Sunteți pe pagina 1din 21

CURS 02 - SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE

Bunuri
Caracter material Stocabile Pot fi revandute Se pot transfera Pot fi transparente Productia, vanzarea, consumul se desfasoara in locuri diferite Doar fabricantul produce Produsul poate fi exportat

Servicii
Caracter imaterial Nestocabile Nu pot fi revandute Nu se pot transfera Nu pot fi transparente Se desfasoara in acelas loc

Clientul participa la productie Serviciun nu se exporta, doar sistemul de servicii Cumparatorul este mult implicat Variabilitate mare

Cumparatorul este putin impicat Variabilitate relativ mica

Elementul material
Serviciul public este, n primul rnd, o activitate de interes general

Elementul formal
Regulile aplicabile n mod normal activit !ilor de servicii publice provin din acel regim "uridic c ruia i este supus activitatea de interes general n cauz $xisten!a unui regim "uridic specific, regimul de drept administrativ, apare n mod clar atunci cnd serviciul public este asigurat n mod direct de c tre o persoan public Realizarea acestei misiuni este nso!it ntotdeauna de prerogative sau de constrngeri caracteristice dreptului public

#ntietatea elementului material a ap rut odat cu punerea sub semnul ntreb rii a criteriului organic

Serviciul public nu mai este privit ca un organism public, ci, n special, ca o activitate care r spunde unui obiectiv de interes general %ceast activitate poate fi asigurat eventual de c tre o persoan privat

Serviciul poate fi asigurat si de c tre o persoan privat

&rebuie, de asemenea, men!ionat c orice Dac serviciul este asigurat de c tre o activitate de interes general reprezint 'i un persoan privat , referirea la regimul de serviciu public drept administrativ are doar o valoare de criteriu de identificare a serviciului public

CURS 03 - SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE

orma nemateriala a !erviciilor


Cele mai multe dintre servicii nu se concretizeaz n bunuri materiale )a"oritatea serviciilor mbrac forma unor activit !i sau faze ale unor procese economico* sociale &r s turile de mai sus nu trebuiesc absolutizate ,nele servicii au o expresie material , dar de o anumit form special 'i corespunz tor, o existen! de sine st t toare

Intan"i#ilitatea !erviciilor
$xprim faptul c ele nu pot fi percepute sau evaluate cu a"utorul sim!urilor omene'ti nainte de a fi cump rate sau c(iar consumate %pare nencrederea clientului

In!e$ara#ilitatea in tim$ !i !$atiu


Se concretizeaza prin faptul c producerea lor are loc odat cu consumul

Varia#ilitatea !erviciilor
Const n imposibilitatea repet rii acestora n mod identic de la o presta!ie la alta Serviciile depind de dispozitia persoanei care le face

Serviciul nu poate exista separat de prestatorul s u

Clientul resimte o anumit re!inere n luarea deciziei de cump rare+ Vnzarea serviciilor necesit eforturi sporite de cunoa'tere a cererii 'i de stimulare a ei prin eviden!ierea p r!ilor vizibile ale lor

Calitatea serviciului este inseparabil de calitatea prestatorului -eg tura dintre producere si consum este mai puternic la unele servicii

%cestea mai depind de loc si de moment Variabilitatea influen!eaz sensibil asupra calit !ii serviciilor

Valoarea intrinsec a formei materiale a serviciilor de acest fel este net inferioar valorii informa!iilor pe care le ve(iculeaz

$forturile sunt exprimate prin calitatea personalului, caracteristicile ec(ipamentelor, nivelul pre!urilor, mediul ambiant etc

Printre serviciile cu legatura puternica se remarca cele medicale, culturale, de nv ! mnt, financiare etc

Valabilitate de asemenea ngreuneaz ac!iunea de standardizare a lor

Princi$iul eficientei

Princi$iul ec%itatii

Princi$iul &e!centrali'arii
$ste prev zut de Constitu!ia Romniei $ste prev zut de -egea %dministra!iei Publice -ocale .art+ /0

$ste impus de faptul c $ste un corolar al toate c(eltuielile necesare principiului egalit !ii se suport de la buget tuturor cet !enilor n fa!a legii C(eltuielile se suporta mai &o!i cet !enii trebuie s exact din taxele 'i beneficieze n aceea'i impozitele pl tite de m sur de serviciile contribuabili publice %dministra!ia este obligat $l se aplic deopotriv s g seasc cel mai bun agen!ilor serviciilor publice raport ntre eforturile 'i utilizatorilor serviciilor f cute 'i efectele ob!inute publice

Se concretizeaz prin deplasarea centrului de greutate al serviciilor publice de la 1centru2 c tre comunit !ile teritoriale Se au in vedere cantitatea Pentru aplicarea deplin a Descentralizarea va trebui s 'i calitatea serviciilor principiului ec(it !ii, !in cont de scopul organiz rii prestate cet !enilor administra!ia trebuie s serviciilor publice, acela de a recurg sistematic la satisface interesele generale ale concuren! comunit !ii %cest principiu trebuie De altfel, administratia Pe de alta parte, avut n vedere n toate trebuie s asigure descentralizarea trebuie sa tina fazele 'i etapele de transparen!a pentru cont de organizarea elaborare a capitolelor de furnizorii de servicii administrativ*teritorial + #deea c(eltuieli bugetare publice contrar este falimentar , pentru necesare func!ion rii c sacrific interesele cet !enilor serviciilor publice de dragul autonomiei locale

Re"ula continuitatii
$ste impus de faptul c , prin natura interesului public asigurat, multe servicii publice nu pot fi ntrerupte f r riscul deregl rii sau periclit rii vie!ii publice Serviciile vitale pentru orice comunitate trebuie s fie asigurate n mod continuu 'i uneori n mod permanent Continuitatea este esen!a serviciului public

Re"ula a&a$tarii

Re"ula cuantificarii

$ste determinat de faptul $ste determinat de cel pu!in c nevoile sociale sunt n dou motiva!ii continu diversificare 'i modificare

Serviciul trebuie s fie eficient $ste determinat de faptul c nevoile sociale sunt n continu diversificare 'i modificare Serviciul trebuie s r spund prompt la evolu!ia nevoilor colective 'i exigen!ele interesului general )odificarile pot fi cantitative sau calitative

$valuarea rapid a activit !ii serviciului

Se remarca necesitatea aprecierii corecte a modului n care serviciul public satisface cerin!ele sociale ale cet !enilor Necesitatea asigur rii transparen!ei fa! de cet !eni

&ot continuitatea determina responsabilitatea administra!iei fa! de modul n care este respectat %dministra!ia are obliga!ia de a prevedea mi"loacele 'i modalit !ile de interven!ie, de a face stocuri de materii prime 'i combustibili, de a preg ti forme alternative de satisfacere a nevoilor cet !enilor n cazuri excep!ionale

)ai este numita si regula flexibilit !ii

Cetatenii, gra!ie cuantific rii, pot s controleze modul n care se desf 'oar activitatea serviciilor publice, asigurndu*se n acest fel principiul ec(it !ii acestora

Mena(ele
$ste o entitate care cuprinde una sau mai multe persoane care ocup aceea'i re'edin! principal

Societ)*ile nonfinanciare
Sectorul institu!ional al societ !ilor nonfinanciare regrupeaz unit !ile a c ror func!ie principal este produc!ia de bunuri 'i de servicii comerciale Regiile autonome sunt organiza!ii publice de dimensiune mare, ce produc bunuri 'i servicii comerciale 'i pentru care administra!ia nu este singurul lor client Regiile autonome 'i ob!in resursele principale din vnzarea produc!iei lor pe pia! 3 aceasta este de fapt 'i

+&mini!tra*iile $u#lice
Sunt grupate in trei sub* sectoare, dintre care primul e reprezentat de administra!iile publice centrale3 statul 'i anumite organisme ata'ate acestuia %u ca principlae functii produc!ia de servicii noncomerciale destinate colectivit !ii si redistribuia

+&mini!tra*iile $rivate
&ermenul de administra!ii private reune'te institu!ii cum ar fi3 sindicatele, asocia!iile, ligile, funda!iile etc+

In!titu*iile financiare
%u ca func!ie principal finan!area economiei, concretizat n trei activit !i principale3 colectarea, transformarea 'i repartizarea disponibilit !ilor financiare 5 prima activitate este intermedierea financiar ntre agen!ii economici care doresc s 'i plaseze economiile 'i cei care doresc s mprumute fonduri &ransformarea economiilor plasate pe termen scurt n credite pe termen mediu sau lung este cea de*a doua activitate

Societ)*ile &e a!i"urare


%u ca func!ie asigurarea, adic garantarea unor pl !i n cazul realiz rii unor riscuri la care sunt expu'i cei care se asigur

+"entii nonre'i&enti
Reprezinta ansamblul agen!ilor nonreziden!i care fac opera!ii de orice natur cu agen!ii reziden!i pe teritoriul economic na!ional

4unc!ia principal const n consumul final al bunurilor 'i al serviciilor

%dministra!iile private au ca func!ie principal producerea de servicii noncomerciale

)ena"ele pot de asemenea s produc bunuri 'i servicii, atunci cnd ele mbrac calitatea de ntreprinz tori

%l doilea sub* sector e reprezentat de colectivit !ile locale precum fr 'i diverse administra!ii locale

%ceste servicii sunt rezervate unor grupuri specifice de mena"e

CURS 0, - CRE+TIVIT+TE+

Emi!fera !tan"a
Verbal %nalitic %bstract Rational -ogic -inear

Emi!fera &rea$ta
Nonverbal Sintetiza 5bservarea analogiilor Non*rational Spatial #ntuitiv #maginativ

P+RTE.ETI+TUL PUBLIC PRIV+T

Meto&a Tra&itionala
/"e!tiune $ro$rie0 ac%i'itie $u#lica1
Sectorul public infiinteaza, organizeaza si exploateaza SP prin intermediul unor structuri publice .autorit !i 'i institu!ii publice, regii, societati comerciale cu capital de stat, etc+0

PPP
/"e!tiune &ele"ata1
Sectorul public .in calitate de proprietar0 incredinteaza unui operator privat exploatare p+z+ a SP 6 5biectivele ce trebuie atinse sunt definite de sectorul public

Se foloseste atunci cand autoritatile publice Se foloseste atunci cand autoritatile publice dispun de fondurile necesare nu dispun de fonduri suficiente Sectorul public finanteaza integral investitiile Presupune inc(eierea unor contracte succesive, separate %ccentul cade pe produs Combinarea finantarii publice cu cea privata

Presupune un singur 1pac(et contractual2

%ccentul cade pe serviciu

Cate"orii &e ri!curi a!ociate PPP &$v& al naturii


Riscul de cerere Riscuri de constructie

Cate"orii &e ri!curi a!ociate PPP &$&v al fa'ei $roiectului


Riscul asupra veniturilor Riscuri de crestere a costurilor de exploatare Riscuri financiare Riscul de forta ma"ora Riscuri macroeconomice Riscuri "uridice Riscuri te(nice

Riscuri financiare Riscul de forta ma"ora Riscuri macroeconomice Riscuri "uridice Riscuri te(nice

+vanta(ele PPP

Ca$canele PPP

Distribuirea riscurilor cu sectorul privat duce ,n operator privat nu poate prelua toate la costuri totale mai mic riscurile aferente unui PPP Proiectele PPP pot fi inregistrate in afara bilantului public PPP nu trebuie considerat o 1solutie miraculoasa2, un 1medicament universal2 aplicabil la orice si in orice situatie %tentie77 1Nimic nu este pe gratis2

)ai rapid, mai ieftin, calitate si eficienta pentru public

Sursa de co*finantare a proiectelor de %specte referitoare la transparenta interes public 89 prin PPP autoritatile isi pot permite realizarea mai multor proiecte %sigura accesul mai facil la resurse financiare PPP nu ar trebui sa fie promovat exclusiv din considerente fiscale, ci artrebui aplicat numai atunci cand ofera Vf)

CURS 20 - SERVICIILE COMU.IT+RE 3E UTILIT+TI PUBLICE

Serviciul $u#lic &e alimentare cu a$) 4i &e canali'are

Serviciul &e !alu#ri'are a localit)*ilor

Serviciul &e alimentare cu ener"ie termic) $ro&u!) centrali'at

Serviciul $entru Serviciul &e a&mini!trarea tran!$ort $u#lic &omeniului local &e c)l)tori $u#lic 4i $rivat al unit)*ilor a&mini!trativteritoriale
Gestiunea direct

Serviciul &e iluminat $u#lic

Gestiunea Gestiunea direct se direct realizeaz prin compartimentele organizate n aparatul propriu al consiliilor locale sau prin serviciile organizate n subordinea consiliilor locale cu personalitate "uridic

Gestiunea Gestiunea direct se direct realizeaz fie de compartimentele organizate n cadrul consiliilor locale, fie de c tre servicii publice cu personalitate "uridic organizate n subordinea consiliilor locale

Gestiunea direct se face fie prin compartimente specializate organizate n cadrul consiliilor locale, fie de c tre servicii publice cu personalitate "uridic 'i buget propriu organizate n subordinea consiliilor locale

Gestiunea delegat se face prin ncredin!area c tre o persoan "uridic de drept privat, n baza unui contract de delegare a gestiunii, a dreptului de prestare a serviciilor Cadrul contractual presupune fie un contract de concesiune, fie un contract de parteneriat public* privat

Gestiunea delegat

Gestiunea delegat se realizeaz de operatori

Gestiune delegat+ %ceasta se poate realiza de unul sau mai mul!i operatori

Gestiune delegat realizata pe baza contractelor specifice

Gestiunea delegat se face de c tre societ !i comerciale licen!iate de %NRSC .operatori0

Cuprinde activitati precum3 precolectarea, colectarea, transportul 'i depozitarea reziduurilor solide, nfiin!area 'i administrarea depozitelor ecologice, incinerarea 'i producerea de energie termic , m turatul etc+

Cadrul contractual contract de delegare a gestiunii

Tipuri de contracte3 contract de delegare a gestiunii, contract de management, contract de concesiune, contract de nc(iriere, contract de loca!ie de gestiune 'i contract de parteneriat public* privat

Tipuri de contracte3 contract de concesiune sau contract de nc(iriere

Tipuri de contracte3 contract de management, contract de concesiune, contract de nc(iriere, contract de loca!ie de gestiune 'i contract de parteneriat public* privat

Finanare prin pre!uri 'i:sau tarife

Un prim principiu de finatare este autonomia financiar

Finanare subven!ii 'i investi!ii

Al doilea principiu este suportabilitatea utilizatorilor 'i recuperarea integral , prin tarif, a costurilor de exploatare

Investitiile pot fi prin surse de finan!are precum aloca!ii bugetare, taxe speciale, tarife, credite, fonduri nerambursabile, facilit !i Investitiile mai pot fi prin transferul propriet !ii asupra bunurilor rezultate din investi!ii

Finanarea prin gestiune direct din3 *veniturile proprii ale operatorilor *din bugetele locale Finanarea prin gestiune indirect din3 *venituri proprii, completate cu subven!ii *aloca!ii bugetare

Finanarea prin tarifare

Finanarea c(eltuielilor curente poate fi realizata din venituri proprii ale operatorilor

Finanarea mai poate avea loc prin subventii sau prin alocatii de la bugetul de stat

Finanarea c(eltuielilor curente mai poate fi realizata din bugetele locale

5e!tiunea !erviciilor comunitare &e utilit)*i $u#lice


5e!tiunea &irect)
$ste modalitatea de gestiune n care autorit !ile administra!iei publice locale sau asocia!iile de dezvoltare comunitara 'i asuma, n calitate de operator, sarcinile 'i responsabilit !ile ce le revin Potrivit legii, sacrinile cara le revin autorit !ile administra!iei publice locale sau asocia!iile de dezvoltare comunitara sunt furnizarea:prestarea serviciilor de utilit !i publice 'i la administrarea 'i exploatarea sistemelor de utilit !i publice aferente Se realizeaz prin structuri proprii ale autorit !ilor administra!iei publice locale sau ale asocia!iilor de dezvoltare comunitara, %sociatiile de dezvoltare comunitara au fost nfiin!ate prin (ot rri ale consiliilor locale, ale consiliilor "ude!ene, ale Consiliului ;eneral al )unicipiului <ucure'ti sau ale asocia!iilor de dezvoltare comunitara

5e!tiunea &ele"at)
;estiunea delegat este modalitatea de gestiune n care autorit !ile administra!iei publice locale sau asocia!iile de dezvoltare comunitara transfera unuia sau mai multor operatori sarcinile 'i responsabilit !ile %ceste sarcini si responsabilit !i fac referire la furnizarea:prestarea serviciilor de utilit !i publice, precum 'i administrarea 'i exploatarea sistemelor de utilit !i publice aferente acestora

&ransferul se face pe baza unui contract, denumit n continuare contract de delegare a gestiunii =nc(eierea contractelor de delegare a gestiunii se aproba prin (ot rri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de consiliile locale, "ude!ene, de Consiliul ;eneral al )unicipiului <ucure'ti sau de asocia!iile de dezvoltare comunitara+ ;estiunea delegat se realizeaz prin intermediul unor operatori de servicii

Se remarca veniturile proprii ale operatorilor Se remarca veniturile proprii, completate cu si din bugetele locale subven!ii si din aloca!ii bugetare

3e!centrali'are
Principiul descentraliz rii serviciilor publice se manifest prin transferarea serviciilor de la 1centru2, spre comunit !ile locale, cu scopul satisfacerii nevoilor sociale =n sens formal, descentralizarea permite serviciilor publice s se administreze ele nsele, sub controlul statului, care le confer personalitate "uridic %dministra!iile centrale din numeroase ! ri au recurs la descentralizare

Privati'are
&ermenul de privatizare este asociat cu transferul de active > proprietate, gestiune, resurse, control > din sectorul public c tre sectorul privat Privatizarea reprezint vnzarea de bunuri din domeniul privat al statului sau colectivit !ilor locale

Privatizarea reprezint un curent larg r spndit cu privire la maniera de a fi a statului Privatizarea este definit din ce n ce mai larg, ntr*un mod care urm re'te s ncura"eze participarea sectorului privat la prestarea serviciilor publice $ste important ca administra!ia public s creeze un climat favorabil dezvolt rii ntreprinderilor private

Descentralizarea este considerat adesea o condi!ie prealabil a privatiz rii

Reforma serviciului public reprezinta o problema importanta, unde trebuiesc luate c i de mbun t !ire a eficacit !ii 'i eficien!ei serviciilor publice

ORME 3E PRIV+TI6+RE

Contractare Contract 7nc%iriere Conce!ionare mana"erial


4orma de privatizare asociat cu un risc redus Contractul vizeaz managementul ntregului serviciu 5rganiza!ia privat ?nc(iriaz 2 serviciul de la Stat Contractorul privat are responsabilitate total asupra serviciului, inclusiv func!ionarea, mentenan!a sau investi!iilepentru dezvoltare Contractorul este responsabil de rela!ia cu beneficiarul 'i colectarea veniturilor aferente

Statul r mne responsabil pentru func!ionarea 'i mentenan!a serviciilor oferite

%numite componente ale serviciilor sunt contractate c tre sectorul privat

Contractorul privat este responsabil de organizarea, func!ionarea 'i administrarea serviciului per amsablu, statul men!innd un rol de monitorizare Partea de investi!ii 'i dezvoltare r mne apana"ul statului

%cesta transfera ntreaga responsabilitate privind func!ionarea 'i mentenan!a serviciilor c tre ?c(iria'ul privat2 Contractele con!in sandarde de calitate, standarde de cost, modalit !i de raportare a activit !ii De obicei astfel de contracte au o durat mai mare de /B ani

Propritatea r mne a statului

=n aceste cazuri contractele sunt pe o perioad limitat ./*@ ani0, obliga!iile sectorului privat sunt clar specificate 'i de obicei restrnse la

Contractele de management privat se ntind pe obicei pe o perioad medie .A*/B ani0

Durata contractelor este de obicei ntre /B 'i CD de ani

anumite componente ale serviciului

Statul p streaz administrarea general a serviciului

De obicei aceste m suri vizeaz cre'terea eficien!ei serviciului respectiv

De obicei c(iria const fie ntr*o sum fix pl tit anual fie ntr*un procent din veniturile ncasate

Reglementarea activit !ii se realizeaz prin intermediul contractului de concesiune

Ce!iune com$let)

8oint Venture

Contracte Servicii BOT !au Comunitare 5reenfiel&

Serviciul este trecut n proprietatea privat

Proprietarul privat este responsabil de tot ceea ce presupune managementul 'i func!ionarea serviciului De obicei supervizarea serviciului este realizat de o autoritate public %utoritatea public reglementeaz sectorul respectiv de activitate $xemplu de autoritate publica care supervizeaza3 n domeniul mediul ncon"ur tor > %utoritatea pentru Protec!ia )ediului

Statul mparte responsabilitatea pentru un anumit serviciu mpreun cu unul sau mai mul!i parteneri priva!i prin crearea unei noi companii care se ocup de livrarea serviciului sau produsului respectiv Poate reprezenta o solu!ie atunci cnd privatizarea total .cesiunea complet 0 ntmpin rezisten!

Sunt utilizate de obicei n construc!ia de infrastructur nou sau introducerea unor servicii noi

#mplic cesiunea unor servicii de interes public din sfera statului c tre sectorul nonprofit sau c tre unit !i sociale mai restrnse

5peratorul privat este responsabil de administrarea serviciului respectiv o perioad de timp dup care serviciul este transferat n proprietatea statului %vanta"ul este 5peratorul privat divizarea construie'te riscurilor 'i costurilor infrastructura ntre stat 'i partenerul privat ,n alt avanta" este introducerea beneficiilor pie!ei private n livrarea serviciilor publice ,tilizate mai ales n proiectele de construire de infrastructur =n general contractele <5& au o durat relativ lung .AE de ani0 5peratorul privat este motivat s fac astfel de investi!ii datorit unor facilit !i oferite de stat .scutiri de taxe etc+0

Cele mai multe exemple le reg sim n sfera serviciilor sociale care pot fi transferate c tre diver'i operatori non* guvernamentali

<anca )ondial extinde aria serviciilor care pot fi transferate 'i n zona infrastructurii de transport sau a utilit !ilor publice n

special n zonele rurale