre$tinilor acest lucru nseamn s i jigne$ti amarnic. Trebuie, a$adar, s fie la mijloc alt pricin . Trebuie ca n istoria cre$tin se se fi ntmplat vinerea un lucru nsemnat, cu mult mai nsemnat dect fuga lui Mohamed. Poporul l cunoa$te - $i-l va cunoa$te, chiar dac dvs. a#i uitat-o. Poporul $tie c ntr-o nfrico$ toare zi de vineri Mntuitorul lumii a primit p timire pentru neamul omenesc. Ar fi putut $i El s fug ; ar fi putut s Se apere cu ajutorul legiunilor de ngeri. *i dac El ar fi fugit atunci - crede#i-m , cinstite p rinte! -, nicicnd suflet viu cre$tinesc n-ar mai fi pr znuit vreo vinere. ns Mntuitorul lumii nu a fugit, nici nu S-a ap rat. De bun voie a primit p timirea, a purtat crucea pe umerii S i sup#i de postire $i r ni#i, a dus-o pe Golgota $i a fost r stignit pe acea cruce. Se $tie exact cnd s-a ntmplat asta, n ce loc, sub a cui st pnire, n care veac, n care lun , n care s pt mn , n care zi $i n care ceas. Aceast zi se nume$te n Serbia Vinerea Mare, iar n Macedonia, Vinerea nfrico$ toare. *i aceast Vinere Mare sau nfrico$at este pricina pentru care poporul cre$tinesc poste$te $i pr znuie$te vinerea. Aceea$i pentru care prima duminic , a nvierii, n care Mntuitorul a nviat din mor#i, este pricina pr znuirii celor cincizeci $i dou de duminici de peste an. Iar dac $tim pricina pr znuirii, tot restul e u$or. Ne e u$or, mai nti de toate, s l murim de ce poporul poste$te n fiecare smb t , iar dup aceea de ce pr znuie$te vinerile dinaintea marilor s rb tori. De ce, s zicem, pr znuie$te poporul vinerea dinainte de Na$terea Domnului? Ca s nu uite c n aceast zi S-a n scut Cel ce avea s primeasc nfrico$ata cruce pentru mntuirea oamenilor. De ce pr znuie$te vinerea dinainte de veselitoarea n l#are? Ca s nu uite c Cel ce S-a n l#at n slav la ceruri a meritat aceast slav prin p timirile din Vinerea nfrico$ toare. De ce pr znuie$te vinerea dinainte de sfntul Gheorghe? Ca s nu uite c primul mucenic este nsu$i Domnul Mntuitorul, f r de Care nici sfntul Gheorghe nu s-ar fi hot rt s p timeasc pentru adev r. Dar vinerea dinainte de Adormirea Maicii Domnului? Ca s nu uite lacrimile, durerile $i sngele Celui pe Care L-a n scut Sfnta N sc toare de Dumnezeu, ntr-un cuvnt: fiecare praznic cre$tin reprezint o des vr$ire, iar vinerea - ca zi a p timirii -, calea spre acea des vr$ire. Poporul nu are cnd s pr znuiasc toate vinerile, afar de cele dinaintea marilor s rb tori. Prin asta, poporul vrea s arate c nici aceste praznice n-ar fi fost dac nu era acea unic zi de Vineri care e temelia $i explica#ia tuturor praznicelor de peste an. F r Vinerea Mare nu ar fi fost nici nvierea, nici n l#area, nici Cincizecimea, nici Biserica, nici sfin#ii - nimic $i nimeni. Toate acestea sunt adnc ntip rite n sufletul $i con$tiin#a poporului ortodox din Balcani. De aici, $i postirea n zi de vineri $i pr znuirea vinerii. A$adar, tot ce face poporul ortodox este lucru cu n#eles $i ndrept #it. Nendrept #it este numai legarea vinerii cre$tine$ti de fuga prorocului arab de la Mecca la Medina. *i nc mai nendrept #it este, cinstite p rinte, sup rarea dvs. pe poporul ortodox. Dumnezeu s v fie ntr-ajutor!

54

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 61-a

PRECUPE)ULUI MELENTIE DJ., CARE NTREAB' CE NSEAMN' VE*NICA POMENIRE


Te roade faptul c nu $tii care este n#elesul acestor cuvinte, pe care de-attea ori le-ai auzit $i le-ai rostit asupra celor r posa#i. *i bine faci c ntrebi. Cu ct cunoa$te omul mai bine vechea $i buna noastr credin# ortodox , cu att o ndr ge$te mai mult. Am auzit odat cum cineva, ntr-o cuvntare funebr , a strigat: Ve$nic s -#i fie pomenirea pe p mnt! Am fost mirat de aceast gre$it interpretare a credin#ei noastre. Oare poate fi ceva ve$nic pe p mnt, unde totul trece grabnic ca o nunt ? Cu adev rat, de tot nimicnic bine dorim noi r posatului cnd i dorim s -i fie pomenirea ve$nic n aceast lume, care va lua sfr$it ea ns $i. S zicem ns c numele cuiva se pomene$te pe p mnt pn la sfr$itul vremurilor: ce folos are din asta omul, dac pomenirea lui este uitat n ceruri? Drept este s credem c i dorim r posatului s i se pomeneasc numele ve$nic n ve$nicie, $i via#a ve$nic $i n mp r #ia lui Dumnezeu. Acesta este tlcul cuvintelor: Ve$nic pomenire. Ucenicii lui Hristos s-au l udat odat nv # torului lor zicnd: Doamne, 'i dracii se supun nou$ n numele T$u! Iar Domnul le-a r spuns s nu se bucure de asta, ci le-a zis: bucura#i-v$ c$ numele voastre sunt scrise n ceruri, adic deoarece sunt $tiute $i amintite $i pomenite n cereasca mp r #ie a luminii $i a vie#ii. n Sfnta Scriptur se spune adeseori cum vor fi scrise numele drep#ilor n Cartea celor vii, n timp ce numele p c to$ilor vor fi $terse $i date uit rii. Din pilda cu bogatul $i Laz r vedem c Domnul roste$te numele lui Laz r cu preacurata Sa gur , n timp ce trece sub t cere numele bogatului nedrept. Asta nseamn c Laz r a intrat n mp r #ia cerurilor $i a dobndit via# ve$nic $i ve$nic pomenire, iar bog ta$ul p c tos a pierdut $i mp r #ia, $i via#a - $i numele. n dumnezeiasca nv # tur , numele este uneori identificat cu omul. ntr-un loc din Apocalips se spune: 'i au murit n acel cutremur nume de oameni 'apte mii (11, 13). Prin cutremur trebuie s n#elegem marile ispite la care fiind supu$i oamenii, $apte mii dintre ei au c zut de la Hristos $i $i-au pierdut sufletele. Asta nseamn c nu au pierit doar trupurile lor asta are pu#in nsemn tate -, ci sufletele $i numele. Numele lor au fost nimicite n ve$nicie $i $terse din Cartea celor vii. Cine dore$te pomenire f r de moarte n ve$nicie, evanghelic lucru dore$te. Dar cine dore$te nume f r de moarte pe p mnt, de$ert lucru dore$te. S $tii c mul#i sunt care petrecndu-$i aceast via# f r s se aud de ei $i f r s fie b ga#i n seam au dobndit nume f r de moarte n lumea cealalt , mai presus de moarte $i de schimbare. Cuget la aceasta, frate Melentie, $i Dumnezeu #i va descoperi $i mai multe. Iar cnd vei auzi de moartea mea, spune la rug ciune: Ve$nica lui pomenire! Pace #ie $i s n tate de la Domnul!

55

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 62-a

UNUI MONAH AGHIORIT, DESPRE AP'R'TOAREA SFNTULUI MUNTE


De ce v plnge#i voi, atoni#ii? *i de ce sunt mhnite sufletele voastre? V strmtoreaz oamenii? Privi#i la pinii de pe Athos, cum sunt nal#i $i drep#i $i netezi tocmai acolo unde sunt strmtora#i mai mult! Voi cunoa$te#i adev rul, $i din adev r ave#i libertate l untric . Iar din adev r $i libertate vine senin tatea sufletului. Din senin tate izvor $te bucuria. Voi a#i fost purt tori de bucurie $i sem n tori de mngiere n Balcani vreme de multe veacuri. *i acum voi s c uta#i, oare, mngiere de la noi, care tr im n mrejele lumii? ntreaga lume nu v poate da nici o f rm din mngierea pe care o d Nemuritoarea voastr mp r teas , cea dinti fiic a mp ratului. Toate numirile numeroaselor Ei icoane nseamn bucurie $i mngiere. *ti#i cum le-a prezis Domnul apostolilor: n lume necazuri ve#i avea. Ce altceva au fost apostolii dect asce#i c l tori? ntreaga lume a fost m n stirea lor; dar n aceast mare m n stire, fiecare dintre ei avea cte o chilie, n care lumea cu smintelile $i viforele ei nu avea intrare, n untrul inimilor lor, ca n ni$te chilii z vorte, ei p strau adev rul $i libertatea, senin tatea $i bucuria, n aceste chilii ascunse, sufletele lor se ntlneau cu Duhul lui Dumnezeu Cel de via# F c tor. De aceea $i puteau s #in piept f r s se team pe ntunecatul cmp de lupt al lumii, $i ca ni$te raze luminoase s str luceasc prin adev r $i prin bucurie. Iar voi sunte#i n Sfntul Munte ca ntr-un liman lin fa# de lume. De$i nu v mi$ca#i din acel loc, lumina adev rului vostru $i mireasma rug ciunilor voastre se simte n lume. Sunte#i #intui#i de stnca ce se nume$te Sfntul Munte ca stlpnicii de stlp; cu adev rat, to#i sunte#i ni$te stlpnici. Dac furtunile lume$ti lovesc cteodat Stlpul vostru, oare trebuie s v teme#i? Privi#i cum se lovesc cu urlet de Athos talazurile albe, $i iar $i fug risipite napoi. A$ijderea $i neputincioasele talazuri ale r ut #ii lume$ti stropesc sfintele voastre m n stiri, dar se ntorc ru$inate n albia lor. Cu toiagul ei puternic, le pune pe fug Odighitria. Cnd oamenii v strmtoreaz $i nu v dau pace, nu v uita#i la oameni, ci la ea - la Preacurata voastr Doamn Ap r toare. Ea $tie s se r fuiasc cu to#i vr jma$ii st pnirii sale, ai mo$tenirii sale. A#i citit cum ea din vremuri str vechi i-a pedepsit cumplit pe to#i cei ce au n v lit asupra Sfntului Munte. V aminti#i cum v-a acoperit cu acoper mntul s u n vremea R zboiului mondial. Cu mai mult grij dect rndunica pe rnduneii s i. *i oamenii sunt, oare, ni$te vr jma$i nfrico$ tori ca s v teme#i de ei? Iarb $i cenu$ sunt fa# de duhurile r ut #ii cele de sub ceruri, cu care voi, bine narma#i, ave#i a v lupta. *i de vreme ce St pna voastr v mntuie$te de dracii cei cumpli#i, care nu dorm nicicnd, cum s nu v mntuiasc de nimicnica r utate omeneasc ? *i la voi s-a gndit prorocul cnd a prezis: aduce-se-vor mp$ratului fecioare n urma ei. Ea este prima fiic a mp ratului, iar sufletele voastre sunt fecioare care urmeaz ei pn naintea tronului mp ratului mp ra#ilor. Mna ei v c l uze$te, ve$mntul ei v acoper , ochii ei v privesc, dragostea ei v nc lze$te, pilda ei v mb rb teaz . Ferice de voi, neobosi#i sl vitori ai lui Dumnezeu! Ferice de voi, cet #eni ale$i ai statului N sc toarei de Dumnezeu! Ea nu cere de la voi nici un fel de impozit, ci cere n dar trei bani din aur cur #it n foc. Primul e cur #ia feciorelnic . Al doilea e smerenia feciorelnic . Al treilea e ascultarea feciorelnic . Pentru aceste trei daruri feciorelnice, ea v f g duie$te s v nal#e de pe acest Sfnt Munte p mntesc n Sfntul Munte ceresc. De ce v plnge#i, a$adar, voi, atoni#ii? *i de ce sunt mhnite sufletele voastre? De la Dumnezeu, pace vou $i binecuvntare!

56

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 63-a

UNEI SRBOAICE CARE NTREAB' DE CE O SL'VESC RU*II ATT PE MAICA DOMNULUI


Dar ce, srbii nu o sl vesc? *i grecii, $i bulgarii, $i romnii? Cele mai multe dintre ctitoriile noastre mp r te$ti sunt nchinate numelui Preasfintei N sc toare de Dumnezeu. Hilandarul, model al multor ctitorii $i m rg ritar de mare pre# ntre acestea, sl ve$te Aducerea n biseric . A$adar, sfntul Sava a nchinat Hilandarul numelui Maicii Domnului. A#i fost la Savina n Primorie s vede#i acolo icoana Preasfintei Fecioare acoperit toat de salbe $i aur $i bijuterii $i medalii? Tot pieptul e acoperit cu decora#ii, ca la un comandant de oaste! Aceasta e recunoa$terea de c tre popor a faptului c ea poart r zboi mpotriva r ului $i biruie r ul din lume. Ai fost, fiic a Serbiei, n Ceainice, care nu este cunoscut prin altceva dect prin Maica lui Dumnezeu? Icoana ei f c toare de minuni din Ceainice e cunoscut de toat Bosnia $i Her#egovina $i #inuturile ndep rtate. S vezi $i cinstirea $i minunarea $i suspinarea de poc in# $i recunosc toarea m rire de c tre miile de nchin tori naintea Maicii Domnului din Ceainice! *i s auzi minunatele povestiri despre milele $i darurile ei, pe care le-a rev rsat $i le revars peste oameni! ns asemenea povestiri po#i s auzi $i la Peci, $i la Ohrida, $i la Prilep, $i pe toat ntinderea Balcanilor, de la Marea Albastr (Adriatica -n.tr.) pn la Marea Neagr . Dintre toate rug ciunile din gura srbilor, nu este cea mai ntlnit aceasta: S ajute Dumnezeu $i Maica Domnului!? Cinstirea N sc toarei de Dumnezeu e nr d cinat $i n sufletul celei mai bune intelectualit #i a poporului. Cnd cel mai mare cnt re# al nostru de muzic popular , Vladika Rade, era pe moarte, a cerut icoana Preasfintei N sc toare de Dumnezeu din m n stirea )etinie. A nceput s plng deasupra ei, a s rutat-o $i a strigat: Preasfnt N sc toare de Dumnezeu, mntuie$te-m ! Iar ct prive$te faptul c fra#ii no$tri ru$i o cinstesc n chip a$a deosebit pe N sc toarea de Dumnezeu, cred eu c este $i o pricin aparte pe lng toate cele pe care le avem noi. *i anume: ru$ii au sim#it de multe ori ajutorul ei n evenimentele hot rtoare din istoria statului $i Bisericii lor. Astfel, cnd cnejii p gni Askold $i Dir au mers s jefuiasc la Constantinopol, de jefuit n-au jefuit, ns botezul l-au primit. Cnd au ajuns pe nea$teptate cu cor biile lor lng Constantinopol, cre$tinii s-au speriat foarte tare $i au fugit la biseric pentru a chema ajutorul lui Dumnezeu. Atunci, patriarhul Fotie a scos icoana N sc toarei de Dumnezeu, a purtat-o n procesiune pn la mare $i a b gat-o n mare. Dintr-o dat , marea s-a nviforat de s-au scufundat cor biile ruse$ti. Askold $i Dir de-abia au ajuns la # rm. *i dndu$i seama de la cine le venise furtuna nea$teptat de pe mare $i izb virea cet #ii mp r te$ti, sau botezat amndoi $i s-au ntors n Rusia boteza#i. - Cnd a fost cl dit Lavra Pe$terilor din Kiev, vatra cre$tinismului rusesc, N sc toarea de Dumnezeu a ar tat limpede ajutorul s u minunat att la cl dire ct $i la zugr virea icoanelor pentru m n stire. - Icoana Vladimirskaia a Maicii Domnului este sl vit n Rusia de trei ori pe an. Trei slave, pentru trei mari izbnzi pe care ru$ii le-au c$tigat asupra t tarilor avnd icoana aceasta ca stindard. Cnd a fost vremea eliber rii definitive a ru$ilor de t tari, #arul Ioan al III-lea a mers cu aceast icoan asupra mpil torilor poporului rus. Pe rul Ugra, cele dou o$tiri au stat fa# n fa# pe cele dou maluri mai bine de o lun . St teau doar, f r s se lupte, n cele din urm , cnd ru$ii au n l#at icoana $i au nceput s cnte un imn c tre N sc toarea de Dumnezeu, t tarii au dat repede dosul $i au fugit. *i astfel, libertatea a fost dobndit de c tre ru$i f r o pic tur de snge, totul cu ajutorul Preasfintei N sc toare de Dumnezeu. - Aceste faimoase evenimente, precum $i altele, n care Maica Domnului a luat parte n chip hot rtor, sunt nscrise adnc n sufletul poporului rus. *i sim# mntul de recuno$tin# s-a transmis din genera#ie n genera#ie. Pace #ie $i mil de la Domnul! 57

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 64-a

PICTORULUI PAVLE I., CARE NTREAB' DUP' CE SE CUNOA*TE O ICOAN' ORTODOX' A MAICII DOMNULUI
Mi-ai pus lng scrisoare o imagine de femeie care e r spndit n popor sub numele Sfintei N sc toare de Dumnezeu. Imaginea nf #i$eaz o femeie tn r , vesel , cu p rul rev rsat pe umeri, cu fa#a durdulie, cu buzele rumenite, cu hainele pestri#e. F r prunc n bra#e. Ai v zut $i singur c este o imagine ne-ortodox a Maicii Domnului, $i ntrebi: Dup ce poate omul s recunoasc o icoan ortodox a ei? Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrab dup cele trei stele - una pe frunte, a doua pe um rul drept, a treia pe um rul stng. Aceste trei stele simbolizeaz fecioria Fecioarei Maria nainte de na$tere, n na$tere $i dup na$tere. Dup aceea, culorile ve$mintelor. Ca regul , ve$mntul Maicii Domnului se zugr ve$te n trei culori principale: n auriu, ro$u $i albastru. Haina de dedesubt este albastr , cea de deasupra ro$ie, amndou ntre#esute, #esute $i mpodobite cu aur. Culoarea aurie simbolizeaz nemurirea, cea ro$ie - slava $i domnia, iar cea albastr - cerurile. Ceea ce nseamn : nve$mntat n slav nemuritoare n ceruri este ea, cea oarecnd p timitoare $i roab a Domnului pe p mnt. Fa#a Sfintei N sc toare de Dumnezeu nu este niciodat n icoanele ortodoxe plin $i rotund , ci prelung $i destul de tras . Ochii, mari $i gnditori. Triste#e lin , gata de un surs mngietor: triste#e pentru nefericirea lumii, surs pentru n dejdea n Dumnezeu Mngietorul, ns att triste#ea, ct $i sursul sunt re#inute, $i totul este re#inut, totul este supus duhului. Este chipul unei biruitoare, care a tr it toate am r ciunile durerii $i restri$tii $i poate s ajute celor care se lupt cu durerea $i cu restri$tea. P rul ei este ntotdeauna acoperit cu totul. Chipul N sc toarei de Dumnezeu nu pare nicicnd de o frumuse#e fireasc . El e n a$a fel, c alung orice gnd de trupesc. El este de o frumuse#e mai presus de fire, care nu se arat altminteri dect prin sfin#enie. El ntoarce gndul privitorului c tre nalta realitate duhovniceasc $i frumuse#e a sufletului. Capul Maicii Domnului este aplecat lin c tre pruncul Hristos, pe care l #ine la piept. Aceast lin aplecare arat supunerea n toate fa# de voia lui Dumnezeu, pe care ea a ar tat-o cndva $i n cuvinte binevestitorului Gavriil, zicnd: iat$ roaba Domnului, fie mie dup$ cuvntul t$u. *i mai nseamn recunoa$terea faptului c Cel pe Care l #ine n bra#e este mai mare dect ea. n icoanele ortodoxe, Maica Domnului e zugr vit foarte rar f r pruncul Iisus. Iar atunci cnd e zugr vit singur , este conceput de c tre iconar ca Maic a durerii sub cruce, cu minile ncruci$ate $i capul plecat, cteodat cu s biile simbolice ndreptate spre inima ei. Dar inima nu este zugr vit niciodat , nici nu se vede. Cel mai des ntlnit este icoana ei cu Fiul n bra#e. Ea s-a $i ar tat n lume pentru Fiul. Misiunea ei n lume a fost n Fiul ei. Ca nimeni s nu vad n ea femeia, ci, totdeauna $i pentru totdeauna, mama. Ea reprezint cea mai nalt , mai curat $i mai sfnt maternitate, de la un cap t la cel lalt al timpului. Ea este Maica Domnului nostru Iisus Hristos, dar e $i mama noastr , mngietoarea noastr $i grabnica noastr ajut toare. Ea s -#i fie $i #ie ntotdeauna mngiere $i ajutor!

58

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 65-a

UNEI NV')'TOARE, DESPRE O AR'TARE A MAICII DOMNULUI


mi scrie#i cu entuziasm cum vi s-a ar tat Maica Domnului $i cum v-a#i ndreptat acum pe calea de n dejde a credin#ei. Feti#a dvs. z cea cu febr puternic . A#i convocat un consiliu de doctori. Ace$tia au examinat-o pe fat $i s-au retras ca s se sf tuiasc . dvs. tr gea#i cu urechea, nfiorat , la convorbirea lor. Unul dintre ei a spus c ar fi salvator dac bolnava ar transpira. Ceilal#i considerau c este prea trziu. De dezn dejde, dvs. v frngea#i minile $i plngea#i. Deasupra patului copilei atrna icoana Sfintei N sc toare de Dumnezeu. Pn atunci privea#i acea icoan mai mult ca pe o podoab dect ca pe ceva de trebuin# casei, ns n acel ceas al dezn dejdii a#i ngenuncheat dintr-o dat naintea icoanei $i cu glasul sugrumat de plns, a#i strigat c tre N sc toarea de Dumnezeu: O, Sfnt Maic a lui Dumnezeu, tu vezi durerea mea. Tu $tii, Mam a mamelor, cum e s ai un singur copil $i s l pierzi. *i tu Lai v zut pe singurul t u copil pe cruce. M rog #ie, milostive$te-te de mine, p c toasa, $i ajut mi. Numai la tine n d jduiesc acum. S-a terminat cu n dejdea mea n oameni. Lumea ntreag nu poate s -mi ajute. Numai tu, tu, scump N sc toare de Dumnezeu, po#i dac vrei. Oare o singur mam am rt ai mngiat tu? Mngie-m $i pe mine, o, Sfnt Precist ! - Dup ndelung rug $i suspinare, a#i privit la icoan - $i a#i v zut lacrimi n ochii N sc toarei de Dumnezeu. La scurt vreme dup aceea v-a#i dus la fiica dvs. $i, iat , era tot o ap de transpira#ie! n diminea#a urm toare s-a ridicat $i a mncat, $i n scurt timp s-a ns n to$it deplin. Mul#umiri Sfintei N sc toare de Dumnezeu! Mul#umiri $i dvs. pentru aceast n$tiin#are. Credin#a noastr este ntemeiat pe experien# , nu pe cuget rile $i teoriile din capul propriu. *i pentru mine aceast tr ire a dvs. este deosebit de pre#ioas . La noi s-a ntmplat iarna trecut urm torul lucru. Feti#a unei v duve s race s-a mboln vit grav. O lun de zile nu a $tiut de ea, nici n-a scos vreun cuvnt. Toat n dejdea era deja pierdut . *i mama ntristat ncepuse s mprumute bani s cumpere lucruri de nmormntare. ntr-o sear , $edea mama lng patul fiicei sale $i plngea nceti$or. Dintr-o dat , feti#a, f r s deschid ochii, a deschis gura $i a vorbit: Nu plnge, m mico, mai bine du-m mine la Kali$te, $i o s m fac bine. Asta mi-a spus Mama mea din ceruri, care e aici, lng mine!. - Mama, uimit , s-a cutremurat toat . A doua zi de diminea# a dus-o pe feti# la m n stirea Sfintei N sc toare de Dumnezeu din Kali$te, $i a adus-o acas s n toas . Dar numai dou , sau trei, sau zece, sunt ntmpl rile de acest fel? Nu este num r, nici sfr$it ar t rilor $i facerilor de bine ale Sfintei N sc toare de Dumnezeu. Sfntul Serafim de Sarov, r posat acum aproape o sut de ani, m rturisea c N sc toarea de Dumnezeu i s-a ar tat n persoan de $ase ori n via#a lui. *i dac tot acest popor t cut, care prive$te toate aceste ar t ri cere$ti ca pe o tain scump $i dulce a sa, ar deschide gura sa $i ar spune ceea ce $tie, p mntul s-ar umple de mirare. Crede#i-m : cnd omul ajunge s cunoasc lucr rile $i ar t rile lumii cere$ti n via#a noastr p mnteasc , simte c a intrat n mp r #ia necuprins $i necercetat a realit #ii celei mai minunate. n acest ntuneric (pentru ochii no$tri trupe$ti) poate intra sufletul nostru doar cu f cliile aprinse ale credin#ei $i dragostei, dup minunatul cuvnt al apostolului Pavel: ca s$ locuiasc$ Hristos prin credin#$ n inimile voastre, ca ntru dragoste fiind nr$d$cina#i 'i ntemeia#i, s$ pute#i cunoa'te mpreun$ cu to#i sfin#ii ce este l$#imea 'i lungimea 'i adncul si n$l#imea (Efeseni 3). Iar dvs. da#i mul#umit lui Dumnezeu $i Maicii Domnului c v-a deschis vederea pentru mp r #ia duhovniceasc , $i n-o orbi#i prin p cat $i prin nep sare. Dumnezeu s v fie totdeauna ntr-ajutor! 59

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 66-a

FUNC)IONARULUI IOVAN I., DESPRE CELE MAI MARI TREI LUCRURI DIN VIA)'
Mi-a#i pus trei ntreb ri, $i anume: Care este cel mai mare gnd vrednic de om? Care este cea mai mare grij vrednic de om? *i care este cea mai mare a$teptare vrednic de om? A se gndi la purtarea de grij a lui Dumnezeu n via#a omeneasc e cel mai mare gnd vrednic de om. A se ngriji de mntuirea sufletului e cea mai mare grij vrednic de om. A a$tepta moartea e cea mai mare a$teptare vrednic de om. Cum trebuie s v gndi#i la purtarea de grij a lui Dumnezeu n via#a omeneasc ? Trebuie s lua#i ca m sur legea moral a lui Dumnezeu. Urmnd acestei m suri, s privi#i ce se ntmpl n via#a oamenilor pe care i cunoa$te#i, $i cu care sunte#i n leg tur . Acesta nu este totdeauna lucru u$or, fiindc pricinile sunt uneori ndep rtate $i ascunse n trecutul ndep rtat al unui om, iar alteori se pot afla numai n via#a p rin#ilor lui. M rturisirea cre$tin se ntemeiaz pe descoperirea acestor pricini. Psalmistul gr ie$te c tre Dumnezeu: La poruncile Tale voi cugeta, si voi cunoa'te c$ile Tale... Ct am iubit legea Ta, Doamne! Pururea cugetarea mea este. Fiindc poruncile Domnului sunt la temelia a tot ce se ntmpl fiilor lui Adam. *i legea Domnului este lumin ce lumineaz ceea ce se ntmpl cuiva. Cum trebuie s v ngriji#i de mntuirea sufletului? Ca s nu v mai n$ir, citi#i Evanghelia $i ntreba#i Biserica. Omul n-are mai mare bun ca sufletul pe aceast lume. *i tocmai acest cel mai mare bun este singurul pe care l poate sc pa de pieire $i moarte. Tot restul, ce nu e om ci al omului, dintre cele pe care le pre#uie$te $i le p streaz omul, f r putin# de sc pare piere $i moare. Sufletul omului este n ochii lui Dumnezeu un lucru mai de pre# dect ntreaga lume material , dup cuvntul lui Hristos: ce-i va folosi omului dac$ va dobndi ntreaga lume, iar sufletul s$u 'i-l va pierde? A$adar, nu poate fi mai mare grij vrednic de om ca grija mntuirii sufletului s u. Cum trebuie a$teptat moartea? Ca osta$ul n r zboi. Sau ca elevul care se preg te$te cu grij , a$teptnd n orice clip ca profesorul s l cheme la ascultat. De nencetata pomenire a clipei mor#ii ne-a amintit $i Mntuitorul n pilda despre bogatul u$uratic care f cea hambare noi $i se preg tea s-o duc bine mult vreme pe p mnt, dar i s-a zis pe nea$teptate: Nebunule, n aceast noapte vor smulge de la tine sufletul t u, iar cele ce le-ai preg tit ale cui vor fi? De ce e gndul la purtarea de grij a lui Dumnezeu n via#a oamenilor cel mai mare gnd vrednic de om? Fiindc el aduce omului n#elepciunea $i fericirea. De ce e grija pentru mntuirea sufletului cea mai mare grij vrednic de om? Fiindc sufletul e cel mai mare bun de pe p mnt, $i e firesc ca celui mai mare bun s -i trebuiasc nchinat cea mai mare grij . De ce e a$teptarea mor#ii cea mai mare a$teptare vrednic de om? Fiindc a$teptarea mor#ii cur # con$tiin#a $i i d omului imbold la toat fapta bun . Cnd un oarecare om vrednic $i bun a fost ntrebat ce l-a mpins mai mult n via# la osteneal $i bun rnduial , a r spuns: Moartea. Aceste trei lucruri nu se pot b ga de seam la animale. Ele sunt proprii numai omului, $i nc celui mai nalt tip de om. Tot restul e comun omului $i dobitocului. De la Dumnezeu, pace dvs. $i binecuvntare!

60

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 67-a

UNEI PENSIONARE CARE SE PLNGE DE MODA N MBR'C'MINTE


Scrie#i c a#i fi putut tr i, dvs. $i cele trei fiice ale dvs., din pensia modest pe care o primi#i ca v duv de ofi#er superior. ns totul se duce pe mod . Fiicele s-au rupt de sub st pnirea dvs. cea bun $i au trecut sub st pnirea aspr a modei, n zadar le sf tui#i, le explica#i, le ruga#i - ele o #in una $i bun : Ce $tii tu, mam ; e vorba de cultur , de educa#ie, de gust. Ce, s facem noi not aparte ntre fete?. *i vorbind astfel, cer n fiecare prim var $i n fiecare toamn haine noi, dup mod . Iar n cas , mizerie $i s r cie. Casa n-a mai fost zugr vit de mult vreme. Mobila e uzat . Vasele sunt ciobite. Lenjeria de pat - numai zdren#e. Masa s r c cioas : cnd prnzi#i, nu cina#i. Pentru toate acestea nu sunt bani, dar pentru mbr c minte la mod , pentru strad , trebuie s fie. Vai: moda $i strada v-au r pit ntietatea n cas ! M ntreba#i ce s face#i. n Macedonia v-ar fi spus to#i: Ruga#i-v lui Dumnezeu s le dea fiicelor duh bun. Pe lng rug ciune, continua#i s le sf tui#i. N-au dect s $i bat joc; dvs. vorbi#i-le. Cuvintele adev rului trebuie odat $i odat s z misleasc $i s aduc rod. Dumnezeu aude; $i la vremea Sa, El va repeta nv # turile dvs. fiicelor, numai c ntr-un fel mai aspru. Fiindc att Biblia, ct $i experien#a noastr ne dau m rturie c Dumnezeu rareori pedepse$te ceva att de aspru cum pedepse$te necinstirea p rin#ilor. Spune#i-le fiicelor dvs. c mbr c mintea la mod din vremea noastr nu este nicidecum vreo cerin# a culturii, sau a educa#iei, sau a gustului, ci numai o cerin# a comer#ului. Cei care inventeaz moda $i o impun lumii credule se gndesc exclusiv la bani. n aceast munculi# negustoreasc a lor nu se gndesc la cultur $i la educa#ie nici ct broasca la stele. Sunt obi$nui#ii barbari ai marilor ora$e, care prin viclenie ajung la bani. Ei au agen#ii lor: desenatori, fotografi $i subtili cunosc tori ai patimilor $i sl biciunilor omene$ti. Pentru bani, ace$tia le confec#ioneaz noi $i noi croieli de mbr c minte feminin . Cu duhul epuizat pn la atrofie n inventarea noii mode, ei au nceput n zilele noastre s impun lumii feminine o croial a hainelor care sfideaz cele mai obi$nuite concep#ii de cuviin# $i ru$ine, precum $i simplele reguli de igien $i de menaj. Dar ce, i doare pe ei de morala lumii, $i de caracterul oamenilor, $i de sfiala fecioarelor, $i de s n tatea na#iei, $i de pensia mic a mamei? Banii $i numai banii: acesta e imboldul $i scopul crea#iilor de mod ale acestor negustori $i al armatei de agen#i ai lor. Mai spune#i-le fiicelor dvs. c ace$ti arhinegustori ai modei $i anun# noile inven#ii sub deviza culturii, a educa#iei, a frumuse#ii $i a gustului, rznd n sinea lor $i gndindu-se doar la bani. Aceste mari cuvinte, ce se rosteau cndva n Europa cu respect, le slujesc ca banal marc comercial pe marfa de vnzare, de pild ca $arpele de pe sticlele cu otrav , sau ca buldogul de pe gramofoane, sau precum c mila de pe pachetele de ceai. Cndva, cur#ile europene d deau exemplu $i model n privin#a mbr c min#ii, neavndu-se n vedere pe atunci banii, ci tocmai ceea ce acum sun att de fals n gura fiicelor dvs. - dar ast zi, din p cate, $i cur#ile s-au supus tiraniei modei, pe care o impun dughenele unde se fac bani. Adev rata mbr c minte de curte, mbr c minte domneasc , se mai vede $i ast zi la vrednicul nostru popor, mai ales n Macedonia $i Muntenegru. O american , profesoar , a fost nu demult n )etinie, $i mi-a povestit cum a organizat un ceai n cinstea ei o societate de femei. Muntenegrencele s-au ar tat la ceai n portul lor popular, iar americana, n hainele ei la mod . Mi-a fost o ru$ine grozav , zice, ar tam ca #iganca ntre mp r tese! Le mai pute#i citi fiicelor dvs. amenin#area prorocului Isaia c tre evreicele iubitoare de mod , amenin#are care n timp s-a adeverit (Isaia 3, 16-24). De la Dumnezeu, pace $i s n tate dvs! 61

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 68-a

FR')IEI SFNTULUI ILIE, DESPRE UN SEM'N'TOR DE NEGHIN'


mi aduce#i la cuno$tin# c a venit ntre voi un tn r cu o nou credin# . V spune totul mpotriv mpotriva Bisericii, mpotriva sfin#ilor, a icoanelor, a crucilor, a slavelor, $i mai ales s-a nver$unat asupra Sfintei N sc toare de Dumnezeu. Merge din cas n cas , din pr v lie n pr v lie, $i mparte gratis c r#i $i reviste n care este scris tot ce el spune prin viu grai - acelea$i hule mpotriva dreptei credin#e. A venit, zice, din America $i vrea s v lumineze. Mai zice c toat America crede la fel ca el. Nu vrea s spun de care sect #ine, dar c este sectant $i eretic v-a#i ncredin#at singuri. S nu v vorbesc eu, fra#ilor; s v vorbeasc apostolul lui Dumnezeu. Iat ce porunce$te apostolul Pavel: de omul eretic s$ te dep$rtezi, fiindc , spune el, unul ca acesta sa stricat 'i p$c$tuie'te, fiind singur de sine osndit (Tit 3, 10-11). Iar sfntul Petru i nume$te pe unii ca ace$tia nv # tori mincino$i, prezicnd ar tarea lor n lume: 'i ntre voi vor fi nv$#$tori mincino'i, care vor b$ga eresuri de pierzare... gr$ind cuvinte trufa'e 'i am$gitoare (2 Petru 2). Clarv z torul Evanghelist Ioan aminte$te: iubi#ilor, nu crede#i orice duh, ci ncerca#i duhurile de sunt de la Dumnezeu; c$ mul#i proroci mincino'i au ie'it n lume (l Ioan, 4). Iar din partea mea v spun, fra#ilor: cuvinte mincinoase roste$te acest tn r cnd spune c toat America #ine credin#a lui. Minciuna este ca $i neghina; $i el este sem n tor de neghin . n America este $i Biseric Ortodox , cu multe biserici, cu preo#i $i episcopi. Este poporul nostru ortodox, fra#ii no$tri dup credin# : ru$i, srbi, bulgari, greci, romni, albanezi $i sirieni. Pretutindeni sub povara chinuitoare a muncii grele, iar acum sub una $i mai chinuitoare, a lipsei oric rui loc de munc , ei $i #in minunat credin#a $i $i p streaz cu luareaminte sufletul de sem n torii de neghin . *i de vreme ce ace$ti sectan#i nu au izbutit s i ntoarc de la Ortodoxie pe fra#ii no$tri din America, $i-au trimis agen#ii n Balcani, ca prin banii lor nebinecuvnta#i $i c r#ile lor gratuite s cumpere sufletele noastre. Noi nu ne-am vndut turcilor pentru ranguri $i mo$ii, $i o s ne vindem negustorilor americani pe dolari? Nu este obiceiul nostru s d m credin#a pe un blid de linte. Noi cu credin#a noastr c l torim prin aceast via# de o mie de ani. Noi am dat pentru ea snge; ea ne-a dat nou duh. Noi am ncercat-o $i am aflat c este adev rat , dulce $i aduc toare de mntuire. Sfin#ii no$tri sunt vii, $i pn n ziua de ast zi se arat vii prin numeroase semne $i minuni. Puterea electricit #ii se pogoar prin conductori; puterea lui Dumnezeu se pogoar prin sfin#i. P rintelui i place s prosl veasc pe fiii S i iubi#i ar tndu$i prin ei puterea. Puterea $i ajutorul binepl cu#ilor lui Dumnezeu nu am sim#it-o numai noi, cre$tinii, ci $i musulmanii no$tri. Ortodoxia se afl ast zi ntre dou unilateralit #i: de o parte sunt musulmanii, ce recunosc puterea credin#ei noastre, dar nu recunosc Cartea credin#ei noastre; iar de cealalt parte sunt scornitorii apuseni de credin#e noi, ce recunosc Cartea, ns nu recunosc puterea credin#ei noastre. Despre ace$tia din urm scrie dumnezeiescul Pavel c au chipul bunei credin#e, ns$ t$g$duiesc puterea ei. *i l sf tuie$te pe Timotei: 'i de ace'tia s$ te fere'ti. Noi am #inut $i #inem $i Cartea, adic Sfnta Scriptur , $i Puterea, adic semnele $i minunile lui Dumnezeu prin sfin#i, cruce, icoane, prin rug ciuni $i toate sfintele taine. Oare $i pe Sfnta N sc toare de Dumnezeu s-o ap r m de hulitor? Ea se ap r destul singur . Pe patul de moarte, hulitorii ei url de durere. ntre noi era un om, botezat, care a c lcat n picioare cu r utate icoana N sc toarei de Dumnezeu, nainte de moarte a bolit vreme ndelungat . Tot se ap ra de cineva lovind v zduhul cu minile. Striga ziua $i noaptea: Harapi! Harapi negri! Pleca#i de la mine! Cnd i s-a f cut molitf c tre Maica Domnului, s62

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi a lini$tit. Dup aceea a nceput s plng , zicnd: Iat , a venit Maica Domnului $i cu toiagul ei i-a alungat pe harapi de la mine. Cteva zile a v rsat lacrimi, tot s rutnd $i mngind icoana Maicii Domnului, #i mul#umesc, Maica lui Dumnezeu! Tu m-ai iertat, $optea nencetat. *i cntnd lin un cntec, s-a desp r#it de noi cu vrednicie $i senin tate. Binecuvntarea lui Dumnezeu s v nt reasc , fra#ilor!

Scrisoarea a 69-a

LINGURARULUI MARINKO CARE NTREAB', DAC' DOMNUL A MUSTRAT-O PE MAICA SA


La nunta din Cana nu era vin de ajuns. N sc toarea de Dumnezeu a v zut oaspe#ii mira#i, iar pe st pnul casei ru$inat, mpins de mil $i mpreun -p timire, ea a cerut sfat sau ajutor de la Fiul s u, zicnd: nu mai e vin. La care Iisus i-a r spuns: ce este Mie 'i #ie, femeie? Aceste cuvinte ale lui Iisus #i se par #ie ca o mustrare, $i de aceea scrii $i m ntrebi. Nu e mustrare, nu. C ci dac ar fi fost mustrare, N sc toarea de Dumnezeu ar fi sim#it-o n acel ceas mai tare dect noi ast zi. *i dac ar fi sim#it-o ca pe o mustrare, ar fi t cut $i n-ar mai fi rostit nici un cuvnt. Ea, ns , le-a spus ndat dup aceea celor care slujeau: orice v$ va zice, s$ face#i. Ce este Mie 'i #ie, femeie? Acestea sunt cuvinte de luminare, nu de mustrare. Domnul vrea s-o lumineze pe Maica Sa, nu s o mustre. Din mpreun -p timire, ea se gndea la trebuin#a mai joas , trupeasc , a celor de fa# , nu la cea mai nalt , duhovniceasc . Ea dorea ca toate s fie n rnduial $i dup obicei, $i f r ca nimeni s nu fie ntristat sau ru$inat, iar El dorea s de$tepte sufletele omene$ti adormite $i s le vindece, fiind ele bolnave. El S-a pogort printre oameni ca s prefac fiin#a noastr apoas n vin, cenu$a, n foc. N sc toarea de Dumnezeu, ce-i drept, voia ca Fiul ei s fac un lucru bun oamenilor; dar lucrul bun la care se gnde$te ea este cu totul nendestul tor. El vrea s fac un lucru bun oamenilor - n aceast privin# , inima Lui ncuviin#eaz inima Maicii Sale -, ns un lucru foarte mare, potrivit m ririi Lui $i de folos tuturor genera#iilor pn la sfr$itul lumii. Pentru trebuin#a de o clip a nun#ii se putea mprumuta vin $i din vecini, n acea #ar nu e lips de vin. Dar nsemn tate are nu vinul, ci minunea. Vinul l beau oamenii $i uit , pe cnd minunea nu se uit . Vinul, ca trebuin# trupeasc , #ine de mp r #ia p mnteasc , n vreme ce minunea, ca trebuin# duhovniceasc , #ine de mp r #ia cerurilor. N sc toarea de Dumnezeu s-a gndit n acea clip la primul lucru; Domnul S-a gndit la cel de-al doilea. V znd Clarv z torul limpede c gndurile Maicii Sale se dep rtaser de gndurile Lui, vrea s le smulg din mp r #ia de jos $i s le nal#e n cea de sus. Ca atare, i spune cu bun tate: ce este (de ob$te) Mie 'i #ie, femeie? Ioan Gur de Aur scrie despre aceasta urm toarele: Acestea n-au fost cuvinte de certare a mamei, ci de iconomie, adic de zidire a mp r #iei cerurilor att n sufletul Maicii Domnului, ct $i n sufletele tuturor care vor fi auzit $i citit cuvintele acestea. Adu-#i aminte cum i-a vorbit Iisus surorii lui Laz r: Marto, Marto, te sile'ti 'i de multe te grije'ti, dar un lucru este de trebuin#$. Nici aceste cuvinte nu sunt cuvinte de mustrare, ci de luminare, mp r #ia cerurilor e mai presus de lume, $i toate grijile $i ostenelile omene$ti trebuie ndreptate c tre aceast mp r #ie. Dar de ce a zis Domnul femeie, nu mam$? Ca n acea clip s arate mai deslu$it deosebirea dintre gndurile Lui $i gndurile ei. C ci dac zicea mam$, nu am fi luat aminte att de mult la cuvintele de mai sus, nici nu am fi sim#it att deosebirea dintre gndurile lor din acea clip . Lui Petru a trebuit s -i dea o lec#ie mult mai tare, zicndu-i: mergi de la Mine, satano! C$ nu ale lui Dumnezeu, ci ale oamenilor cuge#i. Iar dac i-ar fi zis: Mergi de la Mine, Petre (sau: omule)!, nici Petru nici noi n-am fi b gat de seam pr pastia care l desp r#ea de Domnul. 63

Episcop Nicolae Velimirovici Oare N sc toarea de Dumnezeu L-a n#eles atunci pe Fiul s u, $i oare a primit nv # tura? Pe deplin, ndat a ncetat s l mai sf tuiasc pe Cel ce sf tuie$te $i s -L c l uzeasc pe C l uzitor, ci s-a ntors cu supunere $i smerenie la rolul ei: ca la oameni s -I preg teasc Lui cale. Drept aceea, ea se ntoarce c tre cei ce slujeau $i le gr ie$te: orice v$ va spune, s$ face#i. *i cnd cei ce slujeau au f cut tot ce le-a spus El, ea mpreun cu to#i a$tepta cu sufletul cutremurat nea$teptatul. S o ascult m $i noi pe Sfnta N sc toare de Dumnezeu, frate. S facem tot ce ne-a poruncit Fiul ei. St n puterea noastr . Iar cnd vom face ceea ce ni s-a spus, s a$tept m cu cutremur nea$teptatul. *i anume, s a$tept m minune de la El: minunea prefacerii omului trupesc n duhovnicesc, a celui p mntesc n ceresc - a apei n vin. Pace #ie $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 70-a

UNUI PREOT NEORTODOX, CARE NTREAB' DE CE DUMNEZEU PEDEPSE*TE RUSIA ORTODOX'


Sunte#i chiar sigur c p timirea de acum a poporului rus ortodox este pedeaps a lui Dumnezeu? Eu nu sunt sigur, m rturisesc. Iat , putem gre$i dac socotim orice p timire a unui individ sau a unui popor ca o pedeaps a lui Dumnezeu. Cele trei cruci de pe Golgota ne fac prev z tori n pre#uirea p timirii cuiva. Oare Hristos a fost r stignit ca urmare a unei pedepse Dumnezeie$ti? n lungul $ir al p timitorilor vedem $i proroci, $i apostoli, $i mul#i drep#i str lucitori $i drepte str lucitoare. P timirea lor, f r ndoial , nu a fost pedeaps a lui Dumnezeu. *i dac au p timit pentru p cate, nu pentru ale lor au p timit. *i Cel f r de p cat, Care a primit cele mai mari chinuri, a fost chinuit - este adev rat - pentru p cate, ns nu pentru ale Sale, ci pentru cele ale neamului omenesc. P timirea Sfintei Rusii este, oricum, pentru p cate - dar pentru ale cui p cate? Asta trebuie s v ntreba#i. V aminti#i, alesule cunosc tor al Sfintei Scripturi, cum le-a tlcuit Domnul evreilor pieirea celor 18 oameni peste care s-a pr bu$it turnul din Siloam. A zis c n-au pierit pentru c erau cei mai p c to$i $i cei mai vinova#i dintre to#i ierusalimitenii, ci pentru ca pieirea lor s -i prentmpine pe p c to$ii mai mari ca ei. Nici pe departe nu erau ei cei mai p c to$i: nu, ci zic vou$: de nu v$ ve#i poc$i, to#i ve#i pieri a'a (Luca 13). Oare Rusia e cea mai p c toas #ar ca s fie supus , dintre toate # rile, celei mai grele p timiri? Pentru ntreaga lume sunt limpezi dou lucruri: primul, c poporul rus arde n focul chinului ca oarecnd cei trei tineri n cuptorul din Babilon; $i al doilea, c teoriile materialiste $i atee, care au $i aprins focul acesta n Rusia, nu au luat na$tere n poporul rus ortodox, ci n popoarele neortodoxe. Tot restul este o tain a Proniei lui Dumnezeu.n taina aceasta nfrico$ toare nu putem p trunde adnc. Putem c uta o compara#ie pentru chinul Rusiei n dreptul $i mult-p timitorului Iov, a c rui p timire a folosit atunci $i folose$te acum foarte multora. Putem vedea n chinuirea Rusiei un semnal al lui Dumnezeu pentru toate celelalte popoare ca s se p zeasc de materialism n teorie $i n practic , n gndire $i n fapt . Toate spiritele nobile ale lumii au ar tat de-a lungul ntregului veac trecut caracterul nebunesc $i pierz tor al acestor teorii. ns cuvintele nu au putut convinge. Ca atare, a fost ng duit groz via acestor teorii n practic . Dup cum turnul Siloamului s-a pr bu$it cndva peste cei optsprezece, a$a $i turnul modern al tuturor ideilor $i teoriilor mincinoase s-a pr bu$it peste marele popor rus. Ca neamul omenesc s vad $i s se dezmeticeasc din aceste teorii nimicitoare $i de suflet pierz toare. Dar cine s-ar ncumeta s spun c acest turn modern al minciunii s-a pr bu$it peste Rusia fiindc Rusia este mai p c toas dect to#i? Eu parc aud prentmpinarea lui Hristos $i n zilele noastre: nu, ci zic vou$: de nu v$ ve#i poc$i, to#i ve#i pieri a'a, o, popoare $i 64

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi neamuri! Pe lng aceast prentmpinare a Domnului, mai putem lua nv # tur $i din experien#ele trecutului lumii. Nici o revolu#ie nu se termin cu ce ncepe. Asta ne nva# istoria. Adeseori, ceea ce este nimicit $i prigonit la nceput de c tre revolu#ie ajunge n cele din urm s precump neasc $i s triumfe. Lucrul acesta este valabil necondi#ionat $i pentru credin#a lui Hristos, prigonit dar neizgonit , scuipat dar nemurd rit , b tut dar nu omort . *i este limpede c nici misiunea slav , nici cea mondial a Rusiei nu st n ceea ce se face acum n Rusia, ci n ceea ce va veni la sfr$itul revolu#iei. n orice caz, lumea poate trage un folos nem surat de pe urma chinuirii de acum a poporului rus n foc. Iar poporul rus va ie$i, f r ndoial , din acest foc mai sfnt, mai puternic $i mai sl vit dect a fost vreodat . Nici fierarul nu bag fierul n foc pentru a-l pedepsi, ci pentru a face din el ceva mai bun. Socotim $i credem c nici F c torul poporului rus nu a l sat acest mare popor n focul p timirii ca s l pedepseasc $i s -l omoare, ci ca prin pilda lui nfrico$ toare s prentmpine $i s cumin#easc celelalte popoare, iar pe el - pe poporul rus s -l prosl veasc foarte naintea cerului $i p mntului. Pace dvs. $i s n tate de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 71-a

UNUI OM MODEST CE SE C'IE*TE PENTRU UNELE CUVINTE ALE SALE


Bine ai f cut c te-ai poc it ndat . Dumnezeu a l sat poc$in#a spre mntuire. Iar dac n-ar fi fost a$a, nici apostolii nu s-ar fi mntuit, ce s mai vorbim de ceilal#i oameni. Cu limba ai p c tuit, cu inima te-ai poc it. Ai spus o vorb r ut cioas mpotriva vecinului t u. Parc ai fi aruncat o scnteie n paie. Tot satul a auzit $i a rs. Vecinul s-a nec jit $i te-a dat n judecat . Ai pl tit mult, te-ai sup rat nc $i mai mult. Pe tine nsu#i te-ai sup rat. Nu-#i cade greu c te-a dat n judecat , ci-#i cade greu c vecinul t u jignit te pedepse$te mereu. Nu vrea s mai stea de vorb cu tine. Tace $i #i ntoarce spatele. Ce s faci? Las lucrul n seama lui Dumnezeu $i a timpului. Roag -te Atoatev z torului F c tor ca s i dea bun voire vecinului t u. *i oricnd se ive$te prilejul, spune vorbe bune despre el, vecinul t u - $i a$teapt . Dumnezeu, vorba bun $i timpul $i vor face lucrarea lor. *i ntr-o bun zi vei merge iar $i la biseric mpreun cu vecinul mp cat. Iar ca nv # tur pentru viitor s #i slujeasc spusa Mntuitorului: Eu zic vou$ c$ pentru tot cuvntul de'ert pe care l vor spune, oamenii vor da r$spuns n ziua nfrico'atei judec$#i. Oare #i dai seama din ea cum love$te orice cuvnt r ut cios $i mincinos mpotriva ordinii din univers $i l jigne$te pe F c tor? Cuvntul bun sau r u pe care l gr im cuiva fie $i n cea mai mare tain este sim#it de tot universul $i este sim#it de F c torul sim#irii. Sau, dac o lu m altfel, cum s-ar putea ascunde cuvintele de Cel de Care nici gndurile nu se pot ascunde? Vechii greci spuneau despre lancea eroului lor Ahile c putea cu un vrf s fac ran , iar cu cel lalt s vindece rana. Nu $tim cum era cu lancea lui Ahile, dar $tim nendoielnic c acesta este un adev r n ce prive$te limba omeneasc . Cu limba se fac r ni $i cu limba se vindec r ni. Cu ea binecuvnt$m pe Dumnezeu, 'i cu ea blestem$m pe oameni (Iacov 3, 9). ntr-un sat de la noi s-a ntmplat urm torul lucru cumplit. O mam avea un singur fiu, elev la $coal . Mama s-a sup rat pe fiu, $i la sup rare i-a zis aceast vorb nebuneasc : Dac nu te-a$ mai vedea niciodat , a$ fi fericit ! Copilul s-a tulburat att de vorbele mamei, nct a luat ndat pu$ca $i s-a omort. Lng sine a l sat t bli#a de elev, pe care erau scrise cuvintele acestea: Uite, mam , plec pentru totdeauna dinaintea ochilor t i, numai s fii fericit ! Jalnic fericire pentru mam ! Dup aceea, mama r mas singur $edea n fiecare noapte lng vatr $i stingea focul cu lacrimi, pn ce ntr-o diminea# zorile au aflat-o moart lng vatra stins . 65

Episcop Nicolae Velimirovici Vezi ce face un cuvnt necugetat? Dar nu te voi l sa f r o pild a ceea ce poate face o vorb n#eleapt . n vremea r zboiului a fost trimis n recunoa$tere un soldat fricos. To#i l $tiau de fricos. *i to#i, auzind unde l trimite comandantul, au nceput s rd de el. Doar un singur soldat nu rdea. El a venit la tovar $ul s u s -l mb rb teze. Dar soldatul fricos i-a zis: O s pier sigur, vr jma$ul e aproape de tot! - Nu te teme, frate, Dumnezeu e $i mai aproape! - i-a r spuns acel bun tovar $. Cuvintele acestea au r sunat ca un mare clopot n sufletul fricosului aceluia. *i au r sunat pn la sfr$itul r zboiului. *i cel ce era cndva fricos s-a ntors din r zboi mpodobit cu decora#ii pentru vitejie. n acest fel l-a schimbat la fa# $i i-a dat putere acel cuvnt bun: Nu te teme, Dumnezeu e $i mai aproape! Pace #ie $i s n tate de la Domnul!

Scrisoarea a 72-a

UNEI FEMEI EDUCATE, CARE SE PLNGE C' NU A FOST DECORAT' PENTRU FILANTROPIE
V plngei c nu a#i primit laud , nici decora#ia meritat pentru marea osteneal a strngerii de dona#ii pentru o oarecare cas de orfani. Al#ii, care nu au nici jum tate din meritele dvs., au primit $i laude, $i decora#ie, iar dvs. - nimic. Dumnezeul meu, pentru ce v plnge#i dvs! Potrivit Evangheliei, trebuie s v bucura#i. Mai $i spune#i c a#i f cut totul ca o cre$tin , n numele lui Hristos. Dar nu $ti#i, oare, c n al cui nume s vr$e$te omul un lucru, de la acela $i a$teapt r splat ? A$a e dup Evanghelie. *i anume: r splata se a$teapt nu de la cel c ruia i se face ceva, ci de la cel n al c rui nume se face. Sluga p ze$te oile n numele st pnului s u, $i a$teapt r splat de la st pn, nu de la oi. Osta$ul lupt n numele mp ratului s u, $i de la el a$teapt laud $i decora#ie, nu de la cei mpotriva c rora lupt . A$a $i dvs.: dac a#i f cut oarecare fapte bune ca cre$tin , n numele lui Hristos, de la Hristos trebuie s a$tepta#i r splat , nu de la vreun altul. Oare nu Domnul a f g duit r splat ve$nic tuturor celor care fac binele n numele Lui ori sufer nedreptate n numele Lui? Nu a zis El: Bucura#i-v$ 'i v$ veseli#i, c$ plata voastr$ mult$ este n ceruri! *i nc : Cnd ve#i s$vr'i tot ce vi s-a poruncit, s$ zice#i: slugi netrebnice suntem, ceea ce eram datori s$ facem am f$cut? Cineva Nev zut ne-a trimis n aceast lume. Cineva Nev zut ne-a rnduit spre slujire n aceast lume. Cineva Nev zut ne scoate din aceast lume. Acestui Nev zut avem a ne ruga, spre El avem a c uta, de la El avem a a$tepta. Ce ne pot da slugile cele deopotriv cu noi $i cei s raci ca $i noi? *i ce avem a c uta de la cei ce n fiecare clip se pogoar n h ul mor#ii, asemenea l custelor ce sar de pe mal n rp ? De altfel, sunte#i chiar sigur c pute#i purta slava $i lauda de la oameni? Sfntul Ioan Sc rarul trebuie s fi cunoscut firea omeneasc mai bine $i dect dvs. $i dect mine cnd a zis c nimeni afar de sfin#i nu poate auzi despre sine laud de la oameni f r de v t mare. C ci doar oamenii sfin#i v d prin om de unde izvor sc cuvintele de laud . Cteodat $i apa cea mai st tut str luce$te n soare ntocmai ca cea curg toare. Cteodat , dedesubtul unei pnze sub#iri de ap se ascunde n mol adnc. Foarte adesea sunt astfel sufletele celor care ne laud . Drept aceea, b rba#ii sfin#i $i femeile sfinte, auzind laude despre sine, le pre#uiesc fie ca pe ni$te roade ale ne$tiin#ei, fie ca pe o minciun spus ntr-adins. Mai mul#i oameni $i-au pierdut sufletul n urma slavei $i laudei lume$ti dect n urma dispre#ului $i batjocurii. *ti#i cum i socote$te Hristos pe cei ce caut slav $i laud de la oameni? ntre necredincio$i. Citi#i disputa Lui cu jidovii, $i dup aceea gndi#i-v de care parte #ine#i. El a zis: Eu nu primesc slav$ de la oameni. Asta spune despre Sine. Iar despre ei spune aceasta: Cum pute#i voi s$ crede#i cnd primi#i slav$ unul de la altul, iar slava cea de la 66

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Singur Dumnezeu nu o c$uta#i? (Ioan 5, 44). Cu cine sunte#i dvs., cu Hristos sau cu jidovii? Dac sunte#i de partea lui Hristos - ceea ce v doresc din inim -, atunci nu cuteza#i a c uta slav de la oameni, ci numai slava care este de la Singur Dumnezeu. Nu-i pizmui#i ctu$i de pu#in pe cei ce se nghesuie la slava $i lauda omeneasc . Dimpotriv , s i jeli#i. Precum ei n$i$i se vor jeli pe sine cnd vor r mne dezam gi#i. *i iar v zic: s i jeli#i, c ci n orbirea lor au dat ve$nicul pe vremelnic, dumnezeiescul pe p mntesc, adev rul pe minciun . Domnul s v lumineze $i s v binecuvnteze!

Scrisoarea a 73-a

UNEI FEMEI SINGURE *I BOLNAVE, DESPRE SINUCIDERE


Eu $tiu c #i-e greu. Acum c#iva ani #i-a murit so#ul. L-ai jelit $i l-ai r sjelit. )i-ai nsurat singurul fiu - bucuria s-a ntors. Dup aceea, te-a bucurat $i mai mult nepo#elul. Dar ceea ce ai iubit tu a iubit $i Dumnezeu, $i #i-a luat. ndat ce nepo#elul s-a n l#at n zbor la lumea nev zut , #i s-a mboln vit $i nora. Au uscat-o mhnirea $i jalea, $i s-a dus n urma fiului. n urma lor a plecat $i cel unul-n scut al t u. *i ai r mas singur pe lume. Ai ncercat o dat s te otr ve$ti. Ai r mas n via# . Dup aceea, ai preg tit un la# ca s te spnzuri. A dat ns peste tine o fat din vecini. V zndu-te sub $treangul preg tit, #i-a spus cum a auzit ea din b trni c sinuciderea este p cat f r iertare n amndou lumile. Bine #i-a zis. Aceast fat #ia mntuit sufletul. Cu adev rat, ea #i-este cel mai mare binef c tor din lume. Doar mul#umit ei po#i n d jdui c te vei vedea pe lumea cealalt cu fiul, nora, nepotul $i so#ul. Biserica lui Hristos dintru nceput s-a mpotrivit cu hot rre sinuciderii, ca unui foarte greu p cat. Dasc lul apusean al Bisericii, Augustin, a zis: Cine se omoar pe sine, a omort un om. A$adar, sinuciga$ul este pus de c tre el al turi de uciga$. n Biserica noastr de R s rit, sinuciderea este ns judecat mai aspru. Potrivit canonului 14 al patriarhului Timotei al Alexandriei, sinuciga$ul este lipsit de prohod $i de nmormntare bisericeasc . Biserica Ortodox a hot rt pedeaps aspr chiar $i pentru ncercarea de sinucidere. Asupra celui ce ncearc s se sinucid , ea pune o epitimie de 12 ani. *tiu ce vei gndi: c aceast pedeaps este din cale-afar de aspr . Aceast asprime vine ns din mil . Adev r #i spun: Biserica este att de aspr n privin#a sinuciderii din curat mil fa# de oameni. Fiindc Biserica are n vistieria sa duhovniceasc experien#a vizionar potrivit c reia sinuciga$ii nu intr n mp r #ia vie#ii f r de moarte $i a milei ve$nice. *i prin asprimea sa, Biserica vrea s -i fereasc pe oameni de pieirea ve$nic . n Sfnta Scriptur sunt aminti#i numai doi oameni ce $i-au luat via#a. Unul este Ahitofel, tr d torul mp ratului David, iar cel lalt Iuda, tr d torul Domnului Iisus Hristos. Departe s fie de tine $i gndul de a te afla n aceast tov r $ie dincolo de mormnt. Cine va r$bda pn$ n sfr'it, se va mntui, a gr it Domnul. Numeroase $i felurite sunt cele de r bdat pe care Domnul le ng duie asupra oamenilor, dar scopul lor este unul $i acela$i: prin am r ciune s vindece sufletele omene$ti de p cat $i astfel s le preg teasc pentru ve$nica mntuire. Orict #i-ar fi de greu uneori, aminte$te-#i de dou lucruri: primul, c nsu$i Tat l t u Ceresc hot r $te m sura p timirii; $i al doilea, c El $tie puterea ta. Dac #i vine cteodat gndul la sinucidere, leap d -l ca pe o $oapt a Satanei. Mila lui Dumnezeu s te nt reasc !

67

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 74-a

POLITICIANULUI N. N., CARE NTREAB' CU PRIVIRE LA MORALA POLITIC'


Din scrisoarea dvs. am n#eles c sunte#i nclinat s admite#i o moral aparte pentru politic , deosebit de morala din celelalte treburi $i leg turi omene$ti. Asta nu poate nsemna nimic altceva - orict de precaut $i subtil v-a#i exprimat dvs. cu privire la aceasta - dect c ceea ce n treburile omene$ti de zi cu zi este privit ca lucru necinstit este socotit cinstit n politic , $i ceea ce n celelalte leg turi omene$ti nu e ng duit este ng duit n politic . Tendin#a aceasta primejdioas , care a nceput nu cu dvs. $i nu de ieri, a f cut, din p cate, ca poporul s nceap , ntr-adev r, a privi politica drept o moral aparte, adic imoralitate. Oare n-am auzit deseori din gura poporului, att dvs. ct $i eu, o judecat ca aceasta cu privire la cineva: Da ce, crezi c spune adev rul? Nu; asta e doar politic la el. Vede#i ce pr pastie este ntre tendin#a dvs. $i judecata poporului? Morala politic aparte a dvs. este numit simplu de popor: minciun $i am gire. Iar dvs. trebuie s #ine#i seama de judecata poporului, fiindc politica este, n sensul s u cel mai bun, o treab a poporului, $i nc una dintre cele mai mari treburi ale poporului. Eu $tiu ce vre#i dvs. Dvs. a#i vrea s descoperi#i o ndemnare aparte, prin care poporul s prop $easc $i statul s d inuiasc . *i aceast anumit ndemnare aparte, n mod inevitabil asem n toare cu ndemnarea tri$orilor de la jocurile de noroc, a#i vrea dvs. s o numi#i moral politic . Eu nu m ndoiesc c imboldurile dvs. sunt nobile, dar toate celelalte, cte le spune#i, cad n afara sferei moralei, n afara sferei cre$tinismului $i n afara sferei culturii. Este preistoricul joc $i preistorica ntrecere dintre cel mai tare $i cel mai slab, n care atunci cnd nu ajut sursul fals ajut din#ii $i ghearele, $i viceversa. La toate acestea, poporul spune: Dreptatea #ine #ara $i cet #ile. Dac dvs. dispre#ui#i aceast axiom de fier a poporului nostru din pricin c l socoti#i simplu, asculta#i ce afirm englezii cei cultiva#i: Cinstea este cea mai bun politic . A fost o vreme n ndelunga ucenicie politic a englezilor cnd se gndea $i altfel. Experien#a ns i-a nv #at c ntr-adev r cinstea este cea mai bun politic . Un mare om de stat american spunea: Dac americanii ar merge n parlament cu acelea$i gnduri $i sim# minte cu care merg la biseric , statul nostru ar fi nt rit, iar poporul mul#umit. - Chiar $i la vechii p gni din dragii no$tri Balcani cei mai prosl vi#i erau acei oameni de stat care n treburile publice ale poporului respectau acelea$i reguli morale ca n treburile lor private. V aminti#i cum s-a purtat dreptul Aristide cnd a fost pus la vot exilarea sa din patrie? Un oarecare f r $tiin# de carte l-a rugat pe Aristide s -i scrie pe un ciob: Aristide s fie exilat! Iar Aristide, f r s $ov ie, a scris ceea ce era spre paguba sa. Indivizibilitatea moralei a fost proclamat $i nt rit de credin#a cre$tin mai mult dect de orice altceva vreodat . Una dintre cauzele principale ale actualei dezordini $i restri$ti de pe acest mic continent european este duplicitatea moralei. O moral este postulat pentru via#a privat , alta pentru cea public . C aceast duplicitate nu duce popoarele la bine, ne d m rturie felul cum s-au purtat mai-marii ierusalimiteni cu Hristos $i soarta de mai apoi a poporului lui Israel. Judecnd nl untru poporul, ei pedepseau martorii mincino$i cu moartea, n vreme ce la judecata lui Hristos au c utat martori mincino$i ei n$i$i. Apoi, ntre ei spuneau c Iisus lucreaz n folosul romanilor (Ioan 11, 48), iar naintea romanului Pilat, c Iisus este mpotriva romanilor $i mpotriva cezarului, fiindc singur pe Sine S-a f$cut mp$rat (Ioan 19, 12), ad ugnd cu f # rnicie: noi nu avem mp$rat afar$ de cezarul. Aceasta este duplicitate a moralei. Aceasta este morala politic , prin care politicienii iudei au vrut s $i salveze poporul, $i l-au pierdut. V znd toat aceast intrig , toat aceast imoral uneltire a fariseilor mpotriva Sa, Domnul le-a prevestit: 'i se va l$sa casa voastr$ pustie. iat -v roadele moralei politice. Iat ce lec#ie cumplit pentru to#i conduc torii de popoare ce rup n dou morala, 68

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi dep rtndu-se de aceast axiom de fier a poporului: Dreptatea #ine #ara $i cet #ile. Pace dvs. $i s n tate de la Domnul!

Scrisoarea a 75-a

UNUI RUG'TOR DE CARE *I BAT JOC TO)I CASNICII S'I


Pn ce nu ncepusei s te rogi lui Dumnezeu, erai tuturor drag. Iar acum, dintr-o dat , e$ti n casa ta ca n mijlocul unei tabere du$mane. Mai nainte vreme te mb tai, $i fumai, $i mai furai cte pu#in, $i njurai, $i trnd veai n zilele lucr toare, $i f ceai toate celelalte cte sunt urte naintea lui Dumnezeu $i a lumii cinstite. *i totu$i, atunci erai drag tuturor din cas . Iar acum, cnd ai apucat-o pe calea drept #ii, cinstei $i rug ciunii, acum to#i au t b rt asupra ta ca un roi de viespi. Bucur -te, frate, de o sut de ori bucur -te! Oare nu vezi c n casa voastr se joac drama Evangheliei? n aceea$i cas unde pn acum se flec rea despre impozit $i s r cie $i ho#i $i t inuitori $i judec tori, n aceea$i cas au nceput s se mplineasc prorociile evanghelice. Casa voastr s-a n l#at pn la ceruri, s-a f cut scen a dramei evanghelice, a f cut leg tura cu timpurile apostolilor $i mucenicilor. Istoria Bisericii cre$tine se desf $oar , la scar mic , n casa voastr . Iat prorociile lui Hristos, care s-au mplinit de nenum rate ori pe aceast planet p mnteasc $i care ncep acum a se mplini $i n casa voastr : Ve#i fi ur#i de to#i pentru numele Meu, iar cel ce va r$bda pn$ n sfr'it, acela se va mntui (Matei 10, 22). i vr$jma'ii omului vor fi casnicii lui (10, 36). Ferici#i sunte#i care plnge#i acum, c$ ve#i rde. Ferici#i ve#i fi cnd v$ vor ur pe voi oamenii, 'i cnd v$ vor desp$r#i pe voi 'i v$ vor oc$ri, 'i vor scoate numele vostru ca un r$u pentru Fiul Omului (Luca 6, 21). Amin, amin gr$iesc vou$ c$ voi ve#i plnge 'i v$ ve#i tngui, iar lumea se va bucura; 'i voi v$ ve#i ntrista, dar ntristarea voastr$ ntru bucurie se va ntoarce (Ioan 16, 20). Ce poate fi mai deslu$it dect aceste prorocii? Iat , ele se mplinesc $i ast zi, lng c minul t u, asupra ta. Ca atare, prime$te toate oc rile ca pe ni$te decora#ii. S $tii c prigonitorii t i se vor c i; batjocoritorii t i vor t cea, $i tu te vei bucura. Ast zi e$ti cel din urm n casa tat lui t u, ns degrab vei fi cel dinti. Iar cei care te prigonesc #i vor sluji. Lucrul acesta e prezis, $i s-a adeverit de mii de ori $i n mii de locuri. Pace #ie $i binecuvntare de la Domnul!

Scrisoarea a 76-a

UNUI OM CARE SE PLNGE C' NU CREDE N DUMNEZEU


Ce p cat ai f cut de a dat peste tine aceast nefericire a tuturor nefericirilor: de ai rupt leg tura cu Izvorul vie#ii $i D t torul n#elegerii; de te-ai lep dat de Cel a C rui fiin# ve$nic e mai nvederat dect fiin#a noastr de o clip $i prin a C rui fiin#are numai se poate afirma $i fiin#area noastr ? Dumnezeu nu Se ascunde de om. Omul p c tos se ascunde de Dumnezeu; se tot ascunde pn ce l pierde cu totul din vedere. Precum st scris despre str mo$ii oamenilor cnd au p c tuit: 'i s-a ascuns Adam 'i femeia lui de c$tre fa#a Domnului Dumnezeu ntre pomii Raiului. Precum atunci, a$a $i acum. De fiecare dat cnd omul face un p cat greu, el se ascunde de Dumnezeu n spatele naturii. *i se pierde ntre f pturi, se pierde ntre pomi $i pietre $i animale ca ntre o treime idoleasc nrudit cu el, se scufund n umbra naturii. *i 69

Episcop Nicolae Velimirovici dup cum se vorbe$te de eclips de soare atunci cnd luna l acoper pe acest luminos mp rat al naturii, a$a s-ar putea vorbi $i despre o eclips de Dumnezeu, Soarele drept #ii, n privin#a celor ce L-au acoperit de ochii lor cu natura pe F c torul naturii. Acesta, ns , este doar felul nostru, omenesc, de a vorbi: c ci eclipsa de soare nu nseamn c soarele $i-a pierdut lumina, ci numai c lumina lui este acoperit prin ceva de ochii no$tri, ntocmai la fel, $i eclipsa de Dumnezeu nu nseamn c Dumnezeu S-a pierdut $i c El nu mai este, ci c ceva s-a pus ntre Dumnezeu $i om $i L-a ascuns pe Dumnezeu de n#elegerea omeneasc . Acest ceva este p catul omenesc. Nu-i natura de vin c ateul o divinizeaz . Ea se mpotrive$te toat lep d rii de Dumnezeu, $i ur $te de moarte $i alung pe aposta#i $i pe cei care o divinizeaz . Toat natura, de la marele soare pn la m runtul atom, d m rturie ntr-un glas $i n armonie despre fiin#a $i lucrarea F c torului s u. Vechii egipteni divinizau toate f pturile, $i mai presus de toate un bou negru, numit Apis. Spune o legend c a venit un oarecare faraon ca s -i aduc jertf lui Apis; dar cnd s-a nchinat naintea acelui a$a-zis dumnezeu, boul l-a luat n coarne $i l-a alungat departe de sine. Acuma v d c e$ti bou, $i nu dumnezeu! - a strigat faraonul sup rat. La care Apis i-a r spuns: Asta am vrut $i eu s vezi; $i de acum s te nchini Celui ce ne-a f cut $i pe mine, $i pe tine. Tu spui: mi este greu s cred pn nu v d! Dar cu ce dore$ti tu s vezi, cu ochiul sau cu duhul? Dac vrei s vezi cu ochiul trupesc, Cel ce este mai mare ca universul ar trebui s se mic$oreze $i s ncap n cmpul t u vizual m rginit. Ce, tu #i vezi ra#iunea cu ochii? *i totu$i, te-ai sup ra dac cineva #i-ar spune c el nu crede c ai ra#iune pn n-o vede cu ochii lui. Iar dac vrei s -L vezi pe Dumnezeu cu duhul, atunci po#i s l vezi, fiindc duhul omenesc e mai ntins dect universul, $i fiindc $i Dumnezeu duh este. Numai c duhul t u trebuie s fie curat, fiindc doar celor cura#i li s-a f g duit c -L vor vedea pe Dumnezeu. Fugi ct mai repede din ntunericul acesta ce #i-a p truns n suflet ca un p ianjen. Cnd Adam a p c tuit, el a fugit de la fa#a lui Dumnezeu - dar Milostivul F c tor nu a fugit de la f ptura Sa, ci S-a apropiat $i l-a strigat pe Adam: Adame, unde e'ti? *i pe tine te strig , de la foarte mare apropiere - oare nu auzi: Blagoie, unde e$ti? ntoarce fa#a ta c tre lumin , fiule al luminii. P rintele luminilor te cheam cu dragoste aprins . Ascult $i s $tii: nimeni din neamul t u $i poporul t u nu s-a prosl vit, afar numai de prosl vitorii lui Dumnezeu. De la Domnul, mil #ie $i s n tate!

Scrisoarea a 77-a

UNUI OM CARE A AJUNS LA O POZI)IE NALT', NS' NU *I LA FERICIRE


Din scrisoarea dvs. parc ar curge lacrimi. V-a#i ostenit s ajunge#i la o pozi#ie nalt . A#i crezut c prin aceasta ve#i ajunge ndat la fericire. *i mul#i al#ii din jurul dvs. au f cut acela$i lucru. Pentru asta a trebuit s v lupta#i, s da#i din coate, s trece#i prin spaime. A#i socotit c fericirea - ba nu numai, chiar $i via#a - va ncepe pentru dvs. ndat dup dobndirea acelei pozi#ii nalte. Iar pn atunci v privea#i ca pe un om nefericit, aproape inexistent. n cele din urm , a#i dobndit ceea ce dorea#i. Timp de cteva zile v-a#i sim#it ca n scut din nou. Dup aceea a venit dezam girea. Fire$te, de fericire era#i la fel de departe ca $i mai nainte. Numai c nainte credea#i c fericirea exist - undeva, acolo, n pozi#iile nalte -, iar acum a#i pierdut $i aceast credin# . V-a#i n l#at pn la nori, dar nu $i pn la stele. Acum v c i#i amarnic c a#i alergat c tre fericire pe o cale mincinoas , urmnd n aceast privin# multor altora. Ca atare, dori#i s v ntoarce#i la pozi#ia modest dinainte, unde povara r spunderii era mai mic , iar ghimpii invidiei mai pu#in ascu#i#i. Poate c v va folosi urm toarea pild : 70

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Poveste despre banii calpi polei i cu aur ntr-un mare parc a fost organizat o serbare popular . Dar f r tax de intrare nu era nimeni l sat la serbare. Mul#i voiau s intre, ns nu puteau pl ti taxa. Atunci un oarecare bogat vru s ncerce patimile omene$ti $i arunc spre gr mada de copii aduna#i un pumn de bani. Erau monede de aur false, bani calpi, iar ntre ele, un singur dinar din argint curat. Copiii au dat n val la banii calpi, s-au certat, s-au b tut, s-au zgriat, pn ce i-au strns pe to#i. La dinarul din argint nu s-a uitat nimeni, c ci fiecare gndea: Mai de pre# este aurul ca argintul. Cei care nh #aser banii calpi $i i #ineau n mini se sim#eau n acea clip ferici#i cu des vr$ire. Degrab ns s-a ntmplat un lucru nea$teptat $i nenorocit pentru ei. Cnd au ajuns la poarta parcului $i li s-a cerut taxa de intrare, s-a ar tat c au bani fal$i $i poli#i$tii i-au dus la nchisoare, n#elept a fost numai unul dintre ei, care a v zut ce se ntmpl cu tovar $ii lui, a aruncat repede banii calpi din mn $i a alergat de a luat dinarul din argint. Cu acel dinar a pl tit taxa $i a intrat n parc la serbare. Tlcuire Serbarea este mp r #ia cerurilor, altfel spus, mp r #ia fericirii nemuritoare. Banii calpi sunt dorin#ele trupe$ti $i de$ert ciunile $i am girile de sine p mnte$ti, care i dep rteaz pe oameni de mp r #ia adev ratei fericiri $i i duc n mp r #ia chinului $i ntunericului. Argintul curat este bun tatea l untric $i adev rul l untric al dreptului. Copiii ce se l comesc la str lucirea am gitoare a lumii acesteia sunt p c to$ii. Copilul din urm , care a aruncat aurul mincinos $i a pus mna pe argintul adev rat e p c tosul poc it.

Scrisoarea a 78-a

ECONOMISTULUI SPASA S., CARE NTREAB' DE CE NEDREP)II PROP'*ESC


Pn cnd prop $esc? *i ce li se ntmpl n cele din urm , lor $i urma$ilor lor? )i-ai pus aceast ntrebare? S nu se poticneasc gndurile tale cnd vezi c cineva se laud cu puterea sa $i uit de D t torul puterii. Adu-#i aminte cum trufa$ul $i l ud rosul Goliat a pierit de pra$tia unui fl c iandu cum era David. S nu se tulbure inima ta cnd vezi c cineva se mbog #e$te pe c i nedrepte. Mnca-va, $i nu se va s tura; r pi-va, $i nu se va ndestula. Adu#i aminte de boga#ii Sodomei, cum ntr-o clip au fost potopi#i de foc $i cenu$ cu toat bog #ia lor. Tu e$ti cre$tin, iar cre$tinul prive$te lucrurile cu b taie lung , n ntregime, nu n parte. Cre$tinul nu pre#uie$te prop $irea nedreptului ca pe un lucru mplinit, ci a$teapt s vad ce se ntmpl mai departe. El $tie c nedreptul nu prop $e$te nici prin puterea sa, nici prin mintea sa, ci prin faptul c Dumnezeu i ng duie s prop $easc , doar-doar $i va aminti vreodat de El: fiindc negr it de Milostiv este Dumnezeul nostru, $i ng duie nedrep#ilor ceea ce nu dore$te, doar-doar $i vor da seama c de la Dumnezeu este, $i se vor ru$ina de nedreptatea lor, $i se vor ndrepta. Lui Dumnezeu i sunt dragi cei ce se poc iesc: foarte dragi i sunt cei ce se poc iesc cu inim nfrnt pentru faptele lor nedrepte. Nu este F c torul precum f ptura, ca s pedepseasc ndat ce cineva apuc pe o cale strmb . El a$teapt ca r t citul s se ntoarc singur la calea dreapt . El prive$te $i tace. A$teapt $i nu ntrzie. Minunat e ntru n#elepciunea Sa, prea-minunat ntru milostivirea Sa. Pentru aceasta, str v z torul Psalmist gr ie$te Domnului n r pire: judec$#ile Tale adnc mare. Cine va cerceta ntreg adncul Dumnezeie$tii Pronii? Cei f r n#elegere se sup r cnd Dumnezeu nu crmuie$te lumea dup a lor n#elegere, iar cei n#eleg tori se ostenesc nencetat s p trund n n#elegerea lui Dumnezeu. Greu este cteodat $i pentru cei mai n#eleg tori s n#eleag de ce 71

Episcop Nicolae Velimirovici un om este a$a, iar altul altfel; de ce un tn r doritor de via# moare, n vreme ce un b trn doritor de moarte tr ie$te; de ce cucernicul se chinuie, iar cel f r de Dumnezeu o duce bine. *i cele mai sfinte suflete s-au tulburat cteodat naintea enigmei celor ce se ntmpl n lume. n sfnta predanie este nscris urm toarea ntmplare: A murit un oarecare bog ta$ p c tos, ale c rui p cate erau nvederate fiec ruia, $i nmormntarea lui a fost luminat , cu episcop $i cu mul#i preo#i. La scurt vreme dup aceea, a t b rt o hien asupra unui pustnic $i l-a sf$iat. Un oarecare monah, care v zuse att m rea#a prohodire a p c tosului, ct $i r m $i#ele nsngerate ale dreptului, n tulburarea sa a nceput s plng $i a strigat: Doamne, cum vine asta $i de ce? Cum se poate ca p c tosul acela s aib $i via# bun , $i moarte bun , iar acest drept $i via# amar , $i moarte amar ? La care i s-a ar tat ngerul lui Dumnezeu $i la l murit: Acel bog ta$ r u avea n via#a lui o singur fapt bun , iar acel pustnic avea un singur p cat. Prin prohodirea m rea# $i cu cinste, Cel Preanalt a vrut s -i r spl teasc bog ta$ului r u singura fapt bun , ca s nu mai aib nimic de a$teptat pe lumea cealalt ; iar prin moartea cumplit a vrut s -i $tearg dreptului $i acel singur p cat, ca s -i dea r splat deplin n ceruri. Drept aceea, tu cuget la judec #ile lui Dumnezeu $i pune-#i n dejdea n F c torul t u. Nu te rvni celor ce viclenesc, nici urma celor ce fac f$r$delege. A$a scrie n#eleptul mp rat David, pe care ndelung $i mult l-a chinuit ceea ce te chinuie $i pe tine, pn ce Dumnezeu i-a descoperit prin n#elegere ca s n#eleag . Tot el roste$te $i aceast mngietoare tr ire a sa: mai tn$r am fost si am mb$trnit, 'i n-am v$zut pe dreptul p$r$sit, nici s$mn#a lui cernd pine. Cite$te deseori Psaltirea, $i vei n#elege $i te vei mngia. Pace #ie $i binecuvntare de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 79-a

UNUI ORTODOX DIN AMERICA PE CARE L-A TULBURAT UN SCRIITOR


Am primit revista pe care mi-ai trimis-o, n care, este tip rit acuza#ia crncen a unui scriitor mpotriva credin#ei cre$tine. Aceast acuza#ie sun pe scurt a$a: Credin#a cre$tin este vinovat pentru actuala criz din America. Ea ne-a nv #at s muncim ct mai mult. Am ascultat-o $i am muncit cu to#ii mult. A fost o adev rat manie a muncii. Dar ntruct noi to#i am muncit mult, ast zi milioane de oameni au r mas f r loc de munc . Ca atare, trebuie acum s facem o credin# nou , care s ne nve#e s nu muncim. A$a vom sc pa de criz . Acest nou mntuitor al lumii te-a tulburat, $i cau#i l murire. S nu te tulbure nimic. Cuvintele spuse la necaz $i pierd jum tate din nsemn tate. De fiecare dat cnd copiii neascult tori cad n necaz, se sup r pe p rin#ii lor. Nu demult mi s-a plns o mam cum o scie fiul dezm #at cerndu-i bani $i iar $i bani. Cnd i aduce aminte c banii sunt pentru uz, nu pentru abuz, el turbeaz $i $i njur mama. La fel se ntmpl $i cu credin#a cre$tin , mama duhovniceasc a tuturor popoarelor cre$tine. Aceasta i s-a ntmplat nc de la ivirea ei pe lume. A fost nvinov #it pentru toate de c tre cei care nu au $tiut, nici nu au vrut s se nvinov #easc pe ei n$i$i. nc din veacul al doilea Tertulian scrie despre aceasta: Dac se revars Tibrul, ori nu se revars Nilul, ori cerul nu d ploaie, ori marea pustie$te p mntul - ndat r sun strig tul: cre$tinii la lei! La fel $i ast zi r sun n Rusia strig t mpotriva credin#ei lui Hristos, din pricina economiei proaste, n Spania, din pricina politicii proaste, iar n America, iat , din pricina $omajului multor milioane de oameni ntotdeauna acela$i strig t: cre$tinii la lei! Iar tu s $tii, urm torule al lui Hristos, c cei prigoni#i vor supravie#ui celor neprigoni#i. n lume n-a fost nici o credin# , niciodat , att de prigonit ca cea cre$tin , $i ieri $i azi $i mine. Pentru cre$tini nimic nu e nea$teptat, fiindc toate acestea au fost prev zute $i 72

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi prezise de Mntuitorul nostru, $i la toate acuza#iile $i la toate prigoanele El le-a r spuns dinainte credincio$ilor: bucura#i-v$ 'i v$ veseli#i! Adev rul este c credin#a cre$tin i-a nv #at dintotdeauna pe oameni s munceasc . Apostolul Pavel scrie: cine nu munce'te s$ nu m$nnce. ns credin#a noastr ne-a nv #at s muncim ceea ce trebuie, nu ceea ce nu trebuie. Iar n ce m sur s-a lucrat n America ceea ce nu trebuie lumii, vezi $i singur cu ochii t i. Acest excedent de produc#ie nu a venit din mania muncii, ci din mania dolarului. Credin#a noastr propov duie$te nu numai munca, ci, mpreun cu ea, frica de Dumnezeu, $i milostivirea, $i dragostea fr #easc . Cnd munca este desp r#it de toate celelalte care o fac nobil $i vrednic de om, $i este legat doar de ban, atunci ea, ca orice blestem, aduce lumii pustiire nu mai pu#in dect deplina nelucrare. Eu nu pot crede n ruptul capului c munca, orict de mult ar fi, poate fi primejdioas pentru oameni dac este nedesp r#it unit cu frica de Dumnezeu, cu milostivirea $i dragostea fr #easc . Nu este binecuvntat nici munca dolaromanului, nici milostenia lene$ului. Legea lui Hristos n ntregul ei - nu poruncile separate - reprezint des vr$irea, ca un pom cu multe ramuri $i roade, nu o singur ramur t iat ce se usuc . S $tii c legea lui Hristos e piatr neclintit , stnc de mntuire. Cnd oamenii se coboar de pe aceast piatr , vin mul#i d t tori de legi $i multe legi, care sunt strmbe $i se bat cap n cap. *i tocmai acesta - ace$ti mul#i d t tori de legi din capul lor, mpreun cu legile lor - este nisipul pe care atunci cnd este construit casa societ #ii omene$ti este cu neputin# , dup cuvintele lui Hristos, ca ea s nu se strmbe $i s nu cad . Pace $i bucurie #ie de la Domnul!

Scrisoarea a 80-a

BOLNAVEI STANIA DJ., CARE NTREAB' CE ESTE LEG'MNTUL (ZAVET)


Este f g duin#a pe care cineva o d lui Dumnezeu din recuno$tin# sau pentru un p cat. Din satele noastre dimprejurul Bitoliei, mul#i tineri merg la lucru n p r#i ndep rtate ale lumii. Petrecndu-i, mamele ori surorile fac n tain Domnului oarecare leg mnt pentru s n tatea $i ntoarcerea lor fericit . Aceste femei se cheam zavetni#e (care s-au legat). ntro smb t , am picat pe nea$teptate ntr-o bisericu# de #ar , $i acolo am dat peste o b trn ce cur #a podeaua, ntrebat , a l murit c erau deja optsprezece luni de cnd f cea asta n fiecare smb t , ca leg mnt pentru fiul din America. *i aud c dup ce i s-a ntors fiul a continuat s fac curat n biseric nc $ase luni, din recuno$tin# fa# de Dumnezeu. M-am legat (adic am f cut leg mnt), sunt cuvintele obi$nuite n p r#ile noastre la cei ce vin n m n stire ca s slujeasc pentru o vreme. Cnd satul L. a luat foc, tn rul Teodor a ie$it n fug din casa lui, c ci a v zut casa vecin n fl c ri. Cuprins de groaz , a strigat c tre sfntul Naum dup ajutor, legndu-se s -i slujeasc un an de zile. n acea clip a suflat vntul $i a mpins fl c rile n cealalt parte. Dup o vreme, Teodor a venit n m n stirea noastr , a povestit ce se ntmplase $i l-a rugat pe egumen s l primeasc pentru a-$i mplini leg mntul. Este un lucru cu totul obi$nuit ca mama s fac leg mntul de a posti n zilele de dulce cnd copilul i e bolnav. Acesta este un lucru cu totul biblic. *i mp ratul David a postit ct i-a fost copilul bolnav. M-am legat! - spune b trna Moisei#a din mprejurimile Debarului, care de 19 ani sluje$te n biseric $i de 19 ani poste$te n fiecare zi f r untdelemn. De ce? Cu 19 ani n urm , b rbatul ei s-a ntov r $it cu un albanez ntr-o oarecare ndeletnicire. ntr-o vineri, a vrut s mearg la Debar ca s ncheie socotelile cu tovar $ul s u. nainte de plecare, a luat pentru masa de diminea# ou $i brnz . Cnd femeia l-a v zut pe b rbat c se nfrupt n zi 73

Episcop Nicolae Velimirovici de vineri, i-a strigat sup rat : Dare-ar Dumnezeu s nu te mai ntorci, c uite, te-ai f cut tovar $ cu acela $i n credin# ! n seara acelei zile, la ntoarcerea acas , b rbatul a fost omort $i jefuit. Lucrul acesta a fost o lovitur cumplit pentru femeie. *i ea s-a legat s slujeasc bisericii $i s posteasc mereu, pn la sfr$itul vie#ii. Sunt leg minte $i la englezi. Dup r zboi, un preot englez a s vr$it o cununie care era mpotriva legii. Episcopul l-a mustrat aspru pentru aceasta. Mustrat de con$tiin# , preotul s-a legat s posteasc n toate zilele de luni (fiindc n zi de luni f cuse acel p cat) de-a lungul ntregii sale vie#i. Cnd face leg mnt naintea lui Dumnezeu, fie pentru sine fie pentru altul, fie pentru vreun p cat, fie din recuno$tin# , omul trebuie s se p zeasc a nu ntrece m sura $i a nu se lega s fac vreun lucru nechibzuit sau mai presus de puterea sa. Este $tiut din Biblie leg mntul nesocotit al lui Ieftae. n r zboiul mpotriva amoni#ilor, judec torul israelitean Ieftae s-a legat ca dac Dumnezeu i d ruie$te izbnd s i jertfeasc ceea ce l va ntmpina mai nti din cas la ntoarcerea din r zboi. *i a biruit Ieftae. Dar cnd s-a ntors acas , i-a ie$it n ntmpinare fiica sa. Vai, fiica mea, a r cnit tat l ca un leu r nit, am f$g$duit Domnului 'i nu mi pot lua cuvntul napoi!

Scrisoarea a 81-a

UNUI RENTIER CARE SCRIE C' S-A ASIGURAT PE SINE *I PE AI S'I


Eu m tem pentru dvs. mi scrie#i c v-a#i asigurat pe dvs. $i pe copiii dvs. att de solid, nct acum pute#i tr i f r grij . Lipsa dvs. de grij a izgonit, pare-se, din sufletul dvs. frica de Dumnezeu. Prin ce v-a#i asigurat? Prin bani? Oare n-a#i auzit n aceste zile cum falimentele nea$teptate ale b ncilor fac din milionari cer$etori $i, mai r u, sinuciga$i? Prin case $i magazine? Oare nu a#i citit despre desele cutremure, care ntr-o clip prefac ora$ele n mald re de ruine? A#i cump rat ogoare $i livezi? Oare a#i uitat recentele secete $i inunda#ii, $i norii de l custe? Dac a#i fi citit Evanghelia, a#i fi #inut minte spusa lui Hristos: n'el$ciunea bog$#iei (Matei 13, 22). M mir c tocmai n aceste zile, cnd mnia lui Dumnezeu strive$te orice scut p mntesc cu care oamenii ar vrea s se apere n afara credin#ei n El, Cel Atotputernic, dvs. v crede#i ap ra#i de un scut att de neputincios cum este bog #ia, mul#imea de p mnt. *i mi sem na#i mult cu chinezii, care ntr-un r zboi cu japonezii deschideau umbrele de ploaie deasupra capului ca s se apere de mitralierele inamice. Pe lng condamnabila lips de grij care vine din bog #ie $i care este o urciune naintea Domnului, mai simt $i alt r u la dvs.: $i anume c bog #ia dvs. este amestecat cu nedreptate. Asta nseamn a mnca pine cu viermi. V otr vi#i pe dvs. $i pe copiii dvs. Asculta#i ce spune sfntul Ioan Gur de Aur: Cei ce se mbog #esc prin nedreptate sunt mai s rmani dect nevoia$ii; mai bine este s cer$e$ti dect s jefuie$ti. Istorisirea biblic despre Iov ne d m rturie c $i un om drept $i poate pierde ntr-o singur zi toat bog #ia p mnteasc , darmite unul nedrept. ntr-o singur zi $i-a pierdut dreptul Iov toat avu#ia, $i pe deasupra fiii $i fiicele. *i-a pierdut dup aceea $i s n tatea, $i s-a a$ezat pe gunoi ca un s rac, plin de r ni, $i a nceput s se tnguiasc . Oare nu v teme#i c vi se poate ntmpla $i dvs. asta? n necazul $i suferin#a sa, evlaviosul Iov $i-a ap rat sufletul de dezn dejde prin credin#a tare n Domnul; dvs. cu ce-l ve#i ap ra pe al dvs.? *i ce v va putea opri s nu v sinucide#i, adic la ruina material s nu ad uga#i $i ruina sufleteasc ? n Sfnta Scriptur a lui Dumnezeu scrie: cine iube'te nedreptatea ur$'te sufletul s$u. n singur tate, n ceasurile lini$tite ale nop#ii, sta#i de vorb cu con$tiin#a dvs.: oare chiar iubi#i mai mult nedreptatea dect sufletul dvs.? Gr bi#i-v de v$ mbog$#i#i n Dumnezeu, dup cuvntul Mntuitorului. Iar a v mbog #i n Dumnezeu nseamn a v mbog #i cu acea bog #ie pe care Dumnezeu o iube$te $i care nu-l va p r si pe om niciodat . Este vorba de bog #ia credin#ei $i ncrederii n Dumnezeu, 74

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi bog #ia milei $i mpreun -p timirii, adev rului $i iubirii fr #e$ti. Cu acest scut ve#i ap ra via#a dvs. $i via#a copiilor dvs. mai sigur dect cu o ntreag mp r #ie p mnteasc , de s-ar ntinde aceasta de la r s ritul soarelui pn la apus... Dumnezeu s v lumineze $i s v binecuvnteze!

Scrisoarea a 82-a

SERVITORULUI GLIGOR L., CARE NTREAB' CE VREA S' SPUN' MNTUITORUL PRIN JUG *I SARCIN)
Ai citit n Evanghelie sfintele cuvinte ale Mntuitorului despre jug $i sarcin , $i ntrebi ce nseamn ele. Dumnezeu a zis a$a: jugul Meu este bun 'i sarcina Mea este u'oar$. Jugul nseamn slujirea, iar sarcina nseamn p timirea. Ai citit cum Domnul a spus prin cuvinte, a $i ar tat prin pilda Sa c a venit nu s I se slujeasc , ci ca El s slujeasc . *i ai mai citit cum repeta adesea c Fiul Omului trebuie s p timeasc . *i, ntr-adev r, El a slujit $i a p timit. Cui a slujit Atot-prea-sl vitul nostru Domn? A slujit drep#ilor $i p c to$ilor, orbilor $i celor dobor#i de suferin# , nebunilor $i ndr ci#ilor, $i a numit acest jug greu bun! Iar bun l-a numit fiindc slujirea Lui a fost cu dragoste. *i a p timit Domnul Cel f r de p cat - de la cine n-a p timit? De la mp ra#i $i c petenii, de la neprieteni $i prieteni, de la nv #a#i $i nenv #a#i. Scuipat $i b tut, batjocorit $i clevetit, $i, n cele din urm , pironit pe cruce - aceast p timire El a numit-o sarcin$ u'oar$! Iar u'oar$ a numit Iisus aceast sarcin cumplit fiindc p timirea Lui a fost cu n dejde nainte-v z toare. Pn ce Hristos n-a descoperit lumii adev rurile mntuitoare despre Dumnezeul cel Viu, P rintele $i Purt torul de grij , despre ve$nica dreptate Dumnezeiasc , despre neputin#a mor#ii $i despre nvierea din mor#i, orice slujire era mpreunat cu ura $i orice p timire cu dezn dejdea: fiindc slujirea era privit ca njosire, iar p timirea, ca nefericire. Drept aceea, $i cel mai bun jug era pentru p gni aspru, $i cea mai u$oar sarcin era nesuferit . Nimeni nu poate numi jugul s u bun f r Dumnezeiasca dragoste, nici sarcina sa u$oar f r n dejdea n Dumnezeire. Ct de mare deosebire ntre p gni $i cre$tini! Apostolii se numeau pe sine cu entuziasm slugi ale lui Hristos. De ce slugi ale lui Hristos, cnd ei slujeau oamenilor? Slujeau oamenilor, ns din dragoste pentru Hristos. Drept aceea, jugul slujirii lor era bun. Mucenicii lui Hristos cntau n temni#e $i n locurile de execu#ie. *i cntau fiindc p timeau pentru Hristos cu n dejdea n Hristos. De asta era u$oar sarcina p timirii lor. *i ast zi sunt n lume suflete cre$tine$ti ce s vr$esc cu dragoste slujirea lor, $i de asemenea sunt destule ce rabd grele suferin#e $i batjocuri cu n dejdea n Dumnezeul cel Viu, P rintele $i Purt torul de grij . Sunt acele mari suflete care au n#eles de la Mntuitorul lor c aceast via# este via# de slujire $i p timire, nu de distrac#ie $i pl ceri, pridvor al Raiului, nu Raiul, c l torie, nu liman. Pentru aceste suflete mari, ntr-adev r jugul este bun $i sarcina u$oar - fiindc Hristos este dragostea lor $i n dejdea lor. Iar cu Hristos, $i pe cruce este u$or, $i n mormnt este luminos, $i n iad este pl cut. Eu $i pe tine te socot, cinstite frate, ntre aceste suflete mari. Pace #ie $i binecuvntare!

75

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 83-a

UNUI EROU DIN HER)EGOVINA CARE SPUNE C' F'R' CREDIN)' NU ESTE EROISM
Minunate sunt observa#iile tale, suflet de viteaz! F r credin# nef #arnic $i tare n Dumnezeul cel Viu nu exist eroism. Iar unde nu exist eroism, oamenii se slujesc numai de viclenie $i uneltiri. Numai Gacko, spui tu, a dat mai mul#i eroi dect orice ora$ european. *i Nevesinje, $i Drobnjaci! To#i eroii pe care i aminte$ti n scrisoare, cum ar fi: popa Bogdan Zimonici, Novi#a )erovici, Iakov Dakovici, Stoian Kovacevici $i al#ii, au fost ni$te copii mari. Credin#a lor n Dumnezeu $i n biruin#a final a drept #ii a fost precum credin#a copiilor, simpl $i curat , neroas de ndoial $i nep tat de socoteli murdare. Cei tem tori de Dumnezeu $i iubitori de popor nu pot s nu fie eroi. Cine se teme de Dumnezeu $i iube$te poporul, pentru acela moartea e o glum . Iar cine nu se teme de moarte, de ce altceva se mai poate teme? Ceea ce povestesc despre popa Bogdan martorii oculari nu se afl , cred eu, nici n legendele cntecelor indiene. El credea att de mult c Pronia l ap r $i c nu poate s piar , nct striga tovar $ilor nsp imnta#i: Ascunde#i-v n spatele meu! *i ce spate lat avea popa Bogdan, $tii tu mai bine, fiindc l-ai v zut n carne $i oase. Asemenea vreme a fost atunci, $i a$a fel de eroism. Mie mi-e tare drag sinceritatea ta n a face dreptate $i eroilor musulmani. ns nici ntre musulmani nu este pomenit ca erou nimeni afar de cei ce au crezut n Dumnezeu $i s-au temut de Dumnezeu. Dup cum gndesc eu, nu sabia turceasc a supus Balcanii $i Europa pn la Viena, ci credin#a tare a turcilor. O dat cu credin#a tare au venit $i disciplina tare, $i cinstea tare. narma#i cu aceast nev zut , ns hot rtoare att atunci ct $i ast zi, arm , turcii au fost n stare s f ureasc un stat ntins de la India pn la Buda, unul dintre cele mai mari state din istorie; s -l f ureasc $i s -l p streze mai mult dect au englezii de cnd p streaz India. Cnd sultanul Soliman a plecat din Adrianopole cu 100.000 de osta$i asupra Ungariei, a dat porunc s se scoat ochii acelui osta$ care n cale ar pr da sau ar jigni cu vorba poporul prin mijlocul c ruia treceau. Ca din Vechiul Testament! Dar n oamenii Her#egovinei $i Muntenegrului, acest viteaz popor asiatic $i-a g sit minuna#i rivali n credin# $i cinste. De aceea sunt sl vite numele acelor compatrio#i ai t i pe care i aminte$ti, tem tori de Dumnezeu $i iubitori de popor. Iar acum te plngi c dup r zboi nu mai exist eroi $i eroism. Aceast genera#ie a vremurilor de pace #i seam n , spui tu, cu o adun tur de lipitori ce se nghesuie la desf tarea p mnteasc odr slit din sngele eroilor $i mucenicilor balcanici. Dar s-a terminat, oare, r zboiul? n cartea lui Iov scrie: omul este la r$zboi n aceast$ lume. Apostolul Pavel, nainte de sfr$itul vie#ii, strig : lupta cea bun$ am luptat! Dac nu e ntotdeauna r zboi cu pu$ti $i s bii, este r zboi de un alt fel - pentru via# $i pentru suflet. Un astfel de r zboi se duce $i acum. Unul se lupt cu bolile, altul cu ispitele, altul pentru cinste $i obraz, altul pentru cei slabi $i neajutora#i, $i a$a mai departe. *i oriunde este lupt , acolo trebuie s fie $i eroi. Dac tu nu vezi eroi peste tot $i din toate p r#ile, asta nu nseamn c ei nu sunt. Sunt, sunt destui. Sunt $i n cas , $i pe strad , $i n spital, $i pe ogor: fiindc nu to#i eroii se afl ntre generalii acestei vie#i, ci $i ntre solda#ii de rnd. Bucur -te n Domnul!

76

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 84-a

UNUI TN'R CARE S-A NGRIJORAT PENTRU PRIETENUL S'U VANITOS


Vanitatea este o boal duhovniceasc , ea pune st pnire pe acei oameni care $i-au pierdut ori nici nu au agonisit frica de Dumnezeu. n cartea Vie#ii scrie: nceputul n#elepciunii este frica de Domnul. n#eleptul nseteaz a vorbi despre F c torul lumii, iar vanitosul a vorbi despre sine nsu$i. Prietenul t u nu se #ine dect de aceia care l laud $i l m resc. El nsu$i vorbe$te despre sine $i caut s se vorbeasc numai despre el. $i adun fotografiile din ziare de$i $tie c ziarele dau $i fotografiile criminalilor - $i cite$te oricui scrisorile n care cineva l laud . S-a f cut urt tuturor, $i fiecare se fere$te de el. El $i ntemeiaz slava pe cea mai $ubred temelie: pe vrfurile limbilor omene$ti. Nenorocit om! El are nevoie de lecuire din plin: c ci dac o #ine a$a, boala nfumur rii l va aduce negre$it la s vr$irea unei f r delegi asupra altcuiva sau asupra sa. ncearc s -i cite$ti cartea Ecclesiastului din Biblie. Apas pe aceste cuvinte ale mp ratului Solomon: de'ert$ciunea (vanitatea) de'ert$ciunilor, toate sunt de'ert$ciune. Plimb -te cu el prin cimitir, $i spune-i: Aici, sub picioarele noastre, putrezesc gurile care ne-au l udat! Poveste$te-i urm toarea istorioar din R s rit. La marginea drumului cre$tea un palmier mare, iar dedesubtul lui, un m r cine. C l torii treceau ntr-o parte $i n alta, iar m r cinele l ag #a $i l zgria pe fiecare. C l torii, sup ra#i, oc rau m r cinele, plngndu-se c nimeni nu l taie ca s nu-i mai nec jeasc pe oameni. S-a mndrit m r cinele, $i-a n l#at capul $i i-a spus palmierului cu trufie: Cu ce-#i ajut n l#imea ta dac nimeni nu vorbe$te niciodat de tine? Auzi cum se vorbe$te despre mine n fiecare zi, tot timpul? Eu sunt foarte prosl vit n lume, iar tu nimic. La care palmierul i r spunse: Mearg #i-e slava, precum $i tu e$ti negru. Ce se vorbe$te despre tine este mai r u dect t cerea. Despre mine, oamenii vorbesc atunci cnd culeg curmale de pe ramurile mele. Rareori se aud, ce-i drept, aceste vorbe, dar ele sunt pline de recuno$tin# $i binecuvnt ri. Oamenii adev ra#i se ngrijesc cum vor da roadele bune ale vie#ii, nu cum s se fac sl vi#i de c tre cei din jurul lor. Slava, ns , i nso#e$te pe oamenii drep#i precum nso#e$te ecoul glasul. Dar $i dac acest ecou nu se aude ntotdeauna pe p mnt, el se aude negre$it n ceruri: fiindc via#a omului drept este legat de cer $i de ve$nicie. Cnd Hristos f cea vreun bine, deseori oprea r spicat s se vorbeasc despre asta: ia seama, s$ nu spui nim$nui! Sfin#ii lui Hristos $iau nsu$it cu hot rre aceast nv # tur $i fugeau ca de foc de slava omeneasc . O matroan roman a venit tocmai din Roma n Egipt ca s l vad pe sfntul Arsenie. Arsenie i s-a ar tat; ns cnd ea a nceput s l m reasc pe acel sfnt b rbat, el s-a ntors ndat n chilia sa $i a z vort u$a. Un alt urm tor al Evangheliei spunea: Fiecare cuvnt de laud despre mine mi redeschide r nile vindecate din suflet. Oricui dore$te din toat inima s ndrepte un om r t cit, Dumnezeu i ajut . Cred c $i #ie Bunul F c tor #i va ajuta s -l vindeci pe prietenul t u de nfumurare. Nu-l vei vindeca tu, ci Doctorul Ceresc, dar dup dorin#a $i rug ciunea ta fierbinte. Pace vou $i s n tate de la Domnul, amndurora! Scrisoarea a 85-a

UNUI OM C'RUIA I SE R'SPL'TE*TE BINELE CU R'UL


Te plngi c oamenii s-au f cut r i. Nic ieri nu po#i s dai peste un om bun. *i te minunezi de ce Dumnezeu rabd o lume ca aceasta $i nu i pune deja cap t. Te vei mira cnd vei auzi c am primit ntocmai aceea$i plngere de la un vecin al t u din acela$i ora$. *i el 77

Episcop Nicolae Velimirovici spune c nu mai sunt oameni buni $i c se simte cu totul nsingurat pe calea drept #ii $i adev rului. nseamn c el nu a f cut cuno$tin# cu tine $i nici tu nu l $tii pe el. Iar dac voi, doi oameni buni, v-a#i cunoa$te, a#i face schimb de gnduri $i ntristarea voastr s-ar preschimba n bucurie. Hristos le-a spus ucenicilor S i: 'i voi v$ ve#i ntrista, dar ntristarea voastr$ ntru bucurie se va ntoarce. Eu #i voi aduce la cuno$tin# numele acestui al doilea om bun din ora$ul vostru, $i tu s -l cau#i. *i cnd v ve#i scula la rug ciune voi amndoi, ruga#i-v Domnului s v descopere $i al#i oameni buni din p r#ile voastre. Eu cred c vi se va descoperi un mare num r de oameni, care pn acum v-au r mas necunoscu#i. Oamenii sunt ca ni$te mine mi$c toare, iar n mine trebuie de obicei s pat adnc pentru a se afla ceea ce este mai de pre# n ele. A$a este alc tuirea ntregului univers: pe ct este un lucru mai pre#ios, pe att este mai ascuns. Dac dreptul Lot n Sodoma s-ar fi plns cum v plnge#i voi, ar fi fost de crezut - dar este greu s cred c ntr-un ora$ cre$tin, unde se propov duie$te nv # tura lui Hristos $i se s vr$e$te liturghia, nu e mai mult de un om bun. Vecinii, zici, nu te iubesc. Orice fapt bun a ta o batjocoresc, r st lm cind-o. Te acoper cu oc ri oricnd nu e$ti de fa# . *i tu, mhnit, ntrebi: De ce toate acestea? *i pn cnd? Fiindc nu cunosc adev rul, nu l caut , nu-l doresc, ci sunt robi ai minciunii, ai gndurilor mincinoase, ai sim# mintelor mincinoase, ai obiceiurilor mincinoase. Domnul a zis: ve#i cunoa'te adev$rul, 'i adev$rul v$ va face liberi. Acest lucru este valabil pentru vecinii t i. Dac ar fi cunoscut adev rul, s-ar fi bucurat de binele t u ca de al lor. Dac n-ar fi fost robi ai celui c ruia Mntuitorul i-a dat numele de tat$l minciunii, ar fi avut n ei dumnezeiasca libertate de a privi a$a cum trebuie, de a judeca drept $i de a se bucura de orice om bun. Este valabil, ns , $i pentru tine - vorbesc despre acea sfnt spus a lui Hristos despre cunoa$terea adev rului. Dac $i tu vei cunoa$te adev rul mai adnc dect l cuno$ti acum, nu te vei sup ra pe cei care te ur sc, te oc r sc, te batjocoresc, ba chiar te chinuie. Un oarecare n#elept din vechime avea ntre ucenicii s i un tn r bogat, ns trufa$, care pentru un cuvnt de ocar era gata s se bat pn la snge. Ca s -l vindece de trufie $i obr znicie, n#eleptul l-a supus la urm toarea epitimie: s umble prin lume trei ani de zile $i s pl teasc oricui s-ar fi nduplecat s -l njure. Tn rul s-a supus acestei judec #i a nv # torului s u $i a plecat n lume. Umbla astfel $i pl tea oricui s-ar fi nvoit s -l njure. Cnd s-au mplinit trei ani, s-a ntors la nv # torul s u. La poart , ns , l-a ntmpinat portarul, care era sup rat pe altcineva, $i s-a n pustit asupra tn rului njurndu-1 cumplit - la care tn rul, n loc s se am rasc , a zmbit cu dulcea# . Uimit, portarul l-a ntrebat: De ce zmbe$ti? I-a r spuns c litul tn r: De trei ani pl tesc oricui m-ar njura fie $i pu#in - $i tu, iat , m njuri gratis mai tare dect to#i ceilal#i! - *i cnd n#eleptul $i-a v zut ucenicul ndreptat $i a aflat totul, s-a bucurat foarte $i l-a l udat naintea tuturor. Iar tu s cite$ti din Predica de pe munte a Mntuitorului stihul 11, $i s te bucuri $i s te vesele$ti, c ci plata ta mult este n ceruri. De la Domnul, pace $i binecuvntare #ie! Scrisoarea a 86-a

MESERIA*ULUI PAIA C., DESPRE SPOVEDANIE


Ai vrut s $tii dac este chiar neap rat nevoie de spovedanie. Mai nainte te spovedeai des, dar ai ncetat fiindc cineva a rs de tine din aceast pricin . Nu trebuia s ncetezi. De cine n-au rs oamenii? *tii cum a spus Clarv z torul clarv z torilor: vai vou$, celor ce rde#i acum, c$ ve#i plnge 'i v$ ve#i tngui. Pe lng meserie, spui tu, mai ai $i o vie care #i d road bun , fiindc o cultivi bine. Dac cineva $i-ar l sa via n p r sire $i ar rde de tine c #io cultivi cu grij pe a ta, ce, #i-ai lua minile de pe vie $i ai nceta s-o mai cultivi? N-ai face 78

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi asta, binen#eles. *i atunci, cum ai putut s $ov i n a cultiva sufletul t u, care este mai important dect toate viile de pe p mnt? Fiindc atunci cnd vei muri, sufletul l vei lua, iar via o vei l sa. Dintre toate cultiv rile, cultivarea sufletului e cea mai nsemnat ; $i dintre toate ostenelile cu care se ostene$te omul pe p mnt, osteneala dat cu sufletul este cea mai ndrept #it . Drept aceea, ntoarce-te la osteneala de mai nainte cu sufletul t u, $i ncepe iar $i s te spovede$ti. Astfel gr ie$te apostolul Iacov: m$rturisi#i-v$ unul altuia p$catele. P catele t inuite cresc $i se nmul#esc, iar ndat ce sunt scoase la lumin se usuc $i pier. Nu spune: Nu sunt p c tos! Cite$te ce scrie dreptul n Psaltire: ntru f$r$delegi m-am z$mislit, si ntru p$cate ma n$scut maica mea. Nu spune: Eu mi m rturisesc p catele lui Dumnezeu nsu$i, a$a c nu mai e nevoie s le m rturisesc $i oamenilor. Cine a fost mai drept dect apostolul Pavel? *i acest Pavel avusese un p cat nainte de apostolia sa, ca Saul, $i acest p cat l-a m rturisit naintea tuturor, nu o dat ci de mai multe ori, $i nu doar naintea credincio$ilor ci $i n fa#a p gnilor. A#i auzit, le scrie el galatenilor boteza#i, cum eu peste m$sur$ prigoneam Biserica lui Dumnezeu 'i o stricam pe ea. Acela$i lucru l-a vestit $i naintea nebotezatului rege Agripa (Fapte 26). *i dac a$a stau lucrurile cu sfntul Pavel, de ce s #ii tu ascunse r nile sufletului t u? De ce s la$i $erpii s se nmul#easc n snul t u? Oare numai fiindc a rs cineva de tine? Dac a rs o dat de tine, oare va rde pururea? Roag -te lui Dumnezeu pentru el n tain ; poate c se va poc i $i $i va $terge p catul cu lacrimi. Ce e mai $ubred dect gndurile oamenilor? De cte ori nu se c iesc oamenii seara pentru ceea ce au vorbit n timpul zilei? Drept aceea, n privin#a sufletului t u nu asculta pe oricine #i spune ceva n treac t, ci ascult ce spune Biserica lui Dumnezeu. Stai de vorb cu duhovnicii care spovedesc oamenii, $i vei auzi de la ei multe pilde ale u$ur rii suflete$ti pe care au dobndit-o cei ce s-au spovedit cu rvn . Nu este nici un basm, ci adev rul adev rat c mul#i muribunzi afla#i n agonie ndelungat au putut muri doar dup ce $i-au m rturisit p catele naintea preotului. *i eu #i-a$ putea da asemenea pilde, pe care le-am v zut cu ochii mei. Dumnezeul nostru este Dumnezeul milei $i bun t #ii, $i El dore$te tuturor oamenilor mntuirea. Dar cum se va mntui cineva dac nu va ajunge s fac deosebirea limpede $i cu bun $tiin# ntre p cat $i dreptatea lui Dumnezeu, dac nu nl tur p catul $i nu recunoa$te dreptatea lui Dumnezeu? Cu ce poart omul n sufletul s u cnd moare, cu aceea merge la judecata lui Dumnezeu: dac e p cat - cu p catul, dac e dreptate - cu dreptatea. Dumnezeu a$teapt de la fiecare muritor poc in# , iar poc in#a cuprinde m rturisirea p catelor proprii. *i dat fiind c n orice zi $i n orice ceas ngerul mor#ii poate veni dup sufletul nostru, Biserica i pov #uie$te pe credincio$i la deas mp rt $anie $i nc mai deas poc in# . Dumnezeu s te lumineze $i s te binecuvnteze!

Scrisoarea a 87-a

STUDENTULUI I. K., CARE NTREAB' CU PRIVIRE LA CARTEA ECCLESIASTULUI


Nu n#elegi de ce cartea Ecclesiastului a fost pus n Biblie. Dup a ta socotin# , aceast carte este expresia unui pesimism pur indian, ntruct neag toate valorile, $i ca atare se mpotrive$te restului nv # turii lui Dumnezeu. ns , vezi tu, sfin#ii b rba#i care au b gat cartea Ecclesiastului n canonul biblic nu gndeau a$a. Ei au pus-o n rndul c r#ilor de nv # tur $i Biserica o prive$te $i o recomand ca atare pn ast zi. De'ert$ciunea de'ert$ciunilor, spune Ecclesiastul, toate sunt de'ert$ciune. Cine este acest Ecclesiast? Cel mai n#elept, mai bogat $i mai fericit mp rat din lume dinainte de Hristos: Solomon, fiul lui David. Omul care a dobndit $i avea n cea mai mare m sur toate cele dup care poate nseta inima omeneasc pe p mnt, nume$te de$ert ciune $i umbr toat 79

Episcop Nicolae Velimirovici avu#ia $i cunoa$terea sa, toat str lucirea $i pompa, toat puterea $i m re#ia sa mp r teasc , toate cinstirile $i toate desf t rile. Oare nu este aceasta o pre#ioas nv # tur pentru lume? Oare nu este acesta un du$ rece spre trezirea acelor oameni care prin nedreptate $i f r delege, prin lupt mpotriva lui Dumnezeu $i mpotriva oamenilor, prin n bu$irea propriei con$tiin#e $i omorrea propriului suflet, alearg ca ni$te apuca#i dup tot ceea ce marele mp rat, dup ce a gustat din plin, nume$te de$ert ciune, am gire $i nimicnicie? Dac aceste cuvinte le-ar fi rostit vreun filosof indian descul#, ele n-ar fi avut nici pe departe nebiruita lucrare pe care o au cnd ies dintr-o gur prea-plin de toat dulcea#a p mnteasc . Cine a mncat 'i s-a veselit asemenea mie? i aceasta este de'ert$ciune 'i chin al duhului. A$a gr ie$te omul cel mai bogat $i cel mai s tul. Iar ce spui tu, c Ecclesiastul neag toate valorile, este incorect. El nu neag dou valori: Dumnezeu $i dreptatea. *i tocmai acestea sunt cele dou valori principale n aceast lume a de$ert ciunii. Dumnezeu este n cer, iar tu e'ti pe p$mnt. Teme-te de Dumnezeu, gr ie$te Ecclesiastul. Dumnezeu va judeca pe drept 'i pe necredincios, spune el. De-ar face p$c$tosul r$u de o sut$ de ori 'i judecata i s-ar amna, eu 'tiu, totu'i, c$ le va fi bine celor care se tem de Dumnezeu, care se tem de fa#a Lui. El a v zut, a$adar, cum pe p mnt dreptul adeseori p #e$te ca $i necredinciosul, $i aceasta este chin duhului, ns are sim#irea proroceasc n inim c dreptului i va fi n cele din urm bine. Ce bine, nu $tie s spun . Trebuie s $tii c Ecclesiastul a tr it cu o mie de ani nainte de Hristos $i c nu avusese de unde s aud minunatele cuvinte ale Mntuitorului, nici de unde s afle de o lume nou , de mp r #ia lui Dumnezeu, pe care Domnul a descoperit-o oamenilor. Ast zi, cel mai simplu dintre cre$tini $tie mai mult ca el, cel mai n#elept dintre mp ra#ii care au fost nainte de Hristos. Cre$tinul $tie de la Hristos c dreptul va mo$teni via#a ve$nic $i va str luci ca soarele n mp r #ia Tat lui s u Ceresc, ns de$i prean#eleptul mp rat nu $tia asta, el presim#ea prin insuflare de sus c dreptului i va fi un mare bine, iar p c tosului un mare r u. Bucur$-te, tn$rule, de tinere#ea ta, 'i s$ se veseleasc$ inima ta ct e'ti tn$r, #i spune n#eleptul mp rat; mergi ncotro te trage inima ta 'i ncotro v$d ochii t$i, dar s$ 'tii c$ pentru toate te va aduce Dumnezeu la judecat$... c$ toat$ fapta o va aduce Dumnezeu la judecat$ 'i orice tain$, bun$ sau rea. Drept aceea, l snd deoparte pesimismul indian, spune mpreun cu Ecclesiastul: Cu adev rat, toate sunt de$ert ciune, afar de Dumnezeu $i de dreptatea Dumnezeiasc . *i ndrepteaz calea ta a$a nct nici tu s nu calci dreptatea, nici dreptatea pe tine. Dumnezeu s -#i fie ntr-ajutor!

Scrisoarea a 88-a

PREOTULUI BULGAR IVAN DJ., CARE A AJUNS LA DEZN'DEJDE DIN PRICINA NECREDINCIO*ILOR
Imb rb ta#i-v , cinstite p rinte. Nu tr sne$te din orice nor. Scrie#i cum au f cut necredincio$ii n Bulgaria tov r $ie $i cum atac public credin#a Dumnezeiasc $i $i bat joc de cele sfinte ale cre$tinilor. *i acest lucru v aduce la dezn dejde. Mai arunca#i o privire n adncul inimii dvs., $i vede#i dac credin#a dvs. personal este puternic , ntruct dezn dejdea e rodul pu#in t #ii de credin# , nu al adev ratei cucernicii. Omul cucernic crede cu izbnd mpotriva dezn dejdii, avnd ntr-ajutor credin#a ca pe o arm nebiruit , nsingurarea este piatra de ncercare: pune#i-v la ncercare pe dvs. $i credin#a dvs. n singur tate. Orict s-ar seme#i $i s-ar l uda necredinciosul naintea oamenilor, n singur tate el se simte dezn d jduit. Iar omul cu credin# simte n singur tate c se revars n el putere $i bucurie. Niciodat s nu te temi de cei ce au ie$it din nt ritura lui Hristos $i n v lesc asupra ei dinafar . Adu-#i aminte 80

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi de Pavel n Balcani, singur n mijlocul ntunericului elinesc $i ndr cirii evreie$ti. B tut $i prigonit, el nu dezn d jduia. Pe ct a adaos cuvntul lui la r spndirea cre$tinismului, aproape tot att i s-au adaos $i lui loviturile neprietenilor. Cei ce pas mite ruinau, f r s $tie nt reau; $i cei ce c utau s sting focul dumnezeiesc l r spndeau $i mai tare. Aceast tain n-o $tiu necredincio$ii, $i n-au s-o $tie niciodat . R t cirea lor st n aceasta: ei cred c lucrarea lui Dumnezeu poate fi stricat prin acelea$i mijloace ca lucrarea omeneasc . Dumnezeiescul foc al dragostei pogort de Hristos din cer pe p mnt putea fi ntunecat doar de un foc al dragostei mai puternic. Dar de unde un foc mai tare? De unde dragoste la necredincio$i? Toate imboldurile lor sunt din mp r #ia zoologicului, nu din mp r #ia cerurilor. Iar cu zoologia nu po#i s -L birui pe Hristos. - V aminti#i de Iulian Apostatul, cum de pe tronul mp r tesc, narmat cu toate armele p mnte$ti, a dus r zboi mpotriva Bisericii lui Hristos. Oare s-au speriat Vasile $i Atanasie? Nu, ci i-au prezis mp ratului apropiat c dere $i pieire ru$inoas . Nori$or este, va trece! - spunea Atanasie turmei sale. *i a trecut degrab , cum trec to#i norii necredin#ei, nori pe care i alung$ vnturile, dup cuvntul apostolului Petru. - V mai aminti#i de mucenicii din Zagora. Stara Zagora, mndria Ortodoxiei din Balcani! Mucenicii ei au fost b tu#i, dar nu birui#i. Ca ni$te biruitori, ei insufl $i ast zi poporul bulgar cu vitejia $i jertfelnicia credin#ei, dup cum Cuviosul Ioan din mun#ii Rilei l nzestreaz cu putere, iar sfin#ii P rin#i ai Trnovei l binecuvnteaz din mp r #ia lui Hristos cu binecuvntare Dumnezeiasc . Dvs. sunte#i preot tn r $i nu v aminti#i de ororile bulgare, care la vremea lor au cutremurat nu numai inima $i con$tiin#a Rusiei ortodoxe, ci $i ale ntregii Europe. Dar mai sunt, cred eu, n Bulgaria destui oameni n via# ce au fost martori ai acelor groz vii, n urma c rora frumosul p mnt bulg resc s-a nro$it de snge cre$tinesc. *i dac nes tula sabie a osmanlului nu a putut s clatine credin#a poporului bulgar, au s o clatine cumva vorbele goale? Oare o vor cl tina de$artele f g duin#e ale unui Rai zoologic pe p mnt, f cute de acei nenoroci#i care, rupndu-se de marele suflet al poporului lor, au mers la munc grea pentru suflet, s -$i cumpere suflet de la ni$te in$i f r suflet de la apusul soarelui? *i-au cump rat, dar mort. *i atunci, se vor teme viii de mor#i? Cu adev rat, nu. Poporul bulgar poate s -i asculte n stnga $i n dreapta pe ace$ti noi nv # tori ai fericirii f r Dumnezeu, dar n cele din urm le vor ntoarce spatele definitiv, se vor lipi de Hristos $i, n urma lui Petru, vor striga cu poc in# : Doamne, la cine vom merge? Tu ai cuvintele vie#ii ve'nice. Pace dvs. $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 89-a

UNEI ORFANE CARE NTREAB' DE CE N EVANGHELIE NU SE VORBE*TE DESPRE FERICIRE (SRECIA)


Cum s nu se vorbeasc , sufle#elule? Despre ce se vorbe$te n Evanghelie mai mult ca despre fericirea oamenilor? Mie mi pare c Evanghelia ar putea fi numit Cartea Fericirii; nv # tura lui Hristos - nv # tura despre fericire. Pe tine te-a smintit, oricum, faptul c n Evanghelie nu este pomenit ca atare cuvntul fericire. Dar n locul acestui cuvnt sunt folosite altele, cum ar fi: fericire (blajenstvo)14, bucurie, veselie, rai, mntuire, via# ve$nic . Mai ales cuvntul blajenstvo nseamn fericire n cel mai bun n#eles. Dac $tii asta, atunci cite$te din nou predica Domnului despre fericiri (Mat. 5). Prima nv # tur pe care Hristos a vestit-o lumii a fost nv # tura despre fericire. Biserica Ortodox repet mereu oamenilor aceast nv # tur la nceputul liturghiei, prin cntarea Fericirilor.
14

Obi$nuitul cuvnt srbesc pentru fericire este srecia; blajenstvo este un slavonism ntlnit n Evanghelie, mai pu#in familiar cititorului srb obi$nuit.

81

Episcop Nicolae Velimirovici Potrivit nv # turii lui Hristos, ferici#i sunt: - cei ce au duh nfrnt naintea lui Dumnezeu, fiindc a lor este mp r #ia cerurilor; - care amestec cu plns rug ciunile lor, fiindc vor fi mngia#i cu mngiere netrec toare; - care sunt blnzi $i f r de r utate ca ni$te miei, fiindc vor mo$teni p mntul celor vii; - care sunt fl mnzi $i nseta#i de dreptatea lui Dumnezeu, fiindc se vor s tura cu dreptatea cereasc ; - care sunt milostivi cu inima $i mna, fiindc mna Domnului i va milui; - care au inim curat , fiindc l vor vedea pe mp ratul Tat l lor Ceresc; - care sunt prigoni#i pentru dreptate de c tre draci $i de c tre oameni, fiindc mp r #ia drept #ii ve$nice va fi a lor; - care sunt oc r#i $i cleveti#i pentru Hristos, fiindc se vor bucura $i se vor veseli n loca$ul ngerilor; mpreun cu ace$tia, sunt ferici#i $i cei: - care cred Mntuitorului lor, fiindc vor fi mntui#i; - care ard de dragoste fa# de F c tor $i de f pturile Lui, fiindc vor fi ncununa#i cu slav f r moarte; - care $i jertfesc via#a p mnteasc , fiindc vor dobndi via#a ve$nic . Aceasta este fericirea adev rat $i neam gitoare, pe care Domnul nostru a descoperit-o $i ar tat-o neamului omenesc. Pentru fericirea aceasta $i de acest fel $i-au jertfit mp ra#ii coroanele, boga#ii bog #iile, mucenicii vie#ile - lesne cum $i leap d pomul toamna frunzele. Dar cine n-a gustat ctu$i de pu#in din aceast fericire greu poate s jertfeasc pentru ea chiar $i o mic lumnare din cear . Iar tu, orfan a lui Dumnezeu, nu dezn d jdui de fericirea ta. Ai r mas singur singuric , f r prieteni $i rudenii; por#ile fericirii p mnte$ti sunt pentru tine z vorte. A$a mi scrii, mai mult cu lacrimi dect cu cerneal . Dar nu te gnde$ti, oare, c toate acestea sunt prin purtarea de grij a Tat lui t u Ceresc, ca s te ntoarc spre por#ile fericirii ve$nice? Ades, foarte ades, Dumnezeu z vor $te naintea oamenilor por#ile fericirii am gitoare, dar por#ile adev ratei fericiri El le #ine mereu deschise naintea tuturor $i pentru to#i, numai s vrea s intre. Intr $i tu, fiic a lui Hristos. ndat ce te vei uita spre acele por#i, vei b ga de seam mp r #ia celor ferici#i, patria celor ferici#i. Vei vedea cerurile pline de binepl cu#i $i drep#i ai lui Dumnezeu, care pe p mnt au gustat din fericirea lui Hristos, iar n ceruri au continuat s o bea din plin. Cnd vei sim#it toate acestea $i le vei vedea cu duhul, nu vei mai fi nici m car pentru o clip singur -singuric , c ci vei putea numi nenum rata familie a lui Dumnezeu din ceruri fra#ii, $i surorile, $i rudele, $i prietenii mei. Bucur -te $i te vesele$te n Domnul!

Scrisoarea a 90-a

UNUI LORD ENGLEZ, CHARLES B., CARE NTREAB' CE SEMNIFICA)IE ARE PERSONALITATEA INDIANULUI GANDHI?
Ca om credincios, v chinuie ntrebarea: ce vrea Providen#a cu Gandhi? *i ce poate s nsemne apari#ia acestei neobi$nuite personalit #i ntre oamenii de stat $i politicienii timpului nostru? Un avertisment al lui Dumnezeu - aceasta este, n orice caz, semnifica#ia personalit #ii actualului conduc tor al marelui popor indian. Prin aceast personalitate, Providen#a d un avertisment politicienilor $i oamenilor de stat din ntreaga lume, inclusiv celor cre$tini, c exist $i alte metode n politic afar de abilitate, viclenie $i silnicie. Metoda politic a lui Gandhi este cu totul simpl $i evident : ea nu pretinde nimic afar de omul care strig $i de Dumnezeu care ascult . Armelor, muni#iilor $i armatelor, Gandhi le opune postirea; abilit #ii, 82

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi vicleniei $i silniciei - rug ciunea; iar mpotriva certurilor politice - t cerea. Ce nimicnice $i s r c cioase par toate acestea n ochii oamenilor moderni, nu-i a$a? n manualele politice moderne, aceste trei arme nu sunt amintite nici n notele de subtext. Postul, rug ciunea $i t cerea! Greu de g sit om de stat din Europa $i America s nu priveasc ironic la aceste trei taine ale omului de stat indian ca la trei be#e uscate ndreptate pe cmpul de lupt mpotriva unui munte de o#el $i plumb $i foc $i otrav . *i totu$i Gandhi reu$e$te cu aceste trei vr jitorii ale sale, reu$e$te, spre mirarea ntregii lumi. *i vrnd-nevrnd, juri$tii politici din Anglia $i din celelalte # ri vor trebui s introduc n noile lor manuale un capitol aparte: postul, rug ciunea $i t cerea ca mijloc potent n politic . Ce crede#i, nu ar fi fost spre fericirea omenirii ca aceste metode ale nebotezatului Gandhi s nlocuiasc n doctrinele politice metodele botezatului Machiavelli? Dar nu att metoda indianului mir ntreaga lume, ct personalitatea ce se sluje$te de aceast metod . Metoda e cre$tin , veche ca $i credin#a cre$tin , $i totu$i nou ca ziua de ast zi. Exemplul postului, rug ciunii $i t cerii l-a ar tat Hristos nsu$i ucenicilor S i; ace$tia lau transmis Bisericii, mpreun cu exemplul lor personal, iar Biserica l-a transmis credincio$ilor genera#ie dup genera#ie, pn n ziua de ast zi. Postul e jertf , t cerea e adncire n sine, iar rug ciunea e strigare c tre Dumnezeu. Acestea sunt trei izvoare de mare putere duhovniceasc , izvoare ce l fac pe om biruitor n lupt $i sporit n via# . Care om nu se poate narma cu aceast arm ? *i care for# brut din lume poate zdrobi aceast arm ? Fire$te, acestea trei nu epuizeaz toat credin#a cre$tin , dar reprezint o parte din prescrip#iile ei, din tainele ei mai presus de acest p mnt. Din p cate, n timpul nostru ntre cre$tini sunt neb gate n seam multe dintre aceste prescrip#ii $i date uit rii multe dintre aceste taine de minuni f c toare. A nceput s se cread c doar prin o#el se nvinge, $i doar cu tunul se destram norii aduc tori de grindin , $i doar cu pilule se vindec bolile, $i doar prin electricitate se explic toate n lume. Iar la energiile duhovnice$ti $i morale oamenii au nceput s priveasc aproape ca la ni$te supersti#ii. De aceea, cred eu, Milostiva $i pururea activa Providen# l-a scos n relief pe Gandhi, om nebotezat, ca s serveasc drept avertisment celor boteza#i, mai ales acelor boteza#i care ngr m desc nefericire peste nefericire asupra lor $i asupra popoarelor lor slujindu-se de mijloace aspre $i grosolane. *i Evanghelia ne d m rturie c Providen#a se sluje$te uneori, pentru binele oamenilor, de asemenea avertismente. Noble#ea Voastr $i va da seama de ndat c l am n vedere aici pe c pitanul roman din Capernaum (Mat. 8). De o parte i vede#i pe mai-marii lui Israel, care, ca ale$i monotei$ti, se l udau cu credin#a lor, ns cu toate acestea l respingeau pe Hristos, iar de cealalt , un dispre#uit p gn roman, acel c pitan, care cu credin# puternic $i frngere de inim a c zut la Hristos $i L-a rugat s i vindece sluga. Iar cnd a auzit Iisus, S-a minunat $i le-a spus celor ce mergeau n urma Lui: amin gr$iesc vou$, c$ nici n Israel nu am aflat atta credin#$. Lumea cre$tin reprezint un Israel, botezat. Asculta#i cu luare-aminte! Oare nu spune Hristos $i n zilele noastre cuvinte ca acestea con$tiin#ei mai-marilor cre$tini, ar tnd spre C pitanul de azi al Indiei? Pace dvs. $i s n tate de la Domnul!

Scrisoarea a 91-a

FR')IEI NA*TERII LUI HRISTOS, DESPRE PRICINA PENTRU CARE NE FELICIT'M CU: HRISTOS S-A N'SCUT
Cnd spunem: Hristos S-a n scut! e ca $i cum am spune: Mesia S-a n scut!, sau mp ratul S-a n scut!, sau Mntuitorul S-a n scut! Felicitndu-ne astfel, noi nt rim $i ne d m m rturie unii altora c a venit n lume Cel ce trebuia s vin pentru mntuirea neamului 83

Episcop Nicolae Velimirovici omenesc, $i c altul afar de El nu trebuie a$teptat. Cel pe Care Dumnezeu L-a f g duit str mo$ilor no$tri izgoni#i din Rai; Cel pe Care popoarele $i semin#iile p gne l presim#eau n chip ce#os; Cel pe Care prorocii evrei L-au prevestit limpede; pentru Care omenirea neajutorat suspinase dureros vreme de mii de ani - Acela a r s rit pe p mnt ca soarele dup o lung noapte. *i astfel, cnd spunem: Hristos S-a n scut!, d m m rturie $i c Cel Preanalt S-a #inut de f g duin# , $i c presim#irile omenirii s-au mplinit, $i c prorociile prorocilor sau nf ptuit, $i c suspinele omene$ti au fost stinse de bucurie. Mesia S-a n scut, Cel mai minunat, n acela$i timp Om $i Dumnezeu - ca ochii omene$ti osteni#i s se odihneasc pe El $i s nu se uite dup un alt Mesia. mp rat S-a n scut, Cel mai puternic, n acela$i timp cu toiagul puterii $i cu candela milei - ca $i cei mai mici s se ndrepteze $i s strige: Noi suntem fii de mp rat! Erou S-a n scut, Nebiruit, ca s -i apere pe cei drep#i, ca s -i cucereasc pe p c to$i, ca s sf rme duhurile r ut #ii, cele de sub ceruri. C l uz S-a n scut, Cel mai limpede-v z tor, ca pe cei r t ci#i s -i aduc la drumul drept $i s -i c l uzeasc . Lumin tor S-a n scut, Cel mai luminat, ca s destrame ntunericul $i s i lumineze pe cei ntuneca#i. P stor S-a n scut, Cel mai grijuliu, ca s mntuiasc turma de lupi $i s-o adune n staulul S u. Hr nitor S-a n scut, Cel mai bogat, ca s -i hr neasc pe cei fl mnzi, nu cu p mnt, ci cu cer - cu trupul S u ceresc $i cu sngele S u de foc. Iubitor de oameni S-a n scut, Cel mai mare, ca s -i strng la pieptul S u $i s i nvieze prin dragoste pe orfanii S i cei nenum ra#i, ce ndelung au mers din mormntul vie#ii n mormntul mor#ii. Descoperitor S-a n scut, Cel mai mare, ca s trag v lul $i s descopere muritorilor nemuritoarea mp r #ie a cerurilor. Toate acestea sunt n#elesuri ale acestor cuvinte ncnt toare, cu care cre$tinii se salut de Na$terea Domnului $i cu care $i eu v salut pe voi, fra#ilor: Hristos S-a n!scut!

Scrisoarea a 92-a

UNUI B'IE)EL CARE VREA O POVESTE DE CR'CIUN


O s -#i povestesc o poveste pe care mi-au povestit-o arabii ortodoc$i din satul Betdjale de lng Betleem. Demult, demult, departe, departe, nainte de na$terea lui Hristos, era n Betleem un om pe nume Iesei, fiul lui Obed, fiul lui Booz $i al lui Rut. *i acest Iesei avea opt fii. Cel mai tn r dintre fiii lui Iesei se numea David. David era p stor, $i p $tea oile lng Betleem. Sfnta Scriptur l zugr ve$te pe David ca pe un tn r ar tos, cu p rul castaniu $i fa#a frumoas . Acest frumos p stor mai era, pe deasupra, neobi$nuit de puternic $i de viteaz. Cnd leul sau ursul i r peau vreo oaie, el fugea repede dup fiar , smulgea oaia din f lcile fiarei, iar pe fiar o omora. A$adar, David era cu adev rat un p stor bun $i de ncredere al turmei sale dalbe. *i l cinstea mult pe tat l s u, ca pe Dumnezeu. De multe ori David dormea pe cmp, pe patul nc p tor al p mntului, acoperit de p tura #esut cu fir de aur a cerului nstelat. Dar ceea ce #i voi povesti nu s-a ntmplat pe cmp, sub stele, ci ntr-o pe$ter din stnc de lng Betleem. Era o zi fierbinte, cum sunt multe zile n acea #ar de la R s rit. Oile lui David st teau ntinse la r coare sub un m slin. Soarele ardea cu toat puterea sa, $i oile gfiau de c ldur . *i pe David l-a ajuns o sete de tot sup r toare. Drept aceea, a intrat n acea pe$ter ca s scape de ar$i# $i s se odihneasc , n pe$ter era r coare vara $i cald n zilele de iarn . Dup ce a 84

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi intrat n pe$ter , tn rul p stor s-a sim#it dintr-o dat pl cut $i s-a a$ezat; l-a luat somnul degrab , s-a ntins $i a adormit. Dar n-a trecut mult timp, $i David a sim#it ceva rece pe minile sale, $i s-a trezit din somn. Cnd a deschis ochii - vai! - a v zut un $arpe ngrozitor cum i se ghemuia pe piept $i se ncol cea n jurul minilor, $i n l#a capul turtit deasupra fe#ei lui $i $i mi$ca limba despicat ! Cu ochii privea #int , plin de r utate, n fa#a tn rului - cu ochi care ardeau precum j raticul, n pe$ter era ntuneric, $i n ntuneric ochii acelei fiare, ca dou scntei! David s-a cutremurat tot de groaz . Era ntr-o stare disperat , sc parea nu era cu putin# . Numai s fi mi$cat din mn sau din cap, c $arpele l-ar fi mu$cat f r ndoial , v rsndu-$i otrava n sngele lui. O, cu ct mai u$or i-ar fi fost s se lupte cu leul ce r cne$te sau cu ursul care url dect cu acea jivin trtoare mut ! Ce s fac ? Deodat $i-a amintit David de vechiul s u Ajut tor n restri$ti, de Domnul s u, $i a strigat din inim plin de durere $i plns: Nu m l sa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te dep rta de la mine! Gr be$te n ajutorul meu, Izb vitorul meu dintru attea nevoi! ndat ce a rostit cuvintele acestea, iat c a r s rit o lumin neobi$nuit ntr-unul din colturile pe$terii. Era o lumin n chipul unui glob mare. n mijlocul acelui glob de lumin , David a v zut o fecioar frumoas , blnd $i serioas n acela$i timp. Fecioara $edea cu capul aplecat n fa# $i #inea n bra#e un prunc att de minunat cum nu v zuser nicicnd ochii fiului lui Iesei. Deodat , pruncul s-a ridicat n poala maicii sale $i a privit cu asprime la $arpe cu ochii ca dou fulgere. *i a ntins pruncul degetul c tre intrarea pe$terii, ca $i cum i-ar fi poruncit $arpelui s ias . David a s rit $i s-a ntins la p mnt naintea fecioarei $i a pruncului. A vrut s $i arate n cuvinte recuno$tin#a pentru mntuirea nea$teptat , ns tocmai cnd i venise cuvntul pe limb a deschis ochii - dar nu se mai vedea nimic. *i toat pe$tera se umpluse de oarecare mireasm dulce, ca de la t mie $i smirn de mult pre#. Pn la moartea sa, David nu a putut s uite aceast minunat ntmplare. Din p stor a ajuns mp rat, dar o p stra mereu n amintire. Ca mp rat, el a alc tuit, printre altele, dou minunate cnt ri, una: Celui mai mpodobit cu frumuse#ea dect fiii oamenilor, iar a doua: mp$r$tesei n hain$ aurit$. *i aceste cnt ri le cnta ca mp rat cu harfa n turnul s u nalt din Ierusalim. Iar tu, b iete, ghici: despre ce pe$ter este vorba? Ce nseamn acel $arpe cumplit? Cine era fecioara, $i cine pruncul? Ca s #i fac mai u$or ghicitul tuturor r spunsurilor, te salut cu salutul de bucurie: Hristos S-a n scut!

Scrisoarea a 93-a

NV')'TORULUI NIKOLA S., DESPRE PRICINA PENTRU CARE HRISTOS A TREBUIT S' SE NASC', NU PUR *I SIMPLU S' SE ARATE
A#i ntrebat de ce Hristos Domnul a trebuit s Se nasc , $i s se creasc , $i s se chinuie; de ce nu S-a ar tat dintr-o dat din ceruri n chip de om matur, a$a cum, potrivit miturilor eline, se ar ta Apollo oamenilor. Ce compara#ie cu totul necuviincioas ! Cum se poate compara un Om Adev rat cu o n luc $i un Dumnezeu Adev rat cu monstruozit #ile n scocite? Pe ct e n l#imea cerului de la p mnt, pe att e n l#imea n#elepciunii lui Dumnezeu fa# de n#elegerea omeneasc . Potrivit n#elepciunii Celui Preanalt, Hristos a trebuit s se arate lumii $i ca prunc, $i ca tn r, $i ca om matur, ca tuturor s le fie accesibil $i s -i c$tige pe to#i. Dac El n-ar fi fost nicicnd copil, palid $i rece ar fi fost cuvntul Lui: l$sa#i copiii 'i nu-i opri#i s$ vin$ la Mine, c$ a unora ca ace'tia este mp$r$#ia cerurilor; $i iar $i: adev$rat zic vou$, c$ de nu v$ ve#i ntoarce 'i nu v$ ve#i face precum copiii, nu ve#i intra ntru mp$r$#ia cerurilor. Dvs. sunte#i nv # tor de copii, $i ca nv # tor gndi#i-v ct de diferit ar fi fost rela#ia dintre dvs. $i copii dac nu a#i fi fost niciodat copil. 85

Episcop Nicolae Velimirovici Hristos putea, f r ndoial , s Se arate lumii $i cum voia#i dvs.; dar dac ar fi f cut aceasta, nu mai putea fi pentru neamul omenesc ceea ce voia El, adic nv # tor $i Mntuitor al tuturor, $i pild pentru toate vrstele. V roade gndul c Domnul, prin na$terea Sa neobi$nuit , a sporit pentru noi taina fiin#ei Sale. Dar nu era, oare, taina Lui de departe prea mare $i prea de nep truns ca El s Se pogoare f r de veste ntre oameni, n afara oric rei leg turi de nrudire cu oamenii? Oare n-ar fi vorbit atunci lumea despre El ca despre o n luc ? Atunci $i persoana Lui, iar dimpreun cu ea $i nv # tura $i jertfa Lui, $i-ar fi pierdut temeiul real $i nsemn tatea real : c ci dac e n luc , cine dintre noi ar asculta $i ar urma o n luc ? Mai trebuia ca Domnul nostru s Se nasc tocmai n felul cum S-a n scut ca prin aceasta s arate puterea $i s sublinieze nsemn tatea na$terii noastre duhovnice$ti, care st n centrul nv # turii Lui despre om. Dup cuvntul Lui: dac$ nu se na'te cineva din nou, nu poate vedea mp$r$#ia lui Dumnezeu. Precum El S-a n scut de la Duhul Sfnt din preacuratul trup al Fecioarei Maria, a$a $i noi ne putem na$te duhovnice$te de la Duhul Sfnt ntru cur #ia sufletului nostru. Marii duhovnici ortodoc$i au nv #at dintotdeauna c na$terea din nou a omului este condi#ionat de cur #ia feciorelnic a sufletului. Cu alte cuvinte, sufletele care se cur #esc deplin chiar $i de gndurile necurate se fac asemenea sfintei Fecioare, $i se nvrednicesc prin bun voirea lui Dumnezeu s fie s la$ lui Hristos. Dac na$terea lui Hristos din Fecioara Maria e greu de priceput pentru n#elegerea obi$nuit , ea este nespus de folositoare $i d t toare de mb rb tare pentru to#i cei care doresc rena$terea duhovnicescmoral a fiin#ei lor. Ca atare, lini$ti#i-v $i mul#umi#i n#elepciunii Ve$nice c Mntuitorul neamului omenesc S-a n scut a$a cum El nsu$i a g sit c este mai bine. *i striga#i mpreun cu apostolul Pavel: O adncul bog$#iei 'i al n#elepciunii 'i al 'tiin#ei lui Dumnezeu! *i saluta#i-i pe copiii dvs. la $coal cu bucurie copil reasc : Hristos S-a n scut, copii!

Scrisoarea a 94-a

UNUI VIITOR NCHIN'TOR, DESPRE PE*TERA DE LA BETLEEM


Te preg te$ti s c l tore$ti n )ara Sfnt a Domnului. Ai ascultat, spui, conferin#a vl dic i Nectarie despre pelerinajul trecut, $i asta te-a ncurajat $i mai mult ca s -#i nf ptuie$ti hot rrea cea bun . Ai dorit, ns , ca nainte de Na$terea Domnului s mai afli cte ceva despre pe$tera de la Betleem, acest palat p mntesc al mp ratului Ceresc. Cea mai sl vit dintre toate pe$terile din lume se afl la marginea ora$ului Betleem. Un drum bun, alb ca varul, i duce pe nchin tori din Ierusalim la Betleem. Nou , ns , nu ne era de drum; cu ochii priveam drumul, iar cu gndurile gndeam la acea sfin#it pe$ter . De jur mprejur, stnci; pe lng drum, ceva verdea# , ceva vii, ceva m slini, ceva lanuri de gru, dar mai mult stnci, ns de asta ne era nou ? Ochii no$tri alunec peste toate acestea, iar sufletul a$teapt s vad acea drag pe$ter . Trecem pe lng m n stirea Sfntului Ilie, unde n#elep#ii de la R s rit au nnoptat ntorcndu-se de la Betleem $i unde au primit semn din cer s nu se duc la Irod, ci s se ntoarne pe alt cale la casa lor. Intr m n Betleem, n Bet Lehem, care nseamn Casa pinii. Tainic $i plin de n#elesuri nume al cet #ii n care S-a n scut Cel ce a spus despre Sine: Eu sunt pinea vie#ii. Ora$ arab. To#i numai arabi; numai pe ici, pe colo, cte un grec sau cte un evreu. Mul#i vorbesc $i ruse$te; au nv #at din pricina miilor de nchin tori ru$i care au venit aici. Ai no$tri vorbesc cu ei ruse$te, $i cum-necum se n#eleg. Ne nconjoar ; ne ofer m t nii, icoane, cruciuli#e din sidef $i felurite obiecte din lemn de m slin. Asta vnd; din asta tr iesc. *i astfel, tot ora$ul tr ie$te de pe urma lui Hristos 86

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi - $i asta nu de curnd, ci de multe veacuri. Toate acestea ns nu prea ne intereseaz acum; ochii no$tri caut acea sl vit pe$ter . Unde e sfnta pe$ter ? - ntreb m. Ne c l uzesc pe o strad lung , lung , $i ne bag ntr-o biseric mare cu o mul#ime de stlpi din marmur . Aceasta este, deci, pe$tera - chiar n biseric , mp ratul Justinian a n l#at aceast mare biseric deasupra pe$terii, la jum tatea unei mii de ani dup na$terea lui Hristos. Ne coborm, pe cteva trepte, sub podeaua bisericii - n pe$ter . Inima ne tremur $i ne arde. n aceast pe$ter rece a nceput s bat pentru prima oar Inima cea mai cald ce a b tut pe p mnt vreodat . Fiecare b taie a acestei Inimi a nsemnat dragoste, $i numai dragoste, fa# de neamul omenesc. La dreapta, un altar cu multe candele din aur $i argint. Aici S-a n scut El, din Preacurata Fecioar Maria. La stnga, alt altar, tot cu multe candele. Aici a fost ieslea; $i aici a stat El ntins n fa$ , pe paiele din iesle. Mul#i din nchin torii no$tri au nceput s plng de fiorul inimii. Zis-a Dumnezeu prin prorocul: 'i voi lua inima cea de piatr$ din trupul vostru 'i voi da vou$ inim$ de carne (Iezechiel 36, 26). Dac este pe lume vreun loc n care inima de piatr se face moale ca ceara nc lzit , aceast pe$ter este. Pe$tera este, ca atare, strmt $i ntunecoas , n )ara Sfnt sunt foarte multe pe$teri mai largi $i mai frumoase. Sunt unele bune pentru vite; sunt altele unde locuiesc oameni; mai sunt $i altele care au slujit drept morminte, ns Fiul lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, pogorndu-Se de pe tronul ve$nic al str lucirii pe p mnt, nu a ales nici dintre pe$teri pe cea mai mare, mai luminoas $i mai comod . O, ct smerenie! Ct umilire de dragul nostru! Drept aceea, c dem n genunchi cu to#ii $i facem metanii naintea Lui, a n#elegerii Ve$nice $i a Dragostei Ve$nice. Iar sufletele noastre se nal# din pe$tera aceasta c tre El, mp ratul cerului $i p mntului, Biruitorul p catului $i al mor#ii. De altfel, ce altceva este pentru noi pe$tera Lui dect o palm dat de$ert ciunii noastre $i o m rturie trainic a m re#iei Lui? El, El, Domnul nviat $i viu, c l tore$te nev zut mpreun cu noi, ca oarecnd mpreun cu cei doi ucenici ai S i n Emaus. *i noi sim#im prezen#a Lui, $i ne bucur m de fiecare pas. Cnd am cntat troparul Na$terii, un nchin tor a strigat: Hristos S-a n scut! *i noi to#i: Adev rat S-a n scut! *i a r sunat pe$tera toat precum un mare clopot. Dup aceea, am ie$it $i am mers la Mitropolitul grec n vizit , $i a$a mai departe, $i a$a mai departe. Dar sufletul nostru a r mas n sfnta Pe$ter , $i sfnta Pe$ter a r mas n sufletul nostru pn n ziua de ast zi.

Scrisoarea a 95-a

UNEI NSINGURATE, DESPRE CR'CIUNUL IOVANK'I


Te plngi c e$ti singur ntr-un ora$ mare. Atta lume se agit n jurul t u ca un furnicar, $i totu$i tu te sim#i ca n pustie. Cel mai greu #i este de marile s rb tori. Peste tot fream t bucuria, iar pe tine te apas ntristarea. Cr ciunul $i Pastele vin la tine ca ni$te vase goale, pe care le umpli cu lacrimi. Cnd aceste sfinte praznice sunt departe n urma sau naintea ta, te sim#i mai lini$tit ; ns cnd se apropie $i vin, ntristarea $i pustietatea pun st pnire pe sufletul t u. Ce s -#i fac? S -#i povestesc povestea cu Cr ciunul Iovank i; poate c te vei folosi. O voi l sa pe ea s -#i povesteasc , a$a cum mi-a povestit mie. De patruzeci de ani $i nc c#iva privesc aceast lume ca fecioar . Nicicnd nici o bucurie - doar pu#in, cnd eram copil n casa p rinteasc . Dar naintea lumii nu m ar tam trist , naintea oamenilor m pref ceam vesel , dar n singur tate plngeam. To#i m socoteau o fiin# fericit , fiindc a$a m ar tam, i aud pe to#i din jurul meu c se plng, c s tori#ii $i nec s tori#ii, boga#ii $i s racii, to#i. *i m gndesc: de ce s m mai plng $i eu neferici#ilor de nefericirea mea, nef cnd astfel altceva dect s sporesc nefericirea din jurul meu? Mai bine s m prefac vesel : a$a voi fi de folos lumii nec jite, iar taina mea o voi ascunde n mine ns mi $i o voi plnge n singur tate. M-am rugat lui Dumnezeu s mi Se arate n vreun fel; m car un singur deget al Lui s simt undeva. 87

Episcop Nicolae Velimirovici M rugam a$a ca s nu mor deodat de am r ciunea ascuns . Din toate veniturile f ceam milostenie oriunde mi se da prilejul. Mergeam pe la to#i bolnavii $i s racii $i le aduceam bucurie cu bucuria mea p rut . Eu Te cred, Dumnezeule Bune, spuneam adesea, dar m rog )ie, arat -mi-Te cumva, ca s Te cred nc $i mai mult. Cred, Doamne, ajut$ necredin#ei mele, repetam aceste cuvinte din Evanghelie. *i, cu adev rat, r mneam n via# ca Domnul s mi Se arate. Cele mai chinuitoare erau pentru mine marile praznice. Dup slujbe, m ncuiam la mine $i udam cu lacrimi tot Cr ciunul meu $i tot Pastele. De Cr ciunul trecut ns , mi S-a ar tat Dumnezeu. Iat cum a fost. Se apropie acea mare zi. M hot r sc s preg tesc totul a$a cum preg tea mama mea: $i friptur , $i turt , $i cozonac, $i toate celelalte. A$tern paie prin cas , arunc cte trei nuci n fiecare col# al od ii - s fie milostiv Sfnta Treime spre cele patru col#uri ale lumii. *i f cnd toate acestea, m rugam nencetat: Doamne, trimite-mi oaspe#i - dar s fie fl mnzi $i s raci de tot! M rog )ie, arat -mi-Te n acest fel! Cteodat mi venea gndul: Iovanko, proasto, ce oaspe#i a$tep#i tu de Cr ciun? n ast sfnt zi, fiecare este la casa lui; cine ar putea s #i fie oaspete? *i plngeam, $i plngeam. Dar iar $i spuneam aceast rug ciune $i preg team, preg team. Dup ce m-am ntors de Cr ciun de la biseric , am aprins lumnarea, am pus fa#a de mas , am a$ternut totul pe mas $i am nceput s umblu ncolo $i ncoace prin camer . Dumnezeule, nu m p r si! *i iar $i m rugam. Pe strad nu trecea mai nimeni. Era Cr ciunul, $i pe deasupra strada noastr este retras - ndat , ns , ce scr#ia z pada sub picioarele cuiva, eram la poart ! Am nceput s plng $i am strigat: Acum v d, Doamne, c m-ai p r sit de tot! Plngeam eu a$a $i m tnguiam, $i deodat ! Deodat a b tut cineva n poart , $i am auzit glasuri plng toare: D ruie$te, frate! D ruie$te, soro! Alerg repede $i deschid poarta, naintea mea - un orb $i c l uza lui, amndoi grbovi#i, zdren# ro$i, r ci#i. Hristos S-a n scut, domnii mei! - am strigat eu plin de bucurie. Adev rat S-a n scut! - cl n# nir ei. F -#i mil cu noi, soro! Nu cerem bani. De diminea# nimeni nu ne-a mbiat cu pine; vreun b nu# sau un pahar de rachiu, dar pine - nimeni. Suntem foarte fl mnzi. Eu, parc eram n ceruri. I-am dus n cas $i i-am pus la masa plin . *i le slujeam plngnd ntruna de bucurie. Ei m-au ntrebat mira#i: De ce plngi, doamn ? De bucurie, domnii mei, de bucurie curat $i luminat ! Ce L-am rugat pe Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat. De cteva zile m tot rog Lui s mi trimit ni$te oaspe#i chiar a$a ca voi, $i iat c El mi i-a trimis. Nu a#i venit la ntmplare, ci Bunul meu Dumnezeu v-a trimis. El mi S-a ar tat ast zi prin voi. Acesta este Cr ciunul cel mai vesel din via#a mea. Acum $tiu c e viu Dumnezeul nostru. Slav Lui $i mul#umit !. Amin, au r spuns oaspe#ii mei cei dragi. I-am #inut pn seara, le-am umplut traistele $i i-am petrecut. A$a a fost Cr ciunul trecut al Iovank i. D , Doamne, ca cel de anul acesta s -i fie $i mai mbucur tor. Roag -te $i tu, fiic , s #i Se arate Tat l Ceresc pe vreo cale - iar la Dumnezeu sunt multe c i -, $i vei tr i minunea. Nu te preg ti de ntristare n aceast zi mare, ci preg te$te-te de bucurie. *i Atotv z torul, Atotmilostivul, va face #ie bucurie.

Scrisoarea a 96-a

MISIONARULUI DANILO M., DESPRE LITERELE DE PE NIMBUL LUI HRISTOS


Ai vrut s $tii ce nseamn acele trei litere care se scriu pe icoanele Mntuitorului pe cercul de lumin (aureol ) din jurul capului. Acestea sunt trei litere grece$ti: !"#$. Literele sunt grece$ti, $i prima - O - este un articol, iar celelalte dou un cuvnt. Este, a$adar, cu totul doar un cuvnt, tradus n slavone$te tot printr-un singur cuvnt: ,./ ori ,012/. n limba srb ns , acest singur cuvnt este tradus prin dou cuvinte: 4579 7:,<: (Care este), sau prin trei: OHAJ 4579 7:,<: (Cel ce este). A$a citim n Vechiul Testament: i a zis Dumnezeu lui Moise: Eu sunt Cel ce este. A'a vei spune fiilor lui Israel: Cel ce este m-a 88

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi trimis la voi (Ie$ire 3, 14). n Apocalipsa lui Ioan citim despre acest nume al lui Dumnezeu urm toarele: Ioan celor 'apte Biserici ce sunt n Asia: har vou$ 'i pace de la Cel ce este (1, 4). Prin acest cuvnt, "#$ ori ,./, Cel ce e pururea Acela$i, e ar tat firea Dumnezeiasc a Domnului nostru Iisus Hristos. Din Tat l Ve$nic, Ve$nic Fiu. Lumin Tat l, lumin $i Fiul. Tat l Dumnezeu, $i Fiul Dumnezeu. Cum altcumva putea fi? Noi vedem o imagine a acestui fapt pe p mnt, la fiin#ele p mnte$ti, trupe$ti: cum e firea p rintelui, a$a e $i odrasla. Trupesc p rintele, trupeasc odrasla. Muritor p rintele, muritoare $i odrasla. M rginit n timp $i spa#iu p rintele, m rginit $i odrasla. Iar n ve$nicie nu sunt margini, nici n timp $i nici n spa#iu. *i ca atare ceea ce se na$te din Cel ve$nic este de asemenea ve$nic. Fiul lui Dumnezeu este de aceea$i fiin# cu Ve$nicul Lui Tat . De vreme ce Tat l este Ve$nic Fiitor, Ve$nic Existent, Ve$nic Acela$i, a$a este $i Fiul Tat lui celui Ve$nic. De aceea putea Fiul lui Dumnezeu s spun despre Sine: Eu 'i Tat$l una suntem. Dar dup cum Dumnezeu este duh ve$nic, a$a $i ve$nica na$tere a Fiului trebuie priceput duhovnice$te. De obicei, oamenii se elibereaz foarte greu de simbolurile $i reprezent rile temporale atunci cnd se gndesc la Dumnezeu $i la Fiul lui Dumnezeu. Gnde$te-te cum din dragoste se na$te n#elepciunea spre sporirea n priceperea preamarilor taine cere$ti. Omul lipsit de dragoste este ntotdeauna $i lipsit de n#elepciune. Dar $i n cercetarea marilor taine cere$ti este recomandat m sur $i smerenie. Oare nu ne este ndeajuns ceea ce ni s-a descoperit prin mila lui Dumnezeu? *i ni s-a descoperit c Fiul cel ve$nic al lui Dumnezeu S-a ar tat lumii n trup prin na$terea din Preasfnta Fecioar Maria. A mbr cat fiin#a sa duhovniceasc , dumnezeiasc , n suflet $i trup omenesc, $i S-a ar tat ca om ntre oameni - dar f r a Se desp r#i cu duhul de ve$nicie, nici de P rintele S u cel ve$nic, nici m car pentru o clip . Nici nu a ncetat a fi Cel ce este, Acela$i, Ve$nic, "#$. Ca om, El a fost supus schimb rilor, a crescut, a fl mnzit, a r bdat, a murit - ns ca Dumnezeu nu a fost supus nici unor schimb ri. Dumnezeu Des vr$it $i Om Des vr$it. ntr-o veche legend popular se poveste$te c rndunelele nu $tiau n vremurile de demult s se mute iarna n # rile calde. *i cnd c dea z pada $i d dea gerul, ele p timeau amar $i piereau. V znd aceasta, un om milos s-a nduio$at mult de ele $i a nceput s ncerce tot ce $tia $i putea ca naintea iernii s le ndrepte pe rndunele spre Miaz zi, spre # rile mai calde. Le f cea semne pe care rndunelele nu le n#elegeau; le momea cu mncare pe calea spre Miaz zi, dar n zadar; le speria $i le alunga, $i tot nimic. *i n-a izbndit nimic. Atunci s-a rugat lui Dumnezeu s -l prefac n rndunic . *i Dumnezeu i-a f cut pe voie $i l-a pref cut ntr-o rndunic ce putea gndi $i sim#i ntocmai ca $i omul. Atunci acel om-rndunic s-a putut n#elege lesne cu celelalte rndunele, $i naintea iernii le-a dus n # rile calde. *i de atunci, toate rndunelele s-au deprins s plece iarna n # rile calde. - Binen#eles, aceasta nu este dect o povestire poetic . Fie, ns , ca ea s #i ajute ca m car ntructva s n#elegi cum n#elepciunea cea ve$nic , n scut din Dragostea cea ve$nic , S-a ar tat ca om ntre oameni ca s -i duc pe oamenii care erau nghe#a#i de am r ciunile p mnte$ti, pe o cale nou , n #ar cald , n mp r #ia lui Dumnezeu unde nu este durere, nici ntristare, nici suspin. Dar $i n acest m runt trup omenesc Domnul nostru a fost $i a r mas Cel ce este, Acela$i, Ve$nic, ntotdeauna a$a cum este dintotdeauna ntru nem rginirea mp r #iei Sale duhovnice$ti $i a slavei Sale negr ite. Scrisoarea a 97-a

OSTA*ULUI SVETISLAV K., CARE NTREAB' CUM ESTE DUMNEZEU NL'UNTRUL OMULUI
Ai ntrebat pe cineva: Unde e Dumnezeu? *i ai primit r spunsul c Dumnezeu este n untru, n tine. *i te miri de acest cuvnt: Cum asta? De pild , a$a cum este lumina n camer sau focul n cuptor. Atunci cnd l vei fi sim#it pe Dumnezeu n tine, vei sim#i $i vei $ti 89

Episcop Nicolae Velimirovici c El este n tine, ns nu vei putea explica u$or altora acest lucru - ci vei c uta chipuri $i asem n ri n natur , $i le vei spune altora cum #i spun $i eu acum: Dumnezeu este n mine ca lumina n camer , sau ca focul n cuptor, sau ca aerul n pl mni, sau ca via#a n f ptura vie, sau ca puterea $i dragostea $i gndul n untrul omului. Fire$te, acestea sunt doar chipuri $i asem n ri, $i toate acestea nu pot exprima ceea ce simte omul cnd Dumnezeu Se s l $luie$te n el cu plinirea Sa. Apostolul lui Dumnezeu, p rintele nostru duhovnicesc Pavel, ureaz credincio$ilor: s$ v$ plini#i cu toat$ plinirea Dumnezeirii (Efeseni 3, 19). Dumnezeu lucreaz din untru, din om, n dou feluri: ajutnd sau crmuind. Ajutnd lucreaz Dumnezeu n omul de credin# mijlocie ori slab , care $i aminte$te de Dumnezeu din cnd n cnd $i doar n parte #ine poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l p r se$te, fiindc nici el nu-L p r se$te cu totul pe Dumnezeu. Iar st pnind lucreaz Dumnezeu n omul de mare credin# , ce a deschis larg por#ile sufletului pentru F c torul s u. *i st scris: cine va deschide u'a, voi intra la el (Apocalipsa 3, 20). Un asemenea om nu se ntemeiaz deloc n sine, ci numai n Cel preanalt. El simte prezen#a $i lucrarea Duhului Dumnezeiesc n sine $i are mare dragoste fa# de Domnul s u. Iar celui ce l iube$te pe Dumnezeu Hristos i-a f g duit c Dumnezeu Se va s l $lui n el. Cine M$ iube'te p$ze'te cuvntul Meu, 'i Tat$l Meu l va iubi pe el, 'i vom veni la el, 'i s$la' n el vom face. Nu vei putea pricepe nicidecum lucrul acesta dac ui#i c Dumnezeu este duh, care poate intra pretutindeni $i p trunde toate, dup a Sa putere $i voire. El este sus deasupra tuturor f pturilor, asemenea soarelui, care este sus deasupra p mntului, dar cu lumina sa poate intra n orice loc deschis. Precum spune apostolul: unul e Dumnezeu 'i Tat$l tuturor, Care e peste to#i, 'i prin to#i 'i ntru noi to#i (Efeseni 4,6). Asta o scrie despre cei sfin#i $i credincio$i ns cnd cineva se leap d de Dumnezeu $i ncepe s gndeasc $i s vorbeasc urt mpotriva lui Dumnezeu, $i Dumnezeu l p r se$te. Ca atunci cnd cineva ar zidi ferestrele la camer $i ar opri lumina s mai intre. Neascult torului mp rat Saul, prorocul lui Dumnezeu, Samuel, i-a zis: ai lep$dat cuvntul Domnului, si pentru aceasta Domnul te-a lep$dat pe tine... i duhul Domnului a plecat de la Saul. Dar $i atunci cnd Dumnezeu p r se$te sufletul unui om nd r tnic, El mult vreme nu nceteaz s lucreze asupra lui din afar , a$a cum lucreaz asupra apei $i a pietrei $i a lemnului. Dar dac omul r mne nd r tnic $i lupt tor mpotriva lui Dumnezeu pn la cap t, atunci Dumnezeu ng duie duhului r u s intre n el. Precum st scris despre Saul c a p #it cnd l-a p r sit duhul Domnului: 'i-l tulbura pe el duh r$u de la Domnul. Sau precum st scris, n culori $i mai negre, despre Iuda vnz torul: a intrat ntr-nsul Satana. Astfel de oameni, care se ridic mpotriva lui Dumnezeu, nu pot, fire$te, niciodat s L simt pe Dumnezeu n sine, nici s spun : Dumnezeu este n untrul meu. Iar cei ce l iubesc pe Dumnezeu, $i l doresc, $i-L caut , $i l roag s vin , ace$tia l simt pe Dumnezeu n sine, $i ei pot spune: Dumnezeu este n untrul meu prin Duhul S u cel Sfnt. Ferice de aceste suflete luminate, fiindc vor mp r #i ve$nic ntru mp r #ia lui Hristos - precum a f g duit Domnul celor ce l iubesc, zicnd: v$ voi lua la Mine, ca unde sunt Eu, 'i voi s$ fi#i. Hristos S-a n scut! Scrisoarea a 98-a

MUNCITORULUI MITRO F., DESPRE PRICINA PENTRU CARE MNTUITORUL S-A N'SCUT N IESLE
De mult mi-ai trimis ntrebarea aceasta - dar, iart -m , am a$teptat ca s #i dau r spuns chiar nainte de aceast fericit zi cnd gndurile noastre sunt ndreptate c tre acea pe$ter de unde a r s rit lumina Soarelui drept #ii. Smerenia este prima virtute pe care Hristos a poruncit-o oamenilor n predica Sa de pe munte. *i prin pilda Sa El a ar tat cel dinti aceast virtute, n scndu-Se nu n palat 90

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi mp r tesc, ci n pe$tera oilor. O alt important nv # tur practic pe care Domnul a ar tat-o prin sfnta Sa na$tere n pe$ter este aceasta: stmtora#i-v , ca s se fac loc $i pentru ceilal#i; mul#umi#i-v cu cele neap rat trebuincioase, ca $i al#ii s aib cele neap rat trebuincioase. Precum nva# apostolul lui Dumnezeu: iar dac$ avem hran$ 'i mbr$c$minte, cu acestea s$ fim mul#umi#i. Oare nu este aceasta o bun nv # tur pentru lumea de ast zi, aflat n criz ? Mai este o nv # tur important $i n faptul c nu locul d nsemn tate omului, ci omul locului. Omul reprezint cea mai mare valoare de pe p mnt. Luxul $i str lucirea exterioar nu l m resc, nici s r cia nu l mic$oreaz pe om. *tii cum a zis El despre Ioan Botez torul, om f r cas $i mas : Ce a#i ie'it s$ vede#i n pustie? Au om mbr$cat n haine moi? Iat$, cei ce poart$ haine moi sunt la cur#ile mp$ra#ilor. La curte mp r teasc $i n haine moi este $i mp ratul Irod - dar nu e om, ci vulpe; a$ijderea $i Pilat - dar nu e om, ci lup roman; a$ijderea $i fariseii - dar nu sunt oameni, ci pui de n$prci. Iar Ioan cel lipsit de cas este un om mai mare dect to#i cei din palate: nu s-a sculat ntre cei n$scu#i din femei mai mare dect Ioan Botez$torul. nc o nv # tur , mp r #ia cerurilor este mai important pentru om dect orice pe lume. *i aceast mp r #ie poate s-o dobndeasc omul oriunde s-ar fi n scut $i oriunde ar tr i: la ora$, sau la sat, sau n pustie, sau n pe$ter . Lumii ce caut lumin numai din marile ora$e, Domnul a vrut s -i dea o lec#ie: c adev rata lumin se poate ar ta $i dintr-o pe$ter s rman . Asta au dovedit-o mai trziu $i numero$ii nevoitori din pe$teri, mari nduhovnici#i $i adev ra#i lumin tori ai lumii. Dup a mea socotin# , mai este nc o pricin de nu pu#in nsemn tate pentru care Hristos S-a n scut ntr-o pe$ter . n )ara Sfnt d inuie nc $i ast zi patru stnci vestite - stau precum st teau $i n vremea venirii lui Hristos n lume. O stnc este pe$tera din Betleem, unde S-a n scut El; a doua este stnca de pe muntele Ispitirii, unde El a fost ispitit de diavol; a treia este stnca Golgotei, pe care a fost r stignit, sub care a fost ngropat $i unde a nviat; $i a patra este stnca de pe muntele M slinilor, de pe care S-a n l#at la cer. A$adar, cele mai nsemnate patru evenimente din via#a Mntuitorului sunt legate de patru stnci neclintite. Nu mai exist casa din Nazaret unde El a tr it, nici cea din Capernaum, unde Se s l $luise. Nu mai exist nici una din cl dirile n care El z bovea; nici curtea lui Irod, nici re$edin#a lui Pilat, nici m car templul lui Solomon. Tot ce a fost zidit de mn omeneasc , timpul a ruinat, ns aceste patru stnci, de Dumnezeu f cute, stau n picioare $i ast zi ntocmai ca odinioar . Ca nimeni s nu se poat ndoi de faptul c El S-a n scut cu adev rat, c a fost ispitit ca om, c a fost r stignit pentru p catele omene$ti, dar $i c a nviat, $i c S-a n l#at cu slav la ceruri, n ve$nica Sa patrie, unde-i a$teapt pe drep#ii S i. *tia Atoate$tiutorul inima de piatr a oamenilor $i cugetul b nuielnic al oamenilor, drept care cu n#elepciune a legat acele patru mari ntmpl ri de patru stnci nemi$cate. Iar dac Hristos S-ar fi n scut n vreo cas dintr-o cetate sau dintr-un sat, oare acea cas ar mai fi existat $i acum ca s dea m rturie? Nu numai casa, ci nici cetatea unde s-a n scut Alexandru cel Mare nu mai exist . Nu numai cetatea, ci nici #ara n care s-a n scut marele Homer nu este cunoscut . Iar sfnta Pe$ter a lui Hristos din Betleem d inuie, d inuie - $i d m rturie. S $tii $i asta: precum trupul Lui, casa sufletului Lui, nu este de la om, ci de la Dumnezeu Duhul Sfnt, nici casa trupului Lui, pe$tera din Betleem, nu este de la om, nici de la mini omene$ti, ci de la Dumnezeu F c torul $i Purt torul de grij . El a f cut-o mai nainte de a face to#i oamenii de pe p mnt, $i dup ce a f cut-o a preg tit-o ca palat al vremelnicei Sale s l $luiri cnd S-a pogort s -i cerceteze pe urma$ii lui Adam $i ai Evei. *i, mai mult, ca m rturie trainic a venirii Sale pe p mnt. S nu te mire faptul c Dumnezeu a ales pentru Sine un s la$ att de s rman. Ce este nalt la oameni, urciune este naintea lui Dumnezeu. Urciune era naintea lui Dumnezeu palatul cezarului de la Roma, c ci cu adev rat era pe$ter tlh reasc de f r delegi $i desfrnare. Iar ceea ce e dispre#uit $i nimicnic n ochii oamenilor, Dumnezeu cel mai des alege $i prosl ve$te. Aceasta e metoda Celui Atotn#elept. Potrivit acestei metode, El a ales pescari drept apostoli, $i o pe$ter drept leag n al S u. 91

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 99-a

UNUI TEOLOG NEAM) DESPRE BISERICA ORTODOX' *I PACEA MONDIAL'


Vi se pare c Biserica Ortodox se intereseaz prea pu#in de criza mondial , $i acest lucru v roade. Cum se intereseaz prea pu#in? Cine ar putea dori pacea mai mult dect chinui#ii $i mucenicii? Asta o scriu nu ca laud de sine, ci doar m rturisind faptele istorice confirmate. *i pe limba dvs. pute#i g si c r#i, istorii $i nsemn ri de c l torie n care sunt descrise p timirile $i chinurile de veacuri ale popoarelor ortodoxe. Acestea, ns , arat doar o m runt parte a nedescrisului adnc de p timire prin care au umblat sute de ani popoarele ortodoxe. Dac popoarele bogate $i libere doresc pacea, ele o doresc, m tem, pentru o via# n confort, neaduc toare de folos; iar cnd popoarele chinuite $i s race doresc pacea, ele o doresc ca pe o odihn trebuincioas . Este firesc, deci, pe deplin firesc ca Biserica Ortodox , ca ocrotitoare $i hr nitoare a sufletului popoarelor ortodoxe, s doreasc din toat inima pace n lume - pacea, nu r zboiul. De aceea se nal# diminea#a $i seara n bisericile noastre rug ciuni pentru pacea a toat lumea. De ce rug ciuni? Fiindc noi, ortodoc$ii, credem c pacea pe p mnt este dar al lui Dumnezeu, la fel ca vremea bun , $i rodirea, $i ploaia, $i s n tatea, $i ns $i via#a. De aceea ne rug m D ruitorului tuturor darurilor bune s d ruiasc pace lumii. *ti#i $i dvs. c pacea este o urmare a virtu#ii, nu o chestiune de abilitate. *ti#i c ngerii lui Dumnezeu, deasupra pe$terii de la Betleem, n cntarea lor au vorbit mai nti $i ap sat despre sl virea lui Dumnezeu, $i apoi despre pacea pe p mnt: Slav$ ntru cei de sus lui Dumnezeu, 'i pe p$mnt pace, ntru oameni bun$ voire. Cei ce nu ncep prin a-L prosl vi cu credin# $i rug ciune pe F c torul lor Cel Preanalt cum pot avea pace n suflet, $i cum pot da lumii ceea ce n-au n sine? Apoi, $ti#i spusa lui Pavel despre Hristos: El este pacea noastr$. *i ce s mai zic? *ti#i toat Evanghelia lui Hristos, care este n esen# singura Carte despre Pace care exist n lume. *i $tiind toate acestea, cum a#i putea $i dvs. s gndi#i altfel dect c pacea este urmare a virtu#ii, nu o chestiune de abilitate, $i c pacea poate fi atins doar prin virtute, nicicnd prin abilitate? Lua#i ca exemplu o familie n care b rbatul $i femeia, amndoi f r virtute, p streaz pacea ntre ei doar prin abilitate. Oare pacea dintr-o asemenea familie poate fi trainic ? Iar n familia unde Dumnezeu este sl vit, unde domne$te cinstea, acolo nu se vorbe$te despre pace, fiindc n ea este deja pace de la sine, ca urmare a virtu#ii. La fel, s zicem, precum c ldura sau lumina este urmare a focului. A$a este $i ntr-un popor, $i n ntreaga omenire. Dac virtutea n-ar fi $ubrezit n lume, nu s-ar vorbi atta despre pace. Fiindc pacea ar veni de la sine, din virtute, ns n lume se vorbe$te ast zi despre pace mai mult dect n vremurile dinainte, $i oamenii se ostenesc mai mult dect s-au ostenit vreodat nu pentru a redobndi virtutea, condi#ia p cii, ci pentru a face o pace artificial prin abilitate, ns precum nu poate fi ridicat acoperi$ul nainte de temelie, nici pacea nu poate fi nainte de virtute. Iar Temelia $i Insufl torul a toat virtutea este Domnul $i Mntuitorul nostru Iisus Hristos. C ci cine altul ar putea fi temelie a p cii pe p mnt dect Cel care singur este chemat Domn al p cii? Atunci cnd mai-marii popoarelor $i semin#iilor vor vrea s fac pace n lume nu dup pilda str mo$ilor lor de demult, care mpotriva lui Dumnezeu zideau turnul Babel, n d jduind doar n abilitatea lor, ci prin sl virea lui Dumnezeu; cnd vor fi chemate popoarele $i semin#iile s se prosterneze la rug ciune naintea Celui Preanalt; cnd se va hot r post $i porunci de nfrnare de la toate destr b l rile m car pentru o anumit vreme; cnd va fi interzis cu str $nicie orice jignire a F c torului lumii; cnd fiecare virtute va fi scoas n relief cu deadinsul $i proclamat limpede drept condi#ie a p cii; atunci Biserica Ortodox va face cu mare bucurie $i hot rre toate jertfele pe care Dumnezeu $i omenirea le vor pune 92

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi asupra ei de dragul p cii ntre oameni. Iar pn atunci, Biserica Ortodox va face ceea ce va putea. i va nv #a pe credincio$ii s i virtutea, i va nt ri n credin# $i dragoste, $i astfel i va face n stare s aib pace unii cu al#ii. *i, pe lng asta, se va ruga zi de zi Domnului Lumii ca pe to#i oamenii s -i nvredniceasc de darul S u cel dumnezeiesc, care e pacea pe p mnt. Pace dvs. $i bucurie de la Domnul! Scrisoarea 100

P'DURARULUI MANOILO, DESPRE ARIPILE SFNTULUI IOAN


Te-ai n scut, spui tu, n Banat, $i slava ta este Sfntul Ioan Botez torul. Soco#i credin#a lui Hristos drept via# a vie#ii tale. Cnd tat l t u a r posat, #i-ai propus s pr znuie$ti slava casei tale $i mai luminat dect se f cea nainte n casa voastr . Serviciul ns te-a adus n Macedonia. *i cum icoana de slav$ trebuia s o la$i acas , la mama b trn $i la surori, ai comandat o icoan nou a sfntului Ioan la me$terii no$tri de la Debar. Spre marea ta mirare ns , ace$ti me$teri l-au zugr vit pe sfntul Ioan cu aripi. Cnd le-ai f cut observa#ie me$terilor, ei #i-au explicat c a$a este Botez torul Ioan zugr vit peste tot n icoanele din bisericile locului. Atunci te-ai dus prin biserici, ai v zut, te-ai ncredin#at $i te-ai minunat. *i ntrebi de ce este sfntul Ioan Botez torul nf #i$at cu aripi. *tii - chiar $tii? - c numai ngerii lui Dumnezeu sunt nf #i$a#i cu aripi. Sunt nf #i$a#i astfel fiindc sunt duhuri netrupe$ti, cu u$urin# mi$c toare spre slujirile la care i trimite F c torul. Iar acum, ascult m rturia lui Hristos despre Ioan: acesta este despre care s-a zis: iat$, Eu trimit pe ngerul Meu naintea fe#ei Tale, care va g$ti calea Ta naintea Ta. Cine a scris aceasta? Prorocul lui Dumnezeu, insuflat de Duhul lui Dumnezeu (Maleahi 3, 1). Sfntul Ioan este, a$adar, numit nger $i de prorocul Maleahi, $i de Mesia nsu$i. *i, cu adev rat, slujirea lui Ioan a fost asemenea slujirii ngerilor cere$ti. Cnd Mntuitorul lumii S-a n scut n Betleem, ngerii au vestit na$terea Lui p storilor, $i i-au chemat s se bucure $i s dea slav lui Dumnezeu. Au trecut de atunci treizeci de ani. *i Mntuitorul S-a ar tat la Iordan ca s nceap lucrarea Sa cea de mntuire. Atunci, sfntul Ioan L-a vestit $i L-a ar tat poporului, chemnd pe oameni la poc in# $i cur #ire, pentru a se nvrednici s -L primeasc pe El, Mesia $i Mntuitorul. Iat , de aceea arti$tii cre$tini l-au zugr vit adesea pe nainte-Merg torul lui Hristos, din cele mai vechi timpuri, cu aripi. Fiindc este $i numit nger n Sfnta Scriptur , $i fiindc a avut slujire ngereasc n istoria mesianic a mntuirii oamenilor. Fie ca naripatul t u sfnt Ioan s te acopere cu aripile sale de tot r ul! Amin. Scrisoarea a 101-a

DOMNULUI K. K., CA R'SPUNS LA NTREBAREA DAC' SE POT FACE VR'JI CU CRUCEA


mi scrie#i c a#i v zut cruci din nuiele, pe care oamenii din sat le nfig pe cmpuri n ziua de Sfntul Gheorghe. *i ntreba#i ce fel de vr jitorie cu crucile este asta. Pot s v r spund ndat c nu e nici o vr jitorie. Cu semnul crucii se pot face, oare, vr jitorii? Crucea simbolizeaz realitatea patimilor lui Hristos, suferite de c tre Fiul lui Dumnezeu tocmai pentru nimicirea a toat vr jitoria $i fermec toria $i nchinarea la idoli. Acestui sfnt semn i 93

Episcop Nicolae Velimirovici este dat de sus puterea de a alunga toate duhurile rele $i necurate $i de a-i ocroti pe oameni de ele, pn la sfr$itul veacurilor. Biserica a nchinat dou zile pe s pt mn Cinstitei cruci a lui Hristos: miercurea $i vinerea. Ca prin acestea s le aduc aminte cre$tinilor de p timirea Domnului slavei pentru neamul omenesc, $i ca n cugetul fiilor s i s scoat n relief crucea ca pe o arm nebiruit . n acele zile, la utrenie se cnt o cntare a crucii, care gl suie$te precum urmeaz : Crucea este p zitoarea a toat lumea, Crucea este podoaba Bisericii, Crucea este nt rirea credincio$ilor, Crucea este slava ngerilor *i ran cumplit dracilor. P zi#i-v , fiindc celor ce $i pierd sufletul $i pier pentru vecie semnul crucii le pare un nimic, dup cuvntul apostolului lui Dumnezeu: c$ci cuvntul Crucii celor ce pier nebunie este, iar nou$, celor ce ne mntuim, puterea lui Dumnezeu este (1 Corinteni l, 18). Cine a c l torit prin Sco#ia a putut vedea table din lemn puse pe ogoare, $i lng drumuri, $i deasupra caselor, $i deasupra p tulelor. Pe aceste table sunt scrise mare citate din Sfnta Scriptur . Pe o tabl , de exemplu, cite$ti cuvintele acestea: Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine am n$d$jduit, p$ze'te-m$ de cei ce m$ prigonesc; pe alta: Domnul este p$storul meu, nimic nu-mi va lipsi; pe alta: Al Domnului este p$mntul 'i plinirea lui; pe alta: Ochii mei pururea spre Domnul; pe alta: Domnul e lumina mea 'i mntuirea mea, de cine m$ voi teme? pe alta: Dumnezeu dragoste este, 'i cel ce petrece ntru dragoste ntru Dumnezeu petrece, 'i Dumnezeu ntru dnsul; pe alta: Bucura#i-v$ totdeauna. Ruga#i-v$ lui Dumnezeu nencetat. Pentru toate mul#umi#i. *i a$a stau lucrurile n p mntul Sco#iei. n Balcanii no$tri ortodoc$i nu este acest obicei. n locul lui exist obiceiul ca crucea s se poarte la gt, s se cresteze pe por#i, s se pun n case $i pe celelalte cl diri, s se prind de hain , s se nfig pe ogoare $i n gr dini, n loc s scrie, poporul nostru pune crucea, ntr-adev r, $i cuvintele Sfintei Scripturi au putere, precum le-a spus Hristos apostolilor: voi sunte#i cura#i, pentru cuvntul pe care vi l-am spus. Ct putere este, deci, n cruce, putere care cur # , care ap r , care sfin#e$te! Cu crucea se sfin#esc $i apa $i untdelemnul $i pinea $i primele roade ale p mntului $i tot lucrul de trebuin# , $i casa - $i omul. Asta o $tie poporul nostru cre$tin din experien# ; drept aceea, el nseamn ogoarele $i cl dirile $i vitele $i hainele $i hrana sa cu sfntul semn al crucii lui Hristos. Iar blestemata vr jitorie este departe de cruce, $i crucea de vr jitorie. De la Dumnezeu, pace dvs. $i s n tate!

Scrisoarea a 102-a

NV')'TOAREI V. *., DESPRE CINE NE D' M'RTURIE C' DUMNEZEU EXIST'


Att tu, ct $i b trna ta mam sunte#i devotate credin#ei ortodoxe. De cnd a#i nceput s plini#i poruncile privitoare la post, la rug ciune, la milostenie $i la mp rt $ire, tainele adev rului vi se descoper tot mai mult. ntr-adev r, aceasta este calea dreapt : prin exersarea a cunoscutului se ajunge $i la necunoscut. Celui ce face rug ciune t cut vreme ndelungat , adev rul i se arat . Inima ta, ns , arde de dorin#a s -i ndreptezi $i pe mul#i al#ii pe calea adev rului - dar oamenii, cum sunt oamenii: unul are mintea ntunecat de minciun , altul are inima mpietrit de patimi, nct treaba nu merge lesne. Trebuie cur #ire ndelungat , $i maslu cu sobor de preo#i, $i sc ldare de $apte ori n Iordan. Astfel, un muncitor din Banat te-a l sat cu gura c scat cu ntrebarea: Cine mi d m rturie c Dumnezeu exist ? *i tu te miri ce s -i r spunzi. n primul rnd, roag -te lui Dumnezeu pentru el, $i apoi r spunde-i precum urmeaz : D m rturie iarba. De cau#i, frate, martor sub picioarele tale, #i d m rturie iarba verde, a c rei spi# de neam urc pn la ziua $i ceasul cnd s-a auzit cuvntul F c torului: s$ r$sar$ p$mntul iarb$ verde, care s$ poarte s$mn#$, 'i pom roditor, care s$ fac$ rod (cite$te prima 94

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi pagin din cartea Facerii). Dau m rturie soarele, luna $i stelele. De cau#i, frate, martor deasupra capului t u, #i dau m rturie mndrul soare, minunata lun $i ceata stelelor. Urc pe spi#a lor de neam ct vrei: nu vei afla cap t pn ce nu vei ajunge la acea zi $i la acel ceas n care deasupra ntunericului $i a netocmirii a r sunat cuvntul lui Dumnezeu: s$ fie lumin$tori ntru t$ria cerului... doi lumin$tori mari 'i stelele! D m rturie marea $i d m rturie v zduhul. De cau#i, frate, m rturie n jurul t u, n lungime $i n l rgime $i n adncime, #i dau m rturie marea $i v zduhul, $i muntele $i codrul, mu$uroiul de furnici $i stupul de albine, $i tot ce vie#uie$te n mare $i n v zduh, $i n munte $i n codru, $i n untrul mu$uroaielor $i al stupilor. Urc pe spi#a lor de neam, nu te abate nici la stnga, nici la dreapta - ns nu ntreba pe oricine de cale -, $i vei ajunge, negre$it, la acea sfin#it clip n care a str fulgerat din cer glasul dragostei: s$ fie, s$ fie, s$ fie! i a fost a'a. Dau m rturie boul $i m garul, dup cuvntul prorocului care strig : cunoscut-a boul pe st$pnul s$u 'i asinul ieslea domnului s$u, iar Israel nu M-a cunoscut pe Mine 'i poporul Meu nu M-a n#eles (Isaia l, 3). Spune-mi, frate, care f ptur de sub ceruri nu mi d m rturie despre Dumnezeu? #i dau timp o sut de ani ca s te chinui cu acest chin de$ert $i s cau#i fie $i un singur fir de iarb care s nu dea m rturie despre m rea#a fiin# a F c torului S u. Dar ca s #i scurtez acest soroc $i s te ajut s afli cine nu d m rturie despre Dumnezeu, iat : numai $i numai, n toat lumea, numai $i numai oamenii nebuni. mi dau m rturie rnduiala $i m sura $i num rul $i dumnezeiasca armonie a ntregii lumi zidite. Dau m rturie n#elegerea $i con$tiin#a tuturor sufletelor sfinte $i drepte, ns mai presus de tot $i toate, d m rturie Domnul $i Mntuitorul nostru Iisus Hristos, ntru Care Marele $i Ve$nicul Dumnezeu S-a ar tat n trup ca om, a cercetat neamul omenesc, a vestit tainele, a ar tat calea, a deschis Raiul. Dac cineva dore$te s l $i vad cu ochii pe Dumnezeu $i s -L aud cu urechile, cu adev rat i-a mplinit $i aceast dorin# F c torul oamenilor: s se uite la Iisus Hristos. *i va vedea, $i va auzi, $i va nvia cu via# nou . Astfel po#i s -i r spunzi acelui s rac suflet care l caut cu sete pe Dumnezeu $i dore$te s l vad $i s -L aud . Aceasta, ns , nu este tot ce se poate spune. Acesta este numai un snop din uria$a #arin a lui Dumnezeu, n care tot ce cre$te d m rturie despre F c torul s u. *i nici nu cre$te pentru altceva dect ca s arate m rturia sa - $i s se duc . Iar tu, fiic , continu s te nt re$ti n virtutea ta. Nu te uita nici la stnga, nici la dreapta afar de calea mntuirii. Degrab trebuie s murim. Iar dincolo, dup moarte, este Judecata lui Dumnezeu asupra felului cum noi, ca cei mai apropia#i lui Dumnezeu, am m rturisit despre Dumnezeu. *i la Judecat sunt dou cete mari de oameni: una de-a dreapta Domnului slavei, care n aceast via# nu s-au ru$inat de Hristos, iar cealalt de-a stnga Lui, care n aceast via# s-au ru$inat de El ntru acest neam preacurvar 'i p$c$tos (Marcu 8, 38). Pace #ie $i binecuvntare de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 103-a

UNEI V'DUVE CARE NTREAB' DAC' S' SE DUC' LA M'N'STIRE


Dar unde s v duce#i? Cu att mai mult cu ct a#i r mas $i f r copii. Bogata aristocrat Melania Romana l-a ndemnat pe so#ul s u s plece amndoi la m n stire, fiindc $i nmormntaser amndoi copiii. Pe dvs. nu v ncurc nici copiii, nici so#ul. Nu ave#i pe cine s ndemna#i dect pe dvs. n$iv . Merge#i, deci, n numele Dumnezeului Celui Viu! A#i gustat din via#a de om c s torit. Dezam gire!, spune#i. Oare doar pentru dvs.? Oare nu $i pentru alte sute de oameni care a$teapt de la c s torie mai mult ca de la Raiul 95

Episcop Nicolae Velimirovici ceresc? Acum spune#i: M-am s turat de c snicie! Nu mai vreau n vecii vecilor! Dar ce, s trec iar $i prin toate am r ciunile pe care le-am tr it? O am r ciune de la nencetata ap sare a grijilor trupe$ti $i de la ru$inea trupeasc , alt am r ciune de la a fi supus unui so# ateu $i neomenos, a treia am r ciune de la nencetata fric pentru copiii n scu#i $i nen scu#i, a patra am r ciune de la moartea copiilor $i a so#ului. Apostolul spune despre femeie, ca fiind prima c lc toare a legii lui Dumnezeu, c se va mntui prin na'terea de prunci, de va r$mne ntru credin#$ 'i ntru dragoste 'i ntru sfin#enie cu ntreag$ n#elepciune (l Timotei 2, 15). Aceast cale s-a sfr$it pentru dvs., $i nu vre#i s mai merge#i iar $i pe ea. Ei bine, atunci, n numele lui Dumnezeu, duce#i-v la m n stire. Papagalul toarn repede toate cuvintele pe care le $tie, apoi pi$c cu ciocul pe cine se apropie de el; la fel $i ntreaga via# lumeasc $i arat repede toate desf t rile, iar apoi pi$c $i zgrie f r mil . Dvs. nu dori#i s mai tr i#i o dat papagalcul am gitoarei vie#i lume$ti. Nu mai vre#i s intra#i n corabia pestri# , care aflndu-se n liman atrage prin culorile ei pestri#e, dar pleac repede pe furtun grea. E bine dac , precum naufragia#ii, dori#i o alt cale; dac v gndi#i, s zicem, s r mne#i adev rat v duv , iat : cea cu adev$rat v$duv$ 'i singur$ n$d$jduie'te ntru Dumnezeu, 'i z$bove'te ntru rug$ciuni 'i cereri noaptea 'i ziua; iar ceea ce petrece ntru desf$tare, de vie este moart$ (l Timotei 5, 5-6). A avea n dejde statornic n Dumnezeu $i a te ruga nencetat lui Dumnezeu noaptea $i ziua, asta o pot nf ptui $i so#ii n c snicie, mai ales dac sunt de un suflet n evlavie. Asta o pot nf ptui n lume $i b rbatul v duv, $i femeia v duv , ns , fire$te, cel mai u$or este de nf ptuit lucrul acesta n lini$tea m n stirii. Drept aceea, n numele lui Dumnezeu, hot r#i-v $i bate#i n por#ile m n stirii, urmnd lui Sava Nemanidul, #arinei Mili#a, cneaghinei Efimia $i fericitei Stoina Fecioara. n monahism se d leg mntul des vr$itei credincio$ii fa# de Hristos. Cu adev rat, monahismul este logodn tainic a sufletului cu Hristos. n el $i trupul $i sufletul se nduhovnicesc $i se renasc ntr-o fiin# nou , pe care mp ratul Ceresc trebuie s-o primeasc drept mireas a Sa. Taina aceasta mare este, gr ie$te ucenicul lui Hristos, ns nu o tain care #ine de fantezie, ci o realitate, $i nc o realitate cereasc neschimb toare. n aceast nou leg tur nu este v duvie, nici nu poate fi, afar numai dac sufletul omenesc apostaziaz $i se face necredincios. Vai, atunci v duvia e ndoit : $i trupeasc , $i duhovniceasc . Aceast c snicie duhovniceasc se deosebe$te cu mult de c snicia trupeasc : ntruct c snicia trupeasc e doar un simbol al c sniciei duhovnice$ti, n c snicia trupeasc , mai nti vin bucuriile $i apoi am r ciunile, pe cnd n cea duhovniceasc nti am r ciunile, $i apoi bucuriile. A$adar, dac dori#i s gusta#i aceast c snicie duhovniceasc , n care dragostea cre$te pe m sur ce d inuie$te, atunci ce s v sf tuiesc, dect aceasta: n numele lui Dumnezeu, duce#i-v la m n stire. Fie ca binecuvntarea lui Dumnezeu s v nso#easc !

Scrisoarea a 104-a

PLUGARULUI OSTOIA P., CARE NTREAB' DAC' EXIST' OAMENI BINECUVNTA)I *I NEBINECUVNTA)I
Fire$te c exist . C ci dac nu ar exista, nici nu ar avea rost s cerem binecuvntare ori s vorbim despre binecuvntare. Binecuvntat sau nebinecuvntat: aceasta face marea deosebire ntre oameni. Leg tura nedesp r#it cu Dumnezeu aduce binecuvntare, iar desp r#irea de Dumnezeu nseamn nebinecuvntare. Asta ne nva# $i istoria evanghelic despre fiul ascult tor $i cel risipitor. De la un ins binecuvntat, ntreaga cas poate spori n toate, iar de la unul nebinecuvntat ntreaga cas poate da napoi n toate. Ai citit n Sfnta Scriptur minunata 96

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi povestire despre Iosif cel binecuvntat, pe care fra#ii pizma$i l-au vndut negustorilor egipteni? Potrivit bunei Pronii a lui Dumnezeu, care ntotdeauna ap r pe cel drept, Iosif a fost revndut lui Pentefri, dreg torul mp ratului egiptean. Iar acest dreg tor, dndu-$i seama de cinstea lui Iosif, l-a pus peste toat averea sa. i dup$ ce l-a pus pe el peste toat$ casa sa 'i peste toate cte avea el, a binecuvntat Domnul casa egipteanului pentru Iosif, 'i a fost binecuvntarea Domnului ntru toat$ avu#ia lui, n cas$ 'i n #arina lui (Facere 39, 5). A$a-i n Sfnta Scriptur , a$a e $i n via# acum $i totdeauna. Sau nu ai auzit niciodat n satul t u pe cineva zicnd: De cnd mi-a intrat omul sta n cas , binecuvntarea lui Dumnezeu mi-a intrat n cas ? P trunz toarea n#elegere a poporului, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, p trunde mai adnc n tainele existen#ei $i al celor ce se ntmpl n lume dect creierele obosite ale celor care m soar $i judec n afara Duhului Dumnezeiesc. La fel sunt pe lume $i persoane nebinecuvntate, sau, cum ar spune turcii, ghinioniste15. Sufletul necredincios $i moralmente necurat este ntotdeauna ghinionist. Dac se apuc de pom verde, $i pe acela l usuc . Proorocul Iona a fugit de la fa#a lui Dumnezeu $i s-a mpotrivit poruncii Dumnezeie$ti. Prin aceasta, el s-a rupt de binecuvntarea lui Dumnezeu. Drept aceea, aproape c a pierit n urma furtunii corabia pe care c l torea, ndat ce l-au ndep rtat pe Iona de pe corabie, furtuna a ncetat. Pe de alt parte, datorit binecuvntatului Pavel s-a mntuit de furtun alt corabie, care plutea spre Roma, $i pe acea corabie, 276 de suflete, dup cuvntul ngerului lui Dumnezeu care i-a spus n vis lui Pavel: Nu te teme, Pavele! Trebuie s$ te nf$#i'ezi cezarului; 'i iat$ c$ #i s-au d$ruit #ie de c$tre Dumnezeu to#i cei ce sunt n corabie cu tine (Fapte 27, 24). Mai ales n vreme de r zboi se gnde$te $i se vorbe$te mult despre oameni noroco$i $i nenoroco$i. Ace$tia sunt oamenii cu binecuvntare sau f r binecuvntare. Isus Navi a pierdut o b t lie lng cetatea Gai din pricina ghinionului unui ho# oarecare, Ahan Ben-Harmia. Sau nu ai auzit pe nimeni zicnd: De cnd mi-a intrat n cas acel om sau: De cnd m-am ntov r $it cu acel om, toate mi merg pe dos? Cnd se ntov r $esc un om de r u $i un om de bine, cum s nainteze cnd unul trage napoi, iar cel lalt nainte? Ct vreme mp ratul Solomon slujea singurului Dumnezeu Adev rat, a fost bine pentru el $i pentru casa lui $i pentru poporul lui. n cele din urm , mp ratul Solomon $i-a luat ca so#ii ns $i cteva egiptence p gne, care au adus ghinion $i lui $i casei lui $i mp r #iei lui. Fiindc din pricina acelor femei a r mas Solomon ru$inat pentru totdeauna: casa lui a fost nro$it cu snge fr #esc, iar mp r #ia lui s-a f rmi#at. A$a-i n Sfnta Scriptur , a$a e $i n via# , acum $i totdeauna. Tu, ns , nu te teme, numai s ascul#i acele cuvinte ale p rintelui lui Solomon, pe care Solomon n-a vrut s le asculte pn la cap t: Fericit b$rbatul care n-a umblat n sfatul necredincio'ilor, 'i n calea p$c$to'ilor n-a st$tut, 'i n scaunul pierz$torilor n-a 'ezut (Psalmul 1). Binecuvntat fie-#i Anul Nou!

Scrisoarea a 105-a

UNEII MAME, DESPRE CONCURSURILE DE MISS


mi aduce#i la cuno$tin# , cu prosteasc bucurie, c fiica dvs. a fost aleas Miss. Ca $i cum a#i a$tepta s v $i felicit. Mie mi e ru$ine $i s scriu despre acest lucru, iar n loc de felicit ri v fac cunoscut profunda mea comp timire. Nu $tiu de ce mai spune#i n scrisoare: Pentru fiica mea, ca fat educat , lucrul acesta este foarte m gulitor. C ci, ce se poate spune despre educa#i $i needuca#i n zilele noastre? ntre numeroasele crize contemporane, criza educa#iei este una dintre cele mai importante. Cine $tie care poate fi numit cu mai mult temei
15

Respectivul cuvnt este de origine turc , n srbe$te - bak-suzluk (n. tr.).

97

Episcop Nicolae Velimirovici educat : o dam de la ora$ sau o ciob ni# sfioas de la munte! n aceast privin# nu se va ajunge la o n#elegere pn ce nu ne vom ntoarce la concep#ia despre educa#ie a poporului $i nu vom spune, n armonie cu multele milioane de glasuri ale poporului: educat (obrazovan) este cine are obraz. Iar cine nu are obraz nu este educat, oriunde ar locui, orice pozi#ie ar ocupa $i orice gr mad de cuno$tin#e ar avea n cap. n satele noastre din *umadia, despre frumuse#e se $opte$te, iar despre caracter se vorbe$te cu voce tare. Asta vine din adnca con$tientizare de c tre popor a faptului c frumuse#ea este un lucru trec tor $i care nu depinde de om, n vreme ce caracterul este un lucru netrec tor $i care depinde de om. *ti#i, oare, cntecul popular despre Mili#a fecioara? Ce minunat le-a r spuns unor lingu$itori: Nu-s din iele ca s adun norii, Ci-s fecioar s privesc n fa# ! Concursurile moderne de Miss sunt un obicei al vechilor popoare latine. n fapt, este doar un comer# abil disimulat cu prostituate. A#i urm rit soarta multelor Miss din Europa? Ce trist! C snicii stranii, copii din flori - s rmanii copii! -, procese senza#ionale ntre so#i, sinucideri. Iat -v rubrica la care sunt nscrise de obicei reginele frumuse#ii! Oare $i fiica dvs... Mai bine i-a#i fi dat s citeasc actul despre moartea eroic a tat lui ei n )er-Planina dect s o fi expus la un concurs pestri# $i primejdios. Cine v poate garanta c marea dvs. bucurie nu se va preface grabnic ntr-o nespus ntristare $i n ru$ine - ru$ine c v ve#i nchide n camer $i v ve#i ascunde fa#a cu minile de lumina soarelui? *i ve#i $ti c vecinii chicotesc r ut cios, $i asta v va rupe $i mai mult inima. Dintre toate ispitele cu care omul are a se m sura n sine nsu$i, frumuse#ea este, oricum, cea mai anevoie de biruit. Ea a fost biruit de sfnta Ecaterina $i Varvara $i Anastasia $i Parascheva $i multe altele, care au cunoscut n sine o frumuse#e mai nalt dect cea de pe sine. Dar va putea, oare, s o biruie fiica dvs., care este lipsit de o vedere duhovniceasc puternic $i care s-a expus o dat de bun voie la trgul frumuse#ii? S nu dea Dumnezeu, Puternicul! C ci frumuse#ea este un ghe#ar de pe care se alunec sigur n adncul de foc. Negustorii americani de filme au n scocit - cu totul din capul lor, mai mult pentru comer# - c Iuda vnz torul era cel mai frumos dintre cei doisprezece apostoli. Asta, fire$te, nu se poate dovedi cu nimic n lume afar , poate, de sfr$itul lui Iuda. Precum a#i auzit $i a#i citit negre$it, sfr$itul lui a fost asem n tor cu cel al unora dintre reginele $i regii moderni ai frumuse#ii. Acest frumos Iuda, dup ce L-a vndut pe Fiul lui Dumnezeu, s-a cobort la pru $i s-a spnzurat. i aruncnd argin#ii n templu, a ie'it 'i s-a spnzurat. Cine merge la plimbare cu diavolul departe, greu se mai ntoarce la calea dreapt . Ce s v sf tuiesc? M rita#i-v fiica ct mai degrab , $i cu ct mai modest, cu att mai bine. Cu un brutar sau cu un cizmar. Fire$te, dac acel om cinstit se va hot r s ia asupra sa o r spundere ca aceasta. A$a pute#i trage n dejde c ve#i tr i s v bucura#i de nepo#i legiui#i, $i ve#i da mul#umit lui Dumnezeu. Dup atotputernicia Sa, F c torul l poate opri pe om ca s nu cad pe calea lunecoas pe care a apucat-o din ne$tiin# ori sl biciune. Fie ca El s v stea ntr-ajutor dvs. $i celor pe care i iubi#i cel mai mult pe lume copiilor dvs.

Scrisoarea a 106-a

UNUI UCENIC CARE CAUT' SFAT PENTRU VIA)A DUHOVNICEASC'


Nu pot s -#i spun ct m-a bucurat scrisoarea ta. Dup ce am citit-o, am strigat: Iat -1 pe eroul T u, Doamne, binecuvnteaz -1! C ci cu adev rat e$ti un erou, de$i n-ai dect cincisprezece ani. n casa st pnului t u vezi n fiecare zi numai nen#elegeri, ur $i r steli. n pr v lie, unde umpli $i gole$ti l zi, auzi de la ceilal#i tovar $i numai njur turi $i necuviin#e. 98

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Pe strad $i pretutindeni n jur -sminteli, $i doar sminteli. ns duhul t u de erou nu prime$te nici una dintre smintelile acestea ce n v lesc asupra ta prin ochi $i prin urechi. *i a$a se mpline$te cu tine vorba: Ce-a v zut nu a v zut, ce-a auzit n-a auzit. Ah, cum #i se p reau toate acestea cu totul altfel cnd ai venit din satul t u la ora$! P $ind pentru prima dat n acel ora$ - mi scrii -, ai v zut case mult mai frumoase dect biserica voastr din sat. *i p $eai cu cutremur $i cu cinstire pe str zi, sup rndu-te pe picioarele tale fiindc aduceau praful de la #ar n acea mul#ime de biserici, n acea nemaiv zut cur #ie $i sfin#enie. naintea multor case nalte #i f ceai cruce, cum $i face cruce omul cnd vede o biseric . Vai, #i se t ia suflarea! Te-ai ntors $i ai nceput s fugi c tre satul t u. Te-ai gndit, ns , c nu ai deloc putin# de ntoarcere. Ai nceput s plngi cu amar, $i $tergndu-#i lacrimile cu n frama te-ai ntors n ora$. De atunci a trebuit s #i aduni n fiecare zi toat puterea, toat via#a ta mic , pentru a nfrunta groz viile peste groz vii care te nconjurau. Cteodat auzeai b tnd clopotele la biseric , de$i biseric nici nu ai v zut nc n acel loc, $i te gndeai: Sunt ngerii, care trag clopotele n cer vestind lumii stricate nfrico$ata Judecat ! St pnii t i nu merg niciodat la biseric , $i ca atare nu merg nici ucenicii $i nici calfele. Arznd ntreg de dorin#a sfintelor slujbe, te-ai ncumetat o dat s o rogi pe st pna ta s te lase la biseric . La care ea a izbucnit n hohote de rs, te-a trt n sala de mese, unde se lua gustarea de diminea# , $i a strigat printre hohote: Gndi#i-v ce i-a trecut prin minte popii stuia mititel - s mearg la biseric ! *i to#i au nceput s chicoteasc , parc erau nebuni. Toate furtunile acestea, ns , n-au f cut dect s nt reasc mai mult pomul vie#ii tale. Pe ct a crescut ura fa# de sminteli, pe att a crescut $i dragostea fa# de Dumnezeu. *i te-ai p zit ntru credin# , ntru cinste $i ntru cur #ie. Mare erou al lui Dumnezeu, Domnul s te binecuvnteze! Cu David mi semeni, care ca fl c iandru l-a omort pe Goliat! *i tu ai biruit multe rele mari precum Goliat, care voiau s omoare sufletul t u. Iar acum, dup ce, cu ajutorul lui Dumnezeu, te-ai mntuit de multele sminteli, cau#i sfat $i pravil dup care s -#i mntuie$ti n continuare sufletul t u. Copilul meu de aur, fii viteaz $i pe mai departe, $i Dumnezeu nu te va p r si. Numai, zici tu, s fie doar dou sau trei reguli, ca s #i le po#i aduce u$or aminte! Bine, iat c nu #i dau mai mult de trei reguli: - prima regul : s cite$ti poruncile lui Hristos din mica Evanghelie pe care #i-o trimit. - a doua regul : mpline$te dup putere acele porunci pe care le cite$ti $i le n#elegi bine; $i - a treia regul : roag -te lui Dumnezeu ca s -#i deschid n#elegerea, nct s n#elegi limpede ce cite$ti, $i ca Duhul Sfnt s #i dea putere, nct s po#i nf ptui cele citite. Dumnezeu s te nt reasc cu binecuvntarea Sa!

Scrisoarea a 107-a

MUNCITOAREI DE FABRIC' STANCA K., CARE NTREAB' CE NSEAMN' CUVINTELE )IE DOAMNE
La sfr$itul fiec rei ectenii, preotul cheam poporul s se dea n chip deplin Domnului Hristos, zicnd: Pe noi n$ine, $i unii pe al#ii, $i toat via#a noastr lui Hristos Dumnezeu s o d m! La care poporul r spunde: )ie, Doamne! Acestea sunt ni$te cuvinte foarte importante, $i pot fi aplicate n multe mprejur ri din via#a omeneasc . Cnd ai s n tate $i spor la treab , nal# -#i inima $i zi: )ie, Doamne! Cnd oamenii te cinstesc $i te laud , spune-#i n sinea ta: Nu eu merit asta, asta nu se cuvine mie, ci - )ie, Doamne! Cnd #i trimi#i copiii la munc ori la $coal ori n armat , binecuvnteaz -i din pragul casei tale $i zi: i dau n grij - )ie, Doamne! Cnd te lovesc invidia omeneasc $i necredin#a prietenilor, nu c dea cu duhul $i nu 99

Episcop Nicolae Velimirovici #ine am r ciune n inima ta, ci zi: Toate acestea le dau spre judecat $i dreptate - )ie, Doamne! Cnd mergi n urma sicriului ce poart tot ce ai mai drag, p $e$te cu vitejie ca atunci cnd duci un dar celui mai mare prieten, $i zi: Acest suflet drag #i-1 aduc n dar - )ie, Doamne! Cnd se vor aduna asupra ta chipurile ntunecate ale ispitelor dr ce$ti, $i suferin#elor, $i bolilor, nu dezn d jdui, ci spune: Ajutor $i mil cer - )ie, Doamne! Cnd ngerul mor#ii va veni la patul t u, nu te speria - prieten este -, ci iart -te cu aceast lume $i spune: Sufletul meu poc it l dau n mini - )ie, Doamne!

Scrisoarea a 108-a

COFETARULUI STAVRO L., R'SPUNS LA NTREBAREA: TREBUIE S' NE TEMEM DE MOARTE?


Ai auzit de fericitul Avacum diaconul? Cnd turcii l duceau prin Belgrad ferecat n lan#uri ca s -l trag n #eap , acest bosniac viteaz cnta: Srbul este al lui Hristos, se bucur de moarte! Cuvintele acestea sun cu totul n duhul apostolului Pavel, care le scrie filipenilor: Dorin#$ am a m$ slobozi 'i mpreun$ cu Hristos a fi, iar a r$mnea n trup mai de folos este pentru voi (l, 23). Apostolul nici nu vorbe$te de moarte, ci doar de trecere din aceast via# n cealalt . *i se bucur mai mult de cealalt via# dect de aceasta. L-am ntrebat nu demult pe un b trn zdrav n: Ce ai dori cel mai mult pe lume de la Dumnezeu? Punndu-$i mna pe piept, el a r spuns: Moartea, $i numai moartea! - Dar crezi n via#a de dup moarte? -Tocmai pentru credin#a asta $i doresc moarte ct mai grabnic , a zis b trnul. Necredincio$ii se tem de moarte, fiindc socot c moartea este deplin nimicire a vie#ii. Pe de alt parte, mul#i oameni credincio$i se tem de moarte deoarece cred c nu $i-au mplinit misiunea n aceast lume: nu $i-au scos copiii la drumul bun, sau nu au terminat lucrarea pe care au nceput-o. Ba chiar $i unii oameni sfin#i s-au temut n ceasul mor#ii. Cnd ngerii s-au pogort ca s ia sufletul sfntului Sisoe, acel om ngeresc s-a rugat s -l lase nc pu#in n aceast via# ca s se poc iasc $i s se preg teasc pentru via#a de dincolo. A$adar, sfin#ii nu s-au temut de moarte, ci de judecata lui Dumnezeu de dup moarte. *i aceasta este singura fric ndrept #it a cre$tinului, ce crede cu t rie n via#a de dincolo $i n judecata lui Dumnezeu. Iar f r credin#a n via#a cealalt , cereasc , frica este o funie de gt, prin care moartea i trage pe osndi#i n gtlejul s u. Pentru necredincio$i, via#a nu este altceva dect un vnt al mor#ii, vnt ce ridic $i coboar cenu$a sa moart ; r scole$te aceast cenu$ $i o astmp r . Dac necredinciosul ar gndi logic pn la cap t, ar trebui s spun c via#a, de fapt, nici nu exist . Pentru el, moartea e singura lui credin# ; moartea e singura putere ve$nic ;, moartea e singurul dumnezeu. Iar pentru noi, cre$tinii, moartea e terminarea unei $coli, semnalul ncheierii unui stagiu militar $i podul pentru ntoarcerea acas ; de fapt, moartea nu e, n sine, nimic pentru cei ce cred n Hristos. El i-a spus Martei - $i asta ne-o spune $i ast zi nou : Eu sunt nvierea 'i via#a; cine crede n Mine, 'i de va muri, viu va fi viu. n cine vom crede dac nu n Hristos, frate Stavro? n oameni nu po#i crede nici cnd $i spun numele, $i mai pu#in cnd spun: O s -#i pl tesc mine, iar cel mai pu#in cnd vorbesc despre lucruri adnci $i nalte. Afar de Fiul lui Dumnezeu, nimeni nu $tie nimic nici despre moarte, nici despre ceea ce ne a$teapt dup moarte. El ns a $tiut, $i ne-a vestit, $i ne-a ar tat. Biruin#a Lui nimice$te moartea, dup cuvntul Apostolului. *i atunci, pentru ce s ne sperie ceea ce a fost nimicit de nvierea lui Hristos? Nu se lipe$te frica mor#ii de cei ce s-au lipit de Hristos, Biruitorul mor#ii $i D t torul vie#ii. 100

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi *i totu$i, o fric r mne, cu totul la locul ei $i ndrept #it . Este acea fric pe care $i sufletele sfinte o sim#eau n fa#a mor#ii. Este frica nu de moarte, ci de nepreg tirea pentru via#a de dup moarte. Fric de propria necur #ie sufleteasc . Fiindc cei necura#i nu-L vor vedea nici pe Dumnezeu, nici via#a cea adev rat din sfintele ceruri. Domnul s -#i fie b rb #ie $i mngiere!

Scrisoarea a 109-a

COMANDANTULUI *CEPAN DJ., CARE NTREAB' CE S' FACEM CA S' NE FIE MAI BINE
Dup cum singur spui, ai slujit sub un singur domnitor mul#i ani. Nu trecea zi f r s -#i aminte$ti de st pnul t u, de voia lui, de poruncile lui, de planurile lui. Iar acest domnitor era om muritor - $i a murit. Exist ns un Domnitor Care nu este muritor $i nu moare, Care a fost Domnitor $i asupra domnitorului t u, dup cum este asupra tuturor mp ra#ilor $i prin#ilor acestei lumi. Este Domnul Dumnezeu, F c torul $i Atot#iitorul cerului $i p mntului. Nu e cu totul ra#ional $i firesc ca oamenii, supu$i ai acestui Domnitor al domnitorilor, n fiecare zi s se gndeasc la El, s afle voia Lui, s cerceteze poruncile Lui, s p trund planurile Lui? Dar tocmai ceea ce este ra#ional $i firesc mul#i oameni au lep dat, urmnd numai $i numai voin#ei proprii, gndirii proprii, regulilor $i legilor proprii. Iar rodul evident al acestui lucru este n vremea de acum: tulburare, neornduial , dezn dejde, pr pastie mprejurul oamenilor $i n oameni. V znd $i singur toate acestea, ntrebi mirat: Ce s facem ca s ne fie mai bine? Nu#i voi r spunde eu, ci-l voi l sa pe un om sfnt s #i r spund . Se poveste$te c n vremea veche ajunsese n Egipt s fie o stare a$a de rea ntre oameni cum este starea de acum din lume. Atunci, doi prieteni dezn d jdui#i din Alexandria au hot rt s umble prin lume $i s caute m car un om n#elept $i fericit. Dup ce au c utat mult $i n zadar, au dat pn la urm peste un om sfnt ntr-o dumbrav singuratic . Acela li sa nchinat pn la p mnt $i i-a primit cu bucurie n coliba sa. Dup o ndelung mpreun vorbire $i cercetare, cei doi c l tori s-au ncredin#at c aflaser , cu adev rat, omul n care n#elepciunea $i fericirea se ntlneau. *i i-au strigat: Dar, omule al lui Dumnezeu, noi nu putem tr i ca tine! Deci, cum putem fi ferici#i? A nceput s plng omul lui Dumnezeu $i, ridicndu-$i ochii c tre cer, a gr it printre lacrimi: Nici nu este nevoie s tr i#i ca mine; ci ca s fi#i mai ferici#i dect sunte#i, urma#i aceast pravil : gndi#i-v la Dumnezeu m car ct v gndi#i la oameni, teme#i-v de Dumnezeu m car ct v teme#i de oameni, cinsti#i-L pe Dumnezeu m car ct i cinsti#i pe oameni, ruga#i-v lui Dumnezeu m car ct v ruga#i de oameni, n d jdui#i n Dumnezeu m car ct n d jdui#i n oameni, c uta#i ajutor de la Dumnezeu m car ct c uta#i de la oameni, mplini#i legea lui Dumnezeu m car ct mplini#i legea oamenilor, da#i mul#umit lui Dumnezeu m car ct da#i mul#umit oamenilor, sl vi#i pe Dumnezeu m car ct i sl vi#i pe oameni! Dup ce au ascultat acest abecedar de via# $i purtare, cei doi prieteni s-au ntors mul#umi#i la casele lor. Acesta e r spunsul $i pentru tine, sl vite comandante, $i strig -l n urechi $i altora. Iar eu pot ad uga numai att: nu se poate trece pe lng acest abecedar de-a dreptul la o carte grea. Domnul s te bucure!

101

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 110-a

UNEI MONAHII CARE NTREAB' DESPRE ALUAT *I CELE TREI M'SURI DE F'IN' (MATEI 13, 33)
Domnul a zis: Asemenea este mp$r$#ia cerurilor aluatului pe care lundu-l o femeie l-a ascuns n trei m$suri de f$in$, pn$ ce s-a dospit toat$. Ai vrea, cinstit sor , s afli taina acestor cuvinte, ntr-adev r, n ele este o mare tain duhovniceasc . n#elegerii trupe$ti ea pare caraghios de simpl - fiindc$ omul trupesc nu n#elege cele ce sunt de la Duhul lui Dumnezeu... c$ci duhovnice'te se judec$ acestea. Iar dac se judec duhovnice$te, precum le judecau sfin#ii, aceast pild arat astfel: aluatul nseamn Duhul Sfnt, femeia nseamn sufletul omenesc, aluatul $i ascunsul - de la Dumnezeu ia $i n sine ascunde, cele trei m suri cele trei puteri ale sufletului: mintea, inima $i voin#a, f ina - toate trei n starea fireasc obi$nuit ; toat se dospe$te - toat se p trunde de Duhul Sfnt. Cu alte cuvinte: sufletul cre$tinesc, cnd se nvrednice$te, prime$te de la F c torul s u pe Duhul Lui. Primindu-L, l #ine n minte pn ce mintea se ndumnezeie$te; $i-L #ine n inim pn ce inima se ndumnezeie$te; $i-L #ine n voin# pn ce toat voin#a se ndumnezeie$te; $i nencetat l tine n toate cele trei m suri n acela$i timp, pn ce tot sufletul se ndumnezeie$te. Cnd totul se ndumnezeie$te, atunci se $i lumineaz , $i cre$te ca aluatul dospit. *i astfel, sufletul devine mare $i bogat $i sfnt. Atunci sufletul este n stare ca $i pe trupul s u, fiind acesta organ al s u, s -l nduhovniceasc , s l renasc $i s -l sfin#easc . Nu este a$a mp r #ia lui Dumnezeu? *i nu e minunat pilda? Pace #ie $i har de la Domnul!

Scrisoarea a 111-a

UNUI P'RINTE CARE SE PLNGE DE FIUL NERECUNOSC'TOR


mi scrii cum l-ai trimis la $coli de comer# ca s ajung mai nv #at $i mai bun dect tine. Mai nv #at a ajuns, ns mult mai r u dect tine. A stricat att numele lui, ct $i numele t u n ora$ mai repede dect #i-a trebuit #ie ca s ajungi calf . *colindu-l n str in tate, ai f cut economie nu numai de la trupul t u, ci $i de la Dumnezeu $i de la sufletul t u. Ai ncetat s mai mergi la biseric - cost : trebuie s aprinzi lumnare $i s dai b nu#ul n farfuria de chet ! Ai ncetat $i s -#i mai pr znuie$ti slava - cost : pr jitura, $i oaspe#ii, $i preotul! Toate acestea le-ai l sat numai ca el s se instruiasc la Viena $i Paris. *i, ntr-adev r, a devenit n anumite privin#e mai priceput ca tine: $tie mai bine s se descurce n registre, precum $i contabilitatea dubl , ns clien#ii ocolesc, cumva, pr v lia ta. Ai mpietrit de ciud . Cum a$a, te-ai ntrebat n sinea ta, fiul sta al meu $tie limbile $i abilit #ile $i valutele $i bilan#urile ntregii Europe, dar la mine, ignorantul, venea lumea, iar la el, savantul, nimeni - dar nimeni? S rmane omule, tu ui#i un mic am nunt, de care depinde att succesul n comer#, ct $i victoria n r zboi. Lumea vrea un om, iar tu i oferi un savant. Omul se teme s aib de-a face cu un savant-neom. De aceea clien#ii t i de mai nainte trec cu capetele plecate pe lng pr v lia ta $i intr n alte magazine. Cu bani grei ai cump rat un neom, un ratat. Fiul t u nu vrea s $tie de nici un lucru din cte sunt cinstite n popor $i n ora$ul vostru. Dumnezeu, suflet, rug ciune, slav$, milostivire, omenie, ng duin# - toate acestea sunt pentru el pove$ti de-ale voastre, ale b trnilor negustori ignoran#i. La magazin este ntotdeauna nervos $i sup rat; numai la cafenea e vesel. Cafeneaua i este de fapt cas , iar acas $i la pr v lie vine ca turist, ns pe cine l 102

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi binecuvnteaz cafeneaua, casa l blesteam . n cele din urm , te-a tras pe sfoar cu atta ndemnare, nct acum te-ai ncredin#at deplin c ntr-adev r este mai priceput ca tine. )i-a explicat c pentru a avea succes $i pentru a moderniza magazinul este nevoie s treci totul pe numele lui. F r de r utate, ai acceptat propunerea lui - iar el, maestru al contabilit #ii duble, a legalizat totul la tribunal. Tu nici nu #i-ai dat seama ce nseamn toate acestea pn cnd ntr-o zi, sup rat dup o noapte de be#ie, #i-a spus pe $leau c e$ti cer$etor pe drumuri, f r un cap t de a# . Mniindu-te, te-ai dus la tribunal, $i la avoca#i, $i la prieteni - ns to#i, cercetnd treaba, #i-au spus acela$i lucru: c fiul, cu ndemnare, te-a scos de tot din averea ta. *i multe altele mi mai scrii despre zadarnicele ncerc ri de a-#i redobndi ceea ce ai strns cu sudoare $i cinste ntr-o via# de om. *i, n cele din urm , ntrebi dezn d jduit dac este p cat s #i omori fiul-neom. La ce bun s omori un mort? Nu este ori$ice neom un hoit ce putreze$te n v zul lumii? Nu-#i omor, a$adar, fiul, ci f apel la Cel ce singur poate $i pe fiul t u s -l nvie, $i pe tine s te mntuiasc . Mai bine cer$etor cu suflet dect r uf c tor f r suflet. Tot tu e$ti mai bogat dect fiul t u. *i tu po#i s -l aju#i pe el mai mult dect el pe tine. ntoarce-te la tot ce ai l sat de dragul fiului, ntoarce-te la Dumnezeu, la biseric , la slav$; ntoarce-te la sufletul t u. *i dac nu ai lumn ri, nici pr jituri, nici bani, Dumnezeu vede: tu adu n locul acestora suspine, $i lacrimi, $i rug ciuni. Chiar de va trebui s cer$e$ti, tu spune la pragurile str ine: Da#i de poman o pine $i o lumnare: pine mie, b trnului, iar lumnare fiului meu spre mntuire! A$a s spui $i la pragul fostei tale pr v lii, s aud $i el. Iar cnd vei cere cu ru$ine, asta va fi ca $i cum ai fi c$tigat prin munc . Atunci s mergi $i s aprinzi lumnarea n biseric . Prin aceasta vei cutremura atoatev z toarele ceruri, $i ele #i vor ajuta. Mai bine vei rezolva treaba cu lumnarea dect cu securea. Dumnezeu s -#i fie ntr-ajutor!

Scrisoarea a 112-a

TMPLARULUI ILIA S., DESPRE CUVINTELE LUI HRISTOS DE LA MARCU 9, 1


Cuvintele despre care ntrebi ale Mntuitorului gl suiesc: Amin gr$iesc vou$, c$ sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea pn$ cnd nu vor vedea mp$r$#ia lui Dumnezeu venind ntru putere. Unii tlcuitori strmbi ai Evangheliei spun c Domnul nsu$i credea, pas mite, c sfr$itul lumii avea s fie chiar n acea genera#ie, a$a nct unii dintre cei de fa# aveau s ajung s l vad . A$a spun cei ce ntotdeauna cred c pe umerii lui Hristos st tea capul lor. Hristos, ns , spune: nu vor gusta moartea pn$ ce nu vor vedea mp$r$#ia... Ceea ce nseamn c tot vor trebui s moar trupe$te! Este limpede, a$adar, c spusele de mai sus nu sunt privitoare la sfr$itul lumii $i la vederea cea de ob$te a mp r #iei lui Dumnezeu din acea lume ngereasc - ci Mntuitorul vorbe$te aici despre mp r #ia cerurilor, care din acea lume p trunde n sufletul dreptului n chipul puterii Duhului Sfnt nc din via#a de pe p mnt, nainte de gustarea mor#ii. Dup ce omul se cur # prin poc in# de toat ntin ciunea, n sufletul lui se pogoar puterile de sus ale Duhului Dumnezeiesc, $i sufletul simte atunci mp r #ia lui Dumnezeu n sine. Vei ntreba: Cum o simte? Ca dreptate 'i pace 'i bucurie n Duhul Sfnt (Romani 14, 17). *i o mai simte ca pe o putere l untric , duhovniceasc , dup cuvntul aceluia$i Apostol: mp$r$#ia lui Dumnezeu nu este n cuvnt, ci n putere (l Cor. 4, 20). *i o mai simte ca pe o neobi$nuit lumin cereasc : c$ Dumnezeu, Care a zis s$ lumineze dintru ntuneric lumina, Acela a str$lucit n inimile noastre (2 Cor. 4, 6). Iar cnd sufletul omenesc se umple de dreptate $i pace $i bucurie $i putere $i lumin , omul strig ntru r pire, ca cineva care a aflat o 103

Episcop Nicolae Velimirovici comoar ascuns n #arin : Avva, P$rinte! Fiul lui Dumnezeu S-a mic$orat pe Sine $i S-a pogort ntre oameni ca s -i fac pe oameni fii ai lui Dumnezeu. i ntruct sunte#i fii, spune binevestitorul lui Dumnezeu, a trimis Dumnezeu Duhul Fiului S$u n inimile voastre, care strig$: Avva, P$rinte! (Gal. 4, 6). Adic : cei care primesc ntru sine acela$i Duh care era n Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se fac rude ale lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu dup mila $i harul Celui Preanalt. Cum, vei ntreba tu, s intre mp r #ia lui Dumnezeu n noi $i totodat noi s intr m ntru mp r #ia lui Dumnezeu? Este un lucru foarte simplu. *i aerul intr n noi, $i noi n aer. *i lumina intr n noi, $i noi n lumin . *i mireasma cmpului nflorit intr n noi de departe, $i noi intr m n aceast mireasm . La fel $i cu mp r #ia lui Dumnezeu. Ea vine la noi $i intr n noi nc din aceast via# vremelnic , aici pe p mnt. Iar cnd ne vom desp r#i de aceast lume, noi vom intra n mp r #ia lui Dumnezeu. Cnd citim Tat$l nostru, spunem: vie mp$r$#ia Ta! Adic : S Te s l $luie$ti n noi prin Duhul T u $i s pui st pnire pe sufletele noastre ca pe mp r #ia Ta! Ceea ce s-a spus pn acum este valabil pentru to#i cre$tinii care se ostenesc $i l roag pe Dumnezeu s se s l $luiasc n ei mp r #ia lui Dumnezeu - fiindc Domnul a rostit cuvintele acestea $i naintea apostolilor $i naintea a mult popor; ns pentru apostoli, aparte, aceste cuvinte ale lui Hristos privesc n chip prorocesc Schimbarea Domnului la fa# , care, dup cuvintele sfntului Teofilact al Ohridei, a fost chip al viitoarei slave cere$ti, adic al acelei slave ntru care vor fi drep#ii: *i precum Hristos, cnd S-a schimbat la fa# , a str fulgerat n chip minunat, la fel $i n acela$i chip vor str luci $i drep#ii. Petru, Iacov $i Ioan au fost acei unii care au v zut Schimbarea la fa# a lui Hristos pe Tabor; ns $i to#i apostolii au v zut $i au sim#it la Cincizecime mp r #ia lui Dumnezeu, cum s-a pogort prin Duhul Sfnt din cer asupra lor n chipul limbilor de foc. Hristos s te binecuvnteze $i s #i dea s sim#i mp r #ia lui Dumnezeu ntru putere nc n acest veac $i n trupul t u cel muritor. S sim#i $i s veste$ti fra#ilor t i vestea de bucurie privitoare la mp r #ia lui Dumnezeu, mp r #ia vie#ii, $i a luminii, $i a bucuriei ve$nice!

Scrisoarea a 113-a

UNUI SCRIITOR, DESPRE CEEA CE TREBUIE S' FACEM N ACEST AN PENTRU PACEA MONDIAL'
n lunga dvs. scrisoare a#i binevoit s da#i singur r spunsul la ntrebarea pus - r spuns pe care mie mi este lesne s -l n#eleg, ns greu s mi-1 nsu$esc. dvs. spune#i: S nu se adune $i s nu hot rasc cu privire la pacea mondial mini$trii diferitelor state, ci n fiecare stat s aleag nemijlocit poporul c#iva oameni care s se adune $i s hot rasc cu privire la pace. A$a r spunde#i dvs., cu ncredin#area c n acest fel negre$it va fi evitat r zboiul $i va fi statornicit o pace trainic ntre popoare. Iar eu ntreb: cine va organiza aceste alegeri, dac nu tot aceia$i mini$tri? Prin urmare: cine ar putea fi ales, dac nu tot aceia$i mini$tri sau cei de un cuget cu ei? Dac a#i fi spus: S fie chemat un preot, s fac sfin#irea apei n casa unde se hot r $te cu privire la pace, s adumbreasc acea cas cu sfntul semn al crucii lui Hristos $i s-o c deasc cu t mie, $i abia apoi s nceap convorbirile $i acordurile, propunerea dvs. ar fi fost n#eleas de popoarele lui Dumnezeu din lume ca un apel ndrept #it la Atotputernicul F c tor (iar de f c torii de pace politici, poate, ca un apel incompetent). Nu este ns mai bine s fie l sat fiecare om ra#ional s fac ceea ce l nva# duhul, iar eu $i dvs. $i mul#i al#ii, care nici nu aleg, nici nu sunt ale$i, s ne ntreb m: Ce s facem noi n acest an pentru binecuvntata pace ntre oameni? Dac vom pune astfel ntrebarea, m voi ntoarce la cele trei lucruri cu care preotul ortodox intr adeseori n orice cas cre$tineasc - iar acestea sunt 104

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi apa, crucea $i t mia. Apa - lacrimile, crucea - credin#a, t mia - rug ciunea. Cu lacrimile poc in#ei s ne cur #im de p catele din Anul Vechi, cu credin#a s ne nviem sufletul $i s l ndrept m naintea sfintelor ceruri, iar cu rug ciunea s cerem de la Domnul ceea ce este de neap rat trebuin# pentru noi $i to#i fra#ii no$tri de pe aceast planet - deci $i binecuvntata pace ntre oameni. *ti#i c n acest an va cre$te $i va aduce road grul care a fost sem nat anul trecut. De asemenea, tot r ul nostru care a fost sem nat anul trecut trebuie s creasc $i s aduc road road blestemat - de nu-l vom dezr d cina $i nu vom sem na n locul lui binele. S nu ne fie Anul Nou precum Anul Vechi, ba nc $i mai r u! Iar dezr d cinarea semin#ei rele $i sem narea celei bune se cheam , dup n#elesul ei duhovnicesc, poc in# . Poc in#a este cuvntul de nceput n Evanghelie. Poc$i#i-v$ este primul cuvnt al t cutului proroc de la Iordan, Botez torul lui Hristos. Poc$i#i-v$ 'i crede#i n Evanghelie este prima propov duire a lui Hristos. Iar dup trei ani de pov #uire a ucenicilor S i pe calea tuturor virtu#ilor, Domnul le-a predanisit nv # tura tainic despre pace. V-am spus aceasta, zice, ca ntru Mine pace s$ ave#i... Pace las vou$, pacea Mea o dau vou$. Iar asta nseamn n primul rnd c pacea este de la Dumnezeu $i dar al lui Dumnezeu, iar n al doilea, c pacea vine la sfr$it ca o ncununare $i road a multelor nevoin#e morale $i a tuturor celorlalte virtu#i - pe vrful sc rii a c rei prim treapt este poc in#a. n primul rnd trebuie s fie pace n oameni, $i dup aceea ntre oameni. Cine ar fi $tiut asta vreodat , de nu s-ar fi vestit n Evanghelie? n primul rnd vine pacea cu Dumnezeu, $i doar apoi pacea ntre oameni. Este limpede c pace poate fi numai dac omul nu-l prive$te pe om prin aer, ci prin Hristos. *i este limpede, n continuare, c fiecare om viu poate ajuta s fie pace n lume $i poate fi colaborator la congresul p cii f r s se mi$te din locul s u $i r mnnd necunoscut de to#i, afar doar de Dumnezeu. De ne-ar da Pronia ct mai mul#i asemenea tainici colaboratori n lume ntre fiii lui Dumnezeu, ce au un singur str mo$ pe p mnt $i un singur Tat n cer.

Scrisoarea a 114-a

COMANDANTULUI P. L. CARE SE PLNGE DE NEDREPTATEA OMENEASC'


Spui c nu e$ti vinovat de lucrul pentru care ai fost condamnat, ntr-o nc ierare de noapte a fost omort pe strad un om. Uciga$ii au fugit, iar tu te-ai nimerit ntmpl tor n apropierea mortului cnd a venit poli#ia. Te juri c ai fost osndit nevinovat. Acum te tngui de nedreptatea omeneasc . Dup prima ta scrisoare, te-am rugat s -mi m rturise$ti toat via#a ta. *i ai f cut aceasta. Dup ce am citit a doua ta scrisoare, am strigat: P i ai meritat-o! Omul lui Dumnezeu, ai meritat aceast grea pedeaps dac nu pentru acea f r delege, ns f r ndoial pentru celelalte f r delegi ale tale. Judec torul Atotv z tor a v zut celelalte, numeroase, f r delegi pe care le-ai f cut de-a lungul ntregii vie#i, dar dup mila Sa $i dup metoda Sa cunoscut le-a ascuns de martorii omene$ti, a$teptnd poc in#a ta. Tu ns nu te-ai poc it, nici nu te-ai m rturisit, nici lui Dumnezeu nu te-ai rugat, nici nu te-ai mp rt $it. Dimpotriv , ai continuat s faci r u n tain , $i erai gata s ucizi pe oricine te-ar fi mpiedicat n faptele tale necinstite. Numai pentru s lb ticia fa# de so#ia ta, $i meritai nchisoarea. Ea nu te-a dat n judecata p mnteasc . Tnguirile ei au ajuns ns naintea Ve$nicului Judec tor. Ca s te abat de la toate c ile tale cele rele $i s te ndrepteze pe calea drept #ii; ca s #i aminteasc de suflet $i de moarte $i de nfrico$ata Judecat a lui Dumnezeu: de asta te-a adus F c torul destinelor n acea noapte la locul f r delegii. *i ai fost prins de oameni $i osndit la robie de c tre oameni. Cazul t u mi seam n cu cel al unui mare sfnt cre$tin, Efrem Sirul. n tinere#ea sa, 105

Episcop Nicolae Velimirovici Efrem a p c tuit mult, dar n-a fost osndit pentru nici unul dintre p cate. S-a ntmplat, totu$i, ca ho#ii s fure oaia unui vecin. Vecinul l-a nvinuit pe Efrem - $i Efrem, cu totul nevinovat de acel furt, s-a trezit la nchisoare. Am rt de nedreptatea omeneasc , Efrem a nceput s plng $i s se tnguiasc naintea lui Dumnezeu. Pe cnd z cea ns n nchisoare dimpreun cu mul#i al#i f c tori de rele, a intrat n vorb cu ei. A ntrebat la rnd pe fiecare pentru ce a ajuns n temni# . Unul i-a zis una, altul alta. n p catele lor, Efrem $i-a recunoscut propriile p cate, pentru care nimeni nu l prse, nici nu l osndise. *i duhul lui s-a de$teptat, $i a cunoscut c ajunsese la nchisoare nu pentru oaia furat , ci pentru celelalte multe f r delegi ale sale. *i s-a poc it Efrem cu inim nfrnt naintea lui Dumnezeu pentru toate f r delegile sale. *i a nceput s -L roage plngnd pe Dumnezeu s -i ierte p catele cele t inuite, mul#umindu-I totodat c a fost aruncat n temni# pentru ceea ce nu f cuse. *i grabnic a fost slobozit ca nevinovat. Aceast ntmplare ns a pricinuit o ntors tur deplin n sufletul lui Efrem. nchisoarea l-a primit p c tos, $i l-a slobozit sfnt. Pace #ie $i s n tate de la Domnul!

Scrisoarea a 115-a

FR')IEI SFNTUL IOAN DESPRE FENOMENELE APOCALIPTICE DIN VREMEA NOASTR'


V-a#i cam speriat. A#i citit Apocalipsa lui Ioan, $i v-a cuprins frica. Vi se pare c acele culmi ale groz viilor descrise acolo sunt legate tocmai de vremea noastr . Cineva v-a tlcuit c to#i ace$ti nfrico$ tori balauri $i fiare au venit deja n lume: $i balaurul ro$u n chipul socialismului, $i fiara neagr cu zece coarne n chipul masoneriei, $i fiara cu dou coarne n chipul ereziilor. *i to#i ace$ti mon$tri se r zboiesc mpotriva Cre$tinismului! Chiar $i de-ar fi a$a, fra#ilor. Chiar $i dac n vremea noastr iadul $i-a ridicat toate o$tirile mpotriva lui Hristos, adev ratul cre$tin trebuie s priveasc f r team nainte, cu credin# $i n dejde tare n Cel ce singur este Nebiruit. Nu le-a zis Domnul urm torilor S i atunci cnd erau doar o mn de oameni n mijlocul uria$ei mp r #ii romane: nu te teme, turm$ mic$, c$ bine a voit Tat$l vostru s$ v$ dea vou$ mp$r$#ia (Luca 12, 32)? *i aceste cuvinte proroce$ti s-au mplinit. Urm torii lui Hristos au biruit mp r #ia roman $i multe alte mp r #ii de pe p mnt, cucerind totodat cea mai nsemnat mp r #ie: mp r #ia cerurilor. Apocalipsa este o carte care, cred eu, are nsemn tate proroceasc pentru toate genera#iile cre$tine, pn la sfr$itul vremurilor. Ca atare, fiecare genera#ie a adaptat n#elesul acestei c r#i la epoca sa - fiindc n fiecare epoc s-a ridicat mpotriva credin#ei n Hristos cte un balaur, narmat cu toate armele p mnte$ti, cu toate armele luptei mpotriva lui Dumnezeu, fiecare balaur s-a ivit, a crescut, a $uierat, a scuipat otrav , dar n cele din urm a plesnit $i s-a destr mat n cenu$ . *i Atotputernicul Hristos a r mas totdeauna biruitor asupra fiec rui monstru apocaliptic care a ap rut. A$a a fost de-a lungul tuturor veacurilor, $i a$a va fi $i n veacul cel de pe urm , dinaintea Judec #ii lui Dumnezeu. Citi#i cu luare aminte ce spune vizionarul apocaliptic: cum toate fiarele, to#i $erpii $i to#i ncep torii minciunii se vor ridica mpotriva Mielului lui Dumnezeu, $i cum Mielul lui Dumnezeu i va birui pe to#i. Ace'tia vor face r$zboi cu Mielul, 'i Mielul i va birui pe ei, c$ este Domnul domnilor si mp$ratul mp$ra#ilor. Ce vre#i mai mult dect aceast chez $ie a biruin#ei lui Hristos? Fiindc Hristos este nf #i$at aici ca Miel. n r zboaiele p mnte$ti pentru avere $i st pnire nu s-a $tiut niciodat dinainte cine va birui, $i totu$i mul#i osta$i se lupt de amndou p r#ile cu vitejie $i cu n dejde - iar noi ducem lupt duhovniceasc , c reia i s-a chez $uit biruin#a dinainte de c tre nsu$i Dumnezeu, $i i s-a prorocit, $i i s-a prevestit, $i i s-a nt rit pn n ziua de ast zi prin foarte multe biruin#e ale Nebiruitului Hristos asupra tuturor apostolilor minciunii $i 106

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi organiza#iilor ntunericului. S fie aceasta cea din urm ? Cine $tie! Fiindc El a zis: ziua 'i ceasul acela nimeni nu 'tie, nici ngerii din ceruri, ci numai Tat$l Meu. S fie acesta cel din urm r zboi pentru Hristos $i mpotriva lui Hristos? M car de-ar fi! M car de-ar fi cel din urm : tocmai de aceea s ne bucur m $i s ne veselim! Fiindc de$i n acest ultim r zboi lupta va fi cea mai crncen , $i cununile slavei vor fi cele mai str lucitoare. Cel din urm r zboi va nsemna cea din urm $i cea mai m rea# biruin# a Mielului. Care dintre cre$tini nu ar dori cu inima s fie p rta$ tocmai acestei biruin#e a biruin#elor? Nu v teme#i, deci: biruin#a credin#ei lui Hristos este chez $uit mai nendoielnic dect temeliile lumii. El, dup a Sa voie, amn biruin#a cea de pe urm - poate pentru ca s-o poat vedea, din cer $i de pe p mnt, un ct mai mare num r de ochi omene$ti $i s se poat veseli de ea un ct mai mare num r de inimi.

Scrisoarea a 116-a

RENTIERULUI MOMCILO N., CARE NTREAB' CE A FOST NAINTE DE HRISTOS


De$i sunte#i cre$tin, ntreba#i: De vreme ce cre$tinii vorbesc despre Hristos ca despre centrul $i axul istoriei omene$ti, ce a fost pe lume nainte de ar tarea lui Hristos? *tiind c sunte#i un om citit $i ales, cred c atunci cnd ve#i p trunde pu#in mai adnc n nv # tura credin#ei lui Hristos, totul v va deveni limpede. V va deveni limpede faptul c nainte de Hristos a fost tot Hristos. *i c dup sfr$itul lumii va fi tot Hristos. Adic : nainte de ar tarea Cuvntului lui Dumnezeu, a n#elepciunii lui Dumnezeu, a Logosului ve$nic, n trup omenesc, n misiune personal pe p mnt, a fost acela$i Cuvnt al lui Dumnezeu, aceea$i n#elepciune a lui Dumnezeu, acela$i Logos ve$nic al Treimii Celei dumnezeie$ti, near tat n trup, ns lucrnd neobosit prin oamenii ale$i, slugile Sale: prin proroci, drep#i, v z tori cu duhul $i n#elep#i. To#i ace$tia $i d deau numele de slugi ale lui Dumnezeu. Iar Hristos nu este slug , ci Fiu, nici osta$ al mp ratului, ci mp rat, nici nainte-merg tor, ci Mesia. A#i v zut, f r ndoial , o dram al c rei erou principal nu se arat de la nceput, ci mai trziu - dar toate personajele care se arat pe scen nainte de eroul principal l a$teapt pe acesta, l vestesc pe acesta; $i tot ce se ntmpl anun# venirea lui. La fel $i n uria$a dram a ntregii lumi: to#i L-au a$teptat $i to#i L-au prevestit pe m re#ul Mesia, eroul principal. *i prorocul l nume$te astfel, gr ind: 'i va ie'i Domnul ca un viteaz (erou)... 'i se va ar$ta slava Domnului, 'i tot trupul o va vedea. A$a a fost prezis cu multe sute de ani mai nainte - a$a a fost prezis, a$a s-a $i ntmplat: fiindc dimensiunile dramei lui Hristos, att n timp ct $i n spa#iu, sunt mai mult dect colosale. Citi#i pilda Lui despre vierii cei r i (Matei 21, 33). Ea v va l muri mai bine dect mine, cel muritor. *i asculta#i m rturia Domnului despre Sine nsu$i: Amin, amin zic vou$: mai nainte de Avraam, Eu sunt (Ioan 8, 58); Iar Avraam s-a n scut cu cteva mii de ani naintea Lui. nc o m rturie mai asculta#i din propria Lui gur - $i anume, cnd evreii L-au ntrebat: cine e'ti Tu?, Iisus le-a zis: nceputul (Ioan 8, 25). A$a l nume$te $i cel de-al patrulea Evanghelist, zicnd: la nceput a fost Cuvntul. n fine, n viziunea apocaliptic a lui Ioan El nsu$i spune despre Sine din ceruri: Eu sunt Alfa 'i Omega, nceputul 'i Sfr'itul, Cel ce este, 'i Cel ce era, 'i Cel ce va veni... 'i am fost mort, 'i iat$, sunt viu n vecii vecilor, amin; 'i am cheile iadului 'i ale mor#ii (Apocalipsa l, 8, 18). Vede#i, deci, c nainte de Hristos tot Hristos a fost, $i dup Hristos tot Hristos. Iar cu privire la faptul c El Se va ar ta la sfr$it cu putere $i slav mare, citi#i n sfnta Evanghelie 107

Episcop Nicolae Velimirovici $i n Apocalips : va veni iar $i pentru a pune cap t acestei drame a lumii, c reia tot El i-a pus $i nceputul. Ve#i spune: mare este taina aceasta! Dar fluturele este, oare, o tain mic ? Cu ct mai mult Ziditorul fluturelui! Pace dvs. $i bucurie de la Hristos Domnul!

Scrisoarea a 117-a

PELERINULUI MLADEN S., DESPRE ORDINEA PORUNCILOR DIN LEGE


*tii cele zece porunci ale lui Dumnezeu. *tii ordinea lor, cum vin la rnd una dup alta. *i aceast ordine #i este drag . Pe tablele lui Moise erau nscrise aceste porunci n ordine, patru pe o tabl $i $ase pe cealalt . Primele patru rnduiesc leg tura omului cu Dumnezeu, iar celelalte $ase rnduiesc leg tura omului cu omul. Pe vechile noastre iconostase vei vedea totdeauna a$a: patru porunci pe o tabl , $ase pe cealalt . Dintr-o dat te-ai tulburat! Citind Evanghelia, ai descoperit c Domnul Hristos a nf #i$at aceste porunci ntr-o alt ordine dect n cea pe care ai nv #at-o din $coala primar : $i anume, cnd a venit la El un tn r bogat $i L-a ntrebat ce s fac pentru a dobndi via#a ve$nic , Domnul i-a dat r spuns: s$ nu curve'ti, s$ nu ucizi, s$ nu furi, s$ nu dai m$rturie mincinoas$, s$ cinste'ti pe tat$l 'i pe mama ta (Luca 18, 20). Acum tu te uime$ti $i te ntrebi: De ce n-a spus Hristos poruncile n vechea ordine, ci le-a r sturnat? O, frate drag , nepovestit este n#elepciunea lui Dumnezeu! Cu n#elepciunea Sa cea cereasc , Hristos a fost pe deplin practic ntre oameni. El adapta aceast n#elepciune la mprejurare ca plasturele la ran . Nu uita: El vorbe$te unui om tn r, ba pe deasupra $i bogat. *i care p cat se lipe$te mai mult de tinere#e $i de bog #ie dac nu curvia? Ca polipul de un copac gros! V znd adnc $i f r gre$ n trecutul tn rului, Domnul vrea s -i aduc aminte nu numai de poruncile lui Dumnezeu, ci $i de p catul tinere#ii lui de bogat. Dac naintea Domnului ar fi stat un uciga$ $i L-ar fi ntrebat de poruncile lui Dumnezeu, cred c El ar fi spus nti: s$ nu ucizi! Dac naintea Domnului ar fi stat un ho#, cred c El ar fi spus nti: s$ nu furi! Dac naintea Domnului ar fi stat un martor mincinos, cred c El ar fi spus nti: s$ nu dai m$rturie mincinoas$! Dac naintea Domnului ar fi ie$it un necinstitor de p rin#i, cred c El ar fi spus nti: s$ cinste'ti pe tat$l 'i pe mama ta! Deci, nu e ng duit nici pentru o clip s credem c Domnul a spus poruncile la ntmplare sau chiar c a uitat ordinea lor. El le-a $i dat, cum s le fi uitat! El a nscris cu degetul pe tablele de piatr , n ntunericul Sinaiului, n zgomotul tunetelor $i str lucirea fulgerelor, cele zece porunci $i le-a dat slugii Sale Moise - dar atunci cnd S-a pogort ca Doctor ntre oameni, a adaptat doctoria la boal . Pace #ie $i binecuvntare de la Hristos!

108

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 118-a

COMERCIANTULUI STANIMIR I., CARE NTREAB' DAC' MAR)EA E ZI NENOROCOAS'


*i tat l dvs. #inea mar#ea, spune#i, ca pe o zi nenorocoas , iar dvs. face#i la fel. Eu cred c att dvs. ct $i tat l dvs. a#i p c tuit fa# de sfntul Ioan Botez torul socotind ziua lui drept zi nenorocoas . *i totu$i, slava voastr e chiar sfntul Ioan. Sau nu $ti#i, poate, c Biserica a nchinat mar#ea acestui mare $i minunat sfnt? Nu una singur , ci toate zilele de mar#i de peste an. Mai nainte de toate, ns , ng dui#i-m s v l muresc pe scurt cui este nchinat fiecare zi a s pt mnii. Biserica Ortodox , c l uzit de Duhul Sfnt, a nchinat: lunile sfin#ilor ngeri ai lui Dumnezeu, mar ile sfntului Ioan Botez torul, miercurile cinstitei cruci a Domnului, joile sfin#ilor apostoli ai lui Dumnezeu, vinerile cinstitei cruci a Domnului, smbetele tuturor sfin#ilor mucenici pentru credin# , duminicile nvierii lui Hristos. Potrivit cu aceste afierosiri sunt $i citirile, cnt rile $i rug ciunile pentru fiece zi din s pt mn , pe care dvs., ca bun ortodox" cum v numi#i, ar trebui s le citi#i $i s le $ti#i. *i fiecare dintre aceste afierosiri ne sluje$te drept chez $ie a biruin#ei noastre n lupta $i osteneala pentru mntuirea sufletului. Nebirui#ii ngeri ai lui Dumnezeu, ca p zitori $i nso#itori ai no$tri, ne nt resc nencetat ca s nu c dem cu duhul. Sfntul Ioan s-a biruit $i pe sine, i-a biruit $i pe uciga$ii s i, a biruit $i vremea. Cinstita cruce a Domnului este simbolul biruin#ei adev rului Dumnezeiesc asupra neadev rului $i a drept #ii Dumnezeie$ti asupra nedrept #ii. Sfin#ii apostoli ai lui Dumnezeu au biruit lumea. To#i sfin#ii mucenici pentru credin# au biruit prin cinstita lor moarte to#i chinuitorii $i toate puterile iadului. Iar Hristos este Biruitorul de c petenie al p catului, iadului $i mor#ii. El reprezint insuflarea $i sinteza tuturor bunelor biruin#e. Ca atare, duminica reprezint prin excelen# biruin#a biruin#elor. Noi, cre$tinii, credem c puterile biruitoare ale luminii au st pnire asupra zilelor, nicidecum vreo ursit astrologic de nenvins. Prin Hristos omul este mai mare dect stelele $i mai tare dect toate constela#iile. A$adar, mar#ea, ziua marelui proroc $i nainte-merg tor al lui Hristos, nu are nimic r u n sine afar de r ul pe care oamenii l arunc asupra ei - fiindc zilele $i vremurile sunt n st pnirea lui Dumnezeu. *i Dumnezeu ne d zilele ca pe ni$te file curate, luminate de mndrul soare, nct fiecare om las urma sufletului s u pe fiecare dintre aceste file, de la na$tere pn la moarte, a$a cum Mntuitorul a l sat urma fe#ei Sale pe marama sfintei Veronica. Gndi#i-v cte imagini hde $i dezgust toare ale noastre vor fi date n vileag naintea Judec #ii lui Dumnezeu dac nu ne vom poc i $i ndrepta la vreme! Iar dac ne vom poc i, Dumnezeu va albi toate zilele noastre murdare $i va preface imaginile noastre hde n chipuri str lucitoare de ngeri, dup cuvntul prorocului: de vor fi p$catele voastre ca porfira, ca z$pada le voi albi (Isaia 1,18). Nu v e limpede c nu zilele ne fac pe noi nenoroco$i, ci noi facem nenorocoase zilele? Nu cade ghinionul zilei asupra oamenilor, ci ghinionul oamenilor p c to$i asupra zilelor lui Dumnezeu. Ca ni$te pete ntunecate! Dvs. aminti#i mar#ea ca fiind ziua b t liei de la Kosovo. Cu asta nu dovedi#i nimic - fiindc srbii au p timit la Kosovo n zi de mar#i nu fiindc este mar#ea cu ghinion, ci pentru boierii lor cei ghinioni$ti. Sufletul poporului nu a osndit mar#ea, nici pe sfntul Laz r care a dat b t lia n zi de mar#i. Sufletul poporului a c utat $i a g sit pricinile nfrngerii mult nainte de acea zi de mar#i de la Kosovo. A rostit sufletul poporului judecata dreapt :
Boierii, suflete blestemate, Au c lcat cinstea $i credin#a, n nebunia lor s-au trufit,

109

Episcop Nicolae Velimirovici


Pe cai n biseric au intrat *i anafor -n l nci au luat!

*i totu$i, r mne o tain nfrico$ toare n privin#a zilelor. S-a ntmplat ca cineva s dea foc casei vecinului ntr-o zi de vineri. Vinovatul a r mas nedescoperit. N-a trecut mult vreme, $i copiii celui care pusese foc au dat foc la propria lui cas - ntr-o zi de vineri. Este vinerea zi aduc toare de ghinion? Nu, ci p catul aduce ghinion. Unul dintre mp ra#ii bizantini, lupt tor mpotriva icoanelor, a aruncat icoanele din Sfnta Sofia de Na$terea Domnului, n anul urm tor a fost ucis de uneltitori la intrarea n Sfnta Sofia - de Na$terea Domnului. *i atunci, este Na$terea Domnului zi aduc toare de ghinion? Nu, ci p catul aduce ghinion. Cine vede n cele povestite o fatalitate oarb a zilei, acela ghice$te; iar cine descifreaz aceste ntmpl ri ca pe ni$te avertismente sau semnale ale Celui Atotv z tor, acela descifreaz cu n#elegere. De obicei, oamenii se tem de ziua n care s-a s vr$it o f r delege. Aceast cumplit fric o toarn n ei, ns , tot Cel Atotv z tor, nu ziua n sine. n orice caz, toate zilele lui Dumnezeu sunt curate $i nevinovate. Pace #ie $i bucurie de la Domnul!

Scrisoarea a 119-a

UNUI CONDAMNAT CARE NTREAB' CU PRIVIRE LA JUR'MNTUL STRMB


Ai fost condamnat la nchisoare. *i acum $ezi n celul , $i treci n t cere toat via#a ta printr-o sit deas -deas . Te minunezi cum totul se desf $oar ca un scul pe spata de la r zboiul de #esut! Via#a ta a curs n pace, prop $ire $i ndestulare pn ce ai jurat strmb pentru fratele t u. Te-ai ndrept #it: Mi-e frate! Pe cine s ajut, fie $i prin jur mnt strmb, dac nu pe fratele meu? A$a se mi$cau n tine gndurile p c toase, $i cu astfel de gnduri teai ap rat naintea judec torilor. La care unul dintre judec tori #i-a r spuns: La urma urmei suntem cu to#ii fra#i, $i unde am ajunge cu metoda ta? Abia atunci ai priceput cum te duseser gndurile p c toase la fapta rea. Cineva care a jurat strmb mi-a povestit istoria sa: Am jurat strmb, zice, pentru un bou, dar n-a$ fi ajuns s fiu judecat dac nu m denun#am singur. *i a trebuit s m denun#, fiindc pedepsele omene$ti sunt oricum mai u$oare dect pedeapsa lui Dumnezeu. n vreme de doi ani de cnd jurasem strmb, casa mea a devenit o sperietoare pentru lume. Primul necaz care a dat peste mine: boii njuga#i la car mi s-au pr bu$it ntr-o pr pastie $i s-au pr p dit - $i boii, $i carul. Cu vestea asta m a$tepta nevasta chiar n seara zilei cnd m-am ntors acas de la judec toria de plas dup ce depusesem jur mnt strmb. Dup cteva s pt mni, a lovit tr snetul n staulul meu $i mi-a omort toate oile. *i ho#ii m-au c lcat n dou rnduri. *i nevasta mi s-a mboln vit, $i dup ce m-am nglodat n datorii cu tratamentele ei, a murit n chinuri. Unul dintre copii, care pn atunci era totdeauna s n tos, a c p tat o boal grea $i a nceput s cad ziua $i noaptea $i s fac spume la gur $i s scr$neasc din din#i. S r cit, ndatorat pn peste cap, sup rat, pr p dit, m-am plns ntr-o zi unui prieten de soarta mea cea rea. La care el m-a lovit ca un tr snet din cer cu ntrebarea: Nai jurat strmb vreodat n via#a ta? M-am de$teptat ca de o baie rece, $i mi-am amintit totul, $i mi-a devenit totul limpede. F r s i r spund nimic prietenului, am mers pe loc la tribunal, m-am denun#at $i am recunoscut totul. Am f cut nchisoare, $i acum am nceput s m gospod resc din nou. Dar mam nv #at bine s m tem de Dumnezeu. Vezi cte necazuri pot da peste cei care jur strmb? Fiindc a$a e legea lui 110

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Dumnezeu, fratele meu: ca un foc viu, nu po#i s -l calci f r s te arzi. Cnd calci legi omene$ti, care se schimb deseori, ca frunzele din p dure, te ajung restri$ti $i chinuri; cu att mai mult cnd calci legea de foc $i ve$nic a Dumnezeului Celui viu! S$ nu dai m$rturie mincinoas$ - este porunc a lui Dumnezeu, nscris n amndou Testamentele, att n cel Vechi ct $i n cel Nou. Nu este lucru mic s roste$ti minciun naintea fe#ei lui Dumnezeu $i a ngerilor lui Dumnezeu. Nu este lucru mic s stai cu capul descoperit naintea Crucii $i Evangheliei $i s strigi: M jur cu Dumnezeul Cel viu $i atotputernic c acest adev r este minciun sau c aceast minciun este adev r, a$a s mi ajute Dumnezeu! Cu adev rat, nu este de minune c Dumnezeul adev rului $i drept #ii love$te cu biciul S u: pe unul care jur strmb, peste mini, pe altul peste picioare, pe altul peste ochi, pe altul peste rudenii, pe altul peste dobitoacele de pe lng cas , $i a$a mai departe. Iat o pild , chiar n vecin tatea noastr , a felului n care nev zutul bici al lui Dumnezeu a lovit peste ochi pe cineva care a jurat strmb. A jurat omul strmb pentru un petec de p mnt, pe care l-a pl tit mai scump dect un milion de duca#i - fiindc l-a pl tit cu sufletul s u. Mergea prin #arina sa agale - ns ndat ce a p $it pe acea blestemat bucat de p mnt, i s-a luat vederea. *i iat , sade orb lng vatra sa. Iat ce se ntmpl n lumea lui Dumnezeu celor ce cred c lumea e a lor, nu a lui Dumnezeu. Iar tu cite$te Sfnta Scriptur , $i teme-te de Dumnezeu. *i te vei lumina. *i totul #i va merge bine de acum nainte. Mil $i pace #ie de la Dumnezeu!

Scrisoarea a 120-a

UNUI TEOLOG, DESPRE N)ELESUL CUVINTELOR DE LA EFESENI 5, 16


R$scump$ra#i vremea. Astfel sun cuvintele sfntului nostru P rinte, Pavel apostolul. ntrebi ce nseamn : r$scump$ra#i vremea. Fericitul Ieronim tlcuie$te astfel: Cnd ntrebuin# m vremea pentru fapte bune, atunci o r scump r m. Fericitul Teofan Z vortul spune: A ntoarce vremea n propriul folos spre propriile scopuri ve$nice. Cuvintele apostolului lui Dumnezeu au un n#eles asem n tor cu cel al cuvintelor lui Dumnezeu: negu#$tori#i pn$ M$ voi ntoarce. Iar cnd Se va ntoarce El, altfel spus cnd va veni din nou Hristos s judece lumea, ne va ntreba cum am negu# torit cu talan#ii da#i nou ; cum am ntrebuin#at vremea vie#ii noastre; dac am dat ieftin pentru scump, ca Iacov, sau scump pentru ieftin, ca Esau; dac ne-am plecat smintelilor acestui veac trec tor $i ne-am vndut sufletul pentru dulcea am r ciune p mnteasc sau am dat totul pentru sufletul nostru. Drept aceea, s mpline$ti poruncile lui Hristos n fiecare zi precum o cer mprejur rile. Prin asta vei pl ti zilele d ruite #ie de Dumnezeu - fiindc n fapt a r scump ra nseamn a pl ti. Pl te$te pu#in, ca s c$tigi mult. Sluje$te pu#in, ca s mp r te$ti ve$nic. Fiindc Ziditorul nostru ne-a f g duit c vom mp ra#i ve$nic n via#a ve$nic . De-ar $i fi cineva nl n#uit n temni# , s nu se leneveasc $i s nu zic : Eu nu sunt n stare s fac nimic!, ci s se poc iasc $i s se roage lui Dumnezeu de diminea# pn noaptea n ntunericul temni#ei. *i Dumnezeu i va socoti aceasta ca $i cum din bog #ia sa ar zidi biserici. Ziditorul nostru vede mprejur rile n care se afl fiecare $i caut de la fiecare om ca acesta s fac ceea ce poate n mprejur rile date. R suce$te capul fiec rei zile a$a nct s slujeasc sufletului t u. Umple-o cu suflarea Duhului Dumnezeiesc din tine, Care pov #uie$te la tot binele. De nu vei face asta, te va mototoli ca pe o crp $i te va da ea cu capul n pr pastie, asemenea unui torent n valnic, pe care ne$tiutorii nu se pricep s l ntoarc spre moara lor, ci coboar pe el - n h u. A$a e 111

Episcop Nicolae Velimirovici vremea vie#ii noastre pe p mnt. Pe n#elep#i i mntuie$te $i i ridic pe aripi, iar pe nebuni i doboar $i i rostogole$te n pr pastie. Unora le sluje$te, pe al#ii i st pne$te. Vremea e pentru unii $a, iar pentru al#ii c l re#i. Lumina lui Hristos s te lumineze!

Scrisoarea a 121-a

FUNC)IONARULUI PO*TAL ILIA K., DESPRE DOVEDIREA FIIN)EI DUMNEZEIE*TI


Un prieten al dvs. v spune mereu: Nu exist Dumnezeu! Pe dvs. v chinuie acest lucru ca o b taie cu cnutul. V lupta#i pentru sufletul dvs. $i pentru via#a dvs. A#i priceput bine: dac nu exist Dumnezeul Cel viu $i atotputernic, mai tare ca moartea, atunci moartea e singurul Dumnezeu atotputernic. Atunci toate f pturile vii din lume sunt juc rii n ghearele mor#ii atotputernice, ca un $oricel n ghearele unei pisici fl mnde. Odat , tulburat, i-a#i zis s rmanului dvs. prieten: Dumnezeu exist , tu nu exi$ti! *i n-a#i gre$it - fiindc cei ce se despart de Ve$nicul D t tor de via# n aceast lume vor fi desp r#i#i de El $i n cealalt : $i astfel, nu vor $ti nici aici, nici dincolo de M re#ul F c tor al tuturor f pturilor. Iar a fi desp r#it de El este mai r u dect a nu exista. n locul dvs., i-a$ mai spune $i urm toarele: Gre$e$ti, prietene, cnd spui c nu exist Dumnezeu. Mai corect ar fi dac ai spune: Nu-L am pe Dumnezeu - fiindc vezi $i singur c ceilal#i oameni din jurul t u l simt pe Dumnezeu, drept care $i spun: Exist Dumnezeu. A$adar, treaba nu e c nu exist Dumnezeu, ci c tu nu l ai. Gre$e$ti ca un bolnav care ar spune: Nu exist s n tate pe lume. El poate spune f r a min#i doar: Eu nu am s n tate, iar spunnd: Nu exist s n tate pe lume ndeob$te, minte. Gre$e$ti ca un orb care ar spune: Nu exist lumin pe lume. Exist lumin , lumea toat e plin de lumin - ns el, s rmanul orb, nu are lumin . Dac ar fi s vorbeasc drept, ar putea spune doar: Eu nu am lumin . Gre$e$ti ca un cer$etor care ar gr i: Nu exist aur pe lume. Exist aur; exist $i pe p mnt $i sub p mnt. Cine spune c nu exist aur nu spune adev rul. Ar spune adev rul dac ar zice: Eu nu am aur. Gre$e$ti ca un r uf c tor care ar gr i: Nu exist bun tate n lume. n el nu este bun tate, n lume este. Ca atare, nu ar gre$i numai dac ar spune: Eu nu am bun tate. A$a $i tu, vecine, gre$e$ti cnd spui c nu exist Dumnezeu - c ci dac tu nu ai ceva, asta nu nseamn c nu are nimeni sau c ndeob$te nu exist . Sau cine te-a mputernicit, spune-mi, ca s vorbe$ti n numele ntregii lumi? Cine #i-a dat dreptul s pui boala ta pe seama tuturor $i s arunci neputin#a ta asupra tuturor? Iar de vei recunoa$te $i vei spune: Nu-L am pe Dumnezeu, atunci vei spune adev rul $i vei rosti o m rturisire - fiindc au fost $i sunt oameni excep#ionali, dar care ntr-adev r nu-L au pe Dumnezeu. Dumnezeu, ns , i are pe ei - i are pn la ultima lor suflare. Dac $i cu ultima suflare vor declara c nu l au pe Dumnezeu, atunci nici Dumnezeu nu-i mai are pe ei. *i i scrie la cheltuieli. Drept aceea te rog, prietene, pentru sufletul t u, pentru via#a $i mp r #ia cea ve$nic , pentru lacrimile $i r nile lui Hristos: te rog, pref m rturisirea ta de nd r tnicie n m rturisire de poc in# . Iar ceea ce trebuie s faci dup aceea #i va spune Biserica - ntreab ! Pace #ie $i binecuvntare de la Domnul!

112

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

Scrisoarea a 122-a

UNUI P'RINTE CARE A C'UTAT PESTE TOT LEAC PENTRU FIUL S'U
Ai c utat peste tot leac pentru el, $i nimic. Oriunde ai auzit de vreun vr jitor, ai mers la el. Te-ai dus n Bosnia la hogi dup talismane. *i dup ce nimic nu #i-a ajutat, ai chemat, n cele din urm , $i preotul, ns nici rug ciunea preotului n-a ajutat. Fiul a bolit, a bolit, $i a murit. Acum, via#a #i se pare un lucru f r scop $i f r noim . Te gnde$ti s te sinucizi. Ai f cut rost de otrav , #i-ai pus-o sub pern $i toat noaptea te gnde$ti $i te r zgnde$ti dac s-o bei sau nu. O s te ntreb $i eu ceva. De ce l chinui pe Dumnezeu? De ce l chinui pe Iisus Hristos, Cel chinuit pe cruce pentru tine? El a suferit dureri grele ca s i mntuiasc pe oameni de dumnezeii mincino$i, de mntuitorii mincino$i $i de toate puterile ntunecate care lucreaz prin mntuitorii mincino$i. *i totu$i, tu L-ai ocolit pe El, singurul Adev rat, $i ai mers s cau#i ajutor mai nti la vr jma$ii Lui, vr jitori $i descnt tori. Apostolul lui Hristos d urm torul sfat: Este bolnav cineva ntre voi? S$ cheme preo#ii Bisericii 'i s$ se roage pentru el, ungndu-l pe el cu untdelemn ntru numele Domnului, 'i rug$ciunea credin#ei va mntui pe cel bolnav, 'i l va ridica pe el Domnul (Iacov 5,14-15). Tu ai chemat, ce-i drept, preotul Bisericii ca s se roage pentru cel bolnav, dar cnd? Dup ce ai colindat pe la to#i vr jitorii $i ghicitorii! Dup ce L-ai mniat pe Cel ce singur d via# $i s n tate, ai nceput s L rogi. *i cine $tie cu ce inim $i cu ct credin# ! Negre$it, cu inim ndoit $i cu credin# pu#in . Dumnezeul nostru este grabnic ajut tor celor ce cad cu inim ntreag $i credin# deplin numai $i numai la El. Dac cineva se roag lui Dumnezeu $i dracului, r mne f r ajutor, fiindc Dumnezeu nu vrea, iar dracul nu poate s -i ajute. Sfntul proroc Ilie a zis poporului, care avea inima ndoit : pn$ cnd ve#i 'chiop$ta de amndou$ gleznele voastre? De este Domnul Dumnezeu, merge#i dup$ El; iar de este Baal, adic idolul satanic, dumnezeu, merge#i dup$ el (3 Regi 18, 21). Iar cnd s-a mboln vit regele Ohozia, n-a c utat ajutor la Dumnezeul Cel viu, ci a trimis slugi n Acaron la Beelzebul ca s ntrebe dac se va nzdr veni. Auzind de aceasta, sfntul Ilie a mers la rege $i a zis: De ce ai trimis soli s$ ntrebe pe Beelzebul, dumnezeul Acaronului, ca 'i cum n-ar fi Dumnezeu n Israel s$ ntrebi cuvntul Lui? Pentru aceea, de pe patul pe care te-ai suit nu te vei pogor, c$ci cu moarte vei muri (4 Regi l, 16). Iat , a$a L-ai chinuit $i mniat $i tu pe Dumnezeu - fie ca El s te ierte. Mul#ume$te-I, ns , c $i pe fiu #i l-a luat, $i pe tine te-a p zit de sinucidere, de pierderea sufletului. *i c #i-a mai l sat vreme de poc in# , ncredin#eaz -te de acum, cu toat inima, doar Lui. *i dragostea Lui va nt ri via#a ta, va lumina c r rile tale, iar fiului t u i va d rui mp r #ia cerurilor. Pace #ie de la Hristos Cel nviat!

Scrisoarea a 123-a

JURISTULUI GEORGE M., DESPRE PORUNCA A DOUA


Ca ortodox credincios, ai vrea s #i aperi credin#a de n imi#ii care s-au lep dat de neamul $i credin#a lor din imbolduri de Iud . Ei #i spun c icoanele sunt idoli $i c nchinarea la icoane este potrivnic celei de-a doua porunci a lui Dumnezeu. Reiese, a$adar, c adev ratul Cre$tinism este nchinare la idoli! Asta afirm sectan#ii, care s-au ivit pe lume de abia de un veac de om! 113

Episcop Nicolae Velimirovici ntreab -i: cine a nimicit idolii din Balcani? Cine a de$ertat Atena $i Roma de mul#imea statuilor $i templelor? Cine i-a dobort pe Jupiter, $i pe Diana din Efes, $i pe Astarte din Babilon, $i pe Isis din Egipt? Cine l-a dat jos pe Perun de pe colina din Kiev $i l-a aruncat n Nipru? Cine a cur #it de idoli Asia Mic , Africa de Nord $i ntreaga Europ ? Cumva noii sectan#i, sau Marea Biseric a lui Hristos, care n lupta crunt mpotriva nchin rii la idoli a dat milioane de jertfe omene$ti $i a umplut calendarul s u cu numele mucenicilor pentru credin#a n singurul Dumnezeu adev rat? Secta lor nu are nici m car un mucenic pentru credin#a lui Hristos. Nici nu a nimicit m car un idol n toat lumea. ndeob$te, ei nu au nici un calendar cre$tin. *i dac l-ar avea, nu l-ar putea alc tui din sfin#ii lor, ci din pamfleti$tii $i bro$uri$tii lor. Dac i doare de lupta cu nchinarea la idoli, ce caut n Balcani, unde idolii p gne$ti $i-au aflat ad post numai n muzee? Dac le arde inima de rvn mpotriva idolilor, de ce nu merg n Asia larg , $i n Africa, $i ntre pieile ro$ii americane, unde p gnismul este, din p cate, la putere $i ast zi la fel ca acum o mie de ani? Negre$it, nu merg n acele #inuturi fiindc acolo via#a unui misionar este n pericol. Ai citit despre Don Quijote, cum a proclamat morile oamenilor pa$nici drept castele nt rite ale vr jma$ilor s i $i le-a atacat narmat de r zboi, ca s le cucereasc . A$a au proclamat $i ace$tia sfintele noastre icoane drept idoli $i le atac de parc sunt turba#i - fiindc nu au nici un chef s mearg n jungla asiatic $i african . Iar tu s $tii c precum se deosebe$te ziua de noapte, a$a se deosebesc $i icoanele cre$tine de idolii p gne$ti. Idolii sunt chipuri de fiin#e n scocite $i imaginate, n vreme ce icoanele sunt nf #i$ ri de sfin#i care au tr it pe p mnt cu adev rat, L-au prosl vit pe Hristos prin credin#a lor $i s-au nvrednicit n cer de mp r #ia lui Dumnezeu. Acolo iluzie, aici realitate. Acolo minciun $i n lucire, aici adev rul $i numai adev rul. Idolii l despart pe om de Dumnezeul Cel adev rat, n vreme ce icoanele l duc pe om la Dumnezeul Cel adev rat. Prin a doua Sa porunc , Ziditorul a vrut s abat neamul omenesc de la ceea ce-l desparte de El, adic s -l abat de toate minciunile, n lucirile $i iluziile demonice.

Scrisoarea a 124-a

UNUI GOSPODAR CARE SE PLNGE DE PINEA CARE NU HR'NE*TE


Te numeri ntre cei dinti gospodari din sat. n fiecare an aduni o mul#ime de grne att de multe c vecinul t u ar putea cu o asemenea cantitate s hr neasc de dou ori mai multe guri dect are n cas . El nu adun nici dou poveri16 pe cap de om, iar tu aduni cte cinci-$ase poveri pe cap de om. *i lui i ajunge $i-i prisose$te, iar tu, plin de ru$ine, te vezi silit n fiecare an s mai $i cumperi. Scrii c cei din casa ta m nnc mult $i nu se satur niciodat . Parc au gtlej de balaur, c m nnc tot timpul $i nu se satur niciodat . Parc ar fi blestemat mncarea! Nu $tiu dac e blestemat , dar c nu este binecuvntat , asta e sigur. La prima ta scrisoare nu am $tiut ce s #i r spund, pn ce nu mi-ai descris ntr-a doua scrisoare via#a din casa vecinului t u. Acum, lucrul mi este limpede. Vecinul t u se roag lui Dumnezeu, $i cnd merge s semene duce prima s mn# la biseric $i preotul o binecuvnteaz ; iar cnd treier primul snop, de asemenea l duce la biseric pentru binecuvntare. Tu nu faci asta niciodat asta e una. n al doilea rnd, singur recuno$ti c tat l t u a r pit pentru dobnzi ntreaga avere a unui datornic, care pl tise deja de trei ori mprumutul de la nceput. S rmanul a trebuit s -$i p r seasc vatra $i s se mute la ora$, unde a slujit pentru pinea copiilor s i, pn ce cu timpul unul din fiii s i a deschis o b c nie $i s-a navu#it. Acum, datornicul pe care tat l t u l16

Unitate de m sur echivalent cu sarcina pe care o poate transporta un cal (n. tr.).

114

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi a l sat f r cas a ajuns mai avut dect fiul tat lui t u. *i asta este dup dreptatea lui Dumnezeu. #i voi aminti dou vestite zicale ale poporului: ce-i f r binecuvntare n-aduce s turare $i ce-i jefuit nu-i blagoslovit. Aceste dou zicale l muresc ceea ce se ntmpl n casa ta. L muresc ceea ce bine ai numit pine care nu hr ne$te. Zis-a Domnul Dumnezeu printr-un proroc poporului cndva ales: ns$ de nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t$u ca s$ p$ze'ti 'i s$ faci toate poruncile Lui... s$mn#$ mult$ vei sem$na n #arin$, 'i pu#in$ vei strnge (Deuteronom 28,15, 38). *i iar $i, prin altul: a#i sem$nat mult 'i a#i cules pu#in, mncat-a#i 'i nu v-a#i s$turat, b$ut-a#i 'i nu v-a#i potolit setea, mbr$catu-v-a#i 'i nu v-a#i nc$lzit, 'i cel ce adun$ bani i-a adunat ntr-o leg$tur$ spart$ (Agheu l, 6). Nu este ndeajuns pentru cel n#elept? Cnd Dumnezeu binecuvnteaz , nu este greu s hr ne$ti cinci mii de oameni cu cinci pini; iar cnd nu binecuvnteaz , este a$a cum e acum n casa ta. Dumnezeu umple spicul cu boabe, $i tot El umple $i pinea de sa#; Dumnezeu las spicul f r boabe, $i tot El, Cel atotputernic, ia sa#ul de la pinea nebinecuvntat . De vrei, prime$te aceast nv # tur $i caut cu inim nfrnt de la Domnul t u ceea ce lumea ntreag nu poate s #i dea. Pace #ie $i mil de la Domnul!

Scrisoarea a 125-a

COMERCIANTULUI S. T., PE CARE DUMNEZEU NU L ASCULT'


Te plngi c Dumnezeu nu #i ascult rug ciunile. n multe restri$ti te-ai rugat lui Dumnezeu, $i niciodat nu te-a izb vit! Cum nu te-a izb vit, m mir, cnd, iat , tu ai supravie#uit restri$tilor, nu ele #ie? ng duie-mi ns o ntrebare: tu l ascul#i pe Dumnezeu? n amndou Testamentele, att n cel Vechi ct $i n cel Nou, Cel Preanalt a f g duit s -i asculte pe oameni cu condi#ia ca oamenii s asculte de El. l ascul#i tu pe Dumnezeu atunci cnd cau#i ca Dumnezeu s te asculte pe tine? mpline$ti tu legile lui Dumnezeu $i #ii tu rnduielile Lui? De nu faci asta, e de mirare cererea ta ca Dumnezeu s te aud $i s te asculte. Dumnezeu S-a pogort pe p mnt $i a sp lat picioarele celor ce l iubesc. Mult se bucur Ziditorul nostru s -i asculte pe copiii S i cei ascult tori. Pe Moise, pe Avraam $i pe Iacov, Ziditorul i-a ascultat n toate cte L-au rugat. *i prin lucr ri fire$ti $i mai presus de fire El *i-a rev rsat mila asupra celor care mplineau legea Lui. Dac nu a vrut s asculte rug ciunile mele $i ale tale, asta se ntmpl ori fiindc nu am vrut s ascult m poruncile din legea Lui, ori rug ciunile noastre nu au fost a$a cum trebuie. Domnul a gr it prin Isaia poporului neascult tor: De ve#i nmul#i rug$ciunea voastr$, nu v$ voi asculta, $i pu#in mai ncolo: De ve#i vrea 'i M$ ve#i asculta, bun$t$#ile p$mntului ve#i mnca (Isaia l, 15,19). A$adar, Dumnezeu ne ascult cnd suntem ascult tori, $i nu ne ascult cnd suntem neascult tori. Nu ascult nici cnd cerem ceva p gubitor $i lipsit de noim . Apostolii Iacov $i Ioan L-au rugat odat pe Domnul s pogoare foc din cer asupra satului unde nu voiser s le dea g zduire. Iar El, ntorcndu-Se, i-a certat (Luca 9,55). Nu numai c nu le-a ascultat rug ciunea, ci i-a $i certat. Gnde$te-te $i tu dac rug ciunile tale au fost vrednice de un om $i vrednice de Dumnezeu. nc ceva. De ce te rogi lui Dumnezeu numai n restri$te? Prin aceasta pe tine te njose$ti, iar pe Dumnezeu l jigne$ti. Ziditorul nostru cere de la noi s sim#im nencetat c suntem n fa#a Lui $i s avem nencetat mp rt $ire cu El prin rug ciune. Nencetat ruga#i-v$. Rugndu-te lui Dumnezeu numai atunci cnd d peste tine nenorocirea, faci din tine un cer$etor oarecare, iar pe Dumnezeu l ru$inezi, fiindc l chemi, ca pe un pompier, numai atunci cnd #i arde casa. Hristos ne-a dat dreptul s l numim pe Tat l Lui Tat al nostru. Ce e 115

Episcop Nicolae Velimirovici mai dulce dect asta? *i ce este mai dulce pentru copii dect a fi n fa#a p rin#ilor? S ne str duim nencetat $i noi, deci, s fim n fa#a Tat lui nostru Ceresc cu inima $i gndurile $i rug ciunile. Rug ciunea noastr n vreme de prop $ire $i bucurie e ca un capital duhovnicesc, care ne folose$te la vreme de nevoie $i suferin# mai mult ca rug ciunea de o clip f cut cnd vin zilele de restri$te. Pace #ie de la Domnul!

Scrisoarea a 126-a

UNUI DOMN CARE SE PLNGE DE NECHIBZUINTA SO)IEI SALE


Fac $i eu ce face toat lumea! Aceste cuvinte vi le trmbi#eaz n urechi so#ia dvs. de cte ori i atrage#i aten#ia s se lase de mania modei $i de risip . I-a#i spus cu binele: Iat , Dumnezeu ne-a dat trei copii ca trei mere de aur. Acum trebuie s tr im pentru copii, nu numai pentru noi. Nici nu mai suntem att de tineri ca s alerg m dup toate modele $i dup toate distrac#iile. *i s n tatea trebuie s ne-o p zim, de dragul copiilor. Tu, nevast , te plngi deseori de dureri de cap. P i numai s tragi n piept mirosul pomezii otr vitoare de pe fa# , $i gata durerea de cap; pe lng asta, ia n calcul $i aerul nes n tos din cafenele, crame $i teatre; ia n calcul $i mbr c mintea nes n toas , somnul dezordonat, precum $i nevroza de la jocurile de noroc $i b utur . Toate astea nu duc la bine. La toate acestea ns , so#ia o #ine una $i bun : Fac $i eu ce face toat lumea!. Care toat lumea, distins doamn ? Intr , oare, toat lumea n gloata dezm #at n care tu te-ai amestecat $i la care #i st gndul ziua $i noaptea? )i-ai m rginit $i ngustat gndurile, $i astfel nu #i la$i ochii s priveasc n afara societ #ii tale $i s vad restul lumii lui Dumnezeu. Nu numai c nu toate femeile din lume nu tr iesc via#a ca tine, ci nici m car o strad din ora$ nu g se$ti unde toate femeile s tr iasc a$a. Uria$a majoritate a mamelor $i a v duvelor $i a fecioarelor tr iesc o alt via# . *i atunci, cum po#i s spui: Fac $i eu ce face toat lumea!? Te-ai luat dup exemplul ctorva persoane de$ n#ate, iresponsabile, nici mame $i nici fecioare, $i doar la ele te gnde$ti, $i n ele vezi ntreaga lume. *i totu$i, tot restul lumii v prive$te ca pe o trup de circ, n care voi sunte#i $i animalele, $i dresorii. Dar hai s zicem c toat lumea ar merge pe calea nebuniei $i a pierz rii - oare tu, mam a trei fii, nu ai avea putere s spui: Eu nu voi merge pe aceast cale!? Cu adev rat, acesta ar fi un eroism ce ar atrage privirile cerului $i p mntului. Un asemenea eroism este nscris n cartea de aur a Sfintei Scripturi. Acest eroism l-au avut cele dou fiice ale lui Lot n Sodoma. n blestemata cetate a Sodomei nu era nici m car un sufletul nestricat $i neblestemat, n afara casei lui Lot. Dac fiicele lui Lot, fecioare, ar fi spus cum spune o mam a trei copii n zilele noastre: Hai s fac $i eu ce face toat lumea!, lumea n-ar fi $tiut de fiicele lui Lot $i nici de Lot; numele lor n-ar fi fost pomenite n Cartea ve$nic , n Cartea de aur. Dar ele n-au vorbit a$a. Pentru aceasta, a fost binecuvntarea lui Dumnezeu asupra lui Lot $i asupra fiicelor lui. *i cnd cet #ii blestemate i-a sunat ceasul s se scufunde sub p mnt ars de foc $i s se prefac n mare moart , ngerul lui Dumnezeu a scos acea cinstit familie n afara cet #ii, ca s nu vad r zbunarea cerului asupra celor ce png reau f r margini p mntul. Sau s zicem c Rastko Nemanidul ar fi spus ca tine: Fac $i eu ce face toat lumea! Oare ar mai fi devenit Sfntul Sava, p rintele poporului s u $i ve$nic mustrare a con$tiin#ei acelor urma$i ai s i care spun: Fac $i eu ce face toat lumea!? Dar dac aceste pilde $i alte mii de pilde pe lng acestea nu se lipesc de sufletul t u, eu nu $tiu ce s -#i spun. Dac nu te la$i nv #at de pildele bune ale vie#ii, m car teme-te de pildele nfrico$ toare ale mor#ii. Prive$te cu ce moarte au murit $i mor cei dup care te-ai luat, uitnd de so# $i de copii. Suferin#e nfrico$ toare, f r delegi $i sinucideri - f r excep#ie! 116

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi Pot, oare, s fac apel la ceea ce este mai bun n sufletul t u, fiic a unor p rin#i cinsti#i? La ceea nu a fost nc ntunecat de ntunericul vie#ii noptatice? Treze$te-te, dezmetice$te-te, vino-#i n fire! Adu-#i aminte c atunci cnd tu rzi n fumul orgiei de noapte, copiii t i, treji $i pln$i, caut n pat mna $i cuvntul mamei. Leap d primejdioasele cuvinte: Fac $i eu ce face toat lumea!, ca binecuvntarea Celui care te-a binecuvntat cu trei copii s se prelungeasc asupra ta pn la sfr$itul veacului!

Scrisoarea a 127-a

PENSIONARULUI P. N., DESPRE O VIZIUNE


mi aduce#i la cuno$tin# c a#i avut o viziune neobi$nuit n biseric la rug ciune. A#i v zut cum Hristos a ie$it din altar $i s-a oprit. Dup aceea, a ie$it cineva ca un rabin evreu $i a stat de-a dreapta lui Hristos. Apoi a mai ie$it cineva cu o cealma pe cap $i a stat de-a stnga lui Hristos. Atunci au ntins amndoi minile c tre Hristos $i s-au luat de mn cu El. Asemenea viziune a#i avut. Iar ca tlcuire de la tlcuitorii mincino$i mi aduce#i la cuno$tin# urm toarele: Dumnezeu vrea ca toate credin#ele s se mpace $i s se fac o singur credin# n toat lumea! Oricine este ini#iat n tainele mp r #iei lui Dumnezeu v poate spune c $i viziunea este mincinoas , $i tlcuirea e mincinoas . N lucirea pe care a#i v zut-o naintea dvs. nu este de la Dumnezeu, ci de la cel ce dintotdeauna $i ridic coarnele mpotriva credin#ei lui Hristos. Tat l nostru se ncheie cu rug ciunea c tre Dumnezeu ca El s ne izb veasc de cel viclean. Omul lui Dumnezeu, cine se poate #ine de mn cu Hristos? Cine poate sta al turi de Dumnezeu? Nu le-a gr it Hristos evreilor: iat$, se va l$sa casa voastr$ pustie (Matei 23, 38)? Prorocia s-a mplinit. Evreii nu au nici jertfe, nici preo#ie. Amndou au trecut la cei boteza#i n acel ceas cnd catapeteasma Templului s-a rupt de sus $i pn jos. Nici musulmanii nu au nici jertfe, nici preo#ie. Nu le spune, oare, evreilor evreul Pavel, apostolul lui Dumnezeu: Hristos e sfr'it Legii (Romani 10,4)? A$adar, cum se poate ca ceea ce este pustiit, ceea ce s-a sfr$it, ceea ce este lep dat $i nlocuit cu altceva nou, s fie pus pe picior de egalitate $i s se #in de mn cu credin#a vie a lui Hristos? *i Mohamed nsu$i, cu toat du$m nia sa fa# de cre$tini, recunoa$te $i pune n Coran faptul c Iisus, fiul Mariei, va judeca lumea, prin urmare $i pe Mohamed nsu$i. *i atunci, de unde aceast nivelare $i egalizare? De unde poate veni o asemenea viziune, ntreba#i? De la ispititorul. Cerceta#i-v via#a $i cugeta#i la ea, $i ve#i vedea, n zilele noastre se vorbe$te mult - de c tre cei slabi n credin# , fire$te - despre mp carea $i egalizarea tuturor credin#elor. *i dvs. v-a#i plecat acestor gnduri $i dorin#e. Vi s-a dat s vede#i viziunea dvs. subiectiv obiectivat ntr-o n lucire - $i v bucura#i de asta ca de o mil a lui Dumnezeu. Eu nu a$ zice c e mil ; mai degrab , un avertisment. Ierta#i-m , dar a#i confundat conceptele. Una este pacea social $i politic , alta e mp carea credin#elor. *i una este egalitatea n drepturile $i ndatoririle cet #ene$ti, $i alta este egalizarea credin#elor. Cre$tinilor li s-a poruncit cu stricte#e s fie milostivi fa# de to#i oamenii, f r deosebire de credin# , dar, n acela$i timp, $i #inerea cu stricte#e a credin#ei lui Hristos. n calitate de cre$tin, v pute#i jertfi pentru cei de alt credin# att averea, ct $i via#a, dar nicidecum $i adev rul lui Hristos - fiindc averea $i via#a sunt proprietatea dvs., iar adev rul lui Hristos, nu. Aici e piatra dvs. de poticnire - n aceast lips de discern mnt. Din aceast lips de discern mnt a venit $i confuzia din sufletul dvs. n fapt, nu a#i v zut nici pe Hristos, nici pe Mohamed: a#i v zut doar sufletul dvs. Dumnezeu s v fie ntr-ajutor!

117

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 128-a

FRATELUI ZDRAVKO T., CARE NTREAB' CU PRIVIRE LA N'L)AREA DOMNULUI


Cum S-a n l#at Domnul Hristos de pe p mnt la cer? Pe tine ntrebarea asta te chinuie. Spune: Domnul nviat S-a n l#at din mp r #ia Sa p mnteasc n mp r #ia Sa cereasc prin puterea lui Dumnezeu, $i fii lini$tit - c ci dac te vei b ga n adncul cercet rii tuturor tainelor lui Dumnezeu, vor ncepe s te chinuie $i multe alte ntreb ri, cum ar fi: Cum S-a n scut Hristos? Cum a umblat pe ap ? Cum a scos duhurile $i a vindecat bolile? Cum S-a schimbat la fa# ? Cum a nviat mor#ii? Cum a nviat El? R spunsul la toate aceste ntreb ri este unul singur: toate acestea s-au ntmplat prin puterea Dumnezeiasc a lui Hristos - $i pace #ie, $i bucurie! Nu este neng duit cercetarea tainelor Dumnezeie$ti, dar nici nu e recomandat celor care nu au atins n l#imea des vr$itei ncredin# ri n voia lui Dumnezeu, des vr$itei credin#e, dragoste, cur #ii $i smerenii. Origen a fost cel mai nv #at om al vremii sale. narmat cu uria$e cuno$tin#e, att lume$ti ct $i teologice, el a cutezat s se apuce de cercetarea celor mai sub#iri taine ale fiin#ei Dumnezeie$ti - $i a c zut n r t cire. *i Biserica a osndit nv # turile lui r t cite. Despre el, sfntul Simeon Nebunul pentru Hristos a zis: Origen a intrat n mare, n-a mai putut s ias din ea $i s-a necat n adnc. Este destul s $tim despre n l#area Domnului ceea ce este scris n Evanghelie - iar acolo scrie: 'i cnd i-a binecuvntat pe ei, S-a dep$rtat de la ei 'i S-a suit la cer. A$adar, El S-a n l#at la cer binecuvntndu-i pe oameni. Prin aceasta, Domnul ne-a descoperit o mare nv # tur practic : ne putem n l#a cu duhul la cer numai $i numai binecuvntnd pe aproapele nostru. Prin binecuvntare ne n l# m, prin blestem c dem. Ce d m, aceea $i primim: dac d m binecuvntare, primim binecuvntare; dac d m blestem, primim blestem. Deci, condi#ia n l# rii noastre duhovnice$ti este binecuvntarea. Hristos S-a n l#at!

Scrisoarea a 129-a

FRATELUI DE M'N'STIRE GAVRILO I., CU PRIVIRE LA PRICINA PENTRU CARE A PLECAT HRISTOS
Dup ce gospodarul pleac la #arina sa ca s -i hr neasc , s -i mb rb teze $i s -i ndrume pe lucr tori, el se ntoarce acas . Dup ce mp ratul pleac la r zboi $i biruie pe vr jma$ii s i, el se ntoarce n cetatea sa de scaun. Dup ce doctorul ajunge la bolnav $i l examineaz , l vindec , stabile$te tratamentul, i prescrie medicamente $i regim, el pleac la spital. Dup ce tat l $i viziteaz copiii afla#i departe $i pl te$te datoriile lor $i le asigur buna educa#ie, el se ntoarce la c minul s u $i a$teapt ntoarcerea copiilor. La fel $i Mntuitorul lumii, dup ce *i-a mplinit lucrarea pe p mnt, S-a ntors n cetatea Sa de scaun cea cereasc . S-a n l#at n mp r #ia cerurilor, de unde Se pogorse ca Gospodar, $i ca mp rat, $i ca Doctor, $i ca P rinte, $i ca R scump r tor $i Slobozitor. Mai de folos este vou$ ca Eu s$ plec, le-a spus El la desp r#ire ucenicilor S i. Nu spune: De folos este pentru Mine s fug din aceast vale a suferin#ei, pn ce nu M r stignesc iar $i nebunii!. Nu; El nici nu a gndit a$a, dup cum nici o dragoste adev rat , ndeob$te, nu se 118

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi gnde$te la sine, ci la cel iubit. Fiecare fapt a lui Hristos, fiecare pas, fiecare gest, $i cuvnt, $i gnd - totul a fost menit numai spre binele oamenilor, spre mntuirea celor iubi#i ai Lui. Dac oamenii $i-ar fi putut da singuri seama ce este bine $i ce este r u pentru ei, El nu ar fi socotit de trebuin# s Se pogoare ntre oameni - oamenii, ns , nu puteau face asta nicidecum f r El. Mai de folos este vou$ ca Eu s$ plec. Iar ceva mai trziu El a ad ugat: iat$, Eu cu voi sunt n toate zilele pn$ la sfr'itul veacului. S nu te tulbure asta; nu e o contrazicere. El a plecat, ntr-adev r, dar ntr-a zecea zi dup plecarea Sa le-a trimis ucenicilor Mngietor deopotriv cu Sine - pe Duhul Sfnt. S-a n l#at la ceruri cu trupul S u nviat, ns prin Duhul S u a r mas n Biserica Sa, r mne n ea $i ast zi $i va r mne pn la sfr$itul vremurilor. O, Doamne, dragostea noastr , spune-ne: de ce este mai de folos ca Tu s pleci de la noi? Ca prin ndep rtare, copiii Mei, s fiu ct mai mult n inimile care M iubesc $i n zuiesc dup Mine!

Scrisoarea a 130-a

LUI BADEA PERO RUG'TORUL, DESPRE NTRISTAREA PENTRU HRISTOS


Zis-a Domnul ucenicilor S i: 'i voi v$ ve#i ntrista, dar ntristarea voastr$ ntru bucurie se va ntoarce. Asta #i spune $i #ie Domnul, bade Pero - fiindc $i ntristarea ta e apostoleasc . Tu te ntristezi pentru r zboiul mpotriva lui Hristos ce are loc ast zi n Rusia. Te ntrebi mereu: Cum se poate ca oamenii s se r zvr teasc mpotriva lui Hristos n #ara cea mai iubitoare de Hristos? Cum se poate ca Iuda s triumfe asupra lui Hristos $i a sfintei Rusii? *i plngi, n fiecare zi plngi de mhnire pentru Hristos Cel def imat. Mhne$te-te, b trne, nu te mhne$ti singur. *i ngerii din ceruri se mhnesc mpreun cu tine pentru poporul rus cre$tin. Te ntristezi, spui, c nu po#i face nimic pentru Rusia ortodox . Faci ndeajuns c te mhne$ti. Sfnt este mhnirea ta, fiindc nu te mhne$ti pentru tinere#e, nici pentru bog #ie, nici pentru slava p mnteasc , ci pentru Hristos. Iar Cel ce este mai bogat dect to#i bog ta$ii $i mai puternic dect to#i mp ra#ii, Hristos, va r spl ti aceast sfnt mhnire a ta $i nobilele tale lacrimi. De la sfnta ta mhnire va fi bine $i pentru tine, $i pentru poporul rus. n#eleptul Isaac Sirul zice: O mic ntristare pentru Dumnezeu este mai bun dect o fapt mare f cut f r ntristare. Drept aceea, spune el, ntristarea de bun voie d m rturie despre credin# prin dragoste (Cuvntul 74). Att credin#a, ct $i dragostea str lucesc n lacrimile tale. Drept aceea, binecuvntat fie mhnirea ta! Cndva, ea se va ntoarce ntru bucurie. Hristos te va lumina cu bucurie cereasc pe tine, va lumina cu bucurie cereasc $i Rusia, ca $i pe to#i cei care se mhnesc pentru El n aceast lume. *tie Domnul nostru c mhnirea sfnt l sfin#e$te pe om - de aceea nici nu curm mhnirea dintr-o dat , c ci din mhnirea sfnt se na$te omul, adev ratul om ceresc, omul cel nou, precum omul trupesc se na$te din femeie n dureri, dar cnd femeia na$te, nu-'i mai aminte'te ntristarea, de bucurie c$ s-a n$scut om pe lume. *tie Atoate$tiutorul c din mhnirea sfnt se na$te marele bine. Drept aceea, El vede mhnirea ta $i num r lacrimile tale, dar tace deocamdat privind n viitor, n acea zi $i n acel ceas rnduit, cnd va ntoarce mhnirea ta n mare bucurie. Prin gura Lui a fost vestit lumii aceast m rturie adev rat : ferici#i sunte#i, cei care plnge#i acum, c$ ve#i rde. Pace #ie $i mngiere de la Domnul!

119

Episcop Nicolae Velimirovici

Scrisoarea a 131-a

DIACONULUI P. N., DESPRE SUPERSTI)IILE NECREDINCIO*ILOR


Te-ai ntlnit, scrii tu, cu un om care nu crede n Dumnezeu, $i totu$i este plin de supersti#ii. L-ai ntlnit anul trecut la b i. El a recunoscut naintea ta c nu a crezut niciodat n Dumnezeu, dar din copil rie a ntins palma #ig ncilor s -i ghiceasc . A$a face $i acum. *i dovede$te cu nfl c rare c #iganca lui ghicitoare $tie mai mult dect toate academiile de $tiin#e. Pe lng asta, se teme de deochi. Mai mult: merge pe strad cu capul plecat. Socoate mar#ea drept zi cu ghinion, $i n acea zi nu face nimic, nici nu iese din cas . De num rul 13 fuge ca de foc. Odat , cineva a f cut o glum $i a scris num rul 13 pe mas n fa#a lui. El a s rit ca turbat $i a r sturnat masa peste acel glume#. Altminteri, pare un domn, c rturar $i bogat. De ce te miri, drag diacone? De faptul c necredin#a $i supersti#ia merg mn n mn ? Dar acest lucru este cu totul firesc n nefirescul s u. Minciun sunt $i una $i cealalt , $i amndou $i au obr$ia de la cel pe care cea mai nemincinoas gur l-a numit: tat$l minciunii. Adev rul este mereu acela$i, iar minciuna este ca un cameleon care se arat n felurite culori. Aceasta - prietenia dintre necredin# $i supersti#ie - nu este nici un paradox, cum ai crezut tu, ci o potrivire la fel ca cea ntre ram $i tablou. Orice necredin# e nr mat solid n supersti#ie. *i o minciun e mereu n ospe#ie la alta. Dup ce regele Saul s-a lep dat de ascultarea fa# de Dumnezeu $i de Samuel, prorocul lui Dumnezeu, a mers la vr jitoarea din Endor s afle adev rul $i s cear sfat. Philippe Egalite, regele Fran#ei, se l uda cu dou lucruri: cu ateismul $i cu ghicitul n cafea. N-ai citit n Scriptur cum Pilat $i Irod, dou minciuni, s-au mp cat nainte de osndirea Adev rului la moarte? i s-au f$cut prieteni Pilat 'i Irod ntr-aceea'i zi unul cu cel$lalt, c$ mai nainte erau nvr$jbi#i ntre ei (Luca 23, 12). *i ast zi se mpac deseori dou minciuni atunci cnd au de luptat cu adev rul. Uit -te la supersti#ia necredincio$ilor evrei cnd mergeau s l omoare pe Hristos! Deci, L-au adus pe Iisus de la Caiafa n divan, 'i era diminea#$; 'i ei n-au intrat n divan, ca s$ nu se spurce (Ioan 18, 28), fiindc aveau praznic. S omoare un om nevinovat nu i spurca, dar s mearg n zi de praznic la tribunal, da! Lucruri de acela$i fel se ntmpl azi la necredincio$ii din Rusia. La cei care au lep dat credin#a a inundat supersti#ia. Acei s rmani, ns , nici nu-$i dau seama c lep dndu-L pe Adev ratul Dumnezeu s-au dat cu totul n st pnirea arhipotrivnicului lui Dumnezeu, acelui f #arnic ascuns, care este numit: uciga' de oameni dintru nceput... minciun$ 'i tat$l minciunii. De asta nu $i d , binen#eles, seama nici cunoscutul t u, domnul de la b i, care L-a lep dat pe Dumnezeu $i L-a nlocuit cu o #iganc ghicitoare. Hristos a nviat!

Scrisoarea a 132-a

UNUI P'RINTE CARE NTREAB' DAC' EXIST' DUHURI


ntristat pentru moartea fiului dvs., de-abia acum, spre b trne#e, a#i c utat mngiere la Biseric , ntreba#i dac exist duhuri. Mai nti de toate, asta e ca $i cum a#i ntreba dac exist Dumnezeu, fiindc Dumnezeu duh este, nezidit, ve$nic, atotn#elept, atotputernic, atotbun. n jurul lui Dumnezeu Ziditorul exist mp r #ia duhurilor zidite: cetele sfin#ilor $i 120

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi ferici#ilor ngeri. De nenum rate ori s-au ar tat ei oamenilor, ba chiar $i animalelor, de la facerea lumii $i pn ast zi. Foarte multe dintre aceste ar t ri ngere$ti sunt nscrise n Biblie, mai ales n Noul Testament, $i n istoria Bisericii cre$tine. Ca s nu mai vorbesc de duhurile ntunericului $i r ut #ii, pe care Domnul Iisus le-a izgonit din oameni. Acestea sunt duhurile iadului, c zute de la Dumnezeu n umbra ve$nic a mor#ii $i dezn dejdii. ns pe dvs., $tiu, v intereseaz cel mai mult dac exist duhurile oamenilor mor#i, adic $i duhul r posatului dvs. fiu. Exist . Tocmai aceast existen# de dup moarte este singurul scop $i rost al scurtei noastre existen#e p mnte$ti. Omule al lui Dumnezeu! De c tre Hristos $i prin Hristos totul a fost descoperit $i ar tat: $i Dumnezeu, $i duhurile luminii, $i duhurile ntunericului, $i sufletele vii ale drep#ilor care au murit, $i sufletele tic loase ale p c to$ilor nepoc i#i (vezi pilda despre bogat $i Laz r). Citi#i n Evanghelie cum s-au ar tat sufletele lui Moise $i Ilie n vremea Schimb rii la fa# pe muntele Tabor. Citi#i, n continuare, cum s-au deschis n ceasul mor#ii lui Hristos mormintele, $i mor#ii s-au ar tat n cetate vii. Prin aceasta, Bunul Mntuitor a vrut ca mai nainte de nvierea Sa s m rturiseasc lumii nvierea de ob$te a tuturor oamenilor - ns a unora spre via#a ve$nic , iar a celorlal#i spre osnda ve$nic (Ioan 5, 29). Mai ntreba#i: Dac exist duhurile, cum sunt ele? S nu dea Dumnezeu s vede#i duhurile ntunericului $i r ut #ii nici n lumea aceasta, nici n cealalt ! Iar cum sunt cele ce sau nvrednicit s dobndeasc acea lume, adic mp r #ia cerurilor, ne r spunde Evanghelia. R spunsul a fost dat de nsu$i Mesia lumii cnd a spus c ele sunt ca ngerii 'i sunt fii ai lui Dumnezeu (Luca 20, 35-36). Fie ca Atotputernicul nostru Domnul Iisus s d ruiasc $i dragului dvs. fiu acea mp r #ie a vie#ii adev rate $i reale ntre sfin#ii S i ngeri! Scrisoarea a 133-a UNEI B'TRNE, DESPRE NVIEREA TRUPULUI Credin#a noastr este pe de-a-ntregul credin# a nvierii. Ea nvie sufletele moarte, ceea ce eu cred c este o mai mare minune - $i atunci, cum s nu poat nvia $i trupurile? Tu #i m rturise$ti credin#a tare n Atotputernicul Dumnezeu, F c torul cerului $i al p mntului, ns te chinuie ntrebarea: Cum va nvia Dumnezeu trupurile mb trnite $i ofilite? P ze$te-te ca nu cumva s te asemeni cu vr jma$ii lui Hristos, saducheii, care de asemenea credeau n Dumnezeu, ns t g duiau nvierea din mor#i. Trupurile tinere $i cele b trne nu sunt deopotriv n moarte? *i nu se desfac att unele ct $i celelalte n # rn , din care au $i fost zidite la nceput? Dar att unele, ct $i celelalte vor nvia cu o la fel de mare u$urin# n Ziua de Apoi, n Ziua Judec #ii, prin cuvntul Ziditorului. Nici sl biciunea picioarelor b trne$ti nu va ncetini, nici sprinteneala picioarelor tinere$ti nu va gr bi scularea mor#ilor din # rna mormintelor. Cuvntul lui Dumnezeu poate orice: El nvie $i omoar , face $i nimice$te. Toate sunt cu putin#$ la Dumnezeu. Spui cu naivitate c n-ai dori nicicum s fii n mp r #ia lui Hristos n trupul t u de acum, b trnesc $i pr p dit. Nici nu vei fi, soro, nu te teme! Cnd sufletul mort al unui [ne]credincios nvie, se scoal $i nvie prin credin# , sufletul lui cel nou de-abia mai seam n cu vechiul suflet mort, dar personalitatea lui r mne con$tient de sine de-a lungul ntregii sale vie#i.17 Ceva sem n tor se ntmpl cnd cineva $i leap d zdren#ele $i se mbrac n m tase. Ceva asem n tor se va ntmpla $i cu trupurile. Sunt trupuri cere'ti 'i trupuri p$mnte'ti - trupuri duhovnice$ti, nestric cioase, $i trupuri trupe$ti, p mnte$ti, stric cioase. ns oricum ar fi trupurile p mnte$ti, tinere sau b trne, ele sunt adev rat gunoi fa# de trupurile cere$ti. Sfntul Ipolit mucenicul scrie: Noi credem c trupurile vor nvia nu cum sunt acum, ci curate
17

Mai explicit, nvie omul, prin unirea sufletului din nou cu trupul (nota Apologeticum).

121

Episcop Nicolae Velimirovici $i nesupuse stric ciunii. Fiec rui trup i se va napoia sufletul s u. Ce deosebire de necrezut este ntre culoarea unui pom $i cea a r d cinii lui! *i totu$i, acela$i pom este cuprins ntreg n r d cin , $i, de asemenea, acela$i pom este cuprins ntreg n floare. *i precum floarea ntrece r d cina prin frumuse#ea sa, a$a $i trupurile nviate vor ntrece prin frumuse#ea lor trupurile noastre p mnte$ti. Bucur -te, deci, fiic a Domnului nviat! *i cu bucurie mp rt $e$te-te cu Trupul $i Sngele lui Hristos. Prin asta #i vei preg ti trup ceresc, asemenea cu al Lui - trup care prin putere $i frumuse#e va ntrece tot ce se poate vedea cu ochiul $i nchipui cu nchipuirea n aceast lume! Scrisoarea a 134-a

PROFESORULUI MILAN, CARE NTREAB' CU PRIVIRE LA 1 CORINTENI 3, 18


Citind Sfnta Scriptur , a#i dat peste ni$te cuvinte mai pu#in limpezi, $i c uta#i l murire. De acest fel sunt spusele apostolului Pavel: de i se pare cuiva ntre voi c$ este n#elept n veacul acesta, s$ se fac$ nebun, ca s$ fie n#elept. Aceste spuse v-au uimit $i v-au tulburat. De ce, nu $tiu, de vreme ce ele sunt cu totul dup noima Evangheliei lui Hristos? Binen#eles, apostolul nici nu se gnde$te s porunceasc oamenilor s fie nebuni, ci ca ntreaga lor n#elepciune trupeasc $i lumeasc s o socoat nebunie fa# de adev rul revelat $i mntuitor al lui Hristos. Mai limpede vorbe$te Pavel despre aceasta n primul $i al doilea capitol al aceleia$i epistole c tre Corinteni. Cine nu se socoate s rac cu duhul, dup cuvntul Domnului, nu poate intra n mp r #ia cerurilor. Fiindc$ n#elepciunea acestei lumi nebunie este naintea lui Dumnezeu. ntr-adev r, spune#i, ce au reu$it to#i filosofii p gni cu toat cunoa$terea $i n#elepciunea lor lumeasc ? S-au adus pe sine $i au adus lumea la dezn dejde. Cunoscutul filosof roman Seneca s-a sinucis; la fel $i ucenicul lui, mp ratul Nero. Cnd proroci#ele de la Delfi l-au proclamat pe Socrate cel mai n#elept om, Socrate a recunoscut: Sunt, cu adev rat, mai n#elept dect ceilal#i, ntruct $tiu c nu $tiu nimic. Apostolii lui Hristos spuneau despre ei n$i$i: noi suntem nebuni pentru Hristos. Adic : nebuni naintea lumii $i pentru lume, dar nu naintea lui Dumnezeu $i pentru Dumnezeu. *ti#i $i dvs. c oricine a vestit ni$te taine mai mari ale naturii, oamenii l-au socotit la nceput nebun - cu ct mai mult pe cei care vesteau o mp r #ie aparte a vie#ii, suprafiresc de real $i ve$nic ! Cuno$tin#a acestei mp r #ii, pe care ne-a descoperit-o Hristos Mntuitorul, e neasemuit mai mare dect toate celelalte cunoa$teri. Numai $i numai n lumina acestei cuno$tin#e a lui Hristos cap t un oarecare pre# $i un oarecare rost orice alt cuno$tin# a noastr , dup cum scrie tot marele apostol: iar mai vrtos le 'i socotesc pe toate pagub$ a fi pentru covr'irea cuno'tin#ei lui Hristos Iisus, Domnului meu, pentru Care de toate m-am p$gubit 'i le socotesc gunoaie a fi, ca pe Hristos s$-L dobndesc (Filipeni 3, 8). A$adar, f r Hristos totul e ntuneric $i nebunie. *i care dintre muritori vrea adev rata n#elepciune, adic n#elepciunea cereasc ce lumineaz via#a noastr de pe p mnt $i toat f ptura de sub cer, acela socoate nebunie orice cuno$tin# trupeasc de la sine nsu$i $i de la oameni, fiindc ea duce numai la mormnt, nu mai departe. C ci cu adev rat este nebunie orice n#elepciune ce $i d singur acest nume, care st n afara lui Dumnezeu, Celui Viu $i Unul, $i n afara lui Hristos Cel nviat $i a mp r #iei Lui a ve$nicei lumini $i bucurii. Ca atare, este de folos ca fiecare s se socoat nebun naintea nem suratei n#elepciuni a lui Hristos, fiindc astfel se va face n#elept prin Hristos. Pace dvs. $i s n tate de la Domnul!

122

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi

CUPRINS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Unui muncitor care ntreab : Ce este via#a duhovniceasc ? Unui om care spune c are credin# n Dumnezeu, ns nu I se roag Unei femei cultivate pe care lumea o batjocore$te fiindc merge la biseric Unui teolog care se plnge de necredin#a unor oameni Unei mame care nu a putut s afle mormntul fiului c zut n lupt Unui comerciant aflat n suferin# , pe care to#i l-au p r sit Unei fete care nu poate s se hot rasc ntre c s torie $i m n stire Preotului Karan, despre criza mondial Fierarului Kosta, despre n#elesul cuvintelor lui Hristos: Nu am venit s$ aduc pace, ci sabie Unui tn r nv # tor care ntreab : Oare mai exist ast zi adev ra#i cre$tini? ) ranului Zdravko T., care ntreab ce nseamn cuvintele lui Hristos: Foc am venit s arunc pe p mnt Unei doamne, despre r zbunarea mor#ilor Unui func#ionar care crede c poporul #ine prea multe s rb tori Pelerinului lovan, care ntreab ce lucru este mai important pentru mntuirea sufletului Unui patriot care spune c este suficient s fii bun srb, iar credin#a este un lucru secundar Unui tn r care sufer $i ntr-un fel, $i n altul Unei femei pe care o chinuie o triste#e ap s toare Domnului P J., care ntreab de ce se aprinde candel naintea icoanelor Unui fiu care a c zut sub blestemul p rintesc Unui student care ntreab cine sunt cei s raci cu duhul Unei v duve care se mhne$te $i $i face griji Pensionarului S. P., care interpreteaz dup o metod proprie r zboiul chino-japonez Militarului lovita N., care poveste$te despre felul n care a ajuns la credin#a lui Dumnezeu Unei familii evlavioase, care ntreab cum a nviat Hristos Unui veteran rus care $i plnge patria r stignit Modestului func#ionar T., care se plnge de prietenul ngmfat Prietenilor dintr-un spital, care ntreab : Cine mi d m rturie c anviat Hristos? Unei asocia#ii de femei ortodoxe, despre cele $apte spuse ale lui Hristos de pe cruce Unei fete $colile, despre cele cinci r ni ale lui Iisus Din Ierusalim, n Vinerea Mare Din Ierusalim, n Smb ta Mare Despre slujba de nviere la Ierusalim Profesorului M.M., care nu $i s rb tore$te slava din pricina doliului C pitanului Petar L, care ntreab ce datoreaz srbii lui Hristos ) ranului Stanoie L, care se plnge c n v le$te asupra lui duhul fricii Teologului B. R., care ntreab cum trebuie n#elese cuvintele: Eu sunt n Tat$l 'i Tat$l este n Mine Unei surori pe care o mhne$te dezm #ul fratelui C tre doi prieteni care se contrazic cu privire la necesitatea mp rt $irii bolnavilor Unui judec tor care ntreab cum $i r spl teasc binef c torul Monahului Avacum despre p catele cu gndul Grefierului Veselin G., care se mir de ce nu a scris sfntul Sava c r#i

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 16 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 36 123

Episcop Nicolae Velimirovici 42. Unui cititor plin de rvn al Sfintei Scripturi, care ntreab de ce S-a ar tat Duhul Sfnt n chip de foc 43. Paracliserului Draghici M., care se simte uneori cu totul alt om 44. Misionarului Petar S., care ntreab ce este hula mpotriva Duhului Sfnt 45. Mecanicului de locomotiv Stamen L, care se plnge c ocupa#ia lui este plicticoas 46. Domnului Scott, unitarian american, care se r zvr te$te mpotriva Sfintei Treimi 47. Unui frate din Saraievo care ntreab despre Pastile Blajinilor 48. Unui savant ortodox care ntreab de ce Ortodoxia nu are $i ea un pap 49. Ziaristului I. T., care ntreab cu privire la incinerarea mor#ilor 50. Cafegiului S. B., care a avut de ales ntre sinucidere $i cer$it 51. Meseria$ului Sima M., pe care l roade b nuiala c judecata lui Dumnezeu este aceast via# 52. Iar $i militarului lovita: nt rirea tr irii lui 53. Fecioarei Mariaj., care caut n#elesul pildei evanghelice despre cele zece fecioare 54. Fra#ilor Radosav $i Milosav, care ntreab despre pietrele care strig 55. Unui om cu studii care a ajuns la convingerea c exist ceva 56. Vnz torului de c r#i Svetolik M., despre cei mai noi eretici 57. Notarului Branislav N., care ntreab dac este bun moartea n prasnic 58. Monahiei Varvara de la Ierusalim, despre cele trei haine ale lui Iisus 59. Unui american, John Davis, pe care fl sperie nmul#irea neamului omenesc 60. Preotului Petar Dj., care se sup r fiindc nu $tie de ce poporul pr znuie$te vinerea 61. Precupe#ului Melentie Dj., care ntreab ce nseamn : ve$nic pomenire 62. Unui monah aghiorit, despre Ap r toarea Sfntului Munte 63. Unei srboaice care ntreab de ce o sl vesc ru$ii att pe Maica Domnului 64. Pictorului Pavle L, care ntreab dup ce se cunoa$te o icoan ortodox a Maicii Domnului 65. Unei nv # toare, despre o ar tare a Maicii Domnului 66. Func#ionarului lovan I., despre cele mai mari trei lucruri din via# 67. Unei pensionare care se plnge de moda n mbr c minte 68. Fr #iei Sfntul Ilie", despre un sem n tor de neghin 69. Lingurarului Marinko, care ntreab dac Domnul a mustrat-o pe Maica Sa 70. Unui preot neortodox, care ntreab de ce Dumnezeu pedepse$te Rusia ortodox 71. Unui om modest ce se c ie$te pentru unele cuvinte ale sale 72. Unei femei educate, care se plnge c nu a fost decorat pentru filantropie 73. Unei femei singure $i bolnave, despre sinucidere 74. Politicianului N. N., care ntreab cu privire la morala politic 75. Unui rug tor de care $i bat joc to#i casnicii s i 76. Unui om care se plnge c nu crede n Dumnezeu 77. Unui om care a ajuns la o pozi#ie nalt , ns nu $i la fericire 78. Economistului Spasa S., care ntreab de ce nedrep#ii prop sesc 79. Unui ortodox din America pe care l-a tulburat un scriitor 80. Bolnavei Stania Dj., care ntreab ce este leg mntul (zavet) 81. Unui rentier care scrie c s-a asigurat pe sine $i pe ai s i 82. Servitorului Gligor L, care ntreab ce vrea s spun Mntuitorul prin jug $i sarcin 83. Unui erou din Her#egovina, care spune c f r credin# nu exist eroism 84. Unui tn r care s-a ngrijorat pentru prietenul s u vanitos 85. Unui om c ruia i se r spl te$te binele cu r ul 86. Meseria$ului Paia C., despre spovedanie 87. Studentului I. K., care ntreab cu privire la cartea Ecclesiastului 88. Preotului bulgar Ivan Dj., care a ajuns la dezn dejde din pricina necredincio$ilor 89. Unei orfane care ntreab de ce n Evanghelie nu se vorbe$te despre fericire (srecia) 90. Unui lord englez, Charles B., care ntreab ce semnifica#ie 124 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81

R spunsuri la ntreb rile lumii de ast zi are personalitatea indianului Gandhi? 91. Fr #iei Na$terii lui Hristos, despre pricina pentru care ne felicit m: Hristos S-a n scut! 92. Unui b ie#el care vreao poveste de Cr ciun 93. nv # torului Nikola S., despre pricina pentru care Hristos a trebuit s Se nasc , nu pur $i simplu s Se arate 94. Unui viitor nchin tor, despre pe$tera de la Betleem 95. Unei nsingurate, despre Cr ciunul lovank i 96. Misionarului Danilo M., despre literele de pe nimbul lui Hristos 97. Osta$ului Svetislav K., care ntreab cum este Dumnezeu n untrul omului 98. Muncitorului Mitro R, despre pricina pentru care Mntuitorul S-a n scut n pe$ter 99. Unui teolog neam#, despre Biserica Ortodox $i pacea mondial 100. P durarului Manoilo, despre aripile Sfntului Ioan 101. Domnului K. K., ca r spuns la ntrebarea dac se pot face vr ji cu crucea 102. nv # toarei V.*., despre cine ne d m rturie c Dumnezeu exist 103. Unei v duve care ntreab dac s se duc la m n stire 104. Plugarului Ostoia P., care ntreab dac exist oameni binecuvnta#i $i nebinecuvnta#i 105. Unei mame, despre concursurile de Miss 106. Unui ucenic care caut sfat pentru via#a duhovniceasc 107: Muncitoarei de fabric Stanica K., care ntreab ce nseamn cuvintele: )ie, Doamne 108. Cofetarului Stavro I., r spuns la ntrebarea: Trebuie s ne temem de moarte! 109. Comandantului *cepan Dj., care ntreab ce s facem ca s ne fie mai bine 110. Unei monahii care ntreab despre aluat $i cele trei m suri de f in (Matei 13,33) 111. Unui p rinte care se plnge de fiul nerecunosc tor 112. Tmplarului Ilia S., despre cuvintele lui Hristos dela Marcu 9, l 113. Unui scriitor, despre ceea ce trebuie s facem n acest an pentru pacea mondial 114. Condamnatului P. L, care se plnge de nedreptatea omeneasc 115. Fr #iei Sfntul Ioan, despre fenomenele apocaliptice din vremea noastr 116. Rentierului Momcilo N., care ntreab ce a fost nainte de Hristos 117. Pelerinului Mladen S., despre ordinea poruncilor din Lege 118. Comerciantului Stanimir L, care ntreab dac mar#ea e zi nenorocoas 119. Unui condamnat care ntreab cu privire la jur mntul strmb 120. Unui teolog, despre n#elesul cuvintelor de la Efeseni 5,16 121. Func#ionarului po$tal Dia K., despre dovedirea fiin#ei Dumnezeie$ti 122. Unui p rinte care a c utat peste tot leac pentru fiul s u 123. Juristului George M., spre porunca a doua 124. Unui gospodar care se plnge de pinea care nu hr ne$te 125. Comerciantului S. T., pe care Dumnezeu nu l ascult 126. Unui domn care se plnge de nechibzuin#a so#iei sale 127. Pensionarului P. N., despre o viziune 128. Fratelui Zdravko T., care ntreab cu privire la n l#area Domnului 129. Fratelui de m n stire Gavrilo L, cu privire la pricina pentru care a plecat Hristos 130. Lui badea Pero rug torul, despre ntristarea pentru Hristos 131. Diaconului P. N., despre supersti#iile necredincio$ilor 132. Unui p rinte care ntreab dac exist duhuri 133. Unei b trne, despre nvierea trupului 134. Profesorului Milan, care ntreab cu privire la I Corinteni 3, 18 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 116 117 118 118 119 120 120 121 122

125

S-ar putea să vă placă și