Sunteți pe pagina 1din 50

ORDINUL

nr.din ...2013
pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normati! pri!ind documenta"iile geotehnice pentru con#truc"ii$%
Indicati! N& 0'()2013
Normati! pri!ind proiectarea geotehnic a ancora*elor +n teren$%
Indicati! N& 11()2013
n conformitate cu prevederile art.10 i art.38 alin. 2 din Legea nr.10/1995
privind calitatea n construcii! cu modific"rile ulterioare! ale art.2 alin. #3$ i alin.
#%$ din &egulamentul privind tipurile de reglement"ri te'nice i de c'eltuieli
aferente activit"ii de reglementare n construcii! ur(anism! amena)area
teritoriului i 'a(itat! apro(at prin *ot"r+rea ,uvernului nr.203/2003! cu
modific"rile i complet"rile ulterioare!
n temeiul art. % pct. -- lit. e$ i al art. 12 alin.#.$ din *ot"r+rea ,uvernului
nr.1/2013 privind organi/area i funcionarea 0inisterului 1e/volt"rii &egionale
i 2dministraiei 3u(lice!
,iceprim)mini#tru%
-ini#trul de.!oltrii regionale /i admini#tra"iei publice emite pre.entul
O R D I N0
1rt. 1 4 5e apro(" reglementarea te'nic" 67ormativ privind documentaiile
geote'nice pentru construcii8proiectarea geote'nic" a ancora)elor n teren$!
-indicativ 73 0.%11%92013! ela(orat" de :niversitatea ;e'nic" de <onstrucii
=ucureti! prev"/ut" n ane>a care face parte integrant" din pre/entul ordin.
1rt. 2 4 3re/entul ordin
1$
1 se pu(lic" n 0onitorul ?ficial al &om+niei! 3artea
- i intr" n vigoare la 30 de /ile de la data pu(lic"rii.
1rt. 3 4 #1$ La data intr"rii n vigoare a pre/entului ordin! ?rdinul ministrului
de/volt"tii! lucr"rilor pu(lice i locuineitransporturilor! construciilor i
1
turismului nr.1283@3/08.035.200. 2005 privind apro(area 67ormativului privind
documentaiile geote'nice pentru construciiproiectarea i e>ecuia ancora)elor n
teren8! -ndicativ 73 0.%11%9200%.! pu(licat n 0onitorul ?ficial al &om+niei!
3artea - nr. 381 %53 din 0@ 2. iunie mai 2005.! se a(rog".
#2$ La data intr"rii n vigoare a pre/entului ordin! 67ormativul
2$
privind proiectarea i e>ecuia ancora)elor n teren8! -ndicativ 73 11%9
200%!privind documentaiile geote'nice pentru construcii8! -ndicativ 73 0.%9
200.! i ncetea/" aplica(ilitatea.
2
&eglementarea te'nic" apro(at" prin pre/entul ordin a fost adoptat" cu
respectarea procedurii de notificare nr.&?/ .............din .............! prev"/ut" de
*ot"r+rea ,uvernului nr.101@/200% privind m"surile pentru organi/area i
reali/area sc'im(ului de informaii n domeniul standardelor i reglement"rilor
te'nice! precum i al regulilor referitoare la serviciile societ"ii informaionale
ntre &om+nia i 5tatele 0em(re ale :niunii Auropene! precum i <omisia
Auropean"! cu modific"rile ulterioare! pu(licat" n 0onitorul ?fical al &om+nie
nr. @@% din 23 iulie 200%! care transpune 1irectiva 98/3%/<A a 3arlamentului
Auropean i a <onsiliului din 22 iunie 1998! de sta(ilire a unei proceduri pentru
furni/area de informaii n domeniul standardelor i reglement"rilor te'nice!
pu(licat" n Burnalul ?ficial al <omunit"ilor Auropene L 20% din 21 iulie 1998!
modificat" prin 1irectiva 98/%8/<A a 3arlamentului Auropean i a <onsiliului din
20 iulie 1998! pu(licat" n Burnalul ?ficial al <omunit"ilor Auropene L 20% din
21 iulie 1998! cu modific"rile i complet"rile ulterioare.
,I34&RI- 5 -INI67RU%
-INI67RUL D48,OL79RII R4:ION1L4
;I 1D-INI67R1<I4I &U=LI34
LI,IU NI3OL14 DR1:N41
2
1
Ordinul i anexa se public i n Buletinul Construciilor editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-
Dezvoltare n Construcii, rbanis! i Dezvoltare "eritorial Durabil #$B%N-INC&$C#
'
$e(le!entarea te)nic *Nor!ativ privind docu!entaiile (eote)nice pentru construciiproiectarea i execuia
ancora+elor n teren,, indicativ N- ./0110-'..0/, a 1ost aprobat prin ?rdinul ministrului transporturilor!
construciilor i turismului nr.3@3/08.03.2005 Ordinul !inistrului dezvolttii, lucrrilor publice i locuinei
nr21'34.32.52'../ publicat n 6onitorul O1icial al $o!7niei, -artea I nr2 8310584.9'/2.592'..5/ i a 1ost
publicat n Buletinul Construciilor nr2: 19 din '../'..5, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare
n Construcii, rbanis! i Dezvoltare "eritorial Durabil *$B%N-INC&$C,2
i &cono!ia Construciilor2
Anex
la Ordinul MDRAP nr../2013
NORMATIV PRIVIND DOCUMENTAIILE
GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCII,
Indicativ NP 074-0!"
PROIECT
3
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA
GEOTEHNIC# A ANCORA$ELOR %N TEREN,
Indicativ NP !!4-0!"
CUPRINS
I O&IECT SI DOMENIU DE APLICARE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(
II TERMINOLOGIE )I SIM&OLURI''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*
II.1 Terminologie..........................................................................................................9
II.2 Simoluri..............................................................................................................12
III GENERALITATI '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!7
III.1 Ti!uri de an"ora#e...............................................................................................1$
III.2 %erin&e '!e"i(i"e.................................................................................................1)
III.3 %er"e*area geo*e+ni".......................................................................................1)
III., Ma*eriale -i !rodu'e...........................................................................................1)
IV PRESCRIPII GENERALE DE PROIECTARE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!*
I..1 Pre'"ri!&ii !ri/ind elaorarea !roie"*ului............................................................19
I..2 S*ri limi* ..........................................................................................................20
I..3 A"&iuni -i 'i*ua&ii de !roie"*are............................................................................21
I.., 0*a!e de !roie"*are............................................................................................22
I..1 %on'idera&ii !ri/ind !roie"*area -i exe"u&ia.......................................................23
I..2 Me*ode de !roie"*are -i modele de "al"ul.........................................................2,
V PROIECTAREA GEOTEHNIC# )I STRUCTURAL# A ANCORA$ELOR''''''''''(
..1 Predimen'ionarea an"ora#elor............................................................................21
..2 %al"ulul la '*area limi* ul*im.............................................................................21
..2.1 %al"ulul an"ora#ului........................................................................................21
..2.2 .aloarea de "al"ul a 3n"r"rii an"ora#ului....................................................21
..2.3 .alori de "al"ul ale re4i'*en&elor la 'mulgere '*aili*e !e a4a re4ul*a*elor
3n"er"rilor...............................................................................................................22
4
..2., .alori de "al"ul ale re4i'*en&elor la 'mulgere '*aili*e !rin "al"ul.................22
..2.1 .alori de "al"ul ale re4i'*en&elor '*ru"*urale..................................................2$
516 7a !roie"*area '*ru"*ural a an"ora#ului *reuie 3nde!lini* urm*oarea
"ondi&ie8...................................................................................................................2$
..3 %al"ulul la '*area limi* de ex!loa*are................................................................2$
.., %ondi&ii de /eri(i"are 3n (un"&ie de relaxarea an"ora#ului -i de!la'area
elemen*ului an"ora*.....................................................................................................2$
..,.1 %ondi&ia de /eri(i"are la '*area limi* de ex!loa*are.....................................2$
..,.2 %ondi&ia de /eri(i"are la '*area limi* ul*im de de!la'are a elemen*ului
an"ora*.....................................................................................................................31
..,.3 .eri(i"area 'iguran&ei 3n ex!loa*are a an"ora#elor.........................................32
VI E+ECUIA ANCORA$ELOR'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"
VII %NCERCAREA, URM#RIREA )I CONTROLUL ANCORA$ELOR'''''''''''''''''''""
.II.1 9n"er"ri de "on*rol...........................................................................................33
.II.2 9n"er"ri de re"e!&ie.........................................................................................33
.II.3 Su!ra/eg+erea exe"u&iei -i moni*ori4area.......................................................33
.II., Pro"e'e /erale -i al*e 3nregi'*rri re(eri*oare la lu"rrile de an"orare...........33
,in-./0ativ12''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"3
%al"ulul re4i'*en&ei la 'mulgere a an"ora#ului 3n (un"&ie de arm*ura a"e'*uia.......32
%al"ulul re4i'*en&ei la 'mulgere a an"ora#ului 3n (un"&ie de '*aili*a*ea de an'amlu8
elemen* an"ora* : ma'i/ de *eren..............................................................................32
,in-./0ativ12''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''40
I.1 0/aluarea 3n"r"rilor -i 'oli"i*rilor.....................................................................,0
I.1.1 Su'&ineri "u un 'ingur ni/el de an"ora#e.........................................................,0
I.1.2 Su'&ineri "u an"ora#e la mai mul*e ni/ele.......................................................,3
I.2 .eri(i"ri de '*aili*a*e...........................................................................................,,
&i45i.6/a-i7 c.085707nta/1................................................................................... 33
Anexa A 5in(orma*i/68 ;nele rela&ii !en*ru "al"ulul re4i'*en&ei la 'mulgere a an"ora#elor
.............................................................................................................. 31
Anexa < 5in(orma*i/68 ;nele rela&ii !en*ru "al"ulul '*a*i" al an"ora#elor
Anexa %8 Re(erin&e *e+ni"e -i legi'la*i/e
........ 39
I O&IECT SI DOMENIU DE APLICARE
I.1. Pre4en*ul norma*i/ '*aile-*e !re'"ri!&iile generale de !roie"*are a
an"ora#elor 3n *eren= "u "ara"*er !ermanen* 'au !ro/i4oriu= u*ili4a*e la an"orarea 3n
*eren a unor lu"rri de "on'*ru"&ii !ermanen*e 'au !ro/i4orii.
516 Pen*ru 'im!li*a*e= 3n "u!rin'ul !re4en*ului norma*i/ 'e /a (olo'i denumirea
!re'"ur*a* de an"ora#.
I.2. Pre/ederile !re4en*ului norma*i/ 'un* "orela*e "u 'i'*emul de '*andarde
euro!ene !en*ru "on'*ru"&ii : 0;RO%OD;RI -i 'un* 3n "on"ordan& "u !rin"i!iile
ex!u'e 3n Se"&iunea ) din SR 0> 199$?1 ==0uro"od $8 Proie"*area geo*e+ni" Par*ea
18 Reguli generale@ -i SR 0> 199$?1/>< A0uro"od $8 Proie"*area geo*e+ni" Par*ea 18
Reguli generale. Anexa na&ional@.
5
I.3. Se "on'ider im!ro!rie u*ili4area an"ora#elor 3n urm*oarele "ondi&ii de
*eren8 !mBn*uri 'en'iile la ume4ire= argile "u "on*ra"&ii -i um(lri mari= !mBn*uri
mBloa'e -i !mBn*uri "are "on&in ma*erii organi"e.
I.,. De a'emenea= nu 'e re"omand u*ili4area an"ora#elor 3n "a4ul 3n "are
ni/elul +idro'*a*i" 'e a(l dea'u!ra !un"*ului de !ornire al (ora#ului an"ora#ului= a*un"i
"Bnd a"e'* ni/el nu !oa*e (i "oorB* 'au "Bnd nu 'e di'!une de o *e+nologie ade"/a*
"are ' !ermi* !re/enirea "urgerii a!ei 5"u an*renarea !ar*i"ulelor de !mBn*6. .a (i
"on'idera* ade"/a* a"ea *e+nologie "are a (o'* g'i* "ore'!un4*oare 3n *oa*e
(a4ele de exe"u*are ale an"ora#ului 5(orare= armare= in#e"*are6 !e a4a unor 3n"er"ri.
I.1. 7a '*ailirea (e4aili*&ii u*ili4rii an"ora#elor !re"um -i la !roie"*area -i
!unerea a"e'*ora 3n o!er 'e /a &ine "on* de exi'*en&a 'au !o'iili*a*ea a!ari&iei !e
am!la'amen* a unor 'ur'e de /ira&ii 'au -o"uri.
I.2. Pen*ru !unerea 3n o!er a an"ora#elor 'e /a &ine 'eama de '*andardul SR
0> 113$ 0xe"u&ia lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. An"ora#e 3n *eren.
I.$. Punerea 3n o!er -i 3n"er"rile an"ora#elor ne"e'i* o mBn de lu"ru
"om!e*en* -i "ali(i"a* !re"um -i 'u!ra/eg+ere. Pre4en*ul norma*i/ nu 'u!line-*e
!ri"e!erea !er'onalului "ali(i"a* -i ex!erien&a (irmelor de '!e"iali*a*e "are *reuie '
a'igure "ore"*a 'a !unere 3n !ra"*i".
I.). Da*e (iind "om!lexi*a*ea *e+ni" -i ri'"urile !e "are le "om!or* 'i'*emele de
an"orare= 'e re"omand "a ene(i"iarul ' re"urg la 'er/i"iile unui '!e"iali'* "are '
3l re!re4in*e 3n rela&iile "u !roie"*an*ul -i exe"u*an*ul. A"e'* '!e"iali'*= numi* 3n
"on*inuare Re!re4en*an* Te+ni" al ene(i"iarului= !oa*e (i re"ru*a*= de !ild= din*re
inginerii a*e'*a&i de "*re M7PT7 3n "ali*a*ea de Re'!on'ail Te+ni" "u 0xe"u&ia=
!en*ru domeniul C7u"rri '!e"iale de (unda&ii@.
I.9. Uti5i9at./i
516 >orma*i/ul 'e adre'ea4 in/e'*i*orilor= ene(i"iarilor lu"rrilor de "on'*ru"&ii=
au*ori*&ilor !uli"e im!li"a*e 3n !ro"e'ul de a/i4are -i au*ori4are a exe"u&iei lu"rrilor
de "on'*ru"&ii= !re"um -i !roie"*an&ilor= /eri(i"a*orilor de !roie"*e= ex!er&ilor *e+ni"i=
exe"u*an&ilor= re'!on'aililor *e+ni"i "u exe"u&ia= !re"um -i au*ori*&ilor admini'*ra&iei
!uli"e -i organi'melor de /eri(i"are/"on*rol.
I.109. A!li"area !re4en*ului norma*i/ 'e (a"e 3n "orelare "u !re/ederile
urm*oarelor reglemen*ri *e+ni"e na&ionale "onexe8Re(erin&ele *e+ni"e -i legi'la*i/e
'un* !re4en*a*e 3n An7:a C'
? 73 0.%92011 7ormativ privind documentaiile geote'nice pentru construcii.
6
? 73 12292010 7ormativ privind determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale
parametrilor geote'nici.
? 73 12%92010 7ormativ privind proiectarea geote'nic" a lucr"rilor de susinere.
? 73 12092012 7ormativ privind cerinele de proiectare i e>ecuie a e>cavaiilor
ad+nci n /one ur(ane.
? 73 11292012 7ormativ privind proiectarea fundaiilor de suprafa".
? 73 12392010 7ormativ privind proiectarea geote'nic" a fundaiilor pe piloi.
? 310091C200@ <od de proiectare seismic" 4 3artea - 4 3revederi de proiectare pentru
cl"diri.
? <&092005 <od de proiectare. =a/ele proiect"rii structurilor n construcii.
i ale urm"toarelor standarde rom+ne armoni/ate cu standardele europeneC
? 5& A7 153@C2011 A>ecuia lucr"rilor geote'nice speciale. 3iloi forai.
? 5& A7 153.C2002 A>ecuia lucr"rilor geote'nice speciale. 2ncora)e n teren.
? 5& A7 1538C2011 A>ecuia lucr"rilor geote'nice speciale. 3erei mulai.
? 5& A7 1990C200% Aurcod. =a/ele proiect"rii structurilor
? 5& A7 1990C200%/21C200@ Aurcod. =a/ele proiect"rii structurilor
? 5& A7 1990C200%/72C200@ Aurocod. =a/ele proiect"rii structurilor. 2ne>"
7aional"
? 5& A7 19919191C200% Aurocod 1C 2ciuni asupra structurilor. 3artea 191C 2ciuni
generale. ,reut"i specifice! greut"i proprii! nc"rc"ri utile pentru cl"diri.
? 5& A7 19919191C200%/72C200@ Aurocod 1C 2ciuni asupra structurilor. 3artea 191C
2ciuni generale. ,reut"i specifice! greut"i proprii! nc"rc"ri utile pentru cl"diri.
2ne>a 7aional".
? 5& A7 1991919@C2005 Aurocod 1C 2ciuni asupra structurilor. 3artea 19@C 2ciuni
generale. 2ciuni pe durata e>ecuiei.
? 5& A7 1991919@C2005/2<C2008 Aurocod 1C 2ciuni asupra structurilor. 3artea 19@C
2ciuni generale. 2ciuni pe durata e>ecuiei.
? 5& A7 1991919@C2005/7=C2008 Aurocod 1C 2ciuni asupra structurilor. 3artea 19@C
2ciuni generale. 2ciuni pe durata e>ecuiei. 2ne>a 7aional".
? 5& A7 19929191C200% Aurocod 2C 3roiectarea structurilor de (eton. 3artea 191C
&eguli generale i reguli pentru cl"diri.
? 5& A7 199391910C200@ Aurocod 3C 3roiectarea structurilor de oel. 3artea 1910C
2legerea claselor de calitate a oelului.
? 5& A7 199391910C200@/2<C200@ Aurocod 3C 3roiectarea structurilor de oel. 3artea
1910C 2legerea claselor de calitate a oelului.
? 5& A7 199391910C200@/72C2008 Aurocod 3C 3roiectarea structurilor de oel. 3artea
1910C 2legerea claselor de calitate a oelului. 2ne>a 7aional".
7
? 5& A7 199395C200. Aurocod 3C 3roiectarea structurilor de oel. 3artea 5C 3iloi i
palplane.
? 5& A7 199%9191C200% Aurocod %C 3roiectarea structurilor compo/ite de otel si (eton.
3artea 191C &eguli generale si reguli pentru cl"diri.
? 5& A7 199%9191C200%/7=C2008 Aurocod %C 3roiectarea structurilor compo/ite de
otel si (eton. 3artea 191C &eguli generale si reguli pentru cl"diri. 2ne>a 7aional".
? 5& A7 199.91C200% Aurocod .C 3roiectarea geote'nic". 3artea 1C &eguli generale.
? 5& A7 199.91C200%/7=C200. Aurocod .C 3roiectarea geote'nic". 3artea 1C &eguli
generale. 2ne>a naional".
? 5& A7 199.92C200. Aurocod .C 3roiectarea geote'nic". 3artea 2C -nvestigarea i
ncercarea terenului.
? 5& A7 199.92C200./7=C2009 Aurocod .C 3roiectarea geote'nic". 3artea 2C
investigarea i ncercarea terenului. 2ne>a 7aional".
? 5& A7 199891C200% Aurocod 8C 3roiectarea structurilor pentru re/istena la
cutremur. 3artea 1C &eguli generale! aciuni seismice i reguli pentru cl"diri.
? 5& A7 199891C200%/72C2008 Aurocod 8C 3roiectarea structurilor pentru re/istena la
cutremur. 3artea 1C &eguli generale! aciuni seismice i reguli pentru cl"diri. 2ne>a
7aional".
? 5& A7 199895C200% Aurocod 8C 3roiectarea structurilor pentru re/istena la
cutremur. 3artea 5C Dundaii! structuri de susinere i aspecte geote'nice.
? 5& A7 199895C200%/72C200. Aurocod 8C 3roiectarea structurilor pentru re/istena la
cutremur. 3artea 5C Dundaii! structuri de susinere i aspecte geote'nice. 2ne>a
7aional".
? 5& A7 102%891C199@ 3alplane laminate la cald din oeluri nealiate. 3artea 1C
<ondiii te'nice de livrare.
? 5& A7 102%892C199@ 3alplane laminate la cald din oeluri nealiate. 3artea
2C;olerane de form" i la dimensiuni.
? 5& A7 102%991C199@ 3alplane formate la rece din oeluri nealiate. 3artea 1C
<ondiii te'nice de livrare.
? 5& A7 102%992C199@ 3alplane formate la rece din oeluri nealiate. 3artea 2C
;olerane de form" i la dimensiuni.
? 5& A7 120@3C2003 A>ecuia lucr"rilor geote'nice speciale. 3erei din palplane.
? 5& A7 12.1@C2002 A>ecuia lucr"rilor geote'nice speciale. -n)ectarea cu presiune
nalt" a terenurilor #Bet grouting$.
? 5& A7 1333191C200% 5isteme pentru spri)inirea anurilor. 3artea 1C 5pecificaii de
produs.
? 5& A7 1333192C200% 5isteme pentru spri)inirea anurilor. 3artea 2C Avaluare prin
calcul sau ncercare
? 5& A7 1%@5391C2005 5isteme 'idraulice acionate manual pentru spri)inirea
anurilor. 3artea 1C 5pecificaii de produs .
8
? 5& A7 1%@5392C2005 5isteme 'idraulice acionate manual pentru spri)inirea
anurilor. 3artea 2C Avaluare prin calcul sau ncercare .
? 5& A7 -5? 1%@8891C200% <ercet"ri i ncerc"ri geote'nice. -dentificarea i
clasificarea p"m+nturilor. 3artea 1C -dentificare i descriere.
? 5& A7 -5? 1%@8892C2005 <ercet"ri i ncerc"ri geote'nice. -dentificarea i
clasificarea p"m+nturilor. 3artea 2C 3rincipii pentru o clasificare.
II 74R-INOLO:I4 ;I 6I-=OLURI
II'! Terminologie
9n "u!rin'ul !re4en*ului norma*i/ 'e u*ili4ea4 urm*orii *ermeni= "u de(ini&iile
a(eren*e8
!' anc./a; <n t7/7n : di'!o4i*i/ "a!ail ' *ran'mi* o (or& de *ra"&iune a!li"a*
la un '*ra* "u "a!a"i*a*ea !or*an* ne"e'ar.
' anc./a; 87/0an7nt ? an"ora# a "rui dura* de /ia& e'*e mai mare de doi ani
5an"ora#e "la'a A 'au <6.
"'
,. anc./a; 8/.vi9./i= ? an"ora# a "rui dura* de /ia& e'*e mai mi" de doi ani
5an"ora# "la'a %6.
1. anc./a; d7 c5a>1 A : an"ora#ul !ermanen* "e 'e /a ado!*a !en*ru "on'*ru"&ii
de im!or*an& I -i II= de(ini*e "on(orm %R0.
2. anc./a; d7 c5a>1 & ? an"ora#ul !ermanen* "e 'e /a ado!*a !en*ru "a4ul
"on'*ru"&iilor de im!or*an& al*a de"B* I -i II= de(ini*e "on(orm %R0.
$. anc./a; d7 c5a>1 C : an"ora# !ro/i4oriu.
). anc./a; d7 c.08/7>i=n7 ? an"ora# la "are (or&a de 3n*indere din arm*ur e'*e
*ran'mi' 4onei de an"orare !rin in*ermediul unui *u me*ali". Arm*ura e'*e
"one"*a* la "a!*ul 3nde!r*a* al *uului= iar a"e'*a *ran'mi*e e(or*urile la
ul !rin 3n"le-*are / aderen&.
9. a/01t=/1 : numi* -i *endon ? !ar*e a unui an"ora# 3n *eren "are e'*e "a!ail
' *ran'mi* (or&ele de 3n*indere de la 4ona de (ixare la "a!ul an"ora#ului.
Poa*e (i reali4a* din are rigide de o&el 'au din *oroane din 'Brm de o&el
!en*ru e*on !re"om!rima* 5T<P6.
10. ca8=5 anc./a;=5=i : !ar*e a an"ora#ului 3n *eren "are *ran'mi*e (or&a de
*ra"&iune de la arm*ur la !la"a de di'*riu&ie 'au la '*ru"*ur.
11. 4=54 : !ar*e a an"ora#ului "are *ran'mi*e e(or*urile de 3n*indere din arm*ur la
*eren !rin aderen& / 3n"le-*are.
12. ca8acitat7a 8./tant1 7:t7/n1 a anc./a;=5=i : "a!a"i*a*ea !or*an* a uni
an"ora# la in*er(a&a din*re *eren -i 4ona de (ixare a a"e'*uia.
9
13. ca8acitat7a 8./tant1 int7/n1 a anc./a;=5=i ? "a!a"i*a*ea !or*an* la
3n*indere a arm*urii an"ora#ului.
1,. ca8i@.n - elemen* me*ali" 'au de !la'*i" (olo'i* la an"ora#ele !ermanen*e
!en*ru a !ro*e#a "a!ul de an"orare.
11. di>8.9itiv d7 c=85a/7 ? di'!o4i*i/ u*ili4a* !en*ru 3minarea *ron'oanelor de
ar 'au a *oroanelor "are (ormea4 arm*ura an"ora#ului.
12. di>8.9itiv d7 c7nt/a/7 - 0lemen* "are a'igur "en*rarea arelor de arm*ur
3n in*eriorul (ora#ului 'au *e"ii.
1$. dia07t/=5 -./a;=5=i : diame*rul unui (ora#= de(ini* de diame*rul 'a!ei de (ora#
'au al *uula*urii= ex"lu'i/ lrgirile.
1). di>tanAi7/ - elemen* al an"ora#ului "are a'igur 'e!ararea arelor de arm*ur
a'*(el 3n"B* (ie"are din*re a"e'*ea ' (ie 3ngloa* indi/idual 3n 'u'!en'ia
au*o3n*ri*oare.
19. -5=id d7 in;7cta/7 : ma*erial 3n*ri*or "are *ran'(er 3n"r"area de la arm*ur
la *eren !e 4ona de (ixare a an"ora#ului -i "are !oa*e um!le re'*ul (ora#ului
-i/'au "on*riui la a'igurarea !ro*e"&iei an*i"oro4i/e.
20. -./Aa d7 <ntind7/7 c/itic1 d7 -5=a; ? (or&a de 3n*indere 3n an"ora#
"ore'!un4*oare '(Br-i*ului !rimei !or&iuni lineare a gra(i"ului /i*e4ei de (lua#
(un"&ie de 'oli"i*area a!li"a* an"ora#ului.
21. -./Aa d7 <ntind7/7 d7 /7-7/inA1 ? 'oli"i*area de la "are 'e m'oar de!la'area
"a!ului an"ora#ului 3n "adrul unei 3n"er"ri. 9n general 'e ado!* 10D din
/aloarea (or&ei maxime de 3n*indere.
22. -./Aa d7 <ntind7/7 5a 45.ca/7 ? (or&a de 3n*indere *ran'mi' la lo"a# imedia*
du! 3n"+eierea unei o!era&ii de *en'ionare.
23. -./Aa d7 <ntind7/7 n.0ina51 ? (or&a de 3n*indere '*aili* !rin !roie"*.
2,. -./Aa 0a:i01 d7 <ntind7/7 a85icat1 ? (or&a maxim de 3n*indere la "are e'*e
'u!u' un an"ora# 3n *im!ul 3n"er"rilor.
21. in;7cta/7 ? !ro"e'ul !rin "are= du! mon*area arm*urii= 'e in*rodu"e 'u
!re'iune im!u' 3n gaura de (ora# o 'u'!en'ie de in#e"*are "e /a (orma
ulul an"ora#ului.
22. in;7cta/7 d7 8/.41 ? In#e"*are reali4a* imedia* du! (orare 3n /ederea
de*erminrii !ierderilor de 'u'!en'ie !rin !ere&ii (ora#ului.
2$. in;7cta/7 8/75i0ina/1 ? in#e"*are reali4a* !en*ru a um!le gaura de (ora# 3n
"a4ul 3n "are 'e o'er/ !ierderi 'emni(i"a*i/e de 'u'!en'ie la in#e"*area de
!ro.
2). in;7cta/7 8/i0a/1 ? in#e"*are reali4a* du! am!la'area an"ora#ului dar
3nain*e de *en'ionarea 'a.
29. in;7cta/7 >7c=nda/1 ? in#e"*are reali4a* du! *en'ionarea an"ora#ului !en*ru
a a'igura !ro*e"&ia 4onei liere a arm*urii.
30. <nca8>=5a/7 : !ro*e"&ie an*i"oro4i/ a!li"a* "el !u&in !e lungimea de (ixare a
arm*urii.
10
31. <nc7/ca/7 d7 c.nt/.5 ? 3n"er"are reali4a* !en*ru a "on(irma " 'olu&ia de
!roie"*are e'*e ade"/a* 3n "ondi&iile da*e de *eren.
32. <nc7/ca/7 8/7a5a4i51 ? <n"er"are !en*ru a '*aili "a!a"i*a*ea !or*an* ul*im a
in*er(e&ei "or! in#e"*a* : !mBn* -i !en*ru a de*ermina "ara"*eri'*i"ile
an"ora#ului 3n domeniul de 3n"r"ri al ex!loa*rii normale.
33. <nc7/ca/7 d7 /7c78Ai7 : 3n"er"are !en*ru a "on(irma " (ie"are an"ora#
"ore'!unde "ri*eriilor de a""e!*are.
3,. <nc7/ca/7 d7 >i>t70 : 3n"er"are "e e'*e e(e"*ua* a'u!ra unui 'i'*em de
an"orare !en*ru a /eri(i"a "a!a"i*a*ea 'a de a r'!unde "erin&elor de
"om!or*are.
31. 5=n6i07 d7 -i:a/7 a a/01t=/ii ? lungimea arm*urii 3ngloa*e dire"* 3n (luidul
de in#e"*are -i "are !ermi*e *ran'mi*erea (or&elor de 3n*indere a!li"a*e.
32. 5=n6i07 5i47/1 a a/01t=/ii ? lungimea arm*urii 3n*re "a!ul an"ora#ului -i
3n"e!u*ul 4onei de an"orare a arm*urii.
3$. 5=n6i07 5i47/1 7cBiva57nt1 : lungimea arm*urii 3n*re !un"*ul de (ixare al
arm*urii 3n !re' -i un !un"* de !e arm*ur= re4ul*a* din*r?o 3n"er"are a
unui an"ora#.
3). 5=n6i07a 9.n7i d7 -i:a/7 a anc./a;=5=i : lungimea !roie"*a* a unui an"ora#=
!e !ar"ur'ul "reia 3n"r"area e'*e *ran'mi' *erenului 3n"on#ur*or !rin
in*ermediul "or!ului in#e"*a*.
39. 5=n6i07a 9.n7i 5i47/7 a anc./a;=5=i : di'*an&a din*re "a!*ul !roxim al 4onei
de (ixare a an"ora#ului -i lo"a#ul a"e'*uia la "a!ul an"ora#ului.
,0. 0an@.n t7/0.-c.nt/acti5 ? elemen* *uular "are 'e "on*ra"* 'u e(e"*ul
3n"l4irii -i 'er/e-*e la 'igilarea ex*remi*&ilor *e"ii de !ro*e"&ie.
,1. 8i7/d7/7 d7 t7n>i=n7 ad0i>i4i51 : !ierderea de *en'iune admi'iil=
"umula*= la '(Br-i*ul unui in*er/al de *im!.
,2. 85ac1 d7 /78a/tiAi7 ,85ac1 d7 di>t/i4=Ai72 ? elemen*= 3n general me*ali"= "are
'igur di'*riu&ia (or&elor *ran'mi'e de arm*ur la 'u!ra(a&a elemen*ului
an"ora*.
,3. /75a:a/7a 5i0it1 ? relaxarea "umula* maxim admi' !e !ar"ur'ul unei
!erioade de *im! !re"i4a*e.
,,. >78a/a/7 ? 'e!ararea a!ei din (luidul de in#e"*are.
,1. t7ac1 d7 8/.t7cAi7 ? elemen* din !la'*i" 'au me*ali" u*ili4a* 3n 'i'*emele de
!ro*e"&ie an*i"oro4i/ a arm*urii.
,2. t7n>i.na/7 ? o!era&ie !rin "are 'e a!li" arm*urii an"ora#ului o (or& de
3n*indere.
,$. vit791 5i0it1 d7 -5=a; ? de!la'area maxim admi' da*ora* (lua#ului= la un
anumi* ni/el de 'oli"i*are.
,). 9.n1 d7 anc./a/7 a anc./a;=5=i ? a 'e /edea de(ini&ia !en*ru Cul@.
11
II' Simboluri
Lit7/7 5atin7
a lungimea de arm*ur !e "are 'e re'im*e e(e"*ul de!la'rii
ad /aloarea de "al"ul a da*elor geome*ri"e
A' aria 'u!ra(e&ei 'u!ralrgirilor
A* aria *ran'/er'al a arm*urii an"ora#ului
% "an*i*a*ea *o*al de "imen* in#e"*a* 3n 4ona ulului
D diame*rul (ora#ului
De( Diame*rul e(e"*i/ al ulului (orma* !rin in#e"*are
0* modulul de ela'*i"i*a*e 5modulul lui Eoung6 al arm*urii
(i
F
re4i'*en&a "ara"*eri'*i" !e 'u!ra(a&a la*eral a 4onei de an"orare
5re4i'*en&a "ara"*eri'*i" la lune"are !e 'u!ra(a&a la*eral a ulului6
Fre! /aloare re!re4en*a*i/ a unei a"&iuni
(*56F ? re4i'*en&a "ara"*eri'*i" la 3n*indere a arm*urii= "ore'!un4*oare unei
de(orma&ii '!e"i(i"e
(*F re4i'*en&a "ara"*eri'*i" la 3n*indere a arm*urii
I% indi"ele de "on'i'*en&
F "oe(i"ien* de !ermeaili*a*e
G0 "oe(i"ien* al !re'iunii 3n '*are de re!au' a !mBn*ului
Ga "oe(i"ien* al !re'iunii 3n '*are a"*i/ a !mBn*ului
Fl 'uma !ierderilor de *en'iune 3n an"ora#
G! "oe(i"ien* al !re'iunii 3n '*are !a'i/ a !mBn*ului
7a!! lungimea lier a!aren* a arm*urii
7e lungimea ex*erioar arm*urii de la !un"*ul de (ixare 3n lo"a# -i !Bn la
!un"*ul de (ixare 3n !re'
7(ixed lungimea 4onei de an"orare a an"ora#ului
7(ree lungimea 4onei liere a an"ora#ului
7* lungimea de an"orare a arm*urii
7*( lungimea lier a arm*urii
>!
'
? (or&a de 'mulgere din an"ora#ele de !ro
>
'
(or&a de 'mulgere din an"ora# de*ermina* !rin "al"ul= !e a4a /alorilor
"ara"*eri'*i"e ale !arame*rilor
P (or&a de an"ora#
P0 (or&a de 3n*indere la lo"are
Pd : /aloarea de "al"ul a (or&ei de an"ora#
12
Pd
S70
'oli"i*area din an"ora# 'u e(e"*ul 3n"r"rilor *o*ale de ex!loa*are 3n
gru!rile (undamen*ale
Pd
S7;
'oli"i*area din an"ora# 'u e(e"*ul 3n"r"rilor limi* 3n gru!rile
(undamen*ale -i '!e"iale
P! Hor&a de 3n*indere maxim a!li"a*
Ra re4i'*en&a la 'mulgere a unui an"ora#
RaId /aloarea de "al"ul a re4i'*en&ei la 'mulgere a unui an"ora#
RaIF /aloarea "ara"*eri'*i" a re4i'*en&ei la 'mulgere a unui an"ora#
Rd /aloarea de "al"ul a "a!a"i*&ii !or*an*e a an"ora#ului la 'mulgere
R
F
re4i'*en&a "ara"*eri'*i" !e 'u!ra(a&a 'u!ralrgirilor
R*Id /aloarea de "al"ul a re4i'*en&ei la 'mulgere a '*ru"*urii unui an"ora#
Xd /aloarea de "al"ul a !ro!rie*&ii unui ma*erial
XF /aloarea "ara"*eri'*i" a !ro!rie*&ii unui ma*erial
Ja
i
lungimea 4onei de an"orare 3n '*ra*ul i.
Lit7/7 6/7c7@ti
3n"linarea an"ora#ului
ung+i de (re"are la in*er(a&a '*ru"*ur?*eren
a "oe(i"ien* de "orelare
a "oe(i"ien* !ar&ial !en*ru re4i'*en&a la 'mulgere
H "oe(i"ien* !ar&ial !en*ru o a"&iune
M "oe(i"ien* !ar&ial !en*ru un !arame*ru al !mBn*ului 5o !ro!rie*a*e a
ma*erialului6= &inBnd "on* de a'emenea de in"er*i*udinile a'u!ra modelului
R "oe(i"ien* !ar&ial !en*ru o re4i'*en&
Fl5i6 !ierderi de 'ar"in 3n an"ora#ul Ai@ da*ora*e *en'ionrii ul*erioare a
an"ora#elor al*ura*e
K "oe(i"ien* al !ierderii de *en'iune
1 de!la'are da*ora* de(ormrii 3n *im! a *erenului= "on'uma* !Bn la
in#e"*are
2 de!la'are da*ora* de(ormrii 3n *im! a *erenului= "on'uma* du!
in#e"*are
adm de!la'area maxim admi'iil a an"ora#ului
i
iL1=n
de(orma&ia= 3n dre!*ul an"ora#ului Ai@= da*ora* *en'ionrii ul*erioare a
an"ora#elor al*ura*e
!ierderi de 'ar"in da*ora*e (re"rilor 3n lo"a#
13
d* !ierderi de *en'iune da*ori* de(ormrii 3n *im! a *erenului de 'u *al!a
elemen*ului an"ora*
( !ierderi de 'ar"in da*ora*e (re"rilor !e 4ona lier a arm*urii
r !ierderi de 'ar"in da*ora*e relaxrii

!ierderi de 'ar"in da*ora*e lune"rii -i de(orma&iilor 3n lo"a#


'uma !ierderilor de *en'iune 3n an"ora#
"oe(i"ien* "are de!inde de modul de reali4are a lrgirilor
ung+iul de (re"are in*ern al !mBn*ului
!F e(or*ul uni*ar de lo"are 5e(or*ul uni*ar *ran'mi' arm*urii de "*re
di'!o4i*i/ul de *en'ionare a an"ora#ului6I
Litere latine
a lungimea de arm"tur" pe care se resimte efectul deplas"rii
a
d
valoarea de calcul a datelor geometrice
2
s
aria suprafeei supral"rgirilor
2
t
aria transversal" a arm"turii ancora)ului
< cantitatea total" de ciment in)ectat" n /ona (ul(ului
1 diametrul fora)ului
1
ef
1iametrul efectiv al (ul(ului format prin in)ectare
A
t
modulul de elasticitate #modulul lui Eoung$ al arm"turii
f
i
F
re/istena caracteristic" pe suprafaa lateral" a /onei de ancorare #re/istena
caracteristic" la lunecare pe suprafaa lateral" a (ul(ului$
;
rep
valoare repre/entativ" a unei aciuni
f
t#$F
9 re/istena caracteristic" la ntindere a arm"turii! corespun/"toare unei deformaii
specifice
f
tF
re/istena caracteristic" la ntindere a arm"turii
-
<
indicele de consisten"
F coeficient de permea(ilitate
G
0
coeficient al presiunii n stare de repaus a p"m+ntului
G
a
coeficient al presiunii n stare activ" a p"m+ntului
F
l
suma pierderilor de tensiune n ancora)
G
p
coeficient al presiunii n stare pasiv" a p"m+ntului
L
app
lungimea li(er" aparent" a arm"turii
L
e
lungimea e>terioar" arm"turii de la punctul de fi>are n (loca) i p+n" la punctul
de fi>are n pres"
L
fi>ed
lungimea /onei de ancorare a ancora)ului
14
L
free
lungimea /onei li(ere a ancora)ului
L
t(
lungimea de ancorare a arm"turii
L
tf
lungimea li(er" a arm"turii
7
p
s
9 fora de smulgere din ancora)ele de pro("
7
s
fora de smulgere din ancora) determinat" prin calcul! pe (a/a valorilor
caracteristice ale parametrilor
3 fora de ancora)
3
0
fora de ntindere la (locare
3
d
4 valoarea de calcul a forei de ancora)
3
d
5LA
solicitarea din ancora) su( efectul nc"rc"rilor totale de e>ploatare n grup"rile
fundamentale
3
d
5L:
solicitarea din ancora) su( efectul nc"rc"rilor limit" n grup"rile fundamentale i
speciale
3
p
Dora de ntindere ma>im" aplicat"
&
a
re/istena la smulgere a unui ancora)
&
aHd
valoarea de calcul a re/istenei la smulgere a unui ancora)
&
aHF
valoarea caracteristic" a re/istenei la smulgere a unui ancora)
$
d
valoarea de calcul a capacit"ii portante a ancora)ului la smulgere
&
F
re/istena caracteristic" pe suprafaa supral"rgirilor
&
tHd
valoarea de calcul a re/istenei la smulgere a structurii unui ancora)
<
d
valoarea de calcul a propriet"ii unui material
<
F
valoarea caracteristic" a propriet"ii unui material
I
a
i
lungimea /onei de ancorare n stratul i.
Litere grece/ti
nclinarea ancora)ului
ung'i de frecare la interfaa structur"9teren

a
coeficient de corelare

a
coeficient parial pentru re/istena la smulgere

D
coeficient parial pentru o aciune

0
coeficient parial pentru un parametru al p"m+ntului #o proprietate a materialului$!
in+nd cont de asemenea de incertitudinile asupra modelului

&
coeficient parial pentru o re/isten"
F
l#i$
pierderi de sarcin" n ancora)ul 6i8 datorate tension"rii ulterioare a ancora)elor
al"turate
15
J coeficient al pierderii de tensiune

1
deplasare datorat" deform"rii n timp a terenului! consumat" p+n" la in)ectare

2
deplasare datorat" deform"rii n timp a terenului! consumat" dup" in)ectare

adm
deplasarea ma>im" admisi(il" a ancora)ului

i
iK1!n
deformaia! n dreptul ancora)ului 6i8! datorat" tension"rii ulterioare a ancora)elor
al"turate

(
pierderi de sarcin" datorate frec"rilor n (loca)

dt
pierderi de tensiune datorit" deform"rii n timp a terenului de su( talpa
elementului ancorat

f
pierderi de sarcin" datorate frec"rilor pe /ona li(er" a arm"turii

r
pierderi de sarcin" datorate rela>"rii

pierderi de sarcin" datorate lunec"rii i deformaiilor n (loca)


suma pierderilor de tensiune n ancora)
coeficient care depinde de modul de reali/are a l"rgirilor
ung'iul de frecare intern" al p"m+ntului

pF
efortul unitar de (locare #efortul unitar transmis arm"turii de c"tre dispo/itivul de
tensionare a ancora)ului$H
16
III GENERALITATI
III'! Tipuri de ancoraje
516 S*ru"*urile an"ora*e !o* (i8
a6 lu"rri de 'u'&inereI
6 lu"rri de '*aili4are a ramleelor -i *alu4elorI
"6 lu"rri de '*aili4are a "a/i*&ilor 'u*eraneI
d6 '*ru"*uri 'au 'u'oluri 'oli"i*a*e de 'u!re'iuni da*ora*e a!elor 'u*eraneI
e6 elemen*e "e *ran'mi* la *eren (or&e de 3n*indere genera*e de 'u!ra'*ru"*ur.
526 9n (un"&ie de dura*a de /ia& an"ora#ele 'e "la'i(i" 3n urm*oarele dou
*i!uri8
a6 ancoraje provizorii 'au *em!orare a "ror dura* de /ia& e'*e limi*a* la maxim
2 aniI
6 ancoraje permanente a "ror dura* de /ia& e'*e mai mare de"B* 2 ani.
536 An"ora#ele !ermanen*e 'e "la'i(i" la rBndul lor 3n (un"&ie de "la'a de
im!or*an&a a '*ru"*urii '!ri#ini*e "u an"ora#ul re'!e"*i/ a'*(el8
a6 ancoraje de clas A u*ili4a*e !en*ru "on'*ru"&ii de im!or*an& I -i II= de(ini*e
"on(orm !re/ederilor din %R0I
6 ancoraje de clas B u*ili4a*e !en*ru "on'*ru"&ii de im!or*an& al*a de"B* I -i II=
de(ini*e "on(orm !re/ederilor din %R0.
5,6 Prin"i!alele !r&i "om!onen*e ale unui an"ora# 3n *eren 'un* !re4en*a*e 3n .
9n (igur au (o'* omi'e de*aliile "a!ului an"ora#ului -i ale !ro*e"&iei an*i"oro4i/e ale
a"e'*uia.
1 2 3 ,
1
2
$
)
9
10
7
e
7
*(
7
*
7egenda8
1 ? Pun"* de (ixare a arma*urii in !re'a la *en'ionareI
2 ? Pun"* de (ixare a arma*urii in "a!ul de an"orare
in ex!loa*areI
3 ? Pla"a de di'*riu*ieI
, ? <lo" de *ran'(er al (or*elor de in*indereI
1 ? 0lemen* '*ru"*uralI
7
(ree
7
(ixed
2 ? Paman*/ro"aI
$ ? Hora#I
) ? Man'on de !ro*e"*ie im!o*ri/a
aderen*eiI
9 ? Arma*uraI
10 ? %or! in#e"*a* 5ul6.
Figura III- 1.
Schia unui ancoraj !n teren "SR #$ 1%&'(
17
III' Cerine specifice
%erin&ele '!e"i(i"e lu"rrilor d7 7:7c=Ai7 ade an"ora#elor 3n *eren 'un*
'!e"i(i"a*e 3n '*andardul SR 0> 113$= "a!i*olul ,.
III'" Cercetarea geotehnic
516 Terenul e'*e un elemen* (undamen*al al 'i'*emelor de an"orare= !rin urmare=
o "er"e*are geo*e+ni" de "ali*a*e e'*e e'en&ial. %au4a "ea mai (re"/en* de "edare
a an"ora#elor o re!re4in* "unoa-*erea in'u(i"ien* a *erenului= a*B* din !un"* de
/edere al "ara"*eri'*i"ilor geo*e+ni"e "B* -i al ex*inderii 4onei "er"e*a*e.
526 %er"e*area geo*e+ni" a *erenului= *reuie ' (ie "on(orm "u !re/ederile
norma*i/ul >P 0$, >orma*i/ului !ri/ind do"umen*a&iile geo*e+ni"e !en*ru "on'*ru"&ii=
Indi"a*i/ >P 0$,= -i ' re'!e"*e "erin&ele im!u'e de '*andardul SR 0> 113$.
III'4 Materiale i produse
Ma*erialele -i !rodu'ele u*ili4a*e la reali4area an"ora#elor /or re'!e"*a
!re/ederile norma*i/ului '*andardului SR 0> 113$= !aragra(ul 2.
18
IV PRESCRIPII GENERALE DE PROIECTARE
IV'! Prescripii privind elaborarea proiectului
IV'!'!' Cat76./ia 67.t7Bnic1
516 9n"adrarea lu"rrilor de an"orare 3n *eren 3n "a*egoriile geo*e+ni"e= *reuie
' re'!e"*e !re/ederile generale din ale SR 0> 199$?1= !aragra(ul 2.1.= !re"um -i ale
-i ale norma*i/ului >P 0$,. 9n general 3n"adrarea 3n*r?o "a*egorie geo*e+ni" a
an"ora#ului e'*e im!u' de *i!ul '*ru"*urii an"ora*e -i de 3n"adrarea a"e'*eia.
526 S*ru"*urile an"ora*e 3n *eren !o* (i 3n"adra*e a'*(el 3n "a*egoriile geo*e+ni"e8
a6 Cat76./ia 67.t7Bnic1 !8 '*ru"*uri mi"i 'au rela*i/ 'im!le= "are !o* (i
!roie"*a*e (olo'ind ex!erien&a a"umula* -i da*e -i anali4e "ali*a*i/e. 9n a"ea'*
"a*egorie in*r lu"rrile la "are "edarea ar du"e la di'*rugeri minime -i la lo"area
a""e'ului.
6 Cat76./ia 67.t7Bnic1 8 '*ru"*uri "on/en&ionale (r ri'"uri deo'ei*e=
(r "ondi&ii de 3n"r"are 'au de *eren '!e"iale= "are !o* (i !roie"*a*e u*ili4Bnd da*e -i
anali4e "an*i*a*i/e oi-nui*e. 9n a"ea'* "a*egorie in*r lu"rrile a "ror "edare !oa*e
!ro/o"a !ague modera*e.
"6 Cat76./ia 67.t7Bnic1 "8 '*ru"*uri "are im!li" ri'"uri da*ora*e "ondi&iilor
deo'ei*e de *eren= 3n"r"rilor -i /e"in*&ilor= "are *reuie !roie"*a*e u*ili4Bnd me*ode
'!e"iale.
536 9n"adrarea !reliminar a unei '*ru"*uri an"ora*e 3n*r?una din "a*egoriile
geo*e+ni"e *reuie ' 'e (a"= 3n mod normal= 3nain*e de "er"e*area geo*e+ni"
*erenului. 9n"adrarea !oa*e (i ul*erior '"+ima* 3n "ur'ul !ro"e'ului de !roie"*are -i
exe"u&ie.
5,6 S*ru"*urile an"ora*e 3n *eren 'e 3n"adrea4 3n "a*egoriile geo*e+ni"e 2 'au 3.
516 Pen*ru e/aluarea ri'"urilor -i 3n"adrarea '*ru"*urilor an"ora*e 3n "a*egoriile
geo*e+ni"e 'e /a &ine 'eama de "la'ele de "on'e"in&e %%1= %%2= %%3 de(ini*e 3n SR
0> 1990 : Anexa <= 'au de "la'ele de im!or*an& de(ini*e 3n %odul de !roie"*are.
<a4ele !roie"*rii '*ru"*urilor 3n "on'*ru"&ii= Indi"a*i/ %R0.%R0.
IV'!'' Inv7>ti6a/7a 67.t7Bnic1 a a085a>a07nt=5=i
516 In/e'*igarea geo*e+ni" 'e reali4ea4 3n "on(ormi*a*e "u !re/ederile
norma*i/ului >P 0$,.
526 In/e'*iga&iile geo*e+ni"e *reuie reali4a*e 3n (un"&ie de 3n"adrarea !e
"a*egorii geo*e+ni"e.
536 %a*egoria geo*e+ni" 2= !re'u!une '*udii de ar+i/ -i reali4area de
in/e'*iga&ii geo*e+ni"e '!e"i(i"e= "on(orm norma*i/ului >P 0$,.
19
5,6 %a*egoria geo*e+ni" 3 !re'u!une in/e'*iga&ii adi&ionale (a& de "ele im!u'e
la "a*egoria geo*e+ni" 2= "um ar (i de exem!lu8 3n"er"ri geo*e+ni"e "om!lexe !en*ru
de*erminarea unor !arame*ri "ara"*eri'*i"i u*ili4a&i 3n "al"ulul !rin me*ode numeri"e al
in*era"&iunii 3n*re *eren -i '*ru"*ura an"ora*. A"e'*ea 'e !o* re(eri la de*erminarea
rela&iei e(or* : de(orma&ie ale *erenului "u luarea 3n "on'iderare a (enomenului de
e"rui'a#= 3n"er"ri dinami"e e*".
5136 O e*a! im!or*an* a in/e'*igrii *erenului o re!re4in* de*erminarea
in(orma&iilor !ri/ind regimul a!ei 'u*erane -i a"&iunii a"e'*eia a'u!ra '*ru"*urii
an"ora*e. A"e'*ea 'e o&in !rin8
a6 o'er/area ni/elului a!ei 3n (ora#e -i !ie4ome*re= !re"um -i a (lu"*ua&ilor
a"e'*uia= !re(erail 3n *im!ul iernii -i a !rim/eriiI
6 urmrirea +idrogeologiei am!la'amen*ului= in"lu4Bnd mi-"rile a!ei
'u*erane -i /aria&iile !re'iunilorI
"6 de*erminarea ni/elurilor ex*reme ale a!ei liere 5!ro/eni* din di(eri*e
"au4e6 "are !o* in(luen&a !re'iunea a!ei 'u*erane a'u!ra '*ru"*urii an"ora*e.
5,6 9n "a4ul 3n "are 'un* 'u'!e"*a*e "on*aminri "+imi"e= *reuie reali4a* o
in/e'*igare !en*ru de*erminarea "om!u-ilor "+imi"i din *eren -i a modului 3n "are ar
!u*ea a(e"*a an"ora#ul.
IV' Stri limit
I..2.1. 9n me*oda '*rilor limi* 'un* anali4a*e8 >ta/7a 5i0it1 =5ti01 ,SLU2 -i
>ta/7a 5i0it1 d7 7:85.ata/7 ,SLE2. A"e'* *i! de me*od de "al"ul are la a4 u*ili4area
de "oe(i"ien&i de 'iguran& di(eren&ia&i denumi&i (a"*ori !ar&iali !en*ru 3n"r"ri=
!ro!rie*&ile ma*erialelor -i re4i'*en&ei. A!li"area (a"*orilor !ar&iali de 'iguran& are
a/an*a#ul de a !u*ea di'*riui di(eri* mar#a de 'iguran& !en*ru di(eri&ii !arame*ri "are
in*er/in 3n "al"ul.
I..2.2. Sta/7a 5i0it1 =5ti01 'e de(ine-*e "a (iind a"ea '*are limi* "are 'e re(er
la 'iguran&a oamenilor -i a '*ru"*urii.
516 S*area limi* ul*im e'*e a*in' "Bnd (or&ele !er*ura*oare de/in egale 'au
de!-e'" (or&ele re4i'*en*e. Mar#a de 'iguran& (a& de a*ingerea S7; e'*e o&inu*
!rin a!li"area de (a"*ori !ar&iali ai 3n"r"rilor -i ai ma*erialelor.
526 Hor&ele !er*ura*oare 'un* mri*e !rin mul*i!li"area "u (a"*orii 3n"r"rilor=
o&inBnd a'*(el /alori de !roie"*are ale a"e'*or (or&e. Hor&ele re4i'*en*e 'un* diminua*e
!rin 3m!r&irea la (a"*orii !ar&iali de ma*erial= o&inBnd re4i'*en&ele de !roie"*are. Da"
re4i'*en&a de !roie"*are e'*e egal 'au mai mare de"B* 'oli"i*area de !roie"*are= 'e
e'*imea4 " exi'* o mar# 'u(i"ien* de 'iguran& (a& de "edarea la '*area limi*
ul*im.
I..2.3. 9n "on(ormi*a*e "u SR 0> 199$?1= *reuie lua*e 3n "on'iderare
urm*oarele *i!uri de '*ri limi*e ul*ime8
20
a6 #)* : !re'u!une !ierderea e"+ilirului '*ru"*urii 'au *erenului=
"on'idera*e "a un "or! rigid= 3n "are re4i'*en&a ma*erialelor '*ru"*urale 'i a *erenului
e'*e ne'emni(i"a*i/ 3n a'igurarea re4i'*en&eiI
6 S+R : "on'ider "edarea in*ern 'au de(orma&ii ex"e'i/e ale '*ru"*urii
'au elemen*elor '*ru"*urale= 3n "are re4i'*en&a ma*erialelor '*ru"*urale e'*e
'emni(i"a*i/ 3n a'igurarea re4i'*en&eiI
"6 ,#- : !re'u!une "edarea 'au de(orma&ii ex"e'i/e ale *erenului= 3n "are
re4i'*en&a *erenului e'*e 'emni(i"a*i/ 3n a'igurarea re4i'*en&eiI
d6 *./ : 'e re(er la !ierderea e"+ilirului '*ru"*urii 'au *erenului da*ori*
ridi"rii de "*re 'u!re'iunea a!ei 'au de al*e a"&iuni /er*i"aleI
e6 012 : ia 3n "on'iderare an*renarea +idrodinami" -i ero4iunea in*ern a
*erenului "au4a*e de gradien&ii +idrauli"i.
I..2.,. Pen*ru "al"ulul la '*ri limi* al an"ora#elor 3n *eren *reuie a/u*e 3n
/edere '*rile limi* !re"i4a*e 3n SR 0> 199$?1= !aragra(ul ).2.
I..2.1. Sta/7a 5i0it1 d7 7:85.ata/7 'e re(er la "ondi&iile "are du" la !ierderea
u*ili*&ii (un"&ionale a unui "om!onen* 'au a 3n*regii '*ru"*uri. A"ea'*a !oa*e (i
!ro/o"a* de de(orma&iile *erenului 'au ale '*ru"*urii.
516 S*area limi* de ex!loa*are e'*e a*in' a*un"i "Bnd de(orma&iile a!ru*e 3n
*im!ul dura*ei de /ia& a "on'*ru"&iei de!-e'" limi*ele !re/4u*e 'au da" ex!loa*area
normal a '*ru"*urii e'*e a(e"*a*.
526 S*rile limi* de ex!loa*are !en*ru elemen*ele an"ora*e "u an"ora#e 'un*
!rodu'e= de regul= de urm*orii (a"*ori8
a6 de!la'area elemen*ului an"ora* da*ora* alungirii an"ora#uluiI
6 o 'gea* 5o de(orma&ie6 a elemen*ului an"ora* 3n*re !un"*ele de (ixare
"u an"ora#eI
"6 (i'urarea elemen*ului an"ora*= 3n '!e"ial a*un"i "Bnd a"e'*a e'*e
!re"om!rima*.
I..2.2. .eri(i"area la '*ri limi* 'e /a (a"e= a*un"i "Bnd e'*e "a4ul= -i !en*ru
(a4ele in*ermediare de exe"u&ie a an"ora#elor !re"um -i !en*ru (a4a de !re*en'ionare.
I..2.$. 9n "a4ul 3n "are unele re'*ri"&ii im!un "ominarea an"ora#elor "u al*e
'i'*eme de '!ri#inire= de exem!lu -!rai&uri= 3n "al"ul 'e /or "on'idera "ara"*eri'*i"ile de
de(ormare '!e"i(i"e a"e'*ora.
IV'" Aciuni i situaii de proiectare
I..3.1. A"&iunile -i 'i*ua&iile de !roie"*are !en*ru "al"ulul la '*ri limi* al
an"ora#elor 'un* "ele !re"i4a*e 3n SR 0> 199$?1= !aragra(ul ).3.
I..3.2. A"&iunile 'un* de(ini*e 3n "on(ormi*a*e "u SR 0> 1990 -i /or (i "on'idera*e
3n "on(ormi*a*e "u !re/ederile !aragra(ului 2.,.2 din SR 0> 199$?1.
I..3.3. Hor&a din an"ora#= .= *reuie *ra*a* dre!* o a"&iune ne(a/orail la
!roie"*area an"ora#ului.
21
I..3.1. Ori"e in*era"&iune *eren : '*ru"*ur *reuie lua* 3n "on'iderare a*un"i
"Bnd 'e de*ermin a"&iunile de !roie"*are.
I..3.10. 7a "al"ulul an"ora#elor '*ru"*urilor reali4a*e 3n 4one 'ei'mi"e 'e /or
re'!e"*a !re/ederile SR 0> 199)?1= !aragra(ul 2.1= !re"um -i SR 0> 199)?1=
'e"&iunea $. De a'emenea= 'e /or re'!e"*a !re/ederile P100?1%odului de !roie"*are
'ei'mi" : Par*ea I : Pre/ederi de !roie"*are !en*ru "ldiri= indi"a*i/ P100?1.
IV'4 Etape de proiectare
I..,.1. Proie"*area an"ora#elor 'e /a (a"e !rin !ar"urgerea urm*oarelor e*a!e8
a6 '*ailirea "ondi&iilor !e "are *reuie ' le 3nde!linea'" elemen*ul an"ora* -i
'*ailirea !reliminar a dimen'iunilor !rin"i!ale ale a"e'*uia !e a4a "ondi&iilor
(un"&ionale -i "on'*ru"*i/e 'au a unor lu"rri 'imilareI
6 e/aluarea in(orma&iilor geo*e+ni"e di'!oniileI e(e"*uarea '*udiilor geo*e+ni"e
'u!limen*are ne"e'areI
"6 e/aluarea (e4aili*&ii u*ili4rii an"ora#elorI
d6 e(e"*uarea de '*udii de ar+i/ -i !e *eren !en*ru a '*aili im!li"a&iile inginere-*i=
e"onomi"e -i legale ale u*ili4rii an"ora#elor 3n "a4ul da*I
e6 o&inerea a/i4ului Re!re4en*an*ului Te+ni" al ene(i"iarului !en*ru u*ili4area
an"ora#elorI
(6 o&inerea a!rorilor ne"e'are= da" an"ora#ele 'e ex*ind !e !ro!rie*&ile
3n/e"ina*eI
g6 de(inirea "ri*eriilor de '*aili*a*e general !e "are 'i'*emul de an"ora#e *reuie
' le 3nde!linea'"I
+6 '*ailirea '*rilor limi* ul*ime -i ale ex!loa*rii normale la "are *reuie /eri(i"a*e
an"ora#ele= "on(orm !aragra(ului I..2I
i6 '*ailirea a"&iunilor "ore'!un4*oare a"e'*or '*ri limi*= "on(orm !aragra(ului
I..3I
#6 de*erminarea 'oli"i*rilor din an"ora#e -i !re"i4area geome*riei elemen*ului
an"ora* -i a an"ora#elorI
F6 de*erminarea 'oli"i*rilor 3n '*ru"*ura an"ora* -i o!*imi4area 'olu&ieiI
l6 /eri(i"area an"ora#elor -i de*alierea "ara"*eri'*i"ilor a"e'*oraI
m6 '*ailirea ni/elului de !ro*e"&ie an*i"oro'i/ !en*ru an"ora# !e a4a dura*ei de
/ia& e'*ima*e -i a agre'i/i*&ii mediului de*ermina* !rin anali4e ale !roelor de
!mBn* -i a! 'u*eranI
n6 e/aluarea ne"e'i*&ii moni*ori4rii "om!or*rii 3n ex!loa*are a an"ora#elor -i
!re/ederea m'urilor ne"e'are da" e'*e "a4ulI
o6 !re"i4area "erin&elor -i "ri*eriilor de 3n"er"are !en*ru8
i. "om!or*area in*er(e&ei ul?*erenI
ii. ma*erialele -i di'!o4i*i/ele "e 'e /or u*ili4aI
iii. !ro*e"&ia an*i"oro4'i/I
!6 !re"i4area 3n"er"rilor "e urmea4 a (i reali4a*eI
M6 '*ailirea8
i. e"+i!amen*ului de *en'ionare "e /a (i u*ili4a*I
ii. organi4rii lu"rrilorI
iii. m'urilor de remediereI
i/. m'urilor de 'e"uri*a*ea mun"ii -i !ro*e"&ia mediuluiI
22
r6 reali4area -i 3n"er"area an"ora#elor de !roI anali4area re4ul*a*elor -i
modi(i"area 'olu&iei ini&iale= da" e'*e "a4ulI
'6 '*ailirea lu"rrilor de 3n*re&inere.
I..,.2. 9n (un"&ie de na*ura !ar*i"ular a lu"rrilor !oa*e (i ne"e'ar modi(i"area
53n 'en'ul am!li(i"rii 'au 'im!li(i"rii6 e*a!elor enumera*e an*erior.
I..,.3. Prin"i!iile de /eri(i"are ado!*a*e 3n !roie"*are "ore'!und SR 0> 199$?1
-i SR 0> 199$?18200,/><8200$.
I..,.,. >u 'e /or u*ili4a an"ora#e de "la' A 'au < 3n um!lu*uri= !mBn*uri
!r(oa'e -i argiloa'e "u I%N0=$1 5"la'a <6 -i re'!e"*i/ I%N1=00 5"la'a A6.
I..,.1. >u 'e /or u*ili4a an"ora#e din "la'a A 'au < da" a*mo'(era !re4in* o
agre'i/i*a*e !u*erni"= 3n "on(ormi*a*e "u legi'la&ia '!e"i(i"reglemen*rile *e+ni"e
'!e"i(i"e !ri/ind !ro*e"&ia elemen*elor din e*on arma* -i e*on !re"om!rima* 3n medii
agre'i/e na*urale -i indu'*riale= a!li"aile= 3n /igoare= re(eri*oare la !ro*e"&ia
an*i"oro4i/ a elemen*elor din e*on arma* 'au !re"om!rima* 'u!ra*erane= 'au "u
indi"a&iile re"omandrile unui laora*or de '!e"iali*a*e.
I..,.2. >u e'*e re"omanda* u*ili4area an"ora#elor de "la' A 3n *erenuri "u
agre'i/i*a*e in*en' !en*ru "imen* -i/'au arm*ur.
IV'( Consideraii privind proiectarea i eecuia
I..1.1. 7a !roie"*area -i exe"u&ia an"ora#elor 'e /or re'!e"*a !re/ederile
indi"a*e 3n SR 0> 199$?1= !aragra(ul ).,.
I..1.2. De!la'area !ere*elui an"ora* "u an"ora#e !re*en'iona*e 'e !oa*e
!rodu"e '!re *eren -i !oa*e "au4a de*eriorri ale '*ru"*urilor exi'*en*e= 3n '!e"ial la
drumuri. A"e'* (enomen 'e !oa*e !rodu"e din "au4 "= !en*ru 'iguran&= "al"ulul 'e
(a"e 3n i!o*e4e !e'imi'*e. 0'*e ne"e'ar ' (ie anali4a* a"ea'* 'i*ua&ie /eri(i"Bnd
de*eriorrile !e "are le !oa*e !rodu"e !ere*ele "are 'e de!la'ea4 '!re *eren.
I..1.3. 7a !roie"*area an"ora#elor 'e /a &ine 'eama de "on'idera&iile !ri/ind
exe"u&ia -i !roie"*area indi"a*e 3n SR 0> 113$= !aragra(ul $.
23
IV'3 Metode de proiectare i modele de calcul
I..2.1. Me*odele !rin "are 'e /eri(i" '*rile limi* 'un* "ele !re/4u*e la
!aragra(ul 2.1 5,6 din SR 0> 199$?1= re'!e"*i/8
a6 !rin "al"ul 5"on(orm 2., din SR 0> 199$?16I
6 !e a4 de modele ex!erimen*ale 'au 3n"r"ri de !ro 5"on(orm 2.2
din SR 0> 199$?16.
516 Me*odele de !roie"*are !rin "al"ul 'un* de'"ri'e 3n !re4en*ul norma*i/ !en*ru
(ie"are *i! de an"ora# 3n !ar*e= 3n "a!i*olele re'!e"*i/e.
526 Me*odele a4a*e !e modele ex!erimen*ale 'un* indi"a* a 'e u*ili4a la lu"rri
"om!lexe= la "are "om!or*area '*ru"*urii an"ora*e -i a an"ora#ului 3n in*era"&iune "u
*erenul nu !oa*e (i "ore"* modela* !rin me*odele de "al"ul "uren*e. Din a"ea'*
"a*egorie (a" !ar*e modelele de laora*or 5"la'i"e 'au "en*ri(uga*e6 'au la '"ar real.
Se /or a/ea 3n /edere !re/ederile SR 0> 199$?1= !aragra(ul 2.2.
I..2.2. 9n"r"rile de !ro "are '*au la a4a !roie"*rii an"ora#elor 'au a
/eri(i"rii "al"ulelor a"e'*ora *reuie ' re'!e"*e indi"a&iile SR 0> 113$. S*ailirea
re4i'*en&ei de "al"ul !e a4a 3n"r"rii de !ro e'*e de'"ri' 3n !re4en*ul norma*i/.
I..2.3. Re4ul*a*ele "al"ulelor 'e /or "om!ara ori de "B*e ori e'*e !o'iil "u
ex!erien&a "om!arail.
I..2.,. 7a !roie"*are= !en*ru /eri(i"area '*rilor limi* 'e /or a!li"a !ro"edeele
de'"ri'e in SR 0> 199$?1= !aragra(ele 2.,.$ 5!en*ru '*area limi* ul*im6 -i 2.,.)
5!en*ru '*area limi* de ex!loa*are6.
I..2.1. .alorile "oe(i"ien&ilor !ar&iali !en*ru a"&iuni= e(e"*ele a"&iunilor -i
re4i'*en&e 'un* "ele din Anexa A a SR 0> 199$?1= -i din Anexa >a&ional SR 0> 199$?
1/><.
I..2.2. De*erminarea /alorilor de !roie"*are ale !arame*rilor geo*e+ni"i 'e (a"e
3n "on(ormi*a*e "u !re/ederile >orma*i/ului >P 122 !ri/ind de*erminarea /alorilor
"ara"*eri'*i"e -i de "al"ul ale !arame*rilor geo*e+ni"i= indi"a*i/ >P 122..
I..2.$. Modelul de "al"ul u*ili4a* *reuie ' de'"rie "om!or*area !re4uma* a
*erenului= !en*ru '*area limi* "on'idera*.
I..2.). Da" !en*ru o '*are limi* nu exi'* modele de "al"ul (iaile= "al"ulul
*reuie reali4a* !en*ru o al* '*are limi* (olo'ind "oe(i"ien&i "are ' a'igure "
de!-irea '*rii limi*e "on'idera*e e'*e 'u(i"ien* de im!roail. 9n a'*(el de "a4uri=
!roie"*area 'e !oa*e (a"e -i !e a4 de modele ex!erimen*ale 'au 3n"er"ri.
24
V PROIECTAREA GEOTEHNIC# )I STRUCTURAL# A
ANCORA$ELOR
V'! Predimensionarea ancorajelor
..1.1. Predimen'ionarea -i '*ailirea di'*riu&iei ini&iale a an"ora#elor 'e /a (a"e
&inBnd "on* de8
a6 /aloarea gloal a 'oli"i*rii din 3n"r"rile de ex!loa*are "are /a (i !relua* de
"*re an"ora#eI
6 "on'*rBngerile !ri/ind !o4i&iile -i *ra'eele oliga*e ale an"ora#elorI
"6 /alorile orien*a*i/e ale 'oli"i*rilor de ex!loa*are "are !o* (i !relua*e= 3n mod
"uren* de "*re an"ora#eI 3n (un"&ie de na*ura *erenului 3n "are 'e (a"e
an"orarea= 'un* urm*oarele8
d6 300F> !en*ru !mBn*uri "oe4i/eI
e6 ,00F> !en*ru ni'i!uri (ineI
(6 )00F> !en*ru !ie*ri-uri.
g6 'olu&iile ado!*a*e la lu"rri 'imilareI
+6 'i'*eme de an"orare (olo'i*e "uren* 3n &ar.
..2.2. 9n "a4ul lu"rrilor de 'u'&inere a ex"a/a&iilor 3n 4one "on'*rui*e= !rimul
rBnd de an"ora#e 'e /a am!la'a la un ni/el "are ' !ermi* "a *ra'eul a"e'*ora ' (ie
la minim 2 m de "ondu"*ele de alimen*are "u a!= "anali4are e*". -i la minim , m (a&
de 'u!ra(a&a *erenului.
V' Calculul la starea limit ultim
V''! Ca5c=5=5 anc./a;=5=i
516 %ondi&ia limi* !e "are *reuie ' o 3nde!linea'" /aloarea de "al"ul= Ra3d= a
re4i'*en&ei la 'mulgere= Ra= a unui an"ora# e'*e8
Pd RaId "4- 1(
unde8 Pd : /aloarea de "al"ul a (or&ei de an"ora#.
526 De*erminarea /alorilor de "al"ul ale re4i'*en&ei la 'mulgere a an"ora#elor 'e
(a"e !e a4a re4ul*a*elor 3n"er"rilor ex!erimen*ale 'au !rin "al"ul.
V'' Va5.a/7a d7 ca5c=5 a <nc1/c1/ii anc./a;=5=i
516 .aloarea de "al"ul a 3n"r"rii an"ora#ului= .d= *reuie '*aili* !e a4a
"al"ulului '*ru"*urii an"ora*e -i 'e "on'ider dre!* /aloarea maxim din*re8
a6 (or&a "ore'!un4*oare '*rii limi* ul*ime exer"i*a* de '*ru"*ura an"ora* 'au=
da" e'*e rele/an*=
6 (or&a "ore'!un4*oare '*rii limi* de ex!loa*are exer"i*a* de '*ru"*ura
an"ora*.
25
526 9n de*erminarea /alorii de "al"ul a 3n"r"rii an"ora#ului= .d= 'e /a &ine 'eama
de !re/ederile "a!i*olului I. al !re4en*ului norma*i/= -i de "ele indi"a*e 3n SR 0>
199$?1 5'e"&iunile 2 -i )6= "orela* "u Anexa >a&ional SR 0> 199$?1/><.
V''" Va5./i d7 ca5c=5 a57 /79i>t7nA75./ 5a >0=567/7 >ta4i5it7 87 4a9a
/79=5tat75./ <nc7/c1/i5./
516 .aloarea de "al"ul a re4i'*en&ei la 'mulgere= RaId= *reuie '*aili* !e a4a
/alorii "ara"*eri'*i"e a re4i'*en&ei la 'mulgere= Ra=F= u*ili4Bnd rela&ia8
RaId O RaIF / a "4- 5(
unde8 a : "oe(i"ien* !ar&ial !en*ru re4i'*en&a la 'mulgere 5"on(orm Taelului A.12 5RO6
din Anexa >a&ional SR 0> 199$?1/><6. 7a an"ora#ele !re*en'iona*e -i la
/eri(i"rile '*rilor limi* !en*ru '*ru"*uri 5STR6 -i *eren 5P0O6= *reuie u*ili4a*e
'e*urile R1 'au R6 ai "oe(i"ien&ilor !ar&iali de re4i'*en&8
a6 aI* ? !en*ru an"ora#e !ro/i4oriiI
6 aI! ? !en*ru an"ora#e !ermanen*e.
526 0'*e indi"a* ' 'e "orele4e /aloarea "ara"*eri'*i" "u 3n"er"rile de "on*rol
!rin a!li"area unui "oe(i"ien* de "orelare a. A"ea'* !re/edere 'e re(er la *i!urile de
an"ora#e "are nu 'un* "on*rola*e 3n mod indi/idual !rin 3n"er"ri de re"e!&ie. Da" 'e
(olo'e-*e un "oe(i"ien* de "orelare a= /aloarea a"e'*uia *reuie ' (ie a4a* !e
ex!erien& -i ' (ie a""e!*a* de ene(i"iar -i de au*ori*&ile "om!e*en*e 5"on(orm SR
0> 199$?1/><= !aragra(ul ).1.26.
V''4 Va5./i d7 ca5c=5 a57 /79i>t7nA75./ 5a >0=567/7 >ta4i5it7 8/in
ca5c=5
516 .aloarea de "al"ul a re4i'*en&ei la 'mulgere *reuie e/alua* 3n "on(ormi*a*e
"u !rin"i!iile din SR 0> 199$?1= !aragra(ele 2.,.$ -i 2.,.)= du! "a4= "orela* "u Anexa
>a&ional SR 0> 199$?18200,/><8200$.
26
V''( Va5./i d7 ca5c=5 a57 /79i>t7nA75./ >t/=ct=/a57
516 7a !roie"*area '*ru"*ural a an"ora#ului *reuie 3nde!lini* urm*oarea
"ondi&ie8
RaId R*Id "4- &(
unde8 R*Id ? /aloarea de "al"ul a re4i'*en&ei la 'mulgere a '*ru"*urii unui an"ora#.
526 Re4i'*en&a ma*erialului an"ora#elor *reuie "al"ula* 3n "on(ormi*a*e "u
'*andardele SR 0> 1992= SR 0> 1993 -i SR 0> 113$= du! "a4.
536 A*un"i "Bnd 'e di'!une de re4ul*a*ele unor 3n"er"ri de "on*rol= /aloarea de
"al"ul a re4i'*en&ei la 'mulgere= Rt3d= *reuie ' &in 'eama de *ra"&iunea de !ro
5ar*i"olul 9.1 din '*andardul SR 0> 113$6.
NOT#C 7n ane8a A a prezentului normativ este dat cu caracter in9ormativ: o metod
de calcul a rezistenei la smulgere a unui ancoraj !n 9uncie de armtura
acestuia "rezistena structural( sau !n 9uncie de teren ";ul;ul de ancorare(.
V'" Calculul la starea limit de eploatare
516 %al"ulul an"ora#elor la '*area limi* de ex!loa*are 'e /a reali4a re'!e"*Bnd
!re/ederile din SR 0> 199$?1= !aragra(ul ).2.
526 .aloarea "oe(i"ien*ului de model a!li"a* a'u!ra (or&ei "ore'!un4*oare '*rii
limi* de ex!loa*are !en*ru "a re4i'*en&a an"ora#ului ' a'igure o 'e"uri*a*e 'u(i"ien*
e'*e indi"a* 3n Anexa >a&ional SR 0> 199$?1/><. Se !oa*e ado!*a /aloarea 1.0
!en*ru "oe(i"ien*ul de model "u "ondi&ia a!li"rii !re/ederilor ar*i"olului ).1.1516 din SR
0> 199$?1= re'!e"*i/ a !aragra(ului ..2.2. a !re4en*ului norma*i/.
V'4 Condiii de verificare !n funcie de relaarea ancorajului i
deplasarea elementului ancorat
V'4'! C.ndiAia d7 v7/i-ica/7 5a >ta/7a 5i0it1 d7 7:85.ata/7
..,.1.1. %ondi&ia general de /eri(i"are la '*area limi* de ex!loa*are e'*e "a
'u e(e"*ul 3n"r"rilor *o*ale de ex!loa*are 3n gru!rile (undamen*ale= 'oli"i*area !e
dire"&ia an"ora#ului= .d=

' nu de!-ea'" e(or*ul de !re*en'ionare din (a4a (inal 5du!
"on'umarea !ierderilor6.
516 9n "a4ul 3n "are an"ora#ele reali4ea4 -i !re"om!rimarea '*ru"*urii an"ora*e
5"a de exem!lu 3n "a4ul ara#elor +idro*e+ni"e6= '*ailirea e(or*ului de !re*en'ionare 'e
/a (a"e -i 3n (un"&ie de "ondi&iile de /eri(i"are la (i'urare 3n di/er'ele 'e"&iuni ale
'*ru"*urii= alegBndu?'e /aloarea "ea mai mare.
27
..,.1.2. Proie"*an*ul /a anali4a da" de!la'area elemen*ului an"ora*= "a urmare
a de?!re"om!rimrii *erenului= re!re4in* o 'i*ua&ie "are *reuie /eri(i"a*. Se /a a/ea
3n /edere in(luen&a a'u!ra "on'*ru"&iilor 3n/e"ina*e.
..,.1.3. %ondi&iile de /eri(i"are 3n di/er'ele 'e"&iuni ale '*ru"*urii /or "ore'!unde
SR 0> 1992?1?1 -i !re/ederilor '*andardelor 'au norma*i/elor '!e"i(i"e. 7a an"ora#ele
din "la'ele A -i < !re/ederile de /eri(i"are la (i'urare 3n 'e"&iunile elemen*ului an"ora*
'e /or "om!le*a "u in*rodu"erea unui "oe(i"ien* de im!re"i4ie al (or&ei de
!re"om!rimare egal "u <.=% 'au 1.<% 3n (a4a ini&ial -i <.= 'au 1.1 3n (a4a (inal. Se /a
ado!*a /aloarea minim 'au maxim du! "um e'*e mai de(a/orail.
..,.1.,. Dimen'ionarea 'au /eri(i"area 'e"&iunii de arm*ur 'e /a (a"e !e a4a
urm*oarei rela&ii de "al"ul8
( )
l
KQF
!F
R
*
A
S70
d
P
"4- 6(
unde8
Pd
S70
? 'oli"i*area din an"ora# 'u e(e"*ul 3n"r"rilor *o*ale de ex!loa*are 3n
gru!rile (undamen*aleI
A* ? aria *ran'/er'al a arm*urii an"ora#uluiI
!F ? e(or*ul uni*ar de lo"are 5e(or*ul uni*ar *ran'mi' arm*urii de "*re
di'!o4i*i/ul de *en'ionare a an"ora#ului6I
Fl ? 'uma !ierderilor de *en'iune 3n an"ora#I
K ? "oe(i"ien* al !ierderii de *en'iune 5a 'e /edea Taelul . ?16.
+a;elul 4- 1. 4alorile coe9icientului pierderilor de tensiune >
Nat=/a <nc1/c1/i5./ c7 8/.d=c >.5icit1/i <n
anc./a;
Va5.a/7a c.7-ici7nt=5=i D
87nt/= anc./a;7 d7 c5a>1
A & C
9m!ingerea !mBn*ului 53n !rin"i!al6 1.1 1.0 0.)
Al*e 3n"r"ri 1.2 1.1 1.0
516 %al"ulul "on(orm rela&iei .?$ "om!or* urm*oarele "ondi&ii 'u!limen*are
de*ermina*e de8
a6 Re4er/a ne"e'ar !en*ru "on*rolul an"ora#elor la *en'ionare8
i. !en*ru T<P8
R!F S R!F
adm
O 0.$0 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' AI
S R!F
adm
O 0.$3 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' <I
S R!F
adm
O 0.$2 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' %I
ii. !en*ru are8
R!F S R!F
adm
O 0.)1 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' A -i <I
S R!F
adm
O 0.90 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' %I
28
6 M'urile de a'igurare "on*ra "oro4iunii= du! "on'umarea !ierderilor de
*en'iune8
i. !en*ru T<P8
R!F ? Fl N 0.10 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' AI
N 0.11 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' <I
N 0.20 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' %I
ii.!en*ru are8
R!F ? Fl N 0.$0 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' A -i <I
N 0.$1 (*F !en*ru an"ora#ele de "la' %.
unde8
(*F ? re4i'*en&a "ara"*eri'*i" la 3n*indere a arm*urii.
526 Pierderile de *en'iune 3n arm*ura !re*en'iona* re4ul*= 3n general= din8
a6 (re"rile "e 'e de4/ol* !e lungimea 4onei liere a arm*urii 5(6I
6 (re"rile "e 'e de4/ol* 3n lo"a#e 56I
"6 lune"rile -i de(orma&iile "e 'e !rodu" 3n lo"a#e 5

6I
d6 relaxarea e(or*ului din arm*ur 5r6I
e6 de(orma&iile *erenului.
..,.1.1. Pierderile de *en'iune !rin (re"are !e lungimea 4onei liere a arm*urii
5(6 au= de regul= /alori redu'e iar e(e"*ul 'e mani(e'* numai a'u!ra lungimii de
"al"ul la '*aili*a*e= (a!* !en*ru "are 'e negli#ea4.
516 Pierderile de *en'iune !rin (re"are 3n lo"a# 56 'un* indi"a*e de "*re
!rodu"*orul lo"a#ului. Pierderile da*ora*e lune"rilor -i de(orma&iilor 3n "a!e*ele de
an"orare 5

6 -i relaxrii arm*urii 5r6 'e '*aile'" !e a4a rela&iilor din SR 0>


1992?1?1 "u !re"i4area " /aloarea r 'e /a "al"ula !en*ru un e(or* 3n arm*ura
!re*en'iona* de*ermina* "u rela&ia .?) 5negli#Bndu?'e e(e"*ul redu"erii e(or*ului din
arm*ur da*ora* de(orma&iei 3n *im! a *erenului= d*68


!F
x
!o "4- %(
..,.1.2. 9n "a4ul !mBn*urilor= "a urmare a de(orma&iilor *erenului de 'u *al!a
elemen*ului an"ora*= an"ora#ele *en'iona*e 3n*r?o e*a! !o* in(luen&a e(or*ul din
an"ora#ele al*ura*e *en'iona*e an*erior= (enomen 'imilar "elui "are a!are 3n "a4ul
e*onului !re"om!rima* 5SR 0> 1992?1?16.
516 Deoare"e a"ea'* in(luen& e'*e greu de e/alua* 'e /or e/i*a 'oli"i*rile
ex"en*ri"e "are ' "ondu" la ro*iri -i *a'ri im!or*an*e 3n di/er'ele e*a!e de
*en'ionare a an"ora#elor !rin modul de al"*uire a elemen*ului an"ora*= !rin
am!la'area an"ora#elor 3n !erime*rul a"e'*uia -i !rin ordinea de *en'ionare.
526 De a'emenea= 'e /a !'*ra o di'*an& 'u(i"ien* 3n*re !o4i&ia an"ora#elor
"are 'e *en'ionea4 -i "ele la "are 'e (a"e in#e"*area de !ro*e"&ie. 9n a"e'* mod=
e/en*uala in(luen& e'*e a*enua* !rin (a!*ul " 'e re!ar*i4ea4 la 3n*reaga lungime a
4onei liere a arm*urii= du! "um re4ul* din rela&ia8
29
( )
*
0
*(
7
n 1= i
i
T
i l
F
+
"4- ?(
3n "are8
Fl5i6 ? !ierderea de *en'iune 3n an"ora#ul iI
Ti
iL1=n
? de!la'area 3n dre!*ul an"ora#ului i: da*ora* *en'ionrii ul*erioare a
an"ora#elor al*ura*e "are 'e "on'ider " !o* a/ea un e(e"* rele/an* a'u!ra
de!la'rii din dre!*ul an"ora#ului i.
..,.1.$. 7a an"ora#ele din "la'ele A -i <= da" in(luen&a 3n*inderii 'u""e'i/e a
an"ora#elor nu !oa*e (i e/alua* -i e/i*a*= 'e /a !re/edea re?*en'ionarea an"ora#elor
3n in*er/alul de *im! di'!oniil !Bn la in#e"*area de !ro*e"&ie a 4onei liere.
516 Pierderea de *en'iune= d*= da*ora* de(orma&iei 3n *im! a *erenului de (undare de
'u *al!a elemen*ului an"ora* 'e "al"ulea4 "u rela&ia8
*
0
a
2
T
*(
7
1
T
d*
TR +

,
_

"4- '(
unde8
1 ? de!la'area "are 'e "on'um !Bn la in#e"*areI
2 ? de!la'area du! in#e"*areI
a ? lungimea de arm*ur !e "are 'e re'im*e e(e"*ul de!la'rii egal "u8
O 0.)7*(= 3n "a4ul in#e"*rii "u 'u'!en'ie 3n in*eriorul *e"ii de !ro*e"&ieI
O 7*( 3n "a4ul in#e"*rii "u ma*eriale !ermanen* !la'*i"e 3n in*eriorul *e"ii de
!ro*e"&ieI
O 7*( L 7*= 3n "a4ul an"ora#elor de "om!re'iune.
..,.1.). Pen*ru al*e "a4uri '!e"iale de !ro*e"&ie !e 4ona lier a arm*urii "are
!o* "ondu"e la /alori mai redu'e de"B* "ele de mai 'u'= lungimea de arm*ur !e "are
'e re'im*e e(e"*ul de!la'rii 'e /a ado!*a !e a4a indi"a&iilor (urni4a*e de "*re
!roie"*an*ul 'i'*emului de an"ora# 'au a re4ul*a*elor 3n"er"rilor '!e"ial e(e"*ua*e 3n
a"e'* '"o!.
..,.1.9. 9n e*a!a de 3n*o"mire a !roie"*ului= /alorile T1 -i T2 'e /or e/alua !e
a4a !re/ederilor din >P 112 'au al*or !re'"ri!&ii '!e"i(i"e. De a'emenea= 'e /or
!u*ea u*ili4a da*e ex!erimen*ale de la lu"rri 'imilare.
516 A"e'*e e/aluri 'e /or /eri(i"a !e an"ora#ele de !ro 'au !e !rima 'erie de
an"ora#e din lu"rare. Pen*ru an"ora#ele de "la' % 'au !en*ru "ele am!la'a*e 3n
*erenuri '*Bn"oa'e 'e !oa*e renun&a la de*erminarea d*.
526 Pen*ru an"ora#ele de "la' A 'e re"omand ' 'e !re/ad "om!en'area
!ierderilor d* !rin re?*en'ionare 3n in*er/alul de *im! !Bn la in#e"*area de !ro*e"&ie a
lungimii liere a arm*urii.
536 Pierderile de *en'iune da*ora*e (enomenelor reologi"e "e 'e !rodu" la ni/elul
4onei de an"orarea a an"ora#elor am!la'a*e 3n !mBn* 'e /or '*aili !rin 3n"er"area
an"ora#elor de !ro !en*ru an"ora#e de "la' A -i <. Pen*ru an"ora#ele de "la' % 'e
!oa*e renun&a la de*erminarea a"e'*or !ierderi.
30
5,6 0*a!ele de "al"ul 'un* urm*oarele8
a6 'e alege !en*ru @pA /aloarea maxim da* rela&iile de la !un"*ul a6 de la ..,.1.,I
6 'e de*ermin !ierderile de *en'iune Al "on(orm re"omandrilor de la !un"*ul 6
de la ..,.1.,I
"6 'e /eri(i" da" e'*e re'!e"*a* "ondi&ia re(eri*oare la /aloarea "@pA B Al(=
redu"Bndu?'e /aloarea @pA da" de!-irea e'*e mai mare de 1DI
d6 'e re"al"ulea4 Al.
V'4' C.ndiAia d7 v7/i-ica/7 5a >ta/7a 5i0it1 =5ti01 d7 d785a>a/7 a
75707nt=5=i anc./at
..,.2.1. %ondi&ia de /eri(i"are la '*area limi* ul*im de de!la'are a elemen*ului
an"ora* 5da*ora* alungirii an"ora#ului6 e'*e "a= 'u e(e"*ul /alorilor limi* ale
3n"r"rilor 3n gru!rile (undamen*ale= alungirea arm*urii= !e 4ona de lungime Ca@= '
(ie mai mi" 'au "el mul* egal "u "ea "are re4ul* !e dire"&ia longi*udinal a
an"ora#ului "on'idera*= &inBnd 'eama de de!la'area admi'iil a elemen*ului an"ora*.
516 Pen*ru an"ora#ele de "la' A -i < /eri(i"area 'e /a (a"e la 3n"r"rile
(undamen*ale -i '!e"iale= iar !en*ru "ele de "la' % numai !en*ru 3n"r"ri
(undamen*ale. Pen*ru dimen'ionare -i/'au /eri(i"are 'e /a (olo'i urm*oarea rela&ie de
"al"ul8
( )F U *
(
*
A
S7;
d
P
"4- C(
unde8
Pd
S7;
? 'oli"i*area din an"ora# 'u e(e"*ul 3n"r"rilor limi* 3n gru!rile
(undamen*ale -i '!e"ialeI
A* ? aria *ran'/er'al a arm*urii !re*en'iona*e a an"ora#uluiI
(*56F ? re4i'*en&a "ara"*eri'*i" la 3n*indere a arm*urii= "ore'!un4*oare unei
de(orma&ii '!e"i(i"e = de(ini* !rin8
a!!
7
adm
T
*
0
l
F
!F
R
U +

"4- =(
3n "are8
adm ? de!la'area limi* admi' 3n dre!*ul an"ora#uluiI
0* ? modulul de ela'*i"i*a*e al arm*urii !re*en'iona*eI
7a!! ? lungimea lier e"+i/alen*= re'!e"*i/ !or&iunea din lungimea lier a
arm*urii !e "are 'e re'im*e e(e"*ul alungirii= -i "are 'e ia egal "u8
O 7*(= !en*ru an"ora#e in#e"*a*e "u ma*eriale !ermanen* !la'*i"e 3n 4ona
lier= 3n in*eriorul 'au ex*eriorul *e"ii de !ro*e"&ieI
O 3.0 m= !en*ru an"ora#e 3n ro"i in#e"*a*e "u 'u'!en'ie !e a4 de "imen* 3n
4ona lierI
O 0.17*(= 5dar minim ,.0 m -i maxim $.0 m6 !en*ru an"ora#e am!la'a*e 3n
!mBn*uri= in#e"*a*e "u 'u'!en'ie !e a4 de "imen* 3n 4ona lier.
31
..,.2.2. Re4i'*en&a "ara"*eri'*i" la 3n*indere a arm*urii= 9t"(A 'e dedu"e din
diagrama de "al"ul 5p B ( de*ermina* "on(orm SR 0> 1992?1?1.
516 9n e*a!a de de*erminare a /alorii At= !en*ru "pA B Al( 'e /or "on'idera
/alorile limi* indi"a*e la !un"*ul 6 de la ..,.1.,= urmBnd ' 'e (a" o re/eri(i"are du!
de*erminarea !ierderilor de *en'iune Al. 7a an"ora#ele de "la' < 'e !oa*e renun&a la
a"ea'* re/eri(i"are.
V'4'" V7/i-ica/7a >i6=/anA7i <n 7:85.ata/7 a anc./a;75./
516 .eri(i"area 'iguran&ei 3n ex!loa*are a an"ora#elor 'e reali4ea4 "u a#u*orul
unui (a"*or de 'iguran& da* de rela&ia8
0
P
d
R
HS
"4- 1<(
unde8
a6 Rd %a!a"i*a*ea !or*an* a an"ora#uluiI
6 P0 Hor&a de 3n*indere la lo"are.
526 9n (un"&ie de dura*a de /ia& -i de gradul de ri'" !en*ru an"ora# e'*ima*e la
!roie"*are= 'e re"omand ado!*area urm*oarelor /alori minime !en*ru HS 5Taelul .
?268
+a;elul 4- 5. 4alori ale 9actorului de siguran FS
G/ad d7 /i>c
Anc./a;7
t708./a/7
Anc./a;7
87/0an7nt7
An"ora#e a "ror de'"r"are are
"on'e"in&e neim!or*an*e -i nu !une 3n
!eri"ol 'e"uri*a*ea !uli"
1.3 1.2
An"ora#e a "ror de'"r"are are
"on'e"in&e gra/e dar nu !eri"li*ea4
'e"uri*a*ea !uli"
1.1 1.)
An"ora#e a "ror de'"r"are are
"on'e"in&e gra/e -i !oa*e !eri"li*a
'e"uri*a*ea !uli"
1.) 2.0
VI E+ECUIA ANCORA$ELOR
7a exe"u&ia an"ora#elor 'e /or re'!e"*a !re/ederile SR 0> 113$ 0xe"u&ia
lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. An"ora#e 3n *eren.
32
VII %NCERCAREA, URM#RIREA )I CONTROLUL
ANCORA$ELOR
516 Da" e'*e ne"e'ar /eri(i"area !eriodi" a an"ora#elor *reuie a'igura*
a""e'ul (a"il la "a!ul a"e'*ora -i !o'iili*a*ea mon*rii -i (un"&ionrii di'!o4i*i/elor de
*en'ionare.
526 9n"er"area= urmrirea -i "on*rolul an"ora#elor 'e /a reali4a 3n "on(ormi*a*e "u
!re/ederile norma*i/ului '*andardului SR 0> 113$.
VII'! "ncercri de control
9n"er"rile de "on*rol ale an"ora#elor *reuie ' 'e reali4e4e 3n "on(ormi*a*e "u
!re/ederile indi"a*e 3n SR 0> 199$?1= !aragra(ul ).$ -i 3n "on"ordan& "u '*andardul
SR 0> 113$.
VII' "ncercri de recepie
9n"er"rile de re"e!&ie ale an"ora#elor *reuie ' 'e reali4e4e 3n "on(ormi*a*e "u
!re/ederile indi"a*e 3n SR 0> 199$?1= !aragra(ul ).) -i 3n "on"ordan& "u '*andardul
SR 0> 113$.
VII'" Supravegherea eecuiei i monitori#area
516 Su!ra/eg+erea exe"u&iei -i moni*ori4area *reuie ' 'e reali4e4e 3n
"on(ormi*a*e "u !re/ederile indi"a*e 3n SR 0> 199$?1= !aragra(ul ).9 -i 3n "on"ordan&
"u '*andardul SR 0> 113$.
526 Da" an"orele *em!orare 5"la' %6 rmBn 3n 'er/i"iu mai mul* de 2 ani=
*reuie anun&a* In'!e"*ora*ul de S*a* 3n %on'*ru"&ii. Pen*ru (ie"are "a4 !ar*i"ular
*reuie 3n*re!rin'e a"&iuni "are ' "ondu" la minimi4area ri'"ului. Da" e'*e ne"e'ar
/a (i "on'ul*a* -i un ex!er*. ;rm*oarele a"&iuni *reuie lua*e 3n "on'iderare la in*er/ale
de *im! ade"/a*e 8
a6 examinarea /i4ual a an"ora#elor unde 'un* a""e'iileI
6 /eri(i"area !eriodi" !en*ru a "on'*a*a da" an"ora#ele 'un* 3n" 'u
*en'iuneI
"6 /eri(i"ri la in*er/ale regula*e !en*ru a '*aili ori"e de!la'are a '*ru"*urii
an"ora*e a'*(el "a ' 'e !oa* "on"lu4iona a'u!ra '*aili*&ii a"e'*eiaI
d6 /eri(i"area e(e"*ului "oro4iunii.
VII'4 Procese verbale i alte !nregistrri referitoare la lucrrile
de ancorare
33
Se /or reali4a !ro"e'e /erale !re"um -i *oa*e 3nregi'*rrile ne"e'are !en*ru
(ie"are (a4 de exe"u&ie a an"ora#elor. Toa*e 3nregi'*rrile /or (i "on(orme "u
!re/ederile norma*i/ului '*andardului SR 0> 113$.
34
&i45i.6/a-i7 c.085707nta/1
1. >P 11,?200, >orma*i/ !ri/ind !roie"*area -i exe"u&ia an"ora#elor 3n
*eren
2. >P 0$,?200$ >orma*i/ !ri/ind do"umen*a&iile geo*e+ni"e !en*ru
"on'*ru"&ii
3. >P 12,?2010 >orma*i/ !ri/ind !roie"*area geo*e+ni" a lu"rrilor de
'u'&inere
,. SR 0> 113$82002 0xe"u&ia lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. An"ora#e 3n *eren
1. %R0?2001 %od de !roie"*are. <a4ele !roie"*rii '*ru"*urilor 3n
"on'*ru"&ii
2. <S )0)1819)9 A%ode o( !ra"*i"e (or ground an"+orage'@= <ri*i'+
S*andard In'*i*u*ion
$. DI> ,121 APround an"+orage'. De'ign= "on'*ru"*ion and *e'*ing@=
Deu*'"+e' In'*i*u* (Vr >ormung
). SIA 191 ATiran*' dWan"orage@. So"iX*X Sui''e de' Ingenieur' e*
de' Ar"+i*e"*e'
9. TA 92 ARe"omanda*ion' "on"ernan* la "on"e!*ion= le "al"ul=
lWexe"u*ion e* le "on*role de' *iran*' dWan"orage@= <ureau
Se"uri*a'.
10. HYZA : IH : 99?011 APround an"+or' and an"+ored '['*em'@= Hederal
Yig+\a[ Admini'*ra*ion
ANE+A A
35
,in-./0ativ12
UNELE RELAII PENTRU CALCULUL REEISTENEI LA
SMULGERE A ANCORA$ELOR
Calculul re#istenei la smulgere a ancorajului !n funcie
de armtura acestuia
Re4i'*en&a la 'mulgere a an"ora#ului 3n (un"&ie de arm*ura a"e'*uia !oa*e (i
de*ermina* "u rela&ia8
a
/
*
A
*F
(
d *I
R
"A- 1(
3n "are8
(*F ? re4i'*en&a "ara"*eri'*i" la 3n*indere a arm*urii 5"on(orm SR 0> 1992?1?1.6I
A* ? aria *ran'/er'al a arm*urii an"ora#uluiI
a ? "oe(i"ien* !ar&ial de 'iguran&= "are 'e /a lua "on(orm "u Taelul A?3.
+a;elul A-&. Doe9icient parial de siguran: a
Anc./a;7 d7 c5a>1 A @i & C
T<P 1.1) 1.11
<are P% 1.01 1.00
Calculul re#istenei la smulgere a ancorajului !n funcie
de stabilitatea de ansamblu$ element ancorat % masiv de
teren
Re4i'*en&a la 'mulgere a an"ora#ului 3n (un"&ie de *eren !oa*e (i de*ermina* "u
rela&ia8
a
/
'
>
d aI
R
"A- 5(
unde8
a ? "oe(i"ien* !ar&ial de 'iguran&= egal "u8
O 2.0, !en*ru an"ora#ele de "la' A -i <I
O 1.$) !en*ru an"ora#ele de "la' %.
>
'
? (or&a de 'mulgere de*ermina* !rin "al"ul= !e a4a /alorilor "ara"*eri'*i"e
ale !arame*rilor *erenului. Se de*ermin !e a4a rela&iilor urm*oare 3n
(un"&ie de na*ura *erenului de (undare8
36
!en*ru ro"i gru!a *are la ex*ra?*are 5 du! re4i'*en&a lor la (orare -i
!er(orare68
( )
F
i
i
a
'
( J D > "A- &(
3n "are8
(i
F
? re4i'*en&a "ara"*eri'*i" !e 'u!ra(a&a la*eral a 4onei in#e"*a*e=
egal "u8
O 1000 F>/m
2
!en*ru ro"i din gru!a *are=
O 2000F>/m
2
!en*ru ro"i din gru!a (oar*e *are=
O 3000F>/m
2
!en*ru ro"i din gru!a ex*ra?*are.
D ? diame*rul (ora#uluiI
Ja
i
? lungimea 4onei de an"orare 3n '*ra*ul i.
!en*ru !mBn*uri "u "oe(i"ien*ul de !ermeaili*a*e FS10
?1
"m/' 8
( )
F
i
i
a e(
'
( J D > "A- 6(
3n "are8
De( ? diame*rul mediu e(e"*i/ al ulului (orma* !rin in#e"*are= '*aili* "u
rela&ia8
i
a
J ]
% 0=$
1=)
e(
D


^m_ "A- %(
% ? "an*i*a*ea *o*al de "imen* 53n *one6= in*rodu' 3n 4ona ulului la
in#e"*are -i rein#e"*areI
De( nu 'e /a lua 3n "al"ul "u /aloare mai mare de"B* 3D !en*ru
!mBn*uri ne"oe4i/e -i re'!e"*i/ 2.1D !en*ru "ele "oe4i/e= unde D
e'*e diame*rul ini&ial de (orare.
(i
F
? re4i'*en&a "ara"*eri'*i" !e 'u!ra(a&a la*eral a 4onei de
an"orare= "on(orm "u Taelul A?,.
+a;elul A- 6. Rezistena caracteristic pe supra9aa lateral a zonei de ancorare: 9i
A
Nat=/a 810Fnt=5=i
-i
G
HGNI0

J
-1/1 /7in;7cta/7 c= /7in;7cta/7
ni'i!uri "u
S 30` 90 110
30` N S 31` 101 130
a 31` 120 110
"oe4i/e "u
I% O 0=$1...1 $0 100
I% b 1 )0 110
!en*ru !ie*ri-uri 5Fa10
?1
"m/'6 8
37
( )
F
i
(
i
a
J Q
e(
D
'
> "A- ?(
3n "are8
De( ? diame*rul e(e"*i/ al ulului= &inBnd "on* de "an*i*a*ea de "imen*
in*rodu' !rin in#e"*are 3n 4ona a"e'*uia -i de !oro4i*a*ea n a
*erenului= dar nu mai mare de 0.1 mI
(i
F
O 200 F>/m
2
.
!en*ru !mBn*uri "oe4i/e "u 'u!ralrgiri 3n 4ona de an"orare 8
( )
'
A
F
cR
F
i
(
i
a
J Q
e(
D
'
> + "A- '(
3n "are8
? "oe(i"ien* "are de!inde de modul de reali4are a 'u!ra?lrgirilor= (iind
egal "u 1.1 !en*ru me*oda ex!lo4iilor -i 1.0 !en*ru al*e me*odeI
A' ? aria 'u!ra(e&ei 'u!ralrgirilor= de*ermina* !rin !roie"&ia !e !lane
normale la axa an"ora#ului.
R
F
? re4i'*en&a "ara"*eri'*i" !e 'u!ra(a&a 'u!ralrgirilor= "on(orm "u
Taelul A?1.
>OTd8 Sumarea Ja
i
x(i
F
'e /a (a"e numai !en*ru 4ona de an"orare 3n "are nu 'un*
'u!ralrgiri. 9n "a4ul 'u!ralrgirilor !rin ex!lo4ie= diame*rele /or de'"re-*e '!re
4ona lier a an"ora#ului= iar numrul 'u!ralrgilor /a (i de maxim 1.
+a;elul A-%. Rezistena caracteristic pe supra9aa supralrgirilor: R
A
AdFnci07a H0J
R
G
HGNI0

J 87nt/= IC
0,(!'''0,7( 0,73'''!,0 K!,0
3 310 100 200
1 ,10 200 $10
10 $10 900 1100
a 20 1310 1200 1200
NOTEC
"1( Relaiile pentru determinarea valorilor $
S
au un caracter in9ormativ: putEnd 9i
utilizate de ctre ela;oratorii sistemelor de ancorare !n 9aza de pre-
dimensionare a acestora: precum Fi de ctre proiectanii de structuri ancorate !n
9aza de studiu preliminar: atunci cEnd gama de sisteme de ancorare
agrementate nu satis9ace cazul !n spe.
"5( Dondiia de veri9icare la starea limit de sta;ilitate a ansam;lului "element
ancorat B masiv de teren angajat( este ca: su; e9ectul !ncrcrilor limit din
gruprile 9undamentale Fi speciale: ansam;lul s nu !Fi modi9ice sensi;il poziia
38
sau 9orma: considerEnd c nu are loc cedarea ancorajului prin ruperea armturii
sau prin smulgerea zonei de ancorare.
"&( .entru teren se vor considera valorile de calcul ale caracteristicilor
geotehnice. $u se vor introduce !n calcul eventualele !ncrcri temporare cu
e9ect 9avora;il sta;ilitii.
.entru simpli9icarea calculelor se admite ca veri9icarea s se 9ac la !ncrcrile
din gruprile 9undamentale: cu adoptarea unui coe9icient de siguran mai mare
sau egal cu 1.% pentru .d
S/#
"!ncrcarea de calcul corespunztoare S/#(.
2e regul: din veri9icrile de sta;ilitate se deduc parametrii ancorajului "lungime:
!nclinare: etc.(. 4eri9icarea la sta;ilitate se va 9ace Fi pentru etapele intermediare
de e8ecuie.
"6( .entru ancorajele de clas D nu mai este necesar veri9icarea su; e9ectul
gruprilor speciale.
/a ancorajele de clas A se sporeFte nivelul de asigurare cu pEn la 1<G:
independent de nivelul de asigurare prevzut pentru ansam;lul structurii.
/a sta;ilirea solicitrilor se vor considera ipoteze cEt mai apropiate de modul de
lucru al terenului Fi al elementului ancorat !n momentul cedrii.
.entru dimensionare sau veri9icare solicitarea .d
S/*
"!ncrcarea de calcul
corespunztoare S/*( nu se va lua mai mic decEt 1.5%.d
S/#
chiar dac ipoteza
limit considerat !n calcul conduce la solicitri .d
S/*
mai reduse. 2ac .d
S/*
H1.%.d
S/#
se vor reanaliza ipotezele limit considerate: precum Fi poziia Fi
geometria ancorajelor: Fi: dac !n aceste condiii inegalitatea rmEne vala;il:
atunci se va adopta !n calcul valoarea rezultat.
ANE+A &
39
,in-./0ativ12
UNELE RELAII PENTRU CALCULUL STATIC AL
ANCORA$ELOR
I'! Evaluarea !ncrcrilor i solicitrilor
I'!'! S=>Ain7/i c= =n >in6=/ niv75 d7 anc./a;7
i2 Ca9=5 8a585an@75./
Diagrama !en*ru '*ailirea 'oli"i*rilor din an"ora#e e'*e da* 3n Higura <?2.
Deoare"e e !o'iil ' nu 'e moili4e4e 3n*reaga re4i'*en& !a'i/= la /eri(i"rile
"ore'!un4*oare 3n lo"ul "oe(i"ien*ului G! 'e /a lua /aloarea8
( )

! ! ! 0
1
G OG ? G ?G
3
"B- 11(
Y
G!
Ge!
Go
d
1/35YLd6
A
G
S
7
H
!oOdGo
!e!OdGe!
!!OdG! !aO(+d6Ga
Pa
P!
d/3
Ga
Figura B-5. 7mpingerea pmEntului B cazul i(
40
ii2 Ca9=5 75707nt75./ v7/tica57 ,8i5.Ai2 c= 75707nt7 int7/07dia/7 75a>tic7
9n a"e'* "a4 'e /a "on'idera -i re4i'*en&a R! "e ia na-*ere !e "ele dou (e&e
la*erale 5!lanele H7M din Higura <?36 "ore'!un4*oare elemen*ului /er*i"al. 7a
!mBn*uri ne"oe4i/e re4i'*en&a R! e'*e da* de (re"are

! 0
R OP *g
= unde P0 e'*e
'imilar 3m!ingerii 3n '*are de re!au'= !en*ru G0O18
_


,
3
0
1
P O d *g ,1`L
2 2
"B- 15(
7a !mBn*uri "oe4i/e= negli#Bnd e(e"*ul ung+iului de (re"are !e !lanele H7M
re4ul*8
_

,
2
!
R O"d *g ,1`L
2
"B- 1&(
Y
d
A
G
S
7
H
Pa2
P!
d/3
Pa1
2R!
M
,
1
?

/
2
dG!?5YLd6Ga YGa
!aO(+d6Ga !!OdG!
Figura B-&. 7mpingerea pmEntului B cazul ii(
iii2 Ca9=5 8i5.Ai5./ di>tanAaAi
Pro"edeul e'*e indi"a* 3n "a4ul !mBn*urilor "oe4i/e -i al ro"ilor la "are e(e"*ul
de ol* !ermi*e eliminarea elemen*elor in*ermediare. finBnd "on* de rigidi*a*ea
41
!ilo&ilor= !en*ru Ga -i G! 'e /or "on'idera urm*oarele /alori= !en*ru '*rile limi* ale
ex!loa*rii normale8
( )
( )

a a 0 a
! ! ! 0
1
G OG L G ?G
3
1
G OG ? G ?G
3
"B- 16(
De a'emenea= 3n*re ni/elul *erenului -i an"ora# 'e "on'ider 3m!ingerea 3n '*are
de re!au' 5Higura <?,6.
Y
d
A
G
S
7
H
dGe!
G!
Ge! Gee!
Go
Ga
Gea
Geea
Go
(+d6Gea
dGee! (+d6Geea
+1
+1Go
Figura B-6. 7mpingerea pmEntului. Dazurile iii( Fi iv(
iv2 Ca9=5 87/7Ai5./ din 47t.n
9n*re !ere*e -i !mBn* 'e /a "on'idera un ung+i de (re"are8
42

,
_


8
'
'
1
...
"B- 1%(
Pen*ru a &ine "on* de rigidi*a*ea !ere*elui= !en*ru '*rile limi* ale ex!loa*rii
normale "oe(i"ien&ii 3m!ingerii !mBn*ului Ga -i G! 'e /or lua8
( )
( )

a a 0 a
! ! ! 0
2
G OG L G ?G
3
1
G OG ? G ?G
2
"B- 1?(
7a !ar*ea 'u!erioar= 3n*re ni/elul *erenului -i an"ora#= 'e /a "on'idera
3m!ingerea 3n '*are de re!au' "a la "a4ul iii6 de mai 'u'.
9n *oa*e "a4urile 'oli"i*area din 3n"r"rile de ex!loa*are 'e de*ermin din
"ondi&ia de e"+iliru -i de momen* nul 3n dre!*ul an"ora#ului.
Soli"i*area "ore'!un4*oare 3n"r"rilor limi* 'e '*aile-*e "on'iderBnd /alorile
de "al"ul ale "ara"*eri'*i"ilor geo*e+ni"e ale *erenului.
I'!' S=>Ain7/i c= anc./a;7 5a 0ai 0=5t7 niv757
9n a"e'* "a4 nu mai 'un* /alaile diagramele *riung+iulare= deoare"e ni/elele de
an"ora#e 'e exe"u* 3n e*a!e di(eri*e= modi(i"Bnd (orma diagramelor de 3m!ingere.
9n (un"&ie de na*ura *erenului 'e /or "on'idera diagramele din Higura <?1
5"on(orm >P 12,6.
%a -i 3n "a4ul elemen*elor an"ora*e "u un 'ingur rBnd de an"ora#e= 3n "al"ul 'e
!oa*e "on'idera " !un"*ul de momen* nul e'*e (oar*e a!ro!ia* de !un"*ul de e(or* nul.
7a 'u'&inerile "u mai mul*e ni/ele de an"ora#e 'e /or (a"e /eri(i"ri -i 3n e*a!ele
in*ermediare de exe"u&ie. Pen*ru !rimul rBnd de an"ora#e /eri(i"area 'e /a (a"e
"on(orm !aragra(ului <.1.1.
O!*imi4area 'olu&iei !re'u!une de*erminarea 'oli"i*rilor -i 3n elemen*ul an"ora*
-i modi(i"area !o4i&iei an"ora#elor !en*ru a o&ine diagrame de e(or*uri "u /alori
ex*reme "B* mai redu'e.
43
Y
YGa
0.65YGa
Y?," (0.2...0.4)Y
0
.
2
1
Y
0
.
$
1
Y
0
.
2
1
Y
0
.
2
1
Y
0
.
$
1
Y
*eren ne"oe4i/ *eren "u "oe4iune
redu'
*eren "u "oe4iune
ridi"a*
Figura B- %. 7mpingerea pmEntului. #lemente ancorate la mai multe nivele
I' &erificri de stabilitate
.eri(i"area 'e (a"e !e a4a i!o*e4ei "on(orm "reia !ierderea '*aili*&ii are lo"
!rin (ormarea unei 'u!ra(e&e "ure de "edare 5a!roxima* !rin !lanul HD6 3n*re axul de
ro*a&ie al !ere*elui -i axul /er*i"al "are *re"e !rin "en*rul 4onei de an"orare a
an"ora#ului 5Higura <?26.
Re4ol/area !orne-*e de la e"+ilirul (or&elor "are a"&ionea4 a'u!ra !ri'mului
AHD%= re'!e"*i/8
a6 P ? greu*a*ea !ri'mului de !mBn*I
6 Pa1 ? 3m!ingerea a"*i/ !e !lanul D%I
"6 Pa ? rea"&iunea !ere*elui "ore'!un4*oare 3m!ingerii a"*i/e a /olumului HA<I
d6 R ? rea"&iunea !e !lanul HDI
e6 S ? 'oli"i*area din an"ora# "ore'!un4*oare 'i*ua&iei de e"+iliru "on'idera*e.
9n a"e'* "a48
( ) ( ) ( )
_


,
1
]
_


,
a a1 a1 a
]
'in ? L
2
SO P ? P "o' L PLP 'in ?P 'in *g ?
]
'in L ? ?
2
"B- 1'(
3n "are8
a6 ? ung+iul de 3n"linare al !lanului HDI
6 ? ung+iul de (re"are in*ern al !mBn*uluiI
"6 ? ung+iul de (re"are 3n*re !ere*e -i !mBn*I
d6 ? 3n"linarea an"ora#ului.
44
A
G
S
H

< % g

D
4
a
1
/2
1
/2
Pa
Pa1
R
P
R
Pa
S
Pa1
Figura B- ?. 4eri9icarea de sta;ilitate pentru ancorarea la un singur nivel
A"olo unde e'*e "a4ul 'e /a &ine "on* de !re4en&a a!ei 'au de "ara"*eri'*i"ile
di(eri*e ale '*ra*elor.
Su!ra'ar"ina la ni/elul *erenului 'au !e elemen*ul an"ora* 'e /a "on'idera doar
da" /a "ondu"e la o 'i*ua&ie mai de(a/orail !en*ru !lanul HD= re'!e"*i/ o 3n"linare
mai mi"= 'au da" e'*e !ermanen* -i exi'*en* 3nain*e de reali4area an"ora#elor.
9n "a4ul an"ora#elor "u 'u!ralrgiri ale ulului 'e "on'ider " !lanul HD *re"e
la 1m de !un"*ul de 3n"e!u* al 'u!ralrgirilor.
9n "a4ul an"ora#elor !e mai mul*e ni/ele 'e !ro"edea4 !rogre'i/ 5Higura <?$6=
a'*(el8
a6 'e '*aile-*e e"+ilirul !en*ru !rimul !ri'm de !mBn* AHD1%1 -i 'e o&ine S1I
6 'e "on*inu !en*ru AHD2%2 -i 'e o&ine S2 -i a-a mai de!ar*e.
7ungimea an"ora#elor 'e /a alege a'*(el 3n"B* !un"*ele Di ' e g'ea'" 3n
a(ara ori"rui !ri'm AHDi%i. 9n "a4 "on*rar an"ora#ul re'!e"*i/ (ie nu in*er/ine 3n "al"ul=
(ie in*er/ine !ar&ial= 3n (un"&ie de !o4i&ia o"u!a*.
45

%2 %3
Pa2
Pa3
P2
P3
R2
R3
D1
D2
D3
S2 Pa2
R2
R3
S3
Pa3
P2
P3
A
G1
S1
H
< %1

P1

Pa
Pa1
R1
P1
R1
Pa
S1
Pa1
S2
S3
G2
G3
Y
d
Figura B-'. 4eri9icarea de sta;ilitate pentru ancorarea la mai multe nivele
An7:a C
46
Re(erin&e *e+ni"e -i legi'la*i/e8
Not:
1. Re9erinele datate au 9ost luate !n considerare la data ela;orrii reglementrii
tehnice.
5. /a data utilizrii reglementrii tehnice se va consulta ultima 9orm !n vigoare a
re9erinelor tehnice Fi legislative.
N/'
c/t
Act7 n./0ativ7 P=45icaAia
1. >orma*i/ !ri/ind do"umen*a&iile
geo*e+ni"e !en*ru "on'*ru"&ii= Indi"a*i/
>P 0$,?2013.
Proie"* de reglemen*are *e+ni" no*i(i"a*
2. >orma*i/ !ri/ind de*erminarea /alorilor
"ara"*eri'*i"e -i de "al"ul ale
!arame*rilor geo*e+ni"i= Indi"a*i/ >P
122?2010.
a!roa* !rin Ordinul mini'*rului de4/ol*rii=
regionale -i *uri'mului nr.2290/2010 !uli"a*
3n Moni*orul O(i"ial al RomBniei Par*ea I nr.
11) -i 11) i' din 0, mar*ie 2011
3. >orma*i/ !ri/ind !roie"*area geo*e+ni"
a lu"rrilor de 'u'&inere= Indi"a*i/ >P
12,?2010.
a!roa* !rin Ordinul mini'*rului de4/ol*rii=
regionale -i *uri'mului nr.22)9/2010 !uli"a*
3n Moni*orul O(i"ial al RomBniei Par*ea I nr.
11) -i 11) i' din 0, mar*ie 2011
,. >orma*i/ !ri/ind "erin&ele de !roie"*are
-i exe"u&ie a ex"a/a&iilor adBn"i 3n 4one
urane= Indi"a*i/ >P 120?2013.
Proie"* de reglemen*are *e+ni" no*i(i"a*
1. >orma*i/ !ri/ind !roie"*area (unda&iilor
de 'u!ra(a&= Indi"a*i/ >P 112?2013
Proie"* de reglemen*are *e+ni" 3n "ur' de
no*i(i"are
2. >orma*i/ !ri/ind !roie"*area geo*e+ni"
a (unda&iilor !e !ilo&i= Indi"a*i/ >P 123?
2010.
a!roa* !rin Ordinul mini'*rului de4/ol*rii=
regionale -i *uri'mului nr.2291/2010 !uli"a*
3n Moni*orul O(i"ial al RomBniei Par*ea I nr.
11) -i 11) i' din 0, mar*ie 2011.
$. %od de !roie"*are 'ei'mi" : Par*ea I :
Pre/ederi de !roie"*are !en*ru "ldiri=
Indi"a*i/ P100?182012.
Proie"* de reglemen*are *e+ni" no*i(i"a* "u
nr. 2012/2),=2)3=2)2=2$9/RO.
). %od de !roie"*are. <a4ele !roie"*rii
'*ru"*urilor 3n "on'*ru"&ii= Indi"a*i/ %R0?
2012.
a!roa* !rin Ordinul mini'*rului de4/ol*rii=
regionale -i *uri'mului nr.1130/2012 !uli"a*
3n Moni*orul O(i"ial al RomBniei Par*ea I nr.
2,$ -i din 11 'e!*emrie 2012.
47
' Standa/d7
N/'
c/t
Indicativ D7n=0i/7
1. SR 0> 113282011 0xe"u&ia lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. Pilo&i
(ora&i.
2. SR 0> 113$82002 0xe"u&ia lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. An"ora#e
3n *eren.
3. SR 0> 113)82011 0xe"u&ia lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. Pere&i
mula&i.
,. SR 0> 19908200, 0ur"od. <a4ele !roie"*rii '*ru"*urilor
1. SR 0> 19908200,/A182002 0ur"od. <a4ele !roie"*rii '*ru"*urilor
2. SR 0> 19908200,/>A82002 0uro"od. <a4ele !roie"*rii '*ru"*urilor. Anex
>a&ional
$. SR 0> 1991?1?18200, 0uro"od 18 A"&iuni a'u!ra '*ru"*urilor. Par*ea 1?18
A"&iuni generale. Preu*&i '!e"i(i"e= greu*&i
!ro!rii= 3n"r"ri u*ile !en*ru "ldiri.
). SR 0> 1991?1?18200,/>A82002. 0uro"od 18 A"&iuni a'u!ra '*ru"*urilor. Par*ea 1?18
A"&iuni generale. Preu*&i '!e"i(i"e= greu*&i
!ro!rii= 3n"r"ri u*ile !en*ru "ldiri. Anexa
>a&ional
9. SR 0> 1991?1?282001 0uro"od 18 A"&iuni a'u!ra '*ru"*urilor. Par*ea 1?28
A"&iuni generale. A"&iuni !e dura*a exe"u&iei.
10. SR 0> 1991?1?282001/A%8200) 0uro"od 18 A"&iuni a'u!ra '*ru"*urilor. Par*ea 1?28
A"&iuni generale. A"&iuni !e dura*a exe"u&iei.
11. SR 0> 1991?1?282001/><8200). 0uro"od 18 A"&iuni a'u!ra '*ru"*urilor. Par*ea 1?28
A"&iuni generale. A"&iuni !e dura*a exe"u&iei.
Anexa >a&ional
12. SR 0> 1992?1?18200,8 0uro"od 2Proie"*area '*ru"*urilor de e*on.
Par*ea 1?18 Reguli generale -i reguli !en*ru
"ldiri.
13. SR 0> 1993?1?1082002 0uro"od 38 Proie"*area '*ru"*urilor de o&el. Par*ea
1?108 Alegerea "la'elor de "ali*a*e a o&elului.
1,. SR 0> 1993?1?1082002/A%82002 0uro"od 38 Proie"*area '*ru"*urilor de o&el. Par*ea
1?108 Alegerea "la'elor de "ali*a*e a o&elului.
11. SR 0> 1993?11082002/>A8200) 0uro"od 38 Proie"*area '*ru"*urilor de o&el. Par*ea
1?108 Alegerea "la'elor de "ali*a*e a o&elului.
Anexa >a&ional.
12. SR 0> 1993?18200$ 0uro"od 38 Proie"*area '*ru"*urilor de o&el. Par*ea
18 Pilo&i -i !al!lan-e.
1$. SR 0> 199,?1?18200, 0uro"od ,8 Proie"*area '*ru"*urilor "om!o4i*e de
o*el 'i e*on. Par*ea 1?18 Reguli generale 'i reguli
!en*ru "ldiri
1). SR 0> 199,?1?18200,/><8200). 0uro"od ,8 Proie"*area '*ru"*urilor "om!o4i*e de
o*el 'i e*on. Par*ea 1?18 Reguli generale 'i reguli
!en*ru "ldiri. Anexa >a&ional
19. SR 0> 199$?18200, 0uro"od $8 Proie"*area geo*e+ni". Par*ea 18
Reguli generale.
48
20. SR 0> 199$?18200,/><8200$ 0uro"od $8 Proie"*area geo*e+ni". Par*ea 18
Reguli generale. Anexa na&ional.
21. SR 0> 199$?28200$ 0uro"od $8 Proie"*area geo*e+ni". Par*ea 28
In/e'*igarea -i 3n"er"area *erenului.
22. SR 0> 199$?28200$/><82009 0uro"od $8 Proie"*area geo*e+ni". Par*ea 28
in/e'*igarea -i 3n"er"area *erenului. Anexa
>a&ional.
23. SR 0> 199)?18200, 0uro"od )8 Proie"*area '*ru"*urilor !en*ru
re4i'*en&a la "u*remur. Par*ea 18 Reguli generale=
a"&iuni 'ei'mi"e -i reguli !en*ru "ldiri.
2,. SR 0> 199)?18200,/>A8200) 0uro"od )8 Proie"*area '*ru"*urilor !en*ru
re4i'*en&a la "u*remur. Par*ea 18 Reguli generale=
a"&iuni 'ei'mi"e -i reguli !en*ru "ldiri. Anexa
>a&ional.
21. SR 0> 199)?18200, 0uro"od )8 Proie"*area '*ru"*urilor !en*ru
re4i'*en&a la "u*remur. Par*ea 18 Hunda&ii=
'*ru"*uri de 'u'&inere -i a'!e"*e geo*e+ni"e.
22. SR 0> 199)?18200,/>A8200$ 0uro"od )8 Proie"*area '*ru"*urilor !en*ru
re4i'*en&a la "u*remur. Par*ea 18 Hunda&ii=
'*ru"*uri de 'u'&inere -i a'!e"*e geo*e+ni"e.
Anexa >a&ional.
2$. SR 0> 102,)?181992. Pal!lan-e lamina*e la "ald din o&eluri nealia*e.
Par*ea 18 %ondi&ii *e+ni"e de li/rare
2). SR 0> 102,)?281992 Pal!lan-e lamina*e la "ald din o&eluri nealia*e.
Par*ea 28Toleran&e de (orm -i la dimen'iuni.
29. SR 0> 102,9?181992. Pal!lan-e (orma*e la re"e din o&eluri nealia*e.
Par*ea 18 %ondi&ii *e+ni"e de li/rare
30. SR 0> 102,9?281992 Pal!lan-e (orma*e la re"e din o&eluri nealia*e.
Par*ea 28 Toleran&e de (orm -i la dimen'iuni.
31. SR 0> 1202382003 0xe"u&ia lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. Pere&i din
!al!lan-e.
32. SR 0> 12$1282002 0xe"u&ia lu"rrilor geo*e+ni"e '!e"iale. In#e"*area
"u !re'iune 3nal* a *erenurilor 5ge* grou*ing6.
33. SR 0> 13331?18200,. Si'*eme !en*ru '!ri#inirea -an&urilor. Par*ea 18
S!e"i(i"a&ii de !rodu'
3,. SR 0> 13331?28200, Si'*eme !en*ru '!ri#inirea -an&urilor. Par*ea 28
0/aluare !rin "al"ul 'au 3n"er"are
31. SR 0> 1,213?182001. Si'*eme +idrauli"e a"&iona*e manual !en*ru
'!ri#inirea -an&urilor. Par*ea 18 S!e"i(i"a&ii de
!rodu'
32. SR 0> 1,213?282001 Si'*eme +idrauli"e a"&iona*e manual !en*ru
'!ri#inirea -an&urilor. Par*ea 28 0/aluare !rin
"al"ul 'au 3n"er"are .
3$. SR 0> ISO 1,2))?18200, %er"e*ri -i 3n"er"ri geo*e+ni"e. Iden*i(i"area -i
"la'i(i"area !mBn*urilor. Par*ea 18 Iden*i(i"are -i
de'"riere.
3). SR 0> ISO 1,2))?282001 %er"e*ri -i 3n"er"ri geo*e+ni"e. Iden*i(i"area -i
"la'i(i"area !mBn*urilor. Par*ea 28 Prin"i!ii
!en*ru o "la'i(i"are.
49
50