Sunteți pe pagina 1din 4

HOTRRE Nr. 515 din 14 iunie 2012 pentru modificarea i completarea Regulamentului de ordine interioar al in!

tan"elor #udec toreti$ apro%at prin Hot r&rea 'lenului (on!iliului )uperior al *agi!traturii nr. +,-.2005 E*/TENT0 (ON)/1/21 )2'ER/OR 31 *34/)TR3T2R// '1EN21 '251/(3T 6N0 *ON/TOR21 O7/(/31 NR. 405 din 1, iunie 2012 38&nd 9n 8edere di!po:i"iile art. 1+; din 1egea nr. +04.2004 pri8ind organi:area #udiciar $ repu%licat $ cu modific rile i complet rile ulterioare$ 9n temeiul pre8ederilor art. 1++ alin. <5= i <-= din (on!titu"ia Rom&niei$ repu%licat $ i ale art. 2+ alin. <1= i art. +, alin. <1= din 1egea nr. +1-.2004 pri8ind (on!iliul )uperior al *agi!traturii$ repu%licat $ cu modific rile i complet rile ulterioare$ 'lenul (on!iliului )uperior al *agi!traturii >ot r te0 3RT. / Regulamentul de ordine interioar al in!tan"elor #udec toreti$ apro%at prin Hot r&rea 'lenului (on!iliului )uperior al *agi!traturii nr. +,-.2005$ pu%licat 9n *onitorul Oficial al Rom&niei$ 'artea /$ nr. ;5, din 2, octom%rie 2005$ cu modific rile i complet rile ulterioare$ !e modific i !e completea: dup cum urmea: 0 1. 1a articolul 22$ dup alineatul <2= !e introduce un nou alineat$ alineatul <+=$ cu urm torul cuprin!0 ?<+= Hot r&rile colegiului de conducere$ adoptate 9n e@ercitarea atri%u"iilor pre8 :ute la alin. <2= lit. %=$ %A1=$ c= i d=$ !e pu%lic pe pagina de internet a in!tan"ei.? 2. 1a articolul -,$ dup alineatul <+= !e introduce un nou alineat$ alineatul <4=$ cu urm torul cuprin!0 ?<4= 6n !itua"ii e@cep"ionale$ purt torii de cu8&nt 8or oferi informa"ii i 9n afara orelor de program.? +. 1a articolul -; alineatul <1=$ dup litera d= !e introduce o nou liter $ litera dA1=$ cu urm torul cuprin!0 ?dA1= a!igur pu%licarea pe pagina de internet a in!tan"ei a urm toarelor informa"ii$ referitoare la fiecare #udec tor al in!tan"ei0 B facultatea de drept a%!ol8it $ in!titu"ia de 9n8 " m&nt !uperior din care acea!ta face parte i anul a%!ol8irii$ re!pecti8$ dac e!te ca:ul$ in!titu"ia de 9n8 " m&nt !uperior care a eli%erat diploma de licen" i anul promo8 rii e@amenului de licen" C B func"iile de !pecialitate #uridic ocupate$ unit "ile la care #udec torul a e@ercitat ace!te func"ii i perioadele 9n care au fo!t e@ercitateC

B concur!urile !au e@amenele de promo8are 9n func"ii de e@ecu"ie !au de numire 9n func"ii de conducere promo8ateC B func"iile de conducere ocupate i perioadele 9n care #udec torul a ocupat ace!te func"iiC?. 4. 3rticolul ;2 !e modific i 8a a8ea urm torul cuprin!0 ?3RT. ;2 <1= )coaterea din incinta in!tan"elor a do!arelor$ actelor i lucr rilor$ 9n afara ca:urilor pre8 :ute de lege i de pre:entul regulament$ e!te inter:i! . <2= Do!arele i e8iden"ele in!tan"ei pri8itoare la acti8itatea de #udecat pot fi con!ultate de per!oanele care #u!tific un intere! legitim$ cu re!pectarea ordinii de !olicitare i a m !urilor de a!igurare a integrit "ii documentelor. (ererea cu datele de identificare ale !olicitantului !e apro% de per!oana care coordonea: acti8itatea compartimentului ar>i8 . 3u prioritate la con!ultarea do!arului cau:ei$ 9n urm toarea ordine0 a8oca"ii$ p r"ile !au repre:entan"ii p r"ilor$ e@per"ii i interpre"ii de!emna"i 9n cau: . <+= (ererile pre8 :ute la alin. <2= !e depun 9n do!arul cau:ei. <4= 3cce!ul la do!ar i la e8iden"ele in!tan"ei e!te permi! cu re!pectarea di!po:i"iilor 1egii nr. 544.2001$ cu modific rile i complet rile ulterioare$ i ale 1egii nr. E--.2001 pentru protec"ia per!oanelor cu pri8ire la prelucrarea datelor cu caracter per!onal i li%era circula"ie a ace!tor date$ cu modific rile i complet rile ulterioare. (ererile pri8ind con!ultarea do!arelor i eli%erarea de fotocopii din ace!tea formulate de repre:entan"ii ma!!Bmediei !e !olu"ionea: de purt torul de cu8&nt !au$ 9n lip!a ace!tuia$ de 9nlocuitorul ace!tuia$ cu con!ultarea preedintelui completului de #udecat care !olu"ionea: cau:a !au a preedintelui in!tan"ei la care do!arul e!te ar>i8at$ 9n !itua"ia cau:elor !olu"ionate definiti8 9n materie penal $ re!pecti8 ire8oca%il 9n materie ci8il . <5= Dac do!arul !e afl 9naintea primului termen de #udecat $ !e 8a permite repre:entan"ilor ma!!Bmediei doar !tudierea unei fotocopii a rec>i:itoriului$ dup a!igurarea protec"iei datelor cu caracter per!onal i eliminarea pa!a#elor referitoare la con"inutul unor pro%e$ dac din pre:entarea !au anali:area ace!tora re:ult informa"ii prin a c ror di8ulgare !e 9ncalc dreptul la re!pectarea 8ie"ii pri8ate ori !e periclitea: de!f urarea proce!ului penal. <E= 1a cerere$ repre:entan"ilor ma!!Bmediei le pot fi eli%erate$ 9n condi"iile alin. <4=$ fotocopii ale actelor do!arului$ inclu!i8 ale rec>i:itoriului !au ale >ot r&rilor pronun"ate ori e@tra!e din ace!tea$ cu a!igurarea protec"iei datelor cu caracter per!onal i eliminarea pa!a#elor referitoare la con"inutul unor pro%e$ dac din pre:entarea !au anali:area ace!tora re:ult informa"ii prin a c ror di8ulgare !e 9ncalc dreptul la re!pectarea 8ie"ii pri8ate ori !e periclitea: re:ultatul cercet rii #udec toreti. <-= 'er!oanele care efectuea: !tudii i cercet ri 9n folo! propriu !au 9n intere! de !er8iciu au acce! la mapele de >ot r&ri ale in!tan"ei$ pe %a:a !olicit rii per!onale$ 9n condi"iile legii. (ererea cu datele de identificare ale !olicitantului !e apro% de per!oana care coordonea: acti8itatea compartimentului ar>i8 .

<,= Documentele pre8 :ute la alin. <2=$ <5= i <-= !e !tudia: numai 9n ar>i8 $ dup identificarea !olicitantului$ prin 8erificarea actului de identitate$ a procurii !au a delega"iei i a legitima"iei de !er8iciu !au a altui document !imilar$ 9n ca:ul repre:entan"ilor ma!!Bmediei$ i notarea numelui i prenumelui ace!tuia. Dup !tudiere$ !e 8erific integritatea documentelor. <;= Do!arele pri8ind cau:ele care au fo!t !au !unt #udecate 9n edin" !ecret $ cele pri8ind adop"iile$ precum i cele pri8ind autori:area efectu rii perc>e:i"iilor i confirmarea i autori:area intercept rilor i 9nregi!tr rilor con8or%irilor telefonice pot fi con!ultate numai de c tre per!oanele men"ionate la alin. <2= te:a final $ 9n condi"iile legii. 6n acelai mod pot fi con!ultate documentele i e8iden"ele !peciale ale in!tan"ei care pre!upun confiden"ialitate. 'rin >ot r&re a (on!iliului )uperior al *agi!traturii pot fi !ta%ilite i alte categorii de do!are care pot fi con!ultate !au fotocopiate total !au par"ial doar de per!oanele men"ionate la alin. <2= te:a final . <10= 6n ca:ul do!arelor men"ionate la alin. <;= pot fi eli%erate fotocopii ale actelor i >ot r&rilor din ace!tea numai per!oanelor pre8 :ute la alin. <2= te:a final .? 5. 1a articolul ;5$ alineatul <10= !e modific i 8a a8ea urm torul cuprin!0 ?<10= 6nc>eierile i proce!eleB8er%ale 9ntocmite 9n procedura reparti: rii aleatorii a cau:elor !au 9n !itua"iile de modificare a compunerii completului de #udecat !e depun la do!arul cau:ei$ iar copii de pe ace!tea$ certificate de per!oana de!emnat cu reparti:area aleatorie !au$ dup ca:$ de grefierul de edin" $ !e p !trea: 9n mape !eparate. 1a do!arul cau:ei !e depun i copii de pe >ot r&rile colegiului de conducere prin care e!te modificat compunerea completului de #udecat $ certificate de grefierul de edin" .? E. 1a articolul 10+$ dup alineatul <5= !e introduce un nou alineat$ alineatul <E=$ cu urm torul cuprin!0 ?<E= 1i!ta de edin" cuprinde i numele i prenumele #udec torilor care compun completul de #udecat $ numele i prenumele grefierului de edin" $ precum i numele i prenumele procurorului de edin" . 6n ca:ul 9n care la edin"a de #udecat particip un alt procuror dec&t cel men"ionat 9n li!ta de edin" $ grefierul cau:ei anun" numele i prenumele ace!tuia 9nainte de a face referatul cau:ei.? -. 1a articolul 104$ alineatul <-= !e modific i 8a a8ea urm torul cuprin!0 ?<-= 7otografierea i 9nregi!trarea audio8ideo 9n !ala de edin" !e fac numai cu apro%area preedintelui completului. (ererile !e adre!ea: 9n preala%il %iroului de informare i rela"ii pu%lice din cadrul in!tan"ei$ cu indicarea cau:ei pentru care !e !olicit fotografierea !au 9nregi!trarea. 'entru de!f urarea normal a procedurilor$ in!tan"a poate acorda permi!iunea doar unui num r limitat de !olicitan"i$ 9n ordinea formul rii cererilor.? ,. 1a articolul 104$ dup alineatul <-= !e introduce un nou alineat$ alineatul <-A1=$ cu urm torul cuprin!0 ?<-A1= E!te inter:i! difu:area fotografiilor$ a 9nregi!tr rilor !au a imaginilor captate f r acordul preedintelui completului de #udecat . 6n ca:ul 9nc lc rii ace!tei interdic"ii$ 8a fi !e!i:at (on!iliul Na"ional al 3udio8i:ualului.?

3RT. // 're:enta >ot r&re !e pu%lic 9n *onitorul Oficial al Rom&niei$ 'artea /. 'reedintele (on!iliului )uperior al *agi!traturii$ #udec tor 3lina Nicoleta 4>ica 5ucureti$ 14 iunie 2012. Nr. 515. BBBBBBBBBBBBBBB