Sunteți pe pagina 1din 4

3-1 Instala ii Electrice Dr.

Florin POP, profesor

Cursul 3
Cap. 3 Dimensionarea re elei de distribu ie n incinta consumatorului 3.1 Procese fundamentale n re elele electrice Scurtcircuitul n instala iile de joas tensiune. Pierderea de tensiune Scurtcircuitul n instala iile de joas tensiune
defini ii, stabilitate termic -dinamic mono, bi, trifazat schema echivalent de calcul raportarea rezisten elor, reactan elor rezisten a/reactan a de scurtcircuit curent de scurtcircuit stabilizat curent de scurtcircuit de oc, coeficient de scurtcircuit de oc

[curs, p. 171-175, f r tabele]

Metodologia de calcul a curen ilor de scurcircuit n re elele electrice cu tensiuni sub 1 kV este prezentat n PE 134-2/96, iar pentru re ele de medie i nalt tensiune n PE 103. Cunoa terea valorilor curen ilor de scurcircuit trifazat simetric Isc, rel (3.?) n punctele startegice ale unie instala ii electrice de distribu ie este necesar pentru dimensionarea (alegerea, reglarea i/sau verificarea) aparatajului de comuta ie, dispozitivelor de protec ie i conductelor electrice. Pentru calculul impedan ei totale a circuitului scurcircuitat se determin impedan ele fiec rei componente a instala iei electrice n amonte de punctul de defect. (1) Re eaua de T n amonte de transformatorul de alimentare. Autoritatea de alimentare cu energie electric Sucursala de Distribu ie ELECTRICA precizeaz valoarea puterii de scurtcircuit Ssc, MVA la barele sta ie de transformare de T sau MT la care este racordat linia de alimentare a consumatorului. Impedan a echivalent a re elei n amonte de transformator, raportat la tensiunea de baz Ub, este ZS=(Ub)2/Ssc; dac se introduce Ssc n MVA i Ub n kV, impedan a de ob ine n (de exemplu, Ssc=250 MVA, Ub=0,4 kV, ZS=0,42/250=0,00064 = 0,64 m ). Rezisten a Rs se poate neglija n compara ie cu reactan a inductiv Xs, astfel c se consider cu aproxima ie c Rs 0 i Xs Zs. (2) Transformatorul de alimentare este caracterizat prin puterea nominal Sntr, kVA, tensiunea de scurtcircuit usc, %, i pierderile ohmice totale n nf ur rile transformatorului pcu, W. Impedan a transformatorului v zut la bornele de joas tensiune (Ub=400 V) este U2 u Z tr = b sc ; S ntr 100 dac se introduce Sntr n kVA, Ub n kV i usc n %, impedan a se ob ine n m (de exemplu, Sntr=400 kVA, Ub=0,4 kV, usc=4 %, Ztr=(0,42/400)x(4/100)=16 m ). Rezisten a nf ur rilor transformatorului Rtr se determin pe baza pierderilor ohmice totale p U 2 Rtr = cu 2 b 10 3 ; S ntr dac se introduce Sntr n VA, Ub n V i pcu n W, rezisten a se ob ine n m (de exemplu, Sntr=400 103 VA, Ub=400 V, pcu =6000 W, Rtr=(6000 4002/400.0002) 103=6 m ).

3-2
2 2 Reactan a transformatorului se determin din triunghiul impedan ei X tr = Z tr Rtr .

(3) Disjunctoare de putere. Rezisten a se neglijeaz , iar reactan a se considerat n mod conven ional la valoarea de 0,15 m pe disjunctor (faz , pol) (4) Bare de distribu ie. Rezisten a barelor de distribu ie este neglijabil , iar reactan a se consider n mod conven ional la valoarea de 0,15 m /m liniar. Valori precise se pot ob ine n func ie de distan a dintre bare i sec iunea acestora, de la produc tor. (5) Conductoare/cabluri ale coloanelor electrice. Rezisten a ohmic a unui conductor este data de expresia cunoscut Rc= L/s, rezistivitatea materialului conductorului fiind de 22,5 m mm2/m pentru cupru i 36 m mm2/m pentru aluminiu. Reactan a aferent cablurilor se poate ob ine de la produc tor. Reactan a se poate neglija pentru sec iuni mai mici de 50 mm2. Pentru calcule aproximative se poate adopta valoarea de 0,08 m /m liniar.
- verificarea conductoarelor la scurtcircuit (stabilitate termic , stabilitate dinamic ) - verificarea aparatelor la scurtcircuit (stabilitate termic , stabilitate dinamic )

[curs, pag. 175-176 i 179]

3-3

Exemplu din Schneider, pag. H1-23, tab. H1-38 i H1-39

- defini ii - calculul pierderii de tensiune pe circuite, coloane - pierderea de tensiune suplimentar la pornirea motoarelor electrice - calculul pierderii de tensiune efective de la PD la Receptoare (lumin , for ) - valori admise (alimentare din PT propriu, din re ea de joas tensiune)

Pierderea de tensiune

[curs, pag. 167-170] [colec ia electricianului, pag. 70-72]

U = U U = 3U f = 3 Z I = Z S ( R + jX ) ( P jQ ) RP + XQ XP RQ = = + j U1 U1 U1 U1
*

3-4

RP + XQ RP + XQ ,V = ,% Un U n2

n aceste rela ii s-a luat n considerare definirea pierderii de tensiune (m rime algebric ) ca modul al c derii de tensiune (m rime fazorial ), exprimarea m rimilor specifice curentului alternativ trifazat n reprezentarea complex simplificat , neglijarea termenului complex (a c rui valoare este foarte mic ) i aproximarea tensiunii n punctul ini ial U1 cu valoare nominal a re elei electrice de joas tensiune - Un fie ea 400 V.

Bibliografie 1. PE 134-2/96 2. PE 103 Instruc iuni pentru dimensionarea i verifcarea instala iilor electroenergetice la solicit ri mecanice i termice, n condi iile curen ilor de scurtcircuit 3. I 7-02 Normativ privind proiectarea i execu ia instala iilor electrice la consumatori cu tensiuni pn la 1000 V 4. Schneider Electric Manualul instala iilor electrice, 1999