Sunteți pe pagina 1din 3

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.

ro Ediia a IV-a 2012-2013

NUMERE COMPLEXE - CATEVA METODE


Abstract. Aceast a a treia lect ie din ciclul pentru liceu prezint a c ateva sfaturi utile pentru utilizarea numerelor complexe n probleme. Lect ia 3 se adreseaz a clasei a X-a. Data: 9 noiembrie 2009. Autor: Dan Schwarz, Comisia de Probleme ONM.

1. Introducere si Notat ii 1.1. Introducere. Numerele complexe au ap arut ca o necesitate n a putea nt elege r ad acinile ecuat iilor p atratice si cubice, n particular cea mai simpl a pentru care nu exist a r ad acini reale, x2 + 1 = 0. V a recomand, n acest secol XXI al Internet-ului si al limbii Engleze ca lingua franca, de nt elegere quasi-universal a, de a c auta pe world-wide-web materialele si cuno stint ele depozitate acolo, si astfel imediat disponibile. (De altfel, voi prezenta n cur and o lect ie despre c autarea matematic a pe Internet). A sadar, unul dintre site-urile cuprinz and un compendiu de cuno stint e despre numerele complexe este urm atorul articol din wikipedia. De asemenea, numeroase probleme (cu solut iile aferente) pot g asite pe site-ul dedicat discut iilor matematice mathlinks (unde o c autare (Search) folosind cuvintele cheie complex numbers va ntoarce o sumedenie de rezultate). 1.2. Notat ii. Mult imea C a numerelor complexe poate descris a si introdus a n multe feluri (algebric, geometric, trigonometric), toate echivalente. Un num ar complex z C are o parte real a x = (z ) si o parte imaginar a y = (z ), astfel nc at z = x + iy , unde i2 = 1. Pe de alt a parte, un num ar complex are un mod ul |z | = [0, ) si un argument arg(z ) = [0, 2 ), astfel nc at z = (cos + i sin ) = ei (aceast a ultim a notat ie ind datorat a lui Leonhard Euler, de unde identitatea remarcabil a arului complex z este denit ei + 1 = 0). Finalmente, conjugatul z al num prin z = (z ) i (z ) = (cos() + i sin()). Relat iile dintre formele algebric a si trigonometric a ale unui num ar complex sunt imediate; n particular |z | = x2 + y 2 si arg(z ) = arctan(y/x). Alte propriet a ti sunt si ele imediat vericate. Propozit ia 1. i) |z |2 = z z ; ii) z1 z2 = z1 z2 ; iii) z1 + z2 = z1 + z2 ; Demonstrat ie. Demonstrat ia este imediat a si este l asat a cititorilor.
1

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro Ediia a IV-a 2012-2013

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro Ediia a IV-a 2012-2013

NUMERE COMPLEXE

2. Aplicat ii In cele ce urmeaz a, vom ncerca s a prezent am c ateva idei despre folosirea corespunz atoare a acestor forme alternative pentru numerele complexe. Recomandarea mea este ca, de multe ori c and n relat iile date apar module de numere complexe, s a folosit i egalitatea dintre p atratul modulului si produsul num arului complex cu conjugatul s au (un fenomen similar este valabil pentru vectori, unde avem egalitatea |v |2 =< v, v >). De asemenea, aproape ntotdeauna este indicat a interpretarea geometric a a enunt ului dat, precum si a concluziei cerute. V a sugerez ca, pentru ecare dintre problemele care urmeaz a, s a ncercat i mai nt ai s a g asit i o solut ie, sau m acar o idee de atac personale, nainte de a citi mai departe.
n

Problema 1. Fie n > 2 numere complexe zi , cu suma =


i=1

zi .

Demonstrat i c a dac a |zi | | zi | pentru orice 1 i n, atunci = 0.


2 Solut ie. Dac a |zi | | zi | pentru orice 1 i n, atunci n i=1 |zi | n n n n 2 2 i=1 ( zi )( zi ) = i=1 (| | i=1 ( zi )( zi ) = i=1 | zi | = n n n 2 2 2 2 (zi + zi ) + |zi | ) = n| | i=1 zi i=1 zi + i=1 |zi | = n| | n 2 2 2 2 + n i=1 |zi | , deci (n 2)| | 0, de unde i=1 |zi | = (n 2)| | + =0.

Pentru bun a m asur a, iat a si un exemplu unde nu stiu cum s-ar putea evita metode trigonometrice. Problema 2. Fie z1 , z2 , z3 C distincte, astfel nc at |z1 | = |z2 | = |z3 | si z1 + z2 z3 , z2 + z3 z1 , z3 + z1 z2 R. Demonstrat i c a z1 z2 z3 = 1. Solut ie. Lu am z1 = rei , z2 = rei , z3 = rei , cu , , [0, 2 ) distincte, r R+ , si = + + . Atunci relat ia z1 + z2 z3 R implic a sin + r sin( + ) = 0; n mod similar, celelalte dou a relat ii ciclice. Aceasta nseamn a c a , , sunt (toate trei) r ad acini ale ecuat iei f (x) = sin x r sin(x ) = 0. Dar sin x r sin(x ) = (1 r cos ) sin x + (r sin ) cos x. Calcul and (1 r cos )2 +(r sin )2 , aceast a valoare este zero dac a si numai dac a = 2k si r = 1, de unde z1 z2 z3 = 1 . In caz contrar, vom putea lua r cos = arctan 1 si deci f (x) = (1 r cos )2 + (r sin )2 cos(x ), r sin , ecuat ie care nu poate avea trei r ad acini distincte n [0, 2 ), deci dou a dintre argumente vor trebui s a e egale, absurd. Problema 3. Fie a, b, c C astfel nc at |a| = |b| = |c| si a + b = c. Determinat i valoarea expresiei a4 + b4 + c4 .

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro Ediia a IV-a 2012-2013

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro Ediia a IV-a 2012-2013

NUMERE COMPLEXE

Solut ie. Lu am a = uc, b = vc. Atunci u + v = 1, deci (v ) = (u). Mai mult, deoarece |u| = |v | = 1, rezult a (u) = (v ). Deoarece (u)+ (v ) = 1, rezult a (u) = (v ) = 1/2. F ar a a pierde din generalitate, e (u) = 3/2 a posibilitate este simetric a). si (v ) = 3/2 (cealalt Din a = (1/2+i 3/2)c, b = (1/2i 3/2)c, rezult a a4 + b4 + c4 = 0 . 3. Probleme pentru Studiu Problemele prezentate n aceast a sect iune au fost utilizate, n timp, n cadrul Olimpiadei Nat ionale din anii recent trecut i; solut iile lor sunt disponibile n numeroase locuri, cum ar Gazeta Matematic a seria B, si Romanian Mathematical Competitions (RMC), ambele unelte de nelipsit din studiul problemelor de olimpiad a. Inainte de a consulta aceste solut ii, lucrat i c at mai mult c atre obt inerea unor rezultate personale. Urm atorul rezultat este mai mult dec at o simpl a problem a; cunoa sterea lui era un prim pas n a rezolva dicila problem a 4. din cadrul primului test de select ie n anul 2004 (rezolvat a n concurs doar de c atre Iurie Boreico).
Lem i c a punctele din planul complex, de axe C . Demonstrat a. Fie u, v si uv sunt conciclice ( n aceast a ordine, n sens trigonometric, u, uv , v sau n sensul acelor de ceasornic).

Celelalte sunt probleme prezentate la clasa a X-a ONM. Problema 4. (ONM 2009, faza nal a). i valoarea minim a a expresiei |z 2 az + a|, Fie a [2 + 2, 4]. Determinat pentru z C, |z | 1. (Mai mult, ncercat i s a realizat i de unde vine valoarea 2 + 2, si extindet i rezultatul acestei probleme la o plaj a de valori mai larg a pentru parametrul real a). Problema 5. (ONM 2008, faza judet ean a). Fie ntregul n > 2 si num arul complex z = cos 2n + i sin 2n . Fie si n 1 n 1 mult imile A = {1, z, . . . , z } si B = {1, 1 + z, . . . , 1 + z + + z }. Determinat i mult imea A B . Problema 6. (ONM 2007, faza judet ean a). Fie u, v, w numere complexe de modul 1. Demonstrat i c a pot alese semnele + si astfel nc at | u v w| 1.

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro Ediia a IV-a 2012-2013