Sunteți pe pagina 1din 49

ORDIN nr.

799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avi ului de !ospodarire a apelor si a autori atiei de !ospodarire a apelor "#I$"N$% #INI&$"R'( #"DI'('I &I )*D'RI(OR )'+(I,*$ -N% #ONI$OR'( O.I,I*( nr. 1/1 din 7 martie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 Martie 2012

Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 40.963/G.C. din 25 noiembrie 20 al Autorit!"ii pentru #nunda"ii $i %ana&ementul Apelor din 'adrul %ini(terului %ediului $i )!durilor* n temeiul prevederilor art. 0 lit. f+ din ,e&ea apelor nr. 0-/ 996* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* pre'um $i ale art. 5 alin. .4+ din /ot!rrea Guvernului nr. .635/2009 privind or&ani0area $i fun'"ionarea %ini(terului %ediului $i )!durilor* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* mini(trul mediului $i p!durilor emite urm!torul ordin1 AR2. 3e aprob! 4ormativul de 'on"inut al do'umenta"iilor te5ni'e de fundamentare ne'e(are ob"inerii avi0ului de &o(pod!rire a apelor $i a autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor* prev!0ut n ane6a 'are fa'e parte inte&rant! din pre0entul ordin. AR2. 2 Autoritatea pentru #nunda"ii $i %ana&ementul Apelor din 'adrul %ini(terului %ediului $i )!durilor $i Admini(tra"ia 4a"ional! 7Apele Romne7 vor du'e la ndeplinire prevederile pre0entului ordin. AR2. 3 ,a data intr!rii n vi&oare a pre0entului ordin* 8rdinul mini(trului mediului $i &o(pod!ririi apelor nr. 66 /2006 privind aprobarea 4ormativului de 'on"inut al do'umenta"iilor te5ni'e ne'e(are ob"inerii avi0ului de &o(pod!rire a apelor $i a autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor* publi'at n %onitorul 8fi'ial al Romniei* )artea #* nr. 659 din 3 iulie 2006 (e abro&!. AR2. 4 )re0entul ordin (e publi'! n %onitorul 8fi'ial al Romniei* )artea #.

%ini(trul mediului $i p!durilor* ,a(0lo :orbel;

:u'ure$ti* 6 februarie 20 2. 4r. -99. A4<=>

48R%A2#? @< C84A#4B2 al do'umenta"iilor te5ni'e de fundamentare ne'e(are ob"inerii avi0ului de &o(pod!rire a apelor $i a autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor

CA). # @i(po0i"ii &enerale AR2. . + <miterea avi0ului $i autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor (e reali0ea0! n ba0a unor do'umenta"ii te5ni'e al '!ror 'on"inut trebuie (! re(pe'te prevederile pre0entului normativ de 'on"inut. .2+ @o'umenta"iile te5ni'e (unt nto'mite de unit!"i publi'e (au private 'ertifi'ate de autoritatea publi'! 'entral! din domeniul apelor* n 'onformitate 'u prevederile le&ale* $i trebuie pre0entate numai n limba romn!* n form! tip!rit!* pre'um $i n format ele'troni'. .3+ @o'umenta"ia te5ni'! trebuie (! 'on"in! n mod obli&atoriu $i 'opia 'ertifi'atului de ate(tare a elaboratorului* n 'onformitate 'u re&lement!rile le&ale privind or&ani0area a'tivit!"ii de 'ertifi'are a unit!"ilor (pe'iali0ate n elaborarea de do'umenta"ii te5ni'e pentru ob"inerea avi0elor $i autori0a"iilor de &o(pod!rire a apelor. .4+ @o'umenta"ia te5ni'! (e (emnea0! $i (e $tampilea0! de '!tre elaborator* 'are r!(punde de 'ore'titudinea datelor n('ri(e n do'umenta"ie* pre'um $i de re(pe'tarea prevederilor pre0entului normativ de 'on"inut. AR2. 2 . + Cn do'umenta"iile te5ni'e de fundamentare a avi0ului de &o(pod!rire a apelor (unt prev!0ute m!(urile $i lu'r!rile ne'e(are pentru a(i&urarea fun'"ion!rii n 'ontinuare a folo(in"elor de ap! e6i(tente (au n 'ur( de reali0are $i 'are ar putea fi afe'tate* dire't (au indire't* de lu'r!rile proie'tate* 'um (unt1 pri0e de ap! (au fronturi de 'aptare* eva'u!ri de ape u0ate* poduri $i alte traver(!ri* platforme indu(triale* in'inte ndi&uite* la'uri de a'umulare (au altele a(emenea. )entru tera(amente de '!i ferate $i drumuri (unt prev!0ute lu'r!ri 'a1 poduri* $an"uri de 'ole'tare $i diriDare a apelor* drenuri $i altele a(emenea* 'are (! a(i&ure 'ir'ula"ia liber! a apelor. .2+ 3e vor prevedea obli&atoriu lu'r!ri pentru re(pe'tarea obli&a"iilor a(umate de Romnia prin 2ratatul dintre Re&atul :el&iei* Republi'a Ce5!* Re&atul @anemar'ei* Republi'a Eederal! Germania* Republi'a <(tonia* Republi'a <len!* Re&atul 3paniei* Republi'a Eran'e0!* #rlanda* Republi'a #talian!* Republi'a Cipru* Republi'a ,etonia* Republi'a ,ituania* %arele @u'at al ,u6embur&ului* Republi'a Bn&ar!* Republi'a %alta* Re&atul A!rilor de Fo(* Republi'a Au(tria* Republi'a )olon!* Republi'a )ortu&5e0!* Republi'a 3lovenia* Republi'a 3lova'!* Republi'a Einlanda* Re&atul 3uediei* Re&atul Bnit al %arii :ritanii $i #rlandei de 4ord .(tate membre ale Bniunii <uropene+ $i Republi'a :ul&aria $i Romnia privind aderarea Republi'ii :ul&aria $i a Romniei la Bniunea <uropean!* (emnat de Romnia la ,u6embur& la 25 aprilie 2005* ratifi'at prin ,e&ea nr. 5-/2005* denumit n 'ontinuare 2ratat de

aderare. .3+ Cn 'a0ul in(tala"iilor 'are intr! (ub in'iden"a 8rdonan"ei de ur&en"! a Guvernului nr. 52/2005 privind prevenirea $i 'ontrolul inte&rat al polu!rii* aprobat! 'u modifi'!ri $i 'omplet!ri prin ,e&ea nr. 94/2006* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* e(te de('ri(! te5nolo&ia propu(!* 'are trebuie (! fie n 'on'ordan"! 'u 'ele mai bune te5ni'i di(ponibile nre&i(trate n de0voltarea tipului de a'tivitate propu( pentru re&lementare $i pentru 'are (unt (tabilite valoriGlimit! de emi(ie n ('opul prevenirii polu!rii. Cele mai bune te5ni'i di(ponibile (unt definite n 8rdonan"a de ur&en"! a Guvernului nr. 52/2005* aprobat! 'u modifi'!ri $i 'omplet!ri prin ,e&ea nr. 94/2006* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare. AR2. 3 )entru e6ploatarea a&re&atelor minerale din 'ur(urile de ap! n 0onele de frontier!* do'umenta"ia te5ni'! pentru avi0ul de &o(pod!rire a apelor ne'e(ar pentru emiterea permi(ului de e6ploatare 'uprinde m!(urile $i lu'r!rile (pe'iale prev!0ute prin re&lement!rile $i 'onven"iile n'5eiate de (tatul romn 'u p!r"ile intere(ate. )entru @un!re $i 'ur(urile de ap! navi&abile (e vor pre0enta avi0ul autorit!"ii de navi&a"ie $i 'elelalte avi0e $i a'orduri le&ale. AR2. 4 . + )entru lu'r!rile e6i(tente ampla(ate n 0one inundabile* do'umenta"ia te5ni'! pentru emiterea autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor* 'u toate m!(urile $i lu'r!rile ne'e(are* trebuie (! 'uprind! $i )lanul de ap!rare mpotriva inunda"iilor* benefi'iarii a(umnduG $i pe propria r!(pundere ri('urile $i valoarea pa&ubelor n 'a0 de inunda"ii. .2+ )entru planurile de amenaDare a teritoriului $i planurile urbani(ti'e &enerale* emiterea avi0ului de &o(pod!rire a apelor (e va fa'e pe ba0a do'umenta"iei te5ni'e de fundamentare* elaborat! de unit!"i 'ertifi'ate de autoritatea publi'! 'entral! din domeniul apelor* a memoriului &eneral $i a re&ulamentului de urbani(m* elaborate 'onform prevederilor le&ale. AR2. 5 )e par'ur(ul elabor!rii do'umenta"iei* proie'tantul poate (! (oli'ite unit!"ilor de &o(pod!rire a apelor G ori de 'te ori e(te 'a0ul G 'on(ulta"ii te5ni'e* 'ontra 'o(t* 'u privire la1 inundabilitatea ampla(amentelor* 'orelarea 'u lu'r!rile de &o(pod!rire a apelor e6i(tente (au prev!0ute n ('5ema de amenaDare a ba0inului/(ubba0inului 5idro&rafi' re(pe'tiv* 'ondi"iile a''eptate de eva'uare a apelor u0ate n re'eptorii naturali (au 'u privire la ori'e alte a(pe'te de &o(pod!rire a apelor. AR2. 6 <mitentul avi0ului (au autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor poate (oli'ita 'ompletarea do'umenta"iei $i 'u alte date pe 'are le 'on(ider! ne'e(are1 (tudii de impa't* (tudii de inundabilitate* (tudii 5idro&eolo&i'e $i 5idrolo&i'e et'. CA). ## 4ormativul de 'on"inut al do'umenta"iilor te5ni'e de fundamentare ne'e(are pentru ob"inerea avi0ului de &o(pod!rire a apelor AR2. Cn do'umenta"iile te5ni'e ne'e(are pentru ob"inerea avi0ului de

&o(pod!rire a apelor* pentru toate 'ate&oriile de lu'r!ri 'are (e e6e'ut! pe ape (au 'are au le&!tur! 'u apele* (unt 'omune urm!toarele prevederi1 a+ date &enerale $i lo'ali0area obie'tivului1 a. + lo'ali0area obie'tivului1 ba0inul 5idro&rafi'* 'ur(ul de ap!* denumirea $i 'odul 'ada(tral* 'orpul de ap!* denumirea $i 'odul* Dude"ul* lo'alitatea (au lo'alit!"ile din 0on!H a.2+ titularul $i benefi'iarul inve(ti"iei* proie'tantul &eneral $i proie'tan"ii de (pe'ialitate* pre'i0nduG(e elementele de identifi'are1 numele* adre(a* telefon* fa6 et'.H a.3+ denumirea 'omplet! a (o'iet!"ii benefi'iare* forma de proprietate1 'apital de (tat* privat* mi6t* per(oan! fi0i'!* profilul de a'tivitate* 'od CA<4* CB#* atribut fi('al* num!r de nre&i(trare n re&i(trul 'omer"ului* adre(a (ediului prin'ipal* adre(a pun'tului de lu'ru pentru 'are (e (oli'it! avi0ul* 'od po$tal* telefon fi6 $i mobil* fa6* 'od #:A4 $i ban'!* repre0entan"i1 dire'tor &eneral* dire'tor e'onomi'* admini(trator et'.H a.4+ ('ri(oarea de 'onfirmare a faptului '! (oli'itantul nu nre&i(trea0! debite re(tante fa"! de emitentul a'tului de re&lementare. a.5+ 'opie de pe fa'tur!* 'are (! ate(te '! (Gau pl!tit 50I din 'ontravaloarea (ervi'iului de emitere a a'tului de re&lementareH b+ 'ara'teri0area 0onei de ampla(are1 b. + date 5idrolo&i'e de ba0! G niveluri* debite $i volume de ap! G ne'e(are pentru ampla(area $i dimen(ionarea lu'r!rilor* 'u eviden"ierea unor (itua"ii 'ara'teri(ti'eH b.2+ date 5idro&eolo&i'e $i 5idro'5imi'eH b.3+ anali0a* din pun'tul de vedere al &o(pod!ririi apelor* a influen"ei lu'r!rilor proie'tate a(upra re&imului apelor de (uprafa"! (au (ubterane $i a obie'tivelor e6i(tente $i pro&ramate a (e e6e'uta n 0on! prin ('5ema dire'toare de amenaDare $i mana&ement a ba0inului 5idro&rafi' (au 'onform planului de urbani(m 0onal .)BJ+H '+ ('opul inve(ti"iei $i elementele de 'oordonare1 '. + elemente privind profilul $i 'apa'it!"ile inve(ti"iei* n fun'"ie de 'are (e dimen(ionea0! lu'r!rile 'e fa' obie'tul avi0uluiH '.2+ ne'e(itatea inve(ti"iei $i impa'tul ei maDor a(upra mediului $i 'omunit!"ii din 0on!H '.3+ pre'i0!ri referitoare la alte do'umente $i avi0e emi(e anterior* ane6ate n 'opie la do'umenta"ieH 'ertifi'at de urbani(m $i do'umente 'are (! ate(te de"inerea terenului pe 'are (e e6e'ut! inve(ti"iaH '.4+ n'adrarea n ('5ema dire'toare de amenaDare $i mana&ement a ba0inului 5idro&rafi'* 'orelarea fun'"ional! (ub a(pe't 5idrote5ni' 'u lu'r!rile e6i(tente (au pro&ramate n 0on! $i anali0a po(ibilit!"ilor de intera'"iune/influen"! 'u alte lu'r!ri 5idrote5ni'e (au 5idroedilitare e6i(tente ori prev!0ute a (e reali0a n 0on!H '.5+ n'adrarea lu'r!rilor n 'la(a $i 'ate&oria de importan"! 'onform (tandardelor n vi&oare $i mpreun! 'u fundamentarea te5ni'oGe'onomi'! a n'adr!rii re(pe'tiveH '.6+ influen"a lu'r!rilor proie'tate a(upra obie'tivelor e6i(tente n 0on!* 'u indi'area m!(urilor (au lu'r!rilor prev!0ute pentru evitarea unor pa&ube ori afe'tarea a'e(tor obie'tive* in'lu(iv refa'erea folo(in"elor (au a lu'r!rilor 'are au avut de (uferitH d+ pre'i0!ri privind1

. m!(urile te5ni'oG'on(tru'tive pentru prevenirea eva'u!rii dire'te (au indire'te n re(ur(ele de ap! a (ub(tan"elor din familiile $i &rupele de (ub(tan"e peri'uloa(e din li(ta # $i din li(ta ## $i a (ub(tan"elor prioritare/prioritar peri'uloa(e* 'onform /ot!rrii Guvernului nr. 35 /2005 privind aprobarea )ro&ramului de m!(uri mpotriva polu!rii 'u (ub(tan"e '5imi'e* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* (pe'ifi'e (e'torului de a'tivitate $i tipului de produ(* pre'um $i modul de a(i&urare a monitori0!rii efluentului eva'uat $i a 'alit!"ii apelor. ,a 'ate&oriile de in(tala"ii 'are intr! (ub in'iden"a 8rdonan"ei de ur&en"! a Guvernului nr. 52/2005* aprobat! 'u modifi'!ri $i 'omplet!ri prin ,e&ea nr. 94/2006* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* do'umenta"iile te5ni'e vor fi fundamentate 'onform prevederilor a'e(teia $i ale /ot!rrii Guvernului nr. 35 /2005* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* dup! 'a0* 'uprin0nd date de(pre1 a+ valorile de eva'uare pentru (ub(tan"ele din familiile $i &rupele de (ub(tan"e peri'uloa(e din li(ta #* (pe'ifi'e (e'torului de a'tivitate $i tipului de produ(H b+ lu'r!ri pentru re(pe'tarea (tandardelor de 'alitate (pe'ifi'e ale re(ur(ei de ap! re'eptoare* n 'a0ul n 'are re(ur(a de ap! are o anumit! utili0are 'are impune anumite (tandarde de 'alitateH '+ pro&ram de redu'ere a valorilor indi'atorilor de 'alitate $i (ub(tan"elor prev!0ute la p't. * a apelor u0ate la eva'uare* da'! re(ur(ele de ap! re'eptoare pre0int! (au ar putea pre0enta un ri(' (emnifi'ativ de poluareH d+ valorile de to6i'itate* per(i(ten"! $i bioa'umulareH e+ abordarea 'ombinat! a pro&ramului de monitori0are* da'! e(te 'a0ulH f+ ori'e alte prevederi 'uprin(e n /ot!rrea Guvernului nr. 35 /2005* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* referitoare la autori0areH 2. aparatura $i in(tala"iile de m!(urare a debitelor $i volumelor de ap! 'aptate* prelevate $i eva'uateH 3. aparatura $i in(tala"iile de monitori0are a 'alit!"ii apei la eva'uare n emi(arH 4. 'ontrolul polu!rii indu(triale* &e(tiunea de$eurilorH 5. (i(temul informa"ional* (i(tem de pro&no0! 5idrometeorolo&i'!* (i(tem de averti0are $i alarmare a popula"iei n 'a0 de in'idente (au a''idente la 'on(tru'"iile 5idrote5ni'eH 6. lu'r!ri pentru refa'erea a6ului 'ada(tral de referin"! afe'tat prin obie'tivul propu(H -. lu'r!ri pentru refa'erea ampla(amentului n 0ona afe'tat! de e6e'u"ia inve(ti"ieiH e+ 'on(idera"ii privind ale&erea 'elor mai bune te5ni'i di(ponibile.,a determinarea 'elor mai bune te5ni'i di(ponibile* a$a 'um (unt definite n 8rdonan"a de ur&en"! a Guvernului nr. 52/2005* aprobat! 'u modifi'!ri $i 'omplet!ri prin ,e&ea nr. 94/2006* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* trebuie avute n vedere* pe ln&! 'o(turile $i benefi'iile fie'!rei m!(uri* $i urm!toarele1 . utili0area unei te5nolo&ii 'are produ'e mai pu"ine de$euriH 2. utili0area (ub(tan"elor mai pu"in peri'uloa(eH 3. promovarea valorifi'!rii $i re'i'l!rii (ub(tan"elor &enerate $i utili0ate n pro'e(* pre'um $i a de$eurilor* a'olo unde e(te 'a0ulH 4. in(tala"ii $i metode 'omparabile de e6ploatare* 'are au fo(t te(tate 'u (u''e( la ('ar! indu(trial!H

5. utili0area de te5nolo&ii avan(ate $i a nivelului de 'uno$tin"e $tiin"ifi'e n domeniuH 6. luarea n 'on(iderare a naturii* efe'telor $i volumului emi(iilor produ(e pe un anumit ampla(amentH -. date 'onfirmate $i autori0ate pentru in(tala"iile noi (au e6i(tenteH 9. perioada ne'e(ar! pentru introdu'erea 'elor mai bune te5ni'i di(ponibileH 9. 'on(umul de ap! $i materiile prime utili0ate n pro'e( $i efi'ien"a ener&eti'! a te5nolo&iilor utili0ate 'onform p't. 5H 0. ne'e(itatea prevenirii (au redu'erii la minimum a unui impa't &lobal al emi(iilor a(upra mediului $i ri('urile impli'ate de a'e(taH . ne'e(itatea prevenirii a''identelor $i minimi0!rii/redu'erii la minimum a 'on(e'in"elor a'e(tora pentru mediuH f+ ane6e* dup! 'a01 f. + elemente de fundamentare a prin'ipalilor parametri fun'"ionali $i te5nolo&i'i ai lu'r!rilor 'are fa' obie'tul avi0ului* breviar de 'al'ulH f.2+ (tudii 5idrolo&i'e* 5idro&eolo&i'e* 5idrauli'e* de &o(pod!rire a apelor (au de alt! natur!* anali0a $i evaluarea 'umulativ! a impa'tului lu'r!rilor proie'tate n interiorul $i amonte de ariile naturale proteDate n 'are apa are un rol important* de teren (au de laborator* (inte0e (au e6tra(e ale a'e(tora* (tri't ne'e(are pentru fundamentarea prevederilor do'umenta"ieiH (tudiile 5idrolo&i'e* (tudiile 5idro&eolo&i'e (au de tran(port al poluan"ilor n re(ur(ele de ape (ubterane* 'are (tau la ba0a elabor!rii do'umenta"iei* vor fi elaborate/e6perti0ate de '!tre #n(titutul 4a"ional de /idrolo&ie $i Go(pod!rire a Apelor* denumit n 'ontinuare #4/GA. @atele 5idrolo&i'e $i 5idro&eolo&i'e ne'e(are pentru dimen(ionarea lu'r!rilor 5idrote5ni'e (au 5idroedilitare ale unor noi obie'tive de inve(ti"ii ori pentru e6tinderi ale obie'tivelor e6i(tente trebuie a'tuali0ate pentru etapa elabor!rii do'umenta"iei re(pe'tive de inve(ti"ii* iar datele 5idrolo&i'e de ba0! folo(ite .debite 'u diver(e a(i&ur!ri* n diver(e (e'"iuni et'.+ vor fi 'onfirmate de #4/GA (au de admini(tra"iile ba0inale de ap!* dup! 'a0H f.3+ a''eptul altor benefi'iari $i 'ondi"iile de 'ooperare n 'a0ul influen"!rii unor lu'r!ri (au in(tala"ii de"inute de al"i benefi'iariH f.4+ 'ertifi'atul de abilitare $i a&rementare a in(tala"iilor $i utilaDelor propu(e a (e utili0a prin do'umenta"ia te5ni'!* dup! 'a0H &+ plan$e1 . plan de n'adrare n 0on! a lu'r!rilor de inve(ti"ii propu(e* in'lu(iv a 'elor 'one6e $i a 'elor 'u 'are (e 'ooperea0!* 'u indi'area ('5emati'! a prin'ipalelor lo'alit!"i* '!i de 'omuni'a"ie* 'ur(uri de ap!* lu'r!ri 5idrote5ni'e e6i(tente $i a lu'r!rilor propu(e prin do'umenta"ie. 3e re'omand! ('!ri 'uprin(e ntre1 150.000 $i 1 0.000H 2. plan de an(amblu al lu'r!rilor inve(ti"iei propu(e* 'u n'adrarea n planul urbani(ti'. 3unt pre0entate urm!toarele a(pe'te1 limitele 0onei propu(e avi0!rii* limita de inundabilitate la probabilitatea de 'al'ul 'on(iderat!* 0one 'u ri(' 're('ut de dever(are $i e6filtrare* 0one de prote'"ie $i a''e( liber* a''e( intrare/ie$ire n ampla(ament* lu'r!ri de ap!rare mpotriva apelor mari $i &5e"urilor* pre0en"a 0onelor proteDate naturale* perimetre de prote'"ie 5idro&eolo&i'!* in'lu(iv 0ona de prote'"ie (anitar! $i de

re(tri'"ie pentru lu'r!rile 5idrote5ni'e propu(e. @e a(emenea trebuie men"ionate1 depo0ite de materii prime $i produ(e* depo0ite de de$euri* fa'ilit!"i de tratare a apei $i de epurare a apelor u0ate* drenaDe* 'ondu'te* 'anale 'u poten"ial de dever(are a poluan"ilor. 3e re'omand! ('!ri 'uprin(e ntre 1 0.000 $i 12.000H 3. planuri de (itua"ie $i profile tran(ver(ale $i lon&itudinale* n (e'"iuni 'ara'teri(ti'e pentru prin'ipalele lu'r!ri 'are fa' obie'tul avi0ului. 3e re'omand! ('!ri 'uprin(e ntre 1500 $i 1 00H 4. plan de ampla(are a foraDelor $i (e'"iuni &eolo&i'e $i 5idro&eolo&i'e* 'u pre0entarea 'otelor $i 'ara'teri(ti'ilor te5ni'e* pre'um $i a altor elemente (tri't ne'e(are pentru eviden"ierea influen"ei lu'r!rilor propu(e a(upra apelor (ubterane* in'lu(iv perimetre de prote'"ie 5idro&eolo&i'! $i 0one de prote'"ieH 5. planuri pentru lu'r!rile provi0orii din albii* de(tinate e6e'u"iei lu'r!rilor de ba0!1 devierea apelor* ap!r!ri de maluri* ndi&uiri* 5alde de p!mnt (au piatr! de('operite* platforme (au in'inte pentru or&ani0area de $antier et'.H 6. pre'i0area 0onei de prote'"ie (anitar! pentru ba0inele pi('i'ole amenaDate n tera(!* n intravilan. 2oate planurile vor fi pre0entate n 'oordonate 3tereo -0 $i raportate la (i(temul de nivelment re(pe'tiv1 %area 4ea&r!* %area :alti'!* %area Adriati'!* (i(tem lo'al. )un'tele n 'oordonate 3tereo -0 repre0entative ale folo(in"ei de ap! vor fi 'on(iderate 'el pu"in urm!toarele1 (ur(ele de ap!* (ta"ia de tratare a apei* (ta"ia de epurare (au ba0inele de 'ole'tare a apelor u0ate* pun'tul de de('!r'are n emi(ar. Cn 'a0ul 'apt!rilor de ap! de(tinate 'on(umului uman* al in(tala"iilor* adu'"iunilor $i re"elelor de di(tribu"ie aferente (e vor mar'a $i pun'tele n 'oordonate 3tereo -0 'are delimitea0! 0onele de prote'"ie (anitar! $i* dup! 'a0* 5idro&eolo&i'!* prev!0ute de le&i(la"ia n vi&oare* n vederea repre0ent!rii (pa"iale a a'e(tora. AR2. 9 Cn do'umenta"iile te5ni'e ne'e(are pentru ob"inerea avi0ului/autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor vor fi in'lu(e $i prevederi (pe'ifi'e pe 'ate&orii de lu'r!ri. )revederile (pe'ifi'e din do'umenta"ii (unt minimale $i nu e6'lud (oli'itarea de '!tre emitentul avi0ului a altor 'omplet!ri pe 'are le 'on(ider! ne'e(are pentru o evaluare 'ore't! a impa'tului inve(ti"iei a(upra re(ur(elor de ap!. AR2. 9 Cn do'umenta"iile te5ni'e privind lu'r!rile de alimentare 'u ap! (unt tratate $i problemele 'anali0!rii* epur!rii $i eva'u!rii debitelor de ape u0ate* meteori'e (au alte ape n e6'e(* n vederea 'orel!rii (olu"iilor* 'apa'it!"ilor $i termenelor de reali0are. AR2. 0 ,a aliment!rile 'u ap! potabil! $i indu(trial!* eva'u!ri $i epur!ri de ape u0ate $i meteori'e pentru folo(in"e* do'umenta"iile te5ni'e vor 'uprinde urm!toarele prevederi (pe'ifi'e1 a+ pre'i0area (ur(ei de ap! $i 'alitatea ne'e(ar! pentru ('opul avi0at $i a re'eptorului apelor u0ate $i meteori'eH b+ valorile medii ale ne'e(arului de ap!* 'erin"a la (ur(! $i eva'uarea apelor u0ate menaDere/te5nolo&i'e $i meteori'e* &radul de re'ir'ulare a apei. 2rebuie pre'i0a"i parametrii fun'"ionali ai folo(in"ei de ap!* fundamenta"i pe ba0a ('5emei flu6ului apei n pro'e(ul te5nolo&i' $i a normelor de ap! pe unitatea de produ(*

re0ultate din breviarul de 'al'ul in'lu(. )entru in(tala"iile e6i(tente 'e (e propun a fi de0voltate (e va pre0enta (itua"ia e6i(tent! privind modul de folo(ire a apelor* &radul de re'ir'ulare in(talat $i reali0at* prelev!rile efe'tive $i in(tala"iile de epurare e6i(tente 'u efi'ien"a a'e(toraH '+ re&imul de fun'"ionare a folo(in"ei de ap!* permanent (au (e0onier. )entru folo(in"ele (e0oniere 'um (unt fabri'i de 0a5!r ori de 'on(erve* topitorii de in (au de 'nep! $i altele a(emenea* (unt pre0enta"i parametrii fun'"ionali de 'ap!t* pentru re&imul normal de fun'"ionare n (itua"ia de vrf de produ'"ie $i pentru 'el n perioada de remont* 'u pre'i0area duratei fie'!rei (itua"ii de a'tivitate. Cerin"a $i eva'uarea vor fi pre0entate n fun'"ie de re&imul de fun'"ionare $i (e vor e6prima a(tfel1 '. + 'erin"a 'a1 debitul ma6im* mediu $i minim al 0ilei G K( 0i ma6* K( 0i med* K( 0i min G e6primate n metri 'ubi pe 0i $i n litri pe (e'und! G 'u 'erin"a de la (ur(a de ap!. )ot fi determinate 'onform (tandardelor n vi&oare* (pe'ifi'nduG(e totodat! $i 'alitatea ne'e(ar!H '.2+ eva'uarea 'a1 debitul ma6im* mediu al 0ilei $i debitul ma6im orar 'e (e poate eva'ua n re'eptor G Ku0 0i ma6* Ku0 0i med* Ku0 orar ma6 G e6primate n metri 'ubi pe 0i $i n litri pe (e'und!* "innd 'ont $i de (itua"ia eva'u!rii n 'orpuri de ap! nepermanente* f!r! debit de dilu"ie a(i&urator. @ebitele pot fi determinate 'onform (tandardelor n vi&oareH '.3+ debite n litri pe (e'und!* prin valoarea ma6im! de 'al'ul* ale altor ape n e6'e( 'are (e elimin! prin (i(temul de 'anali0are unitar (au divi0or $i n (pe'ial apele meteori'e* apele de drenaD* alte ape provenite din ver(an"i* praie (au toren"i 'are (tr!bat in'inta unit!"ii* ape &eotermale (au minerale* dup! 'a0* ape provenite din 'ura balnear!H '.4+ pentru unit!"ile indu(triale* parametrii fun'"ionali (e vor pre0enta n dou! (itua"ii1 G n re&im normal de fun'"ionare G (itua"ie n 'are (ur(a e(te di(ponibil! pentru (ati(fa'erea inte&ral! a 'erin"eiH G n re&im de re(tri'"ii G (itua"ii e6'ep"ionale n 'are* pe perioade ('urte de defi'it pronun"at la (ur(!* unitatea p!(trea0! n e6ploatare normal! (e'"iile prin'ipale de produ'"ie $i ('oate din fun'"iune G total (au par"ial G utili0atori au6iliari .(p!lat auto* (tropit (pa"ii ver0i* (p!lat drumuri $i altele a(emenea+* pre'um $i (e'"ii ori a'tivit!"i mai pu"in importanteH d+ de('rierea obie'tivelor 'are formea0! (i(temul de alimentare $i 'anali0are al folo(in"ei* in'lu(iv in(tala"iile de tratare* de epurare $i &o(pod!ria de n!mol G flu6ul 'antitativ $i 'alitativ al apei. 3e vor pre0enta 'ara'teri(ti'ile te5ni'e* 'on(tru'tive $i fun'"ionale ale (i(temului de alimentare 'u ap!* de eva'uare $i epurare* in'lu(iv pre0entarea traver(!rilor 'ur(urilor de ap! 'u re"ele 5idroedilitare. Cn 'a0ul (i(temelor de alimentare 'u ap! (e vor pre0enta m!rimea 0onelor de prote'"ie (anitar! $i 5idro&eolo&i'!* pre'um $i (tudiile privind determinarea a'e(tora* dup! 'a0* n 'onformitate 'u le&i(la"ia n vi&oare. )entru &o(pod!ria de n!mol (e vor pre0enta 'antitatea* natura $i 'ompo0i"ia n!molurilor* pre'um $i in(tala"iile de (tabili0are*

de(5idratare* depo0itare intermediar! $i final!* valorifi'are ori ardere* dup! 'a0H e+ elemente de 'al'ul pentru dimen(ionarea lu'r!rilor de 'aptare pentru ape (ubterane1 re0ultatele te(telor de pompare* 'al'ule pentru debitul de 'aptare* 'al'ule pentru dimen(ionarea num!rului de pu"uri* drenuri* n 'onformitate 'u (tandardele n vi&oare* evaluarea debitului minim a(i&urat pe ba0a urm!ririi pe o perioad! de 'el pu"in un an 5idrolo&i' pentru i0voare. 3tudii 5idro&eolo&i'e privind impa'tul e6ploat!rilor e6i(tente de ape din (ubteran* pre'um $i al e6ploat!rilor de a&re&ate minerale $i/(au de alte re(ur(e minerale din 0on!* a'olo unde e(te 'a0ulH f+ elemente 'ara'teri(ti'e ale lu'r!rilor n albie 'um (unt1 pri0e* &uri de eva'uare* re&ulari0!ri* 'on(olid!riH debitele in(talate $i 'ele de dimen(ionare a pri0elor de ap! $i a &urilor de eva'uare n re'eptoriH &+ (i(teme de monitorin& 'antitativ $i 'alitativ a apelor (ubterane* foraDe 5idro&eolo&i'e de ob(erva"ie* obli&atorii n 0ona obie'tivelor n 'are pot ap!rea infiltra"ii $i impurifi'!ri ale apelor (ubterane* 'ara'teri(ti'i te5ni'e de e6e'u"ieH 5+ aparatura $i in(tala"ii ate(tate n "ar!/Bniunea <uropean!* 'u 'ertifi'at de metrolo&ie n termen de valabilitate* 'u aDutorul '!rora (! (e m!(oare debitele de ap! $i (! (e determine parametrii 'alitativi ai apelor. 2rebuie pre0entate* de a(emenea1 m!(uri de prevenire $i 'ontrol ale dever(!rilor a''identale* tipul $i fre'ven"a de reali0are a in(pe'"iilor $i monitorin&ului pentru eva'u!ri a''identale* pro&ramul de m!(uri de ntre"inere a e'5ipamentelor $i (i(temelor* pro'edura de interven"ie n (itua"ii de poluare a''idental!* in'lu(iv li(ta per(oanelor de 'onta't* 'u date ne'e(are de lo'ali0are pentru (itua"ii de ur&en"! $i li(ta utili0atorilor din avalul ampla(amentului avi0at* 'u ri(' de a fi afe'ta"i. @e a(emenea* (e va pre0enta pro&ramul de m!(uri de ntre"inere a e'5ipamentelor $i (i(temelorH i+ pie(e de(enate1 i. + ('5ema flu6ului apei (ub a(pe't 'antitativ $i 'alitativ* n 'adrul '!reia re"elele de alimentare (unt mar'ate 'u 'uloarea alba(tru* iar 'ele pentru 'anali0are 'u ro$uH i.2+ pentru (ta"iile de tratare (au de epurare $i pentru prelu'rarea $i depo0itarea n!molurilor re0ultate (e vor pre0enta planul de (itua"ie $i pro'e(ul te5nolo&i' propu(* (ub form! de ('5eme te5nolo&i'e fun'"ionaleH i.3+ planuri de (itua"ie* profile tran(ver(ale $i lon&itudinale* (e'"iuni 'ara'teri(ti'e G 'u indi'area nivelurilor apelor determinante pentru dimen(ionare G pentru lu'r!rile n albie (au la malH i.4+ date de proie'tare* fi$a &eolo&i'! te5ni'! a lu'r!rilor propu(e a (e e6e'uta et'. AR2. )entru aliment!ri 'u ap! pentru iri&a"ii* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ (uprafa"a $i 'apa'itatea 'are (e propun pentru a fi iri&ateH b+ pre0entarea defi'itului mediu $i ma6im de umiditate evaluat pe ba0a unor (tudii de bilan" al evapotran(pira"iei 'are fundamentea0! introdu'erea iri&a"iei. 4e'e(arul de ap!* pe ba0a planului de 'ultur! adoptat $i a normelor de iri&are utili0ate1 volum anual de ap! ne'e(ar la (ur(!* re&imul lunar de udare* debite n metri 'ubi

pe (e'und! $i volume n mii m3 pe lun!* n fun'"ie de num!rul ud!rilor re0ultate. 2rebuie pre'i0ate1 debitul de dimen(ionare al 'on(tru'"iilor $i in(tala"iilor de 'aptareH pro&no0a modifi'!rii re&imului apelor (ubterane* 'on(e'in"ele previ0ibile* m!(uri $i lu'r!ri 'e de'ur& din a'ea(ta 'u Du(tifi'area (olu"iilor propu(eH '+ n'adrarea (uprafe"elor propu(e pentru iri&are n poten"ialul iri&abil al ba0inului 5idro&rafi' $i n (trate&ia (tabilit!* modul de a(i&urare a (ur(ei de ap! $i prevederea* dup! 'a0* a lu'r!rilor de pri0!* tran(port al apei $i alte lu'r!ri* 'orelat 'u prevederile ('5emei dire'toare de amenaDare a ba0inului 5idro&rafi' $i 'u lu'r!rile de &o(pod!rire a apei e6i(tente (au prev!0ute n ba0inul re(pe'tivH d+ de('rierea (u''int! a (i(temului de iri&are propu(1 d. + (i(temul de tran(port al apei1 tipuri de 'anale* randamentele (i(temului pe metode de udare $i tipuri de amenaDare $i ponderat pe (i(temH d.2+ v!ile (au 'ur(urile de ap! prev!0ute pentru de('!r'area (i(temului de iri&a"ii la terminarea ud!rilor (au a''identalH (i(teme de &olire* debite* durate* 'apa'itatea de tran(port a v!ilor* lu'r!ri ne'e(are pentru 'alibrarea re'eptorilor naturaliH d.3+ po(ibilitatea fun'"ion!rii rever(ibile1 de(e'are G iri&are a 'analelorH e+ lu'r!rile $i in(tala"iile prev!0ute la (ur(a pentru preluarea apei de alimentare* m!(urarea a'e(teia* (tabilitatea albiei n 0ona de preluareH prin'ipalele 'ara'teri(ti'i te5ni'e* dimen(iuni* 'ote* 'apa'it!"i in(talate1 e. + pri0e &ravita"ionale 'u (au f!r! lu'r!ri de barare (au diriDare a 'urentului apei la niveluri mi'iH e.2+ (ta"ii de pompare* ampla(amentul $i lu'r!rile ne'e(are pentru ap!rarea lo'al! a a'e(tora1 di&uri* platforme n!l"ate* 'on(olid!ri et'.H f+ lu'r!ri de traver(are/inter(e'tare a 'analelor (au 'ondu'telor de tran(port a apei* 'u di&uri* 'ur(uri de ap!* v!i naturale $i altele a(emenea G 'on"inutul a'e(tor do'umenta"ii e(te 'el (tabilit pentru traver(!riH &+ ampla(amentul* (tru'tura $i prin'ipalele elemente ale re"elei de foraDe 5idro&eolo&i'e pentru urm!rirea n timp a nivelurilor $i '5imi(mului apelor (ubterane pe (uprafa"a amenaDat! prin lu'r!ri de iri&are* n 'onformitate 'u 'erin"ele prev!0ute n ane6a 'are fa'e parte inte&rant! din pre0entul normativ de 'on"inutH 5+ 'al'ulul randamentului (i(temului de iri&a"iiH i+ pro&ramul de urm!rire a influen"ei apli'!rii ud!rilor a(upra pn0ei freati'eH D+ pentru (itua"ii n 'are apa de alimentare e(te provenit! din 'ate&oria apelor u0ate epurate e(te ne'e(ar! pre0entarea 'ara'teri(ti'ilor fi0i'oG'5imi'e* ba'teriolo&i'e $i 5elmintolo&i'e ale a'e(tora* pre'um $i pro&ramul de urm!rire a 'alit!"ii apelor (ubterane n 0ona iri&at!. AR2. 2 @o'umenta"ia te5ni'! pentru 'entrale 5idroele'tri'e* in'lu(iv mi'ro5idro'entrale* va 'uprinde1 a+ n'adrarea n ('5ema dire'toare de amenaDare $i mana&ement a ba0inului 5idro&rafi'* 'orelarea fun'"ional! (ub a(pe't 5idrote5ni'* anali0a ampla(!rii $i po(ibilit!"ile de 'ooperare n raport 'u alte lu'r!ri 5idrote5ni'e (au 5idroedilitare e6i(tente n 0on!H b+ influen"e ale lu'r!rilor proie'tate a(upra albiei 'ur(ului de ap!

$i obie'tivelor e6i(tente n 0on!* in'lu(iv n 'a0 de in'idente la 'apa'it!"ile propu(e* 'u indi'area m!(urilor prev!0ute pentru evitarea unor pa&ube (au (tnDeniri a(upra a'e(tor obie'tive* (au pentru refa'erea folo(in"elor afe'tate* pentru 'a0urile n 'are1 b. + n!l"imea 'on(tru'"iei de barare la 'aptare e(te mai mare (au e&al! 'u 0*5 m* lu'r!ri de mi&rare a i5tiofaunei* dup! 'a0H b.2+ volumul util al a'umul!rii 'reate de barare e(te mai mare (au e&al 'u 25.000 m3H b.3+ Du(tifi'area utili0!rii 'apa'it!"ii poten"ialului 5idroener&erti' de minimum -0IH '+ 'la(a de importan"!* re(pe'tiv probabilit!"ile de 'al'ul $i de verifi'are ne'e(are pentru dimen(ionarea diferitelor obie'tive 'omponente ale amenaD!rii 5idroener&eti'e* "innd (eama de ne'e(itatea ap!r!rii mpotriva inunda"iilor a a'e(tora $i de importan"a obie'tivelor e'onomi'e $i (o'iale din aval de amenaDareH d+ date 5idrolo&i'e de ba0! G debite1 mediu* ma6im de 'al'ul $i de verifi'are G niveluri* volume de ap!* debite 'e trebuie a(i&urate n aval G debite (alubre (au de (ervituteH e+ valorifi'area poten"ialului 5idroener&eti'1 variante* 'apa'it!"i propu(eH produ'"ia medie anual! de ener&ie ele'tri'!H 'al'ule 5idroener&eti'eH parametrii 'ara'teri(ti'i $i indi'atori 5idroener&eti'iH debit minim n albie* debit a(i&urat pentru 'elelalte folo(in"e din avalH f+ de('rierea obie'tivelor 'omponente ale amenaD!rii* 'u prin'ipalele dimen(iuni $i 'apa'it!"i pentru 'apt!ri* in'lu(iv lu'r!rile de barare* de('!r'!tori* ba0in 'ompen(ator* adu'"iuni* 'entral!* e'5ipamente* in(tala"ii pentru a(i&urarea debitului minim n albie n aval* re&im de e6ploatare* eventuale m!(uri $i lu'r!ri de ap!rare mpotriva inunda"iilorH &+ planul de (itua"ie* profile tran(ver(ale $i lon&itudinale n (e'"iuni 'ara'teri(ti'e pentru prin'ipalele lu'r!ri1 'apt!ri* in'lu(iv lu'r!ri de barare* la'uri 'ompen(atoare* deriva"ii $i* dup! 'a0* re&ulari0!ri aval $i nivelurile apelor mari la a(i&ur!rile de 'al'ul $i verifi'are pentru obie'tele ne'e(ar a fi ap!rate mpotriva inunda"iilorH 5+ a''eptul $i 'ondi"iile de 'ooperare 'u lu'r!ri (au in(tala"ii de"inute de al"i benefi'iari* dup! 'a0* n 'opieH i+ do'umenta"ia va 'uprinde n mod obli&atoriu 'ertifi'at de urbani(m $i do'umente 'are (! ate(te (itua"ia Duridi'! a terenului $i* dup! 'a0* o 'opie de pe 'ontra'tul de n'5iriere a terenului din domeniul publi' admini(trat de '!tre Admini(tra"ia 4a"ional! 7Apele Romne7 pe 'are (e va e6e'uta obie'tivulH D+ proie'tantul va pre0enta o (olu"ie 'on(tru'tiv!* 'are* n fun'"ie de definirea 'orpului de ap! n 'are (e e6e'ut! lu'rarea* (! re(pe'te 'one'tivitatea 5idrauli'! a rului* n 'onformitate 'u m!(urile pentru mbun!t!"irea (olu"iilor te5ni'e de proie'tare $i de reali0are a lu'r!rilor 5idrote5ni'e de amenaDare $i reamenaDare a 'ur(urilor de ap!* pentru atin&erea obie'tivelor de mediu din domeniul apelor aprobate prin 8rdinul mini(trului mediului $i de0volt!rii durabile nr. . 63/200-H L+ lu'r!rile de amenaDare (au reamenaDare a 'ur(urilor de ap! 'are (e vor reali0a pe 'orpuri de ap! naturale trebuie (! nu ('5imbe n'adrarea 'orpului de ap! din natural n puterni' modifi'atH l+ lu'r!rile de barare a 'ur(urilor de ap! mai nalte de 0*5 m vor fi prev!0ute 'u pa(aDe de tre'ere .('!ri de pe$ti+ pentru fauna a'vati'! mi&ratoareH

m+ toate lu'r!rile proie'tate vor permite a(i&urarea n aval de 'on(tru'"iile 5idrote5ni'e de reten"ie (au deriva"ie a debitelor minime ne'e(are n albie* (tabilite printrGun (tudiu elaborat/e6perti0at de #4/GA n vederea men"inerii unei (t!ri favorabile de 'on(ervare a (pe'iilor a'vati'e de flor! $i faun!* pre'um $i pentru (ati(fa'erea 'erin"elor de ap!H n+ do'umentul le&al 'are (! ate(te depunerea &aran"iei finan'iare pentru blo'area ampla(amentului de '!tre viitoarele inve(ti"ii de tip mi'ro5idro'entrale. AR2. 3 . + )entru amenaD!ri pi('i'ole* ia0uri a&roGpi('i'ole* 5ele$tee* ba0ine* a'umul!ri lo'ale 'u volum total pn! la 5 milioane m3 in'lu(iv* 'on"inutul do'umenta"iei (e va (tabili* dup! 'a0* 'ore(pun0!tor problemelor pe 'are le ridi'! a'e(te amenaD!ri* prin adaptarea prevederilor 'ore(pun0!toare de la 'apitolele la'urilor de a'umulare* aliment!ri 'u ap! $i eva'u!ri de ap!. @o'umenta"ia te5ni'! va mai 'uprinde1 a+ de('rierea 'ara'teri(ti'ilor 'alitative ale apei de alimentare $i de eva'uare* pre'um $i a emi(arului* a m!(urilor propu(e n vederea men"inerii e'5ilibrului e'olo&i' $i re(pe'tiv a modalit!"ilor de alimentare pentru 'ele amenaDate n tera(!H b+ planuri de (itua"ieH '+ n'adrarea (uprafe"ei terenului la 'ate&oria 'ore(pun0!toare inve(ti"ieiH d+ 'ertifi'at de urbani(m 'are (! prevad! n mod e6pre( reali0area a'e(tei inve(ti"ii pe terenul re(pe'tivH e+ (tudiu 5idro&eolo&i'H f+ pre0entarea amenaD!rilor e6i(tente pe 'ur(ul de ap! $i a 'elor de la 're('!toriile de pe$ti* pre'um $i a 'elor din tera(! aflate n ve'in!tate. A''eptul benefi'iarilor lu'r!rilor e6i(tente n 0ona limitrof! 'e pot fi afe'tate* dup! 'a0H &+ pre0entarea formulei de populare* modul de furaDare* 'ompo0i"ia '5imi'! a furaDelor $i te5nolo&ia de re'oltareH 5+ (tudiu de evaluare a impa'tului a(upra mediului privind influen"a a'e(tei a'tivit!"i a(upra apelor (ubterane din 0on! $i re(pe'tiv a 'apt!rilor de ap! din (ur(e (ubterane* la 'ele din tera(!H i+ pre0entarea in(tala"iilor $i m!(urilor pentru prote'"ia 'alit!"ii apei utili0atorilor din aval* pre'um $i m!(urile pentru a(i&urarea ap!r!rii mpotriva inund!rii platformeiH D+ (tudiul de inundabilitate .dup! 'a0+. .2+ @o'umenta"ia de reali0are a lu'r!rilor men"ionate la alin. . +* elaborat! la fa0a de (tudiu de prefe0abilitate* va fi n(u$it! de '!tre (oli'itant. AR2. 4 Cn 'a0ul amenaD!rilor pentru navi&a"ie* plut!rit* flotaD* poduri plutitoare* e'lu0e* porturi fluviale (au maritime* $antiere navale* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ delimitarea (e'torului de 'ur( de ap! propu( navi&abili0!rii* tra(eu* lun&imeH b+ pre0entarea lu'r!rilor propu(e1 b. + elemente de 'al'ul* debite 'ara'teri(ti'e* niveluri 'ore(pun0!toare a'e(tora n (e'"iuni de 'al'ulH b.2+ elemente 'on(tru'tive1 'ara'teri(ti'i de navi&a"ie G etiaD* niveluri* adn'ime* l!"imi* ra0e de 'urbur!* &abarite de navi&a"ie* biefarea $enalului navi&abil* e'lu0eH b.3+ bilan"ul 5idrauli' al 'analului navi&abil1 'on(umuri de ap!

prin e'lu0are* pierderi de ap! datorate neetan$eit!"ii 'on(tru'"iilor* (ur(a de alimentare 'u ap! $i debite 'ara'teri(ti'eH '+ prevederi pentru urm!rirea n timp a 'omport!rii lu'r!rilor propu(e* pentru e6ploatare* monitorin&* (emnali0are $enal navi&abilH d+ pre0entarea lu'r!rilor de ap!rare mpotriva inunda"iilor $i &5e"urilor* a 'on(tru'"iilor de pe $enalul navi&abil1 poduri* tunele navi&abileH e+ pentru a'tivit!"ile portuare (e pre0int! amenaD!rile ne'e(are a'o(t!rii navelor* n'!r'!rii $i de('!r'!rii m!rfurilor 'u pre'i0area utilit!"ilor $i (ur(elor de alimentareH (olu"iile 'on(tru'tive adoptateH f+ (e vor pre0enta in(tala"iile $i m!(urile propu(e pentru prote'"ia 'alit!"ii apei* preluarea apelor de (antin!H &+ m!(uri de ap!rare mpotriva inunda"iilor a amenaD!rilor portuare. AR2. 5 )entru folo(in"e 5idrome'ani'e* pre'um mori de ap!* fier!(traie $i pive* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ de('rierea amenaD!rilor de(tinate 'apt!rii de ap!Gpri0!* pre'um $i 'ele de(tinate devierii debitelorH b+ pre0entarea m!rimii debitelor in(talateH '+ de('rierea re&imului de utili0are a debitelor $i a m!(urilor pentru prote'"ia apelor de (uprafa"! $i (ubteraneH d+ m!(uri de ap!rare mpotriva inunda"iilor. AR2. 6 )entru amenaD!ri balneare* turi(ti'e (au pentru a&rement* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ pre0entarea 'on(tru'"iilor* amenaD!rilor $i dot!rilorH b+ de('rierea utilit!"ilor* modul de a(i&urare a (ur(elor de alimentare $i de epurare a apelor u0ateH '+ pre0entarea modului de (to'are a unor (ub(tan"e $i (olu"ii peri'uloa(e $i a m!(urilor (pe'iale de interven"ie n 'a0 de polu!ri a''identale 'u ape u0ate de la unit!"ile (anitare ale amenaD!rilor turi(ti'e $i ba0ele de tratament balnearH d+ 'on"inutul do'umenta"iei (e va (tabili* dup! 'a0* n raport 'u 'el pentru aliment!ri 'u ap! $i eva'u!ri ape u0ate* in'lu0nd de('rierea lu'r!rilor ne'e(are proteD!rii 'alit!"ii apei $i &o(pod!ririi ra"ionale a re(ur(ei* pre'um $i elemente privind n'adrarea n ('5i"a de (i(temati0are a 0onei. AR2. . + Cn do'umenta"ia te5ni'! pentru 'anali0!ri* (ta"ii $i in(tala"ii de epurare* eva'u!ri de ape u0ate* eva'u!ri n re'eptorii naturali de ape &eotermale (au minerale* dup! utili0are* (e vor pre0enta di(tin't elemente n le&!tur! 'u preepurarea lo'al! a apelor u0ate* provenite dintrGun anumit pro'e( te5nolo&i'* mpreun! 'u valorile parametrilor 'antitativi $i 'alitativi de ie$ire* 'are 'on'ur! la 'on(tituirea efluentului n (ta"ia final! de epurare. .2+ )entru produ(e noi (e vor men"iona valorileGlimit! de emi(ie pentru indi'atorii de 'alitate re(pe'tivi* metoda de anali0!* pre'um $i te5nolo&ia de epurare. .3+ )entru de0volt!ri ale produ'"iei e6i(tente (au pentru produ(e noi &eneratoare de ape u0ate (e pre0int!1 (itua"ia e6i(tent! a 'anali0!rii 'u impa'tul a(upra apelor (ubterane* modalit!"i de preluare 'antitativ! a apelor u0ate (uplimentare* efi'ien"a 'apa'it!"ilor de epurare e6i(tente* pre'um $i ne'e(arul de noi 'apa'it!"i $i te5nolo&ii de epurare* (i(temul de monitori0are 'antitativ! $i 'alitativ! a eva'u!rilor.

.4+ @e a(emenea* (e pre0int! impa'tul 'orelat 'u 'erin"ele europene 'on"inute n G5idurile (e'toriale re'omandate pentru evaluarea impa'tului a(upra mediului pentru1 (ta"ii de epurare a apelor u0ate $i re"ele de 'anali0are* 'aptarea apelor (ubterane $i (i(teme de alimentare 'u ap!* lu'r!ri de prevenire $i prote'"ie mpotriva inunda"iilor. G5idurile pot fi (oli'itate de la A&en"ia 4a"ional! pentru )rote'"ia %ediului (au Admini(tra"ia 4a"ional! 7Apele Romne7. AR2. 9 Cn 'a0ul inDe'"iilor de ape de min!* de 0!'!mnt* te5nolo&i'e n (traturi de mare adn'ime* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ anali0a te5nolo&i'! $i e'onomi'! din 'are (! re0ulte impo(ibilitatea apli'!rii unei (olu"ii de epurareH b+ (tudiu 5idro&eolo&i' din 'are (! re0ulte '! (ub(tan"ele poluante eva'uate nu afe'tea0! (tru'turile &eolo&i'e* apele (ubterane $i (ub(tan"ele minerale e6ploatabileH '+ pre'i0area 0onei de inDe'tare 'u 'ara'teri(ti'ile 5idro&eolo&i'e $i &eomorfolo&i'e ale a'e(teia $i a lu'r!rilor de inDe'tare 'u 'ara'teri(ti'ile 'on(tru'tive (pe'ifi'eH d+ propriet!"ile fi0i'oG'5imi'e ale (ub(tan"elor 'e urmea0! a fi inDe'tate n (ubteranH e+ de('rierea te5nolo&iei de inDe'tare $i a po(ibilelor 'on(e'in"e ne&ative a(upra 'alit!"ii apei (ubteraneH f+ de('rierea $i datele te5ni'e ale lu'r!rilor ne'e(are pentru reali0area inDe'"iei de ape u0ateH a(i&ur!ri a(upra durabilit!"ii lu'r!rilorH &+ a'te de re&lementare ale A&en"iei 4a"ionale pentru Re(ur(e %inerale .A4R%+. AR2. 9 )entru la'urile de a'umulare 'u volumul de 'el pu"in 00.000 m3 ap! G indiferent de folo(in"e G in'lu(iv baraDele $i ane6ele a'e(tora* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ n'adrarea n ('5ema dire'toare de amenaDare a ba0inului 5idro&rafi'* 'orelarea fun'"ional! 'u alte lu'r!ri din ba0in $i pre'i0area 'ate&oriei de importan"!* (tabilit! 'onform %etodolo&iei privind (tabilirea 'ate&oriilor de importan"! a baraDelor G 42,/G 02 * aprobat! prin 8rdinul mini(trului apelor $i prote'"iei mediului $i al mini(trului lu'r!rilor publi'e* tran(porturilor $i lo'uin"ei nr. 5/299/2002H b+ a'ord de fun'"ionare n 'ondi"ii de (i&uran"! emi( 'onform prevederilor 8rdonan"ei de ur&en"! a Guvernului nr. 244/2000 privind (i&uran"a baraDelor* republi'at!H '+ ne'e(it!"i e'onomi'e $i (o'iale 'are (unt a(i&urate prin la'ul de a'umulare propu(1 aliment!ri 'u ap! G volume $i debite a(i&urate G* ap!rare mpotriva inunda"iilor G debite ma6ime naturale $i atenuate* valorifi'area poten"ialului 5idroener&eti' G produ'"ie de ener&ie* debit minim n albie* pi('i'ultur! G (uprafa"a de lu'iu de ap! la nivel minim de e6ploatare G* a&rement* navi&a"ie et'.H d+ (tabilirea pe etape a defi'itelor* re(pe'tiv a volumelor de ap! ne'e(ar a fi a'umulate (au derivateH 'ondi"iile de umplere a la'ului de a'umulareH e+ 'ara'teri(ti'ile &eomorfolo&i'e ale 'uvetei la'ului de a'umulare1 rela"ia volumGnivelG(uprafa"!H date privind &eolo&ia* 5idro&eolo&ia $i (tabilitatea ver(an"ilorH f+ prin'ipalele 'apa'it!"i $i 'ara'teri(ti'i ale la'ului de a'umulare $i ale 'entralelor 5idroele'tri'e aferente* pre'um $i

prin'ipalii indi'atori te5ni'oGe'onomi'i1 f. + 'ara'teri(ti'i ale la'ului1 volum total* de atenuare* util* de 'olmatareH volume pentru tran0itarea undelor de ap! din in'idente la la'urile de a'umulare din amonteH 'oefi'ient de a'umulareH debite ori volume de ap! pierduteH &rafi'ul de e6ploatareH 'oefi'ientul de re&ulari0areH f.2+ determinarea 'urbei (uprafe"ei libere a apei n la'urile de a'umulare 'u di&uriGbaraDe laterale* la tran0itarea debitelor ma6ime $i a undelor provenite din in'idente la baraDele la'urilor de a'umulare din amonte* e6i(tente $i prev!0uteH f.3+ re&imul debitelor de('!r'ate din la'1 debite (alubre (au de (ervitute* debite ma6ime* debite de ap! pierdute* modul de (ati(fa'ere a folo(in"elor de ap!* (tabilite* dup! 'a0* printrGun (tudiu elaborat/e6perti0at de #4/GAH f.4+ re&imul debitelor de (edimente intrate $i de('!r'ate din la'H prevederile pentru eva'uarea temporar! ori inte&ral! a (edimentelor re"inuteH f.5+ m!(urile $i lu'r!rile antiero0ionale $i de 'ore'"ie a toren"ilor n ba0inul ver(ant $i n amonte* n vederea prevenirii 'olmat!rii la'uluiH m!(uri de valorifi'are a re0ervelor de bala(t din 'uvete et'. $i impli'a"iile a'e(tora a(upra m!rimii volumelor utileH f.6+ m!(uri pentru prevenirea modifi'!rilor morfolo&i'e pe 'ur(uri de ap!* n aval de la'ul de a'umulare pn! la primul afluent important* 'a $i pentru modifi'!rile nivelurilor apelor (ubterane din 0on!H f.-+ valorifi'area ener&eti'! a poten"ialului apelorH parametri* 'ara'teri(ti'i $i indi'atori ener&eti'iH f.9+ 'apa'itatea de('!r'!torilor de (uprafa"! $i de adn'ime $i e'5ipamentul 5idrome'ani' al a'e(tora* 'orelat 'u po(ibilitatea de &olire a''elerat! a la'ului de a'umulare pentru 'a0uri de ne'e(itate (au de in'idente la baraDul re(pe'tiv ori la baraDele unor la'uri din amonte* 'u (au f!r! pro&no0!H f.9+ eventualele la'uri de 'ompen(are a debitelor e6ploatate dup! un re&im diferit de 'el al 'erin"elor de ap!H f. 0+ lu'r!ri de re&ulari0are a albiilor aval de baraD* pe o di(tan"! 'ore(pun0!toare 'onform le&i(la"iei n domeniuH f. + lu'r!ri pentru mi&rarea i5tiofauneiH f. 2+ lu'r!ri de 'ombatere a ero0iunii (oluluiH f. 3+ lu'r!ri de re&ulari0are a ('ur&erii pe ver(antH &+ prin'ipalele lu'r!ri de 'on(tru'"ii* e'5ipamente 5idrome'ani'e* in(tala"ii $i aparate* de('rierea a'e(tora* 'um ar fi1 &. + lu'r!ri pentru baraD* e'rane de etan$are* de('!r'!torii de (uprafa"! $i de fund* in'lu(iv di(ipatorii de ener&ie aferen"i* pri0e de ap!* lu'r!ri n 'uveta la'ului de a'umulare $i alte lu'r!ri de tran0itare a debitelor* lu'r!ri de re&ulari0are n aval de baraDH &.2+ lu'r!ri pentru repararea 'on(tru'"iilor 5idrote5ni'e din albii $i pentru refa'erea a6ului 'ada(tralH &.3+ eviden"ierea lu'r!rilor ne'e(are men"inerii e'5ilibrului e'olo&i' n 0on!H 5+ plan de an(amblu al 0onei* n 'are (unt ampla(ate lu'r!rile 'e fa' obie'tul avi0ului in'lu(iv lu'r!rile de 'ombatere a ero0iunii (olului $i de amenaDare a toren"ilor n ba0inul de re'ep"ie al la'ului de a'umulare $i n ba0inul ver(ant al (e'torului de ru re&ulari0atH i+ planuri pentru lu'r!ri provi0orii din albii de(tinate e6e'u"iei

lu'r!rilor de ba0!1 devierea apelor* ap!r!ri de mal* ndi&uiri* 5alde de p!mnt (au piatr!* platforme ori in'inte pentru or&ani0area de $antier et'.H D+ aparatura de m!(ur! $i 'ontrol ne'e(ar! pentru urm!rirea n timp a 'omport!rii baraDului $i ane6elor (ale* po(turi 5idrometri'e de e6ploatare $i (i(temul informa"ional* (i(temul de pro&no0! 5idrometeorolo&i'! $i de averti0are G alarmare a popula"iei din 0onele afe'tabile n 'a0 de in'idente la 'on(tru'"ia 5idrote5ni'!. AR2. 20 )entru lu'r!ri di(tin'te de deriva"ii de debite ntre ba0ine 5idro&rafi'e (au n interiorul a'eluia$i ba0in* pre'um $i pentru adu'"iuni ma&i(trale* 'on"inutul do'umenta"iei (e va (tabili* dup! 'a0* n raport 'u 'el pentru la'uri de a'umulare $i 'el pentru lu'r!ri de re&ulari0are a 'ur(urilor de ap!* adaptndu(e 'ore(pun0!tor problemelor (pe'ifi'e deriva"iei (au adu'"iunii n 'au0!. AR2. 2 )entru lu'r!ri de re&ulari0are a 'ur(urilor de ap!* ap!r!ri $i 'on(olid!ri de maluri* 'on(olid!ri de albii $i pra&uri de fund* re'tifi'!ri $i reprofil!ri de albii* lu'r!ri de diriDare a apei* do'umenta"ia te5ni'! va pre0enta o (olu"ie 'on(tru'tiv!* 'are* n fun'"ie de definirea 'orpului de ap! n 'are (e e6e'ut! lu'rarea* (! re(pe'te 'one'tivitatea 5idrauli'! a rului* n 'onformitate 'u m!(urile pentru mbun!t!"irea (olu"iilor te5ni'e de proie'tare $i de reali0are a lu'r!rilor 5idrote5ni'e de amenaDare $i reamenaDare a 'ur(urilor de ap!* pentru atin&erea obie'tivelor de mediu din domeniul apelor aprobate prin 8rdinul mini(trului mediului $i de0volt!rii durabile nr. . 63/200-* $i va 'uprinde1 a+ 'la(a de importan"! a lu'r!rilor 'onform (tandardelor n vi&oare 'orelate 'u prevederile /ot!rrii Guvernului nr. 946/20 0 pentru aprobarea 3trate&iei na"ionale de mana&ement al ri('ului la inunda"ii pe termen mediu $i lun&H b+ date (pe'ifi'e1 delimitarea (e'torului de 'ur( de ap! (upu( re&ulari0!rii* lun&imea (e'torului $i LilometraDul dup! a6ul de referin"! 'ada(tral!H (uprafe"e $i obie'tive ap!rate* 'omparativ 'u (itua"ia dinainte de re&ulari0are. 4e'e(itatea lu'r!rilor* (uprafe"e de teren* obie'tive $i bunuri* '!i de 'omuni'a"ii ap!rate. ?aloarea pa&ubelor nre&i(trate $i poten"ialeH 'orelarea* dup! 'a0* 'u lu'r!ri e6i(tente (au propu(e de de(e'are* 'ombaterea ero0iunii (olului* amenaDarea toren"ilor* lu'r!ri de ap!rare mpotriva apelor provenite de pe ver(an"i (au apelor interne et'.H '+ debite de 'al'ul n re&im natural $i amenaDat $i nivelurile 'ore(pun0!toare a'e(tora n (e'"iunile de 'al'ul* 'orelate 'u prevederile din ,e&ea apelor nr. 0-/ 996* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* eventualele de0atenu!ri ale undelor de viitur! produ(e pe (e'torul re&ulari0at $i n aval de a'e(ta $i m!(urile $i lu'r!rile propu(e* parametrii proie'ta"i ai albiei (tabile* n'adrarea (e'torului re&ulari0at n parametrii &enerali de tra(eu $i (e'"iune a albiei 'ur(ului de ap!* 'orelarea lu'r!rilor propu(e 'u e6ploat!rile de material din albie* "innd (eama de modifi'!rile 'ur&erii debitelor (olideH d+ m!(uri ne'e(are pentru ap!rarea de inunda"ii a lo'alit!"ilor $i a obie'tivelor e'onomi'e $i (o'ialeH e+ impli'a"iile 'are (e pot produ'e la tran0itarea undelor de ap! din a''idente la baraDele din amonte $i m!(urile ne'e(are n 'a0ul unor lu'r!ri de re&ulari0are (ituate n avalul a'umul!rilor

e6i(tente (au prev!0uteH f+ pre0entarea lu'r!rilor de 'ombatere a ero0iunii (olului $i de de(e'are pe terenurile a&ri'ole* 'a $i a 'elor de amenaDare a toren"ilor din fondul fore(tier* ne'e(are ap!r!rii obie'tivelor (au fun'"ion!rii lu'r!rilor de re&ulari0areH &+ m!(uri $i lu'r!ri pentru eva'uarea apelor interne (au de pe ver(an"i n 'a0ul n 'are prin ndi&uire (e 'reea0! in'inte f!r! eva'u!ri naturaleH 5+ prevederi pentru urm!rirea n timp a 'omport!rii lu'r!rilor de re&ulari0are $i a morfolo&iei albiei re&ulari0ateH pro&ramul de ob(erva"ii. )revederi pentru e6ploatare1 'antoane* dot!ri* (i(teme de 'omuni'a"ie* modalit!"i de alimentare 'u ap! $i epurare a apelor u0ate et'.H i+ lu'r!rile de 'ombatere a ero0iunii (olului $i de de(e'are pe terenurile a&ri'ole* pre'um $i lu'r!rile de amenaDare a toren"ilor din fondul fore(tier* atun'i 'nd a'e(tea (unt in'lu(e n inve(ti"ii 'a fiind indi(pen(abile ap!r!rii obie'tivelor (au fun'"ion!rii lu'r!rilor de re&ulari0areH D+ planul de an(amblu pentru albia re&ulari0at! $i teritoriul ap!rat* 'u men"ionarea lu'r!rilor de re&ulari0are a in'intelor 'are (e formea0! $i a obie'tivelor ap!rate* in'lu(iv terenurile pe 'ate&orii de folo(in"e* pre'um $i a limitelor de inundabilitate la a(i&urarea 'on(iderat!1 1 0.000* 1 5.000 $i 1 2.000H L+ profiluri lon&itudinale prin albia rului 'u indi'area liniilor de pant! ale fundului* malurilor* lu'r!rilor proie'tate $i a apei la a(i&urarea 'on(iderat!* in'lu(iv lu'r!rile de art! e6i(tenteH 'oefi'ien"ii de ru&o0itate* vite0eGlimit! $i efe'tiveH indi'area po0i"iei 'analelor de 'ole'tare a apelor de infiltra"ie $i a traver(!rilor. AR2. 22 )entru ndi&uiri $i in'inte ndi&uite* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ 'la(a de importan"! a obie'tivului prin'ipal $i a 'elor 'olaterale $i 'one6e* din pun't de vedere al ap!r!rii mpotriva efe'telor d!un!toare ale apelor mari. )entru de0volt!ri $i e6tinderi de obie'tive e6i(tente (au pentru platforme indu(triale* 'la(a de importan"! (e va e6amina pe an(amblul obie'tivului n (itua"ia final! prev!0ut!. )entru 0onele (au platformele indu(triale* 'la(a de importan"! (e va anali0a pentru ntre& an(amblul 'e urmea0! a fi ap!rat. Cn 'a0ul unor obie'tive deDa ap!rate* anali0a (e va fa'e pentru verifi'area ne'e(it!"ii unor lu'r!ri (uplimentare de ap!rare* 'a urmare a modifi'!rii 'la(ei de importan"!* datorit! noului obie'tiv (au noilor de0volt!riH b+ provenien"a apelor 'are pot produ'e efe'te d!un!toare $i modalit!"ile de a'"ionare a a'e(tora a(upra obie'tivului $i fun'"ion!rii (ale1 ape meteori'e* ape de (uprafa"! de pe 'ur(urile de ap! permanente $i de pe v!ile 'u 'ur&ere nepermanent!* unde de ap! 'e pot proveni de la amenaD!ri 5idrote5ni'e e6i(tente (au prev!0ute* din amonte ori dominante fa"! de obie'tivul n 'au0!* e6'e(e de umiditate datorit! ridi'!rii nivelului apelor freati'e* ape de ('ur&ere de pe ver(an"iH '+ modalit!"ile de a'"ionare a apelor a(upra obie'tivului prin1 inundare $i propa&are* (ubinundare* infiltrare* ero0iune G 'olmatare et'.H d+ prevederile de (i(temati0are n plan ori0ontal $i verti'al a obie'tivului e'onomi' (au (o'ial* 'u 'on(iderarea ve'in!t!"ilor

(aleH e+ pre0entarea (olu"iilor de ap!rare mpotriva inunda"iilor1 e. + lu'r!rile $i m!(urile de eva'uare a apelor pluviale 'are (e formea0! n in'inta propriuG0i(! $i de pe (uprafe"ele dominanteH e.2+ lu'r!rile $i m!(urile de ap!rare pentru 'ur(urile de ap! 'are traver(ea0! in'inta (au pentru 'ele din ve'in!tate 'are la debite ma6ime pot afe'ta in'inta $i obie'tivulH e.3+ (olu"iile de drenare* i0olare (au altele* mpotriva inund!rii din apele (ubteraneH f+ (olu"iile 'e (e vor propune vor avea n vedere* dup! 'a0* $i1 f. + de0atenuarea debitelor ma6ime produ(e de ndi&uirile din amonte (au atenuarea a'e(tora prin la'uri de a'umulareH f.2+ 're$terile (au diminu!rile de debite ma6ime 'a efe'te ale unor deriva"ii de ape mariH f.3+ remuurile produ(e de lu'r!ri 'are (tran&ulea0! 'ur&erea n avalH &+ impli'a"iile 'are pot ap!rea* pre'um $i m!(urile $i lu'r!rile ne'e(are* in'lu(iv (i(temul de averti0areGalarmare automat! a lu'r!rilor* popula"iei pentru ap!rarea mpotriva inund!rii din undele de ap! provenite din a''idente la (i(temele 5idrote5ni'eH 5+ planuri $i (e'"iuni tran(ver(ale1 1 2.000 G 1 200* privind (i(temati0area n plan ori0ontal $i verti'al a in'intei obie'tivuluiH i+ a'ord privind re(pe'tarea e6i&en"elor de performan"! referitoare la (i&uran"a di&urilor* emi( 'onform prevederilor ,e&ii (i&uran"ei di&urilor nr. 259/20 0. AR2. 23 )entru lu'r!ri de re&ulari0are a ('ur&erii pe ver(an"i $i 'ore't!ri de toren"i* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ (uprafa"a total! a 0onei (tudiate* din 'are (uprafa"a propu(! pentru ameliorare* pe 'ate&orii de folo(ire $i &rupe de de"in!tori1 nainte $i dup! ('5imbarea 'ate&oriilor de folo(ire a terenurilorH dup! 'a0* (tru'tura fondului fore(tier n perimetrul (tudiat1 propor"ia (pe'iilor* 'la(ele de vr(t!* 'ate&orii de 'on(i(ten"!. 3itua"ia (uprafe"elor propu(e pentru ameliorarea pe 'la(e de ero0iune $i de pant!* 'u indi'area prin'ipalelor 'ate&orii de pa&ube provo'ate pe terenuri $i la obie'tiveH b+ (itua"ia a'tual! a de&rad!rilor G pe &rade de ero0iune G $i a toren"iali0!rii re"elei 5idro&rafi'e din fondul fore(tier* lun&imea re"elei 5idro&rafi'e totale* din 'are toren"iali0at!H debit (olid mediu anual provenit de pe ver(an"i $i de pe re"eaua 5idro&rafi'! din perimetrul (tudiatH debit (olid de 'al'ulH 'au0e e6i(tente n afara fondului fore(tier* 'are provoa'! 'olmatarea $i toren"iali0area re"elei 5idro&rafi'e din perimetrul (tudiatH '+ lu'r!ri de 'ombatere a toren"ialit!"ii ver(an"ilor e6i(tente n 0on!* 'omportarea $i efe'tele a'e(toraH 'orelarea* dup! 'a0* a lu'r!rilor propu(e 'u 'ele e6i(tente* n 'ur( de proie'tare $i prev!0ute n 'elelalte (e'toare intere(ate1 a&ri'ol* re(pe'tiv fore(tier* ape* '!i de 'omuni'a"ii $i altele a(emeneaH d+ de('rierea lu'r!rilor de 'ombatere a toren"ialit!"ii* pe 'la(e de pant! $i de ero0iune* a 'elor de amenaDare a terenurilor 'u alune'!ri* a forma"iilor ero0iunii de adn'ime (au a toren"ilorH prin'ipalele tipuri de lu'r!ri 'u elemente 5idrauli'e $i &eometri'eH e+ (itua"ia fondului pi('i'ol natural pe re"eaua 5idro&rafi'! din perimetrul (tudiat* 'erin"e minime de debit n aval de lu'r!ri 5idrote5ni'eH prevederi de lu'r!ri $i m!(uri pe re"eaua de forma"ii

toren"iale $i pe prin'ipalele 'ur(uri de ap!* n vederea mbun!t!"irii fondului pi('i'ol naturalH f+ efe'tele pre'oni0ate privind redu'erea ero0iunilor de (uprafa"! $i a 'elor de adn'ime* redu'erea pierderilor de (ol* n metri 'ubi pe 5e'tar $i pe an1 f. + pentru lu'r!rile 'are nu au 'a ('op $i ap!rarea mpotriva 'olmat!rii la'urilor de a'umulare (au pentru lu'r!rile de re&ulari0are a (e'toarelor de 'ur(uri de ap! (e vor indi'a 'omparativ numai datele &lobaleH f.2+ pentru lu'r!rile 'are au 'a ('op $i ap!rarea mpotriva 'olmat!rii a la'urilor de a'umulare (au a re&ulari0!rilor de 'ur(uri de ap! (e vor pre'i0a bilan"ul ero0iunilor de (ol* de (uprafa"! $i adn'ime de pe ntre&ul fond fun'iar a&ri'ol $i (ilvi' al perimetrului (tudiat* la viitura de proie'tare* defal'at pe (ubba0ine aferente dire't la'ului de a'umulare (au re&ulari0!rilor* pre'um $i bilan"ul ero0iunilor de (ol* de (uprafa"! $i adn'ime* pe an(amblul ba0inului de re'ep"ie al la'ului de a'umulare G fond fun'iar a&ri'ol $i (ilvi' G pentru anul mediu $i pentru viiturile de proie'tare a la'ului de a'umulareH &+ plan de (itua"ie 'u delimitarea (uprafe"elor pe 'ate&orii de folo(ire $i a (uprafe"elor ameliorate propu(e* 'u pre'i0area prin'ipalelor lu'r!ri de 'ombatere a toren"ialit!"ii de (uprafa"! $i de adn'imeH 5+ profiluri lon&itudinale prin forma"iile ero0iunii de adn'ime* 'u indi'area prin'ipalelor lu'r!ri propu(e. AR2. 24 )entru lu'r!ri de 'ombatere a ero0iunii (olului* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ (uprafa"a total! a 0onei (tudiate* din 'are (uprafa"a propu(! pentru ameliorare* pe 'ate&orii de folo(ire $i &rupe de de"in!tori1 nainte $i dup! ('5imbarea 'ate&oriilor de folo(ire a terenurilorH dup! 'a0* (tru'tura fondului fore(tier n perimetrul (tudiat1 propor"ia (pe'iilor* 'la(ele de vr(t!* 'ate&orii de 'on(i(ten"!. 3itua"ia (uprafe"elor propu(e pentru ameliorarea pe 'la(e de ero0iune $i de pant!* 'u indi'area prin'ipalelor 'ate&orii de pa&ube provo'ate pe terenuri $i la obie'tiveH b+ (itua"ia a'tual! a de&rad!rilor G pe &rade de ero0iune G $i a toren"iali0!rii re"elei 5idro&rafi'e din fondul fore(tier* lun&imea re"elei 5idro&rafi'e totale* din 'are toren"iali0at!H debit (olid mediu anual provenit de pe ver(an"i $i de pe re"eaua 5idro&rafi'! din perimetrul (tudiatH debit (olid de 'al'ulH 'au0e e6i(tente n afara fondului fore(tier* 'are provoa'! 'olmatarea $i toren"iali0area re"elei 5idro&rafi'e din perimetrul (tudiatH '+ lu'r!ri de 'ombaterea ero0iunii (olului e6i(tente n 0on!* 'omportarea $i efe'tele a'e(toraH 'orelarea* dup! 'a0* a lu'r!rilor propu(e 'u 'ele e6i(tente* n 'ur( de proie'tare (au prev!0ute n 'elelalte (e'toare intere(ate1 a&ri'ol* re(pe'tiv fore(tier* ape* '!i de 'omuni'a"ii $i altele a(emeneaH d+ de('rierea lu'r!rilor de 'ombatere a ero0iunii de (uprafa"!* pe 'la(e de pant! $i de ero0iune* a 'elor de amenaDare a terenurilor 'u alune'!ri* a forma"iilor ero0iunii de adn'ime (au a toren"ilorH prin'ipalele tipuri de lu'r!ri 'u elemente 5idrauli'e $i &eometri'eH e+ (itua"ia fondului pi('i'ol natural pe re"eaua 5idro&rafi'! din perimetrul (tudiat* 'erin"e minime de debit n aval de lu'r!rile 5idrote5ni'eH prevederi de lu'r!ri $i m!(uri pe re"eaua de forma"ii toren"iale $i pe prin'ipalele 'ur(uri de ap!* n vederea

mbun!t!"irii fondului pi('i'ol naturalH f+ efe'tele pre'oni0ate privind redu'erea ero0iunilor de (uprafa"! $i a 'elor de adn'ime* redu'erea pierderilor de (ol* n metri 'ubi pe 5e'tar $i pe an1 f. + pentru lu'r!rile 'are nu au 'a ('op $i ap!rarea mpotriva 'olmat!rii la'urilor de a'umulare (au a lu'r!rilor de re&ulari0are a (e'toarelor de 'ur(uri de ap! (e vor indi'a 'omparativ numai datele &lobaleH f.2+ pentru lu'r!rile 'are au 'a ('op $i ap!rarea mpotriva 'olmat!rii la'urilor de a'umulare (au a re&ulari0!rilor de 'ur(uri de ap! (e va pre0enta bilan"ul ero0iunilor de (ol .de (uprafa"! $i adn'ime+ de pe ntre&ul fond fun'iar a&ri'ol al perimetrului (tudiat* la viitura de proie'tare* defal'at pe (ubba0ine aferente dire't la'ului de a'umulare (au re&ulari0!rilor* pre'um $i bilan"ul ero0iunilor de (ol .de (uprafa"! $i adn'ime+ pe an(amblul ba0inului de re'ep"ie al la'ului de a'umulare G fond fun'iar a&ri'ol $i (ilvi' G pentru anul mediu $i pentru viiturile de proie'tare a la'ului de a'umulareH &+ plan de (itua"ie* 'u delimitarea (uprafe"elor pe 'ate&orii de folo(ire $i a (uprafe"elor propu(e* 'u pre'i0area prin'ipalelor lu'r!ri de 'ombatere a ero0iunii (olului de (uprafa"! $i de adn'imeH 5+ profiluri lon&itudinale prin forma"iile ero0iunii de adn'ime* 'u indi'area prin'ipalelor lu'r!ri propu(e. AR2. 25 )entru lu'r!ri de de(e'!ri* a(an!ri $i drenaDe* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ date privind1 (uprafa"a (i(temului de de(e'are $i (uprafa"a a&ri'ol! ameliorat!H b+ provenien"a e6'e(ului de umiditate* bilan"ul 5idri'* re&imul lunar al debitelor eva'uateH '+ 'antitatea de ap! ne'e(ar a fi eva'uat! n anul 'u probabilitatea de 'al'ul 'on(iderat! .total! $i pe fie'are eva'uare+H ploi de 'al'ul pentru durate normate* 0onarea (uprafe"elor dup! 'oefi'ien"ii de ('ur&ere* volumul anual de ap! $i re&imul lunar al 'antit!"ilor de ap! eva'uate n anul de 'al'ul* debitul ma6im de dimen(ionare $i re&imul de fun'"ionare a eva'uatorilorH d+ verifi'area 'apa'it!"ii de primire a re'eptorului natural n 'are (e fa'e eva'uareaH modul de eva'uare a apelor interneH lu'r!ri ne'e(are pentru a(i&urarea 'apa'it!"ii de tran(port a re'eptorului $i a debu$eelor traver(!rilor pe(te a'e(tea* pe (e'torul influen"at* 'a urmare a e6e'ut!rii lu'r!rilor de de(e'areH e+ lu'r!rile $i in(tala"iile prev!0ute pentru eva'uarea apelor din de(e'are (au drenaD* n raport 'u nivelurile 'ara'teri(ti'e ale re'eptorilor naturali1 num!rul &urilor de v!r(are &ravita"ional!* 'u (au f!r! 'on(tru'"ii pentru re&larea debitelor efluente (au a nivelurile a'e(toraH (ta"ii de pompareH 'anale de('5i(e (au n'5i(e n rambleu* pentru tran(portul apelor interne n 0ona di&Gmal* n 'a0ul 0onelor ndi&uite $i influen"a a'e(tor lu'r!ri a(upra 'ur&erii apelor mariH f+ lu'r!ri $i 'on(tru'"ii 5idrote5ni'e n albie $i la malurile a'e(teia* ne'e(are fun'"ional pentru a(i&urarea de(e'!riiH lu'r!ri de traver(areGinter(e'tare a 'analelor (au a 'ondu'telor din (i(temul de de(e'are* 'u di&uri* 'ur(uri de ap!* v!i naturale. Con"inutul a'e(tor do'umenta"ii e(te 'el (tabilit pentru traver(!riH &+ (tudii 5idro&eolo&i'e pentru pro&no0a modifi'!rilor re&imului

apelor (ubterane* 'on(e'in"ele previ0ibile* m!(uri $i lu'r!ri 'e de'ur& din a'e(tea* 'u Du(tifi'area (olu"iilor propu(e* (tudii 'u privire la impa'tul lu'r!rilor re(pe'tive a(upra mediului* n (pe'ial a(upra apelor* 'u eviden"ierea eventualelor efe'te ne&ative $i a modifi'!rilor (i(temuluiH 5+ in(tala"ii de m!(urare a debitelor $i volumelor de ap! interne eva'uate* la fie'are pun't de eva'uare. AR2. 26 )entru tra(ee $i traver(!ri ale apelor de (uprafa"! 'u drumuri .poduri+* 'ondu'te de tran(port li'5ide $i &a0e* '!i de 'omuni'a"ie* linii ele'tri'e* de tele'omuni'a"ii* funi'ulare (au altele a(emenea* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ pre'i0area 'la(ei de importan"! $i a 'ate&oriei '!ii (au 'ondu'tei 'e traver(ea0! 'ur(ul de ap!* 'u debitele 'ara'teri(ti'e de 'al'ul $i nivelul 'ore(pun0!tor debitului de 'al'ul* 'ote talve&. <(te obli&atorie pre0entarea do'umentelor 'uprin0nd datele 5idrolo&i'e de ba0! furni0ate de admini(tra"ia ba0inal! de ap! (au #4/GAH b+ 'al'ulul 5idrauli' al debu$eelor traver(!rilor apelor de (uprafa"!* tra(eele '!ilor de 'omuni'a"ie 'u ampla(area $an"urilor de &ard!* pode"elor $i a altor lu'r!ri de(tinate a(i&ur!rii ('ur&erii apelor de pe ver(an"i (au din 0ona de interfluviu. #nfluen"a lu'r!rilor propu(e a(upra obie'tivelor e6i(tente (au proie'tate din 0on!H '+ la tra(eele 'are traver(ea0! ampla(amente re"inute pentru la'uri de a'umulare 'e (e vor reali0a n viitor .potrivit ('5emei dire'toare de amenaDare $i mana&ement+* do'umenta"ia te5ni'! va trebui (! pre0inte $i variante de o'olire a a'e(tor ampla(amenteH d+ m!(uri de a(i&urare a fun'"ion!rii n interdependen"! 'u bala(tierele din 0on!* pentru evitarea impli'a"iilor ne&ative 'au0ate de e6ploat!rile de a&re&ate minerale n 0ona de influen"!H e+ m!(uri pentru a(i&urarea 'ir'ula"iei normale a apelor de (uprafa"! inter'eptate de tera(amentele drumurilor (au '!ilor ferate* n ('opul prevenirii de&rad!rii terenurilor a&ri'oleH f+ pre0entarea adn'imii de n&ropare* pre'um $i lu'r!rile propu(e pentru (tabili0area patului albiei n 'orelare 'u lu'r!rile de re&ulari0are e6i(tente (au proie'tate pentru (itua"ii de (ubtraver(are a 'ur(urilor de ap! 'u 'ondu'teH &+ lu'r!rile* m!(urile $i re(pon(abilit!"ile pentru prevenirea polu!rii apelor de (uprafa"! $i (ubterane din 'au0a unor defe'"iuni (au avarii la 'ondu'tele 'e tran(port! produ(e 'are prin natura lor* (unt poluante* pre'um $i m!(urile $i miDloa'ele de averti0areG alarmare a folo(in"elor din avalH 5+ pentru rurile pe 'are e6i(t! (au (unt prev!0ute la'uri de a'umulare* la (tabilirea prin'ipalelor tra(ee de drumuri* linii ferate (au 'ondu'te* (e vor avea n vedere $i undele de ap! datorate a''identelor la baraDe* (tabilite n 'olaborare 'u proie'tan"ii a'umul!rilor re(pe'tiveH i+ m!(urile de a(i&urare a etan$eit!"ii di&urilor de ap!rare mpotriva inunda"iilor* 'e (unt traver(ate de 'ondu'teH D+ pre0entarea m!(urilor 'e (e impun pentru punerea n (i&uran"! la ape mari a obie'tivelor reali0ate n ('opul a(i&ur!rii fun'"ion!rii $i e6ploat!rii 'ondu'telor 'e traver(ea0! 'ur(urile de ap!* 'um (unt1 (ta"ii de 'ompre(oareGpompare* pun'te de e6ploatareG ntre"inere* lo'uin"e pentru per(onalul de e6ploatareH L+ profil lon&itudinal al (e'torului de tra(eu (tudiat* pe 'are vor

fi indi'ate1 linia terenului natural* linia ro$ie a tra(eului* talve&ul albiilor traver(ate $i adia'ente 'u nivelurile ma6ime ale apelor la probabilitatea normat!* obie'tivele 'e pot fi afe'tateH l+ profilul tran(ver(al prin albie n 0ona traver(!rii 'are va 'uprinde talve&ul albiei* linia ro$ie* nivelurile ma6ime $i eventualele (upran!l"!ri de nivel provo'ate de lu'rarea propu(!H m+ di(po0i"ia &eneral! a fie'!rei traver(!ri* 'u pre0entarea parametrilor 5idrauli'i $i 'on(tru'tivi* 'ota la partea 'ea mai 'obort! a (upra(tru'turii* nivelurile ma6ime ale apei n (e'"iune $i lu'r!rile de ra'ordare .rampe de a''e(* di&uri de diriDare* 'on(olid!ri et'.+. Cn 'a0ul (ubtraver(!rilor de 'ondu'te* di(po0i"ia &eneral! va 'uprinde $i date privind adn'imea de n&ropare $i lu'r!rile de punere n (i&uran"! a 'ondu'tei $i de mpiedi'are a polu!rii apelorH n+ tabel 'entrali0ator al traver(!rilor 'ur(urilor de ap! 'u pode"e* po0i"ia de identifi'are pe planul &eneral de (itua"ie* 'ara'teri(ti'ile 'ur(ului de ap! .debitele ma6ime* vite0a $i panta n (e'"iunea traver(!rii+* de('5iderea debu$eului $i n!l"imea de liber! tre'ere n 'eea 'e prive$te drumurile fore(tiereH o+ pentru (itua"ii de traver(!ri 'ur(uri de ap! 'u linii ele'tri'e e(te ne'e(ar! pre0entarea urm!toarelor elemente1 o. + 'la(a de importan"! privind ap!rarea mpotriva inunda"iilor n fun'"ie de puterea in(talat!* de importan"a $i ne'e(it!"ile obie'tivelor de(ervite* 'a $i de etapele ulterioare de de0voltareH o.2+ m!(uri $i lu'r!ri de ap!rare pentru a(i&urarea 'ontinuit!"ii aliment!rii 'u ener&ie a 'on(umatorilor pe perioada inunda"iilorH o.3+ m!(uri $i lu'r!ri pentru prote'"ia apelor de (uprafa"! $i (ubterane* pre'um $i a (ol ului* n (itua"ii de ('ur&eri de ulei de la tran(formatoriH p+ pentru traver(!ri de 'abluri de tele'omuni'a"ii* 'on"inutul do'umenta"iei (e va adapta 'onform 'elui de mai (u(. AR2. 2. + )entru amenaD!ri $i in(tala"ii de e6tra&ere $i prelu'rare a a&re&atelor minerale din albii (au malurile 'ur(urilor de ap!* 'uvetele la'urilor $i b!l"ilor $i din tera(e do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ 'ara'teri0area 0onei de ampla(are $i a 0!'!mintelor de a&re&ate minerale (upu(e evalu!rii $i avi0!riiH b+ 'ontra'tul de n'5iriere a perimetrului aflat n domeniul publi' al (tatului de intere( na"ional din 'are (e vor e6ploata a&re&atele mineraleH '+ pre0entarea pro'e(ului te5nolo&i' de e6tra'"ie $i tran(port la (ta"ia de (ortareGe6pedi"ie* perimetrele de e6ploatare a bala(tului pe etape prin'ipale $i pilierii de (i&uran"!* lu'r!rile de re&ulari0are a albiei 'ur(urilor de ap! 'e (e impun 'a urmare a e6ploat!rii bala(tuluiH d+ pre0entarea utilit!"ilor $i a (ur(elor de alimentareH e+ 'apa'itatea de produ'"ieH li(ta obie'telor bala(tiereiH 'la(a de importan"! pentru ap!rarea de inunda"iiH f+ (tudiul te5ni' 0onal 'are* pe ba0a anali0ei morfolo&iei albiei minore $i maDore* a dinami'ii $i evolu"iei albiei* 'u pre'i0area limitelor de inundare* a tran(portului de aluviuni n (u(pen(ie $i trte $i a m!(urilor $i lu'r!rilor pentru (tabili0area albiei* (! demon(tre0e '! (e n'adrea0! n 'ondi"iile prevederilor art. 33 alin. .2+ din ,e&ea nr. 0-/ 996* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare. ?or fi pre0entate $i obie'tivele e6i(tente n 0on!*

terenurile riverane $i 0onele de re(tri'"ii* 'u 'riteriile de 'on(tituire a a'e(tora. )entru e6ploat!rile de bala(t din albiile (ituate n apropiere de 'apt!ri de ap!* poduri* pode"e* tera(amente de '!i de 'omuni'a"ii ori lu'r!ri de ap!rare (e va pre0enta $i a'ordul benefi'iarilor a'e(tora* dup! 'a0H &+ (tudii 5idro&eolo&i'e pentru pre'i0!ri privind influen"ele a(upra re(ur(elor de ap! (ubteraneH 5+ elemente privind pro'e(ul te5nolo&i' de e6ploatare1 5. + 'apa'itatea anual! de produ'"ieH 5.2+ perimetre de e6ploatare* pe etape* adn'imi de e6tra'"ie* pilieri de (i&uran"!H 5.3+ li(ta obie'tivelor 'are 'on(tituie unitatea de e6ploatareH 5.4+ te5nolo&ia de e6tra'"ie* (ortareGtran(portGdepo0itare $i 0onele de depo0itareH 5.5+ 'ondi"ii de 'ur&ere a apelor 'a efe't al e6tra&erii bala(tului $i de refa'ere a terenurilor de pe 'are (Ga e6tra( bala(tulH 5.6+ alimentarea 'u ap! $i lu'r!rile pentru de'antarea $i re'ir'ularea apelor de (p!lareH 5.-+ 'anali0area $i eva'uarea apelor pluvialeH 5.9+ pre0entarea '!ilor de a''e( la e6ploatarea de bala(t* la (ta"ia de (ortare $i* dup! 'a0* a''eptul admini(tratorului/ proprietarului a'e(toraH i+ ridi'!ri topo periodi'e pentru urm!rirea n timp a 'omport!rii albiei n 0ona bala(tierei $i a obie'tivelor 'e pot fi afe'tate .poduri* pri0e de ap! et'.+ $i pro&ramul de ob(erva"iiH D+ fi$a perimetrului temporar de e6ploatare nto'mit! 'onform ,e&ii minelor nr. 95/2003* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* 'u pre0entarea morfolo&iei albiei minore $i maDore* a dinami'ii $i evolu"iei albiei* 'u pre'i0area limitelor de inundare $i a m!(urilor $i lu'r!rilor pentru (tabili0area albieiH L+ pentru e6ploatarea a&re&atelor minerale din 'ur(urile de ap! n 0onele de frontier!* do'umenta"ia te5ni'! pentru avi0ul de &o(pod!rire a apelor ne'e(ar pentru emiterea permi(ului de e6ploatare 'uprinde m!(urile $i lu'r!rile (pe'iale prev!0ute prin re&lement!rile $i 'onven"iile n'5eiate de (tatul romn 'u p!r"ile intere(ateH l+ pentru @un!re $i 'ur(urile de ap! navi&abile (e va pre0enta avi0ul autorit!"ii de navi&a"ie $i 'elelalte avi0e $i a'orduri le&ale. .2+ )entru bala(tierele din tera(! (e vor mai pre0enta1 a+ planuri de (itua"ieH b+ n'adrarea (uprafe"ei terenului la 'ate&oria 'ore(pun0!toare inve(ti"ieiH '+ 'ertifi'at de urbani(m 'are (! prevad! n mod e6pre( reali0area a'e(tei inve(ti"ii pe terenul re(pe'tivH d+ (tudiu 5idro&eolo&i'H e+ a''eptul benefi'iarilor lu'r!rilor e6i(tente n 0ona limitrof! 'e pot fi afe'tate* dup! 'a0H f+ (tudiu de evaluare a impa'tului a(upra mediului privind influen"a a'e(tei a'tivit!"i a(upra apelor (ubterane din 0on! $i* re(pe'tiv* a 'apt!rilor din (ur(e (ubteraneH &+ (tudiu de inundabilitate* dup! 'a0. .3+ Adn'imea ma6im! de e6ploatare a a&re&atelor minerale trebuie (! fie dea(upra nivelului apelor (ubterane* 'el pu"in *00 m* a(tfel n't a'oper!mntul re(ur(ei (! nu fie afe'tat.

AR2. 29 )entru depo0ite de de$euri $i re0iduuri* 5alde de (teril* 0&ur!* 'enu$!* $lamuri* n!moluri* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ n'adrarea lu'r!rilor n 'la(a de importan"!* avnd n vedere importan"a obie'tivului* menaDer (au indu(trial* pre'um $i m!rimea efe'telor n aval n 'a0 de avarii (au a''idente la depo0iteH b+ de('rierea 'ara'teri(ti'ilor depo0itelor menaDere* 'antit!"i de &unoaie menaDere $i (tradale depo0itate* 'apa'itatea de depo0itare ne'e(ar!* pre0entarea pro'e(ului te5nolo&i' $i a te5nolo&iilor folo(ite pentru depo0itare. )entru depo0itele de de$euri indu(triale (e vor pre'i0a 'antit!"ile de de$euri* (teril* 0&ur!* $lamuri* n!mol re0ultate n t/0i* t/an* in'lu(iv 'ompo0i"ia fi0i'oG'5imi'! a a'e(toraH '+ (e va pre0enta te5nolo&ia utili0at! pentru neutrali0area* depo0itarea $i valorifi'area de$eurilor (to'ateH d+ pre0entarea utilit!"ilor $i (ur(elor de alimentareH e+ pre0entarea m!(urilor de inte&rare n e'o(i(tem $i de urm!rire a efe'telor ne&ative att pentru ampla(amentele depo0itelor de de$euri menaDere* 't $i pentru 'ele indu(trialeH f+ pre0entarea lu'r!rilor de ap!rare a depo0itului mpotriva inunda"iilor provo'ate de undele de viitur! de pe 'ur(urile de ap! din 0on!* ('ur&erile de pe ver(an"i $i pre'ipita"iile ma6ime '!0ute pe (uprafa"a depo0ituluiH &+ pre0entarea m!(urilor de prote'"ie a talu0urilor n timpul depo0it!rii $i de evitare a antren!rii de '!tre vnt a parti'ulelor depu(e pe a'e(teaH 5+ pre0entarea m!(urilor de redare n 'ir'uit a (uprafe"ei de teren dup! epui0area 'apa'it!"ii de depo0itare $i a m!(urilor de (tabilitate a talu0urilorH i+ m!(uri (pe'iale de punere n (i&uran"! a lu'r!rilor n perioada de e6ploatare $i de (tabili0are n 'ondi"ii de (upran!l"are a a'e(tora. Con'lu0iile (tudiilor de (pe'ialitate privind (tabilitatea talu0urilorH D+ (i(temul de monitorin& al 'alit!"ii apelor (ubterane din 0ona de influen"! a depo0ituluiH L+ modifi'area re&imului de 'ur&ere pe 'ur(urile de ap! $i inundabilitatea n amonte pentru 'a0ul n 'are depo0itul e(te ampla(at pe firul v!ii (au n lun'!H l+ lu'r!rile $i m!(urile de prote'"ie a apelor de (uprafa"! $i (ubterane din 0ona depo0itelor de de$euri* mpotriva polu!rii 'u ape u0ate provenite din infiltra"ii (au din eva'u!ri diriDate din a'e(te depo0iteH m+ lu'r!ri de drenaD ale apelor de e6filtra"ii* ale lu'r!rilor de epurare a apelor u0ate* de 'ompo(t $i 'ara'teri(ti'ile a'e(toraH n+ plan$e 'u lu'r!rile propu(e .plan $i (e'"iuni+ 'u prin'ipalele 'ara'teri(ti'i 5idrolo&i'e* 5idrauli'e* 'on(tru'tive $i te5nolo&i'e. AR2. 29 )entru plant!ri $i defri$!ri de ve&eta"ie lemnoa(!* perdele antiero0ionale $i filtrante n 0one de prote'"ie (au n albiile maDore* 'are nu fa' parte din fondul fore(tier* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ 'ara'teri(ti'ile &eolo&i'e* 5idro&eolo&i'e* pedolo&i'e $i 5idrolo&i'e ale 0onei (upu(e amenaDamentelor (ilvi'eH b+ pre0entarea lu'r!rilor propu(e n toate etapele de de0voltare $i a 'apa'it!"ilor e6i(tente. @e('rierea (pe'iilor utili0ate pentru plant!ri* n(o"ite de Du(tifi'area 'riteriilor de (ele'"ie a

a'e(toraH '+ elemente privind 'orelarea fun'"ional! 'u lu'r!rile de &o(pod!rire a apelor e6i(tente $i prev!0ute* pre'um $i 'u prevederile diver(elor pro&rame de de0voltare teritorial!* a&ri'ol!* ener&eti'! et'.H d+ efe'te pre'oni0ate 'a urmare a reali0!rii planurilor de amenaDamente (ilvi'e* 'u referire la a(i&urarea (tabilit!"ii terenurilor* 'on(ervarea e'o(i(temelor a'vati'eH e+ planuri de (itua"ie* 'u indi'area lu'r!rilor propu(e. AR2. 30 . + )entru lu'r!ri de alimentare 'u ap! din (ur(a (ubteran! de adn'ime* pro(pe'"iuni &eolo&i'e $i de e6plorare/e6ploatare prin foraDe* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ ('opul lu'r!rilor de foraD1 a. + (tudii1 5idro&eolo&i'e elaborate/e6perti0ate de #4/GA* &eote5ni'e* pro(pe'"iuni* 'ara'teri0are 5idro(tru'turi* e6tindere lu'r!ri de 'aptare* re(ur(e $i re0erve de ape (ubterane $i* dup! 'a0* determinare perimetru 5idro&eolo&i' $i 0one de prote'"ieH a.2+ e6plorare $i/(au e6ploatareH a.3+ de ob(erva"ie1 (uprave&5erea evolu"iei n timp a re&imului 'antitativ $i 'alitativ al apelor (ubteraneH b+ 'on"inutul minimal al do'umenta"iilor pentru e6e'utarea foraDelor1 b. + date &enerale privind folo(in"a .benefi'iar* ('opul utili0!rii apei1 potabil!* indu(trie alimentar! $i farma'euti'! et'.+H b.2+ breviar de 'al'ul pentru Du(tifi'area 'erin"ei $i a ne'e(arului de ap! 'onform (tandardelor n vi&oareH b.3+ 'ara'teri0area 'ondi"iilor naturale ale 0onei ampla(amentului1 date 'limati'e1 pre'ipita"ii $i temperaturi* date &eomorfolo&i'e* date 5idro&rafi'e et'.H b.4+ plan de ampla(are ('ara 1 25.000 $i de detaliu al obie'tivuluiH '+ 'ara'teri0area &eolo&i'oG(tru'tural! .dup! datele din literatura de (pe'ialitate* 'ompletate obli&atoriu 'u date ale foraDelor din 0on!+1 '. + 5!r"i &eolo&i'e la ('ara 1 50.000 (au 1 200.000H '.2+ (e'"iuni &eolo&i'e pe ba0a foraDelor e6i(tente n 0on! la ('ara 1 5.000G 1 25.000H '.3+ dup! 'a0* blo' dia&rame pentru e6pli'itarea (tru'turii &eolo&i'eH '.4+ 5!r"i (tru'turale 'u i0obate $i i0opa5ite ale forma"iunilor purt!toare de ap! $i ale 'elor a'operitoareH '.5+ 5!r"i 'u interpretarea datelor de ele'trometrie .poten"ial ele'tri'+H d+ 'ara'teri0area 5idro&eolo&i'! $i 5idro'5imi'! .dup! datele din literatura de (pe'ialitate 'ompletat! obli&atoriu 'u re0ultatele foraDelor 5idro&eolo&i'e din 0on!+1 d. + 5!r"i 'u ampla(amentul lu'r!rilor e6i(tente1 foraDe* lu'r!ri de 'aptare .i0voare* drenuri* front de pu"uri+ a apelor (ubterane* lu'r!ri 5idrote5ni'e $i de 5idroameliora"ii* lu'r!ri edilitare* rampe de &unoi* depo0ite de de$euri* indu(trie poluant! et'.H d.2+ 5!r"i 'u 5idroi0opa5ite $i 5idroi0ofreateH d.3+ (e'"iuni 5idro&eolo&i'eH d.4+ tabele (inteti'e 'u datele te5ni'e $i de e6e'u"ie* re0ultatele te(telor de pompare* 'onform (tandardelor n vi&oare* parametrii 5idrauli'i .M* 2* R* 3* N+H

d.5+ tabele 'u re0ultatele anali0elor fi0i'oG'5imi'e 'are vor in'lude n mod obli&atoriu poluan"ii '5imi'i to6i'i (inteti'i $i ne(inteti'iH d.6+ m!(uri prev!0ute pentru ap!rarea mpotriva inunda"iilor. in'lu(iv pentru perioada de e6e'u"ie $i de prob! a foraDelorH d.-+ m!(uri de prote'"ie a re(ur(elor de ap!H d.9+ 'on'lu0ii* re'omand!ri* propuneri de lu'r!ri $i e'5ipare a foraDelor pentru e6ploatare. .2+ @o'umenta"ia te5ni'! pentru eliberarea autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor va 'uprinde obli&atoriu fi$a de inventariere a foraDelor 5idro&eolo&i'e e6e'utate n 'adrul folo(in"ei de ap! (au n alte ('opuri* nto'mit! 'onform ane6ei la pre0entul normativ. .3+ )entru foraDele 'u 'ara'ter de e6plorare/e6ploatare (e vor nto'mi $i in(tru'"iuni (pe'ifi'e de e6ploatare. AR2. 3 )entru (ta"ii ele'tri'e de tran(formare $i de tran(formare 'u ten(iune n (e'undar* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ 'la(a de importan"! privind ap!rarea mpotriva apelor mari n fun'"ie de puterea in(talat!* de importan"a $i ne'e(it!"ile obie'tivelor de(ervite de lu'r!rile n 'au0!* 'a $i de etapele urm!toare de de0voltareH b+ ampla(amentul (ta"iei $i eventualele lu'r!ri (au m!(uri de ap!rare pentru a(i&urarea 'ontinuit!"ii aliment!rii 'u ener&ie a 'on(umatorilor n perioadele de ape mari. 3itua"ia inundabilit!"ii lu'r!rilor ener&eti'e $i a eventualelor lu'r!ri pentru a(i&urarea nentrerupt! a trafi'ului de tele'omuni'a"ii $i (emnali0!ri ale (ta"iei de tran(formareH '+ m!(uri $i lu'r!ri de prote'"ie a (olului* a apelor de (uprafa"! (au (ubterane* fa"! de eventualele ('ur&eri de ulei de la tran(formatoriH d+ pentru in(tala"ii de tele'omuni'a"ii 'on"inutul do'umenta"iei (e va adapta 'onform 'elor pre0entate la lit. a+G'+. AR2. 32 )entru planuri de amenaDament (ilvi' (e vor elabora do'umenta"ii de (inte0! 'e vor 'uprinde1 a+ 'ara'teri(ti'ile &eolo&i'e* 5idro&eolo&i'e* pedolo&i'e $i 5idrolo&i'e ale 0onei (upu(e amenaDamentelor (ilvi'eH b+ pre0entarea lu'r!rilor propu(e n toate etapele de de0voltare $i a 'apa'it!"ilor e6i(tenteH '+ elemente privind 'orelarea fun'"ional! 'u lu'r!rile de &o(pod!rire a apelor e6i(tente $i prev!0ute* pre'um $i 'u prevederile diver(elor pro&rame de de0voltare teritorial!* a&ri'ol!* ener&eti'! et'.H d+ efe'te pre'oni0ate 'a urmare a reali0!rii planurilor de amenaDamente (ilvi'e* 'u referire la a(i&urarea (tabilit!"ii terenurilor* 'on(ervarea e'o(i(temelor a'vati'eH e+ planuri de (itua"ie* 'u indi'area lu'r!rilor propu(e. AR2. 33 . + Cn 'a0ul do'umenta"iilor de urbani(m* pre'um planul de amenaDare a teritoriului .)A2+* do'umenta"ia te5ni'! pentru ob"inerea avi0ului de &o(pod!rire a apelor va 'uprinde1 a+ (inte0a (trate&iilor (e'toriale $i modul de inter'orelare a a'e(toraH b+ prevederile pro&ramelor de lu'r!ri pe ori0onturile de timp 'on(iderateH '+ indi'area (inteti'!* n(o"it! de repre0entarea 'arto&rafi'!* a

0onelor pentru 'are (Ga (tabilit '! e(te ne'e(ar! o prote'"ie (pe'ial! a apelor de (uprafa"! (au (ubterane .0one (en(ibile* 0one vulnerabile la poluarea 'u nitra"i* perimetrul 5idro&eolo&i'* 0one de prote'"ie (anitar! ale 'apt!rilor de ap! de(tinate aliment!rii 'u ap! a popula"iei (au a indu(triei alimentare* 0one 'are 'ondi"ionea0! e6i(ten"a unor 5abitate (au (pe'ii dependente de ap!* 0one inundabile+* pre'um $i definirea $i fundamentarea re(tri'"iilor introdu(e n a'e(te 0oneH d+ m!(uri $i lu'r!ri 'on(iderate pe domenii pentru 'orelare 'u (trate&ia de &o(pod!rire a apelor n vederea ndeplinirii pro&ramului privind utili0area apelor $i prote'"ia mpotriva epui0!riiH e+ (inte0a (tudiului de evaluare a re(ur(elor de ap!H f+ (inte0a (tudiului de amenaDare a ba0inelor 5idro&rafi'eH &+ (inte0a (tudiului de e'5ipare 5idroedilitar! a teritoriului 'orelat 'u de0voltarea urbani(ti'! a a'e(tuia. .2+ Cn 'a0ul planului de urbani(m 0onal .)BJ+* al planului de urbani(m &eneral .)BG+ $i al planului de urbani(m de detaliu .)B@+* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ de(tina"ia terenului 'u bilan"ul a'e(tuia pe 'ate&orii de folo(in"! a terenuluiH b+ 'ondi"ii de ampla(are a obie'tivelor (o'ioe'onomi'e* 'u pre0entarea 0on!rii ampla(amentelor n fun'"ie de &radul de inundabilitateH '+ fun'"ie de &radul de detaliere a do'umenta"iei (e vor pre0enta elemente privind a(i&urarea lu'r!rilor de ap!rare mpotriva inunda"iilor $i de e'5ipare 5idroedilitar! 'orelate* 'a termene de reali0are* 'u e'5iparea urbani(ti'!H d+ e'5iparea 5idroedilitar! 'u pre0entarea (itua"iei aliment!rii 'u ap!* 'anali0area apelor u0ate* re'eptorii naturali* depo0ite de de$euri menaDere (au indu(triale $i altele* e6i(tente (au propu(e* n'adrarea reali0!rii a'e(tor tipuri de lu'r!ri n perioadele de tran0i"ie 'on"inute n 2ratatul de aderareH e+ re&ulamentul lo'al de urbani(m. AR2. 34 . + )entru lu'r!ri* 'on(tru'"ii $i in(tala"ii e6e'utate pe malul m!rii* fale0! $i plaDa m!rii* 'on"inutul do'umenta"iei (e adaptea0! 'onform 'ate&oriei de lu'r!ri 'are (e reali0ea0!. .2+ )entru lu'r!ri e6e'utate pe fundul apelor maritime interioare $i al m!rii teritoriale* pe platoul 'ontinental (au pentru ap!rarea "!rmului* 'on"inutul do'umenta"iei (e adaptea0! 'onform 'ate&oriei de lu'r!ri 'are (e reali0ea0!. @e a(emenea* (e vor pre0enta1 a+ fundamentarea lu'r!rilor $i (olu"iilor te5nolo&i'e pe ba0a (tudiilor meteorolo&i'e* 5idrolo&i'e* 5idro'5imi'e (pe'ifi'eH b+ (i(temul de urm!rire n timp a 'omport!rii 'on(tru'"iilor 'u dot!ri (pe'ifi'e pentru 'ondi"ii maritimeH '+ anali0a de impa't a(upra mediului marin* n fun'"ie de 'ate&oria de lu'r!ri. AR2. 35 )entru ob"inerea avi0ului de &o(pod!rire a apelor pentru evaluarea re0ervelor de a&re&ate minerale $i ob"inerea permi(ului de e6ploatare a a&re&atelor minerale* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ date &enerale privind1 a. + lo'ali0area perimetrului propu( evalu!rii1 ba0inul 5idro&rafi'* 'ur(ul de ap!* borna C3A* Dude"ul* lo'alitatea (au lo'alit!"ile din 0on!H

a.2+ ne'e(itatea evalu!rii re0erveiH a.3+ proie'tantul* benefi'iarulH a.4+ 'ate&oria re0ervei* (tru'tura $i 'ara'teri(ti'ile materialuluiH a.5+ 'al'ulul 'antit!"ilor propu(e pentru evaluare* pe 'ate&orii de re0erve* 'u luarea n 'on(iderare a volumului de a&re&ate minerale n'orporat n pilierii de (i&uran"!H b+ 'ara'teri0area 0onei de ampla(are $i elemente de 'oordonare1 b. + date 5idro&eolo&i'e1 niveluri* dire'"ie de 'ur&ere* parametri 5idrauli'i* 'alitatea apei (ubteraneH b.2+ date 5idrolo&i'e de ba0!1 niveluri $i debite minime* medii $i ma6ime .'u eviden"ierea unor (itua"ii 'ara'teri(ti'e+H b.3+ morfolo&ia albiei minore $i maDore* pre'i0area limitelor de inundare* a tran(portului de aluviuni n (u(pen(ie $i trteH b.4+ obie'tive e6i(tente n 0on!* lu'r!ri 5idrote5ni'e n albie .minor! $i maDor!+ $i n 0ona riveran! a'e(teia* lu'r!ri de traver(are a albiei* 'apt!ri de ap! (ubteran! $i 0onele de prote'"ie ale a'e(tora* perimetre de re(tri'"ie .pe 0ona perimetrului evaluat $i pe 'te o lun&ime de perimetru $i aval+H b.5+ (tudiul te5ni' 0onal* 'u men"ionarea perimetrului de e6ploatare* adn'imi $i te5nolo&ii de e6tra'"ieH b.6+ m!(uri $i lu'r!ri pentru (tabili0area albiei $i malurilor* de prote'"ie a obie'tivelor din 0on!H b.-+ 'on'lu0iile (tudiilor ne'e(are n vederea evalu!rii re0erveiH '+ referatele te5ni'e de (pe'ialitate emi(e de admini(tra"iile ba0inale de ap! privind n'adrarea 0onei pentru 'are (e (oli'it! evaluarea re0ervei n ('5ema dire'toare de amenaDare a ba0inului 5idro&rafi' .m!(uri $i lu'r!ri ne'e(are n e6ploatare $i alte re'omand!ri (pe'ifi'e+H d+ pun'tul de vedere al benefi'iarilor lu'r!rilor $i* dup! 'a0* al proie'tantului referitor la pilierii de (i&uran"! $i m!(urile de punere n (i&uran"! a lu'r!rilor 5idrote5ni'e* 5idroener&eti'e et'.* e6i(tente n 0ona de influen"! a re0ervei (upu(! avi0!riiH e+ pie(e de(enate1 e. + plan de n'adrare n 0ona la ('ara 1 00.000G 1200.000* 'u eviden"ierea lu'r!rilor e6i(tente $i prev!0ute n ('5ema dire'toare de amenaDare $i &o(pod!rire a apelor a ba0inului 5idro&rafi' re(pe'tiv $i perimetrul propu( pentru evaluareH e.2+ planuri de (itua"ie la ('ara 12.000G 125.000* 'u pre'i0area limitelor re0ervelor totale de bala(tH e.3+ profiluri lon&itudinale $i tran(ver(ale prin albieH e.4+ (e'"iuni &eolo&i'e pe fie'are linie de foraDe de 'er'etare. AR2. 36 )entru lu'r!ri de n'5idere a minelor/'arierelor* 'imitirelor $i re'on(tru'"ia e'olo&i'! a 0onelor afe'tate* 'on"inutul do'umenta"iei (e adaptea0! 'onform 'ate&oriei de lu'r!ri 'are (e reali0ea0!. AR2. 3)entru lu'r!ri de men"inere (au nfiin"are a 0onelor naturale proteDate* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 a+ date &enerale privind1 a. + lo'ali0area perimetrului 0onei proteDate1 ba0inele 5idro&rafi'e* 'ur(ul de ap!* Dude"ul* lo'alitatea (au lo'alit!"ile din 0on!* (uprafe"e ale 0onei proteDateH a.2+ 'ara'teri(ti'ile &eolo&i'e* 5idro&eolo&i'e* pedolo&i'e $i 5idrolo&i'e* a'vafauni(ti'e* amenaDamente de ori'e fel $i alteleH a.3+ elemente privind 'orelarea fun'"ional! 'u lu'r!rile de &o(pod!rire a apelor e6i(tente $i prev!0ute* pre'um $i 'u

prevederile diver(elor pro&rame de de0voltare teritorial!* a&ri'ol!* ener&eti'! et'.H a.4+ planuri de mana&ement ade'vate nto'mite 'onform le&i(la"iei n vi&oare* (pe'ifi'e (iturilor de(emnate (au inte&rate n alte planuri de mana&ement $i m!(uri le&ale* admini(trative (au 'ontra'tuale* n ('opul evit!rii deterior!rii 5abitatelor (pe'iilor de animale $i plante* pre'um $i a perturb!rii (pe'iilor pentru 'are 0onele au fo(t de(emnateH b+ pie(e de(enate1 plan de n'adrare n 0on! la ('ara 1 00.000G 1200.000* 'u pre'i0area limitelor 0onelor naturale proteDate $i a ve'in!t!"ilor. AR2. 39 )entru lu'r!ri de de('5idere 'ariere* 'on"inutul do'umenta"iei te5ni'e (e adaptea0! 'onform 'ate&oriilor de lu'r!ri 'are trebuie reali0ate .pro(pe'"iuni* e6plorare* e6ploatare* de'opertare+ $i va 'uprinde1 a+ te5nolo&ia de e6tra'"ie* adn'imi de e6tra'"ie* pilieri de (i&uran"!* lu'r!ri pentru prote'"ia pn0ei freati'e $i a 'ur(urilor de ap! de (uprafa"! adia'ente* drumuri de a''e( $i avi0ul/a'ordul admini(tratorului/proprietarului a'e(toraH b+ (tudii de impa't al lu'r!rilor a(upra elementelor mediului* (tudii 5idrolo&i'e $i 5idro&eolo&i'e* (tudii &eote5ni'e $i pedolo&i'e* dup! 'a0* '+ modul de depo0itare a materialului e6ploatat $i 0onele de depo0itare* perimetre de e6ploatare pe etape* a'ordul proprietarilor terenului/'ontra'te de 'on'e(ionareH d+ fi$a perimetrului de e6ploatare nto'mit! 'onform ,e&ii nr. 95/2003* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioareH e+ re&lement!ri emi(e de A4R% $i alte or&ane de re&lementare* 'onform le&i(la"iei n vi&oareH f+ plan$e1 G plan de (itua"ie* 'u n'adrarea n 0on!1 G plan de ampla(are la ('ara 1 25.000 $i de detaliu al obie'tivuluiH G 5!r"i &eolo&i'e $i (e'"iuni 5idro&eolo&i'eH G (e'"iuni &eolo&i'e pe ba0a foraDelor la ('ara 1 5.000G 1 25.000H G blo' dia&rame pentru e6pli'itarea (tru'turii &eolo&i'eH G 5!r"i 'u ampla(amentul lu'r!rilor 'e (e reali0ea0! pentru fun'"ionarea 'ariereiH G alte 5!r"i n fun'"ie de ampla(ament $i 'ondi"iile naturale ale 0onei. AR2. 39 )entru lu'r!ri de mbuteliere ape minerale din (ur(e naturale 'on"inutul do'umenta"iei (e adaptea0! 'onform 'ate&oriilor de lu'r!ri 'are trebuie reali0ate .pro(pe'"iuni &eolo&i'e $i de e6plorare/e6ploatare* (tudii 5idro&eolo&i'e* &eote5ni'e* 'ara'teri0are 5idro(tru'tur! G &eomorfolo&i'!* 5idro&eolo&i'! $i 5idro'5imi'!* 5idro&rafi'!* 5!r"i (tru'turale 'u i0obate $i i0opa5ite ale forma"iunilor purt!toare de ap! $i a 'elor a'operitoare* a'ordul proprietarilor terenurilor pe 'are (e afl! (ur(ele* 'ontra'te de 'on'e(ionare* fi$a perimetrului de e6plorare/e6ploatare nto'mit! 'onform ,e&ii nr. 95/2003* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* re&lement!ri emi(e de A4R%* 3o'ietatea 4a"ional! a Apelor %inerale G 3.A. $i alte or&ane de re&lementare* 'onform le&i(la"iei n vi&oare+. AR2. 40

)entru lu'r!rile de monitori0are po(tn'5idere a ia0urilor de de'antare* depo0itelor de de$euri urbane $i indu(triale* 'on"inutulG 'adru al do'umenta"iilor te5ni'e de fundamentare va 'uprinde urm!toarele1 . date &enerale $i lo'ali0area ia0ului de de'antareH . . lo'ali0area obie'tivului1 ba0inul 5idro&rafi'* 'ur(ul de ap!* 5e'tometrul* denumirea $i 'odul 'ada(tral* Dude"ul* lo'alitatea (au lo'alit!"ile din 0on!H .2. titularul $i benefi'iarul inve(ti"iei* proie'tantul &eneral $i proie'tan"ii de (pe'ialitate* pre'i0nduG(e1 numele* adre(a* telefonulH .3. denumirea 'omplet! a (o'iet!"ii benefi'iare* forma de proprietate1 'apital de (tat* privat* mi6t* per(oan! fi0i'!* profilul de a'tivitate* 'od CA<4* CB#* atribut fi('al* num!r de nre&i(trare n re&i(trul 'omer"ului* adre(a (ediului prin'ipal* 'od po$tal* telefon fi6 $i mobil* fa6* 'od #:A4 $i ban'!* repre0entan"i1 dire'tor &eneral* dire'tor e'onomi'* admini(trator et'.H .4. date 'ara'teri(ti'e reale1 G tipul ia0ului de de'antareH G 'la(a $i 'ate&oria de importan"!H G 'apa'itate .proie'tat!/e6i(tent!+H G (uprafa"a o'upat!H G 'ot! teren/'ota final!H G tipul materialului depu(H G an )#E $i an n'5idereH G 'ur( de ap!1 G date de(pre (tratul de a'operire final! .tip* material* dimen(iuni+H 2. 'ara'teri0area 0onei de ampla(areH 2. . date 5idrolo&i'e G niveluri* debite $i volume de ap!H 2.2. date 5idro&eolo&i'e $i 5idro'5imi'eH 2.3. anali0a din pun'tul de vedere al &o(pod!ririi apelor* al influen"ei ia0ului de de'antare a(upra re&imului apelor de (uprafa"! $i (ubteraneH 3. de('rierea lu'r!rilor monitori0ate1 3. . (i(tem de 'ole'tare* tran0itare a apelor provenite din pre'ipita"ii .$an"uri de &ard!* ri&ole* &alerii et'.+1 ampla(are* 'la(a $i 'ate&oria de importan"!* debit dimen(ionare/debit verifi'are* tip* material* dimen(iuni 'ara'teri(ti'e* pun'te $i moduri de eva'uare* emi(arH 3.2. (i(teme de drenaD .drenaDe de ba0!* intermediare* de interven"ie+1 ampla(are* debite e(timate* tip* material* dimen(iuni 'ara'teri(ti'e* in(tala"ii de m!(urare a debitului eva'uat* pun'te $i moduri de eva'uare* emi(arH 3.3. (i(tem de monitori0are a apei (ubterane .pu"uri de ob(erva"ie+1 ampla(are .'oordonate 32<R<8+* tip* material* dimen(iuni 'ara'teri(ti'e* num!r de pu"uriH 3.4. (i(tem de monitori0are a apei din depo0it .pu"uri pie0ometri'e+1 ampla(are .'oordonate+* tip* material* dimen(iuni 'ara'teri(ti'e* num!r de pu"uriH 3.5. (i(tem de urm!rire ta(!ri/depla(!ri1 ampla(are .'oordonate+* tip* material* dimen(iuni 'ara'teri(ti'e* num!r de pu"uriH 3.6. (ta"ie de epurare1 ampla(are* tip* dimen(iuni 'on(tru'tive* Kin(t. .l/(+* efi'ien"! epurare* 'apa'itate proie'tat!/reali0at!* parametrii fi0i'oG'5imi'i ai apei .(ub(tan"e monitori0ate $i fre'ven"!+* ('5ema flu6ului te5nolo&i' al (ta"iei* pun'te $i moduri

de eva'uare* re'eptorul apelor u0ate* 5m de eva'uare* emi(arH 4. urm!rirea 'omport!rii lu'r!rilor monitori0ate. )entru lu'r!rile de n'5idere de('ri(e la 'ap. ### (e vor urm!ri $i (e vor detalia urm!torii parametri1 4. . (i(tem de 'ole'tare* tran0itare a apelor provenite din pre'ipita"ii G (tarea lu'r!rilor .fi(uri* ta(!ri* depla(!ri* 'olmat!ri+* (e va pre'i0a 'um $i 'u 'e (e fa'e urm!rirea parametrilorH 4.2. (i(teme de drenaD G debite eva'uate* parametrii fi0i'oG'5imi'i ai apei .(ub(tan"e monitori0ate $i fre'ven"!+H 4.3. (i(tem de monitori0are a apei (ubterane1 nivelul apei* parametrii fi0i'oG'5imi'i ai apei .(ub(tan"e monitori0ate $i fre'ven"!+H 4.4. (i(tem de monitori0are a apei din depo0it1 nivelul apei* 'alitatea apeiH 4.5. (i(tem de urm!rire ta(!ri/depla(!ri1 depla(!ri ori0ontale $i verti'aleH 4.6. (ta"ie de epurare1 (tarea te5ni'!* parametrii fi0i'oG'5imi'i ai apei .(ub(tan"e monitori0ate $i fre'ven"!+H 5. plan$e1 5. . plan de n'adrare n 0on!* 'u indi'area ('5emati'! a prin'ipalelor lo'alit!"i* '!i de 'omuni'a"ie* 'ur(uri de ap!. 3e re'omand! ('!ri 'uprin(e ntre1 150.000 $i 1 0.000H 5.2. plan de an(amblu. 3e re'omand! ('!ri 'uprin(e ntre 1 0.000 $i 12.000H 5.3. planuri de (itua"ie $i profile tran(ver(ale $i lon&itudinale* n (e'"iuni 'ara'teri(ti'e. 3e re'omand! ('!ri 'uprin(e ntre 1500 $i 1 00H 5.4. plan de ampla(are a foraDelor $i (e'"iuni &eolo&i'e $i 5idro&eolo&i'e* 'u pre0entarea 'otelor $i 'ara'teri(ti'ilor te5ni'e* pre'um $i a altor elemente (tri't ne'e(are pentru eviden"ierea influen"ei lu'r!rilor propu(e a(upra apelor (ubterane* in'lu(iv perimetre de prote'"ie 5idro&eolo&i'!. 2oate planurile vor fi pre0entate n 'oordonate 32<R<8 -0 $i raportate la (i(temul %area 4ea&r! (au %area :alti'!. AR2. 4 )entru lu'r!ri de de'ontaminare a re(ur(ei de ap! (ubteran! pentru (iturile inventariate 'a fiind 'ontaminate* n 'orelare 'u (trate&ia na"ional! de &e(tionare a (iturilor 'ontaminate $i 'u planul de mana&ement al apelor din ba0inul 5idro&rafi' re(pe'tiv* do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 G date &enerale privind folo(in"a* tipul a'tivit!"ilor de(f!$urate pe ampla(ament deGa lun&ul anilor* 'u men"ionarea perioadei/perioadelorH G 'ara'teri0area 'ondi"iilor naturale ale 0onei ampla(amentului1 date 'limati'e* date &eomorfolo&i'e* date 5idro&rafi'eH G 5!r"i &eolo&i'e pe ba0a foraDelor e6i(tente n 0on! la ('ara 1 5.000G 1200.000H G (e'"iuni &eolo&i'e pe ba0a foraDelor e6i(tente n 0on! la ('ara 15.000G25.000H G 5!r"i (tru'turale 'u i0obate $i i0opa5ide ale forma"iunilor purt!toare de ap! $i ale 'elor a'operitoareH G 'ara'teri0area 5idro&eolo&i'! $i 5idro'5imi'! .dup! datele din literatura de (pe'ialitate 'ompletat! obli&atoriu 'u re0ultatele foraDelor 5idro&eolo&i'e e6i(tente din 0on!+H G 5!r"i 'u ampla(amentul lu'r!rilor e6i(tente n 0on!1 foraDe*

lu'r!ri de 'aptare .i0voare* drenuri* front de pu"uri+ a apelor (ubterane* lu'r!ri 5idrote5ni'e* depo0ite de de$euri* (ur(e indu(triale de poluareH G pre0entarea 'on'eptului te5ni' de remediere* a (olu"iilor de remediere $i* impli'it* a te5ni'ilor de remediere* pre'um $i pre0entarea re0ultatelor de efi'ien"! a te5nolo&iilor de de'ontaminare folo(ite n alte ampla(amente* pre'um $i faptul '! a'ea(ta nu indu'e efe'te ne&ative a(upra re(ur(ei de ap! (ubteran! $i n 'e lo'a"ii au mai fo(t apli'ateH G pre0entarea elementelor 'omponente ale in(tala"ieiGpilot de de'ontaminare a apelor (ubterane* a limitelor in(tala"iei n 'eea 'e prive$te nivelul de'ontamin!rii* in'lu(iv abordarea inte&rat! a de'ontamin!rii (ol/ap!H G elaborarea de '!tre benefi'iar a 7)lanului de &e(tiune a apei7 dup! pre'i0area folo(in"elor 'on(umatoare de ap! din aval* altele de't 'ele apar"innd indu(triei alimentare* $i a 'omunit!"ilor 'are au a''e( la (i(tem de alimentare 'u ap! n (i(tem 'entrali0atH G obli&a"iile de mediu privind apele (ubterane/de (uprafa"! re0ultate n urma evalu!rilor 'are au (tat la ba0a emiterii a'telor de re&lementare e6i(tente. Cn (itua"ia n 'are titularii nu de"in a'te de re&lementare* obli&a"iile de mediu (unt identifi'ate pe ba0a bilan"ului de mediuH G a'tele de re&lementare de mediu emi(e de autorit!"ile 'ompetente pentru prote'"ia mediului pentru n'5iderea .termenele de finali0are a a'e(tor lu'r!ri+ a'e(tor obie'tive pentru 'are obli&a"ia de mediu prevede de'ontaminarea re(ur(ei de ap! (ubteran!/de (uprafa"!H G (tudiile 5idro&eolo&i'e $i propuneri de inve(ti&are elaborate/e6perti0ate de #4/GA din 'are (! re0ulte (ub(tan"ele peri'uloa(e (pe'ifi'e tipului de a'tivitate* pro&ramul de monitori0are a a'e(tora .foraDe* fre'ven"!* valori+H G (tudiul de modelare matemati'! a dinami'ii apei (ubterane $i a tran(portului de poluan"i pe lo'a"iile re(pe'tive elaborate/e6perti0ate de #4/GA* pe ba0a '!ruia (! (e (tabilea('! lo'a"ia lu'r!rilor de de'ontaminare ne'e(areH G (tudiul evalu!rii de ri(' 'u pra&urile 'al'ulate pentru mi'ropoluan"ii or&ani'i n fun'"ie de tipul/poten"ialul de folo(in"! de pe ampla(ament $i* dup! 'a0* din aval al re(ur(ei de ap! (ubteraneH G proie't te5ni' de reali0are a foraDelor de lu'ru $i de monitori0are pe par'ur(ul implement!rii proie'tului. CA). ### Con"inutul do'umenta"iei te5ni'e ne'e(are pentru ob"inerea autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor AR2. 42 . + Cererea de (oli'itare a autori0a"iei va fi n(o"it! de do'umenta"ia te5ni'! de fundamentare 'are va fi elaborat! de o in(titu"ie publi'! (au privat! (pe'iali0at! n elaborarea do'umenta"iilor pentru fundamentarea (oli'it!rii avi0ului de &o(pod!rire a apelor $i a autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor* 'ertifi'at! de autoritatea publi'! 'entral! n domeniul apelor. .2+ @o'umenta"ia te5ni'! de fundamentare pentru ob"inerea autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor va 'on"ine1 a+ date &enerale $i lo'ali0area obie'tivului1 a. + lo'ali0area obie'tivului1 ba0inul 5idro&rafi'* 'ur(ul de ap!*

denumirea $i 'odul 'ada(tral* Dude"ul* lo'alitatea (au lo'alit!"ile din 0on!H a.2+ titularul $i benefi'iarul inve(ti"iei* proie'tantul &eneral $i proie'tan"ii de (pe'ialitate* pre'i0nduG(e1 numele* adre(a* telefonul* fa6* eGmailH a.3+ denumirea 'omplet! a (o'iet!"ii benefi'iare* forma de proprietate1 'apital de (tat* privat* mi6t* per(oan! fi0i'!* profilul de a'tivitate* 'odul CA<4* CB#* atributul fi('al* num!rul de nre&i(trare n re&i(trul 'omer"ului* adre(a (ediului prin'ipal* adre(a pun'tului de lu'ru pentru 'are (e (oli'it! avi0ul* 'od po$tal* telefon fi6 $i mobil* fa6* 'odul #:A4 $i ban'a* repre0entan"i1 dire'tor &eneral* dire'tor e'onomi'* admini(trator et'.H .'opie de pe 'ertifi'atul de nre&i(trare la ofi'iul re&i(trului 'omer"ului+H a.4+ ('ri(oare de 'onfirmare a faptului '! (oli'itantul nu nre&i(trea0! debite re(tante fa"! de emitentul a'tului de re&lementareH a.5+ 'opie de pe fa'tura 'are (! ate(te '! (Ga pl!tit 50I din 'ontravaloarea (ervi'iului de emitere a a'tului de re&lementareH b+ avi0ul de &o(pod!rire a apelor emi( la do'umenta"ia te5ni'! 'e a (tat la ba0a e6e'ut!rii lu'r!rilor de inve(ti"ii pentru 'are (e 'ere autori0area* n dou! e6emplare. Cn 'a0ul rea'tuali0!rii (au modifi'!rii autori0a"iei (e va pre0enta $i autori0a"ia de &o(pod!rire a apelor n ba0a '!reia a fun'"ionat pn! la data (oli'it!riiH '+ valoarea debitelor 'are fundamentea0! 'ate&oria de importan"! a folo(in"eiH d+ pro&ramul de etapi0are* elaborat pentru 'onformarea 'u prevederile le&ale* n 'a0ul autori0a"iilor emi(e pe perioad! limitat!H d. + modul de reali0are a prevederilor pro&ramului de etapi0are n 'a0ul rea'tuali0!rii autori0a"iei de &o(pod!rire a apelorH e+ ('5ema &eneral! a lu'r!rilor* 'on(tru'"iilor* in(tala"iilor (au a folo(in"ei de ap! pentru 'are (e (oli'it! autori0a"ia .'u pre0entarea prin'ipalilor parametri 'on(tru'tivi $i fun'"ionali+* n dou! e6emplare* in'lu(iv n'adrarea n an(amblul folo(in"ei de ap!H e. + memoriu te5ni'* 'u urm!torul 'on"inut1 G date &enerale1 denumirea inve(ti"iei* a lu'r!rilor (au a folo(in"ei de ap!* ba0inul 5idro&rafi'* 'ur(ul de ap!* Dude"ul* lo'alitatea (au* dup! 'a0* lo'alit!"ile limitrofeH G 'oordonatorul 5idroedilitar de 0on! (au al lo'alit!"ilor* proie'tantul &eneralH G num!rul avi0ului de &o(pod!rire a apelor* perioada de e6e'u"ie* num!rul $i data a'tului de re'ep"ieH G benefi'iarul 'are va e6ploata lu'rarea (au folo(in"a de ap!H ra'ord!ri la lu'r!ri 5idrote5ni'e (au 5idroedilitare e6i(tenteH profilul de a'tivitate al benefi'iarului folo(in"ei de ap! $i al lu'r!rilorH G 'apa'it!"i 'are &enerea0! m!rimea parametrilor 'on(tru'tivi $i fun'"ionali .obie'tive (au (uprafe"e de teren ap!rate* ora$ 'u num!r de lo'uitori* unitatea de produ'"ie 'u 'apa'it!"i pentru prin'ipalele produ(e* (uprafe"e iri&ate (au de(e'ate et'.+H G n'adrarea lu'r!rilor n 'la(a de importan"! privind a(i&urarea (ur(elor de ap! $i ap!rarea mpotriva inunda"iilorH lu'r!ri de 'ombatere a ero0iunii (olului n 0on!* e6e'utate (au ne'e(are pentru 'ontrolul re&imului de 'ur&ere pe v!i $i toren"iH

G pie(ele de(enate 'e (e vor ane6a memoriului te5ni' vor trebui (! pre0inte 'on'ludent (itua"ia real! e6e'utat! a an(amblului lu'r!rilorH e.2+ datele 'ara'teri(ti'e reale .'onform a'telor de re'ep"ie+ $i fun'"ionale prev!0ute n avi0ul de &o(pod!rire a apelor emi( pentru lu'rarea re(pe'tiv!. Fu(tifi'area am!nun"it! a eventualelor modifi'!ri ale parametrilor 'on(tru'tivi $i fun'"ionali reali0a"i* dup! e6e'utarea lu'r!rilor $i in(tala"iilor* fa"! de prevederile avi0ului de &o(pod!rire a apelorH e.3+ tipul $i 'antit!"ile de (ub(tan"e peri'uloa(e/prioritar peri'uloa(e eva'uate* 'onform /ot!rrii Guvernului nr. 35 /2005* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioareH e.4+ unit!"ile e'onomi'e 'are de(f!$oar! a'tivit!"i de depo0itare* manevrare $i/(au tran(port prin 'ondu'te al (ub(tan"elor peri'uloa(e (au alte a'tivit!"i pe (ol (au n (ub(ol 'are pot 'ondu'e la eva'uarea indire't! de (ub(tan"e peri'uloa(e n apele (ubterane (e vor (upune pro'edurii de autori0are 'onform /ot!rrii Guvernului nr. 35 /2005* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioareH e.5+ planurile topo (e vor reali0a pentru (ur(a de alimentare 'u ap!* eva'uare ape u0ate et'.H e.6+ (e va ane6a* dup! 'a0* bilan"ul de mediu (au (tudiul de evaluare a ri('uluiH f+ re&ulamentul de fun'"ionareGe6ploatare $i ntre"inere nto'mit 'onform 'ap. ?* n dou! e6emplareH &+ ane6e .dup! 'a0+1 . planul de prevenire $i 'ombatere a polu!rilor a''identaleH 2. planul de ap!rarea mpotriva inunda"iilorH 3. planul de prevenire $i 'ombatere a efe'telor fenomenelor meteorolo&i'e peri'uloa(e $i a a''identelor la 'on(tru'"iile 5idrote5ni'e. )lanurile vor fi elaborate de '!tre utili0atorul de ap! $i vor 'uprinde modalit!"i de interven"ie* 'u for"e proprii (au pe ba0! de 'ontra't 'u 7ter"i7 (pe'iali0a"iH 4. fi$a de inventariere a foraDelor 5idro&eolo&i'e e6e'utate n 'adrul folo(in"ei de ap! (au n alte ('opuri* nto'mit! 'onform ane6ei. )entru foraDele 'u 'ara'ter de e6plorare/e6ploatare (e vor nto'mi $i in(tru'"iuni (pe'ifi'e de e6ploatareH 5+ 3e va de('rie te5nolo&ia alea(! 'onform 'elor mai bune te5ni'i di(ponibile nre&i(trate n de0voltarea a'tivit!"ii pentru 'are (e (oli'it! autori0area n 'onformitate 'u prevederile 8rdonan"ei de ur&en"! a Guvernului nr. 52/2005* aprobat! 'u modifi'!ri $i 'omplet!ri prin ,e&ea nr. 94/2006* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare. AR2. 43 . + )entru lu'r!ri $i in(tala"ii de e6ploatare a a&re&atelor minerale din albiile (au malurile 'ur(urilor de ap!* 'uvetele la'urilor $i b!l"ilor $i din tera(!* 'on"inutul do'umenta"iilor pentru ob"inerea autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor (e va 'ompleta 'u urm!toarele1 a+ lu'r!rile 5idrote5ni'e (au alte obie'tive (o'ialGe'onomi'e 'are ar putea fi afe'tate 'a urmare a e6ploat!rii de a&re&ate minerale* pre'um $i m!(urile (au lu'r!rile ne'e(are men"inerii re&imului ini"ial de 'ur&ereH b+ planuri de (itua"ie* 'u indi'area perimetrului avi0at prin a'tele de re&lementare n domeniul apelor $i 'u ampla(area n teren a

bornelor de delimitare a perimetrului de e6ploatare .('ara 1 0.000G 12.000+H pe a'e(te planuri (e vor mar'a 0onele de e6ploatare* pe trime(treH '+ profiluri tran(ver(ale $i lon&itudinale n (e'"iuni 'ara'teri(ti'e ale albiei rului* ampla(ate n amonte de e6ploatare* n perimetrul e6ploat!rii $i n aval de e6ploatare* n (itua"ia e6i(tent! la data (oli'it!rii autori0a"iei. Jonele amonte $i aval (e vor e6tinde 'el pu"in pe o lun&ime e&al! 'u lun&imea (e'torului de albie n e6ploatareH d+ fi$a perimetrului temporar de e6ploatare nto'mit! 'onform ,e&ii nr. 95/2003* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare* 'u pre0entarea morfolo&iei albiei minore $i maDore* a dinami'ii $i evolu"iei albiei* 'u pre'i0area limitelor de inundare $i a m!(urilor $i lu'r!rilor pentru (tabili0area albieiH e+ autori0a"ia de 'on(truire eliberat! de autorit!"ile 'ompetenteH f+ permi(ul de e6ploatareH &+ alte a'te (oli'itate de emitentul autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor* 'on(iderate ne'e(are pentru re&lementarea folo(in"elorH 5+ pre0entarea '!ilor de a''e( la e6ploat!rile de bala(t* (ta"ii de (ortare $i* dup! 'a0* a''eptul admini(tratorului/proprietarului a'e(tora n vederea utili0!rii lorH i+ &rafi' de e$alonare a lu'r!rilor de de'olmatare $i re&ulari0are a 'ur(urilor de ap! 'u e6ploatare de a&re&ate minerale. .2+ 2oate planurile vor fi pre0entate n 'oordonate 32<R<8 -0. .3+ )rofilele po(te6e'u"ie* profilele tran(ver(ale* planurile de (itua"ie vor fi nto'mite $i vi0ate de topometri autori0a"i. CA). #? Con"inutul do'umenta"iei te5ni'e ne'e(are pentru ob"inerea autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor la folo(in"ele de ap! 'e intr! (ub in'iden"a 8rdonan"ei de ur&en"! a Guvernului nr. 52/2005 AR2. 44 Cererea de (oli'itare a autori0a"iei va fi n(o"it! de do'umenta"ia te5ni'! de fundamentare 'e va fi elaborat! de un proie'tant abilitat de autoritatea publi'! 'entral! n domeniul apelor. A'ea(t! do'umenta"ia te5ni'! va 'uprinde1 . @<3CR#<R< G<4<RA,> G de('rierea (u''int! a a'tivit!"ilor* ('opul lor* produ(ele* dia&rama pro'e(elor in(tala"iei impli'ate* 'u mar'area pun'telor de emi(ii* niveluri de emi(ii din fie'are pun't . . )re0entarea 'ondi"iilor (pe'ifi'e pre0ente ale ampla(amentului* in'lu(iv poluarea i(tori'! .2. 3'5ema &eneral! a lu'r!rilor* 'on(tru'"iilor* in(tala"iilor (au a folo(in"ei de ap! pentru 'are (e (oli'it! autori0a"ia .'u pre0entarea prin'ipalilor parametri 'on(tru'tivi $i fun'"ionali+* n dou! e6emplare* in'lu(iv n'adrarea n an(amblul folo(in"ei de ap! 2. #42R>R# @< %A2<R## )R#%< 2. . 3ele'tarea materiilor prime/utili0!ri1 G prin'ipalele materii prime/utili0!riH G natura '5imi'!/'ompo0i"ieH G inventarul 'omplet al materialelor .'alitativ $i 'antitativ+H G ponderea .I+ n1 produ(* ap! de (uprafa"!* n 'anali0are* n de$euriH G impa'tul a(upra apelorH G (to'areH G prote'"ie mpotriva inunda"iilor (au de p!trundere n (ol a apei

de la (tin&erea in'endiilor. 2.2. Cerin"ele privind 'ele mai bune te5ni'i di(ponibile pentru redu'erea polu!rii1 G 'erin"a 'ara'teri(ti'! a 'elor mai bune te5ni'i di(ponibileH G (tudii pe termen lun& 'are (unt ne'e(ar a fi reali0ate pentru a (tabili emi(iile n mediu $i impa'tul materiilor prime $i materialelor utili0ateH G pro'eduri pentru revi0uirea (i(temati'! n 'on'ordan"! 'u noile pro&re(e referitoare la materiile prime $i utili0area unora mai ade'vate* 'u impa't mai redu( a(upra apelorH G pro'eduri de a(i&urare a 'alit!"ii pentru 'ontrolul materiilor prime. 2.3. Btili0area apei 2.3. . Alimentarea* 'anali0area* epurarea apei1 G (ur(a de alimentare 'u ap!H G volumul de ap! 'aptat .m3/an+H G nma&a0inarea apei* (to' de in'endiuH G utili0area apei pe fa0e ale pro'e(ului de produ'"ieH G &radul de re'ir'ulare al apei pe fa0e ale pro'e(ului de produ'"ieH G 'antitatea de ap!/unitatea de produ(* 'ompara"ie 'u 'ele mai bune te5ni'i di(ponibileH G dia&rama 'ir'uitelor apei $i a debitelor 'ara'teri(ti'eH G ('5ema de bilan" a apei n 'adrul in(tala"iei .de la prelevare pn! la eva'uarea n re'eptorul natural+. 2.3.2. Cerin"ele privind 'ele mai bune te5ni'i di(ponibile pentru utili0area apei1 G 'erin"a 'ara'teri(ti'! a 'elor mai bune te5ni'i di(ponibileH G (tudii privind utili0area efi'ient! a apeiH G utili0area de te5ni'i de redu'ere a 'on(umului de ap!H G identifi'area prin'ipalelor oportunit!"i de mbun!t!"ire a utili0!rii efi'iente a apei $i data pn! la 'are a'e(tea vor fi reali0ate. 2.3.3. 3i(temele de 'anali0are 2.3.4. Re'ir'ularea apei 2.3.5. Alte te5ni'i de minimi0are a 'on(umului de ap! 2.3.6. Apa utili0at! la 'ur!"enie/(p!lare 3. )R#4C#)A,<,< AC2#?#2>A# 3. . #nventarul pro'e(elor* de('riere* 'apa'itate ma6im! 3.2. @e('rierea pro'e(elor te5nolo&i'e* dia&rama/dia&ramele flu6urilor pro'e(ului te5nolo&i' al a'tivit!"ilor pentru a indi'a prin'ipalele fa0e ale pro'e(ului $i pentru a identifi'a miDloa'ele prin 'are materialele (unt tran(ferate de la o a'tivitate la alta* materii prime utili0ate* produ(* de$euri re0ultate 3.3. #nventarul ie$irilor .produ(elor+ 3.4. #nventarul ie$irilor .de$eurilor+* 'antitatea* impa'tul a(upra apelor 3.5. @ia&ramele elementelor prin'ipale ale in(tala"iei 3.6. 3i(temul de e6ploatare* informa"ii privind monitori0area apelor 3.-. Condi"ii anormale de fun'"ionare* 'um ar fi1 pornirile* opririle $i ntreruperile momentane 3.9. Cerin"e 'ara'teri(ti'e (pe'ifi'e pro'e(ului de produ'"ie privind 'ele mai bune te5ni'i di(ponibile (au utili0!rii m!(urilor alternativeH a(i&urarea fun'"ion!rii 'ore(pun0!toare prin1 3.9. . implementarea unui (i(tem efi'ient de mana&ement al mediuluiH 3.9.2. minimi0area impa'tului produ( de a''idente $i de avarii printrGun plan de prevenire $i mana&ement al (itua"iilor de ur&en"!.

G )lanul de prevenire $i mana&ement al (itua"iilor de ur&en"! 'on"ine 3 p!r"i1 G )lanul de prevenire $i 'ombatere a polu!rilor a''identaleH G )lanul de prevenire $i (tin&ere a in'endiilorH G )lanul de prevenire $i 'ombatere a efe'telor fenomenelor meteorolo&i'e peri'uloa(e $i a a''identelor la 'on(tru'"iile 5idrote5ni'e. 4. <%#3## O# R<@BC<R<A )8,B>R## 4. . Redu'erea emi(iilor din (ur(e pun'tiforme n ap! de (uprafa"! $i 'anali0are 4.2. 3ur(e de emi(ie* (i(teme de epurare pentru fie'are (ur(! de ap! u0at!* metode de minimi0are a 'antit!"ii de ap! 'on(umate* metode de epurare* pun'tul de eva'uare 4.3. %inimi0area 'on(umului de ap!* (tudii 4.4. Ape meteori'e* 0one n 'are e6i(t! un ri(' de 'ontaminare a apelor de (uprafa"! 4.5. Compo0i"ia efluentului epurat* pun'tul de eva'uare* ma(a/unitate de timp* 'on'entra"ie* (tudii privind impa'tul eva'u!rilor 4.6. 2o6i'itatea efluentului epurat 4.-. @e('rierea (ta"iei de epurare* trepte de epurare* parametrii* efi'ien"a (ta"iei de epurare* &o(pod!ria de n!mol et'. 4.9. :;Gpa((Garea $i prote'"ia (ta"iei de epurare a apelor u0ate* valoarea debitului de a(i&urare la 'are (ta"ia de epurare va fi b;G pa((Gat!* re0ervoareGtampon et'. 4.9. )ierderi $i ('ur&eri n ap! de (uprafa"!* 'anali0are $i ap! (ubteran! 4. 0. Referin"ele 'ore(pun0!toare privind impermeabili0area (tru'turilor in(tala"iei .drenuri* 'ondu'te* 'anale* re0ervoare* 'uve de reten"ie* batale+ 4. . Alte ri('uri a(upra (olului* elemente 'are ar putea 'ondu'e la emi(ii ne'ontrolate n ap! 4. 2. <mi(ii n ape (ubterane 4. 2. . 8bli&ativitatea efe'tu!rii unui (tudiu 5idro&eolo&i' 'are (! 'on"in! monitori0area 'alit!"ii apei (ubterane $i a(i&urarea lu!rii m!(urilor de pre'au"ie ne'e(are prevenirii polu!rii apei (ubterane 4. 2.2. 2ipul monitori0!rii $i fre'ven"a* (ub(tan"ele monitori0ate* ampla(amentul pun'telor de monitori0are $i 'ara'teri(ti'ile te5ni'e ale lu'r!rilor de monitori0are 4. 2.3. %!(uri de pre'au"ie luate pentru prevenirea polu!rii apei (ubterane 4. 2.4. %!(uri de 'ontrol intern $i de (ervi'e al 'ondu'telor de alimentare 'u ap! $i de 'anali0are* pre'um $i al 'ondu'telor* re'ipien"ilor $i re0ervoarelor prin 'are tran0itea0!* re(pe'tiv (unt depo0itate (ub(tan"ele peri'uloa(e 4. 3. Re'eptori .in'lu(iv informa"ii referitoare la impa'tul a(upra mediului $i la re&lement!rile e6i(tente pentru monitori0area impa'tului a(upra mediului+. #nfluen"a a(upra re'eptorilor (en(ibili* limitele (au 'ondi"iile 'are au fo(t (tabilite* n fun'"ie de perimetrul utili0at 4. 4. @elimitarea (uprafe"ei pe 'are (e de(f!$oar! pro'e(ul (au perimetrul ampla(amentului utili0at pentru in(tala"ii noi $i pentru in(tala"iile e6i(tente 5. %#4#%#JAR<A O# R<CB)<RAR<A @<O<BR#,8R 5. . 3ur(e de de$euri. #dentifi'area (ur(elor .pun'tele din 'adrul pro'e(ului+ $i flu6urilor de de$euri $i modalit!"ile de manipulare a

a'e(tora 5.2. <viden"a de$eurilor $i 0onele de depo0itare 5.3. Cerin"e (pe'iale de depo0itare pentru de$euri inflamabile* de$euri (en(ibile la '!ldur! (au la lumin!* (epararea de$eurilor in'ompatibile* de$euri 'are (e pot di0olva (au pot rea'"iona 'u apa .'are trebuie depo0itate n (pa"ii a'operite+ 5.4. Re'ipiente de depo0itare .a'olo unde (unt folo(ite+ pentru 'erin"ele 'ara'teri(ti'e privind 'ele mai bune te5ni'i di(ponibile 5.5. Re'uperarea (au eliminarea de$eurilor* identifi'area 'elor mai bune op"iuni pra'ti'e pentru re'uperarea* re'i'larea* eliminarea de$eurilor din pun'tul de vedere al prote'"iei mediului 6. ACC#@<42<,< O# C843<C#4A<,< ,8R )lanul de mana&ement al a''identelor $i implementarea unui (i(tem efi'ient de mana&ement de mediu utili0nd re'omand!rile prev!0ute de 'ele mai bune te5ni'i di(ponibile pentru ori'e eveniment 'are poate avea 'on(e'in"e (emnifi'ative a(upra fa'torului de mediuGap! (au planurile de ur&en"! .intern! $i e6tern!+ e6i(tente 'are (! pre0inte metodele prin 'are impa'tul a''identelor $i avariilor (! fie minimi0at. -. %84#28R#JAR< -. . %onitori0area emi(iilor n ap! %!(urile propu(e pentru monitori0area emi(iilor in'lu0nd ori'e monitori0are a mediului $i fre'ven"a* metodolo&ia de m!(urare $i pro'edura de evaluare propu(!. @e('rie"i ori'e m!(uri (pe'iale pentru perioadele de pornire $i oprire. G Ere'ven"a de monitori0are va varia n fun'"ie de (en(ibilitatea re'eptorilor $i trebuie (! fie propor"ional! 'u dimen(iunea opera"iilor. G 8peratorul/2itularul de a'tivitate trebuie (! aib! reali0at! o anali0! 'omplet! 'are (! a'opere un (pe'tru lar& de (ub(tan"e pentru a putea (tabili '! toate (ub(tan"ele relevante au fo(t luate n 'on(iderare la (tabilirea valorilorGlimit! de emi(ie. A'ea(t! anali0! trebuie (! 'uprind! li(ta (ub(tan"elor indi'ate de le&i(la"ia n vi&oare. A'e(t lu'ru trebuie a'tuali0at n mod normal 'el pu"in o dat! pe an. G 2oate (ub(tan"ele de(pre 'are (e 'on(ider! '! pot 'rea probleme (au toate (ub(tan"ele individuale la 'are mediul lo'al poate fi (en(ibil $i a(upra '!rora a'tivitatea poate avea impa't trebuie de a(emenea monitori0ate (i(temati'. A'ea(ta trebuie (! (e apli'e n (pe'ial pe(ti'idelor obi$nuite $i metalelor &rele. Eolo(irea probelor medii al'!tuite din probe momentane e(te o te5ni'! 'are (e folo(e$te mai ale( n 'a0urile n 'are 'on'entra"iile nu varia0! n mod e6'e(iv. G Cn unele (e'toare pot e6i(ta eva'u!ri de (ub(tan"e 'are (unt mai difi'il de m!(urat/determinat $i a '!ror 'apa'itate de a produ'e efe'te ne&ative e(te in'ert!* n (pe'ial 'nd (unt n 'ombina"ie 'u alte (ub(tan"e. 2e5ni'ile de monitori0are a 7to6i'it!"ii totale a efluentului7 pot fi a$adar ade'vate pentru a fa'e m!(ur!tori dire'te ale efe'telor ne&ative* de e6emplu evaluarea dire't! a to6i'it!"ii. -.2. %onitori0area $i raportarea emi(iilor n apa de (uprafa"!* n apa (ubteran! (au n re"eaua de 'anali0are* dup! 'a01 G parametruH G pun't de emi(ieH G denumirea re'eptoruluiH G fre'ven"a de monitori0areH G metoda de monitori0are.

@e('rie"i ori'e m!(uri referitoare la fun'"ionarea in(tala"iei pe perioada pornirii (au opririi. -.3. %onitori0area $i raportarea de$eurilor )entru &enerarea de de$euri 'e pot afe'ta 'alitatea apelor trebuie monitori0ate $i nre&i(trate urm!toarele1 G 'ompo0i"ia fi0i'! $i '5imi'! a de$eurilorH G peri'olul 'ara'teri(ti'H G pre'au"ii de manevrare $i (ub(tan"e 'u 'are nu pot fi ame(te'ateH G n 'a0ul n 'are de$eurile (unt eliminate dire't pe (ol* de e6emplu* mpr!$tierea n!molului (au un depo0it de de$euri pe ampla(ament* trebuie (tabilit un pro&ram de monitori0are 'are ia n 'on(iderare materialele* a&en"ii poten"iali de 'ontaminare $i '!ile poten"iale de tran(mitere din (ol n apa (ubteran!* n apa de (uprafa"! (au n lan"ul trofi'. -.4. %onitori0area apelor n (itua"ia fun'"ion!rii normale1 G apa (ubteran!* 'ara'teri0are a 'alit!"ii $i debitului* varia"iile pe termen ('urt* pre'um $i varia"iile pe termen lun&. %onitori0area trebuie (tabilit! n ba0a unui (tudiu 5idro&eolo&i' 'are (! indi'e dire'"ia de 'ur&ere a apelor (ubterane* ampla(amentul $i 'ara'teri(ti'ile 'on(tru'tive ne'e(are pentru foraDele de monitori0areH G apa de (uprafa"!* 'alitatea apei n amonte $i n aval de pun'tele de eva'uare a apelor u0ate epurateH G apele pluviale* dup! 'e au (p!lat (uprafe"e 'ontaminate. -.5. %onitori0area apelor pe perioadele de fun'"ionare anormal!1 G m!(uri (pe'iale propu(e pe perioada de punere n fun'"iune* oprire (au alte 'ondi"ii anormale. %onitori0are (pe'ial! a emi(iilor n ap! pentru a minimi0a ri('ul a(upra mediului. 9. A3)<C2< ,<GA2< @< A%),A3A%<42B, )< CAR< 3< AE,A #432A,AA#A 9. . 3iner&ii. )o(ibilitatea de apari"ie a (iner&iilor 'u al"i de"in!tori 'are pot avea influen"! a(upra emi(iilor produ(e de in(tala"ii 9.2. 3ele'tarea ampla(amentului. Fu(tifi'area (ele't!rii ampla(amentului propu( .pentru in(tala"ii noi+ 9. ,#%#2<,< @< <%#3#< 9. . <mi(ii n re"eaua de 'anali0are proprie a(o'iate 'u utili0area 'elor mai bune te5ni'i di(ponibile pentru tipuri (pe'ifi'e de a'tivitate1 (ub(tan"a $i pun'tele de emi(ie 9.2. <mi(ii n re"eaua de 'anali0are or!$enea('! (au 'ur(uri de ap! de (uprafa"! .dup! preepurarea proprie+1 (ub(tan"a $i pun'tele de emi(ie. #ndi'atorii 'are (e vor n('rie (unt 'uprin$i n 42)A 002 privind 'ondi"iile de eva'uare a apelor u0ate n re"elele de 'anali0are ale lo'alit!"ilor $i dire't n (ta"iile de epurare $i 42)A 00 privind (tabilirea limitelor de n'!r'are 'u poluan"i a apelor u0ate indu(triale $i or!$ene$ti la eva'uarea n re'eptori naturali* aprobate prin /ot!rrea Guvernului nr. 99/2002 pentru aprobarea unor norme privind 'ondi"iile de de('!r'are n mediul a'vati' a apelor u0ate* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare. Cn fun'"ie de indi'atorii pre0en"i n apa u0at! indu(trial! provenit! din in(tala"ie (e va fa'e 'orelarea 'u /ot!rrea Guvernului nr. 35 /2005* 'u modifi'!rile $i 'omplet!rile ulterioare. 0. #%)AC2 0. . <valuarea impa'tului emi(iilor a(upra apelor* pre0entat n (tudiul de evaluare a impa'tului a(upra mediului (au n bilan"ul de mediu.

0.2. ,o'ali0area re'eptorilor* a (ur(elor de emi(ii $i a pun'telor de monitori0are* n (pe'ial urm!torii re'eptori importan"i $i (en(ibili trebuie lua"i n 'on(iderare 'a parte a evalu!rii1 G 5abitate 'are intr! (ub in'iden"a 8rdonan"ei de ur&en"! a Guvernului nr. 5-/200- privind re&imul ariilor naturale proteDate* 'on(ervarea 5abitatelor naturale* a florei $i faunei (!lbati'e* aprobat! 'u modifi'!ri $i 'omplet!ri prin ,e&ea nr. 49/20 * aflate la o di(tan"! de pn! la 20 Lm de in(tala"ie (au pn! la 20 Lm de ampla(amentul unei 'entrale ele'tri'e 'u o putere mai mare de 50 %Pt5H G arii naturale proteDate aflate la o di(tan"! de pn! la 20 Lm de in(tala"ieH G arii naturale proteDate 'are pot fi afe'tate de in(tala"ieH G 'omunit!"i .de e6emplu1 $'oli* (pitale (au propriet!"i nve'inate+H G 0one de patrimoniu 'ulturalH G 0one vulnerabile la nitra"iH G 'ur(uri de ap! din 0onele (en(ibile .in'lu(iv ape (ubterane+. 0.3. 8peratorii/2itularii de a'tivitate trebuie (! fa'! dovada '! a fo(t reali0at! o evaluare (ati(f!'!toare a efe'telor poten"iale ale eva'u!rilor din a'tivit!"i $i '! impa'tul e(te a''eptabil. A'e(t lu'ru poate fi f!'ut prin utili0area metodolo&iei de evaluare a 'elor mai bune te5ni'i di(ponibile $i a altor informa"ii (uplimentare pentru a pre0enta efe'tele a(upra apelor* e6er'itate de emi(iile re0ultate din a'tivit!"i. 0.4. %ana&ementul de$eurilor Referitor la a'tivit!"ile 'are impli'! eliminarea (au depo0itarea de$eurilor* 'u ri(' de poluare a apelor* (e vor lua n 'on(iderare obie'tivele relevante $i identifi'area ori'!ror m!(uri (uplimentare 'are trebuie luate n ('opul apli'!rii 'elor mai bune te5ni'i di(ponibile. . )R8GRA%B, @< <2A)#JAR< G )ro&ramul etapi0at va fi elaborat pentru 'onformarea 'u prevederile le&ale* n 'a0ul autori0a"iilor emi(e pe perioad! limitat!. G @o'umenta"ia te5ni'! de fundamentare va fi n(o"it! $i de urm!toarele a'te1 . avi0ul de &o(pod!rire a apelor emi( la do'umenta"ia te5ni'! 'are a (tat la ba0a e6e'ut!rii lu'r!rilor de inve(ti"ii pentru 'are (e 'ere autori0area* n dou! e6emplare. Cn 'a0ul rea'tuali0!rii (au modifi'!rii autori0a"iei* (e va pre0enta $i autori0a"ia de &o(pod!rire a apelor n ba0a '!reia a fun'"ionat pn! la data (oli'it!riiH 2. valoarea debitelor 'are fundamentea0! 'ate&oria de importan"! a folo(in"eiH 3. re&ulamentul de fun'"ionareGe6ploatare $i ntre"inere nto'mit 'onform 'ap. ?* n dou! e6emplare. CA). ? Re&ulament de fun'"ionareGe6ploatare $i ntre"inere AR2. 45 . + Re&ulamentul de fun'"ionareGe6ploatare $i ntre"inere (e elaborea0! pentru an(amblul lu'r!rilor ori al folo(in"ei de ap! $i* 'nd e(te 'a0ul* pe (uban(ambluri de lu'r!ri* (e'"ii* ateliere* obie'tive* &o(pod!rii de ap!* (ta"ii de epurare (au altele a(emenea.

.2+ Re&ulamentul de fun'"ionareGe6ploatare $i ntre"inere n(umea0! de('rierea modului de a(i&urare a e6ploat!rii* fun'"ion!rii obie'tivelor de &o(pod!rire a apelor* pre'um $i a a'tivit!"ilor de(tinate ntre"inerii lu'r!rilor* 'on(tru'"iilor $i in(tala"iilor aferente* pre'um $i prevederi (pe'ifi'e privind miDloa'ele de (uprave&5ere* modalit!"ile de 'ontrol te5ni' $i miDloa'ele de interven"ie n 'a0 de in'idente* avarii (au a''idente la lu'r!rile de &o(pod!rire a apelor. .3+ Re&ulamentul de fun'"ionareGe6ploatare $i ntre"inere nu (e refer! la baraDe $i la'uri de a'umulare. )entru a'e(te 'ate&orii de lu'r!ri* re&ulamentul de e6ploatare (e nto'me$te $i (e aprob! potrivit prevederilor le&ale (tabilite de autoritatea publi'! 'entral! n domeniul apelor. Re&ulamentul de fun'"ionareG e6ploatare $i ntre"inere va 'uprinde1 #. %emoriu te5ni'* 'u urm!torul 'on"inut1 . date &enerale1 denumirea inve(ti"iei* a lu'r!rilor (au a folo(in"ei de ap!* ba0inul 5idro&rafi'* 'ur(ul de ap!* Dude"ul* lo'alitatea ori* dup! 'a0* lo'alit!"i limitrofeH 'oordonatorul 5idroedilitar de 0on! (au al lo'alit!"ilor* proie'tantul &eneral* num!rul avi0ului de &o(pod!rire a apelor* perioada de e6e'u"ie* num!rul $i data a'tului de re'ep"ieH benefi'iarul 'are va e6ploata lu'rarea ori folo(in"a de ap!H ra'ord!ri la lu'r!ri 5idrote5ni'e (au 5idroedilitare e6i(tenteH profilul de a'tivitate al benefi'iarului folo(in"ei de ap! $i al lu'r!rilor* 'apa'it!"i 'are &enerea0! m!rimea parametrilor 'on(tru'tivi $i fun'"ionali .obie'tive ori (uprafe"e de teren ap!rate* ora$ 'u num!r de lo'uitori* unitatea de produ'"ie 'u 'apa'it!"i pentru prin'ipalele produ(e* (uprafe"e iri&ate (au de(e'ate et'.+H n'adrarea lu'r!rilor n 'la(a de importan"! privind a(i&urarea (ur(elor de ap! $i ap!rarea mpotriva inunda"iilorH lu'r!ri de 'ombatere a ero0iunii (olului n 0on!* e6e'utate ori ne'e(are pentru 'ontrolul re&imului de 'ur&ere pe v!i $i toren"iH )ie(ele de(enate 'e (e vor ane6a memoriului te5ni' vor trebui (! pre0inte 'on'ludent (itua"ia real! e6e'utat! a an(amblului lu'r!rilor. 2. datele 'ara'teri(ti'e reale .'onform a'telor de re'ep"ie+ $i fun'"ionale prev!0ute n avi0ul de &o(pod!rire a apelor emi( pentru lu'rarea re(pe'tiv!H volumele de ap! prelevate $i eva'uate n anul anterior $i efi'ien"a (ta"iei de epurareH 3. Du(tifi'area am!nun"it! a eventualelor modifi'!ri ale parametrilor 'on(tru'tivi $i fun'"ionali reali0a"i* dup! e6e'utarea lu'r!rilor $i in(tala"iilor* fa"! de prevederile avi0ului de &o(pod!rire a apelorH 4. pie(e ('ri(e $i de(enate privind de('rierea am!nun"it! a tuturor in(tala"iilor de m!(ur!* 'ontrol* averti0are $i/(au alarmare (pe'ifi'e lu'r!rilor re(pe'tiveH in(tala"iile de m!(ur! a debitelor $i volumelor de ap! preluate $i* dup! 'a0* de re'oltare a probelor de ap! pentru anali0e* in(tala"ii de reali0are a automonitorin&ului pentru (uprave&5erea 'alit!"ii apelor u0ate eva'uate* in(tala"ii $i aparatura pentru e6ploatare* in(tala"ii $i aparatura pentru urm!rirea 'omport!rii n timp a 'on(tru'"iilor. ##. )revederi referitoare la e6ploatarea lu'r!rilor* dup! 'um urmea0!1 . (i(temul de eviden"!* informare $i alarmare 'u privire la1 elementele 5idrolo&i'e* 5idrauli'e* prelev!rile efe'tive de ap!* 'alitatea apelor eva'uate* 'omportarea n timp a 'on(tru'"iei* n

fun'"ie de (pe'ifi'ul lu'r!riiH 2. in(tala"ii de m!(ur! $i 'ontrol al debitelor 'aptate* 'on(umate $i eva'uate* in(tala"ii de alarmare $i averti0are* re&imul lor de fun'"ionare 3. modul de a(i&urare a eviden"ei privind preluarea* folo(irea $i eva'uarea apelor* pre'um $i modul de fun'"ionare a fie'!rei in(tala"ii $i a an(amblului lu'r!rilor 'e (e (upun autori0!riiH 4. e6ploatarea n perioadele de debite mediiH 5. e6ploatarea n perioadele de ape mariH 6. e6ploatarea n perioadele de n&5e" .0ai* (loiuri* pod de &5ea"!+H -. e6ploatarea n perioadele de ape mi'i .(e'et!+H re&imul de fun'"ionare 'u diferite &rade de re(tri'"iiH 9. m!(uri de remediere a lu'r!rilor dup! viituri* ('ur&eri de &5e"uri et'.H 9. 'ondi"ii (pe'iale de e6ploatare n 'a0ul n 'are (Gar peri'lita* din ori'e pun't de vedere* inte&ritatea $i (!n!tatea popula"ieiH 0. modul de a(i&urare a tuturor folo(in"elor de ap! de(ervite de lu'rarea pentru 'are (e (oli'it! autori0a"ia* in'lu(iv a'ordul ('ri( al benefi'iarilor folo(in"elor re(pe'tiveH )entru fie'are 'a0* (e vor eviden"ia debitele* 'otele de nivel* volumul de ap!* 'on'entra"iiGlimit! et'. $i m!(urile 'e (e iau n e6ploatarea fie'!rei in(tala"ii n parte pentru reali0area parametrilor fun'"ionali n('ri$i n avi0ul de &o(pod!rire a apelor. . planul de prevenire $i 'ombatere a polu!rilor a''identale nto'mit 'onform prevederilor le&ale. ###. )revederi referitoare la ntre"inere $i repara"ii* dup! 'um urmea0!1 . periodi'itatea efe'tu!rii 'ontrolului lu'r!rilor $i in(tala"iilor aferente $i al modului lor de fun'"ionare .pentru fie'are in(tala"ie* or&an de manevr! et'.+H 2. intervalul la 'are (e fa' lu'r!ri de ntre"inere* repara"ii 'apitale $i n 'e 'on(tau lu'r!rile re(pe'tive .pentru fie'are in(tala"ie* or&an de manevr!* lu'rare 5idrote5ni'!* pre'um $i pentru lu'iul de ap!* albie (au malul folo(it+H 3. m!(uri $i lu'r!ri n 'a0ul n 'are apar anumite defe'"iuni n 'orpul lu'r!rilor (au la in(tala"iile $i aparatele de manevr!* de m!(ur! $i 'ontrol ori n 'a0uri de avariiH 4. m!(uri $i lu'r!ri 'are (e e6e'ut! n perioada de viituri* de ape mi'i* de iarn! $i 'ele 'are (e iau dup! tre'erea a'e(tor perioadeH 5. modul de a(i&urare a e6ploat!rii pe durata lu'r!rilor de ntre"inere* repara"ii 'urente ori repara"ii 'apitale* eventuale modifi'!ri ale re&imului nominal de e6ploatare 'are ar putea influen"a folo(in"ele din amonte (au din aval. #?. )revederi referitoare la per(onalul de e6ploatare* dup! 'um urmea0!1 . 'ompartimentul $i fun'"ia an&aDatului din 'adrul unit!"ii* re(pon(abil pentru buna fun'"ionare* e6ploatare $i ntre"inere a lu'r!rilor ori a in(tala"iilorH 2. num!rul per(onalului afe'tat lu'r!rilor de e6ploatare $i ntre"inere* in'lu(iv n laboratoare de anali0e de ap!* pentru aparatele de m!(ur! $i 'ontrol* pentru prelu'rarea datelor primare $i pentru "inerea eviden"elor. ?. )revederi referitoare la normele (anitare $i de te5ni'a (e'urit!"ii* dup! 'um urmea0!1 . pre('rip"ii (anitare pentru toate lu'r!rile $i in(tala"iile de la

'are apa e(te utili0at! pentru alimentarea popula"iei* n 0oote5nie* indu(tria alimentar!* indu(tria de medi'amente $i alte a(emenea utili0!riH 2. pre('rip"ii de te5ni'a (e'urit!"ii n e6ploatarea $i ntre"inerea lu'r!rilor $i in(tala"iilor 'are fa' obie'tul autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor pentru 'ondi"iile men"ionate la 'ap. ## $i ###. Re&ulamentul (e (emnea0! de 'ei 'e lGau nto'mit $i de benefi'iarul autori0a"iei de &o(pod!rire a apelor.

A4<=> la normativul de 'on"inut %a'5eta fi$ei de inventariere a foraDelor

*T*
QRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRR RRRRRRRRRRRT U U32AA#A /#@R8,8G#C> U U@o(ar U U3'5i"! de ampla(are U U VRRRRRRRRRRRRRRW U3'ara1 U,o'alitatea U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRRRRRRRW U U#ndi'ativ foraD U 2 U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRRRRRRRW U UAdmini(tra"ia :a0inal! A)<,< U 3 U U U UR8%Y4< U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRRRRRRRW U U3ta"ia 5idrolo&i'! U 4 U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRRRRRRRW U U:a0in 5idrolo&i' U 5 U U U 4 Z VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRRRRRRRW U U UFude"ul U 6 U U [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRR RRRRRRRRRRR] QRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRR RSRRRRRRRRRT UCoordonate foraD U<6e'utant U 4U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRR

RXRRRRRRRRRW U= lon&itudine U - U U:enefi'iar U 5U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRR RXRRRRRRRRRW U^ latitudine U 9 U UAnul e6e'u"iei U 6U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRR RXRRRRRRRRRW UJ altitudine* 'ota ab(. U 9 U U@ata intr!rii n U -U U U U U Uob(erva"ie U U U U U U U.e6ploatare+ U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRR RXRRRRRRRRRW UCota bu0! burlan U 0 U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRR RXRRRRRRRRRW UCota dal! U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRR RXRRRRRRRRRW U3i(tem de referin"! U 2 U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRR RXRRRRRRRRRW U#ndi'. /arta 1 00.000 U 3 U U U U U [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRRRRRRR\RRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRRRRRRR R\RRRRRRRRR] QRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRT U ,o'ali0are foraD U2ipul foraDului U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRR RSRRRRRRRRRW UBnitate 5idro&eolo&i'! U 9 U UEreati'* ord. # ord. ## U22 U U U U U Ula'* 'aptare U U U U U U U)oluare (ta"ie U U U U U U U<6perim. pie0ometru U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRR RXRRRRRRRRRW UBnitate morfolo&i'! U 9 U UA@Y4C#%< U23 U U U U U URe"ea* e6plorare* U U U U U U Ue6ploatare U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRXRR

RXRRRRRRRRRW UEorma"iune &eolo&i'! U20 U U<6e'utat Uu('at U24 U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRRRXRR RXRRRRRRRRRW U@i(tan"a de rul.la'ul+ U2 U Un (i(tem U5idrauli'U25 U U U U U U UCu 'ir'uGU U U U U U U Ula"ie U U U U U U U Udire't! U U U U U U U U.inver(!+U U U [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRRRRRRR\RRRRRRRRRRRRRRR\RRRRRRRRR\RR R\RRRRRRRRR] QRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRR RSRRRRRRRRRT UAdn'ime foraD .m+ U 26U U@iametru 'oloana )?C U U U U U U U.metal+ mm U 29U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRR RXRRRRRRRRRW U@iametru filtru )?C U U U3uprafa"a a'tiv! .I+ U 29U U U.metal+ mm U 2-U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RR R\RRRRRRRRRW U3trat a'tifer a'ptat ntre adn'imile1UCurba &ranulometri'! (trat a'tifer U U VRRRRSRRRRSRRRRSRRRRSRRRRSRRRRRRRRRRRRRRW U U@ 0U@ 30U@ 40U@ 60U@ 90U@ 60 / @ 0 U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRRRRRRXRRRRXRRRRXRRRRXRRRRXRRRRXRRR RRRRRRRRRRRW U3trat # U 30U U U U U U U U [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRRRRRRR\RRRR\RRRR\RRRR\RRRR\RRRR\RRR RRRRRRRRRRR] QRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRSRRRRRRRRSRRRRSRRRRRRSRRRRSRRSRRRRRRRRRRR RRRRSRRSRRRT U)omp!ri e6perimentaleUJiuaU34 U 35 U Anul U 36 U UAdn'ime 4 U39U U Ula e6e'u"ie U U ,una U U U U Upie0ometru U U U U VRRRR\RRRRRRRRXRRRRXRRRRRR\RRRR\RRXRRRRRRRRRRRRRRRXRRXRRRW U U@urata U U U U U U U Upomp!rii U 3- Uore UCota 4p

U39U U VRSRRRRRRRRRRRRRSRRRSRXRRRRSRRRRRSRRXRRRRXRRRRRSRRRRRRRRXRRSRSRRRRRR RRRRXRRXRRRW U#U4iv d. +.m+ U40 U U ## U4d.2+U46U U ### U4d.3+ U52U U4 d e6pl U59U U U VRRRRRRRRRRRRRXRRRXRW VRRRRRXRRXRRRRW VRRRRRRRRXRRXRXRRRRRRRRRRXRRXRRRW U U@eniv 3. +.m+U4 U U U3.2+ U4-U U U3.3+ U53U U3 e6pl U59U U U VRRRRRRRRRRRRRXRRRXRW VRRRRRXRRXRRRRW VRRRRRRRRXRRXRXRRRRRRRRRRXRRXRRRW U U@ebit K. + U42 U U UK.2+ U49U U UK.2+ U54U UK e6pl U60U U U U.l/(+ U U U U U U U U U U U U U U VRXRRRRRRRRRRRRRXRRRXRXRRRR\RRRRRXRRXRRRRXRRRRR\RRRRRRRRXRRXRXRRRRRR RRRRXRRXRRRW UKUK/3. +.l/(+ U43 U U K.2+ U49U UN_3 U55U UK e6pl U6 U U U U U U U U U U U U U U U U VR\RRRRRRRRRRRRRXRRRXRXRRRRRRRRRRXRRXRRRRXRRRRRRRRRRRRRRXRRXRXRRRRRR RRRRXRRXRRRW UR ra0a infl. U44 U U R.2+ U50U UR.3+ U56U UR e6pl U62U U U.m+ U U U U U U U U U U U U [RRRRRRRRRRRRRRR\RRR\R\RRRRRRRRRR\RR\RRRR\RRRRRRRRRRRRRR\RR\R\RRRRRR RRRR\RR\RRR] QRRRSRRRRSRRRRRRRSRRRSRRRRRRRSRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRT UAd.UGro(UColoanaU4p U@e('riGU,imita UCalitatea apei U U.m+U .m+UlitoloGU.m+Uerea U(tratiG VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRW U U U&i'! U UlitoloGU&rafi'!UAnali0a '5imi'! nr. U-2 U U U U U U U&i'! U U U U U VRRRXRRRRXRRRRRRRXRRRXRRRRRRRXRRRRRRRXRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRXRRRXRRRW U U U U U U U@ata re'olt!rii U-3 U U U U U U U U U U U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U URe0iduu fi6.m&/l+ U-4 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U Up/ U-5 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW

U U U U U U U U U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRRW U U U U U U UCationi .m&/l+ U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRW U U U U U U U4/.4+_` ` U-6 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U4a_` U-- U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U UM_` U-9 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U4a_` ` M_` U-9 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U%&_G` U90 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U UCa_`G U9 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U UEe_`` U92 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U%n_`` U93 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U U94 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRRW U U U U U U UAnioni.m&/l+ U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRW U U U U U U UCl_G U95 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U38. +_G U96 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW

U U U U U U U/C8.3+ U9- U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U UC8.3+_G U99 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U48.2+_G U99 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U48.3+_G U90 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U)8.4+_G U9 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U U92 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U UC8.2+.&/l+ U93 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U8.2+.m&/l+ U94 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U3i8.m&/l+ U95 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U/ 3 .m&/l+ U96 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U3ub(tan"e or&ani'e U9- U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U@uritatea total! aG U99 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U@ permanenta aG U99 U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U U@ permanenta aG U 00U U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR\RRR\RRRW

U U U U U U U#ndi'atori '5imi'i to6i'i U U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRSRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW U U U U U U VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRXRRRW [RRR\RRRR\RRRRRRR\RRR\RRRRRRR\RRRRRRR\RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRR\RRR\RRR]

*ST*
bbbbbbbbbb