Sunteți pe pagina 1din 54

EXPERTIZA CONTABIL NTREBRI I RSPUNSURI 2011

1. Care sunt tipurile de reglementri cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privin organizarea activitatii e expertiza contabila si a contabililor autorizati! cu mo ificarile si completarile ulterioare b) proce ural: "o ul e proce ura civila si "o ul e proce ura penala c) profesional: #egulamentul e organizare si functionare a "orpului Expertilor "ontabili si "ontabililor $utorizati in #omania si %orma profesionala "E""$# nr& '5 in ())) 2. Care este sediul reglementrilor legale cu privire la expertizele contabile? S1) Sediul reglementrilor legale privin expertizele contabile *u iciare +i extra*u iciare se afl, -n Or onan.a Guvernului nr& 65/1994 privin activitatea e expertiz, contabil, +i a contabililor autoriza.i! cu mo ific,rile +i complet,rile ulterioare +i -n Or onan.a nr& ( in (1 ianuarie ())) privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *u iciar, +i extra*u iciar,& 0otrivit acestor reglement,ri legale! efectuarea expertizelor contabile *u iciare sau extra*u iciare este reptul exclusiv al exper.ilor contabili1123& $stfel potrivit Or onan.ei Guvernului nr& 65/1994 (193 privin organizarea activit,.ii e expertiz, contabil, +i a contabililor autoriza.i expertul contabil este persoana care a ob4n it aceast, calitate -n con i.iile prezentei or onan.e +i are competen.a profesional, e a organiza +i con uce contabilitatea! e a supraveg/ea gestiunea societ,.ilor comerciale! e a -ntocmi situa.iile financiare +i e a efectua expertize contabile& $supra constat,rilor! concluziilor! opiniilor +i recoman ,rilor sale! expertul contabil -ntocme+te raport& 5ucr,rile efectuate e c,tre al.i profesioni+ti ! c/iar ac, sunt enumite #apoarte e expertiz, contabil, +i c/iar ac, respect, meto ologia e elaborare a acestora! sunt simple lucr,ri e specialitate +i nu au calitatea legal, e expertize contabile& 3. Care este sediul reglementrilor profesionale cu privire la expertizele contabile? S4) Sediul reglementrilor profesionale se a reseaz, eopotriv, expertizelor contabile *u iciare +i extra*u iciare ! reg,sin u6se -n #egulamentul e Organizare +i 7unc.ionare al "E""$#! -n %orma profesional, nr& '5 privin expertizele contabile +i -n "o ul Etic %a.ional al 0rofesioni+tilor "ontabili& Regulamentul de O gan!"a e #! $un%&!'na e a C' (ulu! E)(e &!l' C'nta*!l! #! C'nta*!l!l' Aut' !"a&! d!n R'm+n!a'1183 reglementeaz, obliga.ia expertului contabil e a se manifesta liber fa., e orice interes care este incompatibil cu integritatea! obiectivitatea +i! -n general! cu in epen en.a profesional,! exercitarea profesiei e expert contabil f,c4n u6se cu respectarea principiului in epen en.ei profesiei9 1 2 3

expertul contabil nu trebuie nicio at, s, se g,seasc, -n situa.ia e conflict e interese +i -n nici o alt, situa.ie care ar putea a uce atingere integrit,.ii +i obiectivit,.ii sale& N' ma ( ',e-!'nal. n / 01 con.ine ca rul e referin., al misiunilor privin expertizele contabile! structurat pe urm,toarele sub iviziuni: N12 N' me de %'m(' tament ( ',e-!'nal specifice misiunilor privin expertizele contabile: :n epen en.a expertului contabil9 "ompeten.a expertului contabil9 "alitatea expertizelor contabile9 ;ecretul profesional +i "onfi en.ialitatea expertului contabil& $ceste norme se suprapun emersului eontologic privin expertiza contabil,& N22 N' me de lu% u specifice misiunilor privin expertizele contabile: <ispunerea expertizelor *u iciare +i numirea exper.ilor contabili9 "ontractarea +i programarea expertizelor contabile9 <ocumentarea lucr,rilor privin expertizele contabile& $ceste norme se suprapun emersului te/nic privin expertiza contabil,& N02 N' me de a(' t -(e%!,!%e e)(e t!"el' %'nta*!le : #e actarea raportului e expertiz, contabil,9 ;emnarea +i epunerea raportului e expertiz, contabil,& $ceste norme se suprapun emersului profesional privin expertiza contabil,& N32 Ane)e4 =o el e "ontract privin efectuarea expertizelor contabile extra*u iciare9 =o el e #aport e expertiz, contabil, *u iciar,9 =o el e #aport e expertiz, contabil, extra*u iciar,& #eglementarea profesional, a activit,.ii e expertiz, contabil, are rept obiectiv crearea unui ca ru care s, asigure buna esf,+urare a activit,.ii exper.ilor contabili ce esf,+oar, astfel e misiuni& 4. Care este sediul reglementrilor procedurale cu privire la expertizele contabile udiciare? #eglement,rille proce urale privin organizarea +i esf,+urarea activit,.ii e expertiz, contabil, >*u iciar, +i extra*u iciar,) sunt urm,toarele: 6???"o ul e proce ur, penal,! cu mo ific,rile +i complet,rile ulterioare9 6???"o ul e proce ur, civil,! cu mo ific,rile +i complet,rile ulterioare 6 Or onan.a Guvernului nr& (/())) privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *u iciar, +i extra*u iciar,! cu mo ific,rile +i complet,rile ulterioare! S2) Sediul reglementrilor procedurale privin alegerea +i numirea exper.ilor contabili! precum +i mo ul e efectuare a expertizelor contabile ! -n eosebi a celor *u iciare! se afl, -n "o urile e proce ur, civil, +i penal, +i -n Or onan.a nr& (/())) privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *u iciar, +i extra*u iciar, care! e+i nu reglementeaz, expertiza contabil, -n mo explicit! con.in reglement,ri opozabile expertizei -n general& C'dul de ( '%edu . %!5!l. preve e c, atunci c4n pentru l,murirea unor -mpre*ur,ri e fapt instan.a consi er, necesar s, cunoasc, p,rerea unor speciali+ti! va numi! la cererea p,r.ilor ori in oficiu! unul sau trei exper.i! stabilin prin -nc/eiere punctele asupra c,rora ei urmeaz, s, se pronun.e +i termenul -n care trebuie s, efectueze expertiza& @ermenul va fi stabilit astfel -nc4t epunerea expertizei la instan., s, aib, loc cu cel pu.in 5 zile -nainte e termenul fixat pentru *u ecat,& 5a efectuarea expertizei contabile *u iciare pot participa +i exper.i esemna.i e p,r.i! ac, prin lege nu se ispune altfel& Exper.ii se pot recuza

pentru acelea+i motive ca +i *u ec,torii& #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea expertului! ac, motivul ei exist, la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul e recuzare& #ecuz,rile se *u ec, -n +e in., public,! cu citarea p,r.ilor +i a expertului& Exper.ilor contabili le sunt opozabile toate ispozi.iile privitoare la citare! a ucerea cu man at +i sanc.ionarea martorilor care lipsesc sunt eopotriv, aplicabile exper.ilor& =,rturia se va scrie e grefier! up, ictarea pre+e intelui sau a *u ec,torului elegat! +i va fi semnat, pe fiecare pagin, +i la sf4r+itul ei e *u ec,tor! grefier +i martor! up, ce acesta a luat cuno+tin., e cuprins& <ac, martorul nu voie+te sau nu poate s, semneze! se face vorbire espre aceasta& Orice a ,ugiri! +ters,turi sau sc/imb,ri -n cuprinsul m,rturiei trebuie -ncuviin.ate +i semnate e *u ec,tor! e grefier +i martor! sub pe eaps, e a nu fi .inute -n seam,& 5ocurile nescrise in eclara.ie trebuie -mplinite cu linii! astfel -nc4t s, nu se poat, a ,uga nimic& <ac, in cercetare reiese b,nuieli puternice e m,rturie mincinoas, sau e mituire e martor! instan.a va -nc/eia proces6verbal +i va trimite pe martor -n fa.a autorit,.ilor penale& Expertul martor poate cere s, i se pl,teasc, c/eltuielile e rum +i s, fie esp,gubit up, starea sau -n eletnicirea sa +i potrivit cu ep,rtarea omiciliului +i timpul pier ut / Anc/eierea instan.ei este executorie& An situa.ia -n care expertul nu se -nf,.i+eaz,! instan.a poate ispune -nlocuirea lui& $tunci c4n exper.ii contabili pot s,6+i ea e -n at, p,rerea! vor fi asculta.i c/iar -n +e in.,! iar p,rerea lor se va trece -ntr6un proces6verbal& <ac, este nevoie -ns, e o expertizare la fa.a locului! ea nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor prin carte po+tal, recoman at,! cu ova a e primire! ar,t4n zilele +i orele c4n -ncepe +i continu, lucrarea& <ova a e primire va fi al,turat, lucr,rii expertului& 0,r.ile sunt obligate s, ea expertului orice l,muriri -n leg,tur, cu obiectul lucr,rii& An situa.ia -n care sunt numi.i mai mul.i exper.i cu p,reri iferite! lucrarea trebuie s, cuprin , p,rerea motivat, a fiec,ruia& Exper.ii sunt atori s, se -nf,.i+eze -naintea instan.ei spre a a l,muriri ori e c4te ori li se va cere! caz -n care au reptul la esp,gubiri! ce se vor stabili prin -nc/eiere executorie& <ac, instan.a nu este l,murit, prin expertiza f,cut,! poate ispune -ntregirea expertizei sau o nou, expertiz,& Expertiza contrarie trebuie cerut, motivat la primul termen up, epunerea lucr,rii& Exper.ii care cer sau primesc mai mult ec4t plata statornicit, se pe epsesc pentru luare e mit,& 5a cererea exper.ilor! .in4n u6se seama e lucrare! instan.a poate ispune ma*orarea onorariului prin -nc/eiere executorie at, cu citarea p,r.ilor& <ac, expertiza se face e o alt, instan., prin elega.ie! numirea exper.ilor +i statornicirea pl,.ii ce li se cuvine va putea fi l,sa -n sarcina acestei instan.e& C'dul de ( '%edu . (enal. preve e c, atunci c4n pentru l,murirea unor fapte sau -mpre*ur,ri ale cauzei! -n ve erea afl,rii a ev,rului! sunt necesare cuno+tin.ele unui expert! organul e urm,rire penal, ori instan.a e *u ecat, ispune! la cerere sau in oficiu! efectuarea unei expertize& Expertul este numit e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *u ecat, -n materie penal,& 7iecare intre p,r.i are reptul s, cear, ca un expert recoman at e ea s, participe la efectuarea expertizei& <up, efectuarea expertizei! expertul -ntocme+te un raport scris& "4n sunt mai mul.i exper.i se -ntocme+te un singur raport e expertiz,& <ac, sunt eosebiri e p,reri! opiniile separate sunt consemnate -n cuprinsul raportului sau -ntr6o anex,& Onorariile stabilite pentru expertizele contabile ispuse in oficiu -n cursul procesului penal! conform art& 116!1(4 +i 1(5 in "o ul e proce ur, penal, sau -n legi speciale! prin care a fost pre*u iciat avutul public! vor fi avansate e la bugetul e stat prin bugetele =inisterului Busti.iei! =inisterului

0ublic sau =inisterului :nternelor +i #eformei $ ministrative ! up, caz! urm4n ca sumele s, fie recuperate e la persoanele vinovate la pronun.area /ot,r4rii *u ec,tore+ti efinitive& #aportul e expertiz, contabil, *u iciar, se epune la organul e urm,rire penal, sau la instan.a e *u ecat, care a ispus efectuarea expertizei& #aportul e expertiz, cuprin e: a) partea intro uctiv,! -n care se arat, organul e urm,rire penal, sau instan.a e *u ecat, care a ispus efectuarea expertizei! ata c4n s6a ispus efectuarea acesteia! numele +i prenumele expertului! ata +i locul un e a fost efectuat,! ata -ntocmirii raportului e expertiz,! obiectul acesteia +i -ntreb,rile la care expertul urma s, r,spun ,! materialul pe baza c,ruia expertiza a fost efectuat, +i ac, p,r.ile care au participat la aceasta au at explica.ii -n cursul expertizei9 b) escrierea -n am,nunt a opera.iilor e efectuare a expertizei! obiec.iile sau explica.iile p,r.ilor! precum +i analiza acestor obiec.ii ori explica.ii -n lumina celor constatate e expert9 c) concluziile! care cuprin r,spunsurile la -ntreb,rile puse +i p,rerea expertului asupra obiectului expertizei& "4n organul e urm,rire penal, sau instan.a e *u ecat, constat,! la cerere sau in oficiu! c, expertiza nu este complet,! ispune efectuarea unui supliment e expertiz, fie e c,tre acela+i expert! fie e c,tre altul& <e asemenea! c4n se socote+te necesar! se cer expertului l,muriri suplimentare -n scris! ori se ispune c/emarea lui spre a a explica.ii verbale asupra raportului e expertiz,& An acest caz! ascultarea expertului se face potrivit ispozi.iilor privitoare la ascultarea martorilor& <ac, organul e urm,rire penal, sau instan.a e *u ecat, are -n oieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului e expertiz,! ispune efectuarea unei noi expertize& O d'nan&a n / 262000 privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *u iciar, +i extra*u iciar, preve e c, salaria.ii numi.i exper.i *u iciari beneficiaz,! la unit,.ile la care sunt -nca ra.i! e timpul necesar pentru efectuarea expertizelor te/nice *u iciare ce le6au fost -ncre in.ate& An perioa a -n care nu presteaz, munc, -n calitate e salariat! atorit, efectu,rii expertizei te/nice *u iciare -ncre in.ate! expertul *u iciar nu prime+te salariu9 el -+i p,streaz, -ns, -n aceast, perioa , celelalte repturi conferite e calitatea e salariat& Or onan.a reglementeaz, e asemenea #egulile proce urale privin expertiza te/nic, *u iciar,! opozabile +i expertizei contabile *u iciare! -n concor an., cu preve erile "o ului e proce ur, civil, +i "o ului e proce ur, penal,& An cazul -n care pentru efectuarea expertizei ispuse expertul trebuie s, se eplaseze -n alt, localitate ec4t cea -n care omiciliaz,! acesta are reptul la rambursarea c/eltuielilor e transport! e cazare +i la plata iurnei potrivit ispozi.iilor care reglementeaz, aceste repturi pentru salaria.ii in institu.iile publice& ;uma stabilit, rept onorariu provizoriu +i avansul pentru c/eltuielile e eplasare! atunci c4n este cazul! se epun! -n termen e 5 zile e la numirea expertului! e partea la cererea c,reia s6a -ncuviin.at efectuarea expertizei! -n contul special al biroului local pentru expertize *u iciare te/nice +i contabile! esc/is -n acest scop& #aportul e expertiz, -nso.it e nota e evaluare a onorariului! -mpreun, cu econtul c/eltuielilor e transport! cazare! iurn, sau al altor c/eltuieli necesare pentru efectuarea expertizei! ac, este cazul! se epun la biroul local pentru expertize *u iciare te/nice +i contabile! -n ve erea trimiterii la organul care a ispus efectuarea expertizei& Onorariul efinitiv pentru expertiza te/nic, *u iciar, se stabile+te e organul care a ispus efectuarea expertizei! -n

func.ie e complexitatea lucr,rii! e volumul e lucru epus +i e gra ul profesional ori +tiin.ific al expertului sau al specialistului& 0lata onorariului +i econtarea altor c/eltuieli! atunci c4n este cazul! cuvenite expertului sau specialistului! se fac numai prin biroul local pentru expertize *u iciare te/nice +i contabile& !. "numera#i normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. in epen en.a expertului contabil9 competen.a expertului contabil9 calitatea expertizelor contabile9 secretul profesional +i confi en.ialitatea expertului contabil9 acceptarea expertizelor contabile9 responsabilitatea efectu,rii expertizelor contabile& $. Comenta#i norma de comportament profesional % acceptarea expertizelor contabile%& specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. ;olicit,rile a resate exper.ilor contabili privin efectuarea e expertize contabile nu pot fi refuzate ec4t ac, exist, motive temeinice& @otu+i! expertul contabil! -nainte e a accepta efectuarea unei expertize contabile! trebuie s,6+i analizeze posibilitatea e a6+i -n eplini misiunea .in4n seama -n special e regulile e in epen en., +i competen.,& C'(")*+,-=isiunea privin efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat, pe motive etnice! religioase! politice sau e alt, natur,& $ceasta! eoarece expertiza contabil, este un act e prob, +tiin.ific,& "alitatea e expert contabil este incompatibil, cu cea e martor -n aceea+i cauz,! calitatea e martor av4n -nt4ietate& Expertul contabil se afl, -n incompatibilitate ac, exist, -mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form, el! so.ul >so.ia) sau vreo ru , apropiat, -n solu.ionarea cauzei -ntr6un anumit mo care l6ar etermina pe expertul contabil s, fie subiectiv& 0ot fi asimilate cu C-mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,D urm,toarele situa.ii -n care s6ar putea g,si expertul contabil: >i) <ac,! -n calitate e organ e control! colaborator sau consilier al uneia intre p,r.ile -n proces! s6a pronun.at asupra unor aspecte ori a luat parte la -ntocmirea actelor primare! a evi en.elor te/nico6operative sau la elaborarea situa.iilor financiare care fac obiectul osarului supus *u ec,.ii9 >ii) <ac,! -n calitate e expert contabil! +i6a exprimat o prim, opinie -n aceea+i cauz, supus, *u ec,.ii! eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei solu.ii& An particular! expertul contabil care a efectuat o expertiz, extra*u iciar, la cererea unei p,r.i -n proces se afl, -n incompatibilitate cu calitatea e expert numit in oficiu& <ac, -n epline+te con i.iile e in epen en., +i e competen.,! poate accepta calitatea e expert contabil recoman at e parte& Anainte e a accepta sau ime iat up, numire expertul contabil are obliga.ia s, comunice organului care l6a numit! -n scris! situa.iile e mai sus! precum +i cele prezentate -n normele '511 +i '51(&

@oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente& .. Comenta#i norma de comportament profesional % independen#a expertului contabil%& specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertizele contabile pot fi efectuate numai e c,tre exper.ii contabili -nscri+i -n @abloul "orpului& Expertul contabil solicitat -n efectuarea unei expertize contabile este obligat s, fie in epen ent fa., e p,r.ile interesate -n expertiz,! evit4n orice situa.ie care ar presupune o lips, e in epen en., sau o constr4ngere care ar putea s,6i impieteze integritatea +i obiectivitatea& COMENTARII Expertizele contabile efectuate e exper.ii contabili care nu -ntrunesc con i.iile pentru a fi -nscri+i ca membri ai "orpului ca sub inci en.a sanc.iunilor privin exercitarea unei profesii f,r, autoriza.ie& <ac, un expert contabil implicat -ntr6o astfel e situa.ie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile! el este obligat s, a uc, la cuno+tin.a solicitantului situa.ia -n care se afl,& 3511.2. :n epen en.a expertului contabil trebuie s, fie absolut, -n cazul exper.ilor contabili numi.i in oficiu e c,tre organele -n rept +i relativ, -n cazul exper.ilor contabili recoman a.i e p,r.i sau solicita.i -n efectuarea e expertize contabile extra*u iciare& 3511.3. :n epen en.a absolut, a expertului contabil numit e c,tre organele -n rept eriv, in obliga.ia acestuia e a .ine seama e toate cazurile e incompatibilitate! ab.inere +i recuzare prev,zute e "o ul e proce ur, civil, +i alte reglement,ri proce urale speciale! care sunt acelea+i cu cele privin *u ec,torii& 3511.4. :n epen en.a expertului contabil este afectat, grav -n situa.iile reglementate e "o ul etic na.ional al profesioni+tilor contabili! ;ec.iunea 1))&(5 punctele 5 +i 6& 3511.5. Exper.ii contabili care se afl, -n situa.iile prev,zute la punctele ' +i 4 e mai sus trebuie s, le a uc,! -n scris! la cuno+tin.a organului care i6a numit! ime iat up, numire& 3511.6. Expertul contabil! la primirea oric,rei lucr,ri e expertiz,! va face un examen e in epen en., +i va completa o C<eclara.ie e in epen en.,D care va -nso.i lucrarea epus, pentru au itul e calitate la "orp& 3511.7. @oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente& /. Comenta#i norma de comportament profesional % calitatea expertizelor contabile%& specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertul contabil trebuie s, efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat +i pe care le6a acceptat cu con+tiinciozitate! evotament! corectitu ine +i impar.ialitate9 pentru asigurarea -n interes public c, aceste cerin.e sunt -n eplinite! expertizele contabile sunt supuse au itului e calitate potrivit reglement,rilor "orpului& Expertizele contabile trebuie s, fie utile celor care le6au solicitat& COMENTARII

3513.1. Expertizele contabile constituie mi*loace e prob, +tiin.ific,& An elaborarea lor! expertul contabil trebuie s, foloseasc, meto e specifice +tiin.ei contabilit,.ii& "oncluziile expertului contabil trebuie s, fie fun amentate numai pe ocumente care atest, evenimente +i tranzac.ii care fac sau trebuie s, fac, obiectul recunoa+terilor! evalu,rilor! clasific,rilor +i prezent,rilor contabile& 3513.2. An expertizele contabile *u iciare! expertul contabil este un ter. -n proces! care prin calitatea lui procesual, contribuie la stabilirea a ev,rului e c,tre organele e rept& #aportul e expertiz, contabil, *u iciar, are caracter e prob, +tiin.ific, care trebuie s, prezinte un -nalt gra al in icelui contributiv la solu.ionarea cauzei -n care a fost ispus& %e ocumentarea +i nefun amentarea +tiin.ific, a rapoartelor e expertiz, contabil, *u iciar, pot fi +i sunt! a esea! sanc.ionate e organelle e rept care le6au ispus cu -nlocuirea expertului contabil +i ispunerea unei noi expertize contabile& <ac, -n aceea+i cauz, s6a ispus o nou, expertiz, contabil, care a*unge la concluzii iferite fa., e prima in cauza utiliz,rii altor criterii +i meto e e investiga.ie! organul -n rept care le6a ispus are posibilitatea e a se opri la aceea pe care o consi er, mai fun amentat, sub aspect +tiin.ific! respective e mai bun, calitate& 3513.3. %ici expertizele contabile extra*u iciare nu trebuie s, fac, rabat in punct e ve ere al calit,.ii& :n epen en.a +i competen.a profesional, a expertului contabil trebuie s, asigure o ocumentare +i o fun amentare +tiin.ific, +i expertizelor contabile extra*u iciare& 3513.4. Expertizele contabile sunt supuse au itului e calitate potrivit #egulamentului privin au itul e calitate al serviciilor contabile prestate e membrii "orpului& 3513.5. @oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente& 0. Comenta#i norma de comportament profesional % resposabilitatea efecturii expertizelor contabile%& specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertizele contabile trebuie efectuate -n mo responsabil& #esponsabilitatea expertizelor contabile *u iciare este -nt,rit, prin *ur,m4nt! iar a celor extra*u iciare! prin contract& COMENTARII 3516.1. #esponsabilitatea efectu,rii expertizei contabile *u iciare este -nt,rit, e epunerea unui *ur,m4nt a ecvat confesiunii religioase a expertului>.ilor) contabil>i)! up, cum urmeaz,: >i) Expertul>.ii) contabil>i) e confesiune religioas, cre+tin, va >vor) epune! cu m4na pe cruce sau pe Eiblie! *ur,m4ntul: Bur c, voi spune a ev,rul +i c, nu voi ascun e nimic in ceea ce +tiu& $+a s,6mi a*ute <umnezeu& >ii) Expertul>.ii) contabil>i) f,r, confesiune religioas, va >vor) epune *ur,m4ntul: Bur pe onoare +i pe con+tiin., c, voi spune a ev,rul +i c, nu voi ascun e nimic in ceea ce +tiu& >iii) Expertul>.ii) contabil>i) care in motive e con+tiin., sau confesiune religioas, nu epune > epun) *ur,m4nt va >vor) rosti formula: =, oblig s, spun a ev,rul +i s, nu ascun nimic in ceea ce +tiu& 3516.2. @oate ispozi.iile proce urale cu privire la citarea! a ucerea cu man at +i sanc.ionarea martorilor care lipsesc e la *u ecat, sunt aplicabile +i

expertului>.ilor) contabil>i) numit>.i) pentru efectuarea expertizelor contabile *u iciare& <ac, expertul>.ii) contabil>i) numit>.i) pentru efectuarea expertizelor contabile *u iciare nu se -nf,.i+eaz, la citarea organelor -n rept care l6a >i6a) numit! acestea sunt abilitate s, ispun, -nlocuirea lui >lor)& 3516.3. #esponsabilitatea efectu,rii expertizelor contabile extra*u iciare trebuie s, rezulte in contractul -nc/eiat -ntre expertul>.ii) contabil>i) +i client& 11. Comenta#i norma de comportament profesional % competen#a expertului contabil%& specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. "alitatea e expert contabil abilitat s, efectueze expertize contabile este reglementat,& "ompeten.a presupune e.inerea e c,tre expertul contabil a cuno+tin.elor necesare omeniului la care se refer, expertiza contabil,& El trebuie s, se supun, regulilor "orpului privin formarea continu,! actualizarea +i testarea permanent, a cuno+tin.elor pe care le pose ,& COMENTARII 3512.1. Expertiza contabil, are rept suport ocumentele primare +i -nregistrarea evenimentelor +i tranzac.iilor -n contabilitate& "a urmare! expertul contabil solicitat -n efectuarea expertizelor contabile trebuie s, pose e cuno+tin.e soli e +i actualizate -n omeniul economic! -n general! +i mai ales -n omeniul financiar6 contabil& $ceste cuno+tin.e trebuie probate cu calitatea e expert contabil membru al "orpului! -nscris -n listele pe omenii publicate! care se supune regulilor stabilite e "orp cu privire la preg,tirea in ivi ual, continu, +i la testarea cuno+tin.elor acumulate& 3512.2. @oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente& 11. Comenta#i norma de comportament profesional % secretul profesional 2i confedin#ialitatea expertului contabil%& specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertul contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confi en.ial al informa.iilor la care a avut acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile! trebuin s, se ab.in, e la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost autorizat expres -n acest scop sau ac, are obliga.ia legal, sau profesional, s, fac, o astfel e ivulgare& COMENTARII 3514.1. Expertul contabil numit in oficiu sau la recoman area unei p,r.i nu trebuie s, prezinte mai mult ec4t se cere& El trebuie s, invoce -n raportul s,u e expertiz, contabil, *u iciar, numai acele evenimente +i tranzac.ii probate cu ocumente *ustificative +i/sau evi en.ieri contabile care au o leg,tur, cauzal, cu obiectivul >-ntrebarea) care i6a fost fixat>,) e organul -n rept care a ispus expertiza contabil, *u iciar,& 3514.2. Expertul contabil numit in oficiu sau la recoman area unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar, trebuie s, se ab.in, e la ivulgarea con.inutului raportului e expertiz, contabil, *u iciar, +i a concluziilor sale irect p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar& Expertul contabil trebuie s, epun, raportul s,u! au itat calitativ! la organul -n rept care a ispus expertiza contabil, *u iciar,! e un e cei interesa.i -l pot consulta -n con i.iile legii&

3514.3. Expertul contabil numit in oficiu sau la cererea unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar, trebuie s, se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proce urilor prev,zute e lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a locului! aceasta nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire! ar,t4n u6li6se zilele +i orele c4n -ncep +i se continu, lucr,rile expertizei contabile& An procesele penale expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu -ncuviin.area +i -n con i.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *u ecat,& An toate cazurile! informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confi en.iale& 3514.4. @oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente& 12. Care sunt actele de comportament prin care se manifest pstrarea secretului profesional 2i confiden#ialitatea profesional a expertului contabil 3n cazul unei expertize contabile udiciare? Secretul profesional 2i confiden#ialitatea expertului contabil 0rofesionistul contabil trebuie s, respecte confi en.ialitatea informa.iilor ob4n ite ca urmare a unei rela.ii profesionale sau e afaceri +i nu trebuie s, ivulge astfel e informa.ii unei ter.e p,r.i f,r, o autoriza.ie specific, ! cu excep.ia cazului -n care exist, un rept sau o obliga.ie legal, sau profesional, e a ezv,lui aceste informa.ii& :nforma.iile confi en.iale ob.inute -n ca rul unei rela.ii profesionale sau e afaceri nu trebuie utilizate -n avanta*ul personal al profesionistului contabil sau al unor ter.e p,r.i& 0rin natura activit,.ilor esf,+urate +i a rolului pe care -l e.ine -n ca rul economiei! expertul contabil! asemenea -ntregii mase e profesioni+ti contabili! este un consi erat Fun confi ent -n societateD& 0otrivit preve erilor "o ului Etic %a.ional al 0rofesioni+tilor "ontabili! expertul contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confi en.ial al informa.iilor la care a avut acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile ! ab.in4n u6se e la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost autorizat expres -n acest scop sau ac, are obliga.ia legal, sau profesional, -n acest sens& Expertul contabil numit in oficiu sau la recoman area p,r.ilor este obligat : 6 ;, nu prezinte mai mult ec4t i se cere& El trebuie s, se refere -n lucrarea sa numai la acele evenimente +i tranzac.ii probate cu ocumente *ustificative +i/sau evi en.ieri contabile care au o leg,tur, cauzal, cu obiectivele >-ntreb,rile) care au fost formulate e organele -n rept! care a ispus expertiza contabil,& 6 ;, se ab.in, e la ivulgarea con.inutului raportului e expertiz, contabil, *u iciar, +i a concluziilor sale irect p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar& Expertul contabil trebuie s, epun, raportul s,u la organul -n rept care a ispus expertiza contabil,! e un e cei interesa.i -l pot consulta -n con i.iile legii& 6 ;, se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proce urilor prev,zute e lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a locului! aceasta nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire! in ic4n 6se zilele +i orele c4n -ncep +i se continu, lucr,rile expertizei contabile& An cauzele e natur, penal, expertul contabil poate lua leg,tura cu -nvinui.ii sau inculpa.ii numai cu -ncuviin.area organului e cercetare penal, sau *u ec,toreasc,! -n con i.iile stabilite e ace+tia& :nforma.iile +i explica.iile primite e

expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confi en.iale& Expertul contabil! asemenea tuturor profesioni+tilor contabili! este colaboratorul situat la cel mai -nalt nivel! -ntruc4t -ntreaga sa activitate ca e sub inci en.a interesului public9 faptele ce se subor oneaz, secretului profesional au o arie e -ntin ere larg,! ce inclu e nu oar informa.iile privin clien.ii! ci +i pe cele ce privesc lucr,rile executate& 0rofesionistul contabil nu trebuie s, ezmint, sau s, confirme faptele care -l privesc pe clientul s,u! c/iar ac, acestea sunt cunoscute e public& 0,strarea secretului profesional este caracteristica esen.ial, a profesiilor exercitate -n mo in epen ent! organizate +i responsabile ! expertul contabil afl4n u6se al,turi e avoca.i! me ici! notari! printre confi en.ii societ,.ii& <eosebirea este c,! utilizatorii informa.iilor rezultate -n urma serviciilor contabile +i asociate acestora sunt mult mai numero+i ! iar a+tept,rile sunt tot mai ri icate& :nforma.iile aflate -n gestiunea portofoliului e servicii financiar6contabile! inclusiv expertiza contabil,! nu se ezv,luie necon i.ionat nici unui utilizator G c/iar organ e anc/et, fiin ! sau e cercetare G ec4t -n cazurile prev,zute -n mo expres e lege +i la solicitare -n mo oficial& An cazul expertizelor contabile *u iciare ! expertul contabil trebuie s, se conformeze necon i.ionat reglement,rilor proce urale civile +i penale& <e+i "o ul e proce ur, civil, +i "o ul e proce ur, penal, nu reglementeaz, -n mo expres obliga.ia confi en.ialit,.ii sau secretului profesional! organele e cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile *u iciare& ;e poate esprin e e aici concluzia c, expertul contabil nu trebuie s, spun, mai mult ec4t i se cere& "o ul e proce ur, penal,! c/iar restric.ioneaz, accesul expertului contabil ! -n special cel numit in oficiu! la anumite ocumente > cum ar fi eclara.iile martorilor! e exemplu )& An situa.ia -n care materialul ocumentar este insuficient! expertul contabil *u iciar este obligat s, solicite organului abilitat ! ispunerea complet,rii probelor necesare! fie prin epunere la osar! fie prin consultare la se iul p,r.ii& %u este eontologic ca un expert contabil s, ata+eze #aportului e expertiz, contabil,! ocumente probante -n favoarea vreunei p,r.i procesuale& 13. Care sunt actele de comportament prin care se manifest pstrarea secretului profesional 2i confiden#ialitatea profesional a expertului contabil 3n cazul unei expertize contabile extra udiciare? Expertul contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confi en.ial al informa.iilor la care a avut acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile! trebuin s, se ab.in, e la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost autorizat expres -n acest scop sau ac, are obliga.ia legal, sau profesional, s, fac, o astfel e ivulgare& An cazul expertizelor contabile extra*u iciare expertul contabil trebuie s, se conformeze oar normelor profesionale ale "orpului -n ceea ce prive+te secretul +i confi en.ialitatea -n expertiza contabil,& 7iin expertize contabile amiabile! proce urile privin accesul la informa.iile contabile nu sunt nici restric.ionate! +i nici formalizate& @otu+i! este recoman abil ca unele aspecte esen.iale privin ocumentarea +i prezentarea concluziilor expertizelor contabile extra*u iciare s, fie stabilite prin DcontractulD intervenit -n ca rul unor astfel e misiuni&

14. Cum comenta#i problema rela#iilor 4din punct de vedere al ierar5izrii profesionale) dintre doi sau mai mul#i exper2i contabili numi#i de organele 3n drept s efectueze o expertiz udiciar 3n aceea2i cauz? %umirea expertului sau expertilor contabili! atat in oficiu! cat si recoman ati e partile in proces! se poate face numai e organul in rept sa ispuna a ministrarea probei cu expertiza contabila& Expertii! sunt egali in punct e ve ere al ierar/izarii profesionale si vor respecta normele e programare a lucrarilor e expertiza& 1!. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil 3n activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile udiciare 2i extra udiciare? 0rincipiile eontologice fun amentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil! eci si expertul contabil! sunt explicit efinite in "o ul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: 6 integritate 6 obiectivitate 6 in epen enta 6 secretul profesional 6 respectarea normelor te/nice si profesionale 6 competenta profesionala 6 comportarea eontologica ;tan ar ul profesional nr& '5 privin expertizele contabile! expliciteaza urmatoarele principii eontologice: 6 in epen enta expertului contabil 6 competenta expertului contabil 6 calitatea expertizelor contabile 6 secretul profesional si confi entialitatea expertizelor contabile 6 acceptarea expertizelor contabile 6 responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 17/ Cum comenta#i sintagma 67tiin#& independen#& moralitate% 3nscris pe sigla 4logoul) C"CC+,? %ecesitatea e a asigura ap,rarea onoarei +i in epen entei "orpului +i e a conferi lucr,rilor membrilor s,i autoritate impune acestor profesioni+ti contabili sa aib, calit,.i esen.iale! cum sunt: 6 +tiin.,! competenta +i con+tiin.a9 6 in epen enta e spirit +i ezinteres material9 6 moralitate! probitate +i emnitate& ;e impune ca fiecare membru al "orpului sa fac, efortul necesar ezvolt,rii acestor calit,.i +i -n eosebi: a) sa -+i ezvolte necontenit cultura! nu numai profesionala! ar +i cuno+tin.ele e cultura generala! singurele capabile sa6i -nt,reasc, iscern,m4ntul9 b) sa acor e fiec,rei tranzac.ii +i situa.ii examinate toata aten.ia +i timpul necesar pentru a6+i fun amenta o opinie personala! -nainte e a face propuneri9 c) sa -+i exprime opinia f,r, nici o re.inere fata e orin.a! c/iar ascunsa! a celui ce -l consulta +i sa se pronun.e cu sinceritate! f,r, ocoli+uri! exprim4n u6+i! aca e nevoie! rezervele necesare asupra valorii ipotezelor +i concluziilor formulate9 ) sa nu ea nicio at, ocazia e a se afla -n situa.ia e a nu putea sa -+i exercite libertatea e g4n ire sau e a fi supus -ngr, irii -n atoririlor sale9

e) sa consi ere ca in epen enta sa trebuie sa -+i g,seasc, manifestarea eplina -n exercitarea profesiei +i -n prote*area ei! cu respectarea integrala a ispozi.iilor legale +i regulilor stabilite e "orp& 1.. -ndependen#a absolut 2i independen#a relativ 3n care se poate afla un expert contabil. "xemplifica#i 2i explica#i cel pu#in o situa#ie 3n care un expert contabil se poate afla 3ntr8o rela#ie de independen# relativ. :n epen enta absoluta este caracterizata prin starea e spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate e influente care compromit rationamentul profesional! permitan profesionistului sa actioneze cu integritate! cu obiectivitate si cu pru enta profesionala :n epen enta relativa enota in faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi in epen ent in sensul izolarii sale e relatiile economice!financiare sau e alta natura! acest lucru fiin imposibil eoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii& :n epen enta reprezinta un ansamblu e mi*loace prin care expertul contabil emonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea >serviciul profesional) intr6o maniera obiectiva si corecta& :n epen enta absoluta si in epen enta relativa a expertului contabil& "omponentele in epen entei: 1& :n epen enta e spirit >in g4n ire): H ;tare e g4n ire care permite oferirea unei opinii! a unui serviciu profesional farI sI fie afectatJ *u ecata profesionala9 H Ea presupune integritate si obiectivitate& (& :n epen enta in aparentI: H reprezinta capacitatea e a emonstra cI riscurile la a resa in epen entei e spirit au fost limitate sau eliminate! astfel incat o terta persoana sa nu puna la in oiala obiectivitatea profesionistului contabil9 H este componenta fun amentala a in epen entei& Kn functionar public nu poate fi nicio ata in epen ent& $ctivitatea e expert contabil este incompatibilI cu orice alta activitate curentI& "erintele e in epen enta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalI! cu eosebire au itorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurI e a influenta lucrJrile profesionistului contabil& 1/. Cum defini#i expertiza contabil? 9ar expertiza contabil udiciar? Expertizele contabile sunt mi*loace e prob, utilizabile -n rezolvarea unor cauze care necesit, cuno+tin.e e strict, specialitate in partea unor persoane care au calitatea e expert contabil& Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e instrumentare +i e *u ecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui process penal! se numesc expertize contabile *u iciare& @oate celelalte expertize contabile sunt extra*u iciare& Expertiza contabil, este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuat, numai e c,tre persoanele care au ob4n it calitatea e expert contabil -n con i.iile legii! fiin -nscrise! cu viza la zi! -n @abloul exper.ilor contabili! actualizat anual e c,tre "orpul Exper.ilor "ontabili +i "ontabililor $utoriza.i in #om4nia >"E""$#)&

19& *rsturile care particularizeaz expertiza contabil extra udiciar. 0rincipalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila *u iciara sunt:

-este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere ntre partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a aciunilor i constatrilor n justiie; -este activitatea prin care prile interesate pot dobndi (n afara aciunilor judiciare) lmuriri de natur economico-financiar din partea unor profesioniti contabili independeni, de nalt probitate i cu deontologie profesional recunoscut; -se a eaz pe cercetarea problemelor obiectivelor fi ate de solicitani, dar e pertul contabil poate releva i probleme obiective colaterale, pe care le consider relevante n spe; -este o activitate contractat la solicitarea celor care o consider oportun n aciunile pe care vor s le ntreprind!
#e actarea raportului e expertiza contabila extra*u iciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si re actarea raportului e expertiza contabila *u iciara! cu unele particularitati! cum sunt: a) #aportul e expertiza contabila *u iciara este reglementat proce ural >"o ul e proce ura civila si "o ul e proce ura penala) si nu poate fi efectuat ecat e catre expertul care a fost esemnat sa6l efectueze!un astfel e impe iment un exista in cazul raportului e expertiza contabila extra*u iciara! acesta putan fi efectuat si e catre o societate e expertiza contabila& :n acest caz! in primal paragraf al raportului e expertiza! un e se face i entificarea expertului contabil ! se vor trece atele e i entificare ale societatii comerciale e profil! precum si numele personei>expertului) care o reprezinta b) :n paragraful al oilea al raportului e expertiza contabila extra*u iara trebuie sa se mentioneze numarul contractului e prestari servicii si atele e i entificare ale clientului> enumire! se iu social etc) c) 0aragraful al treilea trebuie sa contina explicit impre*urarile si circumstantele care l6au eterminat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii e expertiza contabila& <escrierea trebuie facuta concis! cu claritate si fara etalii inutile ) 0aragraful patru trebuie sa re ea obiectivele expertizei contabile extra*u iciare asa cum au fost formulate in contractul e prestari servicii e) :n paragraful al cincilea se escrie urata si locul e esfasurare al expertizei contabile extra*u iciare f) :n paragraful sase se escrie materialul ocumentar stu iat! cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extra*u iciare este obligat sa faca consi eratii cu privire la calitatea materialului ocumentar! lucru nerecoman at in cazul expertizei contabile *u iciare g) :n paragraful sapte al raportului e expertiza contabila extra*u iciara este recoman abil ca expertul contabil sa analizeze in etaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective! alte evaluari ale expertilor! eoarece spre eosebire e expertizele contabile *u iciare! expertii nu au la ispozitie un osar al cauzei& $ceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile& /) :n paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit ata fixata in contractul e prestari servicii pentru epunerea raportului e expertiza contabila extra*u iciara i) #e actarea capitolelor :: <esfasurarea expertizei contabile extra*u iciare si :::

"oncluzii ale raportului e expertiza contabila extra*u iciara trebuie sa fie clara! concisa si fara ambiguitati ! la fel ca in cazul raportului e expertiza contabila extra*u iciara& Eventualele consi eratii personale ale expertului contabil trebuiesc re ata in capitolul :L "onsi eratii personale ale expertului contabil! care spre eosebire e raportul e expertiza contabila *u iciara! un e acest capitol nu se recoman a a fi uzitat! in cazul expertizelor contabile extra*u iciare este recoman at sa se re acteze& Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e instrumentare +i e *u ecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui process penal! se numesc expertize contabile *u iciare& @oate celelalte expertize contabile sunt extra*u iciare& 21. *rsturile care particularizeaz expertiza contabil udiciar. 0rincipalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila *u iciara sunt: a) este un mi*loc e proba in *ustitie care intervine numai atunci can organele *u iciare o consi era necesara pentru eluci area cauzelor in curs e anc/eta sau e *u ecata b) este activitatea prin care organele e *u ecata primesc informatii e natura economico financiara cu scopul e a stabili a evarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privin faptele cercetate si anc/etate sau *u ecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar in icate e organele *u iciare ) are competenta e examinare a ocumentelor si evi entelor te/nico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite e organele *u iciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube! abateri! eficiente! lipsuri f) intervine ca proba a ministrata e organele e urmarire penala si e *u ecata! in ve erea convingerii asupra realitatii si asupra con itiilor aparitiei pagubei! eficientei! abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc oar can se ispune e catre organele *u iciare Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e instrumentare +i e *u ecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui process penal! se numesc expertize contabile *u iciare& @oate celelalte expertize contabile sunt extra*u iciare& 21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile *u iciare +i extra*u iciare sunt lucr,ri e specialitate cu obiective precizate! solicitate exper.ilor contabili -nscri+i -n partea activ, a @abloului "orpului& ;olicitan.ii expertizelor contabile *u iciare sunt +i estinatarii acestora: a& Organele e instrumentare >urm,rire +i cercetare) a cauzelor care fac obiectul osarelor penale: 0oli.ie +i 0arc/et& b& :nstan.ele e *u ecat, a cauzelor penale +i civile& :n iferent c, expertizele contabile *u iciare sunt ispuse in oficiu sau sunt acceptate la cererea -nvinui.ilor sau p,r.ilor! implicate -n procesul *u iciar! ace+tia >-nvinui.ii sau p,r.ile implicate -n proces) sunt! e asemeni! utilizatori principali ai expertizelor contabile *u iciare& ;olicitan.ii expertizelor contabile extra*u iciare pot fi oricare intre persoanele fizice sau *uri ice interesate -n contractarea unor astfel e lucr,ri cu exper.ii contabili! -nscri+i -n partea activ, a @abloului "orpului& An mo in irect! atunci c4n solicitan.ii

expertizelor contabile extra*u iciare folosesc aceste lucr,ri! -n concilierea intereslor lor -n rela.iile cu partenerii comerciali +i e afaceri! organisme a ministrative etc&! pot fi +i ace+tia consi era.i estinatari ai expertizelor contabile extra*u iciare& 22. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate -n func.ie e urm,toarele criterii: :& <up, scopul principal -n care au fost solicitate& ::& <up, natura principalului>elor) obiectiv>e) la care se refer,& :::& An func.ie e natura *uri ic,& 23. Cum se clasific expertizele contabile 3n func#ie de scopul principal 3n care au fost solicitate? <up, scopul principal -n care au fost solicitate! expertizele contabile pot fi clasificate -n: a) expertize contabile *u iciare! reglementate e: "o ul e proce ur, civil,9 "o ul e proce ur, penal,9 alte legi speciale9 b) expertize contabile extra*u iciare G sunt cele efectuate -n afara proce urilor reglementate privin rezolvarea unor cauze supuse ver ictului *usti.iei& ;unt efectuate -n afara unui proces *usti.iar& %u au calitatea e mi*loc e prob, -n *usti.ie! ci! cel mult! e argumente pentru solicitarea e c,tre p,r.i a a ministr,rii probei cu expertiza contabil, *u iciar, sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabil,& 24. Cum se clasific expertizele contabile 3n func#ie de natura principalului obiectiv:principalelor obiective stabilite de organul 3ndrept#it s dispun efectuarea expertizei? <up, natura principalului>elor) obiectiv>e) la care se refer,! expertizele contabile se clasific, -n: a) expertize contabile civile ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor civile9 b) expertize contabile penale ispuse sau acceptate -n rezolvarea unor aspecte civile ata+ate litigiilor penale9 c) expertize contabile comerciale ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor comerciale9 ) expertize contabile fiscale ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor fiscale9 e) alte categorii e expertize contabile *u iciare ispuse e organele -n rept sau extra*u iciare solicitate e c,treclien.i& 2!. Cum se clasific expertizele contabile 3n func#ie de natura uridic? An func.ie e natura *uri ic,! expertizele contabile pot fi: 6 civile9 6 penale9 6 extra*u iciare& 2$. Convocarea pr#ilor 3n cauze civile 2i 3n cauze penale? <e regula! organele care ispun lucrarile e expertiza in cauze civile si penale! precizeaza expertului esemnat >numit) prin numire >inc/eiere e se inta/or onanata) aca este necesara proce ura e convocare >citare) a partilor! temeiul legal e citare >art& in co uri: proce ura civila si proce ura penala)& 5a art& ()2 in "o ul e proce ura civila este stipulat: C aca pentru expertiza este nevoie e o lucrare la fata locului! ea nu poate fi facuta ecat upa

citarea partilor prin carte postala recoman ata! cu ova a e primire! aratan zilele si orele can incepe si continua lucrarea& <ova a e primire va fi alaturata lucrarii expertului& 0artile sunt obligate sa ea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii& <ocumentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! esigur! fara proce ura citarii partilor! care! in caz e retinere preventiva a inculpatilor! nici nu este posibila& ;i in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! sunt necesare frecvent lucrari la fata locului! respectiv ocumentari in ar/ivele contabile ale partilor implicate in procesul penal& @ransferarea acestor ar/ive la se iul organelor *u iciare este costisitoare! iar uneori inoperanta! prelungin ne*ustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile& =ai facila este eplasarea expertului contabil sau la locul un e se afla ocumentele contabile care trebuie expertizate& <esigur! acest lucru se poate face cu aprobarea organelor *u iciare care a ministreaza procesul penal! ar e Clege feren aD ple am pentru simplificarea proce urilor& :n practica *u iciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea! in special cu expertul contabil numit in oficiu! obstructionan u6l in misiunea sa& :n astfel e situatii! singura solutie a expertului contabil este e a solicita organului *u iciar sa oblige partile sa epuna la osarul propriu G zis al cauzei toate ocumentele pe care le consi era necesare pentru a fi expertizate& 2.. Contractarea expertizei contabile. Efectuarea expertizelor contabile se face pe baz, e contract& Expertizele contabile contractate trebuie programate& 0rogramul e lucru trebuie s, cuprin , natura! calen arul +i -ntin erea lucr,rilor necesare pentru -n eplinirea misiunii privin expertizele contabile contractate& 3522.1. Exper.ii care vor cere sau vor primi mai mult ec4t plata statornicit, se vor pe epsi pentru luare e mit, >art& (1' alin& 1! "o ul e proce ur, civil,)& Este Cleit6 motivulD pentru care expertizele contabile! in iferent e natura lor >*u iciar, sau extra*u iciar,)! trebuie contractate! unul intre elementele fun amentale ale contractului fiin m,rimea onorariului& 3522.2. Anc/eierile e +e in., >-n osarele civile) +i or onan.ele organelor e urm,rire +i cercetare penal, >-n osarele penale)! acceptate e exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recoman area p,r.ilor! .in loc e contract pentru efectuarea expertizelor contabile *u iciare& 3522.3. <ac, -n timpul efectu,rii expertizelor contabile intervin elemente noi privin volumul +i -ntin erea lucr,rilor! care nu au fost avute -n ve ere la acceptarea contractului ini.ial! exper.ii contabili sunt -n rept,.i.i s, cear, ma*orarea onorariului ini.ial& An cazul expertizelor contabile *u iciare ma*orarea onorariului se face e c,tre organul -n rept care a ispus efectuarea expertizei& An cazul expertizelor contabile extra*u iciare ma*orarea onorariului se face prin act a i.ional la contractul ini.ial& 3522.4. Expertizele contabile trebuie efectuate +i epuse beneficiarului la termenele convenite +i acceptate prin contract& 0entru -nca rarea -n aceste termene este necesar s, se elaboreze un program e lucru -n care s, se precizeze! al,turi e obiectivele expertizei contabile! un calen ar +i un buget e ore pe fiecare capitol! sub iviziune sau component, -n parte& <ac, este necesar! programul e lucru poate fi mo ificat -n timpul realiz,rii expertizelor contabile&

2/. 'rganul de urmrire penal sau instan#a de udecat poate dispune efectuarea unei expertize?(otiva#i. Expertizele contabile *u iciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -n rept,.ite e lege pentru a ministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu! c4t +i recoman a.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e organul -n rept s, ispun, a ministrarea probei cu expertiza contabil,& COMENTARII 3521.1. ;e iul general al materiei e rept privin a ministrarea ovezilor cu e)(e t!"a contabil, este "o ul e proce ur, civil,& Exist4n un "orp e exper.i contabili! -ncre in.area misiunilor privin efectuarea expertizelor contabile *u iciare se poate face numai acestora! respect4n u6se normele e comportament professional specifice misiunilor privin expertizele contabile& 3521.2. :nstan.ele e rept civil! atunci c4n consi er, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin Anc/eiere e +e in.,! care trebuie s, cuprin ,: >i) numele expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i) in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9 >ii) obiectivele >-ntreb,rile! punctele) la care expertul contabil sau exper.ii contabili numit>.i) trebuie s, r,spun ,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i) s, se pronun.e asupra -nca r,rilor legale ale faptelor supuse *u ec,.ii9 >iii) termenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4n u6se seama e faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu cinci zile -nainte e termenul e *u ecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *u iciare este consi erat e c,tre expertul contabil sau exper.ii contabili numit>.i) ca fiin ina ecvat >prea scurt)! el >ei) este >sunt) -n rept,.it>.i) s, solicite instan.ei un termen a ecvat! minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile *u iciare e calitate9 >iv) plata expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i)! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac, expertul contabil sau exper.ii contabili numit>.i) pentru efectuarea expertizei contabile *u iciare consi er, onorariul stabilit e instan., neremuneratoriu! el >ei) este >sunt) -n rept,.it>.i) s, solicite instan.ei m,rirea acestuia& 3521.3. An cazul lipsei e solicitu ine a instan.ei cu privire la cererile expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i) referitoare la subpunctele >ii)! >iii)! >iv)! el >ei) este >sunt) -n rept,.it>.i) s, refuze efectuarea expertizei contabile *u iciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional a expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i)& 3521.4. Expertizele contabile *u iciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu preve erile "o ului e proce ur, penal,& An astfel e cauze! organul e urm,rire penal, sau instan.a e *u ecat, care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un termen la care sunt c/emate p,r.ile! precum +i expertul contabil! a uc4n u6li6se la cuno+tin., -ntreb,rile la care trebuie s, r,spun , expertul contabil +i preciz4n u6li6se c, au reptul s, fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere mo ificarea sau completarea lor& @oto at,! p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i a c4te unui expert recoman at e fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei& 0roce ural! ispunerea expertizei contabile *u iciare -n cauze penale se face prin or onan., emis, e organul e urm,rire

penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca +i Anc/eierea e +e in., pentru numirea exper.ilor contabili -n cauze civile& >"omentariul la %orma nr& '5(1&( este +i r,m4ne pertinent&) 3521.5. "4n efectuarea expertizelor contabile *u iciare este supus, altor reglement,ri proce urale speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recoman a.i e p,r.ile -n proces trebuie s, se conformeze reglement,rilor proce urale respective privin ispunerea expertizelor contabile *u iciare +i numirea exper.ilor contabili& 29. 'bliga#ia efecturii expertizei de ctre expertul numit de organul 3ndrept#it s dispun efectuarea expertizei . ;arcina efectu,rii expertizei contabile are caracter obligatoriu! cu excep.ia cazurilor e recuzare sau a existen.ei circumstan.elor care genereaz, situa.ii e incompatibilitate& 31. Considera#ii despre for#a probant a expertizei contabile udiciare. An practica *u iciar, nu exist, un sistem e ierar/izare a importan.ei probelor! expertiza contabil, nefiin acceptat, ca fiin superioar, altor probe9 for.a e convingere a raportului e expertiz, contabil, este teoretic egal, cu a celorlalte probe a ministrate& 0rin urmare! expertiza contabil, nu are for., probant, absolut,! pon erea sa fiin egal, cu a oric,rui alt mi*loc e prob,& Eficien.a raportului e expertiz, contabil, ca mi*loc e prob, cu fun amentare +tiin.ific, ! este eterminat, e contribu.ia sa la solu.ionarea cauzei& An evaluarea calit,.ii unei lucr,ri e expertiz, contabil,! organul *u iciar poate avea -n ve ere anumite criterii! cum ar fi corela.ia cu alte probe& Este posibil -ns,! ca un raport e expertiz, contabil, temeinic fun amentat! prin raportare la +tiin.a contabilit,.ii +i pe baza unor ra.ionamente profesionale riguroase! s, poat, ob4n i caracterul e prob, ominant, -n *u ecarea unei cauze! c/iar +i -n con i.iile -n care nu concor , -ntrutotul ce alte probe& 7inalitatea actului e evaluare a calit,.ii +i mo ului e valorificare a raportului e expertiz, contabil, *u iciar, revine organului care a ispus efectuarea expertizei! -ntruc4t acesta r,spun e e /ot,r4rea care se pronun., pe baza ocumentelor probante& Lalorificarea expertizei contabile -n activitatea *u iciar, presupune -nsu+irea concluziilor acesteia e c,tre organul beneficiar& Este posibil! uneori! ca up, examinarea lucr,rii e c,tre organul care a ispus efectuarea expertizei contabile! s, se a*ung, la concluzia c, aceste nu este corespunz,tor& An astfel e situa.ii! in oficiu sau la cererea oric,reia intre p,r.ile implicate! organul abilitat poate ispune m,suri e refacere sau e completare a expertizei contabile& 31. 9ac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite& care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probant preferen#ial? Organul care a ispus efectuarea acestora va ispune proba cu contraexpertiza contabila cu participarea a trei experti& 32. Care sunt prevederile legale privind delegarea 2i supraveg5erea lucrrilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privin expertiza contabila *u iciara nu poate fi elegata e catre expertii contabili numiti in oficiu sau la recoman area partilor! asiste ntilor sau colaboratorilor lor. In cazul !" rtiz lor contabil !tra#u$iciar % !" rtul

contabil "oat $ l &a ! cutar a unor lucrari asist ntilor sau colaboratorilor sai% "astran$u'si ras"un$ r a (inala asu"ra continutului si concluziilor ra"ortului $ !" rtiza contabila !tra#u$iciara. 33. )ecesitatea documentrii lucrrilor privind expertizele contabile. <ocumentarea lucr,rilor privin expertizele contabile are un caracter particular +i se limiteaz, strict la ceea ce este necesar pentru a r,spun e la obiectivele >-ntreb,rile! punctele) fixate expertului>.ilor) contabil>i) e c,tre organul -n rept s, ispun, expertiza contabil, *u iciar,! prin Anc/eiere e +e in., >-n osarele civile) sau or onan., a organului e urm,rire +i cercetare penal, >-n osarele penale)! sau la obiectivele contractului privin expertiza extra*u iciar,& COMENTARII 3524.1. An ve erea -ntocmirii raportului e expertiz, contabil,! expertul contabil trebuie s, stu ieze materialul ocumentar a ecvat& ;tu ierea materialului ocumentar a ecvat constituie premisa +i con i.ia necesare -ntocmirii unui raport e expertiz, contabil, temeinic fun amentat! bazat pe ocumente *ustificative +i evi en.ieri contabile! +i nu pe prezum.ii! eclara.ii ale p,r.ilor +i/sau ale martorilor& 3524.2. <ac, obiectivele >-ntreb,rile! punctele) la care trebuie s, r,spun , expertiza contabil, vizeaz, constat,rile consemnate -n acte e control fiscal! gestionar sau e alt, natur,! efectuate e organe abilitate! expertul contabil trebuie s, stu ieze actele e control cel pu.in sub aspectele con.inutului +i -ntin erii controlului! precum +i al mo ului e stabilire a r,spun erilor persoanelor implicate& An cazul -n care s6au -ntocmit mai multe acte e control -n aceea+i cauz,! a*ung4n u6se la concluzii iferite! expertul contabil trebuie s, stu ieze fiecare act e control -n parte! ar,t4n fun amentat cauzele care au con us la concluzii iferite +i pozi.ia sa fa., e aceste concluzii& 3524.3. An emersul s,u! expertul contabil care a a*uns la concluzii fun amentate iferite fa., e organul e control este abilitat s, ia contact cu acesta pentru a6+i eluci a toate aspectele pe care le implic, efectuarea unei expertize contabile e calitate& "ontactul +i consultarea organului e control nu -l oblig, pe expertul contabil s, a*ung, la un punct e ve ere comun! ci oar la motivarea opiniilor iferite! care trebuie inserat, -n raportul e expertiz, contabil,& 3524.4. Orientativ! materialul ocumentar pe care trebuie s, -l stu ieze expertul contabil -n cazul expertizelor *u iciare se compune in: >i) osarul cauzei -n care s6a ispus o expertiz, *u iciar,9 >ii) ocumentele *ustificative +i registrele contabile aflate -n p,strarea p,r.ilor implicate -n procesul *usti.iar sau -n ar/ivele ter.elor persoane care au vreo leg,tur, cu obiectivele expertizate9 >iii) procesele6verbale -ntocmite e organele e control abilitate! aflate at4t -n posesia acestora! c4t +i -n posesia persoanelor *uri ice +i/sau fizice controlate care au vreo leg,tur, cu obiectivele expertizate& 0articularizat! -n cazul expertizelor contabile ispuse -n osarele penale! expertul contabil are reptul s, ia cuno+tin., e con.inutul osarului penal numai cu -ncuviin.area organului e urm,rire penal, sau a instan.ei e *u ecat, c,rora expertul contabil este abilitat s, le cear, l,muriri -n leg,tur, cu faptele sau -mpre*ur,rile cauzei& 3524.5. 0entru o mai temeinic, -n.elegere a evenimentelor +i a tranzac.iilor supuse expertiz,rii! expertul contabil este abilitat s, cear,! iar p,r.ile interesate -n expertiz, s, ea! explica.ii suplimentare& $ceste explica.ii nu trebuie ate -n scris +i nu constituie material ocumentar pentru expertizele contabile& Expertul contabil trebuie s, aib, -n ve ere explica.iile p,r.ilor! ar trebuie s, le analizeze -n raport cu actele

*ustificative +i contabile expertizate! men.ion4n -n raportul e expertiz, contabil, concor an.a sau neconcor an.a intre explica.iile p,r.ilor +i actele examinate& 0articularizat! -n cazul expertizelor contabile ispuse -n osarele penale! p,r.ile implicate pot a explica.iile necesare expertului contabil numai cu -ncuviin.area +i -n con i.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *u ecat,& 3524.6. =aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi ri icat e c,tre expertul contabil e la p,r.ile care -l au -n p,strare& 34. Ce trebuie s cuprind dosarul de lucru al expertului contabil 3n ceea ce prive2te documentarea expertizelor contabile? <osarul e lucru al expertului contabil! -n ceea ce prive+te ocumentarea expertizelor contabile! trebuie s, cuprin ,! up, caz: >i) Anc/eierea e +e in., >-n cauze civile)! or onan.a organului e urm,rire +i cercetare penal, >-n cauze penale) sau contractul privin efectuarea expertizelor contabile extra*u iciare9 >ii) #aportul e expertiz, contabil, G exemplarul expertului contabil care *ustific, -n eplinirea misiunii9 >iii) Eventuala corespon en.,! r,spunsurile la -ntreb,ri suplimentare sau suplimentele e expertiz, contabil, solicitate e organele -n rept care au ispus efectuarea expertizei contabile9 >iv) Eventualele note personale ale expertului contabil re actate -n timpul efectu,rii expertizei contabile! cum ar fi note scrise -n urma unor interviuri sau eclara.ii verbale! necesare fie re act,rii raportului e expertiz, contabil,! fie urm,ririi bugetului e timp +i econt,rii lucr,rilor e expertiz, contabil, cu beneficiarii acestora& 3!. Considera#ii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrrilor de expertiz contabil. Efectuarea lucr,rilor privin expertizele contabile *u iciare nu poate fi elegat, e c,tre exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recoman area p,r.ilor asisten.ilor sau colaboratorilor lor& An cazul expertizelor contabile extra*u iciare! expertul contabil poate elega executarea unor lucr,ri asisten.ilor sau colaboratorilor s,i! p,str4n u6+i r,spun erea final, asupra con.inutului +i concluziilor raportului e expertiz, contabil, extra*u iciar,& COMENTARII 3523.1. An cazul expertizelor contabile *u iciare! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recoman area p,r.ilor nu pot elega efectuarea lucr,rilor eoarece au fost nominaliza.i e c,tre un organ -n rept s, ispun, proba cu expertiza contabil,! printr6un act proce ural >Anc/eiere e +e in., sau or onan.,)! +i prin urmare trebuie s, -+i -n eplineasc, personal +i integral man atul& 3523.2. "erin.a e la "omentariul nr& '5('&1 nu exist, -n cazul -n care organul -n rept a nominalizat o persoan, *uri ic, pentru efectuarea expertizei printr6un expert contabil reprezentant! +i nici -n cazul expertizelor contabile extra*u iciare! care e regul, sunt coman ate +i contractate cu cabinete sau societ,.i e expertiz, contabil,& "ontractele -nc/eiate -n acest scop pot inclu e c/iar clauze cu privire la lucr,rile care trebuie executate +i persoanele c,rora le vor fi elegate spre executare& #,spun erea final, -ns,! -n ce prive+te con.inutul +i calitatea raportului e expertiz, contabil,! revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea e expertiz, contabil,& An astfel e cazuri! %orma e lucru

nr& 1(' <E5EG$#E$ M: ;K0#$LEGNE#E$ 5K"#O#:5O#! -n con.inutul +i comentariile ei! trebuie respectat,& 3$. Considera#ii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supraveg5erea lucrrilor de expertiz contabil. Efectuarea lucr,rilor privin expertizele contabile *u iciare nu poate fi elegat, e c,tre exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recoman area p,r.ilor asisten.ilor sau colaboratorilor lor& An cazul expertizelor contabile extra*u iciare! expertul contabil poate elega executarea unor lucr,ri asisten.ilor sau colaboratorilor s,i! p,str4n u6+i r,spun erea final, asupra con.inutului +i concluziilor raportului e expertiz, contabil, extra*u iciar,& COMENTARII 3523.1. An cazul expertizelor contabile *u iciare! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recoman area p,r.ilor nu pot elega efectuarea lucr,rilor eoarece au fost nominaliza.i e c,tre un organ -n rept s, ispun, proba cu expertiza contabil,! printr6un act proce ural >Anc/eiere e +e in., sau or onan.,)! +i prin urmare trebuie s, -+i -n eplineasc, personal +i integral man atul& 3523.2. "erin.a e la "omentariul nr& '5('&1 nu exist, -n cazul -n care organul -n rept a nominalizat o persoan, *uri ic, pentru efectuarea expertizei printr6un expert contabil reprezentant! +i nici -n cazul expertizelor contabile extra*u iciare! care e regul, sunt coman ate +i contractate cu cabinete sau societ,.i e expertiz, contabil,& "ontractele -nc/eiate -n acest scop pot inclu e c/iar clauze cu privire la lucr,rile care trebuie executate +i persoanele c,rora le vor fi elegate spre executare& #,spun erea final, -ns,! -n ce prive+te con.inutul +i calitatea raportului e expertiz, contabil,! revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea e expertiz, contabil,& An astfel e cazuri! %orma e lucru nr& 1(' <E5EG$#E$ M: ;K0#$LEGNE#E$ 5K"#O#:5O#! -n con.inutul +i comentariile ei! trebuie respectat,& 3.. 9in ce se compune materialul documentar pe care 3l poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil udiciar 3ntr8o cauz civil. 9ar 3ntr8o cauz penal? Orientativ! materialul ocumentar intr6o expertiza contabila *u iciara se compune in: 6 <osarul cauzei! aflat la instanta e *u ecata care a ispus proba cu expertiza contabila 6 <ocumentele *ustificative si registrele e contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces 6 0rocesele verbale intocmite e organele e control abilitate& 6 0articularizat! in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! expertul contabil are reptul sa ia cunostinta espre continutul osarului penal numai cu incuviintarea organului e cercetare si urmarire penala>politie! parc/et) sau a instantei e *u ecata 6 Explicatiile ate e catre parti >c/iar in scris) nu constituie material ocumentar& Expertul contabil trebuie sa aibe in ve ere explicatiile partilor! ar trebuie sa le analizeze in raport cu actele *ustificative si contabile expertizate! mentionan in raportul e expertiza contabila concor anta sau neconcor anta intre explicatiile partilor si actele examinate&:n cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! partile implicate pot a explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in con itiile stabilite e organul e urmarire penala sau e instanta e *u ecata&

=aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi ri icat acesta e la partile care il au in pastrare&

e catre

3/. "xplica#iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocrii 2i primite de la pr#ile interesate 3n expertiz constituie material documentar? (otiva#i. 0entru o mai temeinic, -n.elegere a evenimentelor +i a tranzac.iilor supuse expertiz,rii! expertul contabil este abilitat s, cear,! iar p,r.ile interesate -n expertiz, s, ea! explica.ii suplimentare& $ceste explica.ii nu trebuie ate -n scris +i nu constituie material ocumentar pentru expertizele contabile& Expertul contabil trebuie s, aib, -n ve ere explica.iile p,r.ilor! ar trebuie s, le analizeze -n raport cu actele *ustificative +i contabile expertizate! men.ion4n -n raportul e expertiz, contabil, concor an.a sau neconcor an.a intre explica.iile p,r.ilor +i actele examinate& 0articularizat! -n cazul expertizelor contabile ispuse -n osarele penale! p,r.ile implicate pot a explica.iile necesare expertului contabil numai cu -ncuviin.area +i -n con i.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *u ecat,& 30. ,edacta#i un contract de efectuare a unei expertize contabile extra udiciare cunosc3nd urmtorii termeni de referin#; P. &!le4 P e-tat' 4 e)(e t %'nta*!l P'( I'n8 %a net e)(e t %'nta*!l n /10008 9n-% !9n Ta*l'ul e)(e &!l' %'nta*!l! la Se%&!unea I8 ('"!&!a 1008 d'm!%!l!at 9n Ia#!8 -t / P !m.5e !! n /28 :ud/ Ia#!; Bene,!%!a 4 S/C/ <un. ea S/A/8 %u -ed!ul -'%!al 9n Ia#!8 -t / T'amne! n /08 :ud/ Ia#!8 e( e"entat. ( !n manage I'n I'n/ O*l!ga&!a *ene,!%!a ulu!4 S. (un. la d!-('"!&!a e)(e tulu! %'nta*!l d'%umentele a28*28%2/ O*l!ga&!a ( e-tat' ulu! de -e 5!%!!4 S. ,' mule"e %'n%lu"!! (ent u '*!e%t!5ul =X>/ ?al'a ea %'nt a%tulu!4 1/000 le!/ <ata de(une !! Ra(' tulu! de e)(e t!".4 00/07/2010/ Plata4 Se ,a%e 9n d'u. t an#e4 1/000 le! 9n te men de 1 "!le de la -emna ea %'nt a%tulu!8 !a e-tul(9n. la data de 01/0@/2010/ <ata 9n%Ae!e !! %'nt a%tulu!4 11/00/2010/ "O%@#$"@ :nc/eiat intre: E!" rtul contabil )o" Ion ! numar carnet 1)))! cu omiciliul in :asi! str& 0rimaverii nr& (! *u & :asi! inscris in @abloul "E""$# in ;ectiunea :! pozitia 1))! enumit 0#E;@$@O# si! *C +unar a *A! cu se iul social in :asi! str& @oamnei nr& ' *u & :asi! reprezentata prin manager :on :on! enumita EE%E7:":$#! s6a inc/eiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extra*u iciare& $rt& 1 0restatorul se obliga sa proce eze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii>raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul P $rt& (& Eeneficiarul expertizei contabile extra*u iciare se obliga sa puna la ispozitia prestatorului urmatoarele materiale ocumentare: ocumentele a) ! b) si c)

$rt& '& 0restatorul se obliga sa intocmeasca #$0O#@K5 <E EP0E#@:Q$ "O%@$E:5$ EP@#$BK<:":$#$ in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privin expertizele contabile9 acesta va fi epus la se iul beneficiarului pana la ata e ')&)6&()1) $rt& 4 & Eeneficiarul #$0O#@K5K: <E EP0E#@:Q$ "O%@$E:5$ EP@#$BK<:":$#$ se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma e 5))) lei! in care 1))) e lei in cinci zile e la inc/eierea contractului si rstul e 4))) lei pana la ata e )5&)8&()1)& $rt& 5& :n conformitate cu principiile eontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confi entialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract& $rt& 6& 0rezentul contract s6a inc/eiat in ( expmplare! intra in vigoare cu ata semnarii si se completeaza cu preve erile legislatiei civile in materie& :asi! 15&)'&()1) 0restator! Eeneficiar! 41. -dentifica#i cel pu#in patru domenii 3n care expertiza contabil extra udiciar poate uca un rol decisiv. ? 7un amentarea eciziei e alegere a partenerilor comerciali si e afaceri: :ntreprinzatorii in ivi uali si managementul firmelor! se afla! a eseori! in situatia e a alege intre mai multi parteneri comerciali si e afaceri! situatie in care in Rformatia cu privire la bonitatea economico G financiara a acestora >starea e continuitate a activitatii! starea e incetare e plati! starea e posibila intrare in faliment etc&) este eosebit e importanta& O solutie e antrenare a riscurilor in luarea eciziilor e alegere a partenerilor comerciali sau e afaceri poate constitui coman area unor expertize contabile extra*u iciare espre starea economico G financiara a potentialilor parteneri& $stfel e expertize contabile extra*u iciare pot fi efectuate c/iar si fara acor ul potentialilor parteneri comerciali si e afaceri! pe baza situatiilor financiare anuale si interimare publicate e acestia > epuse la "amerele e "omert si :n ustrie! potrivit legislatiei comerciale in vigoare)& ? "oncilierea erularii tranzactiilor comerciale si e afaceri: :n esfasurarea contractelor comerciale! in special a celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung! can apar a eseori conflicte intre partenerii comerciali si e afaceri! fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor! fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze contractuale& :n astfel e situatii exista oua solutii alternative: recursul in *ustitie sau arbitra*ul unui expert contabil agreat e parti& <e multe ori! serviciile expertului contabil sunt e preferat! in multe consi erente! cum ar fi: a) alegerea si esemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme proce urale restrictive9 b) partile au posibilitatea sa6si formuleze nerestrictiv obiectivele >intrebarile) si intin erea >in timp) a expertizei contabile9 c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor >intrebarilor) si intin erea expertizei contabile >in timp)! putan emite consi eratii >opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor >intrebarilor) fixate e parti9

) in caz e neconciliere! partile >in functie e interes) pot folosi acest tip e expertize contabile extra*u iciare rept fun amentari preliminare in actiunile a resate *ustitiei& ? 7un amentarea preliminara a actiunilor a resate *ustitiei: 0ractica ove este ca multe >& & &) actiuni a resate organelor *u iciare sunt si o consecinta a efectiunilor in sistemul e ocumentare! precum si a lipsei e operativitate in tinerea evi entei& :n asemenea situatie! pentru a nu incarca inutil volumul e cercetare al organelor *u iciare! in cauzele arbitrale! e exemplu! con ucerile agentilor economici trebuie sa aiba atitu inea si raspun erea ca ocumentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale! corecte! exacte! ca reflecta fi el situatia economica! financiara! gestionara! contractuala etc& pentru care se a reseaza arbitra*ului& Kn mi*loc e asigurare a calitatii! realitatii! exactitatii si legalitatii >sub aspect formal si e continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il constituie eci expertiza contabila! ca mi*loc e fun amentare a actiunilor arbitrale *u ecatoresti! ispusa e con ucerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala& "onsi eram acest punct e ve ere eosebit e pertinent& ? 7un amentarea preliminara a actiunilor e contestare a actelor e control a ministrativ: :n virtutea legilor in vigoare! agentii economici >persoane *uri ice) si c/iar persoane fizice sunt supusi unor frecvente controale a ministrative! in special e or in fiscal& :n cazul in care persoana fizica sau *uri ica controlata nu6si insuseste concluziile organului e control! are reptul constitutional la contestatie! rezolvabila in ca rul proce urilor reglementare& <esigur! contestatia! pentru a avea sanse e rezolvare si e promovare! trebuie argumentata& O cale posibila e argumentare este expertiza contabila extra*u iciara coman ata e catre contestatar& $ceste omenii i entificate in care expertiza contabila poate *uca un rol important nu sunt prezentate in mo ex/austiv! ci oar exemplificate& 41. Comenta#i cum proceda#i 3n situa#ia 3n care 3n cauza 3n care a#i fost numit s efectua#i expertiza udiciar exist lucrri de expertiz efectuate anterior. An raportul e expertiz, contabil, este obligatorie men.ionarea privin efectuarea sau nu e alte expertize contabile -n aceea+i cauz,! eoarece ac, s6au mai efectuat expertize contabile ,n aceea+i cauz,! cu obiective >-ntreb,ri) similare +i/sau corelative! atunci expertul contabil trebuie s,6+i motiveze concluziile >r,spunsurile) +i vizavi e concluziile expertizelor contabile anterioare& =ai mult ac, concluziile expertizelor contabile consecutive sunt iferite +i/sau contra ictorii! -n spiritul colegialit,.ii +i al respectului reciproc! este recoman abil ca exper.ii contabili implica.i s, se -nt4lneasc, pentru a iscuta concluziile la care au a*uns& $ceasta eoarece expertizarea profesional, a aceluia+i material ocumentar ar trebui s, con uc, la concluzii relativ similare! eventual oar nuan.ate& 42. (surile dispuse de organul 3ndrept#it s dispun efectuarea expertizei 3n situa#ia refuzului efecturii expertizei contabile udiciare de ctre expertul contabil. ;arcina efectu,rii expertizei contabile e c,tre exper.ii numi.i este obligatorie! neput4n fi refuzat, ec4t pentru motive temeinice& <ac, expertul nu se -nf,.i+eaz,! instan.a poate ispune -nlocuirea lui& #efuzul expertului e a primi lucrarea sau

ne epunerea -n termenul fixat! ori refuzul e a a l,muririle cerute se sanc.ioneaz, cu amen , *u iciar,& 43. <oate fi refuzat efectuarea unei expertize contabile udiciare? (otiva#i. ;olicit,rile a resate exper.ilor contabili privin efectuarea e expertize contabile nu pot fi refuzate ec4t ac, exist, motive temeinice& @otu+i! expertul contabil! -nainte e a accepta efectuarea unei expertize contabile! trebuie s,6+i analizeze posibilitatea e a6+i -n eplini misiunea! .in4n seama -n special e regulile e in epen en.,! competen., +i incompatibilitate& "O=E%@$#:: '515&1& =isiunea privin efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat, pe motive etnice! religioase! politice sau e alt, natur,& $ceasta! eoarece expertiza contabil, este un act e prob, +tiin.ific,& '515&(& "alitatea e expert contabil este incompatibil, cu cea e martor -n aceea+i cauz,! calitatea e martor av4n -nt4ietate& Expertul contabil se afl, -n incompatibilitate ac, exist, -mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,! el! so.ul>ia) sau vreo ru , apropiat,! -n solu.ionarea cauzei -ntr6un anumit mo care l6ar etermina pe expertul contabil s, fie subiectiv& 0ot fi asimilate cu S-mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,T! urm,toarele situa.ii -n care s6ar putea g,si expertul contabil: :& <ac,! -n calitate e organ e control! colaborator sau consilier al uneia in p,r.ile -n proces! s6a pronun.at asupra unor aspecte! ori a luat parte la -ntocmirea actelor primare! a evi en.elor te/nico6operative sau la elaborarea situa.iilor financiare care fac obiectul osarului supus *u ec,.ii& ::& <ac,! -n calitate e expert contabil! +i6a exprimat o prim, opinie -n aceea+i cauz, supus, *u ec,.ii! eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei solu.ii& An particular! expertul contabil care a efectuat o expertiz, extra*u iciar, la cererea unei p,r.i -n proces se afl, -n incompatibilitate cu calitatea e expert numit in oficiu& <ac, -n epline+te con i.iile e in epen en., +i e competen.,! poate accepta calitatea e expert contabil recoman at e parte& 44. <rocedura administrrii probei cu expertiz contabil udiciar. ;e iul general al materiei e rept privin a ministrarea ovezilor cu e)(e t!"a contabil, este "o ul e proce ur, civil,! $rt& ()16(14& Exist4n un "orp e exper.i contabili! -ncre in.area misiunilor privin efectuarea expertizelor contabile *u iciare se poate face numai acestora! respect4n u6se normele e comportament professional specifice misiunilor privin expertizele contabile& $#@& ()1 >1) "an pentru lamurirea unor impre*urari e fapt instanta consi era necesar sa cunoasca parerea unor specialisti! va numi! la cererea partilor ori in oficiu! unul sau trei experti! stabilin prin inc/eiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza& @ermenul va fi stabilit astfel incat epunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform ispozitiilor art& ()9& >() "an este necesar! instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut e specialitate& >') :n omeniile strict specializate! in care nu exista experti autorizati! in oficiu sau la cererea oricareia intre parti *u ecatorul poate solicita punctul e ve ere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti in omeniul respectiv& 0unctul e ve ere

va fi prezentat in camera e consiliu sau in se inta publica! partile fiin in reptatite sa puna si ele intrebari& >4) <ispozitiile referitoare la expertiza! cu exceptia celor privin a ucerea cu man at! sanctionarea cu amen a si obligarea la plata e espagubiri! sunt aplicabile in mo corespunzator in cazurile prevazute la alin& ( si '& >5) 5a efectuarea expertizei in con itiile alin& ( pot participa si experti esemnati e parti! aca prin lege nu se ispune altfel& $#@& ()( >1) <aca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor! ei se vor numi e catre instanta! prin tragere la sorti! in se inta publica! e pe lista intocmita si comunicata e catre biroul local e expertiza! cuprinzan persoanele inscrise in evi enta celor autorizate! potrivit legii! sa efectueze expertize *u iciare& >() :nc/eierea e numire va stabili si plata expertilor& $#@& ()' $brogat e Or onanta e urgenta nr& 1'2/()))& $#@& ()4 >1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si *u ecatorii& >() #ecuzarea trebuie sa fie ceruta in termen e 5 zile e la numirea expertului! aca motivul ei exista la aceasta ata9 in celelalte cazuri termenul va curge e la ata can s6a ivit motivul e recuzare& >') #ecuzarile se *u eca in se inta publica! cu citarea partilor si a expertului& $#@& ()5 >1) <ispozitiile privitoare la citare! a ucerea cu man at si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt eopotriva aplicabile expertilor& >() <aca expertul nu se infatiseaza! instanta poate ispune inlocuirea lui& >') $brogat e Or onanta e urgenta nr& 1'2/()))& $#@& ()6 $brogat e Or onanta e urgenta nr& 1'2/()))& $#@& ()8 <aca expertii pot sa6si ea e in ata parerea vor fi ascultati c/iar in se inta! iar parerea lor se va trece intr6un proces verbal! intocmit potrivit art& 192& $#@& ()2 >1) <aca pentru expertiza este nevoie e o lucrare la fata locului! ea nu poate fi facuta ecat upa citarea partilor prin carte postala recoman ata! cu ova a e primire! aratan zilele si orele can incepe si continua lucrarea& <ova a e primire va fi alaturata lucrarii expertului& >() 0artile sunt obligate sa ea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii& $#@& ()9 >1) Expertul numit este ator sa6si epuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte e termenul fixat pentru *u ecata& >() $brogat e Or onanta e urgenta nr& 1'2/()))& >') $brogat e Or onanta e urgenta nr& 1'2/()))& $#@& (1) "an sunt mai multi experti cu pareri eosebite lucrarea trebuie sa cuprin a parerea motivata a fiecaruia& $#@& (11 Expertii sunt atori sa se infatiseze inaintea instantei spre a a lamuriri ori e cate ori li se va cere! caz in care au reptul la espagubiri! ce se vor stabili prin inc/eiere executorie&

$#@& (1( >1) <aca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta! poate ispune intregirea expertizei sau o noua expertiza& >() Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen upa epunerea lucrarii& $#@& (1' >1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult ecat plata statornicita se vor pe epsi pentru luare e mita& >() 5a cererea expertilor! tinan u6se seama e lucrare! instanta le va putea mari plata cuvenita prin inc/eiere executorie ata cu citarea partilor& $#@& (14 <aca expertiza se face e o alta instanta prin elegatie! numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante& $#@& ('5 G "o ul e 0roce ura "ivila >1) Oricine are interes sa constate e urgenta marturia unei persoane! parerea unui expert! starea unor lucruri! miscatoare sau nemiscatoare sau sa oban easca recunoasterea unui inscris! a unui fapt rept! va putea cere a ministrarea acestor ovezi aca este prime* ie ca ele sa ispara sau sa fie greu e a ministrat in viitor& 4!. Care este procedura de 3nscriere a exper#ilor contabili 3n 6=istele cuprinz>nd exper#ii contabili pe specializri%& care se transmit (inisterului ?usti#iei 3n scopul spri inirii organelor 3ndrept#ite s dispun efectuarea expertizei contabile udiciare& respectiv numirea exper#ilor? 1& 7ilialele "orpului! prin gri*a irectorilor executivi ai filialelor! vor -ntocmi anual U5ista exper.ilor contabili pe specializ,riU -n ou, exemplare& $cestea se transmit la irec.ia e specialitate in ca rul aparatului central al "orpului! p4n, la ata e () februarie a fiec,rui an& (& 0entru -ntocmirea U5istei exper.ilor contabili pe specializ,riU! se va solicita! e la to.i exper.ii contabili -nscri+i -n @abloul "orpului in raza filialei care au reptul +i isponibilitatea e a efectua expertize contabile *u iciare! completarea +i epunerea U7i+ei e op.iuniU potrivit =o elului nr&( anexat! p4n, la ata e 15 februarie a fiec,rui an& '& <irectorul executiv al filialei are obliga.ia e a asigura verificarea U7i+elor e op.iuniU prezentate e c,tre exper.ii contabili -n ceea ce prive+te preg,tirea profesional, +i experien.a acestora -n specializ,rile pentru care au optat +i a lua sau propune m,suri -n consecin.,! up, caz& An U5ista exper.ilor contabili pe specializ,riU prev,zut, la pct&1 in prezenta proce ur,! vor fi -nscri+i numai exper.ii contabili care +i6au exprimat isponibilitatea +i -n eplinesc con i.iile e exercitare a profesiei! -n concor an., cu principiul privin competen.a profesional, +i pru en.a prev,zut e "o ul etic na.ional al profesioni+tilor contabili& 4& U5ista exper.ilor contabili pe specializ,riU va fi actualizat, -n cursul anului -n caz e suspen are sau inter ic.ie a reptului e exercitare a profesiei! eces! plecare in .ar,! mutarea omiciliului -n alt *u e.! ob.inerea calit,.ii e expert contabil +i -nscrierea -n @abloul "orpului e noi membri! retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia! mo ificarea atelor e i entificarea ale exper.ilor contabili! +i altele! up, caz&

5& Antocmirea U5istei exper.ilor contabili pe specializ,ri U +i a U=o ific,ri la lista exper.ilor contabili pe specializ,riU se prezint, exemplificativ -n anexele la prezenta proce ur,& 6& <irec.ia e specialitate in ca rul $paratului central al "orpului prime+te U5istele exper.ilor contabili pe specializ,riU e la filialele "orpului! le analizeaz, +i ia sau propune m,suri e rectificare! up, caz! up, care le prezint, con ucerii "orpului -n ve erea comunic,rii acestora la =inisterul Busti.iei +i 5ibert,.ilor "et,.ene+ti 6 <irec.ia ;ervicii "onexe! p4n, la ata e 15 martie a fiec,rui an& =o ific,rile ce intervin -n U5ista exper.ilor contabili pe specializ,riU primite e la filialele "orpului se comunic,! up, aceea+i proce ur, la =inisterul Busti.iei +i 5ibert,.ilor "et,.ene+ti 6 <irec.ia ;ervicii "onexe! -n termen e 5 zile e la primirea mo ific,rilor transmise e filiale& 4$. Care sunt calit#ile esen#iale pe care trebuie s le aib exper#ii contabili& calit#i care sunt eviden#iate 2i pe sigla C"CC+,? %ecesitatea e a asigura ap,rarea onoarei +i in epen entei "orpului +i e a conferi lucr,rilor membrilor s,i autoritate impune acestor profesioni+ti contabili sa aib, calit,.i esen.iale! cum sunt: 6 +tiin.,! competenta +i con+tiin.a9 6 in epen enta e spirit +i ezinteres material9 6 moralitate! probitate +i emnitate& ;e impune ca fiecare membru al "orpului sa fac, efortul necesar ezvolt,rii acestor calit,.i +i -n eosebi: a) sa -+i ezvolte necontenit cultura! nu numai profesionala! ar +i cuno+tin.ele e cultura generala! singurele capabile sa6i -nt,reasc, iscern,m4ntul9 b) sa acor e fiec,rei tranzac.ii +i situa.ii examinate toata aten.ia +i timpul necesar pentru a6+i fun amenta o opinie personala! -nainte e a face propuneri9 c) sa -+i exprime opinia f,r, nici o re.inere fata e orin.a! c/iar ascunsa! a celui ce -l consulta +i sa se pronun.e cu sinceritate! f,r, ocoli+uri! exprim4n u6+i! aca e nevoie! rezervele necesare asupra valorii ipotezelor +i concluziilor formulate9 ) sa nu ea nicio at, ocazia e a se afla -n situa.ia e a nu putea sa -+i exercite libertatea e g4n ire sau e a fi supus -ngr, irii -n atoririlor sale9 e) sa consi ere ca in epen enta sa trebuie sa -+i g,seasc, manifestarea eplina -n exercitarea profesiei +i -n prote*area ei! cu respectarea integrala a ispozi.iilor legale +i regulilor stabilite e "orp& 4.. Care sunt persoanele care& conform prevederilor legale 3n vigoare& pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai e catre persoanele care au oban it calitatea e expert contabil! in con itiile legii! fiin inscrise! cu viza la zi! in partea activa a @abloului expertilor contabili! actualizat anual e catre "E""$# 4/. "numera#i situa#iile de incompatibilitate 3n care se poate afla expertul contabil numit de ctre organul 3ndrept#it s dispun efectuarea expertizei 3n vederea solu#ionrii cauzei aflate spre udecare. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: 6 aca este implicat financiar! irect sau in irect in activitatile clientilor sai! cum ar fi: acceptarea unei forme e salarizare9 obtinerea e participatii la capitalul social 9 area sau luarea e bunuri! servicii sau bani9 acor area sau primirea e ga*uri sau

cautiuni e la sau pentru clientii sai& 6 Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate e membru al consiliului e a ministratie al executivului acestuia sau calitate e anga*at 6 <esfasoara acte e comert sau slu*be salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale! care se poate finalize intr6un conflict e interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contra ictie cu pozitia e in epen enta! integritate si obiectivitate a profesionistului contabil9 6 Este implicat prin relatiile e familiale si sau personale cu clientii sai9 6 $ccepta si primeste e la un singur client onorarii care constituie procenta*e inacceptabil e ri icate pentru veniturile profesionistului contabil! ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca ma*oritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective 6 $ccepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii 6 Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari! eci inclusiv expertize contabile *u iciare si extra*u iciare pentru agentii economici! in cazul in care sunt ru e sau afini pana la gra ul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai a ministratorilor& 6 <aca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza! calitatea e martor avan intaietate 6 <aca a fost martor sau reprezentant>expert recoman at e parte) ori aparator al vreuneia in parti 6 <aca exista impre*urari in care rezulta ca este interesat! sub orice forma! expertul! sotul sau vreo ru a apropiata in solutionarea cauzei intr6un anumit mo ! care sunt e natura sa6l faca pe expert subiectiv 6 <aca s6a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul osarului! in calitate e organ e control! con ucere! te/nic e specialitate! ori a luat parte! ca executant! la intocmirea actelor primare! a evi entelor contabile te/nico operative9 6 <aca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi osar! ocazie cu care si6a exprimat opiniile 40. ,ecuzarea expertului te5nic udiciar. 9efini#ie& procedur. An cazul expetizelor contabile *u iciare ac, expertul contabil nu face eclara.ie e ab.inere! el poate fi recuzat >art&5) +i 51 in co ul e proce ur, civil,)& #ecuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile -nainte e numire! ac, motivul exist, la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul merge e la ata la care s6a ivit motivul >art&()4 in "o ul e proce ur, civil,)& $rt& ()46 c&pr&civ& >1) Exper.ii se pot recuza pentru acelea+i motive ca +i *u ec,torii& >() #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea expertului! ac, motivul ei exista la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul e recuzare& >') #ecuz,rile se *u ec, -n +e in., public,! cu citarea p,r.ilor +i a expertului& %orme: #ecuzarea este reptul pe care -l au p,r.ile implicate -n proces e a cere! -n cazuri eterminate! expertului sau exper.ilor s, se retrag, e la efectuarea expertizei& Exper.ii pot fi recuza.i pentru acelea+i motive ca +i *u ec,torii& Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si *u ecatorii& #ecuzarile se *u eca in se inta publica cu citarea partilor si a expertului&Expertul contabil poate fi recuzat :

can el! sotul sau! ascen entii ori escen entii lor au vreun interes in *u ecarea pricinii sau can este sot! ru a sau afin! pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna in parti9 can el este sot! ru a sau afin in linie irecta ori in linie colaterala! pana la al patrulea gra inclusiv cu avocatul sau man atarul unei parti sau aca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia in aceste persoane9 can sotul in viata si ne espartit este ru a sau afin a uneia in parti pana la al patrulea gra inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copiii9 aca el! sotul sau ru ele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se *u eca sau aca au o *u ecata la instanta un e una in parti este *u ecator9 aca intre aceleasi persoane si una in parti a fost o *u ecata penala in timp e 5 ani inaintea recuzarii9 aca este tutore! curator al uneia in parti9 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *u eca9 aca a primit e la una in parti aruri sau faga uieli e aruri ori altfel e in atoriri9 aca este vra*masie intre el! sotul sau una in ru ele sale pana la al patrulea gra inclusiv si una in parti! sotii sau ru ele acestora pana la gra ul al treilea inclusiv&

!1. "numera#i situa#iile 3n care poate fi recuzat expertul contabil numit de ctre organul 3ndrept#it s dispun efectuarea expertizei 3n vederea solu#ionrii cauzei aflate spre udecare. An contextul reglementarilor proce urale>civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: 6 can el! sotul sau! ascen entii sau escen entii lor au vreun interes in *u ecarea pricinii! sau este sot! ru a sau afin pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna intre parti 6 can se afla in vreunul intre cazurile prevazute in art& 1)) in legea e organizare *u ecatoreasca 6 can sotul in viata si ne espartit este ru a sau afin al uneia intre parti pana la al patrulea gra inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copii 6 aca el! sotul sau ru ele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se *u eca! sau aca au o *u ecata la instanta un e una in parti se *u eca 6 aca intre aceleasi persoane si una intre parti a fost un caz e *u ecata penala timp e cinci ani inaintea recuzarii 6 aca este tutore! curator sau consilier *u iciar al uneia intre parti 6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *u eca 6 aca a primit e la una intre parti aruri sau faga uieli e aruri sau altfel e in atoriri 6 aca este in vra*masie intre el! sotul sau ru ele lor pana la al patrulea gra inclusiv si una intre parti! sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea gra inclusiv !1. <reciza#i care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil 3ntr8o cauz penal & 3n situa#ia 3n care dup ce a fost convocat de organul de urmrire penal 3n vederea efecturii unei expertize udiciare 2i a primit

acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei a constatat c una dintre pr#i 3i este vecin& iar so#iile lor se afl 3n du2mnie. <up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate! conform Art. 4,: $lte cauze e incompatibilitate lit. &) D e)!-t. du#m.n!e 9nt e el8 -'&ul -au una d!nt e udele -ale (+n. la g adul al (at ulea !n%lu-!5 #! una d!nt e (. &!8 -'&ul -au udele a%e-te!a (+na la g adul al t e!lea !n%lu-!5D in Co$ul $ )roc $ur- ) nal-% 0ersoana incompatibila este obligata sa eclare! upa caz! prese intelui instantei! procurorului care supraveg/eaza cercetarea penala sau procurorului ierar/ic superior! ca se abtine e a participa la procesul penal! cu aratarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii& <eclaratia e abtinere se face e in ata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate& !2. <reciza#i care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil 3ntr8o cauz civil& cerere de apel& 3n situa#ia 3n care dup ce a fost 3n2tiin#at despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile udiciare 2i a consultat dosarul cauzei a constatat c a mai efectuat o expertiz contabil udiciar 3n aceea2i cauz la o instan# inferioar. <up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate "onform "o ului e 0roce ur, "ivil,! $rt&(8! 0ct& 8& C ac, +i6a spus p,rerea cu privire la pricina ce se *u ecaD! eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei solu.ii& $fl4n u6se -n stare e incompatibilitate expertul contabil este obligat s, eclare! upa caz! prese intelui instantei! c, se abtine e a participa la procesul civil! cu ar,tarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -n at, ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate& !3. <reciza#i care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil 3ntr8o cauz civil&& 3n situa#ia 3n care dup ce a fost 3n2tiin#at despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile udiciare 2i a consultat dosarul cauzei a constatat c este 3n litigiu cu una dintre pr#i& aceasta depun>nd la o instan# udectoreasc o cerere de c5emare 3n udecat 3n care expertul are calitatea procesual de p>r>t. <up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate "onform "o ului e 0roce ur, "ivil,! $rt&(8! 0ct& 5 C aca intre aceleasi persoane si una in parti a fost o *u ecata penala in timp e 5 ani inaintea recuzariiD & $fl4n u6se -n stare e incompatibilitate expertul contabil este obligat s, eclare! upa caz! prese intelui instantei! c, se abtine e a participa la procesul civil! cu ar,tarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -n at, ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate& !4. Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil udiciar care a constatat& dup ce a

consultat dosarul cauzei& c se afl 3n incompatibilitate cu una dintre pr#i?Cui sesizeaz aceast situa#ie& 3n ce termen 2i sub ce form? Kn expert contabil care a constat up, ce a consultat osarul c, se afl, -n incompatibilitate cu una in p,r.i are obliga.ia s, eclare pre+e intelui instan.ei e *u ecat, sau procurorului care supraveg/eaza cercetarea penal, sau procurorului ierar/ic superior! c, se ab.ine e la efectuarea expertizei! cu in icarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -n at, ce expertul contabil a luat cuno+tin., e existen.a situa.iei e incompatibilitate& An cazul -n care expertul contabil incompatibil nu a f,cut eclara.ia e ab.inere e a participa la efectuarea expertizei! poate fi recuzat -n cursul urm,ririi penale +i al *u ec,rii! e oricare intre p,r.i! e -n at, ce partea a aflat e existen.a cazului e incompatibilitate& #ecuzarea se formuleaz, oral sau -n scris! cu ar,tarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul recuz,rii& #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea expertului! ac, motivul exist, la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul e recuzare& #ecuz,rile se *u ec, -n +e in., public, cu citarea p,r.ilor +i a expertului& $b.inerea sau recuzarea se solu.ioneaz, e instan.a e *u ecat, f,r, participarea expertului care a eclarat c, se ab.ine sau este recuzat& Examinarea eclara.iei e ab.inere sau a cererii e recuzare se face e -n at, ! ascult4n u6se procurorul! c4n este prezent -n instan.,! iar ac, se g,se+te necesar! +i p,r.ile! precum +i expertul care se ab.ine sau a c,rui recuzare se cere& Anc/eierea prin care s6a a mis sau s6a respins ab.inerea sau recuzarea nu este supus, niciunei c,i e atac !!. Ce se 3n#elege prin 6ab#inerea% unui expert contabil numit s efectueze o expertiz udiciar 3ntr8o cauz?Cine sesizeaz aceast situa#ie& 3n ce termen 2i sub ce form? $b.inerea ca proce ur, const, -n eclara.ia expertului care trebuie f,cut, e -n at, ce constat, c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate& Ampre*ur,rile privin ab.inerea e la efectuarea expertizei contabile se comunic, pre+e intelui instan.ei &<eclara.ia e ab.inere se face e -n at, ce expertul contabil a luat cuno+tin., e existen.a situa.iei e incompatibilitate& An cazul -n care expertul contabil incompatibil nu a f,cut eclara.ia e ab.inere e a participa la efectuarea expertizei! poate fi recuzat -n cursul urm,ririi penale +i al *u ec,rii! e oricare intre p,r.i! e -n at, ce partea a aflat e existen.a cazului e incompatibilitate& $b.inerea sau recuzarea se solu.ioneaz, e instan.a e *u ecat, f,r, participarea expertului care a eclarat c, se ab.ine sau este recuzat& Examinarea eclara.iei e ab.inere sau a cererii e recuzare se face e -n at, ! ascult4n u6se procurorul! c4n este prezent -n instan.,! iar ac, se g,se+te necesar! +ip,r.ile! precum +i expertul care se ab.ine sau a c,rui recuzare se cere& Anc/eierea prin care s6a a mis sau s6a respins ab.inerea sau recuzarea nu este supus, niciunei c,i e atac& "azurile e abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei *u iciare in procesul penal sunt similare cu cazurile e recuzare si anume: 6 can el! sotul sau! ascen entii sau escen entii lor au vreun interes in *u ecarea pricinii! sau este sot! ru a sau afin pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna intre parti 6 can se afla in vreunul intre cazurile prevazute in art& 1)) in legea e organizare *u ecatoreasca 6 can sotul in viata si ne espartit este ru a sau afin al uneia intre parti pana la al

patrulea gra inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copii 6 aca el! sotul sau ru ele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se *u eca! sau aca au o *u ecata la instanta un e una in parti se *u eca 6 aca intre aceleasi persoane si una intre parti a fost un caz e *u ecata penala timp e cinci ani inaintea recuzarii 6 aca este tutore! curator sau consilier *u iciar al uneia intre parti 6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *u eca 6 aca a primit e la una intre parti aruri sau faga uieli e aruri sau altfel e in atoriri 6 aca este in vra*masie intre el! sotul sau ru ele lor pana la al patrulea gra inclusiv si una intre parti! sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea gra inclusiv !$. Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil udiciar care a constatat& dup ce a consultat dosarul cauzei& c se afl 3n incompatibilitate cu una dintre pr#i4este du2mnie 3ntre vrul su 2i vrul uneia dintre pr#i)?Cui sesizeaz aceast situa#ie& 3n ce termen 2i sub ce form? <up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate! conform Art. 4,: $lte cauze e incompatibilitate lit. &) D e)!-t. du#m.n!e 9nt e el8 -'&ul -au una d!nt e udele -ale (+n. la g adul al (at ulea !n%lu-!5 #! una d!nt e (. &!8 -'&ul -au udele a%e-te!a (+na la g adul al t e!lea !n%lu-!5D in Co$ul $ )roc $ur- ) nal-% 0ersoana incompatibila este obligata sa eclare! upa caz! prese intelui instantei! procurorului care supraveg/eaza cercetarea penala sau procurorului ierar/ic superior! ca se abtine e a participa la procesul penal! cu aratarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii& <eclaratia e abtinere se face e in ata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate& !.. ,spunderea disciplinar a expertului contabil 3n desf2urarea activit#ii profesionale. Exper.ii contabili r,spun isciplinar -n esf,+urarea activit,.ii lor! -n cazul -n care au s,v4r+it una in faptele >abateri e la norme! regulament) care atrag sanc.iuni isciplinare& ;anc.iunile isciplinare ce se aplic, exper.ilor contabili >+i contabililor autoriza.i)! -n raport cu gravitatea abaterilor s,v4r+ite! sunt urm,toarelV: 6 mustrare 6 avertisment scris 6 suspen area reptului e a exercita profesia e expert contabil >sau e contabil autorizat) pe o perioa , e timp e la trei luni la un an9 6 interzicerea reptului e a exercita profesia e expert contabil >sau e contabil autorizat)& $baterile! -n func.ie e care se aplic, sanc.iunile isciplinare! se stabilesc prin #egulamentul e organizare +i func.ionare& !/. "numera#i cel pu#in 11 fapte care constituie abatere disciplinar 2i sunt sanc#ionate de Comisiile de disciplin& conform prevederilor ,egulamentului de organizare 2i func#ionare al C"CC+,. ;unt abateri isciplinare urm,toarele fapte:

a) comportament necuviincios fa., e membrii "orpului! reprezentan.ii =inisterului Economiei +i 7inan.elor sau fa., e al.i participan.i la reuniunile e lucru ale organelor e con ucere +i control ale "orpului9 b) absen.a nemotivat, e la -ntrunirea a un,rii generale a filialei sau e la "onferin.a na.ional,9 c) nerespectarea ispozi.iilor "o ului etic na.ional al profesioni+tilor contabili +i a normelor "orpului referitoare la publicitate9 ) absen.a ne*ustificat, e la ac.iunile e preg,tire +i ezvoltare profesional, reglementate prin normele emise e "orp9 e) prestarea e servicii profesionale f,r, viza anual, e exercitare a profesiei sau f,r, contract scris -nc/eiat cu clientul sau pe baza unui contract -n care nu a fost -nscris, calitatea profesional, a celui care -l -nc/eie: expert contabil sau contabil autorizat9 f) nerespectarea obliga.iei e p,strare a secretului profesional9 g) ne eclararea sau eclararea par.ial, a veniturilor! -n scopul sustragerii e la plata cotiza.iei prev,zute -n prezentul regulament sau a impozitelor9 /) fapta membrului "orpului e a nu epune -n termenele stabilite! la filiala e care apar.ine! eclara.iile anuale9 pentru persoanele *uri ice r,spun erea incumb, pre+e intelui consiliului e a ministra.ie sau a ministratorului unic! up, caz9 i) -nc,lcarea ispozi.iilor cu privire la incompatibilit,.i sau conflicte e interese9 *) refuzul e a pune la ispozi.ia organelor e control +i au itorilor e calitate ai "orpului ocumentele privin activitatea profesional,9 W) ne epunerea eclara.iilor sau eclara.iilor neconforme cu realitatea! -n rela.iile cu "orpul sau cu ter.ii9 l) -nscrierea -n rapoartele e expertiz, contabil, sau -n alte lucr,ri efectuate pentru ter.i e aprecieri la a resa altor membri ai "orpului! f,r, consim.,m4ntul acestora sau f,r, s, fi fost consulta.i9 m) nerespectarea normelor +i stan ar elor profesionale emise e "orp cu ocazia efectu,rii lucr,rilor pentru ter.i9 n) ne-n eplinirea obliga.iilor prev,zute -n #egulamentul privin au itul calit,.ii serviciilor profesionale9 o) orice alte -nc,lc,ri ale normelor +i /ot,r4rilor luate e organele e con ucere ale "orpului& 5a stabilirea +i aplicarea sanc.iunilor isciplinare se va .ine seama e gravitatea -nc,lc,rii +i e consecin.ele acesteia& !0. "numera#i faptele care se sanc#ioneaz cu interdi#tia:suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Krm,toarele fapte se sanc.ioneaz, cu suspen area reptului e exercitare a profesiei e expert contabil 6 %eplata cotiza.iei profesionale sau/+i a celorlalte obliga.ii b,ne+ti! la termenele stabilite e #egulament! -n cursul unui an calen aristic& Krmatoarele fapte se sanctioneaza cu inter ictia reptului e exercitare a profesiei e expert contabil: - "on amnarea efinitiv, pentru s,v4r+irea unei fapte penale care! potrivit legii! interzice reptul e gestiune +i e a ministrare a societ,.ilor comerciale9 - Anc,lcarea! cu inten.ie! prin ac.iune sau omisiune! a normelor e lucru privin exercitarea profesiei! ac, fapta a avut ca urmare pro ucerea unui pre*u iciu moral sau material9

0racticarea profesiei e expert contabil sau contabil autorizat f,r, viza anual, pentru exercitarea profesiei&

$1. <recizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile "oroborat cu reglementarile proce urale>co ul e proce ura civila si penala)! expertii contabili! in contextul efectuarii unor expertize contabile! pot intra sub inci enta unor infractiuni! in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora! cum ar fi: 5uarea e mita: fapta expertului contabil care! irect sau in irect ! pretin e ori primeste bani sau alte foloase necuvenite! ori accepta promisiunea unor astfel e foloase! sau nu o respinge! in scopul e a in eplini ori a intarzia in eplinirea unui act privitor la in atoririle sale e serviciu sau in scopul e a face un act contrar acestor in atoriri& :nfractiunea e luare e mita se pe epseste cu inc/isoare e la ' la 1( luni si interzicerea unor repturi =arturie mincinoasa: reprezentan fapta martorului>cazul e fata a expertului contabil)care! intr6o cauza penala civila! isciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori! face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la impre*urarile esentiale asupra carora a fost intrebat =arturia mincinoasa se pe epseste cu inc/isoare e la 1 la 5 ani 7avorizarea infractorului : reprezentan a*utorul at unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii! pentru a ingreuna sau za arnici urmarirea penala! *u ecata sau executarea pe epsei! ori pentru a asigura infractorului folosul sau pro usul infractiunii&7avorizarea infractorului se pe epseste cu inc/isoare e la ' luni la 8 ani&0e eapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare ecat pe eapsa prevazut e lege pentru autor& Expertul contabil poate raspun e penal si pentru alte infractiuni aca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni $1. <recizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile #aspun erea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art& 992 in "o ul "ivil! potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia pre*u iciu obliga pe acela in a carui greseala s6a ocazionat a6l repara& 5iteratura *uri ica consacra principii e raspun ere civila foarte largi si cuprinzatoare! astfel incat orice activitate pre*u iciabila este susceptibila sa intre sub inci enta lor& :n acest fel! in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru anga*area raspun erii *uri ice! se apeleaza la aceste texte in "o ul "ivil& Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspun erea civila privin activitatea esfasurata prin inc/eierea unei polite e asigurare e risc profesional& 0otrivit acestei polite! asiguratorul acopera! in limita sumei asigurate! espagubirile pe care asiguratul este obligat prin /otarare *u ecatoreasca pronuntata e o instanta civila sa le plateasca unei terte parti! pentru un pre*u iciu e natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite e catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale& $2. 'bligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile udiciare in cauza penal. :n osarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: 6 sa fie prezent in fata organului e cercetare sau e *u ecata cu ocazia numirii sale>art& 1() "pp)

6 sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspun a 6 sa se abtina e la efectuarea expertizei contabile *u iciare in osarul respectiv ! aca se afla in una in situatiile e incompatibilitate sau e recuzare 6 sa ceara completarea osarului cauzei numai cu acor ul organului e cercetare sau e *u ecata 6 sa aplice principiul e impartialitate in efectuarea expertizei contabile 6 sa execute personal! cu competenta si la termen man atul incre intat e organul e urmarire penala sau instanta e *u ecata 6 sa ia legatura cu partile in osar numai cu incuviintarea organului e cercetare/ e *u ecata 6 sa epuna raportul e expertiza contabila *u iciara la termenul stipulat in Or onanta e numire 6 sa efectueze suplimentul e expertiza contabila aca i se cere& $3. 9repturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiz udiciar& 3n cauze penale& conform prevederilor legale. Expertul contabil numit intr6o cauza penala are urmatoarele repturi: 6 sa ia cunostinta e materialul osarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile *u iciare numai cu incuviintarea organului e cercetare sau e *u ecata 6 sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara mo ificarea sau completarea lor 6 sa primeasca! in con itiile si cu acor ul organelor e cercetare/ e *u ecata lamuriri si explicatii e la parti 6 sa participe la efectuarea expertizei contabile *u iciare in calitate e expert recoman at e catre una in parti 6 sa solicite organului e cercetare sau instantei e *u ecata sa ispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca epusa& $4. ,spunderea contraven#ional sau administrativ a expertului contabil 3n desf2urarea activit#ii profesionale. Exper.ii contabili +i contabilii autoriza.i r,spun ! -n exercitarea profesiei! isciplinar! a ministrativ! civil! penal! up, caz! potrivit legii& 0entru stabilirea r,spun erii a ministrative sau contraven.ionale trebuie avute -n ve ere urm,toarele: 6 fapta s, fie s,v4r+it, cu vinov,.ie9 6 fapta s, fie prev,zut, e lege sau alt act normativ ca fiin contraven.ie +i se sanc.ioneaz, c/iar ac, este s,v4r+it, f,r, inten.ie& $!. "xpertul recomandat de parte. @rebuie re.inut +i aspectul privitor la repturile p,r.ilor -n efectuarea acestei expertize! a+a cum reiese in preve erea art&112 alin&' "o proce ur, penal,! potrivit c,reia Cfiecare intre p,r.i are reptul s, cear, ca un expert recoman at s, participe la efectuarea expertizeiD! preve ere care ofer, mai multe garan.ii pentru p,r.i& $ceast, preve ere se completeaz, cu isp&art&1() "o proce ur, penal,! potrivit c,reia : Cp,r.ile mai sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea li a c4te unui expert recoman at e fiecare in ele! care s, participe la efectuarea expertizei&D 0otrivit art&112!al&( +i ' in "o ul e proce ur, penal, ! expertul contabil este numit e c,tre organul e urm,rire penal, sau e c,tre instan.a e *u ecat, ! fiecare intre p,r.i av4n reptul s, cear, ca un expert contabil recoman at e ea s,

participe la efectuarea expertizei contabile& An osarele penale ! prezen.a expertului contabil ! cu ocazia numirii sale ! este obligatorie& $$. Cum crede#i c trebuie s procedeze un expert contabil care este solicitat de un client s 3nlocuiasc un alt liber8profesionist contabil care 32i desf2oar misiunea conform unui contract 3nc5eiat 3n acord cu prevederile legale? An cazul -n care un liber6profesionist contabil este solicitat e un client s, -nlocuiasc, un alt liber6profesionist contabil -n exerci.iu! acesta nu trebuie s, accepte aceast, misiune ec4t -n con i.iile -n care: - a ob.inut in partea clientului autorizarea e a contacta colegul pre ecesor +i a ob.inut e la caesta informa.iile necesare privin activit,.ile clientului9 - s6a asigurat c, -nlocuirea nu este motivat, e consi erente rezult4n in orin.a clientului e a elu a efectele unei respect,ri stricte a -n atoririlor profesionale! cum ar fi insisten.ele pre ecesorului e a a uce la lumin, a ev,rul! e a respecta +i cere respectarea legilor +i reglement,rilor -n activit,.ile respective9 - a ob.inut *ustificarea > ova a) pl,.ii onorariilor atorate colegului pre ecesor! c4n acestea rezult, clar intr6un contract +i .in4n seama e faptul c, executarea efectiv, +i corect, a lucr,rilor nu este contestat, e client9 - se ab.ine e la orice critic, e or in personal cu privire la colegul s,u pre ecesor9 - asigur, p,strarea secretului informa.iilor primite in partea colegului pre ecesor& 5iber6profesioni+tii contabili care se g,sesc -n situa.ia imposibilit,.ii execut,rii lucr,rilor contractate in cauza neprimirii atelor +i a informa.iilor necesare conform preve erilor contractului sau in cauza lipsei e cooperare cu clientul sunt -n rept s, rezilieze! motivat! contractul cu acest client& $.. Care este procedura de 3ntocmire 2i semnare a raportului de expertiz udiciar 3ntr8o cauz penal 3n care sunt numi#i& de organul de cercetare penal sau de instan#& mai mul#i exper#i? <ac, -n efectuarea expertizei sunt angrena.i mai mul.i exper.i >(6') +i ace+tia au un punct e ve ere iferit au obligativitatea -ntocmirii ac, e cazul fiecare a unui raport e expertiz, cu respectarea tuturor con i.iilor e form, +i fon impuse "4n au fost numi.i mai mul.i exper.i contabili se -ntocme+te un singur raport e expertiz, contabil,& <ac, sunt eosebiri e p,reri -ntre exper.i! opiniile separate trebuie consemnate -n cuprinsul raportului e expertiz, contabil, sau -ntr6o anexa a acestuia >art&1(( in "o ul e proce ur, penal,9 norma profesional, nr&'5'1)& <ac, raportul e expertiz, contabil, este -ntocmit e mai mul.i exper.i care au opinii iferite! -ntr6un paragraf al "apitolului :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#@:QE: "O%@$E:5E fiecare expert contabil trebuie s,6+i motiveze etaliat +i ocumentat opinia pe care o sus.ine& <e regul,! -n expertizele *u iciare trebuie motivat, separat opinia expertului recoman at e parte -n raport cu opinia expertului numit in oficiu& $/. "xpertul contabil numit de organul de cercetare penal sau de instan# poate convoca sau poate lua legtura cu pr#ile. Care este procedura de urmat 3n aceast situa#ie? An procesele penale expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu -ncuviin.area +i -n

con i.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *u ecat,& An toate cazurile! informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confi en.iale& Expertul contabil numit in oficiu sau la cererea unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar, trebuie s, se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proce urilor prev,zute e lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a locului! aceasta nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire! ar,t4n u6li6se zilele +i orele c4n -ncep +i se continu, lucr,rile expertizei contabile& An procesele penale expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu -ncuviin.area +i -n con i.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *u ecat,& An toate cazurile! informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confi en.iale& $0. Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile udiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda inc5eierea de sedinta:ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile *u iciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -n rept,.ite e lege pentru a ministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu c4t +i recoman a.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept s, ispun, a ministrarea probei cu expertiza contabil,& :nstan.ele e rept civil! atunci c4n consi er, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin Anc/eierea e +e in.,! care trebuie s, cuprin ,: :& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9 ::& Obiectivele >-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s, r,spun ,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e asupra -nca r,rilor legale a faptelor supuse *u ec,.ii9 :::& @ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4n u6se seama e faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e termenul e *u ecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *u iciare este consi erat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin ina ecvat >prea scurt)! ei sunt -n rept,.i.i s, solicite instan.ei un termen a ecvat ! minim necesar! pentru efectuarea unei expertize contabile *u iciare e calitate9 :L& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac, expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *u iciare consi er, onorariul stabilit e instan., neremu6 neratoriu! ei sunt -n rept,.i.i s, solicite instan.ei m,rirea acestuia& An cazul lipsei e solicitu ine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor contabili numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :L! ei sunt -n rept,.i.i s, refuze efectuarea expertizei contabile *u iciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al expertului sau exper.ilor contabili numi.i& Expertizele contabile *u iciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu preve erile "o ului e proce ur, penal,! art& 11661(8& An astfel e cauze! organul e urm,rire penal, sau instan.a e *u ecat, care a ispus efectuarea unei expertize

contabile fixeaz, un termen la care sunt c/emate p,r.ile! precum +i expertul contabil! a uc4n u6li6se la cuno+tin., -ntreb,rile la care trebuie s, r,spun , expertul contabil +i preciz4n u6li6se c, au reptul s, fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere mo ificarea sau completarea lor& @oto at,! p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i a c4te unui expert recoman at e fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei& 0roce ural! ispunerea expertizei contabile *u iciare -n cauze penale se face prin Or onan., emis, e organul e urm,rire penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca +i Anc/eierea e +e in., pentru numirea exper.ilor contabili -n cauze civile& >"omentariul la '5(1&( este +i r,m4ne pertinent)& "4n efectuarea expertizelor contabile *u iciare este supus, altor reglement,ri proce urale speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recoman a.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se conformeze reglement,rilor proce urale respective privin ispunerea expertizelor contabile *u iciare +i numirea exper.ilor contabili& .1. Convocarea pr#ilor in cauze civile. <e regula! organele care ispun lucrarile e expertiza in cauze civile si penale! precizeaza expertului esemnat >numit) prin numire >inc/eiere e se inta/or onanata) aca este necesara proce ura e convocare >citare) a partilor! temeiul legal e citare >art& in co uri: proce ura civila si proce ura penala)& <ocumentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! esigur! fara proce ura citarii partilor! care! in caz e retinere preventiva a inculpatilor! nici nu este posibila& ;i in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! sunt necesare frecvent lucrari la fata locului! respectiv ocumentari in ar/ivele contabile ale partilor implicate in procesul penal& @ransferarea acestor ar/ive la se iul organelor *u iciare este costisitoare! iar uneori inoperanta! prelungin ne*ustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile& =ai facila este eplasarea expertului contabil sau la locul un e se afla ocumentele contabile care trebuie expertizate& <esigur! acest lucru se poate face cu aprobarea organelor *u iciare care a ministreaza procesul penal! ar e Clege feren aD ple am pentru simplificarea proce urilor& :n practica *u iciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea! in special cu expertul contabil numit in oficiu! obstructionan u6l in misiunea sa& :n astfel e situatii! singura solutie a expertului contabil este e a solicita organului *u iciar sa oblige partile sa epuna la osarul propriu G zis al cauzei toate ocumentele pe care le consi era necesare pentru a fi expertizate& .1. Convocarea pr#ilor in cauze penale <e regula! organele care ispun lucrarile e expertiza in cauze civile si penale! precizeaza expertului esemnat >numit) prin numire >inc/eiere e se inta/or onanata) aca este necesara proce ura e convocare >citare) a partilor! temeiul legal e citare >art& in co uri: proce ura civila si proce ura penala)& 5a art& ()2 in "o ul e proce ura civila este stipulat: C aca pentru expertiza este nevoie e o lucrare la fata locului! ea nu poate fi facuta ecat upa citarea partilor prin carte postala recoman ata! cu ova a e primire! aratan zilele si orele can incepe si continua lucrarea& <ova a e primire va fi

alaturata lucrarii expertului& 0artile sunt obligate sa ea lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii& <ocumentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! esigur! fara proce ura citarii partilor! care! in caz e retinere preventiva a inculpatilor! nici nu este posibila& ;i in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! sunt necesare frecvent lucrari la fata locului! respectiv ocumentari in ar/ivele contabile ale partilor implicate in procesul penal& @ransferarea acestor ar/ive la se iul organelor *u iciare este costisitoare! iar uneori inoperanta! prelungin ne*ustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile& =ai facila este eplasarea expertului contabil sau la locul un e se afla ocumentele contabile care trebuie expertizate& <esigur! acest lucru se poate face cu aprobarea organelor *u iciare care a ministreaza procesul penal! ar e Clege feren aD ple am pentru simplificarea proce urilor& :n practica *u iciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza colaborarea! in special cu expertul contabil numit in oficiu! obstructionan u6l in misiunea sa& :n astfel e situatii! singura solutie a expertului contabil este e a solicita organului *u iciar sa oblige partile sa epuna la osarul propriu G zis al cauzei toate ocumentele pe care le consi era necesare pentru a fi expertizate& .2. 9etalia#i procedura depunerii raportului de expertiz contabil udiciar. #aportul e expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila e fila! inclusiv anexele& #aportul e expertiza contabila se epune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual& #aportul e expertiza contabila nu se semneaza e catre nici una in partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile& <e regula! raportul e expertiza contabila se intocmeste in oua exemplare originale9 unul pentru organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila&%umarul e exemplare originale poate fi mai mare aca beneficiarul acestuia solicita acest lucru& #aportul e expertiza contabila *u iciara se epune la organele care au ispus6o cu cel putin 5 zile inainte e ata stabilita pentru *u ecata& #aportul epus la instantele e *u ecata trebuie sa aiba viza e verificare a filialei "E""$#& .3. 9etalia#i procedura depunerii expertizei contabile extra udiciare. #aportul e expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila e fila! inclusiv anexele& #aportul e expertiza contabila se epune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual& #aportul e expertiza contabila nu se semneaza e catre nici una in partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile& <e regula! raportul e expertiza contabila se intocmeste in oua exemplare originale9 unul pentru organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila&%umarul e exemplare originale poate fi mai mare aca beneficiarul acestuia solicita acest lucru& #aportul e expertiza contabila extra*u iciara se pre a clientului care a solicitat6o la locul si la termenul prevazut in contract&

.4. Criterii de stabilire a onorariilor. Onorariile se calculeaz, -n func.ie e tarifele orare sau zilnice -n vigoare! pentru fiecare participant la misiune! la nivelul fiec,rei firme! fiec,rui profesionist& Kn profesionist contabil nu trebuie s, propun, servicii profesionale pentru onorarii subestimate& "4n se propune un onorariu unui client! profesionistul contabil trebuie s, se asigure c, nu este sacrificat, calitatea sa +i c, se respect, normele organismului interna.ional cu privire la calitate& "/eltuielile +i iversele ramburs,ri G eplas,ri e exemplu G se -nregistreaz, istinct& 0erceperea e comisioane sau plata e c,tre un profesionist contabil ca liber profesionist! este strict interzis,& "riteriile e care se .ine seama -n stabilirea onorariilor sunt: a& competen.a +i cuno+tin.ele necasare serviciului prestat9 b& nivelul e formare! instruire +i experien., a persoanei participante la misiune9 c& timpul afectat >ore! zile)9 & riscurile +i gra ul e responsabilitate a misiunii .!. Care este reglementarea profesional de stabilire a onorariilor exper#ilor contabili pentru activitatea desf2urat? #egulament in 1(/)1/())9 0ublicat in =onitorul Oficial! 0artea : nr& 28 in 1'/)(/())9 privin stabilirea criteriilor si mo alitatilor pentru eterminarea onorariilor! in emnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati! precum si societatilor e profil! membri ai "orpului Expertilor "ontabili si "ontabililor $utorizati in #omania .$. (odalitati si proceduri privind plata expertilor udiciari O ata cu numirea expertului contabil prin inc/eiere e se inta! se stabileste un onorariu provizoriu! care se epune e catre partea in osar in sarcina careia a ispus instanta e *u ecata&$cest onorariu provizoriu se plateste in contul Eiroului 5ocal e Expertize e pe langa @ribunalul Bu etean& <upa finalizarea raportului e expertiza contabila! expertul contabil numit epune la instanta e *u ecata o nota e fun amentare a onorariului! prin care se stabileste suma totala e plata in sarcina partilor& <e regula! fun amentarea onorariului se face in functie e timpul e munca alocat! e complexitatea lucrarilor si e alte c/eltuieli accesorii ocazionate e transportul in alte localitati! cazare! c/eltuieli e e itare! etc&:nstanta e *u ecata ispune plata iferentei e onorariu! punan u6i in ve ere expertului contabil sa epuna lucrarea la primul termen& <upa epunerea raportului e expertiza contabila ! functionarul e la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea& $ceasta mo alitate e econtare a onorariilor pentru expertii *u iciari este reglementata e OG (/()))! iarr fun amentarea onorariilor se face e regula printr6un tarif pe ora& <e asemenea expertii contabili trebuie sa faca fun amentarea onorariilor si in functie e recoman arile cuprinse in @arifele orientative publicate e catre "E""$#& ... <oate fi anulat un raport de expertiz udiciar?9ar unul de expertiz extra udiciar?Comenta#i.

"alitatea necorespunz,toare a lucr,rilor e expertiz, contabil, *u iciar, se sanc.ioneaz, prin anulare e c,tre organele care au ispus6o! evit4n u6se astfel consecin.e e natura *urispru en.ei & "alitatea expertizelor contabile *u iciare este apreciat, e c,tre Organul e cercetare abilitat! acesta fiin sigurul -n m,sur, s, sanc.ioneze neconformitatea! prin anularea lucr,rii e expertiz, contabil, +i ispunerea alteia& ./. )umirea exper#ilor contabili 3n vederea efecturii expertizelor udiciare 3n cauze civile. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile udiciare& care este procedura de transmitere ctre expert a informa#iei privind numirea 3n cauza respectiv& care sunt celelalte elemente:date:informa#ii cu privire la efectuarea expertizei contabile udiciare& stabilite odat cu numirea expertului 3n cauz? Expertizele contabile *u iciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -n rept,.ite e lege pentru a ministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu c4t +i recoman a.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept s, ispun, a ministrarea probei cu expertiza contabil,& :nstan.ele e rept civil! atunci c4n consi er, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin Anc/eierea e +e in.,! care trebuie s, cuprin ,: :& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9 ::& Obiectivele >-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s, r,spun ,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e asupra -nca r,rilor legale a faptelor supuse *u ec,.ii9 :::& @ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4n u6se seama e faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e termenul e *u ecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *u iciare este consi erat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin ina ecvat >prea scurt)! ei sunt -n rept,.i.i s, solicite instan.ei un termen a ecvat ! minim necesar! pentru efectuarea unei expertize contabile *u iciare e calitate9 :L& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac, expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *u iciare consi er, onorariul stabilit e instan., neremu6 neratoriu! ei sunt -n rept,.i.i s, solicite instan.ei m,rirea acestuia& An cazul lipsei e solicitu ine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor contabili numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :L! ei sunt -n rept,.i.i s, refuze efectuarea expertizei contabile *u iciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al expertului sau exper.ilor contabili numi.i& "4n efectuarea expertizelor contabile *u iciare este supus, altor reglement,ri proce urale speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recoman a.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se conformeze reglement,rilor proce urale respective privin ispunerea expertizelor contabile *u iciare +i numirea exper.ilor contabili& .0. )umirea exper#ilor contabili 3n vederea efecturii expertizelor udiciare 3n cauze penale. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei

contabile udiciare& care este procedura de transmitere ctre expert a informa#iei privind numirea 3n cauza respectiv& care sunt celelalte elemente:date:informa#ii cu privire la efectuarea expertizei contabile udiciare& stabilite odat cu numirea expertului 3n cauz? Expertizele contabile *u iciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -n rept,.ite e lege pentru a ministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu c4t +i recoman a.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept s, ispun, a ministrarea probei cu expertiza contabil,& Expertizele contabile *u iciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu preve erile "o ului e proce ur, penal,! art& 11661(8& An astfel e cauze! organul e urm,rire penal, sau instan.a e *u ecat, care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un termen la care sunt c/emate p,r.ile! precum +i expertul contabil! a uc4n u6li6se la cuno+tin., -ntreb,rile la care trebuie s, r,spun , expertul contabil +i preciz4n u6li6se c, au reptul s, fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere mo ificarea sau completarea lor& @oto at,! p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i a c4te unui expert recoman at e fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei& 0roce ural! ispunerea expertizei contabile *u iciare -n cauze penale se face prin Or onan., emis, e organul e urm,rire penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca +i Anc/eierea e +e in., pentru numirea exper.ilor contabili -n cauze civile& :& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9 ::& Obiectivele >-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s, r,spun ,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e asupra -nca r,rilor legale a faptelor supuse *u ec,.ii9 :::& @ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4n u6se seama e faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e termenul e *u ecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *u iciare este consi erat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin ina ecvat >prea scurt)! ei sunt -n rept,.i.i s, solicite instan.ei un termen a ecvat ! minim necesar! pentru efectuarea unei expertize contabile *u iciare e calitate9 :L& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac, expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *u iciare consi er, onorariul stabilit e instan., neremu6 neratoriu! ei sunt -n rept,.i.i s, solicite instan.ei m,rirea acestuia& An cazul lipsei e solicitu ine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor contabili numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :L! ei sunt -n rept,.i.i s, refuze efectuarea expertizei contabile *u iciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al expertului sau exper.ilor contabili numi.i& "4n efectuarea expertizelor contabile *u iciare este supus, altor reglement,ri proce urale speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recoman a.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se conformeze reglement,rilor proce urale respective privin ispunerea expertizelor contabile *u iciare +i numirea exper.ilor contabili&

/1. Care sunt elementele men#ionate de instan# 3n 3nc5eierea de 2edin# a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil 3n vederea efecturii unei expertize udiciare? :nstan.ele e rept civil! atunci c4n consi er, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin Anc/eiere e +e in.,! care trebuie s, cuprin ,: 1& numele expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i) in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9 (& obiectivele >-ntreb,rile! punctele) la care expertul contabil sau exper.ii contabili numit>.i) trebuie s, r,spun ,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i) s, se pronun.e asupra -nca r,rilor legale ale faptelor supuse *u ec,.ii9 '& termenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4n u6se seama e faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu cinci zile -nainte e termenul e *u ecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *u iciare este consi erat e c,tre expertul contabil sau exper.ii contabili numit>.i) ca fiin ina ecvat >prea scurt)! el >ei) este >sunt) -n rept,.it>.i) s, solicite instan.ei un termen a ecvat! minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile *u iciare e calitate9 4& plata expertului contabil sau exper.ilor contabili numit>.i)! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac, expertul contabil sau exper.ii contabili numit>.i) pentru efectuarea expertizei contabile *u iciare consi er, onorariul stabilit e instan., neremuneratoriu! el >ei) este >sunt) -n rept,.it>.i) s, solicite instan.ei m,rirea acestuia& /1. "fectuarea unei noi expertize 2i suplimentul la expertiz 4cine dispune ceasta& 3n ce situa#ie se dispune& drepturile 2i obliga#iile expertului 3n situa#ia men#ionat). +rt. 2128 c.pr.civ. 41) 9ac instan#a nu este lmurit prin expertiza fcut& poate dispune 3ntregirea expertizei sau o nou expertiz. 42) "xpertiza contrarie va trebui cerut motivat la primul termen dup depunerea lucrrii. )orme; ;uplimentul e expertiz, se efectueaz,! la cererea organului care a ispus expertiza! e regul, e acela+i expert care a participat la lucr,rile expertizei propriu Gzise! ar pentru efectuarea acestui supliment instan.a competent, poate esemna un alt expert& :nstan.a poate s, ispun, efectuarea unui supliment e expertiz, care urm,re+te obiective suplimentare sau atunci c4n expertul a omis s, r,spun ,! a at r,spunsuri incomplete sau ac, up, efectuarea expertizei au ap,rut -mpre*ur,ri care pot etermina mo ificarea opiniei ini.iale a expertului& O alt, expertiz, poate fi -ncuviin.at, e instan.,! la cererea motivat, a p,r.ii nemul.umite sau in oficiu! +i se efectueaz, e un alt expert ec4t cel care a -ntocmit raportul e expertiz, ini.ial& An cazul expertizei contrare se numesc! e regul,! trei exper.i& Codul de procedura penala; +rt. 124.

"an organul e urmarire penala sau instanta e *u ecata constata! la cerere sau in oficiu! ca expertiza nu este completa! ispune efectuarea unui supliment e expertiza fie e catre acelasi expert! fie e catre altul& <e asemenea! can se socoteste necesar! se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se ispune c/emarea lui spre a a explicatii verbale asupra raportului e expertiza& :n acest caz! ascultarea expertului se face potrivit ispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor& 5amuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului me ico6legal! laboratorului e expertiza criminalistica ori institutului e specialitate care a efectuat expertiza& "o ul e proce ura penala: +rt. 12!. <aca organul e urmarire penala sau instanta e *u ecata are in oieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului e expertiza! ispune efectuarea unei noi expertize& Lalorificarea expertizei contabile -n activitatea *u iciar, presupune -nsu+irea concluziilor acesteia e c,tre organul beneficiar& Este posibil! uneori! ca up, examinarea lucr,rii e c,tre organul care a ispus efectuarea expertizei contabile! s, se a*ung, la concluzia c, aceste nu este corespunz,tor& An astfel e situa.ii! in oficiu sau la cererea oric,reia intre p,r.ile implicate! organul abilitat poate ispune m,suri e refacere sau e completare a expertizei contabile& 7ormele e completare a expertizei contabile sunt: a& Explica.ii verbale sau eslu+iri orale pe care expertul contabil le prezint, organului care a ispus efectuarea expertizei! la solicitarea acestuia& $cestea constituie -n fapt o au iere a expertului contabil -n calitatea sa e specialist! cu privire la constat,rile +i concluziile exprimate -n lucrarea al c,rui autor este& b. #,spunsuri suplimentare formulate -n scris fie ca urmare a unor obiec.iuni ale p,r.ilor! fie atorit, necesit,.ii e a fi examinate ocumente probante suplimentare! a ministrate ulterior -ntocmirii +i epunerii raportului e expertiz, contabil,& c. ;uplimentul e expertiz, contabil, se ispune e c,tre organul abilitat ! la cererea p,r.ilor sau in oficiu pentru stabilirea a ev,rului! peste voin.a acestora! atunci c4n se constat, c, expertiza nu este complet,& "ompletarea in oficiu contribuie la prevenirea oric,rei erori -n cunoa+terea! ove irea +i caracterizarea situa.iilor cercetate! stabilin o rela.ie e cauzalitate -ntre concluzii +i realitatea obiectiv,& 0entru p,r.ile implicate -n proces! completarea constituie o garan.ie procesual, -n stabilirea a ev,rului pe cale *uri ic,& Exemplific,m c4teva aspecte generatoare ale situa.iilor prin care se ispune efectuarea suplimentului la lucrarea e expertiz, contabil,: a/ "oncluzii ale raportului e expertiz, contabil,! nee ificatoare pentru solu.ionarea cauzei& */ #,spunsuri abor ate superficial! f,r, a face trimitere la toate ocumentele probante& %/ "itarea p,r.ilor f,r, respectarea reglement,rilor proce urale& d/ $pari.ia unor obiective ulterioare celor enun.ate ini.ial& e/ 5ipsa e proce ur, -n numirea exper.ilor! invocat, e c,tre oricare intre p,r.i& ,/ Etc&

;uplimentul la raportul e expertiz, contabil, *u iciar, poate fi efectuat e c,tre acela+i expert sau e c,tre altul! av4n valoarea unei continu,ri a expertizei contabile! limitat, -ns, la obiectivele a ,ugate sau neclarificate& /2. Care este procedura de 3ntocmire 2i semnare a raportului de expertiz udiciar 3n situa#ia 3n care organul 3ndrept#it s dispun efectuarea expertizei contabile udiciare a acceptat ca doi exper#i recomanda#i de pr#i s participe la efectuarea expertizei pe c5eltuiala proprie a pr#ilor?Cine stabile2te onorariul acestora? #aportul e expertiza contabila se intocmeste si se semneaza e toti expertii fila e fila! inclusiv anexele& <ac, -n efectuarea expertizei sunt angrena.i mai mul.i exper.i >(6') +i ace+tia au un punct e ve ere iferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul at la obiective sau pot intocmi rapoarte e expertiza contabila cu opinii separate& "u privire la acest aspect! "o ul e proce ura civila! art& (1)! preve e: can sunt mai multi experti cu pareri eosebite! lucrarea trebuie sa cuprin a parerea motivata a fiecaruia! iar "o ul e proce ura penala! art& 1(( precizeaza: "an sunt mai multi experti! se intocmeste un singur raport e expertiza& <aca sunt eosebiri e pareri! opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr6o anexa& #aportat la problematica Copiniilor separateD literatura e specialitate releva ca in practica expertilor contabili opiniile expertului care sunt contra ictorii cu ale celorlalti experti se consemneaza in anexe! cu motivarea corespunzatoare! pentru ca biroul e expertize! in ca rul verificarii meto ologice! sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei& Opinie separata poate formula oricare intre experti! in iferent e faptul ca au fost numiti in oficiu sau la recoman area partilor& :n situatia in care un raport e expertiza contabila a fost semnat e un expert cu mentiunea C"u opinie separataD! biroul local e expertize are obligatia sa urmareasca formularea acesteia si sa remita! o ata cu raportul! organului care a ispus efectuarea lucrarii! opinia separata! aca aceasta corespun e meto ologic& Opiniile separate pot fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr6o anexa! mo alitatea e consemnare urman sa fie /otarata e colectivul e experti& Oricare va fi aceasta mo alitate! expertul contabil care formuleaza opinii separate este obligat sa le fun amenteze temeinic pentru a a posibilitatea biroului local e expertize sa analizeze variantele prezentate e experti! in ve erea avizarii favorabile sau negative& "onsi eram ca si organului care a ispus efectuarea expertizei contabile ii revine obligatia ca la a miterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze /otararea luata& Opinia separata a unui expert! bazan u6se pe ocumentele analizate si facan parte in raportul e expertiza! nu poate fi transmisa irect partilor! ci! prin biroul local e expertize! se epune organului care a ispus efectuarea lucrarii! un e poate fi consultata! potrivit legii& $zi! verificarea meto ologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale e expertiza te/nice si contabile >organizate potrivit OG (/())))! ci expertilor contabili verificatori in structurile filialelor "E""$#& Onorariul expertului esemnat este stabilit e organul *u iciar care ispune efectuarea expertizei contabile! iar expertii contabili recoman ati e parti sunt platiti e partile care i6au recoman at pe baza e contract& ;tabilirea onorariului expertului esemnat este reglementat e art& ()( in "o ul e proce ura civila care precizeaza ca :nc/eierea e numire va

statornici si plata expertilor& #eglementarile proce urale >civile si penale) nu fac insa referiri la mo ul e statornicire a platii expertilor contabili& $cest gol este umplut e catre autoreglementarile "E""$# care a elaborat Notararea 6 %r& )9/144 in 1(&)1&())9 pentru aprobarea #egulamentului privin stabilirea criteriilor si mo alitatilor pentru eterminarea onorariilor! in emnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati! precum si societatilor e profil! membri ai "orpului Expertilor "ontabili si "ontabililor $utorizati in #omania& /3. Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile 2i obliga#iile acestora? Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare e expertize contabile& $u repturi si obligatii ca si expertii esemnati! au acces la toate ocumentele expertizate! participa la esfasurarea lucrarilor! intocmesc si semneaza raportul! iar in cazul in care au opinii eosebite le insereaza in raport! sau intr6o anexa sau epun raport separat cu opinii proprii pe care trebuie sa le fun amenteze& /4. @ixarea obiectivelor 3n expertiza contabil 3in cauze civile 2i penale Efectuarea expertizei contabile *u iciare se ispune e organul e urmarire penala ori instanta e *u ecata! la cerere! sau in oficiu! can pentru lamurirea unor fapte sau impre*urari ale cauzei! in ve erea aflarii a evarului! sunt necesare cunostintele unui expert contabil& Obiectivele expertizei contabile! respectiv intrebarile la care trebuie sa raspun a expertul se stabilesc upa cum urmeaza: 1& in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc e catre partea/partile interesate sau e catre instanta e *u ecata! expertul contabil fiin informat espre acestea prin inc/eierea e se inta prin care este esemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva& (& in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspun a expertul se esfasoara in oua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor e principiu! numirea expertului si fixarea unui termen can se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a osarului e catre expertul contabil b) punerea in iscutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspun a! atentionarea asupra faptului ca are reptul sa faca observatii si sa solicite mo ificarea obiectivelor! sa completeze obiectivele in prezenta partilor

/!. Comenta#i urmtoarele obiective43ntrebri) puse 3n cazul unei expertize contabile udiciare dispuse de organul de cercetare penal 3n care administratorul firmelor + 2i A este cercetat pentru evaziune fiscal privind impozitul pe profit 2i *B+ datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie C aprilie 2110; 'biectivul 1. <a%. d'*+n"!le (l.t!te de 9n5!nu!t 9n (e !'ada !anua !e B a( !l!e 200C (ent u 9m( umutu !le luate de la ,! mele A -! B ('t ,! !n%lu-e 9n %Aeltu!el! 'biectivul nr. 2

Re%al%ula ea ( ',!tulu! 9n ,un%&!e de %Aeltu!el!le a5ute de ,! mele A -! B la -ta*!l! ea !m('"!tulu! %e t e*u!a 5. -at de %.t e 9n5!nu!t9!n (e !'ada !anua !e B a( !l!e 200C 'biectivul nr. 3 <edu%e ea #! %al%ula ea T?A %a e t e*u!a 5. -at. la *uget 9n a%eea#! (e !'ad. 'biectivul 4 Ce a%te n' mat!5e au ,'-t 9n%al%ate de %.t e 9n5!nu!t 9n leg.tu . %u '(e a&!un!le %'nta*!le men&!'nate ma! -u-D <obanzile platite e catre invinuit pentru imprumuturile luate e la firmele $ si E in perioa a ianuarie aprilie ())9! reprezinta venituri pentru firmele $ si E nu c/eltuiala! eci formularea obiectivelor nr& 1 si ( nu este in masura sa a uca lamuriri suplimentare organului e cercetare penala& <e asemenea formularea obiectivului nr& ' nu este in masura sa a uca clarificari suplimentare! eoarece! aca se refera la obiectivele nr& 1 si (! aceste operatiuni nu sunt in sfera e aplicare a @L$ Obiectivul nr& 4 nu este in competenta expertului contabil! care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si ocumente contabile si nu sa faca inca ari *uri ice! acest atribut fiin in sarcina organului e cercetare penala /$. (odalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate <e regula! opiniile separate in ca rul unor expertize apara la expertizele contabile ispuse in procesele *u iciare un e au fost numiti atat experti in oficiu cat si la recoman area partilor& $tat co ul e proce ura civila >art& (1)) cat si co ul e proce ura penala>art& 1(() reglementeaza mo ul e exprimare a opniilor iferite! respectiv in ca rul aceluiasi raport e expertiza sau intr6o anexa la acesta& Opiniile iferite pot fi exprimate atat e catre expertii numiti in oficiu cat si e cei recoman ati e partile in proces&:n iferent e mo alitatea e consemnare a opiniei iferite e catre unul in experti>in ca rul raportului e expertiza contabila! punctual! la fiecare obiectiv! upa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului e expertiza asa cum a fost intocmit e catre celalalt expert! cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata! care face parte integranta in raport)! aceasta trebuie sa fie temienic fun amentata& Opinia separata exprimata e catre unul intre expertii contabili trebuie sa fie epusa spre verificare la filiala "E""$# si ulterior la instanta e *u ecata! in acelasi timp cu raportul e expertiza contabila *u iciara& /.. Care sunt condi#iile 3n care se impune redactarea capitolului 6Considerente personale% 3n raportul de expertiz contabil udiciar? =o elul profesional al #aportului e expertiza "ontabila *u iciara cuprin e un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consi eratii sau precizari suplimentare vizavi e obiectivele>intrebarile) fixate expertizei contabile! cu precizarea ca acest paragraf poate fi intro us numai aca expertul contabil consi era ca i6ar fi util organului *u iciar care a ispus expertiza contabila& $cest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie! mai ales e catre expertul contabil numit in oficiu! eoarece prezenta lui in raportul e expertiza contabila *u iciara vine

in contra ictie cu principiul eontologic privin secretul profesional si confi entialitatea in expertizele contabile&=ai mult! expertul contabil prin acest paragraf! releva mai mult ecat i se cere& ;e recoman a mai mult folosirea acestui capitol e catre expertii recoman ati e catre parti! aca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta! fara insa a incrimina partea a versa& Optiunea e a intro uce un astfel e paragraf intr6un raport e expertiza contabila *u iciara apartine exclusiv expertului contabil& //. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila; 0entru a fi a ministrata ca proba in *ustitie! expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ri icat! sa contribuie eficient la solutionarea cauzei& Expertiza contabila *u iciara nu are forta probanta absoluta! pon erea ei in rezolvarea cauzei fiin egala cu orice alt mi*loc e proba! eci eficienta ei ca mi*loc e proba este eterminata e contributia sa la solutionarea cauzei&"apacitatea e a evalua concluziile raportului e expertiza contabila revine organului care a ispus efectuarea expertizei! eoarece acesta raspun e e /otararea ce se pronunta pe baza probelor& Lalorificarea expertizei contabile in activitatea *u iciara presupune insusirea concluziilor acesteia e catre organul beneficiar& ;unt si situatii in care! upa examinarea expertizei contabile *u iciare! beneficiarul sa a*unga la concluzia ca raportul este necorespunzator&:n aceste situatii! organul care a ispus expertiza! poate ispune! la cererea partilor sau in oficiu! masuri e refacere sau e completare a expertizei&$cest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale ate e catre expert in fata instantei e *u ecata! lamuriri scrise printr6un supliment la expertiza sau ispunerea unei noi expertize efectuate e catre alt expert contabil& /0. Considera#ii asupra ,aportului de imposibilitate a efecturii expertizei contabile :n unele cazuri! cu caracter e exceptie! efectuarea lucrarilor e expertiza contabila este ingreunata sau c/iar imposibila in cauza mo ului efectuos e con ucere a contabilitatii sau c/iar necon ucerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii& :n astfel e cazuri! expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa a uca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila& :n aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport e imposibilitate a efectuarii expertizei contabile in care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile& Organul care a ispus efectuarea expertizei va ispune si completarea materialului ocumentar! perioa a in care lucrarile e expertiza sunt consi erate suspen ate& #aportul e imposibilitate a efectuarii expertizei contabile *u iciare are aceeasi structura ca si un raport normal e expertiza contabila *u iciara! respectiv :ntro ucere! <esfasurarea expertizei contabile si "oncluzii! cu precizarea ca in capitolul :: sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s6a putut realiza lucrarea e expertiza contabila& 9.. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila udiciara? 9etalia#i elementele de cuprins 4paragrafele) ale capitolului 6Concluzii%din raportul de expertiz contabil. #aportul e expertiza contabila *u iciara contine e regula trei capitole: "ap& :& :ntro ucere! "ap& ::&<esfasurarea expertizei contabile *u iciare si

"ap& :::& "oncluzii! iar in unele situatii poate sa cuprin a si cap& :L "onsi eratii personale ale expertului contabil& :n primul capitol sunt i entificate urmatoarele: numele expertului contabil! organul care a ispus efectuarea expertizei! circumstantele care au eterminat litigiul in cauza! obiectivele>intrebarile) expertizei! materialul ocumentar folosit! perioa a e e itare a raportului e expertiza si ata stabilita pentru epunerea raportului& :n capitolul :: sunt re ate in paragrafe isctincte obiectivele expertizei! explicitarea mo ului e solutionare si raspunsul at e expertul contabil pentru fiecare obiectiv& "apitolul ::: "O%"5KQ:: al raportului e expertiz, contabil, trebuie s, con.in, c4te un paragraf istinct cu concluzia >r,spunsul) la fiecare obiectiv >-ntrebare) al >a) expertizei contabile preluat>,) -n maniera -n care a fost formulat>,) -n "apitolul :: <E;7O MK#$#E$ EP0E#@:QE: "O%@$E:5E An conformitate cu examin,rile materialului ocumentar men.ionat -n intro ucerea +i cuprinsul prezentului raport e expertiz, contabil,! formul,m urm,toarele concluzii >r,spunsuri) la obiectivele >-ntreb,rile) fixate acesteia: 5a obiectivul nr& 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5a obiectivul nr& ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5a obiectivul nr& n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >;e vor relua r,spunsurile in "apitolul :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#@:QE: "O%@$E:5E) 0entru ca prezentul raport e expertiz, contabil, s, vin, -n spri*inul beneficiarului consi er,m necesar s, facem urm,toarele preciz,ri: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >$cest paragraf poate fi intro us numai ac, expertul contabil consi er, c, este util beneficiarului expertizei contabile& El poate face obiectul unui capitol separat! "apitolul :L "O%;:<E#$Y::5E 0E#;O%$5E $5E EP0E#@K5K:>Y:5O#) "O%@$E:5>:)&) 01. 9etalia#i elementele de cuprins4paragrafele) ale capitolului 69esf2urarea expertizei contabile% din raportul de expertiz contabil. "apitolul :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#@:QE: "O%@$E:5E al raportului e expertiz, contabil, trebuie s, con.in, c4te un paragraf istinct pentru fiecare obiectiv >-ntrebare) al >a) expertizei contabile care s, cuprin , o escriere am,nun.it, a opera.iilor efectuate e expertul contabil cu privire la structura materialului ocumentar! actele +i faptele analizate! locul pro ucerii evenimentelor +i tranzac.iilor! sursele e informa.ii utilizate! ac, p,r.ile interesate -n expertiza contabil, au f,cut obiec.ii sau au at explica.ii pe care expertul contabil le6a luat sau nu -n consi erare -n formularea concluziilor sale& An fiecare astfel e paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor +i interpretarea rezultatelor acestora& <ar! ac, aceste prezent,ri ar -ngreuna -n.elegerea expunerii e c,tre beneficiarul raportului e expertiz, contabil,! este recoman abil ca ansamblul calculelor s, se fac, -n anexe la raportul e expertiz, contabil,! iar -n textul expertizei contabile s, se prezinte oar rezultatele calculelor +i interpretarea acestora& 7iecare paragraf in "apitolul :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#@:QE: "O%@$E:5E trebuie s, se -nc/eie cu concluzia >r,spunsul) expertului contabil! care trebuie s, fie precis>,)! concis>,)! f,r, ec/ivoc! re actat>,) -ntr6o manier, analitic,! or onat, +i sistematizat,! f,r, a face aprecieri asupra calit,.ii ocumentelor

*ustificative! a reprezent,rilor >-nregistr,rilor) contabile! a expertizelor +i actelor e control > e orice fel) anterioare! +i nici asupra -nca r,rilor legale& $ceasta! eoarece expertul contabil analizeaz, evenimente +i tranzac.ii! +i nu -nca rarea *u iciar, a acestora& An cazuri eosebite! -n care expertul contabil! -n exercitarea misiunii sale! se confrunt, cu acte +i ocumente care nu -ntrunesc con i.iile legale! care exprim, situa.ii nereale sau care sunt suspecte! el nu trebuie s, le ia -n consi erare -n stabilirea rezultatelor concluziilor >r,spunsurilor) sale la obiectivul>ele) fixat>e) expertizei contabile! ar trebuie s, men.ioneze aceasta -n raportul e expertiz, contabil,& <ac, raportul e expertiz, contabil, este -ntocmit e mai mul.i exper.i care au opinii iferite! -ntr6un paragraf al "apitolului :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#@:QE: "O%@$E:5E fiecare expert contabil trebuie s,6+i motiveze etaliat +i ocumentat opinia pe care o sus.ine& <e regul,! -n expertizele *u iciare trebuie motivat, separat opinia expertului recoman at e parte -n raport cu opinia expertului numit in oficiu& 02. Dn cazul reglementrilor procedurale 2i al normelor profesionale& care are prioritate? Comenta#i. #eglement,rile proce urale au -nt4ietate -n fa.a normelor profesionale& $ceasta rezult, in ierar/ia consacrat, a textelor *uri ice: reglement,rile proce uale >"o ul e proce ur, civil, +i penal,) eman, e la puterea legislativ, >0arlament)! iar normele profesionale eman, e la un organism e autoreglementare >"orpul Exper.ilor "ontabili +i "ontabilior $utoriza.i in #om4nia)& @otu+i un aspect trebuie relevat! +i anume: normele profesionale sunt e factur, mai recent, ec4t reglement,rile proce urale! fapt care impune ca o preve ere in normele te/nice +i profesionale care nu contravine unei preve eri proce urale! ci vine -n completarea +i/sau actualizarea spiritului acesteia s, fie aplicat, cu prioritate& <e lege feren a sus.inem necesitatea ca ! -n ipoteza revizuirii reglement,rilor proce urale s, se fac, trimiteri explicite la normele te/nice +i profesionale emise e "orp& 03. Ce trebuie s con#in Capitolul - al raportului de expertiz contabil 4-ntroducerea)? "apitolul : :ntro ucere! al raportului e expertiza contabila trebuie sa cuprin a cel putin urmatoarele paragrafe: 6 i entificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila *u iciara G nume! prenume! omiciliu! numar carnet! pozitia in @abloul "orpului 6 i entificarea organului care a ispus efectuarea expertizei: numarul si ata inc/eierii e se inta>in cazul osarelor civile) sau al Or onantei e numire>in cauzele penale)! i entificarea partilor in proces si a calitatii procesuale a lor>reclamant! parat! inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extra*u iciare in acest paragraf se i entifica clientul cu a resa! omiciliu! numar contract 6 i entificarea impre*urarilor in care a luat nastere litigiul in care s6a ispus ca mi*loc e proba expertiza contabila> procesele civile si penale) sau a con itiilor in care a fost contractata expertiza contabila& 6 Enumerarea obiectivelor expertizei contabile& :n cazul celor *u iciare aceste obiective se preiau a literam in inc/eierea e se inta iar in cazul celor extra*u iciare formularea se preia in contract 6 : entificarea perioa ei si a locului in care s6a efectuat expertiza contabila

6 %ominalizarea materialului ocumentar care are legatura cu obiectivele expertizei 6 =entionarea atei e epunere a raportului e expertiza contabila! aca s6au solicitat alte termene ecat cel stabilit e instanta si aca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile 6 0recizarea onorariului provizoriu stabilit e instanta e *u ecata si aca in acelasi osar au mai fost efectuate si alte expertize contabile *u iciare! cu in icarea numelui expertului/expertilor 04. Care este con#inutul Capitolului -- al ,aportului de expertiz contabil? "apitolul :: <esfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprin a cel putin urmatoarele paragrafe: 6 7iecare obiectiv >intrebare) al expertizei! cu escrierea amanuntita a operatiilor efectuate e expertul contabil cu privire la structura materialului ocumentar! a actelor si faptelor analizate! a surselor e informatii utilizate 6 7iecare paragraf trebuie sa se inc/eie cu concluzia >raspunsul) expertului contabil! care trebuie sa fie prZcis! concis! re actat intr6o maniera analitica! or onata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii ocumentelor *ustificative&Este e mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu inca rarea *uri ica a acestora& :n cazuri eosebite! in care expertul contabil! in executarea misiunii sale! se confrunta cu acte si ocumente care nu intrunesc con itiile legale! care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte! el nu trebuie sa ia in consi erare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile! ar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul e expertiza contabila& :n fiecare astfel e paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora& <ar aca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii e catre beneficiarul raportului e expertiza contabila!este recoman abil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul e expertiza contabila! iar in textil expertizei contabile sa se prezinte oar rezultatele calculelor si interpretarea acestora& 6 <aca raportul e expertiza este intocmit e mai multi experti care au opinii iferite! intr6un paragraf al capitolului :: fiecare expert trebuie sa6si motiveze etaliat si ocumentat opinia pe care o sustine& 0!. Care sunt documentele care se pot 3ncadra ca 6material documentar% 3n cazul unei expertize udiciare? Orientativ! materialul ocumentar intr6o expertiza contabila *u iciara se compune in: 6 <osarul cauzei! aflat la instanta e *u ecata care a ispus proba cu expertiza contabila 6 <ocumentele *ustificative si registrele e contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces 6 0rocesele verbale intocmite e organele e control abilitate& 6 0articularizat! in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! expertul contabil are reptul sa ia cunostinta espre continutul osarului penal numai cu incuviintarea organului e cercetare si urmarire penala>politie! parc/et) sau a instantei e *u ecata 6 Explicatiile ate e catre parti >c/iar in scris) nu constituie material ocumentar& Expertul contabil trebuie sa aibe in ve ere explicatiile partilor! ar trebuie sa le analizeze in raport cu actele *ustificative si contabile expertizate! mentionan in raportul e expertiza contabila concor anta sau neconcor anta intre explicatiile partilor si actele examinate&:n cazul expertizelor contabile ispuse in osarele

penale! partile implicate pot a explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in con itiile stabilite e organul e urmarire penala sau e instanta e *u ecata& =aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi ri icat e catre acesta e la partile care il au in pastrare& 0$. Semnarea raportului de expertiz contabil. #aportul e expertiz, contabil, se parafeaz, +i se semneaz, fil, e fil,! inclusiv anexele& #aportul e expertiz, contabil, se epune la beneficiarul acestuia -n termenul legal sau contractual& COMENTARII 3532.1. 0entru a evita orice d!-(ut. cu privire la originalitatea raportului e expertiz, contabil,! acesta! inclusiv anexele! se parafeaz, +i se semneaz, e c,tre expertul>.ii) contabil>i) pe fiecare pagin, -n parte& @oate exemplarele parafate +i semnate e expertul>.ii) contabil>i) -n original au calitatea e rapoarte e expertiz, contabil, originale& @oate celelalte au calitatea e copii! in iferent e te/nicile e multiplicare& #aportul e expertiz, contabil, nu se semneaz, e c,tre niciuna intre p,r.ile interesate -n efectuarea expertizei contabile& 3532.2. <e regul,! raportul e expertiz, contabil, se -ntocme+te -n ou, exemplare originale: unul pentru organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile +i unul pentru expertul>.ii) contabil>i) care a >au) efectuat expertiza contabil,& %um,rul e exemplare originale poate fi mai mare ac, beneficiarul raportului e expertiz, solicit, acest lucru& 3532.3. #aportul e expertiz, contabil, *u iciar, se epune la organele care au ispus6o cu cel pu.in cinci zile -nainte e ata stabilit, pentru *u ecat,& #aportul e expertiz, contabil, extra*u iciar, se pre , clientului care a solicitat6o la locul +i la termenul prev,zute -n contract& 0.. +nexele raportului de expertiz contabil. $nexele la raportul e expertiz, contabil,! in iferent e tipul acestuia >obi+nuit! cu observa.ii sau cu imposibilitatea efectu,rii expertizei contabile)! fac parte integrant, in raportul e expertiz, contabil, +i se -ntocmesc e c,tre expertul>.ii) contabil>i) cu scopul e a sus.ine o constatare in cuprinsul raportului e expertiz, contabil,& $nexele la raportul e expertiz, contabil, trebuie -ntocmite atunci +i numai atunci c4n exist, necesitatea e ocumentare a unei constat,ri in raportul e expertiz, contabil,! ele av4n menirea s, egreveze con.inutul raportului e expertiz, contabil, e prezent,ri prea etaliate! cifre multiple sau alte elemente e natur, similar,& %u pot constitui anexe la raportul e expertiz, contabil, ocumentele *ustificative sau registrele contabile originale sau repro use prin te/nici e multiplicare& $nexele raportului e expertiz, contabil, sunt un ( 'du- al muncii expertului>.ilor) contabil>i)& 0/. "numera#i obiectivele la care trebuie s rspund auditul de calitate 3n domeniul calit#ii serviciilor contabile. $u itul e calitate -n omeniul serviciilor contabile r,spun e urm,toarelor obiective: a) oferirea posibilit,.ii ca publicul s, aib, o bun, percep.ie asupra calit,.ii serviciilor prestate +i armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor9

b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor +i la perfec.ionarea meto elor e lucru9 c) aprecierea mo ului e aplicare a regulilor +i normelor profesionale +i e respectare a obliga.iilor e membru9 ) ezvoltarea soli arit,.ii -n r4n ul profesiei! prin favorizarea contactelor intre colegi! apropierea +i respectul profesioni+tilor fa., e organele "orpului& 00. "numera#i principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate 3n domeniul calit#ii serviciilor contabile. $u itul e calitate se -ntemeiaz, pe 5 principii fun amentale: a) universalitate: au itul se aplic, tuturor cabinetelor efinite ca atare +i tuturor serviciilor profesionale realizate e acestea: contabilitate! au it! consultan.,! expertiz, etc&9 b) confi en.ialitate: nicio informa.ie privin un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi a us, la cuno+tin., ter.ilor9 c) a aptarea au itului: este corespunz,tor naturii misiunilor exercitate +i m,rimii cabinetului9 ) colegialitate: au itul este efectuat e c,tre exper.ii contabili membri ai "orpului! anume forma.i +i instrui.i! care au calitatea e anga*a.i ai "orpului9 e) armonizare: pe c4t posibil! cabinetele care execut, activit,.i reglementate e mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui au it cu obiective stabilite e comun acor cu aceste organisme& 111. Care este procedura de lucru : metodologia auditorilor de calitate 3n activitatea de auditare a expertizelor contabile? $u itul e calitate cuprin e: a) cunoa+terea mo ului e organizare a cabinetului! a sistemelor +i proce urilor -n vigoare -n ca rul acestuia >au itul structural)9 b) aprecierea mo ului -n care sunt aplicate normele profesionale! examin4n u6se prin son a* osarele e lucru corespunz,toare misiunilor selec.ionate pentru au it >au it te/nic)9 c) -n eplinirea obliga.iilor e membru al "orpului -n ceea ce prive+te e uca.ia! etica! plata cotiza.iilor! epunerea raportului anual e activitate! participarea la activit,.ile organizate e "orp >au itul e conformitate&