Sunteți pe pagina 1din 9

PROCES VERBAL (RAPORT DE ACTIVITATE)

AN SCOLAR 2011/2012 PROF. ISTORIE SIMA SORIN MIHAIL

1. Proiect re

cti!it tii

n anul scolar 2011/2012 am realizat procesul instructiv educativ n concordanta cu programul elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si portului, mi!am ndeplinit toate obligatiile de pro"esor prevazute n "isa postului# copul principal urmarit a "ost instruirea elevilor n con"ormitate cu programele scolare, pregatirea lor pentru participarea la concursurile scolare, la activitati cultural educative si didactico metodice# M!am preocupat de ntocmirea plani"icarilor calendaristice dupa modelul o"erit de MECT , a planurilor unitatilor de nvatare, plani"icari pe care le!am realizat p$na la termenul stabilit de directiunea unitatii scolare# %roiectarea didactica am ntocmit!o pe baza rezultatelor obtinute la evaluarea initiala de la nceputul anului scolar si pe baza particularitatilor de nevoi ale elevilor# &st"el, mi!am adaptat activitatile de nvatare ndeosebi sub raportul continutului, al "ormelor de organizare si al metodologiei

didactice! la posibilitatile di"erite ale elevilor, la capacitatea de ntelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau c'iar "iecarui elev n parte# %entru realizarea proiectarii activitatii m!am "olosit de competentele T(C pe care le detin, ast"el nc$t le!am ntocmit n "ormat electronic, "olosind calculatorul personal# %rogramele scolare n vigoare, precum si plani"icarile calendaristice le!am atasat porto"oliului personal# &m proiectat la nceputul anului scolar c$teva activitati e)tracurriculare de tipuri di"erite si structurate dupa modele variate, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si interesele educabililor, cu continuturile abordate, activitati pe care le!am si realizat pe tot parcursul anului scolar, activitati prezentate prin diversele "a)uri venite pe adresa scolii dar si pe site!ul pro"esorilor de istorie *+e,s (storie- istorie! bucuresti#ro# 2. Re "i# re cti!itati"or $i$ ctice

%e tot parcursul anului scolar 2011/2012 am utilizat strategii didactice care sa asigure caracterul aplicativ al nvatarii si "ormarea competentetelor speci"ice# Mi!am ntocmit sc'ite de lectie n concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile procesului de nvatam$nt# &m asigurat "unctionalitatea raporturilor dintre obiective, continuturi, strategii de instruire si metodele de evaluare, la nivelul proiectului de lectie# &m ales optim continutul lectiei *accesibilitate, actualitate, relevanta, grad de di"icultate, grad de ncarcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse si cu competentele vizate-#&m structurat logic si ec'ilibrat continutul lectiei, am proiectat situatii de nvatare variate ca "orma de organizare, mod de interventie a

pro"esorului n timpul nvatarii, mod de comunicare, mod de producere a nvatarii, mod de prelucrare a in"ormatiilor si de aplicare a cunostintelor, metodologie, mi.loace de nvatam$nt, tip de cunostinte dob$ndite de elevi, am proiectat sarcini de lucru pentru "ormarea competentelor elevilor, am proiectat lectii de tipuri di"erite, structurate dupa modele variate, corelate cu speci"icul clasei de elevi, cu continuturile abordate, cu competentele vizate# &m conceput si realizat activitati instructiv!educative variate, nuantate n raport cu di"erentele dintre elevi# Mi!am adaptat activitatea scolara prin continutul ei si prin programul de lucru, intereselor si aptitudinilor elevilor, particularitatilor lor de v$rsta, n "unctie de nivelul clasei *sarcini de lucru di"erentiate, "ise de lucru-# &m "olosit "orme de organizare a activitatii di"erite/ pe grupe, n ec'ipe, "rontal sau individual# &m "acilitat activitatea independenta a elevilor si am alternat activitatea n grup cu munca individuala, lucrarile de munca independenta e"ectuate n clasa sau acasa av$nd un grad de di"icultate variabil# 0atorita valentelor "ormative pe care le detin metodele contemporane activ participative *asigurarea uni demers interactiv al actului de predare!nvatare!evaluare,

valori"icarea si stimularea creativitatii si imaginatiei elevilor, dezvoltarea motivatiei pentru nvatare, crearea cadrului "avorabil pentru aplicarea cunostintelor dob$ndite etc#-, le!am utilizat n procesul instructiv/ E)punerea, Conversatia, 1bservarea, E)ercitiul, etc# 2a "iecare ora de curs am utilizat manualul scolar# n vederea optimizarii activitatilor didactice am utilizat n cadrul orelor de curs, resurse materiale din unitatea de nvatam$nt, din dotarea bibliotecii scolare, aceste materiale au)iliare const$nd n dictionare diverse, 'arti, poze, videoproiector, manualul pro"esorului etc# &m realizat *si utilizat- individual dar si mpreuna cu elevii o serie de mi.loace didactice originale speci"ice disciplinei pe care o predau/ planse, re"erate, "ise, ilustratii, 'arti# n anul scolar 2011/2012 am avut o bogata activitate scolara, e)tracurriculara si metodica, prezentata in randurile de mai .os, dupa cum urmeaza/ Consftuirea metodica la istorie pe sector 16.11.2011 Buzatu Sorin, Sima Sorin Mihai Au participat profesorii de istorie i profesorii metoditi din sectorul 2 iar printre in ita!i s"au numrat d"l inspector Mihai Manea, d"l inspector #eneral $oru $umitrescu. Consftuirile au a ut loc la liceul ()ean Monnet*.

Consftuiri metodice la ni el de Municipiu Buzatu Sorin, Sima Sorin Mihai, +eter Ale,andrina, Stoian 'lena

%n lunile Buzatu Sorin fe&ruarie i Sima Sorin, aprilie 2012 Stoian 'lena Sr&torirea a -. de ani de la Marea /nire de la 1 $ecem&rie 1-10

.0 1oiem&rie +rofesorii, ele ii colii i 2011, Sala de prin!ii lor Conferin!e a 2colii #imnaziale nr. .-

Sr&torirea /nirii 23 ianuarie Moldo ei cu Muntenia 2012 de la 23 ianuarie 1047izionare film istoric 02.03.2012 (+atriotul* 7izionare film istoric (5scoala* 7izite la muzeele &ucuretene (:iua 'uropei* Sr&torirea independen!ei na!ionale Concursul (Clu&ul micilor istorici* ;aza pe Municipiu Concursul (Memoria >olocaustului* ;aza pe Municipiu 03.03.2012 04 " 06 . 03.2012 0-.04.2012 0-.04.2012 20 aprilie 2012

Sima Sorin Mihai, Buzatu Sorin Sima Sorin Mihai, Stoian 'lena Sima Sorin Mihai, Stoian 'lena Sima Sorin Mihai, Stoian 'lena, Buzatu Sorin Sima Sorin Mihai, Buzatu Sorin Sima Sorin Mihai, Buzatu Sorin Sima Sorin

5eferate i discu!ii pe mar#inea su&iectului 6mpreun cu ele ii colii. Clasele 78 " A i 78 " B, 78 $, 788 " C (2coala Altfel*. Clasele 788 ' i 7888 A. (2coala Altfel*. Muzeul Satului, Muzeul 2u!u, M9nstirea +lum&uita, Centrul 8storic al oraului Bucureti. 5eferate i discu!ii pe mar#inea su&iectului 5eferate i discu!ii pe mar#inea su&iectului Sec!iunea 8storie /ni ersal< =ocul 1 cu ele ii clasei 788 ' =oren! Sil iu Mdlin i $inu 'duard. 'le ul =oren! Sil iu Mdlin din clasa 788 ' a luat locul 2 fiind astfel calificat pe faza na!ional, iar al!i 2 ele i din aceeai clas $inu 'duard i Cezar $amian au luat men!iuni. 'le ul =oren! Sil iu Mdlin din clasa 788 ' s"a clasat in primii 10 din tara primul pe 3ucuresti ca medie/no

16 mai 2012

Sima Sorin

Concursul (Memoria >olocaustului* ;aza pe ?ara

16"1- iulie

Sima Sorin

(n plus s!au mai des"asurat mpreuna cu d!nul 3uzatu orin, colegul meu de catedra urmatoarele activitati/ -Am depus in parcul Plumbuita o coroana de flori la Monumentul Eroului Neamului.

- Referat despre HOLOCAUS citit de ele!ii clasei "## $a E. - acti!itati cu oca%ia &ilei Scolii nr '(. %articiparea elevilor scolii la aceste activitati si concursuri e)tracurriculare a permis valori"icarea creativitatii elevilor, ca pro"esor dovedind si acord$ndu!mi spri.inul si ncura.area dezvoltarii personale a elevilor# &ceste activitati au avut un impact pozitiv n randul elevilor, at$t pentru cei care s!au implicat, au participat, *c$t si pentru cei care au asistat pe post de public-# Elevii participanti s!au dovedit a "i entuziasti,# %rin intermediul activitatilor des"asurate relatiile de comunicare ntre elevi s!au mbunatatit, a "ost creat un ambient educational care sa motiveze elevii n cadrul procesului instructiv educativ# 0e asemenea, elevii prezenti la activitate au avut posibilitatea de a dob$ndi noi cunostinte, in"ormatii si abilitati# %. E! "& re planul de evaluare# &m aplicat cele trei "orme ale evaluarii/ initiala, continua si sumativa# Evaluarea a avut ca scop de orientare si optimizare a nvatarii# &m elaborat teste predictive / evaluare initiala la istorie pentru clasele la care am predat 4! 4((( ! , teste care au avut o structura unitara si care au pornit de la modelul elaborat la nivel national de C+EE# Testele au "ost precedate de doua saptam$ni de recapitulare si au "ost structurate n doua parti, prima parte cuprinz$nd itemi de tip obiectiv si semiobiectiv, *precum si itemi care vizau ntelegerea te)tului- iar partea a doua cuprinz$nd un item de tip subiectiv ce a constat n redactarea unui scurt eseu# (temii au "ost "ormulati n concordanta cu obiectivele evaluarii, continuturile evaluarii si standardelor de per"ormanta# &m avut n vedere competentele speci"ice din programa a"erenta anului re#&"t te"or '(!atarii

&m prezentat elevilor la "iecare evaluare, obiectivele si criteriile acesteia,

anterior de studiu competente corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent# &m ntocmit matricea de speci"icatii si am elaborat analiza interpretarii rezultatelor# Media claselor a 4! 4((( a la testarea initiala a "ost peste 5 la toate clasele procentul de promovare "iind de apro)imativ 657# copul evaluarii nu a "ost o ierar'izare a elevilor, ci cunoasterea nivelului real al elevilor# &m ntocmit "ise/tabele pentru "iecare clasa din care a reiesit nivelul de cunoastere la care se situa "iecare elev la nceputul anului scolar, ast"el nc$t am avut un punct de plecare n plani"icarea activitatilor de nvatare, apro"undare si recuperare# &m elaborat un plan de masuri remediale pentru problemele identi"icate ca urmare a aplicarii testului initial, plan pe care l!am urmarit pe tot parcursul anului scolar# &m comunicat individual elevilor si parintilor rezultatul obtinut la testarea predictiva de la istorie# &m "olosit diverse instrumente de evaluare, unele dintre acestea "iind/ porto"olii re"erate, proiecte, "ise, 'arti, realizarea de ilustratii ). M ( *e+e(t&" c" ,ei $e e"e!i &m prezentat elevilor la nceputul semestrul (, n prima saptamana de scoala, normele care trebuie respectate n timpul orelor de curs# &m monitorizat comportamentul elevilor si am gestionat/ameliorat situatiile con"lictuale aparute pe parcursul anului scolar ntre elevi# &m consiliat permanent elevii, am valorizat e)emplele de buna practica pentru motivarea acestora la o conduita buna# &m stabilit responsabilitati pentru "iecare elev al clasei si m! am asigurat de respectarea si ndeplinirea acestora# -. M ( *e+e(t&" c rierei si " $e#!o"tarii .ro/e,io( "e

%reocuparea mea pentru o per"ectionare continua s!a concretizat n participarea la diversele cons"atuiri ale pro"esorilor de istorie &m realizat si am actualizat permanent %orto"oliul pro"esorului precum si Mapa &riei curriculare 1M si 1C(ET&TE# %e tot parcursul anului scolar 2011/2012 am mentinut o strnsa colaborare cu toti colegii, am colaborat e"icient cu membrii Comisiei 1M si 1C(ET&TE unde am mpartasit "iecare e)perinta proprie, precum si cu conducerea unitatii scolare# Mi!am realizat toate atributiile de serviciu la timp, am respectat regulamentul intern si normele de organizare si "unctionare a institutiei scolare# n realizarea unor sarcini de lucru la nivelul scolii *e)# activitatea 8iua scolii- am dovedit spirit de ec'ipa si disponibilitate la cerintele scolii# &m avut o str$nsa colaborare cu colegii n vederea realizarii corespunzatoare a demersului didactic si a activitatilor e)tracurriculare, n special cu dirigintii diverselor clase# 0. Co(tri1&ti &(itatii sco" re n vederea dezvoltarii institutionale si a promovarii imaginii liceului n comunitate m!am implicat, participat si obtinut urmatoarele premii dupa cum urmeaza/ - Locul)Premiul * si implicit casti+area concursului ,CLU-UL M#C#LOR #S OR#C#. cu ele!ii /inu Eduard si Lorent Sil!iu Madalin de la clasa "##-a E0 fa%a pe -ucuresti) municipiu 1Mentionez ca anul acesta s!a organizat doar "aza bucuresteana2# " $e#!o"t re i(,tit&tio( "a si " .ro+o! re i+ *i(ii

- Mentiuni prin ele!ii /amian Ce%ar si /inu Eduard dar si locul doi 1S# #MPL#C# CAL#3#CAREA PE 3A&A PE ARA2 prin ele!ul Lorent Sil!iu Madalin la fa%a pe municipiu a concursului ,MEMOR#A HOLOCAUS ULU# de la clasa "##-a E. - Participarea ele!ului Lorent Sil!iu Madalin la fa%a nationala desfasurata la -acau in perioada *4-*( iulie 1 clasare in primii *5 din tara $ primul pe -ucuresti ca medie)nota2 de la clasa "##-a E.

0&T& EM+&T9:&