Sunteți pe pagina 1din 19

ANRE

Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei


ANRE

Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureti 37, Romnia Tel !"#02$% 3$$ 22 ##, &a' !"#02$% 3$2 #3 (5, )tt* ++ ,,,.anre.ro, e-mail anre.anre.ro

STANDARD DE PERFORMAN PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT I DE SISTEM ALE ENERGIEI ELECTRICE

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

CUPRINS Pag. I. II. III. IV. V. Scop..................................................................................................3 Domeniu e !p"ic!#e ......................................................................3 Te#meni $i !%#e&ie#i.......................................................................' Documen(e e #e)e#in*+ ................................................................' In ic!(o#i ,ene#!"i p#i&in !c(i&i(!(e! OTS................................. / Se#&iciu" e (#!n0po#(1 Ge0(ion!#e! $i e2p"o!(!#e! RET...................................................................3 1 Se#&iciu" e 0i0(em / Coo# on!#e! )unc*ion+#ii SEN.......................................................................4 VI. VII. Con(inui(!(e! 0e#&iciu"ui...............................................................4 C!"i(!(e! (e5nic+ ! ene#,iei e"ec(#ice............................ ...............6

VIII. C!"i(!(e! come#ci!"+ ! 0e#&iciu"ui.................................................7 . / R!co# !#e! u(i"i8!(o#i"o# "! RET............................................7 3 1 Con(#!c(!#e9 )!c(u#!#e9 :nc!0!#e 0e#&icii.................................. 3 1 Sc5im%u#i e !(e $i in)o#m!*ii9 #ec"!m!*ii9 in)o#m!#e! c"ien*i"o#.................................................................. I;. ;. Moni(o#i8!#e! con(inui(+*ii $i c!"i(+*ii ene#,iei e"ec(#ice.............3 Di0po8i*ii )in!"e........................................................................... ....'

Ane2! . / In ic!(o#i e con(inui(!(e..... ...................................................4 Ane2! 3 / In ic!(o#i 0in(e(ici e c!"i(!(e come#ci!"+...............................< Ane2! 3 / Cu!n(umu" compen0!*ii"o# !co# !(e e OTS u(i"i8!(o#i"o# RET pen(#u ep+$i#e! (e#mene"o#..........................................6

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

CAPITOLUL I Scop A#(. .. Prezentul standard stabilete indicatorii de 'nregistrare a indicatorilor de er!or"an#$. A#(. 3. (tandardul este e"is 'n con!or"itate cu re%ederile art. 11& alin. )2*& lit. a* i art. +7 alin. )1* din ,egea energiei electrice nr. 1+-2007& cu "odi!ic$rile i co" let$rile ulterioare. A#(. 3. (tandardul de er!or"an#$ entru ser%iciile de trans ort i de siste" se coreleaz$ cu Codul RE.. er!or"an#$ ri%ind asigurarea

ser%iciilor de trans ort i de siste" ale energiei electrice& recu" i "odul de ur"$rire i

CAPITOLUL II Domeniu e !p"ic!#e A#(. '. Pre%ederile standardului de er!or"an#$ se a lic$ o eratorului de trans ort i de siste" )/.(* i rela#iei dintre acesta i utilizatorii RE.. A#(. -. Prin standardul de er!or"an#$ se stabilesc indicatorii de er!or"an#$ ri%ind: a. b. c. d. e. !. g. 2. gestionarea i e0 loatarea instala#iilor ce co" un RE.1 asigurarea continuit$#ii 'n ali"entare i a calit$#ii energiei electrice 'n RE.-(EN1 'ntreru erile rogra"ate& ca ur"are a lucr$rilor lani!icate 'n cadrul RE.1 'ntreru erile ne lani!icate 'n cadrul RE.1 racordarea utilizatorilor la RE.1 recla"a#iile utilizatorilor RE. re!eritoare la calitatea energiei electrice 'n RE.-(EN1 recla"a#iile re!eritoare la calitatea i continuitatea ser%iciului de trans ort1 asigurarea co"unic$rii cu utilizatorii RE.-(EN i in!or"area acestora de c$tre /.(. A#(. 4. Pre%ederile standardului nu se a lic$& du $ caz& 'n situa#ii de:
Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

a.

!or#$ "a3or$& inclusi% condi#ii "eteorologice deosebite )inunda#ii& 'nz$ eziri& alunec$ri de teren& %iscole etc.*& con!ir"at$ rin certi!icat e"is de institu#iile abilitate1

b.

e%eni"ente deter"inate de al#i o eratori& utilizatori& roduc$tori& inclusi% li sa uterii generate& a%arii e0tinse 'n 4C.E.

CAPITOLUL III Te#meni $i !%#e&ie#i A#(. <. )1* .er"enii utiliza#i au se"ni!ica#ia de!init$ 'n Codul RE.. )2* 5n cu rinsul rezentului docu"ent se utilizeaz$ ur"$toarele abre%ieri: ANRE 6 Autoritatea Na#ional$ de Regle"entare 'n do"eniul Energiei1 Codul RE. 6 Codul .e2nic al Re#elei Electrice de .rans ort1 /7 6 / erator de 7istribu#ie1 /.( 6 / eratorul de .rans ort i de (iste"1 RE. 6 Re#eaua Electric$ de .rans ort din cadrul (EN1 (EN 6 (iste"ul Electroenergetic Na#ional1 4C.E 6 4niunea entru Coordonarea .rans ortului de Energie Electric$1 4N/ 6 7EN 6 4nitatea / era#ional$ 7is ecerul Energetic Na#ional.

CAPITOLUL IV Documen(e e #e)e#in*+ A#(. =. )1* Prezentul standard are la baz$ ur"$toarele docu"ente de re!erin#$: a. b. c. d. e. !. ,egea energiei electrice1 Regula"ent ri%ind racordarea utilizatorilor la re#elele electrice de interes ublic1 Codul Co"ercial al Pie#ei Angro de Energie Electric$1 Codul .e2nic al Re#elei Electrice de .rans ort1 Codul de "$surare a energiei electrice1 ,icen#a nr. 161 entru trans ortul de energie electric$ i !urnizarea ser%iciului de siste"& Re%izia 2.

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

)2* Prin actele nor"ati%e "en#ionate la aliniatul )1* se 'n#eleg cele 'n %igoare sau 'nlocuitoarele acestora.

CAPITOLUL V In ic!(o#i ,ene#!"i p#i&in !c(i&i(!(e! OTS Sec*iune! . / Se#&iciu" e (#!n0po#( / Ge0(ion!#e! $i e2p"o!(!#e! RET A#(. 6. )1* 9ndicatorii anuali de er!or"an#$ entru acti%itatea de gestionare-e0 loatare a RE. sunt: a. ca acitatea de trans ort rin sec#iunile caracteristice ale (EN ):;*1 b. energia electric$ trans ortat$ )<;2* i coe!icientul rocentual al ierderilor de energie 'n re#eaua electric$ de trans ort ).abelul 1*& %alori realizate. T!%e"u" n#. . / Vo"umu" e !c(i&i(!(e Energie electric$ trans ortat$ : Pri"it$)brut$* 'n RE. ,i%rat$)net$* din RE. coe!icient de ierderi = u.". <;2 <;2 > .otal anual

=* Coe!icientul ierderilor de energie 'n re#eaua electric$ de trans ort ? )Energia electric$ ri"it$ @ Energia electric$ li%rat$* - Energia electric$ ri"it$ =100 c. 9ndis onibilitatea "edie 'n ti" a instala#iilor& deter"inat$ de e%eni"entele

rogra"ate sau ne rogra"ate )accidentale*& ra ortat$ la A" entru linii& sau :BA entru trans!or"atoare i autotrans!or"atoare:
n n

&N%$&N =

) $i %i *
i =1

[ore-an] sau

$t

&N%'RA =

)S
i =1

%i *

Core-anD

St

unde& 'n !or"ulele de "ai sus& nota#iile re rezint$: n 6 nu"$rul total de e%eni"ente1 ,i 6 lungi"ea )A"* liniei indis onibile la e%eni"entul i1 (i 6 uterea a arent$ no"inal$ ):BA* a trans!or"atorului- autotrans!or"atorului indis onibil la e%eni"entul i1 7i 6 durata )ti" ul 'n ore* de indis onibilitate la e%eni"entul i1 ,t 6 lungi"ea total$ a liniilor )A"*1
Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

(t

uterea

a arent$

no"inal$

total$

):BA*

trans!or"atoarelor

autotrans!or"atoarelor. Sec*iune! 3 / Se#&iciu" e 0i0(em / Coo# on!#e! )unc*ion+#ii SEN A#(. .7. 9ndicatorii anuali re!eritori la ser%iciul de siste" restat de /.(: a. b. a3utor de a%arie solicitat-acordat )ore& :;2*1 abaterea soldului (EN ):;2-2* cu corec#ia de !rec%en#$ )%aloare "edie& "a0i"$& "ini"$& de%ia#ia standard*. A#(. ... 9ndicatorii anuali de er!or"an#$ re!eritori la restric#iile de re#ea sunt: a. b. cantitatea de energie electric$ de ec2ilibrare solicitat$ din cauza congestiilor de re#ea ):;2*1 costul anual al congestiilor de re#ea )R/N*.

CAPITOLUL VI Con(inui(!(e! 0e#&iciu"ui A#(. .3. )1* 5ntreru erile de tensiune entru utilizatorii racorda#i la RE. se clasi!ic$ du $ durat$ 'n: a. b. c. 'ntreru eri tranzitorii: cu durate de "a0i"u" 1 secund$1 'ntreru eri scurte: cu durate 'ntre 1 secund$ i "a0i"u" + "inute1 'ntreru eri lungi: cu durate "ai "ari de + "inute.

)2* 5ntreru erile se consider$ lani!icate& dac$ sunt necesare entru lucr$rile de dez%oltare& e0 loatare i "entenan#$ i au !ost anun#ate cu "ini"u" 17 zile lucr$toare 'nainte de 'nce erea lucr$rilor. )+* 5n situa#ii deosebite& 'ntreru erile se consider$ "ini"u" 28 de ore 'nainte. )8* 5ntreru erile se consider$ anun#ate& dac$ utilizatorii a!ecta#i au !ost anun#a#i 'n realabil. A#(. .3. /.( are ca obliga#ie reluarea ser%iciului de trans ort 'n cel "ai scurt ti" osibil lani!icate& dac$ sunt anun#ate cu

entru utilizatorii RE. a!ecta#i de e%eni"entele ne lani!icate i-sau lani!icate din RE. care au ca e!ect 'ntreru erea ali"ent$rii& res ecti% a tensiunii 'n instala#iile utilizatorilor
Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

RE.. Reluarea ser%iciului de trans ort se %a realiza du $ "a0i"u" 12 ore 'n cazul 'ntreru erilor ne lani!icate& res ecti% 28 de ore 'n cazul 'ntreru erilor lani!icate. A#(. .'. )1* /.( are obliga#ia s$ anun#e utilizatorii RE. cu ri%ire la 'ntreru erile

lani!icate necesare entru lucr$rile de dez%oltare& e0 loatare i "entenan#$. Progra"ul anual de retrageri din e0 loatare %a !i ublicat e site@ul /.( i anun#at utilizatorilor care ot !i a!ecta#i. )2* :odi!icarea rogra"ului de retrageri din e0 loatare %a !i ublicat$ e site@ul /.( i anun#at$ utilizatorilor care ot !i a!ecta#i. )+* /.( %a !ace anun#area cu "ini"u" 17 zile lucr$toare 'nainte& indicFndu@se data& inter%alul de 'ntreru ere i zona sau instala#iile a!ectate. /.( %a con%eni cu utilizatorii& cFnd situa#ia rile3uit$ de 'ntreru ere o i" une& solu#ii te2nice cu caracter te" orar entru "ini"izarea consecin#elor 'ntreru erilor asu ra acestora. /.( %a c$uta& '" reun$ cu utilizatorii& o rogra"are con%enabil$ entru a"bele $r#i. )8* 7ac$ nu se oate a3unge la o 'n#elegere& /.( oate re rogra"a 'ntreru erile lani!icate& dar trebuie anun#ate cu "ini"u" E zile lucr$toare 'nainte de roducere. A#(. .-. )1* Pentru re"edierea instala#iilor RE. care necesit$ o inter%en#ie i"ediat$& 'n ur"a unor e%eni"ente accidentale i care au consecin#e asu ra utilizatorilor RE.& /.( !ace toate diligen#ele entru a re%eni utilizatorii e orice cale i 'n ti" ul cel "ai scurt& indicFndu@se data& inter%alul de 'ntreru ere i zona sau instala#iile a!ectate. )2* 7ac$ re"edierea instala#iilor RE. nu necesit$ o inter%en#ie i"ediat$& /.( %a re%eni utilizatorii cu "ini"u" 28 de ore 'nainte de 'ntreru ere& iar aceasta se consider$ lani!icat$ )la "odul de 'nregistrare& res ecti% la calculul indicatorilor de continuitate*. A#(. .4. )1* /.( realizeaz$ 'nregistrarea tuturor 'ntreru erilor de lung$ durat$. )2* 5n cazul 'ntreru erilor anun#ate& se consider$ o singur$ 'ntreru ere c2iar dac$ 'n erioada lucr$rilor utilizatorul a su!erit "ai "ulte 'ntreru eri ur"ate de re uneri sub tensiune ro%izorii. 7urata acestei 'ntreru eri %a !i egal$ cu su"a tuturor duratelor 'ntreru erilor lungi de la 'nce utul Fn$ la s!Fritul lucr$rii. )+* 5n cazul 'ntreru erilor neanun#ate& dac$ dou$ sau "ai "ulte 'ntreru eri lungi& cu aceeai cauz$& se succed la un ti" scurt& de "a0i"u" + "inute& se consider$ o singur$ 'ntreru ere cu durata egal$ cu su"a duratelor 'ntreru erilor roduse se arate.

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

5ntreru erile scurte nu se contorizeaz$.

roduse cu "a0i"u" trei "inute 'nainte sau du $ o 'ntreru ere lung$

)8* Pentru !iecare 'ntreru ere se %a 'nregistra cel u#in: a. b. tensiunea la care s@a rodus e%eni"entul1 caracterul lani!icat sau ne lani!icat ) entru calculul indicatorilor de continuitate*& res ecti% anun#at sau neanun#at al 'ntreru erii ) entru "odul de 'nregistrare a 'ntreru erii*1 c. d. e. !. cauza 'ntreru erii1 durata 'ntreru erii ) Fn$ la restabilirea ali"ent$rii*1 uterea electric$ 'ntreru t$& res ecti% energia electric$ neli%rat$ consu"atorilor din cauza 'ntreru erii1 uterea electric$ 'ntreru t$& res ecti% energia electric$ ne rodus$ 'n centrale din cauza 'ntreru erii. )E* Giecare e%eni"ent din re#eaua de trans ort care are ca e!ect 'ntreru erea de lung$ durat$ a ali"ent$rii la utilizatori %a !i rezentat indi%idual 'n cadrul unei ra ort$ri anuale. A#(. .<. 7atele re%$zute la art. 16 la unctele d*& e* i !* %or !i solicitate de /.(& du $ caz& de la /7 ale c$ror instala#ii sunt racordate la ele"entele de re#ea la care a a%ut loc 'ntreru erea& de la !urnizorii consu"atorilor a c$ror ali"entare a !ost 'ntreru t$& sau de la roduc$torii care de#in centralele electrice a!ectate. A#(. .=. /.( 'nregistreaz$-calculeaz$ anual ur"$torii indicatori: a. b. c. nu"$rul de 'ntreru eri lungi1 durata total$ e0 ri"at$ 'n "inute a 'ntreru erilor lungi1 Energia Neli%rat$ 6 ENS )EnergH Not (u consu"atorilor& din cauza 'ntreru erilor1 ENS ( d. lied* 6 de!init$ ca energia neli%rat$

) 60
i =1 i

%i

C:;2 D

.i" ul :ediu de 5ntreru ere 6 AIT )A%erage 9nterru tion .i"e* 6 re rezint$ erioada "edie ec2i%alent$ de ti" & e0 ri"at$ 'n "inute& 'n care a !ost 'ntreru t$ ali"entarea cu energie electric$:

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

A&' ( 8760 0 60 0

ENS A%

C"in-anD

unde& 'n !or"ulele de "ai sus& nota#iile re rezint$: n 6 nu"$rul total de 'ntreru eri1 Pi 6 uterea electric$ 'ntreru t$ ):;* la 'ntreru erea i )ulti"a utere "$surat$ 'nainte de 'ntreru ere*1 7i 6 durata )ti" ul 'n "inute* de 'ntreru ere )din "o"entul dis ari#iei tensiunii Fn$ la restabilire* a consu"atorilor la 'ntreru erea i1 A7 cererea anual$ )Annual 7e"and* de consu" de energie electric$ )!$r$ ierderile din re#eaua electric$ de trans ort i distribu#ie*& inclusi% e0 ortul ):;2*. A#(. .6. 9ndicatorii re%$zu#i la art. 18& la unctele c* i d*& re rezint$ indicatorii de continuitate i se calculeaz$ entru 'ntreru erile lani!icate i& se arat& entru cele ne lani!icate )accidentale*. Pentru 'ntreru erile ne lani!icate& indicatorii se %or di!eren#ia 'n continuare du $ ur"$toarele cauze : !or#a "a3or$ )inclusi% condi#ii "eteorologice deosebite*& cauze e0terne& res ecti% din cauza /.( )"oti%e interne*& con!or" ane0ei 1.

C!pi(o"u" VII C!"i(!(e! (e5nic+ ! ene#,iei e"ec(#ice A#(. 37. )1* /.( asigur$ calitatea energiei electrice otri%it re%ederilor Ca itolului + din Codul RE. re!eritor la !rec%en#a 'n (EN& tensiunea 'n RE. i re#eaua de 110 AB i calitatea curbelor de tensiune& siguran#a 'n !unc#ionare i res ectarea criteriului N@1 'n conducerea rin dis ecer a RE. i a (EN. )2* Para"etrii de calitate a energiei electrice sunt garanta#i de /.( 'n rela#ia cu utilizatorii RE.& 'n unctele de deli"itare cu acetia. A#(. 3.. )1* Grec%en#a no"inal$ a (EN este de E0 Iz. )2* ,i"itele nor"ate de %aria#ie a !rec%en#ei 'n !unc#ionare sunt: a. 87&00 @ E2&00 Iz ti" de 100 > din an1 b. 8J&E0 @ E0&E0 Iz ti" de JJ&E > din an1 c. 8J&7E @ E0&2E Iz ti" de JE > din s$ t$"Fn$1
Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

d. 8J&J0 @ E0&10 Iz ti" de J0 > din s$ t$"Fn$. )+* :onitorizarea !rec%en#ei se realizeaz$ er"anent rin inregistrarea %alorilor acesteia& e baza c$rora se deter"in$ rocentele de ti" din s$ t$"Fn$& lun$ i an 'n care !rec%en#a s@a 'ncadrat 'n do"eniile nor"ate. A#(. 33. )1* Balorile no"inale ale tensiunii din RE. sunt de 7E0 AB& 800 AB& 220 AB i de 110 AB. )2* ,i"itele nor"ale de %aria#ie a tensiunii 'n !unc#ionare sunt: a. b. c. d. 'n orice unct al re#elei electrice de 7E0 AB banda ad"isibil$ de 7+E 6 76E AB1 'n orice unct al re#elei electrice de 800 AB banda ad"isibil$ de +80 6 820 AB1 'n orice unct al re#elei electrice de 220 AB banda ad"isibil$ de 1J8 6 282 AB1 'n orice unct al re#elei electrice de 110 AB banda ad"isibil$ de JJ 6 121 AB.

A#(. 33. Calitatea curbelor de tensiune i curent este caracterizat$ rin: a. b. Gactorul de distorsiune ar"onic$ de "a0 +> )la 'nalt$ tensiune=*1 Gactorul de nesi"etrie de sec%en#$ in%ers$ de "a0 1> )la 'nalt$ tensiune=*.

= 'nalta tensiune K110AB. A#(. 3'. Ra ortarea 'ncadr$rii 'n %alorile indicate la articolul 2+ se %a realiza con!or" art. +6 din rezentul standard.

CAPITOLUL VIII C!"i(!(e! come#ci!"+ ! 0e#&iciu"ui Sec*iune! . / R!co# !#e! u(i"i8!(o#i"o# "! RET A#(. 3-. /.( asigur$ accesul solicitan#ilor 'n %ederea racord$rii instala#iilor acestora la RE.& res ectFnd ter"enele i rocedurile re%$zute de regle"ent$rile 'n %igoare. A#(. 34. 9ndicatori anuali de er!or"an#$: a. b. ti" ul "ediu de e"itere a a%izului te2nic de racordare1 nu"$rul de solicit$ri la care nu s@a e"is a%iz te2nic de racordare1 10

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

c.

nu"$rul de racord$ri realizate.

Sec*iune! 3 / Con(#!c(!#e9 )!c(u#!#e9 :nc!0!#e 0e#&icii A#(. 3<. Pentru des!$urarea acti%it$#ilor sale& /.( 'nc2eie contracte cu utilizatorii RE. sau alte ersoane& 'n acord cu regle"ent$rile 'n %igoare. A#(. 3=. 9ndicatori anuali de er!or"an#$: a. b. ti" ul "ediu de 'nc2eiere a contractelor de la 'nregistrarea cererii de racordare )'nso#it$ de docu"enta#ia co" let$*1 ti" ul "ediu de trans"itere a o!ertei de contractare a ser%iciului de trans ort.

Sec*iune! 3 / Sc5im%u#i e !(e $i in)o#m!*ii9 #ec"!m!*ii9 in)o#m!#e! c"ien*i"o# A#(. 36. /.( ublic$ datele i in!or"a#iile de interes ublic e site@ul /.(. Actualizarea in!or"a#iilor cu rinse e site se %a !ace ori de cFte ori este necesar& dar "ini"u" odat$ e lun$. A#(. 37. /.( realizeaz$ sc2i"buri de date i in!or"a#ii cu utilizatorii RE.& 'n con!or"itate cu re%ederile regle"ent$rilor 'n %igoare& res ectFnd ter"enele i rocedurile cu rinse 'n aceste regle"ent$ri. A#(. 3.. /.( 'nregistreaz$ toate sesiz$rile& recla"a#iile i solicit$rile )cererile* iar solicitan#ii sunt in!or"a#i cu ri%ire la nu"$rul de 'nregistrare al docu"entelor de use. /rice recla"a#ie ulterioar$ se %a re!eri la nu"$rul de 'nregistrare. Personalul /.( %a indica solicitan#ilor te"enul legal de r$s uns atunci cFnd un ase"enea ter"en este re%$zut de legisla#ia 'n %igoare. A#(. 33. 5n cazul recla"a#iilor cu ser%iciului de trans ort. A#(. 33. )1* ,a recla"a#ia scris$ ri%ind calitatea tensiunii& /.( %a e!ectua %eri!ic$ri 'n ri%ire la 'ntreru eri ale ser%iciului de trans ort&

ersonalul %a !urniza& dac$ este osibil& in!or"a#ii esti"ati%e des re "o"entul relu$rii

unctul de deli"itare cu utilizatorul RE.& %a analiza i %a co"unica utilizatorului rezultatele analizei e!ectuate i "$surile luate.
Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

11

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

)2* .er"enul "a0i" de r$s uns la recla"a#ii ri%ind ni%elul tensiunii este de 1E zile calendaristice& iar entru al#i ara"etri ai curbei de tensiune este de +0 de zile calendaristice de la data 'nregistr$rii solicit$rii. A#(. 3'. 7ac$ alt$ regle"entare sau nor"$ nu re%ede un alt ter"en& ter"enul de r$s uns entru orice sesizare& recla"a#ie sau solicitare )cerere* de us$ la /.( este de +0 de zile calendaristice de la data 'nregistr$rii solicit$rii. A#(. 3-. )1* 9ndicatori de recla"a#iilor: a. b. ti" ul "ediu de r$s uns la sesiz$ri-recla"a#ii-solicit$ri1 nu"$rul de sesiz$ri- recla"a#ii-solicit$ri nerezol%ate& e categorii. er!or"an#$ ai acti%it$#ilor de in!or"are i solu#ionare a

)2* 5n ane0a 2 se rezint$ indicatorii sintetici de calitate co"ercial$. )+* 5n ane0a + se rezint$ co" ensa#iile care %or !i l$tite de c$tre /.( utilizatorilor& la cererea acestora& 'n cazul de $irii ter"enelor contractuale.

CAPITOLUL I; Moni(o#i8!#e! con(inui(+*ii $i c!"i(+*ii ene#,iei e"ec(#ice A#(. 34. )1* Continuitatea i calitatea energiei electrice se %or "onitoriza er"anent 'ntr@ un nu"$r se"ni!icati% statistic de sta#ii ale /.(& cu a3utorul unor a arate s ecializate. :onitorizarea se %a realiza con!or" unei roceduri elaborate de /.( i a%izat$ de ANRE. Princi alii indicatori de calitate a energiei electrice sunt rezenta#i 'n tabelul 2. 5n uncte de rocedura care se %a elabora %a !i recizat nu"$rul de uncte 'n care "onitorizarea se !ace er"anent i %or !i "en#ionate sta#iile 'n care sunt a" lasate aceste "onitorizare. )2* Pentru "onitorizarea continuit$#ii la utilizatori& este necesar$ instalarea& 'n unctele de racordare a utilizatorilor la RE.& a unor contoare de 'ntreru eri& care s$ oat$ 'nregistra i stoca 'n "e"orie toate ti urile de 'ntreru eri )tranzitorii& scurte i lungi*. )+* A aratele de "onitorizare a calit$#ii trebuie s$ er"it$& "ini"u"& "$surarea& 'nregistrarea i analizarea ur"$toarelor "$ri"i re!eritoare la tensiune: !rec%en#a& "odulul tensiunii& ar"onicile& nesi"etria siste"ului tri!azat de tensiuni. 7e ase"enea& a aratele trebuie s$ er"it$ "$surarea i 'nregistrarea curen#ilor& unda !unda"ental$ i ar"onicile.

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

12

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

A aratele trebuie s$ !ie !ie su!icient de recise& cu res ectarea standardelor interna#ionale de "$surare )CE9 61000@8@+0*& entru a utea utiliza 'nregistr$rile i 'n rela#iile er"anent rin 'nregistrarea %alorilor co"erciale i 3uridice ale /.( cu alte entit$#i& #inFnd cont de re%ederile din contracte. )8* :onitorizarea !rec%en#ei se realizeaz$ !rec%en#ei )la 2 secunde& cu recizie de 1"Iz*& e baza c$rora se deter"in$ rocentele de ti" din s$ t$"Fn$& lun$ i an 'n care !rec%en#a s@a 'ncadrat 'n do"eniile nor"ate. )E* Calitatea curbelor de tensiune se deter"in$ 'n sta#iile dese"nate anual de /.( con!or" rocedurii de "onitorizare. (e rezint$ %alorile: !actorul de distorsiune ar"onic$ )cu %aloarea nor"at$ de "a0 +>*& %aloarea ar"onicilor do"inante de rang + i rang E )cu %aloare nor"at$ de "a0 2>*& !actorul de nesi"etrie )cu %aloare nor"at$ de "a0 1>*. 7e ase"enea& se %or "$sura i 'nregistra i %alorile curen#ilor& e unda !unda"ental$ i e ar"onici. :onitorizarea curen#ilor se %a e!ectua 'n ri"ul rFnd 'n sta#iile 'n care& din in!or"a#iile realabile& e0ist$ roble"e. )6* (u li"entar re%ederilor de la aliniatul )E*& /.( trebuie s$ se doteze cu un nu"$r su!icient de a arate de "onitorizare utilizatorilor care introduc erturba#ii. T!%e"u" 3 / P#incip!"ii in ic!(o#i e c!"i(!(e ! ene#,iei e"ec(#ice :n SEN P!#!me(#i Para"etri te2nici de calitate: Grec%en#a Baloarea "edie anual$ CIzD Baloarea "a0i"$ anual$ CIzD Baloarea "ini"$ anual$ CIzD 7e%ia#ia standard C"IzD Abaterea "edie $tratic$ a ti" ului sincron CsD a* 5ncadrare 'n inter%alul 87&00@E2&00 Iz )> din an* b* 5ncadrare 'n inter%alul 8J&E0@E0&E0 Iz )> din an* c* 5ncadrare 'n inter%alul 8J&7E@E0&2E Iz )> din an* d* 5ncadrare 'n inter%alul 8J&J0@ E0&10 Iz )> din an* 7e $iri ale li"itelor nor"ale de %aria#ie a tensiunii e ni%eluri de tensiune )nu"$r& durat$*: 7E0 AB 800 AB 220 AB 110 AB
Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

ortabile& su!icient de

recise&

entru rezol%area entru de istarea

recla"a#iilor re!eritoare la calitatea energiei electrice& res ecti%

V!"o!#e >num+#?

Du#!(+

Comen(!#ii

1+

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

7e $iri ale !actorului de distorsiune ar"onic$ e ni%eluri de tensiune )nu"$r& durat$*: 7E0 AB 800 AB 220 AB 110 AB 7e $iri ale !actorului de nesi"etrie de sec%en#$ in%ers$ e ni%eluri de tensiune )nu"$r& durat$*: 7E0 AB 800 AB 220 AB 110 AB

CAPITOLUL ; Di0po8i*ii )in!"e A#(. 3<. )1* /.( %a asigura la !iecare subunitate teritorial$ reluarea sesiz$rilor i

recla"a#iilor utilizatorilor RE.. )2* Pentru indicatorii re%$zu#i 'n rezentul standard& /.( %a asigura ur"$rirea lor rin co" arti"entele sale s ecializate& e baza unor roceduri interne. A#(. 3=. Balorile indicatorilor de er!or"an#$ re%$zu#i 'n rezentul standard %or !i

trans"ise anual entru analiz$ la ANRE& ca ane0$ la Ra ortul anual 'ntoc"it otri%it condi#iilor licen#ei de#inute de /.(. 5n ra ort se %or introduce i rezultatele "onitoriz$rilor& 'nso#ite de co"entarii cu ri%ire la er!or"an#e i detalii des re ac#iunile de re"ediere 'ntre rinse. 5n ri"ul an de a licare a standardului& datele %or !i trans"ise tri"estrial. A#(. 36. (1* 9ndicatorii anuali de er!or"an#$ deter"ina#i con!or" le "en#ine e site e o erioad$ de "ini"u" E ani.
)2*

rezentului standard

re rezint$ in!or"a#ii ublice& /.( a%Fnd obliga#ia de a le ublica e site@ul ro riu i de a /.( %a asigura $strarea datelor necesare calcul$rii indicatorilor de er!or"an#$ e o

durat$ de "ini"u" 10 ani. A#(. '7. )1* Prezentul standard de er!or"an#$ se %a a lica e0 eri"ental 'n erioada 1 octo"brie 2007 6 +0 se te"brie 2008& erioad$ 'n care ANRE %a "onitoriza indicatorii de er!or"an#$. )2* 5n erioada a lic$rii e0 eri"entale& /.( %a identi!ica i %a 18 ro une "odul de

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

solu#ionare a roble"elor care trebuie rezol%ate ) roceduri& dot$ri& in%esti#ii etc.* entru a se utea a lica i res ecta re%ederile standardului 'n totalitatea lor. )+* Co" ensa#iile se %or l$ti 'nce Fnd cu anul 2008. Pentru anul 2007& ANRE realizeaz$ nu"ai o "onitorizare a situa#iilor res ecti%e& e baza 'nregistr$rilor !$cute de /.(. A#(. '.. PFn$ la 1E se te"brie 2007& /.( %a elabora i trans"ite la ANRE rocedura de calcul i "ac2etele de ra ortare a indicatorilor de standard. e!or"an#$ re%$zu#i 'n rezentul

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

1E

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

Ane2! . / In ic!(o#i e con(inui(!(e N#. . 3 3 ' 4 < = In ic!(o # EN( EN( EN( EN( A9. A9. A9. A9. C!u8! :n(#e#upe#ii a. 'ntreru eri lani!icate b. 'ntreru eri ne lani!icate deter"inate de !or#a "a3or$ c. 'ntreru eri ne lani!icate deter"inate de al#i o eratori& utilizatori& roduc$tori d. 'ntreru eri ne lani!icate e0clusi% 'ntreru erile de la unctele b i c )datorate /.(* a. 'ntreru eri lani!icate b. 'ntreru eri ne lani!icate deter"inate de !or#a "a3or$ c. 'ntreru eri ne lani!icate deter"inate de al#i o eratori& utilizatori& roduc$tori d. 'ntreru eri ne lani!icate e0clusi% 'ntreru erile de la unctele b i c )datorate /.(* C!(e,o#i! c"ien(u"ui toate toate toate toate toate toate toate toate

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

16

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

Ane2! 3 / In ic!(o#i 0in(e(ici e c!"i(!(e come#ci!"+ N# In ic!(o# . 3 3 ' 4 < = 6 .7 .. .3 .3 .' ..4 .< .= .6 37 .i" ul "ediu de e"itere a a%izului te2nic de racordare Nu"$rul de solicit$ri la care nu s@a e"is a%iz de racordare Nu"$rul de racorduri realizate Nu"$rul de cereri de contracte de racordare .i" ul "ediu de e"itere a o!ertelor de contracte de racordare Nu"$rul de cereri de contracte de racordare ne!inalizate Nu"$rul de cereri de con@tractare a ser%iciului de trans ort .i" ul "ediu de e"itere a o!ertei de contractare a ser%iciului de trans ort Nu"$rul de recla"a#ii re!eritoare la racordare .i" ul "ediu de rezol%are a recla"a#iilor re!eritoare la racordare Nu"arul de recla"a#ii re!eritoare la ni%elul de tensiune .i" ul "ediu de rezol%are a recla"a#iilor re!eritoare la ni%elul de tensiune Nu"$rul de recla"a#ii re!eritoare la ni%elul de tensiune care nu s@au utut rezol%a Nu"$rul de recla"a#ii re!eritoare la calitatea curbei de tensiune .i" ul "ediu de rezol%are a recla"a#iilor re!eritoare la calitatea curbei de tensiune Nu"$rul de recla"a#ii re!eritoare la calitatea curbei de tensiune care nu s@ au utut rezol%a Nu"$rul de recla"a#ii re!eritoare la !acturare sau incasare Nu"$rul de recla"a#ii ne!ondate re!eritoare la !acturare sau 'ncasare .i" ul "ediu de rezol%are a recla"a#iilor 3usti!icate )'ndre t$#ite* re!eritoare la !acturare sau 'ncasare Nu"$rul de recla"a#ii scrise e alte T#im. . T#im. 3 T#im. 3 T#im. ' Anu!"

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

17

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

3.

te"e .i" ul "ediu recla"a#iile )'ndre t$#ite*

de r$s uns la scrise 3usti!icate

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

18

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

Ane2! 3 / Cu!n(umu" compen0!*ii"o# !co# !(e e OTS u(i"i8!(o#i"o# RET pen(#u ep+$i#e! (e#mene"o# N#. Se#&iciu . Restabilirea ali"ent$rii cu 12 ore energie electric$& du $ o 'ntreru ere ne rogra"at$ E"iterea a%izului te2nic de +0 de zile calendaristice racordare )de la de unerea docu"enta#iei co" lete* .rans"iterea o!ertei de contract de racordare +0 de zile calendaristice Te#menu" 0(!%i"i( Compen0!*ii !co# !(e@e&enimen( 800 R/N

1E0 R/N

3 '

1E0 R/N 1E0 R/N

.rans"iterea o!ertei de 1E zile lucr$toare contractare a ser%iciului de trans ort R$s uns la recla"a#iile scrise ri%ind ara"etrii tensiunii 1E zile calendaristice 6 ni%elul tensiunii1 +0 de zile calendaristice 6 alte roble"e de calitate a tensiunii +0 de zile calendaristice

E00 R/N

4 <

R$s uns la alte recla"a#ii scrise

100 R/N 70 R/N

Reconectarea unui 2 zile lucr$toare consu"ator deconectat& din "o"entul anun#$rii /.( de c$tre consu"ator de e!ectuarea l$#ii !acturii

Standard de performan pentru servi ii!e de transport "i de sistem a!e ener#iei e!e tri e

1J