Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA ,, VASILE ALECSANDRI DIN BACAU

MASTER: CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICA DE


GESTIUNE

ANALIZA ECONOMICO-FINANICARA APROFUNDATA
Analiza performantelor economico-financiare ale firmei
Grupa 642:
Cojocariu Ionut


Bacau,
2010

2

Cuprins


1. Prezentare generala a firmei S.C. ALFA S.R.L..7
2. Analiza situatiei financiare patrimoniale pe baza bilantului.15
3. Analiza riscului pe baza contului de profit si pierdere si a datelor din bilant.18
3

1. Prezentare generala a firmei S.C. ALFA S.R.L.

Data constituirii: Societatea comerciala ALFA S.R.L. - are sediul social in DOLJ strada
FLORILOR , nr. 6, fiind infiintata in anul 1991,
Forma juridic: Sociatate cu raspundere limitata.
Numarul actual de angajati este de 43 .
Obiect de activitate: Principalul obiect de activitate al acestei societati este proiectarea
de echipamente industriale. Investitia in S.C. Alfa S.R.L. este inregistrata la cost. S.C. Alfa
S.R.L. nu a consolidat situatiile financiare ale S.C. ABC S.R.L. Prezentarea situatiilor financiare
neconsolidate este in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.
1.827/2003 (OMFP 1.827/2003).

Numr de nregistrare la ORC DOLJ: J16/3456/1991

Cod unic de nregistrare: 1234567
Durata societii: Nelimitat
Sediu social: Str. FLORILOR ,nr. 6, jud DOLJ, telefon: 0235 123 456;
Societatea este organizat i funcioneaz n conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicat
privind societile comerciale, modificat prin Legea 441/2006 i OUG 82/2007, conducerea fiind
asigurat de:
n structur, numrul mediu de salariai se prezint astfel:
Situaiile financiare au fost analizate si avizate de Consiliul de Administraie al societii n edina
din 10.01.2010, cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.4


BILANT PRESCURTAT
Formularul 10

- lei -
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
Sold la:
31.12.2008 31.12.2009
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-
290-2933)
01 0 0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-
2931) 02 10,000 15,000
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+264+265+267-296)
03 0 0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)
04 10,000 15,000
B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-
348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-
395-396-397-398+4091-4428)
05 1,603 1,831
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+
4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496+5187 )
06 18,023 19,163
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
07 0 0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)
08 98,000 106,114
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)
09 117,626 127,108
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)
10 0 0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+
+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) 11 42,000 43,847
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-
11-18) 12 75,626 83,261
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12-17)
13 85,626 98,261
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+
+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+
+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) 14 8,124 9,301
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)
15 0
I.VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care:
16 0 0
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)
17 0 0
- venituri inregistrate in avans (ct.472)
18 0 0
J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd.20 la 22), din care:
19 100 200
5

-capital subscris varsat (ct.1012)
20 100 200
-capital subscris nevarsat (ct.1011)
21 0 0
-patrimoniul regiei (ct.1015)
22 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)
23 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)
24 0 0
IV. REZERVE (ct.106)
25 0
Actiuni proprii (ct.109) 26 0 0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct.117) -Sold
C 27 43,056 42,028
-Sold
D 28 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) -
Sold C 29 45,789 46,732
-
Sold D 30 0
Repartizarea profitului (ct.129)
31 0 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24+25+26+27-28+29-30-31)
32 88,945 88,960
Patrimoniul public (ct.1016)
33
CAPITALURI - TOTAL (rd.32+33)
34 88,945 88,960


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Formularul 20
- lei -
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
Realizari in perioada
de raportare
31.12.2008 31.12.2009
A B 1 2
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)
01
53,547 60,424
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)
02
53,158 59,968
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
03
389 456
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il
constituie leasingul (ct.766)
04
0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
05

0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) -Sold C
06
800 909
si a productiei in curs de executie -Sold D
07
0 0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata
(ct.721+722)
08
14,000 15,000
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)
09
0 0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)
10
68,347 76,333
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-
7412)
11
45,808 46,920
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
12
440 540
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)
13
900 1,000
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
14
10 23
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:
15
987 6,634
6

a) Salarii (ct.641+642-7414)
16
874 5,244
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)
17
987 1,390
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.19-20)
18
0 0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
19
0 0
a.2) Venituri (ct.7813+7815)
20
0 0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)
21
0 -500
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
22
0 0
b.2) Venituri (ct.754+7814)
23
0 500
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)
24
8,457 9,650
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)
25
9,159 34
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
26
22 0
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
27
0 0
Cheltuielile privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror
obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)
28
0 0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.30-31)
29
0 0
- Cheltuieli (ct.6812)
30
0 0
- Venituri (ct.7812)
31
0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)
32
47,154 64,244
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)
33
21,193 12,089
- Pierdere (rd.32-
10)
34
0 0
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)
35
0 0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
36
0 0
10.Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate (ct.763)
37
30,000 40,000
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
38
0 0
11.Venituri din dobanzi (ct.766)
39
0 0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
40
0 0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)
41
3,000 4,000
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)
42
33,000 44,000
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare
detinute ca active circulante (rd.44-45)
43
0 0
- Cheltuieli (ct.686)
44
0 0
- Venituri (ct.786)
45
0 0
13.Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)
46
0 0
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate
47
0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
48
0 0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)
49
0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A) - Profit (rd.42-49)
50
33,000 44,000
- Pierdere (rd.49-42)
51
-33,000 -44,000
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A) - Profit (rd.10+42-32-
49)
52
71,004 56,089
7

- Pierdere (rd.32+49-10-
42)
53
0 0
15.Venituri extraordinare (ct.771)
54
0 0
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671)
55
0 0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)
56
0 0
- Pierdere (rd.55-
54)
57
0 0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)
58
118,158 120,333
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)
59
47,154 64,244
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) - Profit ( rd.58-59) 60 71,004 56,089
- Pierdere (rd.59-58) 61 0 0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) 62 4,042 8,901
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 63 0 0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63) 64 142,008 47,188
- Pierdere(rd.61+62+63-60) 65 0 0


1. Analiza economico- financiar a cifrei de afaceri

Model de analiz a cifrei de afaceri

= model multiplicativ
CA = cifra de afaceri

Q
Q
e
e
CA
N
N * *
= factori direci

= factori indireci
N = nr. salariai
Q
e
= producia exerciiului

M
f
= valoarea medie a mijloacelor fixe
Q
Q
e
e
CA
N
N CA * * =
'
'
* *
M
Q
M
M M
Q
f
e
f
f f
e
N N
=
8


'
M
f
= valoarea medie a mijloacelor productive

Modelele multiplicative au urmtoarele caracteristici:
- Fiecare fracie reprezint un factor;
- Factorii se analizeaz n ordinea n care apar n model.

productivitatea medie anual a muncii;

gradul de valorificare a produciei exerciiului;

= gradul de nzestrare tehnic a muncii;

= ponderea mijloacelor fixe productive;

=randamentul mijloacelor fixe productive.
MODEL FACTORIAL DE ANALIZ A CIFREI DE AFACERI ATUNCI CND LUM N CALCUL I
INFLUENA NUMRULUI MEDIU DE PERSONAL OPERATIV (ANGAJAI DIRECT PRODUCTIVI)

f op
f
s
op
s
Q
CA
N
Q
N
N
N CA =

Nr.crt. indicator simbol u.m prevazut realizat
1 Cifra de afaceri CA lei 58,145

60,424
2 Numarul mediu de salariati N pers 160 163
3 Productia marfa fabricata Qf lei 3024 3311.6
4 Valoarea medie a activelor fixe Mf lei 288 296.4
5 Valoarea medie a activelor fixe productive Mf' lei 216 237
6 Ponderea activelor fixe productive Mf/Mf' % 75 80
7
Gradul de valorificare a productiei marfa
fabricata CA/Qf 0 19.23

18.25
8 Productivitatea muncii W=Qf/N lei/pers 18.9 20
9 Gradul de inzestrare tehnica Mf/N lei/pers 1.8 1.82
10 Randamentul activelor fixe productive Qf/Mf'
lei/1leu
Mf 14 13.97
=
N
Q
e
=
Q
e
CA
N
M f
M
M
f
f
'
'
M
Q
f
e
9


2279 58145 60424
0 1
= = = A CA CA CA

Rezolvare:
a) Influena numrului de salariai:
lei
Qf
CA
N
Qf
N N
Qf
CA
N
Qf
N
Qf
CA
N
Qf
N CA 1090 23 . 19 * 9 . 18 * ) 160 163 ( * * ) ( * * * *
0
0
0
0
0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
= = = = A

b) Influena productivitii muncii (W):
w=Qf/N i depinde de umtorii factori:
- Gradul de nzestrare tehnic(Mf/N);
- Ponderea mojloacelor fixe productive (Mf/Mf);
- Randamentul mijloacelor fixe productive (Qf/Mf);
=
|
|
.
|

\
|
= = A
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
* * * * * *
Qf
CA
N
Qf
N
Qf
N
Qf
CA
N
Qf
N
Qf
CA
N
Qf
N CA


=163*(20-18.9)*19.23=3448 lei.
Din care :
- Influena datorat gradului de nzestrare tehnic (Mf/N):
Modelul complex:
Qf
CA
Mf
Qf
Mf
Mf
N
Mf
N CA *
'
*
'
* * =
= = A
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
* *
'
* * * *
'
*
'
*
Qf
CA
Mf
Qf
Mf
Mf
N
Mf
N
Qf
CA
Mf
Qf
Mf
Mf
N
Mf
N CA
N
Mf


0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
* *
'
* *
Qf
CA
Mf
Qf
Mf
Mf
N
Mf
N
Mf
N
|
|
.
|

\
|
= =163*(1.82-1.8)*0.75*14*19.23=658 lei
- Influena datorat ponderii mijloacelor fixe productive (Mf/Mf):
=
|
|
.
|

\
|
= A
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1 '
* *
' '
*
'
*
Qf
CA
Mf
Qf
Mf
Mf
Mf
Mf
N
Mf
N CA
Mf
Mf

10


=163*1.82*(0.80-0.75)*14*19.23=3993 lei
- Influena datorat randamentului mijloacelor fixe productive (Qf/Mf):
=
|
|
.
|

\
|
= A
0 0
0
1
1
1
1
1
*
' '
*
'
* *
Qf
CA
Mf
Qf
Mf
Qf
Mf
Mf
N
Mf
N CA
MF
Qf

=163*1.82*(13.75-14)*19.23= -137 lei
c) Influena datorat gradului de valorificare a produciei marf fabricat(CA/Qf):
3256 ) 23 . 19 25 . 18 ( * 14 * 80 . 0 * 82 . 1 * 163 * *
0
0
1
1
1
1
1
= =
|
|
.
|

\
|
= A
Qf
CA
Qf
CA
N
Qf
N CA
Qf
CA
lei
Concluzii:
Din analiza realizat se poate constata c cifra de afaceri din activitatea de baza a crescut cu 2279 lei.
Aceast cretere are la baz urmtoarele cauze:
- Creterea produciei marf fabricat (Qf) ca urmare a creterii numrului de salariai de la 160 la
163 ( fapt pentru care a generat o cretere a CA cu 1090 lei), precum i a creterii productivitii
muncii de la 18.9 la 20 ceea ce determin creterea CA cu 3448 lei
- Creterea nivelului productivitii muncii s-a realizat ca urmare a producerii urmtoarelor aspecte:
- Creterea gradului de nzestrare tehnic (Mf/N) de la 1.8 lei /pers la 1.82 lei /pers, ceea ce a
condus la creterea cifrei de afaceri cu 658 lei.
- Creterea ponderii mijloacelor fixe productive (Mf/Mf) de la 75% la 80% , ceea ce a condus la
creterea cifrei de afaceri cu 3998 lei.
- Reducerea randamentului mijloacelor fixe productive (Qf/Mf) de la 14 lei la 13.97 lei datorit
creterii gradului de uzur a Mf i ponderii mici a investiiilor , ceea ce a determinat scderea
cifrei de afaceri cu 137 lei.
- Gradul de valorificare a produciei marf fabricate a influenat negativ evoluia cifrei de afaceri
din activitatea de baz , deoarece aceasta a sczut de la 18.23 la 18.25 . Ca urmare a influenei
acestui factor, cifra de afaceri s-a diminuat cu 3256 lei. Acest aspect negativ se datoreaz
reducerii cotei de pia ca urmare a unei activiti de marketing sau ca urmare a scderii cererii
pentru produsele fabricate sau datorit intrarii pe piat a noilor concureni cu produse mai
ieftine i/sau cu o calitate mai ridicat.
11

Analiza structurii cheltuielilor aferente veniturilor
Rezolvare:
Modificarea ratei de eficien a cheltuielilor totale (Cheltuieli totale la 1.000 venituri):
( )
100
1000

=
i i
ct
c g
R (se lucreaz cu datele din perioada curent).
= A
ct
R 533.88-399.08= + 134.8 lei
Valoarea cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale a crescut cu 134.8 lei din cauza urmtoarelor
influene :
- Influena modificrii structurii veniturilor :
= = A

100 100
1000
0 0
1000
0 1 i i i i
c g c g
R 399.06495.02= - 95.96 lei.
- Influena modificrii cheltuielilor la 1.000 lei venituri, pe tipuri de activitate:
Eficienta
cheltuielilor
aferente
veniturilor
Exercitiul
finanicar
Structura
(%) Indicatori()
prevazut realizat SI 0 SI 1 Ii 0 Ii 1
Cheltuieli de
exploatare

47,154.00

64,243.92

100.00

100.00 553.72

841.62
Cheltuieli
finanicare

-

-

-

- - -
Cheltuieli
extraordinare

-

-

-

- - -
Total cheltuieli

47,154.00

64,243.92

100.00

100.00 399.08

533.88
Venituri din
exploatere(total)

85,158.00

76,333.40

72.07

63.43 - -
Venituri
finanicare

33,000.00

44,000.00

27.93

36.57 - -
Venituri
extraordinare

-

-

-

- - -
Total venituri

118,158.00

120,333.40

100.00

100.00 - -
12

100 100
1000
0 1
1000
1 1
= A
i i i i
ct
c g c g
R = 533.88-399.08=+134.8 lei
Concluzii:
Conform rezultatelor obinute , se constat c creterea cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri se
datoreaz n exclusivitate modificrilor cheltuielilor la 1.000 lei venituri, pe tipuri de activiti .
Evolua structurii veniturilor a influenat pozitiv modificarea ratei de eficien a cheltuielilor ,
deoarece a determinat reducerea acestora cu 95.96 lei :
- Dac se analizeaz evoluia cheltuielilor la 1.000 lei de lei venituri pe tipuri de activiti , se
constat urmtorul aspect:
- Cea mai mare influen asupra evoluiei negative a ratei de eficien a cheltuielilor au avut-o
cheltuielile de exploatare , care dein cea mai mare pondere n totalul cheltuielilor i care au
crescut de la 553.72 lei n perioada precedent , la 841.62 lei n perioada curent.


Analiza eficienei cheltuielilor de exploatare

Analiza ratei de eficien a cheltuielilor de exploatare
Indicatori
Exercitiul
financiar
Structura
(%)
Abateri
() Indici(%)
prevazut realizat Si 0 Si 1
Cheltuieli de exploatare (total)

47,154.00

64,243.92 100.00

100.00

17,089.92

136.24
Cheltuieli cu materiile prime si
materiale

46,248.00

47,460.00 98.08

73.87

1,212.00

102.62
Cheltuieli cu personalul

987.00

6,634.00 2.09

10.33

5,647.00

672.14
Ajustari imobilizarilor totale - - - - - -
Alte cheltuieli de exploatare

8,457.00

9,649.92 17.93

15.02

1,192.92

114.11
Venituri din exploatare (total)

85,158.00

76,333.40 - -

(8,824.60) 89.64
ch/ven *1000

553.7

841.62 - -

287.90

151.99

Rezolvare:
Modificarea ratei de eficien a cheltuielilor de exploatare :
13

1000
1000

=
j j
ce
r g
R unde 1000 *
1000
j
j
ce
v
ch
r =
= A
ce
R 11395.21-13230.56= - 1835.35 lei
Valoarea cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare a sczut cu 1835.35 lei din
cauza urmtoarelor influene:
- Influena modificrii structurii veniturilor din exploatare:
= = A

100 100
1000
0 0
1000
0 1 i i i i
ce
r g r g
R 9559.86-832.31= + 8727.55 lei
- Influena modificrii ratei de eficien a cheltuielilor de exploatare:
= = A

100 100
1000
0 1
1000
1 1 i i i i
ce
r g r g
R 11395.21- 9559.86 = - 1835.35 lei
Concluzii:
Evoluia negative a cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei de venituri din activitatea de exploatare s-a
datorat n exclusivitate creterii cheltuielilor de exploatare aferente produciei vndute i imobilizat.

Analiza factorial a cheltuielilor la 1.000 de lei cifr de afaceri
Nr.crt. indicator
Perioada
curenta
prevazut realizat
1
Cifra de afaceri exprimata in pretul de vanzare exclusiv
TVA 53,547 60,424
2 Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri (qvc) 53,158 59,968
3 Volumul efectiv al productiei vandute , exprimata in:
* costuri prevazute (qv1co) 0 2,215
* preturi prevazute(qv1p0) 0 2,725
4 Cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri 47,154 64,244

Rezolvare :
lei C C C 17090 47154 64244
1000
0
1
1000 1000
= = = A

14

Cresterea cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri cu 41.62 lei se datoreaz influenei urmtorilor
factori:
- Influena modificrii structurii cifrei de afaceri :
7 . 81187 27 . 99 81284 1000 * 1000 *
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 1 1000
= = = A

p v q
c v q
p v q
c v q
C lei
- Influena modificrii preurilor de vnzare , exclusive TVA:
18 . 809 84 . 812 66 . 3 1000 * 1000 *
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
= = = A

p v q
c v q
p v q
c v q
C
p

- Influena modificrilor costurilor unitare:
= = = A

58 . 95 100 * 1000 *
1 1 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1 1000
p v q
c v q
p v q
c v q
C c

Concluzii:
Conform calculelor efectuate , se nregistreaz reducerea cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri cu
17090 lei , ceea ce reprezint un aspect pozitiv deoarece a determinat creterea profitului aferent cifrei
de afaceri , a rezultatului exploatarii i a celorlali indicatori de eficien care se calculeaza pe baza
acestora.
Analiza profitului aferent cifrei de afaceri
Formula de calcul :
= CA P
r
cheltuieli aferente CA
Modelul de analiz factorial:

= qe qp P
r
n care : q producia vndut ; c- costul complet unitar, p- pretul de vnzare fr
TVA.


15

indicatori
perioada
precedenta perioada curenta
Cifra de afaceri 53,547 60,424
Cheltuieli aferente CA 2,175 2,240
CA curenta exprimata in costuri prevazute 0 2,215
CA curenta exprimata in preturi prevazute 0 2,725
Profitul aferent CA 51,372 58,184

Rezolvare:
Dinamica total profitului aferent cifrei de afaceri:
- 6821 372 , 51 184 , 58
0 1
= = = A
r r r
P P P lei din care datorit:
1. Influena modificrii volumului productiei:
( * 51372 ) 1 ( * Pr * Pr
0 0
= = A Iq Iq q 4.13-1)=160,794 lei
13 . 4 100 *
547 , 53
215 , 2
100 *
0 0
0 1
= = =

p q
p q
Iq Iq- indicele productiei vndute
2. Influena modificrii structurii produciei vndute:
( ) 97578 Pr* *
0 1 0 1
= = A

Iq c q p q g lei
3. Influena modificrii costului unitary:
( ) ( ) = = A
0 1 0 1 1 1 0 1
c q p q c q p q c -63000 lei
4. Influenei modificrii preului de vnzare:
( ) ( ) ( ) 6605 *
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
+ = = A

p q p q c q p q c q p q p lei
Concluzii:
Se constat c sursa de cretere a profitului aferent cifrei de afaceri o reprezint creterea pretului de
vnzare a produselor, ceea ce nseamn c la rndul ei CA a crescut prin pret si nu prin cantitate.

2. Analiza financiar pe baza bilanului

16

Echilibrul financiar reflect respectarea la nivelul societii a principiilor de finanare consecrate n
literature de specialitate. Aprecierea echilibrului financiar se realizeaz prin intermediul indicatorilor de
echilibru.
1. Situaia net
Se calculeaz ca diferen ntre: ACTIVUL TOTAL i DATORII TOTALE
Nr. Crt. Indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Total Activ

127,626 142,108
2 Total Datorii 50,124 53,148
datorii pe termen lung 8,124 9,301
Datorii pe termen scurt 42,000 43,847
3 Situatia neta(1-2) 77,502 88,960
4 Variatia situatiei nete(D-C) 11,458 x

Rezultatele obinute n cele 2 perioade de timp red averea net a acionarilor, respectiv activul
neangajt n datorii. Situaia net pozitiv i cresctoare reflect o gestiune economic sntoas.
Creterea situaiei nete marcheaz atingerea obiectivului major al gestiunii financiare, i anume
maximizarea valorii ntreprinderii, respective a valorii capitalurilor proprii.
2. Fondul de rulment

Este expresia echilibrului financiar pe termen lung i a contribuiei acestuia la realizarea echilibrului
finanrii pe termen scurt. Exist modalitatea de a determina fondul de rulment caracteristica sistemului
financiar anglo-saxon, i se calculeaz prin relaia:
ACTIV CIRCULANT DATORII PE TERMEN SCURT
Nr.crt Indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Activ circulant

117,626 127,108
2 Datorii pe termen scurt 42,000 43,847
3 Fondul de rulment(1-2) 75,626 83,261
4 Variatia F.R.F. 7,635 x

Pe ntreaga perioad analiza, fondul de rulment este pozitiv i nregistreaz o cretere. Ceea ce
putem ntelege din valorile positive ale FRF, este ca societatea ALFA SRL dispune de un fond de rezerv
din care poate finana deficitele ce pot aprea ntre alocrile i resursele de finanat pe termen scurt.
Principalii indicatori Economico - Financiari

17


Nr.
crt. INDICATORI FORMULA DE CALCUL Raport VALORI
I. INDICATORI DE LICHIDITATE
1
Lichiditatea generala
Active circulante

15,000
0.342
Datorii curente

43,847
2
Lichiditatea imediata
Active circulante-stocuri

13,169
0.300
Datorii curente

43,847
3 Rata solvabilittii
generale
Active totale

258,295
5.891
Datorii curente

43,847

II. INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR
1
Securitatea financiar
Capital propriu

200
1.000
Capital permanent

200
2 Rata de finantare a
stocurilor
Capital permanent -
active

(258,095)
-140.99
Stocuri

1,831
3
Rata datoriilor
Datorii totale

53,148
0.206
Active totale

258,295
4 Rata de rotatie a
obligatiilor
Cifra de afaceri 60,424
1.137
Media datoriilor totale 53,148

Viteza de rotatie n
zile
365 / Rotatia activelor
circulante 365 321.0
III. INDICATORI DE GESTIUNE
1 Rotatia activelor
circulante
Cifra de afaceri

60,424
4.028
Active circulante

15,000

Viteza de rotatie n
zile
365 / Rotatia activelor
circulante 365 90.6
2
Rotatia activului total
Cifra de afaceri

60,424
0.234
18

Active totale

258,295

Viteza de rotatie n
zile
365 / Rotatia activului
total 365 1560.27
3
Durata medie de
recuperare a Cifra de afaceri

60,424
0.958
creantelor Media creantelor totale

63,060

Viteza de rotatie n
zile
365 / Rotatia activului
total 365 380.92

Ratele de rentabilitate-profitabilitate i de risc au un aspect static i punctual i ele trebuie coroborate
cu ratele de gestiune privind rotaia posturilor de bilan. Lor li se poate aduga analiza n dinamic prin
intermediul fluxurilor de lichiditi pe perioade mai scurte, ceea ce vizeaz excedentele de trezorerie,
ceea ce implic determinarea unor fluxuri de mijloace i resurse pe baza unor bilanuri succesive.


3. Analiza financiara pe baza contului de profit i pierdere

Indicatorii utilizai n analiza pe baza contului de rezultate, soldurile intermediare de gestiune,
ofer informaii cu privire la profitabilitatea firmei pe diverse paliere.
MARJA COMERCIALA
Cuantifica nivelul de performan financiar nregistrat de firm din activitatea comercial. Ca
modalitate de calcul, indicatorul trebuie s in cont de veniturile i cheltuielile legate de activitatea de
comercializare a marfurilor.
Nr.crt Indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Venituri din vanzarea marfurilor 389 456
2 Cheltuieli privind marfurilor 10 23
3 Marja comerciala(1-2) 379 433

Marja comercial raportat la costul mrfurilor vndute reprezint practice adaosul commercial
practicat de societate. Dei marja comercial nregistreaz o crestere semnificativ de la o perioad la
alta, din rezultatul financiar prezintat de firm rezult o cretere important a veniturilor din vnzarea
mrfurilor.
VALOAREA ADAUGATA
19

Exprima creterea de valoare rezultat din utilizarea factorilor de producie, ndeosebi a
factorului de munc i capital, peste valoarea materialelor i serviciilor cumprate de societate de la
teri. Reprezint sursa de acumulari bneti din care se face renumerarea participanilor direci i
indireci la activitatea economic a firmei.
Nr.crt Indicatori 01.01.2009 31.12.2009
1 Productia exercitiului 53,158 59,968
2 Consumuri intermediare(a+b+c+d) 47,158 48,483
a.Chelt cu mat prime si mat consum 45,808 46,920
b.alte chelt materiale 440 540
c.alte chelt(energie+apa) 900 1,000
d.chelt privind prestatiile externe 10 23
3 Marja comerciala 379 433
4 Valoarea Adaugata(1-2+3) 6,379 11,918

Ceea ce este evident n cazul de fa este fluctuaia considerabil a valorii acestui indicator de la o
perioad la alta. Nivelul absolut al indicatorului are o tendin de cretere n perioada analizata, datorit
n principal de scderea drastic a consumurilor intermediare.

EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE
Scoate n eviden fluxurile de numerar implicate n activitatea de exploatare a firmei. Mrimea EBE-ului
se calculeaz dup formula:
EBE =VA+ SUBVENTII PENTRU INVESTITII CHELTUIELI CU PERSONALUL IMPOZITE, TAXE SI
VARSAMINTE ASIMILATE
In alta ordine de ideii, EBE-ul exprim suma rmas la dispoziia firmei, pentru remunerarea investiiilor
de capital, dupa plata salariailor i dup eliminarea inflaiei statului.
Nr.crt indicatori 01.01.2009 31.12.2009
1 VA 6,379 11,918
2 Subventii pentru investitii


3 Cheltuieli cu personalul(a+b) 1,861 11,878
a.salarii 987 6,634
b.chelt cu asig si prot soc 874 5,244
4 Impozite,taxe si varsaminte 4,042 8,901
5 EBE(1+2-3-4) 476 3,017

Valorile calculate ne indic faptul c, societatea i micoreaz sursele de finanare din
activitatea de exploatare de la o perioad la alta. EBE demonstreaz performana economic a unitii.
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
20

Acest sold intermediar de gestiune este influenat de politica de investiii a ntreprinderii i se
calculeaz astfel:
RE= EBE + RELUARI ASUPRA PROVIZIOANELOR + ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - AMORTIZARE
SI PROVIZIOANE - ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
Nr.crt. indicator 01.01.2009 13.12.2009
1 EBE 476 3,017
2 Reluari asupra provizioanelor


3 Alte venituri din exploatare 85,158 76,333
4 Amortizari si provizioane


5 Alte cheltuieli din exploatare 8,457 9,650
6 RE(1+2+3-4-5) 77,177 69,700

Sumele calculate indic eficiena resurselor create de ntreprindere. Valoarea nregistrat este
pozitiv ceea ce este un lucru bun pentru firm. Intreprinderea are mari cheltuieli privind prestaiile
externe : reparaii, chirii etc.

REZULTATUL CURENT
Este determinat de rezultatul exploatrii i cel al activitii financiare:
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 RE 77,177 69,700
2 Venituri financiare(a+b+c+d) 33,000 44,000
3 Cheltuiei financiare 0 -
4 RC(1+2-3)

110,177 113,700

Activitatea financiar adduce o mbuntire asupra randamentului financiar al ntreprinderii, mai ales la
sfritul perioadei.
REZULTATUL BRUT AL EXPLOATARII
Posibilitilor de remunerare a participanilor la capitalul subscris al ntreprinderii este msurat cu
ajutorul rezultatului brut al exerciiului.
Exprim n forma absolut, rentabilitatea financiar a activitii prestate de ntreprindere n vedere
remunerarii acionarilor.


21

Nr.crt Indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 RC

110,177 113,700
2 Venituri exceptionale 0 -
3 Cheltuieli exceptionale 0 -
4 RBE(1+2-3)

110,177 113,700

Rezultatul brut evolueaz pe parcursul perioadei de analiz ca i rezultatul current, firma prezint o
activitate deloc ncurajatoare.
REZULTATUL NET AL EXPLOATARII
Reprezint n marime absolut msura rentabilitii financiare a capitalului propriu subscris i varsat de
acionari
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 RBE

110,177 113,700
2 Impozit pe profit 4,042 8,901
3 RN (1-2)

106,135 104,799


CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE
Capaciatatea de autofinanare reflect potenialul financiar degajat de activitatea rentabilita potenialul
financiar degajat de activitatea rentabil a ntreprinderii, la sfritul exerciiului fianciar, destinat s
remunereze capitalurile proprii i s finanza investiii de expansiune.
CAF=EBE + ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - ALTE CHELTUIELI PENTRU EXPLOATERE + VENITURI
FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE + VENITURI EXCEPTIONALE CHELTUIELI EXCEPTIONALE
IMPOZITUL PE PROFIT

- Valoarea impozitului pe profit este cea din contul de profit i pierdere
22

Nr.crt. Indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 EBE 476 3,017
2 Alte venituri din exploatare 0 -
3 Alte cheltuieli din exploatare 0 -
4 Venituri financiare 33,000 44,000
5 Cheltuieli financiare 0 -
6 Venituri exceptionale 0 -
7 Cheltuieli exceptionale 0 -
8 Impozit pe profit 4,042 8,901
9 CAF(1+2+3+4-5+6-7-8) 29,434 38,115

Mrimea autofinanrii degajat de o ntreprindere joac un puternic rol de semnalizator al
performanelor ntreprinderii. Ea indic potenialilor investitori ai ntreprinderii c este capabil s
utilizeze efficient capitalurile ncredinate i s le asigure o remunerare atrgtoare. Pentru creditori,
mrimea absolut i relative a autofinanarii certific nivelul capacitii de rambursare ca i nivelul
riscului de neplat.
Scderea capacitii de autofinanare de la o perioad la alta semnalizeaz faptul c ntreprinderea nu a
fost capabil s utilizeze efficient capitalurile aflate la dispoziia sa, de fapt ce conduce la scderea
ncrederii acionarilor i a creditorilor.
DIAGNOSTICUL FINANCIAR PRIN SISTEMUL DE RATE
La nivelul ntreprinderii , un alt instrument de determinare al performanelor economic- financiare l
constituie metoda ratelor. Ele se pot determina ca raport ntre efecte i eforturi i pot fi exprimate n
procente sau n mrimi absolute.


ANALIZA RENTABILITATIII
Analiza rentabilitii firmei se realizeaz pe baza ratelor de rentabilitate comercial, economic i
financiar, dar mai ales pe baza factorilor cantitativi i calitativi n care se descompun aceste rate.
Ratele de rentabilitate permit compararea performanelor industrial i comerciale ale firmelor.
1. Rata de rentabilitate comercial
Apreciaz randamentul diferitelor stadii ale activitii ntreprinderii la formarea rezultatelor.
1.1. Rata marjei comerciale
Se determin ca raport ntre marja comercial i veniturile din vnzarea mrfurilor

23

Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Marja comerciala 379 433
2 Venituri din vanzarea marfurilor 389 456
3 Rata marjei comerciala(1/2) 0.97 0.95

Aceast rat pune n eviden strategia comercial a ntreprinderii analizate. Se remarc o uoar
scdere a rentabilitii marjeri comerciale, reflectnd o scadere a poziiei ocupate pe pia.
1.2. Rata marjei brute de exploatare, sau rata EBE
Acest indicator valoric, din sectorul de analiz al ratelor, evideniaz, dup cum se poate observa i din
raportul ce il indeplinete , potenialul propriu al activitii de exploatare de a degaja profit.
Se determin ca raport ntre excedentul brut de exploatare i cifra de afaceri.
Nr.crt. Indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Excedentul brut din exploatare 476 3,017
2 Cifra de afaceri 53,547 60,424
3 Rata EBE(1/2) 0.009 0.050

Concluziile ce se pot desprinde n urma calculului , sunt acelea ca societatea ALFA SRL i poate susine
obinerea de profit prin sau n urma unor activiti proprii de exploatare.
1.3. Rata marjei nete
Exprim eficiena global a ntreprinderii, respective, capacitatea sa de a realiza profit i de a rezista
concurenei.
REZULTATGUL NET reprezint profitul sau pierderea neta din cadrul contului de profit si pierdere
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Rezultatul net

106,135 104,799
2 Cifra de afaceri 53,547 60,424
3 Rata marjei nete(1/2) 1.982 1.734

Scderea acestei rate reflect o nrutire a capacitii globale a ntreprinderii de a obine rezultate
financiare positive, scderea acesteia la sfritul perioadei indicnd o activitate general a firmei
ineficient.
1.4. Rata marjei nete de exploatare
Pune n eviden eficiena activitii de exploatare sub toate aspectele: industrial, administrative,
commercial.
24

Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Rezultatul exploatarii 77,177 69,700
2 Cifra de afaceri 53,547 60,424
3 Rata marjei nete de exploatare(1/2) 1.441 1.154

Cazul de fa prezint o situaie bun din punct de vedere al ratei marjei nete de exploatare prin valorile
neglijabile obinute i de asemenea se observ diferena dintre rata marjei nete i cea a marjei nete de
exploatare.
Diferena explic faptul ca activitatea desfurat de societatea ALFA SRL are ca fundament financiar
puterea proprie de a genera profit n urma activitilor de exploatare.
1.5. Rata marjei asupra valorii adaugate
Se calculeaz ca raport ntre ecedentul brut din exploatare i valoarea adaugat:
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Excedentul brut din exploatare 476 3,017
2 Valoarea adaugata 6,379 11,918
3
Rata marjei asupra valorii
adaugate(1/2) 0.075 0.253

Ceea ce s-a obinut n urma calculului tabelar explica pentru prima perioad o stare de echilibru
financiar, chiar dac rata nregistreaz o valoare n scdere la sfritul perioadei. Rezult faptul c
societatea studiat beneficiaz de o bogie concret n urma deducerii cheltuielilor de exploatare.
2. Ratele de rentabilitate economic
Msoar eficiena mijloacelor financiare i material allocate actvitii ntreprinderii. Se poate determina
ca raport ntre rezultatul economic i activul total:
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Excedentul brut din exploatare 476 3,017
2 Activul total

127,626 142,108
3 Rata de rentabilitate economica(1/2) 0.004 0.021

In termini reali rantabilitatea economic trebuie s depaeasc rata inflaiei , deoarece
ntreprinderea trebuie s i menin substana economic, ea trebui s remunereaz capitalul investit,
dar s acopere i riscul economic i financiar pe care i l-au asumat acionarii i creditorii.
Rentabilitatea economic trebuie s permit ntreprinderii rennoirea i creterea activitii sale,
ntr-o perioad ct mai scurt.
25

Judecnd dup rezultatele obinute n tabelul de mai sus , constatm faptul c unitatea analizat
se nscrie n parametrii funcionali.
3. Ratele de rentabilitate financiar
Ratele de rentabilitate financiar msoar capacitatea ntreprinderii de a degaja profitul net prin
utilizarea capitalului propriu. Rentabilitatea financiar reflect scopul final al activitii economice,
deoarece evideniaz remunerarea acionarilor prin dividente i prin creterea rezervelor.
Rentabilitatea financiar trebuie s evidenieze rentabilitatea factorului munc corelata cu structura
investiiilor i cu randamentul investiiilor.
Nr.crt. Indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Rezultatul net

106,135 104,799
2 Capitalul propriu 100 200
3 Rata de rentabilitate financiara(1/2) 1,061 524

Valorile mari obinute pot fi interpretate ca fiind un mod de a atrage atenia asupra propriei afaceri prin
a degaja un profit remarcabil care ar putea atrage posibilii investitori.
RATELE STRUCTURII FINANCIARE
Ratele structurii financiare sunt de trei tipuri:
A. Ratele echilibrului financiar:
Reprezint exprezia realizrii echilibrului financiar pe termen lung i a echilibrului funcional,
evideniind experiena sau inexistena fondului de rulment , nevoi de fond de rulment i a trezoreriei
nete. In acest sens vom avea urmtoarele grupe de rate:
1. Rate de finanare: - evideniaz modalitatea de finanare a investiiilor , ce pot fi strategice, de
modernizare, de exploatare sau de echilibru.
Se pot determina urmtoarele rate:
a. Rata de finanare a imobilizrilor
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Capitaluri permanente 88,945 88,960
2 Active imobilizate total 10,000 15,000
3 RFR(1/2) 8.8945 5.9307

Aceast rat nregistra valori supraunitare, ceea ce nseamn c totalitatea activelor imobilizate este
finanat din resurse permanente, iar creterea valorii raportului semnifica o ameliorare a structurii
de finanare.
26

B. Rate de indatorare
Aceste rate se folosesc n analiza lichiditate- exigibilitate, evideniind gradul de ndatorare pe care il
are ntreprinderea.
a. Rata levierului
Este o rat care arat autonomia financiar a firmei, indicnd gradul n care angajamentelor pe
termen scurt i lung sunt garantate de ctre capitalurile proprii.

Nr.crt indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Datorii Totale 42,000 43,847
Datorii pe termen scurt 42,000 43,847
2 Capitalul propriu 100 200
3 L(1/2) 420 219

Rezultatele obinute n cele 2 perioade de timp analizate dovedesc situaia de loc
ncurajatoare a unitii. Si mai mult dect att , orice banc , n baza valorii levierului , nu va acorda
unitaii noastre nici un fel de credit.
b. Rata datoriei financiare
Conform raportului pe care il indeplinete , acesta red gradul de ndatorare al societii pe termen
lung.

Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Datorii totale 42000 43846.71
Datorii pe termen scurt 42,000 43,847
2 Capitaluri permanetele 88,945 88,960
3 RDF(1/2) 0.47 0.49

Observm c valoarea raportului este mai mic dect o,5 , ceea ce nseamn nregidtrarea unei
rate satisfctoare. Se poate concluziona c angajamentele bancare ale firmei pe termen lung i
mediu nu pot fi garantate de capitalurile permanente.
c. Rata autonomiei financiare
Red gradul de ndependen financiar al societii. Se calculeaz prin raportarea capitalurilor
proprii la capitalurile permanente.
Nr.crt. indicatori 01.01.2009 31.12.2009
1 Capital propriu 100 200
27

2 Capitaluri permanente 88,945 88,960
3 RAF(1/2) 0.0011 0.0022

Dei nivelul acestei rate este constant i acest rezultat ne arat c societatea nu este independant
din punct de vedere financiar.
d. Rata de prelevare a cheltuielilor financiare
Este o rata ce separ societile falimentare de cele sntoase:
Nr.crt indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Cheltuieli financiare 0 -
2 EBE 476 3,017
3 RPC(1/2) - 0

Indicele obinut este mai mic dect 0,6 aa cum cere o situaie normal de funcionare.
C. Indicatori de structur

a. Rata activelor imobilizate
Se calculeaz dup formula:
Nr.crt. indicatori 01.01.2009 31.12.2009
1 Active imobilizate 10,000 15,000
2 Total ACTIV

127,626 142,108
3 RAI(1/2) 0.078 0.106

Msoar gradul de investire a capitalului fix. Nivelul ei este sczut datorit ponderii reduse a
echipamentelor, utilajelor, a dotrilor tehnice i instalaiilor. Aceast rat a nregistrat totui o uoar
scdere la sfritul perioadei comparative cu nceputul perioadei, scznd astfel ponderea activelor
imobilizate n totalul activelor.
b. Rata activelor circulante
Exprima ponderea n totalul activelor a capitalului circulant.
Se calculeaz dup formula:
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Active circulante total

117,626 106,114
2 Total ACTIV

127,626 142,108
3 RAC(1/2) 0.922 0.747
28


Nivelul stocurilor i al disponibilitilor bneti crete. Rata activelor circulante crete de la o perioad
la alta ca urmare a creterii ponderii stocurilor i disponibilitilor.
c. Rata stabilitii financiare
Este o rat ce reflect legatura dintre capitalurile permanente de care unitatea dispune i totalul pasiv.
Nr.crt. indicator 01.01.2009 31.12.2009
1 Capitaluri permanente 88,945 88,960
2 Total PASIV 8,224 9,501
3 RSF(1/2) 10.82 9.36

Nivelul ratei, n perioada analizat , nregistreaz o tendin de mbuntire, ca
urmare a creterii capitalurilor permanente. Capitalurile permanente sunt cele care susin
o parte din activitatea desfurat de Alfa S.RL. . Totui aceast instituie economic
este constrns de termenede plat reduse.d. Rata autonomiei financiare globale
Este cea care va indica in mod global potenialul societii de a-i asigura echilibrul financiar prin
propriile fore.
Nr.crt. indicatori 01.01.2009 31.12.2009
1 Capitaluri propriu 100 200
2 Total PASIV 8,224 9,501
3 RAFG(1/2) 0.012 0.021

Se consider c existena unui capital propriu de cel puin 1/3 din pasivul total constituie o
premise esenial pentru autonomia financiar a societii. Rata obinut vine s ntresc realitatea de
care beneficiaz ceasta societate i anume aceea ca nu este autonomia din punct de vedere financiar,
lucru observabil n nivelul datoriilor pe termen scurt care au o pondere ridicat n totalul pasiv.
RATA PRIVIND ROTATIA CAPITALURILOR
Msoar att viteza de transformare a activelor n lichiditi ct i cea de rennoire a datoriilor.
a. Durata de ncasare a creanelor
Nr.crt. indicatori 01.01.2009 31.12.2009
29

1 Creante 18,023 19,163
2 Cifra de afaceri neta 53,547 60,424
3 DIC(1/2) 0.34 0.31714683Bibliografie :
1. Silvia Petrescu ,, Analiza economico- financiara aprofundata . Concepte, metode si aplicatii.
Pentru anul IV la Contabilitate si informatica de gestiune, Iasi 2006.
2. www.regielive.ro
3. www.studentie.ro/.../Analiza-economico-financiara/i47_c1018_pag1
4. www. referat.clopotel.ro/Analiza_economico_financiara-14416.html
5. www.editurauniversitara.ro/.../analiza-economico---financiara---abordari- teoretice-studii-de-
caz--i101
6. www.e-referate.ro/.../Analiza_economico_financiara2007-06-22.html
7. Vlceanu Gh, Robu V., Georgescu N., Analiz economico-financiar, Editura Economic,
Bucureti, 2004.