Sunteți pe pagina 1din 39

APROB ADMINISTRATOR ,

TEMATICA
PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI SALARIAT N DOMENIUL SITUAIILOR DE URGEN PE ANUL 2012

NR. CRT. (trime tr!"#

TEMA
Di %&'i(ii )e*er+"e privind Legea 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor O,"i)+(ii %ri-i*. +%/r+re+ 0m%&tri-+ i*1e*.ii"&r Legea 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor O,"i)+(ii"e +"+ri+(i"&r Legea 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor IPSU NR1, IPSU NR2, IPSU NR2, IPSU NR3 Di %&'itii )e*er+"e , Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*actuali ata*! privind protectia civila Dre%t!ri"e i &,"i)+tii"e 1et+te*i"&r Legea 481"2004 O,"i)+(ii"e +"+ri+(i"&r Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*actuali ata*! privind protectia civila Or)+*i'+re+ +1ti-it/(ii .e +%/r+re 0m%&tri-+ i*1e*.ii"&r "+ "&1!" .e m!*1/ #$%&' 'r. 163 din 28 (ebruarie 2007 pentru aprobarea 'ormelor generale de aprare mpotriva incendiilor E-+1!+re+ !ti"i'+t&ri"&r 5i e1!rit+te+ 6&r(e"&r .e i*ter-e*(ie #$%&' 'r. 163 din 28 (ebruarie 2007 pentru aprobarea 'ormelor generale de aprare mpotriva incendiilor M/ !ri )e*er+"e .e %re-e*ire + i*1e*.ii"&r "+ e7%"&+t+re+ 1/i"&r .e e-+1!+re #$%&' 'r. 163 din 28 (ebruarie 2007 pentru aprobarea 'ormelor generale de aprare mpotriva incendiilor IPSU NR8, IPSU NR9, IPSU NR:, IPSU NR; Pr&te1ti+ %&%!"+tiei i + ,!*!ri"&r m+teri+"e &n)tiintarea* averti area )i alarmarea * Legea 481"2004 Pr&te1ti+ %&%!"+tiei i + ,!*!ri"&r m+teri+"e. A.+%& tire+ * Legea 481"2004 Pr&te1ti+ %&%!"+tiei i + ,!*!ri"&r m+teri+"e Pr&te1ti+ *!1"e+r+, r+.i&"&)i1+, 14imi1+ i ,i&"&)i1+, * Legea 481"2004 Re)!"i .e 1&m%&rt+re i m+ !ri .e %r&te1tie i* 1+' .e .e'+ tre E7er1i(i! %r+1ti1 1! ti*)/t&+re"e .i* .&t+re

TIMP 14

OBSER$AII

T1

1.
T1

14

T2

20 mi*

2.

20 mi*

T2

14

T2

2.

T2

Limit+re+ i',!1*irii, %r&%+)/rii 5i .e'-&"t/rii i*1e*.i!"!i 5i + e6"!e*(i"&r i*1e*.i!"!i 0* i*teri&r!" 5i 0* +6+r+ i*1i*tei 6&1+r!"!i .e i*1e*.i! #$%&' 'r. 163 din 28 (ebruarie 2007 pentru aprobarea 'ormelor generale de aprare mpotriva incendiilor M/ !ri )e*er+"e .e %re-e*ire + i*1e*.ii"&r "+ e7e1!t+re+ "!1r/ri"&r 1! 6&1 .e 14i #$%&' 'r. 163 din 28 (ebruarie 2007 pentru aprobarea 'ormelor generale de aprare mpotriva incendiilor IPSU NR<, IPSU NR10, IPSU NR11, IPSU NR12 Re)"eme*tere+ 6!m+t!"!i #$%&' 'r. 163 din 28 (ebruarie 2007 pentru aprobarea 'ormelor generale de aprare mpotriva incendiilor Or)+*i'+re+ 5i + i)!r+re+ +1ti-it/(ii .e 0*5tii*(+re, +-erti'+re, %re+"+rm+re 5i +"+rm+re 0* it!+(ii .e %r&te1(ie 1i-i"/ R/ %!*.ere+ =!ri.i1/ >Le)e+ 20:?2009 O,"i)+(ii"e +"+ri+(i"&r Legea 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor C&*tr+-e*tii i +*1ti!*i Le)e+ 3;1?2003 IPSU NR1, IPSU NR2, IPSU NR2, IPSU NR3 Or)+*i'+re+ +1ti-it/(ii .e +%/r+re 0m%&tri-+ i*1e*.ii"&r "+ "&1!" .e m!*1/ E7er1(i! .e i*ter-e*(ie 0* 1+' .e 1!trem!r !rm+t .e i*1e*.i! Te t+re+ 1!*& ti*te"&r

14

14 20 mi*. 20 mi*. 14

T3

3.
T3

+',#-.&,*

Di %&'i(ii )e*er+"e L/0/ 'r. 307 din 12 iulie 2006


privind aprarea mpotriva incendiilor (1! 1prarea mpotriva incendiilor repre int an)amblul integrat de activit2i )peci(ice* m)uri 3i )arcini organi atorice* te4nice* operative* cu caracter umanitar 3i de in(ormare public* plani(icate* organi ate 3i reali ate potrivit pre entei legi* n )copul prevenirii 3i reducerii ri)curilor de producere a incendiilor 3i a)igurrii interven2iei operative pentru limitarea 3i )tingerea incendiilor* n vederea evacurii* )alvrii 3i protec2iei per)oanelor periclitate* prote5rii bunurilor 3i mediului mpotriva e(ectelor )itua2iilor de urgen2 determinate de incendii. (2! +n )en)ul pre entei legi* termenii 3i e6pre)iile re(eritoare la )itua2ii de urgen2* (actori 3i tipuri de ri)c* interven2ie operativ 3i evacuare au n2ele)ul prev ut n #rdonan2a de urgen2 a 0uvernului nr. 21"2004 privind 7i)temul 'a2ional de .anagement al 7itua2iilor de 8rgen2* aprobat cu modi(icri 3i completri prin Legea nr. 19"2009* iar termenii 3i e6pre)iile )peci(ice aprrii mpotriva incendiilor au urmtorul n2ele): a! autori a2ie de )ecuritate la incendiu ; actul admini)trativ emi)* n ba a legii* de in)pectoratul pentru )itua2ii de urgen2 5ude2ean )au al municipiului <ucure3ti* prin care )e certi(ic* n urma veri(icrilor n teren 3i a documentelor privind reali area m)urilor de aprare mpotriva incendiilor* ndeplinirea cerin2ei e)en2iale ; )ecuritate la incendiu ; la con)truc2ii* in)tala2ii te4nologice 3i alte amena5ri= autori a2ia de )ecuritate la incendiu con(er per)oanelor (i ice )au 5uridice* de2intoare ale con)truc2iilor* in)tala2iilor 3i ale altor amena5ri* dreptul de a le edi(ica* de a le pune n (unc2iune 3i de a le e6ploata din punctul de vedere al ndeplinirii cerin2ei e)en2iale ; )ecuritate la incendiu= b! avi de )ecuritate la incendiu ; actul emi)* n ba a legii* de in)pectoratul pentru )itua2ii de urgen2 5ude2ean )au al municipiului <ucure3ti* dup veri(icarea de con(ormitate cu prevederile reglementrilor te4nice n vigoare a m)urilor de aprare mpotriva incendiilor* adoptate n documenta2iile te4nice de proiectare* pentru ndeplinirea cerin2ei e)en2iale ; )ecuritate la incendiu ; a con)truc2iilor* in)tala2iilor 3i altor amena5ri= c! incendiu ; ardere autontre2inut* care )e de)(3oar (r control n timp 3i )pa2iu* care produce pierderi de vie2i omene3ti 3i")au pagube materiale 3i care nece)it o interven2ie organi at n )copul ntreruperii proce)ului de ardere= d! cau a incendiului ; )uma (actorilor care concur la ini2ierea incendiului* care con)t* de regul* n )ur)a de aprindere* mi5locul care a produ) aprinderea* primul material care );a aprin)* precum 3i mpre5urrile determinante care au du) la i bucnirea ace)tuia= e! mi5loace te4nice de aprare mpotriva incendiilor ; )i)teme* in)tala2ii* ec4ipamente* utila5e* aparate* di)po itive* acce)orii* materiale* produ)e* )ub)tan2e 3i auto)peciale de)tinate prevenirii* limitrii 3i )tingerii incendiilor= (! opera2iuni de lung durat ; interven2iile pentru )tingerea incendiilor 3i eliminarea e(ectelor negative ale ace)tora cu o durat mai mare de 4 ore= g! organi are a interven2iei n ca de incendiu ; an)amblul m)urilor te4nico;organi atorice nece)are )tabilirii (or2elor* re)pon)abilit2ilor* )arcinilor* mi5loacelor* metodelor 3i procedeelor ce pot (i utili ate pentru evacuarea 3i )alvarea per)oanelor 3i animalelor* protec2ia bunurilor 3i vecint2ilor* precum 3i pentru )tingerea incendiilor= 4! pericol iminent de incendiu ; )itua2ia creat de cumularea (actorilor care concur la ini2ierea incendiului* declan3area ace)tuia (iind po)ibil n orice moment= i! )c4em cu ri)curile teritoriale ; documentul ntocmit de in)pectoratul pentru )itua2ii de urgen2 5ude2ean )au al municipiului <ucure3ti* care cuprinde tipurile de ri)curi )peci(ice* precum 3i re)ur)ele e)timate pentru ge)tionare= 5! plan de anali 3i acoperire a ri)curilor ; documentul care cuprinde ri)curile poten2iale dintr;o unitate admini)trativ;teritorial* m)urile* ac2iunile 3i re)ur)ele nece)are pentru managementul ri)curilor re)pective= >! prevenirea incendiilor ; totalitatea ac2iunilor de mpiedicare a ini2ierii 3i propagrii incendiilor* de a)igurare a condi2iilor pentru )alvarea per)oanelor 3i bunurilor 3i de a)igurare a )ecurit2ii ec4ipelor de interven2ie= l! raport de interven2ie ; documentul operativ de in(ormare 3i anali )tati)tic n care )e n)criu datele e)en2iale con)tatate la locul interven2iei privind amploarea 3i inten)itatea incendiului* cau a

probabil a ace)tuia* e(ectele produ)e* de)(3urarea interven2iei* (or2ele participante 3i timpii operativi reali a2i= m! )tingere a incendiilor ; totalitatea ac2iunilor de limitare 3i ntrerupere a proce)ului de ardere prin utili area de metode* procedee 3i mi5loace )peci(ice= n! utili ator ; per)oana (i ic )au 5uridic ce (olo)e3te un bun* cu orice titlu* n intere)ul )u* al altuia )au n intere) public= o! )cenariu de )ecuritate la incendiu ; documentul care de)crie calitativ evolu2ia unui incendiu n timp* identi(ic?nd evenimentele;c4eie care l caracteri ea 3i l di(eren2ia de alte incendii po)ibile ntr;o incint. 1$,. 2 1prarea mpotriva incendiilor con)tituie o activitate de intere) public* na2ional* cu caracter permanent* la care )unt obligate ) participe* n condi2iile pre entei legi* autorit2ile admini)tra2iei publice centrale 3i locale* precum 3i toate per)oanele (i ice 3i 5uridice a(late pe teritoriul $om?niei. 1$,. 3 (1! -oordonarea* controlul 3i acordarea a)i)ten2ei te4nice de )pecialitate n domeniul aprrii mpotriva incendiilor )e a)igur de .ini)terul 1dmini)tra2iei 3i &nternelor* la nivel central prin &n)pectoratul 0eneral pentru 7itua2ii de 8rgen2* iar la nivel local prin in)pectoratele pentru )itua2ii de urgen2 5ude2ene 3i al municipiului <ucure3ti. (2! &n)pectoratul 0eneral pentru 7itua2ii de 8rgen2* denumit n continuare &n)pectoratul 0eneral* elaborea )trategia na2ional de aprare mpotriva incendiilor* care )e pre int 0uvernului )pre aprobare de ctre mini)trul admini)tra2iei 3i internelor. (3! &n)pectoratele pentru )itua2ii de urgen2 5ude2ene 3i al municipiului <ucure3ti* denumite n continuare in)pectorate* 3i e6ercit atribu2iile )peci(ice n one de competen2 )tabilite prin 4otr?re a 0uvernului. (4! .anagementul )itua2iilor de urgen2 determinate de incendii )e a)igur prin componentele 7i)temului 'a2ional de .anagement al 7itua2iilor de 8rgen2. 1$,. 4 (1! 1utorit2ile admini)tra2iei publice locale a)igur aplicarea m)urilor privind activit2ile de aprare mpotriva incendiilor* cuprin)e n planurile de anali 3i acoperire a ri)curilor* ce )e ntocme)c la nivelul localit2ii 3i 5ude2ului. (2! @lanurile de anali 3i acoperire a ri)curilor )e actuali ea anual. (3! .etodologia de elaborare 3i )tructura;cadru a planului de anali 3i acoperire a ri)curilor )e aprob prin ordin al mini)trului admini)tra2iei 3i internelor 3i )e public n .onitorul #(icial al $om?niei* @artea &. (4! @re(ec2ii* primarul general al municipiului <ucure3ti 3i primarii a)igur* dup ca * elaborarea planurilor de anali 3i acoperire a ri)curilor la nivelul unit2ilor admini)trativ;teritoriale pe care le repre int. 1$,. 9 @er)oanele (i ice 3i 5uridice r)pund* potrivit legii* de )tabilirea 3i aplicarea m)urilor de aprare mpotriva incendiilor* precum 3i de con)ecin2ele producerii incendiilor.

Di %&'itii )e*er+"e , Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*actuali ata*! privind protectia civila
*! ,e6tul initial a (o)t publicat in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 1.0B4 din 24 noiembrie 2004. 1cea)ta e)te (orma actuali ata de 7.-. C-entrul ,eritorial de -alcul /lectronicC 7.1. @iatra 'eamt pana la data de 2B mai 2006 cu modi(icarile )i completarile adu)e de L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006. @arlamentul $omaniei adopta pre enta lege. CAP. I %i)po itii generale ART. 1 (1! @rotectia civila e)te o componenta a )i)temului )ecuritatii nationale )i repre inta un an)amblu integrat de activitati )peci(ice* ma)uri )i )arcini organi atorice* te4nice* operative* cu caracter umanitar )i de in(ormare publica* plani(icate* organi ate )i reali ate potrivit pre entei legi* in )copul

prevenirii )i reducerii ri)curilor de producere a de a)trelor* prote5arii populatiei* bunurilor )i mediului impotriva e(ectelor negative ale )ituatiilor de urgenta* con(lictelor armate )i inlaturarii operative a urmarilor ace)tora )i a)igurarii conditiilor nece)are )upravietuirii per)oanelor a(ectate. (2! 1ctivitatea de protectie civila e)te de intere) national* are caracter permanent )i )e ba ea a pe indeplinirea obligatiilor ce revin* potrivit pre entei legi* autoritatilor admini)tratiei publice centrale )i locale* celorlalte per)oane 5uridice de drept public )i privat romane* precum )i per)oanelor (i ice. ART. 2 -onceptia* organi area* de)(a)urarea )i managementul activitatilor de protectie civila )e )tabile)c )i )e reali ea a la nivel local )i national pe principiile autonomiei* )ub)idiaritatii* legalitatii* re)pon)abilitatii* corelarii obiectivelor )i re)ur)elor* cooperarii )i )olidaritatii. ART. 2 (1! 1tributiile protectiei civile )unt urmatoarele: a! identi(icarea )i ge)tionarea tipurilor de ri)curi generatoare de de a)tre naturale )i te4nologice de pe teritoriul $omaniei= b! culegerea* prelucrarea* )tocarea* )tudierea )i anali area datelor )i in(ormatiilor re(eritoare la protectia civila= c! in(ormarea )i pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care e)te e6pu)a* ma)urile de autoprotectie ce trebuie indeplinite* mi5loacele de protectie pu)e la di)po itie* obligatiile ce ii revin )i modul de actiune pe timpul )ituatiei de urgenta= d! organi area )i a)igurarea )tarii de operativitate )i a capacitatii de interventie optime a )erviciilor pentru )ituatii de urgenta )i a celorlalte organi)me )peciali ate cu atributii in domeniu= e! in)tiintarea autoritatilor publice )i alarmarea populatiei in )ituatii de protectie civila= (! protectia populatiei* a bunurilor materiale* a valorilor culturale )i ar4ivi)tice* precum )i a mediului impotriva e(ectelor de a)trelor )i ale con(lictelor armate= g! a)igurarea conditiilor de )upravietuire a populatiei in )ituatii de protectie civila= 4! organi area )i e6ecutarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omene)ti* limitarea )i inlaturarea e(ectelor calamitatilor naturale )i a celorlalte )ituatii de protectie civila= i! abrogata= 5! a)anarea )i neutrali area teritoriului de munitia rama)a nee6plodata din timpul con(lictelor militare= >! participarea la mi)iuni internationale )peci(ice= l! con)tituirea re ervelor de re)ur)e (inanciare )i te4nico;materiale )peci(ice. (2! 1tributiile preva ute la alin. (1! )e completea a cu cele cuprin)e in alte acte normative incidente )au cone6e* precum )i cu prevederile actelor internationale in domeniu* la care $omania e)te parte. (3! &ndeplinirea atributiilor )peci(ice de protectie civila )e reali ea a* potrivit legii* de catre )erviciile de urgenta publice )au private* pro(e)ioni)te )i voluntare. (4! 7erviciile de urgenta private )e in(iintea a de catre operatori economici )i in)titutii )au )e con)tituie ca )ocietati comerciale* in conditiile legii. Literele e!* g!* 4! )i l! ale alin. (1! al art. 3 au (o)t modi(icate de pct. 1 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. Litera i! a alin. (1! al art. 3 a (o)t abrogata de pct. 2 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. 1lin. (3! )i (4! ale art. 3 au (o)t modi(icate de pct. 3 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. 3 (1! 8nitatile admini)trativ;teritoriale* localitatile componente* in)titutiile publice* agentii economici )i obiectivele )e cla)i(ica* din punct de vedere al protectiei civile* in (unctie de tipurile de ri)curi )peci(ice. (2! -riteriile de cla)i(icare din punct de vedere al protectiei civile )e elaborea a de catre &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i )e aproba prin 4otarare a 0uvernului. (3! La nivelul centrelor operationale pentru )ituatii de urgenta 5udetene )i al municipiului <ucure)ti )e in(iintea a catalogul local cuprin and cla)i(icarea localitatilor* a in)titutiilor* a agentilor economici )i a obiectivelor din punct de vedere al protectiei civile.

(4! %atele din catalogul local preva ut la alin. (3! )e actuali ea a permanent )i )e tran)mit la -entrul #perational 'ational pentru 7ituatii de 8rgenta din )tructura &n)pectoratului 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* care le centrali ea a in cuprin)ul catalogului national. ART. 8 (1! 1utoritatile admini)tratiei publice centrale )i locale* in)titutiile publice* organi atiile neguvernamentale )i agentii economici* indi(erent de (orma de proprietate* ra)pund de aplicarea ma)urilor de protectie civila )tabilite prin pre enta lege )i prin planurile proprii* potrivit domeniului lor de competenta. (2! @er)oanelor (i ice )i per)oanelor 5uridice romane )au celor )traine care au (iliale )au )ucur)ale in tara ori de)(a)oara activitati pe teritoriul $omaniei li )e aplica prevederile pre entei legi. (3! @er)oanele preva ute la alin. (2! )unt obligate )a re)pecte normele )peci(ice de protectie civila* )a participe la activitatile de pregatire )peci(ice )i )a contribuie la ducerea la indeplinire a ma)urilor )i a actiunilor preva ute in planurile )i programele de protectie civila )au a celor di)pu)e de autoritatile abilitate pe timpul actiunilor de interventie )i de re)tabilire a )tarii de normalitate. ART. 9 (1! 1utoritatile admini)tratiei publice centrale )i locale )unt obligate )a a)igure capacitati de interventie )peciali ate* core)pun ator tipurilor de ri)curi la care )unt e6pu)e teritoriul )i populatia* in timpi de ra)pun) optimi* indi(erent de locul )i momentul in care )e produce )ituatia de urgenta. (2! .a)urile organi atorice )i de pregatire pe linia protectiei civile au caracter permanent )i )e inten)i(ica la in)tituirea )tarilor e6ceptionale )i la declararea mobili arii )au pe timp de ra boi. (3! .a)urile de protectie civila )e aplica gradual* in (unctie de amploarea )i inten)itatea )ituatiei de urgenta. ART. : -oordonarea* controlul )i acordarea a)i)tentei te4nice de )pecialitate in domeniul protectiei civile )e a)igura* la nivel central* de catre .ini)terul 1dmini)tratiei )i &nternelor* prin &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* iar la nivel local* de catre in)pectoratele 5udetene )i &n)pectoratul .unicipiului <ucure)ti pentru 7ituatii de 8rgenta. ART. ; (1! 1ctivitatile )i ma)urile de protectie civila )e plani(ica* )e organi ea a )i )e aplica in concordanta cu prevederile pre entei legi )i ale actelor normative de aplicare )ub)ecvente* ale )trategiei de )ecuritate nationala* cu planurile )i programele adoptate de -on)iliul 7uprem de 1parare a ,arii* precum )i cu programele )i procedurile elaborate de organi)mele )peciali ate ale #rgani atiei 'atiunilor 8nite* #rgani atiei ,ratatului 1tlanticului de 'ord )i 8niunii /uropene. (2! La elaborarea )trategiei nationale a protectiei civile )e au in vedere principiile* )copurile )i obiectivele preva ute in 7trategia &nternationala pentru @revenirea -ata)tro(elor* adoptata de 1dunarea 0enerala a #rgani atiei 'atiunilor 8nite* precum )i cele )tabilite de mecani)mele 8niunii /uropene in domeniu. ART. < (1! &n )en)ul pre entei legi* termenii )i e6pre)iile de mai 5o) au urmatoarele intele)uri: a! de a)tru ; evenimentul datorat declan)arii unor tipuri de ri)curi* din cau e naturale )au provocate de om* generator de pierderi umane* materiale )au modi(icari ale mediului )i care* prin amploare* inten)itate )i con)ecinte* atinge ori depa)e)te nivelurile )peci(ice de gravitate )tabilite prin regulamentele privind ge)tionarea )ituatiilor de urgenta* elaborate )i aprobate potrivit legii= b! )ituatie de protectie civila ; )ituatia generata de iminenta producerii )au de producerea de a)trelor* a con(lictelor militare )i")au a altor )ituatii neconventionale care* prin nivelul de gravitate* pun in pericol )au a(ectea a viata* mediul* bunurile )i valorile culturale )i de patrimoniu= c! in)tiintare ; activitatea de tran)mitere a in(ormatiilor autori ate de)pre iminenta producerii )au producerea de a)trelor )i")au a con(lictelor armate catre autoritatile admini)tratiei publice centrale )au locale* dupa ca * in )copul evitarii )urprinderii )i al reali arii ma)urilor de protectie= d! averti are ; aducerea la cuno)tinta populatiei a in(ormatiilor nece)are de)pre iminenta producerii )au producerea unor de a)tre=

e! prealarmare ; tran)miterea me)a5elor")emnalelor de averti are catre autoritati de)pre probabilitatea producerii unui atac aerian= (! alarmare ; tran)miterea me)a5elor")emnalelor de averti are a populatiei de)pre iminenta producerii unor de a)tre )au a unui atac aerian= g! adapo)tire ; ma)ura )peci(ica de protectie a populatiei* a bunurilor materiale* a valorilor culturale )i de patrimoniu* pe timpul o)tilitatilor militare )i al )ituatiilor de urgenta* impotriva e(ectelor ace)tora. 1dapo)turile de protectie civila )unt )patii )pecial amena5ate pentru protectie in )ituatii )peci(ice* proiectate* e6ecutate* dotate* ec4ipate )i autori ate potrivit normelor )i in)tructiunilor te4nice elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i aprobate de mini)trul admini)tratiei )i internelor= 4! a)anare ; an)amblul de lucrari )i operatiuni e6ecutate pentru inlaturarea )au di)trugerea munitiei nee6plodate )i de a(ectarea terenurilor* altele decat poligoanele de trageri ale )tructurilor de aparare* ordine publica )i )ecuritate nationala. (2! ,ermenii )i e6pre)iile re(eritoare la )ituatii de urgenta* (actori )i tipuri de ri)curi* )tare de alerta* interventie operativa )i evacuare au intele)urile preva ute la art. 2 din #rdonanta de urgenta a 0uvernului nr. 21"2004 privind 7i)temul 'ational de .anagement al 7ituatiilor de 8rgenta. Literele e! )i g! ale alin. (1! al art. B au (o)t modi(icate de pct. 4 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006.

O,"i)+(ii %ri-i*. +%/r+re+ 0m%&tri-+ i*1e*.ii"&r


7/-D&8'/1 1 #bliga2ii generale 1$,. 6 (1! @er)oanele (i ice 3i 5uridice )unt obligate ) re)pecte reglementrile te4nice 3i di)po i2iile de aprare mpotriva incendiilor 3i ) nu prime5duia)c* prin deci iile 3i (aptele lor* via2a* bunurile 3i mediul. (2! @er)oana care ob)erv un incendiu are obliga2ia ) anun2e prin orice mi5loc )erviciile de urgen2* primarul )au poli2ia 3i ) ia m)uri* dup po)ibilit2ile )ale* pentru limitarea 3i )tingerea incendiului. (3! +n ca ul n care anun2ul de incendiu );a (cut cu rea;credin2* (r motiv ntemeiat* autorul r)punde contraven2ional )au penal* potrivit legii* 3i )uport c4eltuielile oca ionate de depla)area (or2elor de interven2ie. 1$,. 7 (1! +n ca de incendiu* orice per)oan trebuie ) acorde a5utor* c?nd 3i c?t e)te ra2ional po)ibil* )emenilor a(la2i n pericol )au n di(icultate* din proprie ini2iativ ori la )olicitarea victimei* a repre entan2ilor autorit2ilor admini)tra2iei publice* precum 3i a per)onalului )erviciilor de urgen2. (2! +n ca ul incendiilor produ)e la pduri* planta2ii* culturi agricole* miri3ti* p3uni 3i (?ne2e* per)oanele a(late n apropiere au obliga2ia ) intervin imediat cu mi5loacele de care di)pun* pentru limitarea 3i )tingerea ace)tora. 1$,. 8 +n ca urile de (or2 ma5or determinate de incendii* per)oanele (i ice 3i 5uridice care de2in* cu orice titlu* terenuri* con)truc2ii* in)tala2ii te4nologice )au mi5loace de tran)port au urmtoarele obliga2ii: a! ) permit necondi2ionat acce)ul )erviciilor de urgen2 3i al per)oanelor care acord a5utor= b! ) permit necondi2ionat utili area apei* a materialelor 3i a mi5loacelor proprii pentru opera2iuni de )alvare* de )tingere 3i de limitare a e(ectelor incendiilor produ)e la bunurile proprii ori ale altor per)oane= c! ) accepte m)urile )tabilite de comandantul interven2iei pentru dega5area terenurilor* demolarea unei con)truc2ii )au a unei pr2i din con)truc2ie* tierea"de membrarea mi5loacelor de

tran)port* oprirea temporar a activit2ilor )au evacuarea din ona periclitat 3i ) acorde )pri5in* cu (or2e 3i mi5loace proprii* pentru reali area ace)tor m)uri. 1$,. B La nc4eierea oricror acte de tran)mitere temporar a dreptului de (olo)in2 a)upra bunurilor imobile* precum 3i a contractelor de antrepri * pr2ile )unt obligate ) prevad e6pre) n actele re)pective r)punderile ce le revin n ceea ce prive3te aprarea mpotriva incendiilor.

1$,. 10 (1! @entru limitarea propagrii 3i )tingerea incendiilor* precum 3i pentru limitarea 3i nlturarea e(ectelor ace)tora* -on)iliul 0eneral al .unicipiului <ucure3ti* con)iliile locale ale )ectoarelor ace)tuia* con)iliile 5ude2ene* con)iliile locale* per)oanele 5uridice 3i a)ocia2iile (amiliale prev ute la art. 8 3i per)oanele (i ice care de)(3oar individual activit2i economice n condi2iile Legii nr. 300"2004 privind autori area per)oanelor (i ice 3i a a)ocia2iilor (amiliale care de)(3oar activit2i economice n mod independent* cu modi(icrile 3i completrile ulterioare* au obliga2ia ) colabore e ntre ele* contribuind cu (or2e 3i mi5loace* pe ba de reciprocitate )au pe ba contractual. (2! #rgani area ac2iunilor de colaborare 3i procedurile nece)are )e )tabile)c prin conven2ii nc4eiate ntre pr2i* cu avi ul in)pectoratelor. 1$,. 11 %e2intorii 3i utili atorii de con)truc2ii ori de in)tala2ii* ec4ipamente te4nologice de produc2ie 3i de tran)port au obliga2ia ) conlucre e cu autorit2ile admini)tra2iei publice 3i cu organele de )pecialitate ale ace)tora n organi area* a)igurarea* pregtirea 3i punerea n aplicare a planurilor de interven2ie n ca de incendiu. 1$,. 12 (1! 1utorit2ile admini)tra2iei publice centrale 3i celelalte organe centrale de )pecialitate* -on)iliul 0eneral al .unicipiului <ucure3ti* con)iliile locale ale )ectoarelor municipiului <ucure3ti* 5ude2ene )au locale* in)titu2iile publice 3i operatorii economici au obliga2ia ) anga5e e cel pu2in un cadru te4nic )au per)onal de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor* ate)ta2i potrivit metodologiei elaborate de &n)pectoratul 0eneral. #cupa2iile de cadru te4nic 3i per)onal de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor )unt de(inite pe ba a )tandardelor ocupa2ionale aprobate con(orm legi)la2iei n vigoare. (2! -on)iliile locale 3i operatorii economici care de)(3oar activit2i cu ri)c de incendiu 3i care au obliga2ia prev ut la alin. (1! )e )tabile)c pe ba a criteriilor emi)e de &n)pectoratul 0eneral. (3! 'umirea 3i )c4imbarea din (unc2ie a cadrului te4nic )au a per)onalului de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor trebuie comunicate de anga5ator n termen de 48 de ore de la anga5are* dup ca * la nivel central &n)pectoratului 0eneral* iar la nivel local in)pectoratelor. (4! 'endeplinirea core)pun toare a atribu2iilor )peci(ice atrage )c4imbarea din (unc2ie a cadrului te4nic )au a per)onalului de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor* )itua2ie care trebuie comunicat de anga5ator n termen de 48 de ore de la anga5are* la nivel central &n)pectoratului 0eneral* iar la nivel local in)pectoratelor* dup ca . (9! @er)oanele (i ice 3i a)ocia2iile (amiliale care de)(3oar activit2i economice autori ate pe teritoriul $om?niei* precum 3i celelalte entit2i legal con)tituite* neprev ute la alin. (1!* ndepline)c atribu2iile pe linia aprrii mpotriva incendiilor n nume propriu* prin titularul de drept al entit2ii.

Dre%t!ri"e i &,"i)+tii"e 1et+te*i"&r Le)e+ 3;1?2003


7/-,&8'/1 1 %repturi ART. 1: -etatenii au dreptul )a inc4eie contracte de voluntariat pentru incadrarea in )erviciile de urgenta voluntare cu repre entantii autoritatilor admini)tratiei publice locale. 7tatutul per)onalului voluntar din )erviciile de urgenta voluntare )e aproba prin 4otarare a 0uvernului* la propunerea .ini)terului 1dmini)tratiei )i &nternelor. ART. 1; (1! -etatenii care au )u(erit pagube ca urmare a e(ectelor unui de a)tru )au ale unui con(lict armat ori ca urmare a e6ecutarii interventiei de catre )erviciile de urgenta au dreptul la a5utoare de urgenta )i la de)pagubiri* dupa ca . (2! %e)pagubirile )e acorda in urma )olicitarii )cri)e a celui pre5udiciat* adre)ata primarului* pe ba a actului de con)tatare intocmit de organele competente )i a 4otararii con)iliului local* din (ondurile preva ute in bugetul local cu acea)ta de)tinatie )au din cele aprobate prin 4otarare a 0uvernului. ART. 1< @er)onalul )erviciilor de urgenta voluntare )i cetatenii care participa la actiuni preventive )i de interventie pentru limitare* recuperare )i reabilitare pe timpul )ituatiilor de urgenta bene(icia a de compen)atii bane)ti* drepturi )ociale )i alte (acilitati )tabilite in 7tatutul per)onalului voluntar preva ut la art. 17. 7/-,&8'/1 a 2;a #bligatii ART. 20 (1! -etatenii )unt obligati: a! )a re)pecte )i )a aplice normele )i regulile de protectie civila )tabilite de autoritatile admini)tratiei publice centrale )i locale* precum )i de conducatorii in)titutiilor publice* ai agentilor economici ori ai organi atiilor neguvernamentale* dupa ca = b! )a duca la indeplinire ma)urile de protectie civila di)pu)e* in conditiile legii* de autoritatile competente )au de per)onalul inve)tit cu e6ercitiul autoritatii publice din cadrul )erviciilor publice de urgenta= c! )a in(orme e autoritatile )au )erviciile de urgenta abilitate* prin orice mi5loace* inclu)iv tele(onic* prin apelarea numarului 112* de)pre iminenta producerii )au producerea oricarei )ituatii de urgenta de)pre care iau cuno)tinta= d! )a in(orme e )erviciile de urgenta pro(e)ioni)te )au politia* dupa ca * inclu)iv tele(onic* prin apelarea numarului 112* de)pre de)coperirea de munitie )au elemente de munitie rama)e nee6plodate= e! )a participe la pregatirea de protectie civila la locul unde i)i de)(a)oara activitatea= (! )a participe la intretinerea adapo)turilor din cladirile proprietate per)onala )i* in ca de nece)itate* la amena5area )patiilor de adapo)tire din teren= g! )a;)i a)igure mi5loacele individuale de protectie* tru)a )anitara* re erva de alimente )i apa* precum )i alte materiale de prima nece)itate pentru protectia (amiliilor lor= 4! )a permita* in )ituatii de protectie civila* acce)ul (ortelor )i mi5loacelor de interventie in incinte )au pe terenuri proprietate privata= i! )a permita in)talarea mi5loacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata )au apartinand a)ociatiilor de locatari )au proprietari* dupa ca * (ara plata* precum )i acce)ul per)oanelor autori ate* in vederea intretinerii ace)tora= 5! )a accepte )i )a e(ectue e evacuarea din onele a(ectate )au periclitate de de a)tre* potrivit ma)urilor di)pu)e )i adu)e la cuno)tinta de catre autoritatile abilitate= >! )a )olicite avi ele )i autori atiile privind protectia civila* in ca urile preva ute de lege.

(2! &ndeplinirea obligatiilor preva ute la alin. (1! revine* core)pun ator )ituatiei in care )e ga)e)c* )i cetatenilor )traini care de)(a)oara activitati* au re)edinta )au )e a(la in tran it* dupa ca * pe teritoriul $omaniei. (3! -etatenii declarati inapti de munca din motive medicale )unt )cutiti* pe timpul interventiei in )pri5inul (ortelor de protectie civila* de pre)tarea de )ervicii ori de participarea la e6ecutarea de lucrari* evacuarea de bunuri )i altele a)emenea* care pre)upun e(ort (i ic. Litera 4! a alin. (1! al art. 20 a (o)t modi(icata de pct. 7 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006.

O,"i)+(ii"e +"+ri+(i"&r LEGEA 20:?2009


Aiecare )alariat are* la locul de munc* urmtoarele obliga2ii principale: a! ) re)pecte regulile 3i m)urile de aprare mpotriva incendiilor* adu)e la cuno3tin2* )ub orice (orm* de admini)trator )au de conductorul in)titu2iei* dup ca = b! ) utili e e )ub)tan2ele periculoa)e* in)tala2iile* utila5ele* ma3inile* aparatura 3i ec4ipamentele* potrivit in)truc2iunilor te4nice* precum 3i celor date de admini)trator )au de conductorul in)titu2iei* dup ca = c! ) nu e(ectue e manevre nepermi)e )au modi(icri neautori ate ale )i)temelor 3i in)tala2iilor de aprare mpotriva incendiilor= d! ) comunice* imediat dup con)tatare* conductorului locului de munc orice nclcare a normelor de aprare mpotriva incendiilor )au a oricrei )itua2ii )tabilite de ace)ta ca (iind un pericol de incendiu* precum 3i orice de(ec2iune )e)i at la )i)temele 3i in)tala2iile de aprare mpotriva incendiilor= e! ) coopere e cu )alaria2ii de)emna2i de admini)trator* dup ca * re)pectiv cu cadrul te4nic )peciali at* care are atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor* n vederea reali rii m)urilor de aprare mpotriva incendiilor= (! ) ac2ione e* n con(ormitate cu procedurile )tabilite la locul de munc* n ca ul apari2iei oricrui pericol iminent de incendiu= g! ) (urni e e per)oanelor abilitate toate datele 3i in(orma2iile de care are cuno3tin2* re(eritoare la producerea incendiilor.

O,"i)+(ii"e +"+ri+(i"&r LEGEA 3;1?2003 +1t!+"i'+t/ 1! Le)e+ 212?2009


S+"+ri+tii +! !rm+t&+re"e .re%t!ri i &,"i)+tii@ a! )a bene(icie e* in mod gratuit* de ec4ipament de protectie individuala* de tratament medical )i antidoturi* daca )unt incadrati la agenti economici )au in)titutii cu )ur)e de ri)c nuclear* c4imic )au biologic= b! )a bene(icie e de ma)urile de protectie )ociala preva ute prin lege pentru perioadele de intrerupere a activitatii* impu)e de )ituatiile de protectie civila= c! )a re)pecte normele* regulile )i ma)urile de protectie civila )tabilite= d! )a participe la in)truiri* e6ercitii* aplicatii )i la alte (orme de pregatire )peci(ica.

Or)+*i'+re+ +1ti-it/(ii .e +%/r+re 0m%&tri-+ i*1e*.ii"&r "+ "&1!" .e m!*1/


1$,. 21 #rgani area activit2ii de aprare mpotriva incendiilor la locul de munc* prev ut la art. 9 lit. d! din pre entul ordin* are ca )cop a)igurarea condi2iilor care ) permit )alaria2ilor"per)oanelor (i ice ca* pe ba a in)truirii 3i cu mi5loacele te4nice pe care le au la di)po i2ie* ) ac2ione e e(icient pentru prevenirea 3i )tingerea incendiilor* evacuarea 3i )alvarea utili atorilor con)truc2iei* evacuarea

bunurilor materiale* precum 3i pentru nlturarea e(ectelor di)tructive provocate n ca de incendii* e6plo ii )au accidente te4nice. 1$,. 22 (1! @rin loc de munc* n n2ele)ul prevederilor pre entelor norme generale* )e n2elege: a! )ec2ie* )ector* 4al"atelier de produc2ie* (ilial* punct de lucru 3i altele a)emenea= b! depo it de materii prime* materiale* produ)e (inite combu)tibile= c! atelier de ntre2inere* repara2ii* con(ec2ionare* pre)tri de )ervicii* proiectare 3i altele a)emenea= d! utila5* ec4ipament* in)tala2ie te4nologic* )i)tem* )ta2ie* depo it de di)tribu2ie carburan2i pentru autove4icule* depo it cu a)t(el de produ)e* punct de de)(acere a buteliilor cu 0@L pentru con)umatori= e! laborator= (! maga in* raion )au )tand de v?n are= g! )al de )pectacole* polivalent* de reuniuni* de con(erin2e* de )port* centru 3i comple6 cultural* )tudio de televi iune* (ilm* radio* nregi)trri 3i altele a)emenea= 4! unitate de alimenta2ie public* di)cotec* club* )al de 5ocuri electronice 3i altele a)emenea= i! cldire )au )pa2iu amena5at n cldire* av?nd de)tina2ia de ngri5ire a )nt2ii: )pital* policlinic* cabinet medical* )ec2ie medical* (armacie 3i altele a)emenea= 5! con)truc2ie pentru ca are= >! compartiment* )ector* departament admini)trativ (unc2ional* con)truc2ie pentru birouri* cu de)tina2ie (inanciar;bancar= l! bibliotec* ar4iv= m! cldire )au )pa2ii amena5ate n cldiri* av?nd ca de)tina2ie nv2m?ntul* )upraveg4erea* ngri5irea )au ca area ori adpo)tirea copiilor pre3colari* elevilor* )tuden2ilor* btr?nilor* per)oanelor cu di abilit2i )au lip)ite de adpo)t= n! lca3 de cult* )pa2iu de)tinat vie2ii mona4ale= o! cldire 3i")au )pa2iu av?nd de)tina2ia de gar* autogar* aerogar 3i )ta2ie de metrou= p! (erm oote4nic )au agricol= E! punct de recoltare de cereale pioa)e )au de e6ploatare (ore)tier= r! amena5are temporar* n )pa2iu nc4i) )au n aer liber. (2! 1tunci c?nd pe unul )au mai multe niveluri ale aceleia3i cldiri 3i de)(3oar activitatea mai mul2i operatori economici )au alte per)oane 5uridice )au per)oane (i ice autori ate* locul de munc )e delimitea la limita )pa2iilor utili ate de ace3tia* iar utilit2ile comune )e reparti ea * dup ca * proprietarului cldirii ori* prin n2elegere* operatorilor economici )au per)oanelor 5uridice re)pective.

1$,. 23 #rgani area aprrii mpotriva incendiilor la locul de munc con)t n: a! prevenirea incendiilor* prin luarea n eviden2 a materialelor 3i dotrilor te4nologice care pre int pericol de incendiu* a )ur)elor po)ibile de aprindere ce pot aprea 3i a mi5loacelor care le pot genera* precum 3i prin )tabilirea 3i aplicarea m)urilor )peci(ice de prevenire a incendiilor= b! organi area interven2iei de )tingere a incendiilor= c! a(i3area in)truc2iunilor de aprare mpotriva incendiilor= d! organi area )alvrii utili atorilor 3i a evacurii bunurilor* prin ntocmirea 3i a(i3area planurilor de protec2ie )peci(ice 3i prin men2inerea condi2iilor de evacuare pe tra)eele )tabilite= e! elaborarea documentelor )peci(ice de in)truire la locul de munc* de)(3urarea propriu; i) 3i veri(icarea e(ecturii ace)teia= (! marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de )ecuritate )au a altor in)crip2ii ori mi5loace de aten2ionare. 1$,. 24 La )tabilirea m)urilor )peci(ice de prevenire a incendiilor )e au n vedere: a! prevenirea mani(e)trii )ur)elor )peci(ice de aprindere= b! ge)tionarea materialelor 3i a de3eurilor combu)tibile )u)ceptibile a )e aprinde* cu re)pectarea normelor )peci(ice de prevenire a incendiilor=

c! dotarea cu mi5loacele te4nice de aprare mpotriva incendiilor* prev ute n documenta2ia te4nic de proiectare= d! veri(icarea )pa2iilor la terminarea programului de lucru= e! men2inerea parametrilor te4nologici n limitele normate* pe timpul e6ploatrii di(eritelor in)tala2ii* ec4ipamente 3i utila5e te4nologice. 1$,. 29 (1! #rgani area interven2iei de )tingere a incendiilor la locul de munc cuprinde: a! )tabilirea mi5loacelor te4nice de alarmare 3i de alertare n ca de incendiu a per)onalului de la locul de munc* a )erviciilor pro(e)ioni)te"voluntare"private pentru )itua2ii de urgen2* a conductorului locului de munc* proprietarului"patronului"admini)tratorului* precum 3i a )peciali3tilor 3i a altor (or2e )tabilite ) participe la )tingerea incendiilor= b! )tabilirea )i)temelor* in)tala2iilor 3i a di)po itivelor de limitare a propagrii 3i de )tingere a incendiilor* a )tingtoarelor 3i a altor aparate de )tin) incendii* a mi5loacelor de )alvare 3i de protec2ie a per)onalului* preci ?ndu;)e numrul de mi5loace te4nice care trebuie ) e6i)te la (iecare loc de munc= c! )tabilirea componen2ei ec4ipelor care trebuie ) a)igure )alvarea 3i evacuarea per)oanelor"bunurilor* pe )c4imburi de lucru 3i n a(ara programului= d! organi area e(ectiv a interven2iei* prin nominali area celor care trebuie ) utili e e )au ) pun n (unc2iune mi5loacele te4nice din dotare de )tingere 3i de limitare a propagrii arderii ori ) e(ectue e manevre )au alte opera2iuni la in)tala2iile utilitare 3i* dup ca * la ec4ipamente 3i utila5e te4nologice. (2! %atele privind organi area activit2ii de )tingere a incendiilor la locul de munc prev ute la alin. (1! )e n)criu ntr;un (ormular tiprit pe un material re i)tent* de regul carton* 3i )e a(i3ea ntr;un loc vi ibil* e)timat a (i mai pu2in a(ectat n ca de incendiu. (3! %atele )e completea de conductorul locului de munc 3i )e aprob de cadrul te4nic )au de per)oana de)emnat ) ndeplinea)c atribu2ii de aprare mpotriva incendiilor. (4! 7tructura;cadru a (ormularului prev ut la alin. (2! e)te pre entat n ane6a nr. 1 la pre entele norme generale* acea)ta put?nd (i completat* dup ca * 3i cu alte date 3i in(orma2ii.

1$,. 26 (1! &nterven2ia la locul de munc pre)upune: a! alarmarea imediat a per)onalului de la locul de munc )au a utili atorilor prin mi5loace )peci(ice* anun2area incendiului la (or2ele de interven2ie* precum 3i la di)pecerat* acolo unde ace)ta e)te con)tituit= b! )alvarea rapid 3i n )iguran2 a per)onalului* con(orm planurilor )tabilite= c! ntreruperea alimentrii cu energie electric* ga e 3i (luide combu)tibile a con)umatorilor 3i e(ectuarea altor interven2ii )peci(ice la in)tala2ii 3i utila5e de ctre per)oanele anume de)emnate= d! ac2ionarea a)upra (ocarului de incendiu cu mi5loacele te4nice de aprare mpotriva incendiilor din dotare 3i veri(icarea intrrii n (unc2iune a in)tala2iilor 3i a )i)temelor automate 3i* dup ca * ac2ionarea lor manual= e! evacuarea bunurilor periclitate de incendiu 3i prote5area ec4ipamentelor care pot (i deteriorate n timpul interven2iei= (! protec2ia per)onalului de interven2ie mpotriva e(ectelor negative ale incendiului: temperatur* (um* ga e to6ice= g! veri(icarea amnun2it a locurilor n care )e poate propaga incendiul 3i unde pot aprea (ocare noi* ac2ion?ndu;)e pentru )tingerea ace)tora. (2! @entru e(ectuarea opera2iunilor prev ute la alin. (1! nominali area )e (ace pentru (iecare )c4imb de activitate* precum 3i n a(ara programului de lucru* n ilele de repau) 3i )rbtori legale. 1$,. 27

@entru perioadele n care activitatea normal e)te ntrerupt* de e6emplu* noaptea* n ilele nelucrtoare* n )rbtorile legale )au n alte )itua2ii* e)te obligatorie a)igurarea m)urilor core)pun toare de aprare mpotriva incendiilor. 1$,. 28 @lanurile de protec2ie mpotriva incendiilor prev ute la art. 18 lit. >! 3i art. 23 lit. d! )unt: a! planul de evacuare a per)oanelor= b! planul de depo itare 3i de evacuare a materialelor cla)i(icate con(orm legii ca (iind periculoa)e= c! planul de interven2ie. 1$,. 2B (1! @lanurile de evacuare a per)oanelor n ca de incendiu cuprind elemente di(eren2iate n (unc2ie de tipul 3i de)tina2ia con)truc2iei 3i de numrul per)oanelor care )e pot a(la )imultan n acea)ta 3i )e ntocme)c a)t(el: a! pe nivel* dac )e a(l )imultan mai mult de 30 de per)oane= b! pe ncperi* dac n ele )e a(l cel pu2in 90 de per)oane= c! pentru ncperile de)tinate ca rii* indi(erent de numrul de locuri. (2! @lanurile de evacuare )e a(i3ea pe (iecare nivel* pe cile de acce) 3i n locurile vi ibile* a)t(el nc?t ) poat (i cuno)cute de ctre toate per)oanele* iar n ncperi* pe partea interioar a u3ilor. (3! @lanul de evacuare )e ntocme3te pe ba a )c4i2ei nivelului )au a ncperii* pe care )e marc4ea cu culoare verde tra)eele de evacuare prin u3i* coridoare 3i ca)e de )cri )au )cri e6terioare. (4! @e planurile de evacuare )e indic locul mi5loacelor te4nice de aprare mpotriva incendiilor: )tingtoare* 4idran2i interiori* butoane 3i alte )i)teme de alarmare 3i alertare a incendiilor* po)ibilit2ile de re(ugiu* ncperi )peciale* tera)e* precum 3i interdic2ia de (olo)ire a li(turilor n a)emenea )itua2ii. (9! .odelul planului;cadru de evacuare e)te pre entat n ane6a nr. 2 la pre entele norme generale. 1$,. 30 (1! @lanurile de depo itare 3i de evacuare a materialelor cla)i(icate con(orm legii ca (iind periculoa)e )e ntocme)c pentru (iecare ncpere unde )e a(l a)emenea materiale. (2! La ampla)area materialelor periculoa)e n )pa2iile de depo itare trebuie ) )e 2in )eama de comportarea lor )peci(ic n ca de incendiu* at?t ca po)ibilit2i de reac2ie reciproc* c?t 3i de compatibilitatea (a2 de produ)ele de )tingere. (3! @lanurile de depo itare 3i de evacuare a materialelor periculoa)e )e ntocme)c pe ba a )c4i2elor ncperilor re)pective* pe care )e marc4ea onele cu materiale periculoa)e 3i )e men2ionea cla)ele ace)tora con(orm legii* cantit2ile 3i codurile de identi(icare ori de pericol* produ)ele de )tingere recomandate. ,ra)eele de evacuare a materialelor 3i ordinea priorit2ilor )e marc4ea cu culoare verde. (4! @lanuri de depo itare 3i de evacuare )e ntocme)c 3i pentru materialele 3i bunurile combu)tibile care au o valoare (inanciar )au cultural deo)ebit. (9! @lanurile de depo itare )e ampla)ea n locuri care )e e)timea a (i cel mai pu2in a(ectate de incendiu 3i n apropierea locurilor de acce) n ncperi* precum 3i la di)pecerat* acolo unde ace)ta e)te con)tituit* a)t(el nc?t ace)tea ) poat (i utile (or2elor de interven2ie. 1$,. 31 (1! @lanurile de interven2ie )e ntocme)c pentru a)igurarea de)(3urrii n condi2ii de operativitate 3i e(icien2 a opera2iunilor de interven2ie n )itua2ii de urgen2* potrivit legii. (2! @lanul de interven2ie )e avi ea de in)pectoratul pentru )itua2ii de urgen2 5ude2ean"al municipiului <ucure3ti. (3! .odelul planului;cadru de interven2ie e)te pre entat n ane6a nr. 3 la pre entele norme generale. 1$,. 32 @lanurile de protec2ie mpotriva incendiilor )e actuali ea ori de c?te ori e)te ca ul* n (unc2ie de condi2iile reale. 1$,. 33 (1! &n)truc2iunile de aprare mpotriva incendiilor* prev ute la art. 23 lit. c!* )e elaborea pentru locurile de munc )tabilite de admini)trator"conductor* obligatoriu pentru toate locurile cu ri)c de incendiu.

(2! &n)truc2iunile de aprare mpotriva incendiilor cuprind: a! prevederile )peci(ice de aprare mpotriva incendiilor din reglementrile n vigoare= b! obliga2iile )alaria2ilor privind aprarea mpotriva incendiilor= c! regulile 3i m)urile )peci(ice de aprare mpotriva incendiilor pentru e6ploatarea in)tala2iilor potrivit condi2iilor te4nice* te4nologice 3i organi atorice locale* precum 3i pentru repara2ii* revi ii* ntre2inere* oprire 3i punere n (unc2iune= d! eviden2ierea elementelor care determin ri)cul de incendiu )au de e6plo ie= e! pre entarea pericolelor care pot aprea n ca de incendiu* cum )unt into6icrile* ar)urile* traumati)mele* electrocutarea* iradierea etc.* precum 3i a regulilor 3i m)urilor de prevenire a ace)tora. (3! &n)truc2iunile de aprare mpotriva incendiilor )e elaborea de 3e(ul )ectorului de activitate* in)tala2ie* )ec2ie* atelier* )e veri(ic de cadrul te4nic )au de per)oana de)emnat ) ndeplinea)c atribu2ii de aprare mpotriva incendiilor 3i )e aprob de admini)trator"conductor. (4! &n)truc2iunile de aprare mpotriva incendiilor )e a(i3ea * n ntregime )au n )inte * n (unc2ie de volumul lor 3i de condi2iile de la locul de munc re)pectiv. (9! 8n e6emplar al tuturor in)truc2iunilor de aprare mpotriva incendiilor )e p)trea la cadrul te4nic )au la per)oana de)emnat ) ndeplinea)c atribu2ii de aprare mpotriva incendiilor. 1$,. 34 7alaria2ii de la locurile de munc pentru care );au ntocmit in)truc2iunile prev ute la art. 33 au obliga2ia ) le )tudie e* ) le n)u3ea)c 3i ) le aplice. 1$,. 39 (1! &n)truc2iunile de aprare mpotriva incendiilor )e completea n toate ca urile cu in(orma2iile din planurile de interven2ie* acolo unde ace)tea )unt ntocmite. (2! &n)truc2iunile de aprare mpotriva incendiilor )e actuali ea la modi(icri* moderni ri* de voltri* repro(ilri 3i la apari2ia unor noi reglementri. (3! Aiecare in)truc2iune de aprare mpotriva incendiilor trebuie ) aib n)cri) data ntocmirii"revi iei 3i data aprobrii. 1$,. 38 (1! &ndicatoarele de )ecuritate* re)pectiv de inter icere* averti are* orientare 3i")au in(ormare* prev ute la art. 23 lit. (!* )e e6ecut* )e ampla)ea 3i )e montea con(orm reglementrilor 3i )tandardelor de re(erin2. (2! +n anumite )itua2ii* indicatoarele pot (i n)o2ite de n)cri)uri e6plicative 3i n limbi de circula2ie interna2ional. (3! #bliga2ia de a ampla)a* de a monta 3i de a p)tra integritatea indicatoarelor revine conductorului locului de munc.

Pr&te1ti+ %&%!"+tiei i + ,!*!ri"&r m+teri+"e &n)tiintarea* averti area )i alarmarea


ART. 2< @rotectia populatiei* a bunurilor materiale )i a valorilor culturale )e reali ea a printr;un an)amblu de activitati con)tand in: in)tiintare* averti are )i alarmare* adapo)tire* protectie nucleara* biologica )i c4imica* evacuare )i alte ma)uri te4nice )i organi atorice )peci(ice. 7/-,&8'/1 1 &n)tiintarea* averti area )i alarmarea ART. 30 (1! &n)tiintarea )e reali ea a de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )au de )erviciile de urgenta pro(e)ioni)te* dupa ca * pe ba a in(ormatiilor primite de la populatie )au de la )tructurile care monitori ea a )ur)ele de ri)c. (2! 1verti area populatiei )e reali ea a de catre autoritatile admini)tratiei publice centrale )au locale* dupa ca * prin mi5loacele de averti are )peci(ice* in ba a in)tiintarii primite de la )tructurile abilitate.

ART. 31 (1! @realarmarea )e reali ea a de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i de )erviciile de urgenta pro(e)ioni)te* dupa ca * pe ba a in(ormatiilor primite de la 7tatul .a5or 0eneral* )i de )tructurile )peciali ate din cadrul categoriilor de (orte armate* pe ba a planurilor de cooperare intocmite in ace)t )en). (2! 1larmarea populatiei )e reali ea a de autoritatile admini)tratiei publice centrale )au locale* dupa ca * prin mi5loacele )peci(ice* pe ba a in)tiintarii primite de la )tructurile abilitate. ART. 32 (1! .i5loacele de averti are )i alarmare )peci(ice )e in)talea a in locurile )tabilite de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i de )erviciile de urgenta pro(e)ioni)te. (2! 'ormele te4nice privind in)talarea )i)temului integrat de averti are )i alarmare a populatiei )i in)tructiunile privind )emnalele )i me)a5ele de averti are )i alarmare )e elaborea a de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* )e aproba prin ordin al mini)trului admini)tratiei )i internelor )i )e publica in .onitorul #(icial al $omaniei* @artea &. (3! La )olicitarea pre)edintilor comitetelor pentru )ituatii de urgenta* me)a5ele de averti are )i alarmare )e tran)mit obligatoriu* cu prioritate )i gratuit* prin orice operator audiovi ual public )au privat de pe teritoriul $omaniei. 1lin. (3! al art. 42 a (o)t modi(icat de pct. 19 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. 32 &n ca ul unui atac iminent* in )ituatia in care nu );a declarat )tarea de ra boi* primele me)a5e de prealarma )i de alarma )e tran)mit cu aprobarea mini)trului admini)tratiei )i internelor* pe ba a in)tiintarilor 7tatului .a5or 0eneral )i )tructurilor )peciali ate din cadrul categoriilor de (orte armate* con(orm planurilor de cooperare intocmite in ace)t )en). ART. 33 (1! Aolo)irea mi5loacelor de alarmare in ca ul producerii unor de a)tre )e e6ecuta numai cu aprobarea primarului localitatii* a conducatorului in)titutiei publice )au a agentului economic implicat* dupa ca * ori a imputernicitilor ace)tora. (2! 7i)temul de in)tiintare* averti are )i alarmare la localitati* in)titutii publice )i agenti economici )e veri(ica periodic prin e6ecutarea de antrenamente )i e6ercitii. (3! Aolo)irea mi5loacelor te4nice de alarmare )i alertare cu incalcarea prevederilor legale )i a normelor te4nice preva ute la art. 42 alin. (2! e)te inter i)a.

E-+1!+re+ !ti"i'+t&ri"&r 5i e1!rit+te+ 6&r(e"&r .e i*ter-e*(ie


1$,. 71 (1! @entru evacuarea n condi2ii de )iguran2 a utili atorilor n ca de incendiu* cile de evacuare trebuie ) ndeplinea)c urmtoarele cerin2e: a! con(ormare la (oc 3i ampla)are core)pun toare= b! )eparare de alte (unc2iuni prin elemente de )eparare la (oc 3i (um= c! a)igurarea controlului (umului= d! limitarea producerii incendiului 3i (umului. (2! +n (unc2ie de categoria con)truc2iei* in)tala2iei )au a amena5rii 3i de de)tina2ia ace)teia* )e au n vedere 3i alte m)uri )peci(ice* cum )unt: a! dimen)ionarea* reali area* di)punerea 3i marcarea cilor de evacuare 3i a ie3irilor de evacuare core)pun tor numrului de utili atori 3i )trii )nt2ii ace)tora* con(orm prevederilor reglementrilor te4nice= b! prevederea in)tala2iilor de detectare 3i )emnali are a incendiului* precum 3i de comunicare; averti are= c! prevederea in)tala2iilor de iluminat de )iguran2* alimentate din )ur)e core)pun toare= prevederea in)tala2iilor de )emnali are a ie3irilor de urgen2= d! prevederea de di)po itive de )iguran2 la u3i* cum )unt blocri n po i2ie de)c4i)* di)po itive antipanic 3i altele a)emenea= e! prevederea de )i)teme de orientare n ca de incendiu* cum )unt indicatoare de )ecuritate* marca5e (otolumini)cente 3i altele a)emenea= (! prevederea de in)tala2ii de pre)uri are 3i alte )i)teme de control al (umului= g! prevederea de locuri )igure de )alvare n interiorul 3i")au n a(ara con)truc2iei= 4! prevederea unor mi5loace te4nice de aprare mpotriva incendiilor pentru a (i (olo)ite de utili atori )au de pompieri* cum )unt in)tala2iile de 4idran2i* coloanele u)cate 3i altele a)emenea. 1$,. 72 &n)tala2iile de )emnali are a ie3irilor de urgen2 trebuie ) indice utili atorilor tra)eul de evacuare* u3ile de evacuare* marcarea )crilor de evacuare din cldire 3i marcarea u3ilor 3i tra)eelor care nu )erve)c la evacuare. 1$,. 73 -on)truc2iile* compartimentele de incendiu* )tadioanele )au arenele )portive ori incintele amena5ate trebuie prev ute cu ci de evacuare a per)oanelor* n numr )u(icient* core)pun tor dimen)ionate 3i reali ate* a)t(el nc?t per)oanele ) a5ung n timpul cel mai )curt 3i n deplin )iguran2 n e6terior* la nivelul terenului ori al cilor de acce) caro)abile* n re(ugii )au n alte locuri )pecial amena5ate. 1$,. 74 @entru acce)ul 3i evacuarea copiilor* per)oanelor cu di abilit2i* bolnavilor 3i ale altor categorii de per)oane care nu )e pot evacua )ingure n ca de incendiu* )e adopt )olu2ii 3i m)uri adecvate* cu re)pectarea reglementrilor te4nice )peci(ice. 1$,. 79 La proiectarea 3i la e6ecutarea cilor de evacuare )e inter ice prevederea u3ilor care )e pot bloca n po i2ie nc4i)* reducerea gabaritelor )tabilite prin reglementri te4nice* prevederea de (ini)a5e combu)tibile* cu e6cep2ia celor admi)e prin norme* de oglin i* praguri )au de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor di(icult2i la evacuare* cum )unt mpiedicarea* alunecarea* contactul )au coli iunea cu diver)e obiecte* bu)culada* panica 3i altele a)emenea.

1$,. 76 @entru )ecuritatea ec4ipelor de )alvare"(or2elor de interven2ie )unt nece)are: a! m)uri pentru ca ec4ipele de interven2ie 3i )alvare );3i de)(3oare activitatea la un nivel adecvat de )ecuritate 3i ) pr)ea)c cldirea (r ri)curi de accidente= b! amena5ri pentru acce)ul (or2elor de interven2ie n cldire 3i incint* pentru auto)peciale 3i pentru a)cen)oarele de pompieri= c! m)uri care ) permit ca )tingerea ) (ie reali at e(icient n interiorul 3i n 5urul con)truc2iei. 1$,. 77 1)cen)oarele de pompieri )e prevd 3i )e reali ea potrivit reglementrilor te4nice )peci(ice* a)igur?nd acce)ul (or2elor de interven2ie pe durata )tabilit n planurile )peci(ice. 1$,. 78 (1! 1)igurarea acce)ului 3i a circula2iei auto)pecialelor de interven2ie n incintele operatorilor economici 3i ale in)titu2iilor* n onele locuite* precum 3i ntre localit2i e)te obligatorie* con(orm reglementrilor te4nice )peci(ice. (2! +n locurile prev ute la alin. (1! trebuie ) )e a)igure cel pu2in un acce) caro)abil din)pre drumurile publice 3i din)pre drumurile de circula2ie interioare* amena5at* marcat* ntre2inut 3i utili abil n orice anotimp. (3! -ile de acce) 3i de circula2ie )e dimen)ionea potrivit reglementrilor te4nice pentru autove4icule de tip greu* a)igur?nd acce)ul auto)pecialelor de interven2ie. 1$,. 7B .)urile* condi2iile te4nice* per(orman2ele 3i nivelurile de per(orman2 privind proiectarea cilor de evacuare 3i acce) a(erente con)truc2iilor* in)tala2iilor 3i amena5rilor )e reali ea con(orm prevederilor reglementrilor te4nice )peci(ice.

Pr&te1ti+ %&%!"+tiei i + ,!*!ri"&r m+teri+"e A.+%& tire+


ART. 38 (1! @entru protectia populatiei )i a bunurilor din patrimoniul cultural national de e(ectele atacurilor din aer )e reali ea a )i)temul national de adapo)tire* care cuprinde: adapo)turi pentru puncte de comanda de)tinate 7i)temului 'ational de .anagement al 7ituatiilor de 8rgenta* adapo)turi publice de protectie civila a(late in admini)trarea con)iliilor locale )i (ondul privat de adapo)tire reali at de agentii economici )i proprietarii de imobile. (2! 1utoritatile admini)tratiei publice* in)titutiile publice* agentii economici )i proprietarii de imobile au obligatia )a prevada in planurile de inve)titii )i )a reali e e adapo)turi de protectie civila. (3! 1utoritatile admini)tratiei publice centrale )i locale )i )erviciile de urgenta de la toate nivelurile de competenta vor identi(ica )i vor )tabili po)ibilitatile de utili are pentru adapo)tire a unor galerii de mina* tuneluri* pe)teri* grote etc. e6i)tente in apropierea onelor den) populate )au in one preva ute pentru amena5are de tabere de )ini)trati* evacuati )au re(ugiati. (4! -ategoriile de con)tructii la care e)te obligatorie reali area de adapo)turi publice de protectie civila* precum )i adapo)turile care )e amena5ea a ca puncte de comanda )e aproba prin 4otarare a 0uvernului* la propunerea .ini)terului 1dmini)tratiei )i &nternelor. (9! 1dapo)turile publice de protectie civila preva ute in documentatiile te4nice ale inve)titiilor )e avi ea a te4nic* premergator eliberarii autori atiilor de con)truire* de catre )erviciile de urgenta pro(e)ioni)te* potrivit metodologiei elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* aprobata de mini)trul admini)tratiei )i internelor )i publicata in .onitorul #(icial al $omaniei* @artea &. (6! &n timp de pace adapo)turile publice de protectie civila* cu e6ceptia )patiilor amena5ate ca puncte de comanda* pot (i utili ate pentru alte de)tinatii* cu re)pectarea normelor te4nice* cu obligatia de a (i eliberate in )ituatii de urgenta in ma6imum 24 de ore )i cu in(ormarea prealabila a centrelor operationale din cadrul )erviciilor de urgenta pro(e)ioni)te. (7! 1dapo)turile publice de protectie civila )e in)pectea a periodic de catre per)onalul de )pecialitate al )erviciilor de urgenta pro(e)ioni)te= detinatorii )i utili atorii ace)tor adapo)turi )unt obligati )a

indeplinea)ca normele )i ma)urile )tabilite pentru mentinerea adapo)turilor )i a in)talatiilor utilitare ale ace)tora in )tare de (unctionare. (8! -on)truirea adapo)turilor )i amena5area altor )patii de adapo)tire cuprin)e in planurile de mobili are )e e6ecuta la punerea in aplicare a planurilor re)pective. ART. 39 1brogat.

A +*+re+ terit&ri!"!i .e m!*iti+ r+m+ + *ee7%"&.+t+


ART. 3: 1)anarea terenului )i neutrali area munitiei rama)e nee6plodate din timpul con(lictelor armate )e e6ecuta de catre )ubunitati )peciali ate )i )peciali)ti pirote4nicieni din )erviciile de urgenta pro(e)ioni)te din )ubordinea &n)pectoratului 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* potrivit in)tructiunilor )i normelor te4nice elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i aprobate prin ordin al mini)trului admini)tratiei )i internelor. 1rt. 47 a (o)t modi(icat de pct. 17 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. 3; (1! .unitiile )e di)trug in poligoane ale .ini)terului 1dmini)tratiei )i &nternelor )i .ini)terului 1pararii 'ationale )au pe terenuri pu)e la di)po itie de autoritatile admini)tratiei publice locale in a caror ra a admini)trativ;teritoriala )e e6ecuta lucrarile de a)anare. ,erenurile )tabilite pentru di)trugerea munitiei )e amena5ea a potrivit in)tructiunilor )i normelor te4nice )peci(ice* elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta. (2! 1utoritatile admini)tratiei publice locale )au* dupa ca * in)titutiile publice )i agentii economici a)igura )ubunitatii de interventie care e6ecuta a)anarea pirote4nica acce)ul in teren )i* gratuit* mana de lucru au6iliara* mi5loace de tran)port cu )o(eri )i carburantul a(erent* materialele* a)i)tenta )anitara* precum )i ca area )i 4ranirea e(ectivelor nece)are ace)tor lucrari. (3! @a a munitiilor )i a terenurilor in cur) de a)anare* precum )i in)otirea tran)porturilor de munitii )e e6ecuta de per)onal autori at. ART. 3< (1! @er)oanele (i ice )i 5uridice care iau cuno)tinta de e6i)tenta munitiilor au obligatia )a anunte de indata centrul operational din cadrul )erviciului de urgenta pro(e)ioni)t* di)peceratul integrat de urgenta* politia )au primarul* dupa ca . (2! 7e inter ice per)oanelor (i ice neautori ate )a ridice* )a manipule e ori )a utili e e munitia nee6plodata. ART. 80 .aterialele e6plo ive )i mi5loacele de aprindere nece)are pentru di)trugerea munitiei rama)e nee6plodate )e pun la di)po itie )peciali)tilor pirote4nicieni* la cererea &n)pectoratului 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* prin in)pectoratele de 5andarmi 5udetene. 1rt. 90 a (o)t modi(icat de pct. 18 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. 81 Aormatiunile de interventie preva ute la art. 47 e6ecuta gratuit actiuni de di)trugere a apoarelor care pun in pericol localitatile )au )iguranta cetateanului.

M/ !ri )e*er+"e .e %re-e*ire + i*1e*.ii"&r "+ e7%"&+t+re+ 1/i"&r .e e-+1!+re


1$,. 107 @entru a)igurarea condi2iilor de evacuare 3i )alvare a utili atorilor n )iguran2 n ca de incendiu )e adopt urmtoarele m)uri: a! ntre2inerea n bun )tare de (unc2ionare a )i)temelor de decomprimare )au de etan3are la (um 3i ga e (ierbin2i* precum 3i a elementelor de limitare a propagrii (ocului ori de i olare termic din compunerea con)truc2iilor 3i in)tala2iilor= b! p)trarea cilor de evacuare libere 3i n )tare de utili are la parametrii la care au (o)t proiectate 3i reali ate=

c! (unc2ionarea iluminatului de )iguran2 3i a celei de;a doua )ur)e de energie electric* con(orm reglementrilor te4nice= d! (unc2ionarea )i)temelor de alarmare 3i )emnali are a incendiilor la parametrii de per(orman2 pentru care au (o)t proiectate= e! organi area 3i de)(3urarea* periodic* de e6erci2ii 3i aplica2ii cu )alaria2ii* n condi2iile legii. 1$,. 108 (1! -ile de evacuare* inclu)iv cele care duc pe tera)e* n re(ugii )au n alte locuri )pecial amena5ate pentru evacuare* )e marc4ea cu indicatoare )tandardi ate* con(orm reglementrilor te4nice )peci(ice* a)t(el nc?t tra)eele ace)tora ) (ie recuno)cute cu u3urin2* at?t iua c?t 3i noaptea* de per)oanele care le utili ea n ca de incendiu. (2! 7e montea indicatoare core)pun toare la rampele )crilor care duc la demi)ol )au )ub)ol ori la u3ile de acce) ctre alte )pa2ii 3i ncperi din care evacuarea nu poate (i continuat. 1$,. 10B (1! %i)po itivele care a)igur nc4iderea automat n ca de incendiu a elementelor de protec2ie a golurilor* cele de ac2ionare a trapelor 3i clapetelor* precum 3i cele care men2in n po i2ie nc4i) u3ile ncperilor tampon )e men2in n permanen2 n )tare de (unc2ionare. (2! 7e inter ice blocarea n po i2ie de)c4i) a u3ilor ca)elor )crilor* a celor de pe coridoare* a celor cu di)po itive de nc4idere automat )au a altor u3i care* n ca de incendiu* au rolul de a opri ptrunderea (umului* ga elor (ierbin2i 3i propagarea incendiilor pe vertical )au ori ontal. (3! %i)po itivele de la alin. (2!* care a)igur nc4iderea automat a u3ilor* )e veri(ic periodic 3i )e men2in n )tare de (unc2ionare. (4! 7i)temul de nc4idere a u3ilor de pe tra)eele de evacuare trebuie ) permit de)c4iderea u3oar a ace)tora n ca de incendiu. 1$,. 110 (1! /)te inter i) blocarea cilor de acce)* de evacuare 3i de interven2ie cu materiale care reduc l2imea )au nl2imea liber de circula2ie )tabilit ori care pre int pericol de incendiu )au e6plo ie* precum 3i e(ectuarea unor modi(icri la ace)tea* prin care )e nrut2e3te )itua2ia ini2ial. (2! +n ca)ele )crilor* pe coridoare )au pe alte ci de evacuare ale cldirilor )e inter ic amena5area de bo6e ori locuri de lucru* depo itarea de materiale* mobilier )au obiecte* ampla)area de ma3ini de (otocopiat* do atoare pentru )ucuri"ca(ea etc.* care ar putea mpiedica evacuarea per)oanelor 3i bunurilor* precum 3i acce)ul per)onalului de interven2ie. 1$,. 111 (1! 1cce)ul mi5loacelor 3i per)onalului pentru interven2iile operative n ca de incendiu* n vederea )alvrii 3i acordrii a5utorului per)oanelor a(late n pericol* )tingerii incendiilor 3i limitrii e(ectelor ace)tora* trebuie ) (ie a)igurat n permanen2 la toate: a! con)truc2iile 3i ncperile ace)tora= b! in)tala2iile te4nologice 3i ane6e= c! depo itele nc4i)e 3i de)c4i)e de materii prime* )emi(abricate* produ)e (inite 3i au6iliare= d! mi5loacele te4nice de aprare mpotriva incendiilor* precum 3i la punctele de comand ale ace)tora* cum )unt: centrale 3i butoane de )emnali are a incendiilor* )ta2ii de pompare a apei* 4idran2i de incendiu* )tingtoare* panouri de incendiu* ba ine* re ervoare 3i ca)tele de ap* rampe ale )ur)elor de ap naturale= e! di)po itivele de ac2ionare a unor mi5loace cu rol de protec2ie n ca de incendiu: cortine de )iguran2* )i)teme de evacuare a (umului 3i a ga elor (ierbin2i* clapete de pe tubulatura de ventilare 3i altele a)emenea= (! tablourile de di)tribu2ie 3i ntreruptoarele generale ale in)tala2iilor electrice de iluminat* de (or2 3i de )iguran2* precum 3i la )ur)ele de alimentare de re erv care )unt de)tinate alimentrii receptoarelor electrice cu rol n ca de incendiu= g! vanele in)tala2iilor te4nologice )au au6iliare care trebuie manevrate n ca de incendiu 3i punctele de comand ale ace)tora: ga e 3i lic4ide combu)tibile* ben i tran)portoare 3i altele a)emenea= 4! alte mi5loace utili ate pentru interven2ie n ca de incendiu: ve4icule pentru tractare )au tran)port* ci)terne ori autoci)terne pentru ap 3i altele a)emenea. (2! @er)oanele (i ice )au 5uridice care de2in )au admini)trea con)truc2iile* in)tala2iile* )i)temele* di)po itivele )au mi5loacele re)pective )unt obligate ) marc4e e prin indicatoare* potrivit

reglementrilor te4nice )peci(ice* pre en2a mi5loacelor de la alin. (1! 3i ) a(i3e e regulile )peci(ice care trebuie re)pectate. 1$,. 112 (1! &ntrrile n incintele unit2ilor 3i circula2iile caro)abile din interiorul ace)tora* prin care )e a)igur acce)ul la cldiri 3i in)tala2ii* la racordurile de alimentare cu ap* cum )unt re2ele* ba ine* r?uri* lacuri* traver)rile de cale (erat 3i altele a)emenea* )e men2in* indi(erent de )e on* practicabile* curate 3i libere de orice ob)tacole* cum ar (i: materiale* utila5e* ambala5e* pad 3i altele a)emenea* care ar putea mpiedica interven2ia operativ pentru )tingerea incendiilor. (2! +n ca ul n care ace)t lucru nu e)te po)ibil* )e a)igur 3i )e marc4ea * potrivit reglementrilor te4nice )peci(ice* ci de acce) 3i circula2ii ocolitoare. 1$,. 113 -ile de acce) 3i de evacuare din cldiri* limitele onelor periculoa)e de incendiu* e6plo ie* electrocutare* radia2ii* locurile n care )unt ampla)ate utila5ele 3i in)tala2iile pentru )tingerea incendiilor 3i orice alte in)tala2ii care* n ca de incendiu* pre)upun manevre obligatorii )e marc4ea vi ibil* potrivit reglementrilor te4nice )peci(ice. 1$,. 114 @lat(ormele de acce) 3i de ampla)are a auto)pecialelor de interven2ie 3i )alvare de la nl2imi* prev ute n imediata vecintate a con)truc2iilor* )e marc4ea core)pun tor 3i )e men2in libere. 1$,. 119 1)cen)oarele de pompieri )e men2in permanent n bun )tare de (unc2ionare* pentru a putea (i utili ate operativ n ca de nece)itate* 3i )e marc4ea core)pun tor.

Pr&te1ti+ %&%!"+tiei i + ,!*!ri"&r m+teri+"e Pr&te1ti+ *!1"e+r+, r+.i&"&)i1+, 14imi1+ i ,i&"&)i1+


ART. 82 (1! @rotectia nucleara* radiologica* c4imica )i biologica a populatiei )e reali ea a prin mi5loace de protectie individuala* colectiva )au prin alte ma)uri te4nice )i organi atorice )peci(ice* cu prioritate in onele de ri)c. (2! &n)titutiile publice )i agentii economici care produc* tran)porta* depo itea a )au manipulea a )ub)tante periculoa)e in cantitati care pot pune in pericol viata )i )anatatea cetatenilor organi ea a )i e6ecuta controlul contaminarii radioactive* c4imice )i biologice a materiilor prime )i produ)elor (inite )i reali ea a ma)urile de decontaminare a per)onalului propriu* terenului* cladirilor )i utila5elor. ART. 82 .i5loacele de protectie individuala a cetatenilor )e a)igura potrivit criteriilor elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i aprobate prin 4otarare a 0uvernului. ART. 83 %econtaminarea )e reali ea a prin operatiuni )i te4nici )peciale e(ectuate de catre )erviciile de urgenta* unele unitati militare )i agenti economici* potrivit normelor te4nice elaborate de mini)terele de pro(il )i avi ate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta. ART. 88 (1! %epoluarea con)ta in luarea unor ma)uri )peci(ice pentru identi(icarea )i eliminarea )ur)elor poluante* limitarea* indepartarea )au neutrali area agentilor poluatori ai apei* aerului )i terenului. (2! .a)urile de depoluare )unt in)otite* dupa ca * de evacuarea per)oanelor )i a animalelor din mediul poluat )au de inter icerea utili arii apei* a alimentelor )i a (ura5elor contaminate. (3! 7e inter ice comerciali area )au utili area pentru con)um a bunurilor contaminate. (4! 1gentii economici )i in)titutiile publice au obligatia )a averti e e imediat populatia a)upra ri)curilor de poluare )i contaminare a onelor limitro(e unitatilor re)pective )i )a intervina cu (ortele )i mi5loacele de care di)pun pentru protectia populatiei )i inlaturarea e(ectelor poluarii. 7/-,&8'/1 a 9;a

E-+1!+re+
ART. 89

/vacuarea )e e6ecuta pe ba a planurilor intocmite in ace)t )cop* con(orm normelor )i in)tructiunilor elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta. 1rt. 96 a (o)t modi(icat de pct. 1B al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. 8: (1! ,recerea la e6ecutarea actiunii de evacuare in )ituatii de de a)tre )e 4otara)te de primar )au de pre(ect* dupa ca * la propunerea comitetului pentru )ituatii de urgenta competent. (2! &n )ituatii de con(lict armat* evacuarea )e aproba de -on)iliul 7uprem de 1parare a ,arii* la propunerea mini)trului apararii nationale. ART. 8; @rincipiile evacuarii in )ituatii de con(lict armat )e )tabile)c prin 4otarare a 0uvernului. ART. 8< 1cce)ul per)oanelor neautori ate in onele a(ectate )i periculoa)e* delimitate )i marcate core)pun ator* care intra )ub incidenta )ituatiilor de protectie civila* e)te inter i).

Limit+re+ i',!1*irii, %r&%+)/rii 5i .e'-&"t/rii i*1e*.i!"!i 5i + e6"!e*(i"&r i*1e*.i!"!i 0* i*teri&r!" 5i 0* +6+r+ i*1i*tei 6&1+r!"!i .e i*1e*.i!
1$,. 90 Limitarea i bucnirii* propagrii 3i de voltrii incendiului 3i a e(luen2ilor incendiului n interiorul 3i n a(ara incintei (ocarului poate (i ob2inut* n principal* prin una din urmtoarele m)uri: a! a)igurarea nivelurilor core)pun toare ale per(orman2elor de reac2ie la (oc 3i de re i)ten2 la (oc prev ute de reglementrile te4nice )peci(ice pentru produ)ele pentru con)truc2ii= b! prevederea elementelor de )eparare a incendiului (pere2i* plan3ee etc.!* adaptate la utili area con)truc2iei* adic la ac2iunea termic e)timat n con)truc2ie= c! prote5area core)pun toare a golurilor din elementele de )eparare a (ocului= d! proiectarea core)pun toare a (a2adelor pentru mpiedicarea propagrii (ocului ctre pr2ile adiacente ale aceleia3i cldiri= e! in)talarea de bariere contra (umului* cum )unt u3ile etan3e la (um. (! prevederea )i)temelor 3i a in)tala2iilor de detectare* )emnali are* )tingere a incendiului= g! evacuarea (umului 3i a ga elor (ierbin2i prin )i)teme adecvate= 4! crearea de di(eren2e de pre)iune ntre onele de con)truc2ie= i! prevederea m)urilor de protec2ie la (oc pentru in)tala2iile de ventilare;climati are* cum )unt canalele de ventilare re i)tente la (oc* clapetele anti(oc 3i altele a)emenea= 5! prevederea m)urilor de protec2ie la (oc pentru canalele 3i g4enele in)tala2iilor a(erente con)truc2iilor* cum )unt: )anitare* ncl ire* electrice 3i altele a)emenea. 1$,. 91 (1! &n)tala2iile de ncl ire* ventilare* climati are* electrice* automati are 3i altele a)emenea* a(erente con)truc2iilor 3i amena5rilor* precum 3i )uban)amblurile lor trebuie proiectate 3i reali ate a)t(el nc?t: a! ) nu ini2ie e incendiu= b! ) nu contribuie activ la de voltarea incendiului= c! ) a)igure limitarea propagrii incendiului= d! ) nu con)tituie ri)c de incendiu pentru elementele de con)truc2ie )au pentru obiectele din ncperi ori adiacente ace)tora= e! )upra(e2ele componente mari 3i )upra(e2ele e6pu)e ale )uban)amblurilor ) nu )e poat ncl i ntr;o m)ur inacceptabil= (! n ca ul unui incendiu* ) )e poat a)igura m)uri e(iciente de )tingere a ace)tuia 3i ) (ie po)ibil )alvarea per)oanelor. (2! @entru evitarea pericolului de propagare a (ocului 3i a (umului la trecerea unei in)tala2ii de la un compartiment de incendiu la altul* )e prevd m)uri de protec2ie con(orm reglementrilor te4nice )peci(ice. (3! &n)tala2iile de ga e naturale"ga e petroliere lic4e(iate (0@L!* precum 3i )uban)amblurile lor trebuie proiectate 3i reali ate con(orm reglementrilor te4nice )peci(ice.

1$,. 92 (1! &n)tala2iile de protec2ie mpotriva incendiilor (ac parte din m)urile de protec2ie activ la (oc cu rol important n a)igurarea cerin2ei e)en2iale C)ecuritatea la incendiuC a con)truc2iilor* in)tala2iilor te4nologice 3i a amena5rilor* precum 3i pentru )ecuritatea utili atorilor. (2! &n)tala2iile de protec2ie mpotriva incendiilor pot (i: a! in)tala2ii de detectare a ga elor in(lamabile= b! in)tala2ii de in4ibare a e6plo iei= c! in)tala2ii de detectare* )emnali are 3i alarmare la incendiu= d! in)tala2ii de evacuare a (umului 3i a ga elor (ierbin2i= e! in)tala2ii de 4idran2i interiori* coloane u)cate* 4idran2i e6teriori= (! in)tala2ii )peciale de )tingere cu ap= g! in)tala2ii de )tingere a incendiilor cu ga e= 4! in)tala2ii de )tingere a incendiilor cu )pum= i! in)tala2ii de )tingere a incendiilor cu pulberi= 5! in)tala2ii de )tingere a incendiilor cu aero)oli. 1$,. 93 &n)tala2iile de detectare a ga elor in(lamabile trebuie ) a)igure ndeplinirea urmtoarelor criterii: a! ) di)pun* n ntreaga on prote5at* de detectoare adecvate* pentru a permite ca pre en2a ga ului in(lamabil ) (ie detectat ntr;o (a incipient= b! ) (ie prev ute cu mi5loace de comunicare )igure ntre detectoare 3i o central de colectare a in(orma2iilor"ec4ipament de control 3i )emnali are= c! ) (ie capabile ) re i)te condi2iilor de mediu n care )unt montate* a)t(el nc?t );3i poat ndeplini (unc2iile pe parcur)ul duratei de via2 normate. 1$,. 94 &n)tala2iile de in4ibare a e6plo iei trebuie proiectate a)t(el nc?t ) re i)te la pre)iunea ma6im de e6plo ie* ) a)igure detectarea imediat a cre3terii pre)iunii* precum 3i eliberarea n cel mai )curt timp po)ibil a unui mediu de )tingere uni(orm di)per)at 3i men2inerea produ)ului de )tingere la o concentra2ie de calcul ntr;un timp )peci(icat n incinta prote5at. 1$,. 99 (1! &n)tala2iile de detectare* )emnali are 3i alarmare la incendiu trebuie ) detecte e incendiul la momentul ini2ierii* prin detectarea parametrilor (i ici 3i")au c4imici a)ocia2i incendiului ; (um* (lcri 3i")au cldur ;* 3i ) tran)(ere un )emnal )onor 3i")au vi ual la un"o ec4ipament de control 3i )emnali are"central de detectare;)emnali are* a)t(el nc?t ) dea un )emnal de alarm 3i* dup ca * ) ac2ione e di)po itivele pentru evacuarea per)oanelor* alertarea (or2elor de interven2ie* dever)area automat a )ub)tan2ei de )tingere etc. (2! /c4ipamentul de control 3i )emnali are trebuie ) a)igure interpretarea )emnalelor primite de la detectoare* pentru identi(icarea onei de unde );a tran)mi) orice (el de )emnal )au a averti rilor gre3ite 3i pentru ini2ierea ac2iunilor nece)are= (3! &n)tala2iile cu ac2ionare manual de alarmare la incendiu trebuie ) dea po)ibilitatea ca un utili ator ) ini2ie e 3i ) tran)(ere un )emnal de alarm la incendiu la un ec4ipament de control 3i )emnali are* a)t(el nc?t ) (ie po)ibil ini2ierea di(eritelor ac2iuni plani(icate. 1$,. 96 (1! &n)tala2iile de evacuare a (umului 3i a ga elor (ierbin2i 3i in)tala2iile de pre)uri are pentru controlul (umului trebuie ) a)igure n ca de incendiu: a! men2inerea cilor de evacuare 3i de acce) libere de (um pe nl2imea de circula2ie= b! (acilitarea opera2iilor (or2elor de interven2ie* prin crearea unor one (r (um= c! nt?r ierea )au mpiedicarea generali rii incendiului prin apari2ia (enomenului de (la)4;over* prevenind a)t(el de voltarea rapid a incendiului= d! reducerea con)ecin2elor 3i avariilor provocate de (um 3i ga e (ierbin2i= e! reducerea e(orturilor care apar n elementele )tructurale ale con)truc2iilor 3i in)tala2iilor n ca de incendiu.

(2! &n)tala2iile de evacuare a (umului 3i a ga elor (ierbin2i trebuie ) ndeplinea)c criteriile re(eritoare la capacitatea de a activa 3i de a )tabili pre)iunea proiectat ntr;o incint )peci(icat )au o vite convenabil a debitului de aer prin de)c4ideri n pere2ii incintei )peci(icate* a)igur?ndu;)e alimentarea electric din dou )ur)e* principal 3i de re erv. (3! @e timpul interven2iilor* dac )itua2ia impune evacuarea cantit2ilor de (um acumulate* )e pot practica de)c4ideri n unele elemente de con)truc2ie care delimitea )pa2iile re)pective 3i care nu au rol de re i)ten2. 1$,. 97 (1! &n)tala2iile de 4idran2i interiori trebuie ) a)igure po)ibilitatea utili atorilor de a reali a interven2ia* n (a a ini2ial a incendiului* cu debitele* pre)iunile* durata teoretic de (unc2ionare* lungimea 5etului 3i a (urtunului normate potrivit prevederilor reglementrilor te4nice )peci(ice. (2! &n)tala2iile de 4idran2i e6teriori trebuie ) a)igure o legtur la conducta principal de ap pentru ec4ipamentele 3i utila5ele de )tingere a incendiilor* con(orm prevederilor reglementrilor te4nice )peci(ice* )tandardelor europene de re(erin2* precum 3i )tandardelor na2ionale re(eritoare la cerin2ele de racordare 3i ad?ncimea de ngropare. 1$,. 98 &n)tala2iile )peciale de )tingere cu ap* cum )unt cele de )prin>lere* in)tala2ii cu cea2 de ap 3i altele a)emenea* trebuie a)t(el proiectate nc?t: a! ) a)igure un r)pun) imediat n ca de incendiu* prin dever)area apei* ntr;o )c4em 3i o cantitate pre)tabilit* cu debitele* inten)it2ile de )tropire 3i )tingere normate* pe durata proiectat de (unc2ionare* pe)te o )upra(a2 dat* n )copul controlului )au )tingerii incendiului* potrivit prevederilor reglementrilor te4nice )peci(ice= b! ) a)igure* dup ca * rcirea elementelor de con)truc2ii 3i in)tala2ii= c! ) cree e o barier care mpiedic propagarea incendiului. 1$,. 9B (1! &n)tala2iile de )tingere cu ga e: dio6id de carbon* argon* a ot* nlocuitori de 4aloni 3i altele a)emenea* precum 3i in)tala2iile de )tingere cu aero)oli pot (i cu inundare total )au local. (2! &n)tala2iile de )tingere cu ga e trebuie ) ndeplinea)c criteriile de per(orman2 privind capacitatea de a (i activate manual )au automat* dever)area uni(orm a produ)ului de )tingere n incint )au pe)te )upra(a2a )peci(icat* ntr;o cantitate determinat* pentru a )tabili 3i men2ine concentra2ia proiectat pe durata de timp normat* potrivit prevederilor reglementrilor te4nice )peci(ice. (3! @entru in)tala2iile de )tingere cu ga e cu inundare total e)te nece)ar ) )e a)igure evacuarea tuturor per)oanelor din compartimentul n care va (i utili at ga ul* nainte ca acea)t ac2iune ) nceap. (4! &n)tala2iile automate pentru )tingerea incendiilor cu ga e trebuie prev ute cu di)po itive de averti are a utili atorilor din )pa2iul prote5at* optice 3i acu)tice* pentru )emnali area intrrii ace)tora n (unc2iune. (9! +n ca ul n care ga ul dever)at automat n ca de incendiu poate pune n pericol via2a utili atorilor din onele prote5ate* in)tala2iile de )tingere )e prevd cu di)po itive de tempori are care ) nt?r ie intrarea ace)tora n (unc2iune cu o perioad pre)tabilit. (6! @erioada dintre declan3area )emnalului de averti are 3i intrarea n (unc2iune a in)tala2iei de )tingere )e calculea a)t(el nc?t ) )e a)igure evacuarea utili atorilor din orice punct al onei prote5ate. (7! 83ile de acce) n one* )pa2ii )au ncperi n care )unt po)ibile dever)ri de ga e ce pot pune n pericol via2a utili atorilor* precum 3i cile de evacuare din ace)te locuri )e marc4ea cu in)crip2ii de averti are a)upra pericolului* ampla)ate n locuri vi ibile pentru per)onalul de la locurile de munc 3i (or2ele de interven2ie. (8! 7emnalele optice 3i acu)tice produ)e de di)po itivele de averti are trebuie ) ndeplinea)c urmtoarele condi2ii: a! ) (ie inactive n )tarea de a3teptare= b! ) indice toate cile de evacuare din onele de )tingere= c! ) poat (i clar identi(icate 3i percepute cu tonalit2i di(erite* la nceputul 3i la )(?r3itul perioadei de tempori are= d! ) nu poat (i oprite nainte de e6pirarea timpului de (unc2ionare a in)tala2iei de )tingere=

e! ) (ie n concordan2 cu capacit2ile p)i4omotorii 3i )en oriale ale utili atorilor. (B! @entru )i)temele cu )tingere local nu e)te nece)ar evacuarea tuturor per)oanelor din compartiment* dar )unt obligatorii m)uri )peciale privind in)truirea per)onalului. 1$,. 60 &n)tala2iile de )tingere a incendiilor cu )pum trebuie ) ndeplinea)c criteriile de per(orman2 re(eritoare la po)ibilitatea de a (i activate manual )au automat 3i de a genera 3i di)per)a o cantitate calculat de )pum* cu coe(icientul de n(oiere )tabilit* pe)te o )upra(a2 dat* cu debitele de )tingere nece)are* ntr;un timp )peci(icat* potrivit prevederilor reglementrilor te4nice )peci(ice. 1$,. 61 &n)tala2iile de )tingere a incendiilor cu pulberi trebuie ) ndeplinea)c criteriile de per(orman2 re(eritoare la po)ibilitatea de a (i activate manual )au automat 3i de a re(ula o cantitate calculat de pulbere pe)te o )upra(a2 dat )au un obiect )peci(icat* cu inten)it2ile 3i debitele de )tingere nece)are* ntr;un timp normat 3i n repri ele normate* potrivit prevederilor reglementrilor te4nice )peci(ice. 1$,. 62 @roiectarea* montarea* e6ploatarea* veri(icarea 3i mentenan2a in)tala2iilor de protec2ie mpotriva incendiilor )e e(ectuea con(orm )tandardelor europene de re(erin2 3i reglementrilor te4nice )peci(ice.

Limit+re+ i i*"+t!r+re+ !rm+ri"&r it!+tii"&r .e %r&te1tie 1i-i"+


ART. 90 (1! Limitarea )i inlaturarea urmarilor )ituatiilor de protectie civila cuprind an)amblul de activitati )i actiuni e6ecutate in )copul re)tabilirii )ituatiei de normalitate in onele a(ectate. (2! La actiunile de limitare )i inlaturare a urmarilor )ituatiilor de protectie civila participa )tructuri de interventie din cadrul &n)pectoratului 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* e6i)tente pe timp de pace )au care )e pot mobili a in timp )curt* unitati )i (ormatiuni militare ale .ini)terului 1dmini)tratiei )i &nternelor* .ini)terului 1pararii 'ationale* )ervicii de urgenta voluntare* (ormatiuni de -ruce $o)ie )i alte )tructuri cu atributii in domeniu. (3! &nterventia operativa a )tructurilor preva ute la alin. (2! )e reali ea a pe ba a planurilor de interventie )i cooperare intocmite de autoritatile competente* in limitele (unctiilor de )pri5in reparti ate pentru a (i a)igurate de catre mini)tere* celelalte organe centrale )i organi atiile neguvernamentale pentru prevenirea )i ge)tionarea )ituatiilor de urgenta. 1lin. (3! al art. 60 a (o)t modi(icat de pct. 20 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. 91 (1! La limitarea )i inlaturarea urmarilor de a)trelor )unt obligate )a participe )i )erviciile pentru )ituatii de urgenta private. (2! 1utori area )erviciilor de urgenta private )e e6ecuta pe ba a normelor metodologice elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* aprobate prin ordin al mini)trului admini)tratiei )i internelor. 1rt. 61 a (o)t modi(icat de pct. 21 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. 92 @rincipiile de organi are* de conducere )i modul de utili are a )erviciilor de urgenta pro(e)ioni)te )i voluntare* unitatilor de interventie* (ormatiunilor de interventie )peciali ate )i private in actiunile de limitare )i inlaturare a urmarilor )ituatiilor de protectie civila* precum )i planurile operative intocmite in ace)t )cop )e )tabile)c prin regulamente* ordine )i in)tructiuni elaborate de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i aprobate de mini)trul admini)tratiei )i internelor. ART. 92 (1! -onducerea activitatilor de interventie )e reali ea a prin reteaua centrelor operationale )i operative )au a punctelor de comanda e6i)tente la autoritatile admini)tratiei publice centrale )i locale* precum )i la in)titutiile publice )i agentii economici.

(2! -onducerea nemi5locita a operatiunilor de interventie )e a)igura de comandantul actiunii* imputernicit potrivit legii* care poate (i a5utat in indeplinirea )arcinilor de catre grupa operativa )i punctul operativ avan)at. (3! 0rupa operativa )e con)tituie* prin ordin al pre(ectului* din per)onal cu putere de deci ie )i )peciali)ti ai )erviciilor de urgenta ale autoritatilor publice* ai agentilor economici )i in)titutiilor implicate in ge)tionarea )ituatiei de urgenta. (4! @unctul operativ avan)at e)te mobil )i )e a)igura de catre )erviciul de urgenta pro(e)ioni)t )au de &n)pectoratul 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta* printr;o auto)peciala ec4ipata )i incadrata core)pun ator. &n (unctie de ampla)amentul (ata de ona a(ectata* rolul punctului operativ poate (i preluat de centrul operational. (9! @ana la )o)irea la (ata locului a comandantului actiunii* conducerea operatiunilor )e a)igura de comandantul )au de )e(ul (ormatiunii de interventie din )erviciul de urgenta* cu )pri5inul repre entantilor autoritatii admini)tratiei publice locale )au al patronului* dupa ca . (6! -oordonarea elaborarii )i derularii programelor de recuperare* reabilitare )au de re)taurare pe timpul )ituatiilor de urgenta )e a)igura de catre repre entantii autoritatilor* in)titutiilor )au ai agentilor economici )tabiliti de comitetele pentru )ituatii de urgenta competente.

M/ !ri )e*er+"e .e %re-e*ire + i*1e*.ii"&r "+ e7e1!t+re+ "!1r/ri"&r 1! 6&1 .e 14i


1$,. B7 (1! 8tili area (ocului de)c4i) n locuri cu pericol de incendiu 3i pe timp de v?nt e)te inter i)= locurile cu pericol de incendiu* n care )e aplic acea)t interdic2ie* )e )tabile)c 3i )e marc4ea de per)oanele n drept. (2! @repararea 4ranei prin utili area (ocului de)c4i) n incintele unit2ilor* n onele de agrement 3i n go)podriile popula2iei )e (ace numai n locuri )pecial amena5ate* n condi2ii 3i la di)tan2e care ) nu permit propagarea (ocului la con)truc2ii* depo ite* culturi agricole* pduri* planta2ii )au la alte vecint2i. (3! 1rderea re)turilor vegetale* gunoaielor* de3eurilor 3i a altor materiale combu)tibile )e (ace n locuri )pecial amena5ate ori pe terenuri pregtite* cu luarea m)urilor ce )e impun pentru mpiedicarea propagrii (ocului la vecint2i* a)igur?ndu;)e )upraveg4erea permanent a arderii* precum 3i )tingerea 5arului dup terminarea activit2ii. (4! 1rderea miri3tilor )e (ace numai dup luarea m)urilor ce )e impun pentru mpiedicarea propagrii (ocului la vecint2i* a)igur?ndu;)e )upraveg4erea permanent a arderii. (9! 8tili area (ocului de)c4i) nu )e admite la di)tan2e mai mici de 40 m (a2 de locurile cu pericol de e6plo ie: ga e 3i lic4ide combu)tibile* vapori in(lamabili* e6plo ivi etc.* re)pectiv 10 m (a2 de materiale )au )ub)tan2e combu)tibile: lemn* 4?rtie* te6tile* carton a)(altat* bitum* ulei etc.* (r a (i )upraveg4eat 3i a)igurat prin m)uri core)pun toare. (6! Luarea m)urilor pentru prevenirea 5ocului copiilor cu (ocul n condi2ii 3i n locuri n care )e pot produce incendii con)tituie o obliga2ie a per)oanelor care r)pund* potrivit legii* de cre3terea* educarea 3i ngri5irea copiilor. 1$,. B8 (1! $eglementarea de ctre admini)tratorul operatorului economic"conductorul in)titu2iei )au* dup ca * de con)iliul local a modului de e6ecutare a lucrrilor cu (oc de)c4i) pre)upune: a! )tabilirea locurilor unde* periodic )au permanent* )e pot e(ectua lucrri cu (oc de)c4i)* cum )unt topirea bitumului* arderea de3eurilor combu)tibile* cur2rile prin ardere* precum 3i a per)oanelor care le )upraveg4ea = b! )tabilirea 3i marcarea locurilor cu pericol de incendiu n care e)te inter i) utili area (ocului de)c4i)= c! nominali area per)oanelor care au dreptul ) emit permi) de lucru cu (oc= d! de)crierea procedurii de emitere* )emnare* aducere la cuno3tin2 3i p)trare a permi)ului de lucru cu (oc= e! aprobarea unor in)truc2iuni )peci(ice de prevenire a incendiilor pentru a)t(el de lucrri. (2! %i)trugerea prin ardere a unor de3euri )au re iduuri combu)tibile )e e(ectuea cu re)pectarea legi)la2iei )peci(ice privind protec2ia mediului. 1$,. BB

(1! /(ectuarea lucrrilor de )udare* tiere* lipire )au a altor a)emenea opera2iuni care pre int pericol de incendiu* n con)truc2ii civile (publice!* pe timpul programului cu publicul* n in)tala2ii te4nologice cu ri)c de incendiu )au e6plo ie* n depo ite ori n alte )pa2ii cu pericol de aprindere a materialelor* produ)elor )au )ub)tan2elor combu)tibile e)te inter i). (2! Lucrrile prev ute la alin. (1! )e pot e6ecuta n )pa2iile re)pective numai dup ce );au luat m)uri pentru: evacuarea per)oanelor* ndeprtarea )au prote5area materialelor combu)tibile* golirea* )plarea* blindarea tra)eelor de conducte ori a utila5elor* aeri)irea )au ventilarea )pa2iilor* dotarea locurilor de munc cu mi5loace de limitare 3i )tingere a incendiilor. (3! Lucrrile men2ionate la alin. (1! 3i la art. B7 alin. (4! )e e6ecut numai pe ba a permi)ului de lucru cu (oc* al crui model e)te pre entat n ane6a nr. 4 la pre entele norme generale. (4! +n toate ca urile prev ute la alin. (1! ; (3! )unt obligatorii in)truirea per)onalului de e6ecu2ie* control 3i )upraveg4ere a)upra m)urilor de aprare mpotriva incendiilor* precum 3i in(ormarea )erviciului privat"voluntar pentru )itua2ii de urgen2. 1$,. 100 (1! @ermi)ul de lucru cu (oc* prev ut la art. BB alin. (3!* )e ntocme3te n dou e6emplare* dintre care unul )e nm?nea 3e(ului (orma2iei de lucru )au per)oanei care e6ecut opera2iunile cu (oc de)c4i)* iar cellalt rm?ne la emitent. (2! @ermi)ul de lucru cu (oc e)te valabil o )ingur i. (3! La terminarea lucrului* permi)ul de lucru cu (oc )e pred de ctre e6ecutant emitentului. 1$,. 101 Fe(ul )ectorului de activitate* atelier* )ec2ie* depo it* in)tala2ie etc. n care )e e6ecut opera2iuni cu (oc de)c4i) are obliga2ia ) a)igure m)uri pentru: a! pregtirea locului= b! in)truirea per)onalului= c! controlul dup terminarea lucrrii. 1$,. 102 (1! /6ecutantul lucrrii are obliga2ia de a utili a pentru e6ecutarea lucrrilor cu (oc de)c4i) numai ec4ipamente 3i aparate n bun )tare de (unc2ionare. (2! ,oate ec4ipamentele 3i aparatele pentru e6ecutarea lucrrilor cu (oc de)c4i) )e ntre2in 3i )e veri(ic n con(ormitate cu in)truc2iunile (urni orului. 1$,. 103 +n timpul e6ecutrii lucrrii trebuie ) )e a)igure: a! )upraveg4erea permanent a (lcrii* a r)p?ndirii 3i a traiectoriilor )c?nteilor )au particulelor de materiale incande)cente 3i a inten)it2ii (lu6ului de cldur= b! )tr?ngerea 3i depo itarea re)turilor de electro i n va)e )peciale cu ni)ip )au cu ap= c! nc4iderea robinetelor buteliei de o6igen 3i a generatorului de acetilen* dac durata ntreruperii e6ecutrii lucrrii dep3e3te 10 minute= d! inter icerea ag2rii ar toarelor* c4iar )tin)e* de buteliile de o6igen )au de generatoarele de acetilen= e! nee(ectuarea de depla)ri cu ar toarele aprin)e n a(ara onei de lucru )au de urcri pe )cri* )c4ele etc.= (! evacuarea carbidului din generator* n ca ul ntreruperii lucrului pe o perioad mai ndelungat. 1$,. 104 %up terminarea lucrrii* 3e(ul )ectorului de activitate* prev ut la art. 101* trebuie ) a)igure urmtoarele m)uri: a! veri(icarea locului n care );a e6ecutat lucrarea* precum 3i a )pa2iilor adiacente 3i a celor )ituate la cotele in(erioare )au )uperioare* pentru a con)tata dac nu );au creat (ocare de incendiu: one incande)cente* miro) de ar) )au dega5ri de (um etc.= b! de)coperirea tuturor onelor prote5ate* veri(ic?ndu;)e dac )tarea lor e)te intact* 3i luarea de m)uri n con)ecin2= c! veri(icarea* la anumite intervale* pe parcur)ul mai multor ore 3i n timpul nop2ii* a )itua2iei e6i)tente la locul n care );a e(ectuat lucrarea 3i n imediata apropiere a ace)tuia= d! depo itarea n condi2ii de )iguran2 a ec4ipamentelor (olo)ite la lucrare= e! reampla)area pe po i2iile ini2iale a elementelor 3i materialelor combu)tibile la cel pu2in 6 ore de la terminarea lucrrii=

(! colectarea 3lamului de carbid n containere de)tinate ace)tui )cop 3i depo itarea ace)tora ntr;un loc )pecial amena5at. 1$,. 109 (1! Aolo)irea (lcrii: lum?nri* (clii* tor2e 3i altele a)emenea pe timpul )pectacolelor de teatru* oper* operet* a (e)tivit2ilor de)(3urate n re)taurante )au pentru ambian2 ori diverti)ment n re)taurante* baruri* cluburi* di)coteci etc. e)te inter i). (2! @entru durate )curte* )tabilite preci)* )e admite (olo)irea (lcrii n )itua2iile men2ionate la alin. (1!* cu condi2ia a)igurrii condi2iilor de mpiedicare a ini2ierii 3i propagrii incendiului* dup cum urmea : a! evitarea ampla)rii n apropierea )au contactul cu materiale combu)tibile: decoruri* co)tume* 4aine* perdele etc.= b! (olo)irea unor )uporturi incombu)tibile= c! prevenirea producerii unor incendii prin r)turnare* manevrare gre3it etc.= d! )tingerea obligatorie a (lcrilor la terminarea evenimentului= e! nominali area per)onalului propriu ce a)igur )upraveg4erea 3i interven2ia n ca de incendiu= (! a)igurarea mi5loacelor te4nice adecvate de aprare mpotriva incendiilor= g! anun2area* dup ca * a )erviciului pro(e)ioni)t* voluntar )au privat* pentru )itua2ii de urgen2* a cadrului te4nic )au a per)onalului de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor. (3! @entru )pectacolele de tipul men2ionat la alin. (1!* care au loc pe timpul unei )tagiuni* )e tran)mite la in)pectoratul pentru )itua2ii de urgen2 5ude2ean"al municipiului <ucure3ti* la nceputul )tagiunii* programul )pectacolelor re)pective.

Re)!"i .e %re)/tire +*ti ei mi1/, %r&te1(ie, 1&m%&rt+re 5i +1(i!*e + %&%!"+(iei 0* 1+' .e 1!trem!r 5i? +! +"!*e1/ri .e tere*
+# -uno3tin2e de)pre cldirile 3i )pa2iile n care locuim )au lucrm* privind: ; evenimentele )ei)mice precedente 3i ac2iunile lor a)upra cldirii ; aplicarea m)urilor 3i ac2iunilor de evitare a di)trugerilor par2iale )au totale a)upra cldirilor n ca ul declan3rii unui cutremur puternic 3i anume pentru: G e6ecutarea tuturor lucrrilor de ntre2inere 3i repara2ii curente pentru a men2ine caracteri)ticile de re i)ten2 pe ntreaga durat de e6ploatare")erviciu a cldirii= G con3tienti area ri)curilor la care );ar e6pune dac ar e(ectua modi(icri la cldire (r un avi privind proiectul interven2iei 3i autori a2iile legale din partea unui e6pert= toate modi(icrile e(ectuate )e n)criu n cartea te4nic a con)truc2iei= G e(ectuarea unei e6perti e te4nice a)upra cldirii* de ctre un e6pert autori at )au de ctre un in)titut )peciali at con(orm prevederilor legale= G e6ecutarea lucrrilor de con)olidare* re(acere 3i repara2ii at?t la cldire c?t 3i la in)tala2iile a(erente cldirii: ap* ga e* ncl ire* electricitate* canali are* etc. numai pe ba a raportului de e6perti 3i a proiectelor autori ate= ; re)pectarea unor principii )imple 3i )igure pentru e6ecu2ia de cldiri re i)tente n localit2i rurale* re)pectiv a cerin2elor legale privind calitatea con)truc2iilor n one urbane* precum 3i luarea m)urilor privind reabilitarea cldirilor n con(ormitate cu normele actuale= ; inter icerea interven2iei a)upra )tructurii cldirii ; e6. lrgirea unor camere* mutarea pere2ilor* practicarea de goluri* )upraeta5area* )parea de pivni2e )au gara5e etc. ;* (r a avea un proiect ntocmit de un )peciali)t ate)tat pentru a)t(el de lucrri 3i toate autori a2iile nece)are* deoarece alt(el* )e pot declan3a* cu )au (r )ei)me* proce)e de degradare rapid )au c4iar bru)c a cldirii* care pot periclita via2aH ; ntocmirea proiectelor de con)olidare 3i e6ecu2ia ace)tora precum 3i recep2ia lucrrilor n con(ormitate cu prevederile Legii nr. 10"1BB9 privind calitatea n con)truc2ii* cu modi(icrile ulterioare 3i ale regulamentelor n vigoare= ; cunoa3terea de ctre a)ocia2iile de proprietari"locatari ale cldirilor multieta5ate ; tip bloc ;* a modului n care (irmele cu )ediul n apartamente re)pect m)urile de protec2ie anti)ei)mic* precum

3i pe cele de prevenire a unor incendii* e6plo ii* dever)ri de materiale combu)tibile* to6ice 3i c4imice. +n ace)te )pa2ii )e inter ice depo itarea de materiale pe plan3ee* pe)te )arcina pentru care au (o)t proiectate. %ac (irma e)te n locuin2a per)onal cu 1;2 niveluri* )e vor aplica toate m)urile de protec2ie pentru a nu a(ecta cldirile nvecinate n ca ul producerii unui cutremur* alunecare de teren* prin declan3area de e6plo ii* incendii etc.= ; inter icerea depo itrii de materiale combu)tibile* e6plo ive* )ub)tan2e to6ice etc. n cldiri de locuit= ampla)area 3i (i6area obiectelor grele )e va (ace dup con)ultarea unui )peciali)t= ; (i6area antenelor de )atelit de elementele )tructurale ale cldirii pentru ca n ca ul unui cutremur ) )e evite cderea lor 3i producerea de accidente= ; cunoa3terea m)urilor nece)are prevenirii 3i )tingerii incendiilor 3i aplicarea lor de ctre proprietarii* admini)tratorii* locatarii din cldirile de tip bloc= ; cunoa3terea planului )ub)olului cldirii tip bloc 3i a re2elelor de conducte din )ub)olul cldirii* precum 3i cunoa3terea locurilor de ampla)are a robine2ilor 3i vanelor de nc4idere a di(eritelor utilit2i pe di(erite rami(ica2ii= ; cunoa3terea 3i veri(icarea periodic a tavanelor* podului* acoperi3ului* balcoanelor* corni3elor* calcanelor* co3urilor* tera)ei 3i nvelitorii blocului"ca)ei* a)t(el ca n ca ul unui cutremur ) )e evite cderea crmi ilor* placa5elor* tencuielilor* ornamentelor* 2iglelor* olanelor* 5ardinierelor* n ona intrrilor* aleilor ncon5urtoare* )tr ilor )au la vecini. 7e va proceda )imilar la elementele ce ar putea ) cad din)pre cldirea nvecinat* inclu)iv pentru mbinarea cu blocul alturat )au gardurile de id ale vecinilor= ; con)ultarea unui e6pert autori at la cumprarea )au nc4irierea unei locuin2e )au )ediu de (irm* a)upra evalurii re i)ten2ei anti)ei)mice con(orm normativelor te4nice n vigoare* n vederea evitrii e6punerii la un poten2ial ri)c. ,# @rotec2ia anti)ei)mic n interiorul locuin2ei )au locului de munc .)uri de pregtire a locului de munc )au locuin2ei pentru prevenirea di)trugerilor provocate de e(ectele unui )ei)m: ; evitarea aglomerrii )pa2iilor de la locul de munc )au din locuin2 cu pie)e de mobilier )au aparatur in)tabile la )ei)m 3i ampla)ate n vecintatea locurilor n care )e aglomerea de obicei (amilia* )au n )pa2iul de lucru= ; a)igurarea pie)elor de mobilier grele* velte* )uprapu)e 3i nalte* ntre ele 3i prin prindere de un perete* grind )olid n locurile unde )e aglomerea de obicei per)oane la locul de munc )au n (amilie= ; ampla)area ec4ipamentelor te4nice 3i aparatelor ca)nice mai grele )au a celor pe rotile ; de e6emplu: copiatoare* calculatoare mari* ma3ini de )plat* (rigidere etc. ;* a)t(el nc?t ) nu )e a(le n vecintatea ie3irilor din ncperi )au apartament )pre a nu bloca prin depla)area lor acce)ul n ca ul unui )ei)m= ; (i6area aparatelor n a3a (el nc?t racordurile ) nu )u(ere deteriorri n ca de cutremur= ; ampla)area obiectelor (ragile 3i valoroa)e ntr;un loc mai 5o) 3i )igur= ; ampla)area va)elor cu c4imicale* combu)tibili n dulapuri n care ) nu )e poat r)turna* n ncperi n care nu )e locuie3te 3i nu e6i)t pericolul de contaminare 3i de incendiu= ; a)igurarea u3ilor dulapurilor cu nc4i tori e(iciente la o)cila2ii* a)t(el nc?t depla)area ve)elei depo itate ) nu produc accidente= ; procurarea n locuin2 a cel pu2in unui e6tinctor 3i ampla)area ace)tuia ntr;un loc cuno)cut 3i acce)ibil n orice moment* l?ng )ur)ele poten2iale de incendiu= nv2a2i utili area ace)tuia= ; re2inerea locului de ampla)are a comutatoarelor* )iguran2elor* robinetelor generale 3i locale pentru ap* ga e 3i electricitate 3i a modului lor de manevrare* a)t(el nc?t* la nevoie* dup )ei)m* ) pute2i lua m)urile minime de interven2ie de urgen2 ; nc4idere"de)c4idere= ; p)trarea la ndem?n o unei tru)e de )cule adecvate. %ac locui2i ntr;o cldire multi(amilial tip bloc* in(orma2i;v per)onal )au prin admini)tra2ia a)ocia2iei de)pre ndeplinirea obliga2iilor legale privind: ; evaluarea re i)ten2ei anti)ei)mice actuale a )tructurii cldirii ; repara2iile 3i con)olidrile nece)are ; proiectarea 3i e6ecutarea lucrrilor nece)are ; a)igurarea pentru daune )ei)mice* (orme 3i ta6e nece)are $e2ine2i n memoria dv). particularit2ile localit2ii* cartierului 3i mpre5urimile locuin2ei dv).* ale

drumului pe care v depla)a2i ilnic la )erviciu* 3coal )au cumprturi* av?nd n vedere eventualele pericole de)cri)e mai 5o): ; cderea unor elemente de con)truc2ie ne)tructurale: tencuielei* crmi i etc. ; )pargerea 3i cderea unor geamuri* n )pecial la cldirile nalte ; cderea unor obiecte* mobilier etc. ; cderea unor )t?lpi 3i linii electrice ; incendii re ult?nd din )curtcircuite electrice* conducte de ga rupte* r)turnarea unor in)tala2ii de ncl ire etc. ; alunecri de teren* avalan3e n ona muntoa)* lic4e(ierea unor terenuri ni)ipoa)e #bi3nui2i;v ) v prote5a2i 3i c?nd v a(la2i ntr;o alt )itua2ie: n concediu* n delega2ie* la )pectacole* n vi it etc. %i)cuta2i cu to2i membrii (amiliei* vecinii )au colegii un plan de)pre ce a2i (ace (iecare n ca de cutremur 3i (ace2i periodic repeti2ii. 1# $eguli de comportare ra2ional* individuale 3i de grup: loc de munc* (amilie* pe )trad* n timpul producerii )ei)mului 1. @)tra2i;v calmul* nu intra2i n panic* lini3ti2i;i 3i pe ceilal2i* prote5a2i copiii* btr?nii 3i (emeile. 'u v )peria2i de gomotele din 5ur. 2. @reveni2i tendin2ele de a pr)i camera )au locuin2a* deoarece (a a )ei)mic ini2ial are o durat redu)* a)t(el nc?t tocmai (a a puternic a mi3crii )ei)mice v poate )urprinde pe )cri* 4oluri* paliere* n aglomera2ie 3i panic* conduc?nd la accidente grave* nedorite. 1ten2ieH 7crile )unt elemente de con)truc2ii (oarte )en)ibile la depla)rile di(eren2iate ale eta5elor 3i* c4iar dac ar re i)ta* depla)area per)oanelor pe )cri )ub e(ectul o)cila2iei )ei)mice e)te e6trem de periculoa). -4iar dac ie3irea de la eta5ele in(erioare )au dintr;o locuin2 parter ar (i n principiu po)ibil 3i (e abil n )curt timp* n )pecial pentru per)oane tinere* a(ar )unt multe alte ri)curi: calcane 3i co3uri de (um* parapete* ornamente* vitra5e etc. 2. $m?ne2i n ncpere )au locuin2* departe de (ere)tre care )e pot )parge 3i v pot accidenta* prote5a2i;v )ub o grind* toc de u3 )olid* )ub un birou )au ma) care )unt )u(icient de re i)tente )pre a v (eri de cderea unor obiecte* mobile )uprapu)e* lmpi* tencuieli ornamentale etc. +n lip)a unor a)t(el de po)ibilit2i v pute2i prote5a )t?nd la podea l?ng un perete )olid* pe genunc4i 3i coate* cu (a2a n 5o) iar cu palmele mpreunate v ve2i prote5a capul* cea(a* iar cu antebra2ele pe lateral capul. 1cea)t recomandare implic o cunoa3tere prealabil a acelor elemente de con)truc2ie re i)tente* prin con)ultarea unui )peciali)t ate)tat. 3. %ac e)te po)ibil* nc4ide2i )ur)ele de (oc c?t pute2i mai repede iar dac a luat (oc ceva interveni2i imediat dup ce a trecut 3ocul puternic. 8. 'u (ugi2i pe u3* nu )ri2i pe (erea)tr* nu alerga2i pe )cri* nu utili a2i li(tul* evita2i aglomera2ia* mbul eala* iar dac e)te po)ibil de)c4ide2i u3a locuin2ei )pre e6terior* )pre a preveni blocarea ace)teia* n vederea evacurii dup terminarea mi3crii )ei)mice. 9. 'u alerga2i n )trad. :. %ac v a(la2i n a(ara unei cldiri* depla)a2i;v c?t mai departe de cldire* (eri2i;v de tencuieli* crmi i* co3uri* parapete* corni3e* geamuri* ornamente care de obicei )e pot prbu3i n )trad. 'u (ugi2i pe )trad* depla)a2i;v calm )pre un loc de)c4i) 3i )igur. ;. 1corda2i prim a5utor per)oanelor rnite. <. +n ca ul n care )unte2i )urprin3i de cderea unor tencuieli )au obiecte de mobilier r)turnate* cuta2i ) v prote5a2i capul 3i membrele )au ) v a)igura2i )upravie2uirea= ulterior ve2i cuta ) alarma2i prin di(erite metode vecinii c?t 3i ec4ipele de )alvare;interven2ie de pre en2a dv). .# -omportarea dup producerea unui cutremur: 1. 'u pr)i2i imediat )pa2iul* camera* apartamentul* cldirea n care v;a )urprin) )ei)mul. 1corda2i mai nt?i primul a5utor celor a(ecta2i de )ei)m. -alma2i per)oanele intrate n panic )au )periate* n )pecial copiii de v?r)t mai (raged. 2. 15uta2i pe cei rni2i )au prin3i )ub mobilier* obiecte )au elemente u3oare de con)truc2ii* ) )e dega5e e. 'u mi3ca2i rni2ii grav ; dac nu )unt n pericol imediat de a (i rni2i )uplimentar din alte cau e ; p?n la acordarea unui a5utor )anitar;medical cali(icat. 2. +ngri5i2i;v de )iguran2a copiilor* bolnavilor* btr?nilor* a)igur?ndu;le mbrcminte 3i ncl2minte core)pun toare )e onului n care );a declan3at )ei)mul* n vederea unei eventuale evacuri din locuin2 )au cldire pentru o perioad anume* de la c?teva ore la c?teva ile.

3. 'u utili a2i tele(onul dec?t pentru apeluri la )alvare* pompieri )au de ctre organi)mul cu n)rcinri o(iciale n privin2a interven2iei po)t;de a)tru* n ca uri 5u)ti(icate* )pre a nu bloca circuitele tele(onice. 8. %ac );a declan3at un incendiu* cuta2i );l )tinge2i prin (or2e proprii. 9. Ieri(ica2i preliminar )tarea in)tala2iilor electrice* ga e* ap* canal* veri(ica2i vi ual )tarea con)truc2iei n interior. +n ca ul con)tatrii de avarii* nc4ide2i alimentarea local )au general 3i anun2a2i unitatea pentru interven2ie. 'u (olo)i2i (oc de)c4i). :. @r)i2i cu calm cldirea* (r a lua cu dv). lucruri inutile* dar veri(ica2i mai nt?i )cara 3i drumul )pre ie3ire )pre a nu v e6pune la pericole. ;. @entru orice eventualitate* preveni2i rnirea provocat de cderea unor tencuieli* crmi i etc. la ie3irea din cldire utili ?nd o ca)c de protec2ie )au n lip)a ace)teia un )caun"taburet ori alt obiect protector: geant* g4io dan* cr2i groa)e etc. <. %ac la ie3ire nt?lni2i u3i blocate* ac2iona2i (r panic pentru deblocare. %ac nu reu3i2i* iar ace)tea au vitra5e* proceda2i cu calm la )pargerea geamului 3i cur2irea ramei 3i a onei de cioburi* utili ?nd un )caun* o va etc. %ac )e con)tat c n a)cen)or )unt per)oane blocate* lini3ti2i;le* mai nt?i* dup care )olicita2i concur)ul per)oanelor autori ate. 10. /vita2i cldirile grav avariate* cu e6cep2ia unor ca uri de a5utor )au )alvare* m)uri ce trebuie ntreprin)e cu un minimum de m)uri de )ecuritate 3i (r ri)curi inutile. /vita2i ) (i2i con(undat cu ru(ctorii ptrun3i n a)t(el de cldiri* nu aglomera2i (r ro)t onele calamitate. 11. 15uta2i ec4ipele de interven2ie pentru a5utor )au )alvare. 12. 1)culta2i numai anun2urile po)turilor de radiotelevi iune na2ionale 3i recomandrile de ac2iune imediat ale organelor n drept. 12. Ai2i pregti2i p)i4ic 3i (i ic pentru eventualitatea unor 3ocuri ulterioare primei mi3cri )ei)mice ; a3a numitele replici ;* (r a intra n panic. 'u da2i cre are vonurilor care apar (recvent imediat dup )ei)me* c4iar dac aparent )unt ve4iculate de a3a; i3i )peciali3tiH 13. La evacuare da2i prioritate celor rni2i )au copiilor* btr?nilor* (emeilor 3i a)culta2i ntocmai recomandrile )alvatorilor. 18. /6perien2a cutremurelor precedente a dovedit c e)te util ) ave2i cuno3tin2e nece)are )upravie2uirii p?n la interven2ia ec4ipelor de )alvare n ca ul unei )itua2ii e6treme n care* de e6emplu* a2i (i )urprin3i )ub ni3te dr?mturi* mobilier r)turnat )au ntr;o camer* incint* a)cen)or etc. blocat* prin n2epenirea u3ilor )au din alte cau e. 19. +n primul r?nd trebuie ) (i2i calmi* ) i lini3ti2i pe cei 3oca2i* ) nu permite2i reac2ii de panic* ) acorda2i primul a5utor celor rni2i iar dac dumneavoa)tr )au alt per)oan din grup are po)ibilitatea de mi3care ) (ace2i un mic plan de )alvare. %eblocarea cii de acce) )e poate ncerca numai dac prin acea)ta nu )e nrut2e3te )itua2ia ; de e6emplu prin mi3carea dr?mturilor )au a mobilierului. # variant cla)ic de comunicare cu cei din a(ar* e)te ) bate2i la intervale regulate cu un obiect tare n conducte nvecinate )au n pere2ii incintei* iar dac a2i )tabilit contactul verbal* (urni a2i in(orma2iile cerute 3i cere2i primul a5utor nece)ar. &n)pectoratul 5ude2ean"local pentru 7itua2ii de 8rgen2 va concentra per)onal )peciali at 3i aparate de a)cultare ca ) identi(ice locurile cu per)oane blocate. 'u v preocupa2i de durata timpului )cur) p?n la )alvare* deoarece n a)t(el de condi2ii* de3i timpul pare ne)(?r3it* corpul uman 3i mobili ea re)ur)e nebnuite pentru a trece pe)te o perioad critic. +n ace)t mod )e e6plic durate e6treme de re i)ten2 de )ute de ore n condi2ii de blocare la cutremur a unor per)oane aparent (ragile* nregi)trate n 2ara noa)tr n 1B77 3i n mod )imilar n ntreaga lume. e# .)uri de veri(icare a )trii cldirii* locuin2ei: ; %a2i concur)ul dv). organi a2iilor de interven2ie po)t;)ei)mic pentru anali a )trii con)truc2iilor* precum 3i pentru celelalte activit2i ntreprin)e de organele n drept. ; Ieri(ica2i mai nt?i a(ar 3i apoi cu precau2ii 3i n interior )tarea locuin2ei* a cldirii pentru a vedea avariile. %up primele ob)erva2ii proprii* e)te bine ) v adre)a2i unui )peciali)t;e6pert autori at n con)truc2ii pe care l cunoa3te2i din timp* )au cu care ave2i o n2elegere )au un contract pentru a)t(el de )itua2ii ; n ca ul in)titu2iilor )au (irmelor. %ac )tarea )tructurii con)truc2iei pre int avarii evidente iar ec4ipele autori ate nu au )o)it nc* )olicita2i in)titu2iilor abilitate evaluarea de ctre )peciali3ti a )trii po)t;)ei)mice a )tructurii cldirii

3i ave2i n vedere continuarea ulterioar a opera2iunilor de proiectare 3i e6ecu2ie a repara2iilor 3i con)olidrilor* cu concur)ul a)ocia2iei de proprietari )au locatari. ; +n ca ul n care cldirea n care locui2i e)te ntr;o )tare de avariere a )tructurii evaluat de )peciali3tii abilita2i legal ca (iind grav a(ectat de cutremur* va trebui ) re)pecta2i di)po i2iile legale 3i ) v adapta2i la condi2iile de )ini)trat. +n ace)t )en) organele admini)tra2iei publice locale vor lua m)urile de relocare. ; %ac a2i contractat o a)igurare la o )ocietate de pro(il* in(orma2i;v cum trebuie ) proceda2i pentru nregi)trarea n termen legal a daunelor complete produ)e de cutremur* n vederea )olicitrii de)pgubirilor. 6# .)uri de revenire n normal a activit2ii umane din ona a(ectat de cutremur %up producerea unui cutremur cu urmri deo)ebite* autorit2ile publice locale mpreun cu organi)mele abilitate vor lua m)urile nece)are revenirii la normal a activit2ilor umane din ona )ini)trat )au calamitat. 1utorit2ile publice locale vor ntocmi pe ba a inve)tiga2iilor 3i a e6perti elor te4nice li)tele de priorit2i ale cldirilor a(ectate pentru e6ecu2ia interven2iilor"con)olidrilor 3i reabilitrii con)truc2iilor de locuit. +n ace)t )en) inve)titorii* proprietarii 3i")au admini)tratorii cldirilor de locuit vor participa la ndeplinirea m)urilor de inve)tigare a cldirilor de locuit pentru a cunoa3te )itua2ia ace)tora dup de a)tru* vor )olicita e(ectuarea de e6perti e te4nice a)upra cldirilor a(ectate* 3i elaborarea de proiecte de interven2ie"con)olidare la cldirile avariate de cutremur* con(orm legi)la2iei n vigoare. )# $eguli de comportare n ca ul alunecrilor de teren 1lunecrile de teren )unt evenimente de multe ori previ ibile* de e6emplu dup precipita2ii inten)e* n one predi)pu)e la ace)te (enomene 3i au evolu2ie progre)iv* a)t(el nc?t de)(3urarea lor )e reali ea ntr;un anumit interval de timp )u(icient pentru reali area unor m)uri de protec2ie. 1tunci c?nd nceperea alunecrii de teren poate (i )emnalat* autorit2ile publice locale mpreun cu -omitetul local in(ormea in)titu2iile 3i popula2ia din ona re)pectiv a)upra pericolului creat 3i ac2iunilor de alarmare c?nd alunecarea de pm?nt e)te iminent* o dat cu urmrirea evolu2iei (enomenelor n on. &n(ormarea 3i alarmarea a)upra alunecrii de teren )e reali ea de ctre autorit2ile publice locale 3i de comitetul local 3i 5ude2ean cu mi5loacele )peci(ice ace)tor tipuri de ac2iuni. La recep2ionarea in(ormrii )au a unor )emnale de)pre nceperea alunecrii terenului* n ona care ar putea (i a(ectat )e vor lua urmtoarele m)uri: ; @regtirea evacurii per)oanelor* in)titu2iilor 3i bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregtite anticipat. ; %econectarea* de ctre repre enta2ii autori a2i ; n ca de nece)itate ; a cldirilor de la )i)temul de alimentare cu energie electric* ga e* ap* ncl ire* canali are etc. pentru a limita eventualele e(ecte negative. ; 7pri5inirea (orma2iilor de interven2ie ale comitetului local )au 5ude2ean n ac2iunile de oprire* diminuare )au de deviere a alunecrii de teren cu )copul de prote5are a per)oanelor 3i con)truc2iilor* pentru mic3orarea e(ectelor di)tructive ale alunecrii de teren. ; %e)(3urarea ac2iunilor )ub conducerea comitetului local )au 5ude2ean= vor (i luate n con)iderare numai )ur)ele o(iciale locale 3i recomandrile organelor n drept* evit?ndu;)e in(orma2iile ba ate pe vonuri. La recep2ionarea )emnalului de alarmare n ca ul alunecrilor de teren* care n)eamn c pericolul alunecrii de teren nu poate (i evitat* )e vor lua urmtoarele m)uri: ; /vacuarea per)oanelor 3i bunurilor materiale n locurile de)emnate n planurile de evacuare* (r a lua lucruri inutile 3i p)tr?nd calmul. ; $e)pectarea regulilor de convie2uire n locurile )igure n care -omitetul 5ude2ean"local* mpreun cu autorit2ile locale c?t 3i 7ocietatea de -ruce $o3ie vor lua m)urile nece)are adpo)tirii 3i de)(3urrii vie2ii. %up )tabili area alunecrii de teren* organele abilitate vor (ace o anali a avariilor 3i di)trugerilor provocate la con)truc2ii 3i bunuri. +n (unc2ie de avarii )e vor lua m)uri de ncepere a lucrrilor de repara2ii 3i con)olidri iar n ca urile de di)trugeri )e vor lua m)uri de con)truire de noi cldiri pe alte ampla)amente* autori ate. %up ca )e vor (ace demer)urile nece)are pentru ob2inerea de)pgubirilor prin )i)temul de a)igurri pentru pagubele produ)e de ctre alunecrile de teren.

Re)"eme*tere+ 6!m+t!"!i
1$,. 106 (1! $eglementarea (umatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor e)te obligatorie n cadrul (iecrui operator economic )au al (iecrei in)titu2ii publice 3i )e (ace prin di)po i2ie )cri)* dat de per)oana cu atribu2ii de conducere. (2! @entru )itua2iile n care o con)truc2ie )au o amena5are e)te (olo)it de mai mul2i utili atori* reglementarea (umatului )e (ace prin di)po i2ie emi) de proprietarul con)truc2iei )au al amena5rii re)pective* n)u3it de utili atorii n cau . (3! +n di)po i2ia pentru reglementarea (umatului )e men2ionea : a! locurile cu pericol de incendiu )au de e6plo ie* pe l?ng )pa2iile publice nc4i)e* con(orm legii* n care e)te inter i) (umatul )au* dup ca * acce)ul cu 2igri* c4ibrituri )au bric4ete= )e prevd obligatoriu locurile cu )c4ele* co(ra5e 3i e3a(oda5e* reali ate din materiale combu)tibile* precum 3i lanurile de cereale n (a a de coacere 3i onele mpdurite= b! locurile amena5ate pentru (umat= c! per)oanele de)emnate ) r)pund de )upraveg4erea re)pectrii reglementrii* pe locuri 3i )ectoare de activitate= d! alte date 3i in(orma2ii nece)are ) (ie preci ate pentru a diminua pericolul de incendiu. (4! Locurile n care e)te inter i) (umatul )e marc4ea con(orm legii. (9! Locurile n care e)te permi) (umatul )e marc4ea cu indicatorul CL#- @/',$8 A8.1,C. (6! Locurile pentru (umat )tabilite n e6teriorul cldirilor )unt ampla)ate la o di)tan2 mai mare de 40 m (a2 de locurile n care e6i)t pericol de e6plo ie: ga e 3i lic4ide combu)tibile* e6plo ivi* vapori in(lamabili etc.* 10 m (a2 de locurile n care e6i)t materiale )olide combu)tibile: lemn* te6tile* 4?rtie* carton a)(altat* bitum* 3i 90 m (a2 de culturile de cereale pioa)e n perioada coacerii 3i recoltrii )au de onele mpdurite. (7! Locurile )tabilite pentru (umat )e prevd cu: a! )crumiere )au va)e cu ap* ni)ip )au pm?nt= b! in)truc2iuni a(i3ate* cuprin ?nd m)uri de prevenire a incendiilor 3i reguli de comportare n ca de incendiu= c! mi5loace te4nice de aprare mpotriva incendiilor. (8! 7crumierele din interiorul cldirilor )e ampla)ea a)t(el nc?t ) nu (ie po)ibil aprinderea materialelor combu)tibile din apropiere* cum ar (i draperii* perdele* 5alu ele. (B! %epunerea n )crumiere a altor de3euri de materiale combu)tibile* cum )unt 4?rtia* cartonul* te6tilele* e)te inter i). (10! 0olirea )crumierelor n co3urile de 4?rtie )au n alte locuri n care e6i)t materiale combu)tibile e)te inter i). (11! 1runcarea la nt?mplare a re)turilor de 2igri )au c4ibrituri aprin)e e)te inter i).

NORME %ri-i*. &r)+*i'+re+ 5i + i)!r+re+ +1ti-it/(ii .e 0*5tii*(+re, +-erti'+re, %re+"+rm+re 5i +"+rm+re 0* it!+(ii .e %r&te1(ie 1i-i"/ ORDIN Nr. 128< .i* 10 +%ri"ie 2009 Pri*1i%ii )e*er+"e
1$,. 1 +n3tiin2area* averti area* prealarmarea 3i alarmarea )e reali ea n )copul evitrii )urprinderii 3i al lurii m)urilor privind adpo)tirea popula2iei* protec2ia bunurilor materiale* precum 3i pentru limitarea e(ectelor de a)trelor* atacurilor din aer 3i ale ac2iunilor militare. 1$,. 2 +n3tiin2area repre int activitatea de tran)mitere a in(orma2iilor autori ate de)pre iminen2a producerii )au producerea de a)trelor 3i")au a con(lictelor armate ctre autorit2ile admini)tra2iei publice centrale ori locale* dup ca * 3i cuprinde: a! n3tiin2area de)pre iminen2a producerii )au producerea unor de a)tre= b! n3tiin2area de)pre pericolul atacului din aer= c! n3tiin2area de)pre utili area mi5loacelor c4imice* biologice* nucleare* radiologice* conven2ionale 3i neconven2ionale. 1$,. 3 (1! +n3tiin2area )e reali ea de &n)pectoratul 0eneral pentru 7itua2ii de 8rgen2* denumit n continuare &n)pectoratul 0eneral* )au de )erviciile de urgen2 pro(e)ioni)te* dup ca * pe ba a in(orma2iilor primite de la )tructurile care monitori ea )ur)ele de ri)c )au de la popula2ie* inclu)iv prin 7i)temul na2ional unic pentru apeluri de urgen2. (2! .e)a5ele de n3tiin2are de)pre pericolul atacurilor din aer vi ea introducerea )itua2iilor de alarm aerian 3i ncetarea alarmei 3i )e emit pe ba a in(orma2iilor primite de la 7tatul .a5or al Aor2elor 1eriene* con(orm protocoalelor nc4eiate n ace)t )en). (3! .e)a5ele de n3tiin2are de)pre iminen2a producerii )au producerea unor de a)tre vi ea iminen2a declan3rii )au declan3area unor tipuri de ri)curi. (4! .e)a5ele de)pre utili area mi5loacelor c4imice* biologice* nucleare* radiologice* conven2ionale 3i neconven2ionale vi ea pericolul contaminrii* direc2ia de depla)are a norului to6ic 3i )e tran)mit pe ba a datelor 3i in(orma2iilor primite de la 7tatul .a5or 0eneral 3i )tructurile )peciali ate din cadrul categoriilor de (or2e ale armatei* pe ba a planurilor de cooperare nc4eiate con(orm legi)la2iei n vigoare. 1$,. 4 1verti area con)t n aducerea la cuno3tin2 popula2iei a in(orma2iilor de)pre iminen2a producerii )au producerea unor de a)tre 3i )e reali ea de ctre autorit2ile admini)tra2iei publice centrale )au locale* dup ca * pe ba a n3tiin2rii tran)mi)e de )tructurile abilitate. 1$,. 9 (1! @realarmarea repre int activitatea de tran)mitere ctre autorit2ile admini)tra2iei publice centrale 3i locale a me)a5elor")emnalelor"in(orma2iilor de)pre probabilitatea producerii unor de a)tre )au a atacurilor din aer. (2! @realarmarea )e reali ea de &n)pectoratul 0eneral 3i de )erviciile de urgen2 pro(e)ioni)te* dup ca * pe ba a in(orma2iilor primite de la 7tatul .a5or 0eneral 3i de la )tructurile )peciali ate din cadrul categoriilor de (or2e armate* pe ba a planurilor de cooperare ntocmite n ace)t )en)* precum 3i de la )tructurile care monitori ea )ur)ele de ri)c.

1$,. 6

(1! 1larmarea popula2iei repre int activitatea de tran)mitere a me)a5elor de)pre iminen2a producerii unor de a)tre )au a unui atac aerian 3i )e reali ea de ctre autorit2ile admini)tra2iei publice centrale ori locale* dup ca * prin mi5loacele de alarmare prev ute la art. 26* pe ba a n3tiin2rii de la )tructurile abilitate. (2! 1larmarea trebuie ) (ie oportun* autentic* )tabil 3i ) a)igure n bune condi2ii prevenirea popula2iei: a! oportun ; dac a)igur prevenirea popula2iei n timp )curt 3i )e reali ea prin mi5loace 3i )i)teme de alarmare care ) poat (i ac2ionate imediat la apari2ia pericolului atacurilor din aer )au producerii unor de a)tre= b! autentic ; tran)miterea )emnalelor de)tinate prevenirii popula2iei )e reali ea prin mi5loace )peci(ice de ctre per)onalul )tabilit prin deci ii ale pre3edin2ilor comitetelor pentru )itua2ii de urgen2= c! )tabil ; prevenirea popula2iei 3i operatorilor economici )e reali ea n orice )itua2ie creat 3i )e ob2ine prin: (i! men2inerea mi5loacelor de alarmare n permanent )tare de (unc2ionare= (ii! (olo)irea mai multor tipuri de mi5loace de alarmare a cror (unc2ionare ) (ie a)igurat de cel pu2in 3 )ur)e energetice di(erite: re2ea indu)trial* grupuri electrogene* acumulatoare* aer comprimat* abur* carburan2i 3i altele a)emenea= (iii! veri(icarea periodic a di)po itivelor de ac2ionare a mi5loacelor de alarmare= (iv! readucerea la )tarea de (unc2ionare* n timp )curt* a )i)temelor 3i mi5loacelor de alarmare a(ectate n urma atacurilor din aer= (v! inten)itatea acu)tic a )emnalelor de alarmare ) (ie cu cel pu2in 6 ; 10 d< mai mare dec?t gomotul de (ond. 1$,. 7 .e)a5ele de averti are 3i alarmare )e tran)mit n mod obligatoriu* cu prioritate 3i gratuit* prin toate )i)temele de telecomunica2ii* po)turile 3i re2elele de radio 3i de televi iune* inclu)iv prin )atelit 3i cablu* care operea pe teritoriul $om?niei* la )olicitarea pre3edin2ilor comitetelor pentru )itua2ii de urgen2* con(orm protocoalelor nc4eiate n ace)t )en) cu operatorii de comunica2ii. 1$,. 8 (1! +n ca ul producerii unor de a)tre* (olo)irea mi5loacelor de alarmare )e reali ea cu aprobarea pre(ectului* primarului localit2ii ori a conductorului in)titu2iei publice )au a operatorului economic implicat* dup ca * ori a mputernici2ilor ace)tora. (2! Aolo)irea mi5loacelor de alarmare n alte )copuri dec?t cele pentru care )unt de)tinate e)te inter i). (3! 7i)temul de n3tiin2are* averti are 3i alarmare la localit2i* in)titu2ii publice 3i operatori economici )e veri(ic periodic prin e6ecutarea de antrenamente 3i e6erci2ii.

Or)+*i'+re+ 5i + i)!r+re+ +"+rm/rii


1$,. 21 (1! @entru alarmarea popula2iei )e a)igur din timp de pace* n localit2i* in)titu2ii publice 3i la operatori economici* )i)teme 3i mi5loace de alarmare. (2! 1utorit2ile admini)tra2iei publice centrale 3i locale* conductorii in)titu2iilor publice* patronii 3i managerii operatorilor economici )ur) de ri)c* indi(erent de (orma de proprietate* prevd anual n bugetul propriu (onduri pentru c4eltuielile nece)are de)(3urrii activit2ilor de protec2ie civil* potrivit legii. 1$,. 22'umrul* tipul mi5loacelor de alarmare 3i locurile de in)talare a ace)tora pentru a)igurarea alarmrii localit2ilor 3i operatorilor economici )e )tabile)c de ctre &n)pectoratul 0eneral n ba a )tudiilor de audibilitate. 1$,. 23 1)igurarea cu mi5loace de alarmare )e reali ea din timp de pace. La trecerea gradual de la )tarea de pace la )tarea de r boi* prin trepte ale mobili rii* completarea ec4ipamentelor )e reali ea con(orm normelor de n e)trare. 1$,. 24

1larmarea popula2iei* in)titu2iilor publice 3i operatorilor economici )e reali ea prin )emnale acu)tice )au optice emi)e cu a5utorul mi5loacelor de alarmare 3i prin comunicri tran)mi)e pe po)turile de radiodi(u iune 3i televi iune centrale 3i locale* iar n ca ul e6i)ten2ei* 3i prin )ta2iile de radio(icare 3i radioampli(icare. 1$,. 29 (1! 7emnalele de alarmare acu)tice a popula2iei* in)titu2iilor publice 3i operatorilor economici )unt: alarm aerian* alarm la de a)tre* prealarm aerian 3i ncetarea alarmei. (2! %urata (iecrui )emnal de alarmare e)te de dou minute pentru toate mi5loacele de alarmare* cu e6cep2ia )irenelor cu aer comprimat la care durata e)te de un minut. a! 7emnalul 1L1$.J 1/$&1'J )e compune din 19 )unete a 4 )ecunde (iecare* cu pau de 4 )ecunde ntre ele. @entru )irenele cu aer comprimat )emnalul )e compune din 19 )unete a 2 )ecunde (iecare* cu pau de 2 )ecunde ntre ele. b! 7emnalul 1L1$.J L1 %/K17,$/ )e compune din 9 )unete a 16 )ecunde (iecare* cu pau de 10 )ecunde ntre ele. @entru )irenele cu aer comprimat )emnalul )e compune din 9 )unete a 8 )ecunde (iecare* cu pau de 9 )ecunde ntre ele. c! 7emnalul @$/1L1$.J 1/$&1'J )e compune din 3 )unete a 32 )ecunde (iecare* cu pau de 12 )ecunde ntre ele. @entru )irenele cu aer comprimat )emnalul )e compune din 3 )unete a 16 )ecunde (iecare* cu pau de 6 )ecunde ntre ele. d! 7emnalul +'-/,1$/1 1L1$./& )e compune dintr;un )unet continuu* de aceea3i inten)itate* cu durata de 2 minute. @entru )irenele cu aer comprimat )emnalul )e compune dintr;un )unet continuu* de aceea3i inten)itate* cu durata de 1 minut. 1$,. 26 %up principiul de (unc2ionare 3i con)truc2ie* mi5loacele de alarmare )e cla)i(ic n: mi5loace acu)tice 3i mi5loace optice. a! .i5loacele de alarmare acu)tice a)igur emiterea de )unete acu)tice cu (recven2e de 200 ; 900 L 3i pot (i: 1. mi5loacele de alarmare acu)tice )peciale: )irene electrice 3i electronice de di(erite puteri* )irene cu aer comprimat 3i moto)irene= 2. mi5loacele de alarmare acu)tice obi3nuite: (luiere cu abur )au cu aer comprimat* clopote* )onerii* cla6oane etc. b! .i5loacele de alarmare optice a)igur a(i3area e6plicit a denumirii )emnalului de alarmare* precum 3i emiterea de )emnale luminoa)e de averti are. 1ce)tea )e in)talea de regul la operatorii economici care prin )peci(icul activit2ii nu a)igur condi2ii optime pentru perceperea )emnalelor acu)tice. 1$,. 27 (1! 7i)temul de alarmare al unei localit2i )au operator economic* n general* cuprinde: )irene electrice 3i")au electronice ac2ionate centrali at )au local* centrale de alarmare* )ta2ii de radio(icare 3i radioampli(icare. (2! 1larmarea interioar n incinta operatorilor economici* comple6urilor comerciale* )lilor de )pectacole* )ta2iilor de metrou etc.* cu nivel de gomot ridicat* )e reali ea cu mi5loace acu)tice care ) produc un nivel )onor mai mare dec?t gomotul de (ond* dublate cu mi5loace optice.

R/ %!*.ere+ =!ri.i1/ >Le)e+ 20:?2009


1$,. 43 +nclcarea di)po i2iilor pre entei legi atrage r)punderea di)ciplinar* contraven2ional* material* civil )au penal* dup ca . 1$,. 44 -on)tituie contraven2ii urmtoarele (apte 3i )e )anc2ionea dup cum urmea : &. cu amend de la 100 lei la 900 lei: a! nere)pectarea de ctre primar* admini)trator )au conductorul in)titu2iei a obliga2iilor de in(ormare a in)pectoratului de)pre i bucnirea 3i )tingerea* cu (or2e 3i mi5loace proprii* a unui incendiu 3i de tran)mitere a raportului de interven2ie=

b! nea)igurarea 3i nepunerea n mod gratuit la di)po i2ia (or2elor c4emate n a5utor* de ctre admini)trator )au conductorul in)titu2iei* a mi5loacelor te4nice pentru aprare mpotriva incendiilor 3i a ec4ipamentelor de protec2ie )peci(ice ri)curilor care decurg din e6i)ten2a 3i (unc2ionarea unit2ii* precum 3i a antidotului 3i medicamentelor pentru acordarea primului a5utor= c! necon)emnarea de ctre per)oanele (i ice 3i 5uridice n actele de tran)mitere temporar a dreptului de (olo)in2* precum 3i de antrepri a r)punderilor ce le revin n ceea ce prive3te aprarea mpotriva incendiilor= d! necooperarea per)oanelor (i ice )au 5uridice care de2in pr2i din acela3i imobil n vederea a)igurrii m)urilor de aprare mpotriva incendiilor= &&. cu amend de la 900 lei la 1.000 lei: a! neanun2area* prin orice mi5loc* a )erviciilor de urgen2* a primarului )au a poli2iei de ctre per)oana care ob)erv un incendiu 3i* dup ca * neluarea m)urilor* dup po)ibilit2ile )ale* pentru limitarea 3i )tingerea incendiului= b! neanga5area de ctre autorit2ile admini)tra2iei publice centrale 3i celelalte organe centrale de )pecialitate* -on)iliul 0eneral al .unicipiului <ucure3ti* con)iliile locale ale )ectoarelor municipiului <ucure3ti* con)iliile 5ude2ene )au locale* in)titu2iile publice 3i operatorii economici care de)(3oar activit2i cu ri)c de incendiu* prev u2i la art. 12 alin. (2!* a cel pu2in un cadru te4nic )au per)onal de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor= c! nere)pectarea de ctre primar* admini)trator )au conductorul in)titu2iei a obliga2iilor de ncadrare a )erviciului de urgen2 voluntar )au privat cu per)onal ate)tat n condi2iile legii* de pregtire pro(e)ional 3i antrenare a ace)tuia pentru interven2ie= d! nere)pectarea de ctre primar a obliga2iilor ce i revin n con(ormitate cu prevederile art. 14 lit. 5!* >! 3i m! ; o!= e! nere)pectarea de ctre )alaria2i a obliga2iilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a!* b!* e! 3i (!= (! nere)pectarea de ctre cadrele te4nice"per)onalul de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor a obliga2iilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1! lit. b!* e!* (! 3i ale art. 27 alin. (1! lit. c! ; e!= g! nere)pectarea de ctre utili ator a obliga2iilor )tabilite la art. 21 lit. d! 3i e!= &&&. cu amend de la 1.000 lei la 2.900 lei: a! inac2iunea per)oanelor (i ice 3i 5uridice a(late n apropierea incendiilor produ)e la pduri* planta2ii* culturi agricole* miri3ti* p3uni 3i (?ne2e 3i care nu intervin imediat cu mi5loacele de care di)pun pentru limitarea 3i )tingerea ace)tora= b! nendeplinirea de ctre -on)iliul 0eneral al .unicipiului <ucure3ti* con)iliile locale ale )ectoarelor municipiului <ucure3ti* con)iliile 5ude2ene* con)iliile locale 3i per)oanele 5uridice prev ute la art. 8 a obliga2iei de organi are a colaborrii prin conven2ii nc4eiate ntre pr2i= c! nere)pectarea de ctre primar a obliga2iilor ce i revin n con(ormitate cu prevederile art. 14 lit. b!* d! ; (! 3i 4!= d! nendeplinirea de ctre mini)tere 3i celelalte organe ale admini)tra2iei publice centrale de )pecialitate a obliga2iilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c! ; e!= e! nendeplinirea de ctre admini)trator )au conductorul in)titu2iei a obliga2iilor pe care le are n con(ormitate cu prevederile art. 1B lit. g!* 5!* >! 3i l!= (! necunoa3terea 3i nere)pectarea de ctre utili ator a m)urilor de aprare mpotriva incendiilor* )tabilite de admini)trator* proprietar* productor )au importator* dup ca = g! nendeplinirea de ctre )alaria2i a obliga2iilor pe care le au potrivit di)po i2iilor art. 22 lit. c!* d! 3i g!= 4! nendeplinirea de ctre proiectan2i a obliga2iilor ce le revin n con(ormitate cu prevederile art. 23 lit. d! 3i e!= i! nere)pectarea de ctre e6ecutan2ii lucrrilor de con)truc2ii 3i de monta5 de ec4ipamente 3i in)tala2ii a di)po i2iilor art. 24 lit. b! 3i c!= 5! nendeplinirea de ctre cadrele te4nice"per)onalul de )pecialitate cu atribu2ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor a obliga2iilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1! lit. a! 3i c! 3i ale art. 27 alin. (1! lit. b! 3i (!= &I. cu amend de la 2.900 lei la 9.000 lei:

a! nendeplinirea de ctre per)oanele (i ice 3i 5uridice a obliga2iilor ce le revin n )itua2ii de (or2 ma5or determinate de incendii* prev ute la art. 8= b! nendeplinirea de ctre primar a obliga2iilor pe care le are potrivit di)po i2iilor art. 14 lit. a!* c! 3i g!= c! nendeplinirea de ctre mini)tere 3i celelalte organe ale admini)tra2iei publice centrale de )pecialitate a obliga2iilor ce le revin n con(ormitate cu prevederile art. 18 lit. b! 3i (!= d! nendeplinirea de ctre admini)trator a obliga2iilor pe care le are n con(ormitate cu prevederile art. 1B lit. a!* b!* d! ; (!* i!* o! 3i E!= e! nere)pectarea de ctre per)oanele (i ice 3i 5uridice utili atoare a prevederilor art. 21 lit. b! 3i c!= (! nendeplinirea de ctre proiectan2i a obliga2iilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a! ; c!= g! nereali area de ctre e6ecutan2ii lucrrilor de con)truc2ii 3i de monta5 de ec4ipamente 3i in)tala2ii* integral 3i la timp* a m)urilor de aprare mpotriva incendiilor* cuprin)e n proiecte* cu re)pectarea condi2iilor de calitate prev ute de lege= 4! nceperea lucrrilor de e6ecu2ie la con)truc2ii 3i in)tala2ii te4nologice noi* de voltarea* moderni area ori )c4imbarea de)tina2iei celor e6i)tente* precum 3i punerea n (unc2iune a ace)tora (r ob2inerea avi ului )au a autori a2iei de )ecuritate la incendiu* dup ca = i! ne)olicitarea 3i neob2inerea de ctre per)oanele (i ice ori 5uridice care (inan2ea 3i reali ea inve)ti2ii noi )au interven2ii la con)truc2iile e6i)tente ori* dup ca * de ctre bene(iciarul inve)ti2iei a avi elor 3i")au autori a2iilor prev ute de pre enta lege= 5! neelaborarea de ctre mini)tere 3i celelalte organe ale admini)tra2iei publice centrale de )pecialitate a )trategiilor )ectoriale privind aprarea mpotriva incendiilor n domeniul lor de competen2 3i nea)igurarea aplicrii ace)tora= >! e(ectuarea de lucrri de proiectare* montare* veri(icare* ntre2inere* reparare a )i)temelor 3i in)tala2iilor de aprare mpotriva incendiilor* de veri(icare* ntre2inere* reparare a mi5loacelor te4nice de aprare mpotriva incendiilor 3i de lucrri de igni(ugare 3i termoprotec2ie de ctre per)oane (i ice 3i 5uridice neate)tate= l! emiterea de rapoarte de ncercri la (oc de ctre laboratoare neautori ate con(orm legii= m! utili area 3i comerciali area de mi5loace te4nice de aprare mpotriva incendiilor* necerti(icate con(orm legii= I. cu amend de la 9.000 lei la 10.000 lei: a! nere)pectarea cerin2elor care au )tat la ba a eliberrii avi ului )au a autori a2iei de )ecuritate la incendiu= b! continuarea e6ecutrii lucrrilor de con)truc2ii )au (unc2ionarea ori utili area con)truc2iilor"amena5rilor re)pective dup anularea avi ului )au a autori a2iei de )ecuritate la incendiu. 1$,. 49 (1! 7anc2iunile contraven2ionale )e aplic per)oanelor (i ice )au 5uridice* dup ca . (2! -ontravenientul poate ac4ita n termen de cel mult 48 de ore de la data nc4eierii proce)ului; verbal ori* dup ca * de la data comunicrii ace)tuia 5umtate din minimul amen ii prev ute n pre enta lege* pentru (iecare categorie de contraven2ii. (3! -ontraven2iile la normele de prevenire 3i )tingere a incendiilor 3i )anc2iunile contraven2ionale )e )tabile)c prin 4otr?re a 0uvernului. 1$,. 46 (1! -on)tatarea contraven2iilor 3i aplicarea )anc2iunilor prev ute la art. 44 )e (ac de ctre per)onalul in)pec2iilor de prevenire a incendiilor* prev ute la art. 28 alin. (2!* precum 3i de cel al altor organe abilitate de lege. (2! @rimarii con)tat 3i )anc2ionea contraven2iile prev ute la art. 44 pct. & lit. b!* pct. &&& lit. a! 3i e! 3i pct. &I lit. a!. (3! -ontraven2iilor prev ute la art. 44 le )unt aplicabile di)po i2iile #rdonan2ei 0uvernului nr. 2"2001 privind regimul 5uridic al contraven2iilor* aprobat cu modi(icri 3i completri prin Legea nr. 180"2001* cu modi(icrile 3i completrile ulterioare.

C&*tr+-e*tii i +*1ti!*i

Le)e+ 3;1?2003
ART. :8 &ncalcarea prevederilor pre entei legi atrage ra)punderea 5uridica civila* contraventionala )au penala* dupa ca . ART. :9 -on)tituie contraventii la prevederile pre entei legi urmatoarele (apte: a! neincluderea ma)urilor de protectie civila in programele de de voltare economico;)ociala )au in proiectele de buget= b! neorgani area )erviciilor de urgenta voluntare )au nea)igurarea in e)trarii )i a pregatirii pro(e)ionale a ace)tora= c! abrogata= d! nea)igurarea in)tiintarii* averti arii* alarmarii )au evacuarii populatiei in )ituatii de protectie civila* precum )i tran)miterea neautori ata de me)a5e de protectie civila= e! nea)igurarea identi(icarii* a monitori arii )i a evaluarii (actorilor de ri)c generatori de evenimente periculoa)e )au ne)tabilirea ma)urilor de protectie impotriva e(ectelor negative ale ace)tora= (! nea)igurarea in e)trarii* a dotarii )i a ec4iparii cu mi5loace te4nice de protectie civila* precum )i nementinerea in )tare de operativitate a ace)tora= g! ne)olicitarea avi elor* a acordurilor )au a autori atiilor privind protectia civila ori neindeplinirea ma)urilor )i a conditiilor preva ute in ace)tea= 4! neelaborarea regulamentelor* a normelor* a metodologiilor )i a di)po itiilor privind protectia civila= i! neprevederea in documentele te4nico;economice ale inve)titiilor a adapo)turilor* a dotarilor )i a ma)urilor de utilitate publica privind protectia civila )au nereali area la termen a ace)tora= 5! nementinerea adapo)turilor publice de protectie civila in buna )tare de utili are pe timpul )ituatiilor e6ceptionale* core)pun atoare de)tinatiilor ace)tora= >! neparticiparea la in)truirile* e6ercitiile )i aplicatiile de pregatire privind protectia civila= l! neindeplinirea ma)urilor de protectie nucleara* biologica )i c4imica a populatiei= m! neanuntarea )au nein(ormarea de)pre evenimentele periculoa)e produ)e )au privind ma)urile de protectie civila luate ori nece)ar a (i luate= n! (olo)irea in alte )copuri a mi5loacelor te4nice de protectie civila cu de)tinatie publica= o! inter icerea acce)ului per)onalului )i al mi5loacelor te4nice ale )erviciilor de urgenta in )copul indeplinirii atributiilor legale )peci(ice= p! necon)tituirea re ervelor de re)ur)e te4nico;materiale nece)are protectiei civile* preva ute in planurile )peci(ice= E! neindeplinirea (unctiilor de )pri5in )tabilite pe timpul )ituatiilor de urgenta= r! acce)ul per)oanelor neautori ate pe timpul )ituatiilor de urgenta in onele a(ectate* inter i)e acce)ului )i care )unt delimitate )i marcate core)pun ator= )! abrogata= t! abrogata. Litera d! a art. 76 a (o)t modi(icata de pct. 24 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. Literele c!* )! )i t! ale art. 76 au (o)t abrogate de pct. 29 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. :: (1! -ontraventiile preva ute la art. 76 )e )anctionea a cu amenda dupa cum urmea a: a! de la 900.000 lei la 1.000.000 lei* (aptele preva ute la lit. >! )i m!= b! de la 1.000.000 lei la 9.000.000 lei* (aptele preva ute la lit. c! )i g!= c! de la 9.000.000 lei la 10.000.000 lei* (aptele preva ute la lit. 4!* n!* o!* E!* )! )i t!= d! de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei* (aptele preva ute la lit. a!* b!* d!* i!* 5! )i p!= e! de la 20.000.000 lei la 90.000.000 lei* (aptele preva ute la lit. e!* (!* l! )i r!. (2! 7anctiunile contraventionale )e aplica per)oanelor (i ice )au 5uridice* dupa ca .

(3! -ontravenientul poate ac4ita in termen de cel mult 48 de ore de la data inc4eierii proce)ului; verbal ori* dupa ca * de la data comunicarii ace)tuia* 5umatate din minimul amen ii preva ute in pre enta lege* pentru (iecare categorie de contraventii. 1lin. (3! al art. 77 a (o)t introdu) de pct. 26 al art. & din L/0/1 nr. 212 din 24 mai 2006* publicata in .#'&,#$8L #A&-&1L nr. 497 din 26 mai 2006. ART. :; -on)tatarea contraventiilor )i aplicarea )anctiunilor )e (ac de catre per)onalul )erviciilor de urgenta pro(e)ioni)te cu atributii de indrumare* control* interventie )i con)tatare a incalcarilor legii in domeniul protectiei civile* de)emnat de in)pectorul general al &n)pectoratului 0eneral pentru 7ituatii de 8rgenta )i nominali at de in)pectorii;)e(i* precum )i de catre per)oanele anume de)emnate de catre conducatorii autoritatilor admini)tratiei publice cu atributii in domeniu. ART. :< -ontraventiilor preva ute de pre enta lege le )unt aplicabile prevederile #rdonantei 0uvernului nr. 2"2001 privind regimul 5uridic al contraventiilor* aprobata cu modi(icari )i completari prin Legea nr. 180"2002* cu modi(icarile ulterioare.