Sunteți pe pagina 1din 11

INSTRUC!IUNE Nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizic! a unit!

"ilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor #i protec"ia persoanelor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT$ N: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 27 martie 2013 Avnd n vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hot!rrea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor #i protec"ia persoanelor, n temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonan"a de urgen"! a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea #i func"ionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat! cu modific!ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, ministrul afacerilor interne emite urm!toarele instruc"iuni: CAPITOLUL I Dispozi"ii generale ART. 1 (1) Prezentele instruc"iuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizic! pentru unit!"ile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor #i protec"ia persoanelor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, denumite n continuare unit!"i, precum #i condi"iile pe care trebuie s! le ndeplineasc! persoanele care desf!#oar! astfel de activit!"i. (2) Analiza de risc la securitatea fizic! constituie fundamentul adopt!rii m!surilor de securitate a obiectivelor, bunurilor #i valorilor prev!zute de lege, transpuse n planul de paz! #i proiectul sistemului de alarmare. (3) n elaborarea analizelor de risc la securitatea fizic! se "ine cont #i de prevederile standardelor na"ionale sau europene privind managementul #i tehnicile de evaluare a riscului. (4) Prezentele instruc"iuni nu se aplic! pentru adoptarea m!surilor de securitate necesare efectu!rii transporturilor de bunuri #i/sau valori. (5) Prevederile prezentelor instruc"iuni nu se aplic! activit!"ilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor #i persoanelor, precum #i a transporturilor cu caracter special apar"innd structurilor #i institu"iilor din cadrul sistemului de ap!rare, ordine public! #i siguran"! na"ional!, care se asigur! n conformitate cu reglement!rile stabilite n cadrul acestora. ART. 2 (1) Prezentele instruc"iuni se aplic! de c!tre: a) conduc!torii unit!"ilor, pentru adoptarea m!surilor de asigurare a securit!"ii obiectivelor proprii;

b) speciali#ti #i exper"i, n procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de func"ionare a obiectivelor, precum #i n faza de proiectare; c) inspectoratele de poli"ie jude"ene/Direc"ia General! de Poli"ie a Municipiului Bucure#ti, pentru calcularea #i furnizarea coeficien"ilor de criminalitate specific! la nivel de zon! #i pentru verificarea respect!rii dispozi"iilor prezentelor instruc"iuni; d) Inspectoratul General al Poli"iei Romne, denumit n continuare I.G.P.R., pentru calcularea #i furnizarea coeficien"ilor de criminalitate specific! la nivel de jude", evaluarea speciali#tilor care efectueaz! analizele de risc #i pentru nfiin"area #i actualizarea Registrului Na"ional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizic!, denumit n continuare RNERSF. (2) Analiza de risc pentru obiectivele a c!ror paz! #i protec"ie se asigur! cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesar! configur!rii sistemelor de protec"ie mecanofizice #i de alarmare mpotriva efrac"iei, se ntocme#te potrivit reglement!rilor specifice acestei forme de paz!. ART. 3 n n"elesul prezentelor instruc"iuni, urm!torii termeni se definesc dup! cum urmeaz!: a) securitate fizic! - starea de fapt n care riscul determinat de factorii de amenin"are #i vulnerabilit!"ile care pot pune n pericol via"a, integritatea corporal! sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor de"inute de unit!"i se situeaz! la un nivel acceptabil; b) amenin"are - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unit!"i prin acte sau fapte ce creeaz! dezechilibre ori instabilit!"i #i genereaz! st!ri de pericol asupra vie"ii, integrit!"ii corporale sau libert!"ii persoanelor ori valorilor de"inute; c) vulnerabilitate - caracteristic! de ordin fizic-arhitectural #i opera"ional a unei entit!"i, prin care aceasta este expus! distrugerii, agresiunii ori disfunc"ionalit!"ii n fa"a unei amenin"!ri; d) analiza de risc la securitatea fizic! - activitate desf!#urat! pentru a identifica amenin"!rile #i vulnerabilit!"ile care pot pune n pericol via"a, integritatea corporal! sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor de"inute de unit!"i, n scopul determin!rii impactului #i evalu!rii riscurilor de securitate #i n baza c!reia se stabilesc m!surile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora; e) incident de securitate - eveniment produs, avnd o evolu"ie necontrolat!, care genereaz! consecin"e nedorite asupra persoanelor #i/sau valorilor #i/sau activit!"ilor n cadrul unei unit!"i #i care necesit! o ac"iune imediat! pentru restabilirea situa"iei anterioare; f) m!sur! de securitate - componenta de baz! a unei solu"ii de securitate, corespunz!toare uneia sau mai multor amenin"!ri #i vulnerabilit!"i identificate conform analizei de risc #i care are ca scop reducerea riscurilor asociate;

g) mecanisme de securitate - solu"ii care cuprind mai multe m!suri de securitate, care func"ioneaz! conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cnd sunt amplasate n acela#i perimetru; h) sistem de securitate - ansamblu integrat de m!suri organizatorice, tehnice #i procedurale care are ca scop ob"inerea securit!"ii fizice pentru o organiza"ie sau un obiectiv; i) parametri interni #i externi care genereaz! #i/sau modific! riscurile la securitatea fizic! a unit!"ii - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limiteaz! la: 1. mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural #i concuren"ial, la nivel interna"ional, na"ional, regional sau local; 2. factorii-cheie #i tendin"ele cu impact asupra obiectivelor organiza"iei; 3. rela"iile cu p!r"ile interesate, percep"iile #i valorile acestora. CAPITOLUL II Analiza de risc la securitate fizic! ART. 4 (1) Analiza de risc la securitatea fizic!, denumit! n continuare analiza de risc, se materializeaz! prin documenta"ia ntocmit! n cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determin!, n mod dinamic, m!surile necesare #i aplicabile pentru ncadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. (2) Documenta"ia prev!zut! la alin. (1) se nregistreaz! la unitatea beneficiar! dup! asumarea de c!tre conduc!torul acesteia, urmnd ca n termen de 60 de zile s! se realizeze implementarea m!surilor stabilite. (3) Procesul de efectuare a analizei de risc ncepe dup! semnarea contractului de prest!ri de servicii dintre beneficiar #i prestator, cu excep"ia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii n regim intern. (4) Analiza de risc se efectueaz! naintea instituirii m!surilor de securitate #i se revizuie#te n una dintre urm!toarele situa"ii: a) cel pu"in o dat! la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni #i externi care genereaz! #i/sau modific! riscurile la securitatea fizic! a unit!"ii; b) n cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiv!; c) n cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, func"ionale sau a obiectului de activitate al unit!"ii. ART. 5 Efectuarea analizei de risc implic! parcurgerea urm!toarelor etape: a) definirea parametrilor interni #i externi care genereaz! #i/sau modific! riscurile la securitatea fizic! a unit!"ii;

b) stabilirea metodei #i a instrumentelor de lucru; c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizic!, a zonelor de impact, a evenimentelor #i cauzelor riscului, precum #i a poten"ialelor consecin"e; d) analizarea riscurilor la securitatea fizic!; e) estimarea riscurilor unit!"ii beneficiare; f) ntocmirea Raportului de evaluare #i tratare a riscurilor la securitatea fizic!. ART. 6 Amenin"!rile la adresa securit!"ii fizice a unit!"ilor, care pun n pericol via"a, integritatea corporal! sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importan"a bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate. ART. 7 (1) Documenta"ia privind analiza de risc cuprinde: a) Raportul de evaluare #i tratare a riscurilor la securitatea fizic!; b) grila de evaluare, specific! obiectului de activitate; c) documentele-suport. (2) Raportul de evaluare #i tratare a riscurilor la securitatea fizic! cuprinde: a) nominalizarea unit!"ii, obiectul de activitate al acesteia #i scopul evalu!rii; b) amplasarea geografic! a unit!"ii, vecin!t!"i, c!i de acces, al"i factori externi cu impact asupra activit!"ii unit!"ii; c) cadrul organiza"ional intern, politici #i responsabilit!"i privind securitatea fizic! a unit!"ii beneficiare; d) sursele de risc la securitatea fizic!, zonele de impact, evenimentele produse #i cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluat!, precum #i poten"ialele consecin"e asupra persoanelor #i activit!"ii; e) analizarea riscurilor identificate; f) estimarea riscurilor la securitatea fizic!; g) stabilirea cerin"elor, m!surilor #i mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaz! a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic #i opera"ional; h) estimarea costurilor de securitate, n func"ie de m!surile de securitate propuse #i nivelul de risc asumat; i) concluziile raportului, n care se propun una sau mai multe op"iuni de tratare a riscurilor n vederea ncadr!rii n domeniul acceptabil al riscului de securitate fizic!, men"ionnd concret dimensionarea dispozitivului de paz!, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efrac"ie, control acces #i alarmare, elementele de protec"ie mecanofizic!, precum #i alte m!suri. (3) Grila de evaluare specific! obiectului de activitate al unit!"ii beneficiare se completeaz! pentru situa"ia n care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se ncadreaz! n domeniul riscului acceptabil. (4) Raportul de evaluare #i tratare a riscurilor la securitatea fizic! #i grila de evaluare se semneaz! de c!tre evaluator.

(5) n categoria documentelor-suport intr!: chestionare, declara"ii, alte documente specifice, date ob"inute #i folosite n procedura de evaluare. CAPITOLUL III Abilitarea personalului de evaluare ART. 8 (1) Analizele de risc se efectueaz! de exper"i nscri#i n RNERSF. (2) Expertul n evaluare trebuie s! ndeplineasc! cumulativ urm!toarele condi"ii: a) este cet!"ean romn sau de"ine cet!"enia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spa"iului Economic European; b) de"ine competen"e profesionale atestate pentru ocupa"ia de evaluator de risc la securitatea fizic!; c) nu are antecedente penale pentru infrac"iuni s!vr#ite cu inten"ie. (3) Pentru nscrierea n RNERSF solicitantul trebuie s! depun! la I.G.P.R. Direc"ia de ordine public! o cerere nso"it! de dosarul cu documentele care fac dovada ndeplinirii condi"iilor prev!zute la alin. (2). (4) n urma analizei dosarului, solicitantul care ndepline#te condi"iile prev!zute la alin. (3) este nscris n RNERSF n calitate de expert n evaluarea riscului la securitatea fizic!. ART. 9 (1) Pn! la adoptarea standardului ocupa"ional pentru ocupa"ia de evaluator de risc la securitatea fizic!, analizele de risc pot fi elaborate de speciali#ti cu o vechime n domeniul evalu!rii riscului la securitatea fizic! mai mare de 5 ani, nscri#i n RNERSF. (2) Specialistul prev!zut la alin. (1) trebuie s! ndeplineasc! cumulativ urm!toarele condi"ii: a) este cet!"ean romn sau de"ine cet!"enia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spa"iului Economic European; b) nu are antecedente penale pentru infrac"iuni s!vr#ite cu inten"ie; c) face dovada experien"ei de minimum 5 ani n desf!#urarea activit!"ilor de organizare, planificare sau executare a m!surilor de securitate, n formele prev!zute de lege; d) este absolvent de studii superioare cu diplom! de licen"! sau echivalent!; e) a fost declarat admis la interviul sus"inut n fa"a unei comisii de specialitate constituite prin dispozi"ie a inspectorului general al Poli"iei Romne. (3) Pentru nscrierea n RNERSF, persoanele prev!zute la alin. (1) trebuie s! depun! la I.G.P.R. - Direc"ia de ordine public!, cu 30 de zile nainte de sus"inerea interviului prev!zut la alin. (2) lit. e), o cerere nso"it! de dosarul cu documentele care fac dovada ndeplinirii condi"iilor prev!zute la alin. (2) lit. a) d). (4) n urma sus"inerii interviului, solicitan"ii sunt declara"i admi#i sau respin#i.

(5) Modul de organizare #i desf!#urare a interviurilor se stabile#te prin dispozi"ie a inspectorului general al Poli"iei Romne. (6) n comisiile de sus"inere a interviurilor #i de verificare a contesta"iilor pot fi coopta"i #i exper"i din cadrul asocia"iilor profesionale de profil. ART. 10 (1) Formarea profesional!, precum #i evaluarea competen"elor pentru ocupa"ia de evaluator de risc la securitatea fizic! se realizeaz! pe baza standardului profesional corespunz!tor acestei ocupa"ii. (2) Furnizorii de formare profesional! care doresc s! desf!#oare programe de formare pentru ocupa"ia de evaluator de risc la securitate fizic! trebuie s! respecte programa-cadru, elaborat! pe baza standardului ocupa"ional, avizat! de I.G.P.R. #i aprobat! de Autoritatea Na"ional! pentru Calific!ri. ART. 11 (1) Persoanele nscrise n RNERSF au obliga"ia de a "ine un registru de eviden"! cronologic! cu analizele de risc elaborate pentru unit!"i, care se p!streaz! minimum 2 ani dup! ultima completare. (2) Anterior elabor!rii analizei de risc, persoanele care presteaz! aceast! activitate au obliga"ia de a semna un angajament de confiden"ialitate cu beneficiarul. (3) Atribu"iile de ndrumare #i control privind respectarea prezentelor instruc"iuni revin ofi"erilor de poli"ie din structurile de ordine public! ale Poli"iei Romne. (4) Persoanele prev!zute la alin. (1) au obliga"ia de a notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a datelor de contact. ART. 12 (1) Utilizarea n procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum #i omisiunea consemn!rii unor vulnerabilit!"i ori amenin"!ri atrag anularea analizei de risc. (2) Constat!rile efectuate de c!tre personalul abilitat al Poli"iei Romne privind s!vr#irea faptelor prev!zute la alin. (1) de c!tre evaluatori se nscriu ntr-un raport motivat, care se transmite Direc"iei de ordine public! din I.G.P.R., pentru eviden"iere n RNERSF. (3) Eviden"ierea analizelor de risc anulate n RNERSF se notific! emitentului analizei, beneficiarului #i, la cerere, altor p!r"i interesate. (4) Radierea din RNERSF a celor nscri#i se face la cerere ori cnd nu mai sunt ndeplinite condi"iile de nscriere. ART. 13 Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizic! pentru unit!"ile cu care ei sau angajatorii lor au n derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de paz! a obiectivelor, bunurilor #i valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau ntre"inere a componentelor ori sistemelor de alarmare mpotriva efrac"iei.

CAPITOLUL IV Grila de evaluare ART. 14 (1) Pentru categoriile de unit!"i care au definite cerin"e minimale n Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor #i protec"ia persoanelor, aprobate prin Hot!rrea Guvernului nr. 301/2012, cu excep"ia infrastructurilor critice, evaluarea #i cuantificarea gradului de risc asociat unit!"ii se fac prin determinarea unei valori numerice ata#ate obiectivului evaluat, sens n care se utilizeaz! grila corespunz!toare obiectului de activitate, dintre cele prev!zute n anexele nr. 1 - 11. (2) n cazul unit!"ilor pentru care nu au fost definite cerin"e minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizic! se elaboreaz! similar, prin aplicarea grilei generale prev!zute n anexa nr. 12. (3) Aplica"iile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se public! n format electronic pe pagina web a I.G.P.R. ART. 15 (1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizic! a unei unit!"i se stabilesc dou! domenii ale riscului de securitate fizic!, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60%, #i riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic. (2) Se consider! c! sunt ndeplinite cerin"ele legale de securitate fizic! pentru o unitate atunci cnd riscul evaluat se ncadreaz! n domeniul riscului de securitate acceptabil. ART. 16 Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiz!: a) criterii specifice obiectivului, prin care se evalueaz! elemente de amplasare zonal! #i local!, cu o pondere de 25%; b) criterii de securitate, prin care se evalueaz! m!surile de securitate implementate sau care urmeaz! a fi implementate, cu o pondere de 65%; c) criterii func"ionale, prin care se evalueaz! elementele privitoare la desf!#urarea activit!"ii unit!"ii evaluate, cu o pondere de 10%; d) alte criterii, nenominalizate n gril!, prin care se asigur! evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate n categorii cu impact de cre#tere, respectiv diminuare a riscurilor. ART. 17 (1) Completarea grilei se face prin selectarea unei op"iuni din coloana "Variabile", pentru fiecare element de evaluare, #i introducerea de date n tabelul cu informa"iile aferente altor criterii, conform situa"iei preconizate. (2) Este interzis! modificarea, completarea sau #tergerea celulelor sau cmpurilor din grila de evaluare, exceptnd opera"iile prev!zute la alin. (1).

(3) Prin completarea grilei de evaluare se ob"ine valoarea de la rubrica "Punctaj total" din coloana "Punctaj ponderat", care reprezint! valoarea asociat! gradului de risc determinat. Punctajul total este calculat de aplica"ie prin nsumarea valorilor ponderate prev!zute la rubricile: criterii specifice obiectivului, criterii de securitate, criterii func"ionale #i alte criterii, aflate pe coloana "Punctaj ponderat". (4) Valorile superioare ale punctajului total indic! un nivel ridicat de risc de producere a unor evenimente de securitate fizic!. (5) Valoarea ponderat! pentru fiecare element evaluat este furnizat! de aplica"ie prin aplicarea unui coeficient procentual din valoarea maxim! asociat! elementului din coloana "Punctaj asociat", ponderea rezultnd din alegerea unei variante din cele prev!zute la coloana "Variabile", n func"ie de situa"ia analizat!. ART. 18 (1) La completarea grilelor de evaluare se "ine cont de obligativitatea ndeplinirii cerin"elor minimale de securitate, generale #i specifice, consemnate n grile n coloana "Elemente de evaluare", pentru care se asociaz! op"iunea corespunz!toare punctajului minim n vederea continu!rii #i finaliz!rii evalu!rii. (2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea op"iunii corespunz!toare situa"iei real constatate n obiectiv. ART. 19 (1) Pentru stabilirea nivelului amenin"!rilor se asociaz! coeficien"ii de criminalitate specific!, calcula"i la nivel de jude" #i de zon! pe baza datelor statistice nregistrate de structurile de cazier #i eviden"! operativ! din I.G.P.R., Direc"ia General! de Poli"ie a Municipiului Bucure#ti #i inspectoratele de poli"ie jude"ene, privind infrac"iunile sesizate de tlh!rie #i furturi din societ!"i comerciale, nregistrate n anul precedent. (2) Coeficien"ii prev!zu"i la alin. (1) se calculeaz! pentru un an calendaristic prin nsumarea valorilor reg!site la rubrica volumul criminalit!"ii specifice faptelor de tlh!rie (total) #i furt din societ!"i comerciale, calculndu-se inclusiv media na"ional!, respectiv jude"ean!. (3) Coeficien"ii de criminalitate specific! la nivel de zon! se calculeaz! pentru fiecare sector, municipiu, ora# #i comun!. (4) Valorile rezultate se public! anual, prin grija Direc"iei de ordine public! din cadrul I.G.P.R., respectiv a unit!"ilor teritoriale de poli"ie, pn! la finalul lunii ianuarie a anului n curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Direc"iei Generale de Poli"ie a Municipiului Bucure#ti #i inspectoratelor de poli"ie jude"ene. (5) Pentru determinarea gradului de risc se iau n calcul ca vulnerabilit!"i doar coeficien"ii de accesibilitate, vecin!tate #i caracteristici locale exterioare. ART. 20 Coeficien"ii de criminalitate specific! se clasific! n urm!toarele domenii: a) rat! de criminalitate ridicat! pentru jude"ele/zonele cu coeficien"i peste media na"ional!/jude"ean!;

b) rat! de criminalitate medie pentru jude"ele/zonele cu coeficien"i cu valori ntre 75% #i 100% din media na"ional!/jude"ean!; c) rat! de criminalitate sc!zut! pentru jude"ele/zonele cu coeficien"i cu valori sub 75% din media na"ional!/jude"ean!. ART. 21 (1) Elementul "accesibilitate" se evalueaz! prin inspec"ia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, n scopul identific!rii tuturor c!ilor de acces care fac posibil! p!r!sirea rapid! a zonei. (2) Se consider! c! exist! posibilitatea de disimulare/fug! rapid! din zona obiectivului dac! pe o raz! de 10 m fa"! de intrare se afl! c!i de acces care fac posibil! p!r!sirea zonei n cel pu"in 3 direc"ii diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.). (3) Posibilitatea de disimulare/fug! medie se consider! n cazul obiectivelor pentru care pe o raz! de 25 m de la intrare sunt identificate c!i de acces care fac posibil! p!r!sirea zonei n cel pu"in 3 direc"ii diferite de deplasare. (4) n celelalte cazuri se consider! c! posibilitatea de disimulare/fug! este greoaie. ART. 22 (1) Din punctul de vedere al vecin!t!"ilor, evaluarea se face prin identificarea unit!"ilor din apropierea obiectivului #i verificarea existen"ei, tipului #i a programului de func"ionare a dispozitivelor de paz! ale acestora. (2) Punctajul pentru vecin!t!"i se determin! prin alegerea op"iunii relevante identificate n cauz!, analiznd unit!"ile existente pe o raz! de 25 m fa"! de cea evaluat!. (3) Unitatea evaluat! care nu are amplasate alte obiective pe o raz! de 50 m se consider! izolat! din punctul de vedere al vecin!t!"ii. ART. 23 (1) M!surile de securitate cuprind att elemente de tip condi"ie, ct #i elemente neimpuse prin cerin"ele minimale, dar care trebuie n mod obligatoriu analizate. (2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situa"iei reale pentru obiectivele n func"iune sau conform scenariului de func"ionare, pentru ncadrarea n zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic. ART. 24 Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesit!"ilor de securitate fizic!, conduc!torul unit!"ii avnd obliga"ia de a le materializa prin realizarea amenaj!rilor de protec"ie mecanofizic!, instalarea de sisteme de securitate, achizi"ionarea unor servicii de securitate sau alte m!suri stabilite pentru acoperirea necesit!"ilor de securitate. ART. 25 Pentru obiectivele preexistente, evaluarea #i cuantificarea factorilor din gril! se fac prin aprecierea local! a st!rii de fapt #i prin consultarea contractelor de servicii de paz!, transport de valori, monitorizare, instalare #i mentenan"! a

sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere n func"ie #i prin verific!ri func"ionale ale echipamentelor electronice #i dot!rilor de protec"ie mecanofizic!. ART. 26 (1) Elementele asociate criteriului privind specificul func"ional se evalueaz! prin interviuri, completarea de chestionare de c!tre conduc!torul unit!"ii evaluate #i, dup! caz, de c!tre conduc!torii/personalul celor din vecin!tate, iar prin interpretarea datelor se asociaz! op"iunile corespunz!toare situa"iilor constatate. (2) n cazul imposibilit!"ii culegerii de date prin completare de chestionare se asociaz! op"iunea corespunz!toare punctajului maxim pentru elementele neevaluate. ART. 27 (1) n zona rezervat! pentru "Detalii alte criterii", evaluatorul poate cuantifica elemente nedefinite n gril!, cu impact de cre#tere sau diminuare a riscurilor de securitate fizic!. (2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul nscrie n zona de detaliere toate elementele identificate sau propuse, acordnd de la 1 la 5 puncte/element. (3) Pentru fiecare categorie se selecteaz! op"iunea corespunz!toare din coloana "Variabile" n func"ie de suma punctajelor ob"inute n zona de "Detalii alte criterii". ART. 28 n situa"ia unit!"ii care desf!#oar! activit!"i diferite n aceea#i incint! sau n acela#i spa"iu, n cadrul analizei de risc se completeaz! grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie ncadrarea n gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate. CAPITOLUL V Dispozi"ii finale ART. 29 (1) I.G.P.R. #i structurile teritoriale din subordine vor duce la ndeplinire prevederile prezentelor instruc"iuni, conform competen"elor #i atribu"iilor specifice. (2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal n cadrul evalu!rii de risc la securitatea fizic!, precum #i cea de nregistrare n RNERSF se desf!#oar! cu respectarea strict! a reglement!rilor incidente din acest domeniu. ART. 30 Prezentele instruc"iuni se public! n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ART. 31 Anexele nr. 1 - 12*) fac parte integrant! din prezentele instruc"iuni. ------------

*) Anexele nr. 1 - 12 se public! n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 164 bis, care se poate achizi"iona de la Centrul pentru rela"ii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucure#ti, #os. Panduri nr. 1. Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe Bucure#ti, 1 februarie 2013. Nr. 9. -------