Sunteți pe pagina 1din 54

C O A LAD EM A S A J

MIR AGE

S.C. MARIVA SERV S.R.L. PLOIETI

Autori:

MIHAELA IVNESCU LAURENIU IVNESCU

*** PLOIETI, 2

! ***

MIR AGE
#$T%&'(")%) "apitolul #. "apitolul ##.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CUPRINS:
*******************************.. +"(%T #+T&%#" A, MA+A-(,(# **********************.. ').#$#/## ********************************* "apitolul ###. *. MA+A-(, 2# +"&P(%#,) +A,) "apitolul #1. ***********************. ).)"T),) MA+A-(,(# A+(P%A &%3A$#+M(,(# "apitolul 1. *************.. #45lue46a 7asa8ului asupra pielii 1.1. **********************.. #45lue46a 7asa8ului asupra 6esuturilor 9o48u49tive 1.2. ************* #45lue46a 7asa8ului asupra siste7ului 7us9ular .. 1.!. *************.. #45lue46a 7asa8ului asupra arti9ula6iilor i te4:oa4elor .. 1.4. **********. #45lue46a 7asa8ului asupra siste7ului 9ir9ulator i li75ati9 .. 1.5. ********. #45lue46a 7asa8ului asupra siste7ului respirator .. 1.0. *************.. #45lue46a 7asa8ului asupra siste7ului 4ervos .. 1.7. ***************. #45lue46a 7asa8ului asupra 7etabolis7ului .. 1.8. ****************. "&$T%A#$'#"A/##,) MA+A-(,(# .. "apitolul 1#. ********************* P%#$"#PA,),) .&%M) ') MA+A- .. "apitolul 1##. *********************. Masa8ul 7a4ual .. 1##.1. ******************************* 1##.2. Masa8ul 7e9a4i9 .. p. 14 p. 14 Pa;. 2 p. 14 p. 12 p. 11 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 9 p. 9 p. 8 p. 8 p. 7 p. 0 p. 4 p. !

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

******************************* ",A+#.#"A%)A P%&")'(%#,&% ') MA+A"apitolul 1###. *****************. Te<4i9ile :e ba=> ale 7asa8ului 1###.1. ***********************. Pro9e:ee au?iliare :e 7asa8 .. 1###.2. ************************. MA+A-(, '#.)%#T),&% PA%/# A,) "&%P(,(# .. "apitolul #@. **************. '(%ATA 2)'#$/)# ') MA+A- .. "apitolul @. **********************... +("")+#($)A MA$)1%),&%') MA+A- .. "apitolul @#. ****************** +("")+#($)A %)3#($#,&% ') MA+AT .. "apitolul @##. ****************** #$T%&'(")%) B$ %).,)@&,&3#) .. "apitolul @###. ********************* ')P($)%#,) T&@#") B$ C&$),) %).,)@&3)$) "apitolul @#1. *************.. %).,)@&'#A3$&+T#"(, .. "apitolul @1. ************************** %).,)@&T)%AP#A *.. "apitolul @1#. ****************************.. T)D$#"#,) MA+A-(,(# %).,)@&3)$ "apitolul @1##.*******************.. "apitolul @1###. %)3(,# 3)$)%A,) "&MP,)M)$TA%) %).,)@&,&3#)# **********. "&M($#"A%)A "( "apitolul @#@. PA"#)$T(,***********************.. "&$'#/## #3#)$#"& +A$#TA%) A,) MA+A-(,(# *.. "apitolul @@. ************. B#B,#&3%A.#) ******************************** p. 5! p. 50 p. 49 p. 48 p. 45 p. 4! p. 41 p. 40 p. !9 p. !7 p. !0 p. !4 p. 2! p. 20 p. 15 p. 15

Pa;. !

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL I.

INTRODUCERE

I%&i'(r(%t &( )*r+t, +-u &( (t-.- &i% )i-/, 0% 1-r( %( -'2,3, 1u to/ii -)(3 %()oi( &( -ti%4(r(- +(3(%i2or %o5tri, &( -1(- t-%&r(/( 5i 4ri6, 1-r( +, %( -r-t( 1, %u +u%t(3 +i%4uri. Su%t(3 ',.turi +i3/ito-r( 5i ',r, 1,2&ur- -ti%4(rii 1-r( +, %( 2(4( &( 1(i &i% 6ur 5i +, %( 2i%i5t(-+1,, +u%t(3 .ri)-/i &( u%- &i%tr( 3o&-2it,/i2( )it-2( &( 1o3u%i1-r(, &( &,ruir( 5i -11(.t-r(. U%ii o-3(%i 1o%+i&(r, 3-+-6u2 u% 2u7 5i -.(2(-8, 2- (2 &o-r 0% +itu-/ii &( 3-r( %()oi(. D-r /i%*%& 1o%t &( .r(+iu%i2( (7(r1it-t( &( +o1i(t-t(- 3o&(r%,, 5i 0%&(o+(9i &( 1r(5t(r(- 'r(1)(%/(i 9o2i2or .ro)o1-t( &( +tr(+, t(r-.ii2( .ri% -ti%4(r( -r tr(9ui +, &()i%, .-rt( i%t(4r-%t, - )i(/ii 1oti&i(%( 5i +, 'i( r(1u%o+1ut( 1- o 1o3.o%(%t, .r(/io-+, - 3(&i1i%ii .r()(%ti)(. Di% 1(2( 3-i )(1:i ti3.uri, o-3(%ii -u 1,ut-t 3i62o-1( -6ut,to-r( 1- +, )i%&(1( +-u +, u5ur(8( +u'(ri%/(2( 5i &ur(ri2( 2or. Au uti2i8-t .ro.ri(t,/i2( t(r-.(uti1( .ri3-r( -2( -.(i, 2u3i%ii +o2-r( +i -2( 3i51,rii. C(2 3-i .ro9-9i2 (+t( 1, -.2i1-r(- i%i/i-2, - 3-+-6u2ui - 'o+t u% 4(+t i%+ti%1ti), r(8u2t-t .ri% (7.(ri(%/- i3(&i-t, .ro.ri(t,/i2or 1ur-ti)( -2( -1(+tui-. O-3(%ii -u o9+(r)-t 1, 4(+tu2 &( %(t(8ir(, 'ri1/io%-r( 5i 'r,3*%t-r( -2( &i'(rit(2or .,r/i -2( 1or.u2ui u3-% .o-t( -&u1( r(3(&ii .(%tru +t,ri2( or4-%i+3u2ui, -'(1t-t( &( 9o-2,, 2o)it( +-u r,%it(. S( .o-t( -'ir3- &(1i 1, 3-+-6u2, 1- &i+1i.2i%, 1ur-ti),, -.,rut 0%tr;o 3-%i(r, o-r(1u3 +i3u2t-%, 2- .o.o-r(2( 2u3ii, 0% .-r-2(2 1u &(8)o2t-r(- 1(2or2-2t( r-3uri -2( 3(&i1i%ii .o.u2-r(, 5i -+t- 0%1, &i% )r(3(- 1u2turi2or .ri3iti)(.
Pa;. 4

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL II.

SCURT ISTORIC AL MASAJULUI

'i4 pu49t :e ve:ere istori9, 4u e?ist> :ate pre9ise 9are s> lo9ali=e=e E4 ti7p e?a9t apari6ia 7asa8ului i a te<4i9ilor a5ere4te a9estuia. )?ist> a5ir7a6ii 9are sus6i4 9> ar 5i 5ost :es9operit :e 9<i4e=i :ar i altele 9are spu4 9> ar 5i 5ost i4ve4tat :e ;re9i sau :e vreu4 alt popor, E4s> 9ertitu:i4ea ori;i4ii apari6iei a9estuia se pier:e E4 4e;ura ti7purilor. Pra9ti9a 7asa8ului a evoluat E4 ti7p la aproape toate popoarele lu7ii. "el 7ai ve9<i tratat 9u4os9ut :espre 7asa8 este 9o4si:erat 7a4us9risul FGo4; .ouH ap>rut E4 a4ul !000 E.e.4. B4 a4ul 2500 E.e.4. apare lu9rarea FDuoa4; Ti $ei Gi4; +ou Ie4H, 9el 7ai ve9<i tratat :e 7e:i9i4> i4ter4> :i4 lu7e, 9are 9o4stituie sursa tuturor lu9r>rilor :e spe9ialitate E4 :o7e4iu. B4 #4:ia E4 a4ul 1800 E.e.4., AJurve:a K7e:i9i4a tra:i6io4al> a pla4telorL pre=i4t> toate pro9e:eele :e 7asa8 5olosite :e bra<7a4i K4ete=iri, 5ri96iu4i, 9iupituri, r>su9iriL, E7reu4> 9u baia puri5i9atoare i uleiurile aro7ate. );iptul a4ti9, pri4 papirusurile, i4s9rip6iile i pi9turile rupestre r>7ase, p>strea=> 7>rturii i49o4testabile ale pra9ti9ii 7asa8ului E4 s9opuri terapeuti9e. Asiria, Persia, BabJlo4 5oloseau :e ase7e4ea 7asa8ul pe4tru vi4:e9area i re9uperarea r>=boi4i9ilor. )vreii pro7ovau E4 9>r6ile :e 9ult :i5erite te<4i9i :e 7asa8 i p>strarea i;ie4ei. 3e9ia a4ti9> 5olosete pe4tru pri7a oar> E4 istorie 7asa8ul i auto7asa8ul E4 pre;>tirea 5i=i9> a sportivilor oli7pi9i. Dipo9rat K400 !77E.e.4L, p>ri4tele 7e:i9i4ii, :es9rie e5e9tele i i45lue46ele 5i=iolo;i9e ale 7asa8ului. B4 i7periul ro7a4, ;i74asti9a sportiv> i 7asa8ul vor 9u4oate o 7are E45lorire pri4 7i;rarea ;re9ilor 9>tre %o7a, E7preu4> 9u arta lor. Pra9ti9a 7asa8ului :evi4e u4 7o: :e via6> al 9elor puter4i9i i bo;a6i.

Pa;. 5

MIR AGE
Te<4i9ile aro7ate. :e 7asa8

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

5olosite

:e

pra9ti9ie4i

erau

4ete=irile,

5ri96iu4ile,

5r>7M4tatul, 9iupiturile, presiu4ile, al>turi :e 5olosirea pulberilor i uleiurilor />rile arabe, al>turi :e lu9r>rile E4 :o7e4iul tii46elor, p>strea=> 7>rturii pre9ise :espre pra9ti9area 7asa8ului, <i:roterapiei i :ieteti9ii. %epre=e4tativ> E4 a9est se4s este F"artea le;ilor 7e:i9i4eiH, opera 7arelui 7e:i9 i E4v>6at Avi9e4a. %e4aterea a:u9e o 4ou> lu7i4> asupra tii46elor i 7e:i9i4ii a4ti9<it>6ii. Diero4i7us Mer9urialis, E4 lu9rarea F'e arte ;J74asti9aH :e7o4strea=> i7porta46a 7asa8ului, e?er9i6iilor 5i=i9e i a b>ilor. A4;lia, .ra46a, 3er7a4ia i %usia, pro7ovea=> 4oi i:ei :espre apli9a6iile 7asa8ului pri4 ;M4:itori 9a -a9N, .e4elo4, Dobbes, -.-.%ousseau, Do557a4 B4 +ue:ia, Pe<r De4riN ,i4; K1770 18!7L, pu4e ba=ele tii46i5i9e ale 7asa8ului i ;i74asti9ii 7o:er4e. Bi ur7ea=> 3usta5 Ca4:er K18!5 1920L, i4ovator al u4or aparate spe9iale pe4tru 7asa8ul 7e9a4i9. Poporul ro7M4 a 9u4os9ut i pra9ti9at 7asa8ul :i4 9ele 7ai ve9<i ti7puri. +9opul era :eopotriv> :e a ob6i4e e5e9te 9urative i :e a E4tre6i4e s>4>tatea or;a4is7ului. 'e ase7e4ea, tot pri4 te<4i9i :e 7asa8 se 9>uta eli7i4area oboselii. B4 satele i oraele :e pe teritoriul 6>rii 4oastre, a4u7ite 7eto:e e7piri9e, tra:i6io4ale :e 7asa8 s au tra4s7is i su4t apli9ate 9<iar i E4 =ilele 4oastre, al>turi :e alte 7i8loa9e :e E4;ri8ire a bol4avilor. Masa8ul 7e:i9al a E49eput s> se :e=volte E4 %o7M4ia E49epM4: 9u a :oua 8u7>tate a se9. @#@. +e pare 9> pri7ii 7e:i9i 9are au i4tro:us a9east> 7eto:> E4 spitale au 5ost 9ei :e ortope:ie, 9<irur;ii, trau7atolo;ii i reu7atolo;ii, 7ai tMr=iu s5era :e apli9are e?ti4=M4:u se i E4 alte spe9ialit>6i 7e:i9ale. 29oala ro7M4eas9a :e 7asa8 E49epe s> se 5or7e=e 9u a:ev>rat E4 8urul a4ilor 19!0, la #4stitutul :e ):u9a6ie .i=i9> :i4 Bu9ureti, E4 9a:rul 9ate:rei :e 3i74asti9> 7e:i9al>. Ai9i avea s> pre:ea stu:e46ilor, 9u 7ult> 9o4vi4;ere i 7>iestrie, pro5esorul :o9tor #oa4 ,as9>r. B4 19!9, :r. A:ria4 #o4es9u re:a9tea=> lu9rarea FAuto7asa8ulH, sub 5or7> :e 9urs pe4tru stu:e46ii A.$.)..., apoi E4 1940 lu9rarea FMasa8ulH, a7bele 5ii4: 9o4si:erate :e o valoare i4esti7abil>, 5ii4: valabile i E4 =ilele 4oastre. B4 a4ii 9o7u4is7ului te<4i9ile :e 7asa8 4u au 5ost 4e;li8ate, :ar a 5ost evitat> 9o4si:erarea lor 9a terapie :e si4e st>t>toare, 5ii4: apli9at> 7ai :e;rab> 9a 7eto:> 9o7ple7e4tar>. Abia E4 a4ii 9e au ur7at 9>:erii re;i7ului 9o7u4ist, E4 tara 4oastr> 7asa8ul a 9u4os9ut o i7ple7e4tare tot 7ai spe9ta9uloas>, atMt pri4 7ultele publi9a6ii i s9rieri :e spe9ialitate 9are au ap>rut pe pia6>, 9Mt i pri4 9reterea Pa;. 0 K1e4e6ia, 1590L,

MIR AGE
spe9ialiti.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

4u7>rului :e terapeu6i i al 9olilor E4 9are a9etia s au 5or7at 9a a:ev>ra6i

Pa;. 7

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL III.

DEFINIII

M-+-6u2 (+t( o .r(2u1r-r( 3(to&i1, - .,r/i2or 3oi -2( or4-%i+3u2ui, 3-%u-2 +-u i%+tru3(%t-2, 0% +1o. 'i8io2o4i1, 1ur-ti), .ro'i2-1ti1, r(4(%(r-ti), (+t(ti1 +-u +.orti). P>r6ile 7oi ale or;a4is7ului asupra 9>rora se a96io4ea=> pri4 7asa8 su4t: Pielea i 7u9oasele; /esutul 9o48u49tiv; Mu9<ii; Te4:oa4ele i li;a7e4tele 1asele i 4ervii; &r;a4ele pro5u4:e; +M4;ele i li75a; )le7e4tele arti9ulare. Masa8ul se poate reali=a 7a4ual sau 9u aparate spe9ial 9o49epute. B4 a9est 9urs vo7 pre=e4ta pe lar; te<4i9ile 7a4uale :e 7asa8.

Pa;. 8

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL IV.

MASAJUL I SCOPURILE SALE

+9opul 7asa8ului este :eopotriv> u4ul pro5ila9ti9 O el repre=i4t> o 7eto:> e5i9ie4t> pe4tru preve4irea bolilor, prelu4;irea vie6ii i E49eti4irea pro9eselor :e E7b>trM4ire O 9Mt i u4ul terapeuti9 O este o 7eto:> :e trata7e4t 9urativ a :i5eritelor a5e96iu4i i :e=e9<ilibre patolo;i9e :i4 or;a4is7ul u7a4. +9opul 5i=iolo;i9 al 7asa8ului 9o4st> E4 ob6i4erea u4ei 5u496io4>ri 4or7ale a aparatelor, or;a4elor i siste7elor or;a4is7ului. + a 9o4stat 9> 7asa8ul : B7bu4>t>6ete 9ir9ula6ia sM4;elui i a li75ei, 9are la 4ivelul 9elulei a:u9 4utrie46i i o?i;e4, E4:ep>rtM4: :eeurile i to?i4ele; 'eter7i4> 7o:i5i9>ri E4 stru9tura sM4;elui, E7bo;>6i4:u l 9u o?i;e4 9u 10 15P 7ai 7ult; A8ut> la :ete4sio4area 7u9<ilor 9o4tra9ta6i i Ei poate sti7ula pe 9ei sl>bi6i, 5la9i; poate E4ti4:e uor 7u9<ii i 6esuturile, sus6i4M4: 7e46i4erea elasti9it>6ii lor; M>rete se9re6iile i e?9re6iile 9orpului; s a :e7o4strat 9> 7asa8ul 7>rete pro:u9erea su9urilor ;astri9e, salivei i uri4ei, pe a9est suport avM4: lo9 o eli7i4are 7>rit> :e a=ot, 5os5or a4or;a4i9 i 9lorur> :e so:iu, 9eea 9e 7>rete rata 7etaboli9>; )9<ilibrea=> siste7ul 4ervos, 9al7M4:u l sau sti7ulM4:u l, E4 5u496ie :e 4evoile i4:ivi:uale E4 a9el 7o7e4t; #45lue46ea=> or;a4ele i4ter4e, pri4 sti7ularea :ire9ta sau i4:ire9t> a 4ervilor 9e le ali7e4tea=>, vasele :e sM4;e ale a9estor or;a4e :ilatM4:u se i per7i6M4: o ali7e4tare 7>rit> 9u sM4;e "u4oaterea e5e9telor 5i=iolo;i9e ale 7asa8ului 5a9e posibil> o 7ai bu4> E46ele;ere a be4e5i9iilor asupra s>4>t>6ii i st>rii :e bi4e a 9orpului. "eea 9e se pro:u9e E4 ti7pul u4ui 7asa8 sub 7Mi4ile terapeutului, are o i45lue46> pro5u4:> pe4tru 9ei i4teresa6i :e s>4>tate, :e ar7o4ia propriului 9orp. Pa;. 9

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL V.

EFECTELE MASAJULUI ASUPRA ORGANISMULUI

V.<. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA PIELII


Pielea are u4 rol i7porta4t E4 5i=iolo;ia u7a4>, 5ii4: u4 or;a4 prote9tor, e?9retor i :e ter7ore;lare, E7preu4> 9u ;la4:ele seba9ee, 9u vasele sa4;ui4e i 9u ter7i4a6iile 4ervoase. A9tivitatea a9esteia i45lue46ea=> 5oarte 7ulte :i4tre pro9esele vitale ale or;a4is7ului u7a4. Pielea este :otat> 9u u4 4u7>r 5oarte 7are :e re9eptori, a5la6i E4tr o strM4s> i4tera96iu4e 9u siste7ul 9erebral spi4al i 9el ve;etativ; ea este 9ea 9are preia 9ele 7ai 7ulte i45or7a6ii le;ate :e lu7ea e?terioar> i le tra4s7ite 7ai :eparte 9reierului pe4tru a 5i prelu9rate i 5iltrate pri4 pro9esul re5le?o;e4. Masa8ul are asupra pielii ur7>toarele e5e9te: )li7i4> stratul :e 9elule 7oarte ale epi:er7ei, 5apt 9e E4les4ete respira6ia 9uta4at> i a8ut> la i4te4si5i9area pro9eselor :e eli7i4are :i4 or;a4is7 a pro:uselor :e :es9o7pu4ere, pri4 ;la4:ele seba9ee i su:oripare; 'ilat> vasele sa4;ui4e :i4 piele, i4te4si5i9M4: 9ir9ula6ia lo9al> iar 4utri6ia pielii i a ;la4:elor ei sporete; :ease7e4i, :ilatarea vaselor pro:u9e 9reterea te7peraturii pielii, 5e4o7e4 9e :u9e la :ilatarea porilor si i4te4si5i9area s9<i7burilor 9u e?teriorul; A96io4ea=> asupra E4tre;ului aparat 4ervos, pri4 ter7i4a6iile so7ati9e i ve;etative ale 4ervilor, i45lue46M4: E4 7o: re5le? reparti6ia sM4;elui E4 or;a4is7; M>rete a9tivitatea vital> a ele7e4telor 9elulare :i4 straturile pro5u4:e ale pielii, avM4: rolul 9e 7ai i7porta4t E4 5u496ia :e se9re6ie i4ter4>, E4 5or7area <ista7i4ei i a substa46elor si7ilare :.p.:.v. 9<i7i9, re=ultate :i4 :es9o7pu4erea 7ole9ulei :e albu7i4>.

Pa;. 10

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

'up> 9u7 a7 ar>tat 7ai sus, pielea este pri7ul or;a4 al o7ului 9are pri7ete e?9ita6iile pro:use pri4 :i5eritele a96iu4i ale 7asa8ului.

V.2. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA ESUTURILOR CONJUNCTIVE


/esutul 9o48u49tiv Ksau :e u7plutur>L, are rolul :e a 5a9e le;>tura :i4tre piele i 9elelalte 6esuturi. A9est 6esut E4:epli4ete u4 7are 4u7>r :e 5u496ii 7e9a4i9e i 5i=iolo;i9e: "o7pletea=> 5u496ia :e prote96ie pe 9are o E4:epli4ete pielea; "o4tribuie la 5u496iile :e spri8i4 si :e :eplasare E4 spa6iu, pri4 raporturile pe B4 a9est 6esut se ra7i5i9> o vast> re6ea vas9ular> i 4ervoas>; Au lo9 o serie :e 5e4o7e4e :e 4atur> <or7o4al> :e re;e4erare i prote96ie Ai9i se :epo=itea=> ;r>si7ea i alte re=erve 4e9esare bu4ei 5u496io4>ri a /esutul 9o48u49tiv pre=i4t> o suple6e 5oarte 7are, :at> :e u4 4u7>r i7porta4t :e 5ibre elasti9e 9e i4tr> E4 9o4stitu6ia sa. Pier:erea elasti9it>6ii pri4 9i9atri=are, 5ibro=are, s9lero=are sau :e;e4erare, s9a:e 9o4si:erabil rolul s>u 5i=iolo;i9 i 7e9a4i9. +e poate spu4e 9> 7asa8ul E4tre6i4e i re5a9e elasti9itatea sa, 9are 5avori=ea=> 7i9>rile 9orpului, :ar :e=volt> i to4usul i re=iste46a ele7e4telor 9are au rolul :e a 5i?a i prote8a 6esuturile i or;a4ele. A9tivM4: 9ir9ula6ia sa4;ui4>, se sti7ulea=> s9<i7burile 4utritive lo9ale i are lo9 u4 e5e9t :e i4te4si5i9are a eli7i4>rii re=i:uurilor 7etaboli9e. B4 7o: 4or7al, re=ervele :e ;r>si7e se :epu4 E4 straturile :e 6esu 9o48u49tiv sub9uta4at, 5ie u4i5or7, 5ie 7ai 7ult E4 a4u7ite re;iu4i ale 9orpului. B4 9a=urile :e obe=itate, e?er9i6iile 5i=i9e i 7asa8ul 9o4tribuie la resorb6ia i s9>:erea a9estor :epo=ite :i4 6esuturi. #45lue46ele 9ele 7ai i7porta4te ale 7asa8ului asupra 6esutului 9o48u49tiv su4t :e 4atur> re5le?>, sti7ulM4: E4tre;ul or;a4is7.

9are le are 9u ele7e4tele aparatului lo9o7otor;

a 6esuturilor; or;a4is7ului

V.=. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI MUSCULAR


(4a :i4 propriet>6ile 5i=iolo;i9e ese46iale ale 7u9<ilor este a9eea :e a se 9o4tra9ta. "o4tra9tarea a9estora este provo9at> :e e?9ita46i 9<i7i9i, ter7i9i, 7e9a4i9i i :e alt> 4atur>. B4 ;rupa e?9ita46ilor 7e9a4i9i i4tr> i 7asa8ul. Masa8ul, Pa;. 11

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

9a a96iu4e 7e9a4i9> asupra 7u9<iului, :eter7i4> 9o4tra96ia a9estuia i pro:u9e 7o:i5i9>ri 9o7ple?e 9<iar la 4ivelul 9elulelor 7us9ulare: #4te4si5i9> pro9esele 7etaboli9e :i4 7u9<i; %e5a9e 7u9<iul obosit pri4 9reterea s9<i7burilor vas9ulare 9u aport :e substa46e 4utritive proaspete i E4:ep>rtarea re=i:uurilor; %e;e4erea=> i sti7ulea=> 7u9<ii atro5ia6i, trau7ati=a6i sau parali=a6i; "o7bate :epo=itele patolo;i9e periarti9ulare.

V.>. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA ARTICULAIILOR I TENDOANELOR


'atorit> 7asa8ului, aparatul arti9ular i li;a7e4tar 9ap>t> o 7obilitate 7ai 7are. Tulburarea 7obilit>6ii 4or7ale poate avea lo9 E4 arti9ula6iile 9o?o 5e7urale, ale u7erilor i ale ;le=4elor. B4 a9este 9a=uri are lo9 o E49re6ire a 9apsulelor arti9ulare i o 7o:i5i9are a li9<i:ului i4tra arti9ular. Toate a9estea pot 5i E4:ep>rtate pri4 :iverse te<4i9i spe9i5i9e :e 7asa8.

V.!. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI CIRCULATOR I LIM#ATIC


+e 7a4i5est> pri4 a99elerarea s9ur;erii sM4;elui i a li75ei, :e la :i5erite or;a4e spre i4i7>. #4te4si5i9area 9ure4tului sa4;ui4 i a 9elui li75ati9 pro:u9e 7i9orarea sta=ei i a e?u:atelor E4 re;iu4ea arti9ula6iilor, a 9avit>6ii ab:o7i4ale, et9., 9o4tribui4: la resorbirea e:e7elor; Pri4 :ilatarea 7o:erat> a vaselor peri5eri9e se uurea=> a9tivitatea aspiratoare a i4i7ii; Pri4 7asa8 se 5avori=ea=> 9reterea 4u7>rului :e ;lobule roii i :e tro7bo9ite, avM4: e5e9te be4e5i9e asupra bol4avilor a4e7i9i.

V.?. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI RESPIRATOR


#45lue46a :ire9t> asupra 9utiei tora9i9e pro:u9e o i4spira6ie i o e?pira6ie pro5u4:>. ,e;>turile 5i=iolo;i9e ale pl>7M4ilor 9u siste7ul 4ervos i 9u 9elelalte or;a4e su4t 5oarte 4u7eroase. Pe4tru :o7e4iul 7asa8ului E4s>, u4 i4teres :eosebit El pre=i4t> le;>turile 9are au la ba=> a96iu4i 4ervoase re9ipro9e :e or:i4 re5le?.

V.@. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS


Pa;. 12

MIR AGE
+e pro:u9 e5e9te

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

+e reali=ea=> pri4 a96iu4ea pe 9are 7asa8ul o e?er9it> asupra aparatului re9eptor i asupra ter7i4a6iilor se4=itive ale siste7ului 4ervos ve;etativ :i4 piele. sti7ulatoare la 4ivelul siste7ului 4ervos, 7>ri4: rea9tivitatea 4ervilor pri4 7a4evre e?e9utate e4er;i9; +e pro:u9 e5e9te :e rela?are, 9al7a4te, li4ititoare pri4 7a4evre e?e9utate le4t; +e 9reea=> stare :e rela?are, :e9o4e9tare, :esti4:ere sau :e 9retere a e4er;iei; +e ate4uea=> i4te4sitatea :urerilor pri4 sti7ularea ter7i4a6iilor 4ervilor peri5eri9i.

V.A. IN#LUENA MASAJULUI ASUPRA META"OLISMULUI


"ea 7ai i7porta4t> i45lue46> a 7asa8ului asupra 7etabolis7ului este eli7i4area uri4ei E4 9a4tit>6i 5oarte 7ari, :atorit> a96iu4ii 7e9a4i9e :ire9te asupra 6esutului 7us9ular sau i4:ire9te, pri4 i4ter7e:iul siste7ului 4ervos. #4 9a=ul 9o7bi4>rii 7asa8ului 9u pro9e:ee ter7i9e Kb>i 9al:e i 5ierbi46iL, pro9e:ee 9u 4>7ol, se 9o4stat> o 9retere a eli7i4>rii pri4 uri4> a 5os5a6ilor, sul5a6ilor i a9i=ilor or;a4i9i, i E4 a9elai ti7p eli7i4area pri4 tra4spira6ie a e?9esului :e bio?i: :e 9arbo4. A9eeai i4te4si5i9are a 7etabolis7ului se poate observa si atu49i 9M4: e?er9i6iile 5i=i9e su4t 5olosite E7preu4> 9u 7asa8ul.

Pa;. 1!

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL VI.

CONTRAINDICAIILE MASAJULUI

(tili=area 7asa8ului 5>r> a se 6i4e sea7a :e 9o4trai4:i9a6ii poate avea u4 e5e9t :>u4>tor, 9<iar :a9> a 5ost 9ore9t e?e9utat. +9<e7ati9, 9o4trai4:i9a6iile 7asa8ului se E7part E4: ;e4erale i par6iale; :e5i4itive i te7porare. Co%tr-i%&i1-/i- 4(%(r-2, O presupu4e i4ter=i9erea apli9>rii ori9>rei te<4i9i :e 7asa8; Co%tr-i%&i1-/i- .-r/i-2, B se re5er> 5ie la apli9area 7a4evrelor :e 7asa8 :oar pe a4u7ite =o4e ale 9orpului, 5ie :oar la apli9area a4u7itor 7a4evre; Co%tr-i%&i1-/i- &('i%iti), O se <ot>r>te :oar E4 9a=ul u4or boli 9ro4i9e ;rave i49urabile, 9are s ar putea i4r>ut>6i pri4 7asa8; Co%tr-i%&i1-ti2( t(3.or-r( O E4tMl4ite 5re9ve4t O su4t i7puse :e boli, tulbur>ri sau le=iu4i uoare i tre9>toare. "ele 7ai 5re9ve4te 9o4trai4:i9a6ii su4t :ate :e bolile :e piele. )ste 5oarte i7porta4t :e re6i4ut 9> 7asa8ul trebuie apli9at :oar pe o piele per5e9t s>4>toas>. $u se va e?e9uta 7asa8 9elor 9are pre=i4t>: e9=e7e, erup6ii, pl>;i, arsuri sau alte 7a4i5est>ri patolo;i9e, 9are pri4 7asa8 s ar putea e?ti4:e, a;rava sau 9o4ta7i4a. $u se va apli9a 7asa8ul pe re;iu4i ale pielii 9are a9oper> u4 pro9es i45la7ator pro5u4: K5uru49ule, ab9ese, 5le;7oa4e sau alte 9ole9t>ri purule4teL. Masa8ul este 9o4trai4:i9at E4 toate st>rile patolo;i9e 5ebrile, E4so6ite :e a;ita6ie, oboseal> a9ut> i :ebilitate i4te4s>; E4 toate bolile i45e9to 9o4ta;ioase; E4 i45la7a6ia 9e4trilor 4ervoi; E4 <e7ora;iile 9erebrale re9e4te. +e i4ter=i9e 9ate;ori9 7asa8ul E4 bolile sau le=iu4ile 9u 9ara9ter <e7ora;i9 i atu49i 9M4: e?ist> peri9olul u4or 9o7pli9a6ii ;rave 9u7 ar 5i: bolile :e 9or: i ale aparatului 9ir9ulator O 7io9ar:ita, e4:o9ar:ita, i45ar9tul 7io9ar:i9 i e7boliile, <iperte4siu4ea arterial>, 5lebite, a4evris7ele aortei, vari9e volu7i4oase i i45la7ate, ul9erul vari9os, <e7o5ilia, leu9e7ia.M

Pa;. 14

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

"o4trai4:i9a6iile 7asa8ului su4t pre=e4te i E4 9a=ul bolilor a9ute ale pl>7M4ilor i pleurelor Kp4eu7o4ii i pleure=iiL, tuber9ulo=> pul7o4ar>, :ar 7ai ales E4 ab9esele pul7o4are i pleure=iile purule4te. Masa8ul ab:o7i4al este i4ter=is E4 i45la7a6iile a9ute i 9ro4i9e :e ori9e 4atur>, E4 tulbur>rile :i;estive, E4 bolile a9ute ale or;a4elor ab:o7i4ale 9u 9ara9ter <e7ora;i9 Ke?.: ul9erL, tu7oral, i45la7ator Ke?.: ape4:i9it> perito4it>L. B4 ori9e 5or7> :e Fab:o7e4 a9utH, 7asa8ul ab:o7i4al este 9u :es>vMrire i4ter=is. Masa8ul este 9o4trai4:i9at 9u :es>vMrire E4 9a=ul tu7orilor 9a49eroase :ar i E4 u4ele boli psi<i9e 9u 9ara9ter e?9ita4t i 9o45u=io4al, sau stare :e ebrietate. $u se 5a9e 7asa8 7ai :evre7e :e 2 ! ore :up> servirea 7esei, E4 ti7pul u4ei 5urtu4i, :up> 7ese 9opioase. "a re;ul> ;e4eral>, se re9o7a4:> 9a E4 toate 9a=urile E4 9are 7asa8ul ar putea pro:u9e e5e9te 4e;ative, s> apli9>7 pri49ipiul <ipo9rati9 FPri7u7 $o4 $o9ereQH KF#4 pri7ul rM4: s> 4u 5a9i r>uHL i s> se re4u46e la 7asa8.

Pa;. 15

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL VII.

PRINCIPALELE FORME DE MASAJ

Pri49ipalele 5or7e :e 7asa8 su4t: 7asa8ul 7a4ual i 7asa8ul 7e9a4i9.

VII.<. MASAJUL MANUAL


%epre=i4t> 5or7a 9ea 7ai e5i9ie4t> :e prelu9rare a 6esuturilor supuse a9estui pro9e:eu terapeuti9, E4tru9Mt 7M4a o7ului :ispu4e :e 7ultiple posibilit>6i pe4tru a:aptarea i per5e96io4area 7i9>rilor, ea se 7ulea=> 5oarte bi4e pe se;7e4tele 7asate, si76i4: per5e9t ;ra:area i :o=area 7a4evrelor. MM4a este o real> surs> :e s>4>tate, ea o5eri4: persoa4elor epui=ate, :e=e9<ilibrate sau 9are46ate :i4 pu49t :e ve:ere e4er;eti9, u4 supli7e4t :e e4er;ie. A9est 5e4o7e4 se re5le9t> E4tr o stare bu4> :e s>4>tate, E4tr u4 psi<i9 e9<ilibrat i opti7i=area a9tivit>6ii e4er;eti9e a re9eptorului. Ast5el, 7asa8ul 4u se re=u7> a 5i 4u7ai o si7pl> pro9e:ur> terapeuti9> pri4 9are su4t prelu9rate a4u7ite se;7e4te i 6esuturi. 'i4 9e E4 9e 7ai 9o4vi4;>tor, el a :eve4it o te<4i9> pri4 i4ter7e:iul 9>reia se poate 9o7pleta :e5i9itul :e e4er;ie sau u4i5or7i=a surplusul a9esteia la 4ivelul =o4elor asupra 9>rora s a a96io4at, pe4tru 9a E4 5i4al s> se reali=e=e e9<ilibrarea e4er;eti9> a E4tre;ului or;a4is7.

VII.2. MASAJUL MECANIC A9esta se reali=ea=> 9u a8utorul u4or :ispo=itive i 7e9a4is7e 9are 9u4os9 ast>=i o 7are varietate, :ar 9are 4u pot E4lo9ui 7M4a o7ului, a 9>rei 9apa9itate :e a se a:apta la se4sibilitatea i parti9ularit>6ile a4ato7i9e ale 6esuturilor este i4e;alabil>.

Pa;. 10

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL VIII.

CLASIFICAREA PROCEDURILOR DE MASAJ

VIII.<. TEHNICILE DE "AC ALE MASAJULUI


1###.1.1. $)T)C#%)A Ksau ).,)(%A-(,L $ete=irea este 9el 7ai r>spM4:it pro9e:eu :e 7asa8. )a a96io4ea=> :ire9t asupra pielii avM4: ur7>toarele e5e9te: "ur>6> pielea :e 9elulele :es9ua7ate :e pe stratul super5i9ial; B7bu4>t>6ete 5u496ia ;la4:elor su:oripare i seba9ee; M>rete te7peratura lo9al> a pielii; A99elerea=> 9ir9ula6ia sM4;elui i a li75ei E4 vase; #45lue46ea=> ter7i4a6iile peri5eri9e ale 4ervilor; #45lue46ea=> siste7ul 4ervos 9e4tral.

)5e9tul 9e 7ai i7porta4t al 4ete=irii este s9ur;erea 7ai puter4i9> a li75ei i a sM4;elui E4 vase. Pri4 4ete=iri e4er;i9e, 9ir9ula6ia sM4;elui i a li75ei se i4te4si5i9>. A9est lu9ru are o i45lue46> 7a8or> asupra :istribuirii sM4;elui E4 por6iu4ile 7asate, i :e9i 9o4tribuie la E4l>turarea 7a4i5est>rilor :e sta=> i e:e7e. + a 9o4statat 9> pri4 4ete=ire :e la peri5erie spre 9e4tru, 9ir9ula6ia sM4;elui i a li75ei se a7eliorea=> i E4 vasele 7ai 7ari, 4u 4u7ai E4 9ele a5late i7e:iat sub piele. B4 9ursul 7asa8ului absorb6ia li9<i:elor :i4 6esutul 9elular sub9uta4at se a99elerea=> 9u 10R18P, i a9east> a99elerare este :ire9t propor6io4al> 9u :urata 4ete=irii. A:resM4:u se pielii, 6esutului sub9uta4at i 9elui 9o48u49tiv, e?e9u6ia a9estei 7a4evre 9u4oate te<4i9i variate. +pe9ialitii 7asa8ului pra9ti9> e5leura8ul e?e9utat si7ulta4 sau alter4ativ, 9u o 7M4> sau 9u a7bele 7Mi4i, 5olosi4: supra5a6a pal7ar> sau :orsal> a 7Mi4ilor, 9u :e;etele apropiate sau E4:ep>rtate.

Pa;. 17

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

Mi9>rile :es9rise pot 5i lu4;i sau s9urte, E4 li4ie :reapt>, erpuit>, E4 =i; =a;, :ispuse tra4sversal sau lo4;itu:i4al, E4 9er9, elipsoi:al sau 9u Fpri=> E4 br>6ar>H, alu4e9M4: sa9a:at sau 4eE4trerupt, E4 5u496ie :e parti9ularit>6ile a4ato7i9e ale supra5e6elor 7asate. Pe supra5e6ele 7i9i se re9o7a4:> e5leura8ul e?e9utat 9u 1,2,! sau toate :e;etele, sau 4u7ai 9u 5a6a pal7ar> a poli9elor. +e;7e4tele 9ili4:ri9e ale 7e7brelor superioare i i45erioare 4e9esit> 4ete=irea e?e9utat> E4 br>6ar>, 9upri4=M4: re;iu4ile 7asate E4tre :e;etul 7are i :e;etele opo=a4te, E4ai4tM4: sa9a:at 9u pai 7i9i, :i4spre e?tre7it>6i. #4:i9a6ii 7eto:i9e ;e4erale: aL se4sul :e e?e9u6ie al e5leura8ului este :eter7i4at :e 9ir9ula6ia li75ati9> a or;a4is7ului, 9o4ver;e4t> spre ;a4;lio4ii li75ati9i :i4 re;iu4ea 9e5ei i ;Mtului, a?ial> i i4;<i4al> i re;iu4ea poplitee pe4tru 7e7brele i45erioare; bL :ire96ia 7Mi4ii 7aseurului este :eter7i4at> tot:eau4a :e :ire96ia a4ato7i9> a vaselor li75ati9e, :eoare9e s9opul pri49ipal este :e a reali=a o 7ai bu4> s9ur;ere a li75ei; 9L 4ete=irea 4u se 5a9e prea rapi:, 9i rit7i9, li4itit, pe4tru 9> li75a 9ir9ul> E49et pri4 vase; se 5a9e 5>r> E4treruperi, E4 aa 5el E49Mt s> a8u4;> pM4> la ;a4;lio4ii li75ati9i 9ei 7ai apropia6i; :L presiu4ea 7Mi4ii 9are 5a9e 7asa8ul trebuie s> 9reas9> pro;resiv pe pri7a 8u7>tate a se;7e4tului 7asat i s> s9a:> apoi pe 9ea :e a :oua 8u7>tate; eL 7Mi4ile 7aseurului 4u trebuie sa se lipeas9> :e por6iu4ea 7asat>, 9i :i7potriv>, s> alu4e9e uor i liber; 5Lori9e 7asa8 trebuie s> E49eap> i s> se ter7i4e pri4 4ete=ire, pe4tru a E4l>tura sta=a li75ei i a 9o4tribui la s9ur;erea pro:uselor 7etaboli9e E4 vase; ;L E4 ti7pul u4ei e:i46e :e 7asa8 4u trebuie E4 7o: obli;atoriu s> 5olosi7 toate 5elurile :e 4ete=iri. .ie9are pro9e:eu :e 7asa8 :epi4:e :e s9opul ur7>rit, :e 9o45i;ura6ia por6iu4ii :e 7asat, 9Mt i :e ti7pul re=ervat 7asa8ului; <L 4ete=irea este :e obi9ei 9o4si:erat> u4 7asa8 pre;>titor E4 e:e7e i atu49i 9M4: partea 7asat> a 9orpului este 5oarte :ureroas>. B4 a9est 9a=, E4 pri7ele =ile 7asa8ul se re:u9e e?9lusiv la 4ete=iri 9o49e4tri9e 9ir9ulare; iL E4 9<irur;ie i ortope:ie, E4 trau7atis7ele arti9ulare, 4ete=irile i 5ri96iu4ile au u4 rol <ot>rMtor E4 7asa8ul pre;atitor. 1###.1.2. .%#"/#($)A Pa;. 18

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

.ri96iu4ea este 9el :e al :oilea pro9e:eu :i4 siste7ul 7a4evrelor :e 7asa8. Pro9e:eele 9are al9>tuies9 5ri96iu4ea se :eosebes9 :e 4ete=ire pri4 a9eea 9> pielea E7preu4> 9u 6esuturile pro5u4:e se 5ri96io4ea=> E4 :iverse po=i6ii. )le se e5e9tuea=> pri4tr o 7i9are :e ap>sare i :eplasare a 6esuturilor 7oi pe pla4ul osos, E4 li7ita elasti9it>6ii proprii. .ri96iu4ile se e?e9ut> 9u o si4;ur> 7M4a sau 9u a7bele 7Mi4i, alter4ativ sau si7ulta4, 9u toat> supra5a6a pal7ar> sau 4u7ai 9u supra5a6a pal7ar> a :e;etelor, 9u pu74ul E49<is sau se7iE49<is, E4 spiral> 9u r>:>9i4a pal7ei. .ri96iu4ile au 9a e5e9t i4te4si5i9area 9ir9ula6iei lo9ale i 7>res9 absorb6ia :i5eritelor pro:use patolo;i9e 9are se a9u7ulea=> E4 piele sau sub piele. .ri96iu4ea este pro9e:eu :e ba=> terapeuti9 E4 ur7>toarele situa6ii: trau7atis7e arti9ulare; trau7atis7e sportive; tra4ssu:ate i e?u:ate ve9<i; pe4tru restabilirea 7obilit>6ii 4or7ale a pielii; 7>rete suple6ea i elasti9itatea 6esuturilor; :ureri E4 4evrite i 4evral;ii. #4:i9a6ii 7eto:i9e ;e4erale: aL E4 5ri96iu4e, :ire96ia 7Mi4ii 4u este :eter7i4at> :e :ire96ia vaselor li75ati9e, i poate 5i e?e9utat> i E4 se4sul 9o4trar 9ir9ula6iei sM4;elui i a li75ei; bL toate pro9e:eele :e 5ri96iu4e se re:u9 la 7i9>ri re9tili4ii, E4 spiral> sau 9ir9ulare, la 9are parti9ip> E4 5u496ie :e 4e9esit>6i o parte :i4tre :e;ete sau toate; 9L e5i9a9itatea 5ri96io4>rii arti9ula6iilor se 7>rete :a9> 5ri96iu4ea se 5a9e E4tr o baie :e ap> 5ierbi4te, aa 9u7 o re9o7a4:> spe9ialitii E4 :o7e4iul 7asa8ului; :L 5ri96iu4ile e4er;i9e E4 pu49tele :ureroase s9a: starea :e <ipere?9itabilitate a 4ervilor, a99elerea=> 9ir9ula6ia lo9al> i E7bu4>t>6ete 9o4si:erabil 4utri6ia 6esuturilor; eL 5ri96iu4ea este u4 e?9ele4t 7i8lo9 pro5ila9ti9, :eoare9e E7pie:i9> E4 arti9ula6ii 5or7area :iverselor e?u:ate 9are :eter7i4> E4 por6iu4ea a5e9at> pro9ese i45la7atorii :e lu4;> :urat>; 5L9u a8utorul 5ri96iu4ilor, u4 7asor 9u e?perie46> E49epe s> 9u4oas9> 7o:i5i9>rile patolo;i9e 9are se pro:u9 E4 6esuturile pro5u4:e, 7ai ales E4 re;iu4ea arti9ula6iilor. Pa;. 19

MIR AGE
1###.1.!. .%AMS$TAT(,

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

.r>7M4tatul este u4ul :i4 pro9e:eele :e ba=> ale 7asa8ului 9u a8utorul 9>ruia se 7asea=> E4 pri49ipal 7asa 7us9ular>. B4 ti7pul a9estui pro9e:eu se tra;e :e pe pla4ul osos ;rupa 7us9ular> 7asat>. .r>7M4tatul are ur7>toarele e5e9te: pro:u9e o 7>rire vi=ibil> a 7obilit>6ii te4:oa4elor; 5orti5i9> 7u9<ii i a8ut> la re;e4erarea 6esutului 7us9ular; a9tivea=> 9ir9ula6ia li75ei i a sM4;elui, E7bu4>t>6i4: s9<i7burile 4utritive i a8utM4: la eli7i4area to?i4elor re=ultate E4 ur7a a9tivit>6ii 7us9ulare; pro9e:eele :e 5r>7M4tare 7>res9 puterea :e 9o4tra96ie a 7u9<ilor, repre=e4tM4: ast5el o ;i74asti9> pasiv> :eosebit :e i7porta4t> E4 9a=ul atro5ierii 7u9<ilor. Mul6i spe9ialiti a9or:> i7porta46> 7>rit> 5r>7M4tatului, a5ir7M4: 9> Fa 7asa E4sea74> a 5r>7M4taH. Te<4i9a 5r>7M4tatului varia=> E4 5u496ie :e parti9ularit>6ile a4ato7i9e i 5i=iolo;i9e ale supra5e6elor pe 9are le 7as>7. Ast5el, pe re;iu4ea spatelui, tora9e, bra6e, 9oapse este i4:i9at u4 5r>7M4tat E4 9ut>, 9M4: 6esutul se strM4;e E4tre :e;ete i po:ul pal7ei, :up> 9are este ri:i9at i presat 5>r> :eplasarea 7Mi4ii :e pe piele i 5>r> a s9>pa 9uta, E4 a9eeai :ire96i sau E4 se4s i4vers, E4 =i; =a; sau 9ir9ular, pM4> se 7asea=> E4trea;a supra5a6>. Pe ab:o7e4 se poate apli9a 5r>7M4tatul E4 9ut> sau 9el E4 val, 9u 9o4:i6ia :e a 4u presa 6esuturile E4 pro5u4=i7e. Pe 7e7bre se apli9> te<4i9a 5r>7M4tatului E4 9lete, E4 9ut> sau E4 val. #4:i9a6ii 7eto:i9e ;e4erale: aL 5r>7M4tatul se 5a9e E4tot:eau4a E4tr u4 rit7 le4t; bL se vor evita s7u9iturile brute, s7ul;erile, r>su9irea 7u9<iului, provo9area :urerilor i 4u se va s>ri :e la o parte a 9orpului la alta; 9L la 5r>7M4tarea 5as9i9ulelor 7us9ulare i=olate, 7asa8ul se va E49epe E4tot:eau4a :i4 por6iu4ea :e tre9ere a 7u9<iului E4 te4:o4, :eoare9e pro:usele 7etabolis7ului i ale oboselii se a:u4> E4 9a4tit>6i 7ari E4 te9ile te4:oa4elor. Tot ai9i su4t re6i4ute ti7p E4:elu4;at pro:usele i45e96ioase :e ori9e 4atur>. 1###.1.4. TAP&TAM)$T(, Pa;. 20

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

)ste o 7a4evr> pri49ipal> 9are se a:resea=> 6esuturilor super5i9iale, 9elor pro5u4:e i ter7i4a6iilor 4ervoase. )l se 9ara9teri=ea=> pri4 apli9area u4or lovituri s9urte i rit7i9e, e?e9utate super5i9ial sau pro5u4: E4 5u496ie :e s9opul ur7>rit. Tapota7e4tul poate 5i e?e9utat 9u pulpa sau 9u 5a6a pal7ar> a :e;etelor, 9u pal7ele, 9u pu74ii, 9u a4tebra6ul sau 9u 7Mi4ile 5>9ute 9>u. A9este lovituri se e?e9ut> :i4 9>:erea 7oale a 7Mi4ilor i a :e;etelor. Tapota7e4tul 9u4oate 7ai 7ulte varia4te, E4 5u496ie :e parti9ularit>6ile a4ato7o 5i=iolo;i9e ale supra5e6elor pe 9are la 7as>7: E4 4uiele; per9utat; to9at; b>t>torit; ples9>it; 9u pal7a E4 9>u; 9u pu74ul se7iE49<is; 9u pu74ul E49<is.

Tapota7e4tul se e?e9ut> 9u a7bele 7Mi4i, uor :ep>rtate E4tre ele, pri4 loviri 9are 9a: pe piele E4 rit7 5oarte viu. )5e9tele tapota7e4tului su4t: a8ut> la 7i9orarea i E49etarea :urerilor, 9M4: ;ra:ul :e e?9ita6ie al 4ervului este 7>rit; 5avori=ea=> u4 a5lu? puter4i9 :e sM4;e spre re;iu4ea 7asat>, :eter7i4M4: ast5el E4bu4>t>6irea 4utri6iei a9elei re;iu4i; are e5e9t vaso:ilatator la 4ivelul pielii i al 6esutului 9o48u49tiv; pro:u9e 7o:i5i9>ri 5avorabile ale te4siu4ii arteriale; i45lue46ea=> rit7ul 9ar:ia9, r>rete pulsul i 9ore9tea=> arit7ia.

1###.1.5. 1#B%A/##,) +u4t 7i9>ri rit7i9e os9ilatorii i presiu4i 9o4ti4ue e?e9utate 9u o si4;ur> 7M4> sau 9u a7bele 7Mi4i, 9u vMr5ul :e;etelor sau 9u 5a6a lor pal7ar>, 9u po:ul pal7ei, 9u r>:>9i4a 7Mi4ii, 9u toat> pal7a, 9u :e;etele E4ti4se, 9u pu74ul :es9<is sau E49<is i se apli9> pe supra5a6a 9orpului 9u u4 ;ra: :i5erit :e presiu4e. 1ibra6iile au ur7>toarele e5e9te: i4te4si5i9> 5u496io4area ;la4:elor; Pa;. 21

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

9al7ea=> :urerile E4 :i5erite a5e96iu4i K;i4e9olo;i9e, 4evral;ii, 7i;re4eL; E7bu4>t>6es9 9apa9itatea :e e5ort; au e5e9t 9al7a4t, rela?a4t; i45lue46ea=> or;a4ele i 6esuturile pro5u4:e Ksto7a9, 5i9at, i4i7>, 7u9<ii, pere6ii ab:o7i4ali i i4testi4aliL; i45lue46ea=> se9re6ia 7a8orit>6ii ;la4:elor i or;a4elor Ksto7a9, ;la4:e salivare, ;la4:e se?uale, et9.L.

1ibra6iile 9are au o a7plitu:i4e i o i4te4sitate 7ai 7are :e9Mt vibra6iile obi4uite se 4u7es9 trepi:a6ii. )le se apli9> pe spate i tora9e, aso9iate 9u 7i9>rile respiratorii. +9uturatul este tot o te<4i9> :e ba=> a 7asa8ului 9are se apli9> 7e7brelor superioare i i45erioare. 'a9> 4u su4t E4so6ite :e 7i9>ri trepi:a4te, vibra6iile se tra4s5or7> E4 presiu4i. A9est pro9e:eu se e?e9ut> 9u vMr5ul :e;etelor u4ei si4;ure 7Mi4i. Pro9e:eul se e?e9ut> pri4 9Mteva presiu4i s9urte i rapi:e, apli9ate asupra tru49<iului 4ervos, sau asupra ra7urilor 9are au u4 spri8i4 osos sau 7us9ular. +9opul presiu4ii este :e a E4l>tura :urerea. #4:i9a6ii 7eto:i9e ;e4erale: aL vibra6iile su4t u4ul :i4tre 9ele 7ai obositoare pro9e:ee pe4tru 7aseur i 9er u4 a4tre4a7e4t sus6i4ut :i4 partea a9estuia; bL pe4tru a ob6i4e o e?e9u6ie satis5>9>toare E4 vibra6ii, se va 5a9e ur7>torul e?er9i6iu: se aea=> vMr5urile :e;etelor pe o 7as> :e 7>ri7e 7i8lo9ie, 9are are E4 9e4tru u4 pa<ar 9u ap>, i se e?e9ut> 7i9>ri tre7ur>toare, vibratoare; :a9> :e;etele vibrea=> bi4e, supra5a6a apei E49epe i ea s> vibre=e E4 9e4trul pa<arului, E4 9a= 9o4trar se 7i9> toat> supra5a6a apei, :e la o 7ar;i4e la alta a pa<arului; 9L bra6ul 9are e5e9tuea=> vibra6iile trebuie s> 5ie pu6i4 5le?at, iar 7u9<ii 9e4turii s9apulare 4u se 9o4tra9t> puter4i9.

VIII.2. PROCEDEE AU$ILIARE DE MASAJ


1###.2.1. ")%$(T(, )ste o 7a4evr> apli9at> E4 7o: spe9ial pe 7e7brele superioare i i45erioare, e4er;i9 i rit7i9.

Pa;. 22

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

Te<4i9a :e e?e9u6ie: 9u a7bele 7Mi4i, ae=ate :e o parte i :e alta a se;7e4tului 7asat. %e;iu4ea 9>r4oas> a bra6ului, a4tebra6ului, 9oapsei sau ;a7bei se apu9> 9u :e;etele 5le?ate, :e 8os E4 sus, i se :eplasea=> :e 8os E4 sus i lateral, ri:i9M4: i presM4:, ase7e4ea 9er4utului pri4tr o sit>. MMi4ile 4u se ri:i9> :e pe re;iu4ea 7asat>, 9i se :eplasea=> :i4 aproape E4 aproape. )5e9te: a96iu4e :e rela?are a 7u9<ilor; 7>rete suple6ea 6esuturilor; a9tivea=> 5u496iile 9ir9ulatorii i tro5i9e.

1###.2.2. %(,AT(, )ste o 7a4evr> ase7>4>toare 9er4utului, e?e9utat> 5oarte e4er;i9, i 9u o presiu4e 9res9ut>. Te<4i9a :e e?e9u6ie: se apu9> re;iu4ea 9>r4oas> a or;a4ului :e 7asat K7M4> sau pi9iorL E4 pal7e, 6i4M4: :e;etele E4ti4se, i se rulea=> i4 toate se4surile, E4tr u4 rit7 viu, e4er;i9, ap>sM4: 7ai puter4i9 :e9Mt la 9er4ut. )5e9te: rela?area 7u9<ilor; 7>rete suple6ea 6esuturilor; a9tivea=> 5u496iile 9ir9ulatorii i tro5i9e;

spre :eosebire :e 9er4ut, rulatul a96io4ea=> E4 7o: u4i5or7 asupra 6esuturilor 7oi :i4 prea87a =o4ei 7asate. 1###.2.!. +"(T(%AT(, +9uturatul 9o4st> E4 7i9>ri os9ilatorii 7ai a7ple, 9are se apli9> se;7e4telor 7e7brelor superioare i i45erioare, 7e7brelor E4 E4tre;i7e sau E4tre;ului 9orp. Te<4i9a :e e?e9u6ie: se apli9> a7bele 7Mi4i ast5el E49Mt :e;etele 7ari i por6iu4ea 9orespu4=>toare a pal7elor s> 9upri4:> 7ar;i4ile 7Mi4ii sau ale pi9iorului pe 9are :ori7 s> l 7as>7 i le s9utur>7 9u vioi9iu4e :e sus E4 8os i :i4tr o parte E4 alta, e?er9itM4: E4 tot a9est ti7p i uoare tra96iu4i E4 se4sul lu4;i7ii 7e7brului respe9tiv. )5e9te: :e rela?are :a9> su4t e5e9tuate 9u blM4:e6e; :e E4viorare i sti7ulare ;e4eral>, :a9> su4t e?e9utate E4tr u4 rit7 7ai viu. Pa;. 2!

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

1###.2.4. T)$+#($# 2# T%A"/($# Te4siu4ile i tra96iu4ile su4t pro9e:ee :e 7asa8 9are a96io4ea=> asupra arti9ula6iilor i 6esuturilor periarti9ulare, 9u s9opul :e a E7bu4>t>6i 7obilitatea a9estora. Tra96iu4ea se apli9> 7e7brelor superioare i i45erioare, la s5Mritul e:i46elor :e 7asa8, aso9iate 9u s9utur>rile. Tru49<iul se E4ti4:e :i4 po=i6ia e=M4: pri4 apu9area peste bra6e, ri:i9area i s9uturarea e4er;i9> a E4tre;ului 9orp. Te4siu4ile 9o4stau E4 9reterea sau s9>:erea presiu4ii i4traarti9ulare, pri4 7obili=>ri pasive sau a9tivo pasive, E4 se4sul a7pli5i9>rii 7i9>rii 4or7ale. )5e9te: E7bu4>t>6irea 9ir9ula6iei lo9ale; 9rete suple6ea stru9turilor arti9ulare i periarti9ulare; opti7i=ea=> 5u496iile la 4ivelul arti9ula6iilor.

1###.2.5. P)$+A%#,) 2# %#'#"A%#,) Pe4s>rile se apli9> pe por6iu4ile 9>r4oase ale 7e7brelor. Te<4i9a :e e?e9u6ie: se e?e9ut> e4er;i9 pri4=M4: i ri:i9M4: E4tre :e;ete o 9ut> :e 6esut sub9uta4at sau 9<iar 7u9<i, se strM4;e uor i se ri:i9> atMt 9Mt per7ite elasti9itatea a9estor 6esuturi, apoi se eliberea=> brus9. )5e9tul este e?9ita4t. %i:i9>rile su4t o 7a4evr> e4er;i9> 9e se e?e9ut> 7ai ales pe re;iu4ea spatelui. Te<4i9a :e e?e9u6ie: se pri4:e 9u putere o 9ut> :e piele, 6esut sub9uta4at i 7u9<i, E4tre poli9e i restul :e;etelor i se tra;e E4 sus 9a i 9u7 a7 vrea s> o :espri4:e7 :e pe pla4ul pro5u4: sau osos. Masarea se repet> E4 se4s as9e4:e4t sau :es9e4:e4t. )5e9tul este e?9ita4t. 1###.2.0. P%)+#($#,) Presiu4ile se e?e9ut> pe por6iu4i 7ai re:use sau 7ai E4ti4se ale 9orpului, E4t>ri4: a96iu4ea 4ete=irilor, 5ri96iu4ilor i 5r>7M4tatului. )le su4t re9o7a4:ate persoa4elor s>4>toase, robuste, i 7ai pu6i4 b>trM4ilor, 9opiilor i 5e7eilor.

Pa;. 24

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

Te<4i9a :e e?e9u6ie a presiu4ilor :i5er> :up> parti9ularit>6ile a4ato7o 5i=iolo;i9e ale re;iu4ilor pe 9are se apli9>. )le se apli9> 9u pulpa :e;etului, a?ial, 9u pal7ele sau 9u pu74ul, E4 ti7pul sau la s5Mritul e:i46ei :e 7asa8. Pe4tru E7bu4>t>6irea 9ir9ula6iei li75ati9e se pot e?e9uta presiu4i pe vasele li75ati9e ale 7e7brelor i tru49<iului, :e la re;iu4ile pro?i7ale spre 9ele :istale i i4vers.

Pa;. 25

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL IX.

MASAJUL DIFERITELOR PRI ALE CORPULUI

<=.<. MASAJUL CAPULUI


1!.1.1. MA+A-(, C&$)# "( PA% A "AP(,(# "M4: se e?e9ut> 7asa8ul pe a9east> parte a 9apului, 4u trebuie pier:ut :i4 ve:ere 9> vasele li75ati9e 7er; :e la re;iu4ea parietal> i4 8os, E4spre sus i lateral spre ;a4;lio4ii li75ati9i a5la6i E4 =o4a ure9<ilor i a ;Mtului. 'ire96ia E4 9are 9rete p>rul 9orespu4:e 9u :ire96ia vaselor li75ati9e. Pilea 9apului are o 7obilitate 7>rit>, :e a9eea se va strM4;e uor E4 9ute, 9u e?9ep6ia =o4ei 9are a9oper> re;iu4ea parietal>, :eoare9e E4 a9east> re;iu4e vasele sa4;ui4e al9>tuies9 o re6ea :eas> :e ve4e i artere :ispuse ra:ial. ,i4iile :e 7asa8 por4es9 :i4 9retetul 9apului i 9oboar> ra:ial E4 toate :ire96iile. B4 5elul a9esta, =o4a p>roas> a 9apului se 7asea=> 4u7ai pe :ire96ia 9reterii p>rului, a:i9> pe :ire96ia 9a4alelor e?9retoare ale ;la4:elor :i4 piele. Masa8ul 4u se poate 5a9e 9o4tra :ire96iei 4or7ale a p>rului, :eoare9e e?ist> ris9ul :e a astupa 9a4alele e?9retoare i :e a putea le=a bulbul pilos. B4 ti7pul e?e9ut>rii pro9e:eelor :e 7asare a 9apului, 7aseurul st> E4 spatele 9elui 7asat. +e 5oloses9 ur7>toarele pro9e:ee: 4ete=irea K9u o si4;ur> 7M4> sau 9u a7beleL; 5ri96iu4ea Klo4;itu:i4al> sau 9ir9ular> 9u pulpele :e;etelorL; b>t>toritul Kse e?e9ut> 9u pulpele a ! 5 :e;ete, 9u a7bele 7Mi4i, si7ulta4 sau alter4ativL; vibra6iile

Masa8ul 9apului este i4:i9at E4 9a=uri :e: 7i;re4e; oboseal>; st>ri 9o4;estive; Pa;. 20

MIR AGE
i4sola6ii; 9>:erea p>rului.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

1!.1.2. MA+A-(, .)/)# Masa8ul 5e6ei 9o4st> E4 7asarea pielii, a 7u9<ilor 5e6ei i a 4ervilor. $u trebuie pier:ut :i4 ve:ere 9> E4 a9est 7asa8 pro9e:eele ;e4erale se 9oor:o4ea=> 9u :ire96ia vaselor 9are plea9> :e la 5a6>. 1asele li75ati9e E49ep :e la li4ia 7e:ia4> a 5e6ei i se E4:reapt> E4 a7bele p>r6i. Pe 5ru4te ele au o :ire96ie aproape paralel> 9u li4ia 9are :e5i4ete r>:>9i4a p>rului. Pe tM7ple, 5a9 o 9urb> E4:reptat> spre E4 8os, iar aproape :e ure9<e 9oboar> spre u4;<iul i4terior al 7a?ilarului i45erior. A9eeai :ire96ie o au i vasele li75ati9e ale 4asului, o9<iului i 8u7>t>6ii superioare a obra=ului. 1asele li75ati9e ale bu=elor i ale p>r6ii i45erioare ale obra=ului 5a9 o 9urb> spre 7ar;i4ea 7a?ilarului i45erior, tre9M4: la o a4u7it> :ista46> :e u4;<iul lui. A9east> :ista46> este E4 5u496ie :e lo9ul :e ieire al vaselor, i a4u7e: 9ele 9are se ;>ses9 7ai sus 5a9 o 9urb> 7ai aproape :e u4;<iul 7a?ilarului, iar 9ele 9are se ;>ses9 7ai 8os 5a9 o 9urb> 7ai aproape :e b>rbie. 'up> :e 5a9 a9east> 9urb>, toate vasele se a:u4> sub u4;<iul 7a?ilarului i45erior. 1asele li75ati9e ale b>rbiei 9oboar> :rept E4 8os spre ster4, pe 7ar;i4ea a4terioar> a ;Mtului. Mu9<ii 5e6ei su4t ae=a6i E4 8urul orbitelor, 4asului i al ;urii, sub 5or7> :e i4el, 9<iar lM4;> ori5i9ii i ra:ial E4spre peri5erie. $ervii 5e6ei su4t: 4ervul tri;e7e4 i 4ervul 5a9ial. $ervul tri;e7e4 iese :i4 9avitatea 9ra4ia4> pri4 trei ra7uri: ra7ura superioar> orbital>, ra7ura 7a?ilarului superior i ra7ura 7a4:ibular>. Pu49tele :e 7asa8 su4t ur7>toarele: aL pri7ul pu49t se4sibil al ra7urii superioare orbitale este la lo9ul :e ieire a 4ervului :i4 orbit>, E4 a46ul orbital superior; al :oilea pu49t se a5l> E4 peretele superior al orbitei, lM4;> r>:>9i4a 4asului. bL Pri7ul pu49t se4sibil al 4ervului 7a?ilarului superior este sub o9<i, pe ori5i9iul 7a?ilarului superior; al :oilea se a5l> pe bu=a superioar>. 9L Pu49tul se4sibil al ra7urii 7a4:ibulare se ;>sete la trei :e;ete :ista46> :e 7i8lo9ul b>rbiei, apro?i7ativ pe li4ia perpe4:i9ular> 9are tre9e pri4 al :oilea 7olar. :L $ervul 5a9ial iese :i4 9avitatea 9ra4ia4> pri4 ori5i9iul stilo 7astoi:ia4 al osului te7poral. Pe4tru 7asa8ul 5e6ei se 5oloses9 ur7>toarele pro9e:ee: Pa;. 27

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

$ete=irea K9u pal7a, 9u u4 :e;et sau 9u 7ai 7ulte, 9orespu4=>tor p>r6ii 7asate a 9apului i 9o45i;ura6iei eiL .ri96iu4ea Kse e?e9ut> 9ir9ular, 9u :e;etul 7are, 9u a7bele ar>t>toare sau 9u 9ele patru :e;ete, pe pu49tele se4sibile, pe traie9tul 4ervilor i al vaselor li75ati9eL

.r>7M4tatul Kse 5olosete 7eto:a 5r>7M4tatului FE4 9leteH, 9are se e5e9tuea=> 9u a8utorul :e;etului 7are i al 9elorlalte :e;ete sau 9u :e;etul 7are i 9el ar>t>torL

B>t>toritul Kse e?e9ut> 9u vMr5urile 5ala4;elor u4ei 7Mi4i sau ale a7belor, pe lo9ul :e ieire al 4ervului 5a9ial i ale 9elor trei ra7uri ale tri;e7e4ilorL Presiu4ea Kse e?e9ut> pe pu49tele se4sibile 9u pulpa 5ala4;ei :e;etului 7i8lo9iu, uor E4:oitL 1ibra6iile Kse pot 5a9e 7a4ual 9u :e;etul 7i8lo9iu sau 9u 9ele patru :e;ete sau :e 9ele 7ai 7ulte ori 9u aparate ele9tri9e spe9iali=ateL

1!.1.!. MA+A-(, 3ST(,(# (4a :i4 9ara9teristi9ile re;iu4ii ;Mtului este :ispo=i6ia super5i9ial> a vaselor sa4;ui4e 7ari i u4 4u7>r 7are :e vase li75ati9e. Masa8ul ;Mtului are E4 ve:ere 9ele :ou> re;iu4i ale sale K9ea a4terioar> i 9ea posterioar>L, 9are se :eosebes9 E4tre ele pri4 5or7>, stru9tur> i 5u496iu4i. Masa8ul re;iu4ii a4terioare a ;Mtului, :atorit> 9o7ple?it>6ii a4ato7i9e i 5u496io4ale, este i4:i9at :estul :e rar. Te<4i9a :e 7asa8 a a9estei re;iu4i este 7ult si7pli5i9at>, 9o4stM4: :i4 4ete=ire, 5ri96iu4e, 5r>7M4tatul 7u9<ilor i vibra6ii. B4 ti7pul 7asa8ului pa9ie4tul va 5i 9ul9at pe spate, 9u 9apul E4 uoar> e?te4sie. $ete=irea 9o4st> E4 alu4e9>ri uoare :e sus E4 8os, :e la 4ivelul b>rbiei spre ster4 i 9lavi9ule. .ri96iu4ea se e?e9ut> 9u 7are ate46ie, evitM4:u se ;la4:a tiroi:>. .r>7M4tatul se e?e9ut> 4u7ai pe 7u9<i sub 5or7> :e 9ut>, E4 8urul 7u9<ilor ster4o 9lei:o 7astoi:ie4i. 1ibra6iile su4t 5oarte e5i9ie4te pe a9east> re;iu4e, iar 4ete=irea :e E49<eiere se 5a9e le4t, li4ititor. Masa8ul re;iu4i posterioare a ;Mtului K7asa8ul 9e5eiL se 5a9e :i4 po=i6ia 9ul9at 9u 5a6a E4 8os, 9u 5ru4tea re=e7at> pe :osul pal7elor. Ma4evrele 5olosite su4t: $ete=irea Kse e?e9ut> uor, 9u o 7M4> sau 9u :ou> 7Mi4i, por4i4: :e sus :e la 4ivelul i4ser6iei 7u9<ilor 9e5ei pe osul o99ipital :e o parte i :e alta

Pa;. 28

MIR AGE
u7eri.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

a li4iei 7e:ia4e i 9oborM4: pM4> la ba=a ;Mtului, E4tre o7opla6i i pe .ri96iu4ea Kse e?e9ut> 9u vMr5ul :e;etelor, 9u po:ul pal7ei i r>:>9i4a 7Mi4ilor, 9u 7i9>ri li4iare i 9ir9ulareL. .r>7M4tatul Kse apli9> E4 5or7> :e 9ut> i :e sus E4 8os, pe p>r6ile laterale i i45erioare ale 9e5ei, a9olo u4:e 7us9ulatura este 7ai volu7i4oas>L. Per9utatul i to9atul Kper9utatul se apli9> E4 parte :e sus a 9e5ei 9u vMr5ul :e;etelor, iar pe 7>sur> 9e 7Mi4ile 9oboar>, per9utatul se tra4s5or7> E4 to9atL 1ibra6iile Kse e?e9ut> 9u vMr5urile :e;etelor pe i4ser6iile o99ipitale ale 7u9<ilor i 9u supra5a6a pal7ar> a :e;etelor pe 7i8lo9ul i partea i45erioar> a 9e5eiL. Masa8ul 9e5ei este i4:i9at i4 trata7e4tul 4evral;iilor o99ipitale, :urerilor :e 9ap i :e 9ea5>, al oboselii 4ervoase, al <iperte4siu4ii arteriale, E4 spo4:ilo=ele 9ervi9ale i E4 trata7e4tul :epu4erilor lo9ale :e ;r>si7e.

<=.2. MASAJUL SPATELUI


Pe4tru 7asa8ul spatelui pa9ie4tul r>7M4e 9ul9at pe partea a4terioar> a 9orpului i 9u bra6ele pe lM4;> 9orp. Masa8ul E49epe :e la ba=i4 spre re;iu4ea 9ervi9al>. +e 7asea=> ur7>torii 7u9<i: Mu9<ii la6i ai spatelui; Mu9<ii lu4;i ai spatelui; Mu9<iul trape=.

Ma4evrele 5olosite E4 7asa8ul spatelui su4t: $ete=irea; .ri96iu4ea; .r>7M4tatul; Tapota7e4tul; Presiu4ile; 1ibra6iile; B>t>toritul 9u pu74ii i pal7ele; To9atul.

Pa;. 29

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

$ete=irea se e?e9ut> 9u toat> supra5a6a pal7ar> a 7Mi4ilor, si7ulta4 sau alter4ativ, :e o parte i :e alta a 9oloa4ei vertebrale, :e 8os E4 sus, pe toat> 7us9ulatura spatelui spre re;iu4ea 9ervi9al>, spre u7eri, spre a?ile, :e u4:e vor alu4e9a :es9e4:e4t pe p>r6ile laterale pM4> la po=i6ia i4i6ial>. $ete=irile se pot reali=a i :i4spre 5la49uri spre 9oloa4>. 'up> 4ete=irea super5i9ial> se tre9e la 4ete=irea pro5u4:>, e?e9utat> E4 5or7> lu4;> i E4 5or7> s9urt>, si7ulta4> sau alter4ativ>, 7ai E4tMi pe u4a :i4 9ele :ou> 8u7>t>6i lo4;itu:i4ale ale spatelui, apoi pe 9ealalt>. (r7>toarea 7a4evr> este 5ri96iu4ea, e?e9utat> 9u pal7ele E4ti4se, 9u buri9ele :e;etelor, 9u r>:>9i4a 7Mi4ilor, 9u partea 9ubital> a 7Mi4ii. Mi9>rile vor 5i li4iare, erpuite, E4 =i; =a; sau elipsoi:al. Ma4evrele :e 5ri96iu4e se apli9> i 9oloa4ei vertebrale, 9u poli9ele, :e o parte i :e alta a apo5i=elor i4terspi4oase. .r>7M4tatul se e?e9ut> E4 ur7>toarele varia4te: E4 9ut>, E4 val sau pri4 rulare. Tapota7e4tul poate 5i e?e9utat 9u 7ar;i4ile 9ubitale, 9u 5a6a pal7ar> a :e;etelor, sau sub 5or7> :e per9utat, b>t>torit i ples9>it. +e4sul 7a4evrelor :e tapota7e4t va respe9ta E4tot:eau4a orie4tarea 5ibrei 7u9<ilor 7asa6i. 'e re6i4ut 9> tapota7e4tul $( se e?e9ut> E4 re;iu4ea lo7bar> a spatelui, pe4tru a prote8a ri4i9<ii. Presiu4ile reali=ate :e o parte i :e alta a 9oloa4ei vertebrale su4t 5oarte i7porta4te i 4elipsite :i4 7asa8ul spatelui, :eoare9e eliberea=> 9oloa4a :e te4siu4i i rela?ea=> 7us9ulatura. Tot ast5el se presea=> 9u :e;etele 7ari i pe 4ervii i4ter9ostali :i4 spa6iile i4ter9ostale, 9upri4se E4tre 9ele :ou> vertebre i :ou> 9oaste ve9i4e. 1ibra6iile se e?e9ut> pe spate pe p>r6ile laterale ale 9oloa4ei vertebrale, pe lo9urile :e ieire a ra7urilor posterioare ale 4ervilor spatelui i se vor 5a9e 9u a8utorul pulpei :e;etului 7are. 1ibra6iile se apli9> i pe spa6iile i4ter9ostale, 9o7bi4ate 9u 9elelalte 7a4evre :e 7asa8. Masa8ul spatelui se ter7i4> 9u e5leura8ul K4ete=ireaL :e E49<eiere. Masa8ul spatelui este i4:i9at E4: oboseal> ;e4eral>, oboseala 7u9<ilor lo7bari, :ureri ale arti9ula6iei sa9ro 9o99i;ie4e, i4su5i9ie46> 7us9ular>, trata7e4tul :evia6iilor 9oloa4ei vertebrale. <=.=. MASAJUL TORACELUI Masa8ul tora9elui se 5a9e :i4 po=i6ia 9ul9at pe spate, 9u 9apul uor ri:i9at.

Pa;. !0

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

+e E49epe 9u e5leura8ul, e?e9utat E4 5or7> lu4;> i s9urt>, si7ulta4 sau alter4ativ, pe 7u9<ii 9ostali spre ster4, 9lavi9ule, u7eri, :up> 9are se 9oboar> pe p>r6ile laterale pM4> E4 re;iu4ea i4ter9ostal>, :e u4:e 7i9area se reia. .ri96iu4ile vor ur7a a9elai traseu al 4ete=irilor i vor 5i e?e9utate 9u pal7ele, 9u re;iu4ea pal7ar> a :e;etelor, sau 9u r>:>9i4a 7Mi4ilor. 'atorit> stru9turii a4ato7i9e a tora9elui, 5r>7M4tatul se e?e9ut> pri4 7i9>ri le4te i uoare, E4 9ut>, sau pri4 rularea pu74ului pe 7asa 7are :e 7u9<i a pe9toralilor. Pe4tru tora9e, este i:eal> 9o7bi4area 5r>7M4tatului 9u 5ri96iu4ea. Tapota7e4tul :e va apli9a pri4 loviri uoare, o9oli4: re;iu4ea 9or:ului. +e pot e?e9uta presiu4i pe ster4, 9u o pal7> sau 9u pal7ele suprapuse, E4 rit7ul respira6iei. 1ibra6iile vor 5i E4so6ite :e 4ete=irile :e E49<eiere, e?e9utate 9a o 7M4;Miere. +e 7ai poate apli9a, E4 a5ar> :e vibra6ii, i 5ri96iu4ea a:M49> a rebor:ului 9ostal. Masa8ul tora9elui va o9oli la 5e7ei re;iu4ea 7a7ar>.

<=.>. MASAJUL A"DOMENULUI


B4 pro9esul terapeuti9, 7asa8ul ab:o7e4ului are o i7porta46> :eosebit>. Ab:o7e4ul se 7asea=> o:at> 9u 9utia tora9i9>. "el 7asat st> 9ul9at pe spate, 9u pi9ioarele uor :ep>rtate i E4:oite. Peretele ab:o7i4al este o a:ev>rat> 9e4tur>, 9o4stituit> :i4 7u9<i la6i, supli, le;a6i E4tre ei pri4 puter4i9e 5or7a6ii 5ibroase. Pielea 9are a9oper> a9east> re;iu4e este sub6ire, 7oale i elasti9>. ,a u4ele persoa4e, re;iu4ea ab:o7i4al> pre=i4t> o 7are se4sibilitate 9u 9ara9ter spe9i5i9, 9are E7pie:i9> :eseori apli9area 7a4evrelor :e 7asa8. +ub piele se :epu4 la persoa4ele pre:ispuse, sau 9ele bi4e <r>4ite i se:e4tare, straturi abu4:e4te :e ;r>si7e, 5or7M4: 9ute ;roase i 7oi, 9are 7o:i5i9> 5or7a i 5u496iu4ile 9e4turii ab:o7i4ale. B4 a9este 9a=uri, 7us9ulatura este pre:ispus> la ato4ie i i4su5i9ie46> 5u496io4al>. Pe4tru e?e9utarea 7asa8ului, se 5oloses9 7a4evrele i te<4i9ile 9u4os9ute, a:aptate la 9o45or7a6ia a4ato7i9> lo9al>. $ete=irea i4i6ial> se orie4tea=> :up> se4sul 9ir9ula6iei :e E4toar9ere ve4oase i li75ati9e. Alu4e9>rile E49ep :i4 re;iu4ea supra o7bili9al> i se E4:reapt> E4 sus spre 7ar;i4ile 9ostale. MMi4ile se :u9 apoi E4 se4s lateral, spre 5la49uri, i E4 5i4al 9oboar> spre re;iu4ea sub o7bili9al>, E4:reptM4:u se E4 8os i E4>u4tru E4 lu4;ul a46urilor ilia9e, spre =o4a pubia4>.

Pa;. !1

MIR AGE
o4:ulat> 9are le E4su7ea=>.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

Ma4evrele pot 5i e?e9utate pe rM4:, sau pot 5i le;ate E4tre ele pri4tr o 7i9are A9este 7a4evre se e?e9ut> le4t i prelu4;it, E49epM4: 9u vMr5urile :e;etelor i ter7i4M4: 9u r>:>9i4a pal7ar>, atu49i 9M4: se E4:reapt> E4 sus i E4 se4s lateral, por4i4: 9u r>:>9i4a 7Mi4ilor, 9o4ti4uM4: 9u 5a6a pal7ar> i ter7i4M4: 9u :e;etele atu49i 9M4: se E4:reapt> E4 8os i E4>u4tru. Mi9>rile se e?e9ut> si7etri9, si7ulta4 sau alter4ativ, :e o parte i :e alta a ab:o7e4ului. ,a 4evoie, 4ete=irea se poate apli9a i pe por6iu4i li7itate: )pi;astri9>; +ub9ostal>; Pe 5la49uri; &7bili9al> i sub o7bili9al>; B4 a46urile ilia9e; %e;iu4ea supra pubia4>.

B4 a9este 9a=uri 7a4evrele su4t e5e9tuate 9u o 5re9ve46> 7>rit>, 7M4> :up> 7M4>, i vor e?er9ita o a96iu4e 7ai pro5u4:> i 7ai st>ruitoare. .ri96iu4ea se 9o4stituie E4 7asa8ul ab:o7i4al 9a 5ii4: pro9e:eul :e ba=>. )lasti9itatea pielii i a 6esuturilor sub9uta4ate per7ite 7i9>rile a7ple i uor :e e?e9utat. A9east> 7a4evr> se apli9> 9u: pal7a E4trea;>, po:ul pal7ei, 9u r>:>9i4a 7Mi4ii, 9u 7ar;i4ea 9ubital> a pal7ei, 9u :e;etele. .r>7M4tatul 4u poate i45lue46a prea 7ult 7us9ulatura peretelui ab:o7i4al, pe4tru 9> a4u7ite re5le?e lo9ale :e ap>rare E7pie:i9> apli9area 7a4evrei. 'i4 a9east> 9au=>, a96iu4ea 5r>7M4tatului se li7itea=> la straturile :e ;r>si7e sub9uta4at>, atu49i 9M4: a9estea e?ist>. "uta :e piele i :e 6esuturi ;rase este pri4s> E4tre :e;ete i pal7e i prelu9rat> i4siste4t. To9atul se apli9> :up> a9eea sub o 5or7> uoar>, 9u vMr5urile i pulpele :e;etelor, e?e9utat 9u 7ult> suple6e i ta4;e46ial la supra5a6a ab:o7e4ului. $u este per7is s> apli9>7 alte pro9e:ee :e batere, 4i9i :a9> 7us9ulatura ab:o7i4al> este 5oarte bi4e :e=voltat>, puter4i9> i re=iste4t>. Masa8ul peretelui ab:o7i4al se E49<eie E4tot:eau4a pri4 uoare 7a4evre :e vibra6ii, E4so6it> :e 4ete=iri. )5e9tele 7asa8ului ab:o7i4al su4t 7ai pu6i4 7e9a4i9e i 7ai 7ult :e 4atur> re5le?>, ele se r>s5rM4; E4 pri7ul rM4: asupra ele7e4telor 9o4stitutive ale peretelui i E4 al :oilea rM4: asupra or;a4elor :i4 9avitatea ab:o7i4al>.

Pa;. !2

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

<=.!. MASAJUL REDIUNII #ESIERE


Pe 7u9<ii 5esieri, E4 spe9ial la 5e7ei, se 5or7ea=> :epu4eri 7ari :e ;r>si7e. Masa8ul a9estei re;iu4i E49epe :e la 7arele tro<a4ter spre osul sa9ru i ilia9. Mi9>rile su4t 9o4:i6io4ate :e :ire96ia 5ibrelor 5esiere, :i4tre 9are u4ele au o :ire96ie obli9> spre osul sa9ru, iar altele 7er; E4 sus, verti9al, spre 9reasta ilia9>. Pe 7u9<ii 5esieri se pot apli9a ur7>toarele 7a4evre: )5leura8; .r>7M4tat; To9at; B>t>torit 9u pu74ii.

'e re6i4ut este 9> tapota7e4tul :i4 re;iu4ea 5esier> 4u trebuie s> :ep>eas9> ra=a ba=i4ului, pe4tru a 4u a5e9ta ri4i9<ii.

<=.?. MASAJUL MEM"RELOR SUPERIOARE


Masa8ul 7e7brelor superioare se 5a9e :i4 po=i6ia 9ul9at pe 7asa :e 7asa8 sau :i4 po=i6ia e=M4: pe s9au4. Masa8ul 7e7brelor superioare se 5a9e E4 etape, e5e9tuM4:u se separat 7asa8ul: 'e;etelor i al pal7ei; Arti9ula6iei pu74ului; A4tebra6ului; Arti9ula6iei 9otului; Bra6ului; (7>rului.

Masa8ul :e;etelor i al pal7ei. 'i4 vMr5ul :e;etelor spre pal7> se 7asea=> 5ie9are :e;et pri4 4ete=iri e?e9utate pe E4trea;a lu4;i7e a :e;etului i pe 5ie9are 5ala4;>. .ri96iu4ile se apli9> i4siste4t, 7ai ales pe 5a6a pal7ar> a :e;etelor. Masa8ul se E49<eie pri4 tra96iu4i i s9utur>ri ale 5ie9>rui :e;et E4 parte, :up> 9are se poate 5a9e o 7obili=are a9tiv> a tuturor :e;etelor. (r7ea=> 7asa8ul pal7ei, 9are E49epe 9u e5leura8ul O se 5a9 4ete=iri uoare pe partea :orsal> i 7ai ap>sate pe 5a6a pal7ar>, 5olosi4: toat> pal7a sau 9<iar Pa;. !!

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

pu74ul E49<is. .ri96iu4ea se 5a9e 9u o 7i9are li4iar> pe 5a6a :orsal> a pal7ei, E4 lu4;ul te4:oa4elor i a spa6iilor i4ter osoase, 5olosi4: :e;etul 7are sau trei :e;ete, apoi pe 5a6a pal7ar> 9u o 7i9are 9ir9ular>, 5olosi4: :e;etele sau pu74ul E49<is. +e 5r>7M4t> apoi 7u9<ii te4ari i <ipote4ari, 9Mt 7ai ap>sat, 5olosi4: pe4tru a9easta :e;etele. A9est 5r>7M4tat se poate 9o7pleta 9u s9uturarea spa6iilor i4ter osoase, 9are se 5a9e 6i4M4: pal7a :e 7ar;i4ile sale E4tre 7Mi4ile 7aseurului i te4sio4M4: E4 sus i E4 8os 5ala4;ele. Masa8ul :e;etelor i al pal7ei se E49<eie 9u u4 e5leura8 uor. Masa8ul a4tebra6ului. )5leura8ul se 5a9e pri4 alu4e9>ri lu4;i i le4te, e?e9utate 9u a7bele 7Mi4i si7ulta4, ple9M4: :e la 4ivelul pu74ului, 4ete=i4: a4tebra6ul pe toate 5e6ele i ur9M4: pM4> la 9ot. +e pot 5a9e i alu4e9>ri s9urte i repe=i, e?e9utate 9u a7bele 7Mi4i alter4ativ K7M4> pe sub 7M4>L, pe toat> lu4;i7ea a4tebra6ului. .ri96iu4ea se e?e9ut> 9u :e;etele 7ari :e al a7bele 7Mi4i, pri4tr o 7i9are 9o4ti4u> pe toat> lu4;i7ea a4tebra6ului, 6i4M4: :e;etele u4ul lM4;> altulsau u4ul sub altul pe4tru a :a 7ai 7are pro5u4=i7e 7i9>rii. Pe partea 9>r4oas> i pe te4:oa4e se 5a9 7i9>ri 9ir9ulare 5olosi4: :e;etele ori po:urile pal7elor. .r>7M4tatul se poate e?e9uta FE4 br>6ar>H, FerpuitH i FE4 9ut>H. Masa8ul se E49<eie :e ase7e4ea 9u u4 e5leura8 uor. Masa8ul 9otului. +e 5a9e uor i :eli9at, 6i4M4: sea7a :e 9o45or7a6ia spe9ial> a =o4ei. )5leura8ul se 5a9e uor, 9u toat> pal7a, pri7 7i9>ri 9ir9ulare atMt pe 5a6a a4terioar> 9Mt i pe partea posterioar> a E49<eieturii. .ri96iu4ea pe partea a4terioar> a E49<eieturii se 5a9e 9u 7i9>ri li4iare s9urte, alu4e9M4: poli9ele, u4ul :up> altul, :i4spre a4tebra6 E4spre bra6. Pe partea posterioar> a 9otului se 5oloses9 :e;etele, 9are :es9riu 9er9uri E4 8urul oaselor 9otului. Tot pe partea posterioar> a 9otului se poate 5olosi po:ul pal7ei pe4tru a 5a9e 5ri96iu4i 9ir9ulare rela?a4te. ,a s5Mrit, e5leura8ul :e E49<eiere. Masa8ul bra6ului. )5leura8ul se e?e9ut> 9u o 7M4> sau :ou>, alu4e9M4: :i4 re;iu4ea 9otului pM4> la u7>r pe toate 5e6ele bra6ului. .ri96iu4ea se e?e9ut> 9u :e;etele sau 9u po:ul pal7ei, E4 7i9>ri 9ir9ulare, pe toat> lu4;i7ea bra6ului, E49epM4: :e la u7>r i pM4> la 9ot. .r>7M4tatul poate 5i FE4 br>6ar>H O se 9upri4:e bra6ul 9u a7bele 7Mi4i i se prelu9rea=> 7u9<ii pri4 7a4evre o4:ulatorii; FerpuitH O 9u a7bele 7Mi4i :e a9eeai parte a bra6ului 9elui 7asat se pri4:e o 9ut> :e piele i 7u9<i i se prelu9rea=> erpui4: :i4 re;iu4ea 9otului i pM4> E4 =o4a u7>rului; FE4 9ut>H O se apu9> o 9ut> :e 7u9<i i piele, 9u o 7M4> sau 9u a7M4:ou>, i se presea=> E4tre Pa;. !4

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

:e;etul 7are i restul :e;etelor. Tapota7e4tul se apli9> E4 lu4;ul bra6ului, 9u partea lateral> a :e;etelor. +e poate 5a9e u4 ples9>it uor 9u :e;etele i pal7ele pe partea a4terioar> i posterioar> a bra6ului. Ma4evre se9u4:are: rulatul O se 9upri4:e bra6ul E4tre pal7ele 7aseurului i se rulea=> e4er;i9 9u 7i9>ri laterale, alu4e9M4: ;ra:at :e la u7>r i pM4> la 9ot; 9er4utul se 5a9e la 5el 9a rulatul, :ar 7ai uor, pal7ele 7aseurului 5ii4: 7ai :ep>rtate E4tre ele i 5olosi4: E4 spe9ial :e;etele K7i9area este ase7>4>toare 9er4utului 9u o sit>L Masa8ul u7>rului. +e 5a9 4ete=iri 9ir9ulare peste u7>r i E4 8urul lui, 5olosi4: o si4;ur> 7M4>. .ri96iu4ea se e5e9tuea=> tot 9u o si4;ur> 7M4>, 9ir9ular, 7ai E4tMi 9u :e;etele iar apoi 9u po:ul pal7ei; se va i4sista 9u :e;etele E4 spe9ial E4 8urul oaselor u7>rului. 2i E4 9a=ul u7>rului, 5r>7M4tatul se 9o7bi4> 9u 5ri96iu4ea, e?e9utM4:u se pra9ti9 la 5el :ar 9u 7ai 7ult> 5or6>. Tapota7e4tul se e5e9tuea=> 9u a7bele 7Mi4i, 5olosi4: vMr5ul :e;etelor.

<=.?. MASAJUL MEM"RELOR IN#ERIOARE


Masa8ul 7e7brelor i45erioare se E49epe 9u partea posterioar> a pi9iorului. Pe4tru 7asa8ul p>r6ii posterioare a pi9iorului, pa9ie4tul trebuie s> a:opte po=i6ia 9ul9at 9u 5a6a E4 8os. Masa8ul E49epe 9u u4 e5leura8 s9urt E4 talp> e?e9utat 9u pu74ul, 9u po:ul pal7ei sau 9u r>:>9i4a 7Mi4ii. A7bele pal7e 9upri4: si7ulta4 pi9iorul i alu4e9> :e la 9>l9Mi pM4> E4 =o4a 5esier>. +e 5a9e e5leura8 7M4> pe sub 7M4>, 5or7> lu4;>, alu4e9M4: 9u pal7ele u4a :up> 9ealalt>, :e la 9>l9Mi pM4> la 5es> 9u 7i9>ri 9o4ti4ue i lu4;i. )5leura8ul 7M4> pe sub 7M4> E4 5or7> s9urt> se 5a9e alu4e9M4: 9u pal7ele u4a :up> 9ealalt> :e la 9>l9Mi pM4> la 5es> 9u 7i9>ri pro5u4:e. .ri96iu4ile E49ep :i4 talp> i vor 5i e?e9utate 9u pu74ul sau 9u :e;etul 7are. Mai :eparte se i4sist> asupra :e;etelor i te4:o4ului lui A9<ile, 9u a8utorul e5leura8ului i 5ri96iu4ii 9ir9ulare asupra 7aleolelor i pri4 5ri96iu4i E4 9lete pe te4:o4. ,a 7asa8ul ;a7bei se 5oloses9 toate 7a4evrele. )5leura8ul va 5i lu4; sau s9urt, e?e9utat si7ulta4 sau alter4ativ, 9u supra5a6a pal7ar> sau 9u partea :orsal> a :e;etelor pe4tru se;7e4tele p>roase, E4 br>6ar> E4ai4tM4: sa9a:at :i4spre 9>l9Mi spre ;e4u49<i, :ar se poate apli9a i tra4sversal, E4 5er>str>u. .ri96iu4ile i 5r>7M4t>rile vor 5i 7ai 5er7e, iar tapota7e4tul se va a:apta la 7asa 7us9ular> Pa;. !5

MIR AGE
:oar pe 9oaps> i ;a7b>.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

e?iste4t>. $u se lovete :elo9 =o4a spa6iului popliteu, tapota7e4tul 5>9M4:u se 'a9> a9east> re;iu4e pre=i4t> :ilat>ri vi=ibile ale ve4elor Kvari9eL se vor evita 7a4evrele :ure, 7asa8ul re:u9M4:u se la 7a4evrele :e 4ete=ire, 5ri96iu4e i vibra6ii. "oapsa posterioar> i 5esele vor 5i 7asate 9u toate 7a4evrele i 9u varia4tele lor 9ele 7ai e5i9ie4te pe4tru 7asa 7us9ular> abu4:e4t> :i4 a9este re;iu4i, bi4eE46eles luM4: E4 9o4si:era6ie su99esiu4ea lor. Ma4evrele apli9ate se e?e9ut> 9u toat> supra5a6a pal7ar>, 9u po:ul pal7ei, 9u r>:>9i4a 7Mi4ii, 9u pu74ul pe4tru 4ete=iri, 5ri96iu4i i vibra6ii; E4 9ut>, E4 9er9 sau erpuit pe4tru 5r>7M4tat; E4 ti7p 9e tapota7e4tul va re9ur;e la varia4tele to9at, ples9>it sau b>t>torit. Alte 7a4evre apli9ate la a9est 4ivel E4 9a:rul u4ei e:i46e :e 7asa8, su4t tra96iu4ile, te4siu4ile i s9uturarea. Mi9>rile pasive :i4 arti9ula6ii 4u trebuie s> lipseas9> E4ai4tea 4ete=irilor :e E49<eiere, 9are se e?e9ut> 5ie se;7e4tar 5ie pe lu4;i7ea E4tre;ului 7e7bru. Masa8ul 7e7brelor i45erioare 9o4ti4u> apoi 9u partea a4terioar> a pi9iorului. Pe4tru a se putea apli9a 7asa8ul pe a9east> re;iu4e, pa9ie4tul va sta E4 po=i6ia 9ul9at pe spate. Masa8ul se E49epe :e la :e;ete spre ;le=4e, pri4 7a4evre :e 4ete=ire, 5ri96iu4e, 5r>7M4tat, E4so6ite :e 7i9>rile arti9ulare. 'up> u4 e5leura8 s9urt, e?e9utat 9u supra5a6a pal7ar> a :e;etelor i a 7Mi4ii, :up> o 5ri96iu4e e?e9utat> 9u pulpele :e;etelor E4 spa6iile i4terosoase, :up> u4 5r>7M4tat 9u pri=> 7i9>, :up> e5e9tuarea te4siu4ilor i tra96iu4ilor se tre9e spre ;le=4>, avM4: ;ri8> 9a re;iu4ea 7aleolar> s> 5ie 7asat> pri4 4ete=iri i 5ri96iu4i 9ir9ulare, e?e9utate 9u re;iu4ea pal7ar> a :e;etelor sau 9u por6iu4ea te4ar> i <ipote4ar> a 7Mi4ii. B4 9o4ti4uare, 7asa8ul se apli9> pe ;a7b> ur7M4: su99esiu4ea 7a4evrelor. B4 re;iu4ea ;e4u49<iului, 4ete=irea se e?e9ut> 9ir9ular E4 8urul rotulei ur7at> :e uoare 5ri96iu4i e?e9utate E4 a9elai se4s 9u 4ete=irile. .r>7M4tatul se va apli9a pe partea a4tero i4ter4>, a9olo u4:e 6esuturile su4t 7ai abu4:e4te. Pe 9oapse 7asa8ul se apli9> :e :easupra ;e4u49<iului spre r>:>9i4a 7e7brului respe9tiv. B4tru9Mt a9east> re;iu4e abu4:> :e 6esuturi 7us9ulare, se pot 5olosi toate 7a4evrele E4v>6ate, respe9tM4: su99esiu4ea lor. )le vor 5i apli9ate a7plu, e4er;i9 i pro5u4:, pe toat> re;iu4ea. Trebuie totui re6i4ut 9> pe partea i4ter4> a 9oapsei se va evita 5r>7M4tatul puter4i9 i tapota7e4tul :ur, :eoare9e pri4 a9east> =o4> tre9 7arile vase sa4;ui4e ale 7e7brului i45erior, iar pielea este

Pa;. !0

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

5oarte se4sibil>. B4 s9<i7b, pe partea e?ter4> a 9oapsei pM4> la 4ivelul ol:ului, 7a4evrele vor 5i a:aptate la volu7ul 7us9ular. B4ai4te :e 4ete=irea 9are va E49<eia 7asa8ul pe partea a4terioar> a pi9iorului, 4u trebuie uitate 7i9>rile 5i=i9e pasive ale arti9ula6iilor sale K5le?ia i e?te4sia :e;etelor, pi9iorului, ;a7bei pe 9oapse, pre9u7 i rotirile a9estor se;7e4te i 4u E4 ulti7ul rM4: s9utur>rile 7e7brului E4tre; :i4 arti9ula6ia 9o?o 5e7ural>L.

Pa;. !7

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL X.

DURATA EDINEI DE MASAJ

Masa8ul ;e4eral e?e9utat pe se;7e4te, :up> o su99esiu4e bi4e stabilit>, presupu4e apli9area 7i4u6ioas> a 7a4evrelor :e 7asa8, a:aptat> 9ara9teristi9ilor 7or5olo;i9e i 5u496io4ale ale 5ie9>rui se9tor al 9orpului. +e apre9ia=> 9a ti7pul 4e9esar pe4tru reali=area u4ui 7asa8 ;e4eral este :e 00 707i4. +e poate reali=a i u4 7asa8 ;e4eral re:us, 9are 4e9esit> 45 507i4. B4 9a:rul u4ei e:i46e :e 7asa8, ti7pul 4e9esar pe4tru 7asa8ul 5ie9>rui se;7e4t al 9orpului este ur7>torul: spate O 15 7i4. 7e7bre i45erioare O 2 ? 7 T 14 7i4. ab:o7e4 i tora9e O 5 7i4. 7e7bre superioare O 2 ? 5 T 10 7i4. re;iu4ea 5esier> O ! 7i4. 9ea5> i ;Mt O 5 7i4. 5a6> O 5 7i4.

"M4: :i4 a4u7ite 7otive 4u se ur7>rete reali=area 5or7ei e?ti4se a 7asa8ului ;e4eral, se poate re:u9e :urata a9estuia pri4: e?9lu:erea u4or 7a4evre se9u4:are 9a :e e?e7plu: vibra6iile, presiu4ile, tra96iu4ile; 7i9orarea 4u7>rului :e repet>ri a u4ei 7a4evre; 9o7bi4area u4or 7a4evre: 5ri96iu4i U 5r>7M4t>ri, tra96iu4i U s9utur>ri; 9o7bi4area u4or re;iu4i E4ve9i4ate 9u7 ar 5i apli9area 7a4evrelor :e 7asa8 pe toat> E4ti4:erea 7e7brelor i45erioare K;a7b>, 9oaps>, 5eseL sau superioare Ka4tebra6, bra6, u7>rL Masa8ul par6ial se a:resea=> u4or a4u7ite re;iu4i Ke?: spate, tora9e, ab:o7e4L, se;7e4te Ke?: bra6, a4tebra6, ;a7be, 9oapse, ol:uriL sau =o4e Ke?:

Pa;. !8

MIR AGE
5i :e 5, 10 sau 15 7i4.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

;rupe :e 7u9<i, arti9ula6ii, :e;eteL. Ti7pul 4e9esar :e apli9are a 7asa8ului poate

#$3%)'#)$T) .&,&+#T) P)$T%( MA+APe4tru a E7pie:i9a e5e9tele 4epl>9ute re=ultate :i4 5re9area pielii, 7asa8ul trebuie 5>9ut 9u a:8uva4te 9are s> a8ute la alu4e9are i la ob6i4erea e5e9telor terapeuti9e :orite Kpu:re, 9re7e, solu6ii al9ooli9e, uleiuriL. Pu:rele su4t 5olosite :oar pe4tru 7asa8ul u4or supra5e6e restrM4se, :eoare9e pot provo9a rea96ii aler;i9e la 4ivelul pielii. Al9oolul este utili=at E4 trata7e4tul r>9elilor i se apli9> 5ie pri4 7asa8 5ie pri4 te<4i9a 5re96iei. (leiurile su4t 5olosite E4 7asa8 pe4tru lubri5ierea se;7e4telor 7asate, pe4tru o 7ai bu4> alu4e9are i e5e9tuarea 7a4evrelor E4 9o4:i6ii opti7e, :ar i E4 s9op terapeuti9. $u este 4evoie s> 9u7p>ra6i uleiuri :e 7asa8 ;ata preparate, 9are su4t :estul :e s9u7pe. Pute6i 5olosi la 5el :e bi4e u4 ulei ve;etal, 9u7 ar 5i 9el :i4 se7i46e :e stru;ure, :e 5loarea soarelui, :e soia, :e 7>sli4e, presate la re9e. Pute6i 5olosi i uleiuri 7i4erale, 9u7 ar 5i uleiul pe4tru su;ari, 9u toate 9> a9esta su4t absorbite 7ai ;reu. 'a9a totui 5olosi6i u4 ulei obi4uit, a:>u;a6i 5 pi9>turi :e ulei ese46ial la o 9ea9> :e ulei :e ba=>, pe4tru a i 9o45eri a9estuia :i4 ur7> o aro7> :eosebit>. Pe4tru 9ei lipsi6i :e pre;>tire E4 aro7aterapie, 9el 7ai bi4e este s> r>7M4> E4 s5era uleiurilor rela?a4te Fsi;ureH, 9u7 ar 5i uleiurile :e lev>46i9>, :e 7ue6el sau :e sa4tal, tiut 5ii4: 9> u4ele uleiuri ese46iale su4t 9o4trai4:i9ate E4 a4u7ite boli.

Pa;. !9

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XI.

SUCCESIUNEA MANEVRELOR DE MASAJ

Pe4tru a ob6i4e e5e9tele 9ele 7ai bu4e E4 ur7a e:i46ei :e 7asa8, 7a4evrele :e 7asa8 trebuies9 e?e9utate E4tr o a4u7it> or:i4e i a4u7e: e5leura8ul i4tro:u9tiv; 5ri96iu4ea; 5r>7M4tatul; pe4s>ri, ri:i9>ri; tapota7e4tul; 9er4utul i rulatul; te4siu4i, tra96iu4i, s9utur>ri; vibra6ii; presiu4i; e5leura8ul :e E49<eiere.

Pa;. 40

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XII.

SUCCESIUNEA REGIUNILOR DE MASAT

Masa8ul ;e4eral este bi4e s> se e?e9ute :up> o a4u7it> re;ul> lo;i9>, 5>r> s9<i7b>ri prea :ese :e po=i6ie i 5>r> :is9o4ti4uit>6i E4 lu9ru. Pra9ti9area 9ore9t> a 7asa8ului i7pu4e ale;erea u4ei po=i6ii 9Mt 7ai 5avorabile, atMt pe4tru pa9ie4t 9Mt i pe4tru 7aseur. )ste i4:i9at 9a 7aseurul s> lu9re=e :i4 po=i6ii 9Mt 7ai le8ere, 9are sa i per7it> o abor:are 9ore9t> a re;iu4ii :e prelu9rat. "ea 7ai bu4> su99esiu4e a re;iu4ilor i se;7e4telor 9are vor 5i 7asate se ba=ea=> pe 9ele :ou> po=i6ii 5u4:a7e4tale: po=i6ia 9ul9at pe partea a4terioar> K:e9ubit ve4tralL; po=i6ia 9ul9at pe spate K:e9ubit :orsalL.

Masa8ul se E49epe 9u partea posterioar>, prelu9rM4: 5>r> a s9<i7ba po=i6ia: spatele; re;iu4ea 5esier>; 9oapsa stM4;>; ;a7ba stM4;>; 9oapsa :reapt>; ;a7ba :reapt>.

+e s9<i7b> po=i6ia E4 9ul9at 9u 5a6a E4 sus, 9o4ti4uM4: 7asa8ul :e u4:e l a7 l>sat. +e 7asea=>: laba pi9iorului :rept; ;a7ba :reapt>; ;e4u49<iul :rept; 9oapsa :reapt>; laba pi9iorului stM4;; Pa;. 41

MIR AGE
;a7ba stM4;>; ;e4u49<iul stM4;; 9oapsa stM4;>;

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

ab:o7e4ul, tora9ele; 7asa8ul 7e7brelor superioare Kse E49epe 9u 7asa8ul :e;etelor 7Mi4ii :repte, al a4tebra6ului, bra6ului i u7>rului respe9tiv; tre9e7 apoi la 7e7brul superior stM4;, ur7M4: a9eeai or:i4eL;

9ea5>, ;Mt; 9apul.

Pa;. 42

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XIII.

INTRODUCERE N REFLEXOLOGIE

"a ra7ur> a 7e:i9i4ii orie4tale, re5le?olo;ia este tii46a =o4elor re5le?o;e4e ale or;a4is7ului situate pe supra5a6a 9orpului, E4 ;e4eral la :ista46> 5a6> :e or;a4ele pe 9are le repre=i4t>. &r;a4ele su4t 9o7po4e4te i4separabile E4 a4sa7blul or;a4is7ului u7a4, avM4: le;>tur> vas9ular> i e4er;eti9> :ire9t> 9u =o4ele re5le?o;e4e 9orespu4=>toare. %e5le?olo;ia sau terapia =o4al> a 5ost i4tro:us> i populari=at> E4 o99i:e4t la E49eputul se9. al @#@ lea :e 9>tre 7e:i9ul a7eri9a4 Iillia7 .it=;eral:, 9are :up> o E4:elu4;at> pra9ti9> 7e:i9al> E4 7ari 7etropole ale )uropei, se E4toar9e E4 A7eri9a 4atal> i a:u9e E4 ate46ia lu7ii 7e:i9ale 9er9et>rile sale 9u privire la ve9<ile te<4i9i terapeuti9e 9<i4e=eti. )l :e7o4strea=> pra9ti9 9u7 pri4 ap>sarea u4or pu49te 9<eie situate pe e?tre7it>6ile 9orpului K7ai ales pi9ioareL, pute7 4or7ali=a a9tivitatea 5i=iolo;i9> E4 alte =o4e ale 9orpului, situate la :ista46> 5a6> :e pu49tul 7asat. "er9et>rile sale au 5ost preluate :e priete4ul si 9ole;ul s>u -oe %ileJ, pri4 i4ter7e:iul 9>ruia au a8u4s E4 ate46ia 5i=ioterapeutei )u4i9e #4;<a7, pra9ti9a4t> E4tr u4 7are spital :i4 +ai4t Petersbur;<, .lori:a. )a a i4tro:us re5le?oterapia, aa 9u7 o 9u4oate7 4oi ast>=i, E4 se96ia sa :e 5i=ioterapie, i a ob6i4ut re=ultate e?9ep6io4ale E4 E7bu4>t>6irea 7obilit>6ii, tratarea :iverselor :ureri, vi4:e9area u4or boli 9ro4i9e i a99elerarea pro9eselor :e re9uperare :up> i4terve46iile 9<irur;i9ale ;rave. %e5le?olo;ia, 9u toate 9> 4u poate e?pli9a tii46i5i9 e?iste46a proie96iei la e?tre7it>6i a or;a4elor i4ter4e i siste7elor 5i=iolo;i9e ale or;a4is7ului, stipulea=> e?iste46a E4 9orpul u7a4 a =e9e =o4e e4er;eti9e. A9este =o4e su4t lo4;itu:i4ale i traversea=> E4tre;ul 9orp, E49epM4: :e la pi9ioare, 9o4ti4uM4: pri4 7Mi4i i ter7i4M4:u se E4 9retetul 9apului. "M4: 5lu?ul e4er;eti9 este 4esti4;<erit, su4te7 s>4>toi, :ar 9M4: este blo9at :e o te4siu4e

Pa;. 4!

MIR AGE
"o7po4e4tele re5le?oterapia.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

sau o 9o4;estie, apare boala. Pri4 tratarea re5le?elor, blo9a8ele su4t eli7i4ate i ar7o4ia se restabilete E4 toate siste7ele. pri49ipale ale re5le?olo;iei su4t: re5le?o :ia;4osti9ul i

Pa;. 44

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XIV.

DEPUNERILE TOXICE N ZONELE REFLEXOGENE

B4 re5le?olo;ie se 9o4si:er> 9> :epu4erile :e to?i4e su4t pri49ipala 9au=> a E7bol4>virilor 9ure4te i 7o:ul :e via6>, <ra4a i :epri4:erile vi9ioase su4t 5ur4i=orul lor. Ast5el, to?i4ele lo9ali=ate E4 5i9at pro:u9 <epatita, E4 pa49reas :iabetul, E4 ri4i9<i 4e5rita, E4 piele :er7atitele, E4 arti9ula6ii artritele, et9. B4 ese46> pute7 spu4e 9> :epu4erile :e to?i4e E4 =o4ele re5le?o;e4e, 4e i4:i9> o :e5e9tuoas> 5u496io4are a or;a4ului a5lat E4 9orespo4:e46> i 4u i4vers. Pri49ipalii 5a9tori 9are :u9 la a9u7ularea 4o9iv> :e to?i4e su4t: Mo:ul :e viat>, :e ali7e4ta6ie; +tarea psi<i9> i starea 7e4tal>; "ir9ula6ia sa4;ui4> i4su5i9ie4t> E4tr u4 a4u7it or;a4 sau 9orporal>; B>t>turile :e la 7Mi4i sau pi9ioare :u9 la sta=a 9ir9ulatorie =o4al>; .ra9turi 9o4soli:ate ;reit sau 9alusuri vi9ioase la 7Mi4i, pi9ioare sau 9oloa4a vertebral>, 9o4:u9 la perturb>ri 9ir9ulatorii i :e 5lu? 4ervos =o4al, 9are a5e9tea=> =o4ele 9orespo4:e4te; .olosirea :e E49>l6>7i4te i49o7o:> :au strM7t> ti7p E4:elu4;at, 9o4:u9e la perturb>ri =o4ale 9e i45lue46ea=> 4e;ativ 5u496iu4ile or;a4i9e. =o4>

Pa;. 45

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XV.

REFLEXODIAGNOSTICUL

"o4st> E4 reperarea i i4terpretarea pu49telor se4sibile sau :ureroase :i4 =o4ele re5le?o;e4e, 9o7bi4at 9u i45or7a6iile pri7ite :i4 :ialo;ul 9u pa9ie4tul, :espre a5e96iu4ile sale i starea ;e4eral> :e s>4>tate. Pri4 re5le?o :ia;4osti9 se poate :es9operi o su5eri46> 7or5o 5u496io4al> a or;a4ului 9orespo4:e4t, palpM4:u i =o4a re5le?o;e4>, bo;at> E4 ter7i4a6ii 4ervoase i vas9ulare. Pu49tele re5le?o;e4e :evi4 :ureroase la presiu4e :atorit> :epu4erilor :e to?i4e i :ere;l>rilor e4er;eti9e, i au :rept 9o4se9i46> o proast> 9ir9ula6ie sa4;ui4> i 4ervoas>. Boala se 7a4i5est> la palpat 9a o E7pu4s>tur> :e 9u6it sau 9a 4ite boabe :e ore= sau 4isip :ureroase, a5late sub piele. 3ri7asa ap>rut> pe 5a6a pa9ie4tului, sau o e?9la7a6ie :e :urere, repre=i4t> se74e 9erte 9> =o4a re5le?o;e4> este a5e9tat> iar or;a4ul :e 9are este le;at> se a5l> E4 su5eri46>. )ste 4e9esar s> se 5a9> o e?a7i4are ate4t>, :eoare9e u4ele pu49te re5le?e pot 5i :ureroase i :atorit> u4or a5e96iu4i lo9ale: b>t>turi, tu7ori, trau7atis7e, 7al5or7a6ii, boli :er7atolo;i9e, et9. Pe4tru :ia;4osti9are se 5oloses9 9u pre9>:ere =o4ele re5le?o;e4e ale t>lpilor, 9ele 7ai 9o7ple?e i 7ai 9o49lu:e4te =o4e :e proie96ie or;a4i9>. B4 9a=uri e?9ep6io4ale :e persoa4e 9u 7e7brele i45erioare a7putate sau le=ate ;rav, se poate 5olosi i e?a7i4area i palparea =o4elor re5le?o;e4e ale 7Mi4ilor. "u toate 9> pal7ele pre=i4t> a9eleai =o4e re5le?o;e4e 9a i t>lpile, :ia;4osti9area pe pal7e este 7ai ;reoaie i 7ai pu6i4 pre9is> :e9Mt pe t>lpi, :atorit> 5aptului 9> to?i4ele au te4:i46a :e a 9oborE spre =o4ele i45erioare ale 9orpului, lo9ali=M4:u se E4 pu49tele re5le?e :i4 t>lpi. %e5le?o :ia;4osti9ul 9ere, :e9i, u4 stu:iu a7>4u46it, e?perie46>, se4sibilitate :eosebit> i 4u E4 ulti7ul rM4:, soli:e 9u4oti46e a4ato7i9e i patolo;i9e. Pa;. 40

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

.oarte i7porta4t E4 :ia;4osti9are este i :ialo;ul preli7i4ar 9u pa9ie4tul. 'e 9ele 7ai 7ulte ori, a9esta Ei 9u4oate ve9<ile a5e96iu4i, a 9o4sultat i al6i 7e:i9i, a ur7at trata7e4te :iverse i i45or7a6iile pe 9are le pute7 ob6i4e :e la el su4t 5oarte pre6ioase pe4tru :eter7i4area st>rii sale :e s>4>tate i a5e96iu4ilor pote46iale 9are ur7ea=> a 5i :ia;4osti9ate i tratate. 'e ase7e4ea, e9<ilibrul psi<o a5e9tiv E4tre :ia;4osti9ia4 i pa9ie4t, E49re:erea i 9olaborarea re9ipro9>, su4t i7porta4te pe4tru re7e:iile pri4 re5ele?oterapie. %e5le?oterapeutul 4u trebuie s> se substituie total 7e:i9ului, 9i trebuie s> 5ie 9o4tie4t 9> el pra9ti9> alte 7eto:e :e trata7e4t 9are pot avea e5e9te 5avorabile a9olo u4:e 7e:i9i4a 9lasi9> a euat.

Pa;. 47

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XVI.

REFLEXOTERAPIA

)ste 9o7po4e4ta re5le?olo;iei 9are se o9up> 9u trata7e4tul pri4 7asa8 al pu49telor re5le?e :ia;4osti9ate 9a 5ii4: se4sibile K:ureroaseL. Masa8ul se pra9ti9> 9u vMr5ul :e;etului 7are :e la 7M4> Kpoli9eleL, 9u i4:e?ul K:e;etul ar>t>torL sau 9u arti9ula6iile i4ter 5ala4;ie4e, 5>r> obie9te i4ter7e:iare Kba;<ete, be6ioare, et9.L. Pri4 7asa8 se 5a9ilitea=> 9ir9ula6ia sa4;ui4>, a99elerM4:u se tra4sportul to?i4elor spre or;a4ele :e eli7i4are sau :e :eto?i5iere. Perturbarea 9ir9ula6iei E4 =o4ele re5le?e 5a9e 9a su5eri46a or;a4ului 9orespo4:e4t s> ava4se=e. Masarea =o4elor re5le?o;e4e a5e9tate, pe par9ursul 7ai 7ultor e:i46e, i7pli9> 5isurarea 9ristalelor :e to?i4e, :epu4eri pe 9are 9ir9ulatia sa4;ui4> le va tri7ite pri4 5lu?ul sa4;ui4 spre or;a4ele :e eli7i4are, E7bu4>t>6i4: ast5el starea :e s>4>tate. Bu4a 9ir9ula6ie a sM4;elui este vital> pe4tru 5ie9are or;a4 sau =o4> :i4 or;a4is7, :eoare9e tra4sport> 7aterial 4utritiv, <or7o4i, a4ti9orpi, o?i;e4, :eeuri 7etaboli9e i alte substa46e 4ei:e4ti5i9ate E49>. "u 9Mt 9ir9ula6ia sa4;ui4> este 7ai a4evoioas>, 9u atMt 7ai ;reu va surve4i vi4:e9area. )?ist> u4ele 9a=uri E4 9are terapia pri4 7asa8ul =o4elor re5le?o;e4e 4u este re9o7a4:at>. )a 4e9esit> pre9au6ii i 7a4i5est> 9o4trai4:i9a6ii E4 ur7>toarele situa6ii: E4 9a=ul E7bol4>virilor a9ute ;rave; E4 9a= :e <e7ora;ii i4ter4e; E4 boli 9au=ate :e 9iuper9i; 9M4: e?ist> le=iu4i ale pielii; E4 9a= :e 9o4tu=ie, e4tors> sau 5ra9tur> la 4ivelul pi9ioarelor; sar9i4> 9u ris9 9res9ut; pru:e46> E4 9a49er; E4 9a=ul a5e96iu4ilor a9ute 4ei:e4ti5i9abile. Pa;. 48

MIR AGE
T.B.".

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

B4 9a=ul bolilor 9o4ta;ioase K;rip>, <epatit>, po8arL #45la7a6ia a9ut> a vari9elor.

%ea96ii posibile. +ti7ularea or;a4elor :e eli7i4are i :eto?i5iere pri4 re5le?oterapie i7pli9> a99elerarea 9ir9ula6iei libere a to?i4elor E4 9orp, provo9M4: st>ri :e a7e6eal>, ;rea6>, so74ole46>, 9e5alee, 4eli4ite i r>u ;e4eral. 'a9> pu49tele re5le?e su4t i4te4s soli9itate pri4 7asa8, pot ap>rea ur7>toarele rea96ii pasa;ere: "reterea E4 volu7 a vari9elor :e8a e?iste4te; #45la7a6ii arti9ulare :atorate sta=elor li75ati9e; .ebr> :a9> E4 9orp e?ist> o i45e96ie late4t> i se sti7ulea=> 5or7a6iu4ile li75ati9e; Pete vi4ete pe 9orp, 9M4: 7etabolis7ul 9al9iului este :e5i9ie4t; 'es9<i:erea vari9elor E4 9a=ul u4ei proaste 9ir9ula6ii E4 7e7brelor i45erioare; 'ureri vii E4 or;a4ele 9orespo4:e4te :atorit> 9reterii rapi:e a volu7ului sM4;elui 9are asi;ur> 5u496io4area a9estora; Pre9i=>7 9> a9este rea96ii posibile atest> par6ial r>spu4sul or;a4is7ului i 4u repre=i4t> 9o4trai4:i9a6ii E4 apli9area 7asa8ului re5le?o;e4, 9i i7pu4 4u7ai re;larea i4te4sit>6ii i a :uratei a9estuia pM4> la 9o45ir7area a:apt>rii la trata7e4t pri4 :ispari6ia tulbur>rilor. B4 ;e4eral pra9ti9a a :ove:it 9> su4t 4e9esare apro?i7ativ 15 20 :e e:i46e pe4tru a 9o4tribui la a7eliorarea sau vi4:e9area su5eri46elor, E4 5u496ie :e 5ie9are or;a4is7. B4 a5e96iu4i a9ute, e5e9tul a7eliora4t se pro:u9e :up> 2 ! e:i46e :e re5le?oterapie.

Pa;. 49

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XVII.

TEHNICILE MASAJULUI REFLEXOGEN

"o4:i6ia prealabil> a u4ui bu4 7asa8 re5le?o;e4 este 9a 7aseurul i pa9ie4tul s> a:opte po=i6ii 9o45ortabile rela?a4te, spe9i5i9e pu49telor a5late E4 trata7e4t. Masa8ul poate 5i e?e9utat 9u poli9ele, 9u i4:e?ul sau 9u 5ala4;ele 9elorlalte :e;ete. #7porta4t este s> 5olosi7 9re7e sau uleiuri aro7ati9e, pe4tru a se ob6i4e o bu4> alu4e9ate pe piele. B4 9orespo4:e46> 9u po=i6ia pi9iorului, vo7 7asa 9u 7i9>ri 9ir9ulare, pu49ti5or7e, 5ie 9u 7i9>ri laterale :e :u te vi4o. Presiu4ea E4 ti7pul 7asa8ului trebuie s> 5ie 9res9>toare E4 i4te4sitate: se E49epe 9u ap>s>ri uoare i se 7>rete ;ra:at ap>sarea. "M4: se 7asea=> =o4e E4ti4se, se4sul :e lu9ru este :i4spre 9>l9Mi spre :e;ete i 4u i4vers, pe4tru a 4u 5rM4a 9ure4tul li75ati9, 9are :e 9ele 7ai 7ulte ori este :e8a perturbat, iar E4 9a=ul =o4ei re5le?o;e4e a i4testi4ului ;ros 7asa8ul se va apli9a E4 se4sul 4atural :e eva9uare. Co4ele supuse 7asa8ului trebuie sa 5ie s>4>toase, 5>r> trau7atis7e, a5e96iu4i i45la7atorii, :er7atolo;i9e sau b>t>turi, 9u o i;ie4> ri;uros respe9tat>. 'urata e:i46elor :e trata7e4t i 4u7>rul pu49telor re5le?e pe 9are le pute7 7asa E4 9a:rul u4ei e:i46e vor 5i stri9t i4:ivi:uali=ate, E4 raport 9u starea :e 5u496io4are a or;a4elor :e :eto?i5iere, 5iltrare i eli7i4are. $u este i4:i9at s> :islo9>7 7ai 7ulte to?i4e :e9Mt poate eli7i4a ri4i9<iul i :eto?i5i9a 5i9atul, spli4a, siste7ul li75ati9, 5or6M4: ast5el posibilit>6ile reale ale or;a4is7ului. 'e obi9ei 7asa8ul trebuie s> ur7e=e o a4u7it> su99esiu4e 5i=iolo;i9> E4 bolile 9ro4i9e: +e 7asea=> la E49eput ri4i9<iul, ve=i9a uri4ar> i uretra, pe4tru eli7i4area to?i4elor E4 e?9es; Pa;. 50

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

+e 9o4ti4u> 9u 7asarea re5le?o;e4> a 9apului, 9e4trala 9oor:o4atoare a tuturor or;a4elor; (r7ea=> 7asa8ul =o4elor 9orespo4:e4te or;a4elor 7etaboli9e i :e :eto?i5iere Ksto7a9, i4testi4e, 5i9at, ve=i9> biliar> i pa49reasL; +e 7asea=> E4 9o4ti4uare pu49tele li75ati9e pe4tru pro:u9erea a;e46ilor i7u4itari; (r7ea=> 7asarea pu49telor se4sibile sau :ureroase 9orespu4=>toare a5e96iu4ilor 9e ur7ea=> a 5i tratate.

.ie9are pu49t re5le? va 5i supus 7asa8ului ti7p :e 2 ! 7i4ute. B4 9a=ul a5e96iu4ilor a9ute, :urata 7asa8ului se poate :ubla. Pu49tele re5le?e ale 5i9atului i ale 9oloa4ei vertebrale vor 5i 7asate 9u pru:e46> i pe :urate 7ai 7i9i. #at> or:i4ea :e e?e9u6ie a traseelor E4 re5le?oterapie, pe4tru stabilirea :ia;4osti9ului i a7eliorarea bolilor 9ro4i9e: 1L %i4i9<i V (reter V 1e=i9> uri4ar> V (retr> V &r;a4e ;e4itale; 2L +uprare4ale V Dipo5i=> V )pi5i=> V Dipotala7us V "reier 7i9 V "reier 7are V +i4us 5ro4tal V TM7pl> V $erv tri;e7e4 V "ea5> V Paratiroi:> V ,ari4;e V )so5a; V Tiroi:> V Ple? solar; !L +to7a9 V Pa49reas V 'uo:e4 V #4testi4 sub6ire V #4testi4 ;ros V .i9at V 1e=i9> biliar> V #4i7> V +pli4>; 4L (7>r V Pl>7M4 V Mu9<i trape= V &9<i V (re9<i V +i4usuri V $as V "oloa4> 1ertebral>; 5L (ter V Prostat> V Co4a pelvi4> V %e9t V De7oroi=i V Arti9ula6ia ol:ului V ,i75a i45erioar> V "ot V 3e4u49<i V &vare V Testi9ule V $erv s9iati9; 0L ,i75> superioar> V ">ile respiratorii V Marea li75> V (re9<ea i4ter4> 9u =o4e :e e9<ilibru V Te4siu4ea KE4 9a= :e 4e9esitateL V Co4a i4ter9ostal> V ,i75a ;a4;lio4ar> V Piept V 'ia5ra;7> V A7i;:ale V Ma?ilar superiorV Ma?ilar i45erior; 7L "e4trul siste7ului 4ervos V "e4trul or;a4elor se?uale. +e E49epe E4 ;e4eral 9u 7asarea pi9iorului stM4; i apoi se 9o4ti4u> 9u :reptul. +e reali=ea=> toate 5a=ele pe u4 pi9ior i apoi se tre9e la 9el>lalt, sau se 7asea=> 9o49o7ite4t. Trebuie s> respe9t>7 ur7>toarele pre9au6ii: A 4u se le=a pielea; +> 4u se pro:u9> su5eri46> pri4 7asa8; Pa;. 51

MIR AGE
'u74e=eu.

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

+> 4u se 7ase=e pielea a5e9tat> :e e9=e7e sau r>4i; $oi :oar 7as>7, vi4:e9area vi4e :e la pa9ie4tul E4sui sau :e la

Terapeutul trebuie s> aib> o i;ie4> i7pe9abil>, o 6i4ut> or:o4at> i pl>9ut>, 7Mi4ile per5e9t 9urate, 9u o 7a4i9<iur> ri;uroas>. )ste i7perios 4e9esar> e?iste46a u4ei 7ese sau pat spe9ial :e 7asa8, a prosoapelor, 9ear9ea5urilor, uleiurilor sau 9re7elor, i4:ispe4sabile u4ei e:i46e reuite. "ele 7ai i7porta4te te<4i9i :e 7asa8 5olosite E4 re5le?oterapie su4t: 4ete=irea, 9are se 5a9e E4tot:eau4a pe supra5a6a a4terioar>, :e la vMr5ul :e;etelor spre ;a7b>; pri4:erea alter4ativ>, se e?e9ut> 9u :e;etele 7ari E4tr o su99esiu4e rapi:> Ke?:pe4tru =o4ele re5le?o;e4e ale ri4i9<ilorL; 7asa8ul 9ir9ular, se e?e9ut> 9u pulpele i4:e?ului, poli9elui sau 7e:iusului, pe =o4e re5le?o;e4e 7ai a7ple Ke?: uter, ovareL; pri4:erea lateral>, se e?e9ut> 9u :e;etul 7are pe =o4ele :e arti9ula6ie ale :e;etelor; 7asarea E4ai4te E4apoi Ksau :u te vi4oL, se e?e9ut> 9u pulpa poli9elui; 5r>7M4tarea, este o te<4i9> :e 7asare 9u pu74ul E49<is, apli9at> pe =o4e E4ti4se Ke?: i4testi4 sub6ireL; te<4i9a pailor, repre=i4t> 7i9>ri su99esive e5e9tuate E4 trepte, 9a i 9u7 a7 p>i 9u pulpa :e;etului Kpt. 9oloa4> i 9olo4L 'a9> :ori7 s> pra9ti9>7 re5le?oterapia 9u re=ultate opti7e, este :e i7porta46> 9apital> 5olosirea 9ore9t> a poli9elui i a i4:e?ului. (4 ele7e4t i7porta4t este 5aptul 9> E4 re5le?oterapie se 5olosete 9u pre9>:ere pulpa :e;etului i 4u vMr5ul. .or6a :e presiu4e e?er9itat> 9u :e;etul pe =o4ele re5le?o;e4e este i ea :e 7are i7porta46> pe4tru reuita 7asa8ului. Trebuie sa 5olosi7 i4tui6ia i e?perie46a: o presiu4e prea slab> 4u va 9o4:u9e 4i9io:at> la vi4:e9are, iar o ap>sare prea puter4i9> 4e va obosi :e;etele i pa9ie4tul va avea se4=a6ii :e :urere sau :is9o45ort.

Pa;. 52

MIR AGE
4a

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

CAPITOLUL XVIII.

Pa;. 5!

MIR AGE

C A "I N E T D E M A SA J I R E # L E $ O TE R A PI E

Ploieti, str . M.Bravu, bl.41A, ap.8

T el: 52.92.05 ; 0744 !15.717

Pa;. 54

S-ar putea să vă placă și