Sunteți pe pagina 1din 3

ELOGIU INGINERIEI

Conf.asoc.dr.ing., dr.ec. Vladimir icovschi, Membru fondator A.G.I.R., Inginerul este un om care profeseaz !ntr"unul din domeniile care au ap rut, pe m sura apari#iei $i dezvolt rii de noi mi%loace tehnice, pe o anumit treapt a istoriei. &l este cel care a creat, !n natur , mi%loace materiale si intelectuale, noi proprii omului care ne a%ut s ne !ncadr m !n mediu, aduc'nd uneori $i pre%udicii acestuia. (ar trebuie !n#eles, ca o cerin# a dezvolt rii, c lucr rile inginerului, sub impactul evolu#iei, sunt trec toare. Ceea ce este azi nou, deosebit, m!ine este uzat moral, demodat, o alt construc#ie, un alt echipament, un nou procedeu le !nlocuie$te pe cele vechi, iar creatorul noului este con$tient c $i realiz rile sale, azi moderne, m'ine vor fi dep $ite de noi solu#ii. )ot ceea ce realizeaz inginerul suport impactul progresului tehnic. )impul erodeaz , trece !n uitare, realiz ri tehnice care, la apari#ie, au dat satisfac#ie, ne"au !nc'ntat, au deschis noi orizonturi. Ritmul accelerat, din ce !n ce mai intens, al progresului tehnic impune inginerului s r spund unor noi e*igen#e profesionale, din ce !n ce mai ridicate. + nu uit m c Ion Ghica, sus#inea c - ,,.n popor care ar r m'ne sta#ionar !n cuno$tin#ele sale ar fi un popor al c rui viitor este compromis/. 0n prezent, c'nd !n r'ndul popoarelor e*ist o pregnant preocupare pentru a se face bilan#ul cultural na#ional, pentru a se stabili ce s"a primit pentru dezvoltarea fiec rei culturi na#ionale $i cu ce s"a contribuit la dezvoltarea tehnicii mondiale, publicarea !n decembrie 1223 de c tre &ditura Academiei de 4tiin#e )ehnice $i a Asocia#iei Generale a Inginerilor din Rom'nia a volumului Incursiune n istoria ingineriei, lucrare scris de profesor universitar doctor inginer 4tefan IA5C., va contribui la informarea cercet torilor, profesorilor, inginerilor, studen#ilor, a cursan#ilor la cursuri postuniversitare, a tuturor celor care doresc o mai bun !n#elegere a rolului inginerului !n societatea trecut $i prezent , a eforturilor depuse de om, folosind inteligen#a proprie $i cea artificial , pentru a se !ncadra !n mediu, f r inten#ia de a"i afecta stabilitatea ecologic natural . +criind aceast carte, profesorul universitar doctor inginer 4tefan IA5C. a fost animat de preocuparea de a st'rni dorin#a cona#ionalilor, $i nu numai, de a afla care este locul $i rolul ingineriei rom'ne !n lume. 0n acest scop, !n cele opt capitole ale primei p r#i a volumului Inginerul i ingineria n lume a prezentat- apari#ia ingineriei ca o cerin# a dezvolt rii economico"sociale a omenirii6 cine este inginerul $i ce este ingineria6 caracteristici ale dezvolt rii $tiin#ei !n secolele 7I7 $i 77 $i provoc ri ale $tiin#ei !n secolul 77I6 evolu#ia ingineriei dinaintea primei revolu#ii industriale p'n la societatea cunoa$terii6 dezvoltarea tehnologiei informa#iei $i comunica#iilor"suportul fizic al inteligen#ei artificiale6 inteligen#a artificial de la idee la concept $tiin#ific $i realizare tehnic 6 impactul social al aplic rii tehnicii $i tehnologiei, mai ales al tehnologiei informa#iei $i comunica#iilor. 0n primele cinci capitole ale celei de a doua p r#i ,,Locul ingineriei romne n lume a prezentului volum se prezint locul $i rolul culturii
Ion Ghica 8,1.29.,9,:"11.2;.,93<=, pre$edinte al Academiei Rom'ne8,9<:",9<3=, absolvent !n ,9;2 al 4colii de mine din >aris $i a audiat $i cursuri la Conservatorul de Arte $i Meserii din >aris. +pirit enciclopedic a nutrit o mare !ncredere !n $tiin# , pe care o considera drept principalul factor de prop $ire $i de civiliza#ie. 4i"a e*pus ideile sale, !n acest sens, !n articole ca ?@chire asupra $tiin#elor/ sau ?@mul fizic $i intelectualul/8,9::=. Cunoscut ca prim ministru 8,9::= al Rom'niei sau, !n literatur , prin genul epistolar 8+crisori c tre Alecsandri ,99;=, Ion Ghica a avut $i preocup ri !n metrologie. 0n ,9;; a publicat articolul ?M suri $i greut #i/, iar !n ,9;9 bro$ura ?M surile $i greut #ile rom'ne$ti $i moldovene$ti !n compara#ie cu ale celorlalte neamuri/, considerat drept prima lucrare de sintez !n domeniu.
,

$tiin#ifice $i tehnice rom'ne !n &uropa $i !n lume6 apari#ia primelor societ #i $tiin#ifice rom'ne$ti6 dezvoltarea $tiin#elor tehnice !n #ara noastr 6 cum a ap rut $i a evoluat ingineria rom'n de la apari#ia ro#ii p'n la prima revolu#ie tehnico $tiin#ific . (ezvoltarea sistemului energetic na#ional $i dezvoltarea tehnologiei informa#iei $i comunica#iilor p'n !n secolul 77I !n Rom'nia sunt sintetizate !n capitolele : $i < ca domenii"vector pentru crearea inteligen#ei artificiale. Capitolul 9 al acestei a doua p r#i a volumului prezint patru pionieri $i promotori ai dezvolt rii $tiin#ei $i tehnicii !n Rom'nia- Conrad Aaas, >etrache >oenaru, Anghel +alignB $i Mihai (r g nescu, reale modele pentru inginerii rom'ni, iar !n ultimul capitol, autorul se refer la ingineria rom'n $i raporturile acesteia cu societatea cunoa$terii precum $i la sarcinile ingineriei rom'ne$ti aferente integr rii europene a # rii noastre. >rin scrierea acestui volum, autorul a adus elogiul s u ingineriei, disciplina pe care a slu%it"o, direct sau indirect, dar cu toat d ruirea, timp de peste cinci decenii, acord'nd pe aceast cale cuvenita cinstire ingineriei. 0n acest volum, autorul argumenteaz cum prin eforturi inginere$ti, modul !n care muncim $i tr im, !n care ob#inem $i e*ploat m informa#ia, modul !n care interac#ion m cu vecinii, cu cunoscu#ii, modul !n care ne organiz m via#a de familie a cunoscut de"a lungul istoriei o evolu#ie din ce in ce mai accelerat , evolu#ie marcat de dezvoltarea mi%loacelor tehnice create $i utilizate de om. (e la utilizarea de c tre omul preistoric a pietrei, pentru dobor'rea fructelor sau a toporului de sile* la v'n toare, p'n la aplica#iile nanotehnologiei pentru a se realiza chirurgie la nivel celular, omul a identificat, a creat $i va crea mereu noi unelte e*tinz'ndu"$i abilit #ile fizice $i mentale naturale. 0n volum, profesorul universitar doctor inginer 4tefan IA5C. arat cum fiecare pas !nainte pe calea $tiin#ei a impus $i necesitatea ca inginerul s acumuleze continuu noi cuno$tin#e, s se familiarizeze c't mai intim cu noile principii $tiin#ifice care stau la baza dezvolt rii noilor domenii tehnice. 0n acest mod $tiin#a ingineriei s"a dezvoltat $i diversificat permanent. )recerea de la !nlocuirea for#ei mu$chiulare cu energia ma$inilor la civiliza#ia nervilor $i apoi la !nlocuirea !n conducerea sistemelor $i subsistemelor tehnice a inteligen#ei umane cu inteligen#a artificial a impus noi cerin#e !n preg tirea continu a inginerului $i, !n volum, autorul eviden#iaz cum actuala revolu#ie tehnico" $tiin#ific a generat muta#ii revolu#ionare !n preg tirea $i desf $urarea activit #ii inginere$ti. 0n accep#iunea autorului volumului Incursiune n istoria ingineriei/, via#a oric rui inginer ar trebui s fie o permanent preocupare pentru a"$i dezvolta cuno$tin#ele " nu numai profesionale, ci $i de cultur general C pentru a fi !ntr"o continu perfec#ionare $i devenire. 0n societatea informa#ional , inginerul pentru a fi un om de succes, pentru a deveni un inginer preg tit astfel !nc't s corespund cerin#elor $i provoc rilor celui de"al treilea mileniu, este necesar s utilizeze $i unele metode de lucru specifice inginerului, menite s "i faciliteze cre$terea $anselor de a se bucura de succes. Dista acestor metode de lucru specifice include, dup p rerea prof. dr. ing. 4tefan Iancu, !n principal, urm toarele- stabilirea obiectivelor de urm rit $i a valorilor considerate prioritare, esen#iale, programarea $i controlul desf $ur rii activit #ilor !n timp, motiva#iile prioritare, atitudine mental pozitiv $i realizarea unui program echilibrat !ntre timpul acordat activit #ilor profesionale, familiei $i rela* rii. Cunoa$terea particip rii profesiunilor !n dezvoltarea global economico"social poate servi tinerilor !n alegerea domeniului profesional !n care s "$i desf $oare propria

activitate, iar prezenta carte este o pledoarie pentru alegerea profesiunii de inginer. Autorul volumului eviden#iaz ca voca#ia inginerului nu este truda fizic ori comoda munc de rutin , care ar trebui l sate pe seama robo#ilor umani sau artificiali, ci g'ndirea inovatoare, ac#ionarea !n sens creativ. >rof.univ.dr. ing. 4tefan Iancu, consilier de proprietate industrial , subliniaz !n volum c via#a noastr , !n toate manifest rile ei, este dominat de spirit creativ $i evolueaz !n mod necesar !n sensul imprimat de acest spirit. A crea, a !nnoi, este esen#ial $i caracteristic inginerului.. 0n condi#iile ritmului actual de evolu#ie a $tiin#ei $i tehnicii, orice om trebuie s "$i pun !n valoare zestrea creativ ereditar de mai mic sau de mai mare valoare. Aceast zestre poate fi dezvoltat prin instruire teoretic $i prin practic , iar poten#ialul creator poate fi pus !n valoare, prin inovare, dac e*ist o motiva#ie material , spiritual , social . 0n prezentul volum, autorul sus#ine c dezvoltarea unei culturi a inov rii nu depinde numai de e*isten#a unor !ntreprinz tori inovatori. Companiile inovatoare pentru a putea s dezvolte programe de inovare de succes trebuie ca !n mediul economic s se fac sim#it o cerin# de inovare, s e*iste o pia# a noilor bunuri $i servicii inovatoare. Autorul !$i e*prim convingerea c prin crearea unei noi mentalit #i privind inovarea $i a unei culturi adecvate a valorific rii crea#iei intelectuale s"ar putea constitui !n #ara noastr un sistem na#ional de inovare care s func#ioneze la parametri optimi, !n folosul societ #ii rom'ne$ti. 0n cele din urm , prin inovare, dac aceasta este monitorizat !n mod !n#elept, poten#ialul creativ rom'nesc ar putea deveni o resurs real pentru dezvoltarea durabil $i pentru integrare european . Cartea Incursiune n istoria ingineriei/ eviden#iaz , !n mod motivat, c sistemul na#ional de inovare este un concept care constituie o prioritate mondial rom'neasc . 0nc de la !nceputul deceniului al 9"lea al secolului 77, perioada de profunde schimb ri $i !n structurile rom'ne$ti de cercetare"dezvoltare si de introducere a progresului tehnic, academicianul Mihai (r g nescu definea sistemul na#ional de inovare $i considera c ,,modul de inovare este la fel de important pentru societate ca $i modul de produc#ie/. Volumul prezentat se dore$te a fi numai un !nceput !n investigarea istoriei domeniului fascinant al ingineriei rom'ne. Ca orice cercetare nu poate epuiza tematica studiat $i autorul !$i e*prim convingerea c vor fi $i al#i autori care vor face demersuri similare, mai ample $i mai am nun#ite pe fiecare domeniu ingineresc, care sunt necesare $i, si eu, sper a fi c't mai rapid demarate. Prin publicarea acestei c r#i, autorul a eviden#iat faptul c ingineria a %ucat $i %oac un rol deosebit !n via#a fiec ruia dintre noi $i c este firesc ca to#i oamenii s cunoasc ce a produs $i produce ingineria $i care este locul ingineriei rom'ne$ti !n lume.