Sunteți pe pagina 1din 0

1

Categorii de mijloace i resurse (surse de provenien#$)


(clasificarea i definirea acestora)

MIJLOACEACTIV RESURSEPASIV
Mijloace imobilizate (imobiliz$ri) Resurse proprii
1. Imobiliz#ri necorporale 7. Capitaluri proprii
2. Imobiliz#ri corporale
3. Imobiliz#ri financiare
Mijloace circulante Resurse str$ine (Datorii)
4. Mijloace circulante materiale (stocuri) 8. Resurse str#ine - credite
5. Mijloace circulante n decontare (crean&e) 9. Resurse str#ine - angajamente
6. Mijloace circulante financiare (de trezorerie)

Imobilizrile sunt bunuri #i valori pe care entit&ile #i propun s le de&in #i s le
exploateze pe termen lung (mai mare de un an) cu scopul generrii beneficiilor
economice. Se caracterizeaz prin faptul c nu se consum la prima utilizare. Valoarea
acestora se recupereaz, n general, pe calea amortizrii.

1. Imobiliz!ri necorporale sunt valori i drepturi de#inute de entitatea economic$ pe termen
lung i care nu au o form$ fizic$, concret$: nu sunt tangibile. Normele contabile le definesc ca fiind
valorile identificabile, nemonetare, f$r$ suport material i de#inute pentru utilizare n procesul de
produc#ie, furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriate ter#ilor sau pentru scopuri
administrative. Imobiliz#rile necorporale cuprind:
1.1. Concesiuni, brevete, licen#e, m$rci comerciale i alte drepturi i valori asimilate. Se
cuprinde aici valoarea bunurilor sau drepturilor dobndite de entitatea economic# i pe care le va
exploata pe termen lung, conform contractelor ncheiate. Se amortizeaz# conform legisla&iei n vigoare,
de regul#, pe durata lor de exploatare.
1.2. Fondul comercial reprezint# partea din fondul de comer& care nu se reg#sete n celelalte
elemente de activ, dar care concur# la men&inerea i dezvoltarea poten&ialului unit#&ii, cum sunt:
clientela, vadul comercial, reputa&ia i alte elemente necorporale. Din punct de vedere contabil, acesta
se determin# ca diferen&# ntre valoarea real# recunoscut# de p#r&i n cadrul tranzac&iilor directe i
valoarea nregistrat# n contabilitate pentru bunurile identificabile care au f#cut obiectul tranzac&iei.
1.3. Alte imobiliz$ri necorporale. Se ncadreaz# aici programele informatice create de unitate
sau achizi&ionate de la ter&i, pentru nevoile de utilizare proprii. Dei memorate pe suporturi materiale,
partea esen&ial# se refer# la presta&ia intelectual# de esen&# necorporal#, protejat# sub forma unui drept
de proprietate intelectual#.
1.4. Imobiliz$ri necorporale n curs sunt imobiliz#rile care nu au fost nc# terminate i date n
func&iune.
Se asimileaz# imobiliz#rilor necorporale dou# categorii de cheltuieli care trebuie repartizate pe
mai multe perioade (includerea lor n aceast# categorie are drept scop etalarea pe mai multe exerci&ii
financiare):
1.5. Cheltuielile de constituirereprezint# cheltuielile cauzate de nfiin&area ntreprinderilor sau
dezvoltarea acestora prin modificarea semnificativ# a dimensiunilor ori activit#&ilor acestora: taxe i
alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind emiterea de ac#iuni i obliga#iuni,
cheltuieli de prospectare a pie#ei i de publicitate i alte cheltuieli de aceast$ natur$ legate de
nfiin#area sau modificarea activit$#ii entit$#ii. Valoarea lor se recupereaz# prin mecanismul
amortiz#rii n cadrul unei perioade de maximum 5 ani.
1.6. Cheltuielile de dezvoltarecuprind cheltuielile generate de aplicarea rezultatelor cercet#rii
sau a altor cunotin&e, n scopul realiz#rii de produse sau servicii noi sau mbun#t#&ite substan&ial, care
se materializeaz# n proiecte individuale pentru care se poate calcula un cost distinct, recuperabil prin
amortizare (de regul#, pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, care poate dep#i 5 ani).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
2. Imobiliz!ri corporale sunt bunuri concrete aflate n proprietatea entit$#ii economice i
de#inute sau exploatate pe termen lung. Se ncadreaz# aici:
2.1. Terenurile, inclusiv amenaj#rile de terenuri (investi&iile efectuate pentru amenajarea
lacurilor, b#l&ilor, iazurilor i alte lucr#ri similare). Terenurile nu se amortizeaz# (de regul#), n timp ce
amenaj#rile de terenuri sunt supuse amortiz#rii.
2.2. Construc#ii, instala#ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta#ii, mobilier,
aparatur$ birotic$, echipamante de protec#ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale
sunt bunuri sau complexe de bunuri care:
- sunt de&inute de o entitate pentru a fi utilizate n produc&ia de bunuri sau prestarea de servicii,
pentru a fi nchiriate ter&ilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative;
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;
- au o valoare minim# de 2.500 lei.
1

Specific imobiliz#rilor corporale (mai pu&in terenurilor) este faptul c# se amortizeaz$ (ca i alte
imobiliz#ri), pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii n func&iune a acestora i pn# la
recuperarea integral# a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economic$ i condi#iilor de
utilizare.
2.3. Imobiliz$ri corporale n curs reprezint# investi&iile neterminate efectuate cu for&e proprii ori
bunurile de natura imobiliz#rilor corporale achizi&ionate, dar care nu au fost nc# puse n func&iune
definitiv.
2.4. Imobiliz$ri corporale n curs de aprovizionare sunt acele imobiliz#ri pentru care s-au
transferat riscurile i beneficiile aferente, ceea ce permite recunoaterea lor ca active ale entit#&ii, ns#
nu s-au finalizat procedurile de aprovizionare (exemplu, bunuri vndute i nelivrate nc#, pentru care a
avut loc transferul propriet#&ii).

3. Imobiliz!ri financiare sunt titluri, valori sau alte drepturi de natur$ financiar$ de#inute pe
termen lung sau care au scaden#a la termene de peste un an (rezultate ca urmare a mprumuturilor
acordate). Acestea cuprind:
3.1. Ac#iuni de#inute la entit$#ile afiliatesunt formate din ac&iuni i/sau p#r&i sociale de&inute pe
termen lung i care permit exercitarea unui control sau a unei influen&e notabile asupra societ#&ii
emitente. Entit#&ile afiliate sunt cele cu care o firm# are anumite leg#turi de participa&ii.
3.2. Imobiliz$rile financiare sub form$ de interese de participare i alte titluri imobilizate
reprezint# ac&iuni, obliga&iuni sau alte titluri de valoare pe care ntreprinderea le de&ine pe termen lung,
n scopul realiz#rii de profituri sau n alte scopuri i care nu-i permit interven&ia n gestiunea societ#&ii
emitente.
3.3. Crean#ele imobilizatesunt drepturile unit#&ii de a cere altor persoane s#-i pl#teasc# sume de
bani, ca urmare a mprumuturilor acordate sau s#-i presteze servicii ori s#-i livreze bunuri i a c#ror
scaden&# este mai ndep#rtat# (la un termen mai mare de un an). Se cuprind aici i garan&iile depuse de
entitatea economic# la ter&i, care constau n sume de bani v#rsate n vederea garant#rii bunei execu&ii a
unor obliga&ii.

Mijloacele circulante sunt bunuri #i valori care rmn n cadrul entit&ii pe termen
scurt, de pn la un an, participnd, de regul, la un singur ciclu de produc&ie (chiar
dac acesta dep#e#te anul).

4. Mijloacele circulante materiale (stocurile) reprezint$ bunuri destinate utiliz$rii n procesul
de produc#ie sau vnz$rii n aceeai stare i care particip$, de regul$, la un singur ciclu de produc#ie.
4.1. Materiile primesunt bunuri care se consum# la prima utilizare, particip# direct la ob&inerea
produsului finit i se reg#sesc n acesta, integral sau par&ial, n forma ini&ial# sau transformate.
4.2. Materialele consumabileparticip# sau ajut# la procesul de fabrica&ie, se consum# i ele la
prima utilizare i, de regul#, nu se reg#sesc n produsul finit (materiale auxiliare, combustibili,

1
Conform HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicat# n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 313/30 mai 2013, valoarea minim# de intrare a mijloacelor fixe intrate n entitate este de 2.500 lei.
Valoarea r#mas# neamortizat# a imobiliz#rilor cu valoarea cuprins# ntre 1.800 lei i 2.500 lei, existente n activul entit#&ii,
se recupereaz# pe durata normal# de func&ionare r#mas#.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
materiale pentru ambalat, piese de schimb, semin&e i materiale de plantat, furaje, alte materiale
consumabile).
4.3. Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint# bunurile care nu ndeplinesc toate
condi&iile necesare pentru a fi considerate imobiliz#ri corporale, precum i bunurile asimilate acestora
(echipamentul de protec&ie, echipamentul de lucru etc.).
4.4. Produc#ia n curs de execu#ie este produc&ia care nu a parcurs toate fazele procesului de
fabrica&ie, urmnd s# fie supus# n continuare unor prelucr#ri. Intr# aici i produsele nesupuse probelor
i recep&iei tehnice sau necompletate n ntregime.
4.5. Semifabricatelesunt produse care au parcurs doar o parte din fazele procesului de fabrica&ie,
sunt recep&ionate ca atare (pe baz# de documente justificative) i sunt destinate fie vnz#rii ca atare, fie
utiliz#rii n continuare n alt# faz# a procesului de produc&ie.
4.6. Produsele finitesunt bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabrica&ie i nu mai au
nevoie de prelucr#ri ulterioare n cadrul unit#&ii, sunt corespunz#toare din punct de vedere calitativ i
au fost recep&ionate la magazia de produse pe baz# de documente justificative.
4.7. Produsele rezidualese compun din rebuturi, deeuri, materiale recuperabile i refolosibile.
4.8. Stocuri aflate la ter#i. Apar situa&ii n care ntreprinderea este proprietara unor elemente de
stoc dar aceste bunuri nu se afl# n depozitele proprii ci la alte persoane fizice sau juridice, n vederea
p#str#rii, prelucr#rii, vnz#rii etc. Aceste stocuri apar&in ntreprinderii dar fizic se g#sesc la ter&i sau
sunt n curs de aprovizionare.
4.9. Animale i p$s$ri, respectiv animalele n#scute i cele tinere de orice fel (vi&ei, miei, purcei,
mnji i altele), animalele i p#s#rile la ngr#at, coloniile de albine, animalele pentru produc&ie (ln#,
lapte etc).
4.10. M$rfurilesunt bunuri cump#rate pentru a fi vndute n aceeai stare sau dup# transform#ri
neesen&iale. Sunt considerate m#rfuri i produsele predate spre vnzare magazinelor proprii.
4.11. Ambalaje. n aceast# categorie se ncadreaz# bunurile destinate protec&iei, transportului,
prezent#rii altor bunuri i care circul# n regim de restituire, adic# sunt refolosibile i pot fi p#strate de
ter&i, cu obliga&ia restituirii lor.
Stocurile se pot reg#si i sub forma stocurilor aflate la ter#i (trimise la ter&i pentru prelucrare sau
n custodie) i sub forma stocurilor n curs de aprovizionare (stocuri cump#rate, pentru care s-au
transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de gestiune, sunt n curs de
aprovizionare).

5. Mijloacele circulante n decontare (crean&ele) sunt drepturile exprimate n bani pe care le
are entitatea economic$ asupra altor persoane i care i permit acesteia s$ cear$ plata unor sume de
bani sau livrarea de bunuri ori servicii.
5.1. Clien#i. n aceast# structur# se reg#sesc drepturile ntreprinderii de a cere clien&ilor s#-i
pl#teasc# sumele aferente bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucr#rilor executate acestora.
Crean&ele din aceast# categorie se nregistreaz#, de regul#, pe baza facturii. Se consemneaz# aici doar
crean&ele rezultate din vnz#ri de bunuri sau servicii care fac obiectul activit#&ii de baz# a ntreprinderii
(crean&e de exploatare).
5.2. Clien#i incer#i sau n litigiu. Atunci cnd ntreprinderea nu mai are certitudinea c# va ncasa
sumele pe care i le datoreaz# unii clien&i, crean&a fa&# de acetia se consider# depreciat# i se separ# n
aceast# structur# distinct#.
5.3. Efectele de primit sunt crean&ele fa&# de clien&ii c#rora li s-a acordat un termen de plat# mai
ndep#rtat. Pentru nregistrarea crean&ei n aceast# structur#, n&elegerea dintre ntreprindere i client
trebuie s# fie consemnat# ntr-un document distinct: efectul de comer& (cambie sau bilet la ordin).
Efectul comercial este un nscris prin care o persoan# (tras) se angajeaz# ca, la o scaden&# dat#, s#
achite o sum# de bani unei alte persoane (beneficiar), eventual la ordinul unei a treia persoane
(tr#g#tor).
5.4. Clien#i facturi de ntocmit reprezint# crean&a rezultat# n urma livr#rii de bunuri pentru
care nu s-a ntocmit nc# factura. Situa&ia trebuie s# r#mn# excep&ional# i documentul care se va
emite la vnzare este avizul de nso&ire. Factura trebuie ntocmit#, n mod obligatoriu, n termen de
cinci zile de la data livr#rii, moment n care crean&a aceasta se transfer# la postul Clien#i.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4
5.5. Furnizori debitori. n aceast# structur# se consemneaz# crean&ele fa&# de furnizori
rezultate, de exemplu, din avansurile pl#tite acestora.
5.6. Avansuri acordate personalului reprezint# dreptul entit#&ii economice ca, la sfritul lunii,
s# re&in# din sumele totale datorate angaja&ilor pentru munca depus# n cursul lunii, sumele pl#tite deja
ca avans (sau chenzina I).
5.7. Alte crean#e fa#$ de personal cuprind alte drepturi ale unit#&ii fa&# de angaja&i rezultate, de
exemplu, din vnz#ri de bunuri sau prest#ri de servicii c#tre acetia, din imputa&ii f#cute acestora,
chirii, avansuri nejustificate, sporuri i adosuri necuvenite etc.
5.8. Alte crean#e socialesunt crean&e fa&# de bugetul asigur#rilor sociale.
5.9. Taxa pe valoarea ad$ugat$ (TVA) deductibil$
2
este dreptul unit#&ii ca, la sfritul lunii, s#
re&in# taxa aferent# cump#r#rilor (sau deductibil#), din taxa aferent# vnz#rilor (sau colectat#), n
vederea stabilirii obliga&iei de plat# fa&# de bugetul statului.
5.10. TVA de recuperat reprezint# diferen&a, calculat# la sfritul lunii, dintre taxa deductibil#,
mai mare, i taxa colectat#, mai mic#.
5.11. Subven#ii. n aceast# structur# se nregistreaz# dreptul unit#&ii rezultat din angajamentul
altei persoane de a-i oferi sume de bani sau bunuri, cu titlu gratuit.
5.12. Decont$ri cu ac#ionarii/asocia#ii privind capitalul. La nfiin&area societ#&ilor comerciale,
asocia&ii sau ac&ionarii i iau angajamentul de a pune la dispozi&ia acesteia aporturi n bani sau n
natur#. Pn# la v#rsarea efectiv# a acestor aporturi, societatea comercial# are dreptul de a cere
asocia&ilor sau ac&ionarilor s# fac# v#rs#mintele respective, drept care se reg#sete ca o crean&# asupra
acestora.
5.13. Debitori diveri. Aici se nregistreaz# crean&ele n afara exploat#rii, adic# cele rezultate din
opera&iuni mai pu&in obinuite cum ar fi vnzarea de imobiliz#ri sau dreptul da a primi desp#gubiri de
la alte persoane etc.

6. Mijloacele circulante de trezorerie (financiare) sunt formate din elemente de natur$
financiar$ pe care ntreprinderea le de#ine pe termen scurt:
6.1. Investi#ii financiare pe termen scurt sunt titluri de valoare (ac&iuni, obliga&iuni, certificate de
trezorerie, alte titluri) de&inute n vederea realiz#rii de profituri pe termen scurt.
6.2. Cecuri de ncasat. Se ncadreaz# aici cecurile primite de ntreprindere i pe care le-a depus la
banc#, n vederea transform#rii lor n bani.
6.3. Efecte de ncasat sunt efectele de comer& ajunse la scaden&# i pe care entitatea economic# le
trimite la banc# pentru ca aceasta s# se ocupe de transformarea lor n bani.
6.4. Efecte remise spre scontaresunt efectele de comer& neajunse la scaden&# i pe care entitatea
economic# dorete s# le transforme n bani. Opera&iunea este posibil# prin scontarea acestora pe lng# o
banc#. Opera&iunea este de fapt un transfer c#tre banc# a dreptului de a ncasa la scaden&# suma trecut#
n efectul de comer&.

2
n&elegerea con&inutului TVA i a modului de func&ionare a structurilor contabile folosite pentru reflectarea ei presupune
precizarea, mai nti, a con&inutului categoriei de valoare ad#ugat#. Astfel, valoarea ad#ugat# reprezint# valoarea nou creat#
de ntreprindere n urma ciclului de produc&ie. n analiza financiar#, ea este definit# ca diferen&a dintre produc&ia
exerci&iului i marja comercial#, pe de o parte, i consumul intermediar, pe de alt# parte. n reglement#rile specifice TVA,
se precizeaz# c#, n vederea calculului taxei, valoarea ad#ugat# este echivalent# cu diferen&a dintre vnz#rile i cump#r#rile
din acelai stadiu al circuitului economic. Pe baza defini&iei date valorii ad#ugate, mecanismul TVA poate fi pus n eviden&#
astfel (atunci cnd cota de TVA este de 24%):
Valoarea ad#ugat# = Vnz#ri - Cump#r#ri
24% din valoarea ad#ugat# = 24% din vnz#ri - 24% din cump#r#ri
TVA de plat# = taxa colectat# - taxa deductibil#
datorie fa&# de buget datorie crean&#
Dac# taxa deductibil# este mai mare dect taxa colectat# (din cauz# c# vnz#rile sunt mai mici dect cump#r#rile ori
vnz#rile se fac la export, unde taxa colectat# este zero), atunci crean&a este mai mare dect datoria i diferen&a dintre ele
este o crean&#: TVA de recuperat. n Romnia, s-a optat pentru acest mod indirect de a calcula TVA n primul rnd pentru
c# s-a urm#rit introducerea unui mecanism asem#n#tor cu cel din majoritatea &#rilor U.E. i apoi pentru c# este mai comod
i informa&iile necesare vin direct din documentele care justific# vnz#rile i, respectiv, cump#r#rile. Astfel, mai nti se
determin# taxa colectat# (sau taxa aferent# vnz#rilor) i taxa deductibil# (sau taxa aferent# cump#r#rilor), pe baza
documentelor justificative i apoi, prin diferen&#, se stabilete la sfritul lunii, TVA de plat# sau, dac# taxa deductibil# este
mai mare dect taxa colectat#, TVA de recuperat.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
6.5. Conturi la b$nci n lei. Aceast# structur# reflect# disponibilul pe care entitatea economic# l
are la b#nci n lei.
6.6. Conturi la b$nci n valut$. Intr# aici disponibilul pe care entitatea economic# l are la b#nci n
valut#.
6.7. Dobnzi de ncasat: dreptul de a primi dobnzi de la b#nci sau de la alte persoane fizice sau
juridice.
6.8. Casa n lei i n valut$. Este vorba despre numerarul (lei sau valut#) de care entitatea
economic# dispune n casierie.
6.9. Alte valori: timbre fiscale i potale, bilete de tratament i odihn#, tichete i bilete de c#l#torie,
tichete de mas#, alte valori.
6.10 Acreditive n lei i n valut$. Acreditivele sunt conturi deschise la b#nci pentru o opera&iune
specific# i din care nu se pot face pl#&i dect pe destina&ia pentru care au fost deschise i atunci cnd se
ndeplinesc anumite condi&ii.
6.11 Avansuri de trezorerie. Sunt sumele avansate unor angaja&i pentru a face pl#&i n numele
ntreprinderii.

Resursele proprii sunt capitalurile puse la dispozi&ia entit&ii economice de ctre
asocia&i, ac&ionari, de unitatea ns#i sau de alte persoane #i pentru care nu exist
obliga&ia de rambursare la o scaden& determinat.

7. Resursele proprii sunt resursele care se pot concretiza n orice categorie de mijloace,
precum i resursele constituite de entitatatea economic$ cu for#e proprii sau procurate de la alte
persoane i care nu pot fi utilizate dect pe destina#ia pentru care au fost constituite sau primite.
7.1. Capitalul social este valoarea nominal# a aportului ac&ionarilor sau asocia&ilor unei societ#&i
comerciale. Toate ac&iunile sau p#r&ile sociale emise de societ#&ile comerciale au n mod obligatoriu
aceeai valoare nominal#, indiferent de momentul n care au fost emise i indiferent de valoarea lor
real# la un moment dat. El se constituie la nfiin&area unei firme, fiind o condi&ie a existen&ei i
func&ion#rii acesteia. Capitalul social se diferen&iaz# n capital subscris nev$rsat (capitalul pe care
proprietarii ntreprinderii s-au angajat s#-l pun# la dispozi&ia ntreprinderii) i capital subscris v$rsat
(partea din capitalul subscris care a fost, fizic, depus# de proprietari la dispozi&ia ntreprinderii).
7.2. Primele legate de capital reprezint# diferen&a ntre valoarea de emisiune (pre&ul de vnzare)
a ac&iunilor sau p#r&ilor sociale emise i valoarea lor nominal#. Se ncadreaz# aici: primele de
emisiune, primele de fuziune, primele de aport i primele de conversie a obliga&iunilor n ac&iuni.
7.3. Rezerve. Se ncadreaz# aici profiturile realizate de ntreprindere n exerci&iile precedente i
care au r#mas la dispozi&ia acesteia pe termen lung, ca urmare a unei decizii de repartizare luate de
adunarea general# a ac&ionarilor sau asocia&ilor (A.G.A.). Urm#toarele categorii de rezerve sunt
prev#zute n normele romneti:
- rezerve legale constituite anual din profitul brut (5% din acesta), pn# cnd nivelul lor atinge
20% din capitalul social v#rsat;
- rezerve statutare sau contractuale, constituite din profitul net pe baza prevederilor din statutul
societ#ⅈ
- alte rezerve, constituite tot din profitul net pe baza hot#rrii A.G.A;
- rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare, care se constituie atunci
cnd activele reevaluate sunt cedate sau atunci cnd rezervele din reevaluare sunt realizate, adic# pe
m#sura amortiz#rii.
7.4.Rezultatul reportat este rezultat din exerci&iile precedente dar pentru care A.G.A. nu a luat
nc# o decizie de repartizare.

Resursele strine sunt capitalurile puse la dispozi&ia entit&ii economice de ctre
ter&i (furnizori, clien&i, personal, bnci #i alte institu&ii financiare, stat, alte persoane
fizice sau juridice) #i pentru care exist o obliga&ie cert de rambursare la o scaden&
determinat.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6
9. Resursele str!ine n credite sunt resursele provenite de la b$nci i alte institu#ii financiare i
a c$ror caracteristic$ este c$ sunt purt$toare de dobnd$:
9.1. mprumuturi din emisiune de obliga#iuni. Obliga&iunile se emit de o entitate atunci cnd
aceasta are nevoie de resurse, de regul# pe termen lung. n schimbul sumelor primite n urma emisiunii
de obliga&iuni, ntreprinderea se angajeaz# s# pl#teasc# dobnzi i s# ramburseze, la scaden&#,
mprumutul.
9.2. Credite bancare pe termen lung sunt sumele primite de unitate de la b#nci pe termen lung
(peste 1 an).
9.3. Datorii ce privesc imobiliz$rile financiare sunt datoriile fa&# de persoanele juridice ce de&in
participa&ii n capitalul unit#&ii.
9.4. Alte mprumuturi i datorii asimilate. n aceast# categorie se ncadreaz# concesiunile preluate,
imobiliz#rile corporale primite n leasing financiar, sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i
datorii asimilate (garan&ii primite, depozite etc.).
9.5. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate sunt dobnzile datorate, aferente
creditelor bancare pe termen lung, datoriilor ce privesc imobiliz#rile financiare, precum i celor
aferente altor mprumuturi i datorii asimilate.
9.6. Decont$ri ntre entit$#ile afiliatecuprind sumele virate, bunurile livrate, dividendele aferente
investi&iilor pe termen scurt i cele aferente participa&iilor, precum i dobnzile aferente
mprumuturilor acordate altor unit#&i din cadrul grupului sau afiliate.
9.7. Decont$ri privind interesele de participare reflect# sumele virate altor unit#&i legate prin
interese de participare, precum i dobnzile aferente mprumuturilor acordate acestor unit#&i.
9.8. Sume datorate asocia#ilor sunt sumele depuse de asocia&i, dobnzile aferente acestor sume,
precum i dividendele l#sate n contul curent al asocia&ilor.
9.9. Credite bancare pe termen scurt sunt sumele primite de unitate de la b#nci pe termen scurt
(pn# ntr-un an).
9.10. Credite de cont curent. n aceast# categorie se ncadreaz# pl#&ile pe care banca le face n
numele ntreprinderii, peste sumele de care aceasta dispune n cont. Acest credit este de regul# pe
termen foarte scurt i mai scump (cu o dobnd# mai mare).

10. Resursele str!ine n angajamente sunt resursele provenite de la ter#i i care, de regul$, nu
sunt purt$toare de dobnd$:
10.1. Furnizori. n aceast# structur# intr# datoriile fa&# de furnizorii de exploatare, adic# cei de la
care se cump#r# bunuri i servicii curente (stocuri, energie, ap#, servicii de telecomunica&ii etc.).
Pentru ca datoria s# fie nregistrat# aici este obligatorie justificarea ei pe baz# de factur#.
10.2. Furnizori de imobiliz$ri. Datoriile rezultate din achizi&ia de imobiliz#ri corporale i
necorporale se eviden&iaz# separat tocmai datorit# caracterului lor mai pu&in curent.
10.3. Efectele de pl$tit i efectele de pl$tit pentru imobiliz$ri sunt datoriile fa&# de furnizori
pentru care documentul justificativ este efectul de comer& (cambie sau bilet la ordin).
10.4. Furnizori facturi nesosite. Se consemneaz# aici datoriile din achizi&ii de bunuri pentru
care nu au ajuns nc# facturile. La sosirea acestora, datoria se transfer# la structura Furnizori sau
Furnizori de imobiliz$ri.
10.5. Clien#i creditori. Intr# aici datoriile fa&# de clien&i rezultate, de exemplu, din avansurile n
bani primite de la acetia.
10.6. Personal salarii datorate reflect# obliga&iile ntreprinderii de a pl#ti angaja&ilor
contravaloarea muncii prestate de acetia. Aceast# obliga&ie se nregistreaz# la sfritul lunii, pe baza
statelor de salarii.
10.7. Ajutoare materiale datorate. Se reflect# aici obliga&ia pe care i-o asum# ntreprinderea de
a acorda angaja&ilor ajutoare de boal# pentru incapacitate temporar# de munc#, pentru ngrijirea
copiilor, ajutoare de deces i alte ajutoare materiale.
10.8. Participarea personalului la profit reprezint# angajamentul luat de ntreprindere, n urma
hot#rrii A.G.A., de a pl#ti angaja&ilor p#r&i din profitul anului precedent.
10.9. Drepturi de personal neridicate. Dup# nregistrarea datoriei ntreprinderii fa&# de angaja&i
n leg#tur# cu salariile, datorie consemnat# n statul de salarii, sumele datorate trebuie pl#tite n trei
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7
zile; dup# acest termen, sumele nepl#tite se vireaz#, n principiu, la banc# i trebuie eviden&iate separat,
n aceast# structur# distinct# de datorii.
10.10. Re#ineri din salarii datorate ter#ilor. Atunci cnd angaja&ii au datorii fa&# de ter&e
persoane, entitatea economic# poate re&ine din salariu sumele respective pentru a le vira persoanelor n
drept. Datoria r#mne nregistrat# n contabilitate pn# la virarea sumei c#tre persoana pentru care s-a
re&inut.
10.11. Alte datorii fa#$ de personal reflect# obliga&ii ale ntreprinderii fa&# de angaja&i, altele
dect cele consemnate n structurile anterioare (garan&ii gestionare, indemniza&ii pentru concediile de
odihn# neefectuate etc.).
10.12. Contribu#iile sociale ale unit$#ii. Atunci cnd unitatea angajeaz# personal, pe lng#
sumele datorate ca salarii, este obligat# s# pl#teasc# i urm#toarele contribu&ii sociale:
- contribu$ia la asigur!rile sociale;
- contribu$ia pentru asigur!rile sociale de s!n!tate;
- contribu$ia pentru ajutorul de %omaj;
- contribu$ia pentru concedii %i indemniza$ii de asigur!ri sociale de s!n!tate;
- contribu$ia de asigurare pentru accidente de munc! %i boli profesionale;
- contribu$ia datorat! de angajator la fondul de garantare a crean$elor salariale.
10.13. Contribu#iile sociale ale angaja#ilor. Din salariul brut nregistrat de unitate, salaria&ii vor
fi pl#ti&i numai dup# ce se vor re&ine, printre altele, i contribu&iile lor sociale:
- contribu$ia personalului pentru asigur!rile sociale;
- contribu$ia angaja$ilor pentru asigur!rile sociale de s!n!tate;
- contribu$ia personalului la fondul de %omaj.
10.14. Alte datorii sociale.
10.15. Impozitul pe profit/ venit este o obliga&ie fa&# de bugetul statului stabilit# atunci cnd
ntreprinderile nregistreaz# profit fiscal. Rezultatul fiscal (profit sau pierdere) este egal cu diferen&a
dintre veniturile totale i cheltuielile totale la care se adaug# cheltuielile nedeductibile i din care se
deduc sumele neimpozabile.
10.16. TVA de plat$ este diferen&a dintre taxa colectat#, mai mare, i taxa deductibil#, mai mic#,
calculat# la sfritul lunii, cu ocazia ntocmirii decontului de TVA.
10.17. TVA colectat$ este taxa aferent# vnz#rilor, adic# cea nscris# n facturi sau n alte
documente justificative care atest# vnzarea. Poate fi definit# ca obliga&ie a ntreprinderii ca, la orice
vnzare, s# adauge 24% la pre&ul de vnzare f#r# TVA.
10.18. Impozitul pe venituri de natura salariilor este suma re&inut# de entitatea economic# din
salariile angaja&ilor i pe care urmeaz# s# o vireze statului. Entit#&ile economice nu sunt dect
intermediari ntre salaria&i i stat. Acest impozit este o component# a impozitului pe venitul global.
10.19. Alte impozite, taxe i v$rs$minte asimilate. Se ncadreaz# aici obliga&ii precum:
impozitele pe cl#diri, pe terenuri, pe dividende, accizele, taxele vamale etc.
10.20. Contribu#ia unit$#ii la fondurile specialese concretizeaz# n viramente pentru fondurile
speciale, printre care putem enumera: pentru modernizarea punctelor de trecere a frontierei, pentru
protec&ia asigura&ilor, pentru protec&ia persoanelor handicapate, pentru dezvoltarea sistemului
energetic, pentru dezvoltarea turismului etc..
10.21. Alte datorii fa#$ de bugetul statului. Se cuprind aici valoarea desp#gubirilor, amenzilor,
penalit#&ilor datorate bugetului.
10.22. Dividendele de plat$ reprezint# obliga&ia ntreprinderii de a pl#ti ac&ionarilor/ asocia&ilor
p#r&ile din profit stabilite de A.G.A.
10.23. Creditori diveri. Aici se reg#sesc datorii altele dect cele curente; de regul# ele rezult#
din opera&iuni excep&ionale.
10.24. Provizioanele sunt datorii constituite pe seama cheltuielilor n vederea acoperirii efectelor
nefavorabile viitoare probabile ale unor evenimente trecute sau prezente. Se constituie astfel de
provizioane pentru: litigii, garan&ii acordate clien&ilor, pentru restructurare, pentru dezafectarea
imobiliz#rilor corporale, pentru pensii etc.
Defini&iile prezentate mai sus sunt valabile pentru categoriile de mijloace i resurse privite ca
elemente care exist# la un moment dat, ca stocuri la momentul respectiv. ns#, n cadrul entit#&ii
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8
economice mijloacele i resursele sunt supuse unor transform#ri mai mari sau mai mici i care le fac s#
dispar# sau s#-i schimbe forma sau con&inutul.
Dac# privim mijloacele aflate n transformare, putem defini o nou# categorie contabil#, cea de
cheltuieli care desemneaz# sumele ori valorile pl#tite sau de pl#tit n cursul unei perioade ca eforturi
concretizate n: consumuri de materii prime, materiale i alte bunuri care dispar n urma procesului de
produc&ie servicii, salarii i contribu&ii sociale, amortiz#ri etc. Pe lng# cheltuieli ca eforturi, se definesc
imediat i veniturile, ca efecte ale eforturilor f#cute de ntreprindere. Veniturile reprezint# resurse
reproduse i care apar&in unit#&ii, consemnate n urma vnz#rii de bunuri sau prest#rii de servicii,
precum i atunci cnd unitatea ob&ine bunuri din produc&ia proprie.
Clasificarea veniturilor i cheltuielilor se poate face n func&ie de natura acestora n:
- cheltuieli i venituri de exploatare, adic# acelea care corespund activit#&ii curente, obinuite a
unit#&ii: cheltuieli cu materii prime, cu salarii, cu servicii, venituri din vnzarea produc&iei etc.;
- cheltuieli i venituri financiare, care rezult# din activitatea de natur# financiar# (dobnzi,
diferen&e de curs valutar, venituri din plasamente i participa&ii etc.);
- cheltuieli i venituri extraordinare, care sunt generate de activit#&ile nerepetitive cu caracter
extraordinar (calamit#&i i alte evenimente extraordinare).
Punnd fa&# n fa&# veniturile cu cheltuielile ob&inem rezultatul contabil al perioadei. Dac#
veniturile sunt mai mari dect cheltuielile, atunci rezultatul este profit i reprezint# o resurs# care se
adaug# la celelalte resurse proprii de care dispune ntreprinderea sau se repartizeaz# proprietarilor
acesteia. Dac#, dimpotriv#, cheltuielile perioadei dep#esc veniturile aceleiai perioade, atunci
rezultatul este pierdere i diminueaz# resursele sau se adaug# la mijloace, fiind necesar# finan&area lui
din alte resurse.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com