Sunteți pe pagina 1din 43

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Anexa Nr._____________ la H.C.L. Nr.______ din _________

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE AL POLIIEI LOCALE A MUNICIPIULUI RMNICU VLCEA

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

CUPRINS Capitolul I Dispoziii generale...................................................................................pag.3 Capitolul II Structura organizatoric i principalele tipuri de relaii ..........................pag. 4 Capitolul III Atributiile autoritatilor administratiei publice locale in privinta organizarii si functionarii Politiei Locale ......................................................................pag. 5 Capitolul IV Atributiile Politiei Locale Director executiv, servicii si birourii................pag.7 Capitolul V Folosirea mijloacelor din dotare i uzul de arm................................. pag. 25 Capitolul VI Dotarea si finantarea Politiei Locale ......................................................pag.26 Capitolul VII Selectionarea, pregatirea si numirea personalului Politiei Locale..........pag.27 Capitolul VIII Drepturile si recompensele care se pot acorda politistilor locali ...........pag. 34 Capitolul IX ntreinerea spaiilor, nclzirea i iluminatul..........................................pag. 37 Capitolul X Obligaiile privind aprarea npotriva incendiilor, securitatea i snatatea n munc .............................................................................pag.38 Capitolul XI Sanciuni disciplinare i rspunderea funcionarilor publici..................pag. 40 Sanciuni disciplinare pentru personal contractual............................... pag. 41 Capitolul XII Dispoziii tranzitorii i finale..........................................................pag. 42
2

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Capitolul I Dispozitii generale Art. 1 Poliia Locala a mun. Rm. Valcea este nfiinat, organizat i funcioneaz, n baza prevederilor Legii nr. 155/2010 i a Hotararii de Guvern nr.1332/ 2012 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Locale, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridic, n subordinea Consiliului Local i sub conducerea Primarului mun. Rm. Valcea. Art. 2 (1) Politia locala se infiinteaza in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii: a) ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor; b) circulatia pe drumurile publice; c) disciplina in constructii si afisajul stradal; d) protectia mediului; e) activitatea comerciala; f) evidenta persoanelor; g) Alte domenii stabilite prin lege. (2) Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii. Art. 3 (1) Politia Locala isi desfasoara activitatea: a) in interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale; b) in conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale. (2) in exercitarea atributiilor ce ii revin, Politia Locala coopereaza cu unitatile, respectiv cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, ale Jandarmeriei Romane, ale Politiei de Frontiera Romane si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii. (3) Politia locala poate incheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare avand ca obiect detalierea modalitatilor prin care, in limitele competentelor legale ale fiecarei structuri, acestea isi ofera sprijin in indeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice.

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Capitolul II Structura organizatoric i principalele tipuri de relaii Art. 4 Structura organizatoric a Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea este n conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Poliiei Locale, a prevederilor Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 53/2003, fiind aprobat prin Hotrrea Consiliului Local a mun. Rm. Valcea, organigrama, tatul de funcii i Regulamentul de Organizare i Funcionare. Art. 5 n cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaii de autoritate (ierarhice, funcionale), de cooperare, de reprezentare, de control. Art. 6 Relaiile de autoritate ierarhic presupun: a) subordonarea Directorului Executiv fa de Primar; b) subordonarea Directorului Executiv Adjunct, efilor de Serviciu, efilor de Birou, dup caz, fa de Directorul Executiv, n limitele competenelor stabilite de legislaia n vigoare i a structurii organizatorice; c) subordonarea ef Serviciu, ef Birou fa de Directorul Executiv Adjunct d) subordonarea efului de Birou fa de ef Serviciu; e) subordonarea personalului de execuie fa de efii ierarhici superiori. Art. 7 Relaiile de colaborare se stabilesc ntre compartimentele din structura organizatoric a Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea sau ntre acestea i compartimentele din cadrul Primriei mun. Rm. Valcea i a instituiilor aflate n subordinea sau coordonarea Consiliului Local a mun. Rm. Valcea. Art. 8 Relaiile de reprezentare se realizeaz n limitele legislaiei n vigoare i a mandatului acordat de Primarul mun. Rm. Valcea prin dispoziie directorului executiv. Art. 9 Poliia Locala a mun. Rm. Valcea este structurat pe: servicii, birouri i compartimente. Director Executiv n subordinea direct a acestuia aflndu-se: Serviciul Financiar-contabilitate, Achizitii publice , Administrativ i SSM; Biroul Juridic, Salarizare ,Resurse- Umane si Pregatire profesional; Biroul circulatie pe drumurile publice; Director Executiv Adjunct n subordinea direct a acestuia aflndu-se: Serviciul Ordine Public, Paz bunuri, Dispecerat Monitorizare si control intern n structura cruia se afl: Biroul Ordine Public, paza bunuri si control intern ; Biroul dispecerat monitorizare; Biroul disciplina in constructii, afisaj stradal si protectia mediului; Biroul activitate comercial si evidena populaiei; Art. 10 Poliia Local a mun. Rm. Valcea ndeplinete atribuiile prevzute de Legea nr. 155/2010 i a Hotararii de Guvern nr.1332/ 2012 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Poliiei Locale.

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Capitolul III Atributiile autoritatilor administratiei publice locale in privinta organizarii si functionarii Politiei Locale Art. 11 (1) La nivelul municipiului , se organizeaza si functioneaza comisia locala de ordine publica, prin Hotarare a Consiliului Local, , denumita in continuare comisia locala, care este un organism cu rol consultativ. (2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, seful unitatii/structurii teritoriale a Politiei Romane sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, secretarul unitatii administrative teritoriale si 3 consilieri locali, desemnati de autoritatea deliberativa. (3) Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar. (4) Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, adoptat de consiliul local. Art. 12 (1) Comisia locala are urmatoarele atributii: a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale; c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care il actualizeaza anual; d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social; e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al Politiei Locale; f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social. (2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti. (3) Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali. Art. 13 In privinta organizarii si functionarii Politiei Locale, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale are urmatoarele atributii: a) aproba regulamentul de organizare si functionare a politiei locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi; b) stabileste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procedurile si criteriile pentru organizarea concursului, in vederea ocuparii functiei de sef al Politiei Locale, acolo unde la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu este ocupata functia de sef al Politiei Comunitare, ca urmare a promovarii concursului organizat in acest scop; c) stabileste, in conditiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activitatii Politiei Locale; d) aproba, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru functionarea politiei locale; e) analizeaza, impreuna cu comisia locala, activitatea Politiei Locale, in conditiile legii, si stabileste masuri de imbunatatire a activitatii acesteia; f) stabileste, la propunerea comisiei locale, masurile necesare pentru buna functionare a politiei
5

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

locale si pentru incadrarea activitatii acesteia in normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare; g) aproba, la propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Art. 14 (1) In privinta organizarii si functionarii Politiei Locale, primarul are urmatoarele atributii: a) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, ale raporturilor de munca ale personalului Politiei Locale, inclusiv ale sefului acesteia, in cazul organizarii politiei locale in aparatul propriu de specialitate, si numai pentru seful politiei locale si adjunctul acestuia, in situatia organizarii acesteia ca institutie publica de interes local; b) supune spre aprobare autoritatii deliberative resursele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii politiei locale; c) indruma, supravegheaza, controleaza si analizeaza activitatea Politiei Locale, ca serviciu public de interes local; d) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local privind organizarea si functionarea Politiei Locale; e) evalueaza activitatea Politiei Locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativa a administratiei publice locale; f) prezinta autoritatii deliberative, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind modul de functionare a Politiei Locale; g) supune spre aprobare autoritatii deliberative regulamentul de organizare si functionare a politiei locale; h) supune spre aprobare autoritatii deliberative procedurile si criteriile pentru organizarea concursului in vederea ocuparii functiei de sef al Politiei Locale; i) organizeaza periodic consultari cu membrii comunitatii locale, cu participarea reprezentantilor unitatii/structurii teritoriale a Politiei Romane si ai organizatiilor neguvernamentale, cu privire la prioritatile si activitatea Politiei Locale; j) primeste si solutioneaza sesizarile cu privire la deficientele constatate in activitatea Politiei Locale, precum si cu privire la imbunatatirea activitatii de paza si mentinere a ordinii si linistii publice; k) imputerniceste, prin dispozitie, politistii locali ca agenti constatatori, in oricare dintre situatiile in care aceasta calitate i este stabilita, prin acte normative. (2) In cazul Politiei Locale organizate ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica, seful politiei locale, in conditiile legii, numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului, cu exceptia sa si a adjunctului sau.

Responsabilitile personalului din structura Politiei Locale a mun. Rm. Valcea: au obligaia s ndeplineasc cu profesionalism, loialitate, corectitudine i n mod contiincios ndatoririlor de serviciu ce i revin; se va abine de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii instituiei; va rspunde de pstrarea secretului de serviciu, precum i de pstrarea secretului datelor i informaiilor cu caracter confidenial deinute sau la care are acces ca urmare a executrii atribuiilor de serviciu; rspunde de executarea altor atribuii stabilite prin fia postului;
6

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

rspunde de realizarea la timp a atribuiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de ctre conducerea instituiei; rspund, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corect i complet a datelor de contact i a informaiilor furnizate petenilor. Autoritatea personalului din structura Politiei Locale a mun. Rm. Valcea: reprezint i angajeaz instituia numai n limita atribuiilor de serviciu i a mandatului care i s-a ncredinat de ctre conducerea acesteia; propune documente tipizate i proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituiei; semnaleaz conducerii instituiei orice problem deosebit legat de activitatea acesteia, despre care ia cunotin n timpul ndeplinirii sarcinilor sau n afara acestora, chiar dac acestea nu vizeaz direct domeniul n care are responsabiliti i atribuii. Capitolul IV DIRECTORUL EXECUTIV Art. 15 (1) ndeplinete atribuiile sub autoritatea i controlul Primarului mun. Rm. Valcea i are urmtoarele atribuii: a) organizeaz, planific i conduce ntreaga activitate a Poliiei Locale; b) ntreprinde msurile necesare pentru ncadrarea cu personal corespunztor; c) asigur cunoaterea i aplicarea ntocmai de ctre ntregul personal a prevederilor legale; d) rspunde de pregtirea profesional continu a personalului din subordine; e) aprob planurile de paz ntocmite pentru obiectivele din competen; f) studiaz i propune unitilor beneficiare de paz introducerea amenajrilor tehnice i a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei; g) analizeaz trimestrial activitatea Poliiei Locale i indicatorii de performan stabilii de comisia local de ordine public; h) asigur informarea operativ a consiliului local, a structurii teritoriale corespunztoare a Poliiei Romne, precum i a Jandarmeriei Romne despre evenimentele deosebite ce au avut loc n cadrul activitii poliiei locale; i) reprezint poliia local n relaiile cu alte instituii ale statului, cu celelalte autoriti ale administraiei publice centrale i locale i colaboreaz cu organizaii neguvernamentale, precum i cu persoane fizice i juridice pentru ndeplinirea atribuiilor stabilite de lege; j) asigur ordinea interioar i disciplina n rndul personalului din subordine, avnd dreptul s propun acordarea de recompense i aplicarea de sanciuni n condiiile legii; k) propune primarului/primarului general adoptarea de msuri pentru eficientizarea activitii; l) asigur msurile pentru rezolvarea operativ a cererilor, a sesizrilor i a reclamaiilor cetenilor, n conformitate cu prevederile legale; m) organizeaz i particip la audienele cu cetenii; n) ntocmete sau aprob aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenei; o) coordoneaz activitatea de eviden, aprovizionare, de repartizare, de ntreinere i de pstrare, n condiii de siguran, a armamentului i a muniiei din dotare; p) urmrete modul de echipare a personalului cu uniforme i nsemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea i utilizarea corespunztoare a acestora;
7

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

q) ntreprinde msuri de aprovizionare i meninere n stare de funcionare a aparaturii de paz i alarmare, radiocomunicaii i a celorlalte amenajri destinate serviciului de paz i ordine; r) menine legtura permanent cu beneficiarii privind modul n care se desfoar activitatea de paz, semnaleaz neregulile referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale i propune msurile necesare pentru creterea eficienei pazei; s) analizeaz contribuia funcionarilor publici din Poliia Local la meninerea ordinii i linitii publice, la constatarea contraveniilor n domeniile prevzute de lege i ia msuri de organizare i mbuntire a acesteia; ) organizeaz i execut controale tematice i inopinate asupra modului n care sunt ndeplinite atribuiile de serviciu de ctre funcionarii publici din poliia local; t) organizeaz sistemul de alarmare a personalului n cazuri deosebite; ) organizeaz activitile de protecie a muncii, de prevenire i stingere a incendiilor; u) ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege. (2) n exercitarea atribuiilor ce i revin, eful Poliiei Locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru ntregul personal din subordine. Serviciul Financiar-contabilitate, Achizitii publice , Administrativ i SSM; Art. 16 (1)Serviciul Financiar-contabilitate, Achizitii publice , Administrativ i SSM , se subordoneaz direct Directorului Executiv i are ca obiectiv analizarea i organizarea resurselor financiare la nivelul instituiei. Colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea, cu Primria mun. Rm. Valcea i cu celelalte organisme i instituii abilitate ale statului. (2)Serviciul Financiar-contabilitate, Achizitii publice , Administrati i SSM; are urmtoarele atribuii: exercit obligaia organizrii i conducerii contabilitii proprii a instituiei, n conformitate cu prevederile legii contabilitii (Legea nr. 82/1991 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare) i a NM/OMF nr. 2861/2009; asigur, controlul financiar preventiv i controlul financiar de gestiune asupra operaiunilor patrimoniale nregistrate n propria contabilitate; analizeaz oportunitatea, legalitatea i ncadrarea n bugetul aprobat a diferitelor categorii de cheltuieli; ntocmete, urmrete i raporteaz execuia bugetar pe capitole, articole, alin.; ntocmete documente de plat pentru cheltuielile instituiei conform reglementrilor n vigoare; execut decontarea cu debitorii i creditorii; elaboreaz lucrrile pentru bugetul propriu al instituiei; coordoneaz activitile de aprovizionare cu materiale i obiecte de inventar, inclusiv mijloace fixe din dotare; urmrete amortizarea acestora n condiiile legii; asigur nregistrarea cronologic i sistematic, prelucrarea, publicarea i pstrarea informaiilor cu privire la situaia patrimonial i rezultatele obinute, att pentru necesitile proprii ale instituiei, ct i relaiile instituiei n calitate de unitate patrimonial, cu clienii, furnizorii, bncile, trezoreria, organele fiscale, alte persoane fizice sau juridice; asigur ntocmirea bilanului contabil, n conformitate cu normele legale; asigur inerea contabilitii pe modelele registrelor contabile, formularele comune privind activitatea financiar i contabil conform normelor metodologice privind utilizarea acestora, emise de Ministerul Finanelor;
8

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

asigur furnizarea, publicarea i pstrarea informaiilor cu privire la situaia patrimoniului instituiei; organizeaz i conduce contabilitatea veniturilor i cheltuielilor instituiei, n calitatea acesteia de instituie public specializat de subordonare local, cu personalitate juridic i al crei director are calitatea de ordonator teriar de credite; ntocmete documentele justificative privind operaiile patrimoniale i urmrete nregistrarea lor cronologic n propria contabilitate, prin respectarea succesiunii acestora, dup data de ntocmire sau de intrare n unitate, i sistematic n conturi sintetice i analitice; ntocmete i transmite, conform obligaiilor legale ce-i revin, dri de seama contabile privind situaia bugetului instituiei; ntocmete lunar ordinele de plat privind contribuiile instituiei i ale salariailor ctre bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale, fondul asigurrilor sociale de sntate, fondul pentru plata ajutorului de omaj i ale unor salariai care au reineri; stabilete strategia de informatizare pe termen scurt, mediu i lung a Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; monitorizeaz i evalueaz msurile de implementare a strategiei de informatizare a instituiei; ntocmete programul logistic anual i urmrete ncadrarea acestuia n limita fondurilor alocate prin buget; asigur evidena tehnico-operativ, pstrarea, depozitarea tuturor bunurilor mijloacelor tehnice i materialelor aflate n patrimoniul sau dotarea instituiei; organizeaz activitatea de gestionare i distribuire a armamentului, muniiei, precum i a mijloacelor din dotare necesare executrii serviciului; urmrete i rspunde de buna exploatare a aparatelor telefonice mobile, a staiilor de radio emisie-recepie, mijloacelor auto, armamentului i muniiei, a instalaiilor de sonorizare i nregistrarea video din dotare; coordoneaz activitatea parcului auto i conductorilor auto, punnd la dispoziie i deservind cu autoturismele din dotare ntreaga activitate a instituiei; rspunde de buna executare a lucrrilor de ntreinere, de utilizare raional a consumabilelor, i evidena bunurilor mobile, instalaiilor aferente mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materialelor i obiectelor n folosin de curt i de lunga durat din dotarea instituiei; ia msuri pentru gospodrirea raional a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor i altor materiale i obiecte n folosin i consum; propune reparaiile privind mobilierul i celelalte mijloace fixe i obiecte de inventar aflate n administrarea instituiei, urmrind realizarea lucrrilor respective i particip la recepionarea acestora; ntocmete planul i face propuneri de aprovizionare cu echipament, materiale de ntreinere, piese de schimb, inventar gospodresc, rechizite de birou i tipizate necesare instituiei; particip la recepia bunurilor materiale a mijloacelor fixe i obiectelor de inventar care se primesc n instituie; rspunde de depozitarea i conservarea echipamentului i celorlalte materiale de birou i asigur distribuirea acestora salariailor instituiei; urmrete lucrrile de ntreinere i reparaii curente a bunurilor i autovehiculelor; rspunde de exploatarea n condiii optime a aparatelor de copiat, a instalaiilor de aer condiionat i aparatelor telefonice fixe i mobile;
9

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

organizeaz i efectueaz inventarierea tuturor bunurilor aflate n patrimoniul instituiei; face propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar i de clasare sau casare a unor stocuri; rspunde de aplicarea normelor de prevenire i stingere a incendiilor la sediul instituiei; ntocmete propuneri privind materialele i accesoriile specifice pentru prevenirea i stingerea incendiilor; ntocmete planul de evacuare n caz de incendii, asigur instruirea personalului asupra regulilor generale i specifice de prevenire i stingere a incendiilor; asigur condiii pentru arhivarea n condiii legale a documentelor i actelor Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; ntocmete toate documentele legale in vederea desfasurarii unei activitati normale in domeniul protectiei muncii, reprezentnd interesele societatii pe aceasta linie n relatiile cu unitatile specifice domeniului de activitate lund impreuna cu acestia toate masurile ce se impun conform cerintelor pe fiecare loc de munc, asigurnd cunoaterea de ctre fiecare salariat, a obligaiilor ce-i revin in domeniul sanatatii si securitatii muncii; Asigura nsuirea i respectarea de catre salariatii societatii a instruciunilor de protecie a muncii i msurile de aplicare a acestora. Elaboreaza Instructiuni proprii pe linie de securitate si sanatate in munca, pe meserii , menite sa asigure instruirea corespunzatoare a tuturor salariatilor din instituie; Asigura prin instructiunile proprii elaborate si utilizarea corecta echipamentele tehnice , substanele toxice , substanele periculoase i a celorlalte mijloace de producie; Aduce la cunotiina conducerii n cel mai scurt timp posibil accidentele de munc suferite de persoana proprie sau ali angajai; Coopereaza cu angajatorul i/sau cu angajaii cu atribuii specifice n domeniul securitii i sntii n munc , atta timp ct este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea s se asigure c toate condiiile de munc sunt corespunztoare i nu prezint riscuri pentru securitate i sntate la locul de munc; Coopereaza cu angajatorul i/sau cu angajaii cu atribuii specifice n domeniul securitii i sntii n munc , atta timp ct este necesar, pentru realizarea oricrei sarcini sau cerine impuse de autoritatea competent pentru prevenirea accidentelor i bolilor profesionale; Participa la cercetarea tuturor evenimentelor sau accidentelor de munca care au loc in instituie; Asigura organizarea punct cu punct a activitatilor de prevenire si protectie in concordanta cu Legea nr. 319/2006 si HG 1425 /2006. Raspunde de prelucrarea periodica a legislatiei in vigoare si aduce la cunostinta salariatilor modificarile legislative aparute in domeniu; Intocmeste la timp situatiile si rapoartele solicitate de autoritatea de control ; Sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor; Asigura informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca asupra riscurilor la care acestia sunt expusi precum si masurile de prevenire si protectie necesare; Asigura impreuna cu Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca informarea, consultarea si participarea lucratorilor privind activitatile din unitate si probleme privind securitatea si sanatatea in munca: Asigur obinerea avizelor de functionare a societatii din punct de vedere al protectie muncii;

10

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Rspunde de luarea celor mai eficiente msuri n vederea amenajrii locurilor pentru fumat, amenajarea i funcionarea corect a filtrelor sanitare, acioneaz permanent pentru asigurarea unor condiii corespunztoare de munc i de via pentru ntregul personal. Serviciul Financiar-contabilitate, Achizitii publice , Administrativ i SSM, ndeplinete orice alte atribuii date de ctre Directorul Executiv care prin natura lor sunt de competena sau se ncadreaz n atribuiile serviciului.

Biroul Juridic, Salarizare ,Resurse Umane i Pregtire profesional Art. 17 (1)Biroul Juridic, Salarizare ,Resurse Umane i Pregatire profesional, se subordoneaz direct Directorului Executiv, rspunde de aplicarea i interpretarea actelor normative cu inciden n activitatea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea, de legalitatea aciunilor i msurilor luate la nivelul instituiei de ctre conducere, colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea, cu Primria mun. Rm. Valcea i cu celelalte instituii abilitate ale statului. (2)Biroul Juridic, Salarizare ,Resurse Umane i Pregatire profesional are urmtoarele atributii: avizeaz pentru legalitate deciziile conducerii Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; exprim puncte de vedere n ceea ce privete aplicarea i interpretarea actelor normative n cazul lurii unor msuri de ctre conducerea instituiei sau la cererea celorlalte compartimente, dac aceste solicitri privesc activitatea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; colaboreaz la ntocmirea proiectelor de hotrri, regulamente, dispoziii pentru mbuntirea activitii n domeniile de activitate n care Poliia Locale a mun. Rm. Valcea are competene; analizeaz i avizeaz de legalitate deciziile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, ncadrri n munc, ncetarea relaiilor de serviciu, aplicarea de sanciuni disciplinare etc.); avizeaz actele ce urmeaz a fi nscrise n cartea de munc i n registrul de eviden al salariailor; particip la ntocmirea contractelor n care Poliia Locala a mun. Rm. Valcea este parte i le avizeaz din punct de vedere juridic; sesizeaz conducerea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea cu orice aspecte legate de nerespectarea legislaiei n vigoare pe care le constat n activitatea compartimentelor instituiei; transmite, la solicitarea instanelor judectoreti sau a altor organe, relaii solicitate sau copii dup acte; asigur legalitatea proceselor verbale de contravenie ntocmite de Poliia Locala a mun. Rm. Valcea; acord, la solicitarea cetenilor, relaii, precizri i ndrumri n legtur cu aplicarea actelor normative n vigoare legate de activitatea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; aduce la cunotina celorlalte compartimente actele normative cu inciden n activitatea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea, precum i toate modificrile legislative ale acestora; ntocmete suporturi de curs pe aspecte legislative i de practic judiciar pentru pregtirea periodic a politistilor locali; asigur reprezentarea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea n faa instanelor judectoreti n cauzele civile i n cele de contencios administrativ;
11

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

promoveaz la cererea conducerii aciuni judectoreti pentru recuperarea debitelor pe baza propunerilor i documentelor puse la dispoziie de conducerea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; formuleaz apeluri, recursuri i redacteaz aciuni judectoreti i ntmpinri; ine evidena cauzelor aflate pe rolul instanelor judectoreti i prezint conducerii instituiei, trimestrial, situaia procesual; coordoneaz gestiunea crizelor i a conflictelor de comunicare ce pot afecta ncrederea opiniei publice n legtur cu angajamentele, programele i aciunile Poliiei Locale; planific i organizeaz aciuni de comunicare n vederea creterii performanelor, eficienei i eficacitii Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; ine evidena proceselor verbale de sancionare contravenional; ntocmete lunar situaia privind sanciunile contravenionale i o aduce la cunotin conducerii instituiei; prezint lunar conducerii instituiei deficienele constatate n activitatea de constatare i sancionare contravenional i propune msurile ce se impun pentru mbuntirea acesteia; comunica din oficiu, organelor de specialitate ale unitilor administrativ-teritoriale n a cror raz teritorial domiciliaz contravenientul persoan fizic sau, dup caz, i are domiciliul fiscal contravenientul persoan juridic, procesul-verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii, neatacat cu plngere n termenul legal; comunic n termenul prevzut de lege, procesele verbale de constatare a contraveniei i de aplicare a sanciunii, care nu au fost semnate de contravenieni; n caz de insolvabilitate a debitorului persoan fizic, sesizeaz instana competent material i teritorial pentru preschimbarea sanciunii amenzii cu sanciunea prestrii unei activiti n folosul comunitii; ine evidena amenzilor achitate, precum i a confirmrilor de debit comunicate de organelor de specialitate ale unitilor administrativ-teritoriale n a cror raz teritorial domiciliaz contravenientul persoan fizic sau, dup caz, i are domiciliul fiscal contravenientul persoan juridic; nregistreaz n evidena tehnico-operativ bunurile confiscate sau abandonate pe domeniul public; inventariaz bunurile confiscate sau abandonate pe domeniul public, ia msurile de securitate, de pstrare i de conservare corespunztoare a acestora pn la predarea efectiv ctre organul de valorificare sau pn la distrugerea acelora care nu ntrunesc condiiile de comercializare; declar organului de valorificare, bunurile care au intrat, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, n termenul prevzut de legislaia n vigoare; convoac comisia de preluare distrugere constituit la nivelul instituiei n vederea stabilirii bunurilor care ntrunesc condiiile de comercializare i distrugerii bunurilor care nu ntrunesc condiiile de comercializare; ntocmete procesele verbale de distrugere a bunurilor care nu ntrunesc condiiile de comercializare; pred, pe baz de proces verbal de predare primire, organului de valorificare bunurile care ndeplinesc condiiile de comercializare; declar, n termenul legal, organului de valorificare, bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate, care au fost predate centrelor aparinnd Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului a mun. Rm. Valcea;
12

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

particip, n comisia de evaluare constituit la nivelul organului de valorificare, la evaluarea bunurilor confiscate/abandonate i predate spre a fi valorificate; monitorizeaz impactul aciunilor Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea prin analiza massmediei i opiniei publice locale i propune msuri clare de mbuntire a procesului de comunicare cu cetenii; promoveaz aciunile instituiei i realizeaz materiale de prezentare i promovare; colaboreaz cu structuri similare din cadrul autoritilor i instituiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale instituiei; redacteaz i transmite comunicate de pres; planific i organizeaz aciuni de comunicare intern pentru stimularea i motivarea personalului, n vederea creterii performanelor, eficienei i eficacitii instituiei; promoveaz competenele i aciunile oferite cetenilor de ctre Poliia Locala a mun. Rm. Valcea, cu privire la ordine, linite public, precum i cea de siguran a cetenilor; ntocmete lucrri de specialitate pe probleme de relaii publice; ntreine relaii de colaborare cu organizaii profesionale diverse pe probleme de relaii publice; gestioneaz situaii de criz comunicaional, evenimente neprevzute care necesit rapid un punct de vedere lmuritor din partea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; are ca obiectiv principal eficacitatea actului de comunicare dintre Poliia Locala a mun. Rm. Valcea i publicul int, urmrind realizarea unui program de relaii publice al instituiei bazat pe management de comunicare n ambele sensuri, pentru ceteni i pentru instituie; asigur accesul la informaiile de interes public din oficiu sau la cerere; are obligaia s comunice din oficiu urmtoarele informaii de interes public: actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea instituiei; structura organizatoric, atribuiile departamentelor, programul de funcionare; numele i prenumele persoanelor din conducerea instituiei i ale funcionarului responsabil cu difuzarea informaiilor publice; coordonatele de contact ale instituiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail i adresa paginii de internet; sursele financiare, bugetul i bilanul contabil; programele i strategiile proprii; lista cuprinznd documentele de interes public; lista cuprinznd categoriile de documente produse i/sau gestionate, potrivit legii; modalitile de contestare a deciziei instituiei n situaia n care persoana se consider vtmat n privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate. asigur accesul la informaiile menionate mai sus prin: consultare la sediul instituiei; asigur legtura permanent cu cetenii prin intermediul email-ului pe adresa Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea, termenele de rspuns fiind cele specificate de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public i Norma Metodologic de aplicare a acestei Legi, respectiv cele prevzute de Ordonana nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, aprobat prin Legea nr. 233/2002; ine evidena la zi a comunicatelor de pres emise de Poliia Locala a mun. Rm. Valcea; asigur relaiile cu autoritile administraiei publice centrale i locale;
13

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

ine evidena adreselor formulate n baza Legii 544/2001 (att a celor scrise i a celor telefonice) prin intermediul registrelor aferente, precum i evidena petiiilor sosite care au ca destinatar Poliia Locala a mun. Rm. Valcea; nregistreaz ntreaga coresponden a instituiei prin registratur i o distribuie ctre compartimentele de specialitate; asigur expedierea corespondenei ctre compartimentele de specialitate pentru rezolvarea temeinic i legal a acestora, cu precizarea termenului de trimitere a rspunsului; asigur ndeplinirea activitilor specifice de primire n audien a cetenilor la conducerea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea, urmrind modul de rezolvare a sesizrilor acestora; expediaz corespondena prin pot i ine evidena confirmrilor de primire napoiate de la pot; nregistreaz, pstreaz i arhiveaz documentele repartizate de ctre Directorul Executiv; asigur primirea, repartizarea i gestionarea dispoziiilor emise de Primarul mun. Rm. Valcea, hotrrilor Consiliului Local i a deciziilor Directorului Executiv; colaboreaz cu toate celelalte compartimente ale instituiei asigurnd, la solicitare, accesul la informaiile publice prin intermediul mijloacelor informatice; verific foile de prezen i calculeaz drepturile salariale ale salariailor, precum i a altor drepturi bneti ale acestora; calculeaz drepturile bneti privind concediile de odihn anuale, conform legii; calculeaz indemnizaiile aferente concediilor medicale pentru salariaii aflai n incapacitate temporar de munc; calculeaz drepturile bneti pentru salariaii care presteaz munc peste programul de lucru; ine evidena, verific legalitatea i efectueaz plata orelor suplimentare; calculeaz indemnizaiile pentru acei salariai aflai n concediu, precum i alte concedii, prevzute de lege; ntocmete fiele fiscale 1 pentru angajaii instituiei i fiele fiscale 2; ntocmete centralizatorul privind cheltuielile salariale la nivelul instituiei; ntocmete statistici privind salarizarea personalului instituiei; elibereaz adeverine salariailor instituiei cu privire la drepturile bneti acordate; elaboreaz lucrri privind fundamentarea cheltuielilor de personal; rspunde de rezolvarea cererilor, reclamaiilor i sesizrilor care revin n competena serviciului; analizeaz propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul instituiei i pregtete documentaia necesar n vederea supunerii dezbaterii i aprobrii de ctre Consiliul Local al mun. Rm. Valcea: raport de specialitate privind modificarea organigramei, statului de funcii i Regulamentului de Organizare i Funcionare. pstreaz evidena organigramei, statului de funcii, Regulamentului de Organizare i Funcionare, fielor de post pentru personalul contractual i a fielor de post pentru funcionarii publici ai instituiei; stabilete salariul de ncadrare al funcionarilor publici i al personalului contractual conform prevederilor legale; asigur secretariatul privind selecionarea i recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregtire, pe funcii, pe specialiti i corespunztor posturilor prevzute n statul de funcii;

14

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

ntocmete, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, proiecte de decizii de numire, ncadrare, promovare, salarizare, detaare sau delegare, precum i pe cele de ncetare a raporturilor de munc; asigur aplicarea corect a legii, n vederea salarizrii personalului nou angajat i a celui existent n ceea ce privete modificrile ulterioare aprute la prezenta legislaie (indexri, modificri ale salariului de ncadrare); elaboreaz lucrri privind evidena i micarea personalului; ntocmete dosarele n vederea pensionrii personalului i le nainteaz n termen legal organelor competente; elibereaz adeverine privind calitatea de salariat, la solicitarea salariailor; colaboreaz cu persoana cu atribuii de medicina muncii n vederea asigurrii examenului medical la angajarea n munc, examenului medical de adaptare, controlului medical periodic, examenului medical la reluarea activitii; pstreaz i ine la zi carnetele de munc ale salariailor din cadrul instituiei, opernd toate modificrile intervenite ca urmare a schimbrii funciei, clasei, gradului /treptei profesionale, modificrii salariului, pn la nmnarea acestora ctre titulari; nregistrarea personalului nou angajat i a modificrilor intervenite n activitatea celui existent n Registrul general de eviden a salariailor n format electronic; organizeaz promovarea personalului ca urmare a evalurii performanelor profesionale individuale; elaborarea documentaiei necesare acordrii salariului de merit pentru rezultate deosebite, centralizarea propunerilor din partea efilor de compartimente i ntocmirea deciziei de acordare; ine evidena la zi a vechimii n munc a salariailor i comunic lunar modificarea sporului de vechime i a altor sporuri acordate la salariul de baz, potrivit legii; centralizeaz programarea i reprogramarea concediului de odihn a salariailor instituiei; ine evidena funciilor i a funcionarilor publici i comunic Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici orice modificare intervenit n baza de date; ntocmete raportri statistice specifice evidenei de personal; rspunde de rezolvarea cererilor, reclamaiilor i sesizrilor care revin n competena Serviciului; organizeaz la nivelul instituiei aciunea de evaluare a performanelor profesionale ale funcionarilor publici conform H.G. nr. 611/2008, cu completrile i modificrile ulterioare precum i a personalului contractual din cadrul instituiei; gestioneaz fiele de evaluare a performanelor profesionale individuale pentru personalul ncadrat cu contract individual de munc; gestioneaz rapoartele de evaluare a performanelor individuale ale funcionarilor publici; rspunde de elaborarea planului anual de perfecionare profesional, precum i a oricror altor msuri privind perfecionarea profesional a funcionarilor publici din cadrul instituiei i asigur transmiterea acestora, ctre Primria a mun. Rm. Valcea, conform legii; asigur consultan i asisten funcionarilor publici de conducere din cadrul instituiei n stabilirea msurilor privind formarea profesional a funcionarilor publici din subordine; monitorizeaz aplicarea msurilor privind formarea profesional a funcionarilor publici din cadrul instituiei i ntocmete trimestrial un raport privind stadiul realizrii msurilor planificate; ntocmete raportul anual privind formarea profesional a funcionarilor publici din cadrul instituiei;
15

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

centralizeaz propunerile funcionarilor publici de conducere privind necesarul de formare profesional a personalului din subordine cu evidenierea programelor de perfecionare; face propuneri de mbuntire a sistemului de formare profesional a funcionarilor publici; elaboreaz proiectul planului anual de formare i perfecionare profesional a funcionarilor publici pentru perioada urmtoare; ntocmete, elibereaz i vizeaz periodic legitimaii de serviciu i urmrete recuperarea lor la plecarea din instituie a salariailor; gestioneaz i nregistreaz declaraiile de avere ale funcionarilor publici, ale persoanelor cu funcii de conducere din cadrul instituiei n Registrul declaraiilor de avere; gestioneaz i nregistreaz declaraiile de interes ale funcionarilor publici, ale persoanelor cu funcii de conducere din cadrul instituiei n Registrul declaraiilor de interes; asigur respectarea prevederilor legale privind publicarea de date i protecia datelor personale; elaboreaz normele specifice privind cunotinele, priceperile i deprinderile profesionale, minim necesare, pe categorii de personal, pentru exercitarea autoritii publice, precum i metodologiile aferente necesare; ntocmete planul de pregtire profesional a personalului, coordoneaz activitatea de elaborare a temelor, urmrete modul de desfurare a pregtirii i ine evidena rezultatelor obinute; ntocmete planul anual de pregtire a agenilor comunitari, pe categorii de personal, care l supune aprobrii conducerii instituiei; elaboreaz materialele didactice necesare pregtirii profesionale; conduce nemijlocit procesul de pregtire profesional; asigur planificarea i instruirea zilnic a personalului; conlucreaz cu Poliia Romn i Jandarmeria, pe linia pregtirii personalului; organizeaz i conduce edinele de tragere cu armamentul din dotare a personalului; periodic efectueaz verificarea pregtirii individuale a personalului i, pe aceast baz, semestrial propune (re)atestarea acestora pe funcii; asigur testarea psihologic anual a personalului cu sarcini operative; asigur cunoaterea armamentului din dotare, condiiile de pstrare i ntreinere a acestuia i instruiete personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire; Biroul Juridic, Salarizare ,Resurse Umane i Pregatire profesional ndeplinete orice alte atribuii date de ctre Directorul Executiv, care, prin natura lor sunt de competena sau se ncadreaz n atribuiile biroului. Biroul circulatie pe drumurile publice Art. 18 (1)Biroul circulatie pe drumurile publice se subordoneaz direct Directorului Executiv. Colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea, cu celelalte organisme i instituii abilitate ale statului i are urmatoarele atributii: a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice; b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;
16

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; d) participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane; e) sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta; f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului; g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara; h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar; i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule; j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala; k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap; l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; m) coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. (2) Biroul circulatie pe drumurile publice ndeplinete orice alte atribuii date de ctre Directorul Executiv, care, prin natura lor sunt de competena sau se ncadreaz n atribuiile biroului.

DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT Art. 19 DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT se subordoneaz direct Directorului Executiv al Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea i ndeplinete urmtoarele atribuii: conduce si coordoneaz nemijlocit activitatea serviciilor si compartimentelor funcionale din subordine; coordoneaz aprovizionarea, repartizarea, ntreinerea, utilizarea, pstrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfurri a activitii Poliie Locale a mun. Rm. Valcea;
17

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

urmrete modul de echipare a personalului cu uniforme i nsemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea i utilizarea corespunztoare a acestora; ntreprinde msuri de aprovizionare i meninere n stare de funcionalitate a aparaturii de paz i alarmare, radiocomunicaii i a celorlalte amenajri destinate serviciului de paz i ordine; organizeaz, urmrete i controleaz modul de pstrare, utilizare i ntreinere a armamentului, muniiei i celorlalte mijloace de intervenie; verific i asigur starea permanent de funcionare a aparaturii i amenajrilor din dotarea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; organizeaz i asigur sistemele de cooperare cu celelalte instituii de ordine public: Poliia Romana, Jandarmeria i serviciile de urgen profesioniste; organizeaz i rspunde direct de ntregul program de instruire a personalului Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; asigur operativitatea informrii Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea prin valorificarea optim a posibilitilor operaionale ale birourilor din subordine; asigur elaborarea documentelor pentru informarea zilnic a Primarului mun. Rm. Valcea cu privire la problemele care reclam soluionarea la nivelul serviciilor Primriei a mun. Rm. Valcea; elaboreaz documentele pentru informarea Comisiei Locale de Ordine Public i a Consiliului Local al mun. Rm. Valcea n legtur cu activitatea Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; urmrete elaborarea traseelor de patrulare pentru Serviciile de Ordine i Linite Public n concordan cu concepia-cadru de organizare i funcionare a instituiei; aprob planurile de aciune i conduce nemijlocit activitatea structurii de ordine i linite public a Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; particip la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele de Poliie Romana, Jandarmerie, Serviciile de Urgen Profesioniste, asigurnd conlucrarea eficient cu acestea; informeaz zilnic Directorul Executiv al Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea n legtur cu activitatea personalului din subordine precum i cu mutaiile produse privind situaia operativ pe linie de ordine i linite public ; asigur operativitatea transmiterii informaiilor privind sesizri, necesiti, urgene, ori alte aspecte circumscrise domeniilor din competena Poliiei Locale i se implic nemijlocit n soluionarea acestora; evalueaz situaia operativ la nivelul sectorului pe domenii de activitate i elaboreaz prognoze, strategii i tactici operaionale pe care le supune analizei i aprobrii Directorului Executiv al Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea; constat i cerceteaz evenimentele produse n activitatea personalului din subordine, prezint concluzii i soluii pentru rezolvarea situaiilor create; efectueaz controale n legtur cu modul de ndeplinire a atribuiilor de ctre personalul din subordine i rspunde de realizarea indicatorilor de performan stabilii; menine legtura permanent cu conducerile obiectivelor preluate n paz privind modul n care se desfoar activitatea de paz, semnaleaz neregulile referitoare la ndeplinirea obligaiilor i propune msurile necesare pentru creterea eficienei pazei;
18

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

analizeaz contribuia funcionarilor publici si a personalului contractual din subordine la aprarea ordinii i linitii publice, la constatarea contraveniilor n domeniile prevzute de lege i ia msuri de mbuntire a acesteia; organizeaz i execut controale tematice i inopinate asupra modului cum sunt ndeplinite atribuiile de serviciu de ctre funcionarii publici si a personalului contractual din subordine;. n lipsa Directorului Executiv al Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea exercit atribuiile acestuia; DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT ndeplinete orice alte atribuii date de ctre Directorul Executiv, care, prin natura lor sunt de competena sau se ncadreaz n atribuiile sale. Serviciul Ordine Public, Paz bunurii, Dispecerat Monitorizare si control intern Art. 20 Serviciul Ordine Public, Paz bunurii, Dispecerat Monitorizare si control intern este un serviciu n subordinea Directorului Executiv adjunct, colaboreaz cu toate servicile si compartimentele din cadrul instituiei . Atribuiile i competenele serviciului sunt n concordan cu Legea nr. 155/2010 i H.G. nr. 1332 din 2010 cu pririre la Regulamentul cadru de organizare i funcionare al Poliiei Locale, n structura cruia se afl: (1) Biroul Ordine Public, paza bunurii si control intern ; In domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, Politia Locala are urmatoarele atributii: a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii; b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica; c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente; d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii; e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost; f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice; g) participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural artistice, sportive, religioase sau
19

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane; h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti; i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta; j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta; k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale; l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale; m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite; n) acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice. (2) Biroul dispecerat monitorizare are urmatoarele atributii: a ) Atribuiile efului de dispecerat: - conduce i rspunde de ntreaga activitate a dispeceratului; - introduce datele noilor abonai n baza de date a centrului de monitorizare (adresa, tipul centralei de alarm, telefonul obiectivului, persoane de contact, descrierea zonelor protejate, ora testului periodic etc.) i actualizeaz permanent baza de date; - rspunde de stabilirea codurilor (parole) de recunoatere a persoanelor beneficiare, de eventuala schimbare a acestora, precum i de instruirea personalului; - rspunde de ntocmirea fielor de intervenie i a hrilor cu repartizarea pe echipaje a abonailor; - controleaz modul de efectuare a serviciului de personalul angrenat; - efectueaz recunoateri la noile obiective i stabilete itinerarii de deplasare, de baz i de rezerv, precum i timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea; - verific consemnarea n documente de ctre operatorii dispeceri; - ia msuri privind limitarea accesului n incinta dispeceratului a persoanelor neautorizate; - urmrete disciplina de utilizare a reelei radio i ia msuri de respectare de ctre toi participanii a deontologiei traficului radio; - verific exploatarea corect a echipamentelor centrului de personalul calificat; - analizeaz rapoartele detaliate a activitii de monitorizare la obiectivele care au solicitat acest lucru (armri, dezarmri, teste, alarme, probleme tehnice); - particip, la solicitarea organele abilitate, la elucidarea condiiilor n care au fost comise efraciile; - organizeaz echipajele de intervenie i ia msuri de dispunere a acestora n locuri de unde s poat interveni, n timp optim, la oricare din obiectivele monitorizate; - rspunde de planificarea serviciilor; - rspunde de pregtirea profesional a personalului din subordine, inclusiv a echipajelor de
20

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

intervenie. b) Atribuiile operatorilor dispeceri: - supravegheaz n permanen echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la recepionarea evenimentelor; - s cunoasc n permanena consemnele (parolele) la obiective i modul de aciune n cazul producerii unor evenimente deosebite, stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare al societii; - consemneaz n registrul special evenimentele n ordinea producerii lor i modul de soluionare a acestora; - ine permanent legtura cu echipajele de intervenie, pentru a cunoate poziia acestora n teren, urmrete schimbarea acestora la orele i locurile stabilite, n vederea crerii premiselor realizrii unor intervenii operative n cazul producerii de evenimente deosebite; - sesizeaz Poliia Romana i proprietarul sau persoana de contact desemnata, n cazul efraciilor confirmate de agenii de intervenie; - ine legtura cu compartimentul tehnic cruia i transmite operativ toate defeciunile tehnice aprute n sistem, n scopul remedierii lor n cel mai scurt timp; - clarific situaiile aprute cu ocazia verificrilor periodice a sistemelor conectate; - s cunoasc n detaliu modul de operare al echipamentelor din dotarea dispeceratului; - folosete echipamentele radio n mod corespunztor i intervine pentru respectarea regulilor de ctre toi participanii la traficul radio; - exploateaz corect echipamentele din dotare, numai sub parola proprie, fr s introduc alte programe sau s modifice structura datelor existente; - nu permite accesul n incinta dispeceratului a altor persoane din firm, sau din afar cu excepia celor abilitate de conducerea societii. c) Atribuiile agenilor de intervenie: - s nu prseasc autovehiculul pentru a putea recepiona comunicrile operatorului dispecer; - s cunoasc traseele de deplasare la obiective i cile de acces, n conformitate cu fiele de intervenie; - s acioneze rapid la sesizarea strii de alarm transmis de dispecer i s se deplaseze n cel mai scurt timp posibil pe itinerariul stabilit la obiectiv cu mijloacele auto din dotare; - s cunoasc i s verifice cile de acces n obiectiv (ui, ferestre); - s opreasc i s imobilizeze, persoanele care au comis spargerea ori alte fapte antisociale asupra obiectivului i s-le predea de ndat unitii de poliie competente, pe baz de proces verbal; - s asigure locul faptei i conservarea urmelor pn la sosirea echipelor de cerecetare, n cazul producerii efraciei la obiectivele monitorizate. - s menin permanent legtura cu operatorul dispecer, comunicnd orice situaie observat n teren i aciunile pe care le intreprind; - n cazul n care observ urme de efractie ia msuri pentru protejarea acestora, comunic dispecerului de serviciu cele constatate n vederea anunrii unitii de poliie pe raza creia se afl obiectivul; - pe timpul staionrii supravegheaz zona respectiv i n cazul observrii comiterii unor infraciuni sau alte nclcri ale legii, anun operatorul dispecer pentru sesizarea poliiei competente, comunicnd datele despre fapt i autori; - ncheie un proces-verbal cu beneficiarul la terminarea aciunii, n care se va consemna cauza aciunii i modul de soluionare a acesteia; - s pstreze secretul activitii proprii; - s efectueze schimbarea nserviciu la orele i n punctele stabilite ;
21

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

- s colaboreze cu autoritile competente n cazul aciunilor comune ; - s nu foloseasca dotrile sale sau ale dispeceratului n scopuri proprii; Biroul disciplina n construcii, afiaj stradal i protecia mediului Art. 21 Biroul disciplina n construcii, afiaj stradal i protecia mediului, este un birou n subordinea Directorului Executiv adjunct, colaboreaz cu toate servicile si compartimentele din cadrul instituiei . Atribuiile i competenele serviciului sunt n concordan cu Legea nr. 155/2010 i H.G. nr. 1332 din 2010 cu pririre la Regulamentul cadru de organizare i funcionare al Poliiei Locale i are urmatoarele atributii: (1) In domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal, politia locala are urmatoarele atributii: a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu; b) efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale; c) verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice; d) participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice; e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean, primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carui raza de competenta s-a savarsit contraventia sau persoanei imputernicite de acestia. (2)In domeniul protectiei mediului, Politia Locala are urmatoarele atributii: a) controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale; b) sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica; c) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor; d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora; e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor; g) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii; h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite; i) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei publice
22

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor; j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)i), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

Biroul activitate comerciala i evidena populaiei Art. 22 Biroul activitate comercial i evidena populaiei, este un birou n subordinea Directorului Executiv adjunct, colaboreaz cu toate servicile si compartimentele din cadrul instituiei . Atribuiile i competenele serviciului sunt n concordan cu Legea nr. 155/2010 i H.G. nr. 1332 din 2010 cu pririre la Regulamentul cadru de organizare i funcionare al Poliiei Locale i are urmatoarele atributii: (1) In domeniul activitatii comerciale, Politia Locala are urmatoarele atributii: a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale; b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare; c) verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale; d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice; f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici; g) identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale si pe raza sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora; h) verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale; i) coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; j) verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in cazul in care identifica nereguli; k) verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale; l) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale. (2) In domeniul evidentei persoanelor, politia locala are urmatoarele atributii: a) inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani; b) coopereaza cu alte autoritati competente in vederea verificarii, la cererea acestora, a unor date cu
23

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii unei atributii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; c) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate. Drepturile si obligaiile poliistului local Art. 23 (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul local are urmatoarele drepturi principale: a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in urmatoarele situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei infractiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase; b) sa invite la sediul politiei locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei; c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de natura penala sau contraventionala; d) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile prezentei legi si numai in timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte mijloace de aparare si interventie din dotare; e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de competenta, cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel; f) sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de serviciu; g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala; h) sa conduca la sediul Politiei Locale sau al unitatilor/ structurilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. Verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa. (2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, in conditiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administratiei si Internelor. In acest scop, Politia Locala sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, si structurile abilitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor incheie protocoale de colaborare in care se reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protectie si de asigurare a confidentialitatii datelor, nivelul de acces si regulile de folosire.

24

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Art. 24 (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat: a) sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale; b) sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei; c) sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale; d) sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici; e) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege; f) sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau la inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de politie locala din care face parte; g) sa intervina si in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru exercitarea atributiilor de serviciu, in raza teritoriala de competenta, cand ia la cunostinta de existenta unor situatii care justifica interventia sa; h) sa se prezinte de indata la sediul Politiei Locale sau acolo unde este solicitat, in situatii de catastrofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte asemenea evenimente, precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu sau in caz de mobilizare si de razboi; i) sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora; j) sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea sa oficiala. (2) Politistului local ii este interzis: a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora; b) sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public; c) sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic; d) sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege; e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar; f) sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a institutiei din care face parte; g) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este salarizat, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica; h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control in vreo entitate publica sau privata, in cazul in care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activitatii specifice de politie; i) sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, in scopul obtinerii de la acestea ori de la o terta persoana de informatii sau marturisiri; j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
25

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la lit. j); l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice; m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau ilegal. (3) Politistul local cu functie de conducere raspunde pentru ordinele si dispozitiile date subordonatilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa controleze modul de aducere la indeplinire. (4) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii Politiei Locale in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor. (5) Politistul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi exercita atributiile de serviciu. Incalcarea de catre politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. (6) Politistul local are obligatia sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Politiei Locale si/sau autoritatilor publice. Art. 25 In indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege, personalul Politiei Locale isi exercita competenta pe raza unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde isi desfasoara activitatea. Art. 26 Pentru contributii deosebite la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor si la prevenirea faptelor antisociale, pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, politistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale. Art.27 In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul contractual care execut activiti de paz are urmtoarele atribuii specilice: a) verific, n timpul serviciului, locurile i punctele vulnerabile, existena i starea ncuietorilor, a amenajrilor tehnice i a sistemelor de paz i alarmare i ia, n caz de nevoie, msurile care se impun; b) cunoate prevederile legale privind accesul n obiective i regulile stabilite n planurile de paz; c) supravegheaz ca persoanele crora li s-a permis accesul n incint, pe baza documentelor stabilite, s se deplaseze numai n locurile pentru care au primit permisiunea de acces; d) nu prsete postul ncredinat dect n situaiile i condiiile prevzute n consemnul postului; e) verific obiectivul ncredinat spre paz, cu privire la existena unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. n cazul n care acestea s-au produs, ia primele msuri de salvare a persoanelor i a bunurilor, precum i pentru limitarea consecinelor acestor evenimente i sesizeaz organele competente; f) n cazul svririi unei infraciuni flagrante, ia msuri de predare a fptuitorului structurilor Poliiei Romne competente potrivit legii. Dac fptuitorul a disprut, asigur paza bunurilor, nu permite ptrunderea n cmpul infracional a altor persoane i anun unitatea de poliie competent, ntocmind totodat proces-verbal cu cele constatate; g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strict a prevederilor legale.

26

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Capitolul V Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma Art. 28 (1) Pentru descurajarea, impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, politistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritantlacrimogene si paralizante, catuse, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava. (2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite impotriva persoanelor care: a) intreprind actiuni care pun in pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor persoane; b) blocheaza, in afara conditiilor legii, caile publice de circulatie, incearca sa patrunda, patrund fara drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritatilor publice, ale partidelor politice, ale institutiilor si organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza in orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala a activitatii; c) ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice; d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale politistilor locali, numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea corporala sau viata politistilor locali. (3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participantilor la actiunile agresive se va face in mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si acordarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si conformarea la solicitarile legale ale politistilor locali. Orice actiune in public se face prin anuntare: Politia!. (4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive. Art. 29 (1) Politistul local dotat cu arme letale de aparare si paza poate face uz de arma in caz de legitima aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru indeplinirea atributiilor de serviciu. (2) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza, dotat cu arme letale de aparare si paza, poate face uz de arma in caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii. (3) In sensul prezentei legi, prin uz de arma se intelege tragerea cu arma letala de aparare si paza asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor. (4) Atunci cand folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrangere nu a dat rezultate, politistul local poate face uz de arma in indeplinirea atributiilor de serviciu, in urmatoarele situatii: a) pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva unor violente iminente, prin care se poate provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenintare grava asupra vietii sau integritatii corporale a unei persoane; b) pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infractiuni prin violenta, se opune sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. (5) Uzul de arma se face numai dupa somatia Politia, stai!. In caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: Stai, ca trag!. Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical. (6) In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. (5), persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
27

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

(7) Uzul de arma, in conditiile si in situatiile prevazute de alin. (4)(6), se face in asa fel incat sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora. (8) In cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de aparare si paza, fara somatie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta. Art. 30 Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De indata ce va fi posibil, raportul se intocmeste in scris. Daca in urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent, potrivit legii. Art. 31 (1) Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 74 si 75: a) impotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina si a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu exceptia cazurilor in care acestia savarsesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata ori integritatea corporala a persoanei; b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin. (2) Folosirea mijloacelor prevazute la art. 74 si 75 pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in conditiile si in situatiile prevazute de prezenta lege, inlatura caracterul penal al faptei. (3) Persoanelor ranite li se da primul ajutor si se iau imediat masuri pentru acordarea ingrijirilor medicale. Capitolul VI Dotarea i finanarea Poliiei Locale Art. 32 (1) Politia Local poate detine, administra si/sau folosi, dupa caz, in conditiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si luminoase de culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege. (2) Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea Politiei Locale apartine unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia celor inchiriate, luate in administrare sau in folosinta de la alte entitati publice sau private, dupa caz. (3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor si a insemnelor distinctive ale Politiei Locale cuprinde obligatoriu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale pe raza careia se organizeaza si functioneaza. (4) Politia Local poate constitui, in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale, dispecerate pentru coordonarea activitatii personalului si interventie, cu echipaje proprii, la obiectivele date in competenta. Art. 33 (1) Personalul Politiei Locale este dotat cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, cu: a) arme letale de aparare si paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare; b) mijloace individuale de aparare, interventie si imobilizare prevazute. (2) Structurile de Politie Locale sunt autorizate sa procure si sa detina arme letale de aparare si paza si arme neletale destinate pentru autoaparare, precum si munitia corespunzatoare, pentru inarmarea personalului propriu, in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Politistii locali care au obtinut certificatul de absolvire a programului de formare initiala , precum si personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi dotati cu
28

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 34 Drepturile salariale ale personalului Politiei Locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului. Art. 35 (1) Politistului local si personalului contractual din Politia Local, li se asigura gratuit uniforma si echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplinesc, iar in cazul in care, ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus imbracamintea ori alte bunuri personale, au dreptul la nlocuirea acesteia. (2) Uniforma personalului prevazut la alin. (1), forma si continutul insemnelor, precum si ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale. (3) La incetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul prevazut la alin. (1) are obligatia de a preda, de indata, uniforma, insemnele, echipamentul de protectie si documentele de legitimare. (4) Incetarea raporturilor de serviciu ale politistului local din motive imputabile acestuia, in termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare initiala, atrage plata de catre acesta a contravalorii cheltuielilor de scolarizare, proportional cu perioada ramasa. Art. 36 Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Politiei Locale care functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul local. Capitolul VIII Selecionarea, pregtirea i numirea personalului poliiei locale Art. 37 (1) Funcionarii publici din Poliia Local pot fi numii debutani sau definitivi, n condiiile Legii nr. 188/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcionarilor publici debutani din Poliia Local se evalueaz n conformitate cu procedura de evaluare a activitii funcionarilor publici debutani. Art. 38 (1) La nfiinarea Poliiei Locale, personalul acesteia se preia de la Poliia Comunitar, precum i de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevzute de Legea nr. 155/2010, dup caz, cu ncadrarea n numrul de posturi aprobat de Consiliul Local. (2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcii publice de aceeai categorie, clas sau acelai grad profesional, prin hotrre a autoritii deliberative a administraiei publice locale. Art. 39 (1) Funciile publice vacante din cadrul Poliiei Locale se ocup potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Condiiile de organizare i de desfurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotrre a consiliului local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. Art. 40 Personalul contractual din cadrul Poliiei Locale care exercit atribuiile prevzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie s ndeplineasc i condiiile prevzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, cu modificrile i completrile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 41 (1) Instituiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor n care se desfoar programe de formare iniial prevzute la art. 18 alin. (1) i (2) din Legea nr. 155/2010, numrul cursanilor i perioadele n care se realizeaz aceste programe de formare iniial, precum
29

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

i cuantumul cheltuielilor de colarizare/cursant se stabilesc anual prin ordin al ministrului administraiei i internelor. (2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevzut la alin. (1), structura Ministerului Administraiei i Internelor cu atribuii n relaia cu comunitile locale centralizeaz propunerile instituiilor beneficiare i prezint la structura central de pregtire de la nivelul Ministerului Administraiei i Internelor repartizarea numeric i pe judee a acestor solicitri. (3) Programele de formare iniial sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni. (4) Pentru funciile publice de conducere, n programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore. (5) Instituiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor stabilite potrivit alin. (1) constituie seriile de pregtire a cursanilor, n baza solicitrilor instituiilor beneficiare transmise acestora de ctre structura central de pregtire, n limita numrului de locuri, n ordinea transmiterii cererilor. (6) Pentru a se constitui o grup de studiu n cadrul seriei de pregtire este necesar un numr minim de 15 cursani. n situaia n care nu se poate constitui nici o grup n cadrul seriei de pregtire, precum i n situaia n care numrul nscrierilor depete numrul de locuri aprobat, cei nscrii se redistribuie la alte instituii organizatoare, n limita numrului de locuri prevzut pentru acestea, cu acordul instituiilor beneficiare. (7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de nvmnt. (8) Examenul de absolvire a programelor de formare iniial se susine n faa unei comisii numite prin dispoziie a efului sau ordin al comandantului instituiei organizatoare, dup caz. Comisia este constituit din 2 sau 3 specialiti din afara instituiei organizatoare i 1-3 reprezentani ai acesteia care au organizat programul de formare profesional. La examen pot asista i reprezentani ai beneficiarilor programelor de formare profesional care au delegaie solicitat n acest sens i eliberat de ctre structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor. (9) n urma promovrii examenului, poliitii locali obin un certificat de absolvire eliberat n condiiile legii de ctre instituia organizatoare de specialitate, cu menionarea competenelor profesionale dobndite, cuantificate n credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tiprite cu antetul Ministerului Administraiei i Internelor i au regimul prevzut de lege pentru documentele de studii. Art. 42 Poliitii locali care promoveaz programele de formare iniial prevzute la art. 11 alin. (1) ncheie un angajament de serviciu prin care se oblig s lucreze n Poliia Local o perioad de cel puin 5 ani de la data promovrii examenului. Art. 43 (1) La numirea n funcia public, funcionarii publici din Poliia Local depun jurmntul de credin prevzut de Legea nr. 188/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Refuzul depunerii jurmntului prevzut la alin. (1) se consemneaz n scris i atrage revocarea actului administrativ de numire n funcia public, n condiiile legii. (3) Jurmntul de credin este semnat de ctre funcionarul public din Poliia Local n dou exemplare, unul pstrndu-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se nmneaz semnatarului. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic i funcionarilor publici din poliia local provenii din rndul poliitilor comunitari, n msura n care nu au depus jurmntul prevzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a Poliiei Comunitare, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 2.295/2004.

30

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Art. 44 Dac funcionarului public din Poliia Local numit n funcia public i nceteaz raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, naintea expirrii perioadei prevzute n angajamentul de serviciu, se aplic prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010. Art.45 (1)Conform organigramei i statului de funcii, Poliia Local a municipiului are n compunere: A. FUNCII PUBLICE DE CONDUCERE 1. Director executiv; 2. Director executive adj.; 3. ef serviciu; 4. ef birou. B. FUNCII PUBLICE DE EXECUIE 1. Funcionar public superior, ca nivel maxim. 2. Funcionar public principal; 3. Funcionar public asistent; 4. Funcionar public debutant. C. PERSONAL CONTRACTUAL 1. Inspector de specialitate I A; 2. Referent I A; 3. Referent I, II, debutant. (2) Funcionarii publici din Poliia Local, care ocup funcii publice de conducere trebuie s fie absolveni ai unei forme de nvmnt superior, de lung durat, cu diplom de licen sau echivalent. Art.46 Funcionari publici n cadrul Poliiei Locale sunt : - personalul de conducere i coordonare, personalul care particip la asigurarea climatului de ordine i linite public, sigurana circulaiei, sigurana persoanei , integritii corporale, vieii sau bunurilor cetenilor ori ale domeniului public, care urmrete respectarea regulilor de comer stradal i a cureniei municipiului n conformitate cu competenele stabilite prin legi, Hotrri ale Consiliului Local sau prin dispoziii ale primarului . Art. 47 Funcionarul public superior din cadrul Serviciul Ordine Public, paz bunuri poate indeplini atributii de eful nemijlocit al personalului din subordine in baza unei decizi emise de directorul executiv al Politiei Locale. Art. 48Funcionarul public superior din Poliia local poate desemna pe unul dintre functionarii publici principali din Poliia Local, nlocuitorul su de drept. Art. 49Functionarii publici principali, asisteni i debutani din Poliia Local se subordoneaz nemijlocit funcionarului public superior i n lipsa acestuia, funcionarul public principal desemnat conform prevederilor n vigoare. Art.50 Personalul contractual se compune din personalul care asigur paza i ordinea unitilor stabilite prin hotrri ale Consiliului Local sau preluate pe baz de contract de prestri servicii. Art.51 Funciile publice vacante n cadrul Poliiei Locale se ocup prin concurs n condiiile prevzute de lege i cuprinde cinci etape : a. selectarea dosarelor de nscriere ; b. testul psihologic se va executa la sediul Poliiei Locale;
31

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

c. verificarea aptitudinilor fizice; d. lucrare scris pentru verificarea cunotinelor necesare ndeplinirii atribuiilor funciei sau postului; e. interviu. Art.52 Pentru a participa la concurs, personalul contractual din Poliia Local trebuie s ndeplineasc obligatoriu urmtoarele condiii generale : - s fie cetean romn ; - s nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcia pentru care candideaz; - are o stare de sntate corespunztoare, atestat pe baz de examen medical; - s prezinte o recomandare de la ultimul loc de munc sau de la unitatea de nvmnt, pentru absolvenii care se angajeaz prima dat. Recomandarea trebuie s cuprind, n mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional i moral al persoanei; - s prezinte curriculum vitae din care s rezulte activitatea desfurat; - ndeplinete condiiile studii specifice postului. Art.53 Dosarele candidailor se ntocmesc n condiiile legii, difereniat pentru funcionarii publici sau personalul contractual. Art.54 Condiiile generale, condiiile specifice, precum i bibliografia concursului se stabilesc n conformitate cu dispoziiile legale referitoare la organizarea i desfurarea concursurilor pentru ocuparea funciilor publice. Art.55 (1) Candidaii declarai admii au obligaia s se prezinte n vederea numirii n funcia public n termen de 5 zile lucrtoare de la expirarea termenului prevzut pentru soluionarea contestaiilor. (2) Dosarele candidailor admii se prezint Primarului municipiului Rm.Valcea de ctre comisia de concurs, nsoite de propunerea de numire, iar Primarul municipiului va emite dispoziia de numire n funcia public n termen de 15 zile de la expirarea termenului prevzut de lege pentru soluionarea contestaiilor. Dispoziia primarului se comunic n termenul legal Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici i persoanei respective. (3) Neprezentarea candidailor admii n vederea numirii n funciile publice pentru care au candidat, atrage decderea din dreptul de a fi numii n funcia public. n acest caz, este notificat urmtorul candidat din lista cuprinznd punctajele finale ale concursului, cu condiia ca acesta s fi obinut punctajul minim necesar promovrii concursului. Art. 56 (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la: a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu; c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; d) stabilirea remuneratiei; e) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala; f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala; g) evaluarea performantelor profesionale individuale; h) promovarea profesionala;
32

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

i) aplicarea masurilor disciplinare; j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii activitatilor profesionale respective sau cadrului in care acestea sunt desfasurate, o caracteristica legata de sex este o cerinta profesionala autentica si determinanta, cu conditia ca obiectivul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie proportionala. (3) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex. Art. 57 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. (2) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare in sensul prezentei legi. (3) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de graviditate si/sau sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca. (4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise femeilor gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii. (5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care: a) femeia salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate; b) angajatul se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. (6) Este exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (5) concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii. (7) La incetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei. Art. 58 Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau efect: a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata; b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. Art. 59 Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa prevada in regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare, definite la art. 4 lit. a)-e) si la art. 11 din Legea nr.202 din 2002; b) sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii si a hartuirii sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unitatilor pentru prevenirea oricarui act de discriminare bazat pe criteriul de sex; c) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul aplicarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

33

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Capitolul VIII Drepturile i recompensele care se pot acorda poliitilor locali Art. 60 Drepturile salariale ale personalului politiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului. Art. 61 In afara drepturilor salariale prevazute 60 din prezentul regulament, politistul local mai are dreptul si la: a) decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului; b) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii prin acordarea unui spor de pn la 20% din salariul de baz; c) acordarea unei indemnizaii de 7% din salariul de baz pentru activitile suplimentare specifice desfaurate n zilele de srbtori legale i n zilele de repaus sptmnal; d) asigurarea de catre Consiliul Local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, a asistentei juridice a politistului local pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a politiei locale; e) asigurarea despagubirilor de viata, de sanatate si de bunuri in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale si in limita bugetului aprobat de Consiliul Local. Art. 52 In cazul decesului unui politist local in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baza avute la data decesului. Art. 63 (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local beneficiaza de protectie speciala, in conditiile legii, similara cu a politistului din cadrul Politiei Romane. (2) Politistul local si membrii familiei sale au dreptul la protectie, in conditiile legii, din partea structurilor specializate ale statului fata de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supusi ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. Art. 64 (1) Recompensarea poliitilor locali se realizeaz n scopul recunoaterii publice n cadrul comunitii profesionale i n societate, dac este cazul, a meritelor celor care se evideniaz n ndeplinirea atribuiilor, a misiunilor sau pe timpul aciunilor organizate n zona de competen a poliiei locale. (2) Recompensele au caracter moral sau material, dup caz. (3) Recompensarea poliitilor locali trebuie s se bazeze pe principii care vizeaz obiectivitatea, echitatea i principialitatea acordrii recompenselor. Art. 65 La stabilirea i acordarea de recompense sau la formularea de propuneri n acest sens se au n vedere urmtoarele elemente: a) comportamentul poliistului local; b) prestaia profesional general a poliistului local i modul de ndeplinire a atribuiilor/misiunilor; c) efectul motivator pe care recompensarea l poate produce asupra celorlali poliiti locali; d) posibilitatea ca recompensa acordat s determine eficientizarea activitii poliistului local. Art. 66 Recompensele care se pot acorda poliitilor locali sunt urmtoarele: a) ridicarea unei sanciuni disciplinare aplicate anterior preced acordarea unei alte recompense. Se acord pe timpul perioadei ct sanciunea i produce efectele i determin ncetarea imediat a acestora. Se acord de eful care a aplicat sanciunea disciplinar ce urmeaz a fi ridicat sau de ctre noul ef care ndeplinete atribuiile aceleiai funcii. n situaia n care poliistul local a fost
34

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

mutat, ridicarea sanciunii se acord ca recompens de ctre eful care ndeplinete funcia similar celui care a aplicat sanciunea disciplinar; b) felicitrile - pot fi scrise sau verbale, se acord pentru ndeplinirea deosebit a atribuiilor i a misiunilor i se aduc la cunotin individual sau n faa personalului; c) titlurile de onoare - se confer poliitilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament i pentru merite deosebite n ndeplinirea unor atribuii sau a unor misiuni; d) nsemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, i diplomele de merit - se acord pentru obinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiii sportive, manifestri cultural-artistice i sociale cu prilejul unor aniversri i la finalizarea unor aciuni/misiuni; e) recompensele materiale - se acord poliitilor locali care s-au evideniat prin obinerea de rezultate exemplare n activitate, n conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitar a personalului pltit prin fonduri publice. Art. 67 Modalitatea de acordare a asistenei juridice, precum i cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare aprobat prin hotrre a autoritii deliberative, la propunerea primarului. Art. 68 (1) Poliitii locali au dreptul la despgubiri de via, de sntate i de bunuri, pentru daunele suferite n exercitarea atribuiilor de serviciu. (2) Asigurarea despgubirilor prevzute la alin. (1) implic acordarea unor sume de bani pentru poliitii locali sau, n cazul decesului, pentru familiile acestora, n situaia producerii riscurilor specifice activitii de poliie local. Art. 69 (1) Despgubirile se acord, n limita bugetului aprobat de consiliul local, pentru urmtoarele categorii de riscuri: a) rnirea poliistului local; b) invaliditate de gradul I; c) invaliditate de gradul II; d) invaliditate de gradul III; e) deces; f) prejudicii aduse bunurilor. (2) n sensul alin. (1), termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: a) poliist local rnit - poliistul local supus n timpul sau n legtur cu exercitarea atribuiilor de serviciu, independent de voina lui, efectelor unor cauze vtmtoare, n urma crora i este afectat integritatea anatomic i/sau funcional a organismului; b) poliist local invalid - poliistul local rnit clasat inapt pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu de ctre comisiile de expertiz medical i evaluare a capacitii de munc; c) poliist local decedat - poliistul local care i-a pierdut viaa n urma unui accident, n timpul sau n legtur cu exercitarea atribuiilor de serviciu; d) bun - construcii cu destinaia de locuit pentru poliist i familia sa, precum i anexele acestora, vehicule aflate n proprietatea sau folosina poliistului. Art. 70 (1) Despgubirile acordate n situaia producerii riscului prevzut la art. 69 alin. (1) lit. a) acoper, n limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de: a) tratamentul n ar sau n strintate, n cazul n care acesta nu poate fi efectuat n ar; b) tratamentul de recuperare n uniti medicale din ar sau din strintate; c) protezele, ortezele i alte dispozitive medicale de profil din ar sau din strintate; d) transportul dus-ntors pn la/de la unitatea medical care va asigura efectuarea tratamentului, att pentru poliistul local, ct i pentru nsoitor, cnd situaia o impune.
35

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

(2) n situaia producerii i a unuia dintre riscurile prevzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d), poliistului local i se acord, n limita bugetului aprobat de consiliul local, i despgubiri n sum de pn la: a) 10.000 euro, echivalentul n lei la data plii - pentru invaliditate de gradul I; b) 8.000 euro, echivalentul n lei la data plii - pentru invaliditate de gradul al II-lea; c) 6.000 euro, echivalentul n lei la data plii - pentru invaliditate de gradul al III-lea. (3) Despgubirea acordat n situaia producerii riscului prevzut la art. 69 alin. (1) lit. e) const ntr-o sum de pn la 20.000 euro, echivalentul n lei la data plii, i se pltete familiei poliistului local decedat. (4) Despgubirea acordat n situaia producerii riscului prevzut la art. 69 alin. (1) lit. f) nu poate depi suma necesar pentru aducerea bunului n starea iniial sau nlocuirii acestuia n caz de distrugere. Art. 71 (1) Despgubirile acordate n baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu destinaie special. (2) Despgubirile prevzute la art. 70 se acord pentru fiecare eveniment asigurat n parte. (3) Despgubirile prevzute la art. 70 alin. (4) nu se acord n cazul n care prejudiciul prevzut la art. 61alin. (1) lit. f) este acoperit parial sau n totalitate ca urmare a existenei unei asigurri n sistemul privat. Art. 72 Pentru toate sumele de bani pltite ca despgubiri n temeiul prezentului regulament, autoritile administraiei publice locale vor iniia demersuri pentru recuperarea sumelor pltite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor. Art.73 Activitatea zilnic n cadrul Poliiei Locale a municipiului Rmnicu Vlcea este stabilit de eful acesteia prin programul-orar al unitii, n conformitate cu Codul Muncii. Programul zilnic de lucru pentru personalul TESA, va fi de 8 ore n zilele lucrtoare, iar n funcie de situaiile create acesta se poate prelungi i desfura n zilele de smbt i duminic prin decizia efului Poliiei Locale. Art. 74 (1) Durata normal a timpului de lucru pentru funcionarii publici i personalul contractual este de 8 - 12 ore pe zi i de 40 de ore pe sptmn cu respectarea prevederilor legale. (2) Pentru orele lucrate din decizia conductorului autoritii sau instituiei publice peste durata normal a timpului de lucru sau n zilele de srbtori legale ori declarate zile nelucrtoare funcionarii publici de execuie au dreptul la zile libere. (3)Avnd n vedere specificul activiti desfaurate n cadrul Poliiei Locale, repartizarea timpului de munc poate fi inegal (mai mic de 8 ore), cu respectarea duratei normale a timpului de munc de 40 de ore pe sptmn astfel nct media orelor lucrate pe an s fie de 170 de ore pe lun. Art.75 (1) Durata maxim legal a timpului de munc nu poate depi 48 de ore pe sptmn, inclusiv orele suplimentare. (2) Prin excepie, pentru anumite sectoare de activitate durata timpului de munc, ce include i orele suplimentare, poate fi prelungit peste 48 de ore pe sptmn, cu condiia ca media orelor de munc, calculat pe o perioade de referin de la 3-12 luni, calendaristice i s nu depeasc 48 de ore pe sptmn. Art.76 (1) Repausul sptmnal se acord n dou zile consecutive, de regul smbta i duminica. (2) n cazul n care repausul n zilele de smbt i duminic ar prejudicia interesul public sau desfurarea normal a activitii, repausul sptmnal poate fi acordat i n alte zile stabilite prin regulamentul intern. Art.77 (1) n conformitate cu prevederile Codului Muncii, dreptul la concediul de odihn anual pltit este garantat tuturor salariaiilor n funcie de vechimea lor n munc: - pan la 10 ani - 21 zile lucrtoare ; - peste 10 ani - 25 zile lucrtoare.
36

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Pentru salariaii care se ncadreaz n munc n timpul anului, durata concediului de odihn, se va stabili proporional cu perioada lucrat de la ncadrare pan la sfaritul anului calendaristic respectiv, proporional cu vechimea n munc. Concediul de odihn se efectueaz n fiecare an calendaristic, integral sau fracionat, astfel ca fraciunea s nu fie mai mic de 15 zile lucrtoare de concediu neantrerupt. Compensarea n bani a concediului de odihn neefectuat este permis numai n cazul ncetrii activitai. Art.78 n cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaii au dreptul la zile libere pltite care nu se includ n durata concediului de odihn astfel . - cstoria salariatului - 5 zile ; - cstoria unui copil al salariatului - 2 zile ; - naterea unui copil al salariatului - 3 zile ; - decesul soului, copilului, prinilor, frailor, surorilor - 3 zile ; - decesul bunicilor, socrilor - 2 zile ; Concediul pltit pentru evenimente deosebite se acord la solicitarea scris a salariatului ctre conducerea Poliiei Locale. Art. 79 (1) Funcionarii publici au dreptul, n condiiile legii, la concediu de odihn, la concedii medicale i la alte concedii. (2) Funcionarul public are dreptul, pe lng indemnizaia de concediu, la o prim de vacan egal cu salariul de baz din luna anterioar plecrii n concediu. Art. 80 n perioada concediilor de boal, a concediilor de maternitate i a celor pentru creterea i ngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot nceta i nu pot fi modificate dect din iniiativa funcionarului public n cauz. Art.81 Salariaii pot beneficia i de concediu fr plat pentru rezolvarea unor probleme personale, cel mult 30 zile calendaristice ntr-un an de zile, cu condiia ca cererea s fie naintat angajatorului cu cel puin 10 zile nainte de data efecturii acestuia. Salariaii care au contractul de munc suspendat pe o perioad mai mare de un an de zile, n condiii legale, vor susine la reancadrare pe post, un test de verificare a cunotinelor, la care este obligatoriu s obin minimum nota 7. Nesusinerea acestui test i neobinerea notei minime de promovare atrage dup sine, desfacerea contractului de munc n conformitate cu prevederile Legii 53/2003. Capiltolul IX NTREINEREA SPAIILOR, NCLZIREA I ILUMINATUL Art.82 Terenurile, construciile, cldirile precum i toate ncperile cldirilor ocupate sau aflate n conservare - ce aparin patrimoniului Poliiei Locale - vor fi meninute permanent n ordine, curenie i ntreinere. Gestionarea acestora precum i ntreinerea se asigur prin compartimentul administrativ al unitii. Art. 83 Curenia ncperilor i a sectoarelor exterioare se execut zilnic (n zilele lucrtoare) de ctre personalul stabilit potrivit instruciunilor din fia postului. Art. 84 Mobilierul i elementele ce compun inventarul ncperii nu pot fi mutate n alte camere (cldiri) fr aprobarea efului biroului tehnico-materiale. n fiecare ncpere se va ntocmi Inventarul ncperii- un exemplar va fi nrmat i afiat n ncpere, iar al doilea exemplar va fi pstrat la persoana care ine evidena material .
37

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Art. 85 ncperile i podurile trebuie s aib dou rnduri de chei. Cheile vor sta obligatoriu la O.S.U. n panoul de chei i vor fi distribuite zilnic de ofierul de serviciu, iar la terminarea programului acetia vor urmri ca, cheile s fie predate. Art. 86 Grupurile sanitare trebuie s fie ntreinute, curate, dezinfectate zilnic i s aib o bun aerisire i iluminare. Art. 87 Pentru fumat se amenajeaz locuri speciale cu avizul comisiei tehnice de aprare mpotriva incendiilor numit de eful Poiliiei Locale. Se interzice fumatul n birouri, sli de pregtire, magazii, depozite, ateliere, etc. Art. 88 Perioada de nclzire a ncperilor n sezonul rece i programul orar de nclzire pe ncperi, se va realiza n funcie de destinaia acestora i de temperatura existent numai dup verificarea i revizia instalaiilor de nclzire. Art. 89 La sediul Poliiei Locale se asigur iluminatul exterior i interior. Iluminatul interior este de lucru i de serviciu (veghe) la (O .S.U., - lumin difuz) Iluminatul exterior la intrarea n unitate, n alte zone din incint, se asigur de la lsarea ntunericului pn n zorii zilei. Perioada i intervalul de timp ct se asigur iluminatul ncperilor sunt stabilite de eful servciului tehnico-material i administrativ prevzute n programul orar al unitii aprobat de eful Poliiei Locale. Pentru cazurile de ntrerupere temporar a iluminatului electric n unitate (subunitate) precum i la posturi (cabinele posturilor) vor fi luat msuri de asigurare cu : lanterne, felinare, lmpi sau alte mijloace de iluminare. Sarcina de a menine n stare de funcionare a instalaiilor electrice de iluminat de la sediul Poliiei Locale, revine efului serviciului biroului tehnico-materiale. Capitolul X Obligaiile privind aprarea mpotriva incendiilor, securitatea si snatatea n munc Art. 90 Fiecare salariat are, la locul de munc, urmtoarele obligaii principale: a) s respecte regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor, aduse la cunotin, sub orice form, de administrator sau de conductorul instituiei, dup caz; b) s utilizeze substanele periculoase, instalaiile, utilajele, mainile, aparatura i echipamentele, potrivit instruciunilor tehnice, precum i celor date de administrator sau de conductorul instituiei, dup caz; c) s nu efectueze manevre nepermise sau modificri neautorizate ale sistemelor i instalaiilor de aprare mpotriva incendiilor; d) s comunice, imediat dup constatare, conductorului locului de munc orice nclcare a normelor de aprare mpotriva incendiilor sau a oricrei situaii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum i orice defeciune sesizat la sistemele i instalaiile de aprare mpotriva incendiilor; e) s coopereze cu salariaii desemnai de administrator, dup caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, n vederea realizrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor; f) s acioneze, n conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc, n cazul apariiei oricrui pericol iminent de incendiu; g) s furnizeze persoanelor abilitate toate datele i informaiile de care are cunotin, referitoare la producerea incendiilor.
38

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Art. 91 Rspunderea privind luarea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor o au efii din toat structura Poliiei Locale. Art. 92 eful Poliiei Locale organizeaz i conduce activitatea de aprare mpotriva incendiilor prin comisia tehnic. Comisia tehnic de aprare mpotriva incendiilor al crui preedinte este eful biroului asigurare tehnico-material , ntocmete planul de intervenie la incendii care l supune aprobrii efului Poliiei Locale. Componenta comisiei tehnice precum i atribuiile specifice sunt prevzute n instruciunile de specialitate. Art. 93 La sediul Poliiei Locale se constituie i funcioneaz potrivit instruciunilor de specialitate - pichetul de incendiu - format din personal cu activitate permanent n incint. Dotarea acestuia este asigurat prin compartimentul administrativ al Poliiei Locale conform instruciunilor n vigoare. Pregtirea personalului, precum i cunoaterea modului de intervenie n caz de incendiu, antrenarea personalului nominalizat pentru intervenie, se execut de ctre o persoan desemnat prin decizie emis directorul executiv al Poliiei Locale. Pe linia aprrii contra incendiilor, persoana desemnata are urmtoarele atribuii : - organizeaz i rspunde de aprarea i mpotriva incendiilor potrivit instruciunilor i normelor n vigoare n toate ncperile, parcurile cu tehnic, depozitele cu armament i muniie, echipament i cu materiale lichide i inflamabile de care rspunde ; - interzice efectuarea lucrrilor cu foc deschis n alte locuri dect cele stabilite i amenajate n acest scop ; - organizeaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor de la locurile de munc, afieaz la loc vizibil documentele respective i urmrete prelucrarea i nsuirea lor de ctre ntregul personal din subordine ; - asigur marcarea locurilor periculoase cu afie i inscripii ; - controleaz mpreun cu comisia tehnic numit de eful Poliiei Locale cldirile, spaiile de depozitare, instalaiile, podurile cldirilor, courile de fum i teritoriul incint al unitii urmrind respectarea msurilor de prevenire i stingerea a incendiilor ; - asigur materialele de prevenire i stingere a incendiilor potrivit instruciunilor i normelor n vigoare ; - verific periodic cel puin odat pe trimestru starea de ntreinere i funcionare a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalaiilor i utilajelor de stins incendiu i ia msuri de remediere a ajunsurilor constatate ; - execut i alte activiti specifice coordonate de conducerea Poliiei Locale. Art. 94 - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i instruirea sa, precum i cu instruciunile primite din partea angajatorului, astfel nct sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesional att propria persoana, cat i alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munca. Art. 95 - (1) n mod deosebit, n scopul realizrii obiectivelor prevzute la art. 22, lucrtorii au urmtoarele obligaii: a) sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace de producie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i dup utilizare, sa l napoieze sau sa l pun la locul destinat pentru pstrare;
39

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

c) sa nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i cldirilor, i sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) sa comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de munca despre care au motive ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficienta a sistemelor de protecie; e) sa aduc la cunostinta conducatorului locului de munca i/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f) sa coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munca i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor; g) sa coopereze, att timp cat este necesar, cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul sau de activitate; h) sa isi nsueasc i sa respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii n munca i msurile de aplicare a acestora; i) sa dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munca i inspectorii sanitari. (2) Obligaiile prevzute la alin. (1) se aplica, dup caz, i celorlali participani la procesul de munca, potrivit activitilor pe care acetia le desfoar. Art. 96 (1)Instruirea mpotriva incendiilor , santatea i securitatea n munc se execut trimestrial cu ntregul efectiv al unitii de ctre o persoan desemnat prin decizie emis directorul executiv al Poliiei Locale. (2) Dup executarea instructajului specific se ia la cunotin pe baz de semntur pentru fiecare salariat n parte, n fiele PSI i SSM . Art.97 n planurile de desfurare elaborate pentru derularea activitilor specifice, nainte de nceperea activitilor se vor planifica i prelucra 3-5 minute norme de protecia muncii corespunztor categoriilor de pregtire i exerciiilor ce se execut. Personalul Poliiei Locale este obligat s cunoasc i s ia toate msurile necesare prevenirii accidentrilor de orice fel, precum i eliminatrea cauzelor care pot provoca accidente de munc. Capitolul XI SANCIUNI DISCIPLINARE I RSPUNDEREA FUNCIONARILOR PUBLICI Art. 98 nclcarea de ctre funcionarii publici, cu vinovie, a ndatoririlor de serviciu atrage rspunderea disciplinar, contravenional, civil sau penal, dup caz. Art. 99 (1) nclcarea cu vinovie de ctre funcionarii publici a ndatoririlor corespunztoare funciei publice pe care o dein i a normelor de conduit profesional i civic prevzute de lege constituie abatere disciplinar i atrage rspunderea disciplinar a acestora. (2) Constituie abateri disciplinare urmtoarele fapte: a) ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor; b) neglijena repetat n rezolvarea lucrrilor; c) absene nemotivate de la serviciu; d) nerespectarea n mod repetat a programului de lucru; e) interveniile sau struinele pentru soluionarea unor cereri n afara cadrului legal;
40

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenialitii lucrrilor cu acest caracter; g) manifestri care aduc atingere prestigiului autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea; h) desfurarea n timpul programului de lucru a unor activiti cu caracter politic; i) refuzul de a ndeplini atribuiile de serviciu; j) nclcarea prevederilor legale referitoare la ndatoriri, incompatibiliti, conflicte de interese i interdicii stabilite prin lege pentru funcionarii publici; k) stabilirea de ctre funcionarii publici de execuie de relaii directe cu petenii n vederea soluionrii cererilor acestora. (3) Sanciunile disciplinare sunt: a) mustrare scris; b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad de pn la 3 luni; c) suspendarea dreptului de avansare n gradele de salarizare sau, dup caz, de promovare n funcia public pe o perioad de la 1 la 3 ani; d) trecerea ntr-o funcie public inferioar pe o perioad de pn la un an, cu diminuarea corespunztoare a salariului; e) destituirea din funcia public. (4) La individualizarea sanciunii disciplinare se va ine seama de cauzele i gravitatea abaterii disciplinare, mprejurrile n care aceasta a fost svrit, gradul de vinovie i consecinele abaterii, comportarea general n timpul serviciului a funcionarului public, precum i de existena n antecedentele acestuia a altor sanciuni disciplinare care nu au fost radiate n condiiile prezentei legi. (5) Sanciunile disciplinare se aplic n termen de cel mult 6 luni de la data svririi abaterilor. SANCIUNI DISCIPLINARE PENTRU PERSONAL CONTRACTUAL Art. 100 (1) Sanciunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul n cazul n care salariatul svrete o abatere disciplinar sunt: a) avertismentul scris; b) suspendarea contractului individual de munc pentru o perioad ce nu poate depi 10 zile lucrtoare; c) retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului corespunztor funciei n care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat ce nu poate depi 60 de zile; d) reducerea salariului de baz pe o durat de 1-3 luni cu 5-10%; e) reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a indemnizaiei de conducere pe o perioad de 13 luni cu 5-10%; f) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc. (2) n cazul n care, prin statute profesionale aprobate prin lege special, se stabilete un alt regim sancionator, va fi aplicat acesta. Art. 101 (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. (2) Pentru aceeai abatere disciplinar se poate aplica numai o singur sanciune Art. 102 Angajatorul stabilete sanciunea disciplinar aplicabil n raport cu gravitatea abaterii disciplinare svrite de salariat, avndu-se n vedere urmtoarele: a) mprejurrile n care fapta a fost svrit; b) gradul de vinovie a salariatului; c) consecinele abaterii disciplinare; d) comportarea general n serviciu a salariatului;
41

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

e) eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta n urma propuneri fcute de comisia de cercetare prealabil. Capitolul XII DISPOZIII TRANZITORII I FINALE Art. 103 Bugetul politiei locale se stabileste conform reglementarilor in vigoare si se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucuresti. Art. 107 (1) Politia locala care are in structura compartimente functionale cu atributii in domeniul circulatiei rutiere incheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigura mijloacele tehnice necesare si instruirea personalului destinat acestei activitati, in vederea introducerii in baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatarii unor abateri la regimul circulatiei rutiere, in termen de cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (2) Pana cand compartimentele prevazute la alin. (1) pun in aplicare masurile prevazute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contraventiilor incheiate de politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunica in termen de 24 de ore, in copie, la unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, pentru a fi introduse in baza de date, in baza protocolului incheiat intre parti. In municipiul Bucuresti, toate procesele-verbale care cuprind sanctiunile contraventionale complementare, prin aplicarea de puncte de penalizare, in conditiile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, se comunica brigazii de politie rutiera, respectiv sectiilor de politie competente teritoriale, pentru a fi introduse in baza de date. (3) Structurile de Politie Locala desemneaza personalul insarcinat cu introducerea punctelor de penalizare in baza de date, care va lucra timp de un an impreuna cu persoanele desemnate din cadrul politiei rutiere, in vederea specializarii. (4) Politistii locali specializati in domeniul circulatiei rutiere isi exercita atributiile impreuna cu structurile specializate ale Politiei Romane, pe o perioada de un an de la data infiintarii Politiei Locale in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva. Art. 105 (1) In situatia in care primarul, apreciaza ca sarcinile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pe linie de Politie Locala nu sunt indeplinite corespunzator sau are indicii/sesizari cu privire la incalcarea prevederilor legale de catre politistii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, in vederea efectuarii unui control de specialitate. (2) Controlul asupra activitatii Politiei Locale se poate dispune si prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la initiativa acestuia, sau, dupa caz, a prefectului, a inspectorului-sef al inspectoratului de politie judetean, numai dupa incunostintarea prealabila a primarului. (3) Orice control se rezuma strict la asigurarea respectarii principiilor constitutionale si a legalitatii specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului i si se prezinta in proxima sedinta a consiliului local. Art. 106 Prezentul Regulament de Organizare i Funcionare a Poliiei Locale Rm. Valcea a fost redactat n conformitate cu dispoziiile legale ale Legii nr. 155/2010 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Poliiei Comunitare, H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare i funcionare, cu cele ale Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare i a Legii 53/2003 (Codul muncii) precum i a altor prevederi legale specifice activitilor de administraie public local i a propunerilor servicilor si birourilor din structura organizatoric a Poliiei Locale a mun. Rm. Valcea.
42

PROIECT

Poliia Local a mun. Rm. Valcea Regulament de Organizare i Funcionare

Art. 107 - Prevederile Legii 188/1999, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale celorlalte acte normative n vigoare referitoare la funcionarii publici se aplic n mod corespunztor funcionarilor publici din Poliia Local, n msura n care Legea nr.155/2010 nu dispune altfel. Art. 108 (1) Personalul Poliiei Locale i ndeplinete atribuiile n mod nemijlocit sub autoritatea i controlul primarului i nu poate primi nsrcinri din partea altor persoane. (2) Primarul poate delega prerogativele ce-i revin unei persoane desemnate prin dispoziie. Art. 109 Personalul Poliiei Locale poate nfiina i se poate asocia n organizaii sindicale sau alte organizaii, n condiiile legii. Art. 110 Pe baza extraselor din prezentul regulament, efii serviciilor, birourilor sau persoanele desemnate de directorul executiv din cadrul compartimentelor de activitate ntocmesc fiele posturilor pentru toate funciile din structur, pe care le aprob directorul executiv. Art. 111 Efectivele Poliiei Locale sunt obligate s cunoasc i s aplice ntocmai prevederile prezentului regulament. Art. 112 Articolele de echipament aflate n folosin la politisti comunitari la data intrii n vigoare a Legii nr. 155/ 2010 i Hotrrea Guvernului 1332/2010 va fi folosit pn la data de 31 decembrie 2011. Art. 113 Anexele 1, 2 i 3 din Hotrrea Guvernului 1332/2010 fac parte din prezentul regulament. Art. 114 Prezentul Regulamentul de Organizare i Funcionare se aprob i se modific numai prin Hotrrea Consiliului Local al mun. Rm. Vlcea. DIRECTORUL EXECUTIV AL POLIIEI COMUNITARE Jurist, DEACONU ALECU

43