Sunteți pe pagina 1din 5

8C Oradea 'ransport (ocal 8A

B;$ail" otlDrdsor.ro% CIE" CO235/3% Nr.OCC" F01/1/1::1 Oradea% str. Atelierelor% nr.12% cod 510152% 'el" 021:;523212< 523251% Ea?" 021:;522010 Cod I>AN" CO01CNC>00320525:/310001 >anca" >.C.C. Oradea

Nr. _____ din ____/____/2012

Aprobat Director General Dr.Ing.Csuzi Istvan

CAIET DE SARCINI PRIVIND VALORIFICAREA DEEURILOR METALICE


A. NOIUNI GENERALE: Obiectul rocesului !erbal" de#euri $etalice% esti$ate dup& cu$ ur$eaz&" re) pornire Nr. Necesar as $ini$ de 'O'A( *(ei/+g.% crt. Disponibil licitare ,&r& '!A.ateriale ,eroase 1 De#eu #pan ,eros /.000 +g. 0%00 0%01 2 De#eu tabl& 12.000 +g. 1%00 0%01 3 De#eu ,ier vec4i 51.200 +g. 1%10 0%01 1 6 O,erta ini)ial& se depune 7n plic 7nc4is la sediul 8C O'( 8A% cel $ai t9rziu p9n& la data de _31_._00_.2012 ora 0:00. O,ertele 7nt9rziate se vor respinge #i se vor returna nedesc4ise. 2 6 O,ertele depuse 7n ter$en se vor desc4ide 7n aceea#i loca)ie la data de _31_._00_.2012 ora 10 00. Dup& desc4iderea o,ertelor depuse 7n ter$en se vor licita cu strigarea pasului de licitare% pentru ,iecare pozi)ie 7n parte% 7n ordinea 7n care s;au depus o,ertele. 3 6 Orice operator econo$ic interesat se poate cali,ica cu ur$&toarele docu$ente $ini$e" a- certi,icat de 7nregistrare ,ir$&% copie con,or$& cu originalul< b- autoriza)ia de $ediu valabil& la data desc4iderii% eliberat& de agen)ia pentru protec)ia $ediului% copie legalizat&< c- certi,icat constatator eliberat de o,iciul registrului co$er)ului% 7n original sau copie legalizat&< d- 7$puternicire = copie CI/>I pentru persoana dese$nat& s& participe la licita)ie% original% nu$arul $a?i$ de reprezentanti ,iind o persoana< e- dovada disponibilit&)ii de a prelua #i transporta de#eurile cu $i@loace de transport% declara)ie pe r&spundere proprie 7n original< ,- copie c4itanta / op*avalizat de banca- privind garan)ia de participare va ,i de cel putin 10A din valoarea initiala a ,iecarui lot o,ertat% garan)ie care se re)ine 7n cazul 7n care o,ertantul care a o,ertat cel $ai $are pre) unitar nu se$neaz& contractul . Garantia de participare se va restitui participantilor care nu au ,ost declarati castigatori in ter$en de 3 zile lucratoare de la data cererii scrise a acestora. g- c4itanta de ac4itare a cotei de c4eltuieli de participare la ,iecare sedinta de licitatie% eliberata de caseria 8C O'( 8A % in cuantu$ de 11%00 (ei 4- c4itantele/op*avalizat de banca- privind garantia de participare precu$ si a cotei de c4eltuieli de participare trebuiesc depuse cel $ult pana la data si ora depunerii o,ertelor i- Orice operator econo$ic poate participa cu o,ert&% care obligatoriu trebuie s& con)in& pre)ul unitar #i pre)ul total pentru toat& cantitatea licitat&% la ,iecare pozi)ie 7n parte pentru care este autorizat s& o,erteze @- Contractul are durata 12 luni de la se$narea contractului% cu posibilitatea prelungirii dac& se va i$pune pentru activitatea curent& a O'(.
CAIB' 8ACCINI De#euri .etalice 2012 1

Not: Toate documentele trebuie s fie semnate i tampilate de ofertant, in original. n cazul n care-i lipsesc maxim 2 documente la desc idere, ofertantul are la dispozi!ie 2 zile lucrtoare pentru completare, n caz contrar se respinge oferta. n cazul nerespectrii, de ctre operatorul economic care se prezint la procedur, a condi!iilor minime solicitate i care trebuie do"edite prin specifica!iile din ofert, se "or respinge ofertele, considerate ca fiind necorespunztoare sau inacceptabile. II. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI. Criteriul de atri uire este pre)ul unitar/+g. cel $ai $are o,ertat% ,&r& '!A% co$parat la ,iecare pozi)ie licitat& 7n parte. 8e accept& o,erte par)iale pentru una sau $ai $ulte pozi)ii dar 7n cadrul unei pozi)ii nu se accept& o,erte par)iale sau alternative. III. CONSIDERAII GENERAL VALABILE ALE LICITAIEI. 1 6 Activitatea se va contracta nu$ai cu operatori econo$ici cu obiect de activitate adecvat obiectului licita)iei% preluare de#euri $etalice. 2 6 Gn singur o,ertant poate ,i dese$nat c9#tig&tor al contractului pentru ,iecare pozi)ie 7n parte% dintre o,ertan)ii cali,ica)i. 3 6 Operatorul econo$ic va asigura preluarea cu pro$ptitudine #i 7n condi)ii corespunz&toare pe baz& de solicit&ri succesive ale O'(. Operatorul econo$ic se oblig& s& asigure transportul de#eurilor #i orice alte condi)ii te4nice 7n vederea 7ndeplinirii obliga)iilor contractuale. Hnc&rcarea va ,i asigurat& de O'(. 5 6 Nu pot participa la licitatie% in calitate de cu$paratori% $e$brii co$isiei de evaluare% $e$brii co$isiei de licitatie si nici sotul*sotia-% ,ratii%copii si parintii acestor $e$brii 1 6 'er$enul de ridicare este de $a?i$ 10 zile de la co$anda O'(. Nerespectarea repetat& a ter$enului de ridicare poate ,i considerat $otiv de reziliere unilateral& a contractului de c&tre 8C;O'( 8A. 2 6 Hn ,unc)ie de condi)iile e,ective de operare ale O'(% contractul se poate $odi,ica. 0 6 Durata contractului este de 12 luni de la data se$n&rii. Durata contractului se poate $odi,ica prin act adi)ional 7n cazul 7n care apar situa)ii care nu au putut ,i prev&zute la data 7nc4eierii contractului #i care ar 7$piedica buna des,&#urare a activit&)ii autorit&)ii contractante. / 6 O,erta va con)ine obligatoriu" ; pre)ul e?pri$at 7n (ei% cu '!A separat% at9t pentru pre)ul unitar c9t #i pentru pre)ul total% la ,iecare pozi)ie 7n parte la care se depune o,ert&. 8e depune obligatoriu o,ert& co$plet& la toate pozi)iile o,ertate. Nu se accept& o,erte par)iale/pozi)ie. Nu se accept& o,erte alternative/pozi)ie. ; pre)ul o,ertat va include orice ta?e% transport #i $anipulare% dup& 7nc&rcarea la sediul O'(. ; orice alte c4eltuieli neprev&zute care pot s& apar& 7n vederea transportului cad 7n sarcina o,ertantului. ; pre)urile unitare stabilite c9#tig&toare nu se pot a@usta sau $odi,ica% ele r&$9n ,er$e #i neactualizabile pe toat& perioada de derulare a contractului. ; se aplic& ta?area invers& pentru '!A con,or$ art.120/1 din (egea 101/2003. ; se re)ine prin stopa@ la surs& procentul de 3A reprezent9nd ta?a pentru ,ondul de $ediu con,or$ OGG 1:2/2001. : 6 lata se va ,ace 7n avans cu O. . 7n contul O'( cu $ini$ 3 zile 7nainte de 7nc&rcare/ridicare de#euri. Dup& ridicarea $&r,ii se regularizeaz& cantitatea e?act& prin c9nt&rirea gol;plin #i se ac4it& di,eren)a. Nerespectarea ter$enului de plat& poate ,i un $otiv de reziliere unilateral& a contractului de c&tre O'(. 10 6 8e va constitui o garan)ie de bun& e?ecu)ie la contract 7n avans% care este 10A din valoarea contractului ,&r& '!A. Garan)ia de bun& e?ecu)ie se constituie prin 8G> sau nu$erar #i se va re)ine 7n cazul nerespect&rii contractului de c&tre o,ertantul c9#tig&tor. 11 6 In cazul in care nu s;au prezentat $ini$u$ 2 participanti la licitatie sau in cazul in care nici un o,ertant nu a o,erit cel putin pretul de pornire% licitatia se va repeta % inc4eindu;se proces verbal de constatare
CAIB' 8ACCINI De#euri .etalice 2012 2

12 6 In cazul in care preturile o,ertate ra$an identice% co$isia de licitatie va negocia individual cu reprezentantul ,iecarui operator in vederea departa@arii preturilor o,ertate. In acest caz nu e obligatorie pastrarea pasului de licitatie. 13 6 In cazul in care preturile o,ertate ra$an identice c4iar si dupa negocierile individuale% contractul se va atribui o,ertantului care a depus pri$ul o,erta initiala la secretariatul 8C O'( 8A% in baza nu$arului de inregistrare inscris pe o,erta. 15 6 Co$isia de licitatie va putea solicita oric9nd #i oricui% 7n perioada de evaluare a o,ertelor% prezentarea de orice alte docu$ente% detalii% speci,ica)ii% l&$uriri supli$entare sau e?plica)ii scrise considerate necesare de c&tre O'( legate de o,erta depus& 7n vederea 7nc4eierii contractului. !" # Nu $e a%%e&t' alt ()del de %)*tra%t de%+t %el al OTL, &ri* de&u*erea )-ertei )&erat)rul e%)*)(i% e$te i(&li%it de a%)rd %u %lau.ele %)*tra%tuale. IV. M)dul de derulare a li%itatiei /e0tra$ di* 1)tararea 23!4"5.!6.!7789:
#$.%. &omisia de licita!ie "a analiza documentele prezentate i "a ntocmi lista cu ofertan!ii accepta!i, excluzind de la participare pe cei care nu au prezentat n totalitate, pn la nceperea licita!iei, documentele de participare. $.'. (edin!a de licita!ie este condus de preedintele comisiei de licita!ie. n ziua i la ora stabilite pentru nceperea licita!iei, n cazul n care snt minimum doi participan!i la licita!ie, preedintele comisiei de licita!ie anunta obiectul licita!iei, face prezenta participan!ilor la licita!ie i constata dac snt ndeplinite condi!iile legale pentru desfurarea acesteia, inclusi" cele de publicitate. )reedintele anunta pre!ul ini!ial de "nzare de la care se pornete strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie. $.$. n cazul n care nu s-au prezentat minimum doi participan!i la licita!ie sau n care nici un ofertant nu a oferit cel pu!in pre!ul de pornire, licita!ia nu "a a"ea loc, nc eindu-se proces-"erbal de constatare. $.*. +epetarea licita!iei se "a face numai dup expirarea a cel pu!in ,$ zile de la data repetarii anun!ului publicitar. n cazul cnd nici de aceasta data nu se prezint cel pu!in doi participan!i la licita!ie sau nu se ofer cel pu!in pre!ul de pornire, licita!ia se "a relua dup $ zile. -ac i de aceasta data se prezint un singur participant la licita!ie, acesta este examinat i dac ndeplinete condi!iile de participare la licita!ie i accepta pre!ul ini!ial de "nzare, "a fi declarat ctigtor. n cazul n care nici de aceasta data nu s-a oferit cel pu!in pre!ul de pornire a licita!iei, comisia de e"aluare poate propune conducatorului institu!iei publice diminuarea pre!ului de pornire i organizarea unei noi licita!ii. $... )articipan!ii la licita!ie "or prezenta oferta de pre! prin strigri, oferta care trebuie sa respecte condi!iile de salt precizate la desc iderea licita!iei. )reedintele comisiei de licita!ie anunta tare i clar suma oferit de licitant. $./. -ac la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, preedintele comisiei de licita!ie anunta ad0udecarea licita!iei n fa"oarea participantului la licita!ie care a oferit ultima suma. $.1. -up anun!area cistigatorului de ctre preedintele comisiei de licita!ie, se declara nc is licita!ia, n urma creia se ntocmete procesul-"erbal care se semneaz de ctre comisia de licita!ie i de ctre participan!ii la licita!ie. $.,2. )rocesul-"erbal mpreun cu documentele pri"ind organizarea i desfurarea licita!iei se ar i"eaza la sediul institu!iei publice "inzatoare. $.,,. )articipan!ii la licita!ie pot formula contesta!ii n cazul n care considera ca nu s-au respectat dispozi!iile legale referitoare la organizarea i desfurarea licita!iei. &ontesta!iile se depun la sediul institu!iei publice care a organizat licita!ia, n termen de 2' de ore de la nc eierea acesteia. $.,2. 3nstitu!ia publica este obligat sa solu!ioneze contesta!ia n termen de $ zile de la depunerea acesteia. $.,%. &istigatorul licita!iei este obligat sa semneze contractul de "nzare-cumprare i sa ac ite integral pre!ul ad0udecat al bunului n termen de ,2 zile de la data licita!iei. $.,'. 4aterialele sau piesele rezultate n urma demolarii sau dezmembrarii acestora, care nu au putut fi "alorificate prin licita!ie din lipsa de cumprtori sau pentru care ordonatorul de credite a decis pe propria rspundere ca nu se 0ustifica economic organizarea de licita!ii, "or fi "alorificate prin unit!ile care au ca obiect de acti"itate ac izi!ionarea de asemenea materiale sau piese prin oferte de pre! negociabile5 n cazul n care s-au desfurat negocierile de pre!, acestea se "or consemna ntr-un proces-"erbal de negociere. $.,$. 6unurile, materialele sau piesele care nu au putut fi "alorificate cu respectarea pre"ederilor prezentului regulament pot fi declasate i casate n condi!iile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct rspunztor pentru organizarea opera!iunilor respecti"e, astfel nct sa nu existe posibilitatea sustragerii sau nlocuirii unor bunuri noi cu bunuri "ec i.7

CAIB' 8ACCINI De#euri .etalice 2012

8C Oradea 'ransport (ocal 8A


B;$ail" otlDrdsor.ro% CIE" CO235/3% Nr.OCC" F01/1/1::1 Oradea% str. Atelierelor% nr.12% cod 510152% 'el" 021:;523212< 523251% Ea?" 021:;522010 Cod I>AN" CO01CNC>00320525:/310001 >anca" >.C.C. Oradea

CONTRACT DE V:N;ARE # CUMP<RARE DEEURI METALICE Nr. ________ din ____/____/2012 I. P<RILE CONTRACTANTE. a9 Aut)ritatea C)*tra%ta*t': SC Oradea Tra*$&)rt L)%al SA /OTL9 % cu sediul 7n @ud. >i4or% Oradea% str. Atelierelor% nr.12% tele,on" 021:;523251% ,a?" 021:;522010% 7n$atriculat& sub Nr.OCC" F01/1/1::1% CIE" CO235/3% cod I>AN" CO01CNC>00320525:/310001% la banca >CC Oradea% reprezentat& prin ing. Csuzi IstvIn av9nd ,unc)ia de Director General #i ec. urge Ioan av9nd ,unc)ia de Director Bcono$ic% 7n calitate de V:N;<TOR% pe de o parte #i 9 SC ===============% cu sediul 7n @ud. _______% loc. ______% str. _________% nr.___% tele,on/,a?" __________% 7n$atriculat& sub Nr.OCC" F___________% CIE" ______________% cod I>AN" ________________________% la banca _____________% reprezentat& prin __________ av9nd ,unc)ia de ________________% 7n calitate de CUMP<R<TOR pe de alt& parte. a intervenit prezentul contract de v9nzare 6 cu$p&rare 7n baza 4ot&r9rii co$isiei nr.___/_____. II. OBIECTUL CONTRACTULUI. Art.!. Cu$p&r&torul se oblig& s& pl&teasc& #i s& ridice de#eurile $etalice 7n cantit&)ile esti$ate #i la pre)urile care au ,ost licitate #i au ,ost stabilite c9#tig&toare a#a cu$ sunt prezentate 7n tabelul de @os" Nr. re) unitar re) total '!A Denu$ire G. crt. *(ei/+gpozi)ie *(ei*(ei.ateriale ,eroase 1. De#eu #pan ,eros /.000 +g 2. De#eu tabl& 12.000 +g 3. De#eu ,ier vec4i 51.200 +g 'O'A( GBNBCA( De#eurile prezentate 7n tabel reprezint& 7n continuare obiectul din prezentul contract. De#eurile provin din casarea #i/sau dez$e$brarea $i@loacelor ,i?e a,late 7n proprietatea v9nz&torului #i activitatea curent&. Hn con,or$itate cu dispozi)iile legale 7n vigoare v9nz&torul va prezenta la cererea cu$p&r&torului acte care atest& provenien)a de#eurilor *procese verbale de casare% etc.-. Hn cazul $i@loacelor de transport casate v9nz&torul va pune la dispozi)ia cu$p&r&torului docu$entele ce vor atesta ,elul% $arca #i tipul acestora pentru a se putea 7ntoc$i actele necesare radierii% precu$ #i acele p&r)i de #asiu din care s& reias& seriile acestora. (a r9ndul lui cu$p&r&torul se oblig& s& asigure actele necesare pentru ca v9nz&torul s& poat& ,inaliza procedurile legale de radiere. !9nz&torul are obliga)ia s& pun& la dispozi)ia cu$p&r&torului avizul de 7nso)ire a $&r,ii pentru plata 7n avans *,actura se e$ite pe cantitatea e?act& 7n ur$a c9nt&ririi- #i orice alte docu$entele de provenien)& necesare dac& prevederile legale o cer 6 de e?." copie dup& ,i#a de $agazie% copie proces verbal de casare% declara)ie de provenien)&. III. VALOAREA CONTRACTULUI. Art.". !aloarea calculat& a contractului este de _______ (ei la care se adaug& '!A. !aloarea contractului s;a calculat prin 7n$ul)irea cantit&)ilor de de#euri esti$ate ca ,iind disponibile cu pre)ul unitar c9#tig&tor la licita)ie% a#a cu$ este speci,icat 7n tabelul de la art.1.% cu '!A separat 7n regi$ ,iscal de J'a?are Invers&K con,or$ art.120/1 din (egea 101/2003. re)urile unitare de la ,iecare pozi)ie r&$9n ,er$e pe toat& perioada de derulare a contractului% nu se accept& a@ustarea% actualizarea sau $odi,icarea pre)urilor. re)ul ,acturat se calculeaz& separat la ,iecare ,actur& 7n ,unc)ie de tipul% cantitatea e,ectiv& de de#eu livrat #i pre)ul unitar al acestuia. Din valoarea ,&r& '!A se re)ine prin stopa@ la surs& procentul de 3A reprezent9nd ta?a pentru ,ondul de $ediu con,or$ OGG 1:2/2001. IV. DURATA CONTRACTULUI. Art.5. Contractul intr& 7n vigoare la data se$n&rii #i este valabil 12 luni de la se$narea contractului. Durata contractului se poate prelungi nu$ai cu acordul scris al p&r)ilor.
CAIB' 8ACCINI De#euri .etalice 2012 5

V. LIVRAREA I TRANSPORTUL. Art.3. De#eurile se vor ridica periodic 7n ,unc)ie de disponibilit&)i #i co$enzi de la sediul v9nz&torului. Hnc&rcarea de#eurilor cade 7n sarcina v9nz&torului. .i@locul de transport #i $anipularea vor ,i puse la dispozi)ie de c&tre cu$p&r&tor. Costurile de transport #i orice alte c4eltuieli care pot s& apar& 7n a,ara celor de 7nc&rcare cad 7n sarcina cu$p&r&torului. Art.8. Cantitatea e?act& livrat& se va calcula prin di,eren)a de greutate a $i@locului de transport gol #i 7nc&rcat prin c9nt&rire la un c9ntar autorizat 7n prezen)a reprezentan)ilor p&r)ilor. Cantitatea ast,el calculat& va ,i cea din nota de c9nt&rire #i se va ,actura ulterior 7n baza notei. C4eltuielile de c9nt&rire cad 7n sarcina cu$p&r&torului. Cantit&)ile livrate e,ectiv pot varia 7n decursul derul&rii contractului deoarece acestea au ,ost esti$ate pentru procedura de licita)ie. Art.>. 'er$enul $a?i$ de ridicare este de 10 zile de la e$iterea co$enzii de c&tre v9nz&tor% dar nu$ai dup& plata 7n avans. Hn cazul 7n care plata 7n avans se 7nt9rzie #i acest ,apt duce ca ter$enul de ridicare se 7nt9rzie% se aplic& penalit&)i de 7nt9rziere de 0%1A/zi la valoarea nepl&tit&. VI. MODALIT<I DE PLAT<. Art.?. lata se va ,ace 7n avans cu $ini$ 3 zile 7nainte de livrare pe baza co$enzii e$ise de c&tre v9nz&tor% cu ordin de plat& 7n contul desc4is la >anca Co$ercial& Co$9n& 6 Oradea. Dac& su$a nu se ac4it& 7n ter$en% cu$p&r&torul va pl&ti penalit&)i de 0%1A pe ,iecare zi de 7nt9rziere #i nu va putea ridica de#eurile p9n& la plata e,ectiv&. enalit&)ile de 7nt9rziere se vor re)ine din garan)ia de bun& e?ecu)ie. VII. FORA MA@OR<. Art.2. Eor)a $a@or& e?onereaz& de r&spundere partea care o invoca cu condi)ia noti,ic&rii partenerului contractual 7n ter$en de $a?i$ 1 zile de la apari)ia acesteia #i a dovedirii cazului de ,or)& $a@or&. De ase$enea% partea care invoc& cauza de ,or)& $a@or& se oblig& s& co$unice partenerului contractual 7ncetarea acesteia 7n ter$en de $a?i$ 1 zile de la data opririi cauzei de ,or)& $a@or&. VIII. LITIGII. Art.7. Bventualele litigii care s;ar putea ivi 7n leg&tur& cu acest contract vor ,i solu)ionate pe cale a$iabil&% iar dac& p&r)ile nu cad de acord% acestea vor ,i solu)ionate de instan)ele de @udecat& co$petente din localitatea unde 7#i are sediul v9nz&torul. IA. BNCETAREA CONTRACTULUI. Art.!6. Nerespectarea 7n $od repetat a obliga)iilor asu$ate prin prezentul contract de c&tre una dintre p&r)i d& dreptul p&r)ii lezate de a cere rezilierea contractului #i de a pretinde plata de daune;interese 7n cuantu$ de 0%1A pe zi la valoarea contractului% pe perioada calculat& de la data 7ntreruperii e?ecut&rii contractului #i p9n& la data valabilit&)ii acestuia. Art.!!. !9nz&torul 7#i rezerv& dreptul de a denun)a unilateral contractul% 7n cel $ult 30 de zile de la apari)ia unor circu$stan)e care nu au putut ,i prev&zute la data 7nc4eierii contractului #i care conduc la $odi,icarea clauzelor contractuale 7n a#a $&sur& 7nc9t 7ndeplinirea contractului ar ,i contrar& interesului acestuia. A. DISPO;III FINALE. Art.!". Cu$p&r&torul va constitui o garan)ie de bun& e?ecu)ie la contract care este 10A din valoarea contractului ,&r& '!A. Garan)ia de bun& e?ecu)ie se constituie 7n avans prin 8G> % ordin de plata sau nu$erar 7n contul de garan)ie de bun& e?ecu)ie #i se re)ine 7n cazul nerespect&rii contractului de c&tre o,ertantul c9#tig&tor. Hn cazul re)inerii penalit&)ilor de 7nt9rziere din garan)ia de bun& e?ecu)ie% cu$p&r&torul este obligat s& o re,ac& 7n ter$en de 1 zile. Art.!5. &r)ile contractante au dreptul% pe durata 7ndeplinirii contractului% de a conveni $odi,icarea clauzelor contractului% prin act adi)ional% 7n cazul apari)iei unor circu$stan)e care i$pun acest lucru #i care nu au putut ,i prev&zute la data 7nc4eierii contractului. Art.!3. rezentul contract con)ine ___ pagini. Art.!8. &r)ile au 7n)eles s& 7nc4eie azi ___/___/2012 prezentul contract 7n 2 *dou&- e?e$plare originale% c9te unul pentru ,iecare parte. V:N;<TOR SC Oradea Tra*$&)rt L)%al SA CUMP<R<TOR SC =======================

CAIB' 8ACCINI De#euri .etalice 2012